Page 1

Studieförbundet Bilda GävleDala Verksamhetsplan 2015-2016 Reviderad för 2016


Studieförbundet Bilda GävleDala ● VERKSAMHETSPLAN 2015-16 ● Sid 1 av 39

Innehållsförteckning Studieförbundet Bilda GävleDala Inledning Uppdrag och övergripande mål Riktning och mål för profilområdenas arbete Kultur

Mål för Kultur Dialog

Mål för Dialog Ortodox bildning och kultur

Mål för Ortodox bildning och kultur Bildning och kultur i frikyrkorna

Mål för Bildning och kultur i frikyrkorna Katolsk bildning och kultur

Mål för Katolsk bildning och kultur

sid 2 sid 2 sid 3 sid 5 sid 5 sid 7 sid 10 sid 13 sid 14 sid 16 sid 16 sid 18 sid 19 sid 21

Regionspecifika satsningar utöver de förbundsgemensamma

sid 22

Sammanställning av volymmål för Studieförbundet Bilda GävleDala

sid 22

Planerade verksamheter i län och kommuner 2015-16

sid 22

Kompetensområde, stödfunktioner och övrigt Mellanöstern Kommunikation Kvalitet Ledarutveckling Kompetensutveckling Riktning för olika funktioner i Bilda

sid 23 sid 23 sid 25 sid 25 sid 26 sid 28 sid 28

Kommunspecifikt

sid 30-39


Studieförbundet Bilda GävleDala ● VERKSAMHETSPLAN 2015-16 ● Sid 2 av 39

Studieförbundet Bilda GävleDala Studieförbundet Bilda GävleDala är en av Studieförbundet Bildas sju regioner. Regionen omfattar Gävleborgs och Dalarnas län och är en egen juridisk enhet med regionkontor i Söderhamn. Dessutom finns länskontor i Borlänge och fältkontor i Gävle, Sandviken, Malung, Rättvik, Edsbyn, Järvsö, Mora och Bergsjö. Regionens högsta beslutande organ är årsstämman som hålls vartannat år i mars månad. Ombud vid årsstämman utgörs av representanter för Bildas medlemsorganisationer. Regionstyrelsen, som väljs vid årsstämman, består av 10 personer. I Studieförbundet Bildas förbundsstämma, som hålls vartannat år i maj, har regionen rätt att delta med 7 röstberättigade ombud.

Inledning Studieförbundet Bilda för kyrka och samhälle Studieförbundet Bildas uppdrag är att verka inom folkbildningen. Den övergripande idén är att ge människor redskap för livet, med övertygelsen att det är mötet med andra som får människor att växa. Verksamheten vilar på en kristen livsåskådning, där varje människa har ett okränkbart värde vilket ger ett förhållningssätt som genomsyrar all verksamhet. Bilda är organiserat i sju regioner och ett förbundskansli. Regionerna är var och för sig egna juridiska personer som samverkar i en gemensam matrisorganisation. Verksamheten är indelad i fem profilområden: Kultur, Dialog, Bildning och kultur i frikyrkorna, Ortodox bildning och kultur samt Katolsk bildning och kultur. Kompetensområdet Mellanöstern är resurs i samtliga profilområden såväl som stödfunktionerna Ledarutveckling, Ekonomi, Kommunikation respektive Kvalitet.

Vision och verksamhetsidé Med visionen Bilda för hela livet vill Studieförbundet Bilda ta avstamp i människors och rörelsers engagemang och ge redskap för utveckling till individer, grupper och gemenskaper i det civila samhället. Bilda har sina rötter i flera idétraditioner. Vi utvecklar ett nära samarbete med tre av de fyra kyrkofamiljerna i Sverige; den katolska, den ortodoxa och den frikyrkliga. Bilda har också ett stort engagemang i amatörkulturen; kultur och musik utgör nästan hälften av verksamheten. Lokalt engagerade eldsjälar och sociala entreprenörer är viktiga samarbetspartners.


Studieförbundet Bilda GävleDala ● VERKSAMHETSPLAN 2015-16 ● Sid 3 av 39

Vår verksamhetsidé beskriver vi så här: Bilda skapar frizoner där olika perspektiv möts och där samspelet frigör människors engagemang. Vi erbjuder bildnings- och kulturverksamhet. Livstolkning i vid mening är vår profil.

Organisation Studieförbundet Bilda är organiserat i åtta regioner och fem profilområden. Genom de åtta regionerna har vi koncentrerat resurser med kännedom om lokala förutsättningar och behov. Inom profilområdena Kultur, Dialog, Ortodox bildning och kultur, Katolsk bildning och kultur samt Bildning och kultur i frikyrkorna har vi samlat särskild kompetens. Förbundsstämma hålls vartannat år och är förbundets högsta beslutande organ. Förbundsstämman väljer förbundsstyrelse och förbundsordförande.

Uppdrag och övergripande mål Bildas uppdrag Bilda är unikt. Bilda ska identifieras med livstolkning och mångkultur. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat. I Bildas vision lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, uttrycka sig och tillsammans med andra bilda mening. Däri inbegrips även gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt och få del av resurser på lika villkor. Viktigt för oss är att vårt bildnings- och kulturarbete skapar frizoner där samspelet mellan människor och grupper frigör kreativitet och engagemang. Tillsammans med andra ska man hos oss kunna hitta sammanhang där livsmening skapas. Bilda vill erbjuda människor redskap för att kunna begripa och hantera sin livssituation.

Statens syften Som ett av Sveriges tio studieförbund är Bilda en del av en gemenskap av folkbildningsorganisationer. Vår verksamhet finansieras till stor del av anslag från stat, landsting och kommuner. I folkbildningsförordningen tydliggörs att statens stöd till folkbildningen ska ha som syfte att: •

stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,


Studieförbundet Bilda GävleDala ● VERKSAMHETSPLAN 2015-16 ● Sid 4 av 39

• • •

bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen, bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, bidra till att bredda intresset och delaktigheten i kulturlivet.

Bildas övergripande mål för verksamhetsperioden 2016 Att livstolkning och deltagarkultur genomsyrar all Bildas verksamhet Att Bilda i alla regioner ökar andelen utbildade ledare respektive unika deltagare i cirkelverksamheten. Att stärka kontakten med offentlig sektor och öka uppdragsverksamheten i regionerna Att den totala verksamhetsvolymen skall uppgå till minst 1 191 000 timmar 2016. Ökning skall till största delen utgöras av cirkeltimmar. För övriga verksamhetsformer är målet att bibehålla volymen med ytterligare förbättrad kvalitet.

Bildas uppdrag, statens syften och strategidokumentets prioriteringar är grunden för nedanstående riktningstexter och de mål som formuleras därur i regionernas respektive förbundskansliets verksamhetsplaner. Målen förverkligas genom att varje verksamhetsplan därefter bryts ner till Handlingsplan/VPU enligt Bildas kvalitetssystem.


Studieförbundet Bilda GävleDala ● VERKSAMHETSPLAN 2015-16 ● Sid 5 av 39

Riktning och mål för profilområdenas arbete Bildas verksamhet är organiserad i fem profilområden: Kultur, Dialog, Ortodox bildning och kultur OBK), Bildning och kultur i frikyrkorna (BKF) respektive Katolsk bildning och kultur (KBK).

Kultur Inom ramen för profilområdet Kultur vill Bilda fortsätta fördjupa deltagarkulturens värden och metoder och tänka bortom det som anses vara fint eller fult. Istället mäter vi kvalité i graden av delaktighet. Medskapande, inkludering, tillgänglighet och mötesplatser är andra viktiga grundbultar. Utifrån detta är vårt arrangemang BeatMeet en viktig gemensam mötesplats. Vi tror att aktivt deltagande och medskapande är betydligt mer konstruktivt än passiv åskådarkultur. Delaktighet skapar mening och en vilja att påverka, både för enskilda deltagare och för grupper. Vi vill skapa fler rum för olika uttryck att mötas. Vi är nyfikna på hur tvärkultur fungerar och vill bidra till att möjliggöra kreativa kluster. I vår verksamhet är den enskilda deltagaren, i samspel och i möte med andra deltagare, i fokus. Att fritt få tolka livet tillsammans med andra i grupp bidrar både till stärkt individuell meningsfullhet och starkare samhälle och demokrati. Detta präglar konsulenternas arbete i mötet med kulturgrupperna. En utmaning är att hitta nya utvecklingsmöjligheter och fördjupat lärande för alla grupper, oavsett hur långt man har kommit. Därför jobbar vi behovsbaserat utifrån varje specifik grupp. Vi vill fortsätta prioritera satsningarna inom pop/rock, hantverk, kör och folkmusik. Det krävs mer tid att fördjupa och utveckla den verksamhet som finns inom dessa områden. Nationella projektsatsningar för områdena hantverk, kör och folkmusik fortsätter till och med 2015. Inom hiphopverksamheten jobbar vi vidare utifrån det bredare begreppet gatukultur i de regioner där den fått fäste. Samtidigt vill vi också påbörja ett arbete med omvärldsspaning inom fler kulturyttringar. Film, litteratur, teater samt utvecklingar inom musiken, såsom den elektroniska musiken, ser vi som möjliga utvecklingsområden som vi vill börja utforska. Vi vill fortsätta att erbjuda våra kulturgrupper spännande och lärorika scentillfällen och arenor för olika typer av framföranden såväl lokalt, regionalt och internationellt. Gärna i form av utbyten. Genom samverkan över regiongränserna säkerställer Bilda en bred kompetens inom kulturområdets olika uttryck.


Studieförbundet Bilda GävleDala ● VERKSAMHETSPLAN 2015-16 ● Sid 6 av 39

Under 2015-16 ska vi prioritera utvecklingsarbetet inom följande områden: Vi har målmedvetet valt att satsa på tre fördjupningsområden;

1. Tillgänglighet Erfarenheterna från jämställdhetsutbildningen med Crossing Boarders som genomförs hösten 2014 ska under 2015-2016 implementeras i regionerna.

2. Samverkan Vi vill samverka med olika kulturaktörer och aktivt leta upp goda samarbeten, med till exempel musikföreningar, filmstudios, klubbarrangörer, medlemsorganisationer, musikoch kulturutbildningar, hantverksnätverk och andra typer av kulturföreningar.

3. Kvalitet Den höga kvalitén är vårt kännetecken, vilket kräver ständig kompetensutbildning av olika slag. Exempel på detta kan vara att delta på kultur- och musikbranschmötesplatser och mer specifika utbildningar i arrangörskap. Erfarenhetsutbytet mellan regionerna är också en kvalitetssäkring. Vi vill, tillsammans med stödområde Ledarutveckling, utveckla en ny metod med ledarutveckling för ledare från olika kulturgrupper och på så sätt få fler utbildade ledare.

Hantverk Vi vill fördjupa vår roll som en trovärdig och kompetent aktör inom hantverksrörelsen. Bildas hantverksarbete ska omfatta både det traditionella hantverket och den nya DoItYourself-rörelsen med begrepp och metoder som craftivism, re:design, designmarknader, merchtryck med mera. Vi vill göra rum för fler mötesplatser där det traditionella hantverket möter nya uttryck, där unga möter äldre och där olika kulturer berikar och inspirerar varandra. Vi vill gå vidare och djupare med hållbarhetsfrågorna, som har en stark koppling till hantverk och skapande, där återbruk är i fokus. Vi vill pröva om dessa erfarenheter kan smitta av sig på andra områden än hantverk.

Folkmusik Vi ska fortsätta stärka, utveckla och ta ansvar för de stämmor och festivaler vi samverkar med. Vi vill utveckla en gemensam livemeny med Bilda Live som förebild. Vi vill också skapa utrymme för metodutveckling, erfarenhetsutbyte och ledarutveckling. En utmaning är att möta både nybörjarens och den professionella folkmusikerns behov och möjlighet till utveckling i kontakten med Bilda.

Populärmusik Vi vill ständigt utveckla våra kulturprogram utifrån flera olika aspekter som till exempel tillgänglighet, arrangörskap och deltagande som suddar ut gränserna mellan framförare och publik. Vi vill fortsätta ha en bred ”livemeny” där grupper som kommit olika långt ska hitta flera olika attraktiva erbjudanden att få spela och/eller framträda.


Studieförbundet Bilda GävleDala ● VERKSAMHETSPLAN 2015-16 ● Sid 7 av 39

Vi vill skapa ännu fler rum för fler människor att mötas och vara kreativa tillsammans i. Det kan innebära både fysiska och digitala rum, såsom musik- och kulturhus och forum på www.bildamusik.nu.

Kulturproduktion Inom den breda ramen kulturproduktion är vi nyfikna på många områden som till exempel film, litteratur, dans, låtskrivande, teater och rockskolor. Vi utforskar möjligheten att utifrån ett deltagarkulturperspektiv jobba med verksamhet inom dessa områden. Där vi redan idag är aktiva vill vi utveckla oss vidare. Andra områden, som för oss är helt nya, vill vi vaket följa och se vilka vi som folkbildningsorganisation kan anamma.

Kör Vi vill ta tillvara på den rika flora av olika körer som finns inom Bilda, i medlemsorganisationer och fria körgrupper. Vi vill fortsätta vara ett kreativt, kompetent och inspirerande sammanhang för dessa att utvecklas utifrån sina olika behov. Vi vill också fortsätta skapa mötesplatser för våra körer och det svenska körlivet samt vara en viktig röst för alla som vill sjunga i kör. Vi tror på ett fortsatt arbete med att nå nya målgrupper i samhället, där sången är utgångspunkt och bidrar till ökad livskvalité och välbefinnande, bland annat inom vård och omsorg.

Bilda Kulturs kommunikationsriktning Vi vill fortsätta få allt mer redaktionellt utrymme i olika typer av medier kring vårt kulturarbete. Vi vill fortsätta att annonsera i relevanta medier inför särskilda målgruppssatsningar inom profilområdet. Vi tror att Bildamusik.nu är en viktig digital mötesplats för våra grupper och vill arbeta för en större delaktighet på sidan både gällande konsulenter och cirkeldeltagare. Vi vill även fortsätta fylla andra digitala kanaler med relevant innehåll, framför allt Facebook.

Mål för Kultur Allmänt Kultur

Vi ska stödja befintlig verksamhet tillsammans med våra medlemsorganisationer och övriga samverkansparter. Vi ska arbeta utifrån ledorden kvalité, tillgänglighet och jämställdhet. Pop/rock

Stödja befintlig verksamhet Vi ska genom bandbesök och kontinuerlig kontakt stödja befintlig verksamhet.


Studieförbundet Bilda GävleDala ● VERKSAMHETSPLAN 2015-16 ● Sid 8 av 39

• •

Jämställdhet Vi ska i marknadsföring arbeta för ett 50/50 perspektiv för män och kvinnor. Vi ska kartlägga statistik för jämställdhet inom pop/rock.

• •

Utveckla verksamhet Vi ska vidareutveckla arbetet med hiphop i regionen. Vi ska vidareutveckla Bildas musikstudio i Söderhamn.

• • •

Ledarutveckling Vi ska erbjuda ledarutveckling till alla våra ledare genom vårt Ledarutvecklingsarbete-Bilda Event. Vi ska genomföra ledarutveckling genom den nationella satsningen Beatmeet. Vi ska genomföra en föreläsningsturné våren 2015.

• •

Speltillfällen i regionen Vi ska arrangera speltillfällen för ”nybörjarband”. Vi ska arrangera speltillfällen i egen regi och i samverkan med arrangörsgrupper i regionen.

• •

Marknadsföring Vi ska införa ett nytt digitalt musiknyhetsbrev i GävleDala regionen. Vi ska lansera en ny informationsfolder för pop/rock/folkmusik i GävleDala regionen. Barnmusik

Stödja befintlig verksamhet Vi ska ha en kontinuerlig kontakt och stödja befintlig verksamhet tillsammans med våra medlemsorganisationer och samverkansparter. Körmusik

• •

Stödja befintlig verksamhet Vi ska ha en kontinuerlig kontakt och stödja befintlig verksamhet tillsammans med våra medlemsorganisationer och samverkansparter. Utveckla verksamhet Vi ska erbjuda nya körer att samarbeta med Studieförbundet Bilda. Vi ska erbjuda och genomföra ledarutbildningar.

Instrumentalmusik

Stödja befintlig verksamhet Vi ska möta och stödja befintlig instrumentalverksamhet tillsammans med våra medlemsorganisationer och samverkansparter.


Studieförbundet Bilda GävleDala ● VERKSAMHETSPLAN 2015-16 ● Sid 9 av 39

Drama/teater

Stödja befintlig verksamhet Vi ska möta och stödja befintlig drama- och dansverksamhet tillsammans med våra medlemsorganisationer och övriga samverkansparter. Bild/film

Stödja befintlig verksamhet Vi ska möta och stötta verksamhet i våra bild- och filmcirklar Utveckla verksamhet Vi ska utveckla verksamhet bland annat genom att påbörja ett samarbete med Drömverkstan och Medieverkstan, Söderhamns kommun. Hantverk

Stödja befintlig verksamhet Vi ska möta, stötta och utveckla verksamhet i våra hantverkscirklar Utveckla verksamhet Vi ska utveckla verksamhet bland annat genom att påbörja ett samarbete med Drömverkstan, Söderhamns kommun. Dans

Stödja befintlig verksamhet Vi ska möta och stödja befintlig dansverksamhet tillsammans med våra medlemsorganisationer och samverkansparter. Musikskolor

• •

Stödja befintlig verksamhet Vi ska fortsätta bedriva Rockskole-verksamhet i Söderhamn, Bollnäs, Falun, Leksand. Utveckla verksamhet Vi ska starta en ny rockskola i Gävle. Vi ska fortsätta genomföra och utveckla arbetet med Nordanstigs kulturverkstad.

Folkmusik/folkdans

Stödja befintlig verksamhet Vi ska möta och stödja befintlig verksamhet tillsammans med våra medlemsorganisationer och samverkansparter.


Studieförbundet Bilda GävleDala ● VERKSAMHETSPLAN 2015-16 ● Sid 10 av 39

• • •

Utveckla verksamhet Vi ska stötta nya band/grupper och befintlig verksamhet samt genomföra samarbeten med arrangörer. Vi ska utveckla Gästrike Låtverkstad, DalaLåt och Hälsinge Låtverkstads verksamhet med en ny Berättarverkstad. Vi ska identifiera underrepresenterade grupper inom vår verksamhet och leta metoder för deltagande.

FolkUngar Vi ska driva vårt projekt FolkUngar vidare och nå ut med folkmusik till ännu fler barn efter positivt svar från Statens Musikverk i november 2015,

Ledarutveckling Vi ska erbjuda ledarutveckling till alla våra deltagare, bland annat genom vårt Ledarutvecklingsarbete Bilda Event.

• •

Jämställdhet Vi ska i marknadsföring arbeta för ett 50/50 perspektiv för män och kvinnor. Vi ska arbeta med ett normkritiskt tänkande.

Dialog Profilområde Dialog har ett övergripande ansvar för Bildas verksamhetsutveckling inom pedagogik och metodik, dialog, demokrati, hållbart liv, folkbildning i vården samt digital delaktighet. Området omfattar även fred och ickevåld, rättvisa och mänskliga rättigheter och klimatfrågor. Vår utgångspunkt är ett lärande som bygger på vars och ens delaktighet i gruppen, och där deltagarnas samlade erfarenheter tas tillvara och utvecklas till fördjupande kunskaper. Vi erbjuder redskap för att tolka och förstå livet tillsammans med andra, för att kunna påverka både sitt eget liv och samhällsutvecklingen.

Under 2015-16 ska vi prioritera utvecklingsarbetet inom följande områden: Folkhälsa Hälsa, socialt arbete och livstolkning Folkhälsan blir allt viktigare ur ett samhällsperspektiv. Bilda vill vara en självklar samverkanspart och initiativtagare i det lokala folkhälsoarbetet och i socialt arbete. Det gör vi genom att ta initiativ till samtal om lokala behov och ha beredskap att inleda samarbete med kommuner, primärvård, arbetsförmedling, folkhälsoplanerare, äldreomsorg och medlemsorganisationer i folkhälsofrågor och socialt arbete. I samarbetet ska Bilda erbjuda folkbildningsverksamhet med en helhetssyn på människan, där såväl hälsa


Studieförbundet Bilda GävleDala ● VERKSAMHETSPLAN 2015-16 ● Sid 11 av 39

som livsfrågor ryms. Vi kommer att lansera studieverksamhet och ledarutbildningar inom området existentiell hälsa med materialet ”Livet och hälsan” som utgångspunkt.

Föräldrastöd och Ung dialog I ett samhälle där olika värderingar, traditioner och kulturer möts och bryts ställs nya krav på både ungdomar och vuxna. Bilda ska erbjuda mötesplatser för reflektion och gemensamt lärande om vad det innebär att vara en vuxen förebild i dagens samhälle. Det gör vi till exempel genom att erbjuda utbildning för skolpersonal i temadialog för föräldramöten och studiecirklar i Familjeverkstan. Att navigera mellan kompisar, familj, media, könsroller samt konsten att vara sig själv, kan ställa stora krav på barn- och ungdomar. Bilda ska tillhandahålla utbildningar och modeller för den lilla gruppens reflektion och kritiska tänkande.

Folkbildning i vården I vårt folkbildningsarbete vill vi främja det livslånga lärandet och se till hela människan, hela livet. Vi ska stärka arbetet med Folkbildning i vården genom att utöka vår volontärverksamhet i samverkan med boenden och kommuner. Det gör vi genom att sprida goda exempel på arbetssätt, erbjuda nätverk, kompetensutveckling och mötesplatser för erfarenhetsutbyte såväl regionalt för ledare i verksamheten som nationellt för Bildapersonal.

Samhälle Demokrati och mångfald Det svenska samhället rymmer en allt större mångfald och vi får ta del av fler erfarenheter och perspektiv. Vi ser samtidigt att samhällets beredskap att förebygga och hantera främlingsfientlighet och rasism inte är tillräcklig. Bilda ska bidra till att stärka det förebyggande arbetet med utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna och en konstruktiv syn på olikheter som en tillgång. Vi ska förstärka bildningsarbetet i frågor om demokrati och mångfald, om främlingsfientlighet och rasism, om mänskliga rättigheter och diskriminering, om inkluderande arbetssätt och hur vi tar tillvara olikheter. Det gör vi till exempel genom att inspirera och stödja mångfaldsarbete i föreningar och församlingar med enkla modeller för samtal och workshops. Vi ska vidare erbjuda utbildningar i konceptet MOD, Mångfald och Dialog, samt olika modeller för dialog och konflikthantering.

Etablering för nyanlända Vi ska i Dialogs olika verksamheter medverka till ett värdigt mottagande av nyanlända människor i Sverige, där varje persons erfarenheter kan tas tillvara in i mötet med det nya samhället. Det gör vi genom att visa på kraften i gemensamt lärande och demokratisk delaktighet, till exempel genom folkbildning och föreningskunskap. I Bildas gemensamma satsning på arbetet med etablering för nyanlända i samhället ska vi samverka med Bildas olika profilområden i strategier och metoder. Vi kommer att bidra genom att samordna metoder, material och mötesplatser för erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande.


Studieförbundet Bilda GävleDala ● VERKSAMHETSPLAN 2015-16 ● Sid 12 av 39

Digital delaktighet Digital delaktighet är ett viktigt redskap för att stärka och utveckla demokratin. Bilda ska fortsätta arbeta för att den digitala klyftan ska minska. Det gör vi genom att erbjuda ökad kunskap om dator, mobil, surfplatta och internet. Studieverksamhet på Bilda online är ett annat sätt att stärka den digitala delaktigheten i samarbete med våra medlemsorganisationer och andra samverkansparter. Bilda ska även ge redskap för att reflektera över vad det är att vara människa på nätet och erbjuda forum för gemensamt lärande om hur nätet kan påverka min identitet och utveckling, mina närstående, våra gemensamma värderingar i samhället och hur vi kan hantera detta.

Samverkan mellan offentlig sektor och ideell sektor De senaste åren har nationella överenskommelser, ramverk för samverkan, tecknats mellan den idéburna sektorn, staten och SKL dels för sociala området dels för integration. Bilda ska erbjuda processledartjänster, processledarutbildning och studiecirklar i samband med lokala och regionala överenskommelser mellan idéburen och offentlig verksamhet. Vi ska även i mindre pilotprojekt erbjuda Dialogs kompetens, utbildningar och verksamheter inom hälsa, socialt arbete och integration till offentlig sektor.

Hållbart liv En hållbar samhällsutveckling skapas av såväl politiska beslut som individuella livsmönster men även av värderingar och livssyn. Bilda ska bidra till ett ökat lärande och medvetenhet om globala frågor. Det gör vi genom att stimulera till folkbildningsverksamhet om hållbart liv; med inriktning på fred och ickevåld, miljö och rättvisa, mänskliga rättigheter, barns utsatthet och Barnkonventionen. Vi ska erbjuda utbildningar, studiecirklar och material för lärande och reflektion samt studieresor till Mellanöstern, i samverkan med Bildas olika profilområden, medlemsorganisationer och samverkansparter.

Pedagogik Ledarutbildning Vi ska öka andelen utbildade studiecirkelledare genom att anpassa och marknadsföra utbildningen Lära för att leda Grund, tillsammans med ledarutvecklingsansvariga. För att säkra kompetens och tillgång på ledare och utbildare, kommer vi att erbjuda en kompetenshöjning i Dialogs koncept och material för Bildaanställda och för personal i medlemsorganisationerna.

Kommunikation Vi ska söka nya marknader och målgrupper för Dialogs verksamheter för att nå fler. Vi ska lyfta fram kapaciteten för livstolkning i marknadsföringen av våra material och arbetssätt. Vi ska vidare förstärka Bildas synlighet som aktör inom sociala området och integration samt utöka kontakterna med offentlig sektor, i syfte att hitta synergieffekter mellan Bildas och offentlig sektors verksamheter.


Studieförbundet Bilda GävleDala ● VERKSAMHETSPLAN 2015-16 ● Sid 13 av 39

Mål för Dialog Pedagogik

Vi ska stödja befintlig verksamhet.

Fred, Miljö & Rättvisa

• •

Vi ska fortsätta stödja arbetet med demokratifrågor för ungdom och utveckla och stimulera befintlig verksamhet inom konflikthantering, genusfrågor, fredsarbete samt frågor om klimat och ekologisk hållbarhet. Vi ska utveckla arbetet med integrationsfrågor genom olika former av studiecirkelverksamhet, utåtriktade arrangemang samt samhällsfrågor tillsammans med nya svenskar.

Dialog

• • • •

Vi ska stötta och utveckla samarbetet med LP - Hela Människan och RIA. Vi ska tillsammans med medlemsorganisationer och andra nätverk utveckla mötesplatser, bildning och kultur för äldre samt för daglediga. Vi ska utveckla och stimulera befintlig verksamhet som exempelvis föräldrastöd och livsnära samtal. Vi ska genomföra ledarutbildningar inom Ung dialog med materialet ”Unga på gång” som utgångspunkt.

Lärande på nätet

Vi ska genomföra datorkurser för nybörjare samt fortsättningskurser och utveckla studieverksamhet kring användande av surfplatta och mobiltelefon och andra digitala medier.

Lära för att leda grund

Vi ska erbjuda och anordna utbildningar i Bildas grundutbildning Lära för att leda grund.

Folkbildning i vården

Vi ska vi fortsätta utveckla volontärverksamheten genom att rekrytera och utbilda volontärer för verksamhet vid träffpunkter och boenden samt bedriva kultur- och bildningsverksamhet i egen regi vid olika träffpunkter och boenden.


Studieförbundet Bilda GävleDala ● VERKSAMHETSPLAN 2015-16 ● Sid 14 av 39

Ortodox bildning och kultur Profilområdet Ortodox bildning och kultur (OBK) har det övergripande ansvaret för utveckling av folkbildningsarbete i samverkan med de ortodoxa kyrkorna. Våra främsta mål är att sträva efter att alla ortodoxa medlemskyrkor känner sig delaktiga och får möjlighet till fördjupning i OBK:s arbete. Vi strävar också efter att inspirera kyrkorna och dess medlemmar till engagemang i samhället och samhällsfrågor. Verksamheten är indelad i följande områden: teologi, kyrkomusik, kyrkospråk, och församlingsutveckling. I detta inkluderas även kyrkans tro, lära, liv och kultur. OBK strävar mot att all verksamhet skall genomsyras av livstolkning och deltagarkultur. Vi fortsätter samarbetet med de ortodoxa ungdomsorganisationerna, bland annat Ortodoxa Ungdomsnätverket (OUN), likaså vår samverkan med stiftelsen Sankt Ignatios som med sin verksamhet är en tillgång och resurs för de ortodoxa kyrkorna.

Under 2015-16 ska vi prioritera utvecklingsarbetet inom följande områden: Kyrkor i dialog Bilda rymmer flera kyrkliga traditioner och kulturer. OBK vill öka och stärka kontakten, dialogen och samverkan med de olika kyrkofamiljerna.

Kultur Kulturen i de ortodoxa kyrkorna är mångfacetterad och ser ut och uttrycks på olika sätt. Vi vill synliggöra de kulturella inslagen i respektive gemenskap.

Teologi Under teologisk verksamhet ryms till exempel bibelstudier, söndagsskola, diakonlära, samtalsgrupper, ikonmålarkurser och trosundervisning. OBK erbjuder möjlighet till att starta, utveckla och fördjupa befintlig teologisk verksamhet.

Kyrkomusik OBK vill främja och uppmuntra kyrkomusik i samverkan med våra medlemsorganisationer. Vi vill också stödja arbetet med nya och befintliga körer, körledare och körfestivaler.

Kyrkospråk OBK fortsätter utveckla arbetet inom de klassiska kyrkospråken, främst att hålla språken levande. Vi vill aktivt verka för att tillgodose behovet hos våra medlemsorganisationer samt rekrytera och utveckla ledare. Vi skall även främja relationen till olika seminarier.

Församlingsutveckling Vi främjar och vill erbjuda möjlighet till organisationsutveckling för församlingarna, såsom styrelse- och föreningsteknik.


Studieförbundet Bilda GävleDala ● VERKSAMHETSPLAN 2015-16 ● Sid 15 av 39

OBK vill också erbjuda församlingen stöd i att utvecklas enligt dess mål. Vi vill också främja diakonens roll som ledare/tjänare inom den ortodoxa kyrkan. Vi vill utveckla ett forum där kvinnor tillsammans kan fördjupa och dela sina kunskaper om ortodox tro och om synen på kvinnors närvaro och delaktighet i Kyrkans liv.

Scout Vi vill stödja scouttraditionen i de ortodoxa kyrkorna där orientalisk musik, svensk natur och ortodox lära kombineras. Vi vill verka för att ny verksamhet startas och att befintlig verksamhet utvecklas. Vi vill även undersöka möjligheten att utveckla ett eget scoutmaterial med ortodox orientering.

Nya målgrupper Vi har fortsatta ambitioner att nå specifika målgrupper med vår verksamhet såsom seniorer och funktionshindrade samt nyanlända och nysvenskar.

Demokratiarbete OBK vill fortsätta att utveckla deltagandedemokrati genom samrådsgrupper, nätverk och regionala studieråd. Vi vill också verka för att öka kunskapen och förståelsen för demokratiprocesser bland våra medlemsorganisationer.

Studie- och pilgrimsresor Tillsammans med kompetensområde medlemsorganisationer vill OBK arbeta för att vidga synen på studie- och pilgrimsresor till Mellanöstern. Vi vill även arrangera resor till andra länder med anknytning till de ortodoxa kyrkorna. Vi vill också verka för en breddad resepedagogutbildning som speglar denna vidgade syn, samt uppmuntra sådana studie- och pilgrimsresor bland medlemsorganisationerna.

Ledarutveckling Vi vill, tillsammans med stödområde Ledarutveckling, erbjuda Lära för att leda Grund, Fördjupning och Tema. Vi ska även målgruppsanpassa och skräddarsy ledarutbildningar samt ge möjligheter till mötesplatser och nätverk för såväl nya som befintliga ledare.

Kommunikation Kommunikationsmål OBK: Att arbeta för ökad delaktighet/ökat deltagande i Bildas verksamhet genom att höja medvetenheten hos våra medlemsorganisationer och andra samverkansparter om Bilda som studieförbund och om OBK som profilområde.

Kvalitet Vi vill stärka och säkerställa administrativ kvalitet, innehåll såväl som verksamhetskvalitet, genom att förtydliga anordnarskapet, förstärka närkontakten med medlemsorganisationerna, utveckla studieplaner och erbjuda ledarutbildningar.


Studieförbundet Bilda GävleDala ● VERKSAMHETSPLAN 2015-16 ● Sid 16 av 39

Mål för Ortodox bildning och kultur Allmänt OBK

• • • • •

Vi kommer att fortsätta arbetet med att söka upp ortodoxa grupper i regionen och erbjuda samarbete. Vi ska fortsätta att stödja och utveckla verksamheten i samarbete med St. Anba Mose Koptiska Ortodoxa förening i Gästrikland. Vi kommer att fortsätta med att satsa på ledaturveckling, detta genom specifika ledarutbildningar. Vi ska fortsätta att satsa på ny körverksamhet och att utveckla befintlig körverksamhet. Vi kommer att fortsätta att stödja verksamhet som hantverk med inriktning ikonmålning, sykurser och snickerier.

Bildning och kultur i frikyrkorna Profilområdet Bildning och kultur i frikyrkorna, BKF, har ett övergripande ansvar för Bildas verksamhetsutveckling inom de frikyrkliga medlemsorganisationernas församlingar, kårer och föreningar. BKF vill vara en viktig resurs och samarbetspart för medlemsorganisationerna och erbjuda redskap för att på olika sätt stärka och utveckla kultur - och bildningsverksamheten.

Under 2015-16 ska vi prioritera utvecklingsarbetet inom följande områden: Mångkultur och demokrati Genom många nyanlända flyktingar och EU-emigranter påverkars ofta ett helt samhälle. Många söker sig till de kyrkor som finns på orten och alltfler församlingar utmanas kring resurser, kulturkompetens och kunskap om flyktingskap. BKF ska stödja församlingar i ett samhällsengagemang kring detta. Vi ska anordna utbildningar för frivilligarbetare, församlingsstyrelser och församlingsanställda. Detta sker i samverkan med profilområdena; OBK, KBK och Dialog. Varje generation behöver erövra ett demokratiskt förhållningssätt. Vi ska stötta och uppmuntra församlingar till att värna demokratin och erbjuda material för studiecirklar och seminarier.

Mänskliga rättigheter och hållbar utveckling Vi ska arbeta med att stärka kunskapen och medvetenheten i församlingar, kårer och ungdomsföreningar kring mänskliga rättigheter, miljö och hållbar utveckling. I samverkan med Dialog ska vi utbilda ledare och initiera till nya studiecirklar och seminarier.


Studieförbundet Bilda GävleDala ● VERKSAMHETSPLAN 2015-16 ● Sid 17 av 39

Religionspedagogik Vi ska verka för att de religionspedagogiska frågorna får ett större utrymme i församlingar och föreningar genom kurser och seminarier. Vi ska anordna mötesplatser för att sätta ord på den egna livstolkningen i relation till tradition och sammanhang. Den lilla gruppen är ett viktigt forum för att möjliggöra att alla kommer till tals och får växa och mogna i relation med andra. Vi ska fortsätta utveckla smågruppsarbetet genom materialstöd, ledarutbildningar och inspirationsträffar.

Nya frikyrkor i Sverige Nya frikyrkor, till stor del internationella församlingar, växer i snabb takt, främst i storstäderna. Vi ska orientera oss i vilka nya frikyrkor som finns och utveckla en strategi och ett arbetssätt för att möta nya behov och utmaningar. Vi ska vara en resurs i demokratifrågor och ledarskap.

Identitets- och framtidsfrågor Frikyrkors roll och identitet utmanas av minskande medlemsantal samt en förändrad syn på medlemskap. Hur kan de olika frikyrkorna förnyas och utvecklas som demokratibärare och med ett starkt ideellt samhällsengagemang? Vi ska erbjuda processledningsstöd för församlingar kring identitet och framtidsfrågor. Vi ska, i samverkan med församlingar och samfund, arbeta för att stärka kunskapen om den egna trostraditionen och bibelkunskapen genom studiecirklar och seminarier. I samverkan med OBK och KBK ska vi initiera till möten mellan de olika kyrkofamiljerna.

Kultur i frikyrkorna BKF ska främja församlingars arbete med olika sång- och musikuttryck genom att vara en aktiv samarbetspart i kulturarrangemang och i reflektion kring texter och innehåll. Vi ska arbeta med att stärka kvaliteten kring arrangörskap och innehåll i olika kulturprogram. Vi ska utveckla och bredda arbetet med en mångfald av olika kreativa och kulturella uttryckssätt. Detta sker i samverkan med profilområde Kultur.

Mellanöstern Vi ska, i samverkan med kompetensområde Mellanöstern, utveckla nya former för resor till Israel och Palestina med syfte att möjliggöra möten som ger nya perspektiv.

Ledarutbildning Vi ska utbilda ledare inom flera utvecklingsområden och öka antalet utbildade cirkelledare genom att också vända oss till nya målgrupper. Vi ska höja kompetensen kring att skapa en trygg och säker verksamhet fri från övergrepp, både internt och i relation till ledare för barn och unga i medlemsorganisationerna.

Kommunikation Samfundens årskonferenser är viktiga mötesplatser för kultur och bildning. Under 2015-16 ska Bilda finnas med på de olika årskonferenserna med montrar och seminarieverksamhet och synliggöra våra verksamheter. Vi ska marknadsföra BKF:s utvecklingssatsningar på hemsidan, i annonser, i BKF nyhetsbrev samt de regionala nyhetsbreven och därmed medvetandegöra våra målgrupper om Bilda som en viktig


Studieförbundet Bilda GävleDala ● VERKSAMHETSPLAN 2015-16 ● Sid 18 av 39

resurs. Vi ska lansera olika material utifrån dessa utvecklingsområden samt vända oss till nya målgrupper.

Mål för Bildning och kultur i frikyrkorna Kristen tro/teologi

• A: Coacha/stödja Vi ska genom det personliga mötet med varje församling möta deras behov och vi ska vara det "naturliga bollplanket". Utmana till att våga prova nya metoder och arbetssätt när de kört fast, men också vara ett stöd i det kontinuerliga arbetet. • B: Utbilda/utrusta Erbjuda bra och relevant litteratur och material. Vi ska hjälpa till med ledarutbildningar, både nationellt, regionalt och lokalt. Vi ska vara en självklar och stimulerande partner när det gäller församlingens internationella frågor. Informera om vårt studiecenter i Jerusalem, Swedish Christian Study Center, och det arbete vi har i Israel och Palestina. Att några gånger per år skicka ut ett digitalt nyhetsbrev. • C: Samordna/arrangera Vi ska hjälpa till att stärka studiecirkeln i våra medlemsorganisationer samt tydliggöra arrangörskapet vid kulturarrangemang. Församlingsutveckling

• A: Coacha/stödja Vi ska aktivt söka upp församlingar som ännu inte samverkar med Bilda och erbjuda ett samarbete med dessa. Vi ska stödja de församlingar som arbetar med integration och språkutveckling. • B: Utbilda/utrusta Vi kommer att fortsätta vår satsning på smågruppsarbete i församlingarna. Vi vill stötta församlingarna i lokal ledarutveckling och erbjuda ”Mod att leda”utbildningen i Falun. • C: Samordna/arrangera Vi ska hjälpa till att stärka studiecirkeln i våra medlemsorganisationer samt tydliggöra arrangörskapet vid kulturarrangemang.

Kyrkomusik

• A: Coacha/stödja Stötta församlingar för att få fram musikens betydelse i församlingslivet. •

B: Utbilda/utrusta


Studieförbundet Bilda GävleDala ● VERKSAMHETSPLAN 2015-16 ● Sid 19 av 39

Erbjuda Lovsångspaketet som är ett erbjudande tillsammans med David Media. Erbjuda utbildning kring ljud och ljus samt utlån av teknisk utrustning, ex videokamera. • C: Samordna/arrangera Vi ska arbeta med att stärka kvalitén, både när det gäller arrangörskap och innehåll när det gäller kulturprogram med sång och musik i kyrkan. Scout

• A: Coacha/stödja Vi ska fortsätta stödja de församlingar som jobbar med scoutverksamhet. Vi ska uppmuntra och vägleda kårerna. • B: Utbilda/utrusta Uppmuntra våra kårer att använda materialet – ledarboken, scouternas material samt andaktsboken Glöd. Erbjuda utbildning i ”Trygga möten”. • C: Samordna/arrangera Vi ska fortsätta att vara en resurs kring olika scoutarbeten och scoutläger lokalt. Kristendom i dialog

Vi ska stödja och utveckla kursverksamheten med Stiftelsen Berget i Rättvik.

Katolsk bildning och kultur Katolsk bildning och kultur, KBK, är profilområdet för bildning och kultur i Stockholms katolska stift och Sveriges Unga Katoliker (SUK). Vi möjliggör och stärker folkbildningsarbetet i församlingar, föreningar, organisationer och grupper inom stiftet. I vårt samarbete med katolska kyrkan finns vi inte sällan i en av Sveriges mest mångkulturella miljöer, med människor som ofta bor i utsatta bostadsområden med ibland bristande integration i det svenska samhället. Den verksamhet vi tillsammans med det katolska stiftet bedriver, möjliggör och stärker ett mångkulturellt och alltmer globaliserat Sverige. Det handlar om att stärka religiösa och kulturella minoriteters medvetenhet om sin identitet och därmed möjliggöra en fruktbar mångfald, delaktighet och ett tydligare samhällsengagemang. Ett exempel på en sådan verksamhet är den kunskapsfördjupning i den egna religionen och kulturkontexten som vi tillsammans med församlingar erbjuder barn, ungdomar och vuxna. De mötesplatser KBK skapar möjliggör fördjupad insikt om olika kulturer, främjar språkkunskaper, och är en viktig del i integrationsarbetet. KBK skapar även djupare engagemang och förståelse för det svenska samhället. Vi kvalitetssäkrar KBK:s upparbetade struktur genom våra medarbetares kompetens och förhållningssätt. Det betyder att vi strävar efter inifrånkunskap, genuint intresse för och


Studieförbundet Bilda GävleDala ● VERKSAMHETSPLAN 2015-16 ● Sid 20 av 39

förmåga till lyhördhet och respekt i mötet med olika tros- och kulturyttringar inom församlingarna. Grundstommen för vårt folkbildningsarbete bygger på studiecirkeln. Därför strävar vi kontinuerligt att utveckla smågruppsarbete i det katolska stiftet. Produktionen av studiematerial som efterfrågas av församlingar och stiftet är fortsatt viktig.

Under 2015-16 ska vi prioritera utvecklingsarbetet inom följande områden: Vi fortsätter att samverka kring stiftets och SUK:s nationella arrangemang. Vi fortsätter vår nationella samverkan med Katolska pedagogiska nämnden (KPN) kring ledarutbildningar för kateketer. Vi undersöker möjligheten att stödja KPN i rekryteringen av kateketer/ studiecirkelledare.

Ungdom, Katekes och Scout Vi genomför SUK:s trestegsutbildning samt ungdomsläger tillsammans med SUK och KPN. Med utgångspunkt i Bilda Öst genomförs ett Scoutprojekt.

Mångkultur, språk, integration Vi genomför cirklar i svenska språket, arabiska och kaldeiska. KBK deltar i Bildas integrationssatsning, exempelvis: folkbildningskunskap, språk, samhällsorientering, arbetsliv/egenföretagande, föreningskunskap

Afrikanska katoliker Under verksamhetsperioden vill vi stärka kontakten med de afrikanska katolska grupperna för att se hur vi kan möta deras folkbildningsbehov.

Orientaliska katoliker Vi vill utveckla arbetet med ledarutbildningar och undersöka möjligheten till fördjupningsutbildningar för kateketer och församlingsansvariga.

Caritas Samverkan med Caritas kring utbildning av volontärer fortsätter såväl som stödjandet i utvecklingen av en organisationsstruktur av Caritas ”inlandssatsning”.

Smågrupp Vi ska revidera häftet ”Smågrupper i kyrkans liv”. Vi kommer att paketera en vuxendialogsatsning kring livstolkning, ”Tron mitt i livet” och satsa på smågruppsledarutveckling

Musik Kör- och musikarbetet skall stödjas bland annat genom att undersöka möjligheten till finansiering av ett projekt med syfte att utbilda körledare inom de olika riterna och missionerna. Vi vill samverka med profilområdet Kulturs köransvariga kring utveckling av körverksamheten i stiftet.


Studieförbundet Bilda GävleDala ● VERKSAMHETSPLAN 2015-16 ● Sid 21 av 39

Mellanöstern Vi vill rekrytera flera katolska resepedagoger och utveckla tydligare KBK-inriktade resor och göra en nationell resa per år. Under 2015 vi vill göra en gemensam resa med Bildas KBK-konsulenter till Israel och de palestinska.

Kommunikation KBK:s kommunikation sker i huvudsak via följande kanaler: nyhetsbrev, sociala media, hemsida, RollUp:s och affischering. Vi skall anordna en inspirationsdag för stiftet om församlingars kommunikation

Mål för Katolsk bildning och kultur

Katekes för och verksamhet med ungdom

• • •

Vi kommer att fortsätta stötta och utveckla den befintliga verksamheten inom Sveriges Unga Katoliker (SUK). Vi ska fortsätta stödja församlingarnas verksamhet för barn och ungdom. Vi kommer att erbjuda ledarutveckling.

Tro och Etik

• • •

Vi kommer att erbjuda studiematerial och studiecirklar utifrån behov och omvärldsanalys i det lokala samhället. Vi kommer att fortsätta genomföra ledarutveckling i smågruppsarbete. Vi ska inspirera församlingarna att utveckla smågruppsarbetet.

Församlingsutveckling

• •

Vi ska arbeta med integrationsarbetet såväl inom som utom församlingarna. Vi ska fortsätta stödja arbetet tillsammans med Caritas och Sveriges Unga Katoliker (SUK) inom det diakonala området.

Kör och Kyrkomusik

• •

Vi ska erbjuda ledarutveckling för körledare. Vi ska fortsätta att stödja befintlig verksamhet.

Allmänt KBK

Vi ska stödja och utveckla kursverksamheten med Stiftelsen Berget i Rättvik.


Studieförbundet Bilda GävleDala ● VERKSAMHETSPLAN 2015-16 ● Sid 22 av 39

Regionspecifika satsningar •

Arbetet med nyanlända i samhället är ett övergripande mål för Studieförbundet Bilda GävleDala under 2016. Vi satsar speciellt på svenska språket och samhällsorientering som förbereder nyanlända för arbetsmarknaden. I all vår verksamhet och i våra interna processer är arbetet med genus och jämställdhet ett övergripande mål. Vi vill erbjuda personer utanför den ordinarie arbetsmarknaden en meningsfull sysselsättning i form av studier och praktik som i sin tur kan leda vidare till studier eller arbete.

Sammanställning av volymmål för Studieförbundet Bilda GävleDala 2016 Rock och pop (kultur) Bildning och kultur i frikyrkorna (BKF) Ortodox Bildning och kultur (OBK) Dialog Övrig kultur Folkmusik Katolskbildning och kultur (KBK)

74 000 timmar 37 000 timmar 22 000 timmar 16 000 timmar 10 000 timmar 9 000 timmar 2 000 timmar

Summa:

170 000 timmar

Planerade verksamheter i län och kommuner 2015-16 Utvecklingsarbete i Dalarnas respektive Gävleborgs län: Barn och ungdomars livsvillkor - metodutveckling och ledarutbildningar för bland annat dialogarbete, demokratiarbete, samlevnads- och drogfrågor, skapa scener och arenor. Folkhälsoarbete - metodutveckling, ledarutbildningar och nätverksbyggande för bland annat arbete med barn i missbrukarfamiljer, deras anhöriga, nyanlända, anhörigstöd och folkbildning i vården. Regional spridning/tillgängligheten för kultur i hela länet - arbeta för att ha och utveckla folkbildnings- och kulturarbete i länets alla kommuner. Mångfald och kulturell förståelse – integrations- och identitetsprojekt tillsammans med våra medlemsorganisationer i katolska och ortodoxa kyrkor samt andra föreningar där huvuddelen av medlemmarna har invandrarbakgrund.


Studieförbundet Bilda GävleDala ● VERKSAMHETSPLAN 2015-16 ● Sid 23 av 39

Kompetensområde, stödfunktioner och övrigt Mellanöstern Bildas studiearbete kring Mellanöstern, med särskilt fokus på Israel och Palestina, erbjuder en unik utgångs- och utkikspunkt för reflektion och livstolkning. Självklara frågor som ställs är: Vad innebär mångkultur i praktiken, där så många kulturer och berättelser möts? Vad kan vi lära av initiativ till dialog och samexistens? Hur ser våra egna livsmönster ut i ett globalt perspektiv, vad är hållbart och rättvist? Verksamheten inom Kompetensområde Mellanöstern tar sig formen av studiecirklar, seminarier och arrangemang i Sverige, och studieresor som arrangeras genom studiecentret i Jerusalem, Swedish Christian Study Centre. Som kompetensområde erbjuds kompetens, inspiration och referens för all verksamhet inom Bilda som berör de tre temaområdena Kyrka – Dialog – Kultur. Bildas studiearbete kring Israel och Palestina kan fångas i dessa tre områden som alla går in i och överlappar varandra. De tre är lika giltiga för verksamhet i Sverige som för studieresor. 1. Den kristna kyrkans närvaro, historia och rötter i Mellanöstern.

Här ryms möten med de kristna i det heliga landet (hos vilka Bilda/SCSC kan betraktas som gäster), studier i kristen tro och besök vid heliga platser. Men också möten med och studier av de tre abrahamitiska religionernas gemensamma rötter, historia och samexistens. 2. Mångfald , konflikt och dialog.

Här ryms en lång rad frågor som har med Israel-Palestina-konflikten att göra, som frågor om demokrati, mänskliga rättigheter, säkerhet, internationell humanitär rätt, ickevåld etc. Men också frågor som rör antisemitism och islamofobi. 3. Deltagande kultur.

Här ryms kulturmöten, i fysisk och konkret betydelse, i möten och utbyten mellan musiker och konstnärer, i skrivarkurser och program kring film och media. Frågeställningar kring kultur som identitetsbärare, som tröst, uppmuntran och motstånd blir här ofta aktuella. Rent grafiskt kan de tre områdena ritas som tre cirklar som inom sig bildar en gemensam yta. (Se nedan). Olika arrangemang och aktiviteter, både i Sverige och i Israel och Palestina, kan ha sin tyngdpunkt i någon av dessa tre. Men särskilt i planerande av studieresor ska strävan vara att programmet hamnar någonstans inom det gemensamma fältet.


Studieförbundet Bilda GävleDala ● VERKSAMHETSPLAN 2015-16 ● Sid 24 av 39

Mångfald, Konflikt, Dialog

Kyrka

Deltagande kultur

Under 2015-16 ska vi prioritera utvecklingsarbetet inom följande områden: I.

II.

Initiativ kommer att tas för att utveckla studiearbetet med anknytning till Mellanöstern, i cirklar, seminarier och arrangemang. Det kommer bland annat ske genom ett närmare samarbete med ekumeniska följeslagarprogrammets informationsverksamhet samt genom nationella och regionala seminarier – vissa med internationella gäster. Kring studieresorna kommer vi att fortsätta att utveckla den ”traditionella studieresan”. I samverkan med Bildas fem profilområden vill vi särskilt: •

utveckla pilgrimsvandringsresor tillsammans med BKF

genomföra fler ortodoxa pilgrims- och studieresor tillsammans med OBK, och för att klara detta utbilda fler ortodoxa resepedagoger.

genomföra fler katolska pilgrims- och studieresor tillsammans med KBK, och för att klara detta, utbilda fler katolska resepedagoger.

utveckla, eller ersätta, Dandanat-festivalen tillsammans med Kultur

utveckla utbildningsresor tillsammans med Dialog, efter den modell som fungerar bra med Kristna fredsrörelsen.

III.

I egen regi, eller tillsammans med samverkanspartner, kommer vi fortsätta att utveckla resor/kurser som är öppna för en bredare målgrupp, till exempel skrivarkurser, kurser kring kyrklig liturgi etc.

IV.

För att möta efterfrågan från samverkanspartners kommer vi utveckla uppdragsresor och uppdragsutbildningar, till exempel för folkhögskolor, teologiska seminarier, etc.


Studieförbundet Bilda GävleDala ● VERKSAMHETSPLAN 2015-16 ● Sid 25 av 39

V.

För att kvalitetssäkra våra studieresor vill vi genomföra en fördjupad resepedagogutbildning som också innebär kursdagar och övningar i Israel och Palestina.

Kommunikation Bildas kommunikationsarbete syftar till att synliggöra Bildas verksamhet och idé, för att attrahera fler deltagare i verksamheten. Därför skall Bildas varumärke stärkas och synliggöras externt. Till det behövs tydliga kommunikationsmål och en struktur för kommunikationsarbetet i Bildas olika verksamhetsdelar, så att arbetet är uppföljningsbart och effektivt. Kommunikationsplanering sker både per verksamhetsperiod och per särskild kommunikationsinsats. Bilda har en kommunikationspolicy som grundbult i kommunikationsarbetet, en nationell arbetsgrupp för kommunikation, regionkommunikatörer och en kommunikationsenhet på förbundskansliet.

Övergripande kommunikationsmål Bilda Bildas verksamhet är känd, väl ansedd och har förtroende hos nuvarande och potentiella målgrupper för verksamheten, allmänheten, politiker/tjänstemän, personal och förtroendevalda.

Strategier/verktyg för att uppnå målet: Bilda arbetar aktivt med planerad kommunikation utifrån tydliga kommunikationsmål för: • • •

verksamhetens målgrupper, medlemsorganisationer och allmänhet politiker och tjänstemän personal och förtroendevalda

Kvalitet Kvalitet skall vara Bildas styrka. Vi fortsätter att främja en kultur i Bilda där systematiskt kvalitetsarbete ses som en viktig och naturlig del i det vardagliga arbetet. Vårt kvalitetsarbete ska omfatta alla nivåer och innefatta såväl administration som verksamhetsformer och innehåll.


Studieförbundet Bilda GävleDala ● VERKSAMHETSPLAN 2015-16 ● Sid 26 av 39

Bildas verktyg för kvalitetssäkring Vår kvalitetsdevis är att ”vi skall göra det vi sagt att vi skall göra och veta att det blir gjort”. Detta förverkligas genom vårt system för verksamhetsplanering och uppföljning, VPU. Genom att de övergripande målen bryts ner och resurssätts och ansvarsfördelas, blir de uppföljningsbara. På så sätt säkras verksamhetskvaliteten. Under 2015 skall den nya plattformen för VPU tillämpas.

Bildas verktyg för ständig och systematisk kvalitetsförbättring: Kvalitetsindikatorer Resultatet av de årliga mätningarna av Bildas kvalitetsindikatorer på individnivå ska analyseras och på ett mer systematiskt sätt infogas i handlingsplan för kvalitetshöjande åtgärder. Analys resulterande i åtgärdsplan skall genomföras både per region och per profilområde. I analysarbetet skall statens syften särskilt beaktas. På sätt får vi återkoppling på huruvida vår verksamhet svarar mot statens syften med stödet till folkbildningen.

Ständig reflektion och organisatoriskt lärande Med hjälp av analysverktyg skall vi stärka och utveckla regionernas rutiner för löpande kontroll av statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet så att arbetet leder till en systematisk kvalitetsförbättring, detta inkluderar arbetssätt och verksamhetsutveckling.

Internkontroll Den särskilda internkontrollen av 5 % av rapporterad verksamhet genomförs i fyra regioner årligen.

Ekonomi- och verksamhetsrapportering Vi arbetar kontinuerligt med att stärka och utveckla arbetet med rutiner för verksamhetsrapportering, budget och ekonomihantering inom våra olika verksamhetsområden. Häri ingår risk- och väsentlighetsanalys rörande statsbidragsanvändningen. Alla regioner ingår i det förbundsgemensamma arbetet för administrativ utveckling.

Ledarutveckling Bildas ledarutvecklingskoncept ”Lära för att leda” har en viktig struktur som är likartad för alla våra profilområden. Lära för att leda består av olika delar: •

Introduktion – alla nya cirkelledare ska få ett introduktionssamtal inför starten av sin studiegrupp.


Studieförbundet Bilda GävleDala ● VERKSAMHETSPLAN 2015-16 ● Sid 27 av 39

Grund – detta är Bildas grundledarutbildning där cirkelledare får samtala och reflektera över cirkelledaruppdraget. Vi kommer att anpassa denna utifrån olika målgrupper och profilområden.

Fördjupning – sker inom de olika profilområdena utifrån deras behov och förutsättningar.

Mötesplats – träffar för gemensamt lärande, där cirkelledare träffas och samtalar om möjligheter och hinder utifrån sina olika förutsättningar. Vi märker att det finns en allt större efterfrågan av Bildas ledarutbildningar inom våra medlemsorganisationer. Det finns även ett ökat intresse utanför våra traditionella samverkansparter. Vi vill fortsätta att lägga fokus på följande dimensioner av ledarutveckling:

Ledarstöd När Bildas personal tar initiativet för att stödja cirkelledarna på olika sätt som t ex med material, administration, metodutveckling, ekonomi, nyhetsbrev och besök.

Ledarvård När cirkelledaren tar initiativ för att få hjälp från Bildas personal.

Ledarutbildningar Ingår i ledarutvecklingskonceptet Lära för att leda. Vi vill på ett proaktivt sätt samarbeta med både befintliga och blivande ledare som söker sig till Bilda eller som vi söker upp för att kvalitetssäkra ett gott folkbildningsarbete där cirkelledarna är en av våra viktigaste resurser. Ett av målen är att det ska vara attraktivt, utvecklande, lustfyllt, smidigt och lärorikt att vara cirkelledare inom Bilda, oavsett vilket ämne eller vilken region ledarna tillhör. Vi ska utbilda fler cirkelledare genom Bildas ledarutvecklingsprogram ”Lära för att leda”. Vi skräddarsyr och målgruppsanpassar både metod material och utbildningar. Vi vill förstärka Bildas utbildningar för ledare som arbetar med barn och ungdom. Detta för att säkerställa att ledarna vet hur man förebygger diskriminering, kränkning, och övergrepp. I samverkan med medlemsorganisationerna vill vi t ex arbeta med ”Trygga möten” och liknande utbildningar som tar upp dessa frågor.


Studieförbundet Bilda GävleDala ● VERKSAMHETSPLAN 2015-16 ● Sid 28 av 39

Kompetensutveckling Omvärld i förändring Genom att bejaka och tydliggöra en religiös, etnisk och kulturell mångfald i ständig förändring vill Bilda skapa utvecklingsmöjligheter för individer, organisationer och samhälle. I kulturlivet sker en motsvarande förändring. Där vill vi främja deltagarkultur och eget skapande. Vi behöver rusta oss för att möta ett mångkulturellt samhälle med ökad efterfrågan på kunskap om livstolkning, kulturella traditioner, religion och värdefrågor. Vi behöver förstärka Bildas förmåga att identifiera aktuella frågeställningar, skapa mötesplatser för samtal i samhälle och kyrka och vidareutveckla pedagogiska verktyg för verksamheten. Att stärka och utveckla Bildas specifika arbetssätt när det gäller att fortsätta vara relevanta och efterfrågade av kyrkorna är särskilt angeläget.

Bildas perspektiv på kompetensutveckling Kompetens i Bilda är en kombination av kunskaper, färdigheter och attityder. Det som ska känneteckna våra medarbetare är den dubbla kompetensen med både folkbildnings- och områdeskunskap. Kompetensutvecklingen i Bilda utgår från ett egenansvar och organisationens behov. Genom aktiv medverkan skapar vi tillsammans en god organisationskultur och ett professionellt förhållningssätt i en idéburen organisation.

Riktning för olika funktioner i Bilda Konsulent Öka kunskapen om den aktuella samhällssituationen, utvecklingen inom Bildas edlemsorganisationer och inom folkbildningen. Det förutsätter en ökad kompetens om kultur, religion och samhälle. Fördjupa kunskapen om Bildas uppdrag och folkbildningens pedagogiska förhållningssätt. Utveckla förmågan att hantera olikheter och konflikter och tillämpa ett proaktivt arbetssätt. Utveckla administrativ skicklighet och ekonomisk kompetens så väl som att utveckla och bedriva marknadsmässig verksamhet. Öka kunskapen om arbetsverktyg och deras tillämpning.

Chef, samordnare, områdesansvariga och andra strategiska funktioner Utveckla ett kommunikativt ledarskap och förmåga att hantera olikheter och konflikter.


Studieförbundet Bilda GävleDala ● VERKSAMHETSPLAN 2015-16 ● Sid 29 av 39

En ökad medvetenhet om roll och uppdrag för att tydligt kunna styra och leda arbetet. Öka kunskapen om arbetsverktyg och deras tillämpning.

Administration, ekonomi, kommunikation, HR, IT och övriga stödfunktioner Tydliggöra uppdrag och roller, öka kunskapen om arbetsverktyg och deras tillämpning. Utveckla förmågan till ett proaktivt förhållningssätt gentemot övriga funktioner internt och externt.

Ledare i verksamhet Utveckla arbetet med och stärka ledarna i studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet och kulturprogram Arbeta för att ledarutveckling ska omfatta alla profilområden. Verka för långsiktig kompetensförsörjning Vidareutveckla Bildas koncept Lära för att leda i syfte att nå fler ledare

Förtroendevalda Öka kunskapen om Bildas ansvar och anordnarroll, Bildas matrisorganisation och verksamhetsområden samt kunskapen om förtroendevaldas ansvar och roller

Policyer Bildas verksamhet regleras även av följande policyer  Jämställdhetspolicy  Personal- och kompetenspolicy  Tillgänglighetspolicy  Miljöpolicy  Alkohol- och drogpolicy  Arbetsmiljöpolicy Ovanstående policydokument kan erhållas från Bildas förbundskansli.


Studieförbundet Bilda GävleDala ● VERKSAMHETSPLAN 2015-16 ● Sid 30 av 39

Kommunspecifikt AVESTA Folkbildning i vården – studiecirklar och kulturverksamhet på äldreboenden Folkmusikverksamhet FolkUngar Kulturveckor Körverksamhet Ledarutveckling Musikarrangemang Musikcirklar Replokaler Rockskola Ortodox bildning och kultur Samverkan med Sjövik folkhögskola Studiecirklar och kulturprogram i medlemsorganisationer Studiecirklar och kulturprogram i samarbete med LP Dalarna Samverkan med arrangemang på Kings Arms och Emil Lantz Samverkan med Kulturgaraget Samarbete med Qlturhuset

BOLLNÄS Folkbildning inom äldreomsorgen Folkmusik- och dansverksamhet FolkUngar Föreläsning runt föräldraskap Körverksamhet Katolsk bildning och kultur Ledarutveckling Musikarrangemang Musikcirklar Musikverksamhet för funktionshindrade PA utbildning Rockskola Replokaler Studiecirklar och kulturprogram i medlemsorganisationer Studioverksamhet Teaterverksamhet

BORLÄNGE Arbetsmarknadsinsatser och utbildning Arrangörscirklar Clinics Datorkurser och surfplatta för nybörjare


Studieförbundet Bilda GävleDala ● VERKSAMHETSPLAN 2015-16 ● Sid 31 av 39

Danscirklar Folkmusikverksamhet FolkUngar Föreläsningar i samhällsociala frågor Föräldrar emellan - föreläsningar tillsammans med föräldranätverk Hiphopverksamhet Instrumentalmusik Körverksamhet Ledarutveckling Musikarrangemang Musikcirklar Målarkurs PA utbildning Passion för livet Replokaler Samtalsgrupper för unga tjejer och killar Samverkan med Gemensamma krafter Samverkan med RIA och Hela människan Samverkan och fortbildning med riksförbundet mot kvinnlig könsstympning Samverkan med Underground Safari Samverkan med The Brewery Samverkan med Trigger Samverkan med Boom Town Samverkan med Peace & Love Samverkan med The Rockin’ Pots integrationskör Stickcaféer Studiecirklar och kulturprogram i medlemsorganisationer Sång med föräldrar och barn Tjejskate i KFUM-hallen Verksamhet kring integration Volontärträffar

FALUN: Arrangörscirklar Clinics Danscirklar DJ cirklar DJ-skola Existentiell filmfestival Folkmusik och dansverksamhet FolkUngar Fördjupning i teknik Föreläsningar i samhällssociala frågor Föräldrar emellan - Föreläsningar tillsammans med föräldranätverk Katolsk bildning och kultur Kulturförening Bergstenska


Studieförbundet Bilda GävleDala ● VERKSAMHETSPLAN 2015-16 ● Sid 32 av 39

Kultursamarbete med KRIK i samband med skid-VM Kurser i samverkan med Folkmusiknatta Körverksamhet Ledarutveckling Läger Girls Skate & Longboard Camp Medverkan under Vart femte barn-veckan Musikarrangemang Musikcirklar PA-utbildning Popkollo Replokaler Rockskola Samarbete med Granny Goes Street Samarbete med kulturhuset Arenan Samarbete med Popkollo Falun musikläger Samarbete med Västra Street Samtalsgrupper för unga tjejer och killar Samverkan med Bergstenska Festivalen Samverkan med Falu Folkfest Samverkan med Kulturföreningen Bergstenska Samverkan med Musik i Dalarna (Dalecarlia Music Awards) Samverkan med Popkollo Falun musikläger Samverkan med RIA och Hela människan Studiecirklar och arrangemang kring social och ekologisk hållbarhet Studiecirklar och kulturprogram i medlemsorganisationer Sång med föräldrar och barn Sångworkshops Uppmärksamhetsarbete kring barn till missbrukare

GAGNEF Folkmusikverksamhet FolkUngar Körverksamhet Ledarutveckling Musikarrangemang Musikcirklar Studiecirklar och kulturprogram i medlemsorganisationer Sång med föräldrar och barn

GÄVLE Andrum Brynäs Arbetsmarknadsinsatser och utbildning Clinics Folkbildning i vården – studiecirklar och kulturverksamhet inom äldreomsorgen Folkmusikverksamhet FolkUngar Hantverkskurser


Studieförbundet Bilda GävleDala ● VERKSAMHETSPLAN 2015-16 ● Sid 33 av 39

Hiphop studio Katolsk bildning och kultur Kulturverksamhet och studiecirklar med personer med psykisk funktionsnedsättning Körverksamhet Ledarutveckling Musikarrangemang Musikcirklar Ortodox bildning och kultur Replokaler Samarbete med Gävle Gospelfestival Samarbete med Local Heroes-Galan Samarbete och fortbildning för volontärer inom äldreomsorgen Samverkan med RIA och Hela människan Studiecirklar och kulturprogram i medlemsorganisationer Studio Sång med föräldrar och barn

HEDEMORA Familjelördag kultur Folkbildning i vården – studiecirklar och kulturverksamhet på äldreboenden Folkmusikverksamhet FolkUngar Kulturverksamhet familje-lördag Ledarutveckling Musikarrangemang Ortodox bildning och kultur Samarbete med Röda Korset Studiecirklar och kulturprogram i medlemsorganisationer Studieverksamhet om Israel och Palestina

HOFORS Folkmusikverksamhet FolkUngar Ledarutveckling Musikarrangemang Ortodox bildning och kultur Samarbete med Hoforsrocken Studiecirklar och kulturprogram i medlemsorganisationer

HUDIKSVALL Dans Folkbildning inom äldreomsorgen Folkmusik- och dansverksamhet FolkUngar Hantverksverksamhet Katolsk bildning och kultur Körverksamhet


Studieförbundet Bilda GävleDala ● VERKSAMHETSPLAN 2015-16 ● Sid 34 av 39

Ledarutveckling Musikarrangemang Musikcirklar Musikterapi Replokaler Rockskola Samarbete med Glada Hudikskolan Samarbete med Hudiksvall Jazzförening Samtalsgrupper för föräldrar Samtalsgrupper för unga tjejer och killar Samverkan med Ria och Hela människan Seminarier och läger för barn med funktionsnedsättning Studiecirklar och kulturprogram i medlemsorganisationer Sång med föräldrar och barn Teatergrupper för barn- och ungdomar Verksamhet på och ansvar för Brandgaraget

LEKSAND Folkmusik- och dansverksamhet FolkUngar Körverksamhet Ledarutveckling Musikalsamarbete med lokala församlingar Musikarrangemang Musikcirklar PA-utbildning Replokaler Rockskola i samarbete med Åkerö skola Studiecirklar och kulturprogram i medlemsorganisationer Sång med föräldrar och barn

LJUSDAL Barndans Folkmusik- och dansverksamhet FolkUngar Hälsinge Låtverkstad Körverksamhet Ledarutveckling Musikcirklar Ortodox bildning och kultur Replokaler Rockskola Samverkan med Hovrastämman Studiecirklar och kulturprogram i medlemsorganisationer Teaterverksamhet Ungdomsutbyte med Ungern


Studieförbundet Bilda GävleDala ● VERKSAMHETSPLAN 2015-16 ● Sid 35 av 39

LUDVIKA Kulturverksamhet på äldreboenden Ledarutveckling Musikcirklar Replokal Samverkan med RIA och Hela människan Samverkan med Haffas ungdomsgård Studiecirklar och kulturprogram i medlemsorganisationer

MALUNG/SÄLEN Asylverksamhet, samhällsorientering och svenska språket i samarbete med Lillmokyrkans församling Folkmusikverksamhet FolkUngar Föreläsningar i samverkan med Malung/Sälens kommun Körverksamhet Ledarutveckling Musikarrangemang Musikarrangemang på äldreboenden Musikcirklar Samverkan med kommunens anhörigsamordnare i kulturarrangemang Samverkan med demensföreningen Blåklockan i kulturarrangemang Studiecirklar och kulturprogram i medlemsorganisationer

MORA Arrangemang kring social och ekologisk hållbarhet DJ cirklar Folkmusikverksamhet Kulturarrangemang under Vasaloppsveckan i samverkan med Centrumkyrkan Körverksamhet för barn och vuxna Ledarutveckling Musikarrangemang Musikcirklar Passion för livet - uppstart PA-utbildning Replokaler Rockskola i samarbete med kulturskolan Miranda Samarbete med Röda Korset kring folkbildning inom äldreomsorgen Samverkan med anhörigsamordnare om en föreläsningsserie för anhörigvårdare Samverkan kring Kulturlov Rosa Huset Samverkan med föreningen Livskällan, sång och musikprogram Samverkan med Habiliteringen Mora Studiecirklar och kulturprogram i medlemsorganisationer Studio Sång med föräldrar och barn Volontärverksamhet inom äldreomsorgen


Studieförbundet Bilda GävleDala ● VERKSAMHETSPLAN 2015-16 ● Sid 36 av 39

NORDANSTIG Dans Folkmusikverksamhet FolkUngar Kulturaktiviteter i samverkan med Sörfjärdens kapell Ledarutveckling Musikarrangemang Musikcirklar Nordanstigs kulturverkstad i samverkan med Nordanstigs Kommun och föreningsliv PA-utbildning Replokaler Rockskola Samverkan med Kulturstjärnan Studiecirklar och kulturprogram i medlemsorganisationer

OCKELBO Folkmusikverksamhet FolkUngar Körverksamhet Ledarutveckling Ortodox bildning och kultur Studiecirklar och kulturprogram i medlemsorganisationer

ORSA Folkmusik och dansverksamhet Integrationsarbete med Orsa Missionsförsamling Körverksamhet Ledarutveckling Musikarrangemang Samverkan med kommunens anhörigsamordnare Studiecirklar och kulturprogram i medlemsorganisationer

OVANÅKER Folkmusikverksamhet Körverksamhet Ledarutveckling Musikarrangemang Musikcirklar Replokal Socialt folkbildningsarbete i samarbete med EDA Arken, Café centrum Studiecirklar och kulturprogram i medlemsorganisationer Studio Sång med föräldrar och barn Volontärträffar


Studieförbundet Bilda GävleDala ● VERKSAMHETSPLAN 2015-16 ● Sid 37 av 39

RÄTTVIK DJ-verksamhet Folkbildning i vården, studiecirklar och kulturverksamhet på äldreboenden Folkmusik och dansverksamhet FolkUngar Kurser och konserter i samverkan med Folkmusikenshus Körverksamhet Ledarutveckling Musikarrangemang Musikcirklar Rockskola Samarbete med Buketten, dagverksamhet för pensionärer Samarbete med Stiftelsen Berget i kurser och utbildningar Studiecirklar och kulturprogram i medlemsorganisationer Studio Ungdomsutbyte med Ungern

SANDVIKEN Dansverksamhet Folkmusik- och dansverksamhet FolkUngar Gästrike Låtverkstad Katolsk bildning och kultur Körverksamhet Ledarutveckling Musikarrangemang Musikcirklar Ortodox bildning och kultur Samverkan med Furulundshemmet och Good Foundation Samverkan med och fortbildning för volontärer inom äldreomsorgen Språkcaféer Studiecirklar och kulturprogram i medlemsorganisationer Sång med föräldrar och barn Teaterverksamhet i Storvik Verksamhet på och ansvar för Rockhuset

SMEDJEBACKEN Ledarutveckling FolkUngar Studiecirklar och kulturprogram i medlemsorganisationer

SÄTER Folkmusikverksamhet Ledarutveckling Musikcirklar Studiecirklar och kulturprogram i medlemsorganisationer Volontärverksamhet


Studieförbundet Bilda GävleDala ● VERKSAMHETSPLAN 2015-16 ● Sid 38 av 39

SÖDERHAMN Anhörigstöd i kommunen Arbetsmarknadsinsatser och utbildning Arrangörsförening Barn till missbrukargrupper Bildablommans kampanjveckor v. 7, Du spelar roll, Internationella Autismdagen v. 41 Dansverksamhet Digitala klyftan DJ cirklar Folkbildning i vården – studiecirklar och kulturverksamhet på äldreboenden Folkmusikverksamhet FolkUngar Föreläsningar i samhällssociala frågor Föräldrastödsgrupper (Positivt föräldraskap, familjeverkstan, föräldrastegen, dolda handikapp) Hip Hop verksamhet Kulturutbyte med Ungern Körverksamhet Ledarutveckling Medieverkstan på Verkstäderna (film och foto) Musikarrangemang Musikcirklar PA Utbildning Planering för kulturutbyte med Ungern Rockskola Samtalsgrupper för vuxna i materialet Positivt föräldraskap Samverkan med Centrum för alla Samverkan kring samhällssociala frågor tillsammans med Söderhamns kommun Samverkan med Verkstäderna och Drömverkstan Skrivar- och samtals kurser med integration i fokus Studiecirklar och kulturprogram i medlemsorganisationer Studiecirklar i asylverksamhet, samhällsorientering och svenska språket Studio Sång med föräldrar och barn Stödgruppsverksamhet (Bim, TAPP, Barn i sorg, Skilda världar, psykisk ohälsa, självkänsla) Teaterverksamhet Tjej- och killutbildning Utbildningar inom Bildas metodmaterial

VANSBRO Asylverksamhet, samhällsorientering och svenska språket i samarbete med Nås missionsförsamling Folkmusikverksamhet Integrationsarbete i samarbete med Nås Missionsförsamling Ledarutveckling


Studieförbundet Bilda GävleDala ● VERKSAMHETSPLAN 2015-16 ● Sid 39 av 39

Musikarrangemang på äldreboenden Musikcirklar Studiecirklar och kulturprogram i medlemsorganisationer Sång med föräldrar och barn

ÄLVDALEN Arbetsmarknadsinsatser och utbildning Folkmusikverksamhet FolkUngar Försök till att starta upp folkmusikverksamhet Ledarutveckling Musikarrangemang Musikarrangemang på äldreboenden Musikcirklar Samarbete med kommunens anhörigsamordnare Studiecirklar och kulturprogram i medlemsorganisationer Socialt folkbildningsarbete i samverkan med Salem och Soldathemmet Ungdomsutbyte med Ungern

Studieförbundet Bilda GävleDala 2015-12-16

Verksamhetsplan 2015-16 Studieförbundet Bilda GävleDala. Reviderad 2016  
Verksamhetsplan 2015-16 Studieförbundet Bilda GävleDala. Reviderad 2016  
Advertisement