Page 1

Overzicht

1

Niveau Boektitel

ISBN

Thematitel

Artikel

3

9789006924206

De zorgbehoefte van een zorgvrager inschatten

– – – –

Methodisch werken Observaties Het voeren van een anamnesegesprek In samenhang betekenis geven aan verzamelde informatie

Een individueel zorgplan of zorgleefplan opstellen

– – – –

Het zorgresultaat formuleren Duur en mate van ondersteuning Overleggen met zorgvrager en naasten Het zorgplan en andere disciplines

Het zorgplan vaststellen

Veranderingen in de zorgvraag – Veranderingen signaleren in de signaleren gezondheidstoestand – Veranderingen signaleren in de zorgbehoefte

3

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

9789006924213

Een zorg(leef)plan evalueren

– Evalueren – Het zorg(leef)plan bijstellen

Informatie over de zorgvraag in samenhang rapporteren

– – – –

Mondeling rapporteren Schriftelijk rapporteren Het zorgdossier Rapporteren aan naasten van een zorgvrager – Rapporteren aan andere disciplines

Hulp bieden bij de persoonlijke – Hulp bieden bij aan- en uitkleden verzorging – Hulp bieden bij het wassen en de uiterlijke verzorging – Observaties bij de uiterlijke verzorging – Het gebruik van hulpmiddelen – Complicaties van langdurige inactiviteit voorkomen – Relevante wetgeving bij de basiszorg toepassen Hulp bieden bij de opname van voeding en vocht

– Hulp bieden bij eten en drinken – Voedingsproblemen en vochtbalans – Maatregelen ter bevordering van de eetlust – Voedings- en dieetvoorschriften hanteren

Helpen bij de uitscheiding

– – – – – – – – –

Hulp bieden bij de toiletgang Blaastraining Incontinentie Een zorgvrager met een verblijfskatheter verzorgen De uitscheiding bevorderen Hulp bieden bij het opgeven van sputum Hulp bieden bij het braken Hulp bieden bij de menstruatie Hulp bieden bij hevige transpiratie


2

Zorgbasisboeken

Niveau Boektitel

3

3

ISBN

Ondersteunen bij 9789006924220 huishouden en wonen

Verpleegtechni9789006924237 sche handelingen

Thematitel

Artikel

Hulp bieden bij mobiliteitsproblemen

– Een zorgvrager helpen bij het voortbewegen – Tillen en verplaatsen van de zorgvrager – Een geschikte lichaamshouding – Stimuleren tot bewegen

Het bed van de zorgvrager verzorgen

– Bed opmaken – Diverse soorten bedden – Hulpmiddelen bij de bedverzorging

Het bewaken van de vitale functies

– Normale of afwijkende waarden van vitale functies – Maatregelen bij afwijkende waarden van vitale functies

Het slaap- en waakritme

– Een evenwichtig slaap- en waakritme

Adequaat reageren bij ongevallen

– Ongevallen en onvoorziene situaties

De woonomgeving op orde houden

– De woonomgeving op orde houden – Werkmateriaal aanschaffen en onderhouden – Een ziekenkamer op orde houden – Voorwerpen desinfecteren – Organisatie van schoonmaak en onderhoud

Zorgen voor een sfeervolle woonomgeving

– Zorgen voor een sfeervolle woonomgeving

Zorg voor de voeding

– – – – –

Zorg voor kleding, linnengoed en schoenen

– Linnengoed, kleding en schoeisel aanschaffen – Adviseren over de aanschaf van linnengoed, kleding en schoeisel – De was verzorgen – Schoeisel en kleding onderhouden – Organisatie van de wasverzorging

Zorg voor hygiëne, veiligheid, ergonomie, milieu en kostenbeheersing

– – – – –

De gevolgen van de wet BIG voor de verzorgende praktijk

– De wet BIG en de voorbehouden handeling – De betekenis van de voorbehouden handeling – De gevolgen van de wet BIG

De zorgvrager met een maagsonde

– – – –

Boodschappen doen Levensmiddelen bewaren Dranken en gerechten verzorgen Voedings- en dieetvoorschriften Helpen bij het maken van de menukeuze – Voeding in de instellingskeuken

Hygiënisch werken Veilig werken Ergonomisch werken Milieubewust werken Kostenbewust werken

Het inbrengen van een maagsonde De verzorging van een maagsonde Het toedienen van sondevoeding Maagspoelen


Zorgbasisboeken

Niveau Boektitel

ISBN

3

Thematitel

Artikel

De verzorging van een stoma en het spoelen van de darm

– Een stoma verzorgen – Het spoelen van de darm of de stoma

Medicijnen toedienen

– – – – –

Wondverzorging en compressietherapie

– – – –

Het medicijngebruik controleren Het medicijngebruik registreren Medicijnen uitzetten en delen Medicijnen toedienen Medicijnen toedienen via de luchtwegen – Medicijnen toedienen per injectie – Rekenen Verzorging van rode wonden Verzorging van gele wonden Verzorging van zwarte wonden Zwachteltechnieken als compressietherapie – Decubitus en/of smetten verzorgen

– De tracheostoma en tracheacanule De verzorging van een verzorgen tracheostoma en het uitzuigen – De mond- en keelholte uitzuigen van mond- en keelholte De zorgvrager met een blaaskatheter

– Katheteriseren van de blaas – De zorg voor een blaaskatheter – De verzorging van een suprapubische katheter – Het spoelen van de blaas

Het toedienen van zuurstof

– Het toedienen van zuurstof

Warmte- en koudebehandeling – Warmte- of koudebehandeling en zorg voor de lichaamstemperatuur

3

Voorlichting, advies en instructie

9789006924244

Laboratoriummonsters voor diagnostiek

– Monsters nemen voor diagnostiek

Reanimeren

– Reanimeren

De betekenis van preventie en – De betekenis van preventie en GVO gezondheidsvoorlichting Primaire preventie toepassen

– – – –

Gezondheidsvoorlichting Veiligheid en hygiëne Hospitalisering voorkomen Veilig, gezond en aangenaam werken

Secundaire preventie toepassen

– Observeren van gezondheidsproblemen – Observaties rapporteren – Gezondheidsproblemen bespreken

Tertiaire preventie toepassen

– Reacties op gezondheidsproblemen – Negatieve effecten van gezondheidsproblemen voorkomen – Gevolgen van hospitalisering beperken – Aanpassingen in de leefwijze – Vaardigheden, gedragsregels en hulpmiddelen – Andere hulpverleningsmogelijkheden – Patiëntenvoorlichting


4

Zorgbasisboeken

Niveau Boektitel

ISBN

Thematitel

Artikel

3

9789006924251

Situaties voor ondersteuning bij persoonlijke basiszorg, huishouden en wonen

– Beperkte zelfzorgmogelijkheden – De gevolgen van beperkingen in de zelfzorg – Het belang van zelfredzaamheid

De communicatie van de zorgvrager met derden ondersteunen

– Fungeren als intermediair

Een zorgvrager begeleiden

– – – – –

Respect tonen voor de zorgvrager

– Respectvolle bejegening van de zorgvrager – Afhankelijkheid hanteren – Autonomie bevorderen – Verantwoordelijkheid hanteren – Zorgvuldig handelen bij intimiteiten – Begeleiden bij zingeving, ethiek en persoonlijke waarden en normen

Functioneel handelen

– – – – – – –

Omgaan met ernstiglijden, sterven en rouw

– Omgaan met ernstig lijden, sterven en rouw – Begeleiden na het overlijden – Begeleiden bij verliesverwerking – Begeleiden bij de acceptatie van gezondheidsproblemen

Het sociale netwerk begeleiden

– Het sociale netwerk begeleiden

De eigen deskundigheid bevorderen

– – – – –

Deskundigheidsbevordering van collega’s

– Een presentatie geven – Werkbegeleiding geven

Een standpunt over handelswijzen in de gezondheidszorg

– Standpunten verhelderen – Standpunten beargumenteren – Ethische vraagstukken

3

Begeleiden van zorgvragers

Deskundigheid, professionalisering en kwaliteitszorg

9789006924268

Begeleiden bij zelfredzaamheid Begeleiden bij activiteiten Begeleiden bij het structureren van tijd Begeleiden bij veranderingen Zorg voor financiën en persoonlijke eigendommen – Kinderen van de zorgvrager begeleiden

Verantwoordelijkheid voor eigen taken Eigen grenzen bewaken Emoties en gevoelens Werk en privé Beroepsgeheim Omgaan met macht Ethische vragen

Vakliteratuur Bijscholingen Themabijeenkomsten Intercollegiale bijeenkomsten Zelfreflectie

Bijdragen aan de ontwikkeling – Het beroepsprofiel van het beroep – Visie op het beroep – Ontwikkelingen in het beroep – Beroepsorganisaties en vakbonden Zorg verlenen binnen de kaders

– – – – –

Werken in een organisatie Grenzen van het beroep De eisen van de Arbo-wet De rechtspositie van de verzorgende Medezeggenschap


Zorgbasisboeken

Niveau Boektitel

ISBN

5

Thematitel

Artikel

Voorwaarden voor de te verlenen zorg

– Knelpunten in de zorgverlening – Knelpunten in de zorgverlening oplossen

Verbetering van kwaliteit

– Gewenste veranderingen in de zorg – Toepassen van standaardprocedures – Een veranderingsproces

Voorwaarden voor verandering – Deskundigen consulteren van kwaliteitszorg – Kwaliteitsmeetinstrumenten

3

De zorgverlening cöordineren en evalueren

9789006924275

Voorwaarden voor een goed werkklimaat

– Knelpunten in het werkklimaat – Knelpunten oplossen

Plannen van huishoudelijke taken

– Huishoudelijke taken plannen

Basiszorg plannen

– Basiszorg plannen

Een eigen werkplanning maken

– Een tijdplanning maken – Rekening houden met het zorgplan – Prioriteiten stellen

– Contact maken met de zorgvrager Een functionele – Adequaat communiceren samenwerkingsrelatie met een zorgvrager en zijn naasten – Afspraken maken – Afspraken nakomen – Feedback, waardering en kritiek – Handelen in conflictsituaties – Omgangsvormen hanteren – Informeren over de zorgverlening Assertief opstellen

– – – – –

Assertiviteit Rechten en plichten Ongewenste intimiteit Agressie Onderhandelen

Collegiaal opstellen

– Samenwerken – Respect voor collega’s – Het bespreken van je werkwijze en je beroepshouding – Werksfeer – Conflicten in het team – Feedback van collega’s

Activiteiten rondom de zorgverlening afstemmen

– – – –

Zorgdragen voor het ontslag en de overdracht

– Ontslag van de zorgvrager – De overdracht naar een andere afdeling – De overdracht naar een andere instelling

Deelnemen aan besprekingen Consult vragen Andere disciplines consulteren Advies of informatie geven aan andere disciplines – De verantwoordelijke van zorg inschakelen – Nieuwe afspraken en gegevens verwerken in het zorg(leef)plan – Knelpunten in communicatie en informatie rapporteren


6

Zorgbasisboeken

Niveau Boektitel

ISBN

Thematitel

Artikel

Kenmerken van instellingen en organisaties

– – – –

Een zorg(leef)plan evalueren

– Evalueren – Het zorg(leef)plan bijstellen

Intramurale settings Extramurale settings Transmurale zorg Semi-murale settings

Klachten benutten voor – Klachten van zorgvragers verbetering van kwaliteitszorg

3

9789006924282 Anatomie en ziekteleer voor verzorgenden IG, deel 1

Algemene inleiding

– Ziekteleer, anatomie en fysiologie

Hulp bij de persoonlijke verzorging

– – – – –

Ik heb het ijskoud Wat moet dat verdorie? We zijn een goed team Wat zeg je kind? Zo zal het wel gaan

Ondersteunen bij de opname van voeding en vocht

– – – –

Ik heb geen zin in eten Ik lust geen groente Ik heb dorst Wat een heerlijk toetje

Hulp bij de uitscheiding

– – – –

Ik zal u even opfrissen Hoe leg ik dat uit? Dat begrijp ik heel goed! Nogmaals in het bewonersoverleg bespreken Kan die buurman z’n kop houden? Het klopt wat je zegt Oh nee, niet braken alstublieft Dat maakt me even verlegen

– – – – Hulp bij mobiliteitsproblemen

– Ik wil heel graag zelf boodschappen doen – Afstoffen? Ik? – Ik zat hier de hele nacht – Ik was toch je vriend?

Zorg voor een evenwichtig activiteit- en rustpatroon

– – – –

Bewaken van de vitale functies

– Het moet nu juist wel – Dit is echt niet goed

Zorg voor het medicijngebruik – – – –

Kan ik even met je praten? Laat mij maar liggen, hoor Wat kan ik straks nog? Mag ik al naar bed?

Dat doe ik! De juiste pil in het juiste bakje Hoe weet jij dat allemaal? Medicijnen toedienen

Wonden verzorgen

– Wat is daar nou prachtig aan? – Oh, wat een ellende

Reageren bij ongevallen en onvoorziene situaties

– – – –

Tjonge, wat een agressie Dit is de limit Ik zorg wel voor hulp Los ik dit simpel op?


Zorgbasisboeken

Niveau Boektitel

3

ISBN

9789006924299 Anatomie en ziekteleer voor verzorgenden IG, deel 2

7

Thematitel

Artikel

Begeleiden van de zorgvrager bij ernstig ziek-zijn en overlijden

– Praat jij dan voor mij – Laat mijn vader toch met rust – Waarom juist nu?

Algemene inleiding

– Ziekteleer, anatomie en fysiologie

Het verzorgen van mensen met een chronische lichamelijke aandoening

– – – – – – – – –

Mijn handen zitten in een knoop Mijn spieren zijn zo moe! Ongeneeslijk ziek Ik besta maar voor de helft! Zit het zakje wel goed? Als een vis op het droge! Een geniepig virus Ik geef de moed niet op! Een leven op wielen

Het verzorgen van ouderen

– – – – – – – –

Een olifant op mijn borst Het geheugen wil niet meer De geest uit de fles Ik ben niet gek Niets van gevoeld Is die arm van mij? Meer dan een sombere bui? Een en al trillen en beven

Het verzorgen van mensen met – Mijn zusje is gewoon een beetje anders een verstandelijke beperking – Een sterk maar kwetsbaar meisje – Hij lijkt niet meer op het broertje van vroeger – Zo ben ik nou eenmaal geboren – Is dat nou de vallende ziekte? – Ik wil helemaal geen verrassingen – Wat een enge kerel! – Wat een druktemaker is dat! – Hij weet niet meer wie ik ben Kraamverzorging

– – – – – – –

Mijn borsten doen zo’n pijn Dat was op het nippertje! De voeding komt er weer uit Ik word gek van dat huilen Iedere stap voel ik Dat was een angstig gevoel Mijn kind ziet zo geel...

Het verzorgen in de geestelijke gezondheidszorg

– – – – – – – – – – – – – –

Stemmen in mijn hoofd Ik voelde me levend dood Mijn handen zijn besmet Ik ben in de steek gelaten Ik ben helemaal niet mager Ze willen me niet geloven Jij kan het me toch voorschrijven? Ik wil niet meer leven Laat me met rust Ik ben bestolen Ik ga nooit meer naar school Ik heb geen problemen Stelen is toch niet erg? Mijn man is toch niet dement?


8

Zorgbasisboeken

Niveau Boektitel

ISBN

Thematitel

Artikel

3

9789006924305

Oriëntatie op de zorg voor mensen met een chronische lichamelijke aandoening

– Kenmerken – Ontwikkelingen – Zorgsettings

De zorg voor mensen met een chronische lichamelijke aandoening

– De rol van de verzorgende in de zorg voor mensen met een chronische lichamelijke aandoening – Het zorgproces in de zorg voor mensen met een chronische lichamelijke aandoening – Coördinatie en kwaliteitszorg in de zorg voor mensen met een chronische lichamelijke aandoening

Contextgebonden zorgverlening

– – – – –

Verzorgen van mensen met een chronische lichamelijke aandoening

– – – –

3

3

Verzorgen van ouderen

Verzorgen van mensen met een verstandelijke beperking

9789006924312

9789006924329

De zorgvrager met reuma De zorgvrager met multiple sclerose De oudere zorgvrager met kanker De zorgvrager met CVA die revalideert De zorgvrager met de ziekte van Crohn en een stoma De zorgvrager met COPD Een zorgvrager met aids Een zorgvrager met diabetes mellitus Een zorgvrager met een dwarslaesie

Oriëntatie op de zorg voor ouderen

– De ouder wordende mens – Ontwikkelingen in de ouderenzorg – Problematiek rondom de geriatrische zorgvrager – Visie op zorg 44 – Zorgsettings

De zorg voor ouderen

– De verzorgende in de ouderenzorg – Het zorgproces in de ouderenzorg – Coördinatie en kwaliteitszorg

Contextgebonden zorgverlening

– De zorgvrager met longemfyseem, chronisch hartfalen en delirant gedrag – De zorgvrager uit een niet-westerse cultuur met de ziekte van Alzheimer – De zorgvrager met het syndroom van Korsakov en hartklachten – De dementerende, slechtziende en slechthorende zorgvrager – De zorgvrager met diabetes mellitus en prostaatkanker – De revaliderende volwassen zorgvrager in het verpleeghuis na een CVA links – De zorgvrager die depressief is na een heupoperatie – De zorgvrager met de ziekte van Parkinson

Oriëntatie op de zorgvrager met een verstandelijke beperking

– Een verstandelijke beperking – Ontwikkelingen in de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen – De zorgvrager met verstandelijke beperkingen – Visie op de zorg – Zorgsettings


Zorgbasisboeken

Niveau Boektitel

3

3

ISBN

Kraamverzorging 9789006924336

Verzorgen in de geestelijke gezondheidszorg

9789006924343

9

Thematitel

Artikel

De zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

– De verzorgende bij mensen met een verstandelijke beperking – Het zorgproces in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking – Coördinatie en kwaliteitszorg

Contextgebonden zorgverlening

– De jonge zorgvrager met meervoudige beperkingen in de thuissituatie – De zorgvrager met ernstige meervoudige beperkingen – De zorgvrager met een niet-aangeboren hersenletsel – De zorgvrager met een genetische afwijking – De zorgvrager met epilepsie – De zorgvrager met een autisme spectrum stoornis – De zorgvrager met probleemgedrag intramuraal – De zorgvrager met ADHD – De oudere zorgvrager, die dement en slechtziend is

Oriëntatie op de kraamzorg

– Zwangerschap, baring en kraamtijd – Ontwikkelingen in de kraamzorg – De zwangerschap en voorbereiding op de bevalling – Visie op kraamzorg – Verschillende settings in de kraamzorg

De zorg aan barenden, kraamvrouwen en pasgeborenen

– De verzorgende in de kraamzorg – Het kraamzorgproces – Coördinatie en kwaliteitszorg

Contextgebonden zorgverlening

– De barende uit een niet-westerse cultuur in de thuissituatie – De kraamvrouw thuis na een baring in het ziekenhuis – Kraamzorg in een gezin waar een kinderziekte heerst – Kraamgezin met een prikkelbare baby – De kraamvrouw na een bevalling met een afwijkend verloop – Een kraamgezin na de bevalling via een sectio caesarea – Een kraamgezin waar de pasgeborene een probleem heeft

Oriëntatie op de zorgcategorie – Psychiatrische stoornis – Visie op de zorg voor mensen met een psychiatrische stoornis – Juridische aspecten en belangenbehartiging – Historisch perspectief – Zorgsettings Het verzorgen van mensen met een psychiatrische ziekte

– – – –

De verzorgende in de ggz Het zorgproces in de ggz Coördinatie en kwaliteitszorg in de ggz Ethiek in de psychiatrie


10

Zorgbasisboeken

Niveau Boektitel

4

4

ISBN

Het verpleegplan 9789006924404 vaststellen

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

9789006924411

Thematitel

Artikel

Categorieën zorgvragers

– Verzorgen van zorgvragers met schizofrenie of een andere psychotische stoornis – Verzorgen van zorgvragers met een stemmingsstoornis – Verzorgen van zorgvragers met een angststoornis – Verzorgen van zorgvragers met een persoonlijkheidsstoornis – Verzorgen van zorgvragers met een eetstoornis – Verzorgen van zorgvragers met een somatoforme of een nagebootste stoornis – Verzorgen van zorgvragers met een verslaving – Verzorgen van zorgvragers met suïcidaal gedrag – Verzorgen van zorgvragers met chronische psychiatrische stoornis – Verzorgen van allochtone zorgvragers met een psychiatrische ziekte – Verzorgen van zorgvragers in de forensische psychiatrie – Verzorgen van kinderen en jeugdigen met een psychiatrische stoornis – Verzorgen van ouderen met een psychiatrische stoornis – Verzorgen van zorgvragers met agressief gedrag

Omschrijving van verpleegkundige zorg

– De verpleegkundige zorg

Systematisch gegevens verzamelen

– – – –

Verpleegkundige diagnose stellen

– De verpleegkundige diagnose

Een verpleegplan maken

– Het verpleegplan

Monitoren

– Monitoren

Evalueren

– Het evalueren van een verpleegplan

Rapporteren

– Rapporteren

De verpleegkundige als intermediair

– De verpleegkundige als intermediair

Voorwaarden formuleren voor goede zorgverlening

– Knelpunten in de verpleegkundige zorgverlening

De samenwerkingsrelatie met de zorgvrager en diens naasten

– – – –

Gegevens verzamelen Observeren Het anamnesegesprek Betekenis geven aan verzamelde gegevens

Interactie met de zorgvrager Afspraken maken met zorgvragers Feedback geven en ontvangen Handelen bij conflicten


Zorgbasisboeken

Niveau Boektitel

4

ISBN

Verpleegtechni9789006924428 sche handelingen

11

Thematitel

Artikel

Helpen bij de persoonlijke verzorging

– – – – –

Helpen bij de opname van voeding en vocht

– Hulp bieden bij eten en drinken – Voedingsproblemen en negatieve vochtbalans signaleren – Maatregelen nemen ter bevordering van de eetlust – Voedings- en dieetvoorschriften hanteren

Helpen bij de uitscheiding

– – – – –

Helpen bij mobiliteitsproblemen

– Een zorgvrager helpen bij het mobiliseren – Een zorgvrager tillen en verplaatsen – Een zorgvrager helpen bij het mobiliseren

Het bed van de zorgvrager verzorgen

– Bedden verzorgen – Bedden hanteren – Hulpmiddelen toepassen bij de bedverzorging

De vitale functies bewaken

– Vitale functies bewaken

Een evenwichtig slaap- en waakritme bevorderen

– Slapen en waken

Voorbehouden handelingen

– Voorbehouden handelingen

Sondevoeding toedienen

– Het toedienen van sondevoeding

Helpen bij de uitscheiding

– Een stoma verzorgen – Een suprapubische katheter verzorgen

Medicijnen toedienen

– Toedienen van medicijnen – Medicijnen toedienen per injectie – Medicijnen toedienen per infuus

Wonden verzorgen

– Verzorgen van wonden – Zwachteltechnieken toepassen – Een zorgvrager met decubitus en/of smetten verzorgen – Wonden met hechtingen verzorgen – Wonden met drains verzorgen – Hechtingen en tampons verwijderen

Hulp bieden bij het aan- en uitkleden Hulp bieden bij het wassen Hulp bieden bij de uiterlijke verzorging Het gebruik van hulpmiddelen Complicaties van langdurige inactiviteit voorkomen

Hulp bieden bij de toiletgang Blaastraining geven Incontinentiemateriaal toepassen De uitscheiding bevorderen Hulp bieden bij het opgeven van sputum – Hulp bieden bij het braken – Hulp bieden bij de menstruatie – Hulp bieden bij hevige transpiratie


12

Zorgbasisboeken

Niveau Boektitel

ISBN

Thematitel

Artikel

De ademhaling ondersteunen

– De verzorging van een tracheostoma/ tracheacanule – Zuurstof toedienen – Het uitzuigen van de mond- en keelholte

Vloeistoffen parenteraal toedienen

– Parenteraal toedienen van vloeistoffen – Een transfusie uitvoeren

– Het inbrengen van een blaaskatheter Zorgvragers met blaaskatheters en maagsondes – Een maagsonde inbrengen en verzorgen verzorgen

4

4

Voorlichting, advies en instructie

Begeleiden van zorgvragers

9789006924435

9789006924442

De lichaamstemperatuur van een zorgvrager regelen

– Warmte- en koudebehandelingen

Orgaanspoelingen uitvoeren

– – – –

Puncties verrichten

– Venapunctie toepassen – Hielprik toepassen

Deelnemen aan onderzoek en behandeling door andere disciplines

– Steriele en niet-steriele monsters voor diagnostiek – Assisteren bij chirurgische behandelingen – Assisteren bij intern/neurologisch onderzoek – Assisteren bij andere therapieën

Adequaat reageren bij ongevallen en onvoorziene situaties

– Ongevallen en onvoorziene situaties

Preventie en gezondheidsvoorlichting

– Preventie en gezondheidsvoorlichting

Primaire preventie

– Gezondheidsvoorlichting – Een veilige en hygiënische omgeving – Voorkomen van hospitalisering

Secundaire preventie

– Secundaire preventie

Tertiaire preventie

– Tertiaire preventie – Patiëntenvoorlichting

Begeleiden

– Begeleiden

Respect tonen voor de zorgvrager

– – – – –

Functioneel handelen

– Verantwoordelijkheid dragen voor eigen taken – Eigen grenzen bewaken – De eigen gevoelens en emoties respecteren – Werk en privé gescheiden houden – Het beroepsgeheim hanteren – Machtsmisbruik voorkomen – Ethische vragen en dilemma’s

Spoelen van de blaas Spoelen van de maag Irrigeren van een stoma Spoelen van de darm

Respect tonen Afhankelijkheid hanteren Autonomie bevorderen Verantwoordelijkheid hanteren Zorgvuldig handelen bij intimiteiten


Zorgbasisboeken

Niveau Boektitel

4

4

Deskundigheid, professionalisering en kwaliteitszorg

De zorgverlening coördineren en evalueren

ISBN

9789006924459

9789006924466

13

Thematitel

Artikel

Situaties van ernstig lijden, sterven en rouw

– Situaties van ernstig lijden, sterven en rouw – Handelen als de zorgvrager is overleden – Begeleiden bij verliesverwerking

De eigen deskundigheid bevorderen

– De eigen deskundigheid bevorderen

Bijdragen aan de deskundigheid van collega’s

– Themabijeenkomsten en klinische lessen organiseren – Werkbegeleiding geven

Standpunten innemen en ethiek

– Standpunten en het verpleegkundig beroep – De verpleegkundige en ethiek

Ontwikkelingen van het beroep

– De ontwikkeling van het beroepsprofiel – De ontwikkeling van een visie op het beroep – Ontwikkelingen en de dagelijkse praktijk – Vakbonden en beroepsorganisaties

Werken binnen kaders

– Werken binnen de kaders van een organisatie – De grenzen van het beroep – Binnen de arboregels werken – CAO en rechtspositie toepassen – Inspraak van werknemers

Kwaliteit verbeteren

– Kwaliteit verbeteren

Kiezen voor kwaliteit en lage kosten

– Kostenbewuste en efficiënte zorgverlening

Omgaan met klachten

– Klachten benutten op micro- en mesoniveau

Basiszorg plannen

– Basiszorg plannen

De zorg coördineren

– Coördinatie en continuïteit van zorg

Overdracht van zorg

– Ontslag en overdracht van een zorgvrager

Een werkplanning maken

– Een eigen werkplanning maken

Instellingen en organisaties

– Gezondheidszorgorganisaties

Assertiviteit

– Eigen mening en wensen naar voren brengen – Opkomen voor eigen positie – Adequaat handelen bij intimiteiten – Adequaat handelen bij fysieke agressie – Onderhandelen met collega’s, leidinggevende en zorgvrager


14

Zorgbasisboeken

Niveau Boektitel

4

4

Verplegen van mensen met een chronische somatische aandoening

ISBN

9789006924473

9789006924480 Verplegen van mensen met een acute somatische aandoening

Thematitel

Artikel

Collegialiteit

– Samenwerken met collega’s, mantelzorgverleners en vrijwilligers – Respect tonen voor de levensbeschouwing en cultuur van collega’s – De eigen werk- en beroepshouding bespreekbaar maken – Een positieve bijdrage leveren aan de sfeer in het team – Zorgvuldig handelen in conflictsituaties

Knelpunten signaleren in het werkklimaat

– Knelpunten signaleren in het werkklimaat

Evalueren

– Het evalueren van een verpleegplan

Oriëntatie op de zorgcategorie – De zorgcategorie – De zorg voor cliënten met een chronische aandoening – Historisch perspectief Het verplegen van mensen met een chronische aandoening

– – – –

Bestaansproblemen De verpleegkundige Coördinatie en continuïteit van zorg Kwaliteitszorg

Cliëntencategorieën

– Chronische nierinsufficiëntie – Verplegen van cliënten met COPD of astma – Verplegen van cliënten met diabetes mellitus – Verplegen van cliënten met een oncologische aandoening – Verplegen van cliënten met reumatoïde artritis – Verplegen van cliënten met chronisch hartfalen – Verplegen van cliënten met de ziekte van Parkinson – Verplegen van cliënten met een lichamelijke beperking door multiple sclerose – Verplegen van cliënten met een totale/ partiële dwarslaesie – Verplegen van cliënten met een CVA – Verplegen van cliënten met chronische pijn – Verplegen van cliënten met nietaangeboren hersenletsel door een ongeval

Oriëntatie op de zorgcategorie – De ziekenhuiszorg – Ziekenhuiszorg in historisch perspectief

De verpleegkundige: het verplegen van mensen in het ziekenhuis en in de Ziekenhuisverplaatste zorg

– De verpleegkundige in de ziekenhuiszorg en de ziekenhuisverplaatste zorg – Het verpleegproces in de ziekenhuiszorg – Coördinatie en kwaliteitszorg – Verpleegkundige aandachtsgebieden in de ziekenhuiszorg en ziekenhuisverplaatste zorg


Zorgbasisboeken

Niveau Boektitel

4

Verplegen van geriatrische zorgvragers

ISBN

9789006924497

15

Thematitel

Artikel

Patiëntencategorieën

– Verplegen van mensen voor en na een operatie – Diagnostische onderzoeken – Operaties aan het maagdarmstelsel – De luchtwegen – De bloedsomloop – De geslachtsorganen – Het bewegingsapparaat – De zintuigen – Operaties aan nieren en urinewegen

Oriëntatie op de zorgcategorie – De zorgcategorie – Ouderenzorg in Nederland – Historisch perspectief Het verplegen van geriatrische – De verpleegkundige zorgvragers – Verpleegkundige aandachtsgebieden, strategieën en interventies – Het verpleegproces – Coördinatie en kwaliteitszorg Zorgvragercategorieën

4

Verplegen van mensen met een verstandelijke beperking

9789006924503

– Verplegen van zorgvragers met problemen in de houding, beweging en mobiliteit – Verplegen van zorgvragers met beperkingen door visus- en/of gehoorstoornissen – Verplegen van zorgvragers met incontinentie – Verplegen van zorgvragers met voedingsproblemen – Verplegen van zorgvragers met dementie – Verplegen van zorgvragers met depressie – Verplegen van patiënten met een delier – Het levenseinde, palliatieve en terminale zorg

Oriëntatie op de zorgcategorie – Verstandelijke beperkingen – Ondersteuningsbehoefte, theoretische aspecten – Visie op de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen – Historisch perspectief – Belangenbehartiging – Verplegen - ondersteunen De verpleegkundige; het ondersteunen van mensen met – Methodiek – De ondersteuningsbehoefte van Dorien, verstandelijkebeperkingen Marco en Jesper – Kwaliteitszorg Cliëntencategorieën en ondersteuningsgebieden

– Probleemgedrag en psychopathologie – Mensen met ernstige meervoudige beperkingen – Ouderen met verstandelijke beperkingen – Mensen met verstandelijke beperkingen en autismespectrumstoornissen – ADHD – Hechtingsproblematiek – Intimiteit en seksualiteit – Het sociale netwerk – Genetische afwijkingen met grote gevolgen


16

Zorgbasisboeken

Niveau Boektitel

ISBN

Thematitel

4

9789006924510

Oriëntatie op de zorgcategorie – Psychiatrische stoornis – Visie op de zorg voor mensen met een psychiatrische stoornis – Juridische aspecten en belangenbehartiging – Historisch perspectief – Zorgsettings

4

Verplegen in de geestelijke gezondheidszorg

Verplegen in de kraamzorg

9789006924527

Artikel

Verplegen in de geestelijke gezondheidszorg

– – – –

De verpleegkundige in de GGZ Het verpleegproces in de GGZ Coördinatie en kwaliteitszorg in de GGZ Ethiek in de psychiatrie

Cliëntencategorieën

– Verplegen van cliënten met schizofrenie of een andere psychotische stoornis – Verplegen van cliënten met een stemmingsstoornis – Verplegen van cliënten met een angststoornis – Verplegen van cliënten met persoonlijkheidsstoornissen – Verplegen van cliënten met een eetstoornis – Verplegen van cliënten met een somatoforme of een nagebootste stoornis – Verplegen van mensen met een verslaving – Verplegen van mensen met suïcidaal gedrag – Verplegen van cliënten met agressief gedrag – Verplegen van cliënten met een chronische psychiatrische ziekte – Verplegen van kinderen en jongeren met een psychiatrische stoornis – Verplegen van allochtone cliënten met een psychiatrische ziekte – Verplegen in de forensische psychiatrie – Verplegen van ouderen met een psychiatrische stoornis

Oriëntatie op de zorgcategorie – Oriëntatie op de zorgcategorie – De kraamzorg in Nederland zwangeren, barenden, kraamvrouwen en pasgeborenen Het verplegen van zwangeren, – De functie van de verpleegkundige barenden, kraamvrouwen en – Taken en competenties pasgeborenen – Kwaliteitszorg en continuïteit


Zorgbasisboeken

Niveau Boektitel

4

Verplegen van kinderen en jongeren

ISBN

9789006924534

ThiemeMeulenhoff Postbus 400 • 3800 AK Amersfoort Smallepad 30 • 3811 MG Amersfoort Telefoon 088 - 800 20 16 mbo@thiememeulenhoff.nl

17

Thematitel

Artikel

Zorgvragercategorieën

– De zorg voor de gezonde zwangere – Verplegen bij een fysiologische bevalling – Verpleegkundige zorg voor de gezonde kraamvrouw – Verpleegkundige zorg voor de gezonde pasgeborene – Verpleegkundige zorg bij een pathologische zwangerschap – Verpleegkundige zorg bij een pathologische bevalling – De verpleegkundige zorg voor de kraamvrouw met complicaties – Verpleegkundige zorg voor de zieke pasgeborene

Oriëntatie op de zorgcategorie – – – –

De zorgcategorie De zorg voor kinderen en jongeren Zorgsettings Historisch perspectief

Het verplegen van kinderen en jongeren

– De verpleegkundige in de zorg voor kinderen en jongeren – Verpleegkundige kerntaken – Verpleegkundige competenties in de zorg voor kinderen en jongeren

Zorgvragercategorieën

– Verplegen van kinderen die kortdurend worden opgenomen – Verplegen van kinderen die langdurig worden opgenomen – Het verplegen van kinderen met een chronische ziekte – Verpleegkundige zorg aan terminale kinderen en jongeren – Verplegen van kinderen met pijn – Verplegen van kinderen met leefregels – Het geïsoleerd verplegen van zieke kinderen – Het verplegen van kinderen met een bewegingsbeperking – Verplegen van kinderen na vergiftiging

Overzicht titels Zorg basisboeken  

Overzicht titels Zorg basisboeken

Overzicht titels Zorg basisboeken  

Overzicht titels Zorg basisboeken