Jäsenlehti 03-2004

Page 1

3/2004

Maailma muuttuu Eskoseni ja kehitystä tapahtuu elämän, myös ekonomielämän, kaikilla tasoilla. 1.5.2004 Euroopan Unioni sai kymmenen uutta jäsenvaltiota entisistä niin sanotuista Itä-Euroopan maista, joista ainoastaan Kypros sijaitsee idempänä kuin Suomi. Meille läheisin näistä on sukulaiskansamme kotimaa Viro. Sen tuomaa lisämaustetta elämäämme käsittelee Paavo Okko kirjoituksessaan. Viron lisäksi sydäntäni lähellä on myös Puola. Kiintymys tähän entiseen keskisen Euroopan suurvaltaan sai alkunsa jo vuonna 1973, jolloin olin Turun KY:n edustajana Krakovassa sikäläisen ”kauppakorkeakoulun” vieraana. Ystävystyin siellä silloisen isäntämme ylioppilaskunnan edustaja Jerzy Hausnerin kanssa ja olemme siitä alkaen olleet säännöllisessä yhteydessä kirjeitse ja myöhemmin myös sähköpostitse. Olemme vaimoinemme vierailleet toistemme luona muutamia kertoja ja olemme muuten tavanneet pari kertaa, viimeksi tapasimme 1999, kun Turun Ekonoominen Olutseura kävi Puolassa ja mm. Krakovassa. Tänään Jerzy Hausner, Jurek, on EU-maa Puolan varapääministeri ja talous- ja työministeri. Siviilissä hän toimii Krakovan yliopiston taloustieteen professorina. Tämä esimerkkinä millaisiin näköaloihin opiskeluaikana luotujen suhteiden ylläpito saattaa johtaa. Suhteemme ensimmäiset vuosikymmenet olimme eri poliittisissa leireissä, sitten eräänlaisessa välitilassa ja nyt yhdessä kehittämässä yhteistä Eurooppaamme. Toivotan onnea Puolalle ja Jurekille paluussa Euroopan ytimeen, missä maa oli lähes tuhat vuotta ennen kommunismin kurimusta. Yhteinen liittomme SEFE piti liittokokouksensa Kotkassa 14.5.2004 (kuvassa toimitusjohtajamme Markku von Hertzen antamassa katsaustaan alkuvuodesta 2004). Samassa yhteydessä pidettiin liiton neuvottelupäivät 14.15.5., joiden strategia-annista puheenjohtajamme Airin raportti on luettavissa toisaalla lehdessämme. Liittomme rooli toisaalta palvelu- ja toisaalta edunvalvontaorganisaationa on saamassa uutta tuulta ja tässä kehityksessä myös jäsenyhdistykset kuten Turun Seudun Ekonomit ovat avainasemassa. Uusien haasteiden edessä merkittävässä roolissa tulevat olemaan välitön reagointi muuttuvaan toimintaympäristöön, nopea tiedonkulku ja joustava toimintamalli. Näin myös paikallisyhdistykset ovat muutosten edessä. Niin tärkeää kuin tähänastinen vapaa-ajan toiminnan järjestäminen onkin, tulee sen lisäksi paikallistasolla soveltaa toimintaan liiton määrittelemät strategiset painopistealueet, jäsenpalvelut, yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja edunvalvonta. Tässä liittomme tuki on merkittävässä asemassa. Turun Seudun Ekonomit ry:llä on ollut onni ja etuoikeus olla mukana tämän strategian valmistelussa koko ajan ja uskon, että valmiutemme sen soveltamiseen käytäntöön on hyvä. Mutta älkäämme silti unohtako sitä, missä täällä Turussa olemme hyviä. Nimittäin laadukkaiden jäsentapahtumien järjestämistä. Nytkin voit tästä lehdestä lukea monipuolisesta ja mielenkiintoisesta ohjelmastamme kesällä ja syksyllä. Käytä tilaisuutta hyväksesi ja osallistu, nämä tilaisuudet on sinua varten järjestetty. Rentouttavaa kesää !! Kimmo


Puheenjohtajan terveiset Ekonomiyhteisön strategia sai siivet kotkassa Viime vuoden syysliittokokous Hämeenlinnassa hyväksyi nyökyttäen strategiapaperin 2010. Tosin ennen liittokokousta oli käyty laaja kuuleminen niin liiton eri toimielimissä kuin myös yhdistyksissä sekä laajaa työpajatoimintaa. Samalla kun yhdistykset pohtivat koko yhteisömme strategiaa ne samalla kartoittivat myös liiton ja yhdistyksen välistä työnjako- ja yhteistyösopimusta. Pyrkimyksenä sopimuksessa on, että muun muassa palvelujen jalkautumisessa ja jakelussa laaditaan vuosittainen toimintasuunnitelma liiton ja yhdistyksen välillä. Se on hyvä asia se! Ekonomiyhteisön (SEFE-yhteisö) strategian lähtökohtana on yhteisömme missio ja visio. Missio: ”SEFE-yhteisö luo jäsenelleen osallistumis- ja onnistumismahdollisuuksia ja tukee häntä ekonomiuralla elämän eri käänteissä”. Visio: ”Jokainen kauppatieteilijä haluaa SEFE-yhteisön kumppanikseen ekonomiuralleen ja haluaa olla yhteisön jäsenenä opintojensa alusta lähtien”. Koko yhteisömme toiminnallisiksi kulmakiveksi on strategiaan määritelty viisi erityyppistä osiota: Laadukkaat ja monipuoliset palvelut, Tunnustettu vaikuttaja ja edunvalvoja, Jäsenten, luottamus- ja toimihenkilöiden osallistumisen lisääminen ja osaamisen hyödyntäminen, Vahvat Ekonomi- ja Kylteribrandit sekä Tuloksekas ja vuorovaikutteinen johtaminen. Liittohallitus nimesi viime syksyn Hämeenlinnan liittokokouksen jälkeen strategiaryhmän, jonka tuli tuottaa keväällä 2004 kokoontuvalle liittokokoukselle ja -hallitukselle esitys strategian jalkauttamisesta eli liiton strategian toimintasuunnitelman konkretisoinnista. Minulla oli kunnia osallistua strategiaryhmän toimintaan ja tuoda esille näkemyksiä yhdistyksen resursseista, toimintaympäristöstä ja erityisesti jäsenten palvelutarpeesta ja -toiveista ns. kehä3ulkopuolelta. Ryhmän toiminta oli tehokkaan kiivasta ja mielestäni tuotti perin hyvän aineiston liittokokouksen lähetekeskusteluun. Kotkan liittokokous ja neuvottelupäivät 14.-15.5. päätyi yksimielisesti suosittamaan liittohallitukselle, että strategian toteuttamisessa resursoinnin pääpaino kohdennettaisiin Jäsenpalveluihin ja Yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja edunvalvontaan. Auringon paistetta ja kastehelmien hyväilyä teille kaikille toivoopi Airi

Uutisia Uutta opiskelijaverta johtokuntaan Turun KY:ssa on taas vappuna vaihtunut hallitus, joka on keskuudestaan valinnut TSE:n johtokunnan opiskelijajäseneksi Tomi Virtasen. Ylioppilaskunnan hallituksessa hänen vastuualueinaan ovat yrityssuhteet ja liikunta.

TuKKK:n alumnitapaaminen lauantaina 16.10.2004 Turun kauppakorkeakoulun konkarit kohtaavat jälleen syksyllä. Laita päivä jo nyt kalenteriisi.

Vastavalmistuneen ekonomin eväät? Vastavalmistuneet ekonomit kokevat opintojen päätösvaiheessa saaneensa hyvät valmiudet muun muassa pääaineestaan, talouden yleisestä tuntemisesta ja viestintävalmiuksista sekä äidin-kielellä että vierailla kielillä. Myös ongelmienratkaisuvalmiutta, ryhmätyötaitoja sekä hyvää opiskeluilmapiiriä kiitellään. Tästä huolimatta opinnoissa löytyy myös parantamisen varaa. Vastavalmistuneiden mielestä erityisesti pääaineopintoihin voisi tuoda lisää käytännönläheisyyttä esimerkiksi yrityskontaktein. Näin opiskelijat saisivat tarkempaa tietoa työtehtävistä. Lisäksi kritiikkiä kuuluu opintojen ohjauksesta, esimiesvalmiuksista ja tiedollisista valmiuksista yrittäjyyteen. Ekonomiliitto selvitti vuonna 2003 valmistuneiden kokemuksia ja arvioita omasta koulutuksestaan ja


liiketoimintaosaamisestaan. Kyselyyn vastasi 945 valmistunutta ekonomia ja vastausprosentti oli 59,5. Vastaajista 56 prosenttia oli naisia. Keskimääräinen valmistumisaika oli 5,5 vuotta; aikaa pidensi toisaalta huomattavan yleinen työskentely opintojen ohella sekä toisaalta opiskelu ulkomailla. Tutkimuksessa selvitettiin myös koulutusyksikön valintaperusteita, opintojen etenemistä, arvioita koulutuksesta ja koulutusyksiköstä, s i j o i t t u m i s ta , t y ö l l i s t y m i s t ä j a pa l k k a u s ta valmistumishetkellä, kansainvälisyyttä sekä koulutusyksikön suhteita työelämään. Kahteen edelliseen vuoteen verrattuna on vakituiseen kokopäivätyöhön sijoittuneiden määrä pienentynyt ja vastaavasti yrittäjäksi ryhtyneiden oli edelleen vain yksi sadasta. Valmistumishetken palkkataso on pysynyt paikallaan. Kuten aiemmin valmistunut esimieskyselykin osoitti, aiemmat kontaktit työnantajaan esim. toimeksiantogradun tai kesätöiden kautta helpottavat selvästi laadukasta työllistymistä valmistumisen jälkeen. Turun kauppakorkeakoulusta valmistui vuonna 2003 peräti 243 maisteria, joista 60 % vastasi kyselyyn. Ensi kertaa tuloksia esiteltiin myös Porin yksikössä siellä maisteriksi opiskelleiden vastausten pohjalta. Kauppakorkeakoulussa opetuksen laatu ja saadut valmiudet näyttävät vastausten valossa yleisesti ottaen hyviltä. Vertailussa kaikkiin vastaajiin TuKKK pärjäsi numeroiden valossa huomattavan hyvin esiintymistaitojen opetuksessa, viestintävalmiuksissa äidinkielellä sekä tietoteknisissä valmiuksissa. Lisäksi laitteita kiiteltiin erityisesti Turussa. Vastaavasti pieni Akilleen kantapää tuntuu olevan valmistumisvaiheessa koettu tiedollinen valmius yrittäjyyteen. Lisäksi tarvetta on edelleen parantaa opintojen ohjausta sekä suullisen kielitaidon opetusta. TuKKK:n vastaajien keskuudessa vähintään yhden lukukauden ulkomaanopintojakso oli kaikkein yleisin yliopistoja verrattaessa; peräti 43 % ilmoitti käyneensä vaihdossa. Yleisin syy TuKKK:n valintaan opiskelupaikaksi oli ollut sijainti.

Ajankohtaista Suomi ja Viro samoilla markkinoilla EU:n laajetessa siihen tuli uusia jäsenmaita, joiden tulotaso sekä hinta- ja palkkataso ovat paljon alhaisemmat kuin vanhoissa jäsenmaissa. Esimerkiksi Viron kansantulo henkeä kohti on nykyisellä valuuttakurssilla laskettuna vain noin 20 % Suomen tasosta. Hintasuhteet paremmin huomioonottava ostovoimakorjattu vertailu antaa tulokseksi noin 40 %. Kun tällainen maa tulee samoille markkinoille, alkaa tapahtua sopeutumista, joka vaikuttaa sekä uuteen jäsenmaahan että vanhoihin jäsenmaihin. Kansainvälisen kaupan teoriasta muistamme, että vapaakauppa sekä sitä syvemmälle menevä integraatio lisäävät integroituvan alueen hyvinvointia mutta se vaatii aina myös muuntumiskykyä. Suomessa tämä on ilmeisesti muistettu, koska EU:n laajenemisesta on oltu myös huolissaan. Palkka- ja tulotasoerot ovat EU:n sisällä nyt suuret. Meillä teollisuustyöntekijän tuntipalkka on keskimäärin noin 13,5 € ja koko työvoimakustannus noin 25 €/t. Virossa tunnin työvoimakustannus on noin 5 €. Kun eri tulotason ja samalla myös eri hintatason maat tulevat samojen integroituneiden markkinoiden piiriin, avautuu monesta näkökulmasta katsottuna mahdollisuuksia käyttää hyväksi näitä hintaeroja. Kuluttajat saavat halvempia tuotteita. Viinan kantaminen Virosta on erityistapaus. Pääasiassa tavarat tulevat kuluttajille yritysten toimesta täällä kotimaassa. Yritykset voivat säästää kustannuksia tai löytävät uusia myyntimahdollisuuksia poistuneiden rajaesteiden takaa. Tämä synnyttää muutospaineita, mutta se myös synnyttää uutta kauppaa ja tuotantoa ja johtaa siihen, että hintaerot alkavatkin häipyä pois. Virossa palkkataso nousi 2000-2003 noin 45 %.Tällaisessa sopeutumiskehityksessä taloudellinen kasvu saa lisävauhtia ja tulotasoero pienenee.

Kuten yleisestikin, myös TuKKK:n vastaajilla työtilanne oli epävarmempi kuin vuotta aiemmin vastanneilla. Tämä näkyy vakituisen kokopäivätyön saaneiden ja toisaalta määräaikaisessa työs-sä olleiden osuudessa, tyytyväisyydessä työtilanteeseen, koulutuksen ja työtehtävien sisällöllisessä vastaavuudessa sekä palkkatasossa. Toisaalta muuttoliike ”pakon edessä” Uudellemaalle töiden perässä näyttää hieman rauhoittuneen. Työssä olevista joka kymmenes oli esimiesasemassa, vastaavasti kukaan ei toiminut yrittäjänä. Lähtökyselyn tuloksista vuosilta 2002-2003 valmistuu yhteenvetoraportti alkusyksystä. Kevään mittaan vuoden 2003 tuloksia on esitelty yliopistoyksiköissä. Lisätietoja: Koulutuspoliittinen asiamies Juha Oksanen puh 0201 299 248, 040-5566 671, juha.oksanen@sefe.fi Suomessa on pelätty yritysten siirtyvän suurin määrin Viroon ja virolaisten tulevan suurin määriin töihin Suomeen. Molempaa on pelätty hiukan liikaa, vaikka molempia tapahtuu. Työvoiman tulemista jarruttaa tehokkaasti työehtosopimuksiin sidottu palkkataso. ETLA:n kyselyn kohteena olleista yrityksistä noin puolet arveli lisäävänsä vientiään uusiin jäsenmaihin. Vajaa 30 % suunnitteli tuotantotoiminnan siirtämistä sinne.


Muutamat pienet yritykset kaavailivat jopa pääkonttorin siirtämistä. Turun seudun yrityksien näkökulmasta Baltian maat ovat lähellä oleva uusi markkina, jonne onkin jo rakennettu paljon yhteyksiä. Jäsenyyden muodollinen voimaanastuminen ei yleensäkään tuo enää kovin paljon lisää siihen, mitä on jo koettu. Viinarallin se kyllä toi. EU:n historiasta on havaittu, että jäsenmaitten tulotasoerot ovat ajan myötä supistuneet. Kiinnikuroutumisen vauhti on vaihdellut, mutta se on ollut keskimäärin sellainen, että runsas 2 prosenttia alkuperäisestä erosta on hävinnyt vuosittain. Jos Viro pystyisi tällaiseen aikaisempien jäsenmaiden vauhtiin, olisi nykyisestä erosta vielä puolet jäljellä 34 vuoden jälkeen! Entä jos Viro ja Suomi kasvaisivat tästä eteenpäin samalla vauhdilla, kuin ne kasvoivat 1995-2003? Viron kasvu oli 5,2 % vuodessa ja Suomen 3,6 %. Viro lähtee siis 40 %:n tasolta ottamaan meitä kiinni. Noilla kasvuvauhdeilla meidän absoluuttinen eromme kasvaisi, eikä kiinnikuroutumista tapahtuisi ollenkaan. Jos Suomi pääsisi vain samanlaiseen parin prosentin kasvuun kuin muutamana viime vuonna, Viro alkaisi saavuttaa meitä. Erään arvion mukaan Viron tulotaso voisi saavuttaa laajentuneen EU:n keskiarvosta 70 %:n tason vajaassa 30 vuodessa. Samoilla markkinoilla toimivat taloudet, joiden yritykset voivat käyttää samaa tuotantotekniikkaa, kehittyvät pääsääntöiset niin, että alhaisemman tulotason maat kasvavat nopeammin. Aivan itsestään tämä ei käy, mutta esimerkiksi Viron tapauksessa tämä näyttää hyvin ilmeiseltä. Ovathan ulkomaiset yrityksetkin olleet maasta kiinnostuneita ja tehneet paljon suoria sijoituksia sinne. Myös kasvua tukeva talouspolitiikka vaikuttaa asiaan. Viro näyttää kehittävän yrityksille houkuttelevaa toimintaympäristöä. Instituutiot ovatkin kasvun kannalta tärkeitä. Sitä todistaa sekin, että Viro oli 1930-luvun lopulla Suomen kanssa samalla tulotasolla, mutta pitkään jatkunut toimintaympäristön erilaisuus johti siihen, että virolaisilla on nyt kova työ ottaa meidät kiinni. Paavo Okko Vararehtori, Kansantaloustieteen professori, Ekonomi 68 Turun kauppakorkeakoulu

Yrittäjätoimintaa Johtokunnan jäsen Kai Reikon vetämä yrittäjätoiminta on lähtenyt hyvin käyntiin. Ryhmä on tavannut useita kertoja ja viimeksi tiistaina 20.4. Sari Murto (Culticon Oy) kertoi toimistollamme oman tarinansa aiheesta "Miten minusta tuli yrittäjä". Illan aikana kuultiin myös Marja Ansion tietoisku yrittäjän verotuksesta.

joita osaa ja joihin uskoo. Culticonin toimintatapa on perehtyä tarpeeksi yrityksen tilanteeseen ennen toimeksiannon aloittamista. Kun on muodostanut kuvan todellisesta tarpeesta on helpompi tehdä oikeita asioita. Yrittäjänä kehittyy ja menestyy pidemmällä tähtäimellä parhaiten jos voi tehdä itsensä näköistä jälkeä. Hyvin loppuunsaatettujen projektien ja tyytyväisten asiakkaiden kautta Sarin yritys on kasvanut ja tarjoaa nyt työtä Sarin lisäksi kahdelle muulle henkilölle. Marja Ansio työskentelee Turun verovirastossa ja lupasi henkilökohtaisesti puhelinapua yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville veroasioissa. Paikalla oli kymmenkunta yrittämisestä kiinnostunutta kuulijaa, joukossa myös useita sellaisia jotka eivät aiemmin olleet käyneet TSERY:n tilaisuuksissa. KIVA! Kiitos Sarille, Marjalle ja osallistujille antoisasta illasta. Yhteystietoja: Sari Murto, Culticon Oy, www.culticon.fi 044-7045677 Marja Ansio, marja.ansio@vero.fi 521 2726 Kai Reikko, Modern Management Oy 050-3561252

Verouudistus 9.6.2004, Kutsu Turun Seudun Ekonomit ry:n jäsenille Arvoisa ekonomikollegani, verotus on muuttumassa. Uudesta yritysveropaketista odotetaan ratkaisua toukokuun puoliväliin mennessä. Osakeyhtiöiden verotus muuttuu merkittävästi, lähes 15 vuotta voimassa olleesta yhtiöveron hyvitysjärjestelmästä luovutaan ja osakeyhtiön ja osakkeenomistajan verotus integroidaan uudella tavalla. Yritysten sukupolvenvaihdoksia helpotetaan. VEROUUDISTUS 2005 – MIKÄ MUUTTUU JA MITEN MUUTOKSET VAIKUTTAVAT? –MITÄ ON UUSI VEROSUUNNITTELU? J ä r j e s t ä m m e Tu r u n S e u d u n E k o n o m e i l l e aamiaistilaisuuden, jossa keskustellaan * Yrittäjän muuttuvasta verotuksesta * Yritysmuodon valinnasta * Sukupolvenvaihdoksiin liittyvästä sääntelystä * Omistajavaihdoksiin liittyvistä erilaisista järjestelyistä * Yrityksen tulosseurannasta * Muista osallistujia kiinnostavista aiheista talouden johtamiseen liittyen

Sari on toiminut yrittäjänä kuuden vuoden ajan ja toimeksiannot liittyvät suurimmaksi osaksi pk-yritysten markkinoinnin, myynnin ja viennin kehittämiseen ja toteuttamiseen.

Tilaisuus järjestetään Turun Tilitoimiston tiloissa, Maariankatu 6 B (4. kerros) keskiviikkona 9. päivä kesäkuuta 2004 klo 09.00 – 11.00. Tilaisuus on maksuton. Ilmoittaudu nopeasti puh. (02) 2755000 tai tanja.lunden@turuntilitoimisto.fi.

Sarin välittämä yksi tärkeä kokemus oli, että menestyäkseen yrittäjän on tehtävä sellaisia asioita

Tervetuloa! Erja Valtare, KHT


Senioritoimintaa Jäsenemme Terttu Pekurin aloittama työ aktivoida eläkkeellä olevia ja eläkeiän kynnykselle saapuvia jäseniämme jatkuu vastoinkäymisistä huolimatta. Kevään molemmat tilaisuudet, Elämän punainen lanka ja Terveyttä liikunnasta jouduttiin perumaan onnettomien yhteensattumien vuoksi. Syksyllä taas tapahtuu, seuraa tiedotteitamme!

Menneet tapahtumat

kävi katsastamassa Turun kaupunginteatterin kohunäytelmän ”Stand up Jesus”. Kommentteja esityksestä emme ole saaneet.

Stingin konsertti 28.4.2004. Merkurin järjestämälle matkalle Helsinkiin Stingin konserttiin osallistui myös muutama TSE:n jäsen. Matka sujui bussissa joutuisasti ja itse tähti otti yleisönsä ammattilaisen ottein. Konsertti oli kattava läpileikkaus sekä Police yhtyeen että Stingin omasta tuotannosta. Musiikki oli nautittavaa ja esitys silmiähivelevä värivaloineen ja taustaprojisointeineen. Useammankin olisi suonut tarttuvana tähän mahdollisuuteen.

Ekonomikahvit 1.4.2004

Ekonomilounas 10.5.2004

Ei taukokahveja vain kahvin vuoksi. Aprillipäivänä, 1.4., meillä oli mieluisaa saada vieraaksemme Ekonomikaffeille professori Satu Lähteenmäki TuKKK:n Johtamisen laitokselta. Toimistolla pidetyssä tilaisuudessa Satu Lähteenmäki johdatti meidät ihan vakavasti pohtimaan kuinka usein ja millä tavoin kohtaamme toinen toisemme työyhteisössä. Kahvihetkelläkin on funktionsa. Kasvokkain kohtaaminen on suoraa kommunikaatiota, jossa verbaalinen ja kehon viestintä muodostavat todenmukaisemman tulkinnan viesteistämme. Ta u k o k a h v i l l e t u l o a n ta a m a h d o l l i s u u d e n rentoutumiseen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. Kävimme keskustelua myös taukokahvin merkityksestä tiedonkulkuun; Yleensähän käydään keskustelua miten tupakkatauolla firman asiat hoidetaan. Satu Lähteenmäen käsityksen mukaan kahvihetki on tehokkaampi kanava kuin intra ja tietoon voi tarttua heti ja reagoida välittömästi.

Perinteinen ekonomilounas nautittiin Suomalaisella Pohjalla maanantaina10.5.04. Lounaspuhujana oli EU-vaaliehdokas Ville Itälä. Hän kertoi tärkeistä, ajankohtaisista EUasioista. Maukkaasta lounaasta ja yhteisistä Eurooppaasioistamme oli kiinnostunut vain 15 yhdistyksen jäsentä.

Jos on taukokahvilla paljon hyvääkin on myös haittoja. Näitä olivat mm. klikkiytyminen, kahvittelun muuttuminen ajanvietteeksi, panettelukerhot ja paskanpuhuminen ja osan henkilöstöstä jääminen ulkopuolisiksi. Satu Lähteenmäki käsitteli alustuksessaan myös syöksykierrettä nimeltä BURNOUT. Läsnäolijana koin, että pieni tauko työssä ja yhdessä olo ennaltaehkäisee ainakin osaltaan syöksykierteeseen joutumista. Taukokahvin riittävä pituus on 10-15 minuuttia päivässä. Siten pienikin ”pakottava” hetki pois työtehtävistä lisää työyhteisössä käytävää dialogia, vuorovaikutteista toimintaa. -Airi

Venäjän kierros 8.-12.4.2004 Katso osiosta ”Olutseurasta kuultua”

FrontPage-koulutus 14.4.2004 alkaen Katso osiosta ”Koulutusta”

Miten minusta tuli yrittäjä 20.4.2004 Katso osiosta ”Yrittäjätoimintaa”

”Stand up Jesus” 28.4.2004 Keskiviikkona 28.4. vajaat kymmenen jäsentämme

Vakka-Suomen kierros 13.5.2004 Turun Seudun ekonomit tekivät Flooranpäivänä kevätristeilyn Vakka-Suomeen – tosin ilman merta ja laivoja. Risteilyn elementit olivat kuitenkin muuten kohdallaan, sillä ilmassa oli runsain mitoin iloista mieltä, hyvää ruokaa ja kurkun kostuketta. kokoontunut iloinen joukko suuntasi viiden tähden linjaautolla kohti Laitilaa ja L a i t i l a n Wirvoitusjuomatehdasta, missä logistiikkapäällikkö Jukka Saarela oli ottamassa vastaan. Kasitielle näkyvässä k e l t a i s e s s a Pentti Harikkala kipparoi t e h d a s r a k e n n u k s e s s a Tj. FinnLamexia. valmistetaan limonadeja, siideriä ja olutta omilla tavaramerkeillä, mutta tehdas toimii lisäksi juomien rahtivalmistajana. Lähiaikoina Laitilan tuotevalikoima laajentuu vielä lonkerolla. Kun jokainen ekonomi oli saanut oman Oiva-siiderin tai Kukko-oluen käteensä, alkoi mielenkiintoinen tarina tehtaan perustamisesta ja sen eri vaiheista, sekä tutustuminen siiderin matkaan omenamehut i i v i s t e e s t ä v a l m i i k s i Matkanjohtaja vpj Jaakko tuotteeksi. ”Poja hakiva Mäkikalli. masiina Ruattist ja paniva


ne pyärimähä ja sillai mes’sit ruvetti tekemähä ussemppa sortti juatava ja vähä suuremissaki määris”, Saarela haastoi leveällä Laitilan murteella. Yrityksen esittely oli avoin ja kiinnostava ja ennen kaikkea hauska. Kannattaa käydä Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan persoonallisilla kotisivuilla osoitteessa www.laitilanwirvoitusjuomatehdas.fi, missä voi muun muassa lukea tehdaslehti Oivaa ja tutustua paremmin yrityksen kulttuuriin, tuotteisiin ja taustaan.

onnistuneelle kevätretkelle. Palasimme Puutorille ihmisten aikoihin ja takaisin työpöydän äärelle perjantaiaamuna virkistyneenä ja uusia ajatuksia täynnä, vakuuttuneena siitä että seuraavalle retkelle on pakko päästä taas mukaan. - Suvi

Ekonomit Wirvoitusjuomatehtaalla. Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan logistiikkapäällikkö Jukka Saarela.

Wirvoitusjuomatehtaan 40-luvun tunnelmista siirryttiin FinnLamex –nimiseen yritykseen, joka oli ekonomiristeilyn seuraava kohde. FinnLamex on tuulilaseja valmistava yritys, joka on myös viimevuosina noussut kasitien varrelle. Vaikkei yrityksen palkkalistoilta löytynyt yhtään ekonomia, tilanteen pelasti se, ettei siellä myöskään esiintynyt insinöörejä. FinnLamex hakee koulutettavaksi lähinnä hyviä ja ahkeria tyyppejä, joissa on vähän Pelle Pelottoman vikaa. Kuten matkanjohtajamme Jaakko Mäkikalli totesi, olisi FinnLamexista huokuva positiivinen yritteliäisyys tervetullutta ekonomipiireihinkin. Toimitusjohtaja Pentti Harikkala veljineen antoi ekonomiporukalle tyhjentävän esityksen yrityksen synnystä ja tuulilasien valmistamisesta. FinnLamexin henkilökunta on pitkälti itse valmistanut ja kehittänyt siistissä tehdashallissa humisevat koneet ja tavoittelee tänä vuonna reilun kuuden miljoonan euron liikevaihtoa. Vuonna 1999 perustettu laitilalainen menestystarina laajentaa parhaillaan tilojaan ja Ekonomien lahjoittama muistovasara tulikin tarpeeseen. Tiiviiden yritysvierailujen jälkeen oli aika vaihtaa vapaalle ja Flooran päivän risteily jatkui iltapalalla muinaisaikaisessa Louhenlinnassa, jonka Kitte ja siiderit. tunnelmassa on menneisyyden lämmintä hämärää, satojen tulien tuiketta ja tilaa viihtymiselle. Lapsuuden unelmasta toteutettu tilausravintola tarjosi hyvää ruokaa ja mukavan päätöksen TSE:n

Koulutusta FrontPage-koulutus Huhti-toukokuun aikana 11 innokasta jäsentämme kokoontui Turun AKK:n tiloissa opettaja Sari Heinosen avulla opiskelemaan FrontPage -ohjelman käyttöä. Yhteensä neljänä iltana kello viidestä kahdeksaan kokoonnuimme tietokoneitten äärelle pakertaaksemme www-sivujen tuottamisen parissa. Kurssin aikana opimme luomaan sivuja ja sivustoja, lisäämään ja muokkaamaan tekstejä ja kuvia sekä luomaan hyperlinkkejä. Kärsivällisen rautalankamallin vääntämiseen erikoistunut opettajamme onnistui saamaan meidät jopa tuottamaan aidonnäköiset nettisivut. Olisittepa vain nähneet! Syksyllä jatkuvat suositut Excel- ja Word –kurssimme. Seuraa tiedotteitamme.

Tulevaa toimintaa Käy myös katsomassa mahdolliset muutokset nettisivullamme www.turunseudunekonomit.fi Tilaisuuksista ilmoitetaan myös sähköpostitiedotteissa, joten pidä osoitteesi ajan tasalla rekisterissä. Kaikkiin tilaisuuksiimme ilmoittaudut parhaiten ja mieluiten Netti-ilmossa, www.turunseudunekonomit .fi > Ilmoittautuminen. Voit myös ilmoittautua puhelimitse toimistoon (02) 469 0680 ma klo 12-17, ti-to klo 9-14, ja pe suljettu. Muina aikoina sähköpostilla tsery@co.inet.fi

Verouudistus 9.6.2004 Katso osiosta ”Yrittäjätoimintaa”


Veritas stadion 20.6.2004 Sunnuntaina 20.6. klo 18:30 alkaa Veritas stadionilla jalkapallo-ottelu FC Inter - MyPa. Ekonomit tapaavat stadionin esittelyn ja virvokkeen merkeissä jo tuntia aiemmin. Paketin hinta vain 7 euroa. Ilmoittautumiset Netti-ilmoon tai toimistolle. Maksu TSE:n tilille 205718-33561 viitteellä 20064.

Kesäteatteri 5.7.2004 Turun Seudun Ekonomit aveceineen tekevät kesäteatterimatkan Paimioon maanantaina 5.7.04. Teatterikappale on Pitkäporttalaise´. Lähtö klo 17. Ortodoksi kirkolta Turusta ja matkalla pysähdymme kahville ja ostoksille Kotileipomo Tannisille. Matka jatkuu kesäteatterille, jossa näytös klo 19. Paluu näytöksen jälkeen Turkuun n. klo 22. Teatterilta luvattiin päivän paistavan, mutta sateen sattuessa huomioithan, että katsomo ei ole katettu. Reissun hinta jäseniltä 10 euroa ja muilta 14 euroa sisältää kuljetuksen, teatterilipun ja pullakahvin. Maksu TSE:n tilille 20571833561 viitteellä 5076. Ilmoittautumiset Netti-ilmoon tai toimistolle 17.6. mennessä.

Turussa olemme n. klo 24. Hinta 18 euroa jäsenille ja 23 euroa muille. Sitovat ilmoittautumiset viimeistään torstaina 4.8. Netti-ilmossa tai toimistolle. Maksu TSE tilille 205718-33561 viitteellä 4093. Varattu 50 paikkaa. Charlie ja Jake, Martti Suosalo ja Mika Nuojua, kulkevat Kiviä taskussa -näytelmässä läpi monen miehen elämän. Pentti Kotkaniemen ohjauksessa ihmiskohtaloihin ja kokemuksiin limittyy myös Irlannin historia. Ohjaaja kehuu näytelmän ideaa: "Ihmettelen sitä, että vasta nyt joku nykykirjailija on käyttänyt keskiajalta tunnettua mysterio buffo -menetelmää eli näyttelijä siirtyy toiseen rooliin vain rytmiä ja painotusta vaihtamalla." Tähän hatunvaihtotekniikkaan yltävät nimenomaan Suosalo ja Nuojua. He tekevät yhteensä 15 roolia. Vaihdot ovat salamannopeita ja roolihahmojen skaala ulottuu amerikkalaiskaunottaresta 75vuotiaaseen maalaisukkeliin. Tarina ei silti ole mikään kahden miehen vitsi-ilta: kyseessä on traaginen komedia. Tarina alkaa siitä, kun 35-vuotiaat luuserit menevät avustajiksi amerikkalaisen elokuvan kuvauksiin ja joutuvatkin tekemään aivan jotain muuta kuin mitä ennakkoon luulivat... (lähde: www.hkt.fi )

Ekonomikahvit syyskuussa

Katso osiosta ”Olutseuran kuulumiset”

Kahvihampaan kolotus hoidetaan tällä kertaa Lääkärikeskus Mehiläisessä. Aiheen ”Mitä meidän tulee tietää hyvästä työterveyshuollosta?” Tarkemmat tiedot tulevat nettisivullemme.

Koiramäkiajelu 14.8.2004

Käden taidot 15.9.2004

Elokuussa teemme koko perheen ja varsinkin lasten Koiramäen ajelun lauantaina 14.8. klo 12 - 15. Bussi on varattu jäsenillemme ja heidän lapsilleen ja siihen mahtuu 50 henkeä. Tule tutustumaan Turkuun lasten silmin, löytöretki on mielenkiintoinen. Ajelu maksaa aikuiselta jäseneltämme 14 euroa, lapsilta 5-14 vuotta 8 euroa, aikuisen seurassa 4 euroa (enint. 2 per aikuinen) ja lapset alle 5 vuotta ilmaiseksi aikuisen seurassa. Ilmoittaudu Netti-ilmossa tai toimistolle viimeistään 2.8. Maksu ilmoittautumisen yhteydessä TSE:n tilille 205718-33561 viitteellä 14083.

Keskiviikkona 15.9. kokoonnumme toimistolle likaamaan kätemme. Savenvalaja Anu Salminen opastaa meitä aiheesta ”Kädet saveen, saven salat”. Teemme kynttilälyhdyn. Ilmoittaudu Netti-ilmossa tai toimistolle viimeistään 13.9. Käden taidon kurssin hinta on 7 euroa sisältäen aineet ja kahvin. Maksu TSE:n tilille 205718-33561 viitteellä 15095.

Ekonomisauna 18.8.2004

Viron kansallisooppera Estonia ja Malmön Oopperaja Musiikkiteatteri esittävät yhteistyössä Giuseppe Verdin oopperan Aida täydessä loistossaan. Oopperaa esitetään Rocca al Maren Onistar -tenniskeskuksessa lokakuussa 2004 kaikkiaan 7 kertaa. Nyt on tilaisuus nähdä tämä suurteos isolla näyttämöllä täysimittaisesti sen koko loistossa. Lisätietoja esityksestä luettavissa www.ooper.ee/fin/. Meillä on mahdollisuus osallistua tähän spektaakkeliin ja olemme varanneet lauantain 9.10. esitykseen 50 paikkaa. Lähdemme lauantaiaamulla bussilla Turusta, matkaamme rauhallisesti M/S Romantikalla Tallinnaan ja majoitumme uuteen Tallink -hotelliin. Laivalla nautimme buffet-aamiaisen. Hotellilta meillä on kuljetus Rocca al Mareen ja esityksen jälkeen takaisin. Sunnuntai-iltapäivällä palaamme M/S Meloodialla ja nautimme buffet-päivällisen. Busi tuo meidät illalla Turkuun. Matkan hinta on 185 euroa hengeltä, TSE:n jäseneltä 180 euroa.

Olutmatka "Õlletoober" Saarenmaalle 22.-25.7.2004

Perinteinen ekonomisauna saunotaan tänä vuonna Kaarinan Kuusiston Maamiesseuran mökillä Piikkiön Harvaluodossa keskiviikkona 18.8.. Saunomisen (omat pyyhkeet mukaan) ja uimisen lisäksi tarjolla on iltapalaa grillin äärellä. Samalla voi mukavasti vaihtaa kesäkuulumiset. Lähdemme bussilla puutorilta klo 17.00, paluu samaan paikkaan n. klo 22.00. Tapahtuma on maksuton. Ilmoittautumiset Netti-ilmoon tai toimistolle 12.8. mennessä Tervetuloa mukaan yksin, kaksin tai vaikkapa perheen kanssa!

Kiviä taskussa 4.9.2004 Lauantaina 4.9.04 lähdemme teatteriin pääkaupunkiseudulle. Ohjelmassa Helsingin kaupunginteatterin Studio Pasilan huippusuosittu tragikoominen näytelmä ”Kiviä taskussa”. Lähdemme matkaan yhteiskuljetuksella bussilla Ortodoksisen kirkon edestä klo 16.15 ja takaisin

Oopperamatka "AIDA" Tallinnaan 9.-10.10.2004

Hinta sisältää bussikuljetukset Tku-Hki-Tku,Tallinna satamaHotelli-Satama, Hotelli-Rocca al Mare-Hotelli laivaliput Hki-Tall-Hki


-

3 yhteistä hyttiä mennen tullen buffet aamiainen laivalla menomatkalla buffet-päivällinen ruokajuomineen laivalla paluumatkalla hotelimajoitus aamiaisella 2h-huoneissa, 1 yö (1hh lisäm. 45 euroa, jos heti varaa 1hh paikan) pääsylippu oopperaesitykseen

Ennakkomaksu 40 euroa ilmoittautumisen yhteydessä TSE:n tilille 205718-33561 viitteellä 9108. Ilmoittautumiset Netti-ilmoon tai toimistolle 28.8. mennessä. Lisätietoja kimmo.palonen@auriamail.net tai puh. 0400 322 813.

Koulutusristeily 23.10.2004 Perinteinen syysristeilymme seilataan Åbon ja Ålandin välillä lauantaina 23.10. Tarkemmat tiedot tulevat nettisivullemme.

Pyhä keikka 27.10.2004 Turun kaupunginteatterin esityksestä Hectorin lauluista luet lisää lehtemme syyskuun numerosta.

Olutseurasta kuultua Turun Ekonoominen Olutseura kokoontui torstaina 27.5. Ala-Lemulla saunomisen merkeissä. Ohjelman kohokohtana oli Venäjän matkan runsaan kuvasadon tarkastelu ja ”virallisen” matkakertomuksen tarkistus ja hyväksyminen. Katse myös tietysti suunnattiin tulevaisuuteen, jossa aivan kohta koittaa kesämatka Saarenmaalle. Tälle matkalle kaivataan vielä lisää osanottajia. Ensi kevään ”päämatkan” suunnittelu alkaa nyt kesällä ja mietinnän tulos julkistetaan sitten ensi syksynä. Venäjän matkallamme oli virolaiset ystävämme mukaan lukien 45 osanottajaa, Turusta 42. Matka runsaine bussissa istumisineen oli melko raskas mutta todella mielenkiintoinen ja antoisa. Saimme melkoisen hyvän kuvan naapurimme arjesta suurkaupunkien ulkopuolella. Matkasimme pitkiä taipaleita läpi maaseudun, jossa ulkomaalainen on edelleen harvinainen näky. Novgorodissa ja Pihkovassa vasta harjoitellaan matkailuelinkeinoa. Hotellien ja ravintoloiden palvelussa on vielä parantamisen varaa. Matkamme nähtävyyksiin lukeutuivat molempien kaupunkien Kremlit ja runsaat kirkot ja luostarit. Venäjällä vietettiin pääsiäistä samaan aikaan kuin Suomessa ja meillä oli onni osua kahdesti ortodoksiseen pääsiäisjumalanpalvelukseen. Se oli elämys. Kliseen mukaan matkailu avartaa ja niin se teki nytkin, mutta kyllä edelleen kotiin tullessa tuli mieleen toinen sanonta. ”Oma maa mansikka”. Matkakertomus ja runsaasti valokuvia tullaan julkaisemaan kesän kuluessa nettisivuillamme www.hurtowniatours.com .

Olutmatka "Õlletoober" Saarenmaalle 22.-25.7.2004 Pienessä Leisin kylässä Saarenmaan pohjoisrannikolla järjestetään 23.-24.7. jo kuudentena vuonna peräkkäin

kesäiset olutfestivaalit "Õlletoober 2004". Tarkempaa tietoa juhlasta netissä www.olletoober.ee . Hurtownia Tours tarjoaa Olutseuran ystäville ja kaikille TSE:n jäsenille mahdollisuuden tutustua Saarenmaan kauniiseen saareen ja samalla osallistua em. olutjuhlintaan. Matkaamme Turusta torstai-aamutuimaan omalla bussilla ja majoitumme Kuressaaren lähellä (n. 2 km keskustaan) olevaan laadukkaaseen hotelliin "Merekivi". Ohjelmaan sisältyy saaren kiertoajelut samoin tutustuminen Kuressaaren kaupunkiin. Bussimme vie ja tuo halukkaat sekä perjantai- että lauantai-iltoina Leisiin tapahtumapaikalle. Matkan hinta on 290 euroa hengeltä (jos yli 40 lähtijää, 280 euroa). Hinta sisältää bussikuljetukset Tku-Hki-Tallinna-Kuressaari ja takaisin, kaikki kuljetukset Leisiin ja takaisin sekä kiertoajelut sisäänpääsymaksuineen laivaliput Hki-Tall-Hki, lauttaliput Saarenmaalle ja takaisin hotellimajoituksen aamiaisella 2h-huoneissa, 3 yötä (1hh lisäm. 145 euroa, jos heti varaa 1hh paikan) pääsylipun Õlletooberiin Ilmoittautumiset 10.6. mennessä sähköpostilla kimmo.palonen@auriamail.net . Ilmoittautumiseen osallistujien nimet ja syntymäajat, sekä yhteystiedot, mistä parhaiten tavoittaa. Lisätietoja em. sähköposti ja puh. 0400 322 813 (myös ilmoittautumiset).

Oopperamatka "AIDA" Tallinnaan 9.-10.10.2004 Katso osiosta ”Tulevaa toimintaa”

Huomioitavaa Toimisto Turun Seudun Ekonomit ry:n toimistolla ekonomiasiat hoituvat reippaasti eteenpäin. Ota yhteys Marjatta Postiseen, puhelin 02-469 0680, email: tsery@co.inet.fi tai pistäydy osoitteessa Käsityöläiskatu 17 D 79, 20100 Turku, ma klo 12-17, ti-to klo 9-14, ja pe suljettu. TOIMISTO KESÄLOMALLA 28.6. – 31.7.2004! Tilaisuuksien maksut tilille: Nordea 205718-33561

Muutokset jäsentiedoissa Ilmoita kaikki yhteystiedoissasi tapahtuvat muutokset (nimi, osoite, työpaikka tms.) suoraan Suomen Ekonomiliitto SEFEen, mieluiten nettisivujen kautta http://www.sefe.fi/ -> jäsenyys -> jäsentiedot, tai jasenrekisteri@sefe.fi Pidä sähköpostiosoitteesi ajan tasalla rekisterissä!

TEMA-TEAM 10252-04


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.