High Life NL 20-02

Page 1

HighLife #1 CANNABIS LIFESTYLE MAGAZINE

®

Highlife verschijnt 6 keer per jaar Jaargang 29 #2 April / Mei 2020

GRATIS

GROWLANDS

CORONAVIRUS

Na 13 jaar weer cannabisbeurs in Nederland

NEDERLAND KAN NIET ZONDER COFFEESHOPS

2

#

BENNETT SLATER Rake ode aan film- en tv-iconenCORONAVIRUS: Nederland kan niet zonder coffeeshops Het coronavirus zorgde zondag 15 maart voor een uniek moment in de Nederlandse geschiedenis. Voor het eerst kwam er een einde aan het gedoogbeleid rond cannabis; alle coffeeshops moesten bijna onmiddellijk op slot.

D

e abrupte sluiting zorgde voor

wiet die voor fikse prijzen op straat was

lange rijen. Die beelden gingen

gekocht bleek soms van abominabele

de hele wereld over. Straatdea-

kwaliteit te zijn. Maar gelukkig werd de

lers waren zo brutaal om hun visitekaart-

coffeeshopsluiting heroverwogen en kan

jes aan de wachtenden in de rij voor de

iedereen weer bij de coffeeshop terecht.

coffeeshop uit te delen. Burgemeesters schrokken zich een hoedje en vreesden

Hoe nu verder? De tijd zal het leren. Ik

terecht straatoverlast, die ook meteen

ben geen viroloog, maar het zal eerder

kwam. Zij pleitten op maandag 16 maart

maanden dan weken gaan duren. Hou

tijdens een al eerder geplande bijeen-

daar dus rekening mee. In deze editie

komst meteen voor heropening van de

vind je bijvoorbeeld een aantal data van

coffeeshops, maar dan als afhaalloket. De

evenementen in april, waarvan nu niet

regering stemde in. Daarmee kwam een

zeker is of ze echt zullen doorgaan. Wat

eind aan een historische sluiting die maar

kun je verder in deze editie verwachten?

één dag duurde. En het bewees nog

Het eerste nieuws over Growlands, de

maar eens: Nederland kan niet zonder

eerste Nederlandse cannabisbeurs in

coffeeshops.

lange tijd, die eind augustus in de Jaarbeurs zal plaatsvinden. We wensen de

Met de heropening toonde de regering

organisatoren alle succes toe. Highlife zal

aan hoe ondoordacht de sluiting was.

zeker aanwezig zijn daar. Verder nieuws

Natuurlijk, restaurants en kroegen gin-

over CBD, een prachtige nieuwe portret-

gen ook op slot. Maar voedsel en drank

tenserie van Maria Cavali, een pleidooi

zijn beschikbaar bij de supermarkt of

voor de coffeeshop van August de Loor,

andere winkels. Cannabis niet. Want dat

reizen naar Thailand en Cambodja, en

mag alleen – gedoogd – in coffeeshops

nog veel meer.

verkocht worden. De plotse sluiting was vooral een hard gelag voor vele patiën-

Veel leesplezier. Maar vooral: let op de

ten die hun mediwiet via coffeeshops

geldende voorschriften om het corona-

halen. Waar moesten zij nu heen? Je wilt

virus in te dammen en hou jezelf en je

niet afhankelijk zijn van straatdealers.

medemens gezond.

Immers, al meteen na de sluiting kwamen de eerste berichten op sociale media; de

Rob Tuinstra

VOORWOORD VAN DE UITGEVER De Nederlandse overheid voert een liberaal beleid t.a.v. cannabis. Het gebruik van cannabis wordt in de Nederlandse Opiumwet niet strafbaar gesteld. Vele gemeenten gedogen coffeeshops van waaruit hasj en wiet worden verhandeld. Met het gedogen van deze coffeeshops heeft de overheid een goede scheiding van de drugsmarkten weten te bereiken. Zo’n één miljoen blowers weten de weg naar de coffeeshop te vinden of voorzien d.m.v. kleinschalige hennepteelt in hun eigen gebruik. De cannabisconsument is de samenleving op geen enkele wijze tot last. Hij wordt in ons land dan ook terecht niet als een crimineel behandeld. Sommige politici en vertegenwoordigers van het openbaar bestuur zijn groot voorstander van het legaliseren van cannabis. Aan legalisatie gaat gewoonlijk een lange periode van normalisatie vooraf. De uitgever hoopt middels het blad ‘Highlife’ het publiek te informeren en hiermee een positieve bijdrage te leveren aan de normalisatie van cannabis. In zijn blad geeft hij zowel voor- als tegenstanders van cannabis de ruimte hun mening te ventileren. Dit betekent niet dat de uitgever het met de inhoud van alle artikelen of advertenties eens is. De uitgever distantieert zich uitdrukkelijk van gepubliceerde uitlatingen of afbeeldingen die de indruk wekken dat er reclame wordt gemaakt voor het gebruik of productie van cannabis. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook vermenigvuldigd of overgenomen worden zonder voorafgaande toestemming van de uitgever en de andere auteursrechthebbenden. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en/of de doelstelling van de advertenties. De redactie neemt geen enkele verantwoording voor ongevraagde inzendingen. De uitgever heeft getracht alle rechthebbenden op copyright van foto-en/ of beeldmateriaal te bereiken. Zij die desondanks menen aanspraak te kunnen maken op deze rechten, kunnen zich tot de uitgever wenden.

Highlife 3


18

INHOUD

22 APRIL / MEI 2020

FEATURES 16

GROWLANDS: 28 EN 29 AUGUSTUS IN DE JAARBEURS IN UTRECHT

18

CORONAVIRUS

22

CANNABIS PORTRETTEN GEBASEERD OP JAREN 50 ADVERTENTIES

28

AUGUST DE LOOR: “LEVE DE COFFEESHOP”

32

MEER CONTROLE OP CBD-PRODUCTEN

34

TWEEDE GENERATIE ONDERNEMERS

Voor het eerst in dertien jaar weer een cannabisbeurs in Nederland! Nederland kan niet zonder coffeeshops Maria Cavali: ‘It’s not about getting high, it’s about diving deep’ “Ik vind gedogen een ongelooflijk goed politiek middel” 40 tot 45 miljoen Europeanen gebruiken dagelijks CBD

Judith, coffeeshop Happy Smile: “Een coffeeshop is een veilige plek om cannabis te gebruiken”

4 Highlife


64

52 Vaste

RUBRIEKEN GROENE ZAKEN 27

37

ROYAL QUEEN SEEDS

Legendary OG Punch

BLUEBERRY COOKIES

Dinafem Seeds

38 VAN DAKTERRAS NAAR SLOWCOOKER

Recept voor 1 liter wietkokosolie (4-5 jampotjes)

75

SWEET SEEDS

Gorilla Girl XL Auto

EN VERDER 46

NARCO POLO

Niko Vorobyov: ‘Drugswereld’

52

ANGKOR WAT

64

De tijd staat stil

BENNETT SLATER

3 VOORWOORD 6 FLASH 8 NICOLE MAALSTÉ 12 André Beckers 13 High Weirdness 40 PGMCG nieuws 44 HIGH, LOW & CURE 48 Wil & Ruud Oomen 50 High Gadgets 58 Hash, Marihuana

& Hemp Museum

62 VOC Logboek 68 Games 76 Treasures 80 cannawijzer

Rake ode aan film- en tv-iconen

EN NOG VEEL MEER... Highlife 5


lash Malawi decriminaliseert cannabis Malawi heeft cannabis voor medicinale en industriële toepassingen gedecriminaliseerd, vijf jaar nadat de eerste stappen daartoe werden gezet. Buurlanden Zimbabwe, Zambia, Lesotho en Zuid-Afrika namen al eerder dergelijke maatregelen. Het zijn vooral de economische mogelijkheden die politici zover kregen dat ze hiertoe overgingen. Malawi kent al een oude wietcultuur, denk maar eens aan Malawi Gold. In het Afrikaanse land wordt nog veel tabak geteeld, maar het is de hoop dat de teelt van cannabis die teruglopende industrietak kan vervangen. Lokale rasta-gemeenschappen in het land reageerden uiterst verheugd op het nieuws.

Prof atleet kan loopbaan vergeten na arrestatie Je speelt in het professionele team van Montreal Alouettes, een Canadian Football team. Dus je hebt het net niet gemaakt in de VS. Niet erg, want in Montreal verdien je ook meer dan voldoende. Toch word je dan in februari in Texas gepakt met ongeveer 70 kilo wiet. Quan Bray heeft betere dagen gekend. Hij werd door de Texas Border Patrol aangehouden in een gehuurde SUV tijdens een rit van Los Angeles naar Louisiana. Medepassagier was Greg Robinson, die vroeger voor de Cleveland Browns speelde en een derde onbekende verdachte. Het drietal kan een straf tot 20 jaar krijgen, want in Texas doen ze daar niet moeilijk over. Ze werden aangehouden toen ze een agent met een speciaal getrainde drugshond passeerden. De hond sloeg alarm en dit is het trieste gevolg.

Illinois pakt ruimt 10 miljoen wiettax in één maand De Amerikaanse staat Illinois legaliseerde recreatieve cannabis per 1 januari, en daar zijn de lokale politici blij mee. Want het leverde ze na slechts een maand al ruim 10 miljoen dollar belastinginkomsten op. Dat terwijl ze daar slechts 7% belasting heffen. Ze hebben het wel extra Nederlands ingewikkeld gemaakt door +35% THC-producten met 25% accijns te belasten, alles wat daaronder is krijgt 10% accijns, terwijl edibles op 20% accijns staat. Bijna de helft van de extra belastinginkomsten gaat naar projecten in gemeenschappen die eerder hard zijn getroffen door de War on Drugs.

6 Highlife


news Coronavirus Nederland kan niet zonder coffeeshops

Coronavirus houdt wietwereld in de greep

Het coronavirus zorgde zondag 15 maart voor een uniek moment in de Nederlandse geschiedenis. Voor het eerst kwam er een einde aan het gedoogbeleid rond cannabis;

Het coronavirus houdt ook de cannabiswereld

alle coffeeshops moesten bijna onmiddellijk dicht. De abrupte sluiting zorgde voor lange

in de greep. Overal worden evenementen

rijen. De beelden gingen de hele wereld over. Straatdealers waren zo brutaal om hun

en beurzen afgelast. Zoals in Barcelona, waar

visitekaartjes aan de wachtenden uit te delen. Burgemeesters schrokken zich een hoedje en

slechts één dag voor Spannabis van start zou

vreesden straatoverlast, die ook meteen kwam. Zij pleitten meteen voor heropening van de

gaan, het uiteindelijk toch werd afgelast. Dat

coffeeshops, maar dan als afhaalloket. De regering stemde in. Daarmee kwam een eind aan

terwijl op de beursvloer al tientallen bedrijven

een sluiting die maar één dag duurde. En het bewees nog maar eens: Nederland kan niet

bezig waren om hun stand op te bouwen. Ook

zonder coffeeshops.

in Nederland gaan cannabisbijeenkomsten niet door. Een voorbeeld is het 420Hempfest, dat op 19 april in Amsterdam zou plaatsvinden. Voorlopig lijkt het erop dat we nog niet van het virus af zijn, dus veel evenementen zullen hetzelfde lot krijgen.

Fake-nieuws: Cannabis Cures Corona Je kon er op wachten; een claim dat cannabis het coronavirus kan genezen. De Indiase filmmaker Vivek Agnihotri plaatste op Twitter een bewerkt screenshot van een zogenaamd CNN bericht met de tekst Weed Kills Corona Virus. Dat ging even viraal. Jammer genoeg vergaten veel mensen zijn bijbehorende activistische boodschap te lezen, waarin hij stelt dat cannabis wel een oplossing kan zijn voor vele andere kwalen: ‘Cannabis is een magische plant. Tot het midden van de jaren tachtig werd het gewoon verkocht door de regering in India. Maar Rajiv Gandhi en Westerse farmaceutische bedrijven gaven het een slechte naam. Make cannabis legal.’ Maar het kwaad was toen al geschied.

Highlife 7


Column Nicole Maalsté

Rookverbod coffeeshops voorkomen

Strijd tegen kruidenmengsels In februari dreigde er ineens een algeheel rookverbod voor coffeeshops te komen. Dat kwam omdat twee Kamerleden op de valreep een amendement indienden om naast tabak ook kruidenmengsels onder het rookverbod te laten vallen. Een verbod op tabak is niet meer af te wenden, maar dit had niemand zien aankomen. Waar kwam deze actie nou ineens vandaan?

Het amendement van Van Gerven (SP) en

nog een keer op terug: “Voorzitter, dan de

SP: Aantrekkingskracht

Jansen (PVV) zou betekenen dat er ook een

shishalounges. Het is zo ongelofelijk hypocriet:

Ook Henk van Gerven van de SP diende in

verbod zou komen op het roken van canna-

je kunt geen sigaret opsteken in een café maar

2017 al een keer motie in voor een verbod op

bisproducten en joints met tabaksvervangers.

de online verkoop van tabaksproducten,

Door naast tabak ook kruidenmengsels onder

e-sigaretten zonder nicotine en kruidensiga-

het rookverbod te plaatsen, wilden beide

retten. De verkoop via internet zou het

Kamerleden voorkomen dat gebruikers

makkelijker maken voor jongeren om aan

vervangende schadelijke producten zouden

deze producten te komen. Daarnaast diende

gaan gebruiken die niet onder het rookverbod

hij een tweede motie in waarin hij de regering

vallen. Ook wezen zij erop dat de handhaving

verzocht “onderzoek te doen naar de

makkelijker en effectiever zou zijn, omdat het

mogelijkheden voor het instellen van een

een ‘totaalrookverbod’ het onnodig maakt

goedkeuringsprocedure voor nieuwe

“om via laboratoriumonderzoeken aan te

soorten tabaksproducten”. Het leek hem met

tonen of er wel of geen tabak in een waterpijp

name te gaan om de aantrekkingskracht die

wordt gerookt.”

kruidensigaretten op jongeren hebben. Daarom stelde hij een verbod voor.

PVV: Hypocrisie! Collateral damage

Uit wat speurwerk blijkt dat de PVV en SP zich al langer sterk maken voor een verbod op

je kunt lurken aan een waterpijp totdat je een

Jansen en Van Gerven stelden het algehele

kruidenmengsels. In 2015 diende Fleur Agema

ons weegt. Het is ongekend. Het gaat gewoon

rookverbod dus niet voor omdat zij het roken

van de PVV een motie in waarin de regering

door in ons land! Ik schaam me echt kapot

van pure hasj of wiet en joints met tabaksvervangers in coffeeshops willen verbieden. Dat

Het roken van pure wiet en hasj en joints met tabaksvervangers blijft toegestaan in coffeeshops.

is waarschijnlijk collateral damage, maar toch. Gelukkig is het amendement verworpen. Het roken van pure wiet en hasj en joints met tabaksvervangers blijft dus vanaf 1 april 2020 toegestaan in coffeeshops. Maar ik zou er niet gerust op zijn dat dit altijd zo blijft. Dit punt is voor beide partijen een langlopende

wordt opgeroepen om het algehele rookver-

voor zulke hypocrisie.” Haar pleidooi voor een

kwestie waar ze vast nog een keer op terug

bod ook te laten gelden voor waterpijpcafés

verbod op kruidenmengsels lijkt niet zozeer

gaan komen.

(shishalounges), omdat het feitelijk net zoiets

gericht op coffeeshops. De PVV lijkt zich met

is als de exploitatie van een “rookcafé”. Enkele

name druk te maken over het gebruik van

jaren later komt Agema er tijdens een debat

waterpijpen in shishalounges.

8 Highlife


DISCOVER OUR NEW

SEEDS RANGE

USA PREMIUM STRAINS

CLASSIC STRAINS

Feminized & Autoflowering

Feminized, Autoflowering & CBD

REGULAR STRAINS

Introducing the new family

RoyalQueenSeeds

RQSeeds

RoyalQueenSeedsRQS

www.RoyalQueenSeeds.com


lash Regels legale wiet Luxemburg duidelijker: 30 gram per maand Het ministerie van Volksgezondheid in Luxemburg heeft een concept uitgewerkt

Legale wiet zorgt niet voor toenemend gebruik Canadese tieners

voor de regulering van de teelt en verkoop van recreatieve cannabis in Luxemburg. Er zouden 14 verkooppunten in de mini-staat moeten komen, en er komen slechts twee teeltvergunningen. In het voorstel, dat nog niet door de regering is overgenomen, staan strikte voorschriften voor toekomstige producenten en consumenten. Blowers mogen maximaal 30 gram per maand kopen. Bovendien moet een cannabis consument minimaal zes maanden in Luxemburg geregistreerd staan. Dit om cannabis toerisme tegen te houden. Legale wiet zal verkocht worden in verpakkingen van drie, vijf of tien gram, die worden verzegeld met een kinderverzekering. Bovendien moet alle relevante informatie, zoals het THC- en CBD-gehalte, op de verpakking worden opgenomen.

ders van legale wiet in Canada. Door deze

Nepal wil ook legale wiet

‘drugs’ legaal te maken zou het gebruik enorm

De regerende Communistische Partij van Nepal stelt voor om wiet te legaliseren. Zesen-

toenemen. Daar is geen sprake van. Stats Can

veertig leden dienden het voorstel in het parlement in om de productie en het gebruik

meldt in hun jaarlijkse rapport zelfs dat het

van marihuana te legaliseren, aldus Birod Khatiwada. Hij zei dat het bergachtige terrein

aantal minderjarigen (15 tot 17 jaar) dat blowt

van het Himalaya gebergte geschikt is voor het gewas en dat boeren de kans moeten

gedaald is van 19,8 procent in 2018 naar 10,4

krijgen om het te laten groeien om armoede

procent in 2019. Alles wat legaal is, is nu een-

te voorkomen. “Het legaliseren van marihu-

maal minder spannend voor tieners. Bij meer-

ana zal de arme boeren helpen en omdat

derjarigen is het blowen wel licht gestegen;

een deel van de westerse wereld cannabis

van 15 tot bijna 17%. Maar dat kan komen omdat

al legaal geeft gemaakt, zouden wij moeten

veel Canadezen het nu eens wilden proberen

volgen.” Over het voorstel moet in het parle-

omdat het legaal is. Overigens is de alcohol-

ment nog worden gedebatteerd. Nepal was

consumptie sinds de invoering van legale wiet

ooit beroemd om het gebruik van marihuana

wel gedaald. Er werd 3% minder bier gedron-

in de jaren 60 toen hippies hun weg naar

ken dan in eerdere jaren. Kortom, alleen maar

Nepal vonden. Nepal maakte het illegaal in

goede resultaten.

1976 met de Narcotic Drugs Control Act.

Het was een grote angst van veel tegenstan-

10 Highlife


roduct flash MUMU ROUTER Geen hacker die er nog in komt

Plug & play

De MuMu router maakt je privacy weer echt privé

router passeert en zoekt naar hackpogingen en malware. Tel daarbij de

Het door MuMu ontwikkelde apparaat verwerkt al het verkeer dat de versleutelde digitale tunnel op (voor de kenner: een point-to-point VPN)

Je router is de toegangspoort tot alle apparaten die met het internet

en je weet: hier komt niemand zomaar doorheen. Het is echt plug & play

verbonden zijn. Je computer natuurlijk, maar denk ook aan de smart TV,

en je nooit meer zorgen maken.

spelcomputer of mobiele telefoon. Dus wat is de beste manier om je netwerk - en dus je gegevens - te beschermen? Met een slimme router

Meer informatie over MuMu vind je op www.mumustore.nl

die alles en iedereen aan de poort checkt en, als dat moet, tegenhoudt. Revolutionair filter Dat vonden de makers van de MuMu router ook. Daarom ontwikkelden zij een router met een revolutionair anti-hack en anti-virus filter. Die checkt niet alleen aanvallen van buitenaf, maar ook binnen het netwerk. Zo worden je gegevens net zo goed beschermd als bij grote organisaties, maar dan veel eenvoudiger èn voordeliger.

Ingezonden Brieven HIGHLIFE Postbus 6024 | 1005 EA Amsterdam | redactie@highlife.nl

Hulde voor Bob Marley Geweldig dat jullie zoveel

aandacht aan Bob Marley hebben gegeven in het vorige nummer. Ik ben een grote fan en er is geen dag dat ik niet aan hem denk en muziek van hem draai. Het is onvoorstelbaar jammer dat hij ons zo vroeg heeft verlaten. Bob Marley was een artiest die ons zoveel meer had kunnen gegeven. Hij staat voor mij in het rijtje van

Tweede generatie ondernemers

Ik vind het bewonderenswaardig om de ambities en energie te herkennen in jullie serie Tweede Generatie Ondernemers. Ondanks de onzekerheid over de toekomst van vele coffeeshops nemen zij de levensdroom van hun voorgangers met veel wilskracht, maar ook vraagtekens over. Het is erg irritant dat de onbetrouwbare overheid een bedrijfstak die in wezen alleen positieve eigenschappen kent zo dwars blijft zitten. Siep

Ghandi en Nelson Mandela. Maria

Precies. Het is onvoorstelbaar dat

We zijn het helemaal met je eens. Bij

cannabis nog niet legaal is

ons recente bezoek aan Thailand en Cambodja merk je ook dat Bob

in Nederland. Maar zelfs de

Marley overal ter wereld voortleeft. Terecht!

politiek kan de vooruitgang niet tegenhouden.

Highlife 11


Column André Beckers

Medicinale cannabisgebruiker onder invloed van THC op de snorfiets Een onhandige actie had grote gevolgen voor een medicinale cannabisgebruiker. Hij nam twee trekjes van de medicinale wiet van een vriend en stapte op een snorfiets. Hij reed enkele meters en passeerde een politieagent. Deze rook wiet en hield hem staande. Zo begon een vervelend onderzoek.

De politieman vermoedde dat sprake was

stelde open vragen. “Hoe kwam dit nou zo?”

Geen crimineel

van rijden onder invloed van THC en stelde

Mijn cliënt vertelde ronduit. Als militair was

Mijn cliënt vertelde dat hij na gebruik nor-

een onderzoek in. Een speekseltest bevestig-

hij uitgezonden. Daar had hij dingen gezien

maliter altijd een paar uur wachtte voordat

de zijn vermoeden. De man werd aangehou-

die hem niet meer loslieten. Hij werd ziek en

hij een voertuig bestuurde. De dag waarop

den en naar het politiebureau gebracht. Daar

kreeg zijn leven niet meer op de rit. Ontslag

hij werd betrapt nam hij twee trekjes van

werd door een arts bloed van hem afge-

volgde. Jaren later werd een posttrauma-

de medicinale cannabis van een vriend.

nomen voor onderzoek. Het laboratorium

Hij deed dat openlijk omdat hij daar geen

rapporteerde dat er meer dan 3 microgram

kwaad in zag. De aanhouding, de intrek-

THC per liter bloed aanwezig was. Tijdens

king van zijn rijbewijs en de ellende van dit

zijn verhoor verklaarde de man dat hij niet

alles had hem laten inzien dat hij het fout

wist dat hij een misdrijf pleegde door onder

had gezien. Hij voelde zich geen crimineel.

invloed van THC een snorfiets te besturen.

De officier van justitie en de politierechter

Hij dacht dat dit een overtreding zou zijn en

reageerden daarop en zeiden hem zeker niet

dat is veel minder ernstig. Hij verklaarde ook

als zodanig te zien. De straf die werd geëist

dat hij vier maal daags cannabis druppels

en opgelegd toonde begrip voor de situatie.

gebruikte om medische redenen. Voordat hij

De strafzaak eindigde met de oplegging van

zich bij de strafrechter moest verantwoor-

een geheel voorwaardelijke geldboete van €

den kwam het CBR in actie. Zijn geschikt-

300 met een proeftijd van twee jaar. Dit soort

heid tot het besturen van een motorrijtuig

strafzaken kunnen veel slechter aflopen.

werd onderzocht. Vanwege het vastgestelde

Gebruik je regelmatig cannabis en bestuur je daarna een voertuig? Check dan wat je te

frequente cannabisgebruik werd hij door een psychiater onderzocht en als bestuurder on-

tische stressstoornis (PTSS) vastgesteld. Op

wachten kan staan. https://www.juridisch-

geschikt bevonden. Zijn rijbewijs was hij kwijt.

de medicijnen die hij van zijn arts voorge-

loket.nl/politie-en-justitie/verkeersovertre-

Na verloop van een jaar mag hij opnieuw

schreven kreeg reageerde hij niet goed. Een

dingen/rijden-onder-invloed/ De gevolgen

een onderzoek laten verrichten. De kosten

vriend vertelde hem over medicinale canna-

van het rijden onder invloed van THC kunnen

daarvan zijn niet mals.

bis. Daar moest hij niets van weten. Drugs-

zeer ingrijpend zijn. Ook als je cannabis al-

gebruik zat als militair niet in zijn systeem.

leen voor medicinale doeleinden gebruikt.

PTSS

Langzaamaan veranderde die houding. Een

Los van die “rijbewijs ellende” kwam een

eerste poging beviel erg goed. Hij ontdekte

André Beckers

dagvaarding voor de strafzitting. Dit bleek

dat cannabis voor hem een uitstekend medi-

www.wolf.partners

een zitting te zijn waarbij ik nauwelijks aan

cijn was en trad in overleg met zijn huisarts.

het woord hoefde te komen. De rechter be-

Deze stemde in met gecontroleerd medici-

naderde mijn cliënt uitermate vriendelijk en

naal cannabisgebruik.

12 Highlife


HIGH weirdness Er staat een paard… in het vliegtuig

America’s dumbest criminal? Om te zeggen dat Donald Murray een andere carrière zou moeten overwegen, is een

Iedereen die wel eens vliegt, weet dat het

understatement. Want zijn loopbaan als

geen pretje is. In de economy class zit je

crimineel is tot nu toe niet bijster succesvol te

opgepropt met weinig beenruimte en dat

noemen. Hij was amper op vrije voeten

is vooral op langere vluchten uiterst

gekomen op 14 januari toen hij een maand later

ongemakkelijk. Ook in de VS kunnen

alweer in de gevangenis belandde. Dat

vluchten daarom onplezierig zijn. Vooral als

gebeurde nadat hij door de politie in Terre Haute

een van je Amerikaanse medepassagiers

in de Amerikaanse staat Indiana werd

met een zogenaamd ‘support animal’

achtervolgd. Door zijn opvallende rijgedrag

wenst te vliegen. Deze ‘steundieren’ zorgen

zette de politie Murray aan de kant. Hij werd

voor emotionele hulp voor hun baasje en je

verdacht van verzet bij arrestatie, roekeloos

kunt het zo gek niet bedenken (want het is

rijgedrag, bezit van methamfetamine en

Amerika), of er is een dier dat de

autodiefstal. Niet zo lang geleden gebeurde

broodnodige steun aan het arme baasje

hem dat ook al.Toen werd de nachtelijke

moet geven. Hoe dan ook, het liep de

sociale media. En ja, dat zal hoogstwaarschijnlijk

Proost met een El Chapo 701 biertje

komen door de levensgrote tattoo op zijn

Alejandrina Guzman, de dochter van de

rest van de passagiers. Echter niet Fred, het

voorhoofd: CRIME PAYS. Ons loopbaanadvies?

legendarische drugskoning Joaquin ‘El Chapo’

paard van Ronia Froese. Het koppel vloog

Misschien helpt een goede make over. Een

Guzman, heeft na het beginnen van een El

met American Airlines van Grand Rapids

andere tip; ga voorlopig niet naar de kapper, laat

Chapo 701 kledinglijn haar activiteiten

naar Dallas en mocht dat zelfs eerste klas

je haar lekker groeien.

uitgebreid met een heus El Chapo 701 bier. Het

doen. We vragen ons af hoe ze het gaan

is ambachtelijk gebrouwen en wordt voorna-

regelen als je emotionele steundier een

melijk verkocht in craft beer café’s. Daarom

goudvis in een aquarium is.

achtervolging ingezet omdat Murray zonder lichten in het duister reed. Die achtervolging werd gefilmd door het TV-programma Live PD en Murray werd daarna een instant ster op

spuigaten uit. Sommige emotioneel zwakkere Amerikanen wilden met een pauw aan boord, een hamster of wat dan ook. Steeds meer dieren werden echter geweigerd vanwege de overlast voor de

mag het 4% biertje ook wat duurder zijn, want de verkoopprijs is voor Mexicaanse begrippen niet mals. Een klein flesje (335 ml) kost de lieve duit van 70 pesos, oftewel ruim drie euro. Waar komt het nummer 701 vandaan, denk je misschien? Wel, dat was de positie waarop Forbes El Chapo indertijd zette in hun top 1000 rijkste personen ter wereld. El Chapo zal zelf moeilijk van zijn biertje kunnen genieten. Hij zit een levenslange gevangenisstraf in de VS uit.

Highlife 13


lash TV sterren Hollands Hoop zaaien wiet De acteurs van de populaire tv-serie Hollands Hoop hebben vorig jaar flink veel wietzaden kunnen verspreiden. Hoofdrolspeler Marcel Hensema zei bij de publiekspremière van het derde seizoen dat hij wel een emmer wietzaden had gezaaid. Hensema: “Het werd een toeristische attractie, de planten stonden drie meter hoog. Er werden foto’s gemaakt en de planten werden uiteindelijk gejat.” Scriptschrijver Franky Ribbens vertelde tijdens die bijeenkomst hoe moeilijk het soms was om de gekweekte cannabis er realistisch uit te laten zien. Ribbens: “Iedereen die aan de serie meewerkte had thuis vier, vijf planten staan.” Geruchten over een mogelijke film worden niet langer ontkend.

Colgate neemt CBD tandpasta in assortiment op Colgate, een van de grootste tandpastaproducenten ter wereld, gaat op de CBD toer. Het bedrijf neemt Hello Products over. Colgate kondigde in januari een overeenkomst aan om het “natuurlijkvriendelijke” merk te verwerven, onder vermelding van zijn “sterke aantrekkingskracht bij jongere consumenten en in brede segmenten”. Hello Products is in 2012 opgericht door Craig Dubitsky en wordt overal in Amerika verkocht. De CBD-lijn van het bedrijf bestaat uit drie tandpasta’s, twee mondspoelingen en twee lippenbalsems. Alle bevatten breed-spectrum hennepolie en hennepextract van hennep gekweekt op Amerikaanse bodem.

Netanyahu overweegt legalisatie cannabis Premier Benjamin Netanyahu van Israël overweegt legalisatie van recreatieve cannabis als onderdeel van een ingrijpende herziening van de marihuanawetten van het land. Hij heeft een commissie opgericht die is belast met “het importeren van het Canadese model voor het reguleren van een legale markt”. Minister van Justitie Amir Ohana zal de commissie leiden. Ook Oren Leibowitz, voorzitter van de pro-cannabis Green Leaf Party, komt in de commissie. Netanyahu meldde deze verrassende zet op Twitter. Hij beloofde verder om het strafregister van iedereen die eerder is veroordeeld voor het bezit van cannabis te wijzigen. Hiervan kunnen meer dan 40.000 mensen profiteren, waardoor ze gemakkelijker toegang krijgen tot werk, huisvesting en onderwijs. Netanyahu beloofde dat hij “onmiddellijke oplossingen zou promoten” om de prijs van mediwiet te verlagen. Zijn beloften komen tijdens de campagne voor nieuwe verkiezingen. Concurrerende partijen zetten volop in op legale wiet dus het zou zomaar kunnen dat het echt gaat gebeuren in Israël.

14 HighlifeGROWLANDS 28 en 29 augustus in de Jaarbeurs in Utrecht

Voor het eerst in dertien jaar weer een cannabisbeurs in Nederland! We hebben er lang op moeten wachten, maar in het laatste weekend van augustus is er voor het eerst sinds 2007 weer een echte cannabisbeurs in Nederland. Noteer in je agenda: GROWLANDS, vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus, in de Jaarbeurs in Utrecht. Motto: cannabis comes home.

Van CBD-olie tot hennepkleding, van

gratis festival van het VOC. Rens

elk jaar de Highlife Beurs, maar die is

cannabiszaden tot verdampers en van

Hoppenbrouwers runde de Hennepmarkt

gestopt in 2007. Sindsdien hadden we in

grinders tot hennepcosmetica: op

op Cannabis Bevrijdingsdag en is

Nederland alleen Cannabis Bevrijdingsdag,

GROWLANDS is het allemaal te zien en te

medeoprichter van de HomeGrown Cup.

maar geen echte beurs meer.’

Bergman en Rens Hoppenbrouwers, zijn

Nederlandse uitvinding

Daar komt nu dus eindelijk verandering in.

geen onbekenden in de cannabiswereld.

‘Wij vonden het onverteerbaar dat je overal

Derrick: ‘We willen het nieuwe gezicht van

Derrick publiceert al ruim 25 jaar over de

in Europa naar een cannabisbeurs kunt

cannabis laten zien. Europa kent anno 2020

plant, in Highlife en Soft Secrets maar ook in

gaan, behalve in Nederland’, legt Derrick uit.

een enorme variatie aan bedrijven op het

buitenlandse media als Leafly en

‘Terwijl de cannabisbeurs toch echt een

gebied van cannabis en hennep. Steeds

BigBudsMag. Hij is voorzitter van de

Nederlandse uitvinding is. Lang voordat

meer mensen maken kennis met de plant,

stichting VOC en was jarenlang de drijvende

Spannabis en Cannafest bestonden, vanaf

bijvoorbeeld door producten met CBD.

kracht achter Cannabis Bevrijdingsdag, het

de vroege jaren negentig, hadden we hier

Onze doelgroep is dan ook heel breed.’

koop. De oprichters van de beurs, Derrick

16 Highlife


Moderne cannabisbeurs Wat kunnen bezoekers van GROWLANDS verwachten? Derrick: ‘Naast meer dan honderd stands van bedrijven en organisaties hebben we een doorlopend programma met masterclasses, paneldebatten en stand up comedy. In de buitenruimte die direct aan de beurshal grenst richten we een ruime en comfortabele Smokers Lounge in, waar je

We willen het nieuwe gezicht van cannabis laten zien. tabak en cannabis mag roken of verdampen. Er is een Game Area, een Wellness Area, gevarieerde catering en horeca…. Eigenlijk alles wat je op een moderne cannabisbeurs mag verwachten, maar dan net iets beter. We hebben toch een naam hoog te houden.’ De locatie is

De oprichters van de beurs, Derrick Bergman en Rens Hoppenbrouwers, maken ook een podcast.

alvast perfect, zowel qua faciliteiten als bereikbaarheid en parkeergelegenheid. De

wietbeurzen in het buitenland. Derrick: ‘We

Toegangsprijs in de voorverkoop: €7,50

Jaarbeurs is na de RAI het grootste

doen alles keurig binnen de wetgeving en

voor één dag of €10 voor beide dagen. Tot

beurscomplex van Nederland en was in het

de regels van het gedoogbeleid.

en met 20 april geldt een forse early bird

verleden het toneel van zowel A Flight to

Standhouders die kweekmaterialen of

korting: €4,20 voor één dag en €7,10 voor

Lowlands Paradise (1967 en 1968), de voorloper van het Lowlands festival, als van de Highlife Beurs (o.a. 2003 en 2004), de moeder aller wietbeurzen. Derrick: ‘In Nederland kent iedereen de Jaarbeurs en het is voor iedereen dichtbij. Nederlandse standhouders kunnen gewoon in hun eigen

Wij vonden het onverteerbaar dat je overal naar een cannabisbeurs kunt gaan, behalve in Nederland.

bed slapen.’ zaden verkopen moeten zich beperken tot

beide dagen. Bestel je tickets dus op tijd en

Gedoogbeleid

de kleinschalige hobbyteelt voor eigen

zorg dat je erbij bent in de Jaarbeurs!

GROWLANDS is alleen toegankelijk voor

gebruik, dus maximaal vijf planten.’ In de

meerderjarigen (18 jaar en ouder). Op de

komende maanden worden via de

Website: www.growlands.nl

beurs zijn hasj en wiet, of andere producten

GROWLANDS website en social media het

Facebook: /growlands2020

die meer dan 0,2% THC bevatten, uiteraard

sprekers en stand up comedy programma

Instagram: @growlandsnl

niet toegestaan. Daarin verschilt

en de standhouders bekend gemaakt.

Twitter: @growlandsfair

GROWLANDS niet van de tientallen

Kaarten zijn online te koop op de website.

Bekende én nieuwe namen Bij de Official Partners en sponsors van GROWLANDS komen we overbekende namen als Mascotte, Highlife en Soft Secrets en Karma Genetics tegen, maar ook relatief nieuwe namen als Avites en Vertice Industries. Derrick: ‘Vertice is één van de bedrijven die meedingen naar een teelt-licentie voor de wietproef. Tot nu toe zijn ze bewust onder de radar en buiten de publiciteit gebleven, maar op GROWLANDS pakken ze uit.’ Mascotte lanceert als ‘official GROWLANDS paper’ een speciale grote vloei, die onder meer via coffeeshops wordt verspreid. Op de GROWLANDS website kun je je inschrijven voor de gratis GROWLANDS nieuwsbrief, zodat je als eerste op de hoogte bent van al het nieuws, kortingsacties, standhouders, sprekers en verrassingen...

Highlife 17


Door: Rob Tuinstra

Cannabis dispensaries zijn ook in VS en Canada ‘essentiële bedrijven’

CORONAVIRUS Nederland kan niet zonder coffeeshops Het coronavirus zorgde zondag 15 maart voor een uniek moment in de Nederlandse geschiedenis. Voor het eerst kwam er een einde aan het gedoogbeleid rond cannabis; alle coffeeshops moesten bijna onmiddellijk dicht.

De abrupte sluiting zorgde voor lange rijen.

coffeeshops vergelijkbaar met

Die beelden gingen de hele wereld over.

horecagelegenheden en daarom moeten zij

Straatdealers waren zo brutaal om hun

ook dicht. Maar het kabinet gaat met dit besluit

visitekaartjes aan de wachtenden uit te delen.

wel voorbij aan de unieke positie van

Burgemeesters schrokken zich een hoedje en

coffeeshops, namelijk dat er voor horeca een alternatief bestaat: de supermarkt. Voor

De onverwachte sluiting was een hard gelag voor vele patiënten die hun mediwiet via de coffeeshops halen.

coffeeshops bestaat er geen alternatief. Mensen die willen drinken, kunnen nog altijd terecht bij de supermarkt. Voor rokers geldt hetzelfde. Mensen die willen blowen kunnen nu nergens meer heen.’

Veilige, gereguleerde plek De BCD: ‘Coffeeshops hebben naast een bijeenkomstfunctie namelijk ook een afhaalfunctie. Door alle coffeeshops per direct te sluiten, ontzeg je veel mensen de mogelijkheid om hasj en wiet te kopen op een veilige, gereguleerde plek. In plaats daarvan zijn mensen aangewezen op straathandelaren

vreesden straatoverlast, die ook meteen

die dankbaar gebruik maken van de situatie en

kwam. Zij pleitten op maandag 16 maart

hun kans schoon zien om de handel over te

tijdens een al eerder geplande bijeenkomst

nemen. De branche waarschuwt hier al jaren

meteen voor heropening van de coffeeshops,

voor. Niet voor niets, zo bleek gisteren. Vrijwel

maar dan als afhaalloket.

direct nadat de verkoop werd stilgelegd, doken straathandelaren massaal in het gat.

Geen alternatief

Juist in deze tijden, waarbij veel mensen

Ook de branche roerde zich meteen. De BCD

gespannen en gestrest zijn vanwege alle

(Bond van Cannabis Detaillisten riep op tot

onzekerheid rond het coronavirus en mensen

heropening: ‘Op zich is het begrijpelijk dat er

noodgedwongen veel tijd thuis (moeten)

maatregelen worden genomen om de

doorbrengen, zijn mensen op zoek naar

verspreiding van het coronavirus tegen te

ontspanning. Daar kan een jointje bij helpen.

gaan en de branche wil daar graag aan

Maar juist dat wordt door het besluit van het

meewerken. Volgens het kabinet zijn

kabinet vrijwel onmogelijk gemaakt.’

18 Highlife


Afhaalfunctie

besluit om alle coffeeshops drie weken op slot

Tot slot meldde de BCD: ‘Wij hebben begrip

te gooien is ondoordacht en miskent de

voor het feit dat er maatregelen genomen

meest belangrijke functie van coffeeshops:

moeten worden, maar roepen het kabinet op

scheiding van de drugsmarkten door het veilig

om daarbij rekening te houden met de

en verantwoord verstrekken van softdrugs!’

behoeften van onze klanten en ze niet over te leveren aan de straathandel. Geef coffeeshops

Mediwiet

de mogelijkheid om hun afhaalfunctie te

Gelukkig kwam het kabinet al snel met een

blijven vervullen, bijvoorbeeld door toe te

ommedraai. De coffeeshops mochten – als

staan dat coffeeshops overdag een paar uur

afhaalloket – weer open. Bovendien moesten

open mogen zijn, zodat mensen in ieder geval

ze zorgen voor goede en veilige hygiënische

hasj en wiet kunnen kopen. Een andere

omstandigheden. Daarmee kwam een eind

mogelijkheid zou kunnen zijn om tijdelijk

aan een sluiting die dus maar één dag duurde.

thuisbezorging toe te staan, net als bij

En het bewees nog maar eens: Nederland kan

restaurants. Als coffeeshops

niet zonder coffeeshops. De plotse sluiting

horecagelegenheden zijn, geef ze dan ook

was immers ook een hard gelag voor de vele

dezelfde rechten. Wij als branche willen onze

patiënten die hun mediwiet via de

verantwoordelijkheid graag nemen, maar het

coffeeshops halen. Waar moesten zij nu heen? Je wilt niet afhankelijk zijn van straatdealers. Want al meteen op de avond van de sluiting kwamen de eerste berichten op sociale media naar buiten; wiet die voor fikse prijzen was aangekocht op straat bleek soms van abominabele kwaliteit te zijn. Gelukkig werd de coffeeshopsluiting heroverwogen en kan iedereen nu weer bij de coffeeshop terecht voor zijn recreatieve of medicinale cannabis. Daarmee werd die foutieve beslissing gelukkig rechtgezet.

Internationale gevolgen Het coronavrius slaat wereldwijd toe. Ook in Canada en de VS. Net als bij ons worden daar verregaande maatregelen genomen. En net als bij ons worden bedrijven waar cannabis kan worden gekocht gerekend tot ‘essentiële bedrijven’ die de deuren niet hoeven te sluiten. In Californië en andere staten in de VS waar cannabis gelegaliseerd is, blijven de dispensaries dus open. In Canada gebeurt hetzelfde. In steden als Toronto en Vancouver kunnen klanten inkopen blijven doen en zelfs al van tevoren via de website een bepaalde aankoop reserveren. In de VS zijn verschillende bezorgdiensten actief, die cannabis aan huis bezorgen. Bedrijven in die sector melden drie keer zoveel te bezorgen als in normale tijden. Een van de bezorgdiensten heeft inmiddels een aantal nieuwe wagens gekocht om aan de gestegen vraag te voldoen.

Highlife 19


Door: redactie Highlife

Steeds meer wietsoorten in coffeeshops

Er wordt vaker geblowd In 2018 hebben ruim een miljoen volwassenen wel eens cannabis gebruikt. Dat is 7.5% van de volwassenen. Het totaal aantal cannabisgebruikers is stabiel gebleven ten opzichte van 2017. Wel wordt er vaker dagelijks geblowd, door 1.6% van de 18+ bevolking. Dat blijkt uit de Nationale Drug Monitor 2019. Ongeveer 220 duizend mensen (1.6%) blowen bijna elke dag of nemen op andere wijze

Netherlands

Institute of Me

ntal Health and

Addiction

Nationale Dr ug Monitor Jaarbericht 2

019

cannabis tot zich. Dat is meer dan in 2017, toen 1,0% van de volwassenen (bijna) dagelijks cannabis gebruikte (omgerekend 140 duizend mensen). Het is nog te vroeg om te spreken van een trend, aldus Trimbos-instituut, de opstellers van het rapport. Dit zal de komende jaren blijken. Interessant is verder dat ruim een kwart van de Nederlanders ooit wel eens cannabis heeft gerookt.

THC-gehalte Evenals in andere Europese landen is het THC-gehalte in geïmporteerde hasj de laatste

2019

gestegen. In 2018 was de geïmporteerde hasj sterker dan de nederwiet (gemiddeld 24,8% THC versus 16,7%). De THC in nederwiet verdubbelde tussen 2000 en 2004 van 8,6% naar 20,4%. In de jaren daarna daalde dat weer. Nu is het stabiel. In 2019 was het gemiddelde THC-gehalte van de meest populaire

zijn die hele aparte specifieke soorten

nederwiet in de coffeeshops 16,7%. In

verkopen, die niet veel andere coffeeshops

Nederland gebruikt bijna twee derde van de

verkopen. Er is een grote variatie in het aantal

(3), overtreding van lokale voorwaarden (3) en

gebruikers meestal wiet, een kwart meestal

soorten dat op het menu staat tussen

het stoppen van de eigenaar met de

hasj en een tiende heeft geen voorkeur. De

verschillende coffeeshops en regio’s.

exploitatie (2). Door ‘Project 1012’ in

gemiddelde prijs voor een gram nederwiet

Amsterdam verdwenen daar tussen 2013 en

Coffeeshops

2018 48 coffeeshops. Landelijk zijn er 8

In maart 2019 telde Nederland 570

bijgekomen, omdat enkele gemeenten het

Aantal wietsoorten is verdubbeld

coffeeshops. Eind 2018 waren dat 567. Het

aantal coffeeshops nader overeen willen laten

De afgelopen 15 jaar is het aantal wietsoorten

aantal coffeeshops daalde tussen 2006 en

komen met het maximum aantal coffeeshops

dat verkocht meer dan verdubbeld, voor hasj

2018 met 21%. In 2018 hadden 278 van alle 380

in hun beleid. Er zijn verder nieuwe gekomen

geldt slechts een lichte stijging. Er staan

gemeenten (73%) geen coffeeshop. Tussen

ter vervanging van gesloten coffeeshops.

gemiddeld 10 tot 12 soorten wiet en 6 tot 8

2016 en 2018 zijn er 14 coffeeshops verdwenen.

soorten hasj op menukaarten van

De belangrijkste redenen voor het verdwijnen

Het volledige rapport is gratis te downloaden

coffeeshops. Sommige soorten worden al

zijn een overtreding van de landelijke

op de website van Trimbos-instituut:

heel lang verkocht, terwijl er ook coffeeshops

gedoogcriteria (6), een negatief BIBOB-advies

www.trimbos.nl

bleef ongeveer gelijk.

20 Highlife


CANNABIS EXPO

GERMANY

2020 12. - 14. June 2020

Arena Berlin & Badeschiff

maryjane-berlin.com|

maryjane.berlin|

Mary_Jane_Berlin

Germany’s No.1 Cannabis Expo

Main Sponsor :

Media Partner: since 1995Tekst: Rob Tuinstra | Foto’s: Maria Cavali

MARIA CAVALI ‘It’s not about getting high, it’s about diving deep’

Cannabis portretten gebaseerd op jaren 50 advertenties In het laatste nummer van 2018 publiceerden we eerder werk van Maria Cavali. Ze had een opmerkelijke en prachtige serie foto’s gemaakt onder de titel We Are Mary Jane. De foto’s waren te zien in het Hash Marihuana & Hemp Museum in Amsterdam en Barcelona. Nu is ze terug met een serie foto’s gebaseerd op jaren 50 advertenties. Opnieuw is cannabis de focus.

Laten we eerst even terug gaan naar je eerdere serie We Are Mary Jane. Kun je me vertellen hoe het verder is gegaan met die prachtige foto’s? “Dank je. Na de expositie in Amsterdam is het verhuisd naar het museum in Barcelona. De tentoonstelling daar werd geopend tijdens Spannabis en kreeg veel exposure. De foto’s zijn daar zeer goed ontvangen en ik ga nog steeds door met het project als ‘vrij werk’. Het kost tijd, maar het gaat langzaam vooruit. Iedereen is dol op de foto’s en ik ben van plan om alle coffeeshops in Amsterdam te fotograferen en daarna een tafelboek te publiceren. Ik denk

Amsterdam is de stad met de meeste cannabisgeschiedenis en cultuur eromheen.

dat dit niet alleen een kunstproject is, maar dat het ook een historische culturele waarde heeft. Het maakt niet uit hoeveel

landen cannabis legaliseren, Amsterdam zal altijd de stad zijn met de meeste cannabisgeschiedenis en cultuur eromheen, voor mij tenminste. Veel coffeeshops zijn nu aan het renoveren, sommige worden gesloten en nieuwe worden geopend. Dus probeer ik dat

het project en nieuw werk te maken. Ik ben ook op zoek naar een

allemaal vast te leggen voor het voorbij is. Ik heb ansichtkaarten

investeerder om het boek te voltooien. Dus als iemand dit leest en

gemaakt van het project die te koop zijn in het museum, enkele

denkt, dit project wil ik ondersteunen, laat van je horen. Ik zou

souvenirwinkels en online. Dat helpt me om verder te gaan met

daar dankbaar voor zijn.”

Highlife 23de cannabiscultuur en al mijn werk is heel erg gerelateerd aan empowerment van vrouwen. Wij mogen onze seksualiteit koesteren maar zie het liever als iets goddelijks in plaats van iets goedkoops en vulgairs. Het doet me pijn als visueel, creatief persoon die toevallig vrouwelijk is, om beelden te zien van vrouwen die aan bongs zuigen als een trendy beeld dat cannabis vertegenwoordigt. Ik denk dat er zoveel meer is om een vrouw te zijn en er zoveel meer is om de plant te gebruiken. Daarom zou ik in mijn volgende serie graag oude rituelen van het roken van cannabis, cirkels, symbolen, betekenissen, en noem maar op willen verkennen. Ik ga niet high deze keer, maar diep. I am not going high, but going deep this time. Als er een expert is in deze of als er gepassioneerde mensen zijn die me willen vergezellen voor dit onderzoek en project, neem dan contact met me op.”

Ik heb de hele serie portretten gezien van je nieuwe project. We gaan ze de rest van het jaar publiceren in Highlife. Ben jij het zelf in elk portret? Je hebt nu een nieuwe serie gemaakt. Waar kwam de inspiratie voor deze nieuwe reeks vandaan?

“I’m every woman, ha ha. We zijn aIlemaal één op een bepaalde manier.”

“Eigenlijk was ik aan het brainstormen over mogelijk redactioneel werk met mijn team en toen kwam dit idee over. Ik raakte gewoon

Komt er ook een expositie van deze serie?

erg geïnspireerd om vrouwen in cannabis te vertalen naar posters

“Ja, in hartje Amsterdam, in coffeeshop Siberië op de

van de seksistische jaren 50. Waarom? Simpelweg omdat Amster-

Brouwersgracht 11. Daarna zal de expositie verhuizen naar andere

dam niet mijn geboortestad is en dus na een reis over de hele wereld

coffeeshops.”

en wat tijd in Amsterdam doorgebracht te hebben, was ik eigenlijk verbaasde ik me er over

Vind je dat de cannabisindustrie vrouwvriendelijker wordt?

hoe weinig vrouwen

“Absoluut. Ik ontmoet heel veel verschillende vrouwen in de

vooraanstaande posities

branche, Ieder doet haar eigen ding. Cosmetica, kleding,

functies in de cannabisin-

sieraden, een coffeeshop of bedrijf leiden, en nog veel meer. ik

dustrie hebben. Dus ik

vind het geweldig en ik kan niet gelukkiger zijn met al deze

denk dat dit project

nieuwe ontmoetingen in de branche de laatste tijd. (lachend)

gewoon een voortzetting

They are my kind if people for sure.“

onder de indruk en

Ik heb veel interesse in de oude rituelen rond cannabis

van het vorige project is, alleen in een andere vorm

Is het mogelijk om je werk te kopen?

en op een andere manier.

“Jazeker, mensen kunnen me via social media benaderen.

Het is kleurrijker, explicie-

Bijvoorbeeld via Instagram: https://www.instagram.com/

ter, levendiger, bijna reclame voor vrouwen in cannabis en het

women_in_cannabis_project/. “

moedigt je aan om een parallel te vinden tussen vrouwen in die jaren 50 advertenties en vrouwen in de hedendaagse cannabisscene.”

Zou je tot slot nog een laatste opmerking hebben voor de lezers van Highlife?

Heb je nog andere ideeën voor nieuwe projecten die te maken hebben met cannabis?

“Ja. Mijn grootste doel is om vrouwen op elke manier te onder-

“Ja, ik heb genoeg ideeën, maar te weinig tijd om die allemaal uit

Amsterdam te helpen organiseren. Dat is via tokeativity, een

te voeren. Mijn volgende project zou zijn om meer oude cannabis

wereldwijde beweging voor vrouwen in de cannabis industrie. Dus

cultuur en rituelen in te brengen. Ik ben nu bezig om me daar in te

als vrouwen zich aangesproken voelen, meld je aan.”

steunen die ik kan. Ik ben nu benaderd om cannabis events in

verdiepen. Het roken van cannabis was ooit een ritueel in China. Of denk aan India. Bijna alle oude culturen benoemen cannabis

www.mariacavali.com

tot een heilige plant met heilige rituelen. Soms denk ik, we

cavalimaria@gmail.com

gebruiken cannabis maar misbruiken het ook op een bepaalde

www.instagram.com/mariacavali/

manier. Als vrouw ben ik verdrietig om vrouwen in cannabis te zien geobjectiveerd. Dat verkoopt blijkbaar, maar het draagt niet bij

Expo Maria Cavali

aan het imago van de cannabiscultuur en het draagt niet bij aan

Coffeeshop Siberië

de pracht van de plant, het maakt het eerder goedkope rommel.

Brouwersgracht 11

Ik denk dat er zoveel meer is aan het lichaam van de vrouw en aan

1015 GA Amsterdam

Highlife 25


Door: redactie Highlife

Nederlandse voorzitter INCB hint op aanpassing stokoude drugsverdragen Tijdens de presentatie van het jaarlijkse INCB rapport was de nieuwe Nederlandse voorzitter van het VN-agentschap opvallend openhartig over het eventueel aanpassen van de stokoude drugsverdragen. Dat biedt hoop voor de toekomst.

Het drugsagentschap van de VN, de International Narcotics Control Board (INCB), staat bekend als een oerconservatief bastion dat al decennia lang de ogen sluit voor nieuwe ontwikkelingen op drugsgebied. Jaar na jaar draaien ze het bekende riedeltje op dat drugs slecht voor je zijn en dat drugs met alle nodige middelen bestreden moeten worden. In de War on Drugs was en is de INCB altijd een betrouwbare partner.

Alternatieven? Toch gloort er enige hoop nu de nieuwe voorzitter van het orgaan, de Nederlander Cornelis P. de Joncheere, voorzichtig de deur opende naar mogelijke aanpassingen: “We moeten onderkennen dat de drugsverdragen al 60 jaar geleden zijn gemaakt. Ik denk dat volgend jaar een goede tijd is om eens goed na te gaan of deze

verdragen waarmee ook in Nederland altijd

de gevolgen van recreatieve cannabis voor

verdragen nog wel adequaat zijn. Misschien

geschermd wordt om legalisering van

de gezondheid van vooral jongeren een

hebben we nieuwe alternatieve

cannabis af te schieten. Al zouden we het

serieuze zorg.” Het rapport schrijft dat door

instrumenten en benaderingen nodig.”

willen, dan kan het niet eens, is vaak de

de legalisering van cannabis in Canada en

teneur. Waarom landen als Uruguay en

verschillende staten in de VS het gebruik

Canada (en binnenkort Luxemburg) het dan

toeneemt. Dit is overigens onjuist. De INCB

wel kunnen, wordt dan nooit echt

merkt op dat de discussie over legalisering in

onderbouwd. Saillant detail, de voorganger

Europa almaar verder gaat, maar constateert

van Joncheere als voorzitter van deze

tevreden dat het gebruik vooral is toegestaan

commissie, de Thai Viroy Sumyai, leidt nu een

als medicinaal middel. Men is wel bezorgd

bedrijf dat is gespecialeerd in medicinale

over ‘mogelijke legalisatie van de teelt,

cannabis.

distributie en consumptie van recreatieve

Zijn voorganger, Viroy Sumyai, leidt nu een bedrijf dat is gespecialeerd in medicinale cannabis.

cannabis in bijvoorbeeld Luxemburg en

INCB rapport 2019

Nederland. Dat gaat tegen de verdragen en

Voor er sprake is van enige veranderingen

doelstellingen in die ooit zijn afgesproken.’

blijft het INCB haar conservatieve kijk op

Ook over het komende referendum in

drugs trouw en wordt weer vertrouwd hel en

Nieuw-Zeeland waar wordt beslist of

verdoemenis uitgesproken in het jaarlijkse

cannabis legaal wordt is het INCB niet te

Volgend jaar is het 60 jaar geleden dat het

rapport. Legalisering van recreatieve

spreken: “Wij raden de regering in Nieuw-

belangrijke 1961 Single Convention on

cannabis gaat in tegen de internationale

Zeeland aan om zich te blijven houden aan

Narcotic Drugs is afgesloten. Dit is een van de

verdragen en mag dus niet: ‘Bovendien zijn

de drugsverdragen.”

26 Highlife


L ege nda ry Og Punch Royal Queen Seeds www.royalqueenseeds.com


Toeristen waarderen de veiligheid van een coffeeshop. Succesvolle ‘arrivals’ nemen een trip terug naar hun studententijd. In tegenstelling tot café’s waar alcohol geschonken wordt is er nauwelijks overlast.

AUGUST DE LOOR LEVE DE COFFEESHOP! August de Loor van Adviesburo Drugs deed onlangs onderzoek naar bezoekerspatronen bij elf Amsterdamse coffeeshops en plaatste dat op zijn website. Dit naar aanleiding van twee rapporten die van een bepaald frame uitgaan. Hij houdt zijn hart vast. Tekst: Arjan van Sorge | Foto: Highlife August de Loor schreef zijn notitie naar aanleiding

onderzoek uit en bezochten ze elf coffeeshops.

toeristen’ een coffeeshop bezoeken is een fabel.

van het rapport van PieterTops &Jan Tromp over

Was de aanname waar dat coffeeshops

Het zijn ook oudere, rijkere toeristen die naast een

de Achterkant Van Amsterdam uit 2017, en een

‘laagwaardig toerisme’ aantrekken? Is er overlast?

museum tevens een coffeeshop bezoeken, soms

rapport van de afdeling Onderzoek en Statistiek

Na zijn onderzoek bleek dat geen van deze

omdat ze ervroeger al eens zijn geweest, soms uit

(O&S). Burgemeester Halsema kondigde daarop

aannames kloppen.Alcohol zorgt voor dronken

nieuwsgierigheid. En jonge toeristen vinden het

mogelijke maatregelen aan (zie pagina 30).

mensen, die zijn overlastgevend. Coffeeshops

fijn om cannabis in een coffeeshop te

Tijdens het ADE, het Amsterdam Dance Event,

hebben bijna nooit een terras en vaak een portier

consumeren, omdat ze dan niet met

gingen August en zijn medewerkers op

die de boel in de gaten houdt. Dat alleen ‘jonge

straatdealers te maken krijgen.

28 Highlife


Alles kan alles mag

Noodzakelijk

en alles mag, als een mantra beschouwt. Hoe krijg

August zucht. “We hebben voor het eerst een

“We mogen blij zijn als het er niet van komt, maar

je zo’n gedachtegang voor elkaar?”

GroenLinks burgemeester en een coalitie van

we moeten eigenlijk van dat hele denken af.We

vier linkse partijen. We hebben nog nooit zo’n

moeten van noodzakelijk kwaad naar

Risico’s

linkse ‘regering’ in Amsterdam gehad, en dan

noodzakelijk goed. Coffeeshops zijn gewoon

“Zichtbaar zijn bijvoorbeeld XTC-testen op de

huren ze Tops & Tromp in. Over hoe die denken

cafés maar dan voor cannabis, blijkt uit mijn

dansvloer, heroïneverstrekking, spuitenruil,

vanuit moraliteit hoeven we niks te zeggen,

onderzoek. Maar de afgelopen 45 jaar laten vooral

smartshops en coffeeshops; het Nederlandse

maar wat ze opschrijven blijkt ook nog serieus

zien dat het Nederlandse softdrugsbeleid een

drugsbeleid kenmerkt zich door een groot

genomen te worden. Ze kwamen met de

beleid van willekeur is, dat het aan iedere

aantal aspecten. Dat zijn maatschappelijk

suggestie dat in Amsterdam alles kan en alles

gemeente wordt overgelaten om een

zichtbare fenomenen zodat je een probleem

mag en dat de overheid de andere kant op

coffeeshop toe te laten. Het resultaat is een

vanuit die zichtbaarheid beter kan aanpakken.

heeft gekeken. Als je vanuit zo’n mantra de stad

onevenwichtige spreiding van coffeeshops.”

Het is net als met een opgroeiend kind in de

gaat regeren, dan kan je alleen maar met

puberteit: hoe strenger een vader wordt en hoe

hardere maatregelen komen. Want dieper kan

Horecabeleid

onzichtbaarder een kind blijft, hoe meer risico’s

je niet zakken in je tolerantie.”

“Toen in de negentiger jaren de aandacht voor de

dat kind gaat nemen.”

coffeeshops begon, heb ik een rapport

Wietpas

geschreven waarin ik stelde dat het

Bezorgd

“Toen burgemeester Eberhard van der Laan

coffeeshopbeleid uit het drugsbeleid moet, want

“Devolgende zet is aan de gemeenteraadsleden,

overleed heeft Jozias van Aartsen tijdelijk de

het moet horecabeleid worden. Ik vind ook dat

de deelraden,burgemeesteren wethouders,het is

boel waargenomen, en die sprak zich ook in

het coffeeshopbeleid onder Provinciale Staten

een onderdeelvanverdere besluitvorming want

diezelfde zin uit. Vanuit dat denken wordt er

gebracht moet worden, zodat er een

het is wachten op een rapportvan Onderzoek en

met de vinger gewezen naar de coffeeshops,

evenwichtige spreiding komt. In Amstelveen

Statistiek.Die hebben 1100 buurtbewoners

en van daaruit kwam die wietpas gedachte

bijvoorbeeld is geen enkele coffeeshop! In de

geïnterviewd: watvinden jullievan de overlast,in

naar voren. Ik denk niet dat het er van gaat

vrijetijdscultuur die we de laatste vijftig jaar

relatie met laagwaardig toerisme,met

komen, maar überhaupt het idee alleen al, dat je dat oppert, is al zeer zorgwekkend. Wat ik in mijn hele carrière en vooral vanaf de jaren negentig probeer over te brengen, is dat de politiek de coffeeshops als een noodzakelijk kwaad behandeld. Dus ook het gedogen.”

Dictatuur “Ik vind gedogen een ongelooflijk goed politiek middel. Omdat de wet altijd achter de feiten aanloopt, en zo hoort het ook, anders heb je een dictatuur.Als de overheid voor de maatschappij uit gaat lopen, dan ben je dictator, want dan ga je alles opleggen. Burgemeester Schelto Patijn zei al: gedogen is het smeermiddel tussen een wet

Ik vond het mooi dat ik in coffeeshops steeds mensen van oudere leeftijd tegenkwam, arrivals, die het gemaakt hebben in de samenleving.

coffeeshops en prostitutie? Daarben ik heel bezorgd over.Je onderzoekt opvooroordelen,en dat wasvoormij aanleiding om dit rapport te schrijven.Ik heb positieve signalen gekregen op mijn rapport,dat het andere inzichten geeft in wat de functievan de coffeeshops in de binnenstad is, alleen al op basisvan mijn waarnemingenvan wie erallemaal binnenkomen.”

Arrivals “Ik vond het mooi dat ik in coffeeshops steeds mensen van oudere leeftijd tegenkwam, arrivals, die het gemaakt hebben in de samenleving, die in hun studententijd Amsterdam hebben aangedaan en die dan later teruggaan met hun

die per definitie achterloopt, en de

hebben ontwikkeld en met de multiculturele

vrienden. Hoezo laagwaardig toerisme? Ik heb

maatschappelijke realiteit waarbij handelen

samenleving, heeft het café een enorm

het niet gezien in de coffeeshops.”

verwacht en verlangd wordt. Gedogen is dat je

belangrijke functie, in diversiteit en doelgroepen.

dingen doet waar de wet later op aangepast

Een coffeeshop heeft precies dezelfde functie,

Leve de coffeeshop

wordt. Zonder dat kan geen overheid regeren.”

maar dan voor cannabis.”

“Overal waar cannabis aan het legaliseren is,

Maatregelen

Zichtbaar

de coffeeshop het instrument is om het in goede

“Maar er is altijd een negatieve sfeer rondom

“Amsterdam houdt een aantal aspecten van

banen te leiden. En Amsterdam en Nederland

gedogen gecreëerd. En dat is wat er aan de hand

drugs en drugsgebruik zichtbaar – zoals

hebben die coffeeshops al. Het product willen ze

is: de coffeeshops kregen altijd de schuld zodra

coffeeshops - net zoals een aantal andere steden

legaliseren maar dan pas komt het denken op

het over de binnenstad ging, als er wat verbeterd

in Nederland. Overal in de wereld waar drugs

gang: het gaat om de setting. Bij ieder middel dat

moest worden werd er altijd naar prostitutie en

bestreden worden is alles rond drugs

zijn eigen risico’s heeft, dat je erin blijft hangen of

coffeeshops gekeken. Er zijn zo’n negen jaar

maatschappelijk onzichtbaar. De zichtbaarheid

dat je teveel neemt, is juist het publieke domein

geleden allemaal maatregelen genomen; met

hier levert het imago op van oh dan mag alles

de plek waar er toezicht op is. Daarom is het niet

Project 1012 en de scholenafstand zijn er toch zo’n

maar. Schelto Patijn zei: juist omdat ik het

toevallig dat Nederland het woord ‘joint’ heeft

45 coffeeshops in de binnenstad gesloten. Dat

zichtbaar houd, heb ik er zicht op en kan ik het

uitgevonden. Dat is in volledige lijn met het

was uitvloeisel van beleid, en zo’n negen jaar later

controleren en bijsturen. Maar als jij de

fenomeen coffeeshop. Dus: leve de coffeeshop!”

herhaald zich dat weer.”

zichtbaarheid an sich al als een vorm van alles kan

www.augustdeloor.nl

komen ze er pas in een volgende fase achter dat

Highlife 29


Door: Rob Tuinstra

Amsterdam overweegt aanpak coffeeshops om toerisme te ontmoedigen ‘Amsterdam could ban tourists from buying cannabis in coffeeshops’, schreven veel Britse kranten in februari. De vlag moet zijn uitgestoken op de Stopera en burgemeester Halsema moet tevreden hebben geconstateerd dat haar opmerkingen over de mogelijke aanpak van de coffeeshops internationaal werden opgepikt. Enkele maanden geleden, om precies te zijn

IAMSTERDAM

anti-toerisme beleid te ondersteunen. Het

in het oktober/novembernummer van

Sinds er een nieuw college is in Amsterdam

lijkt wel of Halsema hiermee haar law and

Highlife, waarschuwde Nicole Maalsté al: ‘In

wordt er een voortvarende strijd tegen het

order imago wil versterken. Immers, het

Amsterdam gaan opnieuw stemmen op om

toerisme gevoerd. Waar in het verleden

absurde rapport ‘De Achterkant van

het ingezetenencriterium actief in te voeren.

campagnes werden gevoerd om toeristen

Amsterdam’ van Pieter Tops en Jan Tromp

De overlast van toeristen loopt daar

naar de hoofdstad te halen, is dat nu precies

werd op haar verzoek geschreven. Daarin

momenteel zo de spuigaten uit, dat er hard

omgekeerd. Een symbolische stap was

werd Amsterdam als een soort Sodom en

wordt nagedacht over het terugbrengen van

bijvoorbeeld het weghalen van de zeer

Gomorra omschreven waarbij drugsbaron-

het aantal toeristen. Daarbij streeft Amster-

nen de baas waren in plaats van de burge-

dam ernaar om de als kwalitatief hoogstaand

meester. Het leek Tops en Tromp een goed

beoordeelde toeristen te behouden en de

idee om de wietpas in te voeren; een

hoofdstad minder aantrekkelijk te maken

onvergeeflijke blunder want niet voor niets

voor degenen die je liever niet in de stad wilt

hebben de meeste Nederlandse steden die

hebben.’ Ik geloofde daar niets van en schreef

zich ooit aan het ingezetenencriterium

in mijn hoofdredactioneel: ‘Ik zelf denk niet

hebben gewaagd dat inmiddels overboord

dat het daar van zal komen. De overlast in de

gezet. De overlast op straat was simpelweg

hoofdstad zou al snel onbeheersbaar

niet te handhaven.

worden. Daar gaat burgemeester Halsema

Project 1012

haar vingers niet aan branden, vermoed ik.’

Bovendien zijn in Amsterdam door ‘Project

Onderzoek

1012’ de laatste jaren al 48 coffeeshops

Achteraf had ik ongelijk en Maalsté gelijk,

verdwenen. Het resultaat van het fatsoens-

want begin februari maakte de gemeente

stokpaardje van voormalige wethouder en

bekend dat ze gaat bekijken of het sluiten van

huidig PvdA-leider Asscher: grote drukte bij

coffeeshops tot minder overlast van

de overblijvende shops die voor extra

toeristen leidt. De gemeentelijke Dienst

overlast zorgde en van ooit gemoedelijke

Onderzoek, Informatie en Statistiek had

coffeeshops een afhaalloket maakte. Men

toeristen op de Wallen gevraagd of hun

populaire IAMSTERDAM letters op het

zou beter kunnen overwegen om meer

komst naar Amsterdam te maken had met de

Museumplein. Ook cruiseschepen moesten

coffeeshops te openen, want de vraag blijft

coffeeshops. Een meerderheid van 57

het ontgelden. Rondleidingen op de Wallen

toch wel bestaan. Maar politici lijden wel

procent antwoordde daarop dat coffee-

werden verboden en elders ontmoedigd en

vaker aan tunnelvisie en denken dat hun

shops een belangrijke of zeer belangrijke

de bierfiets is inmiddels uit het centrum

papieren realiteit in de echte wereld ook

reden waren om naar Amsterdam te komen.

verbannen. Kortom, de gemeente is de

wel werkt. Het is te hopen dat Amsterdam

Voor een derde van de Britse toeristen was

toerist liever kwijt dan rijk.

niet verder gaat met deze onzinnige

het zelfs de belangrijkste reden. Bij sluiting

plannen, want in plaats van minder overlast

van coffeeshops gaf 44% aan minder naar

Grote gevolgen

levert het alleen maar meer overlast en

Amsterdam te komen en ruim 10% zou niet

Het is onbegrijpelijk dat de gemeente

ellende op. Want die toeristen? Die blijven

meer komen.

Amsterdam de coffeeshop gebruikt om het

toch wel komen.

30 HighlifeDoor: Nicole Maalsté

Vloeken in de kerk: synthetische cannabinoïden

Meer controle op CBD-producten? 40 tot 45 miljoen Europeanen gebruiken dagelijks CBD De roep om CBD-producten uit de schappen van de drogist te weren neemt toe. Er wordt een brede heilzame werking aan CBD toegekend, maar de controle op het productieproces is onvoldoende. Consumenten zouden betere informatie over de veiligheid en samenstelling van de producten moeten krijgen. Tussen de 40 en 45 miljoen Europeanen gebruiken inmiddels op

Lobby farmaceuten

dagelijkse basis CBD, ofwel cannabidiol. Het gaat daarbij vooral om

Er wordt de afgelopen jaren in Brussel vanuit de farmaceutische

CBD-olie, CBD-pillen of vape pennen met CBD-extracten. Daar-

industrie druk gelobbyd om de CBD-producten onder een strenger

naast zijn er ook cosmeticaproducten waarin CBD is verwerkt. De

regime te laten vallen. Het bestempelen van CBD-producten als

producten zijn verkrijgbaar in speciale CBD-winkels, in drogisterijen

Novel Food is het resultaat van die lobby. De Britse Food Standards

of reformwinkels. Ook in de coffeeshops neemt de vraag naar

Agency (FSA) heeft inmiddels aangekondigd vanaf 2021 boetes te

CBD-wiet toe.

gaan uitdelen aan CBD-producenten die onvoldoende informatie verstrekken over de inhoud en

Kwakzalverij?

veiligheid van hun producten.

Wetenschappelijk bewijs óf en

Ook vindt de FSA dat CBD-

voor welke aandoeningen

producenten een Novel Food

CBD-producten werkzaam zijn

vergunning moeten aanvra-

ontbreekt in veel gevallen.

gen. De FSA adviseert

Anekdotische verhalen over

consumenten tevens om

positieve effecten zijn er

veiligheidshalve maximaal 70

daarentegen in overvloed.

mg per dag te nemen. En

Veel mensen zeggen baat te

zwangere vrouwen, moeders

hebben bij CBD-producten.

die borstvoeding geven en

CBD zou onder andere een

medicijngebruikers zouden

pijnstillende en

volgens de FSA beter helemaal

angstremmende werking

geen CBD moeten gebruiken.

hebben. Vaak worden de producten ook preventief

Bedrocan

genomen, omdat mensen menen dat het hun algehele welzijn en

Tjalling Erkelens van Bedrocan, de enige legale cannabisproducent in

gezondheid bevordert. Bij een groot deel van de beschikbare

Nederland, haakte meteen aan op het nieuws. In het Dagblad van het

CBD-producten is niet geheel duidelijk onder welke

Noorden stelde hij dat er een gebrek is aan klinisch bewijs voor de

omstandigheden zij geproduceerd zijn en wat de exacte

medicinale effecten van CBD. De werking van CBD-olie zou tot nu toe

samenstelling ervan is. Voor mensen die met een farmaceutische

nergens uit blijken, behalve bij epilepsie. Erkelens: “In de farmaceuti-

bril naar CBD-producten kijken is dit een zeer onwenselijke en zelfs

sche wereld is het normaal dat als je een molecuul uitvindt dat

risicovolle situatie. Zij beschouwen het gebruik in veel gevallen

therapeutische werking heeft, het uitvoerig getest wordt, tot er een

daarom als kwakzalverij.

product ligt met bijsluiter en instructies voor de arts. Bij CBD-olie is het

32 Highlife


cannabinoïden allerlei voordelen heeft boven de traditionele manier van cannabisteelt. Tot nu toe was de erkenning van cannabis als medicijn lastig omdat het standaardiseren van cannabis nooit is gelukt. Met synthetische cannabinoïden is dat makkelijker omdat deze veel meer op een ‘normaal’ medicijn lijken. Ook zijn de kosten van het synthetiseren van cannabinoïden een stuk lager dan het produceren van cannabis in een kas.

Cannabis als lifestyle Zonder af te willen doen aan de medicinale werking, is het de vraag of dat het enige perspectief is waarin je al deze producten zou moeten plaatsen. De cannabisindustrie is momenteel een ongereguleerde markt, waarbij mensen op basis van zelf-ontwikkelde strategieën producten aanschaffen. Ook is het niet al te moeilijk en duur om zelf cannabis te produceren. In die zin wijkt cannabis af van veel andere producten, waarvan de vervaardiging veel meer kennis en (financiële) slagkracht vergt. Veel consumenten beschouwen CBD-olie en andere cannabisproducten niet per sé als een medicijn. Het gaat niet alleen om het effect. Cannabis is een lifestyle. Mensen gebruiken CBD-producten om de kwaliteit van hun leven te verbeteren. Het is een wellness-product dat past bij de groeiende behoefte aan zelfbeschikking. Mensen willen controle hebben over de producten die zij in hun lijf stoppen. Ook past het ‘groene’ karakter van de producten bij de huidige tijdsgeest waarin steeds

CBD- en hennepproducten in Vilnius

meer mensen kiezen voor biologisch en duurzaam. andersom. Er is een product, we weten niet of het werkt, we denken van wel en we kunnen er geld mee verdienen, dus brengen we het op

Twee kerken

de markt.” Hij roept daarom op tot voorzichtigheid.

De wens van de farmaceutische wereld om cannabinoïden te synthetiseren, roept bij veel consumenten wantrouwen op. Zij menen

Bijwerkingen minimaal

dat de farmaceutische industrie vanwege misgelopen inkomsten een

Het staat buiten kijf dat de veiligheid en controle van de producten

poging doet om grip te krijgen op de ongebreidelde groei van relatief

moeten worden gewaarborgd. Het Cannabinoïden Adviesbureau

goedkope CBD-producten. Door CBD-producten als Novel Food te

Nederland (CAN) heeft dit inmiddels zelf opgepakt door een

bestempelen worden veel van de huidige producenten uitgescha-

keurmerk te ontwikkelen (zie kader). Ook is duidelijk dat er nog

keld. Farmaceuten zouden dit ‘gat’ willen opvullen met hun ‘gepaten-

onvoldoende klinische studies zijn gedaan naar de effecten.

teerde’ producten. Consumenten zijn bang dat dit uiteindelijk tot

Mensen gebruiken CBD-producten om de kwaliteit van hun leven te verbeteren.

Tegelijkertijd is het

enorme prijsstijgingen gaat leiden. In die tijdsgeest zou je dus juist

onnodig om paniek te

verwachten dat traditionele cannabisproducten een dominante

zaaien over mogelijke

factor blijven. De ontwikkeling van synthetische cannabinoïden is

risico’s: de bijwerkin-

vanuit wetenschappelijk oogpunt van groot belang om meer inzicht

gen van CBD-produc-

te krijgen in de effecten van de verschillende werkzame bestandde-

ten zijn minimaal, een

len. Tegelijkertijd beschouwen veel mensen de synthetische

overdosis is niet

producten vooralsnog als vloeken in de kerk.

levensbedreigend en CBD heeft geen verslavende werking.

De reden om zoveel nadruk op de risico’s van de huidige cannabisproducten te leggen, lijkt voort te komen uit een beperkte visie op cannabis en de mogelijkheden van de cannabisplant.

Synthetische CBD Op 4 en 5 maart kwamen op het International Cannabinoid-Based Drug Discovery congres (iCBD3) in Rotterdam investeerders, farmaceuten, scheikundigen en andere wetenschappers die zich bezighouden met de ontwikkeling van synthetische CBD samen. Zij beschouwen CBD en andere cannabisproducten als medicijnen. Als het aan hen ligt worden deze producten in de toekomst niet meer in een kas geteeld, maar in een laboratorium. Een van de plenaire keynote sprekers, Jeremy Friedberg, stelt dat de biosynthese van

CAN Keurmerk

In cannabis zitten honderden werkzame bestanddelen, de zogenaamde cannabinoïden. THC en CBD zijn de bekendste. Beide beschikken over heilzame eigenschappen, maar vanwege de geestverruimende werking van THC is dit bestanddeel verboden. CBD is niet geestverruimend en begeeft zich daardoor in een grijs gebied. Dit gebied is grijs genoeg voor het ontstaan van een enorme CBDindustrie. Het CAN ontwikkelde een keurmerk omdat er weinig controle is op de CBD-industrie. Die controle is nodig omdat CBD-producten niet altijd bevatten wat er op het etiket staat. Het CAN Keurmerk ziet erop toe dat de kwaliteit van de CBD-producten voldoet aan de EU-richtlijnen voor voedingssupplementen en dat het productieproces volledig transparant is. De data van elk product worden op een website inzichtelijk gemaakt. www.cannabinoidenadviesbureau.nl

Highlife 33


Tweede generatie ondernemers Judith, coffeeshop Happy Smile

“Een coffeeshop is een veilige plek om cannabis te gebruiken” Dit is een vierde artikel in een serie over tweede generatie exploitanten van coffeeshops. Zonen en dochters, erfgenamen en anderen die op een speciale manier zijn verbonden met de eerste eigenaar van de coffeeshop. Hoe pakken zij het levenswerk van hun voorganger op? Door: Michiel Panhuysen en Nicole Maalsté

Judith Ligtvoet (31) is dochter van coffee-

ten, veel mensen hebben daar behoefte

zo niet meer op straat te roken. Het was een

shopondernemer Alex Ligtvoet, eigenaar

aan. We organiseren van alles: exposities in

veilige plek om hasj te roken en gezamenlijk

van coffeeshop Happy Smile in Den Haag.

de ‘Floating Gallery’, optredens van bands,

activiteiten te ondernemen.” Stichting

Alex runt de zaak nog steeds en Judith werkt

een damavond.”

Deining organiseerde van alles en nog wat voor de mensen die langskwamen. Alex was

in de coffeeshop sinds ze daar in haar studententijd een bijbaan had. Daarna

Stichting Deining

ook nooit de beroerdste om een bus te

kwam ze fulltime in dienst bij Happy Smile.

In de jaren zeventig werden er in Den Haag

charteren om te gaan skiën, paardrijden, of

“Ik doe alle dagelijkse werkzaamheden die

net als in andere grote steden veel hard-

wildwaterkanoën. In het begin van de jaren

te maken hebben met de bedrijfsvoering

drugs gebruikt, vooral heroïne. Vanaf 1976

negentig werden veel van dit soort plekken

van de coffeeshop”, aldus Judith. “Wat dat

mochten huisdealers in jongerencentra hasj

opgeheven, of werden het coffeeshops met

betreft is een coffeeshop net als ieder ander

en buitenlandse wiet verkopen. “Mijn vader

een gedoogde status. Zo ook Stichting

bedrijf.” De Happy Smile is een coffeeshop

startte in die periode Stichting Deining, een

Deining. “De gemeente stuurde een bief

op een boot, met een mooi licht interieur en

plek waar mensen samenkwamen om

waarin ze de stichting voor de keuze stelde:

veel moderne kunst. Judith: “In onze zaak

cannabis te roken zonder daarbij in contact

of stoppen met de verkoop van cannabis, of

kan iedereen terecht voor sociale contac-

te komen met harddrugs. Mensen hoefden

een verklaring van de gemeente aanvragen

34 Highlife


die het toestond om cannabis te verkopen.”

Judith. “Als je jezelf niet presenteert aan de

niet meedoen aan het experiment. Het is

Stichting Deining koos voor de gedoogsta-

gemeente, aan andere bedrijven of aan

toch niet uit te leggen dat coffeeshops geen

tus en werd Coffeeshop Happy Smile.

omwonenden, kan er een verkeerde

grotere voorraad mogen aanhouden?”

beeldvorming ontstaan. Door te laten zien dat

Voorlichting

je openstaat voor anderen blijf je in gesprek.”

Judith ging toegepaste psychologie

Overnemen zaak Judith werkt alweer een tijdje in coffee-

studeren, omdat ze geïnteresseerd was in de

Tabak

shop Happy Smile. De net iets andere focus

menselijke psyche. Tijdens haar studie

Het belang van het communiceren geldt

dan haar vader heeft tot gevolg dat er meer

verdiende ze bij met werken in de coffee-

ook naar klanten toe, waar het gaat over het

mooie strains op het menu staan dan

shop en liep ze stage bij Context, een

omgaan met tabak en cannabisroken

vroeger. Daarnaast wordt er ook ‘strakker

organisatie in Den Haag die onder meer

bijvoorbeeld. Er zal een nieuwe generatie op

gewerkt’, aldus pa Alex. Judith heeft een

moeten staan van mensen die geen tabak

belangrijke rol in het organiseren van de

meer roken. Dat is in ieder geval wat de

coffeeshop en een aantal activiteiten. Op

overheid wil. Judith draagt daar graag haar

zich kijkt ze er positief tegenaan om de

steentje aan bij. De coffeeshop geeft ieder

zaak in de toekomst over te nemen van

jaar 1000 kerstpakketten weg aan klanten. Happy Smile heeft inmiddels een stevige reputatie hoog te houden wat dat betreft. Afgelopen Kerst was het cadeau een waterpijp. “We zien die waterpijp een beetje als een aftrap van een campagne om de klanten in onze zaak op weg te helpen naar een andere manier van cannabisconsumptie. Je kunt cannabis ook op andere manieren gebruiken. Je kunt er bijvoorbeeld thee van zetten, het verdampen, in een

We komen als coffeeshops en ook als samenleving niet verder zolang die achterdeur niet is gereguleerd.

pijpje roken of het puur roken in een sigaret. Daarnaast kun je cannabisproducten ook

haar vader. Maar voordat ze daar een

eten. In de VS zie je nu dat er allerlei nieuwe

besluit over wil nemen wil ze afwachten

edibles worden geproduceerd: chocola,

wat het wietexperiment gaat opleveren.

brownies, snoepjes, lollies, drankjes.” Judith

“Het experiment kan tot radicale verande-

wil graag dat de sociale functie van de

ringen leiden in de coffeeshopsector. Het

coffeeshop blijft behouden en dat de

kan alle kanten op gaan. Voordat ik een

coffeeshop in contact kan blijven met de

definitief besluit neem wil ik eerst een

voorlichting en preventie over cannabis

consument. Ze doet van alles om ervoor te

beter idee hebben of het na het experi-

organiseert. Binnen Happy Smile kwam die

zorgen dat de coffeeshop na het invoeren

ment nog wel mogelijk is om invulling te

kennis haar goed van pas: “Wij doen er van

van het tabaksrookverbod niet zal leeglo-

geven aan de sociale functie van een

alles aan om onze klanten goed voor te

pen. De coffeeshop kan een functie hebben

coffeeshop. Persoonlijk zie ik het niet zitten

lichten en op te treden als het fout dreigt te

bij de transitie van het roken van cannabis

als mijn coffeeshop een afhaalpunt van

gaan. Wij hebben de overtuiging dat een

met tabak naar andere vormen van gebruik.

cannabis zou zijn. Daar kan ik me niks bij

coffeeshop er is om mensen probleemloos

Judith organiseert dit jaar daarom ook

voorstellen.” De spagaat waarin Judith zich

cannabis te laten gebruiken. De coffeeshop

informatieavonden over roken.

bevindt laat zien dat het wietexperiment

is wat dat betreft een veilige plek.”

nu al invloed heeft op het denken over de

500 gram Uitzoeken

Ondanks het feit dat Haagse coffeeshops er

Judith vindt het leuk om zaken goed uit te

niet aan meedoen zijn Judith en haar vader

zoeken. “Laatst ging ze naar Duitsland naar

toch erg betrokken bij alle ontwikkelingen

een beurs, om uit te zoeken welke tabaksver-

rondom het wietexperiment. “We komen als

vangers je het beste in de coffeeshop kunt

coffeeshops en ook als samenleving niet

gebruiken”, zegt vader Alex. Ook was ze de

verder zolang die achterdeur niet is

drijvende kracht achter een evenement waar-

gereguleerd”, stelt Alex. “Maar anderzijds laat

bij de buurt werd uitgenodigd voor een

het experiment ook zien dat beleidsmensen

kennismaking. Dat gebeurde nadat de

inzien dat het testen van cannabis en het

coffeeshop na een aanpassing van de kade

aanhouden van een weekvoorraad

300 meter was verplaatst, waardoor de shop

essentieel zijn voor het professionele

in een nieuwe buurt kwam te liggen.

functioneren van een coffeeshop”, vult

“Communicatie met betrokkenen is erg

Judith aan. “Er zit volgens mij dus ruimte om

belangrijk als je een coffeeshop hebt”, aldus

dat ook voor coffeeshops toe te staan die

toekomst van coffeeshops.

HAPPY SMILE Verheeskade 30 2521 BN Den Haag

Highlife 35


Door: redactie Highlife

Daling van 10%: van 2600 naar 2300

Minder kwekerijen opgerold Elk jaar maakt Netbeheer Nederland, de koepel van de elektriciteit netbeheerders in Nederland, bekend hoeveel energie er is gebruikt voor het illegaal kweken van wiet. Meer interessant is dat ze melden hoeveel kwekerijen zijn ontdekt. Voor 2019 staat de teller op 2300 kwekerijen. Een jaar eerder waren dat nog 2600. Dat is dus een daling van 10 procent.

De hennepcontainer De opgerolde kwekerijen zouden 114 miljoen

kwekerijen hoger is dan het jaar ervoor.

minder melden.’ Een aantal extra cijfers van

kilowattuur (kWh) af hebben getapt.

Stedin denkt dat er nog veel meer hennep-

Liander met betrekking tot opgerolde

Netbeheer Nederland schat dat er in totaal

kwekerijen zijn. Stedin: ‘Om kwekerijen op te

kwekerijen: Noord-Holland: 261, Gelderland

zo’n 30.000 illegale kwekerijen zijn, die

kunnen sporen zijn Stedin en politie

249, Flevoland 58, Friesland 52. Qua steden

jaarlijks zo’n 1 miljard kWh illegaal elektriciteit

afhankelijk van tips van bewoners, maar het

staat Amsterdam op kop met 111, gevolgd

aftappen ter waarde van 60 miljoen euro. Dat

aantal tips loopt langzaam terug. De reden

door Arnhem (57), Almere (36), Nijmegen (21)

is volgens hen meer dan alle huishoudens in

hiervoor is niet bekend. Stedin vermoedt dat

en Apeldoorn (20).

Rotterdam in een jaar verbruiken. Hoe ze aan

bewoners minder meldingsbereid zijn

die vermoedelijke 30.000 kwekerijen

omdat ze de gevaren van een kwekerij niet

komen? Wie zal het zeggen.

kennen. Ook weten criminelen steeds beter kwekerijen te verstoppen.’

Hennepcontainer Een van de regionale netbeheerders, Stedin,

Liander: minder tips

maakte bekend dat hun ‘hennepcontainer’

Netbeheerder Liander meldt wel minder

vorig jaar 39 keer werd ingezet. In deze

opgerolde hennepkwekerijen: ‘De frau-

hennepcontainer is een levensechte

despecialisten ontdekten afgelopen jaar

hennepkwekerij nagebouwd. De container

samen met de politie 648 hennepkweke-

was onder meer te zien op de Wereldhaven-

rijen waarbij sprake was van energiediefstal,

dagen in Rotterdam. Stedin meldde verder

zo’n twaalf per week. Het ging om zo’n 36,7

dat in hun gebied 652 illegale hennepkwe-

miljoen kilowattuur (kWh), vergelijkbaar met

kerijen werden aangetroffen waarbij stroom

het energieverbruik van 10.000 huishoudens

werd gestolen. In het jaar daarvoor waren

per jaar. Het aantal opgespoorde kwekerijen

dat er 630. Het is voor het eerst sinds een

loopt al enkele jaren terug, omdat daders

paar jaar dat het aantal opgerolde hennep-

steeds creatiever worden en mensen

36 Highlife

Hennepteam Noord stopt Het speciale Hennepteam Noord in het noorden van Nederland stopt er mee. Dat is vooral omdat de nadruk meer op drugslabs komt te liggen, die volgens de politie steeds vaker in het noorden van het land worden aangetroffen. Elders in het land werden de speciale hennepteams al eerder opgedoekt. Het hennepteam in het noorden was ruim 5 jaar actief en bestond uit 30 rechercheurs. Jaarlijks werden volgens een woordvoerder rond de 400 kwekerijen in Friesland, Groningen en Drenthe opgerold.


or a nge juice Dinafem Seeds www.dinafem.org


Van dakterras naar slowcooker

Recept voor 1 liter wietkokosolie (4-5 jampotjes) Vorig jaar schreven we twee keer over een kweker die op een dakterras wiet kweekt. Ze maakt haar eigen wietolie. Als experiment besloot ze om van een mix van gedroogde wiet en knipafval wietolie te maken in een slowcooker. Hier lees je hoe dat ging. Aangezien ik sinds kort de trotse bezitter ben van een slowcooker leek

- eventueel 1 spuit CBD pasta

het me een leuk idee hierin eens mijn wietkokosolie te maken.

- enkele schone glazen potjes met deksel

Voorheen deed ik dit in een pan op laag vuur en daarna in de oven op

- een soeplepel, juslepel, trechter

105 tot 110 graden gedurende de nacht. Wat opviel is dat in de slowcooker de geur in huis een stuk sterker is dan met de ovenmethode, dus zorg voor goede ventilatie als je je buren te vriend wil houden.

Wat gebruik ik - ongeveer 150 gram gedroogde wiet en/of knipafval - 1 liter kokosolie - een slowcooker - een grote pan met deksel - een schone, niet al te dikke, theedoek of kaasdoek - een vergiet (liever geen plastic)

5

6

Doe de gedroogde wiet in een ovenschaal en zet deze ongeveer 30-45 minuten in de voorverwarmde oven op 105-110 graden. Hiermee decarboxyleer je de wiet. Dat wil zeggen, de stof THCa wordt door verhitting omgezet in THC. (foto 1) Laat intussen de kokosolie smelten in de slowcooker en voeg 0,5 tot 1 liter water toe. Het water haalt de chlorofyl (bladgroen) uit de olie, zorgt voor meer volume zodat je alle wiet erdoor kan roeren en zorgt ervoor dat de olie niet warmer kan worden dan 100 graden, waardoor

1

2

de wiet niet verbrandt. (foto 2 + 3) Haal na 30 tot 45 minuten de schaal uit de oven en maak, wanneer het een beetje is afgekoeld, de wiet met je handen fijn en voeg deze toe aan het kokos/water mengsel in de slowcooker. Roer goed door. Laat dit ongeveer 18 uur sudderen in de slowcooker op lage stand. Roer zo nodig af en toe, en voeg eventueel water toe wanneer het teveel verdampt. De werkzame stoffen uit de wiet hechten zich nu langzaam aan de kokosolie. (foto 4) Na 16 tot 20 uur zet je de slowcooker uit, maak je een theedoek nat met warm water en wring je deze goed uit. Leg de natte theedoek in het vergiet en zet dit op een grote pan. Schep met een soeplepel het

3

38 Highlife

4

wiet/olie/water mengsel op de theedoek in het vergiet. (foto 5)


Wanneer het genoeg is afgekoeld wring je het heel goed uit door van de theedoek een buideltje te maken. De wiet moet er zo droog mogelijk uit komen Doe de uitgewrongen wiet terug in de slowcooker of andere pan of schaal en voeg een liter kokend water toe. Roer even goed en herhaal de procedure van zeven en goed uitwringen in dezelfde pan. Herhaal dezelfde procedure nog een keer om zeker te zijn dat alle olie uit de wiet is gespoeld. (foto 6)

11

12

Zet een schone pan op laag vuur en voeg de parten wietkokosolie in delen toe. Wanneer dit voldoende is verwarmd en gesmolten kan je eventueel 10gr CBD pasta toevoegen als je een gecombineerde THC- CBD olie wil. (foto 10) Schep nu de verwarmde, gesmolten olie met een juslepel en trechter in glazen potjes. (foto 11)

7

8

Laat deze afkoelen en zet ze afgesloten met deksel in de koelkast. Zo blijven ze 0,5 tot 1 jaar houdbaar (foto 12)

Dek de grote pan met kokoswietolie en water af met deksel en zet

Een sample is naar Nova Research gegaan om te laten analyseren. Zo

deze koel, buiten of in de koelkast en laat dit een nacht staan (foto 7)

weet ik precies wat er in deze batch wietolie zit. De olie bevat 1,32% THC en 0,072% CBD. Het percentage THC is ongeveer gelijk aan de vorige batch

Wanneer het de volgende dag volledig is afgekoeld, drijft de

die ik heb laten testen. De CBD is de 5mg CBD pasta die ik helemaal aan

wietkokosolie als een dikke groene plak bovenop het water. (foto 8)

het eind van het proces zelf heb toegevoegd. Uiteraard is het percentage THC veel minder hoog als bij een met alcohol gemaakte (RSO) olie, aangezien je met die methode de pure wietolie overhoudt wanneer de alcohol is verdampt. Van de kokoswietolie gebruik ik ‘s avonds een theelepeltje in een kop thee, maar natuurlijk kan je er ook mee bakken of alles wat je met kokosolie zou willen doen. Je kan de olie ook op je huid smeren, maar dan voeg ik er meestal wat bijenwas of shea butter aan toe, zodat het niet meteen van je huid afdruipt. (foto 13)

9

10

Maak de randen met een mes los van de pan en probeer de groene plak omgekeerd op een schoon bord te leggen met zo min mogelijk contact met het onderliggende water. Dep de groene plak droog met wat keukenpapier en snijd deze met een mes in parten. Het overgebleven water kan je weggooien. (foto 9)

13

Highlife 39


NIEUWS

Door: Stichting PGMCG

MEDICINAAL Cannabis Nieuws

Gebruik Medicinale Cannabis in het verkeer, hoe zit dat nu? Sinds medio 2017 is een en ander verandert in de wet qua drugstest voor onder andere cannabis in het verkeer. Stichting PGMCG probeert inmiddels al meer dan 2,5 jaar op papier te krijgen dat patiënten een uitzondering in het verkeer moeten krijgen, zoals voorheen het geval was. Dit is het antwoord wat we vandaag hebben ontvangen. 1. Wet Drugs in het verkeer en geneesmiddelgebruikers

heid niet in het geding te komen en dient de

alcohol of een andere drug (zoals dexamfeta-

mogelijke oplossingsrichting de recreatieve

mine) is daarom strafbaar en dat blijft zo.

drugsgebruiker niet in de hand te werken.

2. Autoverzekering

Op 1 juli 2017 is de wet drugs in het verkeer in werking getreden. Op grond van deze wet is

Voor de wetswijziging was de situatie als volgt:

De ministeries van J&V, I&W en VWS hebben

voor een aantal stoffen een grenswaarde

Patiënten die medicinale cannabis op

met het Verbond van Verzekeraars overlegd

vastgesteld. Indien zo’n grenswaarde wordt

voorschrift van een arts gebruikten en hun

over de vraag of patiënten die op medisch

overschreden, is het strafbaar om deel te

medicinale cannabis op recept bij de

voorschrift geneesmiddelen gebruiken, die

nemen aan het verkeer. Een aantal van deze

apotheker ontvingen, en zich hielden aan de

onder de Wet drugs in het verkeer vallen en

stoffen wordt ook in geneesmiddelen gebruikt

voorschriften voor het gebruik, konden als ze

hierop goed zijn ingesteld, verzekerd zijn bij het

of als geneesmiddel voorgeschreven. Hierdoor

goed gewend waren aan medicinale cannabis

veroorzaken van schade in het verkeer. Het

kan de wet strafrechtelijke consequenties

en geen bijwerkingen hadden een voertuig

verbond van verzekeraars heeft aangegeven

hebben voor bestuurders van voertuigen die

besturen. Het is niet acceptabel dat patiënten

dat er twee soorten schade zijn: 1. Schade aan

deze geneesmiddelen op medisch voorschrift

die medicinale cannabis op medisch

eigen voertuig, en 2. Schade aan anderen. Bij

gebruiken en waarbij de concentratie in het

voorschrift gebruiken, onder deze hierboven

schade aan anderen keren verzekeraars in

bloed boven de gestelde grenswaarde

genoemde condities, strafbaar zijn. De

principe altijd uit (ook bij verdenking van drugs

uitkomt. Het gaat hierbij om patiënten die

ministeries van J&V, I&W en VWS zijn voor deze

en /of alcoholgebruik) om het slachtoffer niet

morfine, medicinale cannabis en dexamfeta-

gebruikers verschillende oplossingsrichtingen

nadelig te beïnvloeden. De kosten kunnen

mine gebruiken. Voor de gebruikers van

aan het verkennen. We willen zorgen dat

achteraf verhaald worden op de verzekerde.

geneesmiddelen moet een verkeersveilige en

patiënten die afhankelijk zijn van hun

Verzekeraars kunnen in hun polisvoorwaarden

medisch verantwoorde oplossing komen.

geneesmiddel niet strafbaar zijn. Tegelijkertijd

opnemen wanneer de schade verhaald kan

Hiervoor zijn de ministeries van J&V, I&W en

moeten we ook zorgen dat de verkeersveilig-

worden op de verzekerde en wanneer er geen

VWS verschillende oplossingsrichtingen aan

heid niet in het geding komt. Het gebruik van

geld wordt uitgekeerd (bijv. indien gebruik

het verkennen. Hierbij dient de verkeersveilig-

medicinale cannabis in combinatie met

alcohol, drugs). Hoe deze polisvoorwaarden

40 Highlife


3. Ben ik strafbaar ingevolge de Opiumwet?

medicijnen in combinatie gebruikt met

geformuleerd: verzekeraars mogen het uitgekeerde schadebedrag aan derden of de

Nee, u bent niet strafbaar als u medicinale

wel strafrechtelijke consequenties hebben

schade van de eigen verzekerde verhalen

cannabis op voorschrift van een arts gebruikt

(zie vraag 1).

respectievelijk niet uitkeren alleen als zij in hun

en de medicinale cannabis op recept van de

polisvoorwaarden een bepaling hebben

apotheker ontvangt. Medicinale cannabis valt

opgenomen dat er geen dekking wordt

onder de Opiumwet. Voor reizen naar het

verleend bij medicijngebruik die invloed kan

buitenland met een geneesmiddel dat onder

6. Welke oplossing heeft de minister twee jaren na dato publicatie bedacht?

hebben op de rijvaardigheid. De verzekeraar

de Opiumwet valt, is een officiële verklaring

Zie antwoord vraag 1. Op dit moment worden

moet bewijzen dat hiervan sprake is. Om dat

nodig. Als u medicinale cannabis wilt meene-

verschillende oplossingsrichtingen verkend

bewijs te leveren mag de verzekeraar allerlei

men naar één van de Schengenlanden heeft u

door de Ministeries van Justitie en Veiligheid,

middelen aanwenden. Het meest gebruikt zijn

hiervoor een Schengenverklaring nodig. Als u

Infrastructuur en Waterstaat en Volksgezond-

een conclusie van het Openbaar Ministerie

medicinale cannabis naar een ander land dan

heid, Welzijn en Sport.

(OM) of rechterlijk vonnis. De enkele mening

een Schengenland wilt meenemen, heeft u

van een verzekeraar is onvoldoende bewijs..

een Engelstalige medische verklaring van uw

Het OM kan besluiten de zaak af te doen met

arts nodig en eventueel toestemming van de

een strafbeschikking, dan eindigt de zaak als

ambassade of het consulaat van het betref-

7. Hoe kan ik wietolie tot mij nemen zonder wettelijke beperkingen?

betrokkene daarmee akkoord gaat. Het OM

fende land.

Zie de antwoorden op vraag 1 en 3.

in dat geval baseren verzekeraars zich op de

4. Ben ik strafbaar bij deelname aan het verkeer?

veroordeling door de rechter. In beide gevallen

Zie antwoord vraag 1.

8. Helpt een particuliere opiumontheffing dan wel medische verklaring?

zijn opgesteld verschilt per verzekeraar. Anders

alcohol, drugs of andere geneesmiddelen kan

kan ook vanwege de zwaarte van de zaak besluiten de zaak bij de rechter aan te brengen,

dient OM de zaak aan verzekeraars te melden.

Een medische verklaring kan helpen bij de afweging van het OM om al dan niet tot

ringstechnisch ook geen probleem. Dus het

5. Ben ik verwijtbaar strafbaar bij een ongeval in het verkeer ook al wordt je niet stoned van medicinale wietolie?

verantwoord gebruik van medicinale cannabis

Ook geneesmiddelgebruikers hebben zich

verschillende ministeries aan een oplossing.

op medisch voorschrift mag volgens het

aan de verkeersregels te houden, het gebruik

We zullen u informeren over de verdere

Verbond van Verzekeraars geen belemmerin-

van medicinale cannabis op medisch

uitwerking.

gen opleveren bij de verzekeraar. Dit geldt niet

voorschrift is geen vrijbrief. Deelnemen aan

voor recreatief gebruik (drugs) en alcohol.

het verkeer terwijl u bijwerkingen ervaart of

Als het OM besluit dat iemand op een juiste wijze zijn/haar medicatie heeft gebruikt en de persoon niet schuldig bevindt, is er verzeke-

vervolging over te gaan. Zoals uit onze antwoorden blijkt werken de

www.pgmcg.nl

Hoe maak ik cannabiscapsules? Er zijn veel manieren om cannabis tot je te nemen, in capsulevorm is daar een van. Wij prefereren vegetarische capsules en hebben deze dus gevuld met cannabis. Je kan het vullen met onverhitte cannabis (THCA niet psychoactief), cannabisolie of verwarmde cannabis (THC psychoactief). De benodigde hoeveelheid weeg je af en daar vul je de capsule mee. 0,25 gram is het gemiddelde. Als je niet high wilt worden, neem je een gedroogde top, deze maak je klein in je grinder, je weegt het af en je vult de capsule. Zo kan je er ook cannabisolie of verwarmde cannabis in doen.

Highlife 41


Toppers! Veel patiënten in Nederland kweken hun eigen wiet. Ze zijn daartoe gedwongen door overheidsbeleid en omdat ze ontevreden zijn over de legale Bedrocan cannabis. Die werkt bij hun niet of is te duur. Maar kijk eens naar de prachtige resultaten van deze medische hobbykwekers, die we vonden op de Facebook pagina van de PGMCG Legale Thuiskweek Medical Cannabis Homegrown.

ACDC 7 weken

Royal Gorilla Autoflower

LED mediwietkweek

42 Highlife

New life is born


REMO CHEMO

“DE FAVORIETE VARIËTEIT VAN URBAN REMO, NU BINNEN HET BEREIK VAN ALLEN”

www.dinafem.org


Carlos Santana komt met eigen wietsoort

H

Veelvoudig Grammy-winnaar Carlos Santana komt met een eigen lijn wietproducten. De wereldberoemde gitarist gaat samenwerken met Left Coast Ventures. Sinds het einde van de jaren zestig is Santana synoniem geworden met zijn kenmerkende geluid, een fusie van wereldmuziek, rock, blues en jazz, die de tijdloze kwaliteit van ritme, melodie en inspiratie combineert die Latijnse muziek viert en definieert. De wiet van Carlos Santana moet dat ook gaan uitdragen, vindt de muzikant zelf: “Cannabis is een venster of een deur naar een ander bewustzijn. Het helpt je om te komen tot het kennen, accepteren en bezitten van een kwaliteit van leven vol vreugde,” Zijn wiet zal deze zomer gelanceerd worden. Santana werkt samen met Left Coast Ventures, een bedrijf dat cannabis heeft gelanceerd met andere muzikanten, waaronder Mind Your Head van de Grateful Dead en Marley Natural, een samenwerking met de erfgenamen van Bob Marley.

HIGH LOW &

CURE

C

Whoopi & Maya bestaat niet meer Whoopi Goldberg (64) is gestopt met het mediwiet-bedrijf Whoopi & Maya, omdat ze ruzie kreeg met haar zakelijke partner Maya Elisabeth. Het duo bracht sinds 2016 een lijn wietproducten op de markt, dat zich richtte op vrouwen met menstruatieproblemen. Ze verkochten snacks, crème en badproducten die de pijn van de maandelijkse krampen tegen zou gaan. In deze producten zat zowel CBD als THC. Een poging om het bedrijf tussen beide kemphanen te verdelen liep op niets uit. Maya Elisabeth is een bekendheid in de VS; ze is een autoriteit op het gebied van cannabis edibles in het land

Juice Wrld: een vroegtijdig einde aan een veelbelovende carrière De 21-jarige rapper Juice Wrld stierf 8 december in Chicago. Nadat zijn privéjet was geland werd hij ziek en uren later overleed hij in een ziekenhuis. De internationale muziekwereld reageerde geschokt. Eminem nam het op voor zijn jonge collega die hij uiterst getalenteerd noemde. Vele anderen volgden. In zijn nalatenschap zouden volgens ingewijden honderden nog niet afgeronde nummers zitten. Er wordt nog nagedacht hoe met die artistieke erfenis om te gaan. Getuigen hebben verklaard dat hij tijdens de vlucht pillen innam. Sommigen beweren zelfs dat hij dat in paniek deed, nadat bekend werd dat een piloot contact had gehad met de autoriteiten over illegale wapens aan boord. Eerder werd hij behandeld voor een verslaving aan Xanax. In het toestel is ook bijna 30 kilo cannabis gevonden. Zijn doodsoorzaak is toegeschreven aan een overdosis Oxycodone en codeïne. In interviews gaf hij toe dat hij al op 14-jarige leeftijd begon met codeïne en dat hij tegen zijn verslavingen vocht. Juice Wrld: “Ik heb zoveel om voor te leven.” Helaas is hem dat niet gelukt.

44 Highlife

H


H

Wyclef Jean lanceert BOOMBAP Kush Wyclef Jean is de nieuwste beroemdheid die zijn eigen cannabislijn lanceert. Cali Life Cannabis heeft recent aangekondigd dat ze een partnerschap zijn aangegaan met de artiest voor zijn BOOM BAPcollectie, waarin zijn favoriete wiet en voorgedraaide jointjes zullen worden gepresenteerd. Wyclef Jean: “Het is de American Dream! Ik kan niet wachten om hier met vol enthousiasme aan te beginnen. En ik hoop dat het steun geeft aan het idee om ooit in mijn geboorteland Haïti ook cannabis legaal te maken. Maar voor nu, als je binnenkort een BOOMBAP Kush ziet, dan weet je dat die via mij komt.”

C

Doorbraak: Vechtsporter mag officieel mediwiet gebruiken Vechtsporter Elias Theodorou heeft geschiedenis geschreven nadat hij de eerste professionele atleet werd die een Therapeutic Use Exemption (TUE) ontving voor medicinale cannabis. De Canadees is al lang een pleitbezorger, maar zijn verzoekschriften om een T ​​ UE te krijgen werden geweigerd. Nu heeft de British Columbian Athletic Commission hem die vrijstelling wel verleend, wat betekent dat hij niet wordt gestraft voor het testen boven de standaarddrempel voor cannabis. Theodorou vierde de mijlpaal op sociale media: ‘Deze historische uitspraak ten gunste van medicinale cannabis is de eerste in zijn soort in alle professionele sporten. Als een fervent voorstander van een schone sport ben ik dolenthousiast om de verouderde status van cannabis als een ‘verboden stof’ te helpen verwijderen. Fight The Stigma & Together We Grow!” Theodorou gebruikt mediwiet tegen zenuwpijn.

Cookies wiet nu op 8 Mile in Detroit

Op January 31 opende Gage Cannabis Company hun nieuwe flagship cannabis store Cookies in downtown Detroit. De vestiging kun je vinden op de befaamde 8 Mile (nummer 6030 E). Cookies is opgericht door rapper en entrepeneur Berner. Het bedrijf wordt mede geleid door Jigga, een zeer gerespecteerde wietkweker uit de Bay Area. Uiteraard was Berner bij de opening in Detroit aanwezig. Berner: “Michigan is voor mij na Californië de grootste markt van de VS. Niet alleen vanwege de grootte, maar ook vanwege alle kennis die hier al is over wiet. Blowers hier zijn verwend met echt goede kwaliteit, dus je moet van goede huize komen om het hier te maken. Wij hebben er alle vertrouwen in dat dit ons gaat lukken met onze nieuwe genetica.”

H Highlife 45


Door: Rob Tuinstra

Niko Vorobyov’s ‘Drugswereld’ is een fascinerend boek over de internationale drugshandel

NARCO POLO Niko Vorobyov kreeg een gevangenisstraf voor drugshandel en verdiepte zich toen hij vrijkwam in onze relatie met drugs. Hij beschrijft de fascinatie, de handel en de bestrijding en neemt ons mee op ontmoetingen met gebruikers, dealers en huurmoordenaars. Highlife sprak met hem.

We lezen over de Yakuza in Japan, de keiharde

en bandeliers. Af en toe hoorde je

strijd in de Filipijnen, de excessen in Mexico, de

geweerschoten op de achtergrond ratelen. In

situatie in Zuid-Amerika, de maffia in Italië, de

sommige delen van Colombia zijn er

verslavingscrisis in de VS en de xtc-handel in

rondleidingen waar je je eigen cocaïne kunt

Nederland. Vorobyov laat licht schijnen op

maken. Ik heb nooit het gevoel gehad dat mijn

duistere zaken. Drugswereld is een

leven in gevaar was, maar ik voelde dat ik elk

fascinerend boek dat heerlijk leesbaar is door

moment kon worden gearresteerd en

zijn uitmuntende, licht cynische en

vervolgens mijn weg moest omkopen. Een

humoristische stijl. Het is vol kleurrijke figuren

vers gemaakt product snuiven hielp mijn

en bizarre anekdotes en een aanrader voor de

paranoia niet echt.

liefhebbers van Gomorra en Narcos. Kortom,

Dat klinkt gevaarlijk.

een geweldig boek.

Ja. Vorig jaar was ik in Kaapstad voor een

In hoeveel landen is je boek gepubliceerd? Ik heb het met heel veel plezier gelezen.

verhaal dat ik aan het schrijven was over de

Dank je. Er is de Engelse versie in Groot-

met leden van de 26 Numbers-bende.

Brittannië, Nieuw-Zeeland en Australië. De

Waarschijnlijk het dichtst bij een maffia. Ze

Amerikaanse editie komt deze zomer, de

zaten allemaal in een hut en rookten Mandrax

Russische versie wordt vertaald en een van

uit een gebroken flessenhals. Het was echt

heroïnehandel in Afrika en een van mijn vrienden had een ontmoeting in de townships

mijn vrienden is een uitgever in Servië, dus

heel erg smerig en link daar. Hun leider was OK,

hopelijk komt dat ergens dit jaar uit. Ik vind het

leek me echt niet eerlijk dat ik opgesloten

maar een andere kerel zat in de hoek te spelen

heerlijk om meer buitenlandse versies te doen

werd en gek werd in mijn cel. Veel van mijn

met zijn mes. De manier waarop hij zich

en dan speciale hoofdstukken voor hen te

vrienden aan wie ik brieven schreef, vonden

bewoog was onnatuurlijk; als een krab. He

schrijven. Bijvoorbeeld cocaïne in Weimar

mijn kijk op het gevangenisleven echt grappig.

really creeped me out.

Duitsland of Hamas versus de opioïde crisis in

Het kostte me twee jaar om het boek te

de Gaza- strook voor de Arabisch-

schrijven en op zoek te gaan naar al deze

Hebreeuwse editie.

plekken, maar ik gebruikte delen van mijn leven ook van vroegere reizen.

Je bent geboren in Rusland. Denk je dat cannabis daar ooit gelegaliseerd kan worden?

Je schrijft; noem me Narco Polo. Wat was de drijfveer om dit boek te schrijven? En hoe lang heb je er over gedaan?

Je hebt over de hele wereld gereisd. Wat waren de drie plekken die je het meest gevaarlijk vond?

de grootste producenten van hennep. Helaas

Het begon allemaal zes jaar geleden toen ik in

Er waren een paar momenten in Mexico die

debat over cannabis gesloten. De enige keer

de gevangenis zat. Ik had mezelf nooit als een

echt link waren. We gingen de heuvels van

dat we werkelijk vrijheid hadden was in de

kwaadaardige drugsdealer beschouwd, meer

Sinaloa in, diep in kartelland, tot we eindelijk in

jaren negentig, en dat was een grote ramp.

als een soort barkeeper. Zij verkopen immers

een dorp kwamen waar iedereen tot de

Maar de huidige machthebbers worden oud

ook giftige en verslavende stoffen! Dus het

tanden gewapend was met machinegeweren

en ze blijven niet altijd de baas. Dus ja, ooit.

46 Highlife

Honderd jaar geleden was Rusland een van wordt het land nu geregeerd door een strenge schoolmeester en is het publieke


dingen die je associeert met de meest vooruitstrevende hoek van Europa. Maar je ziet in Mexico, Afghanistan of West-Afrika, de maffia ligt in bed met ministers. In Mexico is de corruptie zo diepgeworteld dat je niet verkozen kan worden of een politiekorps kan leiden zonder een deal met de kartels te sluiten. Iedereen die het zonder hulp van de kartels probeert wordt vermoord. Heb je gezien wat er vorig jaar gebeurde toen het leger probeerde de zoon van El Chapo te nemen? Zijn broers belegerden de hele stad! Dat is dus op een heel ander niveau.

Denk je dat drugs tijdens je leven zullen worden gelegaliseerd? Over tien jaar zal cannabis overal in Europa legaal zijn. De beste wiet zal uit Spanje en Nederland komen, omdat jullie deze shit hebben gepionierd. Daarna wordt het moeilijk om paddo’s of XTC te blijven verbieden. In de VS zijn er al plekken waar dat legaal is. Cocaïne is lastiger omdat het echt giftig is, maar er zijn manieren om het te doen; bijvoorbeeld via apotheken. Zodra wiet legaal is in het VK, ga ik mijn eigen ganja-club openen en noem ik het naar de rechter die me naar de gevangenis heeft gestuurd.

Ben je van plan in de toekomst meer te schrijven? Ik ben begonnen aan How To Break Out Of Jail. Ik wil er niet te veel over zeggen, maar je kunt er zeker van zijn dat het over interessante personen zal gaan. DRUGSWERELD NIKO VOROBYOV VOLT UITGEVERIJ Eén ding is zeker; als iedereen jointjes zou

probeer ieder jaar te gaan. Het is als carnaval in

roken in plaats van wodka te drinken was het

Rio de Janeiro, alleen draagt iedereen oranje.

een heel ander land.

De laatste keer kreeg ik steeds XTC van complete vreemden. Ik zou mee gaan op een

Wat vind je van het Nederlandse coffeeshopsysteem? Ze mogen verkopen onder zeer strikte regels en mogen niet telen.

boot, maar ik kon geen ticket meer krijgen en bij het Homomonument kreeg ik van een paar Argentijnen wat pillen. Daarna bleven de pillen komen; ik heb weinig geslapen die nacht!

Toen de coffeeshops in de jaren zeventig

plotseling zou besluiten om de wet te

Sommige Nederlandse politici en politieagenten noemen Nederland een narcostaat. Ben je het daar mee eens?

veranderen zou de rest van de EU dat

Ik weet niet of al deze dingen met Mocro

onwenselijk vinden. De enige manier is om het

Maffia echt iets nieuws zijn, of nu gewoon

verbod over de hele linie te beëindigen.

meer zichtbaar vanwege de media. Er zijn

startten, was het een goed compromis. Het is een beetje belachelijk dat hetzelfde systeem nooit is aangepast. Maar als Nederland

echter wel verontrustende trends:

Kom je graag in Amsterdam?

georganiseerde misdaad, aanvallen op

I love Amsterdam. Vooral op Koningsdag. Ik

journalisten, intimidatie van getuigen. Geen

Highlife 47


Column Wil Oomen

“Belastingcontrole? So what!” Wat gaat een belastingcontroleur nu precies beoordelen tijdens een boekenonderzoek? Kijkt hij ook naar uw privésituatie? Worden foto’s en opnames die gemaakt worden op de (auto) wegen gebruikt door de belastingdienst? Wordt de telefoon afgetapt? Kun je überhaupt nog wel je buurman of klanten vertrouwen indien er sterke verhalen worden verteld aan de bar? Dit zijn vragen waar niet elke (horeca) ondernemer bij stil staat, maar dat is misschien wel verstandig. Voor een coffeeshophouder zijn uiteraard nog meer vragen van cruciaal belang (o.a. gedoogvoorwaarden, wijze van inkopen), die laten wij hier buiten beschouwing. De belastingdienst maakt gebruik van veel vormen van informatiebronnen. Regelmatig

jaloers is of denkt dat ergens zwart wordt

privésituatie doorlichten. Er zal een opstelling

krijgen zij informatie over derdenonderzoe-

gewerkt. Dit hoeft niet altijd juist te zijn,

worden gemaakt met al uw inkomsten,

ken binnen. Bijvoorbeeld over inkoopgege-

omdat mensen nu eenmaal snel denken dat

uitgaven, vermogensbestanddelen en

vens bij uw leveranciers. Deze gegevens

contant betaalde gelden zwart loon zal zijn.

vervolgens zal beoordeeld worden of u geen

kunnen vergeleken worden met uw eigen

Dat hoeft natuurlijk niet. Ook een betaling

betalingen heeft verricht die u niet kon doen

administratie. Ook worden brutowinstper-

aan een schilder die in zijn privétijd uw pand

omdat hiervoor onvoldoende inkomsten zijn

centages van andere horecaondernemers

schildert en contant wordt betaald hoeft niet

opgegeven. Ook bij deze berekeningen

vergeleken met die van uw bedrijf. Op zich

onjuist te zijn.

worden gegevens van derden gebruikt.

hoeft u dit niet eens te merken. Er zijn weinig landen waar zo vaak de telefoon

Conclusie

De Belastingdienst ontvangt veel

wordt getapt als in Nederland. Zelfs advoca-

Hoe ziet u nu de vraagpunten in de inleiding?

privégegevens

ten worden regelmatig getapt, ook al is dat

Kunt u nu niemand meer vertrouwen?

De belastingdienst ontvangt gegevens over

niet toegestaan. Deze gegevens kunnen

Natuurlijk wel, maar tijdens een boekenon-

uw auto, onder andere van bekeuringen. Zij

gebruikt worden tijdens een boekenonder-

derzoek is deskundige ondersteuning wel

vergelijkt dit met uw rittenadministratie om

zoek. Wees dus voorzichtig met wat u

noodzakelijk. Het is verstandig rekening te

te beoordelen of uw privégebruik van de

allemaal over de telefoon vertelt.

houden met de informatiebronnen van de

auto juist wordt aangegeven. Daarnaast

Menigeen heeft hier verantwoording over

belastingdienst. Niet alles is wat het lijkt te zijn

maakt de belastingdienst zeer regelmatig

moeten afleggen.

en ogenschijnlijk dubieuze transacties

foto’s van alle auto’s op parkeerplekken bij

kunnen zeer verklaarbaar zijn. Vaak zijn echter

attractieparken, stadions, eetgelegenheden

Sterke verhalen tijdens een feestje

deze verklaringen vele jaren later tijdens een

en op nog veel meer plaatsen waar het

Tijdens de begeleiding van boekenonder-

onderzoek niet meer voorhanden.

bezoek meestal een privé-karakter heeft.

zoeken heb ik meermaals meegemaakt dat

Ook dit wordt vergeleken met uw kilomete-

sterke verhalen van de kastelein bij de

Weten is één, bewijzen is twee. Een belas-

radministratie van uw bedrijfsauto.

belastingdienst belanden, vaak geschreven

tingambtenaar en ook een rechter is niet

door gasten die achteraf denken dat het

eenvoudig te overtuigen..

De belastingdienst krijgt regelmatig tips

misschien toch wel onrechtvaardig is dat

binnen van mensen die willen klikken over

bijvoorbeeld niet alle inkomsten worden

Oomen fiscaal onderzoek en advies.

vermeende onrechtmatigheden. Niet alles is

aangegeven of sommige medewerkers in de

Mr. Wil Oomen

tenslotte wat het lijkt te zijn en dat geldt ook

horeca zwart worden betaald. Vaak zijn het

Oomen Administratiekantoor

voor de tips die de belastingdienst ontvangt.

slechts verhalen die worden doorverteld en

Ing. Ruud Oomen LLB

De belastingdienst controleert alle tips. Vaak

zijn aangedikt. Een controlerend ambtenaar

www.oomenfiscaalonderzoek.nl

komt het voor dat een buurman of klant

zal tijdens een boekenonderzoek uw gehele

www.oomenadministratiekantoor.nl

48 HighlifeTuinslang met Stijl

1

Dat het opkweken van geestverruimend groen allang niet meer stoffig, muffig, bejaard of ouderwets hoeft te zijn bewijst het Zweedse Garden Glory. Oprichtster Linda Brattlöf zocht jaren terug naar een mooie tuinslang: roze met een spuitkop met luipaardprint. Die was er niet. Ze besloot om het heft in eigen handen te nemen en lanceerde een even vrouwelijke als luxueuze tuincollectie. Van roze tuinslangen die opgehangen kunnen worden aan gouden geweien tot diamantvormige gietertjes en zilver tuingereedschap. Hilarisch! Om de hysterie compleet te maken missen we eigenlijk alleen nog kanten doorschijnende overalls met tijgerprint. Maar misschien komen die nog... Kortom: For glamorous people with dirty nails. Prijs: vanaf € 110. www.gardenglory.com/category/garden-hoses/

Apple Watch 5.0

Digital Backpack

Deze uiterst duurzame Pix Digital Backpack is de ziekste rugzak die je ooit hebt gezien! Het is tevens de meest slimme. De meest technologie-vriendelijke ook. Hij is mooi strak afgewerkt, niet echt zwaar (950 gram), heeft 27 liter inhoud en is uitermate waterbestendig. Wel zo handig in Nederland. De indeling is prettig en logisch. Je kunt er al je elektronica in kwijt: van laptop tot mobieltje. De magie begint wanneer je een powerbank aansluit op Er is ein-de-lijk een draagbare Apple Watch. Waarmee je gezien

de rugzak. Het 15 inch rugpaneel komt dan met kleurrijke ledjes tot

mag worden. Mooi van buiten, boordevol hightech van binnen.

leven. Met fraaie animaties en de productnaam. De schermresolutie

Modieuzer dan de vorige vier versies. Een slag groter ook (40 of

biedt plaats aan maar liefst 16.5 miljoen kleurvariaties! Met een app

44 millimeter kastgrootte), volledig waterdicht. Met magnetische

kan je via Bluetooth afbeeldingen, animaties en teksten naar de

oplaadkabel. En met vele opties voor… vrouwen! Bovendien

rugzak sturen. Met een goede accupack blijft de verlichting of tekst

kan de luidspreker 50 procent meer vermogen aan. Deze

dag en nacht zichtbaar. Superopvallend en leuk. Om reclame te

polscomputer kan worden gebruikt als kompas, hart- en

maken voor jezelf bijvoorbeeld. Je hebt de keuze uit drie kleuropties:

gezondheidsmonitor, als motiverende trainingspartner en

zwart, grijs en banaangeel. We zijn fan! Prijs: € 299.

Portefeuille (via Apple Pay), activiteiten- en fitnesstracker.

www.amazon.com/gp/product/B07TT9ZFWW/?tag=igifts05-20

Vraagbaak. Je kunt er sms-berichten mee ontvangen, mee appen, bellen, muziek luisteren. En nog veel meer. Hij slaapt nooit! De verscheidenheid aan kleuren en bandopties zullen zowel vrouwen als mannen aanspreken. Ook de prijs is ouderwets Apple, gepeperd: vanaf € 449. www.apple.com/nl/shop/buy-watch/apple-watch/

50 Highlife


Gadgets

4

Desktop Plantenbak en Pennenhouder

Wij worden er oprecht vrolijk van: zuurstofrijke plantjes op ons bureau, naast de computer. Deze desktop planters zijn absoluut cool. Je hebt ze

5

Werkhandschoenen voor Golddiggers Deze super de luxe tuinhandschoenen in goud of zilver zijn niet alleen stijlvol van design. Ze zijn ook super functioneel. Zo ontworpen dat ze perfect om je handen passen. Ze zijn gemaakt van stretchy PU-synthetisch leer en uitstekend vuil- en waterafstotend. Deze prachtige handschoenen hebben een elegante chromen knop in reliëf met het Garden Glory-logo erop en een verstelbare polsband. Ze worden geleverd in een luxe bewaarverpakking. Echter zal met deze handschoenen niet alles wat je plant in goud

in een grote en kleine variant. Van 850 of 500 gram. Met licht of zonder.

of zilver veranderen. Maar het verschaft je wel een tikkie

Met plantenbakje boven of onder. Maar altijd als de combi pennenbakje

glamour en een dikke glimlach, terwijl jij op je knieën in de

en plantenbakje in één. Gemaakt van keramiek met fraaie betonlook. Met

modder wroet. Verkrijgbaar in Small, Medium en Large.

ruimte voor plantjes, pennen, paperclips en potloden. Trendy en moderne

Prijs: € 45. www.gardenglory.com/category/gloves/

look. Ideaal voor vetplantjes of cactussen – die gaan immers niet zo snel

6

dood. Afmetingen: 16,5 bij 9 en 8,5 centimeter. Of 9,6 bij 9 en 8,1 centimeter. Leuk om te geven of te krijgen! Prijs: € 30 of € 20. www.florastore.com/nl/

Design Windwijzers Deze geheel handgemaakte windmolens, getooid met een Raaf of Haan, zijn afgewerkt met bruine poedercoating waardoor ze een roestig uiterlijk hebben gekregen. De windmolens zijn geheel kogelgelagerd; de raden blijven dus geleidelijk door draaien. Ook draaien de molens door middel van het vaan in zijn geheel, ze dienen tevens als windwijzer. Verkrijgbaar in een kleine steekversie, afmetingen 152 cm hoog, 50 bij 30 cm breed en diep. Prijs: € 50. Of een extra large versie op 4 stevige poten: afmetingen 1.87 meter bij 115 bij 70 cm. Met een doorsnede van ruim 2 meter. Prijs: € 245. www.lionshome.nl/tuin-tuinstekers/windmolen/

Highlife 51


Door: Rob Tuinstra

ANGKOR WAT De tijd staat stil

Een bezoek aan de magnifieke tempels van Angkor Wat in Cambodja stond al lang op mijn verlanglijst. In februari was het zover. Door het coronavirus was het uitgestrekte gebied bijna verlaten. Een geluk bij een ongeluk, want in december werd ik bij de archeologische schatten in Petra, Jordanië soms bijna overlopen door de vele busladingen Chinese en andere toeristen.

Voor durfals is het de perfecte tijd om te

respectievelijk $37 voor 1 dag, $62 voor 3

om in +35 graden Celcius tussen de 20 tot 35

reizen, want overal in de wereld lopen de

dagen en $72 voor 7 dagen. Maar je mag nu 2,

km per dag te fietsen is dat een prima optie.

bezoekersaantallen stevig terug. Je moet wel

5 of 10 dagen voor die prijzen in het gebied

Aan de muur van mijn fietsverhuurbedrijf

stalen zenuwen, een fikse dosis optimisme en

verblijven. Tien dagen lijkt mij wat overdre-

was een ouderwets paar Hollandse klompen

een goede gezondheid hebben, want om

ven, maar twee tot vijf dagen behoren zeker

aan de muur gespijkerd. Ik was dus niet de

omringd door hoestende mensen met

tot de mogelijkheden.

eerste ‘Crazy Dutch’ die op de fiets ging.

mondkapjes rond te lopen is ook niet je van

Scooters zijn ook makkelijk te huren en het

dat. Voordelen zijn er wel. Een bezoek aan

Tuktuk, scooter of fiets

verkeer valt wel mee dus dat is prima te

Angkor Wat is een stuk goedkoper. Om meer

Ik koos er zelf voor om vanuit Siem Reap op

doen. Vergeet niet om voor je naar de

bezoekers te verleiden heeft de Cambod-

de fiets te gaan; vrijheid blijheid. Via mijn

tempels gaat eerst naar het ticket center te

jaanse overheid iets bedacht. De normale

hostal kon ik voor 15 dollar een tuktuk voor

gaan, want dat is de enige plek waar je

toegangsprijzen blijven wel bestaan:

een hele dag huren, dus als je geen zin hebt

entreekaarten kunt kopen.

52 Highlife

Indrukwekkend


Eén van de toegangspoorten

Groot gebied

Prachtige beelden

Een korte geschiedenisles. De tempels zijn gedurende een periode van honderden

Siem Reap

wat roken? Dat is geen enkel probleem. Als je

jaren gebouwd. Daarom is het zo uitge-

Siem Reap is bovendien een alleraardigste

in de buurt van Pub Street bent, laat bijna elke

strekt, bijna 300 vierkante kilometer zelfs.

plaats. Vanwege de tempels is er een

tuktuk-driver je wel een zakje wiet zien. Maar

Al rond 800 begon men met bouwen en

overvloed aan goedkope hostals en hotels.

blijf wel voorzichtig. En verwacht geen

dat duurde tot wel 1500, daarna werden de

Voor minder dan 5 euro lig je in een slaapzaal,

topkwaliteit. Ik heb me in ieder geval prima

tempels verlaten en pas eeuwen later weer

ik betaalde minder dan 20 euro voor een

vermaakt in Siem Reap en ik vond Angkor Wat

herontdekt. Het is een herinnering aan het

eigen kamer en er was een heerlijk zwembad

echt geweldig.

ooit zo machtige Khmer Rijk, dat toen heel

bij. Siem Reap heeft een Pub Street, waar veel

de regio besloeg. Het is dus niet één

kroegen, restaurants en massage en tattoo

tempel; het zijn er vele tientallen met

salons zijn. Daar is het elke avond feest; een

daarbij prachtige toegangspoorten en

halve liter bier kost soms maar 50 cent en

nog eens honderden andere archeologi-

cocktails gaan voor 1 dollar de deur uit. Eten is

sche vondsten. Het is niet voor niets dat

net als in de rest van de regio spotgoedkoop.

Angkor Wat in films als bijvoorbeeld Tomb

Je vindt hier verder plekken waar je gebakken

Raider wordt gebruikt. Het is werkelijk

kakkerlakken of tarantula’s kunt eten. En wil je

THC fietsslot

uniek wat je hier te zien krijgt. Gelukkig liggen de meest bezochte tempels niet al te ver van elkaar.

Boomwortels Als je onder een van de magnifieke toegangspoorten fietst en daarna door de met boomwortels overwoekerde Ta Prohm tempel loopt voel je je onvermijdelijk echt wel een avonturier. Alles ademt hier geschiedenis uit, vooral als er zo weinig toeristen zijn. Als je voor eigen vervoer kiest, heb je allerlei extraatjes. Na een uitputtende tocht waarbij ik was verdwaald was een ijskoude Angkor bier echt wat ik nodig had. Voor extra amusement werd meteen gezorgd. Een tuktuk bracht een aantal enorme stukken ijs, die onder mijn ogen gezaagd en verhakseld werden voor de vele straatrestaurantjes ter plaatse. Dit is wat reizen is, dacht ik toen.

De natuur is de baas

Highlife 53


Koh Chang paradijs in Thailand

Door: Rob Tuinstra

Het moeilijkste is om weer weg te gaan Het eerste dat je na aankomst op het vliegveld in Bangkok doet is een lokale SIM-kaart kopen. Voor nog geen 30 euro heb je dan 28 dagen overal in Thailand een prima dekking.

Het is Chinees Nieuwjaar en tienduizenden

strand op Koh Chang (Trat) duurt negen

echt niet meer eenzaam, hier heerst de

bezoekers wurmen zich door de straten en

uur. Al snel blijkt dat ik ‘the perfect beach’

rust nog. Elke dag eindigt met hetzelfde

smalle stegen in Chinatown in Bangkok. Het

heb gevonden. De eigenaar van het kleine

ritueel; de relaxte eigenaar die inmiddels

coronavirus is in januari nog een Aziatisch

resort waar ik een bungalow heb is een

een vriend is draait zijn perfecte jointjes,

fenomeen. Dat zie je terug op straat;

sympathieke Welshmen die ooit in het

we blowen wat en drinken een biertje met

westerse toeristen dragen geen mondkap-

Westland werkte. Zijn bijbaantje toen:

zijn Thaise vrouw en andere gasten die

jes, vrijwel alle Chinese bezoekers plus een

professioneel jointjes rollen voor een

aanwezig zijn. Ik ontmoet een stel uit

groot deel van de Thai wel. Het mag de pret

coffeeshop. Mijn eerste joint is dus perfect

Leiden en Katwijk, andere nationaliteiten,

niet drukken. Het is heerlijk om door de

en omdat hij pure Thaise wiet gebruikt ben

maar allemaal houden we van wiet en een

steegjes te dwalen om allerlei eettentjes te

ik al snel helemaal mellow. Ik zou zes

chill gesprek. Ik stel het vertrek twee keer

proberen. Na een paar dagen is het echter tijd

dagen blijven, maar dat wordt twee weken.

uit, maar ik wil Angkor Wat zien, dus na

om lekker zorgeloos op een strand te chillen.

Het leven is ongelooflijk relaxed. Omdat

twee weken vertrek ik. Eén ding weet ik

Klong Kloi het meest zuidelijke stukje Koh

zeker; hier kom ik graag een keer terug.

Professioneel jointjes draaien

Chang is, is het er heerlijk rustig. Wat

De rit van Bangkok naar het Klong Kloi

vroeger Lonely Beach werd genoemd is nu

54 HighlifeDoor: Karel Michiels

‘Er was geen draagvlak’ Gwendolyn Rutten, leidster van de liberale partij Open VLD, lanceerde onlangs ‘100 Ideeën voor een Betere Toekomst’. Op nummer 67: ‘Legaliseer softdrugs en hef er een tax op.’ Wel jammer dat Rutten er straks mee ophoudt als partijvoorzitster.

Politici, rechters, politiecommissarissen: als

heeft Rutten haar stem niet laten horen

noemt, geeft de plant volledig vrij en laat

het over cannabis gaat, zien ze vaak pas het

toen ze nog mee in de cockpit zat van de

de handel en productie over aan de

licht na hun pensioen of als ze geconfron-

Belgische politiek?

privésector, zoals de voorbije jaren is

teerd worden met persoonlijk leed. Zolang

gebeurd in de VS.

ze in functie zijn, houden ze zich dwangma-

‘Voortschrijdend inzicht’

tig aan de heersende wetgeving, en

‘Voortschrijdend inzicht’ zal allicht een rol

Meerderheid

bevestigen zo het negatieve imago van

spelen maar het is een te gemakkelijk

‘Er was geen draagvlak’: ook een terugke-

‘softdrugs’. Dat Gwendolyn Rutten dat

excuus. Het verbod op cannabis is per

rend excuus in de Belgische politiek. Maar

woord verkiest boven cannabis is op zich al

definitie in strijd met de liberale waarden

hoe groot moet dat draagvlak dan zijn, als je

veelbetekenend, en ik vraag me ook af

en met de persoonlijke verantwoordelijk-

weet dat alleen de rechtse NV-A, het

waarom ze legalisering nu pas op de

heid die de liberalen de burgers toedich-

extreemrechtse Vlaams Belang en ver-

agenda zet. Waar was ze toen de conserva-

ten. Rutten maakte op dat vlak nog altijd

schrompelde christendemocratische partij

tieve partijen onder impuls van Bart De

dezelfde denkfout als haar liberale collega

CD&V in dit land nog tegen legalisering zijn?

Wever een nultolerantie doordrukten? De

en bijna-naamgenoot Mark Rutte, die

In Vlaanderen vormen ze samen misschien

liberalen zaten tussen 2014 en 2018

blijkbaar ook nog eens een fysieke afkeer

nog een nipte meerderheid, maar dan zou

nochtans mee in de regering. Waarom

heeft van cannabis. Wie zichzelf liberaal

eerst het cordon sanitair rond het Vlaams

56 Highlife


Belang moeten sneuvelen. Voor de rest zijn

blijft het bij een vrijblijvend ‘idee voor een

cannabis zelf en over de vermeende

intussen alle andere partijen gewonnen voor

betere toekomst’ van een afscheidnemen-

negatieve invloed op het rijgedrag.

legalisering: Groen, de socialistische SP.A, de

de partijvoorzitster.

Intimidatie

linkse PVDA en in Wallonië zelfs het hele politieke spectrum. Als vandaag iemand een

Nultolerantie

Een vriend van mij testte vorig jaar positief

wetsvoorstel zou indienen om cannabis uit

Op nummer 96 in de ideeën-top 100 van

op cannabis bij een speekseltest. Logisch,

de strafwet te halen, zou dat in de Kamer

Rutten staat nog iets wat ons, cannabiscon-

hij rookt al jarenlang elke dag zijn spliffs.

probleemloos een meerderheid halen.

sumenten, aanbelangt: ‘Nultolerantie voor

Nooit problemen gehad, een fijne vader,

Zeker nu België bijna anderhalf jaar na de val

alcohol en drugs achter het stuur.’ Niks

een goeie collega, een man vol energie en

van de regering nog altijd geen nieuwe

nieuws onder de zon, ook niet in linkse of

levenslust. Hij moest liefst drie keer voor de

bestuursmeerderheid heeft.

liberale kringen. Als je met de auto moet

rechter verschijnen, kreeg een tijdelijk

rijden, mag je niet blowen (of andere

rijverbod opgelegd en werd onderworpen

Nek uitsteken

illegale producten gebruiken). Het is een

aan tussentijdse urinetests. Hij moest

Maar dan moet natuurlijk wel iemand zijn of

even domme en ongenuanceerde wet als

uiteindelijk 2000 euro boete betalen en het

haar nek uitsteken, en daar lijkt voorlopig

het verbod op cannabis zelf. De meeste

‘vergrijp’ komt ook nog eens op zijn

niemand toe bereid. Ja, er zijn grotere

studies tonen aan dat de consumptie van

strafblad. De vrouw van mijn vriend smeekt

problemen in het land en de wereld maar

cannabis weinig of geen invloed heeft op

hem intussen om te stoppen met blowen,

een maatschappelijke aanvaarding van

de rijvaardigheid, en zelfs aanzet tot

ook in het belang van de kinderen. Als

cannabis zou al een hele hoop kleinere

voorzichtiger rijden. Los daarvan blijven

zovelen zwicht ze voor de intimidatie van

issues kunnen oplossen, en de staat een

stoffen als CBD en THC veel langer

politiek, gerecht en politie. Als je de

hoop geld opleveren. ‘Legaliseer softdrugs

detecteerbaar in het bloed, en ben je als

mensen maar genoeg onder druk zet,

en hef er een tax op’ zegt Gwendolyn

gewoonteroker ook strafbaar als je niet

zullen ze vanzelf wel in de pas gaan lopen.

Rutten, op een manier die niet bepaald veel

geblowd hebt. Dubbele discriminatie dus,

En na hun pensioen kunnen al die wetsdie-

liefde voor de plant suggereert. Het zou de

ingegeven door een dubbele ontkenning

naars dan berouwvol erkennen dat ze heel

basis van een wetsvoorstel kunnen zijn. Nu

van de wetenschappelijke feiten, over

hun loopbaan fout bezig waren.

Door: redactie Highlife

Nature Strikes Back! Van 16 tot en met 25 april presenteert het Imagine Film Festival in Eye Amsterdam diverse themaprogramma’s, waaronder Nature Strikes Back! Gemuteerde bijen, enorme vloedgolven, oneindige droogte, gierende meteorieten en Het Einde van De Wereld: al sinds King Kong (1933) wordt de mens in de genrecinema door de aarde gestraft voor haar uitbuiting. Hoe dik aangezet sommige eco-horror en

de toekomst er volgens de fictie uit zal zien,

de synopsissen van de films zijn te vinden

cli-fi ook is, de realiteit begint de laatste tijd

maar juist ook hoe we zouden willen dat

op de website van Imagine Film Festival.

griezelig veel op fantastische fictie te lijken.

deze eruit gaat zien.

www.imaginefilmfestival.nl

Met een stijgende zeespiegel, eindeloze bosbranden, Aziatische tijgermuggen in de

Documentaires

polder en het Coronavirus, lijken de films

Naast fantastische fictie presenteert

van vroeger ons te hebben willen waar-

Imagine dit jaar tevens een aantal bijzon-

schuwen voor wat eraan zat te komen.

dere documentaires. ‘Wrinkles the Clown’

Imagine kijkt tijdens Nature Strikes Back!

portretteert een horrorclown die je als

vanuit de verbeelding naar de maatschap-

ouder kunt inhuren om ongehoorzame

pij van nu en de toekomst. Als onderdeel

kinderen in het gareel te houden, maar die

hiervan presenteert Imagine een panel

door diezelfde kinderen als held en

over de talloze manieren waarop science-

inspiratiebron wordt omarmd. Tot slot

fiction en speculatieve fictie de gevolgen

vertonen we een fascinerend en vertede-

van de klimaatcrisis kunnen verbeelden:

rend portret van de legendarische

van de Apocalyps tot een nieuwe wereld-

animator en special effects-tovenaar Phil

orde, en van kleine, filosofische verhalen

Tippett. Van Jabba the Hutt tot de monster-

tot oplossingsgerichte hope punk.

lijke insecten in Starship Troopers: Tippett

Futuristen, filmliefhebbers en sci-fi

creëerde verschillende legendarische

schrijvers buigen zich niet alleen over hoe

filmfiguren. Het volledige programma en

Highlife 57


Het museum in Amsterdam waar naast het portret de gevangenispas van Marks is te zien.

De Marco Polo van de drugssmokkel Met de armen nonchalant over elkaar, grote zonnebril op de neus, lange haren tot in de nek, kijkt Howard Marks je ontspannen aan. Deze aimabele Welshman gold in de jaren zeventig en tachtig als ‘s werelds grootste hasjsmokkelaar, ‘De Marco Polo van de drugssmokkel’. In het Hash Marihuana & Hemp museum in Amsterdam hangt zijn portret, in 2010 gemaakt door Street art kunstenaar en dj en producer Goldie. In november 2014 werd de legendarische

aanwezigheid ook de onthulling plaats van

man van Groot-Brittannië, en moest nogal eens

hasjsmokkelaar en activist Howard Marks

een nieuwe aanwinst voor het museum.

op zoek naar een andere identiteit. Eenmaal

(1945-2016) in het museum in Amsterdam de

vond hij die met het paspoort van een

Cannabis Culture Awards toegekend. Deze

Mr Nice

veroordeelde moordenaar, Donald Nice.

prijs wordt gegeven aan mensen of organisa-

Howard Marks was geen doorsnee verschijning

Vandaar zijn beroemde alter ego Mr Nice.

ties die een buitengewone bijdrage hebben

in de smokkelwereld; hij studeerde aan Oxford,

geleverd aan de wereld van cannabis. De

had contacten met de Britse geheime dienst en

DEA-klopjacht

komst van Marks naar de feestelijke ceremo-

beperkte zich in zijn handel strikt tot cannabis.

Na een wereldwijde klopjacht van de Drug

nie in Amsterdam leek in de soep te lopen na

Midden jaren tachtig had Marks maar liefst 43

Enforcement Administration werd de

een gemiste vlucht vanuit Manchester, maar

alter ego’s, 89 telefoonlijnen en 25 bedrijven in

smokkelaar in 1988 opgepakt en veroordeeld

omdat hij al lang bevriend was met het

Europa, Noord-Amerika, Azië en Australië. Hij

tot 25 jaar gevangenisstraf. In 1995 kwam hij

museum en omdat hij al erg ziek was, moest

had contacten met organisaties als de Britse

wegens goed gedrag na zeven jaar cel

en zou hij erbij zijn. Marks is toen met een

M16, de Amerikaanse CIA en de maffia. Op het

voorwaardelijk vrij (Marks schonk zijn gevange-

privéjet last minute naar Amsterdam

hoogtepunt van zijn carrière wist zijn netwerk 30

nispas aan het museum, en die is te zien in een

gevlogen om daar zijn prijs in ontvangst te

ton hasj per zending te smokkelen. Marks was

vitrine met smokkelattributen naast het

nemen. Bij die gelegenheid vond in zijn

op een bepaald moment de meest gezochte

portret). Hij klom in de pen en zijn autobiografie

58 Highlife


Museum directeur en Sensi Seeds oprichter Ben Dronkers met Howard Marks, voor het museum in de jaren negentig. Mr. Nice uit 1996 werd een bestseller die in 2010

onderdeel van een hommage aan de illustere

is verfilmd. In honderden interviews en

smokkelaar. Hij werkte er twaalf uur, een paar

speeches pleitte hij onvermoeibaar en even

minuten en 19 seconden aan, zo zegt hij in een

eloquent als geestig voor legalisering – de

filmpje op YouTube. Het portret is op de

reden voor het museum om hem de Cannabis

achterkant gesigneerd door zowel Goldie als

Culture Award toe te kennen.

Mr. Nice zelf. De tekst die op de voorkant rond het silhouet van Marks is geschreven, is

Goldie

afkomstig uit de autobiografie van Howard

“Music and art well and truly saved my life

Marks en aan de randen heeft hij Rizla vloei

really - the light switched on when I disco-

pakjes geplakt. Marks smokkelde niet alleen

vered art.”, zei Goldie in een interview een

zijn geliefde plant, maar was zelf ook een groot

paar jaar geleden. Goldie (1965) is vooral

liefhebber: “A dealer is really just someone

bekend van zijn drum and bass muziek, een

who buys more dope than he can smoke. And I

genre dat hij mede vormgaf in de jaren

have to say, I’m ashamed, I tried to smoke it all.

negentig. Minder bekend is dat de Brit uit

There was just too f***in’ much of it.”.

Bristol ook een graffiti en street art pionier

• Oudezijds Achterburgwal 148

was die wereldwijd naam heeft gemaakt met

1012 DV Amsterdam, Nederland

zijn tags, pieces, murals en autonome

• Carrer Ample 35, Barcelona, Spanje

kunstwerken. Goldie was in zijn jeugd actief in

• www.hashmuseum.com

Goldie, Portret van Howard Marks (aka Mr Nice), 2010. Gemengde techniek op paneel.

de Britse hiphopscene en bracht zijn tijd door met breakdancen en het spuiten van graffiti. Sinds de jaren zeventig is deze urban

Hash Marihuana & Hemp Museum

kunstvorm geleidelijk van treinen en muren in

Het Hash Marihuana & Hemp Museum in Amsterdam en Barcelona bezit meer

New York geëmigreerd naar de witte muren

dan 8000 voorwerpen gerelateerd aan de cannabisplant. Het is de grootste

van galeries en musea over de hele wereld.

collectie ter wereld op dit gebied, geheel bijeengebracht door cannabis ondernemer Ben Dronkers. Deze voorwerpen bevatten allerlei verhalen over

Hommage

de geschiedenis en de vele toepassingen van de cannabisplant. In een reeks

Voor een tentoonstelling in de Noord-Engelse

artikelen gaat museum conservator Gerbrand Korevaar in op een aantal

RedHouse Originals Gallery maakte Goldie in

hoogtepunten en verborgen schatten uit de collectie.

2010 dit portret van Howard Marks, als

Highlife 59


Club Media Gerard Doustraat 85 1072 VN Amsterdam http://coffeeshopclubmedia.nl 2e prijs Hasj Sensi #140 Coffeeshop Magic Gortstraat 6 2511 AP Den Haag 2e prijs Wiet Bio New York Diesel 3e prijs Autoflowers Super Amnesia Haze Auto

Coffeeshop Papillon Van der Helstplein 8 1072 PH Amsterdam 1e prijs Hasj Kushberry Hasj

Coffeeshop Genesis Rijksweg Zuid 88 6161 BR Geleen

Coffeeshop Relax Amsterdam Centrum Binnen Oranjestraat 9 1013 HZ Amsterdam Amsterdam Zuid Vechtstraat 9 1078 RH Amsterdam 1e prijs Haze Hydro S-5

3e prijs Kush soorten OG Kush

Coffeeshop Mississippi Maasboulevard 11 6211 HS Maastricht 1e prijs Indica’s Blue Muffin

Cremers Prinsestraat 84 2513 CG Den Haag 2e prijs Kush soorten OG Kush

Gallery Colorado Vlampijpstraat 52 3534 AR Utrecht 3e prijs Wiet Bio Wedding Cake

Kosbor Maastricht WWW.GROWERSCHOICE.NL

1e prijs Wiet Hydro Melon Express 3e prijs Sativa’s Fruiti Neville

Growers Choice www.growerschoice.nl 1e prijs Autoflowers Rainbow Candy Auto

Zamnesia www.zamnesia.com 2e prijs Autoflowers Amnesia Auto


High Society Lange Scheistraat 5 2312 CR Leiden

Dutch Passion Seed Company www.dutch-passion.com www.cbdweed.com 1e prijs CBD Wiet Charlotte’s Angel CBD

Blue Sea Van Woustraat 87 1074 AE Amsterdam 1e prijs Sativa’s Iggy Pott

Coffeeshop Dizzy Duck Trompstr. 210 2518 BR Den Haag 1e prijs Skunk soorten Purple Shoreline 2e prijs CBD Wiet Cheese CBD 2e prijs Indica’s Dizzy Gelato ‘91 3e prijs Haze Hydro White Amnesia

2e prijs Sativa’s Super Orange Glue 3e prijs Indica’s Big Buddha Cheese 3e prijs CBD Wiet Harlequin

Greenhouse Secret Farmers Elandstraat 18 2513 GR Den Haag Coffeeshop ’t Bunkertje Laan vd Mensenrechten 101 7331 VT Apeldoorn 2e prijs Haze Hydro Amnesia Haze 3e prijs Extracties Moon Rocks

1e prijs Extracties Cheese Dawg 2e prijs Wiet Hydro Night Terror OG 2e prijs Skunk soorten AK-47 Cherry Highlife Cup Winnaar 2019 Hasj Extracties Cheese Dawg

SuperStrains www.superstrainsseeds.com 3e prijs Haze Bio Amnesia Haze Sensi Seeds www.sensiseeds.com

Mary Jane Hoogbrugstraat 4 6221 CR Maastricht

3e prijs Hasj Temple Balls

1e prijs Kush soorten 501st OG

Royal Queen Seeds www.royalqueenseeds.com

www.keraseeds.com Kera Seeds www.keraseeds.com 2e prijs Haze Bio AMG 3e prijs Wiet Hydro Seven-Eleven 3e prijs Skunk soorten Amsterdam Cheese

1e prijs Wiet Bio El Patron

Coffeeshop Zero Zero Hommelseweg 19 6821 LA Arnhem 1e prijs Haze Bio Silver Haze 2e prijs Extracties Moon Rocks Highlife Cup Winnaar 2019 Wiet Silver Haze


Logboek VOC Nieuwe VOC website en terugkeer in het Cannabis College Het was een buitengewone VOC vergadering, op 18 februari in het Cannabis College in Amsterdam. Niet alleen omdat de vernieuwde VOC website werd gepresenteerd en Bart Hissink vertelde over zijn ontmoeting met Johan van Laarhoven in Vught, maar ook omdat VOC erevoorzitter Henk Poncin aanwezig was.

Tijdens de vergadering, rechts Bart Hissink Het Cannabis College speelt een sleutelrol in

van het Cannabis College te vieren. Een

College. Nog steeds is het een tweede

de geschiedenis van het Verbond voor

aantal deelnemers en bezoekers van dat

huiskamer voor VOC’ers en een dependance

Opheffing van het Cannabisverbod en dat

eerste Cannabis Tribunaal besloot samen te

van het VOC kantoortje in Eindhoven.

geldt ook voor de oprichter van dit gratis

gaan werken om legalisering van cannabis in

informatiecentrum over cannabis, Henk

Nederland op de agenda te zetten en te

Henk Poncin

Poncin. Het VOC is voortgekomen uit het

houden. Zo werd het VOC geboren, met Henk

Destijds woonde Henk Poncin nog naast het

eerste Cannabis Tribunaal in Den Haag. Dit

Poncin als logische eerste voorzitter. In de

College en was bij elke vergadering van de

tweedaagse evenement werd in december

beginjaren vond de maandelijkse VOC verga-

partij. Na zijn onfortuinlijke fietsongeluk in

2008 georganiseerd om het tienjarig bestaan

dering meestal plaats in het Cannabis

2014 nam Derrick Bergman het stokje over en

62 Highlife


Doede toont Linda, naast hem Henk Poncin werd Henk erevoorzitter. Joep Oomen leidde

social media wizard Mauro Picavet presen-

er was buitenwiet, fijne hasj en een Beierse

elke VOC vergadering tot zijn plotselinge

teerde de volledig vernieuwde VOC website,

strain hunter met zaden uit Vietnam, Hawaï,

overlijden in 2016. Sindsdien is Doede de

die nu responsive is en dus uitstekend

Nepal, India… Een geweldige middag

Jong vergadervoorzitter. Doede’s ervaring als

leesbaar met een smartphone. Er was veel

kortom. Wie zei er dat vergaderen saai was?

Pencak Silat trainer komt goed van pas bij in

positief legaliseringsnieuws, uit Kroatië,

Cannabis College

goede banen leiden van de VOC vergaderin-

Nepal, Zwitsersland, Frankrijk zelfs. Doede

Oudezijds Achterburgwal 124, Amsterdam

gen. Henk Poncin is vanwege zijn broze

liet een recent nummer van het tijdschrift

Dagelijks open van 11.00 tot 19.00 uur, gratis

gezondheid en hoge leeftijd afgehaakt, maar

LINDA zien, met een grote reportage en

toegang

toen hij hoorde dat het VOC weer eens in ‘zijn’

fraaie foto’s over cannabis in Nederland. En

Website: https://cannabiscollege.com/

Cannabis College vergaderde, wilde hij er per se bij zijn. Hij schoof aan als eregast, naast zijn jeugdvriend mr John Roozen, het geheime wapen van de VOC lobbywerkgroep. Alleen al door de hoge opkomst en de frisse nieuwe inrichting van het Cannabis College kon Henk met eigen ogen zien dat nieuwe generaties zich inzetten voor zijn missie om cannabis te bevrijden en mensen te informeren over de plant. Bart Hissink Toen Bart Hissink vertelde over zijn recente ontmoeting met Johan van Laarhoven in de gevangenis in Vught, kon je een speld horen vallen. Bart heeft zich als geen ander voor Johan ingezet en correspondeerde jarenlang met hem. Hij las voor uit een brief van Johan over zijn eerste ervaringen op Nederlandse bodem. De frustratie over de situatie van zijn vrouw Tukta, die in de Thaise gevangenis is achtergebleven, is begrijpelijkerwijs enorm. Johan heeft ‘diep respect’ voor justitieminister Ferd Grapperhaus, vertelde hij aan Bart. VOC secretaris en

AGENDA

Maandelijkse openbare VOC vergadering

Zie www.voc-nederland.org/agenda

24-26 aPrIL

anf Expo Vienna, tweede editie, Marx H Halle, Wenen, Oostenrijk.

OVER HET

VOC

Het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC) is een onafhankelijke, nietcommerciële stichting, die zich sinds 2009 inzet voor fatsoenlijk cannabisbeleid, inclusief het recht op thuisteelt.

8-9 MEi

eafly European Medical Cannabis L Conference, tweede editie, Berlijn, Duitsland.

MEER INFORMATIE www.voc-nederland.org Twitter: @vocnederland

8 augustus

Hanfparade Berlijn, oudste en grootste demonstratie voor legalisering van cannabis in Duitsland, sinds 1997. Verzamelen op de Alexanderplatz.

28-29 augustus

GROWLANDS, eerste cannabis en hennepbeurs in Nederland sinds 2007, Jaarbeurs, Utrecht. Kaartverkoop via www.growlands.nl.

Highlife 63


64 Highlife


Door: Peter van Sparrentak

Bennett Slater Rake ode aan film- en tv-iconen

Olieverfschilder Bennett Slater uit Toronto brengt een rake hommage aan iconische karakters uit films en tv-series.

Hoe ben je op het idee gekomen om film- en tv-karakters te schilderen?

waar ik aan bijdraag, hebben meestal een

Hoe groot zijn ze?

licentie van bijvoorbeeld Lucasfilm (Star

Meestal dertig bij veertig centimeter, soms

Ik ben een grote filmfan en hou van allerlei

Wars) of Marvel. Dat wil zeggen dat de

wat groter. Ik wil ze naar Amerika kunnen

soorten films en tv-series. Als kind tekende

galerie toestemming heeft om de karakters

versturen, dus ze kunnen niet te groot zijn.

ik al mijn favoriete figuren uit films en

te gebruiken. Dan moet ik eerst schetsen

Ze zijn niet op te rollen, zoals bij canvas.

games. Vlak nadat ik aan de kunstacade-

toesturen om voor een schildering akkoord

mie was afgestudeerd, vroeg een galerie

te krijgen. Zo heb ik iets gedaan voor The

me om iets te maken voor een popcultuur-

Avengers-film. Ik mocht dan niet de

expositie. Dat vond ik fantastisch om te

gezichten van de acteurs gebruiken, maar

Je portret van Mr. T is indrukwekkend. Vanwaar die witte bloemen?

doen. Daarna kreeg ik meer uitnodigingen

wel de karakters met maskers op.

Hij moest er niet gek uitzien en ik wilde ook

van galeries met dat soort shows.

geen actiepose. Ik heb hem in een

Je exposeert in Los Angeles, dus vlakbij Hollywood.

traditionele houding gezet, zoals iemand

Wat voor werk maakte je eerst? Als olieverfschilder maakte ik surrealisti-

Ja, je hebt daar in de stad Gallery1988

poseerde. Rozen zijn een motief dat een

sche schilderijen. Zo schilderde ik

zitten. Zij waren de eersten die zich

tijd lang in mijn werk terug kwam. Ik hou

bijvoorbeeld een serie vogels op muziek-

specialiseerden in popcultuur. De

van het idee dat de natuur uitbreekt uit

instrumenten.

afgelopen vijftien jaar hebben ze dit soort

een kostuum, harnas of andere vaste vorm.

shows groot gemaakt in de L.A. kunst-

Rozen zijn organisch, sexy, maar doen ook

Je hebt veel exposities. Heb je een vaste galerie?

scene. Om een show aantrekkelijker te

denken aan een oud Hollands stilleven. Ik

maken, laten ze deze soms samenvallen

hou van zulke contrasterende elementen.

Ik heb al voor lange tijd een stuk of zes

met de release van een film. Dat deden ze

galeries die me telkens terug uitnodigen

bijvoorbeeld bij Star Wars: The Force

voor een expositie. In Californië (Los

Awakens. Filmmaker J.J. Abrams en een

Angeles en San Francisco) en recent een

van de schrijvers, Lawrence Kasdan, waren

Je eert de gangfilm The Warriors uit 1979 met een portret van een bendelid.

paar in Portland. Soms heb ik een show

bij de kunstshow aanwezig. Het was

Die heb ik gemaakt voor een show met als

ergens anders, zoals in New York. Ik heb één

promotie voor de film, maar ook voor de

thema cultfilms. Het is in de film een

keer in Australië geëxposeerd, maar nog

kunst die er hing.

vreemd figuur, omdat ze in die bende niets

niet in Europa.

in de zeventiende eeuw voor een schilder

tegen elkaar zeggen. Als kind was ik er

Je schildert met olieverf op hout. Vrij traditioneel.

bang van. De ogen zijn hier belangrijk. Ik

Het is vanzelf zo gegaan. Ik hou ervan om

kijker. Dat je er bang van wordt of hem

Stel: een galerie wil een expositie over een

met mijn handen te werken en hou van de

misschien juist sympathiek vindt.

film, tv-serie of een bepaald thema. Ze

uitdaging. Je kunt niets ongedaan maken.

kennen mijn werk en vragen dan: wil je ook

Als iets niet lukt, moet je doorgaan tot het

iets voor deze show maken? Dan heb ik

wel werkt. Ik hou van hout als ondergrond,

Dan heb je voor een Mad Men-show Don Draper gedaan.

meestal alle vrijheid, maar ik moet wel reke-

en van de geur. Het kost veel tijd om een

Hij is in de serie een erg traditionele gast,

ning houden met de relatie tot de film-

schilderij te maken. Ik kan er wel een

terwijl de wereld om hen heen begint te

maatschappij of stripuitgever. De shows

maand mee bezig zijn.

veranderen. Ik heb hem strak geschilderd,

Die popcultuurshows. Hoe gaat dat in zijn werk?

wil dat het beeld iets teweegbrengt bij de

Highlife 65


66 Highlife


als een standbeeld. Dat heb ik laten

een oude cinema om de nieuwe

nu ook een speelfilm maken voor Netflix. Ik

contrasteren met het sixtiesbehang met

Tarantino-film te kijken. Daar lieten ze

denk dat hij niet tegen alle regels kon. Als

wilde bloemen achter hem. Dat is een hint

hem echt op film zien, dus niet digitaal.

het Hollywood-systeem overleeft, hoop ik

naar de flowerpowerbeweging, die in die

De zaal was halfleeg. Houten stoelen.

dat er meer creatieve vrijheid komt.

tijd opkomt.

Geen voorprogramma. De film duurde bijna drie uur. Maar het was een van de

Je verkoopt ook prints van je werk?

Heb je ook werk verkocht aan tv- of filmsterren?

beste filmervaringen uit mijn leven. Het

Ja, via mijn website. Ik krijg veel vragen om

voelde alsof ik in een theater in de

Dracula en het monster van Frankenstein, dus

Ja, een paar celebraties hebben iets van

sixties was.

deze ga ik binnenkort ook weer aanbieden.

Ben je niet bang dat door Netflix de cinema zal verdwijnen?

http://bennettslater.com/

and Morty (bij Comedy Central). De bedenker van de serie was bij de

Netflix kan een podium bieden

opening van de show en heeft mijn

voor onafhankelijke films. De

schilderij gekocht.

distributie van films naar de

me gekocht. Ik heb een schilderij gedaan van de robot uit de sf-tekenfilmserie Rick

bioscopen kost veel geld. Het

Je hebt ook een serie horrorfiguren geportretteerd.

Hollywood-systeem heeft veel

Van Boris Karloff, die het monster van

projecten. Met streaming is dat

Frankenstein speelt zijn er Polaroid-foto’s

veel minder, terwijl het een groot

uit die tijd, waarop hij thee drinkt. Voordat

platform is om mensen een film te

hij de make-up krijgt van het monster. Ik

laten zien. Dus soms zijn ze met

vind het een interessant beeld, dat een

Netflix zo van: doe maar wat je wilt.

angstaanjagend figuur delicaat een kop

Ook al ben je als filmmaker nieuw.

meer controle over filmmakers en

thee vasthoudt.

Ga je nog steeds naar de bioscoop?

Daarom krijg je vaak van die unieke shows.

Ja, ik hou ervan om naar de film te gaan.

Ik hoop dat ze films blijven

Actiefilms zoals Mission:Impossible zijn

maken voor de bioscoop. Maar

gemaakt om in de bioscoop te zien. Het

Netflix had wel de Scorsese film,

is ook een andere ervaring dan thuis

en filmmaker David Fincher

naar de tv kijken. Ik ging in Toronto naar

(Fightclub, House of Cards) gaat

Highlife 67


GAMES

Ouderwets knallen Elke gamer kent Doom. De allereerste versie dateert al uit 1993, maar nog steeds is het een van de meest toonaangevende First Person Shooter games aller tijden. DOOM Eternal is het vervolg op DOOM, winnaar van The Game Awards Best Action Game uit 2016. Door: Redactie Highlife In DOOM Eternal ben jij de onstuitbare

verzamelen. Dit is nodig om te overleven en

bewapende DOOM Slayer neemt het op

DOOM Slayer die demonen kapot schiet in

de ultieme Slayer te worden. Vernietig meer

tegen twee demonen die worden bestuurd

nieuwe werelden. De aarde is overgenomen

demonen dan ooit tevoren, elk met hun

door andere spelers. Ga de uitdaging aan in

door duivelse indringers. Raze Hell en ontdek

eigen aanvallen en vaardigheden. Populaire

drie rondes van intense first-person

de oorsprong van de Slayer en zijn voortdu-

klassiekers zijn weer terug en ze worden

gevechten. Als Slayer kun je echte spelers

rende missie om alles kapot te maken totdat

vergezeld door nieuwe vijanden als de

toestaan om jouw battle binnen te vallen als

er niks meer over is. Je krijgt toegang tot de

DOOM Hunter, Marauder en de Gladiator.

demonen voor dramatische en onvoorspel-

nieuwste vernietigende technologie met de

bare wendingen. Of je wordt zelf een demon,

DOOM Slayer’s geavanceerde Praetor Suit,

Battlemode

alleen of met een andere speler, en je val de

waaronder een schouderkanon met

Battlemode is de nieuwe 2 vs.1 multiplayer-

campagne van een andere speler binnen om

vlammenwerper en een uitschuifbaar

ervaring opnieuw gemaakt. Een volledig

die Slayer het leven zuur te maken.

DOOM mes. Je vernietigt elke demon met een reeks verbeterde geweren en mods, waaronder de nieuwe Meat Hook-uitbreiding voor de Super Shotgun. Denk ook aan vaardigheden zoals Double Dash, die je sneller en dodelijker maken dan ooit.

Unholy Trinity Als je dood bent kan je geen demonen afmaken. Maak dus Glory Kills voor extra Health, krijg bepantsering door je vlammenwerper te gebruiken en hak demonen in stukken met je kettingzaag om munitie te

68 Highlife


Retrogame PANDEMIC 2 weer populair door coronavirus Pandemic 2, een online strategiespel dat tien jaar geleden populair was, heeft een golf van nieuwe gebruikers gekregen door de uitbraak van het coronavirus. Er zijn griezelige parallellen. Griezelige gelijkenissen De game geeft real-time waarschuwingen op het scherm hoe landen reageren op nieuws over de ziekte door horeca en scholen te sluiten en reizen te verbieden. Griezelige gelijkenissen dus. Dat roept de vraag op: hoe ethisch is deze game en zou een game als deze wel moeten bestaan? Bill Kara van Addicting Games: “Het is een soort grijs gebied. De game zou slechts amusement moeten zijn, maar als het gaat om dingen uit het echte leven, weten we niet wat we moeten doen. Wel denk ik dat een spel als dit mensen aan het denken kan zetten over de verspreiding van virussen en hoe moeilijk het is om deze te stoppen.” Het doel van Pandemic 2 was om een z​​ iekte te creëren die de hele

www.addictinggames.com/strategy/pandemic-2

wereldbevolking uitroeit voordat een vaccin kan worden ontwikkeld en geïmplementeerd. De overeenkomsten tussen de plot van het spel en de status van COVID-19 zijn grimmig.

Verrassend gedetailleerd Voor zo’n oud spel, in de game-industrie ben je al snel oud, is Pandemic 2 een verrassend gedetailleerd strategiespel. Spelers kunnen de symptomen van hun ziekte selecteren, van niezen en misselijkheid tot longproblemen. Ze kunnen kiezen hoe hun ziekte wordt overgedragen: door insecten, knaagdieren, water of lucht, en de weerstand ervan tegen medicijnen, hitte en vocht. Spelers kunnen volgen hoe hun ziekte zich naar verschillende landen verspreidt en per land zien hoeveel van elke bevolking ziek wordt en sterft.

info@profs.works

www.profs.works

Traditional Dutch Recipe


Tekst: Arjan van Sorge | Foto’s: Yaquine Hamzaoui, Sebastian Steveniers

“Nederlanders zijn echt de topkwekers van de wereld”

ZWANGERE GUY

“HET IS GEWOON ZO LEKKER!” Een guy die zwanger is – zover waren we toch nog niet? Maar in de vriendengroep van Zwangere Guy (spreek uit als gie) is zwanger net zoiets als cool. OK, ook weer opgelost, op naar zijn net op TopNotch verschenen tweede album Brutaal.

Als we bellen met Gorik van Oudheusden

Rauw

naar de rauwe kant van de hiphop, niet

(Ukkel, 1988) is hij nog aan het slapen, maar al

“Mensen wisten niet dat ik een tweede album

commercieel. Niet enkel boom bap, maar

snel is de Belgische rapper er helemaal bij.

zou uitbrengen, tot drie weken ervoor. Ik had

meer true hiphop. Op mijn vorige plaat had ik

Voor de high life – I love it! – mag je hem altijd

het plan gesmeed om negen maanden na

misschien iets teveel commerciële beats

wakker maken. En Highlife kent hij alleen van

het eerste album met een tweede te komen,

staan, een paar dan he. Maar ik ben heel

horen zeggen, nog niet lezen of zien, maar hij

en wilde daarmee verrassen. Ik heb het

tevreden over de reacties, zowel in Neder-

doet daar graag zijn verhaal.

donkerder gehouden, ik wou een stapje terug

land als België is de plaat goed ontvangen.”

70 Highlife


Brusselaar “Ik denk dat muziek universeel is, en smaken verschillen. Ik probeer nooit een onderscheid te maken tussen Nederland en Vlamingen. Zelf ben ik geen Vlaming, maar een Belg, een Brusselaar. We zijn uit een ander soort hout gesneden dan de Vlamingen, misschien iets opener net zoals jullie Nederlanders, en directer, terwijl de Vlaming meer gesloten is. Iedereen gaat de muziek op zijn eigen manier interpreteren.”

Het bruist “Wij zijn veel meer gewend, op 1.200.000 inwoners zijn er 182 nationaliteiten, we leven in een stad waar meerdere talen worden gesproken, ook al is Brussel tweetalig op papier. Hiphop blijft toch iets stedelijks, waarmee ik overigens niet wil zeggen dat wat niet uit de stad komt geen hiphop is. Brussel bruist de laatste jaren in de hiphopscène, als je kijkt naar een Damso, Hamza, Romeo Elvis, en TiiwTiiw. Die laatste zingen in het Arabisch maar die zijn wereldbekend in de Arabische wereld. Daar ben ik niets bij.“

Op het gemak Zwangere Guy begon ooit in de hiphopgroep STIKSTOF. “We zijn net terug in de studio gekropen, in 2021 brengen we ons vierde album uit. We hebben een gemeenschappelijke tijdslijn uitgetekend, we zijn nog steeds beste vrienden. Ik dropte solo twee albums in een jaar, en nu zitten we volledig terug in de STIKSTOF vibe. Binnenkort gaan we twee weken

het smoken, maar ik ga altijd willen roken. Ik

ook minder snel iets gaan hebben van oh let’s

naar Marrakech, Marokko waar we een huis met

hou van lekkere hasj, lekkere wiet, het komt

smoke a joint.”

een studio hebben gehuurd. Even lekker op het

altijd wel terug op de muziek bij mij. Het is

gemak goeie lekkere Ketama roken en op het

gewoon zo lekker!” Alleen de situatie rondom

Eerlijke verdeling

gemakske de studio inspringen.”

blowen is in België nog niet ideaal. “Belgen

“Want ik ben begonnen met roken omdat het

zijn zo dom man. Laat ons dan vooral de

niet mocht, echt waar. Achter de schermen,

politiek erbij halen. Het beleid trekt op niets.

achter de rug van mijn ouders, ah dat mag niet,

Je mag drie gram op zak hebben, je mag het

stoerdoenerij. Ik ben er verslaafd aan gewor-

niet verkopen, je mag het niet kopen, dus ja.”

den. We moesten het altijd op straat kopen. Dus

We gaan naar Marrakech. Even lekker op het gemak goeie lekkere Ketama roken en op het gemakske de studio inspringen.

ik geloof in een eerlijke verdeling. Nu kan je

Legalisering

overal CBD kopen, ik vind CBD zeker niet slecht

“Je mag een plant thuis hebben, dat is al wel

maar soms wil je wel lekker high geraken.”

iets, maar in Antwerpen mag het dan weer niet, omdat de rechtse partij die daar aan de

Belgowiet

macht is een nulbeleid voorstaat. Terwijl er een

“Je kent het wel, als je connecties hebt, dan vind

fucking cokeoorlog in hun stad wordt

je het snel. In Brussel hebben we een grote

gevoerd, waarbij wekelijks granaten worden

Marokkaanse gemeenschap, waardoor we heel

gesmeten. Gelijk Amsterdamse praktijken

veel lekkere hasj kunnen vinden. Ik heb

waarbij mensen onthoofd worden en shit. Ik

bijvoorbeeld de eerste twee jaar vanaf dat ik

zou echt gaan voor de legalisering van wiet en

begon met blowen enkel hasj gerookt, ik kende

hasj, laat mensen op een eerlijke manier naar

nog geen wiet. Dat kwam pas toen ik vijftien

Zo dom

de coffeeshop gaan om een grammetje te

was. Hasj was overal. Maar in Brussel vind je wel

Over Ketama gesproken, hoe is het met het

halen en daar te kunnen smoken. Zo gaan we

je ding, je hebt zo een paar plaatsen. Er is veel

blowen? “Ik ben nu een beetje minder aan

er ook meer jobs bij hebben. En dat jongeren

Belgowiet, in Belgisch Limburg wordt er veel

Highlife 71


72 Highlife


wiet geteeld, en dat vindt z’n weg naar Brussel,

kon ik het gratis roken. 100 gram werd 200

Coffeeshops

het is een klein landje.”

gram, dat werd een kilo, dan had ik een

“Ik houd van hasj, daar word ik high van, het

connectie ergens in het noorden van het

hangt er vanaf welke, en ik rook liever haze als

Superirritant

land en dan verdeelden we dat, dat was

het wiet is, want ik heb graag dat ik kan blijven

“Vroeger gingen we lekker vijftig gram halen

handig. Lekkere wiet vinden is niet altijd

functioneren, maar dat ik wel lekker high ben.

in Bergen op Zoom, en dat mocht dan niet

evident he. Soms had je van die bespoten

Het is alleen niet zo dat als iemand een joint aan

meer want de Belgen gingen veel te veel naar

rommel, dus ik ging altijd op zoek naar

het doorgeven is, dat ik ga vragen welke

daar, wat superirritant werd voor de lokale

natuurlijk spul, van mensen met passie. Het

wietsoort het is. Het hangt af van de vibe.

bevolking. Als je elke dag 100 tot 200

was duurder bij mij, maar mensen kwamen

Onlangs waren we drie dagen in Nederland en

Belgische wagens hebt die echt puur alleen

terug omdat het kwaliteit was.”

dan is het zo aangenaam om een coffeeshop

voor de wiet komen dan kan ik wel snappen

binnen te stappen. Jullie maken duidelijk wat

dat de lokale bewoners dat niet OK vinden.

Passie

het THC gehalte is, welke soorten er zijn. Meestal

Daarom: ik geloof in legalisering.”

“Ik had altijd drie soorten: een hasj, twee

ken je de smaken ook al, dat vind ik top, dan

wiet. Maar da’s lang geleden. De dag dat ik

koop ik een grammetje van elk om een beetje

mijn allereerste fee heb verdiend met een

fijn te proeven, we doen een paar coffeeshops.”

Ik hou van lekkere hasj, lekkere wiet, het komt altijd wel terug op de muziek bij mij.

dikke solo hiphopshow, heb ik gezegd OK nu stop ik, het is gedaan. Bam. Er is nieuwe

Fijnproeven

money te verdienen, we stoppen ermee. Er

“Ik ga eerlijk zijn: die shit zoals Kali wiet, dat is niks

kwamen altijd mensen over de vloer thuis,

meer voor Guy. Dat is echt iets te straf gewor-

ik woonde samen met mijn vriendin toen, zij

den. De lichtere wietjes vind ik echt top.

vond dat niet aangenaam. Ik heb gezegd

Nederlanders zijn echt de topkwekers van de

fuck the money, we gaan voor de passie. En

wereld, misschien kunnen we de Amerikanen

ik smookte veel minder op dat moment,

er ook wel bij gaan halen, zij zijn veel kruisingen

dus ik had het niet echt nodig, ik moest niet

aan het doen. Maar jullie hebben al jarenlang

Natuurlijk spul

meer gratis smoken. Het was echt een

ervaring met het kruisen en telen van wiet, het is

“Zo’n 10-12 jaar heb ik wiet en hasj verkocht.

verslaving aan geld die de drijfveer was. Het

fijnproeven, net zoals bij wijn en kaas.”

Ik had money nodig. Ik smookte veel, en zo

is zo’n easy money.”

www.top-notch.nl

Highlife 73


KORT nieuws

Door: Redactie Highlife

SAVE THE NATURE

in coffeeshop Happy Days Coffeeshop Happy Days in Hengelo heeft een primeur. Als eerste coffeeshop van Nederland verpakken ze hun wiet en hasj nu in milieuvriendelijke afbreekbare gripzakjes. Deze zijn gemaakt van suikerriet en volledig afbreekbaar. Dat is natuurlijk goed nieuws want iedereen heeft het beste voor met het milieu. Bij gewoon plastic duurt het minstens tientallen jaren voor

een eigen ontwerp voor hun gripzakjes bedacht

Canada laat VN weten dat legale wiet geen problemen oplevert

met als tekst SAVE THE NATURE. We hopen dat

Elders in dit nummer schrijven we hoe de VN

veel coffeeshops hun voorbeeld gaan volgen.

nog steeds tegen legale cannabis is. In het

Eventueel kunnen belangstellenden contact

recente jaarverslag schrijft de INCB

met Happy Days opnemen voor meer

(International Narcotics Control Board) dat

informatie. Tel: 074 – 242 2441. Of je kunt even

men ‘bezorgd blijft over gebruik van

langs gaan: Coffeeshop Happy Days, Emmaweg

recreatieve cannabis’.

het is afgebroken, en zelfs dan blijven microdeeltjes bestaan die het milieu blijven vervuilen. Denk aan de plastic soep in de oceanen, waar veel zwerfplastic uiteindelijk terecht komt. Het bioplastic dat voor de gripzakjes van Happy Days wordt gebruikt is wel afbreekbaar en daarmee is het milieu en onze natuur de grote winnaar. Happy Days heeft zelf

8, 7551 BH in Hengelo. Canada vond het tijd worden voor een goed weerwoord. Michelle Boudreau van Health Canada laat in een verklaring de VN fijntjes weten dat de legalisatie van marihuana Canada alleen maar ten en goede is gekomen. De zwarte markt heeft 30% van het marktaandeel verloren en het percentage volwassen of jongeren dat cannabis gebruikt is niet veranderd. Verder stelt ze dat Canada zal blijven werken aan het verminderen van het stigma rond drugsgebruik. Een perfect antwoord aan een bemoeizieke conservatieve VN-commissie, die zelf hun verouderde standpunten maar eens moeten aanpassen.

74 Highlife


Goril l a Girl X l au to ® Sweet Seeds www.sweetseeds.com


Movies

Books STOF

,

Joanne Carlton Hamley Books Het einde der tijden is gekomen. Het is niet het stikstofprobleem dat een eind aan het aardse bestaan dreigt te maken, maar een giftige stofwolk die de wereldbevolking uitroeit. Het gelukkige gezin van Simon James ontkomt niet aan dat noodlot. Zijn vrouw en kind sterven net als miljarden anderen. Maar voor Simon is er een uitweg. Op een speciale plaats is er een plek voor overlevenden waar aan een nieuwe toekomst voor de mensheid wordt gewerkt. Maar heeft hij nog wel de wil om daaraan te beginnen? Want alles waarvoor hij leefde is hij kwijt. Joanne Carlton is een pseudoniem van Sandra J. Paul, die in het Nederlands

HET NACHTVUUR Michael Connelly Boekerij

young adult en thrillers schrijft. Stof is een dystopische (einde-van-de-wereld) roman die snel wegleest en je laat nadenken over een aantal huidige issues op deze aarde.

JOKER

Todd Phillips Joaquin Phoenix, Robert De Niro,

Michael Connelly blijft schrijven alsof de

Zazie Beetz

duivel hem op de hielen zit, en dat is goed

Arthur Fleck probeert het hoofd boven

nieuws voor zijn vele fans. Het Nachtvuur is

water te houden in Gotham City als clown.

de derde aflevering in de relatief nieuwe

Hij woont met zijn moeder in een armzalige

serie rond Renée Ballard, en het is opnieuw

flat en de toekomst ziet er donker uit als hij

een pareltje. John Jack Thompson nam

problemen op zijn werk krijgt. Er lijkt hulp aan

in een grijs verleden de beginnende

de horizon te gloren, want zijn moeder houdt

rechercheur Harry Bosch onder zijn hoede.

vol dat Thomas Wayne zich hun armoedige

Na het overlijden van zijn mentor krijgt

lot zal aantrekken. Gaandeweg wordt echter

Bosch een dossier over een nog steeds

duidelijk dat de zaken anders liggen en

onopgeloste zaak van zijn weduwe. Met

Arthur verliest het zicht op de realiteit. Een

behulp van Ballard speurt Bosch naar nieuwe

gedroomde loopbaan als komiek lijkt een

aanwijzingen en langzaam komt hij er

uitweg te bieden, maar na bemoeienis van

achter dat hij een waarheid gaat vinden die

de gevierde ster Murray Franklin lijkt dat ook al

misschien niet plezierig is. Connelly levert

een doodlopende weg. Ondertussen lopen de

opnieuw een ijzersterke misdaadroman af.

spanningen in de verdeelde stad hoog op. En

Het plezier en vakmanschap spatten er af bij

Arthur speelt een hoofdrol. Joker had wat mij

elk hoofdstuk.

betreft de Oscar voor beste film verdiend.

76 Highlife


Music

PARASITE Bong Joon Ho

Jang-ho Son, Sun-kyon Lee, Yeo-jeong Jo

BOOKS, MOVIES & MUSIC

&

Parasite ging er verrassend vandoor met de Oscar voor de beste film. Niet mijn keuze,

maar ik ben het zelden eens met de Oscars. Dat neemt niet weg dat Parasite een prima film is. Een arm Koreaanse gezin kan amper rondkomen, dus het komt goed uit als de zoon des huizes een bijbaantje vindt om Engelse les aan de dochter van een rijke familie te geven. Hij beseft als snel dat dit een

DR RUBBERFUNK

goudmijn is, en via list en bedrog hebben zijn ouders en zus in no-time werk op hetzelfde

My Life At 45

adres. Het loopt echter totaal uit de hand

(V2 Records)

wanneer de voormalige huishoudster voor

Dr Rubberfunk mag dan misschien niet

een daverende verrassing zorgt. Dat zorgt

helemaal van jongs af aan uit de funk

voor de nodige problemen, niet alleen

getrokken zijn, met een relaxte instelling, goeie

voor de parasieten, maar ook voor het

mensen om zich heen en een lekker losse

gastgezin. Parasite is een soms aangename tragikomedie die aan het eind wat bloederig wordt, maar de absolute zegetocht op diverse filmfestivals vind ik wat overdreven.

benadering van die muziek maakt hij toch

LYKANTROPI

maar mooi een heel album met lekkere funky liedjes. My Life At 45 klinkt een beetje als een

Lykantropi

midlife crisis, maar daar valt op deze twaalf

(Despotz Records)

tracks niets van te horen. Nee: mellow, stoney,

Voor liedjes over Mary Jane hebben we hier op de redactie inmiddels een zesde zintuig ontwikkeld. En dan zeker in combinatie met vage vintage rockbands die de zestiger

sleazy, dat zijn zo wat on-Nederlands goede woorden die de lading op en top dekken. Het vette randje wordt opgevrolijkt door o.a. John Turrell en Stephanie Whitelock, vieze gitaartjes, stonede bas en pakkende ritmes.

jaren psychedelische muziek nog eens dik overdoen. Zo halen de Zweedse spacerockers van Lykantropi ook deze kolommen! De zeskoppige band zweert bij harmonieuze zang, trippy gitaarsolo’s en poppy songs die nog weleens de ruimte in kunnen schieten. Alles dik in orde, maar verwacht geen vernieuwingen van deze hippies die natuur en liefde hoog in het vaandel hebben. Net zoals de The Mamas & The Papas, maar dan wat steviger, en over wolven. Maar Mary Jane hebben ze gemeen.

Highlife 77


FILMS / SERIES

BABYLON BERLIN

Web van intriges in de Weimar Republiek Door: redactie Highlife

Babylon Berlin is een internationaal veelbekroonde en geprezen topserie van Tom Tykwer, Henk Handloegten en Achim von Borries, vrij naar de bestsellers van Volker Kutscher. Seizoen 1 en 2 zijn nu op DVD verschenen en op lumiereseries.com te zien. Berlijn in de roerige jaren twintig. De Weimar

revolutionair. Hij is betrokken bij de komst van

al afgerond. De makers houden de inhoud

Republiek. Een metropool voor mensen met

een geheimzinnige vrachttrein uit de jonge

natuurlijk angstvallig geheim, maar duidelijk is

talent en ambitie, en voor gelukszoekers. Het

Sovjet-Unie. Diverse partijen tonen

wel dat er niet aan de succesvolle formule is

Babylon van de twintigste eeuw. Maar onder

belangstelling. Voor sommigen is de lading

gesleuteld. Achim von Borries: “Het verhaal

de oppervlakte van glitter & glamour vecht de

van die trein de sleutel voor politieke macht,

van seizoen drie gaat verder waar seizoen

verarmde bevolking voor een beter leven. Het

voor anderen belooft hij een leven in vrijheid

twee is geëindigd. Het is handig dat kijkers de

is een tijd van georganiseerde misdaad en

en rijkdom. Maar op de eerste plaats blijkt de

personages nu kennen. Daardoor kunnen we

politiek extremisme. De oude militaire elite is

trein een dodelijke val voor iedereen die in zijn

sneller het echte verhaal vertellen. Of er een

nog niet verdwenen, terwijl een nog vreselijker

buurt komt.

einde in zicht is? Tsja, dat is pas wanneer Hitler aan de macht komt, zou je logischerwijze

monster op de loer licht.

Hoge waardering Zedenpolitie

Babylon Berlin is wereldwijd geprezen en won

Gereon Rath, een oorlogsveteraan en Keulse

talloze prijzen. Inmiddels is een derde seizoen

politierechercheur, is nieuw bij de zedenpolitie in het Rode Fort, het monumentale hoofdkwartier van de Berlijnse politie. Een ogenschijnlijke beheerste en serieuze man, maar hij draagt een zware last met zich mee. Hoofd van de afdeling is Bruno Walter, een loyale en zorgzame collega met een verborgen agenda die een serieuze bedreiging vormt. Klem tussen deze twee mannen zit Charlotte Ritter, een slimme jonge vrouw die zich probeert te ontworstelen uit haar arme familie en een dubbelleven leidt. En dan is daar nog Kandinsky, een Russische

78 Highlife

denken. Dus we kunnen nog even vooruit.” www.lumiereseries.com


Amsterdam

Den Haag Arnhem

Den Haag

Amsterdam

Arnhem

Magic Gortstraat 6 2511 AP Den Haag

Coffeeshop Papillon Van der Helstplein 8 1072 PH Amsterdam

Upstairs Beekstraat 12 6811 DV Arnhem www.coffeeshopupstairs.nl

SMOKE ROOM AANWEZIG


Meldpunt CannaWijzer Een roep om gelijke behandeling

Door: Dimitri Breeuwer

It’s a fact - check!

CannaWijzer verzameld al 10 jaar achtergrond informatie over cannabisconsumenten. Deze informatie is van groot belang om met een onderbouwd verhaal te komen als gesprekspartner bij de overheid. Dat is de rol die wij vervullen als belangenbehartiger van de cannabisliefhebber. We krijgen veel feedback vanuit binnen- en buitenland. Berichten via Twitter en Facebook komen met regelmaat binnen maar vooral rechtstreekse mails via het ‘Meldpunt’ op onze website.

Opvallend is dat het aantal meldingen de laatste tijd is toegenomen. Dit heeft alles te maken met de huidige stand van zaken rond ons verouderde cannabisbeleid. Met regelmaat verschijnen er cannabis gerelateerde berichten in de media die een steeds duidelijker beeld schetsen van ons kromme gedoogbeleid. Helaas hebben te veel berichten nog steeds een negatieve klank. Alsof we terug zijn in de vorige eeuw. Laten we het erop houden dat dit de laatste stuiptrekkingen zijn van de tegenstanders van legalisering. Wees dus gerust, het is onvermijdelijk dat cannabis weer een geaccepteerd middel wordt in onze samenleving. Dit is alleen nog maar een kwestie van tijd.

Vragen Evengoed moeten we onszelf als burgers blijven uitspreken. Juist nu is het moment om dat harder te doen dan voorheen. Cannabis komt daardoor steeds meer uit de taboesfeer. Het is in sommige kringen inmiddels hét gesprek van de dag. Met de opkomst van CBD en al de toepassingen heeft cannabis inmiddels de gewone burger bereikt. De inhoud van die gesprekken is in eerste instantie altijd euforisch. Het wonder cannabis is ontdekt en daar is het volk met recht blij mee. Maar na de euforie komen de vragen…, vragen over sterkte, inhoud, mengverhoudingen, vervuiling en pesticiden. En de belangrijkste vraag; waar kan ik een eerlijk en betrouwbaar cannabisproduct kopen? Dit zijn de meest voorkomende vragen die op het meldpunt van CannaWijzer binnenkomen. Het onderwerp ‘consumentenbelang’ speelt blijkbaar meer en meer een rol bij de cannabisconsument. Door de toenemende nieuwsberichten over cannabis en de legalisering wereldwijd lijkt het er op dat consumenten en patiënten steeds meer beseffen dat het hoog tijd is voor een eerlijk en transparant cannabisproduct. Juist in Nederland! Het land waar we nog steeds internationaal een voorbeeld zijn en onnoemelijk veel kennis hebben van cannabis.

80 Highlife

Er is in 2015 door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) een studie gedaan met 25 cannabissamples uit verschillende coffeeshops, waarvan 23 samples verontreinigd waren. Deze steekproef is nooit meer herhaald. Je kunt je dus de vraag stellen waar de herhaal studies zijn om werkelijk een goed inzicht te krijgen? Bij CannaWijzer vragen wij ons vooral af waarom dit soort studies niet nog een paar keer gedaan worden om een beter idee van dit nijpende probleem te krijgen. Als je wilt weten of de situatie in het experiment beter wordt, dan moet je wel weten wat de huidige situatie is. Bron: www.rivm.nl/ publicaties/cannabis-contaminanten


Vervuilde wiet

voor consumenten. In de deelnemende gemeenten wel te verstaan.

Sommige meldingen hebben we direct van een tevreden antwoord

Hiermee kunnen zij een weloverwogen keuze maken en weten ze

kunnen voorzien en andere nemen wij voor kennisgeving waar. We

sneller wat het beste past voor hun toepassing. Hier valt veel ellende

beantwoorden in principe elk binnengekomen bericht. Eens in de

mee te voorkomen en vervuiling is - als het goed is - niet meer aan de

zoveel tijd inventariseren we deze berichten en gebruiken die

orde. Voor de inwoners of bezoekers van die deelnemende

informatie in onze werkzaamheden en gesprekken met de

gemeenten is dat dus prima.

coffeeshopsector of bij onze politieke lobby. De informatie die wij delen moet voor alle betrokkenen een aanmoediging zijn om de

Volksgezondheid

vrijheid, de veiligheid en vooral de volksgezondheid van de

Maar als je als overheid werkelijk de volksgezondheid wil dienen zou

cannabisconsument centraal te stellen. De binnengekomen

iedereen in Nederland daar recht op moeten hebben. Hoe zit dat dus

meldingen worden altijd geanonimiseerd zodat de afzenders

met de illegaal geteelde cannabis zonder valide productinformatie in

onbekend blijven. Het zelfde geldt voor de genoemde coffeeshops.

de rest van Nederland? Een ongecontroleerde cannabisproduct is de

Veel klachten gaan over vervuilde of onbetrouwbare wiet in

komende vijf tot zes jaar, want zo lang gaat de wietproef duren, dus nog

coffeeshops. Stichting CannaWijzer is zich ervan bewust dat

steeds te koop in grofweg 500 coffeeshops in de 90 andere coffeeshop

coffeeshops in het huidige gedoogbeleid onmogelijk garanties

gemeenten. Cannabisconsumenten kunnen daar nog steeds geen

kunnen geven op de kwaliteit van hun product. Testen is nog

product aanschaffen waarvan duidelijk is wat het

steeds verboden en de teelt vindt ongecontroleerd plaats.

werkelijk is en waar het vandaan komt. Niemand

Om die reden zou het onterecht zijn om coffeeshops

kan garantie geven op het huidige en

als enige schuldige of als direct verantwoordelijke

toekomstige aanbod van die coffeeshops. Is er

aan te wijzen. Onze volksvertegenwoordigers en

hier sprake van rechtsongelijkheid, willekeur of

wetgevers zijn vooral aan zet!

discriminatie? Een nieuwe brief aan minister Bruins en de politiek is dus op zijn plaats. Ik ben

Wietproef Als alles volgens het plan van dit kabinet

geen advocaat in de mensenrechten maar een goede jurist weet hier vast raad mee. Ik ben in elk geval erg

verloopt kunnen consumenten straks

benieuwd naar een reactie vanuit Den Haag.

gecontroleerde wiet kopen in een aantal gemeenten in Nederland.

Zolang Minister Bruins of de politiek hier niets aan doet blijven wij

Deze wietproef is in eerste instantie bedacht om criminaliteit te

iedereen oproepen om misstanden rond onbetrouwbare cannabis te

verminderen en de volksgezondheid te bevorderen. Bij dat laatste kun

melden op onze website. Hier vind je ook een artikel met een

je vraagtekens zetten. Behalve een pakket aan preventieve en

opsomming van de meldingen en klachten van consumenten op ons

ontmoedigende verpakking- en verkoopeisen is er niet veel meer

meldpunt.

genoemd in het belang van de consument. Natuurlijk is

Iedereen bedankt en blijf dus vooral, melden en vertellen!

samenstellingsinformatie op de cannabisproducten de grootste winst

www.cannawijzer.nl

Highlife 81


Advertentie index B 60-61 60-61 55

Blue Sea Bunkertje ‘t By Roots

C 84 Canna 60-61 Club Media 60-61 Coffeeshop Cremers 1 Coffeeshop Magic 79 Coffeeshop Magic 60-61 Coffeeshop Magic 60-61 Coffeeshop Relax

D 43 15 60-61 49

Dinafem Seeds Dr. Smart Dutch Passion Dutch Trimming Company

G 60-61 Gallery Colorado 60-61 Genesis 60-61 Green House Secret Farmers 60-61 Growers Choice 31 Growlands 55 Grow-Pro

H 15 HeadSupplies 60-61 High Society 55 Hydroland

K 55 60-61

Keldertje ‘t Kera seeds

M Mary Jane 60-61 Mary Jane Berlin 21 Mississippi 60-61 MuMu System 49

O Organic Earth

55

P Papillon 43 Papillon 55 Papillon 79 Papillon 60-61 Profs 69

R Royal Queen Seeds Royal Queen Seeds

9 60-61

S Secu-Batt 69 Sensi Seeds 60-61 SuperStrains 60-61 Sweet Seeds 83

T Terranova 2

U Upstairs 79

Z Zamnesia Seeds Zero Zero Zero Zero

60-61 49 60-61

Highlife colofon HIGHLIFE MAGAZINE, EEN UITGAVE VAN

MEDEWERKERS AAN DIT NUMMER

REDACTIE-ADRES

Discover Publisher BV Postbus 362 5460 AJ Veghel Telefoon: 073-549 81 12 E-mail: info@highlife.nl

André Beckers, Nicole Maalsté, Michiel Panhuysen, Arjan van Sorge, Peter van Sparrentak, Mike de Leede, Karel Michiels, Derrick Bergman, St. PGMCG, St. CannaWijzer, Ruud en Wil Oomen en vele anderen. Coverfoto: Bennett Slater

Postbus 6024 1005 EA Amsterdam redactie@highlife.nl

Hoofdredacteur: Rob Tuinstra

82 Highlife

Advertenties: Daisy


THE CANNABIS EXPERIENCE

NEW STRAINS 2018 • NEW STRAINS 2018 • NEW STRAINS 2018 • NEW STRAINS 2018 • NEW STRAINS 2018 • NEW S

2nd

3rd

PRIZE PA

8

1 NNA IS 20 B

S

S

PA

CBD

CBD

1 NNA IS 20 B

8

PRIZE

T

TOP HO E

D PEN EN

DD RIO E

P

Chem Beyond Diesel®,C.B.D.

CBD-rich Chem Dawg genetic

SWS66

Honey Peach CBD®

CBD-rich autoflowering strain with fruity aromas

SWS64

TOP HO E

P

The sweetest version of Amnesia Haze

T

Sweet Amnesia Haze®

D PEN EN

DD RIO E

SWS72

Green Poison XL Auto® Now in tall-stemmed version at the usual price

THE ONLY ORIGINAL AND GUARANTEED SEEDS FROM SWEET SEEDS® ARE THOSE SOLD IN THEIR ORIGINAL PACKAGING. Sale forbidden to people under 18 years old. Seeds for collection purposes exclusively. It is illegal to make them germinate. They are not for agriculture purposes. Consult laws about cannabis applied in your place of residence. Sweet Seeds® will not be accountable for illegal use of these seeds done by third parties.

C/ Dr. Nicasio Benlloch nº36-38 · 46015 · Valencia · Spain · +34 963 890 403 / +34 628 593 887 WHOLESALERS: +34 963 473 730 / +34 963 404 289 · info@sweetseeds.es

SWS71

www.sweetseeds.comIssuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.