Goede vakmensen, hoe krijg je ze?

Page 1

1

Aan de slag met OOM

2022 Goede vakmensen,

hoe krijg je ze? Bijvoorbeeld door ze zelf op te leiden. Met financiële ondersteuning van OOM, tot wel € 3.800,- per leerling per jaar. Bekijk de video van Marcellino op pagina 4.

AAN DE SLAG MET OOM 2022 #1 |

1


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.