Page 1

Management & Organisatie Opgavenboek 1 vwo Auteurs: Sarina van Vlimmeren Wim de Reuver

9006411836_bw.indb 1

21-12-2011 09:37:50


Domein A

Management en organisatie

s e

Hoofdstuk 1

Basisvaardigheden

1.1 a Wat is een organisatie? b Geef het verschil aan tussen een commerciële organisatie en een niet-commerciële orga­ni­ sa­tie. c Geef twee andere namen voor een commerciële organisatie. d Geef drie voorbeelden van niet-commerciële organisaties die je kent en noem daarbij hun voornaamste doelstellingen.

1.2 Janneke Maassen zit in de vijfde klas van het Theresiacollege. Janneke is lid van zwemvereni­ ging De Gevleugelde Vis. In de vakanties werkt ze als verpakkingsmedewerkster bij Philips. Door de week werkt ze op woensdag- en donderdagavond als caissière bij de Edah. Van haar inkom­ sten heeft ze een mp3-speler van Technics gekocht. Op zaterdag rijdt ze bij manege Verkloos bv als vrijwilligster paard met een aantal gehandicapten van de inrichting Het Manenbos. Ze gaat één keer per jaar met haar ouders mee op vakantie. Elk jaar vliegen ze dan met de KLM naar een andere bestemming. Welke commerciële organisaties worden in deze tekst genoemd en welke niet-commerciële orga­ nisaties?

1.3 a b c d e f g h i j k l m n

Wat is een rechtspersoon? Welke rechtsvormen zijn mogelijk voor commerciële organisaties? Noem twee kenmerken van de eenmanszaak. Omschrijf een vennootschap onder firma. Wie is aansprakelijk bij een nv? Geef de definitie van een nv. Welke rechtsvormen zijn mogelijk voor niet-commerciële organisaties? Bij welke soort niet-commerciële organisaties komt een nv of bv voor? Beschrijf een vereniging. Geef twee voorbeelden van verenigingen. Omschrijf de doelen van deze verenigingen. Wat is een stichting? Geef twee voorbeelden van stichtingen. Omschrijf de doelen van deze stichtingen.

1.4 a Geef de definitie van management. b Waarom worden doelstellingen nader uitgewerkt? c Leg uit dat controle in een organisatie noodzakelijk is. 12

9006411836_bw.indb 12

• Management & Organisatie

21-12-2011 09:37:51


Vul in het volgende schema in aan welke managementtaken Quinta haar tijd besteedt in de loop van de dag. 08.30 – 09.00 uur 09.00 – 10.00 uur

Management en organisatie

Quinta Herdsma is algemeen directeur van een groothandel in cosmetica. Haar gemiddelde werk­dag ziet er als volgt uit: 08.30 – 09.00 uur Doornemen vaknieuws en dergelijke. 09.00 – 10.00 uur Overleg met de afdelingsmanagers over lopende zaken. 10.00 – 12.00 uur Bestuderen van ontvangen rapporten van de diverse afdelingsmanagers. 13.00 – 15.00 uur Aan de hand van de rapporten maatregelen treffen om problemen op te los­ sen, eventuele herverdeling van personeel. 15.00 – 15.30 uur Afdelingsmanagers instructies geven naar aanleiding van de genomen maat­ regelen. 15.30 – 16.30 uur Prognose opstellen voor de komende periode. 16.30 – 17.00 uur Alleen of met medewerkers plannen maken voor de toekomst.

Hoofdstuk 1

1.5

10.00 – 12.00 uur 13.00 – 15.00 uur 15.00 – 15.30 uur 15.30 – 16.30 uur 16.30 – 17.00 uur

1.6 a Omschrijf het begrip ‘informatie’. b ‘Gegevens hoeven geen informatie te zijn.’ Verklaar deze uitspraak. c Aan welke drie eisen moet informatie voldoen?

1.7 Sarah Willemse verwacht in 2006 in haar detailhandelszaak 2.500 plasma-tv’s te verkopen. Haar reclame richt ze voornamelijk op de promotie van plasma-tv’s. Eind september 2006 blijkt dat er tot dan toe in dat jaar nog maar 1.231 plasma-tv’s zijn verkocht. a Wat is de feedbackinformatie? b Noem drie besluiten die Sarah op grond van deze informatie kan nemen. Licht elk besluit toe.

1.8 a Wat is communiceren? Daniël Deenen heeft een pizzabezorgcentrale. Hij maakt in een wijk reclame en stopt een folder in de bus bij Arjan Broos. b Wie is de zender en wie is de ontvanger?

1.9 a Wanneer is er sprake van interne communicatie? b Hoe kan interne communicatie plaatsvinden? Geef vier voorbeelden. in Balans •

9006411836_bw.indb 13

13

21-12-2011 09:37:51


Domein A

s e Basisvaardigheden 14

9006411836_bw.indb 14

Een onderneming ontvangt per fax een aanvraag voor een offerte. c Is dit interne of externe communicatie? Motiveer je antwoord. In een onderneming zijn de computers onderling verbonden door een netwerk. Medewerkers kun­nen elkaar via de pc boodschappen sturen. d Is dit interne of externe communicatie? Motiveer je antwoord. Een onderneming heeft een eigen website en publiceert daarop haar kwartaalcijfers. e Is dit interne of externe communicatie? Motiveer je antwoord. f Wat is een informatiesysteem? In een organisatie wordt alle post centraal ontvangen en geopend. De afzender wordt op een lijst gezet. Daarna wordt de post doorgegeven aan de betreffende personen of afdelingen. g Is deze maatregel een onderdeel van het informatieverzorgingsproces? Motiveer je antwoord. In diezelfde organisatie is elke medewerker apart bereikbaar via een eigen e-mailadres. h Wat geeft dit voor problemen voor het informatieverzorgingsproces?

• Management & Organisatie

21-12-2011 09:37:51


Hoofdstuk 1

Proefwerktraining Twixie Vermeer is leerling aan het Gertrudiscollege. Twixie fokt ragdolls (raskatten) en is aange­ sloten bij de Dutch Ragdoll Club. De werpkisten van haar katten maakt ze zelf met materiaal van de Gamma. De warmtelampen zijn van Philips. Ze werkt een halve dag per week als vrijwilliger bij het plaatselijke dierenasiel. Twee avonden werkt ze als schoonmaker bij de dierenartsenpraktijk Langweg en Co. Ze tennist bij tennisvereniging De Bal.

In een niet-commerciële organisatie worden medewerkers nooit betaald voor hun werkzaam­ heden. c Beargumenteer of deze uitspraak juist is. d Noem de taken van het management. e Heeft de eigenaar van een eenmanszaak te maken met leidinggeven? Motiveer je ant­ woord.

Management en organisatie

a Welke commerciële organisaties worden in deze tekst genoemd en welke niet-commerciële organisaties? b Welke rechtsvormen worden in deze tekst genoemd? Benoem tevens welke rechtsvorm het betreft of kan betreffen.

Dave Laureissen werkt in een kaarsengieterij. Zijn chef heeft berekend dat de grondstofkosten € 0,25 per kaars mogen zijn. In juni giet Dave 6.000 kaarsen. Dave heeft geen invloed op de inkoop van de grondstoffen. De werkelijke grondstofkosten zijn € 1.700. f Bereken de grondstofkosten in juni 2006 volgens de norm. g Wat is in dit geval de feedbackinformatie? h Wat is voor Dave de verantwoordingsinformatie? i Wat voor besluiten kan de chef van Dave nemen op grond van deze informatie? j Wat is een informatiesysteem?

in Balans •

9006411836_bw.indb 15

15

21-12-2011 09:37:51

M&O In balans opgavenboek 1 vwo hoofdstuk 1  

Management & organisatie In balans opgavenboek 1 vwo hoofdstuk 1 ThiemeMeulenhoff

M&O In balans opgavenboek 1 vwo hoofdstuk 1  

Management & organisatie In balans opgavenboek 1 vwo hoofdstuk 1 ThiemeMeulenhoff