Pica Najaarsbrochure 2022

Page 1

Najaar 2022 Een functioneel handschrift is ook nu nog een belangrijke leervoorwaarde Effectief handschriftonderwijs op de basisschool beschrijft een vernieuwende, grafo-cognitieve methodiek, waarmee je iedere leerling in het basisonderwijs een functioneel handschrift kunt aanleren. Daarnaast biedt het praktische handvatten om het handschriftonderwijs – van de kleuterklas tot en met groep 8 – effectief vorm te geven. Aan bod komen: • Motorische misverstanden • Blokschrift en verbonden schrift • Effectief voorbereiden op schrijven • De aanleerfase • Onderhouden en verdiepen • Handschriftremediëring Dit boek is bedoeld voor leerkrachten, remedial teachers, intern begeleiders, schoolleiders en leerkrachten in opleiding. PO

© Dorieke Fotografie

Freek Turlings en Sanne Kuster | paperback | ca. 176 pagina’s | ISBN 9789493209312 € 27,50 | Verschijnt voorjaar 2023

Freek Turlings studeerde Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs (PWPO) en Curriculumontwikkeling voor Primair Onderwijs (CoPO) aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Naast deze studies specialiseerde hij zich in handschriftdidactiek bij de Stichting Schriftontwikkeling. Freek werkt als leerkracht, curriculumontwikkelaar en docent Handschriftdidactiek bij PWPO. Sanne Kuster is opgeleid tot orthopedagoog en remedial teacher. Daarnaast specialiseerde zij zich in handschriftdidactiek bij de Stichting Schriftontwikkeling. Inmiddels werkt zij als docent Handschriftdidactiek bij PWPO aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en voert zij wetenschappelijk onderzoek uit naar factoren die het remediatieproces van leerlingen met dyslexie beïnvloeden.


PO

Kees van Overveld heeft in de afgelopen jaren vele leerkrachten begeleid met hun ‘moeilijke groep’. In dit boek geeft hij inzicht in het functioneren van moeilijke klassen en wat er misgaat in de interactie tussen leraar en leerlingen. Vervolgens beschrijft Van Overveld hoe je het tij kunt keren; met zijn praktische tips, adviezen en slimme oplossingen kunnen leraren van een moeilijke groep een plezierige groep maken. Kees van Overveld | paperback | 176 pagina’s ISBN 789492525574 | € 25,95

2

PO

PO

Deze kaarten bevatten – per fase van de groepsvorming – eerst praktische tips en vervolgens bijna 50 activiteiten die zijn toegespitst op wat nodig is op dat moment. Van kennismakingspelletjes tot afscheid nemen, van omgaan met verschillen tot omgaan met groepsdruk, van afspraken maken tot discussies voeren; met deze activiteiten werk je aan een veilige en positieve groep.

‘Ik vind het boek echt een aanrader! René van Engelen koppelt theorie aan de praktijk en geeft je echt inzicht in het gedrag van jongens. Bovendien geeft hij veel praktische tips, waardoor je gemakkelijk je bestaande lessen aan kunt passen om tegemoet te komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van jongens. Hierdoor zullen jongens betrokken en gemotiveerd blijven.’ - Juffrouw Femke

Esther van der Knaap en Femke Bosmans 51 kaarten + handleiding in een doos ISBN 9789493209367 | € 24,90

René van Engelen | paperback | 144 pagina’s ISBN 9789492525765 | € 24,95


Zó werk je met groepen! In De Groepscode geeft Van Engelen leraren – in zowel het primair als in het voortgezet onderwijs – inzicht in de vele aspecten van groepsvorming, en krijgt de lezer handvatten om deze processen succesvol te kunnen beïnvloeden.

Een goede investering in de groep is een investering in de schoolcarrière van individuele leerlingen. Aan de orde komt welke zaken van invloed zijn op de groep, zowel in positieve als in negatieve zin. Er is ook aandacht voor het omgekeerde: de invloed van de groep op onder andere het leren, want er is een nadrukkelijk verband tussen de sfeer in de groep (de sociale eenheid) en het leerproces. Bij groepsdynamiek speelt ook de leeftijdsfase van de kinderen een rol; de grotere wereld van pubers heeft meer en andere invloeden dan de kleine wereld van de kleuters. Denk aan zaken als maatschappelijke verwachtingen, gender en sociale vaardigheden. Verder komt het werken met en in de groep uitgebreid aan bod; want als leraar werk je niet alleen met de groep, maar ben je er zelf ook op een unieke manier onderdeel van.

PO

© Dorieke Fotografie

VO

René van Engelen | paperback | ca. 176 pagina’s | ISBN 9789493209640 | € 24,95 Verschijnt november 2022

René van Engelen is zelfstandig schoolbegeleider, trainer, auteur, spreker en interim-directeur. Hij werkte als docent op het mbo, post-hbo en maakte op latere leeftijd de overstap naar het primair onderwijs. René is gespecialiseerd in groepsdynamiek, hoogbegaafdheid, leiderschap en jongens in het onderwijs.

3


Inzicht in (ontwikkelings-) stoornissen bij kinderen Kinderen met (ontwikkelings)stoornissen worden vaak als ‘lastig’ ervaren. Mensen in hun omgeving denken nogal eens dat hun gedrag te wijten is aan de opvoeding, of dat zij gewoon expres niet doen wat er gevraagd wordt. De werkelijkheid is dat deze kinderen extra moeilijkheden te overwinnen hebben, en door hun stoornis vaak beperkt worden in hun dagelijks leven: thuis, op school, op sportclubs of bij het spelen met vriendjes. Als wij deze kinderen onvoorwaardelijk accepteren voor wie ze zijn en als wij meer weten over stoornissen en ook naar de omgeving van het kind kijken, kunnen we hen beter helpen. Want als de omgeving anders reageert, verandert het gedrag van het kind ook. Dit boek biedt ouders, opa en oma’s, ooms en tantes, sportcoaches, studenten, leerkrachten, klassenassistenten enzovoort een eerste opstap naar meer kennis over ontwikkelingsstoornissen.

© Dorieke Fotografie

PO

Anton Horeweg | paperback | ca. 152 pagina’s | ISBN 9789493209763 € 14,95 | Verschijnt oktober 2022

Anton Horeweg is gedragsspecialist (M SEN) en vijfendertig jaar leraar in het basisonderwijs. Hij is auteur van diverse onderwijsboeken. Bij uitgeverij Pica verschenen Voorkom lastig gedrag, Dit is een verschrikkelijk boek met een gouden boodschap, Als je leerling stil is en Handboek Gedrag op school. Dit najaar verschijnen Ongewild lastig en Niet jouw schuld!

4


Verschrikkelijk boek met een gouden boodschap voor het VO Het is niet jouw schuld! Dat is misschien wel de belangrijkste boodschap uit het nieuwe boek van Anton Horeweg. In dit boek, geschreven voor jongeren van 12 tot 18 jaar, kun je lezen over verschrikkelijke gebeurtenissen die iedereen kunnen overkomen, maar waar we vaak niet over willen praten. Denk aan: gepest worden, overlijden van een naaste, een ernstige ziekte krijgen, mishandeld of misbruikt worden, te maken krijgen met een loverboy of zelfs een oorlog meemaken. Als jongeren dit soort dingen meemaken, denken ze misschien dat wat hun overkomt normaal is, pech is, of gewoon hun eigen schuld. Want hoe kun je als jongere weten dat het niet door jou komt als niemand je dat vertelt?

VO

Anton Horeweg | paperback | 96 pagina’s | ISBN 9789493209619 | € 15 Verschijnt september 2022

In Niet jouw schuld! worden zaken besproken die voor jongeren traumatisch kunnen zijn, wie hen daarmee kan helpen en waar ze hulp kunnen vinden. Eerder schreef Anton Horeweg Dit is een verschrikkelijk boek over hetzelfde onderwerp, voor kinderen van ongeveer 10 tot 12 jaar.

PO-editie!

‘Anton schrijft zonder poeha, hij spreekt de kinderen aan en weet de juiste toon te treffen. Er is gelukkig ook plaats voor een beetje humor bij de loodzware boodschap.[...] leg dit boek op school, want als je er maar één kind mee helpt is het al zijn investering waard geweest.’ - Bertus Meijer, Onderwijsenzo

5


Boeken over TOS:

PO

Dit (voor)leesboek gaat over Pluis, een konijntje met TOS (een taalontwikkelingsstoornis). Kinderen met TOS (van 6 tot 10 jaar) kunnen dit boek met een begeleider lezen. Bij de tekst staan woordbetekenissen, illustraties, vragen en spelvormen. Hierdoor gaan kinderen ook nadenken over hun eigen TOS en ontdekken ze hoe ze er beter mee om kunnen gaan. Jolijn Thijssen | hardcover | 160 pagina’s ISBN 9789492525970 | € 16,95

VO

Hoofd vol TOS staat boordevol informatie, afbeeldingen, handige tips, leuke weetjes en quizjes over TOS en hoe je ermee omgaat. Dat maakt het boek heel herkenbaar én bruikbaar voor andere jongeren. Een echte overlevingsgids dus! Veerle Stevens, Jérôme Vergne & Beau Verhaar | paperback 104 pagina’s | ISBN 9789492525703 | € 17,50

PO

VO

Veel kinderen met TOS hebben grote problemen in de interactie met anderen. Sommige kinderen zijn onzeker en teruggetrokken, anderen worden snel boos. Vaak hebben ze moeite met het aangaan en onderhouden van vriendschappen. Kinderen met TOS zitten dan ook vaak niet lekker in hun vel. Wat gaat er nu schuil achter deze problemen in de sociale interactie en het welbevinden? Voor een antwoord op deze vraag kijkt Taal in het kwadraat door een neuropsychologische bril naar kinderen met TOS. Constance Vissers, Jet Isarin, Daan Hermans en Ina Jekeli | paperback 140 pagina’s | ISBN 9789492525871 | € 24,95

6


Ondersteunend tekenen kun je leren. En daar hoef je niet goed voor te kunnen tekenen! Ondersteunend tekenen is een belangrijk hulpmiddel om taal makkelijker te kunnen uiten, volgen, onthouden en verwerken. Het helpt onder andere bij het leggen van verbanden, het op elkaar afstemmen en het voorkomen van miscommunicatie. Ook kunnen met tekeningen emoties makkelijker geuit worden en bevordert het ondersteunend tekenen de ontwikkeling van innerlijke taal en executieve functies. Daarnaast biedt het houvast om een verhaal te kunnen vertellen.

Ondersteunend tekenen is ontwikkeld voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS), maar helpt ook leerlingen zonder TOS bij het uiten en begrijpen van taal.

VO

Pien van der Most | paperback | ca. 160 pagina’s | ISBN 9789493209657 | € 21,95 Verschijnt november 2022

© Dorieke Fotografie

Ondersteunend tekenen zorgt ervoor dat alle kinderen en jongeren (met én zonder communicatieproblemen) zich gehoord, gezien en begrepen voelen. Het verschil met andere vormen van visuele ondersteuning is dat de kern van de talige boodschap direct wordt meegetekend. In dit praktische handboek ervaar je de kracht van tekeningetjes die ter plekke ontstaan. Je zult merken hoe nuttig deze vorm van ondersteuning is bij taal en emoties en in de communicatie; voor leerkrachten of andere onderwijsprofessionals, maar ook voor ouders en andere begeleiders.

PO

Pien van der Most is van origine logopedist. Sinds 2018 heeft ze haar eigen bedrijf als trainer in ondersteunend tekenen, met als specialiteit tekenen bij taalontwikkelingsstoornissen. Haar missie naast TOS op de kaart zetten: zorgen dat leerlingen met (en zonder) TOS zich dankzij ondersteunend tekenen gehoord, gezien en begrepen voelen.

7


Stem je onderwijs af op verschillen tussen leerlingen Dit is een praktisch boek vol met voorbeelden, achtergrondinformatie en stappenplannen om jou handvatten te geven om in je eigen onderwijs aan de slag te gaan met vijf principes, vier fases en drie B’s voor differentiëren (bewuste, beredeneerde en betekenisvolle keuzes). In dit boek laten de auteurs bovendien zien dat er verschillende mogelijkheden zijn om te differentiëren. Differentiëren in 5, 4, 3… is geschreven voor alle (aanstaande) professionals in het basisonderwijs, werkzaam in diverse contexten; van de kleutergroepen tot de bovenbouw, van intern begeleider tot kwaliteitszorgmedewerker, van scholen die werken met papieren methodes tot scholen voor gepersonaliseerd leren met ICT.

PO

Trynke Keuning, Marieke van Geel en Cindy Smienk-Otten | paperback | 176 pagina’s ISBN 9789493209336 | € 24,95

‘Dit boek bevat een rijk overzicht van kennis, inzichten, handreikingen en praktische voorbeelden van gedifferentieerd onderwijs.’ - Prof. dr. Eddie Denessen ‘Genuanceerde aanrader voor de hedendaagse onderwijspraktijk! Actueel ook in het kader van de weer toegenomen roep om een verbrede brugperiode, waarbij differentiatie van belang is.’ - NBD Biblion 8


Welke differentiatievaardigheden kun jij nog verbeteren? Hoe kun je je les nog beter afstemmen op verschillen tussen leerlingen? Welke differentiatieprincipes zie je in jullie school overal terug? PO

Trynke Keuning, Marieke van Geel en Marjoleine Dobbelaer | A4 ringband | 76 pagina’s | ISBN 9789493209671 € 14,95 | Verschijnt september 2022

ADAPT staat voor Assessing Differentiation in All Phases of Teaching en is een wetenschappelijk onderbouwd meetinstrument waarmee je op basis van 23 indicatoren op een valide en betrouwbare manier zicht krijgt op de differentiatievaardigheden van leerkrachten. Het instrument is gericht op het ondersteunen bij het ontwikkelen van differentiatievaardigheden en dus nadrukkelijk niet bedoeld als beoordelingsinstrument. Het ADAPT-instrument is geschikt voor groep 3 t/m 8 van de basisschool en methode- en vakonafhankelijk. De indicatoren, verdeeld over de vier fases, zijn ieder gericht op één of meer differentiatieprincipes. Door ADAPT in te zetten in je eigen onderwijspraktijk krijg je zicht op de mate waarin jij en/of je

collega’s differentiatievaardigheden al beheersen en hoe jullie je onderwijs nog beter kunnen afstemmen op verschillen tussen leerlingen. ADAPT bestaat uit een handleiding in een handige ringband waarin de achterliggende theorie, de richtlijnen voor gebruik én alle indicatoren op een overzichtelijke manier worden gepresenteerd. Daarnaast krijg je toegang tot de online leeromgeving. Hierin vind je introductievideo’s en specifieke uitlegvideo’s per indicator. Ook kun je oefenen met het scoren aan de hand van videofragmenten.

9


In de serie Samen leidinggeven aan de onderwijspraktijk zijn ook verkrijgbaar:

10


Woorden, waarden en werkelijkheid De huidige complexe samenleving brengt ingewikkelde vraagstukken de school in. Daarbij is niet altijd meteen duidelijk wat het probleem is en wat het juiste is om te doen, en spelen er vaak diverse, soms tegengestelde belangen een rol. Het vinden van antwoorden en oplossingen op zulke vraagstukken kan dan ook niet gedragen worden door één leraar of door één formele leider. Daarvoor zijn verschillende perspectieven nodig en tegelijkertijd ook gezamenlijkheid en verbinding.

Voor een school die zijn pedagogische en maatschappelijke opdracht serieus neemt, is waardengericht werken geen luxe, maar een voorwaarde voor waardevol onderwijs.

PO

VO

Gedeelde waarden kunnen ondersteunend zijn bij het maken van keuzes. Door met elkaar in gesprek te gaan over impliciete waarden en overtuigingen kun je samen komen tot meer gedeelde ideeën die impact hebben op de praktijk. Waardengericht werken is dan ook meer dan het formuleren van gezamenlijke kernwaarden. Het gaat om het in de praktijk inkleuren daarvan op basis van gezamenlijke betekenisgeving.

MBO

HBO

Inge Andersen, Lisette Uiterwijk-Luijk, Kees van der Vloed (red.) | paperback 136 pagina’s | ISBN 9789493209633 | € 25 | Verschijnt september 2022

Woorden, waarden en werkelijkheid is tot stand gekomen op basis van praktijkonderzoeken die zijn uitgevoerd door de leden van het lectoraat Leiderschap in het Onderwijs van Penta Nova, academie voor schoolleiderschap, onder leiding van dr. Inge Andersen (lector) en dr. Lisette Uiterwijk-Luijk (associate lector). Deze praktijkonderzoeken zijn gedaan in het po, vo, mbo en hbo.

11


De boeken van Marcel Schmeier:

© Dorieke Fotografie

PO

PO

PO

Marcel Schmeier is onderwijsadviseur taal en rekenen en heeft ruime ervaring als leerkracht en intern begeleider in het speciaal en regulier basisonderwijs. Hij weet als geen ander de theorie op een inspirerende wijze te vertalen naar de dagelijkse praktijk in de klas: ‘Werken aan onderwijskwaliteit doe je door het primaire proces te verbeteren: het lesgeven, en dan met name de instructie.’ Marcel is bekend van zijn website www.onderwijsgek.nl, zijn Twitter-account @Onderwijsgek en zijn praktische publicaties in diverse onderwijsvakbladen. Hij werkt bij Expertis.

12


EDI is een manier van lesgeven waarbij jij als docent centraal staat. Elke les heeft een duidelijk lesdoel en je geeft kraakheldere instructie. Door het gebruik van wisbordjes en willekeurige beurten krijg je scherp zicht op het leren van de leerlingen en kun je jouw lessen optimaal afstemmen op hun leerproces. Doordat leerlingen moeten schrijven, overleggen en nadenken over de vragen die je stelt, worden jouw lessen in hoge mate actief en responsief. EDI biedt jou een helder lesmodel van lesfasen en technieken die je kunt inzetten om leerlingen met plezier en succes de lessen te laten volgen.

EDI is een manier van lesgeven waarbij jij als docent centraal staat. Het EDI-lesmodel is te gebruiken bij alle vakken en naast iedere lesmethode. Jij krijgt als docent weer grip en zeggenschap! VO

Marcel Schmeier | paperback | ca. 168 pagina’s | ISBN 9789493209770 | € 25,95 Verschijnt voorjaar 2023

© Josje van Koppen

Wijzigingen voorbehouden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze brochure. Vormgeving: Mat-Zet bv, Huizen

Na het enorme succes van Expliciete Directe Instructie (EDI) in het basisonderwijs is het boek nu ook beschikbaar voor docenten in het voortgezet onderwijs!

13


Deze beroepsstandaard kan richting geven aan de eigen professionaliteit (op welke gebieden kan of wil de gedragsspecialist zich ontwikkelen?), maar kan ook worden gebruikt als leidraad bij de invulling van taken op school, in het samenwerkingsverband en/of het schoolbestuur, en het bepalen van de benoeming met de bijbehorende functieschaal. De beroepsstandaard is uitgewerkt in: • Een functieomschrijving: in dit deel worden de werkzaamheden en taken beschreven. • Bekwaamheidseisen: wat moet de gedragsspecialist doen en welke competenties en kennis zijn daarvoor noodzakelijk? • Een ethische code: die beschrijft welke professionele houding de gedragsspecialist dient aan te nemen. LBBO | paperback | 80 pagina’s | ISBN 9789077671924 | € 14,95

PO

Een jonge-kindspecialist is iemand die inhoudelijk expert is en zelf vaardig op de werkvloer, maar die ook leidsters in de vroegschoolse settings en de leden van een onderbouwteam kan inspireren en coachen in hun verdere professionalisering. Deze uitgave omvat, naast een inleiding over het ontstaan van het beroep: • een functieomschrijving, met zowel de taken gericht op het werken binnen de groep, als buiten de groep; • de bekwaamheidseisen voor taken binnen en buiten de groep; • een ethische code aan de hand waarvan de jonge-kindspecialist zijn of haar professioneel handelen kan spiegelen; • enkele voorbeeldfuncties. LBBO | paperback | 76 pagina’s | ISBN 9789492525314 | € 14,95

PO

14


Ingrijpend herziene editie! Het beroep van de intern begeleider heeft veel verschillende invalshoeken en wordt op scholen op diverse manieren vormgegeven. Met deze geheel vernieuwde beroepsstandaard wordt ‘een gezicht’ gegeven aan de diversiteit van de omvangrijke taak en wordt tegelijkertijd het werk van de intern begeleider gekaderd.

De intern begeleider als kwaliteits­coördinator heeft een sleutelpositie in het team. De kwaliteitscoördinator heeft geen beoordelende rol, maar werkt vanuit vertrouwen om ‘de goede dingen te doen voor leerlingen’. Op steeds meer scholen ontwikkelt de rol van de intern begeleider zich in de richting van kwaliteitscoördinator; de focus op het stimuleren en coördineren van de onderwijskwaliteit neemt toe. In het kader van de basis- en extra ondersteuning én het kwaliteitsbeleid op de scholen, zal de ib’er dan ook nadrukkelijker ingezet worden om de onderwijskwaliteit te versterken. Deze beroepsstandaard geeft niet alleen duidelijkheid over de taken en verantwoordelijkheden van de ib’er als kwaliteitscoördinator; ook de bijbehorende competenties en kwaliteitseisen zijn beschreven. Daarnaast is er aandacht voor de ethische aspecten, die voor het dagelijks handelen van belang zijn. Tot slot is er een voorbeeldfunctieprofiel opgenomen. LBBO | paperback | ca. 96 pagina’s | ISBN 9789493209787 | € 15,95 Verschijnt november 2022

Deze uitgave kwam tot stand in samenwerking met:

15


16


Hoe kun je leerlingen met autisme motiveren? Kinderen en jongeren met autisme krijgen dagelijks allerlei activiteiten voorgeschoteld. Thuis of in de klas. Sommige van die opdrachten, taakjes of bezigheden verlopen soepel en zonder problemen, maar bij andere merken onderwijsprofessionals en ouders weerstand. ‘Hij wil niet’, ‘Ze vindt het maar stom’, ‘Alles is saai’, ‘Het boeit hem niet’ … Ondanks goede bedoelingen van begeleiders duiken weleens motivatieproblemen op. Als geschiedenisdocent stelde Kobe Vanroy zichzelf ooit dezelfde vraag: hoe kan ik leerlingen met autisme motiveren voor mijn vak? Geïnspireerd door heldere kaders uit de zelfdeterminatietheorie, de positieve psychologie, oplossingsgericht werken en … de geschiedenis, helpt hij in dit boek leraren, begeleiders en ouders om kinderen en jongeren met autisme te motiveren: wat helpt en hoe pak je dit dan autismevriendelijk aan? VO

PO

Kobe Vanroy | paperback | ca. 176 pagina’s | ISBN 9789493209794 | € 24,95 Verschijnt november 2022

© Dorieke Fotografie

De praktijktips in dit boek zijn toepasbaar in verschillende contexten: zowel thuis als op school, zowel door begeleiders met veel kennis en ervaring als door starters. Dit boek motiveert om aan de slag te gaan!

Kobe Vanroy heeft twintig jaar ervaring met kinderen en jongeren met autisme en een normale begaafdheid. Hij coacht jongeren met autisme en verzorgt (internationale) opleidingen.

17


Ook verschenen bij Uitgeverij Pica:

18


19


Een greep uit onze kaartensets: Als aanvulling op het boek Wiebelen en friemelen in de klas zijn er deze handige hulpkaarten. De prachtig geïllustreerde kaarten zijn bedoeld om in de klas te gebruiken, wanneer een leerling onder- of overprikkeld is. Monique Thoonsen & Carmen Lamp | 55 kaarten in een doosje | ISBN 9789491806933 | € 12,95

PO

Iedereen kent wel de primaire emoties boos, blij, verdriet en angst. Maar er zijn ook allerlei nuances, zoals teleurgesteld of opgelucht, geschrokken of trots. Deze gevoelens zijn meestal het gevolg van wat je denkt; van wat jij vindt dat waar is. Het is helpend als je snapt wat je gevoel precies is en wat je daarbij precies denkt. Want als je bewust weet wat je denkt, kun je ook besluiten om iets anders te denken. Hierdoor kun je je anders gaan voelen.

PO

VO

MBO

Adinda de Vreede | 55 kaarten in een doosje ISBN 9789492525253 | € 12,95

PO

VO

20

Wat moet je leren om een probleem te laten verdwijnen? De Vaardighedenkaartjes geven antwoord op deze vraag en helpen kinderen oplossingsgericht te kijken naar probleemgedrag. Je maakt eenvoudig inzichtelijk welke vaardigheden kinderen willen leren, maar ook welke ze al bezitten. Jonger | 52 kaarten in een doosje | ISBN 9789492525888 | € 12,95


Gedichten voor kinderen! In Marshmallows bij het kampvuur staan gedichten over zaken die kinderen dagelijks bezighouden, zoals onzekerheid, vriendschap, pesten, discriminatie en school. De gedichten – die op luchtige toon en met een vleugje humor zijn geschreven – zijn bedoeld als introductie op deze onderwerpen en als uitnodiging om er samen met kinderen over in gesprek te gaan. Leuk om voor te lezen aan (klein)kinderen, of om als juf of meester te gebruiken in de klas. Staffelkorting! 20-29 exemplaren € 5,95 per stuk 30-49 exemplaren € 5,45 per stuk 50-99 exemplaren € 4,95 per stuk 100-249 exemplaren € 4,25 per stuk 250 of meer exemplaren € 3,95 per stuk (Verkoopprijzen zijn incl. 9% btw.)

PO

© Ruby Monterie

Sanne Boer | Illustraties: Elise Wessels (Visueliseren) | paperback | 24 pagina’s € 8,95

Sanne Boer is onderwijscoach en vanuit haar bedrijf Spark Education traint zij leerkrachten om zelfbewust en met plezier voor de groep te staan. Zij zet in op persoonlijk leiderschap en zelfinzicht, met als doel dat kinderen zich gezien voelen en onderwijs krijgen dat écht bij hen past.

21


Goed lezen en spellen is een voorwaarde voor het succesvol doorlopen van het onderwijs; bovendien speelt het een belangrijke rol bij de deelname aan het maatschappelijk verkeer. Het fundament hiervoor wordt gelegd in het technisch lees- en spellingonderwijs op de basisschool. Zo leer je kinderen lezen en spellen verscheen in 1995 (in eigen beheer) en is sindsdien op vele scholen in Nederland met groot succes ingevoerd. Deze nieuwe editie is geheel herzien en geactualiseerd, maar de essentie blijft dezelfde: hoe kunnen we door instructie van de leerkracht en de juiste oefeningen de kinderen met succes leren lezen en spellen en voorkomen dat er foute patronen inslijten? Nieuw in deze editie is onder andere de toevoeging van het fonemisch bewustzijn in groep 2; dat wil zeggen hoe de oudste kleuters gevoelig gemaakt kunnen worden voor letters en klanken, zodat er een mooie doorgaande lijn ontstaat naar groep 3.

Het doel van het boek is de effectiviteit van het lees- en spellingsonderwijs te vergroten door leerkrachten een gestructureerde, sobere, heldere instructiemethodiek aan te bieden. PO

Zo leer je kinderen lezen en spellen bevat de basiskennis van het technisch lezen en spellen in groep 2 tot en met 8 van de basisschool. De manier van werken kan de hele school verder doorgetrokken worden. Zo ontstaat een heldere rode draad. De methodiek kan bovendien in elke school toegepast worden ongeacht methode of type onderwijs. De doelgroep zijn de (toekomstige) leerkrachten in het basisonderwijs inclusief sbo en so, maar ook rt’ers, ib’ers, logopedisten, taalcoördinatoren, dyslexiebehandelaren, ambulant begeleiders en zelfs psychologen en orthopedagogen.

22

José Schraven | paperback | 192 pagina’s | ISBN 9789493209534 | € 35


Aan de slag met Lezen in groep 4 en 5! Lezen in groep 4 en 5 zorgt voor een stevige basis van de vaardigheid technisch lezen. Het sluit aan bij de principes van de methodiek Zo leer je kinderen lezen en spellen van José Schraven. De oefenboeken bevatten leesbladen met woorden van alle categorieën, die per blad geïsoleerd worden aangeboden. De woorden zijn net zo geordend als bij het spellingonderwijs, zodat lezen als het ware een voorschotbenadering vormt voor spellen. Bij elk leesblad hoort een verhaal, waarin de woorden van het leesblad in context voorkomen. De leesbladen zijn in de leerkrachtdelen voorzien van vragen die gesteld kunnen worden en worden voorafgegaan door een bijhorend planningsschema. Daarnaast bevatten de leerkrachtdelen de theoretische onderbouwing van het materiaal, waarin de beoogde lesopbouw en de samenhang met begrijpend lezen, spelling en woordenschat verhelderd wordt. Verder is er uitgebreid aandacht voor toetsing en het bepalen van het doorleesniveau van de leerlingen en zijn er diverse handige downloads beschikbaar.

Lezen in groep 4 bestaat uit:

€ 22,50

€ 8,95

€ 8,95

Lezen in groep 5 bestaat uit:

Voordeelset! Zowel de leerkrachtdelen als de oefenboeken zijn los verkrijgbaar. De oefenboeken zijn daarnaast verkrijgbaar in een voordelige set van deel A en deel B (5 stuks per deel).

PO

€ 22,50

€ 8,95

€ 8,95

23


De lezende leerkracht Wat doe je in hemelsnaam voor de klas als je niet van lezen houdt? Dat is iets wat Naomi zich regelmatig afvraagt. In dit inspirerende boek vertelt ze over haar eigen ervaringen en deelt ze haar liefde voor boeken en lezen. Ook geeft Naomi antwoord op vragen, zoals: Hoe maak je van leeshaters nou echte booklovers? Hoe zet je kinderboeken in de les in (en laat je de methode lekker links liggen)? Wat zijn dé tips om met de hele klas samen hetzelfde boek te lezen? Voor dit boek heeft Naomi niet alleen uitvoerig gesproken met onderwijscollega’s, maar komen er ook kinderboekenauteurs aan het woord. Leerkrachten en pabo-studenten zullen door haar enthousiasme worden aangestoken en meteen hun kasten willen vullen met de mooiste kinderboeken. Want om kinderen de liefde voor het lezen bij te brengen moet je als ‘lezende leerkracht’ natuurlijk zelf het goede voorbeeld geven.

PO

Naomi Smits werkt parttime als leerkracht in de bovenbouw op een basisschool in De Meern, waar ze ook leescoördinator is. Ze debuteerde met Juf Naomi klapt uit de school. Ze schrijft columns voor JSW en is medeoprichter van de Leesknokploeg. Naast haar werkzaamheden als leerkracht en auteur is Naomi eigenaar van een tekstbureau en geeft ze lezingen.

Meer info of bestellen: www.uitgeverijpica.nl. Vragen? info@uitgeverijpica.nl | 035 54 295 48

© Dorieke Fotografie

Naomi Smits | Illustraties: Mieske | paperback | 208 pagina’s | ISBN 9789493209664 | € 19,95 Verschijnt september 2022