Pica Voorjaarsbrochure 2022

Page 1

Voorjaar 2022 De langverwachte opvolger van En wat als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven? Eva Naaijkens en Martin Bootsma wonnen met hun eerste boek de prijs voor het Beste Onderwijsboek 2018. Nu verschijnt de langverwachte opvolger, waarin ze ingaan op een sterke kwaliteitscultuur die nodig is om goed onderwijs te verzorgen en om leerlingen het onderwijs te bieden dat zij verdienen. In De school als werkplaats helpen leraren elkaar om het vakmanschap te ontwikkelen en te verbeteren en dit leidt tot meer werkplezier en beroepstrots. PO

VO

© Dorieke Fotografie

Eva Naaijkens en Martin Bootsma | paperback | 208 pagina’s ISBN 9789493209497 | € 27,95 | Verschijnt maart 2022

Eva Naaijkens

Martin Bootsma


Het nieuwe boek van Anton Horeweg Dit boek gaat over kinderen die meestal ‘onder de radar’ van de leraar blijven. Soms zijn het kinderen die gewoon doen wat ze moeten doen, zonder op te vallen en het gewoon fijn vinden ‘stil’ te zijn. Soms zijn het kinderen die het lastig hebben, thuis of op school. Bijvoorbeeld omdat ze van nature angstig zijn of verlegen en daar last van hebben. Soms zijn het kinderen die gepest worden of kinderen die jarenlang niet het juiste leerstofaanbod krijgen. Soms zijn het kinderen die wij niet goed begrijpen. Of zij ons niet. We missen de subtiele signalen die zij uitzenden. En soms zijn er gewoon geen signalen te zien.

PO

Een deel van de stille kinderen in je klas is gewoon heel gelukkig en een ander deel niet. Om te weten welk deel gelukkig is en welk deel niet moeten we ze wel leren zien en ze leren kennen. Daarom gaat dit boek over álle stille kinderen.

© Dorieke Fotografie

PO

Anton Horeweg | paperback | ca. 120 pagina’s | ISBN 9789493209541 | € 14,95 Verschijnt april 2022

Anton Horeweg is gedragsspecialist (M SEN) en vijfendertig jaar leraar in het basisonderwijs. Hij is auteur van diverse onderwijsboeken. Bij Pica verschenen eerder Voorkom lastig gedrag, Dit is een verschrikkelijk boek met een gouden boodschap en Handboek Gedrag op school, een naslagwerk dat uit drie delen bestaat.

2


In dit praktijkboek neemt Louis Cauffman je mee in wat oplossingsgericht werken voor het onderwijs kan betekenen. De focus ligt daarbij op de werkrelatie tussen onderwijsprofessional en de lerende, met als doel: de lerende zelf aan het werk te krijgen. En dat op een zeer effectieve wijze, zonder negatieve beoordelingen en emoties.

Oplossingsgericht werken... • is een praktische manier van denken en werken die aansluit bij het leven en werken van alledag; • is doelgericht en toekomstgericht werken; • heeft als essentiële bestanddelen: vertrouwen, hoop en respect; • maakt gebruik van krachtbronnen.

Er is ruime aandacht voor de oplossingsgerichte taal; de specifieke manier van spreken, luisteren en vragen stellen. Er zijn veel casussen beschreven en dialogen uitgewerkt, waarin duidelijk wordt hoe theorie en praktijk harmonisch en consistent samengaan. De inzichten en technieken kunnen heel praktisch worden ingezet door leerkrachten, ib’ers, gedragsdeskundigen in hun begeleiding van leerlingen, maar ook door teamleider en schoolleiding in de begeleiding of coaching van leerkrachten. PO

© Dorieke Fotografie

VO

Louis Cauffman | paperback | ca. 280 pagina’s | ISBN 9789493209480 | € 27,95 Verschijnt maart 2022

Louis Cauffman is een autoriteit op het gebied van oplossingsgericht werken en denken. Hij verzorgt in binnen- en buitenland opleidingen in de oplossingsgerichte benadering. Hij gebruikt het oplossingsgerichte denken en werken zelf in de praktijk, zowel in de gezondheidszorg als in het onderwijs. Cauffman is klinisch psycholoog en bedrijfseconoom, en veelgevraagd trainer, spreker en gastdocent.

3


Een goed begin is het halve werk is een inspirerend boek met 10 aandachtvangers en 30 lesopeningen om te gebruiken bij jouw lesvoorbereiding. Probeer de aandachtvangers en lesopeningen uit en je zult ervaren dat de afwisseling zorgt voor meer motivatie bij leerlingen en gerichte aandacht voor jou en het lesonderwerp!

© Dorieke Fotografie

Dit boek is bedoeld voor alle docenten in het voortgezet onderwijs die de docentenrol van presentator een kwaliteitsimpuls willen geven en/of afwisseling willen brengen in de invulling van deze rol.

VO

Frank Gaarthuis | paperback | ca. 132 pagina’s ISBN 9789493209572 | € 16,95 | Verschijnt april 2022

Frank Gaarthuis | paperback | ca. 132 pagina’s ISBN 9789493209565 | € 16,95 | Verschijnt april 2022

VO

Een les zonder afsluiting is als een sportwedstrijd zonder eindsignaal. Het is niet af, het slaat nergens op. Toch was de schoolbel aan het einde van veel van Frank Gaarthuis’ lessen de enige aanwijzing voor leerlingen dat de les dan toch echt was afgelopen. Wil je hier verandering in brengen en het einde van jouw lessen een kwaliteitsimpuls geven? Dan is dit jouw boek! Haal meer uit het einde van je les is een inspirerend boek met 40 lesafsluiters. Een lesafsluiter is een werkvorm waarmee je de les een duidelijk einde geeft. Dit doe je bewust en met een doel voor ogen. Doelen die centraal staan tijdens het einde van de les zijn: plannen, terugblikken of vooruitblikken.

Frank Gaarthuis (1985) studeerde economie en is als zij-instromer het onderwijs in gegaan. Sinds 2009 is hij werkzaam in het voortgezet onderwijs als docent economie. Hij werkte ook twee jaar als schoolleider. Sinds 2015 combineert hij doceren met schrijven. Frank is auteur van de boeken Een goed begin is het halve werk en Haal meer uit het einde van je les.

4


Absolute must voor leerkrachten die willen werken aan gelijke kansen voor alle leerlingen! De verschillen tussen leerlingen beginnen al vanaf de geboorte. Kinderen van ouders met een lage sociaaleconomische status komen vaak met minder voorkennis naar school dan kinderen van hoogopgeleide ouders. Hoe ga je daar als leerkracht mee om? Dit boek bespreekt vraagstukken rond het thema gelijke kansen binnen het onderwijs, zoals: • Pas je wel of geen niveaudifferentiatie toe? Zo ja, hoe richt je dit dan in? • Hoe beoordeel en/of toets je rechtvaardig? • Hoe creëer je hoge verwachtingen voor alle leerlingen? • Hoe kunnen de partnerschapsrelaties tussen school en thuis bijdragen aan de (taal)ontwikkeling van jonge kinderen? Inspirerende voorbeelden van brede brugklassen, een praktische beschrijving van de manier waarop Expliciete Directe Instructie (EDI) kan bijdragen aan gelijke kansen en praktische tips over het betrekken van ouders bij de ontwikkeling van hun kind vanuit school, maken dit boek een absolute must voor elke leerkracht die wil werken aan gelijke kansen voor alle leerlingen. PO

© Dorieke Fotografie

VO

Marijke van Vijfeijken | paperback | 232 pagina’s | ISBN 9789493209503 | € 25,Verschijnt januari 2022

Marijke van Vijfeijken is senior onderzoeker bij de onderzoeksgroep Kwaliteiten van leraren van de Academie Educatie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Zij heeft ruime ervaring in de onderwijspraktijk onder andere als leraar, lerarenopleider, onderwijsontwikkelaar, onderzoeker en toezichthouder in het onderwijs. Momenteel doet zij promotieonderzoek naar opvattingen van leraren over differentiatie in de klas vanuit het perspectief van sociale rechtvaardigheid en gelijke kansen in het onderwijs.

5


Om de huidige en toekomstige hoogtechnologische maatschappij beter te begrijpen, kritisch te zijn, te kunnen participeren in deze maatschappij en te kunnen meedenken met onderwerpen zoals gezondheid of duurzaamheid, is wetenschappelijke geletterdheid een voorwaarde. Goed onderwijs in Wetenschap en technologie (W&T-onderwijs) legt hiervoor de basis.

W&T-onderwijs draait om het verwerven van kennis, het ontwikkelen van een kritische houding en het ontwikkelen van generieke en wetenschappelijke vaardigheden, zoals onderzoeken en ontwerpen. Naast een uitgebreide begripsbepaling komen praktische aandachtspunten van W&T-onderwijs aan bod, zoals ‘Hoe veel sturing bied je?’, ‘Hoe stel je goede vragen?’ en ‘Hoe breng je de leeropbrengsten in kaart?’. Daarnaast kan het domein W&T goed gecombineerd worden met de domeinen rekenen-wiskunde en taal; hoe je dit kunt doen, wordt geïllustreerd aan de hand van een aantal praktische voorbeelden. Verschillende tools die in het boek besproken worden, helpen in kaart te brengen hoe het W&T-onderwijs er op dit moment binnen de school voorstaat. Ten slotte wordt aandacht besteed aan de doorgaande lijn van W&T-onderwijs van de basisschool naar de middelbare school, waarbij een aantal good practices uit het vo beschreven worden.

PO

© Dorieke Fotografie

VO

Anna Hotze | paperback | ca. 120 pagina’s | ISBN 9789493209558 | € 25,Verschijnt voorjaar 2022

Anna Hotze is werkzaam als lector Wetenschap en technologie en als manager van het Kenniscentrum van Hogeschool iPABO. Ze heeft een achtergrond in de bètawetenschappen en deed promotieonderzoek op het gebied van metaal-bevattende medicijnen. Na een succesvolle carrière in de farmaceutische industrie maakte zij in 2013 de overstap naar het onderwijs.

6


Wat écht werkt In deze nieuwe, herziene editie van David Mitchells klassieker Wat écht werkt wordt een uitgebreide selectie van 29 strategieën besproken, die bewezen effectief zijn, en in de praktijk direct kunnen worden toegepast. De uitgave is daarmee een bron van onschatbare waarde voor onderwijsprofessionals die ervan verzekerd willen zijn dat hun werkwijzen en strategieën bijdragen aan beter onderwijs en beter leren voor álle leerlingen (in po én vo). Van elk van deze strategieën wordt een beschrijving gegeven, de theoretische basis en het achterliggende idee worden besproken, praktijkvoorbeelden gegeven, het wetenschappelijk onderzoek ernaar wordt toegelicht, en bovendien worden waar nodig nadelen en valkuilen vermeld. Tot slot volgen er een algehele conclusie en tips voor verder lezen. Wat écht werkt is een essentieel werk voor onder anderen pabostudenten, master SEN-studenten, leraren, lerarenopleiders, (school)psychologen, zorgcoördinatoren en intern begeleiders.

PO

‘Dit boek had ik willen schrijven.’ – Prof. John Hattie

VO

David Mitchell | paperback | ca. 336 pagina’s | ISBN 9789493209510 | € 42,50 Verschijnt mei 2022

De 29 strategieën zijn: Gedragsanalyse en benaderingen • Oefen en herhaal • Directe instructie • Formatieve toetsing en feedback • Schoolwide Positive Behavior Support • Coöperatief leren in groepen • Peer-tutoring en de invloed van groepsgenoten • Socialevaardigheidstrainingen • Gezamenlijk lesgeven • Ouderbetrokkenheid en steun aan ouders • Schoolcultuur • Veilig klassenklimaat • Sociaal en emotioneel leren • Samenwerking tussen instanties • Instructie in cognitieve strategieën • Zelfregulerend leren • Geheugenstrategieën • Begrijpend lezen • Uitgebreide leesprogramma’s • Fonologisch bewustzijn en taalverwerking • Cognitieve gedragstherapie • Ondersteunende technologie • Ondersteunende en alternatieve communicatie • Inrichting van de fysieke omgeving • Visueel lesgeven en communiceren • Vroege interventies • Transitie van schoolse naar naschoolse omgevingen • Response to Intervention (RTI) • Universal Design for Learning

7


Het zakboek voor vertrouwenspersonen onderwijs Dit boek is een praktisch naslagwerk vol belangrijke do’s en don’ts. Een handzame uitgave voor vertrouwenspersonen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo om steeds ‘op zak’ te hebben. Anke Visser | paperback | 176 pagina’s | ISBN 9789493209411 | € 18,95

PO

VO

MBO

Het zakboek voor contactpersonen onderwijs Contactpersonen zijn het aanspreekpunt voor ouders en leerlingen bij klachten over schoolzaken. Daarnaast heeft de contactpersoon nog een aantal andere belangrijke extra taken: presenteren, registreren en adviseren. Klachtenbehandeling is voor de meeste contactpersonen (gelukkig) geen dagelijkse routine, dus moeten ze in voorkomende gevallen vaak opzoeken hoe het ook alweer zit. Anke Visser | paperback | 108 pagina’s | ISBN ISBN9789492525536 | € 15,-

PO

VO

8


Ben jij de anti-pestcoördinator op jouw school? Dan is dit zakboek hét naslagwerk om altijd bij de hand te hebben. Zo heb je alle informatie voor de invulling van jouw taken compact bij elkaar. De Wet sociale veiligheid op scholen, ook wel bekend als de ‘anti-pestwet’, schrijft sinds 2015 schoolbestuurders voor om ten minste één medewerker te benoemen als aanspreekpunt bij (hardnekkig) pestgedrag onder leerlingen. Deze medewerker, de anti-pestcoördinator (APC), ontwerpt en coördineert vervolgens een gestructureerde aanpak om het pestgedrag te stoppen. Uit het feit dat de wetgever een nieuwe functionaris noemt – naast oude bekenden als ib’er, gedragsspecialist, mentor, leerlingbegeleider/counselor, zorgcoördinator enzovoort, die de meeste scholen al hebben – blijkt hoeveel belang het ministerie van OCW aan het aanpakken van pesters en pesterijen hecht. Scholen moeten het echt anders gaan doen, om te voorkomen dat murw gepeste leerlingen in het uiterste geval een einde aan hun leven maken. In dit zakboek komt alles aan bod wat nodig is om de APC-taken te realiseren: van theorieën rondom pesten tot handige werkvormen en van papieren schoolbeleid tot praktische stappenplannen.

PO

VO

Anke Visser | paperback | ca. 120 pagina’s | ISBN 9789493209428 | € 15,95 Verschijnt voorjaar 2022

Anke Visser schreef een artikel over het verschil tussen een contact- en vertrouwenspersoon. Scan de QR-code om het te lezen!

9


Geheel herzien en met nieuwe foto’s! Alle katten hebben autisme geeft vol humor inzicht in de wereld van autisme. Aan de hand van prachtige kattenfoto’s en begripvolle beschrijvingen toont dit boek de uitdagingen en het plezier van het opvoeden van kinderen met autisme. Bovendien laat het op liefdevolle wijze de potentie van kinderen met autisme zien. Voor de zesde druk van de bestseller Alle katten hebben autisme is de tekst herzien en zijn gloednieuwe foto’s verzameld. Kathy Hoopmann | hardcover | 72 pagina’s | 9789493209459 | € 16,95

PO

Alle honden hebben ADHD geeft vol humor inzicht in de moeilijkheden en het plezier van het opvoeden van een kind met ADHD. De prachtige hondenfoto’s in combinatie met begripvolle beschrijvingen tonen eigenschappen die voor iedereen met ADHD herkenbaar zullen zijn. Zo laat dit boek op hartverwarmende wijze zien hoe het voelt om ‘anders’ te zijn. Voor de zesde druk van de bestseller Alle honden hebben ADHD is de tekst herzien en zijn gloednieuwe foto’s verzameld. Kathy Hoopmann | hardcover | 72 pagina’s | 9789493209466 | € 16,95

PO

10


Speel, leer en communiceer is een praktische handleiding om je kind met autisme (meer) te leren communiceren door samen te spelen.

De beschreven aanpak bestaat uit drie onderdelen: aansluiten bij de motivatie van je kind, een positieve houding en kiezen van doelgedrag.

© Dorieke Fotografie

Uitgangspunt is dat ieder kind kan leren zolang deze onderdelen aanwezig zijn. De communicatievaardigheid ‘vragen om wat je wilt’ staat centraal. Zodra je kind makkelijker kan aangeven wat hij wil, neemt probleemgedrag af, stimuleert het de verdere ontwikkeling van communicatie en draagt het bij aan zijn zelfvertrouwen.

PO

Ariane Flesseman | paperback | 164 pagina’s | ISBN 9789493209435 | € 25,-

Ariane Flesseman is orthopedagoog en Board Certified Behavior Analyst (BCBA). In haar werk met kinderen met autisme behaalt zij al jarenlang positieve resultaten met de aanpak uit Speel, leer en communiceer. Ariane geeft regelmatig workshops en lezingen over de aanpak uit dit boek. Deze workshops zijn voor ouders van kinderen met autisme en voor professionals werkzaam met deze doelgroep.

11


PO

‘Deze boeken tonen op een zeer concrete manier hoe je Close Reading in de praktijk kunt organiseren en waarmaken.’ Lieven Coppens

12


Close Reading nu ook voor het VO! Begrijpend lezen is een belangrijke vaardigheid voor leerlingen. Maar we weten ook dat ze het moeilijk vinden. Niet alleen leerlingen, ook leraren vinden het lastig om een effectieve, maar ook boeiende les begrijpend lezen te geven. In het Nederlandse onderwijs staan vooral de strategieën centraal. Bovendien blijft begrijpend lezen meestal beperkt tot het vak Nederlands. Er zijn nieuwe inzichten die laten zien dat begrijpend luisteren en lezen door gebruik van romans en informatieve teksten, die complex en tóch interessant zijn voor leerlingen, anders aangepakt kunnen worden. Close Reading geeft leraren van alle vakken in het voortgezet onderwijs de mogelijkheid om samen met leerlingen een boek of tekst echt te doorgronden. VO

Diane Lapp e.a. | NLse bewerking Liz Bunte, Tony van Dalen, Marieke van Logchem en Dortie Mijs | paperback | ISBN 9789493209527 | € 25,95 Verschijnt voorjaar 2022

Om je te inspireren, gebruiken de auteurs veel voorbeeldteksten. Ze laten zien hoe Close Reading in de onderbouw van het voorgezet onderwijs bij alle schoolvakken een succes wordt!

In dit boek wordt in stappen uitgelegd hoe je met Close Reading aan de slag kunt gaan. Je krijgt antwoorden op vragen als: • Hoe selecteer en analyseer je een geschikte tekst? • Wat is de rol van de lezer bij Close Reading? • Op welke manier bereid je een lessenserie voor en geef je de sessies? • Hoe geef je Close Reading binnen een ander vakgebied dan Nederlands? • Hoe stimuleer je goede gesprekken over teksten tussen leerlingen? • Hoe volg je de ontwikkeling van leerlingen?

13


Wegens overweldigend succes dit jaar herdrukt:

14


15


Een greep uit onze kaartensets

Meer informatie: uitgeverijpica.nl 16


Professionaliseren voor onderwijs ondersteunend personeel

Dat scholen niet zonder onderwijsondersteunend personeel kunnen, wisten we natuurlijk allang! Ook voor OOP’ers is het belangrijk dat zij zich professioneel blijven ontwikkelen. Een goede en leuke manier hiervoor is intervisie.

PO

VO

MBO

HBO

Marion Kemeling & Reijer Jan van ’t Hul | 120 kaarten en handleiding in een doosje | ISBN 9789493209404 | € 29,90

Speciaal voor OOP’ers heeft Buro Schoolwerk dit Intervisiespel ontwikkeld. Het doel van dit spel is breder leren kijken naar een probleem of vraagstelling, het vergroten van zelfkennis en meer zicht krijgen op het eigen aandeel van de OOP’er in de samenwerking met anderen (leerlingen, collega’s, ouders). Met behulp van de vragen uit dit spel helpen OOP’ers elkaar om het probleem of een vraagstelling te verhelderen en/of expliciet te maken. Deze vragen geven nieuwe inzichten aan de probleeminbrenger. Maar ook de andere deelnemers krijgen hiermee nieuwe inzichten in hun eigen werksituaties. Daarbij stimuleert dit spel betrokkenheid bij elkaar en elkaars problemen of vraagstellingen, en dat komt de teamverbinding ten goede. Een goede basis voor een professionele schoolcultuur!

17


Eerder verschenen in de Wiebelen en friemelen-reeks:

18


Wiebelen en friemelen nu ook in het Engels! Every teacher knows them – the students who are continuously balancing on their chair legs or who prefer to hide in their hoodies all day long. These students are using all kinds of tricks to be able to stay focused, as they are under – or overresponsive to sensory input and trying to restore their balance. Children who struggle with processing sensory input can experience a wide range of symptoms, including hypersensitivity to sound, sight and touch, poor fine motor skills and easy distractibility.

Using this accessible, science-based guide, school staff can support these students by understanding their symptoms and how they impact their learning. Teachers can learn to look at students in a different way: through so-called ‘SPi glasses’, introduced in the book. With these glasses on, you learn to recognize behaviours linked to sensory processing and respond quickly, easily and with more understanding, without using a diagnosis, medication or therapy. The techniques provided help children feel settled and soothed at school, enabling them to learn and communicate better. Creating the perfect learning environment for all students – a sensory supportive classroom – this tried and tested guide is an essential tool for teachers (with or without prior knowledge of SPD), to better support and understand their students and their sensory needs.

PO

Monique Thoonsen & Carmen Lamp | paperback | 272 pagina’s ISBN 9781785926976 | € 21,95

19


Ondertussen op Twitter... Runner up Beste Onderwijsboek 2020

PO

VO

Marcel Schmeier | paperback | 184 pagina’s | ISBN 9789492525994 | € 17,50

20


We konden de vraag naar EDI 2.0 dit jaar maar amper bijbenen. Zó snel vlogen de exemplaren het magazijn uit. Gelukkig is het boek weer volop leverbaar. Inmiddels zijn er meer dan 60.000 exemplaren van het boek verkocht! ‘Wat een mooi woord is dat toch: onderwijzen. De laatste vijftien jaar is dit woord echter in de vergetelheid geraakt door allerlei romantische opvattingen over het onderwijs. Kinderen zouden zelf tot leren komen als we hen maar in een rijke leeromgeving plaatsen en hen op de achtergrond coachen. We weten inmiddels dat dit een ouderwetse en ineffectieve opvatting is. Als ik trainingen geef, dan zijn leerkrachten blij dat ze weer mogen uitleggen, voordoen en modelen. Ze krijgen hun vak weer terug: onderwijzer.’ – Marcel Schmeier

PO

John Hollingsworth & Silvia Ybarra | NLse bewerking Marcel Schmeier | paperback 304 pagina’s | € 29,90

Illustratie: Ruud Bijman

Wijzigingen voorbehouden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze brochure. Vormgeving: Mat-Zet bv, Huizen

WEER LEVERBAAR!

21


Timeqube & Jippies Door gebruik van de Jippie hebben kinderen minder last van bijvoorbeeld het geroezemoes in de klas en kunnen ze zich langer concenteren.

Timeqube heeft één doel: je bewust maken van het verstrijken van de tijd zonder je aandacht van de taak weg te nemen. Timeqube gebruikt hiervoor prachtig vloeiende kleurovergangen: van groen naar geel naar oranje en uiteindelijk paars.

Deze en meer hulpmiddelen vind je op onze website www.uitgeverijpica.nl 22


Profiteer van de aantrekkelijke kwantumkorting! Bij een afname van 5 exemplaren 5% en vanaf 10 exemplaren zelfs 10% korting

Kijk voor alle informatie over de verschillende Time Timers en onze andere hulpmiddelen op www.uitgeverijpica.nl

23


De methodiek van José Schraven verscheen voor het eerst in 1995 (in eigen beheer) en is sindsdien op veel scholen in Nederland ingevoerd. Deze negende druk is geheel herzien en geactualiseerd. De inzet blijft gelijk: hoe kunnen we door nauwkeurige instructie door de leerkracht en de juiste oefeningen de kinderen met succes leren lezen en spellen? En hoe kunnen we voorkomen dat foute patronen inslijpen? Nieuw in deze editie is de toevoeging van het fonemisch bewustzijn in groep 2. De oudste kleuters worden als voorbereiding op het lees- en spellingonderwijs in groep 3 gevoelig gemaakt voor klanken en letters. Zo ontstaat een doorgaande lijn.

PO

José Schraven is orthopedagoog. Ze is specialist in de didactiek van lezen, spellen en taal en ontwikkelde de methodiek Zo leer je kinderen lezen en spellen. Ze geeft daar ook cursussen en workshops over en ondersteunt teams bij de invoering van de methodiek binnen de scholen.

Meer informatie of bestellen? Kijk op www.uitgeverijpica.nl Vragen? info@uitgeverijpica.nl | 035 54 295 48

© Dorieke Fotografie

José Schraven | paperback | 160 pagina’s | ISBN 9789493209534 | € 35,-