Page 1

#01 /201 3

s z k o ł a | k u l t u r a | mu z y k a | s p o r t | t e c h n o l o g i a | r o z w ó j | h u m o r


Ws t ępodr edakcj i Dr odzyczyt el ni cy! Wkr ót cef er i e,czas ,w kt ór ym można odpocząć po t r udach s zkoł y i poś wi ęci ćs i ęs woi m pas j om.Z myś l ą o Was ,pr zygot owal i ś my wydani e,w kt ór ym znaj dzi eci e zar ówno naj ważni ej s zei nf or macj eot ym, coos t at ni odzi ał os i ęw s zkol e, al et eżar t ykuł y zzakr es u kul t ur y,muzyki ,s por t u czy t echnol ogi i .Zebr al i ś my t akże naj ci ekaws ze war s zt at y ikonkur s y or gani zowane w naj bl i żs zym czas i e,a na koni ecpos t ar al i ś mys i ęodawkęś mi echuw dzi al eHumor . Mamy nadzi ej ę,że nowa,zmi eni ona wer s j a gazet kipr zypadni e Wam do gus t u.Li czymynaWas zeopi ni e! Dopr zeczyt ani a: ) Redakcj aTheNowodwor ekTi mes t nt . nowodwor ek@gmai l . com

Redakt ornaczel na Ewel i naDzi edzi c Zas t ępcar edakt ornaczel nej Maci ejBer naś Gr afik Dami anPas ek Dzi enni kar ze ZuzannaŻuchal s ka,Maj aBączek, Mar t aDąbr ows ka,Kar ol i naMakówka,Syl wi aŁakomy,Ur s zul aSas or s ka,Ur s zul aSzydł o,Mar t aZygmunt , Al eks andr aFi ut ows ka,Al i cj a Gr ządzi el ,EwaNowak,Kl audi a Maj er ańczyk,Magdal enaTys zecka, Kar ol i naOci epka,AnnaPi et r zyk, Kaj aKozi na,JoannaWężyk,Łucj a Hudy,Mar t aDur da,Jędr zejCi upi s , Mat eus z" Mant i "Suchan,Jakub Mor aws ki ,Kr zys zt ofKoł odzi ej czyk, Rados ł aw Gr ochows ki ,Mat eus z Pokr ywa,St ani s ł aw Tokar s ki , St ani s ł aw Twar óg,Kami lWywi ał , Andr zejMał ot a,Mi chałCzech, JakubMi ś ki ewi cz

Dzi ękuj emyopi ekunom gazet ki-panipr of . Mar ci eKar pi elipanupr of .Mat eus zowi Skus zezakor ekt ęicenneuwagi .

SzopkaNowodwor s ka201 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

MuzyczneTOP1 0r oku 201 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Pr zekazani ewł adzy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

MuzykaZł odzi ej s ki ejKor por acj i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Subi ekt ywni eoni edal eki ejpr zes zł os ci . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Pur i t yRi ng-Shr i nes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 " TheWal l "znowuw Eur opi e! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Wi el ki eDi oni zj ew XXIwi eku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Mu z y k a

S z k o ł a

Spi st r eści

Skł adRedakcj i

TheMar sVol t a-Noct our ni quet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

R o z w ó j

" Pot em"-Ros amundLupt on. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1

A ni et akmi ał obyć. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

AndyWar hol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 Fangor-" Pr zes t r zeńj akogr a" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3

As s as s i n' sCr eedI I I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

" Hobbi t :Ni ezwykł apodr óż" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7

Bor der l ands2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Kobi et yWyzwol one. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9

Rozt er kiŁos i a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Konkur s y,s t ypendi a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Humor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

u m o r e c h n o l o g i aH S p o r t T

K u l t u r a

Byćdzi eł em s zt uki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0


SzopkaNowodwor ska201 2 „ Ipowi edzmij es zcze,żeCi ęt oni eś mi es zy,żecał ąt ąSzopkąni eumi es zs i ęci es zyć! ” .Sł owa t ewyś pi ewal iuczni owi epr zebr anizanauczyci el iw dni ach1 9i20gr udni a201 2r oku.Pr zezt e dwadniw nas zejs zkol e mi ał o mi ej s ce s wego r odzaj uś wi ęt o,po r azkol ej ny wypeł ni ł as i ę nowodwor s kat r adycj a. Ni ezwykl et r udnego iodpowi edzi al nego zadani a,j aki m bezwąt pi eni aj es tr eżys er i aSzopki Nowodwor s ki ej ,podj ęl is i ęw 201 2r oku Jędr zejCur ył o,Ki ngaDuda,Jakub Koł ąt ajiMar i ka Wł odar czyk.Podwukr ot nym obej r zeni upr zeds t awi eni a,mogęzcał ąpewnoś ci ąs t wi er dzi ć, żes t anęl ioninawys okoś cizadani a–SzopkaNowodwor s ka201 2pr ezent ował abar dzowys oki pozi om.Świ et ni epr zygot owanas cenogr afia,w poł ączeni uzci ekawąmuzyką,s t wor zył apol e do popi s u akt or om,kt ór zy zpar odi owani anauczyci el inas ceni e mi el ini es kr ywanąr adoś ć. Wś r ódnauczyci el i ,kt ór ychmi el i ś myokazj ęzobaczyćnas ceni e,ni ezabr akł ot aki ch,kt ór zyj uż w popr zedni chl at acht r wal ezapi s al is i ęnakar t achSzopki .Pr of .Pf ei f er ,pr of .Szos t ek,pr of . Bi l i ńs ki ,ks i ądzJel eń–bezni chSzopka,podobni ezr es zt ąj akSzkoł a,ni ebył abyt ym s amym. Nas zczęś ci epoj awi ł ys i ęt eżnowet war ze,np.PaniZr óbToSam.Ur oczaos oba,kt ór ejni ekt ór zy uczni owi es t ar aj ąs i ę uni kać na kor yt ar zach,ś wi et ni e zagr ana pr zez Al i cj ę Bor ek wzbudzał auś mi echuczni ów zgr omadzonychw Aul i .Uś mi echt enni ezni kałzt war zywi ęks zoś ciNowodwor czyków pr zez cał y czast r wani a pr zeds t awi eni a.Uczni owi e koment owal ina bi eżącopos zczegól nes ceny,bar dzożywi oł owor eagowal inaws zys t ko,codzi ał os i ęw danym momenci e. Smut ekpr of . Pf ei f er a, nakt ór egoi mpr ezęni epr zys zl igoś ci e, udzi el i łs i ęws zys t ki m w Aul i , pochwi l i j ednak, zas pr awąpr zybyci azapr os zonychgoś ci i ur oczegouś mi echus mut negochwi l ęwcześ ni ejPr of es or a,ws zys cyw Aul izaczęl ibawi ćs i ęr azem zt ańczącyminas ceni e nauczyci el ami . Tedwi egodzi nyzabawy,uś mi echut oczas ,nakt ór yzut ęs kni eni em czekas i ępr zezcał yr ok. Poj ednym zpr zeds t awi eńdyr ekt orHor baczews kapowi edzi ał a, żeSzopkabar dzos i ęj ej podobał aimanadzi ej ę,żepr zygot owani ado kol ej nejr us ząj użni ebawem.Tr udno s i ępod t ymi s ł owamini e podpi s ać.Czekamy na kol ej ną Szopkę,j uż t yl ko ni ecał e dwanaś ci e mi es i ęcy!

Aut or :STPAA

f ot .Maci ekBer naś

3


SzopkaNowodwor ska201 2

4


5


Pr zekazani ewł adzynowemuPr ezydi um RadyUczni owski ej201 3 Dni a 3s t yczni a201 3r okuw s zkol nejAul i odbył os i ęur oczys t eZebr ani eRadyUczni ows ki ej .Dyr ekcj a,opi ekunowi e Samor ządu or azdel egacikl asbyl iś wi adkamipr zekazani a ur zędu Pr ezydent a Rady Uczni ows ki ej Adr i anowi Domar ecki emu pr zez Maci ej a Chmur ę. Zebr ani e ot wor zył a Wer oni ka St ef ani uk Sekr et ar z us t ępuj ącejRady Uczni ows ki ej . Popowi t ani uPani dyr ekt orMał gor zat yHor baczews ki ej , opi ekunów Samor ządu: Renat yKaniiMar t yKar pi elor azdel egat ów kl as podał a pl an zebr ani a. Nas t ępni e us t ępuj ącyPr ezydent-Maci ejChmur a-pr zeds t awi łs pr awozdani ezdzi ał al noś ciPr ezydi um w ubi egł ym r okuw f or mi epr ezent acj imul t i medi al nej .Obecnimogl iws pomi naćt aki ewydar zeni aj akDzi eńKul t ur yNi emi ecki ejiFr ancus ki ej ,Dzi eńDzi ecka,Dzi eńOt war t ydl aGi mnazj al i s t ów,pożegnani emat ur zys t ów,Świ ęt ąWoj nę czyAkcj ęŚwi ęt a. Po por us zeni umi ł ychws pomni eń, kr ót ki ejr et r os pekcj iipr zemowi ePr ezydent anads zedłczas napr zekazani eur zędu. Symbol em t egobył ooddani ekr awat upr ezydencki egow r ęcenowego Pr ezydent a-Adr i anaDomar ecki ego.Obej muj ącyur ząd zł ożyłur oczys t ąpr zys i ęgę,powi t ał zgr omadzonychipr zeds t awi łpl anpr acynowego Pr ezydi um nar ok201 3.Zakł adaonpr acę gazet kis zkol nejThe Nowodwor ekTi mes ,r eakt ywacj ę Radi a Nowodwor s ki ego,or gani zacj ę Świ ęt ejWoj ny,Ki er mas zów Ci as t ,Dni aSpor t uiWi Fiw s zkol e. Nas t ępni e Pr ezydent zapr ezent owałpr zeds t awi ci el ipos zczegól nych Sekcj iSamor ządu i czł onków Pr ezydi um: Zas t ępcaPr ezydent a:St ani s ł aw Tokar s ki Skar bni k:Kat ar zynaGoł ębi ows ka Sekr et ar z:Mar t aChoczews ka Rzeczni kPr aw Uczni a:Mi chałGr zes i ak Sekcj aor gani zacyj na:Nat anWaś ni ows ki ,Mi chałMi chal i k Sekcj akul t ur al na:Gabr i el aWer oni kaHoł uj Sekcj ai mpr ezowa:EwaTr zemżal s ka Sekcj aspor t owa:Bar bar aJani k Sekcj adekor acyj na:Fr anci s zekCachel ,JakubMi ś ki ewi cz Sekcj amedi al na:Jus t ynaBr yl i ńs ka Sekcj achar yt at ywna:Al eks andr aBuł at Sekcj ai nf or mat yczna:Dami anPas ek,Andr zejMał ot a Redakt orGazet ki :Ewel i naDzi edzi c Opi ekunamiPr ezydi um zos t ał yPanipr of .Renat aKani aiPanipr of .Mar t aKar pi el . Kol ej nym punkt em zebr ani abył ozgł os zeni epos t ul at ów iuwagpr zezCzł onków RadyUczni ows ki ej .Poni eważt aki chni ezgł os zono,gł osoddanoPanidyr ekt orMał gor zaci eHor baczews ki ej ,kt ór aws pomi nał azakończonyr okipodzi ękował aus t ępuj ącemuPr ezydi um RadyUczni ows ki ej ,anowemużyczył as ukces ów iowocnejws pół pr acyzDyr ekcj ąLi ceum. NowySekr et ar zRady-Mar t aChoczews kazamknęł aZebr ani edzi ękuj ączgr omadzonym za pr zybyci e. Aut or :Kar ol i naMakówka

f ot .Maci ekBer naś

6


7


Subi ekt ywni eoni edal eki ejpr zes zł ości Pi er ws zy s emes t r ,j ak ir ok 201 2,j uż za nami ,oceny pół r oczne wys t awi one,ni es t et y al bo czas em nas zczęś ci e,w domyś l e„ udał os i ę” .Częś ćt ejodbyt ejj użt uł aczkiw ki er unkuwakacj i upł ynęł a pod znaki em mał ych zmi an idużych wydar zeń,wybor y na Pr ezydent a Szkoł y, Szopkaczyt eżPr oj ektŚwi ęt a. Gł ównąinaj ci ekaws zazmi anąj es tt or nado,kt ór epr zes zł opr zezoznaczeni akl as .Nagl ew t ym r okuokazał os i ę,żenp.l i t er akj es tżywym pr zykł adem kl as ycznegoduchakl askl as ycznych, co j es tni ej ako pr zeł omowym kr oki em w dzi ej ach nas zejs zkoł y.I dąc t ym t r opem kl as y mat fizi nfwzi ęł ys woj ą nazwę od hmm,Anonymous . Z nadzi ej ą kr ocząc w ni epewną pr zys zł oś ćmam nadzi ej ę,żeni ebędąbr al ipr zykł aduzs zopkowegobyci aanoni mowym,bo s kończys i ęt oconaj wyżejkompr omi t acj ą.Kol ej nekl as ybi ol chemys woj ąl i t er ęCiD zapożyczył yzapewneod pi er ws zychl i t erwyr azów „ chemi a”coj es tni el adani es po-dzi ankąor az byćmoże„ dokt or ”( ni ehabi l i t owany) .No cóż,zos t awmyt o,ni emaco mar nowaćczas u,w końcu nowa pods t awa pr ogr amowa s zt ywno wi ęzinawets ekundową ws kazówkę zegar a pr óbuj ącs kr aj ni ekont r ol owaćws zys t ko,odedukacj izaczynaj ąc… Skupi aj ącs i ęnaci ekaws zychwydar zeni ach,ci ężkopomi nąćt endwut ygodni owyokr esczas u, gdymur ynas zejs zkoł y,adokł adni ejr zeczbi or ącj ejokna,był ys kut eczni eukr ywanepr zez l i cznepl akat yt r ywi al ni ewoł aj ące„ wybi er zmni e” donowodwor czyków zmęczonychcodzi ennoś ci ąpeł nąwyzwańipr obl emów,ni er zadkopr obl emów mat emat ycznych.Popul ar nebył o t eżwzbogacani edi et ypr zechodni ów gł ównegokor yt ar zaw węgl owodany,kor yt ar zazi mową por ąt ak ni es kut eczni e zas t ępuj ącego s zl achci et ę nowodwor s ką częś ć bul war ów podczas dł ugi chpr zer w,kt ór ycht er azdobr obyt . Zi mno zas i ał os pus t os zeni eni et yl ko w t amt ej ,t akważnejdl anowodwor czykaczęś cij ego życi a, al et akżes t wor zył oni es amowi t ezj awi s ko. Panuj ącychł ódwyt wor zyłnat ur al ni ewpi s uj ącys i ęw ś r odowi s koobj azdpozwal aj ącyuni knąćdzi edzi ńca,ni ekt ór ym nat omi as tdaćs zans ę dumnegokr oczeni aw kr ót ki mr ękawkupr zezdzi edzi ni ecs zkoł y,coci ekawe,zachowani et o s zczegól ni eczęs t oobs er wuj es i ęuos obni ków pł cimęs ki ejbędącychw ot oczeni ul ubt eżw pol uwi dzeni api ękni ej s zejpł cipr zeci wnej . Kol ej nym wydar zeni em, będącym j ednocześ ni ej ednąznaj at r akcyj ni ej s zychdl anowodwor czykat r adycj i ,j es tSzopkaNowodwor s ka.Myś l ę,żekażdymaoni ejwł as nezdani e,wi ęcni ebędę r ozpi s ywałs i ęmar nuj ąccennemi ej s cenas t r oni e,ojni ewys zł ozt ym os zczędzani em mi ej s ca. Jedynym godnym ws pomni eni af akt em j es tchybaodwi eczna„ wal ka”t wór ców s pekt akl uz cenzur ą, copokazuj ezj ednejs t r onyzami er zchł oś ćs zkoł yl eczzdr ugi ejogr omnąr ozwagęt ak ważnąipot r zebnąw kont ekś ci edł ugot r wał egoi s t ni eni a. W ni ekt ór ychkwes t i achnas zas zkoł a pr zypomi namikoś ci ół ,kt ór yodr obi nęzwl ekałzzat wi er dzeni em t eor i iKoper ni ka,l eczkoni ec końców podj ąłpr awi dł owądecyzj ę,uznaj ącpr awdęl ubt eżbędączmus zonyopi ni ąogół u. W powi et r zuj es zczewi s ząr es zt kiws zechogar ni aj ącegol eni s t wa,będącegopozos t ał oś ci ąpo ni edawnych ś wi ęt ach.Nahor yzonci ej użmożnados t r zeccor azt o wyr aźni ej s zy zar ysf er i i . Tyl ko j es zcze t a mas as pr awdzi anów ikar t kówek ni ej ako i naugur uj e kol ej ny,t ym r azem dł użs zyet apt uł aczki–I Is emes t r .

Aut or :Par adoks

8


Wi el ki eDi oni zj ew XXIwi eku,czyl ioFes t i wal uBoskaKomedi a Od pi ęci ul atw os t at ni m mi es i ącu r oku Kr aków s t aj es i ę mekką dl a ws zys t ki ch mi ł oś ni ków t eat r u.Dodawnejs t ol i cykr ól ów zj eżdżaj ąr eżys er zy,s cenar zyś ci ,s cenogr af owi e,akt or zyor azl udzi eni ezwi ązanizbr anżąt eat r al ną,abywzi ąćudzi ałw ni epowt ar zal nym wydar zeni u.W ci ągu zal edwi e ki l ku dnimaj ą okazj ę obej r zeć j edneznaj l eps zychs pekt akl ipol s ki ejs cenyt eat r al nej ,debi ut ymł odychar t ys t ów,a t akżet wór czoś ćzagr ani cznychr eżys er ów. Fes t i wal Bos ka Komedi a or gani zowany j es t pr zez Teat r Łaźni a Nowa or az Kr akows ki eBi ur oFes t i wal oweiod2008r okus t anowibar dzoważnewydar zeni ew ś wi eci et eat r al nym.Jegonazwais t r ukt ur anawi ązuj edos ł ynnegopoemat uDant e Al i ghi er i egoBos kaKomedi a.Fes t i walt r wadzi ewi ęćdni ,czyl it yl ei l ej es tkr ęgów dant ej s ki ch or azt akj akiwędr ówkabohat er aut wor us kł adas i ęzt r zech zas adni czychczęś ci .Pi er ws zazni chI nf er no( Pi ekł o)t okonkur spol s ki chpr zeds t awi eń, nas t ępnaPur gat or i o( Czyś ci ec)zawi er apr apr emi er yiwydar zeni as pecj al ne,nat omi as tos t at ni aPar adi s o( Raj )j es tzbi or em naj nows zychpr odukcj imł odegopokol eni a.Spekt akl e bi or ące udzi ałw konkur s i e oceni ane s ą pr zez dyr ekt or ów t eat r a l nychzcał egoś wi at am. i n.zBr azyl i i ,Chi n,Fi nl andi i ,Ni emi ec.Wybi er aj ąonizwyci ęzców w s ześ ci u kat egor i ach:naj l eps ze pr zeds t awi eni e,r eżys er i a,r ol a męs ka, r ol akobi eca,muzyka,s cenogr afiaiwr ęczaj ąi m St at uet kiBos ki chKomedi ant ów. Dot ejpor yKr akows kąNagr odęTeat r al nązanaj l eps zys pekt aklzdobył y:Fakt or y2 Kr ys t i anaLupy,Mi ędzynamidobr zej es tGr zegor zaJar zyny,Byłs obi eAndr zejAndr zejAndr zejiAndr zejor azTęczowat r ybuna201 2Moni kiSt r zępki . W mi ni onym r oku201 2odbył as i ęj użpi ąt aedycj aFes t i wal uBos kaKomedi a,kt ór a okazał as i ę zas kakuj ąco dużym s ukces em f r ekwencyj nym.Bi l et y na ws zys t ki e pr zeds t awi eni azos t ał ywykupi oneni ecał ymi es i ącodukazani as i ęw s pr zedaży,a ci ,kt ór zyni ezdążyl ii chnabyćdr ogąi nt er net ową,us t awi al is i ęw kol ej kachpr zed Bi ur em Fes t i wal owym,maj ąc nadzi ej ę na wol ne mi ej s ca.Swoj es zt ukiwys t awi l i zar ównodoś wi adczeni ,uznaniw Pol s ceinacał ym ś wi eci er eżys er zy,dokt ór ych zal i czymy Kr zys zt of a War l i kows ki ego, Kr ys t i ana Lupę, Maj ę Kl eczews ką, j ak r ówni eżmł odzi ,j es zczeni eodkr yciini edoceni enit wór cy,t acyj ak:Ewel i na Mar ci ni ak, Bar t os zFr ąckowi ak, SzymonKaczmar ek. Zr eal i zowanot akżenowyf es t i wal owypr oj ektonazwi eNi edowi ar a. Wj egor amachukazanopi ęćpr apr emi ernawi ązuj ącychdopr obl emuwi ar yi r el i gi i wews pół czes nej Pol s ce. Gł ównanagr odaf es t i wal owat r afił adoKr zys zt of aWar l i kows ki egozapr zeds t awi eni eOpowi eś ciaf r ykańs ki ewedł ugSzeks pi r a,pozos t ał ewyr óżni eni aot r zymal i : • Reżys er i a–Kr ys t i anLupa,Poczekal ni a. 0 • Rol akobi eca–Hal i naRas i akówna,Poczekal ni a. 0 • Rol amęs ka–Mi chałCzachor ,Bur za • Scenogr afia–Kr zys zt ofGar baczews ki ,I wona,ks i ężni czkaBur gunda • Muzyka–JacekGr udzi eń,Kor zeni ec Fes t i walBos kakomedi apor azkol ej nyudowodni ł ,żej es tbar wnym iwyj ąt kowym wydar zeni em na pol s ki ejiś wi at owejar eni et eat r al nej .Dzi ękir óżnor odnoś ciw s woi m r eper t uar ze,zawi er aj ącym s zt ukizar ówno opar t e na kl as ycznych dr amat ach,t r zymaj ąces i ęnar zuconych r eguł ,j akit e,kt ór ezr ywaj ązws zel ki mizas adami ,bawi ąs i ęf or mą,ni ej ednokr ot ni e wpr owadzaj ą el ement yi nt er akt ywne, ci es zys i ęonogr omną,w dal s zym ci ągur os nącąpopul ar noś ci ąwś r ódws zys t ki ch mi ł oś ni ków t eat r u.

Aut or :ZuzannaŻuchal s ka

9


Byćdzi eł em s zt uki . . . Jak t r udno nam zaakcept ować s amych s i ebi e? I l ej es t eś my w s t ani es t r aci ćw pogonizas zczęś ci em?W ł aś ci wi eczym j es t s amo s zczęś ci e? To t yl ko częś ć pyt ań,kt ór e nas unęł y mis i ę po pr zeczyt ani u powi eś ci„ Ki edybył em dzi eł em s zt uki ”znanegonam aut or aEr i caEmmanuel aSchmi t t a. Des per acj a,poczuci e beznadzi eiibr ak odczuci aj aki ej kol wi ekwar t oś ciwł as negożyci azapr owadzaj ąmł odegoczł owi eka kol ej ny r az nad pr zepaś ć,gdzi e zami er zas kończyćs woj e ni eudaneżyci e. Fakt ,że s amobój s t wo może byćj edyną „ udaną”r zecząw j egożyci unapeł ni ago s ł ów s pot kanegow os t at ni ejchwi l iar t ys t ynazaws zeodmi eni ąj egol os .Zr zeka s i ęs amego s i ebi e,pozwal a ze s woj ego ci ał a zr obi ć podzi wi ane iwzbudzaj ące zachwyt , choć ni ekoni eczni e pi ękne dzi eł os zt uki .Ni ezl i czone i l oś ciwys t aw, bl as k fles zy,popul ar noś ć. . .czy wł aś ni e ni e os i ągnąłs zczyt us woi ch mar zeń? Z dni a na dzi eń t r acimor al noś ć,j akąkol wi ekś wi adomoś ćczywar t oś ćs amegos i ebi e,s t aj ącs i ęni es amowi t ym,pows zechni epożądanym pr zedmi ot em.„ Pi ękna”dr ogabezpowr ot us t aj es i ękos zmar em. Gdzi eukr yt ej es tpr awdzi wepi ękno?Ni epowt ar zal noś ć? Cozr obi ćgdyj es tj użza późno? Temat ykapowi eś cij es tuder zaj ącows pół czes na.Sam ut wórczyt as i ęni emalj edną noc–zas kakuj ącaakcj a,wi el eni es pr ecyzowanychopi s ów,pozwal aj ącychdaćs i ę poni eś ć wł as nejwyobr aźni .Jak na Schmi t t a pr zys t ał o,wś r ód dr amat ycznej , owi anejpoet yckoś ci ąf abuł y poj awi aj ąs i ę el ement y humor ys t yczne,co s t anowi napr awdędobr edopeł ni eni edzi eł a. Robiwr ażeni e.Ni eki edy pr zypomi na nas s amych.Pozwal a dos t r zec czym j es t pi ęknoiakcept acj as amegos i ebi e.Pokazuj ej akąwar t oś ćmawol noś ć. Mi mows zys t koni emaut wor u,kt ór yni eznaj duj ezar ównos woi chwi el bi ci el ij aki wr ogów.Pozos t aj epyt ani e:pokt ór ejs t r oni eTys t ani es z? „ Jednar óżat opi ękno.Dzi es i ęćr óżt ocośdr ogi ego.St or óżt onuda. ”

Recenzuj e:EwaNowak

1 0


„Pot em”-RosamundLupt on Podej r zewam,żekażdyczł owi ekchoci aż r az w życi u nat r afiłna ks i ążkę, kt ór a cał kowi ci e zawł adnęł a j ego umys ł em.Ni epos t r zeżeni e,al es kut eczni ewni knęł ado wyobr aźni ,czyni ąc nasczęś ci ąhi s t or i izapi s anejni ewi el ką czci onką na ni epozor nym bi ał ym papi er ze. I wł aś ni e po t aki e ks i ążki naj bar dzi ejl ubi ęs i ęgać.Tym r azem wybr ał am powi eś ć angi el s ki ejpi s ar ki Ros amundLupt on-„ Pot em” . W Si dl ey Hous e - pr ywat nejangi el s ki ej s zkol e odbywa s i ę dzi eń zawodów s por t owych.Uś mi echni ęt e dzi eci akibi egaj ą po boi s kach,mat ki zapomi naj ą o codzi ennejel egancj ii bi or ą udzi ałw wyś ci gu w wor kach, ni ktni epodej r zewani czegozł ego.Ten s t an ni et r wa j ednak dł ugo.Br ut al ni e pr zer ywa go cośs t r as znego,coś ,na coni ktni ebyłpr zygot owany.Powi et r ze pr zes zywa ś wi dr uj ący odgł os al ar mu pr zeci wpożar owego,a ni ebo pr zes ł ani a czar ny dym z t r awi onego pr zez ogi eń budynku.Poś r ód t ego ws zys t ki ego j es t odważna kobi et a-Gr aceCovey-wbi egaj ącadopł onącejs zkoł y,byur at owaćs woj ącór kęJenny. Powi eci e,żeni emaw t ym ni cnadzwyczaj nego,żepożarzdar zyćmożes i ę ws zędzi e–s powodowanywadl i wym pr zewodem el ekt r ycznym l ubs t ar ym gazowym pi ecem.W t ejks i ążcewr azzgł ównymibohat er kamizkażdąs t r onąodkr ywamyj ednakcor azs t r as zni ej s zef akt yipowi ązani a,kt ór ew żadens pos ób ni es ąmożl i wedo pr zewi dzeni a,apos kł adanew cał oś ćt wor ząpr zer ażaj ący obr az. Tenni ezwykł yt hr i l l erps ychol ogi cznyni eus t anni et r zymaw napi ęci ui ni es amowi ci e wci ąga.„ Zadaj e ogł us zaj ący ci osemocj onal ny. ”- pi s ze br yt yj s ki „ Guar di an” .Wedł ugmni ezpewnoś ci ązas ł uguj enauwagę,bar dzopol ecam.

Recenzuj e:Mar t aZygmunt

1 1


ANDYWARHOL.KONTEKSTY/ CONTEXTS

„ Wys t awa pr zybl i ża pos t ać Andy’ ego War hol a –czoł owego pr zeds t awi ci el apopar t u ij ednego znaj ważni ej s zych t wór ców XX wi eku. Eks pozycj apokazuj eki l kadzi es i ątpr acar t ys t yuzupeł ni onychododat kowy mat er i ał dokument acyj ny.Pows t ał e w ci ągu ki l ku dekad r eal i zacj es ązapi s em f as cynacj it wór cy,j egoewol ucj i ,j akr ówni eżl us t r em czas ów,w kt ór ychżył .Wys t awaj es tni et yl ko okazj ądo bezpoś r edni ego zet kni ęci as i ę zbogat ym oeuvr e War hol a,al er ówni eż pr óbąpokazani aar t ys t yw s zer s zym kont ekś ci e,ws kazani anowych, mni ejznanycht r opów i nt er pr et acj ij egodor obkuiodczyt ywani abi ogr afii ,w kt ór ejs acr um mi es zas i ęzpr of anum,figur acj azabs t r akcj ą, kul t ur aAmer ykizechamikr aj upr zodków. ”

„ Jes t em częś ci ąs woi ch czas ów ikul t ur y— j akpoj azdy kos mi czne i t el ewi zj a” ,mawi ałAndyWar hol .AndyWar hol( awł aś ci wi eAndr ew War hol a) -amer ykańs kimal ar z,r ys owni k,fil mowi ec,kr ól„ PopAr t u” . Jeden z naj wybi t ni ej s zych ar t ys t ów XX wi eku,czł owi ek,kt ór y do s amejś mi er ciot oczonybyłmi t em,ni emalchar yzmą,uci el eś ni anyz s ymbol em eks kl uzywnegoes t abl i s hment u.War holewokuj ąc,uci ekał s i ędokamuflażuj akodefini cj is woj ejpos t awyar t ys t ycznejij akos ymbol us poł ecznoś ci ,w kt ór ejżył .Na wys t awach pr ezent owałobr azy but el ek po cocacol i , pus zek po zupi e Campbel l a, banknot ów. Us t awi ałs t er t ypudeł ekpodej muj ącpr óbęs t wor zeni apoj ęci as zt uki , kt ór ewi ążes i ęzni et r wał oś ci ąpr zedmi ot u,opakowani em,„ wys oki m poł ys ki em” .W pows zechnym odbi or ze War holbyłut ożs ami any z naj wi ęks zymigwi azdamiHol l ywoodu.

Gal er i aMCK,RynekGł ówny25 1 1gr udni ao1 0: 00–1 0l ut egoo1 8: 00

Aut or :AnnaPi et r zyk

1 2


„Pr zes t r zeńj akogr a”pędzl em Fangor a Kr aków odzaws zebyłpeł nym magi iikl i mat umi ej s cem,w kt ór ym można r obi ćdużoci ekawychr zeczy:chodzi ćnas pekt akl e,dokawi ar ni ,pr zej ś ć s i ębul war amiwi ś l anymiczypos i edzi ećnaKazi mi er zu.Nas zemi as t opr oponuj et eżwi el ei nnychii nt er es uj ącychs pos obów naweekendowel eni s t wo,awys t ar czyt yl kopos zukać.Zobaczymywt edyi l et aknapr awdęs i ę dzi ej e,żet ani egdyśs t ol i caPol s kiki piwr ęcz s woi m życi em,of er uj ącnam cor azt onows zeat r akcj e. Od ki l ku mi es i ęcy na gmachu Muzeum Nar odowego wi s i pl akat , zat yt uł owany: „ Woj ci echFangor-Spaceaspl ay” . Pewni ewi ęks zoś ćzwas go wi dzi ał a, al e ni e odwi edzi ł a wys t awy, zni echęcona t ym ni er ozpoznawal nym nazwi s ki em pol s ki ego ar t ys t y.Fangorzas ł ynąłw wi el u dzi edzi nach–ni et yl kow mal ar s t wi e,al et akżer zeźbi e,pl akaci eigr afice. Twor zyłj uż j ako nas t ol at ek,kt ór y zaws ze byłci ekawy ś wi at a,czułs i ę poni ekąd naukowcem. Późni ej s zą naukę podj ąłu dwóch mi s t r zów: Kowar s ki egoiPr us zkows ki ego,kt ór zyuczyl igos zt uki ,al eipodej ś ci ado ni ej . Ot r zymał dypl om ukończeni a ASP w War s zawi e, by pot em wykl ar owaćs wójwł as nys t yl ,j ednakni eodbi egaj ącyodi nnych,wówczas panuj ącychnur t ów.Wykł adałw wi el upańs t wachipodr óżował–byłw Angl i i ,Ni emczech,Fr ancj iiUSA.Jakoj edynydot ychczasPol akmi ałwys t awę w Muzeum Guggenhei maw Nowym Jor ku.Obr azy pr zeds t awi ał y pewneet apyj egożyci a:ods ocr eal i s t ycznychdzi eł ,np.„ Mat kiKor eanki ” , do późni ej s zego odej ś ci aod ni chnar zeczwywoł uj ącychzł udzeni aopt ycznekompozycj i.Mi ał yt wor zyćonej ednącał oś ć,ws pół gr ać.Dl at ego t eż„ Pr zes t r zeńj akogr a”oznaczat ows pół i s t ni eni eipowi ązani es er i ini es amowi t ychmal owi deł . I s t ni ej ąj ednakodmi enneopi ni enat ematt wór czoś ciWoj ci echaFangor a. Ni e oznacza t o,że byłl eps zym czy gor s zym czł owi eki em.Jednym ni e podobas i ęt o,żeul egłs ocr eal i zmowi ,dr udzychwal ągozani et ypowei zas t anawi aj ącedzi eł aabs t r akcyj ne.Jegopr aces ąj użkanonem.Dot yczą one hi s t or i i ,i l uzj iir zeczywi s t oś ci ,al e w pewnym momenci e zdaj emy s obi es pr awęzt ego,i żdopeł ni aj ąs i ęoneper f ekcyj ni e.Każdyznaspowi ni ens am oceni ćt ego ar t ys t ęij ego dor obek,t akj akt ow s zt uce,gdzi e l i czys i ęwł aś ni ei ndywi dual noś ć.

Aut or :JoannaWężyk

1 3


„Pr zes t r zeńj akogr a”pędzl em Fangor a

„ Poczetkr ól ów pol s ki ch”

Fangorwykazywałzai nt er es owani ei ns t r ument amiii chf or mą.

„ Mat kaKor eanka”1 951

1 4


„Pr zes t r zeńj akogr a”pędzl em Fangor a

Ser i akół ,wywoł uj ącychzł udzeni eopt yczne

Obr azyodzwi er ci edl aj ące„ zamgl ony”wi zer unekt el ewi zj iij ego ods epar owani eodś wi at a,t r akt owanej akodr ugar zeczywi s t oś ć

1 5


„Pr zes t r zeńj akogr a”pędzl em Fangor a

Abs t r akcyj nekompozycj e,r ówni eż wywoł uj ącezł udzeni aopt yczne

1 6


„Hobbi t :Ni ezwykł apodr óż”zmni ejl ubbar dzi ej obi ekt ywnegopunkt uwi dzeni a „ Hobbi t :Ni ezwykł apodr óż”t oj edenz naj bar dzi ejoczeki wanychfil mów t ego r oku.Jes tkol ej ną adapt acj ą ks i ążki J. R. R. Tol ki ena. Pr emi er a fil mu mi ał a mi ej s ce28l i s t opada,choćdopol s ki ch ki nt r afiłdopi er omi es i ącpóźni ej .Póki co, w ci ągu pi er ws zego weekendu pr zyci ągnąłponad 600 t ys .pol s ki ch wi dzów.Zar obkis zacuj es i ęnat omi as t naok.33ml ndol ar ów. Pet er Jacks on chcąc zapewne powt ór zyćs ukces„ Wł adcyPi er ś ci eni ” podj ąłws pół pr acę z t ąs amą eki pą fil mową, z kt ór ą t wor zył t r yl ogi ę „ Wł adcy Pi er ś ci eni ” .Muzykę s t wor zył Howar d Shor e,a zdj ęci amido fil mu ( t akważnymiw pr zypadkuzapi er aj ących dech w pi er s i ach kr aj obr azach NowejZel andi i )zaj ąłs i ęznów Andr ew Les ni e.Ponadt o pos t aciwys t ępuj ące we „ Wł adcy. . . ”gr ane był y pr zez t ych s amychakt or ów ( czasbyłdl ani chbar dzoł as kawyl ubbyl it akdobr zeuchar akt er yzowani ) .W Gal adr i el ę wci el i ł as i ę wi ęc ni ezmi enni e pi ękna Cat e Bl anchet ,Gandal f azagr ałI an McKel l enn ( po ni m chybanaj bar dzi ejdał os i ęzauważyćupł yw l at ) ,aEl r onda,wygl ądaj ącyj es zczemł odzi ejHugo Weavi ng. Naj wi ęks zypodzi w wzbudzi łj ednakwemni egr aj ącySar umanaChr i s t opher Lee,kt ór ymi mowi eku90l at !wygl ądałt aks amo,j akw „ Dr użyni ePi er ś ci eni a” z2001r oku,wygl ądałwr ęczl epi ejni żmł ods zyodni egooki l kanaś ci el atI an McKel l enn.War t ows pomni ećr ówni eżoThor i ni eI IDębowejTar czy( wt ejr ol i Ri char dAr mi t age)ij egozabój czychs poj r zeni ach,r ówni egr oźnych,j akiuwodzi ci el s ki ch. Noi nakoni ecgł ównybohat er–Bi l boBaggi ns . Doj egor ol i kandydował o ki l kuakt or ów,mi ędzyi nnymiDani elRadcl i ffe,znanyws zys t ki mj ako Har r yPot t er( boj ęs i ęmyś l eć,cobybył o,gdybyt oondos t ałangaż) .Wygr ał j ednakMar t i nFr eeman.Odkądzobaczył am fil m,ni ewyobr ażam s obi eni kogo i nnegow t ejr ol i .Jegomi mi kat war zy,l ekkoś ćgr yibaaar dzobr yt yj s kiakcent t wor ząpos t ać,kt ór ejpopr os t uni edas i ęni el ubi ć. Co do fil mu. . .Zani m ws zedłdo ki n obawi ał am s i ę naj gor s zego,że r eżys er chcąc powt ór zyć s ukces „ Wł adcy. . . ”s t wor zy fil m mi er ny.Na s zczęś ci e po wyj ś ci uzs eans ubył am zadowol ona. Oczywi ś ci epi er ws ząr zecząpopowr oci e dodomubył oś ci ągni ęci eś ci eżkidźwi ękowejiwdani es i ęw bur zl i wedys kus j e naFi l mwebi eor azwys zuki wani eci ekawos t eknar óżnychs t r onach.Sł owem, pos zer zani e wi edzy o fil mi e.Pos t anowi ł am r ówni eż pr zeczyt ać ks i ążkę,za kt ór ądot ejpor yj akośni emogł am s i ęzabr ać,bozaws zebył ocośi nnego.

Recenzuj e:Maj aBączek

1 7


Choćfil m ni emożes i ęr ównaćzTr yl ogi ąoPi er ś ci eni u,t oj es tnapr awdędobr y.Pomi j aj ącki l kael ement ów,kt ór emi ał yw s obi et r ochęki czu ( myś l ę,żekt o ogl ądał ,będzi e wi edzi ał ,o co michodzi ) ,t oi m bar dzi ejuś wi adami am s obi e,że „ Hobbi t ”t ot akna pr awdębaj kanapi s anapr zezTol ki enadl as wegomał ol et ni egos yna,t ym bar dzi ejmam ochot ęobej r zećgor azj es zcze,zwł as zczażej es tw ni m doś ćdużos zczegół ów,kt ór e mogąumknąćw ni econi eos t r ym,gł ówni ew s cenachdynami cznych,obr azi e3D. Dr ugi e zas t r zeżeni e z moj ejs t r ony dot yczy kompani ikr as nol udów.Uś wi adomi ł am s obi e,żepr óczi chwodza–Thor i na,ni ewi em,kt ór yj es tkt ór y.Pomi j aj ącbar dzopodobni ebr zmi ącei mi ona,byl imi ał ochar akt er ys t yczni .We„ Wł adcy. . . ”każdyz9czł onków Dr użynyPi er ś ci eni ami ałs woj ei ndywi dual necechywyr óżni aj ącegonat l ei nnych. Choć ni ewykl uczam,żebohat er owi e„ Hobbi t a”r ówni eżj epos i adaj ą,t o zdecydowani eni e uj awni ł ys i ęonew pi er ws zejczęś ci . Ci ągl ej ednakpoj awi as i ępyt ani e:j aki m cudem zr obi l it r yl ogi ęzks i ążkimaj ącej 250s t r on?Ot óżdi abełt kwiw s zczegół achit odos ł owni e.Pi er ws zaczęś ćt ookoł o90 s t r onks i ążki .Zr acj i ,i żpr zeczyt ał am j ąpoobej r zeni ufil mu,mi ał am wr ażeni ej akbybył a s t r es zczeni em.Ponadt o,choć ogól ny s ensbyłt en s am,dos t r zegł am s por er óżni ce pomi ędzy pos zczegól nymif r agment amiks i ążkiifil mu.Jakdl amni e,zkor zyś ci ądl a ekr ani zacj i .Chybadl at ego,żekażdazes cenbył abar dzor ozbudowanainakr ęconaz wi el kąpr ecyzj ą. Ni ezapomi naj myt eżj ednak,or zeczynaj i s t ot ni ej s zej :3częś cidaj ąwi ęks zyzys kni ż2. Choćoczywi ś ci ePet erJacks onuzas adni łt odużąi l oś ci ądobr ychs cen,kt ór eni ezos t ał yby wykor zys t ane w pr zypadku dwóch częś ci ,a w dodat ku pomi ni ęt a zos t ał aby s por aczęś ćhi s t or i ikońcaI I Ier y. Cał at r yl ogi amas i ęopi er aćni et yl kona“ Hobbi ci e” , al e r ówni eż na dodat kach z “ Wł adcy Pi er ś ci eni ” ,“ Si l mar i l l i oni e” or az not at kach opubl i kowanych po ś mi er ciTol ki ena pr zezj ego s yna.Pozos t aj et yl ko czekać,ażkol ej ne częś ciwej dąnaekr anyki n. Spos t r zeżeni aiobs er wacj e: Żądł o( mi eczBi l ba)ś wi eci łs i ęznaczni ebar dzi ejni żwe„ Wł adcy. . . ” OczyGol l umabył ybar dzi ejni ebi es ki eni żwe„ Wł adcy. . . ” Bi l bomi ałdużowi ęks zes t opyni żhobbi ciwe„ Wł adcy. Br odaSar umanazmi eni ał akol orpodczasfil mu. Ci ekawos t ki : Dwar fCombatTr ai ni g -gr apr zegl ądar kowa, w kt ór ej możnawci el i ćs i ęw wybr anegokr as nol udazfil muiwal czyćzi nnym. Gui l l er mo delTor o napi s ałs cenar i us z do pi er ws zejczęś ci ,zaśJacks on,Wal s hi Boyensdodr ugi ej .Nas t ępni ezami eni l is i ęs cenar i us zamiiwni eś l iewent ual nepopr awki izmi any. " Hobbi t "mógłpows t aćw Pol s ce,nas zkr ajbyłnal i ś ci epańs t w,w kt ór ychmogł yby byćr eal i zowanezdj ęci a. W „ Hobbi ci e” wys t ępuj ą kr as nol udy poj awi aj ące s i ęr ówni eż we „ Wł adcy. . . ” . Pi er ws zyt oGl oi n–oj ci ecGi ml i ego,adr ugiBal i n–Dr użynaPi er ś ci eni aodnaj duj ej ego gr obowi ecw j ednejzs alMor i i .Nat omi as tks i ęga,kt ór ączyt aGandal fw t ej żes al i ,zos t ał as por ządzonapr zezOr i ego. 1 8


KOBI ETYW YZWOLONE DoXI X wi ekukobi et yni emi ał ypr aw wybor czych,ni emogł ys i ęks zt ał ci ć,dl at ego t akważnebył yt e,kt ór epokazywał yś wi at u,żemaj ącośdopowi edzeni a,żet eżod ni chcośzal eży.Łamał yus t al onewcześ ni ejkonwenans e,al eni ktni emi ałdoni cho t opr et ens j i .Ws zys t ki ebył ypi ękne,s t yl owe,apr zyt ym i nt el i gent ne.Wywar ł yduży wpł yw nas poł eczeńs t wo. Mar i l ynMonr oe–model kaiakt or ka,l egendaś wi at owegoki nal at50.i60.XXw. Był a kobi et ą pr zewr ot ną,t aj emni czą.Wys zł a za mąż t r zykr ot ni e,al e mi ał at eż wi el er omans ów m. i n.zJohnem Kennedy’ m.Męs ki mi deał em byłdl ani ejAbr aham Li ncol n.Powi edzi ał anawetki edyś ,żezas woj egot r zeci egomężawys zł adl at ego, żepr zypomi nałj ejLi ncol na. Na począt ku s woj ejkar i er y akt or s ki ejMar i l yn mi ał a pr obl em z… j ąkani em!Na s zczęś ci es zybkopokonał as woj ąs ł aboś ćizos t ał aś wi at owejs ł awygwi azdąki na. Cechachar akt er ys t ycznaMar i l yn?W ł os yw kol or ze pl at ynowego bl ondu.Al ej ej nat ur al nykol orwł os ów t obr ąz! Szybkoj ednakzr ozumi ał a, żeabyzai s t ni ećw Hol l ywoodt r zebas i ęwyr óżni aćipr zef ar bował awł os y. Dzi eci ńs t woakt or kibył ot r agi cznym okr es em w j ejżyci ugł ówni ezas pr awąmat ki , kt ór achor ował anas chi zof r eni e,ni edł ugopour odzeni udzi eckat r afił adozakł adu ps ychi at r ycznego. Mar i l ynMonr oet ops eudoni m.Napr awdęnazywał as i ęNor maJean. Mar i l ynbył ani ezł ą…kł amczuchą!Uwi el bi ał akol or yzowaćanegdot ynas wójt emat . Pr zezl at abi ogr af owi emi el ipr obl em zodr óżni eni em kł ams t w od f akt ów.Dot ąd ni ekt ór eni es ązwer yfikowaneizos t anąs ł odkąt aj emni cągwi azdy. 5s i er pni a1 962r okuznal ezi ono j ąmar t wąw j ejdomu.Pr zyczynązgonuwg pr ot okoł us ekcj izwł ok,był o pr zedawkowani eś r odków nas ennych,al ei s t ni ej ewi el e hi pot ez, i żt oni ebyłpr zypadek, amor der s t woupozor owanenas amobój s t wo. Mar i l ynbył akochankąJohnaKennedy’ egoal et akżej egobr at aRober t aKennedy’ ego. Poj awi ł ys i ęwi ęcs pekul acj e,żemi ał ados t ępdot aj emni cpańs t wowychis t ał as i ę zagr ożeni em dl awpł ywowychkr ęgów pol i t ycznych.

Aut or :Kl audi aMaj er ańczyk

1 9


KOBI ETYW YZWOLONE Jacquel i neKennedy–żonapr ezydent aUSA JohnaKennedy’ ego. Był aambi t nąkobi et ąichci ał acośos i ągnąć.Pi s ał aw r oczni ku,żej ejambi cj ą ni ej es tbyci e„ kur ądomową” .Akt ywni ewł ączał as i ęw życi epol i t ycznei ws pi er ał a męża.Chęt ni e udzi el ał a wywi adów,wys t ępował aw t el ewi zj i , zaws ze pr zy t ym wypowi adaj ąc s woj e zdani e.Amer ykani e pokochal it ą pi ękną,życzl i wąii nt el i gent nąPi er ws ząDamę. St udi ował ahi s t or i ę,l i t er at ur ę,s zt ukęij ęzykf r ancus ki. Ur ządzał apr zyj ęci aw Bi ał ym Domudl apoet ów,mal ar zy,muzyków,naukowców. Bar dzo zaangażował as i ęw r enowacj ęBi ał ego Domu iwymus i ł anapol i t ykachnadani emus t at us uzabyt ku. Jednakj ejżyci eni ebył ot aki ekol or owe,j aks i ęmożewydawać.St r aci ł adwoj e dzi eci ,kt ór ezmar ł yzar azpour odzeni u,aw r oku1 963,ki edyJohnr ozpoczął s woj ądr ugąkadencj ę,zos t ałzas t r zel onypr zezs woi chpr zeci wni ków.Jacki e był aś wi adki em t egowydar zeni a.Mążumi er ałw j ejr ami onach.Tobył ot r aumat ycznepr zeżyci e,kt ór edokońcaj ejżyci apozos t awi ł os wójci eń.Par ęl at późni ej czekał a j ą nas t ępna t r agedi a, zabi t o br at a j ej męża Rober t a Kennedy’ ego,zkt ór ym był abar dzozżyt a. Jaquel i nebył ai konąs t yl u.Do dzi śpr oj ekt ancii ns pi r uj ąs i ęni ą.Jejznaki em r ozpoznawczym był ydużeci emneokul ar y.Uwi el bi ał akobi ecef as ony.Toona wyl ans ował aodci ęt ąw t al is uki enkępr zedkol ano,zdekol t em w ł ódkę,na s zer oki chr ami ączkach.

20


KOBI ETYW YZWOLONE CocoChanel–f r ancus kapr oj ekt ant kamody.

Ki edymi ał a1 2l atj ejmat kazmar ł a,aoj ci eczos t awi łj ąor azj ejr odzeńs t wo.Tr afil i dos i er oci ńcais pędzi l it am 6l at . Byzar abi aćnażyci ewys t ępował aj akopi os enkar kaw kawi ar ni achś pi ewaj ącpod ps eudoni mem Coco. Ni eumi ał aś pi ewać, al enadr abi ał at ows zys t kos woi mt emper ament em iur oki em os obi s t ym. Zr ewol ucj oni zował adams kąmodę.Wpr owadzi ł aubr ani aopr os t ych,s por t owych, kr oj achor azkr ót ki e,pozbawi oneozdóbs uki enki .„ Uwol ni ł a”kobi et yodgor s et ów, fis zbi nii nnychel ement ów us zt ywni aj ących.Spr awi ł a,żemodas t ał ąs i ęf unkcj onal na. Popul ar na„ chanel ka” :

21


KOBI ETYW YZWOLONE CocoChanel–f r ancus kapr oj ekt ant kamody. Pr oj ekt„ mał ejczar nej ”aut or s t waCocoChanel Ni euni kał akąpi el imor s ki ch,l ubi ł as i ęopal ać,cow t amt ychczas ach był oni edopus zczal nedl awyżs zychkl as ,i nnekobi et yzaczęł ybr ać zni ejpr zykł adit akzaczęł os i ę„ s ł onecznes zal eńs t wo” . Ki edy na s al onach poj awi ł a s i ę z kr ót ko obci ęt ymi wł os ami zs zokował a ws zys t ki ch,wywoł ał a wi el kis kandal ,kt ór y pr zer odzi ł s i ęw nowyt r end.Kobi et yzaczęł ys i ęnani ejwzor ować.Fr yzj er zy ni enadążal izobci nani em „ naCoco” . Fi nans owys ukcesodni os ł adzi ękipopul ar nym dodzi śper f umom ChanelNo.5

Pr zypi s ani uar t ykuł ukor zys t ał am zes t r on:wi ki pedi a. or g,bi ogr afia24. plor azwys oki eobcas y. pl . Zdj ęci apochodzązGoogl eI mages ,ni es ąmoj ąwł as noś ci ąanini es t anowi ąf or myr ekl amy.

22


MUZYCZNETOP10ROKU2012 1 .Pur i t yRi ng" Shr i nes" Zdecydowani ewar t o był o czekać,abs ol ut nynumerj eden.Tak wi el ki ej ,os obi s t ejpodj ar kiwś r ód ś r odowi s ka muzykiel ekt r oni cznejipodj ar kiw ogól eni emi ał em odczas ów MPPAni mal ii " Bl ackNoi s e"Hendr i kaWeber a.

2.JohnTal abot" f I N" Pi ękny,peł enwr ażl i woś cial bum,kt ór yzachęci łmni edo zagł ębi eni aw s cenęhous e' ową.Des t i nyt r acki em r oku.

3.Kendr i ck Lamar " good ki d,m. A. A. d Myś l ał em,żepozes zł or ocznym Sect i on. 80Lamarws pi ąłs i ęj uż na apogeum s woi ch możl i woś ci .Ni es podzi anka.good ki d, m. A. A. dci t ygopr zebi j ait oznawi ązką.

4.Jonqui l" Poi ntofGo" Pł yt a,kt ór as zczegól ni epowi nnazadowol i ć amat or ów popowejmuzykigi t ar owej .

5.St ay+" FuckChr i s t i anAI DS" Obi eepkiwydanew t ym r okupr zezSt ayPos i t i ves t oj ąna bar dzowys oki m pozi omi e.Mi es zaj ąchous e,r aveiwi t chhous e udał omus i ęwykr eowaćat mos f er ęgr ozyini epokoj uzbl i żoną kl i mat em doHol yOt her ,popr zedzaj ąct ows zys t komocnym, agr es ywnym,zmus zaj ącym dopl ąs ów beat em.

Aut or :Kr zys zt ofKoł odzi ej czyk

23


MUZYCZNETOP10ROKU2012 6.TNGHT" TNGHT" Tr ap s t aj es i ęcor azpopul ar ni ej s zyw kr ęgach muzykiokoł obas owej ,at o mi ędzyi nnymizas pr awąws pól nego wydawni ct waLuni ce' aor azHuds ona Mohawke.Dr ugi egodni anaTNM ni ebył ochybaanij ednegos et u,w kt ór ym per f or muj ącydj ni epokus i łs i ęodr opni ęci ej aki egośnumer uzt ej epki i abs ol ut ni eni cw t ym dzi wnego-t akni emożebni ebuj aj ącebeat yidęci akimożna znal eźćj edyni euTNGHT.

7.Machi nedr um " SXLND" Tr avi sw t ym r okupr zes zedłs amegos i ebi e.Wci ążzas t anawi am s i ęj akzt akmi ni mal i s t ycznym podej ś ci em możnauzys kaćt yl e emocj i . Na SLXLND St ewar t mi es za pr awi e ws zys t ko, r ozpoczynaj ąc od Hous e' u,oci er aj ąc s i ę o echa gar age' ui kończącnaR' N' B.

8.Yes t er dayShop" Yes t er dayShop" Mł odziNi emcypokazal is t ar s zym kol egom zFoal sna" Ludwi gI I "j akpowi nno s i ęr ozwi j ać kompozycyj ni et aki e numer yj ak " I nhal er " .Bezpr et ens j onal na s zczer oś ćbr zmi eni agi t ar ,pi ęknes enneipeł nemel anchol i imel odi et wor zą ni es amowi ci e pr zej muj ący kl i matnadaj ący s i ę zar ówno na wi os enną pr zej ażdżkęr ower em j akizi mowes muceni edos ufit upodkocyki em.

9.Japandr oi ds" Cel ebr at i onRock" Japandr oi dsni ewi el ezmi eni l is i ęoddebi ut ancki egoPos t Not hi ng.W ł aś ci wi e,t ow ogól es i ęni ezmi eni l i ,al et odobr ze.Dos t aj emyodni cht o,cozdecydowani ej es tnaj wazni ej s ze-wi el ką dawkęgi t ar owejener gi i .

1 0.A$APRocky" Gol di eEP" Naczel nys waggerAmer yki .Oczywi ś ci eRockyw s woi ch t eks t achpor us zamał os ens ownet emat y( j eś l iw ogól ej aki eś por us za) ,al ej eś l imi ał bym ws kazaćal bum,kt ór yw t ym r oku naj l epi ejwybi j ałmizgł owyj aki ekol wi ekr ozt er ki ,był obyt o " Gol di eEP" .

24


MuzykaZł odzi ej ski ejKor por acj i

Ws woi ms zós t ym al bumi emuzycznym,będącym kont ynuacj ąbogat ego dor obku,duetThi ever yCor por at i on( amer ykańs cyDJeRobGar zaiEr i c Hi l t on)pr oponuj enam muzykęoel egancki m br zmi eni u.„ Cul t ur eoff ear ” , bot akij es tt yt ułkr ążka,pr zemawi adokażdegozos obnanas wójwł as ny, ni epowt ar zal nys pos ób.Pomagas i ęs kupi ć,al er ówni eżwyci s zyćizr el aks ować. Popr zezs amąkul t ur ęs t r achu izagubi eni aTC pr óbuj ąpor us zyćważne dl aś wi at apr obl emy,amuzykąznaj duj ąwyj ś ci ezws zechogar ni aj ącego chaos u.Nawi ązuj ąc ws pół pr acę z wi el oma i nnymi ar t ys t ami( m. i n. LouLou,Mr .Li f ’ em,Sl eepy’ m Wonder em czy Shaną Hal l i gan z Bi t t er : Sweet )pokazuj ą,żew al bumi el i czys i ęcał oks zt ał tt wór czoś ci .Pł yt a t aj es ti deal nym pr zykł adem ni es amowi t ej ,zapi er aj ącejdechw pi er s i ach mocy,ot r zymanejdzi ękizj ednoczeni ut ychr óżnor odnychwykonawców. Ws zys t ki eel ement ypr zeni kaj ąs i ę( downt empo zel ement ami muzyki br azyl i j s ki ej ,dubu,r eggaeiaci dj azzu) ,t wor zącs pój nącał oś ć,peł ną uni kat owegokl i mat u. „ Cul t ur eoff ear ”maj użponadr ok,al ewci ążzdaj es i ępowr acaćipr zyci ągaćdo s i ebi e,podobni ej akpł yt az2005 r oku „ TheCos mi cGame” , t akżegodnapol eceni a.

Recenzuj e:JoannaWężyk

25


Pur i t yRi ng-Shr i nes

Kanadyj s ka dwój ka pr ezent uj e cał ki em odmi eni one, uni kal ne br zmi eni es podznakudr eamel ect r o.Choćpr zypi s ani ei chdoj ednegogat unkuj es tdoś ćś mi ał ym pos uni ęci em,gdyż„ Shr i nes ”t omuzycznahybr ydapul s uj ącami ej s ki m,hi phopowym bi t em,por us zaj ąca dubs t epowym bas em, oci er aj ącas i ęot aj emni czywi t chhous e, pr zes ycona s ł odki m popem imgl i s t ymi ,s ynt h dźwi ękami .‘ Sł odki m’ -t o może daćWam myl ną wi zj ę Pur i t y Ri ng.Pod war s t wą baś ni owych ne,s zokuj ące,moment aminawetbr ut al ne,t eks t y.Taks por nes ounds cape’ yt wor ząi deal nydodat ekdor ol adnows ki ch,s ampl owychwar i acj i( kt ór ych Roddi ck s t ałs i ę ni ekwes t i onowanym mi s t r zem,a na kt ór epr awdopodobni ekażdeokr eś l eni ebył obyzbytl akoni czne) ,ws kazuj ących na wr ęcz ni ebywał ą kr eat ywnoś ć i ni et uzi nkowoś ć muzyków.Zgoł apodobnedos i ebi eut wor ydaj ąogr omnąr adoś ćodkr ywani ar óżni cowychs maczków chowaj ącychs i ęw f ut ur ys t ycznych br zmi eni ach,gdzi eś pomi ędzy kol ej nymidźwi ękowymizas koczeni ami ,aś wi eżoś ci ąpomys ł ów.Wi ęcejt aki chdebi ut ów,wi ęcejt aki ej j akoś ci-mi l i ons er c.Tr yl i on.

Recenzuj e:Kaj aKozi na

26


"TheWal l "znowuw Eur opi e! Myś l ę, żekażdyzWaschoćr azzet knął s i ę z pł yt ą" The Wal l "wydaną pr zez Pi nkFl oydów w 1 979r oku." TheWal l " t o oper a r ockowa, kt ór a w s por ej częś ciopi er as i ę na bi ogr afiis amego Roger a Wat er s a.W hi s t or i i muzyki r ockowejal bum t enokazałs i ęj ednym znaj l epi ejs pr zedaj ącychs i ęiwywar ł ogr omny wpł yw na dal s zy r ozwój muzykit egor odzaj u.Wat er swi edzi ał , żehi s t or i aopowi edzi anana" TheWal l " i deal ni e nadaj es i ę na pr ezent owani e j ejna dużych obi ekt ach na s zer s zą s kal ę.Pozbur zeni umur uber l i ńs ki ego w 1 989 zapl anowałkoncer tupami ęt ni aj ący koni ec podzi ał u Ni emi ec i Eur opy, r okpóźni ej odbyłs i ęonw Ber l i ni e na Pot s damer Pl at z - mi ej s cu dawni ejpr zeci ęt ym pr zezmur .Nawi downi zgr omadzi ł o s i ę ponad 300 t ys i ęcyf anów,at r ans mi s j ęt el ewi zyj ną obej r zał o okoł o 5mi l i onów wi dzów z cał ego ś wi at a. Wat er s pos t anowi ł s t wor zyć dźwi ękowe iwi zual ne ar cydzi eł owykonywanezudzi ał em peł nego zes poł u inowoczes nejpr odukcj i . Tegor odzaj ukoncer tzagr anonażywoj uż1 92r azynacał ym ś wi eci e.W t ym r okuar t ys t at enpos t anowi łwr óci ćzes woi ms how doEur opy,w r amacht r as y koncer t owejzapl anowano 1 8 koncer t ów na ot war t ejpr zes t r zeni ,w t aki ch mi ej s cach j ak Rome Ol ympi c St adi um czy Ams t er dam Ar ena.Co naj ważni ej s zezagr ar ówni eżw Pol s ce!Koncer todbędzi es i ę20 s i er pni a201 3r .na St adi oni e Nar odowym.RogerWat er smówi :" Jes t em bar dzo s zczęś l i wy,że wr acam doEur opyzTheWal l .Tobędzi eś wi et nazabawadl anasws zys t ki ch. Pr zer obi ł em wi dowi s ko,abymócj eodegr aćnazewnąt r z,nawi el ki chs t adi onach. Jes t napr awdę dobr e. Jes zcze bar dzi ej wzr us zaj ące, wci ągaj ące, dr amat yczneieks cyt uj ąceni żkoncer t yw hal ach. Mus i ał em pr zemyś l ećcał oś ć podkąt em s t adi onów.Tens pekt aklzs zer oki m,s t adi onowym mur em ni emógł pows t ać 40 l att emu.Ni e mogl i ś my wypeł ni ć pr zes t r zeniw s pos ób,kt ór y był byemocj onal ni e,muzyczni eit eat r al ni es at ys f akcj onuj ący.Technol ogi as i ę zmi eni ł a.Ter azmożemy. "

Aut or :ubs

27


TheMar sVol t a-Noct our ni quet Wydany w mar cu ubi egł ego r oku,Noct our ni quetj es tj użs zós t ym al bumem w dor obkuamer ykańs ki ejgr upypr ogr ockowejTheMar sVol t a.Po t r zech,dł ugi ch l at ach oczeki wani a na nowy kr ążek, muzycy of er uj ą nam zupeł ni e nowe br zmi eni e,br zmi eni ej ak j es zcze ni gdy dzi es i ęci ol et ni ,debi ut anckial bum zos t ał uznany w s woi m czas i e za j edną znaj l eps zychpł ytgi t ar owychr oku. Zt ejper s pekt ywy pomys łl i der af or macj i ,Rodr i guezaLopeza,aby w każdym nowym ut wor zegr aćconaj wyżejczt er ydźwi ęki na gi t ar ze,br zmiś mi es zni e.Choci aż t e edzini ewes zł yw buńczuczne zapowi

życi e,Noct our ni quetnal eżyuznawać pod t ym wzgl ędem za kr ążek pr zeł omowy w hi s t or i igr upy.Muzyka znacząco oddal i ł as i ęodgi t ar owejnar zeczel ekt r oni cznej .

Ogr ani czeni egi t ar yzj ednejs t r onypozbawi ł oTheMar sVol t abar dzochar akt er ys t ycznejcechyi chs t yl u, al ezdr ugi ejuwol ni ł owr ęczni ekończąces i ępokł adykr eat ywnoś ci .Choci ażod począt kui s t ni eni azes poł uzakwal i fikowani egoj akopr zeds t awi ci el aj ednegot yl kogat unkubył obar dzot r udne,ot yl et er azj es tt oni emożl i we.Muzycybezs kr upuł ów eks per yment uj ą,pos zukuj ąi ns pi r acj i ,wpl at aj ąił ączą s t yl eor azgat unki .Uważnys ł uchaczznaj dzi enat ejpł yci ezar ównoel ement yr apu, pos t r ocka,j azzu,dr um' n' bas s ,a nawetr eggae czy gr unge.Ni ekt ór ef r agment y koj ar ząs i ęzpi er ws zym al bumem gr upy,i nnezpopr zedni m,kol ej nezczwar t ym,a j es zczei nnezżadnym.Jednakw cał ym t ym bogact wi ei ns pi r acj i ,w at mos f er ze eks pl or acj i , pos zuki wańimuzycznegoni enas yceni a, TheMar sVol t audaj es i ęut r zymaćnaj ważni ej s zeel ement yi chni epowt ar zal negos t yl u.Każdepr zes ł uchani et ego kr ążkaj es ti nne,co daj e dużąr adoś ć-znaj duj ącel ement y kol ej nych gat unków, badaj ąci ns pi r acj emuzyków,j ednocześ ni eni epr zes t aj emydos t r zegaćel egancki ej kl amr yw pos t acis t yl us amegoTheMar sVol t a. Wt ens pos óbzakażdym r azem odkr ywamyt enal bum nanowo. Bar dzi ejzapal onychs ł uchaczyzachęcam dodokł adnejanal i zywar s t wyt eks t owej Noct our ni quet .Żebyni eodbi er aćni komu pr zyj emnoś cizdr adzęt yl ko,żej es tt o al bum koncepcyj ny,aCedr i cBi xl er Zaval a( wokal i s t aiaut ort eks t ów)wypowi ada s i ęoni mt ak:" Spr óbował em napi s aćhi s t or i ę, kt ór apr zypomnil udzi om, żews zys cy j es t eś myar t ys t ami . " Choci ażmni ebar dzi ejpr zypadaj ądogus t uwcześ ni ej s zeal bumyTheMar sVol t a, ni eodbi er at owcal ej akoś ciiś wi eżoś cinaj nows zemul ongpl ayowit ejgr upy-Noct our ni quetpol ecam każdemu.Jednocześ ni egor ącozachęcam dozapoznani as i ęz r es zt ąt wór czoś cizes poł u,napr awdęwar t o.

Recenzuj e:Jędr zejCi upi s

28


A ni et akmi ał obyć. . . Nowy r ok w Nowodwor ku r ozpocząłs i ę od ważnych wydar zeń.W czwar t ek 03. 01 . 201 3r wł adzęw Samor ządzi eUczni ows ki m pr zej ąłnowypr ezydents zkoł y,Adr i anDomar ecki ,nat omi as tdzi eń późni ej ,podczasTur ni ej u Nowor ocznego,mi ałokazj ę do s peł ni eni aj ednejze s woi ch l i cznych f unkcj i– zapr ezent owani a dr użyn " Jedynki " .Zani m j ednak dot ar l i ś my na mi ej s ce, pr zemas zer owal i ś myws pól ni epr zezul i ceKr akowa, coj aki śczaswznos zącokr zykina cześ ć Nowodwor ka.Pr zebi eg r ozgr ywek ni e okazałs i ę dl a nass zczęś l i wy,al e znal eźl i ś my powóddozabawynat r ybunachhal ipr zyul . Reymont a. Dopi er ws zegos t ar ci awys zł adr użyna s i at kar ekis i at kar zy. Nas zdopi ng, pr owadzonypr zezuczni ów dzi ał aj ącychpods zyl dem Ul t r as Nowodwor ek ni e popr owadzi łnas zych r epr ezent ant ów do zwyci ęs t wa.W obydwu s et ach ul egl idoś ćznaczącąr óżni cąpunkt ów s woi mr ywal om. .Każdyzdobyt ypr zeznowodwor s ki ch s por t owców punkt powodowałgł oś ny apl auz publ i cznoś ci ,a pr zyś pi ewki ,choć ni ezbyt gł oś ne, był yj ednaks ł ys zal ne. Udzi el i l i ś mynas zym pr zeci wni kom kr ót ki ej l ekcj i hi s t or i i , pr zypomi naj ąci m, gdzi ezdobywałwi edzęi chpat r onor azgdzi ej es ti chmi ej s ce( " Zi el onidol as u"; ) ) . Nanas ząopr awęzł ożył os i ęflagowi s ko.Ki l kadzi es i ątbi ał oni ebi es ki chflagor azki l kat r ans par ent ów dał oś wi et nyef ektwi zual ny,comożemyzobaczyćnazdj ęci ach. Po ni eudanym dl a nas meczu s i at kówki ,pr zys zedł czas na zmagani a w meczu pi ł ki kos zykowej .W pi er ws zej ,t r zeci ejiczwar t ejkwar ci e do gr y pr zys t ąpi l ichł opcy,nat omi as t dr uga był a wal ką dzi ewcząt .Pomi mo wys i ł ku t r ener ów,kr zyczących ws kazówkido zawodni ków,kos zykar kiikos zykar zeni emogl izagr ozi ćr ywal om.Choćws zys cynas ir epr ezent anci zos t awi l is er cenaboi s ku,t oj ednakpoos t at ni m gwi zdkumus i el iuznaćwyżs zoś ć" Sobi es ki ego" .Meczzakończyłs i ęwyni ki em 1 5: 52. Pozyt ywnym dl a Nowodwor czyków akcent em w dzi s i ej s zych zmagani ach był ar ywal i zacj a cheer l eader ek w pr zer wach mi ędzy zawodami .Ni e wi em,na j aki m pozi omi e os cyl ował a zazdr oś ćużeńs ki ejczęś cipubl i cznoś ci ,al eut ej" zi el onej "napewnos i ęgał agr ani c. Ni eoficj al ni ewi adomo,żekol ej nes t ar ci azi nnymis zkoł amiodbędąs i ęw ni edal eki ejpr zys zł oś ci . Ponadt ow czer wcuczekanaskol ej nyepi zodŚwi ęt ejWoj ny. Ni ezawi edźmynas zychs por t owców ipokażmy,że pot r afimyws pi er aći ch gł oś nym dopi ngi em pr zezcał yczast r wani a zmagań,bo t yl ko t aki m zachowani em możemy udowodni ć,że " Duma it r adycj a" ,j akgł os i napi snaj ednym zt r ans par ent ów,ni ej es tt yl kopus t ym s l oganem.

Aut or :Mat eus z' Mant i 'Suchan

f ot .Maci ekBer naś

29


30


Akcj ęt r zeci ejgr yzs er i iAs s as s i n’ s Cr eed os adzono w dr ugi ejpoł owi e XVI I Iwi eku na ws chodni m wybr zeżu St anów Zj ednoczonych. Fabuł a mocno nawi ązuj e do naj ważni ej s zych chwi l w hi s t or i i pows t aj ącego w ból achpańs t wa–oder wani aodBr yt yj s ki ejKor onyiDekl ar acj iNi epodl egł oś ci .Cent r al nąpos t aci ąw „ t r ój ce”j es t Connor ,kt ór y–podobni ej akEzi oAudi t or ew As s as s i n’ sCr eedI I –r ozpoczyna s zkol eni e na zabój cę w wi eku ki l kunas t ul at .Gr apozwal apr ześ l edzi ć mł odzi eńcze życi et ego pół kr wiI ndi ani na w dwunas t u wi ęks zych s ekwencj ach,at akżewci el i ćs i ęki l kakr ot ni ew Des mondaMi l es a –żyj ącegow czas ach nam ws pół czes nych her os a. Wykonani ews zys t ki chmi s j izgł ównego wąt ku f abul ar nego ni e powi nno zaj ąć ni komu wi ęcejni ż1 5 godzi n. „ Tr ój ka” j es tni es t et y pi er ws zą gr ąz s er i i ,w kt ór ejwi ęcejczas us pędzi s zbi egaj ącpozi emini żpodachach.Akr obat yczne umi ej ęt noś ci Connor a można j es zcze t es t ować na obs zar ach l eś nych,al e dr zew,po kt ór ych może s i ę pr zemi es zczać I ndi ani n,wcal e ni e t r afias i ęt akdużo,j aks uger ował yt opr zedpr emi er owezapowi edzi ,zat opor us zani es i ępot ych,kt ór es ądos t ępne,j es tbar dzos at ys f akcj onuj ące.

Recenzuj e:Andr zejMał ot a

31


Zabawanapogr ani czuśmi er ci–Bor der l ands2! Bor der l ands2t okont ynuacj agr yzr oku2009.Obi eczęś ci zos t ał ys t wor zone pr zezs t udi o Gear box Sof t war e.Dr uga częś ćmi ał apr emi er ępodkoni ecwr ześ ni aubi egł egor oku. Gr yzs er i iBor der l andss ąpoł ączeni em pi er ws zoos obowej s t r zel ani nyzel ement amir ol epl ayi ng.Kampani emożemy pr zechodzi ćs amiw t r ybi ej ednoos obowym,j akiw t r ybi e kooper acj iw maks i mum 4os oby. Twór cypor azdr ugizabi er aj ąnasnapl anet ęPandor a.Na począt ku r ozgr ywkimamy możl i woś ć wybor uj ednejz czt er ech kl as pos t aci :Gunzer ker– j ego gł ówny at utt o możl i woś ćs t r zel ani azdwóch br oni ,Comando –żoł ni er z, kt ór y s pecj al i zuj e s i ę w s t r zel ani u z kar abi nów mas zynowychikor zys t azpomocydzi ał kaaut omat ycznego,As s as i n–zabój ca,kt ór ywykonuj es woj ąpr acęgł ówni e pr zy pomocy mi ecza,pot r afi s i ęs kr adać iat akować z zas koczeni a,Si r en – pos i ada zdol noś cit el eki net yczne i możekont r ol owaćpr zeci wni ków.Powybr ani uj ednejzkl as r us zamy,abyocal i ćPandor ępr zedgł ównym czar nym char akt er em Hands ome Jacki em,kt ór y chce zami eni ć cał ą popul acj ępl anet ynar obot ymupos ł us zne.Podczasnas zejpr zygodys pot ykamyki l kadzi es i ąt r odzaj ów pr zeci wni ków,kt ór zy s ą pr awdzi wym wyzwani em nawet dl a doś wi adczonego gr aczaidos t aj emys zans ęwypr óbowani aki l kudzi es i ęci umi l i onów br oni ,zkt ór ychkażdama uni kal newł aś ci woś ciini epowt ar zal nywygl ąd!W czas i ezmagań zpot wor ami ,bandyt amii r obot amiot r zymuj emydoś wi adczeni eir ozwi j amyumi ej ęt noś cinas zegoavat ar a. Twór cyoddaj ąnam dodys pozycj iot war t yś wi at , kt ór yni ej ednokr ot ni ezachwycinaspi ęknymi ikl i mat ycznymil okacj ami .Zobaczymyl odowąkr ai nępokr yt ąś ni egi em,pi as zczys t ąpus t yni ę, obs zar yt r awi as t e,nowoczes nemi as t aiwi el ei nnychcudownychmi ej s c.Ważnącechągi erz s er i iBor der l andsj es tgr afikapr zypomi naj ącakomi ks ową,coci ekawe,t wór cyzadecydowal io t ym zabi egu ni edł ugo pr zed pr emi er ą pi er ws zejczęś ci . Jaks i ę późni ejokazał o cel s hadi ng nadałgr zeni epowt ar zal nego kl i mat uis pr awi ł ,żes t ał as i ęonapr odukcj ąwyj ąt kowąwś r ód gi er ,zkt ór ychwi ęks zoś ćdążydogr afikij aknaj bar dzi ejpr zypomi naj ącejś wi atr zeczywi s t y. Opr ócz gr yj ednoos obowejmamy możl i woś ć zabawy w t r ybi e kooper acj i .Jes tt o coś ws pani ał ego,coścos pr awi a,żet ęgr ęmożnapr zej ś ćki l kar azyipor azkol ej nyzacząćj ąz wpr os tdzi eci nną eks cyt acj ą.Wr az z wi ęks zą l i czbą gr aczy podnos is i ę pozi om t r udnoś ci nas zychpr zeci wni ków ii l oś ćij akoś ćzdobywanychpr zeznasł upów. Bor der l ands2t oś wi et nys equel ,kt ór ys pr awi ,żepoczuj eci es i ęj akbyś ci enapr awdębyl ina Pandor ze–będzi eci es i ęś mi al izcudownychdi al ogów, podzi wi al imal owni czekr aj obr azyiwyj ąt kowągr afikęimożenawetur oni ci eni ej ednął zępodczaspor ywaj ącejkampani i .

ZAGRAJCI ESAMI !

Recenzuj e:Bunt owni k

32


Rozt er kiŁosi a Każdyznaski edyśs i ęzgubi ł .Czas em zdar zas i ęt ow s yt uacj achw kt ór ychnaj mni ejbyś my t egochci el i ,czas em popr os t uchcemycośznal eźć,ani ewi emygdzi es i ęznaj duj e.Szukaj ąc mat er i ał unaar t ykuł , nat knął em s i ęnaci ekawypr obl em opi s anyj użw l i t er at ur ze, wr azzci ekawymiizabawnymir ozwi ązani ami .Zapr as zam dol ekt ur y. Łośj akł oś Wyobr aźmys obi eł os i a,kt ór yznaj duj es i ęw l es i e.St oinaważnejś ci eżcewydept anejpr zez zwi er zęt a, dl aupr os zczeni abędzi emyzakł adaćżeś ci eżkat apokr ywas i ęzl i ni ąpr os t ą. Gdzi eś naś ci eżceznaj duj es i ękar mni k,w kt ór ym j es ts i anko.Każdynasbyłw l es i eiwi eżej eś l ikar mni kj es tdal eko t o bogat as zat ar oś l i nna uni emożl i winam uj r zeni e go z dużejodl egł oś ci . Zał óżmyżew t ym pr zypadku ł ośmożego zobaczyćzodl egł oś ci 5 met r ów.Co powi ni en zr obi ćgł odnył oś ,żebyj aknaj s zybci ejr ozpocząćzj adani es i anka?Odpowi edźnat opyt ani e ni ej es tt r ywi al na. W cał ym ar t ykul eodl egł oś ćł os i aodkar mni kaoznaczaćbędzi emypr zezX met r ów.Oczywi ś ci eł ośgeni us zkt ór ymamapę,dot r zedokar mni kapokonuj ąc X met r ów.Jeś l ini ej es tt aki geni al ny,ni emamapy,ni eznaX,al ewi ew kt ór ym ki er unkumai ś ćr ówni eżdot r zepokonuj ąc Xmet r ów. A cozr obi ćj eś l is pr yt nył ośpoznałodl egł oś ćodkar mni ka,al eni ewi ew kt ór ąs t r onęi ś ć?Zas t os uj emyal gor yt m zwanyGoAndEat ( X) : 1 . I dźXmet r ów w l ewo. 2.Jeś l ini eznaj dzi es zkar mni ka,zawr óćdopunkt us t ar t owego. 3.I dźXmet r ów w pr awo. Łat woobl i czyć,żew naj gor s zym wypadku ł ośpr zej dzi e3X .Zauważmyr ówni eżżeni ema znaczeni aczył ośpój dzi enaj pi er w w pr awoczyw l ewo,j eś l imapechat oit akpr zej dzi e3X. Gł odnył ośt ozł ył oś Pr awdzi wypr obl em zaczynas i ęki edynas zł ośni eznaXanini ewi eczymai ś ćw pr awoczyw l ewo. Agdybył ośznałj aki eśos zacowani enaX, napr zykł adj akąśpewnąl i czbę ?Mógł byur uchomi ćpr ocedur ęGoAndEat ( D) ,t j .i ś ćD met r ów w l ewo,wr óci ćdopunkt uwyj ś ci a,anas t ępni ei ś ćw pr awo.Pr zebyt adr ogaw naj gor s zym pr zypadkuwynos i ł aby2D +X.Czyl ij eś l iD był oby , , t yl ko t r ochę' 'wi ęks ze od X,t o ot r zymal i byś my r ozwi ązani e ni edużo gor s ze ni żw pr zypadkuki edyznamyX.Nodobr ze,al ej akznal eźćt aki eD?Pomożenam w t ym częs t os t os owanaw al gor yt mi cemet odapodwaj ani a: ur uchami amyal gor yt m GoAndEatkol ej nozwar t oś ci ami1 , 2, 4, 8, 1 6, . . .Ci es ząnasdwi ewł as noś ci : •Jeś l iw końcuur uchomi myGoAndEatzpot ęgąl i czby2wi ęks ząodX,t oł ośznaj dzi e kar mni k •Sumar yczna dr oga pr zebyt a podczasur uchami ani a GoAndEatzza mał ymiwar t oś ci amipar amet r uj es tni ezbytdł uga. Al e moment !— powi ni en kr zyknąćuważny czyt el ni k.Pr zeci eżpo ur uchomi eni u al gor yt mu GoAndEat ( 1 ) ,ł ośznaj dzi es i ę o 1met rod punkt u wyj ś ci a,a al gor yt m GoandEat ( 2)ma s zans ę zadzi ał ać pod war unki em,że ł oś znaj duj es i ę począt kowo w punkci es t ar t owym. Możemy, , zał at ać' 'al gor yt m dodaj ącdoni egododat kowykr ok: 4.Zawr óćdopunkt us t ar t owego.

Aut or :Mi chałCzech

33


Takamał adygr es j a: Mamypus t yczaj ni kczaj ni k,chcemyzagot owaćwodę.Cozr obi ć?Nal eżyoczywi ś ci e:1 .nal ać wodę,2.wł ączyćczaj ni k,3.czekać.A cozr obi ćj eś l imamypeł nyczaj ni kichcemyzagot ować wodę?Topr os t e— odpowi epr awdzi wy( il eni wy)i nf or mat yk— wyl ewamyzni egowodęiw t ens pos óbdopr owadzamys yt uacj ędos t anu,kt ór ypot r afimyr ozwi ązać. Zas t anówmys i ęzat em,czypr zez, , ł at ani e' 'al gor yt muGoAndEatidodani e punkt u4 ni e pos t ąpi l i ś mypr zypadki em j akpr awdzi wii nf or mat ycy( ani echci el i byś myt egor obi ć,bopoco męczyć bi ednegoigł odnegoł os i a) ,zobaczmyw j akis pos óbchodzinas zł oś :

Możeni ej es toczywi s t e,comożnat ut ajpopr awi ć.Al e. . .pami ęt aci e,żet o,w kt ór ąs t r onęł oś zaczyna wykonywani e al gor yt mu GoAndEatni e ma znaczeni a?W t aki m r azi e nar ys uj my dr ogę ł os i a,kt ór y ni epar zys t e wykonani a al gor yt mu GoAndEatzaczyna w s t r onę l ewą a par zys t ew pr awą.

Bezs ens u,pr awda?Łośi dzi ew j ednąs t r onę met r ów,t yl kopot ożebywr óci ćdopunkt u wyj ś ci aipój ś ćw t ęs amąs t r onę met r ów!Wyr zućmyzat em nadmi ar owes pacer y ( zaznaczonenaczer wononar ys unkupowyżej ) .Zmodyfikowanyal gor yt m pr ezent uj es i ę nas t ępuj ąco:

34


Al gor yt m CwanyŁoś 1 .Ki er unekzwi edzani a: =l ewo 2.D : =1 3.Dopókini eznal eźl i ś mykar mni ka,powt ar zaj my: a.Pr zej dźD met r ów w ki er unkuzwi edzani aiwr óćpunkt us t ar t owego b.D : =D *2 c.Obr óćki er unekzwi edzani a

Spr óbuj myt er azpr zeanal i zować,j akidys t anspokonał ośw naj gor s zym pr zypadku.Weźmy t aki enat ur al nej ,żezachodzi .Oznaczat o,żepi er ws zejwykonańpęt l iw punkci e3powyżs zegoal gor yt mu( zwar t oś ci ami )ni es powoduj eznal ezi eni akar mni ka. Dr ogaw met r achpr zebyt apr zezł os i adot egomoment uwynos i

Nazwi j myt enpunktkr yt ycznym,pr zydas i ęonw dal s zejczęś ciar t ykuł u.Nas t ępni eł ośchce i ś ć met r ów w j aki mśki er unku.Oczywi ś ci emapechaii dzi eki er unkupr zeci wnym do kar mni ka.Tens kokw ni ewł aś ci wybok( wr azzpowr ot em)kos zt uj egokol ej ne met r ów.Nas t ępni eł ośzami er zai ś ć met r ów,al ej użpoXmet r achnapot ykakar mni k. Sumar yczni ej egocał kowi t adr ogat oconaj wyżej

Czynapr awdęt r zebat yl echodzi ć? gor yt m wymaga od nas zego bi ednego ł os i a w naj mni ej Odpowi edź br zmi :t ak,każdy al kor zys t nym wypadku pokonani a odl egł oś cidzi ewi ęci okr ot ni e dł użs zejod począt kowej odl egł oś ciodkar mni ka. Zat ow naj bar dzi ejopt ymal nym pr zypadkuł ośpr zej dzi e5X.( bezs kokuw ni ewł aś ci wybok) .

35


Pocopi eni ądzeł osi owi ? Jakmożnaur at owaćnas zegobi ednegoł os i a? Możemypodar owaćmumonet ę,kt ór aws pomożegow t r udnychchwi l ach,bynaj mni ejni echodziobat oni kaczymapę Wr óćmydoal gor yt muCwanył oś .Zał óżmy,żew momenci e,kt ór ynazwal i ś mykr yt ycznym, ł ośr zucamonet ą.Jeś l iwypadni eor zełi dzi enas t ępne met r ów w pr awo,w pr zeci wnym pr zypadkuw l ewo.Dl aus t al onejpozycj ikar mni kał ośma1 / 2s zans ynat o,żepój dzi ew j ego s t r onę.W t aki m pr zypadkuczęś cis pacer uł os i a( ni ebi es kif r agmentnar ys unku)odł ugoś ci . w ogól eni ema!Wt edył ośpr zechodzini e ,a .W ś r edni m pr zypadkupr zechodzi zat em .

QuoVadi s,ł osi u Powyżs zer ozważani at ot yl koczubekgór yl odowejt emat ykieks pl or acj it er enu.Opr ócz , , pr awdzi wych' 'zas t os owań,i s t ni ej ej es zczepar ęl epi ejl ubgor zejzbadanychpods t awowych pr obl emów.Kar mni knas zegoł os i aznaj dowałs i ęnaj ednejpr os t ejzł os i em,apr zypadków j es tnapr awdęs por o.Zachęcam dozagł ębi ani at emat u: )

36


EDZYO ROSJI KONKURSW I

NORODNA” „ROSJA WSPÓŁCZESNA –ROSJA RÓŻ

owań es er nt e zai ozbudzani tr es uj s em konkur Cel edzyo ewi yzowani ar azpopul ąor j nąRos czes pół ws akże z et owi ałuczni m udzi ać w ni .Mogą br i j Ros owadzona nauka tpr es ej ym ni ór ,w kt zkół ych s t ego. ki s yj os ęzykar j ęz i es ezapoznani mowaćbędzi eobej owani zygot Pr ami ał i er ymi mat ą i zdobyt ur at er t i owaną l uger s . nymi as wł

BASSchol ar shi pScheme201 3 St ypendi um dl a uczni ów pi er ws zych kl as s zkółponadgi mnazj al nych,pozwal a j ą c e na dwul et ni ąnaukęw angi el s ki ejs z k o l e zi nt er nat em. Szkoł apokr ywakos zt ynauki , zakwat er owani a i wyżywi eni a, pozos t ał e opł at y ponos iuczeń.Naukakończy s i ęegzami nami Al evell ubI B.

apowy ę dwuet i es oku odbędzi 3r u 201 ni et W kwi u: s finałkonkur , emnej s epi mi or ew f nacj mi i ap-el Iet . downi em wi ał owazudzi ywkafinał ozgr ap–r Iet I

W ymagani a: m. i n. ś r edni a ocen na ś wi adect wi e ukończeni a gi mnazj um mi n.4, 80, wyni kiegzami nugi mnazj al negonapozi omi e mi n.80% ( s umaobuczęś ci ) . Zgł os zeni a:do1 5l ut ego201 3

y: Szczegół

acapr pol ws / pl akow. kr dan. or cmj www. / / p: t ht i j os r oedzywi s odowa/konkur edzynar mi

Szczegół y: ht t p: / /bas . or g. pl / s chol ar s hi ps 201 3/

Scr een&SoundFes t .-Let ' sseet hemusi c!

Fes t i wal t o pr zede ws zys t ki m mi ędzynar odowy,ot war t y konkur sna wi zual i zacj ę fil mową ut wor ów muzycznych wybi t nych pol s ki ch kompozyt or ów.For ma?–cał kowi ci edowol naani macj a, kr ót ki fil mi kczyzar ej es t r owanai ns ceni zacj a,j akt yl ko podpowi ada wi zj at wór cy.Konkur s zakończy s i ę finał ową Gal ą w kr akows ki m ki ni e Ki j ów. Cent r um 23mar ca201 3r oku. Szczegół y: ht t p: / / www. s cr eenands ound. pl /

upy łgr ny pomys j y c a w o n n i o t a i n wór zet ał Pr u udzi ekt oj ipr j c y d e j e d ż a k W k. oBzi Fot ów, or zat gani or z e z r p y n o z s o r e zap weźmi cy. ani ub z zagr kil s Pol z k fi a r g o t o f y n t i z wyb e Tomas i będzi ycj d e j e z s w r e i p m e ci Goś y. Gudzowat aficznych ogr ot f w ó t k e j o r p u r o b a amachn W r wójcyklod5do aćs ł es d a n e ż o m r o t u a y okażd es er nt żonejdo zai i l b z e c y t a m e t o ć ę 5zdj 1 zyapr zeni os go.Zgł e t a w o z d u G a z s a wańTom oku. 3r ego201 ut ądo25l mowanes j odzonych awa nagr t ys w y z c ń e i w u t k e oj Pr e. akowi iPauzaw Kr i er acw gal pr y: Szczegół com/ a. ni wor zet pr t k e j o r p . w w w / / : p t t h

E RENESANSw KRAKOW I owe ur t wokul ct edzi zachowaćdzi eń ychpokol zł zys apr dl eączonych z pr adów poł Cyklwykł opa i ną Eur al medi i t ą mul acj zent u. ans eRenes kaw dobi s Pol 00 0: 3godz.1 I201 3I n:1 mi Ter ą do 31I mowane s zyj a pr zeni os Zgł 3 201 y: Szczegół

06 1 d=1 php?i ndex. /i pl akow. kr ckm. s / / p: t ht

KNOW AMERI CA 201 3 Tr zyet apowy,i nt er net owy konkur s ,maj ący na cel u pogł ębi eni e wi edzy pol s ki ejmł odzi eży o St anachZj ednoczonychor azpr omowani e I nt er net uj akoś r odkakomuni kacj iinar zędzi ado pos zuki wani ai nf or macj i . Szczegół y: ht t p: / / www. knowamer i ca. or g/

Aut or zy:Mar t aDur da,Al i cj aGr ządzi el ,Al eks andr aFi ut ows ka

37


„ Kr ót kikoment ar zdor ównani ax2x=0” Del t ączyni edel t ą,ot oj es tpyt ani e! Jakżebyr ozwi ązaćpodaner ównani e? Humanl i czydel t ą,mat fizpomys łwi dzi ( aut ort uzhumananit r ochęni es zydzi ) Jaki e-pyt ahuman-będzi er ozwi ązani e? Jakąobr aćdr ogęabykor zys t ani e zdobr odzi ej s t wadel t yni ebył okoni eczne? ibyl i czeni edł ugi es t ał os i ęzbyt eczne? Rzeczemat fizs pokoj ni eizezr ozumi eni em: " Tr zebabyodj ęci es t ał os i ęmnożeni em! Gdydanegoi ks apr zednawi aswys uni es z, s t wi er dzi s zzwi el kądumą-r ozwi ązaćt oumi em! " I kst enbędzi ezer em l ubj edynkąbędzi e, zechci ejt ak,humani e,l i czyćzaws ze,ws zędzi e!

„ Ot ym,j akwar t ościf unkcj ikąt ówzapami ęt aćmożna” O,Cos i nus i e!Naj wi ęks zydl azer a, codl ańCot angenswar t oś cini epr zybi er a, A Si nuszTangens em zer amis ąs t al e; Naos ii ks owejw wi el ki ejt r waci echwal e! Gdykąts t aj es i ępr os t ym,1war t ySi nus , Zer ozaśCot angens ,zer ot eżCos i nus ! Funkcj at angens owagdzi eśs i ęzbokuś mi ej e, Leczt ozni ejkpi ćt r zeba!Onani ei s t ni ej e! Kąt1 80j es tcał ki em pr zyj emny! Dl aczegoCos i nusj es twt edyuj emny? Dl aczegozaśSi nuszer owyj akTangens ? Dl aczegoponowni ezni kanam Cot angens ?! Pół t or aPir adi anakątmi er zyos t at ni , Żadnejj użwar t oś ciznakni es t r oidodat ni ! Tangensznowuzni knął ,mi nuspr zySi nus i e, Zer owymśj es t ,Cot angens i e!ITy,Cos i nus i e! Rozpat r zećkol ej nekąt ywyr azi ł bym got owoś ć, Leczmni epr zedt ym ur at uj e. . .f unkcj iokr es owoś ć!

Aut or :St ani s ł aw PAA Tokar s ki

" Smut nyf aktsamot ności egzyst encj al nejdwóch pr ost ychr ównol egł ych ni epokr ywaj ącychsi ę" Równol egł epr os t e! Dr ogini es kończone! Smut neżyci ewas ze, Boś ci eoddal one Ods i ebi e! Was zaegzys t encj a Nawi ekis amot na! Żes i ęni es pot kaci eRzeczw mat mi ei s t ot na! Icóżt upor adzi ć, byci er pi ećpr zes t ał y, t edwi es mut nepr os t e, cos i ęni es pot kał y?! Jaks kr óci ći chs mut ki , Zakończyći chżal e? Ni cni edas i ęzr obi ć! Ni epr zet nąs i ęwcal e! Czyni czr obi ćs i ęni eda?! Japr agnęj ezł ączyć! Jachci ał bym i m pomóc! Jachcęj epoł ączyć! Leczś wi atj użj es tt aki , Żet oni emożl i we Ni ezbl i żąs i ęni gdy! Smut net o,l eczpr awdzi we. Leczgdybyt akmoże… Jużwi em!It akzr obi ę! Pr os t apr os t opadł a Poł ączyj eobi e! Pr os t ąpr os t opadł ą W poś pi echur ys uj ę. Moj er ównol egł e! ZWamis i ęr aduj ę! Jakwi el kauci echa Spł ynęł anapr os t e! Choćł ączyj ei nna It aks ąr ados ne! Boi ms amot nego Ukr óci ł em życi a! Zt r zeci ejpr os t ejr adoś ć Jes tni edoukr yci a!

38

The Nowodworek Times #01/2013  

TNT - wydanie pierwsze.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you