{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

àì™ ñ‡µ‚°... àJ˜ îI¿‚°..!

îI›„ êƒè‹ I„Cè¡

40 õ¶ ݇´ Mö£ CøŠ¹ ñô˜

1


Tushar Vakharia ADVT FP

22

I„Cè¡ îI›„ êƒè‹ îI›„ êƒè‹ I„Cè¡

40 õ¶ õ¶ ݇´ ݇´ Mö£ Mö£ CøŠ¹ CøŠ¹ ñô˜ ñô˜ 40


Message from BOT Chairman

‘‘î

ôì£..!’’ £.. î¬ô GI˜‰¶ G™ Iö¡ â¡Á ªê£™ôì è¡ ªê£¡ù¶ «ð£Œ ‘I„C &Ü¡Á ñè£èM ð£óF Á â¡ !’ £.. ôì £.. î¬ô GI˜‰¶ G™ îIö¡ â¡Á ªê£™ôì ¡ Cè I„ ˜‰F¼‚°‹ ⡠ܼ¬ñ ªê£™Aø Ü÷¾‚° õ÷ â¡ Ü¡¹ °‹ ¼‚ ùõ ..àƒèœ ܬ ÷. è« ð˜ ï‡ è êƒ îI›„ èô‰î õí‚è‹!

ving fun. 30 re flies when you are ha Wow 40 years – time su me was how r Sangam, what impressed ou to me ca I en wh o ag years ers had already were. The founding memb enthusiastic the members ! During the early Sangam to grow and it did r ou for on ati nd fou the laid , but the spirit numbers were challenging years, the resources and the gives me great r culture was very high. It ou rve se pre to e sir de d an me enthusiasm neration jump in with the sa pleasure to see the next ge ve become the the past 40 years we ha In o. ag ars ye did we as erica. We have Tamil Sangam in North Am STRONGEST & UNIFIED e Kadhambam, cap like our own Magazin r ou on rs the fea ny ma d ha has glory – Tamil School which ing wn cro r ou d an es ste Board Of Tru d writing Tamil, ewed interest in speaking an ren a t ge uth yo r ou d lpe he ained as ONE ud of is that we have rem but the thing I am most pro nue to be ONE. and god-willing we will conti ent value to ET has brought in a differ Each President and each ay – A ir efforts is what we see tod the of m su al tot the d an their roles lture, tradition, used on preserving our cu wonderful organization foc in the uth to continue doing so yo the g gin ura co en d an language ing the stage, e 3-4 years confidently tak coming years. When I se t the Tamil, I feel very thrilled tha in g kin ea sp d an ral ku iru reciting Th d how! I want years is coming to fruition an efforts we put in for all these pporters rmers, Silent and vocal su rfo Pe rs, tee lun vo the all to thank difference all these years. and all of you who made a rugappan fellow BOT members, Mu I want to congratulate my putting this wonderful job in not only a for am Te ve uti ec Ex and His ll. As the first ether, but executing it so we Malar and the program tog confidence es, I thank you all for the ste Tru of ard Bo r ou of n chairma of friends and to lead a wonderful group you have in my abilities ng our . I have truly enjoyed servi ars ye few st pa the for am our Sang great hands and abilities. Our sangam is in sangam to the best of my ar and for am flourish, grow each ye ng sa r ou g ein se to rd wa I look for complishments ntinue to build on all the ac the future generation to co so far. our Sangam ties and stay engaged in tivi fes ar Ye th 40 the joy En e. and its activities all the tim ⡪ø¡Á‹ ï¡P»ì¡...

êbw ²ŠóñEò¡ îI›„ êƒè‹ I„Cè¡

40 õ¶ ݇´ Mö£ CøŠ¹ ñô˜

3


Message from President...

õí‚è‹, I‚Cè¡ îI› êƒèˆF¡ 40õ¶ ݇ ´ ñŸÁ‹ ߬è Mö£MŸ° õ¼¬è ¹K‰ ¶œ÷ îI› àø¾è¬÷ õó«õŸÁ ñA›A«ø ¡. ÞQ¬ñ, Þ¡ð‹, ܺ¶, èQ„꣪ øùˆ F膴‹ ²¬õ I‚è¶ ï‹ îI›. îI› ªõÁ‹ ªñ£N Ü™ô ܶ ï‹ ÞóˆîˆF ™ èô‰î æ˜ à현C. î´‚A Mö‰î£™ ñ†´‹ Ü... Ý... CK‚°‹ «ð£¶ ñ†´‹ Þ... ß... Å´ ð†ì£™ ñ†´‹ à... á... Ü‹ «ð£¶ ñ†´‹ â... ã... äòˆF¡ «ð£¶ ñ†´‹ ä... Ý„ê˜òˆF¡ «ð£¶ ñ†´‹ å... æ... õ‚è¬ùJ¡ «ð£¶ ñ†´‹ å÷... M‚èO¡ «ð£¶ ñ†´‹ ç... â¡Á îI› ï‹ºì¡ âŠªð£¿¶‹ èô‰ «î Þ¼‚Aø¶. ‘’Ü¡øPõ£‹ â¡ù£¶ Üø…ªêŒè ñŸø ¶ ªð£¡Áƒè£™ ªð£¡ø£ˆ ¶¬í’’ (°ø œ 36)- &â¡ø °øÀ‚° ãŸø£˜«ð£™ Üø‹ î¬ö‚è„ ªêŒ»‹ ݇ì£è Þ‰î îI› ¹ˆî£‡´ M÷ƒè†´‹. I‚Cè¡ îI› êƒèˆF¡ 40õ¶ ݇ ®™ î¬ôõó£è ªð£ÁŠ«ðŸÁ ðEò£ŸÁõF™ ªð¼‹ ñA›„C ܬ ìA«ø¡. ÞšMö£¬õ CøŠH‚è õ‰¶ œ÷ º¡ù£œ ªêòŸ°¿ àÁŠHù˜èœ, è¬ôë˜èœ ñŸÁ‹ ܬùõ¬ó»‹ õ¼è õ¼è âù õó«õŸA«ø¡. èì‰î 40 ݇ ´ è£ôñ£è ¹Fò C‰î¬ùèOù£½ ‹ ñŸÁ‹ CøŠð£ù ºòŸCè÷£½‹ Þ‰î I‚C è¡ îI› êƒè‹ õ÷ó àîMò£è Þ¼ ‰î î¡ù£˜õ ªî£‡ì˜èÀ‚° âù¶ ï¡P ¬ò è£E‚¬èò£‚°A«ø¡. Þ‰î õ¼ì‹ âƒèœ ªêòŸ°¿ ñ£î ‹ å¼ G蛄C â¡Á æ˜ Þô‚° ¬õ ˆ¶ Üî¬ù ªêòô£Ÿø è´¬ñò£è ଠöˆ«î£‹. â¡Âì¡ ðEò£ŸPò ªêò Ÿ°¿ àÁŠHù˜è÷£Aò ó£x ðöQ«õ™, è‡íA, Dr.ô†²ñí¡, Ü‡í£¶¬ ó, Mˆò£, ñ«èw, óM, ì£IQ‚, ÜAô£ ñŸÁ‹ è£òˆK ÝA«ò£¼‚°‹ Üõ˜è¬ ÷ á‚°Mˆî °´‹ðˆî£¼‚°‹ âù¶ ï¡P. Þ‰î õ¼ì‹ º‚Aòñ£ù Gè›¾èœ Þ¬íòî÷‹ ¹¶ŠHˆî™, àÁŠHù ˜ Mõóƒèœ Y˜ ܬñˆî™ iphone/ And roid App, êˆFòHóè£w ñŸÁ‹ ¬ê‰ îM Þ¬ê G蛄C, õ£ƒè M¬÷ò£ìô£‹, bð£õO G蛄C, TNF ð…êî‰Fó‹ ï£ìè‹, Þó£ñ£Âü¡ F¬óŠðì‹, îI› è£ô‡ì˜, L«ò£QJ¡ ªð£ƒè™ G蛄C, à¬ñò£œ ºˆ¶M¡ è‡íî £ê¡ Mö£, °ö‰¬îèÀ‚è£ù îI›ñ£¬ô ñŸÁ‹ ߬èMö£ ÝAò ܬùˆ¶ G蛄CèO½‹ âƒèÀ‚° Ýîó¾ ÜOˆî I‚Cè¡ îI› êƒè àÁŠHù˜èÀ‚° âƒè÷¶ ï¡P. âƒèœ îI›ªñ£N! âƒèœ îI›ªñ£ N! ⡪ø¡Á‹ õ£Nò õ£Nò«õ!

Ü¡¹ì¡

º¼èŠð¡ ªðKò輊ð¡

4

îI›„ êƒè‹ I„Cè¡

40 õ¶ ݇´ Mö£ CøŠ¹ ñô˜


Board of Trustees

&- Ý‹ ݇´

CøŠ¹

ñô˜

Satish Subramanian, BOT Chairman

Vinoth Purushothaman

Ganapathi Raman

BOT Member

BOT Member

Balraj Balakrishnan

Rajesh Sivakumar

BOT Member

BOT Member

Anguselvi Raja

Murugappan Periyakaruppan

BOT Member

BOT Member

2014-15

Executive Committee

Murugappan Periyakaruppan, Raj Palanivel,

President

Vice President

Kannagi Chinnakannu

Dr. Lakshmanan Yegappan

Ravikumar Sourirajan

Annadurai Murugesan

Vidhya Sathish

Dominic Iruduyaraj

Akila Dharmarajan

Mahesh Bhaskaran

Secretary

Event Co-ordinator

Marketing Co-ordinator

Treasurer

Event Co-ordinator

Website Administrator

Joint-Secretary

Kadhambam Editor

Gayatri Jainagaraj

Youth Committee Co-ordinator îI›„ êƒè‹ I„Cè¡

40 õ¶ ݇´ Mö£ CøŠ¹ ñô˜

5


2014-15 Youth Committee Members Kriti Babu Viknesh Alagappan Shangari Varatharajan Meiyan Pravinth Ravithas Niveytha Karthik Nagappan Abirami Varatharajan Rahul Babu Vikram Ramalingam Arjun Vivek Inian Mohana Thevakanthan Shankari Ravithas Aarani Varatharajan Goutham Karuppaiah

Execu

mem e e t t i m m o tive C

President Vice President Secretary Treasurer Event Coordinator Kadhambam Liason Marketing Coordinator Community Outreach Sub-committee Community Outreach Sub-committee Community Outreach Sub-committee Community Outreach Sub-committee Event Sub-committee Event Sub-committee Event Sub-committee Event Sub-committee Event Sub-committee

bers

Standing: (Left to Right) Raj Palanivel, Dominic Iruduyaraj, Lakshmanan Yegappan, Ravikumar Sourirajan, Murugappan Periyakaruppan, Mahesh Bhaskaran

Sitting: (Left to Right) Annadurai Murugesan, Vidhya Sathish, Kannagi Chinnakannu, Akila Dharmarajan

6

îI›„ êƒè‹ I„Cè¡

40 õ¶ ݇´ Mö£ CøŠ¹ ñô˜

2014-15


ICè¡îI›„ êƒèªñù ªñ„Cc»‹ ªê£™ôì£! I„ê«ñ¶‹ ⶾñŸø º¿¬ñòƒè‹ î£ùì£! Ü„êI¡P ï‹è¼ˆ¬î ÜOˆ¶ï£º‹ à¬öˆF†ì£™ ݇´«î£Á‹ ñAö¬õ‚°‹ ÜKòêƒè‹ î£ùì£ ªêP‰¶ï™ô à¬óî¼õ£˜ à¬ñòõ«÷ CK‚è¬õˆ¶ ñAö¬õŠð£˜ Hvè«÷ ÜóƒAô£® ÜêˆF´õ£˜ ñƒ¬èò«ó AøƒA‹ èOˆF´«õ£‹ AÀAÀŠH«ô

(ICè¡îI›)

îQˆîI› îO˜õ÷˜ˆî ðKFñ£Ÿ è¬ôëóõ˜ F¬ó‚è÷ˆF™ 𣆪ì¿FŠ ¹èö¬ì‰î ñ¼îè£C Fè†ì£ñ™ è¬îªò¿F‚ èOˆîï™ô ªð¼ñ£÷õ˜ ð膮¡PŠ ªð¼¬ñ𣴋 ê‰îFõ£› ÌIò¡«ø£?

(ICè¡îI›)

²Š¹¹è› ð£ìªõ£¼ 裉F»‡´ 芹ÂîI› õ÷˜‚èó£ü£ ó£ñ‡´ C‚ªèù èM¬îîó ²ŠHó ñEò‡´ Y˜I° ï£ñ‚è™ èMë˜î‹ ñ辺‡´

(ICè¡îI›)

Ýôò‹î£¡ 膴Mˆî£˜ Ü¡ðóõ˜ A¼wí°ñ£˜ ï£ìè‹ðô ïñ‚èOˆî£˜ õƒè «ìêùõ˜ ãN¬ê õöƒA´õ£˜ Þ¬ê‚è¬ôë˜ ðô«ð˜èœ ÝNJ«ô G蛄Cè¬÷ ÜPMŠð£˜ Üóƒèvõ£I

(ICè¡îI›)

ÞòL¬ê ï£ì躋 ß¬ö õ£ªù£L»‹ èò™MN ®òº‹ èM¬îªò£´ °ø÷º¶‹ ªêòô÷M™ CøŠH‚è„ Y˜É‚A M†ì Üƒè‹ ªêP¾ì¡ï‹ Cø£óõ¬ó„ CøŠH‚è ¬õˆî ܃è‹

(ICè¡îI›)

èì‰F†ì ݇ªìù«õ£ ºŠðˆF Í¡Á‡´ èì¬ñªòù‚ è‡E¬ñò£Œ‚ 裈F†ì ñ‚èÀ‡´ èì™è쉶 èù¾ôA™ è¬ôõ÷˜‚è àîM†ì è¡QˆîI› ñ‚èœ õ£›êƒèI¶ Ü™ôõ£? ICè¡îI›„ êƒèªñù ªñ„Cc»‹ ªê£™ôì£! I„ê«ñ¶‹ ⶾñŸø º¿¬ñòƒè‹ î£ùì£!! Ü„êI¡P ï‹è¼ˆ¬î ÜOˆ¶ï£º‹ à¬öˆF†ì£™ ݇´«î£Á‹ ñAö¬õ‚°‹ ÜKòêƒè‹ î£ùì£!! Ü¡¹ì¡...

º¬ùõ˜ ªõ. ². ð£ô«ïˆFó‹ ®ó£Œ & ICè¡ '* 33-Ý‹ ݇´ G¬øM™ â¿îŠð†ì¶' îI›„ êƒè‹ I„Cè¡

40 õ¶ ݇´ Mö£ CøŠ¹ ñô˜

7


ñô˜ ÝCKòKìI¼‰¶... I

„Cè¡ îI› ï‡ð˜èÀ‚° õí‚è‹! “ªêòŸèKò ªêŒõ£˜ ªðKò˜ CPò˜ ªêòŸèKò ªêŒèô£ ” &â¡ø õœÀõŠ ªð¼‰î¬èJ¡ õ£‚AŸ Aíƒè, I„Cè¡ îI›„ êƒèˆ¬î ܼ‹ð£´ð†´ à¼õ£‚A, 40 ݇´è÷£èŠ «ð£ŸPŠ ð£¶è£ˆ¶ õ¼‹ Üî¡ GÁõù˜è¬÷»‹, º‰¬îò ñŸÁ‹ ð£¬îò G˜õ£Aè¬÷»‹, ñŸÁ‹ ܬùˆ¶ àÁŠHù˜ ªð¼ñ‚è¬÷»‹ Þ‰î ÞQò î¼íˆF™ ð£ó£†® ñA›A«ø¡. ªî£N™ ¸†ð õ÷˜„Cè÷£™ ܲó «õèˆF™ ñ£Ÿøƒèœ ï¬ìªðÁ‹ Þ‰î è£ôè†ìˆF™, 40 ݇´è÷£è å¼ Ü¬ñŠ¹ ªõŸPèóñ£è Þòƒ° õ¶‹,  ªè£‡ì °P‚«è£œèO™ «ñ¡«ñ½‹ õ÷˜„Cè¬÷ ߆® õ¼õ¶‹ ê£î£óí è£Kò‹ Ü™ô. Ü õ½õ£ù Ü®Šð¬ì»‹, Fø¬ñ ò£ù G˜õ£èº‹, ܬùˆ¶ îóŠHùK¡ î÷ó£î Ýîó¾‹ Þ¡Pò¬ñò£î¶. ܉îõ¬èJ™ ïñ¶ êƒè‹ õì ܪñK‚è£M¡ ñŸø îI›„ êƒèƒèÀ‚° º¡«ù£®ò£èˆ Fè›õ¶ ïñ‚ ªè™ô£‹ ªð¼¬ñ  Mûò‹ â¡ø£™ ܶ I¬èò™ô. ªð£¼÷£î£óˆ «î¬õèÀ‚ è£è¾‹, ðEGIˆîñ£è¾‹, Þ¡ùHø è£óíƒèÀ‚è£è¾‹ ñù‹ M¼‹H«ò£, Ü™ô¶ «õÁ õNJ™ô£ñ«ô£ Üò™ï£†´ õ£›¬õ «ñŸªè£‡´õ¼‹ ï‹ «ð£¡øõ˜èO¡ à혾è¬÷»‹, Hóˆ«òèˆ «î¬õè¬÷»‹ º¿¬ñò£èŠ ¹K‰îõ˜èœ ñˆ îMó «õªøõ¼‹ Þ™¬ô â¡ð¶ ñÁ‚躮ò£î à‡¬ñ. 'îIN™ “ß¼ì™ æ¼J˜” â¡Á ªê£™ô‚ «èœMŠð†®¼‚A«ø£‹, Ýù£™  嚪õ£¼õ¼‹ “æ¼ì™ ß¼J˜” â¡ø£™ ܶ I¬èò™ôù. âù«õ îI›„ êƒèˆF¡ ð™«õÁ G蛄CèÀ‹ ñ å¡P¬í‚辋, ï‹ â‡íƒè¬÷»‹, ã‚èƒè¬÷»‹, œ ¹¬î‰F¼‚°‹ Fø¬ñè¬÷»‹ Þ¬ê, ïìù‹, ï£ìè‹, ⿈¶, «ð„² âùŠ ðŸðô õ®õƒèO™ ªõO‚ ªè£í¼‹ õ£ŒŠ¹è¬÷ ï™A õ¼õ«î£´, ï‹ °ö‰¬îèÀ‚° ï‹ ð£ó‹ðKòˆ¬î»‹, ªñ£N ñŸÁ‹ èô£ê£óˆ¬î»‹ ÜP‰¶ ªè£œ÷ à ÜKò ªð£‚Aûñ£è¾‹ Fè›Aø¶ âùô£‹. ܉î õ¬èJ™ îI›„êƒè‹ ïñ‚ªè™ô£‹ å¼ ð£¬ôõù„«ê£¬ô, «è£¬ì‚ è£ô ñ¬ö; °O˜

8

îI›„ êƒè‹ I„Cè¡

40 õ¶ ݇´ Mö£ CøŠ¹ ñô˜

è£ô ªï¼Š¹, ¶O˜ M´‹ M¬îŠ¹; ºŸø£î Þ÷c˜, õŸø£î ïFc˜; ªñ£†ìM¿‹ ñ™L, º¿GôM¡ ð£ªô£O; Ü¡¬ùJ¡ î£ô£†´, ñö¬ôJ¡ CKŠ¹... ÞŠð® Ü´‚A‚ªè£‡«ì «ð£èô£‹... Ý‹ Þ¶ ⡪ø¡Á‹ Fè†ì£î FˆFŠ¹!! ï‹I™ ªð¼‹ð£«ô£˜ Ü®‚è® âF˜ªè£œÀ‹ «èœMèO™ Cô “݃AôˆF¡ èˆî£™ îI› M¬óM™ ÜN‰¶Mì£î£?”, “îI›„êƒè‹ à‡¬ñJ«ô«ò îI¬ö õ÷˜‚Aøî£?”, “îI¬ö õ÷˜‚è  Éò îIN™ «ðê «õ‡ì£ñ£?” â¡ðõŸ¬ø ªê£™ô£‹. à‡¬ñ¬ò„ ªê£™ôŠ «ð£ù£™, ÝJó‚èí‚è£ù ݇´è÷£è, Høªñ£Nˆ èƒè¬÷ˆ îI› ªñ£N ê‰Fˆ¶‚ ªè£‡´î£¡ õ‰¶œ÷¶, èK¬ò âKˆî£™ ꣋ðô£°‹, Ýù£™ îƒèˆ¬î bJL†ì£™ «ñ½‹ ÉŒ¬ñò£°‹, ܶ«ð£ô«õ îI› ªñ£N»‹ Hø ªñ£Nˆ èƒè÷£™ «ñ¡«ñ½‹ ªê‹¬ñò£A‚ ªè£‡´ õ‰¶œ¶ â¡ð«î à‡¬ñ â¡Á ªê£™ô«õ‡´‹. ªê‹ªñ£Nò£‹ îI¿‚° ⋪ñ£N»‹ Gèó¡Á! ܬð£ô«õ îI›„êƒèˆF¡ ܼ‹ðEèœ îI¬ö»‹, Þƒ°œ÷ îIöK¡ õ£›¬õ»‹ «ñ‹ð´ˆ¶Aø¶ â¡ðF™ äò«ñ¶I™¬ô. ÉòîIN™ «ð²õ îI› õ÷¼ñ£, îIö˜ õ£›¾ «ñ‹ð´ñ£ â¡ð¶ Mõ£îˆ¶‚° àKò¶. Þ‰î ñô¼‹, ÞF™ Þì‹ ªðŸÁœ÷ è¬î, 膴¬óèÀ‹, àƒè¬÷ ñA›M‚辋, C‰F‚辋 ¶¬í¹K»‹ â¡Á A«ø¡. Þ‰î ñôK¡ ÝCKò˜ ðEò£ŸPòF™ I°‰î ñA›„C ܬìA«ø¡. °ÁAò è£ôˆF™ Þ‰î ñô¬ó ªõOJìˆ ¶¬í¹K‰î ªêòŸ°¿ ï‡ð˜èÀ‚°‹, º¬ùõ˜ F¼.ð£ô«ïˆFó‹ Üõ˜èÀ‚°‹, èì‰î 40 ݇´ îI›„êƒè õóô£Ÿ¬øŠ ðA˜‰¶ªè£‡ì º‰¬îò G˜õ£A èÀ‚°‹, îƒè÷¶ ð¬ìŠ¹è¬÷ ï™Aò ð¬ìŠð£÷˜èÀ‚°‹, I‚è ï¡P! «ñ½‹, âƒèœ â‡íƒè¬÷ âN™I° õ‡íƒèO™ õ®õ¬ñˆ¶, Ü„C†´, ªñ¼Ã†®ò ‘ܪñK‚è¡ «îC’ F¼, ñ£Kºˆ¶ (â) °†®, F¼.è«íê¡ ªï™¬ôòŠð¡ ÝA«ò£¼‚°‹, î¡ æMòˆFø¬ñò£™ «ñ½‹ ÜöÆ®ò F¼.A.ªê£‚èLƒè‹ Üõ˜èÀ‚°‹ â¡ ñùñ£˜‰î ï¡P! õ£›è îI› ªñ£N! õ÷˜è Üî¡ ¹è›!

⡪ø¡Á‹ Ü¡¹ì¡,

ó£x ðöQ«õ™


HighGlow Jewellers ADVT

10

I„Cè¡ îI›„ êƒè‹

40 õ¶ ݇´ Mö£ CøŠ¹ ñô˜

îI›„ êƒè‹ I„Cè¡

40 õ¶ ݇´ Mö£ CøŠ¹ ñô˜

9


îI› âƒèœ àJ¼‚° «ï˜!

I„Cè¡ îI› ðœOèœ îI› õ÷˜Š«ð£‹... Ü´ˆî î¬ôº¬øJì‹ îI›Š ð‡ð£†¬ì M¬îŠ«ð£‹

I„Cè¡ îI› ðœO ÜP‚¬è

I

„Cè¡ îI› ðœO ºîL™ 2010-‹ è™M ݇®™ ªî£ìƒèŠð†ì¶. ÞŠ ð°FJ™ °ö‰¬îèÀ‚° ð£óî ´ èô£ê£ó‹ ñŸÁ‹ ð‡ð£´ ðŸP ÜP‰¶ ªè£œ÷ G¬øò ܬñŠ¹èœ Þ¼‰î£½‹, º¬øò£è ð£óî ´ ªñ£Nè¬÷ èŸÁ‚ ªè£œ÷ ܬñŠ¹è«÷£, ðœOè«÷£ °¬ø¾. °PŠð£è îI¬ö èŸÁ‚ ªè£œ÷ ï™ô ðœO å¡Á «î¬õò£è Þ¼‰î¶. îI› ªñ£N¬ò °ö‰¬îèÀ‚°Š «ð꾋, â¿î¾‹, ð®‚辋 èŸÁ‚ ªè£´Šð¬î«ò °P‚«è£÷£è‚ ªè£‡´ ÞŠ ðœO GÁõŠð†ì¶. Detroit ð°FJ™ ¹ô‹ ªðò˜‰¶ õ‰î îI› ñ‚èœ ÜFèñ£è õ£¿‹ Þó‡´ ïèóƒèO™ ðœOèœ 2010‹ ݇®™ Þòƒèˆ ¶õƒAò¶. H¡ù˜ 2011-‹ è™M ݇´ ºî™ ÞšM¼ ðœO轋 CTA ð£ìˆ F†ìˆ¬î è¬ì H®‚èˆ ªî£ìƒAù. 2011-‹ è™M ݇´ ¶õ‚èˆF™ ܬùˆ¶ °ö‰¬îèÀ‹ õò¶ ñŸÁ‹ îI› «ð²‹, ⿶‹ Fø¬ñ‚ «èŸð Ü®Šð¬ì I, Ü®Šð¬ì II ñŸÁ‹ Ü®Šð¬ì III õ°Š¹èO™ «ê˜‚èŠð†ìù˜. Troy ðœOJ™ ²ñ£˜ 75 ñ£íõ ñ£íMèÀ‹, Farmington Hills ðœOJ™ ²ñ£˜ 45 ñ£íõ ñ£íMèÀ‹ «ê˜‰îù˜. 2012-‹ ݇´ Canton ïèK½‹ îI› ðœO ¶õƒèŠð†ì¶. 2014- &- 15‹ ðœO ݇®™ Þ‹ Í¡Á ðœOèO½‹ ²ñ£˜ 280 °ö‰¬îèœ ð®‚A¡øù˜. Ü®Šð¬ì I, Ü®Šð¬ì II, õ°Š¹ 1 ºî™ õ°Š¹ 4 õ¬ó ÞŠ ðœOèO™ àœ÷ù. îI› Ëôè õêF Þ‰î Í¡Á ðœOèO½‹ CøŠð£è ÞòƒA õ¼Aø¶. ÝJ󈶂°‹ «ñô£ù ¹ˆîèƒèœ Þƒ° àœ÷ù. 嚪õ£¼ êQ ñŸÁ‹ ë£JŸÁ‚ Aö¬ñ»‹ ñ£íõ ñ£íMèœ I‚è ݘõˆ¶ì¡ õ‰¶ îI› ðJ™A¡øù˜. 䉶 õò¶ CÁI ºî™ ðF¬ù‰¶ õò¶ Þ÷‹ ñ£íõ¡ õ¬ó ܬùõ¼‹ å¡ø£è‚ èô‰¶, îŠ «ðC îI› èŸÁ‚ ªè£œõ¶ è‡ ªè£œ÷£‚ 裆Cò£è Þ¼‚°‹. ñ£íõ˜èO¡ ªðŸ«ø£˜èœ îƒèœ °ö‰¬îèOì‹ îIN™ «ð²‹ð® á‚°M‚èŠð´A¡øù˜.

& èíðF ó£ñ¡

10

îI›„ êƒè‹ I„Cè¡

40 õ¶ ݇´ Mö£ CøŠ¹ ñô˜


¶¬íºî™õ˜:

†ó£Œ (Troy) îI›Š ðœO

«ü£FHóè£w ²ŠHóñEò‹ ªð£ÁŠð£÷˜:

²î£è˜ ºˆ¶ó£ü¡ ÝCKò˜èœ, àîM ÝCKò˜èœ ñŸÁ‹ Ëôè˜èœ:

²õ£Iï£î¡ ðöGòŠð¡ ñEõ‡íù º²õF ªê™M ñEõ‡í¡ ðõ£QHKò£ «õµ«è£ð£™ ñ…²÷£ ïìó£ü¡ ðöQòŠð¡ ðöQòŠð¡ ï£ó£òí²õ£I «ê¶ó£ñ¡

ðœO ºî™õ˜:

èíðF ó£ñ¡ ¶¬íºî™õ˜:

ð£™ó£x ð£ôA¼wí¡ ªð£ÁŠð£÷˜:

M«ù£ˆ ¹¼«û£ˆîñ¡ ÝCKò˜èœ, àîM ÝCKò˜èœ ñŸÁ‹ Ëôè˜èœ (2010 ºî™ - 2015 õ¬ó )

«è¡ì¡ (Canton) îI›Š ðœO

ªñŒòŠð¡ ªñŒòŠð¡ Mê£ô£†C è‡í¡ ôî£ °ñ£˜ Mˆò£ ó£«ü‰Fó¡

Cõ«êèK ºˆ¬îò£ ªê™õ£ Ýù‰î«õ™ Ü¼í£ êƒèó ²ŠóñEò¡ ªê™õó£E Þó£ü°¼ Mê£ô£†C ºˆ¶ó£ñ¡ ªõƒè†ó£ñ¡ ²‰î«óê¡ è£òˆK «õîAK ܼ‡ ܇í£ñ¬ô Gô£ ¹è› H„¬êò£ ð£ô²ŠóñEò¡ HKò£ °ö‰¬î«õ½ ÿó£‹ «êû¡ ó£Fè£ ó£üŠð£

ðœO ºî™õ˜:

GˆòŠKò£ ºˆ¶ó£ñ¡ ¶¬íºî™õ˜

ð£ôº¼è¡ ïìó£ü¡ ªð£ÁŠð£÷˜

M«ù£ˆ ¹¼«û£ˆîñ¡ ÝCKò˜èœ, àîM ÝCKò˜èœ

ÿ«îM «î«õ‰Fó¡ HKò£ «ô£«èw ¬ûôü£ Ýù‰ˆ ñè£ô†²I °í«êè˜ ² - ü£î£ ê‡ºè‹ H - gî£ Ü¼…²¬ùèQ b - ð£ Üô«ñ½ Ü - ‹êõœO Fò£èó£ü¡ ôzI è‰î²õ£I ñ - Eõ‡í¡ Fò£èó£ü¡ ó- £î£A¼wí¡ ðöQ H - óð£õF ðöQê£I è - ùè£ üè¡ï£î¡ C - î‹ðó‹ «õô£»î‹ è - vÉK ñEõ‡í¡ êðgvõK ²ªó¡

ï‰FQ ÜóM‰î¡ C - ˆó£ ºˆ¶‚°ñ£˜ ó- ‹ò£ ²«ówè‡í¡ è - £˜ˆF«èò¡ võ£I«õ™ ô - zI ªõƒèì£êô‹ b - ð‚ Fò£èó£ü¡ è - Qªñ£N «õô£»î‹ ô - î£ «ñ£è¡ M - üòô†²I ýKð£vè˜ ê - °‰îô£ «ê¶ó£ñ¡ ê - ó‡ò£ ꇺè£ù‰î‹ î - ó‡ò£ º¼«èê¡ è£òˆK ïìó£ü¡ «è£ð£ô²õ£I º¼è¡ êƒèK ó£ü¡ ó£üôzI ªè£™ôŠð¡

²ð£SE ê‰Fó«êè˜ ó£x °ñ£˜ ó£x °ñ£˜ «ó£ü£ ªõƒè† Mˆò£ ¶¬óê£I Üö° ªñŒòŠð¡ «óè£ ýKó£‹ ýKó£‹ ó£ü£ ÿQõ£ê ó£ñ£Âü‹ ðˆKù£ó£òí¡ ðˆñHKò£ Üñô£„ê£K eù£†C è‡í¡ Þó£‹Hó꣈ Þó£ü°¼ I H„¬êò£ èMî£ ¶¼õ£ê¡

çð£˜Iƒì¡ (Farmington Hills) îI›Š ðœO

ðœO ºî™õ˜:

ÜHó£I ²õ£Iï£î¡

ñŸÁ‹ Ëôè˜èœ :

ó£T ܼí£êô‹ èò™ ºˆ¶ó£ñ¡ ²ð£SE ê‰Fó«êè˜ ê£¼ôî£ ð£ôº¼è¡ ÿ«îM ó£ü£ó£ñ¡ ꋬñ ñ«ýw Yî£ó£ñ¡ ó- £x ðöQ«õ™ îI›„ êƒè‹ I„Cè¡

40 õ¶ ݇´ Mö£ CøŠ¹ ñô˜

11


12

îI›„ êƒè‹ I„Cè¡

40 õ¶ ݇´ Mö£ CøŠ¹ ñô˜

11


æMò‹: A.ªê£‚èLƒè‹

ݘ.M.Üðó£Tî£ èM¬îèœ

c J¡P ï£ Q™¬ô Þ‰î ÌIJ™  è‡ì ºî™ ªîŒõ‹ c õ…ê‹ G¬ø‰î Þ‰î àôA™ ÜI˜îñ£Œˆ ªîK‰îõœ c c¬ó M†´ ð£¬ô ñ†´‹ ܼ‰¶‹ Ü¡ùŠðø¬õ «ð£ô ªè†ì¬î M†´ ï™ô¬î ñ†´‹ â´‚°‹ °íˆ¬î

â ù¶ Ý ¬êèœ õø‡ì °÷ˆF™ îM‚°‹ e¡è¬÷ èìL™ ðˆFóñ£è M†´Mì ݬê! 裂¬èJ¡ Þø‚¬è‚°œ Þîñ£ù Üóõ¬íŠH™ å¼ï£œ Þ¼‚è ݬê! Ì‚è÷£™ å¼ i†¬ì‚ 膮 ÜF™ ܬñFò£Œ õ£ö ݬê!

èŸHˆîõœ c ⡬ùˆ Aˆ A à¡ àœ÷ƒ¬èèœ Cõ‰«î «ð£ŒM†ìù Cèóˆ¬îˆ ªî£ì ºòŸCˆ«î¡ î¬ìèœ ðô õ‰îù ñùF™ ðòº‹ ð옉î¶. à¡ ºè‹ ñùF™ MK‰î¶ Üîù£™ ðò«ñ ⡬ù‚ 致 ðò‰¶ «ð£ù¶ ÅKòQ¡ åO ÌIJ¡ e¶ M¿‹

ðèL™ ñ†´‹ Ýù£™ à¡ «ïê åO â¡ e¶ M¿‹ è¬ìC Í„² õ¬ó ò à¡ù£™  Þ‰î àôèˆ¬îŠ ð£˜ˆ«î¡ Mò‰«î¡ å¼ï£œ â¡ù£™ Þ‰î àôè«ñ ࡬ùŠ 𣘈¶ Mò‚°‹ è‡è‡ì ªîŒõñ£Œ ò£¶ñ£A G¡Á ⡬ù õ÷˜ˆî ò cJ¡P ï£Q™¬ô!

Ü¿îð® Hø‚°‹ °ö‰¬î¬ò Ü¿îð® Þø‚èM¼‚°‹ ºFòõ¬ó CK‚è ¬õ‚è ݬê! Ü¡ùŠðø¬õJìI¼‰¶ ï™ô¬î â´‚°‹ ªè†ì¬î M´‹ è¬ô¬ò‚ èŸÁ ܬî ñQî˜èÀ‚° èŸH‚è ݬê! Þ‰î ݬêªò™ô£‹ «ðó£¬êè÷£èˆ «î£¡ÁAø¶ Ýù£™ ñQîQ¡ Þò™ð£ù °í«ñ ݬêù? îI›„ êƒè‹ I„Cè¡

40 õ¶ ݇´ Mö£ CøŠ¹ ñô˜

13


Þ‰î 40 Ý‹ ݇´ G¬ø¾ ݇®™ îI› êƒè G蛾èO¡ ªî£°Š¬ð W› è£íô£‹

îI› êƒè‹ H‚Q‚ 2014 : “ꉫî£êñ£ êƒè H‚Q‚ ªè£‡ì£†ìñ£ Þ¼‰î H‚Q‚ ²¬õò£ù àí¾ à‡´ êõ£ô£ù «ð£†®èœ M¬÷ò£® Ýù‰îñ£Œ Þ¼‰î H‚Q‚Ó ü¨¬ô 12 ªè¡Cƒì¡ ̃è£M™ Þšõ¼ì «è£¬ì H‚Q‚ °Éèôñ£è ï쉫îPò¶. ²¬õò£ù àí¾ì¡, °ö‰¬îèœ ñŸÁ‹ ªðKòõ¼‚° M¬÷ò£†´ «ð£†®èœ ïìˆîŠð†ìù. 4 -& 6 õò¶ °ö‰¬îèœ îõ¬÷ æ†ì‹ ܬùõ¬ó»‹ ߘˆî¶. ªð‡èœ ñŸÁ‹ ݇èO¡ Þ¬ê è£L ðóðóŠ¬ð ãŸð´ˆFò¶. ªð‡èÀ‚°‹

«ê˜‰¶ ñA›„C»ì¡ ªè£‡ì£´A¡ø¶. · îI› êƒè õóô£ŸÁ ¬ñ™è™ô£Œ êƒè Þ¬íòî÷‹ ¹F õ®õ¬ñ‚èŠ ð†´ ¹¶Š ªð£L¾ ªðŸÁœ÷¶. · êƒè àÁŠHù˜ ê‰î£¬õ ¹¶ŠH‚è£îõ˜èœ Þ¬íòˆî÷‹ ªê¡Á ¹¶ŠH‚辋. · ¹¶ àÁŠHù˜ Ýè M¼‹¹«õ£˜ Þ¬íòî÷‹ ªê¡Á îƒè¬÷ ðF¾ ªêŒ¶ ªè£œ÷¾‹. · Ü´ˆî å¼ êƒè ¬ñ™è™ô£Œ “îI› êƒè‹ Android ðò¡ð£†¬ì”(Tamil Sangam Android App), ä«ð£¡ ðò¡ð£†¬ì(Iphone App)ÜPºèŠð´ˆF»œ÷¶

ADOPT A HIGHWAY - WOODWARD AVE CLEAN UP: - ü¨¬ô 19 Ý‹  10 ñE ªî£ìƒA ªêòŸ°¿ àÁŠHù˜èœ à†õ˜†(woodward ave) ꣬ôJ™ îI› êƒèˆFŸªèù 嶂èŠð†ì Þó‡´ ¬ñ™ Éóˆ¬î Cóˆ¬î»ì¡ ²ˆî‹ ªêŒîù˜. Þ«î «ð£™ Þ¡ªù£¼ “ ADOPT A HIGHWAY CLEANUP “ ªêŠì‹ð˜ 28’‹ «îF ï¬ìªðŸø¶.

݇èÀ‚°‹ ïì‰î èJÁ Þ¿ˆî™ «ð£†® “cò£- ï£ù£” â¡Á Þ¿ðPò£Œ CKŠ¹ ͆®ò¶. ¬èŠð‰¶ «ð£†® õö‚è‹ «ð£™ è¬÷膮ò¶. H¡ õ¼‹ êƒè ÜP¾Š¹èœ ÜPM‚èð†ìù · 2014 êƒè ªêòŸ°¿ àÁŠHù˜èœ ÜPºèŠð´ˆîŠð†ìù˜. · 裘ˆF‚ Þ¬ê G蛄CJ™ «êèK‚èŠð†ì àîM ªî£¬è¬ò êƒèó£ è‡ Üø‚è†ì¬÷Jì‹ åŠ¹M‚èŠð†ì¶. · ¬ìò îI› êƒè‹ 40 ݇´ G¬ø¬õ Þ‰î ݇®™ àƒè«÷£´

14

îI›„ êƒè‹ I„Cè¡

40 õ¶ ݇´ Mö£ CøŠ¹ ñô˜

Þ‰Fò£ «ì (INDIA DAY) 2014: ð™«õÁ Þ‰Fò ñ£Gôˆ¬î «ê˜‰îõ˜ èÀ‹, ðô Þ‰Fò ªñ£N «ð²ðõ˜èÀ‹ èô‰¶ 嚪õ£¼ õ¼ìº‹ I„Cè¡’™ êƒèI‚°‹ Þì‹ î£¡ INDIA DAY, Þ‰î õ¼ì‹ «ï£M, Suburban Collection Ýèv† 9 Ü¡Á Showplace’&™ ï¬ìªðŸø¶, Þ‰î õ¼ì‹ ºî™ I„Cè¡’™ àœ÷ ܬùˆ¶ ªñ£N îóŠð†ì êƒèƒèÀ‹ ÜEõ°Š¹ ªêŒò ܬö‚èð†ìù, I„Cè¡ îI› êƒèº‹ ܬöŠ¬ð ãŸÁ ÜEõ°ŠH™ ðƒ°ªè£‡´ îI› êƒèˆF¡ ñŸÁ‹ îIN¡ ªð¼¬ñ¬ò ð¬ø ꣟Pò¶.

¬ê‰îM Þ¬ê G蛄C SEPTEMBER FIESTA: - ð£ìA ¬ê‰îM, ÅŠð˜ Cƒè˜

¹è› êˆòŠHóè£w ñŸÁ‹ ªüò£ ®M ýK»ì¡  óMêƒè˜ ªêŠì‹ð˜ 19 «ï£M HIGH SCHOOL’™ îƒèœ Þ¬ê ñ¬öò£™ I„Cè¡’ä «ñ½‹ °O˜„C ܬìò ªêŒî£˜èœ.

¬ê‰îM ð£®ò î¡ HIT SONGÝù “MNèO™ å¼ õ£ùM™”, êˆòŠóè£w & óMêƒè˜ ެ퉶 ð£®ò “æ‹ C«õ£è‹“, óMêƒè˜ & ¬ê‰îM ެ퉶 ð£®ò “ªê£˜‚è«ñ â¡ø£½‹“, êˆòŠóè£w & óMêƒè˜ ެ퉶 ð£®ò “á¼ M†´ á¼ õ‰¶” «ð£¡ø ð£ì™èœ óCè˜èO¡ ðôˆî èó«è£û‹ ªðŸø¶, Üõ˜èœ ÜE¬ò ꣘‰î ²ðÿ G蛄C¬ò CøŠð£è ªî£°ˆ¶ õöƒA èôèôŠð£è ªè£‡´ ªê¡ø£˜èœ, è¬ìCJ™ ¬ê‰îM ¯‹ «ê˜‰¶ õöƒAò “MEDLEY FUSION” CøŠð£è Þ¼‰î¶, Þ¬êŠ ðC¬ò ¬ê‰îM & ¯‹ «ð£‚è õJŸÁŠ ðC¬ò «ï£M¬ò «ê˜‰î “TURMERICAN” àíõèˆF¡ ÜÁ²¬õ àí¾ «ð£‚Aò¶.

õ£ƒè M¬÷ò£ìô£‹ GAME SHOW: Ü‚«ì£ð˜ 18 Ý‹ «îF àÁŠHù˜èÀ‚ è£è “õ£ƒè M¬÷ò£ìô£‹” â¡Â‹


M¬÷ò£†´Š «ð£†® WARREN, ST.THOMAS CHURCH’&™ °Éèôñ£è ï¬ìªðŸø¶. ÞF™ å¼ õ£˜ˆ¬î å¼ ô†ê‹, CQñ£ Mù£® Mù£ , CINEMA BINGO, «ð£¡ø M¬÷ò£†´ G蛄CèO™ àÁŠHù˜èœ ðƒ«èŸÁ îƒèœ Fø¬ñè¬÷ ªõOŠ ð´ˆFù˜. “cò£ ï£ù£” â¡Á â™ô£ ÜEèÀ‹ îƒèÀ‚°œ M¬÷ò£†®™ «ñ£F‚ ªè£‡ìù˜. «ð£†® I辋 “TOUGH”Ýè Þ¼‰î¶. «ð£†®èO™ ªõŸP ªðŸø ÜEèÀ‚ °‹/àÁŠHù˜èÀ‚°‹ ðK²èœ õöƒèŠ ð†ìù

ï¬è„²¬õ bð£õO: ïõ‹ð˜ 22 Ý‹ «îF ï¬è„²¬õ bð£õO H˜I¡è£‹‘™ (Birmingham) àœ÷ Y«ý£™‹ àò˜G¬ô (Seaholm High School) ðœOJ™ CøŠð£è ªè£‡ì£ìŠð†ì¶. G蛄C ñFò‹ 1:30 ñE‚° °´‹ð ¹¬èŠðìƒèœ â´Šð¶ì¡ ªî£ìƒAò¶. 2:30 ñE‚° °ö‰¬îèO¡ è¬ô G蛄C àŸê£èñ£Œ ªî£ìƒAò¶. bð£õO CøŠ¹ M¼‰¶ 5:30 ñE ºî™ õöƒèŠð†ì¶. ñ£¬ô 6:30 ñE‚° ñ¶¬ó ºˆ¶M¡ CøŠ¹ G蛄C ÜõK¡ Þ¬ì Mì£ ï¬è„²¬õ «ð„«ê£´ ªî£ìƒAò¶. ÜõK¡ ï¬è„²¬õ «ð„² º®‰î¾ì¡, “ñQî˜èœ ÜFèñ£è ñA›„Cò£è Þ¼Šð¶ i†®ô£ Ü™ô¶ ªõO«òõ£” â¡ø î¬ôŠH™ ï¬è„²¬õ ð†®ñ¡ø‹ ªî£ìƒAò¶. 嚪õ£¼ ÜEJ½‹ 4 «ð˜ ï¬è„²¬õ»ì¡ «ðCù˜. ï´õ˜ ñ¶¬ó ºˆ¶ “ñA›„C i†®™”  â¡Á î¡ ï¬è„²¬õ èô‰î b˜Š¬ð ÞÁFJ™ õöƒAù£˜. õ‰F¼‰«î£˜ ܬùõ¼‹ ï¬è„²¬õ ÞQŠ¬ð ²¬õˆî ñA›„C»ì¡ Þ™ô‹ F¼‹Hù˜.

ó£ñ£Âü‹ F¬óŠðì‹: üùõK 4, 2015 Ý‹  ñFò‹ 2:30 ñE Ü÷M™ ªðªõ˜L U™v ‚«ó£«õv àò˜ G¬ô ðœOJ™(Beverly Hills, Groves High School) àœ÷ CPò F¬óÜóƒA™ ó£ñ£Âü¡ F¬óŠðì‹ îI› êƒè àÁŠHù˜èÀ‚° ñ†´‹ F¬óJìŠ ð†ì¶. å¼ îIö˜ ªõ° è£ôˆFŸ° º¡«ð èEî ¶¬øJ™ 致H®ˆî CøŠ¹ èEî ÜŸ¹îƒè¬÷»‹, Þ‰î îIö˜ «ñ¬ô ®™ ܬì‰î CøŠ¹ è¬÷»‹, ªð¼¬ñè¬÷»‹ Þ‰î F¬óŠ ðì‹ â´ˆ¶ ªê£¡ù¶. àÁŠHù˜èœ îƒèœ °ö‰¬îèÀì¡ õ‰¶ F¬óŠ ð숬î 致 èOˆîù˜.

ªð£ƒè™ F¼Mö£:

üùõK 24, 2015 Ý‹  ñ£¬ô 5:00 ñE Ü÷M™ ªðªõ˜L U™v ‚«ó£«õv àò˜ G¬ô ðœOJ™ (Beverly Hills, Groves High School) ªð£ƒè™ F¼Mö£, ªð£ƒè™ CøŠ¹ Þó¾ àí¾ì¡ ªî£ìƒèŠð†ì¶. ñ£¬ô ²ñ£˜ 7:00 ñE Ü÷M™ F‡´è™ L«ò£Q Üõ˜èO¡ CøŠ¹ ð†®ñ¡ø‹ “îI› F¬óŠðì ð£ì™èO™ «ñ«ô£ƒA GŸð¶ è£îô£, õñ£, ¬ïò£‡®ò£” â¡ø î¬ôŠH™ ªî£ìƒAò¶. 嚪õ£¼ ÜEJ½‹ 3 «ð„ê£÷˜èœ CøŠð£è «ðCù˜. L«ò£Q Üõ˜èœ î¡ ï¬è„²¬õ«ò£´‹, ð£ì™è¬÷ 𣮻‹ CøŠð£è ð†®ñ¡øˆ¬î ïìˆF

ªê¡Á... º®M™ “è£î«ô” â¡Á b˜Š¹ õöƒAù˜. õ‰F¼‰«î£˜ ܬùõ¼‹ ²¬õò£ù ÞQŠ¹ ªð£ƒè¬ô ²¬õˆî ñA›„C»ì¡ Þ™ô‹ F¼‹Hù˜

îI› ñ£¬ô: - ãŠó™ 4, 2015 Ý‹  ²ñ£˜ 1 ñE Ü÷M™, †ó£Œ êÍè ÃìˆF™ (Troy Community Center) îI› ñ£¬ô G蛄C ªî£ìƒAò¶. °ö‰¬î èÀ‚è£ù ñ£Á«õìŠ «ð„²Š «ð£†®, F¼‚°øœ «ð£†®, îI›„ ªê£™õªî¿î™ (Tamil Spelling Bee) «ð£¡ø «ð£†®èœ ï¬ìªðŸøù. °ö‰¬îèœ Ý˜õºì‹ «ð£†®»ì‹ èô‰¶ ªè£‡ìù˜. ªõŸP ªðŸøõ˜èÀ‚° ðK²èœ ߬è Mö£M™ õöƒèŠð´‹.

߬è Mö£: «ñ 9, 2015 Ý‹  ªðªõ˜L U™v ‚«ó£«õv àò˜ G¬ô ðœOJ™ (Beverly Hills, Groves High School) ߬è Mö£ ñŸÁ‹ 40 Ý‹ ݇´ CøŠ¹ Mö£ ï¬ìªðø àœ÷¶. Mö£M™ ߆´A¡ø ªî£¬è ß¬è «ï£‚èˆFŸ° ªè£´‚èŠð´‹. äƒèó¡ Üõ˜èO¡ Þ¬ê G蛄C ï¬ìªðø àœ÷¶, Üõ«ó£´ ެ퉶 AIR TEL SUPER SINGER HóèF, ªüò£ ®M ó£èñ£Lè£ ¹è› MüŒ A¼wí¡, ñŸÁ‹ I„Cè¡ Cˆó£ ÿî˜ Þ¬ê ªõœ÷ˆF™ ñ‚è¬÷ ͛讂è àœ÷ù˜. &Þ.ì£IQ‚

îI›„ êƒè‹ I„Cè¡

40 õ¶ ݇´ Mö£ CøŠ¹ ñô˜

15


õN ïìˆF òõ˜è œ .. . Year

President

19751976

Prof. T.K. Venkateswaran

Executive Committee Vice President: Dr. Secretary: Mr.

Mrs. Angammal Veluswamy

S. Palaniappan

Treasurer: Mr. A.

Viswanathan

Joint Secretary: Dr.

K. S. Krishnan

Executive Committee Members: Mrs.

Latha Narayan, Mr. R. Raja, Mr. R. Krishnamurthy, Dr. Xavier Roche, Mr. C. R. Prabakaran

Constitution Committee: Dr. P. Surulinarayanaswamy, Mr. N. Balasubramanian, Mr. M. Radhakrishnan, Dr. K. S. Krishnan News Letter mailed to members by the Secretary:

Mr. S. Palaniappan (No Kadhambam yet!)

Highlights Summer 1975: Initial meeting to organize ‘Tamil Sangam, Michigan’ at Mr. A. Viswanathan house in Dearborn. Attendees: S. Palaniappan, M. Subramanian, G. Kasi, R. Raja, M. Thirumoorthi, Prema and C. R. Prabakaran, Lochini and A. Viswanathan (hosts). September 14, 1975: Organized ‘Tamil Sangam, Michigan’, in Dr. (Mrs) Leela and Dr. P. Surulinarayanaswamy residence in Dearborn Heights, presided by Mr. R. Raja. First Executive Committee Members were elected. October 25, 1975: Michelle Viswanathan Represented Tamil Sangam, Michigan in the United Nations Cultural Show in Dearborn, MI with a bharatha natyam dance. October 22, 1976: “Star Nite” program with Kerala Club by Actor Gemini Ganesan and Rajashree.

19771979

Mr. Surulinarayanaswamy

1980

Mr. S. Palaniappan

1981

Dr. T. Madhavan

Tamil Conference was organized; Kavignar Kannadasan and Sirkazhi Govindarajan participated; Kavignar Kannadasan delivered his last speech of his life.

19821983

Mr. Prem Boaz

Light music concert by K.J. Jesudas was conducted

1984

Mrs. Gita Balagopalan

Mandolin U. Srinivas performed at MTS

1985

Prof. Shekar Viswanathan

Member database was computerized; 10th year anniversary was celebrated

1986

Dr. K. K. Venkat

The concept of at least one function each month was introduced

16

îI›„ êƒè‹ I„Cè¡

40 õ¶ ݇´ Mö£ CøŠ¹ ñô˜

Kadhambam magazine was first started by Latha Narayan in 1977


1987

Ms. Vanajothi Raj

Film Actor Kamalahaasan visited; however his movie “Nayagan” could not be screened since it was held up at customs

1988

Dr. Hari

Kadhambam was still hand-written &photocopied; It was dream project then to bring a tamil typewriter from India so it can be typed up instead of writing by hand

1989

Mr. M.R.Surendran

Vice President: Mrs. Secretary Treasurer:

: Mr.

Rathna Nath

John Bowditch

Dr. Sahul Hamid

Joint Secretary:

This was considered to be the most active Tamil Sangam year with 22 programs that year.

Mr. Narayanan

Kadhambam Editor: Dr.

R. Diwakar

Executive Committee Members: Dr.

Baskar, Mr. Ramachandran, Mr. N. Sethuraman, Mrs. Jayalakshmi Sreedharan

1990

Mr. R. Raja

3 separate committees were formed for each aspect of Tamil culture – Iyal, Isai and Natakam; A Kaviyarangam was held on Bharathi, Namakkal kavignar and Bharathidasan which was great success.

1991

Prof. P. Andiappan

1992

Mr. K.K.Prabakar

Light music by TMS and P.Susheela; one more event by SPB and SP Shailaja

1993

R.Diwakar

You Committee was formed for the first time

1994

Dr. Srikant Raghavan

MTS joined MDOT’s ‘Adopt-a-Road’ program & adopted the 2 mile stretch of Woodward Ave between 8 Mile & 10 Mile Road

1995

Mr. Sankaranarayanan

20th year celebration; Unnikrishnan performed in his first concert in US

1996

Mrs. Sandhya Kesavan

All-women committee was formed this year

1997

Dr. V. Laxmanan

Vice President:

Kay Andiappan

Secretary: Nagappan

Sekkappan

Joint Sec:

Murali Govindarajalu

Treasurer:

K. Padmanaban

50th year of Indian independence was celebrated by Sangam;

Members: R.

Krishnamurthy, Mahesh Iyer, Balaji Sunderarajan, T. Ragunathan, Selvam Singaram

Kadhambam Editor:

Mrs. Devika Raghavan

îI›„ êƒè‹ I„Cè¡

40 õ¶ ݇´ Mö£ CøŠ¹ ñô˜

17


Year 1998

President Dr. M.G. Subramanian

Executive Committee Mrs. Premalatha Baskar

Vice President: Secretary:

Mr. Ravi Vengadam

Joint Secretary:

Mrs. Padma Aravindabose

Treasurer: Mr.

Srinivasan, Vaidyaraman (Srini Raman)

Members: Mr.

Vadivelu Jeyabalan, Mr. Suresh Ramalingam, Mr. Gnanadesikan Ramanujam, Mr. Radesh Vangipuram, Mrs. Shanthi Veerappan

Kadhambam Editor:

Prof. K.S. Krishnan

2. Bharathanatyam presentation by the well known dancer Ms. Shobana & her troupe. 3. Drama “Vasul Chakravarthi” by Mr. Y. G. Mahendra & his group.

Mrs. Radha Hari

Sivakami Shanmugasundaram

Vice President: Secretary:

1. A talk by Mr. Vaiko, M.P., on the topic, “India -Today and Tomorrow”.

Mrs. Devika Raghavan

MTS Webpage Manager:

1999

Highlights

S. Ananthapadmanabhan

Joint Sec: Arun Anand Treasurer:

Kandasamy Ratnam

Members:

Ravi Swaminathan, Madhusudhan Rao

Niranjan Rao, Radha Iyer, Geetha Pradeep 2000

Sathish Subramanian

Vice President: Ranjani

Rajaraman

Secretary

:

Dr.Nadarajan Janakan

Treasurer

:

Shanta Shantaprakash

Joint Secretary: Shanta

Madavhan

Sandya Balan, Srikanth Rajagopalan, Nagu Lakshumanan, Lalitha Ravindran, Amarprabhu Rangarajan Members:

Kadhambam Editor:

V.S.Balanethiram

Web Administrator:

Sandya Balan, Amar Prabhu

Rangarajan 2001

Srini V Raman

Vice President:

Latha Mani

Secretary

:

Selvam

Treasurer

:

Shivaram

Event Coordinator: Joint Secretary:

Padma Regupathy

Website Administrator:

Kannan/Uma Subbiah

Youth Committee Coordinator: Kadhambam Editor:

Padma Regupathy

Hari Prasad

Marketing Coordinator:

Srini Raman

Radhika Desikan, Jagdish Eraiyan, Kannan, Uma Subbiah EC Members:

18

îI›„ êƒè‹ I„Cè¡

40 õ¶ ݇´ Mö£ CøŠ¹ ñô˜

Known As the Silver Jubilee Millennium Committee – SJMC Silver jubilee of the Sangam was celebrated this year The 25 years history of Sangam was published in the Kadhambam magazine every month.

It was the year dedicated to charity and two major fundraising events done in 2001,one for 9/11 victims and another for Gujarat Earthquake Relief. This was also the year which gave birth to the popular “Thirukkural Recital Competition” for the youth.


2002

Dr. Nadarajan Janakan

Vice President Vyjayanthi Satish Secretary Senthilkumar Mahadevan Treasurer:Ravi Gopalakarishnan Joint Secretary:

Usha Prakash

Committee Members: Janaki

Mahadevan, Dr. Sinniah Balakrishnan, Priya Kumar, Veeraraghavan Akkoor, Arathi Venkatachalam

Kadhambam Editor: Santhana

2003

Sivakami Shanmugasundaram

Vice President: Rohini Secretary: Amutha

Ravi

Sadaps

Joint Secretary: Charanya Treasurer: A.P.

Krishnan Sandhya

Girish

Subbiah

Tamil Literary activities coordinator:

Chandrasekar Kayamboo

Cranatic Music activities coordinator: Radhika Members:

Suresh Seshan

Webmaster: Raman

Ganapathi

Kadambam Editor: Chandra

2004

Sanganur V Mahadevan

Vice President: Vani Secretary: Mohan Treasurer

Kannan

Comments from President: The goal for this committee was to make sure that we were as inclusive as we could be and that is exactly what we did! Our committee’s key accomplishment was record attendance by our Sangam members and new members in our events.

Chandrasekaran

Prasad

Manickam

: Pitchiah

Balasubramanian

Event Coordinator: Saravanan Joint Secretary: D

Chokalingam

Prakash

Website Administrator:

Annam Vivekanandan

Youth Committee Coordinator: Anushya Kadhambam Editor:

Comments from President: Our committee was the first to get corporate sponsorship from Chrysler for the Deepavali function. We had exhibits of cars in the parking lot. We also published the membership directory.

Mani

Kalpana Hariharan

Renuka Chalekode. Sathurappan Gopalsamy, Meena Shankar

Marketing Coordinator:

2005

Chakravarthi Desikan

Vice President: Charumathi Secretary: Naren

Hari

Balasubramaniyam

Treasurer: Lakshumanan

Sundaram

Website Administrator: Sundar Youth Committee Coordinator:

Shankralingam

Savithri Raman

Kadhambam Editor: Sangeetha

Viswanathan

Comments from President: We conducted a Tsumani Fundraiser which raised over $10,000 for rehabilitation of 2004 Tsunami Victims. Funds were used for replacing fishing boats, nets etc. The “Shyama” dance drama by Ms. Shobana was great success.

Committee: Shaila Vijaykumar, Nalini Natesan, Sriram Rangachary Joint Sec:

V. Sivaraman

îI›„ êƒè‹ I„Cè¡

40 õ¶ ݇´ Mö£ CøŠ¹ ñô˜

19


Year 2006

President Hari Prasad

Executive Committee Vice President: Secretary

Highlights

Mrs. Kanthi Sundar

:Mr.

Hariharan Ramaswamy

Mr. Balakrishnan Sankaran & Mr. Ramamurthy Treasurer

:

Joint Secretary:

Mr. Ravi Nalliappan

Website Administrator:

Mrs. Sowmya Sridhar

Youth Committee Coordinator: Kadhambam Editor:

Mrs. Anuradha Moturi

Mr. Niranjan Rao

Committee members: Mrs.

Saradha Ramalingam, Mrs.Radha Naren, Mrs. Selvi Manivannan, Mrs. Genga Radhakrishnan, Mr. Subramaniam Chandrashekar

2007

Naren Balasubramaniam

Vice President: Secretary:

Sriram Rangachary

Prasanna Vengadam

Treasurer: Aarthi

Ranga

Event Coordinator:

Subha Ram

Joint Secretary:

Deepak Kumaravel

Website Administrator:

Kalpana Muralikumar

Youth Committee Coordinator: Latha Kadhambam Editor: Mohan

Krishnan

Manickam

Committee Members: Jayanthi Mohan, Niranjan Rao, Vidya Satish, Durai Palanivelu

2008

Mrs. Kanthi Sundar

Vice President:

Nirangan Varadarajan

Secretary:

Radhika Ganesan

Treasurer:

Genga Radhakrishnan

Website Administrator:

Uma Bharati

Youth Committee Coordinator: Nalini Kadhambam Editor: Mohan

Narayanasamy

Manickam

Committee Members: Sumathi siva, Shyamala Kalyan, Kamalesh Dhaneshwar, Satish Venkataraman

20

îI›„ êƒè‹ I„Cè¡

40 õ¶ ݇´ Mö£ CøŠ¹ ñô˜

Youth Committee conducted year-end Christmas program. They narrated Jesus Christ story in skit and dance. YC performed Indian variety cultural program at Nursing home in Farmington Hills. Elderly American people enjoyed Indian music and dance. The nursing home appreciated YC volunteer work/ participation. YC emceed in Tamil for both Pongal and Deepawali programs. It was something different and they received very good response from audience. It was nice seeing them speaking in Tamil.


2009

Pitchaiah Balasubramanian

Vice President: Kalpana Secretary: Vivek Treasurer:

Hariharan

Thiagarajan

Mr. Venkatesan’s historic drama ‘Brahmarishi’ was performed this year

Meena Shankar

Event Coordinators: Renuka

Chalekode/ Dr Mahadevan/ Janaki Sathurappan / Vani Hari Prasad / Usha Prakash

Joint Secretary: Saravanan

Chockalingam

Website Administrator: Vivek

Thiagarajan

Youth Committee Coordinator: Ganga

Rajkumar

Kadhambam Editor: Radha Akkoor

2010

Mr. Vinoth Purushothaman

Vice President: Sangeetha Secretary:

Viswanathan

Ganga Rajkumar : Nagu

Treasurer

Lakshmanan

Event Coordinator: Gita

Pradheep

Joint Secretary: Sudhagar

Muthurajan

Starting of Michigan Tamil School First Eagai Vizha- Lakshman-Suruthi Troop & Play-back singer Krish Starting of Tamizh Malai Event Deepavali with Jayashri

Website Administrator: Balraj

Viji Velayudham

Youth Committee Coordinator:

Kadhambam Editor: Pradheep Marketing Coordinator: Bala Cultural Co-Ordinator:

2011

Mr. Vinoth Purushothaman

Vice President:

velusamy

Guru

Vanitha Anand Starting of Michigan Tamil School in three locations

Ganga Rajkumar

Secretary:

Balraj

Treasurer:

Nagu Lakshmanan

Event Coordinator:

Eagai Vizha- Krish Singer

Meena Saravanan

Joint Secretary: Sudhagar

Muthurajan

Website Administrator: SaiGanesh

Vinodh Deenadayalan

Youth Committee Coordinator: Kadhambam Editor:

20122013

Mr. Bala Rajaraman

Deepavali with Gopinath Guidelines for EC : Roles and Responsibilities was established

Abirami Swaminathan

Marketing Coordinator: Web-Admin:

Pongal – with Raja

Anguselvi

Murugappan

Vice President: Abirami

Swaminathan

Secretary:

Nadarajan Janakan

Treasurer:

Kannan Ramaiah

Joint Secretary:

Committee’s fiscal year changed from Jan – Dec to July – June , to help make the transition easier for new committees

Dr. Anand Jayaram

Web Coordinator:

Kandaswamy Gnanasundaram

Public Relations Coordinator: Event Coordinator: Shiva Kadhambam Editor:

Rajesh Sivakumar

Saravanan

Narmatha

Marketing Coordinator:

Selvi Manivanannan

Youth Committee Coordinator:

Saravan Ponniah

Membership Co-ordinator: Archana

Pradeep

îI›„ êƒè‹ I„Cè¡

40 õ¶ ݇´ Mö£ CøŠ¹ ñô˜

21


Year 20132014

President Mrs. Anguselvi Raja

Executive Committee Vice President:

Chitra Suresh

Sevugan

Treasurer:

Secretary: Alagappan

Sundarakesari

Kadhambam Editor : Seetharaman

Sadasivam Vasudevan, Rajesh Koushik

Event Coordinators :

Public Relations Coordinator: Raj

Palanivel

Highlights Deepavali program was celebrated with ‘Thaththuppillai’ drama by S.Vee.Shekher with local talents Pongal event was celebrated with mimicry artist Badava Gopi as special guest Eegai Vizha was celebrated with Singer Karthik & troupe, and the proceeds were donated to Sankara Eye Foundation

Web-admin: Suresh Arumugam Youth Committee Coordinator: Joint Secretary :

Kannagi Chinnakannu

Marketing Coordinator:

20142015

Mr. Murugappan Periyakaruppan

Vice President: Raj Secretary: Treasurer

Bala Amirthalingam

Shanthi Tamilvaanan

Palanivel

Kannagi Chinnakkannu

Dr. Lakshmanan Egappan

Join-Secretary : Ravikumar

Sourirajan

Event Co-ordinators : Annadurai

Vidhya Sathish Web-Admin:

Murugesana and

Mahesh Bhaskaran

Kadhambam Editor:

Dominic Irudhayaraj

Marketing Coordinator: Akila

Dharmarajan

Youth Committee Coordinator:

Gayathri Jainagaraj

iPhone & Android App were released ; MTS is the first Tamil Sangam to have these Apps; MTS web-site was revamped; online ticket purchase was simplified Sep 2014: Music event by Saindhavi, Sathyaprakash, & Ravi Shankar Oct 2014: A game show called ‘Vaanga Vilaiyadalam” was conducted Nov 2014: Deepavali program with Madurai Muthu as guest speaker Dec 2014: Jointly conducted a fund raiser event with TNF for their ABC-project. Total $ 43,000 was raised Jan 2015: “Ramanujan” Tamil movie was screened; Pongal was celebrated with Mr. Dindigul Leoni as special guest May 2015: Eegai vizha & 40th year celebrations planned

ªõŸPŠ ðòíˆ¬î ªî£ì˜‰F´«õ£´‹... îIN¡ ªð¼¬ñ¬ò àòˆF´«õ£‹!

&- Ý‹ ݇´

CøŠ¹

22

îI›„ êƒè‹ I„Cè¡

40 õ¶ ݇´ Mö£ CøŠ¹ ñô˜

ñô˜


Ü¡Á ªî£ì‚è‹ (1975)... Þ¡Á õ¬ó (2015)..! èî‹ð‹ Þî› ÝCKò˜èO¡ ªðò˜Š ð†®ò™

Listing of Kadhambam editors for the 40 years 1975 - 76 Tamizh Cheithi, News letter prepared by Prof. K. S. Krishnan 1977 Kadhambam is the new name – Latha Narayan is the editor 1978 Latha Narayan 1979 N. Balasubramanian (aka: Canton Balu) 1980 Hema Swaminathan 1981 T. Madhanagopal 1982 Dr. S. Venkatesan 1983 M. Subramanian (Windsor Mani) 1984 M. Rajendran 1985 - 87 Dr. S. Venkatesan 1988 - 89 R. Diwakar 1990 Hari Prasad & N. Sethuraman (Co-Editor) 1991 N. Sethuraman 1992 N. Sethuraman, Jayachandra Tilak (Co-Editor) 1993 Hari Prasad

1994

Dr. S. Rangaswamy & Dr. S. Venkatesan (Co-Editor) 1995 Dr. S. Venkatesan 1996 Ambuja Venkatesan (in line with All-women Tamil Sangam committee) 1997- 99 Devika Raghavan 2000 Dr. V. S. Balanethiram 2001 Hari Prasad 2002 Santhana Krishnan Sathya 2003 Chandra Chandrasekaran 2004 Kalpana Hariharan 2005 Sangeetha Viswanathan 2006 Niranjan Rao 2007 Mohan Manickam 2008 Mohan Manickam 2009 Radha Akkoor 2010 Pradheep Velusamy 2011 Abirami Swaminathan 2012 Narmadha 2013 M. Seetharaman 2014 Dominic Irudhayaraj

îI›„ êƒè‹ I„Cè¡

40 õ¶ ݇´ Mö£ CøŠ¹ ñô˜

23


MICHIGAN TAMIL SANGAM Proudly Celebrating 40th Year!

Saturday July 18th 2015 Between 11:00 am to 4:00 pm

Kensington Metro Park, Shelter D (Play Field East)

2240 W. Buno Rd, Milford, MI 48380 Family Potluck ; Unlimited Games & Prizes

Join us with your Family & Friends

For more details Visit our Website: www.mitamilsangam.org 24

îI›„ êƒè‹ I„Cè¡

40 õ¶ ݇´ Mö£ CøŠ¹ ñô˜


HóðôƒèO¡...

ܪñK‚è ñ‡E«ô 40 ݇´ è£ôñ£è îI›ñ‚èÀ‚°‹ îI› ªñ£N‚°‹ à¡ùîñ£ù «ê¬õ ¹K‰¶ õ¼‹ I„Cè¡ îI›„êƒèˆ¶‚° â¡Â¬ìò ð£ó£†´‚èœ!! îI› ®L«ô«ò îI› ð®Šð¶‹, «ð²õ¶‹ °¬ø‰¶õ¼‹ Þ‰î è£ôˆF™ îI›Š ðœOèœ ïìˆF Ü´ˆî î¬ôº¬ø‚°‹ îI¬ö‚ªè£‡´ ªê™½‹ ðE «ð£ŸÁ°Kò¶. èì‰î ïõ‹ð˜ 9-Ý‹ «îF I„Cè¡ îI›„êƒèˆF¡ “ï¬è„²¬õ bð£õO” G蛄C¬ò àƒèÀì¡ «ê˜‰¶ ªè£‡ì£®ò¶ âù‚° ⡪ø¡Á‹ ñA›„CòO‚°‹ ÜÂðõñ£è‚ 輶A«ø¡. Þ‰î ÞQò «õ¬÷J«ô I„Cè¡ îI›êƒèˆFŸ°‹ ñŸÁ‹ ÜF™ Üƒè‹ õA‚°‹ ܬùˆ¶ îI› àœ÷ƒèÀ‚°‹ â¡Â¬ìò ñùñ£˜‰î õ£›ˆ¶‚è¬÷ êñ˜ŠH‚A¡«ø¡.

õ£›ˆ¶Š ̃ªè£ˆ¶!

Þò‚°ï˜, ï®è˜ R.𣇮òó£ü¡

 «ð²‹ ªñ£N â¡ð¶ å¼ îèõ™ ðKñ£Á‹ áìè‹ ñ†´ñ¡P ¬ìò õóô£Ÿ¬ø»‹, ð‡ð£†¬ì»‹, ï£èK般 ð¬ø꣟Á‹ ꣡Á â¡ð¶ õóô£ŸÁ ÝŒõ£÷˜èœ ñŸÁ‹ ªñ£Nõ™½ù˜èœ 輈¶. Ü¬î ªñŒŠH‚°‹ õ¬èJ™ îI› ®¡ ðö¬ñò£ù «è£J™ 虪õ†´‚èÀ‹ ªêŠ«ð´èÀ‹ Þ¡Á‹ ¬ìò Íîò˜èO¡ ªð¼¬ñ¬ò ïñ‚° ÜPM‚A¡øù. Þ¡¬øò ïiù àôèˆF™, ÜF½‹ °PŠð£è «ñ¬ô èO™, ÜF«õèñ£è ñ£Põ¼‹ õ£›Mò™ ÅöL™, 40 ݇´è÷£è îI› ªñ£N‚è£è¾‹, îI› ñ‚èÀ‚è£è¾‹ º¬ùŠ«ð£´ ðEò£ŸP õ¼‹ I„Cè¡ îI›„ êƒèˆ¬î ð£ó£†ì õ£˜ˆ¬îèœ «ð£î£¶, õ£›è I„Cè¡ îI›„ êƒè‹! õ÷˜è Üî¡ îI›ˆ ªî£‡´!

F‡´‚è™ ñ¶¬ó

ä.L«ò£Q

ºˆ¶ 40-Ý‹ ݇´ G¬ø¾ Mö£ ªè£‡ì£´‹ I„Cè¡ îI›„êƒèˆ¶‚° â¡ à÷ƒèQ‰î ï™õ£›ˆ¶‚èœ. ÝJó‚èí‚è£ù ¬ñ™èÀ‚° ÜŠð£™, Ü¡Qò ®™, 40 ݇´è÷£è ï‹ îI› ªñ£N¬òŠ «ð£ŸP‚ ªè£‡ì£® õ¼‹ I„Cè¡ îI›„êƒèˆ¬îŠ ðŸP G¬ù‚¬èJ™ I辋 ªð¼Iîñ£è àœ÷¶. èì‰î üùõK 24-Ý‹ «îF I„Cè¡ îI›„êƒèˆF¡ “ªð£ƒè™ F¼Mö£” G蛄CJ™ èô‰¶ªè£‡´ àƒè÷¶ ºòŸCèO™ ï£Â‹ ðƒ°ªðŸø¶ âù‚° ªð¼¬ñò£è Þ¼‚Aø¶. àƒèœ îI›„«ê¬õ «ñ¡«ñ½‹ CøŠ¹ø â¡Â¬ìò õ£›ˆ¶‚èœ!

îI›„ êƒè‹ I„Cè¡

40 õ¶ ݇´ Mö£ CøŠ¹ ñô˜

25


ðòíˆF¡ ðF¾èœ...

Mr.&Mrs. CK Chalekode - Þõ˜èœ ðô ݇´èÀ‚è£è êƒè

G蛄CèÀ‚° ÜOˆî ðí àîM, ñŸÁ‹ ªêòŸ°¿M™ ÝŸPò «ê¬õè¬÷Š ð£ó£†®"Cø‰î àÁŠHù˜" M¼¶ ÜO‚èŠð†ì¶; õöƒ°ðõ˜ ¶¬íˆî¬ôõ˜ è™ðù£ ýKýó¡ (2009)

«û£ðù£ õöƒAò 'wò£ñ£' ®ò ï£ìè‹ (2005)

F¼. ¬õ«è£, M.P. Üõ˜èœ "India - Today and Tomorrow" â¡ø î¬ôŠH™ à¬óò£Ÿø õ‰F¼‰î£˜ (1998)

ªè¡Cƒì¡ ̃è£M™ ï¬ìªðŸø ñŸÁªñ£¼ H‚Q‚ (2009)

26

îI›„ êƒè‹ I„Cè¡

40 õ¶ ݇´ Mö£ CøŠ¹ ñô˜


ð²¬ñò£ù G¬ù¾èœ!

&- Ý‹ ݇´

CøŠ¹

ñô˜

Ü¡¬ùò˜ Fùñ£ù, «ñ 10Ý‹ «îF 2009, I„Cè¡ îI› êƒè‹ ÝîóM™, F¼ ªõƒè«ìêQ¡ Šó‹ñ£‡ì êKˆFó ð¬ìŠð£ù "Šó‹ñKS" ï£ìè‹ ªêšõ«ù Üóƒ«èPò¶.

The Nursing home program was organized by Youth Committee to celebrate "Valentine day" with older people (2008)

'Charity Walk' event at Kensington Metro Park (2005) îI›„ êƒè‹ I„Cè¡

40 õ¶ ݇´ Mö£ CøŠ¹ ñô˜

27


28

îI›„ êƒè‹ I„Cè¡

40 õ¶ ݇´ Mö£ CøŠ¹ ñô˜


&- Ý‹ ݇´

CøŠ¹

ñô˜

îI›„ êƒè‹ I„Cè¡

40 õ¶ ݇´ Mö£ CøŠ¹ ñô˜

29


I

„Cè¡ îI›„ êƒè‹ ªî£ìƒAò è£ô‹ ªî£†´ Þ¡Á õ¬ó Þƒ° õ£¿‹ îI› àø¾è¬÷ 弃A¬í‚°‹ Mîñ£è, îI¬ö»‹ Üî¡ M¿Iòƒè¬÷»‹ Üõ˜èÀ‚° G¬ù׆´‹ Mîñ£è ݇´ «î£Á‹ ðô G蛾è¬÷ Iè„ CøŠð£è G蛈F õ¼Aø¶. Þîù£™ èì™ è쉶 Þƒ° õ£¿‹ îI› ªï…êƒèœ

30

îI›„ êƒè‹ I„Cè¡

40 õ¶ ݇´ Mö£ CøŠ¹ ñô˜

îƒèœ  ñ‡E™ ªðŸø Ü«î ꉫî£êˆ¬î»‹ ñA›„C¬ò»‹ ªð¼¬ñ»‹ i†®™ Þ¼Šð¶«ð£¡ø ñùG¬øõ£ù à혾è¬÷ ïñ‚° ÜOˆ¶ õ¼Aø¶. îI›„ êƒèˆF¡ 40 ݇´ è£ô ðEJ™ Þ¶«ð£¡ø Gè›¾èœ ï‹¬ñ ެ킰‹ Mîñ£è àƒèO¡ «ðó£îó«õ£´ ⊫𣶋 ªî£ìó†´‹... ð²¬ñò£ù G¬ùõ¬ôèO™ ܶ â‚è£ôº‹ ÞQ‚膴‹!


îI›„ êƒè‹ I„Cè¡

40 õ¶ ݇´ Mö£ CøŠ¹ ñô˜

31


“1) Anand Bazaar 2) Cabinet Studio” ADVT

32

îI›„ êƒè‹ I„Cè¡

40 õ¶ ݇´ Mö£ CøŠ¹ ñô˜

31


&- Ý‹ ݇´

CøŠ¹

ñô˜

Proud achievements initiatives by 2014-15 Executive committee

 Picnic Event - July 12  Website Redesign / Membership Revamp / Paypal Integration (online ticketing made easier for future committees)

 Streamlining of MTS bank accounts for easier operation  iPhone/Android App for event notifications  Re-introduced Membership Cards, with Discount Offers from local businesses

 Saindhavi, Satyaprakash Musical Event (Sep 19)  Woodward Ave Clean-up - 3 times  Vaanga Vilayadalam Game Show - Oct 24(new this year)  Deepavali - Madurai Muthu event + Honored Srikant Raghavan (Nov 9)  Fundraiser for TNF ABC project - record collection of $45,000 (Dec 14)  Ramanujan Movie (Jan 4)  2015 Tamil Sangam Calendar distributed in pontal event  Pongal Program - Leoni - Jan 24 + Honoring Anand @ miindia  Umayal Muthu Kannadasan Program - Mar 22  Tamil Maalai - Apr 4  OK Kanmani - 50% discounted movie ticket to members  Eegai vizha + 40th year grand celebration - May 9  Design/Print/Distribution of 40th year souvenir - May 9

îI›„ êƒè‹ I„Cè¡

40 õ¶ ݇´ Mö£ CøŠ¹ ñô˜

33


Niru Food products ADVT

34

îI›„ êƒè‹ I„Cè¡

40 õ¶ ݇´ Mö£ CøŠ¹ ñô˜

33


æ†v àÀ‰¶ ô†´

ê¬ñò™

«îMeù£œ º¼èŠð¡ ®ó£Œ & ICè¡

«èŠ«ðx&ð¡m˜ «ó£v†

«î¬õò£ù ªð£¼†èœ àÀ‰¶ 1/2 A‡í‹ 1/4 A‡í‹ æ†v 1/4 A‡í‹ ꘂè¬ó 2 «î‚èó‡® ð£î£‹ 𼊹 «î¬õ‚«èŸð ªïŒ

ªêŒº¬ø: àÀ‰¶ ñŸÁ‹ 憬ú ªõÁ‹ õ£íLJ™ õÁˆ¶ ªð£® ªêŒ¶ ªè£œ÷¾‹. ꘂè¬ó¬ò ï¡° ªð£®ò£è Ü¬óˆ¶ ªè£œ÷¾‹. àÀ‰¶, æ†v ñŸÁ‹ ꘂè¬ó ªð£®»ì¡ ªïŒ «ê˜ˆ¶ ༇¬ìè÷£è H®‚辋. ð£î£‹ 𼊬ð Üî¡ «ñ™ ¬õˆ¶ ÜôƒèK‚辋. ²¬õ ñŸÁ‹ Ý«ó‚Aòñ£ù æ†v&àÀ‰¶ ô†´ îò£˜.

! œ è O ¶ ô C C‰F‚è... ªõŸP à¡Qì‹! èwì‹ õ¼‹«ð£¶ 臬í Í죫î ܶ ࡬ù ªè£¡ÁM´‹. è‡¬íˆ Fø‰¶ ð£˜, c Ü¬î ªõ¡Á Mìô£‹ &ã.H.«ü. ÜŠ¶™ èô£‹

«î¬õò£ù ªð£¼†èœ ¶¼Mò «è«ðx 1 A‡í‹ («õè¬õˆ¶ ñCˆî¶)& 1 ༬÷Aöƒ° CPî÷¾ ªè£ˆîñ™L 1 «î‚èó‡® Þ…C&̇´&ð„¬êI÷裌 M¿¶ 裙 A‡í‹ Hó† Éœ «î¬õò£ù Ü÷¾ â‡ªíŒ «î¬õò£ù Ü÷¾ àŠ¹

ªêŒº¬ø: å¼ ð£ˆFóˆF™ ¶¼Mò «è«ðx, ñCˆî ༬÷‚Aöƒ°, ¶¼Mò ð¡m˜, ªè£ˆîñ™L, Þ…C & ̇´ & ð„¬êI÷裌 M¿¶, àŠ¹ ÝAòõŸ¬ø «ê˜ˆ¶ ï¡° èô‰¶ H¬êò¾‹. èô¬õJ™ CPî÷¾ â´ˆ¶ c÷õ£†®™ ༆®‚ªè£œ÷¾‹. èì£J™ â‡ªíŒ M†´ Åì£ù¶‹ ༆®ò èô¬õ¬ò Hó† ÉO™ ¹ó†®, ⇪íJ™ «ð£†´ ªð£Kˆ¶ ⴂ辋.

H󣘈î¬ù ªêŒ»ƒèœ... è쾜 ܼ«è cƒèœ «ð£èô£‹! H󣘈î¬ù ªêŒò º®òM™¬ôò£..?! ÜŠ ðFô£è„ «ê¬õ ªêŒ»ƒèœ... è쾫÷ àƒèœ ܼ«è õ¼õ£˜ &Ü¡¬ù ªîóú£

èù¾ 裵ƒèœ Ýù£™ èù¾ â¡ð¶ c É‚èˆF™è£‡ð¶ Ü™ô ࡬ùˆ ɃèMì£ñ™ ð‡µõ¶ ⶫõ£ ܶ«õ (ô†Cò) èù¾. &ã.H.«ü. ÜŠ¶™ èô£‹ îI›„ êƒè‹ I„Cè¡

40 õ¶ ݇´ Mö£ CøŠ¹ ñô˜

35


CÁè¬î «ïó‹

è™ðù£

ýKýó¡

æMò‹: A.ªê£‚èLƒè‹

èî£CKò¬óŠ ðŸP...

“æ

è™ðù£ ýKýó¡ 2004 Ý‹ ݇´ ICè¡ îI› êƒè èî‹ð‹ ÝCKòó£è¾‹, 2009 ݇´ ¶¬íˆ î¬ôõó£è¾‹ ªî£‡ì£ŸP àœ÷£˜. èì‰î 16 õ¼ìƒè÷£è ð™«õÁ è¬î, èM¬î 膴¬óè¬÷ â¿F õ¼‹ Þõ˜ ð™«õÁ «ñ¬ìèO™ èMòóƒè‹, ð†®ñ¡ø‹, ï£ìèƒèO½‹ ðƒªè´ˆ¶œ÷£˜. îŸêñò‹ †ó£Œ ïèóˆF™ õC‚°‹ Þõ˜, MBA Healthcare 𮈶 DMC Hospital-¡ Finance HKM™ ðEò£ŸP õ¼Aø£˜.

¬ñ 裆... ñ£... õ£†v «è£Jƒ Ý¡...” ñèœ bŠFJ¡ Üôø™ «è†´ˆ ˆ î´ñ£P ⿉ Ü . “â¡ù® ÞŠð® ܘˆî ó£ˆFKJ™ Üôø™..?” “‹ñ£ âMK Fƒ Þv blank ...” â¡Á Üö£î °¬øò£è ªê£¡ù£œ Üõœ 𴂬èJ™ Aì‰î i phone , ipad, laptop â™ô£‹ ªõÁ¬ñò£è Þ¼‰î¶. ‘㡠꣘x ð‡í¬ôò£?” “ñ£ å¼ ê˜iv Ãì Þ™¬ô. à¡ «ð£¡ ⃫è?” è£H «ñ¬üJ™ Þ¼‰î ÜÂM¡ «ð£¬ù â´ˆ¶Š 𣘈 ܶ¾‹ ªêˆ¶‚ Aì‰î¶. «ôê£è ðò‹ õ‰î¶. î¡Â¬ìò «ôŠì£Š ä Ý¡ ªêŒî£½‹ ⶾ‹ õóM™¬ô. “ñ£ ÷‚° âù‚° â‚ú£‹ «õø.... Ý™ ¬ñ Þ¡ªð£˜ñû¡ ݘ Þ¡ ¬ñ «ôŠì£Š” â¡Á Üöˆ ªî£ìƒA M†ì£œ. “êK Þ¼, at &t ¬ò i†´ «ð£Q™ ÊHì«ø¡” ï™ô «õ¬÷ò£è i†´ «ð£¡ «õ¬ô ªêŒî¶. èvìñ˜ ªê˜i¬ê‚ ÊH†ì£™ àì«ù º¡ðF¾ ªêŒî ÜPMŠ¹ õ‰î¶.... “àƒèœ ¬è «ðC, ¬è ðô¬è ñŸÁ‹ ñ®‚èEQ Mûòñ£è ܬöŠðî£ù£™ «ð£¬ùˆ ¶‡®ˆ¶ M†´ ªî£¬ô‚裆C¬òŠ 𣘂辋” â¡ø¶. Þ¶ â¡ùì£ õ‹¹ â¡Á ®M¬ò «ð£ì, ÜF™ ªðKò ⿈¶‚èO™ - “ޡ‹ CP¶ ï£†èœ â‰î ªêòŸ¬è «è£œ ꣘‰î è¼MèÀ‹ Þòƒè£¶. «ñ½‹ ÜPMŠ¹ õ¼‹ õ¬ó ªð£ÁˆF¼‚辋”-â¡Á ªêŒF 殂 ªè£‡®¼‰î¶. “õ£†  ªê¡v.... F¯˜Â ÞŠð® Ýù£ â™ô£ ªõ£˜‚°‹ â¡ù Ýø¶?” â¡Á èˆFù£œ bŠF. ï - £¬÷‚° â‚ú£‹ â¡ù ð‡ø¶-?- ÝHC™ º‚Aòñ£ù e†®ƒ Þ¼‚«è ܶ â¡ù Ý°‹? - ÜŠð£ ꣡ «ý£«ê-J - «ô Þ¼‚裫óêK ÞŠð Üõ¼‚° ñE ðˆ¶ î£«ù, ÊHìô£‹ â¡Á ¬è ñìˆ îùñ£è ªê™«ð£¬ù â´‚è ܶ 輊ð£è ⡬ù ªõPˆ¶Š 𣘈î¶. ⿉¶ i†´ «ð£Q™ Üõ˜ ï‹ð¬ó å¼ îó‹ G¬ù¾ð´ˆF 𣘈¶ Ü¿ˆF«ù¡. ñÁ º¬ùJ™ å¼ êˆîº‹ Þ™¬ô. “‹ñ£ «î ªê† Þ¶ Ý™ æõ˜ F «õ˜™†, ܊𣠫𣡠ñ†´‹ âŠð® ªõ£˜‚ ð‡µ‹“ “ â‰î «ý£†ì™ô îƒAJ¼‚裡 ªîKòô. âŠð® contact ð‡ø¶?”

*** ꣡ «ý£«ê, Þó¾ 10:30, «ý£†ì™ Residence Inn Lobby

ô£

H º¿õ¶‹ ðóðóŠð£è ñQî˜èœ G¡Á ªè£‡´ îMˆ¶‚ ªè£‡®¼‰î£˜èœ. Front Desk Þ™ å«ó «ñ£î™.

36

îI›„ êƒè‹ I„Cè¡

40 õ¶ ݇´ Mö£ CøŠ¹ ñô˜


Þ¡Á ºî™ àƒèœ ÌI AóèˆF¡ îèõ™ ªî£ì˜¹èœ ܈î¬ùˆ¶‹ âƒèœ 膴Šð£†®Ÿ°œ õ‰¶ M†ì¶. ÞQ, ò£¼‹ ܬô«ðC àð«ò£A‚è º®ò£¶..

“â™ô£¼‚°‹ æÏ GIû‹î£¡ ÜÂñF‚è º®»‹. àƒèœ i†´ «ð£¬ù ªî£ì˜¹ ªè£‡´ Mûòˆ¬î ñ£ˆFó‹ ²¼‚èñ£è ªê£™½ƒèœ” â¡Á «ñ«ùü˜ èˆF‚ ªè£‡®¼‰î£˜. ñ«èSŸ° «ð£¬ùˆ ªî£ì ꣡v A¬ì‚°‹«ð£¶ ñE 2‚°‹ «ñ«ô. “ý«ô£ ÜÂ,  Þƒè safeÝ Þ¼‚«è¡. Þ¶ êKò£ù àì«ù õ‰¶´«õ¡. ªõ£˜K ð‡í£«î” º®Šðœ Ü´ˆî Ýœ «ð£¬ùŠ H´ƒA ã«î«î£ ⇬í Ü¿ˆF îMˆ¶‚ ªè£‡®¼‰î£˜.

*** Akron, æý«ò£

ÜÂó£î£ ñ«èw i´ 裬ô 8 ñE.

“b

ŠF, âˆî¬ù ñE‚° àù‚° â‚ú£‹?” “ݘ » A†®ƒ e ? â™ô£ details‹ «ôŠì£Šô  Þ¼‚°.  âŠð® â‚ú£‹ «ð£è º®»‹?”

“Þ¶‚°î£¡ âŠð¾‹ â™ô£ˆ¬î»‹ å¼ HK‡† ܾ† â´ˆ¶‚«è£¡Â ªê£™«õ¡, ªê£¡ù£ «è†ì£î£«ù” “«ý£L èš.... æ ¬ñ 裆, è‹ Ü‡† g† Fv” â¡ø Üôø½ì¡ ñè¡ ÜQ¼ˆ ܬøJL¼‰¶ æ® õ‰î£¡. ܾ‹, bŠF»‹ ®M¬òŠ 𣘈¶ à¬ø‰¶ G¡ø£˜èœ. - å¼ º‚Aò ÜPMŠ¹. Þ¶ dô£ Aóè‹ ÜPMŠð¶. àƒèœ ÌI õ£Cèœ ªêšõ£Œ AóèˆF™ è£ôQ ܬñ‚è Ý†èœ ÜŠ¹‹ ªêŒF «è†´ ï£ƒèœ I辋 «õî¬ù ܬ쉶œ«÷£‹. âù«õ Þ¡Á ºî™ àƒèœ îèõ™ ªî£ì˜¹ ܈î¬ù»‹ âƒèœ 膴Šð£†®Ÿ°œ õ‰¶ M†ì¶. ÞQ àƒèœ ÌI AóèˆF™ ò£¼‹ ܬô«ðC àð«ò£A‚è º®ò£¶. âƒèœ ÜÂñF»ì¡ i†´ˆ ªî£¬ô«ðC Íô‹ ñ†´«ñ ªî£ì˜¹ ªè£œ÷ º®»‹. ÜF½‹ ðô Gð‰î¬ùèœ àœ÷ù. èõùˆF™ ªè£œ÷¾‹.-æ «ï£ â¡Á bŠF Üöˆ ªî£ìƒAù£œ. “​®MJ™ «õø ꣪ù™ ñ£ˆFŠ ð£¼.” “â™ô£ˆ¶ô»‹ ޶ õ¼¶” e‡´‹ Ü´ˆî ÜPMŠ¹ æ®ò¶. ​ - àƒèœ ÌI Aóè õ£Cèœ â‰î Ü÷MŸ° ܬô «ðC‚°‹, ñ®‚èEQ‚°‹, Þìƒè£í™ è¼M (GPS‚°‹ Ü®¬ñŠ ð†ìõ˜èœ â¡Á âƒèÀ‚°ˆ ªîK»‹. âù«õ cƒèœ àƒè¬÷ˆ îò£˜ð´ˆF‚ ªè£œ÷ ° ï£†èœ Üõè£ê‹ î¼A«ø£‹​​Ü¡Á Ì󣾋 àôè‹ º¿õ¶‹ à¬ø‰¶ Þ¼‰î¶.... Þ™¬ô Þ™¬ô, ó£üvî£Q¡ å¼ °‚Aó£ñˆF™ õö‚è‹ «ð£™ ªó£†® ²†´ ꣊H†´ 𣆴 𣮂 ªè£‡®¼‰î£˜èœ, âˆF«ò£ŠHò£M¡ å¼ Í¬ôJ™ õö‚è‹ «ð£™ èP ê¬ñˆ¶ ꣊H†´ ïìù‹ Ý®‚ ªè£‡®¼‰î£˜èœ, ªî¡ ܪñK‚è£M¡ å¼ îI›„ êƒè‹ I„Cè¡

40 õ¶ ݇´ Mö£ CøŠ¹ ñô˜

37


“Ü‹ñ£... Ü‹ñ£...” â¡ø ÜÂM¡ °ó½‚° «ð£Q™ Þ¼‰¶ å¼ èóèóŠð£ù °óL™, bM™ õö‚è‹ «ð£™ «õ†¬ìò£® “cƒèœ «ð²õ¶ å¼ ªñ£NJ™ ñ†´«ñ Þ¼‚è ñ£Iêˆ¬îŠ ðîŠð´ˆF‚ ªè£‡®¼‰î£˜èœ. «õ‡´‹. â‰î ªñ£Nò£è «õ‡´ñ£ù£½‹ Þ¼‚èô£‹. ð£õ‹ ï‹ ‘º¡«ùPò’ èœî£¡ ºìƒA‚ Ýù£™ å¼ ªñ£N»ì¡ Þ¡ªù£¼ ªñ£N èô‰¶ Aì‰î£˜èœ. «ðCù£™ ªî£ì˜¹ ¶‡®‚èŠð´‹. ñÁï£À‹ ⶾ‹ ܬêòM™¬ô. “è쾫÷ â¡ù ªè£´¬ñ Þ¶.... âƒèJ¼‰¶ õ‰î¶ ñ«èw ªñ™ô ï쉶 «ð£Œ å¼ ð£™ «è¡ õ£ƒè Þ‰î Þöªõ´ˆî dô£ Aóè‹“....Ü¿¬è»‹ ݈Fóºñ£è ªê¡ø£¡. è¬ì è£Lò£è Þ¼‰î¶. ð£½ì¡ «èw ý£L™ à†è£˜‰F¼‰î ñ«èSì‹ ªê¡ø£œ. è¾‡ì˜ «ð£ù£™ ܉î Ýœ êKò£ù C™ô¬ó»ì¡ “Ü ....ï™ô «õ¬÷ ï‹ñ îI› ®M «êù™ ð투î  M†´ â´ˆ¶‚ªè£œ â¡ø£¡. å¼ â™ô£‹ ªõ£˜‚ ð‡µ¶. ê¡ ®M «ð£ì«ø¡.” â¡Á ð†ì¬ù»‹ î†ìM™¬ô, å¼ è£˜¬ì»‹ «îŒ‚èM™¬ô. ªê£™L‚ªè£‡«ì ꣪ù™ ä ñ£Ÿø, ݃AôˆF™ å¼ i†®Ÿ° õ‰¶ è£H¬ò îò£˜ ªêŒ¶ ®M¬òŠ M÷‹ðó‹ 殂 ªè£‡®¼‰î¶. «ð£†ì£¡. “ÜŠð£ì£.... Þ¶ å‡í£õ¶ ñô£ Þ¼‚°..” Þ¡Á ¹Fî£è å¼ ÜPMŠ¹ F¬óJ™ æ®ò¶. ñ«èw ªê£™L º®‚辋, M÷‹ðó‹ º®‰¶ Ü´ˆî G蛄C¬ò Ýó‹H‚è î£Áñ£ø£è ¬îˆî à¬ì»‹ - Þ¡Á ºî™ àƒèœ èEQèœ «õ¬ô ªêŒòˆ î¬ôMK «è£ôºñ£è õ‰î å¼ ªð‡, “ ý£Œ.... ªî£ìƒ°‹. Þ¬íòº‹, å¼ Cô õ¬ôˆî÷ƒèÀ‹ ý™«ô£.... ªõ™è‹....” â¡Á à„ê vî£JJ™ èˆî àð«ò£A‚èô£‹. Ýó‹H‚è... åL î¬ì ð†ì¶. ®M ꣪ù™ õNò£è«õ “ÜŠð£... e‡´‹ dô£ Aóè °ó™ “Þ¶ «ð£¡ø ªî£¬ô裆C facebook ªõ£˜‚ ñŸÁ‹ Þîó ªð£¿¶«ð£‚° ð‡Eù£«ð£Á‹Ó G蛄C ï숶‹ GÁõù‹ â‰î ªñ£N‚è£è ïìˆîŠð´Aø«î£ â¡øõ¬÷Š 𣘈¶ Ü‰î ªñ£NJ™ ñ†´«ñ «ðê Ü¿õî£ CKŠðî£ ÜÂñF‚èŠð´‹. M÷‹ðóƒèœ ñ†´«ñ Hø ªñ£NèO™ Þ¼‰î£½‹ â¡Á ¹KòM™¬ô ÜÂñF‚èŠð´‹” â¡ø¶.

ñ«èSŸ°.

*** îI› ªî£¬ô裆C Üóƒè‹, ªê¡¬ù.

“ÜŠð£ì£... àJ˜ õ‰î¶... ÜÂ... ÜÂ...” â¡Á ÜôPù£¡. ï¬ìŠ H틫𣙠ªð† ÏI™ Þ¼‰¶ ªõO õ‰î£œ. “ÜÂ....苊Άì˜, Þ¡ì˜ªï† â™ô£‹ ªõ£˜‚ ð‡µñ£‹. Cô ªõŠ ¬ê† ªõ£˜‚ ð‡µñ£‹.” “ÜŠð£ facebook ªõ£˜‚ ð‡Eù£«ð£Á‹ “â¡øõ¬÷Š 𣘈¶ Ü¿õî£ CKŠðî£ â¡Á ¹KòM™¬ô ñ«èSŸ°. “Þ¼ ÞŠð«õ ÊH†´ áKô Ü‹ñ£ Ü‚è£ A†ì â™ô£‹ ªê£™Lì«ø¡. ߪñJ™ Ýõ¶ ð‡í º®»‹Â ªîK…ê£ ê‰«î£ûŠð´õ£.” i†´ˆ ªî£¬ô«ðC¬ò â´ˆ¶ ªê¡¬ùJ™ àœ÷ Ü‹ñ£ i†´ ⇬í Ü¿ˆFù£œ . Kƒ «ð£ù¶. ò£«ó£ «ð£¬ù â´‚°‹ êˆî‹ «è†´ ñù‹ Ýù‰î‚ Èò¶. “ÜÂ!!!” â¡ø Ü‹ñ£M¡ °ó¬ô‚ «è†ì¶‹ «ð£ù àJ˜ õ‰î¶. “Ü‹ñ£, . ï™ô «õ¬÷ Þ‰î «ð£Â‹.....” ªì£‚ â¡Á ªî£ì˜¹ ¶‡®‚èŠ ð†ì¶.

38

îI›„ êƒè‹ I„Cè¡

40 õ¶ ݇´ Mö£ CøŠ¹ ñô˜

ï

‹ G蛄C ªî£°Šð£OQ ñôƒè ñôƒè MNˆîõ£Á G¡Á

ªè£‡®¼‰î¶. âF«ó Þ¼‰î G蛄C îò£KŠð£÷˜, «èñó£ H¡ù£L¼‰¶, “«ð², «ð²... ãî£õ¶ îI›ô«ò «ð²” â¡ø£˜. “õí‚è‹... âƒèœ îò£KŠH¡ Þ‰î õ£ó âH«ê£¬ì... ªì£ì‚... e‡´‹ «ð„² ¶‡®‚èŠ ð†ì¶. “âŠð® º¿ê£ îI›ô«ò «ðêø¶... âù‚° å¼ ªê¡ì¡v Ãì ªîKò£«î...” â¡Á ðKî£ðñ£è‚ «è†ì¶. îò£KŠð£÷˜, “è â™ô£¼ñ£ «ê‰¶ Þƒè èì èì¡Â â¿F åù‚° ªìLŠ«ó£‹Š†ì˜-™ «ð£ì«ø£‹. c ܶ õ¬ó‚°‹ ãî£õ¶ «ðC êñ£O... «ðê£ñ ãî£õ¶ 𣆴 ð£´... cò£ â‰î º¿ ªê¡†«ì¡²‹ «ò£C‚è «õí£‹ 𣼔 â¡ø£˜. ܶ¾‹ ï™ô ä®ò£õ£èŠ ð†ì¶. îù‚° ªîK…ê 𣆪ì™ô£‹ «ò£C‚è, “ fai fai fai è¬ô„² fai ”.... Y.... “áî£..áî£ èô¼..” è† ...


“ªñ£î îð£ ð£ˆ«î¡ å¡ù «ðü£˜ ÝAŠ «ð£«ù¡ ªð‡«í... Awí£J™...” è†... Þ¶¾‹ «ð£„². “ ꣘ 𣆴‹ Þ™¬ô«ò ꣘ “ “ ã‹ñ£ CQñ£ 𣆴 ð£ì«ø, ܶô âŠð® îI›ô ñ†´‹ ð£ì º®»‹? ãî£õ¶ vÙô ð®„ê ð£óFò£˜ 𣆴 ªê£™«ô¡ â¡Á ð™¬ô‚ 讂è, “꣘  vÙô îI›™ô£‹ ð®‚è¬ô ꣘ “ â¡ø£œ ªî£°Šð£OQ. “Ü¬îŠ «ð£J ܉î dô£ ÝÀƒè A†ì ªê£™L†´ õ£... â¡Á âK‰¶ M¿‰îõ˜, ð‚èˆFL¼‰î ÜCv졆®ì‹ “â¡ùŒò£ â¿F†ìò£” â¡ø£˜. “꣘... âHªê£†‚° îI›ô â¡ù¡Â ÃAœô «î®‚A†´ Þ¼‚«è¡”.... “ï£êñ£Š «ð£„²” â¡Á î¬ôJ™ ¬è ¬õˆ¶ à†è£˜‰î£˜ îò£KŠð£÷˜. “꣘, ꣘, ÞQ«ñ smsô «õ£†´ «ð£ì ªê£™L ðí‹ ê‹ð£F‚è º®ò£¶ƒèøîù£™ ï‹ñ ‘²ñ£˜ Cƒè˜’, ‘ªñ£‚è 죡ꘒ, ‘¹Lò£ì Ì„Cò£ì’, ‘ï™ôõù£ ªè†ìõù£’ Þ‰î ñ£FK Š«ó£‚ó£‹ â™ô£‹ ïìˆî º®ò£¶¡Â vð£¡ê£˜v ªê£™L†ì£ƒè”. “ÜìŠð£Mè÷£, ᘠÌó£ â™ô£¬ó»‹ ªê™«ð£¡ õ£ƒè ¬õ„² ܈î¬ù ìõ¬ó»‹ ï‹ñ â‹® õ¬÷„²Š «ð£†®¼‰î£¼. â™ô£ˆ¶‚°‹ ÝŠ¹ õ„²†ì£«ù...” â¡Á ÜóŸP‚ ªè£‡®¼‰î£˜.

*** ÜÂ ñ«èw i´, æý«ò£.

“ñ£

‹... Þ¶ â¡ù ¹¶ YKòô£?” â¡Á å¼ ìŠð£¬õ è‡ º¡ù£œ ݆®ù£œ bŠF. “Ýñ£, costco ô ¹¶ê£ «ð£†®¼‰î£¡.. ªõ£Œ «ì£¡† » †¬ó?” “ýš «è¡ ä ? Þ¶ â¡ù¡Â â¡ Apps ô ð£‚è£ñ âŠð® ꣊H´«õ¡? âš«÷£ ð£J‡† âš«÷£ Ü™ôš† ¡Â ð£‚è Apps Þ™¬ô«ò” â¡Á Þ®‰¶ à†è£˜‰î ñè¬÷ º¬øˆîõ£Á ÜÂ, “âù‚° õó ݈F󈶂° à¡ù â¡ù ð‡µ «õ¡Â ªîKò£¶.... Þƒè å¼ õ£˜ˆ¬î «ð£¡ô «ðê º®ò£îð®, å«ó ô£ƒ‚«õx ܶ Þ¶¡Â ð´ˆîø£¡... ÞõÀ‚° Apps Þ™¬ôò£‹...” “ªõ™... âù‚° ü£L ÞQ«ñ 𣆮 î£ˆî£ A†ì îI›ô «ð²¡Â 죘„ê˜ ð‡í º®ò£¶” â¡Á ï‚è™ «ðCù ñè¬÷ Üì‚°õœ, «ïó‹ ªîKò£ñ™ ñ«èw, “ޡ‹ ªè£…ê  èN„² Þ‰î dô£ Aóè‹, 𣘮‚° «ð£J†´ õ‰îŠðø‹ ܶ‚° õ‰îõƒè¬÷Š ðˆF«ò£, Üõƒè ú£K, ªüªõ™ªô˜K ðˆF«ò£ «ðCù£½‹ «ð£¡ ä è† ð‡Eù£ âŠð® Þ¼‚°‹.” â¡Á «ü£‚讂è, õ‰î ݈FóˆF™ îù ܬø‚° «ð£Œ èî¬õ ܬø‰¶ ꣈Fù£œ ÜÂ.

i†´ «ð£¡ Ü®‚°‹ êˆî‹ «è†´ º¡ ܬø‚° õ‰¶ «ð£¬ù ⴈ, ñÁ º¬ùJ™ ÜŠð£, “Ü‹ñ£ ÜÂ... ï™ô£ Þ¼‚Aò£? ꣊H†ìò£? c å¡Â‹ èõ¬ôŠð죫î. Þ¶ «ð£ô ï‹ ÌI Aó舶‚° ïì‚°‹Â º¡ù£«ô«ò Cô ¹ˆî舶ô â¿FJ¼‚裡. Ýù£ Þ‰î å«ó ªñ£N «ð„² ï‹ñ ᘠñ‚è¬÷ ÜFè Ü÷M™ ð£F„² Þ¼‚裋. Þ¶ ðô õ¼ûƒè÷£ ðóõô£ Þ¼‚Aø Þ‰î ðö‚般î ñ£ˆî º®ò£¶¡Â ï‹ñ ᘠº‚Aòvî˜èœ Þ¶ Mûòñ£ Cô 꽬è ÜO‚°‹ð® dô£ Aóè ÜFè£Kèœ A†ì «è†´ Þ¼‚裃è÷£‹. ÞŠð  «ðêø ñ£FK ªè£…ê‹ îò£˜ ð‡E‚A†´ «ðCù£ º¿ îI›ô «ðê º®»¶. c å¡Â‹ èõ¬ôŠð죫î.” â¡ø£˜. Þœ H¡ù£L¼‰¶ Ü‹ñ£, “ ÞQ«ñ ó‹ò£¬õ»‹ °ö‰¬îè¬÷»‹ âŠð® skype ô 𣘂èø¶” â¡Á ¹ô‹¹õ¶ è£F™ «è†ì¶. ó‹ò£ ÜÂM¡ ðô õ¼ì‹ Þ¬÷ò è. «ð£¬ù ¬õˆî¶ M†´ «ê£ð£M™ Üñ˜‰î£œ ÜÂ. âŠ«ð£¶ è‡ Üò˜‰î£«÷£ ªîKòM™¬ô.... ñè¡ ÜQ¼ˆ å¼ ð‚è‹ G¡Á ªè£‡´, “ñ£‹, ÷‚° ªì¡Qv e† ïì‚èø vý‚° âŠð® «ð£ø¶¡Â ªîK»ñ£? â¡ «ð£¡ô ð£‚è º®ò£¶.” “ñ£‹, 죡v A÷£v ªû†»™ à¡ A†ì «õø Þ¼‚è£? â¡«ù£ì¶ «ð£¡ô  õ„C¼‰«î¡” â¡Á ñèœ å¼ ð‚è‹ îM‚è, “ä«ò£ â¡«ù£ì favorite Cƒè¼‚° «õ£®ƒ ð‡í sms Þ™¬ô«ò” â¡Á Ü‹ñ£ å¼ ð‚è‹ G¡Á ªè£‡®¼‚è, “â¡ italy ªõ«èû¡ «ð£†«ì£ â™ô£‹ facebookô «ð£†«ì¡, âˆî¬ù ‘likes’ õ‰F¼‚°¡Â ÜŠðŠð «ð£¡ô ð£‚è º®ò£«î” â¡Á è ó‹ò£ å¼ ð‚è‹ G¡Á ªè£‡´ ¹ô‹ð, “è쾫÷.... ã¡ â™ô£¼‹ â¡A†«ì õ‰¶ ªê£™ôlƒè, «ð£Œ dô£ ÝÀƒè¬÷ «èÀƒè... dô£, dô£...” “㌠ÜÂ, â¡ù Ý„², 㡠ɂ舶ô èˆîø” â¡Á ñ«èw «î£¬÷ˆ ªî£†´ གAù£¡. ܬóJ¼†®™ è‡¬íˆ Fø‰¶ 𣘈î ÜÂ, “Þšõ÷¾ «ïó‹ ɂ舶ô  Þ¼‰«îù£? ÜŠð£ ï™ô «õ¬÷ èù¾î£ù£?” â¡ø£œ. ä«ò£ iphone ‹, ipad ‹, ï‹ñ hw Þ™ô£ñ âš«÷£ èwì‹ ªîK»ñ£ â¡Á  è‡ì èù¬õ M÷‚è, “Þ¶‚°î£¡ Þ‰î Mars è£ôQ Mûòˆ¬î ªó£‹ð follow ð‡í£«î, v¯ªõ¡ ý£A¡v ¹‚ ªó£‹ð ð®‚裫î¡Â ªê£¡«ù¡ «è†®ò£?? ⡬ù ®„옊 ð‡í£ñ Ƀ°.  early morning ꣡ ªý£«ê «ð£èµ‹. °† ¬ï†” â¡Á ªê£™L M†´ Éƒèˆ ªî£ìƒAù£¡.

îI›„ êƒè‹ I„Cè¡

40 õ¶ ݇´ Mö£ CøŠ¹ ñô˜

39


º¬ùõ˜.âv.ÿ°ñ£˜ æMò‹: A.ªê£‚èLƒè‹

ñ

Qî¡ î¡ â‡íƒè¬÷»‹, 輈¶‚è¬÷»‹, «î¬õè¬÷»‹ Hø¼‚°ˆ ªîKM‚è ºîL™ ¬ê¬è ªñ£Nè¬÷«ò ðò¡ð´ˆF õ‰î£¡. Üî¡ H¡ ¬èªò£L, åL â¿Š¹î™ «ð£¡øõŸP¡ ºô‹ Hø«ó£´ ªî£ì˜¹ ªè£‡ì£¡. Üî¡ Hø° Þù‚°¿‚èœ îƒèÀ‚ªè¡Á å¼ ªñ£N¬ò å¼õ¼‚ªè£¼õ˜ àø¾ªè£œõŠ ðò¡ð´ˆFù˜. Ü‰î ªñ£N «ð„² ªñ£Nò£ù¶. «ð„² õö‚è£è«õ Ü‰î °¿ñˆF¡ õ£›‚¬è õóô£Á, ðö‚è õö‚èƒèœ Ü´ˆî´ˆî î¬ôº¬ø èÀ‚°„ ªê£™L‚ ªè£´‚èŠð†ìù. Hø° ⿈¶õ®õ‹ ï¬ìº¬ø‚° õ‰îH¡ è™L‹, æ¬ô„²õ®èO½‹ â¿Fù˜. ܬî£ì˜‰¶ Ü„²õ®õˆF™ ªñ£N «ê˜‚èŠ ð†´ è¼ˆ¶‚èœ ªõOŠð´ˆîŠðìô£Jù. îù‚ªè¡Á «î®‚ªè£‡ì ªñ£N¬òˆ ªñ£N â¡øù˜. ªñ£N ñQîQ¡ àœ÷‚A사è¬òŠ «ð„²õ®M½‹, ⿈¶ õ®M½‹, ªõO‚ªèí¼‹. ªñ£N Þ™¬ô«ò™ ñQîêºî£ò‹ Þ™¬ô. ï£èKè‹, ð‡ð£´ â¡ðù¾‹ Þ™¬ô. Hø MôƒAùƒèOL¼‰¶ ñQî¬ùŠ HKŠð¶ ªñ£N. ªñ£N, ñQî Þùˆ¶‚° ñ†´«ñ àœ÷ îQŠªð¼‹ ÝŸø™. åL à„êKŠH¡ õN ïñ¶ â‡íƒè¬÷ ªõOŠ 𴈶‹ è¼M ªñ£N. ªñ£N¬òŠ ðò¡ð´ˆ¶î™ â¡ð¶ ªõÁ‹ â‡íƒè¬÷ ñ†´‹ ªõOŠð´õ¶ Þ™¬ô. Hø¬ó Cô ªêò™è¬÷„ ªêŒò¾‹ àì™ ñŸÁ‹ ñùƒèO™ ãŸð´‹ êôùƒè¬÷Š HóFðL‚辋 ªêŒõ¶ ªñ£N.

ªñ£N â¡ð¶ ⿈¶‚èO¡ Æ´„«ê˜‚¬è Ü¡Á; ªñ£N â¡ð¶ æ˜ ÞùˆF¬ìò àJ˜Š¹; à혾. îINùˆF¡ 自촊¹ˆî£¡ îI›ªñ£N.

îIN¡ ªðò˜„CøŠ¹ îI› â¡ð Üö°, ÞQ¬ñ, c˜¬ñ â¡ø ªð£¼œèÀ‡´. ÞQ¬ñ»‹, c˜¬ñ»‹ îIªöùõ£°‹ â¡Aø¶ Hƒèô G致. îIªö¡ð¶ ÞQ¬ñ, c˜¬ñ âù Åì£ñE»‹ ÃÁ‹. îI¿‚° õ™Lù‹, ªñ™Lù‹, Þ¬ìJù‹ âù Þù‹ Í¡Á â¡ð˜. îI›„꣡«ø£˜ Ü‚è£ôˆF«ô«ò Þùˆ¶‚° æ˜ â¿ˆî£è â´ˆ¶ Í¡Á ÞùƒèÀ‚°‹ HóFGFˆ¶õ‹ ªè£´ˆ¶ îI› â¡ø¬öˆ îù˜. Þò™, Þ¬ê, ï£ìè‹ Í¡Á‹ îIN™ Þ¼Šð îI¬ö ºˆîI› â¡øù˜. ë£ùê‹ð‰î˜ ñ îI› ë£ùê‹ð‰î¡ â¡Á °PŠH´õ£˜. ¬õíõ Ý›õ£˜ èœ «îù£K¡ ªêŒîI›, Y˜ñL ªê‰îI›, F¼õóƒèˆîI›, «è£¬îõ£ŒˆîI›, êƒèˆîI›, ð£õ÷¼ˆîI›, ïŸøI›, î‡îI›, õ‡îI›, Þ¼‰îI› âùŠ ðôõ£Á «ð£ŸÁõ˜. îI¿‚° ܺªî¡Á «ð˜ â¡ð£˜ ð£óFî£ê¡.

îIN¡ îQˆî¡¬ñ îI›„ªê£ŸèO¡ â‡E‚¬è 90000 â¡ð£˜ A.Ý.ªð. Mvõï£î‹, ÞF™ â‰î„ªê£™½‹ 㿠⿈FŸ° à†ð†ì ܬñ»‹, Ý, «è£, b, ¬è, ß, ¬î «ð£¡ø æªó¿ˆ¶ å¼ ªê£™½‹ îIN™ à‡´. Høªñ£N„ ªê£Ÿèœ à¼õˆ¬î ñ†´‹ 裆´‹. îI›ªê£Ÿèœ «ð¬î, ªð¶‹¬ñ, ñƒ¬è, ñ쉬î, ÜK¬õ, ªîK¬õ, «ðK÷‹ ªð‡ âù à¼õˆ¬î»‹ ð¼õˆ¬î»‹ 裆´‹. ‘ö’ â¡ø CøŠªð¿ˆ¶ îIN™ ñ†´«ñ à‡´. ðö‰îI› ñ‚èœ ióˆ¬î & è£î¬ô& ªè£¬ì¬ò ªð£¡«ð£™ «ð£ŸPù˜. 忂般î& ð‡ð£†¬ì& àJ˜«ð£™ 裈îù˜. æ˜ â¿ˆ¶‚° ñŸ«ø£˜ ⿈¶ Þù‹ ‘é’ õ‰î Hø° Üî¡ Þùñ£Aò ‘è’ î£¡ õ¼‹, â¡ð¬îˆ îI› Þô‚èíˆF™ ñ†´«ñ è£í º®»‹. îI› â‹ ªê£™ ªñ£NJ¬ù »‹ îIöó¶ Üèõ£›M¬ù»‹ °PŠ H´‹. îI› àôè Þô‚AòˆFŸ° õöƒAò 裬ì F¬í‚«è£† ð£ì£°‹.

îIN¡ CøŠ¹èœ Þ‰Fò ð‡ð£†®¡, õ ñóH¡, ï£èKèˆF¡ º‚Aò ñ£ù Ü®Šð¬ìè÷£è ܬñ‰¶œ÷¬õ Þó‡´ ªñ£Nèœ. ܬõ îI›, õìªñ£N. Þó‡ì£Jó‹ ݇´

40

îI›„ êƒè‹ I„Cè¡

40 õ¶ ݇´ Mö£ CøŠ¹ ñô˜


èÀ‚°‹ «ñô£ù Þô‚AòŠ ð£ó‹ðKò‹ àœ÷ ð‡¬ìò ªñ£NèÀœ å¡Á îI›. îI› àôA¡ ªêšMò™ ªñ£Nò£è¾‹ 輈Šð´Aø¶. àôè ̘õï£èKèƒèÀœ å¡ø£è îI› ï£èKè‹ àœ÷¶. îIN™ ⿈¶ õ®õ‹ ªðÁº¡ à¼õ£ù¶ õ£Œªñ£N ñó¹. Ü¡¬øJL¼‰¶ Þ¡Á õ¬ó â‰î Þ¬ìf´‹ Þ™ô£î¶. Høªñ£N«ò£´ åŠH´‹ ªð£¿¶ GôMò™ ܬñŠ¹, Üè‹ ¹ø‹ ð£ì™ ܬñŠ¹, ÞòŸ¬è ñQî¡ àø¾, è£ô‚èí‚W´ âù õK¬êŠð´ˆî º®»‹. ð‡¬ìò ðô ªñ£Nèœ Þ¡Á õö‚Aö‰¶ «ð£ù G¬ôJ™ îI› ޡ‹ àJ˜ˆ¶Š«ð£´ àœ÷¶. Þ¬íòî÷ˆF™ ùˆ îèõ¬ñˆ¶‚ ªè£‡´œ÷¶. ‘ò£¶‹ á«ó ò£õ¼‹ «èk˜’ â‹ êñ£î£ùˆFŸè£ù àôè‚ «è£ûˆ¬î ºîL™  GŸ°‹ ªñ£N îI›. HøŠªð£‚°‹ â™ô£ àJ˜‚°‹, èŸø¶ ¬è ñ‡í÷¾ è™ô£î¶ àôè÷¾, è™M è¬óJô èŸðõ˜  Cô, ªð‡EŸªð¼‰î‚è ò£¾÷, ªê™õˆ¶Šðò«ù ßî™, âšõN ï™ôõ˜ ÜšõN ô õ£Nò Gô«ù, Þ¡ù£î‹ñ Þš¾ôè‹ ÞQò 裇è Þî¡ Þò™¹ à혉«î£«ó, ªï®ò ªñ£N è®ò á˜î½‹ ªê™õñ¡Á â¡Â‹ ñ£Â숬î àò˜ˆ¶‹ M¿Iò C‰î¬ùè¬÷ Þô‚Aò õKè÷£è‚ ªè£‡ì¶. îI› Þ¼ðˆ«î£ó£õ¶ ËŸø£‡®™ ãøˆî£ö 8 «è£® ñ‚èO¡ ªñ£N. ‘îI› Þ¡Á å¼ ñ£Gô ªñ£N ñ†´ñ¡Á. å¼ ï£†´ªñ£N ñ†´ñ¡Á, Þ¡Á ܶ å¼ °õôòè °´‹ðˆF¡ ªñ£N’ â¡ð£˜ ì£‚ì˜ õ£.ªê.°ö‰¬îê£I. 53&‚°‹ «ñŸð†ì èO™ «ðêŠð´‹ ð¡ù£†´ ªñ£N îI› ªñ£N. Þ‰Fò ªñ£NèO«ô«ò îI› â‹ ªê£™ î¬ô¬ñJì‹ ªðÁ‹. ïiù ð¡ù£†´ ªñ£N â¡ø î°FŠ 𣴋 ªñ£NJ¬ù»‹ îIöó¶ Þ‰Fò ñ󹂰‹, ï£èKèˆFŸ°‹ ªè£‡ì¶. ܶ õöƒ°‹ èO™ Üèõ£›M¬ù»‹ °PŠH´‹. èôŠðŸø îŸê£˜¹¬ìò ̘õ£ƒè Üî¡ ðò¡ð£†®Ÿ «èŸð ÜóCò™, ñ£ù «î£ŸÁõ£ŒèO™ å¡Á. îI› àôè Þô‚AòˆFŸ° êºî£ò, Ý¡eèˆ «î¬õè¬÷ âF˜ Íõ¬èˆ îI«ö£´, õöƒAò ï¡ªè£¬ì ªè£œÀõî£è ¾‹, Þô‚Aò õ÷‹ ¸‡è¬ôˆîI›, ÜPMò™ G¬ø‰îî£è ¾‹ àœ÷ ïiùªñ£N. F¬í‚«è£†ð£ì£°‹ îI›, ªñ£N ªðò˜Š¹ˆîI›, Þôƒ¬è, CƒèŠÌ˜ èO™ «îCò ê†ìˆîI›, ÞîNò™ îI›, ݆C ªñ£N îI›. Þ‰Fò£M™ îI› èEQˆîI›, Þ¬íòˆîI› , ¹¶„«êK ñ£GôƒèO™ ݆C âù è£ôˆFŸ«èŸøõ£Á ùˆ îèõ¬ñˆ¶‚ªè£‡ì ªñ£Nò£è¾‹, ñ«ôCò£, ªî¡ÝŠHK‚è£, ªñ£KCòv, dT å«ó ªñ£N îI›. ܬùˆ F‰Fò ñ†ìˆF™ Þ¡Á b¾ «ð£¡ø èO™ ܃WèK‚èŠð†ì ªñ£Nò£è¾‹ îI› «ðêŠð´‹ ªñ£NèÀœ îI«ö ªî£¡¬ñ»‹ ªî£ì˜„C»‹ Fè›Aø¶. HHCJ™ ð¡ù£†´ ªñ£NèO™ å¡ø£è¾‹, àœ÷ ªñ£Nò£°‹. àôªèƒ°‹ ðóõô£èŠ «ðêŠð´‹ å«ó Yù õ£ªù£LJ™ åLðóŠ¹ ªñ£NèO™ å¡ø£è¾‹ îI› ÝCò ªñ£N îI› ªñ£N Ý°‹. Þ¼‚Aø¶. »ªùv«è£ GÁõù‹ ÃKò˜ â¡ø ñ£î Þî¬ö ºŠðˆFŸ°‹ «ñŸð†ì àôèªñ£NèO™ ïìˆF õ‰î¶. Þ‰Fò ªñ£NèO™ Þ‰F, îI› ÝAò Þ¼ ªñ£N èO™ ñ†´‹  ÜšMî› ªõOJìŠð†ì¶. àôè Ü÷M™ ݃AôˆFŸ°‹ Ü´ˆîð®ò£è Þ¬íòˆF™ ÜFè‹ ðò¡ð´‹ ªñ£N îI›. Þ‰Fò ªñ£Nè¬÷Š ªð£Áˆîõ¬ó J™ îI›ê ºî¡ ºîL™ Þ¬íòˆF™ ãPò¶. Þ‰Fò£M¡ ºî™ êñò„ ꣘ðŸø ðˆ¶Šð£†´, ↴ˆªî£¬è â¡Â‹ êƒè Þô‚Aò‚ èM¬îˆ ªî£°Š¹ ËŸè¬÷ˆ î‰î ªñ£N îI›. îI› Þô‚Aò ñó¹ å¡Á õìªñ£NJL¼‰¶ ªðøŠð죶, Þ‰Fò ñ‡µ‚°„ ²òñ£ù‹. îQò£Š¹, îQ Þô‚èí‹, îQ ÜöAò™, ¸‡è¬ô ñó¹ ªè£‡ì¶. îQˆ ñ à¬ìò¶. ð‡¬ìò Þô‚Aòƒ èO™ ‰î õ°ŠHù¬óŠ ðŸP, ð£ñó ñ‚è¬÷Š ðŸP MKõ£èŠ «ð²õ¶ îI› Þô‚Aò‹ ñ†´«ñ. Fó£Mì ªñ£N‚°´‹ðˆF™ îI›

îIN¡ ªî£¡¬ñ

Þ‰Fò£M™ «ðêŠð´‹ ªñ£Nèœ 3372 â¡ð˜. ðˆî£JóˆFŸ°‹ «ñŸð†«ì£˜ «ð²‹ ªñ£Nèœ 216. Þ‰Fò ®™ «ðêŠð´‹ ªñ£Nè÷¬ùˆ¬î»‹ Þ‰«î£&ÝCò ªñ£Nèœ, FªðˆFò& ð˜Iò ªñ£Nèœ, Ýv®K‚ ªñ£Nèœ, Fó£Mì ªñ£Nèœ â¡Â‹ ° ªð¼‹ HK¾‚°œ Üì‚°õ˜. åŠHô‚èí‹ è‡ì 裙´ªõ™, ‘îI›, ñ¬ôò£÷‹, è¡ùì‹, ªî½ƒ° «ð£¡ø ªî¡Q‰Fò ªñ£Nè¬÷ å¼ è£ôˆF™ ‘TamilianÕ â¡ø¬öˆîù˜. îI› âˆî¬ù CøŠ¹‹ ðö¬ñ»‹ ªðŸP¼ŠH‹ Þ¡Á ðô Fó£Mì ªñ£NèO™ ܶ¾‹ å¡ø£è Þ¼Šð ÞšMù ªñ£Nèœ Ü¬ùˆ¬î»‹ ެ툶‚ °P‚è Fó£Mì â¡Â‹ ªê£™¬ôˆ  ¬èò£Àõî£è‚ÃP îI¬ö îI›„ êƒè‹ I„Cè¡

40 õ¶ ݇´ Mö£ CøŠ¹ ñô˜

41


Fó£Mì ªñ£NèÀœ å¡ø£è‚ 裇ð˜. ‘õìªñ£N Þô‚Aò‹ å¼¹ø‹, e÷ Þ‰Fò ªñ£Nèœ Ü¬ùˆF½‹ ðö¬ñò£ù¶ îI› Þô‚Aò‹Õ â¡Aø¶ HKˆî£Q‚è£ è¬ô‚è÷…Cò‹. Þ‰Fò è¬ô‚è÷… Cò‹, ‘Fó£Mì ªñ£NèO™ I辋 ð‡ð´ˆîŠð†ì¶‹, «ñ‹ð£ì¬ñ‰¶œ÷¶ñ£ù ªñ£N îI›. õö‚AL¼‚°‹ àôè ªñ£Nèœ Ü¬ùˆF½‹ I辋 ªî£¡¬ñ õ£Œ‰îî£è¾‹, õóô£ŸÁ‚ è£ôˆFŸ° ºŸð†ìî£è¾‹ è¼îŠð´õ¶, ªê£™õù‹ I‚è¶. îI› Þô‚AòˆF¡ è£ôˆ¬î G˜íJŠð¶ è®ù‹‘ â¡Aø¶.

«õ‡´ªñù ªê‹ªñ£N‚è£ù Þô‚èí‹ õ°Šð£˜ ì£‚ì˜ üꣂçðƒ°‹, õ£‚ù™n‹. ªî£¡ªñ£NèO™ ñ‚èœ õ£›‚¬è‚° G¬ôò£ù ðò¬ìòùõ£Œ, º‚è£ôˆ¶‹ Üî¡ õN裆®è÷£Œ Þòƒ°‹ ªñ£Nèœ àò˜îQ„ ªê‹ªñ£Nèœ âùŠð´‹ â¡ð£˜ è£.܊𣈶¬óò£˜. å¼ ªñ£N ªê‹ªñ£N âù ÜPM‚èŠðì 11 î°Fèœ «õ‡´ªñù ªñ£NJòô£÷˜èœ Þô‚èí‹ õ°ˆ¶œ÷ù˜. ܬõ 1.ªî£¡¬ñ, 2. îQ„Y˜¬ñ, 3.ªð£¶Šð‡¹, 4.ï´õ G¬ô¬ñ, 5.¬ñˆî¡¬ñ, 6.ð‡ð£´ è¬ô ð†ìP ªõOŠð£´, 7. Høªñ£N„ ꣘H™ô£ñ™ îQˆ¶ Þòƒ°‹ ñ, 8. Þô‚Aòõ÷‹, 9. àò˜ C‰î¬ù, 10.è¬ô Þô‚Aòˆ îQˆ ñ ªõOŠð£´‹ ðƒèOŠ¹‹, 11.ªñ£N‚«è£†ð£´.

îI› Þô‚AòˆF™ I辋 º‰Fòî£ù êƒè ªî£¬è Ë™èœ A.º. Þó‡ì£õ¶ ËŸø£‡´ ºî™ A.H. Í¡ø£õ¶ ËŸø£‡¬ì„ ꣘‰î¬õ. îIöK¡ ªî£¡¬ñ, õ£›Mò™ ðŸP ÜPò êƒèŠ ð£ì™èœ ªðK¶‹ à. êƒè Þô‚Aòƒè¬÷ 죂ì˜.ê.ÜèˆFòLƒè‹ ªêš Mò™ Þˆî¬ù Þô‚èíº‹ îI› ªñ£N‚°Š ªð£¼‰F Þô‚Aòƒèœ â¡ð£˜. ä«ó£ŠHò ï£èKèƒè¬÷ ÜP‰¶ Þ¼Šð Üî¬ù ªê‹ªñ£N âùô£‹. àôA™ A«ó‚è‹, ªè£œõ‚ A«ó‚躋, Þôˆ b¡ ªñ£N»‹ àîMù. Þôˆb¡, Yù‹, õìªñ£N, ð£ó£Yè‹, Ü«óHò‹, îI› ܶ«ð£ô Þ‰Fò õóô£Ÿ¬ø, ÝAòù ªê‹ªñ£Nè÷£è‚ è¼îŠ Þ‰Fò ï£èK般î, ð‡ð£†¬ì, ð´A¡øù. Þ‰Fò£M¡ Þó‡´ îˆ¶õñó¹è¬÷ ÜP‰¶ ªè£œ÷ Þ‰Fò£M¡ ºî™ êñò„ ªêšMò™ ªñ£N èO™ îI› ñ†´«ñ îI›, õìªñ£N ÝAò Þ¼ ꣘ðŸø ðˆ¶Šð£†´, ªêšMò™ ªñ£Nˆîó‹ «ê˜ ðö¬ñ«ò£´, ªñ£NèÀ‹ àî¾A¡øù. ¶‡®‚èŠðì£î ªî£ì˜¹¬ìò¶ â¡ð£˜ ↴ˆªî£¬è â¡Â‹ ÞîQ¡Á‹ îIN¡ ªî£¡¬ñ¬ò A.K.Þó£ñ£Âü‹. ºŸè£ôˆ îI›‚ êƒè Þô‚Aò‚ èM¬îˆ ÜP‰¶ ªè£œ÷ º®Aø¶. èM¬îèœ Þ‰Fò£M¡ ñŸø Þô‚Aòƒ ªî£°Š¹ ËŸè¬÷ˆ î‰î àò˜îQ„ ªê‹ªñ£N èœ Ü¬ùˆFQ¡Á‹ «õÁð†ì¬õ ªñ£N îI›. â¡ð ñ†´I¡P, ÜõŸP¡ Iè ªê‹ªñ£N â¡ð àò˜‰î îóˆF¡ Ü®Šð¬ìJ½‹ ªê‹¬ñò£Œ ܬñ‰î ªñ£N â¡ð¶ îQˆî¡¬ñ õ£Œ‰î¬õ. êƒèˆ ªð£¼œ. ‘A÷£C‚è™’ â¡Â‹ ªî£°FJ™ Þì‹ ªðÁ‹ 26350 õKèœ àôA™ ñèˆî£ù ݃Aô„ ªê£™LŸ° Þ¬íò£ù îI›„ªê£™ ‘ªê‹ªñ£N’. å¼ ªêšMò™ ªñ£N îI› â¡ð¬î G¬ô GÁˆîŠ îI¬ö ‘A÷£C‚è™ ô£ƒ°«õx’ â¡Â‹ ªð£¼O™ «ð£¶ñ£ù ꣡Á â¡ð£˜ èI™²õôH™. °P‚è ªê‹ªñ£N â¡Â‹ ªê£™ô£™ °PŠHìô£Jù˜. îI› îQˆ¶ Þòƒè‚îò àò˜îQ„ªê‹ªñ£N â¡ð¬î 1856&™ ªõOJ†ì Fó£Mì ªñ£NèO¡ Þô‚èí‹ â¡Â‹ ËL™ 裙´ªõ™ GÁMù£˜. 1887&™ ‘ªî¡ù£†®¡ è‡ Cø‰ªî£Oó G¡ø ï‹ ÜI›FÂIQò îI›ªñ£N âšõ£Ÿø£¡ Ý󣌉î õN»‹ àò˜îQ„ ªê‹ªñ£N«ò ò£‹ â¡ð¶ F‡í‹‘ âùŠ ðKFñ£Ÿè¬ôë˜ îI› Mò£êèƒèœ â¡Â‹ ËL™ °Pˆ¶œ÷£˜. îI¬ö ªê‹ªñ£N âù ºîL™ ܬöˆîõ¼‹ Þõ«ó Ýõ£˜. ‘ªê£Ÿ²¼‚躋, ªîO¾‹, ÞQ¬ñ»‹, Þ¡ð â‚èOŠ¹‹, ñQî ÞùˆF¡ à현Cˆ¶®Š¹‹ G¬ø‰î àJ«ó£Mòƒè÷£è M÷ƒ°‹ êƒèŠð£ì™èœ ªê‹ªñ£N Þô‚Aòƒè÷£èŠ «ð£Ÿøˆî‚èù’ â¡ð£˜. Ýù£™ ÜPë˜ ªñ†®™, ‘îI› Iè ºŸð†ì è£ôˆF«ô«ò àò˜‰î õ÷˜„C G¬ô¬ò ܬì‰F¼‰î¶. Þ¶, êñvA¼îˆF¡ èI¡P õ÷˜‰î¶ì¡ Þî¬ùŠ «ð²«õ£˜ c‡ì è£ôˆFŸ° º¡ù«ó àò˜‰î ð‡ð£†´ G¬ô¬ò ܬì‰F¼‰îù˜’ â¡ð£˜ H.®.YQõ£ê ÜŒòƒè£˜. ‘îIö¼¬ìò ðö¬ñ¬ò «ï£‚°ƒè£™ ÝKò¬ó Mì ðö¬ñò£ù¶’ â¡ð£˜ A󣇆. îIN¡ îQˆFòƒ°‹ ñ¬ò ñ¬øñ¬ô Ü®èÀ‹, C.Þô‚°õù£¼‹, «îõ«ïòŠ ð£õ£í¼‹ ÃPò«î£´ ªî£¡Á ªî£†«ì îI› ªê‹ªñ£Nò£è M÷ƒA õ¼õ¬î»‹ M÷‚Aù£˜.

ªê‹ªñ£NJ¡ Þô‚èí‹ ðö¬ñõ£Œ‰î ªñ£Nò裾‹, ªî£¡¬ñ Þô‚Aò„ CøŠ¹¬ìòî£è¾‹, Íôªñ£Nò£è Þ¼‰¶ ÜFQ¡Á‹ Høªñ£Nèœ «î£¡ÁõîŸè£ù  ªñ£Nò£è¾‹ Þ¼‚è

42

îI›„ êƒè‹ I„Cè¡

40 õ¶ ݇´ Mö£ CøŠ¹ ñô˜

îIN¡ ªê‹ªñ£Nˆ î°F â¡ð¶ îIN¡ ªð¼¬ñ«ò£´ GŸðî¡Á, îIö˜ ªð¼¬ñ«ò£´ GŸðî¡Á. ܶ ð‡¬ìò Þ‰FòŠ ð‡ð£´, ªñ£N õ÷˜„CJ™ ↮»œ÷ à„CJ¡ Þ¡ªù£¼ Cèó‹. ð£óî Üó² G¬ô GÁˆî ºò½‹ Þ‰Fòˆ ¶õˆF¡ ªð¼¬ñ‚° Þ¡ªù£¼ ñ°ì‹ â¡Â‹ 죂ì˜. õ£.ªê.°ö‰¬îê£IJ¡ õ£˜ˆ¬îè¬÷ ܬê«ð£†´ ñAöô£‹.

º¬ùõ˜ âv.ÿ°ñ£˜

(«ðó£CKò˜ & êÍè ݘõô˜)

àò˜è™Mˆ¶¬øJ™ ºŠðˆF ° õ¼ìƒèœ ÜÂðõ‹ ªè£‡ìõ˜. Þõ¼¬ìò õN裆´îL™ Þ¶õ¬ó 61 ÜPë˜èœ º¬ùõ˜ ð†ìº‹ 205 ÜPë˜èœ â‹çH™ ð†ì‹ ªðŸÁœ ÷£˜èœ. Þõ˜ â¿Fò îI› Ë™èœ F¼ªï™«õL ñ«ù£¡ñEò‹ ²‰îóù£˜ ð™è¬ô‚èöè‹, F¼õù‰î¹ó‹ «èó÷ ð™è¬ô‚èöè‹, è£Lè† ð™è¬ô‚èöè‹, Cî‹ðó‹ ܇í£ñ¬ô ð™è¬ô‚èöè‹, F™L ð™è¬ô‚èöè‹, ªðƒèÀ¼ ð™è¬ô‚èöè‹ «ð£¡ø ð™è¬ô‚èöèƒèO™ ð£ìË™è÷£è¾‹ 𣘬õ Ë™è÷£è¾‹ ¬õ‚èŠð†´œ÷ù. Þ¶õ¬ó Þõ˜ 22 Ë™èÀ‹ Þ¼ËÁ‚°‹ «ñŸð†ì ÝŒ¾‚膴¬óèÀ‹ ªõOJ†´œ÷£˜. ºèõK: 4 ê†ó£v Aö‚°, ܵê‚F ïèKò‹, è™ð£‚è‹ & 603102. ªê™& 9443216018 tamilsreekumar@gmail.com


Þ¬øò¡¹

â

™«ô£¼‚°‹ ñA›„Cò£è Þ¼‚è «õ‡´‹ â¡Aø ݘõº‹ ݬ껋 Þ¼‚A¡øù. Ýù£™, ܬî âŠð® ܬìõ¶ â¡ð¶ ñ†´‹  H®ðì£ñ™ Þ¼‚Aø¶. îõø£ù èî¾è¬÷ˆ »‹, ªê™ô£Š ð£¬î èO™ ðòí‹ ªêŒ¶‹ õ£›¬õ ªî£¬ôˆ¶M´Aø££èœ. ÞÁF  èO™ Þö‰îõŸ¬ø â‡E õ¼ˆîº‹ ÞÁ‚躋 ܬìAø£˜èœ. âîŸè£èŠ ð®‚A«ø£‹ â¡ð¶ ªîKò£ñ™ 𮈶‹, âîŸè£Š ðEò£ŸÁA«ø£‹ âùŠ ¹Kò£ñ™ ðîM õAˆ¶‹, âîŸè£è õ£›A«ø£‹ âù ÜPò£ñ™ õ£›‰¶‹ ñóíˆF¡ ñ®J™ ñ£‡´ «ð£Aø£˜èœ.

ñí¬ô ü£®‚°œ ªñ¶õ£èŠ «ð£ì Ýó‹Hˆî£˜. â™ô£ Þ¬ìªõOèO½‹ ªê¡Á ü£®J¡ ܬùˆ¶ Þ´‚° èO½‹ ñí™ G¬øˆî¶. ‘’ÞŠ«ð£¶ ü£® âŠð®»œ÷¶’’ ‘’CP¶ Ãì ÞìI™ô£ñ™ Gó‹H M†ì¶’’ & å¼Iˆî àóˆî °ó™ ñ£íõ˜èOìI¼‰¶ ªõOŠð†ì¶. «ðó£CKò˜ «ðê Ýó‹Hˆî£˜. ‘‘Þ‰î ü£® àƒèœ õ£›¬õŠ HóFðL‚Aø¶.  ºîL™ «ð£†ì ªðKò èŸèœ àƒèœ õ£›M¡ º‚Aò£ñ£ù Ü‹êƒ

õŠ «ðó£CKò˜ ÃPò¶ «ð£ô«õ, ï‹I™ ðô˜ C¡ù Þô‚° èO™ ê‚F¬ò„ Cîø Ü®ˆ¶M´õ , Cøè®‚è º®ò£ñ™ «ð£Œ M´Aø¶. ñíô£™ õ£›¬õ GóŠH‚ ªè£œðõ˜èÀ‚° ¬õóƒèœ õ¼‹ «ð£¶ ܬøJ™ ÞìI™ô£ñ™ «ð£Œ M´Aø¶. ãŸèù«õ Þ¼‚°‹ Ãö£ƒ èŸè¬÷Š «ð£ì ºòô£ M†ì£™ ñóèî‚ èŸè¬÷ õ£K â´‚è º®ò£¶.

õ£›M¡ «ï£‚èˆ¬îŠ ¹K‰¶ ªè£œõ«î Ýø£õ¶ ÜP¾. ܬî ÜŠð®«ò ªê‹¬ñò£è„ ªêò™ð´ˆ ¶õ«î ãö£õ¶ ÜP¾. õ£C‚è «õ‡®ò ê‹ðõ‹ å¡Á... õŠ «ðó£CKò˜ å¼õ˜, è™ÖK ñ£íõ˜èÀ‚° õ°Š¹ â´ˆ¶‚ ªè£‡®¼‰î£˜. å¼ è£Lò£ù ªðKò ü£®¬ò â´ˆ¶ «ñ¬ê e¶ ¬õˆî£˜. Hø°, Þó‡´ Üƒ°ô‹ Ü÷¾ ªè£‡ì èŸè¬÷ Üî¡ àœ«÷ «ð£†ì£˜. ü£® Gó‹Hò¶‹ ñ£íõ˜èOì‹ Ü¬î‚ è£†®, ‘‘Þ‰î ü£® âŠð®»œ÷¶?’’ â¡Á «è†ì£˜. ‘‘Gó‹HM†ì¶’’ â¡Á ñ£íõ˜èœ ðFôOˆî£˜èœ. Hø° Üõ˜ Ãö£ƒèŸèœ Þ¼‰î å¼ ªð†®¬ò ⴈ. ܬó ªê¡®e†ì¼‚°‹ °¬øõ£è Þ¼‰î Ãö£ƒèŸè¬÷ 嚪õ£¡ø£è â´ˆ¶ ü£®J™ «ð£†ì£˜. ãŸèù«õ «ð£ìŠ ð†®¼‰î èŸèO¡ Þ´‚°èO™ ÜõŸÁ‚° Þì‹ A¬ìˆîù. ÞQ å¼ Ãö£ƒè™¬ô‚ÃìŠ «ð£ì º®ò£î Ü÷¾ ü£® Gó‹Hò¶. ‘‘ÞŠ«ð£¶ Þ‰î ü£® Gó‹H M†ìî£?’’ â¡Á ÝCKò˜ «è†ì£˜. ‘‘º¿õ¶ñ£è Gó‹HM†ì¶’’ â¡ðî£è ñ£íõ˜èœ î¬ôò¬êˆîù˜. ÝCKò˜ Þ¡ªù£¼ ªð†®¬ò â´ˆ¶ «ñ«ô ¬õˆî£˜. ÜF™ º¿õ¶‹ ñí™ Þ¼‰î¶. ܉î

cƒèœ ºîL™ ü£®¬ò ñíô£™ GóŠHM†ì£™, Hø° ÜF™ Ãö£ƒèŸ èÀ‚°‹ ÞìI¼‚裶. cƒèœ àƒèœ «ïóˆ¬î»‹ ÝŸø¬ô»‹ C¡ù Þô‚°èÀ‚è£è„ ªêôõNˆ  ªðKò «ï£‚èƒèÀ‚° Þì I™ô£ñ«ô «ð£ŒM´‹. àƒèœ ñA›„C‚°, º‚Aòñ£ùõŸP¡ e¶ ÜFè èõùº‹ Ü‚è¬ø»‹ ªê½ˆ ¶ƒèœ. °ö‰¬îè«÷£´ M¬÷ò£´ƒ èœ; àì™ ïôˆ¶‚è£è 挾 â´ˆ¶‚ ªè£œÀƒèœ. ÜŠ«ð£¶î£¡ i´ è†ì¾‹, 裘 õ£ƒè¾‹, ðE ¹Kò¾‹ Üè¡ø õ£ŒŠ¹èœ ÜèŠð´‹.’’

õ£›M¡ «ï£‚èˆ¬îŠ ¹K‰¶ªè£œõ«î Ýø£õ¶ ÜP¾. ܬî ÜŠð®«ò ªê‹¬ñò£è„ ªêò™ð´ˆ¶õ«î ãö£õ¶ ÜP¾. è¬÷ º¡ªñ£NA¡øù. ܬõ àƒèœ °´‹ð‹, Ý«ó£‚Aò‹, ñ¬ùM, °ö‰¬îèœ... ñŸø â™ô£õŸ¬ø»‹ Þö‰î£½‹ ÞõŸ¬øˆ î‚è ¬õˆ¶‚ ªè£‡ì£™, àƒèœ õ£›¾ G¬ø¾ ªðŸÁM´‹.  Ü´ˆ¶ «ð£†ì Ãö£ƒèœèœ àƒèœ ðE, i´, 裘 ÝAò¬õ. ñŸø¬õªò™ô£‹  ü£®‚°œ«÷ ªè£†®ò ñí¬ôŠ «ð£¡ø¬õ. I辋 ê£î£óíñ£ù¬õ.

ñA›„C õ¼õ¶ MAî£ê£ó õ£›M™î£¡. Üö° â¡ð¶‹ MAîˆ¬îŠ ªð£¼ˆî¶; Ýù‰î‹ â¡ð¶‹ MAîˆ¬îŠ ªð£Áˆî¶. ܼM â¡ø£½‹ Ü÷¾‚° ÜFèñ£‚ °Oˆî£™, ꉫî£ê‹ A¬ì‚裶; üô«î£û‹î£¡ H®‚°‹. âõŸÁ‚° âšõ÷¾ «ïó‹ ªêôõN‚è «õ‡´‹ â¡ð«î ï‹ F¼ŠF¬òˆ b˜ñ£Q‚°‹ F‚°. ²ŸÁô£ ªê™½‹ ñ£íõ˜èœ Cô˜ ºî¡º¬øò£è‚ èì¬ôŠ 𣘂°‹ «ð£¶, ÜF™ 裙è¬÷ ï¬ù‚°‹ ݘõˆF™ Ýö‹ ªîKò£ñ™ ªê¡Á àJKöŠð¶ à‡´. «î¬ù„ ²¬õ‚è ݬêŠð†´, Ü‰î «î‚°œ«÷«ò °Fˆ¶ àJKö‚°‹ âÁ‹¹èœ «ð£ô. ðE¬ò â‰î Ü÷¾‚° «ïC‚è «õ‡´‹ âùˆ ªîKò£ñ™, ðE‚° Ü®¬ò£AM´ðõ˜èœ à‡´. ðE»‹, ªêò™ð£´«ñ «ð£¬îè÷£AM´A¡øù. â‰î «ð£¬î»‹ Ýðˆî£ù¶; ܶ ñ¶õ£è Þ¼‰î£½‹ êK, ðîMò£è Þ¼‰î£½‹ êK. ãªù¡ø£™, ܶ ¹ô¡è¬÷ ñ‰îñ£‚AM´‹ ê‚F õ£Œ‰î¶.

F¼. «õ.Þ¬øò¡¹ Üõ˜èO¡ '⊫𣶋 Þ¡¹ŸP¼‚è...(Mèì¡ Hó²ó‹)' ÞîNL¼‰¶ å¼ ð°F...

îI›„ êƒè‹ I„Cè¡

40 õ¶ ݇´ Mö£ CøŠ¹ ñô˜

43


MTS and TNF :

A Role Model Partnership to

Uplift Underprivileged Students in Rural Tamil Nadu

Dr. M. Subramanian, Former President, Michigan Tamil Sangam and Chairperson, Tamil Nadu Foundation – Michigan Chapter Dr. Somalay Somasundaram, Vice President, Tamil Nadu Foundation

‘Ý

ƒ«è£˜ ã¬ö‚° ⿈îPMˆî™’

In general, most of us who immigrated to the U.S. in the 1960s and 1970s were educated in government schools in Tamil Nadu and many who came to the U.S. since the 1980s studied at private schools in Tamil Nadu. The mushrooming of private schools and English convents that was once limited to the cities has now reached the villages of Tamil Nadu resulting in a trend towards more enrollments in private schools. Despite this growth of privatized school education which is largely commercial, more than 10 million children are getting free education through 36,000 government schools in 30,000 villages across Tamil Nadu. Illustrious leaders like Dr. Abdul Kalam and many successful NRI Tamils in the U.S. studied at government schools. Today, vast majority of the children attending government schools are economically underprivileged, many are first-generation students to attend a school and their parents are not educated. Inspired by Poet Bharathiar’s vision to educate the underprivileged: “‘݃«è£˜ ã¬ö‚° ⿈îPMˆî™’, Michigan Tamil Sangam partnered with Tamil Nadu Foundation’s Michigan Chapter to adopt six government schools in Namakkal district under Tamil Nadu Foundation’s TNF-ABC initiative which was piloted in Sivagangai district in 2011 and subsequently expanded to Vellore and Cuddalore districts. MTS and TNF Adopt Government Schools in Namakkal District

On December 14, 2014, MTS and TNF organized a charity event to raise funds for the TNF-ABC project in Namakkal district. About 400 members of the Michigan Tamil community enjoyed the hilarious drama “Panchathandiram” by Dr. Venkatesan and talented Michigan Tamil artists. Funds collected at this event and donations from people from Michigan as well as other parts of the country totaled approximately $45,000. This amount will be used to uplift tribal and rural students studying in government schools in Namakkal district. More than 250 families donated to the worthy cause and of particular importance was the interest shown by MTS’s Tamil schools in Troy, Canton and Farmington Hills.

44

îI›„ êƒè‹ I„Cè¡

40 õ¶ ݇´ Mö£ CøŠ¹ ñô˜

The children, parents and teachers showed keen interest in helping to educate the needy students in Tamil Nadu. The Tamil school in Troy pooled some families together and has sponsored two of the six schools in Namakkal district. TNF’s Michigan Chapter with help from TNF Chennai office and Namakkal District’s Chief Education Officer Mr. Gopidass and his team did a field study and selected the following six schools: 1. Valvil Ori Government Tribal Residential Higher Secondary School, Vazhavandhi Nadu, Kolli Hills 2. Government Tribal Residential Higher Secondary School, Sengarai, Kolli Hills 3. Government Tribal Residential Higher Secondary School (Boys), Mullukkuruchi, Kolli Hills 4. Government Tribal Residential Higher Secondary School (Girls), Mullukkuruchi, Kolli Hills 5. Government Higher Secondary School (Boys), Erumaipatti 6. Government Higher Secondary School, Kalappanayakkanpatti Four of these schools are in the Kolli Hills area and are dedicated to uplifting tribal children from that area. 3,155 students from the six adopted


schools will benefit from the TNF-ABC model. The project was officially inaugurated by Mr. Gopidass on Feburary 6, 2015 in the presence of Dr. Subramanian of MTS and TNF and several other educationalists from the area. Dr. Subramanian also visited all six school, interacted with the students, headmasters and teachers of these schools. Key Components of the TNF-ABC Model: A - Achieving Grade Level Proficiency

Three hundred and twenty students from the six adopted schools have been identified by their class teachers as academically challenged and in need of additional focused help to attain proficiency at their current grade level. Government of India’s “Education of All” scheme enables a student to reach up to 9th grade even if he/she failed in all subjects in prior grades. This compulsory pass system has resulted in 30 to 50% of students in government schools in Tamil Nadu unable to write/read at their grade level. Accountability on the teacher to focus on completing the syllabus, teacher vacancies in rural areas and most teachers not living in villages has resulted in a lack of adequate resources to help these students. With funds raised from the Michigan Tamil community and other generous donors in the U.S., we have hired college educated locals as teachers to provide individual attention to these students and provide the needed coaching at the school campus with the aim of uplifting them to their grade level. TNF has experienced significant progress with this approach in Sivagangai, Vellore and Cuddalore districts. Our intent is to share the progress by Namakkal students with the MTS community at least once a year. B - Boosting the Morale

TNF-ABC model focuses on boosting the morale of students at government schools as they feel inferior to their peers studying in private schools. Economic status, lack of resources at schools, and inadequate academic involvement by parents are some of the many factors that contribute this low morale. As a first step in boosting the morale of students in our adopted schools in Namakkal district, 220 tenth-grade students were enriched with softskills (self-confidence, communication, time management, motivation, memory capacity, goal setting, human relations, hard work and smart work) through a two-day training program offered by a reputed educational non-profit consulting group. At the end of the training session, Mr. C. Kamaraj, Head Master at the Government Tribal Residential Higher Secondary School in Mullukkuruchi, commented that the training will better prepare the students for public exams and wanted the training to

be offered each year in the beginning of the school year. C - Championing for Higher Aspirations

The goal of TNF-ABC model is to take each student (irrespective of what level they currently are – below average, average, above average) to the next level and be a champion for their higher aspirations. Despite the challenges faced in rural and government school environments, the vast majority of these students have a huge thirst for higher education. During 201516 school year, the project will arrange for these students to visit polytechnics and colleges in the area (similar to information sessions and tours arranged by U.S. universities) and help the students with career guidance, mentoring, internships and scholarships so that they become role models for other students in their villages. A Unique Link for Michigan Tamil Children with their Heritage

MTS and TNF, by initiating this project, have opened new doors for Michigan-born Tamil youth. Our youth have the unique opportunity to learn about their heritage and culture and at the same time hone their leadership, team-building and service skills by volunteering during the summer at the MTSTNF adopted schools in Namakkal, through TNF Service and Education Summer Internships. Michigan Tamil families can also consider volunteering as a family and visiting the schools during their trips to Tamil Nadu as this will bring immense satisfaction and the joy of helping to educate the underprivileged. To volunteer or learn more about the project please contact Dr. Subramanian at msubrama1@yahoo.com or (248) 737-5708. Ü¡ùêˆFó‹ ÝJó‹ ¬õˆî™ Ýôò‹ ðFù£Jó‹ ï£†ì™ H¡ù¼œ÷ î¼ñƒèœ ò£¾‹ ªðò˜ M÷ƒAªò£Oó GÁˆî™ Ü¡ùò£M‹ ¹‡Eò‹ «è£® ݃«è£˜ ã¬ö‚° ⿈îPMˆî™

-&ñè£èM ð£óFò£˜

îI›„ êƒè‹ I„Cè¡

40 õ¶ ݇´ Mö£ CøŠ¹ ñô˜

45


Marvell Tech ADVT

46

46

îI›„ êƒè‹ I„Cè¡

40 õ¶îI›„ ݇´êƒè‹ Mö£ CøŠ¹ ñô˜ I„Cè¡

40 õ¶ ݇´ Mö£ CøŠ¹ ñô˜


Ram creations

îI›„ êƒè‹ I„Cè¡

40 õ¶ ݇´ Mö£ CøŠ¹ ñô˜

47 47


ó£ü£ ÿó£‹

Þ

æMò‹: A.ªê£‚èLƒè‹

¡¬øò îI›: ܶ âƒA¼‚Aø¶?  âƒA¼‚A«ø£‹? ⃰ ªî£ìƒA«ù£‹? Cô ðA˜¾èœ & Cô «îì™èœ.

Cô õ£˜ˆ¬î àð«ò£èƒèœ! ï‡ð˜ ºˆ¶ ðöQòŠð‹, ï£Â‹ ªõOJ™ ªê¡«ø£‹. ó£ü£ 裊H °®ˆ¶M†´ «ð£ô£ñ£ â¡ø£˜. Þ†L, õ¬ì, ªð£ƒè™ ªê£™Lìô£ñ£? â¡ø£˜. êK â¡«ø¡. ºˆ¶ 裊H â¡ù îI› õ£˜ˆ¬îò£? Üî 𣘂è£î ¯ ñ†´‹ îIö£? â¡ø£˜. è£H¬ò ªè£†¬ì õ®c˜ Ü™ô¶ ¯ ¬ò Þ¬ôõ®c˜Â ªê£™ô º®»ñ£? «ð£Šð£ «õ¬ô¬ò 𣘠â¡ø£˜. ²ñ£˜ 40 õ¼ìƒèÀ‚° º¡ù˜ FùñE ðˆFK‚¬èJ™ å¼ ªêŒF! Ò«ñ†Ç˜ ܬíJ™ üô ꊬ÷ 󈶒’ «ñ†Ç˜ ܬí & îI› üô‹ & êñvA¼î‹ ꊬ÷ & ݃Aô‹ óˆ¶ & Þ‰F å¼ õKJ™ ° ªñ£Nèœ. Ýù£™, Þ¡Á? Ò«ñ†Ç˜ ܬíJ™ c˜ õóˆ¶ GÁˆî‹’’ Ýù£™ 裊H, ¯? ܇í£! õí‚è‡í£! F¼‹H«ù¡ â¡ ï‡ð¡ ‚¬ó«ò£ªüQ‚ ð£ô£T õ‰î£¡. «ìŒ ð£ô£T å¼ îI› Ý󣌄C! õö‚è‹ «ð£¬ôò£? êK ꣋𣘠õ£˜ˆ¬î âŠð® õ‰î¶ ªîK»ñ£? â¡ø£¡. ªê£™½, ñ󣆮ò˜èœ î…ê£×¬ó ݇ì«ð£¶ Üõ˜èœ 𼊬ð «õè ¬õˆ¶ 裌è¬÷ «ð£†´ «è£‚è‹ â¡Aø (ñè£ó£w®ó£, «è£õ£ ð°FèO™ ñ†´‹ A¬ì‚°‹) å¼ Mîñ£ù ¹OŠ¹ ¼Cò£ù ðöˆ¬î»‹ «ê˜ˆ¶ ê¬ñŠð£˜èœ. Ýù£™, å¼ º¬ø «è£‚è‹ ðö‹ A¬ì‚èM™¬ô. ÜŠ«ð£ ï‹Í˜ ÝÀƒè ܶ‚° ðFô£ ï‹ñ ¹O¬ò «ð£†´ Ü«î «ìv´ô ê¬ñ„꣘èœ. Þ‰î ü†ìˆ¶‚° â¡ù «ð˜ ¬õ‚èô£‹Â «ò£C„C, ÜŠ«ð£ ñ¡ù˜ Cõ£T«ò£ì ñè¡ ê£‹ð£T ó£šî£¡ Üóê˜. Ýè«õ, Üó꼂° ñKò£¬î ªè£´‚°‹ Mîñ£ ܬî ꣋𣘒’ â¡Á ܬö‚è ªî£ìƒAù£˜èœ. ޶ ꣋ð£K¡ è¬î â¡ø£¡.

48

îI›„ êƒè‹ I„Cè¡

40 õ¶ ݇´ Mö£ CøŠ¹ ñô˜

Raja M Sriraam is a Science Graduate and a practising Airconditioning Engineer in Chennai. A qualified Gemmologist from the Gemmological Institute of India, Mumbai, he specializes in designing diamond jewellery and writes articles regularly on the science of gemmology and diamonds and also on subjects of common interest.


ªó£‹ð «ïó‹ ÝA»‹ ꊬ÷ò˜ ò£¼‹ õóM™¬ô, ‘ã‹ð£ Þ‰î «ìHÀ‚° Ýœ ò£¼Šð£?’ â¡«ø¡. àì«ù ²è¡ò£ «ìHœ ÜŠð®ƒèø¶‚° îI› õ£˜ˆ¬î â¡ù ªîK»ñ£ â¡ø£˜. ܶ â¡ù «ñ¬ü ù â¡«ø¡. «ê¼‚° & è£L, Ýù£™, «ñ¬ü â¡ð¶ «ð£˜„²‚WCò ªñ£NJ™ ªê£™õ£˜èœ. ܶ«õ ªê£™õö‚A™ õ‰¶M†ì¶. Üîù£™ ò£¼‹ 致‚è¬ô. îIN™ «ñ¬ü â¡ð¶ «ñ¬ê â¡ø£A M†ì¶. ÜŠð® 𣘈Fƒè¡ù£ ê£M â¡ð¶‹ «ð£˜„²‚WCò ªñ£N â¡ø£˜, ºˆ¶. àì«ù, ð£ô£T, ‘Ü‡í£ ªõó£‡ì£, îð£™, dƒè£¡, «ðù£, «è£Š¬ð, Üôñ£K Þ¶ â™ô£«ñ «ð£˜„²Wv . ï‹Í˜ô Þ¶ õêFò£ ðöA´„² Üîù£™ àð«ò£A‚A«ø£‹ â¡ø£¡.

Òð£ô£T õ£ 裘ô ãÁ & 𣇮„«êK õ¬ó «ð£ô£‹’’, â¡«ø¡. ‘’êKí£!’’, ‘’𣇮 âˆî¬ù A«ô£ e†ì˜?’’, Ò160 A«ô£ e†ì˜ ܇í£!’’, ‘’êK & A«ô£ e†ì˜ îIö£? Þ™¬ô ¬ñ™î£¡ â¡ø£˜ ºˆ¶. Þ™ôŠð£ A«ô£ e†ì˜ Hªó…„, ¬ñ™ ÞƒAhw. ÜŠ«ð£ îI›ô ݃! âˆî¬ù è™ Éó‹, âˆî¬ù è£î‹? «ìŒ ð£ô£T Þªî™ô£‹ ò£¼‚°ì£ ªîK»‹? êK c v®òKƒ H®„C õ‡®¬ò 憴 â¡ø£˜ ºˆ¶. Ü‡í£ v®òKƒ°‚° îI›ô â¡ù‡í£? â¡ø£¡ ð£ô£T.

å¼ ªñ£NƒAø¶ â¡ù‡í£? å¼ õ£èù‹ ñ£FKù. ܶ â‰î Ü÷¾‚° flexible & Ýè Þ¼‚«è£ ܉î Ü÷¾‚° ♫ô£¼‹ Îv ð‡µõ£ƒè â¡ø£¡. ÜŠð® ð£ˆî£ ÜKCƒèøî ªõœ¬÷‚è£ó˜èœ Rice â¡Aø£˜èœ, ñ£ƒè£Œ â¡ð¬î Mango â¡Aø£˜èœ, Þ… C«õ˜ â¡ð¶î£¡ Ginger ÝAM†ì¶. «î‚° ñó‹ Teak wood ÝAM†ì¶. ðô£ ðöˆ¬î îI› ®™ Cô ÞìƒèO½‹ «èó÷£M½‹ ‘ꂬèŠðö‹‘ â¡ð£˜èœ. Þ‰î ꂬè & ªõœ¬÷‚è£ó˜èœ Jack Friut â¡Á ܬö‚Aø£˜èœ. ܶ ã¡ â¡Á å¼õ˜ «è†ì ÜŠªð£¿¶î£¡ Ü‰î ªð£¼O¡ ²¬õ«ò£, ñí«ñ£, ߘŠ«ð£ º¿¬ñò£è

êKí£! å¼ îI› ªêŒ»À‚° ðF™ ªê£™½! Òõ†ìˆî¬ó ªè£‡´, M†ìˆî¬ó A¡ ꆪìùˆ ªîK»‹ °N’’ Üî£õ¶ å¼ õ†ì‹ & ꘂAœ & Þî¬ìò ðóŠð÷¾ 致H®‚è ÞƒALwô To find the Area of a Circle õ†ìˆF¡ ܬóŠð°F¬ò Ü÷‰¶ ªè£‡´ & M†ìˆF¡ ܬóŠð°F¬ò Ü÷‰¶ ªð¼‚è, ܉î õ†ìˆF¡ º¿ŠðóŠ¹ ªîK»‹. ªî£™è£ŠHò¼‚° º¡¹ õ£›‰î 裂¬èŠ ð£®Qò£˜ â¡ø ªð‡ èMë˜ ð£®ù èí‚°‚ èM¬î. âˆî¬ù õ¼êˆ¶‚º‰F ªîK»ñ£? ²ñ£˜ 1500 õ¼ìƒèœ. Ýù£™ Þ¡Q‚° IIr. ޶ 𣘺ô£ & Ü«î õ†ì ð󊹂°. ‘’â‰î Ü÷¾‚° å¼ îèõ¬ô, 致H®Š¬ð àì«ù àô°‚° ªîKM‚A«ø£«ñ£ ܉î Ü÷¾‚° c»‹, à¡ ªñ£N»‹ ãŸÁ‚ ªè£œ÷Šð´i˜èœ’’ Ü‡í£ â¡ø£¡. êKí£, Þ†L è¬î ªîK»ñ£? ï‹ÍK™ ñ£¬õ ¹O‚è ¬õˆ¶, ܬî ð£ˆFóˆF™ Þ†´ ÝMJ™ «õè ¬õˆî£™ Ü Þ†ì£M â¡Á ªðò˜. ܉î è£ôè†ìˆF™ å¼ «ê£ö ñ¡ù˜ ð¬ìªò´ˆ¶ Þ‰«î£«ùSò£ ªê¡ø£˜. Üõ˜èÀ‹ ެð£¡ø º¬øJ™ îò£Kˆî å¼ ð‡ìˆ¬î ꣊Hì ªè£´ˆî£˜èœ. Üî¡ ªðò˜ Òªè†L’’. Þ†ì£M»‹, ªè†L»‹ «ê˜‰¶ è£ô õö‚A™ Þ†L «î£¡Pò¶. ºˆ¶ ªê£¡ù£˜ ‘ÞŠ«ð£ ë£ðè‹ õ¼¶, ¯¬ò îI›ô «îc˜Â ªê£™½õ£ƒè’. ºˆ¶ ܶ âŠð® ªîK»ñ£? HK†®wè£ó˜èœ Tea ÜŠð®¡Â ªê£¡ùî ï‹ñ Ãì«õ Þ¼‰î «ð£˜„²WCò˜èœ ‘Thee’ ÜŠð®¡Â ªê£¡ù£ƒè. ï‹ñ ÝÀƒè ܉î Þ¬ô¬ò ‘bJ¬ô’  ªê£™ô, ܶ ªê£™õö‚A™ «îJ¬ô ñ£P «îc˜ ÝJ´„C â¡«ø¡. Üœ 𣇮 õ‰¶ M†«ì£‹. â¡ ñ¬ùM ²è¡ò£¬õ ܃«è àøMù˜ i†«ô¼‰¶ ܬöˆ¶‚ ªè£‡´ «ïó£è ꟰¼ «ý£†ì½‚° ñFò‹ àí¾‚è£è «ð£«ù£‹.

A¬ì‚°‹. Üîù£«ô«ò ï£ƒèœ A†ìî†ì Ü«î à„êKŠH™ àœ÷ õ£˜ˆ¬îè«÷£´ ãŸÁ‚ªè£œA«ø£‹ â¡Á ÃPù˜. ꣊H†´ º®ˆ«î£‹; õ£ê½‚° õ‰«î£‹. ð‚èˆF™ Þ¼‰î ªð†®‚è¬ì‚° å¼õ˜ õ‰¶ ‘õ£¬÷Šð÷‹‘ ªó‡´ °´Šð£ â¡ø£˜. ÜŠ«ð£ ºˆ¶ â¡Qì‹ ã‹ð£ Òö’’ èó‹ ù ï‹ ªð¼¬ñ? õ£¬öŠðöˆ¶ô ܶ 裵«ñ? â¡ø£˜. â¡ù ºˆ¶ ð‡í? îIöù£Œ 𣘈¶ ñ£ø£M†ì£™ îI› Þ¼‚裶 îIœî£¡ Þ¼‚°‹ â¡«ø¡. CKˆ«î£‹ & Üõ¼‚°ˆ ªîKò£ñ™. ó£ü£, ªê†®ï£†´ô «ñ¬ô„Cõ¹K â¡Aø á˜ô îI› è™ÖK«ò Þ¼‚°. Þ¶ âˆî¬ù «ð¼‚° ªîK»‹? Iè„Cø‰î îIö£CKò˜èœ ðô¬ó à¼õ£‚AJ¼‚° Þ‰î è™ÖK â¡ø£˜. Þ ªðò˜ è«íê˜ ªê‰îI›‚ è™ÖK, 1983&™ ªî£ìƒèŠð†´ Þ¡Á õ¬ó ï쉶 õ¼‹ Hóˆ«òè îI›‚ è™ÖK â¡ø£˜ ºˆ¶ ðöQòŠð¡. îI›„ êƒè‹ I„Cè¡

40 õ¶ ݇´ Mö£ CøŠ¹ ñô˜

49


å¼ õNò£è ªê¡¬ù õ‰î¬ì‰ «î£‹. ð£ô£T ªè÷‹ðªø‡í£, âšõ÷¾ Ï𣌠ªêôõ£„C â¡ø£¡; ²ñ£˜ 1900 Ï𣌠⡫ø¡. Ò܇í£, Ï𣌠îIö£?’’ â¡ø£¡, A.H. 1486 ºî™ 1545 õ¬ó «û˜û£ ÅK â¡Aø ÝŠè£Qò ñ¡ù˜ ªì™LJ™ ݆C ªêŒî£˜. Üõ˜ ðôMîñ£ù Y˜ˆF¼ˆ îƒè¬÷ ªêŒîõ˜. Üõ˜ è£ôˆF™ ºî¡ºîô£è ªõœOJ™ ï£íò‹ ªêŒò àˆîóM†ì£˜. ºî™ ªõœO ï£íòˆ¬î 𣘈¶ I辋 ñA›‰î «û˜õ£ Iè Üöè£è Þ¼‚Aø¶ â¡ð¬î Ïð£ò£! â¡ø£˜. Ïð£ò£ â¡ø£™ & êñvA¼îˆF½‹ Þ‰FJ½‹ Üö° â¡ð¶ ªð£¼œ. Ü¡Á ºî™ Þ¡Á õ¬ó Þ‰Fò ðí‹ Ï𣌠â¡Á ܬö‚èŠð´Aø¶ â¡«ø¡. ð£ô£T OK & í£ ªè÷‹H´«ø¡. Þ¶‚° «ñô 裶 â¡ø£¡. ²è¡ò£ õ‰î£œ ð£ô£T OK âŠð® õ‰î¶ ªîK»ñ£? â¡ø£˜, «ñì‹ cƒèÀñ£ â¡ø£˜ ð£ô£T, ªêK ªê£™½ƒè. Üî£õ¶ àô芫𣘠ïì‚°‹ «ð£¶ Šªó…„ ®™ å¼ õö‚è‹. ñ‚èœ Ã´ø º‚Aòñ£ù â숶ô å¼ «ð£˜¬ì ªõ„², ܶô Fùº‹ ñ£¬ôJ™ Ü¡Á ïì‰î «ð£K™ âˆî¬ù «ð˜ Þø‰î£˜èœ â¡ð¬î â¿F ¬õŠð£˜èœ. ªð£¶ñ‚èœ ï‹ ï£†´‚è£è âˆî¬ù «ð˜ àJ˜ˆFò£è‹ ªêŒî£˜èœ â¡ð¬î ÜPõîŸè£è Þ‰î ãŸð£´ Ýè«õ, Today 40 Killed, 35 Killed ÞŠð® ⿶õ£˜èœ ï£÷¬ìM™ Þ‰î Killed ðFô£è 40 - K â¡Á â¿î ªî£ìƒAù£˜èœ.

Cô èO™ ò£¼‹ Þø‚è£î «ð£¶ ܬî 0 - K â¡Á â¿F ¬õ‚è ܬî ð®ˆî ªð£¶ üù‹ 0 - K ... 0 K - No Problem â¡Á ñA›„C ܬì‰î£˜èœ. Üî£õ¶ Zero Killed ܶ ï‹ñ OK! OK «ñì‹ Ü´ˆî å¼ ñ£ê‹ ªð£Áˆ¶  õ¼«õ¡ â¡Á A÷‹ð, ºˆ¶¾‚°‹, ®¬óõ˜ 裫ó£´õó OK ó£ü£ OK ²è¡ò£ â¡Á i†´‚° A÷‹Hù£˜.

A÷‹¹‹ «ð£¶ ºˆ¶, ð£ô£T‚° Super Brain â¡ø£˜. Þ¼ ºˆ¶, å¼ îèõ™, Ý÷M´ ªè÷‹¹«ø¡ â¡ø£˜. ÞŠ«ð£ «ô†ìvì£ US-ô å¼ «ò£è£ ꂬ芫𣴠«ð£´¶. ܶ‚° «ð˜ ÅŠð˜ HªóJ¡ «ò£è£ (Super Brian Yoga). Ü¬îŠ ðˆF Ý󣌄C ð‡E, ͬ÷¬ò «ñŠHƒ ð‡E ޶ àôèˆF«ô«ò Best Yoga- ªê£™ø£ƒè. ܶ â¡ù ªîK»ñ£? ‘ܶ ï‹ñ «î£Š¹‚èóí‹!’ ªêô á˜èœô ªê£™½õ£ƒè«÷ ‘«ìŒ à‚A «ð£´ø£’ ÜŠð®¡Â Ü«î ï‹ñ îI› ´ô î‡ì¬í Ãì ͬ÷¬ò Þ‹ŠÏš ð‡íð£! ܶ ï‹ñ á¼! ܶ ð£ îI› ! A÷‹Hù£˜ ºˆ¶.

... ° Ÿ F ˆ ù õ è ˜ £ ªðŸ«ø ÜPMòL¡ ÜF«õè õ÷˜„Cò£™ â¡ °ö‰¬î êºî£ò‹, ªð£F ²ñ‚°‹ 迬îèœ ÝAM†ì¶!!! °ö‰¬îèO¡ ¹ˆîèŠ ¬ð ²¬ñ«ò£´, Þ¡Á ªðŸ«ø£K¡, èù¾, ªè÷óõ‹ â¡ø èì¬ñè¬÷»‹ ãŸPM†«ì£‹!!! ªðŸ«ø£˜è«÷, å¡Á ªê£™ô‚ èì¬ñŠð†´œ«÷¡, ‘Þ÷‹ ̓A™è¬÷ õ¬÷‚è ݬêŠð†´ à¬ìˆ¶ Mì£b˜èœ’ & î.êóõíHó裲.

50

îI›„ êƒè‹ I„Cè¡

40 õ¶ ݇´ Mö£ CøŠ¹ ñô˜


îI›„ êƒè‹ I„Cè¡

40 õ¶ ݇´ Mö£ CøŠ¹ ñô˜

51


52

îI›„ êƒè‹ I„Cè¡

40 õ¶ ݇´ Mö£ CøŠ¹ ñô˜

Profile for Michigan Tamil Sangam

Kadhambam 40th souvenir issue  

Kadhambam 40th souvenir issue

Kadhambam 40th souvenir issue  

Kadhambam 40th souvenir issue

Advertisement