Page 1

Bildaåret 2015 Verksamhetsberättelse för Studieförbundet Bilda GävleDala


Innehåll Innehåll 3 Inledning 4 Bildas uppdrag 4 Bildas organisation 4 Studieförbundet Bilda GävleDala 5 Uppfyllelse av mål och syfte 6-7 Kommuner 8-31 Avesta 8 Bollnäs 9 Borlänge 10 Falun 11 Gagnef 12 Gävle 13 Hedemora 14 Hofors 14 Hudiksvall 15 Leksand 16 Ljusdal 17 Ludvika 18 Malung-Sälen 19 Mora 20 Nordanstig 21 Ockelbo 22 Orsa 23 Ovanåker 24 Rättvik 25 Sandviken 26 Smedjebacken 27 Säter 27 Söderhamn 28 Vansbro 30 Älvdalen 31

Bildaåret 2015 Redaktör Ulrika Vedholm Grafisk form Ulrika Vedholm Omslag Foton från Bilda GävleDalas verksamhet under 2015. Tryck Söderhamns Kommuntryckeri 2016

Profilområden 32 Stödområden 34 Personalgalleri 37 Medlemsorganisationer 40 Förvaltningsberättelse 48 Årsredovisning 2015 50 Resultaträkning 2015 (tkr) 50 Balansräkning 2015 (tkr) 51 Noter till årsredovisning 2015 52 Revisionsberättelse 58

3


Inledning Vilka är de mest förändrade krafterna och skeendena i vår tid och hur påverkar och utmanar de folkbildningens uppdrag? Frågan är relevant när ett år ska sammanfattas. Flyktingströmmarna från främst Mellanöstern, Afghanistan och Afrika har påverkat både Bildas medlemsorganisationer och våra prioriteringar som studieförbund. Krig och konflikter har skapat en folkvandring i modern tid. Liksom övriga studieförbund har vi skapat förutsättningar för asylsökande att möta det svenska språket och det svenska samhället. Tillsammans med kyrkor och församlingar har verksamhet skapats för människor som söker möjligheter att etablera sig i ett nytt sammanhang. Genom våra kyrkliga medlemsorganisationers identitet, härkomst och historia står vi mitt i händelsernas centrum. Egen verksamhet på asylboenden, språkcaféer och gränsöverskridande mötesplatser är andra exempel på vår verksamhet. Flyktingsituationen har ytterligare utmanat oss att vara med och skapa ett samhälle i mångfald där olikheter i praktiken är en tillgång. Även Bildas omfattande kulturverksamhet har haft ett intensivt år. Ett år som präglats av tillgänglighetsfrågor och arbete för jämställdhet, deltagande i många arrangemang och evenemang som beskrivs i denna verksamhetsberättelse som också skildrar hur Bilda arbetar med folkbildningsuppdraget. Det går att förklara med både siffror, svepande generaliseringar och retorik, och med hjärta. Vi vet att vi bidrar till människors möjlighet att vara delaktiga och aktiva i ett rikt samhälls- och kulturliv, och vi tror att det vi gör förändrar många människors perspektiv. Tillsammans bildar vi för livet!

Bildas uppdrag Studieförbundet Bildas uppdrag är att verka inom folkbildningen. Bildas uppdrag är att genom bildning och kultur ge människor redskap för livet, med övertygelsen att det är i mötet med andra som människor växer.

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Alla tio får anslag från stat, landsting och kommuner för att bedriva ett fritt och frivilligt folkbildningsarbete som är öppet för alla. Bilda vill ge människor möjlighet till ett större inflytande över såväl sina egna liv som över samhällsutvecklingen. Därför ordnar Bilda mötesplatser och forum för lärande, fördjupning och reflektion. Genom studiecirklar och olika arrangemang bidrar Bilda, tillsammans de andra studieförbunden, till en demokratisk kultur där deltagarna gemensamt är med och formar innehållet utifrån sina egna erfarenheter och frågor.

Bildas organisation Bildas arbetar inom fem valda profilområden: Kultur, Dialog, Bildning och kultur i frikyrkorna, Ortodox bildning och kultur samt Katolsk bildning och kultur. Dessutom finns kompetensområdena Mellanöstern och Ledarutveckling samt stödområdena Administration och Kommunikation.

Studieförbundet Bilda är organiserat i åtta regioner och ett förbundskansli. Regionerna är var för sig egna juridiska personer som samverkar inom ramen för Studieförbundet Bildas stadgar. Varje enskild Bildaregion har sin egen styrelse och stämma och upprättar årligen en verksamhetsberättelse, vilken omfattar beskrivning av verksamheten, samt en räkenskapsberättelse för det gångna året. 4


Studieförbundet Bilda GävleDala Studieförbundet Bilda GävleDala omfattar Dalarnas och Gävleborgs län. Regionkontoret finns i Söderhamn, länskontor i Borlänge samt platskontor i Järvsö, Bergsjö, Edsbyn, Gävle, Sandviken, Mora, Rättvik och Malung. Förutom kontor så finns musikhus och andra verksamhetslokaler i praktiskt taget alla kommuner i region GävleDala. Studieförbundet Bilda GävleDala har personal inom alla profilområden, liksom inom kompetensområdena och stödområdena. Personal och ledare

Revisorer

Regionen har ett 35-tal anställda inom ett flertal funktioner till exempel konsulenter, administratörer, fastighetsskötare, kultursamordnare, projektanställda, kommunikatör och deltidsanställda ledare. Personalen leds av regionchef och en platschef. I regionen har vi förmånen att ha drygt 1 600 ledare (!) där nästan alla jobbar ideellt i vårat folkbildningsarbete. Kompetensutveckling för personal och ledare är viktig för oss i Bilda. Genom avsättning av pengar i en nationell kompetensutvecklingsfond ger vi oss goda förutsättningar att satsa på kompetensutveckling för ledare, förtroendevalda och personal. Under 2015 har ett stort antal personal och ledare deltagit i olika kompetensutvecklingsinsatser. En del i vår personalpolitik och folkbildningsidé är också att erbjuda praktikplatser för unga människor och för människor som står mycket långt från den ordinarie arbetsmarknaden. Under studieåret har vi haft ett 10-tal personer som praktikanter.

Revisorer har varit Ragnar Santesson (aukt. rev.) och Magnus Hjelmblom. Till revisorssuppleanter valdes Thomas Blomkvist (aukt. rev.) och Alf Zettersten. Berit Gyll valdes in som ny revisorssuppleant när Alf Zettersten avled senare under 2014. Regionstyrelsen

Regionstyrelsen har under året haft fyra protokollsförda sammanträden. Förutom de ordinarie ärendena så har samtal och remisskrivande inför det planerade bildandet av nya regioner i norra Sverige varit den stora frågan.

Valkommittén

Styrelsen har utgjorts av: Lennarth Karlhager Torbjörn Schönning Thomas Magnusson Bo Hellman Sami Mäki Barbara Henriksson Eva Persson Urban Nyberg Jon Holmén Mona Agaiby Mia Mästerbo

Regionstyrelsen fick uppdrag av regionstämman 2014 att tillsätta en valkommitté då inga kandidater fanns att ta ställning till vid stämman. Under året har regionstyrelsen tillsatt Kerstin Sonnbäck och Kerstin Björke som nu utgör GävleDalas valkommitté.

Mia Mästerbo avsade sig styrelseuppdraget ganska direkt efter regionstämman och under året gjordes ett fyllnadsval till regionstyrelsen med Andreas Thunmarker, Falun.

Regionstämma

Ingen regionstämma hölls under 2015 då Bilda har stämmor vartannat år.

ordförande Djurås vice ordförande Hudiksvall Kullsbjörken Falun Gävle Falun Gävle Hudiksvall Rättvik Gävle Djurås

Bilda GävleDalas regionstämma i Falun 2014. Foto: Ulrika Vedholm 5


Uppfyllelse av mål och syfte Har vi nått syfte och mål med folkbildningen i Studieförbundet Bilda GävleDala under året 2015?

I §2 i Bildas stadgar (nedan) hittar vi ändamålsparagrafen, det som man ibland kallar ”meningen med föreningen”. § 2 Syfte och uppdrag Studieförbundet Bilda ska med kristen livsåskådning som grund bedriva folkbildningsarbete som • svarar mot behov i kyrka och samhälle • värnar individens integritet • främjar människans förmåga – till självständigt ställningstagande – till skapande verksamhet – till samarbete och gemenskap • stimulerar till ett ansvarigt engagemang i samhällsoch kulturliv. I bildningsarbetet betraktas studieförbundets och medlemsorganisationernas respektive identitet och uppdrag som gemensamma tillgångar. Statens mål för folkbildningen Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Statens fyra syften med folkbildningen 1. Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin. 2. Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen. 3. Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån i samhället. 4. Bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet. Har vi lyckats? Det som skrivits ovan är hela utgångspunkten för vår existens som folkbildare, studieförbund och Bilda GävleDala. Hur har vi lyckats? Hur kan vi veta om vi lyckats? Som en del i Bildas nationella kvalitetsarbete ingår det att ringa runt och intervjua ledare och deltagare i vår verksamhet. 2015 gjorde vi i GävleDala cirka 100

6

intervjuer. Vid en genomläsning av dessa intervjuer så kan vi notera att de allra flesta är mycket nöjda. Många anger att man lärt sig nya saker och inte minst att man har nytta av dem i sitt engagemang för sin förening och i sitt liv. Demokratin i grupperna verkar i de flesta fall vara god. Man anger att man får vara med och påverka vad som ska studeras och på vilket sätt samt vilket mål man ska ha. Över hälften av vår verksamhet är inom kulturområdet. Där anger de vi intervjuat bland annat att de fått möjligheter att förkovra sig i sin kulturyttring samt möjligheter att presentera den för publik. Här följer några citat från intervjuerna:

”En mental resa – vågar nu stå på scen med en självklarhet som jag bara kunnat drömma om tidigare”.

”Vi måste utvecklas hela tiden. Dock måste vi göra bort oss först, för då vågar publiken göra bort sig”.

”Genom Bilda har gruppen fått möjlighet att uppträda i byar och mindre orter”.

I intervjuerna kommer det också fram att en del stöd som man fått har varit viktigt som en förutsättning för kunskapssökandet och bildningen. Till exempel förekommer det många kommentarer om att pedagogiska upplägg, administration, studiematerial, utrustning, lokaler och ledarutveckling positivt bidragit till verksamheten. Här följer några citat från intervjuerna:

”Vi har en replokal, fått låna PA samt lite ekonomiskt stöd”.

”Genom att ansluta sig till Bilda fick vi tillgång till en lokal där vi kunde utveckla vår musik”.


”Jag visste inte vad det skulle innebära att leda en studiecirkel då jag ärvde uppdraget, men jag har fått fantastiskt stöd och inspiration från Bildapersonal”. ”Cirkeln ger en möjlighet att finnas med i ett sammanhang”.

”Fått stöd genom uppbyggnad av studio och inspelningsutrustning” . ”Vi är nöjda med samarbetet med Bilda och genom besök från bildapersonal har vi fått inspiration till vår smågruppsverksamhet”.

I de cirka 100 intervjuer vi gjort med ledare och deltagare har också våra konsulenter fått göra en notering om huruvida verksamheten uppfyller ett eller flera av statens fyra syften med folkbildningen. I de allra flesta fall så uppfylls ett eller flera av syftena. Det är självklart inte enkelt att göra denna bedömning men utifrån den intervju man gjort så får man nog ändå säga att det är en metod god som någon. Kontinuerlig kontakt Förutom intervjuerna som nämns ovan så har våra konsulenter kontinuerlig kontakt med våra ledare inom alla våra profilområden. Ett exempel från 2015 är inom vårt folkbildningsarbete tillsammans frikyrkorna. Där kontaktade man de flesta ledarna och frågade om hur det fungerande i grupperna, hur det var att vara ledare, om gruppen lärt sig något samt om Bilda har gjort någon positiv skillnad. Gensvaret var överväldigande positivt från de allra flesta ledarna. En sak som kom fram hos många ledare var att de blev mycket glada för att någon var intresserad av deras verksamhet och hur den skulle kunna utvecklas. Sammantaget kan vi notera att vi i stort verkligen uppfyller Bildas ändamålsparagraf och statens mål och fyra syften med folkbildningen. Som beskrivet ovan så har vi våra kvalitetsintervjuer (ca 100) samt kontakterna med våra ledare som bästa grund för det påståendet. Ortodox- och katolsk verksamhet växer Vårt arbete främst med ortodoxa och katolska kyrkor har gjort att vi numer har en växande andel människor med utländsk härkomst i vår verksamhet.

Även i denna grupp hör vi många röster som uppskattar att man fått möjlighet att lära sig mer om sin tradition men också om det svenska samhället. Finns det då inget som kan bli bättre? Självklart finns det förbättringsområden. Fortfarande finns det vissa som har för liten kännedom om Bilda och vad vi kan bidra med. Här behöver vi än mer stärka upp kontaktarbetet med ledare och grupper. Kännedomen om Bildas ändamålsparagraf och statens mål och fyra syften hos ledare och grupper kan bli större. Här följer några citat från intervjuerna som visar på att vi kan bli ännu bättre:

”Vi hoppas på ett större nätverkande och fler clinics och workshops”.

”Bilda borde fixa en bra mötesplats”.

”Cirkelledaren är tveksam pedagog”.

”Vi har fått hjälp med hyran men önskar kunna köpa material till cirkeln”.

”Jag hade inga direkta förväntningar på Bilda men tyckte cirkeln uppfyllde alla förväntningar ändå”.

Längre fram i denna verksamhetsberättelse kan du ta del av statistik, ekonomi, artiklar från verksamheten och mycket mer. Mycket nöje med din läsning!

Söderhamn i januari 2016

John Staffas Regionchef Bilda GävleDala 7


AVESTA

Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 129 st Deltagare: 771st Kulturarrangemang: 123 st Publik: 3 730 st

- Jag har inte riktigt hunnit smälta det här men det känns fantastiskt, säger Soy när hon tar emot sitt pris från förra årets vinnare Carl Svensson. Foto: Karin Björk

Soy vann Musikschlaget 2015

Seniorsamtal och mjukyoga

Sonja ”Soy” Johansson från Horndal vann Musikschlaget 2015 med den egna låten I´m leaving you. För att hon ”kombinerar stort allvar med ren glädje”.

Under seniorveckan på Sjöviks Folkhögskola den 10-14 augusti var Agneta Sundberg från Bilda ansvarig för en utav dagarna. Deltagarna bjöds på föreläsningar om både Studieförbundet Bilda och folkbildning.

Som vanligt präglades schlagerfesten för musiker med funktionsnedsättningar av en smittsam glädje och kärlek. - Jag är väldigt nöjd, förväntningarna är uppfyllda. Det var också jättekul att vår förbundsrektor Kerstin Enlund var med, säger schlagergeneral och Bildakonsulent Olle Norberg. Nytt för i år var att Mittmediakoncernen direktsände via lokalpressens webb-TV. På så sätt har Musikschlaget spridits ännu mer. Och Olle Norberg berättar att Soy under måndagen kontaktats av såväl Radio Dalarna som Klartext P4. Soy vann inte bara vandringspriset, en skulptur som Sundsvallskonstnären Björn Gimstedt gjort. Hon bjöds också in att sjunga på Stora Torget i Sundsvall under nationaldagsfirandet nästa år.

Urval av verksamhet i Avesta 2015 • Kulturveckor • Rockskola • Ledarutveckling • Musikcirklar och replokaler • Samverkan med Sjövik folkhögskola • Samarbete med Qlturhuset • Ortodox bildning och kultur • Bildning och kultur i frikyrkorna/medlemsorg. • Samarbete Kulturgaraget

8

Trevliga samtal vid borden under seniorveckan på Sjöviks Folkhögskola. Foto: Agneta Sundberg

Deltagarna fick även prova på en ny metod som heter Seniorsamtal. Det är ett studiematerial om att bli äldre och är avsett för sju träffar med sju olika teman. Vi samtalar om hur ens eget liv ser ut idag och vad jag själv vill förändra.

Folkhälsa fanns även med på dagens program i form av föreläsning om folkhälsa och hur min kropp förändras när jag blir äldre. Här ingick att prova på mjukyoga med Agneta.

Kvinnor samlas i Centrumkyrkan Det är lördag och det doftar matn långt ut på gatan utanför Centrumkyrkan. Idag har kvinnorna i gruppen för matlagning träff. Gemenskapen och glädjen står i fokus när grupperna med kvinnor träffas. Det handlar om bakning efter svensk tradition, matlagning, sömnad, broderi och bibelundervisning där man har möjlighet att fördjupa sina kunskaper i Ortodox tro. Två till tre gånger per år arrangerar även grupperna en gemensam skördefest där bland annat nybakat bröd finns till försäljning. I församlingen finns även en aktiv kör med åtta medlemmar.

Ett glatt gäng bakande tjejer. Foto Michael Agiaby


Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 191 st Deltagare: 1 268 st Kulturarrangemang: 80 st Publik: 15 842 st

BOLLNÄS

Mångfald i församlingen – en dag om integration Mångfalden är här för att stanna. En dag om det nya Sverige och de utmaningar lokala församlingar möter idag. Carl-Johan Rapp Freed, pastor i Skarpnäckskyrkan, delade med sig av sina erfarenheter.

Världen krymper och närheten ökar. Carl-Johan Rapp Freed, pastor i Skarpnäckskyrkan, delade med sig av sina erfarenheter från sin församling när han besökte vår region under två dagar, i Bollnäs och i Borlänge. Många uppskattande ord kom från de lyssnande under dagarna. Vår konsulent Tony Karsbo filmade hela föredraget som finns att se på YouTube i vår kanal Studieförbundet Bilda.

Carl-Johan Rapp Freed berättade om sin församlings integrationsarbete och hur de tänker kring olika frågor kring mångfald. Foto: Skarpnäckskyrkan

Nytt! FolkOrk för spelsugna barn FolkOrk är för barn mellan 9-12 år. För barn som vill spela mera efter besöket av FolkUngar.

Genom FolkOrk får de unga chansen att spela tillsammans med andra barn i samma ålder. De får träna på låtar på gehör men även spela efter noter. Ett spännande samarbete med Hälsinge Låtverkstad sker under året med FolkOrk, då de mindre barnen får utvecklas tillsammas med de lite äldre. FolkOrk består av Eiwor Kjellberg, Anders Kråkan Ågren, David Albertsson, Henning Högberg och Sara Karlsson. Under 2015 startades två FolkOrkorkestrar upp, en i Bollnäs och en i Gävle.

Får vi presentera Gävleborgs nyaste, coolaste FolkOrkester - FolkOrk!!! Orkestern träffades i oktober på Bollnäs Kulturskola och spelade så att brallorna nästan ramlade av. Ovan: Konstiga öron växte ut på barnen och en del ledare under lunchen. Foto: Eiwor Kjellberg och Anders Ågren

Bildaband spelade på Karlslundsfestivalen Äntligen kom solen och värmen och Bilda stod redo med ljud, ljus och personal på festivalområdet i Bollnäs.

Karlslundsfestivalen är en musikfestival som anordnas i Bollnäs, detta år den 30 juli-1 aug. En av festivalens två scener sköttes av Bilda och våra Bildaband Trail of Murder, Doka, Cedron, Hata Som Lejon och Zander Nord spelade. Bilda ser fram emot ny och bra samverkan inför festivalen 2016.

Bandet Trail of Murder på scen. Foto: Jonas Jonsson

Barnen är med på två träffar per termin och vid det sista tillfället spelar alla tillsammans i en stor härligt konsert!

Urval av verksamhet i Bollnäs 2015 • Folkmusik- och dansverksamhet • Replokaler • Bildning och kultur i frikyrkorna/medlemsorg. • Musikverksamhet för funktionshindrade • Ledarutveckling • Katolsk bildning och kultur • Folkbildning inom äldreomsorgen • Teaterverksamhet • Körverksamhet • Ortodox bildning och kultur

9


BORLÄNGE

Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 212 st Deltagare: 1 438 st Kulturarrangemang: 159 st Publik: 7 306 st

Seniorer vill inte sluta Under 2015 har en grupp seniorer träffats i en hälsofrämjande studiecirkel i Borlänge. Det är en grupp som alla gått Passion för livet tidigare och som bara vill fortsätta, fortsätta och fortsätta!

Seniorerna träffas och gympar, pratar om livet och sörplar kaffe så klart. Vår volontär Kerstin Björke leder gruppen och meningen med detta är att skapa förutsättningar för ett hälsosamt liv, hela livet, för deltagarna. Att träffas tillsammans i form av en studiecirkel och att lära sig mer om hur man kan förbättra sin hälsa möjliggör inte bara ett friskare liv utan ger även ett trevligt umgänge. Många deltagare vittnar om att det är den sociala samvaron under studiecirkelträffarna som är det absolut viktigaste.

Asylverksamhet med musik Bilda genomför på uppdrag från regeringen, särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande. I Borlänge lär sig asylsökande svenska genom att sjunga.

En grupp med pensionärer har träffats några onsdagar i Missionskyrkan. Det är en grupp som alla gått Passion för Livet med Bilda tidigare. De trivs så bra tillsammans och vill inte sluta.

Passion för livet är en studiecirkel för människor som vill ändra sin livsstil till det bättre genom att gå från ord till handling. Med Passion för livet kan människor på ett trevligt och enkelt sätt göra små förändringar i sin vardag som bidrar till ett längre och friskare liv. Urval av verksamhet i Borlänge 2015 • Datorkurser och surfplatta för nybörjare • Musikcirklar och replokaler • Samverkan med RIA och Hela människan • Volontärträffar • Tjejskate i KFUM-hallen • Bildning och kultur i frikyrkorna/medlemsorganisationer

Med inspiration från kören The Rockin’ Pots i Östersund och Tomas Ledin har Andreas Thunmarker och körledaren Hanna Meens-Eriksson startat upp en integrationskör med samma namn på asylboendet i Gylle, i samarbete med Bilda. Nu lär sig asylsökande svenska genom att sjunga med kören, vilket främjar folkhälsan. När vi sjunger frigörs endorfiner i kroppen, musklerna får arbeta och vår andning blir djupare. Att få sjunga tillsammans med andra skapar en gemenskap som också är viktig för att må bra.

Repetetition med The Rockin Pots i Borlänge. Grym stämning och glädje! Foto: Andreas Thunmarker 10

Hållbar framtid med Underground Safari Den ideella föreningen Vilde står bakom projektet Underground Safari i samarbete med Bilda, där närmare 20 personer arbetar tillsammans mot visionen en hållbar framtid och som en återkommande aktör i Borlänge.

Projektidén vilar på frågeställningen “vilka hållbara livsstilar finns det där vi människor kan leva i harmoni med djur och natur?“ och består av arrangemang med musik, konst och visuella upplevelser. Arrangemanget i juni 2015 genomsyrades av material som till största möjliga mån är gjort av återbruk. Stressfria och mobilfria zoner fanns runtom på området Tyllnäs Udde. Själslig hälsa såväl som vår planets hälsa stod i fokus och gav våra besökare en helhetsupplevelse av rekreation och framtidsvisioner.


FALUN

Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 317 st Deltagare: 2 456 st Kulturarrangemang: 306 st Publik: 31 554 st

Människans värde på Existentiell Filmfestival Den 16-17 april var Existentiell Filmfestival Dalarna tillbaka i Falun med intressanta gäster som diskuterade spännande och djuplodande filmer under temat ”Människans värde och pris”.

2015 års upplaga av Existentiell Filmfestival Dalarna lyfte fram människans värde. Bland de inbjudna gästerna för filmsamtal under festivalen mötte vi Caroline Krook, Baker Karim, Niklas Orrenius, Maria Küchen, Per Wirtén, Johan Croneman med flera. Flera deltagare tog chansen att bolla sina livsfunderingar och intryck ifrån de filmer som visades med de inbjudna gästerna under festivalen. Filmerna som visades var Dallas buyers club, Terraferma, Short term 12, Under Gottsunda, Två dagar, en natt, The bling ring, Ida och ett antal kortfilmer.

Från Falun till SXSW 2015 För femte året i rad fanns Bilda på plats i Austin, Texas, för South by Southwest festival, SXSW tillsammans med två Bildaband Good Harvest från Falun och Kill! Kill! Pussycat! från Ånge.

På festivalen delade Bilda monter med bland andra Luleå loves Austin, Talentcoach från Kalmar och Try Swedish. Allt för att visa upp det svenska musik- och kulturlivet på festivalens Trade Show. Närmare 1000 svenskar fanns på plats för att representera musik, film och interaktiv media. Satsningen är en del av Bilda Live i profilområdet Kultur och Daniel Garpebring och Aidin Razavi fanns representerade från Bilda.

Dj-skola och Lira i Band

Samtal om filmen Unger Gottsunda med moderator Ulrika Vedholm kommunikatör, Studieförbundet Bilda och Judith Kiros litteraturvetare Kenth samt Carlsson skolchef, Borlänge kommun. Foto: Anders Alzén

Festivalen invigdes på torsdagen av Göran Greider. Foto: Ulrika Vedholm

Bilda på skid-VM Den 18 februari invigdes skid-VM i Falun. Samtidigt som världseliten inom längdskidor, backhoppning och nordisk kombination fanns på plats i Dalarna öppnade kyrkorna i Falun sina dörrar under namnet VM-kyrkan i samarbete med Bilda. Bilda stöttade även Youth Park under veckan och ansvarade för en utav kvällarna där fem ungdomsband fick chansen att visa upp sig och spela. Urval av verksamhet i Falun 2015 • Bildning och kultur i frikyrkorna/medlemsorg. • Samverkan med Kulturförening Bergstenska • Ledarutveckling • Samverkan med Falu Folkfest • Sångworkshops • Uppmärksamhetsarbete barn till missbrukare • Katolsk bildning och kultur

Den 9 december var det dags för avslutingskonsert för Bildas ungdomsgrupper från Lira i Band och dj-skolan. Stolta ungdomar klev upp på scenen för att visa vad de lärt sig under höstterminen.

Elever både från nybörjar- och fortsättningsgruppen visade upp vad de lärt sig under hösterminen när Bilda arrangerade avslutningskonsert för dj-skolan och Lira i Band på Arenan i Falun. Vår kulturkonsulent Amanda Jonsson är spindeln i nätet för dessa grupper som har terminsstart i oktober och januari varje år. Att stå framför mixerbordet och bli dj är just nu populärt och många unga har förebilder som Rebecca och Fiona och Avicii som inspirerar.

Foto: Amanda Jonsson

Foto: Amanda Jonsson

11


GAGNEF

Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 25 st Deltagare: 282 st Kulturarrangemang: 66 st Publik: 1 581st

Levande dragspelsmusik med sång och sittdans Musik och rörelse är två viktiga inslag för en bättre hälsa, både fysiskt och psykiskt. Detta visar forskningen och det bekräftas av Studieförbundet Bildas erfarenheter från olika verksamheter där vi är verksamma.

Anette Andersson och Björn Hagström från Studieförbundet Bilda erbjuder varje vecka sittdans på äldreboenden i Dalarna och i Gävleborg tillsammans med musicerande volontärer. På äldreboendet Tjärnsjögården har det under året bjudits på svängig dragspelsmusik med volontären Gunnar Eriksson. Det bjuds även på sittdans på äldreboenden. Danserna är utformade för att vara enkla att lära sig, och lätt för personer med demens att klara av. Fokus läggs på vikten av socialt innehåll i livet och gemenskap med andra och att njuta av sång, musik och skratt. I andra hand kommer den fysiska prestationen och vikten av att röra på sig.

Salig Blandning har sjungit sedan 70-talet Varje torsdag träffas de 40 medlemmarna i kören Salig Blandning i Gagnef. Kören bildades i slutet av 1970-talet och har under åren haft olika körledare. Idag leds kören av Torbjörn Cervin som är mycket omtycket av medlemmarna och har fått kören att utvecklas positivt. Salig Blandning var från början var en förssamlingskör i Svenska Kyrkan men är sedan tre år tillbaka en fristående kör. Av de 40 medlemmarna som är födda på 40-, 50-, 60- och 70-talet är ca 60 % kvinnor. Kören är populär och gör framträdanden upp till tio gånger per år i olika kyrkor, församlingshem och på musikcaféer. Repertoaren består av en ”salig blandning” sånger - andliga, profana och gospel. Kören har även rest utomlands och framfört sina sånger, bland annat till Schweiz och Mallorca berättar Jörgen Nahlén som är kassör i kören. - Den resa som gjorde störst intryck på oss alla var resan till Polen i oktober 2013. Vi besökte Auschwitz och sjöng djupt nere i det fina kapellet i saltgruvan i Wieliczka. Kören framträdde då också med konserter i två stora kyrkor i Krakow. - Presentationen framfördes på polska av en av våra medlemmar som har polska rötter. Mycket uppskattat naturligtvis! 12

Kören Salig Blandning från sin resa till Krakow. Foto: Jörgen Nahlén.

Urval av verksamhet i Gagnef 2015 • Bildning och kultur i frikyrkorna/medlemsorg • Folkmusikverksamhet • FolkUngar • Körverksamhet • Ledarutveckling • Musikarrangemang • Musikcirklar • Sång med föräldrar och barn


GÄVLE

Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 466 st Deltagare: 2 686 st Kulturarrangemang: 368 st Publik: 18 372 st

Året började med gala för 2014 års bästa musik Det var för sjätte året i rad som musiker och arrangörer från Gävleområdet prisades på den glittrande Local Heroes-galan, lördagen den 24 januari 2015 i Gävle Konserthus.

Utöver prisutdelningar till de lokala musikerna i de olika kategorierna bjöds det även på spelningar från några av de nominerade, bland annat Bildabandet No Coda som även var nominerade till årets album.

Deep sound med MC Andy Frost in action på Local Heroes Galan. Foto: Martin Unoson

Artisten min Stora Sorg var också konferencier och även nominerad till Årets solo på Local Heroes-galan men solopriset togs hem av Name The Pet. Bildas kulturkonsulent Martin Unoson var som vanligt på plats och roddade med teknik och scenerna. Martin berättar om en trevlig kväll fylld med musik och skönt mingel mellan musiker, arrangörer, musikälskare och publik. Urval av verksamhet i Gävle 2015 • Andrum Brynäs • Folkmusikverksamhet • FolkUngar • Hantverkskurser • Hiphop studio • Katolsk bildning och kultur • Ledarutveckling • Samverkan med RIA och Hela människan • Sång med föräldrar och barn • Ortodox bildning och kultur • Bildning och kultur i frikyrkorna/medlemsorg.

Stone division tackar för priset - Årets Konsert. Foto: Martin Unoson

1000 personer kom till fest Den ortodoxa föreningen Heliga Trinty i Gävle bjöd in till en stor fest i juli månad med närmare 1000 personer som närvarade. Festligheten var glädjefylld och det spelades teater, sjöngs i olika körer, det var föreläsningar med bibliska inriktningar, gemensam mat och avslutades med att fira en rad olika mässor.

Gospelgung i Gävle Den 13-15 februari 2015 var det åter dags för gospelgung med Gävle Gospelfestival. För sextonde året samlades 400 körsångare från hela regionen tillsammans med några körer från Norduppland, Gotland och Åland. Samuel Ljungblahd med hela kören. Foto Ralf Fredriksson

Årets utländska gästartist var Patrice E. Turner från Harlem, New York, USA. Hon anlände tidigt med 10 välfyllda resväskor och sin mamma. Patrice bjöd på sin energi, spelade piano, sjöng solo samt ledde kören med en säker hand. På söndagen var det dags för genrep i Gävle Konserthus. Då fanns Samuel Ljungblahd, den svenske gästartisten, på plats och övade med kören. Även han fylld av härlig gospelenergi. Konserthuset var näst intill slutsålt och inför över 750 sittande personer öppnade Gävlesångaren Sara Kreft hela

gospelfesten. Projektgruppen för Gävle Gospelfestival, som består av Anna och Hans Helmerson, Karin Björk från Bilda, Karin Sundin från Sensus, var eniga om att detta var den bästa festivalen. Hittills!

Patrice E. Turner från Harlem, New York. Foto Ralf Fredriksson 13


HEDEMORA

Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 63 st Deltagare: 482 st Kulturarrangemang: 92 st Publik: 3 512 st

Folkmusikfest för elfte omgången Folkmusikfesten i Stjärnsund är både en förening och en populär återkommande musikfest. I början av augusti 2015 bjöds det så på den elfte upplagan med bland annat nattkonsert i kyrkan med Anna-Karin Klockar, Inken Menck, Enzo Grifone och Maurizio Abeni.

150 samlade, knäpptysta lyckliga lyssnare deltog i vallåtsmorgonen vid Björktjärn. Folkmusikfesten som arrangeras i samarbete med Bilda bjöd även på ett uruppförande: Det nyskrivna stycket ”Folksaga” komponerat av Anna-Karin Klockar. Under fredagskvällen var det fullt i både kyrkan och Smedjan och fullt ös på Fridhem. Bilda arrangerade även kurser i munspel, ukulele, fiol, spela Irländskt, visstuga, gammeldans och polskor för det som ville prova på.

HOFORS Ungdomsverksamhet på Filadelfia Att åka skidor för första gången kan vara klurigt men det har en grupp nysvenskar fått prova på i Hoforsbacken.

Skidåkning är en del av Filadelfiaförsamlingens ungdomsverksamhet som under 2015 även gett de unga en upplevelse med ett läger i den svenska fjällvärlden, som blev mycket uppskattat. Gemenskapen är viktig och roliga aktiviteter gör att banden växer sig starkare i gruppen. För de äldre invånarna i Hofors finns dagledigträffar som arrangeras några gånger i månaden. I kyrkan finns även ett lovsångsteam som en gång i månaden besöker alla äldreboenden i Hofors, där de sjunger tillsammans med de äldre.

De tre sångerskorna Johanna Bölja, Katarina Hallberg och Emma Härdelin bjöd på Värme och glöd på Folkmusikfesten i Stjärnsund. Foto: Folkmusikfesten

Urval av verksamhet i Hedemora 2015 • Kulturverksamhet familje-lördag • Ledarutveckling • Ortodox bildning och kultur • Samarbete med Röda Korset • Studieverksamhet om Israel och Palestina • Bildning och kultur i frikyrkorna/medlemsorg.

Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 5 Deltagare: 42 Kulturarrangemang: 22 Publik: 401

Hoforsrocken satsar på jämställdhet Hoforsrockens satsade på jämnställdhet 2015 och på festivalen bjöds det på en musikalisk blandning av Deathcore, Punk, Hip-hop, Singer/songwriter rocknroll och reggaepop.

Hoforsrocken arrangerades för tionde året med fler kvinnliga band än någonsin. Festivalen presenterade stolt en jämställd musikscen med två tredjedelar av de 21 banden som till största delen bestod av kvinnor. Bilda GävleDala var med och stöttade Hoforsrocken 2015 i folkets park i Hofors och några av våra band fick möjlighet att spela på scenen. Urval av verksamhet i Hofors 2015 • Folkmusikverksamhet • Bildning och kultur i frikyrkorna/medlemsorg. • FolkUngar • Ledarutveckling • Musikarrangemang • Ortodox bildning och kultur

Ungdomsgruppen gör upp eld i fjällen. Foto: Filadelfiaförsamlingen Hofors

14


Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 218 st Deltagare: 2 099 st

HUDIKSVALL

Kulturarrangemang: 172 st Publik: 27 579 st

Ungdomshelg i Bjuråker På Sommarhemmet i Dellenbaden spenderade 60 barn två härliga majdagar. På programmet för lägret stod bland annat lovsång med ett lokalt band.

Den 30-31 maj hölls ett läger för Gävleborgs ungdomar under ledning av Maria Ceder och Jakob Axelsson tillsammans med lokala ungdomsledare på Sommarhemmet i Dellenbaden i samarbete med Studieförbundet Bilda. Barnen i åldrarna 10-14 år samlades för att ha roligt tillsammans, med olika aktiviteter. De provade bland annat på att paddla kanot, spela brännboll och att leka olika lekar tillsammans. Lägret är populärt bland de unga och blir fullbokat snabbt varje vår, så det gäller att var först till kvarnen.

Mötesplats Högliden Den sista söndagen i varje månad öppnar Mötesplats Högliden dörrarna för att bjuda in både gamla och nya besökare.

Mötesplatsen startade redan för sex år sedan för att göra det enklare för människor som inte är vana att gå i kyrkan och att de väl på plats ska kunna får höra om tro på ett enkelt sätt. Mötesplatskvällarna i Höglidenkyrkan är ofta välbesökta och har olika program som består av bland annat musik, föredrag och paneldebatt. Ibland arrangeras själva programmet av församlingens egna krafter, t ex vid den årliga julkonserten på annandag jul, och ibland bjuds det in gäster utifrån. Ylva Olofsson som ansvarar för de musikaliska arrangemangen i Höglidenkyrkan minns speciellt ett föredrag från september 2015. – Det var ett rörande föredrag av Elise Lindqvist ”Ängeln på Malmskillnadsgatan” som berättade om sitt liv och om att det finns hopp och förlåtelse för alla människor. Den kvällen såg vi många nya ansikten i publiken och vi är tacksamma för att nya människor vill komma till oss.

Urval av verksamhet i Hudiksvall 2015 • Folkbildning inom äldreomsorgen • Folkmusik- och dansverksamhet • Bildning och kultur i frikyrkorna/medlemsorg. • Katolsk bildning och kultur • Samarbete med Glada Hudikskolan • Verksamhet på och ansvar för Brandgaraget • Rockskola • Ledarutveckling

Musiken lever i Hudiksvall Hudiksvalls sprudlande musikliv utvecklas vidare varje år och Bilda har under 2015 bland annat samarbetat med Hudiksvalls Jazzklubbs konserter.

Hudiksvalls Jazzklubb startades i början av åttiotalet och har idag 260 medlemmar. I november besökte den amerikanske sångaren och gitarristen Junior Watson jazzklubben. Han backades upp av ett av våra mest rutinerade bluesband - Trickbag.

Föredrag av Elise Lindqvist ”Ängeln på Malmskillnadsgatan”. Foto: Ylva Olofsson

Junior Watson &Trickbag besökte jazzklubben i november 2015. Foto: Hasse Spennare 15


LEKSAND

Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 97 st Deltagare: 792 st Kulturarrangemang: 136 st Publik: 7 753 st

Spelmöjligheter för alla på Brandmannen I aktivitetshuset Brandmannen finns tre utrustade replokaler som Bildas musikkonsulent Lars-Erik ”Larsan” Wilkenson står som spindeln i nätet för. Där spelar lokala band rock och pop och annan nyskapande musik i studiecirkelform.

– Det känns väldigt roligt för mig som konsulent att kunna erbjuda alla band att börja spela hos oss på Bilda, oavsett ekonomiska förutsättningar eller förkunskaper. Här känns det verkligen som om Bilda gör skillnad, berättar en entusiastisk Larsan.

Bandet Lé Betre repar till vardags i Brandmannen och på bilden spelar på Krökbacken 2015. Bandet spelade även på Bildas musikaliska mötesplats BeatMeet i Jönköping i november 2015, där musikälskare från hela Sverige tar del av seminarier, workshops och varandras konserte under två dagar. Foto Jonas Sahlberg, trummis i Lé Betre.

Bilda GävleDala stöttar även bandens egna musikarrangemang som sker i huset och som är viktiga för bandens egna musikutveckling. – Ett annat arrangemang som Bilda stöttar i Leksand är musikfestivalen Krökbacken. En ideell förening arrangerar festival i augusti sedan fem år tillbaka. Deras engagemang är fint, det är inte ”bara-bara” att sätta ihop en egen musikfestival, år efter år.

• • • • • • • •

Urval av verksamhet i Leksand 2015 Folkmusik- och dansverksamhet Bildning och kultur i frikyrkorna/medlemsorg. Körverksamhet Ledarutveckling Musikalsamarbete med lokala församlingar Musikcirklar PA-utbildning Rockskola i samarbete med Åkerö skola

En gränsöverskridande gemenskap Leksands Missionsförsamling erbjuder ett språkcafé för aslysökande som är mycket välbesökt. Darsha Feder är leder verksamheten under ledorden - samvaro, språkträning och trygghet.

niskors liv. De kanske inte känt känslan av trygghet och gemenskap på väldigt länge. Tisdagskvällarna handlar om så mycket mer än bara språk. Gemenskapen i samvaron och tacksamheten ger så mycket tillbaka, något som alla borde få uppleva!

– Vi är nu inne på femte terminen. Det började i en liten skala för att hjälpa SFI-studerande med det talade språket, och samtidigt ge chansen att möta oss svenskar på en plats utanför ”skolmiljön”. Det har nu, på bara några veckor växt till något mycket mycket större. De flesta som kommer till språkcafét har inte fått möjlighet att börja läsa på SFI ännu. De kan ingen svenska, förutom några enstaka ord. De flesta kommer från flyktingboendet vid Leksands strand och för många av dem handlar mötena lika mycket om vardag och trygghet som om struktur. – Språkcaféet fyller just nu en viktig del i dessa män-

16

Darsha Feder går igenom listor i Leksands Missionskyrka. Foto:. Siw Stigsson.


LJUSDAL

Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 150 st Deltagare: 1 198 st Kulturarrangemang: 145 st Publik: 9 905 st

En levande fäbod i Järvsö På Svedbovallen finns aktiviteter för barn och äldre i ett nytt samarbete med Studieförbundet Bilda. Här kan du lära dig sjunga getvisor, tälja i trä, mata djuren och lyssna till folksånger och nyckelharpa.

– Vi är bara kvinnor som jobbar här på vallen i sommar. Fäboden var ju även tidigare kvinnornas rike och så blir det i år också, berättar Märit Andersson och skrattar. Hon driver Svedbovallen som ligger en bit utanför Järvsö, sköter djur och verksamhet under hela sommaren. Det är en gammal, gedigen vall som nämns i tingsprotokoll redan från år 1620 men som fäbodplats är den mycket, mycket äldre. År 1827 fanns 15 stugor och många andra små byggnader för djuren och idag kan man se rester av gamla husgrunder runt hela området.

– Jag ser verkligen fram emot att se vallen fyllas med människor. Det finns mycket att upptäcka för alla och ett fint tillfälle för barn att komma nära våra djur. I fäbodcaféet bjuds det på hembakat fikabröd och försäljning av fäbodprodukter som tillverkas på plats. Svedbovallen håller öppet mellan 15 juni och 15 augusti. Programmet för sommaren 2015 bjöd på allt ifrån konserter och ”En dag på vallen” för barn, till workshops i att sjunga vallvisor och ett spännande möte med träslöjdaren Niklas Karlsson. Ett tillfälle att njuta av djur, natur, människor och enkelhet.

Mira 7 år, kliar lammet med namnet ”Hunden” bakom örat. Foto Ulrika Vedholm.

Hälsinge Låtverkstad Hälsinge Låtverkstad låter ungdomar utveckla nya musikaliska uttrycksätt där traditionen inte sätter gränser utan bjuder istället på nya möjligheter. Varje sommar bjuder de på en nyskriven föreställning som ungdomarna arbetat fram tillsammans under ett läsår. I mitten av juni var det premiär för Hälsinge Låtverkstads nyskrivna föreställning - Den sista natten. Under sommaren spelade de två gånger i Järvsö och en i Bollnäs.

”Kajsa och Anna är de bästa av vänner. De hänger ihop i vått och torrt och kan prata om allt. När Anna en dag berättar att hon ska gifta sig blir hennes vän plötsligt sjuk och dör strax där på. Men natten före bröllopet knackar det på Annas dörr; där står Kajsa!” Drygt 30 ungdomar från Hälsinglands alla hörn bar fram sagan med hjälp av dans, sång, musik och berättande. Nytt för 2015 var de unga berättarna som leder historien framåt. Kersti Ståbi, professionell berättare bördig från Korskrogen, skrev historien och ledde berättarverkstan under hela året.

Foto: Staffan Jonsson

Foto: Staffan Jonsson

17


Ljus framtid för FolkUngar Efter ett glädjebesked från Musikverket i november med beviljat verksamhetsstöd på 700 000 kr och tryggheten i många bokningar gör att framtiden ser ljus ut för FolkUngar och de kan fortrsätta sprida spelglädje till barn.

Foto: Anders Ågren

Foto: Anders Ågren

Urval av verksamhet i Ljusdal 2015 • Barndans • Bildning och kultur i frikyrkorna/medlemsorganisationer • Folkmusik- och dansverksamhet • Körverksamhet • Ledarutveckling • Samverkan med Hovrastämman • Ungdomsutbyte med Ungern

LUDVIKA

Projektet FolkUngar har sedan hösten 2012 gett över 15 000 skolbarn ett första roligt möte med folkmusiken. Tillsammans med Eiwor Kjellberg och Tuva Modéer på fiol, David Albertsson på gitarr och Anders Ågren på bas har barnen sjungit, dansat och spelat lösa strängar och öppna ackord på fioler och små gitarrer till riktigt bra traditionella låtar. Målet har varit att barnen ska ryckas med i musiken och känna glädjen i att spela tillsammans, vilket sannerligen fungerat bra. I tre år har Arvsfonden finansierat projektet, vilket inneburit att skolorna fått besöken helt gratis. Det har helt klart varit en succé, med massor med spelsugna ungar som resultat. Förutom skolbesöken har det anordnats sommarläger, uppträdanden med barn på spelmansstämmor, inspirationsdagar för kulturskolornas personal m.m. I somras släpptes dessutom skivan FolkUngalåtar med tillhörande nothäfte ett fint material för både grund och musikskolor samt för barn och föräldrar att använda hemma. Framförallt finns lusten att sprida den brinnande spelglädjen till ännu fler ungar!

Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 50 st Deltagare: 415 st Kulturarrangemang: 12 st Publik: 573 st

Nyfiken grupp lär om Afrika Hösten 2015 startade en studiecirkel i Korskyrkan Ludvika med fokus på Afrika. Cirkeln består av 15 deltagare i åldrarna 15-80 år med det gemensamma intresset att de alla är nyfikna och vill lära mer om Afrika.

Ledare för studiecirkeln är Ulrika och Urban Wijk som varit missionärer i Zambia, Afrika och tagit del av olika typer av missionsarbete och biståndsarbete. – Vi arbetade under två år för en lokal kyrka i Zambia med utvecklingsarbete finansierat av SIDA. I Afrika insåg paret Wijk snart att den syn vi i Sverige har på Afrika 18

Bildas populära studicirkel leds av engagerade Ulrika och Urban Wijk som båda varit missionärer i Zambia, Afrika. Läs mer på www.wijks.com


påverkar hur vi arbetar med mission och bistånd och att vi här hemma ofta har en föråldrad bild av hur situationen verkligen är i Afrika. – När vi kom hem till Sverige igen levde dessa tankar vidare. Samtidigt ser vi ju att Afrika har kommit till Sverige med flyktingströmmar från Burundi, Somalia, Kongo, Sudan. Utifrån detta är det ju väldigt viktigt att vi försöker förstå denna gigantiska kontinent, berättar Urban. Så paret Wijk bjöd in till en studiecirkel för att diskutera bilden av Afrika och hur Afrika har förändrats. Samlingarna har haft rubriker som ”Vår bild av Afrika - varifrån kommer den och vem formar den”, ”Afrikansk tro och världsbild” och ”Utveckling och bistånd”.

Urval av verksamhet i Ludvika 2015 • Kulturverksamhet på äldreboenden • Ledarutveckling • Musikcirklar • Replokal • Samverkan med RIA och Hela människan • Samverkan med Haffas ungdomsgård • Bildning och kultur i frikyrkorna/medlemsorg.

Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 32 st Deltagare: 282 st Kulturarrangemang: 313 st Publik: 8 433 st

Gruppen i åldrarna 15-80 år med det gemensamt att de vill lära mer om Afrika träffas i Korskyrkan. Målet är en studieresa till Zambia för att med egna ögon se och lära. Foto: Ulrika och Urban Wijk

Gruppen har även studerat Afrikas historia, kultur och religion och bjudit in talare med erfarenhet av arbete i Afrika för att göra djupdykningar länder och teman. Som avslutning på studiecirkeln, som pågår hela våren 2016, kommer det att arrangeras en resa till Zambia för att med egna ögon se och lära. – Inte minst hoppas vi att den resan skall kunna fördjupa vår förståelse av Afrika och även fördjupa vår kristna tro, avslutar Ulrika Wijk.

MALUNG-SÄLEN

Udda måndag om stora branden Många nyfikna samlades denna udda måndag för att lyssna till Sverre Hansson spännande berättelser från den stora branden i Västmanland 2014.

I samarbete med Biblioteket och Kulturförvaltningen i MalungSälens kommun stod Bilda GävleDala som medarrangör till Udda måndag den 7 september 2015. På plats fanns Sverre Hansson som berättade om sin insats vid den stora branden i Västmanland 2014. Sverre visade bildspel från branden med många dramatiska bilder. Sverre Hansson deltog som frivillig hjälparbetare under FRG:s (Frivilliga Resursgruppen) ledning. FRG är en enhet som på kommunal nivå verkar för samordning av frivilliginsatser, som en del av krisberedskapen. FRG organiseras av Civilförsvarsförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting, på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Föreläsningen avslutades med många frågor på detta välbesökta arrangemang, en udda måndag i Malung.

Sverre Hansson berättar om den stora branden i Västmanland 2014. Foto: Siw Stigsson

Urval av verksamhet i Malung-Sälen 2015 • Samarbete med Lillmokyrkans församling • Körverksamhet • Bildning och kultur i frikyrkorna/medlemsorg. • Ledarutveckling • Musikarrangemang • Musikarrangemang på äldreboenden • Samverkan med demensföreningen Blåklockan

19


MORA

Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 115 st Deltagare: 798 st Kulturarrangemang: 484 st Publik: 8 949 st

Föreläsningar för musikintresserade

Inspirationsdag för volontärer

Studieförbundet Bilda GävleDala bjöd under våren 2015 in till tre inspirationskvällar för musikintresserade i Mora, Gävle och Söderhamn. Mats ”Limpan” Lindfors föreläste och svarade på frågor utifrån sitt arbete som studiotekniker, musiker, producent och mastertekniker.

Att få känna, uppleva och bli berörd – hela livet – det tycker vi på Studieförbundet Bilda är viktigt. Därför bjöd vi in till en inspirationsdag med information om hur du kan sätta guldkant på någons vardag.

Mats ”Limpan” Lindfors bjöd på anekdoter från karriären och från de artister han jobbat med. Till vardags jobbar han på Cutting Room som studiotekniker, musiker, producent och mastertekniker och har jobbat med artister som Roxette, Candlemass, Meshuggah, Kaizers Orchestra, Scorpions, Mando Diao, Mats Ronander, Glenn Huges och många många fler.

Ett 40-tal volontärer lockades av programmet för dagen som innehöll bland annat prova på Passion för livet med Anette Andersson. Prova på Vi sjunger hjärna med Inga-Lill Kihl. Vikten av rörelse med Anette Andersson och Agneta Sundberg och en föreläsning med Per-Olof Svärdhagen - Om åldrandet på ett roligt sätt.

I Rosa Huset i Mora samlades ett 40-tal intresserade och passade på att få tips från Limpan och om hur man jobbar smidigast vid mixerbordet.

Volontärerna fick även bra tips med sig hem på bra text- och pysselmaterial som kan användas i när de möte sina grupper i verksamheten. Som volontär ger man av sin tid, och får mycket tillbaka. Deltagarna passade även på att byta erfarnheter med varandra under dagen.

Vi sjunger hjärna Körsång bär nycklar till att öppna upp rum inom människor och vid till exempel demens, afasi, stroke eller förvärvad hjärnskada är detta påtagligt. Sångerna blir minnesväckare.

Musiken och välkända texters märkliga förmåga att leta sig in i otillgängliga rum i hjärnan skapar livskvalitet och glädje – inte bara för människor drabbade av funktionsnedsättning men också för deras anhöriga. Vi sjunger hjärna-kören har under 2015 haft tisdagsträffar på Anhörigcenter i Mora med ledare är Inga-Lill Kihl, diakon, Kristina Matsuhashi och Lena Broman, anhörigsamordnare. Anhöriga och personer med funktionsnedsättningar har även träffats och sjungit tillsammans i gula salen på Emmagården och på Hanslinden i Våmhus. Att sjunga tillsammans har visat sig ha häpnadsväckande ”bieffekter”. Människors berättelser om till exempel hur den gemensamma sången har förts in i deras hem genom regelbundna sångsamlingar i Vi sjunger hjärnakörer, eller hur läsförståelse för strokepatienter har kunnat påskyndas genom deltagande i körverksamheten, är av djupaste värde. 20

Per-Olof Svärdhagen pratar om åldrandet på ett roligt sätt inför en intresserad grupp i Fridhemskyrkan, Mora i augusti 2015. Foto: Agneta Sundberg

Urval av verksamhet i Mora 2015 • Arrangemang social, ekologisk hållbarhet • Dj-cirklar • Folkmusikverksamhet • Samverkan med Habiliteringen Mora • Rockskola med kulturskolan Miranda • Samverkan kring Kulturlov Rosa Huset • Folkbildning i vården • Sittdans • Bildning och kultur i frikyrkorna/medlemsorg.


Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 127 st Deltagare: 894 st

NORDANSTIG

Kulturarrangemang: 33 st Publik: 2 208 st

Nystart för Nordanstigs Kulturverkstad Studieförbundet Bilda GävleDala fortsätter att driva Nordanstigs kulturverkstad vidare, där barn och ungdomar mellan 7 och 24 år undervisas i scenkonst.

Bilda GävleDala fick även läsåret 2015-16 förtroendet av kommunen att driva musik- och kulturverkstaden för barn och ungdomar i Nordanstigs kommun (NKV). Lars Elverovski, som är ansvarig för NKV gjorde under hösten 2015 en nystart och rekryterade ett lärarteam på sex personer och till det kom det dessutom nästan 100 nya deltagare.

Nästa stora popband kanske just kommer från Nordanstig! Foto: Lars Elverovski

NKV erbjuder undervisning i alla tänkbara instrument, sång, teater, ensemble och dans i samarbete med Bergsjö Dansstudio. Under 2015 fanns närmare 200 aktiva deltagare som gav utlopp för sin kreativitet i lokaler på flera orter i kommunen. Höjdpunkten för många av barnen och ungdomarna är de framträdanden och evenemang som genomförs kontinuerligt under året inför publik.

Läger som förenar ungdomar

Vilken spelglädje! Lars Elverovski som är ansvarig för NKV övar tillsammans med barnen. Foto: NKV

Urval av verksamhet i Nordanstig 2015 • Kalahari cirklar i nålbidning och vävning. • Kulturaktiviteter i samverkan med Sörfjärdens kapell • Samverkan med Kulturstjärnan • Folkmusikverksamhet • Ledarutveckling • Replokaler • Bildning och kultur i frikyrkorna/medlemsorganiastioner

Acts är ett internationellt ävenytrsläger för unga 13-19 åringar som arrangeras i Gnarp varje sommar.

Deltagare på lägret som arrangeras av Nordanstigs Kristna Center, är ungdomar från hela Sverige, USA, England och Bulgarien. Det handlar om en sommarvecka som är fylld av en rad olika aktiviteter och äventyr.

Alla deltagare på lägret samlade till en gruppbild. Foton: Lägerledare.

På förmiddagarna väljer deltagarna en workshop t.ex. foto, fotboll, dans, parkour, skateboard, konst, musik, innebandy eller basket. På eftermiddagarna umgås de i sina team och paddlar kanot, är på stranden, spelar paintball eller kör RC cars. 21


OCKELBO

Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 71 st Deltagare: 464 st Kulturarrangemang: 8 st Publik: 409 st

Ett myller av liv - ett lyckat koncept I Missionskyrkan i Ockelbo öppnas dörrarna på vid gavel varje onsdag. Varannan vecka samlas 30-40 personer för Ett myller av liv och varannan vecka på onsdagen är det kören som övar.

Ett myller av liv börjar med gemensamt fika klockan 18.30. Gruppen samlas och pratar om vad som känns viktigt för dagen. Kanske kommer ett aktuellt ämne upp och diskuteras eller så finns det tid att bara att prata och umgås en stund. Efter samlingen finns tre olika studiecirklar att gå vidare till. Gruppen för bokcirkel läser en gemensam bok och pratar om den tillsammans. Hantverksgruppen skapar med stickning, broderier och vävning. Denna grupp är mycket populär bland nysvenskar i församlingen. Den tredje gruppen har kallats Tro och politik där de diskuterar fritt utifrån boken Tro en politisk kraft. Som avslutning på kvällen har hela gruppen en gemensam återsamling med en kort andakt klockan 20.45–21.00. Ett myller av liv har utvecklats till ett roligt och bra folkbildningskoncept som intresserar och lockar många människor i Ockelbo. Foton: Ulrika Vedholm

Växande grupp med många aktiviteter Medhanie Alem är en Eritreansk Ortodox församling i Ockelbo som bedriver studiecirklar i samarbete med Studieförbundet Bilda GävleDala.

Högtid firas med Medhanie Alem Eritreanska Ortodoxa församling i Ockelbo. Foto Michael Agiaby

Det pågår en rad olika aktivieter i församlingens lokal. Under 2015 har det bjudits på studiecirklar i bland annat körsång, det svenska och tigrinska språket och en stor festhögtid som firas varje år. Vid denna högtid samlas vuxna och barn tillsammans för att umgås under två hela dygn med aktiviteter som passar alla deltagare. Urval av verksamhet i Ockelbo 2015 • Folkmusikverksamhet • FolkUngar • Bildning och kultur i frikyrkorna • Körverksamhet • Ledarutveckling • Ortodox bildning och kultur • Studiecirklar och kulturprogram i medlemsorganisationer

En studiecirkel med språkträning är i full gång. Foto Michael Agiaby 22


ORSA

Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 25 st Deltagare: 214 st Kulturarrangemang: 50 st Publik: 1 946 st

Guldkant för äldre med livssamtal I Orsa samarbetar Bilda med kommunens anhörigsamordnare, Kristina Linder Gunnars. Hon är den gyllene spindeln i nätet bland en skara volontärer som tillsammans gör ett viktigt arbete för äldre människor i kommunen.

Bildakonsulenten Siw Stigsson arbetar tillsammans med Kristina Linder Gunnars och ser till att dessa volontärer får den uppskattning och peppning de är väl värda. – Under våren bjöd Bilda volontärer och samordnare på lunch samtidigt som Kalle Moraeus inspelning var i full gång. Det var en härlig dag med skratt och strålande försommarsol och vi kunde smygkika på lite kändisar, berättar en glad Siw. Volontärernas arbete består tills största delen av samtal. Dessa seniorsamtal bygger på att ledaren och deltagarna tillsammans och var för sig funderar över olika teman och delar med sig av sina tankar, känslor och erfarenheter. Ledaren håller i samtalet och ser till att alla deltagarna blir sedda, får tid att reflektera och tid att tala. Livssamtalen kan ske över en sopplunch eller i samband med sittdans. Det handlar om att sätta guldkant på de äldres vardag.

Kristina, Berit, Ellen, Mait och Siw. En man som arbetade med SVTs inspelning av Moraeus med mera kom förbi och erbjöd sig glatt att ta fotot med Siws egen kamera.

Urval av verksamhet i Orsa 2015 • Folkmusik och dansverksamhet • Integrationsarbete med Orsa Missionsförsamling • Körverksamhet • Ledarutveckling • Musikarrangemang • Studiecirklar och kulturprogram i medlemsorganisationer • Bildning och kultur i frikyrkorna

Orsa missionsförsamlings tonsäkra kör På fredagar vid middagstid ljuder sköna toner från Missionsförsamlingen i Orsa. Därinne leder Gudrun Hedén sin kör med säker hand.

Kören, som heter Ungdomskören tränar varje fredag och består av ett gäng glada körare i blandade åldrar. Vuxna, ungdomar och unga som nyligen kommit till Sverige. Oftast är det ett 15-tal personer som samlas och tränar in sin repertoar som uppförs vid kyrkans evenemang och gudstjänster.

Foto: Anders Roos

I samma lokal hålls även Bibelskola på måndagar klockan fem, med de som kommit lite längre med det svenska språket och fått uppehållstillstånd. Ledare för denna grupp är Marianne Hållmarker och tillsammans läser de bibliska texter, samtalar och diskuterar engagerat utifrån bibelns innehåll. 23


OVANÅKER

Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 112 st Deltagare: 1 031 st Kulturarrangemang: 223 st Publik: 11 515 st

Språkträning för nyanlända Regeringen har tilldelat medel till studieförbunden att anordna aktiviteter för asylsökande redan under asyltiden. Det gäller insatser för att stärka kunskaper i svenska och kunskaper om det svenska samhället men också att främja deltagande i samhällslivet.

Under hösten 2015 startade fyra grupper i Centrumkyrkan i Alfta i samverkan med asylboendet Quren. Asylsökande och lärare träffats i kyrkan varje vecka. Även i Johannesgården har det startat upp studiecirklar med språkträning. Ett 60-tal personer samlas varje vecka och på plats delas de in i sex mindre grupper runt borden. Bilda finns kontinuerligt med i detta arbete och stöttar ledarna, ger tips på studiematerial och hjälper till med inköp av dessa. Bilda har även kommit igång med ett givande samarbete med asylboendet på Alfta Quren som kommer att växa sig starkare under 2016.

Under senhösten startade fyra grupper med två olika lärare i Centrumkyrkan i Alfta, där de träffats varje vecka. Foto: Tony Karsbo

Träffpunkt Norr värnar om lokal historia Missionskyrkan i Edsbyn bjuder sex gånger per termin in till Träffpunkt Norr. Närmare 100 personer träffas då för gemensamt fika och delar efter inledning in sig i fem mindre grupper.

Temat på dessa grupper är; matlagning och bakning, litteratur, hantverk, bibelstudier och ”Edsbyn i backspegeln” som är den mest populära gruppen med över 50 deltagare. I denna grupp delar gruppmedlemmarna med sig av sin egen lokala historia, visar bilder och minns tillsammans. Gruppens engagemang låter de lokala historierna komma till liv igen genom samtal där alla hjälps åt att fylla i luckor.

Missionskyrkan i Esdbyn har en hemsida där kyrkan kontinuerligt annonserar om aktuella arrangemang i samarbete med Bilda.

24

Urval av verksamhet i Ovanåker 2015 • Körverksamhet • Ledarutveckling • Café ljuspunkten på Smyrnakyrkan • Tjejfrukostar • Tillverkning av kol, kolmila. • Filmklubb • Bildning och kultur i frikyrkorna/medlemsorg.


Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 197 st Deltagare: 1 675 st

RÄTTVIK

Kulturarrangemang: 298 st Publik: 16 276 st

Folkpopbandet RONDA i Betlehem Studieförbundet Bildas kulturfestival i Betlehem, Dandanat firade sin tionde upplaga i mitten av september 2015. Svenska musik- och dansgrupper får där möjlighet att arbeta tillsammans med palestinska musiker och dansare.

Till musik- och dansfestivalen Dandanat fick fyra svenska musik- och dansakter åkta till i Betlehem och spela tillsammans med fyra palestinska akter. Bland banden som åkte fanns folkpopgruppen Ronda från Rättvik. Under dagarna möts de svenska och palestinska grupperna i workshops, två i varje. Där lär de känna varandra, framför allt genom musiken. Man spelar för och med varandra, och på något märkligt sätt så uppstår helt ny musik.

Här riggas för en första workshop, med folkpopgruppen Ronda från Rättvik och Hirak från Betlehem, som utvecklat en blandning av traditionell och experimentell arabisk musik. Foto: Wilhelm Blixt

- Dandanat är kanske det främsta exemplet på ett sant kulturutbyte som Bilda arrangerar tillsammans med vänner och partner i Israel och Palestina. Här handlar det om att kommunicera med varandra, över språkoch kulturgränser, säger Magnus Stenberg, samordnare av Bildas Mellanösternarbete. Urval av verksamhet i Rättvik 2015 • Samarbete med Stiftelsen Berget • Samverkan med Folkmusikenshus • Dj-verksamhet • Folkmusik och dansverksamhet • Folkbildning i vården • Ungdomsutbyte med Ungern • Bildning och kultur i frikyrkorna/medlemsorg.

Rondas sista kväll i Jerusalem när de filmar en musikvideo på taket till Bildas studiecenter. Foto: Wilhelm Blixt

Klosterinvigning efter restaurering Bilda närvarade i egenskap av konsulent Michel Agaiby på invigningen av grekisk-ortodoxa klostret St Nicholas i Rättvik.

I början av december invigde den grekiskortodoxa kyrkan i Skandinavien ett kloster i Rättvik. Invigningen leddes av kyrkans biskop i Skandinavien, Metropolit Cleopas. Bland gästerna fanns Greklands sverigeambassadör, kyrkliga representanter och vår konsulent Michael Agaiby. Klostret som nu är renoverat heter S:t Nikolai Kloster. Enligt biskopen ska återinvigningen markera början till en ny era för kyrkan i området kring Rättvik.

Ovan: Invignigen. Nedre: Bildas konsulent Michael Agiaby skakar hand med Metropolit Cleopas från den Grekiska ortodoxa kyrkan i Skandinavien. Foto: Michael Agiaby 25


SANDVIKEN

Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 215 st Deltagare: 1 768 st Kulturarrangemang: 163 st Publik: 6 169 st

Jim Daniels vinnare i Musikschlagets deltävling I april 2015 arrangerade Karin Björk tillsammans med sina konsulentkollegor på Bilda GävleDala en deltävling i Musikschlaget på Drömfabriken. Sex bidrag tävlade mot varandra med riktigt bra ljud och ljus.

Musikschlaget är Bildas tävling för musiker med funktionsnedsättningar. Vinnande från delfinalen den 23 april i Sandviken gick Jim Daniels från Uppsala med motiveringen: ”För ett säkert framförande av sång och musik. Mycket inlevelse och tonsäker sång”. Rockabillybandet från Uppsala fick publiken på ca 50 personer i gungning med sin låt. Årets final gick av stapeln i Sundsvall den 14 november där Sonja ”Soy” Johansson från Horndal vann Musikschlaget 2015 med den egna låten I´m leaving you. Läs mer om Soys seger under Avesta på sid 8.

Årets sockenbo - Elvy! Elvy Erikson utsågs till årets sockenbo i Österfärnebo i december 2015. Hon fick priset för sitt engagemang och det arbete hon gör för asylsökande i Schönbergskyrkan i samarbete med Bilda GävleDala.

Ovan: Jim Daniels rockar loss på scenen. Foto: Karin Björk. Nedan: Juryn med Hasse Spennare, Christer Støwer och Rebecca Hummlegård.

Urval av verksamhet i Sandviken 2015 • Samverkan med Furulundshemmet och Good Foundation • Katolsk bildning och kultur • Ortodox bildning och kultur • Teaterverksamhet i Storvik • Verksamhet på och ansvar för Rockhuset • Gästrike Låtverkstad • Bildning och kultur i frikyrkorna/medlemsorg.

Ledare reflekterade kring tankar om livet Livet och hälsan är en kurs där deltagarna får möjlighet att reflektera kring tankar om livet och vad som ger inre styrka och känsa av sammanhang.

Livet och hälsan vänder sig till den som vill leda grupper där människors självkänsla stärks, och livet får en dimension till, vad som ger oss inre styrka och en känsla av sammanhang. Att känna sin plats i tillvaron är en fråga som i högsta grad påverkar hur vi har det med livet och hälsan.

Foto: Agneta Sundberg Bildakonsulenten Karin Björk står redo att ta emot kursdeltagarna.

Hösten 2015 genomförde Bilda tillsammans med S:t Lukas en tvådagars utbildning för 17 deltagare i Kanalkyrkan. För kursen användes åtta begrepp för att beskriva existentiell hälsa, som Världshälsoorganisationen skapat för ett mätinstrument. Under kursen lyftes andra värden i livet än att bara producera och konsumera, vi talar om meningen med livet och om vad som ger oss hopp. Många intressanta livssamtal uppstod under dessa två dagar som också bjöd på god mat och fika tillsammans med ledarna Agneta Sundberg och Karin Björk från Bilda. 26

Foto: Karin Björk Under kursdagarna fick deltagarna prova på skaparverkstad under fokus.


Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 4 st Deltagare: 28 st Kulturarrangemang: 10 st Publik: 337 st

SMEDJEBACKEN

Scoutläger med Telmar-tema Även om det regnade en del i Skräddartorp så stoppar det inte en scout att leva lägerliv. Sista veckan i juli samlades 500 scouter från Gävleborg och Dalarna tillsammans med scouter från bland annat Västerås, och Möklinta.

Foto: Karin Björk

Urval av verksamhet i Smedjebacken 015 • Ledarutveckling • FolkUngar • Studiecirklar och kulturprogram i medlemsorganisationer • Bildning och kultur i frikyrkorna

Under veckan fick scouterna leva traditionellt lägerliv. De unga fick bo i tält, bygga kök där de lagade sin mat, hämta vatten och ved till köksarbetet. Att bo utomhus innebär även att man som scout tar ett dopp i sjön för att kunna sköta sin personliga hygien. Aktiviteter som erbjöds var bland annat att paddla kanot, olika lekar för teambuilding, långspårning, nattspårning, backklättring, tillverka sin egen Dalahäst och att bygga en katapult tillsammans i patrullen. På kvällarna samlades alla till en stor lägerbål med sång och sketcher. En del provade även på att stå på en scen för första gången. Temat för lägret var Telmar som är en del av barn och ungdomsboken Narnia. Temat fanns med som en röd tråd genom hela lägerveckan med sång, drama och andemeningen – ”tappa inte bort leken”.

Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 5 st Deltagare: 38 st

SÄTER

Kulturarrangemang: 28 st Publik: 436 st

Högläsning på Coriandergården lockar fram barndomsminnen Det är tisdag och volontären Håkan Bodin är på väg till Coriandergården med sin bok under armen. Inne i värmen sitter 25 förväntansfyllda äldre och väntar på stunden för högläsning.

Boken som gruppen nu läser är ”Ju mer vi är tillsammans” ett material från Bilda som tar upp olika ämnen årstidsvis. Många intressanta samtal uppstår kring de olika ämnen vi högläsningen och många av deltagarna känner igen sig och drar sig till minnes om hur det till exempel var när de växte upp. Deltagarna är överens om att boken är bra att samtala utifrån och när de gått igenom alla årstider kan man bara börja om på nytt igen!

Urval av verksamhet i Säter 2015 • Folkmusikverksamhet • Ledarutveckling • Musikcirklar • Studiecirklar och kulturprogram i medlemsorganisationer • Volontärverksamhet • Bildning och kultur i frikyrkorna

Foto: Anders Roos

27


SÖDERHAMN

Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 510 st Deltagare: 3 326 st Kulturarrangemang: 394 st Publik: 26 546 st

Skivsläpp mot cancer Studieförbundet Bilda släppte före jul vinylskivan South Harbour Heroes där tio Söderhamnsband tolkar varandras låtar med inspiration från tv-programmet Så mycket bättre.

– Hela idén bygger på att det finns så många bra band i Söderhamn och nästan alla låtar på skivan är inspelade i Bildas egen studio i Bildahuset, berättar Micke Bäcklin som är initiativtagare till skivan och kulturkonsulent på Studieförbundet Bilda i Söderhamn.

Skivförsäljningen gick bra under releasefesten i Söderhamn med AnnCaroline Breig. Foto: Hasse Spennare.

På skivan finns tio tolkningar av bland annat hardcore, sjuttiotal, countryrock. Den 11 dec bjöd Studieförbundet Bilda in till skivsläppsfest på arton78 i Söderhamn och artisterna från skivan spelade på scenen. – Vi sålde vinylskivorna under kvällen och alla intäkter går till Cancerfonden, något som vi tycker är viktigt. Skivan är gjord med finansiering från kulturmiljonen som Söderhamns kommun erbjöd att ansöka till för ca två år sedan. Bilda släppte tillsammans med Hantverkarkören även en singel med två låtar som även denna såldes under skivsläppskvällen. Musiken från skivorna finns nu även att lyssna till på Spotify.

Rockskolans avslutning En Rockskola är ett utmärkt sätt att lära sig spela om man aldrig har spelat förut. Här lär du dig grunderna, du får testa olika instrument och kan bilda ditt första riktiga band!

I början på juni bjöd Bildas Rockskola i Söderhamn in till avslutningskonsert på Teatern i Söderhamn. Då visade ungdomarna stolt upp vad de lärt sig under rockskoleåret som gått inför en fullsatt lokal med jublande släkt och vänner. Studieförbundet Bilda GävleDala erbjuder rockskolor i Hälsingland, Gästrikland och Dalarna där man kan anmäla sig till gitarr, trummor, sång, bas eller keyboard. Anmälda blir indelade i grupper efter kunskapsnivå och ålder. Inga förkunskaper krävs. En erfaren musiklärare leder rockskolegruppen och deltagarna är alltid välkomna att själva komma med egna låtönskningar och idéer. Rockskolan börjar varje höst i september och repar en timme i veckan på kvällstid. 28

Rockskoleavslutningen för fullsatt teater i Söderhamn med Bilas musikkonsulenter Hasse Spennare och Jonas Jonsson som stöttar de unga rockarna. Foto: Hasse Spennare.


Stödgrupper och anhörigvecka Bildablomman erbjuder barn och ungdomar i Söderhamn stöd, vägledning och samtal i ämnen som ibland kan vara känsliga och svåra att hantera eller förstå.

Bildablommans olika grupper för barn och unga träffas en gång i veckan under en termin och pratar utifrån olika teman. Elena Tallberg på Bilda i Söderhamn håller i stödgrupperna och gruppträffarna som arrangeras i samarbete med Söderhamns kommun. Träffarna innehåller samtal, övningar, fika och skapande aktiviteter. Deltagarna får träffa jämnåriga och dela erfarenheter, tankar och känslor med dem som lever i liknande hemförhållanden. Att få sätta ord på sin verklighet, ställa frågor och få veta att man inte är ensam om sina upplevelser, är något som vi vet är viktigt för deltagarna. Att delta är kostnadsfritt. Under vecka 41 pågick anhörigveckan och ett av Bildablommans bidrag under veckan är utställningen ”Evelina - de osynliga barnen och känslorna” av ”Evelina” 12 år, som hängde på Söderhamns stadsbibliotek.

Ur filmen Ellas brev till Tomten som finns att se på YouTube och Facebook Bilda Gävleborg. Foto: Ulrika Vedholm

Före jul gjorde Bildablomman en satsning för de barn som kan uppleva julen som obehaglig på grund av att föräldrarna dricker alkohol i och med filmen Ellas brev till Tomten som fick stor spridning i sociala medier under julhelgerna. Filmen handlar om Ella som är en påhittad person som berättar för tomten om sin oro för att mamma ska bli konstig, ramla omkull och somna på golvet i år igen.

Volontärer träffades i Bildahuset Den 4 december arrangerades en inspirationsdag för volontärer i asylverksamhet i Söderhamn. På programmet stod bland annat nätverkande och tips på arbetsmaterial.

Genom entrén på Bildahuset kom 36 ivriga volontärer från Alfta, Kilafors och Söderhamn med omnejd och fyllde Hälsingesalen. Agneta Sundberg, Tony Karsbo och Lena Källström från Bilda stod redo och dagen började med Lär känna ditt Bilda och tips om bra material för verksamheten. Dagen avslutades med en omtyckt tapaslunch lagad på lokalproducerade råvaror av Carola Onelius och hennes sambo Anders Gradèn.

Urval av verksamhet i Söderhamn 2015 • Samverkan med Centrum för Alla • Samverkan Verkstäderna och Drömverkstan • Samverkan med Söderhamns Pride • Samverkan med Schools Out • Sång med föräldrar och barn • Musikcirklar • Folkbildning i vården • Arbetsmarknadsinsatser och utbildning • Ortodox bildning och kultur • Bildning och kultur i frikyrkorna/medlemsorg.

En viktig punkt för dagen var att vidga varandras nätverk, och få en bättre insyn i hur alla arbetade. Den äldsta eldsjälen på träffen var den 90-årige pensionerade läraren Albin Lindkvist som leder svenska för nyanlända fyra gånger i veckan på Kilafors herrgård. En bra dag för både Bilda och deltagarna. Citat från några deltagare nedan. ”Den godaste lunch jag ätit!”

”Jag hade inte tänkt gå, men ändrade mig i sista minuten och det är jag väldigt glad för!”

”Så roligt att träffa andra volontärer. Jag blir så berörd av engagemanget”.

”Jag känner mig väldigt uppskattad.”

Volontärerna samlades i Hälsingesalen och fick här information från Tony Karsbo. Foto: Elena Tallberg 29


VANSBRO

Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 42 st Deltagare: 316 st Kulturarrangemang: 247 st Publik: 9 490 st

En plats för gemenskap och glädje Ett frostnupet Nås i västra Dalarna i början av december. Det är onsdag och missionshuset - eller Coffee House som de nyanlända säger - fylls med vuxna och barn. Här inne i värmen får de glömma en stund, känna gemenskap, prata sina språk och lära sig några nya svenska ord. Dricka kaffe, äta hembakat, sjunga och leka.

Det är dukat med 60 koppar och fat när Riham Montaser med man och fyra barn anländer. Hon har fått flera brev, från vårdcentral och ögonläkare i Uppsala. Nu visar hon Siv Hansson, initiativtagare till Coffee House. Hon behöver hjälp att förstå.

Riham Montaser får hjälp av Siv Hansson att läsa ett brev från vårdcentralen.

- Många brev kommer från olika myndigheter och eftersom det mesta är på svenska behöver de nyanlända hjälp med översättning. Det händer att de också kommer hem till mig och min man med sina blanketter och då sätter vi oss vid köksbordet för att reda ut, säger Siv Hansson. Hon försäkrar att det inte är betungande, de är fler volontärer som hjälps åt, alla pensionärer. Nej, tvärtom tycker hon att de nyanlända har fått hela bygden att leva upp. Nås med sina drygt 900 invånare som nu berikats med ytterligare 200. - Mamma Siv, mamma Siv, ropar systrarna Aisha och Halima när de kommer inspringande genom dörren. När skolan är slut tar de raka vägen till Coffee House. Siv Hansson är mamma Siv för alla, små som stora. Riham har nu plockat fram en kallelse till mödravården och undrar om tiden som anges på pappret är den rätta. Hon har missat en gång, mamma Siv har hjälpt henne skaffa en ny tid och hon vill inte missa den.

Barnen pysslar och sprider glädje i missionshuset. Foto: Birgitta Haglund.

Urval av verksamhet i Vansbro 2015 • Ledarutveckling • Musikarrangemang på äldreboenden • Musikcirklar • Studiecirklar och kulturprogram i medlemsorganisationer • Sång med föräldrar och barn • Bildning och kultur i frikyrkorna/medlemsorg.

- Mamma Siv är en god människa, säger Riham, hon har varit ett stort stöd för mig och min familj. Hon ser oss alla.

Uppsving för ungdomsaktiveter med driven eldsjäl

Löjtnant Ludwig Fontanac ser över teknik inför dagens ”Sånger till kaffet” i Vansbro. Foto: Siw Stigsson. 30

Sånger till kaffet har blivit ett mycket populärt inslag hos Fräsningsarmén i Vansbro. Den entusiastiske ”Bilda-ambassadören” Löjtnant Ludwig Fontanac står bakom det lyckade konceptet, som alltid drar stor publik. På träffarna bjuds det på gamla visor, gott kaffe och en charmig Ludwig som skojar med de äldre. Ludwig engagerar sig även i barn- och ungdomsverksamheten i Frälsningsarméns och Bildas regi med ett stort engagemang. Bland annat bjuds det på rytmik, scoutupptäckarna, sång och instrument.


Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 35 st Deltagare: 207st Kulturarrangemang: 46 st Publik: 1 220 st

ÄLVDALEN

Världens största musikfestival Den 5-11 oktober var Bilda med och arrangerade Världens största musikfestival tillsammans med de andra studieförbunden. Såklart var folkmusiken med på våra scener.

Session Americana - supergruppen inom rootsmusiken stod på scenen Biografen i Älvdalen natten den 11 oktober. Med ett hopfällbart bord, mikrofoner, en gammal resväska som fungerade som bastrumma, en gammal fältorgel, en sliten gitarr, en mandocello, en låda munspel och en drös av andra instrument som skickades runt bland musikerna.

Pressbild Session Americana från Boston, USA.

Session Americana från Boston är ett band, eller ett kollektiv av duktiga musiker och sångare, där allt kan hända och de utgjorde tillsammans en del av den stora musikfestival som Bilda arrangerade tillsammans med de andra studieförbunden och som samordnades av Folkbildningsförbundet. Syftet var att uppmärksamma studieförbundens insatser för musik och lärande, och folkbildningens betydelse för ett lokalt kulturliv för alla. Bildas scener under veckan var allt från den lilla spelningen i det lokala musikhuset, till några av landets större scener.

Lina Eriksson tog fram illustrationer för Världens största musikfestival som användes i samband med festivalen.

Samtalsgrupp lever vidare efter kurs Många i vårt samhälle lever eller har levt i en utsatt livssituation och är i behov av stöd. Det gäller både barn, unga vuxna och äldre.

Hela Människan utgår från ett brett familjeperspektiv där vi ser värdet av att individer stärks och kan påverka sin tillvaro, samt möjligheten att därigenom påverka andra i familjen i positiv riktning. Många vuxna bär med sig erfarenheter av att som barn ha vuxit upp i en familj med till exempel missbruk eller psykisk ohälsa. Ämnen som bearbetas i samtalsgruppen är individ, grupp, ledarroll och samtalet. Stort fokus läggs på stödgruppsarbetets olika delar, exempelvis etablering och praktiskt genomförande. Kersti Vikström startade under hösten 2015 en studiecirkel som en fortsättning efter en utbildning som hölls i Sälen - Leva inte bara överleva. Cirkeln har form av en samtalsgrupp och är ett samarbete med mellan Älvdalens Baptistförsamling och Bilda.

Solveig Kärrbom var kursledare för Hela Människan. Foto: Siw Stigsson.

Urval av verksamhet i Älvdalen 2015 • Arbetsmarknadsinsatser och utbildning • Folkmusikverksamhet • FolkUngar • Ledarutveckling • Musikarrangemang på äldreboenden • Socialt folkbildningsarbete i samverkan med Salem och Soldathemmet • Bildning och kultur i frikyrkorna/medlemsorg. 31


Profilområden Nedan presenteras Bildas profilområden i korthet och övergripande i ett nationellt perspektiv. Kultur

Verksamheten inom profilområdet Kultur omfattar musik i alla dess former samt dans, drama, teater, bild/film och hantverk. Under 2015 har Bilda satsat särskilt på områdena: Bandverksamhet, Folkmusik/folkdans och Kör. Förutsättningar för Filmverksamhet har också börjat utforskas. Bilda vill ge tillgång till verktyg och miljöer där varje deltagare aktivt kan utöva och praktisera kultur tillsammans med andra. Bilda vill betona vikten av deltagarkultur, att det egna deltagandet och medskapandet står i centrum. Deltagarna får fritt tolka sina liv tillsammans med andra, vilket bidrar till att samhället utvecklas, demokratin stärks och mening skapas både för individer och grupper. Bilda eftersträvar en bred och inkluderande kulturverksamhet, med många färger och språk. Alla ska kunna delta utifrån sina förutsättningar, vilket gör att Bilda bland annat satsar på tillgängliga verksamhetslokaler och ett aktivt jämställdhetsarbete. Bilda är även en viktig arrangör som skapar och erbjuder en mängd mötesplatser och scener, inte minst över kulturformer och genregränser, för många olika kulturutövare i Sverige men också till viss del utomlands.

Dialog Inom profilområdet Dialog samverkar Bilda med såväl medlemsorganisationer som offentlig verksamhet, till exempel skola, fritidsgårdar, primärvård och äldreboenden. Bilda tillhandahåller utbildningar, redskap och modeller för att människor tillsammans ska kunna tillägna sig kunskap och tolka och hantera livet. I den lilla gruppen kan deltagarnas erfarenheter tas till vara och utvecklas till fördjupande kunskaper, genom reflektion och kritiskt tänkande. Verksamheten i profilområdet sker till exempel i form av tjej- och killgrupper, dialoggrupper för överviktiga, körsång för dementa och deras anhöriga, ickevåldsutbildningar, föräldrastödsgrupper, utbildningar i globala frågor, MOD-kurser, datautbildning, kurs i existentiell hälsa eller samtalsgrupper för barn och unga i utsatta miljöer. Profilområdet Dialog rymmer alltså ett brett spektrum av ämnen, allt från demokrati och hållbar utveckling till folkhälsa och hur det är att vara ung idag.

Bildning och kultur i frikyrkorna

Profilområdet Bildning och kultur i frikyrkorna, BKF, har ett övergripande ansvar för Bildas verksamhetsutveckling inom de frikyrkliga medlemsorganisationernas församlingar, kårer och föreningar. BKF vill vara en viktig resurs och samarbetspart för medlemsorganisationerna och erbjuda redskap för att på olika sätt möjliggöra, stärka och utveckla kultur - och bildningsverksamheten.

32


Bilda och de frikyrkliga medlemsorganisationerna samverkar bland annat kring ämnen som kristen tro, religionspedagogik, mångfald, scout, gudstjänstmusik och livstolkning. Tillsammans med medlemsorganisationerna genomför vi också många kulturprogram. Under 2015 har BKF fokuserat på dessa utvecklingsområden: kyrkans roll i samhället, mångkultur och demokrati, identitets- och framtidsfrågor samt specifika ledarutbildningar.

Ortodox bildning och kultur De ortodoxa kyrkornas samverkan med Bilda utgår främst ifrån kyrkornas behov. En stor del av verksamheten sker kring teologi, kyrkomusik, kyrkospråk och församlingsutveckling. Det handlar om att ge varje församling redskap för sin bildnings- och kulturverksamhet. Bilda arbetar för att alla ortodoxa medlemsorganisationer ska känna sig delaktiga i folkbildningsarbetet. Bilda vill också inspirera kyrkorna och deras medlemmar till engagemang i samhället och i samhällsfrågor. Ikonmåleri, ortodox scouting och nätverk för ortodoxa ungdomar är exempel på verksamheter som bedrivs i nära samverkan med Bilda.

Katolsk bildning och kultur Katolsk bildning och kultur, KBK, är profilområdet för bildning och kultur i Stockholms katolska stift och Sveriges Unga Katoliker, SUK. Stiftet täcker hela Sverige. Arbetet sker utifrån en gemensam omvärldsspaning, i dialog med stiftet och SUK inför verksamhetsutvecklingen. Bilda strävar efter inifrånkunskap, genuint intresse för och förmåga till lyhördhet och respekt i mötet med olika tros- och kulturyttringar inom församlingarna. Bilda möjliggör och stärker folkbildningsarbetet i församlingar, föreningar, organisationer och grupper inom stiftet. I samarbetet med katolska kyrkan finns Bilda i en av Sveriges mest mångkulturella miljöer, med människor som inte sällan bor i utsatta bostadsområden med ibland bristande integration i det svenska samhället. Den verksamhet som Bilda tillsammans med det katolska stiftet bedriver, möjliggör och stärker ett mångkulturellt och alltmer globaliserat Sverige. Detta i enlighet med grundlagen kap 1 § 2 att stärka religiösa och kulturella minoriteters medvetenhet om deras identitet och därmed möjliggöra en fruktbar mångfald, delaktighet och ett tydligare samhällsengagemang. Ett exempel på sådan verksamhet är kunskapsfördjupning i den egna religionen och kulturkontexten som Bilda tillsammans med församlingar erbjuder barn, ungdomar och vuxna. De mötesplatser Bilda skapar möjliggör fördjupad insikt om olika kulturer, främjar språkkunskaper, och är en viktig del i integrationsarbetet. KBK skapar även djupare engagemang och förståelse för det svenska samhället. Grundstommen för KBK:s folkbildningsarbete bygger på studiecirkeln. Därför strävar Bilda kontinuerligt att utveckla smågruppsarbete i det katolska stiftet. Produktionen av studiematerial som efterfrågas av församlingar och stiftet är fortsatt viktig.

33


Stödområden Nedan presenteras Bildas stödområden i korthet och övergripande i ett nationellt perspektiv. Mellanöstern

Bildas studiecenter i Gamla stan i Jerusalem är en unik plats och resurs för folkbildningsarbete i Sverige. Centret fungerar som resursbas för de många studiecirklar, studieresor och konferenser som Bilda arrangerar, som på ett eller annat sätt berör Mellanöstern. På en plats där tre världsreligioner möts, där en dramatisk och vibrerande historia alltid är närvarande och där frågor om identitet, demokrati och rättigheter alltid står på dagordningen finns outsinliga möjligheter att samlas kring vad som i Bilda brukar betecknas som livstolkning. Under 2015 har vi genomfört 20 studieresor till Israel och Palestina, med totalt ca 300 deltagare. Den typiska Bilda-studieresan utgörs av en lokal studiegrupp som avslutar sin studiecirkel med en resa. Förutom studiecirklar och studieresor med fokus på Israel och Palestina har Bildas Mellanösternfokus under året också varit riktat på hundraårsminnet av det armeniska folkmordet 1915. Detta uppmärskammades i en konferens i Jerusalem, som också resulterade i en skrift. Dessutom har aktiviteter genomförts i Sverige, bland annat med seminarier på Bokoch biblioteksmässan i Göteborg. Dandanat, Bildas årliga kulturutbyte i Betlehem för svenska och palestinska musik- och dansgrupper, genomfördes i september i år, vilket var det 10:e Dandanat sedan starten 2005. Läs mer om Dandanat under Rättviks kommun på sidan 25. Ledarutveckling Motiverade och engagerade cirkelledare är en grundförutsättning för ett studieförbunds arbete med bildning och kultur. I Bilda finns idag ca 11 000 ledare och det är både vårt ansvar och vår önskan att dessa ledare blir medvetna om sin betydelse, får stöttning och utvecklas i sin ledarroll. Bilda genomför ett stort antal ledarutbildningar runt om i landet, både grund- och fördjupningsutbildningar samt erbjuder mötesplatser för olika typer av ledare. Förutom ledarutbildningar erbjuder Bilda ledarvård och ledarstöd, där ledarvården är olika initiativ från Bilda för att stötta ledare, medan ledarstöd ges till ledare som själva kontaktar Bilda med konkreta behov. Ledare och ledarutbildningar i Bilda GävleDala Under året har flera initiativ tagits för att revidera grundutbildningen Lära för att leda så att den blir mer relevant för verksamhet riktad till nyanlända och för människor som ska etablera sig i det svenska samhället. Erfarenheterna av dessa initiativ tas nu tillvara nationellt och nya gemensamma material kommer att tas fram. Inom kulturområdet lyfts behov av att tydliggöra och fördjupa synen på ledarrollen i olika typer av musikgrupper, här behövs också en anpassning av ledarutbildningen. Bildas populära ledarlåda och kortleken More than one story har under året fortsatt att spridas till cirkelledare och samverkansparter. 34

2015

Aktiva cirkelledare

1 318

Nya cirkelledare, inför introsamtal

279

Nya cirkelledare, fått introsamtal

670

Validerade ledare

593

Genomförda utbildningar LFL-grund, LFL-fördjupning samt regionala och lokala kurser Cirkelledare/deltagare i utbildningar och kurser

14 137


Verksamhet med asylsökande

Det ordinarie statsbidraget till folkbildning avser enbart svenska medborgare och medborgare från EU- och EES-länderna. Genom ett särskilt regeringsbeslut sommaren 2015 avsattes dock medel för särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och för personer som fått uppehållstillstånd och bor i Migrationsverkets anläggningsboenden. Detta öppnade helt nya möjligheter för studieförbunden. Regeringens satsning syftade till att ge en meningsfull sysselsättning under asyltiden och påskynda en framtida etablering i samhälls- och arbetslivet för dem som beviljats uppehållstilstånd. Anslaget fick därför användas till att genomföra insatser för att stärka kunskaper i svenska och om samhället, samt att främja deltagande i arbets- och samhällslivet. Bildas verksamhet har bestått i språkundervisning, samhällsinformation, samtalsgrupper, föräldragrupper, språkgrupper, språkcaféer osv. Bilda anordnar oftast verksamheten i medlemsorganisationernas lokaler men även i medborgarhus samt förläggningar. Verksamheten genomfördes, antingen i egen regi, i samverkan med kyrkor, församlingar och volontärgrupper eller i samverkan med lokala eldsjälar. Kvalitetsarbete Bildas devis för kvalitetsarbetet är: ”Kvalitet är att göra det vi sagt att vi ska göra och veta att det blir gjort”. Bildas verksamhetsplan utgår från statens syften med stödet till folkbildningen samt strategidokumentet Kartan och kompassen. Detta är ett sätt att säkra att vi planerar utifrån vårt övergripande uppdrag. Ett statsbidragskriterium är att studieförbunden årligen ska granska minst fem procent av föregående års verksamhet. Den fördjupade internkontrollen 2015 i fyra regioner omfattade 16 procent av Bildas totala verksamhet 2014. Under 2015 genomfördes en nationell kvalitetsgranskning av region GävleDala enligt den i förväg planerade nationella planen för interngranskning i Bilda. En viktig del i arbetet med ständiga förbättringar är att dra lärdomar ur de fyra intervjuer som varje konsulent genomför. Två ledare och två deltagare intervjuas. Man utgår då från följande frågeställningar: 1. Delaktighet - Hur stor delaktighet i gruppen? 2. Möjlighet till lärande - Har deltagarna upptäckt något nytt? 3. Uppfyllda förväntningar - Har Bilda uppfyllt dina förväntningar med studiecirkeln? - Vilka var dina förväntningar på Bilda? Bildas kvalitetsarbete utgår samtidigt från den risk- och väsentlighetsanalys vi har att göra. Utgångspunkten är risken att de skattepengar som anförtrotts oss används fel, alltså i strid med folkbildningsförordningen. Vi arbetar med följande risker och åtgärder: 1. Hantering av pengar, - att bidrag inte förvaltas korrekt •

Centraliserad och enhetlig ekonomihantering.

Regionernas ekonomi följs upp tre gånger årligen av förbundsstyrelsen.

Stadgereglerat krav på att eventuell identifierad risk skall leda till

upprättad handlingsplan.

35


2. Hantering av verksamhet -att verksamhetsrapportering inte sker i enlighet med gällande kriterier •

Löpande kontroll i alla regioner. Handlingsplanen redovisas årligen.

Särskild internkontroll i varje region vartannat år.

Uppföljning med utbildning av anställda och förtroendevalda.

Förbundsstyrelsens dokument Kvalitetshöjande åtgärder med

handlingsplan. 3. Att verksamheten inte är i linje med statens syften •

Konsulenterna som intervjuar utmanats att försöka urskilja huruvida enkätsva ren, från intervjuerna med ledare och deltagare, korrelerar med statens syften.

Som ett led i arbetet att systematiskt höja kvaliteten i Bildas folkbildningsverksamhet har ett antal åtgärder beslutats av förbundsstyrelsen i det samlade dokument Kvalitetshöjande åtgärder i Studieförbundet Bilda. Förbundsstyrelsen följer årligen upp regionernas arbete med beslutade åtgärder och uppdaterar dokumentet. Kommunikation Bilda har under året fortsatt synliggjort Bildas verksamhet lokalt, regionalt och nationellt genom att marknadsföra Bilda som möjliggörare av meningsfulla möten och verksamhet i olika former. Arbetet med att finslipa Bildas digitala kanaler och fylla dem med innehåll som synliggör Bildas verksamhet har fortgått, och under året har flera nationella satsningar tydliggjort Bildas livstolkningsprofil, exempelvis Existentiell Filmfestival Dalarna, Almedalsveckan, festivalen Frizon, Bokmässan i Göteborg och ett antal offentliga samtal på aktuella teman runt om i landet. En handlingsplan för en ny webbplats och digitala kanalers plats i Bildas kommunikationsarbete har utvecklats under året, och kommer att implementeras under 2016. Ett strategiskt långsiktigt arbete med att stärka bilden av Bilda har pågått parallellt med den vanliga verksamheten och i takt med Bildas framtidsarbete. Syftet är att gemensamt, regioner och förbundskansli, utveckla rutiner och planer för ett effektivt kommunikationsarbete och enkla verktygslådor som hela Bilda har nytta av i kommunikationsarbetet inom olika områden och med olika syften. Utvecklingsarbetet har fått namnet Bilden av Bilda och kommer att pågå under 2016. Kompetensutveckling För Bildas medarbetare har interna kurser för ny personal genomförts. Själva kursen ”Ny i Bilda” har under årets omarbetats från grunden. De olika yrkesgrupperna och de 5 profilområdena har även fördjupat sin kompetens inom respektive område. Den stora satsningen under 2015 var genomförandet av en veckas personalkurs i Falkenberg med fokus på Bildas framtidsarbete. Ekonomi/administration Bilda arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling för administratörer och konsulenter inom verksamhetsrapportering och ekonomihantering. Under 2015 genomfördes exempelvis nätverksträffar, utbildningar i administrationsverktyget Gustav och ekonomi för administratörer och konsulenter.

36


Personalgalleri Studieförbundet Bilda GävleDalas personal presenteras här i bokstavsordning, sorterade på efternamn. Michael Agaiby

Profilområdesansvarig Ortodox bildning och kultur 072-857 61 64 michael.agaiby@bilda.nu GÄVLE David Albertsson

Utbildare 072-250 15 83 david.albertsson@bilda.nu RÄTTVIK

Lars Elverovski

Konsulent Kultur 070-3301304 lars.elverovski@bilda.nu BERGSJÖ Björn Hagström

Konsulent kultur i vården 076-9415482 bjorn.hagstrom@bilda.nu SÖDERHAMN

Anette Andersson

Marie Hedström

Koordinator 072-85 33 152 anette.andersson@bilda.nu MORA

Områdesansvarig Adm/Ekonomi 070-339 84 20 marie.hedstrom@bilda.nu SÖDERHAMN

Anette Biller

Åke Hermansson

Kulturarbetare i vården 076-768 96 52 SÖDERHAMN

Kulturarbetare i vården 070-338 20 05 harsake@telia.com MALUNG

Karin Björk

Helene Hessling-Berg

Konsulent Bildning och kultur i frikyrkorna SANDVIKEN

Administratör 070-653 77 78 helene.hessling-berg@bilda.nu BORLÄNGE

Eskil Bodin

Jon Holmén

Konsulent Kultur 070-216 85 70 eskil.bodin@bilda.nu BORLÄNGE

Konsulent Kultur 072-512 68 61 jon.holmen@bilda.nu RÄTTVIK

Mikael Bäcklin

Daniel Johansson

Profilområdesansvarig Kultur 073-512 20 48 micke.backlin@bilda.nu SÖDERHAMN

Handledare Hiphop 026-66 29 41 daniel.johansson@bilda.nu GÄVLE

Johanna Bölja-Hertsberg

Lotta Johansson

Konsulent kultur 070-240 08 13 johanna.bolja@bilda.nu JÄRVSÖ

Verksamhetsansvarig Folkmusik 070-728 04 11 lotta.johansson@bilda.nu RÄTTVIK

37


38

Amanda Jonsson

Lena Nyqvist

Konsulent Kultur 070-000 93 71 amanda.jonsson@bilda.nu BORLÄNGE

Administratör 0243-58 44 07 lena.nyqvist@bilda.nu BORLÄNGE

Jonas Jonsson

Carola Onelius

Konsulent Kultur 073-512 22 48 jonas.jonsson@bilda.nu SÖDERHAMN

Handledare carola.onelius@bilda.nu SÖDERHAMN

Staffan Jonsson

Aidin Razavi

Konsulent Kultur 073-838 73 30 staffan.jonsson@bilda.nu JÄRVSÖ

Platschef 070-303 05 16 aidin.razavi@bilda.nu BORLÄNGE

Sara Karlsson

Annika Rönning

Vikarie FolkUngar sara.karlsson@bilda.nu JÄRVSÖ

Administratör 076-9415483 annika.ronning@bilda.nu SÖDERHAMN

Tony Karsbo

Helena Schütt

Profilområdesansvarig Bildning och kultur i frikyrkorna 070-330 13 40 tony.karsbo@bilda.nu EDSBYN

Konsulent Dialog 070-653 77 79 helena.schutt@bilda.nu BORLÄNGE

Eiwor Kjellberg

Maria Sellberg

Konsulent Kultur, projektledare FolkUngar 073-043 83 62 eiwor.kjellberg@bilda.nu JÄRVSÖ

Konsulent Kultur 072-250 12 91 maria.sellberg@bilda.nu JÄRVSÖ

Lena Källström

Katarina Sjöblom

Koordinator Asylverksamhet 076-941 54 88 lena.kallstrom@bilda.nu SÖDERHAMN

Fastighetsansvarig 070-242 53 50 katarina.sjoblom@bilda.nu SÖDERHAMN

Tuva Modèer

Hasse Spennare

Utbildare 072-250 16 37 tuva.modeer@bilda.nu JÄRVSÖ

Konsulent Kultur 070-330 40 03 hasse.spennare@bilda.nu SÖDERHAMN


John Staffas

Samuel Wennstig

Regionchef 070-330 40 02 john.staffas@bilda.nu SÖDERHAMN

Konsulent Bildning och kultur i frikyrkorna 070-693 99 92 samuel.wennstig@bilda.nu HUDIKSVALL

Siw Stigsson Konsulent Bildning och kultur i frikyrkorna 070-653 77 77 siw.stigsson@bilda.nu MALUNG

Emil Westberg

Agneta Sundberg

Lars-Erik Wilkenson

Profilområdesansvarig Dialog och Katolsk bildning och kultur 070-381 31 05 agneta.sundberg@bilda.nu SÖDERHAMN Lasse Svensson

Fastighetsskötare 070-208 24 46 lasse.svensson@bilda.nu SÖDERHAMN

Konsulent Folkmusik 070-240 08 13 emil.westberg@bilda.nu JÄRVSÖ

Konsulent Kultur 070-239 88 68 lars-erik.wilkenson@bilda.nu RÄTTVIK Anders Ågren

Utbildare 072-200 44 48 anders.agren@bilda.nu JÄRVSÖ

Elena Tallberg

Konsulent Dialog - Bildablomman 070-531 42 48 elena.tallberg@bilda.nu SÖDERHAMN Pia Thunborg

Administratör 076-941 54 81 pia.thunborg@bilda.nu SÖDERHAMN Martin Unoson

Konsulent Kultur 073-997 19 09 martin.unoson@bilda.nu GÄVLE Ulrika Vedholm

Kommunikatör 070-330 57 73 ulrika.vedholm@bilda.nu SÖDERHAMN

39


Medlemsorganisationer Hälsingland Betaniaförsamlingen Stocka Bollnäs Missionsförsamling Buränge församling Centrumkyrkan Alfta Delsbo Baptistförsamling Edsbyns Missionsförsamling Edsbyns Pingstförsamling Edsbyns/Bollnäs Frälsningsarmékår Equmeniakyrkan Mohed Equmeniakyrkan i Söderhamn Forsbrokyrkan Arbrå Gnarps Baptistförsamling Hanebo Missionsförsamling Harmångers Missionsförsamling Hassela Missionsförsamling Hudiksvalls Baptistförsamling Hudiksvalls Liveklubb Hudiksvalls Missionsförsamling Hälsinglands Spelmansförbund Jättendal Missionskyrkans församling Ljusdals Baptistförsamling Ljusdals Missionsförsamling Lönnbergskyrkan Bergsjö Njutånger Missionsförsamling Norrala Missionsförsamling Norrbo Missionsförsamling Näsvikens Saronsförsamling Rogsta Baptistförsamling Segersta Missionförsamling Skogs Missionsförsamling Söderhamns Frälsningsarmékår Sörfjärdens kapell

Gästrikland Betlehemskyrkan Gävle Frälsningsarmén Gävle Hedesunda Missionsförsamling Hedviglundskyrkan Gävle Hille Missionsförsamling

40

Hofors Filadelfia församling Järbo Missionsförsamling Järbo Sionförsamling Kanalkyrkans församling Sandviken Lövåsens Missionsförsamling Norrsundets Pingstförsamling Ockelbo Missionsförsamling Pingstkyrkan Sandviken Sandvikens Frälsningsarmé Schönbergskyrkan Österfärnebo S:t Pauli Katolska församling, Gävle Torsåkers Missionsförsamling Vallhovskyrkan Sandviken Vinnersjö Missionsförsamling Åsängekyrkan Valbo Österfärnebo Baptistförsamling

Dalarna Allékyrkans församling Smedjebacken Avesta Ekumeniska församling Avesta Filadelfiaförsamling Baptistförsamlingen Falun Bethel i Gagnef Bjursås Missionsförsamling Borlänge Missionsförsamling Borlänge Pingstförsamling Bäsinge Missionsförsamling Centrumkyrkan Falun Centrumkyrkan Mora Dala-Husby Baptistförsamling Djurås Missionsförsamling Elimförsamlingen Säter Elsborgskyrkans församling Envikens Missionsförsamling Equmenia Fridhemskyrkan Mora Equmeniakyrkan Region Mitt Filadelfiaförsamlingen Djurås Fors Missionsförsamling Fridhemskyrkans församling Mora Frälsningsarmén Avesta

Frälsningsarmén Borlänge Frälsningsarmén Falun Frälsningsarmén i Rättvik Frälsningsarmén Mora Frälsningsarmén Västerdalarna Gustafs Missionsförsamling Hedemora Pingstförsamling Horndals Filadefiaförsamling Högbergskyrkan Ludvika Korskyrkan Borlänge Korskyrkan Kvarnsveden Korskyrkan Ludvika Kristen Gemenskap i Mockfjärd Källartorpskyrkan Dala-Järna Leksand Missionsförsamling Lillmokyrkans församling Ludvika Pingstförsamling LP Dalarna Malungs Kristna råd Missionsförsamlingen Rättvik Nybrokyrkan Falun Nås Missionsförsamling Orsa Missionsförsamling Pingstkyrkan Leksand RPG Hedemora RPG i Avesta RPG Rättvik S:t Lukasstiftelsen Dalarna S:t Katarina Katolska församling, Falun Sion i Malung Siljansnäs frikyrkoförsamling Sjöviks folkhögskola Stora Skedvi Baptistförsamling Svärdsjö Missionsförsamling Vasakyrkan Hedemora Vikarbygården ideell förening Våmhus Baptistförsamling Västerdalarnas Friförsamling Älvdalens Baptistförsamling


Verksamhetsstatistik Verksamhetsstatistik

Följande sidor beskriver verksamheten med hjälp av siffror och diagram. Från och med 2013 omräknas kulturprogram till 9 studietimmar. 2012 omräknades kulturprogram till 7,3 studietimmar. För att få jämförbara siffror är även 2012 i statistiken omräknad till 9 studietimmar. och diagram. Följande sidor beskriver verksamheten med hjälp av siffror redovisas samtliga inrapporterade studietimmar. För annan folkbildningsverksamhet i Bilda omräknas kulturprogram till 7,3 studietimmar. Internt Som underlag för statsbidrag viktas dessa med 0,5. För annan folkbildningsverksamhet redovisas samtliga inrapporterade studietimmar. Som underlag för statsbidrag viktas dessa med 0,5.

Total verksamhetsvolym

Total Antal verksamhetsvolym arr Antal delt

Verksamhet

2014 Studiecirklar Verksamhet

Annan folkbildningsverksamhet Kulturprogram

Studiecirklar Totalt folkbildningsverksamhet Annan Kulturprogram

2015

2014

Antal tim 2014 2015

2015

2 335 2 487 Antal arr 996 926 2010 2011 4 286

3 978

12 806 deltagare 13 731 Antal 122010 498 112011 239 265 059 222 042

103Antal 233 113 496 timmar 252010 935 222011 956 38 574 35 802

2 028 7 767 617 8 524

2 180 7 911 391 8 806

11 582 12 305 290 9 363 530 247 11 012 647 262 979 268 010

87 231 93 880 167 27 742 825 172 31 254 574 62 225 64 284

Total verksamhetsvolym, kulturprogram omräknat till 9 studietimmar och annan  11 319 11 897 284 091 291 962 177 281 189 738 folkbildningsverksamhet viktat med 0,5.

Totalt

2014: 154 774 tim 2015: 160 776 tim Studiecirklar Antal timmar 2010 Studiecirklar Antal timmar 2011

Studiecirklar 100 000 90000 000 120 80 000 100 000

100 000

70 000 90 000

60000 000 80

80 000 50 000 70 000

60 000

40 000 60 000

30000 000 40

50 000

20 000 40000 000 20 10 000 30 000 00

20 000

Antal tim 2014 Antal tim 2015

Antal timmar 2010 Antal timmar 2011

A n n a n folkbildningsverksamhet

Kulturprogram

Annan folkbildningsAntal timmar 2010 verksamhet

A Antaln timmarn2011 a n folkbildningsverksamhet Antal tim 2014

35 000

Antal tim 2015

Antal timmar 2010 Antal timmar 2011

30 000

30 000

Antal arr 2010 Kulturprogram Antal arr 2011

Kulturprogram

10 000

4 000 7 000 3 500

6 000

30 000 20 000

20 000

3 000

5 000

25 000 15 000 15 000

2 500

4 000

2 000

20 000

3 000

10 10000 000

1 500

2 000

15 000

1 000

55000 000

1 000 500

10 000 00

0 0

19

Antal arr 2010 Antal arr 2011

9 000 5 000 4 500 8 000

35 000 25 000 25 000

Antal arr 2014 Antal arr 2015

10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000

41


Verksamhet i medlemsorganisationer, samverkande organisationer och egen regi I denna redovisning summeras studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet och kulturprogram i regionen.

Organisation 2015 Antal arr

Antal delt

Antal tim

Övriga samverkansparter Verksamhet i egen regi Fria grupper

2 706 383 1 087 214 357 614 51 473 0 473 0 56 140 29 73 38 664 1 378 1 974

78 944 11 286 34 347 5 231 9 298 17 807 975 10 051 0 10 051 0 878 6 599 313 3 161 3 125 57 124 35 775 57 641

36 296 4 502 15 724 3 457 3 546 8 149 918 22 039 0 22 039 0 1 875 1 926 584 832 510 10 997 17 714 81 407

Totalt

7 391

247 012

172 254

Frikyrkosamfund och ungdomsorganisationer Ekumeniska församlingar Equmeniakyrkan Evangeliska frikyrkan Frälsningsarmén Pingst - fria församlingar i samverkan Lokala medlemsorganisationer

Ortodoxa kyrkor och deras ungdomsförbund Därav Bysantinsk-ortodoxa kyrkor Därav Orientalisk-ortodoxa kyrkor Därav Övrig ortodox bildning och kultur

Stockhoms katolska stift och SUK Ekumeniska organisationer Därav Hela Människan/RIA Därav RPG Därav Övriga ekumeniska organisationer

Verksamhet i medlemsorganisationer, samverkande organisationer och egen regi  Antal timmar 2015

Verksamhet i medlemsorganisationer, samverkande organisationer och egen regi  Antal timmar 2015 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000

Frikyrkosamfund och ungdomsorganisationer

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

Frikyrkosamfund och ungdomsorganisationer Ortodoxa kyrkor och deras ungdomsförbund Ortodoxa kyrkor och deras ungdomsförbund Stockhoms katolska stift och SUK Stockhoms katolska stift och SUK Ekumeniska organisationer Ekumeniska organisationer Övriga samverkansparter Övriga samverkansparter Verksamhet i egen regi Verksamhet i egen regi Fria grupper Fria grupper

42

Antal timmar

Antal timmar


Ämnesfördelning Studiecirklar och Annan folkbildningsverksamhet Notera att ämnesträdet är en anpassning till EU-standard och att många av huvudområdena inte är relevanta för Studieförbundet Bilda.

Ämnen

Antal cirkeltim 2014 2015

0. Allmän utbildning

1 433

1 432

2 029

2 034

95 565 68 771 1 884 2 913 2 198 4 324 5 249 5 137 5 089

101560 68 827 3 555 1 784 3 072 4 487 11 282 814 7 739

17 429 605 2 623 1 534 382 3 823 2 526 3 466 2 470

15 701 815 2 325 1 503 235 3 893 3 899 630 2 401

1 394

2 768

1 152

1 244

854

1 814

204

256

0

36

87

231

6. Lant o skogsbruk

273

0

2

0

7. Hälso o sjukvård samt social omsorg

364

194

4 490

2 031

3 245

4 034

435

1 221

105

1 658

107

238

103 233

113 496

25 935

22 956

1. Humaniora, språk och konst Rock Kör Övrig musik Hantverk Folkmusik/dans Religion Livsåskådning Övrigt 3. Samhälls o beteendevetenskap 4. Naturvetenskap, matematik, data 5. Teknik

8. Tjänster 9. Pedagogik och ledarutbildning

Totalt

Antal annanfbv*.tim 2014 2015

* fbv = folbildningsverksamhet

43


Kultur - verksamhetsformer I denna redovisning summeras verksamhetsformerna gällande kulturprogram i regionen.

Verksamhetsform

Antal arr 2014

Antal arr 2015

Antal delt 2014

Antal delt 2015

Dans Dramatisk framställan Film/foto/bild Föreläsning Konst/konsthantverk Litteratur Sång/musik Tvärkulturell verksamhet Utställningar

17 75 126 930 14 153 2 782 154 35

6 95 45 644 2 114 2 769 261 42

547 7 723 3 548 37 831 129 1 474 203 395 6 027 4 385

584 14 552 1 594 23 772 279 1 442 163 877 10 549 5 393

Totalt

4 286

3 978

265 059

222 042

Regionprofil - sammanfattning (Studiecirklar och annanfolkbildningsverksamhet)

Cirklar Antal delt Antal delt 2014 2015 Invandrare Funktionshinder

44

1 440 418

2 497 373

Annan folkbildningsv Antal delt Antal delt 2014 2015 1 150 500

986 313


Verksamhet fördelad på län och kommuner Dalarnas län Antal arr 2014 2015

Antal delt 2014 2015

Antal tim 2014 2015

Avesta Studiecirklar Annan folkbildningsverksamhet Kulturprogram Summa

41 26 201 268

96 33 123 252

236 239 8 472 8 947

528 243 3 730 4 501

1 930 825 1 809 4 564

5 365 1 120 1 107 7 592

178 66 167 411

165 47 159 371

850 897 5 881 7 628

768 670 7 306 8 744

8 617 1 409 1 503 11 529

9 005 951 1 431 11 387

207 110 260 577

229 88 306 623

1 095 1 795 42 898 45 788

1 219 1 237 31 554 34 010

8 473 2 093 2 340 12 906

10 175 1 680 2 754 14 609

12 9 63 84

16 9 66 91

90 192 1 654 1 936

120 162 1 581 1 863

405 173 567 1 145

511 260 594 1 365

23 31 88 142

26 37 92 155

186 266 4 428 4 880

181 301 3 512 3 994

509 222 792 1 523

843 89 828 1 760

90 20 139 249

76 21 136 233

515 284 8 255 9 054

447 345 7 753 8 545

3 437 385 1 251 5 073

3 091 434 1 224 4 749

23 14 45 82

25 25 12 62

181 146 1 595 1 922

184 231 573 988

582 215 405 1 202

555 462 108 1 125

25 18 235 278

25 7 313 345

168 191 4 675 5 034

195 87 8 433 8 715

1 023 345 2 115 3 483

1 007 212 2 817 4 036

90 31 454 575

98 17 484 599

511 431 8 362 9 304

560 238 8 949 9 747

3 906 613 4 086 8 605

4 295 366 4 356 9 017

13 12 57 82

19 6 50 75

89 230 1 940 2 259

142 72 1 946 2 160

292 388 513 1 193

481 35 450 966

124 95 288 507

105 92 298 495

582 1 098 13 740 15 420

496 1 179 16 276 17 951

6 706 2 774 2 592 12 072

5 981 2 465 2 682 11 128

5 1 13 19

4 0 10 14

36 16 462 514

28 0 337 365

132 5 117 254

116 0 90 206

Borlänge Studiecirklar Annan folkbildningsverksamhet Kulturprogram Summa

Falun Studiecirklar Annan folkbildningsverksamhet Kulturprogram Summa

Gagnef Studiecirklar Annan folkbildningsverksamhet Kulturprogram Summa

Hedemora Studiecirklar Annan folkbildningsverksamhet Kulturprogram Summa

Leksand Studiecirklar Annan folkbildningsverksamhet Kulturprogram Summa

Ludvika Studiecirklar Annan folkbildningsverksamhet Kulturprogram Summa

Malung-Sälen Studiecirklar Annan folkbildningsverksamhet Kulturprogram Summa

Mora Studiecirklar Annan folkbildningsverksamhet Kulturprogram Summa

Orsa Studiecirklar Annan folkbildningsverksamhet Kulturprogram Summa

Rättvik Studiecirklar Annan folkbildningsverksamhet Kulturprogram Summa

Smedjebacken Studiecirklar Annan folkbildningsverksamhet Kulturprogram Summa

45


Antal arr 2014 2015

Antal delt 2014 2015

Antal tim 2014 2015

Säter Studiecirklar Annan folkbildningsverksamhet Kulturprogram Summa

9 10 42 61

2 3 28 33

36 83 1 579 1 698

8 30 436 474

301 264 378 943

66 86 252 404

28 8 257 293

28 14 247 289

163 90 15 590 15 843

180 136 9 490 9 806

1 001 271 2 313 3 585

989 319 2 223 3 531

5 28 38 71

14 21 46 81

27 161 1 072 1 260

86 121 1 220 1 427

90 1 592 342 2 024

375 1 099 414 1 888

3 699

3 718

131 487

113 290

70 101

73 763

Vansbro Studiecirklar Annan folkbildningsverksamhet Kulturprogram Summa

Älvdalen Studiecirklar Annan folkbildningsverksamhet Kulturprogram Summa

Summa Dalarnas län

Gävleborgs län Antal arr 2014 2015

Antal delt 2014 2015

Antal tim 2014 2015

Bollnäs Studiecirklar Annan folkbildningsverksamhet Kulturprogram Summa

126 32 72 230

155 36 80 271

603 528 4 552 5 683

776 492 15 842 17 110

5 649 629 648 6 926

7 718 884 720 9 322

382 55 411 848

409 57 368 834

1 947 659 19 877 22 483

1 976 710 18 372 21 058

21 068 2 070 3 699 26 837

23 153 2 159 3 312 28 624

2 10 34 46

0 5 22 27

10 93 798 901

0 42 401 443

42 183 306 531

0 73 198 271

138 69 212 419

150 68 172 390

906 1 250 31 988 34 144

976 1 123 27 579 29 678

5 424 1 817 1 908 9 149

6 049 1 737 1 548 9 334

76 70 148 294

70 80 145 295

515 773 10 729 12 017

467 731 9 905 11 103

2 465 1 206 1 332 5 003

2 401 1 832 1 305 5 538

35 77 51 163

48 79 33 160

253 534 4 059 4 846

341 553 2 208 3 102

1 181 1 299 459 2 939

1 610 1 347 297 3 254

41 14 13 68

56 15 8 79

232 125 773 1 130

305 159 409 873

1 438 625 117 2 180

2 154 605 72 2 831

85 44 236 365

88 24 223 335

621 728 11 955 13 304

586 445 11 515 12 546

2 442 1 772 2 124 6 338

2 409 791 2 007 5 207

Gävle Studiecirklar Annan folkbildningsverksamhet Kulturprogram Summa

Hofors Studiecirklar Annan folkbildningsverksamhet Kulturprogram Summa

Hudiksvall Studiecirklar Annan folkbildningsverksamhet Kulturprogram Summa

Ljusdal Studiecirklar Annan folkbildningsverksamhet Kulturprogram Summa

Nordanstig Studiecirklar Annan folkbildningsverksamhet Kulturprogram Summa

Ockelbo Studiecirklar Annan folkbildningsverksamhet Kulturprogram Summa

Ovanåker Studiecirklar Annan folkbildningsverksamhet Kulturprogram Summa

46


Antal arr 2014 2015

Antal delt 2014 2015

Antal tim 2014 2015

Sandviken Studiecirklar Annan folkbildningsverksamhet Kulturprogram Summa

141 88 229 458

141 74 163 378

767 979 7 400 9 146

839 929 6 169 7 937

6 294 3 465 2 061 11 820

5 780 2 449 1 467 9 696

Studiecirklar Annan folkbildningsverksamhet Kulturprogram Summa

436 58 533 1 027

442 68 394 904

2 187 710 52 325 55 222

2 323 1 003 26 546 29 872

19 826 1 295 4 797 25 918

19 367 1 501 3 546 24 414

Summa Gävleborgs län

3 918

3 673

158 876

133 722

97 641

98 491

Totalt

7 617

7 391

290 363

247 012

167 742

172 254

Söderhamn

47


Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Förvaltningsberättelse för Studieförbundet Bilda GävleDala org.nr 886000-6975 Allmänt om verksamheten

Nu när vi lägger folkbildningsåret 2015 i Bilda GävleDala till handlingarna kan vi se tillbaka på ännu ett år där vi fått medverka till att enskilda personer, grupper och organisationer utvecklats i självkänsla, bildning och kunskap. Det är en omfattande verksamhet vi har bedrivit inom många olika ämnesområden. Våra profil- och kompetensområden är bildning och kultur i frikyrkorna, katolsk bildning och kultur, ortodox bildning och kultur, rock- och popmusik, folkmusik, dialoggrupper, kulturverksamhet på äldreboenden och internationella frågor. Bilda GävleDala har sitt regionkontor i Söderhamn och ett länskontor i Borlänge. Vi har också bemannade fältkontor i Bergsjö, Järvsö, Edsbyn, Gävle, Sandviken, Rättvik och Malung. Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Året har präglats delvis av en del personalförändringar och ett hushållande med pengar. Trots det har ett gediget och hängivet arbete gjorts inom profilområdena. Det är studiecirkelverksamheten som ökar. Utvecklingsarbetet med ortodox bildning och kultur har ökat i både verksamhetsvolym och fler samverkansparter. Vår ortodoxa bildningsverksamhet görs främst inom den koptiska delen av kyrkorna men även syrisk och grekisk ortodoxa finns nu med. Den enskilt största förklaringen till vår totala ökning av verksamheten är den ortodoxa verksamheten. Verksamheten inom kör och rock/pop/hiphop är stabil och har gett ungefär samma resultat i år som 2014. Vår verksamhet i samverkan med frikyrkliga medlemsorganisationer och samverkansparter innehåller en stor bredd av ämnen och en stor och gedigen kulturverksamhet. Resultatet i timmar är liten minskning jämfört med 2014. Verksamheten inom katolsk bildning och kultur har minskat en del jämfört med 2014. Verksamheten inom profilområdet Dialog har under året minskat lite. År tre av vårt stora Arvsfondsprojekt FolkUngar har genomförts med god kvalitet och målet för hela projektet blev uppfyllt. Själva Arvsfondsprojektet är nu avslutat men verksamheten fortsätter med ambitionen att bli ordinarie verksamhet.

48

Vårt mångåriga samarbete med Folkmusikens hus i Rättvik fortsätter och betyder mycket för bredd och kvalitet i vårt folkmusikarbete. Hälsinge Låtverkstad och andra folkmusikaktiviteter fortsätter att hålla god kvalitet. Regionen har ett 35-tal anställda inom ett flertal funktioner till exempel konsulenter, administratörer, fastighetsskötare, kultursamordnare, projektanställda, kommunikatör och deltidsanställda ledare. Antalet grundtjänster har minskat men totalen är ungefär densamma som 2014 på grund av bland annat projektanställningar. Personalen leds av regionchef och en platschef. Kompetensutveckling för personal och ledare är viktig för oss i Bilda. Under 2015 har ett stort antal personal och ledare deltagit i olika kompetensutvecklingsinsatser. En del i vår personalpolitik och folkbildningsidé är också att erbjuda praktikplatser för unga människor och för människor som står mycket långt från den ordinarie arbetsmarknaden. Under studieåret har vi haft ett 10-tal personer som praktikanter. Jämfört med 2014 har vi ökat antalet bidragstimmar med 4 %, antalet timmar blev 160.774, vilket är 6.002 timmar mer än 2014. En nyhet under året var att vi fick extra statsbidrag för att bedriva verksamhet för asylsökande. Uppdraget handlade om att lära svenska språket och lära sig mer om det svenska samhället. Detta startade under hösten och vi nådde drygt 600 unika deltagare. Som ett led i arbetet att systematiskt höja kvaliteten i Bildas folkbildningsverksamhet har ett antal åtgärder beslutats i det samlade dokument Kvalitetshöjande åtgärder i studieförbundet Bilda. Till dokumentet finns en handlingsplan där ansvaret för olika åtgärder tydliggjorts. Under året hade vi den nationella interkontrollen i Bilda hos oss. Under året sålde vi vår fastighet fd soldathemmet i Östansjö Söderhamn. Centralt i Söderhamn i kvarteret Furan äger vi Bildahuset. Under 2015 genomfördes etapp två av tre med att byta ut fasaden. På grund av extra arbeten med plåt och renovering av fönster så blev etapp två dyrare är beräknat. Målet är att hela fasaden på Bildahuset ska vara utbytt hösten 2016.


Framtida utveckling

Årets resultat är ett underskott på ca 1,1 miljoner kronor vilket är en liten förbättring jämfört med budgeten för 2015. Ett ständigt hushållande med kostnader samt intäkter på uppdragsverksamhet är huvudförklaringen. I Bilda måste vi ha ett eget kapital på minst nyckeltalet 1,0 som innebär att vi har kapital att betala löner till våra anställda i fyra månader med egna pengar, och det klarar vi inte nu i Bilda GävleDala.

Under andra halvan av 2015 startade Bilda en process om att skapa två nya regioner i norra Sverige av de tre som finns idag. Målet är att det två nya regionerna ska starta 1 januari 2017. Målen för de kommande åren är att jobba med att anpassa våra intäkter och utgifter och att samtidigt öka verksamhetsvolymen. De största möjligheterna till verksamhetsökning ligger inom ortodox bildning och kultur samt ämnen inom kultur. Bildahuset i Söderhamn ska rustas klart. Under 2016 ska vi också aktivt delta i det stora strategiska arbetet i Bilda nationellt och rigga den nya regionen.

Förslag till bokslutsdisposition

Balanserat kapital Årets underskott Totalt eget kapital balanseras i ny räkning

Flerårsjämförelse

Studieförbundet Bilda GävleDalas resultat och ställning de senaste åren har utvecklats enligt följande.

2015

2014

2013

2012

Intäkter (tkr)

29 147

29 383

30 707

31 665

Resultat efter finansiella poster (tkr)

-1 105

3 426

-2 238

-3 117

24%

30%

9%

19%

Soliditet

5 043 tkr -1 105 tkr 3 938 tkr

49


Resultaträkning 2015 (tkr) Intäkter

Not

Deltagarintäkter Bidrag Övriga intäkter

2

2015

2014

2 384 23 177 3 587 29 148

3 264 22 982 3 137 29 383

-3 054 -8 984 -18 080 -51 -46 -31

-3 372 -8 271 -17 759 -135 -46 -36

-30 246

-29 619

Verksamhetens resultat

-1 098

-236

Jämförelstörande poster 9 Jämförelsestörande poster Resultat efter jämförelsestörande poster

- -1 098

3 750 3 514

16 -23

11 -99

-7

-88

Resultat efter finansiella poster

-1 105

3 426

Årets resultat

-1 105

3 426

Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan) Utnyttjande av ändamålsbestämda medel/ fonderingar från tidigare år Reservering av ändamålsbestämda medel/ fonderingar som erhållits men inte utnyttjats under året

-1 105

3 426

-

-

-

-

Kvarstående belopp för året

-1 105

3 426

Summa verksamhetsintäkter

Verksamhetskostnader

Material och externa verksamhetstjänster Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av inventarier Avskrivningar av byggnadsinventarier Avskrivningar av byggnader

3 4, 5 6 7 8

Summa versamhetskostnader

Resultat från finansiella investeringar

Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa resultat från finansiella investeringar

Fördelning av årets resultat

50

10


Balansräkning 2015 (tkr) Not Tillgångar Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Byggnadsinventarier Inventarier

8 7 6

Summa anläggningstillgångar

2015-12-31 2014-12-31

558 782 21

730 829 71

1 361

1 630

591 13 460 775 41

1 306 13 381 573 219

14 867 16 228

15 479 17 109

4 943 100 -1 105

1 517 100 3 426

3 938

5 043

3 701 4 241 291

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank

11 12 13 14

Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

Eget kapital och skulder Eget kapital

10

Balanserat kapital Ändamålsbestämda medel Årets resultat

Kortfristiga skulder

Centralkonto Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa eget kapital och skulder

Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser

15 16 17 18

4 057

4 341 3 926 289 3 510

12 290

12 066

16 228

17 109

Inga Inga

Inga Inga

51


Noter till årsredovisning 2015 Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och enligt BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2). Om inte annat framgår, är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Intäkter

Intäkter redovisas i samband med att tjänst utförs. Anläggningstillgångar

Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan. Avskrivning görs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider: Byggnader Byggnadsinventarier Övriga inventarier

50 år 20 år 3 år

Fordringar

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Personal

De anställda cirkelledarna och övriga som endast blivit arvoderade med små belopp tas upp med en totalsumma för utbetalt arvode.

Not 2. Bidrag

2015

2014

Statsbidrag, bas Statsbidrag, projekt Landstingsbidrag, bas Landstingsbidrag, projekt Kommunbidrag, bas Kommunbidrag, projekt Övriga bidrag

12 802 808 2 642 3 069 1 805 2 051

13 200 339 2 337 84 3 030 1 668 2 325

Summa

23 177

22 983

1 634 1 009

1 360 978

Fördelning av landstingsbidrag: Gävleborgs län Dalarnas län

Not 3. Övriga externa kostnader Avgifter för köpta tjänster Bildas förbundskansli Övriga externa kostnader Summa

52

2015

2014

2 699 6 285

2 793 5 478

8 984

8 271


Not 4. Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar: Styrelse Timanställda och tillfälligt anställda Tjänstemän

2015

2014

15 1 159 10 664

18 1 112 10 474

11 838

11 604

4 371 833

4 220 848

Totala löner och ersättningar

Sociala kostnader (varav pensionskostnader)

Styrelsens ersättning utgår som mötesarvode och beslutas av regionstämman. Av pensionskostnaderna avser inget föreningens styrelse.

Not 5. Medelantal anställda etc. 2015 Antal anställda

män

32

16

Styrelsen Antal ledamöter

män

11

7

kvinnor

16

2014 Antal anställda

kvinnor

35 Antal ledamöter

4

11

män

kvinnor

16

19

män

7

kvinnor

4

Not 6. Inventarier 2015-12-31

2014-12-31

Ingående anskaffningsvärden Årets inköp Försäljningar och utrangeringar

2 426 -62

2 484 62 -120

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 364

2 426

Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar

-2 355 62 -51

-2 337 117 -135

Utgående ackumulerade avskrivningar

-2 344

-2 355

0

0

20

71

Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående restvärde enligt plan

53


Not 7. Byggnadsinventarier 2015-12-31

2014-12-31

Ingående anskaffningsvärden

921

921

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

921

921

Ingående avskrivningar Årets avskrivningar

-92 -46

-46 -46

-138

-92

0

0

783

829

Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående restvärde enligt plan

Not 8. Byggnader och mark 2015-12-31

2014-12-312

Ingående anskaffningsvärden Försäljningar och utrangeringar

1 790 -220

1 790 -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 570

1 790

-1 060 79 -30 -1 010

-1 024 -36 -1 060

0 559

0 730

2015

2014

0

3 750

Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående restvärde enligt plan

Fastigheterna är registrerade utan skatteplikt och har därför inga taxeringsvärden.

Not 9. Jämförelsestörande poster Stöd från Bildas stödfond Summa

Not 10. Eget kapital

54

3 750

Fond för folkmusik

Balanserat kapital

Totalt eget kapital

Ingående balans Reserveringar Utnyttjande Årets resultat

100 -

4 943 -

5 043

Utgående balans

100

- 1 105

-1 105

3 838

3 938


Not 11. Kundfordringar 2015

2014

Interna kundfordringar Externa kundfordringar

122 469

Summa

591

1 190 1 306

116

2015

2014

Statsbidragsfordringar Kommunbidragsfordringar Skattekonto Övriga kortfristiga fordringar

13 264 166 1 29

13 360 14 7

Summa

13 460

13 381

Not 12. Övriga kortfristiga fordringar

Not 13. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2015

2014

Förutbetalda leverantörsfakturor Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

319 455

230 344

Summa

774

574

2015

2014

39 3 42

6 213 -

Not 14. Kassa och bank Handkassa Bankkonto Centralkonto* Summa

219

*Ett negativt saldo finns på centralkontot 2015-12-31 och redovisas därför som en skuld i not 14.

Not 15. Centralkonto Centralkonto

2015 3 701

2014 4 341

Summa

3 701

4 341

Centralkontot är en del av Bildas centrala bankkonto, regionen har en intern kreditlimit upp till 50% av statsbidraget för det innevarande året. Regionens interna limit är:

6 557

6 680

55


Not 16. Leverantörsskulder 2015

2014

Interna leverantörsskulder Externa leverantörsskulder

3 511 730

3 239 687

Summa

4 241

3 926

Not 17. Övriga kortfristiga skulder 2015

2014

Personalens skatter Felaktiga inbetalningar Övriga kortfristiga skulder

289 3

280 8

Summa

292

288

Not 18. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2015

2014

Semesterlöner inkl sociala avgifter Upplupna sociala avgifter Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 619 331 2 107

1 632 326 1 553

Summa

4 057

3 511

Regionstyrelsens slutord ”Människans värde ökar när vi närmar oss varandra. Människans pris minskar när vi fjärmar oss från varandra.” Detta är ett citat från chefredaktör Göran Greiders inledningsanförande vid Existentiell Filmfestival Dalarna i Falun i april 2015. ”Människans värde och pris” var temat för årets festival. Jag hade förmånen att få delta under en dag, och det var minst sagt både omtumlande och berikande. Att möta en annan människa, från ett annat sammanhang eller land, med nyfikenhet, respekt och intresse, medför att inte bara den människans värde ökar, utan du kommer även att känna att ditt eget värde som medmänniska förändras. Du har kanske läst i denna verksamhetsberättelse om de olika aktiviter som syftar till att möta människor med annan bakgrund än vår egen. Det sker på många platser; Ludvika, Borlänge, Vansbro, Österfärnebo för att nämna några. I vårt arbete i Bilda GävleDala vill vi vara med och göra skillnad även för de som kommer nya till vårt land. Vi lever idag mer än någonsin i ett mångkulturellt och mångfacetterat samhälle, där de som endast vill föra dialog med dem som tycker exakt lika snart kommer att finna att de är ganska ensamma. Bilda hade

56


för några år sedan en slogan ”Ingen växer utan möten” och det gäller i högsta grad även idag. Möten mellan människor i dialog och tankeutbyten är det som får oss att växa. Här erbjuder Bilda oanade möjligheter! I verksamhetsberättelsen för 2015 har en mängd aktiviteter inom de mest skilda områden presenterats, och vi kan vara stolta och glada över alla de engagerade människor som finns inom Bilda GävleDala, både anställda och de över 1 600 personer i olika ledarfunktioner. Här erbjuds möjligheter och mötesplatser för ett berikande av våra liv. Bildas arbete inom vår region gör positiv skillnad! Det år som gått har i styrelsen bland annat bestått av samtal och remisskrivande kring en ny regionsindelning i Bilda. Givetvis finns även samtal och beslut angående ekonomi, personalfrågor mm. med på våra sammanträdens agendor. Vi i styrelsen vill rikta ett stort tack till alla duktiga och engagerade medarbetare i Bilda GävleDala och till alla våra samverkansparter i regionen.

Djurås i februari 2015 Lennarth Karlhager

Regionstyrelsens ordförande i Studieförbundet Bilda GävleDala

Lennarth Karlhager Torbjörn Schönning Ordförande vice ordförande

Mona Agaiby Bo Hellman

Barbara Henriksson

Jon Holmén

Thomas Magnusson

Sami Mäki

Mia Mästerbo Urban Nyberg

Eva Persson

Vår revisionsberättelse har lämnats den 2016-03-10

Ragnar Santesson Magnus Hjelmblom Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor 57


Revisionsberättelse Till regionstämman för Studieförbundet Bilda GävleDala Org nr 886000-6975

Rapport om årsredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Studieförbundet Bilda GävleDala för år 2015. Styrelsens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorernas ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. För den auktoriserade revisorn innebär detta att han har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentlig-

58

heter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är åndamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syftet att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2015 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenligt med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att regionstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.


Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Studieförbundet Bilda GävleDala för år 2015. Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. Revisorernas ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalande

Vi tillstyrker att regionsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Söderhamn den 9 mars 2016

Winthers Revisionsbyrå AB Ragnar Santesson Auktoriserad revisor

Magnus Hjelmblom Förtroendevald revisor

59


Verksamhetsberättelse 2015 Studieförbundet Bilda GävleDala  
Verksamhetsberättelse 2015 Studieförbundet Bilda GävleDala  
Advertisement