Page 1


ANTONIO ALTARRIBA 15 PROYECTOS CON 15 HISTORIAS 2008 -2019


ÍNDICE SOBRE LA INTEMPORALIDAD Y LOS PEQUEÑOS PLACERES Guillermo Guimaraens Igual

4-9

SEIS VIVIENDAS PAREADAS Y UNA UNIFAMILIAR EN ROCAFORT 10 - 25 GUARDERIA LA RAMBLETA 26 - 41 CASA EN MONASTERIOS 42 - 53 HOGAR SOCIAL DEL JUBILADODE ALMASSERA 54 - 65 CASA EN FAVARA 66 - 81 REHABILITACIÓN EDIFICIO EN EL CENTRO VALENCIA 82 - 93 REHABILITACIÓN DE EDIFICIO FABRIL EN OFICINAS 94 - 101 REHABILITACIÓN ÁTICO LEFEBRE 102 - 109 CASA ROCAFORT 110 - 121 CASA DRIESSEN 122 - 133 CASA CS 134 - 149 RESTAURANTE SAONA 150 - 161 CASA LA CAÑADA 162 - 171 CASA WEDGE 172 - 183 CASA CAMPOLIVAR 184 - 198


CASA DRIESSEN

ĖĕĬÝĦÄ·ĦăƔúĦăúÝăĦ§ĖĖݶ§ăùÄĝƚ‡¶Ý·§·ÝĄúƔÄúݧƕòÝ·§úĦÄƕ"ĝē§Ă§ƚĂăĦÅĖùÝúă·ăúĝĦĖĬ··ÝĄúƔŖŔŕŚƚyĬēÄĖŌ·ÝÄ construida: 334,00 m2. Fotógrafo: Diego Opazo. Arquitectos colaboradores: David López Mateo, David Carpintero. Construcción: NIDEKER. Promotor: Privado

122

Antonio Altarriba. 15 proyectos con 15 historias


Casa Driessen

123


U§ĖúăŀĦÄòƕ§ÓÄúĦÄÝúùă¶ÝòݧĖÝă½Äò§·ăĝĦ§¶ò§ú·§Ł·òÝÄúĦħòĕĬÄŁ§òÄÙ§¶ß§ùăĝÙÄ·Ùă su casa, nos proporcionaba posibles proyectos donde estudiábamos las parcelas con las úÄ·Äĝݽ§½Äĝ½ÄòăĝÒĬĦĬĖăĝēĖăùăĦăĖÄĝƕĦĖ§¶§ì§ú½ă§ÅŀÝĦăƕĬú§ĝĺÄ·ÄĝòòÄÓ¨¶§ùăĝ§Ù§·ÄĖ Ýú·òĬĝăò§ĝÝù¨ÓÄúÄĝ½ÄòēĖăŁÄ·ĦăŁ½ÄŌúÝĦÝĺ§ùÄúĦÄÄòēĖăŁÄ·Ħăĝ§òߧŁăĦĖ§ĝ½ÄĝēĬÅĝ½ÄĦă½ă ÄĝÄĦĖ§¶§ìăƕÄòēĖăŁÄ·ĦăúăòòÄÓ§¶§§ĝĬŌúƚ Uno de ellos fueron los Driessen, familia de Amberes, donde hicimos un estudio previo para una parcela en Jávea, en el que el primer diseño no gustó, pero sí el segundo sobre la misma parcela. El problema fue que a la hora de comprar el solar los vendedores aumentaron en un 50% el precio del solar, con lo que el proyecto se perdió. Pese a la gran decepción que supuso, apareció la oportunidad de un solar con unas posibles vistas maravillosas al mar en las Rotas en Denia. Recuerdo el primer día que nos vimos en la parcela , era ya un martes de Octubre, aunque seguía haciendo calor. Allí aparecieron Johan ŁKĖÝĝĦÝúƕ·ăúĬú§½ÄĝĬĝ½ăĝÙÝì§ĝƕ§ĖăƚMăĝĦĖÄĝ·ăúĬúòăăïĦăĦ§ò½ÄĺÄĖ§ú㣶ÝÄú¶Ėăú·Ä§½ăĝƚ Yo para ese encuentro ya llevaba un boceto previo que había pensado para esa parcela. Estuvimos allí viendo los pros y los contras y acabamos en el restaurante del hotel tomando Ĭú§ĝĦ§ē§ĝƕŁÙ§¶ò§ú½ă½Äò§ĝÄŀēÄ·Ħ§ĦÝĺ§ĝ½ÄòēĖăŁÄ·Ħăƕ·ÝĦ¨ú½ăúăĝē§Ė§ĺăòĺÄĖ§ĺÄĖúăĝÄòŌú ½ÄĝÄù§ú§ÄúUÄú§ƦĖÄĝĦ§ĬĖ§úĦĽÄò§ĝrăĦ§ĝÄúÅúݧƧ·ăúúĬÄĝĦĖ§ĝÒ§ùÝòݧĝƚ M§·ăúÄŀÝĄúÒĬÄĦăĦ§ò½Äĝ½ÄÄòēĖÝùÄĖùÝúĬĦăŁÄĝ§ēĖÝùÄĖ§ĖÄĬúÝĄúĝÝĖĺÝĄē§Ė§ĖÄ·Ý·ò§ĖĦă½§ĝ ò§ĝ ݽħĝ ĕĬÄ Äòòăĝ ĝĬēÝÄĖăú ĦĖ§úĝùÝĦÝĖùÄ ùĬŁ ¶ÝÄúƚ o§Ė§ ò§ ·ÝĦ§ ½Äò Ōú ½Ä ĝÄù§ú§ƕ ĖħòÝ·Å unos bocetos que les enamoraron desde el primer minuto que los vieron. La verdad es que ÒĬÄ Ĭú ōÄ·Ù§Ňă Ħ§úĦă § úÝĺÄò ½Ä ēĖăŁÄ·Ħă Ł ĦĖ§¶§ìă ·ăùă § úÝĺÄò Ò§ùÝòݧĖ Ł ÒĬÄ Äò ēĖÝú·ÝēÝă de una gran amistad. Una vez teníamos claro la parcela con su precio, el diseño del proyecto y el posible coste, otro Äĝ·ăòòăÄĖ§Ĭúē§Ė½Ä¨Ė¶ăòÄĝĕĬÄÄĝĦ§¶§úÄúÄòĦÄĖĖĖÄúă½Ä§¶§ìăŁĦ§ē§¶§úò§ĺÝĝĦ§ƕŁ§ĕĬÄò§ parcela tenía el valor que pedía el vendedor, que iba a ser el constructor, siempre y cuando se eliminaran esos obstáculos. 0Ýú§òùÄúĦÄ Ħă½ă ĝÄ ēĬĝă ½Ä úĬÄĝĦĖă ò§½ă Ł ēĬ½Ýùăĝ ·ăùÄúҧĖ Äĝ½Ä Äò ēĖÝùÄĖ ùăùÄúĦă no tuvimos nada claro que el constructor inicial fuera capaz de hacer la casa que nosotros ĕĬÄĖߧùăĝƕ ēÄĖă ÄùēÄҧùăĝ ò§ ă¶Ė§ ·ăú Åòƚ §½§ ·§ù¶Ýă ēĖăēĬÄĝĦă ÄĖ§ ĺ§òăĖ§½ă ·ăú Ĭú ēĖÄ·ÝăÄŀ·ÄĝÝĺ§ùÄúĦħòĦăÒĬÄĖ§½ÄùÄĖ·§½ăŁúăÙĬ¶ăúÝúÓĬú§§Ōúݽ§½ƚ‡ú§ĺÄŇĦÄĖùÝú§½§ ò§ÄĝĦĖĬ·ĦĬĖ§ƕĖăùēÝùăĝò§ĖÄò§·ÝĄúŁ·ăùÄúҧùăĝ§ĦĖ§¶§ì§Ė·ăúVݽÄïÄĖƚ 7§¶ß§ùăĝ ÄĝĦ§½ă ĺÝĝÝĦ§ú½ă Äú ;¶Ýҧ Ĭú§ ·§ĝ§ ĕĬÄ Ù§¶ß§ú ĦÄĖùÝú§½ă ·ăú Äò ÄĝĦÝòă ĕĬÄ ÄĝĦ¨¶§ùăĝ ¶Ĭĝ·§ú½ă Ł ½Ä úĬÄĺă ò§ ·ăúÄŀÝĄú ÒĬÄ ĦăĦ§òƕ §ĝß ĕĬÄ Äú ·Ĭ§úĦă ·ăùÄúҧĖăú òăĝ ĦĖ§¶§ìăĝƕVݽÄïÄĖ·ĬùēòÝĄĦă½§ĝò§ĝÄŀēÄ·Ħ§ĦÝĺ§ĝĖÄĕĬÄĖݽ§ĝŁĖħòÝҧĖăúò§·§ĝ§ÄúĬúĦÝÄùēă ĖÅ·ăĖ½½ÄśùÄĝÄĝƚ Recuerdo haber contado hasta 45 operarios en los momentos de mayor apogeo de obra... Ù§¶ß§ĬúÓĖĬēă½ÄĦĖ§¶§ìăÄú·§½§ē§ĖĦĽÄò§·§ĝ§ƚIăÙ§úÄĝĦĬĺăĦ§ù¶ÝÅúùĬŁ§ēÝĽÄă¶Ė§ƕ ·ăò§¶ăĖ§ú½ă Äú ò§ĝ ½Ä·ÝĝÝăúÄĝ Ł ½ÄĦ§òòÄĝ ù¨ĝ ùßúÝùăĝƕ Ł ĖÄ·ĬÄĖ½ă ĕĬÄ Łă Ù§Ėߧ Ĭú§ĝ ŕŔŔ visitas de obra. Durante los meses de la construcción, los Driessen vinieron a Valencia muchas veces, y por §ĕĬÄòÄúĦăú·ÄĝòÄĝùăúĦÅĬú§ĝĬÝĦÄÄúò§ē§ĖĦÄĝĬēÄĖÝăĖ½ÄòÄĝĦĬ½Ýăƕ½ăú½ÄĺÄúߧú§½ăĖùÝĖ un par de días siempre que venían a ver los progresos de la casa, y descubrieron la vida mediterránea de Valencia. Este proyecto supuso un gran reto profesional que aunaba los valores minimalistas con los ÄòÄùÄúĦăĝù¨ĝĖĭĝĦÝ·ăĝƕŁĦ§ù¶ÝÅúÒĬÄÄòÝúÝ·Ýă½ÄĬú§Ýú·ĖÄ߶òÄĖÄò§·ÝĄú·ăúòăĝĖÝÄĝĝÄúƕĕĬÄ úăĝ §¶ĖÝÄĖăú Ħ§ù¶ÝÅú ò§ĝ ēĬÄĖĦ§ĝ ½Ä ĝĬ ·§ĝ§ƕ ĺÝĝÝĦ¨ú½ăòăĝ Äú ÅòÓÝ·§ ÝúúĬùÄĖ§¶òÄĝ ĺÄ·Äĝƕ y estableciendo los lazos de una larga amistad.

124

Antonio Altarriba. 15 proyectos con 15 historias


U§ĖúăŀĦÄòƕĖħòÄĝĦ§ĦħÓÄúĦăÒĦÙÄăĝĦ§ò§ú·§§·òÝÄúĦĻÙăĝÄÙăĬĝÄĻÄÙ§½§òĖħ½Ł ù§½ÄƕēĖăĺݽĽĬĝēăĝĝݶòÄēĖăìÄ·ĦĝƕĻÙÄĖÄĻÄĝĦĬ½ÝĽĦÙÄēòăĦĝĻÝĦÙĦÙÄúÄĽĝăÒÒĬĦĬĖÄ ēĖăùăĦÄĖĝƕ ĻăĖïÝúÓ Ħă ĝĬ··Äĝĝƕ ĝăùÄĦÝùÄĝ ĻÄ ÄĺÄú ù§½Ä ĦÙÄ Ýù§ÓÄĝ ăÒ ĦÙÄ ēĖăìÄ·Ħ §ú½ ½ÄŌúÝĦÄòŁĦÙÄēĖăìÄ·Ħ·§ùÄăĬĦ§ú½ăĦÙÄĖĝ§ÒĦÄĖ§òòĦÙ§ĦĻăĖïƕĦÙÄēĖăìÄ·Ħ½Ý½úăĦ·ăùÄĦă an end. One of them was the Driessen, family of Antwerp, where we did a preliminary study for §ēòăĦÝúI§ĺħƕÝúĻÙÝ·ÙĦÙÄŌĖĝĦ½ÄĝÝÓú½Ý½úăĦòÝïÄƕ¶ĬĦĦÙÄĝÄ·ăú½½Ý½ăúĦÙÄĝ§ùÄēòăĦƚ ÙÄ ēĖă¶òÄù ·§ùÄ ĻÙÝòÄ ¶ĬŁÝúÓ ĦÙÄ ēòăĦƕ ¶Ä·§ĬĝÄ ĦÙÄ ĝÄòòÄĖĝ Ýú·ĖħĝĽ ĦÙÄ ēĖÝ·Ä ăÒ ĦÙÄ ēòăĦ¶ŁřŔǖƕòăĝÝúÓĦÙÄēĖăìÄ·ĦƚÄĝēÝĦÄĦÙÄÓĖħĦ½Ýĝ§ēēăÝúĦùÄúĦĦÙ§ĦĻ§ĝƕĦÙÄăēēăĖĦĬúÝĦŁ appeared of a plot with a possible wonderful views of the sea in Las Rotas in Denia. ;ĖÄùÄù¶ÄĖĦÙÄŌĖĝĦ½§ŁĻÄĝ§Ļħ·ÙăĦÙÄĖăúĦÙÄēòăĦƕÝĦĻ§ĝ§òĖħ½Ł§ĬÄĝ½§ŁÝú_·Ħă¶ÄĖƕ §òĦÙăĬÓÙÝĦĻ§ĝĝĦÝòòÙăĦƚÙÄĖÄIăÙ§ú§ú½KĖÝĝĦÝú§ēēħĖĽƕĻÝĦÙăúÄăÒĦÙÄÝĖĦĻă½§ĬÓÙĦÄĖĝƕ §ĖăƚòòĦÙĖÄÄĻÝĦÙ§ĦăĦ§òĝĬùùÄĖòăăï§ú½ĻÄòòĦ§úúĽƚ0ăĖĦÙ§ĦùÄÄĦÝúÓ;§òĖħ½ŁÙ§½§ preliminary sketch that I had thought for that plot. We were there seeing the pros and cons §ú½Äú½Ä½ĬēÝúĦÙÄÙăĦÄòĖÄĝĦ§ĬĖ§úĦĦ§ïÝúÓĝăùÄĦ§ē§ĝƕ§ú½Ħ§òïÝúÓ§¶ăĬĦĦÙÄÄŀēÄ·Ħ§ĦÝăúĝ ăÒ ĦÙÄ ēĖăìÄ·Ħƕ §ĖĖ§úÓÝúÓ § ùÄÄĦÝúÓ ÒăĖ ĦÙÄ ĻÄÄïÄú½ Ýú UÄú§ ƦĖÄĝĦ§ĬĖ§úĦ ăÒ M§ĝ răĦ§ĝ Ýú Denia) with our families . ÙÄ·ăúúÄ·ĦÝăúĻ§ĝĦăĦ§òÒĖăùĦÙÄŌĖĝĦùÝúĬĦħú½ĦÙ§ĦŌĖĝĦùÄÄĦÝúÓĝÄĖĺĽĦăĖÄ·Ł·òħòò ĦÙÄݽħĝĦÙ§ĦĦÙÄŁïúÄĻÙăĻĦăĦĖ§úĝùÝĦùÄĺÄĖŁĻÄòòƚ0ăĖĦÙħēēăÝúĦùÄúĦăÒĦÙÄĻÄÄïÄú½ƕ ;ù§½ÄĝăùÄĝïÄĦ·ÙÄĝĦÙ§ĦĦÙÄŁÒÄòòÝúòăĺÄĻÝĦÙÒĖăùĦÙÄŌĖĝĦùÝúĬĦÄĦÙÄŁĝ§ĻĦÙÄùƚÙÄ ĦĖĬĦÙÝĝĦÙ§ĦÝĦĻ§ĝ§·ĖĬĝÙ¶ăĦÙ§ĦĦÙÄòÄĺÄòăÒēĖăìÄ·Ħ§ú½ĻăĖï§ú½Ò§ùÝòŁòÄĺÄòƕ§ú½Ļ§ĝĦÙÄ beginning of a great friendship. _ú·ÄĻÄÙ§½·òħĖĦÙÄēòăĦĻÝĦÙÝĦĝēĖÝ·ÄƕĦÙĽÄĝÝÓúăÒĦÙÄēĖăìÄ·Ħ§ú½ĦÙÄēăĝĝݶòÄ·ăĝĦƕ another stumbling block was a pair of trees that were in the ground below and obscured the view, since the plot had the value that the seller requested, who was going to be the builder, as long as those obstacles were removed. 0Ýú§òòŁ ÄĺÄĖŁĦÙÝúÓ Ļ§ĝ ēĬĦ ăú ăĬĖ ĝݽÄ §ú½ ĻÄ ·ăĬò½ ĝĦ§ĖĦƚ 0Ėăù ĦÙÄ ŌĖĝĦ ùăùÄúĦ ĻÄ did not have anything clear that the initial constructor was able to make the house that we wanted, but we started the work with him. Each proposed change was valued at an Äŀ·ÄĝĝÝĺÄòŁ ÙÝÓÙ ēĖÝ·Ä ăĬĦĝݽÄ ĦÙÄ ù§ĖïÄĦ §ú½ ĦÙÄĖÄ Ļ§ĝ úă §ÒŌúÝĦŁƚ _ú·Ä ĦÙÄ ĝĦĖĬ·ĦĬĖÄ Ļ§ĝŌúÝĝÙĽƕĻĶĖăïÄĦÙÄĖÄò§ĦÝăúĝÙÝē§ú½ĝĦ§ĖĦĽĻăĖïÝúÓĻÝĦÙVݽÄïÄĖƚ –ÄÙ§½¶ÄÄúĺÝĝÝĦÝúÓÝú;¶Ýҧ§ÙăĬĝÄĦÙ§ĦÙ§½ŌúÝĝÙĽĻÝĦÙĦÙÄĝĦŁòÄĻÄĻÄĖÄòăăïÝúÓÒăĖ §ú½§Ó§ÝúĦÙÄ·ăúúÄ·ĦÝăúĻ§ĝĦăĦ§òƕĝă§ĝĝăăú§ĝĦÙÄĻăĖïĝĦ§ĖĦĽƕVݽÄïÄĖÒĬòŌòòĽ§òòĦÙÄ ĖÄĕĬÝĖĽÄŀēÄ·Ħ§ĦÝăúĝ§ú½ù§½ÄĦÙÄÙăĬĝÄÝú§ĖÄ·ăĖ½ĦÝùÄăÒśùăúĦÙĝƚ I remember having counted up to 45 workers at times of peak work... there was a working group in each part of the house. Johan was also very close to work, collaborating in the most ùÝúÝù§ò½Ä·ÝĝÝăúĝ§ú½½ÄĦ§Ýòĝƕ§ú½;ĖÄùÄù¶ÄĖĦÙ§Ħ;ĻăĬò½½ă§¶ăĬĦŕŔŔ·ăúĝĦĖĬ·ĦÝăúĺÝĝÝĦĝƚ During the months of construction, the Driessen came to Valencia many times, and at that time I mounted a suite at the top of the studio, where they would come to sleep for a couple ăÒ ½§Łĝ ĻÙÄúÄĺÄĖ ĦÙÄŁ ·§ùÄ Ħă ĝÄÄ ĦÙÄ ēĖăÓĖÄĝĝ ăÒ ĦÙÄ ÙăĬĝÄƕ §ú½ ÙÄŁ ½Ýĝ·ăĺÄĖĽ ĦÙÄ UĽÝĦÄĖĖ§úħúòÝÒÄăÒ•§òÄú·Ý§ƚ ÙÝĝēĖăìÄ·ĦĻ§ĝ§ÓĖħĦēĖăÒÄĝĝÝăú§ò·Ù§òòÄúÓÄƕĻÙÝ·Ù·ăù¶ÝúĽĦÙÄùÝúÝù§òÝĝĦĺ§òĬÄĝĻÝĦÙ the most rustic elements, and it was also the beginning of an incredible relationship with the Driessen, who also opened the doors of their house, visiting them in Belgium innumerable times, and establishing the bonds of a long friendship.

Casa Driessen

125


126

Antonio Altarriba. 15 proyectos con 15 historias


Casa Driessen

127


Planta 1

6.

Terraza descubierta

7.

Habitación principal

8.

Baño vestidor

Planta Baja

1.

Acceso vehículos

2.

Acceso peatonal

3.

Cocina comedor

4.

Salón

5.

Terraza descubierta

128

Antonio Altarriba. 15 proyectos con 15 historias


"ò ēĖăŁÄ·Ħă ĦĖ§Ħ§ ½Ä ÄŀēòăĖ§Ė ò§ĝ ēăĝݶÝòݽ§½Äĝ ½Ä òăĝƶ ĺăòĭùÄúÄĝƶ ù§ĝÝĺăĝƕƶĦĖ§Ħ¨ú½ăòăĝƶ·ăú½ăĝĦÄŀĦĬĖ§ĝ½ÝĝĦÝúĦ§ĝƕò§ēÝĽĖ§ŁÄò¶ò§ú·ăƚ "ú Ĭúƶ Ýú·ĖÄ߶òÄƶ ÄúĦăĖúăƕ ½Äĝ½Ä ½ăú½Ä Äú Ħă½ăĝ òăĝ òĬÓ§ĖÄĝ ĝÄ ēĬĽÄ ĺÄĖ Äò ù§Ėƕ ò§ƶ ĽÝŌ·§·ÝĄúƶ Ù§·Äƶ Ĭú§ §ēĖăŀÝù§·ÝĄú ÓĖ§½Ĭ§ò § ÅĝĦÄƕƶ ·ÄĖĖ¨ú½ăĝÄƶ §ò §··Äĝăƕ Ł ĖħòÝҧú½ă ½ÄĦÄĖùÝú§½§ĝ §ēÄĖĦĬĖ§ĝ ē§Ė§ÓÄúÄĖ§ĖĺÄúĦÝò§·ÝăúÄĝ·ĖĬҧ½§ĝƕēÄĖăƶ§¶ĖÝÅú½ăĝÄƶēăĖ·ăùēòÄĦă a las vistas al mar. "òĽÝŌ·Ýăĝħē㣧ÄúĬúĺăòĬùÄúƪŇĄ·§òăƶ½ÄēÝĽĖ§ƕÄú·ò§ĺ§½ăÄú el terreno, con aperturas en el lado este, dotando a las estancias ÝúÒÄĖÝăĖÄĝ½ÄòĬŇƕĺÄúĦÝò§·ÝĄúŁù§ÓúßŌ·§ĝĺÝĝĦ§ĝƚyă¶ĖÄÄĝĦÄŇĄ·§òă ĝħē㣧ÄòĺăòĬùÄú½ÄēÝĽĖ§ƶ½ÄòƶÄĝĦ§Ėƕƶù§ĦÄĖݧòÝҧ½ă§ĦĖ§ĺÅĝ½Ä ĬúƶĺăòĬùÄú¶ò§ú·ă½Ä½ăĝ§òĦĬĖ§ĝƕƶĝÝĦĬ§ú½ăƶÄúēò§úĦ§¶§ì§Äò§··Äĝă Ł·ă·Ýú§ƪòÝĺÝúÓƕŁÄúēò§úĦ§ēĖÝùÄĖ§ò§ƶÙ§¶ÝĦ§·ÝĄúƶēĖÝú·Ýē§òƕƶĖÄù§Ħ§ú½ă Äò·ăúìĬúĦăƶ·ăúĬúĺăòĬùÄúƶ§ƶĦĖÄĝ§òĦĬĖ§ĝĕĬÄÄĝÄò½Äò§ĝÄĝ·§òÄĖ§ĝ ĕĬÄ·ăùĬúÝ·§ÄòŇĄ·§òă·ăúòăĝ½ÝÒÄĖÄúĦÄĝƶ·ĬÄĖēăĝƚ Los espacios exteriores son tratados como parte de la casa, ya que la §ēÄĖĦĬĖ§½ÄòăĝƶĺăòĭùÄúÄĝƶù§ĝÝĺăĝ§òù§ĖÄĝĦăĦ§òƕ·ăúÄ·Ħ§ú½ăēăĖ ·ăùēòÄĦăÄòÄŀĦÄĖÝăĖ·ăúÄòÝúĦÄĖÝăĖƕÝú·òĬĝăÄúƶ½ÄĦÄĖùÝú§½ăĝƶ·§ĝăĝ ·ăùă ò§ ĺÄúĦ§ú§ ½Ä ò§ ·ă·Ýú§ƕƶ ½ÝÒĬùÝú¨ú½ăĝÄƶ ò§ƶ òßúħƶ ÒĖăúĦÄĖÝҧƕ ÄúĦĖ§ú½ăÄúò§ƶ·ăùēăĝÝ·ÝĄúƶÓò㶧ò½ÄòĽÝŌ·ÝăƕÙ§·ÝÄú½ăĕĬÄĬúă½Ä òăĝù§ĦÄĖݧòÄĝ½ÄÄĝĦÄēĖăŁÄ·ĦăĝħÄò§ŇĬò½Äòù§ĖƶUĽÝĦÄĖĖ¨úÄăƚ Los materiales utilizados son, la piedra natural, los estucados blancos, la madera de olmo y el azul del mar de Dénia.

The project aims to explore the possibilities of massive volumes, treating them with two different textures, stone and white. In an incredible environment where everywhere can see the sea, building makes a gradual this approach, closing access only performing certain openings to generate cross ventilation, but opening completely at sea views. The building is based on a volume-stone plinth, nestled on the ground, with openings on the east side, providing lower stays light, ĺÄúĦÝò§ĦÝăú§ú½ù§ÓúÝŌ·ÄúĦĺÝÄĻĝƚ_úĦÙÝĝ¶§ĝÄĺăòĬùÄĝĦăúÄĖăăùƕ the target volume of two heights, access and kitchen-living being ăúĦÙÄÓĖăĬú½ōăăĖ§ú½ŌĖĝĦōăăĖù§ĝĦÄĖ¶Ä½ĖăăùÝĝ¶§ĝĽƕ§ú½Ýĝ topped with a volume of three heights which is the stairs connecting the socket with different volumes. The outdoor spaces are treated as part of the house, since the opening of the massive volumes sea is total, connecting the entire exterior with the interior, even in certain cases such as the kitchen window, blurring the boundary line, entering in the overall composition of the building, causing one of the materials of this project is the blue Mediterranean sea. With all this, we can say that the materials used are natural stone, white stucco, elm wood and the blue sea of Denia.

Planta Sótano

9

Lavandería

10 Habitación invitados 11

Habitación invitados

12 Habitación invitados 13 Almacén 14 Salón 15 Almacén

Casa Driessen

129


130

Antonio Altarriba. 15 proyectos con 15 historias


Casa Driessen

131


132

Antonio Altarriba. 15 proyectos con 15 historias


Casa Driessen

133


CASA CS

Arquitecto: Antonio Atarriba Comes. Arquitecto técnico: Antonio Mansilla Arrazola. Ubicación: Bétera, Valencia, "ĝē§Ă§ƚĂăĦÅĖùÝúă·ăúĝĦĖĬ··ÝĄúƔŖŔŕśƚyĬēÄĖŌ·ÝÄ·ăúĝĦĖĬݽ§ƔŗŗŘƕŔŔùŖƚ0ăĦĄÓĖ§ÒăƔÝÄÓă_ē§ŇăƚĖĕĬÝĦÄ·Ħăĝ colaboradores: David López Mateo. Construcción: Constratas Sasur. Promotor: Privado

134

Antonio Altarriba. 15 proyectos con 15 historias


Casa CS

135


Planta 0

01. Acceso vehículos 02. Acceso peatonal 03. Aseo 04. Estudio 05. Distribuidor 06. Terraza 07. Lavandería 08. Desván 09. Cocina 10. Comedor 11. Comedor 12. Terraza cubierta

Planta 1

13. Aseo 14. Dormitorio principal 15. Distribuidor 16. Terraza 17. Dormitorio doble 18. Aseo 19. Dormitorio doble

Planta Sótano

20. Desvan 21. Aseo 22. Estudio 23. Distribuidor 24. Piscina 25. Estar 26. Aparcamiento

Planta 0

136

Antonio Altarriba. 15 proyectos con 15 historias


Planta 1

Casa CS

Planta Sรณtano

137


‡ú§òò§ù§½§½ÄĦÄòÅÒăúă§úĦÄ·Ä½ÝĄò§ēĖÝùÄĖ§ĖÄĬúÝĄú·ăúòăĝēĖăēÝÄĦ§ĖÝăĝƚ‡úìăĺÄúÄùēĖÄĝ§ĖÝă quería realizar el sueño de su vida que era tener su propia casa. ÄìĄ ·ò§Ėă ½Äĝ½Ä Äò ēĖÝùÄĖ ùăùÄúĦă ĝĬ §Ōúݽ§½ ēăĖ ò§ §ĖĕĬÝĦÄ·ĦĬĖ§ ĕĬÄ ÄĝĦ¨¶§ùăĝ ēĖ§·ĦÝ·§ú½ăƕŁĝĬÄú§ùăĖ§ùÝÄúĦăĝă¶ĖÄÄòēĖăŁÄ·Ħă½Äò§·§ĝ§rÝìïƚ "ò¶ă·ÄĦăÝúݷݧò§ĬúĄĦă½§ĝò§ĝÄŀēÄ·Ħ§ĦÝĺ§ĝŁĝÝĖĺÝĄ½Ä¶§ĝÄē§Ė§ÄòĦĖ§¶§ìă½ÄŌúÝĦÝĺăƚ M§ ¶§ì§ ĽÝŌ·§¶Ýòݽ§½ ½Ä ò§ ē§Ė·Äò§ Ł ò§ ÒăĖù§ §ò§ĖÓ§½§ƕ ·ăùēòÝ·§¶§ ò§ ù§ĦÄĖݧòÝҧ·ÝĄú del proyecto, en el que se requería una gran cantidad de programa que decidimos colocar en la planta sótano. "òēĖÝùÄĖ·ăúĝĦĖĬ·ĦăĖƕĦ§ù¶ÝÅú§¶§ú½ăúĄò§ă¶Ė§§òĦÅĖùÝúă½Äò§ÄĝĦĖĬ·ĦĬĖ§ƕĺăòĺÝÄú½ă§ĖÄĦăù§Ė ò§ă¶Ė§·ăúúĦăúÝăU§úĝÝòò§ƕ§ĖĕĬÝĦÄ·ĦăĦÅ·úÝ·ăÙ§¶ÝĦĬ§òƕ·ăúĺÝĖĦÝÅú½ăĝĽÄúĬÄĺăÄúƳoĖăìÄ·Ħ U§ú§ÓÄĖƴƕ ĕĬÄ ĺăòĺÝĄ § ĦĖ§ÄĖ § Ýú½ĬĝĦĖݧòÄĝ ½Ä ¶ĬÄú Ù§·ÄĖ Ł § y§òĺ§½ăĖ  yĬ¶ÝÄò§ƕ §ò ÒĖÄúĦÄ ½Ä ƳăúĦĖ§Ħ§ĝy§ĝĬĖƴƕĕĬÄ·ăÓߧ½ÄÄĝĦ§ÒăĖù§ò§ĝĖÝÄú½§ĝ½Äò§ă¶Ė§ƕÝÓĬ§òĕĬÄÙÝŇăÄúò§·§ĝ§rÝìïƚ En principio la parte superior estaba planteada con el mismo revestimiento de piedra que la inferior, pero surgió la idea de realizarla con acero corten, y unas pruebas de imagen en 3D volcaron la balanza hacia la colocación de este material, dotando de gran personalidad §òĖÄĝĬòĦ§½ăŌú§òƚ "òÄĝĦĬ½Ýă½Ä·§ĖēÝúĦÄĖߧĝĖĽĬìă§òùßúÝùăÄòĦÝēă½ÄĺÄúĦ§ú§ĝƕŁĦĖ§¶§ì§ùăĝùĬŁ·ăú·ÝÄúŇĬdamente todos los encuentros y empotramientos, buscando reducir al mínimo los elementos arquitectónicos que aparecían en la obra. Gran parte de las soluciones constructivas y detalles de esta obra fueron discutidos Ł½Ý¶Ĭ짽ăĝÄúĝÄĖĺÝòòÄĦ§ĝ½ĬĖ§úĦÄòăĝ§òùĬÄĖŇăĝĝÄù§ú§òÄĝĕĬÄĖħòÝҨ¶§ùăĝ½ÄĝēĬÅĝ½Äò§ visita de obra.


 ēÙăúÄ ·§òò ēĖķĽĽ ĦÙÄ ŌĖĝĦ ùÄÄĦÝúÓ ĻÝĦÙ ĦÙÄ ăĻúÄĖĝƚ  ŁăĬúÓ ÄúĦĖÄēĖÄúÄĬĖ Ļ§úĦĽ to realize the dream of his life that was to have his own house. 7Äù§½Ä·òħĖÒĖăùĦÙÄĝĦ§ĖĦÙÝĝ§ÒŌúÝĦŁÒăĖĦÙħĖ·ÙÝĦÄ·ĦĬĖÄĻÄĻÄĖÄēĖ§·ĦÝ·ÝúÓƕ§ú½ÙÝĝòăĺÄ ÒăĖĦÙÄrÝìïÙăĬĝÄēĖăìÄ·Ħƚ ÙÄÝúÝĦݧòĝïÄĦ·Ù·ăù¶ÝúĽ§òòÄŀēÄ·Ħ§ĦÝăúĝ§ú½ĝÄĖ弧ĝĦÙĶ§ĝÝĝÒăĖĦÙÄŌú§òĻăĖïƚ ÙÄ òăĻ ¶ĬÝò½§¶ÝòÝĦŁ ăÒ ĦÙÄ ēòăĦƕ §ú½ ĦÙÄ ÄòăúÓ§ĦĽ ĝÙ§ēÄƕ ·ăùēòÝ·§ĦĽ ĦÙÄ ù§ĦÄĖݧòÝҧĦÝăú ăÒ ĦÙÄ ēĖăìÄ·Ħƕ ĻÙÝ·Ù ĖÄĕĬÝĖĽ § ò§ĖÓÄ §ùăĬúĦ ăÒ ēĖăÓĖ§ù ĦÙ§Ħ ĻÄ ½Ä·Ý½Ä½ Ħă ēò§·Ä Ýú ĦÙÄ basement. ÙÄŌĖĝĦ¶ĬÝò½ÄĖƕ§òĝăòÄÒĦĦÙÄĻăĖï§ĦĦÙÄÄú½ăÒĦÙÄĝĦĖĬ·ĦĬĖÄƕĖÄĦĬĖúÝúÓĦăĖÄĝĬùÄĦÙÄĻăĖï ĻÝĦفăúÝU§úĝÝòò§ƕĬĝĬ§òĦÄ·ÙúÝ·§ò§Ė·ÙÝĦÄ·Ħƕ¶Ä·ăùÝúÓēĖăìÄ·Ħù§ú§ÓÄĖ§Ó§ÝúƕĻÙÝ·Ù¶ĖăĬÓÙĦ back to good industrial and Salva Subiela, at the head of “Contratas Sasur”, who took the reins ăÒĦÙÄĻăĖïÝúĦÙÝĝĻ§Łƕ§ĝÙĽݽÝúĦÙÄÙăĬĝÄrÝìïƚ In principle the upper part was raised with the same stone cladding as the lower one, but the idea of using it with corten steel arose, and some 3D image tests turned the balance towards ĦÙÄēò§·ÄùÄúĦăÒĦÙÝĝù§ĦÄĖݧòƕÄú½ăĻÝúÓĦÙÄŌú§òĖÄĝĬòĦĻÝĦÙÓĖħĦēÄĖĝăú§òÝĦŁƚ ÙÄĝĦĬ½ŁăÒ·§ĖēÄúĦĖŁĖĽĬ·Ä½ĦăĦÙÄùÝúÝùĬùĦÙÄĦŁēÄăÒĻÝú½ăĻĝƕ§ú½ĻÄĻăĖïĽĺÄĖŁ ·ăúĝ·ÝÄúĦÝăĬĝòŁ §òò ĦÙÄ ìăÝúĦĝ §ú½ Äù¶Ä½ùÄúĦĝƕ ĝÄÄïÝúÓ Ħă ĖĽĬ·Ä Ħă ĦÙÄ ùÝúÝùĬù ĦÙÄ architectural elements that appeared in the work. UĬ·Ù ăÒ ĦÙÄ ·ăúĝĦĖĬ·ĦÝĺÄ ĝăòĬĦÝăúĝ §ú½ ½ÄĦ§Ýòĝ ăÒ ĦÙÝĝ ĻăĖï ĻÄĖÄ ½Ýĝ·ĬĝĝĽ §ú½ ½Ė§Ļú on napkins during the weekly lunches we made after the site visit.

Casa CS

139


140

Antonio Altarriba. 15 proyectos con 15 historias


tccuadernos.com

Ver mรกs / More details

Profile for TC Cuadernos

Antonio Altarriba. 15 proyectos con 15 historias  

Los paisajes mediterráneos, la luz, el mar, incluso la calidad de vida o la forma de habitar el entorno donde se sitúan estos 15 proyectos q...

Antonio Altarriba. 15 proyectos con 15 historias  

Los paisajes mediterráneos, la luz, el mar, incluso la calidad de vida o la forma de habitar el entorno donde se sitúan estos 15 proyectos q...

Advertisement