Page 1

Crash Course Leer-werkboek A1 N3-4

English

Katrin Overgoor-Ivarsson


20/20 English Crash Course Leer-werkboek A1 N3-4 20/20 English is dĂŠ methode Engels voor niveau 1-2 en 3-4 van het middelbaar beroepsonderwijs. Het aanbod voor niveau 1 en 2, waarin vanaf het nulniveau opgewerkt wordt tot en met taalniveau A2, bestaat uit leer-werkboeken. Het aanbod voor niveau 3 en 4 bestaat uit een handboek en werkboeken vanaf taalniveau A1 tot en met taalniveau B2. Speciaal voor de leerlingen die een niveau 3 of 4 opleiding volgen en nog geen of nauwelijks ervaring ervarring hebben met het Engels, is de Crash Course geschreven. Het geeft de eerste kennismaking met het Engels, en breng gt de leerling op het brengt taalniveau A1. Vanuit vijf situaties waarmee de leerling bekend is, wordt het basisniveau van het EEngels ngels bijgebracht. Het leer-werkboek kan ingezet worden als start van een lessenserie Engels, maar kan ook zelfstan ndig door de leerling zelfstandig worden doorgewerkt. De website (www.2020english.nl) geeft ondersteuning aan de Crash Course door middel van veel audiofragment nten nt en,, en audiofragmenten, extra oefenmateriaal en woordenlijsten voor de leerling, en didactische aanwijzingen en uitwerki ingen voor de d ocen oc en nt. t. uitwerkingen docent. 20/20 English, met als startpunt deze Crash Course, het handboek als naslagwerk, de gevarieerde oefenstoff in d de e uitstekend werkboeken A2 tot en met B2 en het extra materiaal op de website is een complete methode Engels, die u itst it stek st eken ek end en d past binnen de actuele eisen van het Moderne Vreemde Talenonderwijs in het mbo.


Crash Course Leer-werkboek A1 N3-4

English

Katrin Overgoor-Ivarsson Overgoor Ivarsson


Auteur Katrin Overgoor-Ivarsson

ThiemeMeulenhoff ontwikkelt leermiddelen voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie en hoger onderwijs.

Redacteur Paul Evans, Amsterdam

Meer informatie over ThiemeMeulenhoff en een overzicht van onze leermiddelen: www.thiememeulenhoff.nl of via

Vormgeving

onze klantenservice (088) 800 20 16.

EnOf Ontwerp + communicatie, Utrecht ISBN 978 90 06 81454 5 Beeldredactie en opmaak

Eerste druk, eerste oplage, 2011

Studio Imago, Amersfoort © ThiemeMeulenhoff, Amersfoort, 2011 Omslagfotografie Shutterstock

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

Fotografie binnenwerk

geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Alamy

in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,

Corbis

mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere

Dreamstime

manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

iStockphoto

van de uitgever.

Illustraties

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is

Richard van de Pol

toegestaan op grond van artikel 16 Auteurswet j° het Besluit van 23 augustus 1985, Stbl., dient men de daarvoor

Website bij deze uitgave

wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan

www.2020english.nl

Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie (PRO), Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp (www.stichting-pro. nl). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet) dient men zich tot de uitgever te wenden. Voor meer informatie over het gebruik van muziek, film en het maken van kopieën in het onderwijs zie www.auteursrechtenonderwijs.nl. De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden.

Deze uitgave is voorzien van het FSC-keurmerk. Dit betekent dat de bosbouw voor het gebruikte papier op een verantwoorde wijze heeft plaatsgevonden.


Voorwoord Dit is het leer-werkboek A1 Crash Course van de methode 20/20 Business English voor niveau 3-4. De titel Crash Course houdt in dat je heel veel leert tijdens een korte maar intensieve periode. De Crash Course is vooral gemaakt voor studenten die geen of nauwelijks Engels kennen. Maar het boek kan ook gebruikt worden om je Engels weer op te pakken. Het boek is verdeeld in vijf units die gaan over vertrouwde onderwerpen uit het dagelijks leven zoals hobby’s, familie, vrienden, school en werk. Het is een echt leer-werkboek. Er staan veel oefeningen in en door het maken van die oefeningen leer je meteen de theorie. De antwoorden en de uitwerkingen van de oefeningen kun je in het boek zelf schrijven, zodat je altijd je werk bij de hand hebt. Na elke unit volgt een Round up, waarin je kunt laten zien dat je de geleerde stof beheerst en dat je communicatief vaardiger bent geworden. De laatste unit eindigt met een Case. Bij het maken van de case kun je laten zien dat je het boek kent. De methode 20/20 Business English is bedoeld om zelfstandig leren en werken makkelijker te maken. Als je de aanwijzingen in dit leer-werkboek volgt en de opdrachten naar behoren uitvoert, zul je merken dat je veel vragen over Engels zelf kunt beantwoorden en problemen zelf kunt oplossen. Je docent heeft alle uitwerkingen. Bespreek met haar/hem of je over deze uitwerkingen mag beschikken. Als je alle vijf de units, de round ups en de case aandachtig hebt doorgewerkt, zul je merken dat je je in veel situaties al heel goed kunt redden. Je hebt veel Engelse woorden geleerd, je kunt eenvoudige gesprekken voeren, allerhande teksten lezen en eenvoudige opdrachten schrijven. Keep up the work, and don’t give up. Katrin Overgoor


Gebruiksaanwijzing De hoofdstukken in dit boek heten units. In elke unit oefen je de vaardigheden Speaking interaction, Reading, Writing en Listening. Daarnaast is er aandacht voor taalregels bij Language support en belangrijke woorden in de Personal word file. Aan het eind van elke unit vind je een samenvatting in de checklist en een afsluitende opdracht in de vorm van een Round up of Case.

Speaking interaction In dit boek vind je veel oefeningen die je helpen een eenvoudig gesprek in het Engels te voeren over vertrouwde onderwerpen. Vaak vind je voorbeelden hiervan in de luisteroefeningen bij dit boek.

Reading Deze rubriek bevat leesteksten over dagelijkse onderwerpen. Je leert eenvoudige teksten te lezen en te begrijpen. Bij deze teksten horen verschillende opdrachten.

Writing Elke unit heeft een praktische schrijfopdracht die je herkent uit de dagelijkse praktijk.

Listening Met de vele luisteroefeningen oefen je je luistervaardigheid, vergroot je je woordenschat en hoor je een groot aantal voorbeeldgesprekken, die je zelf kunt gebruiken in gesprekken.

Language support Hier vind je regels en tips om correct Engels te spreken en te schrijven.

Personal word file Hiermee kun je zelf een lijst van woorden aanmaken uit de voorafgaande unit. Zo kun je die nog eens goed oefenen.

Checklist Dit is een overzicht van wat je in de voorafgaande unit allemaal geleerd hebt.

Round up en Case De Round up is de afsluitende oefening van een unit waarin je kunt toepassen wat je geleerd hebt. De Case is uitgebreider dan de Round up en bestaat uit een aantal taken, die je samen met een ander tot een goed einde moet brengen.


Betekenis iconen i

Speaking interaction

r

Reading

w

Writing

l

Listening

g

Language support

Ga naar www.2020english.nl of de aangegeven website.


Inhoudsopgave Unit 1 Round up

Me, myself and I Personal profile, part 1

9 30

Unit 2 Round up

My family and friends Personal profile, part 2

31 51

Unit 3 Round up

My school Personal profile, part 3

53 72

Unit 4 Round up

My Work Personal profile, part 4

73 92

Unit 5 Case

My World Making a survey

93 111


Me, myself Unit 1 and I

In this unit you will learn about things like the English alphabet, numbers and colours. But also about clothes and hobbies.


Unit 1 Me, myself and I

i

Speaking interaction Exercise 1 What English do you already know? Talk to a student about the English words you both know. Think of words in songs or words you know from computer games.

l

Listening Exercise 2 Listen to track 1. Listen and say the alphabet. Aa Apple

Bb Basket

Cc Circle

Dd Dog

Ee Ear

Ff Flower

Gg Glass

Hh House

Ii Ice cream

Jj Jug

Kk Key

Ll Lamp

Mm Mouse

Nn Nose

Oo Octopus

Pp Pig

Qq Queen

Rr Road

Ss Snake

Tt Train

Uu UFO

Vv Violin

Ww Window

Xx X-ray

Yy Yacht

Zz Zombie

➜ Rule! Remember the difference between G and J by saying G-man and DJ.

10


Unit 1

l

Me, myself and I

Listening Exercise 3 Listen to track 2. Listen and write down the words you hear. Some of the letters have already been filled in. 1

l

f

we

2

na

3

uee

4

io

e

n

5

ng

6

oa

7

rai

8

g

ish

s

Listening Exercise 4 Listen to track 3. What is your name? Ben

Hi. My name is Ben. What is your name?

Jonas

Hello, Ben. My name is Jonas.

Ben

How do you spell your name?

Jonas

J-O-N-A-S

Ben

J-O-N-A-S?

Jonas

Yes, that is right.

11


Unit 1 Me, myself and I

i

Speaking interaction Exercise 5 Walk around the classroom and ask for five (5) students’ names. Ask how you spell the name. Write the names down. Check if the spelling is right. What is your name? My name is

.

How do you spell your name?

l

Listening Exercise 6 Listen to track 4. Listen and repeat the numbers. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12

zero one two three four five six seven eight nine ten

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

eleven twelve thirteen fourteen fifteen sixteen seventeen eighteen nineteen twenty


Unit 1

i

Me, myself and I

Speaking interaction Exercise 7 Work with a partner and write down the numbers he or she says.

l

3

7

5

1

8

11

13

10

15

9

Listening Exercise 8 Listen to track 5. Listen and repeat the numbers. 21 22 23 24 25 26 27 28 29

twenty-one twenty-two twenty-three twenty-four twenty-five twenty-six twenty-seven twenty-eight twenty-nine

30 40 50 60 70 80 90 100

thirty forty fifty sixty seventy eighty ninety a hundred/one hundred

➜ Rule! Notice the way you write three, thirteen and thirty. And four, fourteen and forty. And five, fifteen and fifty.

13


Unit 1 Me, myself and I

i

Speaking interaction Exercise 9 Ask five (5) students the dates of their birthdays. Write the numbers down below. When is your birthday?

i

Speaking interaction Exercise 10 Ask a partner to tell you his or her telephone number.

r

Reading Exercise 11 Read the text and answer the questions.

A day in the Life of Ordinary Ted Ted always gets up at seven o’clock. Then he eats breakfast. He usually eats a sandwich and drinks a glass of milk. Then he walks the dog. When he gets home again he feeds the dog. Ted always eats lunch at twelve o’clock. He always drinks a glass of milk and eats a hot dog. He usually has dinner at five o’clock in the evening. Then he watches TV. Later, he does his homework and then he goes to bed. Ted often goes to bed at eleven o’clock.

14


Unit 1

Me, myself and I

1

What time does Ted always get up?

2

What does he do after that?

3

What does he usually eat for breakfast?

4

What time does he always have lunch?

5

What does he usually eat and drink for lunch?

6

When does he usually have dinner?

7

What does he do after dinner?

8

What time does he usually go to bed?

g Language support Exercise 12 Look at the rules for using am, are and is. I am a good student. You are a lazy student He is a good student. She is a lazy student. It is a great book. We are great students. You are lazy students. They are happy students.

15


Unit 1 Me, myself and I

Now choose the correct form of the verb to be: am/are/is. The first one has already been done for you. 1

It am/are/is cold today.

8

We am/are/is from Sweden.

2

I am/are/is at home now.

9

He am/are/is a teacher.

3

They am/are/is Swedish.

10

You am/are/is a really good student.

4

My name am/are/is Andy.

11

They am/are/is not at home.

5

There am/are/is a book on the table.

12

Ben am/are/is my best friend.

6

She am/are/is a doctor.

13

Liza and I am/are/is happy.

7

Tom and Lucy am/are/is married.

14

It am/are/is late.

g Language support Exercise 13 Complete the following story with am/are/is.

Today

Friday. I

on my way to school. It

the last school day of the week. I

taking the bus because it

starts at 8.30 in the morning. It

too far to go by bike. School now 8 o’clock. Luckily, the bus

on time, otherwise I would be in deep trouble. Our classroom

nice and light. There

to stare out of. There There

twelve desks and twelve chairs. six girls and six boys in our class. And of course a teacher.

Her name

Eloise.

Now we

about to start our English lesson. The teacher

standing there behind the desk. She going to do. The students the last day of the week. They do on the weekend.

16

three big windows

waiting to tell us what we not listening to her because it all talking about what they are going to


Unit 1

Me, myself and I

Sue

going to the pub with her boyfriend. Jack and Joe

going to Amsterdam and Ted We

going to visit his grandparents.

all looking forward to the weekend. The teacher

not

very happy with her class, but she can understand why everyone making plans. She has plans too. I

happy for her.

g Language support Exercise 14 Short answers with am, are and is Write sentences using am, are or is. In sentences there is a long and a short form of I am (I’m), you are (you’re), she is (she’s), he is (he’s) and it is (it’s). See the example and fill in both forms below. The first one has already been done for you. 1

Yes, I … young.

Yes, I am young. / Yes, I’m young.

2

No, you … not.

3

Yes, she … nice.

4

Yes, he … tall.

5

No, you … not old.

6

Yes, it … cold.

7

Yes, we … happy.

8

No, I … not angry.

9

Yes, they … funny.

10 No, we … not tired.

Short questions with am, are and is. Am I ... ? Is he ... ? Is it ... ?

Are you ... ?

Are you ... ?

Are they ... ?

Is she ... ?

Are we ... ?

17


Unit 1 Me, myself and I

Write four questions to ask a student. Use exercise 12 for ideas. One has already been done for you. 1

Are you happy?

Yes, I am happy /Yes, I’m happy.

No, I am not / No, I’m not.

2 3 4 5

i

Speaking interaction Exercise 15 Work with a partner. Take turns to ask and answer your questions. See the example. Is your father tall? Yes, he is. Are you happy today? Yes, I am.

Partner A Partner B Partner A

➜ Rule! Always answer with more than one word.

w

Writing Exercise 16 Match the colours with the words. Use the words in the box. If possible, use coloured pencils when you write your answers.

black

18

blue

brown

green

grey

red

1

The sky is

.

2

The sun is

.

3

The grass is

.

4

The snow is

.

white

yellow

orange


Unit 1

w

Me, myself and I

5

Blood is

.

6

The colour of coffee is

7

The sky at night is

8

The colour of a carrot is

. . .

Writing Exercise 17 Scrambled words. Put the letters in the right order. The first word has already been done for you.

i

1

iwthe

2

erd

3

leub

4

lbcak

5

rngeoa

6

regen

7

lolwey

8

yger

white

Speaking interaction Exercise 18 Work with a partner and answer these questions.

1

What colour is the sea?

2

What colour is coal?

3

What colour is a lemon?

4

What colour is wine?

5

What colour is dark chocolate

/

19


Unit 1 Me, myself and I

w

Writing Exercise 19 Days of the week. Put the days of the week in the right order.

Tuesday

Friday

Monday

Saturday

Wednesday

Sunday

1 2 3 4 5 6 7

l

Listening Exercise 20 Listen to track 6. Listen and check your answers to exercise 19.

i

Speaking interaction Exercise 21 Walk around the classroom and ask other students these questions: 1 2 3 4

20

What day is it today? What day is it tomorrow? What day is your favourite day? Why?

Thursday


Unit 1

w

Me, myself and I

Writing Exercise 22 Months of the year. Put the months of the year in the right order.

March June

August October

January February

April July

September May

December November

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

l

Listening Exercise 23 Listen to track 7. Listen and check your answers to exercise 22.

21


Unit 1 Me, myself and I

i

Speaking interaction Exercise 24 Ask a partner these questions. 1 2 3

w

Which months are hot/cold in the Netherlands? In which month does school start/finish? In which month do you usually go on holiday?

Writing Exercise 25 The seasons of the year. Put the four seasons in the right order.

spring

autumn

summer

winter

1 2 3 4 What is your favourite season? Why?

l

Listening Exercise 26 Listen to track 8.

boots shoes T-shirt

22

coat shorts trainers

jacket skirt trousers

jeans suit

shirt sweater


Unit 1

Me, myself and I

r Reading Exercise 27 Find these clothes in the picture and give them the right number. One has already been done for you.

trousers

i

shirt

jacket

shoes

T-shirt

skirt

suit

shorts

boots

coat

sweater

trainers

6

Speaking interaction Exercise 28 Ask a partner the following questions. What clothes do you wear to a party? to school? to work? to relax at home?

23


Unit 1 Me, myself and I

r Reading Exercise 29 Hobbies. Match the activities with the pictures. Write A-H on the lines. One has already been done for you.

l

1

painting

2

going to the cinema

3

reading

4

playing computer games

5

doing fitness

6

playing football

7

listening to music

8

seeing friends

B

Listening Exercise 30 Listen to track 9. Listen and check your answers to exercise 29.

24


Unit 1

w

Me, myself and I

Writing Exercise 31 Fill in the missing word in each sentence. Use the words from the box. The first one has already been done for you.

running

playing

going

listening

talking

1

I love talking to my friends on the phone.

2

I hate

in gym class.

3

I like

to school.

4

I am good at

5

I love

football. to really cool music.

➜ Rule! We often use the –ing form after we have used like, love and hate.

i

Speaking interaction Exercise 32 Work with a partner. Now say what you like to do. I love I like I do not like I hate I am good at I am not good at

25


Unit 1 Me, myself and I

l

Listening Exercise 33 Listen to track 10. Listen to the text and choose the right word. The first one has already been done for you. 1

I like walking in the mountains with my dog. a walking b flying c driving

2.

My dad goes

in the city pool twice a week.

a weight lifting b swimming c basketballing 3

Tom likes

to work because it is a good way to exercise.

a cycling b footballing c volleyballing 4

She uses watercolours when she is

.

a singing b painting c knitting 5

I love a throwing b eating c reading

26

a book before I go to sleep.


Unit 1

r

Me, myself and I

Reading Exercise 34 Read the text and answer the questions: a, b or c.

Ann’s hobbies and interests Ann has a lot of hobbies and interests. She gets up early so she can run before school. Ann often rides a horse at a stable near her home. She sometimes goes after work, but she usually goes horseback riding on Sundays. She loves music. She sings in a band. She doesn’t have much extra money, but when she has, she goes to a concert. She does not watch TV very often because she likes doing things outside. She goes to the gym if it is raining outside. She isn’t often alone because she has a lot of friends. She sometimes does things alone, but she usually goes out with one of her friends. Ann is a happy girl!

1

Why does Ann get up early? a She gets up early to run before school. b She gets up early to go to school. c She gets up early to have breakfast.

2

How often does Ann ride a horse? a She rides a horse every day. b She often rides a horse. c She never rides a horse.

3

How often does Ann go to concerts? a Every Saturday. b When she has money. c Never.

4

What does Ann do if it is raining? a She goes outside. b She goes to the gym. c She calls friends.

27


Unit 1 Me, myself and I

5

How often does Ann do things alone? a She never does things alone. b She sometimes does things alone. c She always does things alone.

i

Speaking interaction Exercise 35 Work with a partner. Ask and answer the following questions.

w

How often do you ‌ ?

Answer

1

watch TV?

often / sometimes / never

2

cook?

often / sometimes / never

3

read a book?

often / sometimes / never

4

play computer games?

often / sometimes / never

5

go out with friends?

often / sometimes / never

Writing Exercise 36 Have a look at the example and then fill in your own form.

About me Name: Age: Lucky number: Favourite colour: My favourite clothes: Hobbies: What I like: What I do not like:

28

Lisa Hammon 17 5 green jeans, sweater and trainers watching TV, playing games seeing friends reading books


Unit 1

Me, myself and I

About me Name: Age: Lucky number: Favourite colour: My favourite clothes: Hobbies: What I like: What I do not like:

Personal word file Here you can write down all the words you have learned in this unit. Write the English word and if you like you can also write the word in your own language.

29


Unit 1 Me, myself and I

Checklist Tick the things you can now do in English. ■

I can say the alphabet.

I can say the months of the year.

I can spell my name

I can say the names of the seasons.

I can say numbers.

I can say the names of clothes.

I know how to use am, are and is.

I can say what my hobbies are.

I can say the names of colours.

I can fill in a simple form.

I can say the days of the week.

Round up | Personal profile, part 1 Make your own personal profile. Fill in the word-map below ( ) with information about yourself. In English of course. Put a photo of yourself in the middle or do a drawing. Use more than one word. For example ‘My name is….’ , ‘I am xx years old’ and ‘My favourite colour is….’, and so on. If you do not know the English words go back and look them up. Good luck.

30


My family Unit 2 and friends

In this unit you will learn about family and friends. We will also talk about the body, the different rooms in a house and about furniture.


Unit 2 My family and friends

i

Speaking interaction Exercise 1 Work with a partner. What English words do you know that have to do with family? Think of words like mother, father, aunt and uncle.

l

Listening Exercise 2 Listen to track 11. Listen and repeat the following words.

mother grandfather cousin

l

father grandmother

sister aunt

brother uncle

Listening Exercise 3 Listen to track 12. Listen to the short story about John and his family. Do you know any other words that mean ‘nice’? Write them down.

l

Listening Exercise 4 Listen to track 12 again. While you listen fill in the missing words. Use the words from the box.

32


Unit 2

My family and friends

brother name (3x)

England nice

father Patrick

grandmother sister

1

My

2

I come from

3

I have a

4

I have one

and one

5

My sister’s

is

6

They are

7

My

Kate

mother

is

. . and a

my brother’s

w

John

. . and

is

.

. is living with us. She is nice too.

Writing Exercise 5 Scrambled words. Put the letters in the right order. The first one has already been done for you. 1

ehfrta

2

hobrrte

3

rseits

4

gandetohrrm

5

emthor

6

dntgarfehra

7

amifyl

8

nuecl

9

tuan

father

10 osicun ➜ Rule! If you do not know what a word means, use a dictionary.

33


Unit 2 My family and friends

l

Listening Exercise 6 Listen to track 13. Listen and repeat the following words.

parents children

i

wife daughter

husband son

child grandchildren

Speaking interaction Exercise 7 Talking about your family. Look at the family tree below. Fill in the missing words. If you don’t remember the words look at exercise 5 and 6 again. Tom and Ann Lisa (m. Bill) Max

Kate

James (m. Susan) Anna

Bob (m. Anne) Chris

Emma

(m. = married)

34

1

Lisa is Ann’s

.

2

James is Bob’s

.

3

Ann is Lisa’s

.

4

Max is Emma’s

.

5

Tom is Kate’s

.

6

Lisa is James’s

.

7

Ann is Chris’s

.

8

Tom is Bob’s

.

9

Max and Anna are Tom’s

.

10 James is Ann’s

.


Unit 2

i

My family and friends

Speaking interaction Exercise 8 Ask your partner to tell you who is who in exercise 7. Look at the example. Who is Lisa? Lisa is Ann’s daughter.

r

Reading Exercise 9 Find the words in the box in the family tree below and circle them with a pen.

aunt wife

brother sister

cousin

grandmother

M L D

Y M Y C Q L S I S C X C V

G N G H O H T V

B R F G K U B E U

H X U B W S B U A W U N I Q D F C L E J X G R A A N D P C W M H D G E U S I N R O T R A Y I S B I Y P I I P U N

G R A N T M O T H E R F C A Y E H W A E M Q C

grandfather

A U N D E F D I E D A T S H V E U G A N N L

husband

uncle

B E F A G L M T P T Z M X F R R C O K V E

S L A C A H U M O Q H E R

C L J F E T H E T V I L

R Q M N R Q X O

M H I F H J H

V A J U L D O

35


Unit 2 My family and friends

w

Writing Exercise 10 Your family Make your own family tree in the space below. Use photos or drawings if you have any. Who is your father, mother, sister, brother, aunt, uncle and so on.

36


Unit 2

w

My family and friends

Writing Exercise 11 Look at the names you put in your family tree in exercise ten. Answer the following questions. Look at the example first. Who is Aisha? Who is Peter?

i

She is my aunt. He is my uncle.

Who is

?

Who is

?

Who is

?

Who is

?

Who is

?

Who is

?

Who is

?

Who is

?

Who is

?

Who is

?

Speaking interaction Exercise 12 Your partner’s family Ask your partner who is who in her/his family tree.

37


Unit 2 My family and friends

l

Listening Exercise 13 Listen to track 14. Read the dialogue. Then listen and write down the missing words. A

Do you have any brothers and sisters?

B

Yes. I have one one

A

How old is your brother?

B

He is

A

Are you married?

.

years old.

I am.

B

i

and

A

Do you have any

?

B

Yes I have. Do you have any brother and sisters?

A

No, I don’t.

B

How old are

A

I am

? .

Speaking interaction Exercise 14 Now work with a partner and fit the conversation to your own family. Use exercise 13 and make the changes that are needed.

38


Unit 2

r

My family and friends

Reading Exercise 15 Read the card below and answer the questions.

Bob and Anne Thompson are proud to announce the arrival of their new baby boy

Chris Date of birth: 5th March 2012 Time: 5 o’clock. Weight: 4.2 kilos Colour of eyes: Green Colour of hair: Black Mother and baby are fine.

1

What is the baby’s first name?

2

Is the baby a boy or a girl?

3

How much does the baby weigh?

4

What colour are the eyes?

5

What colour is the hair?

6

Is the baby OK?

39


Unit 2 My family and friends

l

Listening Exercise 16 Listen to track 15. Your body First listen and repeat the words. Then look at the pictures below and number the parts of the body.

back

arm

ear

eye

face

finger

hand

knee

leg

toe

mouth

neck

nose

shoulder

stomach

➜ Rule! Learn how to say the word ‘stomach’.

40

foot


Unit 2

i

My family and friends

Speaking interaction Exercise 17 Check with a partner. Did you have all of the body parts right?

g Language support Exercise 18 Look at the rules for using has and have.

I have a sweet cat.

We have a cat in a big black hat.

You have a mean cat.

You have a wild cat.

He has a young cat.

They have a great cat.

She has a smelly cat. It has a cat that looks like a rat. Now chose have or has. The first one has already been done for you. 1

I have/has a good job.

2

It have/has a long black tail.

3

They have/has many nice friends.

4

He have/has a passport.

5

They have/has a big brother.

6

She have/has a blue car.

7

Tom and Lucy have/has a new house.

8

We have/has a dog with big teeth.

9

He have/has an uncle who is rich.

10 You have/has a big nose.

41


Unit 2 My family and friends

g Language support Exercise 19 Fill in the blanks with have or has. 1

We

beautiful flowers in our garden.

2

You

an expensive car.

3

She

a good job.

4

He

a lot of money.

5

You

a tall brother.

6

The dog

a small tail.

7

My mother

an interesting hobby.

8

I

curly hair.

9

They

two tickets for the show.

10 You

i

Speaking interaction Exercise 20 What do you look like? Look at the picture and the words that describe the person in the picture. The man has short brown hair. His eyes are black. He has a beard. He has dark skin. He is tall.

42

lots of luck.


Unit 2

My family and friends

Now try to describe yourself. Use the words in the box.

a beard short big

bald curly hair long hair tall glasses light skin eyes (colour) hair (colour) small

short hair dark skin

shoulder-length hair average height

Write down the words that describe you.

➜ Rule! If you do not know what a word means, use a dictionary.

i

Speaking interaction Exercise 21 What does your best friend look like? Answer the questions below. 1

What colour is his/her hair?

Her/his hair is

.

2

How long is his/her hair?

Her/his hair is

.

3

Is it straight or curly?

It is

.

4

What colour are his/her eyes?

Her/his eyes are

.

5

Is he/she tall?

Yes, she/he is

.

No, she/he is

.

43


Unit 2 My family and friends

i

Speaking interaction Exercise 22 Describe what your best friend looks like. Your partner will draw that person. Give your partner a mark out of 10 for the quality of the drawing. Use the words in the box to help you get started.

He has

.

She has

.

He is

.

She is

.

His eyes are

.

Her eyes are

.

and so on.

44


Unit 2

i

My family and friends

Speaking interaction Exercise 23 They say that a dog is a man’s best friend. But for you it could also be a cat or a bird or any other animal. Discuss the following questions with a partner. Do you have a pet? If you do, what kind of animal is it? What does it look like? How old is it? What is its name? If you don’t have a pet, why not? Make one up.

i

Speaking interaction Exercise 24 ‘My home is my castle.’ Work with a partner. What words do you know to talk about your house?

l

Listening Exercise 25 Listen to track 16. Listen and repeat the following words.

bathroom kitchen balcony

bedroom stairs toilet

dining room cellar roof

living room attic hall

45


Unit 2 My family and friends

w

Writing Exercise 26 Put the words from the box in their right places.

attic kitchen

i

balcony living room

basement roof

bathroom stairs

bedroom toilet

dining room

hall

Speaking interaction Exercise 27 How many did you get right? Work with a partner and check. Which part of your house do you spend most of your time in and why?

46


Unit 2

l

My family and friends

Listening Exercise 28 Listen to track 17. Listen and repeat the following words.

a sofa a table a shower

i

a mirror a cupboard a stove

a TV a fridge a dishwasher

a bed a sink a chair

Speaking interaction Exercise 29 In which rooms do you usually find the things in the box? You can find some of the things in more than one room.

a bed a sink

a dishwasher a sofa

a chair a stove

a cupboard a table

a fridge a TV

a mirror a wardrobe

a shower a toilet

47


Unit 2 My family and friends

Bathroom

48

Bedroom

Kitchen

Living room


Unit 2

i

My family and friends

Speaking interaction Exercise 30 Work with a partner. In which room do you do the things in the box? You can do some of the things in more than one room. Use a dictionary to find the words that you do not know.

do the washing-up check your emails take a shower

Bathroom

watch DVDs put on make-up take a pee

Bedroom

brush your teeth cook food get dressed sleep eat your dinner

Kitchen

Living room

49


Unit 2 My family and friends

w

Writing Exercise 31 More personal information. Fill in the form with more detailed information about yourself.

The colour of my eyes: The colour of my hair: My hair is: I am short/average height/tall: Weight: Some information about my home:

Personal word file Here you can write down all the words you have learned in this unit. Write the English word and if you like you can also write the word in your own language.

50


Unit 2

My family and friends

Checklist Tick the things you can now do in English. ■

I can name family members.

I can make a family tree.

I can ask questions about other people’s families.

I can name body parts.

I know how to use have and has.

I can describe a person.

I can talk about my pet.

I can describe a/my home.

I can fill in personal information about my family.

Round up | Personal profile, part 2 Go on with your personal profile and fill in the information in the table below.

How many people are there in your family?

How many brothers and sisters do you have?

What are their names?

What about aunts and uncles?

Who is your favourite family member and why?

Fill in the names of your mother, father, cousins, grandparents and so on. You can also fill in the colour of their eyes, hair and so on, under Extra information. Good luck. 51


Unit 2 My family and friends

Family

52

Name

Extra information


My school Unit 3

In this unit you will learn about school. We will also talk about sports, food and drinks.


Unit 3 My school

i

Speaking interaction Exercise 1 What English words do you know that have something to do with school? Look around the classroom to help you. Think of words like teacher, schoolbooks and pencil.

l

Listening Exercise 2 Listen to track 18. Listen and repeat the following words.

school bag notebook socket

whiteboard highlighter plug

l

folder pencil

rubber photocopier

Listening Exercise 3 Listen to track 18 again. Listen to track 18 and fill in the right words from the box.

school bag rubber

folder socket

highlighter whiteboard

notebook

pencil

photocopier

2. 3. 1.

54

plug


Unit 3

My school

6.

4.

5.

7.

10. 9. 8.

w

Writing Exercise 4 Fill in the missing word. Use exercise 3 if you need some help. The first one has already been done for you. 1

If you want a sentence to be bright you use a highlighter.

2

You usually keep your papers in a

3

You put your schoolbooks in a

4

You need a

5

If your laptop need electricity you put the in a

. . to remove your mistakes.

.

55


Unit 3 My school

r

Reading Exercise 5

LOST

Read the message and answer the questions.

I have lost my folder. Please help me to find it. It is green with my name on it - Pamela Smith. I need it so I can study for my exams. The finder will get a reward. Call me on 0464688234 or 0677884466 anytime. You can mail me at Pamela@gmail.com

1

What has Pamela lost? a her file b her folder c her notebook

2

What colour is it?

I really need my folder back!

a green b blue c grey 3

Pamela needs it for her a mother b exams c vacation

4

What do you think reward means? a a present b food c time

5

When can you call Pamela? a during the daytime b anytime c only in the evening

56


Unit 3

l

My school

Listening Exercise 6 Listen to track 19. Listen and repeat the following words.

student marketing vocational school

study English boring

course year hard

subject diploma

➜ Rule! Use your dictionary to look up the words you do not know.

l

Listening Exercise 7 Listen to track 20. You are going to hear two talks about studying. Use the words from the box to fill in the blanks.

boring

diploma

hard

student

studying

year

vocational school

Talk 1 A

So what do you do, Karen?

B

I’m a student at a

.

A

Oh, OK. What are you

?

B

Marketing.

A

Right. And what

B

My first. I started this year.

A

Do you like it?

B

Yes, it’s great. I really enjoy it.

are you in?

57


Unit 3 My school

Talk 2 A

So what do you do, Ben? Are you working?

B

I’m a

A

Oh, right. What are you studying?

B

English.

A

Really? What year are you in?

B

My second.

A

Do you like it?

B

No, it’s quite

at a vocational school .

and

l

A

Would you like to quit?

B

No, I want my

!

.

Listening Exercise 8 Listen to track 20 again. Listen to the two talks again and fill in the table. One thing has already been filled in for you. Subject

Year

How is it going

1 2

i

2nd

Speaking interaction Exercise 9 What subjects do you study at school? Look at the subjects below and talk about them in class. You may need to translate the words into your own language or into Dutch.

58


Unit 3

My school

marketing retailing English Dutch sales administration purchasing

i

Speaking interaction Exercise 10 Work with a partner. Talk about the following: What are you studying? What year are you in? (first (1), second (2), third (3)) Do you like it? Why?

g Language support Exercise 11 A and an. You use a and an when you say what a person or thing is. For example: I am a student. Karen is a teacher. A dictionary is a book. A cat is an animal. An hour is a period of sixty minutes. 1 2

You use a with words that begin with b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y, z. You use an with words that begin with a, e, i, o, u.

3

English sometimes has exceptions to the rules: When one of the letters from group 2 sounds like one of the letters from group 1 you use a.

59


Unit 3 My school

For example: u can sound like ‘uh’ in uncle and then you use an. But it can also sound like ‘yew’ in uniform and then you use a. Also, when one of the letters from group 1 sounds like one of the letters from group 2 you use an. For example: h can sound like ‘ha’ in handle and then you use a. But it can also sound like ‘ow’ in hour and then you use an. It’s not as difficult as it sounds. You’ll get the hang of it! Fill in the gaps with a or an. 1

Tom has

2

Sweden is country.

dog. European

3

This is

old book.

4

I do homework for every day.

5

There is school.

6

Schiphol is

7

Do you have

8

This is

hour

store close to

airport.

9

This is

expensive car.

10

I need

red pen.

11

Soldiers wear

12

Brenda has

13

They are building centre.

14

I have

15

I don’t want to study at university.

uniform. aunt in Paris. new fitness

idea.

notebook? useful book.

g Language support Exercise 12 You also use a and an when you are talking about jobs. For example: A B

What’s your job? I’m a teacher.

‘What does Bob do?’ ‘ He’s an engineer.’ Would you like to be a singer? What are the jobs of the people in the next drawing? Choose from the words in the box and finish the sentences. The first one has already been done for you.

60


Unit 3

My school

architect

dentist

1

He is a dentist.

2

She is

3

He is

4

He

5

She

6

And you? I am

electrician

nurse

shop assistant

student

61


Unit 3 My school

l

Listening Exercise 13 Sports Listen to track 21. First listen to the words below and then write the words under the pictures. One has already been done for you.

aerobics swimming

volleyball

62

basketball volleyball

cycling

fitness

football/soccer

skiing


Unit 3

i

My school

Speaking interaction Exercise 14 Work together with a partner. Match each sentence to the right sport.

r

1

you have to kick a ball into a net

golf

2

you have to put a ball through a hoop with a net

table tennis

3

you have to hit a ball into a hole with a club

volleyball

4

you have to hit a ball over a net on a table with a bat

tennis

5

you have to hit a ball over a net with a racket

basketball

6

you have to hit balls into holes on a table

football/soccer

7

you have to hit a ball over a net with your hands

billiards

Reading Exercise 15 Read the text and answer the questions.

At the gym Kate

What a great place this is. It was a great workout!

Pam

Yes, it’s great here. What other sports do you do?

Kate

Well, I play volleyball, I play a little tennis and I ski in the winter.

Pam

Wow, you really do a lot of sports. I’m a little lazy. I come here because the exercises are easy.

Kate

Why don’t you come with me the next time I play volleyball?

Pam

Well, I don’t know. I’m not sure I would be any good.

Kate

You can learn. Why don’t you come with me next Friday evening?

Pam

Well, ok.

Kate

I will pick you up at 6 o’clock.

Pam

Great. See you then.

63


Unit 3 My school

1

Where are Kate and Pam? a playing volleyball b in a gym c at home

2

What sports does Kate do? a football, tennis and skiing b volleyball, tennis and skiing c fitness, volleyball, tennis and skiing

3

Pam says that she is lazy. What does that mean? a she is happy b she is not into sports c she does not feel like working too hard in the gym

4

Who is going to learn how to play volleyball? a Kate b Pam c both

i

Speaking interaction Exercise 16 A small survey Work with a partner. Walk around the classroom and ask five students what their favourite sport is. And ask why they like it. Write down what the students say. You will need the answers to be able to do exercise 17. What is your favourite sport? Why do you like it? 1

64


Unit 3

My school

2

3

4

5

i

Speaking interaction Exercise 17 What is the most popular sport in your survey? Tell the rest of the class what you and your partner found out. ➜ Rule! Use your dictionary to look up the words you do not know. Look up the word survey.

i

Speaking interaction Exercise 18 Food Work with a partner. What food and drink words do you know?

65


Unit 3 My school

l

Listening Exercise 19 Listen to track 22. Write the words under the pictures. Then listen, check and repeat.

an apple a cup of coffee a hamburger a portion of French Fries

66

a bottle of water a cola an ice cream a cup of tea

a bowl of tomatosoup a cheese sandwich a glass of milk a green salad an orange juice a plate of pasta


Unit 3

r

My school

Reading Exercise 20 Underline all the items of food. Use a dictionary to find the words that you do not know. The first one has already been done for you. 1

a) cake

b) read

c) cat

2

a) lesson

b) apple

c) trumpet

3

a) foot

b) biscuit

c) garden

4

a) juice

b) boy

c) hair

5

a) taxi

b) green

c) bread

6

a) banana

b) nice

c) aunt

7

a) colour

b) fish

c) tall

8

a) milk

b) swim

c) actor

9

a) spaghetti

b) eat

c) uncle

b) you

c) sausage

10 a) word

r

Reading Exercise 21 Read the text and answer the questions.

Tom’s lunch Tom wants to eat lunch. He goes to a restaurant. He is hungry. He orders a hamburger, a cup of coffee and a glass of milk. The waiter asks Tom if he wants something else. Tom says he wants a bagel and tomato soup. Tom eats all his food and pays the bill. He is full now. He goes back to work.

67


Unit 3 My school

l

1

Where does Tom go?

2

What does he order?

3

What does the waiter ask him?

4

How does Tom feel after eating?

5

Where does Tom go after eating?

Listening Exercise 22 Listen to track 23. Listen to Kate and Bill talking about Kate’s favourite food. Answer the questions below.

Bill

Hi, I’m Bill from London. I’m here with Kate from Dublin. We’re going to talk about Kate’s favourite food. What ‘s your favourite food, Kate?

Kate

I think I like American food.

Bill

What type of American food?

Kate

I like hamburgers.

Bill

Do you like any side orders such as French fries with your hamburger?

Kate

I love French fries. I also like a green salad with my hamburger.

Bill

Do you only like hamburgers?

Kate

No, I like sushi too.

Bill

Oh, I don’t like sushi. It is too fishy for me.

Kate

And my favourite dessert is ice-dream. I just love it.

Bill

Me too, and chocolate cake. Well, thank you Kate. I hope you get to eat your favourite food today.

68


Unit 3

My school

1

Kate likes hamburgers

sushi.

a but not b and c too 2.

As a side order she usually has a French fries b nothing c French fries and a green salad

3.

Kate’s favourite dessert is a chocolate cake b ice cream c chocolate cake and ice cream

4.

Bill

sushi.

a loves b hates c prefers

i

Speaking interaction Exercise 23 Talk about your favourite food. Work with a partner. Use ‘I love’ ‘I really like’ and ‘I do not (don’t) like’. See example. I really like bananas, but I don’t like milk.

I really like like

, but I don’t .

I love like

but I don’t .

69


Unit 3 My school

l

Listening Exercise 24 Listen to track 24. You are going to hear Peter and Mary talking about a recipe. Try to put the sentences below in the right order. Check your answers with a partner’s. Then listen again and see if you were right.

i

1

It is easy.

4

put them on a plate.

2

put the plate in the oven.

5

for about 30 minutes

3

You first wash them.

Speaking interaction Exercise 25 Work with a partner. There are different ways to prepare food. Match each word to the right meaning.

w

1

bake

a

to heat and cook food in very hot water

2

boil

b

to heat food really quickly with an electrical machine

3

fry

c

to cook food in an oven

4

grill

d

to cook food in hot oil or butter

5

microwave

e

to cook food nice and crispy under heating elements

Writing Exercise 26 Do you like to cook? Here is a pancake recipe. You will need to know a couple of words before you read the recipe. And look up other words you do not know. pinch: the amount of salt, for example, that you can hold between your thumb and first finger whisk: blend something very fast batter: a mixture of flour, eggs and milk

70


Unit 3

My school

Ingredients for four pancakes 240g white flour Two eggs 1 â „2 litre milk Small pinch of salt Butter to fry in 1

Whisk together the milk, eggs and salt.

2

Put in the flour a little at a time, and whisk until smooth.

3

Heat a small amount of butter in a pan.

4

Pour the batter into the pan.

5

Cook until the pancake looks dry and then turn it over and cook the other side.

Serve with anything you like.

My own recipe Now write down your own recipe. If you don’t have one look one up on the internet.

Personal word file Here you can write down all the words you have learned in this unit. Write the English word and if you like you can also write the word in your own language.

71


Unit 3 My school

Checklist Tick the things you can now do in English.

I can name different things in a classroom.

I can talk to people about sports.

I can talk about what I study.

I can name different foods.

I can ask others about what they study.

I can talk to other people about food.

I know how to use a and an.

I can write down a recipe

I can name different sports.

Round up | Personal profile, part 3 Go on with your personal profile and fill in the information from the list below. Write down what you study at school.

Write down what sports you do and why you like them.

Write down your favourite food.

Good luck. 72

20/20 Business English Crash Course  
20/20 Business English Crash Course  

20/20 Business English Crash Course