2019. IV. szám

Page 1

298 Ft / 1 Eur

XXIX. évfolyam, 2019. IV. szám

Az olvasók és a könyvszakma lapja

www.ujkonyvpiac.hu

REJTVÉNYFEJTÉSRE FEL!

Ha már mind a kétszáz megfejtés megvan: jöhet a következő kötet! LÍRA CSOPORT


A leg legelső gelső k arácson á o yi karácsonyi készletem k észzletem

Ak arácsonyi karácsonyi mentőakció men tőakció 2490 Ft 2490 Ft 240 240 mm 2 40 × 2 40 m m oldal 8o ldal mesekönyv ttérbeli érbeli m eseköny v

2490 24 90 Ft Ft 170 × 170 170 m m 170 mm 6o ldal d oldal kiem melhető kiemelhető elemekkel eleme m kkel

Hercegnők H ercegnő ők mesekönyve mesekönyve 3790 37 90 FFtt 1 80 × 2 45 mm mm 180 245 136 oldal 136 o ldal d bélelt bélelt borító borító

Karácsony Kar ácsony éjje elén éjjelén

Karácsonyi Karácsonyi y kirakóskönyv kirakóskönyv

3490 3 490 FFtt 2 65 × 250 250 mm mm 265 10 10 oldal oldal hangm g odullall hangmodullal

2490 24 90 Ft Ft 1 65 × 1 65 mm mm 165 165 10 1 0 oldal oldal kkirakókkal irakókkal

Hóember Hóember barátom a barátom 3490 3 490 FFtt 2 55 × 2 55 m m 255 255 mm 9 2o ldal 92 oldal b élelt borító borító bélelt

JJules ules Verne Verne tö rténetei történetei 4990 49 90 FFtt 255 300 2 55 × 3 00 mm 184 oldal 184 o ldal bélelt b élelt borító borító

1047 Budapest,, Bar Baross oss u u.. 91–95. 91–9 95. • TTelefon: elefon: (06-1) (06 6-1) 272 1313 131 313 • Fax: Fax: (06-1) (06 ) 272 27 7 1312 • E-mail: 72 E-m Em mail: napraforgo@napraforgokiado.hu naprafforgo@napr napr o@napr @naprafforgo gokkiado o.hu . • www.napraforgokiado.hu www.napr prafforgokiado ia .hu u

AZ EZ FÁJNI FOG SZERZŐJÉTŐL

HULL A PELYHES, SOK GYEREK

Keresse a könyvesboltokban, vagy rendelje meg a lira.hu oldalán!


A tartalomból 4 Káli Király Istvánt kérdezi Lafferton Kálmán

Könyves város Tíz év kemény munka után éreztem úgy, hogy akármelyik erdélyi kiadó könyve feltehető bármelyik magyar vagy európai kiadó polcára, mert azok már nem, vagy alig különböznének az ő könyveiktől.

8 Péterfy Gergelyt kérdezi Weiner Sennyey Tibor

Senki sincs a helyén Az én regényeim nem beavató regények, nem vagyok ideologikus szerző, tehát nem vagyok beavató sem, marxista sem, más sem. Nincsenek ideológiai képleteim a világ megfejtésére.

18 Osman Péter könyvajánlója Mágus volt

Még zseninek is messze rendhagyó volt. „A felhasználó addig nem tudja, mit is akar, amíg mi meg nem tanítjuk erre” – ez az ars poetica kissé túl merész alkotóra vallana, ám Jobs vállalatvezetőként valósította meg, rendre nagyon sikeresen.

7 Dr. Áder János köztársasági elnök könyvajánlója

Legvégső kérdések ...a hit, a természetfölöttihez fűződő kapcsolat minden ember életében személyes, érzékeny, a kívülálló számára szinte elérhetetlen távlat.

10 Szécsi Noémit kérdezi Szepesi Dóra

Kamaszkortól időskorig A középosztálybeli nő számára a szép és fiatal test volt az a tőke, amiből a legtöbbet kellett kihoznia egy megfelelő státuszú és anyagi helyzetű férj révén. A középosztálybeli nők ugyanis nem dolgoztak, nem is dolgozhattak.

19 N. Pál József könyvajánlója

A remény könyve

Mert hiába a hosszú nyomorúság, az öröm vágya él, kicsi siker reményével bármikor előhívható, így – megszállott könyves emberként állítom – e munka is az öröm emlékét képes fölidézni oly alapossággal, ami ritkaságszámba megy.

ÚJ KÖNYVPIAC Az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének tagja Felelős kiadó: Lafferton Kálmán Kiadja: Lafferton és Társa Kft. Szerkesztõség: 1043 Budapest, Bocskai u. 26. Tel.: (30)871-9620, Fax: 274-8745 E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu Honlap: www.ujkonyvpiac.hu HU ISSN 1215-5551

Meghitt kar ácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk! 2019/december új könyvpiac 3


Könyves város Káli Király Istvánt kérdezi Lafferton Kálmán

Idén huszonöt éves a Marosvásárhelyi

eláshatjuk magunkat. Úgy döntöttünk,

tetben igyekeztük utánozni a budapesti

Nemzetközi Könyvvásár. Ebből az alka-

idehozzuk az „európai” könyvet, hogy min-

könyvfesztivál szervezését, azonban nem

lomból, tekintettel az évszázados előz-

denki láthassa, megtapogathassa, mihez

lehetett ugyanazt csinálni, mert az egy más

ményekre is, Markó Béla erdélyi magyar

kell felzárkóznunk. Mivel Marosvásárhely

jellegű rendezvény.

költő, író legszívesebben azt ajánlaná,

volt akkoriban a legtöbb magyar lelket

Milyennek látod az elmúlt huszonöt év

neveztessék a város egyszerűen csak

számláló erdélyi város, úgy döntöttünk, itt

vásártörténetét, folyamatos sikertörténet,

„könyves városnak”. A kerek évforduló

rendezünk könyvvásárt. Tíz év kemény

vagy olykor némi visszaesés is mutatkozott?

kapcsán a könyvvásár helyszínén faggat-

munka után éreztem úgy, hogy akármelyik

Persze, hogy volt visszaesés. Az első nyolc-tíz

tuk Káli Király Istvánt, a rendezvény igaz-

erdélyi kiadó könyve feltehető bármelyik

évben folyamatos fejlődés volt megfigyelhető,

gatóját az elmúlt huszonöt és az idei év

magyar vagy európai kiadó polcára, mert

azonban ezt követően a romániai kiadók

emlékezetesebb pillanatairól.

azok már nem, vagy alig különböznének az

elkezdtek kivonulni a vásárról, mert nem érte

ő könyveiktől.

meg nekik itt kiállítani. Nem tudták eladni a

Fel tudod idézni a huszonöt évvel ezelőtti indulást?

Az induláskor kik támogatták a könyvvásárt?

könyveiket, nem érte meg nekik standbért,

Fel, mert nagyon emlékezetes volt. Ugya-

Nem voltak sokan. A magyar kulturális mi-

szállást fizetni. Ekkor egy ideig megpróbálkoz-

nis 1995-ben, amikor elhatároztuk, hogy

nisztérium mellett a Nemzeti Kulturális

tunk mi magunk a román könyvek eladásával,

könyvvásárt rendezünk, kaptam egy ge-

Alap részesített támogatásban bennünket.

de rá kellett jönnünk, hogy fölösleges erőlköd-

rincsérvet, és bénult ballábbal csináltam

Ezekből a támogatásokból és a standbérek-

nünk, mert nekünk sem sikerülhet. Hét-nyolc

végig az egészet. Akkoriban az erdélyi ma-

ből fedeztük a könyvvásár szervezésének

évvel ezelőtt a tapasztalt hanyatlás válaszút

gyar könyvkiadást óriási káosz jellemezte.

költségeit.

elé állított bennünket. Sokak véleményét ki-

Nagyon sokan azt hitték, ha a papírra

A helyi önkormányzattól nem kaptatok

kértem ekkor, amelyekből kiderült, hogy nem

nyomtatott betűnek valamiféle könyv for-

támogatást?

a vásárral vagy a szervezéssel van a baj, ha-

mát adnak, akkor az már maga a könyv. És

Ahogy itt mondják „meg se parittyáztak”

nem azzal, hogy nincs arculata a könyvvásár-

mivel úgy gondolták, hogy az előző korszak

bennünket. El se tudták gondolni, hogy egy

nak, nincsenek olyan rendezvényeink, ame-

betűéhségét fel lehet használni meggazda-

nemzetközi könyvvásár kulturális és üzleti

lyek idecsalogatnák az embereket. Ezért a

godásra, boldog-boldogtalan könyvet adott

szempontból mennyire megemelheti a

tizennyolcadik vásártól igénybe vettük a

ki. A Romániai Magyar Könyves Céhbe fris-

város ázsióját. Nagyon sok szakmai segít-

Marosvásárhelyi Kulturális Központ fiatal-

sen tömörült kiadók szakembereiként pusz-

séget kaptam ugyanakkor Zentai Pétertől, a

jainak a véleményét, segítségükkel egy

tultunk el szégyenünkben, tudtuk, ha nem

Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők

kolozsvári dizájn cég ötleteit felhasználva

teszünk valamit ez ellen, akkor örökre

Egyesülése akkori igazgatójától. Sok tekin-

átgondolt arculatot adtunk a vásárnak és

4 új könyvpiac 2019/december


közönségcsalogató fesztiváli programokat

Tibor, Fekete Vince, Markó Béla és Grecsó

szerveztünk.

Krisztián új könyvének a bemutatására

Idén milyen programok várják a könyv-

kerül sor az Irodalmi Kávéházban. S ha már

vásár látogatóit, kiemelnél néhány fon-

színházban vagyunk, ma este a Kövek a

tosabb eseményt?

zsebben című egyfelvonásos színházi dara-

A könyvvásár három és fél napja alatt 107

bot is megtekinthetik az érdeklődők két

programra kerül sor. A „nulladik” napon Dar-

bravúrszínész, Rudolf Péter és Kálloy Mol-

vasi László író Karády zárkája című mono-

nár Péter előadásában. Újdonság, hogy

drámáját mutatta be a Gyulai Várszínház, a

vasárnap délelőtt is lesz újabb zenés pro-

Az idei évben Teresa Worowska lengyel

nyitó napon pedig a 60 esztendős Kovács

gram, Jack Cole dalaival Kovács András

műfordító vehette át szeptember 26-án a

András Ferencet köszöntöttük a Sebő Együt-

Ferencet fogjuk köszönteni.

Külgazdasági és Külügyminisztérium által

Balassi Műfordítói Nagydíj

tes közreműködésével. Tavaly Versajándék

Hogyan tovább, milyen tervekkel ké-

2017-ben alapított, 3500 euró pénzju-

Vásárhelynek elnevezéssel neves magyaror-

szültök a jövő évi vásárokra, amikor vár-

talommal járó Balassi Műfordítói Nagy-

szági és erdélyi költők részvételével olyan

hatóan még erőteljesebb lesz a digitális

díjat, amelyet Schőberl Márton kulturális

programot rendeztünk, hogy a színház kis-

világ kihívása?

diplomáciáért felelős helyettes államtitkár

terme nem csak hogy zsúfolásig megtelt, de

Huszonöt év után az ember úgy érzi, hogy

adott át a Magyar Tudományos Akadé-

több mint nyolcvan ember sajnos kívül re-

határtalanok a lehetőségek, ezért is lett az

mián. A lengyel műfordító munkásságát

kedt. A sikeren felbuzdulva tegnap Próza-

idei könyvvásár mottója: Határtalanul.

Pálfalvi Lajos irodalomtörténész, műfor-

ajándék Vásárhelynek címmel folytattuk a

Egyelőre magam is érzek elég erőt, hogy

dító méltatta.

programot, amelyet ezúttal a színház nagy-

folytassam a munkát. A nagy titok, ha sze-

Teresa Worowska több mint 30 kötet-

termében rendeztünk meg Darvasi László,

retettel csinálod, s ha sikerül felkeltened az

nyi szépirodalmi művet ültetett át lengyel

Grecsó Krisztián, Láng Zsolt, Németh Gábor

érdeklődést a könyv iránt, akkor működik a

nyelvre. Munkásságából kiemelkednek

és Vida Gábor részvételével nagy érdeklő-

dolog. Nekem volt egy rögeszmém: a könyv-

Balassi Bálint, Krúdy Gyula, Csáth Géza,

dés mellett. Makkai Kinga, a gyermek- és

re szoktatást a bilire szoktatással egyidőben

Márai Sándor, Szerb Antal, Kosztolányi

ifjúsági programok szervezője, odaadó és

kell kezdeni. Az új arculatunk kialakításakor

Dezső és Esterházy Péter műveinek fordí-

szenvedélyes munkával ugyancsak felpezs-

erről készítettük az első reklám filmünket is.

tásai. Fordítói munkásságáért többek kö-

dítette a könyvvásár látogatottságát, fo-

Mint alkotó ember, hogy tudod megoszta-

zött a lengyel irodalmi folyóiratok, illetve a

lyamatosan jönnek kisgyermekeikkel a

ni magad a vásárszervezés és az írás között?

lengyel Pen Club különdíjában részesült.

szülők, s ma már egy kamasznak sem ciki

Több mint két évtizedig nem volt lehe-

2009-ben Angelus Közép-európai Irodalmi

eljönni a könyvvásárba. Ma délelőtt például

tőségem arra, hogy írjak, mert a vásár-

Díjat kapott Esterházy Péter Harmonia

megzenésített versekkel igyekszik majd

szervezés és a Mentor Kiadó ügyeinek

Caelestis című regényének fordításáért.

lebilincseli hallgatóságát a Sebő Együttes,

intézése, minden energiámat felemész-

A Balassi Műfordítói Nagydíj adomá-

amely gyerekkoncertet ad a színház nagy-

tette. Azonban hosszú gyakorlat után képes

nyozásának célja, hogy magyar állam ezzel

termében. Délután mások mellett Elek

lettem rá, hogy a napi közmunka után húz-

a díjjal is kifejezze elismerését azokért a

zak egy vonalat

műfordítói teljesítményekért, amelyeknek

és utána csak ön-

köszönhetően a külföldi olvasók saját

magamnak éljek.

anyanyelvükön megismerhetik a klasszi-

Most élem ezt az

kus és kortárs magyar irodalom kiváló

időszakot. Alig

alkotásait. A Balassi Műfordítói Nagydíj-

várom, hogy el-

ban az a külföldi műfordító részesülhet, aki

jöjjön a hat óra,

teljesítményével, a lefordított művek mi-

hogy a közmun-

nőségével és mennyiségével hírnevet

ka után a gépem

szerzett a magyar irodalomnak, és szakmai

elé ülhessek és

tevékenysége széles körben ismert, hiány-

írhassak.

pótló.

A FOTÓN AZ OLVASÁS FÁJA, AMELYNEK DARABJAIT VASÁRNAP INGYEN ELVIHETTÉK A VÁSÁRLÁTOGATÓK

2019/december új könyvpiac 5


Ezerarcú egyszerűség Weiner Sennyey Tibor

Petneházi Gábor könyvajánlója

Hamvas Béla ezerarcú és egyszerű élete és műve. Esszék Magyar PEN Club, Budapest, 2019, 478 oldal

Ha azt mondjuk, hogy Hamvas Béla

műkiadás kritikai minősége olykor

Weiner Sennyey Tibor, második, át-

(1897–1968) életművének, irodalmi és

vitatható – immáron szinte teljes ter-

dolgozott kiadásban megjelent esszé-

filozófiai tevékenységének a megíté-

jedelmükben bárki kezébe veheti.

kötete e kettős feladat megvalósításához

lése még manapság is ellentmondásos

Ahhoz azonban, hogy e szövegek az

próbál lökést adni, oly módon, hogy

olykor, azzal nem árulunk el nagy

egyszerű és átlagosan tájékozatlan

egészen egyszerűen párbeszédbe kezd az

titkot, mint ahogyan azzal sem, hogy a

olvasó számára is kibogozhatók le-

olvasóval, ill. kedvesen karon fogja és

szélsőséges vélemények – alapból már

gyenek, a jelenlegi kiadások bizo-

elkíséri őt addig a pontig, ahonnan már

annak is köszönhetően, hogy egy élete

nyosan nem elegendők, mint ahogyan

kinek-kinek az egyéni igényeinek és ké-

utolsó két évtizedére a pártállami

azon fent említett beidegződések,

pességeinek megfelelő utat kell bejárnia

kultúrpolitika által tudatosan háttérbe

vagy szellemi attitűdök sem segítik elő,

a Hamvas-univerzum tájainak felfe-

tolt és a szellemi életből teljességgel

hogy Hamvast és életművét végre

dezésében. Nagyon vékony, nagyon sze-

kiszorított, segédmunkássá fokozott

objektívabban megítélhessük, amelyek

mélyes és tekervényes az ösvény, amit a

íróról beszélünk – elsősorban azon poli-

a szerzőt vagy felmagasztalják, ám

Hamvashoz hasonlóan Szentendrén élő

tikai lövészárkok mélyéről gomolyog-

közben időről-időre a szellemi háború

költő választott, és valójában nem is

nak föl, amelyek még mindig a magunk

frontvonalába citálják, vagy pedig

hosszú: ám mindenképpen jó előgya-

mögött hagyott évszázad háborúit

éppen ilyetén megidézettsége miatti

korlatot és kiindulási alapot jelent majd

vívják tovább kicsiben, mit se törődve a

ellenszenvük okán elzárkóznak tőle.

annak, aki az igazi kemény túra tel-

lanyhuló érdeklődéssel és a közben fel-

Magyarán: nem elég az életet és az

jesítésére vállalkozik. Ha pedig mégis úgy

növekedett modern kor totális idegen-

életművet különválasztanunk, ehhez

dönt, hogy nem lép tovább a járatlan

ségével mindezen tevékenységekkel

először attól a kultusztól is függet-

útra, akkor is lesz egy a szó igazi ér-

szemben. De talán nem is az a fontos,

leníteni kell magunkat, amely Kádár-

telmében vett szép könyve, amit akár

hogy Hamvas Béla középszerű vagy a

kori elfojtott örökségként – ha tetszik –

Szentendrén Hamvas egykori házánál,

20. század egyik legnagyobb magyar

(el)szigetelő burokként, ha tetszik sűrű

akár Korcula szigetén, Hamvas füge-

írója volt-e, vagy hogy az egyetemes és

tömjénfüstként – máig körülveszi a

fájánál, vagy akár Budapesten, a Lánchíd

magyar filozófiatörténetben hol kel-

szerzőt, aki, tegyük hozzá gyorsan,

Hamvas keménylemezen archivált hang-

lene a helyét kijelölnünk; erről az iro-

egyébként sem volt, és még akkor sem

ját egykoron rejtő szerelőaknája fölött

dalom-, eszme- és filozófiatörténészek

lett volna könnyű eset, ha a 20. századi

felütve elgondolkozhat azon, hogy mi-

bizonyosan még sokáig vitatkozni fog-

történelem nem bánik el vele úgy,

ért (volt) nehéz élni és nem szatírát írni

nak. Hamvas szövegeit – bár az élet-

ahogyan végül elbánt.

Magyarországon.

6 új könyvpiac 2019/december


Legvégső kérdések Égre néző Isten jelenléte a magyar költészetben

Dr. Áder János köztársasági elnök könyvajánlója

Szent István Társulat, 2019, 172 oldal, 2900 Ft

Még csak 19 esztendős volt József

len: az Istenhez szóló, őt kereső, vele

művészi teljesítmény feltétele. Aki

Attila, amikor 1924-ben perbe fogták

perlekedő, hozzá menekülő, tőle meg-

folytonosan az életre és a világra kérdez

Lázadó Krisztus című verséért. Más idők

oldást remélő ember legbensőbb vívó-

rá, előbb-utóbb el kell, hogy jusson a

jártak, az eljárás indoka – vallásgyalá-

dásait, „égre néző” lelkét. Jogi és mű-

legvégső kérdésekig, hiszen intéz-

zás – akkortájt gyakori vádnak számí-

vészi jelentőségén túl miért érdekes

ményes keretek között gyakorolt vallá-

tott; az ifjú Babits Mihály is hasonló

számunkra ez a történet? Mert a hit, a

sosság nélkül, pusztán az esztétika

okból járta meg a bíróságot. A töb-

természetfölöttihez fűződő kapcsolat

révén is eljuthat addig az érzésig, hogy

biekéhez képest József Attila pere

minden ember életében személyes,

ő voltaképp egy Istenhez hanyatló ár-

másként, jog- és irodalomtörténeti

érzékeny, a kívülálló számára szinte

nyék. Ebben a kötetben sokféle a költői

értelemben is tanulságosan alakult.

elérhetetlen távlat. Az örökös, megvá-

világ és a spiritualitás. Ami közös: a pár-

Ügyvédje, Vámbéry Rusztem ugyanis

laszolhatatlan kérdés, hogy „mit akart

beszéd igénye azzal, aki „…korok törté-

elszántan igyekezett bebizonyítani,

itt mondani a költő”, istenes művekben

netét / szerezte mesés könyvedül, − s napba

hogy a verset félreértik. Minden lehet-

tovább bonyolódik: milyennek látta

mártotta ecsetét, / hogy kifesse lelkedet.”

séges jogorvoslati fórumot megjárt

Istenét? E gyűjtemény szerzői korban,

(Babits Mihály) Úgy hiszem, minden

védence érdekében, s az első kudarcok

stílusban, lelki alkatban − és igen, hit-

időben, de a Nemzetközi Eucharisztikus

után végül harmadfokon sikerült fel-

ben is − különfélék. Van köztük vissza-

Kongresszushoz kapcsolódóan kiváltkép-

mentetnie a költőt. A Kúria semmisségi

húzódó és prédikátorhajlamú, szellemi

pen jó együtt látni, együtt olvasni ezeket

ítélete kimondta: „a cím alatt a köl-

harcos és lélekbúvár, közösségi vallás-

a szövegeket, amelyek a magyar iro-

teményből kitűnőleg a földi igazságtalan-

gyakorló és különutas hívő, nyílt val-

dalom egyedi értékei, és gazdag forrást

ságok ellen lázadó embert kell érteni, aki az

lomástevő és félve kétkedő, hálaadó és

jelentenek minden olvasó embernek.

isteni igazságosság megvalósulását kéri az

számonkérő, világosan fogalmazó és

Annak is, aki a maga sorskérdé-

Istentől.” A per során tehát a jogelvek

mondandóját többszörös jelentés-

seire, érzéseire, imádságos lelkületére

mellett esztétikai érvek ütköztek. A

rétegbe rejtő, feleselő és nyugalmat

és gondolataira akad a sorok között. És

vitázók értelmezni, magyarázni próbál-

kereső ember. Sokszor még a magukat

annak is, aki a puszta művészi szépsé-

ták a szöveget: azt fejtegették, vajon

szkeptikusnak, távolságtartónak, egye-

get keresve valami váratlant fedez fel.

mit is gondolhatott, üzenhetett a

nesen ateistának valló költők és írók is

Mint József Attila egyik kései, e kötet-

verselő bizonyos szavak, metaforák

alkottak szép, felemelő istenes műve-

ben is szereplő versében: „Az Isten itt állt

használatával. Olyasmit igyekeztek ki-

ket – azzal az igazságkereső képesség-

a hátam mögött / s én megkerültem érte a

bontani, amit majdhogynem lehetet-

gel, amely minden komoly és hiteles

világot.” 2019/december új könyvpiac 7


Senki sincs a helyén Péterfy Gergelyt kérdezi Weiner Sennyey Tibor

Péterfy Gergelyt az olvasó közönségnek

A negyedik decemberre jön.

dekelni fog. Amikor elkezdem, akkor nem

nem kell bemutatni. Sikeres, ismert író,

Remek, tehát, mire ez a beszélgetés

tudom, hogy egyáltalán meg tudom e

akinek könyvei több kiadást élnek meg.

megjelenik kijön az új kiadás.

csinálni, közben derül ki.

Ő Kisorosziban él, én Szentendrén a

Igen.

„Lendületből írsz”?

Kada-csúcson, kettőnk otthona között a

Szerinted ki tudnál emelni az elmúlt

Nem. Nem igazán lendületből, hanem

Duna partján található Leányfalu, ami

pályafutásodból azt a pár művet és azt

valamilyen legyőzhetetlennek érzett

híres nagyszerű termálfürdőjéről és sza-

a pár fontosabb fordulópontot, mond-

problémát állítok magam elé, amiről azt

unaházáról, s ahová mindketten rend-

juk hármat-hármat, amit te meghatáro-

gondolom, hogy ezt nem tudom megcsi-

szeresen járunk. Itt szoktunk találkozni,

zónak, sarokpontnak, fontosabbnak tar-

nálni és akkor a nehezebb ellenállás felé

leginkább véletlenszerűen. Ezt a beszél-

tasz?

megyek. 26-27 évesen nem tudom, hogy

getést is a szaunaház sóbarlangjában

Igazából ez nem egy dramaturgia, hanem

volt-e egyáltalán bármilyen fogalmam

vettük fel, a félhomályban, a forróság-

egy előrehaladó folyamat. A kis hatásfok-

vagy képem a saját létezésemről, vagy az

ban, úgy hogy közben neki is, nekem is ez

ból az egyre nagyobb hatásfok fele men-

addig eltelt időről és akkor megjelent a

a kis idő volt a pillanatnyi csend és nyu-

tek a dolgok. Nagy fordulópont nincs,

B oldal című regényem, amiben nagyon

galom a könyvbemutatókkal és szerep-

olyan mintha minden csak egy-egy kis

erősen önéletrajzi szálak vannak. Ebből a

lésekkel sűrűn tűzdelt időszakban. El-

előrelépés lett volna az előzőhöz képest.

kíváncsiságból jött az is, hogy ennek a

kezdtem kérdezgetni, beszéltetni, és

Engem mindig az érdekelt, hogy olyat

létezés tapasztalatnak valamilyen kon-

mint mindig, most is nagyon sokat tanul-

írjak, amiben bizonytalan vagyok, hogy

zisztenciája kell legyen.

tam tőle. Ennek a beszélgetésnek ez egy

meg tudom-e írni.

Ne kerüld meg a kérdést: tehát mi volt

rövidített változata. Nem csak legújabb

A következőre pedig mindig valami

az fontos néhány fordulópont az életed-

könyvéről beszélt, hanem pályájáról, a

mást kerestél?

ben?

fontosabb pillanatokról, az írói étoszról,

Igen, mert nagyon nagyon rossz termé-

Nem tudom. Talán az első gyermekem

arról, hogy milyen teher lehet az ősök

szetű vagyok, nagyon hamar, pillanatok

születése. Igen, az egy ilyen abszolút for-

hagyatéka, s hogy vajon feladata-e ma

alatt kiég az érdeklődésem, és olyankor

dulópont, 27 éves voltam. Nagyon fiatal,

egy magyar írónak közéleti kérdésekben

éhes vagyok az új impulzusokra. Talán

aztán meg nyilván az első kötet, ez szintén

véleményt alkotnia?

azért mert gyorsan elvesztem az érdek-

ugyanaz az év. Fordulópont volt az Évával

Most jelent meg A golyó, amely megölte

lődésemet bármi iránt, mindig olyan dol-

(Péterfy Novák Éva, Péterfy Gergely szin-

Puskint című regényed harmadik kia-

gokat kerestem, amelyekről úgy gondol-

tén író felesége. – Megj. wst) való megis-

dása…

tam, hogy legalább addig amíg írom ér-

merkedés. Volt két válásom előtte. For-

8 új könyvpiac 2019/december


dulópont volt a Kitömött barbár megje-

lémájához és hasonló

lenése is.

problémával találkozunk

Kemény Zsófival, Závada Péterrel és

a nagy magyar regények

Lackfi Jánossal készítettem korábban

javában. Úgy látom te is

egy-egy interjút, ahol a magyar irodal-

ebben a nagy regény-pár-

mon belüli transzgenerációs transzmisz-

beszédbe szólsz bele köny-

szióról beszéltünk és arról is hogy milyen

veiddel. Ez a kijelentés szá-

érzés „író-családba” vagy „költő-család-

momra megfejtésnek is

ba” születni, ahol tehát már az elődök

bizonyult a te írásművé-

írtak ezt-azt, nevet szereztek, ismertek

szetedhez, de azzal kap-

lettek. Arról is kérdeztem őket, hogy

csolatban is, mintha ezt

szerintük vajon létezik a Pierre Bourdieu

látnád, vagy ezt láttatnád

által is megnevezett „kulturális tőke”.

abszolút problémaként a

Lássuk be, te is egy ilyen családból jössz

magyarsággal, velünk kap-

kétségtelenül, Jékely Zoltán és Áprily

csolatban. Mintha ez lenne

Lajos a családi emlékezet része. Szá-

szerinted a „pác, amiben

modra előny vagy hátrány volt ezeknek

mi mind benne vagyunk”.

az embereknek emlékét hordozni?

Így van ez szerinted, tény-

Iszonyú nagy teher volt. Feladat volt, hogy

leg nincs senki a helyén,

ebből valamit fel kell mutatni és közben

tényleg senki sem a saját

előre kell lépni, és el kell tudni viselni a

életét éli, és ha igen, akkor mi a meg-

csássa, amit gondol. Én sem feladatként

súlyát. Ebből a szituációból kellett oda

oldás?

csinálom, hanem egyszerűen nem tudok

Nem gondolom, hogy ez feltétlenül a lé-

mást csinálni, kijön belőlem, nem tudom

Befolyásolt ez a családi kondicionáltság

tezés alap problémája lenne és nem is látok

magamban tartani. Nem hiszem, hogy

abban, hogy végül az írói – és nem a ta-

arra olyan megoldást mint Hamvas Béla.

jobb világ lesz ettől, merthogy sokszor

nári, klasszika-filológusi – pályát válasz-

Az én regényeim nem beavató regények,

mindannyian csak a saját buborékhoz

tottad?

nem vagyok ideologikus szerző, tehát nem

beszélünk, ez teljesen nyilvánvaló. Na-

Tulajdonképpen nem, hiszen bármi lehet-

vagyok beavató sem, marxista sem, más

gyon nehéz elérni azokat az embereket,

tem volna, amihez affinitást érzek. Mond-

sem. Nincsenek ideológiai képleteim a

akik nem az én buborékomban vannak. A

juk, hogy költői vénám nincs, az kamaszko-

világ megfejtésére. De azt látom, hogy a

világnak ezt a polarizáltságát rezignáltan

romban pillanatok alatt kiderült. Nekem a

probléma létezik, csak én még annyival is

tudomásul veszem, tehát az ember azok-

sűrítés, a dichtung nem működött soha,

hátrébb lépek az ügyben, hogy nem is

hoz beszél, akik úgyis egyetértenek vele,

viszont a szálak szétszálazása, az anali-

tudok megfejtést vagy megoldást adni

nagyjából azt mondja, amit azok is gon-

tikus hozzáállás nagyon is. Egyértelmű

arra, hogy mégis mi a kilépés ebből. Engem

dolnak, legfeljebb nem olyan intenzíven,

volt tehát, hogy ez inkább prózai észjárás,

a szembesülés érdekel, a beavatást úgy

vagy nem olyan éles mondatokba fogal-

amiből fakadóan tökéletesen és teljesen

tudom elképzelni, hogy a hangsúly nálam a

mazzák meg.

más alkat vagyok, mint lirikus őseim.

szembesülésre, az epifaniára, a felisme-

Leányfalun Márai Sándor emlékműve és

Azt mondtad nem oly rég egy interjú-

résre helyeződik. Ha nem is tükröt tartunk

a Bibó István sétány mellett van ez a sza-

ban, hogy „Itt senki sincs a helyén és

a problémának, de reflektálunk rá.

unaház, ahová mindketten járunk és

fordítani a dolgot, hogy ki az a Péterfy?

senki sem azt csinálja, amit csinálnia

Szerinted feladata-e a magyar írónak

ahol most beszélgetünk. Mit jelent ne-

kellene.” – hozzátetted: „senki sem a sa-

közéleti kérdésekben megnyilvánulni?

ked Márai? És mit jelent Bibó?

ját életét éli” és ebből fakadnak a szen-

Szerintem nem, ez senkinek sem köte-

Márai a polgári tradíció, a szabadkőműves

vedéseink szerinted.

lezően a dolga. Az írónak semmi fajta fe-

bölcsesség, humanizmus és tolerancia

Nagyon hasonló gondolat ez Hamvas

ladata nincs azon kívül, hogy megírja és

szelleme. Bibó a demokrácia impera-

Béla Karneváljának egyik alapprob-

papírra vesse, és a nyilvánosság elé bo-

tivusza. 2019/december új könyvpiac 9


Kamaszkortól időskorig FOTÓ: DOBOS TAMÁS

Szécsi Noémit kérdezi Szepesi Dóra

Legújabb életmódtörténeti műve a

problémákkal is fordultak hozzá vagy a

összenyomja a belső szerveket. Káros

19-20. század fordulójára kalauzol,

szexuális élet zavarai miatt mentek

talán leginkább azért volt, mert korlátoz-

témája a szépség, egészség, termé-

orvoshoz, és kértek tőle tanácsot.

ta a nők mozgásszabadságát. Bár az alak-

kenység és szexualitás. A könyv ka-

Számomra szimpatikus, ahogyan Hu-

formálás szempontjából is volt szerepe,

maszkortól időskorig mutatja be a test

gonnai Vilma a szegényektől nem kér

viselete passzívabb létezésre, a dekoráció

meghatározó szerepét a női sorsban az

pénzt a vizsgálatért és olcsóbb gyógy-

funkciójára korlátozta a nőket. Talán

1800-as évek végétől az 1900-as évek

módokkal kúrálja őket. Az is nagyon

éppen ezért álltak ki a reformruháért az

első évtizedéig.

érdekes, ahogyan megjelennek a kor

akkor szerveződő feministák is, a Femi-

A kötetnek egyik legfontosabb forrását

áramlatai az egészségügyben, például

nisták Egyesülete ugyanis 1904-ben ala-

dr. Hugonnai Vilma, az első magyar

a vegetáriánizmus, a vízkúra, a fürdő-

kult meg.

orvosnő hagyatékában fellelhető szá-

kúra valamint az öltözködés terén a

Emlékszem Kertész Erzsébet Vilma dok-

zadfordulós rendelési naplók képezik.

reformruha…

torasszony című könyvére. Úgy tűnik, a

Hogyan találtál rá a dokumentumokra?

Hugonnai Vilma egyrészt takarékos-

téma most is időszerű, nemrég jelent

Mi volt bennük a legérdekesebb?

kodásból, másrészt tudományos kíván-

meg a Hugonnai Vilma-képeskönyv,

Sokan írtak már Hugonnai Vilmáról, és

csiságból lett vegetáriánus az egyetemi

kislányok számára. Hogy tetszik ez a

rendszerint megemlítették a rendelési

évei alatt. Olyan jól érezte magát, hogy

feldolgozás?

naplókat, bár rendszerint olyasmit,

később mint orvos gyógymódként is

Nagyon jó kezdeményezésnek tartom,

amiből a páciensei társadalmi össze-

alkalmazta a növényi étrendet több

egyébként a szerző, Kertész Edina elkö-

tétele leszűrhető. Az eseteket önmaguk-

különféle betegségre is. A vegetáriánus

telezte magát a női sorsok gyermek-

ban még nem elemezték. Tudtam, hogy

étkezés fogalma a 19. századtól kezdett

könyves feldolgozása mellett, azóta

a könyvek az Orvostörténeti Múzeum

terjedni, sokszor fürdőkúrák része volt,

újabb kötet jelent meg egy másik hős-

Levéltárában találhatóak. Sok más mel-

de mikor éppen divatos lett volna, jött az

nővel. Ugyanakkor nagyon várom, hogy

lett, nagyon érdekes volt látni, hogy az

első világháború és azalatt meg azután

egyszer elkészüljön egy életrajz is

akkor orvosnőként az országban egyedül

inkább kényszer lett a hústalan étkezés.

Hugonnai Vilmáról, ha már regény és

működő Hugonnai Vilmához többség-

A reformruha egyszerűen olyan ruha

mesekönyv is született az életéről bőven.

ben nők fordultak. A doktornő sokszor

volt, amely nem igényelt fűzést, a test

A könyvben kifejtett témák – szépség,

foglalkozott várandós nőkkel, bábákkal

természetes alakját követte. Sokan kar-

egészség, termékenység és szexualitás

együttműködve szüléseket kísért, és

doskodtak ugyanis amellett, hogy a

– mindig aktuálisak. Persze van válto-

gyakran nem csupán testi, de pszichés

szoros fűző viselete egészségtelen,

zás, korunkban a testkultusz hangsú-

10 új könyvpiac 2019/december


lyos, a fiatalság a legnagyobb érték… mi

zelebbről láttam a szempontokat. Egy

A legutóbb egy interjúban azt mond-

a véleményed erről?

negyvenes várandós nőnek ma rengeteg

tad, lehetséges, hogy nem írsz már

Az ifjúság kultusza a 20. század második

szűrővizsgálaton kell részt vennie, akko-

szépirodalmat, inkább kultúrtörténet-

felétől erősödött fel, és persze nem

riban ez a perspektíva nem létezett, és az

tel foglalkozol. Mit tudhatunk a követ-

csupán a külsőségek és a test kapcsán,

orvostudomány sem állt olyan szinten,

kező könyvről?

hanem a kultúrában is. A fiatalságnak

hogy a születés előtt bármit megtud-

Most nem írok könyvet. Vannak ugyan

megvolt az értéke a múlt századfordulón

janak a magzatról. Magát a terhességet is

távoli terveim, de egyelőre még lehe-

is, különösen a házassági piacon és per-

csupán a magzat megmozdulása után, a

tőségem sem lenne írni, amíg a most

sze a nők kapcsán. Hiszen a középosz-

4-5. hónap körül tudták biztosra venni,

tízhónapos kisfiam bölcsődébe nem

tálybeli nő számára a szép és fiatal test

terhesgondozásra nem jártak a nők,

megy. Az elmúlt évek kultúrharca ben-

volt az a tőke, amiből a legtöbbet kellett

akkor fordultak orvoshoz, ha vérzést

nem úgy csapódott le, hogy hagyom a

kihoznia egy megfelelő státuszú és anya-

vagy a magzatmozgás lanyhulását ta-

szépirodalmat tőlem távolra sodródni,

gi helyzetű férj révén. A középosztálybeli

pasztalták vagy esetleg közvetlenül

de a nőtörténet feltárását továbbra is

nők ugyanis nem dolgoztak, nem is dol-

szülés előtt, hogy az orvos vagy bába

fontos ügynek tartom. Viszont igazából

gozhattak, a férj jelentette gazdasági

esetleg megmondja a szülés valószínű

valami egész mást szeretnék elkezdeni a

létalapjukat. Akkor egy nő már huszas

időpontját.

közeljövőben, remélem, sikerülni fog.

évei közepétől vénlánynak számított. Ma már nincs ilyen fogalom, a nők gyakorta 30-40 évesen kötik első házasságukat, de azért a fiatal vagy fiatalos test nyilván örökre a vágy egyik legfontosabb tárgya az emberiség számára. Ebből a könyvből megtudhatunk arról is sok mindent, hogy milyen örökséggel kell szembenéznünk. Fény derül rá, hogyan tekintettek abban az időben a nők testére, és hogyan érezték magukat ők a saját testükben. Az utóbbi években előtérbe kerültek olyan kérdések, amikről eddig nemigen esett szó: az érzelmi, fizikai bántalmazás okozása és elszenvedése, ezek generációkon átívelő hatásait pszichológusok, terapeuták boncolgatják: vajon átfordítható az örökölt sors traumája poszt-traumás növekedésbe? Hogy látod ezt a kérdést? Őszintén szólva nem mélyültem el ebben a témában. A könyvet olvasva feltűnt, hogy Hugonnai Vilma is negyvenévesen szülte a legkisebb gyerekét; te éppen a könyv írása közben voltál várandós. Hogyan hatott ez a munkára? Ez bizonyára sokat segített az anyaságról szóló fejezet megírásában, hiszen kö2019/december új könyvpiac 11


Irodalmi ajánlatunk Christmas Shopaholic – Sophie Kinsella – 4615 Ft

Becky Brandon imádja a karácsonyt. Minden évben elég hasonlóan zajlik: a szülei a házigazdák, énekesek kopognak az ajtón, karácsonyi pudingot süt édesanyja, és a szomszédok átjönnek egy sherryre. De ebben az évben másként alakul minden, mivel szülei a legfelkapottabb Shoreditch negyedbe költöznek, és megkérik Becky-t, rendezze ő az idei karácsonyi bulit. Mi is történhetne rosszul? Hogy kényelmesen ünnepeljenek, a hozzávalókat előre megrendelik. Nem tudtak ellenállni a kézműves sörnek és az avokádó krémnek. Egyszer csak Jess, a nővére vegán pulykát követel, Luke, a férj újra borotválkozás utáni arcszeszt akar, és a kis Minnie különleges szendvicsekre tart igényt. Ha ez nem lenne elég, felbukkan régi barátja idegesítő és ráadásul csinos, új barátnőjével. Mit kezd ezzel a káosszal Becky, hogy jól sikerüljön az ünnep? A humoros regény igazi karácsonyi csemege.

One Day In December – Josie Silver – 2750 Ft

Két emberber, tíz esély. Egy feledhetetlen szerelem története. Laurie szinte biztos benne, hogy nem létezik „szerelem első látásra". Ám egy havas decemberi napon buszra száll, a bepárásodott ablakon át meglát egy férfit, és rögtön tudja, hogy ő az igazi. Egy varázslatos pillanatra összekapcsolódik a tekintetük aztán a busz továbbhajt. Laurie arra gondol, hogy látják-e viszont egymást. Egy évvel később Laurie legjobb barátnője, Sarah, boldogan mutatja be az új pasiját… Ő az. A férfi, akit a busz ablakából látott. Laurie nagy elhatározással továbblép. De ha a Sorsnak más tervei vannak? Figyelemmel követjük Laurie, Sarah és Jack sorsát a következő tíz évben: barátság, szerelem és összetört szívek. Lélekmelengető, derűs, megindító szerelmi történet, amit szeretnél, hogy örökké tartson.

Melmoth – Sarah Perry – 3015 Ft

Téli éjszaka Prágában.Helen Franklin Karellel találkozik, aki szinte megigézetten számol be, hogy birtokába került egy rejtélyes, régi kézirat. Csupa személyes tanúságtétel a háborúk szaggatta Csehországból a XVII században, Manila trópusi utcáiból és az 1920-as évek átalakuló Törökországából. Egyben megegyeznek a vallomások: mindegyiküket követte egy magas, hallgatag, feketébe burkolózott nő egy felejthetetlen üzenettel. Helen kétkedéssel kezd az olvasásba, de hamarosan egész élete fordulatot vesz. Az essexi kígyó sikerkönyv írójának újabb kalandos regénye.

LEILA – Prayaag Akbar – 3145 Ft

A jövőben játszódó, disztópikus műfajba friss lendületet hozott az indiai író. A „tisztaság” nevében könyörtelen elnyomás uralkodik a digitális városban, falakkal elzárt közösségek élik a „polgári rendnek” alávetett életüket. Shalini harmadik születésnapján látta utoljára lányát, annak már 16 éve. Azóta a keresésnek él, feladta „normális” életét kerülve a mindent megfigyelő „big brother” rendszert, és a falakon kívüli káoszban sem adja fel. Egy történet a szeretetről, a hitről és a veszteségről. 2019 Netflix újdonsága a belőle készült filmsorozat.”

Kossuth Square – Adam Lebor – 5075 Ft

A sikeres Nyolcadik kerület után itt a második regény a cigány származású budapesti detektív főszereplésével. Jelenleg a harmadik részen dolgozik, melynek címe Margit híd. Amikor Kovács Balthazárt hajnalban halálesethez hívják a bátyja tulajdonában álló bordélyba, rögtön érzi, hogy megint beletenyerelt egy kényes ügybe. A szívrohamnak beállított gyilkosság áldozata egy arab pénzmágnás, a kormány vendége. Már a Nyolcadik kerületben is a sötét machinációk szálai a parlamenti folyosókra vezettek, itt is hamarosan a Kossuth térre, a hatalom központjába követi a nyomokat. De arra nem számított, hogy családja sötét múltjának árnyaival is meg kell küzdenie. „Egy első osztályú thriller.” Tervezik a regények megfilmesítését.

A kötetek megvásárolhatók: Librotrade Kft. 1173 Budapest, Pesti út 237. Tel.: 254-0273 • Fax. 257-7472 E-mail: books@librotrade.hu www.librotrade.hu

OXFORD Bookshop Könyvesbolt 1052 Budapest, Gerlóczy utca 7. Tel.: 318-8633 E-mail: info@oupbooks.hu www.oupbooks.hu


Az Oxford University Press ajánlata: Learn English With Dora The Explorert Level 1 Cb – 4865 Ft Learn English With Dora The Explorert Level 1 Acivity Book – 3365 Ft Learn English With Dora The Explorert Level 2 Cb – 4865 Ft Learn English With Dora The Explorert Level 2 Acivity Book – 3365 Ft

Az Oxford kiadó a Nikkelodeon rajzfilmsorozatának ismert karaktereivel jelentette meg új, kitűnő angol nyelvoktató könyvsorozatát óvodás korú gyermekeknek. A sorozat karakterei éneklésre-táncolásra és játékra hívják a tanulókat. Szórakoztató, könnyed feladatok találhatók a könyvben. Tíz témakört ölel fel minden rész, a témakörökhöz tartozik egy-egy képes oldal az idegen szavak megismeréséhez, dal a szavak memorizálásához, színező, matricás oldalak és egy történet videóval és hanganyaggal. A dalok és videók az angol nyelvtanuláson kívül fejlesztik a gyermekeknek az általános iskola kezdéséhez szükséges készségeit is. A tankönyvsorozat három szinten érhető el.

Dora The Explorer: Happy Birthday!Reading Stars Level 1 – 900 Ft Dora The Explorer:It's A Kite Reading Stars Phonics 1 – 900 Ft

Játékos olvasókönyv sorozat a közkedvelt Nickelodeon rajzfilmsorozat, Dóra a felfedező szereplőivel készült. A könyvek érdekes témákat dolgoznak fel az óvodás korosztály számára. Segítik a gyerekek első lépéseit az olvasás megszerettetésében. A sorozathoz ingyen letölthető a videó, a használathoz pedig útmutató a szülők és a tanárok részére. 3-6 éves korosztálynak ajánlott.

Headway 5E Pre-Intermediate Culture and Literature Companion – 2795 Ft Headway 5E Intermediate Culture and Literature Companion – 2795 Ft

Az angol nyelvű kultúra és irodalom megismerése megkönnyíti a diákoknak a világ felfedezését, és arra fókuszál, hogy véleményüket megfelelően kommunikálhassák érdekfeszítő és releváns kontextusban. Az irodalmi részben találhatunk verseket, irodalmi vonatkozású szövegeket, részleteket. Minden egyes témánál megtalálható egy szöveg bemutatása, az ismeretlen szavak magyarázata, ezenkívül „A What do you think” rész, amely a saját vélemények kifejtéséhez nyújt segítséget. A témába vágó további írásbeli projekt valódi feladatokhoz ad hasznos ötleteket. A könyv végén a fontosabb szavak gyűjteményét találjuk angol magyarázattal. A könyvborító belsején Nagy Britannia, USA és Ausztrália térképe látható. A könyv végén egynyelvű szószedet található B1 intermediate szinten. Mind iskolák, mind tanfolyamok óráit színesíthetik a témák feldolgozásával.

Pompeii: Tiro's Story (Obw Library Level 1) – 1490 Ft Pompeii: Tiro's Story (Obw Library Level 1) Mp3 Pack – 1995 Ft

Egy szép napos, kora reggel a régi Itáliában, a 16 éves Tiro reggelit készít a konyhában. Ezt teszi nap mint nap. Tiro ugyanis rabszolga. Azonban a mai nap más mint a megszokott. Életében először Pompeibe látogatnak. Nagyon izgatott. I.e.79-et írunk, és a Vezuv kitör, borzalmas dolgok veszik kezdetüket. A szakértők az Oxford Bookworms-et a legkonzisztensebb sorozatnak tartják a nyelvoktatás szempontjából, nagyon fontos segítség a folyékony olvasás elsajátításához. A könyv MP3-as letölthető anyaggal is kapható. A1 szint, 400 címszó.

Not Without You (Obw Library Level 5) – Gill Harvey – 1490 Ft Not Without You (Obw Library Level 5) Mp3 Pack – Gill Harvey – 1995 Ft

2088. évet írjuk, rendkívül nehéz az élet a városban, ahol Sala él. Túlzsúfolt, nincs munka, a környezetszenynyezés miatt szinte élhetetlen a Föld. Sala szerencsés, mert együtt lehet barátjával Chammel. Szeretik egymást. Cham lehetőséget lát arra, hogy megváltoztassák a jövőt. Sala ugyanis néhány különleges felfedezésre jutott. Meg akarnak egyezni, hogy a továbbiakban mit tegyenek? A szakértők az Oxford Bookworms-et a legkonzisztensebb sorozatnak tartják a nyelvoktatás szempontjából, nagyon fontos segítség a folyékony olvasás elsajátításához. A könyv MP3-as letölthető anyaggal is kapható. B2 szint, 1800 címszó.

A könyvek megvásárolhatók: Librotrade Kft. 1173 Budapest, Pesti út 237. Tel: 254-0273 • Fax: 257-7472 e-mail: books@librotrade.hu www.librotrade.hu

Oxford Bookshop Könyvesbolt 1052 Budapest, Gerlóczy utca. 7. Tel: 318-8633 e-mail: info@oupbooks.hu www.oupsbooks.hu


„Kis Magyar Szoció” Tódor János

Váczy András könyvajánlója

Menekültek, csicskák, közmunkások Dodeskaden Kiadó, 2019, 2650 Ft

Tódor János legfrissebb, Menekültek,

A Hajtóvadászat adósokra, avagy

tása: „de még annak sem volnátok

csicskák, közmunkások című köte-

Egy alkalmi pénzbehajtó feljegyzései a

jók”), avagy Kápók és közmunkások

tének már az első és hátsó borítója

szerző „beépülésének” történetekkel

négy etűdje.

(Ivanics Zsolt munkája) több, mint

megspékelt portrévázlata. Hason-

Vérbeli riporteri terepmunkával

elgondolkodtató: a szerző elmondása

lóképpen a hazai valóságra nyitott

alapozta meg a szerző, kötete két,

szerint a vezeték és keresztneve közé

olvasó előtt nem felsejlő, a kiszolgál-

combos tételét. Az Egy Szálasi-hívő pol-

a magyar címert szánták, de az nem

tatott, nincstelen, tanyák nyomorúsá-

gármester ámokfutása, avagy Az érpata-

megy, akkor a Kádár-félét, az sem,

gos odúiban melóztató „csicskák” és

ki modellben napnál is világosabban

akkor a Rákosi-félét, az sem… maradt

„kényurak” függésviszonyfeltárása

láttatja Orosz Mihály Zoltán pol-

egy miniportré; alcíme elől Nemzeti

a Felszabadíthatatlan rabszolgák, avagy

gármestert, a hazug szociális, újhun-

konzultáció hét tételben, hátul pedig

A magyar csicska ritkán lázad tételben.

garista „érpataki modell” kiagyalóját

a Kerítés nem kolbászból készült. Szó,

Cigánypénzek, káoszprojektek, avagy

és elképesztően abszurd, szélsőjob-

mi szó, megadja a kezdő lökést.

A putrifelszámolások fejezet kezdő-

bos mutatványait. Ha nem lenne vér-

„Agyonverték vagy szívelégtelen-

mondata előrevetíti a mai napig

valóság, paródiának vennénk és rö-

ségben halt meg a Fejér Megyei Szent

megoldatlan káoszt: „Nem lehet pon-

högnénk. Sajnos, nem az…

György Kórház pszichiátriájának zárt

tosan tudni, hogy a rendszerváltás

Az Elfogás, bevagonírozás, rabo-

részlegén a gánti ápolási otthonban

óta mennyit költöttek a kormányok

sítás, avagy Menekültek a hiszterizált

élő skizoid zavarokkal leszázalékot 49

öszszesen a roma integrációra. En-

Magyarországon című utolsó tétel az

éves férfi?” – kérdéssel startol az Egy

nek oka, hogy rengeteg foglalkoz-

2015-ös, Ásotthalomtól a Keleti

intézménylakó halála, avagy A szociális

tatási- és ösztöndíjtámogatást szo-

pályaudvarig és onnan az osztrák

„leprateleptől” a zárt osztályig című első

ciális alapon lehetett igénybe venni,

határig gyalog, vonattal vándorló

fejezet. Válasz nincs. Nem is lesz.

nem pedig úgy, hogy ki cigány, vagy

menekülttömeg történetét a szerző

Kobra Erik 21. századi magyar kálvá-

ki nem az.” Sunyi köpeny ez, alatta

személyes érintettségével (érzési,

riája a szakmai brutalitás és titko-

elpárolog a pénz, cserében, pon-

reflexiói, kalandjai) árnyalva.

lózás, a bürokrácia homályába süly-

tosabban a putriban hagyva a ci-

Tódor János könyve nem annyira a

lyeszti az érző és értelmes ember

gányokat. Porig alázott közmunká-

városi, hanem a magyar vidék hiteles

pusztulástörténetét. Hiába a kemény

sok és rasszista helytartóik világába

kordokumentuma. Felráz, sokkol,

terepmunka, hivatalos levelezés, a

vezet a Szappant kéne főzni belőletek

hogy lássuk, érezzük azt, amiben

szociális húsdaráló működik…

(idézet egy munkavezetőtől, folyta-

élünk.

14 új könyvpiac 2019/december


Az Athenaeum Kiadó könyvajánlója

Tangó blues

(részlet)

Az egykor hírhedt maffia szállodájában, a

nem tud szólni, védekezni. Nem állhatta meg,

Amikor P. odaért, gyors motozás után to-

Capri Hotelban szálltak meg, ahol a szobák

hogy egy-egy zakó zsebébe bele ne nyúljon,

vábbengedték, majd egyméternyire a karos-

álantik bútorait, hasonlóképpen a város épü-

titkon abban reménykedett, hogy valamelyik-

széktől szelíden feltartóztatták, és ott feszített

leteihez, csak az imádság tartotta egyben,

ben vaskos tárcát fog találni, vagy valamilyen

Fidel élettelen arccal, erősen kisminkelve,

kihúzva a cirádás komód fiókját poloskák

azonosító jelet, zsetont, cédulát, egy titkos

szemceruzával kontúrozott tekintettel. A szék

hada rajzott szét, de ez is hozzátartozott a ku-

légyott bizonyítékát, gyűrött névjegyet.

mellett álló, tagbaszakadt öltönyös férfi

bai élményhez, és erőteljes inspirációt adott a

De ezt már jóval korábban elvégezhették

megkérdezte a nevét, memorizálta, majd

készülő film egyedi hangvételéhez. A szálloda

előtte, megmotozták már a szmokingokat,

odasúgta a zöld katonai gyakorlóruhába öl-

tetején úszómedence működött, egy emelet-

csak a gyártó aranyszállal szőtt címkéi marad-

tözött commandanténak, aki fáradtan a ke-

tel alatta, a bárban, a pult mögötti falon ten-

tak épen, egyedüli értékként, amit nem távolí-

zét nyújtotta P. felé. Ekkor engedték csak kö-

geralattjáró stílusú kerek ablakok nyíltak a

tottak el mohó kezek.

zelebb, hogy viszonozhassa a kézfogást, P.

medence vízére, innen lehetett kiválasztani az

Mivel éppen ebben az időben tartották a

sietve nyújtotta is a kezét, egy pillanat erejéig

úszkáló bombázók közül éppen azt, aki a

dél-amerikai progresszív filmek fesztiválját

tartott az érintés, aztán kicsúszott a tenyere,

leginkább a kedvére való volt a pultnál koktélt

Havannában, mint filmesek, ők is hivatalosak

a parancsnok bőre száraz volt, szorítása erély-

kortyolgató maffiózónak. Szivarral a kézben,

voltak a megnyitóra.

telen, de P. őszintén meghatódott a megtisz-

frissítő Tom Collinst kortyolgatni a nagy lapá-

Jelentőségteljes, a szocialista Kuba egyik

tos ventilátor kavarta szélviharban, és mezte-

emblematikus beton-fa-üveg épületében

Megsajnálta Fidelt, még egy utolsó pil-

lenül úszkáló szépségek közül válogatni – mi

zajlott az esemény, itt gyűlt össze a haladó

lantást vetett kifejezéstelen, lárvaszerű arcá-

lehet vonzóbb e világon? A kubai múlt esszen-

dél-amerikai filmvilág színe-java. Nagyjából

ra, mintha nem is élne, majd a kígyózó sorra,

ciája.

szovjet és kubai pénzekből finanszírozott

ahol mind arra vártak, hogy kezet rázhas-

Ugyanebben a szállodában működött

mozgalmak képviselői, filmkészítők vagy

sanak a legendával.

egykoron a kaszinó, amelynek a nyomát sajá-

függetlennek mondott, erősen balos érzelmű

tos módon a havannai filmgyár kellékrak-

fiatal filmkészítők, akik számára a Kubában

tárában sikerült felfedezni, ott tárolták a

megvalósult rendszer volt a példakép, és ter-

valamikor forradalmi hévvel leszerelt, de a

mészetesen, aki mindezt létrehozta, az ikoni-

rombolástól sikerrel megmentett rulettasz-

kus Fidel Castro, akit istenként tiszteltek. Az

talokat, némelyik beszakadt filccel, oldalra

elmondhatatlan szegénység közepette meg-

dőlve várt a jobb időkre, amikor újból zseton-

rendezett puccos esemény résztvevői nem

halmok sorakoznak majd rajtuk, és könyékig

adták jelét, hogy ez az ellentmondás zavarná

kesztyűbe bújtatott női kacsók kaparják ide-

őket. Küldetéstudatuk átlendítette őket a szo-

gesen elnyűhetetlen felületüket. P. a zseto-

lidaritás hiányán. A permanens forradalom

nokat is megtalálta, a ruharaktárban pedig

által rájuk rótt feladataik fontosabbak voltak

tucatjával sorakoztak a kifogástalan állapotú

a tömegek átmeneti szenvedésénél, minden-

fehér szmokingok. Borzongató érzés volt így

kinek meg kell hoznia a hivatásának megfe-

együtt látni a forradalom által félresöpört

lelő áldozatot, nekik ez jutott.

burzsoá múlt kellékeinek gyűjteményét.

teltetéstől. Azonnal továbbléptették.

Nincs könnyű élete egy diktátornak. Vajda Pierre

Tango blues

Athenaeum Kiadó, 2019, 208 oldal, 3699 Ft

A fesztivál vendégeit, több százat, az

Minden egyes darabja konkrét személy-

épülethez vezető lépcső tetején, egy karos-

hez volt köthető, a nevek már feledésbe me-

székben ülve a parancsnok, Fidel Castro fogad-

rültek, de P. úgy érezte, mintha valakinek a

ta. Biztonsági emberek gyűrűjében, egymás

szekrényében turkálna, aki tehetetlenségében

után járultak az érkezők a vezér színe elé. 2019/december új könyvpiac 15


Történelem újragondolva PACSKOVSZKY ZSOLT

Pacskovszky Zsolt szerkesztőt, Molnár Réka–Haász János nyertes szerzőpárost Ayhan Gökhan kérdezi

A 48 másképp című, ifjúsági novellák a

kamaszok életét pár évtized múlva. A

meglepő személyt jelöl ki utódjául – a

múltból alcímmel ellátott antológia

jelen és a jövő tematikája után szinte ter-

szerzők sok-sok izgalmas ötlettel játszot-

összeállításakor milyen döntő szempon-

mészetesnek tűnt, hogy a múlt felé for-

tak el.

tokat tartottak fontosnak?

duljunk: a harmadik pályázat kiírásához, a

A meghirdetett pályázaton Haász János

A legfontosabb szempont az volt, hogy

harmadik kötet megjelentetéséhez jó

és Molnár Réka: Hát hol van itt megszál-

színvonalas, irodalmilag igényes novellák

apropónak tűnt az 1948-49-es forradalom

lás? című munkája nyert. Ennek a szö-

kerüljenek a kötetbe. Némi dilemmát

és szabadságharc kettős évfordulója. A

vegnek mi a különlegessége?

inkább a formailag sokszor eltérő írások

pályázatra beérkezett novellákat négy-

A novella egy olyan történelmi helyzetet

sorrendjének a meghatározása okozott:

tagú zsűri bírálta el (Böszörményi Gyula,

teremt, ami különös, pikáns felhangot kap

felmerült például, hogy tematikus vagy

Dávid Ádám, Dóka Péter, Vásári Melinda),

20. századi történelmünk felől nézve.

kronologikus blokkokba rendezzük a no-

majd felkértünk négy jeles kortárs szer-

Általánosságban érdemes megjegyezni:

vellákat, de végül a változatosság lett a fő

zőt is (Benedek Szabolcsot, Kalapos Éva

egy múltban vagy jövőben játszódó

rendező elv. Az olvasó persze tetszés sze-

Veronikát, Majoros Nórát és Mészöly

történet akkor igazán érdekes, ha a

rinti sorrendben is olvashatja az írásokat.

Ágnest), hogy képzeljék el másképp 48-at,

jelenünkről, rólunk (is) szól.

Az antológia megszületésének hátte-

így állt össze az antológia végleges anya-

Hogy látja, az ifjúsági novella műfaja új

rében egy pályázat áll. Beszéljünk kicsit

ga.

korszakát éli, nyitott rá a közönség?

az előzményekről, honnan indult az

Kiemelne egy-egy meghökkentő/humo-

Maga a műfaj talán nem bír olyan vonz-

egész?

ros részt, elemet a novellákból, ami

erővel, mint az ifjúsági regény, de úgy

A Móra Kiadó a József Attila Körrel

nagyon csavar egyet a ’48-as képünkön?

tűnik, a sokszerzős tematikus antológiák

közösen, 2015-ben kiírt Jelen! pályázattal,

Mi történik, ha a március 15-re virradó

felkeltik a megcélzott olvasóközönség

majd az azonos című antológia megjelen-

éjszakán a márciusi ifjak megismerked-

érdeklődését: az olvasókat izgatja a

tetésével élesztette újra az ifjúsági novella

nek az abszinttal, ha egy sértett tudós a

kérdés, hogy eltérő gondolkodású, külön-

műfaját. A sikeren felbuzdulva (a kötet

Tyrannosaurus rex helyett Petőfi Sándort

böző hangú, stílusú szerzők vajon mit hoz-

ifjúsági kategóriában elnyerte a legjobb

teremti újra, ha egy időutazó visszamegy

nak ki az adott témából.

gyerekkönyvnek járó HUBBY-díjat) a

1848-ba, és aztán időhurokba kerül, ha

A Móra Kiadó jövőbeli tervei közt szere-

kiadó újabb pályázatot írt ki a JAK-kal

Rózsa Sándor és betyárserege részt vesz a

pel a mostanihoz hasonló kezdeménye-

közösen, és ebből született meg 2018-ban

szabadságharcban, ha Kossuth kénytelen

zés? Gondolkodnak folytatásban?

a 2050 című antológia. Ott arra voltunk

levágatni a szakállát, ha ugyanő az

A mostani kötettel lezárult a „jelen”,

kíváncsiak, hogyan képzelik el a szerzők a

Osztrák-Magyar Respublika vezetőjeként

„jövő”, „múlt” hívószavakkal jellemezhető

16 új könyvpiac 2019/december


trilógia. De szem előtt tartjuk, hogy az

történet sem gyerekeknek szól. Valószí-

ténetbe. Az újító történetmesélés és a

efféle pályázatok segíthetnek új tehet-

nűleg, már csak a politikai áthallások

humor meg a csavar is jó út, de a leg-

ségek felfedezésében, a Móra Kiadó pedig

miatt is, inkább a felnőtteknek való.

fontosabb inkább az, hogy aktív közremű-

erre nagy hangsúlyt kíván fektetni a

HJ: Nagyon ritkán gondolok arra, hogy

ködésre lehessen bírni őket.

jövőben.

kinek írok, de biztos vagyok abban, hogy

HJ: És a történetnek sem kell feltétlenül

ez se gyerekeknek, maximum fiataloknak

humorosnak lennie. A kötetben volt

szól.

például egy nagyon jó sci-fi, és voltak

Hogyan néztek ki

olyan kalandos történetek, amik szerin-

az alkotói folya-

tem szintén alkalmasak erre.

mat egyes állomá-

A saját ’48-as képük mennyiben tér el

sai?

most, mint gyerekkorukban, esetleg a

HJ: A pályázati

látszatra színes történetek beszürkültek,

kiíráshoz én túl

avagy pont ennek a fordítottja történt?

öreg voltam, Réka

HJ: Nekem a ’48-as képem az írás vagy az

viszont nem. És

azt megelőző, kutatómunkának csak

mivel szerencsére

nagyon vastag túlzásokkal nevezhető

arra alapötletem-

olvasgatások alatt nemigen változott.

re, hogy ez egy

Inkább az volt meglepő, hogy hányszor

A ’48–49-es forradalom és szabad-

1867-ben született, tizenéves gyerek által

múlt nüanszokon a magyar történelem

ságharc évfordulója kapcsán meghirde-

írt levél legyen, Réka ráhúzta azt, hogy a

abban a másfél évben.

tett alkotói pályázaton az Önök írását

levél nagyjából ötven évvel később

MR: Nekem talán az változott, hogy

értékelte a zsűri a legjobbnak, a szöveg a

kerüljön elő, már tudtunk közösen dol-

közelebb került hozzám a történet.

48 másképp elnevezésű antológiába is

gozni és később közösen pályázni.

Sokszor kellett feldolgoznunk anno gim-

bekerült. Könnyen adta magát az ötlet a

MR: Ő az öregebb, úgyhogy ő is írta azt,

náziumban színdarabokhoz, tanulni róla

Hát hol van itt megszállás? című szöveg-

ami régebben volt, én meg a huszadik

dolgozatokhoz. A nemzeti értékét mindig

hez?

századi szálat, amit én találtam ki. Persze

tiszteltem, de sem a történelmet, sem

MR: A „48 másképp” pályázatról a Móra

egy csomó ötletünk volt a másik szöve-

Petőfit nem szerettem soha. Az, hogy ‘48-

egy másik kiadványának a bemutatóján

géhez is, volt, ami ezek közül csak akkor

cal kezdtünk el foglalkozni és újraírni a

hallottunk először.

derült ki, amikor elkezdtünk belepiszkálni

történelmet, sokkal közelebb hozta, jóval

HJ: És ott szinte azonnal bevillant, hogy

a másik szövegébe: így például az, hogy

inkább a szürkéből változtatta színessé a

ezt az egészet egy gyerek nézőpontjából

Széchenyi egy monarchista lesz.

sztoriját.

kellene megmutatni, és az is, hogy miben

HJ: Végül volt vagy 30 mentett szövegvál-

legyen ez a 48 más, mint a valódi. Szóval

tozat a Google Docsban, mire végül mind-

ilyen értelemben könnyen jött az ötlet,

ketten elfogadtuk a másik kekeckedéseit,

ráadásul, meglepő módon, Rékának is tet-

és az olyan megjegyzéseket, hogy „Te, a

szett. Pedig ő elég erős kontrollom szokott

dátumot akkor hogy írták? Mit tudom én,

lenni.

te éltél már akkor”.

MR: Jó, hát aztán elég sokat kellett dol-

Mit gondolnak, könnyű felkelteni a

gozni azon, hogy rendes szöveg legyen

kamaszok érdeklődését a történelem

belőle.

iránt, vagy egyszerűbb egyet csavarni a

Miért döntöttek úgy, hogy gyerekeknek

tárgyalt történelmi eseményen, segéd-

kezdenek el írni?

letként a humorhoz nyúlni, hogy a ti-

MR: Nem csak gyerekeknek írunk, bár

zenévesek jobban megértsék, miről van

Jánosnak vannak gyerekversei, igaz, azok

szó?

a skandináv gyerekversek sem elsősorban

MR: Nem feltétlen a változtatás a fontos,

gyerekeknek szólnak. Ez a pályázatnyertes

hanem hogy bevonják a diákot a tör2019/december új könyvpiac 17


Mágus volt Kevin Lynch

Osman Péter könyvajánlója

Steve Jobs - Egy zseni életrajza

Kossuth Kiadó, 2019, 272 oldal, 5990 Ft

Ha valakit kell választani a politikán kívül,

Zen-ihlette, ultramerészen minimalista ’Jobs-

valamint a józan mértéktartást, kíméletet

mint a 21. század legemblematikusabb ala-

dizájn’ is.

gyakran nélkülöző kritikái nem bénították,

kítóját, alighanem Steve Jobs lenne az. Aki ezt

A legpontosabb értékelés talán, hogy

hanem ösztönözték őket. Mágusa volt a ma-

kétli, elég, ha körülnéz mai világunkban,

szent szörnyeteg volt, kíméletlen rohammun-

gával ragadó prezentációnak is – külön köny-

kivonja belőle, ami Jobs életművének köszön-

kák, világformáló nagy fejlesztések, sikerre

vet írtak erről is.

hető, és megnézi, mi marad. Ha valakire ráillik,

hajszolt vállalatok, más cégekkel folytatott

Szintúgy meghatározó része a Jobs-jelen-

hogy valóban korszakalkotó zseni, Jobs az.

nagy csaták szent szörnyetege, akinek nagy-

ségnek a gátlásokat nem ismerő, konvenció-

Eszközök, szolgáltatások, egész ágazatok

ságát az egymásra halmozott kimagasló sike-

kat még kevésbé harcmodora, amely a tárgya-

tűntek a semmibe a merész víziói és azokat

rei igazolták. Nélkülük csak egy köznapi ször-

lóasztalnál is hihetetlen győzelmekhez segítet-

tűzön-vízen át megvalósító, roppant követ-

nyeteg, vagy csak egy furcsa ember lett volna.

te a megnyerendő és/vagy legyőzendő üzleti

kezetes, célratörő újító tevékenysége nyomán.

A sikereit viszont nagyon nem a vakszerencse

partnerekkel és/vagy ellenfelekkel szemben.

Ugyanakkor új iparágak és korábban fantasz-

kedvezései teremtették meg, hanem a vezetői

Meg kellett harcolnia a saját cégével is,

tikumnak tűnő újdonságok szaporodnak kö-

képességei: nemcsak azt tudta nagyon pon-

ahol az első menetet elvesztette – kirúgták.

röttünk, és azok nagy és egyre több újdonság-

tosan és végtelenül merészen, hogy mit akar,

Újabb iparágat megújító győztesként állt fel

gal szolgáló része Jobs cégeinek innovációin

hanem képes volt megtörhetetlen kitartással

a padlóról, s tért vissza az Apple élére is. Csak

születik. Beláthatatlan, mi jön létre, és mi szo-

elérni, hogy az emberei gyakran messze ere-

a betegség gyűrhette le, nagy csatában.

rul ki a korábbi eszközökből Jobs új világának

jükön felül, és nemegyszer a saját szakmai

Könyvek sora szól már róla – nem könnyű

köszönhetően, s ez az új infokommunikációs

meggyőződésük ellenére is mindent megte-

ebben újat alkotni. Kevin Lynchnek ez megra-

univerzum szinte a Nagy Bumm módján gya-

gyenek ezért.

gadóan jól sikerült. A hagyományos életrajztól

rapszik. A bennünket ebben ma körülvevő

Mágus volt abban is, ahogyan a személyes

elszakadva, a változatos bemutatásra, gördü-

márkák nagy része pedig így-úgy Jobs köpe-

varázsával magához és az általa kitűzött célok

lékeny olvasmányosságra törekvő, nagyrészt

nyéből bújt ki, cégei innovációit viszi tovább.

eléréséhez láncolta az embereit, megkövetel-

képi láttatásra, infografikákra és dinamikus

Még zseninek is messze rendhagyó volt.

ve tőlük, hogy „gémlábú sasok, csodalények,

tagolásra építő, legmodernebb könyvi mód-

„A felhasználó addig nem tudja, mit is akar,

amilyen nem volt soha tán” legyenek, hogy a

szerrel mutatja be Jobs életútját és annak ha-

amíg mi meg nem tanítjuk erre” – ez az ars

lehetetlent azonnal tegyék meg, és a csodákra

tását. A nagyhírű Goodreads ajánlójából idéz-

poetica kissé túl merész alkotóra vallana, ám

is csak keveset várassák. És talán még inkább

ve: „Pompás vizuális bemutató, információk-

Jobs vállalatvezetőként valósította meg, rend-

abban, ahogy a nehéz helyzetekben (és mikor

ban igen gazdag grafikus életrajz Steve Jobs

re nagyon sikeresen. Így születhetett meg az

nincs a fejlesztésben nehéz helyzet??) szinte

élete és munkássága, rendkívüli tehetsége

Apple eszközök emblematikus jellemzője, a

napi rendszerességű, híres dühkitörései,

megismeréséhez.”

18 új könyvpiac 2019/december


A remény könyve Dénes Tamás–Dlusztus Imre

N. Pál József könyvajánlója

Meggypiros mezben – A magyar labdarúgó válogatott játékosai 1902-2019 Nemzeti Értékek Könyvkiadó, 727 oldal, 14 910 Ft

A modern kori futball az utóbbi száz-

emlékezete csak nem képes fakulni ben-

ja, s valamennyi (a rossz véget ért ma-

százötven esztendő „nagy története”,

nünk. Dicső múltunkra az is „emlékezik”,

gyar-szlovákig 939) válogatott mérkőzés

emberi valónk elbeszélhetőségének ki-

aki – életkora miatt – nem emlékezhetne

részletes adattára ez, a forrásokat össze-

tüntetett alkalma. Játék, üzlet, ugyan-

már, s e jelenség a mámorra való készen-

vetve, többször levéltári kutatásokkal

akkor lokális, vallási, nemzeti identitások

lét s a hisztériára való hajlam oly széles

kiegészítve, pontosítva mindazt, ami ed-

megtestesítője is, aligha van faktora az

dimenzióját kalapálta a lelkekbe, ami

dig volt tudható. Alapkönyv tehát, min-

életnek, ami az azonosulás, a másiktól

másutt példátlan lehet.

den, a magyar válogatottat magáénak

való elkülönülés, a rajongó szeretet, s a

Néha azt gondolom, nincs náció a

tudó szurkoló és futballkedvelő bibliája

dühödt ellenszenv, a mámor s a vigasz-

földön, ami úgy vetné meg e játékot s

lehet. Tengersok képpel – néhány kivétel-

talhatatlan csüggedés formáit hozzá

mindent, ami – a róla való beszédtől a

lel valamennyi játékos s nagyon sok

mérhetően fejezné ki, nemzedékről

stadionépítésekig – hozzá tartozik, mint

gárda fotója látható –, több kiegészítő

nemzedékre örökítve a hagyományt.

a magyar, de olyan se, ami – lelke mélyén,

adatsorral (legtöbbszörös válogatottak,

Azt, hogy a labdarúgás a sportok

bevallatlanul is – a miénkhez hasonlatos

legtöbb gólt szerzők stb.) s egy – amolyan

„királyának” nevezhető, nem merem állí-

hevülettel remélné a föltámadást. Elég

könyv a könyvben módon – hatvanöt

tani, de tény, hogy több embert szólít

2015-16 történéseire emlékezni csupán!

részre elosztott szöveges, számos érde-

figyelemre – és több pénzt mozgat! –,

Mert hiába a hosszú nyomorúság, az

kességet (vesztes vébé döntőink „titkai”

mint az összes többi sportág együttvéve.

öröm vágya él, kicsi siker reményével bár-

például) alaposabban kibontó folyamat-

Akadhat tájék, ahol a jégkorong, a kosár-

mikor előhívható, így – megszállott köny-

történettel találkozhatunk, így históriai

labda, a gyeplabda, más egyéb vezeti a

ves emberként állítom – e munka is az

kirándulást is átélhet, aki kézbe veszi.

sort, ám a futball világbéli elsődlegessé-

öröm emlékét képes fölidézni oly alapos-

Érdemes-e labdarúgásról szóló köny-

gén vitázni aligha érdemes.

sággal, ami ritkaságszámba megy. Dénes

vet írni és olvasni nálunk ma is még,

Nálunk különösen nem, hisz egyedi a

Tamás és Dlusztus Imre – szó szerint –

vitatni lehet, én azt mondom, igen, hisz

mi históriánk e műfajban is! Mert a világ

súlyos és impozáns könyve olyan gazdag

aki e monumentális kötetben ide-oda

élvonalába tartozónak tudhattuk ma-

kötet (lexikon és történeti elbeszélés

barangol – asztalon kiterítve, lapozgat-

gunkat majdnem a kezdetektől úgy öt-

együtt – mondanám), ami ilyen formá-

va tegye, ha zsibbadt karokat nem akar!

hat évtizeden át, a hatvanas esztendők

ban nem született magyar nyelvterületen

–, oly utazásban lesz része, ami e já-

második feléig biztosan, aztán kezdtünk

eddig. Valamennyi (2019 szeptember 9-ig

tékhoz – s az élethez – való kedvet, meg

visszacsúszni egyre inkább, s egyre gyor-

1001) címeres mezben pályára lépett

a futballban való bizalom reményét is

sabban is talán, ám az egykori nagyság

játékos arányosan kidolgozott nacionálé-

visszahozhatja talán. 2019/december új könyvpiac 19Karácsonyi ajándékötletek az egész családnak! Kossuth Kiadói Csoport

www.kossuth.hu

Fucskár Ágnes, Fucskár József Attila TRIANONBAN ELVESZETT KINCSEINK Ez a fotóalbum a határokon kívülre került kulturális, építészeti és természeti kincseinket mutatja be. Bár nem törekszik teljességre, sorra veszi az egyes utódállamok területén fellelhető hegyeket és folyókat, várakat és temp- lomokat, népviseleteket és városképeket. A képek és a szavak közelebb hozzák azt a sok szépséget, ami gyakran oly távolinak tűnik, pedig itt van a szomszédságunkban. 176 oldal, 6800 Ft helyett 5440 Ft

Szabó Péter MAGYAROK A DON-KANYARBAN A magyar királyi 2. honvéd hadsereg története (1942–1943) A kötet szakszerűségével, a legapróbb részletekre történő kitekintéssel a magyar hadtörténetírás jelentős vállalkozása, a napjainkig tudatunkban élő, az egész nemzetet megrázó tragédia őszinte és kritikus bemutatása. E fontos, múltunkat hitelesen ábrázoló mű emléket állít mintegy 120 ezer katona és munkaszolgálatos soha nem feledhető tragédiájának. 450 oldal, 5990 Ft helyett 4790 Ft

A VILÁG TÖRTÉNETE 500 VASÚTVONAL MENTÉN A vasútvonalak közt akadnak úttörő jelentőségű, luxus, alig ismert, nagy sebességű, gőzhajtású, veszélyes és megszűnt vonalak is. Mindegyik mond valamit arról, milyen az élet a Földön: hogyan formálódtak a kanyonjaink, emelkedtek a hegyeink, alakultak ki a civilizációink, születtek a vallásaink, robbantak ki a háborúink és terjedtek a kultúráink. 400 oldal, 7500 Ft helyett 6000 Ft

Umberto Eco ÓRIÁSOK VÁLLÁN E posztumusz kötet írásai is mind magukon viselik Eco sajátos szemléletmódját, reneszánsz ember voltát, szellemességét, sziporkázó stílusát, humorát, lefegyverző eleganciáját. A kötetben tizenkét írás olvasható, melyet az ún. Milanesiana fesztiválok alkalmából írt a szerző. A címadó esszé a nemzedékek harcának irodalmi és filozófiai, kulturális és társadalmi vonatkozásait boncolgatja az ókortól kezdődően egészen a modernitásig: „A régiek természetesen óriások voltak mihozzánk képest; mi azonban, bár törpék vagyunk, az ő nyakukba kapaszkodva jobban látunk, mint ők”. 352 oldal, 6990 Ft helyett 5590 Ft


Város a versben Borcsa János könyvajánlója Fekete Vince

Vargaváros. Versek

Magvető Kiadó, 2019, 264 oldal, 3699 Ft

Mondhatni hozzászoktatott az elmúlt évszázad

kedőnek, a kétes közéleti szereplőnak, a sarlatán-

lecsupaszított, eszköztelenségében / teljesen le-

művészete, irodalma, hogy az alapkategóriákat is

nak úgymond szót adni vagy ezeket – hol együtt-

csupaszított, / közvetlen és nagyon tárgyilagos

újra kell definiálnunk mindig, ha jelentős művel

érző hangon, hol maró gúnnyal – megjeleníteni

nyelven nem énekelve, / nem dalolva, hanem az /

van találkozásunk. Egymást érték a művészeti for-

ugyancsak jellemző megoldásnak számít. Alkal-

olvasó előtt meztelenre vetkőzve, beszélve,

radalmak. Így számtalanszor felmerült, ugye, az a

mazza aztán a költő a montázstechnikát is ennek

mennydörögve, / káromkodva, ha kell, vagy / csak

kérdés, hogy mi a vers?

a versbeli világnak az újrateremtésében. A letűnt

mormolva, fohászkodva, imádkozva, emlékezve /

Azt gondolom, Fekete Vince új kötetét olvas-

diktatúra szabadság- és áruhiányos hétköznap-

mint aki tudja, hogy a költő / dolga a látszatok

va is helyénvaló felvetni ezt a kérdést, mivel a

jainak felidézésére például a mindennapok sivár

mögötti lényeg felfedezése, megnevezése, /

Vargavárosba foglalt versek java része kimondat-

életkörülményeit és látszattevékenységét „vázlat-

kimondása, a kimondás / megkísérlése, merthogy

lanul is erre szólítja fel az olvasót, aki különben az

pontokba” foglaló szószerkezeteket, továbbá rek-

lehetőségként benne van az / életben, az

élménynek átadva magát, megérezheti ama város

lámszövegeket, politikai tartalmú jelmondatokat,

életünkben a vers / is, mint a fában, a kőben a

hangulatát, találkozhat ama város talányos, teg-

közhelyeket, valamint azóta elfeledett márkane-

szobor, a költő dolga pedig / meglátni, észrevenni,

napi és mai alakjaival és történeteikkel, s mint

veket illeszt egymás mellé, egy riasztó létállapotot

/ s mintegy a fölösleget lebontva, kiszabadítani

mindenütt, az emberi természet vonzó és taszító

sejtetve ezáltal...

belőle” (Lassúág).

megnyilvánulásaival. S adódik ez a kérdésfelvetés

Nem tévedünk talán, ha azt állítjuk, hogy

Úgy vélem, aki az esetlegesben meglátja a

egy olyan verseskönyvnek köszönhetően, amely

poétikát és versarchitektúrát Szilágyi Domokos és

törvényt, a látszatok mögött az elgondolkoztató

egyes darabjai révén visszautal a szerző Udvartér

Kányádi, valamint Juhász Ferenc „egyetemén”

lényeget, az a mindennapi történésekből kiindul-

című kötetébe (Sepsiszentgyörgy, 2008) foglalt

tanult Fekete Vince. Saját szellemi és erkölcsi

va eljuthat a létre vonatkozó metafizikai kérdések

tárcanovellákra mint forrásokra. Egyesekből egye-

portréját pedig maga vázolta fel, mintegy

felvetéséig. Költőnk esetében erről tanúskodik

nesen verseket „szobort” a költő! De egy költői

közvetett módon, egyik idősebb költőtársát

többek között a Degenyeg, az Iszap című vers. Arra

gesztusnak köszönhetően verssé lesz egy-egy

megidézve. Róla ír, egy harmadik személyről, de

is találni példát, hogy a nagyon is személyes

„ántivilágbeli”, huszadik század eleji hírlapi beszá-

önmagát láttatja költőnk „a hamisság, a szabad-

tapasztalat, egy betegség okán kezd megrendítő

moló is – egy-egy talált tárgy, úgymond. Amint új

ság és kiszolgáltatottság, a sivárság / és lepusztult-

fohászba Fekete Vince (akárcsak a Balázsolást író

szövegkörnyezetbe emeli a költő az egykori újság-

ság díszletei / között a szépség, a hit és a közösség

Babits!), a transzcendens felé fordulva (A kőműves

cikket – verssorokba tördelve –, az olyan – például

megtartó erejével / a lelkében (...) gyermekkorá-

fia).

ironikus – felhangokat és többletjelentést kap,

nak kincsesbányájával / szívében-lelkében”.

A mai, de talán a mindenkori vers igazi

hogy az „ősszövegnek” immár biztos helye lesz

Fekete Vince ars poetikájában ugyancsak nagy

lehetőségeit példázza a Vargaváros verseinek java

ebben a sokszólamú verseskönyvben.

hangsúlyt kap mindaz a törekvés, amit az általa

része, s ezzel bizonyára – ahogy a régiek mon-

A költő lírai hősei közül a kisembernek vagy a

méltatott alkotó költészetét illetően kieme-

danák – ércnél maradandóbb emléket állított

„virágzó demokráciánk” alakjainak, az ügyes-

lendőnek vélt: „jött valami / nagyon személyes,

„védett vidékének” Fekete Vince.

22 új könyvpiac 2019/december


Megjelent M eg jelent a azz

OOlga, lg a , a ppa papírlány a p írírlálálánn y második másodi része Elisabetta Gnone

JUM, A SÖTÉT SZERZET 224 oldal, fordította Dobosiné Rizmayer Rita, 3499 Ft Végtelen bánat? Örökké hulló könnyek? Néha azt hihetjük, a szomorúságunk sosem ér véget. Pedig a megoldás egyszerűbb, mint gondolnánk. Erről szól Olga, a papírlány legújabb, szívmelengető története.

Olvass bele

MÓRA K KÖNYVKIADÓ ÖNYVKIADÓ ZR ZRT. T. 1066 Budapest, Jókai u. 6. TTel.: el.: +36-1-320-4740 • mora@mora.hu W ebáruházunkban 20% az alapkedvezmény Webáruházunkban alapkedvezmény,, intézményeknek 35%

@mora.rajongo @ mora.rajongo @ @morakonyvkiado morakonyvkiado

MÓRA MINTAB MINTABOLT MINT ABOL OLTT 1066 Budapest, Jókai u. 6. TTel.: el.: +36-1-999-9568 • bolt@mora.hu Az üzletben 20% az alapkedvezmény alapkedvezmény,, pedagógusigazolvánnyal 35%Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.