Page 1

Bildaåret 2017

Verksamhetsberättelse för Studieförbundet Bilda Mitt


2


Bildaåret 2017 Verksamhetsberättelse för Studieförbundet Bilda Mitt Bildas uppdrag.....................................4 Inledning..................................................5 Uppfyllelse av mål och syfte.........6 Kommuner Avesta.................................................... 8 Berg........................................................ 9 Bollnäs................................................... 9 Borlänge.............................................. 11 Bräcke.................................................. 12 Falun..................................................... 12 Gagnef................................................. 14 Gävle.................................................... 14 Hedemora............................................16 Hofors...................................................17 Hudiksvall............................................ 17 Härjedalen........................................... 19 Krokom................................................ 20 Leksand............................................... 20 Ljusdal.................................................. 21 Ludvika................................................. 23 Malung-Sälen..................................... 23 Mora..................................................... 24 Nordanstig.......................................... 26 Ockelbo............................................... 27 Orsa...................................................... 27 Ovanåker............................................. 28 Ragunda.............................................. 28 Rättvik.................................................. 29 Sandviken........................................... 30 Smedjebacken................................... 31 Strömsund.......................................... 31 Sundsvall............................................. 32 Säter..................................................... 34 Söderhamn......................................... 34 Timrå.................................................... 36 Vansbro................................................ 37 Ånge..................................................... 37 Åre........................................................ 38 Älvdalen............................................... 39 Östersund........................................... 39

Profilområden Kultur....................................................40 Samhälle..............................................41 Kyrka.....................................................42 Bildning och kultur i frikyrkorna...........42 Katolsk bildning och kultur...................42 Ortodox bildning och kultur..................42

Kompetensområden Mellanöstern.......................................43 Ledarutveckling..................................44

Stödfunktioner Kommunikation...................................44 Administration och ekonomi............44

Personalgalleri...................................46 Medlemsorganisationer................50 Verksamhetsstatistik Verksamhetsvolym.............................52 Verksamhet fördelad på län och kommuner.............................54

Årsredovisning 2017 Förvaltningberättelse 2017..............60 Resultaträkning...................................62 Balansräkning.....................................63 Noter.....................................................64

Regionstyrelsens slutord..............71 Revisionsberättelse.........................72

3


Studieförbundet Bilda Studieförbundet Bilda är ett studieförbund för möten mellan människor. Med stöd och inspiration från oss får människor med olika bakgrund möjlighet att mötas över gränser, få nya perspektiv på tillvaron och att växa som människor. Bilda har sina rötter i flera idétraditioner. Här möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen och fritt skapande inom musik, film, dans, hantverk bland mycket annat.

Vår vision

Bildas vision är: Tillsammans bildar vi för livet. Det är i mötet med andra, som vi lär av varandra. Vi vill göra möten mellan människor möjliga, och sprida den möjligheten till fler. Vår verksamhetsidé

Bilda är ett studieförbund som skapar frizoner där olika perspektiv möts och där samspelet frigör människors engagemang. Medskapande, delaktighet och livstolkning är centralt i vår bildnings- och kulturverksamhet. Vår utgångspunkt är människors egna drivkrafter.

Bildas uppdrag Studieförbundet Bildas uppdrag är att verka inom folkbildningen. Vi är ett av Sveriges tio studieförbund som alla får anslag från stat, landsting och kommuner för att bedriva fritt och frivilligt folkbildningsarbete öppet för alla. Genom studiecirklar och olika arrangemang bidrar vi, tillsammans med de andra studieförbunden, till en demokratisk kultur där deltagarna gemensamt är med och formar innehållet utifrån sina egna erfarenheter och frågor. Den övergripande idén för Bildas verksamhet är att ge människor redskap för livet, med övertygelsen att det är i mötet med andra som människor växer. Verksamheten vilar på kristen livsåskådning, där varje människa har ett okränkbart värde vilket ger ett förhållningssätt som genomsyrar all verksamhet. Bilda vill ge människor möjlighet till större inflytande över såväl sina egna liv som över samhällsutvecklingen. Därför ordnar vi mötesplatser och forum för lärande, fördjupning och reflektion.

4

Bildas organisation Studieförbundet Bilda är ett studieförbund för möten mellan människor. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att möten uppstår och nya perspektiv skapas. Studieförbundet bildades 1947 och har sina rötter i de svenska folkrörelserna. Vi är en ideell, partipolitiskt obunden organisation med drygt 11 000 aktiva ledare och folkbildningsverksamhet i hela landet, organiserade i sex regioner. Vi har ett förbundskansli i Stockholm och ett studiecenter i Jerusalem.


Inledning Studieförbundet Bilda Mitt omfattar Dalarnas-, Jämtlands- och Gävleborgs län samt Medelpad. Regionkontoret finns i Söderhamn, länskontor finns i Borlänge och Sundsvall samt platskontor i Östersund, Järvsö, Bergsjö, Edsbyn, Gävle, Mora, Rättvik och Malung. Förutom kontor så finns verksamhetslokaler i praktiskt taget alla kommuner i region Mitt. Studieförbundet Bilda Mitt har personal inom alla profilområden, liksom inom kompetensområdena och stödområdena.

Regionstämma Extra regionstämmor (GävleDala, Mittsverige och Mitt) hölls den 8:e april 2017 på Strand hotell i Sundsvall med ett 30-tal ombud närvarande.

Valkommittén Kerstin Sonnbäck, Karl-Erik Lundin och Kerstin Björke valdes till valkommitté.

Personal och ledare Regionen har ett 50-tal anställda inom ett flertal funktioner som till exempel konsulenter, administratörer, fastighetsskötare, kultursamordnare, projektanställda, kommunikatör och deltidsansställda ledare. Personalen leds av regionchefen och två enhetschefer. Ytterst ansvarig är regionstyrelsen. I regionen har vi förmånen att ha drygt 1 900 ledare (!) och de allra flesta jobbar ideellt i vårat folkbildningsarbete. Kompetensutveckling för förtroendevalda, personal och ledare är viktig för oss i Bilda så därför avsätter vi pengar till en nationell kompetensutvecklingsfond. Genom detta förfarande ger vi oss själva goda förutsättningar att satsa på kompetensutveckling. Under 2017 har ett stort antal tillfällen för kompetensutveckling arrangerats med goda resultat.

Bilda Mitt 2017 var första året i den nya regionen Mitt. Mycket arbete har lagts ner på att foga samman den gamla regionen GävleDala med Medelpad och Jämtland som förr var en del av Mittsverige.

Verksamhetsutveckling Jämfört med 2016 så har vi haft en god verksamhetsutveckling men en ökning av både studietimmar och unika deltagare. Det är studiecirkelverksamheten och kulturprogrammen som ökar mest. För mer fakta så hänvisas till statistikdelen och årsredovisningen.

Revisorer Till revisorer valdes Ragnar Santesson (aukt. rev.) och Magnus Hjelmblom. Till revisorssuppleanter valdes Lena Isik (aukt. rev.) och Berit Gyll.

Regionstyrelsen Regionstyrelsen, den interimistiska för Bilda Mitt till och med 8:e april och sedan den ordinarie för resten av 2017, har under året haft fem protokollsförda sammanträden. Förutom de ordinarie ärendena så har verksamhetsplanering för nya regionen Bilda Mitt varit den stora frågan. Ordinarie regionstyrelse har varit:

Lennarth Karlhager Sofia Sahlin Torbjörn Schönning Thomas Magnusson Urban Nyberg Jon Holmén Mona Agaiby Karin Björk Rebecca Lacaba Larsson Andreas Thunmarker Eva Persson Mats Isaksson

Djurås, ordförande Stöde, vice ordförande Hudiksvall Kullsbjörken Hudiksvall Rättvik Gävle Sandviken Sandviken Falun Gävle Ope/Östersund

5


Uppfyllelse av mål och syfte Har vi nått syfte och mål med folkbildningen i Studieförbundet Bilda Mitt 2017?

I §2 i Bildas stadgar hittar vi ändamålsparagrafen, det som man ibland kallar ”meningen med föreningen”.

§ 2 Syfte och uppdrag Studieförbundet Bilda ska med kristen livsåskådning som grund bedriva folkbildningsarbete som • svarar mot behov i kyrka och samhälle • värnar individens integritet • främjar människans förmåga – till självständigt ställningstagande – till skapande verksamhet – till samarbete och gemenskap • stimulerar till ett ansvarigt engagemang i samhälls- och kulturliv. I bildningsarbetet betraktas studieförbundets och medlemsorganisationernas respektive identitet och uppdrag som gemensamma tillgångar.

Statens mål för folkbildningen Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället.

Statens bidrag till folkbildningen Syftet med statens stöd till folkbildningen är: 1. Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin. 2. Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen. 3. Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån i samhället. 4. Bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet.

Vi gör intervjuer för att veta Det som skrivits ovan är hela utgångspunkten för vår existens som folkbildare, studieförbund och Bilda Mitt. Hur har vi lyckats? Hur kan vi veta om vi lyckats? Som en del i Bildas nationella kvalitetsarbete ingår det

6

att ringa runt och intervjua ledare och deltagare i vår verksamhet. 2017 gjorde vi cirka 120 intervjuer. Vid en genomläsning av dessa intervjuer så kan vi notera att de allra flesta är mycket nöjda. Många anger att man lärt sig nya saker och inte minst att man har nytta av dem i sitt engagemang för sin förening och i sitt liv. Demokratin i grupperna verkar i de flesta fall vara god. Man anger att man får vara med och påverka vad som ska studeras och på vilket sätt samt vilket mål man ska ha. Över hälften av vår verksamhet är inom kulturområdet. Där anger de vi intervjuat bland annat att de fått möjligheter att förkovra sig i sin kulturyttring samt möjligheter att presentera den för publik. Här följer några citat från intervjuerna:

För oss är det värdet av att skapa något tillsammans som är stort, att tillsammans skapa kultur på hemmaplan i en liten by, bortanför allt. Rockband är en extremt demokratisk form av studiecirkel. Precis som cirkelledaren påpekar är alla fullt delaktiga i processen. Att arbeta kring arrangemang med ljud och ljus ger deltagarna möjlighet att jobba i skarpt läge med utomstående arrangörer. Det ger också bra övning i samarbete. Vårt arbete främst med ortodoxa och katolska kyrkor samt integrationsarbete har gjort att vi numer har en ganska stor andel människor med utländsk härkomst i vår verksamhet. Även i denna grupp hör vi många röster som uppskattar att man fått möjlighet att lära sig mer om sin tradition och tro men också om det svenska samhället. I intervjuerna kommer det också fram att en del stöd som man fått har varit viktigt som en förutsättning för kunskapssökandet och bildningen. Till exempel förekommer det rätt många kommentarer om att pedagogiska upplägg, administration, studiematerial, utrustning, lokaler och ledarutveckling positivt bidragit till verksamheten. Här följer några citat från intervjuerna:


Ledaren fick lära sig att göra en kursplan som passar för äldre för att på ett lättanpassat sätt få deltagarna att förstå. Nyttigt att jobba med en grupp för självkänslan.

syften med folkbildningen. Som beskrivet ovan så har vi våra kvalitetsintervjuer (ca 120) samt kontakterna med våra ledare som bästa grund för det påståendet.

Vi har fått det stöd vi bett om ... även blivit kontaktade vid ett flertal tillfällen under cirkelns gång av konsulent ... för att kolla hur det går.

Fortfarande finns det vissa som har för liten kännedom om Bilda och vad vi kan bidra med. Här behöver vi än mer stärka upp kontaktarbetet med ledare och grupper. Kännedomen om Bildas ändamålsparagraf och statens mål och fyra syften hos ledare och grupper kan bli större. Här följer några citat från intervjuerna som visar på att vi kan bli ännu bättre:

Gruppen har jobbat aktivt med tillit och en positiv grupprocess och det har gett resultat. I gruppen finns en stark tilltro till varandra som utvecklat varje individ. I de cirka 120 intervjuer vi gjort med ledare och deltagare har också våra konsulenter fått göra en notering om huruvida verksamheten uppfyller ett eller flera av statens fyra syften med folkbildningen. I de allra flesta fall så uppfylls ett eller flera av syftena. Det är självklart inte enkelt att göra denna bedömning men utifrån den intervju man gjort så får man nog ändå säga att det är en metod god som någon.

Vi har kontakt med våra ledare Förutom intervjuerna som nämns ovan så har våra konsulenter kontinuerlig kontakt med våra ledare inom alla våra profilområden. Två exempel från 2017 är inom vårt folkbildningsarbete tillsammans frikyrkorna och våra rock- och popgrupper. Där kontaktade man de flesta ledarna och frågade om hur det fungerande i grupperna, hur det var att vara ledare, om gruppen lärt sig något samt om Bilda har gjort någon positiv skillnad. Gensvaret var överväldigande positivt från de allra flesta ledarna. En sak som kom fram hos många ledare, främst inom frikyrkorna, var att de blev mycket glada för att någon var intresserad av deras verksamhet och hur den skulle kunna utvecklas. I rock- och popverksamheten är kontakten mer direkt med ledarna och deltagarna men även där möttes vi av mycket positiva tillmälen. Liknande arbetssätt har vi även med andra verksamheter och även där är gensvaret mycket positivt. Sammantaget kan vi notera att vi i stort verkligen uppfyller Bildas ändamålsparagraf och statens mål och fyra

Våra förbättringsområden

Jag vet att vi som förening samverkar, men inte vi som studiecirkel.

Det finns mycket som ledaren måste fixa själv istället för att det är Bildas ansvar. T.ex. att kopiera papper och beställa böcker.

Visste inte så mycket vad Bilda ger för stöd.

Längre fram i denna verksamhetsberättelse kan du ta del av statistik, ekonomi, artiklar från verksamheten och mycket mer. Mycket nytta och nöje i din läsning! Söderhamn i januari 2018

John Staffas Regionchef Bilda Mitt

7


Avesta

Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 150 st Deltagare: 876 st Kulturarrangemang: 143 st Publik: 7 447 st

Gatorna fylldes för en högtidsdag I Avesta finns en eritreansk församling med närmare 300 medlemmar som har samarbetat med Bilda sedan 2015.

Ungdomarna i kursen Lira i band valde att skänka alla intäkter från sin avslutningskonsert till Sveriges Radios hjälpkampanj Musikhjälpen.

Församlingen är mycket aktiv och arrangerar bland annat språkträning, datorkurser, körsång och integration i olika former för sina medlemmar. I oktober firade de en fin högtidsdag där ca 800 personer deltog. Under firandet gick de bland annat runt på gatorna i Avesta bärandes på kors, ikoner och rökelse. Efter detta samlades många i Centrumkyrkan för att fortsätta firandet.

Musiksatsning ger stolta ungdomar Genom Bilda får band bra förutsättningar att utvecklas med hjälp av engagerad och kunnig personal som själva har erfarenhet av att lira i band och stå på scen. I Avesta satsar vi på unga i en kursform som heter Lira i band tillsammans med Qlturhuset.

Under kursen Lira i band får ungdomar mellan 9-19 år, chansen att lära sig att spela i band tillsammans. De får prova på att göra egna låtar, skivomslag mm. - Otroligt populär kurs som går under vårterminen och höstterminen, säger Emil Lantz konsulent på Bilda. De unga musikerna på ca 20 personer träffas 12 gånger per termin med en ledare. När alla kursträffar genomförts firas det med en konsert för allmänheten. Hösten 2017 hölls avslutningskonserten på en Lokal. Då samlades alla intäkter in till förmån för musikhjälpen och det hela resulterade i över 8 500 kr. - Deltagarna och ledarna var otroligt stolta över arbetet de lagt ned på detta, säger Emil Lantz. Mer musik i bandkollo

Under sommarlovet arrangerade Bilda tillsammans med Avesta kommun ett Bandkollo på Qlturhuset i Avesta. Sommarkollot riktade sig till barn och unga i åldrarna 6-15 år. Kollot var helt gratis men begränsat till 20 personer. - Kidsen lärde sig att skriva låtar, texter, spela tillsammans. Det är riktigt kul och så roligt att många vill var med, säger Emil Lantz. Bandkollo pågår i fyra dagar för att sen avslutas även det med en konsert, oftast utomhus om vädret tillåter.

8

Den eritrianska församlingen är aktiv i Centrumkyrkan. Fotograf: Michael Agaiby

Många samlade för högtidsfest i Centrumkyrkan. Fotograf: Michael Agaiby

Urval av verksamhet i Avesta 2017 • • • • • • •

Körsång Scouting Matlagning Rockskola Musik på scen Religonskunskap Svenska för asylsökande


Berg

Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 0 st Deltagare: 0 st Kulturarrangemang: 1 st Publik: 40 st

Sommarkonsert mitt i juli I Bilda finns 1 000 körledare och över 20 000 körsångare. Kören som instrument bär på oändliga möjligheter att genom sång beröra det djupt mänskliga inom oss.

Equmeniakören från Equmeniakyrkan i Östersund höll den 8 juli en sommarkonsert i Kövra kapell. I spetsen för arrangemanget stod Sven-Erik Johansson och Anders Silfverdal och förutom sångsolister ur kören så medverkade även flera uppskattade instrumentala solister. Equmeniakören består av medlemmar från flera platser utefter Storsjöbygden. Sångarna kommer från orter som Svenstavik, Oviken, Hackås, Lockåsen, Höla, Brunflo och Östersund.

Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 185 st Deltagare: 1 249 st Kulturarrangemang: 131 st Publik: 7 442 st

I finaste juli bjöds det på sommarkonsert i Kövrja kapell. Foto: Ulrika Vedholm

Bollnäs

Nyårsbal med massor av dans Det nya året 2018 firades in med en nyårsbal på Nimbus dansklubb i Bollnäs. Det blev en glittrande kväll med massor av dans och lekar, både för stora och små.

Nimbus dansklubb är en aktiv klubb som grundades våren 1992 och erbjuder idag bugg, foxtrot, lindyhop, west coast swing och gammeldans i olika former och arrangemang. Den 31 december 2017 var det dags för nyårsbal på Nimbus dansklubb i Bollnäs i samarbete med Dans och Event. Kvällen började med mingel och bål. Sedan fortsatte det med lekar musik och dans. Evenemanget lockade 86 deltagare varav hälften var kvinnor. - Så roligt att kvällen blev lyckad. Det är ett viktigt inslag av kulturaktivitet då musik och dans ger så många positiva hälsoeffekter, säger Anette Andersson, ansvarig från Bilda.

Sprakande nyårsfyrverkeri på nyårsbalen. Fotograf: Pixabay

9


Föreläsningsserie om scenhantverk Under november månad arrangerade Bilda Mitt en serie med praktiska föreläsningar under titeln Din plats på scenen. Föreläsare var Lisa Andersson med mångårig erfarenhet av att undervisa och föreläsa om scenhantverk.

Din plats på scenen arrangerades i städerna Gävle, Borlänge, Sundsvall och Bollnäs. Målet var att få kunskap i hur man själv och ens publik ska kunna njuta helhjärtat av ett framträdande som dans, musik osv. Föreläsningen var öppen för alla, oavsett om man var knuten till Bilda, hade ett band eller inte, och i vilken musikalisk genre man rörde sig i var oviktigt. Den 26 november hade turen kommit till Bollnäs där ett 15 tal personer med olika musikbakgrund kom till Kulturhuset för att lära sig mer om allt det där som är emellan och runtom musiken när man står på scenen. Hur får jag ihop musik och snack till en bra helhet? Vad är en bra presentation? Hur kan jag jobba med min nervositet? Lisa bjöd på sig själv och delade med sig av redskap för att alla ska kunna hitta ett eget sätt att inta scenen, som känns bra. De som ville fick gå upp på scenen och testa. Det var många som delade med sig av erfarenheter och funderingar och det blev bra samtal mellan deltagarna. - Det var jättebra, sånt här får vi aldrig arbeta med på musiklinjen där jag går, där förväntas man bara kunna detta, sa en deltagare som studerar musik på folkhögskola. Ledaren för workshopen, Lisa Andersson, har mångårig erfarenhet av att undervisa och föreläsa om scenhantverk, bl a på estetgymnasium. Hon har under många år bott i Kampanj för serien i form av en England och spelade då i olika band. animerad film av Mira Vedholm.

Föreläsaren Lisa Andersson bjöd på sig själv och delade med sig av redskap för att alla ska kunna hitta ett sätt att inta scenen som är ens eget. Fotograf: Paulina Hjertton.

Maj Generation med ideella krafter I maj 2017 genomfördes ungdosevenemanget Maj Generation i Bollnäs, på Gumpels fritidsgård.

Maj Generations syfte var, och är, att lyfta fram ideella krafter och uppmärksamma ungdomars drivkraft, ett samarbete mellan föreningar, studieförbund och Bollnäs kommun. Evenemanget som gick av stapeln 27 maj bjöd på workshops och olika prova-på aktiviteter för ungdomar. Kvällen avslutades med konsert och drogfritt disco i skatehallen där Bilda bidrog med ljud, ljus och scenpersonal.

Urval av verksamhet i Bollnäs 2017 • • • • • • • •

Folkmusikverksamhet Körsång Religionskunskap Teater och dramatik Svenska för asylsökande Rock och pop Personlig utveckling Skönlitteratur på svenska Louisa Westling på scen under Maj Generation. Fotograf: MaLou Skoglund.

10


Borlänge

Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 198 st Deltagare: 1 204 st Kulturarrangemang: 181 st Publik: 7 202 st

Knökfullt på föreläsning om Asberger

Familjens dag med Nancy B

Hösten 2017 arrangerade Bilda i samarbete med Borlänge bibliotek tre föreläsningar på temat människa. Det handlade om cancer, att leva med bipolär sjukdom och Aspergers syndrom.

Under familjens dag i Borlänge ansvarade Pingstkyrkan för den stora scenen tillsammans med Bilda. Höjdpunkten var när Small town girls och Nancy B sjöng för publiken på Sveatorget.

När hösten börjat bli som mörkast så startade den efterlängtade föreläsningsserien ”Tema människa”. Serien bestod av tre olika föreläsningar med ämnen som cancer, att leva med Asperger och att leva med bipolär sjukdom. Det resulterade i flera mycket uppskattade föreläsningar med många besökare. - Det kom mycket folk, och det var många som hängde kvar efter föreläsningen och pratade både med föreläsarna och med varandra. Det är viktigt att våga sätta ord och prata om viktiga saker, säger Helena Schütt, konsulent på Bilda i Borlänge. Under 2018 kommer nya studiecirklar att starta upp med dessa ämnen som grund då den stora uppslutningen visade att det finns ett behov av att få träffa människor med liknande livssituationer. - Vid första föreläsningen om cancer som jag höll så kom det ca 25 personer. När det var dags för den bipolära Heidi Lundgren så kom ca 65 personer och på den sista med temat Asberger med Lisa Schütt, Stina Kölgran & Tove Hedlund kom det över 85 personer! Det var knökfullt i rummet då, säger Helena och ler stort.

Den 29 april firades familjens dag i Borlänge och Pingstkyrkan hade tillsammans med Bilda ansvar för scenen på Sveatorget. Under familjedagen var det många som passade på att stanna till på torget. Några fönster öppnades ifrån husen intill och ansikten kikade nyfiket ut. - Nancy B inledde dagen, sedan sjöng bandet Small town girls. Det svängde bra när Pingstkyrkans kör Activevoice sjöng med glädje!, säger Anna-Sara Leone, konsulent på Bilda. Totalt samlades ett 60-tal personer inför varje framträdande. Andreas Skogholm var ansvarig för scenen och även konferenciär under dagen. - Det var en fantastisk dag mycket rörelse på stan och mycket glädje och bra aktiviteter för barnen, säger en glad Andreas Skogholm. Detta var första året arrangemanget gjordes och när den blev så lyckad så är planen från arrangörerna att den ska fortsätta även kommande år.

Small town girls på scenen i Borlänge. Fotograf: Anna-Sara Leone

Urval av verksamhet i Borlänge 2017 • • • • • •

Digital delaktighet Livsåskådning Musik på scen Rock och pop Konsthantverk Samhällskunskap, demokrati

Lisa Schütt, Tove Hedlund och Stina Kölgran föreläser på biblioteket i Borlänge. Fotograf Camilla Ivarsgård.

11


Bräcke

Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 0 st Deltagare: 0 st Kulturarrangemang: 1 st Publik: 34 st

Föreläsning om pilgrimer Mitt i den härliga sommarmånaden juni höll Ulrika Hådén en föreläsning om Pilgrimstads kapell och Sankt Olovs källa i det lilla kapellet i Pilgrimstad. Det blev lite trångt med 34 deltagare men alla lyckades få varsin sittplats.

Under föreläsningen fick deltagarna höra och föreställa sig hur pilgrimer kommit till kapellet under lång tid för att få hjälp av vattnet från pilgrimskällan som än idag är ortens primära vattentäkt. - Vi fick alla smaka på det heliga vattnet och det var rörande att se hur en del tog med sig lite vatten hem till nära och kära, säger Elin Hansson, konsulent på Bilda. Orten har fått sitt namn efter pilgrimerna som på väg till Olav den heliges grav i Nidaros (Trondheim) stannade till vid pilgrimskällan och drack av det rena vattnet. - Så spännande att höra, enligt historierna som berättats genom tiderna var träden runt pilgrimskällan fulla av hängade käppar då pilgrimerna blev kvitt sina krämpor när de drack av vattnet, säger Elin Hansson.

Falun

I juni bjöds det in till en välbesökt förläsning om pilgrimskällan i Pilgrimstad. Foto: Pixabay.

Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 298 st Deltagare: 2 327 st Kulturarrangemang: 346 st Publik: 18 921 st

Cirkelledare utbildas i Svärdsjö Lära för att Leda är Studieförbundet Bildas cirkelledarutbildning. Här ges cirkelledare möjlighet att tillsammans med andra cirkelledare reflektera och fundera kring ledarskap och hur en grupp fungerar.

I april arrangerades i Svärdsjö missionskyrka, en lära för att leda kväll för ett 15-tal nyfikna ledare. Att leda sig själv är första steget för att kunna vara en ledare för andra. - Det är en stor förmån att få göra en personlig utbildning för församlingen. Att uppmuntra de deltagare som redan har en ledarroll men kanske ännu viktigare att

12

Bildas ledarlåda är som en verktygslåda som hjälper dig att utveckla samtalet i en grupp. Fotograf: Ulrika Vedholm


uppmuntra de som är nyfikna på ledarskap att våga ta steget in i en ny roll som ledare, säger Anna-Sara Leone, konsulent på Bilda. Under utbildningen användes memorykorten ifrån Bildas ledarlåda för att beskriva hur man säkert kommer över hinder tillsammans, utan att parkera.

Fördjupande cirklar kring teaterpjäser Helt nya och unika studiecirklar har skapats under 2017 kring två pjäser som spelats hos Dalateatern. Cirklarna med dess deltagare har följt pjäserna både före, under efter föreställningen med stor entusiasm.

Under våren spelade Dalateatern pjäsen Försvinnandet som bland annat handlar om alzheimer och demens. I studiecirkeln som knutits till pjäsen har deltagarna samlats kring ämnet och delat sina tankar. - Det har varit väldigt roligt och det blir nästan magiskt när vi ses. Jag har fått en större inblick i teaterns arbete och fått träffa regissör, dramapedagog och skådespelare, berättar en av cirkeldeltagarna. Under hösten spelades pjäsen Livet kom så plötsligt. En föreställning med rapp komik och djupaste allvar om hur det är att leva med Aspergers syndrom. - Pjäsen är stark och gripande och det blev en väldigt bra cirkel runt den här pjäsen. Det blir så spännande när olika människor möts. Några från teatern, några med diagnos, någon är anhörig och någon annan som bara är intresserad av att träffas och samtala, säger Helena Schütt från Studieförbundet Bilda.

Spännande samtal om den du älskar Existentiell Filmfestival Dalarna är filmfestivalen som sätter samtalet i fokus där både allmänmänskliga och existentiella frågor diskuteras i förhållande till samhällsaktuella teman.

2017 års Existentiella Filmfestival i Falun, som arrangerades för 14:e året tillsammans med Högskolan Dalarna, Film i Dalarna och Sigtunastiftelsen, var fullsatt och bjöd på en rad spännande samtal på temat ”Den du älskar”. Med gäster som dramatikern och filmskaparen Suzanne Osten, journalisten Jack Werner, författaren Lotta Lundberg och biskopen Mikael Mogren. Några av filmerna som visades under två dagar var Mustang, The Lobster och Min pappa Toni Erdman. Totalt visades nio långfilmer, ett kortfilmsprogram och en presentation av Work in progress. - Festivalfilmerna berör såväl ärlig strävan efter gemenskap som viljan till att älska fritt, och fritt få ge av sig själv, säger Stefan Björnlund, projektledare Existentiell Filmfestival. Under filmfestivalen förs öppna samtal av inbjudna gäster och den deltagande publiken kring de filmer som visas. Filmfestivalen äger rum i Falun i april varje år och varje festival har ett speciellt tema som löper som en röd tråd genom filmer och seminarier. Det är en festival som både lyfter filmens livstolkande funktion och vikten av det ömsesidiga samtalet.

Urval av verksamhet i Falun 2017 • • • • • • • •

Folkmusikverksamhet Geografi och historia Körsång Livsåskådning Musik på scen Personlig utveckling Rock och pop Tro i dialog Filmfestivalen äger rum i Högskolan Dalarnas Mediehus och det stora seminarierna hålls i foajen - Svarta havet. Fotograf: Ulrika Vedholm

13


Gagnef

Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 26 st Deltagare: 357 st Kulturarrangemang: 36 st Publik: 673 st

Bilda tackar av engagerad ledare Pastor Paul Grönberg avtackades av Bilda i samband med att han avslutade sin tjänst i Gagnef för att tillträda en tjänst som pastor i Pingstförsamlingen i Lindesberg.

Bethelförsamlingen i Gagnef och har sitt ursprung i den Baptistförsamling som uppstod på orten i mitten på 1800 talet och har samarbetat med Bilda under många år. Det arrangeras kontinuerligt studiecirklar i flera ämnen tillsammans med kulturarrangemang och helg- eller kvällskurser i gott samarbete. Paul har under många år varit Bildas kontaktperson på Bethel i Gagnef. Han har själv varit ledare för bland annat studiecirkeln Församlingsutveckling och även varit ansvarig för kulturarrangemang så som konsert med ”In Connection” och föreläsning med Cilla Erikssons ”Ride of faith” under 2017.

Gävle Spela för Musikhjälpen 11-17 december 2017 arrangerade Studieförbundet Bilda spelningar med band eller artister knutna till Bilda. Spelningarna tog plats på flera orter runt om i Sverige under veckan. Alla intäkter i samband med dessa spelningar gick till förmån för Sveriges Radios stödgala Musikhjälpen och temat ”Barn är inte till salu”.

I Bildahuset i Gävle arrangerades på Lucia en vinylkväll under namnet ”Klubb Sprak” – Knastra för musikhjälpen. Under kvällen spelades vinylskivor och tillsammans pratade de kring musiken och skivomslaget. Det skänktes pengar och alla intäkter från både fika och vinyltvätt gick oavkortat till Musikhjälpen. – Att ha möjligheten att göra detta som en del i sitt jobb, att arrangera en spelning där människor engagerar

14

Pastor Paul Grönberg avtackas av Bilda i samband med att han avslutar sin tjänst. Fotograf: Siw Stigsson.

Urval av verksamhet i Gagnef 2017 • • • •

Folkhälsoarbete Folkmusik Körsång Musik på scen

Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 438 st Deltagare: 3 012 st Kulturarrangemang: 468 st Publik: 22 728 st

sig i en så viktig fråga och intäkterna går till välgörande ändamål, är en väldig lyx, säger Martin Unoson konsulent. Dagen efter ordnades ”Scen Kasern” – Spela för musikhjälpen där totalt sju akter ställde upp ideellt och framförde korta set med akustisk musik. Alva Dalethsson, Lisa Eismar, Lowborn, Robert Carlsson, Lansen & Liljan, Linda Berving och Blomkraft stod på scenen. Alla intäkter från entré vid dörren, fika gick även de till Musikhjälpen. Totalt samlade Bildas engagemang in närmare 15 000 kr till Musikhjälpen under december.


Fint samarbete på Gefle Metal Festival

Nätverk för folksång och visor

För andra året arrangerades Gelfe Metal Festival vid Gasklockorna i Gävle. 14-15 juli fylldes festplatsen av mörk musik och hängivna åhörare. Bilda var med vid uttagning av oetablerade akter som fick chans att spela och fanns även på plats under festivaldagarna.

Folksångsnätverk Gävleborg hade sin femte träff i Gävle i september då 20 personer samlades i Kulturutvecklings lokaler, Silvanum. Folksångsnätverket, som initierats av Bilda har funnits i två år och till Gävleträffen kom flera nya deltagare, alla intresserade av folksång och visor.

I en nationell uttagning annonserades en spelplats ut på Gefle Metal i samverkan med festivalarrangören. Bandet Orbit Culture från Eksjö knep den åtråvärda platsen och var först ut på Gasklockans scen den första festivaldagen. Bandet drog väldigt mycket publik in i Gasklockan och de var enormt nöjda med att få chansen att spela, speciellt nöjda med att kunna nå ut till så många människor. På plats i Bildas tält på området fanns förutom Gävlekonsulenterna Martin Unoson och Daniel Johansson även Jocke från Bloodsoaked Records och Sanna från föreningen Spela Snabbare. Det förstnämnda en indielabel som ger ut hård musik på vinyl och kassett, den senare en arrangörsförening som sätter upp spelningar och turnéer för band. Båda har i många år samverkat med Bilda och passade på att knyta kontakter på plats samtidig som de sålde sina skivor till nöjda festivaldeltagare. Genom Gefle Metal får oetablerade akter som är knutna till Bilda en väg in i den stora musikvärlden. Festivalen får via Bilda möjligheten att nå publik, verksamhet, volontärer och band via de nätverk där Bilda har lokal förankring. Ett väldigt lyckat samarbete.

I Folksångsnätverket ses medlemmarna två gånger per år. Varje gång sjunger man tillsammans och någon ur nätverket eller inbjuden gäst håller i ett tema och gör ett litet föredrag. Bilda står för struktur, lokal och fika. Till septemberträffen i Gävle var sångerskan Karin Ottnargård från Årsunda inbjuden för att berätta om sin pappa Erik Hartwig, född år 1888, klarinettspelman och sångare. Karin sjöng visor och berättade om musiken som funnits i hennes familj. Hon visade fotografier och lät sin fars gamla handskrivna visbok gå laget runt. Det var en mycket trevlig förmiddag med många skratt och Karin var glad över att se så många intresserade av folkvisor. Hennes slutord var ”fortsätt, bara fortsätt!”.

Sångerskan Karin Ottnargård från Årsunda var speciellt inbjuden till träffen i Gävle. Fotograf: Johanna Bölja Hertzberg

Urval av verksamhet i Gävle 2017 • • • • • • • • • •

Folkmusikverksamhet Film och fototeknik Folkbildning inom äldreomsorgen Körsång, Gävle Gospel Rock och pop, Local Heroes Religionskunskap Samhälle och demokrati Tro i dilaog Hiphop Digital delaktighet

Här spelade Orbit Culture Live i Gasklockan den 14 juli 2017. Fotograf: Martin Unoson

15


Hedemora

Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 56 st Deltagare: 390 st Kulturarrangemang: 84 st Publik: 3 312 st

Folkmusikfesten i Stjärnsund Folkmusikfesten i Stjärnsund 3-5 augusti är en pärla som man inte får missa. Här finns allt man kan önska. Konserter, dans, jam tillsammans med ett stort kursutbud.

Föreningen Folkmusikfesten i Stjärnsund bildades i december 2006 och har som uppgift att arrangera folkfesten och att stimulera intresset för folkmusik i Stjärnsundsbygden. Arbetet med Folkmusikfesten pågår under hela året och bygger på ideella krafter där Studieförbundet Bilda är med och samverkar på olika sätt. Bland annat erbjöds en viskurs under festen med fokus på visor från Gävleborg med ledaren Johanna Bölja, folksångerska och pedagog från Järvsö, utbildad på Kungliga Musikhögskolan. Hon har undervisat i folksång i drygt 15 års tid bl a som pedagog för Hälsinge Låtverkstad och på folkmusiklinjen Bollnäs Folkhögskola. Under kursen fick deltagarna lära sig olika typer av visor från länet, samt utforska vad som är typiskt för folksång utifrån de olika sånger som lärs ut.

Robert Eriksson bjöd på eldshow för barnen under familjelördagen. Fotograf: Helena Schütt

Eldshow i Garpenberg Höjdpunkten för många barnfamiljer i Hedemora är Familjelördagar i Garpenberg. Dessa lördagar bjuder på kostnadsfri underhållning för barn i ett samarbete mellan Bilda och Hedemora kommun.

Lördagarna har olika teman, bland annat brukar det bjudas på cirkuskonster, teater och musikaliska upptåg. Lördagen den 30 november 2017 var det lite extra spännande underhållning för barnen då Robert Eriksson bjöd på en eldshow. Höstdagen lockade ett 40-tal nyfikna, och föreställningen hölls utomhus av säkerhetsskäl. - Det var en trevlig dag och eftersom vi var ute passade vi på Bilda och Folkets hus på att bjuda på grillad korv, säger Helena Schütt konsulent på Bilda. Familjelördagarna med kultur riktar sig till alla barn över fyra år och har varit en återkommande tradition sedan 2003.

Urval av verksamhet i Hedemora 2017

Under några sommardagar varje år fylls den vackra bruksmiljön med folkmusik. Foto: Folkmusikfesten i Stjärnsund.

16

• • • • • • •

Folkhälsoarbete Digital delaktighet Folkmusikverksamhet Musik på scen Personlig utveckling Tro i dialog Textilslöjd


Hofors

Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 12 st Deltagare: 97 st Kulturarrangemang: 19 st Publik: 879 st

Nya ledare vill lära mer Lära för att leda är Studieförbundet Bildas cirkelledarutbildning. Här ges cirkelledare möjlighet att tillsammans med andra cirkelledare reflektera och fundera kring ledarskap och hur en grupp fungerar.

I april höll Samuel Wennstig tillsammans med Anna-Sara Leone, som båda arbetar som konsulenter på Bilda, en lära för att leda utbildning i Hofors. - Vi var en grupp på 15 personer i alla åldrar med olika nationaliteter. Det är fantastiskt att se människor i ledarroller och även personer som ännu inte haft en ledarroll dela tankar och erfarenheter mellan sig, berättar Anna-Sara Leone. Under kvällen uppstod intressanta diskussioner och Bildakonsulenterna kände även själva att de lärde sig av den engagerade gruppen. Bildas fiffiga ledarlåda användes flitigt under kvällen och vikten av att få möjlighet att vara kreativ uppmärksammades som ett positivt verktyg. - Det finns möjlighet att göra en fortsättningskurs till hösten för att kunna fördjupa sig mer i frågor så som konfliktlösning, säger Samuel Wennstig, jag tror att denna grupp verkligen skulle gilla det.

Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 232 st Deltagare: 2 180 st Kulturarrangemang: 183 st Publik: 15 755 st

Hur möter vi barn med särskilda behov? Barn handlar utifrån sin värld och kan i många situationer inte förutse vad som kommer att hända. Inte heller hur omgivningen och ledarna kommer reagera på det han eller hon gör. Alla barn behöver mötas med respekt utifrån sina förutsättningar och behov.

Hur ska en bra ledare vara? Så här tänkte gruppen. Fotograf: Anna-Sara Leone

Urval av verksamhet i Hofors 2017 • • • • •

Folkmusikverksamhet Körsång Folkbildning inom äldreomsorgen Ledarutbildning Teater och dramatik

Hudiksvall som är bra för barn med funktionsvariationer är bra för alla barn. De fick också information om neuropsykiatriska funktionsvariationer (ADHD, autismspektrumtillstånd etc.) Tid fanns för att utbyta tankar, idéer och utmaningar och tio konkreta tips.

För att alla barn och unga, både med och utan funktionsvariationer, ska uppleva att de blir tagna på allvar och för att stärka ledarna erbjuder Equmenia och Studieförbundet Bilda en grundkurs kring att möta unga i behov av särskilt stöd – Alla barn är lika olika. I Höglidenkyrkan hölls grundutbildningen för 35 deltagare i november 2017. Bland annat fick deltagarna med sig att en grundläggande tanke är att de förhållningssätt

17


Världens första FolkFriskis På Delsbostämman 2017 anordnades världens första FolkFriskis! Vad är då ett FolkFriskis? Jo, det är ett gympapass i Friskis och Svettis-form, men till enbart folkmusik.

FolkFriskis-ledaren Lotta Johansson, utbildad gympaledare inom Friskis och Svettis, folkdansare och konsulent på Bilda, satte samman en skön blandning av folkmusik från hela världen, gammalt som nytt. Drygt tio personer njöt av ett svettigt pass till svängig musik, en bra uppvärmning för kvällens dans och fest. Det måste bli en tradition!

Kenneth Sandberg, pensionerad gymnasielärare i matematik och fysik är engagerad på läxhjälpen tillsammans med en handfull andra volontärer i Hudiksvall. Fotograf: Samuel Wennstig.

Läxhjälp och en stunds gemenskap Ibland kan det behövas lite mer tid för att hänga med i skolarbetet. I Hudiksvall kan studenter få extra hjälp med sina engelska glosor och fysik av pensionerade lärare.

FolkFriskis-ledaren Lotta Johansson hade satt samman en skön blandning av folkmusik från hela världen, gammalt som nytt. Fotograf: Johanna Bölja

Stort intresse för fiolspel i Delsbo I många år har Bilda erbjudit nybörjarkurser i fiolspel och lockat båda unga och gamla att ta sig an detta stråkinstrument. Våren 2017 startades en kurs i Delsbo, på initiativ av spelmannen Jesse Ljung, och aldrig tidigare har intresset för en nybörjarfiolkurs varit så stort.

Många reste från omkringliggande kommuner för att få förkovra sig i fiolspel och över 20 personer anmälde sig till kursen i Delsbo. Ledaren Jesse Ljung är nyinflyttad i Delsbo och kommer ursprungligen från Hassela. Han har studerat folkmusik på Bollnäs Folkhögskola och hållit i fiolkurser för Bildas räkning i Bergsjö. Tidningen HT kom på besök vid ett av kurstillfällena och Jesse passade då på att ge ett råd till sina fiolelever: ”Vänster hand sysslar med matematik men höger hand ska du använda som en konstnär använder sin pensel!”.

18

I bostadsområdet Håstahöjden samlas varje vecka ett 25-tal studenter i olika åldrar för att få hjälp med olika skoluppgifter. Det är Kenneth Sandberg, själv pensionerad gymnasielärare i matematik och fysik som tillsammans med en handfull andra volontärer välkomnar till läxhjälpen, i ett samarbete med Baptistkyrkan Hudiksvall och Studieförbundet Bilda. Denna kväll då Bilda besöker källarlokalen där läxhjälpen håller till, är den yngsta deltagaren nio år och får hjälp med engelska glosor. Samtidigt sitter en gymnasieelev vid bordet intill och får hjälp av Kenneth med fysikläxan. På andra sidan lokalen sitter två asylsökande och får hjälp av Kenneths fru Monica med några grundläggande svenska ord. - Jag samtalar med Ali som kommer från Irak och som har bott i Sverige i 20 år. Han bläddrar lite i en bok med svenska ord, men berättar att det viktiga för honom är att få en stunds gemenskap eftersom han är arbetslös och vill träffa människor, berättar Samuel Wennstig, konsulent på Bilda. Urval av verksamhet i Hudiksvall 2017 • • • • • •

Folkmusikverksamhet Hantverk Körsång Rock och pop Teater och dramatik Tro i dialog


Härjedalen

Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 7 st Deltagare: 75 st Kulturarrangemang: 22 st Publik: 641 st

Pilgrim - karta och kontaktnät Pilgrim – karta och kontaktnät är ett projekt i Gästrikland och Hälsingland som utvecklar digitala kartor, god service och entreprenörssamarbeten längs Helgonleden och Stråsjöleden för att främja natur- och kulturturismen i området. Studieförbundet Bilda är projektägare och samarbetar med föreningen Pilgrimstid.

Att få kontakt via internet är enkelt. Barn och unga är nyfikna och vill testa. För andra är avklädda bilder och filmer en väg till personer som erbjuder dem betalning för sex. Fotograf: Johan Almblad.

Ungas utsatthet på nätet Många barn har tidigt fått lära sig hur man ska skydda sig på nätet. Trots det kan det vara svårt för en del barn att motstå vuxna personers kontaktförsök. Tjat, smicker och hot är vanliga sätt för förövare att få barn dit man vill – och för de barn som beskriver att de har ett ”hål i själen”, är det extra lätt att dras med i något de kanske inte anar konsekvenserna av.

I samarbete med journalisten och författaren Caroline Engvall har Studieförbundet Bilda tagit fram samtalsmaterialet Ungas utsatthet på nätet – att våga fråga och orka lyssna. I slutet av februari bjöd Bilda i samarbete med föräldrastöd i Härjedalen in till en föräldraföreläsning på Furulundsskolan i Lillhärdal med temat ”Ung på nätet”. Ett trettiotal föräldrar kom och lyssnade på Carina Söderlund som pratade om vilka risker och vinster det finns för unga att vara ute på nätet, vilket språkbruk som används, vilka barn och ungdomssajter som är ok, vad forskningen säger om skärmtid, hur kränkningar på nätet går till samt hur föräldrar kan hjälpa barnen att ha en säker och rolig internetresa. Vi har alla ett ansvar att vara uppmärksamma på de signaler dessa tysta barn skickar ut – och göra allt vi kan för att hjälpa dem vidare. Att få kontakt via internet är enkelt. Barn och unga är nyfikna och vill testa. För andra är avklädda bilder och filmer en väg till personer som erbjuder dem betalning för sex. En annan svårighet kan vara att barnet känner sig hotat och därför inte vågar sätta gränser.

Helgonleden är en längre sammanhängande pilgrimsled som går från Uppsala till Trondheim. Stråsjöleden går från Hudiksvallstrakten via Dellenbygden upp mot Haverö och ansluter till Helgonleden i Klövsjö. Målet med projektet är att öka användandet av Helgonleden och Stråsjöleden och därmed öka intäkter kopplat till besöksnäring. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan två leaderområden - Gästrikebygden och Hälsingebygden. Projektet genomförs i Gästrikland, Hälsingland och Ytterhogdal.

Målet med projektet Pilgrim är att fler ska komma ut på vandring i våra fina leder. Foto: Mostphotos.

Urval av verksamhet i Härjedalen 2017 • • • • • • •

Folkmusikverksamhet Körsång Personlig utveckling Musik på scen Instrumentalmusik Statsvetenskap Tro i dialog

19


Krokom

Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 3 st Deltagare: 56 st Kulturarrangemang: 2 st Publik: 150 st

Gospeldagar på Birkas Folkhögkola I november arrangerades härliga gospeldagar med Svenska Gospelverkstaden i Jämtland. Totalt blev det fyra dagar tillsammans med bland annat Camilla Karlsson.

Dagarna började med att 180 elever från Estetprogrammet/Humanistprogrammet, Wargentinskolan hade workshops med Svenska Gospelverkstaden under projektnamnet På samma scen. Deltagare från Svenska Gospelverkstaden var på plats. Dessa var Lasse Axelsson- verksamhetschef, Svenska Gospelverkstaden, Stockholm, Gerald T. Smith, musikalisk ledare och kompositör, Washington DC, och sex fantastiska unga musiker/sångare med slagverkaren Hugo Martinussen i spetsen. Sammantaget blev det lyckade fyra dagar fullspäckade med gospel, workshops och glädje och Gospelverkstan i Jämtland blev officiellt startad!

Leksand Kvällen öppnade för ett nytt samarbete Anette Andersson på Bilda i Mora arbetar vanligtvis med att leda sittande dans på äldreboenden. Hennes dansintresse ledde henne en kväll till Siljansnäs Bugg och fox där ett nytt samarbete med Bilda utvecklades.

Härligt samarbete mellan flera brinnande aktörer inför gospeldagarna i Ås.

Urval av verksamhet i Krokom 2017 • • •

Folkmusikverksamhet Geografi och histioria Körsång

Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 81 st Deltagare: 1 124 st Kulturarrangemang: 126 st Publik: 9 056 st - Nu har vi ett gemensamt lärande tillsammans varje måndag. Då lär nybörjare av mer erfarna dansare och alla utvecklas och lär av varandra, helt enkelt!

- Jag besökte Siljansnäs Bugg och fox en kväll i november då jag själv gillar att dansa. Under kvällen började vi prata om hur Bilda skulle kunna bidra till utveckling i dansföreningen, berättar Anette. Veckan efter träffades klubbens styrelse tillsammans med Anette och började staka ut hur ett samarbete skulle kunna se ut. Klubben formulerade bland annat en önskan om att utveckla dans och gemenskap i landskapsmiljö och där kunde Bilda bidra. Fri uppbjudning av både herrar och damer gäller på Siljansnäs Bugg och fox. Det dansas två danser, en bugg och en fox. Fotograf: Anette Andersson.

20


Påskmusikalen är en fantastisk resa Sedan 2006 har församlingen Frikyrkan i Insjön varje påsk satt upp en musikal. Det har varit en fantastisk resa att se den byggas och formas till vad den är idag.

Det började med att några ungdomar fick i uppdrag att göra en illustrerad predikan över påskens budskap. De unga in med liv och lust för uppgiften och snart kom insikten att det vuxit till något mer och större än det var tänkt. Det hade blivit ett storstilat berättande drama med mycket sång och musik! Varje år sedan dess har dramat ändrats lite, bit för bit.

Nya sånger skapas av egna kompositörer och låtar har arrangerats om över tid. Scener har lagts till och andra har tagits bort. Med åren har arbetet med manuset fortsatt för att dramat ska bli ännu tydligare. Själva scenografin har ändrats och bättrats på, inte minst för att den växande ensemblen ska få plats. En körläktare kom till när kyrkokören tackade ja till att vara med och tillsammans med ett fantastiskt ljud och ljusarbete ger hela scenen en spektakulär inramning till musikalen. Närmare 100 personer inblandade på ett eller annat sätt, där den yngsta är under 1 år och den äldste är 87 år. Det är fascinerande att se olika åldrar, kompetenser och talanger komma till sin rätt.

Urval av verksamhet i Leksand 2017 • • • • • • • • •

Folkmusikverksamhet Folkbildning inom äldreomsorgen Fred, ickevåld och rättvisa Föreningskunskap Körsång Livsåskådning och filosofi Musik på scen Rock och pop Teater och drama

Påskmusikalen Vem är den mannen? spelades i Insjöns frikyrka 10-17 april. Foto: Frikyrkan i Insjön.

Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 124 st Deltagare: 1 128 st Kulturarrangemang: 170 st Publik: 9 441 st

Sommarkollo med fokus Musikteaterkollot på Bildas kontor ”Stallet” på Stenegård i Järvsö lockade 15 barn i åldern 8-11 år under sommaren.

Barnen lekte, dansade, sjöng, koreograferade och gjorde dramaövningar tillsammans med ledarna Britta Hansers och Peter Hjelm från Kulturföreningen Scensation. Barnen lärde sig att under stor koncentration desarmera en ”bomb” av prylar, vilket krävde samarbete och fokus eftersom det skulle ske under absolut tystnad. Veckan efter anordnades ytterligare ett kollo för barn i åldern 12-15 år. Kollot gjordes på initiativ av Scensation med stöd av Bilda och Statens kulturråd. Kulturföreningen Scensation är ett scenkonstkollektiv med säte i Järvsö. Föreningens syfte är att verka för

Ljusdal att främja och aktivt bidra till kulturlivet i Järvsö med omnejd, samt ta vara på och inkludera unga, lokala förmågor.

Barnen lärde sig att under stor koncentration desarmera en ”bomb” av prylar. Foto: Johanna Bölja Hertzberg

21


Första gången på scen för många

Pigga seniorer skapar liv

Dagarna före midsommar har det blivit närmast en tradition att Hälsinge Låtverkstad spelar sin föreställning på den magnifika Träteatern i Järvsö. I år stod närmare 30 ungdomar på scen i en specialskriven föreställning.

På Koppargården i Ljusdal finns en träffpunkt för seniorer. Där pågår handarbete, bingo, berättarkaféer, underhållning och MediYoga i samarbete med Bilda, Ljusdalshem och Ljusdals kommun.

Bakom manuset till föreställningen Tiden stod Gunnar Steiner och Maya Lindh regisserade. Ungdomarna hade värmt upp i början av juni med att uppträda på nationaldagsfiranden i Söderhamn och Hudiksvall, men då spelades bara några enstaka nummer ur föreställningen. Det var nu dags att framföra helheten. Alla de låtar, sånger och danser och repliker som övats in under läsåret som startade i oktober 2016. Drygt 400 personer såg föreställningen under tre kvällar när den framfördes på Stenegård. För många av ungdomarna i Hälsinge Låtverkstadsgruppen var det första gången de spelade upp något inför publik.

Eldsjälen i verksamheten är Lilian Hjort. Hon är väldigt energifull och ser bland annat till att det finns volontärer på plats som hjälper till med second hand försäljning, lotteri, fika och soppluncher. Agneta Sundberg från Bilda besöker tfäffpunkten varje tisdag och leder MediYoga som är en medicinsk och terapeutisk yogaform med fokus på att ge människor verktyg att skapa ökad balans och välmående.

Ny ljudstation för elektronisk musik I slutet av april invigdes en ny scen hos Kulturkossan på Stengård, en ljudstation för smalare elektronisk musik i Järvsö.

Ur föreställningen Tiden på Träteatern, Stenegården i Järvsö. Foto: Björn Lans, www.balansfoto.se

Underbar körsång i ny grupp

Initiativtagare är Maria Norén och Mårten Lärka, som beviljats pengar från Region Gävleborg tillsammans med Bilda och Slottehubben för att få till stånd den första scenen med elektronisk musik i länet. Första bandet ut var Samsaeri och Brainshadow med sin elektroniska musik och videoshow. Tanken är att ljudstationen ska erbjuda konserter regelbundet under året. Efter konserten anordnades en föreläsning med namnet Ljud och Oljud - Att driva skivbolag i Kulturkossans lokaler på Stenegård i Järvsö. Peder Bjoerk driver skivbolaget The Sublunar Society tillsammans med Marie Lundvall, och de berättade om sina erfarenheter från den oberoende musikbranschen, vad som krävs för att nå ut med sin musik, om framgångar och motgångar samt om vikten av att vara dedikerad för att lyckas.

Från Slottesalen hörs varje lördag fin körsång när en grupp från Eritriea samlas och övar tillsammans.

Under 2017 började Bilda samarbeta med en ny katolsk grupp i Ljusdal. De finns i ett nätverk tillsammans med Gävle Katolska församling och Fader Damian. Gruppen består av ett 30-tal personer med ursprung från Eritrea. De har många gruppaktiviteter för stora som små, bland annat övar de sång i en kör tillsammans. Gemenskapen är viktig och den aktiva gruppen samlas varje lördag i festlokalen Slottesalen.

22

Urval av verksamhet i Ljusdal 2017 • • • • • • •

Folkhälsoarbete Folkmusikverksamhet FolkUngar Naturkunskap Rock och pop Teater och drama Skönlitteratur på svenska


Ludvika

Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 30 st Deltagare: 265 st Kulturarrangemang: 20 st Publik: 1 181 st

Julstämning i Högbergskyrkan Mitt i julstöket bjöds det in till en glittrande julkonsert i Högbergskyrkan. Gospelkören In Connection missar ingen för att komma i julstämning..

Det var en fullsatt kyrka när Bilda tillsammans med In Connection arrangerade en julkonsert i Högbergskyrkan i Ludvika. På scenen stod sångare från fyra olika körer, som tidigare hade övat vid tre tillfällen inför den slutgiltiga konserten. Sångarna fick även en workshopdag tillsammans med de proffsiga In Connection föra konserten Kören I Connection startade 2007 och har genom åren haft spelningar i Dalarna men även utanför länet. De är aktiva i många musikaliska högtidsstunder i kyrkor likaså i många andra sammanhang såsom på torg och på festplatser.

Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 25 st Deltagare: 278 st Kulturarrangemang: 329 st Publik: 8 920 st

Kören In Connedion bjöd in till en glittrande julkonsert tillsammans med Bilda.

Urval av verksamhet i Ludvika 2017 • • • •

Folklig dans Geografi och historia Körsång Musik på scen

Malung-Sälen

Ett gripande föredrag Det är februari och föredragskväll i Pingstkyrkan i Malung. Don och Dona är inbjudna i samarbete med Bilda för att berätta om organisationen Caminul Felix, som tar hand om övergivna och föräldralösa barn i Rumänien.

Caminul Felix är en fristående, kristen organisation som driver två familjebyar i västra Rumänien sedan 1990. Felixverksamheten utvecklar familjer och hem i byar som tar hand om övergivna och föräldralösa barn. Arbetet avser att främja fysiska, andliga, emotionella och socioekonomiska behov hos föräldralösa och övergivna barn i nya familjer. - Barnen som kommer till dessa familjebyar får äntligen känna familjekärlek, säger Don. Bland de 25-talet som kom och lyssnade var många överens om att kvällen var gripande och tankeväckande.

Don och Dona berättade om familjebyar i Rumänien som startas upp ideellt. Fotograf: Siw Stigsson.

23


Påskfest med bingo och sång Skålmogårdens äldreboende ligger i centrala Lima och Västerdalälven flyter strax nedanför. De äldre har nära till allmän service, såsom affär, bank och kyrka och tar även del av Bildas verksamhet.

Det finns en sysselsättningsgrupp som varannan vecka ordnar någon form av aktivitet så som bingo, pyssel, bak, tipspromenader. I samarbete med Bilda finns musikaktiviteter en dag varannan vecka med två stora återkommande arrangemang. Vårfesten då det bjuds på middag och underhållning och julfesten med uppesittarkväll där ackså nhöriga bjuds in. Under påsken 2017 hölls det även en påskfest med härlig sång och musik. Påsktuppen var på plats och höll tempot uppe vid dansen. – Det var ett härligt sväng och många glada skratt när tuppen sprätte om kring, säger Siw Stigsson, konsulent på Bilda.

Mora En männska bakom missbruket Peter Jacobsson från Våga Va föreläste en decemberkväll i aulan på Mora folkhögskola. Ett 50-tal personer kom för att lyssna till temat för kvällen ”Människan bakom missbruket”.

Peter började kvällen med att berätta om missbruk och hur man manipulerar sina känsloliv. Han berättade personligt om hur det är att leva dubbelliv som aktiv missbrukare med familj, arbete, hus, bil och ett övrigt till synes ”normalt” liv. Peter gav många exempel utifrån sina egna erfarenheter, och berättade att han startat ett behandlingshem i Ljungby, Halmstad. Det behövdes ingen föranmälan till kvällen som också var gratis och lockade bland anat lyssnare med bakgrund som anhöriga, personal och deltagare i

24

Det gäller att passa på att ta sig en svängom med påsktuppen. Fotograf: Siw Stigsson.

Urval av verksamhet i Malung-Sälen 2017 • • • • • • •

Folkbildning inom äldreomsorgen Musik på scen Personlig utveckling Folkmusikverksamhet Måleri Tro i dialog Textilslöjd

Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 116 st Deltagare: 864 st Kulturarrangemang: 507 st Publik: 11 092 st

autism utbildning. Utvärdering från föreläsningen visade att ämnet var användbart, tänkvärt, nyttigt, tydligt och begripligt.

Väldigt värdefullt, intressant och spännande - var några ord som uppkom i publikens utvärderingen från Peter Jacobssons föreläsning. Foto: Anette Andersson.


Ledarutbildning för musikminnet Vi sjunger hjärna är en körverksamhet för personer med minnessvårigheter och anhöriga/personal. Konceptet är enkelt och kärnfullt. Det är den gemensamma sångupplevelsen och lyckan i att sjunga. Kunna låsa upp minnesnycklar genom sången. Deltagarna i körerna får bidra till repertoaren genom att önska ”sina” sånger.

Den 21 november utbildades åtta nya ledare i Vi sjunger hjärna i Mora. Deltagarna kom från Mora, Orsa, Malung och Sundsvall. Ledare för dagen var Bildakonsulent Maria Högtorp och den erfarne körledaren Inga-Lill Kihl. Hon var en av de första ledarna i Sverige för Vi sjunger hjärna, och har också gått en licensutbildning för att kunna hjälpa till att utbilda nya ledare. - I Bilda Mitt har vi valt att satsa på Vi sjunger hjärna som ett led i vårt regionala utvecklingsarbete inom folkhälsa, säger Maria Högtorp konsulent och ansvaring för regional utveckling på Bilda Mitt. I Mora och Orsa har fyra boenden inlett ett långsiktigt samarbete med Bilda för att kunna erbjuda Vi sjunger hjärna-körer till sina boende och personal och för att möta efterfrågan arrangerades denna utbildningsdag. - Ledarutbildningen var superbra för att den var så grundlig. Jag har valt att engagera mig i Vi sjunger hjärna för att det ger så mycket tillbaka, att få uppleva ögonblick som man aldrig trodde skulle hända. Och framförallt är det så förbaskat kul och det är min allra största drivkraft att hålla på, säger Tobias Larsson deltagare i utbildningen. Dagen innehöll tips och trix, tankar kring bemötande, ledarrollen, erfarenhetsutbyte, prova-på pass med både en körträff och att spela på Bunne-gitarrer (bygelgitarr) som passar extra bra för målgruppen. Deltagarna fick också testa att ta fram ”nycklar” till några olika sånger. Nycklar är minnesväckande fakta, skrönor, personliga historier osv som är kopplad till en sång och används flitigt i Vi sjunger hjärna-körer.

Maria Högtorp från Bilda förklarar hur Vi sjunger hjärna fungerar. Foto: Bilda

Vi sjunger hjärna är Studieförbundet Bildas eget koncept för körer, och för personer med minnessvårigheter tillsammans med deras anhöriga, personal eller vårdare. Konceptet är inspirerat av Singing for the Brain, framtaget av Alzheimer Association i England.

Urval av verksamhet i Mora 2017 • • • • • •

Folkbildning inom äldreomsorgen Musik på scen Rock och pop Skönlitteratur på svenska Teater och drama Konsthantverk

25


Nordanstig Konferens för nästa generation Med temat ”Utmanas, motiveras och utrustas” välkomnades unga till Nordanstigs kristna center under Påskhelgen den 15-16 april.

Påskhelgen 2017 hölls återigen en konferens på NKC i Gnarp. Denna gång en särskild konferens för unga vuxna. Helgen bestod av föredrag, panelsamtal och musik. Dagarna bestod även i att utmana, uppmuntra och motivera unga vuxna till att fortsätta gå med visioner och drömmar. Mer musik blev det även den 23 september när Nordanstigs musik och kulturförening tillsammans med NKC arrangerade Gnarp Gospel Day för första året, i Gnarps sporthall. Det blev en gospeldag tillsammans med Frank Ådal och körledaren Rebecka Källner från Joybells.

Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 114 st Deltagare: 897 st Kulturarrangemang: 29 st Publik: 2 919 st

Folkmusikkonsert på alla hjärtans dag Kärleken till folkmusik är stark bland många i Nordanstig vilket märktes när Bilda arrangerade en folkmusikkväll på Bergsjögården i februari.

Nordanstigs spelmanslag som hjälpte till med arrangemanget fanns under kvällen även på plats på scenen, anförda av Kaisa Abrahamsson. Gruppen spelar oftast till dans men hade inför denna kväll förberett ett varierat konsertprogram. Ett annat uppskattat inslag under kvällen var när Jesse Ljungs nybörjarfiolgrupp i Bergsjö gjorde sitt allra första scenframträdande! Några av låtarna framfördes med komp av Nordanstigs spelmanslag. Dessutom gjorde skivaktuella trion Norr om Stockholm en konsert. De utgörs av Magdalena Eriksson, Stina Brandin och Alva Granström. Repertoaren består av låtar som antingen komponerats eller traderats vidare av kvinnor. Många av låtarna är relativt okända och gruppen ser det som sitt kall att sprida vidare musiken från dessa kvinnliga traditionsbärare som fått för lite uppmärksamhet.

Föredrag, panelsamtal och musik i Nordanstig i samarbete med Bilda.

Våren fylldes av musik i Bergsjö Nordanstigs Kulturverkstad är ett samarbete mellan Studieförbundet Bilda och Nordanstigs kommun. Kulturverstaden har kurser i bland annat körsång, teater, sång, gitarr, elbas, piano/keyboard, fiol, blockflöjt, slagverk/trummor, brass och pop/rockgrupp.

I maj bjöd musikeleverna i Nordanstigs Kulturverkstad på vårkonsert i Bergsjögården. Ungdomar från alla undervisningsorter och instrumentgrupper samlades till ett gemensamt finalnummer. Inbjudna gästmusiker förstärkte på bland annat Sousaphone! För första gången var även ett filmteam med på konserten och utöver projicering i storbild sändes hela konserten live på YouTube.

26

Jesse Ljungs nybörjarfiolgrupp i Bergsjö gjorde sitt allra första framträdande. Fotograf: Anders Roos.

Urval av verksamhet i Nordanstig 2017 • • • • • • •

Film och fototeknik Folkmusik Livsåskådning och filosofi Modern konstdans Ljudutbildning Körsång Rock och pop


Ockelbo

Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 70 st Deltagare: 463 st Kulturarrangemang: 24 st Publik: 2 260 st

Boksläpp - vi som var med från början Två års arbete i en studiecirkel resulterade i en bok som berättar om en församlings utveckling och samhällets förändringar i tiden.

Under två års tid har en studiecirkel med sex personer samlats i Missionskyrkan i Ockelbo. De har tillsammans samlat in berättelser, gått igenom gamla protokoll och besökt arkiv. Allt detta sammanställdes tillslut till en bok om församlingens historia och som släpptes i september 2017. Boken med titeln ”Vi som var med från början” och beskriver både församlingens utveckling under 135 år och speglar samtidigt hur samhället har förändrats under den tiden. Boksläppet firades med gott fika och många besökare.

135 år samlade i en bok blev resultatet av en studiecirkel. Fotograf: Samuel Wennstig.

Urval av verksamhet i Ockelbo 2017 • • • •

Folkmusikverksamhet Körsång Religionskunskap Matlagning

Orsa

Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 28 st Deltagare: 197 st Kulturarrangemang: 55 st Publik: 1 897 st

Folkbildning i eritreanska ortodoxa kyrkan Vårt folkbildningsarbete är starkt lokalt förankrat i kyrkornas verksamhet. En stor del av verksamheten sker kring teologi, kyrkomusik, kyrkospråk och församlingsutveckling. Men verksamheten styrs också av det som händer i omvärlden. Därför arbetar Bilda för att medlemskyrkorna och medlemmarna ska känna sig delaktiga och inspirerade för engagera sig i samhällsfrågor.

Under 2017 har Bilda Mitt bedrivit ett energifyllt arbete med att tillsammans med kyrkorna utveckla det ortodoxa folkbildningsarbetet. Det viktigaste utvecklingsarbetet under året var att möta det behov av ledarutveckling som de ortodoxa kyrkorna hade uttryckt, vilket skedde genom en rad olika satsningar och aktiviteter. Söndagsskola, scout, seniorer och körer är alla exempel på verksamheter där ledare stärktes i sin roll och förståelse för sitt sam-

manhang. I den eritiransk ortodoxa föramlingen i Mora/Orsa samlades i november många medlemmar till årsmöte. Bilda fanns på plats och bidrog till ett utvecklande samtal där tyngdpunkten låg i hur deltagarnas integration i samhället kan stärkas. Missionskyrkan Orsa har även under året stöttat många nysvenskar, med bland annat läxhjälp, kursen ”Svenska från dag 1” för asylsökande och det har också funnits tillfälle för bibelstudier. Dessutom har det bedrivits scoutverksamhet, körsång och sångstunder på äldreboenden.

Urval av verksamhet i Orsa 2017 • • • • •

Folkbildning inom äldreomsorgen Folkmusik Svenska för asylsökande Ledarutbildning Körsång

27


Ovanåker

Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 96 st Deltagare: 887 st Kulturarrangemang: 223 st Publik: 11 365 st

Utbildning om att möta och hjälpa barn med särskilda behov Barn handlar utifrån sin värld och kan i många situationer inte förutse vad som kommer att hända. Inte heller hur omgivningen och ledarna kommer reagera på det han eller hon gör. Alla barn behöver mötas med respekt utifrån sina förutsättningar och behov. Ända sedan tonåren har Maja Lindberg drömt om att skriva en bok. Foto: Tony Karsbo

Boksläpp med Maja Lindberg I juni arrangerade debutförfattarinnan Maja Lindberg tillsammans med Bilda ett boksläpp i Smyrnakyrkan. Det blev lyckad kväll med snittar, bubbel och mingel för debutförfattarinnan.

Ända sedan tonåren har Maja Lindberg drömt om att skriva en bok. Nu är hon 29 år och har just släppt ungdomsromanen Bakom murar. De är en ungdomsbok i genren ”teen noir”. Maja hade lite problem att få ut boken och när alla bokförlagen sagt nej, anlitade hon själv ett tryckeri. Första beställningen låg på 150 böcker och reklam gjorde hon enbart via sin egen Facebooksida. Ett 50-tal besökare kom till boksläppet och fick höra hur boken kom till och höra henne läsa ur boken. Många passade på att köpa boken och få den signerad under kvällen.

Ragunda Urval av verksamhet i Ragunda 2017 • • •

28

Folkmusikverksamhet Musik på scen Folkbildning inom äldreomsorgen

För att alla barn och unga, både med och utan funktionsvariationer, ska uppleva att de blir tagna på allvar och för att stärka ledarna erbjuder Equmenia och Studieförbundet Bilda en grundkurs kring att möta unga i behov av särskilt stöd – Alla barn är lika olika. I Smyrnakyrkan i Edsyn hölls grundutbildningen för ett tiotal deltagare i september 2017. Bland annat fick deltagarna med sig att en grundläggande tanke är att de förhållningssätt som är bra för barn med funktionsvariationer är bra för alla barn. De fick också information om neuropsykiatriska funktionsvariationer (ADHD, autismspektrumtillstånd etc.) Tid fanns för att utbyta tankar, idéer och utmaningar och tio konkreta tips.

Urval av verksamhet i Ovanåker 2017 • • • • • •

Musik på scen Rock och pop Hiphop Körsång Tro i dialog Folkbildning inom äldreomsorgen

Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 0 st Deltagare: 0 st Kulturarrangemang: 3 st Publik: 262 st


Rättvik

Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 180 st Deltagare: 1 798 st Kulturarrangemang: 282 st Publik: 17 005 st

Nu målar vi ikoner

FolkUngar på Bingsjöstämman

I maj arrangerades en populär kurs i ikonmåleri i samarbete med Stiftelsen Berget. Kursledare var Ayman William som bland annat målat Himmelkyrkan i Sharm El-Shikh.

FolkUngar ger barn i hela Sverige möjlighet att på ett lekfullt sätt möta folkmusik. Teamet på fyra personer åker till skolor för att sjunga, spela och dansa tillsammans med barn.

Kursen riktade sig till nybörjare eller för de som målat några ikoner tidigare. Under fem dagar skapades en fin gemenskap i gruppen då deltagarna bodde tillsammans och åt alla måltider på plats. Ledaren Ayman William som rest från Egypten för att hålla i kursen var mycket nöjd med dagarna på Berget i Rättvik. Michael Agaiby, konsulent på Bilda som också stod bakom all planering var på plats och uppskattade lugnet på kursgården. – Väldigt fint att se att alla deltagare var så engagerade och tog emot tips från Aayman. Och så fick de väldigt fina målningar med sig hem, berättar Michael Agaiby.

Under 2017 har närmare 5000 barn och unga i Jämtland, Värmland, Dalsland, Stockholm, Medelpad, Uppland, Dalarna, Gästrikland och Hälsingland deltagit i FolkUngars workshops, föreställningar, läger m.m. De har spelat fiol, guitalele, dansat, sjungit, skapat texter, löst mysterier och stått på scen. Föreställningen ”FolkUngapatrullen och Vinterfesten”, som arbetats fram under hösten 2016 hade premiär i januari 2017 och har sedan dess blivit en succé! - Vi har spelat den runt om i landet och massor med barn har blivit en del av FolkUngapatrullen och spelat gitarr på festen i Trollgrottan, säger Eiwor Kjellberg, på Bilda projektledare för FolkUngar På Bingsjöstämman den 5:e juli och Bjuråkerstämman den 14 juli erbjöds förställningen ”FolkUngapatrullen på äventyr” tillsammans med massa härliga barn och föräldrar som alla ville följa med på äventyr och leta efter de försvunna gitarrerna.

Det gäller att vara fokuserad när man målar ikoner, säger Michael Agaiby.

Den nya kören blev snabbt stor Gospeltoner ljuder från Rättvik varannan torsdag när den nystartade gospelkören Real gospel övar.

Rättviks Missionsförsamling har under året tillsammans med Leksands Missionsförsamling startat upp en gospelkör ”Real gospel” som har samlat ett 70 tal sångare till övningar och konserter. Körledare är Bertil Jansson och medlemmarna möts varje torsdagskväll men alternerar om lokal mellan Rättvik och Leksand. I Rättviks Missionsförsamling har det under året dessutom bedrivits barn och ungdomsverksamhet och Bilda har bjudit in till en Lära för att leda utbildning för unga ledare. Utbildningens syfte är att stödja och inspirera i rollen som cirkelledare.

FolkUngar består av Eiwor Kjellberg, Tuva Modèer, Anders Ågren och Ian Carr. Foto: Ulrika Vedholm.

Urval av verksamhet i Rättvik 2017 • • • • • • •

Folkmusikverksamhet Musik på scen Friskvård Scouting Rock och pop Folklig dans Folkbildning inom äldreomsorgen

29


Sandviken Filmkväll med Suzanne Osten Filmregissören Suzanne Osten kom till Sandviken och visade sin film Flickan, mamman och demonerna. Många tog chansen att ställa frågor till Suzanne efter filmenvisningen.

Ett femtiotal filmsugna kom till Folkets Hus i Sandviken den 18 oktober 2017. I filmen Flickan, mamman och demonerna som visades tar Osten avstamp i sin egen uppväxt och berättar en lika färgstark som gripande film om ett barns kärlek och lojalitet till sin förälder. Kvällen arrangerades i samarbete med S:t Lukas och många stannade kvar efter filmen för att ta chansen att prata med Suzanne. – Vi hoppas att det samtal filmen startade får fortsätta på andra platser. I höst är vi redan tillbaka med en ny filmkväll, säger Camilla von Below, psykolog och psykoterapeut S:t Lukas i Uppsala.

Kultur på gatan

En mycket spännande och intressant film- och samtalskväll med Suzanne Osten och hennes film Flickan, mamman och demonerna. Affisch: Ulrika Vedholm

Folkdans och folkmusik Högbo Folkdansgille har i samarbete med Bilda en bred verksamhet med bugg, linedance, gammeldans, polskedans, bygdedanser och ett spelgäng som kallar sig för Sendraget.

- En torsdag i mars var jag på besök i Högbo FDGs lokal och fick vara med när Sendraget träffades och övade, berättar Johanna Bölja Hertzberg från Bilda. Sendraget träffas ofta för att spela folkmusik tillsammans. Fioler, klarinett, gitarr, dragspel och bas finns med då fokus för just denna dag låg på att lära in några nya melodier som folkdanslaget bett dem spela vid ett gemensamt framträdande. - Samma kväll dansades polska och schottis i lokalen. Jag fick vara med och lära sig några turer vilket var både roligt och svettigt, berättar Johanna.

30

Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 181 st Deltagare: 1 359 st Kulturarrangemang: 253 st Publik: 7 376 st

KULTUR PÅ GATAN Kultur på gatan arrangeras av Bilda i samverkan med flera kommuner runtom i Sverige under sommaren. Ungdomar får i projektet chansen att sommarjobba som bland annat gatumusikant, dansare, tecknare och teater.

Under sommaren 2017 rekryterades 32 unga musiker, dansare, cirkusartister, skådespelare och bildkonstnärer mellan 13-19 år och ca 250 offentliga framträdanden genomfördes i Bollnäs, Ljusdal, Timrå och Sandviken. Ungdomarna visade prov på ett stort mått av eget ansvar, kamratskap och förbluffande konstnärlig skicklighet. Ungdomarna i Sandviken var fördelade i en konstgrupp och två musikgrupper och deras uppträdanden gick att se enligt ett schema på olika offentliga platser. De bjöd på sång och musik, audiovisuell konst, traditionell och digital teckningskonst. Kultur på gatan-projektet är brett förankrat på lokal nivå och mycket uppskattat av såväl kommuninvånare som arbetstagare och samarbetande parter. Ett tydlig tecken på det är att samtliga kultursommarjobbare svarade Ja! på frågan: - Är detta ett jobb som du skulle rekommendera en kompis att söka?

Urval av verksamhet i Sandviken 2017 • • • • • •

Folkmusikverksamhet Digital delaktighet Folkbildning inom äldreomsorgen Musik på scen Rock och pop Modern konstdans


Smedjebacken

Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 4 st Deltagare: 24 st Kulturarrangemang: 47 st Publik: 3 286 st

Fullmatad musiksommar på Bryggan

Mål som berör alla

Bryggan i Smedjebacken startade upp ett nytt samarbete med Bilda Mitt under 2017 och erbjöd inte mindre än 40 spelningar under den fina sommaren.

19-26 november arrangerades Kyrkornas globala vecka. I år för att introducera de 17 globala målen och fokusera på hur vi kan nå en Hållbar värld för alla.

Varje torsdag under sommaren bjöds det på livemusik på restaurang Bryggan. Sommaren började redan den 13 juni med Tomas Andersson och avslutades den 26 augusti med Nice & Ruff. Däremellan bjöds det bland annat på irländsk folkmusik från Irish Dew och musik från Seven Francais från USA.

Kyrkornas globala vecka är ett tillfälle för kyrkor, församlingar och organisationer att uppmärksamma globala rättvisefrågor – samtidigt och tillsammans. Arrangörerna tar fram tema och verktyg. Själva veckan äger sedan rum i november över hela landet där engagerade människor planerar och genomför olika aktiviteter. I november besökte Anna-Sara Leone och Hanna Boberg Allékyrkan för att föreläsa om de globala målen. Ett 60 tal nyfikna fanns på plats och kvällen avslutades med faritrade fika och sång till piano. - Världens länder har kommit överens om 17 ambitiösa mål som fram till år 2030 ska hjälpa oss att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikhet och ojämställdhet och lösa klimatkrisen. De kallas för Agenda 2030 eller Globala målen för hållbar utveckling, berättar Anna-Sara Leone, från Bilda.

Urval av verksamhet i Smedjebacken 2017 • • • •

Musik på scen Sång och musik i grupp Personlig utveckling Tro i dialog

Livemusik nästan varje torsdagkväll på Bryggan under sommaren 2017.

Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 1 st Deltagare: 12 st Kulturarrangemang: 0 st Publik: 0 st

Strömsund 31


Sundsvall

Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 563 st Deltagare: 3 858 st Kulturarrangemang: 1 675 st Publik: 41 325 st

Lovis åkte till Betlehem De tre akterna Lovis Åkerström, Nagoon och Enough, som alla har en studiecirkel i Bilda, medverkade i kulturfestivalen Dandanat i Betlehem den 14-17 september. Dandanat arrangeras i samarbete mellan Bilda och kultur- och utbildningsorganisationen Diyar i Betlehem. Utöver workshops och uppträdanden tillsammans med de palestinska artisterna omfattar resan även studiebesök i Israel och Palestina.

– Musik för mig är gemenskap, glädje och framför allt frihet. Uttrycket ”Where words fail, music speaks” tycker jag stämmer så bra. Att medverka i Dandanat ger mig möjlighet att få sprida det jag älskar, att få ta med den känslan till en plats där många människor lever i förtryck och skräck, säger Lovis Åkerström från Sundsvall. De svenska band som har studiecirkel hos Bilda i Nord, Mitt och Sydöst har i år haft möjlighet att ansöka om att följa med på resan och medverka i Dandanat i Betlehem i september. – Genom vårt långvariga arbete i Mellanöstern har Bilda en unik position att kunna ge våra studiecirkeldeltagare inom musik möjlighet att möta musiker från Palestina, dela erfarenheter och uppleva den unika mötesplats som

Jerusalem och Betlehem är. Här möts olika religioner, kulturer och drömmar. Här står frågor om mänskliga rättigheter, säkerhet och internationell humanitär rätt alltid i fokus, säger Sara Thorstensson, Utvecklingsansvarig Kultur. Studieförbundet Bilda driver det egna studiecentret Swedish Christian Study Centre i Jerusalem, dit grupper och enskilda kommer för möten och studier. En viktig del av verksamheten är att planera och ta emot resegrupper från Sverige i regi av Bilda. Inför resan och Dandanat-festivalen ses alla grupper i sin respektive region för att förbereda sig och efter resan vid ett tillfälle för att dela erfarenheter.

En dag om ungas psykiska hälsa

Klassiska folkdanser från öst

Hur mår barn och unga idag? För att få en nulägesbild och för att öka kännedomen om vilka resurser och verksamheter som finns för barn och unga i vår kommun arrangerades en dag om ungas psykiska hälsa med Magnus Jägerskog, generalsekreterare på BRIS

För första gången erbjöds en kurs i östliga folkdanser i Bildas danssal i Sundsvall. Under kursen fanns uzbekiska, tadzjikiska, urjuriska, ryska och romska danser att prova.

I slutet av oktober arrangerade Studieförbundet Bilda i samarbete med Sundsvalls kommun, Landstinget Västernorrland och Skandia Idéer för livet ett seminarium med syftet att ge en nulägesbild av barn och ungas mående. Att belysa behovet av stöttning och hjälp samt visa på vilka resurser som finns i kommunen att tillgå. Filmstaden var fullsatt med 140 deltagare som förutom spännande föreläsningar fick tid till att mingla, utbyta erfarenheter och lyssna på en debattpanel bestående av ungdomar. - Det var en fantastisk dag med stort engagemang där hopp, samordning och nya tag var ledorden” säger Carina Söderlund, Studieförbundet Bilda, som var initiativtagare till dagen.

32

Lovis Åkerström, som har en studiecirkel i Bilda, medverkade i kulturfestivalen Dandanat i Betlehem den 14-17 september. Foto Lilian Bokestig.

– Dans ger gott humör och bra träning för kroppen. Musik och dans är bra motivation i livet, berättar Luiza Ismailova som kommer från Uzbekistan med fyra års dans- och teaterutbildningar från Tashkent i bagaget. Sedan många år bor Luiza i Sundsvall och erbjuder sin dansglädje och sina danskunskaper. Många nyfikna föräldrar med barn kom till kursen som pågick under tre lördagar. Vid första tillfället erbjöds prova-på gratis och var en försmak inför den planerade kursen senare. Danssalen i Betlehemskyrkans nedervåning, även kallad ”BK”, är flitigt använd och denna kurs är bara en av många dansstilar som övas där.


Glädjekällan framförde sitt bidrag Blue suede shoes. Fotograf: Ulrika Vedholm

På Doc Lounge minglas det mellan filmerna. Foto: Oskar Johansson

Musikschalgets riksfinal

Stor bredd på Doc Lounge

För sjunde året i rad arrangerade Studieförbundet Bilda Musikschlagets riksfinal i Sundsvall. En en rikstäckande musiktävling i melodifestivalanda för musiker och artister med funktionsnedsättningar.

Under 2017 fortsatte eldsjälarna bakom Doc Lounge arbetet med att sprida världens bästa dokumentärfilmer till Sundsvallspubliken.

Den 11 november var det dags för final i på restaurang Aveny i Sundsvall. Det var fullsatt som vanligt vid borden. Publiken på plats och publiken som följde finalen via en live webbsändningen bjöds på en känslofylld och underhållande upplevelse. Efter att de tio bidragen framförts fick juryn det hedersamma men mycket svåra uppdraget att utse 2017-års vinnare. Med motiveringen ”Mod, ett modigt rakt budskap, som inte lämnat någon oberörd. I en tid då fler och fler vågar göra sin röst hörd. Detta hoppas vi blir det ny ME TOO,” vann Kenneth Heino från Umeå. Det vinnandet bidraget Jago som Kenneth Heino skrivit texten till handlar om mobbning och bygger på händelser Kenneth själv upplevt.

På Doc Lounge handlar det inte om att sitta i vanlig salongsmiljö. Doc Lounge bjuder på en kafésittning som gör det möjligt att mingla, vilket öppnar för samtal mellan deltagarna. Som vanligt så vankades det dessutom inte bara film, utan även föreläsningar, panelsamtal och musikinslag på Sveateaterns visningar. Projektledarna Sofie Gustafsson och Oskar Johansson reste även ner till Köpenhamn under våren för att tanka nya idéer hos Doc Lounge Köpenhamn. Totalt arrangerades fyra filmvisningar under året med teman som spände från passionerad matlagning på Restaurang Noma i Köpenhamn till filmen Raving Irans drömmar om ökenrave, musik och frihet.

Ett Jerusalem med nyanser Sojascenen var välbesökt när Anita Goldman kom till Sundsvall för att prata om sin bok ”Jerusalem och jag”. Anita bjöd in till ett Jerusalem med doft, smak, kvinnligt berättande och hebreiskans många möjligheter.

Det blev ett samtal om tro, politik och litteratur och Lovis Åkerström, som nyss var hemkommen från Dandanat i Jerusalem inledde kvällen med att sjunga. - En lyckad kväll, publiken hade kunnat lyssna i flera timmar på samtalet mellan Anita och Magnus Stenberg från Bilda, berättar Elin Hansson MÖ kontakt Bilda Mitt. .

Urval av verksamhet i Sundsvall 2017 • • • • • • • • • •

Film och fototeknik Hiphop dans Folkmusikverksamhet Redesign Rock och pop Stöd och relationer Folkbildning inom äldreomsorgen Vävning Tro i dialog Asylverksamhet

33


Säter

Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 4 st Deltagare: 16 st Kulturarrangemang: 24 st Publik: 443 st

Språkcafé med gränsöverskridande gemenskap Varje söndagskväll erbjuder Elimförsamligen i Säter ett språkcafé för asylsökande. Gemenskapen är viktig och både barn och vuxna är flitiga besökare.

De flesta som kommer till språkcafét har inte fått möjlighet att börja läsa på SFI ännu. De kan ingen svenska, förutom några enstaka ord. Söndagskvällarna handlar om så mycket mer än bara språk. Gemenskapen i samvaron är viktig för stora som små. Mellan 30-70 personer besöker språkcaféet varje vecka och det är öppet mellan 18-21 på kvällen.

Söderhamn Volontärer med glöd och hjärta I Söderhamn finns eldsjälarna och volontärerna Ewa och Alf Norin. Två energifulla pensionärer som undervisar asylsökande i det svenska språket och samhället, i ett samarbete med Studieförbundet Bilda.

Varje måndag tar paret emot grupper i Equmeniakyrkan Söderhamn tillsammans med flera volontärer som jobbar tätt ihop. De är alltid väldigt noga med att grupperna ska vara lagom stora för att det ska bli ett bra lärande för alla deltagare. Det finns olika kunskapsnivåer med analfabeter som startgrupp. Grupperna är så populära att det alltid är kö för att få delta och kunskapstörstande får skriva upp sig på en väntelista för en chans att komma med. På onsdagar arrangeras språkcafé och dit kommer man för att umgås, prata och fika. Språkcaféerna har alltid ett speciellt tema för dagen. En dag rullade Ewa och Alf upp hela Sverigekartan på ett bord och markerade sedan ut städer så som Söderhamn, Boden och Stockholm tillsammans med deltagarna. En annan dag bjöds det på ”svamp- och bärtema”. Då tog volontärgänget med sig egenplockade skatter

34

Språkcafét i Säter är öppet varje söndag kväll. Fotograf: Anders Roos.

Urval av verksamhet i Säter 2017 • •

Skönlitteratur på svenska Stöd i relationer

Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 466 st Deltagare: 3 394 st Kulturarrangemang: 507 st Publik: 59 770 st

från skogen och deltagarna fick möjligheten att lukta, känna och prata om dessa. Allemansrätten och blommor från Sveriges ängar har även varit ett bra och viktigt tema på språkcaféerna. Två volontärer med glöd!

På internationella volontärdagen uppmärksammade vi eldsjälarna Alf och Eva i sociala medier. Många instämde i kommentarar och gilla i att paret verkligen gör ett fantastiskt arbete. Fotograf: Lena Källström


MediYoga för seniorer Under 2017 har Agneta Sundberg från Bilda startat upp MediYoga för seniorer i Söderhamn. Gruppen har träffats vid ett tiotal tillfällen för att lära känna sin kropp och skapa möjlighet till förbättrad hälsa. - MediYogan startade i och med att vi hade ett prova på tillfälle under seniorveckan i oktober 2017, där intresserade fick lämna en intresseanmälan för att delta i en ny MediYoga grupp, berättar Agneta Sundberg utbildad MediYoga instruktör.

MediYoga är en mjuk men kraftfull yogaform som passar alla. Fotograf: Ulrika Vedholm

Ljusnerocken 30 år Ljusnerocken firade 30-års jubileum sommaren 2017 och återigen fylldes Bruksparken i Ljusne av människor som älskar att lyssna på rockmusik.

Många intresseanmälningar kom in och nu är det en grupp på ett 20-tal personer som träffas vid ett tillfälle i veckan. MediYoga är en medicinsk och terapeutisk yogaform med fokus på att ge människor verktyg att skapa ökad balans och välmående. Det är en mjuk men kraftfull yogaform som passar alla. Det handlar om att människor lär känna sin egen kropp och skapar en möjlighet till förbättrad hälsa.

Rockskolan för vuxna

Den 8 juli vid 16-tiden fylldes Bruksparken i Ljusne återigen människor som ville njuta av rockmusik. Hasse Spennare, konsulent på Bilda har jobbat med Ljusnerocken i flera år. – Det som är annorlunda med Ljusnerocken är att det är på dagtid och gratis. Jag tror att det är det som lockar publiken. Alla är välkomna, säger Hasse. Som ett specialarrangemang för att fira 30-års jubileet bjöds alla in till en efterfest på kvällen i Ljusne Folkets Hus, där Svenne Rubins och Lobster spelade. Övriga band som spelade under eftermiddagen var Headrush, Fiends, The Hjelms, WPO och Rampant Ruckus.

Att gå med i Bildas Rockskola är ett utmärkt sätt att lära sig spela, om man aldrig har spelat förut. Här lär du dig grunderna, du får testa olika instrument och kan bilda ditt första riktiga band.

Ljusnerocken har arrangerats under 30 år i Bruksparken. Foto: Hasse Spennare.

Musikalen ”Resan till Amerika” framfördes av sånggruppen i Rockskolan.

Rockskolan Vuxna i Söderhamn är inne på sitt trettonde år och under 2017 har den engagerat 38 deltagare fördelat på fem band och en sånggrupp. Under våren bjöd Rockskolan på en konsert där alla band uppträdde på Kvarnen. Rockskolan satte även ihop en musikal, ”Resan till Amerika”, som framfördes av sånggruppen under två fullsatta framträdanden på Söderhamns Teater.

35


Föräldraprojekt i tre steg Under 2017 har ett föräldraprojekt för asylsökande, nyanlända och etablerade personer påbörjats för att lära sig om hur det är att vara förälder i Sverige.

Projektet har genomförts i tre steg och började i april med en föreläsning i Equmeniakyrkan med Fredrik Westin ”Jag är inte pappa till en skitunge, jag är pappa till Stålmannen”. - Det blev en välbesökt föreläsning. Det kom ca 120 personer!, berättar en glad Agneta Sundberg från Bilda. I september arrangerades en föreläsning med Sonia Sherefay med titeln ”Barnen i våra hjärtan”, om att vara förälder i ett mångkulturellt Sverige. Sonias föreläsning handlade bland annat om att vi behöver lära känna varandras olikheter för att kunna förstå varandra. På så sätt kan vi hjälpa våra barn att känna sig hemma i flera kulturer. I oktober hölls en utbildningsdag för ledare

Timrå

och ett 20-tal personer deltog från utbildningsföretag, socialtjänsten, svenska kyrkan, CFA (Centrum För Alla), Bilda m fl. Projekttiden sträcker sig från hösten 2017 fram till våren 2018 med projektbidrag från Länsstyrelsen.

Urval av verksamhet i Söderhamn 2017 • • • • • • • • • •

Film och fototeknik Folkbildning inom äldreomsorgen Friskvård Körsång Musik på scen Måleri Rock och pop Samhällskunskap och demokrati Stöd och relationer Konsthantverk

Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 31 st Deltagare: 223 st Kulturarrangemang: 238 st Publik: 6 399 st

Kultur på gatan Kultur på gatan arrangeras av Bilda i samverkan med flera kommuner runtom i Sverige under sommaren. Ungdomar får i projektet chansen att sommarjobba som bland annat gatumusikant, dansare, tecknare och teater.

Under två sommarveckor hade bandet ”Vi är inget tjejband” som sommarjobb att bjuda Timråborna på musik och show. De började sitt arbete med att öva in en repertoar som de sedan framförde runt om i kommunen. De spelade bland annat på In betweeen, Timrå Dagcenter, Hagalid, Timrå golfklubb, turistinformationen vid Y:et och Pangea aktivitetshus. Var de än ställde upp sig och sina instrument möttes de av stor uppskattning och applåder. – Man kan inte ha ett roligare sommarjobb än det här, säger Olivia Norberg sångerska i bandet.

36

Under två sommarveckor hade bandet Vi är inget tjejband som sommarjobb att bjuda Timråborna på musik och glädje. Fotograf: Olle Norberg.

Urval av verksamhet i Timrå 2017 • • • • •

Musik på scen Rock och pop Tro i dialog Folkbildning inom äldreomsorgen Geografi och historia


Vansbro

Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 39 st Deltagare: 333 st Kulturarrangemang: 220 st Publik: 7 792 st

En kväll med Bilda i Dala-Järna Bildas konsulenter som jobbar mot frikyrkorna arrangerar kontiuerligt kvällar på olika orter för att berätta om Bildas verksamhet och vad vi kan hjälpa till med. I maj var det dags att mötas i Källtorpskyrkan i Dala-Järna.

I april och maj bjöds det in cirkelledare och representanter från församlingsledningar till En kväll med Bilda. Den 5/4 i Frälsningsarmén i Gävle och den 11/5 Källartorpskyrkan i Dala-Järna. Bildas konsulenter som arbetar med frikyrkor fanns på plats och presenterade sig själva men även material och resurser som Bilda kan erbjuda församlingar och studiecirklar. – Tidigare har vi arrangerat två liknande kvällar i Söderhamn och Leksand och både vi konsulenter och deltagarna uppskattade kvällarna, berättar Samuel Wennstig, konsulent.

Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 31 st Deltagare: 257 st Kulturarrangemang: 1 049 st Publik: 9 536 st

En kväll med

Bilda

mör och nya utmaninga dig och förbund lingar, nya na träffa d nya sam nsulenter vill gär t hörnet me ako t väntar run Vi som är dina Bild r. En ny hös sko a. Ta männi minen. oss på Bild ten mellan inför den nya ter as rmation från dig ing och info heter. Inbjudna är Bild inspirera , underhålln ren med god mat i Bilda för att dela erfa vi samverkar med. till en kväll e som cirkelledar Välkommen ledningar ra ings and fa aml träf förs chansen att entanter ur res rep och e dig bäst: cirkelledar som passar a på den ort sand ll med Bild kyrkan Lek Välj En kvä n ber i Pingst e

Till Studie

elledar et Bildas cirk

Söderham 27 septem llskyrkan Tisdag den ber i Norrtu n Gävle 28 septem hemskyrka Onsdag den ber i Betle ter i vår 29 septem den g r om aktualite Torsda ! Vi berätta om vad vi

r kom hungrig r. Vi berätta att gå matbit, så och gruppe vi passar på hetsutmed en god för cirklar r cirkel och jar kl 17.30 som finns att tillgå bra erfaren l amling elle Kvällen bör ing och ett visar materia göra för just din förs underhålln för region och kan Tid er r. nsulent as listo som Bildako a” kring Bild senast kl 21.00. -vet -att s ”bra llen avsluta igenom lite så plats. Kvä 92. byte får ock 070-693 99 a.nu telefon delta på. nstig@bild er att samuel.wen n ort du välj Anmälan tember till sep kost och vilke 20 cial Senast den ange eventuell spe så att idda orter Glöm inte llarna på spr den placerat kvä för milersättning till för dig? även om vi där lång resa vill veta r region och av er. Vi erbjuder dig ! Hör av dig om du Blir det en ala är en sto åka vissa vleD sam för d Gä att a tån na Bild avs gär å bli långa nk - försök änd ötä Milj det t. kan er dig närmas .nu www.bilda ort som ligg ält sig i din närhet. anm vilka som

Urval av verksamhet i Vansbro 2017 • • • • • •

Sång och musik i grupp Samhällskunskap och demokrati Körsång Musik på scen Rock och pop Folkbildning inom äldreomsorgen omna!

Varmt välk

n Siw Stigsso 42 59 0280-59

Tony Karsbo 399 0271-809

nnstig Samuel We 15 0270-628

Ånge

Nygamla Fleem släppte debut-ep Punkbandet Fleem hör till stamgästerna i Bildas replokal för ungdomsband på kulturhuset Kulturbanken 2.0. i Ånge. Bandet har varit verksamma under flera år tidigare, men då under namnet Jaernslag.

Under 2018 bestämde bandet, efter några medlemsbyten, att byta namn till Fleem och vad passar väl bättre att markera nystarten med än en debut-ep under ny flagg. Plattan Two weeks innehåller fem pop-punkiga stänkare med starka refränger och tight samspel. Ånge är en rockort med anor från band som Takida, Corroded och Kill! Kill! Pussycat! Och även hos Fleem finns en tendens att skriva refränger som biter sig fast likt ett tuggummi under skosulan. Anar vi Ånges nästa stora rockexport, månne?

Nystart för bandet Fleem från Ånge med en debut-ep. Foto: Fleem

37


Kultur är en rättighet för alla I Ånge samarbetar Bilda med Samhall och erbjuder uppskattade kulturupplevelser på äldreboenden.

Inom Studieförbundet Bilda har vi under många år arbetat med att skapa tillfällen för kulturupplevelser bland äldre. I Ånge kommun har vi under året samarbetat med Samhall vars huvuduppgift är att skapa utvecklande jobb åt personer med funktionsnedsättning. I samarbete med Samhall har vi varje vecka bjudit på kultur för äldre på fyra olika boenden. Detta i form av sång och musik, film, litteratur, föreläsningar och samtal om både gamla och aktuella händelser. - Att man råkat bli gammal och sjuk ska inte vara ett hinder för att både få uppleva och delta i kulturaktiviteter, säger Carina Söderlund som jobbar på Bilda med dessa arrangemang.

Åre

Kulturupplevelser för äldre i samarbete med Samhall. Fotograf: John Nilsson.

Urval av verksamhet i Ånge 2017 • • • • •

Teater och dramatik Musik på scen Ljudutbildning Jazz och konstmusik Folkbildning inom äldreomsorgen

Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 50 st Deltagare: 444 st Kulturarrangemang: 15 st Publik: 579 st

Vinterläger med nya vänner Snow Camp är Åre(t)s roligaste vinterläger som under påskhelgen bjöd på fantastisk lägerstämning, roliga aktiviteter, grymma dagsfilmer och chansen att lära känna en massa nya vänner!

Snow Camp som arrangerades 13-17 april 2017 är ett läger i lägret där deltagarna får lära känna andra i samma ålder och erbjuds fördjupning i tro och livsfrågor, både genom föreläsningar och samtalsgrupper. Man kan dessutom välja mellan att utveckla sina färdigheter i skidbacken eller inomhus i form av andra aktiviteter. Lägret innehåller fyra olika tre-dagars aktiviteter att välja mellan, åkning i backen, KRIK-Mix, längdskidåkning och sportfoto. Oavsett om man är nybörjare eller har åkt hela livet så är målet att utvecklas och få de roligaste skiddagar någonsin! Med närmare 160 deltagare och ett stort ledargäng är möjligheterna för att få nya vänner stora på Snow Camp. Ett riktigt schysst sätt att fira påsk på helt enkelt!

38

Snow Camp, ett läger du inte vill missa om du är 15 år eller äldre. Foto: KRIK

Urval av verksamhet i Åre 2017 • • • • •

Friskvård Liturgisk sång och dans Musik på scen Stöd i relationer Tro i dialog


Älvdalen

Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 34 st Deltagare: 173 st Kulturarrangemang: 26 st Publik: 505 st

Stort hjärta i liten församling En liten, men växande församling med stort hjärta för människor i bygden finns i Älvdalen. Församlingen bildades redan 1854 och samarbete med Bilda har pågått i årtionden. I Älvdalens baptistförsamling är det sociala arbetet mycket omfattande. I olika projekt möter man människor från bygden och ger stöd till många att utvecklas och växa som människa, och hitta tillbaka till meningsfullt arbetsliv.

Salemkapellet som är församlingens huvudsakliga mötesplats ligger mitt i Älvdalen, längs riksväg 70 mellan Mora och Idre. Här finns också scoutgrupp, kvinnoförening samt samlingar för bibel och bön. - Alltid lika trevligt att besöka församlingen, berättar Siw Stigsson konsulent på Bilda. Kökspersonalen som bjuder på hemlagad mat är helt underbara!

I köket kombineras svenskaträning med exotiska kryddor. Svenska och utländska menyer med spännande smakupplevelser. Meng Meng, Tsehayniesh och cirkelledaren Kerstin Nyberg. Fotograf: Siw Stigsson

Urval av verksamhet i Älvdalen 2017 • •

Matlagning Personlig utveckling

Östersund

Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 67 st Deltagare: 500 st Kulturarrangemang: 50 st Publik: 1 403 st

Familjefest för integration På en av de sista lördagarna för året 2017 bjöds det in till en integrationsdag i Gamla Tingshuset med fika, traditionella ringlekar, föreläsning och en dramatiserad sagoläsning för barnen.

Vårt samhälle består av en mångfald av kulturer och traditioner. Vi lever både som unika individer och som delar av grupper och sammanhang. Vi möts med våra erfarenheter, behov och intressen, med värdefulla och olika perspektiv på vad det är att vara människa. Bildas utgångspunkt är våra grundläggande mänskliga rättigheter. Att alla människor är lika i värdighet. I ett samarbete med elevhälsan i Östersunds kommun arrangerade Bilda en integrationsdag för föräldrar och barn. Ett trettiotal föräldrar och ett tjugotal barn kom till denna festdag. Programmet bestod av test av ringlekar ifrån olika länder, föreläsningen ”Att vara förälder i en ny tid”, en dramatiserad sagoberättelse om barnen i Bullerbyn, ett gympapass för barn med Friskis och svettis och ett föräldrasamtal. Barnvakt och tolkar till arabiska och tigrinja fanns på plats under hela dagen.

Föreläsningen ”Att vara förälder i en ny tid” handlade om hur man som förälder stödja barns utveckling. Fotograf: Anders Roos.

Urval av verksamhet i Österund 2017 • • • • • •

Ljudutbildning Religonskunskap Rock och pop Folkmusikverksamhet Tro i dialog Vävning

39


Bildas kulturverksamhet omfattar musik i alla dess former samt dans, drama, teater, bild, film och hantverk. Kultur och kreativitet har djupa rötter både i folkbildningen i stort och i Bilda. Vi har stark tilltro till att kulturen och dess utövare ska få utvecklas på sina egna villkor. Därför präglas vår verksamhet av deltagarkultur och medskapande. Deltagarna får fritt tolka sina liv tillsammans med andra, vilket bidrar till att samhället utvecklas, demokratin stärks och mening skapas för både individer och grupper.

med Bilda med medel från Allmänna Arvsfonden. Syftet är att Bilda ska vara en av de organisationer som bär verksamheten när projektet avslutas sommaren 2019. Under projekttiden möts nätverket i Stockholm tre gånger per år för fortbildning och erfarenhetsutbyte.

PROFILOMRÅDEN

Kultur

Folkmusik Mötesplatser och scener en viktig del En viktig del i Bildas kulturverksamhet är alla de mötesplatser och scener som vi erbjuder våra artister, inte minst möten över kulturformer och genregränser. Det sker framför allt i Sverige men även utomlands. Ett exempel på det är kulturfestivalen Dandanat, som arrangerades för tolfte gången hösten 2017 då bandet Nagoon från Luleå samt Lovis Åkerström från Sundsvall och dansgruppen Enough från Jönköping deltog. Nästa år ges artister från Bildas regioner i Sydväst, Svealand och Öst möjlighet att delta. Festivalen genomförs i samarbete med kulturoch utbildningsorganisationen Diyar i Betlehem.

30 Bildaband på Live at Heart Under 2017 gjorde Bilda en stor satsning på festivalen Live at Heart i Örebro. Samarbetet har funnits sedan tidigare men utökades då Bilda gick in som huvudpartner och arrangerade tre scener samt seminarier och Diaserter. Totalt fick 30 Bildaband uppträda. Live at Heart gav både interna och externa mötesplatser för Bildas konsulenter, band, andra arrangörer och nyckelpersoner i musikbranschen.

Körkraft – för integration genom körsång Under det gånga året arbetade Bilda med att tydliggöra erbjudandet kring körsång, hitta samarbetsformer och upprätthålla och skapa nya goda relationer med nationella samverkansparter och andra som ska fungera som resurser i alla regioner. En viktig samverkanspart för Bildas körverksamhet är nätverket Körkraft, för personer som redan jobbar med eller vill jobba med integration och språkinlärning genom körsång. Nätverket drivs av Kulturfyren i samverkan

40

Bildas verksamhet inom folkmusik fortsätter att växa. Under 2017 fokuserade det nationella arbetet på att stärka våra interna resurser och nätverk samt att fortsätta stödja de stora arrangörer vi inlett samarbete med. Linköpingsfestivalen, Umefolk, Bingsjöstämman och Delsbostämman är fortsatt viktiga arrangörer och samverkansparter till Bilda och de grupper vi har. Vi instiftade även ett folkmusikpris för Musik Direkt/Imagine för bästa folkmusikband och var involverade i Årets Unga Folkmusikbandtävling som mynnade ut i två konserttillfällen för unga band, ett i samband med Samspelsmedaljen i Sundsvall och ett i samband med Folkmusiknatta i Falun.

Tillgänglighet och mångfald För att Bildas verksamhet ska vara tillgänglig utifrån många olika behov arbetar vi ständigt med medskapande, inkludering och tillgänglighet. Ett exempel på hur vi arbetar med jämställdhet och inkludering är Klubb CooCoo, Bildas klubbkoncept för jämställd och inkluderande klubbscen. 2017 gästade CooCoo-turnén tre bands hemstäder: Stockholm, Uppsala, och Jönköping. Genom att synliggöra kvinnors, ickebinäras och transpersoners musicerande skapas goda förebilder och inspiration både för unga musiker och musikbranschen. I mitten av mars månad stannade ”Klubb CooCoo – On tour” till i Gävle på Rack N´Roll. De lokala banden Oil my member, RO-E och Odd pages fick då via Bilda chansen att åka på en miniturné tillsammans med klubbkonceptet.


I samband med att Bilda omorganiserades i januari 2017 formades profilområdet Samhälle, där Bildas verksamheter inom asyl och etablering, hälsa och folkbildning i vården, socialt arbete, stöd till föräldrar och unga, mänskliga rättigheter och digital delaktighet är samlat. Studiecirkelns pedagogik med jämlikt lärande mellan människor är unikt och får människor att växa. Genom möten och samtal med varandra förebygger vi ohälsa, främlingsfientlighet och konflikter samt skapar förutsättningar för hållbart liv, demokrati och positiv samhällsutveckling. Bilda samverkar med nationella, regionala och lokala partners, däribland våra egna medlemsorganisationer.

Verksamheten inom profilområde Samhälle har stor möjlighet att växa. Fokus ligger därför på att vidareutveckla verksamheten utifrån aktuella samhällsbehov samt söka nya målgrupper. Under det kommande året satsar Bilda bland annat på ledarutveckling, fler mötesplatser samt fler och fördjupade samarbeten.

Flexibilitet och digital närvaro För att snabbare kunna möta olika samhällsutmaningar med nya verksamheter och ha ett systematiskt kvalitetsarbete satsade Bilda under året på att skapa förutsättningar för intern kunskapsdelning och samverkan med partners på lokal, regional och nationell nivå. Ofta kanaliseras olika samhällsbehov på internet, exempelvis #Metoorörelsen. För att möta dessa måste verksamheten snabbt kunna svara mot behoven. Det kräver flexibilitet och digital närvaro. Vi har också sett behovet av nätverk, mötesplatser och relationer med målgruppen för att kunna skapa långsiktigt värde. Under det gångna året började kontakter som etablerats leda till konkreta projekt, vilket bidrar till att verksamheten inom samhällsområdet ökade snabbt i hela Bilda.

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) Bilda samverkade under 2017 med andra partners genom Idéburet offentligt partnerskap (IOP), en samverkansmodell mellan det offentliga och den idéburna sektorn, i Örebro, Linköping, Kristianstad och några andra platser där arbetet är i en uppstartsfas. Genom Bildas arenor i medlemsorganisationer, samhälle och kulturlivet skapade vi förutsättningar för att möta samhällsutmaningar och behov som olika målgrupper ger uttryck för.

PROFILOMRÅDEN

Samhälle

Studieverksamheten kopplat till IOP syftade till att stödja det civila samhället genom att skapa förutsättningar för medborgarna kring utbildning, arbete och integration i det svenska samhället. Med kultur och bildning i olika former bidrar Bilda till att människor möts och nya perspektiv skapas. Bildas utgångspunkt är gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt och få del av inflytande och resurser i det svenska samhället på lika villkor. Mervärden av ett idéburet offentligt partnerskap är studiecirklar, ledarträning, kulturarrangemang och inspiration till sociala företag. Ett annat mervärde är hög delaktighet från våra medlemsorganisationer.

Folkbildning i vården och seniorverksamhet Bilda hade under 2017 en bred och omfattande verksamhet inom området Folkbildning i vården. Verksamheten utgjordes av sittdans, läsecirklar, minnesträning, högläsning, livscaféer, friskvård, hantverk och kulturprogram med film och musik samt cirklar i digital delaktighet. Vi anordnade studiecirkelträffar, mötesplatser och föreläsningar och verksamhet på seniorboenden. Vi hade även stor verksamhet med ”Vi sjunger Hjärna”, ett koncept där anhöriga och personer med demenssjukdom sjunger tillsammans. Vi fortsatte arbetet med att skapa ökad tillgänglighet och digital delaktighet och utbildade fler ledare och handledare och anordnade inspirationsträffar.

Demokrati och jämlikhet Det finns många exempel i Bildas verksamhet på initiativ som bidrar till att minska ojämlikhet och utsatthet. Under 2017 inleddes till exempel ett samarbete med Make Equal kring deras koncept Killmiddagar för att killar och män, i ett tryggt forum, ska kunna prata om maskulinitetsnormer utifrån teman som vänskap, sex och våld. Bilda erbjuder även studiecirklar i bland annat civilkurage, och föreningstekniker. Under året utbildade och stöttade Bilda i samverkan med Diakonia, Equmeniakyrkan och Svenska Alliansmissionen valambassadörer för att främja samtal och skapa opinion för en politik som sätter mänskliga rättigheter först. Inför riksdagsvalet 2018 och EU-valet 2019 pågår förberedelser för fler demokratisatsningar.

41


Under 2017 hade Bilda en omfattande folkbildningsverksamhet med asylsökande, Svenska från dag ett och Vardagssvenska. Vi har ett nära samarbete med våra medlemsorganisationer där det finns ett stort engagemang. Inte minst frikyrkorna är en naturlig och viktig mötesplats med många volontärer som är ledare. Studieverksamheten syftar till att skapa meningsfull väntan genom att erbjuda asylsökande att lära sig svenska språket redan från dag ett och att få kunskap om det svenska samhället. I studiecirklarna fick deltagarna ta del av det svenska samhället genom social samvaro och gemenskap. De fick möjlighet att lära känna svenskar och fick kontakter och nätverk som underlättar etableringen. Under året rekryterade och utbildade Bilda många nya ledare inom asylverksamheten. De pedagogiska metoderna har varierat och språkträning erbjöds genom sång, teater, film, sömnad med mera.

utveckla metoder och arbetssätt som gynnar både vårt och deras regionala arbete.

PROFILOMRÅDEN

Asyl och etablering

Folkbildning i frikyrkorna Ända sedan Bilda grundandes 1947 har folkbildningsarbetet i samverkan med frikyrkorna var en stor del av verksamheten. En lång gemensam historik och fokuserat arbete har skapat dagens stora folkbildande verksamhet. Under 2017 låg fokus på att göra omvärldsoch behovsanalyser, både tillsammans med våra frikyrkliga medlemsorganisationer i ett samråd och internt i Bilda. Syftet var att definiera omvärldens behov, kyrkornas efterfrågan och söka metoder och struktur för kontinuerlig omvärldsanalys.

Katolsk bildning och kultur

Kyrka Sedan januari 2017 organiseras Bildas folkbildningsarbete inom frikyrkorna, katolska kyrkan samt ortodoxa och österländska kyrkor i ett gemensamt profilområde. Vårt folkbildningsarbete är starkt förankrat i kyrkornas verksamhet och sker i nära samverkan med dem. Majoriteten av våra medlemsorganisationer återfinns också i dessa tre kyrkofamiljer.

Bilda har en unik och viktig roll i samverkan mellan kyrkorna och samhället i övrigt eftersom vårt folkbildningsarbete är förankrat i kyrkornas nationella och internationella nätverk. Vi skapar mötesplatser och samtal om tro, religion och traditioner. Vi ser att det är viktigare än någonsin när vårt samhälle blir alltmer mångkulturellt. Vi tillvaratar våra medlemsorganisationers unika kompetens och möter deras behov att utveckla bildnings- och kulturarbetet i kyrkorna. Det förbundsgemensamma arbetet handlade under året som gick till stor del om att tillsammans med våra medlemsorganisationer på nationell nivå

42

Allt sedan samverkan mellan Bilda och Stockholms katolska stift inleddes för åtta år sedan har folkbildningsverksamheten årligen ökat. Det handlar om allt alltifrån att stärka den egna religiösa och kulturella identiteten till att ordna språkcaféer för nyanlända. Bilda stöder främst med olika slags studiematerial och pedagogiska redskap. Under året satsade vi ytterligare på att nå nya målgrupper och bredda vår närvaro både bland flera katolska grupper och till fler platser. Vi förstärkte Bildas arbete med filippinska grupper runt om i landet, likaså med eritreanska och polska katoliker i Sverige. Nya målgrupper som burundier började även samverka med Bilda under året.

Ortodox Bildning och kultur I alla Bildas regioner där ortodoxt folkbildningsarbete bedrivs skedde under 2017 ett energifyllt arbete med att tillsammans med kyrkorna utveckla verksamheten. Det viktigaste utvecklingsarbetet under året var att möta det behov av ledarutveckling som de ortodoxa kyrkorna hade uttryckt, vilket skedde genom en rad olika satsningar och aktiviteter runt om i landet. Söndagsskola, scout, seniorer och körer är alla exempel på verksamheter där ledare stärktes i sin roll och förståelse för sitt sammanhang. Detta har både berikat kyrkorna och Bildas personal, som genom detta lärde känna och fördjupade sina kontakter och relationer till en mängd människor.


Bildas bildningsarbete kring Mellanöstern sker genom studiecirklar och seminarier i Sverige och studieresor som arrangeras genom vårt studiecenter i Jerusalem. Under 2017 genomfördes 18 studieresor till Israel och Palestina, med totalt cirka 360 deltagare. Den typiska studieresan med Bilda utgörs av en lokal studiegrupp som avslutar sin studiecirkel med en resa.

Studiecentret – resurscenter och mötesplats Bildas studiecenter i Jerusalem – Swedish Christian Study Centre – är i första hand ett resurscenter för de studieresor som Bilda arrangerar varje år. Under 2017 arrangerade Bilda studieresor samt bidrog med att skapa lokala program till ytterligare några resor där vi inte stått som researrangör. Studiecentret är också en mötesplats för inte minst svenska tillfälliga eller mer långvariga besökare i Israel och Palestina. Här får de möjlighet till reflektion och studier i Jerusalems en brusande miljö med sina många kulturella, religiösa och politiska möten. Det uppskattade antalet besökande under 2017 hos SCSC var 1 350 personer.

Flera katolska och tematiska resor Sedan hösten 2016 arrangerar Bilda i samverkan med Stockholms Katolska Stift studie- och pilgrimsresor till Israel och Palestina. Under 2017 genomfördes två resor med katolska grupper, en från Gävle och en från Stockholm. Bildas ambition sedan flera år tillbaka är även att erbjuda olika tematiska studieresor till Israel och Palestina. Exempel på det från 2017 är en resa med temat Konst och kultur som redskap för ickevåld, som innebar möten med israeliska och palestinska konstnärer och konsthantverkare samt besök på muséer och gallerier. Andra exempel på tematiska resor det gånga året var Låtskrivarresan, Skrivarkursen och Pilgrimsvandringsresan. En kombinerad studie- och pilgrimsresa för en grupp från Sankt Pauli Katolska församling i Gävle arrangerades i februari och 11 personer deltog med besök bland annat i Nasaret, Betlehem och Jerusalem. Totalt har fyra resor arrangerats i Bilda Mitts region med ca 52 deltagare under 2017 med deltagare från Falu frigymnasium, Lutheranska kyrkan från Rättvik och Betlehemskyrkan i Gävle.

Musikfestivalen Dandanat i Betlehem

KOMPETENSOMRÅDEN

Mellanöstern

Musik- och dansfestivalen Dandanat är ett samarrangemang mellan Bilda och organisationen Diyar i Betlehem, Palestina. Under 2017 genomfördes den 12:e festivalen. Grundidén är att låta svenska och palestinska musiker och dansare mötas i ett gemensamt skapande. Successivt utvecklas projektet, bland annat genom att få en tydligare närvaro i kulturlivet i Betlehem. Musikgruppen Intaj, som tidigare medverkat i Dandanat, deltog förra året i Bildas musik- och informationsturné i Uppsala, Visby och Stockholm och höll konserter. Den 12-19 september reste Lovis Åkerström och Johan Åkerström från Sundsvall för att delta i Dandanat. Konsulent Lilian Bokestig från Bilda Mitt åkte med och resan blev väldigt lyckad och lärorik.

Folkmusiklägret Ethno i Rättvik Varje år träffas nära hundra ungdomar från världens olika hörn på folkmusiklägret Ethno i Rättvik. Under en vecka spelar, sjunger, dansar och lär de sig av varandras folkmusikskatter. Lägret startade för 27 år sedan i Falun och kom till Rättvik för elva år sedan. Folkmusikens hus är huvudarrangör och Bilda samarbetspart. Möten mellan ungdomar från olika kulturer är det centrala på Ethno. Till Musiklägret 2017 bjöd Bilda Mitt in två ungdomar från Mellanöstern.

Samtalsturné med Anita Goldman Med start under Bokmässan i Göteborg i september genomförde Bilda hösten 2017 en samtalsturné i Umeå, Sundsvall, Karlstad, Stockholm, Göteborg och Jönköping med författaren Anita Goldman, med utgångspunkt från hennes bok ”Jerusalem & jag” (Natur&Kultur).

43


Studiecirkelledarna är navet i hela Bildas verksamhet och en grundförutsättning för den stora och breda verksamhet vi har. Motiverade ledare är en grundförutsättning för ett studieförbunds arbete med bildning och kultur. I Bilda Mitt finns idag1927 ledare. Genom konceptet Lära för att leda vill vi skapa god kvalitet i folkbildningen och arbetar för långsiktig ledarförsörjning. Vi erbjuder utbildningar och mötesplatser som ger kunskap, inspiration och konkreta verktyg i ledarrollen. .

Under 2017 initierades en nystart med extra resurser och fokus på just studiecirkelledare och ledarutveckling. De centrala delarna som lyftes fram i förarbetet till nystarten är att grundutbildningar ska passa alla ledare i alla typer av cirklar, allt från folkmusikgruppen till bibelstudiegruppen, kompiscirkeln till regelrätta kurser. En annan viktig del är digitaliseringen, både av material och av studiecirklar. Detta för att Bilda vill kunna erbjuda en tydlig och lättillgänglig struktur med relevanta utbildningar och mötesplatser där ledarna kan inspireras och utvecklas. Vi ser också ett stort behov av att lyfta upp studiecirkelledarna och det betydelsefulla arbete de gör ännu mer, både internt och externt, för att de ska vara medvetna om sin viktiga betydelse för Bildas verksamhet. För våra studiecirkelledare genomförs utbildningar, både för att ge dem möjlighet att fördjupa sig i ämneskunskaper och för att lära sig mer om själva ledarrollen. Under året har det genomförts sju stycken Lära för att leda grundutbildningar i region Mitt. Utöver ledarutbildningar jobbar också Bilda med ledarstöd och ledarvård där vi bemöter de olika behov som finns för olika ledare i verksamheten. Nytt ledarmaterial framtagit 2017; samtalskortleken ”More than one story” har förnyats, texten på korten finns på tre olika språk; arabiska, dhari, engelska och naturligtvis svenska. Användbar i Bildas studiegrupper för deltagare med utländsk bakgrund.

Statistik 2017 Aktiva studiecirkelledare Nya studiecirkelledare Validerade cirkelledare Studiecirkelledare som introducerats Antal genomförda Lfl grund Antal genomförda fördjupningsutbildningar

44

1 927 284 768 51 7 17

Kommunikation

STÖDFUNKTIONER

Ledarutveckling

Under 2017 påbörjades ett förändringsarbete på förbundsgemensam nivå i syfte att anpassa kommunikationsarbetet till digitaliseringens möjligheter och att bättre stödja verksamhetsmålen. Fokus i kommunikationsarbetet är att på ett tydligt sätt förmedla Bildas verksamhet utifrån våra intressenters behov. Vi prioriterar personliga möten och digitala kanaler. I takt med att vi ställer om till digitala kanaler minskar de tryckta kanalerna. Under året fortsatte vi att synliggöra vår verksamhet lokalt, regionalt och nationellt genom att marknadsföra Bilda som möjliggörare av meningsfulla möten och olika former av bildningsverksamhet i framför allt digitala kanaler och fysiska möten.

Ekonomi, administration I region Bilda Mitt har under 2017 har gemensamma riktlinjer för ekonomihantering tagits fram. En ny utvecklingsgrupp inom administration för teamledarna i de sex regionerna tillsammans med några anställda på förbundskansliet har bildats och mötts två gånger. Utvecklingsgruppen arbetar med att utveckla arbetet gemensamt i Bilda men ska också vara ett stöd för regionens eget utvecklingsarbete inom ekonomi och administration. Ett fokus under 2017 har varit att öka antalet cirklar där e-lista för rapportering används.

Kompetensutveckling I Bilda är mötet viktigt, det är genom möten med andra som vi lär och utvecklas. Vi kartlägger årligen kompetensutvecklingsbehov på individ-, grupp- och organisationsnivå och planerar därefter våra kompetensutvecklingsinsatser. Formen för kompetensutvecklingen varierar från flera dagars utbildningar till kortare digitala erfarenhetsutbyten. Nya medarbetare deltar i introduktionsprogrammet Ny i Bilda tillsammans med nya kolleger från hela landet. Våra nya enhetschefer går grundläggande ledarskapsutbildning om sex dagar och alla chefer deltar i tre gemensamma chefsdagar per år där nätverkande, kompetensutveckling och aktualiteter är i fokus. Under året genomfördes bland annat utbildningarna Leda utan att vara chef och Lära för att leda utbildning med syfte att


Kvalitetsarbete Ett systematiskt kvalitetsarbete bidrar till att skapa en kultur av transparens och ansvarighet. När verksamhetens styrning och kontroll tydliggörs och synliggörs, skapar det trygghet för både personal och ledning. Bilda har ett helhetsperspektiv på kvalitetsarbete. Bildas systematiska kvalitetsarbete utgår från att säkerställa och stödja att verksamheten är i linje statens folkbildningspolitiska mål och fyra syften med stödet till folkbildningen, Bildas ändamålsparagraf, Bildas strategidokument Möten över gränser och verksamhetsplaner. I allt vårt arbete strävar vi efter att säkra en god kvalitet. Det systematiska kvalitetsarbetet ska avspegla alla nivåer och innefattar såväl administration som verksamhetsformer och innehåll. Den löpande internkontrollen genomförs i enlighet med Bildas instruktion för internkontroll och syftar till följande;

• stödja regionens utvecklingsarbete inom internkontroll genom gemensam reflektion över styrkor och brister.

STÖDFUNKTIONER

stärka konsulenter att utveckla cirkelledare. Alla medarbetare i region Mitt deltog i en tvådagarsutbildning i Ekonomi, Administration och Kvalitet och samtliga medarbetare fick kompetensutveckling i sociala medier. För att möta nya former av kommunikation pågår ett kompetenslyft med individuellt anpassade och gemensamma kompetensutvecklingsinsatser för Bildas kommunikatörer. För 2018 planeras utvecklingsinsatsers kopplat till att utveckla cirkelledare, verksamhetsutveckling, digitalisering, kommunikation, ledarskap, mångfald och återkommande BAS-utbildningar för nyanställda medarbetare.

De brister och verksamhetrisker som identifierats hanteras genom kvalitetshöjande åtgärdsarbete som genomförs på både regional och central nivå. Under 2017 genomfördes en nationellt ledd internkontroll av verksamheten i gamla regionen GävleDala. Visst finns förbättringsområden men den stora bilden ger vid handen att mycket har blivit ännu bättre. Löpande jobbar vi med egenkontroll enligt interkontrollplan och andra rutiner. Vi genomförde i princip alla deltagar- och ledarintervjuer, cirka 120 styck, där man fick frågor om bland annat lärandet och inflytandet i verksamheten och resultaten var mycket goda.

• granska om den inrapporterade verksamheten är berättigad till folkbildningsstöd • fånga upp väsentliga brister • följa upp regionens övergripande arbete med intern kontroll, med fokus på regionens handlingsplaner och kvalitetshöjande åtgärder • utföra kontroller av särskilt riskfyllda kontrollaktiviteter och rutiner inom ekonomi och bokföring • kartlägga eventuellt behov av ytterligare fördjupad granskning

45


Personalgalleri

46

Michael Agaiby

Lars Elverovski

Konsulent Kyrka 0270-628 24 michael.agaiby@bilda.nu GÄVLE

Konsulent Kultur 0652-56 58 00 lars.elverovski@bilda.nu BERGSJÖ

Anette Andersson

Katarina Hallberg

Handledare 0243-58 44 08 anette.andersson@bilda.nu MORA

Konsulent Kultur 063-665 10 81 katarina.hallberg@bilda.nu ÖSTERSUND

Anette Biller

Elin Hansson

Kulturarbetare i vården 0270-628 00 SÖDERHAMN

Konsulent Kyrka och Kultur 060-740 40 37 elin.hansson@bilda.nu SUNDSVALL

Lilian Bokestig

Marie Hedström

Konsulent Kultur 060-61 15 70 lilian.bokestig@bilda.nu SUNDSVALL

Områdesansvarig Adm/Ekonomi 0270-628 03 marie.hedstrom@bilda.nu SÖDERHAMN

Mikael Bäcklin

Åke Hermansson

Profilområdesansvarig Kultur 0270-628 09 micke.backlin@bilda.nu SÖDERHAMN

Kulturarbetare i vården 0280-77 52 11 MALUNG

Johanna Bölja-Hertsberg

Helene Hessling-Berg

Konsulent Kultur 0651-56 52 63 johanna.bolja@bilda.nu JÄRVSÖ

Administratör 0243-887 00 helene.hessling-berg@bilda.nu BORLÄNGE

Maria Ceder

Paulina Hjertton

Konsulent Kyrka 060-740 40 32 maria.ceder@bilda.nu SUNDSVALL

Konsulent Kultur 0243-58 44 04 paulina.hjertton@bilda.nu BORLÄNGE

Ian Carr

Jon Holmén

Utbildare 070-264 00 38 ian.carr@bilda.nu FALUN

Konsulent Kultur 0248-79 70 50 jon.holmen@bilda.nu RÄTTVIK


Jens Höglin

Eiwor Kjellberg

Konsulent Kultur 060-740 40 36 jens.hoglin@bilda.nu SUNDSVALL

Konsulent Kultur, projektledare FolkUngar 0651-56 52 61 eiwor.kjellberg@bilda.nu JÄRVSÖ

Maria Högtorp

Lena Källström

Konsulent Samhälle 060-740 40 33 maria.hogtorp@bilda.nu SUNDSVALL

Konsulent Asylverksamhet 0270-628 22 lena.kallstrom@bilda.nu SÖDERHAMN

Daniel Johansson

Emil Lantz

Handledare Hiphop 026-66 29 41 daniel.johansson@bilda.nu GÄVLE

Konsulent Kultur 0243-58 44 05 emil.lantz@bilda.nu BORLÄNGE

Lotta Johansson

Anna-Sara Leone

Verksamhetsansvarig Folkmusik 0248-79 70 50 lotta.johansson@bilda.nu RÄTTVIK

Konsulent Kyrka 0243-887 02 anna-sara.leone@bilda.nu BORLÄNGE

Amanda Jonsson

Tove Liljedahl

Konsulent Kultur (tjänstledig) 0243-58 44 05 amanda.jonsson@bilda.nu BORLÄNGE

Konsulent Kyrka och Kultur 060-740 40 32 tove.liljedahl@bilda.nu SUNDSVALL

Jonas Jonsson

Tuva Modèer

Konsulent Kultur 0270-628 05 jonas.jonsson@bilda.nu SÖDERHAMN

Utbildare 0270-628 25 tuva.modeer@bilda.nu TORSÅKER

Staffan Jonsson

Olle Norberg

Konsulent Kultur 0651-56 52 62 staffan.jonsson@bilda.nu JÄRVSÖ

Enhetschef och Konsulent Kultur 060-740 40 35 olle.norberg@bilda.nu SUNDSVALL

Tony Karsbo

Lena Nykvist

Profilområdesansvarig Kyrka 0271-80 93 99 tony.karsbo@bilda.nu EDSBYN

Administratör 0243-58 44 07 lena.nyqvist@bilda.nu BORLÄNGE

47


48

Carola Onelius

Brita Ström

Handledare 0270-628 00 carola.onelius@bilda.nu SÖDERHAMN

Utbildare Folkmusikens Hus 0248-797050 brita.strom@folkmusikenshus.se RÄTTVIK

Aidin Razavi

Agneta Sundberg

Enhetschef 0243-887 03 aidin.razavi@bilda.nu BORLÄNGE

Konsulent Samhälle och Ledarutvecklingsansvarig 0270-628 08 agneta.sundberg@bilda.nu SÖDERHAMN

Annika Rönning

Carina Söderlund

Administratör 0270-628 10 annika.ronning@bilda.nu SÖDERHAMN

Profilområdesansvarig och konsulent Samhälle 060-12 52 16 carina.soderlund@bilda.nu SUNDSVALL

Helena Schütt

Elena Tallberg

Konsulent Samhälle 0243-887 01 helena.schutt@bilda.nu BORLÄNGE

Konsulent Samhälle - Bildablomman 0270-628 00 elena.tallberg@bilda.nu SÖDERHAMN

Katarina Sjöblom

Mia Thors

Fastighetsansvarig 0270-628 19 katarina.sjoblom@bilda.nu SÖDERHAMN

Administratör 060-740 40 34 mia.thors@bilda.nu SUNDSVALL

Hasse Spennare

Pia Thunborg

Konsulent Kultur 0270-62811 hasse.spennare@bilda.nu SÖDERHAMN

Administratör 0270-628 02 pia.thunborg@bilda.nu SÖDERHAMN

John Staffas

Mattias Tynnemark

Regionchef 0270-628 14 john.staffas@bilda.nu SÖDERHAMN

Konsulent Samhälle och Asylverksamhet 060-12 52 15 mattias.tynnemark@bilda.nu SUNDSVALL

Siw Stigsson Konsulent Kyrka 0280-59 42 59 siw.stigsson@bilda.nu MALUNG

Martin Unoson

Konsulent Kultur 026-66 29 41 martin.unoson@bilda.nu GÄVLE


Ulrika Vedholm

Lars-Erik Wilkenson

Kommunikatör 0270-628 04 ulrika.vedholm@bilda.nu SÖDERHAMN/GÄVLE

Konsulent Kultur 0248-79 70 50 lars-erik.wilkenson@bilda.nu RÄTTVIK

Samuel Wennstig

Anders Ågren

Konsulent Kyrka 0270-628 15 samuel.wennstig@bilda.nu HUDIKSVALL

Utbildare 0270-628 27 anders.agren@bilda.nu SANDVIKEN

Studieförbundet Bilda Mitts regionkontor i Söderhamn. #gulabildahuset. Fotograf: Ulrika Vedholm

49


Medlemsorganisationer Hälsingland Betaniaförsamlingen Stocka Bollnäs Missionsförsamling Buränge församling Centrumkyrkan Alfta Delsbo Baptistförsamling Edsbyns Missionsförsamling Edsbyns Pingstförsamling Edsbyns/Bollnäs Frälsningsarmékår Equmeniakyrkan i Söderhamn Equmeniakyrkan Mohed Forsbrokyrkan Arbrå Gnarps Baptistförsamling Hanebo Missionsförsamling Harmångers Missionsförsamling Hassela Missionsförsamling Hudiksvalls Baptistförsamling Hudiksvalls Liveklubb Hudiksvalls Missionsförsamling Hälsinglands Spelmansförbund Jesu Hjärta Kapells Vänner i Sörforsa Jättendal Missionskyrkans församling Kulturkapellet Sörfjärden Ljusdals Baptistförsamling Ljusdals Missionsförsamling Lönnbergskyrkan Bergsjö Njutånger Missionsförsamling Norrala Missionsförsamling Norrbo Missionsförsamling Näsvikens Saronsförsamling Rogsta Baptistförsamling Segersta Missionförsamling Skogs Missionsförsamling Söderhamns Frälsningsarmékår

Gästrikland Betlehemskyrkan Gävle Frälsningsarmén Gävle Hedesunda Missionsförsamling Hedviglundskyrkan Gävle Hille Missionsförsamling Hofors Filadelfia församling Järbo Missionsförsamling Järbo Sionförsamling Kanalkyrkans församling Sandviken Lövåsens Missionsförsamling

50

Norrsundets Pingstförsamling Ockelbo Missionsförsamling Pingstkyrkan Sandviken S:t Pauli Katolska församling, Gävle Sandvikens Frälsningsarmé Schönbergskyrkan Österfärnebo Torsåkers Missionsförsamling Vallhovskyrkan Sandviken Vinnersjö Missionsförsamling Åsängekyrkan Valbo Österfärnebo Baptistförsamling

Dalarna Allékyrkans församling Smedjebacken Avesta Ekumeniska församling Avesta Filadelfiaförsamling Baptistförsamlingen Falun Bethel i Gagnef Bjursås Missionsförsamling Borlänge Missionsförsamling Borlänge Pingstförsamling Bäsinge Missionsförsamling Centrumkyrkan Falun Centrumkyrkan Mora Dala-Husby Baptistförsamling Djurås Missionsförsamling Elimförsamlingen Säter Elsborgskyrkans församling Envikens Missionsförsamling Equmenia Fridhemskyrkan Mora Equmeniakyrkan Region Mitt Falun Filadelfiaförsamlingen Djurås Fors Missionsförsamling Fridhemskyrkans församling Mora Frälsningsarmén Avesta Frälsningsarmén Borlänge Frälsningsarmén Falun Frälsningsarmén i Rättvik Frälsningsarmén Mora Frälsningsarmén Västerdalarna Gustafs Missionsförsamling Hedemora Pingstförsamling Horndals Filadefiaförsamling Högbergskyrkan Ludvika Korskyrkan Borlänge Korskyrkan Kvarnsveden


Korskyrkan Ludvika Kristen Gemenskap i Mockfjärd Källartorpskyrkan Dala-Järna Leksand Missionsförsamling Lillmokyrkans församling LP Dalarna Ludvika Pingstförsamling Malungs Kristna råd Missionsförsamlingen Rättvik Nybrokyrkan Falun Nås Missionsförsamling Orsa Missionsförsamling Pingstkyrkan Leksand RPG Hedemora RPG i Avesta RPG Rättvik S:t Katarina Katolska församling, S:t Lukasstiftelsen Dalarna Segerbanerets församling Leksand Siljansnäs frikyrkoförsamling Sion i Malung Sjöviks folkhögskola Stora Skedvi Baptistförsamling Svärdsjö Missionsförsamling Vasakyrkan Hedemora Vikarbygården ideell förening Våmhus Baptistförsamling Västerdalarnas Friförsamling Älvdalens Baptistförsamling

Jämtland Arvesunds Missionsförsamling Betelförsamlingen, Östersund Brunflo Missionsförsamling Bräcke Baptistförsamling Equmeniakyrkan i Östersund Frälsningsarmén i Östersund KRIK, Kristen Idrottskontakt Lockåsens Baptistförsamling Offerdals Baptistförsamling Ovikens Baptistförsamling Pingstkyrkan Östersund RPG Östersund S:t Olofs katolska församlingen, Sundsvall Västra Jämtlands RPG förening, Åre Åredalens Pingstförsamling Svenstakyrkans församling

Härjedalen Härjedalens Pingstförsamling (Sveg) Pilgrimskyrkan Sveg

Medelpad Bethel Stöde Equmeniakyrkan Essviks Fria Baptistförsamling Frälsningsarmén Sundsvall Gårdtjärns Missionsförsamling Hagakyrkan Sundsvall Ljungandalens Församling Pingstkyrkan Sundsvall RPG Sundsvall S:t Olofs katolska församlingen, Sundsvall St. Arsema Orthodoxa församling St. Michael Orthodoxa församling Sundsvalls baptistförs. ELIM Sundsvalls Kristna Råd Sundsvalls Missionsförsamling Timrå Pingst

51


Verksamhetsstatistik Verksamhetsvolym (Asylverksamhet ej inräknat) Verksamhetsform

Antal arrangemang

Antal unika deltagare

Antal studietimmar

2016

2017

2016

2017

2016

2017

Studiecirklar

3 052

2 960

6 852

7 153

160 645

173 344

Annan folkbildningsverksamhet

1 035

980

7 362

7 992

25 479

21 404

Kulturprogram*

6 163

7 489

-

-

55 467

67 401

10 250

11 429

14 214

15 145

241 591

262 149

Totalt

* På kulturprogram förs ingen statistik över unika deltagare. Kulturarrangemang räknas om till 9 st studietimmar/arrangemang.

Studiecirklar

Annan folkbildningsverksamhet

Kulturprogram

Antal studietimmar 2016

Antal studietimmar 2016

Antal arrangemang 2016

Antal studietimmar 2017

Antal studietimmar 2017

Antal arrangemang 2017

200 000

8 000

30 000

180 000 160 000 140 000

7 000

25 000

6 000 20 000

5 000

120 000 100 000

15 000

4 000

80 000 60 000 40 000

3 000

10 000

2 000 5 000

1 000

20 000 0

0

0

Riktade uppdrag Antal arrangemang

Antal unika deltagare

Antal studietimmar

170

991

5 256

22

159

838

192

1 150

6 094

Asylverksamhet Svenska från dag 1 Vardagssvenska Totalt

52


Verksamhet i medlemsorganisationer, samverkande organisationer, fria grupper och egen regi I denna redovisning summeras studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet och kulturprogram i regionen. Organisation

Antal arrangemang

Antal deltagare

Antal studietimmar*

2016

2017

2016

2017

2016

2017

4 024

4 216

110 649

131 439

80 759

84 464

2 750

2 977

82 298

95 149

36 491

39 167

Därav Ortodoxa kyrkor

843

845

15 268

23 521

37 741

38 642

Därav Katolska kyrkan

118

108

1 406

3 392

2 593

3 094

Därav Ekumeniska organisationer

313

286

11 677

9 377

3 934

3 561

3 741

4 906

128 887

144 367

44 596

53 609

Därav kulturföreningar

634

697

69 668

58 351

9 725

11 491

Därav kyrkliga organisationer

338

305

11 469

7 380

5 393

4 776

Därav övriga

2 769

3 904

47 750

78 636

29 478

37 342

Fria grupper**

2 161

2 052

55 284

47 826

109 609

118 658

2 111

2 003

54 733

47 211

108 160

117 615

50

49

551

615

1 449

1 043

324

255

13 784

5 721

6 627

5 418

10 250

11 429

308 604

329 353

241 591

262 149

Medlemsorganisationer Därav Frikyrkor

Samverkande organisationer

Därav kulturgrupper Därav övriga Verksamhet i egen regi Totalt

* Kulturprogram räknas om till 9 studietimmar/arrangemang. ** Grupper som inte är kopplade till en församling/förening.

Ämnesfördelning

Könsfördelning cirklar och annan folkbildning 46% 54%

cirklar och annan folkbildning

Män Kvinnor

4%

Musikverksamhet

6%

Religion

5% 5%

Åldersfördelning cirklar och annan folkbildning 18%

10% 17%

< 13 år 13-24 år

Kör Språk och litteratur

7%

11%

61%

Folkhälsa Samhälle Övrigt***

25-65 år 55%

=> 65

*** Övriga ämnen: hantverk, pedagogik och språk och litteratur

53


Verksamhet fördelad på län och kommuner Dalarnas län Antal arrangemang

Antal deltagare

2016

2017

2016

101

118

17

32

214

Antal studietimmar

2017

2016

2017

556

637

6 344

7 082

119

239

592

1 055

143

8 057

7 447

1 926

1 287

332

293

8 732

8 323

8 862

9 424

145

170

721

853

7 799

8 645

28

28

423

351

558

409

130

181

4 933

7 202

1 170

1 629

303

379

6 077

8 406

9 527

10 683

204

225

1 084

1 135

11 212

11 939

85

73

1 013

1 192

1 454

1 211

235

346

19 711

18 921

2 115

3 114

524

644

21 808

21 248

14 781

16 264

23

11

211

94

633

393 316

Avesta Studiecirklar Annan folkbildningsverksamhet Kulturprogram Summa Borlänge Studiecirklar Annan folkbildningsverksamhet Kulturprogram Summa Falun Studiecirklar Annan folkbildningsverksamhet Kulturprogram Summa Gagnef Studiecirklar Annan folkbildningsverksamhet Kulturprogram Summa

10

15

198

263

275

103

36

5 820

673

927

324

136

62

6 229

1 030

1 835

1 033

54

50

334

302

2 726

2 541

8

6

79

88

29

25

96

84

3 672

3 312

864

756

158

140

4 085

3 702

3 619

3 322

2 762

Hedemora Studiecirklar Annan folkbildningsverksamhet Kulturprogram Summa Leksand Studiecirklar

82

53

504

334

3 160

Annan folkbildningsverksamhet

22

28

536

790

438

512

112

126

6 146

9 056

1 008

1 134

216

207

7 186

10 180

4 606

4 408

Studiecirklar

21

19

165

149

494

407

Annan folkbildningsverksamhet

11

11

84

116

133

158

Kulturprogram

25

20

1 356

1 181

225

180

57

50

1 605

1 446

852

745

32

21

194

155

1 331

735

Kulturprogram Summa Ludvika

Summa Malung-Sälen Studiecirklar Annan folkbildningsverksamhet Kulturprogram Summa

54

6

4

102

123

208

140

270

329

7 032

8 920

2 430

2 961

308

354

7 328

9 198

3 969

3 836


Antal arrangemang

Antal deltagare

2016

2017

2016

100

99

13

17

342

Antal studietimmar

2017

2016

2017

548

557

4 556

6 154

228

307

279

220

507

7 236

11 092

3 078

4 563

455

623

8 012

11 956

7 913

10 937

19

21

150

133

472

724

2

7

30

64

24

25

Mora Studiecirklar Annan folkbildningsverksamhet Kulturprogram Summa Orsa Studiecirklar Annan folkbildningsverksamhet Kulturprogram Summa

50

55

1 705

1 897

450

495

71

83

1 885

2 094

946

1 244

104

97

511

577

5 491

6 612 1 561

Rättvik Studiecirklar Annan folkbildningsverksamhet

73

83

1 009

1 221

1 921

301

282

16 900

17 005

2 709

2 538

478

462

18 420

18 803

10 121

10 711

Studiecirklar

5

4

32

24

146

122

Annan folkbildningsverksamhet

0

0

0

0

0

0

Kulturprogram

6

47

260

3 286

54

423

11

51

292

3 310

200

545

Studiecirklar

1

4

4

16

12

224

Annan folkbildningsverksamhet

1

0

3

0

6

0

32

24

419

443

288

216

34

28

426

459

306

440

Studiecirklar

33

28

199

217

1 023

1 045

Annan folkbildningsverksamhet

11

11

111

116

223

241

Kulturprogram Summa Smedjebacken

Summa Säter

Kulturprogram Summa Vansbro

Kulturprogram

267

220

10 075

7 792

2 403

1 980

311

259

10 385

8 125

3 649

3 266

Studiecirklar

11

12

88

71

179

183

Annan folkbildningsverksamhet

42

22

251

102

1 647

1 236

Kulturprogram

25

26

604

505

225

234

78

60

943

678

2 051

1 653

3 472

3 695

103 413

108 958

73 237

78 511

Summa Älvdalen

Summa

Summa Dalarnas län

55


Gävleborgs län Antal arrangemang

Antal deltagare

2016

2017

2016

172

167

26

18

189

Antal studietimmar

2017

2016

2017

858

907

8 377

9 059

322

342

829

355

131

19 540

7 442

1 701

1 179

387

316

20 720

8 691

10 907

10 593

380

375

1 929

1 925

22 262

25 201

78

63

1 122

1 087

2 552

2 032

363

468

14 021

22 728

3 267

4 212

821

906

17 072

25 740

28 081

31 445

Studiecirklar

1

6

7

36

24

182

Annan folkbildningsverksamhet

5

6

26

61

55

84

38

19

1 072

879

342

171

44

31

1 105

976

421

437

172

174

1 102

1 161

7 852

6 921

77

58

1 229

1 019

1 970

1 272

219

183

27 786

15 755

1 971

1 647

468

415

30 117

17 935

11 793

9 840

Bollnäs Studiecirklar Annan folkbildningsverksamhet Kulturprogram Summa Gävle Studiecirklar Annan folkbildningsverksamhet Kulturprogram Summa Hofors

Kulturprogram Summa Hudiksvall Studiecirklar Annan folkbildningsverksamhet Kulturprogram Summa Ljusdal Studiecirklar

57

68

367

485

1 866

2 626

Annan folkbildningsverksamhet

64

56

707

643

1 196

1 158

78

170

6 104

9 441

702

1 530

199

294

7 178

10 569

3 764

5 314

Kulturprogram Summa Nordanstig Studiecirklar

51

45

374

307

1 784

1 578

Annan folkbildningsverksamhet

68

69

468

590

1 098

962

Kulturprogram

55

29

4 256

2 919

495

261

174

143

5 098

3 816

3 377

2 801

Summa Ockelbo Studiecirklar

59

57

359

342

3 096

2 903

Annan folkbildningsverksamhet

14

13

113

121

664

613

Kulturprogram

7

24

531

2 260

63

216

80

94

1 003

2 723

3 823

3 732

Studiecirklar

84

87

588

616

2 270

3 008

Annan folkbildningsverksamhet

22

9

434

271

684

229

234

223

12 681

11 365

2 106

2 007

340

319

13 703

12 252

5 060

5 244

Summa Ovanåker

Kulturprogram Summa

56


Antal arrangemang

Antal deltagare

Antal studietimmar

2016

2017

2016

2017

2016

2017

178

139

1 052

898

6 980

7 937

69

42

830

461

2 062

1 417

171

253

5 732

7 376

1 539

2 277

418

434

7 614

8 735

10 581

11 631

369

378

2 007

2 088

16 801

17 709

80

88

1 183

1 306

2 283

2 593

396

507

32 433

59 770

3 564

4 563

845

973

35 623

63 164

22 648

24 865

3 776

3 925

139 233

154 601

100 455

105 902

Sandviken Studiecirklar Annan folkbildningsverksamhet Kulturprogram Summa Söderhamn Studiecirklar Annan folkbildningsverksamhet Kulturprogram Summa

Summa Gävleborgs län

Jämtlands län Antal arrangemang 2016

2017

Studiecirklar

0

Annan folkbildningsverksamhet

2

Kulturprogram

1 3

Studiecirklar

Antal deltagare 2016

2017

0

0

0

17

1

23

1

40

1

0

8

Annan folkbildningsverksamhet

0

0

Kulturprogram

0

1

1

Studiecirklar Annan folkbildningsverksamhet Kulturprogram

Antal studietimmar 2016

2017

0

0

0

0

14

0

40

9

9

40

23

9

0

20

0

0

0

0

0

0

34

0

9

1

8

34

20

9

1

5

11

49

30

110

0

2

0

26

0

44

1

22

16

641

9

198

2

29

27

716

39

352

Studiecirklar

0

1

0

10

0

32

Annan folkbildningsverksamhet

0

2

0

46

0

11

Kulturprogram

0

2

0

150

0

18

0

5

0

206

0

61

Studiecirklar

0

0

0

0

0

0

Annan folkbildningsverksamhet

0

0

0

0

0

0

Kulturprogram

0

3

0

262

0

27

0

3

0

262

0

27

Berg

Summa Bräcke

Summa Härjedalen

Summa Krokom

Summa Ragunda

Summa

57


Antal arrangemang

Antal deltagare

Antal studietimmar

2016

2017

2016

2017

2016

2017

Studiecirklar

0

1

0

12

0

36

Annan folkbildningsverksamhet

0

0

0

0

0

0

Kulturprogram

0

0

0

0

0

0

0

1

0

12

0

36

Strömsund

Summa Åre Studiecirklar Annan folkbildningsverksamhet Kulturprogram Summa

1

4

4

23

14

82

42

46

378

421

399

442

5

15

955

579

45

135

48

65

1 337

1 023

458

659

48

49

274

283

3 336

2 628

Östersund Studiecirklar Annan folkbildningsverksamhet Kulturprogram Summa

Summa Jämtlands län

7

18

61

217

47

185

38

50

2 017

1 403

342

450

93

117

2 352

1 903

3 725

3 263

147

222

3 764

4 196

4 265

4 416

Västernorrlands län Antal arrangemang

Antal deltagare

Antal studietimmar

2016

2017

2016

2017

2016

2017

489

426

2 550

2 178

37 752

41 241

Sundsvall Studiecirklar Annan folkbildningsverksamhet

124

137

1 617

1 680

3 202

2 713

1 358

1 675

41 593

41 325

12 222

15 075

1 971

2 238

45 760

45 183

53 176

59 029

Studiecirklar

27

26

166

184

1 668

1 704

Annan folkbildningsverksamhet

11

5

126

39

241

45

282

238

8 034

6 399

2 538

2 142

320

269

8 326

6 622

4 447

3 891

Studiecirklar

27

20

203

144

935

819

Annan folkbildningsverksamhet

17

11

149

113

396

140

520

1 049

7 756

9 536

4 680

9 441

564

1 080

8 108

9 793

6 011

10 400

2 855

3 587

62 194

61 598

63 634

73 320

10 250

11 429

308 604

329 353

241 591

262 149

Kulturprogram Summa Timrå

Kulturprogram Summa Ånge

Kulturprogram Summa

Summa Västernorrlands län Totalt

58


Årsredovisning för räkenskapsåret 2017 Studieförbundet Bilda Mitt Org nr 886000-6975

Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll • förvaltningsberättelse • resultaträkning (tkr) • balansräkning (tkr) • noter

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

59


Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Studieförbundet Bilda är nationellt från 1 januari 2017 uppdelat i sex regioner. Bilda Mitt innefattar från 2017 förutom Dalarnas och Gävleborgs län även Jämtlands län och Medelpad. Detta har påverkat jämförbarheten mellan åren 2016 och 2017. Från 2017 har en något justerad organisation med tre profilområden Kyrka, Samhälle och Kultur trätt i kraft. Under 2017 ökade Bilda Mitts verksamhet med 9,9 procent i motsvarande geografiska område jämfört med 2016. Antalet studiecirkeltimmar och antalet kulturprogram ökade medan timmarna i annan folkbildningsverksamhet minskade. Totalt var antalet timmar för Bilda Mitt 251 447 (228 812) timmar. Totalt har ca 13 700 personer deltagit i studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet under 2017 och till det kommer ca 1 000 personer som deltagit i verksamhet för asylsökande.

Regionen har ett 50-tal anställda inom ett flertal funktioner till exempel konsulenter, administratörer, fastighetsskötare, kultursamordnare, projektanställda, kommunikatör och deltidsanställda ledare. Personalen leds av regionchef och två enhetschefer. Verksamheten ”svenska från dag 1” och ”vardagssvenska” där vi fått öronmärkta medel från Folkbildningsrådet har fortsatt under året med god kvalitet.

Framtida utveckling Arbetet med att samordna personal och rutiner i region Mitt ska fortsätta. De regionala utvecklingsprojekten fortsätts med. Verksamhetsvolymen i Jämtland ska ökas. Arbetet med att nå ekonomisk balans ska stå i fokus.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret Nu när vi lägger folkbildningsåret 2017 i Bilda Mitt till handlingarna kan vi se tillbaka på ännu ett år där vi fått medverka till att enskilda personer, grupper och organisationer utvecklats i självkänsla, bildning och kunskap. Det är en omfattande verksamhet vi har bedrivit inom många olika ämnesområden. Bilda Mitt har sitt regionkontor i Söderhamn och länskontor i Borlänge och Sundsvall. Vi har också bemannade fältkontor i Östersund, Bergsjö, Järvsö, Edsbyn, Gävle, Mora, Rättvik och Malung. Detta var första året i den nya regionen Mitt. Mycket tid har gått åt till att samordna personal och rutiner. Verksamheten inom våra tre profilområden - Kyrka, Samhälle och Kultur - har utvecklats såväl i kvalitet som i kvantitet. Regionala utvecklingsprojekt kopplade till Bildas strategiska dokument ”Möten över gränser” har påbörjats inom existentiell hälsa, folkhälsa, jämställdhet.

60


Förvaltningsberättelse Flerårsjämförelse Studieförbundet Bilda Mitts resultat och ställning de senaste åren har utvecklats enligt följande. 2016, 2015 och 2014 års siffror går inte att jämföra med 2017 på grund av att under 2016 var inte Medelpad och Jämtlands siffror med. 2016 års Flerårsjämförelse siffror gäller endast Dalarnas- och Gävleborgs län. Studieförbundet Bilda Mitts resultat och ställning de senaste åren har utvecklats enligt följande.

2017

2016

2015

2014

41 599

29 801

29 148

29 383

Resultat efter finansiella poster (tkr)

–583

–376

–1 105

3 426

Soliditet

41 %

19 %

24 %

30 %

Intäkter (tkr)

Årets resultat är ett underskott på 583 tkr vilket är sämre än budgeten för 2017 som visade ett underskott på 145 tkr. Det större underskottet beror på högre kostnader för folkbildningsverksamheten än budgeterat.

Förändringar i eget kapital

Belopp vid årets början Disposistion av fg års resultat

Årets resultat

Totalt

100

–376

3 562

0

376

0

Balanserat kapital

Fond för folkmusik

3 838 —376

Tillskott kapital Bilda Mittsverige Omföring

Tillskott kapital Bilda Mittsverige

1 678 1678

–1 678

Årets resultat Belopp vid årets utgång

5 140

Förslag till Resultatdisposition:

1 678

100

0

–583

–583

–583

4 657

Balanserat kapital

Balanserat kapital

5 240 tkr

Årets underskott

–583 tkr

Totalt eget kapital balanseras i ny räkning

4 657 tkr

61


Resultaträkning (tkr) Not

2017

2016

5 004

2 727

32 187

23 116

4 408

3 957

41 599

29 800

–5 247

–3 166

3

–12 413

–8 927

4, 5

–24 403

–17 942

Avskrivningar av inventarier

6

–21

Avskrivningar av byggnadsinventarier

7

–46

–46

Avskrivningar av byggnader

8

–31

–31

–42 140

–30 133

–541

–333

6

3

Finansiella kostnader

–48

–46

Summa resultat från finansiella investeringar

–42

–43

Resultat efter finansiella poster

–583

–376

Årets förlust

–583

–376

–583

–376

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel/fonderingar från tidigare år

Reservering av ändamålsbestämda medel/fonderingar som erhållits men inte utnyttjats under året

–583

–376

Verksamhetsintäkter Deltagarintäkter Bidrag

2

Övriga intäkter Summa verksamhetsintäkter

Verksamhetskostnader Material och externa verksamhetstjänster Övriga externa kostnader Personalkostnader

Summa verksamhetskostnader

Verksamhetens resultat

Resultat från finansiella investeringar Finansiella intäkter

Fördelning av årets resultat Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan)

Kvarstående belopp för året

62


Balansräkning (tkr) Not

2017-12-31

2016-12-31

Byggnader och mark

8

495

527

Byggnadsinventarier

7

691

736

1 186

1 263

1 186

1 263

9

1 376

1 136

Övriga kortfristiga fordringar

10

1 600

15 079

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

11

1 225

1 211

Kassa och bank

12

6 308

5

Summa omsättningstillgångar

10 509

17 431

Summa tillgångar

11 695

18 694

5 140

3 838

100

100

–583

–376

4 657

3 562

13

50

Centralkonto

14

7 328

Leverantörsskulder

15

1 667

3 919

Övriga kortfristiga skulder

16

484

306

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

17

4 837

3 579

6 988

15 132

11 695

18 694

Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar

Eget kapital och skulder Eget kapital Balanserat kapital Ändamålsbestämda medel Årets resultat

Långfristiga skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

63


Noter Not 1  Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och enligt Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) Årsredovisning i mindre företag (K2). Om inte annat framgår, är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Intäkter Intäkter redovisas i samband med att tjänst utförs. Anläggningstillgångar Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan. Avskrivning görs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider: Byggnader Byggnadsinventarier Övriga inventarier

50 år 20 år 3 år

Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Personal De anställda cirkelledarna och övriga som endast blivit arvoderade med små belopp tas upp med en totalsumma för utbetalt arvode.

Not 2  Bidrag

2017

2016

Statsbidrag, bas

20 432

13 042

Statsbidrag, projekt

1 971

1 744

Landstingsbidrag, bas

2 957

2 316

170

30

Kommunbidrag, bas

4 341

3 104

Kommunbidrag, projekt

1 404

1 738

12

5

901

1 137

32 188

23 116

Gävleborgs län

1 345

1 309

Dalarnas län

1 023

1 007

50

539

Landstingsbidrag, projekt

Sidabidrag Övriga bidrag Summa Fördelning av landstingsbidrag:

Jämtlands län Västernorrlands län

64


Noter Not 3  Övriga externa kostnader

2017

2016

Avgifter för köpta tjänster Bildas förbundskansli

4 858

2 816

Övriga externa kostnader

7 555

6 111

12 413

8 927

2017

2016

28

31

1 544

1 129

Tjänstemän

14 521

10 726

Totala löner och ersättningar

16 093

11 886

Sociala kostnader

6 475

4 657

(varav pensionskostnader)

1 351

847

2017

2016

Antal anställda

44

35

Styrelsen, antal ledamöter

11

9

Summa

Not 4  Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Löner och andra ersättningar: Styrelse Timanställda och tillfälligt anställda

Styrelsens ersättning utgår som mötesarvode och beslutas av regionstämman. Av pensionskostnaderna avser inget föreningens styrelse.

Not 5  Medelantal anställda etc.

65


Noter Not 6  Inventarier

2017-12-31

2016-12-31

2 187

2 365

60

–178

2 247

2 187

–2 187

–2 344

–60

Försäljningar och utrangeringar

178

Årets avskrivningar

–21

–2 247

–2 187

Utgående ackumulerade nedskrivningar

0

0

Utgående restvärde enligt plan

0

0

2017-12-31

2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden

921

921

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

921

921

–184

–138

–46

–46

–230

–184

0

0

691

737

Ingående anskaffningsvärden Inventarier Mittsverige Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Avskrivningar Mittsverige

Utgående ackumulerade avskrivningar

Not 7  Byggnadsinventarier

Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående restvärde enligt plan

66


Noter Not 8  Byggnader och mark

2017-12-31

2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden

1 570

1 570

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 570

1 570

–1 043

–1 012

–31

–31

–1 074

–1 043

0

0

496

527

2017

2016

Interna kundfordringar

30

179

Externa kundfordringar

1 363

957

–17

Summa

1 376

1 136

Not 10  Övriga kortfristiga fordringar

2017

2016

1 490

14 936

Kommunbidragsfordringar

46

72

Skattekonto

43

45

Övriga kortfristiga fordringar

21

26

1 600

15 079

Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående restvärde enligt plan

Fastigheten är registrerad utan skatteplikt och har därför inget taxeringsvärde.

Not 9  Kundfordringar

Osäkra fordringar

Statsbidragsfordringar

Summa

67


Noter Not 11  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2017

2016

Förutbetalda leverantörsfakturor

506

375

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

718

836

1 224

1 211

2017

2016

Handkassa

13

5

Affärskonto, Kammarkollegiet

50

Centralkonto

6 245

Summa

6 308

5

10 216

7 393

2017

2016

Skuld till Bilda Riks

50

Summa

50

0

2017

2016

Centralkonto

7 328

Summa

0

7 328

Summa

Not 12  Kassa och bank

Centralkontot är en del av Bildas centrala bankkonto, regionen har en intern kreditlimit upp till 50% av statsbidraget för det innevarande året Regionens interna limit är:

Not 13  Långfristiga skulder

Not 14  Centralkonto

Ett positivt saldo finns på centralkontot 2017-12-31 och redovisas därför som en tillgång i not 12 Kassa och bank.

68


Noter Not 15  Leverantörsskulder

2017

2016

Interna leverantörsskulder

5

3 150

Externa leverantörsskulder

1 662

768

Summa

1 667

3 918

2017

2016

410

306

2

72

484

306

2017

2016

2 610

1 805

477

362

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 750

1 412

Summa

4 837

3 579

Not 18  Eventualförpliktelser

2017

2016

Resegaranti Kammarkollegiet

50

Summa

50

0

Not 16  Övriga kortfristiga skulder

Personalens skatter Skuld till anställd Övriga kortfristiga skulder Summa

Not 17  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Semesterlöner inkl sociala avgifter Upplupna sociala avgifter

69


Söderhamn 2018-03-15

Lennart Karlhager Ordförande

Sofia Sahlin vice ordförande

Mona Agaiby

Karin Björk

Jon Holmén

Mats Isaksson

Rebecka Lacaba Larsson

Thomas Magnusson

Urban Nyberg

Torbjörn Schönning

Andreas Thunmarker

Vår revisionsberättelse har lämnats ______-___-___.

Ragnar Santesson Auktoriserad revisor

70

Magnus Hjelmblom


Regionstyrelsens slutord ”Bildning - är det som finns kvar när vi glömt det vi lärt oss”. Detta uttalande tillskrivs författaren mm Ellen Key (1849-1926).

Kanske bättre förstå det demokratiska samhället, möjliggöra ett mer aktivt deltagande i samhället, samtalsgruppen, kören eller i hiphopgruppen.

Och visst är det mycket av det vi lärt oss under åren som vi glömt. Men vissa saker som vi varit med om har på ett särskilt sätt stannat kvar inom oss, något som vi gjort till vårt. Ofta handlar det om händelser, erfarenheter, möten med människor som betytt något för oss. Just i mötet med människor ligger mycket av det som format oss som människor. Det kan vara far- eller morföräldrar, någon ungdomsledare man haft under sin uppväxt, förebilder inom olika verksamheter, religiöst eller politiskt, eller möten och samtal i stort som man tagit till sig.

Första året för Bilda Mit

Mänskliga möten ger unika samtal

Nämnda Ellen Key hade på sin gård Strand vid Vätterns östra sida, ca 4 000 gäster under de 16 år som hon bodde där, före sin död 1926. En enkel uträkning gör vid handen ca 250 gäster per år. Mänskliga möten unika samtal om allt från barnuppfostran till kvinnors rösträtt. Möten som säkerligen kom att förändra de som möttes. Studieförbundet Bilda Mitt vill vara mötesplatser för människor i livets alla skeenden och för alla åldrar med olika utgångspunkter och förutsättningar, men med det gemensamt i viljan att växa som människa, intresse för andra människors bakgrund, tankar och funderingar.

Verksamhetsåret 2017 är det första i den nya regionen Studieförbundet Bilda Mitt. Styrelsens arbete har varit präglat av denna nya stora region. Hur arbetar vi för att möjliggöra möten även mellan oss i styrelsen? Flera gånger under året har telefonmöten varit lösningen. Men vi upplever att de fysiska mötena med samtal och diskussioner kring de viktiga frågorna för den nya regionen har varit mycket mer givande. Styrelsen vill rikta ett stort och beundransvärt Tack till alla anställda och samverkansparter och medlemsorganisationer i regionen för det arbete ni lagt ner under det gångna verksamhetsåret.

Djurås 2018-03-06 Lennarth Karlhager

Regionstyrelsens ordförande i Studieförbundet Bilda Mitt

Personalen samlade i Hälsingesalen i Bildahuset i Söderhamn för första gången som region Bilda Mitt. Fotograf: Ulrika Vedholm

71


Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Studieförbundet Bilda Mitt Org.nr 886000-6975

Rapport om årsredovisningen Uttalanden Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Studieförbundet Bilda Mitt för år 2017. Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden Vi har utfört revision enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnittet Den auktoriserade revisorns ansvar samt den förtroendevalda revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen består av verksamhetsstatistik. Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna informa-

72

tion och vi gör inget bestyrkande avseende denna andra information. I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Den auktoriserade revisorns ansvar Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentlighe-


ter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: •

Identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre för än väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. Skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

Utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

Drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verk-

samheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten. •

Utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Den förtroendevalda revisorns ansvar Jag har utfört en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.

73


Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Uttalande Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Studieförbundet Bilda Mitt för år 2017. Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnitt Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsväsentliga som grund för vårt uttalande.

Som en del av en revision enligt god revisionssed, i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptiskt inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Gävle den 17 mars 2018

Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

74

Ragnar Santesson Auktoriserad revisor

Magnus Hjelmblom Förtroendevald revisor


Bildaåret 2017 Redaktör: Ulrika Vedholm Redaktion: Personal i region Bilda Mitt. Grafisk form: Ulrika Vedholm Omslag: Fotografier från Studieförbundet Bilda Mitts verksamhet 2017. Fotografer: Ulrika Vedholm, Martin Unoson, Katarina Hallberg, Johanna Bölja Hertzberg. Tryck: Söderhamns kommuntryckeri 2018.

75


Verksamhetsberättelse 2017 Studieförbundet Bilda Mitt  
Verksamhetsberättelse 2017 Studieförbundet Bilda Mitt  
Advertisement