12 Publications
1 Followers
Skärgårdsstiftelsen
Skärgårdsstiftelsen
Levande skärgårdsnatur
Skärgårdsstiftelsen arbetar aktivt med att främja djurlivet i skärgården. Under 30 års tid har stiftelsen gjort inventeringar i syfte att bevara ett rikt växt- och djurliv. Varje år sammanställer stiftelsen genom projektet Levande skärgårdsnatur en fyllig årsrapport som bygger på omfattande inventeringar av utvalda djur och växter i skärgården. I rapporten behandlas bl a våra kustfåglar, rödlistade fjärilar och ett antal sällsynta växter. Rapporten tar också upp mellanskarvens utbredning, tillståndet för gråsäl, havsörn och berguv. För livet under vattenytan ägnas särskild uppmärksamhet åt blåstång och havstulpaner.