__MAIN_TEXT__

Page 1

KADHAMBAM - April 2018 ãŠó™ & 2018

îI›„ êƒè‹ I„CèQ¡ è£ô£‡´ Þî›

ï™õ£›ˆ¶‚èœ!

- ஏப்ரல் 2018

CˆF¬ó F¼ï£œ

1

கதம்பம்

I„Cè¡ õ£› îI› ªï…êƒèœ ܬùõ¼‚°‹


கதம்பம்

- ஏப்ரல் 2018

2

LOS ANGELES : 18644-A Pioneer Boulevard Artesia, California 90701 562.402.0112

ATLANTA: 1709 Church Street Suite C Decatur, Georgia 30033 404.296.2714

DETROIT : 28231 Ford Road Garden City, Michigan 48135 734.422.6810


A South Indian Sizzle

Creative South Indian and Moghlai Cuisine

Every Day Lunch Buffet ● Take-Out ● Catering Extensive menu of more than 170 items including 101 vegetarian and low-cal dishes Monday to Thursday

Friday

Saturday

Sunday

From 11:30 AM to 3:00 PM and 5:00 PM to 10:00 PM

From 11:30 AM to 3:00 PM and 5:00 PM to 10:30 PM

From 12:00 AM to 3:15 PM and 5:00 PM to 10:30 PM

From 12:00 AM to 3:15 PM and 5:00 PM to 9:30 PM

734-222-9006

328 Maynard St, Ann Arbor, MI 48108

www.madrasmasala.com

ஏப்ரல் 2018 2018 கதம்பபம் ம் --ஜனவரி கதம்

3


29210 Orchard Lake Rd, Farmington Hills, MI 48334 For catering orders or group reservations Call: (248) 626-6021

Fine Dine-in Experience Order Online www.aromamichigan.com

கதம்பம்

- ஏப்ரல் 2018

At Aroma we firmly believe that “food is a common ground” and taste is an universal experience and it is the variety and combination of the numerous spices cooked with love 4 and care that nourishes both the body and soul - an experience to cherish!

Great Traditional Indian Food, Friendly Service, and a Wonderful Atmosphere. All for a Great Price.


àœ«÷... ý£˜õ˜† & îI› Þ¼‚¬è GF

13

èM¬îŠ Ì…«ê£¬ô

17

àôA¡ ªêŒFŠ ðKñ£Ÿø õ÷˜„C! 18 ‘MüŒ ®M‘

«è£H¶ì¡...

20

CÁè¬î: Þ¬ô àF˜ˆî ñóƒèœ 22

28

Aó£Iò ªð£ƒè™ Mö£

30

Ü‹H裒v A„ê¡

33

F¼ñ‰Fó‹ 裆´‹ ÜPMò™!

34

ïñ¶ õN裆®èœ: A„ê£ & ²‰îK 36 ïñ¶ õN裆®èœ: êƒè˜ & æñù£ 38 Ë™ »ˆî «ð£†®

43

ñèO˜ Fù Mö£

44

Þ¬÷ò î¬ôº¬øJ¡ îI› è™M 47 ²†®èœ ð¬ìˆî °†®‚ è¬îèœ

48

CˆFó„ «ê£¬ô

53

î¬ôõKìI¼‰¶...

I

„Cè¡ îI› ñ‚èÀ‚° âù¶ ÞQò îI›Š ¹ˆî£‡´ õ£›ˆ¶‚èœ!

âƒè÷¶ ªêòŸ°¿MŸ° èì‰î 9 ñ£îƒè÷£è cƒèœ ªè£´ˆ¶ õ‰î «ðó£îóMŸ° âù¶ ñùñ£˜‰î ï¡PJ¬ù ªîKMˆ¶‚ ªè£œA«ø¡. ºî™ º¬øò£è I„Cè¡ õóô£ŸP™ Aó£Iò ªð£ƒè™ Mö£ ªè£‡ì£†ìˆF™ ¸¬ö¾„Y†´ ܬùˆ¶‹ MŸèŠð†´ Üóƒè‹ G¬ø‰¶ Þ¼‰î¶. îI› êƒèˆF™ ºî™ º¬øò£è õ£¬ö Þ¬ôJ™ ÜÁ²¬õ M¼‰¶ ðKñ£P, ð¬ø«ò£¬ê ñŸÁ‹ MüŒ ®M ¹è› «è£H î¬ô¬ñJ™ Mõ£î «ñ¬ì»‹ ï¬ìªðŸø¶. ý£˜õ˜† îI› Þ¼‚¬è ܬñõîŸè£è I„Cè¡ îI›„ êƒè‹ ñŸÁ‹ îI›Š ðœO ñ£íõ˜èœ ñŸÁ‹ ÝCKò˜èœ «ê˜‰¶ èì‰î ïõ‹ð˜ ñ£î‹ ºî™ 裬ì Fó†® õ‰îù˜. ïñ¶ îI›„ êƒè‹ ꣘H™ ð™«õÁ Gè›Cèœ ïìˆîŠð†ìù. Þ‰î 裬ìèO¡ ÞÁF G蛄Cò£è HŠóõK ñ£î‹ 18Ý‹ «îF 裬ì M¼‰¶ G蛄CJ™ ²ñ£˜ 400-&‚°‹ ÜFèñ£ùõ˜èœ èô‰¶ Þ¬ê ñŸÁ‹ è¬ô G蛄CèO™ ðƒ«èŸøù˜. Þ‰î G蛄CJ¡ º®M™, I„Cè¡ ñ‚èœ ê£˜H™ Fó†ìŠð†ì 51,000 ܪñK‚è ì£ô˜èœ GF 裫꣬ôò£è õöƒèŠð†ì¶. ޡ‹ 3 ñ£îƒèO™ ï¬ìªðø Þ¼‚°‹ Cô G蛄Cè«÷£´ âƒèœ ªêòŸ°¿M¡ ðE‚ è£ô‹ º®¾‚° õó Þ¼‚Aø¶. Ü´ˆî ªêòŸ°¿ ï숶õîŸè£ù ÜE Þ‰î ñ£îˆF™ º®¾ ªêŒòŠð´õ, àƒèO™ ðô˜ M¼Šðˆ«î£´ M‡íŠð‹ ÜŠ¹i˜èœ â¡ù àÁFò£è ï‹H M¬ì ªðÁA«ø¡. îIö£™ Þ¬í«õ£‹ õ£g˜! ï¡P õí‚è‹.

ñô˜ õ¬óè¬ô ‘ܪñK‚è¡ «îC’ °†® (â) ñ£Kºˆ¶

Þîö£‚è‹: ܄ꣂè‹:

¹è«ö‰F ðŸ°í¡ ªêòŸ°¿ î¬ôõ˜ (2017&2018) îI›„ êƒè‹, I„Cè¡.

5 - ஏப்ரல் 2018

ð‡®¬èè£ô CøŠ¹ «ð£†®èœ

கதம்பம்

⿈ªî¡Â‹ Ý»î‹ ã‰Fò ë£G 24


Licenced, Certified & Fully Insured

Harpreet Singh

734 304 0090

Your Southeast Michigan .

SERVICES AVAILABLE We are a premier roofing company • RO O F RE P LA CE ME N T

operating in Southeast Michigan,

Roof has many components beyond Shingles. These are equally important and play a big role in the longtivity of the roof.

Residendial and Commercial

specializing

New Roof or Re-roof

commercial roofing services. We

1.

Lifetime Architectural Shingles

are dedicated to providing customer

2.

Attic Vantilation System

service and workmanship that is

3.

Roof Deck Protection

second to none. As a GAF certified

4.

Starter Strip Shingles

roofing company, we can offer you

5.

Leak Barriers 6. Ridge Caps

Disaster Response Program 24/7 Emergency Service Roof Inspections and Consulting • A TTIC INS ULA TI ON

in

residential

and

the best products and installation in

10 point inspection Blown in insulatoin as per code

the business paired with a warranty

Best prices when done with roof

designed to keep you covered for

6

lifetime. Our dedication to quality

• RO O F MA INTE NA N CE P LA N

pushes us to use the latest roofing technology in order to deliver you a

Worry free roof for life

roof

- ஏப்ரல் 2018

Low monthly payment

that

is

built

to

last.

கதம்பம்

First year included with new roof

37254 Ford Road Westland, MI 48185

Tel 734 304 0090

hsingh@911restoration.com

WWW.911ROOFINGUSA.COM


Þ

šõ¼ì èî‹ðˆF¡ Í¡ø£‹ Þî¬ö‚ ¬èèO™ îõöM†´ è‡è÷£™ õ¼® ñù àí¼‹ õ£êè˜èÀ‚° ï¡P.

‘‘Þ¼‰îI«ö à¡ù£™ Þ¼‰«î¡ Þ¬ñ«ò£˜ M¼‰¶ ÜI›î‹ â¡ø£½‹ «õ‡«ì¡’’

â¡ø ÞŠð£ì¬ô ì£‚ì˜ à.«õ.ê£Iï£îŒò˜ Ü®‚è® â´ˆî£œõ£˜. Þ‰îŠ ð£ì™ õKèœ ‘îI› M´ ɶ’ â¡ø ËL™ àœ÷¶. ðô ɶ Þô‚Aòƒèœ îIN™ àœ÷ù. Ýù£™ îI› M´ ɶ «ð£™ Cø‰î Þô‚Aò‹ «õÁ Þ™¬ô â¡ð¬î މˬô 𮈶 Þ¡¹Ÿ«ø£˜ ÜPõ˜.

‘‘ðœO‚Ã숶 ܬêò£‹ ðŸðô ªî£†®™ AìˆFˆ îœO„ Cø£˜Ã®ˆ î£ô£†® & àœÞô° ñ…êœ °OŠð£†® ¬ñJ†´ ºŠð£½‹ I…êŠ ¹è†ì Iè õ÷˜‰î£Œ’’ âù îIN¡ õ÷˜„C¬ò„ CøŠHˆ¶œ÷£˜.

‘‘Ü‚èóõ˜ˆF âùô£‹ â¡ð£˜ Ì«ô£è ê‚èóõ˜ˆF»‹ c Ü¡«ø£’’ â¡Á îIN¡ CøŠ¬ð ÃP»œ÷ Mî‹ Mò‚èˆî‚è‹. Þ¶«ð£¡ø îIN¡ CøŠ¬ð CøŠHˆ¶‚ ÃÁ‹ Ë™è¬÷  𮈶 ï‹ Þ÷‹ îO˜èÀ‚°‹ Þ¬õè¬÷Š 𮂰‹ ݘõˆ¬îˆ É‡ì «õ‡´‹. îI¬ö‚ èŸø™, Ü‚èŸø™  C‰î¬ùèœ, Ü‰î„ C‰î¬ùèO¡ M¬÷¾è¬÷ ÜöAò îIN™ à¼õ£‚°‹ ºòŸC, Þ¬õè¬÷ ï‹ Þ¬÷ò î¬ôº¬øJù˜ «ñŸªè£‡ì£™ îI› Þñòñ£Œ õ÷¼‹! àôA¡ º¡«ùŸø õ£ùˆF™ Cø¬è iCŠðø‚°‹ ªð‡ Þù‹ «ñ¡«ñ½‹ º¡«ùø «õ‡´‹ â¡ø â‡íˆF™î£¡ Þšõ¼ì‹ äï£ ê¬ð ‘º¡«ùŸøˆFŸ° Ü¿ˆî‹ ªè£´’ â¡ø 輈¬î õL»ÁˆF àœ÷¶. ªð‡èœ, êè ªð‡èO¡ º¡«ùŸøˆ¶‚° àîMì «õ‡´‹. Ý‡èœ ªð‡è¬÷ ñFˆ¶ Üõ˜èO¡ à혾è¬÷Š ¹K‰¶ ªè£‡´ Üõ˜èO¡ º¡«ùŸøˆF™ ðƒ°ªè£œ÷ «õ‡´‹.

HKòºì¡

ÜHó£I ²õ£Iï£î¡

èî‹ð‹ Þî› ÝCKò˜ & 2017-&18 abi.mts2011@gmail.com

7 - ஏப்ரல் 2018

îIö£™ Þ¬í«õ£‹.

கதம்பம்

ï£À‹ âˆî¬ù Gè›¾èœ Gè›A¡øù. ܬõèœ ï‹ ñùF™ â¿ŠHò èƒèœ ãó£÷‹. Ü‰îˆ î£‚èƒèœ ⿉¶ ñ®»‹ ܬôè÷£è Þ™ô£ñ™, G¡Á G¬ô‚°‹ ⿈¶‚è÷£è ðKíI‚è «õ‡´‹. ÜŠð® àƒèœ àœ÷ˆF™ Þì‹ ªðŸø 輈¶‚èœ, ⿈¶‚è÷£è èî‹ðˆF™ Þì‹ ªðø àƒèœ ð¬ìŠ¹è¬÷ âù‚° ÜŠ¹ƒèœ. «ê˜‰¶ ðòEŠ«ð£‹. e‡´‹ ¹Fò C‰î¬ùèÀì¡ ê‰FŠ«ð£‹.


கதம்பம்

- ஏப்ரல் 2018

8


Üøƒè£õô˜ ¶¬ø î¬ôõKìI¼‰¶...

I

„Cè¡ îI› ªï…êƒèÀ‚° õí‚è‹!

ᘠî îI› «î˜ Þ¿‚èŠð†´ Þ¡Á ý£˜õ˜† ÜKò£êùˆF™ è‹dóñ£è Üñ˜‰¶œ÷¶. Þ àÁ¶¬íò£è Þ¼‰î ܬùˆ¶ îI› ªï…êƒèÀ‚°‹ ïñ¶ I„Cè¡ îI›„ êƒè‹ ꣘ð£è I‚è ï¡P. ï‹ I„Cè¡ îI› êƒèˆF¡ c‡ì è£ô Þô‚° I„Cè¡ ð™è¬ôèöèˆF™ (University of Michigun) e‡´‹ ï‹ îI› ¶¬ø¬ò GÁMì «õ‡´‹ â¡Á‹ ï‹ I„Cè¡ ñ£GôˆF¡ ñŸø ð™è¬ôèöèƒèO™ îI› Þ¼‚¬è GÁMì «õ‡´‹ â¡ð«î. ý£˜õ˜† îI› Þ¼‚¬è‚° cƒèœ ÜOˆî «ðó£îó¾, ï‹ Þô‚¬è ܬìò «ïó‹ õ‰¶M†ì¶ â¡ð¬î ªîO¾ð´ˆ¶Aø¶. Üøƒè£õô˜ ¶¬ø ÜîŸè£ù ºòŸCè¬÷ ¶õƒA»œ÷¶ â¡ð¬î ªð¼¬ñ»ì¡ Þƒ° ðF¾ªêŒA«ø¡.

Þõ‡ M«ù£ˆ ¹¼«û£ˆîñ¡ Üøƒè£õô˜ ¶¬øˆ î¬ôõ˜

Contact Us For Event Coordination: Suganya Venkatesan

²è¡ò£ ªõƒè«ìê¡

(suganya.mts2017@gmail.com) Yogasundari Arunkumar

«ò£è²‰îK ܼ‡°ñ£˜

(yogasundari.mts2017@gmail.com)

ê„Cî£ù‰î‹ ê‹ð‰î‹

(sachi.mts2017@gmail.com) For all other inquries regarding Tamil Sangam: Sivakumar Chandrasekaran

Cõ°ñ£˜ ê‰Fó«êèó¡

(sivakumar.mts2017@gmail.com) Pugazhendhi Pargunan

¹è«ö‰F ðŸ°í¡

(pugazh.mts2017@gmail.com)

9 - ஏப்ரல் 2018

For Website inquries: Sachidhanantham Sambandam

கதம்பம்

MTS - 2017-&18 ªêòŸ°¿ àÁŠHù˜èœ


கதம்பம்

- ஏப்ரல் 2018

10


îI› ðœOèO¡ Þò‚°ùKìI¼‰¶... MTS

è

î‹ð‹ õ£Jô£è e‡´‹ àƒèœ ܬùõ¬ó»‹ ê‰FŠðF™ I辋 ñA›„C ܬìA«ø¡.

ðœOèO™ Þó‡´ ªêñvì˜èœ º®‰¶M†ìù. ñ£íõ˜èœ «è£¬ì M´º¬ø ðŸP «ðêˆ ªî£ìƒAM†ìù˜. ݇´ Mö£ ñŸÁ‹ ð†ìñOŠ¹ Mö£ ãŸð£´èœ ¶õƒAM†ìù. ðœOèO™ ݇´ Mö£ «ð£†®èœ ï¬ìªðø¾œ÷ù. ªê¡ø ݇´ ®ó£Œ ðœO ñ£íõ˜èO¡ ºòŸCò£™ ºî™ Òè¬î²óHÓ ¹ˆîè‹ ªõOò£ù¶. Þ‰î õ¼ì‹ Í¡Á ðœOèO™ Þ¼‰¶‹ ñ£íõ˜èœ Þ‹ºòŸCJ™ ðƒ° ªðÁA¡øù˜ â¡ð¶ °PŠHìˆî‚è¶. Ü´ˆî õ¼ìñ£õ¶ Þ‰î ¹ˆî般î I¡ ¹ˆîèñ£è (eBook) ªõOJ´«õ£‹ âù A«ø¡. ËŸÁ‚°‹ «ñô£ù ñ£íõ˜èœ Þ‰î ݇´ îƒè÷¶ ð¬ìŠ¹‚è¬÷ ‘è¬î²óH’J™ ªõOJì àœ÷£˜èœ. ý£˜õ˜† ð™è¬ô èöèˆF™ îI› ¬ñò‹ ܬñ‚è GF Fó†´‹ ðE¬ò ïñ¶ êƒè‹ ªõ° CøŠð£è ªêŒ¶ º®ˆî¶. ðô îI› ñ£íõ˜èœ Þ‰î GF Fó†´‹ ðEJ™ Iè ݘõñ£è ðƒ° ªðŸøù˜. Üõ˜èœ ܬùõ¼‚°‹ âù¶ àœ÷‹ èQ‰î ð£ó£†´‚èœ. Þ‰î ý£˜õ˜† ºòŸC å¼ ªî£ì‚è«ñ!

îI›  Üø‚è†ì¬÷ (TNF) ݇´ «î£Á‹ «è£¬ì M´º¬øJ¡ «ð£¶ Þƒ°œ÷ àò˜G¬ôŠ ðœO (High School) ñ£íõ˜èÀ‚° îI› ®™ Internship õ£ŒŠ¹ ÜO‚A¡ø¶. ïñ¶ ðœO ñ£íõ˜èœ Cô˜ ªê¡ø ݇´ ÞF™ ðƒ° ªðŸÁ ðò¡ ܬì‰î£˜èœ. Þ‰î ݇´‹ Þ‰î õ£ŒŠ¹ ïñ¶ ñ£íõ˜èÀ‚° àœ÷¶. Western Association of Schools and Colleges (WASC) Íô‹ îó ꣡Pî› (Accreditation) ªð¼‹ ºòŸC ªñ¶õ£è ªê¡Á ªè£‡®¼‚A¡ø¶. CTA-

MìI¼‰¶ Ü´ˆî è†ì ïìõ®‚¬è‚è£è 裈¶‚ªè£‡®¼‚A«ø£‹.

Þò‚°ù˜,

MTS

îI› ðœOèœ

- ஏப்ரல் 2018

Ü¡¹ì¡ Þó£. èíðF ó£ñ¡

11

கதம்பம்

ïñ¶ ðœOèO¡ ºî™ ªî£°Š¹ (First batch) ñ£íõ˜èO¡ ðœO ÞÁF ð†ìñOŠ¹ Mö£ Þ‰î õ¼ì‹ ï¬ìªðø àœ÷¶. Þ‰î àòKò ¬ñ™ 虽‚°Š H¡ù£™ ËŸPŸ°‹ «ñô£ù ªî£‡´œ÷‹ ªè£‡ì î¡ù£˜õô˜èO¡ (volunteers) ↴ ݇´ è£ô‹ Üòó£î ªî£ì˜„Cò£ù «ê¬õ ðƒèOŠ¹ àœ÷¶. ïñ¶ ðœOJ¡ õ÷˜„C‚° Þõ˜èO¡ Cø‰î à¬öŠ«ð è£óí‹. Þõ˜èœ ܬùõ¼‚°‹ ïñ¶ êƒèˆF¡ ꣘ð£è¾‹ ïñ¶ °ö‰¬îèO¡ ꣘ð£è¾‹ ïñ¶ ï¡P¬ò àKˆî£‚°«õ£ñ£è. Þõ˜èœ ðE ÞQ õ¼‹ ݇´èO½‹ ªî£ìó õ£›ˆ¶«õ£‹.


Taste of India Suvai

Authentic Indian Cuisine Restaurant For your dining pleasure In Downtown Ann Arbor near the State Theater A NEW TASTE ON STATE 217 B State Street Ann Arbor MI 48104 Ph:734 327 6500   We are open all seven days and will be serving a Sumptuous lunch buffet of more than 25 items   The dinner menu is elaborate with a combination of Traditional South Indian recipes, North Indian Tandoor specialties and a fusion of Indo Chinese varieties We cater to all occasions and look forward to welcoming you soon at our new location in Downtown Ann Arbor www.tasteofindiaaa.com

We have Lunch Buffet Everyday from 11:30am to 3pm on week days From 12 noon to 3:30pm on Sat & Sun

& Our Dinner menu starts from 5pm to 10pm

கதம்பம்

- ஏப்ரல் 2018

12


îI› Ü¡¬ù‚° ñKò£¬î! Hóií£ ó£ñóˆFù‹

ý£˜õ˜† ð™è¬ô‚ èöèˆF™ îI› Þ¼‚¬è! ý£

கதம்பம்

- ஏப்ரல் 2018

ÞšMö£M¡ ܃èñ£è è¬ô ñŸÁ‹ ˜õ˜† ð™è¬ô‚ èöèˆF™ îI› ð‡ð£†´ G蛄Cèœ ãŸð£´ ªêŒòŠð†® Þ¼‚¬è ܬñõîŸè£ù ðEèœ ¼‰îù. ÞõŸP™ ªð£¶ñ‚èœ ðô¼‹, àôè‹ º¿¶‹ ï¬ìªðÁA¡ø Þš«õ¬÷J™ °ö‰¬îèÀ‹ èô‰¶ªè£‡´ îƒèœ ܪñK‚è£M¡ I„Cè¡ ñ£è£íˆF™ 2018‹ Fø¬ñè¬÷ ªõOŠð´ˆFù˜. I„Cè¡ Ý‡´ HŠóõK ñ£î‹ 18‹ «îF Ü¡Á GF ¹è› ð£ìè˜èœ ެ퉶 ïìˆFò Þ¬ê Fó†´‹ 裬ì M¼‰¶ I„Cè¡ îI›„ G蛄C °PŠHìˆî‚è‹. °ö‰¬îèœ êƒèˆF¡ î¬ô¬ñJ™ ï¬ìªðŸø¶. ÞF™ Þ¬ì«ò MNŠ¹í˜¾ ãŸð´ˆ¶õîŸè£è ãø‚°¬øò 400 «ð˜ èô‰¶ ªè£‡ìù˜. æMòƒèœ õ¬óî™, ¬èM¬ù Þ‰î Mö£M™ ñFŠHŸ°Kò ªð£¼œèœ, ªêò™ F†ìƒèœ ªêŒî™ äò£ ñ¼ˆ¶õ˜ ²‰î«óê¡ ê‹ñ‰î‹ «ð£¡ø ݘõƒèœ ɇìŠð†ìù. Üõ˜èœ CøŠ¹ M¼‰Fùó£è‚ MNŠ¹í˜¾ 裪í£Oèœ ðô õ‰¶ G蛄C‚° õ½×†®ù£˜. ªõOJìŠð†ìù. «ðó£.º¬ùõ˜ F¼.C.R. ªê™õ°ñ£˜, Mö£M¡ º®M™ I„Cè¡ îI› F¼.î.Ü. ªõŸP„ ªê™õ¡ ñŸÁ‹ Hø êƒè‹ Íôñ£è Fó†ìŠð†ì ªñ£ˆî ÝÀ¬ñèÀ‹ î¡ù£˜õô˜èÀ‹ èô‰¶ GFò£è 51000 ܪñK‚è ì£ô˜èÀ‚ ªè£‡ìù˜. Þõ˜èœ ܬùõ¼‹ è£ù 裫꣬ô ñ¼ˆ¶õ˜. F¼. ê‹ñ‰î‹ ªð£¶ñ‚èÀì¡ Ý˜õˆ¶ì¡ à¬óò£® äò£ Üõ˜èOì‹ õöƒèŠð†ì¶. Þ‰G蛄C Mù£M¬ì ð°FJ™ äòƒè¬÷ˆ b˜ˆ¶ ¬øJ™ ï쉫îø àîMò ܬùˆ¶ ¬õˆ¶ Ýîó¾ Fó†®ù£˜èœ. 13 M÷‹ðóî£ó˜èœ, ܬõ Üôƒè£ó‹ GF Fó†´‹ ðô õNè÷£è Ì„ªê®èœ/ õ®õ¬ñŠH™ àîMòõ˜èœ, M¼‰FŸ° ̉ªî£†®èœ, è¬ôŠªð£¼œèœ / æMòƒ àîMò àíõèƒèœ ñŸÁ‹ î¡ù£˜õô˜èœ, èœ, îI› ÜPë˜èO¡ ðì‹ ðFˆî Ýòˆî I„Cè¡ îI›„ êƒè àÁŠHù˜èœ ñŸÁ‹ «ñô£¬ìèœ ÝAò¬õ MŸð¬ù ªêŒòŠ ªð£¶ñ‚èœ Ü¬ùõ¼‚°‹ I„Cè¡ ð†ìù. Þ‰î Mö£MŸ° õ¼¬è ¹K‰î õœ îI›„ êƒèˆF¡ î¬ôõ˜ F¼. ¹è«ö‰F ÷™èœ Cô ñE «ïóƒèO™ ÝÁ ÝJó‹ ðŸ°í¡ Üõ˜èœ ï¡P»¬ó õöƒè Mö£ ܪñK‚è ì£ô˜è¬÷ õ£K õöƒAù£˜ ÞQ«î G¬øõ¬ì‰î¶. èœ. Þ¶«õ ÞšMö£M¡ CøŠð‹êñ£°‹.


கதம்பம்

- ஏப்ரல் 2018

14


Happily supplying you with Authentic Indian Groceries & Movies

16991 Ridge Road, Northville Twp, MI 48168 Phone: 248-773-7345 Fax: 248-773-7435

Store Hours: Mon - 3 PM to 8 PM / Tues-Sun - 11 AM to 8 PM

- ஏப்ரல் 2018

44266 Cherry Hill Road, Canton, MI 48187 Phone: 734-844-6702 Fax: 734-844-6703

Serving Tamil Community with Tamil Groceries, Fresh & Frozen Foods, Pickles, Health & Beauty Products and Tamil Movies

15

கதம்பம்

We Support Tamilians in Michigan


÷ò àôè‹ Þ¬÷«ò£˜ ¬èèO™! I„Cè¡õ£› îI› Þ¬÷«ò£K¡ ºòŸC‚è£ù ªõŸPèœ!

கதம்பம்

- ஏப்ரல் 2018

16

õ¼‡ ¹¼«û£ˆîñ¡


èM¬îŠ Ì…«ê£¬ô

è÷ˆÉ˜ è‡í‹ñ£M¡ ñèù£Œ è÷IøƒA «ð˜ ªê£™½‹ Hœ¬÷ò£Œ, è¬ôëù£Œ, êèôèô£ õ™ôõù£Œ, F¬ó»ôA¡ õÅ™ ó£ü£õ£Œ,

 ò£ªó¡Á ªîKAøî£?

ªõŸPMö£ ï£òèù£Œ õô‹ õ‰¶ ´ G¬ô¬ñ 致 ¹¶(îê£)Üõî£ó‹ â´‚è ÜóCò™ Üóƒ«èŸøº‹ ÞQ«î º®‰î¶... à¡ù£™ º®»‹ î‹H â¡Á âù‚°œ å¼õù£Œ MvõÏð‹ â´ˆ¶ ñ‚è¬÷ Ý÷õ‰î î¬ôõ¡ cù£?

& «óè£ è¡ù£

ï¡P! õ‰î£¬ó õó«õŸÁ õ£ò£ó õ£›ˆ¶ ÃP õ£¬ö Þ¬ôJ™ M¼‰«î£‹H õJø£ó ðCò£ŸP îI›ï£†´‚«è àKˆî£ù Ìôˆ¬î»‹ ªè£´ˆ¶ Þò½‹ ެ껋 ¹òªôù ¬ñò‹ ªè£‡´ ïOùñ£ù ®òˆ¬î»‹ ï¬è„²¬õ ï£ì般 Üóƒ«èŸP

«ê£˜‰î£½‹ AŠH®‚°‹ e‡´‹ âö ‚ªè£´‚°‹ H¡Q¿‚°‹ «î£™Mèœ ðô à‡´ âQ‹ º¡Q¿ˆ¶ ªê™½‹ èó‹ ªè£‡´ °¬øèœ è¬÷‰«î¡ H¬öèœ F¼ˆF«ù¡ ²òñ£Œ ð°ˆîPò 蟫ø¡ Þ¶ ºî™ ªõŸPŠð® â¡«ø¡ Fùº‹ å¼ Ü® º¡ ¬õ‚A«ø¡ èù¾ ªñŒŠðì MN‚A«ø¡!!

& ªüòÿ ܼœHó꣈

èù¾ ªñŒŠðì «õ‡´‹

܉Gò «îêˆF½‹ Ü¡«ò£¡òñ£Œ àø¾è«÷£´ Ü÷õ÷£M Ýù‰îñ£Œˆî£¡ õ£›A«ø£‹ âù b˜Š¬ð»‹ ÃP îIö˜ F¼ï£¬÷ â¡Á‹ G¬ù¾ ÃÁ‹ ï£÷£è ñ£ŸPò I„Cè¡ îI› êƒèˆFŸ° ï¡P! ï¡P!

& ð£ô£T Þó£î£A¼wí¡

17 - ஏப்ரல் 2018

MNˆî£½‹ è¬ôò£î èù¾ àø‚èˆF½‹ MN‚脪ꌻ‹ èù¾

ð¬øJ¡P îI¿‚° Þ¬ê Þ™¬ô âù Ü®ˆ¶‚ ÃP  õ†ìˆ¬î ªðKA ï™ àø¾è¬÷ «ñ‹ð´ˆF

கதம்பம்

èùM™ Þ¬ì«õ¬÷ò£Œ MNˆ¶‚ªè£‡«ì¡ â¡Âœ 弈 ÔbÕ¬ò «î®«ù¡


îèõ™ ªî£ì˜H¡ õóô£Á

«ðó£CKò˜

Þ¬÷òî‹H ð£ô²‰îó‹

ñ

Qî Þù‹ «ðê‚ èŸÁ‚ ªè£œõ º¡ù˜ ¬ê¬è, ªõŸªø£L, CˆFó‹, °Pf´èœ ºîô£ù õNº¬øèO¡ Íô‹ î‹ è¼ˆ¬î ñŸøõ¼‚°Š ¹ôŠð´ˆFò¶. °óL´î™, Y›‚¬è åL â¿Š¹î™ â¡ðù¾‹ ªî£ì˜ð£ì™ º¬øJ™ Þ¼‰F¼‚A¡øù. H¡ù˜ °ö™, ꃰ, ð¬ø, ñE â¡ðù¾‹ ªêŒF¬ò ÜPM‚°‹ ªð£¼†è÷£èŠ ðò¡ð†´œ÷ù. ðöƒè£ô‹ ºîô£è æ¬ô„²õ®èœ, 虪õ†´‚ èœ, ªêŠ«ð´èœ â¡ðù¾‹ ªêŒFè¬÷Š ð󊹋 ê£îùƒè÷£è¾‹ M÷ƒAù. Ü‹H™ Y¬ôŠð‰î‹ 膮 ÜF™ âKΆ® õ£¡ «ï£‚A ⌶‹, ªð¼ªï¼Š¬ð à¼õ£‚A, Iè àòóˆFŸ°Š ¹¬è â¿ŠH»‹, ªï¼Š¹‚ ªè£¿ˆF»‹ î‹ ªêŒFè¬÷ ñŸøõ˜èÀ‚° ÜPM‚°‹ º¬øè¬÷»‹ ¬èò£‡®¼‰îù˜. ñQî˜ «ðê‚ èŸÁ‚ªè£‡ì è£ô‹ ºîô£è ªñ£N»‹ õ÷˜„C ܬìòˆ ªî£ìƒAò¶. ñQî Þù‹ î‹ è¼ˆ¶‚è¬÷ «ð„²Íô‹ ªîOõ£è¾‹ MKõ£è¾‹ ñŸøõ¼‚° ÜPM‚èˆ ªî£ìƒAù˜. ªêŒFˆ ªî£ì˜ð£ìL¡ Ü´ˆîè†ìñ£èŠ, ðø¬õèœ, I¼èƒèœ â¡ðù¾‹

கதம்பம்

- ஏப்ரல் 2018

18

å¼ °Á «ï£‚° ðò¡ðìô£Jù. ðJŸÁM‚èŠð†ì ¹ø£‚èO¡ 裙èO™ ªêŒF ñì™è¬÷‚ 膮 àKò ÞìˆFŸ° ÜŠ¹‹ º¬ø»‹ Þ¼‰î¶. Þî¬ù ï÷¡ îñò‰F è¬îJ½‹ è£íô£‹. ɶ Þô‚AòƒèOŸ °J™, AO, ¹ø£ ºîô£ù ðø¬õèœ ñŸÁ‹ ð£õ¬ùŠ ªð£¼†èœ â¡ðùõŸP¡ Íôñ£è¾‹ ɶ„ ªêŒF ÜŠðŠð†´œ÷ù. °F¬óŠ ðò¡ð£´ ãŸð†ì H¡¹, °F¬ó ió˜ °F¬óJŸ ªê¡Á ªêŒFè¬÷Š ð󊹋 º¬ø»‹ ðò¡ð£†®™ Þ¼‰¶œ÷¶. ºóê¬ø‰¶ ªêŒFè¬÷ ñ‚èÀ‚° ÜPM‚°‹ õö‚è‹ êƒè è£ô‹ ºîô£è Þ¼‰¶œ÷¶. ɶõ˜èœ Üóê ªêŒFè¬÷ àKòõ˜èÀ‚°‚ ªè£‡´ªê™½‹ õö‚è£Á‹ Þ¼‰î¶. êƒèè£ô ñ¡ù˜èœ A«ó‚è ñ¡ù¼‚° æ¬ô„ ²õ®èœ Íô‹ ªêŒFè¬÷ ÜŠH»œ÷ù˜. àôèŠ ¹è› ªðŸø ñ¡ù¡ ü¨LòYê˜ ñ‚èÀ‚° ÜPM‚è «õ‡®ò ªð£¶Mìòƒè¬÷„ ªêŒFè÷£è ñ‚èœ Ã´A¡ø ªð£¶MìƒèO™ 冮¬õ‚°‹ð® ªêŒ¶œ÷£¡. Üõù¶ è£ôˆF™ ¶‡´Š Hó²óƒèÀ‹ ªõOJìŠ ªðŸøù. ü¨LòYê˜ ‘ý£™’ â¡ø ®™ «ð£˜ ªêŒ¶ªè£‡®¼‰î«ð£¶ àì‚°ì¡ î¬ô ï輂°Š «ð£˜‚è÷„ ªêŒFè¬÷ ÜŠH‚ ªè£‡®¼‰î£¡ âù¾‹ ÜPòŠð´Aø¶. 17Ý‹ ËŸø£‡®™ ÞƒAô£‰F™ ªêŒFè¬÷ ÜŠ¹õ‚ °F¬ó ió˜èœ àîMù˜. H¡ù˜ ܃° î𣙠õ‡®èœ ðò¡ð´ˆîŠð†ìù. ªêŒFŠ ðKñ£ŸøˆF™ Ü„²‚è¬ô»‹,  àŸðˆF»‹ ªð¼‹ ñ£Ÿøˆ¬î ãŸð´ˆFù. Þ¬õ Þó‡¬ì»‹ ºîLŸ Yù˜è«÷ 致 H®ˆîù˜.  àŸðˆF»ì¡ àôèèO™


ðˆFK¬èˆ¶¬ø Iè «õèñ£è õ÷˜„CªðŸø¶. Þ‰Fò£M™ ºî¡ ºîô£è 1556 Þ™ Ü„² Þò‰Fó ꣬ô 舫î£L‚è ê¬ðJùó£™ GÁõŠð†´ ñ‚èÀ‚°ˆ ¶‡´Š Hó²óƒèœ Íô‹ ñî„ ªêŒFèœ ðóŠðŠð†ìù. ªî£N™ ¸†ðº‹ ªð£¶êùˆªî£ì˜¹„ ê£îùƒèÀ‹ ܬì‰î õ÷˜„CJ¡ ðòù£è ñ‚èœ î‹ ÞìˆFL¼‰¶ªè£‡«ì ܬùˆ¶ôè„ ªêŒFè¬÷»‹ ÜP‰¶ªè£œÀ‹G¬ô Þ¡Á õ£Œˆ¶œ÷¶. ܬùˆ¶„ ªêŒFè¬÷»‹ ªî£°ˆ¶Š ðF¾ ªêŒ¶î¼‹ ê£îùñ£èŠ ðˆFK¬èˆ¶¬ø õ÷˜‰¶œ÷¶. ñ‚èO¡ èõùˆ¬î ߘ‚è‚ Ã®ò¶‹, ܇¬ñJ™ G›‰î¶‹, GèöŠ «ð£õ¶‹, âõ¼‹ ÜP‰¶ªè£œ÷ «õ‡®ò¶ñ£ù Gè›¾èœ ðˆFK¬è, õ£ªù£L, ªî£¬ô‚裆C, Þ¬íòî÷‹ ºîLòõŸP™ Þ싪ðÁ‹«ð£¶ ܬõ ªêŒF âùŠ ªðò˜ ªðÁA¡øù. ªêŒF â¡ð¶, “Üõêó Üõêóñ£è Gè›A¡ø õóô£Á” â¡Á º¡ù£œ ܪñK‚èŠ ðˆFK¬èò£÷˜ â„. «ñ£Kv °PŠH´õ£˜. N- E- W- S â¡ø ⿈¶‚èœ ²†´‹ F¬êèOL¼‰¶ A¬ì‚°‹ îèõ™è«÷ ªêŒFèœ (NEWS) Ý°‹. àôA¡ ºîô£õ¶ ªêŒFˆî£œ -Relation- 1660 Þ™ «ü˜ñQJ¼‰¶ ªõOõ‰î¶. Üî¬ùˆ ªî£ì˜‰¶ H󣡲, vªðJ¡, ²õ¯¡, å™ô£‰¶, ÝvFKò£ ºîô£ù èOL¼‰¶ ªêŒFˆî£œèœ ªõOõóô£Jù. îIöèˆF™ 1831&Þ™ ºî¡ ºîô£è‚ APvîõ êƒèˆî£™ îI›Š ðˆFK¬è ªõOJìŠð†ì¶. Üî¡ H¡ù˜ ð®Šð®ò£è ï£Oî›, õ£ó Þî›, ñ£îI¼º¬ø Þî› âùŠ ð™«õÁ è£ô Ü®Šð¬ìJ™ îI›Š ðˆFK¬èèœ ªõOõóô£Jù.

ðˆFK¬èèÀ‚°„ ªêŒFè¬÷„ «êèKˆ¶‚ ªè£´Š«ð£˜ G¼ð˜èœ Ýõ˜. ªêŒFèO¡ ï‹ðèˆ î¡¬ñ¬ò àÁFŠ 𴈶‹ õ¬èJ™ ªêŒFˆ î£ðùƒèœ ð™«õÁ èO™ ܬñ‚èŠð†ìù. àôA¡ ºî™ ªêŒF GÁõùñ£è ð£Kv ïèK™ Associated Presscom â¡ð¶ 1825&Þ™ à¼õ£ù¶. Üî¡ H¡ù˜, ܪñK‚è£M™ “United Press Inter National’ (1909), “International News Services” (1945) ºîô£ù ªêŒF GÁõùƒèœ «î£¡Pù. Þ¡Á àôèŠ HóCˆF ªðŸø ªêŒF GÁõùƒè÷£è Reuter, Associate Press, United press, International, TASS (1918), Associated Press of India, United Press of India, Press Asia InterNational ºîô£ù ðô GÁõùƒèœ ªêŒF

è¬÷„ «êèKˆ¶ õöƒAõ¼A¡øù.

膴¬óò£÷¬óŠ ðŸP

ªó£ø¡«ó£ ªð¼‹ð£èˆF™ Þ싪ðÁ‹ ïìù Üóƒ«èŸøƒèœ, è¬ôG蛄Cèœ ºîLòõŸ Á‚°Š ºî¡¬ñ M¼‰Fùó£è ܬö‚èŠð´ðõ˜. «ðó£CKò˜ Üõ˜è÷¶ êÍè «ê¬õ¬ò»‹, è™MŠðEè¬÷»‹ ð£ó£†® è«ù®ò Üóꣃ躋 ð™«õÁ êÍè GÁõùƒèÀ‹ Þõ¼‚° õ£›ï£œ ê£î¬ùò£÷˜ M¼¶èœ, ñŸÁ‹ ðô M¼¶èœ âù õöƒA‚ ªè÷óMˆ¶œ÷ù.

- ஏப்ரல் 2018

ªó£ø¡«ó£M™ ð™«õÁ è¬ô -& ð‡ð£†´ ܬñŠ¹‚èO¡ î¬ôõó£è¾‹ 裊ð£÷ó£è¾‹ ªêòŸð´Aø£˜. °PŠð£è‚ èù죈 îI› ⿈î£÷˜ Þ¬íòˆF¡ î¬ôõó£è¾‹ àœ÷£˜.

19

கதம்பம்

«ðó£CKò˜ Þ.ð£ô²‰îó‹ Üõ˜èœ ªè£¿‹¹ ò£›Šð£íŠ ð™è¬ô‚ èöèƒèO¡ îI›ˆ¶¬ø º¡¬ù «ðó£CKò˜; 죘 õö‚Aò™ ¶¬øJ™ ¹ô¬ñŠ ðKC™èœ ªðŸÁ Þ‰Fò£, óSò£, ÞƒAô£‰¶, ܪñK‚è£ ºîLò èO½œ÷ ð™è¬ô‚èöèƒèO™ ÝŒ¾ ªêŒîõ˜; ªð£¶ïôõ£ò èO¡ C«ówì ¹ô¬ñŠðKC™ ªðŸÁ ªûši™† ð™è¬ô‚èöè 죘õö‚Aò™ ÝŒ¾ ¬ñòˆF™ Þó‡´ Ý‡´èœ ÝŒ¾ «ñŸªè£‡ìõ˜; ßöˆ¶‚ ȶ ñóH™ I‚è ߴ𣴠ªè£‡ìõ˜; Þ슪ðò˜ Ý󣌄CJ™ ¹ô¬ñ ªðŸøõ˜. ªó£ø¡«ó£ ð£ì꣬ôèO™ °®òñ˜¾„ «ê¬õ Ý«ô£èêèó£è‚ èì¬ñò£ŸPò Þõ˜, ܇í£ñ¬ôŠ ð™è¬ô‚èöè‹ èùì£ õ÷£èˆF¡ îI›ˆ¶¬øŠ «ðó£CKòó£è¾‹ ªêòŸð´Aø£˜. 14 ÝŒ¾ Ë™è¬÷ ªõOJ†´œ÷£˜. ÝŒ¾ Ë™èÀ‚è£ù ðK²èÀ‹ ªðŸÁœ÷£˜.


«ï˜è£í™

ªî£°Š¹:

ÜHó£I ²õ£Iï£î¡

ï

‹ I„Cè¡ îI›„ êƒèˆ¶‚° CøŠ¹ M¼‰Fùó£è MüŒ ®M 'cò£ ï£ù£' «è£H õ‰F¼‰îªð£¿¶ Üõ¬ó å¼ «ï˜è£í™ G蛄C‚è£è ê‰Fˆ«î£‹. 'cò£ ï£ù£' G蛄C ï숶ðõ˜ «è£H â¡Á ñ†´«ñ ï‹I™ ðô˜ G¬ù‰F¼‰î¶ IèˆîõÁ âù ÜõKì‹ «ðCò ªð£¿¶ ªîK‰î¶.

îIö£... îIö£!

â™ô£ Mûòƒè¬÷Š ðŸP»‹ Þò™ð£ù, MˆFò£êñ£ù, ºó‡ð†ì 輈¶‚èœ â¡Á ðô ºèƒè¬÷‚ ªè£‡ì 輈¶èO¡ èô¬õò£è Üõ˜ «ð„² Þ¼‰î¶. «è£HF¡ «è£†´‚°œ Þšõ÷¾ ÜP¾Ì˜õñ£ù, ªê‹¬ñò£ù 輈¶‚è÷£? â¡Á â¡ù£™ Mò‚è£ñ™ Þ¼‚è º®òM™¬ô. ï¬ìº¬ø õ£›‚¬èJ™ âŠð® îI¬ö„ CøŠHŠð¶ â¡Á â´ˆ¶„ ªê£¡ù«ð£¶ îI› e¶ ‘MüŒ Üõ¼‚° Þ¼‰î Ýöñ£ù ðŸÁ ªîK‰î¶.

®M’

«è£H

å¼ Ü¼M ªî£ì˜‰¶ c¬ó‚ ªè£†´õ¶ «ð£ô  î¬ìJ™ô£ñ™ ªî£ì˜‰¶ Þó‡´ ñE «ïó‹ Þ¼ð¶ GIìƒèœ «ðC‚ªè£‡«ì Þ¼‰î£˜. ÞQ Üõ˜ 裇«ð£‹.

«ðCò

輈¶‚èO¡

²¼‚般î‚

ï™ô îI¬ö  «ð²õ ñ†´«ñ îI› õ÷ó£¶. å¼ êÍè‹ ñ†´«ñ «ð²õ‹ îI› õ÷ó£¶. ñŸø ÞùˆFù˜, «õŸÁ ªñ£NJù˜, «õŸÁ ®ù˜ îI¬öŠ «ðê «õ‡´‹.  Üõ˜è¬÷Š «ðê ¬õ‚è «õ‡´‹. ÜŠ«ð£¶î£¡ ï‹ ªñ£N õ÷¼‹. ⊪𣿶‹ ªñ£Nò£ù¶ õ£›‚¬èº¬ø‚°‹, è™M º¬ø‚°‹ ªî£ì˜¹¬ìòî£è Þ¼‚è «õ‡´‹. ݃Aô‹ ÞŠ«ð£¶‹ Ü‰îˆ ªî£ì˜H™ Þ¼‚Aø¶. ݃Aô‹ âŠð® õEèªñ£N Ýù¶. ܶ«ð£ô Yù, üŠð£¡ ªñ£Nèœ õEè ªñ£N ÝA‚ ªè£‡®¼‚A¡ øù. Üîù£™ àôè ñ‚èœ Üî¬ù ݘõˆ¶ì¡ èŸè M¼‹¹A¡øù˜.

கதம்பம்

- ஏப்ரல் 2018

20

嚪õ£¼ ªñ£N»‹ îQŠð‡¹‹, îQˆ ñ»‹ à¬ìò¶. õ£˜ˆ¬î â¡ð¶ à혾 ̘õñ£ù¶. ï‹ îI› ªñ£N Ièˆ ÉŒ¬ñò£ù ªñ£Nò£°‹. îIN™ àœ÷ Ü‚è¬ø, Ü¡¹ «ð£¡ø õ£˜ˆ¬îè¬÷ à„êK‚°‹«ð£¶ ܶ Iè ÉŒ¬ñò£ù à혬õˆ î¼Aø¶. °«ó£î‹ â¡ø õ£˜ˆ¬îJ«ô«ò ªõÁŠ¹ àíóŠð´Aø¶. î¡ î£Œ ªñ£NJ¬ù Iè„ CøŠð£è‚ èŸøõ˜è÷£™  ñŸø ªñ£NèO½‹ CøŠ¹ø º®»‹. Ü â´ˆ¶‚裆ì£è ÜPë˜ Ü‡í£, ð.Cî‹ðó‹, ªü.ªüòôLî£ Þõ˜è¬÷‚ °PŠH†´„ ªê£™ôô£‹.


º¡õó«õ‡´‹. Þô‚AòƒèO™ CôŠðFè£ó‹ ñŸøõŸP™ Þ¼‰¶ «õÁð´Aø¶. âŠð®? ñŸø Þô‚Aòƒèœ ñ¡ù˜è¬÷Š ðŸPŠ «ð²Aø¶. CôŠðFè£ó‹ ñ†´«ñ ê£ñ£¡ò ñQî˜è¬÷Š ðŸPŠ «ð²Aø¶. è‡íA»‹ «è£õô‹ ñ¡ùQì‹ «ð£ó£® ê£ñ£Qò ñQî˜èÀ‚°‹ cF A¬ì‚°‹ â¡ð¬îˆ ªîO¾ð´ˆFù˜. Þ‰ËL¡ CøŠ¬ð â´ˆ¶„ ªê£™L ñ£íõ˜ è¬÷ àŸê£èŠð´ˆî «õ‡´‹ â¡Á ÃPù£˜. Üõ¼¬ìò 輈¶‚èœ â™ô£«ñ Þ¬÷ò î¬ôº¬øJùKì‹ îIN¡ CøŠ¬ð„ ªê£™L îI¬ö º¡ªù´ˆ¶„ ªê™õ¶ âŠð® â¡ðî£è«õ Þ¼‰î¶. c‡ì «ïó «ð„²‚°ŠH¡ â¡Qì‹, ‘‘⡠輈¶‚è¬÷‚ ÃPM†«ì¡. ÞQ ⡬ùŠ ðŸPò «èœMè¬÷‚ «èÀƒèœ’’ â¡ø£˜.

ªñ£NJ¡ Þô‚èíŠð® â¿Fù£™ ܶ Þ¬ê«ò£´ îò ð£ìô£Aø¶. ޶ îIN¡ CøŠ¹ˆî¡¬ñ. Þ¬î ñ£íõ˜èOì‹ â´ˆ¶„ ªê£¡ù£™ Üõ˜èœ ªñ£N«ò£´ å¡P ݘõºì¡ ð®Šð£˜èœ â¡Á â´ˆ¶‚ ÃPù£˜. ÞŠ«ð£¶ ð†®ñ¡øƒèœ «ñ«ô£†ìñ£ù 輈¶‚ è«÷£´ ïìˆîŠð´A¡øù. ¹¶‚ 輈¶‚è¬÷ à¼õ£‚A, îIN¡ îQˆî¡¬ñ¬ò àœõ£ƒA, Þ÷‹ î¬ôº¬øJù˜ ð†®ñ¡øƒèO™ «ðê

ºî™ ¹ˆîèñ£ù ‘ªî¼ªõ™ô£‹ «îõ¬î蜒 è£î™ èM¬îè¬÷ àœ÷ì‚Aò¶. Þó‡ ì£õ¶ ¹ˆîèñ£ù ‘Škv Þ‰îŠ ¹ˆî般î õ£ƒè£bƒè’M™ â¿F»œ÷ 輈¶‚èÀ‚° ºŸP½‹ ºó‡ð†ì 輈¶‚è¬÷ Í¡ø£õ¶ ¹ˆîèñ£ù ‘ñ‡ì ðˆFó’ˆF™ â¿F»œ÷£˜. Þ M÷‚èñ£è, õœÀõ«ó ºó‡ð£´ îŠH™¬ô’ â¡Á ÃP»œ÷£˜ âù ªîO¾ð´ˆFù£˜. ñE‚èí‚è£è «ðC âƒè¬÷ Ý„êKòˆF™ Ý›ˆFò «è£H, Þ‰î «ï˜è£í™ îù‚° I辋 H®ˆF¼‰îî£è¾‹ îù‚° I‚è ñA›„C¬ò‚ ªè£´ˆîî£è¾‹ ÃPù£˜. Cø‰î ªêŒFò£÷¼‹, Cø‰î ⿈î£÷¼ñ£ù «è£H¬î «ï˜è£í™ 裇ð ãŸð£´ ªêŒî I„Cè¡ îI› êƒèˆî¬ôõ˜ F¼.¹è«ö‰F Üõ˜èÀ‚°‹, «ï˜è£í½‚° àì¡ Þ¼‰¶ àîM¹K‰î F¼.ñEõ‡í¡ Fò£èó£ü¡, F¼ Üù‰¶ ð£ôA¼wí¡, F¼.²õ£Iï£î¡ ðöQòŠð¡ ÝA«ò£¼‚°‹ â¡ ï¡P¬òˆ ªîKMˆ¶‚ªè£œA«ø¡.

21 - ஏப்ரல் 2018

îIN™ «ð¼‰¶, CŸÁ‰¶ «ð£¡ø ¹¶„ªê£Ÿèœ 致H®Šð¶ å¼ MîˆF™ ï™ô¶î£¡. ܶ«õ ªñ£N õ÷˜„C Ý裶. â™ô£ ªñ£N‚ èôŠ¬ð»‹ A GŸ°‹ ñ îI¿‚° à‡´. Üîù£™  ܶ ªê‹ªñ£N. î¡ ñèO¡ ªðò˜ ªõ‡ð£ â¡ð¬î„ ªê£™L, å¼ ð£ì¬ô ªõ‡ð£ Þô‚èíŠð® â¿Fù£™ ܶ êƒWî‚ °PŠ¹ «ð£ô Þ¼‚°‹. ܬî«ò ð£®ù£™ Üöè£ù Þ¬ê»ì¡ ð£ìô£‹ â¡Á ÃPù£˜. A†ìˆî†ì 500 ªõ‡ð£‚è¬÷  â¿F ¬õˆF¼Šðî£è„ ªê£¡ù£˜.

Þõ˜ Í¡Á ¹ˆîèƒèœ â¿F»œ÷£˜.

கதம்பம்

å¼ ªñ£N ðóõ«õ‡´ñ£ù£™ Ü‰î ªñ£N ªî£N™¸†ðˆF™ ªüJˆF¼‚è «õ‡´‹. Ü‰î ªñ£N¬ò ã裉îñ£è‚ ªè£‡ìõ˜èœ ðô 致H®Š¹èÀ‚°, ð¬ìŠ¹èÀ‚°„ ªê£‰î‚è£ó˜è÷£è Þ¼‚è «õ‡´‹. ܊𮊠ð†ì ªñ£NJ¡ ªðò«ó àôA™ «ðêŠð´‹. 致H®Š¹èO¡ Íô‹ ªñ£N ðó¾‹. â´ˆ¶‚ 裆ì£è ªüó£‚v, 裆ªóx, ®M.

 Üõ¬óŠðŸPˆ ªîK‰¶ªè£œ÷ «è†ì «èœMèÀ‚° I‚è ï¬è„²¬õò£èŠ ðFôOˆî£˜. Þƒ° îI›ð®‚°‹ °ö‰¬îèœ â¿F»œ÷ ‘è¬î„²óH’ ¹ˆîèˆ¬î «è£H ªõ°õ£èŠ ¹è›‰î£˜. ¹ˆî般î à¼õ£‚°õ àîMò îI› ÝCKò˜èÀ‚° õ£›ˆ¶‚è¬÷ˆ ªîKMˆî£˜. 2004™ Þõ˜ Hø‰î ï£÷£ù ü¨¬ô 4 Ü¡Á ܪñK‚è£M™ Cø‰î Þ÷‹ ªêŒFò£÷˜ M¼¶ õ£ƒA»œ÷£˜.


CÁè¬î

°P…C. ²«ów ªê™õó£x ðöQò£‡®

Þ¬ô

ñóƒèœ

àF˜ˆî

Ü

¡Á ɃA ⿉¶ ªð£‰¬î M†´ ªõOò õ‰î ܉î ÜEŸ°†® ÞŠ«ð£¶  ºî™ º¬øò£è Þ¬ô¬ò àF˜ˆ¶ GŸ°‹ ªñ£†¬ì ñóƒè¬÷ èõQˆî¶. àì«ù Ió‡´ «ð£ù¶. «õèñ£è ªð£‰¶‚°œ æ® î¡ î£Jì‹ "Ü‹ñ£, C芹, ñ…êœ õ‡íˆF™ ñ«è£¡ùî ñ£è 裆CòOˆî ܉î ñó‹ ÞŠ«ð£¶ ã¡ ªñ£†¬ìò£è °„CèÀì¡ è£†C ÜO‚Aø¶."

"ܶõ£, ܬõ °O˜è£ôˆFŸ° îò£ó£A¡øù" â¡ø¶  ÜE™. "âù‚° 凵 ¹Kòô, ïñ‚° °O˜ è£ôˆF™ ï‹ àì¬ô ªõŠðñ£è ¬õ‚è àì™ ºöõ¶‹ «ó£ñƒèœ Þ¼Šð ªê£¡ù£Œ, Ýù£™ ñóƒè«÷£ Þ¼‚°‹ Þ¬ô¬ò àF˜ˆ¶ M†´ ªõŸÁ àì‹¹ì¡ Þ¼‚A¡øù«õ" °†® ¹ˆFê£Lò£Œ «è†ì¶.

கதம்பம்

- ஏப்ரல் 2018

22

"ܶ ãªù¡ø£™ ÅKò åOòŸø °O˜è£ôˆF™, Þ¬ôè÷£™ åO„«ê˜‚¬è ¹K‰¶ àí¾ îò£K‚è º®ò£¶. Þ¬ôèœ Þ¼‰î£™ ÜõŸ¬ø ðó£ñK‚è G¬øò ÝŸø™ «î¬õ. Üîù£™ ÜõŸ¬ø ñóƒèœ àF˜‚A¡øù. ºîL™ Þ¬ôèO¡ ð„¬êòˆ¬î (choloroplast) àíõ£è ñ£ŸP «õ¼‚° ܼA™ «êIˆ¶ ¬õˆ¶ M´‹. «ñ½‹ Þ÷«õQŸè£ôˆF™ ñóƒèO™ Ì‚èœ ÌˆF¼‚°‹«ð£¶ Þ¬ôèœ Þ¼‰î£™ ñèó‰î «ê˜‚¬è ªè£…ê‹

Þ¬ôè÷£™ î´‚èŠð´‹. ªõÁ‹ Ì‚èœ ñ†´«ñ Þ¼‰î£™ ޡ‹ ñèó‰î «ê˜‚¬è «ïó®ò£è ïì‚è â¶õ£è Þ¼‚°‹. Üîù£™ °ÁAò è£ôˆF«ô«ò 裌èQèÀ‹ à¼õ£°‹" â¡Á ªê£¡ù¶ . "Þ¬ôèœ Þ™ô£ñ™ ܬõ 裌‰î¶ «ð£ô Þ¼‚A¡øù Þ‰î ñóƒèœ. F¼‹ð àJ˜ õ¼ñ£? âŠð® õ¼‹?" °†® èõ¬ôò£Œ «è†ì¶. "«ìŒ °†®Š¬ðò£, ñóƒèœ Þø‚è«õ Þ™¬ô! àJ¼ì¡  àœ÷ù. F¼‹ð ê£îèñ£ù ªõŠðº‹ åO»‹ Þ÷«õQŸè£ôˆF¡«ð£¶ õ¼ñ™ôõ£, ÜŠ«ð£¶ Þ¬ôèœ F¼‹ð î¬ö‚è Ýó‹Hˆ¶ M´‹. ï‹ñ Þ¼‚Aø Þ‰î °O˜ñ Hó«îêƒèO™ ðQ ªðŒ¶ ñóƒèO™ ðQˆ¶èœèœ °„Cè÷£Œ GŸ°‹«ð£¶ ÜFè‹ ð®ò£¶. ܶ«õ Þ¬ôèœ G¬øò Þ¼‰î£™ ܬõèO™ 𮉶 ð£óñ£A ñó‚A¬÷èœ ºPˆ¶‚ªè£‡´ M¿‹. Üîù£ô °O˜ è£ô‹ õ¼‹ º¡«ð Þ¬ôè¬÷ àF˜‚°‹ Þ‰î ð¼õˆ¬î Þ¬ô»F˜ è£ô‹ â¡ð£˜èœ". â¡ø ò 𣘈¶ "ÜŠð®¡ù£, ñóˆFŸ° âŠð® ªîK»‹ âŠð Þ¬ô¬ò àF˜Šð¶ ÜŠ¹ø‹ âŠð® î¬ö‚è ¬õŠð¶ âù" «è†ì¶ Ü‰î °†®. "ñóƒèœ î¡


"Ü«ìòŠð£! â¡ù‹ñ£, ñóƒèœ Þš«÷£ ÜPõ£ Þ¼‚°¶ƒè? ÞQ«ñ ⡬ù 'ñóñ‡¬ì'¡Â F†´ù£  «è£M„C‚è ñ£†«ì¡" â¡Á °†® ªê£™L ¹¡ù¬èˆî¶. "°Á‹¹‚è£ó ðò«ô! êKò£ ªê£¡ùì£ îƒè‹! ñóƒèO¡ ñ舶õ‹ ¹K…²î£ ÞŠð?" "Ýñ£‹‹ñ£, âù‚° ñóƒè¬÷ ⊫𣾫ñ H®‚°‹.  ãP M¬÷ò£ì, 讈¶ ꣊Hì èQ, 裌, ªè£†¬ì, °¼ˆ¶, ªè£¿‰¶ Ì‚èœ ñŸÁ‹ ð†¬ì âù âšõ÷¾ ªè£´‚A¡øù." â¡Á ï¡P»ì¡ ªê£¡ù¶ °†®. "êKò£è ªê£¡ùì£ î‹H! «ñ½‹, Þ‰î ñóƒèœ ï£ñ ²õ£Cˆ¶ M´ø ܲˆîñ£ù 裟¬ø â´ˆ¶ ܬõ àí¾ îò£K‚è ðò¡ð´ˆF‚A†´ Hø° ïñ‚° «î¬õò£ù ï™ô 裟¬ø ªõOM´A¡øù. ñóƒèœî£¡ «ñè‹ Fó‡´ ñ¬ö ªðŒò è£óí‹. ï‹ õ£¿‹ Þ‰î ñ‡¬í ñ¬ö ñŸÁ‹ ªõœ÷ c¼ô è¬ó‰¶ æì£ñ™ ªè†®ò£è «õ˜è÷£™ H®ˆ¶ ¬õˆ¶ ªè£œA¡øù. Þ¬ôè¬÷

"Ü‹ñ£, Þ¡ªù£¼ º‚Aòñ£ù CøŠ¹ ñóƒèÀ‚° Þ¼‚°!" ªê£¡ù¶ °†®. "ÜŠð®ò£? â¡ù¶ ܶ?" Ü‹ñ£ ÜE™ Ýõ½ì¡ «è†ì¶. "Þ‰î àô般î Üöè£è 裆Cò¬ñŠð¶ Þ‰î ñóƒèœî£¡! ñóƒèO¡ Üö° ðŸP  ªê£™«ø¡ñ£. ªñ£†´‚èÀì¡ Þ÷‹ð„¬ê GøˆF™ Þ¼‚°‹«ð£¶ å¼ Üö°, ñô˜èÀì¡ Þ¼‚°‹«ð£¶ å¼ Üö°, 輋ð„¬ê õ‡í Þ¬ôèÀì¡ Þ¼‚°‹«ð£¶ å¼ Üö°, 裌èQèÀì¡ Þ¼‚°‹«ð£¶ å¼ Üö°, õ‡í õ‡í Þ¬ôèÀì¡ Þ¼‚°‹«ð£¶ å¼ Üö°, ÞŠ«ð£ ªõÁ‹°„CèÀì¡ Þ¼‚°‹«ð£¶ å¼ Üö°, ÜF™ õ‰îñ¼‹ ðø¬õèœ õ‡íˆ¶ Ì„Cèœ Þ¡ªù£¼Mîñ£ù Üö°, ªõœ¬÷ ðQ ð옉î ñóƒèœ å¼ ¹¶ Üö°." èM¬îò£Œ ð†®ò™ «ð£†ì¶ °†® ÜE™. "Ü‹ñ£®«ò£š! ñö¬ôJ™ ࡬ù èM¬î «ð£ô «ðê ¬õˆî¶ ޡ‹ Üö«è£Üö°!" â¡Á Ü‹ñ£ ªê£¡ù¶ ¹¡¬ù¬èˆîõ£«ø. à‡¬ñ! Þ‰î àô¬è õ÷ºì‹ õùŠ¹ì‹ ¬õ‚°‹ Þ‰î ñóƒèÀ‚°  â¡Á‹ ï¡P èì¡ð†ìõ˜èœ. â¡ù °ö‰¬îè«÷, ÞQ cƒèœ ñóƒè¬÷ ޡ‹ ï¡P»ì¡ «ð£ŸP ð£¶è£‚è «õ‡´‹. ¹K‰îî£?

23 - ஏப்ரல் 2018

"Ý„êKòñ£ Þ¼‚«è, Þ¶ âŠð® ñóƒè÷£™ ªêŒò º®»¶?" ¹ˆF»ì¡ «è†ì °†®¬ò 𣘈¶ "ñóƒèOì‹ åO«òŸHèœ (photorecptors) àœ÷ù. ܬõèœ å¼ï£O™ M¿‹ åO Ü÷¾ °¬ø‰¶ªè£‡«ì «ð£õ¬î à혉¶ Þ¬ôè¬÷ àF˜‚èˆ «î¬õò£ù ý£˜«ñ£¡è¬÷ ²ó‰¶ î°‰î õ÷˜„C¬î ñ£Ÿø‹ (metabolism) ãŸðì ¬õ‚°‹. àî£óíˆFŸ°, Þ¬ôèO¡ Gø‹ ñ£Ÿø‹, ð„êòˆ¬î àíõ£è ñ£ŸP «êIˆî™, A¬÷è¬÷ î®ˆî «î£½ì¡ àÁFò£è ñ£ŸÁî™ ÞŠð®¡Â G¬øò ïì‚è àîM ªêŒ»‹. Ü«î£ì ñ†´ñ™ô W«ö M¿‹ Þ¬ôèœ ñ‚A õ¼‹ ¸‡ á†ì„ꈶ‚è¬÷ â´ˆ¶ 裌 èQèO™ «ê˜ˆ¶ ïñ‚° ܉î ꈶ‚èœ A¬ì‚°‹ ñ£FK ªêŒA¡øù."

꣊H´‹ âˆî¬ù«ò£ Môƒ°èœ Ì„Cèœ ¹¿‚èœ õ£ö, Ì‚èO™ «î¡ à‡´ õ£¿‹ õ‡´èœ ñŸÁ‹õ‡íˆ¶ Ì„Cèœ õ£ö, î¡ e¶ ô 膮 õ£¿‹ ðø¬õèœ, ñóªð£‰¶èO™ õC‚°‹ àJKùƒèœ âù Þ‰î ñóƒèœ âšõ÷«õ£ àJ˜è¬÷ õ£ö ñè¬÷ ªî£ì˜‰¶ ªêŒA¡øù." â¡ø¶ .

கதம்பம்

e¶ M¿‹ ÅKò åO/ªõŠð‹ ÞõŸ¬ø ¬õˆ¶  Þ¬ô¬ò õ„C‚Aø¶, Þ™¬ô ð„êòˆ¬î â´ˆ¶M†´ õ‡í‹ ñ£ŸP H¡¹ àF˜ˆ¶ M´õ¬î º®¾ ªêŒ»‹." Ü‹ñ£ ªê£¡ù¶.


ÜNò£„ ²ìó£Œ...

ªî£°Š¹:

ÜHó£I ²õ£Iï£î¡

⿈ªî¡Â‹ Ý»î‹ ã‰Fò

ë£G

F

¬óˆ¶¬ø, ï£ìèˆ ¶¬ø, ÞîNò™, Þô‚Aò‹, èM¬î â¡Á ë£G îì‹ ðF‚è£î ¶¬øè«÷ Þ™¬ô âùô£‹. 嚪õ£¼ ¶¬øJ½‹, ñ‚èœ ñŸÁ‹ ñ‚èœ ïô¬ù ñ†´«ñ ë£G º¡GÁˆ¶õ£˜. î¡ õ£› ï£O¡ ÞÁF‚è†ì‹ õ¬óJ™, âšMî êñóêƒè À‚°‹ ݆ðì£îõ˜. ð£Lò™ è™M, è™M Y˜F¼ˆî‹, °ö‰¬îèœ Þô‚Aò‹ â¡Á Ü´ˆî î¬ôº¬ø °Pˆ¶ I°‰î èõ¬ô«ò£´ C‰Fˆ îõ˜. ï‹ õ£›M¡ 嚪õ£¼ ܵM½‹ ÜóCò™ àœ÷¶. ÜóCò™ Þ™ô£î Þì«ñ Þ™¬ô â¡Á àÁFò£è ï‹Hòõ˜ ë£G. ܉î ï‹H‚¬è «ò£«ì, îù¶ ܈î¬ù ð¬ìŠ¹èO½‹ ÜóCò™ ñŸÁ‹ ܶ °Pˆî îó¾èœ Þ¼Šð¬î àÁF ªêŒî£˜. Þ¬÷ò êºî£òˆF¡ e¶ bó£î ï‹H‚ ¬è»‹ ðŸÁ‹ ¬õˆF¼‰î£˜ ë£G. Üõ˜è¬÷ êKò£è îò£˜Šð´ˆFù£™, îIöèˆF¡ ÜóCò™ «ð£‚¬è«ò ñ£Ÿø‚îò õL¬ñ ð¬ìˆî õ˜èœ â¡ð¬î àÁFò£ù ï‹Hù£˜. «î˜î™ Y˜F¼ˆîƒèœ °Pˆ¶ IèIè MKõ£è â¿F»œ ÷£˜ë£G. «î˜îL™ «ð£†®J´‹ «õ†ð£÷˜èÀ‚° Üó«ê GFòOŠð¶ àœO†ì ð™«õÁ Y˜F¼ˆ îƒè¬÷ ªî£ì˜‰¶ õL»ÁˆF õ‰î£˜ ë£G.

கதம்பம்

- ஏப்ரல் 2018

24

êÍè‹ ê£˜‰¶ îù¶ õ£›ï£œ º¿õ¶‹ ÞòƒAò ë£GJ¡ C‰î¬ù, ªê£™, ªêò™, ⿈¶ â™ô£«ñ å«ó «ï˜‚«è£†®™ Þ¼‰î¶. îù¶ àì™ ïL¾Ÿø êñòˆF™ Ãì Üõ˜ îù¶ ðE¬ò GÁˆFòF™¬ô . ÞŠð® å¼ ê‚F ÜõKì‹ Þ¼‰î‚ è£óí‹ Üõ˜ Þ„êÍèˆF¡ e¶ ªè£‡®¼‰î ß®™ô£ Ü‚è¬ø. â¬î»‹ âF˜Šð£˜‚è£ñ™ î¡ èì¬ñ¬ò Yó£è ªêŒ¶õ‰î å¼ è˜ñ«ò£Aò£è Þ¼‰¶œ÷£˜. MñKêèó£ù Üõó¶ ÃKò

«ð„²‚è÷£™ è£ò‹ð†ì ðô˜ âF˜M¬ùò£ŸPù£½‹ ë£G¬ò ܬê‚è ò£ó£½‹ º®ò£¶. è£óí‹ ÜõKì‹ Þ¼‰î IèŠ ªðKò Ý»î‹ â¿ˆ¶. Üî¡ áì£è 𣌉¶ ªè£‡®¼‰î¶ êˆFò‹. Üõ˜ âF˜«ï£‚Aò Hó„¬ùèÀ‹, è쉶 õ‰î «ð£ó£†ìƒèÀ‹ êó£êK ñQîó£™ î£ƒèMòô£î¬õ. Ü꣈Fò ¶E„꽋 º¡«ù£‚°Š 𣘬õ»‹ ªè£‡ì ë£GJ¡ õ£›‚¬è åO¾ ñ¬øM™ô£î¶. ²õ£I M«õè£ù‰î˜ «è£Kò ËÁ Þ¬÷ë˜èÀ‚° åŠð£ùõ˜ îQªò£¼ ë£G. ë£G¬ò ²ŸP ⊫𣶋 Þ¬÷ë˜ Ã†ì‹ à‡´. Üõó¶ «õ躋 ²Á²ÁŠ¹‹ Üõ˜èÀ‚«è Ý„êKò‹  å¡Á. 'å¼õ˜ ï™ô ⿈î£÷ó£è Þ¼‰î£™ Fù‰«î£Á‹ Gó‰îó‹ Ü™ô¶ Gó‰îóI¡¬ñ¬ò âF˜ ªè£œ÷ «õ‡´‹'. ÞšMó‡¬ì»‹ âF˜ªè£‡ì ë£GJ¡ ò£ˆF¬óJ¡ ÞÁF  15.01.2018. ë£G ñ¬ø‰¶M†ì£˜ â¡ð¶ G„êò‹ Ü™ô. Üõó¶ è‡èœ Þ¡ªù£¼õ¼‚° 𣘬õò£èŠ «ð£Aø¶. àì™ î£ù‹ ªêŒ¶M†ì Üõ˜ ޡ‹ Cô àJ˜èÀ‚°Š ðò¡ðìM¼‚Aø£˜. î¡QL¼‰¶ ù M´Mˆ¶‚ ªè£‡ì¶ì¡, ù e†´¼õ£‚躋 ªêŒ¶œ÷£˜. áÂì™ ñ¬ø‰î£½‹, ï™Ö› ðòù£è àŸøõ˜èO¡ G¬ù¾èO™ G¬ôˆF¼Šð£˜. Üõó¶ ðKþ£ ï£ìè‚ °¿M™ àœ÷ ܉î Þ¬÷ë˜èO¡ Fø¬ñJ™ Üõ˜ Þ¼‚Aø£˜. Üõ˜ ï‹H‚¬è ÜOˆî ðô àœ÷ƒèO¡ ¹ˆªî£Oò£è Üõ˜ Þòƒ°Aø£˜. Üõ˜ ⿈¬î ªî£ì¼‹ 嚪õ£¼ õ£êèQ¡ ÞîòˆF½‹ Üõ˜ àœ÷£˜. Üõó¶ ܵ‚èñ£ù ï‡ð˜èO¡ àœ÷ƒ¬è ņ®™ ë£G Þ¼‚Aø£˜. Fì C‰î¬ù àœ÷ ܬùõ˜ ñùˆF½‹ c‚èñø G¬ø‰¶œ÷£˜. Üõ˜ ãŸP ¬õˆ¶M†´„ ªê¡Áœ÷ êˆFò «ü£F 弫𣶋 ܬíò£¶. ܶ ï‹ ñùƒèO™ ÜNò£„ ²ìó£è G¬ôˆF¼‚°‹.


கதம்பம்

- ஏப்ரல் 2018

25


DESIGN We Decorate For All Your Life Events

Visit our Face Book @ LifeEventsDecorators Kuzhali Murali 3948 West Sunwind Drive Okemos, MI 48864

517 333 3279 designexpressions@yahoo.com

கதம்பம்

- ஏப்ரல் 2018

26

EXPRESSIONS


«ò£è²‰îK ܼ‡°ñ£˜

ô £ è è ¬ ® ð‡ œ è ® † £ ð « ¹ CøŠ

I

„Cè¡ îI›„êƒè‹ îIö˜ F¼ï£¬÷ªò£†® üùõK 8&‹  °ö‰¬îèÀ‚è£ù æMòŠ«ð£†®»‹, ñèO¼‚è£è «è£ôŠ«ð£†®»‹ ïìˆFò¶. ‘à‡® ªè£´ˆ«î£«ó àJ˜ ªè£´ˆ«î£˜’ â¡ðî¬ù à혈¶‹ Mîñ£è æMòŠ«ð£†®‚° ‘àöõ˜ F¼ï£œ’ â¡ø î¬ôŠ¹‚ ªè£´‚èŠð†´ Þ¼‰î¶. °ö‰¬îèO¡ ¬èõ‡íˆF™ à¼õ£ù æMòƒèœ ܬùˆ¶‹ ï´õ˜è¬÷ Ý„êKòŠð´ˆFò¶ ñ†´I™ô£¶ ªõŸPò£÷˜è¬÷ b˜ñ£QŠðF™ F‡ì£ì ªêŒî¶. ‘«ð£™ Hœ¬÷ Ü™ôõ£..’’ ñƒ¬èò˜èÀ‹ ñE‚èí‚A™ îƒè÷¶ «è£ôƒè¬÷ ñA›„C»ì‹ ªï蛄C»ì‹ ÜôƒèKˆ¶ Ýóõ£ó‹ ªè£‡ìù˜. Þ¡¬ø¬ò èEQ ñƒ¬èò˜ ºî™ ÜÂðõI° 60 õò¶ Ü‹¬ñò£˜ õ¬ó «ð£†®ò£÷˜èœ ðƒ«èŸøù˜. Þƒ°‹ ï´õ˜èO¡ G¬ô ðKî£ðñ£è«õ Þ¼‰î¶. ܈î¬ù‚°‹ ꣡ø£è, I„Cè¡ îI›êƒè G˜õ£è‹, ªõŸPò£÷˜è¬÷ ñ†´I¡P ܬùˆ¶ ðƒ«èŸð£÷˜èÀ‚°‹ ðK² ÜOˆ¶ ‘Hóñ£‡ì Aó£Iò ªð£ƒè™’ G蛄CJ™ «ñ¬ì«òŸP Üö° ð£˜ˆî¶ ªðK¶‹ õó«õŸèŠð†ì¶.

- ஏப்ரல் 2018

27

கதம்பம்

ñA›õ£ù G蛾èœ


கதம்பம்

- ஏப்ரல் 2018

28


கதம்பம்

- ஏப்ரல் 2018

29


ñA›õ£ù G蛾èœ

üõý˜ ð£¹

Aó£Iò ªð£ƒè™ Mö£ 2018!

I

- ஏப்ரல் 2018

I„Cè¡ êKˆFóˆF™ "ºî™º¬øò£è" ÝJóˆ FŸ°‹ «ñ™ ñ‚èœ èô‰¶ ªè£‡ì¶, ܶ¾‹ Þ™ô£ñ™ õ£¬ö Þ¬ôJ™ M¼‰¶. â‰î ®™ Þ¼‰î£½‹ ï‹ îI› Þùˆ¬î ñø‚è£ñ™ Þ¼‚A«ø£‹ â¡ð¶ Þî¡ Íô‹ ªîO¾. 嚪õ£¼ Þ‰Fò‹ °PŠð£è 嚪õ£¼ îIö‹ ªð¼¬ñ ªè£œÀ‹ Mûò‹ Þ¶!

கதம்பம்

30

„Cè¡ îI›„ êƒèˆF™ 01/27/2018 Ü¡Á ï¬ìªðŸø "Aó£Iò ªð£ƒè™ Mö£" Iè„ CøŠð£ù º¬øJ™ ï¬ìªðŸø¶. àöõ˜ F¼ï£œ, ÜÁõ¬ìˆ F¼ï£œ, ¬î F¼ï£œ, ÅKòˆ F¼ï£œ âù ðô ªðò˜èO™ ܬö‚èŠð†´ õ¼‹ ªð£ƒè™ F¼ï£œ Þ‰Fò£M™ ñ†´‹ Þ™ô£ñ™ ï‹ I„CèQ½‹ Iè CøŠð£ ªè£‡ì£ìŠð†ì¶.

ê‰îù‹&ð¡m¼ì¡ õó«õŸ¹ ‘̈’ Üêˆîô£è ܬñ‰F¼‰î¶. º‚Aòñ£ Salem Canton High School, ðˆF ªê£™ôµƒè, ï‹ñ “«êô‹” vÃL™


MüŒ ®M "cò£ ï£ù£" ¹è› «è£H ï‹I¬ì«ò

Þ¬ô «ð£†ì ð‰F M¼‰¶, Gü£‹ ð£‚°ì¡ «ê˜‰î ªõŸP¬ô, H¡ Åì£ù èñèñ ¯»ì¡ îò õ¬ì, ê«ñ£ê£ õ¬èèœ, «è£HF¡ ð†®ñ¡ø‹, è¬ô G蛄Cèœ ÝAò¬õ  Þ‰Fò£M™ Þ¼‚°‹ à혬õ ãŸð´ˆFò¶. «ðw«ðw! àøMù˜ i†´ F¼ñíˆF™ èô‰¶ ªè£‡ì G¬ø¾ ïñ‚° ãŸð†ì¶ â¡Á ªê£¡ù£™ ܶ I¬èJ™¬ô. Iè ܼ¬ñò£è ܬñ‰F¼‰î Þ‰G蛾è¬÷ ÜÂðM‚è I„Cè¡ õ£› îIö˜èœ ܬùõ¼‹ º¡ HøMJ™ âƒ«è£ ªè£´ˆ¶ ¬õˆ¶ Þ¼‚è «õ‡´‹. I„Cè¡ îI›„ êƒè î¬ô¬ñ G˜õ£è àÁŠHù˜èœ î¬ôõ˜ ¹è«ö‰F ðŸ°í¡, ªê™õ°ñ£˜ Ýù‰î«õ™,

31 - ஏப்ரல் 2018

îI›ˆî£Œ õ£›ˆ¬î I„Cè¡ îI›„ êƒè ðœO ñ£íõ˜èœ ð£ì ï‹ îI› ñ‚èœ Ü¬ùõ¼‹ ⿉¶ G¡Á ñKò£¬î ªê½ˆFò¶, Üõ˜èÀ‚° îI›ªñ£N e¶ àœ÷ ðŸ¬øŠ ð¬ø꣟Pò¶. ܬùˆ¶‚ è¬ô G蛄CèÀ‹ I辋 ܼ¬ñò£Œ ܬñ‰F¼‰î¶. è쾜 õ£›ˆ¶, CÁõ˜ ï£ìè‹, 'õ¼ˆîŠðì£î' õ£Lð˜èœ & CÁõ˜ CÁIèO¡ ïìù‹, èó裆ì‹, ªð£Œ‚裙 °F¬ó, Aó£Iò ïìù‹, M™½Šð£†´, ð¬ø Þ¬ê ñŸÁ‹ ý£˜õ˜´ ð™è¬ô‚èöèˆF™ îI› Þ¼‚¬è ܬñ‚°‹ ºòŸCèœ ðŸP F¼º¼èQ¡ à¬ó ܬùˆ¶‹ ñ‚è¬÷ G蛄CèÀì¡ å¡PMì„ ªêŒî¶.

கதம்பம்

õ£¬ö Þ¬ô M¼‰FŸè£è«õ è†ìŠð†ì¶ «ð£ô ªð£¼ˆîñ£ù Þìñ£è ܬñ‰F¼‰î¶. ²¬õò£ù Ann Arbor SuvaiJ¡ õ£¬ö Þ¬ô M¼‰¶‹ ܬî Iè CøŠð£è ðKñ£Á‹ º¬øèœ ðŸP å¼ Ý󣌄C«ò ªêŒ¶ Iè„ CøŠð£è ªêŒ¶ 裆®ò îI›„ êƒè î¬ô¬ñ G˜õ£è àÁŠHù˜èO¡ è®ù à¬öŠ¹‹ ÞF™ ï¡ø£è«õ ªîK‰î¶.

èô‰¶ ªè£‡´ "ñA›„C»‹ G‹ñF»‹ ªõO´ õ£›‚¬èJ™ A¬ì‚°ñ£? A¬ì‚è£î£?" â¡ð¶ ðŸPò Mõ£î‹ õö‚è‹ «ð£ô èôèôŠð£è ïìˆF Üñ˜‚è÷Šð´ˆFM†ì£˜. ïñ¶ I„Cè¡ îI› ñ‚èÀ‹ Mõ£îˆF™ èô‰¶ ªè£‡´ îñ¶ Fø¬ñè¬÷ ªõOŠð´ˆF èô‚AM†ìù˜. ð†®ñ¡ø «ñ¬ì õ®õ¬ñŠ¹‹ «ñ¬ì H¡ù£™ Þ¼‰î Üôƒè£ó ܬñŠ¹‹ MüŒ ®M Üóƒè ܬñŠ¹‚° ßì£è I辋 CøŠð£ù º¬øJ™ Þ¼‰î¶.


WîŠKò£ Fó«êèó¡, ‰ ê £˜ ñ ° õ , ó£‹, C ªõƒè«ìê¡ Üð˜í£ ÿ ²è¡ò£ , ¡ í ‹ î w ‰ ð£ôA¼ , ê„Cî£ù ܼ‡°ñ£˜ , «ò£è²‰îK ²õ£Iï£î¡ ó£I H Ü ˆ , ‰ ‹ Ýù ê‹ð‰î , Lƒèï£î¡ è£ð£™ « ò 裘ˆF‚ ü ª , °è¡ ¡ ò E óñ Š º¬øJ™ ð£ô² Üêˆîô£ù è I . £˜ ò « ÝA F¼‰î£˜èœ Ÿð£´ ªêŒ ã ° ¶ ‚ ÷ ¶ ‰ ˜è M¼ »‹ Þõ ø‹ðì ªêŒ â¬î»‹ F £ó£†®ù£½‹ âšõ÷¾ ð î Á ¬ ˆ ˜õ Ý ¬õ»‹ Ë õ£¼ Gè› ª š ‰î å ¼ F . Œ ‹ ê ª î° Cóˆ¬î»ì¡ £˜ˆ¶ ð î A ¶ M ˆ î ê ½‹ 𣘠® ¡ £† ð Ÿ ã ù£˜õô˜èO Üõ˜è÷¶ ‹ ðô î¡ Á Ÿ ñ ‹ ½ ðKñ£PòF

கதம்பம்

- ஏப்ரல் 2018

32

GI캋 ñ»‹ 嚪õ£¼ ® æ® ß´ð£´‹ Fø¬ æ âÁ‹¹ «ð£ô ùõK¡ æŒM™ô£ñ™ ¬ Ü ²Á²ÁŠ¹‹ à¬öˆî ܉î ߘˆî¶. èõùˆ¬î»‹ ñ î ªð¼¬ îIöó£Œ Hø‰ ò ¶ ªð¼¬ñ¬ ªè£œ«õ£‹. ïñ ˆ¶„ ⴠܬùõ¼‚°‹ ªê£™«õ£‹. «õ£‹. îIö£™ Þ¬í «õ£‹ ò˜¾! å¡Áð´ åŸÁ¬ñ«ò à â¡Á‹!! ..!! îI› ªõ™½‹. ¶ ªõŸP....!!! ïñ ܶ îI› ªõ¡ø£™


ÜÁ²¬õ

Ü‹Hè£ Üù‰ˆ

܋H裒v

A„ê¡

óõ£ & 1 èŠ ê˜‚è¬ó & 1/2 èŠ «îƒè£Œ & 1/2 èŠ (¶¼Mò¶) ãô‚裌 ªð£® & CPî÷¾ ²‚°ªð£® & CPî÷¾ àŠ¹ & å¼ C†®¬è ªïŒ & 1 vÌ¡ º‰FK & «î¬õ‚«èŸð

«î¬õò£ù ªð£¼†èœ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

ªêŒº¬ø

ð£ˆFóˆF™ ó¬õ Í›°‹ Ü÷MŸ° î‡a˜ áŸP ܬó ñE «ïó‹ áø ¬õ‚è «õ‡´‹. ¬ó  Hø° Üî¬ù I‚RJ™ «ð£†´ ê˜‚è «ê˜ˆ¶ (pulse mode)™ ܬó‚è «õ‡´‹. Þó‡´ Í¡Á îì¬õ 憮ù£™ «ð£¶‹. ´  å¼ èì£J™ «îƒè£Œ ¶¼õ¬ô «ð£† ÷¾ CPî ¾‹. ªêŒò e CPî÷¾ Dry Rost õ£ê‹ õ¼‹õ¬ó õÁˆî£™ «ð£¶‹. ,  Hø° õÁˆî «îƒè£Œ, ãô‚裌 ªð£® ²‚°Šªð£®, àŠ¹, ªïŒJ™ ªð£Kˆî º‰FK Þ¬õè¬÷ óõ£, ꘂè¬ó ܬóˆî èô¬õJ™ «ð£†´‚ èô‚辋. ªïŒ  ðEò£ó‚ è™L™ Þ‰î èô¬õ¬ò ò£ó‹ ðE Ü™ô¶ â‡ªíŒ Þ†´ õ£˜‚辋. ò£ó‹  ²¬õò£ù ðEò£ó‹ ªó®, Þ‰î ðE ªõ°ï£†èœ ªè†´Š«ð£è£ñ™ Þ¼‚°‹.

Üõ™ ¹†´

 å¼

Üõ™ & 1 èŠ ªõ™ô‹ & 1/4 èŠ «îƒè£Œ & 1/4 èŠ (¶¼Mò¶) º‰FK ªïŒ & 1 vÌ¡ ãô‚裌 ªð£® & CPî÷¾ ²‚° ªð£® & CPî÷¾ àŠ¹ & CPî÷¾

ªêŒº¬ø 

å¼ I‚RJ™ Üõ¬ô «ð£†´ pulse mode™ ªè£óªè£óŠð£è ªð£®ˆ¶‚ªè£œ÷¾‹.

Hø° å¼ ð£ˆFóˆF™ ªð£®ˆî Üõ¬ô «ð£†´ î‡a˜ ªîOˆ¶ A÷ø¾‹. CP¶ CPî£è î‡a˜ ªîOˆ¶ 5 GIì‹ A÷ø¾‹. 10 GIì‹ èNˆ¶ ñÁð®»‹ î‡a˜ ªîOˆ¶ A÷ø¾‹.

¹†´ àìù®ò£è ªêŒò «õ‡´‹ â¡ø£™ Þ¬ìªõO Þ™ô£ñ™ î‡a˜ ªîOˆ¶ A÷ø¾‹.

Hø° Þ†L ð£ˆFóˆF™ ¶E«ð£†´ å¼ ÝM õ¼‹ õ¬ó «õè ¬õ‚辋.

ªõ™ôˆF™ î‡a˜ «ê˜ˆ¶ ªè£F‚è ¬õˆ¶ õ®è†® ªè£œ÷¾‹.

Hø° «õè¬õˆî ÜõL™ ªõ™ôŠð£°, ãô‚裌, ²‚°ªð£®, «îƒè£Œ, àŠ¹, ªïŒJ™ ªð£Kˆî º‰FK «ð£†´ A÷ø¾‹.

²¬õò£ù Üõ™ ¹†´ îò£˜.

33 - ஏப்ரல் 2018

«î¬õŠð´‹ ªð£¼†èœ

F¯˜ M¼‰Fù¼‚è£ù âOî£ù º¬øJ™ ²¬õò£ù àí¾!

கதம்பம்

óõ£ ðEò£ó‹


Ý¡Iè ÜPMò™

º¬ùõ˜

²‰î˜ ð£ô²ŠóñEò¡

¼ñ‰Fó‹ 裆´‹ Hó£í£ò£ñˆF¡ º¡Â¬ó

ÜPMò™

«ò£

è‚ è¬ôJ¡ ܆죃èƒèÀœ è£õî£è Þ¼Šð¶ Hó£í£ò£ñ‹. Þî¬ùŠ Hó£íˆF¡ Þòñ‹ (ªïPŠð´ˆî™) â¡Á ªè£œ÷ô£‹. Üî£õ¶ àœÀ‹ ¹øº‹ MóMˆ FKA¡ø õ£»¬õ œ«÷ ªïPŠð´ˆF ñ„ ²ˆFèKˆ¶‚ ªè£œÀ‹, àJ˜ŠH¬ù æƒè„ ªêŒ¶ ꣂ裆®¬ù Mô‚è„ ªêŒ»‹ æ˜ àòKò ðJŸC«ò Hó£í£ò£ñ‹ Ý°‹. Þî¬ù Í„²Š ðJŸC, «ò£è Í„²Š ðJŸC

(yogic breathing, yoga breathing, breathing regulation) â¡Á‹ Þ‚è£ôˆF™ õöƒ°Aø£˜èœ.

«ò£èŠ ðJŸCŠ ðœOèÀ‹ ÝCKò˜èÀ‹ ðî… êL ºQõó¶ «ò£è ňFó‹ â¡ø ˬô«ò ðóõô£è‚ ¬èò£‡´ õ¼Aø£˜èœ. Þ‰ËL™ Hó£í£ò£ñˆF¬ùŠ ðŸP ° ňFóƒèœ ªê£™ôŠð†´œ÷ù. Þ¬õ Hó£í£ò£ñ‹ ñùM¼¬÷ ÜèŸPˆ ªîOM¬ùˆ  â¡Á‹, Í„C¬ù Üì‚°î™ ïôªñ¡Á‹, å¼ ªð£¼O¡ «ñ™ èõùˆF¬ù»‹ Í„C¬ù»‹ G¬ôGÁˆ¶î™ å¼ ðJŸCªò¡Á‹ ªê£™A¡øù.

கதம்பம்

- ஏப்ரல் 2018

34

ÞõŸÁ‚° «ñ™ â‰î º¬øè¬÷»‹ «ò£è ňFó‹ â¡ø Ë™ °PŠHìM™¬ô. ðî…êL ºQõ¼‹, F¼Íô ºQõ¼‹ ï‰Fªò¡Â‹ °¼MQì‹ ðJ¡øõ˜èœ â¡ø G¬ôJ™, Hó£í£ò£ñˆF¡ ޡ‹ ðô ðKñ£íƒè¬÷ M÷‚A„ ªê£™A¡øù F¼ÍôK¡ F¼ñ‰FóˆF™ è£íŠð´‹ Hó£í£ò£ñŠ ð°F. ÞŠð°F‚°œ ðFù£¡° ð£ì™è«÷ è£íŠð†ì£½‹, Ü†ì£ƒè «ò£èˆF¡ Hø ð°FèÀ‚°œÀ‹, «ò£èŠ ð°F‚°œ MóM‚Aì‚°‹ ð™«õÁ ð£ì™èOÛì£è¾‹ ðô ÜKò Hó£í£ò£ñˆ îèõ™è¬÷ˆ F¼Íô ºQõ˜ ܼOJ¼‚Aø£˜. ÞŠð£ì™èœ ܬùˆ¬î»‹ ÜPMò™ º¬øJ™ Ýó£Œõ¶ âù¶ õ£›ï£œ °P‚«è£÷£è Þ¼‚°‹ «õ¬÷J™

âù¶ ºîŸè†ì ÝŒM™ å«óªò£¼ ð£ì¬ô ñ†´‹ îŸè£ô àJ˜«õFJò™ ¸†ðƒèO¡ Íô‹ ÜP‰¶ªè£œ÷ ºŸð†«ì¡. ÞF™ â¡Âì¡ ÜªñK‚è£M¡ ªî¡è«ó£Lù ñ¼ˆ¶õŠ ð™è¬ôJ™ ÞòƒAõ¼‹ âù¶ êè ÝŒõ£÷˜èÀ‹ ðƒªè´ˆ¶‚ ªè£‡ì£˜èœ. ºîL™ ÜŠð£ì¬ô»‹, Üî¡ Hø° Üî¬ù‚ ªè£‡´ ï£ƒèœ ªêŒî ÝŒ¾è¬÷»‹ Üî¡ º®¾è¬÷»‹ ނ膴¬óJ™ ²¼‚èñ£è M÷‚A»œ«÷¡. F¼ñ‰Fó‹, ð£ì™ ⇠568: ãÁî™ Ìóè‹ ßªó†´ õ£ñˆî£™ ÝÁî™ ÜÁðˆ¶ ï£ôF™ °‹ðè‹ áÁî™ ºŠðˆ¶ ªó‡ìF™ «óêè‹ ñ£Áî™ å¡P¡è‡ õ…êè‹ Ý«ñ ÞŠð£ìL™ Ìóè‹ (Í„C¬ù Þ¿ˆî™), °‹ðè‹ (Í„C¬ù Üì‚è™), ñŸÁ‹ Þ«óêè‹ (Í„C¬ù ªõOM´î™) ÝAòù °Pˆ¶‹, 嚪õ£¼ ð®J¡ è£ô Ü÷¬õ °Pˆ¶‹, â‰î ï£CJÛì£è â¡ð¶ °Pˆ¶‹ M÷‚A»œ÷£˜ F¼Íô ºQõ˜.

è£ô Ü÷¬õ Þ‰îŠ ð£ìL™ °PŠHìŠð´‹ ߪó†´, ÜÁðˆ¶ ï£¡°, ºŠðˆ¶ Þó‡´ â¡ðù ñ£ˆF¬ó Ü÷¾è¬÷‚ °PŠðùõ£°‹. ñ£ˆF¬óè¬÷  îI› Þô‚èí º¬øJ¡ õ£Jô£è„ ªê£Ÿè†´‚è¬÷‚ ªè£‡´ Ü÷i´ ªêŒî™ Þò½‹. â´ˆ¶‚裆ì£è Ü‹ñ£ â¡ð¶ (Ü=1, ‹=½, ñ£=2) ªñ£ˆî‹ 3 ½ ñ£ˆF¬óè¬÷‚ ªè£‡ì ªê£™. Þî¬ùŠ «ð£ô«õ ↴ ñ£ˆF¬ó Ü÷M™ å¼ ñ‰Fóˆ¬î«ò£ ªê£Ÿè†¬ì«ò£ â´ˆ¶‚ ªè£œ«õ£‹ (îbƒAù = 8 ñ£ˆF¬óèœ; æ‹ ïñCõ£ò = ÞF™ æ‹ â¡ð¬î Þó‡´ ñ£ˆF¬ó Ü÷Mô£ù æªó¿ˆ¶ ñ‰Fó‹ â¡Á â´ˆ¶‚ ªè£‡ì£™ æ‹ ïñCõ£ò â¡ð¶‹ ↴ ñ£ˆF¬ó Ü÷Mù‹). Þ‰î ↴ ñ£ˆF¬ó ªê£Ÿè†¬ì Þó‡´, ↴, ° º¬øèœ


F¼‹ðˆ F¼‹ð‚ ÃPù£™ ܬõ º¬ø«ò 16, 64, 32 ñ£ˆF¬óèœ Ü÷M™ c‡´ õ¼‹. ñ£ˆF¬óè¬÷ Ü÷Mì ñùFŸ°œ ñ‰Fóˆ¬î à„êKˆîð®, Mó™è÷£™ â‡E‚ªè£œ÷ô£‹. Ü™ô¶ å¼ î£÷ èFJ¬ù, ó£èˆF¬ùŠ (ð‡) ðò¡ð´ˆF‚ ªè£‡´ Þî¬ù â‡E‚ ªè£œ÷ô£‹. Þî¬ù âù¶ õ¬ôŠðFM™ 2005&Ý‹ ݇®™ ðFM†®¼‰«î¡. «ñ½‹ Cô 裪í£OèO½‹ Þ‰î º¬øJ¬ù M÷‚A»œ«÷¡. ܂裪í£Oè¬÷ Prana Science. com â‹ âù¶ Þ¬íòˆ î÷ˆF™ è£íô£‹.

ï£CèO¡ º¬ø õ£ñ‹ â¡ð¶ Þì¶ ï£C¬ò»‹, Hƒè¬ô â¡ð¶ õô¶ ï£C¬ò»‹ °P‚°‹. Hƒè¬ô â¡ð¶ ÞŠð£ìL™ °P‚èŠðìM™¬ôªò¡ø£½‹, Cô ð£ì™èÀ‚°Š H¡ù˜ õ¼‹ ð£ì™ ⇠573&™ Þ‚°PŠ¹ àœ÷¶. Þó‡´ ð£ì™èÀ‹ ãø‚°¬øò å«ó Í„²Š ðJŸC º¬øJ¬ù‚ °PŠH´õ‹, «ñ½‹ ð£ì™ ⇠568&¡ ÞÁF õKJ™ õ¼‹ ñ£Áî™ å¡P¡è‡ â¡ðFL¼‰¶‹ Þ‰îŠ ðJŸCJ™ Þì¶ ï£CJ™ Í„¬ê Þ¿ˆî£™ õô¶ ï£CJ™ ªõOMì «õ‡´‹ âùŠ ªð£¼œ ªè£œ÷ô£‹. Üî£õ¶ Þì¶ ï£CJ™ Í„C¬ù Þ¿ˆ¶, Üì‚AŠ H¡ù˜ õô¶ ï£CJ¡ õNò£è ªõOJì «õ‡´‹. Ü«î«ð£ô ï£C„ ²öŸCJù£™ õô¶ ð‚è‹ Í„C¬ù Þ¿‚è «ï˜‰î£™ Üî¬ù Þì¶ ð‚èñ£è ªõOMì «õ‡´‹.

F¼Íô˜ Í„²Š ðJŸC º¬ø êKò£ù Ü™ô¶ õêFò£ù ÝêùˆF™ Üñ˜‰¶ ªè£‡´, àí¾ à†ªè£œÀ‹ º¡ù«ó£, Ü™ô¶ à‡®‚°Š Hø° ²ñ£˜ Þó‡´ ñE «ïó‹ èNˆ«î£ ÞŠðJŸC¬ò„ ªêŒî™ ïô‹. 裬ô»‹, ï‡ð轋, ñ£¬ô»‹ CøŠð£ù «ïóƒèœ. ºîL™ è‡è¬÷ Í®‚

ªè£‡´ Í„C¡ e¶ èõù‹ ªê½ˆî «õ‡´‹. Hø° â‰î ï£CJ¡ õN«ò Í„² ÜFèñ£è æ´Aø¶ â¡ð¬îˆ ªîK‰¶ªè£œ÷«õ‡´‹. Cô «ïóƒèO™ Þ춋, Cô «ïóƒèO™ õô¶‹ æ´‹, Þ¶  ²öŸC âùŠð´‹. Þî¬ùˆ ªî£ì˜‰¶ Üõî£Qˆ¶ ÜP‰¶ªè£‡ì£™ Þì¶ ï£C Fø‰F¼‚°‹ «õ¬÷èO™ ÞŠðJŸC¬ò„ ªêŒòô£‹. Ü™ô¶ õô¶ ï£C Fø‰F¼‚°‹ «õ¬÷èO™ ªêŒò «ï˜‰î£™ õô¶ ï£Cò£½‹ Í„C¬ù àœO¿‚èô£‹. W›õ¼‹ º¬øJ™ F¼Íô˜ Í„²Š ðJŸC¬ò„ ªêŒò «õ‡´‹:  â‰î ï£C ÜFèñ£èˆ Fø‰F¼‚Aø«î£ Üî¡ õNò£è Í„C¬ù 16 ñ£ˆF¬óèÀ‚° (Þó‡´ º¬ø æ‹ ïñCõ£ò â¡Á ñùFŸ°œ à„êKˆî™) Þ¿‚è «õ‡´‹.  Hø° Þó‡´ ï£Cè¬÷»‹ Í®‚ªè£‡´ ↴ º¬ø æ‹ ïñCõ£ò (64 ñ£ˆF¬óèœ) âù ñùFŸ°œ â‡í «õ‡´‹.  ꟫ø Í®J¼‚°‹ ï£CJ¡ õNò£è (Í„C¬ù Þ¿ˆî ï£Cò™ô£î ñŸø ï£C) Í„C¬ù 4 º¬ø æ‹ ïñCõ£ò (32 ñ£ˆF¬óèœ) Ü÷MŸ° ªõOJì «õ‡´‹.  G¬ô ⇠1L¼‰¶ e‡´‹ ðJŸC¬òˆ ªî£ìƒè«õ‡´‹. ÞŠðJŸCJ™ º‚Aòñ£è‚ èõQ‚è «õ‡®ò¬õ, Í„C¬ù ï¡ø£è àœ«÷ Þ¿ˆî½‹, Hø° Þò¡ø õ¬ó Ü산, Üî¡ H¡ ºŸø£è ªõOJ´ õ¶«ñ ò£°‹. ÞõŸP¡ è£ô Ü÷¬õ ºîL™ ðJ½‹«ð£¶ ꟫ø Ãì‚ °¬øò ¬õˆ¶‚ ªè£‡´ îˆî‹ àì™ G¬ô‚«èŸð õêFò£èŠ ðJô¾‹. Hø° F¼Íô ºQõ˜ °PŠH´‹ Þ‰î â‡E‚¬è Ü÷MŸ° å¼õó£™ ðJŸC¬ò„ ªêŒò º®»‹.

ÝCKò¬óŠ ðŸP

º

- ஏப்ரல் 2018

35

கதம்பம்

¬ùõ˜ ²‰îóõ®«õ™ (²‰î˜) ð£ô²ŠóñEò¡ îIöèˆF™ ¹¶‚«è£†¬ì ñ£õ†ì‹ èó‹ð‚°®J™ Cˆî ñ¼ˆ¶õ‚ °´‹ðˆF™ Hø‰îõ˜. Þ÷¬ñJ™ î ñŸÁ‹ àøMù˜èOì‹ «ò£è º¬øè¬÷»‹, Cˆî ñ¼ˆ¶õ º¬øè¬÷»‹ ðJ¡ø£˜. ñ¶¬ó M«õè£ù‰î °¼°ô‚ è™ÖKJ™ Þ÷ƒè¬ô «õFJò½‹, Hø° ªê¡¬ùŠ ð™è¬ô‚ èöèˆF™ àJ˜ «õFJò™ ¶¬øJ™ º¶è¬ô ñŸÁ‹ º¬ùõ˜ ð†ìº‹ ªðŸø£˜. æ󣇴 ¹¶®™LJ™ «îCò «ï£ªòF˜Š¹‚ èöèˆF™ Ý󣌄CŠ ðE‚°Š H¡ ܪñK‚è£M™ ªê™ àJKòL™ Ý󣌄Cò£÷ó£èŠ ðEò£ŸÁAø£˜. ð£¬îò ðEJ™ ¹ŸÁ«ï£Œˆ î´Š¹ ñŸÁ‹ CA„¬ê º¬øè¬÷‚ °Pˆ¶ Ý󣌉¶‹, èŸHˆ¶‹ õ¼Aø£˜. «ò£è º¬øè¬÷ M«õè£ù‰î °¼°ô‹, ê„Cî£ù‰îK¡ «ò£è£, ñŸÁ‹ îIöè‹, ¹¶„«êKJ½œ÷ ðô °¼ñ£˜èOìºI¼‰¶‹ èŸÁ‚ ªè£‡ìõ˜. F¼ñ‰Fóˆ¶ì¡ ã¬ùò Cˆî˜ º¬øèO½‹, F¼‚°øO½‹ I°‰î 캜÷õ˜. Þõó¶ Þ¬íòˆ î÷‹: Þõó¶ ¹è›ªðŸø TEDx à¬ó¬ò Þƒ«è è£íô£‹ <https://www.youtube.com/watch?v=aIfwbEvXtwo>. Þõó¶ ܇¬ñò Ë™ PranaScience: Decoding Yoga Breathing.


ïñ¶ õN裆®èœ

î

I›„ êƒèˆF¡ 䉶 GÁõù àÁŠHù˜èO™ å¼õ˜.

‘‘A„꣒’ âù Ü¡¹ì¡ ܬö‚èŠð´‹ F¼.A¼wí͘ˆF, 1969&‹ ݇´ ü¨¬ô 31&‹ «îF ªì†ó£Œ†´‚° õ‰î£˜. Ü„êñò‹ «õ¬ô «î´ðõ˜èÀ‚° ê£îèñ£è Þ™¬ô. Ýù£½‹, ÜF˜wìõêñ£è, A„ê£MŸ°, A¬óvô˜ ªüçð˜ê¡ 裘 îò£K‚°‹ ݬôJ™ «è£¬ìè£ô «õ¬ô A¬ìˆî¶. ܃° ñE‚° 60 ð£ó õ‡®è¬÷ (Truck) îò£˜ ªêŒî£˜èœ! «õ¬ô ªêŒîõ˜èÀ‚° ñE‚° 16 ì£ô˜èœ ê‹ð÷‹ ªè£´ˆî£˜èœ. Ü„êñò‹ ܶ Iè àò˜‰î ê‹ð÷ñ£°‹. A„ê£ ªî£ì˜‰¶ Þó‡ì¬ó ݇´èœ ªüçð˜ê¡ ݬôJ™ «õ¬ô ªêŒî£˜. Ü„êñò‹ å¼ êÍè‚ Ã†ìˆF™, «ðó£CKò˜ ªõƒè«ìê¬ù„ ê‰Fˆî£˜. º¬ùõ˜ ªõƒè«ìvõó¡ ªì†ó£Œ† ð™è¬ô‚èöèˆF™ ÝCò ñîƒè¬÷‚ èŸÁ‚ ªè£´ˆ¶‚ªè£‡®¼‰î£˜. Üõ˜ I„êèQ½œ÷ îI› ñ‚èÀ‚è£è å¼ êƒèˆ¬î à¼õ£‚è ݘõ‹ 裆®ù£˜.

கதம்பம்

- ஏப்ரல் 2018

36

â‰ï£À‹ G¬ôˆF¼‚°‹ ‰ï£O¡ ܬù¾èœ... G

݃AôˆF™ ªî£°ˆîõ˜:

Ü‰î„ ê‰FŠH¡ M¬÷õ£è, «ðó£CKò˜ ªõƒè«ìvõóÂì¡, A„ꣾ‹ I„Cè¡ îI›„ êƒè‹ à¼õ£‚Aò ºî™ 䉶 «ðK™ å¼õó£ù£˜. ñŸøõ˜èœ ²¼O ï£ó£òíê£I, ñ¬ø‰î «è¡ì¡ ð£½, AOªñ‡† Hóð£èó¡ ÝA«ò£˜. ºî™ îI›„ êƒè‚ Ã†ì‹ ªì†ó£Œ† ð™è¬ô‚èöè õ÷£èˆF½œ÷ «ðó£CKò˜ i†®™ ï¬ìªðŸø¶. ð¡Qªó‡´ °´‹ðƒèœî£¡ ºî™ îI›„ êƒè‚ ÆìˆFŸ° õ‰F¼‰î£˜èœ. ºî™ îI›„ êƒè‚ Ã†ì‹ ÞŠ«ð£¶‹ A„ê£M¡ G¬ùM™ àœ÷¶. A„ê£ Hó‹ñ„ê£Kò£è «ñŸ° M™Lv M´FJ™ Þ¼‰î«ð£«î, M´F ܬøJ™ ðô Þ‰Fò‚ °´‹ðƒèÀ‚° ܬø ï‡ð˜èœ

ó…êQ ó£ü£ó£‹

êƒè‹ õ÷˜ˆî îƒèƒèO¡ ²èñ£ù ²õ´èœ!


ÝCKò˜,

MTS

îI›ŠðœO, -®ó£Œ.

àîM»ì¡ ê¬ñò™ ªêŒ¶ M¼‰¶ ÜOˆî£˜. Üõ¼¬ìò ï‡ð˜ M‡ú˜ ñE»ì¡ «ê˜‰¶ ËŸÁ‚ èí‚A™ õ¬ìèœ î£ò£˜ ªêŒ¶, îI›„ êƒè‚ ÆìˆF™, õ¬ì ° ì£ô¼‚° MŸÁ îI›„ êƒèˆFŸ° ªð¼‹ ðí‹ «ê˜ˆî£˜. A„ê£, ²‰îK¬ò 1976‹ ݇´ F¼ñí‹ ªêŒ¶ ªè£‡ì£˜. °ö‰¬îèœ Hø‚°‹ º¡¹, 1970, 80&èO™ æ†ìŠ ð‰îòˆF™ æ´ðõ¡ «ð£™, õ£›M™ º¡«ùÁõîŸè£è 殂ªè£‡®¼‰î£˜. °ö‰¬îèœ Hø‰îH¡, Üõ˜èœ «î¬õ»‹ «ê˜‰¶, 挾 åNM™ô£ñ™, õ£›‚¬è º‹ºóñ£è, Ü«î êñò‹ ï¡ø£è õö‚è‹ «ð£™ Þ¼‰î¶. °PŠH´‹ð® å¼ ªðKò Gè›¾èœ â¶¾‹ ï¬ìªðøM™¬ô. 𣿶, «è¡ìQ™ «õ¬ôJL¼‰¶ 挾 ªðŸÁ ñA›„C»ì¡ õ£›‰¶ õ¼Aø£˜èœ. àôèªñƒ°‹ ðòí‹ ªêŒõF½‹, «ðó‚ °ö‰¬îè¬÷‚ èõQˆ¶‚ ªè£œõF½‹ àõ¬è ܬìAø£˜èœ. ²‰îK ê¬ô¡, I„CèQ™ àœ÷ Ü‹ñ£„C ¬ñòˆF™ I辋 bMóñ£è ß´ð†´œ÷£˜èœ. A„ê£ «ð²õ¶ °¬ø¾î£¡ â¡ø£½‹, «õ®‚¬èò£èŠ «ðê‚îòõ˜. Üõ¼‹, ÜõK¡ èQõ£ù ñ¬ùM ²‰îK»‹, ï‹ êÍèˆF™ õ£›õ¶ õó«õŸ¹¬ìò‹.

One of the Five Founding members of Tamizh Sangam

M

r. Krishnamoorthy, or “Kicha,” as he is fondly known, came to Detroit on July 31st, 1969. That time period was not favorable for job seekers, but Kicha was lucky to land a summer job at the Chrysler Jefferson Assembly. He actually worked at an assembly line that turned out 60 trucks each hour! Workers were paid $16/hour, which, according to Kicha, was great money at the time! Kicha continued at the Jefferson plant for another two and a half years. During that time, he met Professor Venkateswaran at a social gathering. Dr. Venkateswaran taught Asian Religious at the University of Detroit, and showed interest in forming an Association for the Tamizh people of Michigan. Thanks to that fateful meeting,Kicha was among the first five people to form Michigan’s Tamizh Sangam. The others, of course, were Professor Venkateswaran, Suruli Narayanaswamy, the Late Canton Balu, and Clement Prabakaran. According to Kicha, the first meeting was held at the Professor's home at the U of D campus. According to Kicha, Tamizh Sangam started with just a dozen families. Even as a bachelor, Kicha hosted several Indian families for parties at his West Willis Apartment, where he cooked solo and used his roommate's help to clean the dishes. He says that with his friend, Windsor Mani, he made hundreds of vadais to sell at Tamizh Sangam functions. At $4 per vadai, Kicha’s efforts brought in a lot of money for the Sangam. Kicha married his wife, Sundari, who joined him in 1976. Life, he says, was a rat race in a lot of aspects in the late 70's and early 80's, before they had their kids and kind of settled down. While raising their boys, life was pretty hectic and pretty routine and nothing monumental happened. They now enjoy their retired life in Canton, traveling a lot around the world and taking care of their grand kids. Sundari is very actively involved in Ammachi Center in Saline, Michigan. Kicha though a man of few word,is very funny and his very lovely wife Sundari are a welcome presence in our community.

37 - ஏப்ரல் 2018

F¼. ðöQòŠð¡ ðöQòŠð¡

The Unsung of Tamizh S Heroes angam

கதம்பம்

îI› ªñ£Nªðò˜Š¹:

Down Memory Lane…


ïñ¶ õN裆®èœ

݃AôˆF™ ªî£°ˆîõ˜:

ó…êQ ó£ü£ó£‹

A match made in Military Heaven!!

O

mana Cherian grew up in Kerala, studied nursing in Bangalore, and was posted in Dehra Dun, where she served as a Lieutenant in the Military Nursing Service of the Indian army. It was there that she met her husband, Dr. Shanker Sundareson, who was posted there after finishing his M.B.B.S from Madas Medical College. They were married in Kottayam in 1964, after which Omana resigned from her job. At this time, Dr. Shanker was posted in 60 Parachute Field Ambulance in Agra. During the Indo-Pak war of 1965, Shanker was at the war front, while Omana was alone managing the birth of their first born, Mittu. Shanker was released from the Army in April of 1967. They moved to Toledo, Ohio on the 30th of June, 1967, at which point Shanker started an internship at St. Charles Hospital. It took just one month to process their passport and visa, and to land a job! At that time, Initial pay for Interns was $500 per month, $125 of which went towards their airfare. Moving to Detroit in 1968 for Shanker to pursue his general surgery residency at Harper Hospital, followed by four years of surgical pathology residency at Wayne State University (WSU), set the path for their future. Their second child, Meenu, arrived in 1970, and a third, Meera, arrived in 1973. Omana obtained her registered nurse (R.N.) license and worked at Detroit Memorial Hospital as an operating room nurse. She quit after their third child was born to take care of the children during their formative years. After a break, she pursued her studies in 1984, joining Oakland Community College (OCC) and WSU, obtaining several degrees and graduating with honors (e.g., Magna Cum Laude from OCC; Golden Key National Honors Society from WSU). Armed with a Master’s Degree in Social Work, Omana worked at Henry Ford Hospital, Harper Hospital, and St. Joseph Hospital in Pontiac before retiring.

கதம்பம்

- ஏப்ரல் 2018

38

Shanker passed the American Board in Pathology and the Fellow of the Royal College of Physicians (Canada) in 1974. He joined Hutzel Hospital as a Pathologist. While holding his civilian job at Hutzel, Shanker joined the USAF as a reservist (Major) in 1978 and was promoted to Colonel in 1984. He became a flight surgeon in 1980, a senior flight surgeon in 1985, and a chief flight surgeon in 1995 with more than 750 hours of flying time. He commanded the 403 TAC Hospital and the 927 TAC Hospital in Selfridge Air National Guard Base(ANGB), MI. In 1986, he transferred to Wright Patterson Air Force Base,(AFB)OH as a pathologist in the Medical Center. In 1991, he was placed on active duty during

Down Memory Lane… The Unsung Heroes of Tamizh Sangam

Operation Desert Storm and sent to Scott AFB, IL( 5 Feb, ‘91 to 12 Apr, ‘91). He completed Squadron Officer School (1982), Air Command and Staff College (1984) and Air War College (1988) Correspondence Programs. He is the recipient of the Meritorious Service Medal with one device. He retired from the USAF in 1998 and from his civilian job at Hutzel Hospital in December 1999. Though they were both not present at the First meeting of Tamil Sangam, they were very involved in the early years of the Sangam. Their entire family was at every Sangam function, having provided help (e.g., cooking, cleaning, etc.), and having made some great lifelong friends! Omana was very involved in a lot of the Christmas functions of the Sangam and has organized a few plays for these functions. Omana even served in the all-female Tamizh Sangam committee of 1996, under the presidency of Mrs. Sandya Kesavan. Early retirement has been a blessing for Shanker and Omana. They enjoy visiting their children and grandchildren and traveling around the world. They have many fond memories of the early days of the Michigan Tamil Sangam and cherish the strong friendships they developed over the years. They are sure the Sangam will continue to grow and prosper with the large group of dedicated volunteers.


Þó£µõ„ ªê£˜‚èˆF™ Þ¬í‰î «ü£®

«è

ó÷£M™ õ÷˜‰î æñù£ ªêKò¡ ªðƒè ÙK™ ªêMLò˜ (ï˜Cƒ) ð†ì‹ ð®ˆî£˜. «ìó£ÇQ™ Þ‰Fò Þó£µõˆF¡ ñ¼ˆ¶õŠ HKM™, àîM Þó£µõ ÜFè£K ðîMJ™ ªêMLòó£è ðE ªêŒî£˜. ܃°î£¡, Üõ¼¬ìò âF˜è£ô‚ èíõ˜ ñ¼ˆ¶õ˜ êƒè˜ ²‰î«óê¬ù„ ê‰Fˆî£˜. êƒè˜ ªê¡¬ù ñ¼ˆ¶õ‚ è™ÖKJ™ (â‹â‹C) Þ÷ƒè¬ô ñ¼ˆ¶õŠ 𮊬ð (â‹HHâv) º®ˆ¶ Þ‰Fò Þó£µõ ñ¼ˆ¶õŠ HKM™ «õ¬ôJ™ «ê˜‰î£˜. Üõ˜èœ F¼ñí‹ 1964&™ «è£†¬ìòˆF™ ï¬ìªðŸø¶. F¼ñíˆFŸ°Š H¡ æñù£ «õ¬ôJL¼‰¶ MôAù£˜. ñ¼ˆ¶õ˜ êƒè¼‚° Ý‚ó£M½œ÷ 60 ð£ó£Å† î÷ ñ¼ˆ¶õ„ CA„¬êŠ HK¾‚° «õ¬ô ñ£Ÿøô£Aò¶. 1965&‹ ݇´ ïì‰î Þ‰Fò£&ð£Av «ð£K¡«ð£¶, «ð£˜º¬ùJ™ ñ¼ˆ¶õó£èŠ ðE ªêŒî£˜.

ÝCKò˜,

MTS

îI›ŠðœO, -®ó£Œ.

Ü„êñòˆF™ Üõ˜èÀ¬ìò ºî™ °ö‰¬î I†´ Hø‰î, æñù£ îQò£è 𣘈¶‚ªè£œ÷ «õ‡®òî£JŸÁ. êƒè˜ 1967 ãŠó™ ñ£î‹ Þó£µõŠ ðîMJL¼‰¶ MôAù£˜. Üõ˜èœ 1967 ü§¡ 30&‹ «îF ܪñK‚è£M™ æ¬è«ò£ ñ£GôˆF½œ÷ ªì£L«ì£ ïèK™ °®«òP ù£˜èœ. ܃°œ÷ ªêJ¡† ꣘ôv ñ¼ˆ¶õ ñ¬ùJ™ êƒè˜ ðJŸC ñ¼ˆ¶õó£è «õ¬ô‚° «ê˜‰î£˜. è쾄Y†´ (ð£v«ð£˜†) ñŸÁ‹ Mê£ ªðŸÁ «õ¬ô»‹ A¬ì‚è, ÜŠªð£¿¶ å¼ ñ£î‹î£¡ ÝAò¶. Ýó‹ð„ ê‹ð÷‹ ðJŸC ñ¼ˆ¶õ¼‚° ñ£î‹ 500 ì£ô˜ . ÜF™ Mñ£ùŠ ðòíˆFŸ° 125 ì£ô˜ ªê¡ø¶. êƒè˜ 1968&‹ ݇´ ªì†ó£Œ†®™ àœ÷ ý£˜Šð˜ ñ¼ˆ¶õñ¬ùJ™ ªð£¶ ÜÁ¬õ ñ¼ˆ¶õ CA„¬ê õCŠHì ñ¼ˆ¶õó£è„ «ê˜‰¶ 𮈶 âF˜è£ô º¡«ùŸøˆFŸ° ð£¬î õ°ˆî£˜. Üõ˜èÀ‚° Þó‡ì£‹ °ö‰¬î e 1970&‹ ݇´‹, Í¡ø£‹ °ö‰¬î eó£ 1973&‹ ݇´‹ Hø‰î¶. æñù£ ðF¾ªðŸø ªêMLò˜ (ݘ.â¡) àKñ‹ ªðŸÁ ªì†ó£Œ† ë£ðè ñ¼ˆ¶õñ¬ùJ™ Þò‚è ܬø ªêMLòó£èŠ ðE¹K‰î£˜. Üõ˜èO¡ Í¡ø£‹ °ö‰¬î Hø‰î H¡, õ÷¼‹ õòF™ °ö‰¬îè¬÷‚ èõQˆ¶‚ªè£œõîŸè£è, «õ¬ôJL¼‰¶ MôAù£˜. Þ¬ì«õ¬÷‚°ŠH¡ æñù£ å‚ô‡† êºî£ò‚ è™ÖKJ½‹, ¬õJ¡ ñ£Gô ð™è¬ô‚èöèˆF½‹ 𮈶, ðô ð†ìƒèœ, àò˜G¬ô ñFŠªð‡èœ ªðŸø£˜. (O.C.C J¡ magna cum laude, W.S.U&M¡ Golden Key-National Hounor Society) êºî£òŠ ðEJ™ (Social Work) º¶G¬ôŠ ð†ì‹ ªðŸø¬î‚ ªè£‡´, æñù£ ªý¡P«ð£˜´ ñ¼ˆ¶õñ¬ù, ý£˜Šð˜ ñ¼ˆ¶õñ¬ù ñŸÁ‹ 𣇮ò£‚A™ àœ÷ ªêJ¡† «ü£úŠ ñ¼ˆ¶õ ñ¬ùèO™ «õ¬ô𣘈¶ 挾 ªðŸø£˜. êƒè˜ 1974&™ ܪñK‚è ñ¼ˆ¶õ ê¬ð «ï£Œ °PJòL½‹ (American Board in pathology) èùì£M¡ Üó² ñ¼ˆ¶õ‚ è™ÖK êè àÁŠHùó£è¾‹ (Fellow of the Royal College of Physicians - Canada) «î˜¾ªðŸøõ˜. ý†ê™ ñ¼ˆ¶õñ¬ùJ™ «ï£Œ‚°PJò™ G¹íó£è„ «ê˜‰¶ ðEò£ŸPù£˜. ܈¶ì¡ ܪñK‚è

39 - ஏப்ரல் 2018

êƒè‹ õ÷˜ˆî îƒèƒèO¡ ²èñ£ù ²õ´èœ!

F¼. ðöQòŠð¡ ðöQòŠð¡

கதம்பம்

â‰ï£À‹ G¬ôˆF¼‚°‹ ‰ï£O¡ ܬù¾èœ... G

îI› ªñ£Nªðò˜Š¹:


ä‚Aò ®¡ Mñ£ùŠ ð¬ìJ¡ Þ¼Š¹Š (Reserve) ð¬ìJ™ «ñü˜ ðîMJ™ 1978&™ «ê˜‰¶ ªè£‡ì£˜. 1984&‹ ݇´ «èí™ Ýè ðîM àò˜¾ A¬ìˆî¶. 1980&‹ ݇´ Mñ£ù ÜÁ¬õ CA„¬ê ñ¼ˆ¶õó£è¾‹, 1985&‹ ݇´ ͈î ÜÁ¬õ CA„¬ê ñ¼ˆ¶õó£è¾‹, 1995&‹ ݇´ î¬ô¬ñ ÜÁ¬õ CA„¬ê ñ¼ˆ¶õó£è¾‹, 750 ñE «ïóˆFŸ° «ñ™ Mñ£ùˆF™ ðø‰¶ «õ¬ô ªêŒîõó£ù£˜. Üõ˜ 403 TAC ñ¼ˆ¶õñ¬ù ñŸÁ‹ 927TAC ñ¼ˆ¶õñ¬ù (Selfridge Air National Guard Base - MI)&J¡ î÷ðFò£è Þ¼‰î£˜. 1986&‹ ݇´ æ¬è«ò£ ñ£GôˆF½œ÷ ¬ó† ð£†ì˜ê¡ Mñ£ùˆ î÷ˆF½œ÷ (Wright Patterson Air Force Bace) ñ¼ˆ¶õ ¬ñòˆFŸ° «ï£Jò™ G¹íó£è «õ¬ô ñ£ŸøˆFù£™ ªê¡ø£˜. 1991&‹ ݇´ ð£¬ôõùŠ¹ò™ (Desert Strom) âù„ ªê£™ôŠð´‹ ßó£‚ «ð£K¡«ð£¶, èì¬ñ„ªêòL™ (Active Duty) v裆 Mñ£ù ð¬ìî÷ˆF™ (Scott AFB, IL) HŠóõK 5, 1991 ºî™ ãŠó™ 12, 1991 õ¬ó ðE¹K‰î£˜. Üõ˜ 1982&‹ ݇´ v°õ£†ó¡ ÜFè£Kèœ ðœO, 1984&‹ ݇´ Mñ£ùˆ î÷ðF ðEò£÷˜ è™ÖK ñŸÁ‹ 1988&‹ ݇´ Mñ£ùŠð¬ì è™ÖKèO™ ªî£¬ôÉóŠ 𮊹è¬÷Š ð®ˆî£˜. Üõ˜ «ê¬õè¬÷Š «ð£ŸP, Üõ¼‚° å¼ ê£îùˆ¶ì¡ îò î°F„ «ê¬õŠ ðî‚è‹ (Meritorious Service Medal with one device ) ÜO‚èŠð†ì¶. 1998&™

ªñ†´: ðø‚°‹ ð£¬õ ðìˆF™ õ‰î “è™ò£í  ð£˜‚è„ ªê£™ôô£ñ£?” â¡ø ð£ìL¡ ªñ†´.

கதம்பம்

- ஏப்ரல் 2018

40

ܪñK‚è Mñ£ùŠð¬ìJL¼‰¶‹, 1999&™ ý†ê™ ñ¼ˆ¶õñ¬ùJL¼‰¶‹ 挾 ªðŸø£˜. Þõ˜èœ îI›„ êƒèˆF¡ ºî™ ÆìˆF™ èô‰¶ªè£œ÷M™¬ô â¡ø£½‹, îI›„ êƒèˆ F¡ Ýó‹ð ݇´èO™ Iè ÜFè ߴ𣴠ªè£‡®¼‰îù˜. Þõ˜èO¡ º¿‚ °´‹ðº‹ 嚪õ£¼ îI›„êƒè Mö£MŸ° õ‰¶, êƒèŠ ðEèO™ àîMèœ (ê¬ñò™ ªêŒõ¶, ²ˆî‹ ªêŒõ¶ «ð£¡ø) ªêŒ¶ ðô¼ì¡ õ£›ï£œ ï‡ð˜ è÷£A M†ìù˜. æñù£ îI›„ êƒè APv¶ñv Mö£‚èO™ ß´ð†ì¶ì¡, Cô ï£ìèƒèœ ïìˆî¾‹ ãŸð£´ ªêŒî£˜. 1996&Ý‹ ݇´ ܬùˆ¶‹ ªð‡ñEè÷£™ G˜õA‚èŠð†ì îI›„ êƒè °¿M™, F¼ñF ê‰Fò£ «èêõ¡ î¬ô¬ñJ™ «ê¬õ ªêŒî£˜. êƒè¼‹ æñù£¾‹ 挾 ªðŸø¶ õóñ£Œ ܬñ‰î¶. Üõ˜èÀ ¬ìò Hœ¬÷è¬÷, «ðóŠ Hœ¬÷è¬÷„ ªê¡Á 𣘊ðF½‹, àôè ªñƒ°‹ ðòí‹ «ñŸªè£œõ F½‹ ñA›„C ܬìAø£˜èœ. îI›„ êƒèˆF¡ Ýó‹ð è£ô G蛾è¬÷ Þ¡Á‹ ñA›õ£è G¬ùM™ ¬õˆ¶œ÷£˜èœ. îI›„ êƒè‹ Íô‹ A¬ìˆî ‚è¬÷ õ÷˜ˆ¶ ñFˆ¶ õ¼Aø£˜èœ. îŸêñò‹ ðô˜ îI›„ êƒèˆF™ ܘŠðEŠ¹ì¡ î¡ù£˜¾ ªî£‡´ ªêŒõ, îI›„ êƒè‹ «ñ½‹ õ÷˜‰¶ M¼ˆFò¬ì»‹ âù Aø£˜èœ.

Üöè£ù îI ›Š 𣆴 ð£ì ô£ñ£? Ü¡ð£«ô Ü Aôˆ¬î Ý ÷ô£ñ£? ªð£™ô£î ñ Qî¬ó«ò ª 𣲂èô£ñ£? ¹Fî£è àôè ˆ¬îŠ ð¬ì ‚èô£ñ£? °Ÿø‹ ªêŒ» (Üöè£ù) ‹ ñQî¬ó« ò 讉¶¬óŠ °ô‰î¡¬ù « ð £ñ ÜNŠðõ¬óŠ £? H®ˆî¬ìŠ« ï™ôõ¬ó õ ð£ñ£? £ö¬õ‚è‚ è÷‹ ܬñŠ Þ™¬ôªò¡ «ð£ñ£? Á Þ¼Šðõ˜‚ °‚ ¬èªè£´ Š«ð£ñ£? M‡¬í ª (Üöè£ù) õ™½‹ «õè ˆF«ô M¬ó‰ Mˆîè¬ó õ F´«õ£ñ£? ÷˜ˆFì«õ M¬î M¬î õ£ùˆF«ô Š«ð£ñ£? ðø‰¶ ªê¡ Á õô‹ õ¼ õ£¿‹õ¬è «õ£ñ£? ÜP‰îF«ô õ÷‹ ªðÁ« õ£ñ£? è‡Eö‰î (Üöè£ù) ñ£‰î¼‚°‚ 臬í Ü è£ôQì‹ « OŠ«ð£ñ£? 꼋«ð£¶ î £ù‹ õ ªê¡øH¡Â £ñ£? ‹ «ð¬ó„ ª ꣙½‹ ªêò C¡ù„C¡ù ™ ¹K«õ£ñ£? ªêòLQ«ô CøŠð¬ì«õ £ñ£? (Üöè£ù)

& ªõ.².ð£ô«ï ˆF

ó¡


37196 Dequindre Road,

Time: 10:30AM–8:30PM

Sterling Heights, MI 48310

Phone: (586) 883-7838

C4D MORTGAGE COMPANY LLC Looking for a Loan? We're with you every Step on the way! Guaranteed Closing in 30 Days

Purchase, Refinance or Cashout

Lowest Rates in The Market

Call Us for a Free Consultation

Call: Chinmay Deshpande www.c4dmortgage.com 800-494-4975

41 - ஏப்ரல் 2018

Constant Loan Status Updates

கதம்பம்

Best in Business since 2003


SAI GROCERS Your Indian Grocery Store

Large Selection of Spices, Fresh Vegetables Frozen Products, Everyday Snacks & more

-- ஏப்ரல் ஏப்ரல் 2018 2018

42

கதம்பபம் ம் கதம்

Store Hours: 11AM–9:30PM Phone: 248-536-2676 Fax: 248-987-2813 35576 Grand River Ave, Farmington, MI 48335


Þ¬÷«ò£˜ ê£î¬ù

îIö£‚è‹: ÝCKò˜,

èQªñ£N «õô£»î‹ MTS

îI›ŠðœO, -®ó£Œ.

Ë™ »ˆî «ð£†®

«ñèù£ Cõ°ñ£˜ â¡Aø å¼ îI› ðœO ñ£íM, ñŸÁ‹ 䉶 ñ£íMèÀì¡ Þ¬í‰¶ “«ïꡆ ¬ñ‡†v” â¡Aø °¿ ܬñˆ¶ èì‰î ñ£˜„ ñ£î‹ 10 Ý‹  2018&Ý‹ ݇´ êQ‚Aö¬ñ Ü¡Á “«ï£¬õ CM‚ ªê¡ì˜”- ™ ï¬ìªðŸø 15õ¶ õ¼ì£‰Fó ¹ˆîèŠ «ð£˜ G蛄CJ™ ðƒ«èŸø£˜. ªñ£ˆî‹ 12 °¿‚èœ «ð£†®J™ èô‰¶ªè£‡ìù. 12 °¿‚èÀ‹, ªè£´‚èŠð†ì ÝÁ ¹ˆîèƒè¬÷ (Ë™è¬÷) ï¡ø£è 𮈶, Hø° «è†èŠð´‹ Ü‰î ¹ˆîèƒè¬÷ ðŸPò

«èœMèÀ‚° Fø¬ñò£è ðF™ ÜO‚è«õ‡®J¼‰î¶. «ñèù£M¡ °¿, «ð£†®J†ì ñŸø 11 °¿‚è¬÷Mì ÜFèñ£ù «èœMèÀ‚° Iè CøŠð£è ðF™ ÜOˆ¶ ªð¼ªõŸP ªðŸø£˜èœ. ‹ êè îI› ðœO ñ£íõ˜è÷£è Þ¼‰¶ Þõ˜èœ ªõŸP¬ò ªè£‡ì£® õ£›ˆ¶«õ£‹. «ñ½‹, Þ‰î Þ¬÷Dèœ ªõŸP‚° è£óíñ£è Þ¼‰î, îƒèO¡ èEêñ£ù «ïóˆ¬î ܘŠðEˆ¶ á‚°Mˆî Üõ˜èO¡ ªðŸ«ø£˜èœ, ÝCKò˜èœ ñŸÁ‹ ï‡ð˜èÀ‚° ïñ¶ õ£›ˆ¶‚è¬÷ ªîKMŠ«ð£‹. «ñèù£ Cõ°ñ£¬ó G¬ùˆ¶ ªð¼¬ñŠð´‹ Þ‰î «ïóˆF™, ðƒ°ªðŸø 嚪õ£¼ ñ£íõ ñ£íMèÀ‹ ªõŸPªðŸøõ«ó â¡ð¬î  àíó«õ‡´‹. «ð£†®J™ ðƒ°ªðŸø ñ£íMèœ: «ó„ê™ ý£¡, ê‹»‚î£ põ£ù‰î‹, «ñ£Qè£ «ð¡, KF ó£ñ͘ˆF, «ñèù£ Cõ°ñ£˜ ñŸÁ‹ ªü¡Q J¡. ÞF™ ê‹»‚‹ KF»‹ îI› «ð²‹ ñ£íMèœ â¡ð¶ °PŠHìˆî‚è¶.

îI› ðœO ñ£íMJ¡ ªõŸP

݃AôˆF™ ªî£°ˆîõ˜:

Cõ°ñ£˜ ê‰Fó«êèó¡

43 - ஏப்ரல் 2018

ˆîèŠ «ð£˜ (Ü) Ë™ »ˆî‹ â¡ð¶ ñ£íõ˜èO¬ì«ò 𮂰‹ ݘõˆ¬î á‚°MŠðîŸè£è à¼õ£‚èŠð†ì å¼ G蛄C Ý°‹. ÞF™ ñ£íõ˜èœ å¼ °¿õ£è Þ¼‰¶ ªè£´‚èŠð†ì ÝÁ ¹ˆîèƒè¬÷ (Ë™è¬÷) ð®‚è «õ‡´‹, Hø° ÜîŸè£ù «ð£†®J™ ðƒ«èŸÁ, «è†èŠð´‹ «èœMèÀ‚° Ü‰î ¹ˆîèƒèOL¼‰«î (Ë™èOL¼‰«î) ðF™ ÜO‚è«õ‡´‹.

கதம்பம்

¹


ñA›õ£ù Gè›¾èœ Üð˜í£ ÿó£‹

ñ

èO˜ Fù Mö£, ªð‡èÀ‚è£è ñ†´‹ Hóˆ«òèñ£è MõK‚èŠð†ì Mö£. I„Cè¡ îI› êƒè‹ îù¶ Ü´ˆî Mö£õ£è Þî¬ù ï숫îPò¶. «ð£†®ò£è Þ™ô£ñ™ ♫ô£¼‹ èô‰¶ªè£‡´ Þ¡¹ø Þ¼‚è ªð‡èœ ܬö‚èŠð†ìù˜. 󣋊 õ£‚, M¬÷ò£†´èœ â¡Á ²ŸÁèœ ÜEõ°‚èŠð†ìù. Cô «ð„ê£÷˜è¬÷ ܬöˆ¶ ªð‡èÀ‚è£ù MNŠ¹í˜¾ ãŸð´‹ð® ܬñ‚èŠð†ì¶. ªêòŸ°¿, F¼Mö£ ãŸð£†´‚è£ù ðE¬ò ªêšõ«ù ªêŒ¶ ªè£‡ìù˜.

கதம்பம்

- ஏப்ரல் 2018

44

Mö£ ï£À‹ õ‰î¶. ªð‡èœ 臬í èõ¼‹ Mîñ£è ð™«õÁ à¬ìèO™ îƒè¬÷ Üôƒè£óŠð´ˆF‚ªè£‡´ 󣋊 õ£‚ ð‡í îò£˜ð´ˆF‚ªè£‡´ õ‰îù˜. ⃰ è£E‹ ªð‡èœ îƒèO¡ G蛄CJ™ ðƒ°ªðø ñA›„C«ò£´ õ‰î õ‡í‹ Þ¼‰îù˜. ÜPM‚èŠð†ì «ð£†®èO™ îƒè¬÷ ðF¾ ªêŒ¶ ªè£‡ìù˜. º¡ùî£è F¼ñF. ²è¡ò£ G蛄C¬ò ªî£ìƒA ¬õˆî£˜. ºî™ G蛄Cò£è F¼ñF.Ü «è£ð£ôA¼wí¡ My Family Services, ªð‡èÀ‚° ãŸð´‹ ÜcFè¬÷ â´ˆ¶ ÃPù£˜. މ®™, ÜŠð® ãî£õ¶ G蛉 ò£¬ó Üµè «õ‡´‹, â¡ù

ªêŒò «õ‡´‹, âŠð® ªêŒò «õ‡´‹ â¡Á â´ˆ¶‚ ÃPù£˜. «î¬õò£ù îèõ¬ô ï‹I¬ì«ò ðA˜‰¶ªè£‡ì£˜. Ü´ˆîî£è F¼ñF.èŸðè‹ ó°ï£î¡, ªð‡èÀ‚° pelvic floor disorder ðŸP â´ˆ¶ ÃPù£˜. Þó‡´ «ð„ê£÷˜èO¡ «ð„²‹ I辋 Þ¡Pò¬ñò£îî£è ܬñ‰F¼‰î¶. Ü´ˆ¶... ªð‡èO¡ ݬì ÜEõ°Š¹ ¶õƒAò¶. ‘󣋊 õ£‚’ Cô˜ F¼ñí «è£ôˆF½‹, Cô˜ ð£ó‹ðKòñ£ù ¹ì¬õ ÜE‰¶ Cô˜ «ñ™ï£†´ à¬ì ÜE‰¶, Cô˜ è‡ì£ƒA «ê¬ô «è£ôˆF½‹ õ‰¶ G蛄C¬ò CøŠH‚è„ ªêŒîù˜. îƒè¬÷ º¡QÁˆF º¿ î¡ù‹H‚¬è»ì¡, Üõ˜èœ ï쉶 õ‰î¶ ñè£èM ð£óF ÃPò ¹¶¬ñ ªð‡è¬÷ G¬ù¾ð´ˆFò¶. ܆ìõ¬íŠð® M¬÷ò£†´‚è£ù «ïó‹ º¡ù«ñ, ªî£ìƒA Þ¼‰î ‘Games with Geetha ÞQ«î Ýó‹ðñ£ù¶. °½‚è™ º¬øŠð® «ð£†®ò£÷˜èœ «î˜‰¶ â´‚èŠð†ìù˜. MüŒ ®M ¹è› ‘Connection’, ñ¬ø‰î ﮬè, °Á‚ªè¿ˆ¶, «ï˜ªð£¼œ õ£˜ˆ¬î, ÞŠð® ° ²ŸÁèœ ÜPM‚èŠð†ìù. , c â¡Á «ð£†®‚ «ð£†´‚ªè£‡´


Þ‰ï£À‹ õ‰Fì£î£ â¡Á Ü´ˆî õ¼ì‹ âF˜ð£˜Š¹ì¡ ãƒA ªð‡èœ M¬ìªðŸøù˜. õ‰F¼‰î èíõ¡ñ£˜èÀ‹ Hœ¬÷èÀ‹ îƒèO¡ ñ¬ùM‚°‹, Ü‹ñ£¾‚°‹ Þˆî¬ùˆ Fø¬ñèœ Þ¼Šð¬î 致 Mò‰îù˜. ªêòŸ°¿ àÁŠHù˜èœ Þ‰î å¼ Mö£¬õ ÞQ«î º®ˆ¶ Ü´ˆî Mö£MŸè£ù ãŸð£†¬ì ¶õƒè F†ìI†ìù˜.

45 - ஏப்ரல் 2018

ñèO˜ £ ö M ù F

கதம்பம்

ªð‡èœ M¬÷ò£® è¬÷ˆîù˜. ªõŸPªðŸø ÜE‚° ‘Gift Card’ ªè£´‚èŠð†ì¶. eî‹ G¬øò M¬÷ò£†´èœ Þ¼‰î «ïó‹ è£óíñ£è, ü§‹ð£ ïìù‹ ªî£ìƒAò¶. ªñ™Lò ެꂫèŸð ïìù‹ Ý® ªè£‡«ì, àìŸðJŸC»‹ ªêŒõ¶... ޶ ‘ü§‹ð£’! &ÞŠð® å¼ õó«õŸ¹ Þ¼‚°‹ â¡Á ªêòŸ°¿ Ãì âF˜ð£˜‚èM™¬ô. ÜŠð® å¼ Mîñ£è ÜóƒèˆF™ àœ÷ ܬùˆ¶ ªð‡èÀ‹ èô‰¶ªè£‡´ îƒèO¡ ܉÷‚è£ù àìŸðJŸC¬ò ªêŒîù˜. Ü´ˆîî£è ‘å¼ ªï£®’ M¬÷ò£†´, ð‰¶ âPî™, «õ¬ôè¬÷ õK¬êŠð´ˆ¶î™ âù ðô M¬÷ò£†´è¬÷ õK¬êŠð´ˆF ¬õ‚èŠð†ì¶. Þ‹ °¿I Þ¼‰î ܬùõ¼‹ «ð£†®«ð£†´‚ ªè£‡´ ðƒ° ªðŸøù˜. ãø‚°¬øò â™ô£ M¬÷ò£†´èÀ‹ M¬÷ò£® º®‰î G¬ôJ™, ï¡P»¬ó ÃøŠð†´ Mö£ ÞQ«î G¬ø«õPò¶.


கதம்பம்

- ஏப்ரல் 2018

46


Þ¬÷«ò£˜ ê£î¬ù

ªî£°ˆîõ˜: ÝCKò˜,

Hóð£õF ðöQ„ê£I MTS

îI›ŠðœO, -®ó£Œ.

Þ¬÷ò î¬ôº¬øJ¡ î

îI› è™M

I› è™M èŸðî¡ «ï£‚è‹ ï‹ °ö‰¬îèœ îIN™ «ðê «õ‡´‹, â¿î «õ‡´‹ â¡ð¬î ® Ý™«ð£™ î¬ö‚è Ü´ˆî G¬ô¬ò «ï£‚A ªê™ô«õ‡´‹. ‘èŸè èêìø èŸð¬õ èŸøH¡ GŸè Üˆ îè’

ï‹ ®ó£Œ îI›ðœOJ™ 𮂰‹ ï‹ Þ¬÷ò î¬ôº¬øJù˜ (7&‹ õ°Š¹ ñ£íõ˜èœ) îI› èŸð¶ ñ†´‹ Ü™ô£ñ™ ¶¬í ÝCKòó£è Þ¼‰¶ Hø õ°Š¹èÀ‚° i†´Šð£ì‹ êKŠð£˜ˆî™, îI› ðJŸC º¬øè¬÷ M÷‚°î™ âù ݘõºì¡ îI› èŸøL¡ Ü´ˆî G¬ô¬ò «ï£‚A Ü®ªò´ˆ¶ ¬õˆ¶ Þ¼‚Aø£˜èœ. Þšõ£Á ¶¬í ÝCKòó£è Þ¼Šð ªê£™L‚ ªè£´ˆî™, ªð£ÁŠð£è F†ìI†´ ðEJ™ àî¾î™, î¡õ°Š¹ ð£ìƒè¬÷»‹ èŸø™ âù 𡺬ùŠ ðJŸC‚° ÞŠ«ð£«î îò£ó£Aø£˜èœ. ܪñK‚è ªð£¶è™M F†ìº¬øJ™ National Honors Society (NHS) ܬñŠ¹ Íô‹ î¡ù£˜õ ªî£‡ì£ŸÁõ¶ á‚°M‚èŠð´Aø¶. àò˜G¬ô ðœO ñ£íõ˜èœ ï™ô ñFŠªð‡ °Pf´ (3.5 +GPA), õ°Š¹ ÝCKò˜èO¡ ïŸê£¡Á ¬èªò£Šð‹ ñŸÁ‹ ªî£‡´ GÁõQƒèO™ 20 ñE «ïóˆFŸ° «ñ™ ªî£‡ì£ŸP ꣡Pî› ªðŸÁ Þ¼‰î£™ NHSŸ° M‡íŠH‚èô£‹. ï‹ ®ó£Œ îI›ðœOJ™ 7&‹ õ°Š¹ 𮂰‹ õꉈ ðöQê£I, ÞSè£ ²‰î˜, HgˆF °ñó¡ «ð£¡«ø£˜ NHS&™ ðƒ° ªð¼‹ ܬöŠ¬ð ªðŸÁœ÷£˜èœ. ܪñK‚è ªð£¶ è™M ð£ìˆF†ìˆF™ àò˜G¬ô õ°Š¹èO™ Þ¼‚°‹ Þ‹ñ£íõ˜èœ ܪñK‚è ªð£¶ õN è™M ñ†´ñ™ô£ñ™ îI› è™M èŸø™, î¡ù£˜õ ªî£‡ì£ŸÁî™ âù ï‹ îI› êÍèˆFŸ° îƒèœ ðƒèOŠ¬ð ªè£´‚Aø£˜èœ. à¡ùîñ£ù îI› ðœOJ™ ªî£‡ì£ŸÁ‹ ñEˆ¶Oèœ NHS&™ Þ싪ðø àî¾Aø¶. Þ‰î Þ¬÷ò î¬ôº¬øJ™ èŸø½‚°‹, ºòŸC‚°‹ Üõ˜èO¡ îI› ÝCKò˜èœ ñŸÁ‹ ªðŸ«ø£˜èœ ¶¬í ¹Kõ Þ‹ºòŸC ¬øJ™ ªñ¼«èÁAø¶. Þ‰î ªêŒF àƒèÀ‚° ðòÂœ÷î£è Þ¼‚°‹ âù ⇵A«ø£‹. ï¡P! õí‚è‹!!

‡´«î£Á‹ «îCò î°F àîMˆ ªî£¬è (National Merit Scholarship) «ð£†®J™ ܪñK‚è£M™ 1.5«è£® «ñ™ G¬ô ñ£íõ˜èœ ðƒ«èŸAø£˜èœ. ®™ å¼ êîiî ñ£íõ˜èœ ñ†´«ñ ܬó ÞÁF ²ŸÁ‚° «î˜‰ªî´‚èŠ ð´Aø£˜èœ. 2018 Ý‹ ݇®™ I„CèQ™ ñ†´‹ ²ñ£˜ 530 ñ£íõ˜èœ Þ‰î ï¡ñFŠ¬ðŠ ªðŸø£˜èœ â¡ð¶ °PŠHìˆî‚è¶. ÞF™ ðô˜ Þ‰Fò êÍ般î ꣘‰îõ˜èœ â¡ð¶  ܬùõ¼‹ Iè ªð¼¬ñ ܬìò «õ‡®ò Mûò‹. Þõ˜èœ ªðŸø ªõŸP Ü´ˆî õ¼‹ ñ£íõ˜èÀ‚° á‚è‹ ÜOŠðî£è Þ¼‚°‹ â¡ðF™ â‰î äòº‹ Þ™¬ô. °PŠð£è ÞF™ ªõŸP ªðŸø îI› êÍè ñ£íõ˜èœ ܼ‡ ܇í£ñ¬ô, ܘü§¡ó£ñ¡, ÜvM¡ õ£ƒA¹ó‹, ÝFˆò£ óM ñŸÁ‹ HKòƒè£ ²ŠHóñEò‹ ÝA«ò£˜ ܬùõ¼‚°‹ ï‹ õ£›ˆ¶‚èœ!

& ܇í£ñ¬ô ðóñCõ‹

47 - ஏப்ரல் 2018

«îCò î°F è! àîMˆ ªî£¬

Ý

கதம்பம்

‚è£ù ñ£íõ˜èÀ


èî£CKò¬óŠ ðŸP... â¿Fòõ˜ Þ‰î è¬î¬ò 𮂰‹ Í¡ø£‹ õ°Š¹ ßî¡ «ì£‹Q‚. vR™ «ó£ªêvì˜ U™ è¡ „C I ˜ £ õ Þ ð®Šð¶‹ Hò£«ù èœ ƒ îè ¹ˆ . £˜ ø õC‚A ¶. ‚°Š H®ˆîñ£ù õ£CŠð¶‹ Þõ¼ ´ 裙ð‰¶. H®ˆî M¬÷ò£†

கதம்பம்

- ஏப்ரல் 2018

48


கதம்பம்

I„Cè¡ îI›Š ðœOèO™ ðJ½‹ ñ£íõ˜èO¡ ¬èõ‡íˆF™ à¼õ£ù ‘è¬î„²óH’ â‹ Ë™, Þ÷‹ ⿈î£÷˜èO¡ è¬î ªî£°Šð£è 2017-™ ªõOJìŠð†ì¶. ܉î ËL™ Þ¼‰¶...

- ஏப்ரல் 2018

49


èî£CKò¬óŠ ðŸP... è¬÷»‹ Þ‰î Þ¼ è¬î ô£ ývù£. â¿Fòõ˜ çðn . ™v&™ õC‚Aø£˜ U ˜¡ ð Ý ˜ õ Þ ™ õ‡í‹ b†´î ðì‹ õ¬óî™, . I辋 H®‚°‹

கதம்பம்

- ஏப்ரல் 2018

50


கதம்பம்

I„Cè¡ îI›Š ðœOèO™ ðJ½‹ ñ£íõ˜èO¡ ¬èõ‡íˆF™ à¼õ£ù ‘è¬î„²óH’ â‹ Ë™, Þ÷‹ ⿈î£÷˜èO¡ è¬î ªî£°Šð£è 2017-™ ªõOJìŠð†ì¶. ܉î ËL™ Þ¼‰¶...

- ஏப்ரல் 2018

51


Transformation to help you get to market faster

Goto market faster by morphing legacy data Create multiple variants and optimize using parametric CAE Upto 40% reduction in program time and cost

கதம்பம்

- ஏப்ரல் 2018

52

www.depusa.com

Handshake with designers using CAD morphing


CˆFó„ «ê£¬ô Ü ŠKò£ eó£ óM

ÿC¼w®î£

கதம்பம்

Fšò£ óM

- ஏப்ரல் 2018

53


கதம்பம்

- ஏப்ரல் 2018

54


(248) 851-1400 | www.ramcreations.com | info@ramcreations.com 28974 Orchard Lake Rd, Farmington Hills, MI 48334

கதம்பம்

- ஏப்ரல் 2018

55


From ABIRAMI SWAMINATHAN, Kadhambam Editor - Michigan Tamil Sangam, 3938 Fairfax Dr, Troy, Michigan 48083 USA.

To

கதம்பம்

- ஏப்ரல் 2018

56

PRSRT STD US POSTAGE PAID WARREN, MI PERMIT NO.118

Profile for Michigan Tamil Sangam

Kadhambam Apr 2018  

Kadhambam Apr 2018  

Advertisement