TURUN SEUDUN EKONOMIT RY JÄSENLEHTI 1/2015

Page 1

JÄSENLEHTI I 1/2015

Helmikuussa vierailemme Valmet Automotiven tehtaalla Uudessakaupungissa.

JOHTOKUNNAN UUDET JÄSENET ESITTÄYTYVÄT TULEVAISUUDEN menestyselementit TERVETULOA TAKAISIN ALUMNI I TAPAHTUMIA I KEVÄTKOKOUS I KOULUTUKSIA I


”Olemme saaneet yhdessä paljon hyvää aikaiseksi.”

Hyvää alkanutta uutta vuotta! TSE ry:n puheenjohtajana jatkaa Heidi Mäkinen.

Suuri kiitos

Vähäsaaren ja kylteriyhdyshenkilön Salli

muun muassa golfkurssit ja -kilpailun sekä

Haluan kiittää Teitä Turun Seudun Ekono-

Laakion perehdyttämisellä. Pääsemme heti

Suomen Ekonomien uuden toiminnanjoh-

mien jäsenet, johtokunta ja työryhmäläiset

niin sanotusti tositoimiin testaamaan uuden

tajan Hanna-Leena Hemmingin vierailun

kuluneesta vuodesta – ensimmäisestä sel-

”Johtokuntalaisen käsikirjan” ja muun pe-

Turkuun.

laisesta uutena puheenjohtajana. Olemme

rehdytysmateriaalin soveltuvuutta. Sisäisen

saaneet yhdessä paljon hyvää aikaiseksi ja

intranetin laaja käyttöönottaminen on ollut

Aktiivinen ja osaava yhdistyksemme järjes-

tästä on hyvä jatkaa.

erinomainen apu ja hiljaisen tiedon syste-

ti vapaaehtoisvoimin viime vuonna yli 50

maattinen siirtäminen sen avulla jatkuu.

tilaisuutta. Tee sinäkin alkaneelle vuodelle hyvä päätös ja lähde rohkeasti mukaan

Erityiskiitos hyvästä työstä kuuluu erovuorossa oleville johtokuntalaisille: Ringa

”Muutos” vuoden 2015 teema

verkostoitumaan ja kouluttautumaan. Näh-

Masalinille, Maija Sormuselle ja Maija

Muutos valittiin vuoden 2015 teemaksi,

dään tapahtumissa!

Tähtiselle, kuten myös johtokuntaamme

koska se koskettaa käytännössä jokaista

osallistuneille yhteistyötahoille Turun KY:n

jäsentämme eri elämänvaiheissa niin työn,

Heidi Mäkinen

puheenjohtajalle Ann-Sofie Leimulle sekä

perheen kuin koulutuksenkin muodossa.

puheenjohtaja

opiskelijoiden kylteriyhdyshenkilölle Veera

Elämässä tarvitaan positiivisia muutoksia.

Ilieville. Lisäksi kiitos Maria Koposelle, joka

Teema tulee näkymään koko vuoden muun

joutui jättämään johtokuntakautensa kes-

muassa tulevissa koulutuksissa ja aamiais-

ken työesteiden vuoksi.

seminaareissa kuten ”Menesty työelämässä” ja ”Työelämä muutoksessa” sekä ”Tukea

Uusia johtokuntalaisia ja toimintamalleja

uranvaihdokseen ja yrittäjyyteen”.

Uusi vuosi on alkanut vauhdikkaasti uusi-

Tänä vuonna vietetään myös Suomen Eko-

en johtokuntalaisten eli Riitta Hairiston,

nomien sekä ruotsinkielisen sisaryhdistyk-

Tero Kuusiston, Katja Leppälahden, Jaana

semme Merkur rf:n 80-vuotisjuhlia, jotka

Määttälän ja Jukka Virkon sekä kahden uu-

näkyvät alueellamme yhteisinä koulutuk-

den asiantuntijajäsenen Turun KY:n pj. Laura

sina ja tapahtumina. Keväällä järjestämme

”Tee sinäkin alkaneelle vuodelle hyvä päätös ja lähde rohkeasti mukaan verkostoitumaan ja kouluttautumaan.”

2 I Turun Seudun Ekonomit 1/2015


12

Plantui Oy/media Baltic Princess. Marko Stampehl.

Timo Oksanen

5

Yks ekonomi Turuust´-palstalla tutustumme konsulttitehtävissä ja vuokrajohtajana Plantui Oy:ssä toimivaan Johanna Siltalaan. Kuvassa Plantui Smart Garden -älypuutarha.

Alumnipäivä järjestettiin 11.10. Kuvassa päivän Keynote-puhujat ja panelistit.

Pääkirjoitus 2

4 Yks ekonomi Turuust´ 5 Johtokunnan uudet jäsenet esittäytyvät 6 Jouluglögit 7 TSE ry:n työelämätyöryhmän uutisia 8 Syksyn perhetapahtumat 9 Jäsenlehden päätoimittaja vaihtuu

17

Tulossa maaliskuussa Ekonomien eduskuntavaaliaiheinen piknik-risteily.

10 Alumni - tervetuloa takaisin! 12 Internetin startupit 13 Nuorisonurkkaus 14 Tulevaisuuden menestyselementit 15 Tapahtumat ja yhteystiedot 16 Alumnitoiminta ja mediakortti 20 Psykologinen pääoma työssä -workshop

Julkaisija Turun Seudun Ekonomit ry Päätoimittaja Katja Leppälahti Ulkoasu Jani Käsmä, www.kasma.fi Kannen kuva Valmet Automotive Paino Tema-Team Oy, Turku Jäsenlehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Aineisto Lehden 2/2015 aineistopäivä 2.3.2015 jakelu Lehti 1/2015 ilmestyy viikolla 4 Levikki 2 500 kpl, ISSN 1797-5964

Turun Seudun Ekonomit 1/2015 I 3


”Turun Seudun Ekonomit ry:n jäsenlehden päätoimittaja vaihtui vuodenvaihteessa.”

Vuosi päätoimittajana vilahti ohitse

L

ehden tekeminen on aikamoinen rupeama - yksi aikaa vievimpiä vastuualueita johtokuntatyössä. Kun yksi lehti valmistuu taittajaa varten, niin jo melkein heti alamme suun-

Opastuksesta kiittäen ja hyvää alkanutta uutta vuotta toivottaen

A

loittelen mielenkiinnolla ja innostuksella jäsenlehtemme päätoimittajana. Kokemus lehtitiimin jäsenenä, Anne-Marilta saatu hyvä perehdytys sekä johtokunnan kokouksiin osallis-

nitella seuraavaa.

tuminen syksystä alkaen (läsnäolo- ja puheoikeudella) ovat antaneet Lehtien työstäminen on siis lähes jatkuvaa, lukuun ottamatta hei-

minulle eväitä lehden rakentamiselle. Olen myös saanut jo osallistua

näkuun kesäpaussia. Tukenani on ollut onneksi mahtava lehtitiimi,

lehtien suunnitteluun yhdessä Anne-Marin ja lehtitiimin kanssa.

josta löytyi niin hyviä kir-

” Uutena viestintävastaavana jatkan ilmeen jalkauttamista yhdistyksen viestinnän työkaluissa.”

joittajia kuin tarkkoja oiko-

Lehti on saanut positiivista palautetta ja tarkoitus on jatkaa saman-

lukijoitakin. Etsimme ajan-

tyylisellä visuaalisella linjalla. Tänä vuonna yhdistyksemme teemana

kohtaisia aihepiirejä, jotka

on pääkirjoituksessakin mainittu muutos, mikä tulee näkymään leh-

mahdollisuuksien

mukaan

dessä esimerkiksi ’Yks ekonomi Turuust’ -tarinoissa sekä tapahtumissa

sivusivat myös TSE ry:n tai

ja niistä laadituissa jutuissa. Mielenkiintoisia tapahtumia on luvassa

Suomen Ekonomien järjes-

ja lehdestä sekä muista tiedotuskanavistamme kannattaakin seurata

tämiä tapahtumia. Iloksem-

tarkkaan aina tulevat tapahtumat. Lehdessämme on esillä myös muita

me jäsenistöstämme löytyi myös monia, jotka pyynnöstämme

ajankohtaisia asioita, kuten esimerkiksi tietoa työelämätyöryhmämme

antoivat haastatteluja ja toivat tällä tavoin loistavia käytännön esi-

toiminnasta sekä yhteistyöstämme eri tahojen kanssa.

merkkejä lukijoiden tietoon. Otamme mielellämme vasTSE ry:n uudistettu ilme on jäsenlehtien kautta tullut jäsenistöllem-

taan mainoksia lehtiimme ja

me tutummaksi. Panostimme loistavan taittajamme Jani Käsmän

jäsentarjouksia

kanssa myös lehden visuaalisuuteen, mitä on pidetty erittäin posi-

siimme (ks. mediakortti verk-

tiivisena. Uutena viestintävastaavana jatkan ilmeen jalkauttamista

kosivuillamme). Myös palau-

yhdistyksen viestinnän työkaluissa ja jätän hyvillä mielin päätoimit-

tetta ja ehdotuksia sisällöstä

tajan työn innokkaalle jatkajalleni Katja Leppälahdelle.

on aina mukava saada. Toi-

uutiskirjei-

”Toivottavasti saat lehdestämme kiinnostavia vinkkejä ja ideoita omalle ekonomipolullesi!”

vottavasti saat lehdestämme Kiitokset kaikille lukijoillemme ja mielenkiintoista alkavaa vuotta!

sinua kiinnostavia vinkkejä ja ideoita omalle ekonomipolullesi!

Anne-Mari Niemelä

Katja Leppälahti

I Kuva Anne-Mari Niemelä 4 I Turun Seudun Ekonomit 1/2015


Yks ekonomi Turuust’

Vuoden 2015 teemamme on muutos. Tällä palstalla julkaisemme aiheeseen liittyvän ekonomitarinan. Vuoden ensimmäisessä lehdessä esittäytyy Plantui Oy:n kaupallinen johtaja Johanna Siltala.

Johanna Siltala on Turun kauppakorkeakoulusta vuonna 1990 valmistunut kauppatieteiden maisteri. Hänen ekonomipolkunsa on kulkenut muun muassa Raisio Oyj:n markkinointijohtajan kautta Konsulttiyhtymä Ajan partneriksi. Parhaillaan hän työskentelee sekä konsulttitehtävissä että vuokrajohtajana Plantui Oy:ssä.

M

uutin Hämeenlinnasta Turkuun aikoinaan opiskelemaan ensin Åbo Akademiin valtiotieteitä, mutta vaihdoin sitten kaupalliselle puolelle. Turun kauppakorkeakoulusta

valmistuin kauppatieteiden maisteriksi vuonna 1990, pääaineenani oli kansainvälinen markkinointi. Ensimmäinen varsinainen alan työ-

paikkani oli Felix Abba Oy (nyk. Orkla Foods Finland Oy), jossa aloitin

Johanna Siltala

Abba-tuotteiden tuotepäällikkönä. Siirryin Leafille (nyk. Cloetta Suomi Oy) suklaa- ja xylitol-tuotteiden markkinointipäälliköksi vuonna

Chief Marketing Officer (CMO), Commercial driver & Coriander fan Plantui Oy, www.plantui.com

1996 ja sen jälkeen Raisio Oyj:lle Elintarvikeyksikön Pohjois-Euroopan alueen markkinointijohtajaksi vuonna 2006. Työskentelin Raisiolla brändiportfolion muutoksen ja sitä kautta toiminnan selkiyttämisen ja liiketoiminnan tervehdyttämisen parissa.

Muutos palkkatyöstä konsulttitoimiston tiimiin

Kansainvälinen työympäristö houkuttelee

Työni päättyi Raisio Oyj:ssä vuoden 2013 alkupuolella. Vietin upe-

Jutun otsikkona on ”Yks ekonomi Turuust”, mutta minun kohdallani

an välivuoden ja keskityin saaristoasuntomme rakennusprojektiin.

työt ovat ulottuneet aina Turkua kauemmas, pääsääntöisesti Skan-

Loppuvuonna etsin Turun seudulta mielenkiintoisia työtehtäviä ja

dinavian maihin sekä nyttemmin Saksaan. Plantuin markkinat ovat

löysin Konsulttiyhtymä Ajan tiimin. Marraskuussa laitoimme vuokra-

kyllä sitäkin laajemmat – kiinnostuneita yhteydenottoja tulee nyt

johtajailmoituksen Ajan sivuille ja heti tärppäsi: turkulainen startup-

ihan ympäri maailmaa.

yritys Plantui Oy etsi kaupallista johtajaa tiimiinsä. Olen parhaillaan osa-aikaisena vuokrajohtajana Plantuissa ja samalla Konsulttiyhtymä

Terveiset lukijoille

Ajassa partnerina ja asiantuntijana. Plantuissa keskityn kaupalliseen

Näin talouden taantuma-aikana ja keskellä kaamosta suosittelen

toimintaan ja työskentelen samalla tavalla kuin olisin palkkasuhtees-

Suomessa tehtyä Plantui Smart Garden -älypuutarhaa: saat valoa ja

sa. Plantui on muuttunut startupista myyntiyhtiöksi ja olemme saa-

iloa kotiisi ja jo muutaman viikon kuluttua tuoreet, tuoksuvat yrtit

neet lanseerattua Smart Garden -älypuutarhan Tanskaan ja Saksaan

käyttöösi.

kesällä sekä Ruotsiin ja Suomeen nyt syksyn aikana.

I Teksti Johanna Siltala I Kuva Kamera-Aitta, Turku

”Loppuvuonna 2013 etsin Turun seudulta mielenkiintoisia työtehtäviä ja löysin Konsulttiyhtymä Ajan tiimin.” Turun Seudun Ekonomit 1/2015 I 5


“Yhdistyksen syyskokouksessa valittiin uudet johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle.”

Johtokunnan uudet jäsenet esittäytyvät Jukka Virko, talousvastaava

Porin yksiköstä vuonna 2010, jossa toimin tällä hetkellä projektitutkijana. Lisäksi suoritan jatko-opintoja. Tutkijan työn lisäksi minulla

Olen 31-vuotias ja valmistunut Turun kauppakorkeakoulusta vuon-

on kertynyt kokemusta projektien hallinnoinnista, kehittämistyöryh-

na 2011 pääaineenani laskentatoimi. Olen aina työllistynyt hyvin

mistä, luennoimisesta ja taloushallinnon erinäisistä tehtävistä. Olen

Turkuun, tällä hetkellä asun Kaarinassa perheeni kanssa. Harras-

työskennellyt julkisella, yksityisellä sekä kolmannella sektorilla.

tuksiini kuuluu monenlainen liikunta, kuten kuntosali. Tämä syksy

meni vauvauinnin parissa esikoispoikani kanssa.

sesta hyvinvoinnista, järjestötyöstä, luonnosta, valokuvauksesta,

Työskentelen nyt toista vuotta, pääosin Aurajoen rannalta käsin,

kirjallisuudesta ja käsitöistä. Järjestötyöt rikastavat elämääni moni-

Skanska Oy:ssä controllerina vastuualueinani Varsinais-Suomi, Sa-

puolisesti: ne tuovat mm. yhteisöllisyyttä, verkostoja, uusia koke-

takunta sekä Pirkanmaa. Tätä ennen toimin kaksi vuotta Greenstep

muksia ja haasteita sekä mukavaa yhdessäoloa.

Oy:n Turun toimiston vetäjänä taloushallinnon konsultoinnin ja tilitoimistoalan parissa. Sen ohessa tuli suoritettua myös KLT-tutkinto.

Oman alani lisäksi olen kiinnostunut ihmisen kokonaisvaltai-

Tero Kuusisto, jäsenvastaava

Nyttemmin olen aktivoitunut uudelleen järjestötoimintaan ja

kiinnostunut tapaamaan muita ekonomikollegoja (mm. KY-Wii-

Alkuun tunnustus, että olen myös tietoliikennetekniikan insinööri.

niklubin puheenjohtajuudesta on vierähtänyt jo tovi). Mielestäni

Tarinaa keventää se, että viisastuin ja jatkoin opintojani Turun kaup-

keskeisimpiä teemoja tällä hetkellä jäsenkuntamme kannalta ovat

pakorkeakoulussa. Näkökulma muuttui teknisestä kaupalliseen ja

ekonominen jaksaminen työelämässä, ekonomien arvostus sekä

pääaineenani oli tietojärjestelmätiede. Yhtälöä täydentää se, että

oman osaamisen tunnistaminen ja esille tuonti.

työskentelen nykyisin Sallila Energiassa tietohallintopäällikkönä.

Jaana Määttälä, TSE Sport -vastaava

Vapaa-aika on aina rajallinen ja siitä huomattavan osan vie

perhe-elämä kaikkine rientoineen (vaimo ja kaksi alle kouluikäistä tytärtä). Vapaa-ajan aktiviteetit kuitenkin antavat rikkautta elämään

Olen kotoisin Raumalta ja muutin Turkuun vuonna 2013. Lähdin

ja mahdollisuuksia työelämään. Turun Seudun Ekonomeista haen

opiskelemaan kauppatieteitä vasta myöhemmällä iällä ja valmistuin

samaa mitä olen saanut mm. Turun Nuorkauppakamaristakin; muka-

laskentatoimen ekonomiksi Turun yliopiston kauppakorkeakoulun

vaa ja haasteellista tekemistä sekä yhdessäoloa, verkostoitumista ja itsensä kehittämistä. Nähdään tapahtumissa!

Kuvassa yhdistyksen syyskokouksessa 26.11.2014 läsnäolleet uudet johtokunnan jäsenet (vasemmalta): Jukka Virko, Jaana Määttälä, Tero Kuusisto ja Katja Leppälahti

6 I Turun Seudun Ekonomit 1/2015


Nähdään!

Panimoravintola Koulu/media

Tapahtumissa!

Katja Leppälahti, jäsenlehden päätoimittaja Olen Turun kauppakorkeakoulusta vuonna 2008 valmistunut, laskentatoimea pääaineena lukenut kauppatieteiden maisteri. Työskentelen

Jouluglögit

KHT-tilintarkastajana Deloitte & Touche Oy:n Turun toimistossa, mutta parhaillaan olen perhevapailla. Arkeani vietän pienen tyttäreni kanssa

Panimoravintola Koululla 27.11.2014

touhuillen ja viihdyn myös esimerkiksi käsitöiden parissa. Keväällä jat-

R

kamme myös autotallin rakennusprojektia puolisoni kanssa.

Turun Seudun Ekonomien toiminnasta sai minut ensin kiin-

nostumaan juuri vauva- ja perhetapahtumat – ja mahdollisuus osallistua lehtityöryhmän toimintaan. Ja pian minua kyseltiinkin jo

uotsinkielinen sisaryhdistyksemme Merkur r.f. on perinteisesti järjestänyt jäsenilleen jouluglögitilaisuuden ja kutsui tänä vuonna myös Turun Seudun Ekonomit

mukaan

vapaamuotoiseen tapaamiseen Panimoravintola

johtokuntaan! Siitä – ja päätoimittajan pestistä – kiinnostuneena

Koululle. Jäsenillämme oli mahdollisuus piipahtaa glögille työ-

olen saanut jo syksystä alkaen esimerkiksi osallistua lehtien suun-

päivän päätteeksi klo 16–18 välisenä aikana.

nitteluun ja työstämiseen. Olen innostunut oppimaan uusia asioita ja toivon myös verkostoitumista niin vanhojen kuin uusienkin jä-

Vesisateisesta

senten kanssa. Nähdään TSE:n tapahtumissa!

huolimatta paikalla oli noin

kelistä

parisenkymmentä

”Illan aikana tavattiin vanhoja tuttuja, tutustuttiin ja verkostoiduttiin.”

Riitta Hairisto, työmarkkinavastaava

iloiseen

Olen syntyperäinen tur-

jäsentä. Illan aikana ta-

kulainen, oman kotikau-

vattiin vanhoja tuttuja,

punkini

kauppakorkea-

tutustuttiin ja verkostoiduttiin uusien tuttavuuksien kanssa

koulussa

opiskellut

molemmilla kotimaisilla kielillä sekä nautittiin yhdistyksen tar-

ja

maan

joulutunnelvirittäytynyttä

joamasta kuumasta jouluglögistä ja piparkakuista.

sieltä valmistunut. Pääaineeni oli markkinointi ja sivuaineeni kauppaoikeus.

Iloisen puheensorinan ja kiitosten siivittämänä sovimme tapaavam-

En ole kuitenkaan tehnyt

me merkurilaiset samoissa merkeissä jälleen vuoden kuluttua.

työuraani

markkinoinnin

parissa, vaan heti valmistuttuani ajauduin tuonti- ja vientitöihin ja sieltä hankintatoimen pariin. Olen työskennellyt ostajana tai ostopäällikkönä kolmessa

Johtokunnan jäseneksi valittiin syyskokouksessa myös Riitta Hairisto.

eri yrityksessä. Toimin työpaikallani Meyer Turku Oy:ssä yritysyhdistyksemme puheenjohtajana kymmenettä vuotta. Olen myös ylempien toimihenkilöiden luottamushenkilö sekä edustajana muutamassa työpaikalla toimivassa toimikunnassa. Olin Teknologiateollisuuden taustaryhmässä varajäsenenä viisi vuotta. Turun Seudun Ekonomeissa en ole tätä aiemmin ollut aktiivisena jäse-

Kuvassa Joulutunnelmaa yhteisten jouluglögien merkeissä Panimoravintola Koululla

nenä. Mielenkiinnolla odotankin, mitä yhdistyksellä on tarjota ja miten johtokunnasta käsin saadaan aktivoitua muitakin passiivisia yhdistyksen jäseniä mukaan toimintaan.

I Teksti Heidi Mäkinen I Ryhmäkuva Katja Leppälahti (ravintolan henkilökunta avusti)

I Yhteiskuva Anne-Mari Niemelä I Riitan kuva Jussi Vierimaa Turun Seudun Ekonomit 1/2015 I 7


Minkälainen henkilöstön edustaja sinusta tulisi? Luottamusmies, luottamusvaltuutettu, työsuojeluvaltuutettu. Tuleeko mieleen duunarit ja toimihenkilöt? Ei pitäisi, sillä samalla tavalla ylemmät toimihenkilöt ja asiantuntijat, joihin valtaosa ekonomeistakin kuuluu, tarvitsevat omat edustajansa yhteisiin neuvottelupöytiin. Valitettavan usein kuitenkin korkeasti koulutetut kääntävät katseensa pois, kun kysytään vapaaehtoisia henkilöstön edustajiksi.

E

dunvalvonta työmarkkinoilla ei ole rakettitiedettä. Eri henkilöstö-

Suomen Ekonomit tukee kaikin keinoin jäseniään, jotka ovat ryhtyneet

tään. Kaudet voivat olla lyhyitäkin, mutta

ryhmillä on usein samanlaiset, mutta

henkilöstön edustajiksi. Toimistolla on sekä

työkavereita edustetaan pitkään ja hartaasti.

joiltain osin poikkeavat intressit yrityksen tai

juristeja että asiamiehiä valmiina auttamaan

viraston sisällä. Silloin on tärkeää, että myös

ja tukemaan. Kokenut henkilöstön edustaja

korkeasti koulutetut tulevat edustetuksi

joka on käynyt YTN- tai JUKO-koulutukset,

Minkälainen henkilöstön edustaja sinusta tulisi? Sitä on etukäteen hanka-

asianmukaisella tavalla. Tämä korostuu en-

pärjää pääsääntöisesti omin voimin, mutta

la tietää, joten tartu hetkeen ja lähdetään

tisestään esimerkiksi elintarvikealalla, jossa

tarvittaessa puhelinsoiton päässä on asia-

yhdessä ottamaan asiasta selvää. Tarjoan

ylemmillä toimihenkilöillä ei ole työehtoso-

tuntevaa apua. Käymme mielellämme yri-

pullakahvit kaikille niille, jotka vuoden ku-

pimusta. Silloin henkilöstön edustajan puu-

tysvierailulla myös silloin, kun työpaikalla ei

luttua henkilöstön edustajan tehtävän al-

te voi johtaa ikäviin seuraamuksiin, jos muita

ole varsinaista tilannetta päällä.

kamisesta sanovat katuvansa päätöstään lähteä mukaan.

henkilöstöryhmiä edustavat perusteellisen koulutuksen saaneet henkilöt.

usein uudet tehtävät kiinnostavat niin, että

Henkilöstön edustaminen ei ole rahasampo. Luottamusmiehet jotka ovat ns. TES-

Tage Lindberg

Miksi Sinua kiinnostaisi henkilöstön edustajaksi ryhtyminen? Vastauksia

aloilla voivat saada jonkinlaisen korvauk-

Asiamies,

sen. Kohtuullisesta korvauksesta voi myös

työmarkkina- ja yhteiskuntapolitiikka

voi olla monia, mutta pääsääntöisesti esille

yrittää sopia paikallisesti. Tarvittavaa aikaa

Suomen Ekonomit – Finlands Ekonomer

nousee halu ja kyky edustaa työkavereitaan

on normaalisti löytynyt varsinkin, jos päällä

eri tilanteissa. Usein taustalta löytyy myös

ovat yt-neuvottelut tai työpaikalla on muita

yleinen kiinnostus yhdistystoimintaan. Hen-

hankaluuksia. Tässäkin tilanteessa Suomen

kilöstöedustajat pääsevät pöytiin, joissa on

Ekonomien toimiston henkilökunta on val-

tarjolla mielenkiintoista informaatiota. Sa-

mis neuvomaan.

malla kasvaa yleissivistys ja tuntemus omasta yrityksestä/virastosta sekä omasta alasta

Varsin harva henkilöstön edustajaksi ryh-

laajemminkin.

tynyt sanoo jälkeenpäin katuvansa päätös-

”On tärkeää, että myös korkeasti koulutetut tulevat edustetuksi asianmukaisella tavalla.” 8 I Turun Seudun Ekonomit 1/2015

I Kuva Suomen Ekonomit

?


”Suositut päiväaikaan järjestettävät perhetapahtumat jatkuivat myös syksyllä. ”

Syksyn perhetapahtumat Syksyn ensimmäisenä tapahtumana oli Vauvakino Kinopalatsissa 30.10. Tämän jälkeen askartelimme yhdessä isänpäivälahjoja 4.11. ja järjestimme suositun värikylvyn lapsille 17.11. I Teksti ja kuvat Hanna Peri ja Katri Kronström

KINOPALATSI Usealle vauvalle elämän ensimmäinen elokuvakokemus oli Kinopalatsissa järjestetty Vauvakino, jonka ohjelmistossa oli tällä kertaa Mielensäpahoittaja.

ASKARTELU

”Perhevapailla oleville ekonomeille suunnattuja tapahtumia on luvassa jälleen keväällä.”

Marraskuun alussa ekonomit askartelivat yhdessä lasten kanssa isänpäivälahjoja painamalla jalkoja ja käsiä erilaisille tekstiileille. Myös 30+ ikäiset lapset osallistuivat askarteluun.

VÄRIKYLPY Syksyn viimeinen perhetapahtuma värikylpy innosti lapset maalaamaan erilaisilla luonnonmateriaaleilla. Värikylvyssä tutustuttiin erilaisiin väreihin myös tunto-, kuulo-, haju- ja näköaistin avulla.

Turun Seudun Ekonomit 1/2015 I 9


Mitkä asiat ovat sinulle todella tärkeitä?

Mihin haluat keskittyä?

Anneli Romana Romana Management Oy

Sari-Anne Poikkijoki Romana Management Oy

Mikä olisi juuri sinun merkityksellinen juttusi hyvinvointisi kannalta vuonna 2015?

Millä tavalla toivo, itseluottamus, sitkeys ja optimismi vaikuttavat työtyytyväisyyteen?

Psykologinen pääoma työssä -workshop Romana Management Oy:ssä 9.10.2014

tamme sen osatekijöihin – toivoon, itseluot-

Punnitsimme workshopin aikana omaa psykologista pääomaamme itsearvioinnin avulla. Arvioimme asiaa miettimällä suhtautumistamukseen, sitkeyteen ja optimismiin – ja sitä

Kokoonnuimme 19 jäsenen voimin viehättäviin Romana Management Oy:n tiloihin Psykologinen pääoma työssä -workshopin merkeissä ja saimme monia ajatuksia oman hyvinvoinnin suunnitelmalliseen kehittämiseen.

kautta edelleen esimerkiksi haastaviin tehtä-

R

hin. Muun muassa tavoitteiden asettaminen

viin, tavoitteisiin ja ratkaisujen löytämiseen, tulevaisuuteen suhtautumiseen sekä verkostoi-

omana Management Oy:n konsul-

tumiseen, jolla on vaikutusta esimerkiksi

herätti paljon keskustelua, sillä tavoitteet mer-

tit Sari-Anne Poikkijoki ja Anneli

työmotivaatioon ja työhön sitoutumiseen.

kitsevät erilaisia asioita eri ihmisille; joku voi

Romana toivottivat meidät terve-

Psykologinen pääoma jakautuu neljään

ajatella numeerisia tavoitteita, kun taas joku

tulleiksi tilaisuuteen. Aloitimme illan kuule-

osatekijään, jotka ovat toivo, itseluottamus,

toinen voi mieltää ne enemmän laadullisina.

malla iltapalan ja viinilasillisen siivittämänä

sitkeys ja optimismi (ks. kuva).

hieman yhtiön ja rakennuksen historiasta

Psykologinen pääoma on vahva esimer-

mikä toimii ja mihin voi vaikuttaa, lisää samal-

ja sen jälkeen aloimme työstää illan teemaa

kiksi silloin, kun henkilö näkee asioissa myön-

la myös omaa työtyytyväisyyttään. Myönteis-

kahdessa eri workshopissa.

teisiä puolia, luottaa omiin kykyihinsä ja haluaa

tä suhtautumista voi lisätä myös etsimällä

kulkea tavoitteitaan kohti löytäen myös keinot

tilanteista mahdollisuuden uhan sijaan. Poh-

Mistä psykologisessa pääomassa on kyse?

niiden saavuttamiseen. Tällä taas on todettu

dimme illan aikana myös sitä, miksi johtajien

olevan vaikutusta mm. työtehoon, pienempiin

korkea tulevaisuususko lisää organisaatioi-

Psykologisessa pääomassa on kyse työnte-

sairauspoissaoloihin ja joustavuuteen muu-

den taloudellista tulosta. Näkevätkö johtajat

kijöiden henkilökohtaisesta, inhimillisestä

tostilanteissa. Illan keskusteluissa tuli myös

tällöin useampia vaihtoehtoja ja lisääkö joh-

pääomasta. Se liittyy asenteisiin ja suhtau-

esille henkilökohtaisia positiivisia esimerkkejä.

tajan positiivinen suhtautuminen esimerkiksi

Vaihtamalla näkökulmaa ja etsimällä sitä,

työntekijöiden sitoutumista työhön?

Psychological Capital: HERO, Dr Fred Luthans

Oma hyvinvointi projektina Saimme workshopissa hyödyllisen, omasta

Kyky nähdä asioiden myönteiset puolet

OPTIMISM op*mismi

HOPE toivo

Halu kulkea tavoitteita kohti (tahtovoima) ja keinot löytää polkuja niiden saavuttamiseen (keinovoima)

hyvinvoinnista itse täytettävän suunnitelman, jota aloimme työstää jo illan aikana. Sen avulla erilaisten kysymysten kautta haetaan vastausta sille, mitkä asiat ovat itselle tärkeitä ja mistä olisi luovuttava, jotta

Kyky olla lannistumatta kohdattaessa ongelmia ja esteitä vaan kestää ne ja aloittaa alusta

RESILIENCY sitkeys

10 I Turun Seudun Ekonomit 1/2015

EFFICACY pystyvyys-­‐ usko

voi keskittyä niihin todella merkitseviin Luottamus omiin kykyihin onnistua haasteellisten tehtävien suorittamisessa = hallinnan tunne

asioihin. Mistä sinä olisit valmis irrottautumaan, jos se lisäisi hyvinvointiasi?

I Teksti Katja Leppälahti I Kuvat Romana Management Oy


Etsimme ekonomia, löysimme pelimiehen. Matias Myllyrinne ekonomi, toimitusjohtaja, Remedy Entertainment Oy

Suomen Ekonomiliitto SEFE on nyt Suomen Ekonomit. Olemme ekonomien ja alan opiskelijoiden palveluja etujärjestö. Ennen kaikkea Ekonomit on yksilöiden yhteisö, jossa kohtaavat lukuisat eri alojen osaajat – ekonomeja työskentelee lähes 5000 tehtävänimikkeellä. Siksi Ekonomit on enemmän. Liity joukkoon: ekonomit.fi


Alumni

- tervetuloa takaisin! Alumnipäivä 11.10.2014

Turun kauppakorkeakoulun alumnitoiminnassa on tehty paljon kehitystyötä ja löydetty monia uusia tapoja saada alumnit palaamaan takaisin omaan opinahjoonsa. Oiva osoitus tästä oli 11.10.2014 järjestetty 15. alumnipäivä, jonka aikana lähes kolmesataa alumnia verkostoitui ja viihtyi kauppakorkeakoululla.

Lauantai-iltaa jatkettiin yhteisellä illallisella ja

P

kuuta 2015! äivän teemana oli Keynote-pu-

bileissä Montussa. Paljon jäi annettavaa vielä tuleviin tapahtumiin. Tapaamme seuraavan kerran näissä merkeissä lauantaina 19. syys-

I Teksti Terhikki Saari, alumnitoiminnan

heenvuoroissa vastuullisuus ja joh-

I Kuvat

taminen. Paneelissa yleisö otettiin

mukaan, kun keskustelua jatkettiin aiheesta ”Vastuullisuus johtamisessa - Valinnat oi-

koordinaattori ja johdon sihteeri, Turun kauppakorkeakoulu Timo Oksanen, TSE exen markkinointipäällikkö, Turun kauppakorkeakoulu

kean ja väärän välillä.”

Tilaisuuden aluksi vietettiin hiljainen hetki Turun kauppakorkeakoulun pitkäaikaisen rehtorin, Turun yliopiston emeritusvararehtori, professori Tapio Reposen muiston kunnioittamiseksi. Turun kauppakorkeakoulun alumnineuvosto oli valinnut Tapio Reposen vuoden 2014 alumniksi.

Keynote-puhujat ja panelistit. Vas. Hanna Kalliomäki (Manager, Sustainability Communications and Reporting, Metsä Group), päivän puheenjohtaja Kirsi Leväpelto (Yksikön johtaja, Mehiläinen Oy) ja Heidi Tuominen (Rahoitusjohtaja, Aktia Pankki Oyj). TakarivisDekaani, professori Markus Granlund

sä vasemmalta paneelikeskustelua johtanut

kannusti alumneja rekisteröitymään kaup-

Riku Santala (Partner, General Manager Mid-

pakorkeakoulun ylläpitämään alumnire-

dle East, BearingPoint), Jan Hultin (Toimitus-

kisteriin. Olisi tärkeää, että kauppakorkea-

johtaja, HeartBrain Oy ), Riitta Hemmi (Kon-

koulusta sen historian aikana lähes 11 000

suli, Suomen pääkonsulaatti, Pietari), Mika

valmistunutta saadaan takaisin ja mukaan

Hentunen (Ulkomaantoimittaja, Yle Uutiset)

alumnitoimintaan.

ja Antti Haapalinna (Lääketutkimuksen joh-

Lue tai katso lisää Lue lisää: www.utu.fi/tse-alumni Kuvagalleria: https://apps.utu.fi/media/ kuvat/tse-alumnipaiva-2014/ Video: https://www.youtube.com/watch ?v=SqxYmrwLVXw&feature=youtu.be

taja, T&TK, Orion Oyj, Orion Pharma)

12 I Turun Seudun Ekonomit 1/2015


KTM Joni Salminen on syntynyt 1985 ja kirjoittanut ylioppilaaksi 2004 Mynämäen lukiosta. Kauppatieteiden maisteriksi Salminen valmistui 2009 Turun kauppakorkeakoulusta. Väitös kuuluu markkinoinnin alaan.

WWW

Google

Tinder Facebook

Internet-startupit yrittävät ratkoa muna-kana-ongelmaa väärin keinoin

tarpeeton, jos esimerkiksi keskustelupalve-

KTM Joni Salminen tarkasteli Turun yliopistossa 7.11. tarkastetussa markkinoinnin alan väitöskirjassaan alkuvaiheen internet-alustojen strategisia ongelmia. Niitä on Salmisen mukaan tutkittu suhteellisen vähän, vaikka osa, kuten esimerkiksi Google, Facebook ja Tinder, ovat kasvaneet poikkeuksellisen nopeasti. (”Startup dilemmas - Strategic problems of early-stage platforms on the Internet” /”Startup-dilemmat - Alkuvaiheen alustojen strategiset ongelmat Internetissä”).

tehdään taloudellisen kannattavuuden kustan-

lussa ei ole muita läsnä. Monetisointidilemmassa on kyse siitä, että käyttäjät houkutellaan alustalle tarjoamalla ilmainen pääsy ja käyttö, mikä Salmisen mukaan nuksella. Tämä voi johtaa maksujen käyttöönottoon, mikä saa käyttäjät pakenemaan alustalta. Remoran kirouksessa alun ongelmat on ratkaistu integroimalla alusta osaksi suurempaa alustaa.

Vastineeksi startup joutuu alttiiksi tä-

Salmisen väitöstutkimuksen mukaan internet-startupien ongelmat ovat kytköksissä toisiinsa: yhden ratkaiseminen johtaa pian uuteen. Esimerkiksi käyttäjien tuottaman sisällön puute ja ilmaisesta maksulliseksi muuttuvat palvelut ajavat startupit ongelmiin. Tutkimus tarjoaa erilaisia ratkaisuehdotuksia yritysten kohtaamiin haasteisiin. Virallisena vastaväittäjänä toimii professori Daniel Beimborn Saksasta (Frankfurt School of Finance & Management) ja kustoksena professori Rami Olkkonen Turun yliopistosta.

män alustajan omistajan strategiselle käyt-

T

tegisen suunnittelun työkaluna. Salmisen

Tiekartta startupien strategiseen suunnitteluun Tutkimus tarjoaa yrityksille dilemma-tiekartan, jota on mahdollista hyödyntää stra-

ongelmien

Kylmän alun ongelman ytimessä on erityi-

väitöskirjassa on käsittelyssä yhteensä 19

lähtökohta on, että alusta ei aina ky-

sesti käyttäjälähtöisen sisällön puute. Kun

erilaista strategiaa edellä esitetyn kaltais-

kene yhdistämään sopivia käyttäjiä

sisältöä ei ole, uusilla käyttäjillä ei ole mo-

ten dilemmojen ratkaisuun.

tiivia liittyä alustaan.

utkimuksen

mukaan

tai sisältöjä toistensa kanssa.

täytymiselle, Salminen sanoo.

Ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa

ratkaisua, vaan ratkaisut koostuvat kunkin

Ellei yritys tunnista ongelmia ajoissa ja

havaitse niiden välisiä yhteyksiä ja sovella

Yksinäinen käyttäjä saattaa sen sijaan olla

osaongelman ratkaisemisesta kokonaisuus

oikeita ratkaisuja, epäonnistumisen toden-

jo liittynyt, mutta koska vastapuoli ei ole

huomioon ottaen.

näköisyys kasvaa.

läsnä tietyssä ajassa tai paikassa, alustan käytölle ei ole mahdollisuutta. Alusta on

Kylmän alun ongelma ja yksinäisen käyttäjän dilemma Salminen tarkastelee erityisesti neljää internet-startupeille ominaista ongelmaa, jotka ovat kylmän alun ongelma, yksinäisen käyttäjän dilemma, monetisointidilemma sekä remoran kirous.

I Teksti ja kuva Turun yliopiston viestintä

”Ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa ratkaisua, vaan ratkaisut koostuvat kunkin osaongelman ratkaisemisesta kokonaisuus huomioon ottaen.” Turun Seudun Ekonomit 1/2015 I 13


Nuorisonurkkaus Kuvassa vasemmalta Salli Laakio, Tommi-Juhani Jokinen ja Laura Vähäsaari

Jotain vanhaa ja paljon uutta

A

iemmin tämä palsta tunnettiin nimellä ”Turun KY:n/Kylte-

tienviittana toimimisesta jaostopuheenjohtajuuden kautta Turun

riyhdyshenkilön kuulumiset”. Tuleva vuosi tuo mukanaan

KY:n puheenjohtajaksi. Laura odottaa tulevaa vuotta paljon, sillä

uudistuksen, jonka myötä yksittäisen kirjoittajan sijasta

hänen intonsa opiskelijoiden edunvalvontaa ja kauppatieteellisen

tätä palstaa kirjoittaa jatkossa kolme henkilöä yhdessä. TSE ry:n

alan kehittämistä kohtaan on jatkuvassa kasvussa.

nuorekonomivastaava, Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry:n puheenjohtaja ja Turun kauppakorkeakoulun kylteriyhdyshenkilö yh-

Salli Laakio, Turun kauppakorkeakoulun uusi kylteriyhdyshenkilö

distävät voimansa ja kirjoittavat kaikkia ekonomeja kiinnostavista

eli tuttavallisemmin kylli, on 23-vuotias neljännen vuoden opiske-

aiheista nuorten ja tulevien ekonomien näkökulmasta.

lija ja viittä vaille kauppatieteiden kandidaatti. Pääaineena hänellä on kansainvälinen liiketoiminta. Alunperin Turusta kotoisin oleva

Nuorekonominäkökulmaa palstalla ylläpitää Tommi-Juhani Joki-

punapää on kolmen ja puolen vuoden aikana ehtinyt toimia Tu-

nen, joka toimii nyt toista vuotta Turun Seudun Ekonomien joh-

run KY:ssä muun muassa eri jaostoissa ja vuosijuhlien emäntänä.

tokunnassa nuorekonomivastaavana. Hiljattain Unileverin jääte-

Tapahtumien järjestämisen ja markkinoinnin lisäksi lähellä Sallin

lö-kategoriaan Trade Marketing Manageriksi siirtynyt 27-vuotias

sydäntä ovat leffat, ruoka, liikunta ja nukkuminen. Tämä tuore kylli

työskenteli Turun kauppakorkeakoulusta valmistuttuaan 1,5 vuot-

odottaa innokkaana ja sopivan hermostuneena, että pääsee tosi-

ta Lyyti Oy:n palveluksessa. Nuorekonomivastaavan tärkeimpään

toimiin tekemään töitä Suomen Ekonomeille yhteistyössä Turun

tehtävään kuuluu yhdistää kokeneemmat ekonomit niin vastaval-

seudun ekonomien ja kyltereiden kanssa!

mistuneisiin kuin vielä opiskeleviinkin kauppatieteilijöihin, johon nyt yhteensä 6 vuoden kokemus järjestötoiminnasta valmistumi-

Miten yhdistää tuoreet ja kokeneet ekonomit?

sen kummallakin puolen tarjoaa mahtavat lähtökohdat.

Tiedätkö, mikä Turun Seudun Ekonomien tapahtuma kerää kaikista laajimman osallistujien ikähaitarin? Perjantaina 30.1. järjestettävät

Laura Vähäsaari toimii Turun KY:n puheenjohtajana vuonna 2015.

perinteiset Patusitsit. Yhdessä Turun KY:n kanssa järjestettävä aka-

22-vuotias turkulaistunut helsinkiläinen innostui opiskelijatoimin-

teeminen pöytäjuhla on erityinen juuri siitä syystä, että sinne kerä-

nasta jo ensimmäisen Pupuoppaan saatuaan. Utelias ja innokas

tään samoihin pitoihin sekä ekonomit että kylterit. Viime vuonna

mieli johdatti hänet erilaisiin tehtäviin Turun KY:llä heti ensimmäi-

oman tyttärensä kanssa sitseillä ollut Pirjo Hakanpää kuvaili niitä

senä syksynä. Nyt kolmatta vuotta markkinointia pääaineena opis-

yhtenä hauskimpana TSE ry:n järjestämänä tapahtumana ja suosit-

keleva Laura on ehtinyt olla mukana monessa - aina KylteriRunin

telee sitä lämpimästi muillekin jäsenille. Millaista opiskelu oli teidän omana aikananne? Voimme luvata, että jokaista ekonomia kohden on varmasti innokkaita kuulijoita. Toivottavasti tulette sankoin jou-

”Tiedätkö, mikä Turun Seudun Ekonomien tapahtuma kerää kaikista laajimman osallistujien ikähaitarin?” 14 I Turun Seudun Ekonomit 1/2015

koin jakamaan kokemuksia omista opiskeluajoistanne ja tarkistamaan miltä se opiskelijaelämä nykyisin näyttää. Mahtaakohan se olla yhtään muuttunut?

I Teksti Tommi-Juhani Jokinen, Laura Vähäsaari ja Salli Laakio I Kuvat Anne-Mari Niemelä


“Mitä mahdollisuuksia näet tässä tilanteessa?”

Tulevaisuuden menestyselementit - oman osaamisen jatkuva kehittäminen ja resilienssi Ekonomi-osaamisesi on koulutuksen ja työkokemuksen kautta saatua pääomaa ja työelämän verkostosi ovat osa arvokasta sosiaalista pääomaasi. Oppiminen jatkuu läpi työuran ja osaaminen vaatii jatkuvaa ajan hermolla pysymistä. Mitä sinä haluat oppia seuraavaksi?

R

kologiaan.

Positiivisessa

psykologiassa

keskitytään siihen, mikä yksilön elämässä ja erityisesti työelämässä toimii ja mitä

”Resilienssin eli muutosjoustavuuden ennustetaan olevan tulevaisuuden merkittävin strateginen kompetenssi.”

voidaan muuttaa vielä paremmaksi. Relevantteja kysymyksiä voivat olla esimerkiksi: ”Mitä hyvää näet omassa työtehtävässäsi ja organisaatiossasi?” ja ”Mikä tekee työstäsi

Suomen Ekonomien Urapalvelut

nautittavaa?”. Positiivinen psykologia keskittyy yksilön onnellisuuden ja kukoistuk-

Suomen Ekonomit tarjoaa jäsenilleen

esilienssin eli muutosjoustavuuden

sen lisäämiseen, mikä puolestaan linkittyy

runsaasti erilaisia uraan ja ammatilli-

ennustetaan olevan tulevaisuuden

menestykseen ja menestyvään ekonomiin.

seen kehittymiseen liittyviä palveluita.

merkittävin strateginen kompe-

Sinulla on mahdollisuus varata aika

tenssi. Se, miten reagoimme muutokseen

Positiivista psykologiaa voidaan hyödyntää

henkilökohtaiseen uravalmennukseen.

ja miten nopeasti pääsemme muutoksessa

menestyksellä myös työelämän kiperissä

Palveluihimme kuuluu myös työnha-

eteenpäin – miten pystymme näkemään

muutostilanteissa. Muutostilanteista isoimpia

kudokumenttien ja LinkedIn-profiilin

muutoksen hyvät puolet ja oppimaan muu-

lienee työn menettäminen, jonka yhä useam-

kommentointi, videohaastattelu- ja

tostilanteista – vaikuttaa entistä enemmän

pi ekonomi näinä aikoina kohtaa, sekä työteh-

työhaastattelusparraus sekä palkka-

menestymisen mahdollisuuksiin urallamme.

tävien muuntuminen yrityksen organisaatio-

neuvonta. Lisäksi saat meiltä arvokasta

Suomen Ekonomit tulee ensi vuonna järjes-

muutoksen yhteydessä. ”Mitä mahdollisuuksia

tietoa työnhaun kanavista ja keinoista.

tämään jäsenilleen resilienssin analysointiin

näet tässä tilanteessa?” on kysymys, joka näis-

Järjestämme myös erilaisia ammatillisia

ja kehittämiseen liittyvää koulutusta.

säkin tilanteissa yleensä tuottaa useita ajatuk-

koulutuksia ja webinaareja.

sia, joita voi lähteä vahvistamaan. Ajatukset,

Positiivinen psykologia uravalmennuksessa Suomen Ekonomien uravalmentajien työote perustuu pitkälti positiiviseen psy-

jotka vahvistuvat, toimivat pohjana toiminnan

Katso lisää ekonomit.fi

tehokkaalle suunnittelulle.

I Teksti Nina Juhava, Suomen Ekonomit I Kuva SXC-kuvapankki

Varaa aika ajanvarauskalenterista, lähetä postia ura@ekonomit.fi tai ota suoraan yhteyttä Suomen Ekonomien uravalmentajaan.

Turun Seudun Ekonomit 1/2015 I 15


Kehity

Tulevat tapahtumat Tapahtumat ovat maksuttomia, ellei hintaa ole mainittu. Nopeimmin ja varmimmin pääset mukaan tapahtumaan ilmoittautumalla Suomen Ekonomien nettisivujen kautta www.ekonomit.fi Sivuilla näet myös osallistujien ja vapaiden paikkojen määrän. Ilmoittautuminen tässä lehdessä ensimmäistä kertaa ilmoitettuihin tapahtumiin aukeaa 19.1.2015 klo 9.00. Ennakkoilmoittautumisia ei oteta vastaan. Ilmoittautumisajan päätyttyä voit kysyä mahdollisia vapaita paikkoja toimistolta. Muista katsoa myös Suomen Ekonomien tapahtumat sivulta www.ekonomit.fi/jasensivut

KEVÄTKOKOUS Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous Piispanranta, Ala-Lemun kartano ja kevätkokous Torstai 26.3. klo 17-21 Lemuntie 242, 20760 Kaarina. Kuulemme yritysesittelyn Piispanrannan toiminnasta ennen kokousta ja kokouksen jälkeen vierailemme kartanossa mamselli Fannyn opastuksella. Kierros on draamallinen historiakatsaus Ala-Lemun kartanon menneisiin vuosisatoihin. Kartanossa pidetään sääntömääräinen kevätkokous. Tarjolla on kahvia ja pientä suolaista. Ilmoittauduthan ystävällisesti 16.3. mennessä www.ekonomit.fi tai TSE ry:n toimistolle sähköpostitse tsery@co.inet.fi tai puhelimitse 02 469 0680. Tapahtuma on maksuton ja tarkoitettu vain jäsenille. Piispanrantaan on järjestetty linjaautokuljetus Turusta klo 17 Turun kauppatorilta ortodoksisen kirkon edestä. Palaamme takaisin kauppatorille klo 21. Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä tarvitsetko bussikyydin. Kaikki jäsenet lämpimästi tervetuloa!

KOULUTUKSET Suomen Ekonomit järjestää yhdessä Turun Seudun Ekonomit ry:n ja MPS Career Turun toimipisteen kanssa Headhunterin vinkit. Johdon suorahaku - miten erottautua muista ammattilaisista –koulutustilaisuuden Tiistai 27.1. n. klo 17-21 Puhujina mm. MPS Career Oy:n aluejohtaja

Kuvassa Tallink Silja Linen Baltic Princess. Kuvaaja Marko Stampehl.

16 I Turun Seudun Ekonomit 1/2015

Virkisty Verkostoidu

Tomi Välimäki. Teemoina ovat mm. tehtävät ja toimialat joille Turussa nyt rekrytoidaan sekä MPS:n ja LinkedIn:n omat prosessit. Mukaan mahtuu noin 40 henkilöä. Ohjelma ja paikka vahvistuvat myöhemmin. Seuraa ilmoittelua uutiskirjeissä ja yhdistyksen nettisivuilla.

Aamiaisseminaari: Työn muutos Tiistai 17.3. klo 8.30 - 10 Luentosali 33, Turun kauppakorkeakoulu, Rehtorinpellonkatu 3, Turku Työelämä on jatkuvassa muutoksessa – työt, tehtävät, osaaminen ja vaatimukset muuttuvat. Mutta kun työelämä muuttuu, niin on myös kysyttävä mikä oikeastaan on muutoksen tilassa? Koulutus, osaaminen, vaatimukset vai organisaatiot – vai kaikki yhdessä? Aiheesta alustava professori Anne Kovalainen on Turun yliopiston kauppakorkeakoulun yrittäjyyden professori. Hän toimii myös yliopistossa toimivan monitieteisen Työelämän tutkimuskeskuksen johtajana. Kovalainen on tutkinut yrittäjyyttä, työn ja yrittäjyyden rajapintaa, naisten asemaa taloudessa sekä muuttuvaa työn ja työttömyyden kuvaa. Hän on Sitran, Turun yliopiston ja Suomalaisen tiedeakatemian hallitusten jäsen. Lämpimästi tervetuloa.Aamiaistarjoilu alkaa 8.00 ja alustus klo 8.30. Mukaan mahtuu 50 jäsentä. Myös Merkur rf:n jäsenillä osallistumisoikeus. Varsinainen seminaari alkaa klo 8.30. Ilmoittautumiset ajalla 19.1. – 9.3.

Aamiaisseminaari: Uusi sukupolvi tulee - miten pärjään esimiehenä? Tiistai 5.5. klo 8.30 - 10 Turun kauppakorkeakoulu, Rehtorinpellonkatu 3, Turku Aiheesta alustava KTT Anni Paalumäki toimii yliopistonlehtorina Turun kauppakorkeakou-


SXC-kuvapankki

”Työn muutos on maaliskuussa aamiaisseminaarin aiheena. Mikä oikeastaan on muutoksen tilassa?”

Kokouskutsu lun Johtamisen ja yrittäjyyden laitoksella. Hänen osaamisalueitaan ovat organisaatioteoria, organisaatioiden kulttuurit ja identiteetit sekä läsnäolon kokemus virtuaalisessa työssä. Myös työ- ja opiskeluhyvinvointi, akateeminen työ ja esimiestyö sekä työyhteisötaidot ovat hänen kiinnostuksen kohteitaan. Aamiaistarjoilu alkaa 8.00 ja alustus klo 8.30. Lämpimästi tervetuloa. Mukaan mahtuu 50 jäsentä. Myös Merkur rf:n jäsenillä osallistumisoikeus. Varsinainen seminaari alkaa klo 8.30. Luentosali varmistuu myöhemmin. Seuraa ilmoittelua nettisivuilla ja uutiskirjeissä. Ilmoittautumiset ajalla 19.1. – 27.4.

YHTEISKUNNALLISET

Turun Seudun Ekonomit ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 26.3.2015 klo 17-21 Piispanrannassa, Ala-Lemun kartanossa, Lemuntie 242, 20760 Kaarina. Kokouksessa käsiteltävinä ovat sääntömääräiset asiat: • tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 • esitetään tilintarkastajien kertomus • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä Ilmoittauduthan ystävällisesti 16.3. mennessä www.ekonomit.fi tai TSE ry:n toimistolle sähköpostitse tsery@co.inet.fi tai puhelimitse 02 469 0680. Tapahtuma on maksuton ja tarkoitettu vain jäsenille. Tarjolla kahvia ja pientä suolaista. Piispanrantaan on järjestetty linja-autokuljetus. Lähtö klo 17.00 Turun kauppatorilta, ortodoksisen kirkon edestä. Palaamme takaisin kauppatorille klo 21.00. Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä tarvitsetko bussikyydin. Lämpimästi tervetuloa kaikki jäsenet!

Ekonomien eduskuntavaaliaiheinen piknik-risteily yhteistyössä sisaryhdistys Merkur rf:n kanssa Lauantai 14.3. Turku-Maarianhamina-Turku klo 7.45 – 19.15 M/S Silja Galaxy & Baltic Princess. Turun Silja Linen terminaali, Linnankatu 91, Turku.

YRITYSVIERAILUT Silmälasien erikoisliike Optimaari Torstai 5.2. klo 18-20 Kauppiaskatu 9, Turku ( Wiklundin vieressä ) Illan aikana tutustutaan Optimaarin silmälasi- ja aurinkolasimallistoon, saamme tietoa kehysmallien suunnittelijoista ja valikoiman taustasta. Illan aikana varatuista laseista erikoistarjouksia. Maisteri ja optikko Maarit Jaanti kertoo lisäksi omakohtaisen tarinansa, miten on päätynyt yrittäjäksi omalla alallaan. Ilmoittautumiset ajalla 19.1. – 30.1.

Toiminnallinen kuntokeskus Mentor Turku Keskiviikko 11.2. klo 18-20 Kuralankatu 2, Turku (Hilan kiinteistössä, Hannuniityssä) Mentor Turku on toiminnallinen kuntokeskus, jossa haetaan kuntosaliharjoittelusta todellisia tuloksia hyvinvointiin ja elämänlaadun kehittämiseen. Yrityksen v. 2014 syksyllä perustaneet valmentajat Petri Mähkä, Rene Valtonen ja Timo Kujanen ovat kehittäneet valmennusohjelmat

SXC-kuvapankki

Risteilyn teemana on Eduskuntavaalit 2015 ja juhlapuhujana Ville Pitkänen Turun Yliopiston Eduskuntatutkimuksen laitokselta. Tarkempi ohjelma ja risteilyn hinta vahvistetaan myöhemmin. Seuraa ilmoittelua uutiskirjeissä ja yhdistyksen nettisivuilla.

sekä suunnitelleet toimivat, innostavat puitteet. Harjoittelu lähtee jokaisen omista tavoitteista ja resursseita. Kuntosaliesittelyn lisäksi omistajat kertovat omakohtaiset tarinansa, miten ovat päätyneet yrittäjiksi omalla alallaan. Tarjolla on terveellistä naposteltavaa. Mukaan mahtuu 40 henkilöä. Ilmoittautumiset ajalla 19.1. – 1.2.

Turun Osuuspankki Maanantai 9.3. klo 17-19 Turun Seudun Osuuspankin Maariankadun konttori. Maariankatu 4, E-porras, 2. kerros (käynti sisäpihalta). Tervetuloa klo 17.00 (ovet 16.45). Illan aikana kuullaan ajankohtaista talous -ja sijoitusinfoa. Liiketoimintajohtaja Irma Hyvärinen kertoo rahoitussektorin digitalisaatiosta ja varainhoitaja Janne Mäkelä luo katsauksen sijoitusmarkkinoihin. Illan päätteeksi on tarjolla pientä suolaista ja makeaa. Mukaan mahtuu 40 henkilöä. Ilmoittautumiset ajalla 19.1. – 22.2.

Turun Seudun Ekonomit 1/2015 I 17


Tapahtumiin ilmoittautuminen Tapahtumiin ilmoittaudutaan Suomen Ekonomien nettisivujen kautta www.ekonomit.fi. Suomen Ekonomien jäsensivuille pääset kirjautumaan etusivun ylälaidan ”Jäsenpalvelu” -linkin kautta. Käyttäjätunnuksena toimii Suomen Ekonomien jäsennumerosi (löytyy jäsenmaksulaskusta, rekisteriotteesta, uutiskirjeestä tai Ekonomilehden takakannen osoitteesta). Salasana on henkilötunnuksesi loppuosa. Salasanan voit muuttaa kirjautumisen jälkeen.

Kun olet kirjautunut Suomen Ekonomien

jäsensivuille, valitse ”Ilmoittaudu tapahtumiin”. Kun olet valinnut tapahtumapaikkakunnan ja tapahtuman järjestäjän ilmoittautuminen tapahtuu ”Ilmoittaudu”-painikkeen kautta. Ilmoittautumisesta lähetetään pääsääntöisesti vahvistusviesti sähköpostiisi. Voit tarkastella ja muuttaa ilmoittautumisiasi ilmoittautumisajan kuluessa jäsenpalvelun ”Omat tapahtumat” kohdasta. Ongelmatilanteissa saat apua rekisterisihteeriltä jasenrekisteri@ekonomit.fi ja puh. 020 693 200. Halutessasi voit ilmoittautua myös TSE ry:n toimistoon, yhteystiedot alla – huomioi toimiston aukioloajat. Ilmoittautumisen peruuttaminen Mahdolliset peruutukset tulee tehdä ilmoittautumisajan kuluessa. Tällöin myös jo maksettu osallistumismaksu palautetaan. Peruutus onnistuu samassa paikassa kuin ilmoittautuminen tai halutessasi TSE ry:n toimiston kautta. Suomen Ekonomien jäsensivujen jäsenpalvelun ”Omat tapahtumat” -kohdassa klikkaa valitsemasi tapahtuman kohdalta ”Peruuta osallistuminen”. Maksullisista tapahtumista peritään maksu viimeisen ilmoittautumispäivän osallistujalistan mukaan – siis esteen ilmaantuessa muistathan perua osallistumisesi ajoissa! Tapahtumien maksut Tapahtumien osallistumismaksut tulee suorittaa viimeiseen mainittuun maksupäivään mennessä TSE ry:n tilille: Turun Seudun Ekonomit ry, Turun Seudun Osuuspankki FI75 5710 0420 2539 32. Maksaessa tulee mainita tapahtuman viitenumero, joka löytyy tapahtumailmoituksesta.

18 I18Turun I Turun Seudun Seudun Ekonomit Ekonomit 1/2015 1/2015

Kulttuuri ja harrasteet Punaviinit ja juustot -tasting Tiistai 20.1. klo 18-20 TSE ry:n toimistolla, os. Käsityöläiskatu 17 D 79, Turku Miten yhdistetään punaviinit ja juustot? Millaisia haasteita juustot asettavat viinien valintaan? Tule mukaan TSE ry:n toimistolle oppimaan uutta ja etsimään ”täydellistä makuparia”. Tässä tastingissä kokeillaan viittä eri punaviiniä yhdistettynä erilaisiin juustoihin. Luvassa on sekä klassisia yhdistelmiä että yllätyksellisiä valintoja. Alustajana toimii sisaryhdistyksemme, Merkurin vpj Martin Nordell. Martin on jo parisen vuotta pitänyt viinikoulutuksia ja hän suorittaa parhaillaan WSET Level 3 Advanced Certificate in Wines and Spirits –sertifikaattia. Hinta on 30 €/henkilö ja maksetaan paikanpäällä käteisellä. Mukaan mahtuu 12 ensimmäistä. Ilmoittautuminen on päättynyt. Peruutuspaikkoja voi tiedustella toimistolta.

Patusitsit Perjantai 30.1. klo 18 alkaen Turun KY:n Parkilla, Parkinkatu 6, Turku Legendaariset opiskelijoiden ja ekonomien yhteissitsit Parkilla. Sitseillä syödään, lauletaan juomalauluja ja pidetään puheita sekä nautitaan toastmasterien hulvattomista performansseista. Laulutaitoa ei kuitenkaan vaadita ja jokainen osallistuu oman tahtonsa mukaisesti. Lähde rohkeasti mukaan tarkistamaan, miltä sitsit ja opiskelijat nykyisin näyttävät ja vietä ratkiriemukas ilta. Avec tilaisuus. Mukaan mahtuu 30 henkilöä. Hinta 20€ /hlö (sis. ruokailu).

Hyväntekeväisyyttä vanhusten parissa - kiinnostaisiko sinua tulla mukaan ystävätoimintaamme? Järjestämme infotilaisuuden Kerttulissa uusille (ja myös vanhoille) ystäville torstaina 12.2.2015 kello 16-17.30. Seuraa ilmoittelua uutiskirjeissä ja nettisivuilla.

Perhetapahtuma, lastenvaate-esittely Maanantai 2.2. klo 13-15 Turun Seudun Ekonomit ry:n toimisto, Käsityöläiskatu 17 D 79, Turku Me & I - merkin lastenvaate-esittely. Mallistossa on myös naistenvaatteita. Esittelyssä arvotaan emännänlahja kaikkien osallistuneiden kesken. Esittelyn jälkeen tarjotaan kahvit ja pikkusuolaista. Mukaan mahtuu 10 jäsentä. Lapset ovat myös tervetulleita. Ilmoittautumiset ajalla 19.1. – 26.1.

TGIF – Ekonomi After Work Joka kuukauden ensimmäinen perjantai: pe 6.2., pe 6.3., poikkeuksellisesti pe 10.4., pe 8.5 klo 16.30 – 19, tai sitten vieläkin pidempään. Ravintola Blanko, Aurakatu 1, Turku TGIF - Ekonomi After Work kerää kaikki ekonominmieliset yhteen kuukauden ensimmäisenä perjantaina töiden jälkeen Ravintola Blankoon! Aurakadulla sijaitseva ravintola tarjoaa letkeän ympäristön nauttia työviikon jälkeinen huurteinen hyvässä seurassa. Jos menojalkaa alkaa vipattamaan, niin Blanko pitää ovensa auki aamuyön tunneille asti! Illan konsepti on järkkymätön ja pysyy muuttumattomana – DJ, tapakset ja maaginen perjantaipulloarvonta. Lisäksi tarjolla on tuttuun tapaan vapaata seurustelua ja verkostoitumista. Kutsu kaverikin mukaan. Ei ennakkoilmoittautumista, vapaa pääsy kaikille ekonomeille ja ekonominmielisille.

JÄSENTOIVE: Uudenkaupungin automuseo ja Valmet Automotive Torstai 19.2. klo 9.15 – n. 16 Autotehtaankatu 14, Uusikaupunki Tule hiihtolomaviikolla bussimatkalle Suomen Detroitiin! Jäsentoiveena tulleen idean johdosta tarjoamme autoista kiinnostuneille mielenkiintoisen retken keskellä hiihtolomaviikkoa. Lähtö yhteiskuljetuksella aamulla klo 9.15 ortodoksisen kirkon edestä, paluu noin klo 16. Tutustumme ensin Suomen merkittävimpään automuseoon, jossa on nähtävillä laaja valikoima klassikkoautoja ja erilaisia harvinaisuuksia.

3 P TO Top 3 tapahtumat • Age of Anxiety -konsertti • Breaking the Waves • Headhunterin vinkit. Johdon suorahaku - miten erottautua muista ammattilaisista


3

Ryhmälle on varattu opastus. Keskipäivällä lounastamme (kukin omalla kustannuksellaan) Valmet Automotiven tehtaan ruokalassa. Lounaan jälkeen klo 13-14.30 tutustumme autotehtaan tiloissa heidän aiempiin tuotteisiinsa ja nykyiseen toimintaansa yritysesittelyn muodossa, mm. pienoisjunan kyydissä tuotantotiloissa. Tarjolla on jännittävää ja mielenkiintoista ohjelmaa koko perheelle! Mukaan mahtuu 40 jäsentä ja avecia. Hinta jäsenille 26 €, aveceille 29 €. (Hintaan sisältyy bussikuljetus, museon sisäänpääsy ja opastuskierros sekä Valmet Automotiven perimä vierailumaksu.) Ilmoittautumiset ja maksut ajalla 19.1. – 9.2. Maksut viitteellä 19020.

Age of Anxiety –konsertti Torstai 5.3. klo 18 - n. 21 (konsertti alkaa klo 19). Turun konserttitalo, Aninkaistenkatu 9, Turku Turun filharmoninen orkesteri, Suomen vanhin orkesteri, viettää tänä vuonna 225-vuotisjuhlavuotta. Koe ainutlaatuinen konserttielämys, Leonard Bernsteinin sinfonia visualisoituna versiona. Sinfonian innoittaja, vuonna 1947 ilmestynyt Pulitzer-palkitun W.H. Audenin runo ”The Age of Anxiety” kuvaa ihmisyyden ja identiteetin etsimistä sodan ja teollistumisen keskellä. Sinfoniaa tukevat taiteilija Alexander Polzinin teokset, jotka heijastetaan Konserttitalon takaseinään. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä 80-vuotisjuhlavuottaan juhlivan ruotsinkielisen sisaryhdistyksemme Merkur rf:n kanssa. Ennen esitystä klo 18-18.30 halukkailla on mahdollisuus osallistua esittelyyn, jossa orkesterin intendentti kertoo tarkemmin illan ohjelmasta. Juhlavuosien kunniaksi nautimme yhdessä kuohuviinit klo 18.30 alkaen. Avec-tilaisuuteen mahtuu mukaan 60 henkilöä. Hinta 22 € (opiskelija 15 €), sis. lasillisen kuohuviinia. Ilmoittautumiset ja maksut ajalla 19.1. - 28.1. Maksut viitteellä 05034.

Jäsentoive: Perheretki Tuorlan planetaarioon ja majataloon Lauantai 18.4. Tuorlantie 1 E, 21500 Kaarina Vierailemme Tuorlan alueella. Vierailu sisältää mm. käynnin tähtitornilla ja maanalaisessa luolastossa oppaan johdolla sekä planetaarioesityksen Tuorlan Planetaariossa. Syömme lounasta Tuorlan majatalossa ja tutustumme Tuorlan alueisiin ja vanhan kartanon historiaan. Kuulemme vierailulla myös maaseutuoppilaitoksen toiminnasta ja pääsemme vierailemaan navetassa. Vierailun kesto on noin 5 tuntia. Hinta jäsenille 18 €, aveceille 21 € ja lapsille 4-12v. 15 €. Hinta sisältää ohjelman ja ruokailun. Tarkempi tapahtuma-aika vahvistuu myöhem-

SXC-kuvapankki

”Luvassa koko perheen päivätilaisuuksia. Seuraa uutiskirjettä ja nettisivuja.”

Punaviinit ja juustot -tasting

Suomen Ekonomien järjestämät tapahtumat Naistenpäivä Tiistai 3.3.

Miten yhdistetään punaviinit ja juustot? Tule mukaan TSE ry:n toimistolle oppimaan uutta ja etsimään ”täydellistä makuparia”.

Ivana Helsingin Pirjo Suhonen tulee puhumaan itsensä brändäämisestä ja Okimo Clinicin Helene Auramo someverkostoitumisesta. Tarkempi ohjelma, paikka ja kellonaika varmistuvat myöhemmin. Seuraa ilmoittelua uutiskirjeissä ja yhdistyksen sekä liiton nettisivuilla.

> Tiistai 20.1. klo 18-20

min. Seuraa ilmoittelua uutiskirjeissä ja yhdistyksen nettisivuilla. Ilmoittautumiset ja maksut ajalla 19.1. – 2.3. Maksut viitteellä 18047.

Breaking the Waves Maanantai 27.4. klo 19 - n. 21.30 Turun Kaupunginteatterin Logomo-teatteri, Köydenpunojankatu 14, Turku Lars von Trierin menestyselokuvan Breaking the Waves Suomen kantaesitys Turussa! 1970-luvun Skotlantiin uskonnollisesti ahdasmieliseen yhteisöön ja öljynporauslautalle sijoittuva tarina kertoo rakkaudesta, jota ulkopuoliset eivät hyväksy. Pääroolissa nähdään Taneli Mäkelä. Lähde mukaan nauttimaan kulttuurielämyksestä ja ekonomien yhteisistä väliaikakahveista! Avec-tilaisuuteen mahtuu mukaan 60 henkilöä. Hinta jäsenille 38 € ja 41 € avecille (eläkeläinen 38 €, opiskelija 29 €). Hintaan sisältyy väliajalla kahvi/tee ja pieni suolainen piiras. Ilmoittautumiset ja maksut ajalla 19.1. – 16.3. Maksut viitteellä 27041.

Ekonomigolf 2015 Kesän Valtakunnallinen Ekonomigolf 2015 järjestetään Naantalin Aurinko Golfissa la 13.6.2015.

Vuoden 2015 yhteiset Ekonomi-tapahtumat yhteistyössä muiden paikallisyhdistysten kanssa Turun Seudun Ekonomit ry on vuonna 2015 mukana seuraavissa Ekonomi-tapahtumissa yhdessä muiden paikallisyhdistysten kanssa: Seinäjoen Tangomarkkinat, perheretket Särkänniemeen ja Linnanmäelle, Savonlinnan Oopperajuhlat, Pori Jazz sekä valtakunnallinen Ekonomi Golf –tapahtuma. Tilaisuudet ovat avec ja/tai perhe-tilaisuuksia. Tapahtumien tarkemmat aikataulut ja ohjelmat sekä hinnat kerrotaan myöhemmin lähempänä tapahtumaa yhdistyksen lehdessä, uutiskirjeissä sekä nettisivuilla. Tapahtumiin ei pääsääntöisesti järjestetä yhteiskuljetusta (poikkeuksena Porin Ekonomi Jazz).

KEVÄTKOKOUS Ala-Lemun kartanossa 26.3.2015 Mamselli Fanny opastaa

Seuraavassa maaliskuun jäsenlehdessä tarkempaa tietoa tapahtumasta. Varaa jo nyt päivä kalenteristasi!

TSE ry:n toimisto

Toimistosihteeri Marjatta Postinen Käsityöläiskatu 17 D 79, 20100 Turku puh. (02) 469 0680, s-posti: tsery@co.inet.fi Aukioloajat: ma–to klo 9–14, pe suljettu

Puheenjohtaja Heidi Mäkinen, puh. 040 681 4414 Tapahtumavastaava Inka Tähtinen, puh. 050 559 6666

www.turunseudunekonomit.fi Turun Seudun Ekonomit 1/2015 I 19


Varmistathan mukanaolosi rekisteröitymällä www.utu.fi/tse-alumni

Turun Seudun ry

Alumniperhe on suuri ja antaa paljon

• Tapahtumakutsuja • Tuoreimpia kuulumisia ja tutkimustuloksia kauppakorkeakoulusta ja yliopistosta, tietoa mentorointiohjelmista ja jatko- ja täydennyskoulutusmahdollisuuksista sekä ura- ja rekrytointipalveluista • Kutsuja yliopiston kehittämiseen ja opiskelijoiden tukena toimimiseen Alumni Keynote Speakers -luentosarja on loistava esimerkki alumnien sitoutumisesta entiseen opinahjoonsa ja sen nykyisiin opiskelijoihin. Luentosarjaan voi ns. avoimella haulla ilmoittau tua mukaan puhujaksi. Lue lisää http://www.utu.fi/fi/yksikot/tse/ alumnit/alumnitoiminta/Sivut/alumni-keynote-speakers.aspx • Turun kauppakorkeakoulun sidosryhmälehti Mercuriuksen ja Turun kyltereiden KYlisteen e-lehtinä Kauppakorkeakoulun alumnitoimintaa koordinoi alumnineuvosto, jonka puheenjohtajana toimii Turun kauppakorkeakoulun dekaani, professori Markus Granlund. Alumni-tilaisuudet suunnittelee ja toteuttaa alumnitoiminnan suunnitteluryhmä, johon toimikaudella 3/2014 – 7/2016 kuuluvat Kirsi Leväpelto (puheenjohtaja), Heikki Hedman, Hannele Järvenpää, Ville Niukko, Otto Rouhiainen (TuKY ry:n edustaja), Tomi Virtanen ja Terhikki Saari (sihteeri).

Ideoita ja kysymyksiä alumnitoimintaan liittyen: Terhikki Saari, alumnitoiminnan koordinaattori, johdon sihteeri, turunkauppakorkeakoulu@utu.fi, p. 02 333 9202. Ollaan yhteyksissä!

TULOSSA After Work@Helsinki 11.3.2015 Alumnipäivä@kauppakorkeakoulu 19.9.2015 Lisätietoja www.utu.fi/tse-alumni

Paketti 1300 € • •

Kaksi koko sivun mainosta (210 x 297 mm) kahdessa lehdessä tai yksi aukeaman mainos (420 x 297 mm) yhdessä lehdessä Bannerinäkyvyys yhdistyksen sivuilla kolme kuukautta

Paketti 700 € • •

Kaksi puolen sivun mainosta (105 x 297 mm tai 210 x 148 mm) kahdessa lehdessä tai yksi koko sivun mainos (210 x 297 mm) yhdessä lehdessä Bannerinäkyvyys yhdistyksen sivuilla kolme kuukautta

ILMOITUS 350 € •

Yksi puolen sivun mainos (105 x 297 mm tai 210 x 148 mm) yhdessä lehdessä

Ilmoitus 150 € •

Mediakortti 2015

Rekisteröityneet alumnit saavat e-alumnikirjeinä

Turun Seudun Ekonomien jäsenlehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa, ja se luetaan kannesta kanteen. Lehti saavuttaa 2500 ekonomia ja lisäksi lehti lähetetään valtakunnallisesti 25 ekonomiyhdistyksen johtokunnalle.

1/8 sivun mainos (90 x 65 mm) yhdessä lehdessä

banneri 150 € •

Bannerinäkyvyys yhdistyksen sivuilla kolme kuukautta

sähköinen jäsenkirje 225 € • • • • • •

Ilmoitus/mainos, joka sisältää jäsenedun Turun Seudun Ekonomit ry:n jäsenille Mahdollisuus logoon ilmoituksen yhteydessä Linkki ilmoittajan nettisivuille 1 jäsenetu/jäsenkirje Jäsenkirje tavoittaa sähköpostilla n. 2300 Turun Seudun Ekonomien jäsentä Jäsenkirjeen aineistotiedot ja lähetyspäivät löytyvät verkkosivuiltamme

Tiedustelut ja varaukset

tsery@co.inet.fi tai toimisto puh. 02 469 0680 Toimistoajat: ma–to 9–14, pe suljettu

TEMA-TEAM 12395-15

T

urun kauppakorkeakoulun yhtenä strategisena painopistealueena on alumnitoiminta eri ilmenemismuodoissaan. Jokainen Turun kauppakorkeakoulussa tutkinnon suorittanut (ml. eMBA) ja työskennellyt kuuluu alumniviestinnän ja -toiminnan piiriin ilman velvoitteita. Alumnitoiminnan tavoitteena on luoda pysyvät, monipuoliset ja kaikille toiminnan osapuolille lisäarvoa tuottavat suhteet Turun kauppakorkeakoulun ja sieltä valmistuneiden välille. Vahvalla alumnitoiminnalla toteutetaan yhteiskunnallista vuorovaikutusta parhaimmillaan niin yksikkö- kuin myös yliopistotasolla.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.