0516sodur

Page 23

RELVAD

 Uute tehnoloogiate ja materjalide kasutuselevõtt on teinud ka mitmekordse kasutusega granaadiheitjad järjest kergemaks, mille hea näide on Carl Gustaf M4.

ERIÜKSUSE RELVAD

23

Margus Jõetamm FOTOD: SAAB, RENE REEDE

VÄIKE, SUUREM, KÕIGE SUUREM SÕDUR NR 5 (92) 2016

Erioperatsioonide sõduri juures jääb kohe silma nende eriline ja väga mitmekesine varustus, sealhulgas relvastus. Kuid millist relvastust erivägedes kasutatakse ja miks just seesugust? Kuna see on väga spetsiifiline valdkond, käsitleb artikkel teemat üldisemalt ja toob välja põhilised relvad.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.