TURUN SEUDUN EKONOMIT RY JÄSENLEHTI 2/2014

Page 1

JÄSENLEHTI I 2/2014

Kesällä perheitä kutsuu Särkänniemen elämyspuisto.

SEFEN TOIMINTA TUTTUJA KASVOJA TOIMIELIMISSÄ. VIESTINTÄKANAVAT MEDIATYÖRYHMÄ ESITTÄYTYY. RUOHONJUURI TERVEELLISEN RUOAN juurilla. I TAPAHTUMIA I LÄHDE PIETARIIN! I KOULUTUKSIA I


Jäsenlehden pääkirjoituksia laativat tänä vuonna puheenjohtajan lisäksi työryhmien vetäjät: Lehti 1/2014 PJ Heidi Mäkinen Lehti 2/2014 Viestintävastaava Maija Sormunen Lehti 3/2014 Jäsenlehden päätoimittaja Anne-Mari Niemelä Lehti 4/2014 Tapahtumavastaava Eija Arvonen

Monikanavainen viestintä tavoittaa jäsenet TSE ry:n viestintävastaavana toimii Maija Sormunen

I

hmettelet varmaan, missä on yhdistyk-

vieläpä yksi aktiivisimmista ekonomiyhdis-

uutena kanavana. Koen olevani vastuussa

sen puheenjohtajan perinteinen pää-

tyksistä ja tapahtumatarjonta on käsittämät-

siitä, että kaikki yhdistyksen viestinnän eri

kirjoitus. Halusimme kokeilla jotakin

tömän monipuolinen ja runsas.

kanavat toimivat mahdollisimman hyvin yhteen ja meillä on koordinoitua viestintää,

uutta ja vuorottelemme jatkossa työryhmien vetäjien kesken pääkirjoituksen laatijoi-

Vuonna 2012 minut valittiin johtokuntaan

na. Sain kunnian kokeilla ensimmäisenä ja

vetämään juhlavuoden 75-vuotishistoriik-

päätin kertoa hieman omasta ekonomiyh-

kiprojektia. Historiikkityöryhmään osallistui

Kuluva vuosi on viimeiseni johtokunnan

distyspolustani.

monia aktiivisia jäseniä ja yhdessä ulkopuo-

riveissä, mutta tapaamme varmasti myös

joka tavoittaa kaikki jäsenet.

lisen kirjoittajan kanssa olemme erittäin yl-

tulevaisuudessa yhdistyksen tapahtumis-

Tarinani Turun Seudun Ekonomeissa al-

peitä saavuttamastamme lopputuloksesta.

sa. Johtokuntatyöskentelystä jään eniten

koi tapahtumatyöryhmän riveissä yli kolme

Nelivärinen upea historiikki oli melkoisen

kaipaamaan ihania ihmisiä ja aktiivista yh-

vuotta sitten. Osallistuin rivijäsenenä lukui-

vaativa, yli vuoden kestänyt projekti, mutta

dessä tekemistä. Voi olla, että ilmoittaudun

siin jäsentapahtumiin ja minut pyydettiin

vaivannäkö kannatti. Jos et ole vielä omaa

hyvinkin pian vapaaehtoiseksi johonkin

mukaan tapahtumatyöryhmään. Jäin heti

kirjaasi ostanut, voit edelleen lunastaa histo-

työryhmään, jotta saan edelleen olla muka-

koukkuun, sillä tapahtumien järjestäminen

riikin toimistoltamme!

na puuhaamassa meille jäsenille mielekästä tekemistä.

on hyvin palkitsevaa ja sitä kautta saa arvokkaita kontakteja paikallisiin yrityksiin.

Juhlavuoden jälkeen ja historiikkiprojektin

Positiivinen ja kannustava jäsenpalaute

päätyttyä vastuualueenani on viestintävas-

Maija Sormunen

sekä iloisen tyytyväiset kasvot retkillä, yri-

taavan tehtävät. Viestintävastaavan rooli on

TSE ry:n viestintävastaava

tysvierailuilla ja missä sitten tapaammekin,

itse asiassa aika uusi. Anne-Mari Niemelän

on mielestäni ihan parasta vapaaehtoistyön

luotsatessa TSE:n printtimediaa olen itse

antia. Opiskelujen jälkeen paikallinen eko-

keskittynyt sähköisiin kanaviin eli nettiin,

nomiyhdistys on luonteva tapa pitää yhteyt-

sähköiseen uutiskirjeeseen ja tänä vuonna

tä muiden samanhenkisten kanssa. TSE on

myös Facebookiin, joka lanseerataan pian

”Olen itse keskittynyt sähköisiin kanaviin eli nettiin, sähköiseen uutiskirjeeseen ja tänä vuonna myös Facebookiin, joka lanseerataan pian uutena kanavana.” 2 I Turun Seudun Ekonomit 2/2014


10

Pette Rissanen

8

Anne Järvi

Särkänniemen Elämyspuisto

Arto Valkaman ekonomipolku Turun Kaupunginteatterin toimitusjohtajaksi ei ole ollut se perinteisin.

Luonnonläheisen ruoan ja ekologisten periaatteiden juurilla.

Pääkirjoitus 2 Turun seudulla vahva edustus SEFEn toimielimissä 4

6 Patusitsit keräsi jälleen yhteen 7 Yks ekonomi Turuust´ 8 Vierailulla Askelklinikalla 9 TSE ry:n Mediatyöryhmä esittäytyy

16

Särkänniemi kutsuu perheitä. Lue lisää tapahtumista.

10 Turun KY:n kuulumiset 11 Aktiivinen TSE ry:n johtokunta 12 Suunnittelemattomat johtamiskäytännöt 13 SEFEn webinaarit 14 Tapahtumat ja yhteystiedot 16 Luonnonläheisen ruoan juurilla

Julkaisija Turun Seudun Ekonomit ry Päätoimittaja Anne-Mari Niemelä Ulkoasu Jani Käsmä, www.kasma.fi Kannen kuva “Angry Birds Land” Särkänniemen Elämyspuisto Paino Tema-Team Oy, Turku Jäsenlehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Aineisto Lehden 3/2014 aineistopäivä 28.7.2014 jakelu Lehti 2/2014 ilmestyy viikolla 13. Levikki 2 500 kpl, ISSN 1797-5964

Turun Seudun Ekonomit 2/2014 I 3


”SEFEn hallituksen lisäksi arvokasta työtä tehdään myös muissa liiton toimielimissä.”

Turun seudulla vahva edustus SEFEn toimielimissä Suomen Ekonomiliiton toiminta jaksottuu kahden vuoden periodeihin. Liiton eri toimielimiin valitaan joka toinen vuosi uusia edustajia. Tammikuussa 2014 oli jälleen uusien ja innokkaiden luottamushenkilöiden aika aloittaa työskentely liiton toiminnan kehittämiseksi. Viime syksynä tässäkin lehdessä toivottiin laajaa hakijajoukkoa yhteisen liittomme luottamustehtäviin ja näin myös tapahtui.

S

EFEn hallitus vastaa liiton toiminnan suunnittelusta ja seurannasta, liiton taloudesta ja sijoitusomai-

suudesta sekä merkittävistä päätöksistä. Liiton hallituksen kokoonpanoksi syysliittokokous päätti 12 henkilöä. Turun Seudun Ekonomit sai hallitukseen jälleen oman edustajansa, kun yhdistyksen enti-

Turun Seudun Ekonomit ry:n toiminta on ollut perinteisesti varsin aktiivista ja tämä näkyi hienolla tavalla myös valittaessa edustajia SEFEn toimielimiin. Liiton luottamushenkilöinä toimii alkaneena kaksivuotiskautena useita TSE ry:n jäseniä.

4 I Turun Seudun Ekonomit 2/2014

nen puheenjohtaja Ville Niukko valittiin marraskuun liittokokouksessa hallituksen jäseneksi. Turkulaisedustus ei kuitenkaan jää vain Villen harteille, sillä myös ruotsin-


kielisen sisaryhdistyksen Ekonomförenin-

den edustajana TuKY ry:n Aku-Matias

assa kehittää positiivista yrittäjyysilmapii-

gen Merkur r.f.:n Ulla Knifsund sekä Turun

Kähkönen.

riä ja edistää sekä ekonomiyrittäjyyttä että

kauppatieteiden ylioppilaat ry:n vuoden

yrittäjien verkostoitumista. Näissä molem-

2012 puheenjohtaja Jussi Heikkonen

Uuden hallituksen työryhmät

missa työryhmissä on myös turkulaise-

valittiin Helsingin Ekonomien Timo Sa-

SEFEn hallitus voi asettaa toimikautensa

dustus. Brändityöryhmässä SEFEn brändiä

ranpään johtamaan hallitukseen. SEFEn

aikana työryhmiä. Näin toimi myös uusi

kehittää TSE ry:n johtokunnan jäsen Rin-

hallituksen lisäksi arvokasta työtä tehdään

hallitus, joka päätti perustaa kaksi työ-

ga Masalin ja Yrittäjätyöryhmässä osaa-

myös muissa liiton toimielimissä.

ryhmää: Yrittäjätyöryhmän ja Brändi-

misensa yhteisömme käyttöön asettaa

työryhmän. Brändityöryhmän tärkeänä

niin ikään yhdistyksemme johtokunnassa

Turkulaista osaamista Koulutuspoliittisessa toimikunnassa Liiton vahvistetun strategian linjausten mukaisesti hallintomallia uudistettiin vuoden alussa kehittämällä muun muassa liiton toimielinrakennetta. Sijoitustoiminnan johtoryhmän lisäksi pysyvinä toimikuntina

jatkoivat

Koulutuspoliittinen

toimikunta ja Työelämän toimikunta. Aiemmin toiminut Palvelutoimikunta sen sijaan päätettiin lakkauttaa. Hallituksen alaisen Koulutuspoliittisen toimikunnan puheenjohtajana seuraavat kaksi vuotta toimii hallitustehtävänsä ohella Ville Niukko, jonka lisäksi turkulaista osaamista toimikuntaan tuo TuKY ry:n vuoden 2013 puheenjohtaja Olli Tehikari sekä Merkur

toimiva Maija Tähtinen sekä yhdistyksen jäsen Barbro Kanerva.

”Liiton luottamustehtävissä ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista edistää vain tietyn alueen asioita, vaan kehittämisessä tulee huomioida SEFE yhteisenä ekonomien yhteenliittymänä.”

r.f.:n hallituksen jäsen Helena Nordström.

Iso vastuu muutosten toteuttamisessa Kuten huomataan, on Turun seudulla vahva edustus liiton toimielimissä. Liiton luottamustehtävissä ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista edistää vain tietyn alueen asioita, vaan kehittämisessä tulee huomioida SEFE yhteisenä ekonomien yhteenliittymänä. Vain kehittämällä entistäkin vahvempaa ja modernimpaa sekä yhtenäistä liittoa voimme varmistaa, että SEFE ja sen jäsenyhdistykset myös tulevaisuudessa tarjoavat luonnollisen viiteryhmän kaikille kauppatieteilijöille. Turun seudun suuri edustus liiton tehtävissä luo paitsi oivan mahdolli-

Työelämän toimikunnassa pitkän linjan

tehtävänä on SEFEn brändistrategian

suuden vaikuttamiseen myös ison vastuun

vaikuttamistyötään puolestaan jatkaa TSE

luominen ja konseptointi sekä suunnitel-

tarvittavien muutosten toteuttamisesta.

ry:ssä aiemmin puheenjohtajanakin toimi-

man laatiminen SEFE-yhteisön yhtenäisen

nut Airi Kapanen. Airin lisäksi Turun suun-

brändin rakentamisesta. Yrittäjätyöryh-

nalta toimikunnassa vaikuttaa opiskelijoi-

män tehtävänä puolestaan on muun mu-

I Teksti Ville Niukko ja Anne-Mari Niemelä I Kuva SEFE

Kuvassa vasemmalla SEFEn hallitus 2014 – 2015 Ylärivi vasemmalta Timo Rope, Kirsi Meriläinen, Jussi Heikkonen, Ville Niukko, Rasmus Savander, Juuso Heinilä. Alarivi vasemmalta Ulla Knifsund, Aulis Töyli, Timo Saranpää, Arto Käyhkö, Heli Aaltonen, Ann-Louise Laaksonen

Turun Seudun Ekonomit 2/2014 I 5


Maija Sormunen

Anne-Mari Niemelä

Maija Tähtinen

!

Maria Koponen

www

?

TSE ry:n Mediatyöryhmä esittäytyy Mediatyöryhmä on yhdistyksen uusin työryhmä, joka huolehtii monipuolisesti eri viestintäkanavien sisällöstä. Anne-Mari Niemelä toimii jäsenlehden päätoimittajana ja Maija Sormunen vastaa sähköisistä medioista (nettisivut, sähköinen jäsenkirje, Facebook).

tain edelleen käynnissä. Yhdistyksen toimiessa laajasti ja aktiivisesti eri tahoilla on ajantasaisen tiedon ylläpito netissä oma haasteensa vapaaehtoisuuteen perustuvassa toiminnassa. Nettisivut ovat kuiten-

Tiimissä ovat mukana myös lehden II päätoimittaja Maria Koponen sekä Maija Tähtinen, joka yrittäjyysvastaavan roolin ohella osallistuu hyvin aktiivisesti mediatyöryhmän toimintaan. Lisäksi saimme alkuvuodesta mukaan uuden aktiivisen jäsenen, lehtityöryhmässä toimivan Nina Anderssonin. Mediatyöryhmää vetää Maija Sormunen viestintävastaavan roolissa.

kin paras lähde yhdistystä koskevan tiedon

E

en suosiosta haluamme lehden tarjoavan

etsinnässä. Kaikki ajankohtaiset tapahtumat ja uutiset voit lukea tsery.fi -sivuilta. Jäsenlehti on yksi yhdistyksemme ylpeydenaiheista. Huolimatta sähköisten kanavi-

nnen yhdistyksellä oli viestintäväli-

Tapahtumatietoja ei enää välttämättä jul-

sekä hyödyllistä että rentouttavaa lukemis-

neenä vain jäsenlehti ja jäsenviestin-

kaista pelkästään jäsenlehdessä johtuen

ta. TSE on uudistanut ilmettään koko juh-

tä suunniteltiin lehden ilmestymis-

aikataulullisista haasteista. Viestimmekin

lavuoden ajan. Jäsenlehden ulkoasu koki

aikataulujen mukaan. Meillä on edelleen

nykyisin useista tapahtumista ainoastaan

melkoisen muodonmuutoksen viime vuon-

neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti,

uutiskirjeellä. Jäsenen kannattaa siis seu-

na ja lehti onkin nyt upean nykyaikainen ja

mutta tarvitsemme entistä enemmän eri-

rata monipuolisesti kaikkia jäsenviestejä,

raikkaan näköinen julkaisu. Uuden ilmeen

laisia kanavia tavoittaaksemme kaikki jä-

jotta huomaa kiinnostavat jäsenedut ja ta-

takana on graafinen suunnittelija Jani Käs-

senet sekä pystyäksemme joustavaan vies-

pahtumat ajoissa.

mä, joka on suureksi avuksi jokaisen jäsen-

tintään. Sähköpostia on lähetetty jo vuosia,

lehden suunnittelussa ja toteutuksessa. Jä-

mutta sähköistä uutiskirjettä on käytetty

Nettisivuja on uudistettu juhlavuodesta

senlehden lisäksi näkyvin ilmeen uudistus

vasta reilun vuoden ajan. Uutiskirje toimii

alkaen pikkuhiljaa ja uudistustyö on osit-

on myös Janin suunnittelema uusi logo.

erinomaisesti nopeassa viestinnässä, jos

TSEn ilme on linjassa SEFEn ilmeen kanssa

jokin asia halutaan tiedoksi ennen seuraa-

ja pyrimme saamaan kaiken yhdistyksen

van jäsenlehden ilmestymistä. Uutiskirje lähetetään kaikille niille, joilla on ajantasainen sähköpostiosoite SEFEn jäsentiedoissa. Emme ole halunneet sitoa uutiskirjeen lähettämistä aikatauluihin, vaan se voidaan lähettää aina tarpeen vaatiessa.

6 I Turun Seudun Ekonomit 2/2014

”Tarvitsemme entistä enemmän erilaisia kanavia tavoittaaksemme kaikki jäsenemme.”

materiaalin uuden ilmeen mukaiseksi aina esityspohjia myöten. Facebook on viestinnän kanavistamme uusin ja sen käyttöä opettelemme tämän vuoden aikana. Fb-tilille on tarkoitus päivittää päivän polttavia juttuja tapahtumis-


Nina Andersson

Uutiskirje Jäsenlehti Facebook tsery.fi

ta sekä vinkata monenlaisista ekonomia

Viihdyttävästä ohjelmasta vastasivat illan toastmasterit.

Patusitsit keräsi jälleen ekonomit ja kylterit yhteen Patusitsit Parkilla 31.1.2014

Perinteinen Patusitsit-tapahtuma tammi-helmikuun vaihteessa keräsi viitisenkymmentä ekonomia ja kylteriä Turun KY:n Parkille yhteisen ruuan, laulujen ja ohjelmanumeroiden ääreen.

taas mukava kuulla millaista on opiskelijoiden arki tänä päivänä. Edustettuna olikin vuosikursseja aina vuodesta 1969 vuoteen 2013. Viihdyttävästä ohjelmasta vastasivat illan

mii neljä elementtiä: mahtava

tisesti, stereotypioiden avulla ekonomin ja

yhteistyössä keskenään. Viestintämateriaali

O

toastmasterit. He olivat valmistelleet iltaa

pöytäseura, viihdyttävä ohjelma, yhteis-

kylterin tavallista arkipäivää. Muita ohjel-

tulee pääasiassa muilta johtokuntalaisilta

laulut sekä sitsiruoat juomineen.

manumeroita olivat eri ryhmittymien etu-

kiinnostavista materiaaleista ja tuottaa lisäarvoa jäsenille. Mediatyöryhmäläiset toimivat tiiviissä

nnistuneiden akateemisten pöy-

varten muun muassa näyttävän video-

täjuhlien eli sitsien takeena toi-

ohjelmanumeron, jossa esiteltiin humoris-

käteen valmistelemat esitykset ja kilpailut.

aina kunkin vastuualueen tarpeiden mukaan. Tapahtumatyöryhmä tuottaa eniten

Patusitseillä joukko Turun seudun ekono-

Lisäksi toastmasterien johdolla laulettiin

materiaalia, sillä jäsentapahtumia järjes-

meja pääsi viettämään iltaa yhdessä Turun

erilaisia yhteis- ja juomalauluja ja niiden

tetään ympäri vuoden keskimäärin kerran

kauppakorkeakoulun opiskelijoiden kans-

lomassa nautittiin myös kevyt kolmen ruo-

viikossa. Mediatyöryhmäläisten on tehtävä

sa. Valmis plaseeraus takasi jokaiselle niin

kalajin kattaus.

paljon yhteistyötä kaikkien johtokuntalais-

uusia kuin vanhojakin illanviettoystäviä.

ten kanssa, jotta viestit saadaan jäsenistön

Opiskelijoille tilaisuuden ikimuistoisuut-

Patusitsit ovat erinomainen esimerkki ta-

tietoon oikeanlaisina ja oikeaan aikaan.

ta lisäävät valmistuneiden tarinat omilta

pahtumasta, joka yhdistää ekonomit ja

Kuulemme myös mielellämme palautetta

opiskeluajoiltaan. Meidän ekonomien oli

ekonomimieliset lukuisilta vuosikymmenil-

jäsenviestinnästä ja haluamme kehittyä jä-

tä tarjoten mukavaa yhdessäoloa jokaiselle.

senistön tarpeisiin vastaten.

Tulevien vuosien aikana tarkoituksenam-

I Teksti Maija Sormunen

www

”Patusitsit on tapahtuma, joka yhdistää ekonomit ja ekonomimieliset lukuisilta vuosikymmeniltä.”

me on tiivistää Turun kauppakorkeakoulun opiskelijoiden ja Turun Seudun Ekonomien yhteistyötä entisestään. Näin ollen samanhenkisiä tapahtumia on takuuvarmasti tiedossa jatkossakin. Ja Patusitsit järjestetään tietenkin jälleen vuoden kuluttua – toivottavasti näemme siellä!

I Teksti ja kuva

Tommi-Juhani Jokinen

Turun Seudun Ekonomit 2/2014 I 7


Yks ekonomi Turuust’

Vuoden 2014 lehtiteema on hyvinvointi. Tällä palstalla julkaisemme aiheeseen liittyvän ekonomitarinan. Vuoden toisessa lehdessä esittäytyy Turun Kaupunginteatterin toimitusjohtaja Arto Valkama.

Mutta miten kulttuuri vaikuttaa hyvinvointiin? Koen, että kulttuuri vaikuttaa hyvinvointiin eniten energiaa antavana elementtinä. Nauru, läsnäolo ja hetkellinen irtautuminen arjesta antavat voimaa kohdata harmaat päivät. Parhaat kulttuu-

Arto Valkama on Turun kauppakorkeakoulusta vuonna 2005 valmistunut ekonomi. Hänen ekonomipolkunsa ei ole ollut se perinteisin ja tie onkin vienyt mutkien kautta vast´ikää yhtiöitetyn Turun Kaupunginteatterin toimitusjohtajaksi.

rielämyksethän säilyvät muistissa pitkään. Kulttuurilla on iso rooli myös työhyvinvoinnissa puhumattakaan siitä, minkä maaperän se tarjoaa luovuuden ja ideoinnin kasvattamiseen. Kaupunginteatteri pystyy toivottavasti tarjoamaan näytelmiensä kautta lisää henkistä hyvinvointia, koskettamaan ja naurattamaan eri kohdeyleisöjä laajalla pohjalla. Ei ole parempaa stressinpoistajaa kuin kollektiiviset naurut täydessä katsomossa! Sen saa varmasti kokea myös TSE ry:n

Ekonomi kulttuurihyvinvoinnin lähteillä

väki Kiviä Taskussa-näytelmää seuratessaan.

Tie kauppakorkeakouluun ei kohdallani ollut se suorin. Taitaapa siinä olla muillekin tuttuja elementtejä kuten opiskelupaikan va-

Tulevana syksynä jalkautamme yhden hyvinvointiin liittyvän pro-

linnan vaikeus ja muutama kerta pääsykoerumbaa. Avoimessa yli-

jektin palvelu- ja vanhainkoteihin. Aili –nimisen esityksen tarkoitus

opistossa testasin kaupallisten opintojen vetovoimaa ja se sinetöi

on viedä kulttuuri ja sen hyvää tekevät vaikutukset yleisön luo. Esi-

lopullisen päätöksen Turun kauppakorkeakouluun hakemisesta.

tys soveltuu hyvin muun muassa muistisairaille. Se antaa tekemistä eri aisteille, kun näyttelijät laulavat, jutustelevat ja kierrättävät tari-

Markkinointi valikoitui pääaineeksi vaivatta ja opinnot edistyivät

nan esineistöä yleisössä. Mielellämme myös tutkisimme kulttuurin

tiettyyn pisteeseen vauhdilla. Vuonna 2002 minua pyydettiin luot-

vaikutuksia, joten olemme avoimia kumppanuuksille hyvinvointiin

saamaan Turkuun uutta ammattiteatteria, kun kaupungin puolelta

liittyvissä kulttuuriprojekteissa.

oli tilausta Teatteri Suden ja Turun Uuden Teatterin fuusiolle. Niin kouluni. Viihdyin talossa vuoteen 2012 saakka, jolloin lähdin yhti-

Mitä terveisiä kaupunginteatterilla on ekonomijäsenistölle?

öittämään Oulun Kaupunginteatteria ja palasin takaisin Turkuun

Turun Kaupunginteatteri ryhtyy avaamaan oviaan kaupunkilaisille

saman savotan houkuttamana.

laajemmin. Luvassa on paljon uudistuksia niin toimintatavoissa kuin

syntyi Linnateatteri ja se oli kauppakorkean jälkeen toinen tärkeä

remontin myötä myös tiloissakin. Vaikka teatteritalo syksyllä meSe mikä tekee kauppatieteellisistä opinnoista itselleni tärkeän on

neekin remontin alle, kannattaa muistaa, että kaupunginteatterin

tietyn ajattelumallin löytyminen laaja-alaisten opintojen kautta. Se

väistötilat Logomossa tarjoavat yrityksille ja ryhmille mahdollisuu-

toimii loistavana tukena työelämässä epävarmoina hetkinä ja to-

den erilaisiin palvelupaketteihin. Kätevää on esimerkiksi rakentaa

kihan ammatillinen itsetunto koheni merkittävästi opintojen lop-

kokouspäivä kulttuurin ympärille. Saman katon alta saa niin koko-

puunsaattamisesta vähän jälkijunassa vuonna 2005.

ustilan, ruokailun kuin teatterielämyksenkin. On hienoa, että Turun Seudun Ekonomit käyvät myös yhdistyksenä nauttimassa aktiivisesti teatterista. Toivottavasti tapaamme jälleen niin kulttuuritapahtumien kuin muidenkin tapahtumien parissa. Lue lisää kaupunginteatterista www.turku.fi/teatteri

I Teksti Maria Koponen, II päätoimittaja I Kuva Pette Rissanen

Arto Valkama

Turun Kaupunginteatterin toimitusjohtaja

8 I Turun Seudun Ekonomit 2/2014


Kuvassa fysioterapeutti Riikka Huhta kertoo jalan toiminnasta mallin avulla.

Vierailulla Askelklinikalla Turun Seudun Ekonomien yritysvierailu 24.2.2014

Kuntosalista, jumpasta, lenkkeilystä ynnä muusta kirjoitetaan lehdissä ja kerrotaan televisiossa harva se päivä. Käytännössä liikkuessa jalka iskeytyy maahan sellaisella voimalla, että kannattaa antaa ajatus myös tälle asianosaiselle.

Jalkaterä on hyvä keksintö, totesi Riikka. Se

V

nykytietämyksen mukaan sovi laittaa ”jalkaa

on kuitenkin herkkä virheelliselle käytölle. Ihmistä ei ole tarkoitettu aivan tasaiselle alustalle kävelemään kengät jalassa koko ajan. Ikävuosien karttuessa elimistö tottuu tähän ja terve liikkuvuus jalassa vähenee. Siksi kengittä käveleminen on suositeltavaa. Erityisesti kävelemään opettelevien lasten jalkaan ei

aikka useimmat meistä ekonomeis-

tukevaa” kenkää. Kävimme mielenkiintoisen

löytääkseen siitä mahdollisen syyn potilaan

ta ovat istumatyössä, ei jalkojen ter-

keskustelun erilaisista kengistä. Ns. masai-

ongelmaan. ”Väärä” kävelytapa voidaan oh-

veyttä kannata väheksyä. Jalat, joilla

kengät ovat Riikan mukaan suositeltavia eri-

jata oikeaan suuntaan, potilaalle voidaan

seisomme ja liikumme, vaikuttavat koko

tyisesti seisovassa myyntityössä oleville ja eri-

tarjota korjaavia harjoitteita tai, mikäli kyse

kehon hyvinvointiin. Turun seudun ekono-

laisilla avojalkakengilläkin on etunsa, kunhan

on rakenteellisesta virheestä, asiaa voidaan

meilla oli ihastuttava tilaisuus kuulla fysiote-

opettelee ensin hyvin niiden oikean käytön.

korjata esimerkiksi erityisin pohjallisin. Lasten

rapeutti Riikka Huhdan esitelmä alaraajojen

kasvuun liittyvien jalkakipujen syy voi joskus

ongelmatilanteista ja niiden hoidoista. Ha-

Käytä kehoasi riittävästi - säästä sitä myös väärältä rasitukselta

vainnollistamisessa Riikka käytti jalkaterän

Askelklinikka Turku kuuluu vajaan parinkym-

toimintaa esittelevää muovista luumallia,

menen yrityksen valtakunnalliseen ryppää-

Lopuksi kävimme läpi erilaisia yleisimpiä jal-

mutta jokainen sai myös kokeilla omien jal-

seen. Itsenäiset yritykset tekevät ammatillista

kojen ongelmia. Saimme kuulla, että vaivai-

katerien jumppaamista.

yhteistyötä ja toimivat kukin omalla alueel-

senluulle on olemassa vaivan kehittymistä

merkityksestä hyvinvointiin, yleisimmistä

olla rakenteellinen ja tämä kannattaa tarkistuttaa, jos asia kovasti huolettaa.

laan joko itsenäisesti tai lääkäriasemien yh-

hillitseviä jumppaliikkeitä, varusmiehet saa-

Jalathan ovat kirjaimellisestikin ihmisen

teydessä. Varsin monet tulevat vastaanotolle

puvat hoidettavaksi aina ryppäänä kun uusi

peruspilarit. Moni ei kuitenkaan tule ajatel-

lääkärin lähetteellä, mutta kuka tahansa voi

saapumiserä aloittaa marssit, kantakalvon

leeksi, että pienet häiriöt aivan jalkapohjan

varata ajan myös ilman lähetettä. Tutkimus

tulehdus (luupiikki) on usein hoidettavissa

tasolla voivat heijastua ongelmiin lantiossa

alkaa useimmiten kävelytestillä, jossa fysio-

ilman kortisoniakin, ja että iän myötä laskeu-

ja selässä asti. Selkä, lantio, polvet, sääret

terapeutti seuraa potilaan tavallista kävelyä

tuvan jalkaholvin vaiva vähenee kuntout-

ja jalkaterät ovat paketti, jossa ongelmat

tavin harjoittein ja pohjallisin. Helppo tapa

heijastuvat molempiin suuntiin. Riikka ha-

ennaltaehkäistä jalkojen väsymysongelmia

vainnollisti asiaa kehon massakeskipistei-

on säännöllinen pohkeiden venyttely.

den avulla; niiden tulee olla linjassa. Ryhdin tarkastaminen onkin alaraajatutkimuksen yksi oleellinen osa. Jalkaterässä tuntuvan kivun syy voi tutkimuksen edetessä osoittautuakin lantion virheasennosta johtuvaksi. Ryhmämme saikin ohjausta siihen, miten seistään oikein eli ryhdikkäästi. Siinä painojakauma on 50 prosenttisesti kantapäällä, 35 prosenttisesti päkiän sisäsyrjällä ja loput 15 prosenttia päkiän ulkosyrjällä.

”Helppo tapa ennaltaehkäistä jalkojen väsymysongelmia on säännöllinen pohkeiden venyttely.”

Kehoa tulee oppia käyttämään järkevästi riittävällä liikkumisella mutta kehoa on myös osattava säästää järkevästi. Säästämisellä tarkoitetaan yksipuolisten asentojen välttämistä ja liiallista yksipuolista rasitusta. Liikunta ja painonhallinta ovat tärkeitä lähtökohtia jalkojenkin terveyttä tavoiteltaessa.

I Teksti ja kuva Mika Varjonen Turun Seudun Ekonomit 2/2014 I 9


Kaikkiaan 21 kiinnostunutta osallistujaa kokoontui Turun Yliopistonkadun Ruohonjuuri -myymälään.

Luonnonläheisen ruoan ja ekologisten periaatteiden juurilla Turun Seudun Ekonomien yritysvierailu 29.1.2014.

Mikä sopisikaan paremmin yhdistyksemme tämänvuotisen hyvinvointiteeman aloitukseen kuin tutustuminen ekokauppa Ruohonjuureen.

K

1800-luvulla rakennetussa puutalossa majaili joukko ympäristö- ja vaihtoehtojärjestöjä, muiden muassa Pehmeän teknologian seura ry. Eräänä päivänä yksi seuran jäsenistä toi kokoukseen pahvilaatikollisen Saksasta tuomaansa kierrätyspaperia ja tiedusteli, että voisiko näillä tuotteilla olla kysyntää Suomessakin. Kierrätyspaperi kävi kaupaksi ja pian tilattiin lisää tavaraa Saksasta. Sana levisi, menekki kasvoi - ja niin perustettiin Ruohonjuuri Oy. Aluksi toiminta oli vapaaehtoista, mutta vähitellen yritykseen alet-

aikkiaan 21 osallistujaa kokoontui

ihmisiä halusi saada myyntiin ekologisem-

Ruohonjuuren Turun Yliopistonka-

pia vaihtoehtoja tavanomaisille tuotteille.

dun myymälään tutustumaan eko-

Tuohon aikaan ei luomu- tai ekotuotteita

Yritys on laajentunut hurjaa vauhtia. Tänä päi-

logisiin tuotteisiin asiakaspalveluvastaava

juurikaan ollut kauppojen hyllyillä. Erääs-

vänä Ruohonjuuren palveluksessa on noin

Heidi Rinteen opastuksella. Illan emäntänä

sä Yrjönkadulla Helsingissä sijainneessa,

60 - 70 työntekijää ja toimipisteitä on pääkau-

toiminut Heidi opiskelee tällä hetkellä ravin-

tiin palkata työntekijöitä.

punkiseudun lisäksi Turussa ja Tampereella.

toterapeutiksi. Hänen vankka asiantuntemuksensa ekologisista tuotteista sekä oma ekologinen asenteensa näkyivät selvästi.

Yrityksen historiaa Ilta alkoi yrityksen historiakatsauksella. Ruohonjuuri syntyi vuonna 1982, kun joukko

Ruohonjuuren tarjous TSE ry:n jäsenille Tällä kupongilla - 10 %:n alennus kaikista normaalihintaisista tuotteistamme. Palvelemme osoitteessa: Yliopistonkatu 23, 20100 Turku

10 I Turun Seudun Ekonomit 2/2014

”Ruohonjuuren palveluksessa on noin 60 - 70 työntekijää.”

Tuoteinfoa Historiakatsauksen jälkeen kiertelimme myymälässä tutustumassa lähemmin mm. elintarvike- ja ravintolisätarjontaan. Rinne kertoi yleisön toiveiden mukaisesti etenkin superfoodista ja sen käyttömahdollisuuk-


t Turun KY:n kuulumise ”Saimme illan aikana rautaisannoksen ekotietoutta ja kenties myös inspiraation kohti terveellisempiä elämäntapoja.”

Jokakeväinen haaste – kesätyön löytäminen sista. Kotimaiset marjat ovat meitä kaikkia lähellä ja superfoodin parhaimmistoa. Tiesitkö, että Chia-siemenet ovat loistavia

A

lkukevät on suurimmalle osalle opiskelijoista erittäin kiireistä aikaa: tenttejä on varmasti riittävästi ja uutena vuotena tehdyissä lupauksissa pitäisi yrittää pysyä. Kevätaurinkokin alkaa houkutella opiskelijoita ulos

Omega3 -rasvahappojen lähteitä? Lucuma

nauttimaan hieman kohonneesta lämpötilasta ja vappu on jo kohta täällä. Eniten

-jauhe on superfoodia herkullisimmillaan,

stressiä aiheuttaa kuitenkin kesätöiden etsiminen ja löytäminen.

sillä sitä käytetään ruokien makeuttajana. Intialaisista yrteistä Ashwagandha -jauhe

Jokainen itseään kunnioittava kylteri on viilannut ja viimeistellyt ansioluettelonsa,

on puolestaan suosittu joogan harrasta-

kääntänyt sen englanniksi, pohtinut missä kaupungissa/maassa pystyisi ja haluaisi

jien keskuudessa. Tarina kertoo, että sitä

kesänsä viettää sekä kaivanut kaikkien mahdollisten puolitututtujen yhteystiedot

nautittuaan eräskin pienten lasten isä oli

valmiiksi, jos vaikka suhteilla töitä löytyisi. Opiskelujen aikana hankittu työkokemus

selviytynyt hermostumatta kauppareissus-

on nykyään elinehto tulevaisuuden työmarkkinoilla, eikä muutama ylimääräinen

ta lastensa kanssa. MSM-jauheen kerrotaan

euro säästötilille seuraavaa lukuvuotta varten ole haitaksi kenellekään.

olevan hyödyksi nivelille, lihaksille, hiuksille ja iholle. Raakasuklaa taas kuuluu terveys-

Surullista kyllä, kymmenien hakemusten täyttäminen, puhelujen soittaminen ja

tietoisen henkilön herkutteluhetkiin.

sähköpostien lähettäminen voi olla äärimmäisen turhauttavaa. Aivan liian moneen hakemukseen ei koskaan vastata millään tavalla tai vastaus tulee valitetta-

Ruohonjuuri myy edellä mainittujen tuo-

van usein muodossa ”Kiitos hakemuksestasi,

teryhmien lisäksi myös luonnonkosmetiik-

valitettavasti valintamme ei kohdistunut

kaa, hygieniatuotteita, taloustarvikkeita ja lastenhoitoon liittyviä tuotteita. Saimme illan aikana rautaisannoksen ekotietoutta ja kenties myös inspiraation kohti terveellisempiä elämäntapoja.

I Teksti ja kuvat Anne Järvi

”Kannustankin työelämässä olevia ekonomeja rohkeasti haastattelemaan ja palkkaamaan meitä opiskelijoita kesäksi töihin.”

sinuun. Hyvää kesää!” Missä kiikastaa? Eikö tulevalle ekonomille ole muka tarvetta työmarkkinoilla kesäisin? Kyllä varmasti on tarvetta! Kannustankin työelämässä olevia ekonomeja rohkeasti haastattelemaan ja palkkaamaan meitä opiskelijoita kesäksi töihin. Paitsi että tuette meitä opiskelijoita työurillamme, saatte

Kuvassa oikealla Illan emäntänä toiminut Heidi Rinne opiskelee tällä hetkellä ravintoterapeutiksi.

myös varmasti päteviä ja motivoituneita nuoria oppimaan uutta ja kehittämään taitojaan. Opiskelijoille puolestaan toivotan paljon voimia ja onnea kesätyönhakuun! Hakuprosessi voi olla raskas, mutta kaikki on sen arvoista, jos ja kun se unelmien kesätyöpaikka on sinun.

Vinkki !

Aurinkoista kevättä. Ann-Sofie Leimu Hallituksen puheenjohtaja Turun KY – Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry

Kat hakemso CV- ja SEFEn usmalleja sivuilt a!

I Kuva Lauri Liljenback Turun Seudun Ekonomit 2/2014 I 11


Tältä näyttää nykyinen kokoonpanomme eli johtokuntaan kuuluvat: vas. varapuheenjohtaja Ringa Masalin, jäsenlehden päätoimittaja Anne-Mari Niemelä, puheenjohtaja Heidi Mäkinen, jäsenvastaava Inka Tähtinen, opiskelija- ja nuorekonomivastaava Tommi-Juhani Jokinen, viestintävastaava Maija Sormunen, talousvastaava sekä ura-ja yrittäjyysvastaava Maija Tähtinen ja Turun KY ry:n puheenjohtaja Ann-Sofie Leimu. Sivuun lisättynä kuvasta puuttuvat jäsenemme tapahtumavastaava Eija Arvonen, jäsenlehden päätoimittaja II Maria Koponen ja SEFEn opiskelijayhdyshenkilö Veera Iliev.

Aktiivinen TSE ry:n johtokunta

T

iesithän, että me Turun Seudun Eko-

miseen. Temme myös monella saralla työtä

nomit olemme yksi vanhimmista

ekonomien uratavoitteiden saavuttamisek-

ja suurimmista SEFEn jäsenyhdis-

si, esimerkiksi osallistumalla ekonomikoulu-

tyksistä? Meidät perustettiin vuonna 1938

tuksen kehittämiseen ja tarjoamalla täyden-

toimimaan ekonomien alueellisena yhdys-

nyskoulutusta jäsenillemme – siis sinulle.

Kuvassa Tapahtumavastaava Eija Arvonen

siteenä ja äänitorvena. Tätä tarkoitusta edistämme edelleen innokkaasti ja aktiivisesti.

Toiminnastamme vastaa johtokunta, joka

Jäseniä yhdistyksessämme on tällä hetkellä

valitaan yhdistyksen sääntömääräisessä

yli 2 300, ikähaarukan laidasta laitaan.

syyskokouksessa ja sen rinnalla pyöritetään

Kuvassa Jäsenlehden II päätoimittaja Maria Koponen

erilaisia työryhmiä. Johtokunnan jäsenten Muistathan, että tarjoamme sinulle muun

toimikausi on kolme vuotta ja erovuorois-

muassa oivan verkoston työelämään. Jär-

ten tilalle valitaan vuosittain uusia, toimin-

jestämämme koulutustilaisuudet, yritysvie-

nastamme kiinnostuneita jäseniämme. Pi-

railut ja muut tapahtumat antavat mahdol-

däpä tämä mielessäsi syksyä ajatellen.

lisuuden ammatilliseen kehittymiseen ja

I Teksti Anne-Mari Niemelä I Kuva Lauri Liljenbäck

henkilökohtaisen yhteysverkoston rakenta-

SEFEn verkkosivusto palvelee Työehtosopimuksissa eli TESseissä sovitaan työsuhteen ehdoista.

T

Kuvassa SEFEn opiskelijayhdyshenkilö Veera Iliev

Sefeläisiä koskevat työehtosopimukset - TESsit Yksityisellä sektorilla työskenteleviin sefeläisiin sovelletaan pääsääntöisesti Ylemmät

yöehtosopimus, TES, on työntekijäjär-

Yksityisellä sektorilla työnantajia edustaa

Toimihenkilöt YTN ry:n solmimia työehto-

jestön ja työnantajajärjestön välinen

useimmin jokin Elinkeinoelämän Keskusliit-

sopimuksia, TESsejä. Julkisen sektorin so-

sopimus alakohtaisista työehdoista,

to EK:n toimialaliitoista ja palkansaajapuolta

pimukset solmii Julkisalan koulutettujen

kuten palkankorotuksista, työajoista, lomista,

Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestö

neuvottelujärjestö JUKO ry.

lomarahoista, luottamusmiesasioista, tiedot-

Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry. Julkisella sek-

tamisesta ja muista eduista, joita sopimuksen

torilla solmitaan virka- ja työehtosopimuksia.

alasi työehtosopimustilanne SEFEn verkko-

soveltamisalalla noudatetaan. Sopimukset

Niiden sopijaosapuolia ovat Julkisalan koulu-

sivujen kautta.

ovat usein toimialakohtaisia ja sidottuja pal-

tettujen neuvottelujärjestö JUKO ja Kunnalli-

kansaajan ammattiasemaan.

nen, Valtion ja Kirkon työmarkkinalaitos.

12 I Turun Seudun Ekonomit 2/2014

Tarkista lisää yksityiskohtia ja oman

I Teksti www.sefe.fi/jäsensivut


KTM Marika Parvinen on syntynyt 1980 Rautjärvellä ja kirjoittanut ylioppilaaksi vuonna 1999 Imatran aikuislukiosta. Kauppatieteiden maisteriksi Parvinen valmistui 2004 Turun kauppakorkeakoulusta. Hän toimii johdon konsulttina Akselera Oy:ssä. Väitös kuuluu johdon laskentatoimen alaan.

Epätietoisuus henkilöstön käyttäytymisen perusteista hankaloittaa strategista johtamista

Parvinen korostaa, että johtamiskäytän-

Suunnittelemattomat johtamiskäytännöt vaikuttavat henkilöstön käyttäytymiseen merkittävästi, selviää KTM Marika Parvisen väitöstutkimuksesta 28.2.2014 (Taiteen ja liiketoiminnan välinen jännite ja sen vaikutus organisaation ohjaukseen - Case-tutkimus taiteellisen organisaation kokonaisohjauksesta).

olla todella pienistä asioista. Jos esimer-

Usein on sattumanvaraista, tukevatko erilaiset käytännöt strategian toteuttamista, Parvinen sanoo. Virallisena vastaväittäjänä toimi professori Salme Näsi Tampereen yliopistosta ja kustoksena professori Markus Granlund.

mista merkittävästi. Esimerkiksi budjetin

K

töjen ei silti tarvitse olla löyhiä. Tiukkoja ja formaaleja ohjauskäytäntöjä voidaan soveltaa hedelmällisesti luovassakin organisaatiossa, kunhan niiden tarkoitus tulkitaan kaikille ymmärrettäväksi ja varmistetaan ohjauskäytäntöjen mukainen toiminta. Hänen mukaansa kysymys voi kiksi taiteellisen työntekijän ja liiketoimintaan keskittyvän johtajan välissä on henkilö, joka ymmärtää molempien arvomaailman, kielen ja ajattelulogiikan, hän voi pienellä työpanoksella tukea johtatavoitteiden kääntäminen taiteelliseksi toiminnaksi keskustellen voi tehdä henkilön sitoutumisen mahdolliseksi.

Johdon on ymmärrettävä henkilöstön sitoutumiseen vaikuttavat tekijät

Väitöstyö kehittää ymmärrystä taiteellisen organisaation kokonaisohjauksesta

sen luovan organisaation ohjauskäytäntöjä

Tutkija sanoo, että erityisesti luovilla aloil-

Parvinen käytti väitöstutkimuksessaan ai-

ja sitä, miten ne kokonaisuutena vaikutta-

la, joilla henkilöstön sitoutuminen on stra-

emmin teoreettisesti esitettyä kokonais-

vat työntekijöiden käyttäytymiseen. Hän

tegisten tavoitteiden kannalta kriittistä,

ohjauspakettimallia, jota hän työssään

haastatteli tutkimustaan varten taiteelli-

on tärkeää ymmärtää, kuinka henkilöstö

kehitti edelleen. Tämä malli toimii hyvänä

sesti luovan organisaation johtoa ja henki-

pystytään sitouttamaan ja motivoimaan.

pohjana, kun organisaation kokonaisoh-

löstöä sekä analysoi henkilöstön erilaisten

Strategisen johtamisen kannalta johdon

jausta pyritään kuvaamaan ja ymmär-

arvomaailmojen, ohjauskäytäntöjen ja stra-

olisi tärkeää ymmärtää henkilöstön arvo-

tämään. Malli on kuitenkin keskittynyt

tegisten tavoitteiden suhdetta.

maailma. Parvisen mukaan arvomaailma

pääasiassa formaalin ohjauksen tarkas-

huomioiden tulisi luoda johtamismalli, jolla

teluun. Strategista johtamista tarkastel-

henkilöstö voidaan sitouttaa tavoitteisiin.

taessa on tärkeää havaita myös formaa-

TM Marika Parvinen tutki johdon laskentatoimen alaan kuuluvassa väitöstutkimuksessaan suomalai-

Parvinen havaitsi tutkimuksessaan, että johto uskoo formaaliin ja suunniteltuun

lin ohjauksen ulkopuoliset, henkilöstön

johtamiseen, vaikka työntekijöiden käyttäy-

toimintaan ja sitoutumiseen vaikuttavat

tyminen perustuu usein käytäntöihin, joiden olemassaoloa organisaatiossa johto ei välttämättä edes tunnista. Parvisen mukaan epätietoisuus henkilöstön käyttäytymisen perusteista hankaloittaa strategista johtamista. Yksittäiseen työntekijään kohdistuu useita suunniteltuja ja suunnittelemattomia ohjauskäytäntöjä. Usein on sattumanvaraista, tukevatko erilaiset käytännöt strategian

”Strategisen johtamisen kannalta johdon olisi tärkeää ymmärtää henkilöstön arvomaailma.”

ohjauskäytännöt, Parvinen toteaa. Mallia soveltamalla selvisi aiemmista tutkimuksista poiketen, että taiteellisesti luovaa organisaatiota voidaan ohjata hyvin yritysmäisesti.

I Teksti ja kuva Turun yliopiston viestintä

toteuttamista, Parvinen sanoo.

Turun Seudun Ekonomit 2/2014 I 13


”Webinaarit eli verkkokoulutukset ovat osoittautuneet tehokkaaksi tavaksi jakaa osaamista.”

aktiivinen ja kääntyä kouluttajan puoleen oman asiansa kanssa myöhemmin. Tallenne

Webin aa

ri verkko = koulut us

webinaarista on useimmiten katsottavissa myös jälkikäteen SEFEn jäsensivuilla.

Mitä webinaareja SEFEn webinaarikirjastosta löytyy? Webinaareja pääsee katsomaan milloin tahansa ja webinaarikirjasto löytyy helposti SEFEn jäsensivuilta. Heti sisäänkirjautumisen jälkeen avautuu näkymä, jossa yhden ison kokonaisuuden muodostavat webinaarit. Webinaareja pitävät SEFEssä sekä SEFEn

SEFEn webinaarit – helppo tapa pitää osaamistasi ajan tasalla Suomen Ekonomiliitto on muutaman vuoden ajan järjestänyt noin tunnin mittaisia webinaareja, jotka ovat osoittautuneet tehokkaaksi tavaksi jakaa osaamista sekä osallistaa jäseniä mukaan SEFEn toimintaan. Saatu palaute webinaareihin osallistujilta on ollut positiivista, mikä kannustaa SEFEä jatkamaan tätä toimivaksi havaittua koulutusmuotoa.

K

omat asiantuntijat että ulkopuoliset yhteistyökumppanit ja koulutuskielinä toimivat suomi, ruotsi ja englanti. Webinaarikirjastosta löytyy tällä hetkellä mm. seuraavat webinaarit: •

”Uusi koulutusvähennys –

hyvä sijoitus!”,

”Osakassopimuksen tarkoitus ja

pääkohdat”, •

”Mitä esimiehen pitää tietää

yt-tilanteessa?” sekä

webinaarisarja ”Mitattavaa hyötyä

verkkomarkkinoinnista”.

uka tahansa SEFEn jäsen, asuin-

pääsee mukaan ja sisään kannattaa yleensä

Työnhakuun, työsopimukseen, palkkaneuvot-

paikasta riippumatta, voi helposti

kirjautua muutamaa minuuttia ennen kou-

teluihin ja henkilökohtaiseen urakehitykseen

osallistua

webinaarikoulutukseen

lutuksen alkua. Osallistujat voivat webinaa-

liittyvät webinaarit toistuvat säännöllisesti

ja saada ajantasaista tietoa esimerkiksi työn-

rin kuluessa kirjoittamalla kysyä aiheeseen

SEFEn webinaaritarjonnassa ja useita tallen-

haun uusista trendeistä tai pinnalla olevista

liittyviä kysymyksiä omalta koneelta käsin ja

teita näihin aiheisiin liittyen on katsottavissa

lakimuutoksista.

aiheet

kouluttajat vastaavat kysymyksiin webinaa-

jäsensivuilla. LinkedIn:in käyttöön ja sosiaali-

saattavat hyvinkin liipata omassa työssä tar-

rin aikana. Mikäli kysymyksiä tulee tunnin

seen mediaan liittyvät webinaarit ovat olleet

vittavaa osaamista.

aikana poikkeuksellisen paljon, kouluttaja

suosittuja. Tähän aiheeseen liittyen webinaari-

voi palata niihin joko webinaarin jälkeen tai

kirjastosta löytyy myös useita tallenteita, jotka

vaihtoehtoisesti osallistujan kannattaa olla

ovat jatkuvasti hyödynnettävissäsi.

Mielenkiintoiset

Miten ilmoittautua SEFEn webinaareihin ja hyötyä osallistumisesta? SEFEn tulevat webinaarit löytyvät nettisivuilta www.sefe.fi Tapahtumat-kohdasta. Ilmoittautuminen on helppoa. Sen jälkeen saat vahvistuksen ja kirjautumislinkin sähköpostiisi. Osallistumiseen tarvitaan ainoastaan tietokone ja toimiva nettiyhteys. Webinaarin alkaessa ilmoittautumislinkistä

14 I Turun Seudun Ekonomit 2/2014

Osallistu sinäkin SEFEn webinaareihin!

” Tallenne webinaarista on useimmiten katsottavissa myös jälkikäteen SEFEn jäsensivuilla.”

I Teksti ja kuvat Nina Juhava, SEFE Tutustu SEFEn koulutustarjontaan ja muihin palveluihin verkossa osoitteessa: www.sefe.fi kirjautumalla tunnuksillasi jäsenosioon


80-luvulla kasvatettiin partaa* 2010-luvulla kuntoa.

ZZ TOP on out, TSE TSE SPORT on IN!

* TSE SPORT on tutkitusti sukupuolineutraali akateeminen liikuntaseura

Ilmoittaudu nyt TSE SPORTin meililistalle osoitteessa lyyti.in/tsesport ja pysyt kartalla, millaisia mahdollisuuksia tarjoamme kuntosi kasvattamiseen ja tervehenkiseen yhdess채oloon.

KAIKKIEN ILMOITTAUTUNEIDEN KESKEN ARVOTAAN kolme himoittua TSE SPORT -t-paitaa ja lohdutuspalkinnoksi yksi Polar Loop -kuntoiluranneke.

Turun Seudun Ekonomit 2/2014 I 15 facebook.com/tsesportti


Tulevat tapahtumat Tapahtumat ovat maksuttomia, ellei hintaa ole mainittu. Nopeimmin ja varmimmin pääset mukaan tapahtumaan ilmoittautumalla SEFEn nettisivujen kautta www.sefe.fi. Sivuilla näet myös osallistujien ja vapaiden paikkojen määrän. Ilmoittautuminen tässä lehdessä ensimmäistä kertaa ilmoitettuihin tapahtumiin aukeaa keskiviikkona 4.3. Ennakkoilmoittautumisia ei oteta vastaan.

KOULUTUKSET Aineeton palkitseminen ja innovointia tukeva johtaminen Keskiviikko 2.4. klo 9.00 – 11.30 Panimoravintola Koulu, Eerikinkatu 18, Turku Palkitsemisella on suuri merkitys organisaatioissa toimintaa ohjaavana tekijänä ja sillä on vaikutusta henkilöstön työhyvinvointiin, motivaatioon ja sitoutumiseen. Aineeton palkitseminen toimii myös innovoinnin edistäjänä. Stara Consulting Group Oy:stä tuotepäällikkö Kaisa Kaariluoto-Elo kertoo, mitä on strategiaa tukeva tiimien palkitseminen sekä toimitusjohtaja Patrick Stara

Ilmoittautumisajan päätyttyä voit kysyä mahdollisia vapaita paikkoja toimistolta.

puolestaan alustaa aiheesta, miten johtami-

Muista myös katsoa SEFEn tapahtumat sivulta www.sefe.fi/jäsensivut

tiedotettu uutiskirjeellä ja nettisivuilla. Pe-

sella voi tukea innovointia.

Mukaan mahtuu 45 jäsentä. Ilmoittau-

tuminen on päättynyt. Tapahtumasta on ruutuspaikkoja voi tiedustella toimistolta.

Jäsentoive: PowerPoint esitysten laadinnassa Maanantai 28.4. klo 16.00 – 19.20 Turun kauppakorkeakoulu, Rehtorinpellonkatu 3, Turku Microsoft Office -koulutuksen PowerPoint -kurssin ohjaa tietojärjestelmätieteen lehtori Timo Leino Turun kauppakorkeakoululta. Timon ammattitaito kannattaa nyt hyödyntää ja tulla kuulemaan parhaat vinkit PowerPoint -ohjelman hyödyntämiseen! Koulutus pidetään tietokoneluokassa, joten omaa konetta ei tarvita. Koulutuksessa tarjotaan iltapala.

Mukaan mahtuu 24 jäsentä. Kurssin hin-

ta on 45 euroa. Ilmoittautumiset ja maksut ajalla 2-13.4. Maksut viitteellä 28040. Aamiaisseminaari: Työniloa organisaatioon Tiistai 13.5. klo 8.30 – 10.00 Turun kauppakorkeakoulu, alakerran luentosali 01, Rehtorinpellonkatu 3, Turku Kevään toinen aamiaisseminaari liittyy TSE ry:n vuoden hyvinvointiteemaan. Tilaisuudessa alustajina ovat yliopisto-opettaja

Kuvassa Särkänniemen Elämyspuiston Wave

Swinger, Kuva Särkänniemen Elämyspuisto.

Jouko Toivonen Turun kauppakorkeakoulun johtamisen ja organisoinnin laitokselta

16 I Turun Seudun Ekonomit 2/2014


” Varoitus! Harrikkakärpänen voi puraista SGN Bikes Oy:n vierailulla.”

sekä Turun Osuuskaupan henkilöstöjohtaja Marja Kyllönen. Toivonen kertoo, mitä työnilo on ja miten se syntyy. Kyllönen puolestaan kertoo Turun Osuuskaupan tavasta luoda ja taata työniloa organisaatiossa, jossa on hyvin monenlaisia työnkuvia, työaikoja ja toimipaikkoja. Aamiaisseminaari pidetään Turun kauppakorkeakoulun alakerran luentosalissa 01, jossa aamiaistarjoilu alkaa 8.00 ja alustukset klo 8.30. Lämpimästi tervetuloa.

Mukaan mahtuu 50 jäsentä. Ilmoittau-

tumiset ajalla 2.4.- 5.5.

Neste Oil Oyj Tiistai 20.5. klo 17.00 – 19.00 Naantalin jalostamo, Naantali

simmäisenä perjantaina töiden jälkeen

Öljynjalostuksen huippuosaaja Neste Oil

tia työviikon jälkeinen huurteinen hyvässä

ottaa Turun Seudun Ekonomit vieraakseen. Tutustumme tähän mielenkiintoiseen yritykseen perinteisen yritysesittelyn ja kiertoajelun muodossa. Tarjolla on kahvia ja pientä purtavaa. Ajo-ohjeen löydät osoitteesta www.nesteoil.fi: /yritysinfo/tuotantolaitokset/naantalin jalostamo/ajo-ohjeet. Tapaamme tasan kello 17 hallintokonttorin edessä parkkipaikalla, jonne ajetaan pääportin kautta. (Pääportilla voit kysyä ajoohjetta.) Vierailuun sisältyy tunnin yritysesit-

YRITYSVIERAILUT

tely sekä puolen tunnin kiertoajelu alueella kahdessa ryhmässä. (Jos toivot käsiteltävän jotain erityisaihetta, laita viesti mika.varjo-

SGN Bikes Oy Arkipäivä viikolla 15, klo 18.00 – 20.00 Hämeen Valtatie 133, Turku. Iso punatiilinen rakennus Harley Davidson –tekstein. Pihalla pysäköintitilaa. Bussit 280, 282, 285. Harley-Davidson moottoripyörät ovat käsite; pyörä, muoti, ajattelumaailma, ja mitä

nen@evira.fi). Neste Oil Naantalin erikoisjalostamo ei ole valitettavasti lapsille sopiva vierailupaikka, sillä prosessialueelle on vähimmäisvaatimus 18 vuoden ikä.

Mukaan mahtuu 16 henkilöä. Ilmoit-

tautumiset ajalla 2.4. – 12.5.

tutustumaan tähän jytisevään maailmaan koko perheen kera. Minkälaista on omistaa

Harrasteet ja perhetapahtumat

pa”? Pikkusuolaista tarjolla. Varoitus! Harrikkakärpänen voi puraista! Koko perheen tapahtuma. Mukaan mahtuu 30 henkeä. Tarkempi tapahtumaja ilmoittautumisaika tiedoitetaan sähköisessä jäsenkirjeessä ja nettisivuilla.

seurassa. Jos menojalkaa alkaa vipattamaan, niin Blanko pitää ovensa auki aamuyön tunneille asti!

Illan konsepti on järkkymätön ja pysyy

muuttumattomana – DJ, tapakset ja maaginen perjantaipulloarvonta. Lisäksi tarjolla on tuttuun tapaan vapaata seurustelua ja verkostoitumista. Kutsu kaverikin mukaan. Ei ennakkoilmoittautumista, vapaa pääsy kaikille ekonomeille ja ekonominmielisille. Retki Teijon ja Mathildedalin ruukkimaisemiin Lauantai 3.5. klo 9.15 – n. 18.00 Lähtö Turun Kaupunginteatterilta klo 9.15. Reitti kulkee Halikon Prisman kautta, jossa kyytiin voi nousta n. klo 9.55. Paluu Halikkoon n. 17.20 ja Turkuun n. 18.00 Oletko koskaan käynyt tutustumassa niisiin ja historiallisiin ruukkikyliin? Entä kiinnostaako Teijo-talojen valmistalokonsepti? Lähde mukaan ainutlaatuiselle retkelle näihin idyllisiin maisemiin! Päivän

oikea Harrikka? Miten kokonaisvaltaista voi olla ”täyden palvelun moottoripyöräkaup-

ravintola tarjoaa letkeän ympäristön naut-

Salon Perniössä sijaitseviin luonnonkau-

vielä? SGN Bikes myy ja huoltaa Harrikoita täyden palvelun periaatteella. Tule mukaan

Ravintola Blankoon! Aurakadulla sijaitseva

TGIF – Ekonomi After Work Joka kuukauden ensimmäinen perjantai. Kevään ja kesän perjantait 4.4, 2.5., 6.6., 4.7. ja 1.8. klo 16.30 – 19.00 tai sitten vieläkin pidempään. Ravintola Blanko, Aurakatu 1, TGIF - Ekonomi After Work kerää kaikki ekonominmieliset yhteen kuukauden en-

aikana käymme tehdasvierailulla Teijo-taloilla, teemme kiertoajelun historiallisessa Teijon kylässä, virkistäydymme luontopolulla ja tutustumme oppaan johdolla Mathildedalin ruukkimiljöön historiaan ja nykypäivään sekä alpakoiden kasvatukseen (eläimiä pääsee myös silittämään). Ostosmahdollisuus on mm. alpakkakehräämön puodissa ja antiikkiliikkeessä.

Top 3 tapahtumat • Aamiaisseminaari: Työniloa organisaatioon • Retki Teijon ja Mathildedalin ruukkimaisemiin • EkonomiJazz

Koko perheen tapahtuma. Lasten ikä-

suositus kouluikäiset. Mukaan mahtuu 50 henkilöä. Hinta 25€ jäsenet, 30€ aikuiset ja lapset alle 12 v. 25€, sisältää kuljetuksen, lounaan ja tarjoilua yritysvierailulla sekä opastuksen. Ilmoittautumiset ja maksut ajalla 2.4.-14.4. Maksut viitteellä 03052.

Turun Seudun Ekonomit 2/2014 I 17


Tapahtumiin ilmoittautuminen Tapahtumiin ilmoittaudutaan SEFEn nettisivujen kautta www.sefe.fi. SEFEn jäsensivuille pääset kirjautumaan etusivun ylälaidan ”Jäsenpalvelu” -linkin kautta. Käyttäjätunnuksena toimii SEFEn jäsennumerosi (löytyy jäsenmaksulaskusta, rekisteriotteesta, uutiskirjeestä tai Ekonomilehden takakannen osoitteesta). Salasana on henkilötunnuksesi loppuosa. Salasanan voit muuttaa kirjautumisen jälkeen.

Kun olet kirjautunut SEFEn jäsensivuille,

valitse ”Ilmoittaudu tapahtumiin”. Lisätietoa tapahtumasta näet klikkaamalla tapahtuman otsikkoa. Ilmoittautuminen tapahtuu

Viime vuoden Pori Jazz -retki oli onnistunut. Kuva Maija Sormunen.

”Ilmoittaudu”-painikkeen kautta. Ilmoittautumisesta lähetetään pääsääntöisesti

misajan kuluessa tapahtumalistan lopusta

Vauvahierontaa Perjantai 9.5. klo 10.00 – 11.00 Turku, paikka ilmoitetaan myöhemmin (lähellä Turun keskustaa)

kohdasta ”Minun tapahtumani”.

Ohjauksesta huolehtii Hoitola Elli Pärssinen.

vahvistusviesti sähköpostiisi. Voit tarkastella ja muuttaa ilmoittautumisiasi ilmoittautu-

Jokainen osallistuja saa mukaansa myös Ongelmatilanteissa saat apua rekisterisih-

vauvahierontaoppaan. Varaathan mukaan

teeriltä jasenrekisteri@sefe.fi ja puh. 020

pehmusteen kuten ison pyyhkeen tai pei-

693 200. Halutessasi voit ilmoittautua myös

ton lapsen alle. Soveltuu erityisen hyvin

TSE ry:n toimistoon, yhteystiedot alla –

lapsille 1-6 kk, myös hieman vanhemmille.

huomioi toimiston aukioloajat.

Mukaan mahtuu 20 vanhempi-vauva –

paria. Hinta 15 €/jäsen. Hinta voi olla myös Ilmoittautumisen peruuttaminen

vähemmän riippuen osallistujamäärästä.

Koko perheen retki Särkänniemen Elämyspuistoon Lauantai 24.5. Särkänniemi, Tampere Kuljetus omilla kyydeillä (ei yhteiskuljetusta). Pirkanmaan Ekonomit järjestävät jo perinteeksi (4. kerta) muodostuneen ekonomiperhetapahtuman Tampereen Särkänniemessä lauantaina 24.5. Viimeksi paikalla oli 230 henkilöä. Tarkemmat tiedot ohjelmasta, kokoontumisen kelloajasta ja paikasta ilmoitetaan myöhemmin. Seuraa ilmoittelua

Koko perheen tapahtuma. Hinta Elä-

Mahdolliset peruutukset tulee tehdä

HUOM. maksetaan käteisellä paikan päällä.

ilmoittautumisajan kuluessa. Tällöin myös

Ilmoittautumiset ajalla 2.4. – 30.4.

mys-avain 31 € (normaalihinta 27/35 €)

Golf-kurssit (2 kpl) vasta-alkajille ja vähän enemmän pelanneille Viikot 21-23

Ilmoittautumiset ja maksut ajalla 2.4.- 28.4.

jo maksettu osallistumismaksu palautetaan. Peruutus onnistuu samassa paikassa kuin ilmoittautuminen tai halutessasi TSE ry:n toimiston kautta. SEFEn jäsensivujen tapahtumalistan lopun ”Minun tapahtumani” -kohdassa klikkaa ”Peruuta osallistuminen”. Maksullisista tapahtumista peritään maksu viimeisen ilmoittautumispäivän osallistujalistan mukaan – siis esteen ilmaantuessa muistathan perua osallistumisesi ajoissa! Tapahtumien maksut Tapahtumien osallistumismaksut tulee suorittaa viimeiseen mainittuun maksupäivään mennessä TSE ry:n tilille: Turun Seudun Ekonomit ry, Turun Seudun Osuuspankki FI75 5710 0420 2539 32. Maksaessa tulee mainita tapahtuman viitenumero,

Ipana-avain 26 € (normaalihinta 31/29 €). Maksut viitteellä 24057. Elämys-avain sisältää sisäänpääsyn sekä

Yhdistys järjestää golfin lajikokeilun kevään aikana. Kurssiajankohta on viikkojen 21-23 aikana. Kurssi on 9 tuntia, jonka jälkeen halukkailla on mahdollisuus suorittaa myös green gard. Lajia hieman jo harrastaneille räätälöidään oma kurssi samana ajankohtana. Paikka, päivät ja kurssin hinta vahvistetaan mahdollisimman pian. Seuraa ilmoittelua.

TSE ry:n toimisto

Toimistosihteeri Marjatta Postinen Käsityöläiskatu 17 D 79, 20100 Turku puh. (02) 469 0680, s-posti: tsery@co.inet.fi Aukioloajat: ma–to klo 9–14, pe suljettu Toimisto on suljettu 1.6. -31.8.2014.

Elämyspuistoon että kaikkiin Elämyspuiston kohteisiin (Akvaario, Planetaario, Delfinaario, Lasten Eläintarha, Näsinneula ja Sara Hildenin taidemuseo) ja sallittuihin huvilaitteisiin. Ipana-avain (alle 120 cm:lle) sisältää sisäänpääsyn Elämyspuistoon ja kaikkiin Elämyspuiston kohteisiin (kts. yllä) ja sallittuihin huvilaitteisiin.

Puheenjohtaja Heidi Mäkinen, puh. 040 681 4414 Tapahtumavastaava Eija Arvonen, puh. 041 468 3240

joka löytyy tapahtumailmoituksesta.

www.turunseudunekonomit.fi 18 I18Turun I Turun Seudun Seudun Ekonomit Ekonomit 2/2014 2/2014


EkonomiJazz Lauantai 19.7. Porin Seudun Ekonomit ovat jälleen kerran kutsuneet meidät perinteiseen EkonomiJazz –tapahtumaan. Lähde mukaan yhteiskuljetuksella kokemaan Pori Jazzin upea tunnelma, nauttimaan jazz-coctailbuffetista ja verkostoitumaan muiden alueiden ekonomien ja avecien kanssa. Varaa jo nyt almanakkaasi heinäkuinen lauantai ja seuraa ilmoitteluamme lisätietoja varten. Tavataan jazzeillla! Avec-tilaisuus. Mukaan mahtuu 50 henkilöä. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisohjeet lähetetään sähköisessä uutiskirjeessä ja nettisivuilla. Jäsentoive: Päiväretki Eduskuntaan Torstaina 16.10. Eduskuntatalo, Helsinki Tutustumme opastetulla kierroksella Eduskunnan tiloihin ja toimintaan, saamme seurata Eduskunnan kyselytuntia sekä lopuksi pääsemme

tapaamaan

kansanedustaja

Anne-Mari Virolaista Kokoomuksen ryhmähuoneeseen. Varaa aika kalenteriisi. Retken tarkempi ohjelma ja aikataulu vahvistuvat myöhemmin. Tarkemmat tiedot yhdistyksen seuraavassa jäsenlehdessä, joka ilmestyy viikolla 35.

Avec-tilaisuus. Yhteiskuljetus bussilla

Turusta Helsinkiin ja takaisin. TSE Sport – Turun Seudun Ekonomien urheiluseura TSE Sportin on tarkoitus tuoda yhteen ekonomeja rennon leikkimielisen liikunnan pariin tarjoamalla viikoittaisia liikuntamahdollisuuksia ja eksoottisempia lajikokeiluja. TSE Sport aloittaa toimintansa yhteislenkeillä ja yhteisvuoroilla (yhdesssä KY-Sportin kanssa), sekä kuntotestauksilla ja lajikokeiluilla. Kesälle varataan nurmikenttä jalkapalloon ja syksylle/talvelle salivuoro vaihtuviin lajeihin. Tulossa myös ekonomien juoksuhaaste, joten seuraa ilmoittelua uutiskirjeissä sekä nettisivuilla. Seura etsii aktiivisia jäseniä. Lisätietoja seuran toiminnasta ja tapahtumista antaa Tommi-Juhani Jokinen p. 044 557 1551 sekä Tomi M. Virta-

Lähde Olutseuran mukana Pietariin! Tervehdys Olutseuran reissaajat ja ystävät!

Olemme matkustelleet vuosittain 1995 alkaen ensin ympäri entistä ”Itä-Eurooppaa” ja sittemmin myös muuta Eurooppaa. Matkoja on jo tehty melkoinen määrä, viime vuosina jopa 2-3 vuodessa. Varsinaisia reissuja on tehty keväällä ja syksyllä, yksi pidempi lentäen ja toinen bussilla lähialueille. Se kolmas on perinteinen oopperamatka Tallinnaan jouluna. Tämän vuoden päämatka on syksyinen Unkarin viiniretki, jonka 40 paikkaan ilmoittautui parissa päivässä 48 henkeä. Olen saanut houkuttelevan tarjouksen kevätmatkaksemme. Pietari on jonkin aikaa jo ollut suunnitelmissamme esillä ja sitä on kyselty. Nyt tarjolla on neljän päivän (torstai-sunnuntai) bussimatka: hyvin varhainen lähtö Turusta, ensimmäisen päivän kohteina Karjalan Kannas ja Terijoki, Kronstadtin linnoitussaari ja -kaupunki, Pietarhovin palatsialue ja illalla majoitumme Pietariin. Pietarin nähtävyyksiin tutustumme kaksi päivää, kenties Mannerheimin jalanjäljissä. Sunnuntaina on lähtö kotiin ja paluumatkalla tutustuminen Viipuriin. Matkan aika 24.-27.4.2014 (pääsiäisen ja vapun välissä)

Kysy vapaita paikkoja!

Matkan hinta peruspaketti 400 €/per henki sisältäen • bussikuljetuksen Turku - Pietari - Turku • aamiainen ja majoitus 2 h huoneessa hotelli Moskovassa t.net • lounas neljänä päivänä kimmo@palose • ryhmäviisumi (jos on oma viisumi, 75 euroa) • hoitokuluvakuutus • kiertoajelu Pietarissa Lisäksi hintaan lisätään vierailukohteiden pääsymaksut, jotka eivät vielä ole tiedossa. Ohjelma tarkentuu, kun matkaan lähtö varmistuu. Mukaan tarvitaan vähintään 30 hlöä ja otetaan enintään 40 hlöä. Vastuullinen matkanjärjestäjä JaPi-Matkat Oy, Hamina Vastuuton Hurtownia Tours Kysy vapaita paikkoja heti, tai viimeistään 31.3. sähköpostilla osoitteesta: kimmo@paloset.net

nen p. 050 601 77. Lämpimästi tervetuloa mukaan liikkumaan ja tutustumaan erilaisiin lajeihin.

Reissuterveisin Turun Ekonoominen Olutseura / Hurtownia Tours psta Kimmo Palonen

I Kuva SXC-kuvapankki Turun Seudun Ekonomit 2/2014 I 19


Turun Seudun ry Turun Seudun Ekonomien jäsenlehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa, ja se luetaan kannesta kanteen. Lehti saavuttaa 2500 ekonomia Turun seudulla ja lisäksi lehti lähetetään valtakunnallisesti 25 ekonomiyhdistyksen johtokunnalle.

• • •

Mediakortti 2014

Paketti 1300 € Kaksi koko sivun mainosta (210 x 297 mm) kahdessa lehdessä tai yksi aukeaman mainos (420 x 297 mm) yhdessä lehdessä Nimi www-sivujen sponsorointiosiossa Bannerinäkyvyys yhdistyksen sivuilla kolme kuukautta

Paketti 700 € • • •

Kaksi puolen sivun mainosta (105 x 297 mm tai 210 x 148 mm) kahdessa lehdessä tai yksi koko sivun mainos (210 x 297 mm) yhdessä lehdessä Nimi www-sivujen sponsorointiosiossa Bannerinäkyvyys yhdistyksen sivuilla kolme kuukautta

Paketti 350 € • •

Yksi puolen sivun mainos (105 x 297 mm tai 210 x 148 mm) yhdessä lehdessä Nimi www-sivujen sponsorointiosiossa

Ilmoitus 150 € 1/8 sivun mainos (90 x 65 mm) yhdessä lehdessä

banneri 150 € •

Bannerinäkyvyys yhdistyksen sivuilla kolme kuukautta

sähköinen jäsenkirje 225 € • • • • •

Ilmoitus/mainos, joka sisältää jäsenedun Turun Seudun Ekonomit ry:n jäsenille Mahdollisuus logoon ilmoituksen yhteydessä Linkki ilmoittajan nettisivuille 1 jäsenetu/jäsenkirje Jäsenkirje tavoittaa sähköpostilla n. 2000 Turun Seudun Ekonomien jäsentä

LEHDEN AINEISTOPÄIVÄT 2/2014 3/2014 4/2014

Aineisto (päätoimittajalle) 3.3. Ilmestyy viikolla 14. Aineisto (päätoimittajalle) 28.7. Ilmestyy viikolla 34. Aineisto (päätoimittajalle) 6.10. Ilmestyy viikolla 45.

Tiedustelut ja varaukset tsery@co.inet.fi tai toimisto puh. 02 469 0680 Toimistoajat: ma–to 9–14, pe suljettu

TEMA-TEAM 12430-14