Page 1


ОБЈЕКТИВ


УВОД

Б

еоградска издавачка кућа „Принцип Прес” је један од несумњивих ли­дера срп­ског из­да­ва­штва у обла­сти не­го­ва­ња на­ци­о­нал­не кул­ тур­не и ду­хов­не ба­шти­не, пред­ста­вља­ња ту­ри­стич­ке по­ну­де, по­ пра­вља­ња ими­џа и ре­брен­ди­ра­ња Ср­би­је. Сво­јом укуп­ном из­да­вач­ком про­дук­ци­јом, на срп­ском и ви­ше свет­ских је­зи­ка, вр­хун­ски опре­мље­но и ди­зај­ни­ра­но, „Прин­цип Прес” до­след­но пред­ста­вља ле­по ли­це Ср­би­је. Афир­ми­ше оно што Ср­бе чи­ни на­ро­дом ме­ђу на­ро­ди­ма у европ­ској по­ ро­ди­ци. То су из­да­ња ко­ји­ма се на компетентан и упе­ча­тљив на­чин по­ма­ же добронамерним стран­ци­ма да на пра­ви на­чин от­кри­ју ве­ро­до­стој­ну Ср­би­ју, да је бо­ље раз­ум ­ е­ју и при­сни­је до­жи­ве, да кроз њу пу­ту­ју и ис­ко­ ри­сте ње­не ве­ли­ке мо­гућ­но­сти. Исто­вре­ме­но, то су на­сло­ви ко­ји срп­ске чи­та­оц ­ е под­сти­чу да не­пре­ста­но из­но­ва от­кри­ва­ју при­влач­ност соп­стве­не зе­мље, ње­не мо­жда за­бо­ра­вље­не ча­ри и пред­но­сти, да об­но­ве дар ра­до­зна­ ло­сти и спо­соб­ност по­зи­тив­них пре­по­зна­ва­ња, да се с поносом учврсте у сопственом идентитету. У широкој лепези садржаја и издања од промотивних брошура, туристичких водича, специјализованих публикација из разних области, до луксузних и екслузивних монографија које на један свеобухватан начин представају Србију, до сада смо објавили преко 100 наслова на 7 језика. Део наше продукције намењен је протоколарним потребама државних институција, као и домаћим и иностраним компанијама које послују у Србији. О нашим луксузно опремљеиим монографија, на руском језику више можете погледати у електронском каталогу. Осим наведених издања, Принцип Прес је издавач луксузног ВИП магазина „Србија национална ревија“ који се као двомесечник штампа на три одвојена језика (руском, српском и енглеском) и у ком смо осим промотивних садржаја из области културе, историје, наслеђа, туризма, природних лепота..., предвители смо и промоцију економско-привредних садржаја и брендова, кроз представљање домаћих и страних компанија које послују у Србији. Више детаља у каталогу Принцип Преса. Награде: По­ред ве­ли­ког бро­ја про­бир­љи­вих чи­та­ла­ца у земљи и иностранству, о вред­но­сти издања „Принцип Преса” све­до­че и број­не углед­не на­гра­де ко­ји­ма су овен­ча­на, од “Златног Беочуга” за 2008 годину која се односи на трајни допринос култури Београда, Награде „ Моштаница “ за Издавачки подухват године на Међунардном сајму књига у Бањалуци 2010, „Ту­ри­стич­ког цве­та” за 2006, „Нај­бо­ље ту­ри­стич­ке пу­бли­ка­ци­је” за 2007, на­гра­де „Сту­пље” на Ме­ђу­на­род­ном сај­му књи­га у Ба­ња­лу­ци 2007. и 2008, до „Сре­бр­ног пе­ча­та 2006” на Сај­му гра­фи­ке у Бе­ог­ ра­ду (за ди­зајн и ори­ги­нал­но гра­фич­ко ре­ше­ње) и ви­ше­стру­ке на­гра­де „Гу­тем­берг”.

ПРИНЦИП ПРЕС Цетињска 6, 11000 Београд Тел.: +381 (11) 322 70 34, 322 16 92; Факс: +381 (11) 324 56 21 www.turistinfosrbija.com, www.nacionalnarevija.com princip.press@gmail.com

01


ЛУКС КОМПЛЕТ „ЕДИЦИЈА СРБИЈА“ Подарок, какой редко можно найти! 02

Подарок, словно камень основания!


• СЕР­БИ­Я, ИЗ ЗОЛО­ТА ЯБЛОКО • СЕР­БИ­Я, ГЕ­О­ПО­Э­ТИЧ­ЕСКИЙ АЛ­ЬБОМ • ДУ­ША­НОВ ЗА­КО­ННИК • СЛО­ВО ЛЮБ­ВИ • СВЯТОЙ СА­ВВА В РУ­ССКОЙ ЦАР­СКОЙ ЛЕ­ТО­ПИ­СИ

ЛУКС КОМПЛЕТ „ЕДИЦИЈА СРБИЈА“

Пять роскошных сербских монографий в одной упаковке! Лучшее из Сербии, на трёх языках, отдельно (сербский, русский, английский)!

03


04

ЛУКС КОМПЛЕТ „ЕДИЦИЈА СРБИЈА“


ЛУКС КОМПЛЕТ „ЕДИЦИЈА СРБИЈА“

05


06

ЛУКС КОМПЛЕТ „ЕДИЦИЈА СРБИЈА“


СРБИЈА – ГЕОПОЕТИЧКИ АЛБУМ

К

њи­гу ко­ја је пред ва­ма мо­гли би­смо на­зва­ти ал­бу­мом, све­до­ чан­ством, збир­ком до­ку­ме­на­та. Она не же­ли да убе­ђу­је. Не про­па­ги­ра, не на­ме­ће, не спи­ну­је. Ни­је порт­па­рол, адво­кат, бр­бљи­ ви ре­клам­ни агент. Ни­је ни ту­ри­стич­ки но­ви­нар, огре­зао у ис­пра­ зно­сти и фра­зу. Као на не­ком ду­гом и ле­пом ста­рин­ском пу­то­ва­њу, кад сед­не­те у воз и раз­мак­не­те за­ве­се на про­зо­ру, пред ва­ма ће ов­де про­ми­ца­ти број­не сли­ке. Гле­дај­те их сми­ре­но и ра­до­зна­ло, от­кри­ва­лач­ки, сво­јим и очи­ма оних ко­ји­ма ће­те при­ча­ти о том пу­ то­ва­њу. Не­ке од тих сли­ка упам­ти­ће­те од­мах, дру­ги­ма се по­вре­ме­но вра­ћа­ти и об­на­вља­ти сво­ју та­на­ну ве­за­ност, а мо­жда ће се све оне сли­ти у јед­ну, у ве­ли­ки мо­за­ич­ки пор­трет Ср­би­је ко­ји ће­те по­не­ти за­ув­ ек. И не за­бо­ра­ви­те опо­ме­ну јед­ног од нај­не­срећ­ни­јих прин­че­ва свет­ске књи­жев­ но­сти: „Са­мо плит­ки љу­ди не су­де пре­ма из­гле­ду. Пра­ва ми­сте­ри­ја све­та је оно ви­дљи­во, а не не­ви­дљи­во.” Формат: 21х30 cm. Обим: 240 страна

07


08

СРБИЈА – ГЕОПОЕТИЧКИ АЛБУМ


СРБИЈА – ГЕОПОЕТИЧКИ АЛБУМ

К

нигу, которую вы держите в ру­ ках, можно назвать альбомом, свидетельством, со­бранием доку­ ментов. Она не стремится убе­дить. Она не пропагандирует, не на­вяз­ы­­ ва­ет оп­ре­деленное мнение, не ста­ рается ввести в заблужде­ние. Она не пресс-секретарь, не адвокат, не ре­кла­ми­рующий свою продукцию коммивояжер. Она не тур-журна­ лист, рути­нны­ми фразами опи­ сывающий стереотипы. Она похо­ жа на ста­­ринное долгое прекрасное путешествие, когда вы садитесь на поезд и раздвигаете за­на­вески, со­ бираясь насладиться мельканием про­­плывающих за окном видов. Разглядывайте их спо­койно и лю­ боз­нательно, смотрите не только своими глазами, но и глазами тех, ко­му вы потом будете рассказывать об этом путешествии. Что-то вам за­ по­мнится сразу, для чего-то нужно будет воссоздать тоненькую нить во­ споминаний, а может быть, все для вас сольется в один большой мозаичный пор­ трет Сербии, который останется в памяти навсегда. Только не забудьте слова классика мировой литературы: «Лишь мелочные люди не верят первому взгляду. Настоящий мир очевиден, а не скрыт от глаз.»

09


10

СРБИЈА – ГЕОПОЕТИЧКИ АЛБУМ


he book before you could be called an album, testimony, anthology of documents. It does not want to persuade. It does not propagate, does not impose, does not spin. It is not a PR, lawyer, blabby advertising agent. Neither is it a tourist reporter, steeped into phrases and the type of selftermination called routine. Just like on a long and beautiful old-fashioned journey, when you sit in a train and open curtains on the window, numerous images will be unraveling in front of you. Watch them calmly and with curiosity, as an explorer, with your eyes and eyes of those to whom you will be telling about the journey. Some of these images you will remember right away, the others you will occasionally re­ trieve and restore your fine connection, and maybe all of them will merge into one, into a large mosaic portrait of Serbia that you will carry forever. And do not forget the warning of one of the most ill-fortuned princes in world literature: “It is only shallow people who do not judge by appearances. The true mystery of the world is the visible, not the invisible.”

СРБИЈА – ГЕОПОЕТИЧКИ АЛБУМ

T

11


СРБИЈА – ГЕОПОЕТИЧКИ АЛБУМ

L

12

e livre devant vous pourrait être appelé album, témoi­ gnage, recueil de documents. Il n’aspire pas à persua­ der. Il ne propage pas, il n’impose pas, il n’exagère pas. Il n’est ni porte-parole, ni avocat, ni agent de publicité ba­ vard. Il n’est ni journaliste touristique, infecté par des cli­ chés et cette forme d’auto-éteinte nommé routine. Comme dans un beau, long voyage à l’an­cienne, quand vous vous installez dans un train et écartez les rideaux sur la fenêtre, de nombreuses images passeront devant vous. Regardez-les tranquillement et curieusement, dans l’esprit chercheur, avec vos propres yeux et les yeux de ceux à qui vous racon­ terez ce voyage. Quelques-unes de ces images vous retien­ drez tout de suite, aux autres vous retournerez de temps en temps et renouvellerez votre relation subtile, et peut-être, elles deviendront une seule, un grand portrait mosaïque de la Serbie que vous emporterez pour toujours. Et n’oubliez pas l’avertissement d’un des plus malheureux princes de la littéra­ ture mondiale : “Il n’y a que les esprits légers pour ne pas juger sur les apparences. Le vrai mystère du monde est le visible, et non l’invisible.”


СРБИЈА – ГЕОПОЕТИЧКИ АЛБУМ

E

ste libro que tiene delante podríamos de­no­minar un álbum, un testimonio o una co­le­cción de documen­ tos. No quiere persuadir. No pro­paga, no impone, no da vueltas. No es un por­t­avoz, un abogado, un agente pub­ licitario par­lanchín. Tampoco es un periodista turístico, abi­smado en palabrería y en aquella forma de auto-apaga­ miento llamado la rutina. Como en algún antiguo viaje lar­ go y lindo cuando se sienta en el tren y abre las cortinas de la ventana, pasarán aquí numerosas imágenes delante de sus ojos. Mírelos con calma y curiosidad, de forma de­scu­bridora, con sus propios y con los ojos de otros a los que contará sobre ese viaje. Algunas de estas imágenes recor­ dará instantáneamente, a otras volverá de vez en cuando renovando sus vínculos finos, y tal vez todas ellas converjan en una imagen, en un retrato mosaico grande de Serbia que llevará consigo para siempre. Y no se olvide de la advertencia de uno de los príncipes más de­sa­for­tunados de la literatura mundial: „Sólo gente superficial no juzga porla apariencia. El misterio ver­ dadero del mundo es lo visible, no lo invisible.”

13


14

СРБИЈА – ОД ЗЛАТА ЈАБУКА


СРБИЈА – ОД ЗЛАТА ЈАБУКА

Н

о­во из­да­ње нај­леп­ше мо­но­гра­фи­је о Ср­би­ји, у одво­је­ним из­да­њи­ма на че­ ти­ри је­зи­ка (ен­гле­ски, ру­ски, ита­ли­јан­ски, срп­ски), са оби­љем вр­хун­ских фо­то­гра­фи­ја и тек­сто­ви­ма ве­ли­ких зна­ла­ца пе­ра. „Књи­га нај­леп­ших пеј­за­жа Ср­ би­је”, „осли­ка­на са две ни­јан­се злат­ног – ви­зан­тиј­ском и ба­рок­ном”, „књи­га о тра­ја­њу ле­по­те и ду­ха упр­кос оскуд­ним вре­ме­ни­ма”. „Књи­га у ко­јој се пред на­ шим очи­ма до­га­ђа Ср­би­ја са­ма, у свом нај­ра­ско­шни­јем из­да­њу”. Лук­су­зно је опре­мље­на, у твр­дом и ви­ше ва­ри­ја­на­та рас­ко­шног ко­жног по­ве­ за, на нај­бо­љем па­пи­ру, са мо­гућ­но­шћу руч­не из­ра­де ва­шег уни­кат­ног при­мер­ка! Пре­до­ча­ва­ју­ћи раз­ли­чи­те аспек­те срп­ске исто­ри­је и кул­ту­ре, од пра­и­сто­риј­ ских све­до­чан­ста­ва о из­у­зет­ним кул­ту­ра­ма и ци­ви­ли­за­ци­ја­ма на тлу Ср­би­је, пре­ ко пре­бо­га­тог рим­ског и сред­њо­ве­ков­ног на­сле­ђа, до ва­жних са­вре­ме­них зби­ва­ ња, „СР­БИ­ЈА, ОД ЗЛА­ТА ЈА­БУ­КА” ле­по­том и сти­лом над­ви­су­је до­са­да­шње књи­ге о Ср­би­ји.

15


16

СРБИЈА – ОД ЗЛАТА ЈАБУКА


СРБИЈА – ОД ЗЛАТА ЈАБУКА

Као што се до­бар глас да­ле­ко чу­је, „СР­БИ­ЈА, ОД ЗЛА­ТА ЈА­БУ­КА” сти­гла је на све кон­ти­нен­те и ме­ри­ди­ја­не, по­бу­ђу­ју­ћи оду­ше­вље­ње и гра­де­ћи друк­чи­ју сли­ку о овој зе­мљи, из­ван про­па­ганд­них и дру­гих сте­ре­от­ и­па. На­гра­де: „Ту­ри­стич­ки цвет 2006” за нај­бо­љу књи­гу у Ср­би­ји у обла­сти ту­ри­ зма, и „Гу­тем­берг 2006” на Ме­ђу­на­род­ном сај­му књи­га и гра­фи­ке у Ба­ња­лу­ци. Фор­мат: 23,5x29 cm. Обим: 288 стра­на

17


СЛОВО ЉУБВЕ

„С

лово љубве“ или Слово љубави, Деспота Стефана Лазаревића је једно од јарепрезентаивнијих дела српске средњевековне књижевности, писано као посланица у прози у десет строфа. Ово је песма о љубави, лепоти и разумевању... За сва наша издања у луксузном повезу предвидели смо могућност уштампавања логотма компаније у златотиску или сувом жигу.

18


ДУШАНОВ ЗАКОНИК

„Д

ушанов законик“ штампан у луксузној опреми на шест језика је један од најстаријих правних аката средњевековне Европе, донет 1349 године, по узору на „Законоправило“, Светог Саве насталог 130 година раније и у ком је било сублимирано римско и византијско право.

19


ЗАВИЧАЈ ЦАРЕВА

П

20

о­во­дом 1700 го­ди­на Ми­лан­ског едик­та (313–2013) из штам­пе је иза­шла лук­ су­зна мо­но­гра­фи­ја ЗА­ВИ­ЧАЈ ЦА­РЕ­ВА - Рим­ски вла­да­ри са про­сто­ра да­на­ шње Ср­би­је, на срп­ском, ита­ли­јан­ском и ен­гле­ском је­зи­ку. На те­ри­то­ри­ји да­на­шње Ср­би­је ро­ђе­но је ше­сна­ест рим­ских ца­ре­ва и по­диг­ нут низ рим­ских гра­до­ва, утвр­ђе­ња и па­ла­та. Ка­сно­ан­тич­ка исто­ри­ја се до­брим де­лом од­ви­ја­ла на по­зор­ни­ци Ср­би­је, оста­вља­ју­ћи нам бо­га­то спо­ме­нич­ко и ар­ хе­о­ло­шко на­сле­ђе, ко­је, иако у струч­ном по­гле­ду со­лид­но про­уч ­ е­но, ни­је ши­ ро­кој јав­но­сти, ни у зе­мљи ни у ино­стран­ству, пред­ста­вље­но на на­чин ко­ји за­ слу­жу­је. Ти­ме се про­пу­шта шан­са да кул­тур­но-исто­риј­ска сли­ка о Ср­би­ји до­би­је јед­ну зна­чај­ну бо­ју и сво­је ме­сто у европ­ском ду­ги­ном спек­тру.


ЗАВИЧАЈ ЦАРЕВА

21


22

ЗАВИЧАЈ ЦАРЕВА


ЗАВИЧАЈ ЦАРЕВА Мо­но­гра­фи­ја „За­ви­чај ца­ре­ва“ је про­је­кат ко­јим је кул­тур­но бо­гат­ство ан­тич­ ке Ср­би­је ста­вље­но у је­дан ши­ри кон­текст европ­ске исто­ри­је, чи­ме ће се до­при­ не­ти тач­ни­јој пер­цеп­ци­ји Ср­би­је и код нас и у ино­стран­ству. Сир­ми­јум, Ви­ми­на­ци­јум, Син­ги­ду­нум, На­и­сус, Ме­ди­ја­на, Фелиx Ро­му­ли­ја­на, Ул­пи­ја­на, Ју­сти­ни­ја­на При­ма…са­мо су не­ки ва­жни­ји рим­ски ло­ка­ли­те­ти Ср­би­ је. Ауре­ли­јан, Га­ле­ри­је, Мак­си­мин Да­ја, Кон­стан­тин Ве­ли­ки…са­мо су не­ка од ве­ли­ких име­на Рим­ског Цар­ства ро­ђе­них на тлу Ср­би­је. Мо­но­гр­афи­ја је бо­га­то илу­стро­ва­на фо­то­гра­фи­ја­ма и цр­те­жи­ма, штам­па­на на кунстдру­ку и у пу­ном ко­ло­ру, у твр­дом и лук­су­зном ко­жном по­ве­зу и пред­ста­вља иде­а­лан по­клон за по­слов­не и про­то­ко­лар­не по­тре­бе. Фор­мат: 21x30 cm. Обим: 280 стра­на

a l n ul

23


СВЕТИ САВА У РУСКОМ ЦАРСКОМ ЛЕТОПИСУ 24

„С

вети Сава у руском царском летопису“ је део капиталног издања „Летописни лицевој свод“ - летописна историја света, рађена за првог руског цара Ивана IV Васиљевича, који је имао и српске крви како показују родослови Немањића и Јакшића. Из капиталног издања Летописа, рађеног у десет уни­катних књига са десет хиљада листова, осамнаест хиљада слика, издвојена су места српске историје са родословима сртпских владара, сведочењем митрополита Пимена из 1389.године о Косовском боју и највише исликаним житијем Светог Саве Српског у 103 слике.


епархија будимљанско-никшићка принцип прес

Л

ук­су­зна мо­но­гра­фи­ја ода­бра­них за­пи­са о ро­до­на­чел­ни­ку срп­ске др­жа­ве Сте­фа­ну Не­ма­њи - Све­том Си­ме­о­ну Ми­рото­чи­вом, по­во­дом 900 го­ди­на ње­ го­вог ро­ђе­ња, из пе­ра Све­тог Са­ве, Сте­фа­на Пр­во­вен­ча­ног, До­мен­ти­ја­на, Те­о­до­ си­ја Хи­лан­дар­ца, Ми­ло­ша Цр­њан­ског, Алек­се Шан­ти­ћа, Па­вла Ро­вин­ског, Вла­ ди­ми­ра Ћо­ро­ви­ћа, Љу­бо­ми­ра Сто­ја­но­ви­ћа, Сте­ва­на Срем­ца, Бра­ни­сла­ва То­ди­ ћа, Р. П. Но­га, Ми­тро­по­ли­та Ам­фи­ло­хи­ја, Ма­ти­је Бећ­ко­ви­ћа...и дру­гих. Фор­мат: 21х30 cm, Обим: 320 стра­на

СПОМЕНИЦА СТЕФАНА НЕМАЊЕ

на­­ де­ни­ца,­за­ду­жби­ Ма­на­стир­Сту­ ње,­XII­век Сте­фа­на­Не­ма­

25


26

СРБИЈА – ДРУМОВИМА, ПРУГАМА, РЕКАМА


Фор­мат: 14,5x20,4 cm. Обим: 592 стра­не

СРБИЈА – ДРУМОВИМА, ПРУГАМА, РЕКАМА

Н

ај­пот­пу­ни­ји ту­ри­стич­ки во­дич кроз Ср­би­ју. Спој бо­га­тог и по­у­зда­ног пут­ног при­руч­ни­ка, ге­о­по­е­ти­ке, кул­тур­но-исто­риј­ске и при­вред­не па­но­ра­ме, пу­то­ ка­за за про­ве­ре­на ме­ста и по­зи­ва на ма­што­ви­то ис­тра­жи­ва­ње. Све ујед­но. Ма­ла ен­ци­кло­пе­ди­ја Ср­би­је да­та кроз иде­ју пу­то­ва­ња. У одво­је­ним из­да­њи­ма на срп­ ском, ен­гле­ском, ита­ли­јан­ском и не­мач­ком је­зи­ку, са пре­ко 2.000 илу­стра­ци­ја, у бро­ши­ра­ном и ви­ше вр­ста ко­жног по­ве­за... На­гра­да: „Нај­бо­ља ту­ри­стич­ка пу­бли­ка­ци­ја у Ср­би­ји”, Кру­ше­вац, 2007.

27


СРБИЈА – ДРУМОВИМА, ПРУГАМА, РЕКАМА 28

T

he most complete tour­ ist guide through Serbia, a small encyclopedia for the road, in Serbian and four world languages, with over 2.000 ex­ traordinary illustrations. Dimensions: 14.5x20.4 cm. Pages: 592


СРБИЈА – ДРУМОВИМА, ПРУГАМА, РЕКАМА

29


ЗАВИЧАЈ РИМСКИХ ЦАРЕВА

S

ir­mi­um, Vi­mi­na­ci­um, Fe­lix Ro­mu­li­an ­ a, Ju­sti­ni­a­na Pri­ma, Me­di­an ­ a, Ul­pi­a­na... Ср­би­ја је про­стор на ко­јем се на­ла­зи зна­тан број ар­хе­ол ­ о­шких на­ла­зи­шта из вре­ме­на Рим­ског Цар­ства, без ко­јих је го­то­во не­мо­гу­ће ис­при­ча­ти при­чу о успо­ ну и про­па­сти те „нај­слав­ни­је од свих им­пе­ри­ја”. Пре­сто­ни­ца Ис­точ­ног Рим­ског Цар­ства би­ла је та­мо где је да­нас Срем­ска Ми­тро­ви­ца. Чак ше­сна­ест рим­ских ца­ ре­ва, не ра­чу­на­ју­ћи оне ра­но­ви­зан­тиј­ске, ро­ђе­но је на тлу да­на­шње Ср­би­је. Ту су и њи­хо­ве за­вет­не гра­ђе­ви­не, спо­ме­ни­ци, гра­до­ви у ко­ји­ма су сто­ло­ва­ли, утвр­ђе­ ња, ну­ми­зма­тич­ке се­ри­је ко­је пам­те њи­хо­ве ли­ко­ве, тра­го­ви њи­хо­вих уз­бу­дљи­вих жи­во­та и смр­ти. Књи­га је штам­па­на у срп­ско-ен­ гле­ском и срп­ско-ита­ли­јан­ском из­да­њу, у твр­дом по­ве­зу и пу­ном ко­ло­ру, са из­ван­ред­ним тек­стом проф. др Алек­сан­дра Јо­ва­но­ви­ћа и оби­љем аутен­ тич­них илу­стра­ци­ја. Фор­мат: 20x20,6 cm. Обим: 396 стра­на

30


њи­га ко­ја, у срп­ско-ен­гле­ском и срп­ско-не­мач­ком из­да­њу, на кре­ат­ и­ван и прак­ти­чан на­чин, реч­ју и фо­то­гра­фи­јом пред­ста­вља Ср­би­ју, ње­не при­род­не и дру­ге ле­по­те, ње­ну ба­шти­ну и ту­ри­стич­ке мо­гућ­но­сти. Сто ме­ста, сто иза­зо­ва, сто нај­леп­ших пу­сто­ло­ви­на за оне ра­до­зна­ле ду­хом, пу­то­ва­ња и до­га­ђа­ји, љу­ди и пре­де­ли. Про­на­ђи­те свој раз­лог! Фор­мат: 29,5x21 cm; Обим: 264 стра­не

100 ДОБРИХ РАЗЛОГА ДА ПОСЕТИТЕ СРБИЈУ

К

31


ВОДИЧ КРОЗ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКУ БАШТИНУ

ВОДИЧ КРОЗ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКУ БАШТИНУ

Упознајте Србију I

32

Е

ди­ци­ја „Упо­знај­те Ср­би­ју” са­да и у фор­ми књи­га! Ре­пре­зен­та­тив­ни том Во­дич кроз кул­тур­но-исто­риј­ску ба­шти­ну у де­сет ве­ли­ких по­гла­вља-те­ма са­жи­ма огром­ну гра­ђу из исто­ри­је срп­ске кул­ту­ре и на­ро­да срп­ског. Кул­тур­на ба­шти­на рим­ске им­пе­ри­је на овим про­сто­ри­ма, гра­до­ви срп­ског злат­ног сред­њо­ве­ко­вља, нај­ве­ће срп­ске бит­ке, чу­ве­не же­не, слав­не љу­ба­ви срп­ских вла­да­ра, Ср­би­ја у зна­ ме­ни­тим ино­стра­ним хро­ни­ка­ма, стран­ци ко­ји су угра­ди­ли се­бе у Ср­би­ју и срп­ску кул­ту­ру... Фор­мат: 20 х 20,6 cm. Обим: 252 стра­не

ВИМИНАЦИЈУМ


ВОДИЧ КРОЗ ДУХОВНО-ИСТОРИЈСКУ БАШТИНУ

Фор­мат: 20 х 20,6 cm. Обим: 252 стра­не

ВОДИЧ КРОЗ ДУХОВНО-ИСТОРИЈСКУ БАШТИНУ

Упознајте Србију II

Т

ом Во­дич кроз ду­хов­но-исто­риј­ску ба­шти­ну, та­ко­ђе у де­сет те­ма-по­гла­вља, на ве­о­ма за­ни­мљив на­чин пре­до­ча­ва нам ра­зно­вр­сне еле­мен­те гран­ди­оз­ ног срп­ ског ду­хов­ног на­сле­ђа. Све­ти­те­љи и ми­ро­по­ма­за­ни вла­да­ри, све срп­ске ди­на­сти­је, све­те сли­ке и хра­мо­ви, све­те го­ре и во­де, хо­до­ча­шћа и чу­да, пра­зни­ци и сла­ве, ви­ зи­о­на­ри и за­ду­жби­на­ри... Оби­ље по­да­та­ка, име­на, вр­ хун­ских фо­то­гра­фи­ја, углед­ни ауто­ри. Сто­на књи­га, во­дич, све­зна­дар. Све то, и мно­го ви­ше!

33


ЕДИЦИЈА „УПОЗНАЈТЕ СРБИЈУ”

К

о­ли­ко за­и­ста зна­мо о овој зе­мљи и овом на­ро­ду, о њи­хо­вој исто­ри­ји и кул­ ту­ри, при­род­ним ле­по­та­ма, ве­ли­ка­ни­ма, ства­ра­оц ­ и­ма и де­ли­ма, гра­до­ви­ма, сим­бо­ли­ма, му­зи­ци, га­стро­но­ми­ји, ви­ни­ма, ху­мо­ру...? За­сно­ва­на на уве­ре­њу да је зна­ти пред­у­слов за во­ле­ти, еди­ци­ја „УПО­ЗНАЈ­ТЕ СР­БИ­ЈУ” учи нас оно што још ни­смо на­уч ­ и­ли, под­се­ћа на оно што смо за­бо­ра­ви­ ли, под­сти­че да от­пу­ту­је­мо где још ни­смо би­ли. Ње­не све­ске су љуп­ке, прак­тич­не, од­лич­но на­пи­са­не и бо­га­то илу­стро­ва­не. Из­ван­ре­дан по­клон за вас, ва­шу де­цу, при­ја­те­ље, по­слов­не и дру­ге парт­не­ре!

Едиција УПОЗНАЈТЕ СРБИЈУ 01

. Етно села Србије

21 све­ска у ком­пле­ту, на кунстдру­ку, пун ко­лор, ши­ве­но жи­цом, у спе­ци­јал­ној ку­ти­ји! Фор­мат сва­ке све­ске: 19,5 x 19,5 cm Обим: 24 стра­не (укуп­но 504) ОЗНАЈТЕ

Едиција УП

илишт.а ч е л и е Бањ Србије

Е СРБИЈУ 02

Едиција УПОЗНАЈТ

и С . алдаш е н и о Војв

. Реке и је зер

34

СРБИЈУ 07

Едиција УПО

. а Србије ЗНАЈТЕ СРБИЈУ

04 ОЗНАЈТЕ

Едиција УП

СРБИЈУ 06

рци Дво . одине Војв

Едиција УПО

ЗНАЈТЕ СРБ

Водопад клисуре С и. и рбије

ИЈУ 12


Римско наслеђе . на тлу Србије

Едиција УПО

ЗНАЈТЕ СРБИ

ЈУ 19

Старе четв српских грарти дова

Е СРБИЈУ 03

Едиција УПОЗНАЈТ

Београ дска тврђава

ЗНАЈТЕ СРБИЈУ

Едиција УПО

Српски ср

ви вина

Српски путе Едиција УПО

10

ЗНАЈТЕ СРБ

едњовеко вни утврђени гр адови

ИЈУ 09

Еди­ци­ја „Упо­знај­те Ср­би­ју” на је­дин­ствен на­чин во­ди нас у би­сер­на ет­но се­ла Ср­би­је, на са­ла­ше, ре­ке, је­зе­ра, у ло­ви­шта, двор­це, ба­ње, на во­до­па­де, у кли­су­ре, пе­ћи­не, на све­те го­ре и во­де... Кроз све­ске Еди­ци­је „Упо­знај­те Ср­би­ју” сти­че­мо или осве­жа­ва­мо ва­жна зна­ња о Бе­о­град­ској твр­ђа­ви, рим­ском на­сле­ђу на тлу Ср­би­је, срп­ским сред­њо­ве­ков­ним утвр­ђе­ним гра­до­ви­ма, пу­те­ви­ма ви­на... Рас­кри­љу­је­мо фа­сци­нант­ни ге­о­по­е­тич­ки ал­бум Ср­би­је, пред ко­јим за­ста­је дах. Сту­па­мо на тло нео­бич­не, за­чуд­не Ср­би­је. Са­зна­је­мо о срп­ским фре­ска­ма и ико­на­ма, па­три­јар­си­ма, ста­рим че­твр­ти­ма срп­ ских гра­до­ва, бла­гу Ко­со­ва и Ме­то­хи­је, не­по­зна­тим анег­до­та­ма о чу­ве­ним Ср­би­ ма, о то­ме шта су зна­ме­ни­ти стран­ци го­во­ри­ли и пи­са­ли о Ср­би­ји и Ср­би­ма...

ске п р с ите оне н е м Зна ке и ик фрес АЈТЕ

ОЗН ја УП

ЈУ 16

СРБИ

и

Едиц

ЕДИЦИЈА „УПОЗНАЈТЕ СРБИЈУ”

Едиција УПОЗНАЈТЕ СРБИЈУ 08

. Српски патријарси веку XXвеку XIXи иXX у уXIX Едиција УПОЗНАЈТЕ СРБИЈУ 17

Едиција УПОЗНАЈТЕ СРБИЈУ 17

ОЗНАЈТЕ

Едиција УП

СРБИЈУ 21

Чувени странци. о Србији

POLITIKA СРБИЈУ 18

сова Благо Кои.је и Метох ОЗНАЈТЕ

Едиција УП

. Србија анегдотам у а Едиција УПО

ЗНАЈТЕ СРБ

ИЈУ 20

35


НЕЧУЈНА ЗВОНА – ХРИШЋАНСКО НАСЛЕЂЕ КОСМЕТА 36

К

њи­га о хри­шћан­ском на­сле­ђу Ко­со­ва и Ме­то­хи­је, о дра­го­це­ној ду­хов­ној, кул­ тур­ној и умет­нич­кој ба­шти­ни ко­ју су Ср­би оста­ви­ли хри­шћан­ској Евро­пи, о бес­цен бла­гу од ко­јег мно­го то­га ни­ка­да ви­ше не­ће­мо ви­де­ти. „Цр­кве се ру­ше, ми­ни­ра­ју и па­ле, фре­ске из­ло­же­не про­па­да­њу, ико­не ра­ња­ве но­же­ви­ма, исто­ри­ја се фал­си­фи­ку­је, нај­зна­чај­ни­јим срп­ским спо­ме­ни­ци­ма не мо­же се при­ћи од бо­дљи­ ка­ве жи­це, не­ста­ју кр­сто­ви и гро­бо­ви, љу­ ди и гра­до­ви... На ли­тур­ги­је Ср­би иду под ору­жа­ном прат­њом, као ло­го­ра­ши... Али, упр­кос све­му, још је ва­жно ре­ћи и све­до­ чи­ти, баш као што стих ве­ли: ‘Не­мој оти­ћи не­мо у там­ну ноћ’.” На­гра­да: „Сту­пље” (за не­го­ва­ње срп­ ске тра­ди­ци­је и пра­во­слав­не ду­хов­но­сти) на Ме­ђу­на­род­ном сај­му књи­га у Ба­ња­лу­ ци 2007. Фор­мат: 20x20,6 cm. Обим: 446 стра­на


На­гра­да: „Гу­тем­берг”, на Сај­му књи­га и гра­фи­ке, Ба­ња­лу­ка, 2006. Фор­мат: 19x19 cm; Обим: 464 стра­не

ТУРИСТИЧКА БИБЛИЈА СРБИЈЕ „БЕЛИ АНЂЕО”

О

би­ман во­дич кроз кул­тур­но на­сле­ђе Ср­би­је, штам­пан упо­ре­до на срп­ском и ен­гле­ском, ова ре­пре­зен­та­тив­на књи­га је ду­го ме­ђу књи­жар­ским хи­то­ви­ма. „Ма­ње во­дич кроз про­стор а ви­ше кроз вре­ме, ма­ње ге­ог­ ра­фи­ја а ви­ше по­вест и при­ча, ма­ње бе­де­кер а ви­ше све­зна­дар, ма­ње ен­ци­кло­пе­ди­ја а ви­ше по­ку­шај да се у срп­ском на­сле­ђу, че­шће тра­гич­ном не­го срећ­ном, иден­ти­фи­ку­ју ве­ко­ви­ма чу­ ва­не ци­ви­ли­за­циј­ске вред­но­сти, оно што Ср­бе за­у­век обе­ле­жа­ва као европ­ски на­ род а Ср­би­ју као ва­жан евро-ре­ги­он.” У твр­дом и ви­ше ва­ри­ја­на­та ко­жног по­ве­за, бо­га­то илу­стро­ван, пи­сан с мај­стор­ском јед­но­став­но­шћу и про­ве­ре­ним уви­ди­ма, ово је са­же­ти уџ­бе­ник срп­ске исто­ри­је и кул­ту­ре, књи­га за сва­ку срп­ску ку­ћу и би­ бли­о­те­ку, на свим ме­ри­ди­ја­ни­ма.

37


СТО ГОДИНА ОД КУМАНОВСКЕ БИТКЕ

Б

ит­ка ко­јом је на са­мом по­чет­ку ре­шен Пр­ви бал­кан­ски рат и за­по­че­та за­вр­ шна ета­па Срп­ске осло­бо­ди­лач­ке ре­во­лу­ци­је ду­ге сто че­тр­на­ест го­ди­на. Сим­ бо­лич­ки рас­плет Ко­сов­ског бо­ја из 1389, окон­ча­ње тур­ске оку­па­ци­је Бал­ка­на и осло­бо­ђе­ње срп­ске Све­те зе­мље. Пред­ис­ то­ри­ја и ток бит­ке, ње­ни хе­ро­ји и тра­ги­ ча­ри, ви­дљи­ви ре­зул­та­ти и ду­го­роч­не по­сле­ди­це, ва­жни до­ку­мен­ти и по­тре­сне лич­не при­че. Ле­по на­пи­са­на, на­уч­но уте­ме­ље­на и бо­га­то илу­стро­ва­на мо­но­гра­фи­ја, у твр­дом по­ве­зу и пу­ном ко­ло­ру. Фор­мат: 20 х 21 cm. Обим: 240 стра­на

38


ИСТОРИЈА СРЦА

И

за ку­ли­са исто­ри­је и по­ли­ти­ке, иза ма­ски сра­чу­на­тог и су­ро­вог све­та, ка­кве су за­и­ста би­ле љу­ба­ви тог ду­гог ни­за слав­них па­ро­ва? Ка­ко су се гра­на­ле, цве­ та­ле или ве­ну­ле у њи­хо­вим соп­стве­ним ср­ци­ма? Кроз ба­ри­је­ре ауто­ри­те­та и сло­ же­них оба­ве­за, ти­ту­ла и про­то­ко­ла, двор­ске за­сто­ре и из­ма­гли­це над бо­ји­шти­ма, је­су ли успе­ва­ли да до­пру до оног дру­гог и до се­бе са­мих? Убе­дљи­во и уз­бу­дљи­во шти­во, све­де­но а ду­бо­ко, пу­но ва­тре и уну­тар­њих вр­тло­га, та­на­но а ока­то. Тврд по­вез, пун ко­лор, илу­стро­ва­но. Фор­мат: 20 х 21 cm. Обим: 132 стра­не

рев­на је и ду­бо­ка пред­ста­ва о Бе­о­гра­ду као мит­ском гра­ду на све­тим во­да­ ма. Из ње су се, у свим вре­ме­ни­ма, ро­ји­ле ча­роб­не при­че, за­го­нет­не ле­ген­де од ко­јих је, ка­жу, тај град и са­здан. За­што је Бе­о­град био то­ли­ко ва­жан Ср­би­ма и за­што су Ср­би то­ли­ко ва­жни Бе­о­гра­ду? За­што су се та­ко ду­го тра­жи­ли, кроз ми­ ле­ни­ју­ме и по­ко­ле­ња, и шта се за­пра­во до­го­ди­ло ка­да су се нај­зад ме­ђу­соб­но от­ кри­ли? Из­ме­ђу исто­ри­је и књи­жев­но­сти, ствар­но­сти и сна, књи­га нај­леп­ших ле­ген­ди о пре­сто­ни­ци срп­ског про­сто­ра, срп­ског вре­ме­на и срп­ске суд­би­не. Тврд по­вез, пун ко­лор, илу­стро­ва­но. Фор­мат: 20 х 21 cm. Обим: 100 стра­на

ЛЕГЕНДЕ О БЕОГРАДУ

Д

39


ЧУВАР СВЕТИХ ХУМКИ

Д

ир­љи­ва при­ча о по­ро­ди­ци Ми­ха­ил ­ о­вић, ко­ја од 1927. у три ге­не­ра­ци­је уза­ стоп­но чу­ва Срп­ско рат­нич­ко гро­бље у Со­лу­ну, и пре све­га о осам­де­се­то­го­ ди­шњем Ђор­ђу Ми­ха­ил ­ о­ви­ћу, ко­ји је чу­вар не­пре­кид­но од 1960. до да­нас. Пу­них по­ла ве­ка! Уз оби­ље фо­то­гра­фи­ја, по­тре­сних сце­ на и екс­клу­зив­не гра­ђе, ова књи­га и исто­и­ме­ни до­ку­мен­тар­ни филм (уз њу) још јед­ном нам пре­до­ ча­ва­ју, за­пра­во, це­лу ве­ли­чан­ стве­ну и стра­шну срп­ску епо­ пе­ју у Пр­вом свет­ском ра­ту, Гол­го­ту и Вас­крс Ср­би­је. На­гра­да: „Моштаница” (за издавачки подухват) на Ме­ђу­на­род­ном сај­му књи­га у Ба­ња­лу­ци 2010. Фор­мат: 20 x 20,6 cm. Обим: 288 стра­на Твр­ди и ме­ки по­вез, ши­ве­но, пун ко­лор

40


СРБИ СВЕТИТЕЉИ

К

а­пи­тал­на књи­га о Ср­би­ма све­ти­те­љи­ма, од све­тог Јо­ва­на Вла­ди­ми­ра у X, до све­ тог Ју­сти­на Ће­лиј­ског у XX ве­ку. О њи­хо­вим жи­во­ти­ма и ду­хов­ном под­ви­гу, о њи­хо­вој ва­жно­сти за срп­ску ду­хов­ност, исто­ри­ју и суд­би­ну. Књи­га дар, на­дах­ну­ће, пам­те­ник. Од­лич­но опре­мље­на, у твр­дом по­ве­зу и пу­ном ко­ло­ру, на 236 бо­га­то илу­стро­ва­них стра­на! Књи­га за сва­ки наш дом, храм, би­бли­о­те­ку, шко­лу, за сва­ко­га од нас!

Фор­мат: 20,6 x 20 cm. Обим: 232 стра­на

41


www.nacionalnarevija.com


ЦЕНОВНИК Март 2016.

НАЗИВ КЊИГЕ 1.

2.

3. 4. 5. 6.

МОНОГРАФИЈА „СРБИЈА, ОД ЗЛАТА ЈАБУКА“

(издање на српском, енглеском, италијанском и руском језику)

МОНОГРАФИЈА „СРБИЈА – ГЕОПОЕТИЧКИ АЛБУМ“

(издањe на српском, енглеском, руском, француском, шпанском и немачком језику)

МОНОГРАФИЈА „ЗАВИЧАЈ ЦАРЕВА“ – РИМСКИ ВЛАДАРИ СА ПРОСТОРА ДАНАШЊЕ СРБИЈЕ

(српски, енглески и италијански)

МОНОГРАФИЈА „СВЕТИ САВА У РУСКОМ ЦАРСКОМ ЛЕТОПИСУ“

(српски & руски)

„СР­БИ­ЈА - ДРУ­МО­ВИ­МА, ПРУ­ГА­МА, РЕ­КА­МА“

(издањe на српском, енглеском, италијанском и немачком језику)

СЕТ ДАР ИЗ ДУШЕ СРБИЈЕ (књига о Србији и ракија Дуњевача)

ЦЕНА 15.000 динара (тврди повез) 35.000 динара (кожна кутијакожни повез) 8.000 динара (тврди повез) 20.000 динара (кожа-платно) 30.000 динара (кожна кутијакожни повез) 15.000 динара (тврди повез) 35.000 динара (кожна кутијакожни повез) 30.000 динара (кожна кутијакожни повез) 3.000 динара (тврди повез) 15.000 динара (кожни повез) 5.000 динара

7.

МОНОГРАФИЈА „СЛОВОЉУБВЕ“

20.000 динара (кожни повез) 15.000 динара (кожа платно)

8.

МОНОГРАФИЈА „ДУШАНОВ ЗАКОНИК“

15.000 динара (кожа платно)

9.

НЕЧУЈНА ЗВОНА - Хри­шћан­ско на­сле­ђе Ко­сме­та (српски & енглески)

10. МОНОГРАФИЈА „СПОМЕНИЦА СТЕФАНА НЕМАЊЕ“ 11. 12.

15.

8.000 динара (тврди повез) 15.000 динара (кожа платно)

„100 ДОБРИХ РАЗЛОГА ДА ПОСЕТИТЕ СРБИЈУ“ (српски & енглески, српски & немачки)

4.000 динара (тврди повез) 12.000 динара (кожа платно)

„ПРАВОСЛАВНИ СРПСКИ АРХИЕПИСКОПИ И ПАТРИЈАРСИ 1219 - 2010“

2.500 динара (тврди повез) 10.000 динара (кожни повез)

13. „СРБИ СВЕТИТЕЉИ“ 14.

3.000 динара (тврди повез) 6.500 динара (кожни повез)

ЕДИЦИЈА „УПОЗНАЈТЕ СРБИЈУ“ (21 свеска у комплету)

„ЧУВАР СВЕТИХ ХУМКИ“

(са CD-ом, документарни филм)

2.000 динара (меки повез) 3.000 динара (тврди повез) 1.000 динара 3.000 динара


16.

Упознајте Србију I „ВОДИЧ КРОЗ КУЛТУРНО – ИСТОРИЈСКУ БАШТИНУ“

1.000 динара

17.

Упознајте Србију II „ВОДИЧ КРОЗ ДУХОВНО – ИСТОРИЈСКУ БАШТИНУ“

1.000 динара

18.

19. 20. 21.

МОНОГРАФИЈА ГУЧА „ПОЛА ВЕКА САБОРА ТРУБАЧА 1961–2010“ ГУЧА – ЛИМЕНА ДУША СРБИЈЕ (I ИЗДАЊЕ) ГУЧА – ЛИМЕНА ДУША СРБИЈЕ (II ИЗДАЊЕ) ТУ­РИ­С ТИЧ­КА БИ­БЛИ­ЈА СР­БИ­ЈЕ „БЕ­ЛИ АН­ЂЕО“ (српски & енглески)

РОКОВНИК „МУШКИ ПОДСЕТНИК“ РОКОВНИК „ЖЕНСКИ ПОДСЕТНИК“ РОКОВНИК „НАЦИОНАЛНИ ПОДСЕТНИК“ стогодишњица великог рата

8.000 динара (тврди повез) 15.000 динара (кожни повез) 1.000 динара 290 динара / 390 динара (са ЦД-ом, музика из Гуче) 3.000 динара (тврди повез) 10.000 динара (кожни повез) 550 динара (тврди повез) 1.000 динара (ручни рад) 2.500 динара (кожни повез) 600 динара (тврди повез) 2.500 динара (кожа – платно) 4.000 динара (кожни повез)

22. ЛЕГЕНДЕ О БЕОГРАДУ

1.800 динара (тврди повез)

23. ИСТОРИЈА СРЦА

1.800 динара (тврди повез)

24. 25. 26.

БОЈ ИЗНАД ВЕКОВА – 100 ГОДИНА ОД КУМАНОВСКЕ БИТКЕ УКУС ЂЕРДАПА

– традиционална кухиња Националног парка Ђердап

„ЗАВИЧАЈ РИМСКИХ ЦАРЕВА“ (српски & енглески, српски & италијански)

2.500 динара (тврди повез) 10.000 динара (кожни повез) 3.000 динара (тврди повез) 4.000 динара

27.

„ПРАВОСЛАВНИ ПОДСЕТНИК“

750 динара (тврди повез) 2.000 динара (еко кожа – ручни рад) 3.500 динара (кожа )

28.

„ЗИДНИ ПРАВОСЛАВНИ ПОДСЕТНИК“

300 динара

29.

КО­РИ­ДОР Х - Европ­ски пу­те­ви кул­т у­ре

(српски & енглески)

ЧАСОПИС „СРБИЈА НАЦИОНАЛНА РЕВИЈА“, 30. ЧАСОПИС „SERBIA - NATIONAL REVIEW“ ЧАСОПИС „СЕРБИЯ – НАЦИОНАЛЬНЬIЙ OБЗОР“

1.000 динара 290 динара (српски) 390 динара (енглески) 390 динара (руски)

НАПОМЕНА: ЦЕНЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ БЕЗ ПДВ-а КОЈИ ИЗНОСИ 10%, СЕМ ЗА „ДАР ИЗ ДУШЕ СРБИЈЕ“ 20% ЗБОГ РАКИЈЕ ДУЊЕВАЧЕ. ЦЕНА ЧАСОПИСA „СРБИЈА НАЦИОНАЛНА РЕВИЈА“ ЈЕ ИЗРАЖЕНА СА ПДВ-ом.


ЦЕНОВНИК

ПРИНЦИП ПРЕС

Ча­со­пис отме­не Ср­би­је „СР­БИ­ЈА — На­ци­о­нал­на ре­ви­ја“, је лук­с у­зни дво­ме­сеч­ник на срп­ском, ен­гле­ском и руском је­зи­ку, у три одво­је­на и исто­вре­ме­на из­да­ња. По са­др­жа­ју, сми­слу и ци­ље­ви­ма, реч је о про­јек­т у ко­ји за Ср­би­ју има нај­ши­ри зна­чај. На нат­по­ли­тич­ки на­чин се ба­ве­ћи на­ци­о­нал­ном ба­шти­ном, кул­т у­ром, ту­ри­стич­ком по­ну­дом,­ пу­то­ва­њи­ма, сим­бо­ли­ма, иде­ја­ма, гра­до­ви­ма, пре­де­ли­ма, љу­ди­ма, брен­до­ви­ма, фе­но­ме­ни­ма — „На­ци­о­нал­на ре­ви­ја“ и са­мој Ср­би­ји и све­т у ис­трај­но от­кри­ва лепо ли­це ле­пе Ср­би­је. С по­зи­тив­ним­ и кре­а­тив­ним по­гле­дом на жи­вот и свет, об­на­вља ста­ре,­ учвр­шћу­је по­сто­је­ће и ства­ра но­ве мо­сто­ве.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ:

410х297 mm

205х297 mm

205х150 mm

205х100 mm

70х297 mm

70х150 mm

Дуплерица 2/1

Унутрашња стр. 1/1

Половина стр. 1/2

Трећина стр. 1/3

Трећина стр. 1/3

Четвртина стр. 1/4

ЦЕНОВНИК ОГЛАСНОГ ПРОСТОРА: К4 (ГЕНЕРАЛНИ СПОНЗОР)

Лого на насловном страни у сва три језика, лого ­ на рикни, лого на свакој унутрашњој страни поред пагинације, 5 страна ПР текста или 5 реклама у ­ сва три издања, 100 часописа по броју (60 српско, 20 енглеско и 20 руско издање), К4 корица

700.000 дин.

Специјална издања и туристички водичи

К4 (ГЕНЕРАЛНИ СПОНЗОР)

ГОДИШЊИ ПАРТНЕРСКИ ПАКЕТ 400.000 дин.

3 стране ПР текста или 3 рекламе у сва три издања, 50 часописа по броју (30 српско, 10 енглеско и 10 руско издање), маркица у импресуму

Дуплерица 2/1

180.000 дин.

К2

150.000 дин.

К3

150.000 дин.

Прва унутрашња страна 1/1

150.000 дин.

Унутрашња страна 1/1

120.000 дин.

Половина стране 1/2

80.000 дин.

Трећина стране 1/3

50.000 дин.

Четвртина стране 1/4

40.000 дин.

700.000 дин.

6 унутрашњих страна, маркица ­ са логотипом на насловној страни, импресуму, уз пагинацију на свакој страни

К2 (ПАРТНЕР ИЗДАЊА) 500.000 дин. К3 (ПАРТНЕР ИЗДАЊА) 500.000 дин. Без ПДВ-а

ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ: • На наведене димензије огласа додати по ­ 2 mm за обрез, • Формат припреме фајлова: ­ tiff, psd (300 dpi, cmyk); pdf, cdr, ai, eps (cmyk, текст у кривама).

Без ПДВ-а Цетињска 6, 11000 Београд • Тел. +381 11 322 7034, 11 322 16 92 • Факс: +381 11 324 56 21 www.nacionalnarevija.com • www.turistinfosrbija.com


П Р И НЦИП П РЕС Медијски партнери:

РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ВОЈВОДИНЕ

РТС - ЈАВНИ СЕРВИС СРБИЈЕ

РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА ВОЈВОДИНЕ

НОВИНЕ СРПСКЕ ПАТРИЈАРШИЈЕ

Партнери издања:

СТУДЕНТСКА ОДМАРАЛИШТА

ГРАД КЊАЖЕВАЦ

ВРЊАЧКА

ОПШТИНА

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

РУМА

ПД РБ „КО­ЛУ­БА­РА“

БАЊА

ТЕНТ

БЕОГРАДСКА­ ПОСЛОВНА ШКОЛА

Влада Републике Србије Градови и општине:             

Беочин, Зајечар, Пирот, Прибој, Пећинци, Врњачка Бања, С. Митровица, Вршац, Лазаревац, Рума, Књажевац, Неготин, Зрењанин (...)

Министарства:  Министарство унутрашњих послова,  Министарство вера и дијаспоре,  Министарство економије и регионалног развоја,  Министарство спољних послова,  Министарство правде,  Министарство за инфраструктуру и енергетику,  Министарство просвете и науке,  Министарство омладине и спорта,  Министарство животне средине, рударства и просторног планирања,  Министарство културе, информисања и информационог друштва,  Министарство за Косово и Метохију.

Цетињска 6, Београд; Тел.: +381 (11) 322 70 34; Факс: +381 (11) 324 56 21 www.nacionalnarevija.com, www.turistinfosrbija.com

Katalog 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you