Page 1

EVALUERING AF BROBYGGERNE – et projekt under den boligsociale helhedsplan Os på Sjælør Udarbejdet af SocialRespons, januar 2017


InformaXon om publikaXonen Udgivet januar 2017 af den 
 boligsociale helhedsplan Os på Sjælør

Udarbejdet af SocialRespons PublikaXonen kan frit citeres med angivelse af kilden. Ved gengivelse af publikaXonen modtages produktet gerne af SocialRespons.
 SocialRespons er en analyse- og konsulentvirksomhed, som leverer projektudvikling, evaluering og rådgivning inden for det sociale område. SocialRespons er specialiseret i inddragelse af målgrupper og medarbejdere samt anvendte proces-, resultat- og innovaXonsevalueringer.

Amager Fælledvej 56
 2300 København S mail@socialrespons.dk
 www.socialrespons.dk +45 2262 1199

2


Indholdsfortegnelse PrĂŚsentaXon af rapporten

3

1. IntrodukXon

4

2. Brobyggernes moXvaXon og udby\e

7

3. Resultater af indsatsen for lokalomrĂĽdet

11

4. Konklusion, udviklingspotenXaler og anbefalinger

16

3


Præsenta)on af rapporten

PræsentaXon af rapporten FORMÅL

METODER

Denne rapport har Xl formål at evaluere og pege på udviklings-potenXaler for Team Sjælør (populært kaldet Brobyggerne), som er en indsats under den boligsociale helhedsplan ’Os på Sjælør’. Helhedsplanen dækker Sjælør Boulevard i Valby og er repræsenteret ved de tre boligafdelinger, AKB afdeling 1051, AAB afdeling 50 og VIBOs ’Havekildegård’. Rapporten henvender sig Xl alle, der er i berøring med indsatsen enten som sponsorer, deltagere, projektledere eller samarbejdspartnere eller som mere perifære interessenter.

Evalueringen er baseret på interviews med centrale aktører i projektet. Dels centrale medarbejdere i Sjælørs Helhedsplan, dels gruppeinterview med nuværende brobyggere og interviews med Xdligere brobyggere dels interviews med samarbejdspartnere i det kommunale klubXlbud samt i fodboldklubben Fremad Valby. Derudover er der foretaget deltagerobservaXon og interviews med børn, brobyggere og klubmedarbejdere under akXviteter i den lokale idrætshal.

Derudover henvender den sig Xl alle med interesse i boligsociale indsatser, der kan bidrage Xl at løee et udsat område. 4


1. IntrodukXon


Baggrund og formål med projektet Sjælørs udfordringer I Sjælør er en stor andel af beboerne børn og unge. Knap en tredjedel er 0-17 år. Til sammenligning er kun ca. en femtedel af de samlede indbyggere i Københavns Kommune i samme aldersklasse. I mange af områdets familier er der ikke Xlstrækkeligt kendskab og opbakning Xl friXdsakXviteter og kommunale insXtuXonsXlbud. Det resulterer i, at børn og unge driver planløst rundt i friXden uden opsyn fra voksne. Sjælør har i perioder været præget af groe hærværk, skyderi, organiseret bandekriminalitet og salg af narkoXka, og forskellige grupperingers Xlstedeværelse i området skaber utryghed for beboerne. Brobyggerne er ét ud af flere Xltag i området, som søger at bryde fødekæden Xl disse grupperinger.

Introduk)on

Brobyggerne som projekt Brobyggerne er et lønnet rollemodelkorps, som har eksisteret siden 2009. Det består af ca. fem unge (16-18 år) fra kvarteret (VIBO/AKB/AAB i Sjælør), som er ansat primært Xl at bemande en idrætscontainer. Derudover laver de ture og akXviteter for børn og unge i kvarteret særligt i ferierne. For at blive ansat skal de unge være i gang med uddannelse eller job og have potenXale for at blive en god rollemodel. I sommerhalvåret sker akXviteterne bl.a. i Xlknytning Xl Idrætscontaineren og om vinteren i en lokal idrætshal. Indsatsen omfa\er også et såkaldt aspiranthold, hvor børn og unge i alderen 13-16 år får mulighed for at arbejde frivilligt (ulønnet) i området og blive taget med på råd. Brobyggerne som samlet indsats har et flerfoldigt formål: 1) ”at inspirere områdets børn og unge Xl et liv med friXdsinteresser, uddannelse og job, at sluse børn og unge ind i de etablerede klub og friXdsXlbud.” 2) ”Formålet med aspirantholdet er at give de unge en fælles forståelse for at tage et medansvar i området ved at gennemføre små og store projekter.” 3) ”Derudover er det et formål at støbe rollemodellerne aspirantholdet selv i at komme videre med job og uddannelse.” Kilde: Boligsocial helhedsplan for Sjælør Boulevard 2013-2016

6


Opsummering og læsevejledning Evalueringen konkluderer, at Projekt Brobyggerne lever op Xl sit formål og samXdig leverer vigXge bidrag Xl en løsning på Sjælørs centrale udfordring med at forhindre at unge bliver en del af kriminelle grupperinger. Foruden det udby\e indsatsen skaber for brobyggerne selv, peger rapporten på, at indsatsen gennem sit arbejde med en lille gruppe brobyggere, skaber fire stærke resultater for lokalområdet:

• AkXvt friXdsliv for Sjælørs børn og unge • Styrket fællesskab og handlemuligheder • Brud med isolaXon og destrukXv adfærd

Introduk)on

• Styrket rekru\ering og deltagelseskultur For at sikre opXmalt udby\e for lokalområdet af Brobygger-indsatsens potenXaler og styrke ejerskabet Xl indsatsens resultater blandt de involverede deltagere og samarbejdspartnere kan den strategiske prioritering af indsatsen styrkes. Bl.a. er der potenXale for at arbejde endnu mere målre\et med inddragelse af specifikke grupper, f.eks. piger, forældre og unge over 18 i indsatsen. Konkret anbefaler SocialRespons, at den fælles vision for projektet udvikles og tydeliggøres i højere grad blandt de primære interessenter, ligesom ansvars- og rollefordelingen blandt dem fastlægges og formidles med større klarhed. Rapporten indleder med at indkredse kendetegn og udby\e for selve gruppen af unge brobyggere. Hereeer præsenteres analysen af resultaterne for lokalområdet. I sidste del af rapporten præsenteres fire temaer med Xlhørende anbefalinger, som kan være omdrejningspunkt i en udvikling af indsatsen

7


2. Brobyggernes moXvaXon, kompetencer og udby\e


Brobyggernes mo)va)on, kompetencer og udby:e

Brobyggernes moXvaXon og kompetencer

”De har en helt anden gnist på at skabe ak3viteter for de børn, der er ude i områderne, fordi de bedre kan relatere 3l, hvordan det var selv at være der.” - Leder, klubberne Selvom både løn og opgaver er a\rakXve fremgår det tydeligt i Brobyggernes fortællinger, at den primære mo+va+on for jobbet er lysten +l at gøre en posi+v forskel for Sjælør. Lysten Xl at hjælpe andre og give noget Xlbage Xl kvarteret, har flere af Brobyggerne fået gennem deres opvækst i kvarteret og deres Xdligere rolle som aspiranter, hvor de selv oplevede udby\et af brobyggernes indsats. Brobyggernes kernekompetence ligger netop i det, at de er brobyggere. I krae af deres alder samt opvækst i og Xlknytning Xl boligområdet er de særligt stærke +l at skabe netværk, rekru;ere og formidle informa+on +l børn, unge og forældre. De skaber kontakten Xl dem på sociale medier, på telefonen, i gården og i hjemmene og bygger bro Xl Xlbud i lokalområdet som kan bidrage Xl et indholdsrigt friXdsliv. Brobyggerne skaber gode oplevelser for børn i kvarteret med fokus på at være akXv og en del af et fællesskab, og derfor indebærer rollen som Brobygger også en del koordinering, planlægning og igangsætning af konkrete akXviteter i Idrætscontaineren eller i form af ture for kvarterets børn. Brobyggere er rollemodeller, som Xlvejebringer respekt og ambiXoner hos børn og unge ved at prakXsere og Xlskynde Xl en posiXv og konstrukXv adfærd. Brobyggernes ansvarsfølelse, dedikaXon og rådighed forstærkes af, at deres job er lønnet, men funkXonen som rollemodel følger naturligt ind i privatlivet og skaber derfor merværdi uden for jobbet.

9


Brobyggernes udby\e af projektet

Brobyggernes mo)va)on, kompetencer og udby:e

”Det er en rig3g god mulighed for at få indflydelse på, hvad der sker i området.” – Brobygger Det er tydeligvis en stor og posiXv oplevelse for brobyggerne at varetage jobbet. Udover muligheden for at gøre en posiXv forskel i Sjælør, bere\er Brobyggerne om udby\e af deres ansæ\else på en række planer: • I krae det stærke team-samarbejde, som understø\es af helhedsplanens medarbejdere får brobyggerne et styrket socialt fællesskab, som de udny\er såvel på arbejdet som i friXden og i skolen. • Brobyggerne oplever at have fået nye kompetencer +l at træffe valg og handle konstruk+vt på en udfordring, og flere giver udtryk for, at de\e også gavner dem uden for arbejdslivet. Kurser om temaer som f.eks. konflikthåndtering kombineret med prakXsk erfaring har givet brobyggerne mange nye kompetencer Xl f.eks. at koordinere, igangsæ\e, improvisere, træffe beslutninger og tænke kreaXvt. • Med de nye kompetencer oplever de unge brobyggere også have fået større ansvarsbevidsthed og selv+llid. Det kommer f.eks. Xl udtryk ved følelsen af forpligtelse Xl at tage ansvar for, at fællesskabet fungerer eller i forhold Xl at sXlle sig op foran andre og præsentere noget. • Jobbet som Brobygger er for flere af de unge det første skridt ind på arbejdsmarkedet, og ansæ\elsen har i nogen grad betydning for de valg Xdligere Brobyggere senere har truffet omkring uddannelse og karriere. Brobyggerne oplever, at det udvider såvel interessen som muligheden for at få bestemte jobs f.eks. i form af et stærkere CV og større netværk af kontakter og samarbejdspartnere.

10


Brobyggernes mo)va)on, kompetencer og udby:e

Forudsætninger for projektets resultater

”Målet med projektet er også, at de skal udvikle sig, og vi skal gøre, hvad vi kan for, at de blomstrer så godt som muligt. Der kan være nogen, som er meget s3lle og svære at få trukket ud af starthullerne.” – Projektleder, Helhedsplanen Analysen af datamaterialet viser, at Brobyggerne som en samlet indsats er apængig af særligt to centrale elementer i organiseringen: • Projektledelsen i helhedsplanen har et stærkt pædagogisk fokus på brobyggernes personlige og kollek+ve udvikling. Det resulterer i, at brobyggerteamet er et sammentømret team præget af et rummeligt og respekquldt fællesskab, som understø\er samarbejdet om de udfordrende opgaver og sikrer, at den enkelte brobygger stø\es i sin funkXon som rollemodel. • På grund af brobyggernes rela+vt unge alder og minimale erfaring med pædagogisk arbejde er indsatsen aCængig af et tæt samarbejde med de lokale klubber, som sXller personale og viden Xl rådighed. De lokale friXdsklubber er en del af Børne- og Ungeforvaltningen i Københavns Kommune og har allokeret ressourcer Xl, at klubmedarbejdere indgår i samarbejdet. Der apoldes månedlige møder med deltagelse fra både Brobyggere og klubmedarbejdere, og klubmedarbejdere er fast Xlkny\et akXviteterne i Idrætscontaineren og hallerne. Uden klubbernes engagement i projektet, ville det formentlig ikke være muligt at gennemføre de mange akXviteter for kvarterets børn, som er centrale i indsatsen.

11


3. Resultater af indsatsen 
 for lokalomrüdet


AkXvt friXdsliv for Sjælørs børn og unge

”Stort set alle går over i klubben eHer de har været i hallen. Der er stor interesse for at komme i klubben. De kan godt lide at være sammen både her og derovre, og de følges al3d sammen derover.” - Klubmedarbejder

Resultater af indsatsen for lokalområdet

AlternaXv Xl kedsomhed I et kvarter som Sjælør, hvor opbakningen hjemmefra Xl friXdsakXviteter ikke er stor, bidrager brobyggerne med en betydningsfuld indsats for organiseringen af og rekru\eringen Xl let Xlgængelige og graXs akXviteter med fokus på fællesskab og fysisk akXvitet for kvarterets børn og unge. Flere af børnene fortæller, at akXviteterne er et alternaXv Xl eksempelvis passiv Xd foran computeren eller decideret kedsomhed. Behovet for at holde sig i gang og have noget at lave er gennemgående og de bere\er engageret om, hvordan de fylder hver eeermiddag eller aeen i ugen ud med akXviteter i regi af enten idrætscontaineren, friXdsklubberne, sportsklubberne eller de lokale gadeidrætsfaciliteter kaldet Streetmekka.

Synergieffekt på andre friXdsXlbud Der er tegn på, at deltagelsen i én akXvitet medfører Xlskyndelsen Xl at deltage i en anden, og akXviteterne i idrætscontaineren og hallen skaber dermed synergieffekt Xl akXviteter, der Xlbydes i andre regier i området. Børnene deler deres oplevelser og opfordringer Xl at deltage med hinanden og under indflydelse fra brobyggerne er de selv med Xl at skabe en posiXv kultur omkring at deltage i friXdsakXviteter. Den lokale fodboldklub Fremad Valby oplever eksempelvis stor værdi og også en lille medlemsfremgang som følge af brobyggernes arbejde. Ifølge klubben er Brobyggerne er mere i øjenhøjde med fodboldklubbens målgruppe og bliver derfor en forlænget arm ind i boligområderne, som kan være med Xl at gøre f.eks. streeqodboldstævner mere a\rakXve for kvarterets børn og følge børn afsted Xl træning og formidle kontakt Xl træneren.

13


Styrket deltagelseskultur og rekru\ering

”De kender os, så når der f.eks. er et møde med en poli3ker, så kommer de også fordi vi er der.” - Brobygger

Resultater af indsatsen for lokalområdet

En sund debatkultur Børn og brobyggere fortæller, hvordan brobyggernes engagement gør det naturligt for mange at deltage i de arrangementer, som stables på benene i området. Det gælder f.eks. debatarrangementer, som brobyggerne arrangerer om varierede og Xl Xder kontroversielle temaer som f.eks. forskellig seksuel orientering blandt etniske minoriteter. En sund debatkultur kommer også Xl udtryk i mere uformelle rammer, fordi forskellige temaer naturligt bringes på bane og diskuteres i fællesskab, når børnene og brobyggerne er sammen. På den måde er der tegn på, at brobyggerne understø\er en deltagelses- eller ligefrem medborgerskabskultur præget af en rummelig og nysgerrig Xlgang Xl forskellige temaXkker. Som en brobygger formulerer det, er kulturen omkring den akXve deltagelse i fællesskabet med Xl at ”vise de rigXge og forkerte Xng”.

En selvforstærkende rekru\eringsplaqorm Brobyggernes indsats for at informere og moXvere og børnene Xl deltagelse skaber en bemærkelsesværdigt virkningsfuld rekru\eringsplaqorm. Eksempelvis har brobyggerne hae betydning for, at kvarterets piger naturligt tager del i akXviteter modsat Xdligere, hvor flere forældre var utrygge ved at lade deres døtre være en del af en drengegruppe. Eeer et opsøgningsarbejde i hjemmene formåede de at skabe tryghed for forældrene og arrangerede særlige ture kun for pigerne. Indsatsen lader dog Xl at indeholde en skrøbelighed i forhold Xl at fastholde pigernes deltagelse i akXviteterne. Skrøbeligheden skyldes den naturligt indbyggede opfa\else af, at især drengene er i risiko for at lave ballade, hvilket fører Xl en mere eller mindre bevidst vægtning af drengenes deltagelse og præferencer i forbindelse med særligt sportsakXviteter.

14


Brud med isolaXon og destrukXv adfærd

”De deler problemer om, hvordan det går derhjemme og spørger, hvad de skal gøre” – Brobygger

Resultater af indsatsen for lokalområdet

Et arræk fra problemer Det akXve fællesskab, brobyggerne skaber, fremstår som et frirum for børn, der oplever udfordringer i hjemmet eller ligefrem social isolaXon. Der er tegn på, at det for nogen er et Xlbagevendende arræk fra f.eks. udfordringer med lekXe- eller koranlæsning eller manglende opmærksomhed fra forældre. Med deres inkluderende sXl og deres kvaliteter som lokale netværksskabere, skaber brobyggerne et nærmest familiært rum, som er trygt, stabilt og rummeligt. For nogen børn er det naturligt at læsse bekymringer af her. På den ene side er der her et mere eller mindre udny\et potenXale for vidensopsamling om udfordringer i børnenes liv og i området som sådan. På den anden side er der også tegn på, at den tæ\e og nærmest familiære kontakt med beboere i området medfører eXske udfordringer og et Xl Xder for stort ansvar for de unge brobyggere.

En venXl for uro Indsatsen bidrager også Xl at holde børn og unge væk fra destrukXv adfærd, som kan ende i kriminalitet. Flere interessenter fortæller, at muligheden for jævnlig fysisk udfoldelse bliver en slags venXl for drenge i området. VenXlen arøder for nogle af de problemer, drengene kan skabe, da de f.eks. er mere afslappede, når de kommer i klubben eeer at have spillet fodbold, og fordi akXviteterne, også ifølge nogle deltagende drenge selv, holder dem væk fra at blive involveret i uro. Indsatsens svaghed på de\e punkt er, at den ikke fremstår Xlsvarende a\rakXv for unge over 18 år, som er i risiko for eller allerede er en del af kriminelle grupperinger. Det er brobyggernes egen oplevelse, at aldersgrænsen ved 18 år for såvel klubXlbuddene som brobyggernes egen ansæ\else er en barriere for at indfri indsatsens potenXaler for 18+-målgruppen.

15


Styrket fællesskab og handlemuligheder

”Min opvækst blev anderledes på grund af brobyggerne. Det gjorde, at jeg havde noget at lave.” – Brobygger

Resultater af indsatsen for lokalområdet

Samhørighed og lokalt fælleskab Det fællesskab børnene Xlbydes gennem brobyggernes akXviteter er stærkt lokalt forankret, og hos mange af dem er der tydeligt en oplevelse af samhørighed og måske ligefrem stolthed over at komme fra Sjælør. Børnene, de unge og brobyggerne kender hinanden og deres familier fra barndommen. De møder op for at være sammen med andre fra kvarteret, også selvom de ikke nødvendigvis ønsker at deltage i den konkrete akXvitet. Fra flere sider fremhæves det, at det særligt nære sociale fællesskab Xlbyder et andet ejerskab og frirum, end sportsklubber eller det kommunale klubXlbud kan give. Det lokale fællesskab kunne styrkes yderligere ved, at også flere forældre deltog i akXviteterne sammen med deres børn, men trods indsatser fra Brobyggerne for også at engagere forældre, oplever de dog stadig deltagelsen fra forældre som mangelfuld.

Udvidede muligheder i opvæksten Brobyggernes indsats bidrager ikke kun Xl fællesskab mellem de Xl enhver Xd deltagende børn og unge. Fællesskabet skaber værdi over Xd, på tværs af årgange eller ligefrem generaXoner. Værdien består i, at de yngre børn, som oplever brobyggerne som rollemodeller selv får ambiXoner og forhåbninger om et posiXvt udby\e i at engagere sig i fællesskabet. Her spiller Aspirantordningen en væsentlig rolle. De fleste brobyggere har som aspiranter Xdligere set op Xl brobyggerne og er blevet inspireret af deres adfærd. Som koncept skaber Brobyggerne dermed en kæde af forbilleder, som børn i kvarteret kan aspirere Xl i opvæksten, og som udvider mulighederne for, hvad de kan foresXlle sig at opnå som alternaXv Xl at rende planløst rundt i kvarteret.

16


4. Konklusion, udviklingspotenXaler 
 og anbefalinger


Konklusion, udviklingspoten)aler og anbefalinger

Konklusion ”I det her område, Sjælør, kender vi alle sammen hinanden fra barndommen. Det er sjovere at komme her i hallen, fordi hvis vi bare var hjemme hos hinanden, ville vi bare se en film eller sådan noget. Hvis der ikke var ’Os på Sjælør, så ville det være virkelig kedeligt.” – 12-årig pige, bruger af brobyggernes 3lbud Analysen af, hvilke resultater Brobyggerne som en indsats i helhedsplanen skaber, viser, at indsatsen bidrager Xl at løse centrale udfordringer i Sjælør som lokalområde. I et område, hvor mange af beboerne er børn og unge, og mange mangler opbakning Xl friXdsakXviteter, bidrager brobyggerne Xl, at de får mulighed for og moXvaXon Xl at få et indholdsrigt friXdsliv. De bidrager Xl en opvækst, som potenXelt kan bryde med det udenforskab og den destrukXve adfærd, som ligger som en bagvedliggende risiko for kvarterets børn og unge. SamXdig er der skrøbelighed forbundet med at sikre deltagelse fra piger, forældre og unge over 18, og der er potenXale for at arbejde på at udvide Sjælørs børn og unges netværk Xl andre områder af byen. Brobyggernes store styrke ligger i deres evne Xl at skabe en rekru\eringsplaqorm og en deltagelseskultur, og derfor er det også nærliggende at ønske sig en endnu bedre udny\else af denne ressource Xl gavn for området som helhed og for alle de interessenter, som er i berøring med projektet. I det følgende opridses fire temaer, som Helhedsplanen kan lade være omdrejningspunkt for en yderligere styrkelse af projektet.

18


Konklusion, udviklingspoten)aler og anbefalinger

Fire gennemgående udviklingstemaer

Figuren visualiserer fire temaer, som SocialRespons på baggrund af datamaterialet vurderer som centrale i forhold Xl videreudvikling af Brobyggerne som indsats. De tre temaer Brobyggernes ansvar, Samarbejde med partnere og Projektets målsætninger vil alle kunne drage fordel af et målre\et arbejde med at styrke Projektets vision. • Projektet er apængig af samarbejder primært mellem brobyggere og klubberne. 
 • Klubmedarbejderne tager den overordnede styring med forskellige akXviteter og sikrer overholdelse af regler.

• Partnere i projektet eeerspørger, at brobyggerne 
 tager mere ansvar, mens brobyggerne selv mener 
 de har rigeligt ansvar. • På den ene side fremstår brobyggerne 
 yderst ansvarlige og dedikerede Xl opgaven. • På den anden side har de i nogle 
 situaXoner så meget ansvar, at det fremstårovervældende.

• Brobyggerne oplever selv at have 
 potenXale og moXvaXon Xl at arbejde 
 med flere konkrete målsætninger i 
 projektet, f.eks:

Brobyggernes ansvar

Samarbejde med partnere

Projektets målsætninger

Projektets 
 vision

• Sikre pigernes fortsa\e deltagelse • Forebygge kriminalitet i 18+gruppen • Styrke forældreinddragelse • Styrket netværk Xl områder uden for Sjælør

19

• Brobyggerne er i øjenhøjde med børnene og kommer med ideer og energi, der moXverer Xl deltagelse og styrker fælleskabet.

• Projektet bidrager Xl stort udby\e for de involverede brobyggere og Xl stærke resultater for lokalområdet som helhed, men kan styrkes på definiXonen og formidlingen 
 af sin vision.


Konklusion, udviklingspoten)aler og anbefalinger

Brobyggernes ansvar

Samarbejde med partnere

Projektet er udfordret på sin tydelighed om ansvarsfordelingen mellem brobyggerne, projektledelsen og klubmedarbejderne. Det eeerspørges på den side, at brobyggerne tager mere ansvar, og på den anden side lader de i nogen situaXoner Xl at have for meget ansvar. Det kan derfor overvejes, hvordan det sikres, at de opgaver brobyggerne varetager udny\er deres kompetencer og moXvaXon, og hvordan ansvaret fordeles og rammesæ\es over for dem og i relaXon Xl de andre aktører i projektet.

Brobyggerne og klubmedarbejderne har forskellige styrker og supplerer hinanden, men ansvarsfordelingen mellem dem fremstår ikke tydelig. Det resulterer i manglende ejerskab Xl og styring på nogle akXviteter, og det sænker nogle børns moXvaXon for at deltage. En tydelig rollefordeling og forventningsafstemning mellem Brobyggerne og klubberne kan sikre en målre\et og prioriteret indsats for lokalområdet, og at Brobyggernes og klubmedarbejdernes kompetencer udny\es opXmalt.

Projektets målsætninger

Projektets vision

Projektet skaber stærke resultater for lokalområdet mht. bl.a. rekru\ering, deltagelse og fællesskab. SamXdig er der skrøbelighed forbundet med at sikre deltagelse fra piger, forældre og unge over 18, ligesom der er potenXale i at udvide Sjælørs børn og unges netværk Xl andre områder af byen.

Billedet af hvem projektet primært gør en forskel for, er ikke ensartet blandt centrale interessenter. Helhedsplanen og Xl dels klubberne ser primært de unge brobyggere som projektets fokus, mens brobyggerne selv ikke ser sig som en målgruppe. De har i stedet fokus på, hvilken forskel, de kan gøre for området. En fælles og tydelig vision for projektet kan skabe større ejerskab Xl indsatsen blandt interessenter, og samXdig bidrage Xl at løse projektets udfordringer ie. målsætninger, ansvarsfordeling og forventningsafstemning med partnere.

Brobyggerne oplever selv at have potenXale og moXvaXon Xl at arbejde med flere af disse udfordringer. Det kan derfor overvejes, om arbejdet med dem skal prioriteres yderligere, og der skal opsXlles konkrete målsætninger for de\e.

20


Anbefalinger

Konklusion, udviklingspoten)aler og anbefalinger

Ud fra den samlede analyse er her konkrete anbefalinger +l implementering af udviklingspoten+alerne.

Projektets vision og målsætninger •

Etablér en fælles vision og målsætninger for projektet ved f.eks. at involvere helhedsplanen, brobyggerne og ledelse og medarbejdere i en fælles fremXdsworkshop.

Overvej med udgangspunkt i projektets resultater og styrker, hvordan projektets indsatser kan prioriteres i forhold Xl aktuelle udfordringer og strategiske dagsordener i lokalområdet, eksempelvis forældreinddragelse, fællesskab mellem piger og drenge og kriminalitetsforebyggelse.

Samarbejde mellem klubber og helhedsplan •

Styrk forventningsafstemningen mellem brobyggere og klubmedarbejdere ved f.eks. at udarbejde samarbejdskontrakter med Xmeantal, roller og arbejdsfordeling.

Hav fortsat fokus på videndeling mellem klubber, helhedsplan og brobyggere og på at styrke klubmedarbejdernes kompetencer Xl opgaven.

Brobyggernes ansvar •

Styrk ansvarliggørelsen af brobyggerne med en tydeligere rammesætning af, hvad de har ansvar for, og hvad de ikke har ansvar for. Tag udgangspunkt i, hvor deres indsats skaber størst udby\e og overvej f.eks., om brobyggernes primære ansvar skal ligge i udførslen af akXviteterne eller i rekru\eringen Xl dem.

Skab kobling ml. projektets vision, brobyggernes moXvaXon og det individuelle udviklingsarbejde med brobyggerne.

Overvej at udny\e Brobyggernes ressourcer og styrker ved at inddrage dem i andre udviklingsiniXaXver i lokalområdet.

21

Brobyggerne fra Sjælør  

Brobyggerne er et lønnet rollemodelkorps, som har eksisteret siden 2009. Det består af ca. fem unge (16-18 år) fra kvarteret (VIBO/AKB/AAB i...

Brobyggerne fra Sjælør  

Brobyggerne er et lønnet rollemodelkorps, som har eksisteret siden 2009. Det består af ca. fem unge (16-18 år) fra kvarteret (VIBO/AKB/AAB i...

Advertisement