Page 1

r o i n u J

TEXTES & AC TIVITÉS 2 VWO A


Frans voor de onderbouw

r o i n u J

Auteurs

u u u u u u

Ronald van den Broek Licia Knoester Lilian Kremers Franรงoise Lomier Els Mulder-van Franeker Marloes de Visser

Eindredactie

u Marjolijn Voogel

TEXTES & AC TIVITร‰S 2 VWO A


LIBRE SERVICE JUNIOR • METHODEOVERZICHT / COLOFON

2

METHODEOVERZICHT LIBRE SERVICE JUNIOR

Textes & Activités

havo/vwo

vwo

vmbo gt/h

1 hv A 1 hv B 2 havo A 2 havo B 3 havo A 3 havo B

1 vwo A 1 vwo B 2 vwo A 2 vwo B 3 vwo A 3 vwo B

1 vmbo gt/h A 1 vmbo gt/h B 2 vmbo gt A 2 vmbo gt B 3/4 vmbo gt A 3/4 vmbo gt B

Digitaal leerplatform ­eDition

Alle boeken worden geleverd met een totaallicentie die bestaat uit de theorie en alle opdrachten voorzien van uitgebreide feedback.

Docenttotaallicentie

Toegang tot alle docentmaterialen zoals: docentenhandleiding, antwoorden, lesplanner, audio en video, toetsen, de digibordapplicatie Schooltas, VensterFrans, Panorama’s. Daarnaast toegang tot eDition: het digitale leerlingmateriaal en leerlingvolgsysteem voor docenten.

COLOFON Over ThiemeMeulenhoff ThiemeMeulenhoff ontwikkelt zich van educatieve uitgeverij tot een learning design company. We brengen content, leerontwerp en technologie samen. Met onze groeiende expertise, ervaring en leeroplossingen zijn we een partner voor scholen bij het vernieuwen en verbeteren van onderwijs. Zo kunnen we samen beter recht doen aan de verschillen tussen lerenden en scholen en ervoor zorgen dat leren steeds persoonlijker, effectiever en efficiënter wordt. Samen leren vernieuwen. www.thiememeulenhoff.nl ISBN 9789006690446 Eerste druk, eerste oplage, 2018 © ThiemeMeulenhoff, Amersfoort, 2018Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1912 j° het Besluit van 23 augustus 1985, Stbl. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie (PRO), Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp (www.stichting-pro.nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet) dient men zich tot de uitgever te wenden. Voor meer informatie over het gebruik van muziek, film en het maken van kopieën in het onderwijs zie www.auteursrechtenonderwijs.nl. De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden.

Deze uitgave is volledig CO2-neutraal geproduceerd. Het voor deze uitgave gebruikte papier is voorzien van het FSC®-keurmerk. Dit betekent dat de bosbouw op een verantwoorde wijze heeft plaatsgevonden.


WERKEN MET LIBRE SERVICE JUNIOR

3

WERKEN MET LIBRE SERVICE JUNIOR Als je in Frankrijk bij een benzinestation, wegrestaurant of supermarkt libre service ziet staan, weet je dat het om ‘zelfbediening’ gaat. Je moet zélf aan de slag, je maakt keuzes, je gaat op je eigen manier te werk. Hetzelfde geldt voor deze methode. Libre Service Junior biedt je veel mogelijkheden om goed Frans te leren! LEERJAAR 2 Het Textes & Activités voor leerjaar 2 vwo is op dezelfde manier opgebouwd als het boek voor leerjaar 1 vwo. Nieuw in leerjaar 2 zijn de woordenboekopdrachten bij Écrire: dictionnaire. Hier krijg je handige tips om Franse woorden op te zoeken in het woordenboek. De tips gelden meestal zowel voor een papieren woordenboek als voor een online woordenboek.

HANDIG OM TE WETEN u  QR-CODE

De audiofragmenten kun je via de site of met een QR-code beluisteren. Ook de vlog kun je met een QR-code bekijken. Voor de QR-code moet je een gratis app installeren. Schrijf niet op de QR-code, want dan doet hij het niet meer. u  NIEUWE FRANSE SPELLING

In Libre Service Junior wordt de nieuwe Franse spelling toegepast, net zoals de meeste Franse educatieve uitgeverijen vanaf 2016 doen. De nieuwe spelling is bedoeld om video het Frans makkelijker en moderner te maken. Meer informatie: www.orthographe-recommandee.info

PICTOGRAMMEN

manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

u  MENU AU CHOIX

Aan het eind van elk onderdeel vind je een menu au choix. Dit keuzemenu biedt extra opdrachten op drie niveaus:   het herhalingsniveau;  het basisniveau waarop je extra kunt oefenen, bijvoorbeeld voor de toets;  en het niveau met een uitdagende opdracht bijvoorbeeld een opdracht ‘En route pour le DELF’. In het boek vind je een korte beschrijving van deze opdracht, die verder staat uitgelegd op de website. Meestal zal je docent aangeven welke opdracht je moet maken, maar je kunt natuurlijk altijd zelf naar de website gaan om extra te oefenen. u  DIGITALE LEEROMGEVING

Bij Libre Service Junior hoort de digitale leer­ omgeving eDition: leren.libreservice-online.nl. eDition bestaat uit: • alle opdrachten uit het boek in digitale vorm; • uitgebreide beoordelingsmogelijkheden met ­rubrics bij de mise en pratique van Écrire en Parler; • alle opdrachten uit het menu au choix; • alle bronnen (audio, video, leesteksten); audio examenvraag • alle theorie (het grammaticaoverzicht, en bij verschillende grammaticaonderdelen vind je ook uitleg in de vorm van een korte animatie).

woordenboek

In dit boek worden de volgende pictogrammen gebruikt: Kijken / Regarder Lezen / Lire

Online

lezen

groepsopdracht

schrij

Groepsopdracht tweetallen

Website

Grammatica / Grammaire

Herhalings- of reproductieve opdracht

Luisteren / Écouter

Opdracht op toetsniveau

Spreken /nakijken Parler

Uitdagende opdracht

Schrijven / Écrire

Woordenboek

Apprendre

Creatieve opdracht waarbij je verschillende eigentijdse vaardigheden gebruikt

Opdracht in tweetallen leertip

sprek

Opdracht die voorbereidt op Grammar DELF examen

21st century skills een

B1

B2

A

kijken rega


4

LIBRE SERVICE JUNIOR • TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES 2 V WO UNITÉ

1 VOYAGES

REGARDER A2 Je kunt de vlog begrijpen waarin Julien laat zien hoe hij door de stad reist.

Differentiatie

2 SPORTS ET PASSIONS

Je kunt een gesprek begrijpen tussen Julien en zijn vrienden.

Differentiatie

3 C’EST QUI ? C’EST QUOI ?

Differentiatie

MENU AU CHOIX

Je kunt de vlog begrijpen waarin Julien vertelt over een Franse film.

LIRE

A2

GRAMMAIRE I

Je kunt een eenvoudig reisverslag begrijpen.

• de onregelmatige werkwoorden partir en sortir • révision: être en avoir

Menu au choix: Feuilleton Lire Extra

Menu au choix: Grammaire Extra

Je kunt de hoofdlijn van een eenvoudig interview begrijpen met iemand die aan parkour doet.

• het onregelmatige werkwoord pouvoir • révision: faire en vouloir

Menu au choix: Feuilleton Lire Extra

Menu au choix: Grammaire Extra

Je kunt in een overzicht specifieke informatie over films vinden en begrijpen.

• het onregelmatige werkwoord mettre • révision: regelmatige werkwoorden op -er en prendre

Menu au choix: Feuilleton Lire Extra

Menu au choix: Grammaire Extra

Bij de vaardigheden Lire, Grammaire, Écouter, Parler, Écrire vind je differentiatie-opdrachten op drie niveaus:


LIBRE SERVICE JUNIOR • TABLE DES MATIÈRES

ÉCOUTER

A2

GRAMMAIRE II

Je kunt gesprekken en berichten begrijpen over het openbaar vervoer en het weer.

• de voltooide tijd (passé composé) met être • révision: de passé composé met avoir

Semi-authentique • berichten over reizen per trein en vliegtuig Prononciation • uitspraak -tion

Grammaire lexicale • het weer

Menu au choix

Je kunt gesprekken over sport en hobby’s begrijpen. Semi-authentique • berichten over een sportwedstrijd Prononciation • uitspraak -ou, -au en -eau

PARLER

A1 A2

ÉCRIRE

A1 A2

Je kunt eenvoudige informatie vragen en geven over reizen en gebruikmaken van het openbaar vervoer.

Je kunt vertellen waar je op vakantie bent geweest en wat je hebt gedaan.

Menu au choix: Grammaire Extra

Menu au choix

Menu au choix

• het bezittelijk voornaamwoord meervoud • révision: het bezittelijk voornaamwoord enkelvoud

• Je kunt telefonisch een afspraak maken. • Je kunt over je hobby of sport praten.

Je kunt in eenvoudige zinnen reageren op een korte advertentie.

Grammaire lexicale • de kloktijden

Menu au choix

Menu au choix: Grammaire Extra

Menu au choix

Menu au choix

Je kunt het onderwerp van een gesprek waarin iets wordt beschreven herkennen.

• het bijvoeglijk naamwoord – bijzondere vormen • révision: het bijvoeglijk naamwoord

Je kunt een straat, gebouw, kamer, dier en een voorwerp beschrijven.

Je kunt mensen beschrijven aan de hand van hun uiterlijk.

Semi-authentique • berichten op een antwoordapparaat Prononciation • uitspraak laatste letter van een bijvoeglijk naamwoord

Grammaire lexicale • meervoud van zelfstandige naamwoorden – bijzondere vormen

Menu au choix

Menu au choix: Grammaire Extra

Menu au choix

Menu au choix

Grammaire 154 Vocabulaire Franse instructies 180 Tips en strategieën leerjaar 1

Tips en strategieën leerjaar 2 Francophonie La France 182 Plan de Paris 183

5


6

LIBRE SERVICE JUNIOR • TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES 2 V WO UNITÉ

4 SANTÉ

REGARDER A2 Je kunt de vlog over een dag uit het leven van Julien begrijpen.

Differentiatie

5 ÇA VAUT LE DÉTOUR

Je kunt de vlog van Julien over een bezoek aan het museum begrijpen.

Differentiatie

6 ÉMOTIONS

Je kunt de vlog begrijpen waarin Julien en Jacob vertellen over hun emoties.

Differentiatie

7 C’EST LA FÊTE !

Differentiatie

MENU AU CHOIX

Je kunt de vlog begrijpen over het organiseren van een feestelijke maaltijd.

LIRE

A2

GRAMMAIRE I

Je kunt berichten op een forum over gezondheid begrijpen.

• werkwoorden op -re (attendre) • révision: aller (+ futur proche)

Menu au choix: Feuilleton Lire Extra

Menu au choix: Grammaire Extra

Je kunt een artikel over de favoriete vakantiebestemmingen van jongeren begrijpen.

• voir • révision: partir en sortir

Menu au choix: Feuilleton Lire Extra

Menu au choix: Grammaire Extra

Je kunt een forum over problemen begrijpen.

• werkwoorden op -ir (finir) • révision: vouloir en pouvoir

Menu au choix: Feuilleton Lire Extra

Menu au choix: Grammaire Extra

Je kunt een tekst over Franse feesten begrijpen.

• venir • révision: alle geleerde werkwoorden

Menu au choix: Feuilleton Lire Extra

Menu au choix: Grammaire Extra

Bij de vaardigheden Lire, Grammaire, Écouter, Parler, Écrire vind je differentiatie-opdrachten op drie niveaus:


LIBRE SERVICE JUNIOR • TABLE DES MATIÈRES

ÉCOUTER

A2

Je kunt een gesprek bij de dokter en bij de apotheek begrijpen. Semi-authentique • je kunt reclameboodschappen begrijpen Prononciation • uitspraak é / è / uh

GRAMMAIRE II • veelvoorkomende wederkerende werkwoorden • révision: passé composé met être

PARLER

A1 A2

ÉCRIRE

A1 A2

Je kunt een gesprek bij de dokter voeren.

Je schrijft een absentiebriefje en bedenkt zelf een smoes.

Grammaire lexicale • à + le / de + le

Menu au choix

Menu au choix: Grammaire Extra

Menu au choix

Menu au choix

Je kunt gesprekken begrijpen waarin jongeren vertellen wat ze hebben gezien en gedaan in een Franse stad of streek.

• het aanwijzend voornaamwoord • révision: de ontkenning

Je kunt een spreekbeurt houden over een streek of stad in Frankrijk.

Je kunt een review schrijven op een website over een bezienswaardigheid die je hebt bezocht.

Semi-authentique • je kunt audio-tours bij toeristische attracties begrijpen Prononciation • laatste letters wel/niet uitspreken bij werkwoorden

Grammaire lexicale • rangtelwoorden

Menu au choix

Menu au choix: Grammaire Extra

Menu au choix

Menu au choix

Je begrijpt dialogen waarin jongeren vertellen hoe ze zich voelen en hoe ze elkaar complimenten geven.

• de imparfait • révision: aimer/détester/ préférer/adorer + bepaald lidwoord

Je kunt vertellen hoe je je voelt en waarom.

Je kunt een bericht schrijven aan de hand van emoticons.

Semi-authentique • berichten op een antwoordapparaat en chansons waarin emoties voorkomen Prononciation • de uitspraak: de qu als k

Grammaire lexicale • signaalwoorden

Menu au choix

Menu au choix: Grammaire Extra

Menu au choix

Menu au choix

Je kunt gesprekken begrijpen over jongeren die een schoolfeest organiseren.

• persoonlijk voornaamwoord (le/la/les) • révision: delend lidwoord

Je kunt iemand uitnodigen en een uitnodiging accepteren of afslaan.

Semi-authentique • aankondigingen van feesten Prononciation • de -r als g-klank

Grammaire lexicale • vraagwoorden: herhalen en uitbreiden

Je kunt overleggen over de organisatie van een schoolfeest en de taken verdelen.

Menu au choix

Menu au choix: Grammaire Extra

Menu au choix

Menu au choix

Grammaire 154 Vocabulaire Franse instructies 180 Tips en strategieën leerjaar 1

Tips en strategieën leerjaar 2 Francophonie La France 182 Plan de Paris 183

7


8

UNITÉ 1 • VOYAGES

1

VOYAGES Wie door Frankrijk reist, legt vaak grote afstanden af. Als je met de trein wilt reizen tussen de grote steden of naar buitenlandse bestemmingen gaat, kun je kiezen voor le TGV (Train à Grande Vitesse). Voor korte binnenlandse bestemmingen reis je met Intercités of met le TER (Train Express Régional). Bij jongeren zijn ook goedkopere busreizen met Flixbus of Ouibus populair. De grote treinstations van Parijs vormen het eindpunt van een spoorlijn. Een reiziger uit Amsterdam die met le Thalys aankomt op la gare du Nord, moet met le métro dwars door Parijs naar la gare de Lyon om per trein verder te kunnen reizen naar Zuid-Frankrijk. Voor de metro koop je un ticket uit un distributeur of aan un guichet, een loket. Wie vaker de metro neemt, kan un carnet (10 kaartjes) kopen of reizen met de chipkaart carte Navigo. Per dag reizen gemiddeld vier miljoen mensen via het uitgebreide metronet van Parijs. De nieuwste lijn rijdt automatisch,

zonder bestuurder. Diep onder de stad rijden ook de treinen van le RER (Réseau Express Régional) die het centrum verbinden met les banlieues. Deze lijnen hebben geen nummers, maar letters: A, B, C, D en E. Parijs heeft twee grote aéroports: Paris-Charles de Gaulle en Paris-Orly. Hoewel je comfortabel kunt reizen en train of en avion, kiezen de meeste Fransen voor hun eigen voiture. De snelste verbinding is vaak via une autoroute à péage. Een bestuurder die zo’n tolweg oprijdt, neemt un ticket uit de automaat. Bij het verlaten van l'autoroute betaal je voor het traject dat je hebt gereden. Automobilisten die beschikken over télépéage hoeven niet te stoppen, maar rekenen automatisch af. Een belangrijke vakantiebestemming is la Corse, een groot Frans eiland in de Middellandse zee. Natuurlijk kun je er met het vliegtuig heen, maar wie met de eigen auto naar het eiland gaat, neemt le ferry. Elke


UNITÉ 1 • VOYAGES

9

UNITÉ 1 REGARDER

A2

En route: een vlog waarin Julien laat zien hoe hij door de stad reist. LIRE

A2

Voyage désastre Een verslag van een jongen over zijn reis naar Parc Astérix. GRAMMAIRE I De onregelmatige werkwoorden partir en sortir ÉCOUTER

A2

On prend le métro, On a raté la gare, fragments semi-authentiques Twee dialogen over reizen met het openbaar vervoer, fragmenten met omroepberichten en korte fragmenten uit chansons over het weer. GRAMMAIRE II De voltooide tijd (passé composé) met être PARLER

A1

On a raté la gare, Vous pouvez m’aider ? Reisinformatie in het openbaar vervoer vragen en geven.

auto die meevaart, krijgt un autocollant op de achterruit. Veel mensen laten deze stickers zitten om te laten zien hoe vaak ze al op Corsica zijn geweest.

ÉCRIRE

A2

Parle-nous de tes vacances ! Een reisblog schrijven over je vakantie. APPRENDRE Woorden, zinnen en grammatica: al het leerwerk bij elkaar.

RÉPONDS AUX QUESTIONS

1 Een treinreis van Amsterdam naar Parijs duurt drie uur en een kwartier met de TGV en een vlucht vanaf Schiphol duurt een uur en een kwartier. Waarom zijn mensen toch vaak sneller op hun bestemming met de trein?

2 Vroeger leidde de Route Nationale 7 (N7) automobilisten van Parijs naar Nice, in het zuiden van Frankrijk. Hoe heet de autoroute die men nu het meest gebruikt om naar het zuiden van Frankrijk te rijden?

NA DEZE UNITÉ KUN JE ... • de vlog begrijpen waarin Julien laat zien hoe hij door de stad reist. • een eenvoudig reisverslag begrijpen. • gesprekken en berichten begrijpen over het openbaar vervoer en het weer. • eenvoudige informatie vragen en geven over reizen en gebruikmaken van het openbaar vervoer. • vertellen waar je op vakantie bent geweest en wat je hebt gedaan.


UNITÉ 1 • VOYAGES • REGARDER

10

REGARDER A2

DOEL: de vlog begrijpen waarin Julien laat zien hoe hij door de stad reist.

 EXERCICE 1 – COMPRÉHENSION GLOBALE Regarde le vlog de Julien et réponds aux questions.

1 Je maakt kennis met de vlogger Julien. Hij woont in Nantes, in de regio Pays-de-laLoire. Kijk op de kaart op pagina 000 waar Nantes ligt. Wat laat hij in iedere vlog aan zijn kijkers zien? 

2 Hoe reist hij in deze aflevering door de stad Nantes? EXERCICE 2 – COMPRÉHENSION DÉTAILLÉE Regarde encore une fois le vlog de Julien et réponds aux questions.

1 Vrai ou faux ?

a b c

Julien is veertien jaar. Zijn vader is werkloos. Zijn moeder werkt in een winkel.

vrai faux £ £ £ £ £ £

2 Waarom moet Julien een melkopschuimer kopen voor zijn moeder? 

3 Wat krijgt Julien mee van zijn moeder? ££A een boodschappenlijstje ££B geld voor de tram ££C haar pinpas 4 Julien vindt zijn moeder een beetje 

.

5 Wat kun je afleiden uit de vlog van Julien? ££A Julien gaat niet zo vaak met de tram. ££B Julien heeft een abonnement voor de tram. ££C Julien vindt reizen met de tram niet leuk. 6 Julien vraagt aan een paar mensen waar de winkel is. Over wie heeft hij het als hij zegt:

a

b Elles m’ont bien aidé !

Oula ! Il est pressé, lui !

7 Hoe heet de winkel waar Julien zijn aankoop gaat doen? Apprends le vocabulaire de : Apprendre 1 page 38.


UNITÉ 1 • VOYAGES • LIRE

11

LIRE A2

DOEL: je kunt een eenvoudig reisverslag begrijpen.

EXERCICE 3 – MISE EN ROUTE Lis la Grammaire lexicale. Regarde les images. Note la phrase correcte. GRAMMAIRE LEXICALE – LA METÉO Wat voor weer is het? Wat zijn de vooruitzichten? Het is mooi weer. Het is warm. Het is koud.

a

De zon schijnt Het is mistig. Het waait. Het regent. Het sneeuwt. Het vriest. Het is bewolkt.

Quel temps fait-il ? Quelles sont les prévisions ? Il fait beau. Il fait chaud. Il fait froid.

b

c

e

d

a Il fait froid.

d 

b 

e 

c 

f 

Il y a du soleil. Il y a du brouillard. Il fait du vent. Il pleut. Il neige. Il gèle. C’est nuageux. f

EXERCICE 4 – MISE EN ROUTE ~ VOCABULAIRE Traduis les mots et remplis. Tu retrouves ces mots dans le texte Voyage désastre. Il reste deux mots. de aankomst | het bord | de grens | ben misselijk | parkeren | rijden | tol | vanwege | werkzaamheden | we stoppen 1

On s’arrête dix minutes pour manger un sandwich. 

2

Sur l’autoroute, on peut rouler à 130 km/h.

3

Il n’y a pas de contrôles à la frontière entre la France et la Belgique ?

4

Il faut payer pour prendre l’A7. C’est une autoroute à péage.

5

Le départ du voyage est à 9h00 et l’arrivée est à 18h00.

6

On ne peut pas continuer parce qu’il y a des travaux.

7

Maman, stop ! Arrête la voiture ! J’ai mal au cœur !

8 Vous pouvez garer la voiture dans le parking. Les deux mots qui restent :Leur traduction:     
UNITÉ 1 • VOYAGES • LIRE

12

Voyage désastre Un voyage fantastique qui tourne au désastre. Tu connais ? Partage ton aventure avec ton camarade de route : Bison Futé. Salut, Bison Futé. Je m’appelle Lucas. J’habite à Liège, en Belgique. Pour mon anniversaire, nous sommes allés en voiture au Parc Astérix, en France. Nous sommes partis à huit heures du matin. Au début, on a roulé sans problèmes, mais après ... . Voici mon journal de voyage. 8h00 Départ de Liège. Nous partons de bonne humeur ! Il fait beau ! On roule sans problèmes. 9h30 Après une heure et demie sur l’autoroute, nous avons passé la frontière française. Et là, on rencontre le premier problème : un bouchon à cause d’un accident. Il fait chaud ... .

10h00 Une demi-heure après, nous avons continué le voyage. En France, il faut payer pour rouler sur les « autoroutes à péage ». 10h20 À l’entrée du péage, on a attendu vingt minutes pour prendre un ticket !

a

13h00 On continue le voyage. 13h30 On voit un panneau : Parc Astérix ! Arrivée au parc.

10h40 On voit un panneau « Travaux sur 10 kilomètres ». 11h00 Nous avons quitté l’autoroute. À la sortie du péage : encore une demi-heure pour payer. 11h30 On a pris les petites routes. Mon petit frère a mal au cœur. Il faut s’arrêter. 12h00 Encore un panneau ! « Déviation ». Ma petite sœur commence à pleurer. Mon père est irrité. Ma mère est nerveuse : « On ne va jamais arriver ! On reprend l’autoroute !» 12h30 On s’arrête pour manger sur l’aire d’une station-service.

b

Déviation

c

13h45 Il n’y a plus de place au parking. Il faut garer la voiture plus loin. Enfin, on sort de la voiture ... . Il fait du vent et il fait froid ! 14h00 Nous sommes entrés. Finalement ! 14h05 Derrière l’entrée, il y a un panneau : « Temps d’attente minimum pour les attractions : 30 minutes ». Mon frère crie : « Il pleut ! » 18h00 Fermeture du parc. 18h30 On rentre. Retour à Liège. 22h30 On est arrivé à la maison.

Aire 300 m

d TRAVAUX

33 km

11 km


UNITÉ 1 • VOYAGES • LIRE EXERCICE 5 – COMPRÉHENSION GLOBALE

13

Regarde le texte Voyage désastre. Réponds aux questions.

1 Wat denk je dat bedoeld wordt met Bison Futé ? ££A een routeplanner ££B de verkeersinformatiedienst in Frankrijk ££C een busdienst 2 Lees de inleiding en beantwoord de W-vragen: Over wie gaat de tekst?  Wat wordt er in de tekst beschreven?  

 Waar gaat de reis naar toe? Noem het begin- en het eindpunt.  3 Hoe lang duurt de reis tot de aankomst in het park?  EXERCICE 6 – COMPRÉHENSION DÉTAILLÉE Lis et écoute et réponds aux questions.

1 In leerjaar 1 van Libre Service Junior heb je geleerd dat je verschillende leesstrategieën kunt toepassen om een tekst te begrijpen. Bekijk het overzicht op pagina 00. Noem drie leestrategieën die je helpen om deze tekst te begrijpen.2 Lees de tekst bij « 8h00 » en « 9h30 ». Wat is er in de tussentijd gebeurd?

3 Lees de tekst bij « 10h00». Wat is een autoroute à péage? 

4 Lees de tekst bij « 10h20 », « 10h40 » en « 11h00 ». Vul de zin aan en noteer welke Franse woorden er in de tekst staan. Aan het begin van een tolweg moet een automobilist Aan het eind van de tolweg moet je

5 Waarom gaat het gezin van Lucas om elf uur van de snelweg af? ££A De snelweg houdt op. ££B Verderop zijn er wegwerkzaamheden. ££C Ze zijn op hun bestemming aangekomen.


14

UNITÉ 1 • VOYAGES • LIRE 6 Lees de tekst helemaal uit. a

Hoe laat arriveert het gezin bij Parc Astérix?

b Waarom is het bezoek aan Parc Astérix niet zo geslaagd? Noem drie dingen.

 

7 In dit hoofdstuk leer je de werkwoorden partir en sortir. Vul de vertaling aan van de zinnen uit de tekst Voyage désastre.

Nous partons de bonne humeur ! We 

 met een goed humeur!

Enfin, on sort de la voiture. Eindelijk

wij

de auto.

8 Quel temps fait-il ? Noteer in het Nederlands wat voor weer het is om:

– huit heures– neuf heures trente– treize heures quarante-cinq– deux heures cinq9 Regarde les panneaux. Bij welk tijdstip van Lucas’ reis passen de borden? Vul de tijdstippen in en geef daarna de betekenis van de woorden.

Bord a:

Bouchon betekent

 .

Bord b:

Déviation betekent

 .

Bord c:

Aire betekent 

 .

Bord d:

Travaux betekent

 .

J Welke emoticons zou jij gebruiken bij deze tekst? Teken er minstens drie bij de tekst. K Waarom denk je dat er voor deze titel gekozen is? Noteer minstens drie woorden uit de tekst om je antwoord uit te leggen.QUIZ In hoeveel landen wordt Frans gesproken?


UNITÉ 1 • VOYAGES • LIRE

15

EXERCICE 7 – MISE EN PRATIQUE Lis le journal de voyage de Samira et regarde les images. Complète les phrases.

départ

a

b

c

d

e

f

g

h

Apprends le vocabulaire de : Apprendre 2 et 10 pages 38 et 42.

MENU AU CHOIX

Lees de tekst Une destination française op pagina 44 en maak de opdrachten. Dit zijn vragen op het toetsniveau. Lees de tekst Une destination française op pagina 44 en maak de opdrachten. Je oefent hier ook met inzichtvragen.

Antwoord op de quizvraag: In 28 landen.

Lees de tekst Une destination française op pagina 44 en maak de opdrachten. Je oefent hier vooral verder met de tip en globale vragen.


16

UNITÉ 1 • VOYAGES • GRAMMAIRE I

GRAMMAIRE I

DE ONREGELMATIGE WERKWOORDEN PARTIR EN SORTIR

EXERCICE 8A

1 De volgende zinnen komen uit de tekst Voyage désastre. De vetgedrukte woorden zijn vormen van het onregelmatige werkwoord partir (= vertrekken) en sortir (= uitgaan, naar buiten gaan). Vertaal de zinnen uit de tekst. Nous partons de bonne humeur ! Enfin, on sort de la voiture.2 De werkwoorden partir en sortir worden op dezelfde manier vervoegd. Lees de rijtjes, luister naar de uitspraak en zeg na. Leer ze daarna uit je hoofd. PARTIR SORTIR partir je pars tu pars il part elle part on part nous partons vous partez ils partent elles partent

vertrekken ik vertrek jij vertrekt hij vertrekt zij vertrekt wij vertrekken, men vertrekt wij vertrekken jullie vertrekken, u vertrekt zij vertrekken (m) zij vertrekken (v)

Het voltooid deelwoord van partir is parti. Het voltooid deelwoord van sortir is sorti.

sortir je sors tu sors il sort elle sort on sort nous sortons vous sortez ils sortent elles sortent Il est parti. Il est sorti.

uitgaan ik ga uit jij gaat uit hij gaat uit zij gaat uit wij gaan uit, men gaat uit wij gaan uit jullie gaan uit, u gaat uit zij gaan uit (m) zij gaan uit (v) Hij is vertrokken. Hij is uitgegaan.

Let op. 1 De werkwoorden partir en sortir hebben être als hulpwerkwoord in de voltooide tijd. Daarover leer je meer in Grammaire II. 2 Het werkwoord sortir heeft verschillende betekenissen. Kijk steeds naar de zin voor de juiste betekenis. Gilles sort avec Lisa. Gilles heeft verkering met Lisa. Nous sortons de l’autoroute. Wij gaan van de snelweg af. Le nouveau film sort cette semaine. De nieuwe film komt deze week uit.

3 Je gaat luisteren naar acht zinnen. Welke vorm van partir of sortir hoor je? Onderstreep de juiste woorden. 1 2 3 4 5 6 7 8

À quelle heure est-ce que tu sors / vous sortez du collège ? Nous partons / Vous partez en vacances au mois de juillet. Mon grand frère sort / Vous sortez souvent avec ses amis. Je sors / Nous sortons avec Aimée maintenant. Ils part / Ils partent pour l’Espagne. Tu pars / Vous partez quand, madame ? Dylan aime voyager. Dimanche, il part / nous partons en Asie. Elle sort / Elles sortent de la salle de classe.


UNITÉ 1 • VOYAGES • GRAMMAIRE I EXERCICE 8B A Vul de juiste vorm van partir in. Kies uit: pars, part, partons, partez, partent. 1

Le train

2

David et son copain

3

Tu ne

dans cinq minutes. pour le Luxembourg. jamais en voyage ?

4 Vous

quand ? Samedi à dix heures ?

B Vul de juiste vorm van sortir in en geef ook de vertaling. Kies uit: sors, sort, sortons, sortez, sortent. 1

Le nouveau roman de Patrick Modiano

le 2 octobre.

2 Nous

de l’autoroute pour aller à la station-service.

3

Tu veux aller au cinéma ? Quand tu

du métro, c’est à ta

droite. 4 Arthur en Lilou

avec leurs copains. Ils restent à la

discothèque toute la nuit ! EXERCICE 8C Vul de juiste vertaling in. Let op of je partir of sortir moet gebruiken. 1 Demain, 2

en vacances dimanche matin. Wij vertrekken

3

Quand il ne pleut plus,

4

C’est bizarre,

5

Depuis deux mois,

6 7 Attention, 8

pour l'Asie. mijn vriendinnen vertrekken

pour faire des courses. ik ga naar buiten sans dire au revoir. avec Julien. de la gare et vous tournez à gauche. maintenant ! du collège pour rentrer à la maison.

hij vertrekt zij heeft verkering U gaat … uit de bus vertrekt Wij gaan … uit

17


18

UNITÉ 1 • VOYAGES • GRAMMAIRE I EXERCICE 8D Kijk naar de afbeelding en geef in het Frans antwoord op de bijbehorende vraag. Gebruik een vorm van partir of sortir. a

c

b

d

e

1 Tu pars le matin ? Non, 2 Morgane sort toujours avec Théo ? Non, 3 Vous partez au Portugal ? Non, 4 Liam et Lilou sortent jeudi soir ?

Non, 

5 Le train part à dix heures ? Non, EXERCICE 8E – RÉVISION Kies het werkwoord être of avoir en vul de juiste vervoeging in. Lees de zin goed om te bepalen in welke tijd je het werkwoord moet zetten. 1 Maintenant, je / j’ 2 Depuis cinq ans, il 3 Aujourd’hui mes sœurs 4 Vous

dans le train en direction de Nice. un appartement en Italie. au collège jusqu’à cinq heures. où exactement ? Devant le MacDo ?

5 Ils

une grande villa avec piscine ?

6 Regarde, nous 7 Lundi dernier, Mathis 8 Hier, elle

une nouvelle voiture. malade pendant toute la journée. une très bonne idée.

Apprends la grammaire de : Apprendre 3 page 39.

MENU AU CHOIX Maak exercice 8F op pagina 47 of op de site. Maak exercice 8G op pagina 47 of op de site. Maak exercice 8H op pagina 47 of op de site. Maak opdracht 8I, de herhalingsopdracht over être en avoir, op de site. Maak de quiz op Socrative om te testen of je de werkwoorden goed kunt vervoegen.


UNITÉ 1 • VOYAGES • ÉCOUTER

19

ÉCOUTER DOEL: je kunt gesprekken en berichten begrijpen over het openbaar vervoer en het weer.

EXERCICE 9 – MISE EN ROUTE A Regarde l’image et réponds aux questions. Dé fen se Es pla na de Po La nt Dé de fen N Le se eu sS illy ab lon Po s rte Ma illo Ar ge t nt i ne Ch arl es de Ge Ga org ul l eV e-É toi Fra le nk l i Ch n D . a R m Cle p o me s-É osev Co nce lysée elt a nc ord u se Tu ile ri Pa es lais Mu Ro sé ya Lo e du lL uv re- ouvr e Riv Ch ol i âte let Hô tel de Vil Sa le int -Pa u l Ba sti lle Ga re de Lyo Re n uil lyDid Na ero tio t n Po rte de Vin Sa int ce nn -M es an Bé dé rau lt Ch Vinâtea ce u d nn e es

M 1

La

D. direction

RER

2

T RER

C

M 2

M 9

6

A

RER

M 13

M 8

3a M 4

M 7

12

A

M 11

M 5 8

7

M 14 RER

A

M 2

M 8

6

T 3a

3b

9

D

11

C. descendre

RER 3a

14

A

A

RER 3a

B D

M 11

4

7 14

RER

A

D

B

M 3

M 3 8

F. RER

9

M 7bis

s ila sL de irie

Ma

s

B. arrivée

Po r de te sL ila

Tél ég rap he

de ce Pla

ain urd Jo

s ée rén Py

e vill lle M 2

sF

ête

5

Be

rt ou nc Go

pu Ré

ts

et

bli

qu

e

tie

rs M 1

Ar

au ute mb Ra

Hô de tel Vil le

let âte M 1

s

E. changer

A. départ

Ch

A2

M 3 bis T 3b

1 Wat is dit voor soort bord?  2 Wat kun je bij  wèl wat bij  níet kan?  3 Op welke stations kun je overstappen op een RER? M 1

   

M 11  

 

B Écoute et note la lettre correcte. In de afbeelding staan zes pijlen met een letter (A t/m F). Noteer bij elk fragment de letter die erbij hoort. 1 

2 

3 

4 

5 

6 


20

UNITÉ 1 • VOYAGES • ÉCOUTER EXERCICE 10 – MISE EN ROUTE ~ VOCABULAIRE Voici une petite histoire. Complète les phrases avec le mot qui convient. Tu retrouves ces mots dans les dialogues. Il reste deux mots. Traduis les mots. changer | dépêche-toi | descendre | destination | direction | direct | la gare | guichet | occupé | la queue 1

Viens, on va au

2 3

pour acheter des billets. ! Il est déjà cinq heures et quart !

Mais oula ! Il y a beaucoup de monde.

Regarde 4

! 

Pour La Défense, on prend d’abord la ligne six

en

de Porte Dauphine. 

5 Et puis, on va

à Charles de Gaulle-Étoile

pour prendre le RER ligne A.  6

Entre Charles de Gaulle-Étoile et La Défense, il n’y a pas

d’arrêts, c’est 

7

Mais il y a beaucoup de monde, tout est

8

Et finalement, bien sûr, il faut 

.  .  à La Défense. 

Les mots qui restent :

 

Leur traduction :

 

EXERCICE 11 – PRONONCIATION A Écoute la prononciation des mots et réponds à la question. Luister naar de uitspraak van de volgende woorden die je ook herkent vanuit het Engels of Nederlands: station – correction – rédaction – variation. Wat valt je op aan de uitspraak van -tion ?B Écoute les mots et répète. Let op de de uitspraak van -tion. 1  attention ! 2  national 3  la déviation

4  la déclaration 5  la connexion 6  la conversation

C Écoute et prononce les phrases. 1 2 3 4

Le train part en direction de Bordeaux. Il y a un grand parc d’attractions. À Paris aux Champs-Élysées, il y a beaucoup de circulation. Le TGV à destination de Bordeaux est en retard.

QUIZ Wat is de RER (Réseau Express Régional)? (spreek uit: r–eu–r)


UNITÉ 1 • VOYAGES • ÉCOUTER

21

EXERCICE 12 – COMPRÉHENSION GLOBALE Écoute le dialogue 1 et souligne la bonne réponse.

DIALOGUE 1

1 Carla en Adrien gaan naar een musical / muziekfestival. 2 Ze gaan daar lopend / met de metro naartoe. Écoute le dialogue 2 et combine. Zet de afbeeldingen in de volgorde van de dialoog. Noteer de letters a t/m d in de juiste volgorde. a

c

DIALOGUE 2

d

Porte de Clignancourt b

4

7

3

1

Place des Fêtes

2

1

3

4

Charles de Gaulle-Étoile EXERCICE 13 – COMPRÉHENSION DÉTAILLÉE

11

Mairie des Lilas

2 encore une fois et réponds aux questions. Regarde le plan de Paris. Écoute Châtelet-Les-Halles 8 Porte 5 de Clignancourt 6 Nation 1 4

Charles de Gaulle-Étoile

7

4

3

Place des Fêtes

6

1

2

Porte d’Orléans

Mairie des Lilas

Châtelet-Les-Halles 6

4 la gare Montparnasse 5 Hôtel de Ville 6 Notre-Dame

5

4

2 Châtelet-Les-Halles 3 La Défense

11

8

1 l’Arc de triomphe

Nation

1 6

7 le Sacré-Cœur 8 la tour 1 l’Arc de triomphe

Eiffel

2 Châtelet-Les-Halles 3 La Défense 4 la gare Montparnasse 5 Hôtel de Ville 6 Notre-Dame

Porte d’Orléans

7 le Sacré-Cœur 8 la tour Eiffel

1 Vanaf welk metrostation vertrekken Carla en Adrien?   2 Waar op de plattegrond staat de eindbestemming van Carla en Adrien? Noem het nummer dat je op de plattegrond ziet.  

3 Welke metrolijn moeten ze eerst nemen?   4 Waar moeten ze overstappen? Noem het nummer dat je op de plattegrond ziet.   5 Welke metrolijn nemen ze vervolgens?   6 Waarom stelt Adrien voor de RER te nemen?   7 Waarom wil hij dat uiteindelijk toch niet?  

DIALOGUE 1

Antwoord op de quizvraag: Een extra snelle metro die ook buiten de stad Parijs rijdt.

Écoute le dialogue 1.


UNITÉ 1 • VOYAGES • ÉCOUTER

22

Écoute le dialogue 2.

8 Welke gegevens zijn de juiste voor Sylvie en haar moeder? Onderstreep. DIALOGUE 2

a Gare de départ b Destination c Direction d Changer e Billet f Confort g Voie

Paris Montparnasse / Poitiers / Futuroscope / Bordeaux Paris Montparnasse / Poitiers / Futuroscope / Bordeaux Paris Montparnasse / Poitiers / Futuroscope / Bordeaux 0 fois / 1 fois / 2 fois aller-simple / aller-retour première classe / deuxième classe 3 / 13 / 30

9 Hoe verloopt de reis? Kruis de juiste zinnen aan. ££A Het loket is gesloten. ££B Er staat een lange rij bij het loket. ££C Ze zijn vijf minuten te laat. ££D Ze zijn net op tijd om de trein te halen. ££E Ze moeten de hele reis staan. ££F Tijdens de reis zijn Sylvie en haar moeder in slaap gevallen. EXERCICE 14 – COMPRÉHENSION SEMI-AUTHENTIQUE A Écoute deux fois les messages, regarde les images et réponds aux questions. d

a

b

c

1 Er zijn vier kaartjes gekocht. Welk kaartje hoort bij welk bericht? Noteer het nummer van het bericht bij het juiste kaartje. a

b 

c 

d 

2 Welke informatie hoort bij welk bericht? Vul het nummer van het juiste bericht in. 1 2 3 4

een uur vertraging geannuleerd wegens staking vertrekt over vijf minuten vertrekt over vijftien minuten

B Écoute les quatre fragments de chansons et regarde les images. Combine les fragments avec les images. Il reste un image. a

c

b

e

d


UNITÉ 1 • VOYAGES • ÉCOUTER EXERCICE 15 – MISE EN PRATIQUE A Faites le dialogue. Travaillez à deux. Le client veut acheter des billets au distributeur automatique. Il ne comprend pas. Un passant veut bien aider. Combinez les questions avec les bonnes réponses.

Passant

Client

1 Bonjour, je peux vous aider ?

A Nous allons au Futuroscope.

2 Quelle est votre destination ?

B Oui, nous avons 15 ans seulement.

3 Vous êtes combien de personnes ?

C Oui, je voudrais acheter un billet pour le TGV.

4 Vous voulez un aller-simple ?

D Nous sommes deux, mon copain et moi.

5 Quel confort ?

E À midi, s’il vous plait.

6 Tarif jeunes ?

F Première classe, s’il vous plait.

7 Vous voulez partir à quelle heure ?

G Non, un aller-retour, s’il vous plait.

8 Vous payez par carte bancaire ?

H Non, voici un billet de 50 euros.

B Travaillez à deux. Le passant pose les mêmes questions. Le client donne d’autres réponses. Le passant note les réponses sur le billet de train. Contrôlez les réponses ensemble. Départ 

h

de Paris Montparnasse (7)

Destination 

(2)

Nombre de personnes 

enfants moins de 10 ans /

jeunes moins de18 ans /

adultes (3)

Billet  £ aller-simple / £ aller-retour (4) Tarif 

(6)

Classe 

(5)

Paiement par carte bancaire  £ oui / £ non (8)

Apprends le vocabulaire de : Apprendre 4 page 39.

MENU AU CHOIX Luister naar de drie fragmenten en beantwoord de vragen. Luister naar de zes fragmenten en maak de opdrachten. Luister naar de rap van Aurélien Lehmann en maak de opdrachten.

23


UNITÉ 1 • VOYAGES • GRAMMAIRE II

24

GRAMMAIRE II

DE VOLTOOIDE TIJD (PASSÉ COMPOSÉ) MET ÊTRE

EXERCICE 16A – RÉVISION In leerjaar 1 heb je de voltooide tijd met het hulpwerkwoord avoir geleerd. Kijk nog eens in het grammaticaoverzicht op pagina 00. Vul de voltooide tijd in. 1 Wij hebben door de Verenigde Staten gereisd.

à travers les États-Unis.

voyager

un billet de train.

acheter

2 Ik heb een treinkaartje gekocht. 3 Hebben jullie getennist?

au tennis ?

jouer

un accident.

avoir

4 Zij hebben een ongeluk gehad. 5 Hij is ziek geweest.

malade.

être

du camping ?

faire

6 Heb jij gekampeerd? EXERCICE 16B

1 Luister naar de zinnen. Vul de Nederlandse vertaling aan. Nicolas est rentré à huit heures du soir. Alice écrit : Je suis allée en France. Mes amis sont arrivés au Parc Astérix. Laura et sa copine sont entrées dans la classe. a Nicolas b Alice schrijft: Ik c

Mijn vrienden

d Laura en haar vriendin

om acht uur ’s avonds 

 .

naar Frankrijk 

 .

bij Parc Astérix 

 .

de klas 

 .

2 Kijk nog een keer naar de Franse zinnen. Omcirkel het hulpwerkwoord en onderstreep het voltooid deelwoord.

3 Vul aan: in de zinnen wordt het Franse hulpwerkwoord

gebruikt.

4 Kijk goed naar de groene uitgangen van de voltooide deelwoorden. Vul aan.

a Als het onderwerp mannelijk enkelvoud is (Nicolas), krijgt het voltooid deelwoord een

 .

b Als het onderwerp vrouwelijk enkelvoud is (Alice), krijgt het voltooid deelwoord een

 .

c Als het onderwerp mannelijk meervoud is (mes amis), krijgt het voltooid deelwoord een

 .

d Als het onderwerp vrouwelijk meervoud is (Laura et sa copine), krijgt het voltooid deelwoord

 .

5 Luister nogmaals naar de vier zinnen en onderstreep het juiste antwoord.

De uitgangen (-e, -s, -es) van de voltooide deelwoorden kun je duidelijk / niet horen.


UNITÉ UNITÉ 1 • VOYAGES 1 • VOYAGES • GRAMMAIRE • GRAMMAIRE II II DE VOLTOOIDE TIJD (PASSÉ COMPOSÉ) 1.1 B ij een aantal werkwoorden gebruik je het hulpwerkwoord être in de voltooide tijd (passé composé). Vaak zijn dit werkwoorden die ook in het Nederlands met ‘zijn’ worden vervoegd. De volgende werkwoorden worden met être vervoegd: infinitief aller venir arriver partir entrer sortir

betekenis gaan komen aankomen vertrekken naar binnen gaan uitgaan, naar buiten gaan

monter descendre rester rentrer retourner tomber

naar boven gaan, instappen naar beneden gaan, uitstappen blijven naar huis gaan teruggaan vallen

voltooid deelwoord allé venu arrivé parti entré sorti monté descendu resté rentré retourné tombé

Let op. 1 Deze werkwoorden hebben in het Nederlands ook vrijwel altijd het hulpwerkwoord ‘zijn’. 2 Al deze werkwoorden hebben te maken met komen, weggaan of blijven. Kijk naar de afbeelding van het ‘être-huis’.

1.2 Als het hulpwerkwoord être is, krijgt het voltooid deelwoord soms een uitgang: • als het onderwerp vrouwelijk is, staat er een extra -e. • als het onderwerp meervoud is, staat er een extra -s. vrouwelijk + enkelvoud mannelijk + meervoud vrouwelijk + meervoud mannelijk je suis tombé tu es tombé il est tombé nous sommes tombés vous êtes tombé(s) ils sont tombés

Julie Mes copains Mes sœurs

est sont sont

partie partis parties

en vacances. en vacances. en vacances.

vrouwelijk je suis tombée tu es tombée elle est tombée nous sommes tombées vous êtes tombée(s) elles sont tombées

Let op. Vous kan mannelijk of vrouwelijk enkelvoud (u) of meervoud (jullie) zijn. Er zijn dus vier mogelijkheden: vous êtes tombé / tombée / tombés / tombées.

25


26

UNITÉ 1 • VOYAGES • GRAMMAIRE II EXERCICE 16C – EN ÉTAPES

1 Lees 1.1 over de werkwoorden die worden vervoegd met het hulpwerkwoord être. Onderstreep de juiste hulpwerkwoorden. a Vous avez / êtes passé les vacances où ? – Nous avons / sommes restés en France. b Rohanna a / est oublié le coca ?

– Oui, elle a / est retournée au supermarché.

c Valentin a / est tombé en vélo ?

– Oui, il a / est eu un petit accident.

d Elles ont / sont allées où, tes sœurs ?

– Elles ont / sont parties en vacances au Maroc.

e Tu as / es arrivé à l’heure ?

– Non, j'ai / je suis raté le train.

2 Wat valt je op aan de keuze van het hulpwerkwoord als je het Nederlands vergelijkt met het Frans ? 

3 Lees 1.2 over de voltooide tijd met être. Vul het goede voltooid deelwoord in. Let op: in sommige gevallen moet je het voltooid deelwoord aanpassen. 1 Ma grand-mère est 2 Tu es

en train.

arriver aller

au match de foot, Georges ?

3 Vous êtes

à l’Opéra vendredi soir, madame ?

4 Vous êtes

à l’Opéra vendredi soir, madame et monsieur ? sortir

5 Mes copines sont

dans le mauvais métro.

6 Mes parents sont

à la maison cette année.

sortir

monter rester

EXERCICE 16D Vertaal. Denk aan het hulpwerkwoord être. Gebruik de volgende werkwoorden: aller | arriver | descendre | partir | retourner | sortir | tomber | venir 1

Mijn vrienden zijn naar het Parc Asterix gegaan.

2

We zijn teruggegaan naar België.

au Parc Astérix.

3

Anne-Marie is aangekomen om vier uur.

4

Bent u gevallen, mevrouw?

en Belgique.  à quatre heures.

5

Mijn vriendinnen zijn bij mij thuis gekomen.

6

Hij is uitgestapt uit de metro.

, madame ? chez moi.

7

Henri en Selma zijn samen uitgegaan.

8

Oscar is aan het eind van het feest vertrokken.

du métro.  ensemble.  à la fin de la fête.


UNITÉ 1 • VOYAGES • GRAMMAIRE II

27

EXERCICE 16E A Maak logische zinnen in de voltooide tijd met de gegeven werkwoorden. Let goed op welk hulpwerkwoord je moet gebruiken. Bedenk zelf hoe je de zinnen afmaakt. Er blijven twee werkwoorden over. 1 Béatrice 

 .

2 Franck et Léon 

 .

3 La sœur de David 

 .

4 Mes copines 

 .

5 Mes parents 

 .

6 Je / J’ 

 .

acheter

arriver

parler entrer

regarder

retourner

aimer

sortir

B Vertaal de zinnen die je bij A hebt gemaakt. 1 

 .

2 

 .

3 

 .

4 

 .

5 

 .

6 

 .

Apprends la grammaire de : Apprendre 5 page 40.

MENU AU CHOIX Maak exercice 16F, de herhalingsopdracht over de voltooide tijd met avoir. Bekijk het grammatica-filmpje over de voltooide tijd met être en maak exercice 16G op pagina 48 of op de site. Maak exercice 16H op pagina 49 of op de site. Maak exercice 16I op pagina 49 of op de site. Maak de quiz op Socrative om te testen of je dit onderwerp goed begrijpt.


UNITÉ 1 • VOYAGES • PARLER

28

PARLER A1

DOEL: je kunt eenvoudige informatie vragen en geven over reizen met het openbaar vervoer.

2

ON A RATÉ LA GARE !

Sylvie et sa mère sont à la gare Paris Montparnasse. Elles vont prendre le TGV pour aller au Futuroscope, un grand parc d’attractions près de Poitiers. Mère

 h là là ! Regarde les guichets, il y a beaucoup de gens qui O font la queue ! Sylvie Le train part dans cinq minutes ! Viens maman, pour acheter les billets, on va au distributeur automatique. Là, tu peux aussi payer par carte bancaire. C’est plus rapide. Mère D’accord. Alors, itinéraire : Paris, gare Montparnasse, TGV, direction : Bordeaux. Confort ... deuxième classe. Destination … euh … on descend où ? Sylvie À la gare du Futuroscope ... et attention : prends un allerretour, pas un aller-simple. Mère Il faut changer à Poitiers ? Sylvie Mais non ! Le nouveau TGV s’arrête au Futuroscope. C’est direct ! « Le TGV en direction de Poitiers partira de la voie numéro trois. » Sylvie Vite ! Dépêche-toi ! Sinon, on va rater le train ! Deux minutes plus tard, dans le TGV. Mère Zut ! Regarde ! Toutes les places sont occupées ! Sylvie On a quand-même réservé deux places assises. Voilà, tout au fond. Assieds-toi ! Mère Merci, ma chérie ! Je suis vraiment fatiguée. Sylvie Moi aussi, je vais dormir un peu. Deux heures plus tard. « Chers voyageurs, dans quelques minutes on va arriver à la gare de Bordeaux, gare terminus. Le TGV entrera en gare voie numéro trois. Nous espérons que vous avez passé un excellent voyage avec nous. » Sylvie Oh non ! C'est pas vrai ! Maman ! On est déjà arrivées à Bordeaux ! On a raté la gare du Futuroscope !

3

VOUS POUVEZ M’AIDER ?

Yannick Oh là là, je dois recharger ma carte Navigo, mais regarde ! Terrible cette queue ! Karim Oui, j’en ai vraiment marre ! Nous sommes déjà tellement en retard ! Yannick Mais non, ça va aller. Il faut prendre RER ligne B3, voie numéro 4. Je suis content, j’ai vraiment envie d’aller au Parc Astérix ! Hé Karim, regarde làbas ! C’est monsieur Deschamps. Karim Comment ça ? Tu n’aimes pas notre nouveau prof de géo ? Yannick Écoute … il est trop strict. Chaque semaine, il donne plein de devoirs ! Karim Attention ! Il nous regarde. Bonjour monsieur Deschamps. M. Deschamps Bonjour, les gars ! Vous pouvez m’aider ? Je suis pressé. Je prends le RER pour l’aéroport. Il faut prendre quelle ligne ? Et il part de quelle voie ? Yannick Pour l’aéroport Charles-de-Gaulle ? Euh, voyons … c’est la ligne B5, voie numéro 6.


UNITÉ 1 • VOYAGES • PARLER Karim Mais, Yannick …  Yannick Vous voyez ? Ici vous allez tout droit, puis vous montez par l‘escalator, et voilà les quais. Puis, c’est la voie de gauche. M. Deschamps C’est très gentil, merci ! Yannick De rien, monsieur. C’est avec plaisir ! Karim Mais … Yannick, tu blagues. Ce n’est pas la bonne voie ! Pour l’aéroport, il faut prendre ligne B3 ! Yannick Je sais, je sais, pauvre monsieur Deschamps. [...] Mais … zut. Monsieur Deschamps a de la chance. [...] Mais … c’est pas vrai. On a raté le RER ! EXERCICE 17 – MISE EN ROUTE A Lisez les phrases et suivez la route sur le plan. Mettez les phrases dans le bon ordre. 1  Au prochain carrefour, tu vas encore à gauche. 2  Tu passes sous le pont. 3  Au rond-point, tu tournes à gauche. Tu continues jusqu’aux feux. 4 Au carrefour, tu tournes à droite. 5  Tu traverses le rond-point et tu continues tout droit. 6  Après les feux, tu tournes à gauche.

le bureau de police

l'hôtel de ville

le centre ville

le pont

la bibliothèque

M

les feux

le carrefour

in t

ro

le

la gare

le stade

n d-po

l’hôpital

la piscine

B Travaillez à deux. Écoutez et corrigez l'exercice A. C E r staan nog meer belangrijke plaatsen op de plattegrond aangegeven. Vraag om beurten waar een gebouw zich bevindt en wijs elkaar de weg. D D essinez et parlez. Teken zelf een paar gebouwen op de plattegrond, bijvoorbeeld een restaurant, een school, een supermarkt. Laat dit niet aan elkaar zien. Wijs je klasgenoot de weg naar één van deze gebouwen. Je klasgenoot tekent de weg mee in de plattegrond en herhaalt de routebeschrijving. Wissel hierna van rol.

29


UNITÉ 1 • VOYAGES • PARLER

30

EXERCICE 18 – MISE EN ROUTE ~ GRAMMAIRE : RÉVISION Travaillez à deux. Parlez de vos vacances. Complétez les questions avec les mots et les images donnés et utilisez le passé composé. Changez de rôle. Bedenk zelf nog twee extra vragen. Gebruik de werkwoorden die tussen haakjes staan in de voltooide tijd. Exemple

QUIZ Hoe kunnen Parijzenaars zoveel mogelijk auto’s kwijt in de stad?

? Tu A  Tu (partir) en vacances avec es parti en vacances avec tes parents ?

B  Non, je suis parti en vacances avec mes copains.

Rol A

Rol B

Tu (aller) où ?

?

Vous (partir)

Tu (aller)

?

Qu’est-ce que vous (faire) ?

Il

?

EXERCICE 19 – COMPRÉHENSION GLOBALE A Écoute le dialogue 3 et complète la grille. Yannick en Karim

meneer Deschamps

1 Bestemming?

DIALOGUE 3

2  Welke RER-lijn nemen ze? 3  Welk spoor nemen ze? 4  Welke RER-lijn is de juiste? 5  Welk spoor is het juiste? B Ecoute encore une fois et réponds.

Denk je dat Yannick en Karim vandaag op hun bestemming aankomen? Leg uit. 


UNITÉ 1 • VOYAGES • PARLER

31

EXERCICE 20 – MISE EN ROUTE ~ VOCABULAIRE Complète la grille. Tu retrouves ces mots dans les dialogues. Quel est le mot vertical ? 1 Au distributeur automatique, tu peux payer par … . 2 Le train part dans cinq minutes, donc je suis … . 3  Je suis vraiment fatigué. Je vais … un peu. 4 Voilà une place assise. … !

5 Ce n’est pas difficile. C’est très … . 6  Il n’y a pas d’… . Il y a seulement un escalier. 7  Merci beaucoup ! … ! 8  Zut ! Le train est parti. Je suis … .

1 2 3 4 5 6

Woord in de blauwe kolom:

7 8

EXERCICE 21 – COMMENT DIRE ? Écoute et lis les dialogues à la page 28. Jouez et souligne les phrases dans le texte. 1 Hoe vraagt Sylvies moeder waar ze uit moeten stappen? 2 Hoe zegt Sylvie tegen haar moeder dat ze met een pinpas kan betalen? 3 Hoe zegt Sylvie dat de TGV stopt bij Futuroscope? 4 Hoe zegt Yannick dat hij zijn OV-chipkaart moet opladen bij de automaat? 5 Hoe vraagt meneer Deschamps of de jongens even kunnen helpen? Hoe vraagt meneer Deschamps vanaf welk spoor de RER vertrekt? 6 

DIALOGUE 2

DIALOGUE 3

TIP

EXERCICE 22 – RECONSTRUIRE Travaillez à deux. Jouez le dialogue. Changez de rôle. Je bent zojuist aangekomen met de TGV op het gare du Nord en vraagt om hulp.

Als je om informatie vraagt, kan het je helpen als je het antwoord of een deel daarvan herhaalt. Je controleert dan meteen of je het goed hebt begrepen.

Parisien(ne)

1 Begroet de voorbijganger en vraag of hij/zij jou wil helpen.

2 Bien sûr, mais je suis un peu pressé.

3 Vraag welke lijn je moet nemen naar de Champs-Élysées.

4 Il faut prendre le RER. C’est la ligne B, direction Robinson ou Saint-Rémy.

5 Herhaal het antwoord.

6 Controleer of de herhaling van jouw antwoord klopt en zeg: Oui, c’est ça ! / Non, c’est (vul aan) …

7 Vraag of je moet overstappen.

8 Oui, il faut changer à Châtelet.

9 Vraag welke lijn je vervolgens moet nemen.

10 Ensuite, il faut prendre la ligne 1, direction La Défense.

11 Vraag waar je moet uitstappen.

12 On descend à la station Charles de Gaulle-Étoile.

13 Herhaal waar je moet overstappen, welke lijn je vervolgens moet hebben en waar je moet uitstappen.

14 Controleer het antwoord en verbeter dat zo nodig; zeg: Oui, c’est ça ! / Non, c’est (vul aan) …

15 Vraag hoeveel tijd dat kost.

16 Cela prend environ 40 minutes.

17 Bedank vriendelijk.

18 De rien.

Antwoord op de quizvraag: Ze kunnen heel strak inparkeren: bumper aan bumper.

Toi


UNITÉ 1 • VOYAGES • PARLER EXERCICE 23 – MISE EN PRATIQUE Travaillez à deux. Neem als startpunt het gare du Nord en kies samen vier eindbestemmingen. Voer steeds het gesprek over hoe je vanaf daar bij de eindbestemming kunt komen. SE

IN

C

E

A A-lijn

4 Porte de Clignancourt

C C-lijn metrolijn 1

A

metrolijn 2

1 La Défense

metrolijn 4

Anvers

metrolijn 6 metrolijn 11

gare du Nord Place des Fêtes 11 Mairie des Lilas 11 Châtelet 6 Charles de Gaulle-Étoile

Palais Royal-Louvre

2 Porte Dauphine

Marne-la-Vallée (Eurodisney)

E

13 IN

Bir Hakeim

6 Nation

2 Nation

A

Cité

SE

32

Champ-de-Mars

Saint-Michel

gare de Lyon 1 Château de Vincennes

Montparnasse Bienvenuë

SE

IN

E

Porte d’Orléans

S E I NE

C

4 Mairie de Montrouge

C

Vraag en antwoord: • welke metrolijn of RER je moet hebben; • welke richting (= eindstation) dat is; • of je moet overstappen en zo ja, waar; • welke lijn je vervolgens moet hebben en in welke richting; • waar je uit moet stappen. Apprends le vocabulaire et les phrases de : Apprendre 6 et 7 page 41.

MENU AU CHOIX Oefen de dialoog in het openbaar vervoer Oefen met behulp van spreekkaarten de dialoog waarin je informatie vraagt over het openbaar vervoer. Bedenk een gebeurtenis die zich afspeelt in het openbaar vervoer en maak daar samen een sketch over.


UNITÉ 1 • VOYAGES • ÉCRIRE

33

ÉCRIRE A2 A1

DOEL: je kunt vertellen waar je op vakantie bent geweest en wat je hebt gedaan.

EXERCICE 24 – MISE EN ROUTE A Les moyens de transport – Remplis les moyens de transports qui se trouvent dans le vocabulaire thématique. On est allé en vacances … . a

b

en

en

e

f

en

c

d

en

en

g

en

h

à

en

B Complète les phrases avec mots de l’exercice A. 1

À Paris, tout le monde rentre à la maison

 .

2 Pendant les vacances, nous sommes allés au Canada. bien sûr. 3

Aux Pays-Bas, beaucoup d’élèves vont au collège

4

Quand on voyage

5 Je suis allé chez ma tante

 .

 , il y a parfois des bouchons.  . Elle est venue me chercher à la gare.

6

Comment vous êtes allés en Angleterre ? – Nous avons voyagé

7

Lou-Anne fait ses courses

8

J’habite au Luxembourg. Après le collège, je rentre

 . Les magasins sont tout près.

C Kijk nog eens naar de voorzetsels die je gebruikt vóór de vervoermiddelen. Wat valt je op? .

 .


34

UNITÉ 1 • VOYAGES • ÉCRIRE EXERCICE 25 – MISE EN ROUTE ~ GRAMMAIRE : RÉVISION Bij het Vocabulaire thématique heb je al gezien dat namen van landen in het Frans een lidwoord hebben. Voor ‘in’ of ‘naar’ + landennaam gebruik je: • au bij een mannelijk land • en bij een vrouwelijk land en landen beginnend met een klinker • aux bij meervoud

au Portugal

in/naar Portugal

en Espagne aux États-Unis

in/naar Spanje in/naar de Verenigde Staten

De meeste landennamen die eindigen op -e zijn vrouwelijk. Landennamen kun je vinden in de woordenlijst achter in het boek. Traduis les mots et complète les phrases. 1

In Nederland

, presque tout le monde fait du vélo.

2

Nous allons toujours

3

En été, il fait super chaud

4

Emma et Lola vont

5

J’ai un copain qui habite

naar Frankrijk

en voiture.

in Marokko

: 40 degrés!   pour faire du ski.

naar Zwitserland

  depuis un an.

in Duitsland

Parle-nous de tes vacances ! C’est la rentrée. Les vacances sont finies. Abel et Mélanie partagent leurs souvenirs. Abel (Lourdes) : nous sommes allés au Luxembourg, en voiture. Pendant les vacances d’été, je suis allé au Luxembourg avec mes parents et mon petit frère. On est partis en voiture, le voyage a été très long. En route, nous avons dormi à l’hôtel et le jour d’après, nous avons continué le voyage. Au Luxembourg, mes parents ont loué un appartement ... un peu trop petit pour quatre personnes.

Mélanie (Saint-Malo) : départ en TGV, retour en avion. Je suis allée à Ajaccio, en Corse. Mon père est parti en voiture, mais moi, j’ai pris le TGV avec ma mère. Elle n’aime pas voyager en voiture, et moi non plus ! On a rencontré mon père à Marseille et nous avons tous pris le bateau de nuit. On a aussi fait du camping. J’avais ma petite tente pour moi toute seule. Le camping, c’est chouette, je trouve.

Nous sommes restés là-bas quinze jours. J’ai fait de l’escalade avec d’autres jeunes dans un parc d’aventures. C’était super cool ! Et j’ai fait des randonnées avec mes parents. Heureusement, il a fait beau tout le temps. J’ai profité du soleil et je veux revenir l’année prochaine, il y a plein de choses à faire ! Un grand avantage : au Luxembourg, on parle français, comme nous.

Il a fait chaud ! Tous les jours, j’ai pris le petit sentier pour aller bronzer sur la plage. J’aime me baigner dans la mer. Pendant toute une journée, nous sommes allés à un parc d’aventures. Après trois semaines de vacances, mon père est rentré en voiture. Ma mère et moi ... nous avons pris l’avion pour rentrer à Saint-Malo. Bref, j’ai passé des vacances formidables en Corse !

Enquête « les vacances » Tu es allé(e) où ?

Je suis allé(e) à l’étranger (23 %)

Je suis resté(e) en France (77 %)

Qu’est-ce que tu as fait ?

Bronzer (77 %)

Activités sportives (23 %)

Comment tu as voyagé ?

En voiture (68 %)

En train (13 %)

En avion (14 %)

En bateau (5 %)


UNITÉ 1 • VOYAGES • ÉCRIRE

35

EXERCICE 26 – MISE EN ROUTE ~ VOCABULAIRE Complète les phrases avec les mots donnés. Tu retrouves ces mots dans le texte Parle-nous de tes vacances ! Il reste deux mots. 1 Nous sommes restés 2

Vous allez

3

Être grand est

ordeel een vo

: du 8 juillet au 22 juillet. à l’hôtel ou au camping ?

klimmen

terugkomen

quand on joue au basket.

4 Anaïs va souvent à la plage pour

 .

Elle adore le soleil ! 5 Demain, on va faire

bruin worden een wandeltocht

twee weken

de 20 kilomètres en

montagne.

huren

de zon

6 Ma sœur a visité la Côte d’Azur et elle veut slapen

l’année prochaine. 7

Tu aimes

 dans les Alpes ? Ce n’est pas dangereux ?

8 Il fait 38 degrés ; on va

zwemmen

dans la mer tout l’après-midi.

EXERCICE 27 – MISE EN ROUTE ~ DICTIONNAIRE Cherche les mots néerlandais en gras dans le dictionnaire. Zoek de vetgedrukte woorden op in je woordenboek. Kijk goed naar de zin. Welke vertaling moet je hier gebruiken? 1 2 3 4 5

De wandeling voert over een smal pad door de heuvels. le crapaud / le sentier Tim komt later aan op Schiphol; zijn vlucht is vertraagd. la fuite / le vol Mijn trein vertrekt over vijf minuten. Waar is mijn kaartje? le billet / la carte Ik wil graag geld verdienen voor mijn vakantie. gagner / mériter We hebben een prachtige tocht gemaakt in de bergen. courant d’air / randonnée

TIP Kijk nog eens naar de eerste zin uit exercice 27. Wat valt je op als je het woord pad opzoekt in het woordenboek? Waar moet je dus op letten als je een woord in het woordenboek opzoekt? Noteer deze tip voor jezelf:

EXERCICE 28 – COMMENT ÉCRIRE ? Mets dans l’ordre et traduis. Schrijf de woorden in juiste volgorde op zodat je logische zinnen krijgt. Vertaal de zinnen. 1 je‌  

en   avec  

nous  

Suisse  

parents  

allés  

en  

sommes  3 restés   l'  

suis   mes  2 voiture  

allé  nous   quinze   dans  

jours   appartement  

sommes  


36

UNITÉ 1 • VOYAGES • ÉCRIRE 4 montagne   de   ai   randonnées   fait   beaucoup   j’   en  5 fait   tout   beau   heureusement   il   le   a   temps  6 avons   de   vacances   passé   bonnes   nous  

très

 EXERCICE 29 – RECONSTRUIRE

Complète le tchat. Réponds aux questions. Maak hele zinnen. Coucou ! Tu es déjà de retour ? Tu as passé de bonnes vacances ? 1  

gisteren thuisgekomen

Portugal

vliegtuig

de hele tijd heel warm

twee weken

camping

klimmen, zonnen, wandelingen

veel te doen

super vakantie gehad

Tu es allé où ? 2  Comment avez-vous voyagés ? 3  Il a fait beau ? 4  Chouette ! Tu es resté combien de temps ? 5  Tu as été à l’hôtel ? 6  Et qu’est-ce que tu as fait ? 7  Vous avez été très actifs ! 8  Alors tu as bien profité de tes vacances ! 9  


UNITÉ 1 • VOYAGES • ÉCRIRE EXERCICE 30 – MISE EN PRATIQUE Et toi, tu as passé de bonnes vacances ? Écris un blog d’environ soixante-dix mots sur tes vacances. Utilise un dictionnaire. Tu n’es pas allé en vacances ? Décris tes vacances préférées. Ajoute aussi une photo. Schrijf: • waar je geweest bent • hoe je gereisd hebt • met wie je was • waar je overnacht hebt • hoe lang je gebleven bent • wat je gedaan hebt en hoe je dat vond • hoe het weer was • wat je het leukst vond • welke problemen je bent tegengekomen • verzin zelf nog een zin over je vakantie.

QUIZ Noem minstens vier landen in Europa waar Frans wordt gesproken.

MA PAGE BLOG – MES VACANCES 

   

Apprends le vocabulaire et les phrases de : Apprendre 8 et 9 pages 41 et 42.

MENU AU CHOIX Oefen verder met het vocabulaire en de zinnen. Schrijf een chat over je afgelopen zomervakantie. Schrijf een review van de camping of het hotel waar je bent geweest.

37


UNITÉ 1 • Voyages • APPRENDRE

38

APPRENDRE A2 A1

BILAN: LEREN VOOR DE TOETS Ik kan: ££een vlog begrijpen waarin Julien laat zien hoe hij door de stad reist. ££een eenvoudig reisverslag begrijpen. ££gesprekken en berichten begrijpen over het openbaar vervoer en het weer. ££eenvoudige informatie vragen en geven over reizen en gebruikmaken van het openbaar vervoer. ££vertellen waar ik op vakantie ben geweest en wat ik heb gedaan. Grammaire: ££de onregelmatige werkwoorden partir en sortir ££de voltooide tijd (passé composé) met être ££grammaire lexicale: het weer ££exercices 3, 8, 16

 3  5  10

Vocabulaire: ££thématique  1 ££lire  2 ££écouter  4 ££parler + phrases  6 + 7 ££écrire + phrases  8 + 9 ££exercices 4, 10, 20, 21, 22, 26, 27, 28

Maak de diagnostische toets. APPRENDRE 1 – VOCABULAIRE THÉMATIQUE : VOYAGER

£ aankomen £ vertrekken £ reizen £ de autoweg £  de bestemming £ het vliegveld £ het vliegtuig £ de trein £ de auto £ de boot £ het weerbericht £ België £ Luxemburg

arriver partir voyager l’autoroute (f) la destination l’aéroport (m) l’avion (m) le train la voiture le bateau la météo la Belgique le Luxembourg

£ Marokko £ Turkije £ Frankrijk £ Spanje £ Duitsland £ de VS £ de fiets £ de temperatuur £ de toerist £ de plattegrond

la Suisse les Pays-Bas (m pl), la Hollande le Maroc la Turquie la France l’Espagne (f) l'Allemagne (f) les États-Unis (m pl) la bicyclette la température le touriste le plan

£  de wegwerkzaam­

les travaux (m pl)

heden £ schreeuwen £ de file £ het avontuur £ het vertrek £ een kaartje nemen £ het (verkeers)bord £ verlaten £ de weg

crier le bouchon l’aventure (f) le départ prendre un ticket le panneau quitter la route

£ Zwitserland £ Nederland

Antwoord op de quizvraag: Frankrijk, België, Luxemburg, Zwitserland, Monaco (en Italië).

APPRENDRE 2 – LIRE ~ VOCABULAIRE

£ de ramp £ het begin £ de reis £ rijden £ de verschrikking £ de grens £ de tol £ de aankomst £ misselijk zijn £ parkeren £ vanwege

le désastre le début le voyage rouler l’horreur (f) la frontière le péage l’arrivée (f) avoir mal au cœur garer à cause de


UNITÉ 1 • VOYAGES • APPRENDRE la sortie la déviation pleurer

£ de afrit £ de omleiding £ huilen

£  uitgaan, naar buiten

sortir

gaan la station-service £ het tankstation £ de terugkeer, terugreis le retour

APPRENDRE 3 – GRAMMAIRE I partir je pars tu pars il part elle part on part nous partons vous partez ils partent elles partent

vertrekken ik vertrek jij vertrekt hij vertrekt zij vertrekt wij vertrekken, men vertrekt wij vertrekken jullie vertrekken, u vertrekt zij vertrekken (m) zij vertrekken (v)

sortir je sors tu sors il sort elle sort on sort nous sortons vous sortez ils sortent elles sortent

Het voltooid deelwoord van partir is parti. Het voltooid deelwoord van sortir is sorti.

Il est parti. Il est sorti.

uitgaan ik ga uit jij gaat uit hij gaat uit zij gaat uit wij gaan uit, men gaat uit wij gaan uit jullie gaan uit, u gaat uit zij gaan uit (m) zij gaan uit (v) Hij is vertrokken. Hij is uitgegaan.

Let op. 1 De werkwoorden partir en sortir hebben être als hulpwerkwoord in de voltooide tijd. Daarover leer je meer in Grammaire II. 2 Het werkwoord sortir heeft verschillende betekenissen. Kijk steeds naar de zin voor de juiste betekenis. Gilles sort avec Lisa. Nous sortons de l’autoroute. Le nouveau film sort cette semaine.

Gilles heeft verkering met Lisa. Wij gaan van de snelweg af. De nieuwe film komt deze week uit.

APPRENDRE 4 – ÉCOUTER ~ VOCABULAIRE

£ het loket £ haast je! £ de rij £ de richting £ overstappen £ uitstappen £ het (trein)station £ missen £ oversteken £ het (bus/metro)station £ de lijn (metro, bus, tram) £ de reisroute £ het enkeltje

le guichet dépêche-toi ! la queue la direction changer descendre la gare rater traverser la station la ligne l’itinéraire (m) l’aller-simple (m)

£ het retourtje £ het (trein)kaartje £ het perron £ het spoor £ de vertraging £ de staking £ de vlucht £ stoppen £ rechtstreeks £ bezet £  een staanplaats £  een zitplaats

l’aller-retour (m) le billet le quai la voie le retard la grève le vol s’arrêter direct occupé une place debout une place assise

39


40

UNITÉ 1 • VOYAGES • APPRENDRE APPRENDRE 5 - GRAMMAIRE II De voltooide tijd (passé composé) 1.1 B ij een aantal werkwoorden gebruik je het hulpwerkwoord être in de voltooide tijd (passé composé). Vaak zijn dit werkwoorden die ook in het Nederlands met ‘zijn’ worden vervoegd. De volgende werkwoorden worden met être vervoegd: infinitief aller venir arriver partir entrer sortir monter descendre rester rentrer retourner tomber

betekenis gaan komen aankomen vertrekken naar binnen gaan uitgaan, naar buiten gaan

voltooid deelwoord allé venu arrivé parti entré sorti

naar boven gaan, instappen naar beneden gaan, uitstappen blijven naar huis gaan teruggaan vallen

monté descendu resté rentré retourné tombé

Let op. 1 Deze werkwoorden hebben in het Nederlands ook vrijwel altijd het hulpwerkwoord ‘zijn’. 2 Al deze werkwoorden hebben te maken met komen, weggaan of blijven. Kijk naar de afbeelding van het ‘être-huis’.

1.2 Als het hulpwerkwoord être is, krijgt het voltooid deelwoord oms een uitgang: • als het onderwerp vrouwelijk is, staat er een extra -e. • als het onderwerp meervoud is, staat er een extra -s. vrouwelijk + enkelvoud mannelijk + meervoud vrouwelijk + meervoud mannelijk je suis tombé tu es tombé il est tombé nous sommes tombés vous êtes tombé(s) ils sont tombés

Julie Mes copains Mes sœurs

est sont sont

partie partis parties

en vacances. en vacances. en vacances.

vrouwelijk je suis tombée tu es tombée elle est tombée nous sommes tombées vous êtes tombée(s) elles sont tombées

Let op. Vous kan mannelijk of vrouwelijk enkelvoud (u) of meervoud (jullie) zijn. Er zijn dus vier mogelijkheden: vous êtes tombé / tombée / tombés / tombées.


UNITÉ 1 • VOYAGES • APPRENDRE APPRENDRE 6 – PARLER ~ VOCABULAIRE

£ eindpunt £ slapen £ anders £ vermoeid £ ga zitten £  de OV-chipkaart

terminus dormir sinon fatigué(e) assieds-toi ! la carte Navigo

(omgeving Parijs) £ haast hebben £ ik open (openen) £ de reiziger £ eenvoudig £ de roltrap £ geen dank £ laat

être pressé j’ouvre (ouvrir) le voyageur simple l’escalator (m) de rien tard

être en retard tellement le distributeur automaat (automatique) la carte bancaire £ de bankpas avoir envie de £ zin hebben om bonne idée £ goed idee j’en ai marre £ ik ben het zat pauvre £ arme £ het traject, de route le trajet le pont £ de brug le carrefour £ het kruispunt le rondpoint £ de rotonde

£ te laat zijn £ zo £  de kaartjes­-

APPRENDRE 7 – PARLER ~ PHRASES

£ 1 Kunt u mij alstublieft helpen?

£ 2 Welke lijn moeten we nemen?

 Vous pouvez m’aider, s’il vous plait ?

£ 3 Over vijf minuten moeten we overstappen bij Belleville. Dans cinq minutes, il faut changer à Belleville.

De lijn in de richting van Châtelet? Il faut prendre quelle ligne ? La ligne en direction de Châtelet ?

£ 4 Waar stappen we uit? On descend où ?

£ 6 Je moet met een pinpas betalen.

£ 5 Ik moet mijn OV-chipkaart opladen

Tu dois payer par carte bancaire.

bij de automaat. Je dois recharger ma carte Navigo au distributeur.

£ 8 Hoeveel tijd kost dat? Ongeveer dertig minuten? Cela prend combien de temps ? Environ trente minutes ?

£ 7 Vanaf welk spoor vertrekt de RER? Le RER part de quelle voie ?

£ 10 Stopt de trein in Poitiers?

£ 9 We hebben twee zitplaatsen

Le train s’arrête à Poitiers ?

gereserveerd. On a réservé deux places assises. APPRENDRE 8 – ÉCRIRE ~ VOCABULAIRE

£ twee weken £ slapen £ het voordeel £ bruin worden £ de wandeltocht £ genieten van £ terugkomen £ klimmen £ het was £ vol(op), vol van £ ook niet £ ik had £ het pad

quinze jours dormir l’avantage (m) bronzer la randonnée profiter de revenir faire de l’escalade c’était (être) plein de non plus j’avais (avoir) le sentier

tout le temps £ de hele tijd louer £ huren £ kortom bref les jeunes (m pl) £ de jongeren l’étranger (m) £ het buitenland rester £ blijven £ de bergen, het gebergte la montagne rencontrer £ ontmoeten faire du camping £ kamperen la tente £ de tent se baigner £ zwemmen le soleil £ de zon

41


42

UNITÉ 1 • VOYAGES • APPRENDRE APPRENDRE 9 – ÉCRIRE ~ PHRASES

£ 1 Tijdens de zomervakantie ben ik naar Luxemburg gegaan. Pendant les grandes vacances, je suis allé(e) au Luxembourg.

£ 3 Wij zijn een week in Cannes gebleven. Nous sommes resté(e)s une semaine à Cannes.

£ 5 Wij hebben een bungalow gehuurd op een vakantiepark. On a loué un bungalow dans un parc de vacances.

£ 7 Gelukkig is het de hele tijd warm weer geweest. Heureusement, il a fait chaud tout le temps.

£ 9 We hebben een hele goede vakantie gehad. Nous avons passé de très bonnes vacances.

£ 2 Ik ben met het vliegtuig gegaan met mijn ouders en mijn zus. Je suis parti(e) en avion, avec mes parents et ma sœur.

£ 4 Wij hebben dicht bij de zee gekampeerd. Het was geweldig! On a fait du camping près de la mer. C'était super !

£ 6 Ik heb wandelingen gemaakt in de bergen. J’ai fait des randonnées en montagne.

£ 8 Er waren volop dingen te doen in de regio. Il y avait plein de choses à faire dans la région.

£ 10 Volgend jaar wil ik naar het buitenland gaan. L’année prochaine, je veux aller à l’étranger.

APPRENDRE 10 – GRAMMAIRE LEXICALE ~ LA MÉTÉO Quel temps fait-il ? Wat voor weer is het? Wat zijn de vooruitzichten? Quelles sont les prévisions ? Il fait beau. Het is mooi weer. Het is warm. Il fait chaud. Het is koud. Il fait froid.

De zon schijnt. Het is mistig. Het waait. Het regent. Het sneeuwt. Het vriest. Het is bewolkt.

Il y a du soleil. Il y a du brouillard. Il fait du vent. Il pleut. Il neige. Il gèle. C’est nuageux.


UNITÉ 1 • VOYAGES • LIRE FEUILLETON

LIRE FEUILLETON

La nouvelle 43

5

10

15

20

25

30

35

40

Elle est arrivée Ie jour de la rentrée, Ie 5 septembre. Tout Ie monde la regardait, parce que dans la classe on est ensemble depuis l’école primaire, alors, évidemment, l’arrivée d’un nouveau où d’une nouvelle, c’est un évènement. Les premiers jours, nous ne lui avons rien dit et elle n’a parlé à personne. Mais moi, je l’ai trouvée très jolie. Elle ne ressemble à aucune des filles que je connais. Elle n’est pas très grande, elle est toute mince, elle a la peau brune et de très grands yeux clairs remplis de lumière. Mais ce qui est extraordinaire, ce sont ses cheveux ! On dirait qu’elle ne les a jamais coupés, et ils forment autour de son visage comme une couronne de boucles noires. J’aime aussi beaucoup sa voix, une voix un peu grave, qu’on n’attend pas chez une fille aussi frêle. Mais sa voix, on ne l’a pas beaucoup entendue. Les filles de la classe, il n’y a que la mode qui les intéresse, et les histoires de garçons. Mélanie aime Benoît, qui aime Sonia, qui aime Nicolas, qui aime Mélanie. On n’en sort pas, et moi, j’en ai marre1. Elle, la mode, elle l’invente, et les garçons, elle ne s’en occupe pas. Elle a toujours ses affaires, ce n’est pas Ie genre de fille à demander sans cesse2 un taille-crayon, une feuille double, comme certains que je connais. Une fille super, quoi ! J’ai tout de suite eu envie de devenir son ami. Mais devenir l’ami d’une fille super, c’est difficile ! J’y arrive à peine maintenant, et nous sommes presque à Noël. Nous nous voyons assez souvent, elle vient même parfois à la maison et nous faisons nos devoirs ensemble. Je l’aide en français et elle me donne un coup de main3 en anglais, parce que ce n’est pas ma matière préférée ... Ou alors, on joue sur mon ordinateur. Ou encore, ce qu’elle préfère : je lui lis des histoires. Je vous ai dit, c’est une fille bizarre. Elle aime les contes et les histoires fantastiques, et de temps en temps, je me dis qu’elle sort tout droit d’une de ces histoires-là. Moi, je ne vais jamais chez elle. Je sais qu’elle vit seule avec son père, mais je ne lui ai jamais demandé pourquoi. Je ne sais pas où est sa

45

50

55

mère, ni même si elle vit encore, je ne sais pas si elle a des frères et des sœurs quelque part, je ne sais pas ce que fait son père. Je sais qu’elle est souvent seule à la maison, et que Ie soir il rentre très tard. Elle reste tous les jours à la cantine, et j’ai entendu les autres se moquer4 d’elle, parce qu’elle ne mange presque rien, des fruits, du pain. Et depuis que nous sommes amis : Elle vit d’amour et d’eau fraiche5, ricanent6 certains dans son dos. Je lui apporte parfois des bonbons, du chocolat ; au début, elle refusait toujours, maintenant, elle les prend, avec un sourire. Je crois que c’est surtout pour me faire plaisir. Et moi, ce qui me fait plaisir, c’est de la voir sourire.

70

C’est comme ça, d’ailleurs, que nous sommes devenus amis. Un jour, en sport, je prends Ie ballon sur Ie nez. Évidemment, mes lunettes sont par terre, et moi, sans mes lunettes, je n’y vois rien, mais alors, rien du tout ! Et soudain elle est devant moi, mes lunettes à la main ... Alors, je les ai remises et j’ai vu son sourire. C’était presque la première fois, parce qu’elle ne sourit pas très souvent. Mais surtout, ce sourire-là était spécialement pour moi. Au cours suivant, elle est venue s’asseoir à côté de moi.

75

Je suis allé voir où elle habite, sans rien dire à personne. C’est un immeuble gris, pas très loin de l’école et de chez moi. J’ai vu son nom sur la boîte aux lettres. J’ai oublié de vous dire : elle s’appelle Sarah.

60

65

3 4 5 6 1 2

en avoir marre : er genoeg van hebben sans cesse : zonder ophouden donner un coup de main à quelqu’un : iemand een handje helpen   se moquer de : iemand uitlachen vivre d’amour et d’eau fraiche : als je verliefd bent heb je niets nodig ricaner : grijnzen

D’après : Muriel Gutleben – La Disparition.

43


UNITÉ 1 • VOYAGES • LIRE EXTRA

44

LIRE EXTRA RUBRIQUE LETTRES

Une destination française

Où partir en vacances ? C’est difficile de choisir pour ta famille ? Gauthier Laurent (14 ans) parle de la discussion dans sa famille.

5

10

15

20

« Où est-ce que vous voulez passer les vacances cette année ? », a demandé ma mère. Ma sœur a répondu : « Je veux aller en Italie, comme l’année dernière ! Il fait très beau là-bas et j’adore les pizzas ! » Mon père a protesté. Il n’aime pas aller dans un pays où on ne parle pas français. Moi, j’ai eu une idée : « On va au Québec, en avion ! Les Québécois parlent français et il y a du soleil ... ». Mais ma mère n’aime pas voyager en avion. Elle a eu une autre idée. « On peut aller au Luxembourg. En voiture. Ce n’est pas trop loin et on y parle français. » Ma sœur a

25

30

35

commencé à pleurer. « Non, non ! Je veux aller à la plage, moi ! Il n’y a pas de mer au Luxembourg. » Moi, j’ai cherché une solution : « On peut aller en Belgique. Il pleut souvent là-bas, mais il y a des plages en Belgique. En plus, c’est seulement quelques heures de voiture. »

Mon père n’était pas d’accord. Il préfère la Suisse. Il aime faire des randonnées en montagne. Mais moi, je n’aime pas la montagne. Il fait souvent froid là-bas. « Et la plage alors ? », a crié ma sœur.

40

La Côte d’Azur

45

50

Finalement ma mère a dit : « Calmez-vous ! J’ai une idée ! On va passer nos vacances ... en France. On va à la Côte d’Azur. » Mon père était d’accord : « Du coup, on peut aller en montagne et vous pouvez aller à la plage. Et il fait toujours beau là-bas. » « Youpi ! On va à la mer ! Et on peut aller à Nice pour faire du shopping ! », a dit ma sœur. Moi, je suis content. J’adore aller à la mer. Ça va être super !

Gauthier

r ence-Alpes-Côte d’Azu . . . . . . . . . . . Prov Région . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d’Azur . . . . . . . . . . . Côte Autre nom . . . . . . . . . . . . . Monaco  France; ........... Pays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ais . . . . . . . . . . . franç Langue officielle . . . . te d’Azur -Cô ce Ni ........... Aéroport principal . . . . . . . . . . . . Nice Plus grande ville . . . . ntagne iques mer, plage, mo Destinations tourist an r pa llions . . . . . . . . . 14 mi Nombre de touristes 3000 . . . . . . . . . . . env. Restaurants . . . . . . . . . . . omètres kil 5 . . . . . . . . . . . 11 Plages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tions de ski alpin . . . . . . . . . . . 14 sta Sports d’hiver . . . . . . . .


UNITÉ 1 • VOYAGES • LIRE EXTRA UNE DESTINATION FRANÇAISE Lis le texte Une destination française. Réponds aux questions.

1 Kun je voordat je gaat lezen al iets voorspellen over de inhoud van de tekst? Of moet je daarvoor eerst de tekst lezen? Wat voor leesstrategie kun je hier goed gebruiken? Motiveer je antwoord.

45

TIP In leerjaar 1 heb je verschillende leesstrate­gieën leren toepassen. Het helpt om zelf te bedenken welke strategie je bij een tekst het best kunt toepassen.

2 « Gauthier Laurent (14 ans) parle de la discussion dans sa famille. » (inleiding).

Waarover gaat de discussie? £1 A Of vakantie aan de Franse zuidkust leuk is. £1 B Waar ze naartoe gaan op vakantie. £1 C Wat ze allemaal gaan doen in de vakantie.

3 Waar willen Gauthier, zijn vader, moeder en zus heen op vakantie? Zet een + als iemand het een goed idee vindt en een - als iemand daar niet naartoe wil. Als er niets over wordt gezegd, vul je niets in. l’Italie

le Canada

le Luxembourg

la Belgique la Suisse

la France

Gauthier Sa mère Son père Sa sœur

4 a In welk(e) genoemd(e) land(en) wordt geen Frans gesproken?

b Bij welk land staat het regenwolkje getekend?

5 Kijk naar de informatie over de Côte d’Azur. Welk ander landje ligt ook aan de Côte d’Azur? UNE DESTINATION FRANÇAISE Lis le texte Une destination française. Réponds aux questions.

1 « C'est difficile de choisir pour ta famille ? » (inleiding) Wat is er soms moeilijk voor een gezin volgens de tekst?2 a Waar was het gezin vorig jaar op vakantie?

b Waar gaan ze dit jaar naartoe?

3 De gezinsleden willen verschillende dingen doen in de vakantie.

a

De vader van Gauthier wil graag  

 .

b De zus van Gauthier wil alleen maar  

 .

4 Noteer de landen bij de omschrijvingen die Gauthier geeft.

a

b Het is er vaak koud.

c

Er is geen zee.

Het regent er vaak.


46

UNITÉ 1 • VOYAGES • LIRE EXTRA

d Je kunt naar de bergen en naar het strand.

e

Je moet er met het vliegtuig heen.

f

Ze spreken er geen Frans.

5 Kijk naar de informatie over de Côte d’Azur.

a Welke informatie over La Côte d'Azur haal je uit de tekst Une destination française ?

 b Leg uit waarom de Côte d’Azur zowel in de zomervakantie als in de wintervakantie een populaire toeristische bestemming is. UNE DESTINATION FRANÇAISE Lis le texte Une destination française. Réponds aux questions.

1 Quelle est la première question de la mère de Gauthier? Traduis aussi en néerlandais.

2 C’est très difficile pour la famille de trouver une destination de vacances. Pourquoi? £ A Beaucoup de destinations de vacances sont très chères. £ B Ils aiment tous faire quelque chose de différent. £ C La sœur de Gauthier préfère rester à la maison. 3 Note, en néerlandais, les arguments pour et les arguments contre les destinations de vacances. pour

contre

l’Italie le Canada le Luxembourg la Belgique la Suisse

4 « Il préfère la Suisse » (lignes 32-33). Pourquoi est-ce que le père de Gautier préfère aller en Suisse ?5 La Côte d’Azur est la destination parfaite pour la famille de Gauthier. Pourquoi ? Donne quatre raisons.

6 Regarde l’information dans le texte La Côte d’Azur et cherche plus d’informations sur Internet. Fais une description de la Côte d’Azur pour un guide bilingue françaisnéerlandais. Utilise environ soixante mots par langue. Cherche aussi des illustrations. Maak een beschrijving van de Côte d’Azur voor een tweetalige reisgids: de linkerkolom in het Frans, de rechterkolom in het Nederlands. Gebruik ongeveer 60 woorden per taal. Voeg ook afbeeldingen toe.


UNITÉ 1 • VOYAGES • GRAMMAIRE I EXTRA

GRAMMAIRE I EXTRA

DE ONREGELMATIGE PRENDRE WERKWOORDEN PARTIR EN SORTIR

EXERCICE 8F Vertaal de vetgedrukte woorden. 1

Je sors de chez moi pour faire une promenade avec mon chien. 

2

Vous partez à quelle heure pour aller à l’entrainement de foot ? 

3

Depuis un mois, Erwan sort avec Louna. 

4

Marion et Rose partent en voyage ensemble. 

5

Nous sortons du cinéma à 22 heures environ. 

6

Florian est content ; il part pour le Japon. 

7

Tu sors de ton lit maintenant ? Tu vas être en retard ! 

8

Mes copains sortent ce soir, mais moi je ne peux pas. 

EXERCICE 8G Vul de juiste vertaling in. Let op of je partir of sortir moet gebruiken. bientôt de l’autoroute. Encore trois kilomètres ! Wij gaan … af

1 2

L’avion pour New York ? –

3

Justine gaat … uit

du bus.

4

à quelle heure ? À midi ?

5

Il ne pleut plus,

6

En mai,

hij vertrekt

dans dix minutes.

ik ga naar buiten

de chez moi. pour le Brésil.

7

demain ou après-demain ?

8

ce weekend ?

vertrekken we

Isa en Adam vertrekken vertrek jij Gaan jullie uit

EXERCICE 8H Maak drie zinnen van minimaal zes woorden met partir en drie zinnen met sortir. Gebruik de gegeven woorden of bedenk zelf iets en neem steeds een ander onderwerp. Vertaal daarna de zinnen. à l’aventure à Paris

avec Léo

en vacances

avec ses copains

1

=

2

=

3

=

4

=

5

=

6

=

du parc

de la maison

pour l’Amérique

47


48

UNITÉ 1 • VOYAGES • GRAMMAIRE II EXTRA

GRAMMAIRE II EXTRA

DE VOLTOOIDE TIJD (PASSÉ COMPOSÉ) MET ÊTRE

EXERCICE 16F – RÉVISION Vul de voltooide tijd met het hulpwerkwoord avoir in. 1

Romain heeft een feest georganiseerd. une fête.

organiser

mon portable ?

trouver

?

manger

italien.

parler

le pain.

couper

beaucoup de succès.

avoir

ensemble toute la soirée.

être

des courses.

faire

2

Heeft u mijn mobiel gevonden?

3

Wat heb je gegeten?

Qu’est-ce que

4

We hebben Italiaans gesproken.

5

Ik heb het brood gesneden.

6

Zij heeft veel succes gehad.

7

Zij zijn de hele avond samen geweest.

8

We hebben boodschappen gedaan

EXERCICE 16G

Kijk nog eens naar 1.1 en 1.2 over de voltooide tijd met het hulpwerkwoord être. Vul het goede voltooid deelwoord in en zet er een uitgang (-e, -s, -es) achter als dat nodig is. 1

Monique est

2

Elles sont

3

Louis est

4

Ma grand-mère est

5

Vous êtes

à la frontière, monsieur Dumas ?

6

Vous êtes

au premier étage, Julia et Valentine ?

7

Salut Claire ! Tu es déjà

8

Nous sommes

en vacances. de l’escalier toutes les deux.

partir tomber repartir

en métro. seule.

avec Timothée ? deux jours à Paris, mon frère et moi.

venir retourner descendre sortir rester


UNITÉ 1 • VOYAGES • GRAMMAIRE II EXTRA EXERCICE 16H Vul de voltooide tijd in. Denk aan het hulpwerkwoord être. 1

au Portugal.

2

à dix heures du soir.

3

en vacances avec nous.

Paul – partir

Daniel en zijn vriendin – aller

4

à pied.

5

à Paris, Jeanne ?

6

en train, monsieur ?

7

en haut de la tour Eiffel.

8

à la gare du Nord.

Tessa – rentrer

mijn vriendinnen – arriver jij – rester u – venir hij – monter

mijn ouders – descendre

EXERCICE 16I Maak zinnen in de voltooide tijd. Kies een onderwerp dat in de zin past. Claire | mijn zussen | de trein | mijn vrienden | wij | Pierre | jij | u 1 gaanau Canada avec ses parents.

2 komenà ma fête.

3 aankomen 

à quelle heure, madame ?

4 vertrekken 

en vacances, William et moi.

5

binnenkomen 

en gare à l’heure.à deux.

7 uitstappen 

à la gare de Lyon, Milan ?

6 uitgaan

8 vallen

 en vélo.

49

Libre Service Junior Textes ét Activites 2 VWO A  
Libre Service Junior Textes ét Activites 2 VWO A