Katalog luksuznih izdanja 2021.

Page 1

.

Ле­по ли­це Ср­би­је каталог­издања­2021.

ПРИНЦИП ПРИНЦИП ПРЕС

ПРЕС


ОБЈЕКТИВ


УВОД

Б

еоградска издавачка кућа „Принцип Прес” је један од несумњивих ли­дера срп­ског из­да­ва­штва у обла­сти не­го­ва­ња на­ци­о­нал­не кул­ тур­не и ду­хов­не ба­шти­не, пред­ста­вља­ња ту­ри­стич­ке по­ну­де, по­ пра­вља­ња ими­џа и ре­брен­ди­ра­ња Ср­би­је. Сво­јом укуп­ном из­да­вач­ком про­дук­ци­јом, на срп­ском и ви­ше свет­ских је­зи­ка, вр­хун­ски опре­мље­но и ди­зај­ни­ра­но, „Прин­цип Прес” до­след­но пред­ста­вља ле­по ли­це Ср­би­је. Афир­ми­ше оно што Ср­бе чи­ни на­ро­дом ме­ђу на­ро­ди­ма у европ­ској по­ ро­ди­ци. То су из­да­ња ко­ји­ма се на компетентан и упе­ча­тљив на­чин по­ма­ же добронамерним стран­ци­ма да на пра­ви на­чин от­кри­ју ве­ро­до­стој­ну Ср­би­ју, да је бо­ље раз­ум ­ е­ју и при­сни­је до­жи­ве, да кроз њу пу­ту­ју и ис­ко­ ри­сте ње­не ве­ли­ке мо­гућ­но­сти. Исто­вре­ме­но, то су на­сло­ви ко­ји срп­ске чи­та­оц ­ е под­сти­чу да не­пре­ста­но из­но­ва от­кри­ва­ју при­влач­ност соп­стве­не зе­мље, ње­не мо­жда за­бо­ра­вље­не ча­ри и пред­но­сти, да об­но­ве дар ра­до­зна­ ло­сти и спо­соб­ност по­зи­тив­них пре­по­зна­ва­ња, да се с поносом учврсте у сопственом идентитету. У широкој лепези садржаја и издања од промотивних брошура, туристичких водича, специјализованих публикација из разних области, до луксузних и екслузивних монографија које на један свеобухватан начин представају Србију, до сада смо објавили преко 100 наслова на 7 језика. Део наше продукције намењен је протоколарним потребама државних институција, као и домаћим и иностраним компанијама које послују у Србији. О нашим луксузно опремљеиим монографија, на руском језику више можете погледати у електронском каталогу. Осим наведених издања, Принцип Прес је издавач луксузног ВИП магазина „Србија национална ревија“ који се као двомесечник штампа на три одвојена језика (руском, српском и енглеском) и у ком смо осим промотивних садржаја из области културе, историје, наслеђа, туризма, природних лепота..., предвители смо и промоцију економско-привредних садржаја и брендова, кроз представљање домаћих и страних компанија које послују у Србији. Више детаља у каталогу Принцип Преса. Награде: По­ред ве­ли­ког бро­ја про­бир­љи­вих чи­та­ла­ца у земљи и иностранству, о вред­но­сти издања „Принцип Преса” све­до­че и број­не углед­не на­гра­де ко­ји­ма су овен­ча­на, од “Златног Беочуга” за 2008 годину која се односи на трајни допринос култури Београда, Награде „ Моштаница “ за Издавачки подухват године на Међунардном сајму књига у Бањалуци 2010, „Ту­ри­стич­ког цве­та” за 2006, „Нај­бо­ље ту­ри­стич­ке пу­бли­ка­ци­је” за 2007, на­гра­де „Сту­пље” на Ме­ђу­на­род­ном сај­му књи­га у Ба­ња­лу­ци 2007. и 2008, до „Сре­бр­ног пе­ча­та 2006” на Сај­му гра­фи­ке у Бе­ог­ ра­ду (за ди­зајн и ори­ги­нал­но гра­фич­ко ре­ше­ње) и ви­ше­стру­ке на­гра­де „Гу­тем­берг”.

ПРИНЦИП ПРЕС Цетињска 6, 11000 Београд Тел.: +381 (11) 322 70 34, 322 16 92; Факс: +381 (11) 324 56 21 www.turistinfosrbija.com, www.nacionalnarevija.com princip.press@gmail.com

01


СРБИЈА ПОД КАПОМ НЕБЕСКОМ

Н

о­ва изузетна мо­но­гра­фи­ја о Ср­би­ји, у одво­је­ним из­да­њи­ма на срп­ском, ен­гле­ ском, ру­ском и не­мач­ком је­зи­ку, са це­лом ле­пе­зом рас­ко­шних по­ве­за! Књи­га на­пи­са­на мо­дер­но а у ду­ху ста­рих мај­сто­ра, илу­стро­ва­ на вр­хун­ским фо­то­гра­фи­ја­ма. Геопоетика и пу­то­пи­са­ње. Ge­ni­us lo­ci. Зе­ мља и на­род, љу­ди и оби­ча­ји, ху­мор и пе­сме, обе­ди и об­ре­ди. Зда­ња и се­ћа­ња. При­ро­да и дру­ге ле­по­те. Са­крал­на ге­о­гра­фи­ја и врхунци српске културе. Тра­го­ви ста­рог све­та (од стар­че­вач­ке кул­ту­ре до Кел­та). Рим­ски гра­ до­ви и ца­ре­ви ро­ђе­ни на про­сто­ру да­на­шње Ср­би­је. Сред­њо­ве­ков­ни пу­те­ви, твр­ђа­ве, хра­ мо­ви. Двор­ци, са­ла­ши, ба­ње, ет­но се­ла. Во­до­ па­ди, пе­ћи­не, ре­ке, је­зе­ра. Пла­ни­не и рав­ни­ це. Све­те го­ре и во­де. Ме­ста нај­ве­ћих хо­до­ча­ шћа. Све­те сли­ке. Чудесна Ср­би­ја. При­че са дру­ма: крај­пу­та­ши, за­пи­си, ва­ша­ри, во­де­ни­ це. Ве­ли­ки ви­зи­о­на­ри, пе­сни­ци, ју­на­ци. Све то упле­те­но у је­дан еле­гант­ни све­тли лук ко­ји Ср­би­ју опа­су­је и опи­су­је, пре­до­ча­ва нам ње­ну при­влач­ност и тај­но­ви­тост. Велико достигнуће српског издаваштва. Фор­мат: 21 х 29,7 cm. Обим: 392 стра­не.

02


СРБИЈА ПОД КАПОМ НЕБЕСКОМ

03


04

СРБИЈА ПОД КАПОМ НЕБЕСКОМ


СРБИЈА ПОД КАПОМ НЕБЕСКОМ

05


06

СРБИЈА ПОД КАПОМ НЕБЕСКОМ


СРБИЈА ПОД КАПОМ НЕБЕСКОМ

07


ЛУКС КОМПЛЕТ „ЕДИЦИЈА СРБИЈА“

Дар к ак­ ав рет­к се о ви­ђ а! 08

о а к ! р ц а а Д е­ме­љ т н е ка­м


• СР­БИ­ЈА, ОД ЗЛА­ТА ЈА­БУ­КА • ЗА­ВИ­ЧАЈ ЦА­РЕ­ВА • СР­БИ­ЈА, ГЕ­О­ПО­Е­ТИЧ­КИ АЛ­БУМ • ДУ­ША­НОВ ЗА­КО­НИК • СЛО­ВО ЉУБ­ВЕ

ЛУКС КОМПЛЕТ „ЕДИЦИЈА СРБИЈА“

Пет лук­су­зних срп­ских мо­но­гра­фи­ја у јед­ном па­ке­ту! Нај­бо­ље из Ср­би­је, на три је­зи­ка, одво­је­но (срп­ски, ру­ски, ен­гле­ски)!

09


10

ЛУКС КОМПЛЕТ „ЕДИЦИЈА СРБИЈА“


ЛУКС КОМПЛЕТ „ЕДИЦИЈА СРБИЈА“

11


12

СРБИЈА – ГЕОПОЕТИЧКИ АЛБУМ


СРБИЈА – ГЕОПОЕТИЧКИ АЛБУМ

К

њи­гу ко­ја је пред ва­ма мо­гли би­смо на­зва­ти ал­бу­мом, све­до­ чан­ством, збир­ком до­ку­ме­на­та. Она не же­ли да убе­ђу­је. Не про­па­ги­ра, не на­ме­ће, не спи­ну­је. Ни­је порт­па­рол, адво­кат, бр­бљи­ ви ре­клам­ни агент. Ни­је ни ту­ри­стич­ки но­ви­нар, огре­зао у ис­пра­ зно­сти и фра­зу. Као на не­ком ду­гом и ле­пом ста­рин­ском пу­то­ва­њу, кад сед­не­те у воз и раз­мак­не­те за­ве­се на про­зо­ру, пред ва­ма ће ов­де про­ми­ца­ти број­не сли­ке. Гле­дај­те их сми­ре­но и ра­до­зна­ло, от­кри­ва­лач­ки, сво­јим и очи­ма оних ко­ји­ма ће­те при­ча­ти о том пу­ то­ва­њу. Не­ке од тих сли­ка упам­ти­ће­те од­мах, дру­ги­ма се по­вре­ме­но вра­ћа­ти и об­на­вља­ти сво­ју та­на­ну ве­за­ност, а мо­жда ће се све оне сли­ти у јед­ну, у ве­ли­ки мо­за­ич­ки пор­трет Ср­би­је ко­ји ће­те по­не­ти за­ув­ ек. И не за­бо­ра­ви­те опо­ме­ну јед­ног од нај­не­срећ­ни­јих прин­че­ва свет­ске књи­жев­ но­сти: „Са­мо плит­ки љу­ди не су­де пре­ма из­гле­ду. Пра­ва ми­сте­ри­ја све­та је оно ви­дљи­во, а не не­ви­дљи­во.” Формат: 21х30 cm. Обим: 240 страна

13


14

СРБИЈА – ГЕОПОЕТИЧКИ АЛБУМ


СРБИЈА – ГЕОПОЕТИЧКИ АЛБУМ

К

нигу, которую вы держите в ру­ ках, можно назвать альбомом, свидетельством, со­бранием доку­ ментов. Она не стремится убе­дить. Она не пропагандирует, не на­вяз­ы­­ ва­ет оп­ре­деленное мнение, не ста­ рается ввести в заблужде­ние. Она не пресс-секретарь, не адвокат, не ре­кла­ми­рующий свою продукцию коммивояжер. Она не тур-журна­ лист, рути­нны­ми фразами опи­ сывающий стереотипы. Она похо­ жа на ста­­ринное долгое прекрасное путешествие, когда вы садитесь на поезд и раздвигаете за­на­вески, со­ бираясь насладиться мельканием про­­плывающих за окном видов. Разглядывайте их спо­койно и лю­ боз­нательно, смотрите не только своими глазами, но и глазами тех, ко­му вы потом будете рассказывать об этом путешествии. Что-то вам за­ по­мнится сразу, для чего-то нужно будет воссоздать тоненькую нить во­ споминаний, а может быть, все для вас сольется в один большой мозаичный пор­ трет Сербии, который останется в памяти навсегда. Только не забудьте слова классика мировой литературы: «Лишь мелочные люди не верят первому взгляду. Настоящий мир очевиден, а не скрыт от глаз.»

15


16

СРБИЈА – ГЕОПОЕТИЧКИ АЛБУМ


he book before you could be called an album, testimony, anthology of documents. It does not want to persuade. It does not propagate, does not impose, does not spin. It is not a PR, lawyer, blabby advertising agent. Neither is it a tourist reporter, steeped into phrases and the type of selftermination called routine. Just like on a long and beautiful old-fashioned journey, when you sit in a train and open curtains on the window, numerous images will be unraveling in front of you. Watch them calmly and with curiosity, as an explorer, with your eyes and eyes of those to whom you will be telling about the journey. Some of these images you will remember right away, the others you will occasionally re­ trieve and restore your fine connection, and maybe all of them will merge into one, into a large mosaic portrait of Serbia that you will carry forever. And do not forget the warning of one of the most ill-fortuned princes in world literature: “It is only shallow people who do not judge by appearances. The true mystery of the world is the visible, not the invisible.”

СРБИЈА – ГЕОПОЕТИЧКИ АЛБУМ

T

17


СРБИЈА – ГЕОПОЕТИЧКИ АЛБУМ

L

18

e livre devant vous pourrait être appelé album, témoi­ gnage, recueil de documents. Il n’aspire pas à persua­ der. Il ne propage pas, il n’impose pas, il n’exagère pas. Il n’est ni porte-parole, ni avocat, ni agent de publicité ba­ vard. Il n’est ni journaliste touristique, infecté par des cli­ chés et cette forme d’auto-éteinte nommé routine. Comme dans un beau, long voyage à l’an­cienne, quand vous vous installez dans un train et écartez les rideaux sur la fenêtre, de nombreuses images passeront devant vous. Regardez-les tranquillement et curieusement, dans l’esprit chercheur, avec vos propres yeux et les yeux de ceux à qui vous racon­ terez ce voyage. Quelques-unes de ces images vous retien­ drez tout de suite, aux autres vous retournerez de temps en temps et renouvellerez votre relation subtile, et peut-être, elles deviendront une seule, un grand portrait mosaïque de la Serbie que vous emporterez pour toujours. Et n’oubliez pas l’avertissement d’un des plus malheureux princes de la littéra­ ture mondiale : “Il n’y a que les esprits légers pour ne pas juger sur les apparences. Le vrai mystère du monde est le visible, et non l’invisible.”


СРБИЈА – ГЕОПОЕТИЧКИ АЛБУМ

E

ste libro que tiene delante podríamos de­no­minar un álbum, un testimonio o una co­le­cción de documen­ tos. No quiere persuadir. No pro­paga, no impone, no da vueltas. No es un por­t­avoz, un abogado, un agente pub­ licitario par­lanchín. Tampoco es un periodista turístico, abi­smado en palabrería y en aquella forma de auto-apaga­ miento llamado la rutina. Como en algún antiguo viaje lar­ go y lindo cuando se sienta en el tren y abre las cortinas de la ventana, pasarán aquí numerosas imágenes delante de sus ojos. Mírelos con calma y curiosidad, de forma de­scu­bridora, con sus propios y con los ojos de otros a los que contará sobre ese viaje. Algunas de estas imágenes recor­ dará instantáneamente, a otras volverá de vez en cuando renovando sus vínculos finos, y tal vez todas ellas converjan en una imagen, en un retrato mosaico grande de Serbia que llevará consigo para siempre. Y no se olvide de la advertencia de uno de los príncipes más de­sa­for­tunados de la literatura mundial: „Sólo gente superficial no juzga porla apariencia. El misterio ver­ dadero del mundo es lo visible, no lo invisible.”

19


СВИ ПОГЛАВАРИ СРПСКЕ ЦРКВЕ (1219-2021) 20

О

д Светог Саве у XIII веку до данас, на престољу поглавара Српске православне цркве било је једанаест архиепископа и педесет три патријарха. Столовали су у Жичи, Пећкој патријаршији, Сремским Карловцима и Београду. Пред нама су њихови кратки животописи, готово енциклопедијски, али довољни да бар назремо са каквим су се све искушењима суочавали, каква бремена носили. Зато је ово један од упечатљивих начина да се укратко изложи и укупна историја народа српског. Фор­мат: 21 х 29,7 cm. Обим: 268 стра­не.


СВИ ПОГЛАВАРИ СРПСКЕ ЦРКВЕ (1219-2021)

21


ВСЕ ГЛА­ВЫ СЕРБ­СКОЙ ЦЕР­КВИ (1219-2021) 22

Н

ачиная со Святого Саввы в XI­II ве­ке и до сегодняшнего дня, на престоле глав Сербской православной церкви было одиннадцать архиепископов и пятьдесят три патриарха. Они жили и служили в Жиче, Печской Патриархии, Сремских Карловцах и Белграде. Перед нами – их краткие биографии, почти энциклопедически сжатые, но их достаточно, чтобы представить, с какими искушениями они встре­ чались, какие бремена носили. Поэтому данная книга – своеобразный впе­чат­ля­ ющий способ вкратце изложить долгую историю сербского народа.


LEADERS OF THE SERBIAN CHURCH (1219-2021)

F

rom St. Sava in the XIII century to the present days, there were eleven arch­ bishops and fifty-three patriarchs on the throne of the Serbian Orthodox Church. Their seats were in Žiča, Patriarchy of Peć, Sremski Karlovci and Bel­ grade. Before us are their short biographies, almost encyclopedic, but sufficient to get a hint of all the temptations they were facing and all the burdens they were carrying. This is, therefore, also an impressive way of briefly presenting the entire history of the Serbian nation.

23


24

СРБИЈА – ОД ЗЛАТА ЈАБУКА


СРБИЈА – ОД ЗЛАТА ЈАБУКА

Н

о­во из­да­ње нај­леп­ше мо­но­гра­фи­је о Ср­би­ји, у одво­је­ним из­да­њи­ма на че­ ти­ри је­зи­ка (ен­гле­ски, ру­ски, ита­ли­јан­ски, срп­ски), са оби­љем вр­хун­ских фо­то­гра­фи­ја и тек­сто­ви­ма ве­ли­ких зна­ла­ца пе­ра. „Књи­га нај­леп­ших пеј­за­жа Ср­ би­је”, „осли­ка­на са две ни­јан­се злат­ног – ви­зан­тиј­ском и ба­рок­ном”, „књи­га о тра­ја­њу ле­по­те и ду­ха упр­кос оскуд­ним вре­ме­ни­ма”. „Књи­га у ко­јој се пред на­ шим очи­ма до­га­ђа Ср­би­ја са­ма, у свом нај­ра­ско­шни­јем из­да­њу”. Лук­су­зно је опре­мље­на, у твр­дом и ви­ше ва­ри­ја­на­та рас­ко­шног ко­жног по­ве­ за, на нај­бо­љем па­пи­ру, са мо­гућ­но­шћу руч­не из­ра­де ва­шег уни­кат­ног при­мер­ка! Пре­до­ча­ва­ју­ћи раз­ли­чи­те аспек­те срп­ске исто­ри­је и кул­ту­ре, од пра­и­сто­риј­ ских све­до­чан­ста­ва о из­у­зет­ним кул­ту­ра­ма и ци­ви­ли­за­ци­ја­ма на тлу Ср­би­је, пре­ ко пре­бо­га­тог рим­ског и сред­њо­ве­ков­ног на­сле­ђа, до ва­жних са­вре­ме­них зби­ва­ ња, „СР­БИ­ЈА, ОД ЗЛА­ТА ЈА­БУ­КА” ле­по­том и сти­лом над­ви­су­је до­са­да­шње књи­ге о Ср­би­ји.

25


26

СРБИЈА – ОД ЗЛАТА ЈАБУКА


СРБИЈА – ОД ЗЛАТА ЈАБУКА

Као што се до­бар глас да­ле­ко чу­је, „СР­БИ­ЈА, ОД ЗЛА­ТА ЈА­БУ­КА” сти­гла је на све кон­ти­нен­те и ме­ри­ди­ја­не, по­бу­ђу­ју­ћи оду­ше­вље­ње и гра­де­ћи друк­чи­ју сли­ку о овој зе­мљи, из­ван про­па­ганд­них и дру­гих сте­ре­от­ и­па. На­гра­де: „Ту­ри­стич­ки цвет 2006” за нај­бо­љу књи­гу у Ср­би­ји у обла­сти ту­ри­ зма, и „Гу­тем­берг 2006” на Ме­ђу­на­род­ном сај­му књи­га и гра­фи­ке у Ба­ња­лу­ци. Фор­мат: 23,5x29 cm. Обим: 288 стра­на

27


СРПСКИ ВЛАДАРИ – Од IX до XX века 28

В

а­жно де­ло срп­ске исто­ри­о­гра­фи­је. По­вест на­ро­да срп­ског и ње­го­вих зе­ма­ља из­ло­же­на кроз жи­во­то­пи­се и суд­би­не срп­ских вла­да­ра и ди­на­сти­ја, „у свим тим ве­ко­ви­ма и вр­тло­зи­ма“. Ра­ђе­но сво­је­вре­ме­но по на­руџ­би­ни и у про­дук­ци­ји Ин­сти­ту­та за на­ци­о­нал­ни пу­бли­ци­тет „На­род­но де­ло“, пр­ви пут штам­па­но 1927. го­ди­не, оно у свом но­вом из­да­њу об­у­хва­та пе­де­сет осам вла­да­ра, од кне­за Вла­сти­ ми­ра у IX ве­ку до кра­ља Пе­тра Дру­гог у XX ве­ку. Аутор је др Ста­но­је Ста­но­је­вић (1874-1937), срп­ски исто­ри­чар, уче­ник Ва­тро­сла­ва Ја­ги­ћа и Кон­стан­ти­на Ји­ри­ че­ка у Бе­чу, про­фе­сор Уни­вер­зи­те­та у Бе­о­гра­ду, ака­де­мик, ди­рек­тор и уред­ник На­род­не ен­ци­кло­пе­ди­је, пи­сац по­зна­те Исто­ри­је срп­ског на­ро­да, рат­ник, ака­де­мик.


Фор­мат: 21 х 29,7 cm. Обим: 264 стра­не.

СРПСКИ ВЛАДАРИ – Од IX до XX века

Из­да­ње „Прин­цип Пре­са“ је оса­вре­ме­ње­но, из­ме­ње­но и знат­но до­пу­ње­но, са­чи­ње­но као мо­дер­на ре­пре­зен­та­тив­на мо­но­гра­фи­ја. Бо­га­то је илу­стро­ва­но: пор­тре­ти, гр­бо­ви, ин­сиг­ни­је, за­ду­жби­не, сли­кар­ске исто­риј­ске сце­не ко­је су уве­зи са кон­крет­ним вла­да­ри­ма и ди­на­сти­ја­ма. Књи­га ко­ју тре­ба има­ти, чи­та­ ти и да­ро­ва­ти.

29


30

СРПСКИ ВЛАДАРИ – Од IX до XX века


СРПСКИ ВЛАДАРИ – Од IX до XX века

31


32

СРПСКИ ВЛАДАРИ – Од IX до XX века


СРПСКИ ВЛАДАРИ – Од IX до XX века

33


34

СРПСКИ ВЛАДАРИ – Од IX до XX века


СРПСКИ ВЛАДАРИ – Од IX до XX века

35


СЛОВО ЉУБВЕ

„С

лово љубве“ или Слово љубави, Деспота Стефана Лазаревића је једно од јарепрезентаивнијих дела српске средњевековне књижевности, писано као посланица у прози у десет строфа. Ово је песма о љубави, лепоти и разумевању... За сва наша издања у луксузном повезу предвидели смо могућност уштампавања логотма компаније у златотиску или сувом жигу.

36


ДУШАНОВ ЗАКОНИК

„Д

ушанов законик“ штампан у луксузној опреми на шест језика је један од најстаријих правних аката средњевековне Европе, донет 1349 године, по узору на „Законоправило“, Светог Саве насталог 130 година раније и у ком је било сублимирано римско и византијско право.

37


ЗАВИЧАЈ ЦАРЕВА

П

38

о­во­дом 1700 го­ди­на Ми­лан­ског едик­та (313–2013) из штам­пе је иза­шла лук­ су­зна мо­но­гра­фи­ја ЗА­ВИ­ЧАЈ ЦА­РЕ­ВА - Рим­ски вла­да­ри са про­сто­ра да­на­ шње Ср­би­је, на срп­ском, ита­ли­јан­ском и ен­гле­ском је­зи­ку. На те­ри­то­ри­ји да­на­шње Ср­би­је ро­ђе­но је ше­сна­ест рим­ских ца­ре­ва и по­диг­ нут низ рим­ских гра­до­ва, утвр­ђе­ња и па­ла­та. Ка­сно­ан­тич­ка исто­ри­ја се до­брим де­лом од­ви­ја­ла на по­зор­ни­ци Ср­би­је, оста­вља­ју­ћи нам бо­га­то спо­ме­нич­ко и ар­ хе­о­ло­шко на­сле­ђе, ко­је, иако у струч­ном по­гле­ду со­лид­но про­уч ­ е­но, ни­је ши­ ро­кој јав­но­сти, ни у зе­мљи ни у ино­стран­ству, пред­ста­вље­но на на­чин ко­ји за­ слу­жу­је. Ти­ме се про­пу­шта шан­са да кул­тур­но-исто­риј­ска сли­ка о Ср­би­ји до­би­је јед­ну зна­чај­ну бо­ју и сво­је ме­сто у европ­ском ду­ги­ном спек­тру.


ЗАВИЧАЈ ЦАРЕВА

39


40

ЗАВИЧАЈ ЦАРЕВА


ЗАВИЧАЈ ЦАРЕВА Мо­но­гра­фи­ја „За­ви­чај ца­ре­ва“ је про­је­кат ко­јим је кул­тур­но бо­гат­ство ан­тич­ ке Ср­би­је ста­вље­но у је­дан ши­ри кон­текст европ­ске исто­ри­је, чи­ме ће се до­при­ не­ти тач­ни­јој пер­цеп­ци­ји Ср­би­је и код нас и у ино­стран­ству. Сир­ми­јум, Ви­ми­на­ци­јум, Син­ги­ду­нум, На­и­сус, Ме­ди­ја­на, Фелиx Ро­му­ли­ја­на, Ул­пи­ја­на, Ју­сти­ни­ја­на При­ма…са­мо су не­ки ва­жни­ји рим­ски ло­ка­ли­те­ти Ср­би­ је. Ауре­ли­јан, Га­ле­ри­је, Мак­си­мин Да­ја, Кон­стан­тин Ве­ли­ки…са­мо су не­ка од ве­ли­ких име­на Рим­ског Цар­ства ро­ђе­них на тлу Ср­би­је. Мо­но­гр­афи­ја је бо­га­то илу­стро­ва­на фо­то­гра­фи­ја­ма и цр­те­жи­ма, штам­па­на на кунстдру­ку и у пу­ном ко­ло­ру, у твр­дом и лук­су­зном ко­жном по­ве­зу и пред­ста­вља иде­а­лан по­клон за по­слов­не и про­то­ко­лар­не по­тре­бе. Фор­мат: 21x30 cm. Обим: 280 стра­на

a l n ul

41


СВЕТИ САВА У РУСКОМ ЦАРСКОМ ЛЕТОПИСУ 42

„С

вети Сава у руском царском летопису“ је део капиталног издања „Летописни лицевој свод“ - летописна историја света, рађена за првог руског цара Ивана IV Васиљевича, који је имао и српске крви како показују родослови Немањића и Јакшића. Из капиталног издања Летописа, рађеног у десет уни­ катних књига са десет хиљада листова, осамнаест хиљада слика, издвојена су места српске историје са родословима сртпских владара, сведочењем митрополита Пимена из 1389.године о Косовском боју и највише исликаним житијем Светог Саве Српског у 103 слике.


епархија будимљанско-никшићка принцип прес

Л

ук­су­зна мо­но­гра­фи­ја ода­бра­них за­пи­са о ро­до­на­чел­ни­ку срп­ске др­жа­ве Сте­фа­ну Не­ма­њи - Све­том Си­ме­о­ну Ми­рото­чи­вом, по­во­дом 900 го­ди­на ње­ го­вог ро­ђе­ња, из пе­ра Све­тог Са­ве, Сте­фа­на Пр­во­вен­ча­ног, До­мен­ти­ја­на, Те­о­до­ си­ја Хи­лан­дар­ца, Ми­ло­ша Цр­њан­ског, Алек­се Шан­ти­ћа, Па­вла Ро­вин­ског, Вла­ ди­ми­ра Ћо­ро­ви­ћа, Љу­бо­ми­ра Сто­ја­но­ви­ћа, Сте­ва­на Срем­ца, Бра­ни­сла­ва То­ди­ ћа, Р. П. Но­га, Ми­тро­по­ли­та Ам­фи­ло­хи­ја, Ма­ти­је Бећ­ко­ви­ћа...и дру­гих. Фор­мат: 21х30 cm, Обим: 320 стра­на

СПОМЕНИЦА СТЕФАНА НЕМАЊЕ

на де­ни­ца, за­ду­жби­ Ма­на­стир Сту­ ње, XII век Сте­фа­на Не­ма­

43


СРПСКА ЕПОПЕЈА 1914-1918.

У

з­бу­дљи­во и по­тре­сно све­до­чан­ство о Ср­би­ма у Пр­вом свет­ском ра­ту, ве­ ли­чан­стве­но и стра­шно. О гол­го­ти и вас­кр­су, о хе­рој­ству, стра­да­њу и под­ ви­гу јед­не ма­ле зе­мље и ве­ли­ког на­ро­да. Изабрана де­ла углед­ног срп­ског књи­жев­ни­ка и пу­бли­ци­сте Ан­то­ни­ја Ђу­ри­ћа, у шест не­за­бо­рав­них књи­га: За част отаџ­би­не, Ју­риш у по­ро­бље­ну отаџ­би­ну, Со­лун­ци го­во­ре, Же­не со­лун­ци го­ во­ре, То­плич­ки уста­нак, По за­по­ве­сти Ср­би­је.

44


СРПСКА ЕПОПЕЈА 1914-1918.

45


Ђурић Антоније

ћ није Ђури

Анто ЏБИНУ ЉТЕАНЏУБИОНТАУ РОУБО У РПИОШ

4-1918. ОПЕЈА 191 СРПСКА ЕП

46

СРПСКА ЕПОПЕЈА 1914-1918.


СРПСКА ЕПОПЕЈА 1914-1918.

47


48

СРБИЈА – ДРУМОВИМА, ПРУГАМА, РЕКАМА


Фор­мат: 14,5x20,4 cm. Обим: 592 стра­не

СРБИЈА – ДРУМОВИМА, ПРУГАМА, РЕКАМА

Н

ај­пот­пу­ни­ји ту­ри­стич­ки во­дич кроз Ср­би­ ју. Спој бо­га­тог и по­у­зда­ног пут­ног при­руч­ ни­ка, ге­о­по­е­ти­ке, кул­тур­но-исто­риј­ске и при­ вред­не па­но­ра­ме, пу­то­ка­за за про­ве­ре­на ме­ста и по­зи­ва на ма­што­ви­то ис­тра­жи­ва­ње. Све ујед­ но. Ма­ла ен­ци­кло­пе­ди­ја Ср­би­је да­та кроз иде­ју пу­то­ва­ња. У одво­је­ним из­да­њи­ма на срп­ском, ен­гле­ском, ита­ли­јан­ском и не­мач­ком је­зи­ку, са пре­ко 2.000 илу­стра­ци­ја, у бро­ши­ра­ном и ви­ше вр­ста ко­жног по­ве­за... На­гра­да: „Нај­бо­ља ту­ри­стич­ка пу­бли­ка­ци­ја у Ср­би­ји”, Кру­ше­вац, 2007.

49


ВОДИЧ КРОЗ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКУ БАШТИНУ

ВОДИЧ КРОЗ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКУ БАШТИНУ

Упознајте Србију I

50

Е

ди­ци­ја „Упо­знај­те Ср­би­ју” са­да и у фор­ми књи­га! Ре­пре­зен­та­тив­ни том Во­дич кроз кул­тур­но-исто­риј­ску ба­шти­ну у де­сет ве­ли­ких по­гла­вља-те­ма са­жи­ма огром­ну гра­ђу из исто­ри­је срп­ске кул­ту­ре и на­ро­да срп­ског. Кул­тур­на ба­шти­на рим­ске им­пе­ри­је на овим про­сто­ри­ма, гра­до­ви срп­ског злат­ног сред­њо­ве­ко­вља, нај­ве­ће срп­ске бит­ке, чу­ве­не же­не, слав­не љу­ба­ви срп­ских вла­да­ра, Ср­би­ја у зна­ ме­ни­тим ино­стра­ним хро­ни­ка­ма, стран­ци ко­ји су угра­ди­ли се­бе у Ср­би­ју и срп­ску кул­ту­ру... Фор­мат: 20 х 20,6 cm. Обим: 252 стра­не

ВИМИНАЦИЈУМ


ВОДИЧ КРОЗ ДУХОВНО-ИСТОРИЈСКУ БАШТИНУ

Фор­мат: 20 х 20,6 cm. Обим: 252 стра­не

ВОДИЧ КРОЗ ДУХОВНО-ИСТОРИЈСКУ БАШТИНУ

Упознајте Србију II

Т

ом Во­дич кроз ду­хов­но-исто­риј­ску ба­шти­ну, та­ко­ђе у де­сет те­ма-по­гла­вља, на ве­о­ма за­ни­мљив на­чин пре­до­ча­ва нам ра­зно­вр­сне еле­мен­те гран­ди­оз­ ног срп­ ског ду­хов­ног на­сле­ђа. Све­ти­те­љи и ми­ро­по­ма­за­ни вла­да­ри, све срп­ске ди­на­сти­је, све­те сли­ке и хра­мо­ви, све­те го­ре и во­де, хо­до­ча­шћа и чу­да, пра­зни­ци и сла­ве, ви­ зи­о­на­ри и за­ду­жби­на­ри... Оби­ље по­да­та­ка, име­на, вр­ хун­ских фо­то­гра­фи­ја, углед­ни ауто­ри. Сто­на књи­га, во­дич, све­зна­дар. Све то, и мно­го ви­ше!

51


СТО ГОДИНА ОД КУМАНОВСКЕ БИТКЕ

Б

ит­ка ко­јом је на са­мом по­чет­ку ре­шен Пр­ви бал­кан­ски рат и за­по­че­та за­вр­ шна ета­па Срп­ске осло­бо­ди­лач­ке ре­во­лу­ци­је ду­ге сто че­тр­на­ест го­ди­на. Сим­ бо­лич­ки рас­плет Ко­сов­ског бо­ја из 1389, окон­ча­ње тур­ске оку­па­ци­је Бал­ка­на и осло­бо­ђе­ње срп­ске Све­те зе­мље. Пред­ис­ то­ри­ја и ток бит­ке, ње­ни хе­ро­ји и тра­ги­ ча­ри, ви­дљи­ви ре­зул­та­ти и ду­го­роч­не по­сле­ди­це, ва­жни до­ку­мен­ти и по­тре­сне лич­не при­че. Ле­по на­пи­са­на, на­уч­но уте­ме­ље­на и бо­га­то илу­стро­ва­на мо­но­гра­фи­ја, у твр­дом по­ве­зу и пу­ном ко­ло­ру. Фор­мат: 20 х 21 cm. Обим: 240 стра­на

52


ИСТОРИЈА СРЦА

И

за ку­ли­са исто­ри­је и по­ли­ти­ке, иза ма­ски сра­чу­на­тог и су­ро­вог све­та, ка­кве су за­и­ста би­ле љу­ба­ви тог ду­гог ни­за слав­них па­ро­ва? Ка­ко су се гра­на­ле, цве­ та­ле или ве­ну­ле у њи­хо­вим соп­стве­ним ср­ци­ма? Кроз ба­ри­је­ре ауто­ри­те­та и сло­ же­них оба­ве­за, ти­ту­ла и про­то­ко­ла, двор­ске за­сто­ре и из­ма­гли­це над бо­ји­шти­ма, је­су ли успе­ва­ли да до­пру до оног дру­гог и до се­бе са­мих? Убе­дљи­во и уз­бу­дљи­во шти­во, све­де­но а ду­бо­ко, пу­но ва­тре и уну­тар­њих вр­тло­га, та­на­но а ока­то. Тврд по­вез, пун ко­лор, илу­стро­ва­но. Фор­мат: 20 х 21 cm. Обим: 132 стра­не

рев­на је и ду­бо­ка пред­ста­ва о Бе­о­гра­ду као мит­ском гра­ду на све­тим во­да­ ма. Из ње су се, у свим вре­ме­ни­ма, ро­ји­ле ча­роб­не при­че, за­го­нет­не ле­ген­де од ко­јих је, ка­жу, тај град и са­здан. За­што је Бе­о­град био то­ли­ко ва­жан Ср­би­ма и за­што су Ср­би то­ли­ко ва­жни Бе­о­гра­ду? За­што су се та­ко ду­го тра­жи­ли, кроз ми­ ле­ни­ју­ме и по­ко­ле­ња, и шта се за­пра­во до­го­ди­ло ка­да су се нај­зад ме­ђу­соб­но от­ кри­ли? Из­ме­ђу исто­ри­је и књи­жев­но­сти, ствар­но­сти и сна, књи­га нај­леп­ших ле­ген­ди о пре­сто­ни­ци срп­ског про­сто­ра, срп­ског вре­ме­на и срп­ске суд­би­не. Тврд по­вез, пун ко­лор, илу­стро­ва­но. Фор­мат: 20 х 21 cm. Обим: 100 стра­на

ЛЕГЕНДЕ О БЕОГРАДУ

Д

53


ЧУВАР СВЕТИХ ХУМКИ

Д

ир­љи­ва при­ча о по­ро­ди­ци Ми­ха­ил ­ о­вић, ко­ја од 1927. у три ге­не­ра­ци­је уза­ стоп­но чу­ва Срп­ско рат­нич­ко гро­бље у Со­лу­ну, и пре све­га о осам­де­се­то­го­ ди­шњем Ђор­ђу Ми­ха­ил ­ о­ви­ћу, ко­ји је чу­вар не­пре­кид­но од 1960. до да­нас. Пу­них по­ла ве­ка! Уз оби­ље фо­то­гра­фи­ја, по­тре­сних сце­ на и екс­клу­зив­не гра­ђе, ова књи­га и исто­и­ме­ни до­ку­мен­тар­ни филм (уз њу) још јед­ном нам пре­до­ ча­ва­ју, за­пра­во, це­лу ве­ли­чан­ стве­ну и стра­шну срп­ску епо­ пе­ју у Пр­вом свет­ском ра­ту, Гол­го­ту и Вас­крс Ср­би­је. На­гра­да: „Моштаница” (за издавачки подухват) на Ме­ђу­на­род­ном сај­му књи­га у Ба­ња­лу­ци 2010. Фор­мат: 20 x 20,6 cm. Обим: 288 стра­на Твр­ди и ме­ки по­вез, ши­ве­но, пун ко­лор

54


СРБИ СВЕТИТЕЉИ

К

а­пи­тал­на књи­га о Ср­би­ма све­ти­те­љи­ма, од све­тог Јо­ва­на Вла­ди­ми­ра у X, до све­ тог Ју­сти­на Ће­лиј­ског у XX ве­ку. О њи­хо­вим жи­во­ти­ма и ду­хов­ном под­ви­гу, о њи­хо­вој ва­жно­сти за срп­ску ду­хов­ност, исто­ри­ју и суд­би­ну. Књи­га дар, на­дах­ну­ће, пам­те­ник. Од­лич­но опре­мље­на, у твр­дом по­ве­зу и пу­ном ко­ло­ру, на 236 бо­га­то илу­стро­ва­них стра­на! Књи­га за сва­ки наш дом, храм, би­бли­о­те­ку, шко­лу, за сва­ко­га од нас! Фор­мат: 20,6 x 20 cm. Обим: 232 стра­на

55


а­зин ­ г ­ а м и ­ н в Екс­клу­зи двој­ ен им ­ ­ о ­ иј­ и, у о Срб ом, ­ к с ­ п р с а ­ ан ­ у. ­ а­њим јез­ ик изд м о к с ­ у р ми енг­ лес­ ко

EU

£ ♦ USA 5 € ♦ GB 3,5

7 $ ♦ CH 7

CHF ♦ 40 NOK

♦ 45 SEK

♦ 500 HUF

♦ HR 20 HRK

♦ MK 300

MKD ♦ BiH

250 RUB 5 € ♦ RUS ♦ 10 KM CG

н. цена 390 ди 65, 2017  год XI  № vija.com ionalnare www.nac

ю нему юбиле К столет родного собрания на о ог ьш Бол

NIE E N I D E PRISO

Ма­га­зин от­мен ­ е и­ са­мос­ вес­ не Срб ­ иј­ е.

Restless Autumn in Serbia

MATURITY AS A CONSOLATION N o 64 · 2017

Кул­ту­ра, ба­шти­на, пу­то­ва­ња, ге­оп ­ о­ет ­ и­ка, сим­бо­ли, љу­ди, ства­ра­оц ­ и и де­ла. Иден­ти­тет. Нај­леп­ше ли­це срп­ских зе­ма­ља. Остав­шти­на за бу­дућ­ност. Оно што Ср­бе чи­ни на­ро­дом ме­ђу на­ро­ди­ма, оно чи­ме се по­но­се.

EU 5 € ♦ GB 3,5 £ ♦ USA 7 $ ♦ CH 7 CHF ♦ 40 NOK ♦ 45 SEK ♦ 500 HUF ♦ HR 20 HRK ♦ MK 300 MKD ♦ BiH 10 KM ♦CG 5 € ♦ RUS 250 RUB

7 No 65 · 201

Year XI  No 64, 2017  price 390 RSD www.nacionalnarevija.com

www.nacionalnarevija.com


ЦЕНОВНИК

ПРИНЦИП ПРЕС

Ча­со­пис отме­не Ср­би­је „СР­БИ­ЈА — На­ци­о­нал­на ре­ви­ја“, је лук­с у­зни дво­ме­сеч­ник на срп­ском, ен­гле­ском и руском је­зи­ку, у три одво­је­на и исто­вре­ме­на из­да­ња. По са­др­жа­ју, сми­слу и ци­ље­ви­ма, реч је о про­јек­т у ко­ји за Ср­би­ју има нај­ши­ри зна­чај. На нат­по­ли­тич­ки на­чин се ба­ве­ћи на­ци­о­нал­ном ба­шти­ном, кул­т у­ром, ту­ри­стич­ком по­ну­дом,­ пу­то­ва­њи­ма, сим­бо­ли­ма, иде­ја­ма, гра­до­ви­ма, пре­де­ли­ма, љу­ди­ма, брен­до­ви­ма, фе­но­ме­ни­ма — „На­ци­о­нал­на ре­ви­ја“ и са­мој Ср­би­ји и све­т у ис­трај­но от­кри­ва лепо ли­це ле­пе Ср­би­је. С по­зи­тив­ним­ и кре­а­тив­ним по­гле­дом на жи­вот и свет, об­на­вља ста­ре,­ учвр­шћу­је по­сто­је­ће и ства­ра но­ве мо­сто­ве.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ:

410х297 mm

205х297 mm

205х150 mm

205х100 mm

70х297 mm

70х150 mm

Дуплерица 2/1

Унутрашња стр. 1/1

Половина стр. 1/2

Трећина стр. 1/3

Трећина стр. 1/3

Четвртина стр. 1/4

ЦЕНОВНИК ОГЛАСНОГ ПРОСТОРА: К4 (ГЕНЕРАЛНИ СПОНЗОР)

Лого на насловном страни у сва три језика, лого ­ на рикни, лого на свакој унутрашњој страни поред пагинације, 5 страна ПР текста или 5 реклама у ­ сва три издања, 100 часописа по броју (60 српско, 20 енглеско и 20 руско издање), К4 корица

700.000 дин.

Специјална издања и туристички водичи

К4 (ГЕНЕРАЛНИ СПОНЗОР)

ГОДИШЊИ ПАРТНЕРСКИ ПАКЕТ 400.000 дин.

3 стране ПР текста или 3 рекламе у сва три издања, 50 часописа по броју (30 српско, 10 енглеско и 10 руско издање), маркица у импресуму

Дуплерица 2/1

180.000 дин.

К2

150.000 дин.

К3

150.000 дин.

Прва унутрашња страна 1/1

150.000 дин.

Унутрашња страна 1/1

120.000 дин.

Половина стране 1/2

80.000 дин.

Трећина стране 1/3

50.000 дин.

Четвртина стране 1/4

40.000 дин.

700.000 дин.

6 унутрашњих страна, маркица ­ са логотипом на насловној страни, импресуму, уз пагинацију на свакој страни

К2 (ПАРТНЕР ИЗДАЊА) 500.000 дин. К3 (ПАРТНЕР ИЗДАЊА) 500.000 дин. Без ПДВ-а

ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ: • На наведене димензије огласа додати по ­ 2 mm за обрез, • Формат припреме фајлова: ­ tiff, psd (300 dpi, cmyk); pdf, cdr, ai, eps (cmyk, текст у кривама).

Без ПДВ-а Цетињска 6, 11000 Београд • Тел. +381 11 322 7034 www.nacionalnarevija.com • www.turistinfosrbija.com


П РИНЦИП ПРЕС Медијски партнери:

РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ВОЈВОДИНЕ

РТС - ЈАВНИ СЕРВИС СРБИЈЕ

РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА ВОЈВОДИНЕ

НОВИНЕ СРПСКЕ ПАТРИЈАРШИЈЕ

Партнери издања:

СТУДЕНТСКА ОДМАРАЛИШТА

ГРАД КЊАЖЕВАЦ

ВРЊАЧКА

ОПШТИНА

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

РУМА

ПД РБ „КО­ЛУ­БА­РА“

БАЊА

ТЕНТ

БЕОГРАДСКА­ ПОСЛОВНА ШКОЛА

Влада Републике Србије Градови и општине:             

Беочин, Зајечар, Пирот, Прибој, Пећинци, Врњачка Бања, С. Митровица, Вршац, Лазаревац, Рума, Књажевац, Неготин, Зрењанин (...)

Министарства:  Министарство унутрашњих послова,  Министарство вера и дијаспоре,  Министарство економије и регионалног развоја,  Министарство спољних послова,  Министарство правде,  Министарство за инфраструктуру и енергетику,  Министарство просвете и науке,  Министарство омладине и спорта,  Министарство животне средине, рударства и просторног планирања,  Министарство културе, информисања и информационог друштва,  Министарство за Косово и Метохију.

Цетињска 6, Београд; Тел.: +381 (11) 322 70 34; Факс: +381 (11) 324 56 21 www.nacionalnarevija.com, www.turistinfosrbija.com


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.