Page 1

Overzicht leermiddelen


Voorwoord Rijk aan richting zet voor u, docenten godsdienst/levensbeschouwing, op een rij wat ThiemeMeulenhoff aan leermiddelen voor u in portefeuille heeft. Een scala aan titels en methodes, zelfstandige thema’s, doorlopende leerlijnen en projecten voor zowel een levensbeschouwelijke als een meer godsdienstgerichte aanpak passeert de revue. Met daarbinnen ook nog keuzes voor digitale varianten voor het digibord of zelfs de iPad. Een actueel en breed portfolio waar we trots op zijn en dat we u graag presenteren. Voor ons een etalage, voor u hopelijk een soort snoepwinkel. En wat voor snoep!? Niet van dat snelle suikerwerk maar geestrijk voedsel. Tijd voor zingeving, aandacht voor bestaansvragen en dilemma’s omtrent jezelf en anderen, vrijheid en verantwoordelijkheid, goed en kwaad, vertrouwen en angst, hoop en wanhoop en nadenken over hoe de wereld is en hoe ze wellicht zou moeten zijn. Leer- en lesstof die uw leerlingen actief kennis laat maken met andere godsdiensten en levensbeschouwingen. Zodat ze al lerend uit kunnen groeien tot stabiele personen met een eigen levensbeschouwing, een eigen overtuiging of zelfs een eigen geloof en ze al beschikken over een basaal moreel kompas. Uiteraard staan onze leermiddelen in dienst van u, de docent die deze ontwikkeling van leerlingen tot jongvolwassenen mag begeleiden en er zelfs een grote rol in mag spelen. Want gevraagd naar voorbeelden zetten jongeren, na ouders en familieleden, docenten op de derde plaats! Vóór popsterren, sporters en filmhelden. Daarbij maakt u als docent ook nog eens dagelijks onderdeel uit van het geheel aan sociale interacties waaraan leerlingen hun identiteit ontlenen. Kortom: een verantwoordelijke opdracht die om serieuze ondersteuning vraagt. En dat is altijd de insteek van onze educatieve oplossingen.

John Arnold uitgever godsdienst/levensbeschouwing ThiemeMeulenhoff


Inhoudsopgave Op verhaal komen

6

 edifferentieerde methode godsdienst/levensbeschouwing voor het vmbo. G Ervaringen van leerlingen en bijbelverhalen staan centraal.

Van horen zeggen

8

Uitgebreide methode godsdienst/levensbeschouwing voor havo/vwo.

Met interessante bovenbouwkaternen over ethiek en geloof en wetenschap.

Perspectief 10  hematisch geordende doorlopende leerlijn godsdienst/levensbeschouwing voor T vmbo en havo/vwo.

Bijbel als Basis

12

 ijbelcentrische godsdienstmethode voor de onderbouw en de bovenbouw vmbo B met het accent op de christelijke traditie.

Labyrint 14  igenzinnige havo/vwo-lesmethode, opgebouwd uit losse themakaternen E voor confessioneel en openbaar onderwijs.

Leren filosoferen

16

DĂŠ methode filosofie voor havo/vwo bovenbouw: toonaangevend, helder en uitdagend.

Digitaal lesmateriaal

17

Digibord bij en Schooltas

Titeloverzicht 18-19 Titels en isbn’s


Op verhaal komen

van horen zeggen OP VERHAAL KOMEN WERELDGODSDIENSTEN

• vmbo-methode: bk/lwoo én gt • thema’s gekoppeld aan (bijbel)verhalen • doorlopende leerlijn naar bovenbouw vmbo • materiaal voor het digibord

OP

van horen zeggen

verhaal OP KOMEN verhaal KOMEN Vragen en antwoorden

Over samen leven

Wereldgodsdiensten

Op verhaal komen bestaat uit:

11062 OS Over samen werken indd 50 1

14 4 10 13:49

vmbo-bk/lwoo vmbo-gt

9042532328_omslag.indd 1

22-11-12 07:51

van horen zeggen

Leerwerkboek 1 vmbo g/t

1

2

van horen zeggen

Vragen en antwoorden

OP

verhaal KOMEN OP verhaal KOMEN

1

vmbo GT

Leerwerkboek 2 vmbo g/t

van horen zeggen

OP VERHAAL KOMEN

vmbo BK lwoo

Leerwerkboek 2 vmbo bk/lwoo

12 1 2 van horen zeggen

Vragen en antwoorden 1

OP VERHAAL KOMEN

vmbo BK lwoo

Leerjaar 2

OP

verhaal KOMEN OP verhaal KOMEN OP VERHAAL KOMEN

Leerwerkboek 1 vmbo bk/lwoo

OP VERHAAL KOMEN

Leerjaar 1

Vragen en antwoorden

2

vmbo GT

Leerjaar 3/4 Jodendom 3/4 vmbo

ISBN 978-90-425-3225-0

9042532250_omslag.indd 1

22-11-12 07:26

voor vmbo BK lwoo

Christendom 3/4 vmbo

9042532298_omslag.indd 1

voor vmbo GT

22-11-12 07:29

Islam 3/4 vmbo

9042532243_omslag.indd 1

van horen zeggen

Hindoeïsme/Boeddhisme 3/4 vmbo

22-11-12 07:44

9

OP

voor vmbo GT

789042 532281

verhaal KOMENOP verhaal KOMENOP verhaal KOMENOP verhaal KOMEN 9042532281_omslag.indd 1

22-11-12 07:42

van horen zeggen

Christendom

Wereldgodsdiensten 3/4 vmbo

van horen zeggen

(Jodendom, Christendom, Islam)

Hindoeïsme en Boeddhisme

van horen zeggen

Over samen leven 3/4 vmbo (ethiek)

Islam

Jodendom

Leerjaar 1 en 2 voorzien van Digibord bij voor de docent methodesite: www.opverhaalkomen.nl

OVK COVER CHRISTENDOM 12-02.indd1 1

14-02-2008 09:46:28

10863_OS_Hindoeisme_Boeddhisme.indd 50-1

05-03-10 13:14

OVK COVER (Geniet) ISLAM A3 zond1 1

19-03-2009 17:18:19

OVK_COVER_10_06.indd 1

6

10-06-2008 16:12:56


Belangrijke kenmerken van Op verhaal komen: • écht vmbo: eenvoudig taalgebruik en korte teksten • variatie in activerende werkvormen en opdrachten • levensvragen in combinatie met (bijbel)verhalen • fenomenologische benadering van de wereldreligies • docentondersteuning via Digibordbij en methodesite met extra lesmateriaal

Op verhaal komen Op verhaal komen is een in twee niveaus uitgewerkte leerlijn voor het vmbo. In de onderbouw worden bijbelverhalen op een systematische manier aan de orde gesteld. De ervaringen en vragen van leerlingen en de bijbelverhalen worden op elkaar betrokken. In de bovenbouw worden aparte katernen rond de wereldreligies aangeboden en is er aandacht voor ethiek. Het uitgangspunt daarbij is: welke rituelen, symbolen en verhalen worden in de religieuze tradities gepresenteerd en welke betekenis kunnen die hebben voor leerlingen bij het beantwoorden van hun levensvragen. Op verhaal komen is de vmbo-variant van Van horen zeggen. Uitgangspunten en opzet komen overeen maar zijn specifiek uitgewerkt naar vmbo-nivea. Het vmbo-arrangement aan leermiddelen en docentondersteuning komt overeen met het havo/vwo-aanbod.

7


VAN HOREN ZEGGEN DEEL 2

Van horen zeggen VAN HOREN ZEGGEN DEEL 1

Van horen zeggen

Van horen zeggen

• al 30 jaar toonaangevend • (bijbel)verhalen als rode draad in de onderbouw • incl. ondersteuning voor digibord

2

voor havo/vwo

DEEL

1

voor havo/vwo 22-11-12 07:16

DEEL

Van horen zeggen bestaat uit: havo/vwo

ndd 1

21-11-12 14:35 NV Hindoe omslag 02/03.ok

2/21/03

12:46 AM

Page 1 E91900 POSRRED 150#-AT

TITLE:JOB03:015 Hindoeisme en Boeddhisme

E91900 POSRRED 150#-AT

TITLE:JOB03:015 Hindoeisme en Boeddhisme

Hindoeïsme en Boeddhisme

8:32 PM

Wegen naar verlossing

Page 1

E92001 POS RRED 150#(LKH)

Over wondere feiten

van horen zeggen

20/2/03

TITLE:JOB 03:016 Jodendom (Judaisme)

van horen zeggen wereldgodsdiensten

NV Joden omslag 02/03.ok

Leerjaar 1

Leerwerkboek 1 hv

Leerjaar 2

Leerwerkboek 2 hv

Bovenbouw Jodendom

Pagina 1

van horen zeggen wereldgodsdiensten

Wegen van de tora

12769_ow_OS_2_Over wondere feiten.indd 1

02-03-12 09:42

Jodendom

Wegen van de Tora

Christendom

Wegen van navolging

Islam

Wegen van overgave

Hindoeïsme/Boeddhisme

Wegen naar verlossing

Over normaal gesproken

ethiek

Over wondere feiten

geloof en wetenschap

Islam

e106194 pos rred 1ex150 skf

thema’s van horen zeggen wereldgodsdiensten

Wegen van overgave

van horen zeggen

Christendom

thema’s van horen zeggen wereldgodsdiensten

Wegen van navolging

Over normaal gesproken is een serie lessen over normen, waarden en moraal, bedoeld voor gebruik in klas 4 of 5 havo/vwo. Het boek gaat in op de ontwikkeling van moreel besef bij jongeren door opvoeding en onderwijs. Het behandelt ook een aantal ethische kwesties in onze samenleving, waarin verschillende culturen en godsdiensten bronnen zijn voor moreel gedrag van mensen. In het laatste hoofdstuk komen enkele filosofisch-ethische stromingen aan de orde. Over normaal gesproken is onderdeel van de lesmethode Van horen zeggen voor het vak godsdienst / levensbeschouwing in het voortgezet onderwijs.

van horen zeggen

Over normaal gesproken

Leerjaar 1 en 2 en Over wondere feiten voorzien van Digibord bij voor de docent

Laser Proof

methodesite: www.vanhorenzeggen.nl

ISBN 978-90-425-3936-5

Ethiek voor bovenbouw havo/vwo 26108008-Omslag_ONS.indd 1

8

Ethiek voor bovenbouw havo/vwo 10-07-2009 15:19:02


Belangrijke kenmerken van Van horen zeggen: • (bijbel)verhalen als leidraad in de onderbouw • ruime afwisseling in werkvormen en opdrachten • fenomenologische benadering van de wereldreligies • verdieping in de bovenbouw (ethiek en wetenschap) • docentondersteuning via Digibordbij en methodesite

Van horen zeggen Van horen zeggen is de havo/vwo-variant van Op verhaal komen in het vmbo. Samen zetten ze al dertig jaar de toon in het GL-onderwijs in Nederland. Ook hier zijn in de onderbouw (bijbel)verhalen de leidraad voor de leerlijn. In de bovenbouw worden de bekende katernen rond jodendom, islam, christendom en hindoeïsme/boeddhisme aangeboden. Daarnaast is er in de bovenbouw ruimte voor verdieping op het gebied van ethiek en op het terrein van geloof en wetenschap. De aanknopingspunten met bijvoorbeeld filosofie liggen daar voor de hand. De auteursgroep van Van horen zeggen is ook verantwoordelijk voor Op verhaal komen. De uitgangspunten en opzet van beide methoden komen overeen. Daardoor kunt u eenvoudig zowel havo/vwo- als vmbo-groepen bedienen.

9


levensbeschouwin godsdienst en

Perspectief

rbouw g voor de onde

levensbeschouwin godsdienst en

rbouw g voor de onde

levensbeschouwin godsdienst en

• vernieuwde derde editie • godsdienst/levenbeschouwing aan de hand van thema’s • doorlopende leerlijnen naar bovenbouw • sterke digibord-ondersteuning

nbouw g voor de bove

leerboek

vmbo leerboek

vmbo leerboek

vmbo

Perspectief bestaat uit: vmbo vmbo-t/havo/vwo levensbeschouwing godsdienst en

ouw voor de onderb

Leerjaar 1 Leerboek 1 vmbo

levensbeschouwing godsdienst en

Leer-opdrachtenboek 1 thv

ouw voor de onderb

Leergids 1 vmbo levensbeschouwing godsdienst en

Leerjaar 2 Leerboek 2 vmbo

Leer-opdrachtenboek 2 thv

levensbeschouwing godsdienst en

ouw voor de onderb

bouw voor de boven

Leergids 2 vmbo Leerjaar 3

leerboek

thv

Leer-opdrachtenboek 3 hv

leerboek

thv

Bovenbouw Leer-opdrachtenboek 3/4 vmbo

leerboek

hv

Leer-opdrachtenboek 4/5/6 hv hv 4

leerboek

alle leerjaren voorzien van Digibord bij voor de docent methodesite: www.perspectief-online.nl (gratis docentenmateriaal via perspectief-online.nl)

10

56


Belangrijke kenmerken van Perspectief: • thematisch geordende leerlijnen • inhakend op de bestaansvragen van leerlingen • flexibel inzetbaar vanwege de gevarieerde opzet • aansluitend bij de persoonlijke beleving van de leerlingen • docentondersteuning via Digibordbij en methodesite met extra’s

Perspectief Perspectief biedt een complete doorlopende leerlijn godsdienst/levensbeschouwing voor vmbo en havo/vwo. De leerlijn is opgebouwd uit alledaagse thema’s die aansluiten bij de leeftijd en de levensvragen van de leerling. Acht levensbeschouwingen passeren geïntegreerd in de thema’s de revue. Gaandeweg ontwikkelen de leerlingen door zelfreflectie en een blik op anderen zo een eigen kijk en perspectief op de wereld en het leven. Perspectief leert denken. Perspectief is veelzijdig. Naast de thema’s zijn er in aparte projecten zoals Godshuizen, Kerstmis en Feesten (in leerjaar 1). Daarnaast is het mogelijk om uitstapjes te maken naar meer bijbelse of maatschappijgerichte opdrachten (met extra ondersteunend materiaal via het digibord). In de havo/vwostroom kan er gewerkt worden aan een portfolio dat in de bovenbouw de vorm van een levensvisieboek krijgt. In het vmbo kiest Perspectief voor een meer gestuurde aanpak via de leergids om de leerlingen extra houvast en begeleiding te geven. 11


Bijbel als Basis

3 /4

• methode voor godsdienstonderwijs • kennis en inzicht in de Bijbel en de christelijke traditie • materiaal voor het digibord

vmbo

Godsdienst voor het vmbo BIJBEL ALS BASIS

Marius van Biert Pauline Buit Gerrit Hagens José Korsaan Hans Meerveld (eindredactie) Henriëtte Roodnat-Kievit Willem van Rumpt Jan David Warta

3 / 4 vmbo

Bijbel als Basis bestaat uit: vmbo vmbo-t/havo/vwo Leerjaar 1 Leerwerkboek 1 vmbo

3

havo / vwo

BIJBEL ALS BASIS

Marius van Biert Pauline Buit Gerrit Hagens José Korsaan Hans Meerveld (eindredactie) Henriëtte Roodnat-Kievit Willem van Rumpt Jan David Warta

3 havo / vwo

12

Leerjaar 2 Leerwerkboek 2 vmbo

Leerwerkboek 2 thv

Leerjaar 3/4 Leerwerkboek 3/4 vmbo

Godsdienst voor de onderbouw

Leerwerkboek 1 thv

Leerwerkboek 3 hv

alle leerjaren voorzien van Digibord bij voor de docent methodesite: www.bijbelalsbasis.nl


Belangrijke kenmerken van Bijbel als Basis: • eenvoudig taalgebruik en korte teksten • praktische en activerende leerlinggerichte aanpak • gevarieerd aanbod van activerende werkvormen en opdrachten • actuele en uitnodigende uitstraling • docentondersteuning via Digibordbij en methodesite met extra’s

Bijbel als Basis Bijbel als Basis is bestemd voor het vak godsdienst in de onderbouw van het voortgezet onderwijs met ook een editie voor de bovenbouw van het vmbo. Het accent ligt op het vergroten van kennis en inzicht in de inhoud van de Bijbel en de christelijke traditie. In leerjaar 1 is het leven van Jezus Christus het uitgangspunt en in leerjaar 2 staan de grote verhalen uit het Oude Testament centraal, zoals de schepping, Noach, de aartsvaders en koningen en profeten. Van groot belang is de koppeling met de leefwereld of ervaringen van de leerlingen. Daarmee wordt de leerstof relevant omdat ze betekenisvol is voor eigen keuzes en de relatie tot anderen. Na deze Bijbelse basis gaat het in de delen 3 havo/vwo en 3/4 vmbo om de ontmoeting met andere wereldgodsdiensten en het verder ontwikkelen van sociaal-ethische standpunten en houdingen. 13


Annette van Dijk Madeleine Lodeweges Jos Thewessen Ad Uijtdewilligen Harry Zengerink

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wegwijs in het labyrint

Een plek onder de zon levensbeschouwing voor de onderbouw h/v wegwijzer 2

Samen leven

levensbeschouwing voor de onderbouw havo/vwo wegwijzer 3

Annette van Dijk Madeleine Lodeweges Jos Thewessen Ad Uijtdewilligen Harry Zengerink

Annette van Dijk Madeleine Lodeweges Jos Thewessen Ad Uijtdewilligen Harry Zengerink

Annette van Dijk Madeleine Lodeweges Jos Thewessen Ad Uijtdewilligen Harry Zengerink

levensbeschouwing voor de onderbouw h/v wegwijzer 1

Feesten en rituelen!

Annette van Dijk Madeleine Lodeweges Jos Thewessen Ad Uijtdewilligen Harry Zengerink

levensbeschouwing voor de onderbouw h/v wegwijzer 4

Tussen ontstaan en toekomst

Annette van Dijk Madeleine Lodeweges Jos Thewessen Ad Uijtdewilligen Harry Zengerink

levensbeschouwing voor de onderbouw h/v wegwijzer 5

Mensen die deugen

Annette van Dijk Madeleine Lodeweges Jos Thewessen Ad Uijtdewilligen Harry Zengerink

levensbeschouwing voor de onderbouw havo/vwo wegwijzer 6

Verhalen verbinden

Annette van Dijk Madeleine Lodeweges Jos Thewessen Ad Uijtdewilligen Harry Zengerink

levensbeschouwing voor de onderbouw havo/vwo wegwijzer 7

Goed en kwaad

Annette van Dijk Madeleine Lodeweges Jos Thewessen Ad Uijtdewilligen Harry Zengerink

levensbeschouwing voor de onderbouw havo/vwo wegwijzer 8

Jezelf zijn

Annette van Dijk Madeleine Lodeweges Jos Thewessen Ad Uijtdewilligen Harry Zengerink

3e druk

3e druk

ISBN 978-90-425-4222

cover 1.indd 1

cover2.indd 1

20-07-2009 14:23:36

9 789042 542228

levensbeschouwing voor de onderbouw havo/vwo wegwijzer 9

Vriendschap en liefde

levensbeschouwing voor de onderbouw havo/vwo wegwijzer 10

3e druk

ISBN 978-90-425-4223

17-12-2008 15:21:22

3e druk

cover 3.indd 1

06-01-2009 14:17:23

9 789042 542235

cover 4.indd 1

ISBN 978-90-425-4224

3e druk

06-01-2009 14:16:29

9 789042 542242

3e druk

cover 5.indd 1

06-01-2009 14:18:47

3e druk

3e druk

ISBN 978-90-425-4227-3

9 789042 542273

3e druk

ISBN 978-9042542280

3e druk

9 789042 542280

Labyrint

ISBN 978-90-425-4229-7

9 789042 542297

Annette van Dijk Madeleine Lodeweges Jos Thewessen Ad Uijtdewilligen Harry Zengerink

11 12 13 14 15

19-08-2009 16:04:11

Toekomst

levensbeschouwing voor de onderbouw havo/vwo wegwijzer 12

Toekomst

levensbeschouwing voor de onderbouw havo/vwo wegwijzer 13

Omgaan met de dood

Annette van Dijk Madeleine Lodeweges Jos Thewessen Ad Uijtdewilligen Harry Zengerink

Annette van Dijk Madeleine Lodeweges Jos Thewessen Ad Uijtdewilligen Harry Zengerink

Annette van Dijk Madeleine Lodeweges Jos Thewessen Ad Uijtdewilligen Harry Zengerink

Annette van Dijk Madeleine Lodeweges Jos Thewessen Ad Uijtdewilligen Harry Zengerink

• l evensbeschouwing aan de hand van thema’s • 15 losse thema’s, één stapsgewijze didactiek • eigenzinnig materiaal

cover 10.indd 1

Mens en natuur

levensbeschouwing voor de onderbouw havo/vwo wegwijzer 11

levensbeschouwing voor de onderbouw havo/vwo wegwijzer 14

Reizen naar het onbekende levensbeschouwing voor de onderbouw havo/vwo wegwijzer 15

3e druk ISBN 978-9042542303

3e druk ISBN 978-9042542341

9 789042 542303

cover 11.indd 1

19-08-2009 15:18:03

3e druk

ISBN 978-9042542327

9 789042 542341

cover 12.indd 1

19-08-2009 15:10:59

9 789042 542327

3e druk

ISBN 978-9042542334

cover 13.indd 1

03-03-2010 10:41:15

3e druk

ISBN 978-9042542310

9 789042 542334

Labyrint bestaat uit 15 wegwijzers:

cover 14.indd 1

havo/vwo 1

havo/vwo 2

havo/vwo 3

1 Wegwijs in het labyrint

7 Verhalen verbinden

13 Vrijheid en tolerantie

2 Een plek onder de zon

8 Goed en kwaad

14 Omgaan met de dood

3 Samen leven

9 Jezelf zijn

15 Reizen naar het onbekende

4 Feesten en rituelen

10 Vriendschap en liefde

5 Tussen ontstaan en toekomst

11 Mens en natuur

6 Mensen die deugen

12 Toekomst

methodesite: www.labyrintonline.nl

14

19-03-2010 15:06:33

9 789042 542310


Belangrijke kenmerken van Labyrint: • focus op levensbeschouwing • ook zeer geschikt voor openbare scholen • los inzetbaar naast ander of eigen GL-materiaal • open, inspirerend, creatief en veelzijdig • gericht op onderbouw havo/vwo • methodesite met extra’s

Labyrint Met Labyrint kiest u voor een avontuurlijke, moderne manier van werken die erop gericht is de leerlingen al coachend hun eigen weg en overtuiging te laten ontdekken. De stapsgewijze aanpak loopt van oriëntatie op het onderwerp naar eigen ideeën en gevoeligheden. Daarna komen andere visies, waarden en gedrag rond het thema in beeld. Na deze kennismaking volgt de stap naar de eigen meningsvorming. Kennis van het verleden, religieuze invalshoeken, aspecten van filosofie, culturele achtergronden en zaken uit het maatschappelijk verkeer dragen bij tot de vorming van een levensbeschouwing. Labyrint faciliteert die vorming. Alle vijftien ‘wegwijzers’ van Labyrint hebben eenzelfde vaste structuur en werkwijze. Qua thematiek en moeilijkheidsgraad zijn de delen 1 t/m 6 geschikt voor leerjaar 1, 7 t/m 12 voor leerjaar 2 en de rest voor leerjaar 3. Zelfwerkzaamheid, groepsopdrachten, aansluiting bij andere vakken en vakoverstijgend werken, inzet van losse thema’s als apart project, variatie binnen de leerroute van de katernen: met Labyrint kan het. 15


Slagter e.a.

Leren filosoferen

Filosofie voor de tweede fase havo

Belangrijke kenmerken van Leren filosoferen:

vwo

havo vwo

• prettig leesbaar

Filosofie voor de tweede fase

• ondersteunend vanuit de structuur van de methode • aparte leerlijnen voor havo en vwo • gevarieerde inhoud • methodesite met uitwerkingen voor de docent • ook zeer geschikt voor geïnteresseerde volwassenen 28-05-2008 08:23:02

Leren Filosoferen Leren filosoferen hanteert een journalistieke schrijfstijl. Door ook terughoudend te zijn in het gebruik van begrippen en definities ontstaat er een prettig leesbaar geheel. Deze tweede druk brengt lees-, leer- en opdrachtenmateriaal in één boek bij elkaar. De leerlijnen voor havo en vwo zijn daarbij goed van elkaar onderscheiden. De heldere structuur biedt verdere houvast. De variatie op inhoud maakt het extra aantrekkelijk (filosofische vaardigheden, het filosofisch elftal, toonaangevende actuele visies, symposium, casussen). Leren filosoferen is niet voor niets al jarenlang toonaangevend voor het vak filosofie in de tweede fase.

Leren filosoferen • • •

16

filosofie voor de bovenbouw toonaangevend, helder en uitdagend ook voor op de tablet

Leren filosoferen bestaat uit één boek: havo/vwo 4/5/6 Leren filosoferen www.lerenfilosoferen-online.nl


Digitaal lesmateriaal Digibordbij Godsdienst/Levensbeschouwing Bij veel van onze uitgaven is de digibordapplicatie Digibord bij ontwikkeld. Digibordbij is een mooie digitale aanvulling op het lesmateriaal. Ze projecteert uw lesboeken op het digibord. U kunt er vervolgens doorheen bladeren en het extra aanvullende digitale materiaal via de pictogrammen activeren. Daarmee haalt u allerlei aanvullend en ondersteunend materiaal uw klas in zoals, strips, gesproken verhalen en filmpjes. Het maakt uw lessen interactiever en levendiger, terwijl u de regie in handen hebt. De Digibordbij-licenties bevatten al het materiaal voor één leerjaar (vmbo én havo/vwo), hebben een looptijd van vier jaar en zijn toegankelijk voor de hele sectie/school.

Het digibord volgt het boek één op één. Leerlingen zien op het bord dus hetzelfde als in hun boek.

De bediening van Digibordbij is helder en eenvoudig. Navigeren

Via de pictogrammen ontsluit u het extra materiaal.

door het boek, bladeren, in- en uitzoomen in een handomdraai.

Audio, filmpjes, internet, pdf’s.

Schooltas Recente en actuele uitgaven zijn ook beschikbaar als app voor uw tablet in Schooltas. Schooltas biedt leerboeken, werkboeken, een interactief schrift en prikkers die het mogelijk maken om informatie, links en video toe te voegen en uit te wisselen. U leest er alles over op www.schooltas.net 17


Bijbel als Basis Leerwerkboek 1 vmbo Leerwerkboek 2 vmbo Leerwerkboek 3/4 vmbo

978 9006 48453 3 978 9006 48460 1 978 9006 48467 0

Leerwerkboek 1 thv Leerwerkboek 2 thv Leerwerkboek 3 hv

978 9006 48454 0 978 9006 48461 8 978 9006 48468 7

Digibord bij leerjaar 1 vmhv Digibord bij leerjaar 2 vmhv Digibord bij leerjaar 3/4 vmhv

978 9006 48456 4 978 9006 48463 2 978 9006 48470 0 verschijnt voorjaar 2013

Op verhaal komen (vmbo) Leerwerkboek 1 vmbo bk Leerwerkboek 2 vmbo bk

978 9042 53225 0 978 9042 48456 4

Leerwerkboek 1 vmbo gt Leerwerkboek 2 vmbo gt

978 9042 53224 3 978 9042 53228 1

Digibord bij leerjaar 1 vmbo bkgt Digibord bij leerjaar 2 vmbo bkgt

978 9006 48187 7 978 9006 48194 5

Jodendom 3/4 vmbo Christendom 3/4 vmbo Islam 3/4 vmbo Hindoe誰sme/Boeddhisme 3/4 vmbo

978 9042 53928 0 978 9042 53929 7 978 9042 53930 3 978 9042 53931 0

Wereldgodsdiensten 3/4 vmbo Over samen leven 3/4 vmbo

978 9042 53232 8 978 9042 53233 5

over Jodendom, Christendom, Islam themadeel ethiek

Van horen zeggen (havo/vwo) Leerwerkboek 1 hv Leerwerkboek 2 hv

978 9042 53932 7 978 9042 48934 1

Digibord bij leerjaar 1 hv Digibord bij leerjaar 2 hv

978 9006 48185 3 978 9006 48186 0

Jodendom 3/4 hv Christendom 3/4 hv Islam 3/4 hv Hindoe誰sme/Boeddhisme 3/4 hv

978 9042 52419 4 978 9042 52427 9 978 9042 52431 6 978 9042 52423 1

Over normaal gesproken 4/5 hv 978 9042 53936 5 themadeel ethiek Over wondere feiten 4/5 hv 978 9006 48475 5 themadeel geloof en wetenschap, nieuwe tweede editie 978 9006 48165 5 Digibord bij Over wondere feiten in bewerking Digibord bij Jodendom

18


Titel- en bestelgegevens Perspectief

Nieuwe derde editie

Leerboek 1 vmbo Leergids 1 vmbo Leerboek 2 vmbo Leergids 2 vmbo Leer-opdrachtenboek 3/4 vmbo

978 9006 48480 9 978 9006 48481 6 978 9006 48483 0 verschijnt voorjaar 2013 978 9006 48480 9 verschijnt voorjaar 2013 978 9006 48486 1

Leer-opdrachtenboek 1 thv Leer-opdrachtenboek 2 thv Leer-opdrachtenboek 3 hv Leer-opdrachtenboek 4/5/6 hv

978 9006 48488 5 978 9006 48489 2 verschijnt voorjaar 2013 978 9006 48490 8 verschijnt voorjaar 2014 978 9006 48492 2 verschijnt 2015

Digibord bij leerjaar 1 vmhv Digibord bij leerjaar 2 vmhv Digibord bij leerjaar 3/4 vmhv Digibord bij leerjaar 4/5/6 hv

978 9006 48494 6 978 9006 48495 3 verschijnt 2013 978 9006 48496 0 verschijnt 2014 978 9006 48497 7 verschijnt 2015

Labyrint

Derde editie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

978 9042 54220 4 978 9042 54221 1 978 9042 54222 8 978 9042 54223 5 978 9042 54224 2 978 9042 54225 9 978 9042 54226 6 978 9042 54227 3 978 9042 54228 0 978 9042 54229 7 978 9042 54230 3 978 9042 54234 1 978 9042 54232 7 978 9042 54233 4 978 9042 54231 0

Wegwijs in het labyrint Een plek onder de zon Samen leven Feesten en rituelen Tussen ontstaan en toekomst Mensen die deugen Verhalen verbinden Goed en kwaad Jezelf zijn Vriendschap en liefde Mens en natuur Toekomst Vrijheid en tolerantie Omgaan met de dood Reizen naar het onbekende

Leren filosoferen Leren filosoferen 4/5/6 hv

978 9006 48060 3

www.rijkaanrichting.nl Alle recente uitgaven zijn ook verkrijgbaar in een versie voor uw tablet. Kijk voor actuele prijzen op www.thiememeulenhoff.nl/voortgezet-onderwijs. Neem voor vragen contact op met onze Klantenservice via vo@thiememeulenhoff.nl of telefonisch via 088 800 20 15.

19


www.rijkaanrichting.nl

ThiemeMeulenhoff Postbus 400 3800 AK Amersfoort 088 800 20 15 vo@thiememeulenhoff.nl www.thiememeulenhoff.nl 978 1111 260 743 / 11333

Rijk aan richting brochure  
Rijk aan richting brochure  

De brochure Rijk aan richting biedt alle lesmethodes van ThiemeMeulenhoff voor uw lessen godsdienst en levensbeschouwing. Van horen zeggen,...