Page 1

sTimUlI

Kundeinformasjon fra Støren Treindustri • Nr. 1/2010 • Årgang 1 Stimuli

Velkommen til vårt nye kundeblad – STI-muli. STI står som du sikkert har skjønt for Støren Treindustri. Siden vi tror det meste er mulig, har vi gitt navnet endelsen ’muli’, slik at det tilsammen blir stimuli - et uttrykk for hva vi håper denne trykksaken skal bli både for oss internt i Støren Treindustri og ikke minst for våre kunder og samarbeidspartrnere. Samtidig ser vi dette som en fin mulighet til å komme ut med informasjon om produkter og tjenester, og om oss selv. Dette er aller første utgave, planen er at du skal bli STI-­ mulert 3-4 ganger i året.

Komplette leveranser Nye boliger på Oppdal For Marion Eiendom er vi enga­ sjert i et boligpro­sjekt på Oppdal. Prosjektet består av 12 leilig­ heter, fordelt på 3 bygg a tre etasjer. I dette tilfellet leverer vi ferdige elementer, samt står for byggeledelsen. Prosjektet skal stå ferdig våren 2010.

Vårt produktkonsept er komplette leveranser innen tømrerfaget – til alle typer trehuskonstruksjoner som har bolig- eller næringsstandard. Det vil si fra prosjektering (konstruksjon, lyd, brann og takstoler), innkjøp, materialberegning, levering av alle materialer (fra svill til innvendige dører og lister), til og med transport til byggeplass. I tillegg tar vår montasjeavdeling på seg oppsetting av elementer, eller hvis ønskelig, frem til ferdig råbygg. Ferdiggraden på leveransen har

to nivåer; enten som precut eller som elementer (gulv, tak, vegg). Leveransene blir alltid produsert ut fra kundens behov og spesifikasjoner. Vi er 100 velkvalifiserte medarbeidere, hvorav ca 20 ingeniører. Produksjonslokaler på 14.000 kvm, og moderne produksjonsutstyr, gir oss en kapasitet på 1.000 boenheter og 80.000 takstoler pr. år. Våre kunder er huskjeder, entreprenører, byggmestre og eiendomsutviklere over hele landet.

Fra vår historie Støren Treindustri har kombinert moderne trevareindustri med tradi­sjonelt håndverk i over 40 år. Bedriften ble startet i 1969, basert på flere hundre års lange tradisjoner for ­bearbeiding av tre i Støren og Midtre Gauldal. I dag er bedriften en del av Kjeldstadgruppen, og en av landets ledende produsenter av elementhus, precut og takstoler, produsert innendørs, på et samlet produksjons- og lagerareal på ca 10.000 kvm.


Hulldekke i tre Leder

Tid betyr endring, og også i byggebransjen går utviklingen raskere og raskere. Det kommer stadig nye krav fra myndighetene (tekniske forskrifter, PBL, passivhus) samtidlig som våre kunder krever større produktkunnskap, produktivitet og ikke minst kvalitet. Derfor er det ikke tid til å sole seg i glansen, det gjelder hele tiden å finne bedre og smartere løsninger. Det viktigste for oss alle sammen er at hvert bygg skal bli et kvalitetsbygg som fremtidige beboere har størst mulig glede av. Dette gir alle involverte parter en ekstra gevinst, både i tid og penger. En absolutt vinn-vinn-situasjon. For at vi skal være sikre på at vi holder det vi lover, og det vi lover er innenfor gjeldende krav, har våre produkter teknisk godkjennelse. For elementer er det en ny ordning som ble innført i 2009 og som SINTEF Byggforsk admini­ strerer og gjennomfører kontroller av. For å etterleve de krav godkjennelsen setter og sikre at vi hver gang leverer det lovede produktet, har vi i år gjennomført et stort løft innen kompetanse og faglig oppdatering av våre medarbeidere. Denne gangen spesielt rettet mot de som lager det fysiske produktet. Vi vet alle at det er godt samarbeid som gir godt resultat, dette gjelder så vel internt som med våre kunder. Et byggeprosjekt består som kjent av innsatsen fra mange innenfor flere fag. Det at vi nå i over 40 år har klart å levere det ønskede produkt, har ført til økende etterspørsel og vi har kunnet glede oss over stadig nye kunder, og det uten at vi har mistet noen av de gamle. Dette lover godt for fremtiden, og vi gleder oss til hver dag å kunne hjelpe til med at et nytt hjem blir ferdig, et hjem som har en kvalitet som gleder brukeren i lang tid fremover.

Et lettere alternativ til betong Hulldekke i tre er et gitterbjelkesystem som konkurrerer med betongens egenskaper, og som har flere fortrinn i tillegg. Etasjeskillerne i tre er konkurransedyktig til betong, med høy stivhet, lange spenn, stor fleksibilitet, gode lydegenskaper, og monteringen er rasjonell. Etasjeskilleren er basert på konstruksjoner med gitterbjelker. Dette gjør de lettere, enklere å håndtere, og de reduserer kostnadene til fundamentering. Gitterstrukturen gir i tillegg en åpen konstruksjon, det gjør det enkelt å trekke rør og ledninger – du slipper jobben med hulltaking og kutter dermed kostnader. Vil du vite mer om gitterbjelkesystemet? Kontakt Tor Kjeldstad.

Da gitterstrukturen gir en åpen konstruksjon, er det enkelt å trekke rør og ledninger.

Ny barnehage i Kristiansund Dragseth barnehage i Kristiansund er nylig tatt i bruk. Elementene er produsert ved vårt anlegg på Støren, og Støren Treindustri har også stått for monter­ingen. Barnehagen er på 84,4 kvm og representerer en leveranse på ca 1 million kroner. Barnehagen Geir Ove Hippe sto ferdig ved siste årskifte (2009/2010). Vår byggeleder her har vært Geir Ove Hippe. ...og Røros kommer! Vi jobber også med et barnehageoppdrag på Røros, Tjønnhagen Barnehage, med Johan Kjeldmark AS som oppdragsgiver. Barnehagen er på 400 kvm, og i dette tilfellet leverer vi ele­ mentene. Leveransen representerer en ordre på ca 1,27 millioner kroner. Overlevering juni 2010.

Roald Haug

Jatak – ja, takk! Jatak er en kjede av spesialister på bærende konstruksjoner i tre. Vi tegner, utvikler, konstruerer og produserer. Det vi kan og lærer, deler vi med hverandre. Det betyr et kjedesamarbeid som gir kompetanseheving hos alle medlemmer, der vi trekker på hverandres kunnskap og erfaring. Nyttig for oss, nyttig for våre kunder! Jatakbedriftene ligger i ulike regioner, og sammen leverer vi over hele landet. Vi jobber med tekniske og praktiske løsninger hver dag, og er trygge konstruk­sjonspartnere både for byggmestere og store og små entreprenører.


Våre ansikt mot kundene... Ønsker du å diskutere noe med dyktige fagfolk? Be om pristil­ bud? Ønsker besøk? Kontakt en av våre selgere! Roald Pettersen Salgssjef Tlf. 72 43 92 05 Mobil 95 08 66 53 roald.pettersen@ storen-treindustri.no Frode Kjerstad Kjedeansvarlig Tlf. 72 43 92 13 frode.kjerstad@ storen-treindustri.no

Prosjekt: Kompetanseheving Den ufrivillig rolige perioden vi opplevde i forbindelse med finanskrisen benyttet vi godt! Med redusert aktivitet i bedriften, investerte vi 650.000 kroner i kompetansehevning og faglig oppdatering. Av dette beløpet bidro Støren Næringsforening med 325.000 kroner. Prosjektet ble satt i gang 1.halvår 2009 og er nettopp komplettert, siste samling ble gjennomført 30.april i år. Viktige tema var utvidet bruk av data i ­arbeidsutførelsen, bedre tegningsforståelse (kommunikasjon mellom tekniske fag og utførende håndverker), HMS i alle ledd, samt bedre forståelse av bedrift og økonomi. Både eksterne og egne krefter er benyttet som kursledere, ikke minst vår egen tekniske avdeling.

Olav Sand Leder prosjektsalg Tlf. 72 43 92 09 Mobil 91 33 37 96 olav.sand@ storen-treindustri.no

Fabrikksjef Rolf Soknes har ledet prosjektet, sammen med tillitsvalgt Kjell Edvin Stenbro. Prosjektet har gitt svært gode resultater, og har allerede gitt konkrete gevinster i produksjonen. Tilbakemeldingene er også entydig positive.

Oddvar Gullsøy Salgsingeniør Tlf. 72 43 92 24 Mobil 90 58 87 15 oddvar.gullsoy@ storen-treindustri.no Nils Vidhammer Konstruksjon Tlf. 72 43 92 02 Mobil 91 84 25 84 nils.vidhammer@ storen-treindustri.no

Ny selger for Osloområdet Fabrikksjef Rolf Soknes har ledet prosjektet, sammen med tillitsvalgt Kjell Edvin Stenbro.

Vi har viktige kunder i Oslo­området. Derfor er vi nå i gang med å ansette egen selger for det viktige markedet på Øst­landet og i Oslo. En avklaring og ansett­else regner vi med er rett rundt hjørnet.

STI-dagen Torsdag 11.april arrangerte vi for første gang STIdagen, vi invi­terte til fagdag på Quality Panorama ­Hotel på Heimdal. Vi ønsket å tilby alle som jobber i byggebransjen, eller i tilknytning til den, en ­mulighet for faglige oppdateringer. Å treffe ­kolleger og bransjefolk er også positivt, mener vi. Vi er godt fornøyd med responsen og gjennomføringen. 26 personer deltok, 15 bedrifter var representert. Disse fikk nyttige innføringer i flere

tema, blant annet om nye isolasjonsmaterialer, termografering og bruk av hulldekker i tre. Humor var det også satt av tid til, og gode faglige innlegg til tross; kanskje ble Nils Arne Eggen i Kent Ranums skikkelse høydepunktet? Planen er å gjøre STIdagen litt oftere, og vi planlegger en ny dag allerede til høsten!


Stimuli er et nyhetsbrev for Støren Treindustri sine kunder. Ønsker du å motta dette brevet? Ring oss!

7290 Støren – Tlf. 72 43 92 00 – Faks 72 43 92 20 – post@storen-treindustri.no

Vi presenterer

Lagersjef Ole Ivar Bjørgen

Mellom sauefjøs og trelager Ole Ivar Bjørgen er sauebonde og lagersjef, kombinerer stillingen som lagersjef hos Støren Treindustri med drift av eget gårdsbruk på Rognan, 18 kilometer fra Støren. På båsen har han 70 sauer som skal fôres morgen og kveld. Mellom fjøs­stellene har han ansvar for innkjøp, lager og transport – og ni medarbeidere – her hos oss. Ole Ivar har vært hos Støren Treindustri siden 1976, da han startet opp i produksjonen. Lager­sjef har han vært de siste 5 årene. Kombinasjonen mellom sauerøkt og lagerarbeide er noe Ole Ivar trives godt med – mindre glad er han for at anslagsvis 68 dyr ble tatt av bjørn i fjor. Og siden du allerede har lurt litt på kombinasjonen av stedet Rognan og navnet Bjørgen: Ja, Ole Ivar er far til Marit Bjørgen.

Tilfredsstiller nye krav Prosjektet “Byggvare 2008” var et initiativ fra flere medlems­bedrifter i kjeden Fabrikk-Forum, som hadde behov for å dokumentere egenskaper ved sine byggevarer. Målet var at deltagerne skulle kunne bygge opp sin produktdokumentasjon som grunnlag for teknisk godkjenning. Den tekniske godkjenningen utføres av Sintef, som dokumenterer at et byggprodukt eller en konstruktiv løsning er funnet egnet i bruk i Norge. Teknisk godkjenning inkluderer dokumentasjon av alle relevante egenskaper for produktet. I tillegg angis hvordan produktet skal monteres, og andre betingelser for bruk.

Miljøegenskaper inkluderes også. En SINTEF Teknisk Godkjenning er derfor en KOMPLETT dokumentasjon i forhold til kravene i teknisk forskrift. Det foretas løpende kvalitetskontroll, overvåket av SINTEF ved at det gjennomføres inspeksjon på produksjonsstedet.

SINTEF Byggforsk bekrefter at Støren Tre­ industri trehuselementer tilfreds­stiller krav til ­produktdokumentasjon gitt i Plan- og Bygningsloven og tilhørende Teknisk for­ skrift (TEK) med egen­skaper, bruksområder og beting­elser for bruk som angitt. Godkjenningen omfatter konstruk­sjoner til yttervegger, etasjeskillere, tak og leilighet­ sskillevegger av tre, produsert som pre­ fabrikerte elementer.

www.storen-treindustri.no

Ole Ivar Bjørgen på hjemgården .

Nye ansikt Ingebrigt Bones Økonomisjef

Ingebrigt er fra Støren, 34 år gammel og utdannet revisor. Hans viktigste oppgaver er å sørge for at lønninger og regnskap er korrekte, og ikke minst få fram riktig tallmateriale som grunnlag for riktige beslutninger.

Peik Aashaug Kalkulatør

Peik er byggmester av utdannelse og har tilbragt 12 år ute på byggeplasser. Han skal nå sammen med våre selgere sørge for at kundene får riktig svar på sine prisforespørsler så raskt som mulig.

STImuli nr. 1 - 2010  

Støren Treindustri´s kundeblad. Utgave nr. 1, 2010.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you