Page 1

‫گـزيده دنيای سـراميک‬ ‫‬‫سال سوم ‪ /‬شماره دهم ‪ /‬آذر ماه ‪ / 1392‬دسامبر ‪2013‬‬

‫سال سوم ‪ /‬شماره دهم ‪ /‬آذر ماه  ‪ / 1392‬قیمت ‪ 10000:‬تومان‬

‫‪Year 03 – No. 10 / December 2013‬‬

‫‪R eview-Persian‬‬

‫‪Ceramic World‬‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫گزارش تولید و مصرف کاشی و سرامیک در جهان‬ ‫تـازه‌های فنـاوری دیجیتـال‬ ‫محصوالت جدید در نمایشگاه ‪CERSAIE 2013‬‬ ‫‪Domus3D‬؛ حالل مشکل مشکل‌پسندان کاشی و سرامیک‬


FOR A COLOURFUL WORLD COLORA HD BLACK is the ideal printer to extol the characteristics of inks and materials for the digital decoration. Efficiency and reliability for wall and floor ceramic tiles always innovative and able to reproduce in the best way the images and colours of the world.

netstudio

COLORA HD BLACK DIGITAL PRINTER

IN.TE.SA. S.p.A. - via dell’Industria, 45 - 41042 SPEZZANO (MO) - Italy Tel. +39 0536 1814052 - Fax +39 0536 1810269 - www.intesa.sacmi.it - info.intesa@intesa.sacmi.it


direfarecreare.it

GOLDEN ELEGANCE

AUROBIT DIVISION colorobbia.it


‫به نام یگانه خالق هستی‬

‫سال سـوم‪ /‬شماره دهم ‪ /‬آذر ماه ‪ /1392‬سپتامبر ‪2013‬‬

‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪82‬‬

‫سرمقاله‬

‫مجید محصصیان‬

‫ک‬ ‫دسرتسی به بازارهای جدید‪ ،‬روزنه امید صنعت کاشی و رسامی ‬

‫اخبار جهــان‬ ‫جـهان‬ ‫سرامیکی در‬ ‫ارش‌های‬ ‫سایـزی‬ ‫کاش‬ ‫تولیدیو‬ ‫‌هایی با‬ ‫پرونـده ویـژه‪ :‬کاش‬ ‫‌امللی کاشی‪ ،‬رسامیک و چینی بهداشتی ایران‬ ‫منایشگاه بین‬ ‫بزرگتـرو یکمین‬ ‫بیست‬ ‫مصرف گز‬ ‫رویـداد‬ ‫گزارش ساالنه تولید و مرصف کاشی و رسامیک جهان در سـال ‪2012‬‬

‫برزیل‬

‫افزایش ساخت‌وساز محرک اصلی رشد برزیل‬

‫اطالعات آماری‬

‫برتـری تکنـولـوژی ایتالیـا‬

‫گـزارش‬

‫‪Domus3D‬؛ حالل مشکل مشکل‌پسندان کاشی و رسامیک‬

‫‪Luca Baraldi‬‬

‫‪Sabino Menduni‬‬ ‫‪Luca Baraldi‬‬

‫مجید محصصیان‬

‫سام‌سنگان؛ بی‌رقیب در عرصه داخلی منحرص در زمینه اعتامد‬

‫آرزو پاک‬

‫بانک‌ها با صنعت همکاری کنند‬

‫آرزو پاک‬

‫فنــاوری‬ ‫کاهش مرصف انرژی و تولید محصوالت پایدار را در گزیده دنیای رسامیک دنبال کنید‬ ‫‪COLOROBBIA‬‬

‫مازیار منتظریان‬

‫تولیدکننده رنگدانه‌هایی که پیشتازند‬

‫بهینـه‌سـازی جوهـرهای رسامیکی‬

‫‪Lucia Guaitoli, Simona Ferrari‬‬

‫خط لعـاب دیجیتـال‬

‫‪Marco Ferrari‬‬

‫اکـوسیستم دیجیتـال‬

‫‪Erminio Guiducci‬‬

‫مدیـریت لعـاب‬

‫‪Marco Sichi‬‬

‫کنرتل و نظارت در تزئین دیجیتال‬

‫‪Silvano Filippi‬‬

‫دستـاوردها‬ ‫کاشــی و سرامیـک در جــهان‬ ‫منایشگاه ‪CERSAIE 2013‬؛ خارجیانی که بیش از بومیان حارض بودند‬ ‫شهرک هرنی رسامیک لیلینگ‪ ،‬چین؛ دنیایی بدون خطوط صاف‬ ‫زمان‪ ،‬اندک؛ کار‪ ،‬سخت؛ کاشی‌هایی که به آسانی می‌چسبند و برش می‌خورند‬

‫مجید محصصیان‬ ‫‪Chiara Bruzzichelli‬‬ ‫‪Ron Treister‬‬

‫گـــزيـده دنيـای سـراميـک‪ .‬شمـاره ‪1392 / 10‬‬

‫‪3‬‬


‫فصلنامه تخصصی گزیده دنیای سرامیک‬

‫صاحب امتیاز و مدیر مسؤول‬ ‫مجیـدمحصصیــان‬ ‫‪ceo@cwr.ir‬‬

‫سردبیـر‬ ‫رضـا محبـی‬

‫‪chiefeditor@cwr.ir‬‬

‫دبیرتحریریه و ویراستار‬ ‫آرزو پـاک‬ ‫‪editor@cwr.ir‬‬

‫دبیر سرویس فناوری‬ ‫مازیار منتظریان‬

‫‪technology@cwr.ir‬‬

‫دبیر سرویس ترجمه‬ ‫پیوند شفتی‬

‫دفتر اداری و تحریریه ‪ -‬گروه آرتا‬ ‫ایران‪ ،‬تهـــران‪ ،‬بلـــوار آفریقـــا‪ ،‬خیابان‬ ‫بهرامی‪ ،‬پالک ‪ ،11‬واحد ‪8‬‬ ‫تلفن ‪ 021 8877 5803‬و ‪021 8877 3918‬‬ ‫فکس ‪021 8819 4408‬‬

‫انتشارات ‪TILE EDIZIONI S.r.l‬‬ ‫ایتالیـا‪ ،‬مدنــا‪Baggiovara 41126 ،‬‬

‫خیابان ‪ Fossa Buracchione‬شمـاره ‪014‬‬ ‫تلفـن ‪+39 059 512103‬‬ ‫فکس ‪+39 059 512157‬‬ ‫‪info@tiledizioni.it‬‬ ‫‪www.tiledizioni.it‬‬

‫همکاران این شماره‬ ‫رسول پوراشرف‬ ‫سولماز چشم‌آذر‬

‫‪Ceramic World Review‬‬

‫مدیر هنری‬ ‫مریم حسینی‬

‫‪www.ceramicworldreview.it‬‬

‫صفحه آرا‬ ‫مهدی کامکار ‪ -‬لیلی مقدس‬ ‫چاپ و صحافی‬ ‫شرکت چاپ فرنگار رنگ‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪IN.TE.SA.‬‬ ‫‪COLOROBBIA‬‬

‫منتـشر شـده تحـت لیسـانس‬

‫‪translate@cwr.ir‬‬

‫‪art@cwr.ir‬‬

‫فهرست آگهـــی‌ها‬

‫مدیر عامـل‬ ‫پائولو گامبولی‬

‫‪www.ceramicworldweb.it‬‬

‫سردبیــر‬ ‫پائوالگیاکومینی‬

‫‪p.giacomini@tiledizioni.it‬‬

‫مترجمانگلیسی‬ ‫جان فریمن‬

‫مطالب ارسالی قابل بازگشت نمی‌باشد ‪ /‬نظر نویسنده لزوما نظر گـــزيـده دنيـای سـراميـک نیست‪.‬‬ ‫مجله گـــزيـده دنيـای سـراميـک در ویرایش و تصحیح مطالب رسیده آزاد است و برداشت و استفاده‬ ‫از مطالب‪ ،‬مقاالت و عکس‌ها به صورت مکتوب و یا در فضای الکترونیک صرفا با مجوز کتبی از‬ ‫گـــزيـده دنيـای سـراميـک مجاز است‪.‬‬ ‫مجله گـــزيـده دنيـای سـراميـک‪ ،‬نشریه‌ای مســتقل بوده و به هیچ نهاد‪ ،‬مؤسسه یا شرکتی وابسته‬ ‫نیست‪.‬‬

‫از دیگر انتشارات این مجموعه‪:‬‬

‫‪4‬‬

‫‪TOURISM BANK‬‬

‫‪6‬‬

‫‪UNICERA‬‬

‫‪9‬‬

‫‪PASARGAD TILE‬‬

‫‪13‬‬

‫‪ALVAND TILE‬‬

‫‪17‬‬

‫‪ARTE & GRAFICA‬‬

‫‪21‬‬

‫‪LOABIRAN‬‬

‫‪25‬‬

‫‪CERAMARA‬‬

‫‪31‬‬

‫‪SAZEH CERAMIC‬‬

‫‪41‬‬

‫‪SRS PARS‬‬

‫‪51‬‬

‫‪KAMENAS‬‬

‫‪61‬‬

‫‪ARTEMIS‬‬

‫‪4E‬‬

‫‪MOLDS & DIES‬‬

‫‪2E‬‬

‫‪TECNARGILLA‬‬

‫‪1E‬‬

‫‪DURST‬‬

‫‪2 cov‬‬

‫‪ALVARES‬‬

‫‪3 cov‬‬

‫‪DOMUS3D‬‬

‫‪4 cov‬‬

‫‪SACMI‬‬


‫دستـرسی به بـازارهای جدیــد‬ ‫روزنه امید صنعت کاشی و سرامیک‬ ‫مجید محصصیان ‪-‬‬

‫‪ceo@cwr.ir‬‬

‫تأثیرات بازار مسکن و ساخت‌و‌ساز بر بازار کاشی و سرامیک و چینی‌آالت‬ ‫بهداشتی بر کسی پوشیده نیست‪ .‬چنان‌که اگر به افت و خیز‌های بازار‬ ‫فروش محصوالت طی ‪ 10‬سال گذشته‪ ،‬توجه داشته باشیم‪ ،‬خواهیم دید‬ ‫که در سال‌های ‪ 82-83‬و ‪ 87-88‬شاهد دو مرحله کاهش تقاضا و افت‬ ‫شدید در بازار بوده‌ایم‪ .‬با این حال به نظر می‌رسد تحوالتی که در اواخر‬ ‫سال گذشته و ابتدای امسال در بازار مسکن و ساخت‌و‌ساز ایجادشد‪ ،‬به‬ ‫رکود تقاضا در ماه‌های پایانی سال دامن زند‪ .‬گویی این شتر هر ‪ 5‬سال‬ ‫یک بار پشت در کارخانجات کاشی و سرامیک می‌خوابد و عرصه را بر‬ ‫تولیدکنندگان تنگ می‌کند!‬ ‫از نگاه آمار طی ‪ 5‬سال گذشته‪ ،‬تولید کشور از ‪ 320‬میلیون مترمربع به‬ ‫بیش از ‪ 500‬میلیون مترمربع یعنی ‪ + 56/2‬درصد افزایش پیدا کرده و‬ ‫بازار نیز با رشدی نه چندان مشابه از ‪ 265‬به ‪ 375‬میلیون مترمربع‪+41/5 ،‬‬ ‫درصد‪ ،‬حرکت داشته اما باید ببینیم مابه‌التفاوت این رشد ‪ -‬آن هم با ‪14/7‬‬ ‫درصد‪ -‬را به متراژ ‪ 125‬میلیون متر‌مربع‪ ،‬در کدامین بازار بایستی عرضه‬ ‫نماییم؟ یا این که اگر بخواهیم حجم عمده تولید که ما را در جایگاه چهارم‬ ‫جهان جای داده است‪ ،‬همچنان حفظ نماییم و فارغ از افت و خیز‌های بازار‬ ‫داخل و شرایط نه چندان با ثبات اقتصادی داخلی‪ ،‬کشتی صنعت عظیم‬ ‫کاشی و سرامیک را هدایت کنیم‪ ،‬چه استراتژی را بایستی پیش روی خود‬ ‫قرار دهیم؟‬ ‫واقعیت صنعت و آینده آن‪ ،‬در سال‌های پیش‌رو نیز حکایت از آن دارد که‬ ‫ظرفیت نصب شده‪ ،‬در حال نصب و تکمیل ظرفیت واحد‌های تولیدی و‬ ‫حرکت به سمت افزایش بهره‌وری و کاهش بهای تمام شده از طریق تکمیل‬ ‫و استفاده حداکثری از سرمایه‌گذاری‌ها ما را به سمت و سوی دستیابی به‬ ‫تولید باالی ‪ 700‬میلیون مترمربع سوق می‌دهد و با توجه به پیش‌بینی‬ ‫رشد ُکند اقتصادی دست‌کم تا ‪ 2‬سال آینده باید چاره‌ای اندیشید‪.‬‬ ‫تمامی این موارد یک چاره کلی را به ما نشان می‌دهد و آن دسترسی به‬ ‫بازار‌های جدید در خارج از کشور و صادرات می‌باشد‪.‬‬ ‫آن‌چه از آمار بر می‌آید‪ ،‬صادرات جهانی کاشی و سرامیک بین ‪ 20‬تا‬

‫‪ 25‬درصد‪ ،‬همچنان در نوسان است به گونه‌ای که طی سال‌های‬ ‫‪ 2011‬و ‪ 2012‬به دلیل افزایش هزینه‌های حمل‌و‌نقل و انرژی‪ ،‬با افت‬ ‫‪ 3‬تا ‪ 4‬درصدی صادرات بین قاره‌ای مواجه بوده‌ایم‪ ،‬البته ناگفته نماند که‬ ‫سیاست‌های ضد دامپینگ اتحادیه اروپا در برابر بزرگ‌ترین صادر کننده‬ ‫جهان یعنی کشور چین در این موضوع بی‌تأثیر نبوده است‪.‬‬ ‫در هر حال‪ ،‬آن‌چه مشخص است رقابت فراتر از مرزهای خاکی و‬ ‫کشورهای همسایه می‌باشد که بسیار پیچیده‌تر بوده و نیازمند داشتن‬ ‫مزایای بیشتری مانند کیفیت قابل رقابت‪ ،‬تعامالت بانکی قوی‪ ،‬اتصال‬ ‫به شبکه‌های تجاری بین‌المللی‪ ،‬ارائه نرخ‌های قابل رقابت با توجه به‬ ‫هزینه‌های حمل در هر بازار و مسائلی از این دست می‌باشد‪.‬‬ ‫در نتیجه‪ ،‬بیش از ‪ 85‬درصد بازار صادراتی قابل اتکا برای ما‪ ،‬کشورهای‬ ‫همسایه و بازارهای مهمی چون عراق‪ ،‬افغانستان و حوزه ‪ CIS‬می‌باشند‪ .‬از‬ ‫نگاه آماری صادرات ما طی ‪ 5‬سال گذشته از ‪ 27‬میلیون مترمربع با ‪121‬‬ ‫درصد رشد‪ ،‬به ‪ 93‬میلیون مترمربع افزایش یافته و عمده‌ترین بازارهای‬ ‫صادراتی ما‪ ،‬عراق و افغانستان بوده‌اند که به ترتیب‪ 78 ،‬و ‪ 14‬درصد‬ ‫صادرات ما را به خود اختصاص داده‌اند‪.‬‬ ‫عمده‌ترین رقبای ما در اصلی‌ترین بازار صادراتی منطقه نیز‪ ،‬کشور ترکیه‬ ‫با صادراتی حدود ‪ 11‬میلیون مترمربع به عراق و سپس چین می‌باشد‬ ‫که طی سال‌های اخیر تالش بسیاری برای در دست گرفتن سهم بازار‬ ‫کاشی ایرانی در این بازار نموده‌اند‪ .‬ولی برای برون‌رفت از مشکالت و عدم‬ ‫مواجهه با مشکالت ناشی از کاهش تقاضا در سال‌های بعد باید با تمرکز‬ ‫در برند ساخت ایران و نظارت دقیق و کنترل مستقیم بازارهای صادراتی‬ ‫از سوی تولیدکنندگان و جلوگیری از سودجویی برخی دالالن صادراتی‬ ‫نسبت به حفظ سهم بازار و افزایش آن در کشور‌های همسایه به ویژه‬ ‫عراق و افغانستان اقدام نمود و در این جهت پرداختن به این موضوع و‬ ‫سیاستگذاری صحیح از طرف انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و‬ ‫سرامیک‪ ،‬می‌تواند راهکار اصلی در حرکت جمعی تمامی تولیدکنندگان در‬ ‫جهت حفظ منافع صنفی و ملی خودشان در این صنعت بااهمیت باشد‪.‬‬ ‫گـــزيـده دنيـای سـراميـک‪ .‬شمـاره ‪1392 / 10‬‬

‫‪7‬‬


‫اخبــــار جهـــان‬ ‫سیستم‌های دیجیتال زاکمی در بالروس و صربستان‬

‫کارخانه‌های مطرح تولید کاشی‬ ‫و سرامیک بالروس و صربستان به‬ ‫منظور بهبود کیفیت محصوالت‬ ‫خود‪ ،‬از تازه‌ترین دستاورد‌های‬ ‫زاکمی بهره گرفته‌اند‪.‬‬ ‫پرینتر‌های دیجیتال‪ ،‬خطوط‬ ‫لعاب‌زنی کاشی‌های سرامیکی‬ ‫مجهز به ‪ 5‬ستون رنگ که هر‬ ‫یک دارای ‪ 7‬هد می‌باشد‪ ،‬از جمله‬ ‫فناوری‌های زاکمی است که مورد‬ ‫توجه کشورهای مقصد قرار گرفته‬ ‫است‪ .‬سیستم ‪ Colora Hd2‬هر‬ ‫نوع طرح را با سرعت ‪ 48‬متر بر‬ ‫دقیقه به چاپ می‌رساند‪ .‬این‬ ‫دستگاه با قابلیت چاپ روی کاشی‬ ‫با عرضی زیاد تا ‪ 488‬میلی‌متر‬ ‫برای چاپ روی ابعاد بزرگ‌تر‬ ‫و پیاده‌سازی و چاپ طرح‌های‬ ‫پیچیده در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫این دستگاه جدید شرکت‬

‫بالروسی که در خطوط تک‌پخت‬ ‫این شرکت نصب شده است قادر‬ ‫است ساالنه ‪ 1/5‬میلیون متر‌مربع‬ ‫کاشی‌های ‪ 40×40‬و ‪30×30‬‬ ‫سانتی‌متر تولید کند‪.‬‬ ‫دستگاه چاپ دیجیتال ‪Colora‬‬ ‫‪ HD2 706‬محصول مشترک‬

‫‪ Intesa-Sacmi‬شرکت ‪Kanjiza‬‬

‫صربستان نیز با ظرفیت تولید‬ ‫ساالنه ‪ 3‬میلیون مترمربع و سهم‬ ‫بازار ‪ 25‬درصد‪ ،‬با موفقیت نصب و‬ ‫راه‌اندازی شد‪.‬‬ ‫این سیستم که مجهز به ‪ 4‬ستون‬ ‫رنگی و ‪ 7‬هد می‌باشد در دو خط‬

‫تجدید همکاری چینی هاوبنگ ‪ Haobang‬با ‪Sacmi/In.Te.Sa‬‬

‫شــرکت چینی هاوبنــگ با نصب‬ ‫ماشــین‌آالت پیشــرفته صنعت‬ ‫ســرامیک‪ ،‬در مجموعــه خــود‬ ‫همکاری دوباره با زاکمی و این‌ته‌زا‬ ‫را از سر گرفت‪.‬‬ ‫ایــن شــرکت‪ ،‬بــه عنــوان یکی‬ ‫از مهم‌تریــن تولیدکننــدگان‬ ‫ســرامیک در چیــن‪ ،‬ســال‬ ‫گذشــته با خریداری دو دستگاه‬ ‫دیجیتــال ‪Colora HD 906‬‬ ‫این‌تــه‌زا برای خطــوط لعاب‌زنی‬

‫کاشــی‪-‬هایی بــا ابعــاد حداکثر‬ ‫‪ 800×800‬میلی‌متــر‪ ،‬امســال‬ ‫از ســومین نســل از ماشین‌های‬ ‫دیجیتــال‪1206Colora HD2‬‬ ‫این شــرکت بهره جســته است‪.‬‬ ‫‪ 6‬ســتون رنگ‪ ،‬که هر یک شامل‬ ‫‪ 16‬هد و با قابلیت چاپ با حداکثر‬

‫ســرعت ‪ m/min 48‬روی‬ ‫کاشی‌هایی با ابعاد ‪1000×1000‬‬ ‫میلی‌متر است‪ ،‬از ویژگی‌های مهم‬ ‫این سیستم می‌باشد‪.‬‬ ‫در کنــار سیســتم دیجیتــال‬ ‫«هاوبنگ» با اســتفاده از سیستم‬ ‫مدیریت رنــگ ‪ Crono‬این‌ته‌زا‬

‫گزیده دنیای سرامیک برگزیده وزارت علوم در حوزه علمی‪ -‬پژوهشی کشور‬

‫وزارت علــوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‬ ‫کشور‪ ،‬با ارســال نامه‌ای به گزیده‬ ‫دنیــای ســرامیک‪ ،‬از فعالیت این‬ ‫نشــریه در حوزه علمی‪ -‬ترویجی‬ ‫و علمــی‪ -‬پژوهشــی کشــور‬ ‫تقدیرنمود‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫در تقدیرنامه مذکــور که به امضای‬ ‫«مرتضی براری» دبیر کمیســیون‬ ‫انجمن‌هــای علمی ایران رســیده‬ ‫آمده است‪ :‬انتشار به‌هنگام نشریات‬ ‫تخصصی کــه در راســتای ایفای‬ ‫نقش مدیریت علمی کشور صورت‬

‫گـــزيـده دنيـای سـراميـک‪ .‬شمـاره ‪1392 / 10‬‬

‫گرفته است‪ ،‬گامی در جهت اعتالی‬ ‫فعالیت‌های ارزشمند ملی می‌باشد‬ ‫و از این روی‪ ،‬از تمامی انجمن‌هایی‬ ‫که مجالت آن‌ها بــه صورت منظم‬ ‫و مرتــب چــاپ می‌گردد‪ ،‬تشــکر‬ ‫می‌شود‪.‬‬

‫تولید تک‌پخت نصب و راه‌اندازی‬ ‫گردید و در حال حاضر‪ ،‬با ظرفیت‬ ‫تولید ساالنه ‪1/5‬میلیون مترمربع‬ ‫کاشی کف‪ ،‬با ابعاد ‪30×30‬‬ ‫سانتی‌متر و ‪ 40×40‬سانتی‌متر در‬ ‫حال تولید است‪.‬‬ ‫از دیگر عناصر ارائه‌شده ‪- Crono‬‬ ‫جدیدترین سیستم مدیریت رنگ‌ها‬ ‫می‌باشد‪ -‬که توسط دپارتمان تصویر‬ ‫کمپانی «این‌ته‌زا» توسعه و ارائه‬ ‫گردیده و جامع‌ترین راه‌حل برای‬ ‫مدیریت رنگ در بخش سرامیک‬ ‫و فرآیندهای چاپ دیجیتال است‪.‬‬ ‫نرم‌افزار یاد شده‪ ،‬سیستم مدیریتی‬ ‫درخصوص یکپارچه‌سازی با‬ ‫سیستم چاپ دیجیتال ‪Colora‬‬ ‫‪ HD2‬و پالتر ‪ Colorscan‬را‬ ‫تأمین می‌نماید و با افزایش استقالل‬ ‫و انعطاف‌پذیری‪ ،‬به روند تولید‬ ‫سرعتمی‌بخشد‪.‬‬

‫چــاپ باکیفیت دیجیتــال روی‬ ‫سرامیک را نیز در دستور کار خود‬ ‫قرار داده است‪.‬‬ ‫این سیستم ســاده و با قابلیت‪ ،‬به‬ ‫همــراه رابط کاربــری و گرافیکی‬ ‫آســان‪ ،‬کاربــر را قادر می‌ســازد‬ ‫تا بــا اجــرای الگو‌هــای موجود‬ ‫ویرایش‌های الزم را نیز انجام دهد‬ ‫و در عین افزایــش انعطاف‌پذیری‬ ‫در صرفه‌جویــی در زمان نیز نقش‬ ‫قابل توجهی داشته باشد‪.‬‬

‫بر اساس نامه رســیده از وزارتخانه‬ ‫مذکور‪« ،‬گزیده دنیای ســرامیک»‬ ‫به عنوان یکی از نشــریات فعال در‬ ‫‪ 80‬انجمن علمی کشــور که دارای‬ ‫نشریات تخصصی هستند‪ ،‬نشریه‌ای‬ ‫تأثیرگذارشناختهشدهاست‪.‬‬


‫گـــزيـده دنيـای سـراميـک‪ .‬شمـاره ‪1392 / 10‬‬

‫‪9‬‬


‫اخبــــار جهـــان‬ ‫حضور رسمی ‪ Durst‬در بازار سرامیک چین‬

‫حضور موفق ‪ Durst‬در آمریکای‬ ‫جنوبی‪ ،‬هند و آسیا موجب گردید‬ ‫که این شرکت بازار چین را نیز‬ ‫هدف بگیرد‪ .‬چین (با ظرفیت تولید‬ ‫ساالنه ‪ 10‬میلیارد مترمربع) در‬ ‫حال حاضر بزرگ‌ترین تولید‌کننده‬ ‫کاشی در جهان است‪ ،‬چنان که‬ ‫هم‌زمان با تغییر مسیر تکنولوژی‬ ‫به سـوی محصـوالت دیجیتــال‬ ‫طی ‪ 5‬سال گذشتــه خروجـی‬ ‫کارخانجات این کشور نیز به ‪ 2‬برابر‬ ‫افزایش یافت‪ .‬با توجه به این نرخ‬ ‫افزایش کمپانی تولید ماشین‌های‬ ‫چاپ دیجیتال دورست به تازگی با‬

‫کمک شرکت بازرگانی ‪ C. Illies‬و‬ ‫افتتاح دفاتر فروش و خدمات پس‬ ‫از فروش در استان‌های شانگهای‬ ‫گـوآنگجــو‪ ،‬سیـامن ‪Xiamen‬‬ ‫کینگادو و پکن به تثبیت موقعیت‬ ‫خود در این کشور‪ ،‬اقدام نمودند‪.‬‬ ‫آن‌ها با به نمایش گذاشتن آخرین‬

‫شرکت ‪ Siti B&T‬در اندونزی‬

‫شرکت ‪ Siti B&T‬با انعقاد‬ ‫قراردادهای متنوعی در زمینه‬ ‫تأمین خط تولید کاشی در اندونزی‬ ‫قصد دارد تا نقش به‌سزایی در‬ ‫صنعت کاشی آسیای جنوب‌شرقی‬ ‫داشته باشد‪ .‬تفاهم‌نامه همکاری‬ ‫سـی‌تـی‌بـی‌انـد‌تـی با شــرکت‬ ‫‪ Platinum Ceramics‬به‬ ‫گونه‌ای است که بر اساس آن‪،‬‬ ‫بخشی از عملیات نصب این شرکت‬

‫انجام می‌شود‪ .‬نخستین خط تولید‬ ‫این مجموعه‪ ،‬قادر به تولید روزانه‬ ‫‪ 27‬هزار مترمربع کاشی تک‌پخت‬ ‫در ابعاد ‪ 30×30‬و ‪60× 60‬‬ ‫سانتی‌متر است‪.‬‬ ‫ایـن سفــارش‬ ‫شامـل تمامــی‬ ‫ما شیـــن‌آ ال ت‬ ‫مراحــل تولیـد‬ ‫(خردایش مـواد‬

‫کائولین فرآوری‌شده در مسیر خودکفایی‬

‫روابط‌عمومی شرکت کائولین‬ ‫خراسان‪ ،‬از خودکفایی کامل این‬ ‫محصول فرآوری‌شده در کشور‬ ‫خبر داد‪ .‬این مجموعه صنعتی‬ ‫با بـه کارگیـری مدرن‌تـریـن‬ ‫ماشیـن‌آالت و تکنولـوژی ارائه‬ ‫شده توسط شرکت‌های معتبر‬ ‫جهانی در این حوزه و با ظرفیت‬ ‫اسمی ساالنه تولید ‪ 20‬هزار تن‬ ‫از انواع کائولین‌های فرآوری‌شده‬ ‫مورد نیاز در صنایع کاغذ‪ ،‬کاشی‬ ‫سرامیک‪ ،‬لعاب‪ ،‬رنگ‪ ،‬الستیک و‬

‫‪10‬‬

‫سایر صنایع وابسته‪ ،‬هم‌اکنون پس‬ ‫از تکمیل فاز اول طرح توسعه خود‬ ‫در حال تأمین بخش عمده‌ای از‬ ‫نیازهای صنایع وابسته به کائولین‬

‫گـــزيـده دنيـای سـراميـک‪ .‬شمـاره ‪1392 / 10‬‬

‫دستاورد پرینترهای گاما دیجیتال‬ ‫خود در نمایشگاه سرامیک چین در‬ ‫گوآنگجو‪ ،‬شراکت خود را رسمیت‬ ‫بخشیدند‪.‬‬ ‫«کریستـوف گمپـر» مدیـرعامل‬ ‫‪ Durst‬با اشاره به سرمایه‌گذاری‬ ‫اخیر این شرکت در چین‪ ،‬گفت‪ :‬از‬

‫اولیه‪ ،‬اسپری درایر‪ 4 ،‬سِ ت کامل‬ ‫پرس هیدرولیک به همراه قالب‪3 ،‬‬ ‫خشک‌کن ‪ 5‬کاناله افقی و ‪ 3‬کوره‬ ‫رولری‪ 5 ،‬خط کامل لعاب‌زنـی‬ ‫بـه همـــراه‬ ‫لــوازم یـدکی‬ ‫مـورد نیــاز و‬ ‫سیستــم‌ها ی‬ ‫بـا ر گیـــر ی‬ ‫و تـخـلیــه)‬

‫در کشور است‪ .‬راه‌اندازی خط‬ ‫دوم فرآوری و تولید این مجموعه‬ ‫زمینه تأمین بیش از پیش‬ ‫نیازهای صنایع در کشور فراهم‬

‫آن جا که تکنولوژی چاپ دیجیتال‬ ‫در سراسر جهان در حال تثبیت‬ ‫می‌باشد‪ ،‬نرخ رو به رشد تقاضای‬ ‫کیفیت و انعطاف‌پذیری محصوالت‬ ‫ما را به سوی این منطقه هدایت‬ ‫کرد‪ .‬وی‪ ،‬با تأکید بر این که دریافت‬ ‫حجم باالیی از بازخوردها در این‬ ‫زمینه نشانگر ظرفیت و کیفیت‬ ‫باال در ساخت ماشین‌آالت ‪Durst‬‬ ‫می‌باشد‪ ،‬افزود‪ :‬سیستم گاما‬ ‫‪ HD-RS 120‬به ما کمک کرد تا‬ ‫بتوانیم راه‌حل مناسبی برای چاپ‬ ‫کاشی‌هایی با ابعاد ‪ 80×80‬ارائه‬ ‫نماییم‪.‬‬

‫می‌باشد‪.‬‬ ‫دومین خط تولید که قرار است‬ ‫برای نخستین بار در اکتبر‬ ‫راه‌اندازی گردد‪ ،‬شامل نوسازی‬ ‫خطوط تولید موجود می‌باشد‬ ‫که شامل‪ 3 :‬خشک‌کن افقی‪5 ،‬‬ ‫خشک‌کن تک کاناله‪ 3 ،‬بخش‬ ‫ابتدایی کوره‪ 6 ،‬واحد پرس و‬ ‫ماشین‌آالت مختلف جهت انبار‬ ‫کردن است‪.‬‬

‫خواهد شد‪.‬‬ ‫شرکت کائولین خراسان به عنوان‬ ‫نخستین و تنها تولید‌کننده‬ ‫«کائولین مصرفی در صنایع‬ ‫کاغذ» کشور‪ ،‬توانسته است با‬ ‫مرتفع نمودن وابستگی به کائولین‬ ‫وارداتی‪ ،‬ضمن با تکمیل طرح‬ ‫توسعه کائولین خراسان‪ ،‬گام‬ ‫دیگری در رسیدن به خودکفایی‬ ‫در صنعت فرآوری کائولین و‬ ‫صنایع وابسته بردارد‪.‬‬


‫‪world news‬‬ ‫از سوی زاکمی صورت گرفت‪:‬‬

‫ایجاد واحد روباتیک برای چینی بهداشتی ‪GSI‬‬ ‫پروژه تولید قطعات یکپارچه‬ ‫چینی بهداشتی ‪ GSI‬زاکمی به‬ ‫منظور بهبود تولیدات‪ ،‬شرایط‬ ‫کاری پرسنل‪ ،‬ارائه محصول‬ ‫باکیفیت‌تر و کاهش هزینه‌ها‬ ‫عملیاتی شد‪ .‬این واحد تولیدی‬ ‫از یک روبات ‪ ADS‬که در امتداد‬ ‫یک صفحه حرکت می‌کند به‬ ‫همراه لوازم جانبی مورد نیاز جهت‬ ‫قالب‌گیری‪ ،‬ذخیره و بارگیری‬ ‫اتوماتیک تشکیل شده است‪.‬‬ ‫بارگذاری محصول نیز با تعبیه یک‬ ‫پلت فرم چرخشی در زیر سیستم‬

‫یزد قطب تولید کاشی کشور‬

‫ایران با تولید ســاالنه ‪ 600‬میلیون‬ ‫مترمربع انواع کاشی و سرامیک رتبه‬ ‫چهارم تولید کاشی و سرامیک جهان‬ ‫را دارد و استان یزد قطب تولید کاشی‬ ‫کشوربهشمارمیرود‪.‬‬ ‫اين اســتان‪ ،‬با ظرفیت تولید بیش از‬ ‫‪ 179‬میلیون مترمربع انواع کاشی و‬ ‫سرامیک ‪ 45،‬درصد تولید کشور را به‬ ‫خوداختصاصدادهاست‪.‬‬ ‫«سیدمحمد علوی‌نسب» کارشناس‬ ‫صنایعمعدنیسازمانصنعت‪،‬معدن‬ ‫و تجارت استان یزد‪ ،‬گفت‪ :‬تعداد ‪45‬‬ ‫واحد تولید انواع کاشــی و سرامیک‬ ‫در استان یزد فعال هســتند که در‬ ‫مجموع ‪ 935‬میلیارد تومان برای این‬

‫به صورت بهینه انجام می‌شود‬ ‫ضمن آن که سیستم اتوماسیون‬ ‫به گونه‌ای طراحی شده است که با‬ ‫برقراری اتصاالت فراوانی با سطوح‬ ‫پایین‌تر مانند خشک‌کن‪ ،‬بازرسی‬ ‫و لعاب‌زنی بهره‌وری خط تولید‬ ‫را به میزان قابل توجهی افزایش‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫تولید با فشار بسیار باال و جابه‌جایی‬ ‫‪،‬‬

‫واحدهاسرمایه‌گذاریشدهاست‪.‬‬ ‫وي‪ ،‬با اشــاره به این‌کــه ‪ 20‬درصد‬ ‫تولیدات کاشــی اســتان یــزد به‬ ‫کشــورهای دیگر صادر می‌شــود‬ ‫اضافه کرد‪ :‬با توسعه صنعت کاشی‬ ‫و ســرامیک‪ ،‬عالوه بر فعال شــدن‬ ‫بســیاری از معادن خاک اســتان‬ ‫صنایــع جانبــی از قبیــل صنایع‬ ‫بستـه‌بنــدی‬ ‫ب ســـازی‬ ‫لعا ‌‬ ‫قالب‌ســـازی‬ ‫ساخت قطعات‬ ‫و ماشین‌آالت‬ ‫گلولـه‌هـــای‬ ‫سرامیکی و به‬

‫همکاری تازه ‪ Coloritalia‬و ‪Wanxing‬‬

‫بــا شـکل‌گـیـــری شـــرکـت‬ ‫‪ WanxingColoritalia‬از‬ ‫ادغام شرکت‌های ‪Coloritalia‬‬ ‫و ‪ Wanxing‬این مجموعه به‬ ‫آخرین ابزار دقیق سیستم‌های‬ ‫دیجیتال تجهیز شد تا برنامه‌های‬ ‫کاربردی خود را در زمینه‬

‫تحقیقات و کنترل کیفیت در‬ ‫بخش رنگ و افزایش دامنه‬ ‫محصوالت پخت سوم توسعه‬

‫محصوالت به صورت اتوماتیک‬ ‫نیز که با توجه با سایز و وزن آن‌ها‬ ‫فعالیت‌های جسمانی پرسنل را در‬ ‫نظر دارد‪ ،‬در کاهش خطر ابتال به‬ ‫انواع بیماری‌های ناشی از محیط‬ ‫کار نقش به‌سزایی دارد‪.‬‬ ‫برای فضاهای تولیدی مشابه‬ ‫نیز این راه‌حل‪ ،‬موجب افزایش‬ ‫بهره‌وری‪ ،‬بهبود محصول نهایی و‬

‫ویژه صنعت حمل و نقل از رونق قابل‬ ‫توجهی برخوردار شده است‪.‬‬ ‫«سیداصغر چاوشی‌زاده»‪ ،‬مدیرکل‬ ‫گمرک اســتان یزد نيز‪ ،‬گفت‪ :‬ارزش‬ ‫صادرات کاشی استان یزد در سال‪91‬‬ ‫بیشاز‪ 195‬میلیوندالربودهاست‪.‬‬ ‫«ســيدمصطفي فاطمــی» ريیس‬ ‫خوشه صنعتی کاشــی و سرامیک‬ ‫یزد نيز با اشاره‬ ‫به تراکــم زیاد‬ ‫و ا حد هــا ی‬ ‫تولیدی کاشی‬ ‫در اين اســتان‬ ‫گفت‪ :‬پــس از‬ ‫منطقهگوانگجو‬

‫دهد‪ .‬هم‌زمان با تغییرات یاد‬ ‫شده‪ ،‬وب‌سـایـت ایـن کمپانـی‬ ‫‪ www.coloritalia.it‬نیز‬

‫کاهش ضایعات می‌گردد و ضمن‬ ‫امنیت کارگران‪ ،‬آسیب به قطعات‬ ‫نیز به حداقل می‌رسد‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬هنگامی که قطعات‬ ‫به واحد لعاب‌زنی اتوماتیک‬ ‫می‌رسند‪ ،‬سطح آن‌ها با روبات‌های‬ ‫مجهـز بـه تفنگ‌های اسپـری‬ ‫مخصوص لعاب‪ ،‬لعاب‌زنی می‌شود‬ ‫و در واقع ترکیبی از به کارگیری‬ ‫روبات‌های کنترلی‪ ،‬مخصوص‬ ‫برش لبه و جریان لعاب‌زنی‬ ‫کیفیت محصول نهایی را تضمین‬ ‫می‌کنند‪.‬‬

‫چین و ساسوئولو ایتالیا‪ ،‬بزرگ‌ترین‬ ‫مرکزتولیدکاشیجهانهستيم‪.‬‬ ‫«محمد اســماعیلی» كارشــناس‬ ‫صنايع فرمانداري ميبــد نيز‪ ،‬اعالم‬ ‫كــرد‪ 40 :‬واحد صنعتــی مرتبط با‬ ‫صنعت کاشــی در زمینه های تولید‬ ‫لعــاب ‪ ،‬رنگ ‪ ،‬قالــب و قطعات خط‬ ‫تولید کاشی هم در میبد فعال است‬ ‫و هم اکنون ‪ 23‬واحد تولیدکاشــی‬ ‫در این شهرســتان ســاالنه بیش از‬ ‫‪ 105‬میلیون متر مربع انواع کاشی و‬ ‫سرامیکتولیدمیکنند‪.‬‬ ‫به گفتــه وی ایــن کارخانجات در‬ ‫ســال ‪ 98 ،91‬میلیون دالر ارزآوری‬ ‫داشته‌اند‪.‬‬

‫دوباره طراحی گردید‪ .‬گروه‬ ‫‪ Wanxing‬با تولید رنگدانه‌های‬ ‫کادمیوم و سلنیوم و تحقیقات‬ ‫گسترده در زمینه تکنولوژی‬ ‫دیجیتال و با تکیه بر تجربه ‪20‬‬ ‫ساله ‪ Coloritalia‬همچنان‬ ‫یکه‌تاز این میدان باقی مانده است‪.‬‬

‫گـــزيـده دنيـای سـراميـک‪ .‬شمـاره ‪1392 / 10‬‬

‫‪11‬‬


‫اخبــــار جهـــان‬ ‫از سوی ‪ System‬صورت م ی‌گیرد‪:‬‬

‫تأمین فناوری اتوماسیون برای ‪TTC‬‬

‫شــرکت تایلنــدی ‪ TTC‬بــرای‬ ‫تجهیز مراحــل پایانــی خطوط‬ ‫تولید خود‪ ،‬از تجهیزات ســازگار‬ ‫با محیط‌زیســت گروه سیســتم‬ ‫بهره گرفته اســت‪ .‬این تجهیزات‬ ‫شامل ماشین بسته‌بندی‬ ‫خودکار ‪ 4phase‬اســت‬ ‫کــه در مصــرف مقــوای‬ ‫بســته‌بندی بــه میــزان‬ ‫‪ 80‬درصــد صرفه‌جویــی‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫فناوری مذکور در قسمت‬

‫پایانی خطوط تولید کاشی‌های کف‬ ‫(‪ )60×60cm‬که شــامل ماشین‬ ‫با ‪ 9‬خروجی ‪ Easyline‬که خود‬ ‫منتهی بــه ماشــین پالت‌گذاری‬ ‫خودکار ‪Falcon Millennium‬‬

‫می‌شود‪ ،‬نصب می‌گردد‪.‬‬ ‫‪ TCC‬به عنوان یکی از شرکت‌های‬ ‫جانبی ‪Siam Cement Group‬‬ ‫کــه بزرگ‌تریــن تولید‌کننــده‬ ‫ســرامیک نیــز هســت در حال‬

‫همکاری جدی‌تر ‪ Ceramica Almeida‬و ‪EFI Cretaprint‬‬

‫‪ Ceramica Almeida‬در‬ ‫برزیل به عنوان اجرای بخشی‬ ‫از برنامه‌های بازسازی فنی خود‬ ‫نسل سوم سیستم‌های چاپ‬ ‫دیجیتال ‪ C3‬ساخت کمپانی‬ ‫اسپانیایی ‪ EFI Cretaprint‬را‬

‫نصب و راه‌اندازی کرد‪.‬‬ ‫پرینتر جدید ‪ C3‬با سرعتی ارتقاء‬ ‫یافته‪ ،‬باالترین کیفیت چاپ را‬

‫حتی در سخت‌ترین شرایط کاری‬ ‫روی محصوالت انعطاف‌پذیر‬ ‫ارائه می‌دهد و دارای رنگ‌هایی‬

‫ادغام ‪ Euromeccanica‬و ‪Smaltochimica‬‬

‫دو شرکت‬ ‫و ‪ Smaltochimica‬با ادغام‬ ‫سهام خود‪ ،‬قصد دارند ضمن تقویت‬ ‫سرمایه‌گذاری در زمینه‌ی تحقیق‬ ‫و نوآوری‪ ،‬بیش از پیش فعالیت‬

‫تنها با گذشت ‪ 12‬ماه از راه‌اندازی‬ ‫‪ ،Creadigit‬ایـن مجموعــه‬ ‫توانست ‪ 30‬دستگاه چاپ دیجیتال‬ ‫خود را در ‪ 12‬کمپانی شناخته شده‬ ‫ایتالیایی نصب کند‪ .‬شرکت‌های‬ ‫بـرتـــری چــون ‪Padana,‬‬ ‫‪Fondovalle, Naxos,‬‬ ‫‪Valsecchia , Gresmalt ,‬‬ ‫‪mariner , Rondine , Terre‬‬

‫‪12‬‬

‫‪ di Badia, NuovaRiwal‬و‬ ‫‪ Artistica‬همگی با انتخاب‬ ‫سیستم‌های چاپ دیجیتال‬ ‫‪ Creadigit‬سرعت‪ ،‬بهره‌وری‬ ‫و سهولت در نصب و راه‌اندازی را‬ ‫برای خطوط تولید خود را تضمین‬ ‫کردند‪.‬‬

‫گـــزيـده دنيـای سـراميـک‪ .‬شمـاره ‪1392 / 10‬‬

‫با‌کیفیت می‌باشد‪ .‬شرکت یاد‬ ‫شده‪ ،‬یکی از تولیدکنندگان‬ ‫مطرح کاشی و سرامیک برزیل‬ ‫است که ساالنه ‪ 1.8‬میلیون‬ ‫متر‌مربع کاشی کف و دیوار تولید‬ ‫می‌کند‪.‬‬

‫داشته باشند‪ .‬اولویت برنامه‌های‬ ‫این دو مجموعه که دقت زیادی‬ ‫صـرف تکنـولـوژی خـود کرده‌اند‬ ‫شـامل لعـاب‌زنـی در کاشـی‌های‬ ‫پخت سوم می‌شود‪.‬‬

‫‪Euromeccanica‬‬

‫فعالیت ‪ 30‬واحد از ‪ Creadigit‬ایتالیا‬

‫نصب و راه‌انــدازی خطوط تولید‬ ‫خودکار درجه‌بندی و بسته‌بندی‬ ‫کاشی‌های کف و دیوار است که با‬ ‫تکنولوژی پخت دوم و کاشی‌های‬ ‫پرسالنی و کف تولید می‌شوند‪.‬‬ ‫‪ TCC‬همچنیــن عــاوه‬ ‫بر خط تولیــد ‪4phase‬‬ ‫اقدام به نصب و راه‌اندازی‬ ‫‪ 12‬دســتگاه کوآلیترون‬ ‫جهت درجه‌بندی کاشــی‬ ‫نیز نموده است‪.‬‬

‫قابلیت اطمینان سیستم‌های‬ ‫این مجموعه‪ ،‬توسط سیستم‬ ‫هیدرولیک جدید که مجهز به دو‬ ‫سیستم چرخشی برای تأمین هد‬ ‫و تجهیزات کافی جهت بارگیری‬ ‫جوهر بر ستون‌های مختلف رنگ‬ ‫می‌باشد‪ ،‬تضمین شده است‪.‬‬

‫از دیگر ویژگی‌های این سیستم‬ ‫می‌توان به ظرفیت بیش از ‪25‬‬ ‫گرم در هر مترمربع هدها سرعت‬ ‫چاپ بیش از ‪ 60‬متر بر ثانیه بدون‬ ‫نیاز به افزایش ستون‌های رنگ به‬ ‫دو برابر و وضوح باالتر تصویر تا‬ ‫‪ dpi 400×400‬اشاره کرد‪ .‬هدف‬ ‫این کمپانی افزایش دستاوردها به‬ ‫دو برابر در ‪ 12‬ماه بعدی است‪.‬‬


Iran’s Top Producers Of High Quality Ceramic Tile Products With The Best Italian Technology

Double Fire & Rictified Tile White Body Technical Grani & Glazed


‫اخبــــار جهـــان‬ ‫تصاحب ‪ Zorconio‬از سوی نیرو گرانیت‬ ‫گروه نیرو گرانیت با خریداری‬ ‫‪ Zirconio‬که یکی از تولید‌کنندگان‬ ‫برتر سرامیک‌های دیوار و کف در‬ ‫اسپانیا می‌باشد‪ ،‬حضور جدی خود‬ ‫را در تولیدات تأثیرگذار که در دنیا‬ ‫اعالم کرد‪.‬‬ ‫این نخستین بار است که یک‬ ‫تولید‌کننده کاشی و سرامیک‬ ‫آسیایی یک کارخانه سازنده‬ ‫کاشی اروپایی را خریداری می‌کند‬ ‫«یونگ کوان‌شین» مدیرعامل‬ ‫جدید ‪ Zirconio‬با اسپانیایی به‬ ‫خوبی با استراتژی‌های ما مبنی بر‬ ‫گسترش جهانی کسب و کارمان‬ ‫متناسب است و این به معنای دو‬ ‫برابر شدن ظرفیت تولید و ایجاد‬ ‫یک پایگاه تثبیت‌شده برای ارائه‬ ‫خدمات به مشتریانمان نه تنها در‬ ‫اروپا و اسپانیا بلکه در آمریکا نیز‬

‫محسوب می‌شود‪ .‬وی همچنین‬ ‫اضافه کرد‪« :‬ما افتخار می‌کنیم‬ ‫که مالکیت یکی از سازندگان‬ ‫کاشی تراز اول اروپا را که دارای‬ ‫زیباترین محصوالت نیز می‌باشد‬ ‫به دست آورده‌ایم که مجصوالت‬ ‫ما را نیز تکمیل می‌کند‪ .‬یکی از‬ ‫نتایج این معامله برخورداری از‬ ‫بازاری رقابتی‌تر در اروپا و آمریکای‬ ‫شمالی می‌باشد‪ .‬محصوالتی که در‬ ‫اسپانیا با نام‌های تجاری ‪Zirconio‬‬ ‫و ‪ Niro Granite‬تولید می‌شود‬ ‫قابل ارائه به مشتریان ما در آسیا نیز‬

‫است‪ .‬سه سال پیش شرکت نیرو‬ ‫گرانیت یک دفتر بازاریابی و فروش‬ ‫در اسپانیا تأسیس کرد تا بعدها‬ ‫بتواند از طریق این دفتر تجارت‬ ‫خود را به قاره اروپا نیز گسترش‬ ‫دهد‪ .‬این شرکت قصد دارد هر ‪116‬‬ ‫کارگر این کارخانه را در پست‌های‬ ‫خود نگه دارد‪».‬‬ ‫ما اطمینان داریم طی دو سال‬ ‫‪ Zirconi‬تأثیر بسیار مثبت و‬ ‫سازنده‌ای بر ‪Niro Ceramic‬‬ ‫‪ group‬خواهد داشت و گردش‬ ‫مالی این شرکت در ‪ 3‬تا ‪ 5‬سال‬

‫ارزآوری ‪ 107‬میلیارد ریالی صادرات کاشی و سرامیک در رفسنجان‬

‫رییــس اداره صنعــت‪ ،‬معــدن و‬ ‫تجارت رفسنجان‪ ،‬گفت‪ :‬صادرات‬ ‫کاشی و سرامیک از این شهرستان‬ ‫اســتان کرمان در ‪ 6‬ماه نخســت‬ ‫امسال بيش از ‪ 107‬میلیارد ریال‬ ‫ارزآوری داشته است‪.‬‬ ‫«شــاهین حریری»‪ ،‬به ایرنا گفت‪:‬‬ ‫در ایــن مدت‪ ،‬افزون بــر ‪ 23‬هزار‬ ‫و ‪ 500‬تــن محصوالت کاشــی و‬ ‫ســرامیک از رفســنجان به خارج‬

‫کشور صادر شده است‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬تصریــح کرد‪ :‬ایــن صادرات‬ ‫نسبت به مدت مشابه سال گذشته‬ ‫‪ 27‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫«حريري» بــا تأكيد بــر اين كه‬ ‫كاشي گرانيت‪ ،‬ســراميك‪ ،‬كف و‬ ‫ديواري محصــوالت کارخانجات‬ ‫رفســنجان را تشــكيل مي‌دهند‬ ‫افزود‪ :‬سال گذشته نیز ‪ 14‬میلیون‬ ‫مترمربع از ایــن محصوالت تولید‬

‫شده است‪.‬‬ ‫رییــس اداره صنعــت‪ ،‬معــدن و‬ ‫تجارت رفســنجان‪ ،‬مقصد عمده‬ ‫این کاالهــا را کشــورهای عراق‬ ‫پاکستان و افغانســتان اعالم کرد‬ ‫و گفت‪ 3 :‬کارخانه در شهرســتان‬ ‫رفسنجان تنها تولیدکننده کاشی‬ ‫و ســرامیک در اســتان کرمــان‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬گفت‪ :‬رفسنجان در این بخش‬

‫آینده ساالانه به ‪ 230.3‬میلیون‬ ‫یورو خواهد رسید‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫«گروه سرامیک نیرو ‪ Niro‬در‬ ‫سال ‪ 1988‬به عنوان تولید‌کننده‬ ‫کاشی‌های پرسالنی در مالزی‬ ‫ثبت شد‪ .‬این کمپانی به همراه‬ ‫دو نمایندگی‌اش در سوییس تا‬ ‫به امروز نام تجاری نیرو گرانیت‬ ‫و شعار همیشگی «کاشی‌هایی‬ ‫بـا کیفیـت سـوییس» را یـدک‬ ‫می‌کشد‪ .‬این شرکت همچنین‬ ‫دارای خطوط تولید در کشورهای‬ ‫مالزی‪ ،‬اندونزی و چین می‌باشد‪.‬‬ ‫و نمایندگی‌های توزیع در ویتنام‬ ‫و اسپانیا مشغول به فعالیت‬ ‫می‌باشند و محصوالت چینی‬ ‫بهداشتی خود را با نام تجاری‬ ‫‪ ORIN‬در ‪ 70‬کشور به فروش‬ ‫می‌رساند‪».‬‬

‫به خودکفایی رسیده است و مازاد‬ ‫این تولیــدات به خارج از کشــور‬ ‫صادر می شود‪.‬‬ ‫«حریری»‪ ،‬افزود‪ :‬مواد اولیه تولید‬ ‫محصــوالت ایــن کارخانجات از‬ ‫نظر کیفیت‪ ،‬استاندارد و ارزآوری‬ ‫از ســوی نهاد ریاســت جمهوری‬ ‫و وزارت صنعــت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫رتبه های برتر را کسب کرده است‪.‬‬

‫ورود زاکمی به حوزه مهارت‌های طراحی و نمونه‌سازی‬ ‫شرکت زاکمی به منظور ارتقاء‬ ‫انگیزه فرهنگی متخصصان خود‬ ‫برای تولید سرامیک‌های هنری‬ ‫اقدام به برگزاری دوره‌های مشترک‬ ‫تخصصی با مؤسسات آموزش فنی‬ ‫مطرح ایتالیا کرده است تا این عده‬

‫‪14‬‬

‫ضمن برقراری ارتباط مستقیم با‬ ‫کار و سرمایه جهانی‪ ،‬از این دوره‌ها‬

‫گـــزيـده دنيـای سـراميـک‪ .‬شمـاره ‪1392 / 10‬‬

‫که معادلی معتبر برای مدارک‬ ‫تحصیلی هنری در دانشگاه‌هاست‬

‫بهره‌مند گردند‪.‬‬ ‫این نخستین بار است که دوره‌های‬ ‫آموزش عالی در بخش سرامیک‬ ‫در ایتالیا آغاز به کار کرده و در‬ ‫دسترس عالقه‌مندان این صنعت‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬


‫‪world news‬‬ ‫وب‌سایت جدید ‪ Xaar‬آنالین!‬ ‫در طراحی‪ ،‬محصوالت متنوع‌تر‬ ‫کاهش ضایعات و غیره اشاره کرد‪.‬‬

‫شرکت ‪ Xaar‬با راه‌اندازی‬ ‫وب‌سایت جدیـد خـود بـا نـام‬ ‫‪ceramics.xaar.com‬‬

‫این وب‌سایت که به ‪ 9‬زبان دنیا و‬ ‫در سطح بین المللی در دسترس‬

‫تحقیقات گسترده خود در زمینه‬ ‫کاشی‌های چاپ دیجیتال را آغاز‬ ‫نموده است‪ .‬از مزایای مهم از‬ ‫کاشی‌ها می‌توان به کیفیت باال‬ ‫انعطاف‌پذیری و خالقیت کم‌نظیر‬

‫می‌باشد‪ ،‬به صورتی گسترده‬ ‫ویژگی‌های فنی را مورد توجه قرار‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫ویدیو و انیمیشن‌های موجود‬ ‫در این سایت شیوه عملکرد هد‬ ‫چاپگر‌های زار را در سطحی‬ ‫میکروسکوپی و دقیق‪ ،‬به شیوه‌ای‬ ‫کامل نمایش می‌دهد‪.‬‬

‫از سوی ‪ TecnoExamina INSTA‬به تولید رسید‬

‫کوچک‌ترین مدل چاپگر دیجیتال‬

‫کوچک‌ترین مدل از چاپگرهای‬ ‫دیـجیتــال ® ‪ Vivajet‬بـا‬ ‫نـام ‪ ،VivajetS3‬بـه وسیـله‬ ‫‪ TecnoExamina‬تـولیــد‬ ‫و در یکی از خطوط تولیــد‬ ‫کاشی‌های پخت سوم در کمپانی‬

‫‪ Menestrello‬نصب گردید‪.‬‬ ‫ابعاد کوچک و سرعت باالی‬ ‫حرکت بین خطوط لعاب‌زنی‬

‫صادرات ‪ 700‬هزار تني کاال از یزد به خارج از کشور‬

‫حجم کاالهای صادراتی اســتان‬ ‫یزد در مقایســه با مدت مشــابه‬ ‫پارســال ‪ 15‬درصد افزایش نشان‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره ایــن که یــزد از‬ ‫لحاظ صــادرات جزو ‪ 10‬اســتان‬

‫رییس ســازمان صنعــت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اســتان یــزد گفت‪ :‬در‬ ‫ســال‌جاری بيش از ‪ 700‬هزار تن‬ ‫انواع کاال از یزد به خارج از کشــور‬ ‫صادر شده است‪.‬‬ ‫« محمــد مهــدی زارع»‪ ،‬افزود‪:‬‬

‫‪COEM‬؛ سنگ ‪ ،ECO++ ،JURA‬کاشی‌های پرسالنی‬

‫مختلف ‪ VivajetS3‬سبب شده‬ ‫است که این پرینتر کوچک‬ ‫بتواند‪ ،‬عالوه بر افزایش رنگ‌های‬

‫برتر کشــور محســوب می‌شــود‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬ارزش کاالهای‬ ‫صادراتی امسال اســتان افزون بر‬ ‫‪ 254‬میلیون دالر است‪.‬‬ ‫«زارع»‪ ،‬عمــده کاالهای صادراتی‬ ‫امسال یزد را شــامل انواع کاشی و‬

‫مورد نیاز و سیستم کاربری‬ ‫جدید‪ ،‬محصوالت پخت سوم را با‬ ‫استفاده ازتوزیع مناسب رنگ در‬ ‫ستون‌های رنگ و جوهرهای با‬ ‫کیفیت و جلوه‌های طال و پالتین‬ ‫روانه بازار نماید‪.‬‬

‫سرامیک‪ ،‬سیمان‪ ،‬مقاطع فوالدی‬ ‫سیم و کابل‪ ،‬پســته‪ ،‬فوالد عنوان‬ ‫کرد کــه بیشــتر به کشــورهای‬ ‫افغانســتان‪ ،‬ارمنســتان‪ ،‬سوریه‬ ‫گرجســتان‪ ،‬هند‪ ،‬عــراق و هلند‬ ‫صادر می‌شود‪.‬‬

‫و‬

‫ایــده فرآیند تولیــد ‪ ECO++‬و‬ ‫‪ Jura‬به عنوان نخستین سری از‬ ‫کاشی‌های تولید‌شــده‪ ،‬بر مبنای‬ ‫اســتفاده مجدد از مواد خام شکل‬ ‫گرفت‪( .‬بازیافت بیش از ‪ 30‬درصد‬ ‫از محصــوالت شیشــه‌ای و ‪10‬‬ ‫درصد از محصوالت احیاء شــده)‬ ‫که به طور هم‌زمان موجب کاهش‬ ‫حرارت پخــت و در نتیجه کاهش‬ ‫تولید گازهای گلخانه‌ای می‌شود‪.‬‬ ‫فرآیند تولید محصوالت ‪ECO++‬‬ ‫دارای دو مزیت بسیار مهم به شرح‬

‫زیرند‪:‬‬ ‫ صرفه‌جویی بــرای تولید‌کننده‬‫و مشــتری نهایــی و حفاظت از‬ ‫محیط‌زیست‬ ‫‪ -‬کاهش مصرف انــرژی در طول‬

‫فرآیند پخت‪.‬‬ ‫‪ COEM‬قصد دارد با نزدیک‌سازی‬ ‫تمامــی جنبه‌هــای فرآیند تولید‬ ‫کاشی‌های پورسالنی با معیارهای‬ ‫محیط‌زیست و استفاده از بازیافت‬

‫مواد خام و دمای پخــت پایین‌تر‬ ‫هنگام ساخت کاشــی‌های ‪Jura‬‬ ‫ژورا تــا ‪ 40‬درصد در مصرف متان‬ ‫صرفه‌جویی نماید‪.‬‬ ‫محصــوالت ‪ ECO++‬گرچــه در‬ ‫مقایســه با کاهش‌های پرســانی‬ ‫دیگر‪ ،‬دارای ویژگی مشابه هستند‬ ‫اما وزن آن‌ها ‪ 12‬درصــد کمتر از‬ ‫سایر کاشی‌های پرسالنی می‌باشد‪.‬‬ ‫گفتنی اســت‪ ،‬تمامی محصوالت‬ ‫‪ ECO++‬دارای گواهینامه استاندارد‬ ‫®‪ LEED‬نیز هستند‪.‬‬

‫گـــزيـده دنيـای سـراميـک‪ .‬شمـاره ‪1392 / 10‬‬

‫‪15‬‬


‫اخبــــار جهـــان‬ ‫در ‪ 7‬ماه امسال صورت گرفت‪:‬‬

‫تولید ‪ 167‬میلیون مترمربع کاشی و سرامیک‬

‫مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم کرد‪:‬‬ ‫میزان تولید کاشی و سرامیک طی‬ ‫دوره هفت ماهه نخست سال جاری‬ ‫به ‪ 167‬میلیون و ‪ 843‬هزار متر‬ ‫مربع رسید که در مقایسه با دوره‬ ‫مشابه در سال گذشته رشد ‪2/9‬‬ ‫درصدی دارد ‪.‬‬ ‫محمدفاطمیان‪ ،‬افزود‪ :‬مهرماه‬ ‫گذشته تولید کاشی و سرامیک در‬ ‫سطح واحدهای تولیدی به رقم ‪26‬‬

‫میلیون مترمربع رسید‪.‬‬ ‫گفته می‌شود‪ ،‬استان یزد با تولید‬ ‫ساالنه ‪ 200‬میلیون مترمربع‬ ‫کاشی و سرامیک در ایران باالترین‬ ‫سهم را به خود اختصاص داده و‬

‫پس از این استان که بیش از ‪40‬‬ ‫درصد تولیدات کشور را داراست‬ ‫استـان‌هـای قزویــن‪ ،‬اصفهـان‬ ‫آذربایجان‌شرقی‪ ،‬تهران‪ ،‬کرمانشاه‬ ‫و برخی استـان‌های دیگـر مابقـی‬

‫تولید را از آن خود کرده‌اند‪.‬‬ ‫سال ‪ 1391‬در کل کشورهای‬ ‫جهان حدود ‪ 11‬میلیارد متر مربع‬ ‫انواع کاشی و سرامیک تولید شد و‬ ‫کارخانه های چینی بهداشتی نیز‬ ‫در کشور بر اساس آمار سال گذشته‬ ‫‪ 18‬واحد بزرگ و حدود ‪ 105‬کارگاه‬ ‫(کارخانه کوچک) در حدود ‪150‬‬ ‫هزار تن تولیدات داشته‌اند‪ .‬حدود‬ ‫‪ 30‬درصد تولیدات این کارخانه‌ها‬ ‫نیز به خارج از کشور صادر می‌شود‪.‬‬

‫همکاری مشترک ‪ Smaltochimica‬و دانشگاه مودنا‬ ‫شرکت ‪ Smaltochimica‬با‬ ‫همکاریگروهزمین‌شناسیوشیمی‬ ‫دانشگاه مودنا‪ ،‬به منظور ارتقاء دانش‬ ‫مواد و تکنولوژی چاپ دیجیتال‪ ،‬به‬ ‫ویژه آماده‌سازی و استفاده از جوهرها‬ ‫پروژه‌های تحقیقاتی گسترده‌ای را‬ ‫با یکدیگر آغاز کرده‌اند‪ .‬پروژه‌های‬

‫مذکور‪ ،‬در محل آزمایشگاه‌های‬ ‫دانشگاه‪ ،‬بخش ‪ R&D‬و آزمایشگاه‬ ‫اینشرکتانجامخواهدشد‪.‬‬ ‫هدف از این پروژه که با عنوان "‪"PT‬‬

‫اختصاص جایزه سیلور به ‪Frame‬‬

‫مجموعه ‪CeramicheRefin’s‬‬

‫‪ Frame‬طراحی شده از سوی‬ ‫استودیو ‪ FM‬میالن؛ جایزه برترین‬ ‫طراحان اروپا را از آن خود کرد‪.‬‬ ‫این جایزه هر ساله به بهترین‬ ‫تصویرسازی و طراحی دیجیتال‬ ‫در اروپا تعلق می‌گیرد‪.‬‬ ‫مجموعه یاد شده‪ ،‬تفسیری از ادغام‬ ‫کاشی‌های پرسالنی و گرافیک است‬

‫که دربرگیرنده آخرین فناوری‌های‬

‫راه‌اندازی شعبه جدید ‪ Weflex‬درتایلند‬

‫‪ Weflex‬شــرکت تخصـصـی‬ ‫تــوسعـه تــدارکات انبــارداری‬ ‫بر مبنای تکنولوژی ‪ RFID‬و‬ ‫نماینده انحصاری تکنولوژی‬ ‫‪ T r a c k + R a c e‬که با به‬ ‫کارگیری سرمایه و تکنولوژی‌های‬

‫‪16‬‬

‫پیشـرفتـه تبدیـل بـه شرکتـی‬

‫گـــزيـده دنيـای سـراميـک‪ .‬شمـاره ‪1392 / 10‬‬

‫در حال انجام می‌باشد‪ ،‬دست‌یابی‬ ‫به کارکرد بهینه پارامترهای‬ ‫رنگدانه‌بندی برای تولید جوهرهای‬ ‫مخصوص سرامیک‪ ،‬مطالعات‬

‫دیجیتال در سطوح تزئینی است‬

‫بین‌المللی شده است‪ ،‬به تازگی‬

‫و بهینه‌سازی رنگدانه‌ها قبل از‬ ‫آسیاب و سیستم آسیاب نهایی‬ ‫مطالعات تجزیه جوهرهای سرامیک‬ ‫و فعالیت‌های تحقیقاتی در زمینه‬ ‫پراکندگی رنگدانه‌ها می‌باشد که در‬ ‫یک دوره دو ساله ‪ 2013‬و ‪ 2014‬به‬ ‫صورت مداوم انجام خواهد شد‪.‬‬

‫و با تمرکز بر طرح‌های قدیمی‪،‬‬ ‫مفهومی تازه از سرامیک‌های کف را‬ ‫به نمایش می‌گذارد‪.‬‬ ‫‪ Frame‬در واقع پروژه‌ای‬ ‫گرافیکی به حساب می‌آید که‬ ‫فاقد معیارهای خالص گرافیکی‬ ‫است اما در عین حال‪ ،‬ضمن حفظ‬ ‫مقیاس‌های صنعتی‪ ،‬دارای زیبایی‬ ‫محتوا نیز می‌باشد‪.‬‬

‫شعبه جدید خود را در تایلند‬ ‫راه‌اندازی کرد‪.‬‬ ‫شعبه یاد شده با مسؤولیت‬ ‫محدود در ژانویه ‪ 2013‬با هدف‬ ‫حضور فعال در بازار آسیای جنوب‬ ‫شرقی در بانکوک راه‌اندازی شد‪.‬‬


‫گزارش سـاالنـه تولیـد و مصـرف‬ ‫کاشی و سرامیک جهان در سال ‪2012‬‬

‫‪Luca Baraldi, Ufficio Studi Acimac - studi@acimac.it‬‬

‫با این که نسخه جدید بررسی‌های ســاالنه تولید‪ ،‬مصرف‪ ،‬صادرات و واردات‬ ‫کاشی در سال ‪ 2012‬به طور کلی تصویر مثبتی از خود به جای گذاشت‪ ،‬اما‬ ‫در مقایسه با این آمار در سال ‪ 2011‬شاهد کاهش رشد هستیم‪.‬‬ ‫به هر جهت‪ ،‬دسترسی به منابع اطالعاتی جدید‪ ،‬امسال نیز مانند هر سال به ما‬ ‫کمک کرد تا بتوانیم گزارش تولید و مصرف جهانی مربوط به سال گذشته را‬ ‫بررسی و در مواردی آن را ویرایش کنیم‪.‬‬ ‫آنچه در پی می‌خوانید‪ ،‬گزارشــی کلی از تولید و مصرف جهانی کاشــی و‬ ‫سرامیک در سال ‪ 2012‬است که گاه با سال‌های گذشته خود مورد مقایسه‬ ‫قرار گرفته است‪:‬‬ ‫‪ )1‬در سال ‪ 2012‬تولید جهانی کاشی از مرز ‪ 11‬میلیارد مترمربع گذشت و‬ ‫به ‪ 11‬هزار و ‪ 166‬میلیون مترمربع رسید که ‪ 5/4‬درصد بیشتر ازسال ‪2011‬‬ ‫(‪ 10/596‬میلیون مترمربع) بود‪.‬‬ ‫این رشــد تقریبا در تمام نقاط جهان به جز ایتالیا‪ ،‬ویتنام‪ ،‬سوریه و پرتغال‬ ‫گزارش شد‪ ،‬به گونه‌ای که آسیا با تولید ‪ 7674‬میلیون مترمربع کاشی (‪6/4‬‬ ‫درصد بیشتر از ‪ ،)2011‬سهم تولید خود را در جهان به ‪ 68/7‬درصد رساند‪.‬‬ ‫اروپا نیز باوجود آهنگ رشدی کمتر نسبت به آسیا‪ ،‬تولید خود را از ‪ 1667‬به‬ ‫‪ 2( 1700‬درصد رشد) میلیون مترمربع رساند‪.‬‬ ‫جزئیات بیشتر در این خصوص‪ ،‬نشان می‌دهد که کشورهای عضو اتحادیه‬ ‫اروپا (‪ )EU-27‬نرخ تولید ثابتی را (‪ 1/168‬میلیون مترمربع‪ 0/8 ،‬درصد رشد‬ ‫منفی)تجربه کردند‪ .‬در حالی که کشورهای خارج از اتحادیه اروپا رشد ‪8/6‬‬ ‫درصدی و افزایش تولید از ‪ 532‬به ‪ 490‬میلیون مترمربع را در کارنامه فعالیت‬ ‫خود به ثبت رساندند‪ .‬اما در قاره آمریکا‪ ،‬تولید کل به ‪ 1438‬میلیون مترمربع‬

‫رســید و با این رقم ‪ 12/9‬درصد از کل تولید جهان را به خــود اختصاص داد‪.‬‬ ‫آمریکای مرکزی و جنوبی نیز با رشد ‪ 3/6‬درصدی‪ ،‬از ‪ 1098‬به ‪ 1138‬میلیون‬ ‫مترمربع ارتقاء یافتند‪ .‬در حالی‌که‪ ،‬تولید در کشورهای آمریکای شمالی به ‪300‬‬ ‫میلیون مترمربع‪ ،‬یعنی ‪ 4/2‬درصد بیشتر از سال ‪ 2011‬رسید‪ .‬در قاره آفریقا نیز‬ ‫باتوجه به ‪ 11‬درصد کاهش‪ ،‬تولید در سال ‪ 2011‬جانی دوباره گرفت و از ‪326‬‬ ‫به‪ 349‬میلیون مترمربع (‪ 7/1‬درصد باالتر از‪ ،)2011‬رسید‪.‬‬ ‫‪ )2‬در ســال ‪ 2012‬مصرف جهانی کاشــی و ســرامیک بــا ‪ 4/6‬درصد باالتر‬ ‫از ســال ‪- 2011‬که مصرف جهانی ‪ 10‬میلیون و ‪ 432‬هــزار مترمربع بود‪ -‬به‬ ‫‪10‬مییلیون و ‪ 912‬هزار مترمربع رسید‪ .‬مصرف کاشی و سرامیک در کشورهای‬ ‫عضو اتحادیه اروپا نیز با ‪ 5/9‬درصد کاهش‪ ،‬از ‪ 929‬به ‪ 874‬میلیون مترمربع به‬ ‫گونه‌ای تنزل پیدا کرد که حتی افزایش مصرف کاشی در لهستان هم نتوانست‬ ‫افت مصرف کاشی در کشورهای عضو این اتحادیه را جبران نماید‪.‬‬ ‫میزان تقاضا در کشورهای خارج از اتحادیه اروپا از ‪ 477‬به ‪ 528‬میلیون مترمربع‬ ‫رسید که نسبت به سال گذشــته ‪ 10/7‬درصد افزایش داشت و بیشترین نرخ‬ ‫این افزایش‪ ،‬در کشورهای ترکیه و روسیه گزارش شد‪ .‬سرانجام مصرف جهانی‬ ‫کاشی در سال ‪ 2012‬به رشد قابل توجهی رسید و بیشترین رشد تقاضای این‬ ‫محصول به لیبی اختصاص یافت که به دلیل بحران‌های جنگی در سال ‪2011‬‬ ‫این تقاضا به صفر رسیده بود‪.‬‬ ‫در آسیا نیز نرخ رشد مصرف با آهنگی آهسته‌تر از تولید (‪ +4/4‬درصد)‪ ،‬از‪ 6909‬به‬ ‫‪ 7214‬میلیون مترمربع افزایش یافت که این رقم شامل ‪ 66‬درصد از کل مصرف‬ ‫کاشــی در جهان می‌گردد‪ .‬کشــورهایی مانند‪ :‬چین‪ ،‬هند‪ ،‬اندونزی‪ ،‬عربستان‬ ‫سعودی‪،‬تایلندوعراق‪،‬ازجملهکشورهاییبودنکهچنینرشدیرارقمزدند‪.‬‬

‫نواحی تولید­کننده کاشی در جهان‬

‫نواحی مصرف‌کننده کاشی در جهان‬ ‫‪2012‬‬ ‫(میلیون‬ ‫مترمربع)‬

‫درصد‬ ‫مشارکت در‬ ‫مصرف جهانی‬

‫درصدتغییرات‬ ‫سال‪ 2012‬نسبت‬ ‫به ‪2011‬‬

‫‪874‬‬

‫‪8.0‬‬

‫‪-5.9‬‬

‫‪4.8‬‬

‫‪+10.7‬‬ ‫‪+5.7‬‬

‫‪2012‬‬ ‫(میلیون‬ ‫مترمربع)‬

‫درصد‬ ‫مشارکت در‬ ‫تولید جهانی‬

‫درصدتغییراتسال‬ ‫‪ 2012‬نسبت به ‪2011‬‬

‫‪1,168‬‬

‫‪10.5‬‬

‫‪-0.8‬‬

‫اتحادیه اروپا (‪)27‬‬

‫سایر مناطق اروپا و ترکیه‬

‫‪532‬‬

‫‪4.8‬‬

‫‪+8.6‬‬

‫سایر مناطق اروپا و ترکیه‬

‫‪528‬‬

‫آمریکای شمالی و مکزیک‬

‫‪300‬‬

‫‪2.7‬‬

‫‪+4.2‬‬

‫آمریکای شمالی و مکزیک‬

‫‪426‬‬

‫‪3.9‬‬

‫آمریکای مرکزی و جنوبی‬

‫‪1,138‬‬

‫‪10.2‬‬

‫‪+3.6‬‬

‫آمریکای مرکزی و جنوبی‬

‫‪1,221‬‬

‫‪11.2‬‬

‫‪+5.3‬‬

‫آسیا‬

‫‪7,674‬‬

‫‪68.7‬‬

‫‪+6.4‬‬

‫آسیا‬

‫‪7,214‬‬

‫‪66.1‬‬

‫‪+4.4‬‬

‫آفریقا‬

‫‪349‬‬

‫‪3.1‬‬

‫‪+7.1‬‬

‫آفریقا‬

‫‪609‬‬

‫‪5.6‬‬

‫‪+18.7‬‬

‫‪5‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪0.0‬‬

‫اقیانوسیه‬

‫‪40‬‬

‫‪0.4‬‬

‫‪-4.8‬‬

‫‪11,166‬‬

‫‪100.0‬‬

‫‪+5.4‬‬

‫‪10,912‬‬

‫‪100.0‬‬

‫‪+4.6‬‬

‫نواحی‬ ‫اتحادیه اروپا (‪)27‬‬

‫اقیانوسیه‬

‫کل‬

‫‪18‬‬

‫گـــزيـده دنيـای سـراميـک‪ .‬شمـاره ‪1392 / 10‬‬

‫نواحی‬

‫کل‬


‫پرونـده ویـژه‬ ‫اما مصرف کاشــی در آمریکای مرکزی و جنوبی نیز ‪ 5/3‬درصد رشد یافت و‬ ‫با گزارش بیشترین رشــد‪ ،‬از ‪ 1159‬به ‪ 1221‬میلیون مترمربع ارتقاء یافت‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬مصرف کاشی در آمریکای شــمالی با رشد ‪ 5/7‬درصد به ‪426‬‬ ‫میلیونمترمربعرسید‪.‬‬ ‫‪ )3‬مقایسه‌ای میان میزان تولید و مصرف کاشی در قاره‌های مختلف‪ ،‬الگوی‬ ‫گذشته را تکرار می‌کند‪ .‬نزدیکی این دو رقم ‪ -‬میزان تولید و مصرف کاشی در‬ ‫یک ناحیه‪ -‬گویای این امر است که کاشی در ناحیه‌ای تولید می‌گردد که قرار‬ ‫است در همان جا به مصرف برسد‪ .‬بر اســاس آمار‪ 68/7 ،‬درصد از کل کاشی‬ ‫جهان در آسیا تولید می‌شود که ‪ 66/1‬درصد آن در همین ناحیه به مصرف‬ ‫می‌رســد‪ .‬در اروپا (عضو اتحادیه اروپا و خارج از اتحادیه) این دو رقم ‪ 15/3‬و‬ ‫‪ 12/8‬درصد‪ ،‬در آمریکا ‪ 129/9‬و ‪ 15/1‬درصد و برای آفریقا ‪ 3/1‬و ‪ 5/6‬درصد‬ ‫برآورد شده است‪.‬‬ ‫‪ )4‬در سال ‪ ،2012‬صادرات جهانی ‪ 8/4‬درصد نسبت به سال ‪ 2010‬افزایش‬ ‫یافت‪ .‬میزان صادرات از ‪ 2175‬به ‪ 2358‬میلیون مترمربع رســید‪ .‬صادرات‬ ‫واردات جهانی پس از پیمودن روند یکنواخت ‪ 3‬ساله از ‪ 20/5‬به ‪ 21/6‬درصد‬ ‫رسید و این به آن معنا بود که صادرات تقریبا در تمامی قاره‌ها افزایش یافت‪.‬‬ ‫آســیا با صادرات ‪ 1221‬میلیون مترمربــع یعنی ‪10/8‬درصــد ‪ -‬که این‬ ‫رقم معادل با نصف کل صادرات جهان بود‪ -‬بیشــترین حجم دنیا را به خود‬ ‫اختصاص داد‪ .‬اما کشــورهای عضو اتحادیه اروپا با اختصاص ‪ 31/6‬درصد از‬ ‫کل صادرات جهان به خود‪ ،‬با ‪ 745‬میلیون مترمربع کاشــی بر پل دوم دنیا‬ ‫ایستادند که این رشــد‪ ،‬نتیجۀ بهبود روزافزون در شــرایط صادرات کشور‬ ‫اسپانیا بود‪ .‬همچنین صادرات کشــورهای خارج از اتحادیه اروپا (از ‪ 138‬به‬ ‫‪ 147‬میلیون مترمربع معادل با ‪ +10/2‬درصد) آمریکای مرکزی و جنوبی از‬ ‫‪ 118‬به ‪ 115‬میلیون مترمربع معادل با ‪ -2/5‬درصد کاهش رسید‪ .‬در حالی‬ ‫که آمریکای شمالی ‪ 72‬میلیون مترمربع‪ ،‬معادل با ‪ +7/5‬درصد رشد یافتند‪.‬‬ ‫قاره آفریقا نیز پس از کاهش رشــد در ‪ 2011‬دوباره به ســطح ‪ 58‬میلیون‬ ‫مترمربع یعنی مانند گذشــته (‪ +4/5‬درصد) رســید‪ .‬چین‪ ،‬اسپانیا و ایتالیا‬ ‫به عنوان ‪ 3‬کشوری که بیشــترین میزان صادرات را داشتند ‪ 63/7‬درصد از‬ ‫صادرات جهان را به خود اختصاص دادند‪ .‬هم‌چنین‪ 20‬صادر‌کننده برتر نیز‬

‫‪ 94‬درصد از صادرکنندگان جهان را تشکیل می‌دهند‪.‬‬ ‫‪ )5‬چین به عنوان بزرگ‌ترین تولید‌کننده‪ ،‬مصرف‌کننده و صادرکننده کاشی‬ ‫سرامیک جهان‪ ،‬رشــد تولید‪ ،‬مصرف و صادرات جهان را طی ‪ 15‬سال گذشته‬ ‫تحت تأثیر خود قرار داده اســت‪ .‬به گونه‌ای که بازار و صنعت این کشــور را به‬ ‫سختی می‌توان مورد مطالعه قرار داد‪ .‬پراکندگی قابل توجه آمار و ارقام موجود‬ ‫ظرفیت تولید این کشــور را ‪ 9‬میلیارد مترمربع برآورد می‌کنند‪ .‬با این حال‪ ،‬بر‬ ‫اســاس تخمین‌های گزیده دنیای سرامیک‪ ،‬چین در ســال ‪ 2012‬با افزایش‬ ‫‪ 8/3‬درصدی تولید خود‪ ،‬با آهنگ رشدی مالیم‌تر از سال گذشته تولیدات را به‬ ‫‪ 5200‬میلیون مترمربع رسانده ارتقاء داده که این میزان معادل با ‪ 46/6‬درصد از‬ ‫کل تولید جهان است‪ .‬رشد معادلی که برای مصرف داخلی کاشی در این کشور‬ ‫قابل تصور می‌باشــد‪ 6/3 ،‬درصد برابر با مصرف ‪ 4250‬میلیون متر‌مربع‪ ،‬یعنی‬ ‫‪ 38/9‬درصد از کل مصرف جهانی است‪.‬‬ ‫صادرات کاشی‌های چینی نیز از ‪ 830‬میلیون مترمربع در سال ‪ 2011‬به ‪915‬‬ ‫میلیون مترمربع در سال ‪ 2012‬افزایش یافت و ‪ 38/8‬درصد از صادرات جهان را‬ ‫به خود اختصاص داد‪ .‬نرخ رشد صادرات در این کشور رو به کاهش گذاشت و از‬ ‫‪ 16‬درصد در سال ‪ 2011‬به ‪ 10/2‬درصد در سال ‪ 2012‬رسید‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬این کشور قدرتمند آسیایی ســهم صادرات خود را در بازار آسیا‬ ‫همچنان حفظ کرد (میزان آن ‪ 55‬درصد از کل صادرات آسیا را در‌بر‌می‌گیرد)‬ ‫آمریکای جنوبــی (‪11/5‬درصد)‪ ،‬آمریکای شــمالی (‪7‬درصد) و اقیانوســیه‬ ‫(‪2/3‬درصد) صادرات دنیا را به خود اختصاص دادند‪ .‬از سوی دیگر رشد در سال‬ ‫‪ 2012‬باعث گردید این سرزمین با ‪ 24‬درصد ارتقاء‪ ،‬بیشترین رشد خود را در‬ ‫سال‪ 2012‬تجربه نماید‪.‬‬ ‫پس از اقدامات «آنتی دامپینگ» در سال ‪ ،2011‬واردات از چین به کشورهای‬ ‫عضو اتحادیه اروپا از ‪ 65‬میلیون مترمربع در سال ‪ 2010‬به ‪ 45‬میلیون مترمربع‬ ‫در سال ‪ 2011‬و ‪ 31‬میلیون مترمربع در ســال ‪ 2012‬و به میزان تقریبی ‪30‬‬ ‫درصد در سال کاهش یافت‪.‬‬ ‫بر اساس آمار به دست آمده‪ ،‬اتحادیه اروپا با معتبر دانستن ‪ 3‬درصد از محصوالت‬ ‫کاشی چین در سال ‪ ،2012‬اعالم کرد‪ :‬در سال گذشــته دو بازار هدف و مهم‬ ‫کاشی چین‪ ،‬عربستان از ‪ 77‬تا ‪ 87‬میلیون مترمربع و نیجریه از ‪ 35/6‬تا ‪48/6‬‬

‫نواحی صادراتی در جهان‬

‫تجارت جهانی کاشی در سال ‪2012‬‬ ‫(در مقایسه با مصرف کل جهانی)‬

‫‪2011‬‬ ‫(میلیون‬ ‫مترمربع)‬

‫نسبت مصرف‬ ‫به کل جهان‬ ‫(‪)%‬‬

‫درصدتغییرات‬ ‫سال ‪2011‬‬ ‫نسبت به‪2010‬‬

‫اتحادیه اروپا (‪)27‬‬

‫‪745‬‬

‫‪6.8‬‬

‫‪+4.9‬‬

‫سایر مناطق اروپا و ترکیه‬

‫‪147‬‬

‫‪1.3‬‬

‫‪+6.5‬‬

‫آمریکای شمالی و مکزیک‬

‫‪72‬‬

‫‪0.6‬‬

‫‪+7.5‬‬

‫آمریکای مرکزی و جنوبی‬

‫‪115‬‬

‫‪1.1‬‬

‫‪-2.5‬‬

‫آسیا‬

‫‪1,221‬‬

‫‪11.2‬‬

‫‪+10.8‬‬

‫آفریقا‬

‫‪58‬‬

‫‪0.5‬‬

‫‪+45.0‬‬

‫اقیانوسیه‬

‫‪1‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪-‬‬

‫‪2,358‬‬

‫‪21.6‬‬

‫‪+8.4‬‬

‫نواحی‬

‫کل‬

‫واردات‪ /‬صادرات‬ ‫‪21.6%‬‬

‫فروش داخلی‬ ‫‪78.4%‬‬

‫گـــزيـده دنيـای سـراميـک‪ .‬شمـاره ‪1392 / 10‬‬

‫‪19‬‬


‫میلیونمترمربع‪،‬بوده‌اند‪.‬‬ ‫‪ )6‬برزیل نیز در ســال ‪ ،2012‬از نظر تولید و مصرف کاشــی‪ ،‬همچنان در‬ ‫رتبه دوم باقی ماند‪ .‬گفتنی است‪ ،‬تولید این کشــور طی ‪ 20‬سال‪ ،‬از رشدی‬ ‫یکنواخت برخوردار بوده است؛ اما صادرات این کشور که اغلب به کشورهای‬ ‫آمریکای التین اســت‪ ،‬با وجود اندکی کاهش به ‪ 59‬میلیون مترمربع رسید‬ ‫در حالی که میزان واردات آن که به طور کامل از چین صورت می‌گیرد‪ ،‬ثابت‬ ‫باقی ماند (‪ 41‬میلیون مترمربع) پیش‌بینی می‌شود برزیل در سال ‪ 2013‬با‬ ‫افزایش ‪ 3‬تا ‪ 4‬درصدی روبه‌رو گردد زیرا تولید این کشــور در سال ‪ 2012‬به‬ ‫‪ 900‬و مصرف آن به ‪ 839‬میلیون مترمربع رسید‪ .‬این مسأله مربوط به نصب‬ ‫کارخانجات جدید و دست‌یابی به ظرفیت اســمی یک میلیارد مترمربع در‬ ‫سال جاری می‌باشد که ‪ 1034‬میلیون متر‌مربع برآورد شده است‪.‬‬

‫کشور‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬

‫چین‬

‫برزیل‬ ‫هند‬

‫ایران‬

‫اسپانیا‬

‫ایتالیا‬

‫اندونزی‬

‫‪8‬‬

‫ویتنام‬

‫‪10‬‬

‫مکزیک‬

‫‪9‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬

‫ترکیه‬

‫مصر‬

‫تایلند‬

‫روسیه‬

‫لهستان‬

‫امارات متحده ع ربی‬

‫مالزی‬

‫ع ربستان سعودی‬

‫‪18‬‬

‫آرژانتین‬

‫‪20‬‬

‫ایاالت متحده امریکا‬

‫‪19‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬

‫کلمبیا‬

‫اوکراین‬

‫مراکش‬ ‫آلمان‬

‫پرتغال‬

‫پرو‬

‫کره جنوبی‬

‫بنگالدش‬ ‫تایوان‬

‫الجزایر‬

‫آفریقای جنوبی‬

‫مجموع‬

‫تولید کل جهان‬

‫‪2008‬‬

‫‪2009‬‬

‫کشورهای برتر تولیدکننده‬ ‫‪2010‬‬

‫‪2011‬‬

‫‪2012‬‬

‫(میلیون متر م ربع)‬

‫(میلیون متر م ربع)‬

‫(میلیون متر م ربع)‬

‫(میلیون متر م ربع)‬

‫(میلیون متر م ربع)‬

‫درصد نسبت به کل‬ ‫تولید جهانی‬

‫درصد تغییرات بین‬ ‫سال‌های ‪2011/12‬‬

‫‪3,400‬‬

‫‪3,600‬‬

‫‪4,200‬‬

‫‪4,800‬‬

‫‪5,200‬‬

‫‪46.6‬‬

‫‪8.3‬‬

‫‪713‬‬

‫‪715‬‬

‫‪753‬‬

‫‪844‬‬

‫‪866‬‬

‫‪7.8‬‬

‫‪2.6‬‬

‫‪390‬‬

‫‪490‬‬

‫‪550‬‬

‫‪617‬‬

‫‪691‬‬

‫‪6.2‬‬

‫‪12.0‬‬

‫‪320‬‬

‫‪350‬‬

‫‪400‬‬

‫‪475‬‬

‫‪500‬‬

‫‪4.5‬‬

‫‪5.3‬‬

‫‪495‬‬

‫‪324‬‬

‫‪366‬‬

‫‪392‬‬

‫‪404‬‬

‫‪3.6‬‬

‫‪3.1‬‬

‫‪513‬‬

‫‪368‬‬

‫‪387‬‬

‫‪400‬‬

‫‪367‬‬

‫‪3.3‬‬

‫‪-8.3‬‬

‫‪275‬‬

‫‪278‬‬

‫‪287‬‬

‫‪317‬‬

‫‪330‬‬

‫‪3.0‬‬

‫‪4.1‬‬

‫‪270‬‬

‫‪295‬‬

‫‪375‬‬

‫‪380‬‬

‫‪298‬‬

‫‪2.7‬‬

‫‪-21.6‬‬

‫‪225‬‬

‫‪205‬‬

‫‪245‬‬

‫‪260‬‬

‫‪280‬‬

‫‪2.5‬‬

‫‪7.7‬‬

‫‪223‬‬

‫‪204‬‬

‫‪210‬‬

‫‪219‬‬

‫‪229‬‬

‫‪2.1‬‬

‫‪4.6‬‬

‫‪160‬‬

‫‪200‬‬

‫‪220‬‬

‫‪175‬‬

‫‪200‬‬

‫‪1.8‬‬

‫‪14.3‬‬

‫‪130‬‬

‫‪128‬‬

‫‪132‬‬

‫‪149‬‬

‫‪170‬‬

‫‪1.5‬‬

‫‪14.1‬‬

‫‪147‬‬

‫‪117‬‬

‫‪126‬‬

‫‪136‬‬

‫‪154‬‬

‫‪1.4‬‬

‫‪13.2‬‬

‫‪118‬‬

‫‪112‬‬

‫‪112‬‬

‫‪121‬‬

‫‪131‬‬

‫‪1.2‬‬

‫‪8.3‬‬

‫‪77‬‬

‫‪77‬‬

‫‪90‬‬

‫‪90‬‬

‫‪92‬‬

‫‪0.8‬‬

‫‪2.2‬‬

‫‪85‬‬

‫‪90‬‬

‫‪90‬‬

‫‪82‬‬

‫‪88‬‬

‫‪0.8‬‬

‫‪7.3‬‬

‫‪40‬‬

‫‪55‬‬

‫‪56‬‬

‫‪78‬‬

‫‪85‬‬

‫‪0.8‬‬

‫‪9.0‬‬

‫‪60‬‬

‫‪56‬‬

‫‪65‬‬

‫‪70‬‬

‫‪75‬‬

‫‪0.7‬‬

‫‪7.1‬‬

‫‪50‬‬

‫‪50‬‬

‫‪60‬‬

‫‪65‬‬

‫‪72‬‬

‫‪0.6‬‬

‫‪10.8‬‬

‫‪59‬‬

‫‪53‬‬

‫‪60‬‬

‫‪67‬‬

‫‪69‬‬

‫‪0.6‬‬

‫‪3.0‬‬

‫‪39‬‬

‫‪44‬‬

‫‪52‬‬

‫‪60‬‬

‫‪62‬‬

‫‪0.6‬‬

‫‪3.3‬‬

‫‪51‬‬

‫‪54‬‬

‫‪56‬‬

‫‪60‬‬

‫‪60‬‬

‫‪0.5‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪59‬‬

‫‪51‬‬

‫‪50‬‬

‫‪55‬‬

‫‪56‬‬

‫‪0.5‬‬

‫‪1.8‬‬

‫‪74‬‬

‫‪70‬‬

‫‪65‬‬

‫‪57‬‬

‫‪54‬‬

‫‪0.5‬‬

‫‪-5.3‬‬

‫‪37‬‬

‫‪38‬‬

‫‪49‬‬

‫‪47‬‬

‫‪52‬‬

‫‪0.5‬‬

‫‪10.6‬‬

‫‪39‬‬

‫‪42‬‬

‫‪40‬‬

‫‪42‬‬

‫‪41‬‬

‫‪0.4‬‬

‫‪-2.4‬‬

‫‪20‬‬

‫‪25‬‬

‫‪30‬‬

‫‪35‬‬

‫‪40‬‬

‫‪0.4‬‬

‫‪14.3‬‬

‫‪40‬‬

‫‪32‬‬

‫‪34‬‬

‫‪34‬‬

‫‪39‬‬

‫‪0.3‬‬

‫‪14.7‬‬

‫‪28‬‬

‫‪29‬‬

‫‪30‬‬

‫‪33‬‬

‫‪33‬‬

‫‪0.3‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪38‬‬

‫‪32‬‬

‫‪32‬‬

‫‪33‬‬

‫‪31‬‬

‫‪0.3‬‬

‫‪-6.1‬‬

‫‪8,174‬‬

‫‪8,185‬‬

‫‪9,223‬‬

‫‪10,193‬‬

‫‪10,769‬‬

‫‪96.4‬‬

‫‪5.7‬‬

‫‪8,594‬‬

‫‪8,581‬‬

‫‪9,619‬‬

‫‪10,596‬‬

‫‪11,166‬‬

‫‪100.0‬‬

‫‪5.4‬‬

‫در سال ‪ 30 ،2012‬کشور نخست تولیدکننده کاشی‪ 96.4 ،‬درصد از کل تولید جهانی را پوشش دادند‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫‪ )7‬در سال ‪ 2012‬هند باز هم به عنوان ســومین تولید‌کننده و مصرف‌کننده‬ ‫کاشی در جهان شناخته شد‪ .‬این کشور با تکرار رشد ‪ 12‬درصدی خود در سال‬ ‫‪ 2010‬و ‪ ،2011‬میزان تولید خود را به ‪ 691‬میلیون مترمربع رساند‪ .‬همچنین‬ ‫مصرف کاشی این کشور به ‪ 681‬میلیون مترمربع یعنی ‪ 9‬درصد بیشتر از سال‬ ‫‪ 2011‬ارتقاء یافت‪ .‬با وجود آمار رو به افزایش‪ ،‬میزان صادرات با تغییری ناچیز‬ ‫‪ 32‬میلیون مترمربع باقی ماند‪ ،‬در حالی که واردات از چین از ‪ 35‬به ‪ 25‬میلیون‬ ‫مترمربعکاهشیافت‪.‬‬ ‫‪ )8‬اسپانیا با صادرات ‪ 295/6‬میلیون مترمربع در سال ‪ 2012‬و نرخ رشد ‪12/5‬‬ ‫درصد‪ ،‬دومین صادرکننده بزرگ کاشــی در جهان پس از چین شناخته شد و‬ ‫شاهد افزایش فروش در عربستان ســعودی (از ‪ 26‬تا ‪ 32‬میلیون مترمربع) در‬ ‫بزرگ‌ترین بازار فروش خود بود‪ .‬این در حالی است که میزان فروش در فرانسه‬

‫گـــزيـده دنيـای سـراميـک‪ .‬شمـاره ‪1392 / 10‬‬


‫دومین بازار بزرگ فروش اسپانیا با‪ 26‬میلیون مترمربع همچنان ثابت ماند‪.‬‬ ‫میزان صــادرات همچنیــن در بازارهای اصلــی به ترتیب شــامل‪ :‬رژیم‬ ‫صهیونیســتی (‪+7‬درصد)‪ ،‬الجزایر (‪ +25/9‬درصد)‪ ،‬روســیه (‪ +25‬درصد)‬ ‫و اردن (‪+76/5‬درصد) می باشــد‪ .‬عملکرد صادرات اسپانیا به لیبی نیز قابل‬ ‫توجه بود و از میزان صفر در ‪ 2011‬به ‪ 8/3‬میلیون مترمربع در سال ‪2012‬‬ ‫رسید‪ .‬ارزش صادرات با نرخ رو به رشد ‪10‬درصد و میانگین ‪ 7‬یورو در هر متر‬ ‫مربع به ‪ 2081/5‬میلیون مترمربع رسید‪ .‬با این همه‪ ،‬اسپانیا همچنان شاهد‬ ‫سقوط ارزش ســهام صادرات خود در اروپا گردید و میزان صادرات حجمی‬ ‫این سرزمین در سال ‪ 2012‬به ‪ 37/8‬درصد (‪ 111/9‬میلیون مترمربع‪-3/3 ،‬‬ ‫درصد) و گردش مالی به ‪ 49/4‬درصد (‪ 1029‬میلیــون یورو‪ -1/3 ،‬درصد)‬ ‫ســقوط کرد‪ .‬اما صادرات به آمریکا از نظر میــزان ‪ 8/8‬درصد (‪ 26‬میلیون‬

‫کشور‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬

‫چین‬

‫برزیل‬ ‫هند‬

‫ایران‬

‫اندونزی‬

‫ویتنام‬

‫عربستان سعودی‬

‫‪8‬‬

‫روسیه‬

‫‪10‬‬

‫مکزیک‬

‫‪9‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬

‫ایاالت متحده امریکا‬ ‫ترکیه‬

‫مصر‬

‫تایلند‬

‫فرانسه‬ ‫آلمان‬

‫اسپانیا‬ ‫ایتالیا‬

‫‪18‬‬

‫لهستان‬

‫‪20‬‬

‫امارات متحده عربی‬

‫‪19‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬

‫کره­جنوبی‬ ‫عراق‬

‫مالزی‬

‫کلمبیا‬

‫مراکش‬

‫آرژانتین‬

‫فیلیپین‬

‫نیجریه‬

‫الجزایر‬

‫اوکراین‬

‫ونزوئال‬

‫مجموع‬

‫مصرف کل جهان‬

‫‪2008‬‬

‫‪2009‬‬

‫کشورهای برتر مصرف‌کننده‬ ‫‪2010‬‬

‫‪2011‬‬

‫‪2012‬‬

‫(میلیون متر م ربع)‬

‫(میلیون متر م ربع)‬

‫(میلیون متر م ربع)‬

‫(میلیون متر م ربع)‬

‫(میلیون متر م ربع)‬

‫درصد نسبت به کل‬ ‫مصرف جهانی‬

‫درصد تغییرات بین‬ ‫سال‌های ‪2011/12‬‬

‫‪2,830‬‬

‫‪3,030‬‬

‫‪3,500‬‬

‫‪4,000‬‬

‫‪4,250‬‬

‫‪38.9‬‬

‫‪6.3‬‬

‫‪605‬‬

‫‪645‬‬

‫‪700‬‬

‫‪775‬‬

‫‪803‬‬

‫‪7.4‬‬

‫‪3.6‬‬

‫‪403‬‬

‫‪494‬‬

‫‪557‬‬

‫‪625‬‬

‫‪681‬‬

‫‪6.2‬‬

‫‪9.0‬‬

‫‪265‬‬

‫‪295‬‬

‫‪335‬‬

‫‪395‬‬

‫‪375‬‬

‫‪3.4‬‬

‫‪-5.1‬‬

‫‪262‬‬

‫‪297‬‬

‫‪277‬‬

‫‪312‬‬

‫‪340‬‬

‫‪3.1‬‬

‫‪9.0‬‬

‫‪220‬‬

‫‪240‬‬

‫‪330‬‬

‫‪360‬‬

‫‪247‬‬

‫‪2.3‬‬

‫‪-31.4‬‬

‫‪136‬‬

‫‪166‬‬

‫‪182‬‬

‫‪203‬‬

‫‪230‬‬

‫‪2.1‬‬

‫‪13.3‬‬

‫‪191‬‬

‫‪139‬‬

‫‪158‬‬

‫‪181‬‬

‫‪213‬‬

‫‪2.0‬‬

‫‪17.7‬‬

‫‪211‬‬

‫‪173‬‬

‫‪186‬‬

‫‪194‬‬

‫‪204‬‬

‫‪1.9‬‬

‫‪5.2‬‬

‫‪177‬‬

‫‪163‬‬

‫‪168‬‬

‫‪177‬‬

‫‪187‬‬

‫‪1.7‬‬

‫‪5.6‬‬

‫‪129‬‬

‫‪138‬‬

‫‪155‬‬

‫‪169‬‬

‫‪184‬‬

‫‪1.7‬‬

‫‪8.9‬‬

‫‪128‬‬

‫‪162‬‬

‫‪184‬‬

‫‪152‬‬

‫‪161‬‬

‫‪1.5‬‬

‫‪5.9‬‬

‫‪120‬‬

‫‪117‬‬

‫‪130‬‬

‫‪134‬‬

‫‪155‬‬

‫‪1.4‬‬

‫‪15.7‬‬

‫‪128‬‬

‫‪113‬‬

‫‪118‬‬

‫‪126‬‬

‫‪123‬‬

‫‪1.1‬‬

‫‪-2.4‬‬

‫‪112‬‬

‫‪106‬‬

‫‪105‬‬

‫‪118‬‬

‫‪116‬‬

‫‪1.1‬‬

‫‪-1.7‬‬

‫‪240‬‬

‫‪156‬‬

‫‪145‬‬

‫‪129‬‬

‫‪109‬‬

‫‪1.0‬‬

‫‪-15.5‬‬

‫‪176‬‬

‫‪146‬‬

‫‪145‬‬

‫‪133‬‬

‫‪107‬‬

‫‪1.0‬‬

‫‪-19.5‬‬

‫‪103‬‬

‫‪93‬‬

‫‪90‬‬

‫‪96‬‬

‫‪103‬‬

‫‪0.9‬‬

‫‪7.3‬‬

‫‪99‬‬

‫‪99‬‬

‫‪101‬‬

‫‪105‬‬

‫‪101‬‬

‫‪0.9‬‬

‫‪-3.8‬‬

‫‪96‬‬

‫‪77‬‬

‫‪100‬‬

‫‪102‬‬

‫‪98‬‬

‫‪0.9‬‬

‫‪-3.9‬‬

‫‪23‬‬

‫‪40‬‬

‫‪60‬‬

‫‪79‬‬

‫‪98‬‬

‫‪0.9‬‬

‫‪24.1‬‬

‫‪50‬‬

‫‪69‬‬

‫‪80‬‬

‫‪79‬‬

‫‪83‬‬

‫‪0.8‬‬

‫‪5.1‬‬

‫‪54‬‬

‫‪53‬‬

‫‪70‬‬

‫‪72‬‬

‫‪81‬‬

‫‪0.7‬‬

‫‪12.5‬‬

‫‪60‬‬

‫‪66‬‬

‫‪67‬‬

‫‪72‬‬

‫‪75‬‬

‫‪0.7‬‬

‫‪4.2‬‬

‫‪62‬‬

‫‪56‬‬

‫‪62‬‬

‫‪72‬‬

‫‪72‬‬

‫‪0.7‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪38‬‬

‫‪40‬‬

‫‪50‬‬

‫‪59‬‬

‫‪66‬‬

‫‪0.6‬‬

‫‪11.9‬‬

‫‪30‬‬

‫‪29‬‬

‫‪30‬‬

‫‪44‬‬

‫‪60‬‬

‫‪0.5‬‬

‫‪36.4‬‬

‫‪37‬‬

‫‪40‬‬

‫‪48‬‬

‫‪55‬‬

‫‪59‬‬

‫‪0.5‬‬

‫‪7.3‬‬

‫‪59‬‬

‫‪48‬‬

‫‪53‬‬

‫‪57‬‬

‫‪55‬‬

‫‪0.5‬‬

‫‪-3.5‬‬

‫‪40‬‬

‫‪38‬‬

‫‪36‬‬

‫‪44‬‬

‫‪54‬‬

‫‪0.5‬‬

‫‪22.7‬‬

‫‪7,083‬‬

‫‪7,327‬‬

‫‪8,220‬‬

‫‪9,119‬‬

‫‪9,490‬‬

‫‪87.0‬‬

‫‪4.1‬‬

‫‪8,373‬‬

‫‪8,525‬‬

‫‪9,468‬‬

‫‪10,432‬‬

‫‪10,912‬‬

‫‪100.0‬‬

‫‪4.6‬‬

‫در سال ‪ 30 ،2012‬کشور نخست مصرف‌کننده کاشی‪ 87 ،‬درصد از کل مصرف جهان را به خود اختصاص دادند‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫مترمربع‪ +13/4 ،‬درصد) و از لحاظ ارزش ‪ 10/3‬درصد (‪ 213‬میلیون یورو‪14/2 ،‬‬ ‫درصد) برآورد گردید‪ .‬هم‌زمان در سهم صادرات آسیا نیز به میزان ‪ 33/6‬درصد‬ ‫(‪ 99/2‬میلیون مترمربع‪ +18/7 ،‬درصــد) و ارزش‪ 25/8‬درصد (‪ 537‬میلیون‬ ‫یورو‪+18/1 ،‬درصد) بودیم و ســهم صادرات به آفریقــا (‪ 19/4‬درصد صادرات‬ ‫حجمی و ‪ 14‬درصد گردش مالی ) که ‪ 57/3‬میلیون مترمربع (‪ +43/7‬درصد) به‬ ‫ارزش‪ 289‬میلیون یورو (‪ +46/7‬درصد) برآورد گردید‪.‬‬ ‫این بهبود وضعیت صادرات توانســت تا حدودی افت شدید تقاضای داخلی در‬ ‫سال ‪ 2012‬را از ‪ 129‬به ‪ 109‬میلیون مترمربع (‪ -15/5‬درصد)‪ ،‬جبران نماید اما‬ ‫بهبود در عملکرد صادرات موجب گردید تا کل میزان فروش (‪ 399‬میلیون متر‬ ‫مربع‪ +4/5 ،‬درصد) و گردش مالی (‪ 2657‬میلیون یورو‪ +2/3 ،‬درصد) در سطح‬ ‫سالگذشتهباقی‌بماند‪.‬‬

‫گـــزيـده دنيـای سـراميـک‪ .‬شمـاره ‪1392 / 10‬‬


‫حجم تولید در اسپانیا نیز با بهبود مداوم و رســیدن به میزان ‪ 404‬میلیون‬ ‫متر مربع (‪ 3/1‬درصد) این کشوررا در زمره پنجمین کشور بزرگ تولید‌کننده‬ ‫کاشی قرار داد‪.‬‬ ‫‪ )9‬در ســال ‪ 2012‬کشــور ایتالیا در هر دو بخش تولید (کاهش ‪ 8/3‬درصد‬ ‫‪ 367/2‬میلیون مترمربع) و فروش کل (کاهش ‪ 7/5‬درصد‪ 382/2 ،‬میلیون‬ ‫مترمربع) را تجربه کرد‪ .‬فــروش داخلی آن نیز به شــدت کاهش یافت و با‬ ‫‪ 18/9‬درصد کاهش از ‪ 115‬به ‪ 93‬میلیون مترمربع و به ارزش ‪ 919‬میلیون‬ ‫یورو(‪ -19/8‬درصد) رسید‪ .‬صادرات نیز در حجم کوچک‌تری این سقوط را‬ ‫تجربه کرد‪ 3( .‬درصــد از ‪ 298‬به ‪ 289‬میلیون مترمربع) ولی افزایش قیمت‬ ‫متوسط فروش و رســیدن به ‪ 12/7‬یورو در هر مترمربع با ‪ 5/9‬درصد رشد و‬ ‫گردش مالی صادرات ‪ 3/66‬میلیار یورو با ‪ 2/6‬درصد رشــد‪ ،‬موجب گردید‬ ‫خسارات ناشی از این سقوط‪ ،‬تاحدودی کاسته شود‪.‬گردش مالی این بخش‬ ‫به طور کلی با کاهش ‪ 2/8‬درصدی ‪ 4/58‬میلیارد یورو تخمین زده شده شد‪.‬‬ ‫همچنین شاهد افزایش میزان صادرات به تمامی مناطق بودیم‪ .‬ولی صادرات‬ ‫به کشــورهای عضو اتحادیه اروپا با کاهش ‪ 7/3‬درصدی و میزان ‪ 2‬میلیون‬ ‫مترمربع و گردش مالی‪ 2064‬میلیون یورو (‪ -2/6‬درصد) برآورد گردید‪.‬‬ ‫صادرات به کشورهای خارج از اتحادیه اروپا نیز با اندکی کاهش در حجم (‪2/6‬‬ ‫درصد) و افزایش ارزش (‪ 7/8‬درصد) مواجه گردید و صادرات به کشور آمریکا‬ ‫به دلیل افزایش متوسط قیمت فروش (‪ 13/95‬یورو در هر متر‌مربع) با ‪5/9‬‬ ‫درصد رشــد از نظر میزان به ‪ 42‬میلیون مترمربع و از لحاظ ارزش به ‪16/9‬‬ ‫درصدرسید‪.‬‬

‫میزان فروش در آسیا ‪ 29‬میلیون مترمربع برآورد گردید که در مقایسه با سال‬ ‫گذشــته‪ ،‬تغییری نکرد ولی از نظر ارزش‪ ،‬افزایش یافت‪ .‬صادرات به آفریقا نیز‬ ‫با ‪ 15/8‬درصد افزایش به ‪ 13‬میلیون مترمربع رســید ولی متوسط قیمت آن‬ ‫پایین‌تر از ‪ 7‬یورو در هر متر مربع باقی ماند‪.‬‬ ‫بررســی‌های صورت گرفته‪ ،‬نشــان می‌دهد کــه در میان تمام کشــورهای‬ ‫صادر‌کننده کاشی‪ ،‬ایتالیا با ‪ 79‬درصد تولید‪ ،‬از برترین صادرکنندگان کاشی در‬ ‫جهان به شمار می‌رود‪ .‬فعالیت‌های صادراتی ایتالیا به شدت بر بازارهای اروپایی‬ ‫متمرکز است (‪ 69/5‬درصد از نشر میزان و از نظر ارزش)‪ .‬کم‌ترین میزان صادرات‬ ‫ایتالیا نیز با ‪ 14/5‬درصد از نظر میــزان و ‪ 16‬درصد از لحاظ ارزش به آمریکایی‬ ‫شمالیصورتمی‌گیرد‪.‬‬ ‫بر کسی پوشیده نیست که ایتالیا از نظر تولید کاشی در سراسر دنیا بیشترین‬ ‫مشــارکت بین‌المللی را دارد و بیش از ‪ 20‬شــرکت تولیدی بــه طور کامل و‬ ‫مشــارکتی از ســوی گروه‌های ایتالیایی اداره می‌شود‪ .‬مشــارکت ایتالیا در‬ ‫کشورهای روسیه‪ ،‬آمریکا‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬فرانسه‪ ،‬آلمان‪ ،‬لهستان و اسکاندیناوی است‬ ‫و نتایج خوبی از این شــرکت‌ها در سال ‪ 2012‬گزارش شــده است‪ .‬چنان‌که‬ ‫‪ 14/7‬درصد رشــد در تولید معادل با ‪ 139/6‬میلیون مترمربع و فروش ‪141/5‬‬ ‫میلیون مترمربع با ‪ 11/1‬درصد رشد و گرد شمالی ‪ 195‬میلیون یورویی (‪+14/3‬‬ ‫درصد) حاصل عملکرد این شرکت‌ها بود‪ .‬جالب است بدانید ‪ 82‬درصد از فروش‬ ‫این شــرکت‌ها در بازار داخلی رقم خورد و ‪18‬درصد دیگر‪ ،‬حاصل صادرات به‬ ‫کشورهایهمسایهبود‪.‬‬ ‫‪ )10‬ایران با تولید ‪ 500‬میلیون مترمربع (‪ )+5/3‬و مصرف داخلی ‪ 375‬میلیون‬

‫برترین کشورهای صادرکننده‬ ‫کشور‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫چین‬

‫ایتالیا‬

‫‪3‬‬

‫اسپانیا‬

‫‪5‬‬

‫ترکیه‬

‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬

‫ایران‬

‫مکزیک‬ ‫برزیل‬

‫اماراتمتحدهعربی‬

‫مصر‬

‫لهستان‬

‫ویتنام‬ ‫هند‬

‫‪13‬‬

‫پرتغال‬

‫‪15‬‬

‫مالزی‬

‫‪14‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬

‫تایلند‬ ‫آلمان‬

‫اوکراین‬

‫اندونزی‬ ‫پرو‬

‫جمهوری چک‬

‫مجموع‬

‫صادرات کل جهان‬

‫‪2008‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2010‬‬

‫‪2011‬‬

‫‪2012‬‬

‫درصد نسبت به‬ ‫کل تولید ملی‬ ‫در سال ‪2012‬‬

‫درصد نسبت به‬ ‫کل صادرات جهان‬ ‫در سال ‪2012‬‬

‫درصد تغییرات‬ ‫بین سال‌های‬ ‫‪2011/12‬‬

‫‪38.8‬‬

‫‪10.2‬‬ ‫‪12.5‬‬

‫(میلیون مترم ربع)‬

‫(میلیون مترم ربع)‬

‫(میلیون مترم ربع)‬

‫(میلیون مترم ربع)‬

‫(میلیون مترم ربع)‬

‫‪570‬‬

‫‪584‬‬

‫‪715‬‬

‫‪830‬‬

‫‪915‬‬

‫‪17.6‬‬

‫‪306‬‬

‫‪235‬‬

‫‪248‬‬

‫‪263‬‬

‫‪296‬‬

‫‪73.3‬‬

‫‪12.6‬‬

‫‪355‬‬

‫‪281‬‬

‫‪289‬‬

‫‪298‬‬

‫‪289‬‬

‫‪78.7‬‬

‫‪12.3‬‬

‫‪-3.0‬‬

‫‪27‬‬

‫‪40‬‬

‫‪54‬‬

‫‪65‬‬

‫‪93‬‬

‫‪18.6‬‬

‫‪3.9‬‬

‫‪43.1‬‬

‫‪92‬‬

‫‪67‬‬

‫‪84‬‬

‫‪87‬‬

‫‪92‬‬

‫‪32.8‬‬

‫‪3.9‬‬

‫‪5.7‬‬

‫‪63‬‬

‫‪52‬‬

‫‪57‬‬

‫‪63‬‬

‫‪68‬‬

‫‪29.7‬‬

‫‪2.9‬‬

‫‪7.9‬‬

‫‪81‬‬

‫‪61‬‬

‫‪57‬‬

‫‪60‬‬

‫‪59‬‬

‫‪6.8‬‬

‫‪2.5‬‬

‫‪-1.7‬‬

‫‪34‬‬

‫‪40‬‬

‫‪44‬‬

‫‪48‬‬

‫‪50‬‬

‫‪54.3‬‬

‫‪2.1‬‬

‫‪4.2‬‬

‫‪34‬‬

‫‪40‬‬

‫‪38‬‬

‫‪25‬‬

‫‪44‬‬

‫‪22.0‬‬

‫‪1.9‬‬

‫‪76.0‬‬

‫‪34‬‬

‫‪35‬‬

‫‪32‬‬

‫‪36‬‬

‫‪41‬‬

‫‪31.3‬‬

‫‪1.7‬‬

‫‪13.9‬‬

‫‪25‬‬

‫‪28‬‬

‫‪28‬‬

‫‪42‬‬

‫‪41‬‬

‫‪13.7‬‬

‫‪1.7‬‬

‫‪-2.4‬‬

‫‪11‬‬

‫‪13‬‬

‫‪13‬‬

‫‪29‬‬

‫‪32‬‬

‫‪4.6‬‬

‫‪1.4‬‬

‫‪10.3‬‬

‫‪37‬‬

‫‪32‬‬

‫‪31‬‬

‫‪32‬‬

‫‪31‬‬

‫‪57.4‬‬

‫‪1.3‬‬

‫‪-3.1‬‬

‫‪25‬‬

‫‪36‬‬

‫‪32‬‬

‫‪29‬‬

‫‪30‬‬

‫‪17.6‬‬

‫‪1.3‬‬

‫‪3.4‬‬

‫‪23‬‬

‫‪23‬‬

‫‪23‬‬

‫‪25‬‬

‫‪28‬‬

‫‪31.8‬‬

‫‪1.2‬‬

‫‪12.0‬‬

‫‪28‬‬

‫‪23‬‬

‫‪25‬‬

‫‪27‬‬

‫‪27‬‬

‫‪48.2‬‬

‫‪1.1‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪7‬‬

‫‪6‬‬

‫‪11‬‬

‫‪20‬‬

‫‪23‬‬

‫‪37.1‬‬

‫‪1.0‬‬

‫‪15.0‬‬

‫‪21‬‬

‫‪19‬‬

‫‪20‬‬

‫‪19‬‬

‫‪19‬‬

‫‪5.7‬‬

‫‪0.8‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪12‬‬

‫‪12‬‬

‫‪17‬‬

‫‪18‬‬

‫‪19‬‬

‫‪36.5‬‬

‫‪0.8‬‬

‫‪5.6‬‬

‫‪16‬‬

‫‪14‬‬

‫‪16‬‬

‫‪16‬‬

‫‪17‬‬

‫‪70.8‬‬

‫‪0.7‬‬

‫‪6.3‬‬

‫‪1,800‬‬

‫‪1,641‬‬

‫‪1,833‬‬

‫‪2,032‬‬

‫‪2,214‬‬

‫‪20.3‬‬

‫‪93.9‬‬

‫‪9.0‬‬

‫‪1,936‬‬

‫‪1,764‬‬

‫‪1,971‬‬

‫‪2,175‬‬

‫‪2,358‬‬

‫‪21.6‬‬

‫‪100.0‬‬

‫‪8.4‬‬

‫)‪(1‬‬

‫)‪(1‬‬

‫در سال ‪ 20 ،2012‬کشور نخست صادر‌کننده‪ 93.9 ،‬درصد از کل صادرات جهان را به خود اختصاص دادند که شامل ‪ 20.3‬درصد از کل مصرف جهانی می شد‪.‬‬

‫گـــزيـده دنيـای سـراميـک‪ .‬شمـاره ‪/ 10‬‬

‫‪23 1392‬‬


‫مترمربع (‪ -5‬درصد) و پیشی گرفتن از ترکیه‪ ،‬به عنوان چهارمین کشور بزرگ‬ ‫تولید‌کننده و مصرف‌کننده کاشــی در جهان جایگاه خود را تثبیت نمود و‬ ‫میزان صادرات این کشور ‪ 93‬میلیون مترمربع برآورد گردید (‪ +43‬درصد) که‬ ‫‪ 78/5‬درصد آن به کشور عراق و‪ 14/4‬درصدش نیز به افغانستان ارسال گردید‬ ‫‪ )11‬در ســال ‪ ،2012‬ترکیه هم از نظر تولیــد (‪ 280‬میلیون مترمربع‪7/7 ،‬‬ ‫درصد بیشــتر از ‪ )2011‬و هم از نظر فروش داخلی (‪ 180‬میلیون مترمربع‬ ‫‪ +9/1‬درصد) رکورد جدیدی برای خــود ثبت نمود که به طور کامل مصرف‬ ‫داخلی این کشور را پوشش داد‪.‬‬ ‫همچنین برای سومین سال متوالی عالیم بهبود در صادرات نیز مشاهده شد‬

‫و میزان آن به ‪ 91/7‬میلیون مترمربع (‪ +5‬درصد) رســید‪ .‬حتی ارزش صادرات‬ ‫محصوالت نیز باالتر رفت و با ‪10/4‬درصد رشد‪ ،‬به رکورد بیشتر از ‪ 586‬میلیون‬ ‫دالر رسید‪ .‬بازارهای اصلی صادرات کاشی ترکی‌ها از نظر ارزش صادرات آلمان‬ ‫(‪ 66‬میلیون دالر‪ -11/9 ،‬درصد)‪ ،‬عراق (‪ 60/7‬میلیــون دالر‪ +57/8 ،‬درصد)‬ ‫رژیم صهیونیستی (‪ 58‬میلیون دالر) و انگلســتان (‪ 54‬میلیون دالر‪+14/8 ،‬‬ ‫درصد) بودند‪.‬‬ ‫عراق از نظر میزان صادرات با ‪ 10/8‬میلیون مترمربــع (‪ +55/7‬درصد) پس از‬ ‫رژیم صهیونیســتی با میزان صادرات ‪ 10/7‬میلیون مترمربع در صدر برترین‬ ‫بازارهای صادراتی برای ترکیه قرار گرفت‪.‬‬

‫بازارهای هدف صادرات ایتالیا و اسپانیا بر اساس نواحی جغرافیایی در سال ‪( 2011‬درصد بر حسب ارزش صادرات)‬ ‫ایتالیا‬

‫اروپا‬

‫آمریکا‬

‫آسیا‬

‫آفریقا‬

‫اقیانوسیه‬

‫مجموع‬

‫ارزش مالی‬

‫‪69.6%‬‬

‫‪16.0%‬‬

‫‪10.3%‬‬

‫‪2.4%‬‬

‫‪1.7%‬‬

‫‪100.0%‬‬

‫(= ‪ 3662.3‬میلیون یورو‪ + 2.6 ،‬درصد رشد نسبت به ‪)2011‬‬

‫مترم ربع‬

‫‪69.5%‬‬

‫‪14.5%‬‬

‫‪10.0%‬‬

‫‪4.6%‬‬

‫‪1.4%‬‬

‫‪100.0%‬‬

‫(= ‪ 289‬میلیون یورو‪ 3.1 ،‬درصد کاهش نسبت به ‪)2011‬‬

‫اسپانیا‬

‫ارزش مالی‬

‫‪49.4%‬‬

‫‪10.3%‬‬

‫‪25.8%‬‬

‫‪13.9%‬‬

‫‪0.6%‬‬

‫‪100.0%‬‬

‫(= ‪ 2081.5‬میلیون یورو‪ + 10 ،‬درصد رشد نسبت به ‪)2011‬‬

‫مترم ربع‬

‫‪37.8%‬‬

‫‪8.8%‬‬

‫‪33.6%‬‬

‫‪19.4%‬‬

‫‪0.4%‬‬

‫‪100.0%‬‬

‫(= ‪ 295.6‬میلیون یورو‪ + 12.3 ،‬درصد رشد نسبت به ‪)2011‬‬

‫اسپانیا‪ :‬بازارهای مهم صادراتی‬

‫چین‪ :‬بازارهای مهم صادراتی‬ ‫(میلیون مترم ربع)‬ ‫‪2011‬‬

‫‪ .1‬ع ربستان سعودی‬

‫‪ .2‬نیجریه‬

‫‪ .3‬سنگاپور‬ ‫‪ .4‬امریکا‬

‫‪ .5‬کره جنوبی‬ ‫‪ .6‬تایلند‬

‫‪ .7‬برزیل‬

‫‪ .8‬امارات‬

‫‪ .9‬اندونزی‬

‫‪ .10‬فیلیپین‬

‫‪ .11‬افریقای جنوبی‬ ‫‪ .12‬هند‬

‫‪ .13‬ویتنام‬ ‫‪ .14‬مالزی‬

‫‪ .15‬غنا‬

‫‪ .16‬استرالیا‬ ‫‪ .17‬مکزیک‬ ‫‪ .18‬کویت‬

‫‪ .19‬هنگ کنگ‬

‫‪ .20‬کلمبیا‬ ‫‪ .21‬شیلی‬

‫‪ .22‬عراق‬

‫‪ .23‬ژاپن‬

‫‪ .24‬تانزانیا‬

‫‪ .25‬ونزوئال‬

‫‪2012‬‬

‫‪2011‬‬

‫‪77.5‬‬

‫‪87.4‬‬

‫‪35.6‬‬

‫‪48.6‬‬

‫‪ .1‬ع ربستان سعودی‬

‫‪43.8‬‬

‫‪42.7‬‬

‫‪40.0‬‬

‫‪41.2‬‬

‫‪ .3‬رژیم صهیونیستی‬

‫‪40.2‬‬

‫‪41.0‬‬

‫‪ .4‬الجزایر‬

‫‪36.6‬‬

‫‪40.6‬‬

‫‪ .5‬روسیه‬

‫‪37.2‬‬

‫‪36.2‬‬

‫‪ .6‬اردن‬

‫‪34.1‬‬

‫‪36.1‬‬

‫‪ .7‬انگلستان‬

‫‪20.1‬‬

‫‪35.0‬‬

‫‪27.9‬‬

‫‪34.2‬‬

‫‪ .9‬لیبی‬

‫‪21.9‬‬

‫‪25.7‬‬

‫‪ .10‬امریکا‬

‫‪35.5‬‬

‫‪25.2‬‬

‫‪ .11‬نیجریه‬

‫‪24.6‬‬

‫‪23.8‬‬

‫‪ .12‬آلمان‬

‫‪20.0‬‬

‫‪21.5‬‬

‫‪ .13‬عراق‬

‫‪19.4‬‬

‫‪21.1‬‬

‫‪ .14‬امارات‬

‫‪19.7‬‬

‫‪19.6‬‬

‫‪ .15‬ایتالیا‬

‫‪16.9‬‬

‫‪19.5‬‬

‫‪ .16‬لبنان‬

‫‪20.0‬‬

‫‪19.2‬‬

‫‪ .17‬پرتغال‬

‫‪20.4‬‬

‫‪17.5‬‬

‫‪ .18‬آلبانی‬

‫‪13.8‬‬

‫‪15.5‬‬

‫‪ .19‬کویت‬

‫‪10.2‬‬

‫‪14.6‬‬

‫‪ .20‬لهستان‬

‫‪15.0‬‬

‫‪13.3‬‬

‫‪ .21‬اوکراین‬

‫‪10.8‬‬

‫‪13.0‬‬

‫‪ .22‬یونان‬

‫‪10.2‬‬

‫‪12.8‬‬

‫‪ .23‬رومانی‬

‫‪7.8‬‬

‫‪12.8‬‬

‫‪ .24‬مکزیک‬

‫‪ .25‬دومینیکن‬

‫منبع‪Un-Comtrade :‬‬

‫‪24‬‬

‫(میلیون مترم ربع)‬

‫گـــزيـده دنيـای سـراميـک‪ .‬شمـاره ‪1392 / 10‬‬

‫‪ .2‬فرانسه‬

‫‪ .8‬مراکش‬

‫منبع‪Ascer :‬‬

‫ایتالیا‪ :‬بازارهای مهم صادراتی‬ ‫(میلیون مترم ربع)‬ ‫‪2011‬‬

‫‪2012‬‬

‫‪26.2‬‬

‫‪32.3‬‬

‫‪26.6‬‬

‫‪26.6‬‬

‫‪ .1‬فرانسه‬

‫‪15.7‬‬

‫‪16.8‬‬

‫‪11.2‬‬

‫‪14.1‬‬

‫‪ .3‬امریکا‬

‫‪10.4‬‬

‫‪13.0‬‬

‫‪ .4‬استرالیا‬

‫‪6.8‬‬

‫‪12.0‬‬

‫‪10.8‬‬

‫‪10.9‬‬

‫‪ .6‬سوئیس‬

‫‪6.3‬‬

‫‪9.0‬‬

‫‪ .7‬کانادا‬

‫‪0.6‬‬

‫‪8.3‬‬

‫‪ .8‬انگلستان‬

‫‪7.1‬‬

‫‪8.0‬‬

‫‪ .9‬روسیه‬

‫‪5.9‬‬

‫‪7.5‬‬

‫‪ .10‬ع ربستان سعودی‬

‫‪6.7‬‬

‫‪7.1‬‬

‫‪ .11‬یونان‬

‫‪5.4‬‬

‫‪6.5‬‬

‫‪ .12‬کرواسی‬

‫‪5.6‬‬

‫‪6.3‬‬

‫‪ .13‬رومانی‬

‫‪6.8‬‬

‫‪5.8‬‬

‫‪ .14‬هلند‬

‫‪3.6‬‬

‫‪4.9‬‬

‫‪ .15‬سوئد‬

‫‪6.2‬‬

‫‪4.7‬‬

‫‪ .16‬رژیم صهیونیستی‬

‫‪5.7‬‬

‫‪4.7‬‬

‫‪ .17‬مجارستان‬

‫‪4.9‬‬

‫‪4.4‬‬

‫‪ .18‬لهستان‬

‫‪3.2‬‬

‫‪3.3‬‬

‫‪ .19‬چین‬

‫‪3.3‬‬

‫‪3.3‬‬

‫‪ .20‬دانمارک‬

‫‪4.4‬‬

‫‪3.0‬‬

‫‪ .21‬جمهوری چک‬

‫‪3.7‬‬

‫‪2.9‬‬

‫‪ .22‬اسلوونی‬

‫‪2.7‬‬

‫‪2.6‬‬

‫‪ .23‬نیجریه‬

‫‪2.4‬‬

‫‪2.6‬‬

‫‪ .24‬فنالند‬

‫‪ .25‬استرالیا‬

‫‪ .2‬آلمان‬

‫‪ .5‬بلژیک‬

‫منبع‪Various sources :‬‬

‫‪2012‬‬

‫‪53.2‬‬

‫‪48.5‬‬

‫‪42.3‬‬

‫‪42.2‬‬

‫‪27.0‬‬

‫‪29.1‬‬

‫‪10.5‬‬

‫‪11.3‬‬

‫‪9.6‬‬

‫‪9.5‬‬

‫‪8.0‬‬

‫‪7.7‬‬

‫‪7.1‬‬

‫‪7.2‬‬

‫‪6.7‬‬

‫‪6.3‬‬

‫‪4.7‬‬

‫‪5.8‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪5.4‬‬

‫‪7.8‬‬

‫‪5.1‬‬

‫‪4.5‬‬

‫‪4.6‬‬

‫‪4.1‬‬

‫‪4.5‬‬

‫‪5.1‬‬

‫‪4.4‬‬

‫‪4.6‬‬

‫‪4.0‬‬

‫‪4.2‬‬

‫‪3.9‬‬

‫‪4.6‬‬

‫‪3.7‬‬

‫‪3.5‬‬

‫‪3.3‬‬

‫‪2.0‬‬

‫‪3.3‬‬

‫‪3.3‬‬

‫‪2.9‬‬

‫‪3.2‬‬

‫‪2.7‬‬

‫‪3.1‬‬

‫‪2.7‬‬

‫‪1.5‬‬

‫‪2.6‬‬

‫‪2.9‬‬

‫‪2.4‬‬

‫‪2.3‬‬

‫‪2.4‬‬


‫‪ )12‬در ســال ‪ ،2012‬حدود ‪ 52/5‬درصد از کل واردات جهان به ‪ 20‬کشور‬ ‫اختصاص داشت‪ ،‬به گونه‪-‬ای که این کشورها ‪ 1238‬میلیون مترمربع کاشی‬ ‫را که شامل ‪ 11/3‬درصد از کل مصرف کاشی جهان می‌شد‪ ،‬وارد کردند‪ .‬در‬ ‫جدول مربوطه (صفحه ‪ ،)......‬سهم واردات هر یک از این کشورها از مصرف کل‬ ‫جهان آورده شده است‪ .‬به استثنای روسیه‪ ،‬تایلند‪ ،‬برزیل و کلمبیا‪ ،‬واردات در‬ ‫سایر کشورها بیش از نیمی از مصرف داخلی را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫در ‪ 6‬کشور عراق‪ ،‬نیجریه‪ ،‬کویت‪ ،‬رژیم صهیونیستی‪ ،‬کانادا و لیبی بیش از ‪93‬‬

‫درصد (تقریبا کل مصرف داخلی) را واردات پوشش می‌دهد‪.‬‬ ‫‪ )13‬عربســتان ســعودی با واردات ‪ 150‬میلیون مترمربع (‪ 16/3‬درصد باالتر‬ ‫از سال ‪ )2011‬کاشــی و پیشــی گرفتن از ایاالت متحده آمریکا‪ ،‬بزرگ‌ترین‬ ‫وارد‌کننده کاشی در سال‪ 2012‬شناخته شد‪.‬‬ ‫چین (‪ 87/4‬میلیون مترمربع) و اســپانیا (‪ 32/3‬میلیون مترمربع) نیز در صدر‬ ‫تأمین‌کنندگانقرارگرفتند‪.‬‬ ‫رشد واردات در واقعی پاسخی برای افزایش مداوم تقاضای داخلی از سال ‪2005‬‬

‫برزیل‪ :‬بازارهای مهم صادراتی‬

‫ترکیه‪ :‬بازارهای مهم صادراتی‬

‫(میلیون مترم ربع)‬ ‫‪2010‬‬

‫‪ .1‬پاراگوئه‬

‫‪ .2‬ایاالت متحده آمریکا‬

‫‪ .3‬جمهوری دومنیکن‬ ‫‪ .4‬اروگوئه‬

‫‪ .5‬ونزوئال‬

‫‪ .6‬کلمبیا‬

‫‪ .7‬آرژانتین‬

‫‪ .8‬پرو‬

‫‪ .9‬ترینیداد‬ ‫‪ .10‬هائیتی‬

‫(میلیون مترم ربع)‬

‫‪2011‬‬

‫‪2012‬‬

‫‪9.4‬‬

‫‪10.7‬‬

‫‪9.8‬‬

‫‪8.3‬‬

‫‪8.1‬‬

‫‪6.3‬‬

‫‪ .1‬عراق‬

‫‪4.5‬‬

‫‪4.9‬‬

‫‪5.2‬‬

‫‪3.0‬‬

‫‪3.7‬‬

‫‪3.7‬‬

‫‪ .3‬انگلستان‬

‫‪0.4‬‬

‫‪1.1‬‬

‫‪2.9‬‬

‫‪1.6‬‬

‫‪2.8‬‬

‫‪2.6‬‬

‫‪ .5‬آذربایجان‬

‫‪3.9‬‬

‫‪4.4‬‬

‫‪2.5‬‬

‫‪1.0‬‬

‫‪0.9‬‬

‫‪2.2‬‬

‫‪ .7‬گرجستان‬

‫‪1.9‬‬

‫‪2.0‬‬

‫‪2.1‬‬

‫‪ .8‬فرانسه‬

‫‪0.3‬‬

‫‪1.4‬‬

‫‪1.9‬‬

‫‪ .10‬ایاالت متحده آمریکا‬

‫منبع‪Anfacer :‬‬

‫‪2010‬‬

‫‪ .2‬رژیم صهیونیستی‬ ‫‪ .4‬آلمان‬

‫‪ .6‬کانادا‬

‫‪ .9‬لیبی‬

‫کشور‬ ‫‪2‬‬

‫ع ربستان سعودی‬

‫ایاالت متحده امریکا‬

‫‪3‬‬

‫فرانسه‬

‫‪5‬‬

‫آلمان‬

‫‪7‬‬

‫کره جنوبی‬

‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬

‫عراق‬

‫روسیه‬

‫‪8‬‬

‫نیجریه‬

‫‪10‬‬

‫بریتانیا‬

‫‪9‬‬ ‫‪11‬‬

‫امارات متحده ع ربی‬

‫تایلند‬

‫‪ 12‬رژیم صهیونیستی‬

‫‪ 13‬برزیل‬ ‫‪ 14‬لیبی‬

‫‪ 15‬شیلی‬

‫‪ 16‬فیلیپین‬

‫‪ 17‬اندونزی‬

‫‪ 18‬استرالیا‬ ‫‪ 19‬کانادا‬

‫‪ 20‬کویت‬

‫مجموع‬

‫واردات کل جهان‬

‫‪11.7‬‬

‫‪10.7‬‬

‫‪10.7‬‬

‫‪8.2‬‬

‫‪8.6‬‬

‫‪9.1‬‬

‫‪8.6‬‬

‫‪8.6‬‬

‫‪8.4‬‬

‫‪4.8‬‬

‫‪6.2‬‬

‫‪7.5‬‬

‫‪6.6‬‬

‫‪4.3‬‬

‫‪5.7‬‬

‫‪4.2‬‬

‫‪4.7‬‬

‫‪4.7‬‬

‫‪4.2‬‬

‫‪4.1‬‬

‫‪4.4‬‬

‫‪1.8‬‬

‫‪0.2‬‬

‫‪3.8‬‬

‫‪2.2‬‬

‫‪2.4‬‬

‫‪3.6‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2010‬‬

‫‪2011‬‬

‫‪2012‬‬

‫درصد نسبت به‬ ‫کل تولید ملی‬ ‫در سال ‪2012‬‬

‫درصد نسبت به‬ ‫کل صادرات جهان‬ ‫در سال ‪2012‬‬

‫درصد تغییرات‬ ‫بین سال‌های‬ ‫‪2011/12‬‬

‫‪6.4‬‬

‫‪16.3‬‬

‫‪5.9‬‬

‫‪6.1‬‬

‫(میلیون مترم ربع)‬

‫(میلیون مترم ربع)‬

‫(میلیون مترم ربع)‬

‫(میلیون مترم ربع)‬

‫(میلیون مترم ربع)‬

‫‪99‬‬

‫‪116‬‬

‫‪117‬‬

‫‪129‬‬

‫‪150‬‬

‫‪65.2‬‬

‫‪157‬‬

‫‪124‬‬

‫‪130‬‬

‫‪131‬‬

‫‪139‬‬

‫‪68.1‬‬

‫‪112‬‬

‫‪101‬‬

‫‪103‬‬

‫‪107‬‬

‫‪105‬‬

‫‪85.4‬‬

‫‪4.5‬‬

‫‪-1.9‬‬

‫‪23‬‬

‫‪40‬‬

‫‪60‬‬

‫‪79‬‬

‫‪98‬‬

‫‪100.0‬‬

‫‪4.2‬‬

‫‪24.1‬‬

‫‪80‬‬

‫‪78‬‬

‫‪80‬‬

‫‪90‬‬

‫‪87‬‬

‫‪75.0‬‬

‫‪3.7‬‬

‫‪-3.3‬‬

‫‪54‬‬

‫‪30‬‬

‫‪41‬‬

‫‪56‬‬

‫‪70‬‬

‫‪32.8‬‬

‫‪3.0‬‬

‫‪25.1‬‬

‫‪59‬‬

‫‪55‬‬

‫‪59‬‬

‫‪63‬‬

‫‪61‬‬

‫‪60.4‬‬

‫‪2.6‬‬

‫‪-3.2‬‬

‫‪30‬‬

‫‪29‬‬

‫‪30‬‬

‫‪44‬‬

‫‪60‬‬

‫‪100.0‬‬

‫‪2.5‬‬

‫‪36.4‬‬

‫‪55‬‬

‫‪45‬‬

‫‪48‬‬

‫‪48‬‬

‫‪51‬‬

‫‪52.0‬‬

‫‪2.2‬‬

‫‪6.3‬‬

‫‪58‬‬

‫‪43‬‬

‫‪43‬‬

‫‪44‬‬

‫‪46‬‬

‫‪90.2‬‬

‫‪2.0‬‬

‫‪4.5‬‬

‫‪25‬‬

‫‪28‬‬

‫‪30‬‬

‫‪42‬‬

‫‪44‬‬

‫‪28.4‬‬

‫‪1.9‬‬

‫‪4.8‬‬

‫‪30‬‬

‫‪30‬‬

‫‪39‬‬

‫‪41‬‬

‫‪42‬‬

‫‪93.3‬‬

‫‪1.8‬‬

‫‪2.4‬‬

‫‪11‬‬

‫‪12‬‬

‫‪23‬‬

‫‪41‬‬

‫‪41‬‬

‫‪5.1‬‬

‫‪1.7‬‬

‫‪0.0‬‬

‫‪14‬‬

‫‪21‬‬

‫‪25‬‬

‫‪4‬‬

‫‪40‬‬

‫‪97.6‬‬

‫‪1.7‬‬

‫‪900.0‬‬

‫‪25‬‬

‫‪22‬‬

‫‪35‬‬

‫‪33‬‬

‫‪40‬‬

‫‪83.3‬‬

‫‪1.7‬‬

‫‪21.2‬‬

‫‪16‬‬

‫‪21‬‬

‫‪28‬‬

‫‪31‬‬

‫‪36‬‬

‫‪54.5‬‬

‫‪1.5‬‬

‫‪16.1‬‬

‫‪11‬‬

‫‪7‬‬

‫‪10‬‬

‫‪20‬‬

‫‪34‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪1.4‬‬

‫‪70.0‬‬

‫‪31‬‬

‫‪34‬‬

‫‪36‬‬

‫‪35‬‬

‫‪33‬‬

‫‪89.2‬‬

‫‪1.4‬‬

‫‪-5.7‬‬

‫‪30‬‬

‫‪27‬‬

‫‪33‬‬

‫‪30‬‬

‫‪33‬‬

‫‪94.3‬‬

‫‪1.4‬‬

‫‪10.0‬‬

‫‪23‬‬

‫‪19‬‬

‫‪20‬‬

‫‪26‬‬

‫‪28‬‬

‫‪100.0‬‬

‫‪1.2‬‬

‫‪7.7‬‬

‫‪941‬‬

‫‪882‬‬

‫‪990‬‬

‫‪1,094‬‬

‫‪1,238‬‬

‫‪11.3‬‬

‫‪52.5‬‬

‫‪13.1‬‬

‫‪1,936‬‬

‫‪1,764‬‬

‫‪1,971‬‬

‫‪2,175‬‬

‫‪2,358‬‬

‫‪21.6‬‬

‫‪100.0‬‬

‫‪8.4‬‬

‫در سال ‪ ،2012‬واردات ‪ 20‬کشور نخست‪ 52.5 ،‬درصد از کل واردات کاشی در جهان و ‪ 11.3‬درصد از کل مصرف جهان را شامل می‌شد‪.‬‬

‫‪26‬‬

‫‪3.7‬‬

‫‪6.9‬‬

‫‪10.8‬‬

‫منبع‪Serkap :‬‬

‫برترین کشورهای واردکننده‬

‫‪1‬‬

‫‪2011‬‬

‫‪2012‬‬

‫گـــزيـده دنيـای سـراميـک‪ .‬شمـاره ‪1392 / 10‬‬


‫بودکه در سال ‪ 2012‬با ‪ 13/3‬درصد افزایش به ‪ 230‬میلیون مترمربع رسید‬ ‫و با رونق صنعت ساخت وساز افزایش یافت‪ .‬پیش‌بینی می‌شود از ‪ 2012‬تا‬ ‫‪ 2015‬مجموع‪ 1/5‬میلیون واحد مسکونی به تنهایی در بخش مسکن ساخته‬ ‫شود‪ .‬تولید کشــور نیز به صورت مداوم در حال رشد اســت به طوری که در‬ ‫سال ‪ 2012‬با ‪ 9‬درصد افزایش به ‪ 85‬میلیون مترمربع رسید که ‪ 51‬میلیون‬ ‫مترمربعتوسط«سرامیکسعودی»ساختهشد‪.‬‬ ‫‪ )14‬در ایاالت متحده آمریکا میزان مصرف کاشــی از ‪ 194‬به ‪ 204‬میلیون‬ ‫متر‌مربع‪ ،‬اندکی افزایش یافت‪ .‬این میزان افزایش در تقاضا‪ ،‬از سویی با افزایش‬ ‫تولید داخلی (از ‪ 63‬به ‪ 65‬میلیــون متر مربع) و از ســویی دیگر با افزایش‬ ‫میزان واردات (از ‪ 131‬به ‪ 138/6‬میلیون متر مربع) جبران شد‪ -‬شرکت‌های‬ ‫تولید‌کننده در آمریکا معموال توســط گروه‌های ایتالیایی کنترل و هدایت‬ ‫می‌شوند‪ -‬افزایش واردات نیز نتیجه افزایش مبادالت تجاری با چهار کشور‬ ‫مکزیک(‪ +11‬درصد)‪ ،‬چین (‪ +5‬درصد)‪ ،‬ایتالیا (‪ +6‬درصد) و اســپانیا(‪+12‬‬ ‫درصد) بود رتبه‌ها بر اساس ارزش مالی واردات کاشی به آمریکا برعکس است‪.‬‬ ‫به گونه‌ای که از این لحاظ‪ ،‬ایتالیا به عنوان نخســتین صادرکننده کاشی به‬ ‫آمریکا با ‪496‬میلیون دالر (‪ +9‬درصد) فروش کاشی به این کشور پیش از این‬ ‫از چین (‪ 338‬میلیون دالر‪ +13 ،‬درصــد)‪ ،‬مکزیک (‪266‬میلیون دالر‪+12 ،‬‬ ‫درصد) و اســپانیا (‪ 120‬میلیون دالر‪ +13 ،‬درصد) قراردارد‪ .‬واردات از ترکیه‬ ‫کل مصرف‬

‫سهم واردات و فروش داخلی فرانسه‬

‫فروش تولیدات داخلی‬ ‫مه م‌ترین کشورهای‬ ‫صادرکننده به فرانسه‬

‫‪ .1‬ایتالیا‬

‫‪ .2‬اسپانیا‬

‫‪ .3‬پرتغال‬

‫‪ .4‬بریتانیا‬

‫‪ .5‬ترکیه‬ ‫‪ .6‬آلمان‬

‫‪ 123‬میلیون مترم ربع‬ ‫‪ 105‬میلیون مترم ربع‬

‫واردات‬

‫‪2010‬‬ ‫‪50.3‬‬

‫‪53.2‬‬

‫‪48.5‬‬

‫‪25.2‬‬

‫‪26.6‬‬

‫‪26.6‬‬

‫‪ .1‬چین‬

‫‪11.5‬‬

‫‪12.2‬‬

‫‪11.3‬‬

‫‪ .2‬اسپانیا‬

‫‪0.4‬‬

‫‪1.3‬‬

‫‪4.6‬‬

‫‪ .3‬مصر‬

‫‪4.2‬‬

‫‪4.1‬‬

‫‪4.4‬‬

‫‪2.6‬‬

‫‪2.4‬‬

‫‪2.4‬‬

‫‪ .5‬هند‬

‫‪ .5‬برزیل‬

‫‪ .6‬ترکیه‬

‫‪ .7‬پرو‬

‫‪ .8‬کلمبیا‬

‫‪ .9‬تایلند‬

‫‪ .10‬هنگ کنگ‬

‫منبع‪TCNA :‬‬

‫‪62.0‬‬

‫‪77.5‬‬

‫‪87.4‬‬

‫‪22.3‬‬

‫‪26.2‬‬

‫‪32.3‬‬

‫‪5.5‬‬

‫‪4.3‬‬

‫‪5.5‬‬

‫‪6.4‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪5.4‬‬

‫‪1.2‬‬

‫‪ .6‬ترکیه‬

‫‪ 203.9‬میلیون مترم ربع‬

‫کل مصرف‬

‫‪ 138.6‬میلیون مترم ربع‬

‫واردات‬

‫‪ 63.5‬میلیون مترم ربع‬

‫واردات‬

‫‪ .4‬اسپانیا‬

‫‪ .4‬ایتالیا‬

‫‪2010‬‬

‫‪2011‬‬

‫‪2012‬‬

‫‪0.6‬‬

‫‪3.0‬‬ ‫‪1.0‬‬

‫‪5.1‬‬ ‫‪1.5‬‬

‫برگرفته از منابع مختلف‬

‫فروش تولیدات داخلی‬

‫‪ .3‬ایتالیا‬

‫‪ 150‬میلیون مترم ربع‬

‫‪2011‬‬

‫کل مصرف‬

‫‪ .2‬چین‬

‫فروش تولیدات داخلی‬

‫‪ 80‬میلیون مترم ربع‬

‫‪2012‬‬

‫سهم واردات و فروش داخلی ایاالت متحده آمریکا‬

‫‪ .1‬مکزیک‬

‫‪ 230‬میلیون مترم ربع‬

‫مه م‌ترینکشورهایصادرکننده‬ ‫به ع ربستان سعودی‬

‫برگرفته از منابع مختلف‬

‫مه م‌ترین کشورهای صادرکننده‬ ‫به آمریکا‬

‫سهم واردات و فروش داخلی ع ربستان سعودی‬

‫کل مصرف‬

‫‪ 18‬میلیون مترم ربع‬

‫واردات‬

‫از نظر میزان و از لحاظ ارزش ‪ 51‬درصد افزایش داشت این به گونه ای است که‬ ‫واردات ار برزیل‪ ،‬پرو‪ ،‬کلمبیا و تایلند کاهش یافت‪.‬‬ ‫‪ 2 )15‬واردکننده و مصرف‌کننده بزرگ کاشی در جهان‪ ،‬فرانسه و آلمان‪ ،‬روند به‬ ‫نسبت مشابهی را در سال ‪ 2012‬طی کردند و تقاضای داخلی با اندکی سقوط در‬ ‫فرانسه با‪ 2/4‬درصد کاهش به‪ 123‬میلیون مترمربع و آلمان با‪ 1/7‬درصد کاهش‬ ‫به‪ 116‬میلیون مترمربع رسید‪ .‬میزان واردات در فرانسه با‪ 1/9‬درصد کاهش‪105‬‬ ‫میلیونمترمربعودرآلمانبا‪ 3/3‬درصدکاهشبه‪ 8/7‬میلیونمترمربعرسید‪.‬‬ ‫ایتالیا با برآورده کردن ‪ 39/4‬درصد از نیاز بازار کاشی فرانسه و ‪ 36/4‬درصد از نیاز‬ ‫بازار کاشی آلمان همچنان یکه‌تاز میدان است‪.‬‬ ‫‪ )16‬در میان بزرگ‌ترین تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان کاشــی در جهان‬ ‫روسیه گزارشی شامل باالترین نرخ رشــد برای تمام شاخص‌ها در سال ‪2012‬‬ ‫ارائه نمود‪ .‬میزان تولید این کشور با ‪ 13/2‬درصد افزایش از ‪ 18‬به ‪ 154‬میلیون‬ ‫مترمربع رسید‪ .‬فروش داخلی آن نیز با ‪ 14/3‬درصد افزایش به ‪ 142‬میلیون متر‬ ‫مربع ارتقاء یافت‪ .‬در پاسخ به این رشد‪ ،‬تقاضای محلی با ‪ 17/7‬درصد افزایش از‬ ‫‪ 181‬به ‪ 213‬میلیون مترمربع رسید‪ .‬میزان رشد واردات نیزبا ‪25‬درصد افزایش‬ ‫‪ 70‬میلیون مترمربع برآورد شد که ‪ 17‬میلیون مترمربع از اوکراین‪ 13 ،‬میلیون‬ ‫مترمربع از اسپانیا‪ 12 ،‬میلیون مترمربع از بالروس‪ 11 ،‬میلیون مترمربع از چین‬ ‫و‪ 6‬میلیون مترمربع از ایتالیا کل واردات این کشور را تأمین کردند‪ .‬‬

‫سهم واردات و فروش داخلی آلمان‬

‫‪ 116‬میلیون مترم ربع‬

‫فروش تولیدات داخلی‬

‫‪2010‬‬

‫‪2011‬‬

‫‪2012‬‬

‫‪36.0‬‬

‫‪39.2‬‬

‫‪43.7‬‬

‫مه م‌ترین کشورهای‬ ‫صادرکننده به آلمان‬

‫‪31.9‬‬

‫‪36.4‬‬

‫‪38.3‬‬

‫‪23.2‬‬

‫‪22.3‬‬

‫‪23.7‬‬

‫‪ .2‬چین‬

‫‪6.9‬‬

‫‪6.9‬‬

‫‪7.7‬‬

‫‪ .3‬ترکیه‬

‫‪8.3‬‬

‫‪8.1‬‬

‫‪6.8‬‬

‫‪ .4‬اسپانیا‬

‫‪2.8‬‬

‫‪2.9‬‬

‫*‪4.4‬‬

‫‪ .5‬جمهوری چک‬

‫‪3.4‬‬

‫‪3.8‬‬

‫‪3.6‬‬

‫‪ .6‬لهستان‬

‫‪5.6‬‬

‫‪3.6‬‬

‫‪2.8‬‬

‫‪5.4‬‬

‫‪2.2‬‬

‫‪1.8‬‬

‫‪ .8‬فرانسه‬

‫‪0.8‬‬

‫‪1.4‬‬

‫‪1.1‬‬

‫‪ .10‬استرالیا‬

‫‪ 28.5‬میلیون مترم ربع‬

‫‪ 87.5‬میلیون مترم ربع‬

‫‪ .1‬ایتالیا‬

‫‪ .7‬امارات متحده ع ربی‬ ‫‪ .9‬پرتغال‬

‫‪2010‬‬

‫‪2011‬‬

‫‪2012‬‬

‫‪39.7‬‬

‫‪42.3‬‬

‫‪42.2‬‬

‫‪10.7‬‬

‫‪9.7‬‬

‫‪7.9‬‬

‫‪7.0‬‬

‫‪8.3‬‬

‫‪7.7‬‬

‫‪6.2‬‬

‫‪6.7‬‬

‫‪7.1‬‬

‫‪7.0‬‬

‫‪7.4‬‬

‫‪6.9‬‬

‫‪3.3‬‬

‫‪4.1‬‬

‫‪4.5‬‬

‫‪3.1‬‬

‫‪3.6‬‬

‫‪3.5‬‬

‫‪3.4‬‬

‫‪3.0‬‬

‫‪2.6‬‬

‫‪-‬‬

‫‪1.6‬‬

‫‪1.5‬‬

‫‪0.7‬‬

‫‪0.6‬‬

‫‪-‬‬

‫منبع‪Industrieverband Keramische Fliesen und Platten :‬‬

‫گـــزيـده دنيـای سـراميـک‪ .‬شمـاره ‪/ 10‬‬

‫‪27 1392‬‬


‫گفت‌وگویاختصاصیگزیدهدنیایسرامیکبارییسهیاتمدیرهانجمنکاشیوسرامیکبرزیل(‪)ANFACER‬‬

‫افــزایش سـاخت‌وســاز‬ ‫محرک اصلی رشد برزیل‬

‫‪Brazil maintains a good pace‬‬ ‫‪Sabino Menduni - s.menduni@tiledizioni.it‬‬ ‫‪Following the outstanding results of 2011, the Brazilian ceramic tile industry maintained a slightly slower but steady pace in 2012‬‬ ‫‪and the first few months of 2013 and is expected to close the current year with further growth. The continued dynamism of this‬‬ ‫‪large South American market was particularly evident last March at Revestir in São Paulo, the most important home finishings‬‬ ‫‪exhibition in Latin America and one of the most representative trade fairs for the sector anywhere in the world.‬‬

‫بر اساس نتایج به دست آمده در سال ‪2011‬‬ ‫صنعت کاشی و سرامیک برزیل با رشدی کمی‬ ‫آهسته‌تر از قبل اما با روندی ثابت در سال ‪2012‬‬ ‫و اوایل ‪ 2013‬پیش رفت و انتظار می رود تا اواخر‬ ‫سال جاری با رشد بیشتری نیز همراه گردد‪ .‬پویایی‬ ‫مداوم در این بازار بزرگ آمریکای جنوبی به ویژه‬ ‫در نمایشگاه روستیر در ساو پاولو برزیل‪ ،‬بسیار‬ ‫مشهود بود‪ .‬این نمایشگاه یکی از برترین و مهم‌ترین‬ ‫نمایشگاه‌های محصوالت نهایی خانه در جهان به‬ ‫شمار می‌رود‪.‬‬

‫‪28‬‬

‫گـــزيـده دنيـای سـراميـک‪ .‬شمـاره ‪1392 / 10‬‬

‫‪Michael Rumpf Gail‬‬

‫مایکل رامپف که برای سومین دوره متوالی به‬ ‫عنوان رییس هیات مدیره ‪( ANFACER‬انجمن‬ ‫تولید‌کنندگان کاشی‪ ،‬سرامیک‪ ،‬چینی بهداشتی‬ ‫و محصوالت مرتبط) انتخاب شد‪ ،‬اعالم کرد‪« :‬این‬ ‫دوره از نمایشگاه روستیر ‪ )Revestir( 2013‬یکی‬ ‫از بهترین و پررونق‌ترین رویدادها در تاریخ برگزاری‬ ‫نمایشگاه محسوب می‌شود که از نظر مساحت‬ ‫(‪30‬درصد بیشتر از سال ‪ ،)2012‬غرفه‌داران (‪240‬‬ ‫تولید‌کننده سرامیک‌های کف و دیوار‪ ،‬سنگ‌های‬ ‫طبیعی‪ ،‬لمینیت‪ ،‬چوب‪ ،‬سیمان‪ ،‬شیشه و موزاییک‪ ،‬تجهیزات حمام‬


‫آشپزخانه و تجهیزات سرامیکی درکنار بزرگ‌ترین تولید‌کنندگان‬ ‫ماشین‌آالت ایتالیایی‪ ،‬سازماندهی شده توسط آچیماک و ‪ ICE‬با بیش‬ ‫از ‪ 48000‬نفر از متخصصین این صنعت از ‪ 54‬کشور و گردش مالی باال‬ ‫برآورد شده است‪.‬‬ ‫تو‌ساز نیز توجه ویژه‌ای به‬ ‫یازدهمین انجمن بین‌المللی معماری و ساخ ‌‬ ‫این نمایشگاه داشت‪ .‬این دوره از نمایشگاه روستیر پذیرای سخنرانانی‬ ‫همچون کنگو آرشیتکت شهیر ژاپنی‪ ،‬یوکیو یوشیموتو از طراحان برجسته‬ ‫در ژاپن‪ ،‬بریجیت لومن خالق وب‌سایت ‪ Designboom‬و ادوین هیت‬ ‫کوت منتقد معماری فایننشال تایمز نیز بود‪ .‬بازدیدکنندگان شامل‬ ‫گروه‌های طراحی و معماری‪ ،‬خریداران و بزرگ‌ترین و مهم‌ترین سازندگان‬ ‫کشور به همراه توزیع‌کنندگان مطرح بودند‪.‬‬ ‫بنا به گفته‌های رامپف‪ ،‬این ارقام‪ ،‬عالوه‌بر اعالم قدرت این نمایشگاه «هر‬ ‫تو‌ساز و بازار سرامیک در برزیل را نیز به نمایش‬ ‫ساله رونق صنعت ساخ ‌‬ ‫می‌گذارد‪.‬‬ ‫آنچه در پی آمده‪ ،‬گفت‌و‌گو با این مقام مسؤول است که تعصب خاصی‬ ‫نسبت به برگزاری نمایشگاه یاد شده دارد‪.‬‬ ‫گـزيده دنيای سـراميک‪ :‬سالمت صنعت کاشی و سرامیک برزیل را‬ ‫چگونه ارزیابی م ی‌کنید؟‬ ‫مایکل رامپف‪ :‬برزیل جایگاه خود را در میان بزرگ‌ترین‌های اقتصاد‬

‫جهان تقویت کرده است‪ .‬در این فرآیند توسعه‪ ،‬می‌توان گفت صنعت‬ ‫ساخت‌و‌ساز به نوبه خود یکی از مهم‌ترین دالیل رشد بازار کاشی و‬ ‫سرامیک این کشور شده است‪.‬‬ ‫طی ‪ 5‬سال گذشته فروش داخلی ‪ 37‬درصد افزایش یافته است که‬ ‫این خود بیانگر وجود پتانسیل ویژه در بخش یاد شده می‌باشد‪ .‬حتی‬ ‫در سال ‪ 2012‬برزیل جایگاه خود را به عنوان دومین تولید‌کننده و‬ ‫مصرف‌کننده بزرگ در جهان ( با تولید ‪ 865/9‬میلیون مترمربع از ‪1004‬‬ ‫میلیون مترمربع ظرفیت ) تثبیت نمود‪.‬‬ ‫فروش داخلی نیز به ‪ 803/3‬میلیون مترمربع رسید و پیش‌بینی می‌شود‬ ‫که در سال ‪ 2013‬این میزان ‪ 6‬درصد افزایش داشته باشد‪ .‬برآوردهای‬

‫مثبت اعالم شده‪ ،‬بر اساس عوامل مختلفی تخمین زده شده‌اند‪ .‬که بعضی از‬ ‫عوامل شامل‪ :‬افزایش درآمد‪ ،‬اشتغال و دسترسی به اعتبارات بیشترحاصل‬ ‫از افزایش تقاضا در صنعت ساخت‌و‌ساز و برنامه‌های دولت در بازار مسکن‬ ‫که بر اساس کاهش کمبود مسکن و ضمانت مالکیت خانه است‪ .‬همچنین‬ ‫با انجام پروژه‌های زیرساختی مربوط به جام جهانی ‪ 2014‬و المپیک ‪2016‬‬ ‫که تا پایان ‪ 2013‬باید تکمیل شوند‪ ،‬انتظار می‌رود صنعت سرامیک با‬ ‫بهره‌مندی از سرمایه‌گذاری‌های جدید بتواند تجهیزات تولیدی خود را نیز‬ ‫بهبود بخشد‪.‬‬ ‫گـزيده دنيای سـراميک‪ :‬در مورد صادرات چطور؟‬ ‫رامپف‪ :‬استراتژی ما تمرکز بر توسعه بازارهای بین‌المللی است‪ .‬در سال‬

‫‪ 2012‬کاشی برزیل به ‪ 113‬کشور جهان صادر شد‪ 58/8( .‬میلیون‬ ‫مترمربع) که بازار عمده برزیل را ایاالت متحده آمریکا تشکیل می‌دهد‪.‬‬ ‫البته این آمار و ارقام با توجه به فناوری‌های موجود در برزیل هنوز اندک‬ ‫است و انتظار می‌رود در آینده محصوالتی با طراحی‌های منحصربه‌فرد و با‬ ‫کیفیت بیشتر روانه بازار گردد‪.‬‬ ‫برخی از شرکت‌های ما هنوز با فرهنگ صادرات بیگانه هستند انجمن ما‬ ‫می‌تواند برای راهی کردن آنان در تجارت بین‌المللی نقش بسیار مهمی را‬ ‫ایفا نماید‪.‬‬ ‫به عنوان مثال همکاری‌های ما با حمایت ‪ APEX‬نشان می‌دهد تا چه‬ ‫اندازه می‌توانیم در ترویج و مشارکت بین‌المللی مؤثر باشیم‪ .‬در سال ‪2013‬‬ ‫نیز حضور در نمایشگاه‌های بزرگی مانند سویساما‪ ،‬کاورینگز‪ ،‬چرسای و‬ ‫کاساکر در شیلی از مهم‌ترین رویداد‌های این صنعت بود که منجر به تقویت‬ ‫محصوالت ملی و گسترش بازارمان گردید‪.‬‬ ‫واضح است که از سرگیری تجارت بین‌المللی ‪ -‬به سمت تعادل اقتصادی در‬ ‫جهان ‪ -‬عامل بسیار مهمی در افزایش صادرات و توسعه روند بهبود صنعت‬ ‫کاشی و سرامیک از طریق سرمایه گذاری در بخش نوآوری و افزایش‬ ‫کیفیت و رقابت می‌باشد‪ .‬همچنین رقابت ناعادالنه بعضی از کشورهای‬ ‫آسیایی نیز بدون شک یکی از موانع رشد بازار بین‌المللی برای بسیاری از‬ ‫کشورهای برتر تولید‌کننده کاشی و سرامیک است‪.‬‬ ‫گـــزيـده دنيـای سـراميـک‪ .‬شمـاره ‪/ 10‬‬

‫‪29 1392‬‬


‫گـزيده دنيای سـراميک‪ :‬امــروزه‬ ‫مصـرف‌کننـدگان بـرزیلی بـه‬ ‫کدام یک از محصـوالت‪ ،‬بیشتر‬ ‫عالقه‌مندند؟‬ ‫دامپف‪ :‬به طور طبیعی‪ ،‬بازار‬

‫گـزيده دنيای سـراميک‪:‬‬

‫سرمای ه‌گذاری‌های جدید شما در‬ ‫کدام بخش‌ها متمرکز شده‌اند؟‬ ‫رامپف‪ :‬برخی از شرکت‌های بزرگ‬

‫با سرمایه‌گذاری در ساخت‌و‌ساز‬ ‫در مناطق دیگر کشور‪ ،‬عالوه بر‬ ‫رونق آن‌ها‪ ،‬در کاهش هزینه‌های‬ ‫حمل‌و‌نقل و تدارکات نقش بسیار‬ ‫مؤثری ایفا کرده‌اند‪.‬‬ ‫بدیهی است فناوری دیجیتال با‬ ‫گسترش بیشتر‪ ،‬افزایش طیف‬ ‫محصوالت‪ ،‬خالقیت حیرت‌انگیز‬ ‫پتانسیل و توانایی باال اقدام به‬ ‫بازتولید مواد طبیعی مانند سنگ‬ ‫و چوب نموده است‪.‬‬ ‫گـزيده دنيای سـراميک‪ :‬درخصوص رویکرد صنعت به تولیدات سازگار‬ ‫با محی ط‌زیست چه نظری دارید؟‬ ‫رامپف‪ :‬برزیل دارای یکی از دقیق ترین و پیچیده‌ترین سیستم‌های‬

‫حقوقی در رابطه با محیط‌زیست است‪ .‬بنابراین سازگاری با محیط‌زیست‬ ‫یک نگرانی عمده در تمام بخش‌های تولیدی در کشور برزیل است‪.‬‬ ‫در بخش سرامیک نیز مبحث سازگاری با محیط‌زیست در تمام‬ ‫قسمت‌های صنعت شامل انواع فرآیندها و فناوری‌ها و محصوالت نهایی‬ ‫گنجانده شده است‪ .‬بسیاری از تولید‌کنندگان برزیلی هم اکنون دارای‬ ‫گواهینامه ‪( ISO 14001‬گواهینامه استاندارد سازگاری با محیط‌زیست)‬ ‫هستند و قوانینی مانند کاهش استفاده از مواد خام‪ ،‬کاهش انتشار‬ ‫‪ CO2‬و بازیافت که به طور فزاینده‌ای موجب به حداقل رساندن آثار‬ ‫مخرب بر محیط‌زیست می‌شوند‪ ،‬نیز در این صنعت به تصویب رسیده‌اند‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬نشست‌های درخصوص امکان‌سنجی و تصویب پروژه‌های‬ ‫جدیدی مانند تولید و بازیافت انرژی‪ ،‬انرژی پاک و بهره‌گیری از انرژی‬ ‫آب نیز انجام داده‌ایم‪.‬‬

‫روزبه‌روز در حال تکامل است و‬ ‫مصرف‌کنندگان با دقت و توجه‬ ‫بیشتـری روند تولیـدات جهانـی‬ ‫را دنبــال می‌کننــد‪ .‬می‌تــوان‬ ‫گفت بیشتر متقاضیان خواهــان‬ ‫محصوالتی متناسب با رویکرد‬ ‫جهان و عمال بادوام و کیفیت کافی‬ ‫هستند‪ .‬طیف بسیار گسترده‌ای از‬ ‫محصوالت نیز جهت به کارگیری‬ ‫انـــواع برنامه‌های کاربـــردی و‬ ‫پروژه‌های معماری بزرگ از طریق فروشگاه‌ها در دسترسند‪.‬‬ ‫گـزيده دنيای سـراميک‪ :‬صنعت سرامیک برزیل امروزه با چه موانعی‬ ‫روبروست؟‬ ‫رامپف‪ :‬اگرچه صنعت کاشی و سرامیک برزیل رشد قابل توجهی در‬

‫سال‌های اخیر داشته است‪ ،‬اما در حال حاضر افزایش هزینه های عملیاتی و‬ ‫کاهش ظرفیت‌های رقابتی‪ ،‬بزرگ‌ترین مانعی است که کارخانه‌های بزرگ‬ ‫تولید که از آخرین فناوری‌های روز استفاده می‌کنند با آن‌ها روبه‌رو هستند‪.‬‬ ‫برای مثال‪ ،‬هزینه‌های ناشی از زیرساخت‌های نیمه‌کاره امروزه یکی از‬ ‫بزرگ‌ترین نگرانی‌های این صنعت می‌باشد‪.‬‬ ‫برزیل امروز در رابطه با امور تدارکات‪ ،‬حمل‌و‌نقل و بنادر یکی از‬ ‫پرهزینه‌ترین کشورهای جهان است‪ .‬یکی از معضالت عمده در صنعت‬ ‫برزیل هزینه‌های باالی مصرف انرژی و گاز طبیعی در این کشور است‪.‬‬ ‫درجهت رفع چنین موانعی‪ ،‬همچنین برای دستیابی به شرایطی مطلوب‌تر‬ ‫تشکیل یک کمیته اختصاصی در بخش گاز و انرژی در صدر دستور کار‬ ‫ ‬ ‫انجمن قرار دارد‪.‬‬

‫صنعت و بازار کاشی سرامیکی برزیل‬

‫ظرفیت تولید‬ ‫درصد تغییرات نسبت به سال قبل‬ ‫تولید‬

‫درصد تغییرات نسبت به سال قبل‬

‫صادرات‬

‫درصد تغییرات نسبت به سال قبل‬

‫واردات‬

‫درصد تغییرات نسبت به سال قبل‬

‫مصرف داخلی‬

‫درصد تغییرات نسبت به سال قبل‬ ‫منبع‪ / Anfacer :‬مقادیر به میلیون مترمربع می‌باشد‪.‬‬

‫‪30‬‬

‫‪2006‬‬

‫‪2007‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪2010‬‬

‫‪2011‬‬

‫‪2012‬‬

‫‪2013‬‬ ‫(تخمینی)‬

‫‪672.4‬‬

‫‪712.3‬‬

‫‪782.0‬‬

‫‪817.0‬‬

‫‪875.2‬‬

‫‪986.6‬‬

‫‪1,004.0‬‬

‫‪1,034.1‬‬

‫‪-‬‬

‫‪5.9‬‬

‫‪9.8‬‬

‫‪4.5‬‬

‫‪7.1‬‬

‫‪12.7‬‬

‫‪1.8‬‬

‫‪3.0‬‬

‫‪594.2‬‬

‫‪637.1‬‬

‫‪713.4‬‬

‫‪714.9‬‬

‫‪753.5‬‬

‫‪844.3‬‬

‫‪865.9‬‬

‫‪897.3‬‬

‫‪4.6‬‬

‫‪7.2‬‬

‫‪12.0‬‬

‫‪0.2‬‬

‫‪5.4‬‬

‫‪12.1‬‬

‫‪2.6‬‬

‫‪3.6‬‬

‫‪114.5‬‬

‫‪102.1‬‬

‫‪81.4‬‬

‫‪60.7‬‬

‫‪57.2‬‬

‫‪60.1‬‬

‫‪58.8‬‬

‫‪61.4‬‬

‫‪0.4‬‬

‫‪-10.8‬‬

‫‪-20.3‬‬

‫‪-25.5‬‬

‫‪-5.8‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪-2.0‬‬

‫‪4.4‬‬

‫‪2.1‬‬

‫‪5.5‬‬

‫‪11.1‬‬

‫‪11.7‬‬

‫‪23.3‬‬

‫‪40.9‬‬

‫‪40.9‬‬

‫‪39.5‬‬

‫‪75.0‬‬

‫‪161.9‬‬

‫‪101.8‬‬

‫‪5.4‬‬

‫‪99.1‬‬

‫‪75.5‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-3.4‬‬

‫‪483.6‬‬

‫‪534.7‬‬

‫‪605.4‬‬

‫‪644.5‬‬

‫‪699.6‬‬

‫‪774.7‬‬

‫‪803.3‬‬

‫‪839.4‬‬

‫‪9.2‬‬

‫‪10.6‬‬

‫‪13.2‬‬

‫‪6.5‬‬

‫‪8.6‬‬

‫‪10.7‬‬

‫‪3.7‬‬

‫‪4.5‬‬

‫گـــزيـده دنيـای سـراميـک‪ .‬شمـاره ‪1392 / 10‬‬


‫بـرتـري تكنـولـوژي ايتاليايـي‬ ‫‪Italian technology maintains‬‬ ‫‪its leadership‬‬

‫‪Luca Baraldi, ufficio studi Acimac - studi@acimac.it‬‬

‫‪Following strong turnover growth in 2011 (+26.2%) with values returning to pre-crisis levels, in 2012 the Italian ceramic machin‬‬‫‪ery industry saw a 4.4% fall in turnover from 1,745 million to 1,667 million euro. This “technical bump”, as Acimac’s chairman‬‬ ‫‪Fabio Tarozzi defined it during the press conference at which the figures from the 21st national statistical survey were un‬‬‫‪veiled, does not affect the overall situation, which remains substantially positive.‬‬ ‫‪The contraction is almost entirely due to the sharp fall in sales in two strategic markets: China, whose economy is slowing, and‬‬ ‫‪Iran, where international sanctions have made technology exports much more difficult in spite of buoyant demand.‬‬

‫پس از رشد چشمگیر ‪ 26/2‬درصدی گردش مالي در سال ‪ 2011‬و‬ ‫بازگشت ارزش ها به سال‌هاي قبل از ركود اقتصادي‪ ،‬در سال ‪2012‬‬ ‫صنعت ماشين‌آالت سراميك ايتاليا شاهد رکودی ‪ 4/4‬درصدي بود‬ ‫چنان که گردش مالي آن از ‪ 1745‬به ‪ 1667‬ميليون يورو كاهش يافت‪.‬‬ ‫فابيو تاروتزي رييس انجمن كاشي و سراميك ايتاليا ‪ ACIMAC‬در‬ ‫كنفرانس مطبوعاتي خود درخصوص اعالم عمومی بیست و یکمین‬ ‫آمار ملی این صنعت‪ ،‬با بیان این که دست‌اندازهاي تكنيكي موجود‬ ‫در صنعت کاشی سرامیک به طور كلي تأثير چنداني بر رشد آن ندارد‬ ‫گفت‪ :‬روند رشد را همچنان مثبت ارزيابي می‌کنیم‪.‬‬ ‫وی‪،‬فشار اقتصادی در ایتالیا را ناشی از افت شدید فروش در دو بازار‬ ‫استراتژیک دانست و افزود‪ :‬چین با رشد کند اقتصادی خود تأثیرات‬ ‫فراوانی بر بازار جهانی و ایتالیا داشت‪ .‬ضمن آن که تحریم‌های بین‌المللی‬ ‫در ایران که صادرات فناوری را به رغم افزایش تقاضا با سختی‌هایی‬

‫مواجه نمود‪ ،‬در این میان نقش بسزایی داشت‪« .‬تاروتزی» تصریح کرد‪:‬‬ ‫صادرات فناوری ایتالیا در مجموع ‪ 7/4‬درصد سقوط کرد و از ‪1391‬‬ ‫میلیون یورو در سال ‪ 2011‬به ‪ 1288‬میلیون یورو رسید‪.‬‬ ‫با وجود کاهش گردش مالی‪ ،‬ایتالیا همچنان با حضور خود در بازارهای‬ ‫جهانی به عنوان ارائه‌کننده تکنولوژی برتر باقی ماند‪.‬‬ ‫رشد بازار داخلی ایتالیا مثبت ارزیابی شد و با ‪ 7/3‬درصد افزایش از ‪353‬‬ ‫میلیون یورو در سال ‪ 2011‬به ‪ 379‬میلیون یورو در سال جاری رسید‪.‬‬ ‫همچنین رشد نرخ فروش داخلی دومین شاخص روبه رشد گزارش شد‬ ‫ولی هنوز تا رسیدن به رقم پیش از بحران (‪-22/6‬درصد) در سال ‪2008‬‬ ‫فاصله زیادی دارد‪ .‬با این حال تاروتزی اذعان داشت صنعت کاشی و‬ ‫سرامیک ایتالیا با سرمایه‌گذاری هدفمند‪ ،‬قادر است با بحران موجود در‬ ‫بازار مقابله نماید و امکان دستیابی به این مهم از سویی در صورت تمرکز بر‬ ‫افزایش تولید و بهره‌وری (به ویژه بهره‌وری انرژی) و از سوی دیگر پذیرش‬

‫جدول ‪ -1‬گردش مالی صنعت ماشی ن‌آالت سرامیکی ایتالیا‬ ‫‪2008‬‬

‫درصد تغییرات‬ ‫‪ 2008‬نسبت به‬ ‫‪2007‬‬

‫‪2009‬‬

‫درصد تغییرات‬ ‫‪ 2009‬نسبت به‬ ‫‪2008‬‬

‫‪2010‬‬

‫درصد تغییرات‬ ‫‪ 2010‬نسبت به‬ ‫‪2009‬‬

‫‪2011‬‬

‫درصد تغییرات‬ ‫‪ 2011‬نسبت به‬ ‫‪2010‬‬

‫‪2012‬‬

‫درصد تغییرات‬ ‫‪ 2012‬نسبت به‬ ‫‪2011‬‬

‫کل گردش مالی‬

‫‪1,852.6‬‬

‫‪-4.4‬‬

‫‪1,283.3‬‬

‫‪-30.7‬‬

‫‪1,377.5‬‬

‫‪7.3‬‬

‫‪1,744.8‬‬

‫‪26.6‬‬

‫‪1,667.4‬‬

‫‪-4.4‬‬

‫در ایتالیا‬

‫‪490‬‬

‫‪-11.1‬‬

‫‪336.2‬‬

‫‪-31.4‬‬

‫‪320.7‬‬

‫‪-4.6‬‬

‫‪353.3‬‬

‫‪10.2‬‬

‫‪379.2‬‬

‫درصد (‪)%‬‬

‫‪26.5‬‬

‫صادرات‬

‫‪1,362.5‬‬

‫درصد (‪)%‬‬

‫‪73.5‬‬

‫‪26,2‬‬ ‫‪-1.7‬‬

‫‪947.1‬‬

‫منبع‪ / ACIMAC :‬ارزش‌ها به میلیون یورو می‌باشد‪.‬‬

‫‪32‬‬

‫گـــزيـده دنيـای سـراميـک‪ .‬شمـاره ‪1392 / 10‬‬

‫‪73.8‬‬

‫‪23.3‬‬ ‫‪-30.5‬‬

‫‪1,056.8‬‬ ‫‪76.7‬‬

‫‪20.3‬‬ ‫‪11.6‬‬

‫‪1,391.50‬‬ ‫‪79.7‬‬

‫‪22.7‬‬ ‫‪31.7‬‬

‫‪1,288.2‬‬ ‫‪77.3‬‬

‫‪7.3‬‬

‫‪-7.4‬‬


‫فناوری‌های جدید در‬ ‫فرآیندهای تولید که‬ ‫توسط تولید‌کنندگان‬ ‫بزرگ ارائه می‌شود (به‬ ‫ویژه فناوری دیجیتال)‬ ‫امکان‌پذیر است که به‬ ‫ناچار موجب افزایش‬ ‫تقاضا در بازار خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫اتحادیه اروپا برترین‬ ‫بازار صادرات جهان‬

‫بازار صادرات اتحادیه‬ ‫اروپا باوجود کاهش‬ ‫نسبت به سال ‪2011‬‬ ‫همچنان به عنوان‬ ‫بخش کلیــدی باقــی‬ ‫ماند و کاهش فروش‬ ‫در بسیاری از مناطق‬ ‫مختلف جغــرافیایــی‬ ‫بازارهای هدف رویکرد‬ ‫متنوعی داشت‪.‬‬ ‫پس از گذشت چندین‬ ‫سال‪ ،‬اتحادیه اروپا با‬ ‫فروش ‪ 221/5‬میلیون‬ ‫یورو یعنی ‪ 6‬درصد‬ ‫پاییـن‌تـــر از ‪)2011‬‬ ‫‪ 17/2‬درصـــد از کل‬ ‫گردش مالی صادرات را‬ ‫به خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫آسیا نیز (به استثنای‬ ‫چین) با روندی به‬ ‫نسبت ثابت ‪1/5‬درصد‬ ‫کاهش در مقایسه با‬

‫جدول ‪ -2‬گردش مالی‌صادرات بر حسب مناطق جغرافیایی‬ ‫‪2010‬‬

‫‪2011‬‬

‫‪2012‬‬

‫درصد از کل درصد تغییرات ‪2012‬‬ ‫نسبت به ‪2011‬‬ ‫صادرات ‪2012‬‬

‫اتحادیه اروپا‬

‫‪185.9‬‬

‫‪235.7‬‬

‫‪221.5‬‬

‫‪17.2‬‬

‫‪-6.0‬‬

‫آسیا (به جز چین)‬

‫‪145.0‬‬

‫‪215.7‬‬

‫‪212.4‬‬

‫‪16.5‬‬

‫‪-1.5‬‬

‫خاورمیانه‬

‫‪150.4‬‬

‫‪284.8‬‬

‫‪208.3‬‬

‫‪16.2‬‬

‫‪-26.9‬‬

‫آفریقا‬

‫‪117.9‬‬

‫‪107.2‬‬

‫‪170.2‬‬

‫‪13.2‬‬

‫‪+58.8‬‬

‫اروپای شرقی‬ ‫(خارج از اتحادیه اروپا)‬

‫‪81.7‬‬

‫‪122.6‬‬

‫‪160.3‬‬

‫‪12.4‬‬

‫‪+30.7‬‬

‫آفریقای مرکزی و جنوبی‬

‫‪129.3‬‬

‫‪165.6‬‬

‫‪147.9‬‬

‫‪11.5‬‬

‫‪-10.7‬‬

‫آمریکای شمالی‬

‫‪42.0‬‬

‫‪91.6‬‬

‫‪100.4‬‬

‫‪7.8‬‬

‫‪9.6‬‬

‫چین ‪ -‬تایوان‬

‫‪203.7‬‬

‫‪164.3‬‬

‫‪66.3‬‬

‫‪5.1‬‬

‫‪-59.7‬‬

‫‪0.9‬‬

‫‪3.9‬‬

‫‪0.9‬‬

‫‪0.1‬‬

‫‪-75.9‬‬

‫‪1,056.8‬‬

‫‪1,391.5‬‬

‫‪1,288.2‬‬

‫‪100.0‬‬

‫‪-7.4%‬‬

‫اقیانوسیه‬ ‫کل‬

‫منبع‪ / ACIMAC :‬ارزش‌ها به میلیون یورو می‌باشد‪.‬‬

‫شکل ‪ -1‬گردش مالی‌صادرات بر حسب مناطق جغرافیایی‬

‫سال ‪ 2011‬و فروش‬ ‫‪ 212/4‬میلیون یورو‬ ‫‪ 16/5‬درصـــد از کل‬ ‫صادرات جهان را به خود‬ ‫اختصاص داد و در رده‬ ‫دوم جای گرفت‪.‬‬ ‫وجود برخی مشکالت در‬ ‫بازار ایران و درگیری‌های‬ ‫سوریه‪ ،‬یکی از دالیل‬ ‫عمـده سقــوط شدیـد‬ ‫صادرات در خاورمیانــه‬ ‫(‪ -26/9‬درصد) بود که‬ ‫موجب شد این منطقه‬ ‫مقام برترین صادرکننده‬ ‫جهان را که در سال‬ ‫‪ 2011‬به دست آورده‬ ‫بـود‪ ،‬از دست بدهـد‪.‬‬ ‫منطقـه خاورمیانـه بــا‬ ‫کاهش گردش مالی از‬ ‫‪ 285‬به ‪ 208‬میلیون‬ ‫یورو‪ ،‬با ‪ 16/2‬درصـد‬ ‫مقام سومین صادرکننده‬ ‫جهــان را بــه خـــود‬ ‫اختصاص داد‪.‬‬ ‫در مقابل‪ ،‬آفریقا (اغلب‬ ‫کشــورهـای آفریقــای‬ ‫شمالی) با فروش ‪170‬‬ ‫میلیون یورو‪13/2 ،‬درصد‬ ‫از کل گـردش مـالی‬ ‫جهان و بیشترین رشد‬ ‫یعنـی ‪ +5 8 /8‬د ر صــد‬ ‫جایگاه چهارم را به خود‬ ‫اختصاص داد‪.‬‬ ‫میــزان فــــروش در‬

‫گـــزيـده دنيـای سـراميـک‪ .‬شمـاره ‪/ 10‬‬

‫‪33 1392‬‬


‫کشورهای خارج ار اتحادیه اروپا (بیشتر شرق اروپا) نیز از ‪ 122/6‬به‬ ‫‪ 160/3‬میلیون یورو در سال ‪ 2012‬افزایش یافت و ‪ 12/4‬درصد از کل‬ ‫سهم صادرات جهان را به خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫آمریکای مرکزی و جنوبی نیز با کاهش ‪ 10‬درصدی صادرات و میزان‬ ‫فروش ‪ 148‬میلیون یورو (‪11/5‬درصد از کل سهم صادرات جهان) در‬ ‫مقایسه با ‪ 2011‬از مقام چهارم جهان به ششم تنزل کرد‪.‬‬ ‫آمریکای شمالی پس از یک عملکرد قوی در سال ‪ ،2011‬که رشد ‪ 2‬برابری‬ ‫را برای خود رقم زده بود (از ‪ 42‬به ‪ 92‬میلیون یورو) با رشد ‪ 9/6‬درصدی و‬ ‫میزان فروش ‪ 100/4‬میلیون یورو مقام بعدی را از آن خود ساخت‪.‬‬ ‫کشورهای چین و تایوان نیز به قعر جدول رتبه‌بندی سقوط کردند‪ .‬به‬ ‫گونه‌ای که میزان صادرات این مناطق پس از سقوط اولیه در سال قبل‬ ‫یعنی ‪-19‬درصد‪ ،‬با رکود شدید ‪ 59/7‬درصدی در سال ‪ ،2012‬از ‪164‬‬ ‫به ‪ 66‬میلیون یورو کاهش یافت‪ .‬این در حالی است که دو سال پیش‬ ‫مناطق با میزان فروش ‪ 203‬میلیون یورو جزو برترین صادرکنندگان‬ ‫منطقه محسوب می‌شدند‪.‬‬ ‫«تاروتزی»‪ ،‬همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی دولت چین‬ ‫در جهت محدود کردن وام‌ها و تأثیر آن بر آمار منفی به دست آمده‬ ‫کاهش رشد اقتصاد چین را تا حد زیادی نتیجه تصویب قوانین سفت و‬ ‫سخت واردات کاال از چین توسط کشورهای غربی می‌داند‪.‬‬

‫«پائولو گامبولی» مدیر انجمن کاشی و سرامیک ایتالیا (‪ )Acimac‬نیز‬ ‫در این مراسم با اشاره به انتقال رکورد فروش از یک نقطه از کره‌زمین به‬ ‫نقطه دیگر و جبران زیان چین و خاورمیانه توسط آفریقا‪ ،‬اروپای شرقی و‬ ‫آمریکای شمالی‪ ،‬گفت‪ :‬این آمار در حقیقت گویای ایجاد تعادل در جهان‬ ‫و شکست یکنواختی روند رشد صادرات و جلوگیری از انحصار آن در یک‬ ‫منطقه جغرافیایی است‪ .‬فابیو تاروتزی‪ ،‬نیز اشاره کرد‪ :‬رقابت در زمینه‬ ‫فناوری از سوی چین‪ ،‬خود موجب افت فروش ماشین‌آالت ایتالیا در این‬ ‫کشور شد‪.‬‬ ‫مشتریان‬

‫رکود گردش مالی صنعت ماشین‌آالت کاشی و سرامیک ایتالیا در بخش‬ ‫مشتریان مانند سال قبل باقی ماند‪.‬‬ ‫بخش ماشین‌آالت یک بار دیگر با مجموع گردش مالی ‪ 1325‬میلیون‬ ‫یورو‪ 79/5 ،‬درصد از کل حجم معامالت را به خود اختصاص داد (‪-5/7‬‬ ‫درصد)‪ .‬سهم قابل توجهی نیز به صادرات اختصاص یافت‪ 983( .‬میلیون‬ ‫یورو) که با وجود کاهش ‪ 10/3‬درصدی در سال ‪ 76/3 ،2011‬درصد از کل‬ ‫بخش را دربرگرفت‪.‬‬ ‫بازار ایتالیا نیز به خوبی گسترش یافت و پس از تثبیت در سال ‪ 2011‬با‬ ‫رشد ‪ 10/3‬درصدی به ‪ 342/3‬میلیون یورو افزایش یافت‪.‬‬

‫جدول ‪ -3‬گردش مالی و تغییرات آن بر حسب نوع ماشین در صنعت سرامیک‬ ‫فروش در ایتالیا‬ ‫نوع تولید‬ ‫کاش ی‌ها‬

‫درصد ارزش‬

‫رس‌های صنعتی‬

‫درصد ارزش‬

‫ظروف چینی‬ ‫درصد ارزش‬

‫چینی بهداشتی‬

‫درصد ارزش‬

‫دیرگدازها‬

‫درصد ارزش‬

‫سایر سرامی ک‌ها‬ ‫درصد ارزش‬ ‫کل‬

‫درصد ارزش‬

‫‪2011‬‬ ‫‪310.2‬‬

‫‪342.3‬‬

‫‪87.8‬‬

‫‪90.3‬‬

‫‪18.5‬‬

‫‪19‬‬

‫‪5.2‬‬

‫‪5‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1.7‬‬

‫‪0.6‬‬

‫‪0.5‬‬

‫‪10.2‬‬

‫‪8.9‬‬

‫‪2.9‬‬

‫‪2.3‬‬

‫‪4.8‬‬

‫‪4‬‬

‫‪1.4‬‬

‫‪1.1‬‬

‫‪7.7‬‬

‫‪3.2‬‬

‫‪2.2‬‬

‫‪0.9‬‬

‫‪353.3‬‬

‫‪379.2‬‬

‫‪100‬‬

‫‪100‬‬

‫منبع‪ / ACIMAC :‬ارزش‌ها به میلیون یورو می‌باشد‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫‪2012‬‬

‫گـــزيـده دنيـای سـراميـک‪ .‬شمـاره ‪1392 / 10‬‬

‫صادرات‬ ‫درصد‬ ‫تغییرات‬ ‫‪10.3‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪-12.5‬‬ ‫‪-12.6‬‬ ‫‪-15.3‬‬ ‫‪-58.1‬‬ ‫‪7.3‬‬

‫‪2012‬‬

‫‪2011‬‬ ‫‪1,095.8‬‬

‫‪983‬‬

‫‪78.8‬‬

‫‪76.3‬‬

‫‪113.5‬‬

‫‪130‬‬

‫‪8.2‬‬

‫‪10.1‬‬

‫‪26‬‬

‫‪26.2‬‬

‫‪1.9‬‬

‫‪2‬‬

‫‪51.5‬‬

‫‪60.8‬‬

‫‪3.7‬‬

‫‪4.7‬‬

‫‪47.1‬‬

‫‪39.3‬‬

‫‪3.4‬‬

‫‪3.1‬‬

‫‪57.5‬‬

‫‪48.9‬‬

‫‪4.1‬‬

‫‪3.8‬‬

‫‪1,391.5‬‬

‫‪1,288.2‬‬

‫‪100‬‬

‫‪100‬‬

‫کل گردش مالی‬ ‫درصد‬ ‫تغییرات‬ ‫‪-10.3‬‬ ‫‪14.5‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪18.1‬‬ ‫‪-16.6‬‬ ‫‪-14.9‬‬ ‫‪-7.4‬‬

‫‪2012‬‬

‫‪2011‬‬ ‫‪1,406.1‬‬

‫‪1,325.3‬‬

‫‪80.6‬‬

‫‪79.5‬‬

‫‪132‬‬

‫‪149‬‬

‫‪7.6‬‬

‫‪8.9‬‬

‫‪28‬‬

‫‪27.9‬‬

‫‪1.6‬‬

‫‪1.7‬‬

‫‪61.6‬‬

‫‪69.7‬‬

‫‪3.5‬‬

‫‪4.2‬‬

‫‪51.9‬‬

‫‪43.4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪2.6‬‬

‫‪65.2‬‬

‫‪52.2‬‬

‫‪3.7‬‬

‫‪3.1‬‬

‫‪1,744.8‬‬

‫‪1,667.4‬‬

‫‪100‬‬

‫‪100‬‬

‫درصد‬ ‫تغییرات‬ ‫‪-5.7‬‬ ‫‪12.9‬‬ ‫‪-0.3‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪-16.4‬‬ ‫‪-20‬‬ ‫‪-4.4‬‬


‫تولید ماشین‌آالت آجر و کاشی‌های سقف ‪ 12/9‬درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫البته هنوز تا رسیدن به آمار پیش از بحران در سال ‪ 2008‬راه درازی‬ ‫باقی است‪ 42/2( .‬درصد کمتر از مدت زمان یاد شده است)‪ .‬این بخش‬ ‫با ایجاد گردش مالی ‪ 149‬میلیون یورو در سال ‪ 2012‬یعنی ‪ 8/9‬درصد‬ ‫از کل گردش مالی و سهم بزرگی از گردش مالی صادارت (‪87/2‬درصد)‬ ‫به میزان ‪ 130‬میلیون یورو (‪14/5‬درصد بیشتر از ‪ )2011‬را به خود‬ ‫اختصاص داد‪ .‬اما فروش داخلی همچنان ضعیف باقی ماند و پس از‬ ‫سقوط شدید‪ ،‬تنها ‪2/8‬درصد در سال ‪ 2012‬افزایش یافت‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬توضیح داد‪ :‬پس از آن به بخش ماشین‌آالت تولید چینی بهداشتی‬ ‫با گردش مالی ‪ 69/7‬میلیون یورو (‪13‬درصد بیشتر از ‪ )2011‬می‌رسیم‪.‬‬ ‫این بخش شامل ‪ 87/2‬درصد صادرات(‪ 61‬میلیون یورو‪+18 ،‬درصد) و‬ ‫در واقع جبرانی بود برای سقوط ‪ 12/6‬درصدی در بازار ایتالیا بود‪ .‬با‬ ‫این حال ارقام همچنان بسیار پایین‌تر از ارزش‌های پیش از بحران است‬ ‫(‪31/9‬درصد پایین تر از ‪.)2008‬‬ ‫در نهایت به ترتیب فروش ماشین‌آالت تولید انواع سرامیک با ‪52/2‬‬ ‫میلیون یورو (‪20‬درصد پایین‌تر از ‪ ،)2011‬ماشین‌آالت تولید مواد‬

‫نسوز (‪ 43/4‬میلیون یورو‪16/4 ،‬درصد کاهش) و ماشین‌آالت تولید چینی‬ ‫مظروف (‪ 27/9‬میلیون یورو‪0/3 ،‬درصد کاهش) قرار می‌گیرند‪.‬‬ ‫ثبات نسبی در گردش مالی ماشی ن‌آالت‬

‫به گفته تاروتزی‪ ،‬سهم گردش مالی تولیدشده از انواع ماشین‌آالت به‬ ‫نسبت ثابت ماند و گردش مالی ماشین‌آالت شکل‌دهی مواد سرامیکی‬ ‫‪19/8‬درصد‪ ،‬ماشین‌آالت لعاب‌زنی (‪18/8‬درصد)‪ ،‬ماشین‌آالت پخت‬ ‫(‪12‬درصد)‪ ،‬ماشین‌آالت آماده‌سازی زمین (‪11/4‬درصد)‪ ،‬ماشین‌آالت‬ ‫تولید محصوالت نهایی (‪6/7‬درصد) و قالب‌زنی (‪5/6‬درصد) گزارش شد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به این که در مقایسه با سال ‪ ،2011‬رتبه‌بندی‌ها تغییرات چندانی‬ ‫نداشت‪ ،‬افزود‪ :‬تنها رقابت میان آن‌ها تنگ‌تر شد‪ .‬چنان که‪ ،‬ماشین‌آالت‬ ‫پخت و شکل‌دهی شاخص‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری در بخش‬ ‫مشتری می باشند‪ .‬اما تولید ماشین‌آالت شکل‌دهی با سقوط ‪ 22/1‬درصدی‬ ‫و ماشین‌آالت پخت با سقوط ‪ 24/7‬درصدی همراه بودند‪ .‬تاروتزی‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬افزایش میزان فروش در ماشین‌آالت آماده‌سازی زمین (‪+12/4‬درصد)‬ ‫ماشین‌آالت درجه‌بندی و بسته‌بندی (‪+13/2‬درصد) و ماشین‌آالت‬

‫جدول ‪ -4‬گردش مالی و تغییرات آن بر حسب نوع ماشین در صنعت سرامیک‬ ‫فروش در ایتالیا‬ ‫نوع ماشین‬

‫‪2012‬‬

‫‪2011‬‬

‫صادرات‬ ‫درصد‬ ‫تغییرات‬

‫‪2012‬‬

‫‪2011‬‬

‫کل گردش مالی‬ ‫درصد‬ ‫تغییرات‬

‫‪2012‬‬

‫‪2011‬‬

‫درصد‬ ‫تغییرات‬

‫آماده‌سازی مواد اولیه‬

‫‪29.2‬‬

‫‪28.4‬‬

‫‪-2.8‬‬

‫‪140.4‬‬

‫‪162.2‬‬

‫‪15.6‬‬

‫‪169.6‬‬

‫‪190.7‬‬

‫‪12.4‬‬

‫شکل‌دهی‬

‫‪25.6‬‬

‫‪26.3‬‬

‫‪2.5‬‬

‫‪398.3‬‬

‫‪304.1‬‬

‫‪-23.6‬‬

‫‪424‬‬

‫‪330.4‬‬

‫‪-22.1‬‬

‫قال ب‌ها‬

‫‪43.6‬‬

‫‪43.6‬‬

‫‪0‬‬

‫‪56.6‬‬

‫‪49.7‬‬

‫‪-12.2‬‬

‫‪100.1‬‬

‫‪93.2‬‬

‫‪-6.9‬‬

‫خشک کردن‬

‫‪10.1‬‬

‫‪9.8‬‬

‫‪-2.7‬‬

‫‪75.4‬‬

‫‪81.3‬‬

‫‪7.7‬‬

‫‪85.5‬‬

‫‪91.1‬‬

‫‪6.5‬‬

‫لعاب‌زنی و تزئین‬

‫‪101.5‬‬

‫‪112.3‬‬

‫‪10.7‬‬

‫‪213.5‬‬

‫‪201‬‬

‫‪-5.9‬‬

‫‪315‬‬

‫‪313.3‬‬

‫‪-0.5‬‬

‫حمل و نقل و درج ه‌بندی‬

‫‪40.4‬‬

‫‪58‬‬

‫‪43.4‬‬

‫‪98.9‬‬

‫‪129.2‬‬

‫‪30.6‬‬

‫‪139.3‬‬

‫‪187.2‬‬

‫‪34.3‬‬

‫پخت‬

‫‪19‬‬

‫‪15.2‬‬

‫‪-20‬‬

‫‪246.1‬‬

‫‪184.3‬‬

‫‪-25.1‬‬

‫‪265.2‬‬

‫‪199.5‬‬

‫‪-24.7‬‬

‫پرداخت نهایی‬

‫‪55‬‬

‫‪55.3‬‬

‫‪0.7‬‬

‫‪63.8‬‬

‫‪56.5‬‬

‫‪-11.4‬‬

‫‪118.7‬‬

‫‪111.9‬‬

‫‪-5.8‬‬

‫درج ه‌بندی‪ ،‬بسته‌بندی و پالت‌گذاری‬

‫‪14.7‬‬

‫‪18.3‬‬

‫‪24.3‬‬

‫‪62.9‬‬

‫‪69.6‬‬

‫‪10.7‬‬

‫‪77.6‬‬

‫‪87.9‬‬

‫‪13.2‬‬

‫خال ص‌سازی‬

‫‪8.6‬‬

‫‪6.2‬‬

‫‪-27‬‬

‫‪16.8‬‬

‫‪11.1‬‬

‫‪-34‬‬

‫‪25.3‬‬

‫‪17.3‬‬

‫‪-31.7‬‬

‫کنترل فرآیند و کیفیت‬

‫‪1‬‬

‫‪1.6‬‬

‫‪64.1‬‬

‫‪6.4‬‬

‫‪20.8‬‬

‫‪227.7‬‬

‫‪7.3‬‬

‫‪22.4‬‬

‫‪206‬‬

‫مهندسی‬

‫‪1.1‬‬

‫‪1.8‬‬

‫‪62.6‬‬

‫‪8.1‬‬

‫‪14.9‬‬

‫‪85.4‬‬

‫‪9.2‬‬

‫‪16.7‬‬

‫‪82.6‬‬

‫ابزارهای آزمایشگاه‬

‫‪3.6‬‬

‫‪2.4‬‬

‫‪-33.1‬‬

‫‪4.3‬‬

‫‪3.4‬‬

‫‪-19.7‬‬

‫‪7.9‬‬

‫‪5.9‬‬

‫‪-25.8‬‬

‫‪353.3‬‬

‫‪379.2‬‬

‫‪7.3‬‬

‫‪1,391.5‬‬

‫‪1,288.2‬‬

‫‪-7.4‬‬

‫‪1,744.8‬‬

‫‪1,667.4‬‬

‫‪-4.4‬‬

‫کل‬ ‫منبع‪ / ACIMAC :‬ارزش‌ها به میلیون یورو می‌باشد‪.‬‬

‫گـــزيـده دنيـای سـراميـک‪ .‬شمـاره ‪/ 10‬‬

‫‪35 1392‬‬


‫شکل ‪ -2‬توزیع گردش مالی در گروه‌های مختلف در سال ‪2012‬‬

‫دسته سوم‬

‫دسته چهارم‬

‫میزان توزیع گردش مالی‬

‫دسته اول‬

‫دسته دوم‬ ‫درصد کل شرکت‌ها‬

‫یورو و دسته سوم ‪ 21‬شرکت بین ‪ 5‬تا ‪ 10‬میلیون یورو و دسته چهارم‬ ‫شرکت‌هایی که باالی ‪ 10‬میلیون یورو گردش مالی داشتند که خود شامل‬ ‫‪ 18‬شرکت هستند‪.‬‬

‫ذخیره‌سازی (‪34/3‬درصد‪ )+‬زیان به دست آمده را جبران کرد‪.‬‬ ‫این مقام مسؤول‪ ،‬با بیان این که در فروش سیستم‌های تصفیه (‪-31/7‬‬ ‫درصد) و تجهیزات آزمایشگاهی (‪ -25/8‬درصد) کاهش قابل توجهی‬ ‫گزارش شد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬فروش ماشین‌آالت دیگر نیز تغییرات‬ ‫پی ش‌بین ی‌های ‪2013‬‬ ‫جزئی‌تری را نمایش دادند‪ :‬به گونه‌ای که کاهش ‪ 0/5‬درصدی‬ ‫با وجودی که ‪ 5‬سال از آغاز بحران اقتصادی می‌گذرد‪ ،‬دنیا همچنان دوران‬ ‫ماشین‌آالت لعاب‌زنی‪ ،‬کاهش ‪ 7‬درصدی ماشین‌آالت قالب‌زنی‪ ،‬افزایش‬ ‫نقاهت خود را سپری می‌کند‪ .‬اما به طور‬ ‫‪ 6/5‬درصدی دستگاه‌های خشک‌کن‬ ‫کلی‪ ،‬وضعیت مثبت ارزیابی نمی‌شود‬ ‫و کاهش ‪ 5/8‬درصدی سیستم‌های‬ ‫شکل ‪ -3‬روند گردش مالی شرکت‌ها در سال ‪2012‬‬ ‫زیرا صادرات به عامل رشد فزایند ‌ها‌ی در‬ ‫تولید محصوالت نهایی‪ ،‬از جمله این‬ ‫صنعت تبدیل شده است‪ .‬در سال ‪2012‬‬ ‫تغییرات به شمار می‌روند‪.‬‬ ‫صادرات‪ ،‬تنها عامل ایجاد تغییرات مثبت‬ ‫وی‪ ،‬گفت‪ :‬تعداد تولیدکنندگان‬ ‫در شاخص تولید ناخالص داخلی گردید و‬ ‫ماشین‌آالت خط تولید نیز مانند‬ ‫پیش‌بینی شد در سال ‪ 2013‬نیز همین‬ ‫‪ 2012/12/31‬رقم ثابت ‪ 150‬باقی‬ ‫روند ادامه یابد‪.‬‬ ‫ماند و پس از ‪ 5‬سال متوالی شاهد‬ ‫مدیرعامل ‪ Acimac‬گفت‪« :‬پرونده‬ ‫پایان رکود این بخش از لحاظ‬ ‫‪ 2012‬را با ارزیابی مثبت بستیم و‬ ‫گردش مالی هستیم و اگر بخواهیم‬ ‫خوش‌بینانه در انتظار مشاهده آمار‬ ‫شرکت‌ها را بر اساس گردش مالی‬ ‫مثبت سال جاری هستیم‪ .‬همچنین‬ ‫آن‌ها رده‌بندی کنیم‪ ،‬دسته اول‪81‬‬ ‫در ماه‌های ابتدایی ‪ 2013‬شاهد رکود‬ ‫شرکت که ‪ 54‬درصد از کل مجموعه‬ ‫کاهنده‬ ‫افزاینده‬ ‫پایدار‬ ‫نسبی در مهم‌ترین بازارهای جهان‬ ‫تولیدکنندگان خط تولید را تشکیل‬ ‫افزاینده‪ :‬بیشتر از ‪ + 10 %‬نسبت به ‪2011‬‬ ‫می‌دهند گردش مالی بین ‪ 0‬تا ‪ (increasing: more than +10% on 2011 turnover; stable: between -10% and +10%; 2/5‬بودیم و آمار نشان می‌دهد که رقم‬ ‫)‪decreasing: less than -10%‬‬ ‫پایدار‪ :‬بین ‪ + 10 %‬تا ‪ -10‬نسبت به ‪2011‬‬ ‫‪ (in crescita: oltre +10% sul fatturato 2011; stabili: tra +10% e‬گردش مالی ‪ 2013‬مانند سال قبل‬ ‫میلیون دالر داشتند‪ .‬دسته دوم‬ ‫کاهنده‪ :‬کمتر از ‪ - 10 %‬نسبت به ‪2011‬‬ ‫)‪-10%; in diminuzione: inferiore a -10%‬‬ ‫باشد و تغییر چندانی نداشته باشد»‪.‬‬ ‫‪ 30‬شرکت نیز بین ‪ 2/5‬تا ‪ 5‬میلیون‬

‫‪36‬‬

‫گـــزيـده دنيـای سـراميـک‪ .‬شمـاره ‪1392 / 10‬‬


‫شرکت سرام صنعت پایدار با همکاری انجمن سرامیک ایران برگزار می‌کند‪:‬‬

‫سمینار آشنایی با فناوری چاپ دیجیتال در صنعت کاشی‬ ‫به همراه پرسش و پاسخ در خصوص مشکالت و عیوب چاپ روتاری و تخت‬

‫‪ 25‬دی ماه ‪ - 1392‬هتل صفائیه یزد ‪ -‬ساعت ‪ 8‬الی ‪17‬‬ ‫فرآیند طراحی در چاپ دیجیتال‬ ‫سخنران‪ :‬مهندس مهشید شیخی‬

‫ماشین چاپ دیجیتال‬ ‫سخنران‪ :‬مهندس فریبا رحیمی‬

‫جوهرهای چاپ دیجیتال‬ ‫سخنران‪ :‬دکتر مازیار منتظریان‬

‫با حضور‪ :‬دکتر فرهاد گلستانی فرد (رئیس انجمن‬ ‫سرامیک ایران)‪ ،‬مهندس مریم شهریاری (مدیر‬ ‫آزمایشگاه آپادانا سرام) و مهندس مسعود‬ ‫سبزی‌کار (مدیر کارخانه ارم اردکان)‬

‫ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه‪:‬‬

‫ﺗﻠﻔﻦ‪:‬‬

‫ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ‪:‬‬

‫ﻧﺎم اﻓﺮاد‬ ‫ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪه‪:‬‬ ‫ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ‪ ............‬ﻧﻔﺮ‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻟﻄﻔﺎً ﻣﺒﻠﻎ ‪ 140/000‬ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ‪) 1721525337‬ﻛﺪ ‪ (65342‬ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم آﻗﺎي ﻣﺎزﻳﺎر ﻣﻨﺘﻈﺮﻳﺎن‬ ‫وارﻳﺰ ﮔﺮدد‪ .‬ﻓﺮم ﻓﻮق ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﻴﺶ وارﻳﺰي ﺑﻪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﻤﻴﻨﺎر ﻓﻜﺲ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﻛﻞ‪....................................... :‬‬

‫ﺷﻤﺎره ﻓﻴﺶ وارﻳﺰي‪....................................... :‬‬

‫ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺮداﺧﺖ‪......................................... :‬‬

‫ﻫﺰﻳﻨﻪي دوره ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺬﻳﺮاﻳﻲ در زﻣﺎن اﺳﺘﺮاﺣﺖ‪ ،‬ﻧﺎﻫﺎر ﺳﻠﻒ‪ ،‬ﭘﻜﻴﺞ آﻣﻮزﺷﻲ‪ ،‬ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ و ﻓﺎﻳﻞﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺳﻤﻴﻨﺎر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻧﻴﺎز ﺑﻪ رزرو ﻫﺘﻞ دارم □ ﻧﺪارم □ )ﺷﺐ ﻗﺒﻞ از ﺳﻤﻴﻨﺎر‪ 24 -‬دي(‬ ‫رزرو اﺗﺎق در ﻫﺘﻞ ﺻﻔﺎﺋﻴﻪ ﺷﺎﻣﻞ ‪ 25‬درﺻﺪ ﺗﺨﻔﻴﻒ وﻳﮋه ﺳﻤﻴﻨﺎر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺟﻬﺖ رزرو ﻫﺘﻞ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﺎ ﻫﺘﻞ ﺻﻔﺎﺋﻴﻪ و ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦﻫﺎي ‪ 0351-8260210-20‬و ﻓﻜﺲ‪ 0351-8260234 :‬ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ‪.‬‬

‫آدرس‪ :‬بلوار فردوس‪ ،‬خیابان ابراهیمی شمالی‪ ،‬کوچه هفتم‪ ،‬پالک ‪ ،8‬واحد ‪ 3‬تلفکس‪32741143-026 :‬‬ ‫پروانه ریحان صفت‪5454240-0911 :‬‬ ‫و‬ ‫مازیار منتظریان‪6760071-0912 :‬‬


‫گزارشیدرخصوصضرورتبهره‌گیریازفناوری‌های جدیددرحوزهصنعت‬

‫‪Domus 3D‬؛ حالل مشکـل‬ ‫مشکل‌پسندان کاشی و سرامیک‬ ‫و‬

‫مجید محصصیان ‪-‬‬

‫‪ceo@cwr.ir‬‬

‫«ماتیکاد» یک شرکت نرم‌افزاری با بیش از ‪ 20‬سال تجربه‬ ‫در زمینه گرافیک کامپیوتری‪ ،‬مولتی‌مدیا‪ ،‬اینترنت و‬ ‫طراحی است‪ .‬هدف این مجموعه تولید محصوالت مورد‬ ‫نیاز صنایع در مقیاس‌های گرافیکی مختلف‪ ،‬در قالب‬ ‫نرم‌افزار و تحویل آن در سراسر جهان است‪ .‬در میان‬ ‫محصوالت تولید شده آن نرم‌افزار طراحی ‪Domus‬‬ ‫‪ 3D‬از موفق‌ترین بسته‌های نرم‌افزاری است که در حال‬ ‫حاضر با توزیع در سراسر جهان در به ‪ 15‬زبان زنده دنیا‬ ‫هم‌اکنون در دسترس عالقه‌مندان می‌باشد‪ .‬این نرم‌افزار که به عنوان‬ ‫برترین نرم‌افزار طراحی درصنعت کاشی‪ ،‬سرامیک و چینی بهداشتی‬ ‫شناخته شده با هدف افزایش قدرت عملیاتی فروشندگان کاشی‬ ‫و سرامیک‪ ،‬دارای نسخه‌های متفاوت ویژه تبلت و موبایل می‌باشد‪ .‬با‬ ‫توجه به انعطاف‌پذیری بسیار باال و دقت زیاد‪ ،‬این برنامه به گونه‌ای قادر‬ ‫به پاسخگویی نیازهای فروشندگان کاشی و سرامیک بوده که تاکنون‬ ‫توانسته تمامی مشتریان آنان را راضی نگهدارد‪.‬‬ ‫آنچه می‌خوانید‪ ،‬گفت‌و‌گوی گزیده دنیای سرامیک با مسؤوالن این‬ ‫گرافیکی کاشی و سرامیک می‌باشد‪:‬‬ ‫شرکت تأثیرگذار در حوزه‬ ‫ِ‬ ‫گـزيده دنيای سـراميک‪ :‬چگونه و چه زمانی به فکر ساختن چنین‬ ‫نرم‌افزاری افتادید؟‬

‫سال ‪ 1992‬بود‪ .‬در آن زمان با هدف ارائه سیستم‌های اتوماسیون مشغول‬ ‫گسترش روش‌های طراحی با استفاده از ‪ CAD‬برای کارخانه ایموالی‬ ‫زاکمی بودیم‪ .‬در طول تولید‪ ،‬چند نفر از مدیران بخش توزیع‪ ،‬فرصتی برای‬

‫‪38‬‬

‫گـــزيـده دنيـای سـراميـک‪ .‬شمـاره ‪1392 / 10‬‬

‫توسعه فعالیت‌های خود یافتند‪ .‬آنان به دنبال ابزاری بودند تا‬ ‫هر دو کار طراحی و شبیه‌سازی کاشی را با هم انجام دهد و‬ ‫بتوانند برای منظور فروش بیشتر و ارزیابی بهتر محصوالت‬ ‫توسط مشتریان‪ ،‬آن را در نمایشگاه‌های خود عرضه نمایند‪.‬‬ ‫در نتیجه ما توسعه و انتشار نرم‌افزار نمونه در ویندوز ‪ 3/1‬را با‬ ‫استفاده از ‪ CPU‬های ‪ 80286‬و ‪ 80386‬اینتل آغاز کردیم‪.‬‬ ‫در نخستین سال ارائه‪ ،‬به موفقیت‌های بسیار زیادی دست‬ ‫یافتیم و اولین نسخه از نرم‌افزار ما‪ ،‬از سوی شرکت‌های ‪Iris‬‬ ‫‪ Ceramica‬و ‪ Marazzi‬خریداری شد‪ .‬این شرکت‌ها منافع بالقوه‌ای را‬ ‫که نرم‌افزار داموس ‪ 3D‬برایشان به همراه داشت را به خوبی درک کردند و‬ ‫بالفاصله توانستند از آن در شبکه جهانی تجارت خود‪ ،‬بهره بگیرند‪.‬‬ ‫گـزيده دنيای سـراميک‪ :‬هدف اصلی از تولید این نرم‌افزار چیست؟‬

‫®‪ DomuS3D‬نرم‌افزاری جدید و برای طراحی است که فروشندگان را‬ ‫قادر می‌سازد تا محصوالت خود را منطبق بر خواسته‌های مشتریان‬ ‫شبیه‌سازی کنند‪ .‬این برنامه دارای یک راهنمای عملیاتی است که کاربر‬ ‫می‌تواند از طریق این نرم‌افزار‪ ،‬به صورت خودکار الیه‌هایی را ایجاد نماید که‬ ‫تا حد امکان از اشتباهات نصب و راه‌اندازی جلوگیری می‌کند‪ .‬در نهایت و از‬ ‫همه مهم‌تر تمامی ابهامات مشتریان هنگام خرید محصول را از بین می برد‬ ‫و به آنان اجازه می‌دهد تا دید کاملی از محصول خریداری شده داشته باشد‬ ‫و در صورت نیاز‪ ،‬آن را تغییر دهد‪.‬‬

‫گـزيده دنيای سـراميک‪ :‬چه نیازهایی از بازار کاشی و سرامیک توسط این‬ ‫نرم‌افزار رفع‌شدنی است؟‬


‫نرم‌افزار داموس ‪ 3D‬با ارائه راه‌حل‌های مناسب و کارآمد در طول فرآیند‬ ‫در زمینه فروش به خریداران و فروشندگان‪ ،‬اطمینان کافی می‌دهد که‬ ‫خود این موضوع‪ ،‬موجب باالرفتن سطح فروش و افزایش رضایت مشتری‬ ‫می‌گردد‪ .‬در ضمن این نرم‌افزار‪ ،‬فروشنده را قادر می‌سازد تا بتواند‬ ‫نقشه و جزئیات پروژه را در قالب یک بروشور‪ ،‬آن هم بدون هیچ گونه‬ ‫خطا در نهایت دقت و فقط با کلیک روی یک دکمه به مشتریان خود‬ ‫ارائه دهد‪ .‬و در نهایت ®‪ DomuS3D‬با انعطاف‌پذیری فراوانی که دارد‬ ‫ایجاد تغییرات سریع در پروژه را در هر زمان و بر اساس روحیه و سلیقه‬ ‫مشتریان‪ ،‬ممکن می‌سازد‪.‬‬ ‫گـزيده دنيای سـراميک‪ :‬خالصه‌ای از قابلی ت‌های ®‪ DomuS3D‬را شرح‬ ‫دهید‪.‬‬

‫‪ DomuS3D‬طیف گسترده‌ای از قابلیت‌های عملکردی را در اختیار‬ ‫فروشندگان قرار می‌دهد‪ .‬فروشندگان قادرند با عملیات سادۀ کشیدن و‬ ‫رها کردن(‪ )Drag and Drop‬پیش‌نمایش کاملی از فضای طراحی‬ ‫شده با کاشی‌های دقیقا متناسب با سالیق مشتریان‪ ،‬به آنان ارائه نمایند‪.‬‬ ‫همچنین طیف وسیعی از انواع پوشش‌های کف و دیوار با کاشی‌کاری‌های‬ ‫متفاوت و طراحی ویژه روی انواع سطوح در این نرم‌افزار موجود است و هر‬ ‫زمان که مایل باشید‪ ،‬می‌توانید تغییرات مورد نظر خود را در فضا اعمال‬ ‫کرده و با اضافه کردن عناصر جدید به صفحه‪ ،‬از فضای طراحی شده‬ ‫دیدی ‪ 3‬بعدی داشته باشید و حتی خروجی‌های مختلفی مانند عکس‌ها‬ ‫و فیلم‌های باکیفیت بسیار باال نیز از فضای طراحی شده به مشتریان خود‬ ‫نشان دهید‪ .‬این تصاویر و فیلم‌ها با اپلیکیشن ‪ 3Dbox‬بر سیستم‌عامل‬ ‫موبایل‌ها نیز (اندروید و ‪ )ios‬قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫در نهایت پس از انجام طراحی نقشه دقیق به همراه جزئیات و کاتالوگ‬ ‫پروژه برای نصب به مشتری تحویل داده می‌شود‪ .‬به طور خالصه می‌توان‬ ‫گفت داموس ‪ 3D‬نرم‌افزاری قدرتمند است که برای توزیع‌کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان کاشی سرامیک و تحویل محصول نهایی به مشتریان به‬ ‫بهترین شکل مورد استفاده قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫گـزيده دنيای سـراميک‪ :‬تاکنون چند شرکت این نرم‌افزار را خریداری‬

‫کرده‌اند و چه تعداد مجوز فروخته شده است؟‬

‫هزاران مشتری تولیدکننده و توزیع‌کننده در سرتاسر دنیا از مشتریان ما‬ ‫هستند‪ .‬بسیاری از آنان از برجسته‌ترین تولیدکنندگان کاشی و سرامیک‬ ‫در جهان هستند و برخی نیز در گروه بزرگ‌ترین توزیع‌کنندگان سرامیک‬ ‫می‌باشند و اغلب‪ ،‬از داموس در نمایشگاه‌های خود که محل ارائه محصول‬ ‫به مشتریانشان است بهره می‌گیرند‪ ..‬از آنجایی که این نرم‌افزار ساخت‬ ‫کشور ایتالیاست‪ ،‬ما در ارتباط نزدیک با بزرگ‌ترین تولیدکنندگان کاشی‬ ‫و سرامیک ایتالیا‪ ،‬نرم‌افزارمان را توسعه می‌دهیم‪ .‬این شرکت‌ها نیز با به‬ ‫رسمیت شناختن داموس ‪ 3D‬در جهان‪ ،‬برای رفع نیازهای خود در این‬ ‫صنعت از این نرم‌افزار حرفه‌ای‪ ،‬کارآمد و انعطاف‌پذیر‪ ،‬استفاده می‌کنند‪.‬‬ ‫گـزيده دنيای سـراميک‪ :‬امکانات پشتیبانی نرم‌افزار که به مشتریان خود‬ ‫ارائه م ی‌دهید چیست و چه زبان‌هایی از این نرم‌افزار هم اکنون در بازار‬ ‫موجود است؟‬

‫نرم‌افزار طراحی داموس ‪ 3D‬در واقع مانند یک موتور است‪ .‬هر موتور برای‬ ‫حرکت به سوخت و عملیات مؤثر و برنامه‌ریزی‌شده نیاز دارد‪ .‬سوخت‬ ‫موتور این نرم‌افزار داموس به‌روز‌رسانی‌های مداوم مطابق با نیازهای بازار‬ ‫است‪ .‬جالب است بدانید که هر روز فهرست جدیدی از به‌روزرسانی‌های‬ ‫کاتالوگ‌های موجود در وب‌سایت قابل دانلود می‌باشد و مشتریان می‌توانند‬ ‫با پرداخت هزینه سالیانه اشتراک‪ ،‬هر آنچه را که نیاز دارند به طور مستقیم‬ ‫از طریق نرم‌افزار دانلود نمایند‪ .‬عالوه بر آن‪ ،‬تکنسین‌های ما در سراسر دنیا‬ ‫آموزش کامل و مؤثر مشتریان را تضمین می‌کنند‪.‬‬ ‫دوره‌های آموزشی هم در ایتالیا و هم به صورت آموزش از راه دور برای‬ ‫تمامی مشتریان در سراسر جهان ارائه می‌گردد‪ .‬همچنین برای آموختن‬ ‫مفاهیم نرم‌افزار من و همکارانم هراز چند‌گاهی از نمایندگی‌های مختلف‬ ‫بازدید می‌کنیم تا بتوانیم تعامل بیشتری با مشتریان خود داشته باشیم و در‬ ‫آموزش به آن‌ها کمک کنیم‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬چندین بار برای اهداف فروش‬ ‫و آموزش به تهران سفر کردم و با مشتریان ایرانی همچون آپادانا سرام و‬ ‫کاشی پاسارگاد تبادل اطالعات انجام دادم‪ .‬نرم‌افزار داموس ‪ 3D‬در حال‬ ‫حاضر از ‪ 15‬زبان از جمله از زبان فارسی پشتیبانی می‌کند‪.‬‬ ‫گـــزيـده دنيـای سـراميـک‪ .‬شمـاره ‪/ 10‬‬

‫‪39 1392‬‬


‫گـزيده دنيای سـراميک‪ :‬نمایندگ ی‌های شما در کدام کشورها هستند و‬ ‫مه م‌ترین بازار شما کجاست؟‬

‫نمایندگی‌های فروش ما در سراسر اروپا و روسیه‪ ،‬امارات متحده عربی‬ ‫عربستان سعودی‪ ،‬ایران‪ ،‬هند‪ ،‬اسرائیل‪ ،‬استرالیا‪ ،‬آمریکا‪ ،‬برزیل و هنگ‬ ‫کنگ واقع شده است‪.‬‬

‫گـزيده دنيای سـراميک‪ :‬بازار ایران تا چه اندازه برای شما حائز اهمیت‬ ‫است و محصوالت ایرانی را چگونه ارزیابی م ی‌کنید؟‬

‫به اعتقاد ما بازار کاشی و سرامیک ایران‪ ،‬دارای ظرفیت‌های بسیار زیادی‬ ‫است‪ .‬تحقق بسیاری از پیشرفت‌ها در شرایط کنونی ایران‪ ،‬تنها بخشی‬ ‫از آن چه که میتواند باشد‪ ،‬است و امیدواریم در سال آینده شاهد رشد‬ ‫فزاینده ایران در بازار کاشی و سرامیک باشیم‪ ،‬تعداد تولیدکنندگان‬ ‫کاشی و سرامیک در ایران قابل توجه است‪« .‬پیترو کاسانی» مدیرکل‬

‫‪40‬‬

‫گـــزيـده دنيـای سـراميـک‪ .‬شمـاره ‪1392 / 10‬‬

‫زاکمی ایموال (‪ )SacmiImola‬معتقد است‪ ،‬ایران یکی از پویا ترین‬ ‫بازارهای کاشی و سرامیک جهان در سال‌های اخیر بوده است‪ .‬به همین‬ ‫دلیل ما به شدت به بازار ایران عالقمند هستیم! و امیدواریم با ورود‬ ‫فناوری‌های جدید به بازار کاشی و سرامیک ایران‪ ،‬شاهد تکامل هرچه‬ ‫بیشتر این صنعت در قرن بیست و یکم باشیم‪ .‬نرم‌افزار داموس ‪ 3D‬با ارائه‬ ‫راه‌حل‌های مناسب‪ ،‬به فروشندگان ایرانی کمک می‌کند تا محصوالت خود‬ ‫را در مدل‌های مختلف به مشتریان عرضه نمایند‪ ،‬همچنین مشتریان را نیز‬ ‫قادر می‌سازد تا محصول مورد نظر خود را با اعتماد بیشتر و استرس کمتر‬ ‫خریداری کنند‪.‬‬ ‫تجربه ما در سراسر جهان به ما آموخته است که ارائه راه‌حل‌های منطقی‬ ‫متناسب با نیاز بازار به مشتریان‪ ،‬می‌تواند موفقیت‌های بسیاری را نصیب‬ ‫ ‬ ‫فروشندگان کاشی سرامیک سراسر جهان نماید‪.‬‬


Digital e-motion

TECHNOLOGY DESIGN FOR TILES

Visit our show room

SILICON ROLLER ENGRAVING CREATIVITY DIGITAL LAB LASER ENGRAVING KNOW HOW STRUCTURED SURFACES

www.srspars.com

IMAGE CAPTURE

www.grupposrs.com

No.11, flats 19 & 20, 4th floor - 16th st., Gandi st., Tehran- Iran Tel. +98-21-88663222-23 Fax +98-21-88663221

P

A

R

S

VISION&DESIGN


‫سـام‌سنـگـان‬ ‫بی‌رقیب در عرصــه داخلــی‬ ‫منحصــــر در زمینـه اعتمـــاد‬ ‫آرزو پاک ‪-‬‬

‫‪editor@cwr.ir‬‬

‫محصوالت سام‌سنگان به‌گونه‌ای در جذب‬ ‫مشتریان خود قوی عمل کرده‌ که خود را‬ ‫موظف می‌داند برای برآوردن نیاز آنان و‬ ‫تأمین سالیقشان هم که شده هر روز‪ ،‬گام‬ ‫جدی‌تری به جلو بردارد‪.‬‬ ‫این مجموعه صنعتی که دیگر هیچ رقیب‬ ‫داخلی برای خود متصور نیست‪ ،‬با حضور‬ ‫در نمایشگاه‌های مطرح بین‌المللی‪ ،‬قصد‬ ‫دکتر علمی‬ ‫دارد به گونه‌ای «تحول» را در مجموعه‬ ‫خود معنا کند که در زمینه کیفیت تولیدات ایرانی در سراسر دنیا حرف‬ ‫تازه‌ای برای گفتن داشته باشد تا کشورهای صنعتی‪ ،‬تنها به عنوان بازار‬ ‫غنی مواد اولیه به ایران نگاه نکنند‪.‬‬ ‫دکتر بهروز علمی مدیرعامل شرکت سام سنگان‪ ،‬با بیان این که سِ ت‬ ‫کردن و هماهنگی رنگ سرویس‌های بهداشتی با کاشی و سرامیک‬ ‫امسال بیشتر از هر زمان دیگری مورد توجه کشورهای اروپایی در‬ ‫نمایشگاه چرسای قرار گرفته بود‪ ،‬می‌گوید‪ pvc :‬های طرح چوب‪ ،‬از‬ ‫دیگر ویژگی‌های نمایشگاه امسال بود که بیش از طرح‌های دیگر‪ ،‬مورد‬ ‫توجه تولیدکنندگان این حوزه قرارداشت‪.‬‬ ‫وی باتأکید بر این که محصوالت ‪ MDF‬برای فضاهایی مانند حمام یا‬ ‫دستشویی مناسب نیستند‪ ،‬می‌افزاید‪ :‬محصوالت یاد شده‪ ،‬پس از مدتی‬ ‫که در محیط مرطوب قرار می‌گیرند‪ ،‬جذب آب دارند و در نهایت تغییر‬ ‫فرم می‌دهند‪ .‬در صورتی که تولیدات ‪ PVC‬این گونه نیستند‪.‬‬

‫‪42‬‬

‫گـــزيـده دنيـای سـراميـک‪ .‬شمـاره ‪1392 / 10‬‬

‫دکتر علمی‪ ،‬از رنگ‌های متنوع و طرح‌های‬ ‫بسیار جدید‪ ،‬به عنوان جاذبه‌ این نمایشگاه‬ ‫یاد می‌کند که مورد توجه بازدیدکنندگان‬ ‫قرار ‌گرفت و به صراحت می‌گوید‪ :‬باید‬ ‫به این نکته اشاره کنم که تیم متخصص‬ ‫ما در سام‌سنگان‪ ،‬مدتی است در این‬ ‫زمینه فعالیت جدی دارند و خوشبختانه‬ ‫به موفقیت‌هایی نیز دست یافته‌اند‪.‬‬ ‫چنان‌که دستاوردهای ما در برخی موارد از‬ ‫ایتالیایی‌ها پیشرفته تر است‪ .‬به طور کلی می‌توان این ادعا را داشت که در‬ ‫بحث کورین‪ ،‬از بسیاری کشورها جلوتر هستیم و به دلیل داشتن واحدهای‬ ‫طراحی و حتی قالب‌سازی پیشرفته‪ ،‬حرف بسیاری برای گفتن داریم‪.‬‬ ‫از نظر وی‪« ،‬کورین» صنعتی است که قابلیت اجرای هر چیز را دارد و‬ ‫موجب می‌گردد بسیاری از کسانی که در زمینه تولید چینی بهداشتی‬ ‫پرسالن فعالیت دارند‪ ،‬به دلیل ظرافت‌کاری‌های کورین نتوانند با تیم آنان‬ ‫رقابت داشته باشند‪.‬‬ ‫علمی‪ ،‬توضیح می‌دهد‪ :‬همان‌گونه که ‪ 80‬درصد تولیدکنندگان ایتالیایی‬ ‫به سمت و سوی صنعت کورین گرایش پیدا کرده‌اند‪ ،‬سایر حوزه‌های تولید‬ ‫کاشی و سرامیک‪ ،‬حتی چینی بهداشتی نیز قابل رقابت با آن نیستند‪.‬‬ ‫این متخصص صنعتی‪ ،‬در زمینه چگونگی سیاست حفظ کیفیت‬ ‫محصوالت کورین ایران نسبت به کشورهایی چون اسپانیا و ایتالیا که در‬ ‫این حوزه فعالیت جدی دارند‪ ،‬می‌گوید‪ :‬برای حفظ خالقیت و دستیابی‬


‫وی با تأکید بر افزایش تولیدات این شرکت‬ ‫به دانش روز در این صنعت‪ ،‬بازدید از‬ ‫ادامه می‌دهد‪ :‬همیشه در فکر گسترش‬ ‫شرکت‌های مطرح کشورهای سرآمد‬ ‫تولیداتمان هستیم و اصال به همین دلیل‬ ‫تولیدکننده این حوزه را در دستور کار‬ ‫است که هر ساله میزان تولیداتمان نسبت‬ ‫خود قرار داده‌ایم‪ ،‬به گونه‌ای که بخش‬ ‫به سال گذشته خود از رونق چشمگیری‬ ‫«‪ »R&D‬ما هم‌اکنون در حال آماده‌سازی‬ ‫برخوردار می‌گردد‪ ،‬اما نباید این نکته مهم‬ ‫قالب‌های تازه برای ارائه در نمایشگاه‬ ‫را از یاد برد که «سام‌سنگان» در هر زمانی‬ ‫سال آینده است و حتی در نظر داریم تا‬ ‫ِ‬ ‫خود را با تولیدکنندگان خارجی سنجیده‬ ‫یونیت‬ ‫محصوالتی فاقد کابینت‪ ،‬به شکل‬ ‫مهندس يوسفيان و آقای شین مدیرعامل سامسونگ‬ ‫است‪.‬‬ ‫«سرخود یا یکپارچه» تولید کنیم تا باز‬ ‫به همین دلیل در نظر داریم با تهیه فضای ‪ 30‬هزار متری‪ ،‬که به تفکیک‬ ‫هم به خـواست مشتریـانـمان نزدیک‌تـر شویـم‪.‬‬ ‫هر ‪ 7‬گروه صنعتی‌مان ‪ 7‬سوله خواهد داشت و انبار هر محصول باالی سوله‬ ‫این شرکت قرار است سال آینده در نمایشگاه چرسای غرفه‌ای اختصاصی‬ ‫اختصاصی‌اش تعبیه خواهد شد‪ ،‬تولیداتمان را گسترش دهیم‪ .‬در حال‬ ‫داشته باشد‪ ،‬زیرا از نظر مدیران ارشد سام‌سنگان‪ ،‬کیفیت تولیدات‬ ‫حاضر ماکت کارخانه در دست تهیه می‌باشد و مطالعات دقیقی از میزان‬ ‫مجموعه یادشده‪ ،‬از محصوالت خارجی مطرح چیزی کم ندارد‪.‬‬ ‫تولیدات مورد انتظارمان انجام شده است‪ .‬جالب اینجاست که علی‌رغم‬ ‫مهندس «محمود یوسفیان» رئیس هیات مدیره مجموعه یاد شده‪ ،‬با‬ ‫دریافت هیچ‌‌گونه حمایتی از سوی دولت‪ ،‬توانمندیمان را همواره به گونه‌ای‬ ‫اشاره به تحوالت مثبت ایجاد شده در سام‌سنگان‪ ،‬می‌گوید‪ :‬در حال‬ ‫ارتقاء داده‌ایم که سرآمد باشیم‪.‬‬ ‫حاضر‪ ،‬به مرحله‌ای از تولید و تکنولوژی دست‌یافته‌ایم که در صورت مهیا‬ ‫مهندس یوسفیان‪ ،‬در پایان اظهارات خود به توجه و اعتماد برخی‬ ‫شدن برخی پیش‌شرط‌ها‪ ،‬بسیار پیشرفته‌تر از اکنون عمل خواهیم کرد‬ ‫شرکت‌های خارجی نسبت به عملکرد تأثیرگذار سام‌سنگان اشاره کرده و‬ ‫و آینده خوبی برای خود متصوریم‪ .‬زیرا گروه صنعتی ما ‪ 7‬نوع محصول‬ ‫می‌افزاید‪ :‬در نمایشگاه ساختمان دبی (‪ )Big 5‬شرکت سام سنگان موفق‬ ‫صنعتی تولید می‌کند که در تمامی زمینه‌های فعالیتش‪« ،‬بهترین» رتبه‬ ‫به دریافت گواهینامه نماینده انحصاری از سامسونگ کره گردید که این‬ ‫کشوری را به خود اختصاص داده است‪ .‬با این حال نباید از یاد برد که‬ ‫افتخار بزرگ را به تمام اعضای سام سنگان تبریک می‌گویم‪.‬‬ ‫تداوم و گسترش این صنعت نیز مانند سایر صنایع‪ ،‬منوط به بهره‌مندی‬ ‫ ‬ ‫از ماشین‌آالت به‌روز و پیشرفته می‌باشد‪.‬‬

‫گـــزيـده دنيـای سـراميـک‪ .‬شمـاره ‪/ 10‬‬

‫‪43 1392‬‬


‫گفت‌وگوی اختصاصی گزیده دنیای سرامیک با مدیرعامل سامان کاشی‬

‫بانک‌ها با صنعت همکاری کنند‬ ‫آرزو پاک ‪-‬‬

‫‪editor@cwr.ir‬‬

‫اما دیری نپایید که چهره مرد میانسالی در کنار کاشی‬ ‫سامان‪ ،‬در قالب بیلبوردهایی کوچک و بزرگ بر چهره شهر‬ ‫نقش بست و اکنون این برند از نو سامان یافت!‬ ‫«سیدکمال محسنی»‪ ،‬از فصل‌های رکود و رونق این صنعت‬ ‫با خبر است و در حالی که از رشد و بالندگی کاشی سرامیک‬ ‫کشور‪ ،‬ابراز خرسندی می‌کند اما بر نقصان و نقاط ضعف‬ ‫همکاران خود‪ ،‬بی‌تفاوت نمی‌ماند‪.‬‬ ‫«محسنی» که به مدت ‪ 2‬سال از این صنعت کناره گرفته بود‪ ،‬اکنون‬ ‫با ورود دوباره‌اش به این حوزه و پذیرفتن مسؤولیت در انجمن کاشی‬ ‫و سرامیک بر مظلومیت این حرفه ارزآور تأکید می‌کند و در گفت و‬ ‫گوی اختصاصی خود با گزیده دنیای سرامیک‪ ،‬می‌گوید‪ « :‬قصد داریم‬ ‫در انجمن این صنف نسبت به شکوفایی صنعت یادشده گام‌های‬ ‫تأثیرگذاری برداریم»‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬از عدم سیاستگزاری صحیح از سوی وزارت صنایع و معادن طی‬ ‫سال‌های گذشته و نبود استراتژی خاص در صنایع کشور‪ ،‬به عنوان‬ ‫دالیل بسیار مهمی یاد می‌کند که موجب گردیده‌اند صنایع ما از تضمین‬ ‫رشد برخوردار نباشند و ادامه می‌دهد‪ « :‬ایران هم‪-‬اکنون به لحاظ‬ ‫رشد صنعت کاشی و سرامیک‪ ،‬رتبه چهارم را از آن خود ساخته و با‬ ‫‪ 650‬میلیون مترمربع ظرفیت تولید که ‪ 450‬میلیون مترمربع آن نیاز‬ ‫صادرات و مصرف داخلی است‪ ،‬با مازاد تولیدات این حوزه مواجه است»‪.‬‬ ‫«محسنی»‪ ،‬تصریح می‌کند‪ « :‬اکنون با ارائه مجوزهای وزارت صنایع‬ ‫تولیدات ما بدون توجه به نیاز بازار داخلی و خارجی به مرز یک میلیارد‬ ‫مترمربع نیز می‌رسد و موضوع یاد شده‪ ،‬نشانگر این است که ایجاد‬ ‫کارخانه‌ها و افزایش تولید‪ ،‬راه چاره رشد این صنعت ارزآور در کشور‬ ‫نیست چنان که روند بی‌رویه افزایش این تولیدکنندگان نه تنها از میزان‬ ‫ظرفیت سایر مجموعه‌ها خواهد کاست‪ ،‬بلکه تأثیر چندانی هم در میزان‬ ‫رقابت کارخانه‌ها با یکدیگر ندارد»‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬با اشاره به این که اوضاع بازار داخلی کاشی سرامیک در ماه‌های‬ ‫محرم‪ ،‬رمضان و ابتدای سال‪ ،‬با رکودی نسبی مواجه می‌باشد که در‬ ‫مصالح ساختمانی عرف است‪ ،‬به توجه ویژه مسؤوالن نسبت به بخش‬ ‫فرآوری موادخام معادن تأکید می‌کند و می‌گوید‪ « :‬تا زمانی که تنها به‬ ‫استخراج موادخام معدنی توجه شود و فرآوری آن‌ها مورد عنایت قرار‬ ‫نگیرد‪ ،‬تحولی در این حوزه رخ نخواهد داد»‪.‬‬ ‫از نظر این متخصص صنعتی‪ ،‬مشکالت عدیده‌ای در صنعت سرامیک‬ ‫پیش‌آمده است در حالی که نیم‌نگاهی به این صنعت نشان می‌دهد طی‬ ‫‪ 50‬سال گذشته‪ ،‬این صنعت در کشور ‪ 900‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫‪،‬‬

‫‪44‬‬

‫گـــزيـده دنيـای سـراميـک‪ .‬شمـاره ‪1392 / 10‬‬

‫وی با یادآوری صادرات قابل توجهی از محصوالت مجموعه‬ ‫صنعتی خود‪ ،‬به عراق‪ ،‬آسیای میانه و روسیه‪ ،‬می‌افزاید‪:‬‬ ‫«سامان کاشی در حال حاضر ‪ 3000‬متر مربع در سال‬ ‫تولید دارد که کیفیت و برند خوب و شناخته شده در کنار‬ ‫تبلیغات مناسب آن نیز موجب گردیده تا در تولید و فروش‬ ‫موفق عمل کنیم‪ .‬چنانکه شرکت با سرمایه‌گذاری ‪ 5‬درصد‬ ‫از میزان فروش محصوالت خود در زمینه تبلیغات‪ ،‬با وجود‬ ‫‪ 450‬نفر پرسنل‪ ،‬در تمامی ‪ 56‬شعبه خود در تهران‪ ،‬اصفهان و کلیه‬ ‫استان‌های کشور به گونه‌ای موفق عمل کرده است که در زمینه تولید‬ ‫برخی محصوالت‪ ،‬هنوز کارخانجات موفق به تولید آن‌ها نشده‌اند»‪.‬‬ ‫«محسنی» ضمن توجه به فروش مجموعه «سامان کاشی» از رشد ‪10‬‬ ‫برابری آن به عنوان نشانه‌ای از کیفیت محصوالت یاد می‌کند‪ ،‬اما با گالیه‬ ‫از عدم رعایت کپی‌رایت از سوی برخی مجموعه‌های صنعتی در این‬ ‫حوزه‪ ،‬می‌گوید‪« :‬چنین اقداماتی که دیگر در دنیا نیز ناپسند می‌باشد و‬ ‫کشورهای مطرح اهمیتی برای کپی‌کاران قائل نیستند‪ ،‬موجب می‌گردد‬ ‫سوءاستفاده‌گران‪ ،‬شخصیت صنعتی خود را از دست بدهند»‪.‬‬ ‫وی با تأکید بر این که مجموعه سامان کاشی با استفاده از مواد خاص در‬ ‫البراتوارهای خود و توجه ویژه به بخش کنترل کیفیت‪ ،‬ضمن تولیدات‬ ‫متنوع از طرح‌ها و رنگ‌هایی بدیع بهره می‌برد‪ ،‬به ضرورت توجه‬ ‫دست‌اندرکاران فعال به نشریات برای ارتقاء محصوالت این صنعت اشاره‬ ‫کرده و می‌افزاید‪« :‬بدون شک ارتباط دائمی مجالت تخصصی با این‬ ‫صنعت‪ ،‬ضمن آشکارسازی معضالت و دشواری‌های دست‌اندرکاران فعال‬ ‫در زمینه کاشی و سرامیک موجب می‌گردد تا رقابت و شکوفایی بین آنان‬ ‫شدت بیشتری پیدا کند»‪.‬‬ ‫«محسنی» از تخصص‪ ،‬جوان بودن و شخصیت کارکنان به عنوان مهم‌ترین‬ ‫عوامل در استخدام مجموعه خود نام می‌برد و ادامه می‌دهد‪ « :‬با این حال‬ ‫رونق صنایع کشور و ظرفیت‌سازی تولید در صنعت کاشی و سرامیک‬ ‫نیازمند بررسی‌های دقیقی است که تنها جنبه ظاهرسازی و توجیه نداشته‬ ‫باشد»‪.‬‬ ‫وی در پایان‪ ،‬ضمن گالیه از سیستم بانکداری کشور و مشکل گردش‬ ‫مالی مجموعه‌های صنعتی با بانک‌ها‪ ،‬تصریح می‌کند‪« :‬به عنوان فردی که‬ ‫سال‌هاست در حوزه صنعت فعالیت می‌کند‪ ،‬به جرأت می‌گویم که ‪ 80‬تا‬ ‫‪ 85‬درصد از صنایع کشور با مشکل بدهکاری معوق خود با بانک‌ها دست‬ ‫و پنجه نرم می‌کنند که امید آن می‌رود در دولت تدبیر و امید‪ ،‬راهکارهای‬ ‫عملی و پرداخت در سطح توان وام‌گیرندگان ضمن بخشودگی سودهای‬ ‫مرکب و سود تأخیر‪ ،‬مشکل اقتصادی تمامی صنایع برطرف گردد»‪.‬‬


‫کاهش مصرف انرژی و تولید محصول پایدار‬ ‫را در گزیده دنیای سرامیک دنبال کنید‬ ‫مازیار منتظریان‪ -‬دبیر سرویس فناوری ‪-‬‬

‫‪montazerian@iust.ac.ir‬‬

‫پایدار و دوست‌دار محیط‌زیســت بوده است نیز مطالب بسیاری‬ ‫بسیار خرسندم که به عنوان دبیر ســرویس فناوری نشریه‌ی‬ ‫خواندیم‪.‬اینمحصوالتشامل‪:‬‬ ‫ی گزیده دنیای سرامیک شاهد چاپ دهمین شمار‌ه آن‬ ‫تخصص ‌‬ ‫ کاشی‌های ضدباکتری که باعث توقف رشد یا کشتن باکتری‌ها‬‫هستم‪ .‬طی این ‪ 10‬شماره‪ ،‬تیم تخصصی نشریه سعی داشتند‬ ‫می‌شوند و کاربرد آن‌ها در بیمارستان‌ها‪ ،‬مراکز بهداشتی‪ ،‬منازل و‬ ‫آخرین دستاوردها و نوآوری‌های صنعت سرامیک را با تمرکز بر‬ ‫غیره رو به افزایش است‪.‬‬ ‫تولیدات کاشی و چینی بهداشتی معرفی کنند‪ .‬با نگاهی اجمالی‬ ‫ کاشی‌های فتوکاتالیســت که ترکیبات مضر هوا مانند ‪ ‌CO‬و‬‫به شماره‌های گذشــته می‌توان دریافت که مطالب مربوط به‬ ‫‪ CO‬و ‪ NO2‬تبدیل می‌کنند‪ .‬این‬ ‫‪ NOx‬را به ترکیبات بی‌خطر‬ ‫نوآوری‌ها‪ ،‬محصوالت و مفاهیم جدید با هدف کمک به کاهش‬ ‫‌‬ ‫‪2‬‬ ‫محصوالت در عین حال خود تمیز‌شونده هستند و آلودگی‌های آلی و کثیفی‌ها‬ ‫مصرف انرژی (‪ )Saving Energy‬و تولید محصوالت پایدار و دوســت‌دار‬ ‫به راحتی از روی آنها پاک می‌شوند‪.‬‬ ‫محیط‌زیســت (‪ )Eco-friendly and Sustainable Products‬بوده‬ ‫ کاشــی‌های نازک و بزرگ که امروزه اســتفاده از آن‌ها در نماهای کرکره‌ای‬‫است‪ .‬در این جا نگاهی بسیار اجمالی به فناوری‌های جدید‪ ،‬محصوالت نوین و‬ ‫ساختمان‪ ،‬کف منازل و جداسازی فضاهای داخلی رو به افزایش است‪ .‬ضخامت‬ ‫مفاهیم نو که طی شمارگان گذشته مروری جامع بر آن‌ها شده است خواهیم‬ ‫و وزن کم این محصوالت منجر به کاهش مصرف مواد و انرژی الزم برای تولید‬ ‫داشت‪ .‬فناوری‌های جدید شامل موارد زیر می‌شوند‪:‬‬ ‫آن‌ها شده است‪.‬‬ ‫ فناوری چاپ دیجیتال که بدون شک انقالبی در تزئین‬‫ روش‌هــای نوین نصب کاشــی بــه همراه اســتفاده از‬‫کاشی و قطعات دکوری است‪.‬‬ ‫محصوالت پایدار‬ ‫سیستم‌های گرمایشــی از کف از دیگر کاربردهای نوین‬ ‫ فناوری ســایش خشــک که منجر به صرفه‌جویی در‬‫(‪)Sustainable Products‬‬ ‫مصــرف آب و حذف انــرژی حرارتی الزم بــرای مرحله چیستند؟ محصوالتی هستند کاشی‌ه‌ا است که دارای هدایت حرارتی مناسب برای این‬ ‫که مزایای اقتصادی‪ ،‬اجتماعی منظورهستند‪.‬‬ ‫اسپری‌درایر شده است‪.‬‬ ‫اما مفاهیم جدیدی نیز طی ســال‌های اخیر وارد صنعت‬ ‫ اســتفاده از پرس‌های بــدون قالب که امــکان تولید‬‫و زیست‌محیطی ایجاد‬ ‫سرامیک شده‌اند‪ .‬به گونه‌ای که تولید‌کنندگان تجهیزات‬ ‫کاشــی‌های بزرگ با ابعاد و ضخامت متنــوع و کاهش‬ ‫می‌کنند و در عین حال‪ ،‬در‬ ‫محصول و مصرف‌کنندگان را ملزم به پیروی از آن‌ها کرده‬ ‫مصرف انرژی را فراهم کرده‌اند‪.‬‬ ‫طول چرخه کامل عمر خود‬ ‫اســت تا بتوانند انواع گواهینامه‌های مربــوط به تولید و‬ ‫ عرض ‌ه آسیاب‌های نوین مدوالر که شامل چند محفظه‬‫یعنی از مرحله استخراج‬ ‫مصرف محصوالت سبز (مانند گواهینامه ‪ ‌LEED‬و برچسب‬ ‫مجزا می‌شــوند و ضمن صرفه‌جویی در مصرف انرژی‪ ،‬به‬ ‫مواد خام تا انهدام نهایی‬ ‫‪ )EcoLabel‬را دریافت کنند‪ .‬این مفاهیم عبارتند از‪:‬‬ ‫طور پیوسته دوغابی با خواص مطلوب را تولید می‌کنند‪.‬‬ ‫محصول از بهداشت عمومی‬ ‫ بهینه‌سازی مصرف انرژی که در این مقوله توجه ویژه‌ای‬‫ پرداخت خشک لبه‌ها و ســطوح کاشی که بدون شک‬‫و محیط‌زیست حفاظت‬ ‫به کاهش مصرف انرژی در کوره‌ها شده است‪.‬‬ ‫انقالبی در صرفه جویی در مصرف آب و کاهش مخاطرات‬ ‫می‌کنند‬ ‫ فناوری و محصوالت دوست‌دار محیط‌زیست‪.‬‬‫زیست‌محیطیاست‪.‬‬ ‫ مواد افزودنی و آلی دوست‌دار محیط‌زیست مانند انواع چسب‌ها و روانسازهایی‬‫ سیستم‌های مدیریت و انبارداری جدید که برای رصد کردن لحظه‌ای مواد‬‫که از نفت مشتق نشده‌اند و در پاالیشگاه‌های زیستی تولید می‌شوند‪ .‬این مواد‬ ‫قطعات و محصول و نظارت دقیق بر فرآیند تولید طراحی شده‌اند‪.‬‬ ‫زیستتخریب‌پذیرنامیدهمی‌شوند‪.‬‬ ‫ سیســتم‌های جدید بســته‌بندی و عیب‌یابــی تصویری کــه منجر به‬‫ استانداردهای جدید برای ســاختمان‌های نوین که منجر به اخذ گواهینامه‬‫صرفه‌جویــی در مصرف کارتــن و کاهش خطاهــای نیروی انســانی در‬ ‫‪ LEED‬و اطالق نام ساختمان سبز به آن‌ها می‌شود‪ .‬در چنین ساختمان‌هایی‬ ‫درجه‌بندیمحصولمی‌‌شوند‪.‬‬ ‫باید از سرامیک‌های دارای برچســب ‪ Ecolabel‬و دوست‌دار محیط‌زیست‬ ‫ اتوماســیون هرچه بیشــتر در فرآیند قالب‌گیــری و لعابزنی چینی‌های‬‫استفادهشود‪.‬‬ ‫بهداشتی که با هدف کاهش مصرف انرژی و ضایعات بوده است و در عین حال‬ ‫در پایان از مخاطبین محترم نشریه تقاضا می‌شود که با دنبال نمودن مطالب این‬ ‫منجر به افزایش تنوع این محصوالت شده است‪.‬‬ ‫نشریه و بیان نظرات و دیدگاه‌های ارزشمند خود ما را نیز در انتشار یک نشریه‬ ‫در کنار نوآوری‌های مربوط به ماشــین‌آالت و خطوط تولید‪ ،‬در شماره‌های‬ ‫ ‬ ‫سبز و پایدار یاری نمایند!‬ ‫گذشته در خصوص محصوالت جدید که تولید آن‌ها با هدف تولید محصولی‬ ‫گـــزيـده دنيـای سـراميـک‪ .‬شمـاره ‪/ 10‬‬

‫‪45 1392‬‬


‫‪COLOROBBIA‬‬

‫تولیدکننده رنگدانه‌هایی که پیشتازند‬ ‫‪High-quality pigments for‬‬ ‫‪the ceramic industry‬‬ ‫)‪Colorobbia (Sovigliana Vinci, Italy‬‬

‫‪Colorobbia has extensive experience in the production of pigments for the ceramic industry backed by years of research‬‬ ‫‪and continuous process improvements.‬‬ ‫‪Given the complexity of the production process and the criticality of each phase, it is essential to develop strict protocols‬‬ ‫‪and procedures to ensure high standards of product quality and competitiveness.‬‬ ‫‪These aspects are crucial for achieving economies of scale and increased operational efficiency, from raw materials pro‬‬‫‪curement through to production and sale of pigments.‬‬

‫شرکت کلروبیا دارای تجربیات باارزشی‬ ‫در زمینه تولید رنگدانه‌های سرامیکی‬ ‫است که این مهم‪ ،‬حاصل سال‌ها تالش‬ ‫بی‌وقفه در تحقیقات و طراحی محصول‬ ‫و بهبود مستمر فرایند تولید است‪ .‬با توجه به پیچیدگی فرآیند و‬ ‫حساس بودن مراحل مختلف تولید رنگدانه‪ ،‬وضع یک سری قوانین‬ ‫سخت‌گیرانه جهت اتخاذ روش‌هایی برای تضمین استانداردهای کیفی‬ ‫و رقابتی الزم و ضروری است‪ .‬افزایش بهره‌وری کل فرآیند‪ ،‬شامل‬ ‫پروسه خرید مواد اولیه‪ ،‬فرآیند تولید و فروش آن در بازارهای داخلی و‬ ‫خارجی تأثیر به‪-‬سزایی در اقتصاد این شرکت دارد‪.‬‬

‫موردنظر انجام می‌گردد‪ .‬دمای واکنش در‬ ‫حالت جامد بسیار باال می‌باشد که در این‬ ‫حالت‪ ،‬نفوذ ‪ reagent‬بسیار کند و زمان‬ ‫واکنش بسیار طوالنی می‌شود‪ ،‬برای حل‬ ‫این مشکل از انواع مختلف مینراالیزرها و فالکس‌ها استفاده می‌گردد‪.‬‬ ‫مینراالیزرها در دمایی پایین‌تر از دمای تشکیل رنگدانه تجزیه شده‬ ‫و موجب تشکیل فاز مایع یا گازی می‌گردند که واکنش را سرعت‬ ‫می‌بخشند‪ .‬به دلیل اهمیت بسیار زیاد اندازه ذرات رنگدانه و توزیع ذرات‬ ‫در رنج مناسب‪ ،‬پودر کلسینه را به روش آسیاب خشک یا تَر به سایز‬ ‫مناسب می‌رسانند‪.‬‬

‫مراحل تولید رنگدانه‬

‫سری جدید رنگدانه‌ها‬

‫رنگدانه‌های سرامیکی از ترکیب مواد معدنی نامحلول در آب به دست‬ ‫می‌آیند که خاصیت رنگ‌آمیزی لعاب و بدنه را دارند‪ .‬این رنگدانه‌ها با‬ ‫انجام واکنش‌های حالت جامد اکسید یا نمک‌های فلزی در مجاورت‬ ‫مینراالیزرهایی مانند هالید‌های فلزات قلیایی به وجود می‌آیند‪.‬‬ ‫مراحل تولید شامل‪ :‬کلسینه نمودن مخلوطی از درصد وزنی مناسب‬ ‫اکسید‌های رنگی (اکسید‌های عناصر واسطه) با دیگر ترکیبات و‬ ‫مینراالیزور‌ها جهت تشکیل فازهای کریستالی جدید می‌باشد‪ .‬در‬ ‫بعضی مواقع مخلوط ترکیبات باید ابتدا خشک و پولورایز گردند و‬ ‫سپس کلسینه شوند‪ .‬فرآیند کلسیناسیون عناصر جهت واکنش بین‬ ‫عنصرهای سازنده رنگ‪ ،‬تغییر ظرفیت اکسیدهای رنگی و ایجاد رنگ‬

‫‪46‬‬

‫گـــزيـده دنيـای سـراميـک‪ .‬شمـاره ‪1392 / 10‬‬

‫به منظور خلق ارزش برای مشتریان‪ ،‬کلروبیا همواره در پی یافتن بهترین‬ ‫راه‌حل جهت رفع نیاز تولید‪-‬کنندگان بوده است‪ .‬و به دلیل نظارت مداوم‬ ‫بر بازارهای کاشی و سرامیک و پیگیری روند تولید این محصوالت‪ ،‬خط‬ ‫تولید خود را منطق با نیاز بازار و فن‌آوری‌های جدید صنعت کاشی و‬ ‫سرامیک‪ ،‬توسعه می‌بخشد در ادامه این مسیر شرکت کلروبیا به تازگی‬ ‫یک پروژه بسیار پر اهمیت را در جهت بهینه‌سازی و به حداقل رساندن‬ ‫طیف وسیع رنگدانه‌ها‪ ،‬با حفظ عملکرد و ویژگی‌های فنی و مشخصه‌های‬ ‫رنگی در سراسر دنیا شروع کرده است‪ .‬طیف جدید این رنگدانه‌ها شامل‬ ‫محصوالت مختلف با کاربردهای وسیع از جمله‪:‬‬ ‫‪ -‬رنگدانه‌های لعاب‬


‫‪ -‬رنگدانه‌هایی جهت تطبیق رنگ در سیستم ‪TINTOMETER‬‬

‫ خمیر چاپ‬‫ خمیر خشک رنگدانه جهت رنگ‌آمیزی‬‫ رنگدانه‌های بدنه پرسالن‬‫ رنگدانه لوازم بهداشتی می‌باشد‪.‬‬‫رنگدانه‌های لعاب‬

‫مجموعه رنگ‌های لعاب کلروبیا با هدف ایجاد رنگ‌های پایه در جهت‬ ‫توسعه گاموت رنگ و همچنین توسعه شرایط پخت رنگدانه در انواع‬ ‫لعاب‌ها تولید می‌گردد‪ .‬انتخاب ساختار کریستالی مناسب با ماندگاری‬ ‫بسیار باال در کاشی و سرامیک از اهداف مهم این شرکت می‌باشد‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬تمامی رنگ‌های کلروبیا دارای توزیع اندازه ذرات مناسب‬ ‫هستند که باعث افزایش شدت رنگ و پایداری آن می‌گردد‪.‬‬ ‫رنگدانه‌های لعاب برای تینتومتری‬

‫شرکت کلروبیا به کمک ‪ 15‬نمونه خمیر رنگ‪ ،‬در جهت دسترسی به‬ ‫باالترین تعداد شید رنگی مورد استفاده در انواع طرح‌های سرامیکی با‬ ‫شدت رنگ و کیفیت باال از سیستم‌های تینتومتری استفاده می‌نماید‪.‬‬ ‫خمیر‌های رنگ موجود در این شرکت قادر به ایجاد بیشترین شید‬ ‫رنگی در صنعت کاشی و سرامیک می‌باشد که از پایداری بسیار‬ ‫مناسب و تطبیق‌پذیری خوبی در سیستم‌های مختلف شیمیایی‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫بدنه‌های رنگی کاشی پرسالنی‬

‫رنگدانه‌های بدنه در کلروبیا شامل رنگدانه‌هایی می‌شود که قادر به‬ ‫استفاده در تمام بدنه‌های پرسالنی است و این اجازه را به تولیدکننده‬ ‫می‌دهد که محصوالت را به میزان گسترده‌ای تولید کنند‪ .‬این رنگدانه‌ها‬ ‫از نظر کیفیت و پایداری در شرایط پخت گوناگون و همچنین تطبیق با‬

‫انواع بدنه‌های پرسالنی در درجه بسیار باالیی قرار دارند‪ .‬از نقاط قوت این‬ ‫رنگدانه‌ها می‌توان به توزیع مناسب رنگدانه اشاره نمود که به دقت مورد‬ ‫بررسی و کنترل قرار می‌گیرند و بهترین بازده را در پولیش و سایش بدنه‬ ‫از خود نشان می‌دهد‪( .‬این رنگدانه‌ها در بالمیل به دوغاب اضافه می‌شوند و‬ ‫سپس جهت تولید گرانول رنگی به اسپری درایر منتقل می‌شوند‪).‬‬ ‫رنگدانه خشک جهت رنگ‌آمیزی بدنه‬

‫رنگدانه‌های خشک‪ ،‬جهت استفاده در پروسه رنگ‌آمیزی خشک‬ ‫طراحی شده‌اند که طیف گسترده‌ای از رنگدانه‌ها با مشخصات بهینه‬ ‫جهت استفاده در تکنولوژی پیچیده را ارائه می‌دهد‪ .‬اندازه ذرات‬ ‫سیالیت‪ ،‬یکنواختی و میزان چسبندگی مناسب این رنگدانه‌ها‪ ،‬روی‬ ‫عملکرد نهایی محصول تاثیر به‌سزایی دارد‪ .‬معرفی روش‌های کنترل‬ ‫آزمایشگاهی نوین مانند استفاده از دستگاه تعیین توزیع اندازه ذرات‬ ‫از نوع پراش لیزری خشک و رئومتر پودر خشک در پیشرفت مستمر این‬ ‫شرکت تاثیر به‌سزایی دارد‪ .‬که این نشان‌دهنده تعهد کلروبیا در ارائه‬ ‫مناسب‌ترین محصوالت برای پروسه‌های تولیدی مختلف است‪.‬‬ ‫رنگ‌آمیزی لوازم بهداشتی‬

‫سری رنگدانه‌های مورد استفاده در لوازم بهداشتی شامل ست رنگدانه‬ ‫با خواص فیزیکی و شیمیایی مناسب شامل مقاومت در دمای باال در‬ ‫فرایندهای دو پخت و سهولت پراکندگی رنگدانه است‪ .‬همراه با بهبود‬ ‫کیفیت در محصوالت جدید‪ ،‬شرکت کلروبیا اقدام به افزایش مزیت‌های‬ ‫رقابتی این نوع رنگدانه‌ها از طریق به کارگیری نیروهای فنی و متخصص‬ ‫در زمینه برآورده ساختن نیازهای جدید مشتریان نموده است که‬ ‫شامل خدمات فنی مهندسی به موقع به مشتریان و تولید سفارشی و‬ ‫چند منظوره محصوالت مرغوب می‌باشد‪ .‬حضور جهانی شرکت کلروبیا‬ ‫و روابط بسیار نزدیک و همکاری‌های سازنده با مشتریان در سرتاسر دنیا‬ ‫همچنان ادامه بخش موفقیت‌های روز افزون این شرکت می‌باشد‪.‬‬ ‫گـــزيـده دنيـای سـراميـک‪ .‬شمـاره ‪/ 10‬‬

‫‪47 1392‬‬


‫بهینه‌سازی جوهرهای سرامیکی‬

‫‪Optimising ceramic‬‬ ‫‪digital inks‬‬

‫)‪Lucia Guaitoli, Simona Ferrari - Smaltochimica (Fiorano Modenese, Italy‬‬

‫‪Smaltochimica’s growth has always been driven by its dynamic laboratory and technological research activities.‬‬ ‫‪Following the widespread adoption of digital decoration technology in ceramic tile production, the company has now de‬‬‫‪cided to set up a new digital laboratory that will offer ink producers and users greater support for optimising and standardi‬‬‫‪sing their production processes.‬‬

‫رشـد و توسعـه شـرکت‬

‫‪smaltochimica‬‬

‫‪Detail of FTIR spectrophotometer at Smaltochimica laboratory‬‬

‫مستثنی نمی‌باشند و امکان‬ ‫دارد بــا مشکالت مشابــه‬ ‫روبه‌رو گردند‪.‬‬

‫بـه واسطـه برخـورداری‬ ‫از آزمایشگاه تحقیقات و‬ ‫خــواص رئـولـوژیکــی‬ ‫طراحی پویا و فعالیت‌های‬ ‫سـو سپا نسـیـو ن‌هـا ی‬ ‫نوآورانه می‌باشد‪ .‬به دلیل‬ ‫ســرامیکی‬ ‫کاربرد گسترده تکنولوژی‬ ‫ویسکوزیتــه سوسپانسـیـون‬ ‫چاپ دیجیتال در صنعت‬ ‫عموما وابسته به فاکتورهایی‬ ‫کاشی و سرامیک‌‪ ،‬در حال‬ ‫مانند‪ :‬درصد جامد موجود‬ ‫حاضر این شرکت تصمیم‬ ‫در سوسپانسیون‪ ،‬سایز ذرات‬ ‫به تاًسیس یک آزمایشگاه‬ ‫شکل کریستالی ذرات جامد و نیروی بین‌ملکولی ذرات می‌باشد‪.‬‬ ‫دیجیتال مجهز و جدید نموده که به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان‬ ‫در زمان اعمال جوهرهای سرامیکی ‪ ،‬تنش برشی قابل توجهی به جوهر‬ ‫جوهر‌های سرامیکی پیشنهاد بهینه‌سازی و استانداردسازی کل‬ ‫وارد می‌شود که این موضوع تولید‌کنندگان این جوهرها را مجبور به‬ ‫فرایند تولید را نموده است‪.‬‬ ‫ساخت سوسپانسیونی با خواص سیال نیوتنی نموده است بنابر تعریف‬ ‫با وجود رشد سریع این تکنولوژی‪ ،‬هنوز مفاهیم و نکات حل نشده‬ ‫گرانروی یک سیال نیوتنی مستقل از نیروی وارده بر آن است‪ ،‬اگر چه‬ ‫بسیاری در مورد فرموالسیون و استفاده درست از رنگدانه‌های‬ ‫می‌تواند تابعی از دما‪ ،‬فشار و ترکیب شیمیایی (برای موادی که خالص‬ ‫جوهرهای دیجیتال وجود دارد که شامل پارامترهای فیزیکی و‬ ‫نیستند) باشد‪.‬‬ ‫شیمیایـی نظیـر دانسیتــه‬ ‫خــواص رئـولـوژیـکــی‬ ‫وزن مخصوص رنگدانه‌ها و‬ ‫و سختــی رنگدانـه‌ها در‬ ‫پایــداری جوهــ ر‌هـای‬ ‫سـوسپانسـیـون می‌باشد‪.‬‬ ‫سرامیکی‬ ‫تکنسین‌های سرامیک نیز‬ ‫دانسیته باالی رنگدانه‌های‬ ‫به دلیل نداشتن اطالعات‬ ‫معدنـی مــورد استفــاده‬ ‫و دانش فنی کافی در مورد‬ ‫در سـاخت جوهــرهــای‬ ‫ویژگی‌ها‪ ،‬خواص جوهرها‬ ‫راست‪ :‬نمودار ذره رنگدانه پوشش داده شده با مولکول‌های پلیمری‬ ‫سـرامیکــی‪ ،‬باعث کاهــش‬ ‫و همچنین استانداردهای‬ ‫چپ‪ :‬نمودار عدم چسبندگی ملوکولی بین دو ذره رنگدانه که به وسیله ماده پلیمری به صورت محلول باقی می‌ماند‪.‬‬ ‫پایــداری سوسپانسیون‌های‬ ‫موجــود‪ ،‬از این قاعــده‬

‫‪48‬‬

‫گـــزيـده دنيـای سـراميـک‪ .‬شمـاره ‪1392 / 10‬‬


‫حاوی این رنگدانه‌ها و ته‌نشینی‬ ‫شــرایطی است که سازنـدگــان‬ ‫این رنگدانه‌ها در سـوسپانسـیـون‬ ‫سخت‌افزار دستگاه‪ ،‬رنگ و مواد‬ ‫می‌شود‪ .‬رسوب فاز جامد در‬ ‫سرامیکی را گرد هم آورد تا اقدام‬ ‫سوسپانسیون‪ ،‬یکی از بزرگ‌ترین‬ ‫به تولید جوهری بهینه وکمک به‬ ‫دالیل گرفتگی نازل‌ هدهای دستگاه‬ ‫رفع نواقص موجود کنند‪.‬‬ ‫چاپ می‌باشد‪ .‬در نتیجه اعمال جوهر‬ ‫مرحلــه اول ایـن کـار انجـام‬ ‫بر کاشی با مشکل مواجه می‌شود و‬ ‫آنالیزهای کامل تعداد زیادی از‬ ‫باعث افت وضوح طرح می‌گردد‪.‬‬ ‫جوهرهای موجود در بازار برای‬ ‫افزایش پایداری جوهرهای سرامیکی‬ ‫تخمین نقاط قوت و ضعف آن‌ها‬ ‫از طریق کاهش ابعاد ذرات زیر‬ ‫می‌باشـد کـه ایـن فراینـد مدت‬ ‫میکرون امکان‌پذیر نمی‌باشد زیرا‬ ‫زمان زیادی به طول می‌انجامد و‬ ‫این کاهش ابعاد موجب افت شدت‬ ‫شامل استفاده از ابزارهای تحلیلی‬ ‫رنگ پس از پخت می‌گردد‪ .‬همچنین‬ ‫پیچیده به همراه اطالعات کامل و‬ ‫قطرات مایع با کشش سطحی متفاوت‬ ‫با ویسکوزیته باالتر نمی‌توان محلول‬ ‫به روز مواد اولیه از صنایع مختلف‬ ‫پایدارتری ساخت زیرا سازندگان هدهای دستگاه برای این‌ هدها‬ ‫می‌باشد‪ .‬مرحله دوم شامل همکاری شرکت با سایر شرکا در تمام دنیا‬ ‫ویسکوزیته پایین تعریف کرده‌اند‪ mpas 20-10( .‬در ‪ 45‬درجه‬ ‫در فیلد مواد خام و حالل‌ها برای بهبود محصوالت مورد استفاده در‬ ‫جوهر‌های دیجیتال سرامیک است‪ .‬در نتیجه هم اکنون به شرکت‌ها‬ ‫سانتی‌گراد – وابسته به هد مورد استفاده)‬ ‫سفارش می‌شود که محلول‌های فاز مایع را با ماهیت‌های شیمیایی‬ ‫و این به آن معناست که فاز مایع این سـوسپانسـیـون باید به دقت‬ ‫مختلف و بدون خطر دریافت کنند‪ .‬اجازه دهیم این جوهر‪-‬ها با ریسک‬ ‫فرموله گردد تا از واکنش بین ذرات جامد در محلول جلوگیری گردد‬ ‫پایین و بدون ایجاد مشکل در بازار به فروش برسند‪.‬‬ ‫و مانع تجمع ذرات جامد در محلول گردد‪ .‬برای این کار ذرات با یک‬ ‫در نتیجه این شرکت تعداد زیادی سورفکتنت‌های اصالح شده را‬ ‫الیه از پلیمر‌های خاص باید پوشانده گردند که به واسطه دافعه الکترو‬ ‫جهت بهبود ویژگی‌های جوهر در هر زمان در فاز محصول تامین کند‪.‬‬ ‫استاتیکی از هم دور نگه داشته شوند‪.‬‬ ‫(ویسکوزیته ‪ -‬کشش سطحی ‪ -‬قطبیت ‪ -‬ریت خشک کردن) وارد‬ ‫بازار نموده است‪ .‬یکی از اهداف اصلی آزمایشگاه دیجیتال شرکت‬ ‫سختی رنگدانه‌ها در سوسپانسیون‬ ‫‪ ،smaltochemica‬حمایت از تولیدکنندگان سخت‌افزار لعاب‪ ،‬رنگ‬ ‫سختی رنگدانه‌ها و به تبع آن سایش باالی ذرات معلق در جوهر تا حد‬ ‫و شرکت‌های سرامیکی برای آنالیز و کنترل همه ویژگی‌های فیزیکی و‬ ‫زیادی باعث خوردگی و کوتاه شدن عمر سر نازل‌ها می‌شود‪ .‬به منظور‬ ‫شیمیایی جوهر‌ها از جمله رئولوژی‪ ،‬توزیع سایز ذرات‪ ،‬کشش سطحی‬ ‫جلوگیری از این مشکل‪ ،‬رنگدانه‌ها باید دارای ذرات بسیار ریز (زیر‬ ‫استاتیکی و دینامیکی‪ ،‬دانسیته‪ ،‬آنالیز شیمیایی فاز مایع‪ ،‬تخمین‬ ‫میکرون) مطابق با شدت رنگ مناسب بعد از پخت باشد (با کاهش‬ ‫پایداری سـوسپانسـیـون‪ ،‬شدت رنگ و آنالیز تجزیه گرمایی محصوالت‬ ‫سایز ذرات رنگدانه از شدت رنگ آن کاسته می‌شود)‪.‬‬ ‫می‌باشد‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان این هدها دائما‬ ‫‪TGA thermobalance interfaced with FTIR spectrophotometer‬‬ ‫راجع به محلول‌ها و مواد تحقیق‬ ‫ابزار دقیق‬ ‫می‌کنند تا به آن‌ها در افزایش‬ ‫ابــزارهـای مهـم موجــود در‬ ‫عمر نازل کمک کنند‪.‬‬ ‫آزمایشگاه تحقیقـات شرکت‬ ‫‪ )1‬دستگاه تعیین توزیع اندازه‬ ‫دیجیتال پرینت‬ ‫ذرات‬ ‫همه مشکالت شرح داده شده در‬ ‫این دستگاه با دقت ‪ 0/01‬تا ‪3500‬‬ ‫مورد چاپ دیجیتال را می‌توان‬ ‫میکرومتر توانایی انجام آنالیز‬ ‫در آنالیز بسیار دقیق بخش آلی‬ ‫در آب و حالل‌ها با قطبیت‌های‬ ‫جوهرهای سرامیکی پیگیری‬ ‫مختلف را دارد و به دستگاه‬ ‫نمود‪ .‬هدف شرکت‪ ،‬فراهم‌سازی‬ ‫گـــزيـده دنيـای سـراميـک‪ .‬شمـاره ‪/ 10‬‬

‫‪49 1392‬‬


‫التراسونیک مجهز است که به آسانی‬ ‫باعث جدا شدن آگلومره‌ها می‌گردد‪.‬‬ ‫‪ )2‬دستگاه رئومتر چرخشی که‬ ‫توانایی اندازه‌گیری نمونه‌های‬ ‫مختلف دارد‪.‬‬ ‫‪ cone - plate‬این دستگاه‬ ‫مناسب جهت نمونه‌های ژل مانند با‬ ‫ویسکوزیته باال می‌باشد که به دلیل‬ ‫اعمال تنش برشی یکسان در نمونه‬ ‫از دقت باالیی برخوردار است‪.‬‬ ‫‪( plate – plate‬مناسب جهت‬ ‫ژل یا مایعات ویسکوزیته باال) این‬ ‫دستگاه برای نمونه هایی که حاوی‬ ‫حباب می‌باشد مناسب است‪.‬‬ ‫‪ Coaxial cylinders‬این دستگاه‬ ‫مناسب جهت نمونه‌های محلول با‬ ‫ویسکوزیته بسیار پایین می‌باشد‪.‬‬ ‫‪ )3‬دستگاه کشش‌سنج برای‬ ‫اندازه‌گیری کشش سطحی جوهر با‬ ‫روش ‪ wilhelmy plate‬می‌باشد‪.‬‬ ‫این روش شامل یک صفحه نازک‬ ‫می‌باشد که برای اندازه‌گیری زاویه‬ ‫تعادل یا کشش سطحی بین سطوح‬ ‫هوا مایع یا مایع مایع مورد استفاده‬ ‫قرار می‌گیرد‬ ‫‪) 4‬فشارسنج حبابی جهت اندازه‌گیری‬ ‫میزان کشش سطحی جوهر در‬ ‫دماهای مختلف و اندازه‌گیری طول‬ ‫عمر حباب‌های ایجاد شده در جوهر می‌باشد‪.‬‬ ‫‪ )5‬آنالیز ‪ FTIR‬همراه با ‪ ،UATR‬این دستگاه مجهز به یک دیتابیس‬ ‫بسیار گسترده از تمام مواد مورد استفاده در صنایع شیمیایی مختلف‬ ‫می‌باشد که قادر است در مدت زمان کوتاه با مقایسه بسیار آسان تمام‬ ‫مواد را از طریق اندازه‌گیری طول موج جذب ‪ IR‬توسط پیوندهای هر‬ ‫ماده آنالیز بکند‪.‬‬ ‫‪ )6‬دستگاه ‪ TGA‬این دستگاه همراه با آنالیزور ‪ FTIR‬است که‬ ‫جوهرها را در محیط هوا یا نیتروژن به صورت پیوسته گرم می‌کند‬

‫‪50‬‬

‫گـــزيـده دنيـای سـراميـک‪ .‬شمـاره ‪1392 / 10‬‬

‫‪Colour space‬‬

‫خواص نوری و طول موج عناصر‬ ‫را از طریق شناسایی ماهیت‬ ‫شیمیایی بخارات ساطع شده از‬ ‫هر عنصرآنالیز می‌کند‪.‬‬ ‫‪)7‬دستگاه ‪ TGA‬جهت آنالیز‬ ‫گرمایی قسمت جامد جوهر‌های‬ ‫سرامیکی استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫‪ )8‬دستگاه ‪ ،TURBIDIMETER‬این‬ ‫دستگاه با استفاده از فاکتورهای‬ ‫ته‌نشینی‪ ،‬فلوکوله شدن ذرات‬ ‫و روشنایـی محلول‪ ،‬پایـداری‬ ‫سـوسپـانسیـون را اندازه‌گیـری‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫آزمایشگاه تکنولوژی دیجیتال‬

‫آزمایشگاه مجهز به‪:‬‬ ‫ اسپکتـرال اسکنـر و مکـان‬‫گرافیکی کامل با نرم‌افزار تنظیم‬ ‫رنگ و طراحی قبل از چاپ‬ ‫ دو دستگاه آسیاب آزمایشگاهی‬‫برای آمـاده‌سـازی جـوهــرهای‬ ‫سرامیکی‬ ‫ تستـر جوهـر بـرای ارزیابـی‬‫رفتار جوهر در طول فرایند و‬ ‫ویژگی‌های پرینت آن‌ها‬ ‫ پالتر برای ترسیم نمودارهای‬‫آزمون برای ارزیابی شدت رنگ‬ ‫می‌باشد‪.‬‬ ‫مجهز شدن به این ابزارها‪ ،‬آزمایشگاه پایلوت را قادر به بررسی تمام‬ ‫جنبه‌های تکنولوژی دیجیتال‪ ،‬از طراحی اولیه به کمک اسپکترال‬ ‫اسکنر تا نتیجه پایانی و اعمال جوهر سرامیکی روی کاشی و کاربرد آن‬ ‫در صنعت می‌کند‪ .‬با توجه به فرموله شدن و توسعه رنگ‌های دیجیتال‪،‬‬ ‫این شرکت اقدام به تولید وسیع محصوالت جانبی لعاب (لولرز ‪ -‬چسب‬ ‫ هرم‌های اندازه‌گیری دما) جهت استفاده در صنعت کاشی و سرامیک‬‫نموده است که قادر به اصالح نواقص سطح لعاب است‪.‬‬


‫پرونـده ویـژه‬

‫‪1392 / 9‬‬

‫‪51‬‬


‫خط لعاب دیجیتال‬

‫‪The digital glazing line‬‬

‫)‪Marco Ferrari - Siti B&T Group (Formigine, Italy‬‬ ‫‪Projecta Engineering, partner of Siti B&T Group, has introduced a new generation of printers called Evolve that houses the‬‬ ‫‪colours in completely removable bars.‬‬ ‫‪The colour bar houses the colour tanks, the printheads, the fittings and the filters, while the rear section houses all the elec‬‬‫‪tronics, and the quick hydraulic and electronic fittings are extremely simple and accessible.‬‬

‫شرکت ‪ ،Projecta enginnering‬نسل جدیدی‬ ‫از چاپ دیجیتال ‪ Evolve‬را روانه بازار کرده است که‬ ‫ستون‌های رنگ موجود در آن به راحتی از ماشین جدا‬ ‫و دوباره به آن نصب می‌گردند‪ .‬ستون‌های رنگ شامل هد‌های چاپ‬ ‫فیتینگ‌ها و فیلتر‌ها می‌شوند‪.‬‬ ‫هم‌چنین تجهیزات و اتصاالت الکترونیکی و هیدرولیکی مورد نیاز‬ ‫دستگاه در قسمت پشتی ماشین نصب شده و به راحتی قابل دسترس‬ ‫هستند (شکل ‪ .)2-1‬نکته قابل توجه دیگر دستگاه‪ ،‬این است که هر یک‬ ‫تو‌شویی خاص‪ ،‬از‬ ‫ن رنگ می‌توانند بدون نیاز به شس ‌‬ ‫از ماژول‌های ستو ‌‬ ‫تو‌شو‬ ‫محل خود خارج و در جایگاه دیگری نصب شوند‪ ،‬زیرا عملیات شس ‌‬ ‫فقط برای کالربار جدید که از روی ماشین دیگری جدا شده باشد‪ ،‬مورد نیاز‬ ‫است که آن نیز در مدت زمان بسیار کوتاهی انجام می‌شود‪.‬‬ ‫بر اساس اظهارات کارشناسان‪ ،‬یکی از عوامل موفقیت فروش چاپ‌های‬ ‫دیجیتال سری ‪ ،Evolve‬مدوالر بودن اجزای ماشین است که پیش از‬ ‫این توضیح داده شد و عامل دیگر به پشتیبانی از رنگ‌های قابل تأمین‬ ‫از انواع تأمین‌کنندگان باز می‌گردد‪ .‬این رنگ‌ها شامل رنگ‌های «افکت‬

‫ویژه» یا ‪ material-effect‬در کنار سایر رنگ‌هاست‪.‬‬ ‫آمار‌ها نشان می‌دهد که بیشتر تولید‌کنندگان رنگ‬ ‫استفاده از ‪ 7‬رنگ مختلف آبی‪ ،‬قهوه‌ای‪ ،‬بژ‪ ،‬زرد‪ ،‬صورتی‬ ‫سبز و سیاه را به مشتری پیشنهاد می‌کنند و یکی از رنگ‌های سفید مات‬ ‫سفید براق‪ ،‬لوستر‪ ،‬طالی متالیک‪ ،‬نقره‌ای متالیک و رنگین‌کمانی را جهت‬ ‫ایجاد افکت برای آنان در نظر می‌گیرند‪.‬‬ ‫قابلیت انعطاف و تطبی ق‌پذیری‬

‫جالب است بدانید که برای تجهیز یک خط لعاب به ماشین دیجیتال با‬ ‫ن رنگ و درصورت نیاز‬ ‫پوشش طیف کاملی از رنگ‌ها‪ ،‬دست‌کم به ‪ 10‬ستو ‌‬ ‫‪ 2‬دستگاه چاپ دیجیتال (با در‌نظر‌گیری فواصل مناسب بین آن‌ها جهت‬ ‫خشک شدن مواد) نیاز است‪ .‬قیمت خرید ماشین چاپ دیجیتال نیز به‬ ‫ی رنگ مورد نیاز بستگی دارد و برای ایجاد جلوه‌های ویژه در‬ ‫تعداد ستون‌ها ‌‬ ‫محصوالت این خط‪ ،‬تجهیز چاپ به حداقل ‪ 10‬تا ‪ 14‬کالربار نیاز می‌باشد‪.‬‬ ‫هر چند تولید‌کنندگان کاشی به منظور کاهش هزینه‌های خود از یک چاپ‬ ‫ن رنگ افکت ویژه استفاده می‌کنند‬ ‫ن رنگ از یک ستو ‌‬ ‫دیجیتال با ‪ 4‬تا ‪ 5‬ستو ‌‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪52‬‬

‫گـــزيـده دنيـای سـراميـک‪ .‬شمـاره ‪1392 / 10‬‬


‫اما دیر یا زود متوجه خواهند‬ ‫شدکه با رنج رنگ‌های محدود در‬ ‫آینده‪ ،‬محصوالتی با افکت‌های‬ ‫کامال مشابه با سایر کاشی‌ها‬ ‫خواهند داشت؛ به بیان دیگر اگر‬ ‫ن رنگ با افکت‬ ‫شما تنها یک ستو ‌‬ ‫«نفوذ‌دهنده» داشته باشید فقط‬ ‫همان افکت را ایجاد خواهید نمود‪.‬‬ ‫به هر جهت‪ ،‬شرکت ‪ SITI B&T‬با‬ ‫خرید تعداد کمتری از ستون‌های‌‬ ‫رنگ توصیه شده از سوی مشتریان‬ ‫ضمن بهره‌گیری از سیستم‌های‬ ‫توانمند خود برای جا‌به‌جایی‬ ‫ی رنگ یاد شده‪ ،‬توانسته به‬ ‫ستون‌ها ‌‬ ‫مشتریانخودکمکشایانینماید‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫‪6‬‬

‫‪EVOSTORE‬‬

‫گروه ‪ SITI B&T‬با بهره‌گیری از‬ ‫مهارت‌های خود و تجربیات شرکت ‪7‬‬ ‫‪PROJECTA ENGINEERING‬‬

‫در زمینه طراحی و دکور‌زنی‬ ‫محصول ‪ EVOSTORE‬را به‬ ‫بازار‪ ،‬ارائه کرده است‪ .‬محصول‬ ‫تازه گروه‪ ،‬مجموعه‌ای از سیستم‬ ‫گردش مجدد رنگ‪ ،‬سیستم‬ ‫نظافت هدها در محیطی دارای‬ ‫تهویه مناسب‪ ،‬سیستم نگه‌داری‬ ‫رنگ در دمای ثابت و مناسب ‪8‬‬ ‫برای یک چاپ دیجیتال با‬ ‫ن رنگ می‌باشد‪.‬‬ ‫حداقل ‪ 7‬ستو ‌‬ ‫این مجموعه در هر وضعیتی روی‬ ‫چاپ دیجیتال ‪ EVOLVE‬و در هر‬ ‫خط لعابی قابل نصب می‌باشد‪.‬‬ ‫در ضمن‪ ،‬یکی از چاپ‌های خط‬ ‫لعاب می‌تواند شامل ترکیبی از‬ ‫رنگ‌های ‪ CMYK‬و رنگ‌های‬ ‫صورتی‪ ،‬سبز‪ ،‬نارنجی‪ ،‬بژ و غیره ‪9‬‬ ‫باشد و چاپ دیگر ‪ -‬با رعایت فاصله‬ ‫ی رنگ با‬ ‫مناسب‪ -‬از ستون‌ها ‌‬ ‫رنگ‌های سفید‪ ،‬لوستر‪ ،‬متالیک و‬ ‫یا نفوذ‌دهنده استفاده کند‪.‬‬ ‫مدیریت خط دیجیتال لعاب‬

‫یکی دیگر از جنبه‌های کلیدی‬

‫در نوآوری‌های شرکت‬ ‫‪ ،PROJECTA‬بهینه‌سازی و نوگرایی‬ ‫تجهیزات خطوط لعاب موجود درکارخانه‬ ‫است که با شرایط مرسوم خطوط لعاب‬ ‫و حفظ رهبری در بازار رقابتی فروش‬ ‫می‌توانازسایرتجهیزاتکنترلیدیجیتال‬ ‫و با نگرشی از مدیریت دیجیتال در همان‬ ‫خطوطبهرهگرفت‪.‬‬ ‫‪ SYNCHRO 3D‬یک واحد کنترلی با‬ ‫مجموعه‌ای از سنسور‌هاست که روی‬ ‫خط تولیدی نصب شده و ویژگی‌های‬ ‫هر کاشی را به صورت جداگانه دریافت‬ ‫می‌کند‪ .‬این واحد با تشخیص نوع بافت یا‬ ‫تکسچر کاشی می‌تواند نوع پانچی که این‬ ‫محصول را تولید کرده (منظور نوع بافت‬ ‫استراکچری کاشی است)‪ ،‬شناسایی و‬ ‫جهت انتقال به عملیات چاپ‌زنی خاص‬ ‫محصول مورد نظر را هدایت نماید‪ .‬در‬ ‫خطوط لعاب مرسوم و سنتی از این واحد‬ ‫کنترلی می‌توان برای تشخیص هد‌هایی‬ ‫که وظیفه چاپ‌زنی کاشی مورد نظر را‬ ‫دارند‪ ،‬استفاده نمود‪(.‬شکل ‪)4-3‬‬ ‫‪SITI B&T-‬‬

‫تشخیص و کنترل‬

‫تشخیص و کنترل کیفیت محصول در‬ ‫خط دیجیتال‪ ،‬یک عامل بنیادی است‪.‬‬ ‫سیستم ‪ EVOVISION‬کنترل هر‬ ‫محصول را از نظر مشکالت کیفی‪ ،‬مانند‬ ‫مشکالت در شیوه پِرس‌کاری‪ ،‬شکست‬ ‫و ترک یا سایر مسایل در عملیات چاپ‬ ‫بر عهده دارد‪(.‬شکل‪ .)6‬به گونه‌ای که‬ ‫اگر طرح کاشی به لحاظ نوع طرح یا‬ ‫شکل هندسی دچار مشکل شده باشد‬ ‫محصول در مرحله پیش از پخت رد‬ ‫می‌شود (شکل‪ .)7‬در نتیجه به کاهش‬ ‫ضایعات و افزایش راندمان در مرحله‬ ‫پخت کمک می‌کند‪.‬‬ ‫یکی دیگر از مزایای این سیستم آن‬ ‫است که عملیات تست چاپ را به صورت‬ ‫جداگانه و خودکار روی هر ستون‌‬ ‫رنگ دیجیتال اجرا می‌کند (شکل‪)8‬‬ ‫و در صورت مواجهه با مشکل‪ ،‬شیوه‬ ‫اصالح را همراه با اعالم هشدار‪ ،‬رهبری‬ ‫ ‬ ‫می‌نماید(شکل ‪.)9‬‬

‫گـــزيـده دنيـای سـراميـک‪ .‬شمـاره ‪/ 10‬‬

‫‪53 1392‬‬


‫اکـوسیستم دیجیتال‬

‫‪The Digital Ecosystem‬‬

‫)‪Erminio Guiducci - Intesa (Fiorano, Italy‬‬ ‫‪Intesa, a Sacmi Group member company founded in 2010, specialises in ceramic glazing and decoration technologies.‬‬ ‫‪Its core business consists of the development and manufacture of digital printers.‬‬ ‫‪With a total workforce of around a hundred employees at its headquarters in Spezzano and its R&D centre in Fiorano, the‬‬ ‫‪company has always embraced the Sacmi Group’s philosophy of combining a high degree of corporate and technolo‬‬‫‪gical specialisation with a strong focus on the needs of the Italian and international markets.‬‬

‫شرکت ‪ ،INTESA‬پس از گذشت ‪ 13‬سال از تأسیس خود‪ ،‬موفق به ایجاد‬ ‫نوآوری در زمینه ساخت تجهیزات خطوط لعاب و دکور‌زنی شده است‪.‬‬ ‫زیرمجموعه شرکت ‪ SACMI‬با‬ ‫ویژگی و مقدار لعاب‌هایی که م ی‌توان با ماشین ‪ HW‬اعمال کرد‬ ‫تمرکز بر نیاز واقعی کارخانجات‬ ‫ایتالیایی و سایرکشورها موفق مدیوم‬ ‫آب‬ ‫شده‌ تا عالوه بر تولید چاپ اندازه ذرات‬ ‫‪3 - 12 μm‬‬ ‫دیجیتال‪ ،‬در زمینه ابداع سایر‬ ‫دانسیته‬ ‫‪1,400 - 1,500 g/l‬‬ ‫تکنولوژی‌های مرتبط با این‬ ‫مقدار‬ ‫‪250 - 1,000 g/sq.m‬‬ ‫فناوری نیز نقش مؤثری در بازار‬ ‫صنعتی دنیا داشته باشد‪.‬‬ ‫مشخصات اصلی تکنولوژی چاپ ماشین ‪HW‬‬ ‫مفهوم «اکوسیستم دیجیتال‬ ‫خلق قطر نازل چاپ‬ ‫توانایی‬ ‫اینتزا»‪،‬‬ ‫‪> 100 μm‬‬ ‫مجموعه‌ای از ابزار و مهارت‌ها مود چاپ‬ ‫‪Binary - Greyscale‬‬ ‫برای پشتیبانی هر مرحله‌ای از‬ ‫سرعت چاپ‬ ‫‪36 m/min.‬‬ ‫پروسه دیجیتال است‪.‬‬ ‫چاپ‬ ‫اسمی‬ ‫وضوح‬ ‫‪40 dpi‬‬ ‫‪ INTESA‬عالوه بر تولید‬ ‫چاپ‌های دیجیتال ‪MULTI-‬‬ ‫‪ PASS‬و ‪ SINGLE-PASS‬در‬ ‫مدل‌های ‪COLORA HD‬‬ ‫و پالتر ‪COLORSCAN‬‬ ‫ارائه‌دهنده سایر اپلیکیشن‌های‬ ‫مرتبط با آن‌ها نیز هست‪.‬‬ ‫در همین زمینه مدل جدید‬ ‫معرفی شده ‪COLORA HW‬‬ ‫نخستین چاپ دیجیتالی است که‬

‫بر مبنای عملکرد لعاب با پایه آب کار می‌کند (‪.)WATER-BASED GLAZE‬‬ ‫الزم به ذکر است که تمامی چاپ‌های دیجیتال اینتزا تحت کنترل نرم‌افزار‬ ‫‪ CRONO‬کار می‌کنند‪.‬‬

‫‪54‬‬

‫گـــزيـده دنيـای سـراميـک‪ .‬شمـاره ‪1392 / 10‬‬

‫چاپ دیجیتال سری ‪COLORA‬‬ ‫‪HD-BLACK‬‬

‫چاپ دیجیتال سری ‪COLORA‬‬

‫‪ HD-BLACK‬از هد‌های ‪XAAR‬‬

‫‪ 1001-GS12‬که از ظرفیت‬ ‫پاشش بیشتر جوهر نسبت به‬ ‫مدل‌های پیشین برخوردارند‪،‬‬ ‫استفاده می‌کند‪ .‬رزولوشن یا درجه‬ ‫وضوح آن ‪ 360DPI‬می‌باشد و‬ ‫چاپ سری ‪COLORA HD-‬‬ ‫‪ BLACK‬نسبت به مدل‌های‬ ‫گذشته تغییرات اساسی یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫به طور ویژه در این سیستم‬ ‫سیکل تغذیه هد‌ها از ثبات‬ ‫بیشتری برخوردار بوده و از‬ ‫سیستم جدید ‪ FLOW-FULL‬که‬ ‫شارژ دائمی است‪ ،‬بهره می‌گیرد‬ ‫سیستم مکش دوبل (در قسمت‬ ‫باال و بین بار‌های هد ‪ +‬پایین و‬ ‫بین تسمه‌های محرک خط) نیز‬


‫برای حفاظت کامل تمامی هدهای چاپ در آن تعبیه شده است‪.‬‬ ‫در حال حاضر این چاپ‪ ،‬دارای نرم‌افزاری است که تنظیم و مدیریت‬ ‫همان‌گونه که می‌دانید‪ ،‬پروسه چاپ‌زنی دیجیتال‪ ،‬تاکنون محدود به برخی‬ ‫کنترل مصرف رنگ (با در‌نظر داشتن‬ ‫رنگ‌ها با پایه حامل (مدیوم) آلی بوده که پس‬ ‫‪Colorscan‬‬ ‫‪1014‬‬ ‫فنی‬ ‫‌های‬ ‫ی‬ ‫ویژگ‬ ‫زمان توقف تولید) را برعهده دارد‪.‬خروجی‬ ‫از معرفی لعاب‌های دیجیتال (‪DIGITAL‬‬ ‫اطالعات نیز در مانیتور ‪ 17‬اینچ به طور فناوری چاپ‬ ‫‪ )GLAZES InkJet - Drop on demand‬امکان استفاده از آن‌ها روی حجم‬ ‫واضح لمسی قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫باالیی از تولیدات وجود دارد‪.‬‬ ‫هدهای چاپ‬ ‫‪Xaar 1001 GS6 / GS12‬‬ ‫سایر ویژگی‌های این چاپ عبارتند از‪:‬‬ ‫‪ INTESA‬هم‌اکنون گام مهمی در زمینه‬ ‫تعداد ستون رنگ‬ ‫‪from 3 to 6 / da 3 a 6‬‬ ‫ واحد تغذیه رنگ ‪ :IDRA‬مدیریت‬‫استفاده از لعاب‌های کامال دیجیتالی‬ ‫سطح قابل چاپ‬ ‫‪1000 x 1400 mm‬‬ ‫بهینه‪ ،‬شارژ و چرخش رنگ را انجام‬ ‫برداشته‪ ،‬به طوری که در چاپ جدید‬ ‫داده و اطالعات آن از طریق کنترل پنل وضوح چاپ فیزیکی‬ ‫‪360 dpi‬‬ ‫‪ Colora HW‬جهت اعمال لعاب دیجیتال از‬ ‫مرکزی و ‪ PC‬قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫وضوح چاپ نوری‬ ‫‪> 1000 dpi‬‬ ‫لعاب‌های دیجیتال بر پایه حامل آبی و حجم‬ ‫اعمال زیاد وجود دارد‪.‬‬ ‫ دارای سیستم جدید تهویه هوای بیشترین سرعت چاپ‬‫‪25 m/min. linear / lineari‬‬ ‫منطقه هدهای چاپ و سیستم نظافت‬ ‫مود چاپ‬ ‫‪Binary / Greyscale‬‬ ‫ی رنگ می‌باشد‪.‬‬ ‫اتوماتیک ستون‌ها ‌‬ ‫نرم‌افزار ‪CRONO‬‬ ‫حلقه اکوسیستم دیجیتال اینتزا با مدیریت‬ ‫پالتر ‪COLORSCAN‬‬ ‫وکنترل توسط نرم‌افزار ‪ CRONO‬تکمیل‬ ‫پالتر‌های سری ‪ COLORSCAN‬با‬ ‫می‌گردد‪.‬‬ ‫ویژگی خروجی چندگانه‪ ،‬برای تمامی‬ ‫این نرم‌افزار‪ ،‬با تمامی مواد سرامیکی‬ ‫اپلیکیشن‌های رنگ‌های سرامیکی و نیز‬ ‫شناخته شده دکورزنی روی کاشی‌ها را‬ ‫تمامی محصوالت‪ ،‬ضروری است‪ .‬پالتر‬ ‫میسر کرده است‪ CRONO .‬با تمامی‬ ‫مذکور‪ ،‬دستگاهی همه‌کاره و یکی از‬ ‫مراحل تولید سازگاری دارد و وظیفه آن‬ ‫اصلی‌ترینشاخص‌هایاکوسیستمدیجیتال‬ ‫آماده‌سازی فرمت‌های تصویری شامل‬ ‫اینتزاست‪ .‬این دستگاه می‌تواند در چرخه‬ ‫پس‌زمینه و بافت طرح با کیفیت باال ‪HIGH‬‬ ‫تولیدات‪ ،‬چه درحالت نمونه‌سازی و چه در‬ ‫‪ DEFINITION‬می‌باشد‪.‬‬ ‫تولیدباحجمکمترمورداستفادهقرارگیرد‪.‬‬ ‫‪COLORA HW‬‬

‫گـــزيـده دنيـای سـراميـک‪ .‬شمـاره ‪/ 10‬‬

‫‪55 1392‬‬


‫مدیریت لعاب‬

‫‪Glaze management‬‬

‫)‪Marco Sichi - Euromeccanica (Maranello, Italy‬‬ ‫‪The main aims of the ceramic production process are to achieve consistent production yields and finished product quali‬‬‫‪ty while keeping industrial costs down and pursuing modernisation and eco-sustainability.‬‬ ‫‪Over its several decades of history, Euromeccanica has sought to offer ceramic companies the best possible tools and‬‬ ‫‪equipment (mills, colorimeters, colour-matching systems) to achieve these goals. Today it intends to apply its experience‬‬ ‫‪to the field of digital technology, which has made enormous progress in recent years in terms of both inkjet printing machi‬‬‫‪nes and colour management. By focusing on research and engineering of the semi-finished products traditionally applied‬‬ ‫‪to tiles before and after digital decoration, Euromeccanica aims to integrate these products and processes more effecti‬‬‫‪vely with this new application.‬‬

‫هدف اصلی پروسه تولیدات کاشی‬ ‫وسرامیک‪ ،‬دستیابی به آن دسته از‬ ‫محصوالت نامتناقض و یکدست با کیفیت‬ ‫مناسب و یکسان است که ضمن دستیابی به تکنولوژی روز‪ ،‬هزینه‌های‬ ‫تمام شده محصول نیز پایین باشد‪.‬‬ ‫شرکت ‪ EUROMECCANICA‬که برای دستیابی به این هدف‪ ،‬چندین‬ ‫دهه است که سعی در ارائه بهترین ابزار وتجهیزات خود به تولید‌کنندگان‬ ‫صنعت کاشی و سرامیک داشته است امروزه با پیشرفت در زمینه‬ ‫تکنولوژی دیجیتال‪ ،EUROMECCANICA ،‬قصد دارد تا در هر دو‬ ‫زمینه ماشین‌های چاپ دیجیتال و مدیریت رنگ‪ ،‬پیشرو باشد‪.‬‬ ‫این مهم‪ ،‬از طریق واحد‌های تحقیقاتی و مهندسی محصوالت نیمه‌ساخت‬ ‫به روش‌های مرسوم سنتی و دیجیتالی امروزی‪ ،‬با تولید محصوالت‬ ‫جدیدی با راندمان باال صورت می‌گیرد‪.‬‬ ‫امروزه‪ ،‬ظهور سیستم‌های دیجیتال موجب ساده‌سازی و رایانه‌ای شدن‬ ‫این متغیرها شده و اجازه کنترل داده‌های زیادی را به کاربر می‌دهد‪.‬‬ ‫در ‪10‬سال گذشته‪ ،‬با رشد تنوع مواد خام و روش‌های اعمال لعاب در‬ ‫خطوط تولیدی‪ ،‬این پروسه کنترل پیچیده‌تر شده‪ ،‬چنان که با حجم‬ ‫گسترده طرح‌ها و محدودیت‌های پرسنلی نیاز به استاندارد‌سازی متغیر‌های‬ ‫تولیدی نیز احساس می‌شود‪ .‬کلمه «کنترل» و «استاندارد‌سازی» در میان‬ ‫تولید‌کنندگان کاشی وسرامیک‪ ،‬واژ‌ه مرسومی است که از اهمیت ویژه‌ای‬ ‫برخوردار است زیرا با وجود رقبای سرسخت و تولیدات متنوع‪ ،‬نگرانی‬ ‫دست‌اندرکاران این صنعت از این واژه را نمی‌توان انکار کرد‪.‬‬ ‫‪ EUROMECCANICA‬راه حل‌های متنوعی برای جلوگیری از‬ ‫اجرای تکراری تست‌های صنعتی و آزمایشگاهی و نمونه‌سازی با معرفی‬ ‫سیستم‌های جدید مهندسی وکنترلی ارائه داده است‪:‬‬ ‫اسپکتروفتومتری (طی ف‌سنجی) برای آنالیز رنگ‌ها و تولید دوباره در‬ ‫سیست م‌های چاپ مرسوم‬

‫یک تولید‌کننده کاشی و سرامیک‪ ،‬پیش از اجرا‌سازی رنگ‌ها و لعاب‌های‬ ‫خود در پروسه تولید‪ ،‬به نمونه‌سازی از پیگمنت‌هایی نیاز دارد که از‬ ‫تأمین‌کننده دریافت کرده‪ .‬به طورکلی ‪ 10‬تا ‪ 15‬نوع مختلف از پیگمنت‌های‬ ‫سرامیکی برای نمونه‌سازی از سوی تکنسین‌های صنعت سرامیک مورد نیاز‬ ‫است تا ضرایب تثبیت‪ ،‬دردسترس بودن و کیفیت آن‌ها مشخص گردد‪.‬‬

‫‪56‬‬

‫گـــزيـده دنيـای سـراميـک‪ .‬شمـاره ‪1392 / 10‬‬

‫امروزه با وجودی که تمامی تولید‌کنندگان‬ ‫رنگ‌های سرامیکی می‌توانند‪ ،‬دسته‌ای‬ ‫از رنگ‌های پایه را تأمین نمایند‪ .‬اما برای‬ ‫انتخاب پیگمنت‌ها و پارامتر‌های استاندارد‌سازی رنگ‌های مذکور‪ ،‬الزم است‬ ‫تا این انتخاب به صورت رسمی از سوی خریدار مورد توافق قرار گیرد‪.‬‬ ‫با توجه به نوع تکنولوژی پخت و تست در دمای مختلف‪ ،‬معموال انتخاب ‪ 2‬یا‬ ‫‪ 3‬نمونه پایه رنگی برای عملیات چاپ‌زنی کفایت می‌کند‪ .‬در آخرین فاز باید‬ ‫مطالعات مربوط به آنالیز رئولوژی مواد بر اساس پارامترهای مدنظر تولیدی‬ ‫مورد توافق خریدار قرار گیرد‪.‬‬ ‫این مطالعه برای هر دوحالت زیر مفید است‪:‬‬ ‫‪-1‬آماده‌سازی پیگمنت‌ها برای استفاده به عنوان رنگ در سیستم‌های سنتی‬ ‫‪-2‬آماده‌سازی پیگمنت‌ها برای استفاده به عنوان لعاب رنگی و انگوب (در آب‬ ‫یا مدیوم چاپ تخت) در سیستم‌های کالرمچ (‪)Color Match‬‬ ‫توجه داشته باشید که مطالعات رئولوژی مواد مورد نیاز به تأمین‌کننده‪ ،‬کمک‬ ‫می‌کند تا بهترین فرمول یا دستور میزان مواد مورد نیاز خریدار را ارائه نماید‪.‬‬ ‫اهمیت آنالیز رنگ‌ها‬

‫پس از اتمام مراحل نخستین در انتخاب رنگ‪ ،‬تکنسین‌ها قادر به فرمول‌بندی‬ ‫کل پلت رنگی بر اساس پیگمنت‌ها و روغن چاپ یا لعاب هستند‪.‬‬ ‫برای این منظور نیز‪ ،‬نرم‌افزار ‪ IRIDE‬شرکت ‪EUROMECCANICA‬‬ ‫تعدادی از عملیات‌های ضروری ذیل را انجام می‌دهد‪:‬‬ ‫•ساختمنحنی‌هایکالیبراسیونبرایپیگمنت‌هایانتخابی(فایل‌هایرنگی)‪:‬‬ ‫نمونه یا مدیوم‌های انتخابی‪ ،‬آماده‌سازی و رقیق‌شده جهت استفاده در‬ ‫ماشین چاپ و سایر اپلیکیشن‌های اعمال لعاب (با ضخامت ثابت) توسط‬ ‫اسپکتروفتومتر ‪ SP62‬خوانده شده و سپس به شکل مورد نظر با طیف قابل‬ ‫مشاهده (‪ )700-400NM‬تبدیل می‌شود‪ .‬مجموعه‌ای از منحنی‌های مورد‬ ‫نیاز‪ ،‬بر اساس گاموت تولید‌کننده کاشی تعریف می‌گردد و نرم‌افزار ‪IRIDE‬‬ ‫می‌تواند این طیف رنگی را بررسی‪ ،‬کنترل و در صورت نیاز دوباره فرمول‌بندی‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫• شیوه فرمول‌بندی تمامی رنگ‌های موجود در پروسه تولید‪ ،‬با استفاده از‬ ‫پیگمنت‌هایجدید‪:‬‬ ‫نرم‌افزار‪ ،‬پس از خواندن هر نمونه رنگی‪ ،‬با توجه به نواحی بحرانی تکنیکال‬ ‫و هزینه‌های تمام شده‪ ،‬طیف وسیعی از پارامترهای خروجی را پیشنهاد‬


‫می‌دهد تا تکنسین کارخانه بر اساس خروجی‌های نرم‌افزار ‪ IRIDE‬با توجه‬ ‫به نیازمندی‌های کارخانه بهترین انتخاب خود را انجام دهد‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬در صورتی که نخستین خروجی نرم‌افزار‪ ،‬مورد رضایت‬ ‫کاربر نباشد‪ ،‬بالفاصله می‌توان از انتخاب‌های بعدی (خروجی‌ها) آن‬ ‫استفاده نمود‪ .‬به عالوه این که برای سرعت و دقت بیشتر در انجام کارها‬ ‫از اطالعات ذخیره‌شده در سیستم نیز می‌توان بهره گرفت‪.‬‬ ‫•فرمول‌بندیرنگ‌هابراییکمحصولجدید‪:‬‬ ‫با توجه به مزایای عنوان‌شده نرم‌افزار در تسریع‬ ‫اجرایعملیاتیادشده‪،‬بااستفادهازپیگمنت‌های‬ ‫انتخاب شده قبلی می‌توان برای طراحی و‬ ‫فرمول‌بندیمحصولجدیداقدامکرد‪.‬‬ ‫• بررسی و تطابق پیگمنت‌های ورودی‪:‬‬ ‫با استفاده از سیستم‌های کالرمتریک‪ ،‬می‌توان‬ ‫رنگ‌های خریداری شده را با استاندارد‌ها و‬ ‫تغییراتمجاز‪،‬تطابقداد‪.‬‬ ‫‪ : SKID GLAZE‬سیستم خودکار آماده‌سازی‬ ‫لعاب‬

‫شــرکت ‪ EUROMECCANICA‬بـا‬ ‫همکـاری ‪ SMALTOCHIMICA‬کـه‬ ‫متخصص در امر تثبیت وکنترل مواد رنگی‬ ‫است‪ ،‬سیستم خودکار بچینگ لعاب‌های رنگی‪ ،‬انگوب‌ها و دوغاب‌های‬ ‫بدنه سرامیکی را ارائه داده است‪ .‬سیستم و روش کاری دستگاه مذکور‬ ‫مشابه آماده‌سازی رنگ‌های چاپ تخت است‪.‬‬ ‫بـا در نظـر‌گیـری کاربــرد‌هــای متعــدد سیستــم‌های کالــرمچ‬ ‫‪ EUROMECCANICA‬موفـق به ابـداع سیستـم جدیـد کالرمچ‬ ‫(تینتومتریک) به نام ‪ SKID GLAZE‬شده است‪ SKID GLAZE .‬راه‌حلی‬ ‫ساده با قابلیت انعطاف کاری و دسترسی سریع و دقیق در پروسه‬ ‫آماده‌سازی رنگ می‌باشد‪.‬‬ ‫این دستگاه‪ ،‬پرتابل (متحرک) دارای مخزنی است که به صورت مستقیم‬ ‫به تانک‌های ذخیره‌شده لعاب اولیه متصل شده و حجم قابل مالحظه‌ای از‬ ‫لعاب آماده شده را در اختیار قرار می‌دهد‪ .‬همچنین برای انتقال اطالعات‬ ‫مورد نیاز‪ ،‬قابلیت سازگاری با سایر تجهیزات موجود درکارخانه را نیز دارد‬ ‫و اطالعات دستگاه می‌تواند از خروجی هر سیستم کالرمچ دیگری (به جز‬ ‫‪ )EUROMECCANICA‬انتقال یابد‪.‬‬ ‫با ورود اطالعات اندک به دستگاه‪ ،‬می‌توان‬ ‫کارایی سیستم را در پروسه آماده‌سازی‬ ‫لعاب‪ ،‬با قابلیت تکرار مجدد‪ ،‬مشاهده نمود‪.‬‬ ‫‪ ،SKID GLAZE‬با سایر ماشین‌آالت کالرمچ‬ ‫دیگر موجود در کارخانه‪ ،‬سازگار و مجموعه‌ای‬ ‫اختصاصی درخصوص آماده‌سازی لعاب را‬ ‫برایکاربرفراهممی‌نماید‪.‬‬ ‫اهمیت این موضوع‪ ،‬در آماده‌سازی لعاب‌های‬ ‫رنگی زمانی مشخص می‌شود که تولید‌کننده‬ ‫کاشی (کارخانه) می‌تواند در تهیه گاموت‬ ‫رنگی خود‪ ،‬اختیار عمل بیشتری داشته‬

‫باشد و از هزینه‌های اضافی خرید ماشین دیجیتال با کالربار دوبل بکاهد‪ .‬این‬ ‫گاموت بنا بر نیاز محصول مورد نیاز کاربر از طریق آنالیز‌های کالرمتریک و‬ ‫تجهیزات اندازه‌گیری حاصل می‌شود‪.‬‬ ‫‪ : CHECK GLAZE‬کنترل اپلیکیشن‌های خط لعاب‬

‫پس از این که رنگ‌ها از سوی سیستم ‪ SKID GLAZE‬و در طی مراحل‬ ‫آنالیز و نمونه‌سازی مورد تأیید قرار گرفت‬ ‫ثبات آن‌ها جهت اعمال روی کاشی از سوی‬ ‫اپلیکیشن‌های مورد نظر در فاز بعدی باید به‬ ‫تأیید برسد‪.‬‬ ‫‪ EUROMECCANICA‬دارای پتنت (حق‬ ‫امتیاز) سیستم فرش کالر برای کنترل‬ ‫پارامترهای رئولوژیکال چسب‌های چاپ تخت‬ ‫(از لحاظ دانسیته و دما) می‌باشد‪ .‬که در حال‬ ‫حاضر با معرفی دستگاه ‪CHECK GLAZE‬‬ ‫این سیستم می‌تواند به صورت خودکار‬ ‫دانسیته را کنترل نماید‪ .‬دستگاه یاد شده‬ ‫رابطی بین بخش تهیه لعاب و رنگ و قسمت‬ ‫خطوط لعاب می‌باشد‪.‬‬ ‫اپراتور با دستگاه ‪ CHECK GLAZE‬به‬ ‫راحتی می‌تواند از ثبات دانسیته لعاب و انگوب‬ ‫با قابلیت تکرار‌پذیری و دقت بیشتر اطمینان حاصل نماید‪ ،‬ضمن این که‬ ‫ی دهد‪.‬‬ ‫استفاده از خدمات بیشتر اپراتوری را کاهش م ‌‬ ‫این دستگاه سیار است و به آسانی در قسمت‌های مختلف کارخانه قابل‬ ‫حمل‌ونقل بوده و دارای یک کنترل پنل مجزا برای پارامتردهی نیز می‌باشد‪.‬‬ ‫فواید سیست م‌های کالرمچ (تینتومتریک)‬

‫• کاهش هزینه‌ها از طریق کاهش فضای انبارش مواد خام (پیگمنت‪ ،‬بیس‌ها‬ ‫افزودنی‌ها و مدیوم‌های چاپ) ‪ +‬عملیات آماده‌سازی و توزین ‪ +‬تعداد دفعات‬ ‫جابجایی در خطوط ‪ +‬ضایعات ‪ +‬تعداد اپلیکیشن‌های خط لعاب ‪ +‬حمل‌ونقل و‬ ‫اصالحات ‪ +‬دپوی کنار خط‬ ‫• فواید کیفی ‪ :‬کاهش تن‌های رنگی به هر بچ ‪ -‬بهبود ناحیه رنگی مورد نیاز ‪-‬‬ ‫فرمول‌بندی و اصالحات مربوط به کالرمتریک (رنگ‌سنجی)‬ ‫• فواید ارگانیک (‪ )organisational‬و لجستیک‬ ‫در صورتی که یک کارخانه با تولید میانگین ‪5‬‬ ‫میلیون متر‌مربع کاشی در اندازه‌های مختلف‬ ‫را طی یک سال در نظر بگیرید (شامل پرسالن‬ ‫لعاب‌دار‪ ،‬کاشی دیوار‪ ،‬کف)‪ ،‬در هزینه‌های‬ ‫تمام‌شده محصول شاهد ‪ 30‬درصد کاهش‬ ‫خواهید بود که مقدار دقیق‌تر آن با توجه‬ ‫به سایر فاکتور‌های مربوط به شرایط فنی و‬ ‫بازرگانی وغیره محاسبه می‌گردد‪.‬‬ ‫مدت زمان بازگشت سرمایه در صورت استفاده‬ ‫از سیستم‌های کالرمچ (تینتومتریک) حدود ‪5‬‬ ‫تا ‪ 10‬ماه برآورد می‌گردد‪ .‬‬

‫گـــزيـده دنيـای سـراميـک‪ .‬شمـاره ‪/ 10‬‬

‫‪57 1392‬‬


‫‪Color Service‬‬ ‫کنترل و نظارت در تزئین دیجیتال‬ ‫‪Checks and controls in‬‬ ‫‪digital decoration‬‬ ‫)‪Silvano Filippi - Colourservice (Scandiano, Italy‬‬ ‫‪Colourservice, a company specialising in colour management and engineering in the ceramic sector, offers its services as‬‬ ‫‪a technological partner for ceramic tile manufacturers and ink and digital machinery suppliers, supporting them in the pro‬‬‫‪cess of optimising and standardising digital and conventional decoration.‬‬ ‫‪Integration between such different technologies is made possible through control of the tile preparation process variables,‬‬ ‫‪in particular those of the entire decoration stage.‬‬

‫شرکت کالرسرویس که متخصص در مدیریت رنگ و مهندسی صنعت‬ ‫سرامیک می‌باشد‪ ،‬هم‌اکنون در امر بهینه‌سازی و استانداردسازی‬ ‫فناوری‌های تزئین دیجیتال و قدیمی‌تر کاشی‪ ،‬به تأمین‌کنندگان مواد و‬ ‫تجهیزات یاری می‌دهد‪.‬‬ ‫همان‌گونه که می‌دانید‪ ،‬یکپارچه‌سازی فناوری‌های مختلف موجود در‬ ‫چاپ دیجیتال‪ ،‬از طریق کنترل بر متغیرهای فرآیند آماده‌سازی کاشی‬ ‫پیش از چاپ ممکن می‌شود‪ .‬با این حال‪ ،‬برای تحلیلی کامل و دقیق بر کل‬ ‫فرآیند‪ ،‬الزم است ابتدا مشخص شود که آیا فناوری دیجیتال کنونی دارای‬ ‫برخی ضعف‌های ساختاری نیز هست یا خیر؟ در واقع بر اساس بررسی‌های‬ ‫دقیق صورت گرفته‪ ،‬مشخص گردیده که مشکالت متعددی در این زمینه‬ ‫وجود دارد که باید برطرف شوند‪ .‬مشکالت مذکور‪ ،‬شامل محدودیت‬ ‫در تنوع رنگ‪ ،‬محدودیت در اعمال الیه‌ای ضخیم از مواد روی کاشی و‬ ‫مشکالت مربوط به مدیریت رنگ می‌شود‪.‬‬ ‫اما مدیریت رنگ که امروزه تبدیل به موضوعی مهم شده‪ ،‬دقیقا چیست؟‬ ‫مدیریت رنگ‪ ،‬به معنای پردازش‬ ‫تصاویر دیجیتال‪ ،‬به گونه‌ای است که‬ ‫این تصاویر در ابزارها یا روی اجسام‬ ‫مختلف‪ ،‬یکسان دیده شوند‪ .‬به بیان‬ ‫دیگر‪ ،‬در شرایط ثابت نور‪ ،‬درک‬ ‫رنگ این تصاویر یکسان باشد‪.‬‬

‫چشمی‪ ،‬قابل اندازه‌گیری عددی نیز هستند‪.‬‬ ‫مدیریت رنگ معموال در زمان‌های زیر کارآمد نخواهد بود‪:‬‬ ‫ پروفایل رنگی تصاویر نادرست باشد‪.‬‬‫ کالیبراسیون نمایشگر کامپیوتر ضعف داشته باشد یا برای ارزیابی رنگ‬‫مناسب نباشد‪.‬‬ ‫ چاپ تصویر کنترل نشود و به طور دایم تغییر کند‪.‬‬‫ شرایط نوردهی صحیح نباشد‪.‬‬‫زمانی که شرایط زیر در فرآیند تولید اتفاق بیافتد تهیه پروفایل رنگی نادرست‬ ‫انجام می‌شود یا دقت کافی نخواهد داشت‪:‬‬ ‫ به کارگیری ابزارهای نامناسب (اسپکتروفتومتر) یا روش‌های اندازه‌گیری‬‫نادرست‬ ‫ نرم‌افزار خلق پروفایل رنگی نامناسب باشد یا تنظیمات آن ضعف داشته‬‫باشد‪.‬‬ ‫پروفایل رنگی فرآیند چاپ باید با در اختیار داشتن فناوری‌های مشابه‬ ‫مدیریت شود تا روش‌های‬ ‫اندازه‌گیری قابل استاندارد شوند و از‬ ‫مشکالت ناشی از استفاده ابزارهای‬ ‫متنوع در فرآیندهای تولید‪ ،‬کاست‪.‬‬ ‫راهکارها و ابزارهای موجود برای‬ ‫مدیریت رنگ‬

‫توسعهنقطه‌ای‪Chromaticity‬‬

‫مدیریت صحیح رنگ این اجازه را‬ ‫می‌دهد که فرآیند تزئین دیجیتال‬ ‫کامال مدیریت و بهینه شود‪ .‬از این‬ ‫روی‪ ،‬پارامترهایی را در اختیار‬ ‫می‌گذارد که فارغ از مقایسه‬

‫‪58‬‬

‫گـــزيـده دنيـای سـراميـک‪ .‬شمـاره ‪1392 / 10‬‬

‫‪Spectral scanner‬‬

‫مدیریت رنگ‪ ،‬موضوعی بسیار‬ ‫مهم برای فناوری‌های چاپ‬ ‫دیجیتال است‪ .‬تجسم صحیح رنگ‬ ‫خطی‌سازی و پروفایل‌سازی برای‬ ‫یک ماشین چاپ به همراه مدیریت‬ ‫مؤثر رنگ همیشه از جنبه‌های مهم‬


‫برای افراد صنعتی و گرافیست بوده زیرا که با رنگ سر رو کار دارند!‬ ‫امروزه شرکت کالرسرویس با بهره‌گیری از تجارب خود در زمینه سنجش‬ ‫رنگ و راهکارهای پیشرفته (‪ ،)Hitech‬به دنبال افزایش سرعت کار‬ ‫و بهبود قابلیت مدیریت فرآیند این فاز مهم از چاپ دیجیتال است‪ .‬این‬ ‫شرکت قصد دارد راهکارهای جدیدی برای چرخه کار دیجیتال در صنعت‬ ‫سرامیک از طرح کاشی گرفته تا مهندسی فرآیند عرضه نماید‪ .‬فعالیت‌های‬ ‫‪ R&D‬این شرکت امکان پشتیبانی از تولیدکنندگان محصوالت سرامیکی‬ ‫را برای کنترل مؤثر و دقیق بر تمام مراحل چاپ دیجیتال فراهم کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫سیست م‌های مشاهده بصری رنگ‬

‫متامریزم (‪ )Metamerism‬از ایراداتی است که در صورت ظهور‪ ،‬یک‬ ‫رنگ با تغییر منبع تابش نور متفاوت دیده می‌شود‪ .‬این ایراد‪ ،‬گاه ممکن‬ ‫است به صورت مشکلی جدی در زمینه رنگ و طرحی که در خط لعاب و‬ ‫درجه‌بندی دیده می‌شود باشد و گاهی ممکن است با آنچه در آزمایشگاه‪،‬‬ ‫نمایشگاه و یا نزد مشتری دیده می‌شود‪ ،‬متفاوت باشد‪.‬‬ ‫متامریزم در زمانی کوتاه به کمک چاپ و تحلیل منحنی انعکاسی‬ ‫اسپکتروفتومتر قابل تشخیص است‪ .‬این عیب با پارامترهای عددی و یا در‬ ‫اتاقکی که منابع نور مختلف دارد و توسط کالرسرویس عرضه گردیده‪ ،‬قابل‬ ‫مشاهده است‪.‬‬ ‫برای مثال‪ ،‬اگر مکانی در اختیار باشد تا بتوان در آن کاشی یا اجسام‬ ‫تزئین شده را بدون این که تحت تأثیر عوامل محیطی (منبع نور که‬ ‫باعث تغییرات رنگی می‌شوند) باشند ارزیابی کرد‪ .‬این موضوع از اهمیت‬ ‫بیشتری برخوردار خواهد شد‪ .‬از این روی‪ ،‬دستگاه ‪SpectraLight‬‬ ‫‪ QC‬کامل‌ترین راهکار ارزیابی بصری است که با یک ایستگاه نوردهی‬ ‫کنترل‌شونده به کاربر‬ ‫این اجازه را می‌دهد‬ ‫نمونه‌ی تزئین شده را‬ ‫با نمونه مرجع مقایسه‬ ‫نماید‪ .‬این دستگاه‬ ‫یک اتاقک کوچک‬ ‫مجهز به انواع منابع‬ ‫نوری (شامل منبع نور‬ ‫استاندارد اروپا) است‬ ‫و قضاوت درخصوص‬ ‫رنگ را در یک شرایط‬ ‫بدون ابهام مهیا‬ ‫می‌سازد که با کمک‬ ‫این محیط‪ ،‬عیوب‬ ‫متامریزم به سرعت‬ ‫قابل شناسایی است‪.‬‬ ‫برای واحد درجه‌بندی‬ ‫کاشی یا آزمایشگاه‬ ‫محیطی ساده‌تر دارای‬ ‫یک یا دو منبع نور‬

‫نیز موجود است‪ .‬اتاقک بزرگ‌تر برای مقایس ‌ه هم‌زمان چندین طرح‪ ،‬رنگ و‬ ‫کاشی با نام ‪ CVS 150 D65‬نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫برای نمایشگاه‌ها و فضاهای بزرگ نیز این امکان وجود دارد تا فضایی‬ ‫متحرک‪ ،‬با نام ‪ Harmony Rooms‬تدارک دید‪.‬‬ ‫پروفای ل‌سازی‬

‫با توجه به جنبه‌های رنگ‌سنجی و طرح گرافیکی‪ ،‬مهم‌ترین فناوری‌های‬ ‫جدید برای کنترل سیستم‌های چاپ دیجیتال‪ ،‬اسکنر ‪Hyperspectral‬‬ ‫و نرم‌افزار مدیریت رنگ ‪ ‌Colour Profiler‬است‪ ،Colour Profiler .‬قلب‬ ‫سیستم مدیریت رنگ تولید کاشی‪ ،‬به طور قابل مالحظه‌ای توسعه یافته‬ ‫تا نیازهای تولیدکنندگان را برآورده سازد و با کمک آن کنترل کاملی بر‬ ‫تغییرات و مشکالت چاپ دیجیتال انجام شود‪ .‬اصلی‌ترین نوآوری‌های به کار‬ ‫رفته در این ابزار‪ ،‬عبارتند از‪:‬‬ ‫‪ -1‬خلق پروفایل رنگی کامل بر مبنای دو مرحله‪ :‬خطی‌سازی و پروفایل‌سازی‬ ‫انجام می‌شود‪ .‬برای خطی‌سازی‪ ،‬از یک چارت که تک‌رنگ‌های ماشین با‬ ‫درصدهای مختلف روی آن چاپ شده‪ ،‬استفاده می‌شود و برای بهینه‌سازی‬ ‫مصرف تکی رنگ‌ها‪ ،‬کاهش قیمت و ضایعات مفید است‪ .‬برای پروفایل‌سازی‬ ‫یک تست چارت (‪ )TestChart‬کامل برای بررسی تمام متغیرهای تأثیرگذار‬ ‫بر رنگ استفاده می‌شود‪ .‬این متغیرها شامل نوع لعاب‪ ،‬جوهر‪ ،‬شرایط پخت و‬ ‫شرایط اعمال‪ ،‬می‌شود و با کمک تست چارت می‌توان فضای رنگ دقیقی را‬ ‫در اختیار داشت تا باز تولید طرح کاشی با کمترین اختالف رنگی بهینه شود‪.‬‬ ‫‪ -2‬به کمک این ابزار تعداد جوهرهای قابل مدیریت در یک ماشین را می‌توان‬ ‫از ‪ 3‬تا ‪ 12‬جوهر افزایش داد‪.‬‬ ‫‪ -3‬عملگرهای جدیدی برای کنترل سریع و دقیق بر گاموت رنگ‪ ،‬تحلیل‬ ‫مقایسه و ارزیابی یک جوهر یا گاموت رنگ اضافه شده است‪.‬‬ ‫‪ -4‬امکان کار نه تنها‬ ‫با لعاب‌های سفید یا‬ ‫کم‌رنگ وجود دارد‬ ‫بلکـه یکپارچـه‌سـازی‬ ‫کامل و مدیریت هر رنگ‬ ‫استانداردی قابل حصول‬ ‫است‪ .‬این امر امکان‬ ‫ایجاد رنگ‌هایی را روی‬ ‫کاشی فراهم می‌کند که‬ ‫با جوهرهای رنگی قابل‬ ‫تولید نیستند و نیاز به‬ ‫‪Colour Profiler: Profiling‬‬ ‫استفاده از لعاب رنگی‬ ‫در آن‌هاضروری خواهد‬ ‫بود‪ .‬بدین ترتیب حتی‬ ‫می‌توان از فشار کار بر‬ ‫ماشین کاست و مصرف‬ ‫جوهر را نیز کاهش داد‪.‬‬ ‫‪ -5‬عملگرهـای جدیـد‬ ‫با نام ‪ Device Link‬به‬ ‫‪Colour Profiler: Linearisation‬‬ ‫تولیـدکننـدگان کمک‬ ‫گـــزيـده دنيـای سـراميـک‪ .‬شمـاره ‪/ 10‬‬

‫‪59 1392‬‬


‫می‌کند تا یک فایل در حال تولید را در هر لحظه ‪ -‬چه در زمان تعویض طرح‬ ‫و چه در زمان تولید آن‪ -‬اصالح کند‪ .‬این اصالحات شامل تغییر در ماشین‬ ‫جوهر و غیره می‌شود‪.‬‬ ‫پیشرفت مهم و جدید دیگر مربوط به عرضه نسخه جدید نرم‌افزاری‬ ‫می‌شود که به طور خاص برای بازارهایی که دارای نیازهای مختلف هستند‬ ‫طراحی شده است‪ .‬این نرم‌افزار دارای مزایای قدرت پردازش و پتانسیل‬ ‫مدیریت رنگ نرم‌افزار ‪ Colour Profiler‬می‌باشد و قابلیت استفاده از‬ ‫ابزارهای تجاری موجود در بازار برای رنگ‌سنجی را نیز داراست‪ .‬در نتیجه‬ ‫نیازی به خرید اسکنر ‪ Spectral‬نمی‌باشد‪.‬‬ ‫آزمایشگاه دیجیتال‪ :‬کنترل جوهر‬

‫ورود فناوری چاپ دیجیتال به صنعت کاشی نه تنها تغییرات بسیاری‬ ‫را در خط تولید به همراه آورد‪ ،‬بلکه موجب تغییر در آزمایشگاه نیز شد‪.‬‬ ‫چرا که آزمایشگاه باید در زمینه بررسی خواص شیمیایی‪ ،‬فیزیکی و فنی‬ ‫جوهرهای چاپ به اندازه‌ای دقیق باشد که از انطباق وضعیت کنونی با‬ ‫استاندارد مطمئن باشد‪.‬‬ ‫خواص اصلی جوهرها که فرآیند چاپ را تحت تأثیر قرار می‌دهند شامل‬ ‫توزیع اندازه ذرات‪ ،‬دانسیته‪ ،‬ویسکوزیته‪ ،‬کشش سطحی‪ ،‬تمایل به رسوب‬ ‫و رنگ آن‌ها می‌شود‪ .‬اگرچه این امکان وجود ندارد که اهمیت خواص را‬ ‫اولویت‌بندی کرد‪ ،‬اما مشخص شده که عدم یکنواختی در اندازه ذرات‬ ‫رنگدانه‌های جامد معلق در جوهر (توزیع اندازه ذرات) عامل اصلی در‬ ‫مسدود شدن نازل‌هاست‪.‬‬ ‫استاندارد نبودن سایر خواص جوهر ممکن است موجب بروز مشکل‬ ‫در چاپ و از دست رفتن کیفیت چاپ کاشی شود ولی به هدهای چاپ‬ ‫آسیب فیزیکی نخواهند زد‪ .‬عالوه‌بر این‪ ،‬تعیین مقدار عددی دقیق برای‬ ‫خواص جوهر که منجر به خواص بهینه آن در تمام شرایط تولیدی شود‬ ‫غیرممکن است‪ .‬زیرا خواص جوهر وابستگی شدیدی به نوع ماشین‬ ‫چاپ و شرایط کاری واقعی دارد که برای هر کارخانه منحصر به‌فرد است‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬آزمایش‌ها باید بر مبنای سوابق تولید و مصرف و با همکاری‬ ‫تأمین‌کنندگان جوهر در یک کارخانه انجام شود‪ .‬آخرین موردی که‬ ‫اهمیت آن کمتر از سایر خواص جوهر نیست‪ ،‬تغییر خواص جوهر در طول‬ ‫زمان می‌باشد‪ .‬زیرا تغییر خواص‬ ‫جوهر به شرایط نگهداری آن در انبار‬ ‫لو‌نقل) بستگی‬ ‫(دما‪ ،‬رطوبت و حم ‌‬ ‫دارد و منشأ اصلی آن به ماهیت ذاتی‬ ‫جوهر که مخلوطی از ذارت معلق‬ ‫جامد در محیط مایع است‪ ،‬مربوط‬ ‫می‌شود‪ .‬بنابراین‪ ،‬یکنواختی خواص‬ ‫جوهر باید به طور منظم‪ ،‬به ویژه‬ ‫درست پیش از استفاده در ماشین‬ ‫بررسی گردد‪.‬‬ ‫مشاوره و آموزش‬

‫شرکت کالرسرویس‪ ،‬در بازار چندین‬ ‫حوزه پیشرفته‪ ،‬فعال است‪ .‬بنابراین با‬

‫‪60‬‬

‫گـــزيـده دنيـای سـراميـک‪ .‬شمـاره ‪1392 / 10‬‬

‫برقراری ارتباط با تأثیرگذاران اصلی صنعت چاپ‪ ،‬پیشنهادات جدید آنان را‬ ‫دریافت داشته و پس از بررسی الزم‪ ،‬آن‌ها را به صنعت سرامیک وارد می‌کند‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬ابزار کوچک این مجموعه‪ ،‬به نام ‪ RM200QC‬که بخشی از‬ ‫نسل جدید ابزارهای قابل حمل اندازه‌گیری و تحلیل رنگ می‌باشد‪ ،‬امروزه به‬ ‫عنوان ابزار ضروری برای تحلیل فوری رنگ در خط تولید برای اعمال تغییرات‬ ‫الزم در لعاب و جوهر تبدیل شده است‪ .‬مشاوره و آموزش در موضوعاتی‬ ‫مانند سنجش منبع نور (نوردهی)‪ ،‬متامریزم و مدیریت رنگ در آزمایشگاه‬ ‫در این شرکت انجام می‌شود‪ .‬همچنین شرکت‪ ،‬دارای یک مرکز فنی کامال‬ ‫مجهز به ابزارهایی مانند ‪( Spectral Scanner‬مجهزترین سخت‌افزار‬ ‫پروفایل‌سازی رنگ موجود در بازار) و پالتر ‪ Durst Pictocer‬است که نه‬ ‫تنها برای انجام آزمون‌های واقعی‪ ،‬بلکه از آن‌ها برای تولید محدود و نمونه‌ها‬ ‫نیز می‌توان استفاده نمود‪.‬‬ ‫خدمات آزمایشگاهی که از سوی این شرکت ارائه می‌شود‪ ،‬به شرح زیرند‪:‬‬ ‫ بررسی و تحلیل مجموعه جوهرهایی که توسط تولیدکنندگان لعاب و رنگ‬‫عرضه می‌شود برای تعیین بهترین گاموت رنگی‬ ‫ ایجاد ‪ ICC‬و پروفایل‌های طیفی رنگ برای نمایشگر کامپیوتر‬‫ عرضه چاپگرهای کاغذ و چاپگرهای سرامیک و پالترها‬‫ پشتیبانی برای مهندسی مجدد فرآیند در هنگام تغییر جوهر‬‫ تحلیل میزان مصرف جوهر‬‫ مشاوره جامع در تمام مراحل فرآیند‪ ،‬از طراحی تا کنترل و ارزیابی و‬‫همچنین نمونه‌سازی و مهندسی جریان کار‬ ‫فناوری اطالعات‬

‫یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پیش روی فناوری اطالعات کالرسرویس‬ ‫تلفیق نیازهای تجاری تولیدکنندگان سرامیک (یکنواختی و در دسترس‬ ‫بودن طوالنی مدت‪ ،‬انعطاف‌پذیری نسبت به تغییرات و کاهش زمان عرضه‬ ‫محصول به بازار) با زیرساخت‌های حال حاضر تولیدی آن‌هاست‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬پیچیدگی دسترسی به اطالعات و توزیع و پراکندگی آن‬ ‫به همراه ضرورت افزایش بهروه‌وری تولید و کاهش قیمت‪ ،‬بودجه ‪ICT‬‬ ‫شرکت‌ها را کمتر کرده و منجر شده است تا نیاز به سرمایه‌گذاری دوباره و‬ ‫قابل اعتماد در این بخش‪ ،‬بیش‌از‌پیش احساس شود‪.‬‬ ‫البته راهکارهای عرضه‌شده توسط‬ ‫کالرسرویس شرکت‌های سرامیکی‬ ‫را قادر می‌سازد که فناوری‌های‬ ‫پیچیده جدید را با سیستم‌های‬ ‫تولیدی موجود خود یکپارچه‬ ‫سازند‪ .‬این فعالیت‌ها از تعویض ساده‬ ‫کامپیوترهای شرکت تا معماری‬ ‫مجدد و پیچیده خط تولید گسترش‬ ‫می‌یابد‪ .‬در این حوزه‪ ،‬شرکت‬ ‫کالرسرویس سطوح مختلفی از‬ ‫پشتیبانی را عرضه می‌کند‪ .‬اگر الزم‬ ‫باشد قادر است مدیریت بخشی یا‬ ‫تمام زیرساخت ‪ ICT‬را نیز بر عهده‬ ‫ ‬ ‫بگیرد‪.‬‬


‫روبات‌های لعا‌ب‌زنی سازگار ‪GA 2000‬‬

‫شــرکت بین‌المللی ‪ Gaiotto Automation‬بــه عنوان عرضه‌کننده‬ ‫روبات‌های لعابزنی‪ ،‬امــروزه راهکارهای متنوعی برای مشــتریان خود با‬ ‫بودجه و نیازهای مختلف عرضه داشته است‪.‬‬ ‫‪ Robot GA2000‬یکــی از روبات‌هــای پُرکار و خودآموز اســت که با‬ ‫نصب آن روی ســقف‪ ،‬دیگر نیازی به اصالحات مکانیکــی یا الکترونیکی‬ ‫نیست‪ .‬ماشــین یاد شــده‪ ،‬به گونه‌ای طراحی شده اســت که به آسانی با‬ ‫سیســتم‌های مختلف هدایت‌کننده (واحدهای انتقال‌دهنده‪ ،‬نوار نقاله‌ها‬ ‫و ‪ )Carousels‬در هر خط لعاب یا نقشــه‌ای منحصربه‌فرد قابل کنترل‬ ‫می‌باشــد و عملکرد آن در خط لعاب طولی (‪ ،)Longitudinal‬متمرکز‬ ‫(‪ )Centralised‬یا تلفیقی از هر دوی آن‌هــا‪ ،‬هیچ تفاوتی ندارد‪ .‬اجزای‬ ‫مختلف روبات مذکور موجب اطمینان‌بخشــی در خصوص کنترل بر کار‬ ‫و تعمیر و نگهداری می‌شود و اجزای آن شامل‪ 6 :‬موتور دنده‌ای سیل‌شده‬ ‫(نفوذ ناپذیر) با حداقل تعداد اتصاالت‪ ،‬بدنــه محافظ برای تمام موتورها و‬ ‫سهولت دسترســی به تمام قســمت‌های متحرک می‌شــود‪ .‬این روبات‬ ‫همچنین از برنامه‌هــای چندگانه با قابلیت خودآمــوزی‪ ،‬نقطه به نقطه و‬ ‫عملکرد آفالین استفاده می‌کند‪ .‬راه‌حل آفالین ‪ 7WD‬با ‪ 7‬محور دیجیتال‬ ‫به طور خودکار فعالیت مدارها را شبیه‌سازی‬ ‫کرده و برنامه‌های خط لعاب را تولید می‌کند‪.‬‬ ‫ترکیبی از ‪ 6‬محور حرکتی روبات و محور هفتم‬ ‫سینی دوار به طور قابل مالحظه زمان کارکرد‬ ‫و اســپری‌های بیرونی تعبیه شــده را کاهش‬ ‫می‌دهد‪ .‬این سیســتم برنامه‌نویسی جدید را‬ ‫می‌توان برای ایجاد‪ ،‬شبیه‌سازی و بهینه‌سازی‬ ‫برنامه‌های خط لعاب از یک کامپیوتر و بدون‬ ‫توقف در تولید‪ ،‬مورد استفاده قرار داد‪.‬‬ ‫‪ Robot GA-OL‬وســیله جدیدی است که‬ ‫به طور اختصاصی برای برنامه‌نویسی آفالین‬ ‫طراحی شده و ســاده‌تر از ‪ GA2000‬است‪.‬‬ ‫سینماتیک یکســان نیز به آن اجازه استفاده‬ ‫کامل از برنامه‌های تولید‌شــده با روبات‌های‬ ‫خودآموز را می‌دهد‪ .‬سیستم غیرقابل بازگشت‬ ‫و چرخ دنده‌هــای کاهنده دقت آن با ســرور‬ ‫موتورهای بــدون جاروبک کنترل می‌شــود‬

‫‪62‬‬

‫گـــزيـده دنيـای سـراميـک‪ .‬شمـاره ‪1392 / 10‬‬

‫و درجه باالیی از دقت و تکــرار حرکات همه محورهــا را تضمین می‌نماید‪.‬‬ ‫موتورهای دنده‌ای بسته و نفوذناپذیر‪ ،‬پوشــش محافظ بر روی بدنه موتور و‬ ‫تعداد اتصاالت نیز بیشــترین حفاظت از موتور را تضمین می‌کنند‪ .‬در حالی‬ ‫که سهولت تعمیر و نگهداری با دسترسی مناسب به تمام قطعات متحرک نیز‬ ‫تضمین شده است‪ .‬روبات ‪ GA-OL‬حتی قابلیت نصب بر سقف را نیز دارد و‬ ‫نیازی به اطالحات مکانیکی و الکترونیکی در آن نیست‪.‬‬ ‫‪ 2‬مدل روبات یاد شده به گونه‌ای طراحی شده‌اند تا به سایر وسیله‌ها نیز نصب‬ ‫گردد‪.‬‬ ‫ ‪ :Visus Pro‬سیســتم ناظر طراحی شده برای تشــخیص انواع مختلفی از‬‫قطعات و اصالح مدار برنامه‌ریزی‌شــده با توجه به موقعیت واقعی آن‌هاست‪.‬‬ ‫این سیستم بر اساس اصل ترجمه برنامه‪ ،‬بر یک صفحه دکارتی استوار است‪.‬‬ ‫ ‪ :Mass Comtrol‬سیستم مدیریت تأمین لعاب است‪ .‬این سیستم مقدار‬‫لعاب تحویلی به روبات را پس از ‪ 25‬بار اندازه‌گیری‪ ،‬اصالح آن را تنها در یک‬ ‫ثانیه تنظیم می‌نماید‪ .‬در نمایشگاه اخیر تکنارجیال‪ ،‬شرکت ‪ Gaiotto‬مدل‬ ‫جدیدی از این ابزار معرفی شــد که قطعات الکترونیکی تعبیه شده در بورد‬ ‫کنترل روبات را دربرمی‌گرفت‪ .‬این ابزار‪ ،‬به دلیل متمرکز بودن تمام عملگرها‬ ‫در یک صفحه نمایــش رابط‪ ،‬کار بــا کاربر را‬ ‫ساده‌تر ساخته است‪ .‬استفاده از این سیستم به‬ ‫منظور صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف لعاب‬ ‫ضروری است‪.‬‬ ‫‪ Robot GA/F-Ol‬راهــکاری بــرای تمــام‬ ‫کســانی اســت که می‌خواهند در اتوماسیون‬ ‫خط لعاب خود با اســتفاده از سیســتم روبات‬ ‫بهینه‌سازی‌شــده ‪ FANUC‬ســرمایه‌گذاری‬ ‫نمایند‪ .‬این دســتگاه با بسته نرم‌افزاری آفالین‬ ‫‪ Gaiotto‬کامال سازگار بوده و قابلیت استفاده‬ ‫از سیســتم کنترل جریــان لعــاب (‪Mass‬‬ ‫‪ )Control‬را دارد‪ .‬بار اعمالی بر بازو و محدوده‬ ‫حرکتی آن با روبات‌های خانــواده ‪Gaiotto‬‬ ‫قابل مقایسه اســت‪ .‬زیرا همان‌گونه که اشاره‬ ‫شد‪ ،‬این وســیله را می‌توان روی سقف یا دیوار‬ ‫کارخانه بــدون نیاز به اطالحــات مکانیکی یا‬ ‫الکترونیکی نصب نمود‪.‬‬


‫کاهش زمان در تغییر قالب‌های ریخته‌گری‬

‫شــرکت ‪ B&T White‬با ارائــه سیســتم ‪ FMR‬زمان تغییــر قالب در‬ ‫ماشــین‌آالت ریخته‌گری تحت فشار را به شــدت کاهش داده است‪ .‬در‬ ‫زیر مراحل بحرانی از عمل تغییر قالب که در حین آن باید عملیات تولید‬ ‫متوقف گردد‪ ،‬خالصه شده است‪:‬‬ ‫‪ -1‬قطع کردن قالب و جدا کردن از ماشین‬ ‫‪ -2‬انتقال قالب جدید به دستگاه‬ ‫‪ -3‬ایجاد اتصال مکانیکی بین قالب و پرس‬ ‫‪ -4‬ایجاد اتصال هیدرولیکی بین قالب و پرس‬ ‫‪ -5‬به‌روز کردن برنامه‌ها و عملکرد حرکتی ماشین‬ ‫راهکارهای سیستم ‪ FMR‬با توجه به تجزیه و تحلیل مراحل باال طراحی‬ ‫شــده‌اند تا راهکارهــای فنی برای‬ ‫اثربخشی و سرعت عمل در شرایط‬ ‫معمولی کار در صنعت ســرامیک را‬ ‫ارائه دهد‪ .‬این سیســتم از تعدادی‬ ‫مؤلفه‌های کلیدی تشکیل شده که‬ ‫می‌تواند در مراحــل بعدی و هنگام‬ ‫نیاز نصب شود‪:‬‬ ‫ ماشــین ویژه‌ ‪ AVG‬برای خارج‬‫کردن قالب‌های موجود و قرار دادن‬ ‫قالب جدید در ماشین‬ ‫‪ -‬طراحــی مهندســی منطقــی‬

‫(‪ )Rationalized‬برای تسهیل عملیات اتصال کاربر به دستگاه‬ ‫ راهکاری جدید برای هم‌راستاســازی (‪ )Realignment‬خودکار توابع‬‫و برنامه‌های دستگاه برای قالب‌های نصب شده جدید‪ ،‬به ویژه برای چرخه‬ ‫کار دستگاه با روبات تعویض‌کننده‌ قالب اتوماتیک‬ ‫فناوری‌هــای ‪ FMR‬به طور مؤثری با ماشــین‌های ریخته‌گــری ‪Circle‬‬ ‫‪ Twincast‬ترکیب شــده‪ ،‬که باعث افزایش ویژگی‌های بسیار جدید این‬ ‫محصول در بهره‌وری و عملکرد شده است‪.‬‬ ‫مجموعه پیکربندی قالب‌های مضاعــف (‪ )Double Mould‬ثبت اختراع‬ ‫شــده ‪ Circle‬اجازه می‌دهد تا عملیات تعمیر‪ ،‬نگهداری و تعویض قالب در‬ ‫یک بخش از دستگاه انجام شــود‪ ،‬در حالی که مجموعه قالب دوم همچنان‬ ‫به کار خود ادامه می‌دهد‪ .‬سیســتم‬ ‫‪ FMR‬مزایای بیشــتری در مقایسه با‬ ‫ماشین‌آالت ریخته‌گری استاندارد با‬ ‫کاهش زمان تغییر قالب تا ‪ 60‬درصد‬ ‫و تکمیــل این عملیــات در حداکثر‬ ‫زمان تضمین‌شــده (‪ 120‬دقیقه) به‬ ‫ارمغان مــی‌آورد‪ .‬این نمودار نشــان‬ ‫می‌دهد کــه رقابتی ایجاد‌شــده از‬ ‫سوی ماشــین‌های ‪ Circle‬به دلیل‬ ‫مجهز شدن آن به کیت کامل ‪FMR‬‬ ‫است‪.‬‬

‫پرس‌های بدون قالب و منعطف ‪GEA‬‬

‫‪ Gea‬آخریــن فنــاوری در‬ ‫زمینه پرس کردن بــدون قالب و‬ ‫سیســتمی متحول‌کننده و قابل‬ ‫انعطاف اســت که نــوع محصول‬ ‫مورد نظر در آن‪ ،‬شــیوه استفاده‬ ‫از ماشــین را تعییــن می‌کنــد‪.‬‬ ‫پرس ‪ Gea‬قادر است که تمامی‬ ‫کاشــی‌ها را با هر ضخامتی پرس‬ ‫کنــد و از نظــر مصرف انــرژی و‬ ‫مواد اولیه نیز‪ ،‬جــزو فناوری‌های‬ ‫معتبر دوســت‌دار محیط‌زیست‬ ‫در صنعت ســرامیک معرفی شده‬ ‫است‪ .‬این فناوری شامل ‪ 4‬ماشین‬ ‫با تناژهای مختلف ‪GEA15000,‬‬ ‫‪ GEA26000t, GEA33000t‬و‬ ‫‪ GEA40000t‬می‌باشد که تمامی‬ ‫آن‌ها تراکم یکنواخت در کل سطح‬ ‫کاشی را تضمین می‌کنند (نسبت‬

‫نیروی پرس‬

‫ویژگی‌های فنی پرس ‪GEA40000t‬‬

‫فشار روغن‬

‫نیروی اعمالی بر کاشی‬

‫ابعاد کاشی خام‬

‫ابعاد کاشی پخته شده‬

‫‪ 40‬هزار تن‬

‫ماکزیمم ‪420 bar‬‬

‫ماکزیمم ‪420 kg/cm‬‬ ‫‪2‬‬

‫ماکزیمم ‪1800× ‍‍‍5335 mm‬‬

‫ماکزیمم ‪)7/68 m ( 1600×4800 mm‬‬ ‫‪2‬‬

‫محدوده ضخامت کاشی‬

‫‪3-30 mm‬‬

‫وزن ویژه بر کف کارخانه‬

‫‪5 Kg/cm2‬‬

‫کل وزن‬

‫دیسک برش کاشی خام‬ ‫توان برق نصب شده‬ ‫مصرف برق‬

‫تعداد سیکل‌ها‬ ‫میزان تولید‬

‫‪ 270‬تن‬

‫الماسه ‪=200d×1/6 mm‬‬ ‫‪100 kW‬‬ ‫‪67 kWh‬‬

‫ماکزیمم ‪ 50‬سیکل در ساعت‬ ‫‪9600 m2/day‬‬

‫فشار روغن به ســطح کاشی ‪ 1‬به ‪1‬‬ ‫است)‪.‬‬ ‫محصــوالت حاصل کامال مســطح‬ ‫عاری از تنش‌های داخلی‪ ،‬با تغییرات‬ ‫کالیبر محدود‪ ،‬بدون مــواد افزودنی‬ ‫ساخته شــده از گرانول اسپری درایر‬ ‫منطبق بر اســتاندارد ‪ UNI 1441‬و‬ ‫مناســب برای تزئین بدنــه به روش‬ ‫خشــک و تَر با یک ســطح صاف و یا‬ ‫برجسته است که هیچ محدودیتی در‬ ‫تزئین محصوالت تولید شــده در آن‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫عالوه‌بــر این‪ ،‬پــرس را می‌تــوان با‬ ‫تجهیزات موجود در کارخانه یکپارچه‬ ‫کرد و دراین زمینه نیاز به زیرســازی‬ ‫ویژه بــرای نصــب و یــا حمل‌و‌نقل‬ ‫نمی‌باشــد (نصــب و راه‌انــدازی در‬ ‫محل)‪.‬‬

‫گـــزيـده دنيـای سـراميـک‪ .‬شمـاره ‪/ 10‬‬

‫‪63 1392‬‬


‫خالقیت تازه ‪ DURST‬برای مشتریان حسابگر‬

‫تزئین کاشــی‌های ســرامیکی بزرگ‪ ،‬امروزه با تولید ماشــین ‪Durst‬‬

‫‪ Gamma 120 HD-RS‬بــه موضوعی جدی‌تــر و خالقانه‌تر تبدیل‬ ‫شــده اســت‪ .‬وجود هدهای ‪ HD‬در این ماشــین که از ســوی واحد‬ ‫توسعه و تحقیق شــرکت دورست توســعه یافته از نظر انعطاف‌پذیری‬ ‫اعتمادپذیــری و بهــره‌وری در تزئیــن کاشــی‌های بــزرگ ‪cm‬‬ ‫‪100×150‬توجه بســیاری را به خود جلب کرده اســت‪ .‬سرعت خطی‬ ‫‪ Gamma 120 HD-RS 74‬متر بر دقیقه اســت و نسخه‌ای از آن که‬ ‫می‌تواند روی دو ردیف کاشــی چاپ بزند (‪ )Dual Line Version‬نیز‬ ‫موجود اســت‪ .‬این ویژگی امکان چاپ‌زنی بر روی دو ردیف کاشــی با‬ ‫طرح و ابعاد کامال متفــاوت‪ ،‬آن هم به طور هم‌زمان را مهیا می‌ســازد‪.‬‬ ‫همچنین به راحتی می‌توان حالت دســتگاه را از تک ردیف به دو ردیف‬ ‫و برعکس تغییر داد‪ .‬در واقع این ماشین دو چاپگر در یک خط است‪.‬‬ ‫آخرین نسل هدهای چاپ ‪ HD‬و مدول ‪FX‬‬

‫ایــن ماشــین دارای تمامی مزایــای ســایر مدل‌های نســل جدید‬ ‫ماشین‌های ســری ‪ Gamma R‬اســت‪ .‬ویژگی بارز دستگاه آن است‬ ‫که بــه جدیدترین سیســتم بازچرخــش مضاعف جوهــر در هدهای‬ ‫چاپ و افزایش ســیکل‌های تمیــزکاری خودکار هدها مجهز شــده و‬ ‫تمامی این امکانات موجب می‌گردد تا ابعــاد قطرات جوهر خروجی از‬ ‫هدها در مــدت کار ثابت مانــده و در تمام عرض چاپ بــه طور کامال‬ ‫یکنواخت‪ ،‬پخش شود‪ .‬بیشــترین میزان یکنواختی در چاپ با استفاده‬ ‫از فناوری ثبت اختراع شده سیســتم پیکربندی عمودی هدها و چاپ‬ ‫‪ Grayscale‬دارای قطر قطرات جوهر متغیــر (از ‪ 28‬تا ‪ 90‬پیکولیتر‬ ‫در چهار سطح) تضمین شده اســت‪ .‬در این ماشین می‌توان از ‪ 4‬ستون‬ ‫رنگ برای چاپ‌زنی هم‌زمان هر طرحی اســتفاده کرد که این امر منجر‬ ‫به بهــره‌وری بیشــتر‪ ،‬کاهش زمان و بهینه‌ســازی قیمت تمام شــده‬ ‫می‌شود‪ .‬با اســتفاده از مدول ‪ - FX‬مدولی که اســتفاده از آن اختیاری‬ ‫اســت‪ -‬می‌تــوان تعداد‬ ‫ســتون رنگ را از ‪ 5‬به ‪7‬‬ ‫افزایش داد‪.‬‬ ‫ایــن موضوع بــه افزایش‬ ‫انعطاف‌پذیــری و افزایش‬ ‫جلوه‌هــای تزئینی کمک‬ ‫می‌کنــد‪ .‬در دســتگاه‬ ‫یاد شــده تعداد ســتون‬ ‫جوهرهــای چــاپ بــه‬ ‫گونه‌ای است که می‌توان‬ ‫آن‌ها را از ماشین خارج و‬ ‫یا نصب کرد‪ .‬این موضوع‬ ‫بــرای تغییر بیشــترین‬ ‫عرض قابل چاپ ماشــین‬

‫‪64‬‬

‫گـــزيـده دنيـای سـراميـک‪ .‬شمـاره ‪1392 / 10‬‬

‫نیز صادق اســت و می‌توان آن را به آســانی‪ ،‬تنها با افــزودن مدول‌های‬ ‫مخصوص از ‪ 44‬تا ‪ 115‬سانتی‌متر تغییر داد‪.‬‬ ‫رنگ‌های درخشنده و وضوح تصویر زیاد‬

‫اســتفاده دقیق و صحیح از این فناوری‪ ،‬امکان اعمال جوهر از حجم بسیار‬ ‫اندک (در حد چند گرم) تا چند ده گرم بر متر‌مربع را مهیا کرده اســت‪ .‬با‬ ‫پاشش هر مقدار جوهر‪ ،‬ماشین می‌تواند با ســرعت ‪ 4‬برابر بیشتر از سایر‬ ‫سیســتم‌های موجود در بازار کار کند‪ .‬این قابلیت‪ ،‬موجب می‌شــود که‬ ‫چاپ‌زنی رنگ‌هــای متنوع با وضوح باال مانند چاپ‌هــای تیره یا کم رنگ‬ ‫دارای خط‌های تیره امکان‌پذیر باشد‪.‬‬ ‫در این بــاره‪ ،‬می‌توان طرح ســنگ مرمــر (‪ )Calacatta Marble‬را‬ ‫مثال زد که شامل رگه‌های پُر‌رنگ و ســفید در زمینه‌ای کم‌رنگ است‪ .‬با‬ ‫استفاده از ماشین ‪ Gamma 120 HD-RS‬ضایعات جوهر بسیار کاهش‬ ‫می‌یابد زیــرا جوهر تنها به اندازه طرح در نظر گرفته شــده روی کاشــی‬ ‫اعمال می‌شود‪.‬‬ ‫نرم‌افزار پیشرفته مدیریت جریان کار‬

‫شرکت دورست‪ ،‬هم‌اکنون از نسخه ‪ 5‬نرم‌افزار مدیریت جریان کار چاپگر‬ ‫در ماشــین‌های خود اســتفاده می‌کند‪ .‬این نرم‌افزار که مورد اســتقبال‬ ‫مشتریان است‪ ،‬بر اساس نیازها و بازخورد مشتریان توسط گروه تحقیق و‬ ‫توسعه این شرکت توسعه یافته است‪ .‬با کمک این نرم‌افزار‪ ،‬نه تنها سرعت‬ ‫بارگذاری فایل کاهش می‌یابــد بلکه امکان انتخــاب آزاد جوهر برای هر‬ ‫ستون رنگ در ماشــین‪ ،‬محاســبه قیمت مصرف جوهر و تنوع بیشتر در‬ ‫چاپزنی اتفاقی (رندوم) نیز ایجاد می‌گردد‪.‬‬ ‫قیمت تمام‌شــده مصرف جوهر‪ ،‬حتی برای حالتی که ســفارش مشتری‬ ‫شامل چند نوع کاشــی مختلف مثال برای صادرات اســت نیز با نرم‌افزار‬ ‫مذکور قابل احتساب می‌باشد‪.‬‬ ‫‪Gamma‬‬ ‫سیســتم‬ ‫‪ PrepStation‬کاربران را‬ ‫قادر می‌سازد تا آماده‌سازی‬ ‫فایــل تصویــر را در یــک‬ ‫محیــط مرکــزی و امــن‬ ‫بــرای بیشــترین حفاظت‬ ‫از اطالعــات خــود انجام‬ ‫دهنــد‪ .‬بســته‌ نرم‌افزاری‬ ‫‪ Gamma‬و ‪Gamma‬‬ ‫‪ PrepStation‬نســخه‬ ‫‪ 5‬بــا چاپگرهــای قدیمی‬ ‫و نصب‌شــده ‪Durst‬‬ ‫‪ Gamma‬نیــز ســازگار‬ ‫هستند‪.‬‬


‫‪ WKE‬؛ پرسی ‪ 5000‬تنی با ویژگی‌هایی منحصربه‌فرد‬

‫پرس جدید ‪ 5000‬تنی ‪ WKE‬با دهانه ‪ 225‬سانتی‌متری که با همکاری‬ ‫‪ I.C.F.‬و شرکت ‪ Welko‬به تولید رسیده است‪ ،‬دارای ‪ 7‬ویژگی خالقانه‬ ‫زیر می‌باشد‪:‬‬ ‫‪ -1‬انحنای بیضی شــکل خفیف دو بخش‬ ‫بازویی سیســتم به منظور بهینه‌ســازی‬ ‫توزیع و ســطح تنش‌ها در داخل ساختار‬ ‫دستگاه در هنگام پرس کردن‬ ‫‪ -2‬ســیلندر پرس بیضی‌شکل که موجب‬ ‫بهبود اتصال بین میله پیســتون و ستون‬ ‫محرک می‌شــود‪ ،‬این اجازه را می‌دهد که‬ ‫پرس با ارتفاع کمتری فعالیت کند و از این‬ ‫روی ســتون متحرک آن‪ ،‬سریع‌تر حرکت‬ ‫می‌کند‪.‬‬

‫‪ -3‬پانل‌های محافظ اطراف پرس و دو صفحه‌ی عمودی در اطراف قالب‬ ‫‪ -4‬تمامی واحدهای هیدرولیک و واحدهــای پنوماتیک از محیط خارجی‬ ‫پرس جدا هستند‪.‬‬ ‫‪ -5‬شامل سه‪ Absolute Transducers‬است‬ ‫که بدون تماس با قطعات متحرک کار می‌کنند‬ ‫و در نتیجه خطر سایش را کاهش می‌دهند‪.‬‬ ‫‪ -6‬تنها با دو اتصال‌دهنده الکتریکی پرس را‬ ‫به کابین الکتریکی و اپراتور متصل می‌کند‬ ‫‪ -7‬یــک سیســتم خارج‌کننــد ‌ه جدید که‬ ‫تضمین‌کننده عدم تغییر شکل صفحات خارج‬ ‫کننده قالب اســت‪ ،‬یــک روش خارج‌کردن‬ ‫قالب جدید را که پیش از این امکان‌پذیر نبود‬ ‫ممکن می‌سازد‪.‬‬

‫قابلیت‌های متعدد در دستگاه صرفه‌جو ‪VivaJet®S3‬‬

‫شرکت ‪ TecnoExamina‬ماشین چاپ دیجیتال ‪ VivaJet®S3‬خود‬ ‫را که با یک بار عبور کاشی چاپ‌زنی می‌کند و قابلیت نصب ‪ 3‬ستون رنگ‬ ‫روی آن وجود دارد‪ ،‬به نمایش گذاشت‪.‬‬ ‫ویژگی‌های اصلی دستگاه عبارتنداز‪:‬‬ ‫ چارچوب کوچک و فشرده‌ای برای قراردهی ‪ 3‬ستون رنگ دارد‪.‬‬‫ توان برق نصب شده آن اندک است (حداکثر ‪.)4 kW‬‬‫ راهکارهای ویژه‌ای برای انتقال سریع روی چند خط لعاب برای آن در‬‫نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫ امکان کار بدون نیاز به کابین برای آن وجود دارد‪.‬‬‫ دارای ســتون‌های رنگ با سیســتم توزیع جوهر ویژه بــرای هر چاپ‬‫(‪ )application‬می‌باشد‪.‬‬ ‫‪ VivaJet®S3‬در شرایط زیر قابل استفاده است‪:‬‬ ‫ پس از ماشــین چــاپ دیجیتال‬‫برای افزودن تعداد رنگ‌ها‬ ‫ روی خط چاپ پخت ســوم برای‬‫ا ِعمال کردن جوهرهــای با ارزش و‬ ‫گران‌بها (طال و پالتین و ‪)...‬‬ ‫ پیش از ماشــین چــاپ دیجیتال‬‫برای ا ِعمال لعاب دیجیتال‬ ‫ روی خــط چاپ کاشــی دیوار به‬‫عنوان یک ماشــین چاپ دیجیتال‬ ‫‪ 3‬رنگی‪.‬‬ ‫سایر ویژگی‌های ماشین عبارتند از‪:‬‬ ‫ حداکثر عــرض چــاپ آن ‪690‬‬‫میلی‌متر است‪.‬‬

‫ هدهای ‪ XAAR 1001 GS6‬و ‪ GS12‬را می‌توان به صورت انتخابی برای‬‫هر ستون رنگ استفاده نمود‪.‬‬ ‫ مدیریت مستقل رنگ برای هریک از ستون‌های رنگ وجود دارد‪.‬‬‫ مجهز به سیستم تمیزکاری و پاک‌سازی مضاعف و خودکار است‪.‬‬‫ امکان چاپزنی روی سطوح با ضخامت از ‪ 3‬تا ‪ 50‬میلی‌متر وجود دارد‪.‬‬‫ انجام هم‌راستاسازی خودکار برای کاشی‌های ورودی‬‫ سیســتم توزیع‌کننده مدوالر جوهر همــراه با بازچرخش پیوســته و‬‫پایدارشــونده‌ی خودکار (‪ )Auto-stabilized‬جوهر روی ماشین نصب‬ ‫شده است که این سیســتم‪ ،‬تنها به شــرکت ‪ TecnoFerrari‬اختصاص‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ سیستم تهویه هوا همراه با ماشین موجود است‪.‬‬‫ سیستم فیلتر کردن هوا و ذرات معلق نیز در کنار ماشین موجود است‪.‬‬‫ویژگی‌های نرم‌افزاری‪:‬‬ ‫ نســخه کامل نرم‌افزار مدیریت‬‫کار ‪ Suit Carioca-Jet‬نصــب‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ امـــکان هم‌زمــان‌ســــازی‬‫(‪ )Synchronization‬خودکار‬ ‫طرح گرافیکــی (‪)VivaScan‬‬ ‫مهیا شده است‪.‬‬ ‫ نرم‌افــزاری بــرای ارزیابــی‬‫اقتصادی بودن طرح‌های تولیدی‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫ مدیریت کامل ماشین از را ه دور‬‫امکان‌پذیر است‪.‬‬ ‫گـــزيـده دنيـای سـراميـک‪ .‬شمـاره ‪/ 10‬‬

‫‪65 1392‬‬


‫ریزبینی ‪ SERTAM‬در کنترل دانسیته دوغاب‬

‫‪ Sertam‬یکی از شــرکت‌های ‪ B.P.Elettronica‬ابــزاری جدید در‬ ‫صنعت ســرامیک ارائه کرده که ‪ ،Mass Meter‬نام دارد‪ .‬این دستگاه‬ ‫که برای کنتــرل دانســیته دوغاب طراحی شــده به مخــزن تمامی‬ ‫ماشــین‌های اعمال لعاب که کنترل دانســیته در آن‌ها مورد نیاز است‬ ‫متصل می‌شــود‪ .‬ابزار مذکور برای اســتفاده در پمــپ ایرلس‪ ،‬اعمال‬ ‫پرده‌ای از لعاب‪ ،‬اعمال بل‪ ،‬اعمال دیســکی لعاب و ماشین چاپ سنتی‬ ‫یا شابلون یا چاپ دیجیتال مناسب است و اپراتور‪ ،‬دانسیته مورد نظر را‬ ‫روی دستگاه تنظیم می‌نماید‪.‬‬ ‫همچنین ‪ 3‬لوله (لعــاب ورودی و خروجی و لولــه‌ی آب) را به مخزن‬ ‫متصل می‌سازد و کار آن به صورت خودکار‪ ،‬شروع می‌شود‪ .‬محصول از‬ ‫دستگاه فلوسنج جرمی دوغاب عبور می‌کند که به یک تنظیم‌کننده‌ی‬ ‫دانسیته مورد نظر متصل است‪.‬‬ ‫برای جابه‌جایی آسان‌تر ماشین و نزدیک شدن به مخزن یا مخزن یدکی‬ ‫تحقق آرزوهای سبز ‪SMALTICERAM‬‬

‫شرکت اســمالتی‌چرام با تأکید بر حفظ محیط‌زیست‪ ،‬به تازگی گام‌های‬ ‫جدیدی در زمینه تولیدات صنعتی دوســت‌دار طبیعت‪ ،‬برداشته است‪.‬‬ ‫تلفیق ســال‌ها تجربــه در تولید مواد چــاپ دیجیتال با توجــه ویژه به‬ ‫محیط‌زیست‪ ،‬اســمالتی‌چرام را بر آن داشته اســت که سری مواد چاپ‬ ‫دیجیتال خود با نــام ‪ Smaltink‬را دوباره طراحی نمــوده و با نام جدید‬ ‫‪ Smaltiink Eco Solution‬به بازار‪ ،‬معرفی کند‪.‬‬ ‫ویژگی‌های سری محصوالت ‪ Smaltink‬و ‪Smaltiink Eco Solution‬‬ ‫موجب افزایش شــدت رنگ (افزایــش فضای گاموت رنگــی)‪ ،‬پایداری‬ ‫بیشتر (زمان نگهداری بیشتر)‪ ،‬مطابق با استاندارد ‪ UNI‬و بهبود عملکرد‬ ‫هدهای چاپ (توقفات کمتر برای تمیزکاری) شــده اســت‪ .‬استفاده از‬ ‫رنگدانه‌های جدید‪ ،‬مدیوم جدید و افزودنی‌های جدید‪ -‬در ســری مواد‬‫‪ Smaltiink Eco Solution‬نیز موجب افزایــش عملکرد و توجه ویژه‬ ‫به محیط‌زیســت شــده است‪ ،‬به‬ ‫گونه‌ای کــه کارشناســان بر این‬ ‫باورند که مواد مذکور‪ ،‬پاسخگوی‬ ‫نیازهــای تازه صنایع دوســت‌دار‬ ‫محیط‌زیست خواهد بود‪.‬‬ ‫بــرای افزایش انطباق بین ســایر‬ ‫مواد و جوهرهــای چاپ دیجیتال‬ ‫این شرکت نســل جدیدی از مواد‬ ‫را شامل‪ :‬انواع روغن چاپ شابلون‬ ‫و غیــره‪ ،‬پوشــش‌های محافــظ‬ ‫(پروتکتیو)‪ ،‬گرانول‌ها و فریت‌های‬ ‫ویژه‌ای به‌طور خاص برای توسعه‬ ‫جلوه‌های چاپ دیجیتال به تولید‬

‫‪66‬‬

‫گـــزيـده دنيـای سـراميـک‪ .‬شمـاره ‪1392 / 10‬‬

‫آن از چرخ استفاده شده است‪ .‬این سیســتم تعداد کنترل‌های دستی مورد‬ ‫نیاز را در مقایســه بــا روش‌های‬ ‫رایــج بــرای مطمئن شــدن از‬ ‫دانســیته لعاب کاهش می‌دهد و‬ ‫دقت آن برای یک گرم دوغاب در‬ ‫حد‪ ± 1‬گرم بر لیتر است‪.‬‬

‫رسانده است‪ .‬مواد معروف فعلی متعلق به سری محصوالت ‪PS، PO، GF،‬‬

‫‪ GS، MX‬و ‪ GR‬می‌باشند که هم‌اکنون با رنگدانه‌های میکرو کروی ‪ HD‬و‬ ‫‪ HDG‬با شدت رنگ زیاد‪ ،‬مورد استفاده قرار می‌گیرند‪.‬‬ ‫بر اساس پیش‌بینی‌های اسمالتی‌چرام چاپ دیجیتال در صنعت سرامیک‬ ‫تنها چاپ یک طرح با قابلیت تکرار نامحدود نخواهد بود بلکه به روشی تازه‬ ‫برای خلق مجموعه‌ای از رنگ‌ها و مــواد تزئینی که کامال با یکدیگر ترکیب‬ ‫شده و تولید هر نوع محصول را ممکن می‌سازند‪ ،‬تبدیل خواهد شد‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان هدهای چاپ‪ ،‬به تازگی روی ســاخت هدهایی با بیشترین‬ ‫میزان خروجی جوهــر تمرکز کرده‌اند‪ .‬این امر ســناریوی تازه‌ای را مطرح‬ ‫ساخته تا عالوه‌بر جوهرهای رنگی‪ ،‬ســایر مواد نیز به صورت دیجیتال روی‬ ‫کاشی قابلیت اعمال داشته باشند‪ .‬لوســترهای میکرونی‪ ،‬مینرال‌های مات‬ ‫کننده و رنگدانه‌های میکرونــی تنها نمونه‌هایی از مواد به شــمار می‌آیند‬ ‫که اسمالتی‌چرام برای استفاده از این‬ ‫فناوری فوق پیشرفته‪ ،‬اقدام به توسعه‬ ‫آن‌ها کرده است‪.‬‬ ‫با اســتفاده‌ هم‌زمان از رنگ و ســایر‬ ‫مواد دیجیتال‪ ،‬اســمالتی‌چرام امروزه‬ ‫قادر اســت تا مواد الزم بــرای تولید‬ ‫هر نوع طــرح و نیــاز بازارهای جدید‬ ‫را عرضــه نمایــد‪ .‬در بازارهای جدید‪،‬‬ ‫مفهوم تازه‌ای از کاشی ظهور کرده که‬ ‫آن تصور یک طرح در ذهن و ســپس‬ ‫تولید آن در کوتاه‌تریــن زمان ممکن‬ ‫صادر کــردن و قابلیت تولیــد آن در‬ ‫کارخانه‌های دوردست است‪.‬‬


‫‪SLT1‬؛ اعجوبه‌ای برای رفع ا ِشکال و رهگیری‬

‫‪ SLT1‬یک ابزار ضروری در تولید چینی بهداشــتی است که برای سنجش‬ ‫نشتی ‪ WC‬و یافتن سوراخ‌هایی که از عیوب مرحله ریخته‌گری محسوب‬ ‫می‌شــوند‪ ،‬کاربرد ویژه‌ای دارد‪ .‬این ماشین قادر اســت آزمایش‌های الزم‬ ‫روی انواع محصوالت بهداشتی‪ ،‬اعم از ‪‌WC‬های زمینی‪ ،‬دیواری‪ ،‬یکپارچه‬ ‫و غیره را به اجــرا درآورد‪ .‬به دلیل اســتفاده از یک ســوئیچ تغییر‌دهنده‬ ‫(‪ )Switch Command‬بــرای پمــپ آن به همراه ســوراخ‌گیرهای‬ ‫(‪ )Plugs‬ســیلیکونی اجــرای آزمون‌های کامل و مجزای دســتگاه روی‬ ‫قطعه سرامیکی برای کنترل جداشونده کامل مناطق خیس‌شونده قطعه‬ ‫با اجزای خارجی امکان‌پذیر شده است‪ .‬همچنین در حالت دیگر‪ ،‬می‌توان‬ ‫فقط منطقه سیفون را برای سنجش عدم نشت بوی بد تست نمود‪.‬‬ ‫ساختارماشین‬

‫این دســتگاه به صورت یک جعبه فلزی کوچک و کاربردی طراحی شده‬ ‫اســت که می‌توان آن را در گوشــه کوچکی از کارخانه یا آزمایشگاه نصب‬ ‫کرد‪ .‬جعبه کوچک محل قرارگیری پانل الکتریکــی‪ ،‬پمپ‌ها‪ ،‬و دیگر ابزار‬ ‫الزم برای راه‌اندازی ماشین است‪ .‬بد نیســت بدانید که در قسمت جلوی‬ ‫ماشین فشارسنج و اهرم ســوئیچ‌کننده برای‬ ‫انتخاب لوله یا تخلیه باالیی تعبیه شده است‪.‬‬ ‫تمام تنظیمات و دستور‌العمل‌های الزم را نیز‬ ‫می‌توان با یک نمایشگر قابل لمس و با کاربری‬ ‫آسان به اجرا و کنترل درآورد‪ .‬قسمت فوقانی‬ ‫ماشین با یک پَد مخصوص برای ایزوله کردن‬ ‫کامل ‪ WC‬پوشیده شده و سوراخ تخلیه به یک‬ ‫فیلتر مخصوص مجهز است تا از ورود آلودگی‬ ‫به پمپ خالء جلوگیری نماید‪ .‬سوراخ فوقانی با‬

‫یک فیلتر هوا برای جلوگیری از ورود آلودگی به مدار هیدرولیک یا پمپ خالء‬ ‫محافظت می‌شــود و خالء مورد نیاز با یک پمپ که روی ماشین نصب شده و‬ ‫نرخ جریات ‪ 18 m3/h‬و مصرف برق ‪ 0/75 kW‬دارد‪ ،‬ایجاد می‌شود و پمپ‪ ،‬با‬ ‫سرعت و دقت‪ ،‬خالء مورد اجرای آزمون را ایجاد می‌نماید‪.‬‬ ‫و‬

‫صفحهکنترل‬

‫ماشین با یک ‪ PLS‬پیشرفته محصول شرکت زیمنس و متصل به صفحه نمایش‬ ‫لمسی و قابل تنطیم کنترل می‌شود‪ .‬روی پانل کنترل‪ ،‬تمامی تنظیمات الزم‬ ‫برای اجرای آزمون به ویژه تنظیم زمان خالء‪ ،‬فشــار خالء و غیره را می‌توان به‬ ‫اجرا درآورد‪ .‬هنگام انجام آزمون‪ ،‬نمایشــگر به کاربر زمــان باقیمانده آزمون و‬ ‫مراحل کاری را نیز نشان می‌دهد و در پایان‪ ،‬پیام ‪ OK‬یا ‪ KO‬روی صفحه نمایان‬ ‫می‌گردد‪ .‬یک سوئیچ اهرمی در جلوی ماشین برای انتخاب دو حالت نصب شده‬ ‫است‪ .‬در این دو حالت‪ ،‬یا پمپ با مکش هوا از قسمت فوقانی شروع به کار کند یا‬ ‫از لوله‌های جانبی مکش هوا انجام می‌شود که این دو انتخاب‪ ،‬برای اجرای انواع‬ ‫مختلف آزمون مناسب است‪ .‬فشارسنجی که در کنار ماشین نصب شده نیز در‬ ‫هر لحظه‪ ،‬میزان خالء را نمایش می‌دهد‪.‬‬ ‫مجموعهدرز‌گیرها‬

‫این ماشــین مجهز به مجموعــه‌ای از درزگیر‌ها یا‬ ‫سوراخ‌گیرهای سیلیکونی اســتاندارد است که بنا‬ ‫به درخواست مشتری عرضه می‌‌شوند که صفحات‬ ‫فلزی آن بــا پَدهای پالســتیکی از جنس نئوپرین‬ ‫پوشــیده می‌شــود‪ .‬این ابزارها برای اجرای آزمون‬ ‫روی ‪‌WC‬هایی که شکل‌های متنوعی دارند‪ ،‬مورد‬ ‫نیاز اســت تا تولید‌کننده محصول از بســته شدن‬ ‫منافذ قطعه در زمان اجرای آزمون اطمینان یابد‪.‬‬

‫محصوالت خاص و آزمایشگاهی خاص‌تر؛ ‪ WANXING‬دوباره معرفی می‌شود‬

‫شــرکت ونزینــگ کالرایتالیا پس از تأســیس واحد ویژه‌ای متشــکل از‬ ‫متخصصان باتجربه در آزمایشــگاه خود‪ ،‬توســعه مواد هنــری و تزئینی‬ ‫جدیدی را برای فرآیند پخت ســوم و عرضه آن‌ها در رأس برنامه‌های خود‬ ‫قرار داده است‪ .‬این مواد که شــامل فریت‌های دارای جلوه‌ی رنگین‌کمانی‬ ‫و فلزی (به نام ســری ‪ Metallic‬و ‪ ،)Galaxy‬پودرهای شــامل میکای‬ ‫فلزی (به نــام ‪ ،)Magic Dust‬فریت رنگی‬ ‫براق (‪ )Glass‬می‌شود‪ ،‬بنا به درخواست بازار‬ ‫برای پخت در دمای پایین توسعه یافته اند اما‬ ‫تا دمای ‪ 1000 C°‬نیز قابل اســتفاه هستند‪.‬‬ ‫تمرکز این شرکت برای پاســخ به نیاز بازار بر‬ ‫تولید محصوالت بدون ســرب است که برای‬ ‫حفظ محیط‌زیست و ســامت کارگران یک‬ ‫امر ضروری محسوب می‌شود‪ .‬برای این هدف‬ ‫فریت‌هــای فلزی و رنگین‌کمانــی (حاصل از‬

‫تداخل نور) خود با نام‌های ‪ Starlight‬و ‪ Falsh‬که فاقد ســرب هستند را به‬ ‫بازار عرضه کرده است‪ ،Mirror .‬پودر چاپ لوســتر‪ ،‬رنگ‌های فلزی و فلزات‬ ‫گران‌بها که برای محدوده وسیع‌تر دما ( از ‪ 550 C°‬برای مواد سری ‪Crystal‬‬ ‫تا ‪ 1200 C°‬برای رنگ‌های زیر لعابی) طراحی شــده‌اند اضافه می‌شود که از‬ ‫دیگر محصوالت این شرکت دوستدار محیط‌زیست می‌باشد‪.‬‬ ‫همچنین ونزینــگ محدوده وســیعی از رنگ‌های‬ ‫پرسالنی و لعاب‌های خود را به تازگی به بازار عرضه‬ ‫داشته که شامل لعاب‌های کالســیک براق سفید‬ ‫جلوه‌هایمات(‪)Satin‬وبلوریبههمراهجلوهکاغذی‬ ‫و کراکوئ ِله (‪ )Craquele‬هســتند‪ .‬این مجموعه‬ ‫لعاب‌های فلزی‪ ،‬جلوه‌های ویژه و واکنش‌کننده نیز‬ ‫دربرمی‌گیرد‪ ،‬ضمن آن که طیف وسیعی از رنگ‌ها‬ ‫و جلوه‌های تزئینی جذاب برای فناوری‌های جدید و‬ ‫کالسیکدراینآزمایشگاهموجوداست‪.‬‬ ‫و‬

‫گـــزيـده دنيـای سـراميـک‪ .‬شمـاره ‪/ 10‬‬

‫‪67 1392‬‬


‫‪weflex‬‬ ‫شــرکت وفلکــس تأمین‌کنند ‌ه روش‌هــای انبــارداری و پشــتیبانی‬ ‫لجســتیک نوین‪ ،‬تنها توزیع‌کننده فناوری رصد محصــول در کارخانه‬ ‫(‪ )Track+Trace‬و صاحب سیســتم ®‪ 1-tile‬اســت‪ .‬این سیســتم‪،‬‬ ‫قابلیت‌های چشــمگیری بــه ارمغــان آورده و هم‌اکنون شــرکت‌های‬ ‫متعددی در صنایع مختلف اروپا آن را در اختیار دارند‪ ،‬چنان‌که استفاده‬ ‫از آن در هر دو جنبه خرید این محصوالت و خدمات‪ ،‬افزایش یافته است‪.‬‬ ‫®‪ 1-tile‬یــک سیســتم ‪)Real Time Locator System( RTLS‬‬ ‫اســت که مجموعـــه‌ای کامل‪ ،‬قدرتمنـــد‬ ‫و در عیــن حــال منعطــف ‪WMS‬‬ ‫(‪)Warehouse Management System‬‬ ‫را با فناوری ‪ RFID‬برای رصد محصول و مواد‬ ‫در کارخانه‪ ،‬یکپارچه می‌کند‪.‬‬ ‫به بیان دیگر‪ ،‬با کمــک این مجموعه می‌توان‬ ‫جابه‌جایی مواد‪ ،‬محصول و وسایل نقلیه را در‬ ‫هر لحظه به صورت سه بُعدی رهگیری کرد و‬ ‫و‬

‫و‬

‫از عملیات دریافت‪ ،‬جابه‌جایی و تحویل‪ ،‬به طور کامل مطلع شــد‪ .‬استفاده‬ ‫از فناوری ‪ Track+Trace‬که انحصار توزیع آن در اختیار شرکت وفلکس‬ ‫است‪ ،‬مزایای زیر را نیز به همراه دارد‪:‬‬ ‫ جابه‌جایی بهینه و کارآمد‬‫ استفاده بهینه از تمامی منابع انبار شامل فضا‪ ،‬کارمندان و وسایل نقلیه‬‫ رهگیری کامل بچ‌های تولیدی و حرکت‌ها در کارخانه‬‫ کاهش هزینه و زمان درخصوص یافتن و جابه‌جایی مواد و محصول‬‫ انطبــاق لحظه‌ای میــان موجــودی واقعی و‬‫بررسی‌های حسابداری (عملکرد این سیستم در‬ ‫مورد تعیین موجودی انبار‪ ،‬توســط شرکت‌های‬ ‫حسابرسی معتبر اعالم شده است)‪.‬‬ ‫همچنین این سیســتم مزایای قابل توجهی در‬ ‫مقایسه با روش‌های بار ُکد خوانی دارد (به عنوان‬ ‫مثال نیازی به اســکن کردن نیست) و یادگیری‬ ‫کار با رابط کاربری آن آسان و سریع است‪.‬‬

‫‪ AVB‬میز ریخته‌گری خارق‌العاده زاکمی برای تولیدکنندگان‬

‫میز ریخته‌گری بســیار منعطف ‪ AVB‬این اجازه را به تولید‌کنندگان داده تا‬ ‫از قالب‌های‪ 4 ،3 ،2‬یا ‪ 5‬تکه اســتفاده نمایند‪ AVB .‬که با ساختاری مشابه با‬ ‫دستگاه‪ ALS‬طراحی شده‪ ،‬برای تولید روشویی‪ ،‬ظرفشویی‪ ،‬پایه‌‌ها‪‌WC،‬های‬ ‫زمینی‪ ،‬مخازن و ‪‌WC‬های بدون در ایستاده و زمینی استفاده می‌شود‪ .‬هنگام‬ ‫تغییر در مواد اولیه‪ ALS،‬را می‌توان به‪ AVB‬و برعکس تغییر داد‪ .‬ماشین جدید‬ ‫در یک ردیف استفاده می‌شود و قادر به خروجی تولید بسیار زیادی است‪ .‬تعداد‬ ‫قالب‌ها بر مبنای دقت و بهره‌وری مورد نیاز تغییر می‌کند و به ‪ 10‬قالب برای‬ ‫‪‌WC‬های زمینی و ‪ 8‬قالب برای‌انواع دیواری‬ ‫آن می‌رسد‪ .‬ماشین یاد شده‪ ،‬با ‪ 4‬اندازه طولی‬ ‫متفاوت موجود اســت و مطابق با تعداد قالبی‬ ‫که تولید‌کننــده قصد نصــب روی آن را دارد‬ ‫به فروش می‌رســد‪ .‬انعطاف‌پذیری برجسته‌‬ ‫دستگاه‪ ،‬آن را قادر ساخته تا مدل‌های متنوعی‬ ‫را با ســیکل‌های ریخته‌گری متفاوت به‌طور‬ ‫هم‌زمان تولید نماید‪ .‬خارج کردن قطعه از قالب‬ ‫نیز به صورت خودکار و با استفاده از روبات و نیز‬

‫به کمک جرثقیل‌های وزن ‪-‬صفر و دارای سروو‪ -‬موتور به‌صورت دستی میسر‬ ‫است‪ .‬از دیگر ویژگی‌های ماشین‪ AVB‬می‌توان به موارد زیر اشاره کرد‪:‬‬ ‫ فشار هیدرولیک متناسب با شرایط کاری برای به حداکثر رساندن عمر کاری‬‫قالب‌ها‬ ‫ حداکثر فشار ریخته‌گری به میزان‪ 15‬بار‬‫ امکان ا ِعمال خالء در قالب و توانایی تغییر قالب‌ها بدون اجبار در پیاده‌سازی‬‫فریمقالب‬ ‫ماشــین ‪ AVB‬قابل عرضه همــراه با خدمات‬ ‫مدل‌ســازی‪ ،‬ماشــین قالــب و مجموعــه‬ ‫تکمیل‌سازی قطعه اســت و پاسخگوی کامل‬ ‫نیاز مشــتریان خــود برای تولیــد ‪‌WC‬های‬ ‫اقتصادی‌تر در مقایســه با ریخته‌گری سنتی‬ ‫آن‌هاست‪ .‬این ماشــین به فضا و تعداد کارگر‬ ‫کمتــری نیــاز دارد و در عین حــال کیفیت‬ ‫محصول نهایی را با استفاده از قالب‌های رزینی‬ ‫متخلخل افزایش می‌دهد‪.‬‬

‫تنوع‌بخشی در عین صرفه‌جویی؛ آرمان ‪VETRICERAMICI‬‬

‫شــرکت ایتالیایی ویتری‌چرامیکی در قالب تجارت ویژه‌اش در فروش‬ ‫مواد تزئینی ســرامیک‪ ،‬هم‌اکنون تنوع‌بخشــی و استانداردسازی مواد‬ ‫ویژه برای تزئین دیجیتال را در دســتور کار خود قرار داده است‪ .‬مواد‬ ‫تازه به تولید رســیده این شــرکت‪ ،‬شــامل طیف جدیدی از دانه‌های‬ ‫رنگی و فریت‌های باارزش (‪ )Grits‬اســت که به منظور افزایش شــدت‬

‫‪68‬‬

‫گـــزيـده دنيـای سـراميـک‪ .‬شمـاره ‪1392 / 10‬‬

‫رنگ‌های چاپ‌شــده با فناوری دیجیتال و بهبود مقاومت به ســاییدگی‬ ‫ســطح‪ ،‬به طور ویژه‪ ،‬طراحی شده‌اند‪ .‬سایر مواد شــیمیایی و جوهرها که‬ ‫کیفیت زیبایی ســطح را از بین نمی‌برند نیز توســط این شــرکت عرضه‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫فریت‌های یاد شده در نمونه‌های کامال پولیش داده شده‪ ،‬به صورت خشک‬


‫یا تَر قابل استفاده هستند و در این حالت‪ ،‬فریت با لعاب یا مدیوم مناسب‬ ‫مخلوط می‌گردد‪.‬‬ ‫از دیگر محصوالت ویتری چرامیکی‪ ،‬لعاب‌های‬ ‫ویژه‌ای اســت که بر رو یا زیر چــاپ دیجیتال‬ ‫اعمال می‌شود و شدت رنگ چاپ دیجیتال را در‬ ‫حالی افزایش می‌دهد که موجب کاهش مصرف‬ ‫جوهر دیجیتــال نیز می‌گــردد‪ .‬محصول دیگر‬ ‫این شــرکت‪ ،‬لعاب‌هایی با قابلیت پولیش شدن‬ ‫هســتند که باز هم با حداقــل هزینه جلوه‌های‬ ‫بســیار زیبایی روی کاشــی خلق می‌نمایند و‬

‫سرانجام سری آخر از محصوالت این شــرکت که اهمیت آن‌ها کمتر از سایر‬ ‫تولیدات نیست‪ ،‬موادی ویژه مانند لوســترها‪ ،‬لعاب نفوذکننده‪ ،‬مواد متالیک‬ ‫می‌باشــد که برای اســتفاده در روتوکالر در کنار‬ ‫چــاپ دیجیتــال و گرانول‌ها و فریت‌هــای رنگی‬ ‫برای محصوالت ‪ 2‬بار شارژ در پرس مورد استفاده‬ ‫قرار می‌گیــرد‪ .‬نکته قابل توجه اینجاســت که اگر‬ ‫این مواد به درســتی استفاده شــوند‪ ،‬طرح‌های‬ ‫اختصاصی با جلوه‌های سطحی ایجاد می‌کنند که‬ ‫جز منحصربه‌فرد بودن‪ ،‬موجب بهــره وری زیاد و‬ ‫محصولی با کیفیت متمایز می‌گردند‪.‬‬

‫‪BIOKERAM‬؛ راندمان سبز ‪BOREEGUARD‬‬

‫بورگارد‪ ،‬به عنوان یکی از پیشــرفته‌ترین پاالیشــگاه‌های زیســتی جهان‬ ‫شــکل‌دهی و کاهش مصرف انرژی کمک می‌گردد‪ .‬این ماده با ساده‌تر کردن‬ ‫مسؤولیت تولید بیوپلیمرهای زیستی از مواد طبیعی و مواد اولیه تجدید‌پذیر‬ ‫تنظیمات پرس منجر به توزیع یکنواخت‌تــر گرانول‌ها در بدنه و جریان یافتن‬ ‫برای تمامی برنامه‌های کاربردی صنعتی به جای مواد شیمیایی مبتنی بر نفت‬ ‫بهترآن‌هانیزمی‌شود‪.‬‬ ‫را بر عهده دارد‪ .‬یکی از محصوالت ویژه این شــرکت است که یک بیوپلیمر با‬ ‫افزایشکیفیت‪:‬اینمادهباکاهشمیزانمصرفچسبدربدنه‪،‬بهراندمانتولید‬‫قیمت مناســب برای فرآوری مواد رسی و مشابه می‌باشــد و برای افزایش‬ ‫و خروج بهتر بدنه از قالب همچنین عدم ریزش ذرات ریز رسی کمک می‌کند و با‬ ‫کارپذیری و استحکام خام و خشک قطعات رسی و در عین حال کاهش قیمت‬ ‫کمکآن‪،‬سیستم‌هاینگهداریموادبهتمیزکاریکمترینیازخواهندداشت‪.‬‬ ‫تولیدمی‌گردد‪.‬سهدلیلعمدهبرایاستفادهاز‪ BioKeram‬عبارتنداز‪:‬‬ ‫فرآیند سایش خشــک نیز مزایای دیگری مانند کاهش مصرف آب برای تهیه‬ ‫گرانول به ارمغان می‌آورد‪ .‬در این حالت‪ ،‬وقتی برای گرانول‌سازی ‪ 14‬درصد آب‬ ‫ افزایش اســتحکام مکانیکی‪ :‬مقدار مختلفی از این ماده (البته با توجه به‬‫نیاز باشــد با مصرف ‪ BioKeram‬این مقدار به ‪ 13‬درصد کاهش می‌یابد‪ .‬این‬ ‫فرمول بدنه) موجب افزایش استحکام خمشــی خام و خشک می‌گردد‪ .‬به‬ ‫تأثیر به دلیل چسبندگی و روان‌سازی ‪ BioKeram‬در سیستم گرانول‌سازی‬ ‫گونه‌ای که با کمک ماده یاد شده کاشــی‌های بزرگ و نازک‌تر‪ ،‬بدون خطر‬ ‫خشکاست‪.‬‬ ‫شکستن در خط‪ ،‬به تولید می‌رســند‪ .‬همچنین با کمک این افزودنی‪ ،‬بدون‬ ‫با در نظر گرفتــن تمامی این‬ ‫تغییر در اســتحکام خشک‬ ‫راندمان سبز این محصول برای کاربردهای تولید سرامیک‬ ‫ویژگی‌ها‌می‌توان نتیجه گرفت‬ ‫می‌توان رس‌های مرغوب و‬ ‫با استفاده از‬ ‫بدون استفاده از‬ ‫میزان مصرف‬ ‫استحکام مکانیکی‬ ‫که اســتفاده از ‪BioKeram‬‬ ‫گران را با رس‌های محلی و‬ ‫‪BioKeram‬‬ ‫‪BioKeram‬‬ ‫باعث صرفه‌جویــی ‪ 150‬هزار‬ ‫ارزان‌ترجایگزیننمود‪.‬‬ ‫‪ 0/3‬درصد‬ ‫‪45 Kg/cm2‬‬ ‫‪30 Kg/cm2‬‬ ‫کاشی دیوار‬ ‫یورویی (تقریبا ‪ 200‬هزار دالر)‬ ‫ کاهــش مصــرف انرژی‪:‬‬‫‪ 0/6‬درصد‬ ‫‪55 Kg/cm2‬‬ ‫‪40 Kg/cm2‬‬ ‫کاشی کف‬ ‫در یک خط تولیــد با ظرفیت‬ ‫‪ ‌BioKeram‬خاصیــت‬ ‫‪ 1‬درصد‬ ‫‪80 Kg/cm2‬‬ ‫‪45 Kg/cm2‬‬ ‫کاشی نازک (‪)Slim‬‬ ‫روانــکاری دارد و موجــب‬ ‫‪ 1/8‬میلیون متر مربع کاشــی‬ ‫‪ 0-0/05‬درصد‬ ‫‪ 2‬درصد‬ ‫میزان شکست‬ ‫فشرده‌ســازی در مرحلــه‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫‪CLAY REPLACEMENT‬‬ ‫‪Relative cost of clay share‬‬ ‫‪120%‬‬ ‫‪100%‬‬

‫‪WALL TILE - MECHANICAL STRENGTH‬‬ ‫‪45,7‬‬

‫‪42,7‬‬

‫‪100%‬‬ ‫‪69%‬‬

‫‪40,2‬‬

‫‪38,5‬‬ ‫‪29,2‬‬

‫‪80%‬‬ ‫‪60%‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪0%‬‬

‫‪Cost of‬‬ ‫‪imported clay‬‬

‫‪Cost local clay +‬‬ ‫‪BioKeram‬‬

‫‪0,5%‬‬ ‫‪BioKeram‬‬ ‫‪150L‬‬

‫‪0,5%‬‬ ‫‪BioKeram‬‬ ‫‪300L‬‬

‫‪1% Reference 0,5%‬‬ ‫‪Additive‬‬ ‫‪BioKeram‬‬ ‫‪400L‬‬

‫‪Control‬‬

‫گـــزيـده دنيـای سـراميـک‪ .‬شمـاره ‪/ 10‬‬

‫‪50‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪69 1392‬‬


‫نمایشگاه ‪CERSAIE 2013‬‬

‫خارجیانیکهبیشازبومیانحاضربودند‬

‫مجید محصصیان ‪-‬‬

‫‪ceo@cwr.ir‬‬

‫نمایشگاه چرسای سال ‪ 2013‬در تاریخ‬ ‫اول تا پنجــم مهر ماه ســال ‪ 1392‬با‬ ‫حضور بیش از ‪ 100‬هزار بازدیدکننده‬ ‫از سراسر جهان برگزار گردید‪.‬‬ ‫هرچنــد حضــور بازدیــد کننــدگان‬ ‫ایتالیایــی‪ ،‬بــه دلیــل مشــکالت و‬ ‫بحران‌های ســاختمان در این کشــور‬ ‫‪ 12/3‬درصدکاهــش داشــت‪ ،‬امــا‬ ‫بازدیدکننــدگان خارجــی در ایــن‬ ‫نمایشگاه با ‪ 4/2‬درصد افزایش‪ ،‬نزدیک‬ ‫به نیمی از آمار کل بازدیدکنندگان را به خود اختصاص دادند‪.‬‬ ‫نمایشــگاه چرســای ســال ‪ 2013‬با آمار متوســط روزانه ‪ 20‬هزار نفر‬ ‫بازدیدکننــده در ‪ 5‬روز و ‪ 50‬درصــد بازدیدکننــده خارجی همچنان‬ ‫نقش خود را به عنوان نمایشــگاه پیشــرو در معرفی محصوالت کاشی و‬ ‫سرامیک‪ ،‬مبلمان حمام‪ ،‬ایفاء می‌کند‪.‬‬ ‫بخش تجاری این نمایشــگاه‪ ،‬همراه برنامه‌های گسترده فرهنگی مانند‬ ‫«ســاختمان‪ ،‬خانه‪ ،‬فکر» و (‪ )Build, dwelling, thinking‬و نمایش‬ ‫عملی «کاشــی‌کاری» (‪ )Tiling Town‬و همچنین ســرویس عمومی‬ ‫مشاوره رایگان «چرسای خانه شما را طراحی می‌کند»‪ ،‬تکمیل گردید‪.‬‬ ‫بر اساس اظهارات کارشناســان‪ ،‬جذابیت بین‌المللی چرسای با مطالعه‬ ‫آمار حضور غرفــه‌داران و بازدیدکننــدگان خارجی کامــا قابل اثبات‬ ‫است و حضور ‪ 302‬غرفه‌دار (حدود یک ســوم کل غرفه‌ها) از ‪ 34‬کشور‬ ‫جهان با دو کشــور جدید نسبت به سال گذشــته (ژاپن و اسلونی)‪ ،‬رشد‬ ‫بازدیدکنندگان از سراسر جهان بالغ بر ‪ 46535‬معادل ‪4/2‬درصد نسبت‬ ‫به سال گذشته (‪ 44640‬در ســال ‪ )2012‬افزایش یافته چنان که ‪157‬‬ ‫کشور جهان شاهدی بر این مدعاست‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬ایجاد تغییری اندک در زمان‌بندی نمایشگاه و اختصاص ‪ 5‬روز‬ ‫هفته‪ -‬از دوشنبه تا جمعه‪ -‬موجب استقبال بازدیدکنندگان قرار گرفت‬ ‫و نظرات مثبت بسیاری را به همراه داشت‪ .‬برگزارکنندگان بر این باورند‬ ‫که تغییر صورت گرفته‪ ،‬تأییدی برای نمایشگاه «بولونیا» به عنوان محلی‬

‫‪70‬‬

‫گـــزيـده دنيـای سـراميـک‪ .‬شمـاره ‪1392 / 10‬‬

‫برای ترویج کسب و کار جهانی کاشی و‬ ‫سرامیک و چینی‌آالت بهداشتی‪ ،‬است‪.‬‬ ‫در مقابل‪ ،‬ادامــه بحران ساخت‌و‌ســاز‬ ‫داخلی در ایتالیا موجب شــد که تعداد‬ ‫بازدیدکننــدگان ایتالیایــی بــه رقــم‬ ‫‪ 54‬هزار و ‪ 173‬نفر ســقوط کند که در‬ ‫مقایسه با سال قبل ‪ 6‬هزار و ‪ ،771‬حدود‬ ‫‪ 12/3‬درصد کاهش را نشان می دهد‪.‬‬ ‫به طــور کلــی تعــداد بازدیدکنندگان‬ ‫‪ 100‬هزار و ‪ 769‬نفر در چرسای ‪2013‬‬ ‫در مقایســه با ‪106‬هزار و ‪ 846‬نفر در گذشته نشــانگر ‪ 5/7‬درصد کاهش‬ ‫می‌باشد‪.‬‬ ‫پوشــش رســانه‌ای قوی با حضور ‪ 599‬روزنامه‌نگار و خبرنــگار که از این‬ ‫تعداد ‪ 226‬نفر از کشــورهای مختلف جهان در آن مشــغول فعالیت بودند‬ ‫نیز از دیگر نقاط قوت چرسای در عملکرد شرکت‌های حاضر و معرفی اقالم‬ ‫تولیدی و جدیدترین دستاوردها بود‪.‬‬ ‫نمایشگاه چرســای که با همکاری مشترک کنفدراســیون سرامیک ایتالیا‬ ‫و نمایشــگاه بولونیا برگزار می‪-‬گردد‪ ،‬محلی بــرای مالقات‌های معماران و‬ ‫طراحان داخلــی و متخصصین نصــب در ارتباط نزدیک بــا عالقه‌مندان‬ ‫متخصصین صنعتی و مردمان عادی اســت تا نظرات خــود را از نزدیک با‬ ‫یکدیگر در میان بگذارند‪.‬‬ ‫رافائل مونئــو (‪ )Rafael Moneo‬به عنوان ســخنران کلیــدی با ارائه‬ ‫مقاله‌ای درخصوص «تعالی در حمام» از ســال ‪ 2012-1998‬برنده جایزه‬ ‫ویژه پریتزکر "‪ "Pritzker‬گردید‪.‬‬ ‫همچنین شــرکت ‪ Ali‬در برنامه «کاشــی‌کاری شــهر» و پائــوال مارال با‬ ‫ابتکارات خود در برنامه «چرسای خانه شــما را طراحی می‌کند» از جمله‬ ‫مجموعه‌هایی بودند که برنامه‌هایشــان بسیار مورد اســتقبال عموم قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫در ادامه گزارش نظر شما را به بخشی از بهترین محصوالت معرفی شده در‬ ‫این نمایشگاه جلب می‌نمائیم‪.‬‬


‫‪Bien Seramik‬‬

‫نام‪ :‬انکسار (‪)fracture‬‬ ‫تکمیل‪ :‬تصحیح شده‬ ‫رنگ‪ :‬سفید ومشکی‬ ‫ابعاد‪ 80 ×30 :‬سانتی‌متر‬ ‫شرح‪ :‬این طرح زیبا و متمایز‪ ،‬با فرم‌های آزاد‬

‫هندسی و خطوط فوق‌العاده‌اش‪ ،‬نمایی‬ ‫از شیشه‌های شکسته را بازتاب می‌دهد‪.‬‬ ‫این مجموعه همه حداقل‌های یک طرح‬ ‫ساختارشکنانه را داراست و نمایی ویژه به‬ ‫حمام می‌دهد‪ .‬مجموعه «انکسار» برنده جایزه‬ ‫طالیی طراحی از دپارتمان فرهنگ «کومو»‬ ‫شده است‪.‬‬

‫‪Climatica‬‬

‫نام‪ :‬خاطرات فردا (‪)Ricordi di Domani‬‬ ‫جنس‪ :‬کاشی و چینی ِ بدون لعاب‬ ‫رنگ‪ :‬خاکستری‪ ،‬سفید‬ ‫ابعاد‪ :‬لوزی "‪lozenge 2/76"×10/44‬‬

‫‪26/5×7‬‬ ‫"‪listel 7×28/5 - 2/76"×11/23‬‬ ‫شرح‪ :‬کشف دوباره‌ اشکال و سطوحی قدیمی‬ ‫که با استفاده از یک فرآیند اکستروژنی‬ ‫ابداع شده است‪ .‬در این فرآیند‪ ،‬ویژگی‌های‬ ‫منحصربه‌فرد کاشی و سفال بدون لعاب اصال‬ ‫به خطر نیفتاده و مجموعه‌ای پدید آورده از‬ ‫قطعاتی خاص و بی‌نهایت متفاوت از یکدیگر با‬ ‫هدف یک طراحی ماندگار می‌باشد‪.‬‬

‫گـــزيـده دنيـای سـراميـک‪ .‬شمـاره ‪1392 / 10‬‬

‫‪71‬‬


‫‪CERSAIE 2013‬‬ ‫‪Cotto‬‬

‫نام‪ :‬مجموعه‌ بالزا‪ /‬کوتو ایتالیا کالکشن‬ ‫جنس‪ :‬کاشی و چینی‬ ‫ابعاد‪ 40×80 ،80×180 :‬و ‪ 80×180‬سانتی‌متر‬ ‫شرح‪ :‬این مجموعه که از‬ ‫چینی مرغوبِ‬ ‫ِ‬

‫سنگ‌نما ساخته شده است‪ ،‬آمیخته‌ای‬ ‫هماهنگ از گرانیت طبیعی برش خورده و سه‬ ‫گرانول یعنی گچ‪ ،‬خاکستر و کربن است‪ .‬سطح‬ ‫آن تداعی‌گر تخته‌سنگ‌های طبیعی است که‬ ‫با ظرافت‪ ،‬به راحتی و با حسی از تحرک بر‬ ‫محیط می‌نشیند‪.‬‬

‫‪Dural‬‬

‫نام‪ :‬ردپای نور (‪)P-Track Light‬‬

‫شرح‪ :‬دورال به لطف مسیرهای نوری مدرنش‬ ‫واحدهایی از نور ارائه می‌دهد‪ .‬نوارهای ال‪.‬ای‪.‬‬ ‫دی می‌توانند بر باال یا پایین پریزهای برق نصب‬ ‫شوند تا بدون هزینه زیاد‪ ،‬ارائه دهنده نوری‬ ‫دلپذیر باشند‪.‬‬

‫‪72‬‬

‫گـــزيـده دنيـای سـراميـک‪ .‬شمـاره ‪1392 / 10‬‬


‫‪Kalebodur‬‬

‫نام‪ :‬اغراق (‪)C-Extreme‬‬ ‫کاشی چینی‬ ‫جنس‪:‬‬ ‫ِ‬ ‫رنگ‪ :‬سفید‪ ،‬خاکستری‪ ،‬آنتراسیت‬ ‫ابعاد‪ 20×120 ،12×120 :‬و ‪ 30×120‬سانتی‌متر‬ ‫شرح‪ :‬مجموع ‌ه سی اکسترم‪ ،‬ترکیبی از چوب‬

‫سنگ تراورتن و سطوح بتنی است که در‬ ‫قالب یک محصول مات و باشکوه و در ‪ 3‬نوع‬ ‫ارائه می‌شود‪:‬بلند‪ ،‬باریک و لبه‪ .‬این مجموعه‬ ‫با بدنه‌ای از کاشی چینی در سه رنگ سفید‬ ‫خاکستری و آنتراسیت موجود است‪.‬‬

‫‪Nuovocorso‬‬ ‫نام‪ :‬اسانس ‪Essenze‬‬

‫جنس‪ :‬کاشی و چینی اکسترود‬ ‫رنگ‪ :‬بادام‪ ،‬نارون‪ ،‬افرا‪ ،‬کاج اروپایی و چوب ماهون‬ ‫ابعاد‪ 20×80 :‬و ‪ - 30×80‬ضخامت ‪ 10‬میلی‌متر‬ ‫شرح‪ :‬اسانس دارای سطحی شبیه به بافت‌های طبیعی است‪ .‬بافت‌هایی مانند‬ ‫چوب با فرمت بزرگ (‪ 20×180‬و ‪ )30×180‬و درون‌مایه‌ای گرم با استقبال از‬ ‫رنگ درختانی مانند بادام‪ ،‬نارون‪ ،‬افرا‪ ،‬کاج اروپایی‪ ،‬چوب ماهون و دارای‬ ‫ضخامت ‪ 10‬میلی‌متر است‪ .‬اسانس‪ ،‬شهرت خود را مدیون ساختار منسجم‬ ‫و منحصربه‌فردش است که ترکیبی از هماهنگی و انعطاف ارائه می‌دهد‪:‬‬ ‫ویژگی‌های فیزیکی آن بر نصب ایمن و سادگی حتی برای فرمت‌های بزرگ‬ ‫تأکید دارند‪ .‬کاشی چینی در بازار اسانس به گونه‌ای می‌تواند منظم و هماهنگ‬ ‫چیده شود که تصویر کف‌پوش‌های چوبی و طبیعی را تداعی کند‪ .‬نوئووکورسو در‬ ‫فرایند تولید کاشی و چینی نوآوری کرده است‪ .‬این فرآیند با تکنولوژی اکستروژن‬ ‫نسوز کامل شده تا به فراخور آن افزایش درصد مواد بازیافتی مورد استفاده باال‬ ‫برود و میزان مصرف انرژی و تولید گازهای گلخانه‌ای نیز کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫گـــزيـده دنيـای سـراميـک‪ .‬شمـاره ‪/ 10‬‬

‫‪73 1392‬‬


‫‪CERSAIE 2013‬‬ ‫‪Rako‬‬

‫نام‪ :‬تک‌رنگ (‪)Unicolor‬‬ ‫ابعاد‪ 20×20 :‬سانتی‌متر‬ ‫رنگ‪ :‬سفید با سایه‌ روشن‌هایی از گل و‬

‫طرح‌های هندسی‬ ‫شرح‪ :‬طراوت و شکوه‪ ،‬توصیف مناسبی برای‬ ‫سری جدید دیواری راکو است‪ .‬طراحی و‬ ‫فرمت جدید ‪ 20×60‬سانتی‌متری آن دنیایی از‬ ‫خالقیت و ایده‪ ،‬ارائه می‌دهد‪.‬‬

‫‪Tagina‬‬

‫نام‪ :‬سنگ جهان (‪)Pietra del Mondo‬‬

‫ابعاد‪ 20×20 :‬سانتی‌متر‪ -‬ضخامت ‪10‬و‪12‬و ‪ 20‬میلی‌متر‬ ‫جنس‪ :‬چینی سنگ‌نما‬ ‫«پیترا دل موندو» مجموعه‌ای جدید است که از ‪ 5‬بخش خاطره‌انگیز‬ ‫جهان الهام گرفته است‪ :‬شمال اروپا‪ ،‬اسرائیل‪ ،‬آریزونا‪ ،‬بلژیک و ژاپن‪.‬‬ ‫این مجموعه با چند ضخامت ارائه گردیده که شامل ‪ 12‬میلی‌متر و‬ ‫‪ 10‬میلی‌متر برای فضای داخلی و ‪ 20‬میلی‌متر فشرده برای فضای باز‬ ‫مناسب است‪ .‬کفپوش‌های شیک‪ ،‬نصب خشک و مناسب برای نصب روی‬ ‫شن و ماسه و چمن‪ .‬همچنین این مجموعه دارای طیف وسیعی از ابعاد‬ ‫(از ‪ 20×20‬تا ‪ 82×82‬سانتی‌متر) است و برای نصب بر روی انواع سطوح‬ ‫طراحی شده است‪ .‬از جمله سطوح طبیعی‪ ،‬لبه و سطوح شکسته؛ این‬ ‫طرح‌ها نوعی طراحی قدیمی با تأکید بر نمایی از سنگ را تداعی می‌کنند‪.‬‬ ‫مجموعه یاد شده دارای مقاومتی بسیار عالی در برابر لغزش است‪ ،‬نه تنها‬ ‫برای فضای داخلی و مسکونی بلکه برای مناطق تجاری و پر رفت‌و‌آمد و‬ ‫برنامه‌های کاربردی در فضای باز نیز بسیار مناسب است‪.‬‬

‫‪74‬‬

‫گـــزيـده دنيـای سـراميـک‪ .‬شمـاره ‪1392 / 10‬‬


‫‪Coop. lmola‬‬

‫نام‪ :‬صد در صد "‪"Cento per Cento‬‬ ‫شرح‪ :‬سنتو پر سنتو به معنی صد‌درصد‬

‫مجموعه‌ای از کاشی‌های دو آتشه و هماهنگ‬ ‫با ُمد می‌باشد‪ .‬این مجموعه‌ ‪ 3‬بعدی تداعی‌گر‬ ‫خاطرات گذشته و قدیمی دلپذیر است‪.‬‬ ‫خاطراتی به قدمت عمر ‪ 100‬ساله این شرکت‪.‬‬ ‫این محصول با ابعاد ‪ 18×12‬سانتی‌متر‪ ،‬به‬ ‫سبک معاصر طراحی و در طیف رنگی وسیعی‬ ‫ارائه گردیده است‪ :‬فندقی‪ ،‬خاکستری تیره‬ ‫شامپاینی‪ ،‬زمرد کبود‪ ،‬زرد‪ ،‬قهوه‌ای‪ ،‬بنفش‬ ‫سفید‪.‬‬

‫‪Hatria‬‬ ‫نام‪ :‬آبیتو‬

‫شرح‪ :‬پوشش سرویس‌های بهداشتی در ‪4‬‬ ‫نوع‪ :‬پوشش سفید‪ ،‬سیاه‪ ،‬پوشش تزئینی‬ ‫سفید (صلیب سفید‪ ،‬خطوط طالیی‬ ‫امواج خاکستری)‪ ،‬سیاه تزئینی (خط‌های‬ ‫طالیی)‪.‬‬ ‫این مجموعه روشویی‌های صنایع کاشی‬ ‫بهداشتی توسط «دانیل دباسی» و «فدریکو‬ ‫ساندری» طراحی شده و شامل ‪ 2‬نوع لگن‬ ‫روشویی‪ :‬لگن دیواری (‪ 100‬سانتی‌متر) و‬ ‫لگن ایستاده (‪ 43×58‬سانتی‌متر) می‌باشد‪.‬‬ ‫همچنین دارای دو قطعه بهداشتی توالت‬ ‫دیواری(‪ 5/35 ×56‬سانتی‌متر) و بیده‬ ‫دیواری (‪ 5/35×56‬سانتی‌متر) نیز هست‪.‬‬

‫گـــزيـده دنيـای سـراميـک‪ .‬شمـاره ‪/ 10‬‬

‫‪75 1392‬‬


‫‪CERSAIE 2013‬‬ ‫‪GranitiFiandre‬‬

‫نام‪ :‬سنگ‌های قیمتی‬ ‫جنس‪ :‬چینی تکنیکی‬ ‫ابعاد‪ 150×75 :‬و‪ 300×150‬سانتی‌متر‬ ‫شرح‪ :‬یادگارهای باستانی‪ ،‬به مجموعه سنگ‌های قیمتی‬

‫زندگی بخشیده‌اند‪ .‬قدرت و جادوی طبیعت با حفظ زیبایی‬ ‫و نایابی و ارزش طبیعی سنگ‌ها توسط «فیاندر» بازسازی‬ ‫شده‌اند‪ .‬این زیبایی مطلق با یک فناوری پیشرفته‌ پردازش‬ ‫سرامیک پدید آمده و مجموعه سنگ‌های قیمتی‪ ،‬معماری‬ ‫مدرن را بسط می‪-‬دهد و به لطف فرمت بزرگش (‪150 ×300‬‬ ‫و ‪ 75 ×150‬سانتی‌متر) تحولی کم‌نظیر برای طراحی فضای‬ ‫داخلی به ارمغان آورده است‪ .‬فرآیند رزینیت همچنین موجب‬ ‫گردیده تا محصول نهایی براق و درخشان باشد‪ .‬این مجموعه‬ ‫با طیف گسترده‌ای برای تمامی سلیقه‌ها و تمامی گرایش‌ها‬ ‫طراحی شده است‪.‬‬

‫‪Porcelaingres‬‬ ‫نام‪ :‬گراو چوب (چوب جنگلی)‬ ‫جنس‪ :‬کاشی چینی‬

‫رنگ‪ :‬آبی‌یخی‪ ،‬طوسی‪ ،‬عسلی‪ ،‬زنگاری‬ ‫خاکستری‪ ،‬شکالتی‬ ‫ابعاد (سانتی‌متر)‪590/22×1590 :‬‬ ‫و ضخامت‪ 10 :‬میلی‌متر‬ ‫شرح‪ :‬گرم و دلپذیر‪ .‬مجموعه گراو‌چوب‪ ،‬ترکیبی‬ ‫از چینی تکنیکی همراه با ظواهر و جذابیت‌هایی از‬ ‫چوب طبیعی است‪ .‬این محصول که دارای ‪ 6‬رنگ و‬ ‫‪ 2‬فرمت کف و دیواری می‌باشد‪ ،‬برای طراحی داخلی‬ ‫بسیار مناسب است‪ .‬گراو‌چوب‪ ،‬یک محصول متنوع‬ ‫است که با انواع مبلمان سِ ت می‌شود و تأثیر مبلمان را‬ ‫صد چندان می‌کند‪.‬‬

‫‪76‬‬

‫گـــزيـده دنيـای سـراميـک‪ .‬شمـاره ‪1392 / 10‬‬


‫‪Top Cer‬‬

‫نام‪ :‬جنوا‪ ،‬ژنو‬ ‫جنس‪ :‬چینی بدون لعاب‬ ‫ابعاد‪ 3/30×3/30 :‬سانتی‌متر‬ ‫شرح‪ :‬ژنو‪ ،‬نام طراحی جدیدی است که به تازگی به‬ ‫مجموعه گسترده تاپ سر از ‪Victorian Designs‬‬

‫‪ & Borders‬افزوده شده است‪ .‬این مجموعه چینی‬ ‫بدون لعابی است که با واحدهای ‪303 ×303‬‬ ‫میلی‌متری و مثلث‌های کوچک ‪ 45×45‬میلی‌متری‬ ‫در ‪ 2‬رنگ مختلف و با عرض ‪ 3‬میلی‌متر ارائه شده‬ ‫است‪ .‬این طرح همچنین می‌تواند با رنگ‌های‬ ‫سفارشی تهیه شود‪ .‬ژنو همراه با حاشیه‌های‬ ‫هماهنگش بسیار آسان نصب می‌شود و مطابق با‬ ‫گوشه‌ها و کنج‌ها طراحی گردیده است‪.‬‬

‫‪Marazzi‬‬ ‫نام‪ :‬مولتی کوآرتز‪20‬‬

‫شرح‪ :‬مولتی کوآرتز‪ 20‬یک کاشی لعابی می‌باشد‬ ‫که با فناوری چاپ دیجیتال طراحی شده است‪.‬‬ ‫این محصول سازگار با محیط زیست در یک‬ ‫چرخه بسته فرآوری شده و ‪ 23‬تا ‪ 25‬درصد از‬ ‫مواد آن بازیافتی است‪ .‬مولتی کوآرتز با ضخامت‬ ‫‪ 20‬میلی‌متر و بافت تمام مات یا فرمت طبیعی‬ ‫در ابعاد ‪ 60×60‬سانتی‌متر‪ ،‬برای طراحی فضای‬ ‫باز بسیار مناسب است‪ .‬پیاده‌روهای خصوصی یا‬ ‫عمومی‪ ،‬تراس‪ ،‬کوچه و خیابان‪ ،‬باغ‌ها‪ ،‬طاق‌نما‬ ‫و غیره از فضاهای مناسب برای این محصول‬ ‫هستند‪ .‬این محصول همچنین قابلیت نصب بر‬ ‫سطوح شن و ماسه و چمنزار را داراست‪ ،‬ضمن آن‬ ‫که‪ .‬نصب با چسب و نصب شناور نیز ‪ 2‬گزینه برای‬ ‫این محصول هستند‪.‬‬ ‫گـــزيـده دنيـای سـراميـک‪ .‬شمـاره ‪/ 10‬‬

‫‪77 1392‬‬


‫ چین‬،‫شهرک هنری سرامیک لیلینگ‬

‫دنیایی بدون خطوط صاف‬

Ceramic Art City Liling, China

Chiara Bruzzichelli Who better to explain the concept behind Ceramic Art City, than its architects, Studio Archea? “The idea for the Liling project derived from our client’s desire to build a museum and a hotel on an industrial area associated with ceramic manufacture. The importance of the ceramic industry for the county of Liling is reflected in the decision to allow typical ceramic products to dictate the forms and volumes of which the project consists.

‫چه کسی می‌تواند شهرک هنری سرامیک لیلینگ را بهتر از معماران گروه‬ ‫ توصیف کند؟‬،Studio Archea ‫استودیو آرکیا‬ ‫ایده طراحی پروژه شهرک هنری لیلینگ توسط یکی از مشتریان این شرکت‬

1392 / 10 ‫ شمـاره‬.‫گـــزيـده دنيـای سـراميـک‬

78


‫‪Photos and renderings by Studio Archea‬‬

‫ارائه شد‪ .‬مشتری‌ای که‬ ‫تمایل داشت یک موزه و یک‬ ‫هتل مرتبط با صنعت تولید‬ ‫سرامیک در این منطقه‬ ‫ساخته شود‪ .‬اهمیت این‬ ‫شهرک سرامیکی از آن جا‬ ‫مشخص می‌شود که سایر‬ ‫شرکت‌های تولیدی این حوزه‬ ‫می‌توانند نمونه محصوالت‬ ‫خود را در ساختمان موزه‌ای‬ ‫آن به نمایش بگذارند‪.‬‬ ‫سازه‌های مختلف مجموعه‬ ‫یاد شده از الگویی دایره‌ای‬ ‫شکل پیروی می کند که‬ ‫دارای سایر اجسام هندسی‬ ‫نیز هست‪ ،‬به گونه‌ای که‬ ‫ورودی هتل و ساختمان‬ ‫اصلی این شهرک هنری به‬ ‫صورت مارپیچ طراحی شده و‬ ‫شامل اشکال مختلف هندسی‬ ‫دیگری است که در حجم‌های‬ ‫مختلف‪ ،‬پیاده‌سازی شده‌اند‪.‬‬ ‫شکل‌هایی که کامال با مضربی‬ ‫از حجم‌های موجود‪ ،‬خالق‬ ‫فضای گسترده‌ای شده‌اند که‬ ‫هماهنگی خاصی بین حجم‌ها‬ ‫و طبیعت ایجاد می‌کنند‪.‬‬ ‫بر اساس اصول طراحی‪ ،‬شکل‬ ‫اجسام به خودی خود اهمیت‬ ‫چندانی ندارند‪ ،‬بلکه آن چه‬ ‫حائز اهمیت است توجه به‬ ‫فضای اشغال شده از سوی‬

‫گـــزيـده دنيـای سـراميـک‪ .‬شمـاره ‪/ 10‬‬

‫‪79 1392‬‬


‫شهرک هنری سرامیک‪ /‬لیلینگ‪ -‬چین‬ ‫کارفرما‪ :‬لعاب رنگارنگ هوآن لیلینگ ‪ -‬با مسؤولیت محدود‬ ‫ ‬ ‫معمار‪ :‬شرکت آرکه آ‪ -‬فلورانس‬ ‫ ‬ ‫پروژه های اجرایی‪ ،LDI :‬پکن‪ ،‬چین‬ ‫ ‬ ‫مساحت‪ 46000 :‬مترمربع‬ ‫آن‌هاست که طراحی مواج آن‬ ‫بدون وجود لبه‌های تیز همراه‬ ‫با ساختار محدب و مقعر آن را از‬ ‫دیگر سازه‌ها متمایز می‌کند‪.‬‬ ‫همان گونه که در طرح اصلی‬ ‫مشاهده می‌شود‪ ،‬فضای داخلی‬ ‫در امتداد یک خط مستقیم از‬ ‫گلدان‌ها شکل گرفته است که‬ ‫سایه هر گلدان بر دیگری نیز از‬ ‫خالقیت‌های اثر به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫در این پروژه تراکم سازه‪ ،‬یک‬ ‫ارزش محسوب می‌شود‪ .‬محل‬ ‫مذکور که مساحت گسترده‌ای‬ ‫را به خود اختصاص داده است‪،‬‬ ‫مکانی برای برقراری رابطه نزدیک‬ ‫و مستقیم میان عالقه‌مندان این‬ ‫صنعت نیز هست‪.‬‬ ‫شهــرک لیلینـگ در منطقـــه‬ ‫«هونان» واقع در جنوب شرقی‬ ‫چین منطقه‌ای شناخته شده در‬ ‫زمینه تولید انواع سرامیک‌های‬ ‫هنری است و هم اکنون‬ ‫طراحی انواع اجسام هندسی‬ ‫در موزه مجموعه‪ ،‬بیانگر نهایت‬ ‫سادگی در تولید محصوالت‬ ‫سرامیکی این منطقه شده‬ ‫است‪ .‬فنجان‌های غول‌پیکری‬ ‫با ارتفاع فنجان ‪ 20‬تا ‪ 65‬متر‬ ‫که حاال شاخص دکوراسیون‬ ‫هتـل‌هــا‪ ،‬مجتمع‌هـای بــزرگ‬ ‫و سـاختمان خاص و مــوزه‌ای‬ ‫گردیده‌اند‪.‬‬ ‫نمــای سـاختمـان‌هـای ایـن‬ ‫مجموعه به طور کامل از فوالد‬

‫‪80‬‬

‫گـــزيـده دنيـای سـراميـک‪ .‬شمـاره ‪1392 / 10‬‬

‫مدل ساختاری پروژه‪ :‬پروژه ‪ ،AEI‬فلورانس‬ ‫سیست م‌های فنی‪ ،LDI :‬پکن‪ ،‬چین‬ ‫سال ساخت‪2012-2010 :‬‬


‫ساخته شده که برای توزیع عمودی متناسب و نگهداری سیستم‌های فنی‬ ‫یک هسته مرکزی از جنس بتن در داخل آن طراحی شده است‪.‬‬ ‫نقطه به نقطه‬

‫استودیو «آرکه آ» برای پیاده‌سازی بیشتر فلسفه این پروژه‪ ،‬که تمرکز آن بر‬

‫فضای داخلی و خارجی گلدان‌هاست و ظاهر آن به صورت خطوط مارپیچ و‬ ‫فاقد هرگونه لبه تیز‪ ،‬با اشکالی محدب و مقعر است‪ ،‬سیستم نقطه به نقطه‬ ‫را خلق کرده که از نمای بیرونی سازه نیز می‌توان ساختار فضای داخلی را‬ ‫تشخیص داد‪.‬‬ ‫ماژول‌های تولید‌شده توسط سیستم نقطه به نقطه (‪ )Dot-to-Dot‬در‬ ‫پروژه لیلینگ برای طراحی‬ ‫و توسعه گلدان‌ها به کار‬ ‫گرفته شده تا در استفاده از‬ ‫فناوری شکل‌دهی کاشی‌های‬ ‫پرسالنی‪ ،‬ابتکاری تازه باشد که‬ ‫بیشتر به دلیل شکل و طبیعت‬ ‫سهبعدیحائزاهمیتند‪.‬‬ ‫پوشش‌های مورد استفاده در‬ ‫دیوار این ساختمان نیز فاقد‬ ‫هر گونه ورقه صاف هستند و‬ ‫تمامی آن‌ها انواع مختلفی از‬ ‫صفحات خمیده می‌باشند‪.‬‬

‫بیوگرافی مارکو کاسامونتی‪ -‬شرکت آرکه آ (‪)Archea‬‬

‫«مارکو کاسامونتی» در سال ‪ 1990‬از دانشگاه فلورانس فارغ التحصیل‬ ‫و در سال ‪ 2001‬موفق به دریافت جایزه دانشیاری از دانشگاه طراحی‬ ‫و معماری ژنو گردید‪ .‬از سال ‪ 1997‬به عنوان سردبیر نشریه ‪Area‬‬ ‫استخدام شد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬در سال ‪ 1988‬استودیو ‪ Archea‬را ساخت که بیش از ‪ 100‬طراح‬ ‫و معمار در آن‪ ،‬همچنان مشغول فعالیت هستند‪ .‬دفاتر این شرکت در‬ ‫شهرهای فلورانس‪ ،‬میالن‪ ،‬رم‪ ،‬پکن‪ ،‬دبی و سائو پائولو قرار دارد‪ .‬دفتر‬ ‫طراحی شرکت واقع در فلورانس نیز در پژوهش‌های دانشکده معماری و‬ ‫طراحی ژنو فعالیتی جدی دارد‪.‬‬

‫پروژه‌های مهم این شرکت‪:‬‬

‫کتابخانه شهری (‪ ،)Nembro Bergamo‬غرفه‌های نمایشگاه جهانی‬ ‫‪ 2010‬و آزمایشگاه انرژی سبز در شانگ‌های‪ ،‬بازسازی پروژه ‪Perfetti‬‬ ‫‪ Van Melle‬در میالن‪.‬‬ ‫پروژه‌های در حال ساخت‪ :‬برج تیرانا‬ ‫آلبانی‪ ،‬جزیره ‪Meravigliosa‬‬ ‫جزایر جهانی‪ ،‬دبی‪ ،‬امارات متحده‬ ‫عربی و پروژه شهرک هنری لیلینگ‬ ‫چین‪.‬‬

‫گـــزيـده دنيـای سـراميـک‪ .‬شمـاره ‪1392 / 10‬‬

‫‪81‬‬


‫چگونگی نصب کاشی‌های نازک روی کاشی‌های قبلی در هتل هیلتون ‪ -‬میدان تایمز ‪ -‬نیویورک‬

‫زمان‪ ،‬اندک؛ کار‪ ،‬سخت؛‬ ‫کاشی‌هایی که به آسانی می‌چسبند و برش می‌خورند‬ ‫‪The “thin tile‬‬ ‫”‪over tile‬‬ ‫‪system at the‬‬ ‫‪Hilton Times‬‬ ‫‪Square‬‬ ‫‪Ron Treister‬‬ ‫‪Exactly 109 years after the name “Times Square” came‬‬ ‫‪to be, Sunstone Hotel Investors, the owner of the Hilton‬‬ ‫‪Times Square (New York), embarked upon a major ren‬‬‫‪ovation of its 540 guestrooms. According to George‬‬ ‫‪Hensen, Sunstone Vice President of Design and Con‬‬‫‪struction, “We wanted to incorporate a timeless unique‬‬ ‫‪design that would have minimum impact on the occu‬‬‫”‪pancy of the property.‬‬

‫درست ‪ 109‬سال پس از تأسیس میدان تایمز‪ ،‬سرمایه‌گذاران‬ ‫هیلتون میدان تایمز‬ ‫هتل سانستون (‪ )Sun stone‬و مالک هتل‬ ‫ِ‬ ‫در نیویورک‪ ،‬بازسازی ‪ 540‬اتاق این هتل را آغاز کردند‪« .‬جورج‬ ‫رییس شرکت «دیزاین اند کانستراکشن» (‪Design‬‬ ‫هنسن» نایب‬ ‫ِ‬ ‫‪ )and Construction‬در این باره می‌گوید‪« :‬می‌خواستیم یک‬ ‫طراحی منحصر به‌فرد را به گونه‌ای ترکیب کنیم‪ ،‬که در آن کمترین‬ ‫فضا اشغال شود»‪ .‬به همین دلیل بود که سانستون با شرکت فلیک‪-‬‬ ‫مارس قرارداد بست‪ .‬این شرکت که در داالس مستقر می‌باشد‪ ،‬برنده‬ ‫داخلی هتل‌ها شده است‪ .‬شرکت مذکور‬ ‫جایزه بین‌المللی طراحی‬ ‫ِ‬ ‫با تأکید بر خالقیت در بومی‌سازی طراحی داخلی خود را انجام داد‬ ‫چنان که «مت مارس» معمار و سهام‌دار شرکت‪ ،‬در این باره می‌گوید‪:‬‬ ‫«می‌خواهیم با طراحی داخلی تاریخ این مکان را بازگو کنیم»‪.‬‬ ‫«کتی مارون»‪ ،‬معاون ارشد شرکت فلیک مارس و مدیر طراحی این‬ ‫پروژه نیز‪ ،‬می‌گوید‪« :‬مهمانان در اتاق خود بعضی تصاویر محلی را‬

‫‪82‬‬

‫گـــزيـده دنيـای سـراميـک‪ .‬شمـاره ‪1392 / 10‬‬


‫مشاهده خواهند کرد‪ ،‬تصاویری که‬ ‫بخشی از تاریخ محل اقامتشان است‪.‬‬ ‫اما در عین حال ایده به گونه‌ای اجرا‬ ‫می‌شود که اتاق‪ ،‬فضای آرامش‌بخشی‬ ‫داشته باشد‪ .‬مثال از آن‌جایی که‬ ‫هتل هیلتون میدان تایمز در جایی‬ ‫شلوغ و پر سر و صدا واقع شده است‬ ‫میهمانان باید در اتاقشان آرامش را‬ ‫تجربه کنند‪ .‬اتاق‌ها باید حس منحصر‬ ‫به‌فردی به میهمانان بدهند و در عین‬ ‫حال‪ ،‬تداعی‌گر زندگی نیویورکی نیز‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫از این روی‪ ،‬محصوالت شرکت‬ ‫دالتایل برای طراحی برگزیده شد تا‬ ‫با آن بتوان بخش واقعی و کوچکی‬ ‫از نیویورک را به نمایش گذاشت‪.‬‬ ‫برای کف حمام‌ها از کاشی ایتالیایی‬ ‫استفاده شده‪ .‬اما درخصوص‬ ‫هزینه نصب این کاشی‌ها که در‬ ‫منهتن نیویورک بسیار باالست‬ ‫ِ‬ ‫دست‌اندرکاران‪ ،‬تردید داشتند‪ .‬به‬ ‫همین دلیل درصدد یافتن جایگزین‬ ‫مناسب بودند چرا که ‪ 95‬درصد‬ ‫اتاق‌های این هتل همیشه پُر هستند‪.‬‬ ‫گـــزيـده دنيـای سـراميـک‪ .‬شمـاره ‪/ 10‬‬

‫‪83 1392‬‬


‫«جان هال»‪ ،‬مدیر اجرایی کاشی‌کاری‌های هتل‌ها از شرکت دالتایل این‬ ‫گونه می‌گوید‪« :‬درگیر پروژه بیتاک (‪ )BITAC‬در پالم اسپرینگز‪ ،‬کاشی‬ ‫نازک با ضخامت ‪ 1/8‬اینچ این مجموعه یکی از محصوالتی بود که قابلیت‬ ‫برش خوردن با سلیقه طراح را داشت‪ .‬این پنل کاشی‌های نازک‪ ،‬به دلیل‬ ‫دوغاب مخصوصی که در تولیدشان به کار رفته قابل نصب روی کاشی‌های‬ ‫قبلی هستند‪ .‬سرانجام کاشی‌های نازک دالتایل‪ ،‬پس از انجام آزمایشات‬ ‫متعدد‪ ،‬کلید حل معما شدند و پروژه‌ای که ‪ 2‬سال به طول می‌انجامید را به‬ ‫پایان رساندند‪ .‬گفتنی است‪ ،‬شست‌وشو و نگهداری از این نوع کاشی بسیار‬ ‫آسان است و همین ویژگی می‌تواند هزینه نگهداری هتل را پایین بیاورد‪.‬‬ ‫اما قدم بعدی انتخاب نوع نصب بود‪ .‬نخستین چیزی که باعث اطمینان‬ ‫مدیران مجموعه گردید‪ ،‬یافتن نمونه رنگ مالطی بود که با کاشی‌ها‬ ‫هماهنگ شد‪.‬‬ ‫سرمایه‌گذار هتل سانستون‪« ،‬جورج هنسن»‪ ،‬در این باره‪ ،‬می‌گوید‪:‬‬ ‫می‌دانستیم که سیستم التیکرت‪ ،‬کامال مناسب است‪ .‬این حقیقت‬ ‫پیش از این نیز به ما ثابت شده بود‪ .‬زیرا از این محصول در پروژه‬ ‫(‪ )Renaissance. DC‬استفاده کرده بودیم و مطمئن بودیم که با‬ ‫کاشی نازک دالتایل (‪ )Daltile'sSlimLite‬دوباره کار خواهیم کرد‪ .‬چرا‬ ‫که امتحانش را پس داده بود!‬ ‫گزارش‌ها نشان می‌دهند که بازسازی کلی از طبقه ‪ 44‬شروع شد و‬ ‫طبقه به طبقه پایین رفت تا به طبقه بیست و دوم رسید‪ .‬کار با جدول‬ ‫زمانی هتل منطبق بود‪ .‬زیرا اهداف پروژه با محصول مطابقت داشتند‪.‬‬

‫‪84‬‬

‫گـــزيـده دنيـای سـراميـک‪ .‬شمـاره ‪1392 / 10‬‬

‫یعنی جلوگیری از تخریب و پایین نگاه داشتن هزینه‪ ،‬وقت و زمان اشغال‬ ‫اتاق‌ها‪ .‬اما هنوز یک قطعه از این پازل حل نشده بود‪ .‬تام مک کین‪ ،‬نماینده‬ ‫التیکریت تکنیکال (‪ )Laticrete Technical‬در این باره می‌گوید‪ :‬اگر‬ ‫فرمت بزرگ کاشی دیواری دالتایل به درستی نصب نمی‌شد و در گوشه‌ها‬ ‫می‌شکست‪ ،‬برداشتن و دوباره نصب کردن آن‌ها بسیار سخت بود‪ .‬یعنی به‬ ‫این راحتی نبود که بتوان آن‌ها را برداشت و به جایشان کاشی‌های ‪12× 6‬‬ ‫را در اطراف وان نصب کرد‪ .‬به همین دلیل‪ ،‬کاشی‌ها باید تا آن‌جا که ممکن‬ ‫بود‪ ،‬استادانه نصب می‌شدند‪.‬‬ ‫شـرکت نصـاب کاشـی در پروژه نوسـازی هتـل‪ ،‬شـرکت دل تورکـو‬ ‫(‪ )Del Turco Bros., Inc‬در نزدیکی نیوجرزی بود‪ .‬نصابان این شرکت‬ ‫اسلیم لیت (‪ )SlimLite‬و متریال فلورنتین (‪ )Florentine‬را با استفاده‬ ‫از ست نازک التیکریت ‪ 254‬پالتینیوم (‪Laticrete 254 Platinum‬‬ ‫‪ )thin-set‬نصب کردند‪ .‬دوغاب التیکرت پرما کالر® در طبقات استفاده‬ ‫شد و التریکیت ‪ 1600‬بدون سنباده برای کاشی‌کاری اطراف وان مورد‬ ‫استفاده قرار گرفت که هر دوی این متریال در پروژه های هتل در سراسر‬ ‫دنیا با موفقیت کار شده بودند‪« .‬دل تورکو» درباره این پروژه می‌گوید‪ :‬تحت‬ ‫یک ضرب‌العجل‪ ،‬کار را به انجام رساندیم‪ .‬از ما خواسته بودند در عرض یک‬ ‫روز‪ ،‬کار نیمی از یک طبقه را به پایان ببریم‪ .‬کار بسیار سختی بود‪ .‬اما کار‬ ‫با این محصوالت بسیار عالی بود‪ .‬زمان به سرعت میگذشت‪ ،‬و سرانجام در‬ ‫هیلتون میدان تایمز به‬ ‫پایان آوریل ‪ 2013‬کار این بازسازی عظیم در هتل‬ ‫ِ‬ ‫ ‬ ‫پایان رسید‪.‬‬


‫به نام یگانه خالق هستی‬

‫فصلنامه تخصصی گزیده دنیای سرامیک‬

‫راهنمای اشتراک‬ ‫برای اشتراک مجله گزیده دنیای سرامیک لطفا نکات زیر را در نظر داشته باشید‪:‬‬

‫‪ -‬فرم اشتراک را کامل و خوانا پرکرده و کد پستی ‪ ،‬شماره تلفن تماس و آدرس پست الکترونیک خود را حتما قید فرمایید‪.‬‬

‫‪ -‬حق اشتراک برای یکساله (‪ 5‬شماره) با پست عادی مبلغ ‪ 750،000‬ريال و با پست سفارشی ‪ 950،000‬ريال است‪.‬‬

‫‪ -‬حق اشتراک برای دوسال (‪ 10‬شماره) با پست عادی مبلغ‪ 1،500،000‬ريال و با پست سفارشی‪ 1،900 ،000‬ريال است‪.‬‬

‫‪ -‬برای هر نسخه بیشتر سالیانه مبلغ ‪ 500.000‬ریال به اشتراک اضافه می‌گردد‪.‬‬

‫‪ -‬حق اشتراک ساالنه برای اساتید دانشگاه و دانشجویان با ‪ %15‬تخفیف محاسبه خواهد شد‪.‬‬

‫‪ -‬جهت اشتراک بیش از یک نسخه با دفتر نشریه تماس بگیرید‪.‬‬

‫ حق اشتراک را به حساب جاری جام شماره ‪ 4586847093‬بانک ملت شعبه گلفام آفریقا به نام «گزیده دنیای سرامیک» واریز کرده‬‫و رسید آن را همراه با فرم تکمیل شده اشتراک به نشانی نشریه ارسال ‪ ،‬فکس یا ایمیل نمایید‪.‬‬

‫ در صورت تمایل به پرداخت الکترونیکی شماره حساب شبا ارایه شده است‪IR75 0120 0100 0000 4586 8470 93 :‬‬‫‪ -‬کپی فیش بانکی یا فیش تایید واریزی را تا زمان دریافت نخستین شماره اشتراک نزد خود نگه دارید‪.‬‬

‫‪ -‬از فرستادن وجه نقد‪ ،‬چک مسافرتی و یا چک بانکی اکیدا خودداری نمایید‪.‬‬

‫‪ -‬همچنین جهت اشتراک می توانید به آدرس اینترنتی مجله گزیده دنیای سرامیک ‪ www.cwr.ir‬مراجعه نمایید‪.‬‬

‫‪ -‬در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با تلفن ‪ 021 88775803‬و یا با آدرس الکترونیکی ‪ info@cwr.ir‬تماس بگیرید‪.‬‬

‫فرم اشتراک فصلنامه تخصصی گزیده دنیای سرامیک‬ ‫نام‪ ................................................................................................ :‬نام‌خانوادگی‪:‬‬ ‫نام مؤسسه یا شرکت‪:‬‬

‫‪....................................................................................................................................................‬‬

‫‪................................................................................................................................................................................................................................................‬‬

‫نشانی پست الکترونیکی ‪ ...............................................................‬شغل ‪ .................................................‬تحصیالت ‪ ....................................................‬سن ‪....................‬‬

‫نشانی‪:‬‬

‫‪................................................................................................................................................................................................................................................................................‬‬

‫کدپستی‪ /‬صندوق پستی‪ ................................................................ :‬تلفن ثابت‪ ............................................................ :‬تلفن همراه‪.................................................... :‬‬

‫شماره فیش بانکی‪ .................................................................................. :‬مبلغ ‪ .......................................................................... :‬ریال‬ ‫مدت اشتراک‪:‬‬

‫یکساله□ دوساله □‬

‫از شماره ‪...............................‬تا‪( ...........................‬شماره‌های قبلی نیز قابل تحویل می‌باشد)‬

‫تهران‪ ،‬بلوار آفریقا‪ ،‬خیابان بهرامی‪ ،‬پالک ‪ ،11‬واحد ‪ 8‬تلفن‪ 88773918 :‬و ‪ 021 88775803‬فکس‪ 88194408 :‬ایمیل‪info@cwr.ir :‬‬


‫فرم ارزیابی مجله گزیده دنیای سرامیک از دیدگاه خوانندگان‬ ‫مخاطبین گرامی!‬

‫گزیده دنیای سرامیک بر آن است تا با نظرخواهی از شما عزیزان و بهره‌گیری از نتایج آن برای برنامه‌ریزی‌های آینده و تأمین نیازهای علمی و اطالعاتی شما‬ ‫گام‌های نویی را در این زمینه بردارد‪ .‬به این منظور درخواست می‌شود چند دقیقه از وقت گرانقدر خود را به ارزیابی محتوای این شماره اختصاص دهید و سپس‬ ‫پاسخ خود را به مجله فکس یا ایمیل نمایید‪.‬‬ ‫با تشکر‬

‫گزیده دنیای سرامیک‬ ‫‪ -1‬کدام بخش مجله‪ ،‬برای شما جذاب‌تر و خواندنی‌تر بوده است؟ لطفاً اولویت‌بندی و شماره‌گذاری کنید‪.‬‬ ‫(برای مثال‪ ،‬شماره ‪ 1‬برای ترجیح اول‪ ،‬شماره ‪ 2‬برای ترجیح دوم و ‪)...‬‬ ‫ ‬ ‫سرمقاله‬

‫گفت‌وگو ‬

‫ ‬ ‫اخبار‬

‫گزارش تولید و مصرف جهانی‬

‫ ‬ ‫گزارش نمایشگاه‬

‫ ‬ ‫مقاالت اقتصادی‬

‫ ‬ ‫پرونده ویژه‬

‫گزارش برترین تولیدکنندگان‬

‫ ‬ ‫مقاالت فناوری‬

‫آگهی‌ها‬

‫‪ -2‬آیا مطالب مورد نیاز خود را به اندازه کافی در مجله می‌یابید؟ ‬

‫بلی ‬

‫خیر‬

‫جای چه مطلبی خالی است؟‬ ‫‪ -3‬چه تغییراتی را در فرم یا محتوای مجله پیشنهاد می‌دهید؟‬ ‫‪ -4‬آیا می‌توانید در جهت بهبود کیفی و کمی به گزیده دنیای سرامیک کمک کنید؟ لطفاً بیان کنید‪.‬‬ ‫‪ -5‬آیا مشترک ما خواهید شد؟ ‬

‫بلی ‬

‫خیر‬

‫در صورت مثبت بودن پاسخ‪ ،‬چند سال مشترک مجله خواهید شد؟‬ ‫در صورت منفی بودن‪ ،‬چرا؟‬ ‫‪ -6‬آیا گزیده دنیای سرامیک را به دیگران توصیه می‌کنید؟‬ ‫‪ -7‬لطفاً هر بخش را بر اساس نظر خود ارزیابی کنید‪.‬‬ ‫ردیف‬

‫موضوع‬

‫‪1‬‬

‫میزان رضایت شما از مطالب‬

‫‪2‬‬

‫میزان رضایت شما از طراحی جلد‬

‫‪3‬‬

‫میزان رضایت شما از صفحه‌آرایی‬

‫‪4‬‬

‫میزان رضایت شما از ویراستاری مجله‬

‫‪5‬‬

‫میزان رضایت شما از کیفیت ترجمه متون تخصصی‬

‫‪6‬‬

‫میزان رضایت شما از گرافیک‌ها و عکس‌های به کار رفته‬ ‫در مجله و تناسب آن‌ها با محتوای مطالب‬

‫بسیار کم‬

‫کم‬

‫میزان مفید بودن‬ ‫تا حدی‬

‫زیاد‬

‫بسیار زیاد‬

‫‪ -8‬در صورت تمایل لطفاً اطالعات زیر را تکمیل فرمایید تا بتوانیم با شما تماس بگیریم و عالوه بر تشکر از پر کردن این فرم نظریات تفصیلی شما مخاطب گرامی‬ ‫را جویا شویم‪.‬‬ ‫ ‬ ‫نام و نام‌خانوادگی‪:‬‬

‫ ‬ ‫جنسیت‪:‬‬

‫ ‬ ‫آیا در صنعت سرامیک سابقه فعالیت دارید؟‬

‫چند سال‪:‬‬

‫ ‬ ‫نام شرکت ‪ /‬سازمان‪:‬‬

‫سمت‪:‬‬

‫ ‬ ‫آدرس ایمیل‪:‬‬

‫شماره تلفن همراه‪:‬‬

‫سن‪:‬‬


world news Yazad province, Tile production hub in Iran Iran, with an annual output of 600 million square meters of ceramic tiles has the world’s fourth production of ceramic tiles and Yazd province is considered as ceramics production hub in Iran. Yazd province, with a production capacity of over 179 million square meters of ceramic tiles, allocated 45% of countries’ production. “Seyyed Mohammad Alavi nasab” expert of mineral Industry of Yazd province said:” 45 units are producing various kinds of Ceramic Tiles in Yazd province and total

investment of 935 million dollars for this unit has been considered.” He pointed out that 20% of production in Yazd province will be exported to other countries and said:” by developing tile and ceramic industry in addition of activating most mines, other industries like packaging industry, glazing, molding, machinery manufacturing, ceramic balls specially

transportation industry has been prospered as well.” Seyyed Asghar Chavoshi Zadeh, head of Yazd customs organization said:” the export value of tile and ceramics products in2012 was more than 195 million dollar.” “Seyyed Mostafa Fatemi” head of tile and ceramic cluster in Yazd pointed to high density of tile manufacturing units in Yazd

province and said:” After Guangzhou region in China and Sassuolo in Italy, we are the great tile manufacturing center in the world.” Mohammad Esmaeili, expert of Meibod Industry Governor Organization also announced:” 40 manufacturing units related to tile and ceramics in the field of glaze, color, mold and components of tile plants producing are also active in Meibod region. Now 23 tile manufacturing units are producing annually 105 million square meters of ceramic tiles.

107 Milliard Rials turnover of Exporting ceramic and tiles in Rafsanjan Head of Rafsanjan Industry, Mind and Trade department said:” Exporting tile and ceramics from Rafsanjan in Kerman province had 107 milliard Rials turn over in the first six months of current year.” Shahin Hariri said to IRNA news agency:” more than

23500 Tons of tile and ceramics productions has been exported from Rafsanjan and has increased 27% in compare of last year.” Mr. Hariri also pointed that:” Granite tiles, floor and wall ceramics are most of the products of this area. Last year 14 million square me-

ters of these kinds of products has been produced. He also announced that, the main destination of these products is Iraq, Pakistan and Afghanistan and said:” There are 3 tile and ceramics manufacturing plant in Rafsanjan which are the only producers of

Kerman province. Rafsanjani has reached to self-sufficiency in this section and rest of the products will be exported to abroad.” He also added:” raw materials has achieved top ranking in terms of quality and standards from Ministry of Mine, Trade and Industry.”

In first seventh month of current year:

Producing 167 million square meter of tiles and ceramics in Iran Head of Mineral Industry Ministry announced: Ceramic tile production during the first seven months of this year reached to 167,843 million square meters which grew 9/2 percent in compared to the same period, last year. M.Fatemian also added:” Tile and Ceramic production has reached to 26 million square meters in last

October.” According to reports, Yazd province with an annual production of 200 million square meters allocated

the highest share of market in Iran. After Yazd with 40% of country production, Qazvin, Isfahan, East Azerbaijan, Tehran, Kermanshah

and other provinces own the rest of production rate. In 2012 about 11 milliard square meter has been produced in the world. According to last year’s statistics Sanitary ware factories, includes 18 big unit and 105 little factory, had 150,000 ton production. About 30% of these productions have been exported.

Exporting 700,000 tons of products from Yazd to abroad Head of Mine, trade and industry organization of Yazd province said:” more than 700,000 tons goods has been exported from Yazd in current year. “Mo-

6

hammad Mehdi Zareh” added:” volume of exported products has been increased 15% in compare of last year. Yazd is one of 10 top exporters of Iran

Ceramic World Review persian. n 10 / 2013

and announced that value of exported goods is more than 254 million dollar.” The main exports of Yazd province include various kinds of tiles and ceramics,

cement, steel, wire, cable and Pistachios which are being exported to Afghanistan, Armenia, Syria, Georgia, India, Iraq, and the Netherlands.


Access to new markets a hope spot in tile and ceramic industry Impacts of construction market on tile and ceramic market is so clear. If we attach significance to changes in last 10 years, we will notice 2 stages of demand decrement in years 2001-2002 and 2008-2009 in this market. However the occurred changes in construction market have slowed down in last month. It seems that every 5 years, ceramic and tile manufacturing industry faces several challenges. According to Statistics from last five years, manufacturing has been increased from 320 to 500 million square meter.(+2.56%) and also the market has 5.41% growth, which increased from 265 to 375 million square meter, but we should consider that how will the difference of this growth(125 million square meter) will be presented to market? Which strategies should be chosen to keep our fourth world manufacturer ranking? Installed and being installed capacity of producing units and approaching to efficiency increment and final cost reduction through completion and maximum use of our investments will push industry toward achieving more than 700 million square meter production. As statistic shows, world global ceramic and tile exports is still fluctuating between 20 to 25 percent. During 2011 and 2012 due to freight and energy costs, intercontinental exports have been dropped 3 to 4 percent also one of the most effective factors in these reduction is anti-dumping policies mentioned by EU against china, world largest exporter.

However it is clear that the competition is beyond the earth bounds and neighbor countries and it is very complicated and requires competitive advantages such as quality, strong banking relationship, connections between international trade networks and offering competitive rates according to freight and shipping costs in each market. As a result more than 85% of reliable export market for us is neighbor countries and important markets like Iraq, Afghanistan and CIS countries. Due to a statistical perspective, our exports in the last 5 years with 121% growth, has been reached from 27 to 93 million square meters, and our main export markets are Iraq and Afghanistan, which have allocated respectively, 78% and 14% of our exports. Our main competitor in export market in this region is Turkey with average export of 11 million square meter, and then Iraq, china which during recent years had much effort on gaining the Iranian tiles share market. To find a solution for demand decrement in the next years we should concentrating on Iranian brands and accurate observation and direct control on export markets from manufacturers and prevent from profiteering by some export dealers to maintain and increase the market share in neighbor countries specially in Iraq and Afghanistan. The most important solution is issuance of correct policies by Association of Ceramic and Tile manufacturers. ď œ

Ceramic World Review persian. n 10 / 2013

5

editorial

Majid Mohassessian - ceo@cwr.ir


C eramic World R eview

technology news markets

P E R S I A N

Year 3, No. 10, Dec. 2013 - Bimonthly review

contents english

Concessioner & Director responsible Majid Mohassesian ceo@cwr.ir ARTA GROUP LTD

Reza Mohebbi chiefeditor@cwr.ir

Unit 8 No. 11 Bahrami St Africa Blvd. Tehran - Iran Tel. +98 21 8877 5803 Fax +98 21 8819 4408 info@artatrading.ir

Editorial Coordinator

Published under license

Chief Editor

From TILE EDIZIONI S.r.l. Via Fossa Buracchione 84 41126 Baggiovara, Modena, Italy. Tel. +39 059 512103 Fax +39 059 512157 info@tiledizioni.it www.tiledizioni.it

Arezou Paak editor@cwr.ir

Technology Editor

Maziar Montazerian technology@cwr.ir Translation Editor

Peyvand Shafti translate@cwr.ir

5

editorial Majid Mohassesian

6

news

Colleagues

Rasoul Pour ashraf Solmaz Cheshm azar Art Director

maryam hossini art@cwr.ir Layout

Mehdi Kamkar - Leylee Moghadas Printing Far Negar Rang

Ceramic World Review )Bimonthly publication( Managing Director Paolo Gambuli www.ceramicworldreview.it www.ceramicworldweb.it Editor Paola Giacomini p.giacomini@tiledizioni.it English translations John Freeman

.Entire contents copyright Tile Edizioni All rights reserved. Opinions expressed by writers are not necessarly those held by the publisher who is not held responsible. Editorial material, manuscripts, photographs, .transparencies and artwork will not be returned

Promoted by

Tile Edizioni also publishes:

Ceramic World Review persian. n 10 / 2013

3


2014 September 2014 - Rimini , Italy

THE FUTURE OF CERAMICS

I N C OOP ER AT I ON W I T H ACIMAC - O RGANISED BY RIMINI FIERA

www.tecnargilla.it

omniadvert.com

24th International Exhibition of Technologies and Supplies for the Ceramic and Brick Industries


C eramic World R eview

P E R S I technology A news markets N

Year 03 – No.10 / December 2013

3,300 patents

1,100

3,500

researchers installed and technicians plants

80

branches worldwide

If we hadn’t gone so far, we wouldn’t be so near. Yourfuture,seenfromnear

Ceramic World Review Persian 10/2013