Page 1

Forts fr föreg sida.

4

7973 8 8210 8230 8310 8410 8422 8430 8811 8819 8850 8910 8999

Ett nytt flexibelt alternativ för kursen Redovisning och beskattning. R2000 innehåller både övningsuppgifter av traditionellt slag och uppgifter som ger möjligheter till helhetssyn och eget tänkande. Läromedlet fokuserar på de centrala avsnitten i kursen.

R 2000 R 2000 Processinriktad Problemorienterad Flexibel

Finansiella och andra inkomster/intäkter och utgifter/kostnader Utdelning på aktier och andelar (ej koncern- eller intresseföretag) Valutakursdifferenser på långfristiga fordringar Ränteintäkter (från omsättningstillgångar) Räntekostnader (för långfristiga skulder) Dröjsmålsräntor (för leverantörsskulder) Valutakursdifferenser på långfristiga skulder Avsättning till periodiseringsfond (aktiebolag) Återföring från periodiseringsfond (aktiebolag) Avskrivningar över plan (Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan) Skatt på årets resultat (aktiebolag) Årets resultat

Redovisning & beskattning

Tradition och nytänkande på samma gång!

Faktabok ger dig följande och mycket mer! • Basdel som uppfyller kursplanens krav. Tillvalsdel som ger mer – utifrån eget kunskapsbehov, tid och intresse. • Faktakapitel med kort och koncis Grundtext och markerade Fördjupningsavsnitt. • Många praktiska exempel samt minireportage/yrkesporträtt. • Kapitelingresser och kapitelavsnitt med ett mindre företags och dess redovisningsbyrås bestyr med den dagliga bokföringen, rapporterna och bokslutet – ger ett ansikte åt de olika kapitlens innehåll och syfte. Berättelsen byggs på – kapitel för kapitel – och blir en följetong basdelen igenom. • Sammanfattningar och redovisningsbegrepp i korthet, formel- och förklaringsrutor, sidelines etc bidrar till en aktiv inlärning.

R 2000

Problembok innehåller klart avgränsade övningsuppgifter i stigande svårighetsgrad. Under rubriken Tanke & Helhet hittar du bl a praktikfall, som integrerar kunskaperna i flera kapitel. Där finns också datoruppgifter. Under rubriken hittar du även ”tankenötter” i form av lite klurigare redovisningsproblem, diskussionsuppgifter och fältuppgifter. Ett test med flervalsfrågor inleder varje kapitel. Kortfacit-bilaga medföljer boken.

R 2000

CD. För att variera studierna finns en CD med möjligheter till att lösa övningsuppgifter interaktivt och att träna bl a kontering, bokslut och nyckeltalsberäkning på datorn. Denna CD bifogas problemboken. Dessutom kan du som studerande erhålla fri elevlicens för Visma ekonomiprogram, Administration 500, via Libers hemsida. Gå in på R2000.

R 2000 R2000 ISBN:

Lösningar och lärarhandledning. Till R2000 finns en separat bok med fullständiga lösningar till alla övningsuppgifter, praktikfall etc samt en fyllig lärarhandledning med lärartips, OH-underlag m m samt provuppgifter med lösningar.

R 2000

Redovisning & beskattning Problembok med CD

Best.nr 47-09089-1 Tryck.nr 47-09089-1-00

9

R2000 Prob - omslag.indd 1

Jan-Olof Andersson Cege Ekström Göran Lückander Ola Stålebrink

4 uppl

Faktabok 47-09088-4 Problembok med CD 47-09089-1 Kommentarer och Lösningar 47-09090-7 Lärarhandledning med CD 47-09091-4

Problembok med CD

5720 5800 5900 6040 6071 6072 6110 6200 6310 6351 6352 6360 6500 6800 6910 6960 6970 6981 6982 6990

Övriga externa rörelseutgifter/kostnader Lokalhyra Övriga lokalkostnader Kostnader för egen fastighet (Fastighetskostnader) Hyra av maskiner Hyra av inventarier Vatten- och energikostnader Förbrukningsinventarier Förbrukningsmaterial Reparation och underhåll Personbilskostnader Lastbilskostnader Frakter, transporter och försäkringar vid varudistribution Tull- och speditionskostnader Resekostnader Reklam och PR Kontokortsavgifter Representation, avdragsgill Representation, ej avdragsgill Kontorsmaterial Tele och post Företagsförsäkringar Konstaterade kundförluster Befarade kundförluster Garantikostnader Externa tjänster Inhyrd personal Licensavgifter, royalties Franchiseavgifter etc Tidningar, tidskrifter och facklitteratur Föreningsavgifter, avdragsgilla Föreningsavgifter, ej avdragsgilla Diverse kostnader (Övriga externa kostnader)

7010 7090 7210 7220 7321 7322 7331 7332 7380 7410 7510 7570 7610 7620 7690 7820 7830 7960

Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar m m Löner (till kollektivanställda) Förändring av semesterlöneskuld Löner (till tjänstemän) Löner (till företagsledare) Traktamenten, skattefria Traktamenten, skattepliktiga Bilersättningar, skattefria Bilersättningar, skattepliktiga Kostnader för naturaförmåner Pensionsförsäkringspremier Lagstadgade sociala avgifter Premier för arbetsmarknadsförsäkringar Utbildningskostnader Sjuk- och hälsovård Övriga personalkostnader Avskrivningar på byggnader Avskrivningar på maskiner och inventarier (enligt plan) Valutakursförluster (på fordringar och skulder av rörelsekaraktär) Förlust vid försäljning av maskiner och inventarier

Redovisning & beskattning

5–6 5010 5090 5100 5210 5220 5390 5410 5460 5500 5610 5620 5710

7

R 2000

4010 4020 4030 4731 4960

Utgifter/kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster Varuinköp Materialinköp Inköp av varor från annat EU-land Erhållna kassarabatter Förändring av varulager (lager av handelsvaror)

4 uppl

Liber

789147 090891

10-05-27 14.18.05


Exempel på BAS-kontoplan (konton i urval ur BAS 2000) 1 1110 1119 1220 1229 1240 1249 1350 1354 1410 1440 1450 1460 1470 1510 1511 1519 1520 1580 1610 1630 1650 1684 1710 1720 1730 1790 1910 1920 1930 1940

Tillgångar Byggnader Ackumulerade avskrivningar på byggnader Maskiner och inventarier Ackumulerade avskrivningar på maskiner och inventarier Bilar och andra transportmedel Ackumulerade avskrivningar på bilar Aktier och andelar (ej koncern- eller intresseföretag) Obligationer och andra värdepapper Lager av råvaror (förråd) Produkter i arbete (PIA) Lager av färdiga varor Varulager (lager av handelsvaror) Pågående arbeten Kundfordringar Belånade kundfordringar Värdereglering av kundfordringar Växelfordringar Kontokortsfordringar Fordringar hos anställda Avräkn för skatter och avg (aktiebolag) Momsfordran Fordringar hos leverantörer Förutbetalda hyresutgifter Förutbetalda leasingavgifter Förutbetalda försäkringspremier Övriga förutbetalda kostnader och upplupna ­intäkter Kassa Plusgiro Checkräkning/bankgiro Övriga bankkonton

2

Eget kapital och skulder

2010 2012 2013 2018 2019

Eget kapital för enskild näringsidkare/handels­ bolag (delägare 1) Eget kapital (ingående balans) Avräkning för skatter och avgifter Egna uttag Egna insättningar Årets resultat

2020 2022 2023 2028 2029

Eget kapital för handelsbolag (delägare 2) Eget kapital (ingående balans) Avräkning för skatter och avgifter Egna uttag Egna insättningar Årets resultat

2081 2085 2086 2091 2093 2097 2098 2099

Eget kapital för aktiebolag Aktiekapital Uppskrivningsfond Reservfond Balanserad vinst eller förlust Aktieägartillskott Överkursfond Vinst eller förlust från föregående år Årets resultat

2110 2150

Obeskattade reserver Periodiseringsfonder (aktiebolag) Ackumulerade överavskrivningar

2220 2330 2350 2420 2440 2510 2610 2615

Skulder Avsättning för garantier Checkräkningskredit Banklån (Andra skulder till kreditinstitut) Förskott från kunder Leverantörsskulder Skatteskulder (aktiebolag) Utgående moms, oreducerad (25 %) Beräknad utgående moms vid förvärv från annat EUland, oreducerad Utgående moms, reducerad 1 (12  %) Utgående moms, reducerad 2 (6  %) Ingående moms Beräknad ingående moms vid förvärv från annat EUland Redovisning moms Personalens källskatt Skuld för sociala avgifter Avräkning för factoring Upplupna löner Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter (lagstadgade) Upplupna utgiftsräntor Övriga upplupna kostnader och förutbetalda ­intäkter

2620 2630 2640 2645 2650 2710 2730 2810 2910 2920 2940 2960 2990 3 3010 3020 3030 3040 3731 3740 3910 3920 3950 3960 3973 3990

R2000 Prob - omslag.indd 2

Rörelsens inkomster/intäkter Varuförsäljning, Sverige (eventuellt uppdelat för olika momssatser) Utförda arbeten Varuförsäljning/export utanför EU Varuförsäljning till annat EU-land Lämnade kassarabatter Öresutjämning Hyres- och arrendeintäkter Provisionsintäkter Återvunna tidigare avskrivna kundfordringar Valutakursvinster (på fordringar och skulder av rörelsekaraktär) Vinst vid försäljning av maskiner och inventarier Övriga ersättningar och intäkter

10-05-27 14.18.06


Sid 001-015 (kap 1):Sid 001-015 (kap 1)

10-05-27

14.20

Sida 1

R 2000

Jan-Olof Andersson Cege Ekström Göran Lückander Ola Stålebrink

Redovisning & beskattning Problembok med CD Liber

4 uppl


Sid 001-015 (kap 1):Sid 001-015 (kap 1)

10-05-31

14.32

R2000 Redovisning och beskattning Problembok med CD ISBN 978-91-47-09089-1 © 2003, 2005, 2007 och 2010 Författarna och Liber AB Redaktion: Per-Olof Bergsten och Camilla Nevby Bildredaktör: iBild/Ingela Lindqvist och Ewa Hansson Rosdahl Omslag och form: Fredrik Elvander Layout: Daleke Grafiska AB

Upplaga 4:1 Sättning: Daleke Grafiska AB, Malmö Teckensnitt: Brödtext, Minion. Rubriker: DIN Schriften Tryck: Kina 2010

Produktstöd, uppdateringar, rättelser och komplement Information om viktiga produktstöd, förändringar, korrigeringar av eventuella fel i materialet m m hittar du på vår hemsida: www.liber.se (titel → komplettering). Om du inte har tillgång till Internet: ring 040-25 86 00 och begär vår Kundservice, så skickar vi aktuell utskrift till dig.

KOPIERINGSFÖRBUD Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Liber AB, 205 10 Malmö tfn 040-25 86 00, fax 040-97 05 50 http://www.liber.se Kundtjänst tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01

Sida 2


Sid 001-015 (kap 1):Sid 001-015 (kap 1)

10-05-31

14.32

Sida 3

Till läsaren Detta är en problembok med tillämpningsövningar som ansluter till faktaboken R2000 Redovisning och beskattning. Boken bygger helt på den EUanpassade kontoplanen BAS 2000 och anknyter till bokföringslagen och årsredovisningslagen. Boken är indelad i en Basdel och en Tillvalsdel. Basdelen kan anses motsvara kursplanens krav för kursen Redovisning och beskattning, medan Tillvalsdelens kapitel ger möjlighet till utveckling av kursinnehållet på valfritt sätt. Övningarna i problemboken anknyter till motsvarande kapitel i faktaboken. Inom varje kapitel finns olika typer av problemställningar. Dessa är var för sig ordnade i stigande svårighetsgrad. Syftet med övningen samt problemtypen framgår av rubricering och informationstext i marginalen samt uppgiftens titel. Där finns också läsanvisningar till faktaboken. Varje kapitel inleds med en uppgift som består av ett antal flervalsfrågor. Dessa kan användas antingen som repetitionsfrågor eller som ett diagnostiskt test innan du läst kapitlet. En del övningar är markerade med Fördjupa. Markering av motsvarande textavsnitt finns i Faktaboken. Markeringen innebär att avsnittet och uppgiften av tidsskäl kan uteslutas utan att viktiga baskunskaper blir obehandlade. Samlat i tre block i bokens Basdel finns lite annorlunda uppgifter under temat Tanke & Helhet – uppgifter där du får ännu mer möjligheter till analytiskt tänkande och att utveckla en helhetssyn. Här finns förslag på fältuppgifter – ”Fråga företaget” och praktiska frågeställningar – ”Tankenötter”. Markeringen ”Praktikfall” innebär att uppgiften visar en helhet, bl a genom att övningen avser flera på varandra följande räkenskapsår. (Härvid finns till ditt stöd ”checkpoints” utplacerade, vilka visar om du är på rätt väg.) Dessutom finns ”Datoruppgifter” som integrerar löpande bokföring och bokslut på dator, ibland med officiella rapporter och analys av utfallet. Härvidlag kan t ex Visma ekonomiprogram, Administration 500, användas (se faktabokens förord.) Kortfattat facit bifogas boken som lös bilaga. En separat lösningsbok innehåller kommentarer till övningar och fullständiga lösningar av samtliga problem. När det gäller problemställningar av analyskaraktär får svaret ses som ett förslag till lösning. Den föreslagna lösningen bör i dessa fall diskuteras tillsammans med andra alternativa förslag i studiegruppen. CD

Bak i problemboken på pärmens insida finns en CD-skiva. Den innehåller en stor del av bokens övningar. På CDn hittar du Testa dig själv, konteringar och bokslutstablåer – allt med inbyggd rättning som ger dig omedelbar återkoppling om huruvida uppgiften lösts rätt eller fel. CDn innehåller också Excelmallar som innebär att du snabbt kan mata in uppgifter och skapa formler, i akt och mening att kunna fokusera på det som är pedagogiskt viktigt. CDn får ses som ett komplement för den som har möjlighet att arbeta direkt på dator med övningarna, antingen i skolan eller hemma. Den kräver inget särskilt program för att kunna brukas. För att kunna använda Excelmallarna måste dock Microsoft Excel vara installerat på datorn. På sista bladet i boken finner du mer information om CDn. CDn WinKonto (Liber) kan användas som komplement för träning av kontering av affärshändelser. Lycka till med studierna! Författare och redaktion


Sid 001-015 (kap 1):Sid 001-015 (kap 1)

10-05-18

09.38

Sida 4

Innehåll Bas 1 Redovisningssystemet – så fungerar det 2 Den dagliga bokföringen 3 Avsluta bokföringen

7 16 45

Tanke och Helhet 1

63

4 Olika företagsformer – olika bokföring 5 Rapport i rätt form 6 Internationella rapporter

93 111 119

Tanke och Helhet 2

125

7 Skatteplanera bokslut 8 Analysera ett bokslut 9 Internredovisning

149 172 178

Tanke och Helhet 3

187

Tillval 10 11 12 13 14 15

Mera internredovisning Göra en finansieringsanalys Årsredovisning och revision Företagsbeskattning Mera skatteplanering Beräkning av skatt

215 222 228 242 248 258

Kopieringsunderlag

265

R 2000 CD

271

Pärm & Flik CD Exempel på BAS-kontoplan Lös bilaga Kortfacit

B


Sid 001-015 (kap 1):Sid 001-015 (kap 1)

10-05-18

09.38

Sida 5

R 2000

Bas 1 Redovisningssystemet – så fungerar det 2 Den dagliga bokföringen 3 Avsluta bokföringen 4 Olika företagsformer – olika bokföring 5 Rapport i rätt form 6 Internationella rapporter 7 Skatteplanera bokslut 8 Analysera ett bokslut 9 Internredovisning


Sid 001-015 (kap 1):Sid 001-015 (kap 1)

10-05-18

09.39

Sida 6


Sid 001-015 (kap 1):Sid 001-015 (kap 1)

1

KAPITEL

10-05-18

09.39

Sida 7

Redovisningssystemet – så fungerar det

Innehåll

Testa dig själv / CD 1:1 Rätt enligt bokföringslagen / CD Bokföringslagen

1:2 Fel på verifikationer Bokföringslagen

1:3 Plocka ihop en kontoplan Bokföringens grunder

1:4 Förenkla redovisningen Bokföringssystem

1:5 Registrering av affärshändelser / CD Bokföringens grunder

1:6 Kontering i dagbok för Fikafixarna / CD Bokföringens grunder


Sid 001-015 (kap 1):Sid 001-015 (kap 1)

10-05-18

09.39

Sida 8

Redovisningssystemet – så fungerar det

1

T esta dig själv Kryssa för rätt svarsalternativ!

CD

(= kan göras även på dator)

1 Ett företag måste enligt lag ha I A budget I B extern redovisning I C intern redovisning 2 Den ekonomiska ställningen visas i I A balansrapporten I B resultatrapporten I C internredovisningen 3 En enskild firma I A behöver inte göra något årsbokslut alls om omsättningen är mindre än 3 miljoner kr I B ska alltid göra någon form av årsbokslut I C behöver bara göra årsbokslut om företaget går med vinst 4 Bokföringsmaterial ska förvaras i minst I A 5 år I B 10 år I C 20 år 5 Med brutet räkenskapsår menas I A kalenderår I B kortare tid än ett kalenderår I C ett år som aldrig börjar 1 januari 6 En bokföringsorder upprättas av I A företaget självt I B Skatteverket I C Bokföringsnämnden

8

7 Vid kontantbokföring I A bokförs fordringar och skulder när fakturan sänds/kommer I B gäller bokföringsmässiga grunder I C bokförs affärshändelser när betalning sker 8 En kolumndagbok I A saknar huvudbokföring I B saknar grundbokföring I C innehåller både huvud- och grundbokföring 9 Reskontra kallas även för I A huvudbokföring I B hjälpbokföring I C intern redovisning 10 I ett integrerat system I A sker grundbokföringen i försystem I B saknas huvudbokföring I C bokförs endast balanskonton * 11 Huvudansvaret för att utveckla god redovisningssed i Sverige ligger på I A Bokföringsnämnden I B Svenska revisorssamfundet I C Redovisningsrådet

* Avser fördjupning


Sid 001-015 (kap 1):Sid 001-015 (kap 1)

10-05-18

09.40

Sida 9

Redovisningssystemet – så fungerar det

1 CD

1:1

Bokföringslagen

Ange om nedanstående påståenden är riktiga eller felaktiga.

Uppgift 1:1–2 handlar om bokföringslagens regler. Dessa regler finner du på s 16–17 i faktaboken.

1:2 Bokföringslagen

Rätt enligt bokföringslagen

A

Alla affärshändelser måste vara bokförda senast påföljande arbetsdag.

B

En faktura är en affärshändelse.

C

Ett hyreskontrakt är en affärshändelse.

D

En enskild näringsidkare som har en omsättning (försäljning) på 500 000 kr behöver inte göra något bokslut.

E

En verifikation måste innehålla datum när den skrevs.

F

Enskild näringsidkare kan endast ha kalenderår som räkenskapsår.

G

En verifikation får slängas efter fem år.

H

Ett brutet räkenskapsår är alltid längre än ett kalenderår.

I

Kronologisk ordning innebär att man bokför verifikationerna i tidsföljd.

J

En större klädbutik behöver inte bokföra fakturorna förrän de betalas.

Fel på verifikationer Alexander har ett mindre företag som reparerar bensinmotorer. Han är skicklig och snabb och har därför fått en stor kundkrets. Tyvärr har han inte hunnit sätta sig in i reglerna för bokföring. Studera nedanstående tre verifikationer och ange vad det är för fel på dem. A

C

B

9


Sid 001-015 (kap 1):Sid 001-015 (kap 1)

10-05-18

09.40

Sida 10

Redovisningssystemet – så fungerar det

1 1:3 Bokföringens grunder I uppgift 1:3–4 får du träna på att sätta samman en kontoplan och lägga upp redovisningssystemet. Om du behöver läsa om detta så finns det beskrivet på s 21–25 i faktaboken.

1:4 Bokföringssystem

Plocka ihop en kontoplan Julia har nyligen öppnat en skobutik. Hon köper skor från olika grossister och säljer till konsumenter. De flesta kunderna betalar med kontokort, men en hel del betalar kontant. Butikslokalen hyr Julia av en privat fastighetsägare, och där har hon en kassadisk, hyllor och inredning. I ett rum bakom butiken finns hennes lager. Butiken driver Julia som enskild näringsidkare och hon har en anställd. A

Vilket inkomstkonto ska Julia använda för sin bokföring?

B

Välj ut fem kostnadskonton som Julia kan tänkas behöva.

C

Välj ut tre tillgångskonton.

D

Välj ut tre konton för eget kapital och skulder.

Förenkla redovisningen Patrik Winberg äger sedan ett år tillbaka en rörfirma. Han driver företaget som en enskild firma och har en anställd. Omsättningen beräknas för det första året uppgå till drygt 800 000 kr. Patrik låter en redovisningsbyrå sköta bokföringen. Han fyller själv i en dagbok med konton för likvida medel, moms och övrigt. Redovisningsbyrån får en kopia av dagboken varje månad och använder den som underlag för sin datorbokföring. Patrik får i sin tur varje månad tillbaka momsrapport, resultatrapport, verifikationslista och huvudbok. Patrik är inte helt nöjd med det nuvarande bokföringssystemet. Han tycker att redovisningsbyrån gör hans bokföringsarbete en gång till. Dessutom anser han att dagboksbladet ger en bättre överblick än datalistorna över vad som har hänt. Rörfirmans verksamhet är inte så komplicerad. Förutom några kundfakturor och leverantörsfakturor blir det ca tio verifikationer i månaden för t ex hyra, lön, el och tele. Chefen för redovisningsbyrån har sagt att det inte räcker att bara ha dagboken, eftersom man också måste ha en huvudbok enligt lagen. Dessutom måste Patrik göra årsbokslut säger han. • Ge ett förslag på hur Patrik kan lägga upp sin bokföring på ett annat sätt.

10


Sid 001-015 (kap 1):Sid 001-015 (kap 1)

10-05-18

09.40

Sida 11

Redovisningssystemet – så fungerar det

1 1:5 Bokföringens grunder

Registrering av affärshändelser Registrera nedanstående affärshändelser genom att debitera eller kreditera angivna belopp på raden för respektive konto (bortse från moms).

I uppgift 1:5–6 gäller det att registrera affärshändelser. I uppgift 1:6 ska du dessutom föra in dem i en kolumndagbok. Hur du gör kan du läsa om på s 22–24 i faktaboken.

A

B

C

D

Tillgångskonton: Skuldkonton: Inkomstkonto: Utgiftskonto:

Företaget tar 15 000 kr från kassan och sätter in på bankkontot. Debet

Kredit

Kassa

.......................

.......................

Bank

.......................

.......................

Företaget tar ett banklån på 100 000 kr och sätter in pengarna på banken. Debet

Kredit

Bank

.......................

.......................

Banklån

.......................

.......................

Varor säljs för 15 500 kr och pengarna sätts in på banken. Debet

Kredit

Bank

.......................

.......................

Försäljning

.......................

.......................

Kassa, Plusgiro, Bank och Kundfordringar. Banklån och Leverantörsskulder. Försäljning. Varuinköp.

E

F

G

H

Varor för 12 000 kr köps kontant. Debet

Kredit

Kassa

.......................

.......................

Varuinköp

.......................

.......................

Banklånet betalas av med 6 000 kr. Pengarna tas från bankkontot. Debet

Kredit

Bank

.......................

.......................

Banklån

.......................

.......................

Varor för 25 000 kr köps in på kredit. Debet

Kredit

Leverantörsskulder

.......................

.......................

Varuinköp

.......................

.......................

Varor för 10 000 kr säljs på kredit. Debet

Kredit

Kundfordringar

.......................

.......................

Försäljning

.......................

.......................

En leverantörsskuld betalas med 19 600 kr över plusgirot. Debet

Kredit

Plusgiro

.......................

.......................

Leverantörsskulder

.......................

.......................

11


Sid 001-015 (kap 1):Sid 001-015 (kap 1)

10-05-18

09.40

Sida 12

Redovisningssystemet – så fungerar det

1 CD

Bokföringens grunder

1:6

Kontering i dagbok för Fikafixarna Lena och Karin är systrar och driver tillsammans företaget Fikafixarna. De säljer smörgåsar och småkakor över disk och till företag. Dessutom hyr de ut vattenbehållare för mineralvatten till arbetsplatser. A

Kontera nedanstående affärshändelser för den 1 och 2 september (konteringsrutorna finns på s 14–15 eller som kopieringsunderlag bak i boken). Använd nedanstående kontoplan. Bortse från moms. 1910 Kassa 1920 Plusgiro 1930 Checkräkning 2010 Eget kapital 2350 Banklån 2440 Leverantörsskulder 3010 Varuförsäljning 3910 Uthyrning behållare 4010 Varuinköp 5010 Lokalkostnad 5900 Reklam och PR 6310 Företagsförsäkring 6990 Diverse kostnader 8410 Räntekostnader

Okt

Affärshändelser

1

– Dagskassan för smörgås- och kakförsäljningen uppgår till 6 200 kr (ver 563). – Dagskassan för uthyrningen uppgår till 2 100 kr (ver 564). – Karin överför 8 000 kr från kassan till checkräkningen (ver 565). – Faktura för varor för 2 300 kr har kommit från en leverantör (ver 566). – Lena köper smör för 210 kr som betalas kontant (ver 567). – Faktura för försäkring på 2 300 kr kommer (ver 568).

12


Sid 001-015 (kap 1):Sid 001-015 (kap 1)

10-05-18

09.40

Sida 13

Redovisningssystemet – så fungerar det

1 2

– Dagskassan för smörgås- och kakförsäljningen uppgår till 8 100 kr (ver 569). – Dagskassan för uthyrningen uppgår till 4 700 kr (ver 570). – 12 000 kr överförs från kassan till plusgiro (ver 571). – Karin betalar över checkräkningen en leverantörsfaktura på 3 400 kr som är bokförd som skuld (ver 572). – Lena köper lösgodis kontant för 400 kr som de bjuder kunderna på (ver 573). – En irriterad gäst påstår att han varit magsjuk i tre dagar efter att ha ätit en smörgås. Karin ger honom 200 kr kontant som kompensation (ver 574).

B

Bokför konteringarna för Fikafixarna på dagboksbladet på följande uppslag. Lägg upp följande konton i de tomma kolumnerna: Kassa, Checkräkning, Leverantörsskulder, Försäljning och Hyresintäkter.

C

Gör tvärkontroll.

13


Sid 001-015 (kap 1):Sid 001-015 (kap 1)

10-05-18

09.40

Sida 14

Redovisningssystemet – sü fungerar det

1 Ver nr ____________ Konto Nr

Namn

Ver nr ____________ Debet

Kredit

Kronor

Kronor

Ver nr ____________ Konto Nr

Namn

Konto

Dag Text

Namn

Nr

Namn

Debet

Kredit

Kronor

Kronor

Ver nr ____________ Debet

Kredit

Kronor

Kronor

Ver nr ____________ Nr

Konto

Konto Nr

Namn

Debet

Kredit

Kronor

Kronor

Ver nr ____________ Debet

Kredit

Kronor

Kronor

Konto Nr

Namn

Debet

Kredit

Kronor

Kronor

Ver nr Debet

Kredit

Debet

Kredit

Debet

Kredit


Sid 001-015 (kap 1):Sid 001-015 (kap 1)

10-05-18

09.40

Sida 15

Redovisningssystemet – så fungerar det

1 Ver nr ____________ Konto Nr

Namn

Ver nr ____________ Debet

Kredit

Kronor

Kronor

Konto Nr

Ver nr ____________ Konto Nr

Namn

Konto Namn

Kredit

Kronor

Kronor

Ver nr ____________ Debet

Kredit

Kronor

Kronor

Konto Nr

Ver nr ____________ Nr

Namn

Debet

Namn

Debet

Kredit

Kronor

Kronor

Ver nr ____________ Debet

Kredit

Kronor

Kronor

Konto Nr

Namn

Debet

Kredit

Kronor

Kronor

Övriga konton Debet

Kredit

Debet

Kredit

Nr

Namn

Debet

Kredit


Sid 016-044 (kap 2):Sid 016-044 (kap 2)

2

KAPITEL

10-05-18

09.48

Sida 16

Den dagliga bokföringen

Innehåll

Testa dig själv / CD 2:1 Försäljning hos Konsthörnan / CD Försäljning och kunder

2:2 Inköp och försäljning hos Inredningsprofilen / CD Inköp och försäljning

2:3 Inköp och försäljning hos BåtCenter AB / CD Inköp och försäljning

2:4 Affärer med utländska företag / CD Handel med utlandet

2:5 Cake Shops skattedeklaration Skattedeklaration

2:10 Kontering för hårsalong / CD Registrering av olika typer av affärshändelser

2:11 Kontering för grossistföretag / CD Registrering av olika typer av affärshändelser

2:12 Rättelse av felaktiga registreringar Rättelsekonteringar

2:13 Bokföring med komplikationer Rättelsekonteringar

*2:14 Försäljning på djupet / CD Försäljning och kunder

*2:15 Inköp på djupet / CD Inköp och leverantörer

2:6 Momskontering för färghandel / CD Skattedeklaration

2:7 Moms på import och export Handel med utlandet

2:8 Lön och skatt hos PC-teamet / CD Lönekontering

2:9 Lön och skatt hos Power Sport / CD Lönekontering

* Avser fördjupning


Sid 016-044 (kap 2):Sid 016-044 (kap 2)

10-05-18

09.49

Sida 17

Den dagliga bokföringen

2

T esta dig själv

Kryssa för rätt svarsalternativ! (D = debet, K = kredit) 1 En kreditfaktura till kund bokförs på konto I A 3010 Varuförsäljning (D), 2610 Utg moms (D), 1510 Kundfordringar (K) I B 3010 Varuförsäljning (K), 2610 Utg moms (K), 1510 Kundfordringar (D) I C 3010 Varuförsäljning (D), 2610 Utg moms (D), 1910 Kassa (K)

7 Intjänad semesterlön bokförs på konto I A 2920 Upplupna semesterlöner (K), 7090 Förändring av semesterlöneskuld (D) I B 7010 Löner (D), 7090 Förändring av semesterlöneskuld (K) I C 2920 Upplupna semesterlöner (D), 7090 Förändring av semesterlöneskuld (K)

2 Försäljning mot kontokort bokförs på konto I A 1930 Checkräkning (D), 6040 Kontokortsavgifter (D), 1580 Kontokortsfordringar (K), 3010 Försäljning (K) I B 1580 Kontokortsfordringar (D), 6040 Kontokortsavgifter (D), 3010 Försäljning (K), 2610 Utg moms (K) I C 1930 Checkräkning (D), 6040 Kontokortsavgifter (D), 1580 Kontokortsfordringar (K)

8 Arbetsgivaravgifter bokförs på konto I A 7510 Sociala avgifter (D), 7010 Löner (K) I B 7510 Sociala avgifter (D), 2730 Skuld för sociala avgifter (K) I C 7510 Sociala avgifter (D), 1930 Checkräkning (K)

3 Kassarabatt till en kund bokförs på konto I A 1930 Checkräkning (D), 3731 Lämnade kassarabatter (K), 1510 Kundfordringar (K) I B 1930 Checkräkning (D), 4731 Erhållna kassarabatter (D), 1510 Kundfordringar (K) I C 1930 Checkräkning (D), 3731 Lämnade rabatter (D), 2610 Utg moms (D), 1510 Kundfordringar (K) 4 Inköp av varor från företag i annat EU-land bokförs på konto I A 4030 Inköp EU (D), 2645 Beräknad ing moms (K), 2440 Lev skulder (K), 2615 Beräknad utg moms (D) I B 4030 Inköp EU (D), 2645 Beräknad ing moms (D), 2440 Lev skulder (K), 2615 Beräknad utg moms (K) I C 4030 Inköp EU (D), 2440 Lev skulder (K)

9 Överföring till avräkningskontot för skatter och avgifter bokförs på konto I A 2710 Personalskatt (D), 2730 Skuld sociala avgifter (D), 2650 Redovisning moms (D), 2012 Avräkn skatter o avgifter (K) I B 2710 Personalskatt (K), 2730 Skuld sociala avgifter (K), 2650 Redovisning moms (K), 2012 Avräkn skatter o avgifter (D) I C 2012 Avräkn skatter o avgifter (D), 1930 Checkräkning (K)

* 10 Förskottsbetalning från kund bokförs på konto

I A 2420 Förskott från kunder (K), 1930 Checkräkning (D) I B 2420 Förskott från kunder (K), 2610 Utgående moms (K), 1510 Kundfordringar (D) I C 2420 Förskott från kunder (K), 2610 Utgående moms (K), 1930 Checkräkning (D)

* 11 Förskottsbetalning till leverantör bokförs på konto

I A 1684 Leverantörsfordran (D), 1930 Checkräkning (K) I B 1684 Leverantörsfordran (D), 2640 Ingående moms (D), 2440 Leverantörsskulder (K) I C 1684 Leverantörsfordran (D), 2640 Ingående moms (D), 1930 Checkräkning (K)

5 Försäljning till företag i annat EU-land bokförs på konto I A 1510 Kundfordringar (D), 3040 Försäljning EU (K) I B 1510 Kundfordringar (D), 3040 Försäljning EU (K), 2610 Utg moms (K) * 12 Kundfakturor som lämnas för belåning (factoring) I C 1510 Kundfordringar (D), 2645 Beräknad ing bokförs på konto moms (D), 3040 Försäljning EU (K), 2615 BeräkI A 2810 Avräkning factoring (K), 1930 Checkräknad utg moms (K) ning (D) 6 Löneutbetalning bokförs på konto I B 2810 Avräkning factoring (D), 1930 CheckräkI A 7010 Löner (D), 1930 Checkräkning (K) ning (K) I B 7010 Löner (D), 2710 Personalskatt (D), I C 2810 Avräkning factoring (D), 1510 Kundford1930 Checkräkning (K) ringar (K) I C 7010 Löner (D), 2710 Personalskatt (K), 1930 Checkräkning (K) 17


Sid 016-044 (kap 2):Sid 016-044 (kap 2)

10-05-18

09.49

Sida 18

Den dagliga bokföringen

2 2:1 Försäljning och kunder I uppgift 2:1–4 arbetar du med kontering av försäljning och inköp, även av utländska köp. Om du behöver hjälp kan du läsa om detta på s 36–42 samt s 51–52 (om kursdifferenser) i faktaboken.

Försäljning hos Konsthörnan Adam Larsson har en rambutik, Konsthörnan i centrala Uppsala. Han konterar alla verifikationer själv och registrerar sedan dessa i datorn med hjälp av ett bokföringsprogram. Kontera i konteringsrutorna på nästa sida (eller kopieringsunderlag) en dags affärshändelser för Adams butik. Använd nedanstående kontoplan. 1510

Kundfordringar

2640 Ingående moms

1580

Kontokortsfordringar

3010 Varuförsäljning

1910

Kassa

4010 Varuinköp

1930

Checkräkning

5010 Lokalkostnad

2010

Eget kapital

6040 Kontokortsavgifter

2350

Banklån

6200 Tele och post

2440

Leverantörsskulder

6990 Diverse kostnader

2610

Utgående moms

8410 Räntekostnader

Affärshändelser 12 januari Ver 1

Dagsförsäljningen uppgår till 36 000 kr, varav moms 7 200 kr. 20 000 kr avser kontant försäljning och 16 000 kr avser kontokortsförsäljning. Avgiften till kontokortsföretaget är 320 kr.

Ver 2

Adam överför 18 000 kr till checkräkningen från kassan.

Ver 3

Adam har sålt ett större parti ramar till en kund och skickar en faktura på 9 000 kr, varav moms 1 800 kr.

Ver 4

19 600 kr kommer från kontokortsföretaget och avser försäljning fyra dagar tidigare. Pengarna sätts in på checkräkningen.

Ver 5

En kund betalar en faktura på 6 000 kr över bank. Fakturan är tidigare bokförd som kundfordran.

Ver 6

En kund kommer tillbaka med en ram med felaktiga mått. Adam tar tillbaka ramen och ger kunden 500 kr kontant, varav moms 100 kr.

Affärshändelser 13 januari

18

Ver 7

11 760 kr kommer in på checkräkningen från kontokortsföretaget och avser försäljning fyra dagar tidigare.

Ver 8

Dagsförsäljningen uppgår till 42 000 kr, varav moms 8 400 kr. 14 000 kr avser kontant försäljning och 28 000 kr avser kontokortsförsäljning. Avgiften till kontokortsföretaget är 560 kr.

Ver 9

Adam överför 12 000 kr till checkräkningen från kassan.

Ver 10

Adam skickar en faktura till en kund på 3 000 kr, varav moms 600 kr.

Ver 11

En kund reklamerar en ram som spruckit och Adam skickar en kreditfaktura på 600 kr, varav moms 120 kr.

Ver 12

En kund betalar en faktura över bank på 4 000 kr. Fakturan är tidigare bokförd som kundfordran.


Sid 016-044 (kap 2):Sid 016-044 (kap 2)

10-05-18

09.49

Sida 19

Den dagliga bokfรถringen

2 Ver nr ____________ Konto Nr

Namn

Ver nr ____________ Debet

Kredit

Kronor

Kronor

Nr

Namn

Debet

Kredit

Kronor

Kronor

Konto Namn

Debet

Kredit

Kronor

Kronor

Nr

Namn

Debet

Nr

Namn

Kronor

Kronor

Konto Namn

Debet

Kredit

Nr

Namn

Kronor

Kronor

Konto Nr

Namn

Debet

Kredit

Kronor

Kronor

Konto Nr

Namn

Debet

Kredit

Kronor

Kronor

Debet

Kredit

Kronor

Kronor

Ver nr ____________ Debet

Kredit

Kronor

Kronor

Konto Nr

Namn

Ver nr ____________

Ver nr ____________ Nr

Konto

Kredit

Ver nr ____________ Konto

Kredit Kronor

Ver nr ____________

Ver nr ____________ Konto

Debet Kronor

Ver nr ____________

Ver nr ____________ Nr

Namn

Ver nr ____________

Ver nr ____________ Konto

Konto Nr

Debet

Kredit

Kronor

Kronor

Konto Nr

Namn

Debet

Kredit

Kronor

Kronor

19


Sid 016-044 (kap 2):Sid 016-044 (kap 2)

10-05-18

09.49

Sida 20

Den dagliga bokföringen

2 2:2 Inköp och försäljning

Inköp och försäljning hos Inredningsprofilen Leon Kempinsky har butiken Inredningsprofilen, som säljer husgeråd, möbler och textilier. Han konterar alla verifikationer själv och registrerar sedan dessa i datorn med hjälp av ett bokföringsprogram. Kontera i konteringsrutorna en dags affärshändelser för Inredningsprofilen. Använd nedanstående kontoplan. 1510 Kundfordringar 1580 Kontokortsfordringar 1930 Checkräkning 1910 Kassa 2010 Eget kapital 2350 Banklån 2440 Leverantörsskulder 2610 Utgående moms 2640 Ingående moms 3010 Varuförsäljning 4010 Varuinköp 5010 Lokalhyra 6040 Kontokortsavgifter 6200 Tele och post 6990 Diverse kostnader 8410 Räntekostnader

Affärshändelser 6 februari Ver 121 Inköp av handdukar kontant från kassan för 5 500 kr, varav moms 1 100 kr. Ver 122 Leon har köpt in muggar och de har kommit tillsammans med en faktura på 10 000 kr, varav moms 2 000 kr. Fakturan ska betalas om tre veckor. Ver 123 Leon reklamerar trasiga muggar och får en kreditfaktura på 2 000 kr, varav moms 400 kr. Ver 124 Faktura avseende fönsterputsning av butiksfönstren på 1 500 kr, varav moms 300 kr, kommer. Den ska betalas om en månad. Ver 125 Leon betalar från checkräkningen en faktura på 8 000 kr avseende inköpta kuddar. Fakturan kom tillsammans med varorna i december förra året och bokfördes då. Ver 126 En kund reklamerar handdukar som tappat färgen och Leon skickar en kreditfaktura på 600 kr, varav moms 120 kr.

20


Sid 016-044 (kap 2):Sid 016-044 (kap 2)

10-05-18

09.49

Sida 21

Den dagliga bokföringen

2 Ver 127 Dagsförsäljningen uppgår till 12 000 kr, varav moms 2 400 kr. 4 000 kr avser kontant försäljning och 8 000 kr avser kontokortsförsäljning. Avgiften till kontokortsföretaget är 160 kr. Ver 128 Leon överför 7 000 kr till checkräkningen från kassan.

Ver nr ____________ Konto Nr

Namn

Ver nr ____________ Debet

Kredit

Kronor

Kronor

Ver nr ____________ Konto Nr

Namn

Konto Namn

Debet

Kredit

Kronor

Kronor

Konto Namn

Namn

Kredit

Kronor

Kronor

Konto Nr

Namn

Debet

Kredit

Kronor

Kronor

Ver nr ____________ Debet

Kredit

Kronor

Kronor

Konto Nr

Namn

Debet

Kredit

Kronor

Kronor

Ver nr ____________

Ver nr ____________ Nr

Nr

Debet

Ver nr ____________

Ver nr ____________ Nr

Konto

Debet

Kredit

Kronor

Kronor

Konto Nr

Namn

Debet

Kredit

Kronor

Kronor

21


Sid 016-044 (kap 2):Sid 016-044 (kap 2)

10-05-18

09.49

Sida 22

Den dagliga bokföringen

2 2:3 Inköp och försäljning

Inköp och försäljning hos BåtCenter AB Kontera i konteringsrutorna på nästa sida (eller kopieringsunderlag) följande urval av affärshändelser för BåtCenter AB. Företaget säljer segel, linor och andra båttillbehör till konsumenter och även en del företag. Använd kontoplanen i slutet av boken. Affärshändelser

22

1

Den kontanta dagsförsäljningen uppgår till 25 000 kr inkl moms (ver 171).

2

Kontokortsförsäljningen uppgår till 30 000 kr inkl moms. Avgiften till kontokortsföretagen är 600 kr (ver 203).

3

BåtCenter skickar en faktura till kunden Lillviks Jolleklubb på sammanlagt 55 000 kr inkl moms (ver 217).

4

Berghamra Adventure har tidigare köpt segel för 15 000 kr inkl moms. Färgnyansen stämde inte med den utlovade och företaget får därför en kreditfaktura på 2 000 kr inkl moms (ver 234).

5

En av de största kunderna, Källbergets Segelklubb, har förhandlat sig till en kassarabatt på 2 %. När företaget betalar en faktura på 30 000 kr via bankgiro, som är bokförd som kundfordran, gör man samtidigt avdrag för kassarabatt med 480 kr och moms 120 kr (ver 297).

6

Lillviks Jolleklubb betalar fakturan (se 3) över plusgiro (ver 314). 7

Berghamra Adventure betalar fakturan på 15 000 kr med avdrag för kreditfakturan (se 4) över plusgiro (ver 318).

8

Från kontokortsföretaget kommer 9 800 kr över bank som avser försäljning fyra dagar tidigare (ver 334).


Sid 016-044 (kap 2):Sid 016-044 (kap 2)

10-05-18

09.49

Sida 23

Den dagliga bokfรถringen

2 Ver nr ____________ Konto Nr

Namn

Ver nr ____________ Debet

Kredit

Kronor

Kronor

Ver nr ____________ Konto Nr

Namn

Konto Namn

Debet

Kredit

Kronor

Kronor

Konto Namn

Namn

Kredit

Kronor

Kronor

Konto

Debet

Kredit

Nr

Namn

Kronor

Kronor

Ver nr ____________ Debet

Kredit

Kronor

Kronor

Ver nr ____________ Nr

Nr

Debet

Ver nr ____________

Ver nr ____________ Nr

Konto

Konto Nr

Namn

Debet

Kredit

Kronor

Kronor

Ver nr ____________ Debet

Kredit

Kronor

Kronor

Konto Nr

Namn

Debet

Kredit

Kronor

Kronor

23


Forts fr föreg sida.

4

7973 8 8210 8230 8310 8410 8422 8430 8811 8819 8850 8910 8999

Ett nytt flexibelt alternativ för kursen Redovisning och beskattning. R2000 innehåller både övningsuppgifter av traditionellt slag och uppgifter som ger möjligheter till helhetssyn och eget tänkande. Läromedlet fokuserar på de centrala avsnitten i kursen.

R 2000 R 2000 Processinriktad Problemorienterad Flexibel

Finansiella och andra inkomster/intäkter och utgifter/kostnader Utdelning på aktier och andelar (ej koncern- eller intresseföretag) Valutakursdifferenser på långfristiga fordringar Ränteintäkter (från omsättningstillgångar) Räntekostnader (för långfristiga skulder) Dröjsmålsräntor (för leverantörsskulder) Valutakursdifferenser på långfristiga skulder Avsättning till periodiseringsfond (aktiebolag) Återföring från periodiseringsfond (aktiebolag) Avskrivningar över plan (Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan) Skatt på årets resultat (aktiebolag) Årets resultat

Redovisning & beskattning

Tradition och nytänkande på samma gång!

Faktabok ger dig följande och mycket mer! • Basdel som uppfyller kursplanens krav. Tillvalsdel som ger mer – utifrån eget kunskapsbehov, tid och intresse. • Faktakapitel med kort och koncis Grundtext och markerade Fördjupningsavsnitt. • Många praktiska exempel samt minireportage/yrkesporträtt. • Kapitelingresser och kapitelavsnitt med ett mindre företags och dess redovisningsbyrås bestyr med den dagliga bokföringen, rapporterna och bokslutet – ger ett ansikte åt de olika kapitlens innehåll och syfte. Berättelsen byggs på – kapitel för kapitel – och blir en följetong basdelen igenom. • Sammanfattningar och redovisningsbegrepp i korthet, formel- och förklaringsrutor, sidelines etc bidrar till en aktiv inlärning.

R 2000

Problembok innehåller klart avgränsade övningsuppgifter i stigande svårighetsgrad. Under rubriken Tanke & Helhet hittar du bl a praktikfall, som integrerar kunskaperna i flera kapitel. Där finns också datoruppgifter. Under rubriken hittar du även ”tankenötter” i form av lite klurigare redovisningsproblem, diskussionsuppgifter och fältuppgifter. Ett test med flervalsfrågor inleder varje kapitel. Kortfacit-bilaga medföljer boken.

R 2000

CD. För att variera studierna finns en CD med möjligheter till att lösa övningsuppgifter interaktivt och att träna bl a kontering, bokslut och nyckeltalsberäkning på datorn. Denna CD bifogas problemboken. Dessutom kan du som studerande erhålla fri elevlicens för Visma ekonomiprogram, Administration 500, via Libers hemsida. Gå in på R2000.

R 2000 R2000 ISBN:

Lösningar och lärarhandledning. Till R2000 finns en separat bok med fullständiga lösningar till alla övningsuppgifter, praktikfall etc samt en fyllig lärarhandledning med lärartips, OH-underlag m m samt provuppgifter med lösningar.

R 2000

Redovisning & beskattning Problembok med CD

Best.nr 47-09089-1 Tryck.nr 47-09089-1-00

9

R2000 Prob - omslag.indd 1

Jan-Olof Andersson Cege Ekström Göran Lückander Ola Stålebrink

4 uppl

Faktabok 47-09088-4 Problembok med CD 47-09089-1 Kommentarer och Lösningar 47-09090-7 Lärarhandledning med CD 47-09091-4

Problembok med CD

5720 5800 5900 6040 6071 6072 6110 6200 6310 6351 6352 6360 6500 6800 6910 6960 6970 6981 6982 6990

Övriga externa rörelseutgifter/kostnader Lokalhyra Övriga lokalkostnader Kostnader för egen fastighet (Fastighetskostnader) Hyra av maskiner Hyra av inventarier Vatten- och energikostnader Förbrukningsinventarier Förbrukningsmaterial Reparation och underhåll Personbilskostnader Lastbilskostnader Frakter, transporter och försäkringar vid varudistribution Tull- och speditionskostnader Resekostnader Reklam och PR Kontokortsavgifter Representation, avdragsgill Representation, ej avdragsgill Kontorsmaterial Tele och post Företagsförsäkringar Konstaterade kundförluster Befarade kundförluster Garantikostnader Externa tjänster Inhyrd personal Licensavgifter, royalties Franchiseavgifter etc Tidningar, tidskrifter och facklitteratur Föreningsavgifter, avdragsgilla Föreningsavgifter, ej avdragsgilla Diverse kostnader (Övriga externa kostnader)

7010 7090 7210 7220 7321 7322 7331 7332 7380 7410 7510 7570 7610 7620 7690 7820 7830 7960

Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar m m Löner (till kollektivanställda) Förändring av semesterlöneskuld Löner (till tjänstemän) Löner (till företagsledare) Traktamenten, skattefria Traktamenten, skattepliktiga Bilersättningar, skattefria Bilersättningar, skattepliktiga Kostnader för naturaförmåner Pensionsförsäkringspremier Lagstadgade sociala avgifter Premier för arbetsmarknadsförsäkringar Utbildningskostnader Sjuk- och hälsovård Övriga personalkostnader Avskrivningar på byggnader Avskrivningar på maskiner och inventarier (enligt plan) Valutakursförluster (på fordringar och skulder av rörelsekaraktär) Förlust vid försäljning av maskiner och inventarier

Redovisning & beskattning

5–6 5010 5090 5100 5210 5220 5390 5410 5460 5500 5610 5620 5710

7

R 2000

4010 4020 4030 4731 4960

Utgifter/kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster Varuinköp Materialinköp Inköp av varor från annat EU-land Erhållna kassarabatter Förändring av varulager (lager av handelsvaror)

4 uppl

Liber

789147 090891

10-05-27 14.18.05

9789147090891  

Problembok med CD Jan-Olof Andersson Cege Ekström Göran Lückander Ola Stålebrink Liber 4 uppl

9789147090891  

Problembok med CD Jan-Olof Andersson Cege Ekström Göran Lückander Ola Stålebrink Liber 4 uppl