Safety Cards - Turvakortit - Tigrinya

Page 1

SU

U

ME

N

LA

ESTÖ ÄRJ

SUO

PE

KU

OSA

TURVA T I T R O K

SJ

I

LL

T U R VA L L I

S

ST

A AV

E STUSALAN K

S

Safety cards

OSALLISTAVA

TURVALLISUUS MAAHANMUUTTAJILLE


OSALLISTAVA

TURVALLISUUS

A T U R VA L L I S

UU

ME

N

PE

RJES

US

SUO

TURVA KORTIT

OSA

IS

V TA

S

LL

MAAHANMUUTTAJILLE

LA

ናይ ድሕንነት ካርዲታት

STUS LAN A

S KE

K

እቲ ናይ ውሕስነት ካርዲ ብናይ ፊንላንድ ሃገራዊ ኣድሕን ማሕበር (SPEK) ምስ ፍሉይ ጉጅለ ውሕስነት (OTE) ከምኡውን ኣካታቲ ውሕስነት ከምኡውን ዉሕስነት ንስደተኛታት (OTA-ኤም) ፕሮጀክት ብሓንሳብ ብምትሕግጋዝ ዝተደለወ እዩ ። ናይዚ ካርዲ አትኩሮኣዊ ጉጅለ ኣብ ፍሉይ ጉጅለ ዘለው ሰባት፥ ኣብ ስደተኛታት ኣተዓባብያ ዘለዎም ሰባት ከምኡውን ቤተሰብ፥ መንግስታዊ ዘይኮኑ ውድባት፥ ናይ ማሕበራዊ ውሕስነት ከምኡውን ናይ ጥዕና ክንክን ዘፈራት ከምኡውን ናይ ሓደጋ ጊዜ ኣገልግሎታት ከምኡውን ተማሃሮ እዮም። ብተመሳሳሊ እቶም ካርዲታት ንውሕስነት ከምኡውን ንድሕንነት ድሌት ንዘለዎ ንዝኾነ ሰብ ምቺዋት እዮም። ናይዚመሳርሒ ዕላማ ኣብ መዓልታዊ ናይ ውሕስነት ቴክኖሎጂታት ከምኡውን ኣብ ካልኦት ምህርቲ ከምኡውን ልምድታት ውሕስነት ንምምሕያሽ ሓገዝ ልምድታት መሰረታዊ ሓበሬታ ምቕራብ እዩ።. እቲ ናይ ድሕንነት ካርዲታት 50 ካርዲታት ዝሓዘ እዩ። እቲ ዕሹግ 5 ናይ ቐላዲ ካርዲታት፥ 44 ናይ ቁም-ነገር ካርዲታት ከምኡውን መሸፈኒ ካርዲ ዝሓዘ እዩ። እቲ ናይ ቐላዲ ካርዲ ስለ ወቕትታት፥ ስለ ነፍሲ-ወከፍ ሰብ መሰል ፥ምንቅስቓስ፥ ከምኡውን ስለ ኣነባብራ ቅዲታት ከምኡውን ስለ ማሕበራዊ ውሕስነት ርክባት ኣብ መዓልታዊ ውሕስነት ዘሎ ተጽዕኖ ዝያዳ ዝፍሕ ዝበለ ናይ ውሕስነት ከምኡውን ናይ ድሕንነት ሓበሬታ ይህብ።


S

U

TURVALLI

AL

TURVA KORTIT KÖ

US

LI

OSAL

H

A TURV

S

U

US

I LL

OSA

OSA

US

SU

LI

S

EN

AV

US

J

ST

SU

TURVA KORTIT

AL

AL US

N TURV

A TURV

SU

ISE

AV

LI

M

ST

AR

U

S

U

LL

UU

SU

K

RVALLI

A T U RVA

IK

TU

AV

TURVA KORTIT

LI

PA

LO

US

TURVA KORTIT

ST

LL

I

L SU

OSAL

VA T U RVA

LI

TA

IS

S

LI

LI

እቶም ካርዲታት ኣብ ኣርባዕተ ቑም-ነገር ዝተኸፈለ እዩ

TURVALLI

ናይቲ ካርዲ ትሕዝቶታት ንነፍሲ-ወከፍ ፍረ ነገር 11 ካርዲታት ኣለዉ። እቶም ካርዲታት ስለምንታይ ፥ኣበይ ከምኡውን ከመይ እቶት ወይ ከኣ ናይ ኣገባብ ኣሰራርሓ ምጥቓም ከምዝክኣል ዝግምግሙ እዮም። ኣብ ላዕሊ እቶም ካርዲታት ጠቓሚ ምኽርታት ከምኡውን ተወሳኺ ሓበሬታታት ኣለዉ እዮም። እቶም ካርዲታት ብተወሳኺ ናይቶም ምህርቲታት ግምታዊ ትሑት ወጻኢ (ናይ 2019 ናይ ዋጋ ደረጃ) ከምኡውን ናይ ምግዛእ ዓበይቲ ነጥብታት ኣመልክቱ ሓበሬታ ይህብ። ናይ መጨረሽታ ዋጋ ብምህርቲ፥ ብምህርቲ ኣቀራርጻ፥ ብጽፈት ከምኡውን ናይ መግዚኢ ቦታ ተጽዕኖ ስለዝበጽሖ ዋጋታት ኣመልካቲ እዮም። ልሙድ ኣስማት ንመግዘኢ ቦታታት ኣብ ረብሓ ይዉዕሉ ከምኡውን ኩሉ ምህርቲ ካብ መኽዚናት መርበብ ምርካብ ይኽእሉ።

ችርቻሮ ናይቶም ካርዲታት ጥቕላል ከምኡውን ናይ ሓደ-ሓደ ምህርቲ ኣብቲ ናይ SPEK መርበብ መክዘን ኣለዉ እዮም: http://verkkokauppa.spek.fi/. እቶም ካርዲታት ብሕትመትን ብኤሌክትሮንክን ቅጥዒታት ኣለዉ እዮም።. ካብ ፊንላንድ ቋንቋ መሳረሒታት ብተወሳኺ ናይ ውሕስነት ካርዲታት ብዓሰርተ ካልኦት ቋንቋታት ኣሎ እዩ። ናይቶም ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ሕትመታት ብመልክዕ ኤሌክትሮኒክ ኣብዚ ኣለው እዮም www.spek.fi/OTE ከምኡውን www.spek.fi/OTE-M ኣብ መጀመርያ ናይቲ ዓመተ 2020።

ምንጪ እቲ መሳርሒ ክሳብ ዝተጠቐሰ ንንግዲ ዘይኮነ ረብሓ ብናጻ ምውራድ ይክኣል እዩ። እቶም ካርዲታት ንማሕበራዊ ውሕስነት ከምኡውን ንጥዕና ውድባት (STEA) ፊናንሳዊ ደገፍ ማእከል ደገፍ ዝተዳለወ እዩ። ናይቶም ካርዲታት ናይ መጀመርታ ሕታም ኣብ ሕዳር 2019 ተለቒቑ እዩ።

© The Finnish National Rescue Association 2019


L

S

EL

UU

TURVA KORTIT

A

T

ST

A TURVAL

IS

OSALLI

AV

Ä M Ä NTA

V

ቅድታት ኣነባብራ ኣስከርቲ፥ትምባኾ ከምኡውን መድሓኒታት


L

ቕድታት ኣነባብራ - መስከርቲ፥ ትምባኾ ከምኡውን መድሃኒታት

S

EL

UU

TURVA KORTIT

A

T

ST

A TURVAL

IS

OSALLI

AV

Ä M Ä NTA

V

ኣልኮል ኣልኮል ብዙሕ ጊዜ ንድግስ ዝውዕል ኮይኑ ሓደ-ሓደ ሰባት ኸኣ ንምስካር ይጥቀምሉ እዮም። ካብ መጠን ንላዕሊ ኣልኮላዊ መስተ ምስታይ ቃንዛ ከምኡውን ሓደጋ ልዕል ይገብሮ፥ ማሕበራዊ መሰናኽላት የኸትል ከምኡውን ናይ ሂወት ተስፋ ክሓጸር የኽእል። ኣልኮል ንብዙሕ ማይ ምፍሳስ፥ ንትራፊክ ሓደጋታት ከምኡውን ንጉዕዞታት ከምኡውን ንምውዳቕ ምኽንያት ኣበርክቶ ኣለዎ። ናይ ኣልኮላዊ መስተ ምጥቓም ኣብ ዝሑል ኾነ ዉዑይ ሰፋፊ ኩነታት ውሽጢ ውሕስነት ኣብ ሓደጋ የዉድቖ። እንተድኣ ሰቲኻ ኣይተሽከርክር። ኣልኮል ኣብ ስራሕ ቦታ ከምኡውን ኣብ መንገዲ ዝተኣገደ እዩ። ኣልኮል ምስ መድሃኒታት ብሓንሳብ ሓደ ገይኻ ክዉሰድ የብሉን።

ትምባኾ ትምባኾ ኣብ ፊንላንድ ውሽጢ ሕጋዊ እዩ። ዕድሚኦም ካብ 18 ዓመት ትሕቲ ዝኮኑ ህጻናት ትምባኾ ክገዝኡ ወይ ከኣ ክዉንኑ ኣይፍቀድን ከምኡ ከኣ ትምባኾ ክሽየጥ ወይ ከኣ ንህጻናት ክወሃብ የብሉን። ሽጋራ ምትካኽ ዝለዓለ ናይ ጥዕና ሓደጋታት የኸትል። ንካንሰር ዘለዎ ጽልዋ ሓደጋ ልዕል ይገብሮ። ትምባኾ ምትካኽ እዉን ወናኒ ምሉእ ጥዕና ኣይኮነን። ኣብ ናይ ህዝቢ ከባቢታት ሽጋራ ምትካኽ ዝተኣገደ እዩ። ሽጋራ ምትካኽ ናይ ሓዊ ሓደጋ የወስኽ። ሽጋራ ምትካኽ ምስ ዝኾነ-ነገር ዓመጸ ብሓንሳብ ኣብ ዝተጣመረሉ ሓደጋ ዝበለጸ ይገብሮ። ሽጋራ ኣብ እተትክኸሉ እዋን ኣባራዒ ንዋት ዘይምህላዉ ኣረጋግጽ። ናይ ሽጋራ ትኪ ቑርጽራጻት ሓሙኽሽቲ ወይ ከኣ ኣብ ድስቲ ውሽጢ ክቕመጡ ኣለዎም። ካብ ቤት ወጻኢ ብዘይምግዳስ ሽጋራ ምትካኽ ሓደጋ ሓዊ ናይ ምግላጽ ይውስኽ።

መድሓኒታት መድሓኒታት ቃንዛ ንምሕካም የገልግሉ ። ኣልኮል ወይ ከኣ ካልኦት መስኸርቲ ዝኮኑ ንጥረ ነገራት ምስ መድሃኒታት ብሓንሳብ ኣብ ረብሓ ክዉዕሉ የብሎምን፥ እንተዘይኮይኑ: እቲ ክህብዎ ዝግባእ ዝተሓሰበሎም ረብሓታት ዘይህቡ ይኾኑ ከምኡውን ጎድናዊ ግድኣት የስዕቡ። መድሓኒታት ከምቲ ብዶክተር ዝተወሃበ ሓበሬታ ኣብ ረብሓ ክውዕሉ ኣለዎም። መድሓ ኒታት ኣብ መደብር መድሓኒት ምግዛእ፥ ናይ ካልእ ሰብ ምኽሪ ትእዛዝ ብፍጹም ክትጥቀም የብልካን።

© The Finnish National Rescue Association 2019


S LI

T U RVA

LL

LII

KKUMI

NE

S

TURVA KORTIT

UU

OSAL

VA

IS

TA

N

©Juho Sihvonen

ተንቐሳቓሲነት ELÄMÄNTAVAT


S LI

T U RVA

LL

LII

KKUMI

NE

ተንቐሳቓሳይነት

S

TURVA KORTIT

UU

OSAL

VA

IS

TA

N

ነዚ ኣቓልቦ ስለምታይ ኣቓልቦ ይወሃቦ? ምስሕ ሓት ኣብ ፊንላንድ ውሽጢ ብጣዕሚ ሃንደበታዊ ሞት ከምኡውን ምውዳቕ የኸትል። ብትራፊክ ኣይሂ ውሽጢ ምንቅስቓስ እንቋዕ ዝዕለት everyday ውሕስነት ሓደጋ create ይኽእል . ስለዝኾነ ዝምንቅስቓስ ውሕስነት ብቤት ውሽጢ ኾነ ምስ ቤት ወጻኢ ፍሉይ ኣቓልቦ ምሃብ .

ከመይ ምርግጋጽ እኽእል? ናይዚ ምንቅስቓስ ውሕስነት ብዙሕ በብዓይነቱ ዘካተተ እዩ። ዘየሐንኩሉ መንገድታት ከምኡውን ጽቡቕ ኣጠቓላሊ መብራህቲ ዘለዎ ምዃኑ ኩሉጊዜ ኣረጋግጽ። እንተድኣ ኣድላይ ኮይኑ፥ ተንቀሳቓሲ መሳርሒታት ይጠቀሙ።

ዘይተመዓራረየ ምንቅስቓስ ኣረጋግጽ መንገዲ ከምኡውን መዓጹ ብሩህ ይኹን። ብቤት ውሽጢ ኾነ ኣብ ጎደናታት ውሽጢ ዘየድሊ ዝኮኑ ነገራት (ናይ ሓዊ ጽዕነት) መጠን ክንኪ ይግበሩ። ዝኾነ ዓቐብ ከምኡውን ደረጃታት ብሓያል ኢደ-ስራሕ መጻወቲታት ዝተስተኻኸሉ ኮይኖም ኣረጋግጽ። እቲ ቐጽሪ ከምኡውን እቲ ናይ እግረኛ መንቀሳቐሲ ንምንሽርታት ኩነታት ሑጻ ዘለዎ ምዃኑ ኣረጋግጽ። ኣብ ቤት ውሽጢ ኾነ ካብ ቤት ወጻኢ ጽቡቕ ብርሃን ምህላዉኣረጋግጽ። ናይቲ ብርሃን መብራህቲ ወይ ከኣ በብሓደ ኣምፑላት ምምሕያሽ ትኽእል ኢኻ። ኣብ ወጻኢ፥ ተወሳኺ ብርሃን ካብ እተፈላለዩ መብራህቲ ከምኡውን ካብ ናይ ቅድሚት መብራህቲ ይመጽእ እዩ። ከምኡውን ናይ ቅልጽም ብቕዓት ከምኡውን ኣካላዊ ብቕዓት ምንቅስቓስ ባንድ ዘክር፥ ካብ ቤት ወጻኢ፥ ንውሕስነት፥ንሓደጋ ኩነታት ከምኡውን ንኣየር ኩነታት ዚምቺ ጫማ ግበር። እንተድኣ ጠፊኡካ ቴክኖሎጂ ብምጥቃም ቦታ ምርካብ ይጠቀሙ። ራ2]እይ ከምኡውን ናይ ምስማዕ ትኽእሎ ድሕነቱ ሓለወ ምንቅስቓስ ይድግፉ። መነጽር ከምኡውን ኣድላይ ተኾነ መስምዒ መሳርሒ ግበር። ዉልቃዊነት ናይ እዝኒ መዘራረቢ መጉልሂ ድምጺ ቅድሚ ናይ ዉልቀ መጉልሒ ድምጺ ምግዛእ ናይ ምንቅስቓስ ውሕስነት ባህሪ ጽቡቕ እዩ።

ተንቀሳቃስነት ከምኡውን ትራፊክ

ኣብ ናይ ትራፊክ ዋሕዚ ውሽጢ ኣብ ምንቅስቓስ ግዘ ድሕነቱ ዝተሓለወ እዋን ከምኡውን መንገዲ ምምራጽ ኣለካ። ናይ ዝምዝዋር ሽግር እንተድኣ ኣላካ ኾይኑ፥ ምምራሕ ብወለንታዊ ምቁራጽ ኣብ ግምት ኣእቱ። ናይ ሞቶር ብሽክለታ ምምራሕ ከምኡውን ብእግሪ ኣብ ምንቅስቓስ ውሕስነት ኣብ ግምት ውሽጢ ምእታው ይግባእ። ነቶም ናይ ትራፊክ ሕግታት ዘክር፥ ምርኣይ ኾነ ምዕዛብ። መሳር ሒታት ውሕስነት ይህቡ ኣካላዊ ብቕዓት ምንቅስቓስ ንምሕላው ቕልጽም ኣድላይ እዩ ከምኡውን ናብ ዕለት ሂወት ደስታ የኸትል። ስለ'ዚ ውላእኳ በዳሂ እንተኾነ'ውን ኣካላዊ ብቕዓት ምንቅስቓስ ጠቓሚ እዩ። ብሓገዝ ሓቀኛ መሳርሒ፥ዋላእኳ እቲ ብቕዓትካ ዝወረዳ እንተኾነ ምቕጻል ትኽእል። ናይ ካልእ ሰብ ብጸይቲ ዉሑስ ኣካላዊ ብቕዓት ምንቅስቓስ ንክትገብር ክሕግዘካ ይኽእል እዩ!

© The Finnish National Rescue Association 2019


T

DE

TURVA KORTIT AM

KE

U

IS

LL S

OSALL

T U RVA

UU

JO

K

VA

IS

TA

IEHENOI

መሰል ነብሰ ወከፍ ሰብ ELÄMÄNTAVAT


መሰል ነብሰ ወከፍ ሰብ

T

DE

AM

KE

U

IS

LL

TURVA KORTIT

S

OSALL

T U RVA

UU

JO

K

VA

IS

TA

IEHENOI

ኣብ ፊንላንድ ነፍሲ-ወከፍ ሰብ መሰል ሰፊሕ እዩ- ብተፈጥሮ ብብዙሕ መንገዲ ምግራም ከምኡውን ብናጻ ምሕጓስ ይኽእሉ። ናይ ነብሲ ወከፍ ሰብ መሰል ኣብ ፊንላንድ ዝነብር ከምኡውን ዝጸንሕ ንኩሉ ተግባራዊ ዝኸዉን እዩ። ፍቓድ ምሕታት የብልካን። በጃኻ ዘክር ነቶም ናይ ነፍሲ-ወከፍ ሰብ መሰል ንከም ሃገራዊ ፓርክታት ዝበሉ ናይ ተፈጥሮ ሓለዋ ከባቢታት ከምዘይምልከት። ከምዚ ዓይነቱ ኣከባቢ ኣብ እትርእየሉ ግዘ ነቶም ሕግታት ናይቲ ከባቢ ብዝግባእ ኣረጋግጽ። ሕጊታቶም ካብ ናይ ነፍሲ-ወከፍ ሰብ መሰል ንላዕሊ ቀዳምነት ኺወሃብ እዩ።

ዝተፍቐደለይ •• •• •• •• ••

ብናጽነት ምንቅስቓስ፥ ምስጓም ወይ ከኣ ምሽክርካር ሳይክል እዩ። ኮይኑ ግን፥ ኣብ ናይ ሰብ መዓስከር ውሽጢ ወይ ከኣ ዝራእቲ ዘለዉዎ ከባቢታት ወይ ከኣ ሕርሻ ቦታ ግና ኣይኮነን። ከምኡውን ንምንቅስቓስ ኣብ ዝተፈቐዱ ከባቢታት ንግዜኡ ንምጽናሕ ከምኡውን ምሸት ንምምሻይ። ናይ በረኻ ፍረምረታት፥ ቕንጢሻራ ከምኡውን ዘይሕለዉ ተክሊታት ንምምራጽ ኣንግል ከምኡውን ውርጪ ዓሳ (ናይ ዓሳ መጻወድያ ፍቓዱ ዘክር) ብማይ መንገድታት ከምኡውን ኣውቶሞቢል-ውርጪ ምኻድ።

ዘይፍቀደለይ •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

ካልኦት ተፈጥሮ ወይ ከኣ ከባቢታት ምርባሽ ወይ ከኣ መጉዳእቲ ምብጻሕ ናይ ኣዕዋፍ ጎጆ ከምኡውን ናይ እንስሳ ጸወታ ምርባሽ ደው ንዝበሉ ኣግራብ ምጉዳእ ወይ ከኣ ምውዳቕ ባልጃታት፥ ሓመድ ወይ ከኣ ዕንጨይቲ ምውሳድ ናይ ሃገር ውሽጢ እንስሳ ብሑትነት ምህዋኽ ጉሓፍ ካብ ፍቓድ ወጻኢ ሞተር ዘለወን መጉዓዓዝቲ ምጥቓም ብዘይሕጋዊ ፍቓድ ዓሳ ምዝፋፍ ከምኡውን ምህዳን ካብ በዓል ዋና ፍቓድ ወጻኢ ከፉት ሓዊ ምሓዝ ኣብ ናይ ዱር ሓዊ መጠንቀቕታታት ጊዜ ከፉት ሓዊ ምሓዝ

©The Finnish National Rescue Association 2019


LL

TURVA KORTIT

O

ST

O

S

IA

R

K

IS

TURVA

UU

OSALL

VA

IS

SO S

TA

ALI VE NEN

ስሩዕ ዘይኮነ ማሕበራዊ መርበብ ዉሕስነት


ስሩዕ ዘይኮነ ማሕበራዊ መርበብ ውሕስነት

LL

TURVA KORTIT

O

ST

O

S

IA

R

K

IS

TURVA

UU

OSALL

VA

IS

SO S

TA

ALI VE NEN

ንምንታይ እየ ዝጥቀመሉ? ስሩዕ ዘይኮነ ማሕበራዊ ውሕስነት መርበብ ኣብ ዕለታዊ ናብራኻ ከምኡውን ሂወትካ ውሽጢ ዝሕግዘካ እዩ። እዚ ናይ ሰብ ውሕስነት ክልዕል ይገብሮ ከምኡውን ናይ ውሕስነት ስምዒት የወስኽ።

ኣበይ እየ ክጥቀመሉ? ሓገዝ ምሕታት ይኽእል ወይ ከኣ ፍቕረኛኻ ዝኾኑ ሰባት ናይ ርእስኻ ክእለት ወይ ከኣ ሃፍቲታት እኹል ኣብ ዘይኮንሉ እዋን ብዝኾነ ኩነታት ሓገዝ ምሕታት ትኽእል። ኣካላዊ ፥ ስነ ልቦናዊ ወይ ከኣ ስነ ማሕበራዊ ደገፍ ኣብ እተደልየሉ ጊዜ እቲ ናይ ድሕንነት መርበብ ምቹዊ ክኸውን ኢዩ ። ኣብ ናይ ሂወት ቅልውላው ውሽጢ ከምኡውን ቁስላዊ ኩነታት ውሽጢ ድሌት ደገፍ ምድላይ ክዉስኽ ይኽእል።

ከመይ እየ ነዚ ዝጥቀመሉ? ንቕሑ ኹን ከምኡውን ናይ ቀረባ መሓዙትን፥ ቤተሰብን ዝፈልጡኻ ወይ ከኣ ኣብ ስራሕ ከምኡውን ብዝያዳ ንዝቐር ቡኻ ሰባት ናይ ውሕስነት መርበብ ዘርግሕ። ምስቶም እትፈትዎም መሓዙት ብሓንሳብ ናብቲ ናይ ውሕስነት መርበብካ ውሽጢ ከምዝስመዩ ብሓባር ተስማዕማዕ። ኣብቲ ናይ ምድሓን መርበብ ውሽጢ ዘለዉ ቑልፊ ሰባት ኣብ ቕጥዒ መዝገብ ኣቐምጥ ከምኡውን ኣብ ዝርአ ቦታ ኣቐምጦ። ሓገዝ ክትደሊ እንከለኻ ትኽክለኛ ሰብ ካብቲ ናይ ውሕስነት መርበብ ቕጥዒ ምድላይ ከምኡውን ምዝርራብ ትኽእል። እቲ ዘለካ ኩነታት ንዐኦም ግለጸሎም ከምኡውን ንሓገዝ ሕተቶም።

እንታይ እዩ ክፈልጦ ዘለኒ? ኣብ ፊንላንድ ካብ ሓደ ሚልዮን ዝበልጹ ሰባት ንፍቕረኛኦም ይሕግዙ። ሓደ-ሓደ ጊዜ ሰባት ተፈጥሮኣዊ ከምኡውን ብጣዕሚ ሰፊሕ ናይ ውሕስነት መርበብ ኣለዎም። ናይ ካልኦት ናይ ውሕስነት መርበባት ብጣዕሚ ዉሱን ክኾኑ ይኽእሉ ። ብኻልእ ብወገን ደገፍ ዝህብ ሓደ ሰብ ምንባሩ እዉን ጽቡቕ እዩ ። ኣብ መወዳእታ፥ እቲ ናይ ድሕንነት መርበብ ሓገዝ ንዝደሊ ሰብ ምሕጋዝ ስርሑ ንዝገበረ በዓል ስልጣን ጥራይ ከጠቓሊል ይኽእል።

min un tur vav erkk oni

MINÄ

ናይ ዉሕስነት መርበበይ ቅጥዒ ኣብዚ ክርከብ ይኽእል: www.spek.fi/ote

ሰለስተ በብዓይነቱ ማሕበራዊ ውሕስነት መርበብ ሞዴላት ኣለዉ፥ ንዓኻ ንዝስማዕመዐካ ቅጥዒ ምረጽ። ኣብቲ ቕጥዒ ናይ ሞያውያን ስምን ናይ ተለፎን ቁጽሪታትን ናይቶም ኣብ ናይ ዘቤት ውሽጢ ተገዳስነት ሰራሕተኛታት ፥ ናይ ትኪ መውጽኢ ክፋል ከምኡውን ህንጻ ኣላይ ኣመልክቱ በቢ መዓልቱ ደገፍ ናይ ዝህቡ ሰባት ሓበሬታ ክትጽሕፈሎም ትኽእል። ዝተጻሕፈ ሓበሬታ ምሓዝ ንሱ ንምርካብ ብዝበለጸ ንዝረሓቐ ቕልጡፍ ከምኡውን ቀሊል ይገብሮ ፥ ከምኡውን ኣብ ሓደጋ ጊዜ ሓገዝ ንምርካብ። © The Finnish National Rescue Association 2019


ST

A TURVAL

L

IS

TURVA KORTIT A ODENAJ

S

VU

UU

OSALLI

AV

T

ወቕቲታት


ST

A TURVAL

L

IS

TURVA KORTIT A ODENAJ

ወቕቲታት

S

VU

UU

OSALLI

AV

T

ሓጋይ ናይ ፊንላንድ ሓጋይ ነዊሕ ከምኡውን እቲ ኩነታት ሓድሕደ-ህልቂታዊ ናይ ፊንላንድ ኣካላት ውሽጢ ይፈላለ እዩ። ሓጋይ ናይ ሙቐት መጠን ካብ ዜሮ ድግሪ ክሳብ ዘኽፍእ ዛሕሊ ክበጽሕ እዩ። ካብ -30 ድግሪ ንላዕሊ ዝሑል ክኸዉን ይኽእል። ንፋስ ዛሕሊ ኩነታት ይውስኽ ብምኽንያት እቲ ብንኡስ-ዜሮ ናይ ሙቐት ዓቐን ንምማቕ ምኽዳን ኣገዳሲ እዩ። ክዳውንቲ ተደራራቢ ምኽዳን ጽቡቕ እዩ። እንተድኣ እኹል ክዳውንቲ ዘይሃሊዩካ hypothermia ክሕዘካ ወይ ከኣ ኣስሐይታ ክረኽበካ ይኽእል። ሓጋይ ኣብ ጽድያ እዋን፥ ውርጪ ይወድቕ፥ ኣብ ወሓይዛት ውሽጢ ዘሎ ናይ ማይ ዓቐን ይውስኽ፥ ከምኡውን ውርጪ ምንቅስቓስ ይጅምር። ውርጪ ምምኻኽ ውሕጅ የስዕብ። ብውሕጅ ምኽንያት መንገድታት ክዕጸው ይኽእሉ ኣብ ጽድያ እዋን ኣብ-ውርጪ ምኻድ የብልካን። ዋላእካ እቲ ውርጪ ረጒድ እንተመሰለ፥ ብጣዕሚ ድኹም ብምዃኑ ኣብኡ ዝንቀሳቐሰ ሰብ ምድጋፍ ኣይክእልን። ኣብ ጽድያ እዋን ናይ ዘገዳማዊ ሓዊ ሓደጋ እንተድኣ'ሎ ካብ ቤት ወጻኢ ሓዊ ኣይተቀጻጽል። ከምኡውን ኣብ'ቲ ግዜ'ቲ ኣብ ውሽጢ ቤት ጐዱፍ ምቅጻል ዝተኣገደ እዩ ። ብተወሳኺ ናይ እንስሳ ዘገዳማዊ ሓዊ ሓደጋ ካብ ክረምቲ ክሳብ ቀውዒ ክቕጽል ይኽእል። ክረምቲ ኣብ ክረምቲ እዋን ዘሎ ብርሃን ከምኡውን ውዑይ ሙቐት ንሕደሰሉ ኢና። ኮይኑ ግን፥ ሓደ-ሓደ ጊዜ ብጣዕሚ ሙቐት እዩ።. ኣብዚ ኩነታት፥ እኹል ማይ ምስታይ ከምኡውን ባዕልኻ ካብ ብርቱዕ ጸሓይ ብርሃን ምክልኻል ዘክር። ንውሕ ዝበሉ ጊዜ ዝጸንሕ ሙቐት ንኣካል የወጥሮ፥ ስለዝኾነ ገዛኻ ዝሑል ክኸዉን ፈትን። ኣብ ክረምቲ እዋን ሰባት ኣብ ባሕሪ ውሽጢ ከምኡውን ቓላያት ውሽጢ ይሕምብሱ። ኮይኑ እቲ ናይ ማይ ሙቐት ዝሑል ክኸውን ይኽእል። ሓመሳ ተምሃር እንተድኣ ምሕምባስ ዘይትኽእል ኾይንኻ፥ ናይ ሂወት ጃኬት ግበር። ወድኹም ንነዊሕ ግዘ መትሓዚ ኢድ ኣብ ዘለዎ ድስቲ ምስ መኽደኒኡ ኣብ ገምገም ባሕሪ ኣይቲሕደግ። ቀውዒ እቶም ደሓሩን ናይ ክረምቲ ከምኡውን ቐውዒ ምሸት ጸልማት እዮም። ካብ ቤት ወጻኢ ኣብ እንትኸደሉ ጊዜ መንጸባረቕቲ ምጥቓምኻ ኣረጋግጽ። ናብ ዛሕሊ ኣብ ዝወርደሉ ጊዜ እቶም መንገዲታት ከንሸራትቱ ይኽእሉ። . ኣብ ቐዉዒ እዋን ብትኽክል ርጉድ ዝበለ ክዳውንቲ ክትኽደን ኣለካ። ቀውዒ ቅንጥሻራ ንምልዓል ጽቡቕ ጊዜ እዩ። ቅንጥሻራ ምልዓል እንዳ መረጽኩም ተኾነ ፥ እቲ ዝምገብዎ ካብቲ ሓደገ'ኛ ቅንጥሻራ ከመይ ከምዝፈለ ተምሃር። ናይ ነብሲ-ወከፍ ሰብ መሰል ዘክር። ኣብ ቀዉዒ እዋን ፥ እቲ ዳህሪ ኢንዳጎደለ ምስመጽአ፥ ኣብ መንገዲ ውርጪ ምፍጣር ከምኡውን መንገዲ ብጣዕሚ ኣንሻራታቲ ክኸውን ይኽእል። እቲ መኪና ብድሓን ንምዝዋር ናይ ኽረምቲ ጎማታት ግበር። ተጠንቂቕኻ ኣሽከርክር።

© The Finnish National Rescue Association 2019


ድሕንነት ገዛ መቆጻጸሪ ዝርዝር


መቆጻጸሪ ዝርዝር ድሕንነት ገዛ

ንምንታይ እየ እዚ ዝጥቀመሉ ዘለኹ? ተጠቐም ነቲ ናይ ገዛእ ርእኻ ወይ ከኣ ፍቱውቲ መሓዛኻ ናይ ቤት ዉሽጢ ድሕንነት መረጋገጺ ዝርዝር ከምኡውን ናይ ቤት ውሽጢ ሓደጋ ብዉሕሉል ምዕሩይ ንምግባር ።

ኣበይ እየ ክጥቀመሉ ዘለኒ? ኣብ ገዛኻ ወይከኣ ኣብ ናይ መፍቀሪትኻ ገዛ

ከመይ እየ ክጥቀመሉ ዘለኒ? መቆጻጸሪ ዝርዝር ርኸብ ከምኡውን ናይቲ ዝርዝር ውሽጢ ዘለዉ ነፍሲ-ወከፍ ነገር ፈቲሾ እቲ እተረጋግጾ

ዘለኻ ነገር ድሓን እንተኾነ፥ ኣብቲ ሓምለዋይ ሳንዱቕ ምልክት ይግበሩ። እንተድኣ ጸገም ሃሊዩ ኾይኑ፥ኣብቲ ቀይሕ ሳንዱቕ ምልክት ይግበሩ። ካብኡ ነቶም ኣድለይቲ መአረምታዊ ስጉምትታት ጸሓፎም። እቶም ጉድለታት ምእራም ወይ ከኣ ነቶም ለውጢታት ባዕሊኹም ምትግባር እትኽእሉ ወይ ከኣ ወይ ከኣ ሓገዝ ዘድልየኩም እንተኾነ ምግምጋም ። ንዓታቶም መን ከምኡውን መዓስ ክፈትሖም መዝግብ። ከምኡውን እቲ ትክክለኛ መስተኻኸሊ ተግባር ከምዝተኻየድ ኣረጋግጽ።

እንታይ ዝኣክል እዩ? እቲ ዝሕታም ኣቃውማ ናጻ እዩ። ካብቲ ናይ ወብ መክዘን/ቖፎ ካብ € 1 / ቕዳሕ ንታሕቲ እዩ- www.spek.fi/ote

ኣበይ እየ ክገዝኦ? ካብ ናይ SPEK መርበብ ሓበሬታ መደበር ወይ ከኣ መርበብ። ብዙሕ ተመሳሳሊ ኣቀዋውማ ዝርዝር ምህላዉ ልቢ ይበሉ። ንኣብነት፦ ናይ ነፍሲ ኣድሕን ኣገልግሎታት በብዓይነቱ ጽምቈታዊ ዝርዝር ኣብቲ ክልሎም ምስርጫው። ብተወሳኺ፥ ካልኦት ዓይነት ዝርዝር ኣብቲ መደበር-ድሕረ ገጽ ክርከብ ይኽእል እዩ።

ምፍላጡ ኣገዳሲ ዝኾነ ኣብ ምርግጋጽ በቲ ዝርዝር ውሽጢ ክትሓልፍ እንከለኻ ግዘ ዉሰድ። ስለ ውሕስነት ጉዳያት ከምኡውን ብዛዕባ መርገጺ ምስ ምሉኡ ቤተሰብ ብሓንሳብ ምዝርራብ ጽቡቕ ሓሳብ እዩ። እዚ ምስ ውሕስነት ክመጽኡ ዝኽእሉ ጌጋታት ከምኡውን ንዓታቶም መስተኻኸሊ ምውሳድ ኣድላይ ምኻኑ ኩሉ ሰብ ክፈልጦ ምግባር ወሳኒ እዩ እዚ ናይ መርመራ ዝርዝር ብኣገልግሎት መድሓን ወይ ከኣ ብሓዊ ሓደጋ ቁጽጽር ዝተልኣኸ ናይ ርእሲቁጽጽር ቅጽታት ክትክእ ከምዘይኽእል ምርዳእ የድሊ ።

ናይ ነባሪ ኩነታት ወይ ከኣ ናይ ሂወት ኩነታት ክቕየር ከምዝኽእል ዘክር ። ዝኾነ ኣድላይ ለውጢ ኣብዝህልወሉ ጊዜ ፥ እቲ ዝርዝር መቖጻጸሪ ምግምጋም ከምኡውን ምሕዳስ ኣገዳሲ።

© The Finnish National Rescue Association 2019


112 Suomi መመልከቲ


112 Suomi ኣፕሊኬሽን

ንምታይ እየ ክጥቀመሉ? 112 Suomi ንዓኹም ንዘመናዊ ተሌፎን ምውራድ ዝኽእል መሕቲት እዩ። ንሱ ብምጥቃም፥ ኣብ ሃንደበት ጊዜ ብቕልጡፍ ሓገዝ ምርካብ። እቲ ደዋሊ ናይ ኣከባቢ ሓበሬታ ሽዑ ንሽዑ ናብ ሃንደበት ምላሽ ማእከል ይመሓላለፍ። እቲ ናይ ሓደጋ ጊዜ ጻውዒት መስርሕ ቅልጡፍ እዩ ከምኡ ከኣ ሓገዝ ናብቲ ሓቀኛ ቦታ ምልኣኽ ይኽእል ።

ኣበይ እየ ክጥቀመሉ? ኣብ ንባዕለይ ወይ ከኣ ንኻልእ ሰብ ሓገዝ ኣብ ዝደለኹሉ ጊዜ ሃንደበታዊ እየ።

ከመይ እየ ክጥቀመሉ? ር ኸቡ ንስኹም ዘመናዊ ናይ ተሌፎን መሕቲት ኣብ መክዘን/ቖፎ ውሽጢ ምሕታት 112 Suomi ኣብ ቖፎ መክዘን ውሽጢ ዘለዉ መምርሒታት ተኸተለ ከምኡውን ነቲ ኣፕፕ ኣውርዶ። እቲ ኣይኮን ብቐሊል ኣብ ሞባይልኻ ምርኣይ ኣብ እትኽእሎ ቦታ ኣቐምጥ። እቲ ኣፕፕ እቲ ሞባይልካ ዘለዎ ቦታ ንምርካብ ክኽእል ፍቐድ። እቲ ኣፕ ጀምሮ ከምኡውን ቑጽሪ ቴልፎንኻ ኣእቱ። ካብኡ እቲ ኣፕ ንኣገልግሎት ድሉው ክኸዉን እዩ። ብሓደጋ ጊዜ፥ ናይቲ ሞባይልኻ 112 Suomi ኣፕ ምረጹ ከምኡውን ነቲ CALL 112 መፍትሕ ብምጽዓን ከምኡውን ናይ ሞባይል ኣይኮን ምጽዓን ። ስምኻ ሃብ ከምኡውን እቲ ሓገዝ እትደልየሉ ኩነታት ምግላጽ። እቲ ናይ ሓደጋ ጊዜ ምላሽ ማእከል ክሳብ ዕጸዎ ክሳብ ዝብለካ ትኽእሉ ነቲ ቴሊፎን ኣይቲዕጸዎ።

ክንደይ ዝኣክል እዩ ? እዚ ነጻ እዩ ኣብቲ ናይ ተሌፎን ሚዛንካ ወልሓንቲ ተረፍ ሒሳብ ኣይሃሉኻ ነቲ ናይ ሃንደበታዊ ቑጽሪ ምድዋል ትኽእል ።

ኣበይ እየ ክገዝኦ? 112 Suomi ኣብ ስማርትፎን ብናጻ ካብ መኽዚን መመልከቲ ንምውራድ ዝርከብ እዩ።

ጠ ቓሚ ዝኾነ ንክትፈልጦ ናይ 112 ናይ Suomi ተወሳኺ ኣገልግሎታት ናይ ሓደጋ ጊዜ ቁጽሪታት ወይ ከኣ ህጹጽ ዘይኮነ ሓገዝ ከምኡውን ናይ ሓደጋ ጊዜ መጠንቀቕታታት ምምሕልላፍ የጠቓሊል። ነቲ ኣፕ ብስሩዕ ምምዕባል። ኣብቲ ናይ ኣፕ ዝተዳለው ነገር ውሽጢ እቲ ኣፕ ዝጥቀመሉ ቋንቋ ከምኡውን ናይ ተለፎን ቑጽሪ ምልዋጥ ይኽእሉ። እቲ ብጣዕሚ ትክክለኛ ናይ ኣከባቢ ሓበሬታ ኣብ ሓደጋ ጊዜ ካብ ምላሽ ማእከል ክመሓላለፈልኹም እንተድኣ ደሊኩም ነቲ ኣብ ሞባይልኹምዘሎ ናይ GPS መርክቦ ቦታ ክፉት ክኸውን ኣለዎ ።

© The Finnish National Rescue Association 2019


ኬሚካላት


ኬሚካላት

ብምንታይ እየ ክጥቀመሉ? ኬሚካላት መዓልታዊ ኣብ ረብሓ ይዉዕሉ። ንዓታቶም ምጥቃም ናይ መዓልታዊ ናብራ ቀሊል ይገብሮ ።

መዓዝ እየ ክጥቀመሎም? ኬሚካላት ንምጽራይ፥ ንክዳውንቲ መሕጸቢ ኣቕሑ ከምኡውን ንመሕጸቢ ከምኡውን ውልቃዊ ጽሬት የገልግሉ። ኬሚካላት ንመካይን ከምኡውን ማሽናት ከም ነዳዲ ከምኡውን ቅብኣት ኮይኖም የገልግሉ። ፍርያምነት፥ ዕምባባዊ ፍርያምነት ዘጠቓሊሎ፥ጸረ-ሓሳኹ፥ ናይ ኣንጭዋ ፈውሲ ከምኡውን ምስ ፈሓም ቀሊል ፈሳሲ ከምኡውን ስራሕቲ ሓዊ ኩሉ ሓደገ'ኛ ነገራት እዮም ። ዘየድሊ ኬሚካላት ሓደገ'ኛ ጉሓፋት እዮም። ንዓታቶም ብኣግባቡ ኣወግዶም።

ከመይ እየ ክጥቀመሎም? እቶም ምህርቲታት መምርሒ ኣለዎም እዩ። ተኸተሎም። ነቶም ምልክታት መጠንቀቕታ ኣስተብህል፡

ተፈንጃሪ

ተባላዒ

ጎዳኢ ንጥዕና

ከባቢያዊ ጎዳኢ

ኦክሲዳይዚንግ

ጋዝ ኣብ ትሕቲ ጸቕጢ

መርዛም

ጥዕናዊ ጉድኣት/ ሓደገኛ ን እቲ ናይ ኦዞን ቐጸላ

ተቓጻሊ

ነቶም ኬሚካላት ኣብ ዋና መዐሸጊኦም ውሽጢ ኸዚን። ብኣፍ ፥ብሕብሪ ቖርበት፥ ዓይኒ ወይ ከኣ ሳምባ ውሽጢ ወይ ከኣ ብኣፍንጫ ውሽጢ ምስ ኬሚካላት ብሓንሳብ ምንኽኻእ። ኬሚካላት ካብ ቆልዑ ከምኡውን ናይ ዘቤት እንስሳ ኪርኽቡዎ ዝኽእል ከባቢ ክርሕቕ ይግበሩ። መከላኸሊ መሳርሒታት (ጓንቲ ከምኡውን መነጽር) ተኸደን ከምኡውን ኣድላይ ተኾነ እንትንፋስ ከምኡውን ዛሕሊ ከባቢ ተኸላኸል።

ኣበይ እየ ክገዝኦ? ናይ ዘቤት ቀረብ መኽዚን፥ ናይ ዕዳጋ ማእኸል፥ መርበብ መኽዚን። ኩሉጊዜ ካብ ተኣማኒ መቕረቢ ኬሚካላት ግዛእ።

ንምፍላጡ ኣድላዩ ዝኾነ ኬሚካላት ንሰብኣዊ ጥዕና ከምኡውን ንኣከባቢ ጎዳኢ ክኾኑ ይኽእሉ ። ንጥዕና ሓደገ'ኛ ዝኮኑ ኬሚካላት ንኣብነት ናይ ቆርበት ወይ ከኣ ናይ ዓይኒ ቁጥዐ፥ ስምዒት ወይ ከኣ ምብራዝ ከስዕቡ ወይ ከኣ ከቢድ ናይ ነዊሕ ጊዜ ጽዕንቶ ክነብረሉ ይኽእል ። ኬሚካላት [4] ምጥቃም ከምኡውን ምዉጋድ ኣብ ከባብያዊ ዘለዎ ጽልዋ ኣብ ግምትኣእትው። ዘየድሊ ኬሚካላት ኩሉ ጊዜ ብትክክል ኣወግድ። ኬሚካላት ኣብ ግዚያት ሃንደበታዊ ኩነታት ብ112 ይደውሉ ። © The Finnish National Rescue Association 2019


ሓበሬታ ዉሕስነት


ዉሕስነት ሓበሬታ

ንምንታይ እየ ዝጥቀመሉ ዘለኹ? ናይ ሓበሬታ ውሕስነት ምሕላው ክልቲኡ ናይ ብሑትነት ወራር ከምኡውን ፊናንሳዊ ኣጠቓቕማ ንምግታእ ይሕግዝ እዩ። እሱ ናይ ውሕስነት ስምዒት እዉን ይዉስኽ እዩ። እቲ ናይ መጠንቀቕታ ተለጣፊ ነቲ ናይ ፖሊስ ወይ ከኣ ባንኪ ናይ ኢንተርነት ናይ ባንካ ዋኒን መእተዊ ኮድ ወይ ከኣ PIN ቁጽሪታት ብተሌፎን ፥ ኣብ መንገዲ ወይ ከኣ ኣብቲ ማዕጾኻ ብፍጹም ንደጋፍ ዝኽረት ኣይክሓተካን እዩ። ኮይኑ ግን፥ ንስኹም ምጭብርባር እንተድኣ በጺሑኩም ናይ ባንኪኹም ናይ ሓደጋ ጊዜ ቍጽሪ ከምኡውን ናይ ሓደጋ ጊዜ ቍጽሪ 112 ምድዋል ዓበይቲ ክኾኑ ዝኽእሉ ገበናት ሪፖርት ንምግባር ከጠላጢፈሎም ይኽእል እዩ።

መዓዝ እየ ክጥቀመሉ? ኣብ ኩሉ ዕለታዊ ተግባራትኻ ውሽጢ ኣብ ድሕንነት ጥንቃቐ ግበር። ነቶም ተለጠፍቲ ኣብ ቤት ውሽጢ ከምኡውን ኣብ ናይ ፈታዊትኻ ቤት ውሽጢ ተጠቐም።

ከመይ እየ ክጥቀመሉ? ነቶም ናይ ባንካ ዋኒን መእተዊ ኮዳትኻ፥ ናይ ኢሜይል ናይ ይሕለፍ ቃላት ወይ ከኣ ዝኾነ ኤሌትሮኒካዊ መእተዊ ኮዳት ንኻልእ ሰብ ኣይቲሃብ። ነቲ ናይ ሃንደበት ኩነታት ጉዳያት፥ናይ ባንካ ዋኒን ሓበሬታ ዝተቓለዐ ወይ ከኣ ተመሳሳሊ ነገር እንተድኣ'ሎ ሪፖርት ምግባር ይክኣል.. ናይ ባንካ ዋኒን ተሌፎን ቍጽሪ ኣብቲ ተለጣፊ ጸሓፍ። ነቲ ተለጣፊ ኣብ ቤት ውሽጢ ኣብ ምስጢር ቦታ ግበርዎ። እቲ ተለጣፊ ንዓኹም ናይ መስመር ናይ ባንካ ዋኒን ኮዳትኹም ብፍጹም ንኻልእ ዝኾነ ሰብ ከይቲህቡ ከዘኻኽረኩም እዩ። ከምኡውን ፥ ናይ ህያው ክፍሊት ካርዲኻ ቑጽሪ ኣይትሃብ። ኮይኑ ግና፥ ሓበሬታ ንኻልእ ሰብ ኣብ ምሃብ ጌጋ እንተጋጢሙ ሽዑ ንሽዑ ናብቲ ባንኪኹም ይደውሉን ነቲ ኩነታት የፍልጡን። እቲ ባንኪኻ ነቲ ሒሳብኻ ክሕልዎ እዩ። ከምኡውን ናይ ሳይበር ወንጀል ንፖሊስ ሪፖርት ይግበሩ።

ክንደይ ዝኣክል እዩ? እዚ ነጻ እዩ።

ኣበይ እየ ክገዝኦ? እዚ ብፖሊስ ክፍሊ ከምኡውን ብብዙሕ ናይ ኣጋር ውድባት ዝተሰራጨወ እዩ። ተለጣፊታት ኣብ ፊንላንድ ፥ ብሽወደን ከምኡውን ብእንግሊዝኛ ይርከብ እዩ።

ንምፍላጡ ኣድላዪ ዝኾነ ናይ IT ክእለታት ይመሃሩ ከምኡውን እዋናዊ ይግበሩዎም። ናይ ኮምፒተሮም ከምኡውን ናይ ስማርትፎን ሶፍትዌር ከም ሓበሬታ ብስሩዕ የማዕብሉዎ። ሶፍትዌር ጸረ-ቫይረስ ይጠቐሙ። ንናይ ኢሜይል ከምኡውን ካልኦት ኤሌክትሮኒክ ኣገልግሎታት ዝኾኑ ናይ ይሕለፍ ቃላት ይጠንቀቑ። ናይ ኢ-ሜይል ጥባቓት ኣብ ዝኸፍትሉ እዋን ይጠንቀቑ ። ኩሉ ኢሜላት ዝተገበረ ቃል ኩሉ ሓቂ ኣይኮኑን! ናይ መስመር ናይ ባንካ ዋኒን ሒሳብኩም ኮድ ወይ ከኣ ዝርዝር ዕዳ ካርዲ PIN ኮድ ንቤተሰብኩም ኾነ ንዝኾነ ኣይቲሃቡ። ናይ ባንካ ዋኒን መእተዊ ኮዳትኹም ካብ ዝርአ ወጻኢ ኣቐሚጡ። © The Finnish National Rescue Association 2019


ዉልቃዊ መመዝገቢ ኣቕሓ


ዉልቃዊ መመዝገቢ ኣቕሓ

ንምንታይ እየ ዚ ዝጥቀመሉ? ግ ላዊ መከታተሊ መሳርሒታት ግላዊ ውሕስነት ንምምሕያሽ ዝጥቕሙ እዮም ። ሓደ ሰብ ኣብ ስማርትፎን ሓዊሱ፥ ኣብ Smart ሰዓት ወይ ከኣ ንጹር ግላዊ መከታተሊ መሳርሒ እንኮላይ ሓድሕደ-ዉልቃዊ መሳርሒታት ይርከብ።

ኣበይ እዩ እዚ ዝጥቀመሉ? እቲ ናይ መከታተሊ መሳርሒ ካብ ቤት ወጻኢ ወይ ከኣ ሓደ ሰብ ምስ ጠፊኡ (ቆልዑ ከምኡውን ተዘክሮ ሽግር ዘለዎም ሰባት) ረብሓ ክዉዕል ይኽእል። እቲ መከታተሊ መሳርሒ ሓገዝ ንዝደሊ ሰብ ንምርካብ ዝሕግዝ እዩ። ካብ ቤት ወጻኢ ንከቐምጥ ዚምችእ እዩ። ሓድ-ሓደ ናይ ቦታ ኣቀማምጣ ቴክኖሎጂ ኣብ ቤት ውሽጢ ዘሎ ሓደ ሰብ (መሳርሒ) ምርካብ ይኽእል። ሓድ-ሓደ ናይ ቦታ መሳርሒታት ከምኡውን በይኑ ጠጠው ዝበለ ናይ መነቓቕሒ ትኽእሎ ወይ ከኣ ስነ-ተለፎን ምትእስሳር ክህልዎም ይኽእል።

ከመይ እየ ነዙይ ክጥቀመሉ ዝኽእል? ንጹር ግላዊ መከታተሊ መሳርሒ ክጥቀሙ ምስ ኮኑ ካብ ስማርትፎን ብሓንሳብ ምጽማድ ከድልዮም ክኸውን እዩ። ካብቲ ናይ ባዕሊኹም ዘመናዊ ተሌፎን መከታተሊ መሳርሒ ኣፕ ኣውሪዱ። እቲ መሳርሒ ምስቲ ስልኪ ምጽማድ ካብኡ ኣድላይ ተኾነ ናይ ቦታ ሓበሬታ ንምርግጋጽ ይኽእል። ክልተ መሳርሒታት ልሙዳዊ ክፍሊት ምምልኦም ይዘኪሩ! እቲ ናይ ቦታ ዓቕሚ ዘሎዎ ዘመናዊ ተሌፎን ከምኡውን ንምክትታል ክጠቅም ይኽእል። ነዚ ካልኣይ ስማርትፎን የድልዮም እዩ።

ክንደይ ዝኣክል እዩ ዋጊኡ? ንጹር ግላዊ ዝመከታተሊ መሳርሒታት ኣብ ኣጠቓቕማ ብምምርኳስ ናይ ምክትታል መሳርሒ ዋጋ ካብ 90 €+ወጻኢታት ኣገልግሎት መመዝገቢ እዮም (ዳታ ክፍሊት ብግምት €50 ብዓመት እዮም)።

ኣበይ እየ እዚ ክገዝኦ? መርበብ መኽዚን፥ ናይ ዘቤት ቀረብ መኽዚን፥ ስነ-ተለፎን መኽዚን።

ንምፍላጡ ኣድላዪ ዝኾነ እቲ ናይ መከታተሊ መሳርሒ ኣሃዱ ከቢድ ብረት እንተተወዲኡ፥ ምክትታል ኣይክኣልን እዩ። ኮይኑ ግን እቲ መሳርሒ ንምክትታል መሳርሒ እንተድኣጠፊኡ እንተኾነውን ናይ መወዳእታ ዝተረኽበሉ ቦታ ምርኣይ የኽእል ። ሓድ-ሓደ መሳርሒታት ማይ ተጻዋሪ እዮም። እቶም መሳርሒታት ዝተሰርሑ ካብ -10 - +40 ° C ኩነታት ንዘሎ ናይ ሙቐት ዓቐን እዩ ።ዝሑል ኩነታት ናይ ባትሪ ዕድመ የነኪ። ንቅኑዕ ፎቶ-ቮልታዊ ብርሃን ምግላጽ ውጺኢታዊነት ክጎድእ ይኽእል።

© The Finnish National Rescue Association 2019


ጩራ


ጩራ

ንምንታይ እየ ዝጥቀመሉ? ጩራ ናይ ነባሪ ውሕስነት ከምኡውን ናይ ውሕስነት ስምዒት የወስኽ። እዚ ዘይሕጋዊ መሸጣ ከምኡውን ወንጀል ንምግታእ ክሕግዝ ይኽእል። ጩራ ኣብ ማዕጾ መን ከምዘሎ ኺርእዩ ከምኡውን ነቲ ማዕጾ ንምኽፋት ወይ ንዘይምኽፋት ንምዉሳን ይሕግዘኩም።

ኣበይ እየ ኣነ ነዚ ዝጥቀመሉ? ኣብ ቕድሚ ማዕጾታት።

ከመይ እየ ኣነ ነዚ ክጥቀመሉ? እቲ ጩራ ብመምርሒ መሰረት ማዕጾ እዩ ክቐዉም። ኣብቲ ዚምችእ ዝኮኒ ቁመት ትኸልዎ። ኣብ ጩራ ውሽጢ ዘሎ ወናኒ ሰፊሕ ኣንግል ሌንስ ንናይ ኣብ ቅድሚት ማዕጾ ኣብ ዙርያ ዘሎውን ኣከባቢ ንክትርኢ የኽእለካ።

እዚ ዋግኡ ክንደይ ዝኣክል እዩ? ሓደ መካኒካል ጩራ ካብ € 10 ፥ ሓደ ኤሌትሮኒክ ማዕጾ ዓይኒ ካብ € 40 ።

ኣበይ እየ ክገዝኦ ዝኽእል? ኣብ ናይ ዘቤት ቀረብ መኽዚን፥ መኽዚን ሃርድዌር፥ ናይ መፍትሕ ጥበብ፥ መኽዚን መርበብ ።

ንምፍላጡ ወሳኒ ዝኾነ ነገር ካብ መካኒካል ጩራ ብተወሳኺ ኣብ ዕዳጋ ናይ ኤለክትሮነት ጩራታት ኣለዉ እዮም። እቶም ብጣዕሚ ዝቐለለ መሳርሒታት ብኣሃዱ ከቢድ ብረት ሓይሊ ክሰርሑ ይኽእሉ እዮም። መቀያየሪ ባትሪታት ኣብ ኢድ ኮፍ ምባል ኣለዎም። እቲ ጩራ መካኒክካዊ መተካእታ ኣብ ሓደ ቦታ መካኒካል ክጸዓን ይኽእል እዩ። እቲ መሳርሒ ምጽዓን ብጣዕሚ ቀሊል እዩ፥ ነገር ግን ዝደልዮም ተኾነ ሓገዝ ይሕተቱ። ነቲ ዝዓበየ ስክሪን ገጽ ምስጋና ይግበኦ እዩ ነቲ ኣብ መርኣዪ ማዕጾ ዘሎውን ሰብ ንምፍላይ ቀሊል ይገብሮ ።

© The Finnish National Rescue Association 2019


ማይ


ማይ

ኣነ ንምንታይ እዩ ንሱ ዝጥቀም? ካብኣየር ፥ ምግቢ ከምኡውን ሙቐት ብተወሳኺ ማይ ካብቶም ናይ ሂወት ኣገዳስነት ነገራት ሓደ እዩ። ጽሩይ ማይ ኩሉ ጊዜ ዝርከብ ክኸውን ኣለዎ ።

ኣበይ እየ ክጥቀመሉ ዘለኒ? ማይ ክህሊ ይግበሩ ከምኡውን ኣብ ዝኾነ ጊዜ ክኸዚኑ። ወሰን ቀረብ ማይ ንምቁራጽ ክፍሊ ስለዝኽእል እቲ ወሰን ማይ ምኽዛን ይምከር።

ከመይ እየ ክጥቀመሉ ዝኽእል? ኣብ ፊንላንድ፥ ናይ ገጣም ቱቦታት ማይ ንመስተ ዚምችእ እዩ። ኣብ ታኒካ ዝተዓሸገ ማይ ኣብ ደኾኩን ከምኡውን ኣብ ደኾኩን ውሽጢ ምግዛእ ይኽእሉ። እቲ ማይ ኣብ እተፈልየ ናይ ጽሩይ ማይ ሳንኬሎ ውሽጢ ወይ ከኣ ኣብ ዓብዪ ጽሩይ ንምቕማጥ ከምኡውን ንምጉዕዓዝ ብሓንሳብ ኣብ ዝምቺ ገዚፍ ጽሩይ መትሓዚ ውሽጢ ኮፍ ምባል ክኸውን ኣለዎ ።

ክንደይ ዝኣክል እዩ ዝውድእ? ካብ € 1/ንጠርሙዝ ጀሚሩ።

ኣበይ እየ ክገዝኦ ዝኽእል? ኣብ መኽዚን መስተታት፥ ኪዮስክስ፥ ዓበይቲ ሸቐጣት፥ ናይ ነዳዲ ዘይቲ ጣብያታት።

ንፍላጡ ኣድላዪ ዝኾነ ሓደ ሰብ ብመዓልታዊ 2 ሊትሮ ጽሩይ ማይ መስተ የድልዮ። ብተወሳኺ ንጸብሒ መስርሒ ከምኡውን ንጽሬት ማይ ዘድልይ እዩ። ይዘክሩ ማይ ንዝተወሰነ መዓልታት ብተፈልየ ሓጽቢ ውሽጢ ተሰታዪ ኮይኑ ክጸንሕ ከምዝኽእል። ናይ ማይ ዝርገሐ ክዛባዕ ይኽእል እዩ። ኣብ ማይ ቀረብ ዝርገሐ ውሽጢ ዝኾነ ብከላ እንተድኣ ተረኽቡ፥ እቶም ሰበ-ስልጥናት ገጣም ቱቦታት ማይ መከላኸሊ ንምጥቓም ወይ ከኣ ማይ ብኽለት ትእዛዝ ክኽልኽሉ ይኽእሉ። እቶም ክህልዉ ዝኽእሉ ወሰን ናይ ማይ ጻዕሪ መሰናኽላት ብመራኸቢ ሚድያ ሪፖርት ተገበረ። ኣብ ወሰን ማይ ቀረብ ንውሕ ዝተዋጠጠ ጊዜ ምቁራጽ ኣብ ዝህልወሉ ጊዜ እቲ መዘጋጃ ባዕሉ ናይ ህጹጽ ጊዜ ማይ ቀረብ ከዋዲድ ይኽእል እዩ። ዘክር ናይ ቤት እንስሳ ዝኾነ ማይ ይደልዩ።

© The Finnish National Rescue Association 2019


ናይ ገዛ ህጹጽ ረዲኤት ቐረብ ናውቲ


ናይ ቤት ውሽጢ ናይ ሓደጋ ጊዜ ቀረብ መሳርሒ

ንምንታይ እየ ንዙይ ዝጥቀም? ከም ማዕበል ፥ናይ ሓይሊ ምቁራጽ ወይ ከኣ ከቢድ ሰብኣ-ውርር ዝናብ ከም በዓል ናይ ተፈጥሮ ፍጻመታት ናብ መኽዚን ንምኻድ ክኽልኽሉኻ ይኽእሉ እዮም። ተመሳሳሊ ኩነታት ከጋጥም ይኽእል፥ ንኣብነት ኣብ ቃንዛ ወይ ከኣ ኣብ ሓደጋ ግዘ። ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ነዊሕ ጊዜ መደርደር ሂወት እንተድኣ'ሎ ምስ ምግቢ ከምኡውን ናይ ኣመጋግባ ኩነታት ብሓንሳብ ዝስማዕማዕ ምግብታት ዝቆመ ናይ ቤት ውሽጢ ናይ ሓደጋ ጊዜ ቀረብ መሳርሒ የድሊዮም ።

ኣበይ እየ ክጥቀመሉ? ኣብ ቤት ውሽጢ፥ ኣብ ጉዕዞ ወይ ከኣ ጎጆ።

ከመይ ገይረ እየ ክጥቀመሉ? ኣብ ቤት ውሽጢ ኮፍ ዝበሉ ምግብታት ምህላው ጽቡቕ እዩ፥ ካብ እዚ ናይ ሓይሊ ምቁራጽ ኣብ ብሃንደበት ኣብ ዘጋጥም ጊዜ እዉን እንተኾነ፥ ብቐሊል ምግቢ ንምስራሕ ይኽእሉ። ዝተዓቀበ ምግብታት ሃናጺ ከምኡውን ዝመልኡ ክኾኑ ኣለዎም ። ጽቡቕ ኣብነታት ኣብ ታኒካ ዝተዓሸገ ምግቢ፥ ናይ ቀውዒ ዝደረቐ ፍራምረታት፥ ቅልጡፍ ገዓት፥ couscous ፥ፓስታ፥ ሱር ኣሕምልቲ ከምኡውን ከም ንቑጽ ባኒ ከምኡውን ድሩቕ ምግብታት ዝበሉ እዮም።

ኣበ ይ እየ ክገዝኦ? ዓበይቲ ሸቐጣት፥ ኣብ መኽዚን መስተታት፥ኪዮስክስ።

ንምፍላጡ ኣድላዪ ዝኾነ ነገር ምኹላፍ ኣብ ዘጋጥም ጊዜ ሓዱሽ ምህርቲ ከምኡውን ዝዘሓሉ ምህርቲ መጀመርታ ኣብ ረብሓ ክዉዕሉ ኣለዎም። ኤሌክትሪክ እንተድኣዘይሃሊዩ፥ ምግቢ ካብ ምሕቓቕ ንምክልኻል እቲ ምግቢ መዝሓሊ ከይኽፈት ምግባር ይምከር። እንተድኣ እቲ ናይ ሓይሊ ምኻዱ ንነዊሕ ጊዜ ዝጸንሕ ተኾነ እቲ ምግቢ ምፍላሕ ከምኡውን ኣብ መዝሓሊ ምጥቃም ይምከር። ብሓይሊ ኣብ ዝወጸአሉ ጊዜ ምግቢ ንኣብነት ምግቢ ብመዓስከር ፎርኖ ክበስል ይከኣል። በጃኻ ዘክር እቲ ናይ ሓይሊ ምፍናው፥ ካብቲ ናይ ነዳዲ ጣብያ መደበር ውሽጢ ነዳዲ ካብ ምምጣጥ ከምኡውን ምግቢ ካብ ምቅታል ጥራይ ዘይኮነ ተለፎን ምሕንኳል ንዝኣመሰለ ዝምድናታት መልሲ ክህብ ይኽእል። ነዳዲ ዘይቲ ፓምፕ፥ እቶታዊ ጽዕነት ስርዓታት ከምኡውን ናይ ሞባይል ተሌፎን መቐመጠ ኩሉ ብኤለትሪክ ዚሰርሕ እዮም። ብቀሊል መልክዕ ፥ ተቐሚጡ ምግቢ ኣብ ሃንደበት ኩነታት ውሽጢ ብቐሊል ምግቢ ክበስል ወይ ከኣ ብዝሑል ክብልዑ ዝኽእሉስ ኣብ ታኒካ ዝተዓሸገ ከም መረቕ ዓይኒ ዓተር (ኣሕምልቲ) ክኸውን ይኽእል። ተወሳኺ ሓበሬታ: www.72tuntia.fi

© The Finnish National Rescue Association 2019


ናውቲ ቐደማይ ረዲኤት ሕክምና


ናውቲ ቐደማይ ረዲኤት ሕክምና

ንምንታይ እየ ኣነ ዝጥቀመሉ? እቶም ናይ ቐደማይ ረዲኤት ሕክምና መሳረሒታት ትሕዝቶ ንኣናእሽቱ ቁስሊታት ከምኡውን ጉድኣት ዘጋጠሞም ቀዳማዊ ሓገዝ ንምሃብ መሰረታዊ ቐረባት ይህቡ። ንዝበለጸ ከቢድ ጉድኣታት፥ ትኽክል ስጉምቲ ብ-112 ይደውሉ ወይ ከኣ ናይ ቀዳማይ ረዲኤት ሓገዝ ምስ ሃቡ ድሕሪኡ ሕክምናዊ ሓገዝ ይድለዩ፣

ኣበይ እየ ኣነ ዝጥቀመሉ? ንቑሳላት ከምኡውን ጉዱኣት መበቆላዊ ሓገዝ። ኣብ ቤት ውሽጢ፥ ኣብ መንገዲ፥ ብእግሪ ጉዕዞ ከምኡውን ኣብ ኣጉዶ።

ከመይ እየ ኣነ ክጥቀመሉ? ናይ ቐደማይ ረዲኤት ሕክምና መሰረታዊ ነገራት ተምሃር ከምኡውን ክእለታትካ ዓቅብ። ቐረባት ቐዳማይ ረዲኤት ሕክምና ግዝኡ፡-እንተወሓደ እንተወሓደ ልጋባት፥ ፋሻ ከምኡውን መቐሰ ከምኡውን ናይ ቃንዛ መዐገሲ። ሓደጋ ኣብ ዘጋጥም ጊዜ ኣብቲ ቐረብ ናውቲ ውሽጢ ካብ ዘሎ ንዝበጽሐ ጉድኣት ትኽክል ክወሃብ ዝኽእል ይድለዩ። ነቲ ቑስሊ ምሕካም። መከላኸሊ ጓንቲ ከምኡውን ፈውሲ ረኽሲ ቑስሊ ምኽዳኖም ኣይዘንጊዑ።

ክንደይ ዝኣክል እዩ ዝውድእ? ካብ 15 €

ኣበይ እየ ክገዝኦ? ኬምስትስ፥ዓበይቲ ሽቐጣት፥ መኽዚናት መርበብ።

ክፍለጥ ዘለዎ ነገር ኣብ ነንሕድሕዱ ቤት ውሽጢ ናይ ቀዳማይ ረዲኤት መሳርሒ ምሓዝ ጽቡቕ እዩ። ንዝነኣሰ መጉዓዓዝቲ፥ ንጉዕዞ ከምኡውን ንኣጉዶ ኣቑሑት ዝነኣሰ መበቆላዊ ሓገዝ መሳርሒታት ኣለዉ እዮም። ከምኡውን መበቆላዊ ደገፍ ትሕዝቶ ምእካብ ይኽእሉ እዮም። ኣብ ቤት ውሽጢ ቐዳማይ ረዲኤት ሕክምና ሓገዝ ኣብ ክንዲ ምህላው፥ ቆዋሚ ቀረብ ስፊሕ መድሓኒት ቐደማይ ረዲኤት ኣብ ካቢኔት ምንባሩ ጽቡቕ እዩ ። ኩሉግዘ ናዉቲ ቐዳማይ ረዲኤት ሕክምና ወይ ከኣ ሓገዝ ቀረብ ቐደማይ ረዲኤት ኣብ ሓደ ቦታ ኣቐምጥ እቲ ምንታይ ሲ ኣድላይ ኣብ ዝኾነሉ ጊዜ ብቐሊል ምርካብ ይኽእሉ። ብስሩዕ ነቲ ሓገዝ ቐደማይ ረዲኤት ተለማመድ እቲትሕዝቶ ናውቲ ቐደማይ ረዲኤት ሕክምና ኣብ መፍረያይን እቲ ውሱን ተግባራዊነቱን ብምምርኳስ ክፈላለ ይኽእል እዩ። ንትሕቶታት ናውቲ ቐዳማይ ረዲኤት ሕክምና ብስሩዕ ኣረጋግጽ። ሓደ ነዊሕ መደርደር ሂወት ነቲ ናይ ሓድ-ሓደ ምህርቲ ጽሬት ከውርዶ ይኽእል። ንሳቶም 'ብ' ኣጠቓቕማ መዓልቲ ክህልዎም... ይኽእል። ምውጋድ ኣገልግሎቶም ዝሓለፈ ከምኡውን ኣብ ጥቕሚ ዝወዓሉ ምህርቲ ከምኡውን ብሓድሽ ንዓኣቶም ምትካእ። ቐረባት ናዉቲ ቐደማይ ረዲኤት ሕክምና ኣብ ኬምስትስ ይርከቡ እዮም።

© The Finnish National Rescue Association 2019


ከኒና መዋሃዲ


ከኒና መዋሃዲ

ንምንታይ እይ ዝጥቀመሉ? እቲእሱ ከኒና መዋደዲ /ሳንዱቕ ናይ መድሓኒት ጓንቴራ እዩ። ሓደ ኣብ ሕክምናዊ ድሌት ዘሎ ሰብ ዝተወደበ ኮይኑ ንክጸንሕ ዝሕግዝ ከምኡውን መድሃኒታት ምውሳድ ከምኡውን ምውሳድ ይሕግዞ። እቲ ከኒና ብቐሊሉ ንምዉሳድ እቲ ኣዳለዉ ቀሊል ይገብሮ እዩ።

ኣበይ እየ ክጥቀመሉ? ከኒና ኣወሃሃዲ ኣብ ቤት ውሽጢ ረብሓ ዝዉዕል እዩ፥ግን ምስ ባዕሊኹም ብሓንሳብ ንምሓዝ ንእሽተይ እዩ።

ከመይክጥቀመሉ እኽእል? እቲ ሰሙናዊ ኣዳላዊ መድሓኒት ንጠቅላላ ሰሙን ኣብ መዓልቲ ውሽጢ ናብ ተፈለዩ እዋናት (ናይ ንግሆ፥ መዓልቲ፥ ምሸት ፥ ለይቲ) ብምባል ነቲ መድሓኒ ክሰርዕ ይኽእል።

ክንደይ ዝኣክል እዩ ዋግኡ? ካብ 10 €.

ኣበይ እየ ክገዝኦ? ቐማሚ፥ መኽዚን ቐረብ ገዛ፥ መኽዚን መርበብ።

ምፋልጡ ኣድላዪ ዝኾነ እቲ መድሓኒት ብልክዕ ዝትወሰደ ምዃኑ ኣረጋግጽ! ከምኡውን ኣብ ዕዳጋ በብዓይነቱ ናይ ኣፋዉስ ስርጭት ኣለዉ ወይ ከኣ እቲ መድሓኒት ኣብ ከረጢት ውሽጢ ቅድም ዝተዓሸከ ክኸዉን ይኽእል። ንኣብነት ናይ መዘኻኸሪ ሽግር ንዘለዎ ሰብ መድሓኒት ኣብ ዝወሃበሉ ጊዜ ብዝምልከት ክልቲኦም ዓቢ ሓገዝ ክህልዎም ይኽእሉ። እቲ ከኒና ኣዳላዊ ብርእሱ ብርእሱ ነቲ መድሓኒት ኺውሰድ ወይ ከኣ ብትኽክል ጊዜ ኺውሰድ ዝብል ዋሕስ ከምዘይብሉ ልቢ ይበሉ። ትኽክል ናይ ጊዜ ከምኡውን ፋርማቻዊ ዓቐን Take it ኣረጋግጽ።

© The Finnish National Rescue Association 2019


ሓያል ምጥዋይ መሳሊል


ሓያል ተጠዋዪ መሳልል

ንምንታይ እየ ኣነ ዝጥቀመሉ? ሓያል ተጠዋዪ መሳልል ንምሕካም ኣብ ዘድልዩ ዘበለ ኩሉ ዝጽገና ከምኡውን ዘቤት ውሽጢ ስራሕ ውሕስነት ንምርግጋጽ የገልግሉ።

ኣበይ እየ ክጥቀመሉ? ኣብ ቤት ውሽጢ፥ እቲ ዝዕጸፍ መሳልል ምውጻእ ወይ ከኣ ምብጻሕ ዝሓቲት ኩሉ ስራሕቲ ንኣብነት ከም ትኪ መነቓቕሒ ናሕሲ ምትካል፥ መብራህቲ ምትካእ ወይ ከኣ ዝተወሰነ ንምንጥልጣል እዩ።

ከመይ እየ ክጥቀመሉ? ናይ ገዝኡ ክፋል ቁመት ኣብ ግምት ውሽጢ ብምእታዉ እኹል ኩነታት ክህሉ ዝገብር ልዑል መሳልል ግዛእ። እቲ መሳሊል ኩሉ ግዘ ቐጥ ኣብ ዝበለ ጸፍሒ መሬት ከብሎ ካብ ኣቐምጦ እሞ ዘይዛባዕ ወይ ከኣ ክልወጥ ዘይክእል ይኸዉን።

ክንደይ ዝኣክል እዩ? ናይ ሓደ ኣልሚኒየም መሳሊል ዋጋ ካብ 30 - 50 € ይጅምር።

ኣበይ እየ ክገዝኦ ዝኽእል? መኽዚን ሃርድዌር፥ ናይ ዕዳጋ ኣደራሽ።

ንምፍላጡ ኣድላዪ ዝኾነ ነገር ኣብ ውሽጢ ፊንላንድ ብሃንደበታዊ ሞት ምኽንያት ብጣዕሚ ልሙድ መተንስኢታት ናይ እግሪ ምዕንቃፍ ከምኡውን ምውዳቕ እዮም። ብተወሳኺ ኣብ ናይ ጥዕና ተገዳስነት ውሽጢ ንጹር ወጻኢታት ዝጠልቡ እዮም። ጽቡቕ መሳልል ብምሓዝ ከምኡውን ንኩሉ መዉጽኢ ኣብ ስራሕ ኣብ እነዉዕለሉ ጊዜ ምውዳቕ ኣወጊድ። እቶም ናይ መሳሊል ኣእጋር ጸረ-ኣንሻተተ ጎማታት ዘለዎም ምዃኑ ከምኡውን እቲ ናይ መሳሊል ኣብ ቀዋሚ መሬት ምኻኑ ኣረጋግጽ። ኣስተብህል ናይ ገዛውቲ ትካላት ንነበርቶም ንምልቃሕ ናይ ሓባር መሳሊል ምግዛእ ከምዝኽእሉ። እንድሕር ንምስቓል ኣብ ዘኽእል ክእለትካ ጉድለት ሃሊዩካ፥ ኣይቲደይብ። እኳድኣስ፥ ደገፍ ሕተት ኢኻ።

© The Finnish National Rescue Association 2019


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

ናይ ብሽክሌት ሄልሜት / ናይ ድሕንነት ሄልሜት


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

ናይ ብሽክሌት ሄልሜት / ናይ ድሕንነት ሄልሜት

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

ንምንታይ እየ እዚ ዝጥቀመሉ? ሄልሜት ናይ ርእሲ ከምኡውን ናይ ሓንጎል ግድኣት ይከላኸል። ናይ መንገዲ ናይ ትራፊክ ሕጊ ብሽክለታ ኣሽከርከርቲ ናይ ርእሲ ሄልሜት ክኽደኑ ይእዝዝ።

ኣበይ እየ ኣነ ክጥቀመሉ? ኩሉ ግዘ ክተሽከርክሩ እንከለኹም ሄልሜት ተኸደኑ። ከም ሓደ ንእሽተይ ቆልዓ ብብሽክሌታ ካልእ ሰብ ክትጽዕኑ ተኾነ እቲ ወዲ ናይ ርእሲ ሄልሚት ምግባር ኣለዎ። ኣብ መንሻሕተቲ ፥ኩዕሶ ስኮቶር ወይ ከኣ ሰሌዳ ኣብ ዝህልወሉ ጊዜ ናይ ርእሲ ሄልሜት ምጥቃም ጽቡቕ ሓሳብ እዩ። ከምኡውን ኣውቶሞቢል-ውርጪ ከምኡውን ኣብ ፈረስ ምስቃል እቲ ናይ ርእሲ ሄልሜት ምጥቓም የድሊ።

ከመይ እየ እዚ ክጥቀመሉ? ዝተፈላለዩ ዓይነታት ሄልሜት ኣለዉ እዮም። ንዓለማኻ ዝምቺ ሓድ ምረጽ። ናይ ርእሲ ሄልሜት ምስ ገዛእ ርእኻ ዝኣክል ከምኡውን ዝምቺ ክኸውን ኣለዎ። እቲ ሄልሜት ኣመዓራሪ ከምኡውን እቲ ናይ መንከስ መእሰሪ ዕጸዎ። ናይ ርእሲ ሄልሜት ርእሱ ንምሕላው ብጣዕሚ ጥቡቕ ወይ ከኣ ብጣዕሚ ልሕሉሕ ሙኻን የብሉን።

ክንደይ ዝኣክል እዩ? ካብ € 20።

እዚ ካበይ እየ ክገዝኦ? ናይ ዘቤት ቀረብ መኽዚን፥ ዕደጋታት፥ መርበብ ደኾኩን፥ ስፖርታዊ ኣቕሓ ድንኳን።

ምፍላጡ ኣድላዪ ዝኾነ እቲ ሄልሜት ብ CE ዝጸደቐ ምዃን ኣለዎ። ካብ ሓደጋ ወይ ከኣ ምስ ካልእ ጽልዋ ብሓንሳብ ብምንጽጻር ናይ ብሽክለታ ርእሲ ሄልሜት ምትካእ ኣለዎ። ዚምችእ ዓቐን ዘሎዎ ከምኡውን ብልክዕ ኣገባብ ዝኣቱ ናይ ርእሲ ቖቢዕ ጽቡቕ ምከላኸሊ እዩ። ድሙቕ ቀለም ዘሎዎ ናይ ርእሲ ቖቢዕ ኣብ ትራፊክ ውሽጢ ክርአ ዝኽእል የመሓይሽ። ካብ ዝሓለፈ ዝተጎደአ ከምዝኮነ ኣይፈልጥን እዩ እሞ ቕድሚ ሕዚ ኣብ ረብሓ ዝወዓለ ናይ ርእሲ ቖቢዕ ኣይቲግዛእ። ካብቲ መከላኸሊ ናይ ርእሲ ዝኾነ ሄልሜት ብተወሳኺ፥ ንነፍሲ-ወከፍ ስፖርት ዘድልዩ ካልኦት መከላኸሊ መሳርሒታት ስፖርት ኩሉ ርኸቡ!

© The Finnish National Rescue Association 2019


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

መከላኸሊ ባር (ናይ ድሕንነት መድሓዚ)


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

መከላኸሊ ባር (ናይ ድሕንነት መድሓዚ)

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

ንምንታይ እየ እዙይ ዝጥቀም? እቲ መከላኸሊ ባር ንምንቅስቓስ ውሕስነት የመሓይሽ። መትሓዚ ደገፍ ኣብ ረብሓ ኣብ ዝወዓለሉ ጊዜ ንምልዓል ከምኡውን ምንቅስቓስ ቀሊል እዩ።

ኣበይ እየ ክጥቀመሉ? ኣብ ገዛ፥መከላኸሊ ባር እቲ ተሳፋራይ ኣብ ዝደለዮ እዋን ክትከሉ ዝኽእሉ እዮም። ንኣብነት ፥ኣብ መሕጸቢ ቤት ፥ ኣብ ክሽነ ከምኡውን ዓራት ጥቓ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ደጋፊ መትሓዚ ከምኡውን ኢደ-ስራሕ ስርሓት ከምኡውን ኮራዲዮ ከምኡውን ብደረጃ ደረጃታት ውሽጢ ኽኾኑ ይኽእሉ።

ከመይ እየ ክጥቀመሉ? ነቲ መትሓዚ መንጥሎ። ካብ ሰድያ ወይ ከኣ ዓራት ክትትስእ ይሕግዘካ። ከምኡውን ኣብ ምንቅስቓስ እዋን ጊዜ ደገፍ ይህብ።

ክንደይ እዩ ዋግኡ? ካብ € 5።

ኣበይ እይ ክገዝኦ? ኣብ ናይ ገዛ ቀረብ መኽዚን፥ ሃርድዌር መኽዚን፥ መርበብ መኽዚን

ክፍለጥ ዘለዎ ኣጠቓቕማ ንምምስራት ናብ ዘኽእል ሓያል ዝኾነ መከላኸሊ ባር ምረጽ። እቲ መትሓዚ ብትኽክል ቦታኡ ድሕነቱ ውሑስ ኩነታት ዝተሸገጠ ክኸውን ኣለዎ ንኣብነት ኣብ መንደቕ። ነቲ ናይ መከላኸሊ ባር ሕብሪ እዉን ኣቕልቦ ሃበሉ። ብብኣንጻሩ ቀለም ዝተሰርሐ መጥሓዚ ካብ ቀሊል መንደቕ ምርኣይ ቀሊል እዩ። ጥሉል ኣብ ዝኮኑ ኣካላት ውሽጢ ምጽዓን ናይቲ ገዝኡ ኩባንያ ምጽዳቕ ክጠልብ ይኽእል እዩ። ነቲ ወሰን ማይ ምከላኸሊ ከምኡውን ናይ ጠሊ መከላኸሊ ኣይትረስዑ።

© The Finnish National Rescue Association 2019


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

መብራህቲ ርእሲ


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

መብራህቲ ርእሲ

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

ንምንታይ እየ ክጥቀመሉ? እቲ ናይ ርእሲ-መብራህቲ ምስ ጋመ- ርእሲ ወይ ከኣ ንኣብነት ካብ ጸምራዊ ዝተሰርሐ ቖቢዕ ዝተተሓሐዘ እዩ። ንኣብነት ኣብ ጸልማት ውሽጢ ንዝሰርሓ ክልተ የእዳው ነጻ የውጽእ። ናይ ርእሲ-መብራህቲ እቲ ተጠቃሚ ብትራፊክ ውሽጢ ብዝበለጸ ክርአ ይገብሮ። .

ኣበይ እየ ክጥቀመሉ? እሱ እቲ ናይ ርእሲ-መብራህቲ ከም ተወሳኺ ብርሃን ረብሓ ክውዕል ይኽእል ወይ ከኣ ኣብ ጸልማት ውሽጢ ንዝሰርሑ፥ ብጫካ ውሽጢ ብእግሪ ዙረት፥ ካርታ ንምንባብ፥ ኣብ ጸልማት ካብ ቤት ወጻኢ ንምንቅስቓስ ወይ ከኣ ኣብ ወርሒ ግዘ ከልቢ ንምንቅስቓስ ክጠቅም ይኽእል። ምስ ሓይሊ ብልሹው ኩነታት ብሓንሳብ ብዝተታሓዘ ነፍሲ-ወከፍ ቤት ናይ ርእሲ እምኒ-ቀጸላ ክህልዎ ይኣቱ።

ከመይ እየ ክጥቀመሉ? ዓቂን ነቲ ናይ ርእሲ-መብራህቲ ጋማ ርእሲ ኣብ ዙርያ ርእሲኻ። ናይ ሓይሊ መወልዒ ብምጥቃም ነቲ መብራህቲ ወሊዓዮ። ካብኡ ንድሓር እቲ ናይ ልቺ ኣንፈት ናብቲ ዝድለ ክመልክት ይኽእል።

ክንደይ ዝኣክል እዩ ዋግኡ? ካብ € 5።

ኣበይ እይ ክገዝኦ? ኣብ ዘቤት ቀረብ መኽዚናት፥መርበብ ደኾኩን ፥ናይ ወጻኢ ስፖርታዊ ከምኡውን ናይ መዓስከር ኣቕሓ መኽዚናት

ምፍላጡ ዘድሊ ነገር ክልቲኦም ክመልኡ ዝኽእሉ ከምኡውን ብሓደ ከቢድ ብረት ሓይሊ ክሰርሕ ዝኽእሉ ናይ ርእሲ- መብራህቲ እዮም። ነቲ መብራህቲ ብስሩዕ ዝተመልአ ምዃኑ ኣረጋግጽ። እቲ መብራህቲ ዝሰርሕ ተኾነ ኩሉ ጊዜ ተቐያሪ ባትሪታት ምህላዉ ኣረጋግጽ ። ኣብ ክንዲ መብራህቲ ርእሲ ሽግ ምጥቃም ይኽእሉ። እቲ ናይ ርእሲ-መብራህቲ ዝበለጸ ጠቓሚ እዩ ምኽንያቱ ንኣብነት ነገራት ንምሓዝ ወይ ከኣ ማዕጾ ንምኽፋት ክልቲኡ የእዳው ናጻ ይገብር።

© The Finnish National Rescue Association 2019


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

መንጸፍ ጸረ- መንሸራተቲ


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

መንጸፍ ጸረ- መንሸራተቲ

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

ንምንታይ እዩ እዚ ዝጥቀመሉ? እቲ ጸረ-መንሸራተቲ ኣብ ትሕቲ ምንጻፍ ወይ ከኣ መንጸፍ ጸረ-መንሸራተቲ ምንሽሪታት ከምኡውን ዝስዕብ ምውዳቕ ይከላኸል። ጸረ-መንሽሪታት ዝኾኑ መንጸፋት ኣብ ቤት ውሽጢ ውሕስነት ክመሓየሽ የኽእሉ። ኣብ መሕጸቢ ቤት ውሽጢ ክንቀሳቐስ እንከለና ወይ ከኣ ክንሕጸብ ወይ ከኣ ነብስና ክነጽሪ እንከለና ዝህሉ ውሕስነት የመሓይሽ።

ኣበይ እየ እዚ ክጥቀመሉ? እቲ ናይ ጸረ-ኣንሻተተ ፓድ፥ መርበብ ወይ ከኣ ዓለባ ጸምሪ ኣብ ትሕቲ ሱር እዩ ኣብ ስራሕ ዝዉዕል። እሱ ቆልዑ ንዘለዎም ስድራቤት ከምኡውን ንኣብነት ዓበይቲ ሰባት ንዘለዎም ገዛውቲ ብጣዕሚ ዚምችእ እዩ። ጸረኣንሻተተ መንጸፋት ኣብ መሕጸቢ ነብሲ ውሽጢ ምጥቓም ይኽእሉ።

ከመይ እየ ክጥቀመሉ? እቲ ናይ ጸረ-ኣንሻተተ ዓለባ ወይ ከኣ ዓለባ ጸምሪ ብንጽል ወይ ከኣ ኣብ ሓደ ሜትሮ ምግዛእ ይክኣል እዩ። ብመንጻፍ-ዓቐን ዘለዎ ጸረ-መንሸራተቲ ቁራጽ ኣብ ትሕቲ መንጸፍ ኣቐምጡ። ካብ ትሕቲ ምንጻፍ ምድሪ ክርአ የብሉን። ንዝሑል ዝኾኑ ክፍሊታት ጸረ-ኣንሻተተ መንጸፍ ከም ድሉው-ኣለዉ እዮም። ንሳቶም ኣብ ምድሪ ቤት መሕጸቢ ነብሲ፥ ኣብ ትሕቲ መሕጸቢ ነብሲ ባስካ ወይ ከኣ ብመሕጸቢ ታሕቲ የገልግሉ።

ክንደይ ዝኣክል እዩ ዝውድእ? ናይ ጸረ-ምንሽርታት መንጸፋት ወይ ከኣ ካብ € 3 / ሜትሮ ጀሚሩ ጸምሪ ዓለባ። እቲ ጸረ- መንሸራተቲ መንጸፍ ካብ € 20 ጀሚሩ።

ካበይ እየ እዚ ክገዝኦ ዝኽእል? ናይ ዓለባ መኽዚናት፥ ናይ ዘቤት ቀረብ መኽዚናት፥ መርበብ መኽዚን።

ምፍላጡ ኣገዳሲ ዝኾነ ነገር እንተድኣ መንጻፍ ናይ ምዉዳቕ ሓደጋ ኣጋጢሙዎ ኮይኑ ድሕነቱ ኣብ ውሑስ ኩነታት ንምትካእ ዘድልዮ ምዃኑን ዘይምዃኑን ንምግምጋም፥ ንኣብነት ቅጢን መንጸፍ። ንጉዕዞ ሓደጋ ዝተቓሊዐ መንጻፍ ኣብ መወዳእታ፥ ክዉገድ ክኽእል ኣለዎ።

© The Finnish National Rescue Association 2019


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

ምትካል እግሪ ሰደሪያታት/ ናይ ሂወት ጃኬታት


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

ምትካል እግሪ ሰደሪያታት/ናይ ሂወት ጃኬታት

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

ንምንታይ እየ ዝጥቀመሉ? ብማይ ኣብ ዝንቀሳቐስሉ ጊዜ ንምንባር ናይ ግድን ኣድላይ መንገድታት እዮም። ሓደ ሰብ ካብ ጃልባ ምስዝወድቕ፥ ሓደ ሰብ ጃኬት ሓገዝ ንምርካብ ኣብ ዝጽበይሉ ግዘ ክንሳፈፉ የኽእሎም። እቲ ናይ ሂወት ጃኬት ድሙቕ ቀለም፥ መንጸባረቒ ከምኡውን ፊጽፊጽ ንምፍላይ ከምኡውን ንምርካብ ቀሊል ይገብሮ።

ኣበይ እይ ክጥቀመሉ? ናይ ሂወት ጃኬት ኣብ መርከብ ጃልባ ጀለቡ ፥ ሞተር ጀለቡ ወይ ከኣ ብጀለቡ ወይ ከኣ ብተመሳሳሊ ኣብ ወሰን ማይ ጃልባ የገልግሉ። ኣብ ጃልባ ዘሎ ዝኾነ ሰብ ናይ ሂወት ጃኬት ዝገበረ ክኸውን ኣለዎ። ንመንእሰይ ቆልዑ ናይ ሂወት ጃኬት ገምገም ባሕሪ ኣብ ዝህልዉሉ ጊዜ እዉን ይምከር።

ከመይ እየ ክጥቀመሉ? ብዙሕ ዓይነት ናይ ሂወት ጃኬት ኣለዉ። ኣብ ረብሕኡ ብምምርዃስ ሓደ ምረጽ። ግዚእት ቅድሚ ምፍጻምኻ ነቲ ናይ ሂወት ጃኬት ዓቂኖ። ናይ ሂወት ጃኬት ዕቅንኻ ንኽኸዉን ዓቢ ሙኻን ኣለዎም፥ ግን ንምጽናሕ ብጣዕሚ ዝጸዓቐ ክኸዉን ኣለዎ። ናይ ሂወት ጃኬት ብንሳቶም መምርሒ መሰረት ዚፍጸሙ ክኾኑ ኣለዎም። ናይ ሂወት ጃኬት ቅድሚ ምጥቓምኻ፥ ጉድለት ዘይብሎም ምዃኖም ኣረጋግጽ።

ክንደይ ዝኣክል እዩ ዋግኡ? ካብ € 30።

ኣበይ ክገዝእ ይኽእል? ናይ ዘቤት ቀረብ መኽዚን፥ ዕደጋታት፥ መርበብ መኽዚን፥ ስፖርታዊ ኣቕሓ መኽዚን።

ንምፍላጡ ኣድላዪ ዝኾነ ናይ ሂወት ጃኬት ሓደ ሰብ ከድሕኒዎ ዝኽእሉስ እቲ ሰብ ናብ ማይ ውሽጢ ምስ ኣተወ ብትክክል ዝተኸደኖ እንተኾይኑ ጥራይ እዩ። ናይ ሂወት ጃኬት ኣብ እትገዝኣሉ ጊዜ ናይ CE ምልክት ምህላዉ ኣረጋግጽ።

© The Finnish National Rescue Association 2019


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

መንጸባረቕቲ


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

መንጸባረቕቲ

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

ንምታይ እዩ ዝጥቀመሉ? መን ጸባረቕቲ ከምኡውን መንጸባረቒ ኺዳናት ኣብ ጸልማት ውሽጢ ድሕንነት እግረኛታት ከምኡውን ናይ ካልኦት ቀሊል ትራፊክ ተርኣይነት ከምኡውን ውሕስነት ዘመሓይሹ እዮም።

ኣበይ እየ ክጥቀመሉ? መንጸባረቕቲ ካብ ቤት ወጻኢ ጸልማት ኣብ ዝኾነሉ እዋን ኣብ ረብሓ ዝውዕል ክኸውን ኣለዎ። መንጸባረቒ ኺዳን ብዝበለጸ ብሩህ ንምዃን ንክሕግዞም ኣብ ንኣሽቱ ቆልዑ ክኽደኒዎ ይኽእሉ። መንጸባረቒ ኽዳን ተርኣይነት ብዝበለጸ ንምርግጋጽ ኣብ ብዙሕ ስራሕ ረብሓ ክውዕል ይኽእል። ኩሉጊዜ መንጸባረቒ ኽዳን ኣብ መኪና ውሽጢ ኣቐምጥ ከምኡውን ኸዚን። ኣብ እትጉዓዘሉ ጊዜ ምቁራጽ ከምኡውን ምግዳፍ እንተልዩካ ካልኦት ናይ መንገዲ ተጠቀምቲ ንዓኻ ንኽፈልጡ ንምግባር ኣብ መጀመርያ እቲ ኺዳንካ ግበር።

ከመይ እየ ክጥቀመሉ? እቲ መንጸባረቒ ናይ ፍሉይ ክዳኑ ክፋል ክኸውን ይኽእል ወይ ከኣ ዝተፈለየ መንጸባረቒ ምጥቃም ይክኣል። እቲ መንጸባረቒ ምስ ናይ ውሕስነት PIN ብሓንሳብ ናብ ጃኬት ወይ ከኣ ከረጺት ክላገብ ይኽእል እዩ። ሰንሳላ - መንጸባረቒ ፋሻ ኣብቲ ናይ ጃኬት እጅገ ፥ ጫማ ወይ ከኣ ስረ እግሪ ዝቕመጥ ይኸውን። ናይ Velcro መንጸባረቕቲ ኣብ ዝኾነ ቦታ ክላገቡ ይኽእሉ እዮም። ኣብ ተመሳሳሊ ጊዜ ብዙሕ መንጸባረቕቲ ምጥቃም ጽቡቕ ‘ዩ። እቲ መንጸባረቒ ቀምሽ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ክዳዉንቲ ዝኽደንዎ እዩ። በብዓይነቱ መንጸባረቕቲ ክዳዉንቲ ኣለዉ እዮም። ምስ ናይ ላዕለዋይ ክዳውንቲኻ ብሓንሳብ ዝሳነ ዓቢ ቀምሽ ተኸደን።

ክንደይ እዩ ዋግኡ? ካብ € 2። ብዙሕ ትካላት ከምኡውን ውድባት ኣብ ጽድያ እዋን መንጸባረቕቲ ካብ ክፍሊት ናጻ የሰራጭዉ እዮም።

ኣበይ እየ ክገዝኦ? ናይ ዘቤት ቀረብ መኽዚን፥ ዕደጋታት፥መርበብ መኽዚናት

ንምፍላጡ ኣገዳሲ ዝኾነ መንጸባረቒ ወይ ከኣ መንጸባረቒ ክዳዉንቲ ኣብ ዝግዝእሉ ጊዜ ናይ CE ከምኡውን ናይ EN ምልክታት ዘለዎም ምዃኑ ኣረጋግጽ። ብጽቡቕ ኩነታት ዘየንጸባሪቑ ባንቡላታት ከም በዓል መጻወቲ ከምኡውን እንዳ ተሸጡ ምኻኑ ልቢ ይበሉ ፥ ግን መንጸባረቕቲ ኣይኮኑን። እቲ መንጸባረቒ ጨርቂ ጽሬቱ ዝሓለወ ምዃኑ ዘክር (ንኣብነት ኣብ መኪና ውሽጢ) ካብ ብርሃን ከምኡውን ካብ ጐዱፍ ሓሊዎ። እቲ መንጸባረቒ ቀምሽ እንተድኣ ረሲሑ ሕጸቦ ኢኻ። በጃኻ ልቢ በል ብተደጋጋሚ ምሕጻብ መንጸባረቓይነቱ ዘጉድል ምዃኑ። ኣድላዩ ኣብ ዝኾነሉ ግዘ ሓድሽ ጨርቂ ግዛእ።

© The Finnish National Rescue Association 2019


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

ብርሃን ለይቲ


TU RVAL

LI

S

OSAL

S

TURVA KORTIT

ብርሃን ለይቲ

UUS

S

VA

UU

LI

TA

IK

K

UM

IS

LL

LI

ብርሃን ለይቲ ISEN TUR

VA

ንምንታይ እየ ዝጥቀመሉ? ኣብ ጸልማት ውሽጢ ንመሰረታዊ ብርሃን፥ እቲ ናይ ምሸት ብርሃን እዩ ዝጠቕም። እቲ ከባቢ ንምርኣይ ስለዘኽእለካ ኣብ ዙርያ ቤት ንምንቅስቓስ ዝበለጸ ድሕነቱ ዝተሓለወ ይገብሮ። እቲ ናይ ምሕንኳል ከምኡውን ናይ ምውዳቕ ሓደጋ ዝነከየ እዩ። እቲ ናይ ምሸት ብርሃን ናይቲ መብራህቲ መወልዒ/ መጥፍኢ / ንምርካብ ቀሊል ይገብሮ።

ኣበይ እየ ክጥቀመሉ? ንኣብነት ኣብ መደቀሲ ክፍሊ ውሽጢ ከምኡውን ኣድላይ ተኾነ ሰባት ክንቀሳቐስሎም ኣብ ዝኽእሉ ከባቢታት ናይ ምሸት ልቺ ክኣቱ ይኽእል። . ከምኡውን ኣብ ደረጃ ወይ ከኣ ኣብ ግቢ ውሽጢ ናይ ምሸት ብርሃን ምጥቃም ይከኣል።

ከመይ እየ ክጥቀመሉ? እቲ ናይ ምሸት መብራህቲ ምስ መንደቕ መሰኵዒ (ናይ ሓይሊ ነጥቢ) ብሓንሳብ ዝተላገበ እዩ። እቲ ናይ ለይቲ ብርሃን ኣብ ዝኾነ ጊዜ ክኸውን ይኽእል ወይ ከኣ ኣብ ጸልማት ጊዜ ብርሃን ክፈሊ ኣብ ዝኽእል ክህልዎ ይኽእል። ምስቲ መርማሪ ተንቀሳቓሲ ዝተስተኻኸለ ናይ ምሸት ብርሃን ሓደ ሰብ ኣብ ዙርያኡ ኣብ ዝንቀሳቐሰሉ ግዘ ሽዑ ንሽዑ ይበርህ ከምኡውን ምንቅስቓስ የነጽር።

እዚ ክንደይ ዝኣክል እዩ? ካብ € 5።

ኣበይ እየ ክገዝኦ? ኣብ ናይ ቤት ቐረብ መኽዚን፥ መርበብ መኽዚን።

ንምፍላጡ ኣድላዪ ዝኾነ ናይ ምሸት መብራህቲ ብእተፈላለየ ሕብርታት ይመጹ። ክሮማዊ ሕብራዊ ቀለም ንነባሪ ኣቕሓ ንምፍላይ ቀሊል ክኸውን ዘኽእል ናይ ምሸት ብርሃን ምረጹ ከምኡውን ዘፍርሕ ወይ ከኣ ዘታሊል ጽላሎት ዘለዓዒል ክኸዉን የብሉን። ከምኡውን ኣብ ዕዳጋ ምንቅስቓስ ዘለዎም ምስ ሓበርቲ ብሓንሳብ ዝጠዓዐሙ ኣምፑል ወይ ከኣ መብራህቲ ልቢ ይበሉ። ኣብ ዝኾነ ልቺ ውሽጢ ረብሓ ክውዕሉ ዝኽእሉ ከምኡውን ነቲ ናይ ምሸት ብርሃን ምትካእ ይኽእሉ ። ኣብቲ ክፍሊ ውሽጢ ምንቅስቓስ ኣብ እትገብረሉ እዋን እቲ ብርሃን ይመጽእ ከምኡውን እቲ ሰብ ናብቲ ክፍሊ ምስዝኣቱ ወይ ከኣ ካብቲ ክፍሊ ምስዝለቂቕ ብሓንሳብ ሓቢሮም ይኸዱ። እቲ መብራህቲ ንነዊሕ ጊዜ ዝጸንሕ ምኻኑ ኣረጋግጽ። እቶም ምንቅስቓስ ዝፈልዩ ኣምፑላት ንዝኾነ ክፋል ገዛ ማለት ይከኣል ዚምችዉ እዮም። እቲ ናይ ምሸት መብራህቲ ናይ ምዝካር ሽግር ንዘለዎ ሰብ ዚምችው ከይከውን ከምዝኽእል ልቢ ይበሉ።

© The Finnish National Rescue Association 2019


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

ዕጣቕ ወንበር ከምኡውን ናይ ድሕንነት መቐመጢ


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

ናይ ድሕንነት መቐመጢ

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

ንምንታይ እየ ክጥቀመሉ? እንተድኣ ዕጣቕ ወንበር ሃሊዮም ኾይኖም፥ ኣብ መካይን ከምኡውን ኣውቶብሳት ዕጣቕ ወንበር ምጥቃም ግዴታ እዩ። እቲ ዕጣቕ ወንበር ሓደጋ ኣብ ዘጋጥም ጊዜ ይከላኸለሊኻ። ካብ 135 ሳሜትር ንታሕቲ ዝኾኑ ህጻውንቲ ኣብ ኣውቶብስ ወይ መኪና ንዝቕመጡ ናጽላ ድሕንነት ሰድያ ወይ ከኣ ልዕል ዝገብር መንበር ሰድያ ምጥቓም ናይ ግድን እዩ። እቲ ናይ ህጻናት ናይ ውሕስነት መንበር ብዘተኣማምን ኩነታት ከምኡውን ሓደጋ ኣብ ዘጋጥም ጊዜ ንዕኡ /ንዕኣ ይከላኸል።

ኣበይ እየ ክጥቀመሉ? ኣብ ውሽጢ መኪና፥ ኣብ ዝባን ብሽክሌት

ከመይ እየ ክጥቀመሉ? ዕጣቕ ወንበር ኣብ መካይን ውሽጢ ስሩዕ መሳርሒታት እዮም። እቲ ናይ ቆልዑ ውሕስነት ሰድያ ተፈሊዩ እዩ ዝግዛእ ከምእዉን ብመምርሒ መሰረት ንመኪና መንበር ወይ ከኣ ብሽክለታ ዝተሓለወ እዩ። ነቲ ተኸላ ተኸተል ከምኡውን ነቶም መምርሒታት። እቲ ህጻን ብትኽክለኛ ኩነታት ብጥብቂ ዝተኣሰረ ክኸዉን ኣለዎ ምስቲ ናይቲ ተሽከርካሪ ናይ ባዕሎም ዕጣቕ ወንበር ብሓንሳብ። ዕድሚኦም ካብ ሰለስተ ዓመት ንታሕቲ ዝኾኑ ህጻናት፥ ኣብ መኪና ውሽጢ ኣብ ዝህሉ ጉዕዞ እቲ ብጣዕሚ ድሓን መንገዲ ኣብ ድሕሪት ዘሎ ሰድያ እዩ ፥መቐመጢኡ ናብ ድሕሪት ዝርኢ እዩ ። እንተድኣ እቲ ህጻን ኣብቲ ናይ መኪና መንበር ሰድያ ኮፍ ምባል ዘይክኣል ተኾነ ልዕል ዝበለ መተርኣሰ ተጠቐም።

ክንደይ ዝኣክል እዩ ዋግኡ? ካብ € 50።

ኣበይ እየ ክገዝኦ? ናይ ህጻናት መክዜን፥ ቐረብ ናዉቲ ገዛ፥መኽዚንመርበብ

ንምፍላጡኣድላዪ ዝኾነ ናይ ቆልዑ ውሕስነት ሰድያ ኣብ ዝገዝእሉ እዋን ብ CE ከምኡውን ECE ዝጸደቐ ምዃኑ ኣረጋግጽ። እቲ ናይ ውሕስነት ወንበር (እቲ ፕላስቲክ ቕርጹ ድሕሪኡ ዝስበር ይኸዉን) ክሳብ ሓሙሽት ዓመታት ዝኣክል ናይ ውሕስነት ድሕንነቱ ሕሉው ኮይኑ ይቕጽል። ኣብ ሃንደበታዊ ሓደጋ ውሽጢ ዝነበረ ናይ መኪና ውሕስነት መንበር ድሕሪ ሕጂ ኣብ ስራሕ ክዉዕል የብሉን ምኽንያቱ ቕርጹ እተጎድአ ክኸውን ይኽእል እዩ። ሓደ ቆልዓ ብመኪና ኣብ ዝጉዓዘሉ እዋን ኣብ ሕቑፊኻ ብፍጹም ኮፍ ምባል የብሉን! ካብ 135 ሳሜ ንታሕቲ ዝኾነ ነፍሲ-ወከፍ ቆልዓ ኣብ ተፈልየ ናይ መኪና ውሕስነት ሰድያ ወይ ከኣ ልዕል ዝበለ መተርኣሰ ኮፍ ዝበለ ክኸውን ኣለዎ ።

© The Finnish National Rescue Association 2019


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

ሸባቶታት ከምኡዉን ዘየንሻሕቲት ካልሲ


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

ሸባቶታት ከምኡዉን ዘየንሻሕቲት ካልሲ

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

መዓዝ እየ ክጠቀመሎም? ሸባቶታት ከምኡዉን ዘየንሻሕቲት ካልሲ ኣእጋር ሙቐቱ ክሕሎ ከምኡውን ካብ ዘንሻሕቲት መንሽተቲ መሬት ንምክልኻል ይሕግዝ።

ኣበይ እየ ክጥቀመሎም? ሸባቶታትከምኡዉን ዘየንሻሕቲት ካልሲ ኣብ ዉሽጢ ገዛ ኣብ ዝኾነ ቦታ ክንጥቀመሎም ንኽእል።

ከመይ እየ ክጥቀመሎም? እቶም ሸባቶታት ብካልሲ ወይከኣ ብዘይካልሲ ምጥቓም ይክኣል።

ክንደይ እዮም ዝዉድኡ? ካብ € 5።

ካበይ እየ ክገዝኦም? ናይ ፍሊታት መኽዚን፥ ናይ ጫማ ደኾኩን ፥ መርበብ ደዃኹን

ኣድላዪ ዝኾነ ንምፍላጥ ናይ ዘቤት ውሽጢ ሸባቶታት ተኸዲንኻ ናብ ወጻኢ ኣይቲኽድ ዋላ ንሓጽር ግዚያት። እቶም ናይቲ ሸባቶ ሶላት ካብ ቤት ወጻኢ ብጣዕሚ መንሸራተቲ ክኾኑ ይኽእሉ። ኣብ ደገ እንገብሮም ናይ ሸባቶታት ሶላት ዝኣረጉ ሙኻን እሞ ናይ ምቑንጣጥ ዓቕሞም ዝንኪ ምዃኑ ኣይዘንግዑ። ሸባቶታት ከምኡውን ካልሲታት ልኽዕ ዓቐን ሙኻን ኣለዎም። ዘየንሸራቲት ካልሲታት ንኩሎም ሰባት ዚምቺ ከምዘይኮነ ኣስተብሂሉ። ናይ ካልሲታት ምቺዉነት ከምኡውን ሸባቶታት ኣብ ጉዳያት ብምምርኳስ ኩሉጊዜ ኣረጋግጽ።

© The Finnish National Rescue Association 2019


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

ናይ ጫማ ኳሌታ ከምኡውን ጸረ-መንሸራተቲ ቖንጣጢ ጫማ


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

ናይ ጫማ ኳሌታ ከምኡውን ጸረ-መንሸራተቲ ቖንጣጢ ጫማ

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

ንምንታይ እየ ዝገዝኦም? ናይ ጫማ ኳሌታ ፥ መልጎም ኣብቲ ጫማ ምግባር ወይ ከኣ ጸረ-ምንሽርታት ጫማ ካብ ገዛ ወጻኢ ኣብ ንጥቀመሉ ጊዜ ካብ ምውዳቕ ይከላኸል። ስለ ምንሽርታት ካብ ምጭናቕ ብምንጋፍ ካብ ቤት ወጻኢ ንምንቅስቓስ ብዝበለጸ ንድሓን ከምኡውን ምቹው ይገብሮ እዩ።

ኣበይ እየ ክጥቀመሎም? ኣብ ዘንሸራቲት ኣየር ጫማ ብምግባር ካብ ገዛ ወጻኢ።

ከመይ ገይረ እየ ክጥቀመሎም ? ኳሌታት ሓንሳብ ኣብቶም ሶላት ቦታ ኣለዉ እዮም ኣብቶም ኳሌታት ጫማ ከምኡውን ረፋዕ። ኣብቲ ሞዴል ብምምርኳስ ናይ ጸረ-መንሸራተቲ ናይ ጫማ ፋሻ ምስ ጫማ ወይ ከኣ ምስ እግሪ ብሓንሳብ ዝተላገበ እዩ። ናይ ጫማ መትሓዚታት ብቤት ውሽጢ ኣብ ረብሓ ክዉዕሉ ኣይግባእን፥ ነገር ግን ናብ ህንጻ ክኣትዉ እንከለዉ ክዉገዱ ኣለዎም።

ክንደይ እዩ ዋግኦም? ንጹር ናይ ጸረ-ኣንሻተተ ጫማታት ብ € 10 / ጽምዲ ጀሚሩ።

ኣበይ እየ ክገዝኦም? ኣብ መርበብ ደኾኩን፥ ናይ ጫማ ደኾኩን፥ ናይ ዕዳጋ ኣደራሻት።

ምፍላጡ ኣገዳሲ ዝኾነ ነገር ብዙሕ ዓይነት ከምኡውን ዓቐን ዘለዎም ናይ ጸረ-ኣንሻተተ ጫማታት ኣለዉ። ጫማታት ኣብ እንገዝኣሉ ጊዜ ትክክለኛ ዓቐን ምረጹ። ከም ኣማራጺ ተዛመድቲ ዝኾኑ ብቕድመ-ዝምድና ጫፋት ምግዛእ ይኽእሉ። ከምኡውን ኣብ መወዳእታ ብብሕታውነት ኪድየቡ ዝኽእሉ ከምኡውን ኣብ ቤት ውሽጢ ክጠቕሙ ዝኽእሉ ናይ ክረምቲ ናይ ሓጋይ ቡት ጫማታት ከምኡውን ጫማታት ኣለዉ እዮም። ካብ ጫፍ ኣብ ክንዲ ዳሕረዋይ ታኮ ሳእኒ ወይ ከኣ መጀለቢ ዝሓሸ ክርክር ኣብ ዘለዎ ናይ ጫማ ጽገና ድኳን ብምሕታት ናይ ሓጋይ ጫማታትኻ ምቑንጣጥ ምምሕያሽ ይኽእሉ።

© The Finnish National Rescue Association 2019


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

ተቓዋሚ መእሰሪ


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

ተቓዋሚ መእሰሪ

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

ንምንታይ እየ ዝጥቀመሉ? እቲ ተቋዉሞ ባንድ ነቲ ናይ ቅልጽም ብቕዓት ንምጽናሕ ከምኡውን ንምሕላው ዝተመደበ እዩ። እኹል ናይ ቅልጽም ብርትዐ ንዘተኣማምን ምንቅስቓስ ከምኡውን ጽቡቕ ሚዛን ቕድመ ኩነታት እዩ። ጽቡቕ ናይ ቅልጽም ብቕዓት ካብ ምውዳቕ ይከላኸል ፥ ውሕስነት የመሓይሽ ከምኡውን ናይ ውሕስነት ግንዛበ ከማዕብል ይኽእል እዩ።

ኣበይ እየ ክጥቀመሉ? እቲ ናይ ተቋዉሞ ባንድ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣብ ረብሓ ክዉዕል ይኽእል ከምኡውን መጠኑ ንእሽተይ ስለዝኾነ ንምሽካም ቀሊል እዩ። ኣብ ዉሽጢ ቤትን ከምኡውን ካብ ገዛ ወጻኢ ኣብ ክልቲኡ ክጠቂም ይኽእል።

ከመይ እየ ክጥቀመሉ? ከመይ ክትጥቀመሉ ከምዘለካ ሕርጓቶ ንምርካብ ነቲ መዐሸጊኡ ተመልከት። ናይ የእዳው ፥ ናይ ኣእጋር ከምኡውን ምሉእ ኣካላት ቅልጽማት ንምድልዳል ናይ ተቛዉሞ ባንድ ኣብ ጥቕሚ ክዉዕሉ ይኽእሉ።

ክንደይ ዝኣክል እዩ ዋግኡ? ካብ € 5።

ኣበይ እየ ክገዝኦ ዝኽእል? ኣብ መኽዚን ቐረባት ቤት፥ መደብራት ኣቑሑት ስፖርት

ምፍላጡ ኣድላዩ ዝኾነ ነገር እቲ ተቋዉሞ ባንድ ንኩሉ ሰባት ዕድመኦም ብዘየገድሽ ዝምቺ እዩ። ኣብ ሓድ-ሓደ ኩነታት ብባዕሊኻ ምስልጣን ቅድሚ ምጅማር ንኣካላዊ ሕክምና ክኢላ ምምኻር ተመካሪ እዩ። ጸፊሕ ከምኡዉን ክብኣዊ ተቋዊሞታት ባንድ እናተሸጡ እዮም። ምስ መትሓዚኦም ወይ ክኣ ብዘይመትሓዚ ኣለዉ እዮም። ለዓታት ድልዱል መትሓዚ ይህቡ። እቲመሰረት መትሓዚ ኣብ ዙርያ ማዕጾ ወይ ከኣ ኣብ ዙርያ እግሩ ክቕመጥ ይኽእል እዩ።

© The Finnish National Rescue Association2019


US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

መንቅሒ ጻውዒት ካርቦን ሞኖኦክሳይድ


መንቅሒ ጻውዒት ካርቦን ሞኖኦክሳይድ

US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

ንምንታይ እየ ክጥቀመሉ? እቲ ናይ ካርቦን ሞኖኦክሳይድ መንቀሒ ናብቲ ክፍሊ ካርቦን ሞኖ ኦክሳይድ እንተኣትዩ ንምልካዕ ከምኡውን ንምንቃሕ እዩ። ካርቦን ንጽለ-ኦክሳይድ ሓደገ'ኛ ናይ ሓዊ ሃልሃልታ ጋዝ እዩ ከምኡውን ዘለዎ ጽዕንቶ ቅልጡፍ ከምኡውን ክፍለጥ ዘይክኣል እዩ (ሽታ ከምኡውን ጣዕሚ የብሉን)። ኦሮማይ ኣብ ትሑት ስፍራታት ምቾት ምስኣን ወይ ከኣ ሕልና ምስኣን የስዕብ። ከቢድ ናይ ካርቦን ሞኖኦክሳይድ ምምራዝ ሞት ከስዕብ ይኽእል እዩ።

ኣበይ እየ ክጥቐመሉ? ናይ ካርቦን ንጽለ-ኦክሳይድ መንቀሒታት ዕንጨይቲ ወይ ከኣ ናይ ጋዝ መኸሸኒ፥ ሓዊ ምድጃታት ፥ ዝቀጻጸል ዕንጨይቲ ዝጥቀም ምድጃታት ወይ ከኣ ካልኦት ከፉት ሓዊ ዝጥቐሙ ንኩሉ ገዛውቲ ከምኡውን ናይ በዓል ገዛውቲ ኣሎ እዩ።

ከመይ እየ ክጥቀመሉ? ካርቦን ምኖኦክሳይድ ምስ ኣየር ኣይሂ ብሓንሳብ ይጉዓዝ፥ ምኽንያቱ ካብ ኣየር ንእሽተይ ቅሊል ዝበለ እዩ። ንካርቦን መኖ ኦክሳይድ ትኽክል ቦታ ኣብ ናሕሲ ዘይኮነ ኣብ መንደቕ እዩ። ናይቲ መምረቲ ኣካል መምርሒ ኣተኻኽላ ኩሉጊዜ ተኸተል። ኣብቲ ክፍሊ ውሽጢ ሓደገ'ኛ ካርቦን ንጽለ-ኦክሳይድ ዓቐን እንተሃልዩ እቲ ካርቦን ንጽለ-ኦክሳይድ መነቓቕሒ ደወል ድምጺ የድምጽ። ሓደ-ሓደ ካርቦን ንጽለ-ኦክሳይድ መነቓቕሒ ደወል ጥራይ ይድዉል፥ ከምኡውን ገሊኡ ዓቐን ናይቲ ካርቦን ሞኖኦክሳይድ ኣብቲ መርኣዪ የመልክት ። ናይቲ ካርቦን ሞኖ ኦክሳይድ ዘለዎ መነቓቕሒ ረብሓ ልክዕ ከም ናይ ሓዊ መንቀሒ ነቲ ናይ ምኮራዊ መልጎም ብምጥቃም ስሩዕ ፈተነ ዝግበረሉ ኽኸዉን ኣለዎ።

ክንደይ ዝኣክል እዩ? € 15 - 40 (እቲ ዝረኸሰ እቲ ዝበለጸ ዘይክኸዉን ይኽእል)።

ንዕኡ ኣበይ እየ ክገዝኦ? ኣብ ናይ ዘቤት ቀረብ መኽዚን ፥ዕደጋ፥ መኽዚን ሃርድዌር፥ መኽዚን መርበብ።

ንምፍላጡ ዘገድስ ካርቦን ሞኖኦክሳይድ መነቓቕሒ ኣብ እትገዝኣሉ ጊዜ ናይ CE ከምኡውን SFS-EN ምልክታት ምህላዉ ኣረጋግጽ። ሓደ-ሓደ ካርቦን መቆጻጸሪታት ናይ ሙቐት መጠን የርእዩ ፤ ነቲ ትክክለኛ ዋጋ እንዳ ርኣኻ ምዃንካ ኣረጋግጽ። እቲ ናይ ካርቦን ሞኖ-ኦክሳይድ መወከሲ ነቲ ናይ ትኪ መውጽኢ ክትክኦ ኣይክእልን፥ ነገር ግን ከም ተወሳኺ ሓለዋ ኮይኑ የገልግል። ካብ እተፈልየ ካርቦን ሞኖኦክሳይድ መነቓቕሒ ብተወሳኺ ኣብ ቤት ውሽጢ ናይ ትኪ መነቓቕሒ ክህሊ ኣለዎ። ነቲ ናይ ሓዊ ቦታ ብትክክል ከመይ ክትጥቀም ከምዘለካ ተምሃር።

© The Finnish National Rescue Association 2019


US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

ሓዊ መጥፈኢ


ሓዊ መጥፈኢ

US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

ንምንታይ እየ ዝጥቀመሉ? እቲ ሓዊ ቕድሚ ምስፍሕፊሑ ንምጥፋእ ናይ ሓዊ ሓደጋ ምከላኸሊ ክፍሊ ክሳብ ዝበጽሕ፥ ነቲ ሓዊ ንምዕጋት፥ ተንቀሳቓሲ ናይ ሓዊ መጥፍኢ እዉን ምጥቓም ይክኣል እዩ ።

ኣበይ እየ ክጥቀመሉ? ናይ ሓዊ መጥፈእቲ ኣብ ቤት ውሽጢ ኾነ ካብ ቤት ወጻኢ ሓዊ ንምጥፋእ ክጥቀሙ ይኽእሉ። ናይ ሓዊ መጥፍኢ መሳርሒታት ኣብ ቤት ውሽጢ፥ ኣብ ጎጆ፥ ኣብ ጃልባ፥ ኣብ መኪና ውሽጢ ከምኡውን ቃፋልይ ውሽጢ ክጥቀሙ ይኽእሉ። ናይ ሓዊ መጥፍኢ መሳርሒታት ኣብ ኩሉ ናይ ህዝቢ ከባቢታት እዉን ይቐርቡ።

ከመይ እየ ክጥቀመሎም? ኣብ ሓዊ ዝጅምረሉ ጊዜ፥ ነቲ ናይ ሓዊ መጥፈኢ መትሓዚ ሰሓቦ ከምኡውን ነቲ ናይ ውሕስነት PIN ጉተቶ። ናይቲ ቱቦ መወዳእታ ሰሓቦ፥ ነቲ መትሓዚ ተጽዓኖ ከምኡውን ነቲ ናይ ሓዊ መጥፍኢ ወኪል ናብቲ ናይ ሓዊ መበገሲ ብቐጥታ ጠምት። እቲ ሓዊ ክሳብ ዝጠፍእ ወይ ከኣ እቲ ናይ ሓዊ መጥፍኢ ወኪል ክሳብ ዝጥፈኦ ከምኡ ምግባር ቐጺል። እቲ ሓዊ ብቕልጡፍ እንተድኣ ጠፊኡ፥ እቲ ዝተረፈ ናይ ሓዊ መጥፍኢ ወኪል ኣይተባኽኖ። ብቱዕ ቦታ እንደገና ናይ ሓዊ መጥፍኢ የድልዮም ይኸዉን እዩ።

ክንደይ ዝኣክል እዩ ዝዉድእ? ካብ € 20።

ካበይ እየ ክገዝኦ? ኣብ ናይ ቤት ቀረብ መኻዚን፥ ናይ ሓዊ ውሕስነት መሳርሒታት ደኾኩን፥ መኽዚናት ሃርድዌር፥ መኽዚን መርበብ

ንምፍላጡ ዘገድስ ናይ ሓዊ መጥፍኢ ኣብ እትገዝኣሉ እዋን፥ CE ከምኡውን SFS-EN ምልክታት ምህላዉ ኣረጋግጽ ከምኡውን ምጥቓሙ ነቲ ዕላምኡ ትኽክል እዩ ። እቲ ናይ ሓዊ መጥፍኢመፍለዪ ንኣየናይ ናይ ሓዊ ብጣዕሚ ከም ዚምችው እዩ ዝዛረብ። እቲ ናይ ሓዊ መጥፍኢ ሓዊ ናይ ምጥፍእ ብብቕዓት ዝፈጸመ እንተኾነ'ውን እቲ ሕሩጭ ናብ ኩሉ ይሰራጨው። ፈሳሲ ናይ ሓዊ መጥፈኢታት ንቤት ውሽጢ ኣገልግሎት ዚምችዉ እዮም። ፈሳሲ ነቲ ሕሩጭ ብዝበለጸ ንምጽራይ ቀሊል እዩ ፥ ነገር ግን ፈሳሲ መጥፍኢ እቲ መጠን ሙቐት ትሕቲ መዝሓሊ ኣብ ዘይወረደሉ ቦታታት ጥራይ ዚምችእ እዩ። ናይ ሓዊ መጥፍኢ ኣገባባት ብእተፈላለየ መጠን ይመጹ። ናይ ሓዊ መጥፍኢ መሳርሒ ኣብ እትገዝኡሉ ግዘ፥ ንዕኡ ንምሓዝ ዘኽእል ጥንካረ ዘለኩም ምኳኑ ኣረጋግጹ። ነቲ ናይ ሓዊ መጥፍኢ መሳርሒ በብግዚኡ ኣረጋግጹ። ዝተጠቐምኩምሉ ናይ ሓዊ መጥፈኢ ብዝተኻእለ ፍጥነት ብሓዱሽ ተኪኡ።

© The Finnish National Rescue Association 2019


US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

ሽምዓታት ከምኡውን ካብ ቤት ወጻኢ ከፉት ናይ ሓዊ ሃልሃልታ


ሽምዓታት ከምኡውን ካብ ቤት ወጻኢ ከፉት ናይ ሓዊ ሃልሃልታ

US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

ንምንታይ እየ ዝጥቀመሉ? ሽምዕታት ኣብ ወጻኢ ቤት ጸልማት ኣብ ዝኾነሉ እዋን ጽቡቕ ከባቢ ኣየር ይፈጥር። ንኣብነት ልቸ ኣብ ዝጥፈኣትሉ ጊዜ ብርሃን ንምትካእ ሽምዓ ምጥቃም ይከኣል። ሓደ ሃልሃልታ ስለዘይብሉ ናይ LED ሽምዓ ናይ ሓዊ ሓደጋ ይንኪ። እቲ ናይ LED ሽምዓ ነቲ ሓቀኛ ሽምዓ እዩ ዝመስል።

ኣበይ እየ ክጥቀመሉ? ሽምዓታት ብቤት ውሽጢ ወይ ከኣ ካብ ቤት ወጻኢ ምዉላዕ ይኽእሉ። ሓደ ናይ LED ሽምዓ ነቲ ስሩዕ ሽምዓ ክትካእ ይኽእል። ንኣብነት፥ ንቖልዑ ከምኡውን ስድራቤት ምስ እንስሳ ዘቤት ብሓንሳብ ንዝበሉ ስድራቤት ብጣዕሚ ምቺዊ እዩ ። ካብ ቤት ወጻኢ ከፉት ናይ ሓዊ ሃልሃልታ ምጥቃም እዉን ይክኣል እዩ።

ከመይ እየ ክጥቀመሉ? እቲ ሽምዓ ቐሊል እዩ ምስ ክርብት ወይከኣ መወልዒ እቲ ሽምዓ ኣብ ዘይቃጸል ድሕንነቱ ውሑስ ዝኾነ ቦታ ኣቐሚጦ። ኣብቲ ሽምዓ ጥቓ ብጣዕሚ ክነዲድ ዝኽእል ነገር ክህሉ የብሉን። ካብቲ ክፍሊ እንተድኣ ለቒቖም ወጺኦም፥ ነቲ ሽምዓታት የጥፍኡዎ። እቲ ናይ LED ሽምዓ ብባትሪታት እዩ ዝሰርሕ። ካብቲ ሽምዓ ታሕተዋይይ ክፋል ናይ ሓይሊመልጎም ዕንጨይቲ ኣሎ እዩ። ሓደ-ሓደ ናይ LED ሽምዓታት ናይ ሰዓት ቖጽሪ ወይ ከኣ ናይ ርሕቀት መቆጻጸሪ ኣማራጪ ኣለዎም እዩ። ከፉት ናይ ሓዊ መንደዲ ካብ ቤት ወጻኢ ጥራይ ዝበርሁ ክኾኑ ይኽእሉ። ኣብ በራንዳ ንዓታቶም ምጥቃም ዝተኣገደ እዩ። ኣብ ከፉት ናይ ሃልሃልታ መንደዲ ዙርያ ዓቢ እኹል ባዶ ቦታ ዘለዎ ክኸውን ኣለዎ።

እዚ ክንደይ እዩ ዋግኡ? ካብ € 1።

ካበይ ክገዝኦ እኽእል? ኣብ ናይ ዘቤት ቀረብ መኽዚን፥ ዕደጋ፥ መኽዚን መርበብ።

ንምፍላጡ ዘገድስ ናብ ሓደ ሚእቲ ከባቢ ህንጻ ናይ ሓዊ ቓጸሎታት ኣብ ፊንላንድ ውሽጢ በቢዓመቱ ዘጋጥሙ ብሽምዓ ምኽንያት እዩ። ብልሙድ እዚ እቲ ሽምዓ ብምቅጻል ወይ ከኣ ብምዉዳቕ ከምኡውን ኣብ ትሕቲኡ ዘሎ መሳርሒታት ወይ ከኣ ኣብ ዙርያ ዘሎ ሓዊ እንትሕዞ ከምኡውን ካብኡ ናብ ዝስፋሕፈሐሉ ዝመጽእ እዩ። ከምኡውን እቲ ነንሕድሕድ ብጣዕሚ ተቐራሪቦም ዝቀጻጸሉ ሽምዓታት ወይ ከኣ ዝቐለጠ ናይ ሰፈፍ ሽምዓታት ናብ እቲ ሓዊ ክፍንጀሩ ይኽእሉ። ኣብ ነብሲ ወከፍ ናይ ጉዳይ ኩነታት ናይ LED ሽምዓታት ምችውነት ኣብ ግምት ኣእትው። ንዓታቶም ክትጥቀመሎም እንከለኻ ልቢ ይበሉ፥ ንኣብነት፥ ናይ መዘኻኸሪ ሽግር ዘለዎ ሓደ ሰብ ብጌጋ LED ሽምዓ ከም ልሙድ ሽምዓ ክኸዉን እዩ ኢሎም ሓሲቦም ከምኡውን ከብርሂዎ ይፍትኑ። ነቲ ኣናእሽተይ ናይ LED ሽምዓታት እንተድኣ ትጥቀም ሃሊኻ ኾይኑ ናይቲ መፍትሕ መልጎም ዓይነታት ባትሪ ኣብ ቆልዑ ኢድ ወይ ከኣ ኣፍ ውሽጢ ዘይምኳኑ ኣረጋግጽ። ፈጺም ኻ ሽምዓ ካብ ቤት ወጻኢ ከፉት ኣብ ዝኾነ መንደዲ ሓዊ ኣይቲግደፍ። © The Finnish National Rescue Association 2019


US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

ናይ ባትሪ ሳንዱቕ ከምኡውን መናውሒ ንትኪ መነቓቕሒ ዝኸዉን ገመድ


ናይ ትኪ መነቓቕሒ ሳንዱቕ ከምኡውን መናዉሒ ገመድ

US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

ንምንታይ እየ ዝጥቀመሉ? እቲ ናይ ባትሪ ሳንዱቕ ናይ ትኪ መነቓቕሒ ባትሪ ንምትካእ ቀሊል ይገብሮ። ከይተሰቐልኻ እዚ ምግባር ትኽእል ኢኻ።

ኣበይ እየ እዚ ክጥቐመሉ? ኣብ ትኪ መነቓቕሒ እዙይ ተጠቐመሉ። እቲ ናይ ባትሪ ሳንዱቕ ምስቲ ናይ ትኪ መጠንቀቕታ ብሓንሳብ ዝስማዕማዕ ምኻኑ ኣረጋግጽ ።

ከመይ እየ ክጥቀመሉ? ነቲ ናይ ባትሪ ሳንዱቕ ገመድ ምስቲ መቋረጺ መነቓቕሒ ባትሪ ብሓንሳብ ኣራኽቦ። ነቲ ናይ ትኪ መነቓቕሒ ናብ ቦታኡ መሊሶ ከምኡውን ነቲ ገመድ ናብቲ መንጠልጠሊ ዕንጨይቲ ከምኡውን ምስቲ መንደቕ ብሓንሳብ ኣተሓሕዞ። ነቲ ናይ ባትሪ ሳንዱቕ ብዝጥዕም ቁመት ኣብ መንደቕ ኣተሓሕዞ። ነቲ ባትሪ ምስ ካልእ ጫፍ እቲ ገመድ ብሓንሳብ ኣተሓሕዞ። ነቲ ባትሪ ኣብቲ ሳንዱቕ ውሽጢ ኣቐምጦ ከምኡውን እቲ መኽደኑ ዕጸዎ። ካብኡ ነቲ ናይ ትኪ መነቓቕሒ ፈቲኖ።

ክንደይ እዩ ዋግኡ € 12 - 35።

ኣበይ እየ ክገዝኦ? ኣብ ደገፍ ወሃቢ መሳርሒታት ደኾኩን፥ ናይ ሓዊ ውሕስነት ምህርቲ ደኾኩን፥ መኽዚን ሃርድዌር፥ መኽዚን መርበብ።

ንምፍላጡ ዘገድስ። ነቲ ናይ ሓዊ መንቀሒ ብወርሒ ሓደ ጊዜ ብስሩዕ መንገዲ ፈትን። ኣድላይ እንተድኣኾይኑ ነቲ ባትሪ ቐይሮ። ነቲ ባትሪ ንምዉጻእ ይኹን ንምትካእ ቀሊል እዩ። ናይ ሓሰት ደወል መጠንቀቕታ ኣብ ዝሰመዐሉ እዋን እቲ ባትሪ ብቐሊሉ ክዉገድ ይኽእል እዩ፥ ንኣብነት ምግቢ ኣብ ዝስረሐሉ ጊዜ ግን ኣየር ድሕሪ ምዝሓሉ እቲ ባትሪ ምቕያሩ ኣረጋግጽ። ቆልዑ ነቲ ሳንዱቕ ንኸይትንክፉ ኣምሂሮም።

© The Finnish National Rescue Association 2019


US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

ሳንዱቓት ሓዊ


ሳንዱቓት ሓዊ

US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

ንምንታይ እየ ዝጥቀመሎም? ብዕንጨይቲ ዝቃጸል ፎርኖ ብልሙድ ምግቢ ንምስራሕ ከምኡውን ንምሟቕ ኣብ ረብሓ ይዉዕል። ናይ ሓዊ ቦታ ንምቅጻል ዝኸውን ፎርኖ ከም ፎርኖ ወይ ከኣ ከም ጽቡቕ ቦታ ንምፍጣር ይኽእል። ኣብ ሓደሽቲ ገዛውቲ ውሽጢ ብዕንጨይቲ ዝሰርሑ ፎርኖታት ብኤለትሪክ መኸሸኒ ተተኪእዕም እዮም፥ ነገር ግን ዝጸንሑ ገዛውቲ ሕጂ'ውን ባህላዊ ናይ ዕንጨይቲ-መንደዲ ክህልዎም ይኽእል።

ኣበይ እየ እዙይ ክጥቀሞ? ፎርኖ ወይ ከኣ ናይ ሓዊ ፎርኖ ኣብ ቤት ወይ ከኣ ኣብ ክረምቲ ኣጉዶ ውሽጢ ክነብር ይኽእል እዩ። ሶውና ብዕንጨይቲ ዝቃጸል ፎርኖ ወይ ከኣ ጓንጓ ሸሓኒ (ንእሽተይ ምስሊ) ክህልዎ ይኽእል። ናይ ሓዊ ፎርኖ ኣብ ዝኾነ ክፋሊ ውሽጢ ክኸውን ይኽእል። ኣብዚ ካብ ቤት ወጻኢ እዚ ምስ ናይ ሓዊ ሳንዱቕ ብሓንሳብ ዉሱን መስለዊ እቶን ክነብር ይኽእል። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ዕዳጋ ክዉገዱ ዝኽእሉ መስሎዊ እቶም እዉን ኣለዉ እዮም። እዚኣቶም ካብ ቤት ወጻኢ ኣገልግሎት ጥራይ ንምሃብ ዝተሓሰቡ እዮም።

ከመይ እየ ነዙይ ክጠቀመሉ? ብመሰረት ናይቲ መምረታይ መምርሒ ነቲ ናይ ሓዊ ፎርኖ ከመይ ከምእትጥቀመሉ ተምሃር። ኣብቲ ናይ ሓዊ ፎርኖ ውሽጢ ዕንጨይቲ ጥራይ ኣንዲድ። ነቲ ዕንጸይቲ ብክርቢት ወይ ከኣ ብቀሊል ልቺ ኣቃጺሎ። ቕድሚ ምዉላዕኻ፥ ነቲ ናይ ትኪ መውጽኢ መዐፈኒ ከምኡውን ዝኾነ ናይ ሓዊ ሳንዱቕ ኣየር መቆጻጸሪታት ክፈቶም። እቲ ሓዊ ምሉእ ብምሉእ ክሳብ ዝወጽእ ከምኡውን እቲ ረመጽ ብዝበለጸ ክሳብ እናቓሃመ ዝኸይድ ነቲ መዐፈኒ ኣይቲዕጸዎ። እንተድኣ ነቲ ጓህሪ ቐልጢፎም ዓጺዮሞ ኮይኖም፥ ተለዋዪ መንቀርቀሪ ሓዊ ናብ ዉሽጢ እቲ ክፍሊ ውሽጢ ከምልጥ ይኽእል። ነቲ ናይ ሓዊ ፎርኖ ድሕሪ ምቅጻል፥ ናይ ዕግርግር ስምዒት እንተድኣ ተስሚዑዎም ኾይኑ፥ ኣብቲ ኣየር ውሽጢ ካርቦን ሞኖ ኦክሳይድ ኣየር ክነብር ይኽእል እዩ። እቲ ክፍሊ ኣየር ንክኣትዎ ከምኡውን እቲ ክፍሊ ለቒቖም ንምውጻእ መዓጹ ከምኡውን መሳኹቲ ይኽፈቱ። ናይ ካርቦን ሞኖ ኦክሳይድ መንቀሒ ምግዛእ እቲ ደወል ናይ ካርቦን ሞኖኦክሳይድ ጋዝ ምህላዉ ከጠንቂቐካ ይኽእል። ኣብ ቕድሚ እቲ ናይ ሓዊ ፎርኖ ዘሎ ቦታ ካብ ዝነድድ ንዋት ወጽኢን ዝተሰርሐ ከምኡዉን ጽሩይ ክኸውን ኣለዎ። ሓሙኽሽቲ ካብቲ ናይ ሓዊ ፎርኖ ኩልግዜ ኣወግዶ። እቲ ዝዝሓለ ሓሙኽሽቲ ኣብ ዉሽጢ ዘይነድድ መትሓዚ ኣቐሚጦ።

ንምፍላጡ ዘገድስ እቲ ናይ ሓዊ ፎርኖ ከፉት ናይ ሓዊ ፎርኖ ክኸውን ይኽእል ወይ ከኣ ምስ ናይ ሓዊ ፎርኖ መዓጹ ብሓንሳብ ዝስማዕማዕ ክኸዉን ይኽእል። ናብ ቤት ዝኣቱ ብልጭታ ንምግታእ ኣብ ቕድሚ ዝተኸፈተ ናይ ሓዊ ፎርኖ (ስእሊ) ኣብ ቅድሚት ናይ ገጽ መርበብ ምጥቃም ጽቡቕ ሓሳብ እዩ። ናይ ሓዊ ፌርኖታት ከምኡውን ናይ ትኪ መዉጽኢ ብዓመት ሓደ ጊዜ ምኹስታር ከምኡውን ምርግጋጽ ኣለዎም፤ ብናይ ገዝኡ ኵሉ ካብ 2-3 ግዘ ኣብ ዓመት

© The Finnish National Rescue Association 2019


US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

ሳዉና


ሳዉና

US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

ንምንታይ እየ ዝጥቀመሉ?

ሶውና ናይ ፊንላንድ ናይ ምሕጻብ ባህሊ ክፋል እዩ። ከምኡውን ኣብቲ ሳዉና ውሽጢ ብዘሎ ሙቐት ምዝናይ ማለት ይኽእሉ።

ኣበይ እየ ንሱ ክጥቀመሉ? ሶውና ኣብ ገዘኦም፥ ኣብ ገዛውቲ ኩባንያ፥ ኣብ ክረምቲ ኣጉዶ፥ ወይ ከኣ ኸኣ ናይ ሓባር ሶውና ክኸውን ይኽእል፥ ንኣብነት ኣብ ናይ ህዝቢ መሐመሲ ባስካታት

ከመይ እየ እዙ ክጥቀመሉ ? እቲ ሳዉና ንምዉዓይ ዘኽእል ፎርኖ ኣለዎ ከምእዉን ወንበር ንምቕማጥ። እቲ ሳዉና ብዕንጨይቲ ዝስራሕ ወይ ከኣ ብኤለትሪክ ዝመዉቕ ክኸዉን ይኽእል። ብዕንጨይቲ-ንምሟቕ ሳውና ወናኒ ምሉእ ጥዕና ንምዃን ናይ መውዓይ ልምድታት ነቲ ናይ ሓዊ ፌርና ካርዲ ይርኣዩ። ሓደ ናይ ኤለትሪካዊ ሶውና ምስ ኤለትሪክ ኳሬንትታት ብሓንሳብ ፎርኖ ኣለዎ እዩ። ናይ ሓይሊ መወልዒ ብምብራህ እቲ ፎርኖ ይውዒ። እቲ ሙቐት ብናይ ባዕሉ መቆጻጸሪ ዝተቐመጠ እዩ። ንተደልየ ጊዜ ነቲ ቖጻሪታት ኣመዓራሪዩ። እቲ ሳዉና ኣብ 15-30 ደቓይቕ ውሽጢ ይውዒ። ክሳብ ዝጠፍእ ወይ ከኣ እቲ ቖጻሪ ግዘ ክሳብ ዘጥፍኦ እቲ ናይ ፎርኖ መቆጻጸሪ ስርዓት መጠን ሙቐት ዉሱን ኮይኑ ክጸንሕ የኽእል። ናብ ሶውና ኣብ እትኸደሉ እዋን ኽዳንካ ኣውጽእ፥ ባዕሊኻ ተሓጸብ ካብኡ ኣብ ጋድም መንበር ወጺኻ ጋድም ተቐመጥ። ናብቲ ዝወዓየ ሶውና ፎርኖ ማይ ኣፍስስ ከምኡውን ነቲ ሃፋ ኣስተማቕር (löyl)። እኹል löyly፥ ክህለውካ እንከሎ እንደገና ተሓጸብ። እቶም ናይ ሳዉና ወናብር ሽፋናት ድሕሪ ጥቕሚ ይሕጸቡ እዮም። ከምኡውን ካብ ወረቐት ንዝተሰርሑ ዝደርበዩ ሽፋናት መንበር ምጥቃም ትኽእል ።

ንምፍላጡ ዘገድስ ነቲ ናይ ምድጃ መምርሒ ኣንቢብ ከምኡውን ከመይ ከምእትጥቀመሉ ተምሃር። እቲ ፎርኖ ብመደገፊ ኢድ እተሓለወ ክኸውን ኣለዎ። እቲ ፎርኖ ርሱን እዩ፥ ስለ'ዚ ንከይቲነኽኦ ተጠንቀቕ። ምዉቕ ሃፋ ከምኡውን ምንዳድ ከስዕብ ይኽእል። እቲ ሳዉና ኣብ ትሕቲ ቑጽጽር ዓበይቲ ጥራይ ምጥቓም ይክኣል። ቆልዑ ኣብቲ ኤለትሪክ ፎርኖ ዘሎውን መወልዒ ምትንካይ ኣይብሎምን። ከምኡውን ኣብቲ ሶውና ውሽጢ ነገራት ወይ ከኣ ድሩቕ ናይ ክዳውንቲ መሕጸቢ ኣቕሑ ብፍጹም ኣየተቅምጥ። ሓደጋ ባሪዕ! ኣብቲ መንበሪኻ ብኤለትሪክ ዝወዓየ ሶውና እንተድኣ'ሎ ፥ ነገር ግን ንምሕጻብ ዘይቲጥቀመሉ ተኾነ፥ ነቲ ናይ ሳዉና ሳንዱቕ ቫልቮላ ወይ ከኣ ቀጥታዊ ዑደት መቋረጺ (እቲ ቦታ ንታሕቲ ምጥፋእ)። ነቲ ዝተወገደ ወይ ከኣ ዝተቛረጸ ሳንዱቕ ብጋህዲ ምልክት ጽሑፍ 'ስንኩል' ዝብል ምልክት ይግበርሉ።

© The Finnish National Rescue Association 2019


US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

መወልዒት


መወልዒት

US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

ንምንታይ እየ ዝጥቀመሉ? ስለ እቲ ነዊሕ ሓኽሊ ምስጋና ይግባእ፥ መወልዒ ብርሃን ሓዊ ንምቅጻል ቀሊል ይገብሮ ከምኡውን ኣጻብዕቲኻ ካብ ምቅጻል ይከላኸል። ካብ ክርቢት ብዝሓሸ ምርካብ ከምኡውን ምስራሕ ቀሊል ይገብሮ።

ኣበይ እየ ክጥቀመሉ? ንኣብነት ሓዊ ወይ ከኣ ሽምዓ ክተቃጽል እንተለኻ ተጠቐመሉ።

ከመይ እየ ክጥቀመሉ? ነታ ናይ መወልዒት ቑልፊ ክፈቶ ነታ ቃዕታ ጠዊቃ እቲ ሃልሃልታ ይወላዕ ነታ ቃዕታ ምጥዋቕ ክተቋርጽ እንተለኻ ፥እታ መወልዒት ትጠፊእ። ድሕሪ ምጥቓም እታ መወልዒት ዉሑስ ምግባርካ ኣረጋግጽ። እታ መወልዒት እንተድኣ ዘይተቖሊፋ፥ናይታ መወልዒት ፈሳሲ ክልሑኽ ይኽእል ንኣብነት ናብ ቦርሳ ውሽጢ ክኣቱ ይኽእል፥ ከምኡውን ናይ ሓዊ ሓደጋ ክፈጥር ይኽእል።

ክንደይ እዩ ዋግኡ? ካብ € 2።

ንሱ ኣበይ እየ ክገዝኦ? ኣብ ናይ ዘቤት ቐረባት መኽዚን ፥ ዕደጋታት

ንምፍላጡ ዘገድስ መወልዒታት ፕሮፐይን ወይ ከኣ ጋዝ ይጥቀማ። ንዉሕስነት ሓዊ ኩሉ ግዘ ዘክር! እተን ብጣዕሚ ሕሱር መወልዒ መብራህቲ ዝውገዱ ፕላስትክ እንትኾኑ፥ ብጣዕሚ ክቡር መወልዒ መብራህቲ ዝበለጸ ቀዋሚነት ከምኡውን ብቐሊል ተመላእቲ እዮም። ንዓታቶም ክትመልእ እንተለኻ እዉን ናይ ሓዊ ውሕስነት ዘክር።

© The Finnish National Rescue Association 2019


US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

ትኪ/ጉልባብ ሓዊ


ትኪ/ጉልባብ ሓዊ

US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

ንምንታይ እየ ዝጥቀመሉ? ናይ ትኪ ጉልባብ ፥ትኪ ካብ ዝመልአ ቤት ወይ ከኣ ክፍሊ ውሽጢ ንምምላጥ ኣብ ዘድለየሉ ጊዜ ናይ ሓደ ሰብ ሳንቡእ ከምኡውን ዓይኑ ትኪ ካብ ምስሓብ ንምሕላው ዝተመደበ እዩ ። ንሱ ሳምባኻ ካብ ናይ ሓዊ ጋዝ ፥ ሃፋ ከምኡውን ንጣር ይከላኸል።

ኣበይ እየ ክጥቀመሉ? ኣብ ዘቤት ዉሽጢ ሓዊ ኣብ ዘጋጥም ጊዜ። ኣብ ቤት ክተምልጥ ኣብ እትደልየሉ ጊዜ ወይ ከኣ ካልእ ሰብ ንከምልጥ ኣብ እትሕገዘሉ እዋን። እቲ ጉልባብ ናብቲ ዘለኻዮ ክፍሊ ትኪ ኣብ ዝመጸኣሉ ግዘ ከምኡውን ኣድሐንቲ ናብቲ ዘለኻዮ ክፍሊ ክመጹ ኣብ እትጽበየሉ እዋን ንባዕልኻ ንምሕላው ኣብ መንበሪ ገዛ ናይ ሓዊ ሓደጋ ኣብ ዝፈጠረሉ ኩነታት ንምክልኻል የኽእል።

ከመይ እየ ንዕኡ ክጥቀመሉ? ናይ ትኪ / ናይ ሓዊ መጎልበቢ ካብቲ መቐመጢኡ ዉሽጢ ኣውጽኣዮ ፥ ክፈቶ ድማ ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ርእሲኻ ኣእትዎ። ሞዴላት ከምኡውን መምርሒታት ካብ መምረቲ ናብ መምረቲ ይፈላለ እዩ፤ ኣብ ሰልጠን ክፈለ ጊዜ ናይ ገዛእ ርእሲኻ ከመይ ከም እትጥቀመሉ ወይ ከኣ ብምጥቃም ንምልምማድ ነቲ መምርሒ ይርኣዩ ። እቲ ናይ ሓዊ መጎልበቢ ቆቢዕ ክፍሊ ከምኡውን ክፋሊ መጻረዪ ኣለዎ። ሓደ-ሓደ መጎልበቢ ኣብ ታሕተወይ ክፋል ክሪር ዝበለ ኣገባብ እንትህልዎም ካልኦት መጎልበቲታት ድማ በቲ ዝተሰርሕሉ ንድፊ ባዕሎም ኽሪር ዝበሉ እዮም። ነቲ ናይ ትኪ / ናይ ሓዊ መጎልበቢ ኣብ ሕሉው መትሓዚ ውሽጢ ኣቐሚጦ ከምኡውን ኣድላይ ኮይኑ ኣብ ዝተረኽበሉ ተጠቐመሉ።

ክንደይ ዝኣክል እዩ ዝግዛእ? ካብ € 200 ጀሚሩ ኣብቲ ሸዋጣይ ግን ይምኮስ።

ኣበይ እየ ክገዝኦ? ኣብ ድንኳናት መከላኸሊ ሓዊ፥ ኣምጻእቲ፥ መኽዚናት መርበብ።

ንምፍላጡ ዘገድስ ነቲ ናይ ትኪ/ናይ ሓዊ ጉልባብ ብቐሊል ኣብ ዝርአ ቦታ ውሽጢ ኣቐምጦ። እቲ ናይ ሓዊ ጉልባብ ናይ ሓዊ ሃልሃልታ ኣይከላኸልን እዩ። ኣብ እትጥቀመሉ ጊዜ፥ንምውጻእ ወይ ከኣ ዓርስኻ ንምክልኻል ኣብ ውሽጢ ቤት ኣብ ዝምቺ ቦታ ውሽጢ ዓርስኻ ንምሕላው ጥንቃቐ ዝተወሃቦ ክኸውን ኣለዎ። ሓዊ ኣብ ዘጋጥም ጊዜ ካብ ካርቦን ንጽለ-ኦክሳይድ ንምክልኻል ኣብ ውሽጢ ገዛ ንዘጋጥም ባርዕ ሓዊ ነዚ ተባሂሉ ንዝተቐመጠ ዓይነት መጎልበቢ መከላኸሊ ሓደጋ ሓዊ ጥራይ ይጠቀሙ። እቲ መጎልበቢ ኣብ ዘይተኸፈት መትሓዚ ውሽጢ ን 8 ዓመታት ዝኣክል ኣገልግሎት ክህብ ይኽእል። ነቲ ኣብ ረብሓ ዘይተዘውተረ ጉልባብ መጻረይ ዘይተካእኻዮ ተኾነ ፥ እቲ ቖቢዕ ንኻልእ 8 ዓመታት ጽቡቕ እዩ። ዝተጠቐምካሎም ጉልባባት ክትክኡ ኣለዎም። እንተድኣ ካብ ዝቓጸል ቤት ንምምላጥ ካልእ ሰብ ትሕግዝ ሃሊኻ፥ መጀመርያ ናይ ገዛእ ርእኻ እስትንፋስ ሓሉ፥ ካብኡ ናይቲ ካልእ ሰብ እስትንፋስ በቲ ናይ ትኪ /ናይ ሓዊ ጉልባብ ተኸላኸል። © The Finnish National Rescue Association 2019


US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

መንቀሒ ትኪ


መንቀሒ ትኪ

US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

ንምንታይ እየ ዝጥቀሞ ዘለኹ? ናይ ትኪ መነቓቕሒ ሰባት ኣብ ዝነብርሉ ወይ ከኣ ዝድቅስሉ ከባቢታት ሕጋዊ መሳርሒ እዩ። እቲ መንቅሒ ትኪ ንትኪ የለሊ። ኣብ ቤት ውሽጢ ሓዊ ንምሓዝ ዘሎ ሰብ የጠንቂቕ ከምኡ ከኣ ንመጀመርታ ጊዜ ንምጥፋእ ወይ ከኣ ንምምላጥ ጊዜ ይህብ። እቲ ናይ ነፍሲ ኣድሕን ድንጋገ ነበርቲ ናይ ትኪ መጠንቀቕታታት ክገዝኡ፥ ክተኽሉ ከምኡውን ነቶም ናይ ትኪ መንቀሒታት ክዕቅቡ የገዲድ። ንነፍሲ-ወከፍ ናይ መንበሪ ቤት ን 60 ሜ 2 ሓደ ናይ ትኪ መጠንቀቕታ ደወል ዘለዎ ክኸውን ኣለዎ። እንተድኣ እቲ ናይ መንበሪ ገዛኡ ስፍሓት ካብ 60 ሜ ² ንላዕሊ ኾይኑ እንተወሓደ ክልተ ናይ ትኪ መጠንቀቕታ ደወል የድልዩዎ።

ኣበይ እየ ክጥቀመሉ? ናይ ትኪ መነቓቕሒ ኣብ መእተዊ ማዕጾ፥ ኣዳራሽ፥ መደቀሲ ክፍሊ፥ ሳሎን ወይ ከኣ ኣብ ተመሳሳሊ ቦታ ውሽጢ ኣብ ዘለዎ ናሕሲ ውሽጢ ክጸዓን ይኽእል።

ከመይ እየ ንዕኡ ክጥቀመሉ? እቲ ናይ ትኪ መነቓቕሒ ኣብ ናሕሲ እዩ ዝጸዓን። ነቶም መምርሒታት ኣጸዓዒና ተኸታተል። እንተድኣ እቲ መጠንቀቕታ ድምጺ እትሰምዕ ኾይና፥ ኣብ ቤት ውሽጢ ሓዊ እንተድኣ'ሎ ኣረጋግጽ። እንተድኣ እቲ ናይ መጀመርታ ምጥፋእ ዝከኣል ኮይኑ ነቲ ሓዊ ምጥፋእ። እዚ እንተዘይኮይኑ፥ ነቶም ነበርቲ ብምውጻእ ካልኦት ሰባት ብምጥንቃቕ ከምኡውን ናብቲ ናይ ሓደጋ ጊዜ ኣገልግሎት ይደውሉ። እንተድኣ እቲ ደወል ናይ ሕሶት ደወል ኮይኑ፥ ነቲ ናይ ትኪ መነቓቕሒ ባትሪ ኣወግዶ ከምኡውን ነቲ ንብረት ኣናፊሶ። ነቲ ባትሪ ተኪኣዮ። እንተድኣ እቲ ደወል ወልሓንቲ ምኽንያት ሓቂ ዘይብሉ መነቓቕሒ ጻዉዒት ዘስምዕ ኮይኑ (ንኣብነት ብክሽነ ምኽንያት ዝተፈጠረ ትኪ የለን) ክትካእ ኣለዎ። ነቲ ናይ ምኮራዊ ቑልፊ ብምጽዓን ነቲ መነቓቕሒ ኣብ ወርሒ ሓደ ጊዜ ፈቲኖ። እቲ ቑልፊ እንትጽዓን እቲ ናይ ትኪ መጠንቀቕታ ድምጺ ዘስምዕ ክኸውን ኣለዎ። እንተድኣ እቲ ደወል ዘይሰርሕ ኮይኑ፥ ነቶም ባትሪታት ርኣዮም ወይ ከኣ ወይ ከኣ ሓድሽ ገዚእኻ ተኪኣዮ።

ክንደይ ዝኣክል እዩ ዝውድእ? ካብ € 5-10።

ኣበይ እየ ክገዝኦ ዝኽእል? ኣብ ናይ ዘቤት ቀረብ ድዃኹን፥ መኽዚናት ሃርድዌር፥ መኻዚን መርበብ።

ምፍላጡ ዘገዲስ ናይ ትኪ መነቓቕሒ ኣብ እትገዝኣሉ ጊዜ ናይ CE ከምኡውን SFS-EN ምልክታት ዘለዎ ምዃኑ ኣረጋግጽ። እቲ ናይ ትኪ መነቓቕሒ ናይ ኣገልግሎት ሂወት ካብ5-10 ዓመታት እዩ። እቲ ናይ ትኪ መነቓቕሒ ባትሪ ትሑት ኣብ ዝኾነሉ ጊዜ ብሓጺር ድምጺ ክነቅሐካ እዩ። እቲ ባትሪ ዝሰርሕ ዘሎ ምኻኑ ከምኡውን ኣብ ዓመት ሓደ ጊዜ ዝተተከአ ምዃኑ ኣረጋግጽ ኣብ ተመሳሳሊ ዓመት እንተኾነ ይምረጽ። (ናይ ትኪ መነቓቕሒ ከምኡውን ናይ 10 ዓመት ባትሪ ክህልዎ ይኽእል: እቲ ባትሪ ድምጺ እንተቋርጽ ኣጠቓላሊ መነቓቕሒ ምትካእ የድሊዮ) ብተወሳኺ እቲ ናይ ሓዊ ሓደጋ ደወል ምስ ዋና ሓይሊ ብሓንሳብ ክራኸብ ይኽእል፥ ኣብዚ ኩነታት እቲ ናይ ገዛውቲ ኩባንያ ክፍሊ ናይ ምሕላው ሓላፊነት ዘለዎ ይኸዉን © The Finnish National Rescue Association 2019


US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

ምሽጓር ከምኡውን ድሕንነቱ ዝተሓለወ መዉጽኢ ጊዜ


ምሽጓር ከምኡውን ድሕንነቱ ዝተሓለወ መዉጽኢ ጊዜ

US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

ንምንታይ እየ ዝጥቀመሉ? ምንቅስቓስ ዕጉታት ሙኻን ኣለዎም። ምሽጓር ሰባት ከምኡውን ናውቲ ዝሕሉ እንተኾነ'ውን መንበሪ ገዛኻ ካብ ምልቓቕ ምሕላው ኣይክእልን። መውጽኢ ከምኡውን ናብ መውጽኢ ዝወስዱ መዓጹ ኣብ ሃንደበታዊ ጊዜ ብዉሽጢ ብቐሊል ኪርከብ ዚከኣል ሙኻን ኣለዎም። ኣብ ቤት ውሽጢ ዘይተገደበ ምንቅስቓስ ከምኡውን መውጽኢ ውሕስነት ናይ ሓዊ ውሕስነት ኣካል እዮም። እቲ ናይ ምሽጓር ድሌት ምስ ድሕንነቱ ዝተሓለወ መዉጽኢ ብሓባር ምጥማር ካብቶም ኣድላቲ ክፋላት ዉሕስነት እዩ። ናይ ፍኒስትራ ከምኡውን በራንዳ ፍኒስትራ ምሽጓር ካብ ምውዳቕ ይከላኸል።

ኣበይ እየ ክጥቀመሉ? መሸጎር ኣብ መዓጹ ከምኡውን መሳኹቲ የገልግሉ እዮም። ካብ ዉሽጢ ናይ ምውጻእ ተኽእሎ ንክልቲኦም ንዋና መውጽኢ ከምኡውን ንሃንደበት ሓደጋ መውጺኢ ከረጋግጽ ኣለዎ።

ከመይ እየ ክጥቀመሉ? መውጽኢ መንገድታት ግልጺ ሙኻን ኣለዎም ከምኡውን ብመፍትሕ ወይ ከኣ ዘየድሊ ኣቕሓ ዝተዓጸዉ ወይ ከኣ ዝተቖለፉ ምዃን የብሎምን። . ኩሉ መሸጎሪ መዓጹ ሰባት ኣድላይ ኮይኑ ኣብ ዝረኸብሉ ግዘ ብቕልጡፍ ካብ መንበሪ ገዝኦም ምውጻእ ዝኽእሊሉ ምዃን ኣለዎ። ማዕጾ በሪታት ብዘይ መፍትሕ ዝኽፈቱ ክኾኑ ኣለዎም (ካብ ውሽጢ)። መፍትሕ ካብ ወጻኢ ንምእታው ጥራይ ዘገልግል ክኾን ኣለዎ። ፍኒስትራ ከም ናይ ሓደጋ ጊዜ ምወጽኢ ኣብ ረብሓ ዝዉዕል ተኾነ፥ ንኣብነት ፥ በቲ ናይ ፍኒስትራ መጥሓዚ ብሓንሳብ ክኽፈት ዝኽእል ክኸዉን ኣለዎ። ኣብ መዕጾታት ክፍሊ መኽዘን መለኮቲ ምጥቃም ይከኣል።

ክንደይ ዝኣክል እዩ ዝውድእ? ዋግኡ ኣብ ዓይነት እቲ መሽጎሪ + ወጻኢታት ጽዕነት እዩ ዝምርኮስ።

ኣበይ እየ ክገዝኦ ኣብ መሸጎሪ መኽዚናት ኣብ ብሎክ ጸፍሒ ከምኡውን ክራይ ገዛውቲ ውሽጢ ፥ ናይ ገዛውቲ ኩባንያ ወይ ከኣ ናይ ማዕጾ መሸጎሪ ምትካእ ኩሉ ጊዜ ናይ ንብረት ስራሕ ኣካያዲ ሓላፊነት እዩ።

ምፍላጡ ዘገድስ ኣብ ነንሕድሕዱ ናይ ገዛውቲ ኩባንያ ውሽጢ፥ ልክዕ ከምቲ ኣብ ቤተሰብ ኩሉ፥ መውጽኢ ውሕስነት ምግምጋም ከምኡውን ናይ ሓዊ መውጽኢ ልምምድ ምግባር ኣለካ። እቲ ናይ ሃንደበት ጊዜ ኣገልግሎታት ከምዝግምቶ ሓዊ ሓንሳብ ምስ ጀመረ ካብ ሓደጋ ብዉሕስ ንምምላጥ ካብ 2-3 ደቓይቕ ጥራይ ጊዜ ኣሎ። እንተድኣ ካብቲ ሓደጋ ንምምላጥ ካብዚ ንላዕሊ ብዙሕ ጊዜ ዝወስድ ተኾነ፥ መውጽኢ ውሕስነት ክመሓየሽ ኣለዎ። ብድሓን ምምላጥኻ ምርግጋጽ ንናይ ገዛውቲ ትካላት ልሙድ ኣጨናቒ ጉዳይ እዩ ። ኩሉ ናይ ቤተሰብ ኣባላት፥ ንቆልዑ ሓዊሱ ኣብ ሃንደበት ጊዜ ምኽፋት ዝክኣል ምዃኑ ኣረጋግጽ። እቶም ቑልፊታት ኣብ ዉሑስ ኣቐሚጦም። ንኣብነት፥ ናይ ሓደ ብሎክ ጸፍሒ ቑልፊ ምጥፋእ ብዙሕ ናይ ማዕጾ ኮዳት ዳግም ንምእካብ የኸትል ከምኡውን ነቲ ቑልፊ ዝጠፍኦ በዓል ዋና ገዛ ወጻኢታት ክሓቶ ይኽእል። © The Finnish National Rescue Association 2019


S

LI

TURVA PA

US

KORTIT

IS

U

LI

T U RVAL

US

OSAL

VA

SU

TA

LO

TURVALL

ናይ ሓዊ ኮበርታ


S

LI

TURVA

ናይ ሓዊ ኮበርታ

US

KORTIT

PA

IS

U

LI

T U RVAL

US

OSAL

VA

SU

TA

LO

TURVALL

ንምንታይ እየ ዝጥቀመሉ? ናይ ሓዊ ኣልባሳት ዝሑል ክዳዉንቲ ዝሓወሰ ፥ ናይ ዘቤት ኣቑሑት፥ ቴለቪዥን ወይ ከኣ ምግቢ መብሰልቲ ንዝኣመሰለ ንእሽተይ ሓዊ ንምጥፋእ ዚምቺዉ እዮም። ብተወሳኺ ናይ ሓዊ ሓደጋ ምከላኸሊ ኮበርታ ንመጀመርታ ጊዜ ኤለትሪከኛ ሓዊ ከምኡውን ሓዊ ንምጥፋእ ዚምችእ እዮም። ናይ ሓዊ ሓደጋ ምከላኸሊ ዝሑል ክዳኑ ካብ ዝኾነ ነገር ዝተሰርሐ ዝሑል ክዳውንቲ ማለት ኦክሲጅነ ናብ ዝቀጻጸል ነገር ከይበጽሕ ዝከላኸል ከምኡውን እቲ ሓዊ ዝዓቢጥ እዩ።

ኣበይ እየ ክጥቀመሉ? ዋላ ናይ ሓዊ ሓደጋ ዝነኣሰ እንተኾነ ኣብ ዝኾነ ኮበርታ ክዳውንቲ ምቕማጥ ጽቡቕ ሓሳብ እዩ ። ዝበዝሕ ግዝ ሓዊ ብኤለትሪክ ጌጋታት፥ ብሽጋራ ምትካኽ፥ ሽምዓ ከምኡውን ከፉት ናይ ሓዊ ሃልሃልታ ምኽንያት እዩ ዝብገስ። ኮበርታ ኣብ ቤት ውሽጢ፥ ኣብ ኣጉዶ፥ ኣብ ጃልባ ከምኡውን ኣብ ጉዕዞ ውሽጢ ምህላው ጽቡቕ ሓሳብ እዩ።

ከመይ እየ ክጥቀመሉ? ናይ ሓዊ ሓደጋ ኮበርታ ዝለዓለ ሓደጋ ኣብ ዘለዎ ቦታ ኣብ መንደቕ ዝትከል እዩ። ናይ ሓዊ ኮበርታ ከመይ ክትጥቀም ከምእትኽእል ተምሃር። እቲ ኮበርታ ኣብ ምጥፋእ ሓዊ ካብኡ ብሓደጋ ጊዜ ከመይ ከምእትጥቀመሉ ተለማመድ። ናይ እቲ ሓዊ ኮበርታ ካብቲ መቐመጥኡ ሰሓቦ ከምኡውን ነቲ ኮበርታ ካብቲ ሻንጣ ኣውጽኣዮ። ነቲ ጫፋት ወይ ከኣ ኩርኒዓት ሰሓቦ ከምኡውን ንዓታቶም ንምሕላው ኣብ ዙርያ ኢድካ ነቲ ኮበርታ ጠምጢሞ ንዓኣቶም ንምክልኻል። ትኽ ኣቢላኻ ኣእዳዉኻ ናብ ቅድሚት ዘርግሓዮ ነቲ ኮበርተ ናብ ልዕሊ እቲ ዝቃጸል ነገር ዘርገሖ ከምኡውን እቲ ሓዊ ኦክሲጅን ክረክብ ኣይክእልን ከምኡውን ዝቃጸል ከይከውን ብንጽል ይዓብጦ። ነቲ ኮበርታ ኣብቲ ቦታ ግደፎ። ናይ ምግቢ መኸሸኒ ሓዊ ኣብ ዘጋጥም ጊዜ ፥ ነቲ መሳርሒ / ጋዝ ኣጥፊኦ። ነቲ ናይ ምግቢ መብሰሊ (ጉልባብ) ኣጥፊኣዮ። እቲ ሓዊ ንሃንደበት ሓደጋ ቍጽሪ 112 ሪፖርት ግበር። እንተድኣ እቲ ሓዊ ካብ ቤት ወጻኢ ኾይኑ፥ እቲ ሓዊ ካብ ናይ ንፋስ ኣንፈት ቅረቦ፥ ንባዕልኻ በቲ ኮበርታ ኣጽሊል። ኣድላይ ተኾነ ኣብ ቦትኡ ንዘሎ ኮበርታ ንምሓዝ ከምኡውን እቲ ሓዊ ንምዕባጥ እግርኻ ተጠቐም።

ክንደይ ዝኣክል ይግዛእ? ካብ € 10።

ኣበይ እየ ክገዝእ? ኣብ ናይ ዘቤት ቀረብ መኻዚን፥ መኽዚን ሃርድዌር፥ መኽዚን መርበብ

ንምፍላጡ ዝገድስ ናይ ሓዊ ኮበርታ ኣብ እትገዝኣሉ እዋን፥ መጠኑ ካብ 120 ሴሜ x 180 ሴሜ ምኻኑ ከምኡውን ናይ CE ከምኡውን SFS-EN ዝብል ምልክት ዘለዎ ምዃኑ ኣረጋግጽ። © The Finnish National Rescue Association 2019


LL

S

UU

LI

S

H

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

ምድጃ ማይክሮዌቭ


LL

S

UU

LI

S

H

ምድጃ ማይክሮዌቭ

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

ንምንታይእ እየ ዝጥቀመሉ? እቲ ማይክሮዌብ ፎርኖ ምግቢ ንምምታር ከምኡውን ንምሟቕ ዚምቺ እዩ። ልሙድ ፎርኖ ቅልጡፍ፥ ዋግኡ ውጽኢታዊ ከምኡውን ንምጥቃም ብጣዕሚ ድሓን እዩ።

ኣበይ እየ ክጥቀመሉ ? ንኣብነት እ ቲ ማይ ማይክሮዌቭ ፎርኖ ኣብ ቤት ፥ካሮሳ ውሽጢ ወይ ከኣ ኣጉዶ ውሽጢ ምጥቓም ይክኣል።. ከመይ እየ ክጥመሉ? ኣብቲ መረጋገጺ መትሓዚ ማይክሮወቭ ውሽጢ ነቲ ምግቢ ኣቐም ጦ ከምኡውን ኣብቲ

ማይክሮወቭ ውሽጢ ኣቐምጦ። እቲ ማይክሮዌቭ ንምጥቓም ኣብ ልዕሊ እቲ ድሽ ዝተረጋገጸ መኽደን ግበረሉ። ነቲ ናይ ሓይሊ መስተኻኸሊ ከምኡውን ግዜኡ ምረጹ ከምኡውን ነቲ ማይክሮ ዌቭ ውሊዖ። እቲ ዝተመርጸ ጊዜ ክሓልፍ ወይ ከኣ ናይቲ ማይክሮ ዌቭ ማዕጾ ኣብ ዝኽፈተሉ እዋን እቲ ናይ ማይክሮዌቭ ፎርኖ የጠፊእ። ነቲ ምግቢ ካብቲ ፎርኖ ውሽጢ ኣውጺኦ። ይጠንቀቑ፥ እቲ መትሓዚ ከምኡውን ምግቢ ዉዑይ ክኸዉን ይኽእል። ነቲ ናይ ማይክሮዌቭ ፌርኖ ድሕሪ ምጥቓም ኣጽሪዮ።

ክንደይ እዩ ዝውድእ? ካብ € 40።

ኣበይ ክገዝኦ እኽእል? ብ ናይ ገዛ ቐረባት ደዃኹን፥ መኽዚን መርበብ ዕደጋታት ንምፍላጡ ዘገድስ ኣብ ዙርያ እቲ ማይክሮወቭ ኣየር ንምሟቕ እኹል ቦታ ምንባር ክህሊ ክኽእል ኣለዎ። ኣብ ልዕሊኡ ዝኾነ ነገር ኣይተቐምጥ። ምድጃታት ማይክሮዌቭ ኣብ እንጥቀመሉ እዋን ድሓን እዮም። ንማይክሮዌቭ ምድጅታት ዉሕስነት ዝሕልዉ ሓለወ ፓስተ ከምኡውን ሽፋናት ጥራይ ክጥቐሙ ይኽእሉ። ነቲ ማይክሮዌቭ ዚምችእ ምኻኑ ወይ ከኣ ዘይምኳኑ ንምፍላጥ ኩሉጊዜ ነቲ መቐመጢ ወይ ከኣ ምልክቱ ኣረጋግጽ። ንማይክሮዌቭ መኸሸኒ ዝተመደበ መትሓዚ ወይ ከኣ ምግቢ ንነዊሕ እዋን እንተድኣ መይቑ ወይ ከኣ ናይ ሓይሊ ጉልበት ብጣዕሚ ዝለዓለ ተኾነ ሓዊ ክትሕዝ ዝኽእሉ ምዃኖም ምስትብሃል የድሊ። ስለ'ዚ ነቲ ዝበስል ይቆጻጸሩ። ንቆልዑትኻ ናይ ማይክሮዌቭ ፎርኖ ብድሓን ከመይ ከምዝጥቀሙ መሃሮም።

© The Finnish National Rescue Association 2019


LL

S

UU

LI

S

H

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

መንቀሒ ምድጃ


LL

S

UU

LI

S

H

መንቀሒ ምድጃ

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

ንምንታይ እየ ዝጥቀመሉ? ሓደ ፎርኖ (መኸሸኒ) መነቓቕሒ ፎርኖ ድሕንነት ምብሳል ከምኡውን ኣጠቓቕማ የመሓይሽ እንተድኣ እቲ ርሱን ፕያቲ ውዑይ /መቃጸሊ ኣዚዩ ዉዒዩ፥ እንተድኣ ጥራዩ ዝኾነ ሪሱን ፕያቲ/ መቃጸሊተሪፉ ኾይኑ ወይ ከኣ ዕትሮ ወይ ከኣ ናይቲ መኸሸኒ ምድጃ ልዕሊ ሞይቑ መጠንቀቕታ ይህብ።

ኣበይ ክጥቀመሉ እኽእል? እቲ መንቀሒ ይጠቅም እዩ፥ እቲ ምድጃ ኣብ እንጥቀመሉ እዋን። ኣብ ትኪ መውጽኢ ደርቢ ደረጃ ክፍልታት ወይ ከኣ ኣብ መንድቕ ልዒሉ ኣብ ብራኸ እንተድኣ'ሎ እቲ ፎርኖ ኣብ ላዕሊ ኣብ ዘለዎ መንደቕ ኮፍ ምባል ይክኣል።

ከመይ ክጥቀመሉ እኽእል? ናይቲ ምድጃ መነቓቕሒ ምስ፥ወናኒ ክልተ ወገን ቴፕሪኮርደር ወይ ከኣ ማግኔት እንተድኣ'ሎ ብሓንሳብ ወይ ከኣ ኣብ መንደቕ ምስ ወናኒ ክልተ ወገን ቴፕሪኮርደር ብሓንሳብ ምትሕሓዝ። ነቶም መምረሒታት ትክለት ተኸተል። እቲ መሳርሒ ብባትሪ ዝሰርሕ ከምኡውን ናይ ኤለትሪክ ትኽለት ኣየድልዮን እዩ። ከምቲ ብልሙድ እትገብሮ ነቲ ምድጃ ተጠቐመሉ። ናይቲ ደወል ድምጺ እንተድኣ ተሰሚዑ፥ ነቲ ፎርኖ ኣጥፍኣዮ፥ ነቲ ሓዊ ካብ ምብጋስ ተኸላኸል ከምኡውን ነቲ መንቀሒ ኣጥፍኦ።

ክንደይ ዝኣክል እዩ? ካብ € 30።

ኣበይ ክገዝኦ እኽእል? ኣብ ናይ ገዛ ኣቕሑ ደዃኹን፥ ኤለትሪካዊ ቀረብ ደኾኩን፥ መርበብ ደዃኹን። ንምፍላጡ ዘገድስ ናይ ፎርኖ መነቓቕሒ ብቕዓት ኣብ ብመነቓቕሒ ዝሰማዕ ድምጺ ይምርኮስ ከምኡውን እቲ ነባሪ ነቲ ድምጺ ብምስማዕ ከምኡውን ምላሽ ብምሃብ እዩ። እቲ ናይ መጠንቀቕታ ድምጺ ወለሓደ ምላሽ ዘይህብ ተኾነ እቲ ናይ ፎርኖ መነቓቕሒ ሓዊ ኣይከላኸልን እዩ። እቲ ናይ ምድጃ መነቓቐሒንነፍሲ-ወከፍ ቤት፥ ብፍላይ ቆልዑ ከምኡውን ኣብ ንኡስ ደረጃታት ዝርከብ ናይ ምዝካር ሕማም ዘለዎም ሰባት ንዘለዎም ስድራ ቤታት ዝምቺ እዩ።

© The Finnish National Rescue Association 2019


LL

S

UU

LI

S

H

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

ጉልበት ባትሪ ምምላእ መሳርሒ


LL

UU

S

ጉልበት ባትሪ መሳርሒታት ምምላእ

LI

S

H

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

ንምንታይ እየ ዝጥቀመሉ? ብዘይ ጉልበት ዝሰርሕ ዝኾነ ናይ ኤለትሪክ መሳርሒ የለን ንሳቶም ብተፈልየ ናይ ሓይሊ መምልኢ እዮም ዝምልኡ።

ኣበይ እየ ክጥቀመሉ? ኣብ ቤት ውሽጢ፥ ኣብ ቤት-ጽሕፈት፥ ኣብ ባቡር ወዘተ። ናይ ሓይሊ ቀረብ ኣብ ዝርከበሉ ዝኾነ ቦታ ኩሉ ።

ከመይ እየ ክጥቀመሉ? ኣብመጀመርያ ነቲ ናይ ሓይሊ መምልኢ ከምኡውን ገመድ ኣረጋግጽ። ካብኡ ነቲ መምልኢ ናብቲ ናይ ሓይሊ ነጥቢ ኣእትዎ። እቲ ገመድ ናብቲ ክትመልኦ ዝደለኻ መሳርሒ ብሓንሳብ ኣተሓሕዞ። ኣድላይ ተኾነ ከም ተሌፎን ንዝኣመሰሉ ልዕሊ ዓቐን ምምላእ ንምዉጋድ፥ ካብቲ ዝመልእ ዘሎ መሳርሒ ነቲ መከላኸሊ ሽፋን ኣወጊዶ። እቲ ባትሪ ኣብ ዝመልአሉ እዋን ነቲ መምልኢ ካብቲ መሳርሒ ከምኡውን ካብቲ ሶኬት ኣልቂቆ።

ንምፍላጡዘገድስ መሳርሒ ምሸት እናመልአ ወይ ከኣ ንዘይቲከታተሎ ብፍጹም ኣይቲግደፍ። ጉልበት ኣብ ዝመልኣሉ ጊዜ ንላዕሊ ዓቐን ናይ ምምላእ ሓደጋ ኣሎ እዩ። ሞባይልካ ወይ ከኣ ኮምፒተርኻ ኣብ ዓራት ወይ ከኣ ኣብ ዝኾነ ብቐሊል ክቃጸል ኣብ ዝኽእል መሳርሒ ጥቓ ጉልበት ኣይትምላእ። እቲ መሳርሒ እንተድኣ ኣዚዩ ዉዒዩ ወይ ከኣ ኣካላዊ ብቕዓቱ ኣብዩ ሓዊ ክህልዎ ይኽእል። ናይቲ መሳርሒ ፈላማይ መምልኢ ተጠቐም። ተሌፎናት ከምኡውን ካልኦት ብዙሓት ናይ ኤለትሪከኛ መሳርሒታት ብUSB ቻርጀር እዮም ዝምልኡ፥ ብገመድ አልባ ሓይሊ መምልኢ ወይ ከኣ ብናይ ጉልበት ባንኪ(ተንቀሳቓሲ ቻርጀር) ክምልኡ ይኽእሉ። ተወሳኺ ስራሕቲን ከምኡውን መልክዓት ነቲ ባትሪ የሕጉልዎ። ቅልጡፍ ናይ ባትሪ ምጽንቃቕ ንምግታእ ንዓታቶም ምጥፋእ ተመካሪ እዩ። እንተድኣ እቲ መሳርሕኻ ወይ ከኣ እቲ ባትሪ ተበላሺዉ ሰንድዎ ከምኡውን ሓድሽ ግዛእ።

© The Finnish National Rescue Association 2019


LL

S

UU

LI

S

H

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

ደጋዊ መጥፍኢ ሓይሊ


LL

S

UU

LI

S

H

ደጋዊ መጥፍኢ ሓይሊ

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

ንምንታይ እየ ዝጥቀመሉ? እ ቲ ደጋዊ ናይ ሓይሊ መወልዒ ኣብ ዘይንጥቀመሉ ጊዜ ነቲ ናይ ሓይሊ መወልዒ ካብቲ መብሰሊ ንምጥፋእ ከምኡውን ብኣጋጣሚ ካብ ምጥፋእ ንምግታእ ክጠቅም ይኽእል እዩ። ደጋዊ ናይ ሓይሊ መወልዒ ኣብ ክንዲ ምጥቃም፥ ካብቲ ዝለዓለ ናይ ፊዉዝ ሳንዱቕ ውሽጢ ወጻኢ ወይ ከኣ ነቲ ኣውቶማቲክ ዑደት መቋረጺ ምጥፋእ (ንታሕቲ ወገን ምብራህ)። ናይ ግዳማዊ ሓይሊ መወልዒ / መጥፍኢ ብምጥቃም ካብ ፊዉዝ ምውጋድ ብዝበለጸ ድሕነቱ ዝሓለወ ከምኡውን ቅልጡፍ እዩ።

ኣበይ እየ ክጥቀመሉ? ኣብቲ መብሰሊ

ከመይ እየ ክጥቀመሉ? ነቲ ናይ ደጋዊ ሓይሊ መብርሂ ወ ዕ ከምኡውን ነቲ መብሰሊ( ነቲ ናይ መብሰሊ ካርዲ ይርኣዩ) ኣብ ስሩዕ ኩነታት ይጠቀሙ ምብሳል ወይ ከኣ ምውዓይ ኣብ ዝወዳእኻሉ እዋን፥ ነቲ ናይ ደጋዊ ናይ ሓይሊ መወልዒ እንደገና ዘጥፍእኻዮ ምዃንካ ኣረጋግጽ። እቲ ናይ ሓይሊ መወልዒ / መጥፈኢ ኣብ ዘተኣማምን ቦታ ውሽጢ ኮፍ ምባል ኣለዎ ፥ ንኣብነት መወዳእታ ወይ ከኣ ኣብ ክሽነ ዉሽጢ።

ክንደይ ዝኣክል ይዉድእ? ኣቕሓ + ወጻኢታት ተኸላ

ኣበይ ክገዝኦ እኽእል? ሕተት ነቶም ናይ ከባቢኻ ናይ ዘቤት ውሽጢ መሳሪሒታት ወይ ከኣ ኤለትሪካዊ ምህርቲ ዘቕርቡ ድኳኹን።

ንምፍላጡ ዘገድስ እቲ ናይ ደጋዊ ናይ ሓይሊ መወልዒ / መጥፍኢ መሳርሒ ብጣዕሚ ዚምችእ እዩ፥ ንኣብነት ቆልዑ ዘለዎም ስድራቤት ከምኡውን ናይ ምዝካር ጉድለት ንዘለዎም ሰባትን። ናይ ደጋዊ ሓይሊ መወልዒ ከም ኣኻልብ ወይ ከኣ ደመሙ ዝበላ እንስሳ ዘቤት ዘለዎም ስድራቤት ናይ ምግቢ መኸሸኒ ውሕስነት የመሓይሽ ። እዙይ ንግዳማዊ ቑጻሪ ኣማራጪ እዩ።

© The Finnish National Rescue Association 2019


LL

S

UU

LI

S

H

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

ቖጻሪ ምድጃ


LL

S

UU

LI

S

H

ቖጻሪ ምድጃ

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

ንምንታይ እየ ዝጥቀመሉ? ቖጻሪ ምድጃ ናይ ምግቢ መኸሸኒ ውሕስነት ንምምሕያሽ ይጠቅም። እቲ ከሻኒ ዝሰርሕ ምስቲ ቖጻሪ ግዘ ዝሰርሕ ጊዜ ብሓንሳብ ጥራይ እዩ። . ከምኡውን ኣብ እተመርጸ ጊዜ ነቲ መብሰሊ ይዓጽዎ። እቲ ቖጻሪ ሰዓት ነቲ መብሰላይ ምግቢ ብሃንደበት ካብ ዝፍጠር ምጥፍእ ይከላኸል።

ኣበይ እየ ክጥቀመሉ? ኣብቲ መብሰሊ

ከመይ እየ ክጥቀመሉ? ምስ ሰዓት ቖጻሪ ብሓንሳብ ዝተመዓራረየ መኸሸኒ ኣብ እትጥቀመሉ ጊዜ፥ ነቲ መብሰሊ ሰዓት ግዚያት (ደቓይቕ) ካብቲ ቖጻሪ ምረጽ። ካብኡ እቲ ከሻኒ ብልሙድ መንገዲ ምጥቃም ይኽእል። ኣብቲ ሰዓት ቖጸራ ጊዜ ኣብቲ ቖጻሪ ዝተቐመጠ ግዘ እንተዘይሃሊዩ እቲ ከሻኒ ምብራህ ኣይክእልን። እቲ ዝተመርጸ ናይ ኣገባብ ኣብ ዘብቀዐሉ ጊዜ ፥ ስዒቡ እቲ ከሻኒ የዝሕሎ። እንተድኣ እቲ ምግቢ ዘይተሰሪሑ ኣብቲ ቖጻሪ ግዘ ዝዛየደ ጊዜ ኣቐምጥ። እቲ ከሻናይ ቖጻሪ ግዘ ክሃንጽ-ይኽእል ('ናይ ውሕስነት ፎርኖ') ወይ ከኣ ዝተፈለየ ደጋዊ ሰዓት ክህልዎ ይኽእል። ደጋዊ ሰዓት ቖጻሪ ብበዓል ሞያ ኤለትሪክ ፈጠራ ምትካል ይደሊ፤ ነገር ግን ምስ ዝኾነ ኤለትሪካዊ መኸሸኒ ብሓንሳብ ምርኻብ ይኽእል። እቲ ናይ ሰዓት ቖጻሪ ኣብ ዝስማዕማዕ ቦታ ክቕመጥ ይኽእል፥ ንኣብነት ካብ ትርኢት ወጻኢ ወይ ከኣ ኣብ ዘይርአ ጫፍ ኣርማድዮ።

ክንደይ እዩ ዋግኡ? ናይ ኣቑሑ ወጻኢታት + ወጻኢታት ምትካል

ኣበይ እየ ክገዝኦ ዝኽእል? ምህርቲ ንምርካብ ነቲ ናይ ኣከባቢኻ ኤለትሪከኛ ቀረብ ድኳን ሕተቶ።

ንምፋልጡ ዘገድስ ነገራት ኣብ ወይ ከኣ ጥቓ ከሻኒ ኣየቕምጡ። ዝተሰርሐ ቖጻሪ ሰዓት ወይ ከኣ ግዳማዊ ጊዜ ቖጻሪ ንከሸንቲ ካብ ሓዊ ኣይከላኸልን እንተድኣ እቲ ምብሳል ቑጽጽር ዘይተገይሪሉ። እንተድኣ እቲ ምድጃ ተወሊዑ ከምኡውን ኣብ ጥቕኡ ተቓጻሊ ነገር እንተድኣ'ሎ ሓዊ ክለዓል ይኽእል እዩ፣ ደጋዊ ናይ ጊዜ ቖጻሪ ወይ ከኣ ናይ ውሕስነት ፎርኖ ዚምቺው እዩ፤ ንኣብነት፥ቖልዑ ከምኡውን ጉድለት ምዝካር ዘለዎም ሰባት ዘለዎም ስድራ ቤት። ከምኡውን ከም ኣኻልብ ወይ ከኣ ደመሙ ዝበላ እንስሳ ዘለዎን ስድራቤት ናይ ምግቢ መኸሸኒ ውሕስነት ንምምሕያሽ። እዙይ ንግዳማዊ ናይ ሓይሊ መወልዒ ኣማራጪ እዩ።

© The Finnish National Rescue Association 2019


LL

S

UU

LI

S

H

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

ምድጃ / ሓላዊ ከሻኒ


LL

S

UU

LI

S

H

ምድጃ / ሓላዊ ከሻኒ

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

ንምንታይ እየ ዝጥቀመሉ? እቲ ናይ ፎርኖ/ከሻኒ ሓላዊ ሓደጋ ሽዑ ንሽዑ ይርክብ፥ ነቲ መንቀሒ ይድዉል፥ ከምኡውን ኣድላይ ተኾነ ነቲ መብሰሊይዓጽዎ ቅድሚ ፎርኖ ምብራዕ ምጅማሩ። ናይ ምግቢ መኸሸኒ ሓላዊ ነቲ ናይ ፎርኖ ውሕስነት ብዝለዓለ ኩነታት የመሓይሽ፥ ግን ኩሉ ናይ ምግቢ መኸሸኒ ሓደጋታት ዝፈልጦ ኣይኮነን።

ኣበይ እየ ክጥቀመሉ? ኣብቲ መብሰሊ ንጥቐመሉ

ከመይ እየ ክጥቀመሉ? እቲ ናይ ፎርኖ / መከሸኒ ሓላዊ ኣብ ዝኾነ ኤለትሪከኛ መኸሸኒ ክጸዓን ይኽእል። እቲ ዋርድያ ምጉዕዓዝ ቖቢዕ ወይ ከኣ መንደቕ ብትኪ ቁመት ከምኡውን ምስቲ ናይ ሓይሊ ቐረብ ከምኡውን ምስቲ መራኸቢ ብሓንሳብ ንዝተራኸበ ዝቖጻጸር ክፋል (ኣብቲ ስእሊ ይርአ ዘሎ ጸሊም ሳንዱቕ) የጠቓሊል። ድሕሪ ምትካል እቲ መብሰሊ ኣብ ስሩዕ ፋሽን ውሽጢ ምጥቓም ይኽእል። እቲ ናይ መኸሽኒ ሓላዊ ብርተዐ ክመሓየሽ ይኽእል። እንተድኣ እቲ ምግቢመብሰሊ ኣዝዩ ዉዑይ ኮይኑ፥ እቲ ሓላዊ ናይ ደወል ድምጺ ክሰምዕ ይኽእል። እቲ መነቓቕሒ ከቋርጽ ከምኡውን እቲ ምግቢ ምብሳል ከምቲ ልሙድ ክቕጽል ይኽእል። እንተድኣ ንናይቲ መነቓቕሒ ድምጺ ምላሽ ዘይሃብኻ ተኾነ፥ እቲ መኸሸኒ ሓላዊ ነቲ ሓይሊ ክዓጹ ከምኡውን ናይ መውዓይ ከዝህሞ እዩ። እንተድኣ እቲ ፎርኖ ሓይሉ ዝነከየ ኮይኑ፥ እቲ መብሰሊ ዉን ኣብቲ መፍትሕ ብምጽዓን ምብሳል እንደገና ክቕጽል ይኽእል። ብልሙድ፥ ምግቢ ኣብ እተብስለሉ ጊዜ ነቲ ናይ መብሰሊ ሓላዊ ብፍጹም ኣይተስተብሂሎን ኢኻ።

ክንደይ እዩ ዋግኡ? ካብ € 300+ ወጻኢታት ተኸላ

ኣበይ ክገዝኦ እኽእል? ናይ ኤሌትርክ ቐረብ ዝህቡ ድዃኹን፥ናይ ኤለክትሪክ ሰብ ሞያታት

ንምፍላጡ ዘገድስ ኣብ ፊንላንድ፥ እቶም መብሰልቲ ምግቢ ምስቲ ዋና ብሓንሳብ ዝተራኸቡ እዮም ከምኡውን ብኤለትሪክ ሰራሕተኛታት ዝተተኸሉ ሙኻን ኣለዎም። እቲ ናይ ምግቢ መብሰሊ ሓላዊ ምስ ናይ ኣውሮፓ ፎርኖ ስሩዕት 50615 ብሓንሳብ ምጥዕዓም ክኸውን ኣለዎ። እቲ ናይ ምግቢ መብሰሊ ሓላዊ ንኩሉ ሰብ ፥ ብፍላይ ቆልዑ ጸገም ጉድለት ምዝካር ንዘለዎም ስድራ ቤታት ከምኡውን ናይ ዘቤት እንስሳ ንዘለዎም ስድራቤት ዚምችው እዩ ። ምብሳል ዋላኳ ናይ ምድጃ ሓላዊ እንተሃለወ፥ ምግቢ ምብስል ቁጽጽር ክግበረሉ ይኣቱ። ብተመሳሳሊ እቲ ከሻኒ ከምኡውን እቲ ከሻኒ ኣብ ዙርያ ዘሎ ኣከባቢ ብቐሊል ካብ ዝቀጻጸል ነገራት ናጻ ሙኻን ኣለዎም።

© The Finnish National Rescue Association 2019


LL

S

UU

LI

S

H

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

ቖጻሪ ግዘ


LL

S

TURVAL

S

UU

ቖጻሪ ግዘ H

Ä

ቖጻሪ ግዘ

S

TURVA KORTIT

LI

S

IS

T U RVA

UU

OSALL

VA

IS

TA

ንምንታይ እየ ዝጥቀመሉ? ነቲ ናይ ኤለትሪካዊ ሓይሊ መሳርሒታት ኣብ ረብሓ ድሕሪ ምውዓል ምጥቓምን ንዝወጽእ ኣብ ምርግጋጽ ኤለትሪካዊ ሓይሊ ከምኡውን ናይ ሓዊ ሓደጋ የመሓይሽ። እቲ ናይ ፕሮግራም ብርሃን ሰዓት ተኻረይቲ ንነዊሕ ጊዜ ካብ ቤተ-ሰብ ወጻኢ ኣብ ዝርሕቕሉ (ንኣብነት ብጉዕዞ ወይ ከኣ ብሆስፒታል እንተደቂሶም? ናይ መንበሪ ውሕስነት ይዉስኽ። ንኣብነት ዝኣክል፥ ብጸገም ጉድለት ምስማዕ ንዝሳቐዩ ሰባት ነቲ ናይ መዓልታዊ ትርግታ ንምእላይ እቲ ናይ ግዘ መቆጻጸሪ መብራህቲ ምጥቃም ይክኣል እዩ። ናይ ሰዓት ቖጻሪታት ካብዚ ብተወሳኺ ኤለትሪካዊ ሃልኪ ይንኪዩ።

ኣበይ እየ ክጥቀመሉ ? ሰዓት መቆጻጸሪ ኣብ ኩሉ ዝኾነ ናይ ኤለትሪክ መሳርሒታት ክጠቕም ዝክኣል ኮይኑ ኩሉ ግዘ ኣብ ቦትኡ ንምዃን ኣብ ዘይድለየሉ።

ከመይ እየ ክጥቀመሉ? እቲ ሰዓት ተቖጻጻሪ ሓይሊኣብ ዝኸደሉ ሰዓት ከምኡውን ሓይሊ ዝጸንሐሉ ንዉሓት ግዘ ንምዉሳን ክጠቅም

ይኽእል።. ካብኡ እቲ ሓይሊ ይጠፍእ። ነቲ ሰዓት ተቖጻጻሪ ናብቲ ሶኬት ውሽጢ ኣእትዎ። እቲ መሳርሒ ምስ ሰዓት ተቖጻጻሪ ብሓንሳብ ኣተሓሒዞ።

ክንደይ እዩ ዋግኡ? ካ ብ€ 10።

ኣበይ ክገዝኦ ይኽእል? ናይ ገዛ ቀረብ መኽዚናት፥ መርበብ ደኾኩን፥ መኽዚን ሃርድዌር ።

ንምፍላጡ ዘገድስ መሳርሒ ናብ ሰዓት ተቖጻጻሪ ድሕሪ ምትሕሓዝኻ፥ እቲ ኤለትሪካዊ መሳርሒ በገባብ እንዳሰርሐ ምኻኑ ኣረጋግጽ። ብተመሳሳሊ ጊዜ ኣብ ኤለትሪክ መሳርሒታት ዙርያ ናይ ሓዊ ሃልሃልታ ዝኮኑ ንዋት ከይህልዉ ኣረጋግጽ ። እቲ ኤለትሪካዊ መሳርሒ ኦርማይ ዝተሰርሐ ሰዓት ተቖጻጻሪ ክህልዎ ይኽእል።

© The Finnish National Rescue Association 2019


LL

S

UU

LI

S

H

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

መኸሸኒታት


LL

S

UU

LI

S

H

መኸሸኒታት

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

ንምንታይ ይጥቀመሉ? ምግቢ መኸሸኒ (መኸሸኒ ወይ ከኣ ፎርኖ እንኮላይ) ምግቢ ንምብሳል ወይ ከኣ ንምሟቕ ይጠቅም።

ኣበይ ክጥቐሞ እኽእል ? መከሸኒታት ኣብ ክሽነ ወይ ከኣ ኣብ ክሽነ ውሽጢ የገልግሉ።

ከመይ ክጥቀመሉ እኽእል? ምግቢ ንምድላው ዘድሊዩኻ ኣቑሑት ከምኡውን ነገራት ብምሉእ ኣኪቡ ነቲ ምድላዉ ክሳብ እትዉድእ እቲ መብሰሊ ኣይተጥፍኦ። ምኽሻን ጀምር ድሕሪ ምግቢ ምብሳልኻ ነቲ ምክሽን ምክትታል ከምኡውን ነቲ መቕሎ ምጥፍእ ከምኡውን ፎርኖ ድሕሪ ምብሳል ምክትታልኻ ኣረጋግጽ ።

ክንደይ እዩ ዋግኡ? ካብ € 150 ጀምሩ+ ወጻኢታት ተኸላ ። እቱ ግቡእ ጽዕነት (ተኸላ) ብዝተፈለጠ ናይ ኤለትሪክ ክኢላ ዝጸዓን ቐዋሚ እዩ ። ብነጻነት ዝቖሙ ምቕሎታት እዉን ሕሱር እዮም። ናብ ብነጻነት ዝቖሙ መቕሎታት ናብ ሶኬት ባዕልኻ ንምሽኳዕ ተፈቒዱልኻ ኣሎ።

ኣበይ ክገዝኦ ይኽእል? ኣብ ድንኳናት ቐረብቲ ኣቑሑ ገዛ፥ደዃኹን ቐረብ ኢለክትሪካል፥ መኽዚን መርበብ ንምፍላጡዘገድስ ሓጺን ከምኡውን ናይ ሲራሚክ ዝኾነ ዓይነት ድስቲ፥ ማንካ እዚ ወይ እቲ ሙቐት ዝጻወር ማንካ ምጥቃም ይኽእሉ። ሓጺን፥ (ሙቐት ዝጻወር) ጥርሙዝ ወይ ከኣ ካብ ሴራሚክ ዝተሰርሐ ሸሓኒ ኣብፎርኖ ውሽጢ ምጥቓም ይኽእል። ማግነታዊ-ማእከላዊ ዝገበረ ናይ ሓጺን መኸሸኒ ምድጃ ጥራይ ምጥቓም ትኽእሉ ምኽንያቱ እቲ ምድጃ ንካልኦት መሳርሒታት ከዊዕዮ ኣይክእልን። ምግቢ ኣብ ድርኺት ምድጃ ብቕልጡፍ ይመዉቕ። ነቲ ትኽክለኛ ናይ ውዑይ መውጽኢ ዝወላዕኻ ምኳንካ ኩሉጊዜ ኣረጋግጽ። ንናይ ሓዊ ድሕንነት ዘክር ኣብቲ መከሸኒ ወልሓንቲ ነገር ኣብ ዝባኑ ወይ ከኣ ኣብ ጥቕኡ ከቕመጥ የብሉን። ኣብ ዝረሰነ ሸሓነ ወይ ከኣ ልዕሊ ዓቐን ዝበሰለ ስብሒ ዝተረፈ ውዑይ ሓዊ ክልዕል ይኽእል። እቲ ምድጃ ከምኡውን ናቱ ዝሞቐ ሸሓነ ከምኡውን ናይ ፎርኖ ምግቢ ንምሟቕ ጥራይ እዩ ዝተሓሰበ እምበር ነቲ ገዛ ንምቅጻል ኣይኮነን።

© The Finnish National Rescue Association 2019


LL

S

UU

LI

S

H

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

ነዊሕ ገመድ መበርሂ/ መጥፍኢ


LL

S

UU

LI

S

H

ነዊሕ ገመድ ምስ መበርሂ መጥፍኢ

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

ንምንታይ እየ ዝጥቀመሉ? ብቤት ውሽጢ እኹል ናይ ሓይሊ ነጥብታት እንተድኣ ዘየሎ ወይ ከኣ እቲ ናይ ኤለትሪካዊ መሳርሒ ገመድ እኹል እንተዘይኮይኑ ምንዋሕ ገመድ ከድሊ ክኸውን ኢዩ። ምንዋሕ ገመድ ሶኬት ናብቲ መሳርሒ ብዝተማልአ ንምቕራብ ዝጠቅም እዩ።

ኣ በይ እየ ክጥቀመሉ? እቲ ናይ ምንዋሕ ገመድ ምስቲ ሶኬት ብሓንሳብ ኣብ ዝተራኸበሉ ከባቢ ወይ ከኣ ክፍሊ ውሽጢ ኣብ ረብሓ ይዉዕል። ካብ ቤት ወጻኢ ንምጥቃም፥ ብመሬት፥ ሰኪዔት-መርትዖ ምንዋሕ ገመድ ተጠቐም። ካብ ቤት ወጻኢ ናብ ዘሎ ሶኬት ኣእትዎ።

ከመይ እየ ክጥቀመሉ? እቲ መናዊሒ ገመድ ቅድሚ ናብ ጥቕሚ ምዉዓሉ ኩሉ ጊዜ ጎደሎ ዘይብሉ ምኻኑ ኣረጋግጽ ። ዝተሰበረ መናዉሒ ገመድ ንየው ሰንድዮ። መናዊሒ ገመድ ናብ ሶኬት ኣእትዮ። መናዉሒ ገመድ ምስቲ ሶኬት ምጡን ክብደት ናይ ሓይሊ ቀረብ ብሓንሳብ ጥራይ ዝጠዓዐም ክኸውን ኣለዎ ። ናይ መሬት ከምኡውን ናይ መሬት ዘይኮነ ሶኬታት ከምዘሎ ልቢ ይበሉ። እቲ ኤለትሪካዊ ኤለትሪክ መሳርሒ ገመድ ምስቲ ናይ ሓይሊ ዝተናወሐ ገመድ ብሓንሳብ ኣተሓሕዞ። ብዙሕ መናዊሒ ገመዳት ነንሕድሕዱ ኣይተደሓሕዞ። እኳድኣስ ብእኹል ኩነታት ነዊሕ ገመድ ተጠቐም።

ክንደይ እዩ ዋግኡ? ካብ € 5።

ኣበይ እየ ክገዝኦ ዝኽእል? ናይ ዘቤት ቀረብ መኽዚን፥ መርበብ ደኾኩን፥ ሃርድዌር መኽዚን።

ንምፍላጡ ዘገድስ ዝነኣሰ-ጉልበት ኤለትሪካዊ መሳርሒታት ናብ መናዉሒ ናይ ሓይሊ መሳርሒ ጥራይ ኣተሓሕዝ። ከም መውዓዪ ዝበሉ ዝለዓለ-ጉልበት ዝወስዱ መሳርሒታት ልዑል ሽኽሚ ከምኡውን ልዑል ሙቐት ከምኡውን ትሑት ፊኡዝ ከስዕቡ ይኽእሉ። እንተድኣ እቶም ናይ ኤለትሪካዊ መሳርሒታት ኣካላት ፥ ነቲ መናውሒ ገመድ ሓዊሱ፥ ልዑል ሙቐት ሓዊ ወይ ከኣ ሓደጋ ከኸትል ዝኽእል ናይ ጌገ ወይ ከኣ ልዕሊ ዓቐን ምስራሕ ጽዕነት ምልክት እዩ። ሓደ ኤለትሪካዊ መሳርሒ ወይ ከኣ ናይ ሓይሊ ገመድ ብጣዕሚ ካብ ጽዕነቱ ንላዕሊ ዝወዓየ ምዃኑ ብዝሕልዎ ሕማቕ ጨና ክፍለጥ ይኽእል። መናውሒ ገመድ ምስ መወልዒ / መጥፍኢ ብሓንሳብ እዉን ይመጹ እዮም። ነቲ ተነዉናዊ መወልዒ ቦታ ናብ መጥፈኢ ኣብ እትጸቕጠሉ እዋን ከምኡዉን እቲ ምስቲ ገመድ ዝተተሓሐዘ ሶኬት ይጠፍእ ከምኡውን እቲ ምስኡ ዝተተሓሐዘ መሳርሒታት። እቲ መናዊሒ ገመድ ብመልክዕ ጥምጣም መጺኡ እቲ ገመድ ቅድሚ ናብ ረብሓ ምውዓሉ ዝተዘርገሐ ክኸውን ኣለዎ። እንተዘይኮይኑ: ካብኡ ዝተረፈ ክውዒ ይኽእል። ኣብ ስራሕ ኣብ ዘይኮነሉ ጊዜ ሶኬት ከምኡውን መናውሒ ገመድ ብሓለውቲ ምሕላው ጽቡቕ ሓሳብ እዩ። ኣብ ደረቐ ከባቢታት ውሽጢ እዚ መናውሒ ገመድ ኣይትጠቐሙ። © The Finnish National Rescue Association 2019


LL

S

UU

LI

S

H

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

ናይ ቦታ መውዓይቲ ከምኡውን መንበድበዲት


LL

S

UU

LI

S

H

ናይ ቦታ መውዓይቲ ከምኡውን መንበድበዲት

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

ንምንታይ እየ ዝጥቀሞ? ተንቀሳቓሲ ኤለትሪካዊ መውዓዪ፥ ኤለትሪከኛ ራድያቶር ወይ ከኣ ኤለትሪካዊ መውዓይ መንበድበዲት ንግዜኡ ገዛውቲ ወይ ከኣ ኣካላት ንምሟቕ የገልግሉ። እቲ ስሩዕ ናይ መውዓይ ስርዓት እኹል እንተዘይኮይኑ ወይ ከኣ እቶም ህንጻታት ዘይወዓዩ እንተኾይኖም ተወሳኺ ሙቐት የቕርቡ። ብተመሳሳሊ እቶም ኤለትሪካዊ መንበድበድቲ ገዛውቲ ንምዝሓል የገልግሉ ብፍላይ ኣብ ሙውቕ ጊዜ።

ኣበይ እየ ክጥቀመሉ? ነቲ መንበሪ ገዛውቲ ንምሟቕ ወይ ከኣ ንምዝሓል ወይ ከኣ ንሓደ ንጽል ክፍሊ።

ከመይ እየ ክጥቅመሉ? መውዓይቲ ከምኡውን መንበድበድቲ ኣብ ናይ ሓይሊ ነጥቢ ውሽጢ ዝኣትዉ ኤለትሪካዊ መሳርሒታት እዮም። ኣብ መውዓይ ዙርያ ዘሎ ቦታ ምስ ኩሉ ኣቕሓ ጽሩይ ግበሮ። ነቲ መውዓይ ወይ ከኣ መንበድበዲት ኣይቲሸፊኖ። ሓደጋ ሓዊ

ምፍላጥ ኣድላይ እዩ ብተመሳሳሊ ጊዜ ብዙሕ መውዓዪ ወይ ከኣ መንበድበዲ ምጥቃም ወይ ከኣ ብተመሳሳሊ ፊውዝ ምልጋብ ካብቲ ዝድለ ንላዕሊ ሽኽሚ ክፍጠር ከምኡውን ካብቲ ፊውዝ ንታሕቲ ከስዕብ ይኽእል። ነቲ መሳርሒ ምስ እተፈላለዩ ፊዩዛት ብሓንሳብ ብምርኻብ ነቲ ፊዩዝ ናብቲ ሶኬት ምእታው ጽቡቕ ሓሳብ እዩ ። እቲ መሳርሒ ፊዩዝ ብተደገጋሚ ዝደፍኦ እንተኾነ፥ ኣጽሪዮ ከምኡውን ኣፈትሾ ወይ ከኣ ነቲ መሳርሒ ኣወግዶ። ናይ ቦታ መውዓዪ ከምኡውን መንበድበዲ ኣብ እትጥቀመሉ እዋን ነቶም ኤለትሪካዊ ከምኡውን ናይ ሓዊ ውሕስነት ተዓዘቦም። እንተድኣ ትርኩስ ኮይንኻ ኤለትሪካዊ መሳርሒ ብፍጹም ኣይቲንኻእ። ናይ ኤለትሪክ ነዝሪ ሓደጋ ። ከም መውዓይ ወይ ከኣ መንበድበዲት ዝበለ ተንቀሳቓሲ ኤለትሪካዊ መሳርሒታት ኣብ ዘለዉዎ ትርኩስ ከባቢ ጥራይ እግሪኻ ኣይቲኺድ። ክዳዉንቲ ኣብ ኤለትሪክ ራድያቶሪታት ወይ ከኣ ናይ መዉዓይቲ ወይ ከኣ መንብደበድቲ ኣይተድርቕ ኢኻ። ዘክር ነቲ መውዓይ ከምኡውን መንበድበዲት ጽሬቱ ምሕላው ከምኡውን ኣድላይ ኮይኑ ኣብ ዝተረኸበሉ እዋን ክፍቲ ግበሮ።

© The Finnish National Rescue Association 2019


LL

S

UU

LI

S

H

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

ሳጹን ቫልቮላ (መከፋፈሊ ቦርድ)


LL

S

UU

LI

S

H

ሳጹን ቫልቮላ (መከፋፈሊ ቦርድ))

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

ንምንታይ እየ ዝጥቀመሉ? ቮልቮላ ኣብቲ መከፋፈሊ ሰሌዳ ብሓደ ዝቕመጥ ኮይኑ ክኽፈት ወይ ከኣ ክዕጾ (ናይ ቦልቮላ ሳንዱቕ) ዝኽእል እዩ። ናይቲ ቮልቮላ ረብሓ ካብ ናይ ኤለትሪክ ሓደጋ ከምኡውን ካብ ሓዊ ከምኡውን ብዘይቅኑዕ ኣጠቓቕማ ኤለትሪካዊ መሳርሒ ገምድ ከምኡውን ዘይሰርሑ መሳርሒታት ወይ ከኣ ብኤለትሪክ መሳርሒታት ብዘይ ኣገባብ ብምጥቃም ምኽንያት ንዝመጽእ ሓደጋ ንምሕላው እዩ። እቲ መከፋፈሊ ሰሌዳ ኣብ ምሉኡ ቦታ ኤለትሪክ ዝዓጹ ዋና መወልዒ ኣለዎ።

ኣበይ እየ ክጥቀመሉ? ናይ ቮልቦላ ሳንዱቕ ኣብ ንብሲወከፍ ቤት ውሽጢ ይርከብ እዩ። ንሱ ኣብ መንደቕ ዝስቀል እዩ። እቲ ናይ ቮልቮላ ሳንዱቕ ብቐሊል ክርከብ ዝኽእል ክኸዉን ኣለዎ። ኣብ ቕድሚኡ ወላ ሓንቲ ነገር ክቕመጥ የብሉን።

ከመይ እየ ክጥቀመሉ? እቲ ናይ ቮልቮላ ናይ ቀደም-ቅዲ ዓንኬላዊ ቮልቮላ ክህልዎ ይኽእል ወይ ከኣ ኣብ ክንዲ እቲ ቮልቮላ ዘመናዊ ዑደት መቋረጽቲ (ተዋሳኣይ ደረጃ) ከጠቓሊሉ ይኽእሉ። ካብእዚኣቶም ብተወሳኺ እቲ ናይ ቮልቮላ ሳንዱቕ ኣብ ቤት ውሽጢ ኩሉ ኤለትሪክ ኣብ ሓደ ጊዜ ንምብራህ ወይ ከኣ ንምጥፋእ ዘኽእል ዋና መወልዒ ኣለዎ። እንተድኣ እቲ ናይ ኤለትሪካዊ መሳርሒ ዘይሰሪሑ፥ነቶም ቮልቮላታት ብልክዕ ዝተቐመጡን ምዃኖም ከምኡዉን ጎደሎ ዘይብሉ ምዃኑ ኣረጋግጽ። ንዝነፈሰ ቮልቮላ ብሓድሽ ተክእ። ሓደ ናይ ዑደት መቋረጺ ምስ ፈተ'ነ ፥ እቲ ተዋሳኣይ ተቖጻጻሪ ክወርድ ይኽእል እዩ። ነቲ ተቖጻጻሪ ብምልዓል ነቲ ኤለትሪክ መሊሱ ክፈስስ ወሊዖ። እንተድኣ እቲ ዑደት (ሰኩዐ ዓይነት) ናይ ቮልቮላ እንደገና ንምጅማር ተዓንቂፉ፥ ኣብቲ ጸሊም መልጎም ጠዊቕ። እንተድኣ እቲ ቮልቮላ ብተደጋጋሚ ፈሲሱ፥ ናይ ምጽዓን ወይ ከኣ ኣብቲ ኤለትሪካዊ ኣቕሓ ሽግር ኣሎ። ነቲ ጸገም ንምርካብ ከምኡውን ንምሕካም ምስ ናይ ኤለትሪክ ሰራሕተኛ ተራኸብ።

ንምፍላጡ ኣድላዩ እዩ ብዙሕ ኤለትሪካዊ መሳርሒታት ኣብ ሓደ ጊዜ ምጥቃም ወይ ከኣ ብተመሳሳሊ ቮልቮላ ምልጋብ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ጽዕነት ከኸትል ከምኡውን እቲ ቮልቮላ ክፈስስ ይኽእል። ነቶም መሳርሒታት ምስ ብዙሕ በብዓይነቱ ቮልቮላታት ብሓንሳብ ናብ ሓደ ሶኬት ምርኻብ ጽቡቕ ሓሳብ እዩ። ብኣግባቡ ዘይተቐመጡ ቮልቮላታት ልዕሊ ዓቐን ክዉዕዩ ከምኡውን ሓዊ ከስዕቡ ይኽእሉ። መኸሸኒ ከምኡውን ናይ ሶውና ፎርኖ ብ1-3 ቮልቮላታት ምቁጽጻር ይክኣል። እንተድኣ ናይ ኤለትሪክ መሳርሒ ንነዊሕ ጊዜ ክትጥቀም ዘይደሊኻ፤ወይ ከኣ ሃለዋቱ ድሩት ንምግባር እንተድኣ ደሊኻ ወይ ከኣ ብካልኦት ምኽንያታት ውሕስነት ንምርግጋጽ እንተድኣ ደሊኻ (ንኣብነት፥ ሶውና ፎርኖ ቆልዑ ክጥቀሙ ወይ ከኣ መብሰሊ ዝጥቀሙ ብናይ ምዝካር ጉድለት ዝሳቐ ዘሎ እንትጥቀም)፥ ነቲ ቮልቮላታ ኣሰንኪሎ። ነቲ ዝተወገደ ወይ ከኣ ዘይተላገበ ብጋህዲ ምልክት ጽሑፍ 'ስንኩል' ብዝብል ምልክት ግበረሉ። እንተድኣ ነዚ መሳርሒ ምጥቓም ኣቋርጽኻ ኮይንኻ፥ ናይዚ መሳርሒ ኣገባብ ስራሕ መቆጻጸሪ ኩሉ ዝተወገደ ምዃኑ ኣረጋግጽ። © The Finnish National Rescue Association 2019