Page 1

Bildaåret 2016 Verksamhetsberättelse för Studieförbundet Bilda GävleDala


Innehåll Innehåll 3 Inledning 4 Studieförbundet Bilda 4 Bildas uppdrag 4 Bildas organisation 2016 4 Studieförbundet Bilda GävleDala 5 Uppfyllelse av mål och syfte 6-7 Kommuner 8-31 Avesta 8 Bollnäs 9 Borlänge 10 Falun 11 Gagnef 12 Gävle 12 Hedemora 14 Hofors 14 Hudiksvall 15 Leksand 16 Ljusdal 17 Ludvika 19 Malung-Sälen 19 Mora 20 Nordanstig 22 Ockelbo 23 Orsa 24 Ovanåker 25 Rättvik 26 Sandviken 27 Smedjebacken 28 Säter 27 Söderhamn 29 Vansbro 31 Älvdalen 32

Bildaåret 2016 Redaktör Ulrika Vedholm Grafisk form Ulrika Vedholm Omslag Fotografier från Studieförbundet Bilda GävleDalas verksamhet 2016. Tryck Söderhamns Kommuntryckeri 2017

Profilområden 33 Stödområden 35 Personalgalleri 38 Medlemsorganisationer 41 Verksamhetsstatistik 42 Årsredovisning 2016 49 Förvaltningsberättelse 49 Resultaträkning 2016 (tkr) 51 Balansräkning 2016 (tkr) 52 Noter till årsredovisning 2016 53 Regionstyrelsens slutord 58 Revisionsberättelse 60

3


Studieförbundet Bilda Studieförbundet Bilda för kyrka och samhälle är ett studieförbund för möten mellan människor. Med stöd och inspiration från oss får människor med olika bakgrund möjlighet att mötas över gränser, få nya perspektiv på tillvaron och att växa som människor. Bilda har sina rötter i flera idétraditioner. Här möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom musik, film, dans, hantverk och mycket annat. Vår vision

Bildas vision är: Tillsammans bildar vi för livet. Det är i mötet med andra, som vi lär av varandra. Vi vill göra möten mellan människor möjliga, och sprida den möjligheten till fler. Vår verksamhetsidé

Bilda är ett studieförbund som skapar frizoner där olika perspektiv möts och där samspelet frigör människors engagemang. Medskapande, delaktighet och livstolkning är centralt i vår bildnings- och kulturverksamhet. Vår utgångspunkt är människors egna drivkrafter.

Bildas uppdrag Studieförbundet Bilda tror på ett samhälle där människor möts och utvecklas tillsammans. Vårt uppdrag är att verka inom folkbildningen, genom studiecirklar, kulturprogram och andra sociala mötesplatser. Vi ska på olika sätt ta tillvara våra medlemsorganisationers och enskilda människors drivkraft och möjliggöra deras idéer och initiativ. Med stöd från oss ska människor med olika bakgrund få möjlighet att mötas kring frågor, och i sammanhang, som rör kultur och livet i stort. Vi ska utveckla mötesplatser – former, verktyg och miljöer – som göra dessa möten möjliga. Vi är ett av Sveriges tio studieförbund. Alla tio får anslag från stat, landsting och kommuner för att bedriva ett fritt och frivilligt folkbildningsarbete som är öppet för alla. Bilda vill ge människor möjlighet till ett större inflytande över såväl sina egna liv som över samhällsutvecklingen. Därför ordnar Bilda mötesplatser och forum för lärande, fördjupning och reflektion. Genom studiecirklar och olika arrangemang bidrar Bilda, tillsammans de andra studieförbunden, till en demokratisk kultur där deltagarna gemensamt är med och formar innehållet utifrån sina egna erfarenheter och frågor.

Bildas organisation 2016 Bilda arbetar inom fem valda profilområden: Kultur, Dialog, Bildning och kultur i frikyrkorna, Ortodox bildning och kultur samt Katolsk bildning och kultur. Dessutom finns kompetensområdena Mellanöstern och Ledarutveckling samt stödområdena Administration och Kommunikation. Studieförbundet Bilda är organiserat i 7 regioner och ett förbundskansli. Regionerna är var för sig egna juridiska personer som samverkar inom ramen för Studieförbundet Bildas stadgar. Varje enskild Bildaregion har sin egen styrelse och stämma och upprättar årligen en verksamhetsberättelse, vilken omfattar beskrivning av verksamheten, samt en räkenskapsberättelse för det gångna året. 4


Studieförbundet Bilda GävleDala Studieförbundet Bilda GävleDala omfattar Dalarnas och Gävleborgs län. Regionkontoret finns i Söderhamn, länskontor i Borlänge samt platskontor i Järvsö, Bergsjö, Edsbyn, Gävle, Mora, Rättvik och Malung. Förutom kontor så finns verksamhetslokaler i praktiskt taget alla kommuner i region GävleDala. Studieförbundet Bilda GävleDala har personal inom alla profilområden, liksom inom kompetensområdena och stödområdena. Personal och ledare

Revisorer

Regionen har ett knappt 40-tal anställda inom ett flertal funktioner som till exempel konsulenter, administratörer, fastighetsskötare, kultursamordnare, projektanställda, kommunikatör och deltidsansställda ledare. Personalen leds av regionchefen och platschefen. Ytterst ansvarig är regionstyreslen. I regionen har vi förmånen att ha drygt 1 700 ledare (!) och de allra flesta jobbar ideellt i vårt folkbildningsarbete. Kompetensutveckling för förtroendevalda, personal och ledare är viktig för oss i Bilda så därför avsätter vi pengar till en nationell kompetensutvecklingsfond. Genom detta förfarande ger vi oss själva goda förutsättningar att satsa på kompetensutveckling. Under 2016 har ett stort antal tillfällen för kompetensutveckling arrangerats med goda resultat.

Till revisorer valdes Ragnar Santesson (aukt. rev.) och Magnus Hjelmblom. Till revisorssuppleanter valdes Thomas Blomkvist (aukt. rev.) och Berit Gyll.

Bilda Mitt

Under året har planering för den nya Bildaregionen Mitt gjorts. Bilda Mitt kommer att bestå av Dalarnas-, Gävleborgs- och Jämtlands län samt Medelpad. Verksamhetsutveckling

Jämfört med 2015 har antalet studietimmar ökat med cirka 1 % och unika deltagare i studiecirklar med cirka 3 %. Antalet unika deltagare i annan folkbildningsverksamhet har minskat med cirka 5 %.

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen har under året haft fyra protokollsförda sammanträden. Förutom de ordinarie ärendena så har ärenden och planering för den nya regionen Bilda Mitt varit den stora frågan. Till regionstyresle valdes: Lennarth Karlhager Torbjörn Schönning Thomas Magnusson Urban Nyberg Jon Holmén Mona Agaiby Karin Björk Rebecca Lacaba Larsson Andreas Thunmarker

ordförande Djurås vice ordförande Hudiksvall Kullsbjörken Hudiksvall Rättvik Gävle Sandviken Sandviken Falun

Samtliga som valdes in i regionstyreslen valdes också att ingå i den interimistiska regionstyrelsen för Bilda Mitt.

Regionstämma

Regionstämman hölls den 10 april i Missionskyrkan i Hudiksvall med ett 20-tal ombud närvarande. Valkommittén

Kerstin Sonnbäck och Kerstin Björke valdes till valkommitté.

1 januari 2017 blir sju Bildaregioner till sex. Vi bildar då två nya regioner av - Bilda GävleDala, Bilda Mittsverige och Bilda Nord.

5


Uppfyllelse av mål och syfte Har vi nått syfte och mål med vårt folkbildningsarbete under året 2016?

I §2 i Bildas stadgar (nedan) hittar vi ändamålsparagrafen, det som man ibland kallar ”meningen med föreningen”. § 2 Syfte och uppdrag Studieförbundet Bilda ska med kristen livsåskådning som grund bedriva folkbildningsarbete som • svarar mot behov i kyrka och samhälle • värnar individens integritet • främjar människans förmåga – till självständigt ställningstagande – till skapande verksamhet – till samarbete och gemenskap • stimulerar till ett ansvarigt engagemang i samhälls- och kulturliv. I bildningsarbetet betraktas studieförbundets och medlemsorganisationernas respektive identitet och uppdrag som gemensamma tillgångar.

”Bra att få någonstans att skapa med bra förutsättningar och få hjälp med att hantera utrustning och kunna få stöd i skapandet”. ”Våra förväntningar har uppfyllts och mer därtill, både kring musikalisk och personlig utveckling”. ”Det var roligt och jag skulle bli bättre på mitt instrument och få nya kompisar. Jag fick ett bra bemötande och vi gjorde saker som jag inte trodde vi skulle göra, till exempel dansa”.

Statens mål för folkbildningen Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället.

”Jag hade ingen kunskap om studieförbund, jag tog bara kontakt med Bilda för att få hyra en replokal. Det fungerade bra i lokalen med allt, läge, utrustning och miljö. Sedan var det ett plus att få lära sig mer om att man kan få stöd med annat som spelningar, inspelning och hur en studiecirkel fungerar för det visste jag inte”.

Statens fyra syften med folkbildningen 1. Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin. 2. Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen. 3. Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån i samhället. 4. Bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet.

”Hade från tidigare erfarenheter med studieförbund en bild av att stödet bara handlade om en slant någon gång ibland och väldigt lite kontakt i övrigt. Hjälpen av Bilda har varit över förväntan bra. Har fått hjälp ekonomiskt men framför allt uppskattar jag den nära kontakten och hjälp både på telefon och under träffar. Fått lära mig hur skivsläpp, bokning och STIM fungerar med mera. Jag är sjukt nöjd med Bilda”.

Har vi lyckats? Det som skrivits ovan är hela utgångspunkten för vår existens som folkbildare, studieförbund och Bilda GävleDala. Hur har vi lyckats? Hur kan vi veta om vi lyckats? Som en del i Bildas nationella kvalitetsarbete ingår det att ringa runt och intervjua ledare och deltagare i vår verksamhet. 2016 gjorde vi ca 120 intervjuer. Vid en genomläsning av dessa intervjuer så kan vi notera att de allra flesta är mycket nöjda. Många anger att man lärt sig nya saker och inte minst att man har nytta av dem i sitt 6

engagemang för sin förening och i sitt liv. Demokratin i grupperna verkar i de flesta fall vara god. Man anger att man får vara med och påverka vad som ska studeras och på vilket sätt samt vilket mål man ska ha. Över hälften av vår verksamhet är inom kulturområdet. Där anger de vi intervjuat bland annat att de fått möjligheter att förkovra sig i sin kulturyttring samt möjligheter att presentera den för publik. Här följer några citat från intervjuerna:

”Bilda har alltid varit bra på att stötta allt kulturliv här i stan. Vad man än frågar om så får man svar”. Vårt arbete främst med ortodoxa och katolska kyrkor har gjort att vi numer har en ganska stor andel människor med utländsk härkomst i vår verksamhet. Även i denna grupp hör vi många röster som uppskattar att man fått möjlighet att lära sig mer om sin tradition och tro men också om det svenska samhället. I intervjuerna kommer det också fram att en del stöd


som man fått har varit viktigt som en förutsättning för kunskapssökandet och bildningen. Till exempel förekommer det rätt många kommentarer om att pedagogiska upplägg, administration, studiematerial, utrustning, lokaler och ledarutveckling positivt bidragit till verksamheten. Här följer några citat från intervjuerna: ”Cirkeln är verkligen bra, vi har fått bra material och tips. Vi har det så bra i gruppen. Den är värdefull och utvecklande och utan den skulle jag må mycket sämre. Jag känner mig värdefull”. ”Bra att vi får använda Bildas lokaler och vi har ett bra samarbete med konsulenten. Jag är mycket nöjd med Bilda och är väl medveten om att vi samarbetar. Jag är mycket nöjd med ledarutbildningen. ”Bra att få ta del av föreläsningar och ledarutbildningar. Jag är mycket nöjd med samarbetet med konsulenten, det är alltid lätt att få kontakt med Bildapersonalen” ”Jag är jättenöjd. Jag har fått pedagogiska verktyg och bra handledning av konsulenten”. ”Vi har fått studiematerial av Bilda och ett fantastiskt stöd och bra hjälp att planera och genomföra vår studieresa”. I de cirka 120 intervjuer vi gjort med ledare och deltagare har också våra konsulenter fått göra en notering om huruvida verksamheten uppfyller ett eller flera av statens fyra syften med folkbildningen. I de allra flesta fall så uppfylls ett eller flera av syftena. Det är självklart inte enkelt att göra denna bedömning men utifrån den intervju man gjort så får man nog ändå säga att det är en metod god som någon. Kontinuerlig kontakt Förutom intervjuerna som nämns ovan så har våra konsulenter kontinuerlig kontakt med våra ledare inom alla våra profilområden. Två exempel från 2016 är inom vårt folkbildningsarbete tillsammans frikyrkorna och våra rock- och popgrupper. Där kontaktade man de flesta ledarna och frågade om hur det fungerande i grupperna, hur det var att vara ledare, om gruppen lärt sig något samt om Bilda har gjort någon positiv skillnad. Gensvaret var överväldigande positivt från de allra flesta ledarna. En sak som kom fram hos många ledare, främst inom frikyrkorna, var att de blev mycket glada för att någon var intresserad av deras verksamhet och hur den skulle kunna utvecklas. I

rock- och popverksamheten är kontakten mer direkt med ledarna och deltagarna men även där möttes vi av mycket positiva tillmälen. Sammantaget kan vi notera att vi i stort verkligen uppfyller Bildas ändamålsparagraf och statens mål och fyra syften med folkbildningen. Som beskrivet ovan så har våra kvalitetsintervjuer samt kontakterna med våra ledare ledare som bästa grund för det påståendet. Finns det då inget som kan bli bättre? Självklart finns det förbättringsområden. Fortfarande finns det vissa som har för liten kännedom om Bilda och vad vi kan bidra med. Här behöver vi än mer stärka upp kontaktarbetet med ledare och grupper. Kännedomen om Bildas ändamålsparagraf och statens mål och fyra syften hos ledare och grupper kan bli större. Här följer några citat från intervjuerna som visar på att vi kan bli ännu bättre: ”Vi hjälper samhället på olika sätt med bra resultat men Bilda skulle kunna hjälpa till mer med till exempel informationskvällar och medverkande från Migrationsverket”. ”Vi har inte så mycket kontakt med Bilda vi skulle vilja ha tätare kontakt. Vi vill också få hjälp med gig”. ”Jag har inte så stor insikt om att det är ett samarbete med Bilda, det verkar som det är församlingsledningen som har den kontakten”. ”Jag hade inga speciella förväntningar och är lite dåligt insatt i vad Bilda kan göra.” ”Jag visste att vi var med i Bilda men visste inte vad ni gjorde i just denna cirkel. Bilda finns med i bakgrunden därför märks inte Bilda så mycket i denna cirkel.”

Längre fram i denna verksamhetsberättelse kan du ta del av statistik, ekonomi, artiklar från verksamheten och mycket mer. Mycket nytta och nöje i din läsning!

Söderhamn i januari 2017

John Staffas Regionchef 7


AVESTA

Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 118 st Deltagare: 675 st Kulturarrangemang: 216 st Publik: 8 148 st

Ny livescen i Avesta Under hösten 2016 inledde Bilda ett nytt samarbete med en Lokal i Avesta. Band och artister som är knutna till oss får nu en möjlighet att spela live. Under hösten har massor med sköna artister kontaktat oss och fått chansen att underhålla sittande middagsgäster.

– Vi ser Bilda som en del i möjliggörandet av den visionen i att erbjuda livescener för band i Dalarna. Vi vill även främja all form av kultur, exempelvis konst eller fotoutställningar. Inga förslag är konstiga, vi gör detta tillsammans, säger Emil Lantz, kulturkonsulent på Bilda i Borlänge. Nästan hälften av Bildas verksamhet ryms under kultur och kreativitet och vi strävar hela tiden efter att ta vara på och förverkliga artisternas idéer. Bildas livescen är ett sätt hjälpa dem, där Bilda är med och stöttar artister som vill utvecklas. – Om man vill samarbeta med Bilda så är det bara att kontakta oss. Bilda har bra koll på lokalbanden men det kan finnas guldklimpar där ute som vi inte mött ännu. För oss på Bilda är det viktigt att hjälpa till att hålla musiklivet levande i städerna.

- Jag fick äran att inspireras av Bildaledaren Aina på Frälsningsarmén i Avesta. En sann ledare på alla tänkbara vis, fylld av positiv energi.Inget verkar kunna stoppa denna kvinna. Foto: Anna-Sara Leone

En kvinna med glöd och kärlek Frälsningsarmén i Sverige finns i cirka 90 städer/kommuner med 196 verksamheter. Det är församlingsverksamhet med gudstjänster och gruppaktiviteter för alla åldrar. Hos Frälsningsarmén i Avesta arrangeras dagledigträffar varje måndag i samarbete med Bilda. Det erbjuds även sångstunder på en rad äldreboenden. Varje år arrangerar Frälsningsarmén även en vårfest och en höstfest och till julen 2016 stod Aina Albertsson, 90 år bakom spakarna för en välbesökt julmarknad i kapellet. - En sann ledare är en person som medvetet ger ett ökat värde till människor varje dag. När jag mötte Aina ville jag tacka henne för hennes arbete som volontär. Men så fick hon mig att förstå värdet i min roll som konsulent. Vi behöver alla varandra!, berättar Anna-Sara Leone, konsulent i Borlänge.

Syriske ärkebiskopens första besök i Avesta Syrisk-ortodoxa kyrkans högsta ledare i Sverige, ärkebiskop Benyamen Atas, besökte sin församling i Avesta för första gången i maj 2016. Många samlades i Centrumkyrkan för att lyssna till syriskortodoxa ärkebiskopen Benyamen Atas.

Urval av verksamhet i Avesta 2016 • Folkmusikverksamhet • Musikcirklar • Ortodox bildning och kultur • Bildning och kultur i frikyrkorna/medlemsorg. • Samarbete med Kulturgaraget • Hantverk • Nytt samerbete med BoMo (Borlänge Modern) • Liveframträdanden The Brewery

8

– Det är en välsignad dag, vi är jätteglada att han är här, säger Michael Agaiby, konsulent på Studieförbundet Bilda.

Syrisk-ortodoxa ärkebiskopen Benyamen Atas besökte Avesta i maj 2016.


BOLLNÄS

Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 198 st Deltagare: 1 180 st Kulturarrangemang: 189 st Publik: 19 540 st

De sommarjobbade med kultur I somras gick projektet ”Kultur på gatan” av stapeln i Bollnäs. Bollnäs kulturskola och kulturenhet har under flera år erbjudit unga musiker sommarjobb som gatumusikanter. På senare år har projektet utökats till att även omfatta en dansgrupp och tack vare Bildas insats och samarbetet mellan Bilda och Bollnäs kulturenhet och kulturskola lyckades projektet lyfta några steg till.

Dessa sommarjobb utlystes nu för första gången till samtliga ungdomar i Bollnäs kommun. Cirka 60 sökande kallades till audition och till sist rekryterades 31 unga musiker, dansare, skådespelare och cirkusartister mellan 13-21 år. Ungdomarna blev sedan indelade i nio grup-

Festival med miljötänk Asta Kask, Mimikry och Gormathon är några av de som spelade på årets upplaga av Karlslundsfestivalen. Festivalen som även bjuder på vacker miljö vid Karlslundsbadet i Bollnäs, där både besökare och artister trivs tillsammans. Denna sommar stod vi på Bilda redo med ljud, ljus och personal på festivalområdet bland dryga 1000 besökare varje kväll. Cabon Charlie, Cibola Junction och Norralagatan är några av våra Bildaband som också stod på scenen.

Sofia Westlin på scen. Foto: Tomas Skyllberg

Kan du jonglera, sluka eld, spela ett instrument eller kanske dansa? Bilda erbjöd i samarbete med Kulturenh ten i Bollnäs, kanske det bästa sommarjobbet någonsin. Foto: Emil Westberg

per som utifrån skräddarsydda uppdrag genomförde inte mindre än 139 offentliga framträdanden under juni, juli och augusti. Artisterna visade prov på ett stort mått av eget ansvar, kamratskap och förbluffande konstnärlig skicklighet. - Det som känns så fint med det här är att kunna erbjuda unga kulturarbetare en första kontakt med yrkeslivet. Att se, lyfta och stärka dem i sin självbild och få dem att växa som människor och komma till insikt om – att man kan ju jobba med det här!, berättar Emil Westberg, projektledare på Bilda.

Urval av verksamhet i Bollnäs 2016 • Folkmusik och dans • Musikcirklar • Körverksamhet • Teaterverksamhet • Folkbildning inom äldreomsorgen • Bildning och kultur i frikyrkorna/medlemsorg. • Ortodox bildning och kultur • Svenska för asylsökande

Norralagatan Foto: Tomas Skyllberg

9


BORLÄNGE

Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 173 st Deltagare: 1 144 st Kulturarrangemang: 130 st Publik: 4 933 st

Kurdisk och svensk folkmusik i nytt Bildaband Nyfikenhet och ett kort möte blev starten till ett nytt Bildaband som börjat spela kurdisk och svensk folkmusik tillsammans. Bandets medlemmar kommer från både från Sverige och Syrien vilket gör att integrationen blir en naturlig del i möten och musiken.

Det började med ett möte mellan Björn Lindström från Bjursås och Idris Jafo. Björn hade hört Idris spela, blev nyfiken och tog kontakt med honom. Det ledde till att bandet Bullermyren startade hösten 2015, namnet är lånat från bostadsområdet i Borlänge där just Idris Jafo bor. Tillsammans spelar de både kurdisk och svensk folkmusik i en härlig kombination. Övriga bandmedlemmar är Rudi Sheko, Awas Rashid och Renas Rashid. Alla utom Björn kommer från Aleppo i Syrien där Idris jobbade som lärare på Saz och Oud.

Passion för livet - Under föreläsningen om hjärt- och lungräddning fick deltagarna öva sig på en docka. Foto: Helena Schutt

Bilda GävleDala och Folkmusikens hus i Rättvik samarbetar och stöttar tillsammans det nya bandet. I framtiden hoppas gruppen på ett helt spelmanslag med musik från olika delar av världen och förhoppningsvis kan vi övriga se fram emot att Idris börjar undervisa i Borlänge på Saz eller Oud, Det skulle troligtvis locka många in i den spännande musiken.

Hälsofrämjande studiecirklar Passion för livet är studiecirkeln med trevliga möten samtidigt som du ökar dina kunskaper om hur du håller dig friskare! Att göra förändringar i livet som gör skillnad - hur du själv kan förebygga och ge tips till andra om en god hälsa genom kost, omgivning, sociala nätverk och motion.

Att träffas tillsammans i form av en studiecirkel och lära sig mer om hur man kan förbättra sin hälsa möjliggör inte bara ett friskare liv utan ger även trevligt umgänge. Många deltagare vittnar om att det är den sociala samvaron under studiecirkelträffarna som är det absolut viktigaste. Under hösten arrangerade Bilda i samarbete med Kvarnsvedens vårdcentral en studiecirkel på temat Passion för livet. Liknande träffar har även arrangerats i Missionskyrkan och utvecklat sig till öppna föreläsningar som varit välbesökta. En dag som blev väldigt intressant och lärorik var den 3 november då det bjöds in till en föreläsning om hjärt- och lungräddning med Andreas Joanisson. 10

Svensk och kurdisk folkmusik blandas i Bullermyren. Foto: Jon Holmén

Urval av verksamhet i Borlänge 2016 • Folkmusikverksamhet • Musikcirklar och replokaler • Sångworkshop • Tjejgrupper • Datorkurser • Folkhälsoarbete ”Passion för livet” och samtalscirklar • Bildning och kultur i frikyrkorna/medlemsorg • Svenska för aslysökande


Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 289 st Deltagare: 2 097 st

FALUN

Kulturarrangemang: 235 st Publik: 19 711 st

Öppna samtal om instängdhet Existentiell Filmfestival Dalarna är den annorlunda filmfestivalen i det mindre formatet där film varvas med reflekterande samtal och där Bilda är en av fyra samarrangörer. I år var biljetterna slut mer än en månad i förväg till detta event som fått många trogna återbesökare. Festivalen som var den trettonde upplagan och med identitetstemat Jag, vi, de och världen avslutades nyligen.

”Det här var väl värt pengarna!” Knappt har damen på raden bakom lyssnat färdigt på kulturjournalisten Johanna Koljonens och författare och ordförande i svenska Pen, Ola Larsmos, avslutande reflektion förrän hon gör sin summering av de två dagarna. Två dagar fyllda med nio långfilmer om grupptillhörighet och identitetsskapande, och sex seminarier med inbjudna gäster i expertpaneler. - Styrkan i Existentiell filmfestival är omedelbarheten, menar projektledare Stefan Björnlund, att man direkt efter filmvisningen kan samtala om filmen. Jämför man med böcker och samtal kring dem är det mycket mer tidskrävande. Det är inte bara panelen som samtalar, även publiken förs

Nytt projekt för levande musik Kristian Anttila debuterade 2003 och har sedan dess släppt fem studioalbum. I oktober fick vi chansen att se honom i Falun, studenternas hus Kåre. Det blev en avskalad konsert – en gitarr, en röst och en samling nutida svenska popklassiker. Förband vad David Rönnegård på akustisk gitarr och med en fantastisk röst.

Seminariet med dokumentärfilmaren Erik Gandini och Johanna Koljonen är tänkt som en intervju men blir ett engagerande samtal om Sverige. Foto: Ulrika Vedholm

så småningom in i samtalen som sedan fortsätter vidare in i kaffekösamtal, korridorsamtal, lunchsamtal och middagssamtal. Programmet för 2016 gav festivalbesökarna möjlighet att se fem långfilmer med den extrainsatta långfilmen The Swedish Theory of Love av Erik Gandini. Flera panelsamtal kom att handla om denna instängdhet och frihetsberövning, hur den påverkar vår identitet men också tvärtom som i The Swedish Theory of Love där Gandini hårddrar den svenska självständigheten och oberoendet till att i förlängningen leda just till ensamhet och instängdhet. - Oberoende är något fantastiskt, säger Erik Gandini man kan inte vara emot självständighet. Men man kan ifrågasätta det då det ibland gränsar till någon slags besatthet. Urval av verksamhet i Falun 2016 • Bildning och kultur i frikyrkorna/medlemsorg. • Katolsk bildning och kultur • Samverkan med kulturföreningen Bergstenska • Folkmusik- och dansverksamhet • Meditationscirkel • Surfplatta nybörjare • Rockskola, Lira i band och DJ-skola • Popkollo • Sittdansutbildning • Musikcirklar och replokaler • Samverkan med musikfest ”Granny goes street”

Konserten med Kristian Anttila på Studenternas hus Kåre i Falun blev startskottet för ett samarbetsprojekt som kommer intensifieras under 2017. - Genom att etablera en mer frekvent livescen på Kåre vill vi främja Faluns musikliv, säger, kulturkonsulent på Bilda. Samarbetande parter är Studieförbundet Bilda, Dalarnas studentkår samt elever från bl.a. Ljud- och musikproduktionsutbildningen på Högskolan Dalarna.

Foto: Kalle Bergdahl

11


GAGNEF

Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 33 st Deltagare: 409 st Kulturarrangemang: 103 st Publik: 5 820 st

Musik för alla åldrar I samarbete med Bethel i Gagnef har Bilda varit medarrangör för en rad konserter med bland annat Mix-kören från Enviken och kören En salig blandning från Gagnef.

Under 2016 har det bjudits på musik i olika former i Gagnef i samarbete med Bilda. Den populära kören En salig blandning, som bildades i slutet av 1970-talet har bjudit in till flera välbesökta konserter. Barn och ungdomar har organiserat sig i Musikul och tillsammans har de framfört två konserter med publik bestående av 100-talet mammor, pappor, mor- och farföräldrar, övrig släkt och allmänt intresserade som lyssnade på proffsigt framträdande. Gruppen Musikul övar hela året i form av studiecirkel under ledning av Catharina Karlhager. Inspirationskvällarna på temat ”Mod att leda” blev populära med ett 30-tal deltagare kom och lät sig inspireras.

GÄVLE

Under hösten genomförde Bildas konsulenter som arbetar mot frikyrkor en rundringning i form av en enkät till alla cirkelledare i frikyrkan. De som svarade deltog då samtidigt i en tävling där första priset var en biljett till GLS Global Leadership i Falun. Vinnare blev cirkelledaren Ingrid Sammils, Kristen Gemenskap Mockfjärd Missionskyrkan. På bilden överlämnandes priset till Ingrid.

Foto: Siw Stigsson

Urval av verksamhet i Gagnef 2016 • Bildning och kultur i frikyrkorna/medlemsorg • Folkmusikverksamhet • Körverksamhet • Samverkan med Hagenfesten

Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 458 st Deltagare: 3 051 st Kulturarrangemang: 363 st Publik: 14 021 st

Bildaband prisades på Local Heroes-galan Musiker och arrangörer från Gävleområdet prisades på Local Heroes-galan, lördagen den 23 januari i Gävle Konserthus.

Det var för sjunde året i rad som musiker och arrangörer från Gävleområdet prisades på Local Heroes-galan. I år flyttade prisutdelningen in i stora Gevaliasalen i konserthuset som blev näst intill fylld med glada och förväntansfulla människor. Konferencier för kvällen var Ametist Azordegan som proffsigt ledde prisutdelningar i olika kategorier som varvades med uppträdanden av Ida Long, en rap-battle med Frida Scar, Kansas Reshuffled och Illyricists och en eldsprakande show med Apocalypse Orchestra.

Ovan: Ida Long på scen. Nedan: Thomas från Crooked Letter tackar för priset. Foto: Ulrika Vedholm 12

De stora vinnarna för kvällen med två statyetter vardera blev Frida Scar och Min Stora Sorg. Frida Scar för Årets låt och Årets musikvideo och Min stora sorg med priset för Årets solo och Årets album. Gefle Hårdrockslubb delade ut priset till Årets band som gick till Bildabandet Crooked Letter.


Lokala band på Gefle Metal festival I juli 2016 arrangerade Gävle för första gången Gefle Metal festival med drygt 3 600 besökare. En festival med betoning på metal och extrem musik. Bilda var en av de lokala samarbetspartners som hjälpte till med uttagning av oetablerade band/akter som fick en möjlighet att spela på festivalen. Arkaid, In My Embrace, Luftslott, man. machine.industry, PUTERAEON, Serpent Omega, Terminal Function och TYRANEX blev de åtta lokala band som fick chansen att stå på scen tillsammans med de större band som spelade.

Föredrag och samtal med Aho Damar, Studieförbundet Bildas samordnare för Ortodox bildning och kultur. Foto: Tony Karsbo.

Ortodoxa kyrkan och frikyrkan i samtal Många frikyrkor öppnar idag sina lokaler för ortodoxa församlingsgrupper. I möten mellan människor kan ibland friktioner uppstå. Med större kännedom om varandras traditioner och tankesätt kan missförstånd utifrån okunskap minskas.

Bildas samordnare för Ortodox bildning och kultur, Aho Damar var inbjuden att föreläsa i Betlehemskyrkan Gävle inför en intresserad skara. Många församlingar hyr ut lokal till ortodoxa församlingar och efter önskemål arrangerade Bilda en dag där vi pratade om frågor som kan uppstå vid dessa tillfällen. Det blev en lyckad och intressant dag då Aho berättade om den ortodoxa historien. - Det fanns tid för frågor och samtal och vi hoppas att dagen bidrar till öppnare relationer mellan frikyrkliga och ortodoxa, säger Tony Karsbo konsulent på Bilda.

Spraykonstnären Rolf Carl Werner var på plats vid entrén till Gefle Metal festival. Foto: Martin Unoson

Urval av verksamhet i Gävle 2016 • Volontärverksamhet på äldreboenden • Bildning och kultur i frikyrkorna/medlemsorg • Körverksamhet • Musikcirklar och replokaler • Katolsk bildning och kultur • Ortodox bildning och kultur • Hiphop studio • Ledarutveckling • Samverkan med RIA • Andrum Brynäs • Folkmusikverksamhet • Svenska för asylsökande

Passion för livet Bilda arrangerar i samarbete med Träffpunkten, en seniormötesplats i Gävle som träffas regelbundet varje vecka. Ewa Lindfors är cirkelledare för seniorgrupperna i ”Passion för livet” - som är ett förebyggande program som ska ge hälsa och livskvalitet genom att påverka vanor och mönster i våra livsstilar. De temaområden som vi pratar om på träffarna är bl. a fysisk aktivitet, bra matvanor, social gemenskap och meningsfulla uppgifter.

Fyrahundra sångare på scen i Gävle Den 29-31 januari 2016 bjöd Gävle Gospel, som arrangeras i samarbete med Studieförbundet Bilda, på 400 körsångare och medryckande gospel tillsammans med Reverent Bryant Jones och hans kör Chosen och den svenska gästartisten Anna Sahlene.

Gävle gospel arraangerades för sjuttonde året i Gävle. Återigen gavs chansen att lyssna till, sjunga med och inspireras av gospelns medryckande låtar. - Vi brukar alltid bjuda in en amerikans artist. Nytt för i år är att en hel kör var med. Det är solisten och körinstruktören Bryant Jones som tog med sig sin kör Chosen från Chicago. De var med under hela lördagens repetitioner med ett härligt tryck, säger Karin Björk, konsulent på Bilda. Redan på fredagskvällen började repetitionerna i

Reverent Bryant Jones och Anna Sahlene på Gävle konserthus. Foto Ralf Fredriksson

Betlehemskyrkan och pågick till och med lördag. Avslutningsvis generalrep och konsert i Gävle konserthus. - Fyrahundra sångare deltog och det är så många scenen på Gävle konserthus håller för. ”Tack ännu en gång Gävle gospel för en fantastisk gospelhelg!”

Inlägg på Gävle Gospels Facebook-sida.

13


HEDEMORA

Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 62 st Deltagare: 413 st Kulturarrangemang: 96 st Publik: 3 672 st

Kultur för hela familjen Familjelördagar med kultur i Hedemora brukar vara populärt bland barnfamiljerna. Dessa lördagar bjuder på underhållning för barn och som vanligt är biljetterna gratis. Cirkuskonster, teater och musikaliska upptåg är några exempel på vad som bjuds.

Tillsammans med flera studieförbund och Hedemora kommun så samverkar Bilda för att göra familjelördagar i Hedemora kommun. Tanken är att det ska finns möjligheter för familjer även i utkanten av Hedemora att delta. Under våren 2016 hade vi bland annat sång och musik för hela familjen med Markus Bernhardsson i Garpenberg och under hösten bjöds de på dockteater ”Prinsproblem i Äppelrike” med Ann Björklund på bibloteket i Hedemora. Familjelördagarna med kultur riktar sig till alla barn över fyra år och har varit en återkommande tradition i ett tjugotal år nu.

HOFORS

Fröken Kazash, Ann Björklund med sin dockteater. Foto: Teater Kazash

Urval av verksamhet i Hedemora 2016 • Bildning och kultur i frikyrkorna/medlemsorg • Ortodox bildning och kultur • Folkmusikverksahet i samverkan med Stjärnsunds folkmusikfest • Svenska för asylsökande

Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 6 st Deltagare: 33 st Kulturarrangemang: 38 st Publik: 1 072 st

Hoforsrocken för sista gången

Skidåkning och personlig berättelse

Mitt i sommaren, den 30 juli var det dags för Hoforsrocken i Folkets Park i Hofors igen.

På Påskaftonen arrangerade Pingstkyrkan Hofors tillsammans med Hoforsbacken, Hedviglundskyrkan och Bilda en heldag i Hofors slalombacke.

Med band som Lillasyster, Baskery, Heavy Tiger, Crooked Letter, Ida Long, Besserbitch, Rebel Collective, Ryggrad m.fl. var det en stor bredd mellan genres och återigen ett jämställt bokat arrangemang. Festivalen var uppskattad av såväl artister, recensenter, arrangörer och närvarande publik. Dock blev just antalaet betalande i publiken för liten för att få festivalen att bära sig ett år till, så 2016 års Hoforsrock blev tyvärr den sista i festivalens 11-åriga historia.

BILD KOMMER FRÅN MARTIN

Bildabandet Crooked Letter satte punkt för den sista Hoforsrocken. Foto: Hanna Engstrand 14

Hoforsborna bjöds på gratis skidåkning i ett vackert vårvinterväder. Ett 150-tal personer tog chansen att kasta sig utför pisten och dessutom samtidigt kunna lyssna på livemusik av Dj Ricky från Gävle. Dj Ricky - eller Ricardo Sanchez som han heter - varvade musiken med att berätta personligt om sin resa från kriminalitet och droger.

Urval av verksamhet i Hofors 2016 • Folkmusikverksamhet • Ortodox bildning och kultur • Bildning och kultur i frikyrkorna/medlemsorg • Musikarrangemang


Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 249 st Deltagare: 2 331st

HUDIKSVALL

Kulturarrangemang: 219 st Publik: 27 786 st

Foto: Johanna Böllja

Foto: Samuel Wennstig

Lokala musiker med Ljungblahd

Folkdans och folksång lockar

Året började med en svängig gospelkväll i Hudiksvall tillsammans med Samuel Ljungblahd och lokala musiker.

För andra året var det dags för Hudiksvängen med kurser, konsert och dans från Forsa Folkdanslag och Bilda i samband med den stora marknadsdagen i Hudiksvall.

En fullsatt Höglidenkyrka i Hudiksvall gungade rejält när en av Sveriges bästa soulröster, Samuel Ljungblahd uppträdde tillsammans med ett gäng skickliga lokala musiker och sångare. Det var inte bara soul- och gospelälskare som hade sökt sig till kyrkan den här kvällen.

En välbesökt septemberdag fylld med kurser i folkdans, ensemblespel, folksång och munspel och dagen avslutades med konsert och dans in mot midnatt. Bildas Folksångsnätverk Gävleborg förlade sin tredje träff på Hudiksvängen. Nätverket som arbetar för att lyfta fram den folkliga sången är en mötesplats för sångintresserade i hela länet. Ett häfte med 53 allsånger har tagits fram för att medlemmarna ska få en gemensam repertoar. Bilda finns förstås också med på de stora spelmansstämmorna i Delsbo, Norrbo och Bjuråker där vi anordnar kurser i dans, sång och spel. Intresset för folkmusik och dans är stort på dessa spelmansstämmor. Den nysatsande Norrbostämman lyfte i år fram folksången och där gjorde Bilda en kurs med Lovisa Liljeberg från Värmland.

- Några nya ansikten syntes, jag tror att många ville ta chansen att lyssna till sångaren från prinsbröllopet, säger Samuel Wennstig, konsulent på Bilda. Januarikvällen blev till en lång konsertkväll där extranumren avlöste varandra i ett rasande högt och svängigt tempo.

Möt historien med Scenplats Hudiksvall Föreningen Scenplats Glada Hudik ska med sina tre unika föreställningar 1721, Forsablått och Ett bloss i natten ge barn, ungdomar och vuxna möjlighet att på ett nyfiket och pedagogiskt sätt upptäcka och möta sin historia i Hudiksvalls kommun.

Bilda samarbetar med Scenplats Hudiksvall och den teaterföreställning som sätts upp varje år. Föreställningen för 2016 var Forsa Blått och handlade om linet i Forsa, Hälsingland. Totalt är mellan 60-70 personer inblandade i teaterproduktionen och av dessa är det 32 personer som är skådespelare, de flesta amatörer, som finns med på scenen. Totalt spelades 22 föreställningar och alla var utsålda. Bilda har aktivt funnits med både under åren 2015 och 2016 och har bland annat bildragit med att hitta bra och kunnig teknikpersonal som kan hantera en stor grupp skådespelare, alla försedda med mikrofoner på scenen.

Urval av verksamhet i Hudiksvall 2016 • Folkmusikverksamhet • Ortodox bildning och kultur • Bildning och kultur i frikyrkorna/medlemsorg • Musikcirklar och musikarrangemang Ledarutveckling • Lfl grund för folkmusiker och folkdansare • Samarbete med Glada Hudikskolan • Teater • Nordic Pilgrim • Samtalsgrupper • Katolsk bildning och kultur • Svenska för aslysökande

Foto: Philippe Rendue

15


LEKSAND

Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 104 st Deltagare: 1 040 st Kulturarrangemang: 112 st Publik: 6 146 st

Påskmusikal sätts upp elfte året i rad Vem är den Mannen heter en musikal som traditionsenligt sätts upp varje år i Frikyrkan Insjön. Nu spelades den för elfte året i rad med tio föreställningar.

Det som började med att några ungdomar fick i uppdrag att dramatisera påskens budskap blev ett berättande drama med mycket sång och musik. Nästan hundra personer från ett år till 86 år är inblandade i uppsättningen. Anders Ragnegård har regisserat, Magnus Rolands har skrivit och arrangerat många av låtarna. Bland skådespelarna syns Erik Vildhjärta som Jesus, Mattias Haglund som lärjungen Petrus och Jessica Isebrink som Maria Magdalena. Musikalen ges i samarbete med Bilda. Musikalen bjöd på och en halv timmes lång gratisföreställning. I pausen på 20 minuter serverades gott fika. Nytt för 2016 är att föreställningen även teckentolkades. Vem är den Mannen heter en musikal som traditionsenligt sätts upp varje år i Frikyrkan Insjön i samarbete med Bilda. Affisch från evenemanget.

Tunga toner i svenska öknen Tre dagar av tung musik, skön gemenskap, många skratt och väldigt mycket sand. Det bjöd festivalen Krökbacken i Leksand på, i den svenska öknen.

• • • •

Urval av verksamhet i Leksand 2016 Folkmusik- och dansverksamhet Bildning och kultur i frikyrkorna/medlemsorg Musikcirklar och replokaler Svenska för asylsökande

Sommaren 2016 var den sjätte gången som Krökbacken arrangerades. Då samlades människor från hela Sverige och ett 20-tal band spelade live inför ca 500-600 besökare. Festivalen som nischat sig till genren Stoner-Rock äger rum i ett sandtag i Heden, Leksands kommun i augusti varje sommar. Initiativtagare till festivalen Krökbacken är Gustav Look som med stöd av Bilda fick hjälp att arrangera undergroundfestivalen i skogen där banden mer eller mindre spelade för varandra. Visionen är att skapa känslan av de ökenfestivaler som under 90-talets Kalifornien kom att representera StonerRocken. Motsvarigheten till öknen fick därför bli ett sandtag i Leksand.

16

Sandgropen är festivalens tungt pulserande hjärta. Här står scenen som är öppen baktill vilket gör att bakgrunden är en sandvägg som mot kvällen lyses upp. Foto: Aidin Razavi.


LJUSDAL

Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 121st Deltagare: 1 074 st Kulturarrangemang: 78 st Publik: 6 104 st

Nu finns Bildas FolkUngar på film I fyra år har FolkUngar med sina folkmusikambassadörer rest runt i skolor för att barn ska få känna på vad svensk folkmusik är. Bara under 2016 har de mött fler än 20 000 elever. Nu blir deras arbete film. Tidigare SVT-producenten och filmaren Lars Bermann följde gruppen två dagar i maj med sin kamera. - Det var väl det bästa som kunde hända att Lars Bermann och Folkungar fick mötas. Vi har pratat många gånger om att vi skulle vilja att någon följer oss för att visa vad vi gör, säger Eiwor Kjellberg, riksspelman och kulturkonsulent på Bilda. Dokumentären om Folkungar, det vill säga Eiwor Kjellberg, David Albertsson, Tuva Modeér och Anders Ågren hade premiär på YouTube den 26 december. Filmaren Lars Berman har en egen kanal på YouTube som heter FolkTV, en kanal med stor spridning och Hälsingar är den serie där Folkungar ska ingå. Lars Bermann var inte sen att nappa på Eiwors fråga om han ville göra en film om FolkUngar och frågade dessutom direkt om han fick använda den i Hälsingar. Och han förstod på en gång själva idén med FolkUngar. Att barnen är med och skapar. - Att det är barnen som formar innehållet gör han så tydligt att folk blir så berörda att de nästan börjar gråta när de ser filmen. Med föreställningen FolkUngaPatrullen på äventyr reser FolkUngar runt i förskolan och årskurs 1, i årskurs 2-6 är barnens

FolkungaPatrullen. Foto: Ulrika Vedholm

motorik tillräckligt utvecklad för att kunna spela fiol och minigitarr så där blir det praktiska workshoppar med barnen. Efter en halvtimme har eleverna fått vara med att författa en ny text till en gammal folkmusiklåt och lärt sig ackompanjera låten med minigitarr och fiol. Lika snabbt går det inte riktigt när de möter nyanlända elever i förberedelseklasser, som FolkUngar arbetat intensivt med sedan i våras. En utmaning på många sätt. - De första gångerna blev vi mycket starkt berörda av att barnen ändå var som vilka barn som helst trots alla hemska prövningar de utsatts för. Men nu tycker jag ändå att det går ganska bra. Vi har fått till bra och förenklade metoder som gör det lätt för barnen att förstå. Och även om språket inte finns så har musiken sitt eget språk.

Nytt samarbete kring anhörigvård

Föreläsning Lisa Andersson Måndag 14/11 Klockan 18-21 Ljusdals folkpark Gratis inträde och vi bjuder på frukt! Anmälan krävs. Måste man vara besvärlig? Om dialog mellan anhöriga och verksamheten. Lisa Andersson arbetar sen många år som föreläsare, handledare och författare, främst inom vård och omsorg. Hon har föreläst vid Anhörigriksdagen och är själv anhörig inom äldreomsorgen. Lisa betonar vikten av dialog och samverkan. Sista anmälningsdag 9/11. Anmälan till tel: 070 - 3657289

Måste man vara

Välkomna önskar Anhörigstöd i Ljusdal

BESVÄRLIG? ljusdal.se

Ett nytt samarbete har under 2016 startat upp mellan Bilda och Anhörigstöd och Frivilligcentralen i Ljusdal. Bland annat bjöds det på föreläsning.

Under hösten 2016 har vi redan hunnit samarbeta kring några föreläsningar för anhöriga och vårdpersonal, bland annat med föreläsningen i november med Lisa Andersson på Ljusdals folkpark. Föreläsningen ”Måste man vara besvärlig?” handlade om dialogen mellan anhöriga och verksamheten de befinner sig i. Lisa Andersson har arbetat i många år som föreläsare, handledare och författare, främst inom vård och omsorg. Hon har föreläst vid Anhörigriksdagen och är själv anhörig inom äldreomsorgen. Lisa betonar vikten av dialog och samverkan.

17


Vi måste snacka om musik Premiär under hösten 2016 för en ny konsertserie där två musiker bjuds in för att dela med sig av sina tankar runt sitt eget musikskapande tillsammans med samtalsledare från Bilda.

Snacka om musik är ett samtal mellan två lokala musiker inför publik på Stenegård i Järvsö. Snack varvas med musik när vi får ta del av artisternas och kompositörernas tankar bakom musiken och inspirationskällor. Personliga berättelser och samtal om ämnen som låtskrivande, inspiration, nervositet, förebilder utgör kärnan. Musikerna får var för sig chansen att visa mindre kända sidor av sig själva och ibland uppstår också ett musikaliskt möte dem emellan till publikens förtjusning. Först ut i oktober var Kari Sjöstrand - saxofonist och kompositör vs Klint Olle Jonsson - musiker, bonde och filosof. I december var det dags för Hälsinglands mest spännande soloartister. Nadja Olofsson (Nadja Evelina) och Fredrik Svensson (Naphta Sings). Båda eftermiddagarna var väldigt uppskattade och konceptet fortsätter under 2017. Urval av verksamhet i Ljusdal 2016 • Barndans • Folkmusik- och dansverksamhet • Bildning och kultur i frikyrkorna/medlemsorg • Musikcirklar och replokaler • Körverksamhet • Filmklubb • Litteraturcirklar • ”Kulturkossan” • Fäbodliv • Svenska för aslysökande Louisa Westling i föreställningen Förvandlingen. Foto: Björn Lans balansfoto.se

Hälsinge Låtverkstad Hälsinge Låtverkstad låter ungdomar utveckla nya musikaliska uttryckssätt där traditionen inte sätter gränser utan bjuder istället på nya möjligheter. Varje sommar bjuder de på en nyskriven föreställning som ungdomarna arbetat fram tillsammans under ett läsår. I slutet av juni var det premiär för Hälsinge Låtverkstads nyskrivna föreställning - Förvandlingen. Under sommaren spelade de tre gånger på Träteatern i Järvsö.

”Jättebra föreställning, jätteduktiga allihopa!!

Till och med så jag undrar om jag ska ta mej dit i morron och kolla igen för allt var så bra!!

”Vi såg föreställningen den 23e. Mycket bra!” Inlägg på Hälsinge Låtverkstads Facebook-sida.

18

”Vi föds, lever och dör. Varje dag är en dag av förändring. För att fånga detta flöde är språket vagt: var börjar en älv och var slutar den? Och hur kan man bli vuxen i denna värld av förändring?” Hälsinge Låtverkstad är pionjärerna som vid starten 2002 satte ribban högst av alla i arbetet med att inspirera barn och ungdomar att spela folkmusik. Det är det hittills mest omfattande av alla barn- och ungdomsverksamheter på folkmusikområdet. Över 400 ungdomar har deltagit i Hälsinge Låtverkstad sedan starten


Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 32 st Deltagare: 249 st Kulturarrangemang: 25 st Publik: 1 356 st

LUDVIKA

Studiecirkelns resa till Afrika I Korskyrkan i Ludvika finns en studiecirkel med fokus på Afrika. 15 deltagare i åldrarna 15-80 år med det gemensamma intresset att de alla är nyfikna och vill lära mer om Afrika.

Som avslutning på studiecirkeln våren 2016, med ledarna Ulrika och Urban Wijk, arrangerades en resa till Zambia för att med egna ögon se och lära om Afrika. Här följer ett utkast ur gruppens resedagbok: RESA TILL ZAMBIA 2016-08-15 - 2016-09-02

Torsdag 25 augusti

”Urban åkte och fixade takräcket på MBA workshop. Efter det gick vi en vandring runt missionen och Urban visade runt de olika platserna - trädet, skolan, kyrkan, sjukhuset. Vid tretiden åkte vi till Esnat och åt mat. De visade hur man gör insima - Charitys dotter använde musklerna. Vi åt med god aptit - kyckling

Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 38 st Deltagare: 296 st Kulturarrangemang: 270 st Publik: 7 032 st

och fisk. Hon kan verkligen laga mat. De hade fixat drickor och annat så det blev verkligen fest. Deras välkomnande var fantastiskt!” Urval av verksamhet i Ludvika 2016 • Bildning och kultur i frikyrkorna/medlemsorg • Folkmusik- och dansverksamhet

MALUNG-SÄLEN

När minnet sviktar 160 000 människor i Sverige lider av en demenssjukdom. 10 000 av dem är under 65 år. Tillsammans med anhöriga och närstående berörs närmare 1 miljon människor.

Bilda samarbetar med demensföreningen Blåklockan i Malung. I maj arrangerades föreläsningen ”När minnet sviktar” i Lillmokyrkan som var välbesökt. Demensförbundets ordförande Per Rahmström och vice ordföreande Kerstin Angvik berättade om vad det innebär att drabbas av demenssjukdom. Hur går utredningen till och diagnostik, vad finns det för behandling och förhållningssätt. Hur ser anhörigas livssituation ut och vad har de för behov av stöd? Demensförbundet informerade även om sin verksamhet. - Mycket intressant och lärorikt. Jag kan varmt rekommendera att fördjupa sig mer i detta ämne som ger mer förståelse, berättar Siw Stigson, konsulent på Bilda som deltog på föreläsningen.

Deltagarna sätter sig till rätta inför föreläsningen i Lillmokyrkan. Foto: Siw Stigson.

Urval av verksamhet i Malung-Sälen 2016 • Bildning och kultur i frikyrkorna/medlemsorg • Musikarrangemang på äldreboenden • Körverksamhet • Musikcirklar • Folkmusikverksamhet • Svenska för asylsökande

19


Killaheadz vill blanda utbudet Bilda samarbetar med arrangörsföreningen Killaheadz. Killaheadz arbetar för ett långt och hållbart deltagande från alla engagerade som vill sätta norra Dalarna på kartan där saker och ting händer.

Under 2016 arrangerades Rock Night med banden Brothers Of Metal från Malung/Falun, Chris Holmes Mean Man, från USA och Maryann Cotton från Danmark. I arrangörsgruppen sitter Nicklas Björklund som brinner för att Rock Night ska kunna vara till för så många som möjligt.

Basisten från King Diamond (Hal Patino) på scen tillsammans med sin son Maryann Cotton. Foto: Nikita Gustafsson, 16 år och nu projektledare för ungdomsverksamheten i Killaheadz

Rock Night 2016 gick ut på att vi skulle sätta ihop blandning av olika genrer inom rocken med punk, power metal, heavy metal och chock rock, berättar Nicklas. Föreningen vill att lokala nykomlingar tillsammans med erfarna artister och musiker blandas och delar erfarenheter med varandra. - Vi hade inte bara ex gitarristen från W.A.S.P. utan vi hade även basisten från King Diamond på plats med sin son och bandet Maryann Cotton. Inför 2017 söker Killaheadz finansiering för att kunna ge ungdomar och personer med nedsatt rörelseförmåga en fri entré till arrangemangen.

MORA

Brothers Of Metal får publiken i extas. Foto: Nikita Gustafsson

Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 113 st Deltagare: 776 st Kulturarrangemang: 342 st Publik: 7 236 st

Datakurs för äldre i Venjan Under oktober och november månad har Bilda arrangerat datakurs för IT-sugna pensionärer i Venjan. Under sju veckor genomgick de grund- eller fortsättningskurs i datorkunskap.

Under 2015 var det många äldre i som anslöt sig till fiberanslutning och i och med detta väcktes en önskan om att skaffa sig bättre kunskaper i att använda internet. PRO Venjan kontaktade Bilda med en förfrågan om att vilja arrangera en datorutbildning på hemmaplan. I Bildas kontaktnät kunde vi hitta läraren Tim Nordlund som tog sig an uppgiften. Det blev ett lyckat samarbete och efter avslutade kurser på sju veckor finns även intresse från deltagarna för en fortsättningskurs under 2017. Tim Nordlund leder datanyfikna seniorer i Venjan. Foto: Anette Andersson.

20


Dansskor på, när sittdansen drar igång Sittdans handlar om rörelseglädje och social aktivitet. Rörelserna i dansen är mjuka och dansanta. I sittdansen kan alla vara med, alla dansar efter sin förmåga, kraft och ork. I Mora leder Anette Andersson från Bilda sittande dansgrupper.

- När jag åker ut på boendena kör jag lite blandad musik som jag vet att de gillar på cd, men ofta har jag en herre med mig som är 93 år och som spelar dragspel berättar Anette. Ibland använder även deltagarna olika instrument att spela på. Rörelserna är pigga till musiken och ibland används dansmaterial som kooschboll, fotboll, knådboll och piggboll. - Det brukar vara populärt. På en del äldreboenden kommer även deltagare som bor hemma och som vill vara med på sittdansen. Det är kul! Danserna är utformade för att vara enkla att lära sig, och enkla för personer med demens att klara av. Fokus läggs på vikten av socialt innehåll i livet och gemenskap med andra och att njuta av sång och musik och skratt. - Vi sjunger och dansar sittande vals, hambo och med

Ulla-Britt blev Dalahjälten Ulla-Britt Dahl har genom sin sång och musik förgyllt tillvaron på äldreboenden i Dalarna under många år i samarbete med Bilda. Hon blev utsedd till Dalahjälten – 2016 av Dalarnas Tidningar.

Varje termin delar Anette ut diplom för sittdansen. Gunnar 92 år tapetserar stolt köket med sina diplom, då han varit med sedan starten. Foto: Anette Andersson.

dansfläta som är mycket uppskattat. En del klär upp sig inför träffarna och tar på sig dansskorna. De sitter och väntar glada och ser verkligen fram mot aktiviteten som blir ett avbrott i deras vardag. Musik och rörelse är två viktiga inslag för en bättre hälsa, både fysiskt och psykiskt. - När vi är klara ser de redan fram emot nästa tillfälle och många berättar att de orkar mer efter dansen. Urval av verksamhet i Mora 2016 • Datorcirklar för nybörjare • Kulturarrangemang musik och litteratur • Samverkan med Habiliteringen • Folkhälsoarbete ”Passion för livet” och ”Vi sjunger Hjärna” • Samverkan med anhörigstöd • Musikcirklar och replokaler • Bildning och kultur i frikyrkorna/medlemsorg • Hantverk • Ung omsorg • Volontärarbete

Ulla-Britt började bygga upp en ideell verksamhet i slutet av 90-talet och började så engagera sig för de äldres situation. Nu förgyller hon tillvaron för de äldre genom att besöka äldreboenden och underhålla dem med sång och musik i samarbete med Bilda. Hon spelar i snitt tre gånger i veckan på äldreboenden och åker regelbundet till Mora, Rättvik och Äppelbo. Hon sjunger, showar och dansar på sina träffar, men fungerar oftast mest som projektledare. I februari 2017 mottog hon priset vinnare av Dalahjälten 2016.

I flera år har Ulla-Britt Dahl förgyllt tillvaron på äldreboenden i Dalarna med sång och musik i samarbete med Bilda. Nu blev hon utsedd till Dalahjälten - 2016. Här med sin man Steinar Dahl. Foto: Siw Stigsson

21


NORDANSTIG

Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 119 st Deltagare: 842 st Kulturarrangemang: 55 st Publik: 4 256 st

Kalahari fyller dagen med mening Kalahari i Harmånger skapar arbets- och praktiktillfällen för människor som av någon anledning har hamnat utanför arbetsmarknaden.

Kalahari i Harmånger är ett socialt företag som arbetar för att integrera människor i samhälle och arbetsliv. Under 2016 har Bilda tillsammans med Kalahari bedrivit vävcirklar och samtalscirklar. Det de tillverkar själva, säljs sedan i den egna butiken. Under hösten 2016 startades studiecirklar i matlagning, svenska och samhällskunskap för de asylsökande på orten, i ett samarbete med Svenska kyrkan. Gruppernas deltagare består av en blandning av nyanlända och Harmångersbor. Maten de lagar under träffarna serveras sen till deltagarna i de olika svenskagrupperna.

Material som används i studiecirklarna i svenska och samhälle på Kahari. Foto: Pia Thunborg

Urval av verksamhet i Nordanstig 2016 • Samverkan med Sörfjärdens kapell • Bergsjö Dansstudio • Nordanstigs Kulturverkstad NKV • Ledarutveckling • Bildning och kultur i frikyrkorna/medlemsorg • Folkmusikverksamhet • Svenska för asylsökande

Kalahari erbjuder även café, loppis, secondhand och hantverk.

Rhapsody i Advent - Julbord och show Det bjöds på en himmelsk kväll i Gnarp 3-4 dec. Församlingen Nordanstig Kristna center anordnade även i år sitt omtalade julbord med tillhörande julshow i samarbete med Bilda. Det blev till slut fyra fullsatta sittningar med fantastisk mat och strålande musikunderhållning.

Kingdom Life Training School Under hösten startade församlingen Nordanstigs Kristna center i samarbete med Bilda en bibelskola som pågick under tre månader.

Föreläsare från olika delar av världen delade med sig av sina perspektiv och erfarenheter tillsammans med lokala föreläsare. Kursen bestod av lektioner och egna projektarbeten under eftermiddagar och öppna föreläsningar under kvällar. Kursen behandlade ämnen som Förstå bibeln, Identitet, Bön, Lovsång, Tro, Mission, TV & Media, Kost, Ledarskap, Ande själ och kropp, Evangelisation, Konst, Hälsa, Hur man planerar & genomför ett evenemang. Det hela blev ett lyckat koncept och planen är nu att den under våren 2017 ska starta en ny tre månaders termin 22

Allsång till ”jag såg mamma kyssa tomten”, ”stilla natt” och andra julklassiker varvades med fantastiska versioner av nyare julsånger och även ett par nummer av stand-up comedy. Musikoch sångteamen är sedan många år tillbaka Bilda-grupper. I år spelades också hela showen in för tv och sändes i mellandagarna i den kristna tv-kanalen Kanal10.


Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 73 st Deltagare: 472 st

OCKELBO

Kulturarrangemang: 7 st Publik: 531 st

Vinnare i Musikschlagets deltävling I den lokala deltävlingen av Musikschlaget vann Daniel Blomberg från Ockelbo med sin egen låt Kärleken. Musikschlaget är en musiktävling som arrangeras av Bilda och av musiker med funktionsnedsättningar för musiker med funktionsnedsättningar.

Musikschlaget är en musiktävling i melodifestivalanda för artister/musiker med funktionsnedsättningar. Under april och maj 2016 arrangerar Studieförbundet Bilda åtta deltävlingar runt om i landet. Vinnarna av deltävlingarna går direkt till den stora riksfinalen i Sundsvall den 12 november. Daniel Blomberg från Ockelbo vann Musikschlagets deltävling i Hudiksvall med den

egenskrivna låten Kärleken med motiveringen: ”Men rytmen i blodet levererar artisten ett tydligt budskap som ger oss tro på kärleken”. Daniel Blomberg fick åka till Sundsvall 12 november och tävla i finalen där 2016 års vinnare tillslut blev Jonathan Dissel med låten ”Den svidande förlusten”.

Urval av verksamhet i Ockelbo 2016 • Folkmusikverksamhet • Bildning och kultur i frikyrkorna/medlemsorg • Ortodox bildning och kultur

Församling med mycket på gång Medhanie Alem, Jesus Kristus församling, är en Eritreansk Ortodox församling i Ockelbo som bedriver studiecirklar i samarbete med Studieförbundet Bilda GävleDala i Missionskyrkans lokaler i Ockelbo.

Församlingen är aktiv med studiecirklar och kulturellt utbyte i form av svenska språket och integration i samhället. Det finns även grupper för de som har tigreanska språket som modersmål och för de som vill fördjupa sig i religiösa ämnen och bibelstudier. Grupperna med körsång och ikonmålning livar upp stämningen i lokalerna och det finns även plats för en grupp som intresserar sig för datorkunskap. Ovan: Musik och sång tillsammans förgyller träffarna för medlemmarna i Medhanie Alem församling i Ockelbo. Nedan: Intresset att fördjupa sig i religiösa ämnen är stort och grupperna träffas regelbundet varje vecka. Foto: Michael Agiaby 23


ORSA

Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 21 st Deltagare: 180 st Kulturarrangemang: 50 st Publik: 1 705 st

Orsa Missionsförsamling firade 150 år Lördagskvällen i september öppnades med mingel till såväl svensk folkmusik som afrikansk sång.

Ett hundratal gäster samlades för att få ta del av återblickar från de 150 åren, gestaltade av sex personer spelade av Gudrun Hedén och Ulf Hållmarker i tidsenlig klädsel. Middagen var ett stort knytkalas av rätter från Thailand, Eritrea, Kongo och Sverige. Många passade på att under middagen ge hälsningar med minnen från församlingens olika verksamheter. Under 2016 har Bilda samverkat med Orsa Missionsförsamling där ungdomsarbetet i hög grad präglats av nyinflyttade människor från Kongo, Eritrea, Afghanistan och Thailand. Alla textläsningarna under gudstjänsterna är översatta till fyra olika språk. En studiecirkel ”Bibeln på svenska” startades i september och pågick fram till jul. Ovan ungsdomsverksamheten. Under tv. Agdur Erik Persson var bonde och byskollärare. Under th. Mamsell Lotta (Arborelius) var kusin till kyrkohereden. Foto: Marianne Hållmarker

Prata med någon som har tid att lyssna Om man vårdar en närstående, eller har omsorg om en vän, oavsett diagnos eller ålder kan det ibland vara skönt att ha någon att prata med.

Orsa kommuns anhörigcenter för anhörigstöd arrangerar cafégrupper med olika föreläsningar om bl. a demens i Orsa och Mora. Det pågår kontinuerligt samtalsgrupper i samarbete med

Bilda under året för föräldrar som har barn med funktionsnedsättningar. Det ordnas även föreläsningar med olika temainriktningar som t ex demensvård, att vara anhörigvårdare, att vara förälder till barn med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). I april ordnades en anhörigmässa med inriktning ”psykisk ohälsa”. Dagen bjöd på flera olika utställare och föreläsningar.

Urval av verksamhet i Orsa 2016 • Folkmusikverksamhet • Körverksamhet • Musikarrangemang • Livsnära samtal • Samverkan med Anhörigstöd • Svenska för asylsökande

Det svänger i friggeboden Orsa Pop 60 är ett härligt gäng om fyra herrar som träffas och repar en gång per vecka i Birgers, en av bandmedlemmarnas, friggebod hemma på gården. Två av deltagarna i bandet har nått pensionsåldern medan de andra två jobbar fortfarande så de försöker mötas så ofta det finns möjlighet.

- Härlig 50- och 60-talsmusik spelas när jag besöker dem i friggeboden så det är svårt att sitta still när man njuter av deras musik, berättar Anette Andersson, konsulent på Bilda. I samarbete med Bilda är Orsa Pop 60 ute på olika spelningar, ibland även på äldreboenden i Mora och de äldre där ”rycks” med i den härliga musiken.

Orsapop repar i friggeboden. Foto: Anette Andersson

24

- Det är härligt att se att de som inte annars kan röra sig speciellt mycket börjar röra på till musiken, säger Birger.


OVANÅKER

Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 106 st Deltagare: 1 022 st Kulturarrangemang: 234 st Publik: 12 681 st

Blivande ungdomsledare i Edsbyn För att stödja och inspirera i rollen som ledare erbjuder Bilda ett ledarutvecklingsprogram - Lära för att leda. Vi utgår ifrån att vi lär oss tillsammans och att lärandet sker ständigt - vi blir aldrig färdiga!

Ett gäng ungdomsledare från Edsbyn bjöds in för att ta del av Lära för att leda. Det blev en givande och inspirerande kväll under ledning av Tony Karsbo och Samuel Wennstig, konsulenter på Bilda.

Nya ungomsledare i Edsbyn. Foto: Tony Karsbo

- ”Vad tänker du på när du hör/ser Bilda?” var en av frågorna som ungdomarna fick och associationerna handlade om allt från listor till att man kan låna saker av Bilda, berättar Samuel.

kom fram. Samtalet landade i att vi var och en bär med oss bra egenskaper som andra behöver. Deltagarna fick med sig både praktiska tips på metoder och övningar men också mer teoretiska tankar kring gruppdynamik och ledarskap. Många skratt och fina tankar delades.

”Vilka egenskaper har en bra ledare” var en annan fråga som dryftades och många goda reflektioner

- Det finns hopp, när unga människor vill vara med att leda och förändra!

Bokcirkel med existentiella frågor Kvällen börjar som de flesta bokcirkelkvällar i den här gruppen med att man äter något och pratar lite fritt. Sedan börjar samtalet om boken man läst.

– Vi vill läsa böcker som innehåller existentiella frågeställningar, säger Marie Karsbo. Det är vår speciella vinkel.

– Det är roligt att vi är olika personligheter och har olika sätt att se på saker. Det ger intressantare samtal, berättar Åsa i Bildas bokcirkel.

Urval av verksamhet i Ovanåker 2016 • Folkmusikverksamhet • Körverksamhet • Ledarutveckling • Café ljuspunkten på Smyrnakyrkan • Bildning och kultur i frikyrkorna/medlemsorg. • Musikcirklar, rock och pop • Vändplatsen - socialträning och samverkan med Grängsbo bygdegård • Svenska för asylsökande • Katolsk bildning och kultur

Sex av sju cirkeldeltagare har samlats i den vackra Hälsingegården i utkanten av Edsbyn som är platsen där bokcirkeln ska träffas denna kväll. Samtliga är i 40–50-årsåldern. De kände till varandra genom arbetet inom olika sektorer i Ovanåkers kommun. Nu har de träffats i snitt var sjätte vecka under drygt ett år och hunnit med att läsa både lättsamma och lite mer svårtillgängliga böcker. Det var Monica och Marie som tog initiativet till bokcirkeln i Edsbyn. Den första träffen bestämde gruppen att denna bokcirkel skulle ha ett tema och det blev existentiella frågor. – Jag känner mig väldigt trygg i den här gruppen så jag vågar vara rätt så personlig, säger Marie och Monica instämmer. – Ja, det är ju när man känner sig trygg som man vågar vara personlig och då kan gruppen utvecklas och samtalen bli intressanta. 25


RÄTTVIK

Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 177 st Deltagare: 1 520 st Kulturarrangemang: 301 st Publik: 16 900 st

Högaktuellt samtal om rasism Vad kan berättelserna om två mördare med rasistiska motiv från de senaste decennierna lära oss om samtiden och vårt samhälle? I september nådde Bildas samtalsturné ”Extremisten – ett barn av sin tid” med Mattias Gardell, Gellert Tamas och Anna Lindman Kulturhuset i Rättvik. .

När den ”ensamme galningen” var fast, då var problemet löst, menade många. Men var det verkligen så enkelt? I sin bok om John Ausonius, Lasermannen (2002), berättar Gellert Tamas inte bara historien om en sjuk människas förvridna blick på samhället, han fångar också en tid och tidsanda, det tidiga 1990-talet, som i princip skapar denna människa. Detsamma gäller Mattias Gardells bok om Peter Mangs, Raskrigaren (2015), som visar hur en rasistisk övertygelse legitimeras av

I september nådde Bildas samtalsturné ”Extremisten – ett barn av sin tid” med Mattias Gardell, Gellert Tamas och Anna Lindman Kulturhuset i Rättvik.

det sena 2000-talets hårdnade klimat: ”Jag gjorde bara det alla andra snackade om”. Samtalskvällen i Kulturhuset i Rättvik blev fullsatt och många engagerade samtal kom igång. Turnén landade även i Örebro, Uppsala, Skellefteå, Växjö och Malmö.

På Ethno får du vänner för livet Varje år träffas nära hundra ungdomar från världens olika hörn på folkmusiklägret Ethno i Rättvik. Under en vecka spelar, sjunger, dansar och lär de sig av varandras folkmusikskatter. Lägret startade för 27 år sedan i Falun och kom till Rättvik för elva år sedan. Folkmusikens hus är huvudarrangör och Bilda samarbetspart.

Foto: Birgitta Haglund

- Den här veckan har varit alldeles fantastisk. Vi har fått ett så varmt mottagande och haft så kul under våra spelningar och vi har fått vänner för livet, säger de fyra ungdomarna Iva, Barbara, Stasa och Anja från Kroatien entusiastiskt. Och vi älskar Folkmusikens hus! Möten mellan ungdomar från olika kulturer är det centrala på Ethno. Möten över gränser som Bilda vill vara med och främja i tider när främlingsrädslan breder ut sig över Europa. Ethno som började i Sverige har fått efterföljare i nära tjugo länder men är störst i Rättvik. De som är aktiva idag finns samlade i nätverket ethno world. - Det här är så otroligt roligt att vara med om, idén från början är ett fredsprojekt, att ge ungdomar från hela världen möjlighet att se och upptäcka att vi är väldigt lika varandra och även om flera av ungdomarna inte kan snacka med varandra så har de jätteroligt, musiken förenar, säger Peter Ahlbom som tillsammans med sin fru Karin Hjertzell är projektledare. 26

Foto: Birgitta Haglund

Urval av verksamhet i Rättvik 2016 • Samverkan med Stiftelsen Berget • Samverkan med Folkmusikens hus • Folkmusik- och dansverksamhet • Ungdomsutbyte med Ungern • Bildning och kultur i frikyrkorna/medlemsorg. • Samverkan med Livskällan musik för äldre • Musikcirklar och replokaler • Svenska för asylsökande • Samverkan med Bingsjöstämman • Konserter på Tisdagskul • Samverkan med Classic car week


SANDVIKEN

Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 247 st Deltagare: 1 882 st Kulturarrangemang: 171 st Publik: 5 732 st

Studiecirkeln Livet och hälsan Under våren fylldes Kapellet i Gästrike Hammarby med deltagare som ville utforska livets frågor tillsammans med andra. Agneta Jansson var cirkelledare för gruppen som samlades under två och en halv timme varje torsdag.

Studiecirkeln Livet och hälsan riktar sig till de som vill utforska livsfrågor tillsammans med andra människor. En studiecirkel där deltagarna får möjlighet att reflektera kring tankar om livet och vad som ger inre styrka och känsla av sammanhang.

Studiecirkeln Livet och hälsan träffades i kapellet i Gästrike Hammarby. Agneta Jansson har varit ledare för studiecirkeln. Foto: Agneta Sundberg

Studiecirkeln arbetar utifrån åtta olika begrepp som tillsammans beskriver hälsodimensionen existentiell hälsa som helhet, hoppfullhet, tro, förundran och harmoni.

”Jag har fått hjälp att kunna vara i grupp och samtala med andra människor”. ”Jag har upptäckt glädjen i att skapa och vara kreativ”. ”I mötet med de andra deltagarna i gruppen har samtalen haft ett stort värde för mig”.

I Rockhuset repas framtidens musik Rockhuset i Sandviken är ett av Bildas verksamhetshus där vi i samarbete med Sandvikens kommun har musikverksamhet för lokala band som repar och arrangerar spelningar.

I det stora vita trähuset i Sandviken finns ett femtontal replokaler varav en är fullt utrustad av Bilda. Under året har det repats flitigt. Labianca, Stone Division och Assaultery är några av de band som utvecklar sin musik i huset. Bilda kunde bidra när bandet Lowborn ville arrangera ”Rock Night” i juni på Bolaget, där de i sin tur gav möjlighet till två ytterligare band att få spela live. Bilda sköter driften av huset och nere i källaren finns föreningen Maskerad som arrangerar rollspel/lajv kontinuerligt.

I det stora vita trähuset i Sandviken finns 17 replokaler varav Bilda utrustat en fullt ut med trumset, gitarrförstärkare, basförstärkare och PA-anläggning. Bara att komma in och repa. Foto: Martin Unoson

Urval av verksamhet i Sandviken 2016 • Samverkan med Furulundshemmet och Good Foundation • Ortodox bildning och kultur • Teaterverksamhet i Storvik • Verksamhet på och ansvar för Rockhuset • Folkmusik- och dansverksamhet • Bildning och kultur i frikyrkorna/medlemsorg • Musikcirklar och replokaler • Svenska för asylsökande

27


SMEDJEBACKEN

Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 5 st Deltagare: 32 st Kulturarrangemang: 6 st Publik: 260 st

Musiken är viktig i Allékyrkan Allékyrkans samarbete med Bilda har bjudit på både loppis, musikframträdanden och besök av en naturfotograf.

Under den årliga Augustifesten i Smedjebacken anordnade Allékyrkan ett välbesökt öppet hus med bland annat utställning om församlingens verksamhet, loppis, musikframträdanden och ett välfyllt fikabord. En insamling gjordes samtidigt till hjälp för föräldralösa barn i Rumänien. Många musikaliska arrangemang har hållits under året i samarbete med Bilda och i september bjöd Jard Samuelsson på en konsert i kyrkan. Jard turnérar flitigt i kyrkor i Sverige och är en uppskattad sångare. Loppisen blev välbesökt trots att vinden var frisk. Foto: Allékyrkan

Urval av verksamhet i Smedjebacken 2016 • Ledarutveckling • Folkmusikverksamhet • Studiecirklar och kulturprogram i medlemsorganisationer • Bildning och kultur i frikyrkorna

SÄTER

När hösten kommit i oktober besökte naturfotograf Reine Jonsson Smedjebacken och höll ett intressant föredrag med bildvisning om fotografering och om allt det vackra han fångar med sin kamera. Reine är en mycket skicklig fotograf som har gett ut flera fotoböcker. Varje år ger han ut en fotoalmanacka med egna naturbilder.

Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 2 st Deltagare: 7 st Kulturarrangemang: 32 st Publik: 419 st

Grupp samlas kring bok och reflekterar En gång i månaden träffas studiecirkeln som studerar Markusevangeliet ur Bibeln och äter en god måltid tillsammans.

I Stora Skedvi möts regelbundet en grupp under rubriken ”livsnära smågrupp”. Anna Knabäck är den samlande kraften som cirkelledare. Ungefär en gång i månaden träffas gruppen hemma hos varandra till en god måltid, och sedan läser man ett stycke ur den gemensamma boken man valt. Under året har man följt boken ”Möte med Markus” som är en bok som beskriver Markusevangeliet ur Bibeln med fakta om livet och samhället då, kombinerat med frågor och utmaningar om vad det kan innebära för oss idag att leva efter det Jesus sa. Kvällen fortsätter med ett samtal och reflektioner utifrån bokens frågeställningar, och hur det påverkar vardagen här och nu för gruppen. 28

Under året har gruppen följt boken ”Möte med Markus” som är en bok som beskriver Markusevangeliet ur Bibeln.

Urval av verksamhet i Säter 2016 • Folkmusikverksamhet • Studiecirklar och kulturprogram i medlemsorganisationer • Volontärverksamhet • Bildning och kultur i frikyrkorna


SÖDERHAMN

Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 449 st Deltagare: 3 190 st Kulturarrangemang: 396 st Publik: 32 433 st

Premiär för film om mobbning Under hösten 2016 började gymnasieeleven Pontus Högman i Söderhamn skriva manus till sitt examensarbete, Aldrig själv, alltid ensam - en film om mobbning. Filmen som gjorts i samarbete med Bilda finns nu att se på Youtube och Facebooksidan Hata mobbning.

- Mobbning är ett microtrauma och kan jämföras med att vara med om en jordbävning, hjärnan skakas om och man tappar fokus. Men den mobbade upplever återkommande microtrauman som till slut kan medföra koncentrationssvårigheter, sömnproblem och mardrömmar. Det är det här jag vill visa med min film, hur farlig mobbning är för hjärnan. Pontus läser Naturprogrammet på Staffansgymnasiet i Söderhamn och det är inom ämnena biologi och bioteknik han gör sitt examensarbete. - Det är ofta utfrysning mobbningen handlar om på gymnasiet. Men idag stannar inte mobbningen i skolan utan fortsätter hemma via sms och sociala medier.

Pontus arbete har uppmärksammats både i lokalpress och i Sveriges radio. Dessutom har han hunnit med att föreläsa på flera skolor. Foto: Hata mobbning.

Skådespelarna i filmen Aldrig själv, alltid ensam är elever i Östra skolan i Söderhamn. Inspelningen gick på tre dagar, de första två tillsammans med Anders Eriksson som Bilda anlitat som kameraman och den tredje dagen med gode vännen och fotografen Isac Rosén. - Bilda har alltid funnits här i Söderhamn, jag har känt till dem sedan Rockskolan och visste att de arbetade med ljud men också med film. När jag tog kontakt fick jag hjälp med både kameramannen Anders och utrustning.

Drogfri skolavslutning firar 10 år Schools Out är ett av Söderhamns största evenemang för barn och ungdomar – en stadsfest för stora som små för att fira skolavslutningen. Schools Out har arrangerats sedan 2007 och har sedan dess kontinuerligt återkommit och utvecklats genom ungdomsinflytande, engagemang tillsammans med en rad lokala partners, däribland Bilda.

Bakgrunden till initiativet Schools Out är att skolavslutningen är en högriskkväll, något arrangörerna Verkstäderna och Söderhamns Kommun ville förebygga genom att erbjuda unga ett alkohol-och drogfritt alternativ. 2016 firade Schools Out 10 års-jubileum och på stora scenen i Stadsparken uppträdde bland annat. Lisa Ajax, Isa och Danny Saucedo. På den mindre scenen erbjuder Bilda lokala akter att få chansen att spela. I år såg vi bland annat Annika och 2 Blyga Läppar.

Ovan: Annika Wickihalder från Bildas Rockskola på scen. Under. Jonas Jonsson, konsulent på Bilda bygger scen. Foto: Hasse Spennare och Mattias Eriksson

29


Integration och musik med Rockskolan En Rockskola är ett utmärkt sätt att lära sig spela om man aldrig har spelat förut. Här lär du dig grunderna, du får testa olika instrument och kan bilda ditt första riktiga band.

Rockskolan Söderhamn har under 2016 haft 96 elever i totalt 16 grupper, fördelat på ensemble, musikalprojekt och körsångundervisning. Rockskolan erbjuder varje höst och vårtermin undervisning i gitarr, bas, trummor, keyboard och sång har ur genusperspektiv en jämn fördelning på det totala antalet elever. Av totalt 96 elever är 56 deltagare ungdomar i åldern 10-18 år. Rockskolans verksamhet växte under hösten 2016 med ett nytt integrationsprojekt som, via projektmedel, gav 25 elever med olika kulturella bakgrunder möjlighet till kostnadsfri undervisning. Projektet lever vidare under 2017 och integreras i Rockskolan med fortsatt kostnadsfri undervisning. Läsåret 15/16 avslutades traditionsenligt med en konsert på Söderhamns Teater i början på juni. Bandet Headrush från Rockskolan Vuxna i studion. Foto: Jonas Jonsson

Många provade på under anhörigveckan Anhörigas livssituation uppmärksammas varje år under Nationella anhörigdagen den 6 oktober samt Nationella anhörigveckan. Under denna vecka arrangerade Bilda tillsammans med Anhörignätverket Solgläntan olika arrangemang och prova-på verksamhet för anhöriga som hjälper eller stöttar en närstående som är långvarigt sjuk eller har funktionsnedsättning.

Dagen instiftades på initiativ av Anhörigas Riksförbund redan 2005 och har blivit en succé. Runt om i landet arrangerar kommuner, föreningar och andra aktörer aktiviteter på temat att vara anhörig. Bildas bidrag under veckan i Söderhamn var bland annat en föreläsning med Linnéa Elfström-Schederin ”Ur askan”. Inför ett femtontal intresserade lyssnare berätta de Linnéa öppenhjärtligt om hur det var att växa upp i en miljö där föräldrarna genomgick en slitsam skilsmässa. Hur bråk och slagsmål blev hennes vardag och hur hon användes som slagträ mellan föräldrarna. Linnea vill genom sina egna upplevelser och erfarenheter dela med sig till barn och unga som upplevt eller delat upplevelserna av en kaotisk skilsmässa.

Urval av verksamhet i Söderhamn 2016 • Asylverksamhet – svenska i samverkan med Centrum för Alla, Medborgarkontoret i Ljusne och Migrationsverket • Barngrupper (BIM), tjej- och killgrupper • Bildning och kultur i frikyrkorna/medlemsorg • Folkbildning i vården • Hantverkscirklar och krokikurs • Ledarutveckling • Musikcirklar och seniorkör • Ortodox bildning och kultur • Samverkan med Söderhamns Pride • Samverkan Verkstäderna och Drömverkstan • Samverkan med Söderhamns kameraklubb • Samverkan med Green Yoga • Teaterskola och samv teatergr Stronger

Prova-på tillfälle gavs även för ”Vi sjunger hjärna” med Christina Nyström på Åsgårdens serviceboende. Citat från deltagarna nedan. ”Så kul att sjunga tillsammans!”.

30

”Vilken härlig glädje och gemenskap.”

Linnea berättar även om hur barndomen påverkat henne senare i livet och hur hon tacklar det dagligen. Foto: Agneta Sundberg


Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 44 st Deltagare: 310 st

VANSBRO

Kulturarrangemang: 267 st Publik: 10 075 st

Full aktivitet på sommargård Sommargården Kämpudden vid Västerdalälven i Dala-Järna har haft ett gediget program i sommar. Det har bland annat bjudits på trägårdskurs, språkcafé och konserter i samarbete med Bilda.

Under sommarens härliga månader förlägger Källartorpskyrkans församling sin ordinarie verksamhet till Kämpudden. Sommargården Kämpudden ligger vackert belägen vid Västerdalälven. Deltar gör även övriga församlingar i Vansbro kommun. Arrangemangen under sommaren har verkligen inbjudit till engagemang med bland annat kvinnofrukost på temat, - ett hållbart liv, trädgårdsdax med Solveig Vidblad och internationellt språkcafé där 100-talet nyanlända och bofasta deltog. Många fina konserter med bland annat Bennesser, Per Olssons band och Song Kids. Arrangemangen lockade under sommaren upp emot ett 1000-tal besökare.

Urval av verksamhet i Vansbro 2016 • Musikarrangemang på äldreboenden • Musikcirklar • Studiecirklar och kulturprogram i medlemsorganisationer • Sång med föräldrar och barn • Bildning och kultur i frikyrkorna/medlemsorg. • Svenska för asylsökande

Kämpudden ligger vackert belägen vid Västerdalälvens strand och används sommartid till olika aktiviteter så som ungdomsläger och musikarrangemang. Foto: Kyrktorget

Frikyrkor med många järn i elden Bilda samarbetar med frikyrkoförsamlingarna i Vansbro, Dala-Järna och Nås. Samarbetet bygger på ett stort internationellt arbete som genomsyrar alla församlingar och under året har ett nytt arbete med ett brinnande engagemang påbörjats för de nyanlända som kommer till orterna. De träffas flera gånger i veckan för att spela fotboll, samtala och träna svenska tillsammans med medlemmar i församlingarna. Siw Stigsson arbetar som Bildas konsulent mot dessa församlingar och stöttar dem på många olika sätt. - Vid slutrapporteringen av Bildas folkbildningsverksamhet för 2016 besökte jag Frälsningsarmén i Vansbro. De hade personaldag just den dagen var samlade i bagarstugan i Skålö. Det är alltid lika energigivande att möta de vi samverkar med, berättar Siw.

Mjöl och bröd o skratt mättade luften inne i bagarstugan när Bildas konsulent besökte Frälsingsarmen i Vansbro. Foto: Siw Stigsson. 31


ÄLVDALEN

Studiecirklar + annan folkb.verksamhet: 53 st Deltagare: 339 st Kulturarrangemang: 25 st Publik: 604 st

Att hjälpa en kär vän Bilda samverkar med flera kommuner i demensutbildning för anhöriga med närstående som har en demenssjukdom. I Älvdalen har samarbetet med kommunen lett till två demensutbildningar under 2016.

De allra flesta ställer upp när någon behöver hjälp och stöd. Ofta är det självklart att hjälpa en kär vän, en gammal förälder eller någon med missbruksproblematik eller annan närstående med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Som anhörig är du ovärderlig men ibland behöver du också få stöd och tid för dig själv. Bilda samverkar med många kommuner i utbildninger för närstående som behöver stöd. Genom Anhörigstöd i Älvdalen har Bilda varit med och samverkat i två demensutbildningar för anhörigvårdare där det ingår samtal och förläsningar. En studiecirkelledare har ansvarat för gruppen med stöd av en anhörigkonsulent

FolkUngaPatrullen på äventyr

Foto: Anders Roos

Urval av verksamhet i Älvdalen 2016 • Folkmusikverksamhet • Ledarutveckling • Internationellt arbete • Musikarrangemang på äldreboenden • Socialt folkbildningsarbete i samverkan med Salem och Soldathemmet • Bildning och kultur i frikyrkorna/medlemsorg.

FolkUngar fortsätter sitt turnerande runt om i skolorna och de har idag mött över 20 000 elever som fått prova att spela fiol och gitarr och gjort låtar med FolkUngar. Nytt för i år är de små teaterföreställningar som heter FolkUngaPatrullen på äventyr. Den riktar sig till de mindre barnen och alla får prova spela gitarr i slutnumret.

Under v, 10,11 och 14 fick Älvdalens alla barn i åldern 6-8 år vara med om att bli en del av FolkUngapatrullen som var på äventyr i Älvdalen. De fick lösa mysteriet med de försvunna gitarrerna och hjälpa till med ledtrådar och gissa gåtor och spela gitarr i slutnumret. På vägen mötte de figurerna Kapten Blötöga och häxan Ljudit och fabrikörskan Gittan och hennes lilla gris Lelle. Sedan 2013 har FolkUngar gett barn i Gävle-Dalaområdet en möjlighet att på ett lekfullt sätt möta folkmusik. Sedan november 2015 finansieras projektet av Musikverket, Bilda och egna bokningar. FolkUngar har under 2016 besökt följande kommuner: Falun, Hedemora, Västerås, Örebro, Gävle, Enköping, Edsbyn, Ljusdal, Eskilstuna, Leksand , Söderhamn och Älvdalen. 32

Barnen dansar loss när FolkUngaPatrullen drar igång! Foto: Ulrika Vedholm


Profilområden Nedan presenteras Bildas profilområden i korthet och övergripande i ett nationellt perspektiv. Kultur

Verksamheten inom profilområdet Kultur omfattar musik i alla dess former samt dans, drama, teater, bild/film och hantverk. Under 2016 har Bilda satsat särskilt på områdena: Bandverksamhet, Folkmusik/folkdans och Kör. Vi har också börjat utvecklingen av Filmverksamhet. Bilda vill ge tillgång till verktyg och miljöer där varje deltagare aktivt kan utöva och praktisera kultur tillsammans med andra. Bilda vill betona vikten av deltagarkultur, att det egna deltagandet och medskapandet står i centrum. Deltagarna får fritt tolka sina liv tillsammans med andra, vilket bidrar till att samhället utvecklas, demokratin stärks och mening skapas både för individer och för grupper. Bilda eftersträvar en bred och inkluderande kulturverksamhet, med många färger och språk. Alla ska kunna delta utifrån sina förutsättningar, vilket gör att Bilda bland annat satsar på tillgängliga verksamhetslokaler och ett aktivt jämställdhetsarbete. Bilda är även en viktig arrangör som skapar och erbjuder en mängd mötesplatser och scener, inte minst över kulturformer och genregränser, för många olika kulturutövare i Sverige men också till viss del utomlands.

Dialog Inom profilområdet Dialog samverkar Bilda med såväl medlemsorganisationer som offentlig verksamhet, till exempel skola, fritidsgårdar, primärvård och äldreboenden. Bilda tillhandahåller utbildningar, redskap och modeller för att människor tillsammans ska kunna tillägna sig kunskap och tolka och hantera livet. I den lilla gruppen kan deltagarnas erfarenheter tas till vara och utvecklas till fördjupande kunskaper, genom reflektion och kritiskt tänkande. Verksamheten i profilområdet sker till exempel i form av tjej- och killgrupper, dialoggrupper för överviktiga, körsång för dementa och deras anhöriga, ickevåldsutbildningar, föräldrastödsgrupper, utbildningar i globala frågor, MOD-kurser, datautbildning, kurs i existentiell hälsa eller samtalsgrupper för barn och unga i utsatta miljöer. Profilområdet Dialog rymmer alltså ett brett spektrum av ämnen, allt från demokrati och hållbar utveckling till folkhälsa och hur det är att vara ung idag

Bildning och kultur i frikyrkorna

Profilområdet Bildning och kultur i frikyrkorna, BKF, har ett övergripande ansvar för Bildas verksamhetsutveckling i samverkan med de frikyrkliga medlemsorganisationerna: församlingar, kårer och föreningar. BKF vill vara en viktig resurs och samarbetspart för medlemsorganisationerna och erbjuda redskap för att på olika sätt möjliggöra, stärka och utveckla kultur - och bildningsverksamheten. Bilda och de frikyrkliga medlemsorganisationerna samverkar bland annat kring ämnen som kristen tro, religionspedagogik, scout, musik, livstolkning, mångfald och integration, hållbarhetsfrågor, språk och samhällsinformation.

33


Tillsammans med medlemsorganisationerna genomför vi också en bredd av olika kulturprogram. Under 2016 har BKF fokuserat på några utvecklingsområden: kyrkans roll i samhället, nya frikyrkor i Sverige, mångkultur och demokrati, identitets- och framtidsfrågor samt specifika ledarutbildningar. Asylverksamheten har också varit ett omfattande utvecklingsområde i samverkan med frikyrkorna.

Ortodox bildning och kultur De ortodoxa kyrkornas samverkan med Bilda utgår främst ifrån kyrkornas behov. En stor del av verksamheten sker kring teologi, kyrkomusik, kyrkospråk och församlingsutveckling. Det handlar om att ge varje församling redskap för sin bildnings- och kulturverksamhet. Bilda arbetar för att alla ortodoxa medlemsorganisationer ska känna sig delaktiga i folkbildningsarbetet. Bilda vill också inspirera kyrkorna och deras medlemmar till engagemang i samhället och i samhällsfrågor. Ikonmåleri, ortodox scouting och nätverk för ortodoxa ungdomar är exempel på verksamheter som bedrivs i nära samverkan med Bilda.

Katolsk bildning och kultur Katolsk bildning och kultur, KBK, är profilområdet för bildning och kultur i Stockholms katolska stift och Sveriges Unga Katoliker, SUK. Stiftet täcker hela Sverige. Arbetet sker utifrån en gemensam omvärldsspaning, i dialog med stiftet och SUK inför verksamhetsutvecklingen. Bilda strävar efter inifrånkunskap, genuint intresse för och förmåga till lyhördhet och respekt i mötet med olika tros- och kulturyttringar inom församlingarna. Bilda möjliggör och stärker folkbildningsarbetet i församlingar, föreningar, organisationer och grupper inom stiftet. I samarbetet med katolska kyrkan finns Bilda i en av Sveriges mest mångkulturella miljöer, med människor som inte sällan bor i utsatta bostadsområden med ibland bristande integration i det svenska samhället. Den verksamhet som Bilda tillsammans med det katolska stiftet bedriver, möjliggör och stärker ett mångkulturellt och alltmer globaliserat Sverige. Detta i enlighet med grundlagen kap 1 § 2 att stärka religiösa och kulturella minoriteters medvetenhet om deras identitet och därmed möjliggöra en fruktbar mångfald, delaktighet och ett tydligare samhällsengagemang. Ett exempel på sådan verksamhet är kunskapsfördjupning i den egna religionen och kulturkontexten som Bilda tillsammans med församlingar erbjuder barn, ungdomar och vuxna. De mötesplatser Bilda skapar möjliggör fördjupad insikt om olika kulturer, främjar språkkunskaper, och är en viktig del i integrationsarbetet. KBK skapar även djupare engagemang och förståelse för det svenska samhället. Grundstommen för KBK:s folkbildningsarbete bygger på studiecirkeln. Därför strävar Bilda kontinuerligt att utveckla smågruppsarbete i det katolska stiftet. Produktionen av studiematerial som efterfrågas av församlingar och stiftet är fortsatt viktig.

34


Stödområden Nedan presenteras Bildas stödområden i korthet och övergripande i ett nationellt perspektiv. Mellanöstern

Bildas studiecenter i Gamla stan i Jerusalem är en unik plats och resurs för folkbildningsarbete i Sverige. Centret fungerar som resursbas för de många studiecirklar, studieresor och konferenser som Bilda arrangerar, som på ett eller annat sätt berör Mellanöstern. På en plats där tre världsreligioner möts, där en dramatisk och vibrerande historia alltid är närvarande och där frågor om identitet, demokrati och rättigheter alltid står på dagordningen finns outsinliga möjligheter att samlas kring vad som i Bilda brukar betecknas som livstolkning. Under 2016 har vi genomfört drygt 20 studieresor till Israel och Palestina, med totalt ca 330 deltagare. Den typiska Bilda-studieresan utgörs av en lokal studiegrupp som avslutar sin studiecirkel med en resa. Förutom studiecirklar och studieresor med fokus på Israel och Palestina arrangerar Bilda föreläsningar och konferenser, både i Sverige och i Jerusalem. Exempel från 2016 är konferensen ”Look, I’m actually in Jerusalem”, och föreläsningsturnén med Parents Circle. Sedan drygt 10 år tillbaka arrangerar vi kulturfestivalen Dandanat tillsammans med en lokal partner i Betlehem på Västbanken. I Bilda GävleDala genomförde vi tre studieresor till Israel och Palestina under 2016. Det var totalt cirka 50 personer som deltog i dessa studieresor. Dessutom var GävleDala representerade när vårt studiecenter i Jerusalem firade 25-årsjubileum. För sjunde året i rad så arrangerade vi så att två unga palestinska musiker kunde delta i Ethno 2016. Ethno är ett världs- och folkmusikläger i Rättvik varje sommar med ett hundratal ungdomar närvarande från ett 20-tal länder. Ledarutveckling Motiverade och engagerade cirkelledare är en grundförutsättning för ett studieförbunds arbete med bildning och kultur. I Bilda finns idag ca 12 000 ledare och det är både vårt ansvar och vår önskan att dessa ledare blir medvetna om sin betydelse, får stöttning och utvecklas i sin ledarroll. Bilda genomför ett stort antal ledarutbildningar runt om i landet, både grund- och fördjupningsutbildningar samt erbjuder mötesplatser för olika typer av ledare. Förutom ledarutbildningar erbjuder Bilda ledarvård och ledarstöd, där ledarvården är olika initiativ från Bilda för att stötta ledare, medan ledarstöd ges till ledare som själva kontaktar Bilda med konkreta behov. Ledare och ledarutbildningar i Bilda GävleDala Under året har grundutbildningen Lära för att leda reviderats för att bli mer relevant 2016 för verksamhet riktad till nyanlända och för Aktiva cirkelledare 1612 människor som ska etablera sig i det svenska Nya cirkelledare, inför introsamtal 303 samhället. Den reviderade grundutbildningNya cirkelledare, fått introsamtal 635 en finns nu på svenska och arabiska. Ett Validerade ledare 593 förbundsgemensamt kursupplägg för utbildning i föreningsteknik och föreningsjuridik har också tagits fram under året. Bildas populära ledarlåda och kortleken More than one story har under året fortsatt att spridas till cirkelledare och samverkansparter.

Genomförda utbildningar LFL-grund, LFL-fördjupning samt regionala och lokala kurser Cirkelledare/deltagare i utbildningar och kurser

12 164

35


Verksamhet med asylsökande

Det ordinarie statsbidraget till folkbildning avser enbart svenska medborgare och medborgare från EU- och EES-länderna. Genom ett särskilt regeringsbeslut sommaren 2015 avsattes medel för särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och för personer som fått uppehållstillstånd och bor i Migrationsverkets anläggningsboenden. Regeringens satsning syftar till att ge en meningsfull sysselsättning under asyltiden och påskynda en framtida etablering i samhälls- och arbetslivet för dem som beviljats uppehållstillstånd. Anslaget används till att genomföra insatser för att stärka kunskaper i svenska och om samhället, samt att främja deltagande i arbets- och samhällslivet. Verksamheten med asylsökande har varit omfattande under 2016 och bestått av språkundervisning, samhällsinformation, samtalsgrupper, föräldragrupper, språkgrupper, språkcaféer osv. Bilda anordnar oftast verksamheten i medlemsorganisationernas lokaler men även i medborgarhus samt förläggningar. Från hösten har Bilda också anordnat ett stort antal kurser i vardagssvenska som är ett utökat uppdrag till studieförbunden. Vardagssvenska är en mer omfattande språkstudiecirkel på 40 studietimmar och med en särskild studieplan. Vardagssvenska är förberedande för SFI. Verksamheten har genomförts, antingen i egen regi, i samverkan med kyrkor, församlingar och volontärgrupper eller i samverkan med lokala eldsjälar. I GävleDala har vi haft cirka 1.500 deltagare och drygt 5.700 studietimmar med Svenska från dag 1 samt cirka 220 deltagare och knappt 900 studietimmar i Vardagssvenska.

Kvalitetsarbete Bildas devis för kvalitetsarbetet är: ”Kvalitet är att göra det vi sagt att vi ska göra och veta att det blir gjort”. Bildas verksamhetsplan utgår från statens mål och syften med stödet till folkbildningen samt strategidokumentet Möten över gränser 2017-2021. Detta är ett sätt att säkra att vi planerar verksamheten utifrån vårt övergripande uppdrag. Ett statsbidragskriterium är att studieförbunden årligen ska granska minst fem procent av föregående års verksamhet. Den fördjupade internkontrollen 2016 i fyra regioner omfattade 15 procent av Bildas totala verksamhet 2015. En viktig del i det löpande förbättringsarbetet är att dra lärdomar ur de fyra intervjuer som varje konsulent genomför. Två ledare och två deltagare intervjuas. Man utgår då från följande frågeställningar: 1. Delaktighet - Hur stor delaktighet i gruppen? 2. Möjlighet till lärande - Har deltagarna upptäckt något nytt? 3. Uppfyllda förväntningar - Har Bilda uppfyllt dina förväntningar med studiecirkeln? - Vilka var dina förväntningar på Bilda? Bildas kvalitetsarbete utgår även från en risk- och väsentlighetsanalys. Utgångspunkten är risken att det bidrag som anförtrotts oss används fel, alltså i strid med folkbildningsförordningen. Vi arbetar med följande risker och åtgärder: 1. Hantering av skattemedel, - att bidrag inte förvaltas korrekt

36

Centraliserad och enhetlig ekonomihantering.

Regionernas ekonomi följs upp tre gånger årligen av förbundsstyrelsen.

Stadgereglerat krav på att eventuell identifierad risk skall leda till

upprättad handlingsplan.


2. Hantering av verksamhet - att verksamhetsrapportering inte sker i enlighet med gällande villkor •

Löpande kontroll i alla regioner. Handlingsplanen redovisas årligen.

Särskild internkontroll i varje region vartannat år.

Uppföljning med utbildning av anställda och förtroendevalda.

Förbundsstyrelsens dokument Kvalitetshöjande åtgärder med

handlingsplan. 3. Att verksamheten inte är i linje med statens syften • Regionen ansvarar för att analysera huruvida enkätsvaren, från intervjuerna med ledare och deltagare, korrelerar med statens syften och får genomslag i verksam hetsplanerings-processen. Som ett led i arbetet att systematiskt höja kvaliteten i Bildas folkbildningsverksamhet har ett antal åtgärder beslutats av förbundsstyrelsen i det samlade dokument Kvalitetshöjande åtgärder i Studieförbundet Bilda. Förbundsstyrelsen följer årligen upp regionernas arbete med beslutade åtgärder och uppdaterar dokumentet. Kommunikation Bilda har under året fortsatt synliggöra sin verksamhet lokalt, regionalt och nationellt genom att marknadsföra Bilda som möjliggörare av meningsfulla möten och olika former av bildningsverksamhet. Arbetet med att finslipa Bildas digitala kanaler och fylla dem med innehåll som synliggör verksamheten har fortgått. Under året har medverkan i flera större offentliga arrangemang synliggjort Bildas profil, exempelvis Existentiell Filmfestival Dalarna, Almedalsveckan, festivalen Frizon, Bokmässan i Göteborg, MR-dagarna i Malmö och ett antal offentliga samtal på aktuella teman runt om i landet. En handlingsplan för en ny webbplats och digitala kanalers plats i Bildas kommunikationsarbete har utvecklats under året, och kommer att implementeras under 2017. Ett strategiskt långsiktigt arbete med att stärka bilden av Bilda har pågått parallellt med den vanliga verksamheten och i takt med Bildas framtidsarbete. Syftet är att gemensamt, regioner och förbundskansli, utveckla rutiner och planer för ett effektivt kommunikationsarbete och enkla verktygslådor som hela Bilda har nytta av i kommunikationen inom olika områden och med olika syften. Utvecklingsarbetet har fått namnet ”Bilden av Bilda” och kommer att fortsätta under 2017. Kompetensutveckling Ny i Bilda”, vår gemensamma 4-dagars introduktionsutbildning har under årets omarbetats från grunden. Totalt deltog ett 40-tal nyanställda vid två utbildningstillfällen. I regionerna har ett stort antal individuellt anpassade kompetensutvecklingsinsatser genomförts. För konsulenter och administratörer har BAS-utbildningar i ekonomi hållits och inom de fem profilområdena har riktade kompetensutvecklingsinsatser genomförts. BAS-utbildningar inom ledarskap, arbetsrätt och arbetsmiljö har genomförts för chefer. Ekonomi/administration Bilda arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling för administratörer och konsulenter inom verksamhetsrapportering och ekonomihantering. Under 2016 genomfördes exempelvis utbildningar i administrationsverktyget Gustav och ekonomi för administratörer och konsulenter. 37


Personalgalleri Studieförbundet Bilda GävleDalas personal presenteras här i bokstavsordning, sorterade på efternamn. Michael Agaiby

Johanna Bölja-Hertsberg

Profilområdesansvarig Ortodox bildning och kultur 072-857 61 64 michael.agaiby@bilda.nu GÄVLE

Konsulent kultur 070-240 08 13 johanna.bolja@bilda.nu JÄRVSÖ

David Albertsson

Lars Elverovski

Utbildare 072-250 15 83 david.albertsson@bilda.nu RÄTTVIK

38

Konsulent Kultur 070-3301304 lars.elverovski@bilda.nu BERGSJÖ

Anette Andersson

Björn Hagström

Koordinator 072-85 33 152 anette.andersson@bilda.nu MORA

Konsulent kultur i vården 076-9415482 bjorn.hagstrom@bilda.nu SÖDERHAMN

Kalle Bergdahl

Marie Hedström

Konsulent Kultur 0243-58 44 04 kalle.bergdahl@bilda.nu BORLÄNGE

Områdesansvarig Adm/Ekonomi 070-339 84 20 marie.hedstrom@bilda.nu SÖDERHAMN

Anette Biller

Åke Hermansson

Kulturarbetare i vården 076-768 96 52 SÖDERHAMN

Kulturarbetare i vården 070-338 20 05 harsake@telia.com MALUNG

Karin Björk

Helene Hessling-Berg

Konsulent Bildning och kultur i frikyrkorna SANDVIKEN

Administratör 070-653 77 78 helene.hessling-berg@bilda.nu BORLÄNGE

Eskil Bodin

Jon Holmén

Konsulent Kultur 070-216 85 70 eskil.bodin@bilda.nu BORLÄNGE

Konsulent Kultur 072-512 68 61 jon.holmen@bilda.nu RÄTTVIK

Mikael Bäcklin

Daniel Johansson

Profilområdesansvarig Kultur 073-512 20 48 micke.backlin@bilda.nu SÖDERHAMN

Handledare Hiphop 026-66 29 41 daniel.johansson@bilda.nu GÄVLE


Lotta Johansson

Emil Lantz

Verksamhetsansvarig Folkmusik 070-728 04 11 lotta.johansson@bilda.nu RÄTTVIK

Konsulent Kultur 0243-58 44 05 emil.lantz@bilda.nu BORLÄNGE

Amanda Jonsson

Anna-Sara Leone

Konsulent Kultur 070-000 93 71 amanda.jonsson@bilda.nu BORLÄNGE

Konsulent Bildning och kultur i frikyrkorna 0243-887 02 anna-sara.leone@bilda.nu BORLÄNGE

Jonas Jonsson

Tuva Modèer

Konsulent Kultur 073-512 22 48 jonas.jonsson@bilda.nu SÖDERHAMN

Utbildare 072-250 16 37 tuva.modeer@bilda.nu JÄRVSÖ

Staffan Jonsson

Lena Nyqvist

Konsulent Kultur 073-838 73 30 staffan.jonsson@bilda.nu JÄRVSÖ

Administratör 0243-58 44 07 lena.nyqvist@bilda.nu BORLÄNGE

Sara Karlsson

Carola Onelius

Vikarie FolkUngar sara.karlsson@bilda.nu JÄRVSÖ

Handledare carola.onelius@bilda.nu SÖDERHAMN

Tony Karsbo

Aidin Razavi

Profilområdesansvarig Bildning och kultur i frikyrkorna 070-330 13 40 tony.karsbo@bilda.nu EDSBYN

Platschef 070-303 05 16 aidin.razavi@bilda.nu BORLÄNGE

Eiwor Kjellberg

Annika Rönning

Konsulent Kultur, projektledare FolkUngar 073-043 83 62 eiwor.kjellberg@bilda.nu JÄRVSÖ

Administratör 076-9415483 annika.ronning@bilda.nu SÖDERHAMN

Lena Källström

Helena Schütt

Koordinator Asylverksamhet 076-941 54 88 lena.kallstrom@bilda.nu SÖDERHAMN

Konsulent Dialog 070-653 77 79 helena.schutt@bilda.nu BORLÄNGE

39


Maria Sellberg

Pia Thunborg

Konsulent Kultur 072-250 12 91 maria.sellberg@bilda.nu JÄRVSÖ

Administratör 076-941 54 81 pia.thunborg@bilda.nu SÖDERHAMN

Katarina Sjöblom

Martin Unoson

Fastighetsansvarig 070-242 53 50 katarina.sjoblom@bilda.nu SÖDERHAMN

Konsulent Kultur 073-997 19 09 martin.unoson@bilda.nu GÄVLE

Hasse Spennare

Ulrika Vedholm

Konsulent Kultur 070-330 40 03 hasse.spennare@bilda.nu SÖDERHAMN

Kommunikatör 070-330 57 73 ulrika.vedholm@bilda.nu SÖDERHAMN

John Staffas

Samuel Wennstig

Regionchef 070-330 40 02 john.staffas@bilda.nu SÖDERHAMN

Konsulent Bildning och kultur i frikyrkorna 070-693 99 92 samuel.wennstig@bilda.nu HUDIKSVALL

Siw Stigsson Konsulent Bildning och kultur i frikyrkorna 070-653 77 77 siw.stigsson@bilda.nu MALUNG

Emil Westberg

Agneta Sundberg

Lars-Erik Wilkenson

Profilområdesansvarig Dialog och Katolsk bildning och kultur 070-381 31 05 agneta.sundberg@bilda.nu SÖDERHAMN

Konsulent Kultur 070-239 88 68 lars-erik.wilkenson@bilda.nu RÄTTVIK

Lasse Svensson

Anders Ågren

Fastighetsskötare 070-208 24 46 lasse.svensson@bilda.nu SÖDERHAMN

Utbildare 072-200 44 48 anders.agren@bilda.nu JÄRVSÖ

Elena Tallberg

Konsulent Dialog - Bildablomman 070-531 42 48 elena.tallberg@bilda.nu SÖDERHAMN

40

Konsulent Folkmusik 070-240 08 13 emil.westberg@bilda.nu JÄRVSÖ


Medlemsorganisationer Hälsingland Betaniaförsamlingen Stocka Bollnäs Missionsförsamling Buränge församling Centrumkyrkan Alfta Delsbo Baptistförsamling Edsbyns Missionsförsamling Edsbyns Pingstförsamling Edsbyns/Bollnäs Frälsningsarmékår Equmeniakyrkan i Söderhamn Equmeniakyrkan Mohed Forsbrokyrkan Arbrå Gnarps Baptistförsamling Hanebo Missionsförsamling Harmångers Missionsförsamling Hassela Missionsförsamling Hudiksvalls Baptistförsamling Hudiksvalls Liveklubb Hudiksvalls Missionsförsamling Hälsinglands Spelmansförbund Jesu Hjärta Kapells Vänner i Sörforsa Jättendal Missionskyrkans församling Ljusdals Baptistförsamling Ljusdals Missionsförsamling Lönnbergskyrkan Bergsjö Njutånger Missionsförsamling Norrala Missionsförsamling Norrbo Missionsförsamling Näsvikens Saronsförsamling Rogsta Baptistförsamling Segersta Missionförsamling Skogs Missionsförsamling Söderhamns Frälsningsarmékår Sörfjärdens kapell

Gästrikland Betlehemskyrkan Gävle Frälsningsarmén Gävle Hedesunda Missionsförsamling Hedviglundskyrkan Gävle Hille Missionsförsamling

Hofors Filadelfia församling Järbo Missionsförsamling Järbo Sionförsamling Kanalkyrkans församling Sandviken Lövåsens Missionsförsamling Norrsundets Pingstförsamling Ockelbo Missionsförsamling Pingstkyrkan Sandviken S:t Pauli Katolska församling, Gävle Sandvikens Frälsningsarmé Schönbergskyrkan Österfärnebo Torsåkers Missionsförsamling Vallhovskyrkan Sandviken Vinnersjö Missionsförsamling Åsängekyrkan Valbo Österfärnebo Baptistförsamling

Dalarna Allékyrkans församling Smedjebacken Avesta Ekumeniska församling Avesta Filadelfiaförsamling Baptistförsamlingen Falun Bethel i Gagnef Bjursås Missionsförsamling Borlänge Missionsförsamling Borlänge Pingstförsamling Bäsinge Missionsförsamling Centrumkyrkan Falun Centrumkyrkan Mora Dala-Husby Baptistförsamling Djurås Missionsförsamling Elimförsamlingen Säter Elsborgskyrkans församling Envikens Missionsförsamling Equmenia Fridhemskyrkan Mora Equmeniakyrkan Region Mitt Falun Filadelfiaförsamlingen Djurås Fors Missionsförsamling Fridhemskyrkans församling Mora Frälsningsarmén Avesta

Frälsningsarmén Borlänge Frälsningsarmén Falun Frälsningsarmén i Rättvik Frälsningsarmén Mora Frälsningsarmén Västerdalarna Gustafs Missionsförsamling Hedemora Pingstförsamling Horndals Filadefiaförsamling Högbergskyrkan Ludvika Korskyrkan Borlänge Korskyrkan Kvarnsveden Korskyrkan Ludvika Kristen Gemenskap i Mockfjärd Källartorpskyrkan Dala-Järna Leksand Missionsförsamling Lillmokyrkans församling LP Dalarna Ludvika Pingstförsamling Malungs Kristna råd Missionsförsamlingen Rättvik Nybrokyrkan Falun Nås Missionsförsamling Orsa Missionsförsamling Pingstkyrkan Leksand RPG Hedemora RPG i Avesta RPG Rättvik S:t Katarina Katolska församling, S:t Lukasstiftelsen Dalarna Segerbanerets församling Leksand Siljansnäs frikyrkoförsamling Sion i Malung Sjöviks folkhögskola Stora Skedvi Baptistförsamling Svärdsjö Missionsförsamling Vasakyrkan Hedemora Vikarbygården ideell förening Våmhus Baptistförsamling Västerdalarnas Friförsamling Älvdalens Baptistförsamling

41


Verksamhetsstatistik Verksamhetsstatistik Verksamhetsstatistik

Följande sidor beskriver verksamheten med hjälp av siffror och diagram. För annan folkbildningsverksamhet redovisas samtliga inrapporterade studietimmar. Följande sidor för beskriver verksamheten medmed hjälp av siffror och diagram. Som underlag statsbidrag viktas dessa 0,5. För annan folkbildningsverksamhet redovisas samtliga inrapporterade studietimmar. Som underlag för statsbidrag viktas dessa med 0,5.

Verksamhetsstatistik

Följande sidor beskriver verksamheten med hjälp av siffror och diagram. Internt i Bilda omräknas kulturprogram till 7,3 studietimmar. För annan folkbildningsverksamhet redovisas samtliga inrapporterade studietimmar. Som underlag för statsbidrag viktas dessa med 0,5.

Total verksamhetsvolym Total verksamhetsvolym

Verksamhet

Antal arr 2015 2016 Antal arr 2015 2 487 2016 2 458

Antal delt 2015 2016 Antal delt 2015 2016 13 731 13 944

Antal tim 2015 2016 Antal tim 2015 2016 113 496 116 890

Total verksamhetsvolym

Verksamhet

Studiecirklar Annan folkbildningsverksamhet 926 832 Studiecirklar 23 487 Kulturprogram 978 23 458 968 Antal arr Verksamhet Annan folkbildningsverksamhet 926 832 2010 2011 Kulturprogram 37 978 Totalt 391 37 968 258

11 239 10 620 13 731 13 944 222 042 218 562 Antal deltagare 11 239 10 620 2010 2011 222 247 042 012 218 243 562 126

22 956 113 35 496 802 Antal timmar 22 956 2010 2011 35 802 172 254

21 180 116 35 890 712 21 180 35 712 173 782

Studiecirklar 2 028 2 180 11 582 12 305 87 231 93 880 Totalt folkbildningsverksamhet 7 391 9117 258 247 11 012 243 126 Annan 767 9 530 647 27 825 172 31 254 574 173 782 Kulturprogram Total verksamhetsvolym, 8 524 kulturprogram 8 806 262 979 till 2689 010 62 225 omräknat studietimmar och annan64 284

folkbildningsverksamhet viktat med 0,5. 11 319 kulturprogram 11 897 284 091 till 2919 962 177 annan 281 189 738 Total verksamhetsvolym, omräknat studietimmar och folkbildningsverksamhet 2015: 160 776viktat tim med 0,5. 2016: 163 192 tim 2015: 160 776 tim 2016: 163 192 tim

Totalt

Studiecirklar

A n n a n folkbildningsverksamhet

Annan folkbildningsverksamhet Antal timmar 2010 A Antaln n timmarn 2011 a Annan folkbildningsfolkbildningsverksamhet verksamhet Antal tim 2015

Studiecirklar Antal timmar 2010 Antal timmar 2011

100 000 90 000 140 000 80 000 100 000 140 000 120 000 70 000 90 000 120 000 60 000 100 80000 000 50 000 10070000 000 80 000 40 000 60 000 80 000 000 6030000 50 000 000 6020000 40000 000 40 10 000 30 000 40 000 20 0000 20 000

42

Studiecirklar Studiecirklar Antal tim 2015 Antal tim 2016

Antal Antal timtimmar 2015 2010 Antal Antal timtimmar 2016 2011

35 000

Kulturprogram AntalKulturprogram arr 2010 Antal arr 2011

Kulturprogram Kulturprogram Antal arr 2015

10 000

Antal tim 2016

25 000 30 000

Antal Antal timtimmar 2015 2010 Antal Antal timtimmar 2016 2011

35000 000 25 25 000 20 000 30 000 20 000 20 000

9 000

4 500

8 000

10 44 500 000000

7 000

9 000 43 000 500

6 000 5 000

8 000 33 500 000

7 000 32 000 500 4 000 6 000

25000 000 15 15 000 15 20000 000 10 000 10 000

000 3 000 22 500 5 000 2 000 21 000 500 4 000

15 000 10 000 5 000

1 000 11 500 000 3 000

5 000 10 000 0

0

5 000

1 000 500 2 000

20 000 0

0

5000

0

0

0

19

Antal arr 2016 Antal arr 2010 Antal arr 2015 Antal arr 2011 Antal arr 2016


Verksamhet i medlemsorganisationer, samverkande organisationer och egen regi I denna redovisning summeras studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet och kulturprogram i regionen.

Organisation 2016 Antal arr

Antal delt

Antal tim

Övriga samverkansparter Verksamhet i egen regi Fria grupper

2 551 331 979 215 387 589 50 667 0 667 0 98 148 20 86 42 849 1 131 1 814

72 704 10 003 31 160 5 237 8 709 17 141 454 8 892 0 8 892 0 1 243 6 948 213 3 183 3 552 69 574 30 897 52 868

33 971 3 993 13 610 3 277 4 084 7 940 1 067 30 916 0 30 916 0 2 210 2 024 621 897 506 11 694 14 323 78 644

Totalt

7 258

243 126

173 782

Frikyrkosamfund och ungdomsorganisationer Ekumeniska församlingar Equmeniakyrkan Evangeliska frikyrkan Frälsningsarmén Pingst - fria församlingar i samverkan Lokala medlemsorganisationer

Ortodoxa kyrkor och deras ungdomsförbund Därav Bysantinsk-ortodoxa kyrkor Därav Orientalisk-ortodoxa kyrkor Därav Övrig ortodox bildning och kultur

Stockhoms katolska stift och SUK Ekumeniska organisationer Därav Hela Människan/RIA Därav RPG Därav Övriga ekumeniska organisationer

Verksamhet i medlemsorganisationer, samverkande organisationer och egen regi Antal timmar 2015

Verksamhet i medlemsorganisationer, samverkande egen regi Antal timmar 2016 0 20 000 organisationer 40 000 60och 000 80 000 100 000

Frikyrkosamfund och ungdomsorganisationer

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

Frikyrkosamfund och ungdomsorganisationer Ortodoxa kyrkor och deras ungdomsförbund Ortodoxa kyrkor och deras ungdomsförbund Stockhoms katolska stift och SUK Stockhoms katolska stift och SUK Ekumeniska organisationer Ekumeniska organisationer Övriga samverkansparter

Antal timmar

Antal timmar

Övriga samverkansparter Verksamhet i egen regi Verksamhet i egen regi Fria grupper Fria grupper

43


Ämnesfördelning Ämnesfördelning Studiecirklar och Annan folkbildningsverksamhet

Studiecirklar och Annan folkbildningsverksamhet

Notera att ämnesträdet är en anpassning till EU-standard och att många av huvudområdena Notera att ämnesträdet är en anpassning till EU-standard inte är relevanta för Studieförbundet Bilda. och att många av huvudområdena inte är relevanta för Studieförbundet Bilda.

Ämnen

Ämnen

Antal cirkeltim Antal annanfbv*.tim Antal cirkeltim2015 Antal annanfbv*.tim 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

0. Allmän utbildning 0. Allmän utbildning 1 432 1. Humaniora, språk och konst 1. Humaniora,Rock språk och konst 101 560 Rock 68 827 Kör Kör 3 555 Övrig musik Övrig musik Hantverk 1 784 Hantverk Folkmusik/dans 3 072 Folkmusik/dans 4 487 Religion Religion 11 282 Livsåskådning LivsåskådningÖvrigt 814 Övrigt 7 739 3. Samhälls o beteendevetenskap 3. Samhälls o beteendevetenskap 2 768 4. Naturvetenskap, matematik, data 4. Naturvetenskap, matematik, data 1814 5. Teknik 5. Teknik 36 6. Lant o skogsbruk 6. Lant o skogsbruk 0 7. Hälso o sjukvård samt social omsorg 7. Hälso o sjukvård samt social omsorg 194 8. Tjänster 8. Tjänster 4 034 9. Pedagogik och ledarutbildning 9. Pedagogik och ledarutbildning 1658

Totalt

Totalt

* fbv = folbildningsverksamhet * fbv = folbildningsverksamhet

44

113 496

1 432 1 644 101 560 102818 68 827 64555 873 3 961 14784 596 31072 871 42487 342 115282 14814 450 464 7 739 8 261 2 768 2 795 1814 2 616 36 0 0 0 194 582 4 034 3 818 1658 2 617

1 644 2 034 102818 64 87315 701 4 961 815 1 5962 325 2 8711 503 5 342 235 14 4503 893 4643 899 8 261 630 2 401 2 795 1 244 2 616 256 0 231 0 0 582 2 031 3 818 1 221 2 617 238

2 034 1 643 15 701 15815 627 847 2 325 189 12503 1235 828 242 3 893 283 33899 3630 730 664 2 401 2 844 1 244 619 256 610 231 0 0 0 2 031 1 319 1 221 1 201 238 161

113 496 116 890

116 890 22 956

22 956 21 180

1 643 15 627 847 2 189 1 828 242 3 283 3 730 664 2 844 619 610 0 0 1 319 1 201 161

21 180


Kultur - verksamhetsformer I denna redovisning summeras verksamhetsformerna gällande kulturprogram i regionen.

Verksamhetsform

Antal arr 2015

Antal arr 2016

Antal delt 2015

Antal delt 2016

Dans Dramatisk framställan Film/foto/bild Föreläsning Konst/konsthantverk Litteratur Sång/musik Tvärkulturell verksamhet Utställningar

6 95 45 644 2 114 2 769 261 42

30 82 131 686 7 79 2 699 222 32

584 14 552 1 594 23 772 279 1 442 163 877 10 549 5 393

5 070 8 134 4 374 21 834 91 1 319 162 579 8 798 6 363

Totalt

3 978

3 968

222 042

218 562

Särskilda folkbildningsinsatser (Studiecirklar och annanfolkbildning i ordinarie folkbildningsverksamhet)

Cirklar Antal delt Antal delt 2015 2016 Invandrare Funktionsvariationer

2 497 373

2 605 352

Annan folkbildningsv Antal delt Antal delt 2015 2016 986 313

809 173

Verksamhet med asylsökande Cirklar Antal delt Antal tim 2016 Svenska från dag ett samt vardagssvenska

1 508

5 075

Annan folkbildningsv Antal delt Antal tim 2016 1 480

1 567

45


Verksamhet fördelad på län och kommuner Dalarnas län Antal arr 2015 2016

Antal delt 2015 2016

Antal tim 2015 2016

Avesta Studiecirklar Annan folkbildningsverksamhet Kulturprogram Summa

96 33 123 252

101 17 224 342

528 243 3 730 4 501

556 119 8 537 9 212

5 365 1 120 1 107 7 592

6 344 592 2 016 8 952

165 47 159 371

145 28 130 303

768 670 7 306 8 744

721 423 4 933 6 077

9 005 951 1 431 11 387

7 799 558 1 170 9 527

229 88 306 623

204 85 235 524

1 219 1 237 31 554 34 010

1 084 1 013 19 711 21 808

10 175 1 680 2 754 14 609

11 212 1 454 2 115 14 781

16 9 66 91

23 10 103 136

120 162 1 581 1 863

211 198 5 820 6 229

511 260 594 1 365

633 275 927 1 835

26 37 92 155

54 8 96 158

181 301 3 512 3 994

334 79 3 672 4 085

843 89 828 1 760

2 726 29 864 3 619

76 21 136 233

82 22 112 216

447 345 7 753 8 545

504 536 6 146 7 186

3 091 434 1 224 4 749

3 160 438 1 008 4 606

25 25 12 62

21 11 25 57

184 231 573 988

165 84 1 356 1 605

555 462 108 1 125

494 133 225 852

25 7 313 345

32 6 270 308

195 87 8 433 8 715

194 102 7 032 7 328

1 007 212 2 817 4 036

1 331 208 2 430 3 969

98 17 484 599

100 13 342 455

560 238 8 949 9 747

548 228 7 236 8 012

4 295 366 4 356 9 017

4 556 279 3 078 7 913

19 6 50 75

19 2 50 71

142 72 1 946 2 160

150 30 1 705 1 885

481 35 450 966

472 24 450 946

105 92 298 495

104 73 301 478

496 1 179 16 276 17 951

511 1 009 16 900 18 420

5 981 2 465 2 682 11 128

5 491 1 921 2 709 10 121

4 0 10 14

5 0 6 11

28 0 337 365

32 0 260 292

116 0 90 206

146 0 54 200

Borlänge Studiecirklar Annan folkbildningsverksamhet Kulturprogram Summa

Falun Studiecirklar Annan folkbildningsverksamhet Kulturprogram Summa

Gagnef Studiecirklar Annan folkbildningsverksamhet Kulturprogram Summa

Hedemora Studiecirklar Annan folkbildningsverksamhet Kulturprogram Summa

Leksand Studiecirklar Annan folkbildningsverksamhet Kulturprogram Summa

Ludvika Studiecirklar Annan folkbildningsverksamhet Kulturprogram Summa

Malung-Sälen Studiecirklar Annan folkbildningsverksamhet Kulturprogram Summa

Mora Studiecirklar Annan folkbildningsverksamhet Kulturprogram Summa

Orsa Studiecirklar Annan folkbildningsverksamhet Kulturprogram Summa

Rättvik Studiecirklar Annan folkbildningsverksamhet Kulturprogram Summa

Smedjebacken Studiecirklar Annan folkbildningsverksamhet Kulturprogram Summa

46


Antal arr 2015 2016

Antal delt 2015 2016

Antal tim 2015 2016

Säter Studiecirklar Annan folkbildningsverksamhet Kulturprogram Summa

2 3 28 33

1 1 32 34

8 30 436 474

4 3 419 426

66 86 252 404

12 6 288 306

28 14 247 289

33 11 267 311

180 136 9 490 9 806

199 111 10 075 10 385

989 319 2 223 3 531

1 023 223 2 403 3 649

14 21 46 81

11 42 25 78

86 121 1 220 1 427

88 251 604 943

375 1 099 414 1 888

179 1 647 225 2 051

3 718

3 482

113 290

103 893

73 763

73 327

Vansbro Studiecirklar Annan folkbildningsverksamhet Kulturprogram Summa

Älvdalen Studiecirklar Annan folkbildningsverksamhet Kulturprogram Summa

Summa Dalarnas län

Gävleborgs län Antal arr 2015 2016

Antal delt 2015 2016

Antal tim 2015 2016

Bollnäs Studiecirklar Annan folkbildningsverksamhet Kulturprogram Summa

155 36 80 271

172 26 189 387

776 492 15 842 17 110

858 322 19 540 20 720

7 718 884 720 9 322

8 377 829 1 701 10 907

409 57 368 834

380 78 363 821

1 976 710 18 372 21 058

1 929 1 122 14 021 17 072

23 153 2 159 3 312 28 624

22 262 2 552 3 267 28 081

0 5 22 27

1 5 38 44

0 42 401 443

7 26 1 072 1 105

0 73 198 271

24 55 342 421

150 68 172 390

172 77 219 468

976 1 123 27 579 29 678

1 102 1 229 27 786 30 117

6 049 1 737 1 548 9 334

7 852 1 970 1 971 11 793

70 80 145 295

57 64 78 199

467 731 9 905 11 103

367 707 6 104 7 178

2 401 1 832 1 305 5 538

1 866 1 196 702 3 764

48 79 33 160

51 68 55 174

341 553 2 208 3 102

374 468 4 256 5 098

1 610 1 347 297 3 254

1 784 1 098 495 3 377

56 15 8 79

59 14 7 80

305 159 409 873

359 113 531 1 003

2 154 605 72 2 831

3 096 664 63 3 823

88 24 223 335

84 22 234 340

586 445 11 515 12 546

588 434 12 681 13 703

2 409 791 2 007 5 207

2 270 684 2 106 5 060

Gävle Studiecirklar Annan folkbildningsverksamhet Kulturprogram Summa

Hofors Studiecirklar Annan folkbildningsverksamhet Kulturprogram Summa

Hudiksvall Studiecirklar Annan folkbildningsverksamhet Kulturprogram Summa

Ljusdal Studiecirklar Annan folkbildningsverksamhet Kulturprogram Summa

Nordanstig Studiecirklar Annan folkbildningsverksamhet Kulturprogram Summa

Ockelbo Studiecirklar Annan folkbildningsverksamhet Kulturprogram Summa

Ovanåker Studiecirklar Annan folkbildningsverksamhet Kulturprogram Summa

47


Antal arr 2015 2016

Antal delt 2015 2016

Antal tim 2015 2016

Sandviken Studiecirklar Annan folkbildningsverksamhet Kulturprogram Summa

141 74 163 378

178 69 171 418

839 929 6 169 7 937

1 052 830 5 732 7 614

5 780 2 449 1 467 9 696

6 980 2 062 1 539 10 581

442 68 394 904

369 80 396 845

2 323 1 003 26 546 29 872

2 007 1 183 32 433 35 623

19 367 1 501 3 546 24 414

16 801 2 283 3 564 22 648

Summa Gävleborgs län

3 673

3 776

133 722

139 233

98 491

100 455

Totalt

7 391

7 258

247 012

243 126

172 254

173 782

SĂśderhamn

Studiecirklar Annan folkbildningsverksamhet Kulturprogram Summa

Unika deltagare

48

Unika deltagare

Verksamhet

Antal delt 2015 2016

Studiecirklar Annan folkbildningsverksamhet

5 293 6 289

5 451 5 939


Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 Förvaltningsberättelse för Studieförbundet Bilda GävleDala org.nr 886000-6975 Allmänt om verksamheten

Studieförbundet Bilda har nationellt fram t o m sista december 2016 varit uppdelat i sju regioner. I september beslutade Bildas förbundsstyrelse om en förändrad organisation och att Bilda från 2017 har tre profilområden Kyrka, Samhälle och Kultur. Under 2016 ökade Bilda GävleDalas verksamhet med 1,4 procent jämfört med 2015. Antalet studiecirkeltimmar ökade medan timmarna i annan folkbildningsverksamhet och antalet kulturprogram minskade. Totalt var antalet timmar för Bilda GävleDala 163 102 (160 776) timmar. Totalt har drygt 10 000 personer deltagit i studiecirklar och annan folkbildningsverksamhet under 2016 och till det kommer ca 1 600 personer som deltagit i verksamhet för asylsökande. Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Verksamhetsåret har präglats av bildandet av den nya Bildaregionen Mitt. Detta innebär att från och med 2017 så kommer Ångermanlands fyra kommuner att tillhöra Bilda Nord som också omfattar Västerbottens och Norrbottens län. Medelpads tre kommuner samt

hela Jämtlands län kommer att finnas med i region Mitt som också omfattar Gävleborgs och Dalarnas län. Under året blev rustningen av fasaden på Bildahuset i Söderhamn klar. Genom de av Riksdagen och Regeringen beslutade pengarna för ”Svenska från dag ett” och ”Vardagssvenska” så har ett intensivt och lyckosamt arbete gjorts för asylsökande. Ett kompetent och medvetet arbete inom alla profilområden har gjort att verksamhetsutvecklingen varit positiv. Främst har verksamheter inom profilområdet Ortodox bildning och kultur ökat. Framtida utveckling

Viktigt framåt är att jobba ihop region Mitt vad gäller förtroendevalda, personal, verksamhet och rutiner. Regionala utvecklingsprojekt utifrån Bildas nationella strategiprogram ”Möten över gränser” ska implementeras inom verksamhetsområdena folkhälsa, existensiell hälsa, jämställdhet, ledarutveckling och fördjupat samarbete med kulturarrangörer.

Foto: Ulrika Vedholm

49


Studieförbundet BildaBilda GävleDala Studieförbundet GävleDala 886000-6975 886000-6975

3(12)3(12)

Flerårsjämförelse Flerårsjämförelse Studieförbundet BildaBilda GävleDalas resultat och ställning de senaste åren har enligtenligt följande. Studieförbundet GävleDalas resultat och ställning de senaste årenutvecklats har utvecklats följande. 20162016 20152015 20142014 20132013 Intäkter (tkr) (tkr) Intäkter

29 801 29 80129 148 29 148 29 383 29 383 30 707 30 707

Resultat efter efter finansiella posterposter (tkr) (tkr) Resultat finansiella

-376 -376-1 105 -1 105 3 4263 426 -2 238 -2 238

Soliditet Soliditet

19% 19% 24% 24% 30% 30%

9% 9%

ÅretsÅrets resultat är ettär underskott på 376 är enär liten förbättring jämfört med budgeten för 2016. resultat ett underskott påtkr 376vilket tkr vilket en liten förbättring jämfört med budgeten för 2016. Ett ständigt hushållande med kostnader samt samt intäkter för uppdragen med Svenska från dag och1 och Ett ständigt hushållande med kostnader intäkter för uppdragen med Svenska från1dag Vardagssvenska för asylsökande. Vardagssvenska för asylsökande.är huvudorsakerna. I Bilda är målet att alla ska ha ettha eget på minst nyckeltalet 1,0 Bilda GävleDala I Bilda är målet attregioner alla regioner ska ett kapital eget kapital på minst nyckeltalet 1,0 Bilda GävleDala klararklarar inte det är vidär2016 år utgång 0,88.0,88. inteutan det nyckeltalet utan nyckeltalet vid 2016 år utgång Förändringar i egeti kapital Förändringar eget kapital FondFond för folkmusik kapital eget kapital för folkmusik Balanserat Balanserat kapital TotaltTotalt eget kapital Ingående balans Ingående balans

100 100

3 8383 838

3 9383 938

ÅretsÅrets resultat resultat

___ ___

-376 -376

-376 -376

Utgående balans Utgående balans

100 100

3 4623 462

3 5623 562

Reserveringar Reserveringar Utnyttjande Utnyttjande

Förslag till Resultatdisposition: Förslag till Resultatdisposition: Balanserat kapital Balanserat kapital

3 9383tkr 938 tkr

ÅretsÅrets underskott underskott

-376 -376 tkr tkr

TotaltTotalt eget kapital balanseras i ny räkning eget kapital balanseras i ny räkning

50

3 5623tkr 562 tkr


Studieförbundet Bilda GävleDala 886000-6975

4(12)

Resultaträkning 2016 Resultaträkning (tkr)

2016

2015

2 727 23 116 3 957

2 384 23 177 3 587

29 800

29 148

-3 166 -8 927 -17 942 -21 -46 -31

-3 054 -8 984 -18 080 -51 -46 -31

-30 133

-30 246

-333

-1 098

Resultat från finansiella investeringar Finansiella intäkter Finansiella kostnader

3 -46

16 -23

Summa resultat från finansiella investeringar

-43

-7

Resultat efter finansiella poster

-376

-1 105

Årets förlust

-376

-1 105

-376

-1 105

-

-

-

-

-376

-1 105

Verksamhetsintäkter Deltagarintäkter Bidrag Övriga intäkter

Not

2

Summa verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader Material och externa verksamhetstjänster Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av inventarier Avskrivningar av byggnadsinventarier Avskrivningar av byggnader Summa verksamhetskostnader Verksamhetens resultat

Fördelning av årets resultat Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan) Utnyttjande av ändamålsbestämda medel/fonderingar från tidigare år Reservering av ändamålsbestämda medel/fonderingar som erhållits men inte utnyttjats under året Kvarstående belopp för året

3 4, 5 6 7 8

51


Studieförbundet Bilda GävleDala 886000-6975

5(12)

Balansräkning 2016

Balansräkning (tkr)

Not

2016-12-31

2015-12-31

527 736 -

558 782 21

1 263

1 361

1 263

1 361

Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Byggnadsinventarier Inventarier

8 7 6

Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

9 10 11

1 136 15 079 1 211

591 13 460 775

Kassa och bank

12

5

41

Summa omsättningstillgångar

17 431

14 867

Summa tillgångar

18 694

16 228

3 838 100 -376

4 943 100 -1 105

3 562

3 938

7 328 3 919 306 3 579

3 701 4 241 291 4 057

15 132

12 290

18 694

16 228

Eget kapital och skulder Eget kapital Balanserat kapital Ändamålsbestämda medel Årets resultat

Kortfristiga skulder Centralkonto Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa eget kapital och skulder

52

13 14 15 16


Studieförbundet Bilda GävleDala 886000-6975

6(12)

Noter till årsredovisning 2016 Noter Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och enligt Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) Årsredovisning i mindre företag (K2). Om inte annat framgår, är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Intäkter Intäkter redovisas i samband med att tjänst utförs. Anläggningstillgångar Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan. Avskrivning görs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider: Byggnader Byggnadsinventarier Övriga inventarier

50 år 20 år 3 år

Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Personal De anställda cirkelledarna och övriga som endast blivit arvoderade med små belopp tas upp med en totalsumma för utbetalt arvode. Not 2

Bidrag 2016

2015

Statsbidrag, bas Statsbidrag, projekt Landstingsbidrag, bas Landstingsbidrag, projekt Kommunbidrag, bas Kommunbidrag, projekt Sidabidrag Övriga bidrag

13 042 1 744 2 316 30 3 104 1 738 5 1 137

12 802 808 2 642 3 069 1 805 2 051

Summa

23 116

23 177

1 309 1 007

1 634 1 009

Fördelning av landstingsbidrag: Gävleborgs län Dalarnas län

53


Studieförbundet Bilda GävleDala 886000-6975

Not 3

7(12)

Övriga externa kostnader 2016

2015

Avgifter för köpta tjänster Bildas förbundskansli Övriga externa kostnader

2 816 6 111

2 699 6 285

Summa

8 927

8 984

2016

2015

Löner och andra ersättningar: Styrelse Timanställda och tillfälligt anställda Tjänstemän

31 1 129 10 726

15 1 159 10 664

Totala löner och ersättningar

11 886

11 838

4 493 847

4 371 833

Not 4

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Sociala kostnader (varav pensionskostnader) Styrelsens ersättning utgår som mötesarvode och beslutas av regionstämman. Av pensionskostnaderna avser inget föreningens styrelse.

Not 5

54

Medelantal anställda etc.

2016 Antal anställda 35

2015 Antal anställda 32

Styrelsen Antal ledamöter 9

Antal ledamöter 11


Studieförbundet Bilda GävleDala 886000-6975

Not 6

8(12)

Inventarier 2016-12-31

2015-12-31

Ingående anskaffningsvärden Försäljningar och utrangeringar

2 365 -178

2 426 -62

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 187

2 364

Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar

-2 344 178 -21

-2 355 62 -51

Utgående ackumulerade avskrivningar

-2 187

-2 344

Utgående ackumulerade nedskrivningar

0

0

Utgående restvärde enligt plan

0

20

2016-12-31

2015-12-31

Ingående anskaffningsvärden

921

921

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

921

921

Ingående avskrivningar Årets avskrivningar

-138 -46

-92 -46

Utgående ackumulerade avskrivningar

-184

-138

0

0

737

783

Not 7

Byggnadsinventarier

Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående restvärde enligt plan

55


Studieförbundet Bilda GävleDala 886000-6975

Not 8

9(12)

Byggnader och mark 2016-12-31

2015-12-31

Ingående anskaffningsvärden Försäljningar och utrangeringar

1 570 -

1 790 -220

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 570

1 570

Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar

-1 012 -31

-1 060 79 -30

Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 043

-1 011

0

0

527

559

2016

2015

179 957

122 469

1 136

591

2016

2015

Statsbidragsfordringar Kommunbidragsfordringar Skattekonto Övriga kortfristiga fordringar

14 936 72 45 25

13 264 166 1 29

Summa

15 078

13 460

Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående restvärde enligt plan Fastigheten är registrerad utan skatteplikt och har därför inget taxeringsvärde.

Not 9

Kundfordringar

Interna kundfordringar Externa kundfordringar Summa Not 10

56

Övriga kortfristiga fordringar


Studieförbundet Bilda GävleDala 886000-6975

Not 11

10(12)

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2016

2015

375 836

319 455

1 211

774

2016

2015

Handkassa Bankkonto Centralkonto*

5 -

39 3 -

Summa *Ett negativt saldo finns på centralkontot 2016-12-31 och redovisas därför som en skuld i not 13.

5

42

2016

2015

Centralkonto

7 328

3 701

Summa Centralkontot är en del av Bildas centrala bankkonto, regionen har en intern kreditlimit upp till 50% av statsbidraget för det innevarande året Regionens interna limit är:

7 328

3 701

7 393

6 557

2016

2015

Interna leverantörsskulder Externa leverantörsskulder

3 150 768

3 511 730

Summa

3 918

4 241

Förutbetalda leverantörsfakturor Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa Not 12

Not 13

Not 14

Kassa och bank

Centralkonto

Leverantörsskulder

57


Studieförbundet Bilda GävleDala 886000-6975

Not 15

11(12)

Övriga kortfristiga skulder 2016

2015

Personalens skatter Övriga kortfristiga skulder

306 -

289 3

Summa

306

292

2016

2015

Semesterlöner inkl sociala avgifter Upplupna sociala avgifter Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 805 362 1 412

1 619 331 2 107

Summa

3 579

4 057

Not 16

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Regionstyrelsens slutord När vi ser tillbaka på det gångna verksamhetsåret, 2016, kan vi konstatera att det varit ett år fyllt av stort engagemang från våra anställda och de många frivilligarbetarna i våra medlemsorganisationer.

För allt detta arbete som lagts ner vill vi i styrelsen, först som sist, säga ett stort tack. Utan detta arbete hade vi inte haft det Studieförbund Bilda GävleDala, som vi är så stolta över. När vi nu går vidare tillsammans med delar av gamla Bilda Mittsverige, och bildar den nya regionen Bilda Mitt, så är det både med förhoppning och med tillförsikt om ett fortsatt stort engagemang för Bildas viktiga arbete i vårt land. Den nya regionen omfattar ju nästan en fjärdedel av Sveriges yta! Under året som gått har vår styrelse i Bilda GävleDala även varit en betydande del av interimsstyrelsen för den nya regionen Bilda Mitt. Det har givetvis präglat vårt styrelsearbete, men det har varit klart inspirerande. För det är stora möjligheter som väntar! Och inte bara väntar, redan under det gångna året har samverkanseffekter kunnat utnyttjas och planerats i samverkan med anställda från båda regionerna.

58


Den devis som Bilda har för sitt kvalitetsarbete: ” Kvalitet är att göra det vi sagt vi ska göra, och veta att det blir gjort”, känns som en rubrik för hela vårt arbete oavsett om det skett inom regionen Bilda GävleDala, eller om det kommer att ske inom vår nya region Bilda Mitt. Utan engagerade och kunniga medarbetare och ledningspersoner är detta en omöjlighet, men tack vare personal med hög kompetens är det fortfarande möjligt för oss som studieförbund att vara med i folkbildningsarbetet i Sverige, och göra skillnad för den enskilda människan. Återigen vill jag uttrycka ett stort tack till Er som i Bildas viktiga arbete även ser den lilla människan och är med och ger henne möjlighet att växa som individ och samhällsmedborgare. Djurås By 11 februari 2017 Lennarth Karlhager Regionstyrelsens ordförande i Studieförbundet Bilda GävleDala Ordförande i interimsstyrelsen för Bilda Mitt

Gävle 2017-03-13

Lennarth Karlhager Torbjörn Schönning Ordförande vice ordförande

Mona Agaiby Karin Björk

Jon Holmén Rebecka Lacaba Larsson

Thomas Magnusson

Urban Nyberg

Andreas Thunmarker

Vår revisionsberättelse har lämnats den ______-___-___.

Ragnar Santesson Magnus Hjelmblom Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor 59


Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Studieförbundet Bilda GävleDala Org.nr 886000-6975

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Studieförbundet Bilda GävleDala för år 2016. Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Grund för uttalanden

Vi har utfört revision enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnittet Den auktoriserade revisorns ansvar samt den förtroendevalda revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Annan information än årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen består av verksamhetsstatistik. Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget bestyrkande avseende denna andra information. I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat

60

under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet. Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten. Den auktoriserade revisorns ansvar

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka


de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: •

Identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre för än väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. Skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen. Utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. Drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon

väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisorsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten. • Utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. Den förtroendevalda revisorns ansvar

Jag har utfört en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.

61


Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningarr Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Studieförbundet Bilda GävleDala för år 2016. Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnitt Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsväsentliga som grund för vårt uttalande. Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelsele-

damot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen. Som en del av en revision enligt god revisionssed, i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptiskt inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Gävle den 14 mars 2017 Ragnar Santesson Auktoriserad revisor

62

Magnus Hjelmblom Förtroendevald revisor


Verksamhetsberättelse 2016 Studieförbundet Bilda GävleDala  
Verksamhetsberättelse 2016 Studieförbundet Bilda GävleDala  
Advertisement