Page 1

Natuur en Techniek Groep 3 t/m 8

NatuNiek is doen!


NatuNiek is doen! Hoe kunt u uw leerlingen op een uitdagende manier bewust laten worden van de natuur om hen heen en de verschillende (technische) verschijnselen die ze tegenkomen? Laat ze voelen, doen, kijken en luisteren! Maak kennis met de best gewaardeerde methode natuur en techniek: NatuNiek.

De materialen voor de proefjes en projecten vindt u gewoon in het keukenkastje: zo kost een spectaculaire les natuur en techniek u nauwelijks voorbereidingstijd. En als u wilt, laat u de proefjes gewoon met schone vingers via het digibord zien.

Inhoud Eerst proefjes doen, dan leren Onderzoeken, ontwerpen, maken en presenteren Natuur en techniek op alle taalniveau’s

De methode natuur en techniek NatuNiek heeft een uniek uitgangspunt: doen! Leerlingen starten met eenvoudige, laagdrempelige en vooral ontzettend leuke proefjes. Later wordt hieraan de theoretische kennis opgehangen. Zo blijft de lesstof beter hangen.

4 6 8

Zo organiseert en differentieert u 10 Via digibord, computer én tablets 12 Materialen 14 Ervaringen van collega’s 15 Extra oefenen bij natuur en techniek 16 Op en top up-to-date 18

NatuNiek is doen! ✿ Eerst proefjes doen, dan leren: leuk, motiverend en beklijvend ✿ Leerlingen onderzoeken, ontwerpen, maken en presenteren ✿ Begrijpelijk voor iedere leerling dankzij specifiek taalbeleid

Uit onderzoek van CITO blijkt dat ruim 90% van de NatuNiek-gebruikers zeer tevreden is over deze methode. Dit maakt NatuNiek de best gewaardeerde natuurkundemethode van het basisonderwijs. 2

3


Op en top natuur en techniek

Eerst proefjes doen, dan leren NatuNiek is uniek door het uitgangspunt: doen! Leerlingen gaan zelf actief op onderzoek uit. Van de 8 lessen gaan leerlingen 5 lessen echt zelf aan de slag. Ze kijken, doen, voelen... en staan stil bij al die dingen die soms zo vanzelfsprekend lijken. Want hoe werkt de versnelling van je fiets eigenlijk? En wat gebeurt er in je lichaam als je hebt gegeten? NatuNiek prikkelt en activeert; de methode daagt uw leerlingen uit om op onderzoek te gaan in hun eigen, directe omgeving. Ze ervaren eerst hoe iets werkt en leren daarna de theorie.

Unieke combinatie: thema’s en projecten De combinatie van thema’s en projecten maakt NatuNiek uniek. Bij de thema’s maken leerlingen eerst op een aansprekende manier kennis met begrippen en processen uit de natuur of de techniek. Tijdens de projecten brengen ze deze inzichten vervolgens zélf in de praktijk. NatuNiek is een uitdagende doe-methode waardoor leerlingen onderzoeken, ontwerpen, werkstukken maken en projecten presenteren. Voor de leerlingen is deze actieve aanpak spannend en stimulerend. De lesstof blijft bovendien door deze activerende didactiek veel beter hangen.

Tip Heeft u weinig tijd of middelen om leerlingen zelf proefjes te laten doen? In de digibordsoftware worden de proefjes uit de methode voorgedaan! Bekijk het zelf en vraag een gratis proeflicentie aan via www.natuniek.nl.

4

5


Actief aan de slag

Onderzoeken, ontwerpen, maken en presenteren Project 1

Les 6, 7 en 8

Project 2

i irdefjior`mk` @`iid`pr`rjj

Les 6, 7 en 8

1

1

EBBEN ONTWORPENH

ITHUIS :OUEENARCHITECTD

? Wat ga je doen N š ONDERZOEKE š ONTWERPEN š MAKEN N š PRESENTERE

2

E !LSJEEENN TBELANGRIJKOMT DE ONTWERPEN ISHE NENENEISENVAN EN WETENWATDEPLAN ATVOORSOOR THUIZ VELDEN GEMEENTEZIJN7 -OETENERSPORT AK MOGENERKOMEN M6A NKELCENTRU KOMENOFEENWI HUIZEN TECTEN ARCHI ENDE MOGENVERSCHILL TWERPEN ENGEBOUWENON

Architecten

Tip !

t lk soor wilt goed we wijk Bedenk je in de woon huizen uwen. gaan bo

Ng\k`idi-+0+

HUISVANDETOEKOM

(OEZIETJOUW

Kwismeester

6

2

%NISDITJOU

WDROOMKAM

ER

! Nu aan de slag

Verkopen

T IZENNOGVERKOCH ND $ANMOETENDEHU ANEENPLAT TEGRO WORDEN*ULLIEGA HUIS ANZICHTVANEEN EENZIJ ENVOORA TALLEMAALINDE TEKENEN$ITKOM ATJE ENKEROOKAAND OEVEEL VERKOOPFOLDER$ MOETTREKKEN(  TEKSTKOPERSAAN NKOSTEN DENKJE GAANJULLIEHUIZE

BUREAU TEENARCHITECTEN ESEEN *ULLIEKLASVORM NJULLIEINGROEPJ IJK )NDITPROJECTGAA NNIEUWEWOONW MAQUETTEVANEE PLATTEGRONDVAN JEEEN STGA MAKEN%ER NAGAJE IJKTEKENEN$AAR UWEW EN DENIE RPEN$EGEBOUW EELD GEBOUWENONTWE LEINVANBIJVOORB DE MAAKJEINHETK /OK OKKEN EGOBL AAKJE HOUT KARTONOFL ENENPLANTENM STRATENENDEBOM INHETKLEINNA

HETJAAR JOUW 3TELJEVOORHETIS WOONJE7AARIS EEN )NWATVOORHUIS D(EBBENJULLIE HUISVANGEBOUW KEN HUISNOGEENKEU E TUIN(EEF THET OKTWORDT%NHO TGEKO INECH IJKMET WAAR STAATHETEIGENL DOUCHEJEJE(OE THUISIN COMPUTERSINDA

? Wat ga je doen N š ONDERZOEKE š ONTWERPEN š MAKEN N š PRESENTERE

? Vlieg je mee

BLZ

7ERKSCHRIFT

PROJEC

+WISMEESTER

 TEN BLZEN

Tip !

ar je goed nastaat t eens t Kijk eers apkamer. Wa mer? eigen slaemaal in je ka er nu all

NWEMETDE ENKEN )NDITPROJECTGAA R*EGAATBED TIJDMACHINENAA )N NDATJAARUITZIET HOEEENHUISERI ATUURLIJKOOKEEN DATHUISHEBJIJN RGAJE KAME SLAAP ERIN SLAAPKAMER$IE ETENNOGNIETWAT JMAG ONTWERPEN7EW OGELIJKIS-AARJI ALLEMAALM HETVERZINNEN

GEEF TEGROND(IERIN OET *EMAAKTEENPLAT TERINJEKAMERM JEPRECIESAANWA AR JEKAMERIS WA STAAN HOEGROOT ZITTENENGA OETEN TENM STOPCONTAC OK TUURLIJKHEBJEO ZOMAARDOOR.A AR KAMERSTAAN MA NING COMPUTERSINJE AL-ETDEZETEKE WAAR VOORALLEMA PENOM EBOUWPLAATSLO KUNJEZONAARD ATENKOMEN  JEDROOMUITTEL BLZ

7ERKSCHRIFT

PROJECTEN BL

+WISMEESTER

ZEN

P rojectlessen 75

Project 1 Les 6, 7 en 8

74

Unieke kwismeester Herhaling is de kracht van de boodschap. Doe het met een quiz en herhaling wordt hartstikke leuk! Vanaf groep 5 oefenen leerlingen aan het eind van iedere les de leerstof met de kwismeester. EĂŠn leerling stelt vragen, de ander geeft antwoord. Deze opzet bevordert samenwerkend leren en zorgt dat de leerstof beter wordt opgenomen en onthouden.

STERUIT

2050

UWHUISERUIT NZICHTVANJO (OEZIETHETVOORAA

plan Bestemmings ILT IEUWEWOONWIJKW

heen hniek om je Thema 4 • Tec

In NatuNiek leren leerlingen onderzoeken, ontwerpen, presenteren en samenwerken. Bij de techniekthema’s ontwerpen en maken de leerlingen zelf een werkstuk. Ze leren bij dit proces vooruitdenken en problemen oplossen. Niet alleen het eindproduct of het resultaat telt, maar juist ook de ontdekkende weg ernaar toe. De leerlingen presenteren elkaar hun werkstukken en leggen uit hoe ze tot het ontwerp en de oplossingen zijn gekomen. Zij oefenen hiermee tegelijkertijd hun presentatievaardigheden.

Ejprnpk`m]``n o

Project 2 Les 6, 7 en 8

Projecten De kwismeester geeft ook uitleg over vaardigheden die leerlingen bij de projecten kunnen gebruiken. Tijdens het zelfstandig werken aan de projecten, hebben leerlingen hier houvast aan. Zo lezen ze bijvoorbeeld hoe ze een maquette maken, een interview houden of zelf een tentoonstelling kunnen inrichten. Hierdoor kunnen de leerlingen heel zelfstandig aan het werk.

1 %ENWA NDELENDETAK VERSTOPPERTJESPELE ISKAMPIOEN N

Wat ga je doe n? š ONDERZOEKEN š ONTWERPE N š MAKEN š PRESENTEREN

Tip! Ga eerst naar de kwismeester.

2 %ENM OLISKAMPIOE NGANGENGRAVEN

Daar ben ik goed in $IERENZIJNGO Maak een supe EDINDEDINGE rbeest N DIEZIJMOETEN *EGAATZELFEE DOEN%ENROOF NDIERONTWERP DIER HEEF TSCHERPE EN *EBEDENKTWA OGENOMZIJN ARHETDIERGOE PROOI TEKUNNENZIEN DIN ISENWAARHET %ENMOLHEEF WOONT T GROTEPOTENOM *EONDERZOEKT GANGENTEGR WATJESUPERB AVEN GOED 7ATDENKJEDA EEST MOETKUNNEN TEENPROOIDIER %NJEBEDENKT MOETKUNNEN WAT HIJDAARVOORN OMZICHZELFTE ODIGHEEF T BESCHERMEN% *EKNUTSELTJE NWATMOET DIER%NNATUU EENDIERDATO RLIJK GEEFJEHEME NDERWATERLE ENNAAM EFT ALLEMAALKUNN "ENJEKLAAR EN $ANLAATJEJO UW SUPERBEESTAA NDEHELEKLAS ZIEN 7ERKSCHRIFT

PROJECTEN BL

1 !LSEEN PLANTTEVEELMOET MISSEN GAAT HIJDOOD

Wat ga je doe n? š ONDERZOEKEN š ONTWERPEN š MAKEN š PRESENTEREN

Tip!

BLZ

+WISMEESTER

56

Kg\io`ikg\b`i

ZEN

Ga eerst naar de kwismeester.

2 +ANJO UWPLANTGROEIENZ ONDER

ZONLICHT

Eerlijk onderzo eken 0LANTENHEBBE NLICHT WATER EN VOEDSELNODIG OMTEGROEIEN  -AARWATGEB EURTERALSZE NIETALLESKRIJG ENWATZENOD IG HEBBEN$ATGA JIJONDERZOEK EN Schrijf het op *EGAATEENEE RLIJKONDERZOE K BEDENKEN"IJ EENEERLIJK ONDERZOEKVER ANDERJESTEED S MAARmmNDING *EZETDEPLAN T BIJVOORBEELDI NHETDONKER MAAR GEEF THEMWEL GENOEGWATER EN VOEDSEL%mNP LANTKRIJGTWE LALLES WATHIJNODIG HEEF T$ATISD E CONTROLE PLAN T

Muurkrant %ENECHTEON DERZOEKERHOU DT GOEDBIJWATER GEBEURT$ATD OE JIJDUSOOK*ES PREEKTAFHOE VAAK JEJEPLANTENC ONTROLEER T*E KUNT OOKFOTO´SMA KENVANHOE DE PLANTJESGROEIE N!LSJEONDER ZOEK KLAARIS PRESEN TEERJEHETOP EEN MUURKRANTIN DEKLAS 7ERKSCHRIFT

BLZ

+WISMEESTER

PROJECTEN BL

ZEN

57

7


Systematisch aandacht voor taal

Natuur en techniek op alle taalniv eaus Taal vormt voor sommige leerlingen een drempel bij natuur- en technieklessen. Daarom besteedt NatuNiek systematisch aandacht aan het leren van begrippen, schooltaalwoorden en lezen. Schooltaalwoorden Wat is een ‘conclusie’, ‘argument’ of ‘tabel’? Schooltaalwoorden vormen voor leerlingen geen struikelblok bij het volgen van de les, omdat NatuNiek hier aandacht aan besteedt. In NatuNiek staan zo min mogelijk moeilijke woorden. Af en toe wordt er bewust een moeilijk woord gebruikt met een duidelijke uitleg, om kinderen woorden bij te laten leren.

8

Begrippen toegelicht NatuNiek staat uitgebreid stil bij specifieke begrippen als ‘elektriciteit’, ‘wervelkolom’ en ‘versnellingen’. Deze begrippen staan herkenbaar in begrippenkaders in het leerlingenboek. Bovendien vindt u in de handleiding heldere Wat ga je leren? aanwijzingen hoe u deze woorden Wat voor een fiets heb jij? Een racefiets of kunt bespreken. Daarnaast een gewone fiets? En hoe werkt jouw fiets geeft de oefensoftware en de eigenlijk? Je onderzoekt het in deze les! digibordsoftware een uitgebreide toelichting bij de begrippen, onder Begrippen meer aan de hand van animaties. Ω de ketting Ω het kettingwiel Luisteren en lezen Ω de versnelling NatuNiek is een natuur en techniekmethode voor alle Voorbeeld begrippenkader kinderen. Leerlingen die niet zo goed kunnen lezen, kunnen ook met deze methode aan de slag. De teksten in het leerlingenboek houden rekening met de leesniveaus en CLIB-normen. Alle teksten zijn bovendien mee te lezen en te beluisteren in de oefensoftware.

9


Zo organiseert en differentieert u NatuNiek biedt een doorgaande lijn van groep 3 tot en met 8 en is uitstekend te gebruiken in combinatiegroepen. De methode is concentrisch opgebouwd rond 4 natuur- en 4 techniekthema’s. Per leerjaar biedt NatuNiek 2 natuur- en 2 techniekthema’s aan. Na twee jaar worden deze thema’s herhaald en uitgediept. Zo komen alle natuur- en techniekthema’s drie keer aan bod.

Thema

Groep

Thematitel

Inhoud

1 2

3, 5 en 7

Natuur: Leven

Leven van mensen, planten en dieren

3, 5 en 7

Techniek: Omgeving

Natuurkunde en techniek

3

3, 5 en 7

Natuur: Zintuigen

Zintuigen bij mensen en dieren

4

3, 5 en 7

Techniek: Techniek om je heen

Techniek in constructies

5

4, 6 en 8

Natuur: Gezondheid

Verzorging van je lichaam

6

4, 6 en 8

Techniek: Beweging

Hefbomen, tandwielen en machines

7

4, 6 en 8

Natuur: Planten en dieren

Waar en hoe leven planten en dieren

8

4, 6 en 8

Techniek: Techniek helpt jou

Techniek als hulpmiddel in jouw leven

Aantal lessen Groep 3 4 thema’s van ieder 3 lessen

Groep 4 4 thema’s van ieder 6 lessen

Groep 5 tot en met 8 4 thema’s van ieder 8 lessen

Totaal: 12 lessen

Totaal: 24 lessen

Totaal: 32 lessen

van 50 minuten

van 50 minuten

van 50 minuten

Afwisseling in werkvormen NatuNiek biedt afwisselend kijk-, werk-, toets- en projectlessen in groep 5 tot en met 8. Bij ieder thema maken leerlingen zelfstandig een toets. Zo blijven leerlingen bij de les en heeft u alle ruimte om individuele hulp te bieden. Vanaf groep 5 is er veel aandacht voor het zelfstandig uitvoeren van projecten, zoals beschreven is in de kerndoelen voor natuur en techniek. Differentiatie Met NatuNiek kunt u differentiëren naar tempo (extra materiaal) en naar niveau (voor de betere en zwakkere leerling). Tempo De -opdrachten aan het einde van elke les

Niveau Woordenschatblad als Pre-teaching

Creatieve opdrachten

Software: alle teksten worden voorgelezen

Een extra project per thema

Animaties van begrippen op software

‘De professor’ in de software

Opdrachten maken in de software; direct feedback

Actueel lesmateriaal online

Webopdrachten op www.natuniek.nl

*

Actueel lesmateriaal online

10

11


Altijd actueel en beschikbaar voor alle typen media van nu

Via digibiord, computer én tablets Met NatuNiek duiken leerlingen de echte én de virtuele natuur in: NatuNiek ontwikkelt zich continu verder om alle mogelijkheden van het digibord en de computer te benutten. Met bijvoorbeeld iedere week nieuw en actueel lesmateriaal met filmpjes. En: NatuNiek is nú al beschikbaar op tablets! NIEUW: NatuNiek op een tablet NatuNiek is klaar voor het gebruik van tablets in het basisonderwijs en introduceert NatuNiek op de tablet in de Schooltas app. Met deze app heeft u alles van NatuNiek binnen handbereik op uw tablet: het leerlingenboek, werkschrift, antwoordenboek, kwismeester en toetsboek voor leerlingen en voor leerkrachten de handeiding en de groepsmap. Vraag op ww.natuniek.nl gratis uw bundelcode aan voor NatuNiek op de tablet. Oefensoftware: online werken met de computer Met de oefensoftware gaan leerlingen in groep 5 tot en met 8 zelfstandig en actief aan de slag met de elementen lees en luister, begrippen, opdrachten en test jezelf uit het leerlingenboek. Zo horen, zien en beleven leerlingen natuur en techniek en krijgen ze automatisch feedback.

12

Meer zien van de software? www.natuniek.nl/software

NatuNiek op uw digibord De leerlingenboeken, werkschriften én de toetsen van NatuNiek zijn digitaal beschikbaar voor alle groepen. Via het digibord kunt u een hoofdstuk en les snel en intuïtief vinden, in- en uitzoomen op pagina’s, proefjes laten zien en begrippen met animaties uitleggen. Zo benut u de toegevoegde waarde van uw digibord optimaal. De animaties maken gelijk duidelijk over welke begrippen u het heeft.

Digibord Kijkles

NIEUW: actuele opdrachten bij NatuNiek Nieuw bij NatuNiek: Verderkijker. Een kwalitatief hoogwaardige selectie online opdrachten. Deze extra opdrachten zijn ontwikkeld in samenwerking met vooraanstaande musea als NEMO, het Tropenmuseum, het Rijksmuseum van Oudheden en Naturalis. Ze sluiten aan op de leeftijd en belevingswereld van uw leerlingen, hun directe omgeving én de actualiteit. U kiest uit dit wekelijks aangevulde aanbod de opdrachten die qua inhoud en werkvorm het beste passen bij uw leerlingen en uw lessen. Zo kijken uw leerlingen snel en eenvoudig nog verder in het vak natuur en techniek!

Verderkijker

13


Materialen

Ervaringen van collega’s

Basispakket

Software van NatuNiek

Leerling

Leerkracht

Leerling

Leerkracht

Groep 3

Werkschrift Website

Handleiding Website

NatuNiek op tablet

Digibordsoftware

Groep 4

Leerlingenboek Werkschrift Website

Handleiding Website

NatuNiek op tablet

Digibordsoftware

Leerlingenboek Werkschrift Antwoordenboek Website Kwismeester

Handleiding Groepsmap Website

Groep 5 t/m 8

Oefensoftware (incl. proefjes) NatuNiek op tablet

Is NatuNiek écht zo goed als wij beweren? Lees, bekijk en beluister de ervaringen van leerkrachten die werken met NatuNiek. En neem contact op met een referentieschool: de leerkrachten delen graag hun ervaringen met NatuNiek met u en geven eerlijk antwoord op uw vragen over deze methode. Kijk op www.natuniek.nl voor meer informatie.

Digibordsoftware

Het basispakket van NatuNiek kunt u uitbreiden met aanvullende materialen om uw lessen natuur en techniek nóg interactiever en interessanter te maken via uw digibord, tablet en op de computer met de oefensoftware.

“NatuNiek is voor ons de meest geschikte methode. Onze leerkrachten kunnen er goed mee overweg en de methode sluit goed aan op De blauwe planeet en Speurtocht, die we al eerder gebruikten.” dhr. J. Kitzen, BS De Springplank, Geleen

“De ontwikkelaars zijn erin geslaagd natuur en techniek te verenigen in een tot de verbeelding sprekende methode.” Anke van Rijsewijk, RK BS De Alm

Gewoon doen: bekijk NatuNiek

14

Als u écht wilt weten wat NatuNiek doet, moet u deze methode met eigen ogen zien en proberen in uw les. Vraag hiervoor vrijblijvend een gratis zichtzending aan met de aangehechte antwoordkaart, dan ontvangt u lesmateriaal waarmee u een juiste indruk van de methode krijgt. U kunt ook online een zichtzending en een proeflicentie voor alle software aanvragen via www.natuniek.nl.

CITO-onderzoek: Leerkrachten meest tevreden over de methode NatuNiek! Uit recent onderzoek van CITO blijkt dat meer dan 90% van de NatuNiek gebruikers zeer tevreden is over de methode NatuNiek. Hiermee scoort NatuNiek het beste van alle onderzochte natuurkundemethodes van het basisonderwijs.

15


Extra oefenen bij natuur en techniek Oefenen, verrijken en remediĂŤren: extra materiaal voor natuur en techniek Voor het vak natuur en techniek kunt u extra oefenmateriaal inzetten in uw klas, waarmee leerlingen zelfstandig aan de slag kunnen. Methode-onafhankelijk, met een variatie in werkvormen en leuk voor iedere leerling die een extra uitdaging kan gebruiken, thuis of op school! Zo kunt u goed inspelen op elke specifieke leerbehoefte.

Topklassers Wetenschap Uitdagend materiaal voor meer- en hoogbegaafde kinderen op het terrein van wetenschap. Spannend en interessant door een rijk aanbod van onderwerpen zoals biologie, natuurkunde, scheikunde en natuurverschijnselen, maar ook de digitale wereld en de dierenwereld. Het materiaal bestaat uit een werkschrift en antwoordenboek (los verkrijgbaar) voor groep 5 tot en met 8.

Denkwerk, omgaan met milieu Denkwerk zet kinderen aan tot het verwerven en verwerken van informatie. Aan de hand van opdrachten die met het milieu te maken hebben leren ze logisch denken, ordenen, vergelijken en met informatie omgaan.

Op www.zelfstandig-werken.nl vindt u een compleet overzicht van alle extra materialen en kunt u deze direct bestellen. 16

17


ThiemeMeulenhoff zaakvakken

Op en top up-to-date

ThiemeMeulenhoff gaat continu door met het actualiseren van de methode, ook nadat deze door een school is aangeschaft. Wie had vijf jaar geleden vermoed dat in nagenoeg ieder lokaal een digibord hangt? Dat kinderen het volstrekt normaal vinden om met hun vingers over een beeldscherm te vegen en eenvoudig werken met een tablet? Wij zijn trots dat we als eerste uitgeverij ons materiaal hebben klaargezet en doorontwikkeld voor het digibord en dat u al ons materiaal nu ook op tablets kunt gebruiken.

Onze drie verschillende methodes voor drie zaakvakken groeien met u mee, door continu aan te sluiten:  bij de laatste onderwijskundige trends en ontwikkelingen;  bij de laatste technologische trends en ontwikkelingen. Maak daarom ook eens kennis met Speurtocht en De blauwe planeet. Twee vakspecifieke methodes waarmee u op en top geschiedenis en aardrijkskunde geeft. Altijd op een activerende manier, direct uit de omgeving van de leerling en in de vertrouwde structuur die uw leerlingen herkennen en ú veel tijd bespaart in uw voorbereiding.

Maar we houden de methoden niet alleen op technisch gebied actueel; ook inhoudelijk spelen we continu in op uw behoeftes. Zo hebben we onze aardrijkskundemethode De blauwe planeet aangepast naar aanleiding van de aangepaste Cito-eisen voor topografie en zijn we gestart met lesbrieven toen onze gebruikers vroegen om actueel materiaal. Hebben we Wetenschap geïntegreerd bij natuur en techniek in NatuNiek en is de Canon van de Nederlandse geschiedenis verwerkt in onze geschiedenismethode Speurtocht. Kortom: wij groeien met u mee, en u blijft altijd up-to-date.

18

19


NatuNiek is doen!

www.natuniek.nl

De best gewaardeerde methode natuur en techniek van Nederland

Eerst proefjes doen, dan leren: leuk, motiverend en beklijvend

Leerlingen onderzoeken, ontwerpen, maken en presenteren

Begrijpelijk voor iedere leerling dankzij specifiek taalbeleid

Altijd actueel en beschikbaar op media van nu.

ThiemeMeulenhoff Postbus 400 3800 AK Amersfoort 088 800 20 17 po@thiememeulenhoff.nl www.thiememeulenhoff.nl 978 1111 265 618 / 9807

   

NatuNiek, natuur en techniek  

NatuNiek is dé lesmethode voor natuur, techniek en wetenschap waarmee kinderen leren door te doen. Niet voor niets de best gewaarde methode...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you