TURUN SEUDUN EKONOMIT RY JÄSENLEHTI 1/2014

Page 1

JÄSENLEHTI I 1/2014

Vuoden 2014 teemana hyvinvointi. Luvassa paljon mielenkiintoisia tapahtumia ja haastatteluja.

UUSI VUOSI UUSIA KASVOJA YHDISTYKSESSÄMME. MERKURIUKSEN KARNEVAALIT JO 24. KERRAN. BAARIMESTARI JOHDATTELI DRINKKIEN SALOIHIN. I TAPAHTUMIA I KEVÄTKOKOUS I KOULUTUKSIA I


”Kun perustat ovat kunnossa, voidaan hyvillä mielin jatkaa eteenpäin.”

Perustat kunnossa ”TSE ry:n uudeksi puheenjohtajaksi on valittu Heidi Mäkinen.”

H

jäsenten tavoitettavissa. Ilmoittaudu roh-

tamuksesta ja lähden hyvillä mielin

Luvassa hyvinvointia, jäsenhankintaa ja yhteistyön tehostamista

luotsaamaan johtokuntaa uuteen

Vuoden 2014 teemaksi on valittu hyvinvoin-

verkostoitumaan tai muuten vain pitämään

vuoteen ja uusiin haasteisiin. Edeltäjälleni Vil-

ti, kattaen henkisen ja fyysisen hyvinvoin-

hauskaa. Vietetään mukavia hetkiä yhdessä

le Niukolle ja myös muille erovuorossa olevil-

nin. Tärkeän teeman ympärille on perus-

ekonomien ja avecien parissa.

le johtokuntalaisille suuri kiitos hyvästä työs-

tettu TSE Sport -kerho tuomaan liikunnan

tä ja lukuisista uudistuksista, joita olemme

iloa ja hyvinvointia jäsenillemme. Tämän

Heidi Mäkinen

toteuttaneet viimeisten vuosien aikana. Me

vuoden toiminnassa painopiste on myös

puheenjohtaja

varsinaissuomalaiset olemme aina olleet niin

jäsenhankinnalla ja -pidolla. Tulemme pa-

SEFEen liittyvien kuin monien muiden uudis-

nostamaan uusien jäsenten kontaktointiin

tusten toteuttajana joko pilotteja tai kärkikas-

ja aktivoimaan heitä mukaan yhdistyksen

Ikä syntynyt v. 1964, Vaasa

tissa. Tästä perinteestä tullaan pitämään kiin-

monipuoliseen toimintaan. Alueellinen yh-

Valmistunut v. 2006 Turun

ni jatkossakin. Kun perustat ovat kunnossa,

teistyö on tärkeää ja sen tehostaminen tulee

kauppakorkeakoulu, aikuisopiskelija

voidaan hyvillä mielin jatkaa eteenpäin.

näkymään TSE ry:n ja TuKY ry:n yhteistyössä

Perhe tytär Mira,

maisterivaiheen opiskelijoiden aktivointina

TSE ry:n johtokuntatyöskentely tutuksi kahden vuoden aikana

opiskelee Turun kauppakorkeakoulussa

sekä tiivistyvänä yhteistyönä ruotsinkielisen

Työ myynti- ja kehittämispäällikkö,

sisaryhdistyksen Merkur rf:n kanssa. Kaikki

DFC Nordic Oyj/Joustoraha

Puheenjohtajaehdokkaaksi oli helppo lähteä,

painopistealueet tulevat näkymään jäsenis-

Harrasteet tanssilliset zumba, nia,

koska olen ylpeä yhdistyksemme avoimesta,

töllemme TSE ry:n eri medioissa sekä me-

itämainen tanssi ja TSE ry

toimeliaasta ja keskustelevasta johtokunnas-

dianäkyvyyden kehittämisessä.

Motto Koskaan ei ole liian vanha

aluan kiittää TSE ry:n jäseniä luot-

ta. Yhdistyksemme on aktiivisimpia tapahtume ja uutiskirjeemme sisältö on laadukas

TSE ry:n jäsenyys toimii kaikissa elinkaaren vaiheissa

näyte vapaaehtoistyöstä ja toimintaamme

Pyrimme tarjoamaan kaikille jäsenillemme

kuvastaa avoin kehittämisen ilmapiiri. Viimei-

monipuolisia tapahtumia, koulutusta sekä

set kaksi vuotta olen toiminut johtokunnassa

verkostoitumista ikään, sukupuoleen, per-

vastuualueena 75-vuotisjuhlavuosi. Lisäksi

hestatukseen tai työsuhteen laatuun kat-

järjestin seitsemän tapahtumaa vuoden 2013

somatta. Samat pelisäännöt toimivat myös

aikana tapahtumatyöryhmän jäsenenä. Va-

johtokuntatyöskentelyssä, jossa erilaisuus

paaehtoistyö on ollut mielekästä, erittäin an-

on rikkaus ja vahvuutemme. Johtokunta-

toisaa ja työ on opettanut tekijäänsä hyvässä

laiset osallistuvat usein tilaisuuksiin pysy-

porukassa.

äkseen ajan tasalla ja ollakseen paremmin

manjärjestäjiä SEFE-yhteisössä, jäsenlehtem-

”Me varsinaissuomalaiset olemme aina olleet uudistusten toteuttajana joko pilotteja tai kärkikastissa. Tästä perinteestä tullaan pitämään kiinni jatkossakin.” 2 I Turun Seudun Ekonomit 1/2014

keasti mukaan tapahtumiin kehittymään,

oppimaan uutta.


12

Roni Lehti

10 Ekonomista kotibaarimestariksi. Tutustuimme drinkkien saloihin.

Pääkirjoitus 2

4 Lehden päätoimittaja vaihtuu 6 Yks ekonomi Turuust´ 7 Hallituksen uudet jäsenet esittäytyvät 8 Merkuriuksen karnevaalit Caribia Areenassa 10 Mennyttä muistellen, tulevaa odottaen

Esko Keski-Oja

SXC-kuvapankki

Merkuriuksen karnevaaleja juhlittiin jo 24. kerran. Tapahtumapaikkana oli Caribia Areena.

16

Alumni kutsui. Lauri Kivisestä Vuoden Alumni.

12 Työyhteisötaidoilla hyvinvointia 14 Startup-yrityksen verkosto 15 Turun KY:n kuulumiset 16 Tapahtumat ja yhteystiedot 17 Mediakortti 20 Ekonomista kotibaarimestariksi

Julkaisija Turun Seudun Ekonomit ry Päätoimittaja Anne-Mari Niemelä Ulkoasu Jani Käsmä, www.kasma.fi Kannen kuva Roni Lehti Paino Tema-Team Oy, Turku Jäsenlehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Aineisto Lehden 2/2014 aineistopäivä 3.3.2014 jakelu Lehti 1/2014 ilmestyy viikolla 4. Levikki 2 500 kpl, ISSN 1797-5964

Turun Seudun Ekonomit 1/2014 I 3


Mercanto-mieskvartetti viritti yleisön juhlatunnelmaan.

Mennyttä muistellen ja tulevaa innokkaasti odottaen Tapahtumarikas juhlavuosi

Tapahtumatarjonta tarjosi vinkkejä kotona

Yhdistyksen vuoden 2013 huikea, noin 50 tapahtumasta koostuva tapahtumatarjonta rakennettiin vahvasti juhlavuosi-teeman ympärille. Vuoden kohokohta oli maaliskuun 75-vuotisjuhla, joka keräsi Marina Palaceen suuren joukon yhdistyksen jäseniä aveceineen.

pilan puutarhakeskuksen käynti taas antoi

järjestettäviin juhliin. Vierailulla Iittalan myymälään saatiin ideoita juhlakattauksiin. Kaupajatuksia kodin ja pihan kaunistukseen ennen juhlia. Drinkkikurssilla puolestaan opittiin, miten ekonomi voi loistaa baarimestarina. Juhlavuoden kunniaksi käytiin useammalla retkellä. Viking Grace -risteilyllä päivitettiin tietoutta siitä, mikä markkinoinnissa on tärkeää ja ihailtiin Itämeren uutta lippulaivaa erikoisohjelman merkeissä. Paraisten Nord-

J

kalkin avolouhosvierailun yhteydessä ihasuhliin valmistauduttiin etukäteen niin

teltiin myös juhlavaa Furuvikin kartanoa.

naisten kuin miesten pukeutumisillan

Muutaman vuoden tauon jälkeen suunnat-

merkeissä. Muotitalo Ra-Ke:ssa upeita

tiin lisäksi Pori Jazzeille jammailemaan.

asuja esittelivät mannekiineina sädehtineet yhdistyksen jäsenet. Miesten klassisen pu-

Juhlavuosi ei kuitenkaan ollut ihan pelkkää

keutumisen saloihin tutustuttiin Herrainpu-

juhlaa vaan juhlahumun lomassa kehitet-

kimossa.

tiin myös ammattilista osaamista monipuolisen koulutustarjonnan merkeissä.

4 I Turun Seudun Ekonomit 1/2014

Kuvassa Vuosien 2012 – 2013 tapahtumavastaava Ringa Masalin

Uuden ilmeen lanseeraus Juhlavuosi toi yhdistykselle myös uuden ulkoisen ilmeen. Maaliskuun virallisilla syntymäpäivillä julkaistiin uusi logo, joka kuvastaa hyvin sitä miten Turun Seudun Ekonomit näyttää vielä 75-vuotiaanakin tuoreelta ja raikkaalta.


2013

Kehity Virkisty Verkostoidu www.turunseudunekonomit.fi

ilmeEkonomit yhdistyksen rollupissa. TurunUusi Seudun ry on Suomen Ekonomiliitto Finlands Ekonomförbund SEFE ry:n jäsenyhdistys

G

2014 Kuluvana vuonna hyvinvointia kaikille

Luvassa vuorovaikutteisuutta ja keskustelua

Turun Seudun Ekonomien kuluvan vuoden teemaksi on valittu hyvinvointi, joka tulee näkymään kaikessa tekemisessä vuoden 2014 aikana.

vuoden monipuolisia jäsentilaisuuksia jäsenten ammatillista ja henkilökohtaista hyvinvointia tavoitellen. Olemme kuunnelleet jäsenten toiveita herkällä korvalla ja muokanneet niiden mukaan tapahtumien sisältöä sekä terävöittäneet painopisteitä

T

tapahtumapalautteiden perusteella. Luvasärkeä painopiste on myös jäsen-

sa on mm. sisällöltään mielenkiintoisia ja

hankinnassa ja yhteistyössä. Tulem-

hyödyllisiä paikallisia yritysvierailuja. Myös

me panostamaan uusien jäsenten

suositut aamiaisseminaarit jatkuvat pai-

kontaktointiin ja aktivointiin sekä tehos-

nottaen mahdollisuuksien mukaan enem-

tamme alueellista yhteistyötä TuKY ry:n

män vuorovaikutteisuutta ja keskustelua.

sekä TSE ry:n ruotsinkielisen sisaryhdistyk-

Vapaa-ajalle löytyy teatteria, konsertteja,

sen Merkur rf:n kanssa.

liikunnallista aktiviteettia ja retkiä muita perheenjäseniä unohtamatta. Kaikki ekonomijäsenet – voidaan hyvin ja nähdään

raafisen ilmeen takana on Jani

tapahtumissa!

Käsmä, joka ansiokkaasti uudisti yhdistyksen

Tapahtumatyöryhmä on rakentanut tämän

viestintämateriaalit

2010-luvulle. Uusi ilme näkyy niin tapahtumien emäntien ja isäntien nimikylteissä, mediakortissa ja ennen kaikkea jäsenlehdessä. Lehti on juhlavuoden aikana kokenut todellisen muodonmuutoksen ja on

Kuvassa Kauden 2014-2016 puheenjohtaja Heidi Mäkinen

yhdistykselle tärkeä käyntikortti. Paperisen lehden ohella jäsenlehteä voi lukea myös

Viestinnän tavoitteena tänä vuonna on

sähköisessä muodossa.

hyödyntää eri medioita monipuolisesti toinen toistaan tukien. Olemme päättäneet

Vuodesta 2013 teki viestinnällisesti mer-

jalkautua sosiaaliseen mediaan Facebook-

kittävän myös Turun Seudun Ekonomien

tilin kautta ja jatkaa juhlavuonna aloitettua

75-vuotishistoriikki, jonka kirjoitti Tuomas

verkkosivujen

Salvi historiikkityöryhmän tuella. Se on ai-

verkkosivut, sähköinen jäsenkirje sekä Fa-

nutlaatuinen katsaus yhdistyksen mennei-

cebook mahdollistavat jatkossa jokaiseen

siin vuosikymmeniin ja tekstiä on elävöitet-

tilanteeseen ja tarkoitukseen sopivimman

ty lukuisin kuvin.

viestin ja kanavan.

Kuvassa Vuosien 2013 – 2014 viestintävastaava Maija Sormunen

uudistamista.

Jäsenlehti,

Kuvassa Vuoden 2014 tapahtumavastaava Eija Arvonen

I Tekstit I Juhlakuva

Ringa Masalin, Maija Sormunen, Heidi Mäkinen ja Eija Arvonen Risto Kuitunen

”Olemme kuunnelleet jäsenten toiveita ja muokanneet niiden mukaan tapahtumien sisältöä sekä terävöittäneet painopisteitä tapahtumapalautteiden perusteella.” Turun Seudun Ekonomit 1/2014 I 5


”Turun Seudun Ekonomit ry:n lehden päätoimittaja vaihtuu vuodenvaihteessa.”

Juhlavuosi päättyy...

...mutta juhlat jatkukoon...

P

O

äätoimittajavuoteni oli juhlallisuuksineen mielenkiintoista ja antoisaa aikaa. Vuoden 2013 ensimmäinen lehti avasi uuden visuaalisen ilmeemme kavalkaadin, jota saamme

nyt myös nettisivujen, uutiskirjeen, logon yms. muodossa ihastel-

n oikein mukavaa aloittaa jäsenlehtemme päätoimittajuus ja jatkaa uuden ilmeen jalkauttamista. Kulunut vuosi johtokunnassa ja lehtitiimin jäsenenä on antanut

minulle hyvät eväät lehden rakentamiselle jatkossa.

la. Uuden taittajamme Jani Käsmän kanssa pääsimme puhtaalta pöydältä työstämään uudenlaista lehteä yhdistykselle. Pohdim-

Lehti ilmestyy tänäkin vuonna neljä kertaa ja kertoo jokaisessa

me ulkoasua, tekstejä, värejä, sisältöä, kuvia, mediatietoja, juttu-

numerossa vuositeemaamme eli hyvinvointiin liittyvän ekonomi-

jen järjestystä, yhteneväisyyttä kaikkien neljän lehden kesken.

tarinan otsikolla ”Yks ekonomi Turuust”. Lisäksi haluamme myös esitellä eri työryhmiemme toimintaa ja tiimejä lähemmin - herä-

Olemme

”Kiitokset kaikille lukijoillemme. Muistattehan, että lehden voi tilata myös sähköisesti ilmoittamalla siitä toimistollemme.”

saaneet

vuoden

tellen vaikka juuri sinun kiinnostustasi hakea ryhmän toimijaksi.

aikana kirjoittaa niin juhlista

Kerromme myös terveisiä sanoin ja kuvin monista järjestämistäm-

kuin

valmistautumi-

me tapahtumista sekä julkaisemme aina lehden lopussa tulevien

seen liittyvistä tapahtumista.

tapahtumien listan, joka kannattaa lukea tarkkaan. Paljon mielen-

Lehtemme on tähän saakka

kiintoisia kohteita on luvassa. Jokaisessa lehdessä esitellään myös

ollut tärkein tiedotuskanavam-

yksi viimeisimmistä Turun yliopiston väitöskirjoista kauppakor-

me mm. tapahtumien osalta

keakoulun piiristä sekä tuodaan jäsenistölle tiedoksi Turun KY:n

ja lehti pysyy sellainena yhä

ja SEFEn terveisiä ajankohtaisista asioista. Otamme mielellämme

jatkossa. Vuoden aikana on

vastaan myös mainoksia, jotka siis tavoittavat noin 2300 ekono-

tehty monia uudistuksia myös

mia Turun alueella sekä luonnollisesti tukevat toimintaamme pai-

juhliin

verkkopuolen näkyvyydessä. Mielenkiintosia juttuja tapahtu-

natuskuluja kattamalla.

mista ja muusta ajankohtaisesta saa jokainen jäsenemme lukea lehden lisäksi verkosta ja voi sieltä jokunen oma kuvakin löytyä.

Jäsenenä voit myös aina antaa

palautetta

leh-

Päätoimittaja kiittää ja kumartaa sekä iloisin mielin luovuttaa

den sisällöstä ja ehdottaa

vetovastuun tulevalle päätoimittajalle Anne-Mari Niemelälle.

uusia aiheita päätoimit-

Kiitokset kaikille lukijoillemme, muistattehan, että lehden voi ti-

tajalle. Tavoitteenani on

lata myös sähköisesti ilmoittamalla siitä toimistolle osoitteeseen

ylläpitää mielenkiintoista

tsery@co.inet.fi.

lehteä, jonka jäsenet luke-

”Voit aina antaa palautetta lehden sisällöstä ja ehdottaa uusia aiheita päätoimittajalle.”

vat kannesta kanteen saa-

I Maija Tähtinen

den ideoita, vinkkejä ja tukea omalle ekonomipolulleen.

I Anne-Mari Niemelä

6 I Turun Seudun Ekonomit 1/2014


Yks ekonomi Turuust’

Vuoden 2014 lehden teema on hyvinvointi. Tällä Yks ekonomi Turuust´ -palstalla julkaisemme aiheeseen liittyvän ekonomitarinan. Vuoden ensimmäisessä lehdessä esittäytyy markkinointi- ja viestintäpäällikkö sekä life coach Nina Andersson.

”Minusta piti tulla jotain ihan muuta kuin ekonomi. Vahvimmat kilpailevat ammatit olivat erityisopettaja ja taideterapeutti. ”

H

Nina Andersson

markkinointi- ja viestintäpäällikkö sekä life coach

iukan vahingossa löysin kuitenkin itseni Åbo Akademin

taa? On ihan tavallista, että itse kullakin joskus ajatus jumittuu tai

Hankenilta markkinointia lukemasta. En ole kohtaloani ka-

sitä kokee hetkellisesti olevansa jotenkin hukassa. Silloin jo muu-

tunut, sillä ekonomintutkinto on antanut hyvät eväät moni-

tama valmennuskerta voi auttaa valmennettavaa selkeyttämään

puoliselle tekemiselle. Olen vuosien varrella saanut myös mukavasti

päämääriänsä. Siinä missä nyt jo niin tutuksi tullut personal trainer

toteuttaa sekä visuaalista että kirjallista luovaa puoltani töissäni tuote-,

valmentaa fyysistä puolta, life coach valmentaa mieltä. Valmennus

yhteys- sekä tällä hetkellä markkinointi- ja viestintäpäällikkönä.

pohjautuu kognitiiviseen kolmioon (kts. kuva ohessa), ratkaisukeskeisyyteen sekä positiiviseen psykologiaan. Valmennuksessa katse

Life coachiksi intouduin opiskelemaan toimittuani Åbo Akademissa

on tiukasti tulevaisuudessa, tavoitteiden määrittämisessä ja mene-

opiskelevan nuorukaisen mentorina. Kokemus herätti minut tajua-

telmissä tavoitteiden saavuttamiseksi. Asenne ratkaisee, innostu-

maan, kuinka kertyneellä elämän- ja työkokemuksellani sekä omalla

nut ja fokusoitunut mieli johtaa parempiin tuloksiin.

innostuneella asenteellani voisin olla muille avuksi. Kun helsinkiläinen Valmentamo aloitti ensimmäisen life coach –koulutuksen Turussa loka-

Life coacheja tuntuu syntyvän aika tiuhaan tahtiin. Itse teen tätä

kuussa 2012, päätin osallistua siihen ja valmistuin työni ohessa syksyllä

toistaiseksi matalalla profiililla, mutta hyvät palautteet ovat kan-

2013. Olen ”ikuinen opiskelija” eli janoan koko ajan uutta tietoa. Olen

nustaneet harkitsemaan valmentamisen isompaa roolia jatkossa.

selvästi perinyt molemmilta vanhemmiltani ”kurssigeenin” ja opiskelu

Intohimoni löytyy työelämän lukuisista haasteista ja itse kunkin

taitaakin olla rakkain harrastukseni. Vuosina 2007-2008 opiskelin niin

roolista ja vastuusta hyvän työilmapiirin syntymiseksi ja vaalimi-

ikään työn ohessa ja suoritin julkaisugraafikon ammattitutkinnon.

seksi. Parasta on, kun kohtaan osaavan ihmisen, joka ei alussa itse näe omia piileviä vahvuuksiaan ja voimavarojaan. Ja sitten yhtäk-

Life coaching on vielä verraten tuntematon käsite, joka on suomen-

kiä PAM – lamppu syttyy! Oivallus onkin yksi valmennusprosessin

nettu elämäntaidon valmennukseksi. Mutta mitä se oikeasti tarkoit-

avainsanoista. Life coach ei siis neuvo, konsultoi eikä toimi terapeuttina. Vastaukset on aina valmennettavalla, hyvä valmentaja auttaa oikeilla kysymyksillä valmennettavaa oivaltamaan ratkaisun

Kognitiivinen kolmio

avaimet ja kannustaa tätä itseohjautuvuuteen.

Ajatus

Terveiseni lukijoille Kun opimme ensin paremmin ymmärtämään itseämme, sen jälkeen voimme paremmin ymmärtää myös muita. Meitä on moneksi ja erilaisuutta tarvitaan. Koska totuus on, että toista ihmistä ei voi muuttaa, lähtee muutos aina ihmisestä itsestä. Mielen voima on huikea. Kannattaa siis valita ajatuksensa tarkkaan.

Toiminta

Tunne

I Teksti Nina Andersson I Kuva Piritta Forss

Turun Seudun Ekonomit 1/2014 I 7


Hallituksen vät uudet jäsenet esittäyty

Inka Tähtinen

Tommi-Juhani Jokinen

Jäsenvastaava, II tapahtumavastaava, II talousvastaava

Opiskelija- ja nuorekonomivastaava, TSE ry Sport -vastaava

Hei! Olen paljasjalkainen turkulainen ja Åbo Hankenin alum-

Turun Seudun Ekonomit

ni. Pääaineeni oli laskentatoimi, jonka lisäksi olen suorittanut

ja

kauppaoikeudesta pitkät sivuaineopinnot sekä KLT-tutkinnon.

viime vuosien aikana pa-

Työskentelin jo koko opiskeluaikani taloushallinnon tehtävissä

nostaneet vahvasti vas-

ja työkokemusta onkin kertynyt niin tilitoimistoista kuin esim.

tavalmistuneisiin nuoriin

pörssiyhtiön pääkonttorilla laskenta-asiantuntijana ja controlle-

ekonomeihin. Tätä koh-

rina toimimisesta. Nykyisin työskentelen tilintarkastuksien paris-

deryhmää on tavoiteltu

sa. Niiden ohella olen osallistunut myös muihin mielenkiintoisiin

myös aktiivisella toimin-

projekteihin, mm. yritysjärjestelyihin.

nalla valmistumassa olevi-

Ekonomiliitto

ovat

”Rakennetaan siis yhdessä Turun Seudun Ekonomeista yhteisö, johon halutaan liittyä ja johon kuuluminen kannattaa!”

en kauppatieteilijöiden keskuudessa. Viimeisen parin vuoden aikaVapaa-ajallani

”Olen saanut huomata, että meillähän onkin mukana todella mukavaa ja mielenkiintoista väkeä!”

tanssahtelen

na olen päässyt seuraamaan aitiopaikalta nuorekonomitoimintaan

mielelläni rokki- ja lavatanssi-

panostusta ja uskon tuovani sitä kautta vahvaa osaamista ja näke-

en sekä latinalaismusiikin tahtiin;

mystä myös Turun Seudun Ekonomien toiminnan kehittämiseen.

routakauden ulkopuolella ihailen maisemia moottoripyöräni

Opinnot toivat minut syksyllä 2007 Espoosta Turkuun. Turun

puikoissa. Reilu vuosi sitten per-

kauppakorkeakoulusta valmistuin keväällä 2013 kauppatieteiden

heeseemme tuli taas koira, tällä

maisteriksi markkinointi pääaineenani ja useimmista opiskelukave-

kertaa edelliseltä omistajaltaan

reistani poiketen löysin Turusta myös työpaikan. Viime keväästä asti

huostaan otettu laumanvarti-

olen työskennellyt tapahtumahallintapalvelua tarjoavan Lyyti Oy:n

jakoira, jonka kanssa nykyään

myyntikoordinaattorina. Siellä vastuualueenani on niin yrityksen

keikkailen vanhainkodeissa ym. laitoksissa Suomen Karva-Kaverien

myyntiputken hallinta ja myynti kuin markkinoinnin tukeminen.

riveissä. Järjestötoiminnasta minulla on paljon kokemusta niin edesVasta viime vuosina olen rohkaistunut osallistumaan aktiivi-

menneestä Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnasta kuin

semmin Ekonomiliiton ja Turun Seudun Ekonomien tapahtumiin.

sen seuraajasta Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:stä ja uudesta

Muun muassa ekonomijazzien, rivitanssikurssin ja TGIF Ekonomi

Turun yliopiston ylioppilaskunnastakin. Erityisesti näistä vaikutus-

After Work -iltojen myötä olen saanut huomata, että meillähän on-

kanavista saamani kokemusta haluan jakaa tulevalla kaudella Tu-

kin varsin oivat paikallis- ja kattojärjestöt, joiden toiminnassa on

run Seudun Ekonomien käyttöön, jotta saisimme toiminnastamme

mukana todella mukavaa ja mielenkiintoista väkeä! Kun sitten kiin-

entistä houkuttelevampaa ja kiinnostavampaa niin nuorille kuin

nostustani TSE:n toimikunta- ja johtokuntatehtäviin tiedusteltiin, ei

kokeneemmillekin jäsenillemme. Vaikka edunvalvonta onkin yksi

vastausta tarvinnut kahta kertaa miettiä.

suurimmista SEFEn tarjoamista hyödyistä jäsenille, sen arvo nähdään harvoin etukäteen. Yleensä vasta erilaisten vastoinkäymisten

Johtokuntatyöskentelyltä toivon uusia haasteita, oppia ja mie-

yhteydessä ymmärretään missä palvelua tarvittaisiin. Rakennetaan

lenkiintoisia kokemuksia sekä tietenkin yhteistyötä ja verkostoi-

siis yhdessä Turun Seudun Ekonomeista yhteisö, johon halutaan

tumista vanhojen ja uusien jäsenten kanssa. Toivottavasti siis ta-

liittyä ja johon kuuluminen kannattaa!

paamme TSE ry:n ja SEFEn tapahtumissa!

8 I Turun Seudun Ekonomit 1/2014


Maria Koponen Jäsenlehden II päätoimittaja Jo on aikoihin eletty. Minä, vuosikaudet passiivisena jäsenenä elänyt ekonomiliittolainen, olen kokenut herätyksen ja lähtenyt mukaan toimintaan. Yllätyin iloisesti siitä, että sain nauttia luottamuksesta ja minut valittiin mukaan johtokuntaan. Johtokunnan lisäksi pääsen mediaryhmässä hienojen haasteiden ääreen pohtimaan muun muassa sitä, kuinka muut kaltaiseni uinuvat jäsenet saataisiin mukaan toimintaan. Aloitin opintoni myöhäisherännäisenä ikäneitona vuonna 1999 ja valmistuin Turun kauppakorkeakoulusta vasta opintouudistuksen puristuksessa vuonna 2008 pääaineenani tietojärjestelmätiede. Työelämä oli imaissut mukaansa jo alkuvuodesta 2004, kun lähdin vuosikurssitoverini Arto Valkaman ja Mikko Koukin vuoden ikäiseen projektiin mukaan. Kyseessä oli Linnateatteri ja viihdyinkin talossa

esa le

– sa s k in e n

mi kes

k i- v ä h

älä

kaiken kaikkiaan liki yhdeksän vuotta vastaten monipuolisesti niin myynnistä, markkinoinnista kuin erilaisista tuotannon tehtävistä. Kuten vanha kansa viisaasti tuumaa, aika aikaansa kutakin.

ohjau

s p er t

ti sve

holm

Syksyllä 2012 oli minun ai-

”Pääsen pohtimaan sitä, kuinka muut kaltaiseni uinuvat jäsenet saataisiin mukaan toimintaan.”

kani lähteä Linnateatterista kohti uusia haasteita. Muutaman mutkan ja mahtavan sattuman

kautta

pyöritän

hervoton komedia nykypäivän työelämän käsittämättömyyksistä

nyt omaa yritystäni, joka keskittyy erilaisten myynnin ja markkinoinnin

tukiratkaisu-

jen tarjoamiseen ja saatanpa löytää itseni myös sponsoroinnin ja tapahtumamarkkinoinninkin parista. Ja vuoden 2014 alusta en tee töitä enää yksin, vaan riveihin astuu ensimmäinen palkkatyöläinen. Kolmihenkinen perheemme asuu Turun keskustassa, remontoi ikuisuusprojektina asuntoamme ja viihtyy autoilun parissa.

PÄ Ä N ÄY T TÄ M Ö L L Ä 2 8.2 .2 014 A L K A E N T E AT T E R I .T U R K U . F I Turun Seudun Ekonomit 1/2014 I 9


”Merkuriuksen karnevaaleja juhlittiin jo 24. kerran.”

Merkuriuksen karnevaalit hyväntekeväisyyttä tieteen tukemiseksi Turun Kauppakorkeakouluseuran vuodesta 1971 alkaen järjestämät Merkuriuksen Karnevaalit keräsivät jälleen tuhatpäisen joukon maamme talouselämän, tieteen, kulttuurin ja politiikan vaikuttajia Caribia Areenalle Turkuun lauantaina 5. lokakuuta. Tätä tieteen tukemiseksi järjestettyä gaalailtaa juhlittiin jo 24. kerran. Tapahtuman suosiosta kertoo se, että 195 euron arvoiset illalliskortit myytiin loppuun jo tammikuun alussa.

Y

LEn uutisankkurien, Piia Pasasen

tavat keskeisen osan illan hyväntekeväi-

ja Jussi-Pekka Rantasen, juon-

syystuotosta. Tällä kertaa huutokaupattiin

tamaa juhlailtaa vietettiin The Big

Antti Wihannon meklaroimana kaksi te-

Band Gala -teemalla. Illan loistokkuuden

osta: Osmo Rauhalan Double Deer – Blue

takasi valtakunnan ykkösviihdyttäjä Sami

Sun ja Ville Laaksosen Paluulento. Turun

Pitkämö uuden Big Band -orkesterinsa ja

kauppakorkeakoulusta v. 1987 valmistu-

solistinsa Saara Aallon kanssa. Illan salassa

nut Osmo Rauhala (s.1957) on yksi Suomen

pidetystä yllätysohjelmasta vastasivat puo-

tunnetuimmista

lestaan Jussu Pöyhönen, Ressu Redford,

Laaksonen (s.1978) on turkulainen kuvatai-

Jussi Rainio ja Toni Nuotio, jotka ”ysäreil-

teilija, kuraattori ja kriitikko.

Ville

lään” suorastaan riehaannuttivat salin ennennäkemättömään tanssiin.

Merkuriuksen Karnevaalien tuotto lahjoitetaan

Turun

Kauppakorkeakouluseura

Karnevaali-illan perinteisiin kuuluvat arpa-

ry:n väitöskirja- ja julkaisurahastoon sekä

jaiset ja taidehuutokauppa, jotka muodos-

nuorten

Kuvassa järjestelyistä vastannut toimikunta: Leena Virtanen, Terhikki Saari, Leevi Parsama, Mirja Junkola (koordinaattori), Yrjö Kokkonen (puh.joht.) ja Heidi Tuominen.

10 I Turun Seudun Ekonomit 1/2014

nykytaiteilijoista.

opiskelijoiden

kansainvälisten


”Jussu Pöyhönen, Ressu Redford, Jussi Rainio ja Toni Nuotio riehaannuttivat ”ysäreillään” salin ennennäkemättömään tanssiin.” opintojen tukemiseen. Seuran puheenjohtaja Matti Rihko totesikin tervetuliaispuheessaan, miten tämä ainutlaatuinen tapahtuma tuottaa tieteen tekemiselle merkittävää rahoitusta. Rahoituksen tärkeyttä korosti myös Matti Mäntymäki tohtoreiden videotervehdyksessä ja totesi myös, että se samalla osoittaa paikallisen elinkeinoelämän sitoutuneisuutta Turun kauppakorkeakouluun ja siellä tehtävään tutkimukseen. Merkuriuksen Karnevaalien 2013 järjestelyistä vastasi toimikunta, johon kuuluivat Yrjö Kokkonen (puh.joht.), Mirja Junkola (koordinaattori), Leevi Parsama, Terhikki Saari, Heidi Tuominen ja

Juhlaan oli satsattu, yksityiskohtiin oli kiinnitetty huomiota.

Leena Virtanen.

Lisätietoja Vuodesta 1971 järjestetty tapahtuma on vanhimpia ja tunnetuimpia hyväntekeväisyystapahtumia. Nimensä Karnevaalit on saanut antiikin Rooman kaupankäynnin jumalan mukaan.

Kuvia ja lisätietoja: www.merkuriuksenkarnevaalit.fi I Teksti Leena Virtanen I Kuvat Roni Lehti

Kuvassa Osmo Rauhala, Piia Pasanen ja Jussi-Pekka Rantanen.

Kuvassa Caribia Areena ennen H-hetkeä.

Kuvassa Ressu Redford, Jussu Pöyhönen ja Jussi Rainio.

Turun Seudun Ekonomit 1/2014 I 11


Ekonomista kotibaarimestariksi Mitä olisi yhdistyksemme 75–vuotisjuhlavuosi ilman upeita drinkkejä? 28 osallistujaa kokoontui Turun ammatti-instituuttiin tutustumaan drinkkien teon saloihin baarimestari Mika Tuunan ja ravintola-alan opiskelijan Joanna Hellmannin opastuksella.

M

roimasta drinkkien teon SM-

Juomakulttuuri ja suosikkidrinkit taan kuohkeaa ja siinä on huonosti toisiinsa vaihtelevat maittain

kilpailuja ja on itsekin aikoi-

sekoittuvia ainesosia esim. munaa, kermaa

Ulkomaalaisilla riittää ihmeteltävää Suomes-

naan kilpaillut ansiokkaasti. Mikan vahva

tms. Drinkin rakentaminen aloitetaan aina

sa juotavien erilaisten salmiakki-, karkki-,

ammattitaito näkyy kaikessa tekemisessä

alkoholittomasta ainesosasta, ettei juoma

maito- ja energiajuomapohjaisten drinkkien

ja hänen loihtimiaan drinkkejä voi nauttia

mene pilalle jos esim. mehu on pilaantu-

ja ”karkkishottien” suosion kanssa (Salmiak-

monessa turkulaisessa ravintolassa mm.

nut. Erilaisia liköörejä voi kerrostaa lasiin

ki, Fisherman, lakut, toffee). Lisäksi erilaisia

HK-Areenalla ja Logomossa. Lisäksi Mika

näyttävästi päällekkäin, riippuen liköörin

marjoja ja yrttejä murskataan ja siivilöidään

kouluttaa tulevaisuuden baarimestareita

sisältämästä sokerimäärästä. Vähiten soke-

mehuina ja aromeina suosittuihin drinkkei-

ammatti-instituutissa ja alan rekrytointiyri-

ria sisältävä likööri kootaan aina päällim-

hin, esim. mintun

tyksissä.

mäiseksi.

lehtiä Mojitoon.

ika oli juuri palannut tuoma-

vistaminen valitaan, kun juomasta halu-

Juomien valmistaminen Rakentaminen on juomasekoitusten yleisin valmistustapa. Sekoittamista/hämmentämistä käytetään kuivien drinkkien ja aperitiivien valmistamiseen ja kun juoman pidentäjää sekoitetaan baarilusikalla. Ra-

”Lasinen hillopurkki ja pieni keittiösiivilä kelpaavat kotikäytössä käsin ravistettaessa.”

Kodin perustarpeet ja välineet Kotiin kannattaa varata perustarpeiksi vodkaa, giniä, rommia, viskiä, Kahluaa, Grand Marineria ja noin 5–10 erilaista likööriä. Lasinen hillopurkki ja pieni keittiösiivilä kelpaavat mainiosti kotikäytössä käsin ravistettaessa (10–12 ravistusta), kodin sähkö-

12 I Turun Seudun Ekonomit 1/2014


”Drinkin rakentaminen aloitetaan alkoholittomasta ainesosasta.”

vatkaimella tai blenderillä voit loihtia upeat

Innostunut ryhmämme sai mukaansa 100

Egg noggit.

juoman reseptivihon ja pääsee kokeilemaan baarimikon taitojaan kotona.

Illan aikana saimme maistaa pillillä pieninä annoksina muun muassa Dry Martinia, Manhattania, Grashopperia, Mango Margaritaa

I Teksti ja henkilökuvat Heidi Mäkinen I Lähikuvat SXC-kuvapankki

ja Mojitoa, palavaa kahvidrinkkiä, kuohu-

Grasshopper Illan suosituin drinkki 2 cl minttukaakaolikööri 2 cl kermaa

Valmistustapa koneravistus/voimakas ravistus Lasi cocktail Koriste muskottipähkinää raastettuna

viiniä eri mausteilla, Bloody Marya, B52:sta, Egg noggia sekä Flipiä ja viimeisenä näyttävästi valmistettua Tornidrinkkiä, jollaista ryhmämme ei ollut nähnyt Suomessa livenä. Torni perustuu 3 drinkkiin, joiden päälle käännetään nurin perin iso cocktail lasi. Litran Beefeater Gin pullo seisoo käännetyn lasin päällä ja tekee Tornista näyttävän luomuksen. Kahdessa metallikannussa oleva alkoholi sytytetään ja kaadetaan tornin päälle valuvana tulimerenä alla oleviin laseihin. ”Älä yritä tätä temppua kotona tulipalovaaran vuoksi” Mika muistuttaa.

Kotiin kannattaa varata vodkaa, giniä, rommia, viskiä, Kahluaa, Grand Marineria ja noin 5–10 erilaista likööriä.”

Turun Seudun Ekonomit 1/2014 I 13


Osallistujat iltapalan ääressä.

Työyhteisötaidoilla hyvinvointia ja suorituskykyä Lokakuisena iltana kokoonnuimme 20 jäsenen voimin vahvistamaan omia työyhteisötaitojamme Romana Management Oy:n viehättäviin tiloihin itäiseen jokirantaan, Förin kupeeseen. Saimme monia uusia ajatuksia siihen, miten voisimme toimia paremmin omassa työyhteisössämme työntekijänä tai esimiehenä.

Romanan johdolla. Romana Management

”Tulosta tehdään kun voidaan hyvin, osataan

on vuonna 1997 perustettu johtamisen,

asiat ja halutaan tehdä tulosta”, totesi eräs

organisaatioiden ja inhimillisten resurssien

osallistuja osuvasti.

E

Mitä hyvät työyhteisötaidot ovat?

viä työyhteisötaitoja hyödyntäen. Avain on

ntisessä Chrichtonin telakan kontto-

Kysymykseen pohdittiin vastauksia monel-

yksilössä – kuka tahansa meistä voi pyrkiä

rissa sijaitsevassa toimistossa huokui

ta kannalta. Muun muassa alla listatut asiat

omalla toiminnallaan edistämään hyviä työ-

kehittämiseen erikoistunut yritys. Palveluihin kuuluu työyhteisötaitojen kehittämis-

Mitä eväitä koulutus antoi?

prosessin lisäksi muun muassa esimies- ja

Osallistujat odottivat koulutukselta erityi-

johtoryhmävalmennukset, soveltuvuusar-

sesti vinkkejä siihen, miten kehittää henki-

viot, coaching sekä viime aikoina selkeästi

löstöhallintoa, parantaa omia esimiestai-

lisääntynyt suorahaku.

tojaan, motivoida muita työyhteisössä tai saada organisaatio todella toimimaan hy-

inspiroiva tunnelma. Iltapalan, viinin

auttavat hyvinvoivan ja suorituskykyisen

yhteisötaitoja asemasta riippumatta. Asian

sekä innostuneen puheensorinan siivittä-

työyhteisön rakentamisessa. Tutkimusten

edistämiseksi ei tarvitse olla esimiesasemas-

minä lähdimme työstämään työyhteisötai-

mukaan työyhteisötaidoilla ja hyvinvoinnil-

sa vaan jokainen voi tahollaan pohtia mitä

tojamme kahdessa eri workshopissa illan

la on merkittävä yhteys ja sitä kautta myös

minä voin tehdä tullakseni johdetuksi hyvin

kouluttajien Romana Managementin kon-

merkittävä taloudellinen vaikutus eli asiaan

ja sitä kautta edistää asiaa hyvän itsetunte-

sulttien Sari-Anne Poikkijoen ja Anneli

kannattaisi todella panostaa työpaikoilla.

muksen kautta. Tapahtuman sisältö ja toteutustapa saivat

taidot ovat?

Mitä hyvät työyhteisö

Yhteist yö kyky ilmapiiri Keskusteleva ja kannustava ottaminen huomioon den Kuunteleminen, mui , mui den auttaminen äminen Vä littTeksti : Turun yliopiston viestintä / tiedote 14.11.2013 ävällis yys Kohteliaisuus, yst ämiseen työyhteis ön kehitt Rakentava suhtautuminen työstä Vastuunkanto omasta Mui den työn arvostus ja hyödyntäminen Erilaisuu den arvostus • Rehtiys

• • • • • • • • •

14 I Turun Seudun Ekonomit 1/2014

molemmat osallistujilta paljon kehuja. Erityisesti pidettiin keskustelevan pienryhmätyöskentelyn mahdollistamasta kokemusten ja osaamisen jakamisesta sekä yhteisestä pohtimisesta. Vastaavia workshopeja toivottiin lisää jatkossa. Otamme haasteen innolla vastaan ja pyrimme tarjoamaan vastaavaa enemmän tulevaisuudessa!

I Teksti ja kuvat Ringa Masalin


KTM Valtteri Kaartemo on syntynyt 1983 Turussa ja kirjoittanut ylioppilaaksi 2002 Turun normaalikoulun IB-linjalta 2002. Kauppatieteiden maisteriksi Kaartemo valmistui Turun kauppakorkeakoulusta 2007. Kaartemo toimii yliopisto-opettajana Turun yliopistossa. Väitös kuuluu kansainvälisen liiketoiminnan alaan.

Startup-yrityksen verkosto on yhdistelmä suunnitelmia ja yllätyksiä KTM Valtteri Kaartemo selvitti väitöstutkimuksessaan 22.11.2013 millainen on kansainvälisen, internetissä toimivan startup-yrityksen verkosto. (”Network development process of international new ventures in Internet-enabled markets: Service ecosystems approach”). Virallisena vastaväittäjänä toimi professori Maria Holmlund-Rytkönen Hanken Svenska handelshögskolanista ja kustoksena professori Niina Nummela.

V

Uusia työhaasteita etsimässä – miten valmistautua tapaamiseen?

Työhaastatteluja on monenlaisia ja voit päätyä työnhakuprosessin aikana hyvinkin haastaviin tilanteisiin. Ensimmäinen haastattelukierros voi tapahtua puhelimitse ja yhteydenotto voi tulla myös ulkomailta. Puhelinkeskusteluun on syytä valmistautua yhtä hyvin kuin henkilökohtaiseen tapaamiseen – jatkoon pääsevät itseään selkeästi ja ytimekkäästi ilmaisevat hakijat, jotka pystyvät tuomaan esille aidon kiinnostuksen tehtävää kohtaan. Vaihtoehtoisesti haastattelussa voidaan hyödyntää esimerkiksi videota. Muista harjoitella SEFEn jäsensivuilla videohaastattelua varten hyvissä ajoin! Haastattelukierroksia

Sosiaalisen kontekstin merkitys korostuu verkostoissa

on yleensä useita ja jokaiseen pitää valmistau-

tossa kansainvälisen liiketoiminnan

altteri Kaartemo tutki Turun yliopis-

tua hiukan eri tavalla. Loppuhaaste työnhaku-

alan väitöskirjassaan, miten interne-

Kaartemo muun muassa tarkasteli väitös-

prosessissa tulee yleensä vielä soveltuvuusar-

tissä toimivan kansainvälisen startup-yrityk-

työssään rooleja, joilla väitöstutkimuksen

vioinnin ja siihen liittyvän haastattelun kautta.

sen verkosto muodostuu. Yrityksen perus-

kohteena olleen yrityksen verkostossa toi-

taminen on sinänsä suhteellisen helppoa,

mitaan. Monet internet-palvelut rakentuvat

luu tyypillisten haastattelukysymysten läpi-

mutta menestys kuitenkin riippuu pääasi-

sen varaan, että käyttäjät toimivat myös si-

käynti. Haastattelu alkaa usein omalla vapaa-

allisesti verkoston kasvusta ja kehityksestä,

sällöntuottajina. Lisäksi väitöstutkimuksen

muotoisella esittäytymisellä. Mikä edellä sinä

Kaartemo toteaa.

verkostosta löytyy ideoijien, tukijoiden,

haluat tulla esille tapaamisessa? Työelämän

suunnittelijoiden ja rahoittajien rooleja.

aikaansaannokset ja vastuualueet sekä oman

Haastatteluun valmistautumiseen kuu-

persoonan esilletuominen esimerkkien kautta

Yrittäjällä saattaa olla näkemys ihanteellisesta ekosysteemistä, mutta samalla muut

Väitöstyössä tarkastellaan myös sitä, mi-

vaatii paljon harjoittelua. Tyypillisten haastatte-

toimijat

toimintaympäristönsä

ten internet-markkinat, startup-maailma

lukysymysten lisäksi pitää varautua myös astet-

omalla tavallaan. Väitöstutkimuksen mu-

ja kansainvälinen liiketoimintajärjestelmä

ta vaikeampiin kysymyksiin sekä mahdollisiin

kaan erilaiset näkemykset ja niiden mukai-

instituutioina vaikuttavat ihmisten tapaan

esitystilanteisiin. Lisäksi on hyvä aidosti miettiä,

nen toiminta voivat joko vahvistaa verkos-

toimia ja mitä mahdollisuuksia ja rajoitteita

mitä tietoa itse kaipaat työtehtävästä ja miettiä

toa yrittäjän toivomalla tavalla tai aiheuttaa

ne luovat verkoston kehitykselle.

etukäteen omat kysymykset haastattelevalle

kokevat

yritykselle. Oman asenteen tarkistaminen en-

ristiriitaista painetta verkoston kehitykselle. Kaartemon mukaan verkostoon liittymisen

nen tärkeää tapaamista kuuluu myös olennaise-

Kaartemo keskittyy väitöskirjassaan muo-

motiivit eivät ole suinkaan yksinkertaiset,

na osana valmistautumisprosessiin.

dostamaan kokonaiskuvan siitä, miten

eivätkä toimijat ole useinkaan kiinnostunei-

verkostot muodostuvat. Aiemmassa tutki-

ta verkoston tulevaisuudesta. Hänen mie-

vista asennetta. Voit hakea tukea SEFEn

muksessa aihetta on käsitelty vähän. Väi-

lestään verkostoissa korostuvat sosiaalisen

uravalmentajilta sekä yrityksesi sisäisiin että

töstutkimus kyseenalaistaa monia tieteen-

kontekstin merkitys sekä ihmisten näkemys

ulkoisiin urakeskusteluihin. Uravalmentajat

alalle vakiintuneita teoreettisia ja empiirisiä

omasta tulevaisuudestaan.

sparraavat sinut parhaimmillesi ennen tärkei-

Uralla eteneminen vaatii usein aktii-

tä keskusteluita. Tavoitat SEFEn uravalmenta-

lähtökohtia. Vaikka startup-kirjallisuudessa kannustetaan verkostomaiseen toimintata-

Kaartemo tarkastelee väitöstutkimuksessaan

jat parhaiten ura@sefe.fi sähköpostiosoittees-

paan, ei tätä ole täysin sisäistetty. Yrittäjien

Founder2be-nimistä sosiaalisen median si-

ta tai jäsenpalvelusivuston kautta varaamalla

pitäisi päästä vielä paremmin eri toimijoiden

vustoa, joka tähtää erityisesti uusien yritysten

ajan ajanvarauskalenterista.

iholle ja ymmärrettävä niitä niiden omassa

syntyyn. Väitöstutkimus perustuu pääasiassa

kontekstissa. Parhaassa tapauksessa verkos-

verkostossa tehtyihin haastatteluihin.

I Teksti Nina Juhava

tosta tulee tärkeä osa yhteistyökumppanin elämäntarinaa, Kaartemo sanoo.

I Teksti ja kuva Turun yliopiston viestintä

Tavoitat urapalvelut parhaiten osoitteesta: ura@sefe.fi

Turun Seudun Ekonomit 1/2014 I 15


t Turun KY:n kuulumise

Hyvää alkanutta vuotta Turun KY:ltä! Turun KY:n hallituksen uutena puheenjohtajana haluaisin esitellä itseni teille. Nimeni on Ann-Sofie Leimu ja olen kolmannen vuosikurssin kansainvälisen liiketoiminnan opiskelija, kotoisin Espoosta.

A

ikaisemmin olen toiminut Turun KY:n hallituksessa NESU-vastaavana (Nordiska Ekonomie Studerandes Union). Sen lisäksi olen ollut aktiivisesti mukana

myös muussa jaosto- ja toimijaryhmätoiminnassa. Alkavana vuonna keskeisimpinä teemoina meillä Turun KY:llä tulee olemaan viestinnän, kansainvälisyyden sekä alumnitoiminnan kehittäminen. Näistä viimeisimmässä yhteistyö Turun Seudun Ekonomien ja Turun KY:n välillä on luontevaa ja tärkeää, sillä tavoiteltavat henkilöt ovat varsin pitkälti samoja. Ideoita ja ajatuksia

”Odotankin innolla tulevaa vuotta ja yhteisiä hetkiä TSE ry:n kanssa.”

on molemmilla varmasti paljon – nyt meidän tuleekin ottaa härkää sarvista ja ryhtyä tuumasta toimeen. Odotankin innolla tulevaa vuotta ja yhteisiä hetkiä TSE

ry:n kanssa, sillä olen varma, että yhteistyöllä saavutamme molemmat omat tavoitteemme varmemmin ja nopeammin. TSE ry on myös tulevana vuonna korvaamaton sidosryhmä Turun KY:lle. Haluankin toivottaa kaikille idearikasta alkavaa vuotta! Ann-Sofie Leimu Hallituksen puheenjohtaja Turun KY – Turun Kauppatieteiden ylioppilaat ry

I Kuva Lauri Liljenback

Alumni kutsui

− Lauri Kivisestä Vuoden Alumni Turun kauppakorkeakoulun Alumni ry:n järjestämää vuosittaista alumnipäivää vietettiin neljättätoista kertaa lauantaina lokakuun 26 päivänä Turun kauppakorkeakoulun tiloissa.

T

apahtuma houkutteli lähes 300 korkeakoulun kasvattia kuulemaan omien alumnien näkökulmia Suomen talouteen ja tulevaisuuteen teemoilla ”Kuinka käy Euroopan uni-

onin? Mitä tarjoaa Venäjä?” Vuoden Alumniksi valittiin Lauri Kivinen ja ansioituneille opiskelijoille suunnattu stipendi myönnettiin NurseBuddy -järjestelmän kehittäneille Ville Tapanille ja Simo Hännikäiselle. Päivä huipentui mukavaan yhdessäoloon illallisella ja vielä jatkoilla Montun Bileissä.

Lue lisää alumnitapahtumasta www.utu.fi/tiedekunnat ja yksiköt/turun kauppakorkeakoulu/ palvelut ja yhteistyö/alumnitoiminta/alumnitapahtuma

Lue lisää Vuoden Alumnista www.utu.fi/fi/yksiköt/tse/ajankohtaista/uutiset/ Sivut/lauri-kivinen-vuoden-alumni-2013

Katsele Esko Keski-ojan kuvaamia kuvia www3.utu.fi/tiedostot/kuvat/alumnitapahtuma-2013/ Kuvia voi myös ladata henkilökohtaiseen käyttöön

I Teksti Leena Virtanen I Kuva Esko Keski-Oja

16 I Turun Seudun Ekonomit 1/2014


Kuva Åbo Svenska Teater esittää Suomessa

ensimmäistä kertaa ruotsiksi maailmalla mittavaa mainetta niittäneen rock-oopperan Jesus Christ Superstar. Kuva Vesa Loikas.

Tulevat tapahtumat Tapahtumat ovat maksuttomia, ellei hintaa ole mainittu. Nopeimmin ja varmimmin pääset mukaan tapahtumaan ilmoittautumalla SEFEn nettisivujen kautta www.sefe.fi. Sivuilla näet myös osallistujien ja vapaiden paikkojen määrän. Ilmoittautuminen tässä lehdessä ensimmäistä kertaa ilmoitettuihin tapahtumiin aukeaa sunnuntaina 26.1.2014. Ennakkoilmoittautumisia ei oteta vastaan. Ilmoittautumisajan päätyttyä voit kysyä mahdollisia vapaita paikkoja toimistolta.

KOULUTUKSET

Aamiaisseminaari, Vuorovaikutuksen käytännöt kokouksissa Keskiviikko 12.3. klo 8.30–10.00 Turun kauppakorkeakoulu, Rehtorinpellonkatu 3, Turku

Aivot työssä Tiistai 21.1.2014 klo 13.00-16.00 Turun Messukeskus, Messukentänkatu 9-13, Turku (maksuton Kevään ensimmäinen aamiaisseminaari pidetään Turun kauppakorkeakoulussa, jossa aamiaipaikoitus, bussilinjat 32, 42, 420) Työelämän vaatimukset kasvavat koko ajan. Meidän täytyy olla sekä luovia että tehokkaita samaan aikaan. Valmennuksen aikana opit miten oivallukset syntyvät, miten aivot toimivat tehokkaasti, ja miten omaa aivopotentiaalia voi muokata ja vahvistaa. Valmennus antaa tuoretta näkemystä ja vinkkejä itsensä johtamiseen ja työpäivän aivoystävälliseen organisointiin. Aivojen hyvinvoinnin maailmaan osallistujat johdattaa KTM Karita Leino, joka on 12 vuotta liikkeenjohdon kehittämistehtävissä toiminut ja neurotieteeseen perehtynyt kouluttaja. Koulutus toteutetaan työpajana, joka sisältää tietoiskuja ja ryhmissä työskentelyä. Tauolla kahvitarjoilu pienen purtavan kera. Mukaan mahtuu 30 jäsentä. Ilmoittautuminen on päättynyt. Tapahtumasta on ilmoitettu uutiskirjeessä ja nettisivuilla.

nen on tarjolla klo 8.00 alkaen. Aamun alustajana toimii yliopisto-opettaja, KTT Kirsi Lainema, joka puhuu siitä, millainen on toimiva kokous. Kirsi Lainema on tehnyt väitöskirjansa johtoryhmien kokouskäytännöistä. Hän luennoi Turun kauppakorkeakoulun tutkinto- ja johtamiskoulutuksen opiskelijoille strategisesta johtamisesta ja vuorovaikutuksesta johtamistyössä. Myös Kirsi Laineman tutkimusprojektit sijoittuvat näille alueille. Mukaan mahtuu 30 jäsentä. Varsinainen seminaari alkaa klo 8:30. Ilmoittautumiset viimeistään ma 3.3.2014.

Word asiakirjojen laadinnassa Maanantai 3.2.2014 klo 16-19:20 Turun kauppakorkeakoulu, Rehtorinpellonkatu 3, Turku Microsoft Office Word -kurssin ohjaa tietojärjes-

telmätieteen lehtori Timo Leino Turun kauppakorkeakoululta. Koulutus sopii kaikille asiasta kiinnostuneille ja tarjoaa varmasti jokaiselle jotakin uutta! Se pidetään tietokoneluokassa, joten omaa konetta ei tarvita. Koulutuksessa tarjotaan iltapala. Mukaan mahtuu 24 jäsentä. Kurssin hinta on 45 euroa. Maksut viitteellä 03023. Ilmoittautuminen on päättynyt. Tapahtumasta on ilmoitettu uutiskirjeessä ja nettisivuilla.

PowerPoint esitysten laadinnassa Maanantai 28.4.2014 klo 16.00-19.20 Turun kauppakorkeakoulu, Rehtorinpellonkatu 3, Turku Microsoft Office PowerPoint -koulutuksen ohjaa tietojärjestelmätieteen lehtori Timo Leino Turun kauppakorkeakoululta. Tule kuulemaan parhaat vinkit PowerPoint -ohjelman hyödyntämiseen! Koulutus pidetään tietokoneluokassa, joten omaa konetta ei tarvita. Koulutuksessa tarjotaan iltapala. Mukaan mahtuu 24 nopeinta jäsentä. Kurssin hinta on 45 euroa. Ilmoittautumiset ja maksut viimeistään 13.4. Maksut viitteellä 28040.

Yritysvierailut Ekokauppa Ruohonjuuri Keskiviikko 29.1.2014 klo 17.30-19.00 Yliopistonkatu 23, Turku Ruohonjuuren yritysfilosofia pohjautuu ajatukseen, että hyvinvointi kumpuaa rehellisestä ruuasta ja hyvän olon oivalluksista. Ruohonjuuri on lumoutunut luomusta ja lämmennyt lähiruualle. Ruohonjuuri arvostaa myös reilua kauppaa, jota tehdään ihmistä ja luontoa kunnioittaen. Tule tutustumaan Ruohonjuuren syntyyn ja toimintaperiaatteisiin. Lisäksi Turun Seudun Ekonomit saavat illan aikana tekemistään ostoksista -10 % alennuksen. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Mukaan mahtuu 25 henkilöä. Ilmoittautuminen on päättynyt. Tapahtumasta on ilmoitettu uutiskirjeessä ja nettisivuilla.

Turun Seudun Ekonomit 1/2014 I 17


Tapahtumiin ilmoittautuminen Tapahtumiin ilmoittaudutaan SEFEn nettisivujen kautta www.sefe.fi. SEFEn jäsensivuille pääset kirjautumaan etusivun ylälaidan ”Jäsenpalvelu” -linkin kautta. Käyttäjätunnuksena toimii SEFEn jäsennumerosi (löytyy jäsenmaksulaskusta, rekisteriotteesta, uutiskirjeestä tai Ekonomilehden takakannen osoitteesta). Salasana on henkilötunnuksesi loppuosa. Salasanan voit muuttaa kirjautumisen jälkeen.

Kun olet kirjautunut SEFEn jäsensivuille,

valitse ”Ilmoittaudu tapahtumiin”. Lisätietoa tapahtumasta näet klikkaamalla tapahtuman otsikkoa. Ilmoittautuminen tapahtuu ”Ilmoittaudu”-painikkeen kautta. Ilmoittautumisesta lähetetään pääsääntöisesti vahvistusviesti sähköpostiisi. Voit tarkastella ja muuttaa ilmoittautumisiasi ilmoittautumisajan kuluessa tapahtumalistan lopusta kohdasta ”Minun tapahtumani”. Ongelmatilanteissa saat apua rekisterisihteeriltä jasenrekisteri@sefe.fi ja puh. 020 693 200. Halutessasi voit ilmoittautua myös TSE ry:n toimistoon, yhteystiedot alla – huomioi toimiston aukioloajat. Ilmoittautumisen peruuttaminen Mahdolliset peruutukset tulee tehdä ilmoittautumisajan kuluessa. Tällöin myös jo maksettu osallistumismaksu palautetaan. Peruutus onnistuu samassa paikassa kuin ilmoittautuminen tai halutessasi TSE ry:n toimiston kautta. SEFEn jäsensivujen tapahtumalistan lopun ”Minun tapahtumani” -kohdassa klikkaa ”Peruuta osallistuminen”. Maksullisista tapahtumista peritään maksu viimeisen ilmoittautumispäivän osallistujalistan mukaan – siis esteen ilmaantuessa muistathan perua osallistumisesi ajoissa! Tapahtumien maksut Tapahtumien osallistumismaksut tulee suorittaa viimeiseen mainittuun maksupäivään mennessä TSE ry:n tilille: Turun Seudun Ekonomit ry, Turun Seudun Osuuspankki FI75 5710 0420 2539 32. Maksaessa tulee mainita tapahtuman viitenumero, joka löytyy tapahtumailmoituksesta.

1/2014 I Turun Seudun Ekonomit 1/2014 Ekonomit Seudun 18 I18Turun

Varsinais-Suomen Auto-Center Oy Tiistai 11.2.2014 klo 18.00−20.00 Allastie 2, 21200 Raisio Huolehditko rakkaastasi? Tiedätkö mitä kaikkea siihen nykyään kuuluu? Tule kuulemaan se Varsinais-Suomen Auto-Centeriin. Ekonomi, jälkimarkkinointipäällikkö Jarmo Lahti kertoo meille nykyaikaisesta autojen korjaamo- ja huoltotoiminnasta; miten nykyautoa tulee huoltaa? Lisäksi asiakkuuspäällikkö Tiitus Unhola kertoo, miten perheyritys voi pärjätä autoalalla suurten ketjujen rinnalla. Entä mitä tehtäviä ala tarjoaa meille ekonomeille? Varmasti aikaa riittää myös liiketilojen ja tietysti autoihin tutustumiseen. Kahvitarjoilu. Koko perheen tapahtuma. Mukaan mahtuu 25 henkilöä. Ilmoittautumiset viimeistään ti 4.2.2014 mennessä.

Askelklinikka Maanantai 24.2.2014 klo 18.00−19.30 Sibeliuksenkatu 3, Turku Jalkojen hyvinvointi vaikuttaa koko kehon hyvinvointiin monella tavalla. Minkälaisia alaraajaongelmia konttorisukupolvella on, miten niitä tutkitaan ja miten niistä päästään eroon? Asiantuntija kertoo ja näyttää vinkkejä terveempään tepsutteluun! Mukaan mahtuu 15 jäsentä. Ilmoittautumiset viimeistään ma 17.2.2014 mennessä.

Lääkäriasema Eloni Keskiviikko 19.3.2014 klo 17.00−19.00 Yliopistonkatu 20, Turku (Hansa-kortteli, 3 krs.) Vierailulla Lääkäriasema Eloniin perehdytään yrityksen syntyhistoriaan ja toimintaan, sekä vuoden teemaamme eli hyvinvointiin lääkäriaseman näkökulmasta. Eloni on turkulainen täyden palvelun lääkäriasema, joka tarjoaa paikallista hoitoa kaikenikäisille. Elonin tavoite on olla ”kodikas ja sopivan kokoinen vaihtoehto – turkulaisten ikioma terveysolohuone”. Yritystarinan jälkeen luvassa on lyhyt esittelykierros, jonka aikana tutustutaan lääkäriaseman tiloihin. Tarjolla pientä iltapalaa kahvin kera. Mukaan mahtuu 35 jäsentä. Ilmoittautumiset viimeistään su 9.3.2014 mennessä.

Tammiluodon Viinitila ja kevätkokous Tiistai 25.3.2014 klo 17.45 − n. klo 20.15 Tammiluoto 244, 21630 Lielahti Tl, Parainen Tammiluodon Viinitilalle on järjestetty linja-autokuljetus. Lähtö Turusta Turun Ortodoksikirkon edestä klo 17. Paluu samaan paikkaan n. klo 21. Tapahtuma alkaa klo 17.45. Tammiluodon Viinitila sijaitsee luonnonkauniissa maisemissa Paraisten Lemlahdensaaressa. Vuosittain tuhansia matkailijoita, juhla- ja kokousvieraita houkutteleva

Tammiluoto on omenatila, jolla aloitettiin viinitilatoiminta 1996. Viinitilan isäntä on lupautunut esittelemään meille tilan toimintaa ja historiaa. Tilapuoti on auki ostoksia varten. Puodissa on tarjolla laadukkaita tilan omia ja lähituottajien herkkuja ja lahjatavaroita. Erikoishintaan (9,50 €/ hlö) on myös mahdollista maistella Viinitilan omia hedelmä- ja kuohuviinejä sekä liköörejä. Esityksen jälkeen pidetään yhdistyksen kevätkokous, jossa arvotaan perinteinen herkkukori. Kaikki jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita. Tammiluodon Viinitila tarjoaa pientä suolaista ja makeaa. Ilmoitathan ilmoittautumisen yhteydessä osallistutko yhteiskuljetukseen. Linja-autokuljetukseen mahtuu 50 jäsentä. Ilm. viimeistään su 10.3.2014 mennessä.

SGN Bikes Oy Arkipäivä viikolla 15, 2014, klo 18.00-20.00 Hämeen Valtatie 133, Turku. Iso punatiilinen rakennus Harley Davidson –tekstein. (pihalla pysäköintitilaa, bussilinjat 280, 282, 285). Harley-Davidson moottoripyörät ovat käsite; pyörä, muoti, ajattelumaailma, ja mitä vielä? SGN Bikes myy ja huoltaa täyden palvelun periaatteella Harrikoita. Tule mukaan tutustumaan tähän jytisevään maailmaan koko perheen kera. Minkälaista on omistaa oikea Harrikka? Miten kokonaisvaltaista voi olla ”täyden palvelun moottoripyöräkauppa”? Pikkusuolaista tarjolla. Varoitus! Harrikkakärpänen voi puraista! Koko perheen tapahtuma. Mukaan mahtuu 30 henkilöä. Tarkempi tapahtuma- ja ilmoittautumisaika ilmoitetaan sähköisessä uutiskirjeessä ja nettisivuilla.

Harrasteet TGIF – Ekonomi After Work Joka kuukauden ensimmäinen perjantai. Kevään tapahtumat 3.1., 7.2., 7.3., 4.4., 2.5. klo 16.30−19.00, tai sitten vieläkin pidempään. Tarkemmat koordinaatit tullaan lähettämään sähköisellä uutiskirjeellä muutama päivä ennen tapahtumaa. Kolmantena toimintavuotena perinteikäs TGIF -tapahtuma on palaamassa lähtöruutuun ja pysäköimme ekonomihenkisen statuksemme vakiopaikkaan. Neuvottelut tämän onnellisen ravintolan osalta ovat vielä kesken, joten yllätys paljastetaan uutiskirjeen yhteydessä. Illan konsepti on järkkymätön ja pysyy muuttumattomana – DJ, tapakset ja maaginen perjantaipulloarvonta. Lisäksi tarjolla on tuttuun tapaan vapaata seurustelua ja verkostoitumista ilman erillistä ilmoittautumista. Ei ennakkoilmoittautumista, vapaa pääsy kaikille ekonomeille ja ekonominmielisille. Tapahtuma on myös osoitteessa www.facebook. com/TgifTurku.


KOKOUSKUTSU

jäsenedut (leikkaa talteen)

TURUN SEUDUN EKONOMIT RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 2014 Tiistaina 25.3. 2014 klo 17.45, Tammiluodon Viinitilalla, Tammiluoto 244, 21630 Lielahti Tl, Parainen.

ELONI JÄSENTARJOUS

Kokouksessa käsiteltävät sääntömääräiset asiat: Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013. Esitetään tilintarkastajien kertomus sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä. Ilmoittauduthan ystävällisesti su 10.3. mennessä www.sefe.fi > kirjaudu jäsensivuille > tapahtumiin ilmoittautuminen tai TSE ry:n toimistolle sähköpostitse tsery@co.inet.fi tai puhelimitse (02) 469 0680. Tapahtuman alkuun Viinitila esittäytyy ja esityksen jälkeen pidetään yhdistyksen kevätkokous. Tapahtumasta tarkemmin s. 18. TSE ry:n emäntänä toimii Eija Arvonen.

Kuva Tammiluodon Viinitilan kuvapankki.

Tammiluodon Viinitilalle on järjestetty linja-autokuljetus. Lähtö Turusta Turun Ortodoksikirkon edestä klo 17. Paluu samaan paikkaan n. klo 20.15. Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä osallistutko yhteiskuljetukseen. Linja-autokuljetukseen mahtuu 50 jäsentä.

Eloni tarjoaa Turun Seudun Ekonomit ry:n jäsenille terveyskuntotestiä, joka mittaa luotettavalla tavalla fyysisen toimintakyvyn eri osa-alueita. Terveyskuntotesti antaa tietoa terveyden kannalta tärkeiden fyysisten ominaisuuksien toimintakyvystä ja huomioi testattavan iän ja sukupuolen. Testi on kestoltaan 1,5 h ja sisältää hapenottokyvyn mittauksen , lihas- ja liikkuvuusosion sekä harjoitteluohjeet. Testin normaalihinta on 139 €, ja Eloni tarjoaa testin nyt hintaan 130 € maaliskuun aikana varauksen tehneille Turun Seudun Ekonomit ry:n jäsenille. Ajanvaraus ja tiedustelut työfysioterapeutti Tuula Sivander-Heinoselta, tuula.sivander-heinonen@eloni.fi

TUTO JÄSENTARJOUS TUTO Hockey – Kajaanin Hokki pe 14.12.2014 klo 18.30 Marli Areena Aikuisten lippu Turun Seudun Ekonomit ry:n jäsenille 10 eurolla (norm. 15 euroa) varmasti viihdyttävään kärkitaistoon juuri ennen kevään ratkaisupelejä!

VIKING LINE JÄSENTARJOUS Vaihda vapaalle – avaa ovi elämyksiin! Vuorokauden risteily Turusta Tukholmaan Viking Gracen Seaside Four –hytissä esim. 62,-/hlö sis. myös buffetpäivällisen. Voimassa su-ke lähdöillä 16.4.2014 asti (ei vko 8).Tuotetunnus FKGRACE. Varaukset: www.vikingline.com tai myyntipalvelusta 0600-41577.

Patusitsit Perjantai 31.1.2014 klo 18.00 alkaen Parkilla, Parkinkatu 6, Turku Legendaariset opiskelijoiden ja ekonomien yhteissitsit. Patusitsit pidetään tänä vuonna Parkilla. Luvassa on yhteislaulua ja tunnelmointia toustmastereiden opastuksella. Tapahtuma on maksullinen (20 €). Maksut paikan päällä. Tapahtumasta on ilmoitettu uutiskirjeessä ja nettisivuilla. Ilmoittautuminen on päättynyt.

Jesus Christ Superstar Perjantai 7.3.2014 klo 17.30-n.21.30. (esitys alkaa klo 19) Åbo Svenska Teater, Aurakatu 10, Turku Åbo Svenska Teater esittää Suomessa ensimmäistä kertaa ruotsiksi maailmalla mittavaa mainetta niittäneen rock-oopperan Jesus Christ Superstar. Nimensä mukaisesti rockmusikaali kertoo Jeesuksesta ennen ristiinnaulitsemista. Jeesuksen roolissa nähdään ÅST:n Les Mirablesista tunnettu Alexander Lycke. Ennen esitystä klo 17.30 alkaen teatterinjohtaja Dick Holmström toivottaa meidät tervetulleiksi kuohuviinilasillisen ääressä ja esittelee lyhyesti teatterin toimintaa. Tämän jälkeen opastettu kierros teatterin kulisseihin. Lähde mukaan nauttimaan ainutlaatuisesta kulttuurielämyksestä! Esitys tekstitetään suomeksi. Avec-tilaisuus. Mukaan mahtuu 60 henkilöä.

Esityksen ikärajasuositus on 12 vuotta. Hinta 44 € jäsenille ja 46 € avecille (opiskelija-avec 44€). Paikat permannon riveillä 5-7. Ilm. viimeistään ke 29.1.2014 mennessä. Maksut viitteellä 07032. Tapahtumasta on ilmoitettu uutiskirjeellä ja nettisivuilla.

Kiviä taskussa Tiistai 15.4.2014 klo 17.15−n. 21.30 (esitys alkaa klo 19) Turun Kaupunginteatteri, Itäinen Rantakatu 14, Turku Turun Kaupunginteatteri saa vierailulle komediasuosikin Kiviä taskussa Helsingin Kaupunginteatterista. Esitys on kestosuosikki ja menossa on jo 11. loppuunmyyty esitysvuosi. Charlie ja Jake, Martti Suosalo ja Mika Nuojua, kulkevat Kiviä taskussa -näytelmässä läpi monen miehen elämän elokuvan kuvauksissa. Hatunvaihtotekniikkaan, jossa näyttelijä siirtyy salamanopeasti

TSE ry:n toimisto

Toimistosihteeri Marjatta Postinen Käsityöläiskatu 17 D 79, 20100 Turku puh. (02) 469 0680, s-posti: tsery@co.inet.fi Aukioloajat: ma–to klo 9–14, pe suljettu

roolista toiseen vain rytmiä ja painotusta vaihtamalla yltävät nimenomaan Suosalo ja Nuojua. Turun Kaupunginteatteri elää mielenkiintoisen muutoksen vaiheita. Uusi ekonomi toimitusjohtaja Arto Valkama ja tuleva taiteellinen johtaja Mikko Kouki lähtevät luotsaamaan teatteria kohti uutta aikaa. Ennen illan esitystä klo 17.30 alkaen kahvihetken jälkeen Valkama ja Kouki kertovat meille teatterin tulevaisuuden suunnitelmista sekä siitä, miten he aikovat yhdistää bisneksen ja taiteen. Kaupunginteatterista kiinnostuneille lyhyt kierros teatterin kulisseihin klo 17.15 alkaen. Luvassa on kokonaisvaltainen kulttuuri-ilta ja takuuvarma menestysteos. Kahvi- ja leivostarjoilu. Avec-tilaisuus. Mukaan mahtuu 80 henkilöä. Hinta 35 € jäsenille ja 37 € avecille. Paikat ovat permannon riveillä 8-11. Ilmoittautumiset ja maksut viimeistään ti 11.3.2014 mennessä. Maksut viitteellä 15040.

Puheenjohtaja Heidi Mäkinen, puh. 040 681 4414 Tapahtumavastaava Eija Arvonen, puh. 041 468 3240

www.turunseudunekonomit.fi


Turun Seudun ry Turun Seudun Ekonomien jäsenlehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa, ja se luetaan kannesta kanteen. Lehti saavuttaa 2500 ekonomia Turun seudulla ja lisäksi lehti lähetetään valtakunnallisesti 25 ekonomiyhdistyksen johtokunnalle.

• • •

Mediakortti 2014

Paketti 1300 € Kaksi koko sivun mainosta (210 x 297 mm) kahdessa lehdessä tai yksi aukeaman mainos (420 x 297 mm) yhdessä lehdessä Nimi www-sivujen sponsorointiosiossa Bannerinäkyvyys yhdistyksen sivuilla kolme kuukautta

Paketti 700 € • • •

Kaksi puolen sivun mainosta (105 x 297 mm tai 210 x 148 mm) kahdessa lehdessä tai yksi koko sivun mainos (210 x 297 mm) yhdessä lehdessä Nimi www-sivujen sponsorointiosiossa Bannerinäkyvyys yhdistyksen sivuilla kolme kuukautta

Paketti 350 € • •

Yksi puolen sivun mainos (105 x 297 mm tai 210 x 148 mm) yhdessä lehdessä Nimi www-sivujen sponsorointiosiossa

Ilmoitus 150 € 1/8 sivun mainos (90 x 65 mm) yhdessä lehdessä

banneri 150 € •

Bannerinäkyvyys yhdistyksen sivuilla kolme kuukautta

sähköinen jäsenkirje 225 € • • • • •

Ilmoitus/mainos, joka sisältää jäsenedun Turun Seudun Ekonomit ry:n jäsenille Mahdollisuus logoon ilmoituksen yhteydessä Linkki ilmoittajan nettisivuille 1 jäsenetu/jäsenkirje Jäsenkirje tavoittaa sähköpostilla n. 2000 Turun Seudun Ekonomien jäsentä

LEHDEN AINEISTOPÄIVÄT 2/2014 3/2014 4/2014

Aineisto (päätoimittajalle) 3.3. Ilmestyy viikolla 14. Aineisto (päätoimittajalle) 28.7. Ilmestyy viikolla 34. Aineisto (päätoimittajalle) 6.10. Ilmestyy viikolla 45.

Tiedustelut ja varaukset tsery@co.inet.fi tai toimisto puh. 02 469 0680 Toimistoajat: ma–to 9–14, pe suljettu

TEMA-TEAM 12395-14