9789006332247 Libre Service 4 vwo deel A

Page 1

LIBRE SERVICE

TEXTES & ACTIVITÉS

4 VWO | A

Naam:

Klas:

Auteurs

u Louise Bakker

u Françoise Lomier

u Els Mulder-van Franeker

u Bert Nap

u Patrick Schuitema

u Jeanine van der Velde

u Judith Visser (examentraining)

Eindredactie

u Emily Palmer, Taalzeker Utrecht

Beste leerling,

Dit boek van Libre Service kun je samen met de digitale leeromgeving gebruiken in de les. Dit boek is van jou persoonlijk, dus je mag er aantekeningen in maken. Na dit schooljaar mag je het boek houden. Dat is makkelijk als je volgend jaar iets wilt opzoeken, of iets moet leren voor een toets.

Wij wensen je veel succes en plezier met het vak Frans.

Team Libre Service

ACTIVITÉS
TEXTES &
VWO 4 A
4ème édition | Frans voor de tweede fase

METHODEOVERZICHT LIBRE SERVICE

Manuel een naslagwerk met strategieën, een grammaticaoverzicht en werkwoorden

Littérature een tekstwerkboek en digibordapplicatie met audio en visuele verrijking

Digitaal leerplatform eDition

Alle boeken worden geleverd met een totaallicentie die bestaat uit de theorie en alle opdrachten voorzien van uitgebreide feedback.

Docenttotaallicentie

Toegang tot alle docentmaterialen zoals: docentenhandleiding, antwoorden, lesplanner, audio, video, panorama's en toetsen. Daarnaast toegang tot eDition: het digitale leerlingmateriaal en leerlingvolgsysteem voor docenten.

Het is mogelijk volledig digitaal te werken of te werken met het boek in combinatie met digitaal materiaal.

COLOFON

Over ThiemeMeulenhoff

ThiemeMeulenhoff ontwikkelt zich van educatieve uitgeverij tot een learning design company. We brengen content, leerontwerp en technologie samen. Met onze groeiende expertise, ervaring en leeroplossingen zijn we een partner voor scholen bij het vernieuwen en verbeteren van onderwijs. Zo kunnen we samen beter recht doen aan de verschillen tussen lerenden en scholen en ervoor zorgen dat leren steeds persoonlijker, effectiever en efficiënter wordt.

Samen leren vernieuwen.

www.thiememeulenhoff.nl

ISBN 978 90 06 33224 7

Zesde druk, eerste oplage 2023

© ThiemeMeulenhoff, Amersfoort, 2016

Deze uitgave is volledig CO2-neutraal geproduceerd. Het voor deze uitgave gebruikte papier is voorzien van het FSC® -keurmerk. Dit betekent dat de bosbouw op een verantwoorde wijze heeft plaatsgevonden.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1912 j° het Besluit van 23 augustus 1985, Stbl. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie (PRO), Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp (www.stichting-pro.nl).

Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet) dient men zich tot de uitgever te wenden. Voor meer informatie over het gebruik van muziek, film en het maken van kopieën in het onderwijs zie www.auteursrechtenonderwijs.nl.

De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden.

2 LIBRE SERVICE • METHODEOVERZICHT / COLOFON
havo vwo
één 4 havo 5 havo 4 vwo 5 vwo 6 vwo
Textes & Activités deel A en B een tekst- en werkboek in
4/5 havo – 4/5/6 vwo 4/5 havo – 4/5/6 vwo
4/5 havo 4/5/6 vwo
4/5 havo 4/5/6 vwo

WERKEN MET LIBRE SERVICE

Als je in Frankrijk bij een benzinestation, wegrestaurant of supermarkt libre service ziet staan, weet je dat het om ‘zelfbediening’ gaat. Je moet zélf aan de slag, je maakt keuzes, je gaat op je eigen manier te werk. Libre Service biedt je veel mogelijkheden om tot het beste resultaat te komen!

Je gebruikt het boek Textes & Activités als je gaat werken aan de vaardigheden, het vocabulaire en de grammatica. Het boek voor 4 vwo bestaat uit twee delen: A en B. Ieder deel heeft drie unités (hoofdstukken). De teksten en opdrachten staan bij elkaar in één boek. Heel handig én handzaam omdat het niet te dik is en je er direct in kunt werken.

Daarnaast maak je gebruik van een Manuel. In dit praktische handboek vind je:

A Stratégies

B Grammaire: uitleg van alle grammatica

C Verbes irréguliers: werkwoordenschema's

u LIRE

De leestekst sluit aan bij het thema van de unité. Bij de tekst beantwoord je verschillende soorten vragen. Een paar vragen zijn altijd in de stijl van het eindexamen, zodat je daar alvast aan gewend raakt. De vragen die in het Nederlands zijn gesteld, beantwoord je in het Nederlands. De Franse vragen beantwoord je in het Frans.

u GRAMMAIRE

In iedere unité komen drie verschillende grammaticaonderwerpen aan bod. Deze grammatica heb je nodig voor de berichten die je bij Écrire schrijft en voor de gesprekken die je voert bij Parler. De oefeningen bij Grammaire lopen steeds in moeilijkheid op, van herhaling en geleide toepassing naar een vrijere opdracht. Ook leer je goed met de opzoekgrammatica te werken. Zo hoeft grammatica niet moeilijk te zijn!

u ÉCRIRE

repartir → partir reprendre → prendre résoudre

retenir → tenir

venir

TEXTES & ACTIVITÉS

Bij het leren van een taal vormen de vaardigheden de basis. In iedere unité komen ze daarom aan bod. Zo kun je het vocabulaire dat je leert en de grammatica waarmee je oefent, in de praktijk brengen. Daarnaast leer je in elke unité iets over de Franse cultuur en ook is er drie keer aandacht voor het oefenen van grammatica. De zes unités zijn als volgt opgebouwd:

u CIVILISATION

Iedere unité begint met een informatieve tekst over Frankrijk of over de verschillen tussen Nederland en Frankrijk om zo het thema te introduceren.

u REGARDER

apercevoir apparaître → connaître appartenir → tenir apprendre → prendre s’asseoir 3 atteindre → se plaindre avoir 4 battre 5 se battre → battre boire 6 combattre → battre commettre → mettre comprendre → prendre conclure 7 conduire 8 se conduire → conduire connaître 9 construire → conduire contenir → tenir convaincre → vaincre convenir → venir courir 10 couvrir 11 craindre → se plaindre croire 12 cueillir 13 cuire → conduire découvrir → couvrir décrire → écrire détruire → conduire devenir → venir devoir 14 dire 15 disparaître → connaître dormir 16 écrire 17 s’endormir → dormir entreprendre → prendre entretenir → tenir envoyer 18

Bij kijkvaardigheid bekijk je net als in de onderbouw een vlog aan het begin van een unité. In de bovenbouw gaat de vlog over een groep jongeren die voor een schoolproject een podcastserie maken: Le Balado.

Bij schrijfvaardigheid krijg je bouwstenen in de vorm van vocabulaire en nuttige zinnen aangereikt zodat je een goede mail of korte brief kunt schrijven.

u ÉCOUTER

In dit onderdeel train je je luistervaardigheid om het Frans goed te verstaan en te begrijpen. In de oneven unités doe je dat door middel van diverse luisteropdrachten (die bestaan uit verschillende tekstsoorten en luisterdoelen) met een link naar het thema van de unité. In de even unités oefen je je luistervaardigheid door het beluisteren van podcasts die aansluiten op de vlogs uit het onderdeel Regarder.

u PARLER

De woorden en zinnen die je leert bij Parler pas je toe in praktijkgerichte oefeningen. Dat zorgt ervoor dat je prima in staat bent om gesprekken in het Frans te voeren.

3
WERKEN MET LIBRE SERVICE
80 VERBES
WERKWOORDEN: OVERZICHT EN SCHEMA’S Deze alfabetische lijst bevat alle werkwoorden die in dit Manuel worden behandeld.
pijltje betekent: ‘wordt vervoegd als’. abattre → battre accourir → courir accueillir → cueillir admettre → mettre aller 1 apercevoir 2 s’apercevoir →
36
22 ONREGELMATIGE revenir →
Het revoir → voir rire 37 rompre → interrompre satisfaire → faire savoir 38 secourir → courir sentir 39 servir 40 sortir 41 souffrir → couvrir soumettre → mettre sourire → rire soutenir → tenir suffire 42 suivre 43 surprendre → prendre se taire 44 tenir 45 vaincre 46 valoir 47 venir 48 vivre 49 voir 50 vouloir 51
éteindre → se plaindre être 19 faire 20 falloir 21 fuir 22 inscrire → écrire interdire → dire interrompre 23 intervenir → venir introduire → conduire lire 24 maintenir → tenir mentir 25 mettre 26 mourir 27 naître 28 obtenir → tenir offrir → couvrir ouvrir → couvrir paraître → connaître parcourir → courir partir 29 parvenir → venir peindre → se plaindre permettre → mettre plaindre → se plaindre se plaindre 30 plaire 31 pleuvoir 32 poursuivre → suivre pouvoir 33 prendre 34 prévenir → venir prévoir → voir produire → conduire promettre → mettre provenir → venir recevoir 35 reconnaître → connaître recueillir → cueillir redire → dire réduire → conduire refaire → faire rejoindre → se plaindre remettre → mettre renvoyer → envoyer
C VERBES IRRÉGULIERS

u EXAMEN

Aan het eind van iedere unité kun je oefenen met een eindexamentekst. Je start met teksten uit het havo-examen. De examentraining begint altijd met een opdracht met signaalwoorden; die zijn heel belangrijk om een tekst goed te begrijpen. Verder krijg je een aantal opstapvragen, die je helpen om de echte examenvragen goed te kunnen begrijpen.

u MISE EN ROUTE – VOCABULAIRE

Deze Mise en route biedt je woorden die je nodig hebt om iets te kunnen begrijpen, zeggen of schrijven. Als je goed naar de betekenis van de zinnen kijkt, kun je de juiste betekenis vaak al raden! Ook grammatica en uitspraak komen – afhankelijk van de vaardigheid – aan bod in de Mise en route.

u COMPRÉHENSION GLOBALE EN COMPRÉHENSION DÉTAILLÉE

Bij Regarder, Lire en Écouter (de receptieve vaardigheden) ga je eerst in grote lijnen aan de slag met de bron. Als je weet waar het fragment ongeveer over gaat, kun je de begripsvragen daarna beter maken.

u COMMENT ÉCRIRE / COMMENT DIRE EN RECONSTRUIRE

Bij schrijven en spreken zoek je in de bronnen praktische zinnen op en je oefent daarmee zodat je ze daarna zelf kunt toepassen in een bericht of gesprek.

u MISE EN PRATIQUE

u INSTRUCTIES

De instructies in Libre Service zijn zo veel mogelijk in het Frans, tenzij een instructie te lastig is in het Frans. Daarom zie je soms een combinatie van Frans en Nederlands. Achter in het boek staat een overzicht van de Franse instructies met de Nederlandse vertaling. Bij het onderdeel Grammaire zijn de instructies altijd in het Nederlands.

u OPBOUW VAN DE VAARDIGHEDEN

Bij iedere vaardigheid biedt Libre Service een indeling in grofweg drie stappen aan, de didactique en trois étapes :

1 Een inleidende opdracht bedoeld om je kennis te laten maken met het onderwerp en om woorden bij het thema te activeren.

2 De oefenfase waarin je bronnen leert begrijpen of bouwstenen verzamelt voor je schrijf- of spreekopdracht.

3 Tot slot een toepassing van wat je in de oefenfase hebt geleerd.

Je gaat dus stapsgewijs van makkelijk naar moeilijk, en dat werkt motiverend. Je zult merken dat deze drie stappen je helpen om Frans te leren spreken en schrijven!

u MISE EN ROUTE

Een vaardigheid begint met een kleine, speelse starter (m.u.v. Regarder). Je kijkt wat je al weet van een bepaald onderwerp of je herhaalt woorden rondom een thema die je al in de onderbouw hebt geleerd.

Aan het eind van een vaardigheid pas je toe wat je geleerd hebt. Bij Regarder, Lire en Écouter is dat een kleine toepassingsopdracht, bij Écrire en Parler is het de eindopdracht waarin je laat zien wat je geleerd hebt aan vocabulaire, grammatica en handige zinnen. Met daarbij natuurlijk je eigen creativiteit!

u MENU AU CHOIX

Aan het eind van elk onderdeel vind je een Menu au choix . Dit keuzemenu biedt extra opdrachten op drie niveaus:

het basisniveau waarop je extra kunt oefenen, bijvoorbeeld voor de toets,

en het niveau met een uitdagende opdracht. In het boek vind je een korte beschrijving van deze opdracht, die soms verder staat uitgelegd op de website.

Jij, of je docent, bepaalt welke opdracht je maakt!

u DELF JUNIOR

Het delf junior (Diplôme d’études en langue française) is de Franse taaltoets voor middelbare scholieren van 12 tot 17 jaar. Steeds meer scholen in Nederland doen met een aantal leerlingen mee aan deze taaltoets, georganiseerd door het Institut français.

4 video examenvraag spreken lezen schrijven audio manuel (Fr) / leren (Eng en Du) Iconen om differentiatieniveaus aan te geven tweetallen groepsopdracht woordenboek Online nakijken leertip 21st century skills Grammar formulier/kopieerblad downloaden fragment (frans) dialoog (frans) klassikaal extra opdracht kijken regarder B1 B2 A2 gesprek Entraînez-vous avec le vocabulaire. video examenvraag spreken lezen schrijven audio manuel (Fr) / leren (Eng en Du) Iconen om differentiatieniveaus aan te geven tweetallen groepsopdracht woordenboek Online nakijken leertip 21st century skills Grammar formulier/kopieerblad downloaden fragment (frans) dialoog (frans) klassikaal extra opdracht kijken regarder B1 B2 A2 gesprek Regardez d’autres films de la vidéothèque. video examenvraag spreken lezen schrijven audio manuel (Fr) leren (Eng en Du) Iconen om differentiatieniveaus aan te geven tweetallen groepsopdracht woordenboek Online nakijken leertip 21st century skills Grammar formulier/kopieerblad downloaden fragment (frans) dialoog (frans) klassikaal extra opdracht kijken regarder B1 B2 A2 gesprek Écrivez un message d’information à la gare.
video examenvraag spreken lezen schrijven audio manuel (Fr) / leren (Eng en Du) Iconen om differentiatieniveaus aan te geven tweetallen groepsopdracht woordenboek Online nakijken leertip 21st century skills Grammar formulier/kopieerblad downloaden fragment (frans) dialoog (frans) klassikaal extra opdracht kijken regarder B1 B2 A2 gesprek het herhalingsniveau, examenvraag spreken lezen schrijven audio manuel (Fr) / leren (Eng en Du) Iconen om differentiatieniveaus aan te geven tweetallen groepsopdracht woordenboek Online nakijken leertip 21st century skills Grammar formulier/kopieerblad downloaden fragment (frans) dialoog (frans) klassikaal extra opdracht kijken regarder B1 B2 A2 gesprek
examenvraag spreken lezen schrijven manuel (Fr) / leren (Eng en Du) Iconen om differentiatieniveaus aan te geven tweetallen groepsopdracht woordenboek Online nakijken leertip 21st century skills Grammar formulier/kopieerblad downloaden fragment (frans) dialoog (frans) klassikaal extra opdracht kijken regarder B1 B2 A2 gesprek
WERKEN MET LIBRE SERVICE

Iconen om differentiatieniveaus aan te geven

WERKEN

MET LIBRE SERVICE

gesprek

Als het je niet lukt om een QR-code te scannen vanwege een andere QR-code die dichtbij staat, dek de andere code dan af met je vinger.

Bij Libre Service hoort de digitale leeromgeving eDition: leren.libreservice-online.nl

u HET EUROPEES REFERENTIEKADER

fragment

dialoog

Lezen B1 B2

Schrijven A2+ B1

Luisteren B1 B2

Spreken / Gesprekken voeren B1 B1+

• alle opdrachten uit het boek in digitale vorm;

• uitgebreide beoordelingsmogelijkheden met rubrics bij de Mise en pratique van Écrire en Parler;

• alle opdrachten uit het Menu au choix;

• alle bronnen: audio, video, leesteksten;

• alle theorie: het grammaticaoverzicht, en bij verschillende grammaticaonderdelen vind je ook uitleg in de vorm van een korte animatie.

u VERBUGA

Wil je werkwoorden leren? Dankzij een samenwerking met Verbuga oefen je op leren.libreserviceonline.nl de werkwoorden uit de unités Door de werkwoorden steeds op een andere manier te oefenen, leer je ze nóg beter!

u LEERDOELEN

manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

nakijken

u QR-CODE

nakijken

Het erk is voor elk niveau opgebouwd uit verschillende leerdoelen per vaardigheid. Deze leerdoelen vind je in Libre Service terug aan het begin van iedere vaardigheid. Zo weet je precies waar je naar toewerkt bij het maken van de opdrachten.

manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

tweetallen

De audio- en videofragmenten zijn direct toegankelijk via de QR-codes in het boek. Ook vind je de fragmenten in de digitale leeromgeving eDition.

PICTOGRAMMEN

century skills audio

manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

In eDition vind je Verbuga en handige links ernaartoe in de bijlagen: bronnen (sources) Verbuga.

u WRTS EN QUIZLET

en heel bekende site waar je vocabulaire kunt oefenen is www.wrts.nl. Libre Service werkt samen met de makers van wrts. Je vindt er snel de juiste woordenlijsten die passen bij het boek dat jij gebruikt. Ook vind je er woordenlijsten die je kunt importeren in Quizlet. Meld je gratis aan en maak je eigen inlog.

tweetallen B1 B2

In eDition vind je de woordenlijsten in de bijlagen: bronnen (sources) Vocabulaire.

manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

In dit boek worden de volgende pictogrammen gebruikt:

leertip video examenvraag spreken lezen schrijven

(Fr) / leren (Eng en Du) tweetallen

Opdracht in tweetallen

Groepsopdracht

Iconen om differentiatieniveaus aan te geven

Examenvraag

aan te geven

Iconen om differentiatieniveaus aan te geven

kijken

Basisopdracht (toetsniveau)

Herhalingsopdracht (opstapniveau)

Uitdagende, verdiepende opdracht

tweetallen groepsopdracht woordenboek Online nakijken leertip 21st

Creatieve opdracht waarbij je verschillende vaardigheden gebruikt

A2 gesprek

Op de website vind je een formulier voor formatieve evaluatie.

5
Video Audio
Manuel Woordenboek spreken lezen schrijven kijken regarder B1 B2 A2 gesprek examenvraag spreken lezen schrijven audio (Eng
tweetallen groepsopdracht woordenboek Online examenvraag spreken lezen schrijven audio en Du) tweetallen groepsopdracht woordenboek Online B1 B2 A2 examenvraag spreken lezen schrijven groepsopdracht Online B1 B2 A2 examenvraag spreken video examenvraag spreken lezen audio manuel (Fr)
woordenboek Online examenvraag spreken lezen audio woordenboek Online Website
en Du)
/ leren (Eng en Du)
video examenvraag spreken lezen schrijven audio
groepsopdracht woordenboek Online
manuel
B1
A2 video
B2
audio
tweetallen woordenboek
21st
audio
nakijken leertip
century skills video examenvraag
groepsopdracht woordenboek Online nakijken
21st
Iconen om differentiatieniveaus aan te geven Grammar
groepsopdracht woordenboek Online
B1
leertip 21st century skills Grammar
regarder
B2
video examenvraag audio
Grammar kijken B1 B2 EVALUEREN FORMATIEF
Iconen om differentiatieniveaus
century skills
Bij Écrire en Parler vind je in iedere unité een opdracht die je kunt gebruiken bij de voor bereiding voor het delf -examen. De opdrachten staan afwisselend in het boek of op de website van Libre Service. Deze opdrachten herken je aan het icoon ‘En route pour le delf ’.
Om te bepalen op welk niveau leerlingen in Europa een taal beheersen, zijn er beschrijvingen en niveau-aanduidingen geformuleerd: het Europees Referentiekader, kortweg erk . In Libre Service zie je bij iedere unité op welk niveau je een bepaalde vaardigheid beheerst en hoe je vorderingen maakt. De volgende niveaus gelden als eindexamenniveau:
5 havo 6 vwo
u DIGITALE LEEROMGEVING
Via de totaallicentie krijg je toegang tot:
klassikaal extra
formulier/kopieerblad downloaden
(frans)
(frans)
opdracht
A2 DOEL: je kunt jezelf voorstellen en …

TABLE DES MATIÈRES

UNITÉ CIVILISATION

1 CONTACTEZMOI pagina 8

REGARDER

Ça y est, c’est la rentrée ! Vlog : podcast

Le Balado (Les vacances passées)

Een vlog begrijpen over vijf jongeren die voor een schoolproject een podcastserie maken: Le Balado.

Cinq conseils pour bien réussir sa rentrée

De hoofdlijn begrijpen van een tekst over de eerste schooldag.

Stratégie 1a Hoofdgedachte: globaal lezen

2 ÇA SE DISCUTE

pagina 32

Politesse, hiérarchie et satire

Vlog : podcast Le Balado (Quoi faire ? )

Een vlog begrijpen over een vervelend voorval en de reactie daarop van de groep jongeren.

3 ÇA COMPTE

Individualisme … mais aussi générosité

Vlog : podcast Le Balado (La bonne cause)

Een gesprek begrijpen over duurzaamheid en goede doelen.

Scrupules

Een tekst begrijpen over dilemma’s waar je in het dagelijkse leven mee geconfronteerd kunt worden.

Stratégie 2 Tekstverbanden: signaalwoorden

Een eenvoudige persoonlijke e-mail schrijven aan een correspondentievriend(in) waarin je iets over jezelf vertelt.

Een eenvoudig aangifteformulier invullen, een dief beschrijven en beschrijven wat er is gebeurd.

pagina 60

Quelle cause humanitaire soutenir ?

Een tekst over vrijwilligerswerk begrijpen waarin jongeren vertellen over hun ervaringen.

Stratégie 1b

Hoofdgedachte: W-vragen

Menu au choix Menu au choix + Lire Extra

Een persoonlijke e-mail schrijven om te vertellen over een solidariteitsactie op school.

Menu au choix

pagina 86 Lire Extra pagina 92 Grammaire Extra pagina 102 Vocabulaire & Phrases

pagina 109 Franse instructies pagina 110 La France pagina 111 Plan de Paris

6
schrijven te geven tweetallen groepsopdracht 21st century skills Grammar fragment (frans) dialoog (frans) klassikaal extra opdracht kijken regarder B1 B2 A2 gesprek
video examenvraag spreken lezen schrijven audio manuel (Fr) / leren (Eng en Du) Iconen om differentiatieniveaus aan te geven tweetallen groepsopdracht woordenboek Online nakijken leertip 21st century skills Grammar formulier/kopieerblad downloaden fragment (frans) dialoog (frans) klassikaal extra opdracht kijken regarder B1 B2 A2 gesprek LIRE video examenvraag spreken lezen schrijven audio manuel (Fr) / leren (Eng en Du) Iconen om differentiatieniveaus aan te geven tweetallen groepsopdracht woordenboek Online nakijken leertip 21st century skills Grammar formulier/kopieerblad downloaden fragment (frans) dialoog (frans) klassikaal extra opdracht kijken regarder B1 B2 A2 gesprek
video manuel (Fr) / leren Iconen om differentiatieniveaus nakijken leertip formulier/kopieerblad video audio manuel (Fr) / leren (Eng en Du) Iconen om differentiatieniveaus aan te geven tweetallen woordenboek nakijken leertip 21st century skills formulier/kopieerblad downloaden fragment (frans) dialoog (frans) klassikaal
ÉCRIRE
Menu au choix Menu au choix + Lire Extra Menu au choix Menu au choix Menu au choix + Lire Extra Menu au choix
Differentiatie Differentiatie
Differentiatie
LIBRE SERVICE • TABLE DES MATIÈRES video examenvraag spreken lezen schrijven audio manuel (Fr) / leren (Eng en Du) Iconen om differentiatieniveaus aan te geven tweetallen groepsopdracht woordenboek Online nakijken leertip 21st century skills Grammar formulier/kopieerblad downloaden fragment (frans) dialoog (frans) klassikaal extra opdracht kijken regarder B1 B2 A2 gesprek video examenvraag spreken lezen schrijven audio manuel (Fr) / leren (Eng en Du) Iconen om differentiatieniveaus aan te geven tweetallen groepsopdracht woordenboek Online nakijken leertip 21st century skills Grammar kijken regarder B1 B2 A2 gesprek examenvraag spreken lezen schrijven groepsopdracht Online Grammar extra opdracht kijken regarder B1 B2 A2 gesprek examenvraag spreken lezen schrijven groepsopdracht Online Grammar kijken regarder B1 B2 A2 gesprek examenvraag spreken lezen schrijven groepsopdracht Online B1 B2 A2

ÉCOUTER

Een podcast begrijpen over de geschiedenis van de grote vakantie in Frankrijk.

Vier reclamespots begrijpen rond het thema vakantie.

Persoonlijke informatie uitwisselen.

Prononciation

Neusklanken

I Het bijvoeglijk naamwoord (§ 3)

II Regelmatige werkwoorden op - er, aller, avoir, être, faire (§ 21.12.1, § 22)

III Telwoorden, kloktijden en data (§ 6)

Eindterm

De hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven.

Stratégie 1a

Hoofdgedachte: globaal lezen

Menu au choix Menu au choix Menu au choix + Grammaire Extra Extra tekst op leren.libreservice-online.nl

Een podcast begrijpen over een gesprek tussen reizigers over veiligheid in de metro.

Omroepberichten in het openbaar vervoer begrijpen.

Een gesprek voeren in geval van aangifte bij vermissing of diefstal.

Prononciation

Meervoud werkwoorden

I Het bijwoord (§ 4)

II Regelmatige werkwoorden op - re, pouvoir, savoir, voir, vouloir (§ 21.12.3, § 22)

III Het bezittelijk voornaamwoord (§ 8)

Eindterm

Relaties tussen delen van een tekst aangeven.

Stratégie 2

Tekstverbanden: signaalwoorden

Menu au choix Menu au choix Menu au choix + Grammaire Extra Extra tekst op leren.libreservice-online.nl

Een reportage begrijpen over een goed doel en een podcast over jonge vrijwilligers.

Een dialoog voeren waarin je een vriend(in) probeert over te halen om voor een groene camping te kiezen.

Prononciation Stemhebbende en stemloze medeklinkers

I De trappen van vergelijking (§ 5)

II Regelmatige werkwoorden op - ir, boire, connaître, devoir, recevoir (§ 21.12.2, § 22)

III Het vragend voornaamwoord (§ 11)

Eindterm De hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven.

Stratégie 1b

Hoofdgedachte: W-vragen

Menu au choix Menu au choix Menu au choix + Grammaire Extra Extra tekst op leren.libreservice-online.nl

Deel B bevat unité 4, 5 en 6. In deel B staat ook het onderdeel Dictionnaire, met woordenboekstrategieën en oefeningen.

7 examenvraag spreken lezen schrijven audio leren (Eng en Du) differentiatieniveaus aan te geven tweetallen groepsopdracht woordenboek Online 21st century skills Grammar formulier/kopieerblad downloaden fragment (frans) dialoog (frans) klassikaal extra opdracht kijken regarder B1 B2 A2 gesprek
examenvraag spreken lezen schrijven groepsopdracht Online Grammar (frans) (frans) extra opdracht kijken regarder B1 B2 A2 gesprek
PARLER GRAMMAIRE EXAMEN
LIBRE SERVICE • TABLE DES MATIÈRES examenvraag spreken lezen schrijven audio tweetallen groepsopdracht woordenboek Online century skills Grammar kijken regarder B1 B2 A2 gesprek + A2 B1

1

CONTACTEZ-MOI

8

Ça y est, c’est la rentrée !

Début septembre, les vacances sont terminées pour tous les jeunes français. Pendant les vacances, les ados se sont bien amusés. Certains sont partis en vacances avec leurs parents ou avec des copains, tandis que d’autres ont passé une ou plusieurs semaines dans un camp de vacances : une sorte de centre de vacances où on organise toutes sortes d’activités, par exemple des activités culturelles, sportives et créatives.

Longues journées

Les vacances d’été ont été longues : deux mois. En septembre, la plupart des jeunes français sont heureux de revoir leurs camarades de classe. Ils aiment se raconter leurs histoires de vacances et ils ont envie de rencontrer de nouveaux copains. Leurs journées scolaires sont longues. Les cours commencent entre 8h30 et 8h45 et ils finissent entre 16h30 et 17h00.

Le lycée

Le système éducatif français est organisé en trois grandes étapes : l’école primaire (6-11 ans), le collège (11-15 ans) et le lycée (15-18 ans). L’enseignement est obligatoire de 6 à 16 ans. À l’âge de quinze ans on entre au lycée. Le lycée est un nouveau bâtiment, avec d’autres élèves et d’autres profs qu’au collège.

Iconen om differentiatieniveaus aan te geven

Contact !

Commencer une nouvelle année scolaire, ça veut dire aussi apprendre de nouvelles choses, rencontrer de nouvelles personnes et nouer de nouveaux contacts. Bon courage pour la rentrée !

Iconen om differentiatieniveaus aan te geven

UNITÉ 1

10 REGARDER

Vlog : podcast Le Balado (Les vacances passées)

Een vlog over vijf jongeren die voor een schoolproject een podcastserie maken: Le Balado.

12 LIRE

Cinq conseils pour bien réussir sa rentrée

Een tekst met tips voor de eerste schooldag en een testje om te zien hoe gespannen je bent voor het nieuwe schooljaar.

16 GRAMMAIRE I

Het bijvoeglijk naamwoord

Een eenvoudige persoonlijke e-mail schrijven aan een correspondentievriend(in) waarin je iets over jezelf vertelt, als reactie op een advertentie.

20 GRAMMAIRE II

Regelmatige werkwoorden op - er, aller, avoir, être en faire

22 ÉCOUTER

Een podcast over de geschiedenis van de grote vakantie in Frankrijk. Vier reclamespots rond het thema vakantie.

25 GRAMMAIRE III

Telwoorden, kloktijden en data

26 PARLER

Persoonlijke informatie uitwisselen om een geschikte reisgenoot te vinden voor een taalcursus in het buitenland.

29 PRÉPARATION AU BILAN

30 EXAMEN

Na deze unité kun je …

• begrijpen wat iemand op vakantie heeft meegemaakt.

• specifieke en soms voorspelbare informatie vinden in een tekst over het begin van een nieuw schooljaar.

Répondez :

Deux mois de vacances d’été ...

Quels sont les avantages ?

Quels sont les inconvénients ?

downloaden

• een briefje of e-mail schrijven aan een correspondentievriend(in) waarin je iets over jezelf vertelt.

• de belangrijkste punten begrijpen uit een podcast over de geschiedenis van de grote vakantie in Frankrijk.

• de boodschap van reclamespots begrijpen.

• jezelf voorstellen en een kort gesprek aanknopen met een (on)bekende.

9
lezen schrijven manuel (Fr) / leren (Eng en Du) Iconen
aan te geven tweetallen groepsopdracht woordenboek Online nakijken leertip 21st century skills Grammar formulier/kopieerblad downloaden fragment (frans) dialoog (frans) klassikaal extra opdracht kijken regarder B1 B2 A2 gesprek
om differentiatieniveaus
video examenvraag spreken lezen schrijven audio manuel (Fr) / leren (Eng en Du) Iconen om differentiatieniveaus
tweetallen groepsopdracht woordenboek Online nakijken leertip 21st century skills Grammar formulier/kopieerblad downloaden fragment (frans) dialoog (frans) klassikaal extra opdracht kijken regarder B1 B2 A2 gesprek
aan te geven
ÉCRIRE video examenvraag spreken lezen schrijven audio manuel (Fr) / leren (Eng en Du) Iconen om differentiatieniveaus aan te geven tweetallen groepsopdracht woordenboek Online nakijken leertip 21st century skills Grammar formulier/kopieerblad downloaden fragment (frans) dialoog (frans) klassikaal extra opdracht kijken regarder B1 B2 A2 gesprek
18
video examenvraag spreken lezen schrijven audio manuel
(Fr) / leren (Eng en Du)
tweetallen groepsopdracht woordenboek Online nakijken leertip 21st century skills Grammar
downloaden fragment (frans) dialoog (frans) klassikaal extra opdracht kijken regarder B1 B2 A2 gesprek
formulier/kopieerblad
video examenvraag spreken lezen schrijven audio manuel (Fr) / leren (Eng en Du)
tweetallen groepsopdracht woordenboek Online nakijken leertip 21st century skills Grammar formulier/kopieerblad
fragment (frans) dialoog (frans) klassikaal extra opdracht kijken regarder B1 B2 A2 gesprek +

REGARDER

A2

DOEL: je kunt begrijpen wat iemand op vakantie heeft meegemaakt.

Vous allez faire la connaissance de Moz, Bes, Luc, Sara et Timo, cinq lycéens qui vont faire une série de podcasts comme projet scolaire. La série s’appelle Le Balado, le mot franco-canadien pour podcast.

EXERCICE 1 — COMPRÉHENSION GLOBALE

Regardez le premier épisode du podcast Le Balado.

1 Associez les personnages aux descriptions. Trouvez les bonnes combinaisons et notez les descriptions en néerlandais.

achète et vend des crypto-monnaies | est le leader du groupe | est toujours très fatiguée | raconte son amour de vacances | s’occupe des effets spéciaux

2 Quel est le sujet du premier épisode de Le Balado ?

3 Le rap de Moz a pour sujet

£ A la nouvelle année scolaire.

£ B le projet scolaire Le Balado

£ C les vacances.

4 Les cinq lycéens vont faire des épisodes sur

£ A leurs aventures au lycée.

£ B tous les sujets importants de la vie.

5 Waarom geeft Moz het woord aan Timo?

Hij is benieuwd naar

6 Welk personage spreekt je het meest aan en waarom?

10 UNITÉ 1 • CONTACTEZ-MOI 21st century skills Grammar fragment
klassikaal
kijken regarder
REGARDER
(frans) dialoog (frans)
extra opdracht
gesprek
lezen
schrijven
B2 A2
kijken regarder gesprek

EXERCICE 2 — COMPRÉHENSION DÉTAILLÉE

Regardez encore une fois.

1 Écoutez le rap de Moz et complétez le texte. Utilisez les mots donnés. année | cools | copains | Copains | la destination | excité | la récré | redoubler | retrouve | terminées | travailler | les vacances | le voyage

J’ai le cafard. sont Mais je suis par la nouvelle .

Car je vais ; je ne veux pas Je mes potes pendant hyper ou super cons.

C’est qui compte, pas

2 Luc dit : « J’aime rencontrer plein de jeunes en vacances. » Maar met wie wil hij vooral kennismaken?

3 Pourquoi est-ce que Luc est derrière l’écran de son ordinateur jusqu’au bout de la nuit ?

£ A Il essaie de gagner beaucoup d’argent.

£ B Il est un joueur passionné de jeux vidéo.

4 Quel mot avez-vous entendu pour trouver la réponse à la question 3 ?

5 Avec quels éléments est-ce que Timo décrit ses vacances en Provence ?

£ bergweggetjes

£ blauwe hemel

£ de zee

£ de zon

£ een markt

£ korenvelden

£ lavendel

£ zonnebloemen

6 Wat vroeg Timo aan het meisje dat zeep verkocht op de markt?

£ A Bel je me zo snel mogelijk?

£ B Mag ik je adres?

£ C Mag ik je telefoonnummer?

7 De qui est-ce que la fille est tombée amoureuse ?

8 Wat is de les die de luisteraars volgens Moz kunnen leren uit het verhaal van Timo?

9 Waarom zucht Timo als hij het cadeau van Luc aanneemt?

Apprenez le vocabulaire FN de : Regarder page 102.

Entraînez-vous avec le vocabulaire du vlog.

Regardez un autre film : Bouts en train

Écrivez un rap.

La réponse se trouve à la page suivante.

Op welk station in Parijs komen de treinen uit Amsterdam aan?

11 UNITÉ 1 • CONTACTEZ-MOI
leertip 21st century skills Grammar formulier/kopieerblad
fragment (frans) dialoog (frans) klassikaal extra opdracht kijken regarder gesprek REGARDER
Iconen om differentiatieniveaus aan te geven
downloaden
video examenvraag spreken lezen schrijven audio manuel (Fr) / leren (Eng en Du) Iconen om differentiatieniveaus aan te geven tweetallen groepsopdracht woordenboek Online nakijken leertip 21st century skills Grammar formulier/kopieerblad downloaden klassikaal extra opdracht kijken regarder B1 B2 A2 gesprek
video examenvraag spreken lezen schrijven audio manuel (Fr) / leren (Eng en Du) Iconen om differentiatieniveaus aan te geven tweetallen groepsopdracht woordenboek Online nakijken leertip 21st century skills Grammar kijken regarder B1 B2 A2 gesprek
examenvraag spreken lezen schrijven audio tweetallen groepsopdracht woordenboek Online 21st century skills Grammar kijken regarder B1 B2 A2 gesprek
kijken regarder B2 A2 gesprek

DOEL: je kunt specifieke en soms voorspelbare informatie vinden in een tekst over het begin van een nieuw schooljaar.

EXERCICE 6 — MISE EN ROUTE

Devinez les mots du rébus. Puis traduisez la phrase.

EXERCICE 7 — MISE EN ROUTE ~ VOCABULAIRE

Choisissez le mot qui convient à l’aide du contexte. Traduisez les mots que vous avez choisis. Vous retrouverez ces mots dans le texte Cinq conseils pour bien réussir sa rentrée.

1 Les vacances sont terminées. Demain, ..... huit heures, les cours recommencent. £ A alors £ B dès £ C donc

2 Il y a peu de ..... aujourd’hui : seulement une lettre pour ma mère. £ A conseils £ B courrier £ C retard

3 ..... j’aime les vacances, j’ai envie d’aller à l’école. £ A Bien que £ B Quand même £ C Sans doute

4 Yannick ne stresse jamais. Il est toujours ..... . £ A agréable £ B détendu £ C timide

5 ...... ne pas arriver en retard. C’est le jour de la rentrée ! £ A Il vaut mieux £ B Je m’en fous £ C Quand même

6 Tu connais ..... « Tout début est difficile » ?

£ A le comportement £ B la filière  £ C le proverbe

 Ce matin, l’élève est allé dans un magasin pour acheter des ..... scolaires. £ A fournitures £ B horaires £ C matières

8 J’adore les langues. J’aimerais bien ..... le chinois et le japonais.

£ A apprendre £ B rater £ C redoubler

9 Ce jour-là, j’étais vraiment fatigué. Je n’avais presque pas dormi ..... .

£ A la façon £ B la récré £ C la veille

 Tu as l’air vraiment ..... . Tu es malade ?

£ A bête £ B détendu £ C pâle

aangepaste

NB Exercices 3 t/m 5 zijn vervallen i.v.m. de

12 UNITÉ 1 • CONTACTEZ-MOI lezen schrijven tweetallen groepsopdracht woordenboek Online 21st century skills fragment (frans) dialoog (frans) klassikaal extra opdracht kijken regarder B1 B2 A2 LIRE
A2 LIRE
- CALIER - CA - E A = Y - CAF Réponse du quiz : Gare du Nord. vaardigheid Regarder.

CINQ CONSEILS POUR BIEN RÉUSSIR SA RENTRÉE

La rentrée est souvent synonyme de stress pour les collégiens ou les lycéens. Nouvelle classe, nouveaux professeurs, nouvel établissement … Le Figaro Étudiant vous donne quelques conseils pour faire bonne impression dès le premier jour.

Vérifi er plusieurs fois l’heure de la rentrée

Ça peut paraître bête, mais la meilleure façon de rater sa rentrée c’est de ne pas être présent ! Alors pour être sûr de ne pas faire cette erreur, on ressort le courrier de l’école indiquant les dates de rentrée, et on vérifie bien l’horaire indiqué, surtout si toutes les classes ne commencent pas à la même heure. Dans le doute, un petit coup de téléphone à l’établissement ne peut pas faire de mal.

Soigner son « entrée »

Bien qu’elle se révèle souvent fausse, la première impression joue un rôle essentiel dans les relations humaines. Pour renvoyer une bonne image auprès de ses camarades de classe et de ses professeurs, il faut 3 choisir sa tenue avec soin et adopter un comportement sérieux en classe. Si vous ne voulez pas vous faire remarquer par un prof, attendez la récré pour raconter vos vacances à vos copains.

Être détendu … mais pas trop Pour se faire rapidement des amis, il vaut mieux éviter d’être trop stressé ou trop timide. Plus

facile à dire qu’à faire, mais si la première impression est importante, elle ne doit pas pour autant devenir une obsession.

À l’autre extrême, dire « je m’en fous » dans chaque phrase ou faire trop de blagues peut aussi être désastreux. En cas de doute, il est préférable de se faire discret.

Être bien équipé Comme le dit le proverbe, « on reconnaît un bon ouvrier à ses outils ». Pour réussir sa rentrée, il est donc recommandé d’avoir déjà fait ses courses de fournitures scolaires et de retourner acheter plus tard ce que les profs vous auront demandé en plus.

Être ouvert aux autres Malheureusement, les amis ne tombent pas du ciel. Que l’on soit timide ou grande gueule, grand(e) ou petit(e), peu importe : la meilleure façon d’apprendre à connaître quelqu’un reste quand même d’aller lui parler. Et si vous vous sentez gêné(e), n’oubliez pas que les autres élèves sont sans doute dans le même cas que vous !

TEST : OURENTRÉECOOL STRESSRENTRÉE

1

Laveilledelarentréetudors:£ A comme un bébé £ B plutôtmal £ C absolumentpas 2 Quandachètes-tutes fournitures scolaires ? £ Arentrée,Lessemainesaprèsla comme tout le monde. £ BlaLeweek-endjusteavant joursrentréeetquelques aprèslarentrée. £ CtoutAumoisdejuillet,quand le monde est en vacances. 3 Si tu devais donner une decouleuràtonhumeurlejour larentrée,ceserait: £ A vertpomme £ B jaunepâle £ C grissouris 4

tues: £ A plein(e)dejoie £ B prudent(e) £ C pessimiste 5proposeLaféedelarentréetedet’accorderun vœu. Tu choisis : £ A Vivre une rentrée riche en émotions. £ B Avoir une rentrée normalequisedéroulesans problèmes. £ CpasserSautercepremierjouret semainedirectementàla suivante.

queGénéralement,onditdetoi

?

ceCommentteprépares-tupour mainsretourenclasse?Plutôtles danslespochesoule  de«panicomètre»aumaxàl’idée Pourcequit’attend?lesavoir,faisnotretest!

DEUNEMAJORITÉ RÉPONSESA ? deTuesplutôtcontent(e) pouvoirretrouver sympas.tescopainsettesprofs Bravo!

DEUNEMAJORITÉ RÉPONSESB ?

C’estTuesunpeupartagé(e). bien de revoir tes desamis,maisilyauraaussi nouveautés, des Tuévènementsimprévus… sortirasverrasquetut’en bien !

DEUNEMAJORITÉ RÉPONSESC ? çaLeschangementsettoi, faitdeux.Calme-toi, lalarentrée,cen’estpas

monde !

13 UNITÉ 1 • CONTACTEZ-MOI lezen schrijven Iconen om differentiatieniveaus aan te geven kijken regarder gesprek LIRE
fin
Bron: etudiant.lefigaro.fr, teemix.aufeminin.com
du
manuel (Fr) / leren (Eng en Du) tweetallen groepsopdracht woordenboek Online nakijken leertip 21st century skills Grammar formulier/kopieerblad downloaden fragment (frans) dialoog (frans) klassikaal extra opdracht B1 B2 A2
I 5 10 15 20 25 30 35 II IV V III 45 50 55 60 65 70 75 40

EXERCICE 8 — COMPRÉHENSION GLOBALE

Lisez le titre, l’introduction et les intertitres du texte Cinq conseils pour bien réussir sa rentrée.

1 Voor welke doelgroep is deze tekst geschreven?

STRATÉGIE 1A

Als je de tussenkoppen leest, krijg je vaak al een goed idee over de inhoud van de alinea’s. Zo kun je snel het goede antwoord vinden op globale vragen bij een tekst.

Lees meer over Stratégie 1a in het Manuel, onderdeel A Stratégies.

2 In deze tekst krijg je een aantal adviezen. Welk advies hoort bij welke alinea?

a Maak een goede eerste indruk. Alinea:

b Maak je niet te druk. Alinea:

c Praat met andere leerlingen. Alinea:

d Zorg dat je de juiste spullen bij je hebt. Alinea:

e Zorg dat je op tijd bent. Alinea:

EXERCICE 9 — COMPRÉHENSION DÉTAILLÉE

Lisez attentivement le texte et répondez aux questions.

1 Lees de inleiding. Hoe komt het dat leerlingen vaak gespannen zijn op de eerste schooldag?

2 Welke fout maken sommige leerlingen, volgens alinea I?

3 « Bien qu’elle … en classe » (lignes 23-32). Traduisez les mots ci-dessous. Puis choisissez le mot qui manque à la ligne 26.

£ A car

£ B donc

£ C mais

£ D pourtant

4 « … adopter un comportement sérieux en classe » (lignes 31-32). Welk concreet voorbeeld van dit gedrag wordt in alinea II gegeven?

5 Lees alinea III. Hoe maak je snel vrienden?

Als je …

£ A doet alsof het je weinig kan schelen.

£ B een beetje relaxed bent.

£ C heel erg verlegen bent.

£ D veel grapjes maakt.

6 Op welke twee momenten kun je het best schoolspullen kopen volgens alinea IV?

14 UNITÉ 1 • CONTACTEZ-MOI lezen schrijven tweetallen groepsopdracht woordenboek Online 21st century skills Grammar fragment (frans) dialoog (frans) klassikaal extra opdracht kijken regarder B1 B2 A2 gesprek LIRE

7 Que faut-il faire si on est un peu timide et qu’on veut se faire des amis, d’après le paragraphe V ?

Il faut …

I aller parler aux autres.

II oublier que les autres sont dans le même cas que vous.

£ A Seul 1 est vrai.

£ B Seul 2 est vrai.

£ C 1 et 2 sont vrais.

£ D 1 et 2 sont faux.

Lisez l’introduction et les questions et réponses du test.

8 Wat kun je hier testen?

9 Doe de test en bekijk de uitslag. Noteer kort jouw uitslag in je eigen woorden.

Wie heeft ‘school’ eigenlijk uitgevonden?

A Karel de Grote

B Lodewijk XIV

C Napoleon

 Eén vraag uit deze test komt precies overeen met een advies uit de hoofdtekst.

a Welk advies uit de tekst en welke testvraag horen bij elkaar?

b Welk antwoord zou je op de testvraag moeten geven, volgens de hoofdtekst?

 In vraag 4 van de test staat bij antwoord A en B een e tussen haakjes: plein(e) de joie, prudent(e)

Bij antwoord C ( pessimiste) is dit niet het geval. Leg uit waarom bij antwoord A en B een e is toegevoegd en bij antwoord C niet.

EXERCICE 10 — MISE EN PRATIQUE

Bedenk een extra testvraag aan de hand van de adviezen uit de hoofdtekst. Verzin er ook drie antwoorden bij die passen bij de vraag en overeenstemmen met de adviezen uit de hoofdtekst.

Apprenez le vocabulaire FN de : Lire page 102.

Entraînez-vous avec le vocabulaire.

Lisez le texte à la page 86 ou sur le site et faites les exercices.

Travaillez à deux et écrivez trois conseils pour la rentrée.

15 UNITÉ 1 • CONTACTEZ-MOI lezen schrijven manuel (Fr) / leren (Eng en Du)
tweetallen groepsopdracht woordenboek Online
formulier/kopieerblad
fragment
dialoog
klassikaal extra
kijken regarder B1 B2 A2 gesprek LIRE
Iconen om differentiatieniveaus aan te geven
nakijken leertip 21st century skills Grammar
downloaden (frans) (frans)
opdracht
£ A £ B £ C video examenvraag spreken lezen schrijven audio manuel (Fr) / leren (Eng en Du) Iconen om differentiatieniveaus aan te geven tweetallen groepsopdracht woordenboek Online nakijken leertip 21st century skills Grammar formulier/kopieerblad downloaden klassikaal extra opdracht kijken regarder B1 B2 A2 gesprek
video examenvraag spreken lezen schrijven audio manuel (Fr) / leren (Eng en Du) Iconen om differentiatieniveaus aan te geven tweetallen groepsopdracht woordenboek Online nakijken leertip 21st century skills Grammar formulier/kopieerblad downloaden klassikaal extra opdracht kijken regarder B1 B2 A2 gesprek
examenvraag spreken lezen schrijven audio tweetallen groepsopdracht woordenboek Online 21st century skills Grammar kijken regarder B1 B2 A2 gesprek

GRAMMAIRE I – HET BIJVOEGLIJK NAAMWOORD MANUEL § 3

century skills

Gebruik § 3 bij het maken van de opdrachten. Leer deze paragraaf daarna.

manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

manuel (Fr) / leren (Eng en Du)

EXERCICE 11A — RÉVISION

Iconen om differentiatieniveaus aan te geven

Een bijvoeglijk naamwoord zegt iets over een zelfstandig naamwoord. Omcirkel de bijvoeglijke naamwoorden in de zin, noteer de woordenboekvorm (mannelijk enkelvoud) en de vertaling.

mannelijk enkelvoud vertaling

nakijken

nakijken

1 Faire la fête, c’est une bonne façon de rencontrer des gens.

2 Pour les Français, l’anglais et l’allemand sont des langues difficiles.

3 Ma copine a les cheveux blonds.

4 Cette année, j’ai trois nouveaux professeurs.

5 Tu choisis tes informations personnelles.

leertip

leertip

century skills

century skills

6 On peut créer une belle page sur Facebook.

EXERCICE 11B — EN ÉTAPES

Iconen om differentiatieniveaus aan te geven

Iconen om differentiatieniveaus aan te geven

1 Lees § 3.2 over de vorming van het vrouwelijk enkelvoud en § 3.3 over de vorming van het meervoud. In welke van bovenstaande zinnen zijn de bijvoeglijke naamwoorden regelmatig gevormd, en in welke zinnen zijn ze afwijkend of onregelmatig gevormd?

Regelmatig: zin Afwijkend / onregelmatig: zin

2 In § 3.4 lees je dat beau, nouveau en vieux een speciale vorm hebben voor een mannelijk zelfstandig naamwoord dat begint met een klinker of een stomme h in het enkelvoud. Lees de voorbeelden en bedenk er zelf nog drie. Doe inspiratie op door te bladeren in de woordenlijst achter in je boek of kijk in een woordenboek.

voorbeelden uit § 3.4 eigen voorbeelden

a un bel appartement un bel

formulier/kopieerblad downloaden

formulier/kopieerblad downloaden fragment (frans)

b un nouvel hôtel un nouvel

c un vieil agenda un vieil

dialoog (frans)

fragment (frans)

3 In § 3.5 lees je dat bijvoeglijke naamwoorden soms vóór en soms achter een zelfstandig naamwoord staan. Gebruik de lijst om het Franse bijvoeglijk naamwoord op de juiste plek te zetten.

dialoog (frans)

a een dikke meneer un monsieur

b een sportieve leraar un prof

c een betere school un lycée

d een gevaarlijk advies un conseil

16 UNITÉ 1 • CONTACTEZ-MOI • GRAMMAIRE I
nakijken
21st
Grammar
leertip
fragment
dialoog (frans) klassikaal extra opdracht
gesprek video examenvraag spreken lezen schrijven audio
formulier/kopieerblad downloaden
(frans)
kijken regarder
tweetallen groepsopdracht woordenboek Online
21st
Grammar
extra opdracht
B1
gesprek Réponse du quiz : C Napoleon. video examenvraag spreken lezen schrijven audio
klassikaal
kijken regarder
B2 A2
tweetallen groepsopdracht woordenboek Online
21st
Grammar
extra opdracht
B1
A2 gesprek
klassikaal
kijken regarder
B2

4 Zet het bijvoeglijk naamwoord op de juiste plek én in de juiste vorm.

a een oude vrouw une dame

b drie grote huizen trois maisons

c een nieuwe computer un ordinateur

d twee Europese landen deux pays

EXERCICE 11C

Maak de zinnen compleet met behulp van de gegeven woorden.

1 J’ai faim, je vais acheter deux kleine broodjes

2 Ma copine a un jonge hond

3 Le prof nous a donné des moeilijk huiswerk

4 Mon grand-père est un oude man

5 Cet été, j’ai lu quelques Engelse boeken

 Pour cette fête, il me faut deux witte T-shirts

 Sophie joue au tennis. C’est une sportief meisje

8 En juillet, Paul fera un lange reis

EXERCICE 11D

Bekijk de oude man met de dikke buik en het lange meisje met te kleine schoenen. Beschrijf beide personen in vijf korte zinnen. In elke zin moet minimaal één bijvoeglijk naamwoord voorkomen, op de juiste plek en in de juiste vorm.

68 ans

Faites l’exercice 11F à la page 92 ou sur le site.

Faites l’exercice 11G à la page 92 ou sur le site.

Faites le quiz sur Socrative pour voir ce que vous savez sur ce sujet.

ou sur le site.

17 UNITÉ 1 • CONTACTEZ-MOI • GRAMMAIRE I
Il Il C’est une Elle porte Elle Elle geven 21st century skills Grammar fragment (frans) dialoog (frans) klassikaal extra opdracht kijken regarder B1 B2 A2 gesprek examenvraag spreken lezen schrijven groepsopdracht Online Grammar extra opdracht kijken regarder B1 B2 A2 gesprek examenvraag spreken lezen schrijven audio Iconen om differentiatieniveaus aan te geven tweetallen groepsopdracht woordenboek Online leertip 21st century skills Grammar formulier/kopieerblad downloaden klassikaal extra opdracht kijken regarder B1 B2 A2 gesprek Regardez la vidéo tutorielle et faites l’exercice 11E à la page 92
video examenvraag spreken lezen schrijven manuel (Fr) / leren (Eng en Du) Iconen om differentiatieniveaus aan te geven groepsopdracht Online nakijken leertip 21st century skills Grammar formulier/kopieerblad downloaden klassikaal extra opdracht kijken regarder B1 B2 A2 gesprek
C’est un Il porte
spreken lezen schrijven audio tweetallen woordenboek 21st century skills Grammar klassikaal extra opdracht kijken regarder B2 A2 gesprek

A2

DOEL: je kunt een briefje of e-mail schrijven aan een correspondentievriend(in) waarin je iets over jezelf vertelt.

EXERCICE 12 — MISE EN ROUTE

Par quels mots peut-on se décrire ? Complétez le schéma avec les mots que vous connaissez. parties du corps vêtements hobbies les cheveux le T-shirt jouer au foot

EXERCICE 13 — MISE EN ROUTE ~ VOCABULAIRE

Complétez les phrases à l’aide des mots donnés. Utilisez le contexte. Ensuite traduisez les mots en néerlandais.

améliorer | correspondre | nul | oublié | passe-temps | préfère | me présente | rencontrer | rester en forme | en seconde

1 Je voudrais avec un garçon français.

2 Mon frère est au lycée Blaise Pascal.

3 On va au cinéma ce soir ? On peut se devant la gare.

4 Je suis en maths, mais fort en histoire.

5 Mon favori est faire du shopping.

6 Ma correspondante veut écrire en anglais, mais moi, je le français.

7 Je : je m’appelle Sophie et j’ai dix-sept ans.

8 Pour , je fais du sport trois fois par semaine.

9 Je fais un stage en Angleterre pour mon anglais.

 Ma mère n’a pas acheté de pain, elle a

EXERCICE 14 — MISE EN ROUTE ~ GRAMMAIRE

Placez les adjectifs avant ou après le substantif et mettez-les à la bonne forme.

1 Je suis une fille et j’ai les cheveux . Engels, blond

2 J’habite dans une maison dans un village. groot, klein

3 Mon petit ami habite dans un appartement dans un immeuble. oud, mooi

4 À l’école, mes matières sont le français et l’histoire. lievelings-

5 Hier soir au fast-food, j’ai vu une actrice ! beroemd

18 UNITÉ 1 • CONTACTEZ-MOI schrijven tweetallen groepsopdracht 21st century skills Grammar fragment (frans) dialoog (frans) klassikaal extra opdracht kijken regarder B1 B2 A2 gesprek ÉCRIRE
ÉCRIRE

CHERCHE : CORRESPONDANT(E)S

Bonjour, je suis Robert. J’ai seize ans et j’habite à Toulouse. Je voudrais correspondre en français avec un garçon ou une fille de mon âge. Je parle un peu de moi : j’ai les cheveux bruns et les yeux verts et je suis assez grand. Je porte souvent un vieux jean et un T-shirt noir.

om differentiatieniveaus aan te geven

J’habite dans le centre de Toulouse avec mes parents et mes deux petits frères. Je suis en seconde au lycée. Mes passe-temps préférés : regarder la télé (surtout le sport), discuter avec mes amis sur Internet, jouer au foot le samedi et rencontrer des jeunes de tous les pays du monde. Si tu as les mêmes hobbies que moi, envoie-moi vite un e-mail et si possible joins une photo récente de toi. À bientôt, j’espère.

Salut, je m’appelle Camille. J’ai quinze ans et je suis en seconde au lycée. Je suis nulle en langues. C’est pourquoi je préfère correspondre en français. C’est ma langue maternelle. Je cherche un correspondant étranger, garçon ou fille, qui a le même âge que moi. Je me présente : j’habite à Paris, mais je voudrais bien habiter à la campagne, parce que j’aime la nature. Mes parents, ma grande sœur, mon petit frère et moi, nous habitons dans un bel appartement. Mes hobbies sont : sortir en boîte, jouer de la guitare, bronzer au soleil, lire beaucoup de livres, faire de grands voyages et rencontrer plein de gens. Je ne suis pas très sportive, mais je fais de la danse pour rester en forme. Écris-moi et n’oublie pas de m’envoyer aussi une photo. À+, bisous.

EXERCICE 15 — COMMENT ÉCRIRE ?

EXERCICE 15 — COMMENT ÉCRIRE ?

Lisez les annonces de Robert et de Camille. Notez les phrases où Robert donne des informations sur :

Lisez les annonces de Robert et de Camille. Notez les phrases où Robert donne des informations sur :

1 son domicile

2 ses vêtements

3 ses loisirs

4 Camille a seize ans.

5 Camille est forte en langues.

1 son domicile vêtements ses loisirs les affi rmations suivantes Camille. Écrivez a Camille est forte en langues.

In welke klas in Nederland zou een Franse leerling uit de cinquième zitten?

In welke klas in Nederland zou een Franse leerling uit de cinquième

Corrigez les affirmations suivantes concernant Camille. Écrivez la phrase entière.

6 Camille joue du saxophone.

 Camille joue du saxophone.

EXERCICE 16 — RECONSTRUIRE

EXERCICE 16 — RECONSTRUIRE

Voici quelques questions personnelles. Répondez.

Voici quelques questions Répondez.

1 Comment tu t’appelles ?

1 tu ?

2 Quel âge as-tu ?

2 Quel as-tu

3 Tu es en quelle classe ?

4 Quelle est la couleur de tes cheveux et de tes yeux ?

5 Où habites-tu ?

3 en 4 tes cheveux de 5 Où habites-tu ?

6 Quels sont tes passe-temps préférés ?

 Quels sont tes passe-temps préférés ?

19 UNITÉ 1 • CONTACTEZ-MOI schrijven Iconen
tweetallen groepsopdracht nakijken leertip 21st century skills Grammar formulier/kopieerblad downloaden fragment (frans) dialoog (frans) klassikaal extra opdracht kijken regarder B1 B2 A2 gesprek ÉCRIRE
19 UNITÉ 1 • CONTACTEZ-MOI schrijven
tweetallen groepsopdracht nakijken
21st
downloaden dialoog (frans) klassikaal extra opdracht kijken regarder B1 A2 gesprek ÉCRIRE
Iconen om aan
leertip
century skills Grammar
5 10 15 20 25 30 35 ROBERT CAMILLE www.correspondant(e)s.fr

EXERCICE 17 — MISE EN PRATIQUE

Vous avez lu les annonces sur Internet et vous avez décidé de réagir. Choisissez une des deux annonces de Robert et de Camille.

Opdracht

In je e-mail moeten de volgende punten aan de orde komen:

• Leg aan Robert/Camille uit waarom je hem/haar gekozen hebt.

• Vertel dat je graag wilt corresponderen in het Frans en leg uit waarom (bedenk zelf een reden).

• Stel jezelf voor: naam, leeftijd, woonplaats, klas.

• Beschrijf hoe je eruitziet en welke kleren je graag draagt.

• Vertel over je hobby’s en/of je sport.

• Vraag om een snelle reactie.

Vorm

• Gebruik 80 à 100 woorden voor je e-mail.

• Gebruik minstens drie bijvoeglijke naamwoorden.

Apprenez l e vocabulaire et les phrases FN et NF de : Écrire page 102.

(Fr) / leren (Eng en Du)

Vul het evaluatieformulier in en kijk welke opdracht uit het menu au choix het best bij jou past.

Entraînez-vous avec le vocabulaire et les phrases.

Écrivez un message à un(e) ami(e). Vous racontez pourquoi vous avez réagi à l’annonce de Camille ou de Robert.

GRAMMAIRE II — REGELMATIGE WERKWOORDEN OP – ER , ALLER, AVOIR, ÊTRE EN

Gebruik § 21.12.1 (werkwoorden op - er) en § 22 (werkwoord 1, 4, 19 en 20) bij het maken van de opdrachten. Leer deze paragrafen daarna.

EXERCICE 18A

om differentiatieniveaus aan te geven

Vul het schema in. présent imparfait passé composé futur chercher tu vous je/j’ on oublier ils nous elle ils faire vous tu ils je/j’ aller on nous elles tu

20 UNITÉ 1 • CONTACTEZ-MOI • GRAMMAIRE II
video examenvraag spreken lezen schrijven audio manuel (Fr) / leren (Eng en Du) Iconen om differentiatieniveaus aan te geven tweetallen groepsopdracht woordenboek Online nakijken leertip 21st century skills Grammar formulier/kopieerblad downloaden fragment (frans) dialoog (frans) klassikaal extra opdracht kijken regarder B1 B2 A2 gesprek
video examenvraag spreken lezen schrijven audio manuel (Fr) / leren (Eng en Du) Iconen om differentiatieniveaus aan te geven tweetallen groepsopdracht woordenboek Online nakijken leertip 21st century skills Grammar formulier/kopieerblad downloaden fragment (frans) dialoog (frans) klassikaal extra opdracht kijken regarder B1 B2 A2 gesprek
examenvraag spreken lezen schrijven audio tweetallen groepsopdracht woordenboek Online 21st century skills Grammar fragment (frans) dialoog (frans) klassikaal extra opdracht kijken regarder B1 B2 A2 gesprek
Décrivez en quelques phrases une personne célèbre (homme ou femme). Les autres élèves devinent de qui il s’agit.
video examenvraag spreken lezen schrijven audio manuel (Fr) / leren (Eng en Du) Iconen om differentiatieniveaus aan te geven tweetallen groepsopdracht woordenboek Online nakijken leertip 21st century skills Grammar formulier/kopieerblad downloaden fragment (frans) dialoog (frans) klassikaal extra opdracht kijken regarder B1 B2 A2 gesprek
FAIRE MANUEL
§ 21.12.1 EN 22
EVALUEREN FORMATIEF video examenvraag spreken lezen schrijven audio manuel
tweetallen groepsopdracht woordenboek Online nakijken leertip 21st century skills Grammar kijken regarder B1 B2 A2 gesprek Réponse du quiz : in de brugklas. video examenvraag spreken lezen schrijven audio manuel (Fr)
en Du) tweetallen groepsopdracht woordenboek Online nakijken B1 B2 A2
Iconen
/ leren (Eng

EXERCICE 18B

Iconen om differentiatieniveaus aan te geven

Onderstreep de juiste werkwoordsvorm en vertaal deze.

1 L’été dernier, ma sœur rencontre / rencontrera / a rencontré un garçon sympa.

2 Il est déjà huit heures ? Nous allons / allions / sommes allés être en retard.

3 Qu’est-ce que tu feras / fais / as fait demain soir ?

4 Salut ! Nous sommes / étions / serons deux filles de 15 ans.

5 Tu vas / es allé / iras répondre à cet e-mail ?

6 Quand j’étais en seconde, j’ ai / avais / aurai un très bon prof de français.

7 Demain, je/j’ ai été / étais / serai toute la journée à l’école.

8 La semaine passée, il fait / a fait / ferait très beau.

EXERCICE 18C

Vertaal de werkwoordsvormen in het Frans.

1 Élise un séjour linguistique en Angleterre. zal doen

2 Pendant la récré, nous tous ensemble. waren

3 Beaucoup de jeunes dans un pays étranger pour y apprendre la langue. gaan

4 Qu´est-ce que tu dans mon cas ? zou doen

5 Pendant longtemps, j’ un correspondant italien. heb gehad

6 L’année dernière, j’ une fille suisse en Italie. heb ontmoet

7 Mon ami des amis sur Internet. zocht

8 Louise aller dans une autre classe, avec ses copains. zou leuk vinden

EXERCICE 18D

Maak zelf vier gevarieerde zinnen met de regelmatige werkwoorden op -er, avoir, être, faire en aller. 1 2 3 4

Faites l’exercice 18E à la page 93 ou sur le site, ou utilisez le schéma des verbes.

Faites l’exercice 18F à la page 93 ou sur le site et entraînez-vous avec Verbuga.

Faites l’exercice 18G à la page 93 ou sur le site.

Faites le quiz sur Socrative pour voir ce que vous savez sur ce sujet.

21 CONTACTEZ-MOI • GRAMMAIRE II
video examenvraag spreken lezen schrijven audio manuel (Fr) / leren (Eng en Du) Iconen om differentiatieniveaus aan te geven tweetallen groepsopdracht woordenboek Online nakijken leertip 21st century skills Grammar formulier/kopieerblad downloaden klassikaal extra opdracht kijken regarder B1 B2 A2 gesprek
video examenvraag spreken lezen schrijven audio manuel (Fr) / leren (Eng en Du) Iconen om differentiatieniveaus aan te geven tweetallen groepsopdracht woordenboek Online nakijken leertip 21st century skills Grammar formulier/kopieerblad downloaden klassikaal extra opdracht kijken regarder B1 B2 A2 gesprek
examenvraag spreken lezen schrijven audio tweetallen groepsopdracht woordenboek Online 21st century skills Grammar kijken regarder B1 B2 A2 gesprek
nakijken leertip formulier/kopieerblad downloaden fragment (frans) dialoog (frans) klassikaal extra opdracht kijken regarder B1 B2 A2 gesprek schrijven audio geven tweetallen groepsopdracht woordenboek 21st century skills Grammar fragment (frans) dialoog (frans) klassikaal extra opdracht kijken regarder B1 B2 A2 gesprek examenvraag spreken lezen schrijven groepsopdracht Online Grammar extra opdracht kijken regarder B1 B2 A2 gesprek

DOEL: je kunt de belangrijkste punten herkennen in een podcast over de geschiedenis van de grote vakantie in Frankrijk.

DOEL: je kunt de boodschap van reclamespots begrijpen.

EXERCICE 19A — MISE EN ROUTE

A Quatre amis parlent des vacances. Complétez les phrases. Choisissez parmi : bronzer au soleil | être dans un embouteillage | faire des randonnées | faire la grasse matinée | lire des magazines | manger au restaurant | visiter des monuments historiques

Attention ! Il reste une activité.

1 Aurélie: Quand je suis à l’étranger, j’ai envie de gouter les spécialités du pays. Je vais souvent

2 Solène: J’adore le beau temps, la chaleur et la plage. J’aime

3 Antoine: Pendant le samedi noir, beaucoup de gens partent en vacances dans le sud de la France. C’est pourquoi le voyage dure toujours plus longtemps. Je déteste

4 Adam: Pendant les grandes vacances, je veux apprendre beaucoup sur l’histoire d’une ville.

J’aime .

5 Hugo: Moi, je préfère les activités sportives pendant les vacances. J’adore

6 Noraly: Je n’aime pas me lever tôt. Pendant les vacances, je ne me lève pas avant onze heures.

J’adore .

B Quelles activités peut-on faire pendant les grandes vacances ? Remplissez la liste en français . Qui a le plus d’idées ?

1 bronzer au soleil

2 être dans un embouteillage

3 faire des randonnées

4 faire la grasse matinée

EXERCICE 19B — MISE EN ROUTE ~ VOCABULAIRE

Choisissez le mot qui convient. Vous retrouverez ces mots dans le podcast et les pubs. Il reste un mot. agricole | avancer | ça y est | la chasse | congés payés | libérés | occupée | rendre fou | me rends compte | repartir | réussi

1 Malheureusement, c’est la fin de notre voyage à Paris, je suis rentré. Mais dans deux semaines je vais en vacances en Croatie. J’en ai vraiment envie !

2 Dans une semaine, c’est la rentrée. Je que c’est la fin des vacances ; c’est dommage !

3 Lucy n’a pas le temps de faire du shopping maintenant, elle est

4 Les sont des jours pendant lesquels on ne travaille pas mais gagne quand même de l’argent.

5 La période de est la période pendant laquelle on a le droit de tuer certains animaux.

22 UNITÉ 1 • CONTACTEZ-MOI video examenvraag spreken lezen schrijven audio manuel
Iconen om
tweetallen groepsopdracht woordenboek Online nakijken leertip 21st century skills formulier/kopieerblad downloaden fragment (frans) dialoog (frans) klassikaal extra opdracht B1 B2 A2 ÉCOUTER A2
(Fr) / leren (Eng en Du)
differentiatieniveaus aan te geven
A2+ ÉCOUTER
examenvraag spreken lezen schrijven audio geven tweetallen groepsopdracht woordenboek Online 21st century skills Grammar kijken regarder B1 B2 A2 gesprek 5 lire des magazines 6 manger au restaurant 7 visiter des monuments historiques 8 9 10

6 Les fermiers travaillent dans le secteur

7 , aujourd’hui nous allons enfin partir en vacances à Nice !

8 Autrefois, les élèves étaient plus tôt de l’école pour aider leurs parents dans les champs.

9 On a décidé d’ notre rendez-vous de la semaine prochaine à demain. Donc, on se voit déjà demain !

 Le gouvernement n’a pas à raccourcir les vacances d’été, car tous les ministres n’étaient pas d’accord.

EXERCICE 20 — COMPRÉHENSION GLOBALE

Écoutez le podcast sur l’histoire des grandes vacances et répondez aux questions en néerlandais.

1 Welke vraag wordt in de podcast beantwoord?

2 Vrai ou faux ? vrai faux a Franse leerlingen hebben het langst zomervakantie van alle leerlingen in Europa. £ £ b In de 19e eeuw duurde de zomervakantie langer dan tegenwoordig. £ £ c Meerdere ministers wilden de zomervakantie in Frankrijk inkorten. £ £

EXERCICE 21 — COMPRÉHENSION DÉTAILLÉE

Écoutez le podcast de nouveau. Répondez aux questions en néerlandais.

1 « C’est plutôt au mois d’octobre que les enfants faisaient leur retour sur les bancs de l’école. » Wat was vóór 1936 vooral van invloed op de planning van de zomervakantie? Noem twee redenen.

2 Waardoor veranderde de zomervakantie uiteindelijk in 1936? Choisissez la bonne réponse.

£ A de modernisering van de landbouw

£ B de wet op betaald verlof

£ C het verbod op kinderarbeid

3 Hoelang hebben kinderen in de volgende landen vakantie? Verbind de landen met het juiste aantal weken.

Frankrijk •

Italië, Bulgarije •

Duitsland, Denemarken •

EXERCICE 22 — COMPRÉHENSION EXPRESS

Regardez les quatre pubs.

• 6 semaines

• 8 semaines

• 16 semaines

1 Kruis bij iedere reclame aan wat het thema is: vacances, rentrée of allebei?

rentrée

a FRAM £ £

b Pas Paris £ £

£ £ d

Regardez les pubs encore une fois. Répondez aux questions en néerlandais.

2 Wat is de man in deze reclame van reisbureau FRAM vergeten?

3 Voor wie is de reclame van Transavia bedoeld?

Wat kun je vinden in een Guide Vert van Michelin?

23 UNITÉ 1 • CONTACTEZ-MOI video examenvraag audio manuel (Fr) / leren (Eng en Du) Iconen om differentiatieniveaus aan te
tweetallen groepsopdracht woordenboek Online nakijken leertip 21st century skills Grammar formulier/kopieerblad downloaden fragment (frans) dialoog (frans) klassikaal extra ÉCOUTER
geven
vacances
examenvraag spreken lezen schrijven audio aan te geven tweetallen groepsopdracht woordenboek Online 21st century skills Grammar downloaden fragment (frans) dialoog (frans) klassikaal extra opdracht kijken regarder B1 B2 A2 gesprek examenvraag spreken lezen schrijven audio aan te geven tweetallen groepsopdracht woordenboek Online 21st century skills Grammar kijken regarder B1 B2 A2 gesprek spreken lezen schrijven kijken regarder B2 A2 gesprek PUB 1 PUB 2 vacances rentrée
Intermarché
Transavia
pub 1 pub 2 pub 3 pub 4
c
£ £

4

4 In de video worden de bezienswaardigheden en andere culturele aspecten vergeleken met bijzondere kenmerken uit Parijs.

a Welke Parijse variant wordt bij elk beeld genoemd?

b Vergelijk je antwoorden met die van een klasgenoot en verbeter ze waar nodig.

5 Wie bepalen er bij de Intermarché wat er op de lijst met onmisbare schoolspullen komt te staan?

6 Waarom waren de klanten van concurrenten van de Intermarché niet geïnteresseerd in hun roze pennen?

£ A Bij de Intermarché zijn de roze pennen altijd goedkoper.

£ B De klanten vinden de kwaliteit van de roze pennen slecht.

£ C De ouders willen niet dat hun kinderen met roze pennen schrijven.

£ D De roze pennen staan niet op de lijst met onmisbare schoolspullen.

7 Wat wordt er in de video gezegd over de perfecte foto? Er zijn meerdere antwoorden goed.

£ A De foto is grappig. £ D De foto krijgt veel likes.

£ B De foto is niet bewerkt £ E De foto maakt anderen jaloers.

£ C De foto is van goede kwaliteit.

8 Wat houdt de actie van Transavia in? Répondez aux questions en néerlandais.

a Wat moet je doen?

b Wat kun je winnen?

EXERCICE 23 — MISE EN PRATIQUE ~ PARTICIPEZ AU CONCOURS !

Vous allez participer au concours de Transavia. Cherchez une photo ratée de vos vacances sur votre portable. Racontez à un(e) camarade de classe pourquoi cette photo mérite de gagner le concours.

Répondez aux questions suivantes :

1 Qu’est-ce que vous avez fait pendant les vacances ?

2 C’était comment ?

3 Où est-ce que vous avez pris la photo ?

Apprenez le vocabulaire FN de : Écouter page 103.

Entraînez-vous avec le vocabulaire.

4 Qu’est-ce qu’on voit sur la photo ?

5 Pourquoi est-ce que vous pouvez gagner le concours de Transavia avec cette photo ?

Regardez le reportage Ça bouge en Bretagne de TV5MONDE.

Enregistrez vos vidéos pour le concours de Transavia.

24 UNITÉ 1 • CONTACTEZ-MOI video examenvraag spreken audio manuel (Fr) / leren (Eng en Du) Iconen om differentiatieniveaus aan te geven nakijken 21st century skills formulier/kopieerblad downloaden fragment (frans) dialoog (frans) klassikaal extra opdracht
ÉCOUTER
B1 B2 A2 gesprek
video examenvraag spreken lezen schrijven audio manuel (Fr) / leren (Eng en Du) Iconen om differentiatieniveaus aan te geven tweetallen groepsopdracht woordenboek Online nakijken leertip 21st century skills Grammar kijken regarder B1 B2 A2 gesprek
video examenvraag spreken lezen schrijven audio manuel (Fr) / leren (Eng en Du) Iconen om differentiatieniveaus aan te geven tweetallen groepsopdracht woordenboek Online nakijken leertip 21st century skills Grammar kijken regarder B1 B2 A2 gesprek
examenvraag spreken lezen schrijven audio tweetallen groepsopdracht woordenboek Online 21st century skills Grammar kijken regarder B1 B2 A2 gesprek
lezen schrijven audio Du) differentiatieniveaus aan te geven tweetallen groepsopdracht woordenboek Online 21st century skills Grammar downloaden fragment (frans) dialoog (frans) klassikaal extra opdracht kijken regarder B1 B2 A2 gesprek PUB
PUB
examenvraag spreken lezen schrijven audio geven tweetallen groepsopdracht woordenboek Online 21st century skills Grammar kijken regarder B1 B2 A2 gesprek
3
Réponse du quiz : toeristische bezienswaardigheden. 2 6 3 7 4 1 5

GRAMMAIRE III — TELWOORDEN, KLOKTIJDEN EN DATA MANUEL § 6

Gebruik § 6 bij het maken van de opdrachten. Leer deze paragraaf daarna.

(Fr) / leren (Eng en Du)

EXERCICE 24A

– RÉVISION

Iconen om differentiatieniveaus aan te geven

a

naar de zinnen en noteer de getallen in cijfers.

1 2 3 4 5

EXERCICE 24B

b Luister naar de zinnen en noteer de kloktijden in cijfers. 1 2 3 4 5

c Luister naar de zinnen en noteer de data.

Exemple : le 3 juillet 1999

1 le 2 le 3 le 4 le 5 le

Schrijf de getallen, data en kloktijden voluit.

1 99

2 2087

3 10 e

4 een derde

9 Het is kwart over vijf. Il est

 Het is vijf over twaalf (’s middags).

 Het is tien voor half negen.

 Het is kwart voor vier.

EXERCICE 24C

5 15 februari

6 31 juli

7 1 september

8 maandag 19 mei

Maak hele zinnen met de gegevens en schrijf alle getallen voluit.

Exemple : hond / geboren 15-8-2011 Mon chien est né le quinze août deux mille onze.

1 vakantie / van 18 juli tot 1 augustus

2 oma / geboren 29-11-1937

3 ik / 21 april jarig / word 16

4 tennisles / altijd donderdag / 17.00 uur

EXERCICE 24D

Praat met een klasgenoot over minstens vier familieleden of vrienden/vriendinnen. Bereid je kort voor en maak wat aantekeningen voor jezelf. Eerst vertelt A hoe ze heten, hoe oud ze zijn en wat hun geboortedatum is. B noteert de gegevens en controleert na afloop. Wissel daarna van rol.

Faites l’exercice 24E à la page 94 ou sur le site.

Faites l’exercice 24F à la page 94 ou sur le site.

Faites l’exercice 24G à la page 94 ou sur le site.

Faites le quiz sur Socrative pour voir ce que vous savez sur ce sujet.

25 UNITÉ 1 • CONTACTEZ-MOI • GRAMMAIRE III
video examenvraag spreken lezen schrijven audio manuel (Fr) / leren (Eng en Du) Iconen om differentiatieniveaus aan te geven tweetallen groepsopdracht woordenboek Online nakijken leertip 21st century skills Grammar formulier/kopieerblad downloaden klassikaal extra opdracht kijken regarder B1 B2 A2 gesprek
video examenvraag spreken lezen schrijven audio manuel (Fr) / leren (Eng en Du) Iconen om differentiatieniveaus aan te geven tweetallen groepsopdracht woordenboek Online nakijken leertip 21st century skills Grammar formulier/kopieerblad downloaden klassikaal extra opdracht kijken regarder B1 B2 A2 gesprek
examenvraag spreken lezen schrijven audio tweetallen groepsopdracht woordenboek Online 21st century skills Grammar kijken regarder B1 B2 A2 gesprek
lezen schrijven geven tweetallen groepsopdracht woordenboek Online 21st century skills Grammar fragment (frans) dialoog (frans) klassikaal extra opdracht kijken regarder B1 B2 A2 gesprek examenvraag spreken lezen schrijven audio geven tweetallen groepsopdracht woordenboek Online 21st century skills Grammar fragment (frans) dialoog (frans) klassikaal extra opdracht kijken regarder B1 B2 A2 gesprek examenvraag spreken lezen schrijven groepsopdracht Online Grammar extra opdracht kijken regarder B1 B2 A2 gesprek examenvraag spreken lezen schrijven audio tweetallen groepsopdracht woordenboek Online 21st century skills Grammar kijken regarder B1 B2 A2 video examenvraag spreken lezen schrijven audio manuel
tweetallen groepsopdracht woordenboek Online nakijken leertip 21st century skills Grammar formulier/kopieerblad downloaden fragment (frans) dialoog (frans) klassikaal extra opdracht kijken regarder B1 B2 A2 gesprek examenvraag spreken lezen schrijven audio te geven tweetallen groepsopdracht woordenboek Online 21st century skills Grammar fragment (frans) dialoog (frans) klassikaal extra opdracht kijken regarder B1 B2 A2 gesprek
Iconen om differentiatieniveaus aan te geven
Luister
leertip 21st century skills Grammar formulier/kopieerblad downloaden fragment (frans) dialoog (frans) klassikaal extra opdracht
regarder gesprek
kijken

A2

DOEL: je kunt jezelf voorstellen en een kort gesprek aanknopen met een (on)bekende.

EXERCICE 25 — MISE EN ROUTE ~ PRONONCIATION

A Neusklanken zijn belangrijk voor een goede Franse uitspraak. In het zinnetje un bon vin blanc zitten alle Franse neusklanken: de u, o, i en a Hieronder staan steeds twee woorden naast elkaar. Het linkerwoord bevat geen neusklank, het rechter wel. Luister mee en spreek de woorden hardop na.

1 chacune chacun 3 ils viennent il vient

2 bonne fête bon voyage 4 cas quand

B Hieronder volgen zestien woorden die allemaal een neusklank bevatten. Spreek ze hardop uit en zet ze in de juiste kolom. In iedere kolom komen vier woorden te staan.

aucun | immense | européen | impossible | pardon | lundi | gens | certain | température | région | souvent | bonjour | internationale | parfum | quelqu’un | oncle

1 un [ũ] 2 bon [õ] 3 vin [ Ĩ ] 4 blanc [ã]

Beluister de woorden en corrigeer je antwoorden.

EXERCICE 26 — MISE EN ROUTE

A Pendant les vacances dans le Midi vous rencontrez un(e) camarade de classe à la terrasse d’un café. Mettez les phrases dans l’ordre pour avoir une conversation logique.

A Oui, tu as raison. Qu’est-ce que tu bois ?

B Tchin-tchin.

C Moi, je viens d’arriver. Encore trois semaines !!!

D Alors, je bois à tes vacances.

E Bof, ça va, ça va. Demain on rentre à la maison. Et toi ?

F Je n’aime pas ça, je préfère un coca.

G Toi ici ? Salut, mais comment vas-tu ?

H Et moi, à ton retour.

I Donc, il nous reste seulement maintenant pour prendre un pot.

J Je prends un Orangina.

Camarade de classe

1 Toi ici ? Salut, mais comment vas-tu ? 2 3 4 5 6 7 8 9

 Tchin-tchin.

B Ensuite jouez le dialogue. Changez aussi de rôle.

26 UNITÉ 1 • CONTACTEZ-MOI examenvraag spreken lezen schrijven audio tweetallen groepsopdracht woordenboek Online 21st century skills Grammar fragment (frans) dialoog (frans) klassikaal extra opdracht kijken regarder B1 B2 A2 gesprek PARLER
PARLER
Toi
examenvraag spreken lezen schrijven audio te geven tweetallen groepsopdracht woordenboek Online 21st century skills kijken regarder B2 A2 gesprek examenvraag spreken lezen schrijven audio aan te geven tweetallen groepsopdracht woordenboek Online 21st century skills Grammar downloaden fragment (frans) dialoog (frans) klassikaal extra opdracht kijken regarder B1 B2 A2
gesprek

1

2

3

EXERCICE 27 — MISE EN ROUTE ~ VOCABULAIRE

Traduisez les mots ci-dessous en français et complétez les phrases. antwoordapparaat | bezit | binnenkort | grappig | iets drinken | ik verveel me | mobieltje | de sluiting | wekelijks | zwemmen

1 Quel est ton numéro de ? – C’est le 06 45 99 18 33.

2 Une fois par semaine il y a un grand marché provençal à Bédoin. C’est un marché

3 On annonce de la piscine en plein air à cause du mauvais temps.

4 Ma famille une maison de vacances au bord de la mer en Normandie.

5 Bonjour, je ne suis pas là. Tu peux laisser un message sur mon .

6 Le nouveau restaurant va ouvrir , dans une semaine précisément.

7 C’est un garçon très . Il me fait tout le temps rire.

8 Je suis seul et je n’ai rien à faire ; .

9 Quand il fait chaud, on va dans la mer.

 Tu as envie de à la terrasse du Café de la Plage ?

EXERCICE 28 — MISE EN ROUTE ~ GRAMMAIRE

Faites l’interview. Élève A pose une question, B répond par une phrase complète. Puis, changez de rôle.

1 Quelle heure est-il maintenant ?

2 Tu es né(e) quand ? Tu as quel âge alors ?

3 Quel est ton numéro de portable ?

4 Combien d’élèves portent un jean bleu dans la classe ?

5 Décris ton prof préféré !

EXERCICE 29 — COMPRÉHENSION GLOBALE

Écoutez les dialogues et cochez vrai ou faux. vrai faux

1 Caroline voudrait travailler dans le sud de la France. £ £

2 L’employé va rappeler demain. £ £

3 Christian voudrait réserver une table pour le dimanche 20 septembre. £ £

4 Le numéro du portable de Christian est le 06 31 72 88 17. £ £

5 Émilie a rencontré un garçon anglais, beau et sympa. £ £

6 Émilie voudrait revoir le garçon. £ £

EXERCICE 30 — COMMENT DIRE ?

Écoutez le dialogue 1 et répondez aux questions.

1

1 Hoe zegt Caroline dat ze het liefst op een camping in Zuid-Frankrijk werkt?

£ A Je préfère un camping dans le sud de la France.

£ B Je préfère travailler dans un camping dans le Midi.

2 Hoe zegt de man dat hij eerst haar gegevens gaat noteren?

£ A D’abord je vais prendre votre nom et votre numéro de téléphone.

£ B D’abord je vais prendre vos coordonnées.

27 UNITÉ 1 • CONTACTEZ-MOI video examenvraag spreken lezen schrijven audio manuel (Fr) / leren (Eng en Du) Iconen om differentiatieniveaus aan te geven tweetallen groepsopdracht woordenboek Online nakijken leertip 21st century skills Grammar formulier/kopieerblad downloaden fragment (frans) dialoog (frans) klassikaal extra opdracht kijken regarder B1 B2 A2 gesprek PARLER DIALOGUE
DIALOGUE
DIALOGUE
examenvraag spreken lezen schrijven audio tweetallen groepsopdracht woordenboek Online 21st century skills Grammar kijken regarder B1 B2 A2 examenvraag spreken lezen schrijven audio tweetallen groepsopdracht woordenboek Online
DIALOGUE
A B
examenvraag spreken lezen schrijven audio te geven tweetallen groepsopdracht woordenboek Online
dialoog (frans)
21st century skills Grammar
fragment (frans)
klassikaal extra opdracht kijken regarder B1 B2 A2 gesprek Snel! Spel je vooren achternaam in het Frans.

3 Hoe zegt Caroline dat ze graag buitenlandse jongeren ontmoet?

£ A J’aime rencontrer des jeunes étrangers.

£ B J’aime rencontrer des jeunes à l’étranger.

2

4 Écoutez le dialogue 2 et soulignez les fautes que vous entendez. Il y en a sept.

Le répondeur : Bonjour, tu es bien sur le répondeur du restaurant italien Pasta. Aujourd’hui c’est jeudi, le jour de notre fermeture hebdomadaire. Nous sommes ouverts du mardi au dimanche, de minuit à onze heures. Si vous voulez réserver une table ou enfin nous laisser un message vous pouvez parler après le bip. Veuillez nous donner aussi un numéro de téléphone. Nous espérons vous accueillir prochainement dans notre établissement. Merci.

5 Écoutez encore une fois et corrigez les fautes.

3

6 Hoe zegt Émilie dat ze in Bretagne aan zee is geweest?

7 Hoe zegt ze dat ze elke dag gingen zwemmen?

8 Hoe zegt Émilie dat ze hoopt hem (de jongen) terug te zien?

EXERCICE 31 — RECONSTRUIRE

Pendant les vacances vous rencontrez un garçon / une fille français(e) qui travaille au camping. Vous allez boire quelque chose à la terrasse d’un café. Faites le dialogue suivant. Changez aussi de rôle.

A Français(e)

1 Bonjour ! Comment tu t’appelles ?

3 Tu es ici depuis longtemps ?

5 Avec qui es-tu ici ?

7 Je m’appelle Michel(le) et j’ai 16 ans.

9 Non, je travaille au restaurant du camping.

 Oui, c’est ouvert de 19 heures à 22 heures.

B Vous

2 Geef antwoord.

4 Nee, zeg dat je net bent aangekomen.

6 Met ouders, broer en zus. Vraag naam en leeftijd van A.

8 Vraag of A ook met vakantie is.

 Vraag of het restaurant vanavond open is.

Zeg dat je hoopt dat A na 22.00 uur vrij is.

 Oui, je suis libre.  Stel voor om ‘s avonds iets te gaan drinken.

 Bonne idée. On se retrouve où ?

 C’est le 06 67 54 39 87.

 Liefst op het terras van het café in de haven. Vraag nummer mobiel.

 Herhaal telefoonnummer. Bedank en zeg tot later.

28 UNITÉ 1 • CONTACTEZ-MOI examenvraag spreken lezen schrijven audio tweetallen groepsopdracht woordenboek Online 21st century skills Grammar fragment (frans) dialoog (frans) klassikaal extra opdracht kijken regarder B1 B2 A2 gesprek PARLER DIALOGUE
DIALOGUE
1 2 3 4 5 6 7
examenvraag spreken lezen schrijven audio geven tweetallen groepsopdracht woordenboek Online 21st century skills Grammar kijken regarder B1 B2 A2 gesprek Réponse du quiz : let op de meest afwijkende klanken in het Frans: e –g –h ––w.

EXERCICE 32 — MISE EN PRATIQUE ~ SPEEDDATING

Demandez les cartes à votre professeur. Formez des groupes de quatre. Élève 1 est à la recherche d’un garçon ou d’une fille de son âge pour aller suivre un cours de langue dans un pays étranger. Il/Elle interroge les trois autres élèves chacun à leur tour.

Attention : vous jouez le personnage de votre carte. Les autres élèves ne doivent pas savoir ce qu’il y a sur votre carte. Utilisez les phrases et les mots appris dans les exercices précédents pendant l’entretien.

Apprenez le vocabulaire et les phrases FN et NF de : Parler page 103.

Vul het evaluatieformulier in en kijk welke opdracht uit het menu au choix het best bij jou past.

Entraînez-vous avec le vocabulaire et les phrases.

Faites un autre dialogue.

Travaillez à deux. Faites un message vidéo : présentez-vous et parlez de vos vacances d’été.

PRÉPARATION AU BILAN

Ik kan:

£ begrijpen wat iemand op vakantie heeft meegemaakt.

£ specifieke en soms voorspelbare informatie vinden in een tekst over het begin van het schooljaar.

£ een briefje of e-mail schrijven aan een correspondentievriend(in) waarin ik iets over mezelf vertel.

£ de belangrijkste punten herkennen in een podcast over de geschiedenis van de grote vakantie in Frankrijk en de boodschap van reclamespots begrijpen.

£ mezelf voorstellen en een kort gesprek aanknopen met een (on)bekende.

Grammaire

£ Het bijvoeglijk naamwoord (§ 3)

£ Regelmatige werkwoorden op -er, aller, avoir, être en faire (§ 21.12.1, 22.1, 22.4, 22.19, 22.20)

£ Telwoorden, kloktijden en data (§ 6)

£ EXERCICES 11, 14, 18, 24 en 28

Vocabulaire

£ REGARDER FN

£ LIRE FN

£ ÉCRIRE + zinnen FN + NF

£ ÉCOUTER FN

£ PARLER + zinnen FN + NF

£ EXERCICES 2, 7, 13, 15, 16, 20, 27, 30 en 31

Pour vous aider

£ LIRE stratégie 1a : hoofdgedachte (globaal lezen)

£ MENUS AU CHOIX extra oefenen

De paragrafen bij grammaire en de leesstrategieën vind je in het Manuel.

video examenvraag spreken lezen audio manuel (Fr) / leren (Eng en Du) woordenboek Online 29 UNITÉ 1 • CONTACTEZ-MOI video examenvraag spreken lezen schrijven audio manuel (Fr) / leren (Eng en Du) tweetallen groepsopdracht woordenboek Online formulier/kopieerblad downloaden fragment (frans) dialoog (frans) klassikaal extra opdracht PARLER
Iconen om differentiatieniveaus aan te geven nakijken leertip 21st century skills Grammar formulier/kopieerblad downloaden fragment (frans) dialoog (frans) klassikaal extra opdracht kijken regarder B1 B2 A2 gesprek
video schrijven manuel (Fr) / leren (Eng en Du) Iconen om differentiatieniveaus aan te geven tweetallen groepsopdracht nakijken leertip 21st century skills Grammar formulier/kopieerblad downloaden fragment (frans) dialoog (frans) klassikaal extra opdracht kijken regarder B1 B2 A2 gesprek
schrijven audio tweetallen groepsopdracht woordenboek 21st century skills Grammar fragment (frans) dialoog (frans) klassikaal extra opdracht kijken regarder B1 B2 A2 gesprek
lezen schrijven manuel (Fr) / leren (Eng en Du) Iconen om differentiatieniveaus aan te geven tweetallen groepsopdracht woordenboek Online nakijken leertip 21st century skills Grammar formulier/kopieerblad downloaden fragment (frans) dialoog (frans) klassikaal extra opdracht kijken regarder B1 B2 A2 gesprek EVALUEREN FORMATIEF lezen schrijven groepsopdracht Online Grammar extra opdracht B1 B2 A2 Iconen om differentiatieniveaus aan te geven formulier/kopieerblad downloaden gesprek
examenvraag spreken lezen Online
Faites l’auto-évaluation. ÉLÈVE 2 ÉLÈVE 4 ÉLÈVE 1 ÉLÈVE 3

EXAMEN

EINDTERM: de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven.

EXERCICE 1 — PRÉPARATION

Soulignez le mot correct et notez la traduction.

1 Contre / Selon ma mère, il faut prendre un bon petit-déjeuner.

2 Je vais t’aider, pour que / puisque tu aies une bonne note.

3 Pour / Si j’avais beaucoup d’argent, j’achèterais un bateau.

4 J’ai mangé, ainsi / puis je me suis habillé.

5 Elle ne comprend pas, alors / depuis il faut l’aider.

EXERCICE 2 — TEXTE

1A Om de hoofdgedachte te bepalen bekijk je eerst de opvallende delen van de tekst (titel, inleiding, afbeeldingen, tussenkopjes) om een idee te krijgen waar de tekst over gaat. Daarna ga je bij jezelf na wat je al van dit onderwerp weet en probeer je de inhoud van de tekst te voorspellen. Lees de tekst dan globaal door om te weten of je voorspelling klopt. Lees meer over Stratégie 1a in het Manuel, onderdeel A Stratégies.

STRATÉGIE

1 Lees de titel en de eerste zin van de tekst. Bekijk de afbeelding.

a Wat is het onderwerp van de tekst?

b Wat weet je over de emancipatie van vrouwen en meisjes in het land waar de tekst over gaat?

2 Lees de tekst globaal. Waarover gaan de verschillende alinea’s? Zet de juiste letter achter de alinea’s. Je houdt twee samenvattingen over.

A Een jong meisje dat een relatie heeft, wordt negatief beoordeeld. Daarom moet de relatie tussen Rana en Youssef geheim blijven.

B Op Valentijnsdag hebben Rana en Youssef een romantische dag gehad, maar ze hebben elkaar niet gezoend, dat kan niet in het openbaar.

C Op Valentijnsdag zijn de ouders van Rana erachter gekomen dat ze een relatie had en ze zijn erg boos geworden.

D Rana is het niet eens met het feit dat verloofde koppels elkaar niet goed kunnen leren kennen voor ze trouwen.

E Rana beklaagt zich over het feit dat haar zus moet trouwen met een jongen die haar ouders voor haar uitgezocht hebben.

Alinea 1: Alinea 2: Alinea 3:

Faites les questions d’examen.

3 Qu’est-ce qu’on lit sur Rana et son petit copain Youssef au premier alinéa ?

£ A Ils évitent le plus possible de montrer leur amour en public.

examenvraag spreken

£ B Ils ont une relation amoureuse depuis trois ans.

£ C Ils se sont rencontrés pour la première fois dans un autobus.

£ D Ils veulent mettre leurs parents au courant de leur relation.

30 UNITÉ 1 • CONTACTEZ-MOI • EXAMEN
lezen Online

leren.libreservice-online.nl

LIBRE SERVICE FRANS VOOR DE BOVENBOUW

Als je in Frankrijk bij een benzinestation, wegrestaurant of supermarkt libre service ziet staan, weet je dat het om ‘zelfbediening’ gaat. Je moet zélf aan de slag, je maakt keuzes, je gaat op je eigen manier te werk. Libre Service biedt je veel mogelijkheden om tot het beste resultaat te komen!

AUTEURS

Louise Bakker

Françoise Lomier

Els Mulder-van Franeker

Bert Nap

Patrick Schuitema

Jeanine van der Velde

Judith Visser

EINDREDACTIE

Emily Palmer

1.0 9 789006 332247
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.