Page 1

kurser | bĂścker | konferenser | uppdragsutbildningar

En hel bilaga med erbjudanden till dig som vill veta mer

Anmäl dig redan i dag!


Föreläsare

Vill du arbeta med

Salutogen handläggning i praktiken

Då är det här kursen för dig! malin duckert är socialt ansvarig samordnare (SAS) i Örebro kommun.

Vi går igenom handläggningsprocessen utifrån formalia och den enskildes perspektiv och ställer det i relation till de salutogena tankarna. Dagen kommer att visa att det är möjligt att arbeta på ett sätt som stärker den enskildes känsla av sammanhang, delaktighet och inflytande utan att kompromissa med rättssäkerheten. Vi gör gemensamt begriplighetsanalyser av era informationsmaterial och hemsidor.

19 april i Stockholm, 10.00–16.00 Pris: 2 290 kronor (exkl. moms) kursnummer: 7243

Läs mer om kursen på gothiafortbildning.se

Föreläsare

Säkra förflyttningar och fallprevention Hur man arbetar smart och säkert Ett fallpreventivt arbete syftar till att ge fler äldre möjlighet att leva ett aktivt och tryggt liv genom att minska risken för en fallolycka.

Sofia Biderholt leg. arbetsterapeut. Anna Skaring leg. sjukgymnast

Utbildningen ger dig ökad kunskap om principerna för ergonomiskt arbetssätt, för bra och säker förflyttningsteknik. Du får kunskaper så att du kan identifiera risker för fall och kan vidta lämpliga åtgärder för att minska risken för fallolyckor.

16 april i Stockholm, 14.00–17.00 Pris: 695 kronor (exkl. moms) kursnummer: 7251

Läs mer om kursen på gothiafortbildning.se guiden 1 / 2013

gothiafortbildning.se


Ledarskap i ett förändringsarbete Endagskonferens i Stockholm 29 maj

Att dra igång och leda ett utvecklingsarbete ställer stora krav på dig som ledare. Konferensen ger dig vägledning om hur du kan skapa ett gynnsamt klimat där alla medarbetare känner sig delaktiga. Ett arbete som utgår från den nationella värdegrundens intentioner.

Föreläsare

Under dagen får du ta del av erfarenheter från flera verksamheter som bedrivit ett långsiktigt förändringsarbete – ofta kantat av både möda och framgång. Du får möjlighet att utbyta erfarenheter, ta del av kunskap och bli inspirerad.

Elin Gloppestad verksamhetschef inom äldreomsorgen i Skurups kommun.

Konferensen riktar sig till dig som är chef och ledare och som planerar att genomföra ett förändringsarbete eller som är mitt uppe i en sådan process.

Lena Vestlin statsvetare och enhetschef.

29 maj i Stockholm, 09.30–16.40 Pris: 3 450 kronor (exkl. moms), lunch samt kaffe för- och eftermiddag ingår. kursnummer: 7242

Läs mer om kursen på gothiafortbildning.se

Ann-Marie Thordeman, medicinskt ansvarig sjuksköterska och Irene Hansson utvecklingsledare, båda i Enköpings kommun. Lars Gustafsson utbildare, processledare och rådgivare

Riktlinjer vid demenssjukdom – men hur gör vi i praktiken när de j-la älgarna kommer? Ett unikt tillfälle att fördjupa dina kunskaper under en tvådagarskonferens med föreläsningar och workshop om värdegrundsarbete, BPSD och livet med demenssjukdom med Bertha Ragnarsdóttir, Jane Lindell Ljunggren och Gun Aremyr. Praktiska exempel på hur man kan stödja personer med demens till fortsatt delaktighet och till ett meningsfullt liv. Viktiga verktyg är bland annat levnadsberättelsen, levnadsväskan, hjälpmedel och den fysiska, psykiska och sociala miljön. Berättelser från vardagen då man lever med en demenssjukdom.

Föreläsare 12–13 september i Stockholm Pris: 3 990 kronor (exkl. moms) kursnummer: 7244

Läs mer om kursen på gothiafortbildning.se

Gun Aremyr Jane Lindell Ljunggren Bertha Ragnarsdóttir Föreläsarna är några av Sveriges mest erfarna personer inom demensområdet.

guiden 1 / 2013


Föreläsare

Ann Nilsson eller Thomas Carlsson Pedagoger med erfarenhet av social dokumentation både i teori och praktik. Författare till Dokumentera mera, Social dokumentation samt Social dokumentation i praktiken.

Heldagskurs som ger kunskap och inspiration att leda och utveckla social dokumentation på den egna arbetsplatsen

Social dokumentation för chefer inom äldreomsorgen Kursen ger dig förståelse för den sociala dokumentationens betydelse som ett nav i verksamheten. Du får exempel på hur du kan arbeta med genomförandeplaner och löpande anteckningar i omsorgens vardag. Föreläsarna ger tio skäl till att använda den sociala dokumentationen som redskap för att tillämpa den nationella värdegrunden, tydliggöra brukarnas rättigheter och ett salutogent synsätt samt ge möjlighet till uppföljning och utvärdering. Utbildningen varvar föreläsningar och reflektion i grupp utifrån deltagarnas yrkeserfarenheter och behov.

19 mars i Stockholm, 10.00–16.00 Pris: 2 595 kronor (exkl. moms) kursnummer: 7239

Läs mer om kursen på gothiafortbildning.se

Föreläsare

Utbildning med individuell coachning för arbetsterapeuter och sjukgymnaster

Uppdrag rehabilitering! lisa andersson Sjukgymnast med mångårig erfarenhet av verksamhetsutveckling.

Genom en kombination av utbildning och coachning får du som deltagare möjlighet att granska ditt uppdrag ur ett organisatoriskt perspektiv. Otydligheter och hinder identifieras. Därefter kan man formulera en handlingsplan med tydligt och realistiskt uppdrag. Deltagarna är hela tiden aktiva och kan påverka innehållet. Vi arbetar i par, små grupper samt i helgrupp. Det blir korta föreläsningsstycken, men fokus ligger på deltagarnas samtal och diskussioner. Utbildningen omfattar en heldag och en uppföljningsdag. Under mellantiden erbjuder handledaren stöd.

12 mars och 23 april i Stockholm, 10.00–17.00 Pris: 4 200 kronor (exkl. moms) kursnummer: 7226

Läs mer om kursen på gothiafortbildning.se guiden 1 / 2013

gothiafortbildning.se


Värdegrund, brukarinflytande och värdighetsgaranti

Föreläsare

– vad handlar det om?

erik blennberger (ovan) bengt johansson (nedan) Båda deltog i Värdegrundsutredningen, Bengt som huvud­sekreterare och Erik som etisk rådgivare om innehållet i den nya värdegrunden.

Unikt tillfälle att ta del av den nya lagstiftningen inom äldreomsorgen! Genom att teori och praktiska övningar blandas får ni möjlighet att förankra betydelsen av de nya begreppen. Under dagen får ni idéer och inspiration att arbeta vidare mot en värdig omsorg där brukarna har verkligt inflytande: nu även med stöd i lagen. Målgrupp: Politiker, chefer, kvalitets- och utvecklingsansvariga med flera verksamma inom äldreomsorgen.

19 mars i Umeå, 20 mars i Örebro, 10.00–16.00 Pris: 2 800 kronor (exkl. moms) kursnummer: 7196

Läs mer om kursen på gothiafortbildning.se

Bli värdegrundsledare!

3

kurs om väredre grunden -

Föreläsare

Tidningen Äldreomsorgs tredagarsutbildning ger dig kunskap och de redskap du behöver i rollen som värdegrundsledare i arbetslaget. Områden som tas upp är: den nationella värdegrunden för äldre, grupprocesser och gruppdynamik, kommunikation, att fungera som samtalsledare, kulturer i arbetslagen samt metoder för reflektion. Målgrupp: Personal inom äldreomsorgen som har eller kommer att ha ett särskilt ansvar för att fungera som stöd till chefen när det gäller värdegrundsarbetet i arbetslagen. Max 20 deltagare.

20–21 februari och 20 mars / 17–18 april och 14 maj 15–16 maj och 3 september / 20–21 maj och 4 september 10–11 september och 15 oktober Stockholm, 10.00–16.00/9.00–15.00/10.00–16.00 Pris: 6 900 kronor (exkl. moms) kursnummer: 7234

Introduktionsdag för chefer

Vi erbjuder dessutom en introduktionsdag för chefer. Syftet är att chefer ska få en förförståelse om de verktyg och strategier som ingår i utbildningen till värdegrundsledare. Avsikten är att ansvariga chefer ska få inspiration om hur de kan använda värdegrundsledarnas kunskap och resurser i det praktiska arbetet. Max 20 deltagare.

Angelica Frithiof Utbildare i bemötande­ frågor. Hon har sedan 20 år tillbaka utbildat vårdoch omsorgspersonal inom ämnesområden som bemötande, etik, samtals­metodik, grupprocesser och ledarskap.

18 februari, 15 april i Stockholm, 10.00–16.00 Pris: 2 295 kronor (exkl. moms) kursnummer: 7235

Läs mer om kurserna på gothiafortbildning.se guiden 1 / 2013


Föreläsare

Levnadsberättelsen och levnadsväskan – viktiga verktyg för arbetet med värdegrunden inom demensomsorgen

Här är ditt liv, Greta Pettersson! Personalen förväntas utföra personcentrerad omvårdnad – men hur? Det behövs vägledning och kunskap om verktyg, samsyn och en ledning som stöttar och förstår. Bertha Ragnarsdóttir Fil. mag. i social omsorg och projektledare för olika demensprojekt i Leanlink, Linköpings kommunala omsorg.

BertHa raGnarsdóttir

Här är ditt liv, Greta Pettersson!

Under kursen möter ni Greta Pettersson och får ta del av hennes livsresa. Varför är Greta rädd och ropar: ”De kommer”? Frågorna är många och det går inte att hjälpa henne att hålla ihop sitt ”jag” utan tillgång till hennes levnadsberättelse. Ni får också möjlighet att titta i Gretas levnadsväska och reflektera över innehållet. FortBildninG aB/tidninGen äldreomsorG

11 april i Sundsvall, 10.00–16.00 Pris: 2 290 kronor (exkl. moms) kursnummer: 7214

Läs mer om kursen på gothiafortbildning.se

Föreläsare

anna christina åberg Leg. sjukgymnast och docent vid Uppsala universitet. Hon har mer än 30 års arbetserfarenhet av äldrerehabilitering – som kliniker, chefsgymnast, FoU-strateg och forskare.

Om helhetssyn och bedömning enligt GMF

Perspektiv på äldrerehabilitering En dag med föreläsning, filmvisning med fallbeskrivningar, övningsuppgifter och diskussion. Hur kan du som sjukgymnast bidra till att äldre får goda villkor – utifrån sina behov och förutsättningar – för att vara aktiv och uppleva livskvalitet. Du får fördjupad kunskap och konkreta strategier kring hur insatserna kan utvärderas. Halva dagen ägnas åt generell motorisk funktionsbedömning (GMF) enligt det instrument föreläsaren utvecklat. GMF är ett instrument för systematisk screening av funktionsrelaterade problemområden. GMF-manual och -protokoll samt kursintyg ingår.

23 maj i Stockholm, 10.00–16.00 Pris: 2 490 kronor (exkl. moms) kursnummer: 7199

Läs mer om kursen på gothiafortbildning.se guiden 1 / 2013

gothiafortbildning.se


Kompetensutveckling på hemmaplan Det finns inte ett sätt att genomföra förändringsarbete och bedriva kompetensutveckling. Varje verksamhet måste utgå ifrån sina egna förutsättningar och villkor. Det som däremot är betydelsefullt för ett lyckat resultat är att alla i en organisation omfattas av gemensamma värderingar och av gemensamma förhållningssätt och arbetsmetoder. Grundläggande är därför möjlighet till kompetensutveckling på hemmaplan och till lärande i arbetet. För ytterligare information och bokning kontakta Barbro Lundborg på telefon 08-462 26 05 eller mejl till barbro.lundborg@gothiafortbildning.se

Här ser du exempel på några av våra erbjudanden om uppdrag inom äldreomsorgens område: Säkra förflyttningar och fallprevention Anna Skaring, leg sjukgymnast och Sofia Biderholt, leg arbetsterapeut har lång erfarenhet av arbete inom vård och rehabilitering. Att få leva tills jag dör Uppdrag rehabilitering Lisa Andersson arbetar med utbildningar och handledning inom vård och omsorg utifrån ett stärkande förhållningssätt. Att åldras med utvecklingsstörning Gun Aremyr, fil. mag. och leg. arbetsterapeut. Värdegrund och brukarinflytande Erik Blennberger och Bengt Johansson deltog båda i Värdegrundsutredningen, Bengt som huvud­sekreterare och Erik som etisk rådgivare om innehållet i den nya värdegrunden. Socialt innehåll – en del i enhetens värdegrundsarbete Samtal och genomförandeplan – viktiga verktyg i värdegrundsarbetet Monika Forsman är socionom, lärare, grupphandledare och författare. Arbetslagsutveckling och grupprocesser Egon Rommedahl, teolog, psykoterapeut och handledare. Mångårig erfarenhet som handledare utifrån psykodynamiska teorier.

Psykisk ohälsa Susanne Rolfner Suvanto är leg. sjuksköterska och fil. mag. i vårdpedagogik. Under flera år har hon arbetat övergripande med frågor om vård och omsorg på Socialstyrelsen och SKL. Reminiscensmetoden (minnesväckare) introduktion Levnadsberättelsen Bertha Ragnarsdóttir är fil. mag. i social omsorg och projektledare för olika demensprojekt i Linköpings kommunala äldreomsorg. Hon sitter i styrgruppen för Svenskt BPSD-register och i redaktionen för tidningen Äldreomsorg. Social dokumentation för chefer inom äldreomsorgen Ann Nilsson och Thomas Carlsson som är pedagoger och har erfarenhet av social dokumentation både i teori och praktik. Bli värdegrundsledare! Introduktionsdag för chefer Angelica Frithiof har sedan snart tjugo år utbildat ledare och personal inom framförallt offentlig sektor, om bemötande, etik, samtalsmetodik och ledarskap Salutogen äldreomsorg Peter Westlund är fil. dr i samhällsplanering, docent i socialt arbete och krönikör. Bli värdegrundsledare Att leda i äldreomsorgen Lena Vestlin är enhetschef inom äldreomsorgen och statsvetare.

Det viktiga mötet – att vårda relationer, Värdegrund, etik och människosyn Kontaktmannaskap Bemötande Britt Nilsson har arbetat som undersköterska i många år och vidareutbildat sig till demensvårdsutvecklare. Salutogent ledarskap – för hälsosam framgång Anders Hanson är utbildare inom hälsopromotion och ledarskap och sedan mer än 20 år engagerad i ledarutvecklingsuppdrag. Peter Lindberg är folkhögskollärare med inriktning på hälsa och vägledning och har sedan drygt 15 år undervisat i metodik, grupp och ledarskap på en yrkesinriktad utbildning till Hälsopedagog. Värdegrunden och betydelsen av etisk reflektion Dieter Hoffmann är teologie doktor och etiker. Han är verksam som präst i Svenska kyrkan och föreläser och handleder personal inom omsorg och vård i etik, värdegrund och existentiella frågor. Salutogen handläggning Malin Duckert har en social omsorgsexamen och har arbetat som biståndshandläggare, enhetschef inom vård och omsorg samt projektledare för utvecklingsprojekt och förbättringsarbete inom det salutogena området.

Läs mer på gothiafortbildning.se

guiden 1 / 2013


Föreläsare

Strategier för dig som har uppdraget!

Utveckla stödet till äldre med psykisk ohälsa

Tredagarsutbildning med diskussioner, eget arbete, individuell coachning och inspirationsföreläsningar. susanne rolfner suvanto är utbildningsledare och föreläsare. Hon är leg. sjuksköterska och fil. mag. i vårdpedagogik.

Har du ansvar för att utveckla verksamheten till stöd för äldre med psykisk ohälsa i din kommun eller i ditt landsting? Målet är att utbilda dig som är nyckelperson för att du ska kunna bidra till en strategisk utveckling av området. Du får exempel på utvecklingsarbeten, en beskrivning av hur stöd, vägledning i arbetslaget och fallstudier kan bidra till utveckling och större kompetens. Efter utbildningen har du utarbetat en konkret projektplan för hur utvecklingsarbetet kan bedrivas på hemmaplan.

25–26 april, 9.30–17.00/9.00–16.00 och 14 juni, 9.30–16.00 i Stockholm Pris: 6 900 (exkl. moms) kursnummer: 7220

Läs mer om kursen på gothiafortbildning.se

ÄO Dagarna ÄLDREOMSORGSDAGARNA STOCKHOLMSMÄSSAN, ÄLVSJÖ 24–25 OKTOBER 2013 kursnummer: 7029 guiden 1 / 2013

kursnummer: 7029

gothiafortbildning.se


ng i n d l i b t u v i t k a r e Int

– ett verktyg för det grundläggande arbetet med värdegrunden och den lokala värdighetsgarantin.

Interaktivt utbildningsmaterial i webbformat Att vara kontaktman: Hur går vi från teori till praktik? Vi översätter den nationella värdegrunden till praktiska exempel och ger verktyg åt dig som arbetar inom äldreomsorgen för att bättre kunna leva upp till de krav som ställs. Medarbetarna behöver kunskap och verktyg för att förverkliga värdegrunden. Enhetscheferna behöver ett pedagogiskt stöd för att jobba med personalens värderingar.

Nu 35 kommuner

!

Vårt material ger stöd för:

Så här tycker delta garna: ”Sakligt, intressan t, riktig tankeställa re.” ”Allting var bra oc h sakligt trots mycket information ” ”Väldigt bra mater ial. Lätt att förstå.”

• Kontaktmannaskap

• Etik i praktiken

• Motiverande samtal

• Gerotranscendens

• Rehabiliterande förhållningssätt

• En anhörigstödjande kultur

• Etisk analys

• Hantera sorg, död och depression

• Etiska principer

• Ge och ta konstruktiv kritik

Se upplägget här: www.kontaktman.se Vi har i dag 35 organisationer/kommuner som anslutit sig till en licens. Vill din kommun/organisation ha en egen licens? Kontakta: pelle.hoglund@framehouse.se Ett samverkansprojekt mellan Framhouse AB och Gothia Fortbildning.


Skrifter som BENSTÄU! LL ger trygghet i livets slutskede I livets sista tid behöver både äldre och anhöriga stöd och trygghet. Dessa skrifter skapar begriplighet och hanterbarhet och är ett bra komplement till det muntliga samtalet. Samtliga är på mellan 12 och 32 sidor och är riktade direkt till den äldre och hennes närstående. De är informativa och finstämda och fokuserar på det som är möjligt utan att väja för det svåra.

Ätglädje – vid minskad aptit Skriften vänder sig till den som har svårt med apititen, är anhörig eller arbetar med nutritionsomvårdnad. Den ger enkla vardagstips och hur man kan fokusera på möjligheter istället för hinder när det gäller mat och dryck. Innehåller dessutom recept att inspireras av.

Livets sista tid Denna fina skrift om livets sista tid beskriver vad som händer med kroppen och sinnet när en människa får insikt om att slutet närmar sig. Genom att på ett inkännande och osentimentalt sätt beröra ämnet ger skriften styrka att stödja och mod att tala om döden.

ISBN: 72058637 Pris 55 kr.

ISBN: 72058262 Pris 50 kr.

antal ex:

antal ex:

Tankar om sorg Sorg kan vara en överväldigande och svåruthärdlig känsla, men också en process som utvecklar känslolivet och gör oss starkare. I denna skrift beskriver Ulla Söderström med tillförsikt och hopp vad vi kan göra själva och vad vi kan hjälpa varandra med för att underlätta sorgearbetet så att vi, så småningom, kan gå vidare i livet.

Efter döden – om att ta avsked och att sörja med händerna Att med sina egna händer ta hand om en närstående som har avlidit är att ”sörja med sina händer”. Det hjälper den anhörige att värdigt avsluta något som varit. I skriften berättar författarna vad som händer när någon avlidit och vad man kan och får göra på egen hand eller med hjälp av vårdpersonal.

ISBN: 72058644 Pris 50 kr.

antal ex:

ISBN: 72058767 Pris 50 kr.

antal ex:

beställning köp dina böcker här Arbetsplats

kontaktperson 

Adress

postnr

e-post

telefon 

postadress 

faktureringsadress (om annan än ovan)  

Skicka beställningen till: Gothia Fortbildning, Box 22543, 104 22 Stockholm guiden 1 / 2013

gothiafortbildning.se


Socialtjänst utan retur – ett medborgarperspektiv växer fram Peter Westlund (red.)

Ny!

B E M Ö TA N D E

A N S VA R

Med ömsesidig tillit och respektfullt bemötande tillvaratar och utvecklar vi våra gemensamma resurser. Vi respekterar människors rätt att ta ansvar för sin livssituation.

TILLIT

P E T E R G U N N a R

BertHa raGnarsdóttir

W E S T L U N D

Ny!

bertHa raGnarSdóttir

Här är ditt liv, Greta Pettersson!

L i N D b E R G

Salutogen ekonomi

Här är ditt liv, Greta Pettersson! S t u d i e b o k

3 filmade föreläsningar med Peter Westlund

RESPEKT

Fortbildning ab/tidningEn ÄldrEoMSorg

For t bil dning ab/ t idninge n Äl dreomSor g

FortBildninG aB/tidninGen äldreomsorG

FortbildninG ab/tidninGen äldreomSorG

F o r t b i l d n i n g a b / TIDNINGEN ÄLDREOMSORG

Socialtjänst utan retur – ett medborgarperspektiv växer fram Bok mjukt omslag ISBN: 70912641. Pris: 149 kr.

Salutogen ekonomi Bok mjukt omslag ISBN: 70912634. Pris: 149 kr.

3 filmade föreläsningar med Peter Westlund Dvd-box. Art nr 3196. Pris 12 500 kr. (inkl. 25% moms)

antal ex:

antal ex:

antal ex:

Här är ditt liv, Greta Pettersson Bok. ISBN: 70912573. Pris 225 kr.

Här är ditt liv, Greta Pettersson Studiebok. ISBN: 70912580. Pris 150 kr.

antal ex:

P E t E r

antal ex:

W E S t l u n d

M a l i n

d u c k E r t

salutogen handläggning Bistånd enligt sol inom äldreomsorgen

Samtal i vardagsarbetet Monika ­ F orsMa n

Fortbildning ab/tidningEn ÄldrEoMSorg

Leva livet med demens ISBN: 72058286 Pris 220 kr.

Sårbehandling 2012/2013 – katalog över sårprodukter ISBN: 72058774 Pris 235 kr.

antal ex:

antal ex: Peter Westlund Arne Sjöberg

Planera för mirakel ArbetA sAlutogent, stärk kAsAm

Kvalitetsindikatorer inom omvårdnad ISBN: 72058576 Pris 260 kr.

antal ex:

Psykisk ohälsa hos äldre S u S a n n e Ro l f n e R S u va n t o a n na - l i i S a S u va n t o

Fo rT b ildn in g ­ a b / T idn in g e n ­Ä ldr e o Ms o r g

Salutogen handläggning ISBN: 709126 Pris 149 kr.

Samtal i vardagsarbetet Häfte A4. ISBN: 70912627. Pris 99 kr.

antal pkt:

antal ex:

Annelie Hollo ocH mArie pettersson

Erik BlEnnBErgEr och BEngt Johansson

Så här vill jag ha det

Värdigt liv och välbefinnande

P E t E r

design

Äldreomsorgens värdegrund och brukarinflytande i tolkning och praktik

Fortbildning ab/tidningen äldreomsorg

Planera för mirakel Bok (2008). ISBN: 70912191. Pris: 185:-

FoRTbildning ab/Tidningen ÄldReomsoRg

Psykisk ohälsa hos äldre Häfte A4. ISBN: 70912504. Pris 99 kr.

antal ex:

antal ex:

ä r f r a m t i d e n s ä l d r e b o e n d e

Fortbildning ab/tidningen Äldreomsorg

Så här vill jag ha det – om jag själv får välja. Häfte A5. ISBN: 70912382. Pkt om 10 ex. Pris: 250 kr.

Dagboken på språng med Helena olander i Bollebygd

I verksamheten kallhälls kvinnor gör egen film

antal ex: elisabet spjuth, chefredaktör:

Välkommen till nya Äldreomsorg!

1/2013 årgång 30

W E S t l u n d

F o lk sa ga n

s a l u t o g e n

f ö r e t t g o t t b e m ö t a n d e

Salutogent ledarskap

Lillemor Wiklund, har bestämt sig för att jobba halvtid – vid 74 års ålder

Existentiella samtal

Fortbildning Ab F o rt b i l d n i n g a b / t i d n i n g e n Ä l d r e o m s o r g

antal ex: Arbetshäfte: Att få leva tills jag dör Häfte A5. Pkt om 10 ex. ISBN: 70912344. Pris: 300 kr.

antal pkt:

Salutogent ledarskap – för hälsosam framgång Bok (2010). ISBN: 70912306. Pris: 249 kr.

antal ex: Att få leva tills jag dör Om ett rehabiliterande synsätt Häfte A4. ISBN: 70911894. Pris: 99 kr.

antal ex:

Existentiella samtal Känsla för hemtjänsten

– för hälsosam framgång

Fortbildning ab/tidningEn ÄldrEoMSorg

aktuellt tema 1/2013

Stor bilaga Kickstarta våren med vårt breda kursutbud

Anders HAnson

Salutogen GPS – för ett gott bemötande Bok (2009). ISBN: 70912283. Pris: 149 kr.

veckling tidningen för kompetensut

B e r ä t ta n d e t s o m m ö j l i g h e t o c h m e to d

gPS

Salutogen design är framtidens äldreboende Bok (2010). ISBN: 70912405. Pris 149 kr.

antal pkt:

ann-kristin Holm Wiebe P E t E r

Fortbildning ab/tidningEn ÄldrEoMSorg

Fortbildning ab/tidningen Äldreomsorg

Värdigt liv och välbefinnande Bok (2010). ISBN: 70912399. Pris 225 kr.

antal ex:

W E S t l u n d

s a l u t o g e n

– om jag själv får välja

Folksagan – Berättandet som möjlighet och metod Häfte A4. ISBN: 70912450. Pris 99 kr.

antal ex: Som en blomma i tapeten Att leva och verka i LSS-verksamheten Häfte A5. Paket om 10 ex. ISBN: 70912566. Pris 250 kr.

antal pkt:

mest sekulariserade Tema I Sverige som är ett av världens äldre om döden och meningen land har vi svårt att prata med debesked, hur jobbar man med med livet. Hur lämnar man svåra det så svårt att prata om vad sin egen dödsångest och varför är som händer efter döden?

Premiärnummer!

● Mer läsning ● Stort tema ● Besök i verksamheten

ex á 89 kr ex á 75 kr Art.nr. 3431. Art.nr. 371

prenumerera!

Beställ tidigare nummer! Du hittar dem på vår hemsida:

gothiafortbildn

ing.se

Tidningen Äldreomsorg

st Helårsprenumerationer (6 nr) á 495 kr/år (ex moms)

Handledarskap till Äldreomsorg

st Helårsprenumerationer (6 nr) á 395 kr/år (ex moms)

Tidningen Äldreomsorg utlandet

st Helårsprenumerationer (6 nr) á 750 kr/år (ex moms)

guiden 1 / 2013


Anmäl dig här!

Salutogen handläggning i praktiken k-nr: 7243

19 april i Stockholm 10.00–16.00 Pris: 2 290 kronor (exkl. moms)

Säkra förflyttningar och fallprevention k-nr: 7251

Kontakta oss!

gothiafortbildning.se info@gothiafortbildning.se

Ledarskap i ett förändringsarbete k-nr: 7242 29 maj i Stockholm 9.30–16.40 Pris: 3 450 kronor (exkl. moms)

Gothia Fortbildning Box 22543 104 22 Stockholm

Riktlinjer vid demenssjukdom k-nr: 7244 12–13 september i Stockholm Pris: 3 990 kronor (exkl. moms)

Telefon: 08-462 26 70 Fax: 08-644 46 67

16 april i Stockholm 14.00–17.00 Pris: 695 kronor (exkl. moms)

Social dokumentation för dig som är chef k-nr: 7239 19 mars i Stockholm 10.00–16.00 Pris: 2 595 kronor (exkl. moms)

Uppdrag rehabilitering! k-nr: 7226

12 mars och 23 april i Stockholm 10.00–17.00 Pris: 4 200 kronor (exkl. moms)

Värdegrund, brukarinflytande och värdighetsgaranti k-nr: 7196

19 mars i Umeå 10.00–16.00 Pris: 2 800 kronor (exkl. moms) 20 mars i Örebro 10.00–16.00 Pris: 2 800 kronor (exkl. moms)

Bli värdegrundsledare!

k-nr: 7234 20–21 februari och 20 mars 10.00–16.00/9.00–15.00/10.00–16.00 17–18 april och 14 maj 10.00–16.00/9.00–15.00/10.00–16.00 15–16 maj och 3 september 10.00–16.00/9.00–15.00/10.00–16.00 20–21 maj och 4 september 10.00–16.00/9.00–15.00/10.00–16.00 10–11 september och 15 oktober 10.00–16.00/9.00–15.00/10.00–16.00 Alla utbildningstillfällen i Stockholm Pris: 6 900 kronor (exkl. moms)

Introduktionsdag för chefer k-nr: 7235 18 februari i Stockholm 10.00–16.00 Pris: 2 295 kronor (exkl. moms) 15 april i Stockholm 10.00–16.00 Pris: 2 295 kronor (exkl. moms) Här är ditt liv, Greta Pettersson! k-nr: 7214 11 april i Sundsvall 10.00–16.00 Pris: 2 290 kronor (exkl. moms) Perspektiv på äldrerehabilitering k-nr: 7199 23 maj i Stockholm 10.00–16.00 Pris: 2 490 kronor (exkl. moms) Utveckla stödet till äldre med psykisk ohälsa k-nr: 7220 25–26 april och 14 juni i Stockholm 9.30–17.00/9.00–16.00/9.30–16.00 Pris: 6 900 kronor (exkl. moms)

på hemmaplan

Kursen går

att få på Skapa maximal nytta och H e mmaeffektivitet genom att plan! låta oss komma till er! Vi Läs mer här skräddarsyr utbildningen så att den är direkt anpassad till er verksamhet och era behov. Våra handplockade och erfarna föreläsare förenar vetenskaplig kunskap med praktisk erfarenhet.

Med 30 års erfarenhet av uppdragsutbildning inom social omsorg vet vi precis vad som krävs för att skapa effektiv kompetensutveckling. Våra erfarna och duktiga föreläsare utgår från den kunskap och kompetens som redan finns hos er och ger verktyg, inspiration och idéer som är till nytta i vardagen. Kontakta oss för att diskutera hur ni vill att utbildningen ser ut. Välkommen att ringa eller mejla!

Barbro Lundborg på telefon 08-462 26 05 eller mejl barbro.lundborg @gothiafortbildning.se

uppgifter Arbetsplats _________________________________________ kontaktperson �������������������������������������������������������� Adress ______________________________________________ postnr _ _ ___________________ postadress ������������������������������� e-post _______________________________________________ telefon ��������������������������������������������������������������� faktureringsadress (om annan än ovan) ����������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� deltagare 1 ________________________________________________ deltagare 2 ���������������������������������������������������� deltagare 3 ________________________________________________ deltagare 4 ���������������������������������������������������� deltagare 5 ________________________________________________ deltagare 6 ����������������������������������������������������

Skicka blanketten till: Gothia Fortbildning, Box 22543, 104 22 Stockholm guiden 1 / 2013

gothiafortbildning.se

Äldre Omsorg  

Äldre Omsorg