TURUN SEUDUN EKONOMIT RY JÄSENLEHTI 4/2014

Page 1

JÄSENLEHTI I 4/2014

Marraskuussa jäsentapahtumana Seili –musikaali hullusta rakkaudesta.

URAVALMENNUS KOHDEN MIELEKÄSTÄ TYÖTÄ TYÖELÄMÄ MITEN SAADA BRÄNDI TYÖMARKKINOILLE TSE Sport Ekonomia liikuttamassa I TAPAHTUMIA I SYYSKOKOUS I KOULUTUKSIA I


Jäsenlehden pääkirjoituksia laativat tänä vuonna puheenjohtajan lisäksi työryhmien vetäjät: Lehti 1/2014 PJ Heidi Mäkinen Lehti 2/2014 Viestintävastaava Maija Sormunen Lehti 3/2014 Jäsenlehden päätoimittaja Anne-Mari Niemelä Lehti 4/2014 Tapahtumavastaava Eija Arvonen

Yhdistys mukana ja tukena elämän muutoksissa TSE ry:n tapahtumavastaavana toimii Eija Arvonen

O

len kuulunut paikallisyhdistyk-

kun olin mukana Turun Seudun Ekonomien

verkostoitua on jo marraskuun 11. päivänä

seen ja ollut mukana sen toimin-

75-vuotisjuhlavuoden juhlatoimikunnassa.

yrittäjälounaalla, jonka aikana Turun Seudun Yrittäjänaiset ry esittäytyy ja kertoo

nassa jo vuodesta 1995, kun per-

heeni muutti Helsingistä Otavan saarelle

Nyt olen toiminut toista vuotta yhdis-

toiminnastaan.

Turunmaan saariston sydämeen. Aviopuo-

tyksen johtokunnassa sekä tämän vuo-

liso oli viikot Helsingissä ja minä itse pyö-

den tapahtumatyöryhmän vetäjänä suun-

Toivotan kaikki jäsenet lämpimästi ter-

ritin arkea pienten lasten kanssa kotona

nittelemassa ja toteuttamassa juuri niitä

vetulleeksi mukaan toimintaamme, ver-

Merimaskussa. Turun Seudun Ekonomien

mukavia tapahtumia, jotka minutkin silloin

kostoitumaan ja tapaamaan muita ekono-

lähettämä viesti tulla mukaan toimintaan

alussa koukuttivat. Toivottavasti olemme

meja!

oli siinä tilanteessa enemmän kuin terve-

pystyneet säilyttämään sen saman hoh-

tullut. Lähdin iloisin mielin tuulettumaan

dokkuuden, minkä aikaisemmat tekijät

Eija Arvonen

yhdistyksen monenlaisiin harrastuksiin,

ovat toimintaan loihtineet. Ainakaan ta-

TSE ry tapahtumavastaava

koulutuksiin ja yritysvierailuille.

pahtumatyöryhmäläisten

innokkuudesta

ja luovuudesta ei ole ollut puutetta. Vuodet ovat menneet nopeasti. Lapsista kolme vanhinta ovat jo muuttaneet omil-

Monenlaiseen

erilaiseen

tekemiseen

leen ja enää kuopus, lukiolainen, on ko-

olen saanut tarttua ja monta kokemusta

tona. Turun Seudun Ekonomit on pysynyt

rikkaampana päättyy tämäkin johtokunta-

matkassa mukana kaikki nämä vuodet enkä

vuosi. Mielenkiintoinen tekeminen ja lois-

ole ehtinyt pitkästymään. Monipuolisen te-

tava seura innostavat minua tarttumaan

kemisen kautta olen tutustunut isoon mää-

tulevan vuoden haasteeseen kehittää yh-

rään ekonomikollegoita sekä rakentanut

distyksen yrittäjyystyöryhmän toimintaa.

verkostoja monenlaisia organisaatioita ja

Se pyrkii edistämään yrittäjäekonomien ja

toimialoja edustavien toimijoiden kanssa.

sellaisiksi haluavien verkostoitumismah-

Todella hyödyllistä ja opettavaista kaikki

dollisuuksia muun muassa yrittäjälounas-

tyyni. Yksi mukavimmista muistoista on,

tilaisuuksissa. Ensimmäinen mahdollisuus

”Monipuolisen tekemisen kautta olen tutustunut isoon määrään ekonomikollegoita sekä rakentanut verkostoja monenlaisia organisaatioita ja toimialoja edustavien toimijoiden kanssa.” 2 I Turun Seudun Ekonomit 4/2014


11

Otto-Ville Väätäinen

Vierailimme Neste Oilin jalostamolla. Kuvassa jalostamon johtaja Elina Herrala.

Jani Käsmä

Ismo Henttonen

18

Seili –musikaali hullusta rakkaudesta on uusi teos Kakola -musikaalin tekijöiltä. Turun Seudun Ekonomit vierailevat Logomossa 5.11.

19

Perinteinen joulukirkko kutsuu jäseniä sunnuntaina 14.12.

Pääkirjoitus 2

Huippuosaamista öljyisellä aallonharjalla

4 TSE ry:n työelämätyöryhmän uutisia 6 TSE ry:n tapahtumatyöryhmä esittäytyy 7 Kaksoisjäsenyydestä on etua 8 Yks ekonomi Turuust´ 10

Liikuntaa ja elämyksiä

Uravalmennuksen avulla kohti mielekästä työtä

Ekonomia liikuttamassa - TSE Sport Yritysten myyntitapaamiset ovat arvokkaita Palkitseminen voi olla muutakin

Tapahtumat ja yhteystiedot

11 12 13 14 15 17

Julkaisija Turun Seudun Ekonomit ry Päätoimittaja Anne-Mari Niemelä Ulkoasu Jani Käsmä, www.kasma.fi Kannen kuva Otto-Ville Väätäinen Paino Tema-Team Oy, Turku Jäsenlehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Aineisto Lehden 1/2015 aineistopäivä 8.12.2014 jakelu Lehti 4/2014 ilmestyy viikolla 45 Levikki 2 500 kpl, ISSN 1797-5964

Turun Seudun Ekonomit 4/2014 I 3


”Uravalmennus soveltuu jokaiselle, joka toivoo nykyiseen työhönsä uutta puhtia.”

Uravalmennuksen avulla kohti mielekästä työtä Mikä minusta tulee isona? Siinäpä riittää pohtimista nuorella iällä, mutta sama kysymys putkahtaa mieleen aika ajoin myös kokeneelle konkarille. Jos tuntuu siltä, että vastausta ei omin avuin löydy, kannattaa harkita uravalmennusta.

E

Valmennusta eri elämäntilanteissa Yksilötasolla on monta elämäntilannetta, joissa uravalmennus auttaa. Muutostahti työelämässä on jo niin vilkas, että esimerkiksi pidemmältä poissaololta, kuten äitiys-, vanhempain- tai vuorotteluvapaalta palaava voi tätä kautta saada pehmeämmän laskun takaisin työkuvioihin. Vastavalmistunut, kohta eläkkeelle jäävä, vuorotteluvapaata harkitseva, esimies, alainen, asiantuntija - kuka tahansa hyötyy valmennuksesta.

konomitutkinnon hienous piilee sen

Uravalmennus on selkeä prosessi alkukar-

Lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet,

monipuolisuudessa. Koulutus antaa

toituksesta toimintasuunnitelmaan. Alku-

että tyytyväisimmät ja motivoituneimmat ih-

hyvinkin maukkaat eväät hyödyntää

kartoitus vaati valmennettavalta paljon

miset tekevät työkseen asioita, jotka täsmäävät

oppimaansa mitä erilaisimmissa ammateis-

töitä, koska siinä kuoritaan esille rehellisen

heidän vahvuuksiensa, kykyjensä, persoonalli-

sa. Kurssinmuutos uralla on siksi mahdollis-

itsetutkiskelun kautta todellinen minä. Al-

suutensa ja ennen kaikkea arvomaailmansa

ta, nykyään jopa yleistä. Etenkin jos työ on

kukartoituksen jälkeen valmennettavalle

kanssa. Mielekästä työtä tekevä ihminen on

menettänyt mielekkyytensä tai intohimo

onkin muodostunut selkeä kuva siitä, mitä

myös tuottavampi. Siksi monet yrityksetkin

uratiellä valunut ojanpohjaan, on hyvä het-

juuri hänen työnsä tulisi sisältää, jotta sitä

ovat ottaneet uravalmennuksen omakseen.

ki havahtua ravistelemaan itseään ja teke-

voisi tehdä motivoituneena ja tyytyväisenä.

mään välitilinpäätös. Kun sokkeli on saatu rakennettua, on lupa

Mitä on uravalmennus?

päästää irti. Ideat nimittäin. Tässä vaihees-

Monelle ensimmäinen mielleyhtymä työ-

sa luovuus on voimissaan ja lopputulokse-

urasta puhuttaessa on nousujohteinen

na on vakallinen ideoita, joista muutama

kehitys uraportailla, päämääränä kattota-

päätyy pidemmälle työstettäväksi. Lopulta

sanne. Ura voidaan kuitenkin määritellä

joukosta valikoituu paras vaihtoehto,

arkisemmin myös elämänmittaisena sarja-

josta laaditaan selkeä toiminta-

na työtehtäviä. Näin ollen uravalmennus

suunnitelma.

soveltuu jokaiselle, joka toivoo nykyiseen työhönsä uutta puhtia tai jopa pohtii kokonaan uusia kuvioita.

”Mielekästä työtä tekevä ihminen on myös tuottavampi. Siksi monet yrityksetkin ovat ottaneet uravalmennuksen omakseen.” 4 I Turun Seudun Ekonomit 4/2014

Kiinnostuitko? Hyödynnä SEFE:n uravalmennuspalvelua. Lue lisää www.sefe.fi tai soita SEFE:n uravalmentajalle. Katso myös sivu 16. Uravalmentaja on tavattavissa myös Turun Seudun Ekonomien toimistolla kaksi kertaa vuodessa; ensisijaisena kohderyhmänä ovat työttömät ja perhevapaalla olevat. Seuraa Tapahtumat-osiota verkkosivuillamme.


”Tehokkain muutos lähtee aina ihmisestä itsestään.”

Mielekkään työn innokas puolestapuhuja

Kiinnostuitko? Kati Järvisen kirjat nyt Talentumin verkkokaupasta -20% www.mielekastyo.fi www.licensetoshine.com

Haastattelussa ura- ja työmenestysvalmentaja Kati Järvinen.

Y

ksi uravalmennuksen uranuurtajia

sä elementit, joiden avulla suhtautuminen

oikealla johtamisella suorastaan puhkeaa

Suomessa on ura- ja työmenestys-

nykyiseen työhön muuttuu ja oman tekemi-

kukkaansa”, Järvinen kannustaa.

valmentaja Kati Järvinen, joka juuri

sensä näkee uudessa valossa”, Järvinen tote-

julkaisi toisen kirjansa. Hänen ensimmäi-

aa. Joskus tämä jo riittää, eikä koko elämää

sessä kirjassaan Mielekäs työ (kirjoitettu

olekaan tarvetta laittaa uusiksi.

Tunnista oman mielekkään työsi elementit Mitä terveisiä Järvinen lähettää työntekijälle,

yhdessä Maria Carlssonin kanssa) käytiin uravalmennuksen prosessi läpi lukuisin

”Mielekkään työn johtaminen perustuu sy-

joka lakkasi uskomasta itseensä tai ryhtyi vi-

esimerkein. Uusimmassa kirjassaan Työn

välliseen itsetuntemukseen perustuvaan ih-

haamaan maanantaiaamuja? ”Pysähdy!”, hän

mielekkyyden johtaminen Järvinen kuvaa,

misten johtamiseen. Kun itseään tehokkaasti

kehottaa. ”Jotta voisi astua ulos kielteisyyden

miten työn mielekkäällä johtamisella saa-

johtava ihminen toimii esimiehenä, on hänel-

kurimuksesta, on tunnistettava rehellisesti hyvä

daan aikaan työhönsä tyytyväinen, tuotta-

lä valmiudet valmentavalla tavalla kannustaa

itsessään ja työtilanteessa, ja annettava hyvälle

va henkilöstö.

alaisiaan etsimään oikeaa urasuuntaa ja am-

enemmän tilaa”, hän painottaa. Tunnistamalla

matillista kehittymistä”, Järvinen perustelee.

sen, mikä tekee oman työn mielekkääksi, on paremmat mahdollisuudet vaikuttaa asiaan.

Järvinen on vuosien saatossa todistanut, miten valmennettavat kykenevät muutta-

Henkilöstöjohdolla uusi rooli

”Aina ei ehkä tule ajatelleeksi, että omaan asen-

maan suuntaa. ”On aina yhtä palkitsevaa,

Henkilöstöjohdon uusi rooli on toimia mie-

teeseen ja tunnetilaan on mahdollista vaikut-

kun ihminen oivaltaa uravalmennuksen

lekkyyden mahdollistajana koko organisaa-

taa”, Järvinen muistuttaa. Tehokkain muutos

avulla jotain olennaista itsestään ja saa sel-

tiossa. Yksilölliselle pohdinnalle ja valinnoille

lähtee aina ihmisestä itsestään.

keyttä sekä oman elämänsä että työuransa

on rakennettava määrätietoisesti mahdolli-

suuntaamiselle”, hän iloitsee. Joillekin tu-

suuksia. ”Jokaisen HR-ihmisen keskeistä am-

levaisuus näyttäytyy ensin jopa synkkänä,

mattiosaamista on ymmärtää mistä inhimil-

mutta valmennuksen avulla kurssi muut-

linen henkilöstötuottavuus muodostuu. Pitää

tuu kohti valoisaa. ”Silloin ihmisessä syttynyt

kyetä luomaan ennakkoluulottomia ja joskus

into on suorastaan käsin kosketeltava.”

jopa perinteisiä johtamisen tapoja kyseen-

I Aukeaman tekstit Nina Andersson I Kuva Anna Dammert I Kuvituskuva SXC-kuvapankki

alaistavia johtamiskäytäntöjä, jotka maksi-

Joskus pienetkin askeleet riittävät

moivat ihmisten halun antaa parasta työs-

”Toisinaan ihmiset tulevat valmennukseen

sään. Esimiehiä on tuettava kehittymään

ajatuksella, että kaikki muuttuu. Usein nämä

mielekkyyden johtajina ja jokainen ihminen

ihmiset kuitenkin löytävät valmennuksen

organisaation jokaisella tasolla on nähtävä

avulla ne oleelliset oman mielekkään työn-

ainutlaatuisena, lahjakkaana yksilönä, joka

”Anna jokaiselle valta järjestää työnsä parhaalla mahdollisella tavalla siten, että hän kantaa vastuun oman ja ympäristönsä työn tuloksista.” Kati Järvinen kiteyttää uusimman kirjansa sanoman.

Turun Seudun Ekonomit 4/2014 I 5


äTSE ry:n työelätim työryhmän uu sia

Ekonomeja tarjolla – miten saada brändi työmarkkinoille? Koko Suomi tuskailee yhä pitenevän laman kourissa ja Varsinais-Suomi siinä samalla. Eri medioissa uutisoidaan toistuvasti lomautuksista, irtisanomisista ja uudelleenorganisoitumisista. Yleisin sävy tuntuu olevan työpaikkojen väheneminen. Kuitenkin uusia yrityksiä syntyy ja monet, varsinkin pienet ja keskisuuret yritykset tarvitsevat lisää osaavia tekijöitä riveihinsä. Miksi näitä vapaita mahdollisuuksia kuitenkin näkyy julkisuudessa niin vähän?

keskisuuria. Niissä ei useinkaan ole erityistä henkilöstöfunktiota ja hakuprosessit hoidetaan monesti itse esimiehen toimesta, yleensä oman toimen ohella - valitettavasti! Pienyrittäjällä ei välttämättä ole selvää tietoa siitä, miten esimerkiksi eri tutkintojen sisällöt (kandit tai KTM:t ja tradenomit) eroavat toisistaan. Jos hakemuksia on vielä runsaasti, saat-

Rekrytointikäytännöt ovat muuttuneet

vuosien kuluessa muuttuneet aikaisem-

taa alkuvalinta tapahtua esimerkiksi pääosin

masta työnvälitystoimistosta varsin laajaa

palkkatoiveen perusteella ilman sen tarkem-

Erityisesti yksityissektorin yritysten rekry-

apua tarjoaviksi keskuksiksi, joissa on pal-

paa taustojen selvittämistä.

tointikäytännöt ovat muuttuneet voimak-

veluja sekä työnantajille että työnhakijoille,

kaasti viimeisten vuosien aikana. Takavuo-

myös työpaikan vaihtoa ajatteleville.

Nykypäivänä korostetaan erilaisten verkostojen merkitystä. Oma aktiivisuus ja

sina vapaat työpaikat näkyivät viikonlopun sanomalehdissä ja mielenkiintoiset yritykset

Perinteisesti yrityksiin palkatut henkilöt ovat

yritteliäs asenne ovat edelleen tärkeitä

saivat myös vastaavasti runsaasti hakemuk-

ensin koeajalla, jonka aikana molemmat

työnhaussa, mutta mitä jos ei pääse edes

sia ilmoituksiinsa. Miten hakemustulvasta

osapuolet voivat vielä purkaa työsuhteen.

haastatteluihin? Tässä osaltaan esimerkiksi

oli sitten mahdollista löytää parhaat hakijat?

Viime vuosina yhä useampi yritys on ottanut

TSE ry:n työelämätyöryhmän järjestämät

Eräänä keinona hakuprosesseja alettiin ul-

käyttöönsä erilaisia trainee- tai career-ohjel-

kontaktikohtaamiset voisivat auttaa aina-

koistaa rekrytointialan konsulttitoimistoille,

mia, joissa tulija on ensin ko. ohjelman ajan

kin ekonomikoulutuksen sisältöjen esitte-

jotka tekivät alkukarsinnat. Yhä useampi

määräaikaisessa työsuhteessa ja vakituinen

lyssä eri toimijoiden kanssa. Pääkaupun-

yritys vaati myös hakemusten tekoa valmiil-

työsuhde alkaa vasta sen jälkeen. Molem-

kiseudulla toimivasta Suomen Ekonomien

le hakulomakkeille netissä. Tämä helpotti

milla osapuolilla on vielä mahdollisuus päät-

(SEFEn) Ekonomipörssistä voisi ehkä ottaa

hakemusten käsittelyä työhönottajan näkö-

tää työsuhde ohjelman loputtua.

mallia ja kehittää jonkinlaisen paikallisen palvelun Turun alueelle? Jotkut konsultti-

kannalta, koska määrittelemällä hakukriteereitä ehdolle päätyivät ainoastaan ne haki-

Mistä itselle työpaikka?

toimistot myös mainostavat anonyymisti

jat, jotka täyttivät toivotut kriteerit.

Varsinais-Suomi on viime vuosina menettä-

tarjolla olevia työnhakijoita. Jos työnantaja

nyt useita suurempia työnantajia ja pääkont-

kiinnostuu jostakin osaamisalueesta, ottaa

Asiantuntijatehtävissä yhä useammin on

toritoimintoja pääkaupunkiseudulle. Tilalle

konsulttitoimisto yhteyttä ko. henkilöön

turvauduttu konsulttitoimistojen suora-

on tullut paljon uusiakin yrityksiä, pieniä tai

ja tiedustelee kiinnostaisiko yritys häntä

hakuihin. Niiden määrä on kasvanut viime

työnantajana. Jos mielenkiintoa on, yhyttää

vuosien aikana runsaasti, mutta ne ovat

konsulttitoimisto hakijan ja yrityksen neu-

osaavan hakijankin kannalta haasteellisia, koska niistä ei ole tietoa julkisuudessa. Lisäksi some on tullut mukaan kuvioon uutena rekrytointikanavana. Joissakin tapauksissa hakuprosessista saattaa tulla ilmoitus, jossa yritys pyytää lupaa käyttää esim. henkilön LinkedIn-profiilia ja luvan saatuaan imuroi tiedot sieltä. TE-toimistot ovat myös

6 I Turun Seudun Ekonomit 4/2014

”Oma aktiivisuus ja yritteliäs asenne ovat edelleen tärkeitä työnhaussa, mutta mitä jos ei pääse edes haastatteluihin?”

vottelemaan. Voisiko tästä mallista jalostaa jotakin ekonomiyhdistykselle? Hannu U Ketola KTT, henkilöstöjohtaja

I Kuva Oskari Ketola


Mika Varjonen

Hanna Peri

am u ä ht pa ryhm a T yö t Eija Arvonen

Katri Kronström

Tiitus Unhola

Inka Tähtinen

TSE ry:n tapahtumatyöryhmä esittäytyy Tapahtumaryhmän toiminta on yksi merkittävimmistä ja suoraan TSE ry:n jäsenille näkyvistä toiminnoista. Ammatillisen osaamisen kehittäminen, yritysvierailujen järjestäminen sekä verkostoituminen ovat vuosittain vahvasti mukana tapahtumatarjonnassa. Näiden vastapainoksi työryhmä järjestää jäsenille myös teatteri-iltoja, konserttimatkoja ja päiväretkiä mielenkiintoisiin kohteisiin. Lisäksi hauskaa pidetään perheen yhteisissä tapahtumissa ja verkostoidutaan vauvatapahtumissa. Kuluvana vuonna erilaisia tapahtumia on toteutettu hyvinvointiteeman ympärille ja jäsenistön toiveita kuunnellen.

eri toimielimissä. Valmistumisen jälkeen järjestötoiminta veti edelleen puoleensa ja lähdin mukaan järjestämään huikeaa TSE ry:n 75-vuotisjuhlavuotta. Olen tällä hetkellä perhevapaalla yritysvastuun asiantuntijan tehtävistä ja tämän takia olen mukana järjestämässä erityisesti muille perhevapailla oleville ekonomeille suunnattuja tapahtumia unohtamatta kaikkia muita mielenkiintoisia kohteita, kursseja ja yhteistyön muotoja.

Inka Tähtinen KTM Handelshögskolan vid Åbo Akademi 2012 Lähdin mukaan työryhmään vuosi sitten, jolloin minut valittiin myös TSE:n johtokuntaan. Työryhmässä meillä onkin iloinen ja innostunut ilmapiiri, jonka johdosta ryh-

Eija Arvonen, ekonomi, KTM Jyväskylän yliopisto 1985

tapahtumista ja johtokuntapestin jälkeen

män kokouksia jo oikein odottaa. Meillä on

jatkamaan aikanaan perustamani työryh-

mahdollisuus järjestää sellaisia tapahtumia,

Toimiminen TSE ry:n 75-vuotisjuhlavuo-

män jäsenenä. Perhevapaalla olen vastan-

koulutuksia ja reissuja, joita yksityishenkilö-

den järjestelytoimikunnassa innosti minut

nut lähinnä perheen pienimmille suun-

nä tai työyhteisön kautta ei olisi mahdollista

hakemaan mukaan johtokuntatoimintaan

natuista tapahtumista. Päivät kuluvatkin

toteuttaa. Olen saanut monta rikastuttavaa

vuonna 2013. Toimin ensin II tapahtumavas-

tällä hetkellä naperojumppien ja -uinnin

kokemusta tapahtumiin osallistumalla ja uu-

taavana ja tämän vuoden alusta tapahtuma-

parissa sekä välillä vähän golfia pelaten.

sien ihmisten kanssa verkottumalla.

sa suunnittelemaan tapahtumia vuoden

Mika Varjonen ETM, KTM TuKKK 1998

Tiitus Unhola KTM TuKKK 2008

teeman ympärille ja kehitämme tarjontaam-

Elintarviketieteen ja kauppatieteen opin-

Olen ehtinyt olla tapahtumatyöryhmässä

me myös jäsentoiveiden perusteella. Olem-

not tukevat mukavasti työtäni Elintarvike-

mukana nyt kohta vuoden. Turun kauppa-

me saaneet ”kehity, virkisty ja verkostoidu”

turvallisuusvirastossa. Työpaikkani sijaitsee

korkeakoulusta valmistuin 2008 ja toimin

-kokonaisuudesta paljon positiivista palau-

viraston Turun toimipisteessä, joten voin

nykyään asiakkuuspäällikkönä Toyota Au-

tetta, joka motivoi energistä ryhmäämme

nauttia niin TSE ry:n tapahtumien järjestä-

to-Centerissä Raisiossa. Tapahtumatyöryh-

jatkamaan työtään arjen kiireiden keskellä.

misestä kuin niihin osallistumisestakin. Toi-

mässä minun tontilleni kuuluvat erityisesti

sinaan saan toteuttaa kirjailijaminääni na-

yritysvierailut.

vastaavana sekä koko työryhmän vetäjänä. Kokoonnumme useamman kerran vuodes-

Katri Kronström KTM Jyväskylän yliopisto 2007

puttelemalla jäsenlehteemme artikkeleita vierailuistamme yrityksissä ja tapahtumissa.

Yllä esiteltyjen henkilöiden lisäksi tapahtumatyöryhmän toiminnassa ovat avus-

Tapahtumien järjestäminen on hauskaa

Hanna Peri KTM TuKKK 2009

taneet Ringa Masalin, Maija Sormunen,

tä olenkin varmaan ajautunut ensin johtokunnan jäsenenä (2010-2012) vastaamaan

Opiskeluaika meni pitkälti ylioppilaskunnan

Hanna Korhonen.

puuhaa ja vastapainoa työlleni. Tästä syys-

Tommi-Juhani Jokinen, Marja Ansio ja

Turun Seudun Ekonomit 4/2014 I 7


Visit Helsinki/Lauri Rotko

Helsingissä ekonomit tuntuvat olevan ahkeria kaikenlaisten tapahtumien kuluttajia. Kuva The Tall Ships Races Helsingistä.

Kaksoisjäsenyydestä on etua Voit liittyä kahteen paikallisyhdistykseen, jos haluat osallistua esimerkiksi sekä nykyisen asuinpaikkasi että koti- tai opiskelupaikkasi yhdistysten tarjoamiin tilaisuuksiin ja koulutuksiin. Samalla laajennat kontaktiverkostoasi ja tutustut uusiin yhteistyökumppaneihin molemmilla paikkakunnilla. Ensisijaisen yhdistyksesi voit itse valita. Tällä on merkitystä vain liittokokouksessa äänimääriä laskettaessa.

T

”Kaksoisjäsenyys tarjoaa luontevan mahdollisuuden tavata sekä Turun että Helsingin ekonomeja.”

SE ry järjestää paljon erilaisia tapahtu-

tustumaan yksityishenkilöiltä suljettuihin paik-

Kaksoisjäseneksi voit liittyä ilmoittamalla

mia, joista osa on avec- tai koko per-

koihin. Yrityksesi edustajana taas voit kutsua

asiasta jäsenrekisteriin: puh. +358 (0)20 693

heen tilaisuuksia. Niissä voit verkostoi-

TSE ry:n jäsenet vierailulle tai antaa mukavan

200, email jasenrekisteri@sefe.fi tai jäsen-

tua oman alasi ihmisten kanssa, mistä voi olla

jäsentarjouksen uutiskirjeessämme tai jäsen-

palvelusivuilla https://jasenpalvelu.sefe.fi/.

etua mm. rekrytointitilanteissa tai hakiessasi

lehdessämme. Näin yrityksesi saa näkyvyyttä

Lisäkustannus tästä on vain uuden paikal-

yhteistyökumppaneita. Pääset myös usein tu-

ja mahdollisesti myös uutta asiakaskuntaa.

lisyhdistyksen jäsenmaksu.

Syksyllä TSE ry vierailee Logomo-teatterissa. Kuvassa Logomo Kitchen.

8 I Turun Seudun Ekonomit 4/2014

Tammikuussa TSE ry vierailee Helsingissä Mamma Mia -esityksessä.

Turun kauppakorkeakoulussa järjestetyt aamiaisseminaarit ovat olleet suosittuja.


”Mukavien tuttujen tapaaminen ja verkostoituminen on helppoa. ”

Kuvassa Pirjo Hakanpää

Pirjo on kahden yhdistyksen jäsen Naantalilainen Pirjo Hakanpää on sekä TSE ry:n että HEKO:n jäsen. Kyselimme hänen urastaan sekä kaksoisjäsenyyden taustoista ja sen toimivuudesta arjessa.

Mistä kuulit kaksoisjäsenyydestä ja miksi valitsit sen?

voin lämpimästi suositella. Yksi hauskim-

Helsingissä on arkipäivisin paljon mielen-

KY:n yhdessä järjestämät Patusitsit, joihin

kiintoisia HEKO:n eri kerhojen järjestämiä

osallistuin helmikuussa yhdessä tyttäreni

tilaisuuksia. Olinkin yhteydessä HEKO:n

Sofin kanssa. Kannustan kaikkia patuja in-

toimistoon tiedustellakseni osallistumis-

nolla mukaan seuraaviin sitseihin.

mista tapahtumista on ollut TSE:n ja Turun

mahdollisuutta ”ulkojäsenenä” joihinkin

Milloin ja mistä olet valmistunut?

kiinnostavista tilaisuuksista. Myös yksi tut-

Turun kauppakorkeakoulusta 1972 kir-

tu HEKO:lainen myös puhui minulle tästä

jeenvaihtajaksi, 1974 ekonomiksi ja 2004

mahdollisuudesta.

Onko jäsenyhdistyksissäsi eroja? Tiedottaminen, aktiivisuus, asioiden painotus? HEKO:n kerhojen järjestämissä tilaisuuksissa

kauppatieteiden maisteriksi, pääaineena

Osallistutko molempien yhdistysten tapahtumiin yhtä aktiivisesti?

on paljon valinnanvaraa, mutta suosituim-

Nykyinen työtehtäväsi?

Asuminen ja työnteko eri paikkakunnilla oh-

Suuria eroja en ole havainnut tiedottami-

Olen elokuusta 2003 alkaen ollut tarkas-

jailevat ratkaisevasti osallistumisia. TSE ry:n

sessa – molempien mielestäni riittävää – tai

tusjohtajana Helsingin kaupungin tarkas-

tilaisuudet ovat tästä syystä jääneet vähem-

muussakaan. Helsingissä myös ekonomise-

tusvirastossa. Olen tilintarkastusta ja tu-

mälle. Jos TSE ry :n järjestämänä on ollut myös

niorit tuntuvat olevan ahkeria kaikenlaisten

loksellisuusarviointia tekevän 18 hengen

työtehtävien kannalta hyödyllinen tilaisuus

tapahtumien kuluttajia; Turun tilanteesta en

asiantuntijaorganisaation päällikkö. Helsin-

Turussa, niin silloin olen saattanut osallistua.

osaa sanoa.

gin kaupunkia pidän loistavana työnanta-

Lisäksi SEFE-tuttuja on molemmissa yhdistyk-

jana ja viihdyn työssäni erinomaisesti. An-

sissä, ja heitä on eri merkeissä mukava tavata.

Mitä etuja koet saavasi kahden yhdistyksen jäsenyydestä?

olen saanut naisnäkökulmasta harvinaisen

Millaisiin tapahtumiin olet osallistunut?

Kaksoisjäsenyys tarjoaa luontevan mahdol-

revisioneuvoksen arvonimen.

Helsingissä erityisesti johtamista, esimies-

lisuuden tavata sekä Turun että Helsingin

työtä, työelämän etiikkaa ja työhyvinvointia

ekonomeja. Mukavien tuttujen tapaami-

Onko opiskelu- tai synnynkuntasi eri kuin nykyinen asuinkuntasi?

johtamisen tukena käsitteleviin tilaisuuksiin

nen ja verkostoituminen on helppoa. Ja

tai koulutuksiin. Ylipäätään asiantuntijaor-

hienoa, että pääsee osallistumaan moni-

Olen syntynyt Ulvilassa, opiskellut sekä

ganisaation johtamiseen liittyvät tapahtu-

puolisiin ja tasokkaisiin tapahtumiin.

asunut ja ollut pitkään töissä Turussa. Nyt

mat olen kokenut omalta kannalta parhaim-

asun Naantalissa, josta pendelöin aina työ-

pina. Ilmoittautumiseen varovaisuutta on

viikoksi Helsinkiin. Säännöllisen pitkistä

lisännyt HEKO:n 35 euron ”No Show” -mak-

Suosittelisitko kaksoisjäsenyyttä muille?

työmatkoista on ollut ainakin se hyöty, että

su ja siitä seuraavat muut sanktiot, joiden

Kyllä suosittelisin. Tuplajäsenyys ei tule

sain vuosia kypsyneen graduni valmiiksi.

käyttöönotto on kyllä ymmärrettävää.

edes paljon kalliimmaksi.

markkinointi.

sioistani julkishallinnon tilintarkastuksessa

HEKO:n naisekonomien kerhon jumppaan

Minkä ekonomiyhdistysten jäsen olet?

olen myös osallistunut. Tänä vuonna olen

TSE:n jäsen olen ollut aina ja HEKO:n vasta

pakorkeakoulun kanssa järjestämässä men-

muutamia vuosia.

torointiohjelmassa. Mukava kokemus, jota

ollut mukana TSE:n yhdessä SEFEn ja kaup-

mat tilaisuudet myös täyttyvät nopeasti.

I Aukeaman tekstit Anne-Mari Niemelä I Henkilökuva Pirjo Hakanpää I Kuvat Visitturku.fi, Visithelsinki, Mamma

Mia -pressbank, by Brinkhoff/Mögenburg ja Turun yliopiston viestintä Anneli Salo

Turun Seudun Ekonomit 4/2014 I 9


Yks ekonomi Turuust’

Vuoden 2014 lehtiteema on hyvinvointi. Tällä palstalla julkaisemme aiheeseen liittyvän ekonomitarinan. Vuoden neljännessä lehdessä esittäytyy Sairaala NEO:n toimistopäällikkö Jaana Hildén.

Jaana Hildén on Turun kauppakorkeakoulusta vuonna 2009 valmistunut kauppatieteiden maisteri. Hänen ekonomipolkunsa on vienyt hänet vuonna 2011 perustetun Sairaala NEO:n toimistopäälliköksi.

O

Suhtautuminen perhevapaisiin on ollut NEO:ssa myönteistä ja kannustavaa. Esimerkiksi äitiysloman sijaiseni perehdytys aloitettiin jo hyvissä ajoin ja samalla laajaa toimenkuvaani järjesteltiin uudelleen. Lisäksi hoitovapaan osalta on mahdollista harkita erilaisia vaihtoehtoja.

len työskennellyt lukioaikana Mehiläisessä toimistosih-

Millaiset terveiset haluat välittää lukijoille?

teerinä ja aloittaessani opinnot Turun kauppakorkeakou-

Hyvinvointi rakentuu pienistä asioista; omaa mieltä ja kehoa tulee

lussa jatkoin edelleen opintojen ohella johdon assistentti-

kuunnella ja on myös hyvä rentoutua ja nauttia elämästä. Kannattaa

na. Graduvaiheen ajan päätin kuitenkin keskittyä opiskeluun ja siitä

muistaa, että liikkuminen on vain yksi tärkeä osa hyvinvointia.

minulle jäikin opiskeluinto päälle. Aloitin vuoden 2009 alusta TSE Entressä projektitutkijana; osallistuin projekteihin muun muassa

I Teksti Katja Leppälahti

I Kuva Peter Linden

terveydenhuoltoalaan liittyen ja tein samalla väitöskirjaa. Vuonna 2011 perustettiin Sairaala NEO. Perustajatiimi olikin jo tuttu Mehiläisessä työskentelyni ajoilta ja minulle tarjottiin NEO:n toimisto-

OLETKO PERHEVAPAALLA?

päällikön paikkaa.

Muistithan ilmoittaa asiasta Suomen Ekonomien (ent. SEFEn) jä-

Millaisia hyvinvointiin liittyviä palveluja Sairaala NEO tarjoaa? Sairaala NEO keskittyi alussa ortopediaan ja kohderyhmänä olivat

senrekisteriin, jotta saat alennuksen liiton jäsenmaksusta. Lisätietoa: www.sefe.fi/alennukset-kayttoon. Alennus voidaan myöntää takautuvasti ainoastaan kuluvan vuoden jäsenmaksusta – toimi siis heti!

tuolloin pääasiassa aktiiviliikkujat ja urheilijat. Nykyisin tarjoamme paljon muutakin. NEO:ssa on hyvinvointiin liittyviä palveluja jokaiselle arjen sankarille alkaen vammojen ennaltaehkäisystä niiden hoitoon asti. NEO laajensi merkittävästi toimintaansa vuonna 2013, jolloin palveluvalikoimaan tulivat myös yleislääkäripalvelut. Uutena palveluna vuoden alusta alkaen NEO on tarjonnut mm. esteettistä kirurgiaa ja lastenlääkäripalveluja. Lisäksi NEO järjestää erilaisia koulutustilai-

MIELENKIINTOINEN URATARINA Ovatko työelämän muutokset vieneet sinua uuteen suuntaan? Oletko vaihtanut uraa tai siirtynyt yrittäjäksi? Haluatko kertoa tarinasi jäsenlehdessä Yks ekonomi Turuust’ -juttusarjamme kautta tai antaa vinkin ystävästäsi? Ota yhteyttä Katja Leppälahteen (katjap.leppalahti@gmail.com).

suuksia urheiluseuroille, valmentajille ja muille alan henkilöille.

Entä miten huolehditte oman henkilöstön hyvinvoinnista? Meillä NEO:ssa on pieni, yrittäjähenkinen ja tiivis organisaatio, ja ilmapiirimme on avoin. Yhtiön johto on lähellä ja arjen kysymyksiä ratkotaankin usein yhdessä. Yhtiössä panostetaan henkilöstön hyvinvointiin myös esimerkiksi tukemalla henkilöstön liikkumista virikesetelien kautta sekä maksamalla urheilutapahtumiin osallistumismaksuja. NEO:ssa työskentelee aktiivisia henkilöitä, jotka tekevät mm. yhteisiä lenkkejä ja kokeilevat uusia lajeja. Yhtiössä on myös koettu, että arjen pienet teot kannustavat. Henkilöstölle järjestetään pieniä tapahtumia, kuten esimerkiksi pizzapäiviä tiiviiden viikkojen jälkeen.

”Arjen pienet teot kannustavat.” Jaana Hildén, toimistopäällikkö, Sairaala NEO

10 I Turun Seudun Ekonomit 4/2014

Kuvassa Jaana Hildén ja kuuden kuukauden ikäinen Axel.


Huippuosaamista öljyisellä aallonharjalla Turun Seudun Ekonomien yritysvierailu 20.5.2014 Neste Oil, Naantalin jalostamo

Kuvassa Neste Oilin Naantalin jalostamo

Pörssiyhtiö Neste Oil toimii 15 eri maassa ja työllistää noin 5000 henkeä. Yritys on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Viime vuonna yhtiön liikevaihto oli yli 17 Mrd €. Vuodessa se jalostaa noin 15 miljoonaa tonnia öljytuotteita, joista uusiutuvia ainesosia sisältävän dieselin osuus on noin kaksi miljoona tonnia. Naantalin lisäksi jalostuslaitoksia on Porvoossa, Rotterdamissa, Singaporessa sekä Bahrainissa.

siis kiinnitetään suurta huomiota, uhkia en-

Jotta ihmiset voisivat liikkua hyvällä omallatunnolla

Pieni ja erikoistunut

Paikkansa kullekin toiminnolle

Naantalin jalostamo on erikoistunut jalosta-

Perusteellisen yritysesittelyn jälkeen teim-

Innovatiivinen Neste Oil on 80-luvulta

maan raakaöljystä hyvin erilaisia tuotteita.

me kiertoajelun tehdasalueella. Kukkulalta

alkaen tuonut markkinoille lyijyttömän

Tuotannossa käytetään rikkipitoista venäläis-

saimme hyvän kuvan tiiviistä tuotantoalu-

citybensiinin, citydieselin sekä rikittö-

tä raakaöljyä, joka edellyttää aivan erityistä

eesta sekä näimme sataman, josta raaka-

män bensiinin ja dieselpolttoaineen.

osaamista. Raakaöljystä pystytään jalosta-

aine pumpataan maansisäisiin säiliöihin.

Vuonna 2010 esiteltiin Neste Green die-

maan noin 120 erilaista tuotekomponenttia.

Maan pinnalla on peräti 170 säiliötä valmiil-

sel, jonka raaka-aineista merkittävä osa

Jalostamolla ei synny varsinaista jätettä, vaan

le tuotteille. Polttonesteiden ja kesäaikaan

oli uusiutuvia luonnonvaroja. Kehitys on

kaikelle tuotannossa syntyvälle on markkinat.

bitumin jakelu on järjestetty niin, että tank-

jatkunut samaan suuntaan, sen osoitta-

nakoidaan ja henkilökunta tietää miten toimia onnettomuudessa. Yhtiöllä on alueella oma palokunta ja 60 henkilöä on koulutettu toimimaan tarvittaessa sen apuna. Ympäristöasioissa ollaan yhtä lailla huolellisia; jo yksi desilitra mereen lirahtanutta öljyä käynnistää selvitystoimet viranomaisten suuntaan.

kiauton kuljettaja voi koodin avulla täysin

vat viimeisimmät markkinoille tuodut

Naantalin jalostamolla keskeytymätöntä

Neste Pro Diesel sekä täysin uusiutuvista

vuorotyötä tekeviä työntekijöitä on 180

raaka-aineista valmistettu NEXBTL-diesel.

henkeä ja kunnossapidossa on 80 henkeä.

Naantalin yksikkö näkee itsensä tulevaisuu-

Esimerkkeinä uusiutuvista raaka-aineista

Laboratoriossa, tuotekehittelyssä ja hallin-

den biojalostamona, joka optimoi tuotteensa

mainittakoon muun muassa mäntyöljypi-

nossa henkilöstömäärä on Porvoon jalos-

markkinoiden kysynnän ja olosuhteiden mu-

ki, maissiöljy ja camelinaöljy. Jalostamon

tamoa vähäisempi. Alueella toimii myös

kaan. Jalostamon hallinnossa tehdään töitä

johtaja Elina Herrala nosti erityisen ylpe-

Neste Jacobs, joka on puolittain Neste Oilin

parinkymmenen hengen porukalla samalla,

änä esiin myös jalostamon valmistaman

omistama insinööritoimisto.

erikoistumista arvostavalla tavalla. Niinpä in-

4-T –pienmoottoribensiinin, jonka säily-

itsenäisesti noutaa lastin.

sinöörien keskellä kelpaa ekonominkin työs-

vyys esim. ruohonleikkurissa talven yli on

Naantalin jalostamon johtaja Elina Herrala

hyvä ja käyttöturvallisuutta lisää vähäi-

kertoi, että hänen työpaikkansa on ”turvalli-

nen höyrystyvyys.

suuskriittinen organisaatio.” Turvallisuuteen

kennellä, kertoo ekonomi Herrala.

I Teksti Mika Varjonen I Kuva Neste Oil Turun Seudun Ekonomit 4/2014 I 11


Liikuntaa, elämyksiä ja rentoutumista Turun Seudun Ekonomien yritysvierailu Leaf Areenaan 10.9.2014

Turun Seudun ekonomit kävivät tutustumassa Leaf Areenaan syyskuun alussa. Leaf Areena on Turun alueen suurin koko perheen liikunta- ja elämyskeskus. Se sijaitsee Hellaksen vanhassa lakritsitehtaassa Kärsämäessä noin kymmenen minuutin ajomatkan päässä Turun keskustasta.

lasosastoon sekä yrityksille tarkoitettuihin

V

ovat varsin edustavat ja kuntosali mukava

ierailu alkoi Leaf Areenan toimi-

ilmastointijärjestelmiin. Vuonna 2009 re-

tusjohtajan Pasi Kuutin pitämällä

montti oli valmis ja Leaf Areena avattiin.

mielenkiintoisella esittelyllä. Pasi

kokoustiloihin, golf-simulaattoriin ja minigolf-ratoihin, salibandykenttiin, Mehukattilastenmaailmaan, kahvilaan ja lopuksi vielä kuntosaliin sekä ryhmäliikuntatiloihin. Tilat poikkeus värikkäine laitteineen.

Tällä hetkellä Leaf Areenalla vierailee

Leaf Areena on viime aikoina ollut näkyvästi

kertoi, että kiinteistön vapauduttua ma-

vuosittain noin 350 000 kävijää. Vilkkaimpa-

esillä myös sosiaalisessa mediassa, kun se jär-

keistehtaalta vuonna 2007 ajatuksena oli,

na yksittäisenä päivänä kävijöitä voi olla jopa

jesti muutamille tunnetuille turkulaisvaikut-

että siitä olisi tullut urheiluseurojen yhteis-

3000. Lasten syntymäpäiviäkin järjestetään

tajille Kunnollinen Tehtävä -projektin. Siinä

työssä ylläpitämä urheilu- ja liikuntakeskus.

sadat joka kuukausi. Kaikkea tätä on pyörittä-

julkkikset laitettiin parantamaan elämänlaa-

Tämä suunnitelma ei kuitenkaan toteutu-

mässä tällä hetkellä 14 vakituista työntekijää

tuaan liikkumalla Leaf Areenan ohjaamana.

nut ja niinpä Pasi yhtiökumppaneineen

sekä joukko osa-aikaisia. Leaf Areenan lisäksi

Nykyään Kunnollinen Tehtävä liikuttaa myös

lähti yrittäjäksi Leaf Areenalle vuoden 2008

vanhan makeistehtaan alueella toimii 140

useita turkulaisia työporukoita. Mahdollisesti

keväällä. Ideana oli pistää pystyyn liikun-

muutakin yritystä. Suurimpia asiakkaita Leaf

jatkossa myös sinua tai edustamaasi yritystä?

takeskus, joka tarjoaisi mahdollisimman

Areenalle ovat Salibandyliitto, TPS Salibandy

paljon liikuntapalveluja kaikenikäisille liik-

sekä tietysti tavalliset turkulaiset liikkujat.

kujille. Vanhan makeistehtaan muuttaminen liikuntakeskukseksi vaati noin vuoden

Esittelyn jälkeen pääsimme Pasin kanssa

mittaisen remontin, jonka aikana tehtiin

vielä turistikerrokselle liikuntakeskuksen

suuret korjausinvestoinnit muun muassa

tiloihin. Tutustuimme sauna- ja ulkoporeal-

I Teksti ja ryhmäkuva Tiitus Unhola

Lisätietoja Leaf Areenasta www.leafareena.fi tai www.facebook.com/LeafAreena

Kuvassa Ekonomivieraat kuulolla ja Pasi Kuutti (keskellä) kertomassa Leaf Areenasta.

LEAF AREENAN TARJOUS TSE ry:n jäsenille Tällä kupongilla ilmainen kahden viikon harjoittelu David Kuntomaailmassa. Soita ja varaa aika p. 020 2814402. Tarjous voimassa 31.12.2014 asti.

12 I Turun Seudun Ekonomit 4/2014


Kuvassa Suunnistuksen lajikokeilu 24.9.2014 Saaronniemellä.

Ekonomia liikuttamassa - TSE Sport Kynnys liikunnan aloittamiseen, paluu unohtuneen lajin pariin tai yleisen hyvinvoinnin ja jaksamisen parantaminen. Pelastusrenkaan poistaminen tai joukkuehengen ja hurmioituneen yleisön kaipuu. Saunaillat. Valmennuskokemus tai sen puute. Polte sponsorihankintaan. Mikä sinua motivoisi osallistumaan TSE Sportin toimintaan?

T

Seuraile ilmoitteluamme

SE Sport on loppuvuodesta 2013 perustettu ekonomien urheilukerho, jota kiinnostaa liikunta ja hy-

vinvointi kokonaisvaltaisesti. Se harjoittaa monimuotoista urheilutoimintaa ja sillä on mm. edustusjalkapallojoukkue. Kerho järjestää myös lajikokeiluja ja testejä, yhteislenkkejä, osallistumismatkoja erilaisiin

”Pyrimme järjestämään kaikkea kaikille, mutta teemme sen mielellämme pienellä twistillä.”

sporttitapahtumiin, liikuntahaasteita ja kaikkea muuta urheiluun ja hyvinvointiin curlingia Marli Areenalla ja suunnistusta

läheisesti liittyvää.

Saaronniemellä sekä edustaneet näyttä-

Lyhyt katsaus jo tehtyihin juttuihin

västi Merkur rf:n ja TSE ry:n golfkisoissa.

Aloitimme

ja

lenk-

TSE Sportilla on myös omat tyylikkäät lii-

(Turun

KY:n

kuntavaatteet.

yhteislenkkimme

kisaunamme

KY-Sportin

urheiluseura)

kanssa

helmikuussa

ja

jatkoimme lenkkejä koko kevään ajan. Jal-

Pyrimme järjestämään kaikkea kaikille,

kapallon edustusjoukkueemme Sportivo

mutta teemme sen mielellämme pienellä

aloitti treenaamisen Parkin kentällä ke-

twistillä: mikäli haluat jonkun lajin, jouk-

väällä ja treenivuoro on jatkunut viikoit-

kueen, tapahtuman, lajitutustumisen tms.

tain joka torstai kello 21.00. Sportivo on

mukaan valikoimaamme, ota yhteyttä ja

myös osallistunut harjoitusotteluihin Par-

autamme sinua järjestämään sen itse!

kin kentällä ja vieraillut Palloliiton Happi Hourz -tapahtumassa. Olemme kokeilleet

I Teksti ja kuva Tomi Virtanen

Meillä on suunnitteilla monenlaisia tapahtumia: • Ekonomien Liikuntapäivä • Sportivon try-out • Osallistuminen juoksutapahtumaan • Triathlon-koulu • Crossfitin lajitutustuminen • Mailapelikokeilu • Ravintovalmennus • Messukeskusjuoksu Turun Messukeskuksessa • Vesipallon ja pesäpallon lajikokeilut • Osallistuminen Jukolan viestiin 2015 TSE Sportin Jukola-joukkueissa (sekä Venlat että Jukolan Viesti) on edelleen tilaa, ilmoitathan meille mikäli olet kiinnostunut osallistumaan tapahtumaan!

Tervetuloa mukaan! Tykkää meistä facebookissa tai liity postituslistallemme www.facebook.com/tsesportti www.lyyti.in/tsesport

Turun Seudun Ekonomit 4/2014 I 13


KTM Sini Jokiniemi on syntynyt 1974 Lohjalla ja kirjoittanut ylioppilaaksi 1994 Puolalanmäen lukiosta Turusta. Kauppatieteiden maisteriksi hän valmistui 1998 Turun kauppakorkeakoulusta. Väitös kuuluu markkinoinnin alaan.

Yritysten myyntitapaamiset ovat arvokkaita tuli kauppaa tai ei KTM Sini Jokiniemi tarkasteli Turun yliopistossa 12.9. tarkastetussa markkinoinnin alan väitöskirjassaan vuorovaikutukseen pohjautuvan arvon syntymistä, arvostamista ja hyödyntämistä asiantuntijapalveluita myyvien ja ostavien yritysten välillä. (”Once again I gained so much” - Understanding the value of business-to-business sales interactions from an individual viewpoint / ”Jälleen kerran sain niin paljon” - yritysten välisten myyntikohtaamisten arvon ymmärtäminen yksilön näkökulmasta).

Myyjät puolestaan arvostavat muun muassa sitä, että pystyvät tavalla tai toisella aidosti auttamaan ostajaa tämän haasteiden ratkomisessa. - Sen sijaan, että myyjät olisivat korostaneet rahan ansaitsemista, heidän puheissaan painottui auttamisen halu. Tämä antaa myyntijohdolle pohdittavaa erityisesti myyjien kan-

Jokiniemen väitöstutkimuksesta käy ilmi, että ostajat ja myyjät arvostavat yksittäisiä myyntitapaamisia, sillä ne tarjoavat lisäarvoa, jota voi hyödyntää eri yhteyksissä. Virallisena vastaväittäjänä toimivat apulaisprofessori Christian Kowalkowski Hanken Svenska handelshögskolanista ja kustoksena professori Aino Halinen-Kaila.

nustamisen ja työhyvinvoinnin näkökulmista.

Myyntitapaamisten arvo tulisi ymmärtää paremmin Jokiniemen väitöstutkimus haastaa nykykäsityksen myyntitapaamisista lähinnä kuluerinä. Tutkijan mukaan yritysten tulisi

T

utkimuksessaan Jokiniemi lähes-

keskustelut myyjän kanssa selkeyttävät hei-

ymmärtää tapaamisten arvo paremmin,

tyi myyntitapaamisia osallistujien

dän suunnitelmiaan ja valintakriteereitään.

sillä niiden hyödyt leviävät kumpaankin yri-

näkökulmista. Väitöskirjasta selvi-

- Keskustelut kasvattavat ostajan patteris-

tykseen ja edelleen yhteistyöhön muiden

ää, että sekä myyjät että asiakkaat kokivat

toa, jolla perustella asian toteutusta eteen-

asiakasyritysten ja verkostojen kanssa.

myyntitapaamisten

heihin

päin omille sisäisille asiakkailleen. Kun

- Yritykset voisivat johtaa myyntitapaamisia

myönteisesti niin henkilökohtaisen ja am-

ostaja kohtaa esim. oman yrityksensä joh-

pääomana, joka tarjoaa arvoa usealle eri

mattiroolin kuin liikesuhteen ja yritystason-

toryhmän, ostajasta tuleekin sisäinen myy-

hyödynsaajalle, Jokiniemi sanoo.

kin näkökulmista.

jä, jonka menestys on osin kiinni ulkoisen

vaikuttavan

myyjän antamasta sparrauksesta.

I Teksti ja kuva Turun yliopiston viestintä

Myyjä sparraa ostajaa sisäisenä myyjänä Väitöstutkimuksen aineistossa myyjät ja ostavan yrityksen edustajat kuvailivat seikkaperäisesti, miten moninaisin tavoin yksittäinen myyntitapaaminen myötävaikutti heidän toimintaansa sekä myyntitapaamisen aikana että sen jälkeen. Tutkija kertoo, että mukaan mahtui yllättäviäkin näkökulmia. Ostajat arvostavat esimerkiksi sitä, että

14 I Turun Seudun Ekonomit 4/2014

”Yritysten tulisi ymmärtää tapaamisten arvo paremmin, sillä niiden hyödyt leviävät kumpaankin yritykseen ja edelleen yhteistyöhön muiden asiakasyritysten ja verkostojen kanssa.”


“Jokaisessa yrityksessä on varaa kiitokseen - se ei maksa mitään ja motivoi työntekijää.”

Palkitseminen voi olla muutakin kuin yksilösuoritukseen sidottuja bonuksia

ly ylimmälle johdolle, tunnustus erinomaisesta työstä ja tiimin esilletuominen yrityksen sisällä on usein palkitsevampaa kuin rahallinen palkkio. Ylimmältä johdolta saatu julkinen tunnustus motivoi työntekijää pidempään kuin kertakorvauksena saatu satanen, kertoo Kaisa omasta kokemuksestaan.

Rohkeus ja sisäinen yrittäjyys Innovoinnin edistäjänä Kaisa nostaa esiin kak-

Turun Seudun Ekonomien koulutustapahtuma 2.4. 2014

si arviointikriteeriä: rohkeus ja sisäinen yrittäjyys. ”Out-of-the-box” -ajatteluun rohkaisu

Huhtikuun alussa jäsenillämme oli mahdollisuus päivittää tietojaan aineettomasta palkitsemisesta ja innovointia tukevasta johtamisesta. Aiheeseen ryhmämme johdatti Kaisa Kaariluoto-Elo, Stara Consulting Groupista. Työelämässä oikea suhde aineetonta ja aineellista palkitsemista toimii johtamisen apuvälineenä. Palkitseminen toimii osana yrityksen johtamisjärjestelmää ja oikein toteutettuna sillä saavutetaan lisäarvoa niin yritykselle itselleen kuin asiakkaillekin, motivoidaan henkilöstöä sekä jaetaan hyviä käytäntöjä yrityksen sisällä, kiteytti Kaariluoto-Elo koulutustapahtumassa.

Palkitsemisohjelma - julkinen tunnustus kantaa pitkälle

sekä oman vastuualueen rajojen rikkominen

Palkitsemisohjelmalla tavoitellaan yrityksen

yksiköiden välisiin kehityshankkeisiin on oiva

strategiaa tukevien esimerkillisten kehitys-

keino jakaa hyviä käytäntöjä yrityksen sisällä.

projektien löytämistä ja niiden toteuttaneiden työntekijöiden palkitsemista. Ohjelma

Kiitos ei maksa mitään

toteutetaan vuosittaisen kilpailun muodos-

Henkilöstön motivointi ja sitouttaminen

sa, joka päättyy finaalipäivään jossa fina-

yrityksen tavoitteisiin on yhtä tärkeää pie-

listitiimit esittelevät projektinsa ylimmälle

nessä yrityksessä kuin kansainvälisessä

johdolle. Itse päivä huipentuu palkintojen-

suuryrityksessäkin. PK-yrityksissä mahdol-

jakojuhlaan, jossa toimitusjohtaja kiittää

lisuudet ylimmän johdon antamaan tun-

jokaista finalistitiimin jäsentä erinomaisesta

nustukseen ovat paljon ketterämmät. Ei

työstä. Kilpailun kategoriat sekä arviointikri-

tarvita suuria ponnisteluja taikka budjettia

teerit määritetään strategiaa tukeviksi. Näin

onnistumisen esiintuomiseen vaikka yhtei-

organisaation toimintaa pystytään ohjaa-

sen kahvihetken merkeissä. Jokaisessa yri-

maan oikeanlaiseen tekemiseen.

tyksessä on varaa kiitokseen - se ei maksa

mitään ja motivoi työntekijää.

Juhla on monelle uran huippuhetki, fi-

nalistien palautteen mukaan: huikea ”once in a lifetime” -kokemus! Oman työnsä esitte-

Stara Consulting on asiantuntijayritys, joka tarjoaa yrityksille ja organisaatioille kokonaisvaltaista konsultointi- ja valmennuspalvelua. ’’Kymmenen vuoden aikana olemme ehtineet valmentaa työyhteisöjä yli kahdessasadassa suomalaisessa ja kansainvälisessä yrityksessä. Olemme toimineet tehokkaan oppimisen ja muutoksen asiantuntijoina, luoneet uusia suorituksen johtamisen käytäntöjä sekä työskennelleet pitkäjänteisesti asiakkaidemme tuottavuuden kehittämiseksi.’’

tuottavat innovaatioita. Kannustaminen eri

I Teksti ja kuva Kaisa Kaariluoto-Elo


Kylteriyhdyshenkilön kuulumiset Mietitkö urasi tai elämäsi suuntaa?

Kaikelle hyvälle on aikansa ja paikkansa

E

lämän suuret käännekohdat voivat tulla eteemme joko suunnitellusti tai täysin yllättäen. Käännekohdissa on luonnollista

pysähtyä ja miettiä mitä teen seuraavaksi? Olem-

U

me huomanneet Suomen Ekonomien (ent SEFE)

kanssa olen voinut jakaa enemmän kuin keskiverto suomalainen jakaa elämänsä

dessa näköpiirissä. Oman tulevaisuuden suunnitte-

aikana, luovun identiteetistä.

lua voi tehdä lyhyellä tai pitkällä aikaperspektiivillä.

rani SEFEn kylteriyhdyshenkilönä alkaa olla loppusuoralla. Joudun miet-

urapalveluissa, että vuosi vuodelta yhä useammat

timään useita asioita uusiksi, niin kuin kuka tahansa, joka luopuu työ-

jäsenemme miettivät omaa tulevaisuuttaan, vaikka

paikastaan. Sen lisäksi, että irtaudun itselleni rakkaasta tiimistä, jonka

mitään suurta käännekohtaa ei ole lähitulevaisuu-

Neuvon ja autan työkseni ja huvikseni valmistuvia kauppatieteen maistereita, vä-

Nyt lähestyn itse samaa pistettä ja testaan innolla, onko suutarin lapsella monoja.

CareerStorm Navigator auttaa sinua urapohdinnoissasi

Olin aina kuvitellut, että opiskeluaikaiseen osa-aikaiseen työsuhteeseen ei

Seuraavan askelen suunnittelua varten Suomen

voi sitoutua kuten täysipäiväiseen ekonomintyöhön. Eikä luonnollisesti saada

Ekonomeilla on tarjolla mainio e-learning työkalu

aikaan samanlaisia onnistumisia. Nyt väitän, että sitoutumisasteella ei ole mitään

– CareerStorm Navigator, joka on kattava ja help-

tekemistä työsopimuksen sisällön kanssa.

pokäyttöinen sähköinen työkalu. CareerStorm

Navigator pitää sisällään seitsemän eri osiota: ny-

litän verkostoja ja koitan rullata ylös esirippua työelämän ja opiskelijaelämän väliltä.

Sitoutumisessa on kyse ihmisistä, joiden kanssa on välittömässä vuorovaikutuk-

sessa. Siinä on kyse arkisesta tekemisestä, tavoitteisiin sitoutumisesta ja onnistumisis-

”Kyse on tiimihengestä sekä jokaisen sisäisestä tarpeesta tehdä asioita paremmin.”

kyinen sijainti, toivottu päämäärä, kiinnostukset,

ta. Tiimistä, jolta saa tukea vaikeissa tilanteissa

taidot, tyyli, arvot ja vertailu. Vertailuosiossa pää-

ja jonka jäsenet nauravat aivonsa pellolle

set vertaamaan uravaihtoehtoja, jotka olet itse

palavereissa, joissa syntyy uutta. Haasteista,

määrittänyt mainioiden coaching -kysymysten

jotka pakottavat antamaan itsestään vielä vä-

kautta. Samalla kun otat työkalun käyttöösi, kan-

hän enemmän. Kyse on omasta motivaatiosta.

nattaa sopia myös puhelinaika uravalmentajan

Kyse on hyvästä esimiehestä, joka luottaa joka

kanssa. Kattava omatoiminen jäsennellyt työstö-

tilanteessa ja jota ei pelota puhua vaikeista

si CareerStorm Navigatorin parissa toimii hyvänä

asioista. Kyse on tiimihengestä sekä jokaisen

alustana jatkokeskusteluille Suomen Ekonomien

sisäisestä tarpeesta tehdä asioita paremmin kuin edellisellä kerralla. Kyse on siitä, että

uravalmentajan kanssa.

pyytää apua, kun oma luovuus loppuu ja tekisi mieli jättää kesken.

Arkinen totuus on, että asiat tuntuvat vaikeilta, mutta ei niistä yksikään sitä

Miten saan työkalun käyttööni?

todella ole. On vain ihmisiä, jotka kokevat jäävänsä yksin ideoidensa kanssa tai

Nopein tapa ottaa työkalu käyttöön on lähettää

joilta puuttuu hallinnan tunne työstään ja sen sisällöstä. On kaikkien resursseja

sähköpostia osoitteeseen ura@sefe.fi, jonka jäl-

kuluttavaa, jos esimies piiloutuu kellokorttien ja muutettavissa olevien käytäntei-

keen saat sähköpostiisi maksuohjeet. Suomen

den taakse. Tai kieltäytyy ymmärtämästä mistä tiimin tuottavuus kumpuaa, sen

Ekonomit sponsoroi työkalun käyttöä, hinta si-

sijaan, että mietittäisiin yhdessä mikä inspiroi, missä on sisältöä, miten tehdään

nulle jäsenenä on 50 €. Työelämän ulkopuolella

suuremmin ja entistä paremmin, ja mitkä toiminnot kannattaa ajaa alas.

oleville jäsenille veloitus on 25 €. Jatko- ja palau-

Nopein kyynikko tuomitsee, että teoriassahan se menee juuri noin, mutta

tekeskustelut uravalmentajasi kanssa kuuluvat

ei tuollaisia työpaikkoja ole. Voin kertoa, että on. Ja voin kertoa, etten koskaan

luonnollisesti jäsenpalveluihisi. Työkalun voi tilata

uskonut tällaisiin tuloksiin, joihin olemme kyllitiimin kanssa päässeet. Mietin vain,

suomen-, ruotsin- tai englanninkielisenä versiona.

että mitä saisinkaan aikaiseksi, jos saisin tehdä näin töitä täysipäiväisesti. Tulevaisuudessakin tarvitsen vain yhtä loistavan tiimin kuin mitä nykyinen on.

Meihin voi aina ottaa yhteyttä!

Veera Iliev Kylteriyhdyshenkilö, Turun kauppakorkeakoulu

Suomen Ekonomien uravalmentajat, www.sefe.fi

16 I Turun Seudun Ekonomit 4/2014


Tulevat tapahtumat Tapahtumat ovat maksuttomia, ellei hintaa ole mainittu. Nopeimmin ja varmimmin pääset mukaan tapahtumaan ilmoittautumalla Suomen Ekonomien (SEFEn) nettisivujen kautta www.sefe.fi. Sivuilla näet myös osallistujien ja vapaiden paikkojen määrän. Ilmoittautuminen tässä lehdessä ensimmäistä kertaa ilmoitettuihin tapahtumiin aukeaa ma 3.11. klo 9.00. Ennakkoilmoittautumisia ei oteta vastaan. Ilmoittautumisajan päätyttyä voit kysyä mahdollisia vapaita paikkoja toimistolta. Muista myös katsoa SEFEn tapahtumat sivulta www.sefe.fi/jäsensivut

KOULUTUKSET Suomen Ekonomit (SEFE): Kestävä johtajuus tulevaisuuden menestystekijänä Tiistai 11.11. klo 8.30 – 17 Scandic Julia, Eerikinkatu 4, Turku Koulutuksen painopisteenä on työelämäsuhteiden ymmärtäminen ja niiden osaaminen. Vain kestävällä johtajuudella varmistetaan tulos ja organisaation menestys pitkällä tähtäimellä. Vastuullisissa yrityksissä voidaan hyvin ja hyvinvoivat ihmiset ovat sekä onnellisia että tuottavia. Kun työilmapiiri on avoin ja henkilöstö voi vaikuttaa omaan työhönsä ja työyhteisöön, myös työurat pitenevät. Ilmoittautumiset 9.11. mennessä Suomen Ekonomien (Sefen) nettisivuilla. Myös peruutuspaikkoja voi tiedustella em. nettisivujen kautta.

Suomen Ekonomit (SEFE) järjestää marraskuussa Headhunterin vinkit -koulutustapahtuman Turkuun Tarkemmat tiedot koulutuksen ohjelmasta sekä koulutuksen ajasta ja paikasta vahvistuvat myöhemmin. Seuraa ilmoittelua uutiskirjeissä ja nettisivuilla.

Kuvassa Seili-musikaali Logomo-

teatterissa keskiviikkona 5.11. Kuva: Otto-Ville Väätäinen

Aamiaisseminaari, Suomen, Euroopan ja maailman talouden tila ja näkymät Tiistai 9.12. klo 8.30 – 10 Turun kauppakorkeakoulu, Rehtorinpellonkatu 3, Turku Vuoden viimeisessä aamiaisseminaarissa emeritusprofessori Paavo Okko tulee kertomaan meille Suomen, Euroopan ja maailman talouden tilasta ja merkityksestä. Paavo Okko oli luotaamassa talouden näkymiä aamiaisseminaarissa myös joulukuussa 2013, ja nyt voimme myös palata siihen, miltä silloisissa ennusteissa vuosi 2014 näytti ja mitä sitten vuoden aikaan oikeastaan tapahtuikaan. Aamiaistarjoilu alkaa 8.00 ja alustus klo 8.30. Lämpimästi tervetuloa. Mukaan mahtuu 50 jäsentä. Myös Merkur rf:n jäsenillä osallistumisoikeus. Varsinainen seminaari alkaa klo 8.30. Luentosali varmistuu myöhemmin. Seuraa ilmoittelua nettisivuilla ja uutiskirjeissä. Ilmoittautumiset 2.12. mennessä.

YRITYSVIERAILUT Lounastapaaminen, Turun Yrittäjänaiset ry esittäytyy ja kertoo toiminnastaan Tiistai 11.11. klo 11 – 13 Turun Kellariravintolat, Linnankatu 16, Turku Syksyn lounastapaaminen pidetään Turun Kel-

Turun Seudun Ekonomit 4/2014 I 17


Tapahtumiin ilmoittautuminen Tapahtumiin ilmoittaudutaan Suomen Ekonomien (SEFEn) kautta www.sefe.fi. Suomen Ekonomien (SEFEn) jäsensivuille pääset kirjautumaan etusivun ylälaidan ”Jäsenpalvelu” -linkin kautta. Käyttäjätunnuksena toimii SEFEn jäsennumerosi (löytyy jäsenmaksulaskusta, rekisteriotteesta, uutiskirjeestä tai Ekonomi-lehden takakannen osoitteesta). Salasana on henkilötunnuksesi loppuosa. Salasanan voit muuttaa kirjautumisen jälkeen.

Kun olet kirjautunut jäsensivuille,

valitse ”Ilmoittaudu tapahtumiin”. Kun olet valinnut tapahtumapaikkakunnan ja tapahtuman järjestäjän ilmoittautuminen tapahtuu ”Ilmoittaudu”-painikkeen kautta.

lariravintolassa kabinetissa ruokaillen ja verkostoituen, tarjolla monipuolinen ja runsas lounas noutopöydästä. Suomen Yrittäjänaiset ry on valinnut Turun Yrittäjänaiset Vuoden 2013 yhdistykseksi. Päällimmäinen perustelu valintaan oli toiminnan aktiivisuus - tapahtumia on monipuolisesti viikoittain. Yhdistyksen tarkoituksena on myös edistää jäsentensä valmiutta yrittäjyyteen sekä toimia muutenkin yrittäjänaisten aktiivisuuden ja verkottumisen lisääjänä. Turun Yrittäjänaiset on vireä yhdistys, jonka jäsenmäärä on viime vuosina ollut kasvussa. Mukaan mahtuu 14 nopeinta jäsentä. Lounaan hinta 9,50 €, mikä maksetaan paikanpäällä. Ilmoittautuminen on päättynyt. Peruutuspakkoja voi kysyä toimistolta.

Ilmoittautumisesta lähetetään pääsääntöisesti vahvistusviesti sähköpostiisi. Voit tarkastella ja muuttaa ilmoittautumisiasi ilmoittautumisajan kuluessa jäsenpalvelun

Harrasteet ja perhetapahtumat

”Omat tapahtumat” kohdasta. Ongelmatilanteissa saat apua rekisterisihteeriltä jasenrekisteri@sefe.fi ja puh. 020 693 200. Halutessasi voit ilmoittautua myös TSE ry:n toimistoon, yhteystiedot alla – huomioi toimiston aukioloajat. Ilmoittautumisen peruuttaminen Mahdolliset peruutukset tulee tehdä ilmoittautumisajan kuluessa. Tällöin myös jo maksettu osallistumismaksu palautetaan. Peruutus onnistuu samassa paikassa kuin ilmoittautuminen tai halutessasi TSE ry:n toimiston kautta. Suomen Ekonomien (SEFEn) jäsensivujen jäsenpalvelun ”Omat tapahtumat” -kohdassa klikkaa valitsemasi tapahtuman kohdalta ”Peruuta osallistuminen”. Maksullisista tapahtumista peritään maksu viimeisen ilmoittautumispäivän osallistujalistan mukaan – siis esteen ilmaantuessa muistathan perua osallistumisesi ajoissa! Tapahtumien maksut Tapahtumien osallistumismaksut tulee suorittaa viimeiseen mainittuun maksupäivään mennessä TSE ry:n tilille: Turun Seudun Ekonomit ry, Turun Seudun Osuuspankki FI75 5710 0420 2539 32. Maksaessa tulee mainita tapahtuman viitenumero, joka löytyy tapahtumailmoituksesta.

18 I18Turun I Turun Seudun Seudun Ekonomit Ekonomit 4/2014 4/2014

Perhetapahtuma: Isänpäiväaskartelu Tiistaina 4.11. klo 11 – 13 TSE ry:n toimisto, Käsityöläiskatu 17 D 79, Turku Askarrellaan yhdessä isänpäivälahjoja tekstiileihin painamalla. Sopii kaikenikäisille lapsille yhdessä aikuisen kanssa. Mukaan omat tekstiilit (esim. T-paita, tyynyliina, pestävä ennen painatusta) sekä tarpeen mukaan esiliinat ja muut vaatteiden suojausvälineet. Askartelujen lomassa nautitaan kahvista ja mehusta. Myös omat eväät voi ottaa mukaan, toimistolla mm. lastenruokien lämmitysmahdollisuus. Ilmoittautuneille lähetetään lisäohjeistukset. Tapahtuma on ilmainen. Mukaan mahtuu 10 ensimmäistä. Huomioithan, ettei toimistolle pääse rattailla. Ilmoittautuminen on päättynyt. Peruutuspaikkoja voi kysyä toimistolta. Luvassa myös muita koko perheen päivätilaisuuksia. Seuraa uutiskirjeitä ja nettisivuja.

Seili-musikaali Keskiviikko 5.11. klo 19 - n. 21.30 Turun Kaupunginteatterin väistötilat, Logomo-teatteri, Köydenpunojankatu 14, Turku Seili – musikaali hullusta rakkaudesta on uusi teos Kakola-musikaalin tekijöiltä. Sadan vuoden takaiseen Turkuun sijoittuva tarina kertoo unohtumattomasta rakkaudesta, jonka vuoksi ihminen on valmis uhraamaan kaiken. Se on tarina kohtuuttomista kohtaloista ja elämänhalua kannattelevasta toivosta. Se on myös tarina legendaarisesta Seilin saaresta, jolle kerran joutuneet eivät koskaan palanneet. Tarinaa kuljettaa suomalaisten naisartistien tunnetuksi tekemä musiikki. Mukana on lauluja mm. Jenni Vartiaiselta, Eriniltä, Anna Puulta, Johanna Kurkelalta ja PMMP:ltä. Lähde mukaan sukeltamaan Turun historian ja ainutlaatuisen kulttuurielämyksen pariin uudessa Logomo-teatterissa! Avec-tilaisuus. Mukaan mahtuu 60 henkilöä. Hinta jäsenille 40€ ja 42€ avecille (opiskelija ja eläkeläinen 37€). Ilmoittautuminen on päättynyt. Peruutuspaikkoja voi kysyä toimistolta.

TGIF – Ekonomi After Work Joka kuukauden ensimmäinen perjantai. Alkutalven perjantait 7.11. ja 5.12. sekä tammikuussa poikkeuksellisesti 9.1.2015, klo 16.30 – 19.00, tai sitten vieläkin pidempään. Ravintola Blanko, Aurakatu 1, Turku TGIF - Ekonomi After Work kerää kaikki ekonominmieliset yhteen kuukauden ensimmäisenä perjantaina töiden jälkeen Ravintola Blankoon! Aurakadulla sijaitseva ravintola tarjoaa letkeän ympäristön nauttia työviikon jälkeinen huurteinen hyvässä seurassa. Jos menojalkaa alkaa vipattamaan, niin Blanko pitää ovensa auki aamuyön tunneille asti! Illan konsepti on järkkymätön ja pysyy muuttumattomana – DJ, tapakset ja maaginen perjantaipulloarvonta. Lisäksi tarjolla on tuttuun tapaan vapaata seurustelua ja verkostoitumista. Kutsu kaverikin mukaan. Ei ennakkoilmoittautumista, vapaa pääsy kaikille ekonomeille ja ekonominmielisille.

3 P TO Top 3 tapahtumat • Aamiaisseminaari: Suomen, Euroopan ja maailman talouden tila ja näkymät • Joulukirkko: kauneimmat joululaulut • Eduskuntavaalit 2015 piknik-risteily


3

”Luvassa koko perheen päivätilaisuuksia. Seuraa uutiskirjettä ja nettisivuja.” Linnateatteri: Salaojitus stand up komiikkaa ja syyskokous keskiviikkona 26.11. klo 17 – n. 21.30 Linnankatu 31, Turku Turun Seudun Ekonomit ry:n sääntömääräinen syyskokous klo 17 Linnateatterin 4. kerros. Käsiteltävinä sääntömääräiset asiat: vuodelle 2015 toimintasuunnitelma- ja talousarvioehdotus sekä jäsenmaksun suuruus, johtokunnan jäsenten lukumäärä, yhdistyksen puheenjohtaja ja erovuoroisten tilalle jäsenet johtokuntaan sekä tilintarkastajat ja heille varahenkilöt. Kokouksen osallistujien kesken arvotaan herkkukori. Kokoukseen osallistuminen vain jäsenille. Ilmoittautumiset 17.11. mennessä kahvitarjoilun vuoksi. Syyskokouksen jälkeen on luvassa räväkkää ja nokkelaa huumoria. Siirrymme Linnateatterin 3. kerrokseen klo 19 alkavaan stand up komiikka -esitykseen Salaojitus. ”Pettämätön parivaljakko päättää jälleen kerran yhdistää voimansa – ja tehdä pitäjän, maakunnan, kenties koko Suomen parhaan kesäteatteriesityksen. Kun kylän kovin kulttuurikaksikko lyö päänsä yhteen, odotetaan priimaa ja pettämätöntä viihdettä. Meneekö kaikki kuitenkaan aivan putkeen tällä kertaa? Tässä hersyvässä komediassa ratkeaa, kuka saa elämänsä roolin, saadaanko katsomon katto tilkittyä ja vaatiiko kesäsateen valtaama näyttämö viimein salaojituksen? Rooleissa kaksikkona stand up -koomikkoina paremmin tunnetut Ilari Johansson ja Niko Kivelä.” Lämpimästi tervetuloa mukaan. Avec tilaisuus. Mukaan mahtuu 80 henkilöä. Lippujen hinnat 31 € ja 33 € avec (sisältää esityksen ja eteispalvelun). Ilmoittautuminen on päättynyt. peruutuspaikkoja voi kysyä toimistolta.

TSE Sport – Turun Seudun Ekonomien urheiluseura TSE Sportin on tarkoitus tuoda yhteen ekonomeja rennon leikkimielisen liikunnan pariin tarjoamalla viikoittaisia liikuntamahdollisuuksia ja eksoottisempia lajikokeiluja. TSE Sport varaa talvelle viikoittaisen salivuoron. Lisäksi on käytössä yhteisvuorot opiskelijoiden kanssa (Parkin saunat käytössä). Kuukausittain on suunnitteilla erilaisia lajikokeiluja (suunnistus toteutettiin nyt syksyllä). Tavoitteena on TSE Sportin ”edustusjoukkueet” ja osallistuminen Ekonomien SMkisoihin! Seura etsii uusia jäseniä, kaikki lämpimästi tervetuloa, naiset, miehet ja eri-ikäiset. Tule mukaan liikunnalliseen ja reippaaseen joukkoomme. Lisätietoja seuran toiminnasta ja tapahtumista antaa Tommi-Juhani Jokinen p. 044 557 1551. Kaikki lämpimästi tervetuloa mukaan liikkumaan ja tutustumaan erilaisiin lajeihin. Seuraa ilmoittelua uutiskirjeissä sekä nettisivuilla.

Jäsentoive: Joulukirkko -kauneimmat joululaulut Sunnuntaina 14.12. klo 16 Turun Mikaelin kirkko, Puistokatu 16, Turku Toivotamme jäsenet perheineen sydämellisesti tervetulleiksi perinteiseen joulukirkkotapahtumaan, laulamaan ja kuuntelemaan rakkaita ja kauneimpia joululauluja. Tapahtuman päätteeksi meillä on varattu oma kahvitilaisuus joko Mikaelin kirkon Ruusuhuoneessa tai Mikaelin seurakuntakodissa kävelymatkan päässä (ilmoitetaan myöhemmin). Lapsille mehutarjoilu. Tapahtuma on maksuton, mutta vapaaehtoinen kolehti kannetaan, jota varten toivomme osallistujien varaavan pikkurahaa mukaan. Kahvi- ja mehutarjoilu. Ilmoittautumiset 3.11-8.12.

Eduskuntavaalit 2015 piKniK-risteily Tammikuussa tai helmikuussa 2015 Saaristoristeily eduskuntavaaleihin 2015 liittyvällä teemalla. Luennoitsijana erikoistutkija Ville Pitkänen Eduskuntatutkimuksen keskuksesta, Politiikan tutkimuksen laitos, Turun yliopisto. Risteilyn tarkempi ohjelma ja aikataulu sekä hinnat vahvistuvat myöhemmin. Avec-tilaisuus. Seuraa ilmoittelua uutiskirjeissä ja netissä.

MAMMA MIA -musikaali Lauantai 31.1.2015 klo 15.30 - n. 00.30 Svenska Teatern, Helsinki Musikaalimatka Helsinkiin. Maailmankuulun musikaalin MAMMA MIA! ensi-ilta on tulevana syksynä Helsingin Svenska Teaternin näyttämöllä. Yhdistys on varannut 50 kpl lippuja lauantain 31.1.2015 näytökseen. Teatterilippujen hinta on jäsenille 75€ ja avecille 78€. Lisäksi matkakuluja syntyy yhteiskuljetuksesta 10€ per henkilö sekä halutessa väliaikatarjoilusta (maksu väliaikatarjoilusta kerätään bussissa, teatteri ei pystynyt vahvistamaan hintaa). Lähtö Turusta 15.30 Ortodoksikirkon tilausajopysäkiltä. Paikkoja parvelta 1 riviltä 2 ja 3 sekä parvelta 2 riviltä 1 keskeltä näyttämöä. Varaukset ovat sitovia.

TSE ry:n toimisto

Toimistosihteeri Marjatta Postinen Käsityöläiskatu 17 D 79, 20100 Turku puh. (02) 469 0680, s-posti: tsery@co.inet.fi Aukioloajat: ma–to klo 9–14, pe suljettu Vuodenvaihteessa toimisto on suljettu välillä 15.12.2014 - 8.1.2015.

Perinteisessä joulukirkossa lauletaan kauneimpia joululauluja sunnuntaina 14.12.

Avec-tilaisuus. Mukaan mahtuu 50 henkilöä. Hinta jäsenille 85€ ja 88€ avecille (sisältää teatterilipun ja yhteiskuljetuksen). Ilmoittautuminen on päättynyt. Peruutuspaikkoja voi kysyä toimistolta.

Vuoden 2015 yhteiset Ekonomitapahtumat yhteistyössä muiden paikallisyhdistysten kanssa Turun Seudun Ekonomit ry on vuonna 2015 mukana seuraavissa Ekonomi-tapahtumissa yhdessä muiden paikallisyhdistysten kanssa: Seinäjoen Tangomarkkinat, perheretket Särkänniemeen ja Linnanmäelle, Savonlinnan Oopperajuhlat, Pori Jazz sekä valtakunnallinen Ekonomi Golf –tapahtuma. Tilaisuudet ovat avec ja/tai perhe-tilaisuuksia. Tapahtumien tarkemmat aikataulut ja ohjelmat sekä hinnat kerrotaan myöhemmin lähempänä tapahtumaa yhdistyksen lehdessä, uutiskirjeissä sekä nettisivuilla. Tapahtumiin ei pääsääntöisesti järjestetä yhteiskuljetusta (poikkeuksena Porin Ekonomi Jazz).

Puheenjohtaja Heidi Mäkinen, puh. 040 681 4414 Tapahtumavastaava Eija Arvonen, puh. 041 468 3240

www.turunseudunekonomit.fi Turun Seudun Ekonomit 4/2014 I 19


Turun Seudun Hae mentoriksi!

Haku päättyy su 2.11.

Turun Seudun Ekonomien jäsenlehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa, ja se luetaan kannesta kanteen. Lehti saavuttaa 2500 ekonomia Turun seudulla ja lisäksi lehti lähetetään valtakunnallisesti 25 ekonomiyhdistyksen johtokunnalle.

dotettu kylteri-ekonomi -mentorointi starttaa toistakynnyksellä olevat kylterit aktoreina ja työelämässä

olevat ekonomit mentoreina. Suomen Ekonomien järjestämässä ohjelmassa mentori (valmistunut ekonomi) ja aktori (opiskelija) valitsevat yhdessä molempia yhdistävän teeman, jonka ympärille yhteydenpito keskittyy. Kai-

Paketti 1300 € • • •

Kaksi koko sivun mainosta (210 x 297 mm) kahdessa lehdessä tai yksi aukeaman mainos (420 x 297 mm) yhdessä lehdessä Nimi www-sivujen sponsorointiosiossa Bannerinäkyvyys yhdistyksen sivuilla kolme kuukautta

kille yhteisiä tapaamisia on vain muutama, joten aikataulut ovat

Paketti 700 €

pitkälti mentorin ja aktorin itsensä sovittavissa.

• • •

Mentoriksi ryhtyminen ei vaadi pitkää ansioluetteloa, ei laajaalaista verkostoa tai osaamista kaikesta työelämään liittyvästä tai kokemusta uravalmennuksesta. Tarvitaan ainoastaan sitoutumis-

Kaksi puolen sivun mainosta (105 x 297 mm tai 210 x 148 mm) kahdessa lehdessä tai yksi koko sivun mainos (210 x 297 mm) yhdessä lehdessä Nimi www-sivujen sponsorointiosiossa Bannerinäkyvyys yhdistyksen sivuilla kolme kuukautta

ta yhdessä tekemiseen.

Paketti 350 €

Reunaehdot hakemiselle

• •

ekonomilla oltava oman alan työkokemusta

läsnäolo aloituksessa ma 17.11. klo 17-19 välttämätön

Yksi puolen sivun mainos (105 x 297 mm tai 210 x 148 mm) yhdessä lehdessä Nimi www-sivujen sponsorointiosiossa

Aikataulu

Ilmoitus 150 €

ma 17.11. klo 17.00 Aloitus - Mentoriparien muodostus ja

tutustuminen käytännön asioihin

Helmikuu, Välikartoitus - Katsotaan mihin ollaan päästy ja

annetaan lisää ohjeita tulevaisuudelle

Toukokuu, Lopetus - Käydään läpi onnistumisia puolin ja

toisin. Mikä toimi, mikä ei. Miten mentorointia voi jatkaa.

Lisätietoja:

Veera Iliev kylteriyhdyshenkilö, Turun kauppakorkeakoulu p. 041 504 7456 veera.iliev@sefe.fi

Tervetuloa mukaan!

1/8 sivun mainos (90 x 65 mm) yhdessä lehdessä

banneri 150 € •

Bannerinäkyvyys yhdistyksen sivuilla kolme kuukautta

sähköinen jäsenkirje 225 € • • • • •

Ilmoitus/mainos, joka sisältää jäsenedun Turun Seudun Ekonomit ry:n jäsenille Mahdollisuus logoon ilmoituksen yhteydessä Linkki ilmoittajan nettisivuille 1 jäsenetu/jäsenkirje Jäsenkirje tavoittaa sähköpostilla n. 2000 Turun Seudun Ekonomien jäsentä

TEMA-TEAM 12538-14

miseen Turussa. Ohjelmassa kohtaavat valmistumisen

Mediakortti 2014

O

ry