TURUN SEUDUN EKONOMIT RY JÄSENLEHTI 4/2013

Page 1

JÄSENLEHTI I 4/2013

Marraskuussa jäsentapahtumana Aurinkobaletin Dead Tulips -tanssiesitys Manillan kiehtovassa miljöössä.

KOULUTUSRISTEILY VIRKISTI JA INNOSTI. MERITEOLLISUUS ON TÄYNNÄ MAHDOLLISUUKSIA. TEATTERI JOSSA ON RAVINTOLA. I TAPAHTUMIA I SYYSKOKOUS I KOULUTUKSIA I


”Nyt on aika antaa muille tilaa ja siirtyä itse taka-alalle.”

Kiitosten aika

K

olme vuotta sitten minut valit-

senkunnalle: nuorille ja vanhoille, perheelli-

tarvittaessa valmis rohkeasti muuttumaan,

tiin Turun Seudun Ekonomien

sille ja sinkuille, opiskelijoille ja eläkeläisille.”

mikäli jäsenet tai muuttunut toimintaympäristö sitä vaatii.

puheenjohtajaksi. Kolme vuotta

Siinä se. Näin lupasin tehdä. Jätän lukijoi-

on sopivan pitkä aika. Siinä ajassa ehtii tu-

den pohdittavaksi sen, missä määrin tavoit-

tustua asiakokonaisuuksiin, kehittää jotain

teet saavutettiin. Puheenjohtajan tehtävät

Muistelu- ja kiitostekstien kirjoittami-

uutta ja todeta onnistumiset sekä korjata

lopetan kuitenkin tyytyväisenä tehtyyn

nen on vaikeaa. On niin paljon ihmisiä,

mahdolliset epäonnistumiset. Kolme vuot-

työhön ja samalla luonnollisesti hieman

joita kiittää ja niin paljon asioita, jotka an-

ta on mielestäni optimaalinen aika toimia

haikeana.

saitsisivat tulla mainituiksi. Ehkä tässä nyt

yhdistyksen puheenjohtajana. Nyt on aika antaa muille tilaa ja siirtyä itse taka-alalle.

tasapuolisuuden nimissä riittää, jos kirjoiVuodet Turun Seudun Ekonomien joh-

tan isoin kirjaimin KIITOS KAIKKI! Oikein hy-

tokunnassa ovat olleet ikimuistoisia.

vää ja menestyksekästä tulevaisuutta teille

Näin viimeisessä pääkirjoituksessa lie-

Vuosien aikana olen päässyt järjestämään

jokaiselle!

nee sallittua palata ajassa taaksepäin

useita tapahtumia, olen monella eri tavalla

ja samalla hieman pohtia, mitä kolmen

saanut osallistua yhdistyksen hallinnollis-

Ville Niukko

vuoden aikana on yhdistyksessämme ta-

ten prosessien kehittämiseen ja osallistu-

puheenjohtaja

pahtunut. Tämän muistelun tueksi kaivoin

nut moniin työryhmiin sekä istunut joskus

esille jäsenlehden vuoden 2011 ensimmäi-

sietämättömänkin pitkissä kokouksissa.

sen numeron, siis sen, johon ensimmäisen

Yhdistystoiminnan kautta olen kuitenkin

kerran kirjoitin puheenjohtajana. Lehdessä

ennen kaikkea saanut tutustua lukuisiin

totesin seuraavasti: ”Aiempien aktiivisten

uusiin ihmisiin ja monista tutuista on tullut

toimijoiden viitoittamalla tiellä tullaan jat-

minulle aitoja ja hyviä ystäviä. Juuri ihmiset

kamaan myös tulevana vuonna. Jokaisella

ovat olleet tämän toiminnan suola. Ilman

uudella johtokunnalla tulee kuitenkin olla

toimintaan sitoutuneita ihmisiä ei kolme

rohkeutta tarvittaessa muuttaa yhdistyk-

vuotta sitten lehdessä mainitsemiani asioi-

sen toimintaa sekä tuoda esiin omat kanta-

ta olisi mitenkään saatu tehtyä. Toivon, että

vat teemansa ja kehitysideansa. Näin tulee

myös tulevaisuudessa toimintaan saadaan

myös tulevaisuudessa tapahtumaan. Lähi-

mukaan innostuneita ekonomeja ja että

vuosien yhtenä keskeisenä pyrkimyksenä

yhdistyksemme toiminta jatkuu tulevai-

johtokunnalla on yhdistyksemme kaikkien

suudessakin aktiivisena. Oleellista on myös

ikäluokkien ja jäsenryhmien aktivoiminen.

muistaa tuo jo edellä mainittu rohkeus. On

Toimintaa ja tapahtumia tulee olla koko jä-

erittäin tärkeää, että yhdistyksemme on

”On niin paljon ihmisiä, joita kiittää ja niin paljon asioita, jotka ansaitsisivat tulla mainituiksi.” 2 I Turun Seudun Ekonomit 4/2013


11

Linnateatteri

9

Meriteollisuuden mahdollisuuksia pohdittiin kauppakorkeakoululla.

Rita Suhonen

Delta Marin image bank

Linnateatterin juhlavuodesta kertovat toimitusjohtaja Maija Palonheimo (kuvassa) ja taiteellinen johtaja Kari-Pekka Toivonen.

13

Perinteinen joulukirkko kutsuu jäseniä maanantaina 16.12.

Pääkirjoitus 2

Turun KY:n terveiset 10

4 Rivitanssin alkeita 6 Itsetuntemuksen kautta kohti uraa 7 ”Syty ja sytytä” 8 Teatteri, jossa on Ravintola 9

Meriteollisuuden mahdollisuudet 11

Mukavan virkistävä koulutusristeily

Tulevat tapahtumat

12

Perinteinen joulukirkko kutsuu Yhteys- ja ilmoittautumistiedot Mediakortti

13 14 16

Julkaisija Turun Seudun Ekonomit ry Päätoimittaja Maija Tähtinen Ulkoasu Jani Käsmä, www.kasma.fi Kannen kuva Seilo Ristimäki Paino Tema-Team Oy, Turku Jäsenlehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Aineisto Lehden 1/2014 aineistopäivä 8.12.2013 jakelu Lehden 4/2013 painatus ja jakelu 4.-8.11. Levikki 2 500 kpl, ISSN 1797-5964

Turun Seudun Ekonomit 4/2013 I 3


”Kuusikymmentäkahdeksan henkilöä osallistui juhlavuoden risteilylle.”

Mukavan virkistävä koulutusristeily Risteily aurinkoisena sunnuntaina ja mukavaa seuraa. Mitäpä muuta vielä voisi toivoa? Ehkäpä jotain ammatillisesti arvokasta tietoa. Sekin toive täyttyi Viking Linen -laivoilla järjestetyllä Turun Seudun Ekonomien 75-vuotisjuhlavuoden koulutusristeilyllä 15. syyskuuta.

historiikin voittivat jäsen Sanna Lounaja ja

K

ta ja hienointa. Tässä tapauksessa se tarkoitti

jäsenen tytär Meeri Mansikka. Kauppias kertoo tietysti siitä, mikä on uusin-

uusikymmentäkahdeksan on iso

lun ja tutustumisen uusiin tuttavuuksiin.

Viking Gracea. Grace on innovatiivinen niin

luku. Sen kokoinen oli ryhmämme,

Ryhmän lapset ja nuoriso, joita oli muuten

teknisesti kuin sisätilojen viihtyvyydenkin

joka lähti varhaisena sunnuntai-

kiitettävästi mukana, odottivat jo malt-

suhteen. Tukholmassa LNG-kaasulla (nes-

aamuna piknik-risteilylle Turun satamasta.

tamattomina lupaa lähteä tutustumaan

teytetyllä maakaasulla) tankattava alus on

Kyse ei ollut mistään lemmenlaivasta, vaik-

laivaan. Matkanjohtaja, TSE ry:n johtokun-

muita vastaavan kokoisia aluksia ympäris-

ka Viking Amorella olikin nimenä laivan kyl-

nan jäsen, Heidi Mäkinen toivotti meidät

töystävällisempi ja hiljaisempi. Hiljaisuus

jessä. Lempeää kyytiä tämä 25 vuoden ikäi-

tervetulleeksi, kertasi päivän ohjelman

perustuu ainakin erilaiseen pohjan muotoi-

nen alus meille silti tarjosi, puhumattakaan

ja esitteli mukana olevat muut johtokun-

luun ja hyvin toimiviin vibration dumbberei-

paluumatkan Viking Gracesta. Laivayhtiön

nan jäsenet sekä SEFE:n edustajan Satu

hin, tiesi paikalla ollut moottoritoimittajan

puolesta meille piti seuraa koko matkan

Taivaisen. Seuraavaksi puheenvuoron sai

edustaja. Matkustajat eivät moottorihieno-

ajan myyntipäällikkö Mari-Anne Nyman.

laivayhtiön edustajana Mari-Anne, joka

uksia näe, mutta Vertti Kiven sisustusta on

Mukaan risteilylle saimme myös ruotsin-

esityksessään kertoi Viking Linen tarinan

kuulemma tultu katsomaan Kaukoidästä

kielisen sisaryhdistyksen Merkurin jäseniä.

alkuhetkistä nykypäivään; laivat, matkus-

asti. Mari-Anne nosti siis odotukset Gracesta

tajamäärät, viihdetarjonnan jne. Sokerina

erittäin korkealle. Sellaista toimintaa ei seu-

Kokoonnuimme aluksi 10-kannen koko-

pohjalla arvottiin Viking Linen lahjakortti

raava puhujamme, koulutusristeillyn pää-

ustiloissa. Herkulliset voileivät kelpasivat

kahden hengen luksusmatkalle ruokineen

esiintyjä Juuso Enala seuraavassa puheen-

kaikille aamukahvin kera. Samalla saimme

Viking Amorellalla. Onnetar suosi yhdistyk-

vuorossaan tosin suositellut.

aloittaa vanhojen tuttujen kanssa rupatte-

sen jäsentä Helena Muuria. Yhdistyksen

Kuvassa Heidi Mäkinen, Mari-Anne Nyman, Juuso Enala, Ville Niukko ja Satu Taivainen.

4 I Turun Seudun Ekonomit 4/2013


”Tässä kylpylässä on isojen ikkunoiden takana vaihtuva merimaisema maailman kauneimmassa saaristossa.” SEFEn iloisesti hymyilevä Satu Taivainen.

Juuso

kaisen toiminnan tuloksena pitkän ajan ku-

Koska kyseessä oli koulutusristeily, oli ohjel-

luessa. Yritys voi vahvistaa mainettaan tuke-

massa myös koulutusta. Sitä se olikin varsin

via asioita. Esimerkiksi omiin työntekijöihin

salakavalasti. Juuso Enalan esitystapa oli ni-

vaikuttamalla voidaan auttaa työntekijöitä

mittäin niin mukavaa ja hauskaa jutustelua,

lunastamaan yrityksen antamat lupaukset ja

että monen markkinointiajattelu muokkaan-

näin vahvistamaan hyvää mainetta.

tui uusille urille aivan huomaamatta. Juuso on neljännesvuosisadan kestäneellä markki-

Pienen puolesta, isoa vastaan on nykyajan

nointiviestinnän urallaan saanut poikkeuk-

henki. Haastajalle tämä aika on mahdollisuus;

sellisen runsasta arvostusta. Hän on muun

olemalla valtavirtaa vastaan saa faneja. Vaan

muassa voittanut ainoana Suomessa kah-

miten pitää nämä fanit, siinäpä on pulma.

Osallistujia kokoustilassa.

desti vuoden markkinointitekopalkinnon. Nykyisin hän toimii perustamansa mainos-

Media on sirpaloitunut

toimisto Zeeland Oyj:n neuvonantajana, tai

80-luvulla oli mahdollista tavoittaa puolet

ihan vaan Juusona, kun ei niistä titteleistä

suomalaisista Napakympin mainostauolla.

kuitenkaan mitään hyötyä ole.

Silloin riitti myös, että kertoi ydinasiat tuot-

Juuson parituntinen oli hurmaava ta-

teesta sekä sen, mistä tuotteen voi ostaa.

rina kiltin koulupojan matkasta kolmeen

Tällä hetkellä tiedon tarjonnan valtava kas-

korkeakouluun, pyörtymisestä eläinlääke-

vu tarkoittaa sitä, että ostajan on mahdo-

tieteen opintojen alkuvaiheessa Saksassa,

tonta tehdä kattavaa vertailua. Tullakseen

karambolan myymisestä Eini Nuikille, K-

huomatuksi tarjoajan on kyettävä pelkistä-

Kokoustaivas merellä

kauppiaskoulutuksessa piipahtamisesta ja

mään lähtevä viesti. Pelkistettyä viestiä voi

Iltapäivän laivanvaihdon ja maittavan lou-

ties mistä. Mainonta ja kaikki markkinoin-

sitten vähitellen värittää.

naan jälkeen saimme omin silmin todeta

tiviestintä on Juuson leipäpuuta ja intohi-

Tätä päivää ovat myös erilaiset sosiaali-

Gracen kauneuden. Meille esiteltiin myös

moa. Kuten monet innovatiiviset ihmiset,

sen median kanavat. Juuso tunnusti, vaikka

laivan kokoustiloja. Kauniita, tilavia, ilma-

hänkin ampuu alas asioita, joita muut pitä-

alan guru onkin, olevansa umpikalkkis seu-

via, mukavia ja hyvin varusteltuja, sellaisia

vät tärkeinä ja välttämättöminä. Esimerkik-

ratessaan omien lastensa mediankäyttöä.

ne olivat. Ja kun ikkunoista avautuu Itäme-

si yritysten esitteissään ja verkkosivuillaan

Kuitenkin ja loppujen lopuksi, ihmiset halu-

ri, saa ajatuskin tilaa vaeltaa uusille urille.

esille tuomat visio, missio ja arvot, ne ovat

avat törmätä, eli kohdata toisia ihmisiä. Pe-

Juuson mukaa yhtä tyhjän kanssa, kuka nii-

rusasioiden äärellä ollaan siinäkin, että put-

määrin siivosti, että Mari-Anne suostui näyt-

tä oikeastaan ymmärtää? Asiakkaita niiden

kenpyörityskoneen ja suklaan myymisessä

tämään meille vielä ennen Turkuun rantau-

avulla tuskin hankitaan.

ei markkinointiviestintä juurikaan eroa; mo-

tumista laivan paljonpuhuttua spa-osastoa.

lemmissa on ostajana inhimillinen ihminen.

Kaksi erikseen varattavaa saunaosastoa pie-

Juuso Enala

Olimme ilmeisesti käyttäytyneet siinä

Maineen hankinta on kestävyyslaji

nille ryhmille ja isompi usean poreammeen

Myymällä ei myydä eikä faktojen esittäminen

alue erilaisine saunoineen oli kuin luksus-

vakuuta asiakasta. Juuson mukaan kaiken

hotellin kylpyläosastosta. Ja sellainenhan se

menestyksen kulmakivi on maine. Maine on paljolti kohderyhmän käsissä. Kampanjoita toki voidaan tehdä maineen rakentamistarkoituksessa, mutta mitään pysyvää ei niillä saada aikaan, sillä maine syntyy johdonmu-

”Pienen puolesta, isoa vastaan on nykyajan henki.”

onkin. Paitsi että tässä kylpylässä on isojen ikkunoiden takana vaihtuva merimaisema maailman kauneimmassa saaristossa.

I Teksti Mika Varjonen I Kuvat Anne-Mari Niemelä Turun Seudun Ekonomit 4/2013 I 5


”Parhaimmillaan tanssissa unohtaa kaiken muun ja nauttii liikkeen flowsta.” Kuvassa Eturivin paikat ammattilaisen oppiin.

Ovatko TV:n tanssiohjelmat mielestäsi tuoneet tanssin pariin uusia harrastajia? Kyllä, selvää harrastajamäärän kasvua on näkynyt TV-ohjelmien myötä ja kynnys mukaan tulemiseen on madaltunut. Lastentanssi 3-vuotiaista ylöspäin ja tanssi vauvan kanssa (baby&mom bailatino) ovat olleet kovasti kiinnostavia ryhmiä. Eläkeikäiset kokevat myös tanssin pitävän kropan vet-

Rivitanssin alkeita Syksyn tuulien mukana tulevat aina myös uudet harrastusmahdollisuudet ja into kokeilla jotain tuntematonta. Tämän idean pohjalta toteutettiin syksyn liikunnallinen tapahtuma Tanssistudio Centrossa Tanssii Tähtien kanssa –ohjelmasta tutun Mikko Ahteen opissa. Tapahtuman jälkeen haastattelimme Mikko Ahdetta. Miksi päätit ryhtyä tanssin ammattilaiseksi? Pitkän amatööriuran jälkeen se oli luonnollista. Eri opettajien opetusmetodit, tuhannet eri ryhmä- sekä yksityistunnit ovat

tutkinnon voi suorittaa? Tanssinopettajan tutkinnon voi suorittaa mm. Turun ja Oulun AMK:ssa, tanssijaksi voi valmistua useassa eri paikassa, esim. Turun Konservatorion tanssilinjalta. Tutkinnon

6 I Turun Seudun Ekonomit 4/2013

vatanssikulttuurin jatkumisen kannalta. Näkyykö tanssilajien parissa

ta sekä sosiaalitansseista (lavatanssit). On

muodin vaikutusta?

osattava kunkin tanssin tekniikka, kuviot,

Zumbahan on ollut kova hitti viime vuosi-

tanssisuunnat, jalkatyö, nousut ja laskut,

na ja bailatino on ollut suosiossa jo vuosia.

ajoitukset, vartalon kallistukset ja kierrot

Nuorten keskuudessa on hittinä hip hop ja

sekä tyttönä että poikana tanssittuina. Eri

locking. Kyllähän muotitanssit aina vaihte-

kuvioiden yhdistäminen sekä yhden ku-

levat vuodesta toiseen ja tuovat vaihtelua

vion eri variaatiot ja opetuspedagogiikka

tanssigenreen.

kuuluvat myös tenttiin. Perustitte Tanssistudio Centron 2011. Onko Suomessa paljon tanssin

Minkä tason harrastajia teillä koulutetaan?

ammattilaisia ja elättääkö se?

Meillä on kursseja tavallisille harrastajille,

Kilpatanssin ammattilaisia on Suomessa 50 -

mutta pyrimme opetuksessa luomaan hy-

100. Kilpailevia ammattilaispareja on noin

vän pohjan myös mahdolliselle ammatti-

10. Tanssinopetuksella ja tanssijana voi elää

laisuudelle. Tanssi voi antaa oppimisen ja

Suomessa.

onnistumisen iloa, sosiaalisia kontakteja, liikunnan iloa, ryhtiä ja terveyttä. Parhaimmillaan tanssiessa unohtaa kaiken muun ja

tajan tie kohti ammattilaisuutta. Tanssijana

Siirryit ammattilaiseksi 2003 - missä

paljon nuoria aikuisia, joka on aina hyvä la-

tentit koostuvat vakio- ja latinalaistansseis-

olleet minun ja monen muun tanssinopetvoi kehittyä jatkuvasti.

reässä kunnossa. Lavatanssikursseilla näkyy

nauttii liikkeen flowsta!

”TV-ohjelmat ovat alentaneet erityisesti poikien ja miesten kynnystä aloittaa tanssiharrastus.”

Oppitunnin lopussa vastaopittu koreografia tanssitaan kokonaisuudessaan läpi pariin otteeseen ja tunnelma salissa huokuu iloa ja energiaa. Flow tosiaan saavutettiin ja palaute oli selkeää: Näitä lisää!

I Teksti ja kuva

Jaana Kosunen


www.satumaa.eu

Itsetuntemuksen kautta kohti omannäköistä uraa Työnhaku kannattaa aloittaa itseensä tutustumisesta ja omien vahvuuksien sekä mielenkiinnon kohteiden kartoittamisesta. Oman osaamisensa ja motivaatiotekijänsä hyvin tunteva henkilö pystyy kohdistamaan työnhakunsa tehtäviin, joissa hän pääsee hyödyntämään ominaisuuksiaan parhaalla mahdollisella tavalla. Mitä paremmin tuntee itsensä, sitä paremmin pystyy valitsemaan itselleen mielekkäät tehtävät ja hyödyntämään vahvuuksiaan työssään. Tämä puolestaan lisää työmotivaatiota, tuottavuutta ja

Itsetuntemus on omaa reflektointia siitä, keitä olemme ja miten toimimme missäkin tilanteessa. Se koostuu omien vahvuuksien ja motivaatiotekijöiden tuntemisen lisäksi omien kehittymisajatusten sekä kehityskohteiden tunnistamisesta. Itsetuntemus on myös oman toiminnan havaitsemista suhteessa muihin ja suhteessa sen hetkiseen ympäristöön, oman työskentelytyylin tunnistamista.

Jäsenetu – Turun Seudun Ekonomit ry Tanssistudio Centro tarjoaa Turun Seudun Ekonomien jäsenille 15 %

SEFEn urapalvelut tarjoavat jäsenilleen valmennusta erilaisiin uratilanteisiin. Ura-

alennuksen seuraavista kursseista/tun-

valmennuksessa voidaan luottamuksellisten keskustelujen lisäksi käyttää apuna erilaisia

neista kuponkia näyttämällä: 5 kerran

tehtäviä ja uratyökaluja. SEFEn nettisivuilla on esitelty muutamia mahdollisia uratyöka-

lavatanssikurssit ja tanssiliikuntatunnit:

luja, kuten CareerStorm Navigator sekä TSQ Tiimityylikysely. Voit varata ajan uravalmen-

bailatino, zumba ja danzatu. Jäsenetu on

tajalle ura@sefe.fi tai ajanvarauskalenterin kautta jäsenpalvelussa.

voimassa 31.12.2013 asti. Tervetuloa!

Tavoitat urapalvelut parhaiten osoitteesta: ura@sefe.fi

LEIKKAA tämä ilmoitus talteen!

Turun Seudun Ekonomit 4/2013 I 7

Kuva Tanssistudio Centro

työhyvinvointia. Positiivisen urakehän rakentaminen lähtee juuri itsetuntemuksesta.


”Kun taustalla on yhteisön voima, hankalatkin asiat saadaan vietyä maaliin.”

”Syty ja sytytä” Kun taustalla on yhteisön voima, hankalatkin asiat saadaan vietyä maaliin. Tämän tietää oman kokemuksen kautta myös Rosmariini Mach. Hän osallistui SEFEn organisoimaan ”Syty ja sytytä” -koulutukseen viime vuoden marraskuussa.

K

Kuvassa Rosmariini Mach.

oulutuksen olennaisin anti oli pa-

teyttä (soitto, tekstari yms.) viikottain ja

Harjoittelu ja peräänantamattomuus tuot-

lautteen antaminen sinänsä ja tapa,

kyselemään miten Rosmariini oli edistynyt.

tivat tulosta. Kesällä Rosmariini juoksi Paa-

millä se annetaan. On syytä tarken-

Rosmariinin toiveen mukaisesti yhteyden-

vo Nurmen maratoniin 10 km ja paransi

taa itselleen palautteen antamisen tavoite

ottoajaksi valittiin kolme kuukautta, jonka

hyvin aikaansa. Hän osallistui juuri myös

ja antaa palautetta perustellusti. Kannattaa

aikana hän sai hurjasti viestejä. Lisäksi mo-

Ruisriikkiin (10 km). Tavoitteena hänellä oli

myös kysyä itseltään, että haluaako toisen

net tunnistivat hänet jopa ihan kadulla vas-

ensin lisää puolimaratoneja ja sitten vasta

tekevän vastaisuudessa samoin sinulle.

taan tullessaan ja kyselivät juoksemisesta.

maratoni.

Tilaisuudessa kouluttaja kertoi, että hän on

Tuki todellakin auttoi talvikautena ja Rosma-

Yhteisön voimasta ollaan myös tekemässä

saanut tupakoitsijat lopettamaan tupakoi-

riini pääsi tavoitteeseensa juosta ahkerasti

Salapoliisiopperaa (Turun Oopperakuoro/

misen, mutta ihmisen pitää ensin itse ha-

marras-helmikuussa. Hän sai myös tyttärensä

Turun Oopperataide Oy), jonka ensi-ilta on

luta sitä. Lisäksi hän kyseli yleisön joukosta

rohkaistua aiheeseen , vaikka aloitusvaihees-

tammikuussa. Produktion ohjaaja laittoi

vapaaehtoista, jolla on jokin juttu, josta ha-

sa lunta satoi ja tuiskutti hurjasti. Rosmariini

alun perin Rosmariinin juoksemaan. Nyt

luaisi kertoa yleisön edessä ja saada prep-

siis juoksi säällä kuin säällä; lumikinoksista

lähestulkoon kaikki kuoron laulajat juokse-

pausta siitä, miten pääsee tavoitteisiinsa.

ja talven puhurista huolimatta. Useimmiten

vat – ja tekstiviestit kulkevat – eli porukka

Mikä tekniikka kouluttajalla on, jolla hän

vastaan ei tullut muuta kuin lumiaura. Kevät

on motivoitunut ryhmän vaikutuksesta oi-

saa kohteen tekemään asian ja pääsemään

itsessään motivoi häntä juoksuun jo auto-

kein hienosti.

tavoitteisiin, mietti Rosmariini silloin. Ja lu-

maattisesti ja askelta vauhdittivat mukavasti

pautui koekaniiniksi yleisön eteen.

myös kuunnelmat, kirjat ja radio.

I Teksti ja kuva Anne-Mari Niemelä I Haastateltavana Rosmariini Mach,

Rosmariini oli joskus juossut puolimaratonin ja halusi jatkaa juoksuharrastusta. Motivaatio juoksemiseen mustana, märkänä alkutalvena ei kuitenkaan ollut korkealla ja tähän hän ajatteli tarvitsevansa tukea. Hänet kutsuttiin yleisön eteen ja kyseltiin miksi hän haluaa juosta eli mitä motivaation takana on. Lopputulema oli se, että kaikki 200 osallistujaa velvoitettiin ottamaan yh-

8 I Turun Seudun Ekonomit 4/2013

Kyl määki jos sääki!

”On syytä tarkentaa itselleen palautteen antamisen tavoite ja antaa palautetta perustellusti.”

Pcas Finland Oy:n

Supply Chain Manager,

2 lasta sekä

mies ja kultakalat,

juoksentelee Paattisten

pitkää suoraa


Teatteri, jossa on Ravintola

Juhlavuoden kunniaksi Linnateatteri järjestää 10.10. juhlan, johon on kutsuttu kaikki, jotka ovat ikinä olleet Linnatetatterin lavalla, paljastaa Salla Mistola. Kiirettä riittää, sillä tänä vuonna on esityslistalla huikea määrä eli kahdeksan ensi-iltaa ja näistä yli puolet kantaesityksiä. Kapasiteetti on toistaiseksi riittänyt, seuraavan vuoden toimintojen

Turun ensimmäinen show & dinner –paikka eli Linnateatteri aloitti toimintansa vuonna 2003. Kuluvana vuonna vietetään siis teatterin kymmenvuotisjuhlaa uuden vetäjätiimin, ilmeen kirkastamisen ja mielenkiintoisen ohjelmiston kera.

T

pohdinta alkaa yleensä alkusyksystä, joulukuun alussa mietitään kevään ohjelmaa. Elämyksiä ja hauskaa ohjelmaa tulee olemaan tarjolla monipuolisesti jatkossakin.

I Teksti Anne-Mari Niemelä I Kuva Linnateatteri kuvapankki

eatterin pääpaikkana toimii edel-

Choice-musikaali on osa Bass Society-

leen tuttu Linnankadun kiinteistö ja

hanketta, jonka avulla syrjäytymisvaarassa

kesällä linnateatterilaisiin on voinut

oleville nuorille tarjotaan omaehtoista kult-

törmätä myös Naantalin Emma-teatterissa

tuurin tekemistä, kertoo markkinointipääl-

Haastateltavana markkinointipäällikkö

sekä Åboa Vetus & Ars Novan sisäpihalla.

likkö Salla Mistola. Se on Linnateatterin

Salla Mistola, Linnateatteri

Taiteellinen johtaja Kari-Pekka Toivonen

oma panos hyvää tekevään ulkotaiteelli-

Lausunnon antajana Kari-Pekka Toivonen

ja toimitusjohtaja Maija Palonheimo halu-

seen toimintaan, joka saa myös EU-tukea.

(kuvassa) ja Maija Palonheimo

avat Linnateatterin uudistuvan ja pysyvän

Tämän lisäksi kaupunki antaa tukensa käy-

mukana ajassa:

tettävissä olevien tilojen muodossa.

”Tavoitteemme ja haasteemme kulkevat ai-

Musikaali on nuorten tekstejä ja kohtaloita

kalailla käsi kädessä. Linnateatteri saatetaan

kuvastava produktio, jossa he itse pääsevät

mieltää paikkansa vakiinnuttaneeksi teatte-

Logomon lavalle Riku Niemisen johdolla.

riksi, jonkinlaiseksi brändiksi. Juuri tässä on

Se on iso taloudellinen panostus - ei pelk-

se meidän suurin haasteemme; jotta teatteri

kä pikakurssi näyttelemiseen vaan arkea,

pysyisi ketteränä, nopeana, impulsiivisena

aikataulujen oppimista, uusia sosiaalisia

ja kekseliäänä, sen pitää uudistua ja luoda

piirejä ja usein ensimmäinen työnkaltai-

itsensä aina uudelleen. Meidän ideaamme

nen kokemus. Tekemisen on voinut valita

kuuluu se, että teatterin tarjonta ja teatterin

esiintymisen lisäksi mm. markkinoinnin tai

tekeminen on korkealaatuista, mutta samalla

tekniikan parista. Osallistujat saavat pienen

helposti lähestyttävää. Jotta katsojalle teatte-

korvauksen ja erityisesti onnistumisen elä-

rin kynnys on matala, täytyy tekijöiden pitää

myksen mukana olemisesta. Pointtina on

rima korkealla. Teemme kovasti töitä, että

ammattimainen musikaalituotanto, jota

asiakas eli katsoja saisi elämyksiä kaikille ais-

ammattilaiset tekevät ja jossa nuoret ovat

teilleen. Olemme rohkeita ja ennakkoluulotto-

mukana, kiteyttää Salla Mistola.

mia ja tuotammekin lukuisia kantaesityksiä. Lasten- ja nuortenteatteri on myös yksi osaalue, jota pidämme erittäin tärkeänä. Näin juhlavuonna olemme lähteneet tuottamaan teatterimme mittakaavassa suurta tuotantoa nuorten äänellä yhdessä valtakunnantason ammattilaisten kanssa. “Choice – valinta” on Linnateatterin panos akuuttiin ongelmaan, nuorten syrjäytymiseen.”

”Teatterin pitää uudistua ja luoda itsensä aina uudelleen.

Turun Seudun Ekonomit 4/2013 I 9


t e is m lu u u k :n Y K n u Tur

Elämäni paras ja kiireisin vuosi! Opiskelijatoiminnan vuosi lähenee loppuaan ja samoin oma asiantuntijajäsenyyteni Turun Seudun Ekonomien johtokunnassa. Ekonomiyhdistyksistä eroten opiskelijat toimivat yleensä vuoden sykleissä, ja meillä Turun KY:llä on ollut tapana antaa uusille tilaa, jotta toiminta pysyy aktiivisena ja uudistuu.

Liiton ja ekonomiyhdistysten hyödyt näkyviksi jo opiskeluaikana

V

paremmin paikallisyhdistykseen ja ekonomiliittoon kuulumisen

ihmisiin, joiden kanssa en muuten olisi todennäköisesti koskaan

turkulainen kauppatieteellinen yhteistyö Turun KY:n ja TSE ry:n vä-

päässyt tekemisiin. Olen myös päässyt osalliseksi hienoja tapahtumia,

lillä tulee jatkumaan tulevaisuudessa laajempana, näkyvämpänä

jotka ovat huomattavan erilaisia opiskelijakentän vastaaviin verrattu-

ja entistä parempana. Joka vuosi toimintaa on hyvä kehittää ja tar-

na. Turun Seudun Ekonomit ovatkin tarjonneet minulle tervetullutta

kastella kriittisesti, ettei siinä jäädä staattiseen tilaan ja perustella

vaihtelua ajoittain todella kiireiseen opiskelijatoimijan arkeen.

päätöksiä sanomalla: “Näin on aina ennenkin tehty”. Tämä on asia,

TSE ry:n toimintaa todella läheltä nähneenä, minua on jäänyt mietityttämään se, että suurin osa kyltereistä ei pääse näkemään mitä paikallisekonomiyhdistysten toiminta on käytännössä. Uskon, että tästä syystä liittymisprosentti jääkin melko kauas täydestä sadasta. Olen koko vuoden yrittänyt miettiä keinoja miten saisimme

uosi Turun Seudun Ekonomien johtokunnassa on antanut

hyödyt näkyviksi jo opiskeluaikana, jolloin kauppatieteilijät ovat

minulle paljon enemmän kuin mitä on vaatinut. Asiatuntija-

huomattavasti helpommin saavutettavissa opiskelijayhdistyksen

jäsenyyteni aikana olen tutustunut lukemattomiin hienoihin

kautta. Juuri nämä ideat toivottavasti realisoituvat ensi vuonna ja

johon olen itsekin sortunut tänä vuonna toimiessani toista vuotta

Yhteistyö ideoinnista konkretiaan

Turun KY:n hallituksessa. Onneksi aktiiviset hallituksen jäsenet

Vuoden 2013 aikana jatkettiin Turun KY:n ja TSE ry:n johtokuntien

ovat saaneet muutoksen tuulia puhaltamaan.

välistä yhteistyötä, joka aiempina vuosina on saatu hyvin käyntiin.

Vaikka täysin uusia tapahtumakonsepteja ei vielä saatu aivan

kirjoittajalla vielä pari jäljellä, mutta toivottavasti tapaamme yh-

valmiiksi, olen varma, että monet niistä alkavat kantaa hedelmää

distystemme yhteisissä tapahtumissa tulevina vuosina, eikä vasta

jo tulevana vuonna 2014. On varmasti molempien yhdistysten

valmistumisen toisella puolella.

Lopuksi kiitokset kuluneesta vuodesta! Opiskeluvuosia on

jäsenten etu, että yhteistoimintaa saataisiin lisättyä ja ajatuksia vaihdettua myös valmistumisvaiheen toiselle puolelle.

Olli Tehikari Hallituksen puheenjohtaja 2013 Turun KY – Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry

pusouduissa. u liehuu vuoden 2013 vap Kuvassa Turun KY:n lipp vastaava) (Turun KY:n 2013 kulttuuri Kuvaaja Ilona Häsänen

10 I Turun Seudun Ekonomit 4/2013


Keskustelu sivusi mm. Big Datan ja Afrikan kasvavaa roolia toimialalla.

Turun kauppakorkeakoululla pohdittiin meriteollisuuden mahdollisuuksia

toimi Business Development Manager Aleksi

Turun kauppakorkeakoululla järjestettiin 29.8. meriteollisuuden pk-yritysten kansainvälistymistä painottanut iltapäiväseminaari, joka keräsi kauppakorkealle lähemmäs 100 aiheesta kiinnostunutta yritysjohtajaa, median edustajaa sekä muuta alan asiantuntijaa.

Kokonaistoimittajaksi yritys siirtyi vuonna

C

markkinatilanteen mukaan, logistiikan ja pro-

Heinonen. Esityksensä aluksi Heinonen kertasi I.S.Mäkinen Oy:n historian merkittävimpiä käännekohtia. Yksi näistä oli 2000-luvun vaihteessa tehty päätös laajentaa liiketoimintaa uusmyynnistä uudelleenverhoiluun. 2003. Esityksensä lopuksi Heinonen painotti, että kansainvälisillä markkinoilla menestyminen edellyttää yrityksiltä kykyä muuntautua

kehitys-

Suomeen tehtyä diiliä. Savikurki avasi myös

jektinhallinnan osaamista sekä myynnillistä

päällikkö Antti Sauraman toivotet-

matkan varrella kohdattuja haasteita ja nii-

asennetta.

tua ensin osallistujat tervetulleeksi

den taustoja. Esityksensä lopuksi Steerprop

kauppakorkeakoululle,

annettiin

Oy:n toimitusjohtaja painotti mm. partnerien

Minne menet meriteollisuus?

puheenvuoro kolmen menestyksekkään

ja luottamusketjun roolia sekä pitkäjänteisyy-

Tutkijoiden

den tärkeyttä kansainvälistymisessä.

Turun kauppakorkeakoulun tohtorit Peter

CR Tutkimuspalvelujen

Turun

meriteollisuusyrityksen edustajalle.

puheenvuoroista

vastasivat

Zettinig ja Arto Kuuluvainen. Zettinigin

Kolme erilaista kasvutarinaa

Seuraava esiintyjä oli Deltamarin Oy:n

meriteollisuuden tulevaisuuteen keskittynyt

Ensin ääneen pääsi Steerprop Oy:n toimi-

toimitusjohtaja Mika Laurilehto. Esityk-

delfoi-tutkimus herätti paljon mielenkiintoa

tusjohtaja Jarmo Savikurki, joka kertoi

sensä aluksi Laurilehto tyrmäsi mielikuvan

yleisön joukossa. Kuuluvainen puolestaan

oman yrityksensä vaiherikkaan tarinan.

meriteollisuudesta auringonlaskun alana.

tiivisti Brasilian markkinoiden mahdollisuu-

Vuonna 2000 spin-offina perustettu potku-

Laurilehto kertoi lyhyesti Deltamarinin

det ja haasteet lyhyeen puheenvuoroonsa.

rilaitevalmistaja ampaisi välittömästi kan-

tarinan alkaen MBO:sta aina hiljattaiseen

sainvälisille markkinoille ja alkuvaiheessa

omistajuudenvaihdokseen saakka. Joku

Iltapäivä päätettiin laadukkaalla paneeli-

yrittäjät laittoivat todellakin itseään likoon.

saattoi myös yllättyä siitä, että STX Finlan-

keskustelulla suomalaisen meriteollisuuden

Alan murros oli avannut mahdollisuuden

din osuus Deltamarinin liikevaihdosta ei

haasteista ja mahdollisuuksista. Keskustele-

uudelle toimijalle ja tähän mahdollisuu-

ole viime vuosina ollut kovinkaan merkit-

maan oli saatu mm. useampia eturivin yri-

teen Steerprop Oy tarttui. Savikurki korosti

tävä. Esityksensä lopuksi Laurilehto kertoi

tysjohtajia. Keskustelu sivusi mm. Big Datan

erityisesti Finnveran ja Tekesin tärkeää roo-

kokemuksistaan Venäjän, Brasilian ja Kiinan

ja Afrikan kasvavaa roolia toimialalla.

lia yrityksen alkutaipaleen rahoituksessa.

markkinoilla toimimisesta.

Potkurilaitteiden markkinoiden luonteesta

Kolmannesta kansainvälistymistarinasta vas-

kertoo se, että yrityksen kymmenen ensim-

tasi mm. hyttien sohvista tunnetuksi tullut I.S.

I Kuvat Arto Kuuluvainen (yleisökuva)

mäisen kaupan joukossa ei ollut ainoatakaan

Mäkinen Oy, jonka edustajana tilaisuudessa

I Teksti KTT Arto Kuuluvainen, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Anneli Salo (julkisivukuva) Deltamarin press bank (laivakuva)

”Laurilehto tyrmäsi mielikuvan meriteollisuudesta auringonlaskun alana.”

Turun Seudun Ekonomit 4/2013 I 11


Tulevat tapahtumat Tapahtumat ovat maksuttomia, ellei hintaa ole mainittu. Nopeimmin ja varmimmin pääset mukaan tapahtumaan ilmoittautumalla SEFEn nettisivujen kautta www.sefe.fi. Sivuilla näet myös osallistujien ja vapaiden paikkojen määrän. Ilmoittautuminen tässä lehdessä ensimmäistä kertaa ilmoitettuihin tapahtumiin aukeaa torstaina 14.11. Ennakkoilmoittautumisia ei oteta vastaan. Ilmoittautumisajan päätyttyä voit kysyä mahdollisia vapaita paikkoja toimistolta.

KOULUTUKSET SEFE: Nuoret Ekonomit – Johda itsesi menestykseen Keskiviikko 20.11. klo 17–20:30 Logomo Kitchen, Köydenpunojankatu 14, Turku Perinteinen maisterivaiheen opiskelijoille ja uransa alkuvaiheessa oleville ekonomeille suunnattu Nuoret Ekonomit -tapahtuma järjestetään Turussa jälleen marraskuussa. Puhujina André Noël Chaker, Senior Advisor, Veikkaus Oy ja Reetta Vanhanen, NLP-kouluttaja. Lähde kuulemaan mielenkiintoisia puheenvuoroja, nauttimaan buffetpöydän herkuista ja verkostoitumaan oman paikkakunnan nuorten ekonomien kanssa! Lisätietoa tilaisuudesta tulee suoraan SEFEstä, seuraa ilmoittelua.

Excel-hyötykäyttökoulutus Maanantai 2.12. klo 16–19:20 Turun kauppakorkeakoulu, Rehtorinpellonkatu 3, Turku Jäsentoiveena järjestämme talven aikana Microsoft Office -koulutuksia Excel, Word ja Po-

Top 3 tapahtumat • Excel-hyötykäyttökoulutus • TUTO Hockey jääkiekko-ottelu • Joulukirkko – kauneimmat joululaulut 12 I Turun Seudun Ekonomit 4/2013

Kuvassa Aurinkobaletin Dead Tulips -esitys, jonne teemme retken 29.11. Kuva Seilo Ristimäki.

werPoint -ohjelmista. Ensimmäisenä pidetään Excel-koulutus. Kurssin ohjaa lehtori Timo Leino Turun kauppakorkeakoululta. Hyödynnä Timon rautainen ammattitaito ja tule oppimaan Excelin käytön salat! Koulutus sopii jonkin verran Exceliä osaaville. Koulutus pidetään tietokoneluokassa, joten omaa konetta ei tarvita. Mukaan mahtuu 24 jäsentä. Hinta 45€ / koulutusosio, sis. iltapalatarjoilun. Ilmoittautumiset ajalla 14.11.–20.11. Maksut viitteellä 02121.

Aamiaisseminaari Tiistai 10.12. klo 8:30–10 Turun kauppakorkeakoulu, luentosali 01, Rehtorinpellonkatu 3, Turku Syksyn toisessa aamiaisseminaarissa kansantaloustieteen emeritusprofessori Paavo Okko kertoo, miltä Suomen, Euroopan ja maailman talous näyttää nyt ja lähitulevaisuudessa. Paavo Okko oli luotaamassa talouden näkymiä aamiaisseminaarissa myös joulukuussa 2012, ja nyt voimme myös palata siihen, miltä silloisissa ennusteissa vuosi 2013 näytti ja mitä sitten vuoden aikana oikeastaan tapahtuikaan. Mukaan mahtuu 50 jäsentä. Joulupuuroaamiainen tarjolla klo 8 alkaen. Ilmoittautumiset ajalla 14.11.–2.12.

YRITYSVIERAILUT Valtion Virastotalo, Fresco Ravintolat ja syyskokous Torstai 28.11.2013 klo 17−19:30 Valtion Virastotalo, kokoustila Niinistö, Itsenäisyydenaukio 2, Turku Tule tutustumaan uudistettuun Turussa Aurajoen rannalla sijaitsevaan Valtion Virastotaloon. Remontin valmistuttua keväällä 2013 samoissa tiloissa toimintansa aloitti myös ruoka- ja juhlapalvelutuottaja FresCo. llan aikana kuulemme


myynti- ja markkinointipäällikkö Laura Kuusisen kertoman yrittäjätarinan. Tiesitkö, että virastotalo kätkee nykyisin sisäänsä täysin uudistetun monipuolisen kokouskeskuksen, joka soveltuu niin yritysedustuskäyttöön kuin tunnelmallisiin perhejuhliin? Esitysten lisäksi pääsemme kierrokselle uudistettuihin sisätiloihin, lukuisiin kokoushuoneisiin ja mm. Maaherran entiseen edustustilaan saunatiloineen ja upeine jokinäkymineen. Tapahtuman aluksi pidetään yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous. Kahvitarjoilu pienen suolaisen kera. Ilmoittautumisaika päättyy 14.11.

HARRASTEET Aurinkobaletin Dead Tulips Perjantai 29.11. klo 18-n.21.30. Manilla, Itäinen Rantakatu 64, Turku (bussilinjat 14, 15, 30, 55, 56) Manillalla ei ole omaa parkkialuetta, yleistä parkkitilaa löytyy Itäisen Rantakadun varrelta. Palkitun koreografi Jarkko Mandelinin Aurinkobaletille kirjoittama tilausteos Dead Tulips on visuaalisesti hienosti rakennettu, helposti lähestyttävä, ei liian moderni tanssiteos. Teoksessa on vaikuttavia kohtauksia ja ihmiskohtaloita laitakaupungin nukkavierusta salakapakasta. Teoksessa nykytanssi ja akrobatia yhdistyvät hienoon, vanhaan, klassiseen bluesiin, jazziin ja swingiin. Ennen esitystä nautimme lasilliset kuohuvaa ja kuulemme lyhyesti Aurinkobaletin toiminnasta ja historiasta. Esitys alkaa klo 19. Lämpimästi tervetuloa nauttimaan kulttuurista Manillan kiehtovassa miljöössä! Avec-tilaisuus. Hinta jäsenille 25 € ja avecille 27 €. Tapahtumasta on tiedotettu jo aiemmin uutiskirjeessä ja paikat varattiin loppuun nopeasti. Olemme kuitenkin onnistuneet hankkimaan lisäpaikkoja, joihin ilmoittautuminen aukeaa torstaina 14.11. Ilmoittautumiset 18.11. mennessä. Maksut viitteellä 29117.

TUTO Hockey jääkiekko-ottelu Keskiviikko 11.12.2013 klo 17.30−n. 21 Marli Areena, Hippoksentie 2, Turku (bussilinjat 11, 12, 61 )Maksuton paikoitusalue Kupittaalla: Blombergin aukio, Lemminkäisenkadun puoleinen pääty. Heittäydy irti arjesta vauhdikkaaseen jääkiekkoilun ilmapiiriin ja tule kannustamaan TUTO Hockey voittoon ottelussa TUTO vs. keravalainen HCK. Vierailun alussa kuulemme toimitusjohtaja Timo Kinnusen ajatuksia kauden tilanteesta, TUTO Hockeyn toiminnasta ja siitä miten yritysasiakkaille räätälöidään erilaisia ottelupaketteja. Lisäksi pääsemme hallikierrokselle tutustumaan Marli Areenan tiloihin ja Legenda-klubiin, Mehukatti-aitioon sekä ravintolapalveluihin. I Jatkuu seuraavalla sivulla.

Perinteinen joulukirkko luo taas joulutunnelmaa 16.12. järjestettävässä Turun Seudun Ekonomien kahdeksannessa joulukirkkotilaisuudessa saamme suunnata askeleemme kohti maamme kansallispyhäkköä ja pääkirkkoamme, Turun tuomiokirkkoa (ks. seuraava sivu).

K

irkon edustan kuuluisa ja kauniisti valaistu joulukuusi virittää mieliimme jouluisen tunnelman noustessamme leveitä kiviportaita kirkon pääovelle. Kirkon porrastasanteella, “kirkon kivijalalan” holvikellarissa sijaitsevasta Domcafésta

eli Tuomiokirkkoseurakunnan omasta lähetyskahvilasta saattaa ohikulkijan nenään tuoksahtaa ihana kahvin tuoksu. Suuntaamme askeleemme sen ohi kirkon tuloaulaan, josta johtaa ovi vasemmalle pohjoissivulle ja oikealle eteläpuolelle. Vasemmalla sijaitsee Tarkk´ampujankappeli eli niin sanottu Pikkukirkko. Kappeli-sana

”Turun Seudun Ekonomit tarjoaa perinteiset joulukahvit tilaisuuden jälkeen ravintola Hus Lindmanissa.”

on kirkollisessa merkityksessä pienehkö kirkko tai rakennuksen osa kirkollisia toimituksia ja hartautta varten. Oikealla puolella taas sijaitsee 1400-luvun loppupuolella rakennettu Pyhän Ursulan kappeli, jossa nykyään ovat yleisön sosiaalitilat. Mutta palatkaamme hieman itse Tarkk´ampujankappeliin. Se rakennettiin 1490-luvulla ja silloista tilaa kutsuttiin 1600-luvulla kellokuoriksi, koska siellä oli kirkonkellojen valu-uuni. Pari vuosisataa myöhemmin, vuosina 1846-1885, tila toimi suomalaisten ja venäläisten sotilaiden varuskuntakirkkona. Tästä juontuu nimi “tarkk´ampujan kappeli”. Vuoden 1885 jälkeen kappeli toimi varastona 40 vuoden ajan. Uudelleen kirkolliseen käyttöön tila vihittiin vuonna 1929. Nykyään Tarkk´ampujankappeli on Turun kansainvälisen seurakunnan, saksalaisen seurakunnan, ruotsalaisen seurakunnan sekä kuurojen seurakunnan kappeli. Se on myös suosittu vihkikirkko, kun hääpari haluaa vihille juhlavasti, mutta silti intiimisti. Kappeliin mahtuu 70 henkilöä. Perinteiset joulukahvit suunnittelin yhdistyksemme tarjoavan Domcaféssa, mutta tilaan mahtuu enintään 30 henkilöä ja nekin seisomapaikoilla. Niinpä päätimme, että kappelissa järjestetyn tilaisuuden jälkeen siirrymme toiseen tässä ainutlaatuisessa Aurajoen rannan kulttuurihistoriallisessa miljöössä sijaitsevaan rakennukseen eli Ravintola Hus Lindmaniin. Nautimme siellä Turun Seudun Ekonomien tarjoamat kirkkokahvit.

I Teksti Terttu Pekuri I Kuva Rita Suhonen/Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Turun Seudun Ekonomit 4/2013 I 13


Tapahtumiin ilmoittautuminen Tapahtumiin ilmoittaudutaan SEFEn

KOKOUSKUTSU

nettisivujen kautta www.sefe.fi. SEFEn

Turun Seudun Ekonomit ry:n sääntömääräinen syyskokous 2013

jäsensivuille pääset kirjautumaan etusivun

Torstaina 28.11.2013 klo 17. Turussa, Valtion Virastotalolla, kokoustila Niinistö,

ylälaidan ”Jäsenpalvelu” -linkin kautta.

Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku.

Käyttäjätunnuksena toimii SEFEn jäsennumerosi (löytyy jäsenmaksulaskusta,

Käsiteltävinä sääntömääräiset asiat: Vuodelle 2014 toimintasuunnitelma- ja talousarvio-

rekisteriotteesta, uutiskirjeestä tai Ekonomi-

ehdotus sekä jäsenmaksun suuruus, johtokunnan jäsenten lukumäärä, yhdistyksen puheen-

lehden takakannen osoitteesta). Salasana

johtaja ja erovuoroisten tilalle jäsenet johtokuntaan sekä tilintarkastajat ja heille varahenkilöt.

on henkilötunnuksesi loppuosa. Salasanan voit muuttaa kirjautumisen jälkeen.

Illan aikana tutustumme myös uudistettuun Valtion Virastotaloon ja sen palveluihin sekä Vi-

rastotalon ravintola Aitiopaikan uuteen ravintolapalvelutuottajaan FresCo Ravintolat Oy:n.

Kun olet kirjautunut SEFEn jäsensivuille,

valitse ”Ilmoittaudu tapahtumiin”. Lisätietoa tapahtumasta näet klikkaamalla tapahtu-

Ilmoittauduthan ystävällisesti 14.11. mennessä tarjoilun vuoksi

man otsikkoa. Ilmoittautuminen tapahtuu

www.sefe.fi > jäsensivut tai toimistolle tsery@co.inet.fi, puh (02) 469 0680.

”Ilmoittaudu”-painikkeen kautta. Ilmoit-

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

tautumisesta lähetetään pääsääntöisesti vahvistusviesti sähköpostiisi. Voit tarkastella ja muuttaa ilmoittautumisiasi ilmoittautumisajan kuluessa tapahtumalistan lopusta kohdasta ”Minun tapahtumani”.

I Jatkuu edelliseltä sivulta. Ongelmatilanteissa saat apua rekisterisihteeriltä jasenrekisteri@sefe.fi ja puh. 020 693 200. Halutessasi voit ilmoittautua myös TSE ry:n toimistoon, yhteystiedot alla – huomioi toimiston aukioloajat. Ilmoittautumisen peruuttaminen

Tapahtumaan on kutsuttu mukaan myös ruotsinkielinen sisaryhdistys Merkur ja opiskelijayhdistys TuKY. Avec-tapahtuma. Mukaan mahtuu 130 henkilöä. Kahvi- ja pullatarjoilu. Hallilla on mahdollista nauttia omakustanteisesti alennettuun hintaan myös erilaisia ruoka-annoksia. Ilmoittautumiset ajalla 14.11.–3.12.

Mahdolliset peruutukset tulee tehdä ilmoittautumisajan kuluessa. Tällöin myös jo maksettu osallistumismaksu palautetaan. Peruutus onnistuu samassa paikassa kuin ilmoittautuminen tai halutessasi TSE ry:n toimiston kautta. SEFEn jäsensivujen tapahtumalistan lopun ”Minun tapahtumani” -kohdassa klikkaa ”Peruuta osallistuminen”. Maksullisista tapahtumista peritään maksu viimeisen ilmoittautumispäivän osallistujalistan mukaan – siis esteen ilmaantuessa

Jäsenen suusta kuultua Verkostoitumiskehoitus tapahtuman aluksi oli minulle lottovoitto: etsin töitä ja vieressäni sattui istumaan rekrytointikonsultti. Wau!”

Joulukirkko – kauneimmat joululaulut Maanantai 16.12.2013 klo 17−19 Turun tuomiokirkko, Tarkk’ampujan kappeli (pääoven vasemmalla puolella), Turku Toivotamme jäsenet perheineen sydämellisesti tervetulleiksi TSE ry:n perinteiseen omaan joulukirkkotapahtumaan, laulamaan tai kuuntelemaan joululauluja. Rakkaiden, kauneimpien joululaulujen pariin meidät johdattavat Tuomiokirkkoseurakunnan oma pappi ja kanttori. Illan päätteeksi siirrymme kahvila Hus Lindmaniin (Piispankatu 15, Turku) nauttimaan TSE ry:n tarjoamasta joulukahvista. Perhetapahtuma. Mukaan mahtuu 70 henkilöä. Tapahtuma on maksuton, mutta vapaehtoinen kolehti kannetaan, jota varten toivomme osallistujien varaavan pikkurahaa mukaan. Kahvitarjoilu. Ilmoittautumiset ajalla 14.11.–2.12.

muistathan perua osallistumisesi ajoissa! Tapahtumien maksut Tapahtumien osallistumismaksut tulee suorittaa viimeiseen mainittuun maksupäivään mennessä TSE ry:n tilille: Turun Seudun Ekonomit ry, Turun Seudun Osuuspankki FI75 5710 0420 2539 32. Maksaessa tulee mainita tapahtuman viitenumero,

TSE ry:n toimisto

Toimistosihteeri Marjatta Postinen Käsityöläiskatu 17 D 79, 20100 Turku puh. (02) 469 0680, s-posti: tsery@co.inet.fi Aukioloajat: ma–to klo 9–14, pe suljettu Vuodenvaihteessa toimisto on suljettu välillä 17.12.2013 - 9.1.2014.

Puheenjohtaja Ville Niukko, puh. 050 525 5645 Tapahtumavastaava Ringa Masalin, puh. 040 5020 285

joka löytyy tapahtumailmoituksesta.

www.turunseudunekonomit.fi 14 I Turun Seudun Ekonomit 4/2013


www.pwc.fi/omistajayrittajapalvelut

Suunnitteletko yrityskauppaa? PwC Läntinen Rantakatu 7 Turku puh. 02 274 100 www.pwc.fi

Meiltä saat paikallisesti kattavat palvelut niin pieniin kuin suuriinkin yrityskauppoihin suunnittelusta toteutukseen.

PwC auttaa yrityksiä kasvamaan, toimimaan tehokkaasti ja raportoimaan luotettavasti. Apunasi on Suomessa 775 asiantuntijaa ympäri maan. Olemme sitoutuneita tuottamaan laadukasta palvelua liikkeenjohdon konsultoinnin, yritysjärjestelyiden, veroneuvonnan, tilintarkastuksen ja muun varmennuksen alueilla. Tavoitteenamme on luoda kestävää menestystä. Ota yhteyttä tai lue lisää: www.pwc.fi.

TSE_jäsenlehti_4_2013_210x148.indd 1

3.10.2013 16:23:46

EFMD

EPAS TURKU

Visionary Leadership With executive MBA Turku you will: • become a Visionary Leader • gain up-to-date Global Business Excellence • learn to exploit the possibilities of Entrepreneurship, Innovation and Creativity • invest in your Personal Growth

For more information please see www.embaturku.fi or contact : Pia Toivola, pia.toivola@utu.fi, +358 40 687 5848

next visionary eMBa Turku starts in Feb 2014.

appLy now!


20

Haluaisitko oppia jotain uutta tai lisää omasta ekonomiyhdistyksestäsi? Tutustu yhdistyksen historiaan ostamalla omaksesi 75-vuotisjuhlavuoden kunniaksi julkaistu upea, kovakantinen neliväriteos.

ry Turun Seudun Ekonomien jäsenlehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa, ja se luetaan kannesta kanteen. Lehti saavuttaa 2500 ekonomia Turun seudulla ja lisäksi lehti lähetetään valtakunnallisesti 25 ekonomiyhdistyksen johtokunnalle.

Paketti 1300 € • •

Kaksi koko sivun mainosta (210 x 297 mm) kahdessa lehdessä tai yksi aukeaman mainos (420 x 297 mm) yhdessä lehdessä Nimi www-sivujen sponsorointiosiossa

Bannerinäkyvyys yhdistyksen sivuilla 3 kk

Mediakortti 2013

Turun Seudun Ekonomit 75-vuotishistoriikki

Turun Seudun

Paketti 700 € • •

Kaksi puolen sivun mainosta (105 x 297 mm tai 210 x 148 mm) kahdessa lehdessä tai yksi koko sivun mainos (210 x 297 mm) yhdessä lehdessä Nimi www-sivujen sponsorointiosiossa

Kirja koostuu kuudesta eri teemasta, joiden kautta kartoitetaan koko yhdistyksen menestyksekäs historia 1930-luvulta nykypäivään. Kirjaan poimitut kuvat kertovat lukijalle oman tarinansa vuosikymmenten varrella järjestetyistä tapahtumista.

Bannerinäkyvyys yhdistyksen sivuilla 3 kk

Yksi puolen sivun mainos (105 x 297 mm tai 210 x 148 mm) yhdessä lehdessä

Historiikkia myydään kaikissa juhlavuoden tapahtumissa. Voit myös tilata omasi suoraan toimistolta sähköpostilla tsery@co.inet.fi tai puhelimitse (02) 469 0680. Historiikin hinta on 20 euroa/kpl. Maksun voit suorittaa tilille FI75 5710 0420 2539 32, viitteellä 09030.

Nimi www-sivujen sponsorointiosiossa

Paketti 350 €

Ilmoitus 150 € •

1/8 sivun mainos (90 x 65 mm) yhdessä lehdessä

Banneri 150 € •

Bannerinäkyvyys yhdistyksen sivuilla 3 kk

OSTa iTSEllESi upEa HiSTOriiKKi.

Ilmoitus/mainos, joka sisältää jäsenedun

Turun Seudun Ekonomit ry:n jäsenille

Mahdollisuus logoon ilmoituksen yhteydessä

Linkki ilmoittajan nettisivuille

1 jäsenetu/uutiskirje

Uutiskirje tavoittaa sähköpostilla n. 2000

Turun Seudun Ekonomien jäsentä

Tiedustelut ja varaukset tsery@co.inet.fi tai toimisto puh. 02 469 0680 Toimistoajat: ma–to 9–14, pe suljettu

TEMA-TEAM TEMA-TEAM 12487-13 12538-13

sähköinen uutiskirje 225 €