Sædalsposten, utgave 5 mars 2024

Page 1

FRABREDDETILTOPPVIA

Se oversikt over dagens toppspillere som kommer fra Sædalen på side 10

SÆDALS BER GEN 3000

Utgave 5 Q 1: MARS 2024 #JENTERVILMER PALMESØNDAGTILBUDPÅSIDE7 SÆDALEN IDRETTSPARK OPPDATERER PÅ BYGGEPROSESSEN SIDE4-5 SIDE16-17
POSTEN

Innholdsfortegnelse

Håndballavdelingen

Fra bredde til topp, oversikt sesongen 2024

Adelskalender

Marcin tipser / STU Akademiet

Taekwondo / Innebandy / E-sport

A-laget 21

Stjerner etter skolen

Arrangement

Eviny

Sponsor

Innhold Leder Sædalen idrettspark BERGEN 3000
Idrettene Kontakt oss
4-5 6-7 8-22 22
Side Sædalsposten, årgang 2 - utgave 5 Q1: Mars 2024
3
26-28 29-30
23-25
Fotballavdelingen
Jentefotball
Takk
Oversikt
Trygg på trening

LEDER

Mandag18.03bleårsmøtet2024gjennomføriamfietpåSædalenskole. Pågrunnavkoronahardesisteårenesårsmøteværtgjennomførtdigitalt,sådetvarkjektåsamle engasjerteildsjeler,trenere,styremedlemmerogforesatteiidrettslagetfysiskigjen!Nyttavåretvar fellesårsmøteforhovedlagetogavdelingene,noesomførtetilgodtoppmøte.Årsmøtet formaliteteneblestødigledetavPålThorsen.StyrelederihovedlagetWilhelmgikkgjennom årsberetningenforklubben,styrelederifotballavdelingenVasangikkgjennomfotballsinberetning, styreleder-ognestlederHenriette&Kathrinelafremforhåndballavdeling,lederavtaekwondo avdelingenIngerMariesanoenordomårettiltaekwondoogavtroppendelederforinnebandy Eivindoppsummerteaktivitetenderes.DagliglederiidrettsparkenPålgaenoppdateringpå anleggsutviklingengjennom23ogenraskstatuspådagenssituasjon(oppsummertpåside4og5)

Derettervardetgjennomgangavidrettslagetsregnskapfor2023.Idrettslagetgårmedettgodt overskuddogharopparbeidetsegengodkapitalgjennomdesisteårene.Visereffektenavat regningeneforanleggutviklingengårgjennomSædalenIdrettsparkAS,samtidigsomviharfått myetilsagnpåprosjektsøknaderviharsendtinn Tiltrossforgodtårsresultatmåvifortsetteåvære bevistpengebrukendaorganisasjonenøkeristørrelseogomfang-noesomkoster.Menforåsikre godutviklingogimøtekommeønskerfranærmiljøeterdetsamtidignødvendig. Forhåpentligvis skalviogsådrifteen11erbaneiløpetavåret,somogsåmedførerøkte-oguforutsettekostnader Uansetterdetengodtrygghetåhamedseginninyttår Årsmøtetbleavsluttetmedvalgavrepresentantertilhovedstyret,fotballstyretogavdelingesstyret.I tilleggblenylederiinnebandyavdelingenvalgtavårsmøtet Detblevalgtinnnoennyestyremedlemmeriallestyrer,menkjerneerstabil Viønskervelkommen tilFredrikJohansensomvaraihovedstyret,ToreAndreasHatlesethogAnitaOmmedali fotballstyret,AnetteFlindt,LeifKåreHatlevollogMarenLingværihåndballstyretogRogerLillebøHansensomnylederavinnebandyavdelingen! VitakkerXimenaSagenes,TrondArildKlever,IngeborgWinge AnjaJensenogHildeKristinTveitfor innsatsendesisteårene.Viserfremmotettn alleavdelinger!

3 Sædalsposten, årgang 2 - utgave 5 Q1: Mars 2024

Oppdatering fra Styret i Sædalen Idrettspark AS

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET: TRYGG BYGGING AV FOTBALLBANEN!

Sakte, men sikkert skrider arbeidet med ny fotballbane i Sædalen frem. Da er en trygg og god anleggsplass viktig.

Forrige uke startet arbeidet med å beskjære trær og vegetasjon i området rundt fotballbanen i Sædalen. Dette er forberedende arbeid mens vi venter på å få de nødvendige godkjennelsene til å starte på arbeidet med fotballbanen

Neste steg er å gruse opp en ny midlertidig parkeringsplass ved elven som skal fungere som ny parkeringsplass for Indre Sædal først i byggefasen, men på sikt permanent når fotballbanen er ferdigstilt.

Når dette er på plass, og byråkratiet har godkjent søknaden om å igangsette arbeidet med fotballbanen, vil vi starte på arbeidet med fjellskjæringen mot sør Da vil dagens 7-er kunstgressbane fjernes og saneres for å frigi areal til anleggsområde og massehåndtering.

Det er entreprenøren vår Backe Bergen AS som leder arbeidet og underentreprenøren Rivenes AS som står for grunnarbeidene.

Samlet er det flere tusen kubikk med fjell og masser som skal håndteres i prosjektet. For å sikre en trygg gjennomføring vil anleggsområdet bli stengt med gjerder og helt lukket for alle. Det vil si at 7-er banen ikke kan benyttes i hele anleggsperioden hverken for skole eller idrett Samtidig vil det medføre at snarveien til Sædalshaugen huseigarlag vil bli stengt

Entreprenørene har også utarbeidet en trafikksikkerhetsplan for myke trafikanter som demper transportbehovet med lastebiler i de tidsrommene barn og unge skal til og fra barnehage og skole på dagtid samt at det vil være vakter som passer på ved inn- og utkjøring til anleggsområdet. Vi har tett og god dialog med Sædalen skole rundt helse, miljø og sikkerhet i anleggsperioden.

VÅRE RÅD TIL NÆRMILJØET I ANLEGGSFASEN MED NY FOTBALLBANE

Snakk med barna og ungdommene hjemme og fortell om arbeidet med fotballbanen

Vær tydelig på at anleggsområdet er avstengt og strengt forbudt å ta seg inn på Det er svært viktig at barn og unge ikke legger oppdagelsesreiser inn på området.

Skyter barna en ball eller kaster en leke over gjerdet skal de ikke ta seg inn på området Vi avtaler med arbeiderne at de samler opp og leverer utstyr tilbake dagen derpå.

Trafikksikkerhet er svært viktig Levering og henting i barnehage og skole på dagtid samt kjøring til idrettsaktiviteter i Sædalen på ettermiddag- og kveldstid står sentralt

Sædalen IL oppfordrer foreldre og trenere om å ikke benytte bilen til idrettsaktiviteter La barna benytte beina eller sykkel og samtidig ta oppvarmingen på vei til treningen.

SÆDALEN 4
Sædalsposten, årgang 2 - utgave 5 Q1: Mars 2024
! ! ! ! !

DRØMMEN OM 11ER-BANE I SÆDALEN NÆRMER SEG REALITET

REGULERINGSPLANEN FOR IDRETTSHALLEN

Byrådet i Bergen vedtok 22.februar å sende på høring forslag til reguleringsplan for Indre Sædal som omhandler ny idrettshall

Høringsperioden er fra 23.mars og varer i seks uker. I perioden skal det gjennomføres et åpent informasjonsmøte hvor nærmiljøet kan komme med sine innspill til planen Informasjonsmøtet gjennomføres 15.april på Sædalen skole, amfiet, og kunngjøres snarlig. Byrådet er positive til Sædalen ILs arbeid med å etablere en idrettspark med fotballbane, friidrettsbane og ny idrettshall med klubbhus, garderober og nærmiljøfunksjoner Men samtidig uttrykkes det fra fagmiljøet en overraskende negativ holdning til å utvikle gode oppvekstmiljø for barn og unge i Sædalen. Vi oppfordrer derfor nærmiljøet sterkt til å engasjere seg i saken og støtte oppunder idrettslagets planer

Etter gjennomført høringsperiode skal plan- og bygningsetaten jobbe med innspillene. Maks saksbehandlingstid er 12 uker. Deretter skal saken i løpet av nye 12 uker sendes til politisk behandling Først skal saken i byrådet, så i fagkomite og til slutt i Bergen Bystyre som fatter endelig vedtak.

Det betyr at vi kan forvente endelig avklaring og godkjent reguleringsplan senest i oktober 2024, men forhåpentligvis før!

Herkandulesemeromreguleringsplanen: https://www.bergen.kommune.no/politikk/saker/251624

Q 1: Mars 2023 Sædalsposten, årgang 1 - utgave 1
5
IDRETTSPARK
Sædalsposten, årgang 2 - utgave 5 Q1: Mars 2024

Sammenlignetmedsammetidi2023hardobbeltsåmangemeldtsegpåløpet. Dettegirossmassemotivasjoni planleggingarbeidetmedåskapeettminneverdigarrangement. Deter veldiggledeligåsesåpassmangeløpere somhardeltatttidligerepåstartlisteneforåretsløp. Dettegjelderbådemosjonsløpereogeliteløpere! I2024jobberviforånå1000påmeldtedeltakerelørdag8.juni.

Per15.03er46Sædalen-medlemmerpåmeldttil Bergen3000.Detteerenbetydeligøkningfratidlig

Bergen3000erettperfektløpfordesomønskeråløpesitt førstemosjonsløpmedstartnummerpåbrystet! Allebarnfårogsåmedaljeimålområdet

FormedlemmerogspillereiSædalenerBergen3000en superanledningtilåtestespillernesutholdenhetog grunnformførenegentreningsperiodeifellesferien Ikke minsterBergen3000perfektsometsosialttiltakmed laget,dermanfårenfellesopplevelseogminner sammen!Flerelagbruktedettesomenavslutningpå sesongeni2023og2022

www bergen3000 no BERGEN RE V 6 Sædalsposten, årgang 2 - utgave 5 Q1: Mars 2024 FORENUTVIKLINGIANTALLPÅMELDTEDELTAKEREPER 15.03!
2022 2023 2024 1503 0 50 100 150 200 GIANTALL EDELTAKERE,PR.15.03 2022 2023 20242024 BER GEN 3000

Q1:

Som de foregående årene blir det en intern konkurranse for lagene i Sædalen IL Det laget fra Sædalen IL som stiller med flest løpere* denne dagen vinner en pizzafest for laget, til en verdi av 3000 kroner Vi trenger at engasjerte lagledere, foreldre og spillere hjelper med å motivere til deltakelse!

STATUS PÅ ANTALL PÅMELDTE FRA ULIKE SÆDALEN LAG:

FOTBALL

A-laget:

G-19:

G-2012:

G-2013: J-2015

G-2016:

G-2018:

1.APRIL STIGER PRISENE

2 9 2 4 1 2 2

HÅNDBALL

G-08/09

G-2011

J-2011

G-13/14

STARTNUMMERTIL3000METERFORBARN,VOKSENOGPARAFRAKR275TILKR300 BENYTTMULIGHETENPÅPALMESØNDAGTILSTATNUMMERFOR225,-

14 1 2 2

8 JUNI 2024 .. STORE LUNGEGÅRDSVANNET RUNDT 3000 www bergen3000 no 7 Sædalsposten, årgang 2 - utgave 5
Mars 2024 ,AVSLAGPÅSTARTNUMMER3000METER VEDPÅMELDINGFYLLLINNRABATTKODE: palme PALMESØNDAG TILBUD Gjelderfrakl.00.01-23.59søndag24.03
!

HÅNDBALLAVDELINGEN

I vinterferien gjennomførte vi for tredje gang Rema1000 Håndballskole i Sædalshallen for jenter og gutter f. 2015 - 2011. 40 deltakere var med på 3 dager fylt av håndballmoro fra klokken 9 - 15. Mandag fikk håndballskolen besøk av trener og spiller fra eliteserielaget, Bergen Håndball De ledet første økten og som en perfekt avslutning på en flott håndballuke fikk spillerne gratisbilletter til kampen deres onsdag samme uke Dette var stas for deltakerne og det virket som flere benyttet seg av tilbudet!

Resten av mandagen var det fokus på basisferdigheter: kast og mottak, før dagen ble avsluttet med spill Tirsdagen var det forsvar som var fokusområdet Etter deltakernes ønske ble dagen avsluttet med felles “capture the flag”. Onsdag, siste dagen, var det kontringer og skudd på agendaen - før turnering og utdeling av ball og diplomer for god innsats!

Håndballskolen ble ledet av hovedinstruktør Guro sammen med 2 tidligere Sædalen håndballspillere og to praksis studenter! Guro: veldig gøy å kunne gjennomføre slike dager med engasjerte spillere som ønsker å bli bedre håndballspillere. Nivået varierer mellom gruppene og innad i gruppene, men det løser vi gjennom differensiering, samtidig som de lærer av å spille med nye folk som er både dårligere og bedre enn seg selv. Det har vært lite styr disse dagene - noe som gjør jobben for oss instruktører veldig enkel og gøy! Det blir ny håndballskole i høstferien - så hadde du ikke mulighet nå kommer det nye muligheter i 2024!

HJEMMEARRANGEMENT APRIL

Håndballsesongen 23/24 nærmer seg slutten men det er enda to helger igjen med arra Sædalshallen! Sving innom hallen og jentene og guttene som er i aksjon!

8 Sædalsposten, årgang 2 - utgave 5 Q1: Mars 2024
LØRDAG 13.04.2024
AG 06.04.2024

HÅNDBALLAVDELINGEN SØKER

TRENER OG RESSURS TIL UNGDOMSAVDELINGEN

HÅNDBALLSTYRET:“Viseretterenutviklingsorientertpersonsomskaltreneogutvikle ungdomsavdelingenvårihåndballiårenefremover Kandidatenviseretterersporty, allsidigoginitiativrikmedtrener-og/ellerledererfaringfrahåndballen.

40 % STILLING

Stillingenennyopprettetogkandidatenvilistorgradfå mulighettilåformestillingenselv.Håndballstyretharbehov foratfølgendeoppgaverblirprioritertioppstartenogsom ettutgangspunkt:

Planleggeogledefastetreningermedungdomslagene2 gangeriuken

PilotereogoppretteHFO/utviklingstiltakfor ungdomshåndballensamtforkulleneiovergangenfra barnehåndballtilungdomshåndball

ArrangereRema1000Håndballskolesammenmed klubbenshovedinstruktør2gangeriåret Biståmedsportsligutviklingavavdelingengenerelt: sportsplan,arrangeretrenerforum,øvelsesbankogdialog medlagene

Interessert?Merinfopåsedalenil.no CVogsøknadkansendestildagliglederVildepå vb@sedalenil.no

IfebruarvarhåndballJ2014 maskotterunderFanaIL DamerElitesinkampmotRomerikeRavensiFana Arena.Storstasforjentenesomendagdrømmerom åspilleieliteserienihåndball,ogikkeminstekstra gøyatFanatokseieren32-27!ViønskerFanaDamer Elitemasselykketilisesonginnspurten.

HåndballJ2014varogsålagetsomvantpizzafestetteren formidabelinnsatsunderjulelotterietidesember!Pizzafesten blegjennomøfrttorsdag7.marsettertreningen.Pizza,brusog godstemningbeskrevkveldenforjentene!Nyemuligheterfor agenetilåvinnepizzafestbetaltavklubbengjennomdeltakelse iBergen3000!Meromdetpåside6.

ØnskerduåtamedlagetpåFanaHåndballElitekampførsesongenerover?VedåbrukekodenSædalen23får spillerneinngangsbillettertil35kroner.Ettsosialttiltaksomogsåerveldiglæreriktforspillerne!

9 Sædalsposten, årgang 2 - utgave 5 Q1: Mars 2024
Utvidetsøknadsfristtil0804

ENKLE PENGER

SLIKAKTIVEREDUCASHBACK:

Åpne spond-appen Tykk på nederst i hjørnet

Velg: “Cashback” til høyre

Bla nederst og velg: “Dine bank kort” Legg inn bankkortnummer for å få registrert kjøp.

Bla opp igjen og velg: “Rediger grupper du støtter”

Herkandu: 1:Velgehvilkegrupperduskalstøtte ogfordeling 2:Sktiverecashbackhvisduer gruppestyrer 3:Inviteregruppestyrer/spondansvarlig tilåaktiverecashback

10 Sædalsposten, årgang 2 - utgave 5
11 Sædalsposten, årgang 2 - utgave 5 Q1: Mars 2024 CASHBACK BUTIKKER OG NETTBUTIKKER SOM GIR CASHBACK Cashbackpånett:Trykkdeginnpånettbutikkenviaappenoghandlegjennom lenkenfraspond. Cashbackibutikk:Nårduhandlerhos butikkpartneremeddet/dekorteneduhar lagtinnappenblircashbackenregistrert TIL LAGKASSEN

FOTBALLAVDELINGEN

SædalenILprodusererjevnliggodefotballspillere.Underserduenoversiktover hvortidligereSædalengutterspillerisesongen2024:

ELITESERIEN

Ulrik Tillung Fredriksen

Årskull: 1999

Posisjon: Midtstopper

U-landskamper: 20 stk (u18 - u21)

Klubb: FK Haugesund

Eivind Helland

Årskull: 2005

Posisjon: Midtstopper

U-landskamper: 8 stk (u18)

Klubb: SK Brann

POST NORD LIGAEN

Mikal Berg Kvinge

Årskull: 2003

Posisjon: Angrep

U-landskamper: 11 stk (u15-u17)

Klubb: Arendal Fotballklubb

Markus Haaland

Årskull: 2005

Posisjon: Midtbane

U-landskamper: 13 stk (u16-u17)

Klubb: SK Brann 2

Jakob Tveit

Årskull: 2005

Posisjon: Høyre back

U-landskamper: 5 stk (u16-u17)

Klubb: SK Brann 2

2divisjon

NORSKTIPPINGLIGAEN

3divisjon

Jonas Tillung Fredriksen

Årskull: 2000

Posisjon: Høyre back

U-landskamper: 20 stk (u17-u18)

Klubb: Askøy Fotball

12 Sædalsposten, årgang 2 - utgave 5 Q1: Mars 2024

Grasrotmidler: Grasrotmottakeren mottar inntil 7 % av DIN spillinnsats.

Grasrotandelen utbetales tre ganger i året til organisasjonen du har valgt å støtte: I begynnelsen av januar, mai og september Pengene benyttes til utvikling av idrettslagets aktiviteter og anlegg og innkjøp av nødvendig utstyr til avdelingene.

Bligrasrotgiver:AlleNorskTippingsinekunderkanbligrasrotgivere.Dettegjørman vedåknyttesegtilettlagellerenforeningmanønskeråstøtte.

Grasrotandelengirdegsomspillermulighetentilåbestemmehvanoeavoverskuddetskalgåtiloger enfinmulighettilåstøtteorganisasjoneniditthjerteutenatdumerkerdetselv

19 Sædalsposten, årgang 2 - utgave 5 Q1: Mars 2024
https://wwwnorsktippingno/grasrotandelen/finn-mottaker 1 2 SØK:SædalenIdrettslag
Velg:settsomdinmottaker Tusentakkfordinstøtte
BLI GRASROTGIVER
3

Selvomminstartsomfotballspillerogseneresomfotballtrenerliggermangeårtilbake såhuskerjegdengodt Jegtroddeatjegvirkeligvisstealtomtreningfordijeghadde trentogspiltmyefotballovermangeår Jeghaddeminegenidéomfotballspilletog jegtenkteatdetvardenbestefotball-filosofieniverden Nåvetjegatdetvarfeil Ilang tidutforsketjegmangeulikeøvelserpåtreningene Takketværedetutvikletjegmeg somtrenerogkanidaghjelpeungelovendespilleremedåfokuserepåulikeviktige elementenenårdetrenerfotball

MARCIN TIPSER

Enten du er trener, spiller eller forelder må du forstå at senior, junior – og barnefotball endrer seg veldig raskt. Det finnes såpass mange fotball-ideer,- filosofier,treningsmetoder at du ikke er i stand til å lære alt. Det vil alltid være noe du ikke vet, for så snart du finner ut av det, vil en ny trend dukke opp i fotballen som du må lære

Spørsmålåpnerdører.Dumåspørreforåutvikledeg.Dumå væreklaroveratdualdrivilværeenperfekt,allvitendespiller ellertrener.

SETT KONKRETE MÅL

FORENKLE

SPILLER-OGTRENERUTVIKLERMARCINKOMMER MEDTIPSTILFORELDREOGSPILLEREFORÅUTVIKLESEGSOMUTØVERE DUKANALDRIVITEALT

Når du planlegger en trening, spør d spillerne skal lære i løpet av treningsøkten.

Hvilke elementer vil du fokusere på, du planlegger å gjennomføre med spille nå målene for dagens treningsøkt? Konsentrer deg om et eller to læringsmål for treningsøkten

Da jeg begynte som trener, lette jeg hele tiden etter nye ideer og treningsmetoder Jeg tenkte at jeg ikke burde repetere de samme øvelsene hele tiden fordi spillerne vill gå lei.

Vær klar over at det ikke handler om å finne opp hjulet på nytt I fotball fungerer ofte de enkle tingene best. Uten å komplisere ting unødvendig.

Fordelen med å bruke de samme eller lignende treningsøvelser under treningsprosessen er at du ikke trenger å forklare øvelsene på nytt hver gang. Det eneste du da bør fokusere på, er å gjennomføringsevne, kvalitet, fokus og presisjon Da vil du lettere j ål å l for treningsøkten.

LT PÅ EN GANG

starter som trener, ønsker du å imponere. Da blir det t du vil gjøre for mye på en gang. Slik var det for meg g skulle gjerne forkortet treningsprosessen slik at jeg så en effekt av treningene jeg gjennomførte med e mine. Det fungerer ikke slik.

elv og spillerne dine tid, og du vil høste fruktene av t ditt i fremtiden.

S d l å gang 2 - utgave 5 Q1: Mars 2024
14
-
KONKRETE
FORENKLE
kke a t på en gang Når du starter de te even yret ønsker du å g øre a på en gang Ve de v e jeg Jeg antar at mange renere også v det Hv s du kunne v e du orkorte he e ren ngsprosessen i en uke for å se resu ta ene av arbe de d t så snart som mu g De ungerer kke s k Du må nærme deg tren ngsprosessen med ka dt hode og p an egge den rikt g Gi deg se v og spi erne d ne d og du v høste ruktene av arbeidet d tt fremt den
“ DU KAN ALDRI VITE ALT
SETT
MÅL -
- IKKE ALT PÅ EN GANG

STU-AKADEMIET

SÆDALEN TALENT UTVIKLING-AKADEMI

GUTTER&JENTERF.2011-2008

ER DU KLAR FOR Å JAGE DRØMMENE DINE PÅ FOTBALLBANEN?

STU AKADEMIET en er videreutvikling av pilotprosjektet med lørdagstreninger for ungdom. Vi forbedrer innholdet i tilbudet og ønsker å bidra til større utvikling hos spillerne i klubben STU akademiet passer for ungdom fra 13 år (f2011) som vil det lille ekstra med fotballen Vårt formål med STU Akademiet er å tilby spillerne best mulig utviklingsforhold. Med erfarne trenere, et godt miljø og videoteknikkanalyse, er vi her- og klare for å veilede spillerne hvert skritt på veien videre som fotballspiller

OPPLEV FORSKJELLEN

På STU tror vi på mer enn bare trening; vi tror på å skape et miljø hvor drømmer er viktige, og talenter ledes til perfeksjon. Vårt engasjement for din utvikling er stor, og vi tilbyr derfor en blanding av tradisjonell trening og bruk at teknologi for å skape utvikling hos spillerne

LÆR FRA KVALIFISERTE TRENERE

Trenerne på akademiet har mye erfaring både på og utenfor banen

Deres ekspertise og dedikasjon legger grunnlaget for treningsprogram, øktplaner og fokusområder. De vil bidra med personlig veiledning for å hjelpe deg med å vokse i ulike deler av spillet

VIDEO ANALYSE

På akademiet tar vi ett dypdykk inn i fotballens vitenskap med våre videoanalyseringsøkter Dette verktøyet lar deg forstå din ytelse som aldri før, og fremhever styrker og muligheter for forbedring gjennom detaljert visuell tilbakemelding. På treninger benyttes veo kamera som redskap i analysene

FELLESSKAP MED SAMME MÅL

Bli med i et fellesskap hvor alle deler en felles drøm: å leve og puste fotball. Vårt akademis gode miljø sikrer at hver spiller, uavhengig av ferdighetsnivå, føler seg velkommen og verdsatt som en del av vår sportsfamilie. Akademiet er for alle som ønsker det lille ekstra med fotballen

HVA KAN DU FORVENTE GJENNOM DELTAKELSE

- Teknisk Ferdighetsutvikling: Dribling, pasninger, skudd og mer.

- Taktisk Kunnskap: Forstå spillet på et dypere nivå.

- Fysisk Forbedring: Kom i ditt livs beste form for fotball.

- Mental Trening: Bygg mental styrke og kreativitet for å møte enhver utfordring.

Sædalsposten, årgang 2 - utgave 5 Q1: Mars 2024 14
PÅMELDING VIA SPOND

5.DIV J19 &

Siden i fjor har vi jobbet med å skape et godt miljø for jentefotballen. Vi har nå et godt samarbeid med Fana IL i ungdomsavdeligen. Dette samarbeidet har gjort det mulig for oss å ha et seniorlag i 5. divisjon, J19 i 1. divisjon og også 3 J16-lag (i 1. og 2. divisjon). Dette prosjektet gir alle spillerne gode treningsog kampmuligheter, og forhåpentligvis vil det føre til økt antall jente-spillere i klubben. Vi gleder oss til fortsettelsen på dette samarbeidet og gleder oss over volumet av spillere!

J19 har spilt gode treningskamper, og det ser optimistiske ut for den kommende sesongen 5. divisjonslaget gjorde et godt inntrykk under vinterserien-turneringen ved å gå videre fra gruppespillet til sluttspillet. De møtte lag fra 4. og 5. divisjon i løpet av turneringen og beviste at de kan matche nivået. Silje Brattelid har blitt med i trenerteamet for J19/5 divisjonslaget, og vi håper dette vil være starten på en god treningsreise for henne

Sædalen og Fana har i 2024 slått sammen jentekullene 2008-2010 til et felles J16 lag. Med dette så følger vi i fotsporene til fjorårets sammenslåing av årgangene 2005-2007. I starten av mars reiste 36 J16 jenter og 6 trenere/leder på treningsleir i Florø for å forberede sesongen og skape sosialt fellesskap i samarbeidslaget.

Det ble gjennomført to treningsøkter lørdag pluss en treningsøkt og to kamper på søndag. Treningshelgen ble blant annet muliggjort ved bruk av pengene tildelt fra Sparebanken Vests prosjekt «Jenter vil mer» som kjøres sammen med noen av de sore klubbene i Bergen. V i har mange motiverte og flinke jenter i årskullene knyttet til J16 laget og når J16 laget klarer stille 36 spillere på tur så viser det at det ligger noe i «jenter vil mer» også i Sædalen og Fana. Stor takk også til Florø idrettslag som lånte oss innendørs treningsfasiliteter og som stilte med motstanderlag til treningskamper Vi har stor tro på at slike tiltak gjør at jentene føler seg tatt på alvor i fotballen, noe vi i J16 mener er helt avgjørende for å holde flest mulig jenter lengst mulig

17 Sædalsposten, årgang 2 - utgave 5 Q1: Mars 2024
J16

-LAGET: 5 DIV 2024, AVD. 2 A

Sædalenspillerenmedflesta-lagskamperforklubbenifotballavdelingenNikolaiOa, blirdennesesongenåsesomendelavtrenerteamettilA-lagetsammenmedRoar FredriksenogTorgeirLindmo.Nikolaitarenrollesomassistenttrenerogønskerå skapeengodtreningskulturogsamholdforspillernepåa-laget.

"Nico" har spilt på A-laget i 8 år og kjenner gruppen som spiller på laget i dag. Nico kjenner også til arbeidskravene og spillestil som vi prøver å implementere i kamp- og treningsarbeidet. Nico er snart ferdig utdannet ved lærerhøyskolen og har tidligere vært involvert som trener i Sædalen IL på G-19 nivå. Med mye spillererfaring, litt trenererfaring og en pedagogisk utdannelse, så bor der en "trenerspire" i denne karen Vi gleder oss til å samarbeide med Nicco kommende sesong!

Serien sparkes igang med hjemmekamp Søndag 07 04, klokken 15 00 på Lægdebanen mot Varegg 2 Kom å hei frem laget til en god start på serien

Følg A-laget i sosialemedier for løpende oppdateringer

Sædalen IL A-lag

saedalenilalag

18 Sædalsposten, årgang 2 - utgave 5 Q1: Mars 2024
RoarFredriksen

TAEKWONDO

Taekwondoavholdtavdelingsårsmøteondag06.03påSædalenskole. Styretgjennomgikkaktivitetensomharværti2023,lafrem regnskapetforåretogavslutningsvisbledet valgtinnnoennye styremedlemmer.Flerefraeksisterendestyrefortsatteenperiodetil. Takkforoppmøtettilallesomkom-viglederosstilennyperiodemed godtarbeidfortaekwondoaktivitetenforbarn,ungdomogvoksnei Sædalen.,

Lørdag20.aprilplanleggesdetforvårtradisjonelleSædalenCupi Taekwondo.StevnetgjennomføresigymsalenpåNattland oppveksttun.Merinformasjonkommerutviasosialemedier!

Taekwondoharplasstilflerebarnpåsinetreninger-både barnepartietogvoksenpartiet,komgjernepåenprøvetrening!

INNEBANDY

Treningeneharfokuspåsamspill,lekog mestring Lagenespillerflereturneringer gjennomåret! Innebandytaralltidimotnyebarn ogungdomsomønskeråprøve

3aldersgrupperforjunior: 1-4trinn:

Treningstid:Onsdag16:30-18:00Sædalshallen

5-7trinn /8-10.trinn:

Treningstid:Tirsdag17:30-19:00GymsalNattland oppveksttun

NattlandoppveksttunogHordalandinnebandykrets hargjennomhøstenstartetoppettjentetilbud Gruppentrenerrettettskoletidogeråpentforde somønsker!

21
Sædalsposten, årgang 2 - utgave 5 Q1: Mars 2024

STJERNER ETTER SKOLEN

Stjerner etter skolen er et tilbud med variert aktivitet i hall for barn med funksjonsnedsettelser. Siden oppstart av tilbudet høsten 2023 har det utviklet seg en fast deltakergruppe på 6 barn og ungdommer fra nærområdet Tilbudet er en del av Sterk Etter Skolen paraplyen som er støttet av Lotteri-og stiftelsestilsynet ut 2025.

“Å være en del av denne faste deltakergruppen er veldig godt. Her føler man seg inkludert og akseptert, og det er et sted man kan føle seg trygg og bygge gode vennskap og relasjoner Gjennom aktivitetene har vi lært mye om samarbeid, men også utviklet oss individuelt”. At deltakerne trives er det liten tvil om, for her er de fleste med hver gang! Blant deltakerne er det flere ting som er populært, men særlig "haien kommer", "hjort og jeger" og basketball er en favoritt blant gjengen.

Vi ser frem til flere onsdager med samhold, idrettsglede og god innsats. Dersom du skulle kjenne noen, eller kjenner noen som kjenner noen denne gruppen kunne passet for blir vi veldig glad for flere medlemmer!

Gruppen trener med Guro hver onsdag i gymsalen på

Nattland oppveskttun fra klokken 18.00-19-00.

Oversiktoverandretilbudforbarn/ungdom:

Sterk etter skolen Barn: Variert aktivitet i hall for barn på 1trinn til 4trinn, rett etter SFO!

Treningstid: torsdag 16 -16:50 / fredag 1530 / 1620

Helt etter skolen: Variert aktivitet i hall for barn med usynlige behov - fra 3trinn til 7trinn Det er krav om at foreldre/støttekontakt eller assistent er med på trening

Treningstid: På grunn av lite oppmøte er dette partiet satt på pause Er du interessert i at vi skal ta det opp igjen? Ta kontakt med Guro

Sterk etter skolen Ungdom: Skadeforebyggende- og funksjonell styrke og utholdenhetstrening for ungdom

Treningstid: Fredag 16.30 - 17.30

Idrettsskole 2019: Variert aktivitet i gymsal for jenter og gutter født 2019

Treningstid: Torsdag 1700 - 1750

Idrettsskole 2018: Variert aktivitet og introduksjon til idretter for jenter og gutter født 2018

Treningstid: Onsdager 17.00 - 17.50

22
Sædalsposten, årgang 2 - utgave 5 Q1: Mars 2024

TAKK

HvertårstøtterEvinyidrettenvedåsponsemed nyedrakterogidrettstøy.ForrigeukehaddeEviny sammenmedleverandøravutstyret:Torshov Sport,sinårligeutdelingavdraktertilidrettslagene iBergen!

FraSædalenILvarlageneJ2015håndball,J2014 håndball,G2011håndball,innebandy5,-7.tr,G2012 fotball,G19Fotball,G2009FotballogJ19Fotball heldigeåfåtildeltnyedrakterellerhettegensere!

utedelingavteambag,besøkavbrannspillere ogfellesfotografering!Kjekkopplevelsefor lageneogstasmednyedraktertil fotballsesongenstarterogneste håndballsesong.

23 Sæda 024

I Sædalen idrettslag er det obligatorisk å ha deltatt på “Trygg på trening” kurs for alle personer med tillitsverv: styreverv, trenere og lagledere som jevnlig har kontakt med barn og unge i idrettslaget.

Sædalen Idrettslag gjennomførte “Trygg på trening” 14.mars 2022. Siden den tid har det kommet til nye trenere, lagledere og styremedlemmer som ikke deltok på samlingen. Derfor er det tid for gjennomføre en ny samling for de som ikke har deltatt tidligere. Foresatte uten roller eller verv i idrettslaget er også velkommen til å delta.

DATO: MANDAG 06. MAI

STED: AMFIET SÆDALSHALLEN

TID: 1930 - 2130

PÅMELDING VIA KLUBBARRANGEMENT I SPOND

NIF: “I Norge deltar 90% av alle barn på fritidsarenaen, og svært mange av de i idretten. Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje og er direkte i strid med visjonen om «idrettsglede for alle» Vi må erkjenne at idretten er et speilbilde av samfunnet og at trakassering og overgrep også skjer i idrettssammenheng Det er derfor viktig at trenere for barn og unge har trygge rammer rundt seg og kunnskap om hvordan de skal møte barn som blir utsatt for vold og overgrep.

Trygg på trening er med på å sikre at idretten utvikles til å bli et tryggere sted for alle barn og unge. Vi ønsker å skape en tryggere arena gjennom at trenere og frivillige får økt kunnskap og handlingskompetanse om seksuelle overgrep mot barn og unge Prosessen med Trygg på trening skal sikre at ledere i klubber og lag har bedre kunnskap om hvordan man kan møte barn og unge som har vært utsatt for seksuelle overgrep i idrettslag og at gode planer for videre arbeid med temaet i idrettslaget, retningslinjer og saksgang følges. En åpen dialog om seksuelle overgrep mot barn vil bryte ned tabuer om seksuelle overgrep og skape tryggere rammer for barna. Målet er at idrettslaget blir en forutsigbar og trygg arena for alle involverte.

24 Sædalsposten, årgang 2 - utgave 5 Q1: Mars 2024

Sædalshallen

Sædalshallen

Nattland oppveksttun

Sædalshallen

Sædalshallen

Merinformasjonomgjennomføring, stedogårskullkommeriløpetavapril

MosjonsløprundtStoreLungegårdsvannet arrangertavSædalenIL

ARRANGEMENT 25
REGULERINGSPLAN
HÅNDBALLAVDELINGEN SÆDALEN CUP TAEKWONDO
PÅ TRENING
FOTBALLSKOLE BERGEN3000 ÅPEN HALL/LØPEGRUPPE 18 APRIL: 20.00 - 21.30 15 APRIL: 19.00 - 21.30 20 APRIL: 10.00 - 17.00
MAI: 20 - 21.30 MAI UKE 26 8 JUNI HVER ONSDAG: 19.30-20.30/20.40:21.40 Sædalsposten, årgang 2 - utgave 5 Q1: Mars 2024 J/G2015 FOTBALLFRITIDSORDNINGSÆDALENIL NATTLAND OPPSTSART I UKE 14 FOR J 2014: G 2014: J 2013: G 2013: J 2012: G 2012: J 2011: G 2011: TIDSPUNKT 2014-2011
HØRINGSMØTE
TRENERFORUM
TRYGG
TRENERFORUM FOTBALL TINE
6
Trening som passer og er tilrettelagt for alle! Åpen hall foregår i gymsalen på NOT, mens løpegruppa trener intervalltrening i næromårdet Sleng deg på! J2015 FREDAG1330-1430 G2015FREDAG1345-1445 Fredag Torsdag Fredag Onsdag Fredag Onsdag Fredag Fredag 13 30 - 14 30 13.45 - 15.15 13.30 - 14.30 14 45 - 16 15 15.00 - 16.30 14.45 - 16.15 15 00 - 16 30 15 00 - 16 30

Støtt

gjennom FlüggerAndelen

HVORDAN

Fortell hvilken organisasjon (Sædalen IL) du ønsker å registrere kjøpet mot når handler hos Flügger farve - resten fikser de i butikken!

HVORFOR

20 % avslag på kjøpet til deg som handler,

5 % av summen går til klubben

Sædalsposten, årgang 2 - utgave 5 Q1: Mars 2024 26

MEDLEMSFORDEL PÅ SPENST NESTTUN

ÅRETS TRENINGSSENTER I BERGEN2023

På Spenst Nesttun har de ett bredt utvalg av gruppetimer, ulike styrketreningssaler, kondisjonsavdelinger, kafe, badstu og mye mer!

Du velger selv hvilke tilbud du ønsker å benytte deg av, men alle har samme mål: fremme helsen og skape en aktiv livsstil Mer info på deres nettside: https://nesttunspenstno/om-oss/

Som medlem eller foresatt av medlem i Sædalen idrettslag får du ekstra god pris på treningsmedlemskap på Spenst Nesttun i 2024:

Pris aktive medlemmer: 310,- per m

Pris foresatte: 420,- per mnd

Vil du bli med på laget som

SPONSOR?

Har du eller din bedrift ett brennende hjerte og engasjement for idrett og fysisk aktivitet for barn og unge? eller et ønske om å bidra til bedre oppvekstvilkår og rammebetingelser i vårt byområrde?

Bli med på laget og hjelp Sædalen IL med å utvikle aktivitetstilbudet for alle barn i nærmiljøet. Vi ser etter sponsorer og samarbeidspartnere som ser verdien av idrett og ønsker å være en del av oss

Sædalsposten, årgang 2 - utgave 5 Q1: Mars 2024 27
NESTTUN

IDRETTSSTØTTETILLOKALSAMFUNNET:VIBIDRARDIREKTE TILSÆDALENIDRETTSLAGFORÅSTYRKEIDRETTSMILJØETI NÆROMRÅDET.PENGENEGÅRDIREKTETILKLUBBEN,SLIKAT DEKANSKAPEATTRAKTIVETILBUDFORBARNOGUNGE, SAMTSTYRKEIDRETTSFELLESSKAPETISÆDALEN.

OPPGIRABATTKODEN “SædalenIL”

NÅRDEREBESTILLERKJØRETIMERELLERUNDERVEISIOPPLÆRINGENFORGODEMEDLEMSPRISERPÅ KJØREOPPLÆRINGOGFORÅSTØTTEKLUBBENVIACASHBACK!

VINN-VINNFORDEGOGSÆDALENIL

GRUNNKURSMC: 250KRIRABATT BIL:EKSTRA500KRIRABATTPÅPAKKEPRIS

TILHENGERB96ELLERBE:EKSTRA500KRIRABATTPÅPAKKEPRIS

TRAFIKALTGRUNNKURS:250KRIRABATTELLER300KRRABATTHVISDUMELDERDEGPÅMEDENVENN(BEGGEFÅR300KR HVERIRABATT)

www.kjorpent.no/sponsor/sedalenil/medlemstilbud/

Q1: Mars 2024 28

Administrasjon i SIL

Administrasjonen i SIL ønsker alle medlemmer, foresatte, ildsjeler og engasjerte i idrettslaget riktig god påske!

Vi tar ferie for å lade batteriene til en innholdsrik vår med masse aktivitet og anleggsbygging fra 22.03 til og med 01.04. Responstiden på henvendelser er dermed lengre enn vanlig. Alle betalinger som har forfall før 01.04 må være innsendt innen 22.03.

Lurer du på noe? Kontakt oss på

Vilde Brodahl: vb@sedalenil.no

Pål Thorsen: pht@sedalenil.no

// Daglig leder

// Daglig leder Sædalen Idrettspark og anleggsrådgiver SIL

Marcin Wodka: mw@sedalenil.no // Trener-og spillerutvikler

Guro Eline Gjesdal: geg@sedalenil.no // Hovedinstruktør

Olav Berg: Prosjektmedarbeider

Sædalspostentrengerjournalister &fotografer!

Bordetenjournalistspireideg,ta kontaktmedSædalspostenpå sil@sedalenil.no

REDAKSJONENISÆDALSPOSTEN

OlavBerg VildeBrodahl
29
Sædalsposten, årgang 2 - utgave 5 Q1: Mars 2024
Guro-ElineGjesdal

K

ontakt klubben

Hovedstyret

styret@sedalenil.no

Wilhelm Monsen, Cecilie Sirevaag, Ole Eidsheim, Tomas Finnøy, Kevin Cruickshanks, Jan Ove Næss, Henriette Fjerdingren, Reidun Helle-Johnsen & Fredrik Johansen

Fotball

fotball.styret@sedalenil.no

Vasan Singaravel, Arnfinn Osmundsvaag, Malin Karlsen, Nina Vik, Stig-Ove Martinsen , Arild Nordrevoll, Anita Ommedal, Tore Andreas Hatleseth

Sportsligutvalg sportsligutvalg@sedalenilno

Rune Danielsen, Arnfinn Osmundsvaag, Roar Fredriksen, Roger Helland, Marcin Wodka

Taekwondo

inger.loes@uib.no

Håndball

handball@sedalenilno

Henriette Schaathun, Kathrine Waardal, Anette Flindt, Leif Kåre Hatlevoll

Innebandy

rogerlilleboe-hansen@technipfmccom

Idrettsskolen/ SterkEtterSkolen geg@sedalenil.no

25 Sædalsposten, årgang 2 - utgave 5 Q1: Mars 2024
SÆDALS POSTEN Utgave 5 Q 1: MARS 2024 NESTE UTGAVE PUBLISERES I JUNI 2024 FOTBALL, HÅNDBALL, INNEBANDY, TAEKWONDO, E-SPORT IDRETT OG FOLKEHELSE KONTAKT OSS HVIS DU HAR SAKER DU ØNSKER SKAL OMTALES I POSTEN

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.