Page 1

Tandv책rdslitteratur 2011/2012

V채xel: 08-462 26 60 Kundservice: 08-462 26 70 info@gothiaforlag.se www.gothiaforlag.se


3 Tandvürdslitteratur 6 Handboksserien 8 Omodont-serien 10 Patientinformation 12 Litteratur fÜr väntrummet


Tandvårdslitteratur Handböcker 3 barbro holM ivarsson och Karin sjögren Barbro Holm Ivarsson

Karin Sjögren

MI MAT OCH DRYCK

MUN HYG IEN FLUO R

TO BA

KS BR UK

motiverande samtal Praktisk handbok för tandvården

Mi – motiverande samtal Praktisk handbok för tandvården i boken beskrivs Mi-metoden (motiverande samtal) och hur den kan tillämpas i tandvården. den innehåller många verkliga exempel på Mi-samtal om bland annat: karies, tandlossning, munhygien, mat och dryck och tobaksbruk. boken vänder sig till personal inom tandvården: profylaxtandsköterskor, tandhygienister, tandläkare med flera. bokens författare har båda stor erfarenhet av motiverande samtal som utbildare, behandlare och skribenter: Barbro Holm Ivarsson, leg. psykolog och Karin Sjögren, leg. tandläkare och odontologie doktor. båda är medlemmar av Motivational interviewing network of trainers (Mint). en stor referensgrupp med kliniker har granskat och kommenterat bokens innehåll. Pris 110 Kr/st, 5 ex – 100 Kr/st, 20 ex – 95 Kr/st, 2010, 64 sidor, MjuKband, 7205-703-6

tony axÉll

Munslemhinnan vid hälsa och sjukdom Klinisk diagnostik och behandling

nY uPPlaGa

boken belyser de olika typerna av munslemhinneförändringar på ett systematiskt sätt. den är mycket lätt att söka och slå i. boken innehåller förklarande illustrationer och trehundra färgbilder vilket gör den till ett fungerande redskap vid bedömning, diagnostisering och val av behandling. boken inleds med en grundlig beskrivning av munslemhinnans uppbyggnad och funktion samt av hur en undersökning bör gå till. Färgbilderna är samlade i det avslutande kapitlet för att underlätta jämförelser mellan olika typer av förändringar. i denna betydligt omarbetade upplaga delar författaren Tony Axéll med sig av sin mångåriga erfarenhet av diagnostik och behandling av förändringar i munslemhinnan. boken vänder sig i första hand till tandläkare och tandhygienister samt till studerande vid tandvårds- och vårdutbildningarna. Pris 430 Kr/st, 5 ex – 400 Kr/st, 2009, 6:e uPPl, 176 sidor, MjuKband, 7205-654-1


4 Tandvårdslitteratur Handböcker stig Karlsson, Krister nilner och bjØrn l. dahl

a textbook of fixed prosthodontics the scandinavian approach boken är skriven på engelska. den går utförligt igenom diagnostik och behandling för olika typer av fast protetik och ger förslag på individualiserade behandlingsplaner. rikligt illustrerad. “The Scandinavian approach”, means a sober, individualised approach avoiding complicated and elaborate techniques. You will learn how to diagnose the patient’s problem, present an individualised treatment plan, carry it out or to know when to refer to a specialist. Pris 990 Kr/st, 5 ex – 900 Kr/st, 2000, 360 sidor, MjuKband, 7205-280-2

bengt Mohlin, Marie Follin och catharina hagberg

Ortodonti varför, när, hur? boken ger en bra grund inför bedömning av behov av ortodontisk behandling. den gör en systematisk genomgång av vanliga bettavvikelser och följder av dem, liksom prognos och risker vid behandling. en redogörelse över lämpliga tidpunkter för de olika ortodontiska behandlingarna, apparatur och uppföljning ges. vikten av långsiktig prognos och information till patienten understryks också. boken vänder sig till tandvårdspersonal i allmänpraktik och tandvårdsstuderande. Författarna har lång erfarenhet av klinik, forskning och undervisning. Pris 512 Kr/st, 5 ex – 490 Kr/st, 2008, 2:a uPPl, 264 sidor, MjuKband, 7205-589-6


Tandvårdslitteratur Handböcker 5 ANN-KATRIN JOHANSSON OCH GUNNAR E CARLSSON (RED)

Dental erosion Bakgrund och kliniska aspekter Dental erosion sammanfattar kunskapsläget. Boken tar upp bakgrundsfaktorer, förekomst, förlopp, diagnostik och behandling. Speciell tonvikt ligger på olika aspekter av dryckeskonsumtion samt erosionsproblematik i samband med sjukdomstillstånd, exempelvis vid ätstörningar. Dental erosion vänder sig till kliniskt verksamma inom tandvården samt till studerande. PRIS 530 KR/ST, 5 EX – 515 KR/ST, 2006, 192 SIDOR, MJUKBAND, 7205-469-1

MIKAEL ZIMMERMAN (RED)

Hygien och smittskydd I tandvården Boken ger såväl bakgrundskunskaper som praktiska kunskaper om mikroorganismer, smittskydd, hygienrutiner och smittreningsprocesser. En snabbguide som förklarar ord och begrepp och ger snabbsvar på hur olika artiklar ska smittrenas, desinfekteras och steriliseras finns i slutet. PRIS 375 KR/ST, 5 EX – 355 KR/ST, 2003, 2:A UPPL, 224 SIDOR, MJUKBAND, 7205-357-1


6 Handboksserien Handböcker Gothia Förlags serie av praktiska handböcker i ett pedagogiskt och läsvänligt format är väl lämpade för hela tandvårdsteamet. Målsättningen är att läsaren snabbt ska kunna orientera sig i ämnet och tillämpa kunskaperna i sitt vardagliga arbete. böckerna vänder sig till såväl kliniskt verksamma, som till studenter.

anna jinghede och gunilla johnson

Handbok i akuttandvård en bok som guidar dig i handläggning och behandling av de vanligaste diagnoserna inom akuttandvård. boken ger också råd om läkemedelsanvändning vid akuttillfället. områden: endodonti, infektion, käkledsbesvär, parodontologi, postoperativa besvär, protetik, slemhinnebesvär och trauma. vid akuta besök är tidspressen ofta stark och det finns få kolleger att tillfråga. då är behovet av handledning i det kliniska arbetet stort. boken vänder sig till tandläkare och tandvårdspersonal, liksom till studerande. den är enkel att slå i och har ett bra söksystem. Författarna är båda kliniskt verksamma med stor erfarenhet av akuttandvård. varje avsnitt är granskat av specialister på området. Pris 260 Kr/st, 5 ex – 240 Kr/st, 2008, 150 sidor, MjuKband, 7205-557-5

Martin schitteK janda, niKos Mattheos och rolF attströM (red)

digitala kliniken journaler, röntgen, foto, informationssökning, kommunikation, juridik Digitala kliniken ger en överblick och introduktion till de digitala hjälpmedel och möjligheter som finns för tandläkarkliniken. teknikerna introduceras i korthet och praktiska tips ges på vad som är viktigt att tänka på vid hantering och säkerhet eller vid planering av inköp. boken vänder sig till tandvårdspersonal, studenter och beslutsfattare. Författarna är tandläkare med egen forskning eller specialkunskaper inom respektive område. Pris 190 Kr/st, 5 ex – 178 Kr/st, 2008, 96 sidor, MjuKband, 7205-586-5


Handboksserien Handböcker 7 ann Wennerberg

Handbok i fast protetik Handbok i fast protetik är en praktisk och överskådlig bok där du får vägledning till att utföra de vanligast förekommande behandlingarna med fast protetik. boken tar upp vad som behöver undersökas inför den planerade, protetiska behandlingen och vilka problemställningar som bör remitteras till specialistklinik. även materialval tas upp ur olika aspekter. boken vänder sig till tandvårdsteamet med liten eller begränsad erfarenhet av protetiska behandlingar samt till studerande på tandläkarutbildningen. Författare är tandläkare och tandtekniker vid avdelningen för oral protetik/odontologisk materialvetenskap och tandteknikerutbildningen vid institutionen för odontologi i göteborg. Pris 180 Kr/st, 5 ex – 165 Kr/st, 2007, 80 sidor, MjuKband, 7205-555-1

stig edWard

Odontologisk ordbok ordboken innehåller två uppslagsdelar: dels ordlistan med ord och termer från det odontologiska och i viss mån medicinska området; dels uppslagsdelen med omvandlingstabeller, skalor, index, måttenheter, symboler, tecken, protetiska termer, kefalometriska referenspunkter, anatomiska schematiska illustrationer med mera. Pris 295 Kr/st, 5 ex – 290 Kr/st, 2006, 7:e uPPl, 156 sidor, MjuKband, 7205-521-6


8 Handböcker Omodont-serien bokserien ger grundläggande kunskaper inom respektive ämnesområde. böckerna lämpar sig därför väl på tandhygienist- och tandsköterskeutbildningarna liksom på den prekliniska delen av tandläkarutbildningen. böckerna har också en given plats i mottagningens eller klinikens bibliotek.

jan WidenheiM, steFan renvert och doWen birKhed

Förebyggande tandvård boken redogör för olika profylaktiska metoder och sammanfattar kunskapsläget inom huvudområdena: karies, fluor, prodontologi, munhygien och tandhälsovård/samhällsodontologi. boken vänder sig dels till studerande inom tandvårdsutbildningarna, dels till tandvårdspersonal som vill aktualisera sina kunskaper om odontologisk profylaktik. Pris 290 Kr/st, 5 ex – 270 Kr/st, 2003, 2:a uPPl, 136 sidor, MjuKband, 7205-370-0

bengt oloF hansson och dan ericson

Karies – sjukdom och hål hål i tänderna har de flesta en uppfattning om vad det är, men vad betyder karies som sjukdom? när en kariesskada upptäcks hos en patient har kariessjukdomen – den biokemiska processen – pågått under lång tid. vad ska man behandla, kariesskadan eller kariessjukdomen eller båda? boken tar upp hur både sjukdomen och skadorna ska diagnostiseras och behandlas, med målet att undvika lagningar. sammanfattande ingress till varje kapitel, instuderingsfrågor och fallbeskrivningar underlättar läsning och inlärning. boken vänder sig främst till studerande på tandhygienistprogrammet, men också till andra tandvårdsutbildningar samt till yrkesverksamma som vill aktualisera sina kunskaper i kariologi. Pris 407 Kr/st, 5 ex – 376 Kr/st, 2008, 2:a uPPl, 120 sidor, MjuKband, 7205-611-4


Omodont-serien Handböcker 9 hans-göran gröndahl (red)

Oral radiologi röntgenundersökningen är ett av tandvårdens viktigaste diagnostiska hjälpmedel. all nödvändig information ska erhållas med minsta möjliga stråldos. därför krävs goda kunskaper om röntgenundersökningar inom hela tandvårdsteamet. i boken ges inledningsvis en översikt över röntgenprocessen, därefter följer en mer detaljerad information om processens olika delar. boken vänder sig primärt till studerande på tandhygienistutbildningen och den prekliniska delen av tandläkarutbildningen. Pris 315 Kr/st, 5 ex – 295 Kr/st, 2008, 4:e uPPl, 104 sidor, MjuKband, 7205-625-1

björn Klinge och anders gustaFsson

Parodontit en introduktion

nY uPPlaGa

till parodontala infektioner räknas allt från lindrig tandköttsinflammation – gingivit – till mer omfattande förlust av tandens stödjevävnad som vid tandlossning – parodontit. i boken beskrivs sjukdomarnas uppkomst, utveckling, förekomst och behandling. boken tar även upp sambandet mellan sjukdomar i munnen och allmän hälsa, liksom evidensbaserad parodontologi. den vänder sig till studerande inom tandvårdsutbildningarna och yrkesverksamma som vill aktualisera sina kunskaper i parodontologi. Pris 315 Kr/st, 5 ex – 290 Kr/st, 2011, 4:e uPPl, 112 sidor, MjuKband, 7205-760-9 ingegerd Mejàre, thoMas ModÉer och svante tWetMan (red)

Pedodonti Förutsättningarna för att behandla ett barn förändras i takt med barnets utveckling: primära bettet, växelbettet, det unga permanenta bettet. boken är därför uppdelad i tre delar: Förskolebarnet, skolbarnet och tonåringen. separata avsnitt tar upp riskbedömning, prevention, evidens och barn med speciella behov. boken har en stark klinisk inriktning och vänder sig till tandhygieniststuderande samt till yrkesverksamma tandsköterskor, tandhygienister och tandläkare. Pris 410 Kr/st, 5 ex – 385 Kr/st, 2008, 2:a uPPl, 112 sidor, MjuKband, 7205-614-5


10 Patientinformation Handböcker broschyrerna ger tydlig och klar information till patienten. innehållet är expertgranskat och produktoberoende. i broschyrerna finns en mall för individuella råd till patienten. Kan användas som stöd i motiverande samtal eller som kom-i-håg till patienten med ifyllda råd. Fungerar även vid tandhälsoarbete i skolor och i informationsoch utbildningssammanhang. lill-Kari Wendt och ellinor carlsson

Mina mjölktänder information och råd till föräldrar och anhöriga till det lilla barnet. delas ut vid första tandvårdskontakten eller treårskontrollen. Fint illustrerad med tydlig text och budskap. Pris 20 ex – 10 Kr/st, 100 ex – 8 Kr/st, 2006, 2:a uPPl, 16 sidor, broschyr, 7205-548-3 Karin sjögren, gransKad av dan ericson

Karies information och råd till tonåringar, unga och vuxna om karies, orsaker, mat och dryck, munhygien, saliv och fluor. Fina teckningar och bra förklaringar. Pris 20 ex – 11 Kr/st, 100 ex – 10 Kr/st, 2006, 8 sidor, broschyr, 72263 ingegerd Mejàre

Tanderosion broschyren ger god kunskap om varför en frätskada uppstår och hur man kan undvika nya. tydliga och snygga teckningar och konkreta budskap. broschyren används både vid prevention och vid redan uppkomna frätskador hos såväl barn och tonåringar som vuxna. utarbetad av ingegerd Mejàre, professor i pedodonti. Pris 20 ex – 13 Kr/st, 100 ex – 12 Kr/st, 2009, 8 sidor, broschyr, 720053 ingegerd högberg, gransKad av björn Klinge

Tandlossning information och råd till patienter med gingivit och parodontit. enkla instruktioner, konkreta råd och instruktiva bilder. Kan användas både vid prevention och vid redan uppkomna skador. Pris 20 ex – 13 Kr/st, 100 ex – 12 Kr/st, 2007, 2:a uPPl, 8 sidor, broschyr, 72262


Vill du skriva en bok? Funderar du på att bli författare inom vår tandvårdsutgivning? I så fall är vi förlaget för dig. Vi är alltid intresserade av att etablera kontakt med nya författare och tar med glädje emot ditt manus. Gå in på vår webbplats www.gothiaforlag.se, se vidare under utgivning, och läs igenom förutsättningarna så får du klart för dig hur vi vill ha det. Välkommen!

Gothia Förlag har också en utgivning inom medicin och hälsa, socialt arbete och social omsorg. Du kan också möta Gothia Förlag på webben, både vi som jobbar på förlaget och författarna. Vi ger dig tips om intressanta seminarier, artiklar, TV- och radioprogram och skriver om aktuella händelser. Du kan även se författarintervjuer, filmer, foton, och delta i utlottningar av böcker. Men framförallt vill vi lyssna på vad du har att säga. Vi ses på: gothiaforlag.se gothiaforlag-aldreomsorg.se gothiapersonligt.se gothiaforlagblogg.com facebook.com/gothiaforlag twitter.com/gothiaforlag youtube.com/gothiaforlag flickr.com/gothiaforlag mynewsdesk.com/se/pressroom/gothia


12 Handböcker litteratur för väntrummet KvinnOrs Hälsa – Må bra MiTT i liveT Författarna är specialistläkare med lång erfarenhet av klinik och forskning. böckerna vilar på en vetenskaplig grund och är fria från trender, produkter och dolda budskap. de är också tillgängliga och överskådliga med fina illustrationer. lennart eMtestaM

Huden – rynkor, veck, prickar

boken beskriver hur huden fungerar och hur den förändras under vår levnad. vi får förklaringen till varför konturerna ändrar form och rynkor uppstår, men även hur vi bör sköta om vår hud och skydda den. här får du veta mer om vanliga hudsjukdomar och vilka prickar du bör visa upp för läkare. Pris: 110 Kr/st, 5 ex – 100 Kr/st, 2009, 64 sidor, MjuKband, 7205-645-9

Pontus Karling

Magen – irritation,

knip, uppblåsthet

det går ofta att hantera sina magbesvär. genom att lägga om vanor och med små livsstilsförändringar kan man nå långt. här får du förklaringar till hur magen fungerar, varför den ger signaler och orsakar besvär. du får också råd om vad du själv bör tänka på och när det är dags att söka läkare. Pris: 110 Kr/st, 5 ex – 100 Kr/st, 2009, 64 sidor, MjuKband, 7205-651-0

anna engströM-laurent och ulla lindQvist

rörlighet – skelett, leder, muskler

det händer något med rörligheten när man passerat fyrtio; de naturliga åldersförändringarna börjar ge sig till känna. boken ger fakta och kunskap om rörelseorganen och redogör för vanliga sjukdomar och möjliga behandlingar. den tar också upp vad du kan göra själv för att må bra och bibehålla god rörlighet. Pris: 110 Kr/st, 5 ex – 100 Kr/st, 2009, 64 sidor, MjuKband, 7205-630-5

britt-Marie landgren och lotti helströM

Klimakteriet – hormoner, sex, livskvalitet

Klimakteriet är en period som sammanfaller i tid med många andra förändringar i en kvinnas liv. vad har ursprung i klimakteriet och vad har ursprung i livssituationen i övrigt? i boken ges fakta och kunskap om vad som händer i kroppen under klimakteriet och hur det påverkar välbefinnande, lust och humör. Pris: 110 Kr/st, 5 ex – 100 Kr/st, 2009, 64 sidor, MjuKband, 7205-629-9


litteratur för väntrummet Handböcker 13 gunilla lindeberg

nu är det mat! goda vanor och recept för 6–12-åringar det behövs bra mat och dryck för att barn ska växa, utvecklas, lära sig nya saker och främst orka leka och ha kul. här får du praktiska tips och knep för att skapa bra vanor för hela familjen. recept finns med, från frukost till middag samt lättfixade mellanmål, valda så att barnen kan hjälpa till eller laga själva. du får också fakta om mat vid träning och råd vid övervikt. Pris: 80 Kr/st, 2011, 56 sidor, MjuKband, 7205-725-8

anna KesKi-rahKonen, Pia charPentier och riiKKa viljanen (red.)

jag har redan ätit att vara anhörig till någon som lider av ätstörning att vara närstående till en person med ätstörning är svårt, utmanande, frustrerande, deprimerande och väldigt tungt. som anhörig behöver man kunskap för att förstå, för att själv våga agera, för att kunna stödja. Jag har redan ätit – att vara anhörig till någon som lider av ätstörning tar upp de vanligaste ätstörningarna – anorexi och bulimi – i dess olika former. boken beskriver de första tecknen på sjukdom, hur ätstörningen kan se ut och hur man kan bli frisk. Pris: 240 Kr/st, 2011, 208 sidor, MjuKband, 7205-749-4

barbro holM ivarsson

Fimpa dig fri bli rök- och snusfri på 8 veckor

nY uPPlaGa

tekniken i Fimpa dig fri, som även prövats i ett forskningsprojekt, har visat sig vara en mycket effektiv steg-för-steg-modell för att sluta röka och snusa, särskilt när det sker i samband med motiverande stöd från personal. Mycket lätt att följa, även för ungdomar. Pris: 50 Kr/st, 20 ex – 46 Kr/st, 100 ex – 37 Kr/st, 2011, 7:e uPPl, 48 sidor, MjuKband, 7205-790-6


Gothia Förlag

Gothia betalar portot

SVARSPOST 160 311 600 110 22 Stockholm jag beställer:

ex av A textbook of fixed prosthodontics 7205-280-2 ex av Dental erosion 7205-469-1 ex av Digitala kliniken 7205-586-5

Leveransadress

Namn

Företag/org

ex av Fimpa dig fri 7205-790-6 ex av Förebyggande tandvård 7205-370-0 ex av Handbok i akuttandvård 7205-557-5 ex av Handbok i fast protetik 7205-555-1 ex av Huden – rynkor, veck, prickar 7205-645-9

Avdelning

Adress

Postnr/ort

ex av Hygien och smittskydd 7205-357-1 ex av Jag har redan ätit 7205-749-4 ex av Karies 72263 ex av Karies – sjukdom och hål 7205-611-4 ex av Klimakteriet – hormoner, sex, livskvalitet 7205-629-9 ex av MI – motiverande samtal 7205-703-6

Telefon/fax

Ref./beställnings-id:

Mobiltelefon Leveransavisering via sms är möjlig vid leverans med postpaket. Vid sms-avisering skickas ingen pappersavi.

ex av Magen – irritation, knip, uppblåsthet 7205-651-0 ex av Mina mjölktänder 7205-548-3

fakturaadress (om annan än leveransadress)

ex av Munslemhinnan vid hälsa och sjukdom 7205-654-1 ex av Nu är det mat! 7205-725-8 ex av Odontologisk ordbok 7205-521-6 ex av Ortodonti – varför, när, hur? 7205-589-6

Namn

Företag/org

ex av Oral radiologi 7205-625-1 ex av Parodontit 7205-760-9

Avdelning

ex av Pedodonti 7205-614-5 ex av Rörlighet – skelett, leder, muskler 7205-630-5 ex av Tandlossning 72262

Adress

Postnr/ort

ex av Tanderosion 720053 Telefon/fax

      Ja tack, jag vill ha kontinuerlig information om Tandvård E-postadress

Gothia Förlag, Box 22543, 104 22 Stockholm, kundservice 08-462 26 70, fax 08-644 46 67, www.gothiaforlag.se Leveranstid 3–5 dagar. Moms och porto tillkommer. Vi reserverar oss för ev prishöjningar och tryckfel.


a-

s)

a-

e

Box 22543, 104 22 Stockholm Besöksadress: Kungsholmstorg 5 Telefon växel: 08-462 26 60 Telefon kundservice: 08-462 26 70 Fax 08-644 46 67 info@gothiaforlag.se www.gothiaforlag.se © 2011 Gothia Förlag AB ART NR 720088 Kopieringsförbud! Mångfaldigandet av innehållet i denna bok, helt eller delvis, är enligt lag om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av förlaget, Gothia Förlag, Stockholm. Förbudet avser såväl text som illustrationer och gäller varje form av mångfaldigande. Tryck: Grafiska Punkten, Växjö 2011


Avsändare: Gothia Förlag, Box 22543, 104 22 Stockholm

Begränsad eftersändning Vi definitiv eftersändning återsänds försändelsen med den nya adressen på baksidan (ej adressidan)

3 Tandvårdslitteratur 6 Handboksserien 8 Omodont-serien 10 Patientinformation 12 Litteratur för väntrummet

Tandvårdslitteratur 2011/2012  
Tandvårdslitteratur 2011/2012  

Tandvårdslitteratur 2011/2012 Gothia