SPEK Turvakortit Farsi

Page 1

SU

U

ME

N

LA

ESTÖ ÄRJ

SUO

PE

KU

OSA

TURVA T I T R O K

SJ

I

LL

T U R VA L L I

S

ST

A AV

E STUSALAN K

S

Safety cards

OSALLISTAVA

TURVALLISUUS MAAHANMUUTTAJILLE


‫‪OSALLISTAVA‬‬

‫‪TURVALLISUUS‬‬ ‫‪MAAHANMUUTTAJILLE‬‬

‫‪LL‬‬

‫‪S‬‬

‫‪OSA‬‬

‫‪TÖ‬‬

‫‪RJES‬‬ ‫‪JÄ‬‬

‫‪US‬‬

‫‪S‬‬ ‫‪KE‬‬

‫‪SUO‬‬

‫‪TURVA‬‬ ‫‪KORTIT‬‬ ‫‪PE‬‬

‫‪N‬‬

‫‪K‬‬

‫‪IS‬‬

‫‪ME‬‬

‫‪UU‬‬

‫‪A T U R VA L L I S‬‬

‫‪V‬‬ ‫‪TA‬‬

‫‪STUS LAN‬‬ ‫‪A‬‬

‫‪LA‬‬

‫کارت های ایمنی‬

‫کارتهای ایمنی توسط انجمن ملی امداد و نجات فنالند (‪ )SPEK‬با همکاری پروژه های‬ ‫‪ OTE‬و ‪ OTE-M‬برای امنیت گروه های ویژه و نیز مهاجرین طراحی شده است‪ .‬تمرکز‬ ‫اصلی کارت ها ی امنیتی بر روی گروه های خاص ‪ ،‬مهاجرین و خانواده های آنها ‪،‬‬ ‫نهادهای مردمی ‪ ،‬مراقبت های اجتماعی و بهداشتی ‪ ،‬حمایت از شهروندان و دانشجویان می‬ ‫باشد‪ .‬این کارت ها همچنین برای اشخاص عالقه مند به امنیت مناسب هستند‪.‬‬ ‫هدف این کار ‪ ،‬آموزش پایه اطالعات در مورد امنیت روزمره و تأمین امنیت در فناوری‬ ‫اطالعات و سایر محصوالت و روشهای تقویت امنیت می باشد‪.‬‬ ‫کارتهای امنیتی شامل ‪ 50‬کارت هستند‪ .‬این بسته شامل پنج کارت جوکر ‪ 44 ،‬کارت‬ ‫موضوعی و یک کارت اصلی است‪ .‬کارت های جوکر اطالعات ایمنی گسترده تری را در‬ ‫مورد فصول ‪ ،‬حقوق همگانی ‪ ،‬تحرک و تأثیر شیوه زندگی و شبکه های امنیت اجتماعی‬ ‫ارائه می دهند‪.‬‬


‫کارت ها به چهار موضوع تقسیم می شوند‬ ‫‪I‬‬

‫‪LI‬‬

‫‪I‬‬

‫‪OSA‬‬

‫‪OSAL‬‬

‫‪LL‬‬

‫‪LL‬‬ ‫‪OSA‬‬

‫‪SU‬‬ ‫‪US‬‬

‫‪US‬‬

‫‪LI‬‬

‫‪LI‬‬

‫‪SU‬‬

‫‪S‬‬

‫‪UU‬‬

‫‪LI‬‬

‫‪US‬‬

‫‪US‬‬

‫‪US‬‬

‫‪SU‬‬

‫‪U‬‬

‫‪U‬‬

‫‪LI‬‬

‫‪S‬‬

‫‪U‬‬

‫‪SU‬‬

‫‪OSAL‬‬

‫‪SÄ‬‬

‫‪IK‬‬

‫‪AR‬‬

‫‪US‬‬

‫‪IS‬‬

‫‪LI‬‬

‫‪LI‬‬ ‫‪U‬‬

‫‪K‬‬

‫‪S‬‬

‫‪TURVALLI‬‬

‫‪KÖ‬‬

‫‪H‬‬

‫‪S‬‬

‫‪TURVALLI‬‬

‫‪EN‬‬

‫‪J‬‬

‫‪AL‬‬

‫‪N TURV‬‬

‫‪ISE‬‬

‫‪M‬‬

‫‪SU‬‬

‫‪TURVA‬‬ ‫‪KORTIT‬‬

‫‪TURVA‬‬ ‫‪KORTIT‬‬

‫‪TURVA‬‬ ‫‪KORTIT‬‬

‫‪TURVA‬‬ ‫‪KORTIT‬‬

‫‪PA‬‬

‫‪AL‬‬

‫‪A TURV‬‬

‫‪AV‬‬

‫‪ST‬‬

‫‪AL‬‬

‫‪A TURV‬‬

‫‪AV‬‬

‫‪ST‬‬

‫‪LL‬‬

‫‪A T U RVA‬‬

‫‪AV‬‬

‫‪ST‬‬

‫‪L‬‬

‫‪VA T U RVA‬‬

‫‪TA‬‬

‫‪S‬‬

‫‪RVALLI‬‬

‫‪TU‬‬

‫‪LO‬‬

‫محتوای کارتها‬ ‫برای هر موضوع ‪ 11‬کارت طراحی شده است‪ .‬کارت ها ارزیابی می کنند که چرا ‪ ،‬کجا و‬ ‫چگونه می توان از محصول یا عملکرد آن استفاده نمود‪ .‬نکات مفید و اطالعات زیادی نیز در‬ ‫کارتها وجود دارد‪ .‬کارت ها همچنین اطالعاتی در مورد کمترین هزینه تخمین زده شده (قیمت‬ ‫سال ‪ )2019‬محصوالت و مکان های احتمالی خرید را ارائه می دهند‪ .‬قیمت نهایی تحت تأثیر نام‬ ‫تجاری ‪ ،‬ساختار محصول ‪ ،‬کیفیت و محل خرید قرار می گیرد‪ .‬برای مکان های خرید از اسامی‬ ‫معمول استفاده می شود و تمامی محصوالت را نیزمی توانید از فروشگاه های اینترتنی‬

‫مرکز فروش‬ ‫بسته کارت ها و همچنین برخی از محصوالت در فروشگاه اینترنتی ‪ SPEK‬نیز یافت می شوند‪:‬‬ ‫‪/http://verkkokauppa.spek.fi‬‬ ‫کارت ها عالوه بر زبان فنالندی به ده زبان دیگر به دو صورت چاپی و الکترونیکی در دسترس‬ ‫می باشند‪ .‬نسخه های زبانهای دیگرنیز از ابتدای سال ‪ 2020‬به صورت الکترونیکی در ‪www.‬‬ ‫‪ spek. fi / OTE‬و ‪ .www.spek.fi/OTE-M‬در دسترس همگان قرارخواهد گرفت‪.‬‬ ‫این منابع برای مصارف غیر تجاری قابل استفاده می باشند‪ .‬کارت های مذکور با پشتیبانی مرکز‬ ‫بودجه سازمان بهزیستی و رفاه اجتماعی (‪ )STEA‬طراحی و منتشر می شوند‪ .‬نسخه اول این‬ ‫کارتها در نوامبر ‪ 2019‬منتشر گردید‪.‬‬

‫© انجمن ملی نجات فنالند ‪2019‬‬


L

S

EL

UU

TURVA KORTIT

A

T

ST

A TURVAL

IS

OSALLI

AV

Ä M Ä NTA

V

‫ استعمال مشروبات‬,‫شیوه زندگی‬ ‫ دخانیات و داروها‬,‫الکلی‬


‫‪T‬‬

‫‪A‬‬

‫‪V‬‬

‫‪Ä M Ä NTA‬‬

‫‪ST‬‬

‫‪S‬‬

‫‪UU‬‬

‫‪TURVA‬‬ ‫‪KORTIT‬‬ ‫‪EL‬‬

‫مشروبات الکلی‬ ‫در کشور فنالند استعمال مشروبات الکلی در جشن ها معمول بوده و اغلب مردم این کشور از آن برای مستی‬ ‫استفاده می کنند‪ .‬استعمال بیش از حد مشروبات الکلی موجب افزایش خطر ابتال به بیماری ها‪ ,‬تصادفات‬ ‫و مشکالت اجتماعی شده و نیز می تواند باعث کاهش طول عمر شود‪ .‬در کشور فنالند استعمال مشروبات‬ ‫الکلی موجب خفگی‪ ,‬غرق شدن‪ ,‬تصادفات جاده ای و سقوط و پرت شدن بسیاری از شهروندان این کشور‬ ‫می شود‪ .‬استعمال این مشروبات موجب بخطر افتادن جان شهروندان در هوای سرد و یا گرم می شود‪.‬‬ ‫اگر احیانا مشروبات الکلی مصرف نموده اید‪ ,‬رانندگی نکنید‪ .‬استعمال مشروبات الکلی در محل کار و جاده‬ ‫ها مطلقا ممنوع می باشد‪ .‬همچنین هرگز مشروبات الکلی را با دارو مصرف ننمایید‪.‬‬

‫دخانیات‬ ‫استعمال دخانیات در کشور فنالند قانونی می باشد‪ .‬افراد زیر ‪ 18‬سال اجازه خرید‪ ,‬در اختیار‬ ‫داشتن و استعمال دخانیات را نداشته و کسی حق فروش دخانیات به این افراد را ندارد‪ .‬استعمال‬ ‫دخانیات سالمتی انسان را به خطر انداخته و ریسک ابتال به سرطان را افزایش می دهد‪ .‬استعمال‬ ‫تنباکو نیز مضر بوده و به همین خاطر سیگار کشیدن در اماکن عمومی اکیدا ممنوع می باشد‪.‬‬ ‫سیگار کشیدن باعث افزایش ریسک آتش سوزی شده و این ریسک هنگامی افزایش می یابد که با‬ ‫دیگر مواد ترکیب شود‪ .‬اگر احیانا در حال استعمال دخانیات می باشید‪ ,‬مطمئن شوید که مواد آتش‬ ‫زا در اطراف شما وجود ندارد‪ .‬همیشه ته سیگار خود را در جاسیگاری غیر اشتعال زا و یا بطری‬ ‫های شیشه ای دردار بیاندازید‪ .‬بی توجهی در هنگام سیگار کشیدن در بیرون از منزل ریسک آتش‬ ‫سوزی جنگل ها را افزایش می دهد‪.‬‬

‫داروها‬ ‫داروها جهت درمان بیماریها مورد استفاده قرارمی گیرند‪ .‬هرگز مشروبات الکلی را همزمان همراه‬ ‫با دارو مصرف نکنید‪ .‬تداخل دارو با الکل اثر دارو را از بین برده و یا ممکنن است موجب اثرات‬ ‫جانبی مضر شود‪ .‬داروها می بایست زیر نظر پزشک مورد استفاده قرار گیرند‪ .‬داروها را فقط از‬ ‫داروخانه ها تهیه نمایید‪ .‬هرگز از داروهای نسخه فرد دیگری جهت معالجه خود استفاده ننمایید‪.‬‬

‫© انجمن ملی نجات فنالند ‪2019‬‬

‫‪OSALLI‬‬

‫‪IS‬‬

‫شیوه زندگی‪ ,‬استعمال مشروبات الکلی‪ ,‬دخانیات و داروها‬

‫‪L‬‬

‫‪A TURVAL‬‬

‫‪AV‬‬


S LI

T U RVA

LL

LII

KKUMI

NE

S

TURVA KORTIT

UU

OSAL

VA

IS

TA

N

©Juho Sihvonen

‫حرکت‬ ELÄMÄNTAVAT


‫‪S‬‬

‫‪NE‬‬

‫‪KKUMI‬‬

‫‪LI‬‬

‫‪N‬‬

‫‪TURVA‬‬ ‫‪KORTIT‬‬ ‫‪LII‬‬

‫چرا حرکت حائز اهمیت است‬ ‫زمین خوردن و سقوط شایعترین عوامل مرگ و میر ناگهانی هستند‪ .‬حتی حرکت در ترافیک می‬ ‫تواند امنیت روزمره را به خطر بیاندازد‪ .‬از این رو باید به ایمنی تحرک چه در داخل و چه در‬ ‫خارج از خانه توجه ویژه ای داشته باشید‪.‬‬

‫چگونه از ایمنی حرکت مطمئن شویم‬ ‫ایمنی حرکت از چندین جنبه مختلف تشکیل شده است‪ .‬همیشه در مسیرهای بدون مانع و با روشنایی‬ ‫عمومی مناسب حرکت کنید‪ .‬در صورت لزوم از وسایل کمکی استفاده نمایید‪.‬‬ ‫حتی االمکان در مسیرهای بدون مانع رفت و آمد نمایید‪ .‬مسیرها و درهای ورودی را تمیز نگه‬ ‫دارید‪ .‬از نگه داشتن وسایل غیرضروری در خانه و هم در راه پله ها اکیدا خودداری نمایید‪.‬‬ ‫اطمینان حاصل کنید که در راه پله ها دستگیره های محکم تعبیه شده و حیاط و پیاده روها در‬ ‫شرایط یخبندان برای جلوگیری ازلغزش ماسه ریزی شده باشند‪.‬‬ ‫از نورپردازی مناسب در داخل و خارج از خانه اطمینان حاصل کنید‪ .‬می توانید با استفاده از المپ‬ ‫های اضافی روشنایی را بهبود بخشید‪ .‬در بیرون از خانه از انواع چراغ قوه و چراغهای پیشانی‬ ‫برای ایجاد نور بیشتر استفاده نمایید‪ .‬همچنین آمادگی عضالنی و کش های بدنسازی‪ ،‬ایمنی هنگام‬ ‫حرکت در فضای بیرون ‪ ،‬کفش مناسب برای شرایط و وضعیت هوا را به یاد داشته باشید‪ .‬در‬ ‫صورت گم شدن از فناوری موقعیت یابی استفاده کنید‪.‬‬ ‫حواس بینایی و شنوایی ایمنی حرکت را تقویت می کنند‪ .‬در صورت لزوم از عینک و سمعک‬ ‫استفاده نمایید‪ .‬خرید تقویت کننده صدا برای سمعک شخصی ‪ ،‬یکی از وسایل ایمنی جهت شنوایی‬ ‫درزمان حرکت می باشد‪.‬‬

‫حرکت و ترافیک‬ ‫هنگام مسافرت در ترافیک ‪ ،‬باید زمان و مسیری مطمئن را انتخاب کنید‪ .‬اگر در رانندگی مشکلی دارید ‪،‬‬ ‫داوطلبانه از رانندگی خودداری نمایید‪ .‬ایمنی حرکت درهنگام دوچرخه سواری و پیاده روی نیز باید مورد‬ ‫توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫قوانین راهنمایی و رانندگی را چه در حال دیدن و چه در حال دیده شدن به یاد داشته باشید‪.‬‬

‫کمک تأمین کننده ایمنی میباشد‬ ‫ورزش برای حفظ تناسب اندام از اهمیت ویژه ای برخوردار است و همچنین باعث ایجاد نشاط در زندگی‬ ‫روزمره می شود‪ .‬بنابراین ‪ ،‬ورزش ارزشمند است ‪ ،‬حتی اگر چالش برانگیز باشد‪ .‬با وجود کمک های‬ ‫صحیح ‪ ،‬حتی در صورت کاهش کارایی تان می توانید قادر به انجام کارهای شخصی روزمره خود باشید‪.‬‬ ‫حضور شخص دیگری می تواند به شما درانجام ورزش ایمن کمک نماید!‬

‫© انجمن ملی نجات فنالند ‪2019‬‬

‫‪OSAL‬‬

‫‪S‬‬

‫‪UU‬‬

‫‪IS‬‬

‫حرکت‬

‫‪LL‬‬

‫‪T U RVA‬‬

‫‪VA‬‬

‫‪TA‬‬


T

DE

TURVA KORTIT AM

KE

U

IS

LL S

OSALL

T U RVA

UU

JO

K

VA

IS

TA

IEHENOI

‫حقوق همگانی‬ ELÄMÄNTAVAT


‫‪T‬‬

‫‪DE‬‬

‫‪U‬‬

‫در فنالند دامنه حقوق همگانی بسیار وسیع می باشد‪ :‬شما می توانید در بسیاری از موارد از طبیعت آزادانه‬ ‫لذت ببرید‪ .‬حقوق همگانی در مورد همه افرادی که در فنالند زندگی می کنند صدق می کند و نیازی به کسب‬ ‫مجوز نیست‪.‬‬ ‫لطفا بخاطر داشته باشید که حقوق همگانی در مناطق حفاظت شده طبیعی مانند پارک های ملی اعمال نمی‬ ‫شود‪ .‬هنگام بازدید از چنین مناطقی ‪ ،‬همیشه قوانین منطقه را از قبل بررسی نمایید‪.‬‬ ‫قوانین مناطق حفاظت شده بر حقوق همگانی دارای اولویت و ارجحیت هستند‪.‬‬

‫فعالیت های مجاز‬ ‫• ‬ ‫ •‬ ‫• ‬ ‫• ‬ ‫• ‬

‫پیاده روی ‪ ،‬اسکی یا چرخه سواری‪ .‬البته ‪ ،‬نه در حیاط شخصی یا مزارع‬ ‫اقامت موقت و اردو زدن در شب در مناطقی که مجاز است‬ ‫چیدن تمشک ها ‪ ،‬قارچ ها و گیاهان محافظت نشده‬ ‫ماهی گیری با قالب و روی یخ (در برخی موارد مجوز ماهیگیری نیاز دارید)‬ ‫حرکت در مسیرهای آبی و روی یخ‪.‬‬

‫فعالیت های غیر مجاز‬ ‫ •‬ ‫• ‬ ‫• ‬ ‫• ‬ ‫• ‬ ‫• ‬ ‫• ‬ ‫• ‬ ‫• ‬ ‫• ‬

‫آسیب رساندن به دیگران ‪ ،‬طبیعت یا محیط زیست‬ ‫خراب کردن آشیانه پرنده گان وآزار حیوانات‬ ‫قطع کردن و یا آسیب رساندن به درختان‬ ‫خارج کردن خزه ها ‪ ،‬گلسنگ ها ‪ ،‬خاک یا چوب از محل‬ ‫مختل کردن حریم خصوصی‬ ‫ریختن زباله‬ ‫استفاده از وسایل نقلیه درحریم منطقه شخصی بدون اجازه صاحب زمین‬ ‫ماهی گیری و شکار بدون مجوزهای قانونی‬ ‫روشن کردن آتش درحریم منطقه شخصی بدون اجازه صاحب زمین‬ ‫روشن کردن آتش هنگام هشدارهای مربوط به آتش سوزی در جنگل‬

‫© انجمن ملی نجات فنالند ‪2019‬‬

‫‪IS‬‬

‫‪KE‬‬

‫‪IEHENOI‬‬

‫‪AM‬‬

‫‪OSALL‬‬

‫‪S‬‬

‫‪UU‬‬

‫‪IS‬‬

‫‪TURVA‬‬ ‫‪KORTIT‬‬

‫‪JO‬‬

‫حقوق همگانی‬

‫‪LL‬‬

‫‪T U RVA‬‬

‫‪VA‬‬

‫‪TA‬‬

‫‪K‬‬


LL

TURVA KORTIT

O

ST

O

S

IA

R

K

IS

TURVA

UU

OSALL

VA

IS

SO S

TA

ALI VE NEN

‫شبکه غیر رسمی امنیت‬ ‫اجتماعی‬


‫‪OSALL‬‬

‫‪S‬‬

‫‪UU‬‬

‫‪O‬‬ ‫‪ST‬‬ ‫‪O‬‬

‫‪K‬‬

‫‪R‬‬

‫‪ALI‬‬ ‫‪VE‬‬ ‫‪NEN‬‬

‫‪IA‬‬

‫‪IS‬‬

‫‪IS‬‬

‫‪TURVA‬‬ ‫‪KORTIT‬‬

‫‪SO‬‬

‫شبکه غیر رسمی امنیت اجتماعی‬

‫‪LL‬‬

‫‪TURVA‬‬

‫‪VA‬‬

‫‪TA‬‬

‫‪S‬‬

‫دالیل استفاده از شبکه غیر رسمی امنیت اجتماعی‬ ‫شبکه غیر رسمی امنیت اجتماعی شما را در زندگی روزمره پشتیبانی می کند‪ .‬استفاده از شبکه غیر رسمی‬ ‫امنیت اجتماعی باعث افزایش ایمنی می شود و بر احساس امنیت می افزاید‪.‬‬

‫مکان و زمان استفاده از شبکه غیر رسمی امنیت اجتماعی‬ ‫شما و یا عزیزانتان می توانید در هر شرایطی که مهارت یا منابع کافی نداشته باشید درخواست کمک نمایید‪.‬‬ ‫وقتی به حمایت جسمی ‪ ،‬روحی یا روانی‪ -‬اجتماعی نیاز دارید‪ ,‬شبکه ایمنی ‪ ،‬مفید خواهد بود‪ .‬ما انسانها در‬ ‫بحران های زندگی و همچنین در شرایط سخت نیازمند ب حمایت هستیم‪.‬‬

‫چگونگی استفاده از شبکه غیر رسمی امنیت اجتماعی‬ ‫فعال باشید و شبکه ایمنی خود را از نزدیکان‪ ,‬آشنایان یا افرادی که از طریق کار و ورزش می شناسید ‪ ،‬تشکیل‬ ‫دهید‪ .‬با افراد خانواده(عزیزانتان) که در شبکه ایمنی شما هستند‪ ,‬توافق کنید‪ .‬افراد کلیدی موجود در شبکه ایمنی‬ ‫را بر روی فرمی ثبت کرده و فرم را در معرض دید نگه دارید‪ .‬در صورت نیاز به کمک ‪ ،‬می توانید افراد‬ ‫مناسب را در فرم ایمنی جستجو کرده و با آنها تماس بگیرید‪ .‬وضعیت خود را برای آنها توضیح دهید و از آنها‬ ‫کمک بخواهید‪.‬‬

‫توجه داشته باشید که‬

‫در فنالند بیش از یک میلیون نفر به آشنایان خود کمک می کنند‪ .‬بعضی اوقات ‪ ،‬افراد دارای شبکه های ایمنی‬ ‫بسیار گسترده هستند‪ .‬شبکه های ایمنی برخی افراد می تواند بسیار محدود باشد‪ .‬از طرف دیگر ‪ ،‬داشتن حتی‬ ‫یک نفر که از شما پشتیبانی می کند خوب است‪ .‬درنهایت ‪ ،‬شبکه ایمنی فقط ممکن است ازطرف مقاماتی باشد‬ ‫که وظیفه شان حمایت از اشخاص نیازمند است‪.‬‬

‫‪min un tur vav erkk oni‬‬ ‫فرم شبکه ایمنی من در سایت‬ ‫‪ www.spek.fi/ote‬موجود می‬ ‫باشد‪.‬‬

‫‪MINÄ‬‬

‫سه مدل متفاوت ایمنی اجتماعی وجود دارد ‪ ،‬فرمی را انتخاب کنید که مناسب شما باشد‪ .‬در فرم می توانید اسامی‬ ‫و شماره تلفن مربوط به خدمات روزمره و مراقبت از منزل ‪ ،‬تمیز کننده دودکش و همچنین اطالعات تماس با‬ ‫سرایدار ساختمان را یادداشت کنید‪ .‬نوشتن اطالعات ‪ ،‬دسترسی به آنها را در شرایط اضطراری سریعتر و آسان‬ ‫تر می نماید‪.‬‬ ‫© انجمن ملی نجات فنالند ‪2019‬‬


ST

A TURVAL

L

IS

TURVA KORTIT A ODENAJ

S

VU

UU

OSALLI

AV

T

‫فصول‬


‫‪T‬‬

‫‪A‬‬ ‫‪ODENAJ‬‬

‫‪ST‬‬

‫‪S‬‬

‫‪UU‬‬

‫‪TURVA‬‬ ‫‪KORTIT‬‬

‫‪OSALLI‬‬

‫‪IS‬‬

‫فصول‬

‫‪L‬‬

‫‪A TURVAL‬‬

‫‪AV‬‬

‫‪VU‬‬

‫فصل زمستان‬ ‫زمستان در کشور فنالند طوالنی است و شرایط آب و هوا در مناطق مختلف فنالند متفاوت است‪.‬‬ ‫دمای هوا در فصل زمستان از صفر درجه تا یخبندان متغیر است‪ .‬دمای هوا می تواند به سردتر از منفی‬ ‫‪ 30‬درجه هم برسد‪ .‬وزش باد ضریب احساس سرما را افزایش می دهد‪ .‬به دلیل دمای زیر صفر ‪ ،‬پوشیدن‬ ‫لباس گرم بسیار مهم است‪ .‬خوب است که چندین دست لباس بپوشید‪ .‬اگر لباس کافی ندارید ‪ ،‬ممکن است‬ ‫دچار هیپوترمی یا سرمازدگی شوید‪.‬‬

‫فصل بهار‬

‫در فصل بهار ‪ ،‬برف ها ذوب می شوند ‪ ،‬سطح آب در رودخانه ها افزایش می یابد و یخ ها شروع به حرکت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫ذوب شدن برف ها باعث جاری شدن سیل می شود‪ .‬به دلیل جاری شدن سیل ممکن است جاده ها نیز بسته‬ ‫شود‪ .‬شما نباید در فصل بهار بر روی یخ قدم بزنید‪ .‬حتی اگر یخ ضخیم به نظر برسد ‪ ،‬چنان ضعیف است‬ ‫که نمی تواند وزن شخصی که بر روی آن قدم می زند را تحمل نماید‪ .‬در فصل بهار ‪ ،‬در صورت اعالم‬ ‫خطر آتش سوزی در خارج از منزل آتش روشن نکنید‪ .‬در این صورت همچنین سوزاندن زباله خانگی‬ ‫ممنوع می باشد‪ .‬خطر آتش سوزی همچنین می تواند تا تابستان و پاییز ادامه یابد‪.‬‬

‫فصل تابستان‬ ‫در فصل تابستان از نور و هوای گرم لذت می بریم‪ .‬هرچند ‪ ،‬گاهی اوقات ممکن است هوا خیلی گرم شود‪.‬‬ ‫در این حالت ‪ ،‬به یاد داشته باشید که به اندازه کافی بنوشید و از خود در برابر نور مستقیم خورشید محافظت‬ ‫کنید‪ .‬گرمای طوالنی مدت بدن را تحت فشار قرار می دهد ‪ ،‬بنابراین سعی کنید خانه خود را خنک نگه‬ ‫دارید‪ .‬در تابستان ‪ ،‬مردم در دریا و دریاچه شنا می کنند‪ .‬با این حال ‪ ،‬دمای آب می تواند سرد باشد‪ .‬شنا‬ ‫کردن یاد بگیرید‪ .‬اگر نمی توانید شنا کنید ‪ ،‬از جلیقه نجات استفاده کنید‪ .‬فرزندانتان را حتی برای یک لحظه‬ ‫در ساحل تنها نگذارید‪.‬‬

‫فصل پاییز‬ ‫شبهای آخر فصل تابستان و کل فصل پاییز تاریک است‪ .‬هنگام حرکت در فضای بیرون حتما از بازتابنده ها‬ ‫استفاده کنید‪ .‬با کاهش دما جاده ها ممکن است یخ زده و لغزنده باشند‪ .‬در فصل پاییز ‪ ،‬شما باید لباس گرم و‬ ‫مناسب بپوشید‪ .‬پاییز زمان مناسبی برای چیدن قارچ است‪ .‬اگر برای چیدن قارچ به جنگل می روید‪ ,‬حتما‬ ‫چگونگی تشخیص قارچ های خوراکی از قارچ های سمی را یاد بگیرید‪ .‬حقوق همگانی را به یاد داشته‬ ‫باشید‪.‬‬ ‫در فصل پاییز با کاهش دما ‪ ،‬جاده ها یخ زده و بسیار لغزنده می باشند وشما باید از الستیک های زمستانی‬ ‫خودرو استفاده نمایید تا با آرامش خیال و ایمنی رانندگی کنید‪ .‬با دقت رانندگی کنید‪.‬‬

‫‪© The Finnish National Rescue Association 2019‬‬


‫لیست بازرسی امنیت خانه‬


‫لیست بازرسی امنیت خانه‬ ‫دالیل استفاده از لیست بازرسی ایمنی خانه‬ ‫خطرات ایمنی منزل خود یا آشنایانتان را با استفاده از ” فرم بازرسی ایمنی خانه ” به طور منظم چک و‬ ‫تصحیح نمایید‪.‬‬

‫مواقع استفاده از لیست بازرسی ایمنی خانه‬ ‫در منزل خود یا آشنایان‬

‫نحوه استفاده از لیست بازرسی ایمنی خانه‬ ‫یک چک لیست تهیه نمایید و سپس تک تک موارد موجود در لیست را چک کنید‪ .‬اگر موارد ی که بررسی‬ ‫می کنید درست کار کنند‪ ،‬کادر سبز را عالمت بزنید‪ .‬اگر مشکلی وجود داشته باشد ‪ ،‬کادر قرمز را عالمت‬ ‫بزنید‪ .‬سپس اقدامات اصالحی الزم را یادداشت نمایید‪ .‬ابتدا ارزیابی کنید که آیا می توانید نقص ها را شخصا‬ ‫اصالح کنید یا به کمک شخصی نیاز دارید نام شخص و زمان انجام اصالحات را یادداشت نمایید‪ .‬همیشه‬ ‫مطمئن شوید که اصالحات انجام شده است‪.‬‬

‫هزینه تهیه فرم بازرسی ایمنی خانه‬

‫نسخه قابل چاپ رایگان است‪ .‬نسخه پرینت شده را می توانید از فروشگاه اینترنتی ‪ www.spek.fi/ote‬با‬ ‫هزینه کمتر از ‪ 1‬یورو تهیه نمایید‪.‬‬

‫چگونگی تهیه فرم بازرسی ایمنی خانه‬ ‫فرم بازرسی ایمنی خانه را میتوانید از وب سایت ‪ SPEK‬یا فروشگاه اینترنتی تهیه نمایید‪ .‬توجه داشته باشید‬ ‫که فرم های مشابه زیادی وجود دارند‪ .‬به عنوان مثال ‪ ،‬سرویس های امداد و نجات‪ ,‬فرم های مختلف را در‬ ‫منطقه خود توزیع می نمایند‪ .‬عالوه بر این ‪ ،‬انواع دیگری از فرم مذکور را می توان در وب سایت های‬ ‫مختنف یافت‪.‬‬

‫توجه داشته باشید که‬ ‫در هنگام بازرسی فرم مذکور لطفا به هیچ وجه عجله ننمایید‪ .‬در مورد مسائل ایمنی و وضعیت آنها با‬ ‫خانواده خود مشورت نمایید‪.‬‬ ‫مهم است که همه اعضای خانواده از نواقص احتمالی ایمنی و لزوم اصالح آنها آگاه باشند‪.‬‬ ‫بخاطر داشته باشید که فرم مذکور به هیچ عنوان جایگزین فرم کنترلی که توسط سرویس های امداد و نجات‬ ‫یا بازرسی آتش سوزی ارسال شده است نمی باشد‪.‬‬ ‫توجه داشته باشید که وضعیت زندگی یا سکونت افراد ممکن است تغییر نماید‪ .‬در صورت بروز هرگونه‬ ‫تغییر خاص‪ ،‬فرم مذکوررا مجددا بررسی و به روز نمایید‪.‬‬

‫© انجمن ملی نجات فنالند ‪2019‬‬


‫اپلیکیشن ‪Suomi 112‬‬


‫اپلیکیشن ‪Suomi 112‬‬

‫دالیل استفاده از اپلیکیشن ‪ Suomi 112‬؟‬

‫اپلیکیشن ‪ Suomi 112‬یک برنامه قابل نصب بر روی تلفن هوشمند می باشد‪ .‬با استفاده از این اپلیکیشن‪ ،‬می‬ ‫توانید در مواقع اضطراری سریعتر درخواست کمک نمایید ‪ .‬این اپلیکیشن این امکان را به وجود می آورد که‬ ‫اطالعات مکان تماس گیرنده بطور اتوماتیک به مرکز واکنش اضطراری ارسال شود‪ .‬با این روش رسیدگی به‬ ‫تماس اضطراری سریعتر صورت گرفته و به ارگان مربوطه ارجاع می گردد‪.‬‬

‫مواقع استفاده از اپلیکیشن ‪ Suomi 112‬؟‬

‫از این اپلیکیشن در مواقع اضطراری برای درخواست کمک برای خود یا دیگران استفاده می نماییم‪.‬‬

‫نحوه استفاده از اپلیکیشن ‪ Suomi 112‬؟‬ ‫اپلیکیشن ‪ Suomi 112‬را در فروشگاه (‪)App Store‬تلفن هوشمند خود بیابید‪.‬‬ ‫دستورالعمل های موجود را دنبال نموده و برنامه را نصب نمایید‪ .‬آیکون اپلیکیشن را در جایی قرار دهید که به‬ ‫راحتی بتوانید به آن دسترسی پیدا کنید‪.‬‬ ‫به اپلیکیشن اجازه دهید به مکان تلفن شما دسترسی پیدا نماید‪ .‬اپلیکیشن را فعال نموده و شماره تلفن خود را وارد‬ ‫نمایید‪ .‬بدین ترتیب اپلیکیشن آماده استفاده می باشد‪.‬‬ ‫در مواقع اضطراری ‪ ،‬اپلیکیشن ‪ Suomi 112‬را بر روی تلفن خود انتخاب نموده و دکمه ‪ CALL 112‬را فشار‬ ‫داده و سپس تماس بگیرید‪.‬ابتدا خود را معرفی نموده وسپس دالیل درخواست کمکتان را بازگو نمایید‪ .‬تا زمانی که‬ ‫اپراتور مرکز پاسخ اضطراری به شما اجازه نداده تماس را قظع ننمایید‪.‬‬

‫هزینه نصب و استفاده از اپلیکیشن ‪ Suomi 112‬؟‬

‫این اپلیکیشن کامال رایگان بوده و حتی اگر در حساب تلفن تان شارژ ندارید ‪ ،‬می توانید با شماره‬ ‫اضطراری تماس بگیرید‪.‬‬

‫چگونگی تهیه اپلیکیشن ‪ Suomi 112‬؟‬ ‫اپلیکیشن ‪ Suomi 112‬در فروشگاه (‪)App Store‬تلفن های هوشمند به صورت رایگان در دسترس می باشد‪.‬‬

‫توجه داشته باشید که‬ ‫خدمات جانبی اپلیکیشن ‪ Suomi 112‬شامل شماره های اضطراری یا کمک های غیر اضطراری و انتقال‬ ‫خبرهای هشدارسریع می باشد‪ .‬اپلیکیشن را مرتبا ً به روز نمایید‪.‬‬ ‫می توانید زبان مورد استفاده اپلیکیشن و شماره تلفن خود را درقسمت تنظیمات تغییر دهید‪.‬‬ ‫در صورت تمایل به ارسال اطالعات دقیق مربوط به موقعیت مکانیتان به مرکز واکنش سریع ‪ ،‬موقعیت یابی‬ ‫‪ GPS‬تلفن خود را فعال نمایید‪..‬‬

‫© انجمن ملی نجات فنالند ‪2019‬‬


‫مواد شیمیایی‬


‫مواد شیمیایی‬ ‫دالیل استفاده از مواد شیمیایی‬ ‫استفاده از مواد شیمیایی در زندگی روزمره اجتناب ناپذیر بوده و باعث تسهیل روند زندگی می شود‪.‬‬

‫موارد استفاده از مواد شیمیایی‬ ‫از مواد شیمیایی در شستشوی ظروف و البسه و همچنین بهداشت شخصی استفاده می گردد‪ .‬از این مواد همچنین‬ ‫به عنوان سوخت و روغن اتومبیل ها و ماشین آالت‪ ,‬کودهای شیمیایی آفات و نباتات‪ ,‬حشره کشها‪ ,‬سموم جهت‬ ‫از بین بردن موشها‪,‬مایع آتش زنه زغال و ترقه های آتش بازی نیز مورد استفاده قرار می گیرد‪ .‬تمامی مواد‬ ‫فوق الذکر برای سالمت انسان خطرناک و مضر می باشند‪ .‬پس می بایست پسمانده این مواد خطرناک را به‬ ‫اماکن بازیافت زباله منتقل نمود‪.‬‬

‫چگونگی استفاده از مواد شیمیایی‬

‫هنگام استفاده از محصوالت شیمیایی از دستورالعمل درج شده بر روی آن پیروی کرده و به عالیم هشداردهنده‬ ‫توجه نمایید‪ .‬این عالیم هشداردهنده عبارتند از‪:‬‬

‫مواد مضر برای سالمت‬ ‫و نیز خطرناک برای‬ ‫الیه ازون‬

‫مواد سمی‬

‫مواد اشتعال زا‬

‫مواد اکسید کننده‬

‫مواد خورنده‬

‫مواد منفجره‬

‫مخزن های گاز تحت‬ ‫فشار‬

‫مواد خطرناک برای‬ ‫محیط زیست‬

‫مواد مضر برای‬ ‫سالمت‬

‫مواد شیمیایی را در بسته بندی های اوریجینال نگهداری نمایید‪ .‬از تماس آن با دهان‪ ,‬پوست‪ ,‬چشم ها و ریه ها‬ ‫جلوگیری نمایید‪ .‬همیشه مواد شیمیایی را از دسترس کودکان و حیوانات خانگی دور نگه دارید‪ .‬حتی المقدور در‬ ‫هنگام استفاده از این مواد از دستکش و ماسک جهت سالمت خود استفاده نمایید‪.‬‬

‫چگونگی تهیه مواد شیمیایی‬ ‫مواد شیمیایی را می توانید از فروشگاهها‪ ,‬سوپرمارکتها و نیز فروشگاههای اینترنتی معتبر تهیه نمایید‪.‬‬

‫توجه داشته باشید که‬ ‫مواد شیمیایی برای سالمت انسان و محیط زیست مضر می باشند‪ .‬در صورت تماس با این مواد‬ ‫شخص ممکن است موجب مشکالت پوستی ‪ ,‬سوزش چشم‪ ,‬مسمومیت‪ ,‬حساسیت و دیگر عوارض‬ ‫جانبی جدی شود‪.‬‬ ‫اثرات محیطی استفاده کردن و نیزدور ریختن مواد شیمیایی را همیشه در نظر بگیرید و پسمانده این‬ ‫مواد خطرناک را به اماکن بازیافت زباله منتقل نمایید‪ .‬در صورت بروز هریک از موارد فوق الذکر با‬ ‫‪ 112‬تماس بگیرید‪.‬‬ ‫© انجمن ملی نجات فنالند ‪2019‬‬


‫امنیت اطالعات‬


‫امنیت اطالعات‬ ‫دالیل استفاده از امنیت اطالعات‬ ‫امن نگه داشتن اطالعات شخصیتان شما را در برابر تهاجم به حریم خصوصیتان و سوء استفاده مالی از‬ ‫شما محافظت نموده و همچنین بر احساس امنیت شما می افزاید‪ .‬برچسب هشدار دهنده به شما کمک می‬ ‫کند تا به یاد داشته باشید که ‪,‬نیروهای امنیتی یا بانک هرگز کد دستیابی به حساب بانکی و یا رمز ورود‬ ‫به تلفن تان را در خیابان و یا درب منزلتان درخواست نخواهند نمود‪ .‬بنابراین درصورت کالهبرداری‬ ‫از شما تماس با شماره اضطراری بانک تان و ‪ 112‬باعث تسریع روند گزارش و پیگیری جرایم‬ ‫احتمالی خواهد شد‪.‬‬

‫موارد استفاده از امنیت اطالعات‬ ‫در تمامی فعالیت های روزمره بانکی و نیز تلفن همراهتان مواظب هکرها باشید‪.‬از برچسبها در خانه و‬ ‫منازل آشنایانتان استفاده نمایید‪.‬‬

‫چگونگی استفاده از امنیت اطالعات‬ ‫هرگز کدهای دسترسی به حساب بانکی اینترنتی ‪ ,‬رمزعبور ایمیل شخصی و دیگر کدهای دسترسی‬ ‫الکترونیکی تان را به دیگران ندهید‪ .‬شماره تلفن بانک تان را بر روی برچسبی یادداشت نمایید تا‬ ‫در صورت هرگونه موارد اضطراری از قبیل تالش برای بدست آوردن اطالعات حساب بانکی و‬ ‫رمزعبور بالفاصله با بانک مربوطه تماس حاصل نمایید‪ .‬برچسب حاوی شماره تلفن بانک تان را در‬ ‫مکان قابل مشاهده در منزلتان قرار دهید‪ .‬برچسب به شما یادآوری خواهد کرد که هرگز رمزعبور‬ ‫آنالین بانک تان را در دسترس دیگران قرار ندهید‪ ,‬همچنین هرگز شماره ‪ pin card‬کارت اعتباری تان‬ ‫را به اشتراک نگذارید‪ .‬اگر این شماره اشتباها به دست کسی افتاد سریعا با بانک تماس گرفته و وضعیت‬ ‫را گزارش نمایید‪ .‬بانک از حسابتان محافظت خواهد نمود‪ .‬اداره پلیس را در مورد جرایم سایبری مطلع‬ ‫سازید‪.‬‬

‫هزینه امنیت اطالعات‬ ‫استفاده از امنیت اطالعات برای همگان رایگان می باشد‪.‬‬

‫محل تهیه یا خرید امنیت اطالعات‬ ‫امنیت اطالعات توسط اداره پلیس و دیگر سازمان های مربوطه به آن در اختیار عموم قرار می گیرد‪.‬‬

‫توجه داشته باشید که‬ ‫مهارت های تکنولوژی اطالعات را فرا گیرید و همواره آنرا بروز رسانی کنید‪ .‬کامپیوتر و نرم‬ ‫افزارهای تلفن هوشمندتان را نیز بطور منظم بروز رسانی نمایید‪ .‬از نرم افزار ضد ویروس استفاده‬ ‫نمایید‪ .‬همیشه مواظب رمز عبور ایمیل و دیگر خدمات الکترونیکی تان باشید‪ .‬در هنگام باز کردن‬ ‫ضمیمه های ایمیل تان نهایت امنیت را بکار برید‪ .‬همه ی وعده های خوب ایمیل ها واقعیت ندارند‪.‬‬ ‫هرگز رمزعبورآنالین بانک و یا رمز کارت اعتباری تان را با دیگران حتی اعضای خانواده تان به‬ ‫اشتراک نگذارید‪ .‬هرگز کدهای دسترسی به بانک تان را در معرض دید قرار ندهید‪.‬‬ ‫© انجمن ملی نجات فنالند ‪2019‬‬


‫وسایل ردیابی شخصی‬


‫وسایل ردیابی شخصی‬ ‫دالیل استفاده از وسایل ردیابی شخصی‬ ‫وسایل ردیابی شخصی جهت ارتقای امنیت شخصی بکار برده می شود‪ .‬مکان یک شخص می تواند در انواع‬ ‫مختلف وسایل‪ ,‬شامل تلفن های هوشمند‪ ,‬ساعت های هوشمند و یا یک وسیله پیگیری شخصی مجزا یافت شود‪.‬‬

‫محل استفاده از آن‬ ‫دستگاه ردیابی را می توان بیرون از خانه و یا در مواقع گم شدن شخصی (بچه ها و یا اشخاصی با اختالل‬ ‫حافظه) استفاده نمود‪.‬از این وسیله جهت یافتن شخص گم شده نیازمند به کمک استفاده می شود‪ .‬این دستگاه‬ ‫مناسب یافتن مکان شخص بیرون منزل می باشد‪ .‬البته فن آوری های مشابهی وجود دارند که قادر به یافتن‬ ‫شخص در داخل خانه نیز هستند‪ .‬وسایل مکان یاب دیگری نیز وجود دارند که دارای قابلیت آژیر تنها بودن و یا‬ ‫ارتباط تلفنی هستند‪.‬‬

‫چگونگی استفاده ازاین دستگاه‬ ‫اگر شما از دستگاه ردیابی شخصی جدا استفاده می نمایید‪ ,‬می بایست ارتباط آنرا با یک تلفن هوشمند برقرار‬ ‫نمایید‪ .‬اپلیکیشن دستگاه را بر روی تلفن هوشمندتان دانلود نموده و سپس ارتباط آنرا با تلفن مذکور برقرار‬ ‫نمایید‪ .‬در صورت نیاز می توانید اطالعات مکان یاب را چک کنید‪ .‬به یاد داشته داشته باشید که هر دو دستگاه‬ ‫را مرتبا شارژ کنید‪ .‬تلفن هوشمند با قابلیت مکان یابی را می توان در ردیابی کردن نیز استفاده نمود که برای‬ ‫انجام این کار نیاز به تلفن هوشمند دیگری نیز دارید‪.‬‬

‫هزینه ی دستگاه‬ ‫قیمت دستگاههای ردیابی شخصی جداگانه از ‪ 90‬یورو شروع می شود البته به اضافه هزینه ی خدمات ردیابی‬ ‫که بستگی به مقدار استفاده آن دارد‪( .‬هزینه اطالعات تقریبا ‪ 50‬یورو در سال می باشد‪).‬‬

‫محل تهیه و یا خرید این دستگاه‬ ‫این دستگاه را می توانید از فروشگاههای اینترنتی‪ ,‬لوازم خانگی و مغازه های فروش موبایل تهیه نمایید‪.‬‬

‫توجه داشته باشید که‬ ‫در صورت تمام شدن شارژ باتری دستگاه‪ ,‬ردیابی غیرممکن خواهد بود‪ .‬ولینکن در صورت خاموش بودن‬ ‫دستگاه ممکن است آخرین مکان یافت شده را نشان دهد‪ .‬بعضی دستگاهها در برابر آب مقاوم بوده و برای‬ ‫درجه حرارت منفی ‪ 10‬درجه تا مثبت ‪ 40‬درجه سانتی گراد طراحی شده اند‪ .‬شرایط هوای سرد موجب کاهش‬ ‫عمرباتری دستگاه مذکور شده و نور مستقیم آفتاب ممکن است بر عملکرد دستگاه تاثیر منفی داشته باشد‪.‬‬

‫© انجمن ملی نجات فنالند ‪2019‬‬


‫چشمی در‬


‫چشمی در‬ ‫دالیل استفاده از چشمی در منزل‬ ‫چشمی درهای منازل بر حس امنیت ساکنین می افزاید‪ .‬این وسیله می تواند شما را در هنگام وقوع‬ ‫جرم و دستفروش ها محافظت نماید‪ .‬چشمی درب منزل به شما امکان می دهد تا ببینید چه کسی پشت‬ ‫درب منزلتان ایستاده تا تصمیم بگیرید که آیا در را باز کنید یا خیر‪.‬‬

‫مکان نصب چشمی در‬ ‫چشمی دررا معموال بر روی درب ورودی منازل نصب می نمایند‪.‬‬

‫چگونگی استفاده از آن‬ ‫چشمی در را بر طبق دستورالعمل نصب در ارتفاع مناسب طوریکه زاویه دید آن به شما اجازه ی‬ ‫مشاهده کامل محدوده ی درب اصلی را بدهد نصب می نمایند‪.‬‬

‫هزینه تهیه چشمی در‬ ‫قیمت یک چشمی در معمولی ‪ 10‬یورو و مشابه الکترونیکی آن ‪ 40‬یورو می باشد‪.‬‬

‫محل تهیه چشمی در‬

‫شما میتوانید سوراخ چشمی ها را از فروشگاههای لوازم خانگی‪ ,‬ابزار و یراق‪ ,‬کلیدسازی ها و‬ ‫فروشگاههای اینترنتی تهیه نمایید‪.‬‬

‫توجه داشته باشید که‬ ‫عالوه بر چشمی های معمول‪ ,‬نوع الکترونیکی آن نیز در فروشگاهها موجود می باشد‪.‬‬ ‫ساده ترین دستگاهها با باتری کار می کنند به همین منظور همیشه باتری اضافی در دسترس داشته‬ ‫باشید‪ .‬چشمی در الکترونیکی را می توان به راحتی در جای چشمی معمولی نصب نمود‪ .‬اگر قادر‬ ‫به این کار نبودید می توانید کمک بگیرید‪ .‬چشمی الکترونیکی بواسطه داشتن صفحه نمایشگر‪ ,‬قابلیت‬ ‫تشخیص و شناسایی شخصی که پشت در ایستاده است را تسهیل می بخشد‪.‬‬

‫© انجمن ملی نجات فنالند ‪2019‬‬


‫آب‬


‫آب‬ ‫دالیل استفاده از آب‬ ‫عالوه بر اکسیژن‪ ,‬غذا و حرارت‪ ,‬آب از موارد ضروری حیات است‪ .‬آب آشامیدنی و پاک باید‬ ‫همیشه در دسترس باشد‪.‬‬

‫محل استفاده از آن‬ ‫همیشه آب در دسترس داشته باشید و برای مواقع لزوم ذخیره نمایید‪ .‬توصیه می شود آب ذخیره‬ ‫کنید تا در صورت اختالل در تأمین آب با مشکل مواجه نشوید‪.‬‬

‫چگونگی استفاده از آب‬ ‫در فنالند آب شیر مناسب نوشیدن می باشد‪ .‬اما می توانید بطری های آب را از مغازه ها و کیوسک‬ ‫ها خریداری نمایید‪ .‬آب آشامیدنی را می بایست در سطلهای تمیز دردار جداگانه و یا مخازن تمیز‬ ‫بزرگ دردار جهت ذخیره و انتقال قرار داد‪.‬‬

‫هزینه تهیه آب آشامیدنی‬ ‫قیمت بطری های آب آشامیدنی از حدود یک یورو شروع می شود‪.‬‬

‫محل تهیه آب آشامیدنی‬

‫بطری های آب آشامیدنی را می توانید از مغازه های خواروبار فروشی‪ ,‬کیوسک ها‪ ,‬سوپرمارکت‬ ‫ها و پمپ بنزین ها خریداری نمایید‪.‬‬

‫توجه داشته باشید که‬ ‫هر شخص روزانه به حدود ‪ 2‬لیتر آب تمییز آشامیدنی نیازمند می باشد‪ .‬عالوه بر این مقدار‪ ,‬ما‬ ‫مقداری آب را نیز جهت پخت و پز و شست و شو نیاز داریم‪ .‬به یاد داشته باشید که آب آشامیدنی‬ ‫ذخیره شده در ظروف تنها برای چند روز قابل نوشیدن می باشند‪.‬‬ ‫آب شیر منازل ممکن است در بعضی مواقع قطع شود‪ .‬در صورت یافتن آلودگی در شبکه آبرسانی‪,‬‬ ‫مسوولین ممکن است استفاده از آب شیر را ممنوع نموده و یا دستور به جوشاندن آب نمایند‪.‬‬ ‫بطور معمول مشکالت ممکن در مورد کیفیت آب در رسانه ها انعکاس داده می شود‪ .‬در مواقع‬ ‫قطع شدن بلند مدت شبکه آبرسانی‪ ,‬شهرداری موظف به فراهم آوردن آب آشامیدنی اضطراری‬ ‫برای همگان می باشد‪ .‬به یاد داشته باشید حیوانات خانگی هم به آب آشامیدنی نیازمندند‪.‬‬

‫© انجمن ملی نجات فنالند ‪2019‬‬


‫جعبه خواروبار (آذوقه)‬ ‫اضطراری منزل‬


‫جعبه خواروبار (آذوقه) اضطراری منزل‬ ‫دالیل استفاده از جعبه خواروبار‬ ‫پدیده های طبیعی از قبیل طوفان‪ ,‬قطع برق‪ ,‬یا ریزش برف سنگین می تواند مانع از رفتن شما به‬ ‫فروشگاه شود‪ .‬وضعیت مشابه نیز ممکن است در موقع وقوع بیماری یا تصادف هم رخ دهد‪.‬چنین‬ ‫شرایطی شما را مستلزم می سازد تا جعبه آذوقه اضطراری منزل را که حاوی غذاهای فاسد شدنی‬ ‫مناسب رژیم و عادت های غذایی شماست را از قبل تدارک ببینید‪.‬‬

‫مکان استفاده از آن‬ ‫جعبه آذوقه اضطراری منزل را می توان در خانه‪ ,‬در حال سفر و یا در کلبه ها استفاده نمود‪.‬‬

‫چگونگی استفاده از آن‬

‫به همراه داشتن غذاهای کنسرو شده در خانه طوریکه براحتی بتوانید در شرایط اضطراری قطع برق‬ ‫غذا درست کنید‪ ,‬فکر بسیار خوبی است‪ .‬غذاهای کنسرو شده می بایست مغذی و شکم پرکن باشند‪ .‬بطور‬ ‫مثال‪ ,‬کنسروهای غذا‪ ,‬میوه های خشک‪ ,‬پوره های فوری‪ ,‬کوسکوس(بلغور)‪ ,‬نودل‪ ,‬سبزیجات ریشه‬ ‫دارو غذاهای خشک مانند نان خشک و بیسکویت ها از جمله غذاهای خوب و مناسب نگهداری می‬ ‫باشند‪.‬‬

‫چگونگی تهیه‬ ‫غذاهای ذکر شده را می توانید از سوپرمارکت ها‪ ,‬خواروبار فروشی ها و کیوسک ها تهیه نمایید‪.‬‬

‫توجه داشته باشید که‬ ‫در مواقع قطع برق‪ ,‬غذاهای تازه و نگه داشته شده در یخچال را می بایست ابتدا مصرف نمود‪.‬‬ ‫هنگامیکه برق قطع می باشد بهتر است از باز کردن مکرر درب یخچال بواسطه جلوگیری از فاسد شدن‬ ‫غذاها جدا اجتناب نمایید‪ .‬اگر قطعی برق طوالنی باشد بهتر است تا غذاهای موجود در فریزر ابتدا پخت‬ ‫و مصرف شوند‪ .‬در زمان قطع برق‪ ,‬غذاها را می توان بر روی گاز پیک نیک طبخ نمود‪.‬‬ ‫به یاد داشته باشید که قطع برق نه تنها مانع از رفتن شما به پمپ بنزین و فروشگاه می شود‪ ,‬بلکه ممکن‬ ‫است باعث قطع خطوط تلفن نیز گردد‪ .‬سیستم پرداخت پمپ بنزین ها و برج های مخابراتی تلفن های‬ ‫همراه با نیروی برق کار می کنند‪ .‬به زبان ساده ‪ ،‬یک غذای کنسرو شده مانند سوپ سبزیجات که به‬ ‫راحتی قابل گرم کردن باشد و یا حتی بصورت سرد قابل مصرف باشند بهترین گزینه می باشد‪.‬‬ ‫جهت دریافت اطالعات تکمیلی به سایت ‪ /https://72tuntia.fi‬مراجعه نمایید‪.‬‬

‫© انجمن ملی نجات فنالند ‪2019‬‬


‫جعبه کمک های اولیه‬


‫جعبه کمک های اولیه‬ ‫دالیل استفاده از جعبه کمک های اولیه‬ ‫جعبه کمکهای اولیه حاوی لوازم مورد استفاده برای ارائه کمکهای اولیه در صورت بروز جراحات و‬ ‫آسیب های جزئی می باشد‪ .‬برای صدمات جدی اقدامات ذیل را انجام دهید‪ :‬پس از ارائه کمک های اولیه‬ ‫با شماره ‪ 112‬تماس بگیرید یا به پزشک معالج مراجعه کنید‪.‬‬

‫موارد استفاده از جعبه کمک های اولیه‬

‫از جعبه کمکهای اولیه برای ارائه کمک های اولیه برای زخم ها و جراحات در منزل‪ ,‬جاده‪ ,‬کوهستان‬ ‫و کلبه استفاده می شود‪.‬‬

‫چگونگی استفاده از آن‬ ‫مهارت های پایه کمکهای اولیه را یاد بگیرید‪ .‬حداقل ابتدایی ترین وسایل کمکهای اولیه از قبیل چسب‬ ‫زخم ‪ ،‬باندا ‪ ,‬قیچی و همچنین مسکن ها را بخرید ‪ .‬در صورت بروز حادثه ‪ ،‬به دنبال وسایل مناسب‬ ‫برای آسیب دیدگی در جعبه کمکهای اولیه باشید‪ .‬آسیب را درمان کنید‪ .‬به یاد داشته باشید که از دستکش‬ ‫های محافظ استفاده کرده و زخم ها را ضد عفونی نمایید‪.‬‬

‫هزینه تهیه جعبه کمک های اولیه‬ ‫قیمت جعبه کمک های اولیه از ‪ 15‬یورو شروع می شود‪.‬‬

‫محل تهیه جعبه کمک های اولیه‬ ‫داروخانه ها ‪ ،‬سوپر مارکت ها و فروشگاه های اینترنتی‪.‬‬

‫توجه داشته باشید که‬ ‫خوب است که در هر خانه یک جعبه کمکهای اولیه موجود باشد‪ .‬جعبه های کمکهای اولیه کوچکتر‬ ‫برای وسایل نقلیه ‪ ،‬مسافرت و استفاده در کلبه در بازارموجود می باشند‪ .‬همچنین می توانید لوازم جعبه‬ ‫کمکهای اولیه را خودتان جمع کنید‪ .‬به جای یک جعبه کمک های اولیه در خانه ‪ ،‬خوب است که یک‬ ‫کابینت داروی ثابت با انتخاب گسترده تری از وسایل کمک های اولیه داشته باشید‪.‬‬ ‫همیشه جعبه کمکهای اولیه یا تجهیزات کمکهای اولیه خود را در یک مکان نگه دارید تا در صورت‬ ‫لزوم آنها را به راحتی پیدا کنید‪ .‬به طور مرتب کمک های اولیه را تمرین کنید‪.‬‬ ‫محتوای جعبه کمکهای اولیه بسته به سازنده و کاربرد خاص متفاوت خواهد بود‪ .‬محتویات جعبه کمکهای‬ ‫اولیه خود را مرتبا ً بررسی کنید‪ .‬توجه داشته باشید که ماندگاری طوالنی باعث کاهش کیفیت برخی‬ ‫محصوالت خواهد شد‪ .‬این کاالها ممکن است تاریخ انقضا مصرف داشته باشند‪ .‬محصوالت منقضی‬ ‫و استفاده شده را دور ریخته و آنها را با محصوالت جدید جایگزین کنید‪ .‬تجهیزات کمکهای اولیه در‬ ‫داروخانه ها یافت می شوند‪.‬‬

‫© انجمن ملی نجات فنالند ‪2019‬‬


‫سازمان دهنده قرص‬


‫سازمان دهنده قرص‬ ‫دالیل استفاده از سازمان دهنده قرص‬ ‫سازمان دهنده ‪ /‬جعبه قرص یک ظرف دارو است که کمک می کند تا فرد در صورت نیاز به دارو‬ ‫آن ها را به صورت سازمان یافته نگه داشته و از مصرف میزان دوز مناسب در زمان معین اطمینان‬ ‫حاصل نماید‪.‬‬

‫موارد استفاده از سازمان دهنده قرص‬ ‫سازمان دهنده قرص در خانه استفاده می شود ‪ ،‬اما به اندازه کافی کوچک بوده که براحتی قابل حمل‬ ‫می باشد‪.‬‬

‫چگونگی استفاده از آن‬ ‫از سازمان دهنده هفتگی می توان برای مرتب کردن داروها برای کل هفته در ساعات مختلف روز‬ ‫(صبح ‪ ،‬ظهر ‪ ،‬عصر ‪ ،‬شب) استفاده نمود‪.‬‬

‫هزینه تهیه سازمان دهنده قرص‬ ‫قیمت سازمان دهنده قرص از ‪ 10‬یورو شروع می شود‪.‬‬ ‫محل تهیه سازمان دهنده قرص‬ ‫داروخانه ها ‪ ،‬فروشگاه های لوازم خانگی و فروشگاه های اینترنتی‪.‬‬ ‫توجه داشته باشید که‬ ‫مطمئن شوید که دوز مناسب دارو به درستی انتخاب شده است!‬ ‫همچنین سازمان دهنده های قرص مختلف در بازار وجود دارد و یا می توان داروهای از پیش‬ ‫بسته بندی شده را تهیه کرد‪ ،‬که هر دو روش برای فرد مبتال به اختالل حافظه در زمانبندی‬ ‫مصرف دارو می توانند کمک بزرگی باشند‪.‬‬ ‫توجه داشته باشید که سازمان دهنده قرص به خودی خود تضمین کننده مصرف دارو یا‬ ‫مصرف آن در زمان مناسب نخواهد بود‪ .‬شخصا ازمصرف دوز مناسب دارو در زمان مناسب‬ ‫اطمینان حاصل کنید‪.‬‬

‫© انجمن ملی نجات فنالند ‪2019‬‬


‫نردبان تاشو مقاوم‬


‫نردبان تاشو مقاوم‬ ‫دالیل استفاده از نردبان تاشو‬ ‫نردبان تاشو مقاوم برای اطمینان از ایمنی در کلیه کارهای تعمیر و نگهداری و کارهای منزل که در‬ ‫ارتفاع قابل دسترس نمی باشند استفاده می شود‪.‬‬

‫موارد استفاده از نردبان تاشو‬ ‫نردبان تاشو در خانه برای انجام کلیه کارهایی که که در ارتفاع قابل دسترس نمی باشند ‪ ,‬از قبیل‬ ‫نصب آشکارساز دود روی سقف ‪ ،‬تعویض المپ ها یا آویزان کردن پرده ها استفاده می شود‪.‬‬

‫چگونگی استفاده از آن‬ ‫با در نظر گرفتن ارتفاع اتاق منزل ‪ ،‬نردبان تاشوئی با ارتفاع مناسب تهیه کنید‪.‬‬ ‫همیشه نردبان را روی یک سطح صاف قرار دهید تا دچار لغزش و یا سقوط نشود‪.‬‬

‫هزینه تهیه نردبان تاشو‬ ‫قیمت نردبانهای آلومینیومی از ‪ 30‬تا ‪ 50‬یورو شروع می شود‪.‬‬

‫محل تهیه نردبان تاشو‬ ‫فروشگاه های ابزار و یراق و سوپر مارکت ها‪.‬‬

‫توجه داشته باشید که‬ ‫سقوط و پرت شدن شایعترین دالیل مرگ تصادفی در فنالند می باشند‪ .‬همچنین هزینه های قابل توجهی‬ ‫را در سیستم درمانی کشور فنالند بوجود می آورد‪ .‬با استفاده از نردبان مقاوم و مناسب از سقوط خود‬ ‫جلوگیری نمایید‪.‬‬ ‫اطمینان حاصل کنید که زیر پایه های نردبان چسب ضد لغزش وجود داشته و پایه نردبان بر روی یک‬ ‫سطح صاف و ثابت قرار گرفته باشد‪.‬‬ ‫توجه داشته باشید که ساختمانها ممکن است نردبان برای استفاده ساکنین داشته باشند و آنها در صورت‬ ‫نیاز می توانند آن را به امانت گرفته و استفاده نمایند‪.‬‬ ‫اگر توانایی باال رفتن از نردبان را ندارید هرگز از آن باال نروید‪ ,‬در عوض درخواست کمک نمایید‪.‬‬

‫© انجمن ملی نجات فنالند ‪2019‬‬


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

‫کاله ایمنی دوچرخه سواری‬ ‫ کاله ایمنی‬/


‫‪UUS‬‬ ‫‪IS‬‬

‫‪LL‬‬

‫دالیل استفاده از کاله ایمنی‬ ‫کاله ایمنی از شما در برابر صدمات سر و مغز محافظت می کند‪ .‬قانون راهنمایی و رانندگی دوچرخه سواران‬ ‫را ملزم به استفاده از کاله ایمنی می کند‪.‬‬

‫مواقع استفاده از کاله ایمنی‬ ‫همیشه هنگام دوچرخه سواری از کاله ایمنی استفاده نمایید‪ .‬اگر شخص دیگری مانند کودک را سوار دوچرخه‬ ‫تان می کنید ‪ ،‬او نیز باید از کاله ایمنی استفاده نماید‪.‬‬ ‫همچنین ایده خوبی است که در هنگام استفاده از اسکیت ها و اسکوترها نیز کاله ایمنی داشته باشید‪ .‬کاله ایمنی‬ ‫همچنین برای ورزش هایی که روی یخ انجام میشوند و اسب سواری استفاده می شود‪.‬‬

‫نحوه استفاده از کاله ایمنی‬ ‫انواع مختلفی از کاله ایمنی در بازار موجود میباشد‪ .‬کاله ایمنی را انتخاب کنید که متناسب با فعالیت مورد نظر‬ ‫شما باشد‪ .‬یک کاله ایمنی باید متناسب با انداره سر شما بوده و هنگام استفاده احساس راحتی داشته باشید‪ .‬کاله‬ ‫ایمنی را تنظیم کرده و بند چانه را ببندید‪ .‬کاله ایمنی نباید خیلی سفت و یا خیلی شل روی سر قرار بگیرد‪.‬‬

‫هزینه تهیه کاله ایمنی‬ ‫قیمت کاله ایمنی از ‪ 20‬یورو شروع می شود‪.‬‬

‫چگونگی تهیه کاله ایمنی‬ ‫کاله ایمنی را می توانید ازمراکز خرید ‪ ،‬فروشگاه های اینترنتی و فروشگاه های کاالهای ورزشی تهیه نمایید‪.‬‬

‫توجه داشته باشید که‬ ‫کاله ایمنی باید دارای عالمت تضمینی ‪ CE‬باشد‪ .‬در صورت تصادف و یا هرگونه ضربه شدید کاله ایمنی‬ ‫دوچرخه باید تعویض شود‪ .‬یک کاله ایمنی متناسب از باالترین سطح ایمنی برخوردار است‪ .‬کاله ایمنی با‬ ‫رنگ روشن باعث افزایش دید در ترافیک می شود‪ .‬هرگز‬ ‫کاله ایمنی استفاده شده خریداری نکنید زیرا نمی دانید آسیب دیده است یا خیر‪ .‬عالوه بر کاله ایمنی ‪ ،‬سایر‬ ‫تجهیزات محافظ مورد نیاز برای هر ورزش را نیز تهیه کنید!‬

‫© انجمن ملی امداد و نجات فنالند ‪2019‬‬

‫‪S‬‬ ‫‪LI‬‬

‫‪OSAL‬‬

‫‪VA‬‬

‫‪ISEN TUR‬‬

‫‪UM‬‬

‫‪K‬‬

‫‪IK‬‬

‫‪S‬‬

‫‪UU‬‬

‫‪TURVA‬‬ ‫‪KORTIT‬‬

‫‪LI‬‬

‫کاله ایمنی دوچرخه سواری ‪ /‬کاله ایمنی‬

‫‪S‬‬

‫‪LI‬‬

‫‪TU RVAL‬‬

‫‪VA‬‬

‫‪TA‬‬


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

‫دستگیره ایمنی‬


‫‪UUS‬‬ ‫‪IS‬‬

‫‪LL‬‬

‫دالیل استفاده از دستگیره ایمنی‬ ‫دستگیره ایمنی‪ ,‬امنیت حرکت را بهبود بخشیده و از آن در هنگام بلند شدن و حرکت‪ ,‬بعنوان کمک مورد‬ ‫استفاده قرار می گیرد‪.‬‬

‫مواقع استفاده از دستگیره ایمنی‬ ‫دستگیره ایمنی در خانه در هر جایی که ساکنین به آن احتیاج داشته باشند برای مثال در حمام ‪ ،‬آشپزخانه و‬ ‫کنار تختخواب قابل نصب است‪ .‬دستگیره و نرده های ایمنی را در راهروها و راه پله ها نیز نصب می کنند‪.‬‬

‫نحوه استفاده از دستگیره ایمنی‬ ‫گرفتن دستگیره به شما کمک می کند تا از صندلی یا تخت بلند شوید‪ .‬در ضمن حرکت نیز از احتمال افتادن‬ ‫شما جلوگیری می نماید‪.‬‬

‫هزینه تهیه دستگیره ایمنی‬ ‫قیمت دستگیره ایمنی از ‪ 5‬یورو شروع می شود‪.‬‬

‫چگونگی تهیه دستگیره ایمنی‬

‫دستگیره ایمنی را می توانید از فروشگاه های لوازم خانگی ‪ ،‬فروشگاه های ابزار و یراق و فروشگاه های‬ ‫اینترنتی تهیه نمایید‪.‬‬

‫توجه داشته باشید که‬ ‫دستگیره ایمنی ایی را انتخاب کنید که به اندازه کافی محکم باشد و درهنگام استفاده کنده نشود‪ .‬دستگیره باید به‬ ‫طور ایمن در یک مکان مناسب ‪ ،‬به عنوان مثال روی یک دیوار نصب شود‪ .‬همچنین به رنگ دستگیره ایمنی‬ ‫توجه کنید‪ .‬دستگیره ای که با رنگ دیوارمتضاد باشد به راحتی قابل مشاهده می باشد‪.‬‬ ‫نصب دستگیره ایمنی درحمام و توالت ممکن است نیاز به تأیید مدیرساختمان داشته باشد‪ .‬فراموش نکنید که باید‬ ‫سوراخها و منافذ بوجود امده را عایق بندی نمایید‪.‬‬

‫© انجمن ملی امداد و نجات فنالند ‪2019‬‬

‫‪S‬‬ ‫‪LI‬‬

‫‪OSAL‬‬

‫‪VA‬‬

‫‪ISEN TUR‬‬

‫‪UM‬‬

‫‪K‬‬

‫‪IK‬‬

‫‪S‬‬

‫‪UU‬‬

‫‪TURVA‬‬ ‫‪KORTIT‬‬

‫‪LI‬‬

‫ینمیا هریگتسد‬

‫‪S‬‬

‫‪LI‬‬

‫‪TU RVAL‬‬

‫‪VA‬‬

‫‪TA‬‬


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

‫چراغ پیشانی‬


‫‪UUS‬‬ ‫‪IS‬‬

‫‪LL‬‬

‫دالیل استفاده از چراغ پیشانی‬ ‫چراغ پیشانی‪ ,‬چراغی است که به یک هدبند یا برای مثال یک کاله پشمی وصل شده است‪ .‬با استفاده از چراغ‬ ‫پیشانی به عنوان مثال ‪ ،‬قادر به استفاده ازهر دو دست برای کار در تاریکی خواهید بود‪ .‬چراغ پیشانی همچنین‬ ‫باعث می شود شخص در ترافیک براحتی قابل رویت باشد‪.‬‬

‫مواقع استفاده از چراغ پیشانی‬ ‫چراغ پیشانی می تواند به عنوان یک چراغ اضافی یا برای کار در تاریکی ‪ ،‬پیاده روی در جنگل ‪ ،‬خواندن‬ ‫نقشه ‪ ،‬حرکت در فضای بیرون در تاریکی یا پیاده روی با سگ در ساعات گرگ و میش استفاده شود‪ .‬در هر‬ ‫خانه باید یک چراغ پیشانی جهت استفاده در زمان قطع برق موجود باشد‪.‬‬

‫نحوه استفاده از چراغ پیشانی‬ ‫چراغ پیشانی را برروی سر خود قرار دهید سپس آن را روشن کنید‪ .‬از چراغ می توان در مواقع مورد نیاز‬ ‫استفاده نمود‪.‬‬

‫هزینه تهیه چراغ پیشانی‬ ‫قیمت چراغ پیشانی از ‪ 5‬یورو شروع می شود‪.‬‬

‫چگونگی تهیه چراغ پیشانی‬

‫چراغ پیشانی را می توانید ازفروشگاه های لوازم منزل ‪ ،‬فروشگاه های اینترنتی ‪ ،‬فروشگاههای لوازم ورزشی‬ ‫و کمپینگ تهیه نمایید‪.‬‬

‫توجه داشته باشید که‬ ‫چراغهای پیشانی قابل شارژ بوده و یا با باتری کار می کنند‪ .‬حتما ً آنرا را به طور مرتب شارژ کنید‪ .‬اگر‬ ‫با باتری کار می کند ‪ ،‬اطمینان حاصل کنید که همیشه باتری یدکی دارید‪ .‬به جای چراغ پیشانی می توانید از‬ ‫مشعل استفاده کنید‪ .‬چراغهای پیشانی کاربردی تر هستند زیرا هر دو دست شما را برای انجام کار‪ ,‬باز کردن‬ ‫در و حمل وسایل آزاد می گذارد‪.‬‬

‫© انجمن ملی امداد و نجات فنالند ‪2019‬‬

‫‪S‬‬ ‫‪LI‬‬

‫‪OSAL‬‬

‫‪VA‬‬

‫‪ISEN TUR‬‬

‫‪UM‬‬

‫‪K‬‬

‫‪IK‬‬

‫‪S‬‬

‫‪UU‬‬

‫‪TURVA‬‬ ‫‪KORTIT‬‬

‫‪LI‬‬

‫چراغ پیشانی‬

‫‪S‬‬

‫‪LI‬‬

‫‪TU RVAL‬‬

‫‪VA‬‬

‫‪TA‬‬


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

‫پد ضد لغزش‬


‫‪S‬‬ ‫‪LI‬‬

‫‪OSAL‬‬

‫‪UUS‬‬ ‫‪IS‬‬

‫‪LL‬‬

‫‪VA‬‬

‫‪ISEN TUR‬‬

‫‪UM‬‬

‫‪K‬‬

‫‪IK‬‬

‫‪S‬‬

‫‪UU‬‬

‫‪TURVA‬‬ ‫‪KORTIT‬‬

‫‪LI‬‬

‫پد ضد لغزش‬

‫‪S‬‬

‫‪LI‬‬

‫‪TU RVAL‬‬

‫‪VA‬‬

‫‪TA‬‬

‫دالیل استفاده از پد ضد لغزش‬ ‫استفاده از یک پد ضد لغزش در زیر فرش یا زیرپایی از لیز خوردن و افتادن جلوگیری می کند‪ .‬پد ضد لغزش‬ ‫می تواند ایمنی را در داخل خانه بهبود بخشد‪ .‬همچنین استفاده از پد ضد لغزش در حمام باعث افزایش ایمنی‬ ‫می شود‪.‬‬

‫مواقع استفاده از پد ضد لغزش‬ ‫از پد ضد لغزش در زیر فرش استفاده می شود‪ .‬پد ضد لغزش برای خانواده های دارای فرزند و به عنوان مثال‬ ‫خانه افراد سالمند مناسب می باشد‪ .‬همچنین از پد ضد لغزش در حمام ها استفاده می شود‪.‬‬

‫نحوه استفاده از پد ضد لغزش‬ ‫پد ضد لغزش را می توان در اندازه های متفاوت یا به صورت متری خریداری نمود‪ .‬پد ضد لغزش مناسب‬ ‫مورد نظرتان را تهیه نموده و زیر فرش قرار دهید‪ .‬پد ضد لغزش نباید بزرگتر از فرش باشد‪ .‬پدهای ضد‬ ‫لغزش برای اتاق های مرطوب به صورت آماده در بازار موجود می باشند که از آنها در کف حمام ‪ ،‬زیر دوش‬ ‫و یا کف وان حمام استفاده می شود‪.‬‬

‫هزینه تهیه پد ضد لغزش‬

‫قیمت پد ضد لغزش از متری ‪ 3‬یورو شروع می شود‪.‬قیمت زیرپایی دارای پد ضد لغزش از ‪ 20‬یورو شروع‬ ‫می شود‪.‬‬

‫چگونگی تهیه پد ضد لغزش‬ ‫پد ضد لغزش را می توانید از پارچه فروشی ها ‪ ،‬فروشگاه های لوازم خانگی و فروشگاههای اینترنتی تهیه‬ ‫نمایید‪.‬‬

‫توجه داشته باشید که‬ ‫اگر فرش خطر لیز خوردن دارد‪ ،‬ارزیابی کنید که آیا می توان آن را با یک فرش امن تر به عنوان مثال ‪،‬‬ ‫فرشی نازک تر ‪ ،‬جایگزین کرد‪ .‬حدالمقدور از فرشی که خطر لیز خوردن دارد استفاده نکنید‪.‬‬

‫© انجمن ملی امداد و نجات فنالند ‪2019‬‬


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

‫جلیقه نجات‬


‫‪UUS‬‬ ‫‪IS‬‬

‫‪LL‬‬

‫دالیل استفاده از جلیقه نجات‬ ‫جلیقه نجات وسیله ای برای جلوگیری از غرق شدن می باشد‪ .‬اگر کسی درآب بیفتد ‪ ،‬جلیقه نجات باعث می‬ ‫شود تا رسیدن کمک روی آب شناور بماند‪ .‬رنگ روشن ‪ ،‬بازتاب کننده و سوت جلیقه نجات‪ ,‬پیدا کردن مکان‬ ‫آن را تسهیل می بخشد‪.‬‬

‫مواقع استفاده از جلیقه نجات‬ ‫از جلیقه نجات در قایق های پارویی و موتوری‪ ,‬کشتی ها یا وسایل مشابه که در آب حرکت می کنند مورد‬ ‫استفاده قرار می گیرد‪ .‬همه افراد حاضر در قایق باید جلیقه نجات بپوشند‪ .‬برای کودکان خردسال هم استفاده از‬ ‫جلیقه نجات هنگام قایق سواری توصیه می شود‪.‬‬

‫نحوه استفاده از جلیقه نجات‬ ‫انواع مختلف جلیقه نجات در بازار موجود می باشد‪ .‬یکی را با توجه به کاربرد آن انتخاب کنید‪ .‬قبل از خرید‪,‬‬ ‫جلیقه نجات را امتحان کنید‪ .‬جلیقه نجات باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا براحتی قابل پوشیدن باشد و اما به‬ ‫اندازه کافی محکم بسته شود‪ .‬از جلیقه نجات طبق دستورالعمل آن استفاده نموده و قبل از استفاده از سالم بودن‬ ‫آن اطمینان حاصل نمایید‪.‬‬

‫هزینه تهیه جلیقه نجات‬ ‫قیمت جلیقه نجات از ‪ 30‬یورو شروع می شود‪.‬‬

‫چگونگی تهیه جلیقه نجات‬ ‫جلیقه نجات را می توانید از مراکز خرید‪ ،‬فروشگاه های اینترنتی و فروشگاه های لوازم ورزشی تهیه نمایید‪.‬‬

‫توجه داشته باشید که‬ ‫جلیقه نجات تنها در صورتی که فرد افتاده در آب آنرا به درستی پوشیده باشد می تواند به نجات او کمک کند‪.‬‬ ‫هنگام خرید جلیقه نجات اطمینان حاصل کنید که دارای مارک ‪ CE‬باشد‪.‬‬

‫© انجمن ملی امداد و نجات فنالند ‪2019‬‬

‫‪S‬‬ ‫‪LI‬‬

‫‪OSAL‬‬

‫‪VA‬‬

‫‪ISEN TUR‬‬

‫‪UM‬‬

‫‪K‬‬

‫‪IK‬‬

‫‪S‬‬

‫‪UU‬‬

‫‪TURVA‬‬ ‫‪KORTIT‬‬

‫‪LI‬‬

‫جلیقه نجات‬

‫‪S‬‬

‫‪LI‬‬

‫‪TU RVAL‬‬

‫‪VA‬‬

‫‪TA‬‬


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

‫بازتابنده ها‬


‫‪S‬‬

‫‪UUS‬‬ ‫‪IS‬‬

‫‪LL‬‬

‫بازتابنده ها و جلیقه های انعکاس دهنده نور‪ ,‬دید و ایمنی حرکت عابران پیاده را در تاریکی شب افزایش می‬ ‫دهد‪.‬‬

‫مواقع استفاده از بازتابنده ها‬ ‫از بازتابنده ها در بیرون منزل و در هوای تاریک استفاده می نماییم‪ .‬بچه ها نیز می توانند از جلیقه های‬ ‫بازتابنده ها جهت رویت شدن بهتر استفاده نمایند‪ .‬از این جلیقه ها دربسیاری از مشاغل جهت باال بردن دید و‬ ‫امنیت کارگران استفاده می شود‪ .‬همیشه یک جلیقه بازتاب دهنده در ماشین بهمراه داشته باشید‪ .‬اگر در هنگام‬ ‫مسافرت مجبور به توقف و ترک ماشین باشید‪ ,‬ابتدا حتما جلیقه بازتاب دهنده نور را بر تن کنید تا رانندگان‬ ‫جاده متوجه حضور شما شوند‪.‬‬

‫نحوه استفاده از بازتابنده ها‬ ‫بازتابنده می تواند قسمت دوخته شده به لباس باشد و هم می توان آن را از لباس جدا نمود‪ .‬بازتاب دهنده را می‬ ‫توان با سنجاقی به کاپشن و یا کیف وصل نمود‪.‬دستبند بازتاب دهنده تاشو را می توان براحتی بر روی آستین‬ ‫ژاکت‪ ,‬کفش و یا شلوار نیز نصب نمود‪ .‬بازتاب دهنده های چسبی را می توان به هرجای لباس وصل نمود‪.‬‬ ‫استفاده همزمان از چندین بازتاب دهنده بسیار توصیه می شود‪ .‬جلیقه بازتاب دهنده بر روی لباسهای دیگر‬ ‫پوشیده می شود و دارای سایزهای گوناگونی است‪ .‬همیشه از جلیقه های بازتاب دهنده متناسب با لباس تان‬ ‫استفاده نمایید‪.‬‬

‫هزینه تهیه بازتابنده ها‬

‫قیمت جلیقه ها از ‪ 2‬یورو شروع می شود‪ .‬در ضمن بسیاری از شرکت ها و سازمانها در فصل پاییز‪ ,‬این‬ ‫جلیقه ها را بصورت رایگان بین مردم توزیع می نماید‪.‬‬

‫چگونگی تهیه بازتابنده ها‬ ‫جلیقه های بازتاب دهنده را می توانید از مراکز خرید و فروشگاههای اینترنتی تهیه نمایید‪.‬‬

‫توجه داشته باشید که‬ ‫در هنگام خرید بازتاب دهنده ها و یا جلیقه های نجات حتما از عالمت ‪ CE‬و ‪ EN‬آنها مطمئن شوید‪ .‬لطفا‬ ‫توجه داشته که بازتاب دهنده های اسباب بازی نیز در بازارموجود می باشند که به خوبی نور را بازتاب نمی‬ ‫دهند‪ .‬از خرید چنین بازتاب دهنده هایی جدا خودداری نمایید‪.‬‬ ‫همیشه جلیقه بازتاب دهنده را تمییز نگه داشته و از آن در برابر نور‪ ,‬خاک و گل به خوبی محافظت نمایید و‬ ‫در صورت کثیف شدن حتما آن را بشویید‪ .‬لطفا توجه داشته باشید شست و شوی مکرر جلیقه بازتاب دهنده از‬ ‫بازتاب نور آن می کاهد‪ .‬پس در صورت نیاز یک جلیقه بازتابنده نو تهیه نمایید‪.‬‬

‫© انجمن ملی امداد و نجات فنالند ‪2019‬‬

‫‪LI‬‬

‫دالیل استفاده از بازتابنده ها‬

‫‪OSAL‬‬

‫‪VA‬‬

‫‪ISEN TUR‬‬

‫‪UM‬‬

‫‪K‬‬

‫‪IK‬‬

‫‪S‬‬

‫‪UU‬‬

‫‪TURVA‬‬ ‫‪KORTIT‬‬

‫‪LI‬‬

‫بازتابنده ها‬

‫‪S‬‬

‫‪LI‬‬

‫‪TU RVAL‬‬

‫‪VA‬‬

‫‪TA‬‬


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

‫چراغ شب‬


‫‪S‬‬ ‫‪LI‬‬

‫‪OSAL‬‬

‫‪UUS‬‬ ‫‪IS‬‬

‫‪LL‬‬

‫‪VA‬‬

‫‪ISEN TUR‬‬

‫‪UM‬‬

‫‪K‬‬

‫‪IK‬‬

‫‪S‬‬

‫‪UU‬‬

‫‪TURVA‬‬ ‫‪KORTIT‬‬

‫‪LI‬‬

‫چراغ شب‬

‫‪S‬‬

‫‪LI‬‬

‫‪TU RVAL‬‬

‫‪VA‬‬

‫‪TA‬‬

‫دالیل استفاده از چراغ شب‬ ‫از چراغ شب جهت روشنایی در تاریکی استفاده می شود‪ .‬شما مطمئنا با داشتن نور و روشنایی در خانه بهتر‬ ‫حرکت نموده و پیرامون خود را بهتر می بینید‪ .‬با وجود داشتن نور خطر لیز خوردن و افتادن کاهش می‬ ‫یابد‪ .‬چراغ شب یافتن کلید پریز برق را آسانتر می کند‪.‬‬

‫مواقع استفاده از چراغ شب‬ ‫چراغ شب را می توان بطور مثال در اتاق خواب و در مواقع نیاز در مکانهایی که افراد در حال رفت وآمد‬ ‫هستند از قبیل راه پله ها و حیاط تعبیه نمود‪.‬‬

‫نحوه استفاده از چراغ شب‬ ‫چراغ شب به پریز برق دیوار نصب می شود‪ .‬این چراغ ها قابلیت روشن ماندن در تمام ساعات روز و شب|‬ ‫و یا روشن شدن هنگام تاریکی بواسطه حسگر حرکتی مجهز درآن را دارند‪ .‬چراغ شب که مجهز به حسگر‬ ‫تشخیص حرکت باشد به محض یافتن شخصی در حال حرکت بصورت اتوماتیک روشن می شود‪.‬‬

‫هزینه تهیه چراغ شب‬ ‫قیمت چراغ شب از ‪ 5‬یورو شروع می شود‪.‬‬

‫چگونگی تهیه چراغ شب‬ ‫چراغ شب را می توانید از مراکز خرید و فروشگاههای اینترنتی تهیه نمایید‪.‬‬

‫توجه داشته باشید که‬ ‫چراغ های شب در رنگ های گوناگون در بازار یافت می شود‪ .‬چراغ شبی را انتخاب نمایید که رنگ نور‬ ‫آن تشخیص اشیاء را برای ساکنین آسان تر نموده وباعث ترساندن و یا سایه های گمراه کننده نمی شود‪ .‬توجه‬ ‫داشته باشید که المپ ها و چراغ های حسگر تشخیص حرکت در فروشگاه ها یافت می شود‪ .‬از این چراغها‬ ‫به جای چراغ شب استفاده می شود‪ .‬چراغ زمانی که شما وارد اتاق می شوید روشن شده و با ساکن ماندن و‬ ‫یا ترک شخص از اتاق خاموش می شود‪ .‬همیشه از روشن ماندن چراغ به مدت کافی اطمینان حاصل نمایید‪.‬‬ ‫المپ های حسگر حرکت‪ ,‬تقریبا مناسب تمامی اتاق ها می باشند‪ .‬توجه داشته باشید که چراغ شب با قابلیت‬ ‫حسگر حرکت ممکن است مناسب افراد با اختالل حواس نباشد‪.‬‬

‫© انجمن ملی امداد و نجات فنالند ‪2019‬‬


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

‫کمربند ایمنی و صندلی ایمنی‬ ‫خودرو کودک‬


‫‪S‬‬ ‫‪LI‬‬

‫‪OSAL‬‬

‫‪UUS‬‬ ‫‪IS‬‬

‫‪LL‬‬

‫‪VA‬‬

‫‪ISEN TUR‬‬

‫‪UM‬‬

‫‪K‬‬

‫‪IK‬‬

‫‪S‬‬

‫‪UU‬‬

‫‪TURVA‬‬ ‫‪KORTIT‬‬

‫‪LI‬‬

‫کمربند ایمنی و صندلی ایمنی خودرو کودک‬

‫‪S‬‬

‫‪LI‬‬

‫‪TU RVAL‬‬

‫‪VA‬‬

‫‪TA‬‬

‫دالیل استفاده از کمربند ایمنی و صندلی ایمنی خودرو کودک‬ ‫استفاده از کمربند ایمنی در خودروها و اتوبوس ها در صورت وجود داشتن آنها الزامی می باشد‪ .‬کمربند ایمنی‬ ‫از جان شما در هنگام تصادفات محافظت می نمایند‪.‬‬ ‫استفاده از صندلی ایمنی کودک و یا صندلی کمکی در وانت ها و یا خودروها برای کودکان با قد کوتاهتر از‬ ‫‪ 135‬سانتی متر الزامی می باشد‪ .‬صندلی ایمنی کودک از فرزندانتان در مواقع سوانح رانندگی محافظت می‬ ‫نماید‪.‬‬

‫مواقع استفاده از کمربند ایمنی و صندلی ایمنی خودرو کودک‬ ‫از صندلی ایمنی کودک در خودروها و بر روی دوچرخه استفاده می شود‪.‬‬

‫نحوه استفاده از کمربند ایمنی و صندلی ایمنی خودرو کودک‬ ‫کمربندهای ایمنی خودروها دارای ضریب استاندارد هستند‪ .‬صندلی ایمنی کودک را جداگانه خریداری نموده و‬ ‫برطبق دستورالعمل نصب آن در صندلی خودرو و دوچرخه نصب نمایید‪ .‬کودک بر روی صندلی ایمنی نصب‬ ‫شده بروی صندلی خودرو با کمربند ایمنی محکم می نشیند‪ .‬امن ترین روش مسافرت برای کودکان زیر ‪ 3‬سال‬ ‫نشستن در صندلی عقب خودرو و این در حالیست که صندلی ایمنی رو به عقب نصب شده باشد‪ .‬اگر احیانا‬ ‫کودک شما دیگر در صندلی ایمنی خودرو جا نگیرد‪ ,‬بهتر است از صندلی کودک بزرگتر استفاده نمایید‪.‬‬

‫هزینه تهیه کمربند ایمنی و صندلی ایمنی خودرو کودک‬ ‫قیمت صندلی ایمنی از ‪ 50‬یورو شروع می شود‪.‬‬

‫چگونگی تهیه کمربند ایمنی و صندلی ایمنی خودرو کودک‬ ‫صندلی های ایمنی کودک را می توانید از مراکز خرید و فروشگاههای اینترنتی تهیه نمایید‪.‬‬

‫توجه داشته باشید که‬ ‫هنگام خرید صندلی ایمنی کودک از عالئم تایید شده سازمانهای ‪ CEC‬و ‪ CE‬اطمینان حاصل نمایید‪ .‬صندلی‬ ‫ایمنی تقریبا برای پنج سال از ایمنی کافی برخوردار بوده و بعد از آن ساختار پالستیکی اش شکننده خواهد بود‪.‬‬ ‫صندلی ایمنی کودک موجود در خودروی تصادف نموده‪ ,‬بخاطر ساختار صدمه دیده اش دیگر قابل استفاده نمی‬ ‫باشد‪.‬‬

‫© انجمن ملی امداد و نجات فنالند ‪2019‬‬


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

‫دمپایی و جوراب ضد لغزش‬


‫‪S‬‬

‫‪UUS‬‬ ‫‪IS‬‬

‫‪LL‬‬

‫دمپایی ها و جوراب های ضد لغزش پاها را گرم نگه داشته و از سر خوردن احتمالی بر روی سطوح لیز‬ ‫جلوگیری می کند‪.‬‬

‫مواقع استفاده از دمپایی و جوراب ضد لغزش‬ ‫در کلیه فضاهای بسته برای مثال خانه و مدرسه می توانید از دمپایی و جوراب ضد لغزش استفاده نمایید‪.‬‬

‫نحوه استفاده از دمپایی و جوراب ضد لغزش‬ ‫از دمپایی ها می توانید با جوراب و یا بدون جوراب استفاده نمایید‪.‬‬

‫هزینه تهیه دمپایی و جوراب ضد لغزش‬ ‫قیمت دمپایی و جوراب ضد لغزش از ‪ 5‬یورو شروع می شود‪.‬‬

‫چگونگی تهیه دمپایی و جوراب ضد لغزش‬ ‫دمپایی ها و جوراب های ضد لغزش را می توانید از مراکز خرید و فروشگاههای اینترنتی تهیه نمایید‪.‬‬

‫توجه داشته باشید که‬ ‫از دمپایی ها ضد لغزش برای بیرون از خانه حتی برای مدت کم هم استفاده ننمایید‪ ,‬زیرا کف آنها برای بیرون‬ ‫از خانه می تواند خیلی سُر باشد‪ .‬به یاد داشته باشید که کف دمپایی ها و جوراب های ضد لغزش به مرور‬ ‫زمان ساییده شده و براحتی لیز می خورد‪ .‬توجه داشته باشید که اندازه دمپایی و جوراب می بایست متناسب‬ ‫باشد‪ .‬جوراب های ضد لغزش مناسب تمامی افراد نمی باشد‪ .‬همیشه متناسب بودن دمپایی ها و جوراب ها را‬ ‫تک تک چک نمایید‪.‬‬

‫© انجمن ملی امداد و نجات فنالند ‪2019‬‬

‫‪LI‬‬

‫دالیل استفاده از دمپایی و جوراب ضد لغزش‬

‫‪OSAL‬‬

‫‪VA‬‬

‫‪ISEN TUR‬‬

‫‪UM‬‬

‫‪K‬‬

‫‪IK‬‬

‫‪S‬‬

‫‪UU‬‬

‫‪TURVA‬‬ ‫‪KORTIT‬‬

‫‪LI‬‬

‫دمپایی و جوراب ضد لغزش‬

‫‪S‬‬

‫‪LI‬‬

‫‪TU RVAL‬‬

‫‪VA‬‬

‫‪TA‬‬


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

‫کفش های میخ دار و کفی میخ‬ ‫دار کفش های زمستانی‬


‫‪UUS‬‬ ‫‪IS‬‬

‫‪LL‬‬

‫دالیل استفاده از کفش های میخ دار و کفی میخ دار کفش های زمستانی‬ ‫استفاده از کفش های میخ دار ویا قراردادن کفی میخ دار بر زیر کفش از شما در برابر لیز خوردن در مکانهای‬ ‫لغزنده محافظت می نماید‪ .‬با کفش ها و کفی های مذکور براحتی و با اطمینان بیشتر می توانید در فضاهای باز‬ ‫بدون نگرانی از سر خوردن تردد نمایید‪.‬‬

‫مواقع استفاده از کفش های میخ دار و کفی میخ دار کفش های زمستانی‬ ‫در مکانهای لغزنده و سُر می توانید از کفش های میخ دار و یا کفی میخ دار کفش های زمستانی استفاده نمایید‪.‬‬

‫نحوه استفاده از کفش های میخ دار و کفی میخ دار کفش های زمستانی‬ ‫میخ ها کف کفش ها و پوتین های میخ دار بسته به نوع کفش در قسمت پاشنه تا پنجه از قبل تعبیه شده اند‪ .‬از‬ ‫کفی میخ دار کفش ها فقط در فضای باز استفاده نمایید‪ .‬هنگام ورود به ساختمان می بایست آنها را از زیر کفش‬ ‫تان دربیاورید ‪.‬‬

‫هزینه تهیه کفش های میخ دار و کفی میخ دار کفش های زمستانی‬ ‫قیمت یک جفت کفی میخ دار جدا برای کفش های زمستانی از حدود ‪ 10‬یورو شروع می شود‪.‬‬

‫چگونگی تهیه کفش های میخ دار و کفی میخ دار کفش های زمستانی‬

‫کفش های میخ دار و کفی میخ دار کفش های زمستانی را می توانید از کفش فروشی ها‪ ,‬مراکز خرید و‬ ‫فروشگاههای اینترنتی تهیه نمایید‪.‬‬

‫توجه داشته باشید که‬ ‫کفی میخ دارضد لغزش در انواع و سایزهای مختلف ارائه می شود‪ .‬در هنگام خرید اندازه متناسب با کفش‬ ‫تان را انتخاب نمایید‪ .‬از سوی دیگر می توانید یک جفت کفش میخ دار از پیش تعبیه شده تهیه نمایید‪ .‬کفش ها‬ ‫و پوتین های زمستانی دیگری نیز موجود است که میخ های کف آن را می توان داخل کف کفش بکشید و می‬ ‫توان آنها را در فضاهای بسته نیز استفاده کرد‪ .‬به جای خرید کفش های میخ دار می توانید سطح اصطحکاک و‬ ‫چسبندگی کفش تان را با کمک عوض کردن پاشنه و کف کفش ها با موادی که اصطحکاک بهتری را ایجاد می‬ ‫کنند‪ ,‬افزایش دهید‪.‬‬

‫© انجمن ملی امداد و نجات فنالند ‪2019‬‬

‫‪S‬‬ ‫‪LI‬‬

‫‪OSAL‬‬

‫‪VA‬‬

‫‪ISEN TUR‬‬

‫‪UM‬‬

‫‪K‬‬

‫‪IK‬‬

‫‪S‬‬

‫‪UU‬‬

‫‪TURVA‬‬ ‫‪KORTIT‬‬

‫‪LI‬‬

‫کفش های میخ دار و کفی میخ دار کفش های زمستانی‬

‫‪S‬‬

‫‪LI‬‬

‫‪TU RVAL‬‬

‫‪VA‬‬

‫‪TA‬‬


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

‫کش تراباند یا طناب کشی‬


‫‪UUS‬‬ ‫‪IS‬‬

‫‪LL‬‬

‫دالیل استفاده از کش تراباند‬ ‫کش تراباند برای حفظ و تقویت آمادگی بدنی در نظر گرفته شده است‪ .‬قدرت کافی عضله یک پیش نیاز برای‬ ‫حرکت ایمن و حفظ تعادل می باشد‪ .‬آمادگی جسمانی عضالنی باعث احساس امنیت و مانع از افتادن شما می‬ ‫شود‪.‬‬

‫مواقع استفاده از کش تراباند‬ ‫کش تراباند در هر مکانی قابل استفاده بوده و به دلیل کوچک بودن‪ ,‬حمل آن آسان می باشد‪ .‬می توان از آن‬ ‫در فضاهای باز و بسته استفاده نمود‪.‬‬

‫نحوه استفاده از کش تراباند‬ ‫برای راهنمایی در مورد نحوه استفاده از آن ‪ ،‬به دستورالعمل مراجعه نمایید‪ .‬از کش تراباند می توان برای‬ ‫تقویت ماهیچه های دست ‪ ،‬پا و کل بدن استفاده نمود‪.‬‬

‫هزینه تهیه کش تراباند‬ ‫قیمت کش تراباند از ‪ 5‬یورو شروع می شود‪.‬‬

‫چگونگی تهیه کش تراباند‬ ‫کش تراباند را می توانید از مراکز خرید‪ ,‬فروشگاههای لوازم ورزشی و فروشگاههای اینترنتی تهیه نمایید‪.‬‬

‫توجه داشته باشید که‬ ‫کش تراباند مقاومتی برای همه افراد در هررده سنی مناسب است‪ .‬در بعضی موارد ‪ ،‬توصیه می شود قبل از‬ ‫شروع تمرین با فیزیوتراپ خود مشورت نمایید‪.‬‬ ‫کش های تراباند مسطح و لوله ای با دستگیره یا بدون آن به فروش می رسند‪ .‬دسته ها باعث می شوند که‬ ‫شما کش تراباند را محکم تر در دست بگیرید‪ .‬بسته به نوع تمرین ‪ ،‬دسته را می توان در اطراف دستگیره‬ ‫درب یا دور پا قرار داد‪.‬‬

‫© انجمن ملی امداد و نجات فنالند ‪2019‬‬

‫‪S‬‬ ‫‪LI‬‬

‫‪OSAL‬‬

‫‪VA‬‬

‫‪ISEN TUR‬‬

‫‪UM‬‬

‫‪K‬‬

‫‪IK‬‬

‫‪S‬‬

‫‪UU‬‬

‫‪TURVA‬‬ ‫‪KORTIT‬‬

‫‪LI‬‬

‫کش تراباند یا طناب کشی‬

‫‪S‬‬

‫‪LI‬‬

‫‪TU RVAL‬‬

‫‪VA‬‬

‫‪TA‬‬


US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

‫آژیر خطر مونوکسید کربن‬


‫‪US‬‬

‫‪U‬‬

‫‪A‬‬

‫دالیل استفاده از آژیر خطر مونوکسید کربن‬ ‫در صورت وارد شدن گاز مونوکسید کربن به اتاق ‪ ،‬آژیر خطر آن را اندازه گیری و سپس شما را آگاه می‬ ‫سازد‪ .‬مونوکسید کربن یک گاز قابل اشتعال خطرناک بوده و اثرات آن بواسطه بی بو و بی مزه بودن سریع‬ ‫و غیر قابل مشاهده می باشد‪ .‬اثرات آن در غلظت های پایین باعث ناراحتی یا از بین رفتن هوشیاری شده‬ ‫ومسمومیت شدید با آن می تواند منجر به مرگ گردد‪.‬‬

‫مواقع استفاده از آژیر خطر مونوکسید کربن‬ ‫این آژیرخطر برای کلیه منازل و اماکن تفریحی که از اجاق گاز‪ ،‬شومینه ‪ ،‬اجاق هیزمی و یا آتش در مکانهای‬ ‫باز استفاده می کنند در دسترس می باشند‪.‬‬

‫نحوه استفاده از آژیر خطر مونوکسید کربن‬ ‫مونوکسید کربن به سبب سبک تر بودن از هوا براحتی با جریان هوا حرکت می کند‪ .‬مکان مناسب برای نصب‬ ‫آژیر خطر مونوکسید کربن روی دیوار است نه روی سقف‪ .‬همیشه از دستورالعمل های نصب تولید کننده‬ ‫پیروی نمایید‪ .‬در صورت اندازه گیری مقدار خطرناک مونوکسید کربن در اتاق ‪ ،‬آژیر خطر به صدا در می‬ ‫آید‪ .‬برخی از آژیرهای مونوکسید کربن فقط زنگ خطر را به صدا در آورده ‪ ،‬و برخی نیز نمایانگرغلظت‬ ‫مونواکسید کربن در صفحه نمایش می باشند‪ .‬عملکرد آژیر خطر مونوکسید کربن را دقیقا ً مانند آژیر خطر‬ ‫حریق بطور مرتب با استفاده از دکمه تست آن امتحان نمایید‪.‬‬

‫هزینه تهیه آژیر خطر مونوکسید کربن‬ ‫قیمت آژیر خطر بین‪ 15‬تا ‪ 40‬یورو می باشد‪( .‬لزوما ً ارزان ترین بهترین نیست‪).‬‬

‫چگونگی تهیه آژیر خطر مونوکسید کربن‬

‫آژیر خطر مونوکسید کربن را می توانید ازمراکز خرید ‪ ،‬فروشگاه های اینترنتی و فروشگاه های ابزار و یراق‬ ‫تهیه نمایید‪.‬‬

‫توجه داشته باشید که‬ ‫هنگام خرید آژیر خطر مونوکسید کربن‪ ،‬ازوجود عالئم ‪ CE‬و ‪SFS-EN‬برروی محصول اطمینان حاصل‬ ‫نمایید‪.‬‬ ‫برخی از نمایشگرهای آژیر خطر مذکور دمای هوا را نیزنشان می دهند‪ .‬اطمینان حاصل نمایید که به عدد‬ ‫مربوط به غلظت مونوکسید کربن نگاه می کنید‪ .‬ردیاب مونوکسید کربن را نمی توان جایگزین دودیاب نمود‬ ‫بلکه آن را می توان به عنوان محافظ اضافی استفاده کرد‪.‬‬ ‫عالوه بر آژیرخطر مونوکسید کربن ‪ ،‬باید دود یاب نیزدر خانه وجود داشته باشد‪ .‬لطفا چگونگی درست استفاده‬ ‫از شومینه را بیاموزید‪.‬‬

‫© انجمن ملی امداد و نجات فنالند ‪2019‬‬

‫‪IS‬‬

‫‪IS‬‬

‫‪TURVALL‬‬

‫‪LO‬‬

‫‪OSALL‬‬

‫‪S‬‬

‫‪UU‬‬

‫‪IS‬‬

‫‪TURVA‬‬ ‫‪KORTIT‬‬

‫‪P‬‬

‫آژیر خطر مونوکسید کربن‬

‫‪LL‬‬

‫‪TU RVA‬‬

‫‪VA‬‬

‫‪TA‬‬


US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

‫کپسول آتش نشانی‬


‫‪US‬‬

‫‪U‬‬

‫‪A‬‬

‫دالیل استفاده از کپسول آتش نشانی‬ ‫برای خاموش کردن آتش قبل از پخش شدن می توان از کپسول آتش نشانی استفاده نمود‪ .‬از کپسول های آتش‬ ‫نشانی قابل حمل می توان در محدود نمودن گستره آتش تا رسیدن گروه امداد و نجات استفاده کرد‪.‬‬

‫مواقع استفاده از کپسول آتش نشانی‬ ‫از کپسول آتش نشانی می توان برای خاموش کردن آتش در مکانهای باز و بسته استفاده نمود‪ .‬کپسول های آتش‬ ‫نشانی در منازل ‪ ،‬کلبه ها ‪ ،‬قایق ها‪ ،‬خودروها و کاروان ها کاربرد زیادی دارند‪.‬‬ ‫کپسول های آتش نشانی در کلیه اماکن عمومی ارائه می شوند‪.‬‬

‫نحوه استفاده از کپسول آتش نشانی‬

‫در صورت بروز آتش سوزی ‪ ،‬کپسول آتش نشانی را محکم در دست گرفته و سروته کرده تا پودر درون آن‬ ‫بخوبی بهم بخورد‪ .‬ضامن را کشیده و انتهای شیلنگ را محکم در دست بگیرید ‪ ،‬دسته را فشار داده و پودر‬ ‫خاموش کننده را در پایه شعله ها هدایت نمایید‪ .‬تا زمانی که آتش خاموش نشده این کار را ادامه دهید‪ .‬اگر آتش‬ ‫به سرعت خاموش شد ‪،‬پودر باقی مانده را هدر ندهید چونکه یک نقطه داغ ممکن است مشتعل شود و شما‬ ‫مجدداً به پودر کپسول احتیاج داشته باشید‪.‬‬

‫هزینه تهیه کپسول آتش نشانی‬ ‫قیمت کپسول آتش نشانی از ‪ 20‬یورو شروع می شود‪.‬‬

‫چگونگی تهیه کپسول آتش نشانی‬

‫کپسول آتش نشانی را می توانید ازمراکز خرید‪ ،‬فروشگاه های تجهیزات ایمنی اطفاء حریق‪ ،‬فروشگاه های‬ ‫ابزار و یراق و فروشگاه های اینترنتی تهیه نمایید‪.‬‬

‫توجه داشته باشید که‬ ‫هنگام خرید کپسول آتش نشانی مطمئن شوید که کپسول دارای نشان های ‪ CE‬و ‪ SFS-EN‬بوده و برای‬ ‫استفاده مناسب می باشد‪ .‬برچسب موجود بر روی کپسول ها انواع مناسب اطفاء حریق را مشخص می نماید‪.‬‬ ‫کپسول آتش نشانی‪ ,‬آتش را به طور موثر خاموش می کند اما پودر آن در همه جا پخش میگردد‪.‬‬ ‫خاموش کننده های مایع برای مصارف داخلی مناسب بوده و تمیز کردن آن نسبت به پودر راحت ترمی باشد‪.‬‬ ‫اما دستگاه خاموش کننده مایع فقط برای فضاهایی مناسب است که درجه حرارت تا انجماد پایین نمی آید‪.‬‬ ‫کپسول های آتش نشانی در اندازه های مختلفی وجود دارند‪ .‬هنگام خرید کپسول آتش نشانی ‪ ،‬کپسولی را‬ ‫انتخاب نمایید که قدرت استفاده از آن را داشته باشید‪ .‬کپسول آتش نشانی را بطور مرتب چک کنید‪ .‬هر چه‬ ‫سریعترکپسول آتش نشانی قدیمی را با یک کپسول جدید تعویض نمایید‪.‬‬

‫© انجمن ملی امداد و نجات فنالند ‪2019‬‬

‫‪IS‬‬

‫‪IS‬‬

‫‪TURVALL‬‬

‫‪LO‬‬

‫‪OSALL‬‬

‫‪S‬‬

‫‪UU‬‬

‫‪IS‬‬

‫‪TURVA‬‬ ‫‪KORTIT‬‬

‫‪P‬‬

‫یناشن شتآ لوسپک‬

‫‪LL‬‬

‫‪TU RVA‬‬

‫‪VA‬‬

‫‪TA‬‬


US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

‫شمع و مشعل در فضای باز‬


‫‪US‬‬

‫‪U‬‬

‫‪A‬‬

‫دالیل استفاده از شمع و مشعل‬ ‫شمع ها وقتی هوای بیرون تاریک می شود ‪ ،‬فضای خوبی را ایجاد می کنند‪ .‬از شمع ها می توان به جای‬ ‫چراغ ‪ ،‬به عنوان مثال در حین قطع برق استفاده نمود‪ .‬شمع ‪ LED‬بدلیل نداشتن شعله خطر آتش سوزی را‬ ‫کاهش می دهد ولی به مانند یک شمع واقعی به نظر می رسد‪.‬‬

‫مواقع استفاده از شمع و مشعل‬ ‫شمع ها را می توانید هم در داخل خانه وهم بیرون از آن روشن نمایید ‪ .‬همانطوریکه قبال گفته شد شمع‬ ‫‪ LED‬را می توان جایگزین شمع معمولی نمود‪ .‬شمع های ‪ LED‬مناسب خانواده های دارای کودک و‬ ‫حیوانات خانگی می باشد‪ .‬در خارج از منزل نیز می توان از مشعل های شعله باز استفاده نمود‪.‬‬

‫نحوه استفاده از شمع و مشعل‬ ‫شمع با کبریت یا فندک روشن می شود‪ .‬شمع را همیشه روی یک سطح غیر قابل اشتعال و در مکانی امن که‬ ‫هیچ ماده پر اشتعالی در نزدیکی آن وجود ندارد‪ ,‬نگه دارید‪.‬‬ ‫در هنگام ترک اتاق شمع ها را خاموش نمایید‪.‬‬ ‫شمع های ‪ LED‬با باتری کار می کنند و در زیر آن یک سوئیچ روشن و خاموش وجود دارد‪ .‬برخی از‬ ‫شمع های ‪ LED‬نیز تایمردار بوده و با کنترل از راه دور کار می کنند‪ .‬مشعل های شعله دار واقعی را شاید‬ ‫فقط بتوان در فضای باز روشن نمود‪ .‬استفاده از این مشعل ها در بالکن ممنوع است‪ .‬در اطراف مشعل شعله‬ ‫دار واقعی باید فضای کافی خالی وجود داشته باشد‪.‬‬

‫هزینه تهیه شمع و مشعل‬ ‫قیمت شمع از ‪ 1‬یورو شروع می شود‪.‬‬

‫چگونگی تهیه شمع و مشعل‬ ‫شمع و مشعل را می توانید ازمراکز خرید و فروشگاه های اینترنتی تهیه نمایید‪.‬‬

‫توجه داشته باشید که‬ ‫در کشور فنالند هر ساله حدود صد آتش سوزی ساختمان بر اثر روشن کردن شمع رخ می دهد‪ .‬به طور‬ ‫معمول‪ ,‬بر اثر ذوب شدن شمع در حال سوختن و افتادن آن بر روی ماده آتش زایی که در زیر یا اطراف آن‬ ‫قرار دارد آتش سوزی شروع شده و از آنجا پخش می گردد‪ .‬همچنین ‪ ،‬موم ذوب شده شمع و یا شمع های‬ ‫روشن شده در هنگام دعا که خیلی نزدیک به یکدیگر می سوزند ‪ ،‬می توانند شعله های آتش را شعله ور‬ ‫سازند‪.‬‬ ‫استفاده از شمع های ‪ LED‬را به صورت موردی درمواقع مناسب در نظر بگیرید‪ .‬هنگام استفاده از آنها به‬ ‫این نکته توجه داشته باشید که مثالً فردی که از اختالل حواس رنج می برد‪ ،‬به اشتباه می تواند فکر کند که‬ ‫شمع ‪ LED‬یک شمع معمولی است و سعی کند آن را با فندک و یا کبریت روشن نماید‪ .‬اگر از شمع های‬ ‫‪ LED‬کوچک استفاده می کنید ‪ ،‬اطمینان حاصل نمایید که باتری های نوع دکمه سلولی آنها در دست یا دهان‬ ‫کودکان نیوفتد‪.‬‬ ‫هرگز شمع یا مشعل روشن واقعی را در فضای باز رها نکنید‪.‬‬ ‫© انجمن ملی امداد و نجات فنالند ‪2019‬‬

‫‪IS‬‬

‫‪IS‬‬

‫‪TURVALL‬‬

‫‪LO‬‬

‫‪OSALL‬‬

‫‪S‬‬

‫‪UU‬‬

‫‪IS‬‬

‫‪TURVA‬‬ ‫‪KORTIT‬‬

‫‪P‬‬

‫شمع و مشعل در فضای باز‬

‫‪LL‬‬

‫‪TU RVA‬‬

‫‪VA‬‬

‫‪TA‬‬


US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

‫جعبه باطری و سیم سیار برای آژیر‬ ‫دود‬


‫‪IS‬‬

‫‪US‬‬

‫‪U‬‬

‫‪IS‬‬

‫‪TURVALL‬‬

‫‪LO‬‬

‫‪OSALL‬‬

‫‪S‬‬

‫‪UU‬‬

‫‪IS‬‬

‫‪TURVA‬‬ ‫‪KORTIT‬‬

‫‪A‬‬

‫‪P‬‬

‫جعبه باطری و سیم سیار برای آژیر دود‬

‫‪LL‬‬

‫‪TU RVA‬‬

‫‪VA‬‬

‫‪TA‬‬

‫دالیل استفاده از جعبه باطری‬ ‫جعبه باطری تعویض باطری آژیر را آسانتر می کند‪ .‬شما می توانید این کار را بدون نیاز به نردبان انجام دهید‪.‬‬

‫مواقع استفاده از جعبه باطری‬ ‫از جعبه باطری برای آژیر دود استفاده کنید‪ .‬اطمینان حاصل کنید که جعبه باطری با آژیر دود سازگار است‪.‬‬

‫نحوه استفاده از جعبه باطری‬ ‫سیم جعبه باطری را به پایانه های باطری دزدگیر وصل کنید‪ .‬سپس آن را در جای خود قرار داده و سیم را بر‬ ‫روی سقف و دیوار نصب نمایید‪ .‬جعبه باطری را در ارتفاع مناسب به دیوار قرار دهید‪ .‬باطری را به انتهای‬ ‫دیگر سیم متصل نموده و پس از قرار دادن باطری در جعبه درب آن را ببندید‪ .‬در پایان آژیر دود را تست کنید‪.‬‬

‫هزینه تهیه جعبه باطری‬ ‫قیمت جعبه باطری بین ‪ 12‬تا ‪ 35‬یورو می باشد‪.‬‬

‫چگونگی تهیه جعبه باطری‬

‫جعبه باطری را می توانید ازمراکز خرید‪ ،‬فروشگاه های تجهیزات ایمنی اطفاء حریق‬ ‫‪ ،‬فروشگاه های ابزار و یراق و فروشگاه های اینترنتی تهیه نمایید‪.‬‬

‫توجه داشته باشید که‬ ‫آژیر را یک بار در ماه تست نمایید‪ .‬در صورت لزوم باطری را تعویض نمایید‪ .‬باطری به راحتی قابل تعویض‬ ‫است‪ .‬همچنین در صورت فعال شدن آژیر در زمان نادرست ‪ ،‬به عنوان مثال هنگام پخت ‪ ،‬می توان باطری را‬ ‫به راحتی خارج نمود ‪ ،‬اما حتما بعد از تهویه ‪ ،‬باطری را جایگزین نمایید‪.‬‬ ‫به کودکان آموزش دهید که به جعبه باطری دست نزنند‪.‬‬

‫© انجمن ملی امداد و نجات فنالند ‪2019‬‬


US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

‫شو مینه‬


‫‪IS‬‬

‫‪US‬‬

‫‪U‬‬

‫‪IS‬‬

‫‪TURVALL‬‬

‫‪LO‬‬

‫‪OSALL‬‬

‫‪S‬‬

‫‪UU‬‬

‫‪IS‬‬

‫‪TURVA‬‬ ‫‪KORTIT‬‬

‫‪A‬‬

‫‪P‬‬

‫شو مینه‬

‫‪LL‬‬

‫‪TU RVA‬‬

‫‪VA‬‬

‫‪TA‬‬

‫دالیل استفاده از شومینه‬ ‫اجاق گاز چوبی به طور سنتی برای پخت و پز و گرمایش استفاده می شود‪ .‬از شومینه می توان برای گرم‬ ‫کردن به عنوان اجاق گاز یا برای ایجاد یک فضای خوب استفاده نمود‪ .‬در خانه های جدید اجاق گازهای‬ ‫برقی جایگزین اجاق گازهای چوبی شده اند ‪ ،‬در حالی که خانه های قدیمی هنوز ممکن است دارای اجاق‬ ‫های سنتی چوبی باشند‪.‬‬

‫مواقع استفاده از شومینه‬ ‫اجاق گاز یا شومینه می تواند در خانه یا کلبه تابستانی باشد‪ .‬سونا می تواند اجاق چوبی و یا دیگی (تصویر‬ ‫کوچک) داشته باشد‪ .‬هر اتاق می تواند شومینه داشته باشد‪ .‬دربرخی از فضاهای باز یک کوره ثابت برای‬ ‫روشن کردن آتش و کباب کردن تعبیه شده است ‪ .‬گریل های یکبار مصرف نیز در بازار وجود دارد که برای‬ ‫استفاده در فضای باز در نظر گرفته شده است‪.‬‬

‫نحوه استفاده از شومینه‬ ‫چگونگی استفاده از شومینه را طبق دستورالعمل سازنده آن بیاموزید‪ .‬چوب را فقط در شومینه بسوزانید‪.‬و‬ ‫آن را با کبریت یا فندک روشن نمایید‪ .‬قبل از روشن کردن شومینه دریچه هوای دودکش و هرگونه تنظیمات‬ ‫هوا را باز کنید‪ .‬دریچه هوا را آنقدر نبندید تا آتش کامالً خاموش گردیده وذغال های آخگر دیگر درخشش‬ ‫نداشته باشند‪ .‬اگر هم خیلی زود دریچه هوا را ببندید ‪ ،‬گازهای دودکش می توانند وارد اتاق شوند‪ .‬احیانا اگر‬ ‫بعد از روشن کردن شومینه احساس تهوع کردید ممکن است در هوا مونواکسید کربن وجود داشته باشد‪ .‬درها‬ ‫و پنجره ها را برای تهویه اتاق باز نموده و از اتاق خارج شوید‪ .‬می توانید یک آژیرخطرمونواکسید کربن‬ ‫بخرید‪.‬تا شما را از وجود گاز مونواكسيد كربن در خانه آگاه سازد‪.‬به یاد داشته باشید که قسمت جلوی شومینه‬ ‫باید از مواد غیر قابل اشتعال ساخته شده و همیشه تمیز نگه داشته شود‪ .‬خاکستر خنک شده موجود در شومینه‬ ‫را به طور مرتب تخلیه نموده‪.‬و آن را در یک ظرف غیر قابل احتراق بریزید‪.‬‬

‫توجه داشته باشید که‬ ‫شومینه می تواند بازبوده و یا دری بر روی آن نصب نمود‪ .‬فکر خوبی است که از یک پرده محافظ در مقابل‬ ‫شومینه باز (عکس) استفاده کنید تا از پرواز جرقه ها به داخل منزل جلوگیری‪ .‬نماید شومینه ها و دودکش ها‬ ‫باید سالی یک بار جاروب و چک شوند‪.‬اما در کلبه ها این کار هر ‪ 2-3‬سال یک بارصورت میگیرد‪.‬‬

‫© انجمن ملی امداد و نجات فنالند ‪2019‬‬


US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

‫سونا‬


‫‪IS‬‬

‫‪US‬‬

‫‪U‬‬

‫‪IS‬‬

‫‪TURVALL‬‬

‫‪LO‬‬

‫‪OSALL‬‬

‫‪S‬‬

‫‪UU‬‬

‫‪IS‬‬

‫‪TURVA‬‬ ‫‪KORTIT‬‬

‫‪A‬‬

‫‪P‬‬

‫سونا‬

‫‪LL‬‬

‫‪TU RVA‬‬

‫‪VA‬‬

‫‪TA‬‬

‫دالیل استفاده از سونا‬

‫سونا بخشی از فرهنگ بهداشت و حمام کشور فنالند است‪ .‬همچنین شما می توانید در گرمای سونا فقط‬ ‫استراحت نمایید‪.‬‬

‫مواقع استفاده از سونا‬ ‫سونا می تواند در کلبه های تابستانی‪ ،‬منازل‪ ،‬آپارتمان ها برای استفاده همه ساکنین آن ‪،‬و یا سونای عمومی به‬ ‫عنوان مثال در استخر برای استفاده همگان باشد‪.‬‬

‫نحوه استفاده از سونا‬ ‫سونا یک اجاق گاز برای گرم کردن آن دارد و نیمکت هایی که برای نشستن در آن تعبیه شده است‪ .‬سونا را هم‬ ‫می توان با چوب گرم کرد و هم با برق برای استفاده از روشهای گرمایش ایمن سونا با چوب ‪،‬لطفا به کارت‬ ‫‪ FIREPLACE‬آن رجوع نمایید ‪ .‬سوناهای برقی دارای اجاق با کویل های برقی می باشند‪ .‬اجاق با روشن‬ ‫کردن سوئیچ برق گرم می شود و دمای آن با کنترل کننده خاص خود تنظیم می گردد‪ .‬با استفاده از دکمه تایمر‬ ‫زمان الزمو یا مناسب را تنظیم کنید‪ .‬سونا معموال در حدود ‪ 15-30‬دقیقه گرم می شود‪ .‬سیستم کنترل اجاق‬ ‫دمای سونا را ثابت نگه می دارد تا تایمر آن را خاموش نماید‪.‬‬ ‫لطفا قبل از رفتن به سونا تمامی لباس های خود را حتی شورت را نیز درآورده دوش بگیرید و سپس وارد سونا‬ ‫شوید و برروی یک پوشش و یا حوله روی نیمکت بنشینید‪ .‬در سونا روی اجاق داغ آن آب پرتاب کنید و از‬ ‫بخار آن لذت ببرید‪ .‬وقتی به اندازه کافی آب پرت کردید بروید و دوباره خودتان را بشویید‪ .‬روکش نیمکت سونا‬ ‫بعد از استفاده شسته می شود‪ .‬همچنین شما می توانید از روکش های کاغذی یکبار مصرف نیمکت نیز استفاده‬ ‫نمایید‪.‬‬

‫توجه داشته باشید که‬ ‫کتابچه راهنمای اجاق سونا را بخوانید و نحوه استفاده از آن را بیاموزید‪ .‬اجاق سونا باید بوسیله یک نرده دستی‬ ‫محافظت شود‪ .‬اجاق سونا داغ می باشد بنابراین مراقب باشید که به آن دست نزنید‪ .‬بخار داغ سونا نیز می تواند‬ ‫باعث سوختگی شود‪ .‬سونا فقط تحت نظارت بزرگساالن قابل استفاده بوده و‪ .‬کودکان نباید به دکمه های کنترل‬ ‫اجاق سونا برقی دست بزنند‪ .‬همچنین بدلیل خطر آتش سوزی هرگز وسایل و یا لباس های خشک را در سونا‬ ‫نگهداری نکنید‪!.‬‬ ‫اگر در محل اقامت شما سونا برقی وجود دارد و شما از آن برای حمام کردن استفاده نمی کنید لطفا فیوزهای‬ ‫اجاق سونا را از جعبه فیوز خارج و دکمه اتوماتیک قطع کننده مدار را بر روی خاموش قرار دهید فیوزهای‬ ‫از کار انداخته شده و جدا شده را با عبارت مشخص ”غیرفعال” عالمت گذاری نمایید‪.‬‬

‫© انجمن ملی امداد و نجات فنالند ‪2019‬‬


US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

‫فندک‬


‫‪IS‬‬

‫‪US‬‬

‫‪U‬‬

‫‪IS‬‬

‫‪TURVALL‬‬

‫‪LO‬‬

‫‪OSALL‬‬

‫‪S‬‬

‫‪UU‬‬

‫‪IS‬‬

‫‪TURVA‬‬ ‫‪KORTIT‬‬

‫‪A‬‬

‫‪P‬‬

‫فندک‬

‫‪LL‬‬

‫‪TU RVA‬‬

‫‪VA‬‬

‫‪TA‬‬

‫دالیل استفاده از فندک‬ ‫فندک به لطف پایه بلند خود براحتی باعث روشن شدن آتش شده و از سوزاندن انگشتان شما جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫پیدا کردن و کار کردن با آن بسیار آسانتر از کبریت است‪.‬‬

‫مواقع استفاده از فندک‬ ‫به عنوان مثال هنگام روشن کردن آتش یا شمع می توانید از آن استفاده نمایید‪.‬‬

‫نحوه استفاده از فندک‬ ‫قفل فندک را باز کنید‪ .‬ماشه را فشار دهید‪ .‬شعله مشتعل می شود‪ .‬وقتی دست تان را از روی ماشه بردارید فندک‬ ‫خاموش می شود‪ .‬حتما ً فندک را بعد از استفاده در جای امن نگهداری نمایید‪ .‬اگر فندک بدرستی قفل نشده باشد ‪،‬‬ ‫ممکن است مایع آن مثالً درون کوله پشتی نشت نموده و باعث آتش سوزی شود‪.‬‬

‫هزینه تهیه فندک‬ ‫قیمت فندک از ‪ 2‬یورو شروع می شود‪.‬‬

‫چگونگی تهیه فندک‬ ‫فندک را می توانید ازمراکز خرید و فروشگاه ها تهیه نمایید‪.‬‬

‫توجه داشته باشید که‬ ‫فندکها از گاز پروپان یا بوتان استفاده می نمایند‪ .‬پس همواره مواظب یاشید‪.‬ارزان ترین فندک ها ازنوع پالستیکی‬ ‫یکبار مصرف هستند ‪ ،‬در حالی که فندک های گران قیمت تر دوام بیشتری دارند و قابل شارژ مجدد هستند‪ .‬به‬ ‫یاد داشته باشید که در هنگام پر کردن مجدد ‪ ،‬جوانب احتیاط را رعایت نمایید‬

‫© انجمن ملی امداد و نجات فنالند ‪2019‬‬


US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

‫ آتش‬/ ‫ماسک ضد دود‬


‫‪IS‬‬

‫‪US‬‬

‫‪U‬‬

‫‪IS‬‬

‫‪TURVALL‬‬

‫‪LO‬‬

‫‪OSALL‬‬

‫‪S‬‬

‫‪UU‬‬

‫‪IS‬‬

‫‪TURVA‬‬ ‫‪KORTIT‬‬

‫‪A‬‬

‫‪P‬‬

‫ماسک ضد دود ‪ /‬آتش‬

‫‪LL‬‬

‫‪TU RVA‬‬

‫‪VA‬‬

‫‪TA‬‬

‫دالیل استفاده از ماسک ضد دود‬ ‫درمواقع اضطراری تخلیه خانه یا اتاق پر از دود ‪ ،‬از ماسک ضد دود برای محافظت از ریه های فرد ‪ ،‬و نیز‬ ‫جهت جلوگیری از استنشاق دود و ورود آن به چشم ها از ماسک ضد دود استفاده می نماییم‪ .‬این ماسک ها می‬ ‫توانند از ریه های شما در برابر گازهای آتش سوزی ‪ ،‬بخارات و ذرات محافظت نمایند‪.‬‬

‫مواقع استفاده از ماسک ضد دود‬ ‫در مواقع آتش سوزی در خانه ‪،‬هنگام تخلیه خانه و یا هنگام کمک به شخص دیگری برای تخلیه‪ .‬می توانید‬ ‫ازماسک ها استفاده نمایید‪ .‬در صورت بروز آتش سوزی در ساختمانهای مسکونی و در حالی که منتظر‬ ‫امدادگران هستید نیزمی توانید از ماسک ضد دود استفاده کنید‪.‬‬

‫نحوه استفاده از ماسک ضد دود‬ ‫ماسک ضد دود و یا آتش را از بسته بندی آن خارج نموده و آن را بر روی سر خود قرار دهید‪ .‬مواد و‬ ‫دستورالعمل استفاده از آن بسته به تولید کننده آن متفاوت است‪ .‬به راهنمای استفاده از ماسک رجوع نموده و قبل‬ ‫از استفاده از ماسک در طول جلسات آموزشی چندین بار آن قرار دادن بر سر را تمرین نمایید‪ .‬ماسک ضد آتش‬ ‫دارای قسمت ماسک و فیلتر است‪ .‬برخی از ماسک ها دارای مکانیزم سفت نمودن قسمت پایین ماسک هستند ‪،‬‬ ‫در حالی که سایر ماسک ها طوری طراحی شده اند که خود به خود سفت می شوند‪ .‬ماسک ضد دود و آتش را‬ ‫در جعبه آن نگهداری نموده و در صورت لزوم از آن استفاده نمایید‪.‬‬

‫هزینه تهیه ماسک دود‬ ‫قیمت ماسک ضد دود بسته به فروشنده ‪ ،‬از ‪ 200‬یورو شروع می شود‪.‬‬

‫چگونگی تهیه ماسک ضد دود‬ ‫ماسک ضد دود را می توانید ازفروشگاه های تجهیزات ایمنی اطفاء حریق و فروشگاه های اینترنتی تهیه نمایید‪.‬‬

‫توجه داشته باشید که‬ ‫ماسک ضد دود و آتش را در مکانی قابل مشاهده که به راحتی در دسترس باشد‪ ،‬نگه دارید‪.‬‬ ‫ماسک های ضد دود و آتش از شما در برابر شعله های آتش محافظت نمی کنند‪ .‬هنگام استفاده از آن ‪ ،‬باید تخلیه‬ ‫شود و یا از خود در فضای مناسب در فضای داخلی محافظت شود‪ .‬در صورت بروز آتش سوزی فقط از ماسک‬ ‫های آتش که برای آتش سوزی های داخلی طراحی شده و در برابر مونوکسید کربن نیز از شما محافظت میکنند‪،‬‬ ‫استفاده نمایید‪.‬‬ ‫ماسک ها در بسته بندی های باز نشده حدود ‪ 8‬سال قابل استفاده خواهد بود‪.‬‬ ‫اگر فیلتر ماسک استفاده نشده را جایگزین کنید ‪ ،‬این ماسک ‪ 8‬سال دیگر مناسب است‪ .‬ماسک های مورد استفاده‬ ‫باید تعویض شوند‪ .‬اگر در حال کمک به شخص دیگری برای تخلیه خانۀ در حال سوختن هستید ‪ ،‬ابتدا از تنفس‬ ‫خود محافظت کنید‪ ،‬سپس از تنفس او با یک ماسک دود ‪ /‬آتش محافظت کنید‪..‬‬

‫© انجمن ملی امداد و نجات فنالند ‪2019‬‬


US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

‫آژیر دود‬


‫‪IS‬‬

‫‪US‬‬

‫‪U‬‬

‫‪IS‬‬

‫‪TURVALL‬‬

‫‪LO‬‬

‫‪OSALL‬‬

‫‪S‬‬

‫‪UU‬‬

‫‪IS‬‬

‫‪TURVA‬‬ ‫‪KORTIT‬‬

‫‪A‬‬

‫‪P‬‬

‫آژیر دود‬

‫‪LL‬‬

‫‪TU RVA‬‬

‫‪VA‬‬

‫‪TA‬‬

‫دالیل استفاده از آژیر دود‬ ‫آژیر دود یکی از تجهیزات اجباری برای مکان هایی است که افراد در آن ساکن هستند و یا می خوابند‪ .‬این آژیر‪،‬‬ ‫تراکم دود را تشخیص وهشدار احتمال آتش سوزی و زمان الزم جهت خاموش کردن آتش و یا ترک مکان را به‬ ‫ساکنین می دهد‪ .‬قانون ساکنان را ملزم به خرید ‪ ،‬نصب و نگهداری آژیر دود می نماید‪ .‬برای هر ‪ 60‬متر مربع‬ ‫در هر طبقه باید حداقل یک آژیر دود وجود داشته باشد‪ .‬اگر محل اقامت بیش از ‪ 60‬متر مربع باشد ‪ ،‬حداقل به‬ ‫دو آژیر دود نیاز است‪.‬‬

‫مواقع استفاده از آژیر دود‬ ‫آژیر دود را می توان بر روی سقف درب ورودی ‪ ،‬راهرو ‪ ،‬اتاق خواب ‪ ،‬اتاق نشیمن یا فضای مشابه نصب‬ ‫کرد‪.‬‬

‫نحوه استفاده از آژیر دود‬ ‫آژیر دود روی سقف مطابق دستورالعمل نصب نمایید‪ .‬اگر آژیر به کار افتاد‪ ،‬بررسی کنید که آیا آتش سوزی رخ‬ ‫داده یا خیر‪ .‬در صورت امکان آتش را مهار(خاموش) کنید‪ .‬در غیر این صورت ‪ ،‬محل سکونت را ترک کرده ‪،‬‬ ‫به سایر افراد هشدار داده و با مرکز خدمات اورژانس تماس بگیرید‪ .‬اگر آژیر دود بی موقع روشن شد ‪ ،‬باطری‬ ‫آن را خارج نموده و به تهویه هوای محل بپردازید‪ .‬سپس باطری را جایگزین نمایید‪ .‬اگر آژیر دود بدون هیچ‬ ‫دلیل واضحی روشن می شود (مثالً دود ناشی از پخت و پز وجود ندارد)‪ ،‬باید آن را تعویض کنید‪ .‬آژیر دود را‬ ‫یک بار در ماه با فشار دادن دکمه آزمایش تست کنید‪ .‬درهنگام فشار دادن دکمه ‪ ،‬زنگ آن باید به صدا درآید‪ .‬اگر‬ ‫زنگ خطر کار نکرد ‪ ،‬باطری ها را بررسی یا تعویض نموده و یا یک دستگاه جدید خریداری کنید‪.‬‬

‫هزینه تهیه آژیر دود‬ ‫قیمت آژیر دود از ‪ 5‬تا ‪ 10‬یورو شروع می شود‪.‬‬

‫چگونگی تهیه آژیر دود‬ ‫آژیر دود را می توانید ازمراکز خرید‪ ،‬فروشگاه های ابزار و یراق و فروشگاه های اینترنتی تهیه نمایید‪.‬‬

‫توجه داشته باشید که‬ ‫هنگام خرید آژیر دود‪ ،‬مطمئن شوید که دارای نشان های ‪ CE‬و ‪ SFS-EN‬می باشد‪.‬‬ ‫طول عمر آژیر دود ‪ 5‬تا ‪ 10‬سال است‪ .‬هنگامی که باطری آن ضعیف است‪ ،‬با صدای بوق کوتاه به شما هشدار‬ ‫می دهد‪ .‬اطمینان حاصل کنید که باطری کار می کند و یک بار در سال ‪ ،‬ترجیحا همیشه در همان زمان معینی‬ ‫از سال ‪ ،‬باطری را تعویض نمایید‪.‬‬ ‫آژیر دود همچنین می تواند یک باطری ‪ 10‬ساله داشته باشد؛ هنگامی که باطری آن تمام شود باید دستگاه را‬ ‫تعویض نمایید‪ .‬همچنین می توانید آژیر دود را به برق متصل کنید ‪ ،‬در این حالت شرکت نگهداری مسکن وظیفه‬ ‫حفظ ونگهداری واحد را بر عهده دارد‪.‬‬ ‫© انجمن ملی امداد و نجات فنالند ‪2019‬‬


US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

‫قفل و تخلیه ایمن‬


‫‪US‬‬

‫‪U‬‬

‫دالیل استفاده از قفل‬ ‫در زمان حرکت نباید مانعی سر راهتان وجود داشته باشد‪ .‬در حالی که قفل از افراد و اموال محافظت می کند‬ ‫‪ ،‬اما آنها نباید مانع از ترک محل اقامت شوند‪ .‬خروجی ها و درهای منتهی به خروج باید از داخل به راحتی‬ ‫در مواقع اضطراری قابل دسترس باشند‪ .‬حرکت بدون مانع در داخل خانه و ایمنی تخلیه بخشی از موارد ایمنی‬ ‫در مواقع آتش سوزی هستند‪ .‬ترکیب نیاز به قفل کردن و ایمنی تخلیه بخشی مهم از امنیت خانه است‪ .‬قفل های‬ ‫پنجره ها و بالکن ها از خطر سقوط جلوگیری می کنند‪.‬‬

‫مواقع استفاده از قفل‬ ‫قفل ها در بستن در و پنجره ها مورداستفاده قرار می گیرند‪ .‬توانایی خروج از داخل ساختمان باید هم برای‬ ‫درب خروجی اصلی و هم درب خروجی اضطراری تضمین شود‪.‬‬

‫نحوه استفاده از قفل‬ ‫مسیرهای خروج اضطراری باید کامالً تمیزنگه داشته شده و توسط قفلها یا وسایل غیر ضروری مسدود نشده‬ ‫باشند‪ .‬تمام قفل های درب باید به گونه ای باشد که افراد در صورت لزوم بتوانند به سرعت از محل اقامت‬ ‫خارج شوند‪ .‬قفل های درب باید بتوانند بدون کلید از داخل باز شوند‪ .‬کلید فقط باید برای ورود به ساختمان مورد‬ ‫استفاده قرار گیرد‪ .‬اگر از پنجره به عنوان خروجی اضطراری استفاده می شود ‪ ،‬باید به عنوان مثال با آچار‬ ‫پنجره براحتی باز شود‪ .‬قفل های آویز را می توان برای بستن درب انبارها استفاده نمود‪.‬‬

‫هزینه تهیه قفل‬ ‫قیمت قفل ها بستگی به نوع آن و هزینه نصب دارد‪.‬‬

‫چگونگی تهیه قفل‬ ‫قفل ها را می توانید از قفل سازی ها و فروشگاههای ابزار و یراق تهیه نمایید‪ .‬در آپارتمان ها و خانه های‬ ‫دیوار به دیوار چسبیده به هم ‪ ،‬شرکت مسکن یا مدیریت ساختمان مسئولیت تعویض قفل درب را بر عهده دارد‪.‬‬

‫توجه داشته باشید که‬ ‫در هر شرکت مسکن ‪ ،‬بعنوان یک خانواده ‪ ،‬شما باید مسیرهای خروج اضطراری را ارزیابی و تمرین نمایید‪.‬‬ ‫بر طبق گزارشات سازمان امداد و نجات از زمان شروع آتش سوزی ‪ ،‬تقریبا ً ‪ 2‬تا ‪ 3‬دقیقه برای خروج‬ ‫اضطراری وجود دارد‪ .‬اگر زمان خروج از محل بیش از زمان مذکورطول بکشد‪ ،‬باید امنیت خروج را بهبود‬ ‫بخشید‪.‬‬ ‫اطمینان از خروج اضطراری امن دغدغه مشترک تمامی شرکتهای مسکن است‪ .‬اطمینان حاصل کنید که همه‬ ‫افراد خانواده ‪ ،‬حتی کودکان نیز ‪ ،‬می توانند در مواقع اضطراری قفل درب را باز کنند‪ .‬کلیدها را در جای‬ ‫مناسب نگه دارید‪ .‬به عنوان مثال ‪ ،‬مفقود شدن کلید یک واحد نیز ممکن است منجر به کدگذاری مجدد قفل درب‬ ‫های متعدد شده و هزینه های آن برعهده شخص یا اشخاصی که کلید را گم کرده اند می باشد‪.‬‬

‫© انجمن ملی امداد و نجات فنالند ‪2019‬‬

‫‪IS‬‬

‫‪IS‬‬

‫‪TURVALL‬‬

‫‪LO‬‬

‫‪OSALL‬‬

‫‪S‬‬

‫‪UU‬‬

‫‪IS‬‬

‫‪TURVA‬‬ ‫‪KORTIT‬‬

‫‪A‬‬

‫‪P‬‬

‫قفل و تخلیه ایمن‬

‫‪LL‬‬

‫‪TU RVA‬‬

‫‪VA‬‬

‫‪TA‬‬


S

LI

TURVA PA

US

KORTIT

IS

U

LI

T U RVAL

US

OSAL

VA

SU

TA

LO

TURVALL

‫پتوی اطفای حریق‬


‫‪S‬‬

‫‪US‬‬

‫‪KORTIT‬‬

‫‪U‬‬

‫‪IS‬‬

‫‪TURVALL‬‬

‫‪LO‬‬

‫‪PA‬‬

‫دالیل استفاده از پتوی اطفای حریق‬ ‫پتو های اطفای حریق برای خاموش کردن آتش سوزی های کوچک مربوط به پوشاک ‪ ،‬مبلمان ‪ ،‬تلویزیون‬ ‫یا اجاق گاز مناسب هستند‪ .‬پتو های اطفای حریق همچنین در مرحله ابتدایی خاموش کردن آتش سوزی های‬ ‫الکتریکی و یا آتش گرفتن روغن مناسب هستند‪ .‬پتو اطفای حریق از جنس مواد غیر قابل احتراق بوده و به‬ ‫همین خاطر مانع از رسیدن اکسیژن به جسم در حال سوختن شده و آتش را خفه می کند‪.‬‬

‫مواقع استفاده از پتوی اطفای حریق‬ ‫ایده خوبی است که در هر جایی که حتی کم ترین خطر آتش سوزی وجود دارد ‪ ،‬پتوی اطفای حریق در‬ ‫دسترس باشد‪ .‬آتش سوزی های معمولی در اثر اجاق گاز ‪ ،‬جرقه های الکتریکی ‪ ،‬سیگار کشیدن ‪ ،‬شمع ها و‬ ‫شعله های آتش ایجاد می شود‪.‬‬ ‫نگه داشتن پتوی اطفای حریق در خانه ‪ ،‬کلبه ‪ ،‬قایق و کاروان ایده خوبی است‪.‬‬

‫نحوه استفاده از پتوی اطفای حریق‬ ‫پتوی اطفای حریق در مکان هایی که احتمال آتش سوزی در آن زیاد است به دیوار وصل می شود‪ .‬نحوه‬ ‫استفاده از پتو اطفای حریق را یاد بگیرید‪ .‬خاموش کردن آتش با استفاده از پتوی اطفای حریق را تمرین کنید و‬ ‫تا در مواقع اضطراری بدانید که چگونه عمل کنید‪ .‬پتوی اطفای حریق را از محفظه نگهداری آن بیرون بکشید‪،‬‬ ‫گوشه های پتوی اطفای حریق را در دست بگیرید و آن را بین خودتان و آتش به نحوی که از دستانتان محافظت‬ ‫کند قرار داده و روی جسم یا شخص در حال احتراق را کامال با آن بپوشانید‪ .‬اجازه دهید تا زمانی که آتش به‬ ‫طور کامل خاموش و سرد شود‪،‬پتو روی جسم بماند‪ .‬در صورت آتش سوزی ‪ ،‬دستگاه ‪ /‬گاز و هود اجاق گاز‬ ‫را خاموش کنید‪ .‬سپس با شماره ‪ 112‬تماس گرفته و آتش سوزی را گزارش دهید‪ .‬اگر آتش سوزی درفضای‬ ‫باز رخ داده‪ ،‬از جهت باد به آتش نزدیک شوید و خود را با پتوی اطفای حریق بپوشانید‪ .‬در صورت لزوم ‪ ،‬از‬ ‫پای خود جهت ثابت نگه داشتن اطفای حریق تا خاموش شدن کامل آتش استفاده نمایید‪.‬‬

‫هزینه تهیه پتوی اطفای حریق‬ ‫قیمت پتوی اطفای حریق از ‪ 10‬یورو شروع می شود‪.‬‬

‫چگونگی تهیه پتوی اطفای حریق‬

‫پتوی اطفای حریق را می توانید ازمراکز خرید‪ ،‬فروشگاه های تجهیزات اطفای حریق ‪ ،‬فروشگاه های ابزار و‬ ‫یراق و فروشگاه های اینترنتی تهیه نمایید‪.‬‬

‫توجه داشته باشید که‬ ‫هنگام خرید اطفای حریق ‪ ،‬حتما اندازه آن ‪ 120‬در ‪ 180‬سانتی متر و دارای عالمت ‪ CE‬و ‪ SFS-EN‬باشد‪.‬‬

‫© انجمن ملی امداد و نجات فنالند ‪2019‬‬

‫‪OSAL‬‬

‫‪US‬‬

‫‪TURVA‬‬

‫‪LI‬‬

‫‪SU‬‬

‫پتوی اطفای حریق‬

‫‪LI‬‬

‫‪T U RVAL‬‬

‫‪VA‬‬

‫‪TA‬‬


LL

S

UU

LI

S

H

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

‫اجاق مایکروویو‬


‫‪IS‬‬

‫‪S‬‬

‫‪UU‬‬

‫‪S‬‬

‫‪LI‬‬

‫‪TURVAL‬‬

‫‪KÖ‬‬

‫‪OSALL‬‬

‫‪S‬‬

‫‪UU‬‬

‫‪IS‬‬

‫‪TURVA‬‬ ‫‪KORTIT‬‬ ‫‪H‬‬

‫‪Ä‬‬

‫‪S‬‬

‫اجاق مایکروویو‬

‫‪LL‬‬

‫‪T U RVA‬‬

‫‪VA‬‬

‫‪TA‬‬

‫دالیل استفاده از اجاق مایکروویو‬ ‫اجاق مایکروویو برای یخ زدایی و گرم کردن مواد غذایی مناسب است‪ .‬استفاده از آن سریعتر از اجاق گاز‬ ‫معمولی‪ ،‬مقرون به صرفه و کامالً بی خطر است‪.‬‬

‫مواقع استفاده از اجاق مایکروویو‬ ‫اجاق مایکروویو برای مثال در خانه ‪ ،‬کاروان یا کلبه قابل استفاده می باشد‪.‬‬

‫نحوه استفاده از اجاق مایکروویو‬ ‫غذا را در ظرف مناسب ریخته‪ ،‬درب مخصوص مایکروویو را روی ظرف قرار داده و در مایکروویو بگذارید‪.‬‬ ‫قدرت و زمان مورد نظر را انتخاب و سپس مایکروویو را روشن نمایید‪ .‬با اتمام زمان انتخابی یا باز شدن درب‬ ‫مایکروویو‪ ،‬اجاق مایکروویو خاموش می شود‪ .‬هنگام خارج کردن ظرف مراقب باشید زیرا ممکن است داغ باشد‪.‬‬ ‫بعد از استفاده‪ ،‬مایکروویو را تمیز کنید‪.‬‬

‫هزینه تهیه اجاق مایکروویو‬ ‫قیمت مایکروویو از ‪ 40‬یورو شروع می شود‪.‬‬

‫چگونگی تهیه اجاق مایکروویو‬ ‫مایکروویو را می توانید ازمراکز خرید‪ ،‬فروشگاههای لوازم خانگی و فروشگاه های اینترنتی تهیه نمایید‪.‬‬

‫توجه داشته باشید که‬ ‫اطراف اجاق مایکروویو باید فضای کافی برای تهویه وجود داشته باشد‪ .‬هیچ چیزی را بر روی آن نگهداری‬ ‫نکنید‪ .‬اجاق های مایکروفر (مایکروویو) در صورت استفاده درست بی خطر هستند‪ .‬فقط از ظروف و درپوشهای‬ ‫مخصوص مایکروویو استفاده نمایید‪ .‬همیشه بسته بندی یا برچسب ظروف را جهت اطمینان از مناسب بودن آن‬ ‫برای استفاده درمایکروویو چک کنید‪.‬‬ ‫توجه داشته باشید که مواد غذایی بسته بندی شده مخصوص پخت و پز مایکروویو نیز ممکن است در صورت گرم‬ ‫شدن بیش از حد در زمان طوالنی و یا با قدرت زیاد‪ ،‬آتش بگیرند‪ .‬بنابراین‪،‬همیشه در زمان استفاده بر کارکرد‬ ‫مایکروویو نظارت داشته باشید‪ .‬به فرزندان خود بیاموزید که چگونه از مایکروویو به درستی استفاده نمایند‪.‬‬

‫© انجمن ملی امداد و نجات فنالند ‪2019‬‬


LL

S

UU

LI

S

H

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

‫زنگ هشداراجاق گاز‬


‫‪IS‬‬

‫‪S‬‬

‫‪UU‬‬

‫‪S‬‬

‫‪LI‬‬

‫‪TURVAL‬‬

‫‪KÖ‬‬

‫‪OSALL‬‬

‫‪S‬‬

‫‪UU‬‬

‫‪IS‬‬

‫‪TURVA‬‬ ‫‪KORTIT‬‬ ‫‪H‬‬

‫‪Ä‬‬

‫‪S‬‬

‫زنگ هشداراجاق گاز‬

‫‪LL‬‬

‫‪T U RVA‬‬

‫‪VA‬‬

‫‪TA‬‬

‫دالیل استفاده از زنگ هشدار اجاق گاز‬ ‫زنگ هشدار اجاق گاز باعث افزایش ایمنی پخت و پز می شود‪ .‬زنگ خطر در صورت گرمای بیش از حد‬ ‫صفحه های اجاق گاز یا قابلمه و یا خالی ماندن صفحه داغ فعال می گردد‪.‬‬

‫مواقع استفاده از زنگ هشداراجاق گاز‬ ‫زنگ خطر در هنگام استفاده از اجاق گاز کاربرد دارد و می توان آن را زیر هود یا باالی دیوار اجاق گاز در‬ ‫ارتفاع مناسب نصب نمود‪.‬‬

‫نحوه استفاده از زنگ هشداراجاق گاز‬ ‫زنگ خطر اجاق گاز را با پیچ‪ ،‬نوارچسب دو طرفه یا با آهنربا به هود یا بر روی دیوار طبق دستورالعمل نصب‬ ‫نمایید‪ .‬دستگاه با باطری کار می کند و نیازی به برق ندارد‪.‬‬ ‫طبق معمول از اجاق گاز استفاده کنید‪ .‬اگر زنگ خطر به صدا در آمد‪ ،‬اجاق گاز و زنگ هشدار را خاموش‬ ‫نموده تا از شروع آتش سوزی جلوگیری نمایید‪.‬‬

‫هزینه تهیه زنگ هشداراجاق گاز‬ ‫قیمت زنگ هشدار از ‪ 30‬یورو شروع می شود‪.‬‬

‫چگونگی تهیه زنگ هشداراجاق گاز‬

‫زنگ هشدار را می توانید ازمراکز خرید‪ ،‬فروشگاه های لوازم خانگی ‪ ،‬فروشگاه های لوازم برقی و فروشگاه‬ ‫های اینترنتی تهیه نمایید‪.‬‬

‫توجه داشته باشید که‬ ‫کارایی زنگ هشدار اجاق گاز تحت تاثیر میزان بلندی صدای زنگ خطر‪ ،‬سطح شنیداری ساکنین و واکنش‬ ‫به آن می باشد‪ .‬در صورت عدم واکنش به صدای اخطار‪ ،‬زنگ خطر مانع از آتش سوزی نخواهد شد‪ .‬زنگ‬ ‫هشداراجاق گاز برای هر خانه‪ ،‬به ویژه برای خانواده هایی که کودک و افراد دچار به بیماری اختالل حافظه‬ ‫دارند‪ ،‬مناسب می باشد‪.‬‬

‫© انجمن ملی امداد و نجات فنالند ‪2019‬‬


LL

S

UU

LI

S

H

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

‫شارژر وسایل برقی‬


‫‪IS‬‬

‫‪S‬‬

‫‪UU‬‬

‫‪S‬‬

‫‪LI‬‬

‫‪TURVAL‬‬

‫‪KÖ‬‬

‫‪OSALL‬‬

‫‪S‬‬

‫‪UU‬‬

‫‪IS‬‬

‫‪TURVA‬‬ ‫‪KORTIT‬‬ ‫‪H‬‬

‫‪Ä‬‬

‫‪S‬‬

‫شارژر وسایل برقی‬

‫‪LL‬‬

‫‪T U RVA‬‬

‫‪VA‬‬

‫‪TA‬‬

‫دالیل استفاده از شارژر‬ ‫هیچ وسیله الکتریکی بدون برق کار نمی کند‪ ،‬بلکه نیازبه شارژر جداگانه دارد‪.‬‬

‫مواقع استفاده از شارژر‬ ‫در خانه ‪ ،‬محل کار ‪ ،‬قطار و هر کجا امکان دسترسی به برق باشد‪ ،‬از شارژر استفاده می کنیم‪.‬‬

‫نحوه استفاده از شارژر‬ ‫ابتدا بررسی کنید که شارژر و کابل آن سالم باشند‪ .‬شارژر را به پریز برق و سپس سیم را به دستگاه مورد نظر‬ ‫برای شارژ وصل نمایید‪ .‬در صورت لزوم ‪ ،‬برای جلوگیری از گرم شدن بیش از حد ‪ ،‬درپوش محافظ را از روی‬ ‫دستگاه در حال شارژ ‪ ،‬مانند تلفن جدا کنید‪ .‬هنگامی که باطری به طور کامل شارژ شد‪ ،‬شارژر را از دستگاه و‬ ‫پریز جدا کنید‪.‬‬

‫توجه داشته باشید که‬ ‫هرگز دستگاه را در طول شب یا بدون مراقبت شارژ نکنید‪ .‬در هنگام شارژ خطر گرمای بیش از حد وجود دارد‪.‬‬ ‫تلفن یا رایانه خود را در رختخواب یا در نزدیکی مواد قابل اشتعال شارژ نکنید‪ .‬اگر دستگاه گرم شود یا عملکرد‬ ‫نادرست داشته باشد ‪ ،‬می تواند باعث آتش سوزی شود‪ .‬از شارژر اصلی دستگاه استفاده کنید‪.‬‬ ‫تلفن و بسیاری از دستگاههای برقی دیگر را می توان با شارژر‪ ، USB‬بی سیم یا همراه شارژ کرد‪ .‬برنامه ها‬ ‫و اپلیکیشن های جانبی باعث تخلیه سریعترباطری می شود‪ .‬توصیه می شود برای جلوگیری از تخلیه سریع‬ ‫باطری ‪ ،‬آنها را خاموش کنید‪ .‬اگر دستگاه یا باطری شما آسیب دیده است ‪ ،‬آن را دور ریخته و یک دستگاه جدید‬ ‫خریداری کنید‪.‬‬

‫© انجمن ملی امداد و نجات فنالند ‪2019‬‬


LL

S

UU

LI

S

H

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

‫سوئیچ خارجی برق‬


‫‪IS‬‬

‫‪S‬‬

‫‪UU‬‬

‫‪S‬‬

‫‪LI‬‬

‫‪TURVAL‬‬

‫‪KÖ‬‬

‫‪OSALL‬‬

‫‪S‬‬

‫‪UU‬‬

‫‪IS‬‬

‫‪TURVA‬‬ ‫‪KORTIT‬‬ ‫‪H‬‬

‫‪Ä‬‬

‫‪S‬‬

‫سوئیچ خارجی برق‬

‫‪LL‬‬

‫‪T U RVA‬‬

‫‪VA‬‬

‫‪TA‬‬

‫دالیل استفاده از سوئیچ خارجی برق‬ ‫با استفاده از سوئیچ خارجی برق می توان برای خاموش کردن اجاق گاز در هنگام عدم استفاده و ازروشن شدن‬ ‫آن به طور تصادفی جلوگیری نمود‪ .‬به جای استفاده از سوئیچ خارجی برق ‪ ،‬می توانید فیوزها را از جعبه فیوز‬ ‫خارج نمایید و یا کلید قطع کننده فیوزهای مینیاتوری را به پایین یعنی در حالت خاموش قرار دهید‪ .‬استفاده از‬ ‫سوئیچ خارجی برق نسبت به خارج کردن فیوزها ایمن تر و سریع تر است‪.‬‬

‫مواقع استفاده از سوئیچ خارجی برق‬ ‫از سوئیچ خارجی برق بر روی اجاق گاز استفاده می شود‪.‬‬

‫نحوه استفاده از سوئیچ خارجی برق‬ ‫سوئیچ خارجی برق را روشن کرده و از اجاق گاز بطورعادی استفاده نمایید(در صورت نیاز به راهنمای اجاق‬ ‫گاز مراجعه کنید)‪ .‬وقتی کار آشپزی یا گرم کردن غذا تمام شد ‪ ،‬سوئیچ خارجی برق را خاموش نمایید‪ .‬سوئیچ‬ ‫خارجی برق را می توان در یک مکان مناسب ‪ ،‬به عنوان مثال در انتها یا داخل یک کمد قرار دهید‪.‬‬

‫هزینه تهیه سوئیچ خارجی برق‬ ‫قیمت دستگاه سوئیچ خارجی برق بعالوه هزینه نصب‪.‬‬

‫چگونگی تهیه سوئیچ خارجی برق‬

‫سوئیچ خارجی برق را می توانید ازمراکز خرید‪ ،‬فروشگاه های لوازم خانگی ‪ ،‬فروشگاه های لوازم برقی و‬ ‫فروشگاه های اینترنتی تهیه نمایید‪.‬‬

‫توجه داشته باشید که‬ ‫سوئیچ خارجی برق به عنوان مثال برای خانواده های دارای کودک و افراد دارای اختالل حافظه هستند‪ ،‬مناسب‬ ‫است‪ .‬سوئیچ خارجی برق همچنین باعث افزایش ایمنی اجاق گاز برای خانواده های دارای حیوانات خانگی مانند‬ ‫سگ یا گربه می شود‪.‬‬ ‫سوئیچ خارجی برق جایگزینی برای تایمر است‪.‬‬

‫© انجمن ملی امداد و نجات فنالند ‪2019‬‬


LL

S

UU

LI

S

H

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

‫تایمر اجاق گاز‬


‫‪IS‬‬

‫‪S‬‬

‫‪UU‬‬

‫‪S‬‬

‫‪LI‬‬

‫‪TURVAL‬‬

‫‪KÖ‬‬

‫‪OSALL‬‬

‫‪S‬‬

‫‪UU‬‬

‫‪IS‬‬

‫‪TURVA‬‬ ‫‪KORTIT‬‬ ‫‪H‬‬

‫‪Ä‬‬

‫‪S‬‬

‫تایمر اجاق گاز‬

‫‪LL‬‬

‫‪T U RVA‬‬

‫‪VA‬‬

‫‪TA‬‬

‫دالیل استفاده از تایمر اجاق گاز‬ ‫تایمر اجاق گاز برای بهبود ایمنی اجاق گاز استفاده می شود‪ .‬اجاق گاز فقط زمانی کار خواهد کرد که زمان کار‬ ‫آن با تایمر تنظیم شود‪ .‬همچنین در زمان انتخاب شده‪ ،‬اجاق گاز را خاموش می کند‪ .‬تایمر مانع از روشن شدن‬ ‫اتفاقی اجاق گاز می شود‪.‬‬

‫مواقع استفاده از تایمر اجاق گاز‬ ‫از تایمر اجاق گاز روی اجاق گاز استفاده می شود‪.‬‬

‫نحوه استفاده از تایمر اجاق گاز‬ ‫هنگام استفاده از اجاق گاز مجهز به تایمر ‪ ،‬زمان کار اجاق گاز (دقیقه ها) را روی صفحه تایمر انتخاب نمایید‪ .‬از‬ ‫اجاق گاز می توان به طور عادی استفاده کرد‪ .‬اگر هیچ زمانی روی تایمر تنظیم نشده باشد اجاق گاز روشن نمی‬ ‫شود‪ .‬با اتمام زمان اجرای انتخاب شده ‪ ،‬اجاق گاز خاموش و به دنبال آن خنک می گردد‪ .‬اگر غذا هنوز آماده نشده‬ ‫است ‪ ،‬زمان بیشتری را روی تایمر تنظیم کنید‪.‬‬ ‫اجاق گاز می تواند یک تایمر داخلی (اجاق گاز ایمن) و یا یک تایمر خارجی جداگانه داشته باشد‪ .‬تایمرهای‬ ‫خارجی نیاز به نصب توسط یک برقکار مجاز دارند‪ ،‬اما می توانند به هر اجاق برقی وصل شوند‪ .‬تایمر را می‬ ‫توان در یک مکان مناسب ‪ ،‬به عنوان مثال خارج از دید یا در انتهای یک کمد قرار داد‪.‬‬

‫هزینه تهیه تایمر اجاق گاز‬ ‫هزینه تجهیزات بعالوه هزینه نصب‪.‬‬

‫چگونگی تهیه تایمر اجاق گاز‬ ‫تایمر اجاق گاز را می توانید ازفروشگاه های لوازم برقی تهیه نمایید‪.‬‬

‫توجه داشته باشید که‬ ‫چیزی را در نزدیکی و یا روی اجاق گاز نگه ندارید‪ .‬تایمرهای داخلی یا خارجی در صورت عدم نظارت بر پخت‬ ‫و پز مانع آتش سوزی اجاق گاز نمی شوند‪ .‬اگر مواد قابل اشتعال در مجاورت اجاق گاز روشن باشند‪ ،‬ممکن است‬ ‫موجب آتش سوزی شوند‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬تایمر خارجی یا اجاق گاز ایمن‪ ،‬برای خانواده های دارای کودک و افراد دارای اختالل حافظه‬ ‫مناسب است‪ .‬آنها همچنین ایمنی اجاق گاز را برای خانواده های دارای حیوانات خانگی مانند سگ یا گربه بهبود‬ ‫می بخشند و یک جایگزین مناسب برای سوئیچ خارجی برق می باشند‪.‬‬

‫© انجمن ملی امداد و نجات فنالند ‪2019‬‬


LL

S

UU

LI

S

H

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

‫محافظ اجاق گاز‬


‫‪S‬‬

‫‪UU‬‬

‫‪S‬‬

‫‪H‬‬

‫دالیل استفاده از محافظ اجاق گاز‬ ‫محافظ اجاق گاز به طور خودکار خطرات را تشخیص می دهد‪ ،‬زنگ خطر را بصدا درمی آورد و در صورت‬ ‫لزوم ‪ ،‬اجاق گاز را قبل از شروع آتش سوزی خاموش می کند‪ .‬محافظ اجاق گاز ایمنی را به میزان قابل‬ ‫توجهی بهبود می بخشد ‪ ،‬اما تمام خطرات استفاده از اجاق گاز را تشخیص نمی دهد‪.‬‬

‫مواقع استفاده از محافظ اجاق گاز‬ ‫محافظ اجاق گاز هنگام استفاده از اجاق گازاستفاده می شود‪.‬‬

‫نحوه استفاده از محافظ اجاق گاز‬ ‫محافظ اجاق گاز را می توان روی هر اجاق برقی نصب کرد‪ .‬این محافظ شامل یک سنسور نصب شده بر‬ ‫روی هود یا دیوار‪ ،‬در ارتفاع مناسب و یک واحد کنترل متصل به منبع تغذیه (جعبه سیاه در تصویر) است‪.‬‬ ‫پس از نصب می توانید از اجاق گاز بطور عادی استفاده نمایید‪ .‬حساسیت محافظ اجاق گاز قابل تنظیم است‪.‬‬ ‫اگر اجاق گاز بسیار داغ شود ‪ ،‬محافظ زنگ خطر را بصدا درمی آورد‪ .‬زنگ خطر را می توان قطع کنید و‬ ‫به پخت و پز به طور عادی ادامه دهید‪ .‬اگر به هشدار پاسخ ندهید ‪ ،‬محافظ اجاق گاز برق را قطع می کند و‬ ‫صفحه های داغ‪ ،‬سرد می شوند‪ .‬اگر محافظ اجاق گاز برق را قطع کند‪ ،‬می توانید اجاق گاز را با فشار دادن‬ ‫دکمه روی سنسورمجددا روشن کنید‪ .‬به طور معمول ‪ ،‬هنگام پخت و پز ‪ ،‬به هیچ عنوان متوجه محافظ اجاق‬ ‫گاز نمی شوید‪.‬‬

‫هزینه تهیه محافظ اجاق گاز‬ ‫قیمت محافظ اجاق گاز از ‪ 300‬یورو بعالوه هزینه نصب شروع می شود‪.‬‬

‫چگونگی تهیه محافظ اجاق گاز‬ ‫محافظ اجاق گاز را می توانید ازفروشگاه های لوازم برقی تهیه نمایید‪.‬‬

‫توجه داشته باشید که‬ ‫در فنالند ‪ ،‬اجاق گازها به شبکه برق اصلی وصل می شوند و باید توسط برقکار مجرب نصب می شوند‪.‬‬ ‫محافظ اجاق گاز باید با استاندارد اجاق گازهای اروپایی ‪ EN 50615‬مطابقت داشته باشد‪ .‬حتی اگر از‬ ‫محافظ اجاق گاز استفاده می نمایید‪ ،‬پخت و پز باید کنترل شود‪ .‬همچنین از نگهداری مواد قابل اشتعال در‬ ‫اطراف اجاق گاز خودداری نمایید‪.‬‬

‫© انجمن ملی امداد و نجات فنالند ‪2019‬‬

‫‪IS‬‬

‫‪LI‬‬

‫‪TURVAL‬‬

‫‪KÖ‬‬

‫‪OSALL‬‬

‫‪S‬‬

‫‪UU‬‬

‫‪IS‬‬

‫‪TURVA‬‬ ‫‪KORTIT‬‬

‫‪Ä‬‬

‫‪S‬‬

‫محافظ اجاق گاز‬

‫‪LL‬‬

‫‪T U RVA‬‬

‫‪VA‬‬

‫‪TA‬‬


LL

S

UU

LI

S

H

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

‫تا یمر‬


‫‪IS‬‬

‫‪S‬‬

‫‪UU‬‬

‫‪S‬‬

‫‪LI‬‬

‫‪TURVAL‬‬

‫‪KÖ‬‬

‫‪OSALL‬‬

‫‪S‬‬

‫‪UU‬‬

‫‪IS‬‬

‫‪TURVA‬‬ ‫‪KORTIT‬‬ ‫‪H‬‬

‫‪Ä‬‬

‫‪S‬‬

‫تا یمر‬

‫‪LL‬‬

‫‪T U RVA‬‬

‫‪VA‬‬

‫‪TA‬‬

‫دالیل استفاده از تایمر‬ ‫تایمرها با اطمینان از خاموش ماندن وسایل برقی پس از استفاده ‪ ،‬ایمنی برق را بهبود بخشیده و از بروز آتش‬ ‫سوزی جلوگیری می نماید‪ .‬تایمرهای قابل برنامه ریزی همچنین هنگامی که ساکنین برای مدت طوالنی از خانه‬ ‫دور هستند (به عنوان مثال در سفر یا هنگام بستری در بیمارستان) ‪ ،‬امنیت خانه را افزایش می دهد‪ .‬برای مثال‬ ‫می توان از چراغ های کنترل شده تایمر برای مدیریت ریتم شبانه روزی شخصی که از اختالل حافظه رنج می‬ ‫برد ‪ ،‬استفاده کرد‪ .‬تایمر همچنین باعث کاهش مصرف برق می شود‪.‬‬

‫مواقع استفاده از تایمر‬ ‫تایمر را می توان تقریبا ً در هر دستگاه الکتریکی که نیاز به استفاده مداوم از آنرا ندارید ‪ ،‬استفاده نمایید‪.‬‬

‫نحوه استفاده از تایمر‬ ‫از تایمر می توان برای تنظیم زمان روشن شدن و مدت زمانی که نیاز به استفاده از برق دارید‪ ،‬استفاده نمایید‪.‬‬ ‫سپس برق خاموش می شود‪ .‬تایمر را به پریز وصل کنید‪ .‬دستگاه را به تایمر متصل کنید‪.‬‬

‫هزینه تهیه تایمر‬ ‫قیمت تایمر از ‪ 10‬یورو شروع می شود‪.‬‬

‫چگونگی تهیه تایمر‬

‫تایمر را می توانید ازمراکز خرید‪ ،‬فروشگاه های لوازم خانگی ‪ ،‬فروشگاه های ابزار و یراق و فروشگاه های‬ ‫اینترنتی تهیه نمایید‪.‬‬

‫توجه داشته باشید که‬ ‫قبل از اتصال دستگاه به تایمر‪ ،‬اطمینان حاصل کنید که دستگاه الکتریکی در حالت کار قرار دارد‪ .‬در عین حال‬ ‫مطمئن شوید که هیچ ماده قابل اشتعال در اطراف دستگاه برقی وجود ندارد‪.‬‬ ‫دستگاه برقی ممکن است دارای یک تایمر داخلی باشد‪.‬‬

‫© انجمن ملی امداد و نجات فنالند ‪2019‬‬


LL

S

UU

LI

S

H

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

‫اجاق گاز‬


‫‪IS‬‬

‫‪S‬‬

‫‪UU‬‬

‫‪S‬‬

‫‪LI‬‬

‫‪TURVAL‬‬

‫‪KÖ‬‬

‫‪OSALL‬‬

‫‪S‬‬

‫‪UU‬‬

‫‪IS‬‬

‫‪TURVA‬‬ ‫‪KORTIT‬‬ ‫‪H‬‬

‫‪Ä‬‬

‫‪S‬‬

‫اجاق گاز‬

‫‪LL‬‬

‫‪T U RVA‬‬

‫‪VA‬‬

‫‪TA‬‬

‫دالیل استفاده از اجاق گاز‬ ‫از اجاق گاز برای پخت یا گرم کردن مواد غذایی استفاده می شود‪.‬‬

‫مواقع استفاده از اجاق گاز‬ ‫از اجاق گازها در آشپزخانه ها استفاده می شود‪.‬‬

‫نحوه استفاده از اجاق گاز‬ ‫تمام وسایل و مواد الزم برای تهیه غذا را آماده نمایید‪ .‬اجاق گاز را تا زمانی که مراحل آماده سازی را تمام نکرده‬ ‫اید‪ ،‬روشن نکنید‪ .‬حتما بعد از اتمام پخت و پز اجاق گاز را خاموش کنید‪.‬‬

‫هزینه تهیه اجاق گاز‬ ‫قیمت اجاق گاز از ‪ 150‬یورو بعالوه هزینه نصب شروع می شود و باید توسط یک برقکار مجاز بصورت‬ ‫ثابت نصب شود‪.‬‬ ‫اجاق گاز رومیزی همراه ارزان تر هستند و شخصا می توانید آنرا نصب نمایید‪.‬‬

‫چگونگی تهیه اجاق‬

‫گاز‬

‫اجاق گاز را می توانید ازمراکز خرید‪ ،‬فروشگاه های لوازم خانگی ‪ ،‬فروشگاه های ابزار و یراق و فروشگاه های‬ ‫اینترنتی تهیه نمایید‪.‬‬

‫توجه داشته باشید که‬ ‫می توانید از هر نوع ماهی تابه یا قابلمه مقاوم در برابر حرارت روی اجاق های چدن و​​سرامیک استفاده کنید‪.‬‬ ‫قابلمه های فلزی ‪( ،‬مقاوم در برابر حرارت) یا سرامیکی قابل استفاده در فر هستند‪ .‬شما فقط می توانید از وسایل‬ ‫آشپزی فلزی مبتنی بر مغناطیس برای پخت و پز روی اجاق گازهای برقی صفحه ای استفاده کنید زیرا در غیر‬ ‫اینصورت اجاق گاز گرم نمی شود‪ .‬مواد غذایی به سرعت بر روی صفحه ها گرم می شوند‪ .‬همیشه مطمئن شوید‬ ‫که صفحه اصلی را روشن کنید‪.‬‬ ‫موارد ایمنی جهت جلوگیری از آتش سوری را درنظر بگیرید‪ .‬هیچ چیز نباید در مجاورت و یا روی اجاق گاز‬ ‫نگهداری شود‪.‬‬ ‫گرم شدن بیش از حد صفحه اجاق گاز و یا چربی می تواند موجب آتش سوزی شود‪ .‬اجاق گاز و فر فقط برای‬ ‫پخت و پز و گرم کردن غذا در نظر گرفته شده است نه برای گرم کردن خانه‪.‬‬

‫© انجمن ملی امداد و نجات فنالند ‪2019‬‬


LL

S

UU

LI

S

H

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

/ ‫سه راهی با کلید روشن‬ ‫خاموش‬


‫‪IS‬‬

‫‪S‬‬

‫‪UU‬‬

‫‪S‬‬

‫‪LI‬‬

‫‪TURVAL‬‬

‫‪KÖ‬‬

‫‪OSALL‬‬

‫‪S‬‬

‫‪UU‬‬

‫‪IS‬‬

‫‪TURVA‬‬ ‫‪KORTIT‬‬ ‫‪H‬‬

‫‪Ä‬‬

‫‪S‬‬

‫سه راهی با کلید روشن ‪ /‬خاموش‬

‫‪LL‬‬

‫‪T U RVA‬‬

‫‪VA‬‬

‫‪TA‬‬

‫دالیل استفاده از سه راهی‬ ‫اگر پریز برق کافی در خانه وجود ندارد و یا اینکه سیم دستگاه برقی به اندازه کافی طوالنی نباشد ‪ ،‬ممکن است‬ ‫به یک سه راهی نیاز داشته باشید‪ .‬از سه راهی برای نزدیکتر شدن پریز به دستگاه استفاده می شود‪.‬‬

‫مواقع استفاده از سه راهی‬ ‫سه راهی باید در مکان و اتاقی که در آن پریز باشد‪ ،‬استفاده شود‪ .‬برای استفاده در فضای باز از یک سه راهی‬ ‫ضد آب استفاده کرده و آن را به یک پریز در فضای باز متصل نمایید‪.‬‬

‫نحوه استفاده از سه راهی‬ ‫همیشه اطمینان حاصل کنید که سه راهی قبل از استفاده سالم باشد‪ .‬سه راهی شکسته را دور بیندازید‪ .‬سیم برق را‬ ‫به پریز وصل کنید‪ .‬سیم برق باید فقط به یک نقطه برق که با پریز سازگار است‪ ،‬وصل شود‪ .‬توجه داشته باشید‬ ‫که پریزهای متفاوتی وجود دارد‪ .‬پریز دستگاه برقی را به سه راهی متصل نمایید‪.‬‬ ‫چند سه راهی را به یکدیگر وصل نکنید‪ .‬در عوض می توانید از سه راهی با کابل به اندازه کافی بلند استفاده‬ ‫نمایید‪.‬‬

‫هزینه تهیه سه راهی‬ ‫قیمت سه راهی از ‪ 5‬یورو شروع می شود‪.‬‬

‫چگونگی تهیه سه راهی‬

‫سه راهی را می توانید ازمراکز خرید‪ ،‬فروشگاه های لوازم خانگی ‪ ،‬فروشگاه های ابزار و یراق و فروشگاه های‬ ‫اینترنتی تهیه نمایید‪.‬‬

‫توجه داشته باشید که‬ ‫فقط تجهیزات الکتریکی ولتاژ پایین را به سه راهی وصل کنید‪ .‬تجهیزات ولتاژ باال مانند بخاری ها می توانند‬ ‫باعث اضافه بار و گرمای بیش از حد و قطع فیوز شوند‪ .‬اگر قسمت هایی از دستگاه الکتریکی یا سه راهی داغ‬ ‫شود ‪ ،‬این نشانه ای اضافه بار است که می تواند منجر به بروز آتش سوزی شود‪ .‬گرمای بیش از حد یک وسیله‬ ‫برقی یا سیم برق را نیز می توان با بوی نامطبوع تشخیص داد‪.‬‬ ‫سه راهی ها همچنین دارای کلیدهای روشن و خاموش هستند‪ .‬هنگامی که کلید سه راهی را خاموش می کنید ‪،‬‬ ‫دستگاه های متصل به آن نیز خاموش می شوند‪.‬‬ ‫اگر سیم سه راهی پیچ یا گره خورده باشد‪ ،‬قبل از استفاده می بایست آنرا باز نمایید‪ ،‬تا از داغ شدن آن جلوگیری‬ ‫شود‪ .‬بهتر است که در صورت عدم استفاده از پریزها و سه راهی ها از درپوش محافظ استفاده نمایید‪ .‬از سه‬ ‫راهی در جاهای مرطوب استفاده نکنید‪.‬‬

‫© انجمن ملی امداد و نجات فنالند ‪2019‬‬


LL

S

UU

LI

S

H

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

‫بخاری و فن های برقی‬


‫‪IS‬‬

‫‪S‬‬

‫‪UU‬‬

‫‪S‬‬

‫‪LI‬‬

‫‪TURVAL‬‬

‫‪KÖ‬‬

‫‪OSALL‬‬

‫‪S‬‬

‫‪UU‬‬

‫‪IS‬‬

‫‪TURVA‬‬ ‫‪KORTIT‬‬ ‫‪H‬‬

‫‪Ä‬‬

‫‪S‬‬

‫بخاری و فن های برقی‬

‫‪LL‬‬

‫‪T U RVA‬‬

‫‪VA‬‬

‫‪TA‬‬

‫دالیل استفاده از بخاری و فن های برقی‬ ‫از بخاری برقی‪ ،‬رادیاتور برقی یا فن برقی برای گرم کردن موقتی آپارتمان ها یا اتاق ها استفاده می شود‪ .‬اگر‬ ‫سیستم گرمایش معمول خانه کافی نباشد از بخاری برقی جهت تأمین گرمای بیشتر استفاده می شود‪ .‬همچنین ‪ ،‬از‬ ‫فن های برقی می توان برای خنک کردن خانه بخصوص هنگام اوج گرما استفاده نمود‪.‬‬

‫مواقع استفاده از بخاری و فن های برقی‬ ‫از بخاری و فن های برقی برای گرم یا خنک کردن منزل یا اتاق استفاده می شود‪.‬‬

‫نحوه استفاده از بخاری و فن های برقی‬ ‫بخاری ها و فن ها دستگاه های برقی هستند که به یک منبع تغذیه وصل می شوند‪ .‬در مجاورت بخاری ها چیزی‬ ‫قرار ندهید‪ .‬و بعلت خطر بروز آتش سوزی هرگز روی آنها را نپوشانید‪.‬‬

‫توجه داشته باشید که‬ ‫استفاده از چندین بخاری یا فن به طور همزمان یا اتصال آنها به همان فیوز می تواند باعث اضافه بار شده و فیوز‬ ‫را بپراند‪ .‬بهتراست که دستگاه ها را به پریزهای متصل به فیوزهای مختلف وصل کنید‪ .‬اگر دستگاه مکرراً فیوز‬ ‫را می پراند ‪ ،‬آن را تمیز و تعمیر نموده و یا دیگر از آن استفاده ننمایید‪.‬‬ ‫هنگام استفاده از بخاری و فن های برقی ‪ ،‬نکات ایمنی را رعایت نمایید‪ .‬در صورت خیس بودن بعلت خطر بروز‬ ‫برق گرفتگی هرگز به وسیله برقی دست نزنید‪ .‬هرگز پابرهنه در جاهای مرطوبی که وسایل برقی مانند بخاری یا‬ ‫پنکه وجود دارد‪ ،‬قدم نگذارید‪.‬‬ ‫لباس هایتان را روی رادیاتورهای برقی خشک نکنید و روی بخاری و فن ها را نپوشانید‪.‬‬ ‫به یاد داشته باشید که بخاری و فن را در صورت لزوم تمیز کرده و آن را خالی نمایید‪.‬‬

‫© انجمن ملی امداد و نجات فنالند ‪2019‬‬


LL

S

UU

LI

S

H

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

‫جعبه فیوز‬ )‫(جعبه تقسیم‬


‫‪IS‬‬

‫‪S‬‬

‫‪UU‬‬

‫‪S‬‬

‫‪LI‬‬

‫‪TURVAL‬‬

‫‪KÖ‬‬

‫‪OSALL‬‬

‫‪S‬‬

‫‪UU‬‬

‫‪IS‬‬

‫‪TURVA‬‬ ‫‪KORTIT‬‬ ‫‪H‬‬

‫‪Ä‬‬

‫‪S‬‬

‫جعبه فیوز (جعبه تقسیم)‬

‫‪LL‬‬

‫‪T U RVA‬‬

‫‪VA‬‬

‫‪TA‬‬

‫دالیل استفاده از جعبه تقسیم‬ ‫تمامی فیوزها در یک جعبه تقسیم قرار می گیرند ‪ ،‬که می تواند باز یا محصور باشد‪ .‬هدف از فیوزها محافظت‬ ‫در برابر سوانح برق گرفتگی‪ ،‬آتش سوزی و همچنین صدمه به قطعات به دلیل عدم سیم کشی مناسب و یا استفاده‬ ‫نادرست از تجهیزات الکتریکی است‪ .‬جعبه تقسیم دارای کلید اصلی است که کل برق خانه را قطع می کند‪.‬‬

‫مواقع استفاده از جعبه تقسیم‬ ‫جعبه تقسیم بر روی دیوار هر خانه ای نصب شده است‪ .‬جعبه تقسیم باید به راحتی در دسترس باشد‪ .‬چیزی را در‬ ‫مقابل آن قرار ندهید‪.‬‬

‫نحوه استفاده از جعبه تقسیم‬ ‫جعبه تقسیم ممکن است حاوی فیوزهای فشنگی یا منیاتوری باشد‪ .‬عالوه بر اینها ‪ ،‬جعبه تقسیم دارای کلید اصلی‬ ‫است که تمام برق خانه را قطع می کند‪ .‬اگر دستگاه الکتریکی کار نمی کند ‪ ،‬بررسی کنید که فیوزها به درستی‬ ‫در جای خود قرار دارند‪ .‬فیوز آسیب دیده را تعویض نمایید‪ .‬اگر فیوز منیاتوری قطع شود‪ ،‬کلید آن رو به پایین‬ ‫است‪ ،‬با باال کشیدن آن‪ ،‬برق دوباره وصل می شود‪ .‬اگر فیوز فشنگی پرید‪ ،‬دکمه سیاه آن را فشار دهید تا تنظیم‬ ‫بکار بیافتد‪.‬‬ ‫اگر فیوز به طور مکرر بپرد ‪ ،‬حتما در نصب فیوز و یا یکی از وسایل برقی مشکلی وجود دارد‪ .‬لطفا جهت‬ ‫تعمیر با یک برقکار مجرب تماس بگیرید‪.‬‬

‫توجه داشته باشید که‬ ‫استفاده از چندین دستگاه برقی به طور هم زمان از یک فیوز می تواند باعث اضافه بار شده و فیوز را بپراند‪.‬‬ ‫بهتر است که دستگاه ها را به پریزهای متصل به فیوز های مختلف وصل نمایید‪ .‬فیوزهایی که به درستی جا‬ ‫نخورده اند می توانند بیش از حد داغ شده و باعث آتش سوزی شوند‪.‬‬ ‫اجاق گاز و اجاق سونا را می توان با یک تا سه فیوز کنترل نمود‪ .‬اگر قصد ندارید برای مدت زمان طوالنی از‬ ‫یک وسیله برقی استفاده کنید ‪ ،‬یا می خواهید استفاده از آن را به دالیل ایمنی محدود کنید (به عنوان مثال روشن‬ ‫کردن اجاق سونا توسط کودکان و یا استفاده از اجاق گاز برای افراد دچار اختالل حافظه) ‪ ،‬فیوزهای آن را قطع‬ ‫نمایید‪ .‬فیوزهای قطع شده را با متن مشخص ”غیرفعال” عالمت گذاری کنید‪.‬‬ ‫اگر دستگاهی را خاموش کرده اید ‪ ،‬حتما ً همه فیوزهای کنترل کننده عملکرد آن دستگاه را قطع نمایید‪.‬‬

‫© انجمن ملی امداد و نجات فنالند ‪2019‬‬


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.