MZ Maasstadter Personeelsmagazine 06

Page 1

MAAS STADTER. Personeelsmagazine Maasstad Ziekenhuis nr. 6 - juli 2017

NIEUWE VERPLEEGKUNDIGE ZORGVISIE

MOOI VERHAAL!

PAGINA 12

AANDACHT VOOR AANDACHT GEEF PATIËNTEN REGIE OVER HUN ZORG, ZET MEDEWERKERS IN HUN KRACHT!

PAGINA 6


Voorwoord

Beste collega’s

W

e zijn verheugd dat we als Maasstad

bijeenkomsten en symposia die voor jullie worden

Ziekenhuis – vervroegd - volwaardig

georganiseerd of denk als verpleegkundige mee over

lid zijn geworden van de Santeon

de nieuwe verpleegkundige zorgvisie.

groep! Dit betekent dat we samen

met de andere zes Santeon ziekenhuizen extra gaan

Tot slot willen we jullie in dit voorwoord nog hartelijk

werken aan gezamenlijke optimale zorg voor onze

bedanken voor de onvergetelijke Verwenweek. Julie

patiënten. Aan optimale zorg is onlosmakelijk echte

hebben op vele manieren onze patiënten in het

aandacht voor onze patiënten verbonden. Aandacht

zonnetje gezet en zijn zelf ook verwend met wat

is ook een primaire levensbehoefte, naast eten,

versnaperingen. Pak het inlegvel in deze editie erbij

drinken, beweging, rust of warmte. In ons Strategisch

om terug te kijken en bedenk wat jullie in de

Medisch Beleidsplan staat het dan ook bovenaan als

dagelijkse gang van zaken als extraatje voor onze

ambitie.

patiënten of voor jullie collega’s kunnen doen. Een schouderklopje of een meelevend woord doen al

Patiënten hebben onze aandacht hard nodig. Ze

heel veel, lees je bijvoorbeeld in het verhaal van

voelen zich en zijn vaak kwetsbaar in het ziekenhuis;

SEH-verpleegkundige Karin van der Kamp-Djermor.

hun gezondheid is aangetast en ze zijn afhankelijk van zorgverleners en andere medewerkers. Dat geeft

Peter Langenbach,

gevoelens van onzekerheid, ongerustheid en

namens de raad van betuur

onwetendheid. Als medewerker heb je net zo goed aandacht nodig, om je werk goed en betrokken te kunnen doen. We vinden het als raad van bestuur belangrijk dat iedereen met plezier en passie werkt en er trots op is om bij het Maasstad Ziekenhuis te horen. Het programma Aandacht voor aandacht is dan ook gestart om zowel de patiënt- als medewerkerstevredenheid te laten stijgen. Het één kan namelijk niet zonder het ander. Als patiënt voel je jezelf welkom en serieus genomen als je geholpen wordt door een medewerker die dit

Peter Langenbach en Johan Dorresteijn

zelf ook ervaart bij de uitoefening van zijn of haar vak. Als medewerker kun je beter gastgerichte zorg werkomgeving. Hoe we dit samen gaan aanpakken,

“De diepst menselijke behoefte is om gewaardeerd te worden”

lees je in deze Maasstadter. Laat jezelf ook

William James, Amerikaans psycholoog

leveren als jezelf tevreden bent over je baan en je

informeren, inspireren en motiveren door de


6 AANDACHT VOOR AANDACHT Het Maasstad Ziekenhuis wil de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren. Wij doen dat vakkundig en zorgzaam. Om deze ambitie waar te maken, is het belangrijk dat patiënten zich welkom voelen in ons ziekenhuis en medewerkers in hun kracht staan en trots zijn om bij het Maasstad Ziekenhuis te werken. “Hiervoor is alle aandacht in het nieuwe programma Aandacht voor aandacht”, vertelt programmamanager Esther Giesselbach.

4 #Trots - Hoera wij horen bij Santeon! 8 JCI-coördinator Bert Koster aan het woord 10 Opgeleide HiX-ambassadeurs ondersteunen medewerkers bij nieuw EPD 14 Vrijwilligers Maasstad Ziekenhuis volgen Hospitality in Praktijk-programma van Facilicom 16 Foundation Maasstad Ziekenhuis for African Hospitals Teach-the-Teacher in Afrikaans Ziekenhuis 18 Even voorstellen … Martijn Kuijper data-analist Value Based Health Care (VBHC)

12

19 Good Habitz 20 Square wordt vervangen door Ortec 22 Regiebord op Verpleegafdeling 10 – MDL/ Nefrologie en Reumatologie 24 Afdeling IMTS op zorgstage 27 Nieuws van de OR 28 Coachingsbureau helpt medewerkers en

VERPLEEGKUNDIGEN ONTWIKKELEN SAMEN EEN NIEUWE ZORGVISIE

21 MIJN KERNWAARDE, MIJN DRIJFVEER

teams beter te functioneren 30 Afdeling uitgelicht – Informatiebalie Onverzekerde Zorg 32 Gastgerichtheid

COLOFON Uitgave: Maasstad Ziekenhuis Redactie: Marije de Coole, Dominique Janssen, Dorien Kinds, Astrid Nolet, Wendy Ramos Monteiro, Tanja Schollen, Monique Snoeij

NIEUW BELEID DIENSTSCHOENEN Schoenen passen bij Wittepoel aan de Zorgboulevard

E-mail: Maasstadter@maasstadziekenhuis.nl Telefoon: (010) 291 34 65

26

Fotografie: Paul Douw van der Krap Vormgeving en drukwerk: Van Dongen Offset Zeefdruk


STRATEGIE

#trots Wij horen bij Santeon!

A

ls raad van bestuur zijn wij verheugd dat het Maasstad Ziekenhuis zich vanaf 2 juni volwaardig lid mag noemen van Santeon! Dit hebben we

bereikt dankzij jullie inzet en motivatie om de zorg voor onze patiënten continu te willen verbeteren. Daarvoor willen wij jullie hartelijk bedanken. Begin juli gaan wij dit nieuws samen met Santeon extern communiceren, tegelijk met de introductie van het aangepaste logo.

De eerste periode is ons ziekenhuis

en heeft de groep samenwerkende

kandidaat-lid geweest om de

ziekenhuizen landelijke dekking.

ZEVEN TOONAANGEVENDE, TOPKLINISCHE ZIEKENHUIZEN VERSPREID OVER NEDERLAND BUNDELEN HUN KRACHTEN

laten verlopen. Samen met de andere

Peter Langenbach, voorzitter raad van

Samen sneller vooruit…

deelnemende topklinische, Santeon

bestuur: “De doelen van Santeon

We wisselen kennis, talent en

ziekenhuizen (St. Antonius

sluiten goed aan bij onze missie ‘de

vaardigheden uit. Verbeterde

Ziekenhuis, Catharina Ziekenhuis,

kwaliteit van leven van onze patiënten

behandeltechnieken en innovaties in

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis,

verbeteren’. Doordat zorgprofessio­

het ene ziekenhuis, bereiken op die

OLVG, Medisch Spectrum Twente en

nals bij elkaar een kijkje in de keuken

manier snel de andere Santeon

Martini Ziekenhuis) wordt gewerkt

nemen, leren we van elkaar en komen

ziekenhuizen. Door samenwerking

aan het verbeteren van de zorg door

we tot de beste behandelingen voor

bij inkoop, personeelszaken,

continue vernieuwing. Met de

onze patiënten. Bovendien

automatisering en gebouwenbeheer

toetreding van het Maasstad

verzamelen de leden zorguitkomsten

besparen we kosten. Er blijft

Ziekenhuis bieden de Santeon

die met elkaar worden vergeleken.

daardoor meer geld over voor

ziekenhuizen ruim dertien procent

Aan de hand daarvan wordt de zorg

de zorg.

van de Nederlandse ziekenhuiszorg

verbeterd voor onze patiënten.”

een santeon ziekenhuis

overstap naar Santeon geleidelijk te

4 MAASSTADTER


…voor onze patiënten

…en medewerkers

De taarten werden op de afdelingen

Onze patiënten profiteren van ons

We onderzoeken samen hoe we

gebracht. Ook de raad van toezicht

gedeelde streven naar het

medewerkers nog beter kunnen

en raad van bestuur deelden een

verbeteren van de zorg. Bovenop

aantrekken en binden. Daarnaast

aantal taarten uit.

de landelijke normen bepalen de

heeft Santeon een vernieuwende

Santeon ziekenhuizen aanvullende

cultuur voor ogen, waarin creativiteit

kwaliteitseisen op basis van hun

en nieuwsgierigheid belangrijk zijn.

beste zorgtrajecten. Dit heeft voor

Dit betekent een omgeving waarin

prostaatkanker en borstkanker al

groei en ontwikkeling centraal staan.

Meer informatie?

geleid tot ‘een Santeon

Kijk op intranet onder ‘Santeon’

behandeling’.

of check www.santeon.nl.

…voor onze verwijzers Zoveel mogelijk eenduidige kwaliteit voor onze patiënten in zeven ziekenhuizen door het delen van kennis en vaardigheden.

5


STRATEGIE

PROGRAMMA AANDACHT VOOR AANDACHT In ons Strategisch Medisch Beleidsplan staat als Ambitie 1

medische zorg maar vergeten soms dat menselijke

dat onze patiënten aandacht ervaren en een goede

aspect.” Esther gaat hier dieper op in: “We signaleren dat

kwaliteit van zorg ontvangen tegen passende kosten. Die

zowel de patiënt- als de medewerkerstevredenheid niet

ambitie past bij onze missie: Het Maasstad Ziekenhuis wil

bijzonder hoog zijn in ons ziekenhuis. Dat gaan we samen

de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren. Wij doen

aanpakken want we krijgen de doelstellingen van ons

dat vakkundig en zorgzaam. Om deze ambitie waar te

ziekenhuis alleen voor elkaar als we de patiënten

maken, is het belangrijk dat patiënten zich welkom voelen

gastgericht behandelen en onze medewerkers in hun

in ons ziekenhuis en medewerkers in hun kracht staan en

eigen kracht zetten. Voor patiënten houdt dit in dat ze

trots zijn om bij het Maasstad Ziekenhuis te werken.

voelen dat zorgverleners er voor hen zijn, dat we

“Hiervoor is alle aandacht in het nieuwe programma

aandacht hebben voor wat hen beweegt, wat ze nodig

“Aandacht voor aandacht”, vertelt programmamanager

hebben, wat ze willen weten en verwachten van ons. Voor

Esther Giesselbach. Hieronder legt ze uit wat we de

medewerkers houdt het in dat ze met plezier en passie

komende jaren gaan doen.

hun beroep kunnen uitoefenen. Hun eigen beslissingen kunnen nemen op basis van hun vakkennis. Daarmee

Voorzitter van de medische staf Wibe Moll verwoordde

kunnen we ook onze kernwaarden: Gastgericht,

het al in het personeelsblad van december 2016: “Wij zijn

Verbindend, Ambitieus, Betrouwbaar en Deskundig

goed in het organiseren van goede, hoogwaardige

uitdragen.”

Programma Aandacht voor aandacht Het programma Aandacht voor aandacht kent twee belangrijke onderdelen, blijkt uit Esthers verhaal: gastgerichtheid en leiderschap. “Gastgerichtheid gaan we ‘meten en weten’. Met instrumenten als interviews, vragenlijsten en interne audits luisteren we naar wat onze patiënten vinden, wat hun ervaringen zijn, hun wensen en hun behoeften. Wij zijn erop gericht ons werkproces en onze taak als zorgverlener zo optimaal mogelijk uit te voeren en hebben niet direct op ons netvlies staan welke gevoelens onze patiënten bezighouden. Denk aan onzekerheid, onwetendheid en ongerustheid. Daarom maken we zogenoemde ‘patient journeys’, we volgen de patiënt vanaf het moment dat hij binnenkomt in ons ziekenhuis tot aan het ontslag en vragen naar tips, aanbevelingen en ervaringen. Die kunnen we vervolgens gebruiken om onze werk­ processen, informatie en ons gedrag te verbeteren. Aandacht voor aandacht draait erom dat we de patiënten

Daarnaast is er aandacht voor ‘de patiënt als partner’ door

gastgericht behandelen en onze medewerkers in hun eigen

onderwerpen als drie goede vragen bij de dokter en het

kracht zetten.

gezamenlijk bepalen van het behandeldoel. Zo krijgen we de patiënt mee als volwaardige beslispartner bij de zorg

Deze foto is gemaakt in het Brandwondencentrum tijdens de Verwenweek. De zorgverlener is pedagogisch

die hij krijgt.”

hulpverlener Nathalie Zwaard met een brandwonden­

Samen op reis

patiëntje.

Esther vervolgt dat het tweede belangrijke onderdeel van het programma leiderschap van leidinggevenden én van

6 MAASSTADTER


Programmamanager Esther Giesselbach

“Geef patiënten regie over hun zorg en zet medewerkers in hun kracht!”

medewerkers is. “Samen bepalen we onze visie daarop en

Maar andere zaken zijn bedacht om het onszelf gemakkelijk

bekijken we wat we belangrijk vinden bij ons werk en hoe we

te maken. Als je als zorgprofessional denkt dat het protocol

dat werk willen organiseren. Ook hier maken we – net als bij

niet klopt, trek dan aan de bel. Want zorgprofessionals zijn

de ‘patient journeys’ – een reis. Deze keer met managers,

degenen met kennis van de zorg!”

teamleiders, medewerkers, teams, de raad van bestuur, de afdeling HR. Het gaat erom dat medewerkers grip hebben op

Inspraak bij oplossingen verlagen werkdruk

hun werkzaamheden en werksituatie en geïnspireerd zijn.”

De werkgroep Werkdruk is bezig per afdeling te analyseren

Bekend is dat medewerkers van verpleegafdelingen kampen

wat de werkdruk is. De raad van bestuur werkt samen met

met een stortvloed aan regels, een te hoge werkdruk en

de OR, het bestuur van de medische staf en de

vinden dat ze te weinig ondersteuning krijgen bij hun werk.

Verpleegkundige Adviesraad aan plannen om de werkdruk

“We hebben veel regels vanwege JCI maar zorgprofessionals

te verlagen, waarbij medewerkers zelf inspraak krijgen bij de

hebben nog steeds eigen zeggenschap. Er zijn landelijke

oplossingen. Esther besluit: “Als de patiënten de regie over

richtlijnen en daar moeten ze zich natuurlijk aan houden.

hun zorg hebben en de medewerkers in hun kracht staan,

OR, Verpleegkundige Adviesraad, Patiëntenraad en de

dan zijn we een aantrekkelijk ziekenhuis voor zowel patiënten

Deze projecten vallen onder de paraplu “Aandacht voor aandacht”

als medewerkers. Kijk maar naar

Projectleider

de Magnet Ziekenhuizen in

Leiderschap

Tanja Satoor de Rootas (teamleider HR)

Amerika waar zorg op kwalitatief

Werkdruk

Monique Westerlaken (manager HR, Strategie & Verantwoording)

hoog niveau en evidence based

Magnet ziekenhuizen Alex Lindenburg (zorgmanager)

wordt geboden.

Verwenzorg

Marjolein van Asperen (coördinator evenementen) en

Zorgprofessionals staan in de rij

Esther van der Heiden (verpleegkundige)

om daar te mogen werken en

Patiënttevreden- Sjoerd Hilkhuijsen (teamleider Verantwoording) heidsonderzoek/ Medewerkertevredenheidsonderzoek

gaan met plezier naar hun werk!”

7


KWALITEIT & VEILIGHEID

JCI-coördinator Bert Koster aan het woord

“Trots op onze zorg” Bert Koster is op 1 mei dit jaar gestart als JCI-coördinator in het team Kwaliteit & Veiligheid. Thuis in de zorg is hij al langere tijd. Eerst als manager bedrijfsvoering in het UMC Utrecht, later als programmamanager van JCI. Inmiddels heeft hij al verschillende zorgorganisaties zoals Rivas, waaronder het Beatrixziekenhuis, en Viecuri Medisch Centrum begeleid in hun traject naar de accreditatie van JCI. Nu staat de her-accreditatie van het Maasstad Ziekenhuis bovenaan in zijn agenda en daar stelden wij hem een aantal vragen over. Vanwaar die interesse en passie voor JCI?

het moment gekomen om een stap

Ik heb geen passie voor JCI maar een

moet worden vastgesteld dat er weer

passie voor de kwaliteit van zorg.

beweging moet komen. Die beweging

Daarbij geloof ik in de eerste plaats in

houdt concreet in dat we sommige

de professionaliteit van onze

beleidsafspraken weer onder de

zorgprofessionals. Het mooiste aan

aandacht moeten brengen en dat we

JCI vind ik dat je met JCI een

andere beleidsafspraken moeten

beweging van continue verbetering

wijzigen om aan de nieuwe

van de kwaliteit en veiligheid van de

standaarden van JCI te voldoen. En

zorg in gang zet. Een beweging die in

dat we met z’n allen gaan werken

beschreven. Op woensdag 10 en

het belang van de patiënt maar ook

volgens de afspraken die we met

donderdag 11 mei was een JCI-

van de zorgmedewerker is. Het kritisch

elkaar hebben gemaakt. Mijn en onze

consultant in ons ziekenhuis aanwezig

blijven kijken naar onze eigen zorg om

uitdaging is om de scherpe en

om ons daarin te begeleiden. Samen

deze steeds weer te verbeteren, moet

kritische focus op kwaliteit en

met de proceseigenaren (hoofd­

in onze genen gaan zitten. Dit moet

veiligheid in de organisatie te borgen.

stukeigenaren) en ondersteuners nam

lukken in deze ambitieuze en

De weg naar de her-accreditatie van

zij de nieuwe editie per hoofdstuk

innovatieve organisatie.

JCI gaat ons hierbij helpen. Het is een

door. Zo werden de wijzigingen voor

hulpmiddel, niets moet van JCI!

ons inzichtelijk. Waar nodig zullen ze

Wat is de huidige stand van zaken wat betreft JCI?

verder te gaan. Met een kritische blik

“Ik heb geen passie voor JCI maar een passie voor de kwaliteit van zorg.”

worden vertaald naar nieuwe en

een fantastisch resultaat. Een terechte

Welke stappen zetten we momenteel in de organisatie om de her-accreditatie van JCI succesvol te behalen?

erkenning van de hoge zorgkwaliteit

We gaan na of ons beleid nog voldoet

zijn voor het overbrengen van nieuwe

en patiëntveiligheid waaraan iedereen

aan de standaarden zoals die in de

kennis en inzichten en het opfrissen

in dit ziekenhuis bijdraagt. Maar nu is

nieuwe editie, de 6de editie, staan

van de bestaande. Iedereen in ons

We mogen ontzettend trots op onze zorg zijn. Het behalen van het JCI kwaliteitskeurmerk in juni 2015 was

8 MAASSTADTER

gewijzigde werkafspraken. Vervolgens communiceren we ze uitvoerig zodat duidelijk wordt wat de wijzigingen voor jullie betekenen. Een communicatieen educatieplan zal de rode draad


Bert Koster, JCI-coördinator

ziekenhuis verleent elke dag veilige

op het zorgvuldig voorschrijven van

en goede zorg. We moeten nu

antibiotica. Ook moet de patiënt

stilstaan bij hoe we dit doen en hoe

gericht worden voorgelicht over de

we nog meer waarde kunnen

medicatie die hij of zij krijgt. Nog een

toevoegen aan de zorg voor de

voorbeeld van een wijziging is het

patiënt. Dat de patiënt hier bij alles

zorgvuldig gebruiken van de copy-

en iedereen voorop staat, is mij allang

paste functie in het EPD. Een tekst zou

duidelijk.

anders bijvoorbeeld in het verkeerde dossier ‘geplakt’ kunnen worden.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen als je editie 5 met editie 6 vergelijkt?

We zullen vanuit het coördinatieteam

Er zijn veel kleine wijzigingen en een

brieven, werkoverleggen e.d.) veel

aantal grotere veranderingen. Zo ligt

aandacht besteden aan de gewijzigde

er meer nadruk op het screenen op

beleidsafspraken die van invloed zijn

valrisico van risicopatiënten op de poli

op het werken op de afdelingen.

JCI de komende tijd met allerlei communicatiemiddelen (nieuws­

en het nemen van maatregelen voor patiënten met een verhoogd valrisico. Dat kan variëren van maatregelen om een veilige omgeving te creëren (geen obstakels in de ruimtes etc.) tot het geven van voorlichting, bijvoorbeeld aan patiënten na sedatie bij een endoscopie. Een andere nieuwe norm in de 6e editie betreft het antibiotica­ beleid. Dit moet, vanwege toenemende resistentie, gericht zijn

9


Opgeleide HiX-ambassadeurs onder­ steunen medewerkers bij nieuw EPD De ambassadeurs van HiX zijn al energiek aan de slag om zich wegwijs te maken in ons nieuwe EPD. De rol van de ambassadeur is belangrijk omdat zij straks de eindgebruikers – de medewerkers die werken met HiX - begeleiden bij het opleidings­traject, een veranderplan opstellen voor de afdeling en instructie­ sessies verzorgen voor het team. “Een pittige rol die door het merendeel al enthousiast is opgepakt. Natuurlijk zijn er nog veel vragen, maar dit betekent niets anders dan dat wij de ambassadeurs enorm moeten ondersteunen”, vertelt Marion van de Merwe, aspectgroepsleider Opleidingen binnen het Zizo project.

Ondersteuning ambassadeurs Om de taak van de ambassadeurs te verlichten, worden zij ondersteund door het supportteam. “Dit team staat iedere dag voor ze klaar om eventuele vragen direct te beantwoorden zodat we de vaart erin houden. Ook ondersteunen we met behulp van een handboek, format van de planning en een leeroverzicht. Zij kunnen met een leeroverzicht toetsen hoe computervaardig de collega’s zijn. Dit helpt weer om de juiste leerstijl te gebruiken tijdens de instructiesessies. Uiteindelijk dient het allemaal één doel: namelijk goed leren werken met HiX, zodat we vanaf 6 oktober de zorg kunnen blijven verlenen die de patiënten van ons gewend zijn.”

Meer informatie Kijk voor uitgebreide informatie op ons intranet, onder de

Marion van de Merwe, aspectgroepsleider Opleidingen

button Zizo.

binnen het Zizo project

10 MAASSTADTER


SAMEN LEREN HIX-EN! Programma Zizo

1 Doe de e-learning.

6 Blijf oefenen tot livegang, zo maak je HiX eigen!

2 Raadpleeg je ambassadeur.

DE EINDGEBRUIKE R

Hij/zij is er om jou te

helpen.

3 Doe mee aan de instructiesessies.

5 Leg de Proeve van Bekwaamheid af.

De zandbakomgeving

4 Blijf zelf oefenen in de zandbakomgeving.

DIT BEREIKEN WIJ SAMEN:

BELANGRIJKE DATA:

• Eén dossier voor alle zorgverleners

• Maart-juli: voorbereiden

• Eenduidige vastlegging

• Augustus: HiX beschikbaar

• Ondersteuning werkprocessen

• Augustus-september: oefenen

• Alle patiënten één EPD

• 6 oktober: live!

6 OKTOBER 2017

LIVE!

• 6/10 werkt iedereen met HiX

11 MAASS7035 Poster Zizo Opleidingen_03MM.indd 1

24-05-17 15:49


HET ZIEKENHUIS VERBETERT

Dit zijn de leden van het projectteam Zorgvisie van links naar rechts: Linda Kurpershoek, Annerieke Roeland, Otto van de Breevaart, Geraldiene Nieuwenhuis en Irma den Hond. Niet op de foto: Peter van der Weegen, Sasha van der Steen, MariĂŤlle van Gameren en Rob van Komen.

VERPLEEGKUNDIGEN ONTWIKKELEN SAMEN EEN NIEUWE ZORGVISIE DE VERPLEEGKUNDIGE AAN ZET! Tekst: Otto van de Breevaart

Wie kent haar niet: Florence Nightingale? Wist je dat deze bescheiden vrouw in het bezit was van visie, vakmanschap, doorzettingsvermogen en een grenzeloze toewijding? Welke verpleegkundige herkent zich daar niet in? Op 12 mei hebben we haar geboortedag herdacht met de Dag van de Verpleging. Daarop stond de verpleegkundige centraal, ondersteund door een actie van de Verpleegkundige Adviesraad (VAR). Net als Florence, staan wij als verpleegkundigen voor een uitdaging. Want er speelt veel binnen en buiten het ziekenhuis. Hieronder vertellen we in een notendop wat en waarom we samen met de verpleegkundigen een nieuwe zorgvisie ontwikkelen.

12 MAASSTADTER


De verpleegkundige professionals zijn verantwoordelijk voor de uitoefening en ontwikkeling van hun eigen vak

een duidelijkere scheiding moet

Waarom een project Zorgvisie?

komen tussen de verschillende

• De verpleegkundigen zijn een

• De overheid heeft bepaald dat er

niveaus binnen de verpleegkunde.

Wat is een zorgvisie?

uitermate belangrijke én veruit de grootste beroepsgroep in het ziekenhuis. In de kliniek en op de

De projectgroep Zorgvisie heeft

polikliniek zijn zij de continue factor

gebaseerd op de ziekenhuisbrede visie,

en spil in de zorg voor onze

de zorgvisie als volgt gedefinieerd: De zorgvisie geeft uitleg over wat de

patiënten. • De verpleegkundige professionals

verpleegkundigen van het Maasstad

zijn verantwoordelijk voor de

Ziekenhuis aan idealen willen nastreven

uitoefening en ontwikkeling van hun

rond en binnen het zorgproces.

eigen vak. Hierbij hoort vooruit denken en nadenken over welke zorg

Ontwikkelingen binnen het ziekenhuis • De invloed van de verpleegkundige is uit de top van de organisatie

De projectgroep Zorgvisie is op 3 mei

zij willen leveren en wat er nodig is

gestart met de ontwikkeling van een

om die zorg te kunnen leveren.

nieuwe zorgvisie. Deze visie zal onder

• De laatste verpleegkundige zorgvisie

meer de volgende onderdelen

van het Maasstad Ziekenhuis stamt

bevatten.

uit 2002.

verdwenen, met alle gevolgen van dien. • De wil en de kracht om te innoveren en de kwaliteit van zorg te verbeteren komt onvoldoende tot ontplooiing. • Er wordt meer gevraagd van de

• Missie/visie van de verpleegkundigen. • Positionering en organisatie van de verpleegkundigen. • Verpleegkundig leiderschap.

kennis en kunde van iedere verpleeg­

• Kwaliteit, Onderzoek en Innovatie.

kundige doordat de complexiteit van

• Opleiding.

zorg en de zorgzwaarte toenemen.

• Externe verbindingen.

Ontwikkelingen buiten het ziekenhuis

Het streven is om nóg beter te worden

• Mensen worden ouder en er is in

iedere individuele verpleegkundige

toenemende mate sprake van

beter van, maar onderzoek toont aan

multimorbiditeit.

dat dit een gunstig effect heeft op de

• Er is een ontwikkeling die ervoor

dan we al zijn. Hier wordt niet alleen

uitkomsten voor de patiënt. En dat

zorgt dat de eerste en tweede lijn

past bij de missie van het ziekenhuis:

steeds meer gaan samenwerken

Het Maasstad Ziekenhuis wil de

(ketenzorg).

kwaliteit van leven van patiënten verbeteren. Wij doen dat vakkundig en

MEEDENKEN OVER DE ZORGVISIE? Aan de projectgroep Zorgvisie nemen alleen verpleegkundigen deel. Wil je meedenken over onze ambities en hoe we die kunnen realiseren? Laat het weten via deverpleegkundigeaanzet@ maasstadziekenhuis.nl.

WIL JE MEER WETEN? Kijk op de homepage van intranet en klik op de link Verpleegkundige aan zet! Of bel ons op 1250.

zorgzaam.

13


HOSPITALITY TRAINING

VRIJWILLIGERS MAASSTAD ZIEKENHUIS VOLGEN HOSPITALITY IN PRAKTIJK-PROGRAMMA VAN FACILICOM Een groep van twintig vrijwilligers van het Maasstad Ziekenhuis volgde het Hospitality in de Praktijk (HiP)-programma van Facilicom. John Hoenderkamp, adviseur vrijwilligersorganisatie, noemt de training voor meer dan honderd procent geslaagd. “De deelnemers hebben de hospitality-gedachte omarmd en zorgden voor een domino-effect op de gastgericht­ heid in het ziekenhuis.” Lees hieronder het ingekorte verhaal uit het Facilicom bedrijfs­magazine.

14

MAASSTADTER

Toen het Albeda College aan John

ontwikkelen en toe te passen in de

vroeg of hij wilde meewerken aan een

praktijk. Marieke: “Op het Albeda

stageopdracht over hospitality,

College bieden we dit programma aan

regeerde hij alert: “Graag, maar dan

binnen de opleiding Facilitaire

kunnen jullie misschien iets terug

Dienstverlening.” John volgde de

doen, want wij willen zelf ook iets met

opleiding: “Ik dacht: dit is precies wat

dat onderwerp.” Hij kwam in contact

we nodig hebben voor onze

met Marieke Borkus, consultant

vrijwilligers. Hiermee kunnen ze zélf

klanttevreden­heid bij Facilicom

aan de slag met hospitality zonder dat

Solutions en drijvende kracht achter

ze het van bovenaf opgelegd krijgen.”

het HiP-programma. Facilicom ontwikkelde dit programma voor haar

Proefproject

opdrachtgevers met het doel hen een

Marieke: “Johns vraag was: hoe kunnen

visie op hospitality te laten

wij onze vrijwilligers uitdagen om zich


“We zijn op zoek gegaan naar de kern van onze rol als vrijwilliger”

om te zien of ik iets nieuws kon leren.”

te voelen. De deelnemers zijn optimaal

Ook Rein Kuipers, die er zo’n vier jaar

betrokken bij deze ontdekkingstocht en

als vrijwilliger bij het Maasstad

zo kom je tot besluiten waar iedereen

Ziekenhuis heeft opzitten, meldde zich

achter staat.”

aan: “We doen als vrijwilligers al jaren op dezelfde manier, zonder te weten

Kennis delen met vrijwilligers

wat de organisatie, de patiënten en

De deelnemende vrijwilligers

medewerkers nou precies van ons

verwerkten hun inzichten in een

verwachten. Met deze cursus hoopte ik

afsprakenkaart en presenteerden deze

daar achter te komen.”

aan de hele vrijwilligersorganisatie van

– met de beste bedoelingen – ons werk

HiP-programma

zo’n 200 vrijwilligers. De andere vrijwilligers reageerden goed op de

Samen met andere vrijwilligers volgden

presentatie en de afsprakenkaart is

Bets en Rein de vijf stappen in het

sindsdien de standaard.

HiP-programma. Dat programma begint met de The Experience Game,

Twintig ambassadeurs

waarbij de deelnemers door de ogen

John: “Wat ons betreft is dit proef­

van de gast – de patiënt – naar het

project voor meer dan 100 procent

ziekenhuis kijken, en eindigt met The

geslaagd. Voor mij was de hamvraag

Hospitality Game. Het stimuleert de

hoe je een grote groep vrijwilligers in

deelnemers met elkaar in gesprek te

beweging kunt krijgen. De deelnemers

gaan over de vraag hoe gastgericht de

aan het HiP-programma vormen nu

organisatie eigenlijk is, wat voor

de voorhoede voor het uitdragen van

verbetering vatbaar is en hoe ze daar

deze hospitality.”

zelf een positieve bijdrage aan kunnen

De veranderingen binnen de

leveren. Bets: “We hebben de nodige

vrijwilligersorganisatie zijn ook de raad

discussies gevoerd want verandering

van bestuur niet ontgaan. Peter

roept ook weerstand op. Maar

Langenbach, voorzitter raad van

meer als gastvrouw of gastheer op te

gezamenlijk kregen we zicht op wat

bestuur: “Onze vrijwilligers deden al

stellen? Wij vonden het interessant om

beter kon. Ik leerde zelf bewust

fantastisch werk en zijn belangrijk voor

te kijken hoe ons HiP-programma zou

aandacht te hebben voor bezoekers

ons ziekenhuis, maar – net als elders – is

uitpakken bij vrijwilligers in de zorg, een

van het ziekenhuis en actief op iemand

er altijd ruimte voor verbetering. Mijn

nieuwe doelgroep. We hebben daarom

af te stappen.” Rein vult aan: “Door te

collega-bestuurder en ik zien het

het Maasstad Ziekenhuis een proef­

praten met elkaar, te oefenen en je

positieve verschil in gedrag, dat er

project aangeboden.”

bewust te zijn van je gedrag, ontdek je

meer aandacht is voor onze gasten. Het

John ging op zoek naar twintig

wat er nóg beter kan, zonder je

is gedrag dat we stimuleren en past

vrijwilligers die wilden deelnemen aan

eigenheid te verliezen.”

perfect bij onze visie om aandacht te

het programma. Een van de mensen die

John: “Er is vooraf geen blauwdruk of

hebben voor aandacht.’ John: ‘Dit soort

zich aanmeldden, was Bets Maaskant:

protocol. Het leuke is dat je met elkaar

complimenten, dat geeft nieuwe

“Ik vond het een uitdaging. Ik ben al

op onderzoek uitgaat en al doende

energie. We willen organisatiebreed

zeventien jaar vrijwilliger in dit

ontdekt wat voor jouw gasten nou echt

verder aan de slag met de hospitality

ziekenhuis en het leek me interessant

belangrijk is om zich prettig – welkom–

van onze vrijwilligers.”

Van links naar rechts: Rein Kuipers, John Hoenderkamp, Bets Maaskant en Marieke Borkus

15


African Hospitals Foundation Maasstad Ziekenhuis for African Hospitals

Teach-the-Teacher Gespecialiseerd verpleegkundige Florence Delcourt, internisthematoloog Rineke Leys en internist-endocrinoloog Lodewijk Schelfhout brachten in maart een werkbezoek aan het Kibogora Hospital in Rwanda. De Maasstadter sprak met Rineke en Lodewijk over de Foundation Maasstad Ziekenhuis for African Hospitals. Sinds 2010 bestaat bovengenoemde Foundation, waarmee het Maasstad Ziekenhuis een bijdrage wil leveren aan de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg in Afrika, in het bijzonder in Afrikaanse ziekenhuizen.

Internist Lodewijk Schelfhout bekijkt beeldmateriaal van een endoscopie

De eerste jaren is de stichting werkzaam geweest in een samenwerkingsverband met Hôpital Laquintinie in Kameroen. Vanaf juni 2014 zet ze zich breder in voor projecten in Afrikaanse ziekenhuizen. Een voorbeeld hiervan is een samenwerking met de stichting ‘Eyes on Ghana’. Deze stichting zet zich in om de leefomstandigheden te verbeteren in en rond de dorpen Akim Akroso en Asuoso in Ghana. Ze heeft een projectaanvraag ingediend voor ondersteuning op verpleegkundig gebied, zoals het aanleren van praktische vaardigheden, het in kaart brengen van patiëntenstromen, het opzetten van een kwaliteitssysteem en het inrichten van een OK.

Ziekenhuis als opleidingsziekenhuis

heidszorg model, dat met een systeem

natuurlijk op het lijf geschreven is!

genaamd ‘Mutuelles de Santé’ zorgt

Rineke vertelt dat de Foundation

voor zorgverzekering. Inwoners moeten

gestart is met verpleegkundigen en

premie betalen aan een regionaal

ergo- en fysiotherapeuten. Pas in 2016

gezondheidsfonds, en zij kunnen hier

kwam de vraag of artsen iets konden

een beroep op doen als ze medische zorg

betekenen. Er is toen ter plaatse een

nodig hebben. De premie is afhankelijk

inventarisatie gehouden om te bepalen

van het inkomen, waarbij de armste

aan welke hulp behoefte is.

inwoners niets hoeven te betalen.

Gezondheidszorg centraal georganiseerd

Kibogora Hospital

“De gezondheidszorg in Rwanda is

de plaats Kiramb, is één van de

In januari 2015 is de Foundation gestart

centraal georganiseerd”, vertelt

48 districtsziekenhuizen. De artsen

met een project in het Kibogora

Rineke. “Door het hele land zijn er

en verpleegkundigen werken

Hospital in Rwanda. Ze is aangesloten

Health Centers, die gerund worden

professioneel; het ontbreekt echter

bij het project ‘Palliatieve zorg’ van de

door verpleegkundigen. Deze

regelmatig aan materialen, medicijnen,

Lelie Zorggroep en Zorgpartners

verpleegkundigen sturen patiënten zo

en kennis. “Het Maasstad Ziekenhuis

Midden-Holland, maar zij neemt hierbij

nodig door naar één van de 48 districts­

heeft als opleidingsziekenhuis de

duidelijk een apart deel van het project

ziekenhuizen. Als het probleem

insteek van het ‘Teach the Teacher’

voor haar rekening. De focus ligt op

erg complex is, zijn er nog vier

principe. Door het overbrengen van

scholing en training. De overdracht van

academische en/of militaire

kennis aan de artsen en verpleeg­

kennis en vaardigheden staat hierbij

ziekenhuizen voor 3e lijnszorg.

kundigen daar, wordt duurzame kennis

centraal – iets wat het Maasstad

Rwanda volgt een universeel gezond­

overgebracht”, zo vertelt Lodewijk.

Aan de rechterkant staat nternist Lodewijk Schelfhout, naast hem internist Rineke Leijs

Scholing en training in Rwanda

16 MAASSTADTER

Het Kibogora Hospital, gelegen in


in Afrikaans Ziekenhuis

De Republiek Rwanda ligt in Oost-Afrika en grenst aan CongoKinshasa, Oeganda, Tanzania en Burundi. Rwanda is ook bekend (berucht) na de Genocide van 1994. Het is een klein dichtbevolkt land met een inwonertal van ruim 10 miljoen mensen. Volgens het Ontwikke­lingsprogramma van de Verenigde Naties leeft in Rwanda Internist Lodewijk Schelfhout geeft een Afrikaans patiëntje als presentje een knuffel Panda Maas van het Maasstad Ziekenhuis

60,3% van de bevolking onder de armoedegrens.

Makkelijker gezegd dan gedaan

verpleeg­kundigen, anderzijds doordat

hebben! Rineke geeft aan dat de

de interne structuur onvoldoende

Foundation mede om deze reden het

Rineke vult aan dat in Rwanda meer

stevig is om veranderingen te borgen.

werk in Afrika op een duurzame manier aan wil pakken, dus vraaggestuurd.

dan 50% van de mannelijke bevolking een hoge bloeddruk heeft. Adviseren

Lodewijk en Rineke menen dat het een

om minder zout in de voeding te

vraaggestuurd project zou moeten

“Het is gecompliceerd, maar er zijn

gebruiken, is makkelijker gezegd dan

zijn. Momenteel wordt overlegd met

mogelijkheden”, stellen Rineke en

gedaan. Het voedingspatroon is

de directie van Kibogora om in kaart te

Lodewijk. “Als we wetenschappelijk

redelijk eenzijdig en eten wordt vaak

brengen waar precies de behoefte ligt.

georiënteerde projecten zouden

op smaak gebracht met zout en dat

opzetten, heeft dit voor zowel het

wordt ook gebruikt om de

‘Voluntourism’

houdbaarheid van voedings­middelen

Tot slot bespreken we kort het

Maasstad Ziekenhuis voordelen. Een

te verlengen.

fenomeen van Westerlingen die in een

stage voor arts-assistenten in Afrika zou

ver land, waarvan ze eigenlijk de

ook aantrekkelijk kunnen zijn voor zowel

Het is niet vanzelfsprekend dat een

cultuur en de geschiedenis niet

de opleiding van de arts-assistenten als

delegatie van vijf mensen uit een

kennen, vrijwilligerswerk gaan doen

voor het ziekenhuis daar.”

Westers (lees blank) land even kennis

(voluntoerism). In veel gevallen is de

komt overbrengen. Bij het laatste

vrijwilliger meer op zoek naar een

5.000 km glasvezel

bezoek bleek al gauw dat het opge­

mooie ervaring, dan dat hij denkt aan

In Rwanda ligt 5000 km glasvezel. Het

stelde programma losgelaten moest

de lokale behoefte. Voorbeeld hiervan

inzetten van Internet, E-Health, is een

worden vanwege organisatorische

zijn weeshuizen in Nepal waar

reële mogelijkheid om de contacten te

redenen. Verder bleek dat één keer

westerlingen vrijwilligerswerk doen.

bestendigen en een voortdurende

per jaar scholing geven, niet beklijft.

Drie van de vier ‘weeskinderen’ blijkt

vorm van ondersteuning te kunnen

Enerzijds door het verloop van

minimaal nog één levende ouder te

bieden, eindigen ze.

Kibogora Hospital als voor het

17


WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Even voorstellen…

Martijn Kuijper data-analist Value Based Health Care (VBHC) Mijn naam is Martijn Kuijper en sinds 1 mei ben ik officieel begonnen in mijn nieuwe functie als data-analist Value Based Health Care (VBHC) bij het Wetenschapsbureau. Daarnaast verzorg ik sinds een jaar de statistische consulten in huis.

Achtergrond

uitkomsten die belangrijk zijn voor

uiteindelijk de juiste conclusies

In 2010 heb ik mijn studies

de patiënt, kwalitatief betere zorg

getrokken worden voor bijvoorbeeld

geneeskunde en klinische

kunt leveren tegen lagere kosten. De

de interne kwaliteitsbewaking.

epidemiologie aan het Erasmus MC

ziekenhuizen van Santeon,

Daarnaast biedt een vernieuwend

afgrond. Na mijn artsexamen, ben ik

waaronder het Maasstad Ziekenhuis,

project als dit ook unieke kansen

promotieonderzoek gaan doen bij

willen dit als één van de eerste

voor wetenschappelijk onderzoek.

de afdeling Reumatologie van het

centra gaan toepassen in de praktijk.

Ook hiervoor zal ik mij gaan inzetten,

Erasmus MC. Sinds september 2015

Eerste stap daarbij is om voor alle

bijvoorbeeld door het (mede)

werk ik bij de afdeling Reumatologie

aandoeningen uitkomsten te gaan

schrijven van wetenschappelijke

van het Maasstad Ziekenhuis.

meten die belangrijk zijn voor de

publicaties.

Behalve het afronden van mijn

patiënt. Daarbij dienen ook de

promotieonderzoek, heb ik hier

kosten die voor een patiënt worden

Consulten

diverse andere projecten

gemaakt op eenzelfde en correcte

Voor het Wetenschapsbureau

ondersteund, waaronder het VBHC

manier te worden gemeten. Met het

verzorg ik ook de statistische

project voor patiënten met

grote aantal aandoeningen is dit

consulten in huis. Behalve data-

reumatoïde artritis. Om mij verder te

geen eenvoudige opgave. Er zal

analyses, denk ik ook graag mee

bekwamen in statistische methoden

daarom veel worden samengewerkt,

over het opzetten van onderzoek en

en technieken, volg ik sinds

zowel intern tussen de verschillende

doe ik berekeningen voor power en

september 2015 ook een master

afdelingen (BI, Strategie en de

sample size.

opleiding statistische data-analyse in

projectleider VBHC), als extern

Gent (bijna afgerond).

tussen de verschillende Santeon ziekenhuizen. Mijn taak zal eruit

Je kunt contact met me

bestaan de gegevens op correcte

opnemen via telefoonnummer

Kort gezegd is het idee van VBHC

wijze te analyseren en inzichtelijk te

(010) 291 38 39 of via de e-mail:

dat je, door het meten van

maken met visualisaties, zodat

Kuijperm@maasstadziekenhuis.nl

Value Based Health Care

18 MAASSTADTER


OPGELEID Een GoodHabitz online cursus volg je via Maaswijzer wanneer het jou het beste uitkomt

GoodHabitz: online trainingen voor de medewerker van nu! Sinds maart dit jaar heeft de

meer planmatig te gaan werken met

Maasstad Academie de beschikking

bijvoorbeeld scrum.

over de GoodHabitz online cursussen. GoodHabitz is een organisatie met een ruim aanbod van online trainingen: van Office tot persoonlijke effectiviteit en van doelgericht werken tot conflicthantering. Allemaal onmisbaar voor de medewerker van nu! Een online training van

Iedere maand nieuwe training Iedere maand komt er minimaal één

Scrum is een term die afkomstig is uit de rugbysport. Bij een scrum probeert een team samen een doel te bereiken. Samenwerking is heel belangrijk en men moet snel kunnen inspelen op veranderende omstandigheden.

GoodHabitz is inspirerend,

nieuwe training bij. Het team Maaswijzer zorgt ervoor dat deze zo snel mogelijk in Maaswijzer worden aangeboden. Je kunt de online training volgen op het moment dat het jou het beste uitkomt. Ook kun je de training tussentijds afbreken om er op een later tijdstip weer mee verder te gaan.

eigentijds, praktisch en aantrekkelijk

Alle cursussen zijn aan te vragen

Meer informatie/contact

om te volgen. In elke training is

via de knop ‘opleiding aanvragen’

Ben je geïnteresseerd in de

er aandacht voor de verschillende

in Maaswijzer en in te zien

mogelijkheden van het aanbod van

leerstijlen. Zo is er naast tekst ook

in onze opleidingscatalogus

GoodHabitz dan kun je contact

videomateriaal en wordt er veel

(www.maasstadziekenhuis.nl/

opnemen met team Maaswijzer via

gewerkt met animatie. De trainingen

opleidingscatalogus).

maaswijzer@maasstadziekenhuis.nl of

zijn geschikt voor medewerkers om

via telefoonnummer: (010) 291 15 39.

zichzelf te ontwikkelen en voor een leidinggevende om bijvoorbeeld

Je vindt de volgende thema’s bij de GoodHabitz cursussen.

naar aanleiding van een TOP-gesprek

• Management

Office 2013

een medewerker te stimuleren zich

• Persoonlijke effectiviteit

Social Media

te ontwikkelen in een bepaalde

• Commercieel

Positieve psychologie

competentie of met zijn of haar team

• Communicatie

• Productiviteit

19


NIEUWE ROOSTERPROGRAMMA

Square wordt vervangen door Ortec Tekst: Margot Kerman (HR Projectleider) en Wil Menheere (Projectmanager)

Binnenkort gaan we over op het nieuwe roosterprogramma OWS (Mijn Rooster) omdat het huidige roosterprogramma Square ophoudt te bestaan. We hebben hier de afgelopen periode via diverse middelen over gecommuniceerd. Wil je informatie teruglezen, dan verwijzen we naar het bericht van 13 april op intranet.

Wat gaat er veranderen?

dat dit zo min mogelijk extra tijd kost. We ondersteunen door middel van klassikale trainingen, het beschikbaar stellen van hand-outs op iDoc en indien nodig door de hulp vanuit functioneel beheer.

Hoe nu verder? In juni en juli worden alle roosteraars getraind om in Mijn Rooster te kunnen roosteren. In principe worden de roosters drie maanden van tevoren bekend gemaakt. In juli dienen daarom de roosters te worden opgesteld voor oktober, zodat we 1 oktober ‘live’ kunnen gaan.

In de eerste plaats natuurlijk de ‘look and feel’ van het

Hierbij nog een laatste oproep aan de roosteraars die zich

nieuwe programma; een frisse, overzichtelijke site waar

nog niet hebben opgegeven voor de training. Er zijn nog

iedere collega die ingeroosterd wordt, ziet van hoe laat tot

maar een paar beschikbare data waarop je jezelf via

hoe laat zijn/haar dienst is, eventueel aangevuld met de

Maaswijzer Touch kunt opgeven. Doe dit dus zo snel mogelijk.

locatie waar gewerkt wordt. Het nieuwe systeem biedt daarnaast de mogelijkheid om digitaal (dienst)wensen aan

De projectgroep wil de pilotgroep, functioneel beheer

te geven, diensten te ruilen en flexkrachten te laten ‘bieden’

Square en de betrokken collega’s van IMTS op voorhand

op diensten.

heel erg bedanken voor hun inzet. Er wordt een groot beroep gedaan op ieders flexibiliteit en

De wijzigingen hebben in eerste instantie voornamelijk

incasseringsvermogen. Fijn dat iedereen zich betrokken

invloed op de roosteraars. Van hen vragen we extra

voelt om de invoering soepel te laten verlopen.

inspanning ten aanzien van het opdoen van kennis om straks te kunnen roosteren. En dat in deze toch al drukke

Benieuwd hoe het nieuwe systeem er straks uit ziet?

periode. Maar we helpen uiteraard waar nodig en zorgen

Hieronder alvast een blik op Mijn Rooster:

20 MAASSTADTER


MIJN KERNWAARDE, MIJN DRIJFVEER

KARIN VAN DER KAMP-DJERMOR SEH-VERPLEEGKUNDIGE In de Rubriek ‘Mijn kernwaarde, mijn drijfveer’ laten we medewerkers aan het woord over hun favoriete kernwaarde. Deze keer de kernwaarde van Karin van der Kamp-Djermor. Karin is naast haar functie als SEH-verpleegkundige en kwaliteitsfunctionaris, tevens actief als lid van de Verpleegkundige Adviesraad en de Foundation Maasstad Ziekenhuis for African Hospitals.

Karin geeft aan dat de SEH altijd al

de polikliniek Oogheelkunde en het

ambitieus en deskundig is geweest,

Brandwondencentrum geïntroduceerd.

maar dat er wel een inhaalslag moet

Door verbindend te werken, kan de

worden gemaakt. “Op de werkvloer

patiëntenzorg zichtbaar verbeterd

ben ik behalve keihard aan het werk

worden.”

ook continu aan het kijken, luisteren en voelen. Wat kan beter, waar hebben

Gastgerichtheid

mijn collega’s last van en wat kan ik

Naast verbindend werken, is gast­

eraan doen om te verbeteren? Ik kom

gerichtheid één van de pijlers van de

het beste tot mijn recht als ik dingen

SEH. “Wij zijn het eerste aanspreekpunt

kan regelen, organiseren, structureren

van het Maasstad Ziekenhuis voor vele

De kernwaarde verbindend is voor

en vind het heerlijk om hiervoor al mijn

klanten; denk maar aan de patiënt, de

Karin zonder twijfel dé kernwaarde

netwerken via de Verpleegkundige

meldkamer ambulance en de huis­

waar ze haar eigen meerwaarde in

Adviesraad, het spoedteam K&V en de

artsen. Een klein beetje extra aandacht,

ziet. “We hebben op de afdeling

Foundation for African Hospitals in te

even opstaan en een praatje maken of

Spoedeisende Hulp (SEH) een roerige

zetten.”

een hand op de schouder leggen, is

Verbindend

een kleine moeite maar wordt erg

periode achter de rug waarin we op de survivalstand stonden. Hierdoor

Recent voorbeeld van verbindend

gewaardeerd. Door de survivalstand

zijn er veel collega’s vertrokken.

werken is het, op aangeven van een

van de afgelopen periode, is dat er

Maar het tij is gelukkig gekeerd.

collega, vervangen van een oud

helaas bij ingeschoten, maar door de

We hebben een nieuw management

spoelsysteem voor de ogen. Deze

focus op Aandacht voor aandacht is er

dat structuur, onder andere door de

collega heeft ermee gewerkt in een

bijvoorbeeld een grote groep coördi­

inzet van spoedteams, heeft

ander ziekenhuis. “In samenwerking

natoren bewust gemaakt van hun rol als

aangebracht. Ik voel me door hen

met de polikliniek Oogheelkunde heb

‘gezicht van het Maasstad ziekenhuis’.

gesteund en gecoacht. Ook door de

ik voor het product een protocol en

In de waan van de dag kan dit worden

raad van bestuur worden we gehoord

werkinstructie geschreven, en

vergeten, maar door de bewustwording

en gezien!”

vervolgens is dit product op de SEH,

kun je echt het verschil maken.”

21


REGIEBORD

Regiebord op verpleegafdeling 10 – MDL, Nefrologie en Reumatologie doorslaand succes

Verpleegkundigen nemen zelf de regie en helpen elkaar waar nodig Het regiebord hangt sinds februari op de afdeling en maakt

magneet betekent dat een verpleegkundige het werk aan

voor de verpleegkundigen inzichtelijk hoe ze de werkdruk

kan en eventueel hulp kan bieden aan een collega. De gele

ervaren. Op het bord staan de namen van de verpleeg­

magneet geeft aan dat een verpleegkundige genoeg te

kundigen, de kamers waarin ze zijn ingedeeld en waar er

doen heeft en niet in staat is collega’s bij te staan, de rode

lege bedden zijn. Verpleegkundigen geven aan hoe zij de

magneet houdt in: help! Ik ga het niet redden, ik heb hulp

werkdruk ervaren met gekleurde magneten. De groene

nodig.

Teamleider Nicole Michielsen ® bekijkt samen met verpleegkundigen Michelle Born en Daniëlle van der Veen (l) het regiebord

De werkdruk op verpleegafdeling 10 – MDL, Nefrologie en Reumatologie – was jarenlang ontzettend hoog en de medewerkers riepen dat ze een zorgzwaartemeting wilden. Dat gebeurde vorig jaar door een bureau maar daarvoor moesten medewerkers alle werkzaam­ heden en de tijd die zij daaraan besteedden, registreren. Die tijd was er dus niet... Zorgmanager Alex Lindenburg kwam met het idee van een regiebord, dat hij eerder introduceerde in een ander ziekenhuis. “Daar was het een doorslaand succes en bij ons nu ook!”, onthult teamleider Nicole Michielsen.

Bespreken werkdruk Op vier momenten per dag komen de verpleegkundigen en teamleider bij elkaar om de werkdruk te bespreken. Aan het begin van de dienst, om kwart voor acht. Dan hebben ze de dossiers gelezen en kunnen ze een inschatting maken van de hoeveelheid werk. Het tweede tijdstip is halftien, vlak voor de

22 MAASSTADTER


eerste koffiepauze. Er wordt dan visite gelopen en de zorg is

materiaal op de afdeling komt. Wij kijken ook of we

volop gestart. Het derde tijdstip is om kwart voor twaalf, voor

structureel iets moeten veranderen”, beklemtoont ze.

de eerste lunchpauze, en het vierde om half twee, want dan zijn de werkzaamheden voor de middag inzichtelijk. Nicole:

Grootste pluspunt

“Patiënten gaan naar huis of er zijn opnames, waar je het druk

Wat het grootste pluspunt is van het regiebord? “Er is veel

mee kunt hebben. Dat nemen we door. De secretaresse ziet

meer inzicht in elkaars werkzaamheden. De verpleeg­kundigen

de kleuren van de magneten en in welke kamer er lege

hielpen elkaar, maar dan vaak aan dezelfde kant van de

bedden staan. Zij kan de nieuw opgenomen patiënt plaatsen

afdeling. Nu helpen ze kruiselings en veel sneller.

in een kamer waar de verpleegkundige ‘op groen staat’ of in

We hebben meegemaakt dat iedereen in het groen stond.

de kamer plaatsen met een verpleeg­kundige ‘in het rood’,

Toen heb ik collega teamleider Magda Mathura van verpleeg­

maar dan vraagt ze aan een verpleegkundige die in het groen

afdeling 9 gebeld en gevraagd of zij hulp nodig had. Ook de

staat de opname te doen. Het is nooit zo dat alle vier de units

structuur is nog beter geworden.”

in het rood staan dus we nemen altijd patiënten op.” Aan het eind van de dagdienst is er een evaluatie en bespreken ze bijvoorbeeld waarom iemand in het rood stond.

Werkgroep Regiebord

Dat kan zijn omdat een verpleegkundige op zoek moest naar

Bij de invoering van het regiebord is teamleider Nicole Michielsen ondersteund door adviseurs Floris Baartmans en Jeffrey van Oort. In een werkgroepje hebben zij de theorie en de werkwijze uitgelegd aan Nicole, dagcoördinator Heleen Bijl en verpleeg­kundige Jos van der Leer. Daarna is de afdeling vrij snel in het diepe gesprongen en gestart. Vanaf week 1 ging het al hartstikke goed, is Nicoles ervaring. Verpleegafdeling 10 is de eerste afdeling met een regiebord. Verpleegafdeling 9 en12 zullen de volgende zijn die ermee gaan werken.

Dit zeggen verpleegkundigen Michelle Born en Daniëlle van der Veen Daniëlle: “We dachten: eindelijk worden we gehoord over de hoge werkdruk en krijgen wij zelf de regie, toen het regiebord kwam. Het was erg druk op de afdeling en we liepen tegen veel zaken aan.” Michelle voegt toe: “Ik had niet verwacht dat het zo goed zou werken. Het leek direct rustiger te worden en je weet gelijk waar je kunt helpen.” Ze vertellen dat je in één oogopslag het overzicht hebt. Er is weleens discussie over welke kleur je bent. Ben je groen op het moment dat je je werkzaamheden goed aan kunt, of ben je groen omdat je hulp kunt bieden. Daniëlle: “Er wordt nooit naar een collega gewezen omdat hij of zij te vaak in het rood zou staan. Het gaat erom hoe iemand het ervaart.” Beiden vinden het goed dat er iedere dag een evaluatie is en ervaren dat de essentie van het een infuuspomp of ander materiaal. De redenen worden

regiebord is dat je elkaar ondersteunt waar nodig en

opgeschreven. “We hebben het voornamelijk druk met de

efficiënter werkt. Ze zien dat er meer contact met alle

uitwerking van de visite en het regelen van het ontslag van

collega’s is en ze willen absoluut zo blijven werken. Ze

patiënten. De planning kan worden aangepast aan de

gaan met een goed gevoel naar huis na een dag

zorgzwaarte door te schuiven met personeel. Komt het vaak

werken.

voor dat materiaal niet aanwezig is, dan zorg ik dat er meer

23


hnisch beheer, liep stag Joost van de Kuijp, IMTS tec bij de afdeling Radiologie

e

tie Ad Lancée, kwartiermaker ZiZo beheerorganisa istratie enreg atiënt me/P Opna u Burea bij stage liep

Harry van Asperen, IM TS procesmanagement , liep stage bij de afdeling Ch irurgie 3

Jasper Douma, teamleider IMTS Servicedesk & Procesmanagement, liep stage bij het avond -/nac

24 MAASSTADTER

Lenie Boelhouwer, IMTS Servicepunt, liep stage bij de Dagbehandeling

hthoofd

Marije Brugman , afdeling smanag er IMTS Informat management, lie ie­ p stage bij de afd eling Dagbehan deling


ZORGSTAGE

Afdeling IMTS op zorgstage Tekst: Harry van Asperen en Linda van Gink

De afdeling IMTS (Informatie, Medische Technologie en Services) is een afdeling die het zorgproces ondersteunt, zoals ICT, Medische Techniek, facilitaire zaken, beveiliging, logistiek en huisvesting. De Afdeling IMTS wil hierbij een betrouwbare en vanzelfsprekende partner voor de zorg (voor de patiënt) zijn en heeft dit ook zo verwoord in haar visie. Hierbij is het belangrijk om te weten aan wie en waarvoor je nu eigenlijk je diensten levert. Daarom is het idee ontstaan om als IMTS-medewerkers in 2017 stage te gaan lopen in de zorg. Het doel van deze stage is de medewerkers te betrekken bij het proces waar het in ons ziekenhuis om draait: de zorg voor de patiënt. Voor de organisatie van deze stages is contact gezocht met het Stagebureau. Dat was heel enthousiast over het idee en de eerste verbinding was snel gelegd. Dit heeft geresulteerd in een stageaanbod voor heel 2017 op diverse afdelingen. Van de CSA tot OK, van verpleegafdelingen tot aan de apotheek, en van poli’s tot aan de dagbehandeling en Bureau Opname. Genoeg keus!

Ze vonden het zeer leerzaam om inzicht te krijgen in de primaire processen.

Passie voor het vak

opvallend te zien met hoeveel

In februari gingen de eerste IMTS-

professionaliteit de werkzaamheden

medewerkers, in wit uniform (!), op

worden verricht. Door een aantal

pad. Zij kwamen al direct met super

collega’s uit de zorg is aangegeven

enthousiaste verhalen en ervaringen

dat zij ook wel meer inzicht willen

terug. Naast het feit dat het zeer

krijgen in de werkzaamheden van de

verhelderend werkt om de

afdeling IMTS en of de stages

zorgprocessen en ondersteunende

omgekeerd kunnen worden

systemen in de praktijk te ervaren, viel

aangeboden. Natuurlijk willen we

vooral passie voor de patiënt en voor

hieraan meewerken, dus we gaan na

het vak op.

afronding van alle zorgstages bekijken en bespreken hoe we hier opvolging

De IMTS-medewerkers zijn op hun

aan kunnen geven. Voor nu in ieder

stageafdelingen gastvrij en hartelijk

geval dank voor alle gastvrijheid die

ontvangen. Ze vonden het zeer

we hebben mogen ontvangen!

leerzaam om inzicht te krijgen in de primaire processen en noemden het

25


Dienstschoenen

Natascha Looijen, voetconsulent en bedrijfsleider van Wittepoel aan de Zorgboulevard, bekijkt of de dienstschoenen die functielaborant Melita Moeasim-de Kok van het MDL Centrum past, goed zitten.

NIEUW BELEID

dienstschoenen Het Maasstad Ziekenhuis heeft een nieuw beleid voor dienstschoenen. Ze zijn onderverdeeld in verschillende categorieën, te weten 1, 2, 3 en 4. Die onderverdeling heeft te maken met de gestelde eisen aan het materiaal en hygiëne en is direct gekoppeld aan de afdeling waar je werkt. Dienstschoenen in de categorie 1 en 4 konden medewerkers al via het zieken­ huis aanschaffen. Nieuw is dat dit nu ook geldt voor dienstschoenen die in categorie 2 vallen. Die dragen bijvoorbeeld medewerkers van de afdelingen IC, CCU, MC, de SEH, het Observatorium, het MDL centrum en de polikliniek Kaakchirurgie. Voor de algemene verpleegafdelingen worden de dienstschoenen (nog) niet vergoed.

Aanschaf in overleg met teamleider

beoordelen. In alle schoenen passen

De aanschaf van dienstschoenen die

rekening. De schoenen kunnen voor

het ziekenhuis vergoedt, gaat altijd in

rekening van het Maasstad Ziekenhuis

overleg met je teamleider. Die bepaalt

gegraveerd worden met je naam en

wanneer je in aanmerking komt voor

personeelsnummer. Ook als je

nieuwe dienstschoenen en geeft het

dienstschoenen niet vergoed worden,

goedkeuringsformulier waarmee je ze

kun je bij Wittepoel terecht voor advies

kunt aanschaffen bij schoenenspeciaal­-

en de overige service. Als medewerker

zaak Wittepoel. Met deze zaak is een

van het Maasstad Ziekenhuis krijg je

contract afgesloten.

10% korting op je aankopen.

Ingerichte schappen bij Wittepoel

Website dienstschoenen

In de winkel van Wittepoel aan de

met informatie en voorbeelden van

Zorgboulevard staat een schap

het assortiment dienstschoenen. Je

ingericht met voorbeelden van

kunt deze site bezoeken en online

Vragen

dienstschoenen. Je kunt voor een

dienstschoenen reserveren. Je krijgt

Voor vragen kun je bij je

bezoek aan de winkel van tevoren een

een e-mail zodra de schoenen

teamleider terecht. Die weet in

afspraak maken via telefoonnummer

aangekomen zijn bij Wittepoel. Neem

welke categorie jouw

(010) 482 54 49, zodat tijd voor je wordt

een preview: www.watvoetenwillen.nl/

dienstschoenen vallen en of ze

vrijgemaakt en je bijvoorbeeld gratis je

index.php?route=webshop/webshop/

vergoed worden.

voeten kunt laten meten en

maasstad.

26 MAASSTADTER

steunzolen, die komen wel voor eigen

Wittepoel heeft een website ingericht

Bij de winkel van Wittepoel aan de Zorgboulevard is voor medewerkers van het Maasstad Ziekenhuis een schap ingericht met verschillende dienstschoenen.


NIEUWS VAN OR

Nieuws In de afgelopen periode zijn jullie gevraagd om middels een enquête je mening over ons te geven. De ondernemingsraad waardeert de grote respons. De volgende stap is het verwerken van de resultaten. Eén van de uitkomsten die direct opviel, is dat het niet voor iedereen duidelijk is wat je van de ondernemingsraad mag verwachten. Hier willen we graag al in dit artikel op terugkomen. De overige resultaten zullen we in een later stadium terugkoppelen. De ondernemingsraad is een

Hierbij kunnen we in gesprek gaan

zelfstandig orgaan met eigen

met het management en/of de

bevoegdheden en verantwoordelijk­

medewerkers van de betreffende

heden, dat de belangen van de

afdeling(en), als toehoorder

medewerkers behartigt zonder het

deelnemen aan werkoverleggen of

organisatiebelang uit het oog te

aanvullende documenten opvragen

verliezen. De ondernemingsraad

van het doorlopen proces. Pas als we

behartigt de belangen van alle

alle kanten van een verhaal kennen,

medewerkers die in dienst zijn van

kunnen wij een weloverwogen reactie

het Maasstad Ziekenhuis, maar heeft

formuleren en terugkoppelen.

geen zeggenschap over individuele

Recente situaties waarbij we dit

kwesties.

hebben gedaan, zijn bijvoorbeeld de veranderingen bij de Dialyse-afdeling,

De ondernemingsraad krijgt advies-

en de opzet van de nieuwe centrale

en instemmingsaanvragen van de raad

beheerorganisatie voor HiX en de

van bestuur en bewaakt hierbij de

gevolgen daarvan voor het EPD-

zorgvuldigheid van het gevolgde

Kenniscentrum.

proces (zie Procedure Advies- en instemmingsaanvraag Ondernemings­

De ondernemingsraad kan ook

raad in iDocument). Als er bijvoorbeeld

ongevraagd advies uitbrengen

een aanvraag wordt ingediend met

op basis van eigen waarnemingen

gevolgen voor de medewerkers, bewa-

en/of signalen uit de organisatie.

ken we dat de medewerkers op de juiste

Als je iets wilt vragen of melden,

manier en voldoende worden betrokken

kun je dit richten aan Nel Evers,

bij de (organisatie)verandering.

eversn@maasstadziekenhuis.nl

27


COACHINGSBUREAU MAASSTAD ZIEKENHUIS

COACHINGSBUREAU HELPT MEDEWERKERS EN TEAMS BETER TE FUNCTIONEREN Coördinator Louise Hamar de la Brethoniere

“Eigenlijk gun je iedereen een coach!”

Achterste rij van links naar rechts: Martje Langbroek, Maik van Rossum en Odette Heeren Voorste rij van links naar rechts: Monique Ram, Thea den Boer, Beyhan Taskpan, Louise Hamar de la Brethoniere Niet op de foto: Hilda Aanen en Esther Giesselbach

Alle medewerkers met een vast contract, kunnen een

vaardigheden en inzichten geleerd kunnen worden.

beroep doen op het coachingsbureau, blijkt uit het

Een coach ondersteunt en leert iemand hoe hij of zij

verhaal van coördinator Louise Hamar de la

in elkaar steekt, wat de sterke punten en ontwikkel­

Brethoniere. Het kan zijn dat je tijdelijk bent

punten zijn. We hanteren soms de DISC-analyse, die

vastgelopen in je werk, weinig zelfvertrouwen of

uitgaat van vier persoonlijkheidsstijlen. Iedereen heeft

faalangst hebt of wat assertiever wilt worden, of dat

een voorkeursstijl of een combinatie van twee of drie

er geen goede balans is tussen werk en privé. Maar

stijlen. De D staat voor Daad­krachtig, Dynamisch, de I

ook teams die moeite hebben met communicatie of

voor Inspirerend en Interactief, de S van Stabiel en

die om andere redenen niet goed draaien,

Sociaal en de C voor Correct en Consciëntieus. Bij

bijvoorbeeld een conflict hebben, zijn welkom. Het

iedere stijl hoort een manier van communiceren. Het

doel is altijd beter te gaan functioneren als

helpt je enorm als je weet welke stijl degene heeft met

medewerker, als team en als mens.

wie je communiceert. Als je iets met een “D” bespreekt, kun je het beter kort en zakelijk houden,

“Na het invullen van een inschrijfformulier, volgt een

terwijl het bij de S (sociaal) wat uitgebreider mag.

intakegesprek”, start Louise enthousiast. “Dan kijk ik

Aan de hand van een vragenlijst wordt jouw

wie van de negen coaches het best past bij de

voorkeursstijl bepaald en bespreekt de coach de

hulpvraag. Zo kan een medewerker een nieuwe

sterke punten en verbeterpunten, uitdagingen en

functie krijgen en daarbij wat ondersteuning nodig

allergieën. Geen enkele stijl is goed of fout.”

hebben. Het gebeurt ook dat een teamleider/ manager coaching vraagt voor een medewerker naar aanleiding van een TOP-gesprek, zodat nieuwe

28 MAASSTADTER


Het doel is altijd beter te gaan functioneren Coaches in ons ziekenhuis: • Louise Hamar de la Brethoniere is coördinator en coach • Hilda Aanen is fysiotherapeut en coach • Monique Ram is praktijkopleider IC en coach • Beyhan Taskapan is administrateur en coach • Maik van Rossum is adviseur en coach • Esther Giesselbach is adviseur en coach • Odette Heeren is HR businesspartner en coach • Martje Langbroek is opleidings­ functionaris en coach • Thea den Boer is teamleider en coach

Soms is er een wachtlijst voor een coachingsvraag. Het coachingsbureau streeft er altijd naar om aan een urgent verzoek voor coaching zo snel mogelijk te voldoen.

Groepscoaching, teamcoaching en videotraing ‘on the job’

Voor artsen/specialisten bestaat de

DBC-administratie, praktijkopleider

mogelijkheid deel te nemen aan de

en zijn coach naast hun reguliere

‘videotraining on the job’. Tijdens

baan.

Bij groepscoaching werken adviseurs

deze training wordt een gesprek

en coaches Esther Giesselbach en

opgenomen tussen arts en patiënt

Een individueel traject bestaat

Maik van Rossum vaak met ‘action

(met toestemming) zodat de arts

gemiddeld uit vier à acht gesprekken

learning’, waarbij je samen het

inzicht krijgt in zijn/haar manier van

van anderhalf uur. Als deelnemer aan

probleem uitdiept tot op de bodem

communiceren en hoe dit eventueel

een coachingstraject maak je huiswerk

en daarna aan de oplossing werkt. De

effectiever zou kunnen.

en schrijf je bijvoorbeeld een

deelnemers komen van verschillende

reflectieverslag. “Eigenlijk gun je

afdelingen. Samen kiezen ze welk

Vertrouwelijk

probleem of vraagstuk ze behandelen,

Alles wat je met de coach bespreekt,

leven lang leren, zeker als het gaat om

bijvoorbeeld waarom er (nog) geen

is vertrouwelijk. Dit geldt ook voor

zelfinzicht en het is best plezierig om

beroep wordt gedaan op de expertise

groeps- en teamcoaching. Louise:

af en toe te sparren met een neutraal

van een afdeling.

“Dat is belangrijk want mensen stellen

iemand”, rondt Louise af.

zich kwetsbaar op. De coaches zijn

iedereen een coach, want je blijft een

Bij teamcoaching gaat het om de

allen medewerkers van het ziekenhuis

effectiviteit van een bestaande groep,

die een afgeronde HBO-opleiding

Meer informatie en/of aanmelden

zoals een afdeling of een team. De

tot coach hebben gevolgd en ze

Louise Hamar de la Brethoniere is te

onderlinge samenwerking en interactie

werken volgens de ethische gedrags­

bereiken via de mail:

spelen hierbij een belangrijke rol.

code van de beroepsvereniging. Ze

coachingsbureau@maasstadziekenhuis.nl

komen uit verschillende disciplines: Enkele coaches begeleiden ook

HR, de Maasstad Academie,

intervisiegroepen in het ziekenhuis.

Radiologie, Strategie, Fysiotherapie,

29


AFDELING UITGELICHT

Betaalbalie heet nu Informatiebalie Onverzekerde Zorg In de rubriek ‘Afdeling uitgelicht’ nemen we een kijkje in de keuken van een afdeling in ons ziekenhuis. In deze editie van de Maasstadter komt Thalita Kreefft van de afdeling Finance & Control aan het woord over de werkzaamheden van de informatiebalie Onverzekerde Zorg – de voormalige Betaalbalie. Zij vertelt hoe de afdeling de samenwerking opzoekt met andere afdelingen om ook – met een financiële insteek - een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwalitatieve patiëntenzorg.

Thalita Kreefft (l) met haar collega Lady Hurtado Collazos ® bij de Informatiebalie Onverzekerde Zorg

30 MAASSTADTER


Sinds kort zijn Thalita en haar collega’s van de Informatie­

wordt besproken in een prettige sfeer worden geholpen en

balie Onverzekerde Zorg werkzaam op een nieuwe werkplek.

betalingen veilig plaatsvinden. “We starten de dag met het

“Ik ben echt ontzettend blij met de nieuwe locatie. Sinds

openen van de informatiebalie, waarna we lijsten uitdraaien

deze week zijn we gehuisvest bij de hoofdingang van het

waarop patiënten staan die onvolledig of helemaal niet

ziekenhuis, de voormalige plek van de Geneesmiddelen­

verzekerd zijn. Wij doen een stuk preventief werk door aan

registratie. We hebben naast de verhuizing ook de naam van

de polikliniek het signaal te geven dat deze onverzekerde of

de Betaalbalie gewijzigd in Informatiebalie Onverzekerde

onvolledig verzekerde patiënten eerst naar de

Zorg. We hopen hiermee duidelijk te maken dat wij meer zijn

Informatiebalie Onverzekerde Zorg verwezen moeten

dan een plek waar patiënten ‘moeten betalen’.”

worden. Er worden ook patiënten op de lijsten getoond die al zorg verleend hebben gekregen, doordat ze bijvoorbeeld

Meer rust en ruimte Door de verhuizing is er meer rust en ruimte gecreëerd,

de vorige dag op de SEH zijn geweest. Door deze patiënten tijdig te benaderen, is de kans groot dat de verleende zorg volledig wordt betaald.”

waardoor patiënten met wie privacygevoelige informatie Het is van belang dat bij het telefonisch maken van een afspraak op het spreekuur door de polikliniek meteen de verzekering, NAW-gegevens en de huisarts van de patiënt worden gecheckt. Hieruit kan bijvoorbeeld naar voren komen dat een patiënt een budgetpolis heeft. De medewerker van de polikliniek kan dan al op dat moment – dus nog vóórdat de patiënt in het ziekenhuis komt - de patiënt informeren over het feit dat een deel van de behandeling vóór de afspraak door de patiënt zelf moet worden betaald, omdat het Maasstad Ziekenhuis geen contract voor bepaalde budgetpolissen heeft. Als de patiënt op dat moment beslist de afspraak in een ander (wel gecontracteerd) ziekenhuis te maken, wordt voorkomen dat er lege plekken ontstaan op het spreekuur. Hierdoor worden teleurstelling en ongewenste extra kosten bij de patiënt voorkomen.

Betalingen én informatie De betalingen vinden plaats voor budgetpolissen, onver­ zekerde zorg of onverzekerde patiënten. “Een eerste consult voor onverzekerde patiënten kost standaard € 200 wanneer de diagnose nog niet bekend is, een laboratorium­ onderzoek € 100 en een consult voor een patiënt met een budgetpolis € 50. Als de daadwerkelijke kosten bekend zijn, wordt dit verrekend met de patiënt. Naast betalingen, informeren wij patiënten over bijvoorbeeld het eigen risico, DBC-systematiek en geven we advies aan onverzekerde patiënten over de mogelijkheden en leggen we contact met de verzekering van de buitenlandse patiënten om een garantieverklaring op te vragen. Het streven van Thalita en haar team is dat het debiteuren­ risico voor het ziekenhuis zo klein mogelijk wordt gehouden en dat alle patiënten goed geïnformeerd zijn over eventuele kosten. Ze werken aan een zo optimaal mogelijke samenwerking met de poliklieken om dit gezamenlijk te bereiken.

31


GASTGERICHTHEID

“Ik voelde me er veilig en in goede handen” Brigitta Meyer Brigitta Meyer heeft in het Bariatrie Expertisecentrum een gastric bypass operatie ondergaan en bezoekt voor het nazorgtraject van deze behandeling nog regelmatig ons ziekenhuis. Een combinatie van allerlei factoren zoals de Surinaamse cultuur waarin veel en lekker eten erg belangrijk is, aanleg voor overgewicht, een echtgenoot die heerlijk kan koken, een onregelmatig eetpatroon en haar beroep als kok, maakten het voor Brigitta erg moeilijk om een gezond gewicht te behouden. Het vroegtijdig overlijden van twee tantes zette haar aan het denken. “Mijn huisarts noemde een maagverkleining en dat was voor mij echt een schok. Hij stelde voor om een afspraak in het ziekenhuis te maken als ik er aan toe was.” Tijdens de screening voor de gastric

in het Maasstad Ziekenhuis gebeurde.

thuis gezond en tegen visite zeg ik:

bypass barstte ze echter in tranen uit

Daar voel ik me altijd op mijn gemak,

‘neem je loopschoenen mee.’ Als

en sloeg ze helemaal dicht. “Men

alsof ik bij familie binnenkom. Je wordt

onderdeel van het nazorgtraject, start

stelde vast dat ik emotioneel vastzat en

daar zo goed opgevangen, het zijn

binnenkort het trainen onder

nog niet toe was aan zo’n operatie.

zorgzame mensen die er werken, echt

begeleiding van de fysiotherapeut van

Daarop heb ik een psycholoog bezocht

mensenmensen. Ik ging naar de

het Maasstad Ziekenhuis. “Daar kijk ik

en zij heeft mij na een jaar opnieuw

operatiekamer in de vaste overtuiging

echt naar uit.”

aangemeld. Ik was er nu klaar voor.”

dat ze goed voor me zouden zorgen.

Na een aantal afspraken bij onder

Na de operatie heb ik nog een paar

andere de internist, chirurg en

dagen in het ziekenhuis doorgebracht.

psycholoog was het moment van de

Dat vond ik heel prettig, ik voelde me

operatie daar. “In het gesprek met de

er veilig en in goede handen.” En hoe

chirurg gaf hij aan dat ik me altijd zou

is het nu, vier maanden later? “Het lijkt

kunnen terugtrekken, tot op het

alsof mijn innerlijke en mijn lichamelijke

allerlaatste moment. Dat gaf mij rust,

mens nog niet helemaal op één lijn

hoewel ik vastbesloten was ervoor te

zijn”, zegt Brigitta eerlijk. “Maar ik ben

gaan.” En ook tegen de operatie zag

inmiddels ruim 16 kilo afgevallen en

Brigitta niet op. “Dat komt omdat het

dat wordt beslist nog meer. We eten