High Life NL 11-12

Page 1



Search and Destroy In het vorige nummer schreef ik een schertsend voorwoord over het nietbestaande land Absurdistan. Nadat burgemeester Bruls uit Venlo over de halsstarrige houding van Ivo ‘wietpas’ Opstelten had geroepen dat “wij niet in Absurdistan wonen”, fantaseerde ik wat verder over dat niet-bestaande land. Maar de werkelijkheid blijkt altijd nog erger te kunnen… Want onlangs werd bekend dat Absurdistan bin-

voorjaar met satellieten naar verstopte wietplan-

nenkort wel eens vanuit de ruimte aangevallen

ten in de maïsvelden speuren. Een citaat uit een

zou kunnen worden. Het zit namelijk zo. Elk voor-

lokale krant: ‘Het ruimtebureau test verschillende

jaar wordt Absurdistan bedreigd. Want tussen de

observatiemethoden om te onderzoeken welke het

vele zo waardevolle maïsvelden, waarvan bijna de

meest effectief is. Daarvoor gebruikt de ESA onder

hele oogst linea recta als veevoer naar de bio-in-

meer high resolution multispectrale instrumenten,

dustrie gaat, staan wel eens wat cannabisplanten.

bedoeld om afwijkingen in velden waar te nemen.

Dit kan en mag niet, en het is natuurlijk niet te

Daarnaast worden innovatieve sensoren getest.’

tolereren in ons eigen Absurdistan. Eén van mijn favoriete ¿lms is Enemy of the State, Vandaar dat enkele jaren geleden een project werd

waarin satellieten iedereen kunnen opsporen en af-

opgezet. Dat heette Het Groene Goud. Dat was

luisteren. Die ¿lm is uit 1998, en veel mensen von-

grappig bedoeld, want Het Witte Goud in Absurdi-

den het maar overdreven. Maar wat denk je dat die

stan, dat was de aspergeteelt. Dus heette de can-

satellieten anno nu kunnen? Het is de natte droom

nabisteelt Het Groene Goud. De overheid, geil op

van types als Opstelten en Teeven, die in en ach-

succes tegen de criminele cannabisplant, pompte

ter elke cannabisplant een staatsvijand zien. Ik zie

een Àink aantal miljoenen in dat project. Helikop-

de gedroomde science ¿ction-¿lm al voor me. -ohn

ters vlogen af en aan om wietplanten op te spo-

Goodman (Ivo Opstelten): ”Damned Fred, there’s

ren, en dat had resultaat. Ik citeer: ‘In 2010 zijn

another cannabis plant in Absurdistan. I say, let’s

er tijdens de controles op de koude grond (voor-

nuke the bastard!” Philip Seymour Hoffman (Fred

namelijk maïsvelden) aanzienlijk minder hennep-

Teeven): “Will do, Ivo.” Gedroomde regisseur is

planten aangetroffen dan in 2009. Waar er in 2009

Paul Verhoeven, die heeft voldoende sardonische

nog 45.000 hennepplanten werden aangetroffen,

humor om er een heuse blockbuster (Star Wars on

hebben we in 2010 in totaal 5308 hennepplanten

Weed) van te maken.

vroegtijdig opgespoord en vernietigd.’ Maar genoeg hierover. Laten we 2011 positief afsluiAlleen de taal al, opgespoord en vernietigd, Search

ten. Want dit is het laatste nummer van deze jaar-

and Destroy, want zo’n gevaarlijke plant, die wil

gang. En het was een unieke jaargang, want niet

je niet in Absurdistan. Logisch dus dat je dan een

alleen vierde Highlife het 20-jarig bestaan, maar

totale vernietigingsoorlog wil beginnen. Daarom

verschenen we ook voor het eerst in onze geschie-

gaat de ESA (European Space Agency) vanaf het

denis maandelijks. En om het feest rond ons 20-jarig jubileum helemaal compleet te maken, maken we onze digitale come back. Het Highlife Internet Team heeft onze website www.highlife.nl Àink onder handen genomen. Nu al kun je de laatste edities van Highlife digitaal bekijken of downloaden, en natuurlijk vind je er actueel nieuws. In de nabije toekomst wordt de site nog verder uitgebouwd, en zullen we ook via sociale media van ons laten horen. Meer daarover in de komende nummers. Tot slot wensen we jullie zoals gebruikelijk veel leesplezier. En natuurlijk wensen we jullie een voorspoedig en vooral ook gezond 2012. Tot volgend jaar! Rob Tuinstra

Voorwoord van de uitgever De Nederlandse overheid voert een liberaal beleid t.a.v. cannabis. Het gebruik van cannabis wordt in de Nederlandse Opiumwet niet strafbaar gesteld. Vele gemeenten gedogen coffeeshops van waaruit hasj en wiet worden verhandeld. Met het gedogen van deze coffeeshops heeft de overheid een goede scheiding van de drugsmarkten weten te bereiken. Zo’n één miljoen blowers weten de weg naar de coffeeshop te vinden of voorzien d.m.v. kleinschalige hennepteelt in hun eigen gebruik. De cannabisconsument is de samenleving op geen enkele wijze tot last. Hij wordt in ons land dan ook terecht niet als een crimineel behandeld. Sommige politici en vertegenwoordigers van het openbaar bestuur zijn groot voorstander van het legaliseren van cannabis. Aan legalisatie gaat gewoonlijk een lange periode van normalisatie vooraf. De uitgever hoopt middels het blad ‘Highlife’ het publiek te informeren en hiermee een positieve bijdrage te leveren aan de normalisatie van cannabis. In zijn blad geeft hij zowel voor- als tegenstanders van cannabis de ruimte hun mening te ventileren. Dit betekent niet dat de uitgever het met de inhoud van alle artikelen of advertenties eens is. De uitgever distantieert zich uitdrukkelijk van gepubliceerde uitlatingen of afbeeldingen die de indruk wekken dat er reclame wordt gemaakt voor het gebruik of productie van cannabis. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook vermenigvuldigd of overgenomen worden zonder voorafgaande toestemming van de uitgever en de andere auteursrechthebbenden. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en/of de doelstelling van de advertenties. De redactie neemt geen enkele verantwoording voor ongevraagde inzendingen.

3



12 11

20

22

32

Henk van Straten

Sef: Niet bang om te falen

Had Jack Herer ongelijk?

BN-ers. Dat is de reclametekst voor de sati-

Rapper Sef heeft net een nieuw album uit,

ana ooit illegaal is geworden, en de kans is

rische roman Superlul van Henk van Straten.

De Leven. Ja, het is Het Leven natuurlijk,

groot dat je een versie van Jack Herers ‘hen-

De hoofdpersoon (een boerenzoon uit Sint

maar voor Yousef Gnaoui (1984) is het toch

nepcomplot’ te horen krijgt. Want het is bijna

Hordusgestel) is bedeeld met een lul zo dik

echt geen taalfout. Zo’n titel valt in ieder

een dogma dat het hennepverbod uit 1937

als twee vuisten, 10 kilo zwaar en als hij op

geval op, en zo ook de muziek. Sef vertelt:

het resultaat is van een duistere samenzwe-

de rand van z’n bed zit, ligt het gigantische

“Ik wilde wat in m’n eentje doen. Kijken of

ring tussen chemieconcern DuPont en media-

ding voor het grootste deel op de grond…

ik het kon, mezelf bewijzen. En ik ben heel

magnaat Hearst. Maar klopt dat wel?

Een man. Een enorme lul. En heel erg veel

Vraag een cannabisactivist waarom marihu-

eigenwijs, tot op het koppige af.”

37

46

62

Freddie Mercury

Deborah Bruin

Expeditie in Suriname

Highlife sprak met Lesley-Ann Jones, niet

Deborah Bruin, dochter van de Rotterdamse

Begin 1900 vertoont de kaart van Suri-

alleen een goede vriend van Queen-zanger

coffeeshopeigenaresse Myranda Bruin, stu-

name nog talloze witte, onontdekte plekken.

Freddie Mercury, maar ook de schrijfster van

deerde cum laude af. Ze schreef een scriptie

Nederland zendt acht expedities uit om de

een mooie biogra¿e over de zanger: “Zijn

over de ontwikkeling van het coffeeshop-

binnenlanden te ontdekken. Twee staan onder

credo was; ik wil van alles het beste, en ie-

beleid, waarvoor ze een 9 kreeg. Deborah

leiding van Johan Eilerts de Haan, een ontdek-

dereen mag ervan mee genieten. De fees-

heeft zelf zeven jaar in een coffeeshop ge-

kingsreiziger uit Friesland. In 1910 sterft hij

ten van Queen met bergen coke, tientallen

werkt. Daardoor heeft ze een goed beeld

aan malaria en wordt midden in de jungle

hoeren en de beste dranken waren legenda-

gekregen hoe het er in de praktijk van de

begraven. Honderd jaar later gaat een ver

risch. En wat is daar wat mis mee?”

coffeeshopwereld aan toe gaat.

familielid op zoek naar dat graf.

Features:

Wietfoto

36

Spannende boeken

66

Groen vraagt van zich af

44

Games

76

Shopreviews

75

Grabbelton

80

Superlul: Henk van Straten

20

Sef: Niet bang om te falen

22

Vormgevers Machine

26

Had Jack Herer ongelijk?

32

Freddie Mercury

37

Afstuderen op coffeeshops

46

Mediwiet: Ineens zonder pijn

52

Hele aparte hotels

54

Logboek VOC

56

Expeditie in Suriname

62

High Times Cannabis Cup

68

Animal Cops komen in actie

70

Kweek: Product Flash

11

En verder:

Rubrieken: Voorwoord

3

Inhoudsopgave

5

Nicole Maalsté

6

Flash

7

André Beckers

8

C-Man

16

High Weirdness

17

High Gadgets

42

Muziek terwijl u blowt

50

Brievenrubriek

57

Smokescreen

59

Nieuwe website Highlife

19

Portret van een blower: Fabian

31

Stelling: Pé for president

35

Altijd goed: Gary Oldman

49

Dodelijk stof

58

Kopenhagen wil legaliseren

67

En nog veel meer...

5


Column

De vergeten oplossing

Den Haag, 8 november 2011. Tijdens het vragenuurtje stelt Boris van der Ham (D66) een aantal kritische vragen aan minister Opstelten over de wietpas. Hij geeft aan dat veel mensen in de grensregio’s zich zorgen maken over illegale straatdealers. Dat is het probleem, en niet de coffeeshops. Zij zijn bang dat de overlast van de straatdealers groter zal worden wanneer de wietpas wordt ingevoerd.

Huisregels Ik moet ineens denken aan de AHOJ-G criteria die in 1994 als landelijke richtlijnen voor coffeeshops zijn aangenomen. Die golden toen al jarenlang als huisregels in Amsterdamse coffeeshops. En zijn dus ook

Hij vraagt de minister daarom of hij bur-

nemers volgden begin jaren 2000. Met

overgenomen uit de bestaande praktijk.

gemeesters de ruimte wil geven om hun

andere woorden, de clubpas is helemaal

Het zou mij niet verbazen als de wietpas

eigen beleid te voeren. Van der Ham ver-

niks nieuws. Hij bestaat al lang. Zij vin-

inderdaad uiteindelijk gewoon een clubpas

wijst naar de protesten van Brabantse en

den het verplicht stellen van een clubpas

wordt, zoals die nu al in verschillende cof-

Limburgse gemeenten die ervoor bedan-

daarom een goed plan. Ze zetten echter

feeshops in den lande bestaat. Eigenlijk is

ken om als proeftuin te dienen voor een

vraagtekens bij de manier van invullen.

dat een sterk uitgeklede wietpas, waarbij

experiment met de wietpas.

Volgens de Limburgse ondernemers is de

de geregistreerde gegevens niet terug te

clubpas een uitstekend middel om het ge-

herleiden zijn naar een speci¿eke persoon.

Een stille dood…

drag van mensen zo te beheersen dat er geen overlast ontstaat. Maar zo’n clubpas

Opstelten lijkt steeds meer terrein te ver-

heeft geen effect op de vraag naar can-

Niet op naam

liezen met zijn pasjesplan. De Brabanders

nabis. En dat lijkt nou precies wel het

De clubpas die nu al in coffeeshops wordt

en Limburgers hebben inmiddels uitstel

doel van de minister. Die hoopt daarmee

gebruikt, staat niet per se op naam. Bij

gekregen. De minister heeft echter het

de vraag naar cannabis terug te dringen.

aanschaf van de pas wordt gecontroleerd

gevoel dat ze er met een paar gesprekken

Letterlijk schrijven de Venlose coffeeshop-

of je inderdaad 18 jaar bent aan de hand

wel uitkomen… Zelf hoop ik dat de wietpas

ondernemers in hun brief: “Als instrument

van een paspoort. Maar daarna kun je ge-

een stille dood zal sterven. Van uitstel komt

wordt de clubpas in plaats van een hamer

woon een nickname doorgeven. De pas

afstel. Alleen drie Zeeuwse burgemeesters

waarmee een spijker op de kop geslagen

wordt gekoppeld aan een vingerafdruk of

zijn vooralsnog bereid om mee te werken

wordt tot een hamer waarmee op eigen

een foto, zodat een ander niet jouw pas

aan een experiment met de wietpas. O

vingers wordt geslagen. Wij voorspellen U,

kan gebruiken. De gegevens zijn uitslui-

nee, sorry, clubpas heet dat ding tegen-

dit gaat pijn doen.”

tend toegankelijk voor de coffeeshop zelf

woordig. Waarschijnlijk hebben juristen de minister eindelijk aan het verstand weten te peuteren dat een wietpas juridisch gezien helemaal niet kan. Daarom spreekt hij nu over een clubpas: “De betrokken onder-

en niet voor derden. Zo hoort dat ook bij

Opstelten lijkt steeds meer terrein te verliezen met zijn pasjesplan.

nemer draagt namelijk de verantwoorde-

een besloten club, lijkt mij. Bij de huidige

lijkheid voor de leden en de besloten club.

pasjessystemen worden alleen blowers

Hij wordt daarop gecontroleerd door de

geweerd die zich niet gedragen en over-

burgemeester en de politie.”

last veroorzaken. Er is geen maximum aantal

pasjes

en

coffeeshopbezoekers

worden ook niet geweerd op basis van na-

Niets nieuws

tionaliteit of woonplaats.

Ongeveer tegelijkertijd met het bericht over het vragenuurtje kreeg ik een mail

Laten we hopen dat de geschiedenis zich

over een gezamenlijke brief van de Ven-

herhaalt en dat het Venlose clubmodel

lose coffeeshops. ‘De vergeten oplossing’

als voorbeeld voor de rest van Nederland

staat er in het briefhoofd. In die brief

gaat dienen. Het enige probleem is dan

wijzen ze erop dat één van de Venlose

nog dat het net moet lijken alsof deze ver-

coffeeshops al sinds 1994 een besloten

geten oplossing uit de koker van Opstel-

clubsysteem met een clubpas hanteert.

ten zelf komt. Maar ik heb het gevoel dat

Drie

we daar wel uitkomen…

andere

6

Venlose

coffeeshoponder-


Satelliet gaat naar Limburgse wiet speuren De Oorlog tegen Wiet is een nieuw stadium ingegaan. Geloof het of niet, maar het is de bedoeling dat satellieten gaan speuren naar wietplanten in Limburgse maïsvelden. Het zou gaan om een experiment, waarbij satellieten van de ESA (European Space Agency) vanaf het voorjaar van 2012 worden ingezet. Er zou

voor

Limburg zijn gekozen omdat daar in het kader van de operatie Het Groene Goud al eerder vanuit de lucht

Rihanna in coffeeshops

met helikopters naar wiet is gezocht. Daarmee zou

Tijdens

waardevol referentiemateriaal voor het nieuwe ruim-

pese tournee was Ri-

teonderzoek beschikbaar zijn.

hanna net als zoveel

haar

Euro-

andere wereldsterren erg in

geïnteresseerd de

Nederlandse

coffeeshops. Een bezoekje aan enige Amsterdamse shops stond dan ook prominent op het

programma.

Wel-

licht is Rihanna een van de laatste internationale beroemdheden die daar lekker een jointje mag roken. Want na de mogelijke invoering van Opsteltens wietpas zijn coffeeshops immers alleen nog maar toegankelijk voor

Politie verstoort Cannabis Cup

Nederlanders met een wietpas. Bedankt Ivo, ook namens de internationale jetset.

Zwitsers mogen 4 planten kweken In een deel van Zwitserland mogen inwoners vanaf 1 januari vier wietplanten per persoon kweken. Het gaat om vier Zwitserse kantons die tegen de Franse grens aanliggen. Met deze stap wil de regionale overheid er voor zorgen dat blowers niet langer afhankelijk zijn van criminele netwerken voor hun wietgebruik. De internationale cannabiswereld was eind november even in rep en roer, nadat de Amsterdamse politie een inval deed tijdens de High Times Cannabis Cup. Meer dan honderd agenten doken plotseling op in evenementenhal Borchland om bezoekers te fouilleren en stands te doorzoeken. Vooral in Amerika deed de inval veel stof opwaaien; het imago van Amsterdam als Cannabis Capital kreeg een Àinke klap te verwerken. De VOC (Vereniging voor Ophef¿ng van het Cannabisverbod) veroordeelde de inval als ‘spierballenvertoon die helaas symptomatisch is voor een klimaat waarin cannabis en coffeeshops structureel worden gedemoniseerd’. De Amsterdamse politie meldde later dat het slechts om een controle ging. Meer over de High Times Cannabis Cup vanaf pagina 68. (foto: DNA Genetics)

7


Aan ieder nadeel kleeft een voordeel Ons kabinet heeft de afgelopen maanden duidelijk gemaakt dat het coffeeshopbeleid ingrijpend zal worden gewijzigd. Laat ik beginnen met het goede nieuws. Zelfs dit kabinet maakt geen einde aan het gedoogbeleid! Coffeeshops hebben hun maatschappelijk nut bewezen, maar daar mag QLHW LHGHUHHQ PHHU YDQ SUR¿WHUHQ

aan zijn klanten verkoopt. De overheid kan in het gedoogbeleid kwaliteitseisen stellen aan de te produceren cannabis. Denk daarbij niet alleen aan THC-gehaltes, het gebruik van groei- en bestrijdingsmiddelen,

Het kabinet wil dat het klantenbestand van

dat dit in het beleid niet geregeld is, werd

maar ook aan de arbeidsomstandigheden.

de coffeeshops wordt beperkt tot maximaal

geen genoegen genomen. De rechters som-

Je kan op die manier als coffeeshophouder

2000 vaste klanten. De klanten moeten in

den de logische feiten op. De coffeeshops

en overheid met een hand op het hart stel-

Nederland woonachtig zijn en zich als clublid

zijn open, verkopen dagelijks aanzienlijke

len dat de gedoogde coffeeshop niet afhan-

laten registreren. Met ingang van 1 januari

hoeveelheden cannabis en moeten dus wor-

kelijk is van criminaliteit aan de achterdeur.

2012 zou dit moeten gelden voor de coffee-

den bevoorraad. De Nederlandse regering

shops in de provincies Limburg, Noord-Bra-

weet dat ook. Wie verzorgt de bevoorrading

bant en Zeeland, maar uitstel zou volgens

en waar komen die cannabisproducten van-

Reguleren!

de minister ook mogelijk kunnen zijn.

daan? Is dat door de Nederlandse regering

Bijkomend voordeel is dat de overheid de

dan niet onderzocht? Wordt dit niet gecon-

belastingnadelen die kleven aan het ver-

troleerd? De vertegenwoordigers van de

kleinen van de coffeeshops kan compense-

Nederlandse regering konden deze vragen

ren door de bevoorrading te reguleren. De

Later zou per 1 januari 2013 de rest van het

ondanks aandringen van de rechters niet

omzet van de meeste coffeeshops zal na in-

land aan de beurt zijn. Aan een antwoord op

beantwoorden. Een incompleet beleid valt

de vragen welke gegevens moeten worden

eenvoudigweg niet uit te leggen. Niet in ei-

geregistreerd, hoe deze moeten worden be-

gen land, maar zeker niet in het buitenland.

Unieke kans

waard en beveiligd, en aan wie met welk doel inzage in de geregistreerde gegevens

Een incompleet beleid valt eenvoudigweg niet uit te leggen. Niet in eigen land, maar zeker niet in het buitenland.

kan worden verstrekt, waagt het kabinet

Gedoogde teelt

zich niet. Dat is de verantwoordelijkheid

De

van de coffeeshophouder. Naleving van de

Duitsland maakten duidelijk dat in hun land

privacywetgeving krijgt geen aandacht.

veelvuldig sprake zou zijn van het telen

voering van de maatregelen gaan kelderen.

van hennep om coffeeshops in Nederland

Minder winst is minder belastinginkomsten.

Het weren van buitenlanders uit de coffee-

te kunnen bevoorraden. Nederlandse wiet-

De coffeeshops die met een enorme daling

shops leidt tot kleinere coffeeshops. Dat

kwekers zouden als gevolg van het stren-

van inkomsten worden geconfronteerd,

biedt de unieke kans eindelijk ook de be-

ge opsporingsbeleid rondom hennepteelt

zullen personeel moeten gaan ontslaan.

voorrading te regelen. Het is opvallend dat

veelvuldig uitwijken naar onze buurlanden

Deze arbeiders zijn dan aangewezen op

het kabinet hiervoor nog geen enkel plan

die daarvan hinder ondervinden.

uitkeringen. Deze ontslaggolf kan worden

vertegenwoordigers

van

België

en

heeft gepresenteerd. Als het kabinet echt

voorkomen

door

de

verkoopmedewer-

wil bereiken dat het buitenland geen hinder

Het kabinet kan deze in Luxemburg aan de

kers een baan als productiemedewerker

van ons gedoogbeleid ondervindt, moet de

orde gestelde problematiek heel eenvoudig

aan te bieden. Je betrekt dan mensen bij

achterdeur worden geregeld.

oplossen door de coffeeshophouders ruimte

de productie die de verkoopmarkt op hun

te bieden voor gedoogde teelt ter bevoor-

duimpje kennen. De productiekosten bij

rading van hun “kleine en meer beheers-

gedoogde teelt liggen lager dan de prijzen

bare” coffeeshops. Daarmee komt dan een

die nu op de illegale markt worden betaald.

Tijdens de behandeling van de zaak tegen

einde aan de teelt over de grens. Van die

Dat betekent dat een gedoogde productie

de Maastrichtse coffeeshop Easy Going te

teelt staat dan vast dat deze niets van doen

zal leiden tot een hogere brutowinstmarge.

Luxemburg stelden de rechters van het Hof

heeft met de Nederlandse coffeeshops. De

van Justitie van de Europese Unie diverse

Schengen-uitvoeringsovereenkomst

vragen over de bevoorrading van de Neder-

als juridische basis dienen voor het ge-

landse coffeeshops. Hoe is die bevoorrading

dogen van de teelt door gedoogde klein-

geregeld? Wie teelt de wiet die vanuit de cof-

schalige coffeeshops. De coffeeshophouder

feeshops wordt verkocht? Met het antwoord

produceert dan in eigen beheer hetgeen hij

Logische feiten

8

kan

Kortom, reguleren die teelt!

Mr drs. Andre Beckers Advocaat te Maastricht www.beckersbergmans.nl


T!

L

INW

E INK

N

N UI

D

U ET

U BIJ

E ND

R UU

B

I

NIEU

W JA SJE! ! ...ZE LFDE ! KWA LITE IT!!!

$% .)%57% "a#5:: ,)*.


Pokerkampioen gaat groen World Series Poker kampioen Al Krux schepte altijd graag op over zijn vermogen zijn tegenstanders te kunnen ‘lezen’. In het lezen van verraders in zijn privé-omgeving is hij een stuk minder bedreven, want na een anoniem kliktelefoontje kreeg de Krux-residentie bezoek van de politie, die er 90 cannabisplanten en 5000 onverklaarbare

Poepplicht

dollars in cash aantrof. Poker-

Ofwel beschikt Baba Suwe over een bijzonder trage spijsver-

spotters reageren verslagen

tering, ofwel de Nigeriaanse douane heeft het helemaal bij

op de ondergang van Krux,

het verkeerde eind. Toen Suwe het land wilde verlaten voor

die zich uit de goot opwerkte

een reis naar Parijs werd er volgens de douane met een scan-

tot miljonair, en nu kennelijk

ner ‘iets verdachts’ in zijn lichaam gesignaleerd. Sindsdien

de weg terug is ingeslagen.

zit de in Nigeria razend populaire komiek en acteur al twee weken op de pot, maar van drugs is nog steeds geen spoor. De Nigeriaanse autoriteiten staan onder grote internationale druk iets te doen aan de drugshandel. Het mysterieuze

Lifetime Award voor John Sinclair

object in Suwe’s darmen leek

een

uitgelezen

kans eindelijk in actie te

komen.

Inmiddels

wordt op de Nigeriaanse

De vierde High Times Lester Grinspoon Lifetime Achievement

televisie door analisten

Award werd dit jaar uitgereikt aan John Sinclair. De in Am-

en artsen vrijwel dage-

sterdam woonachtige Sinclair was ooit manager van proto-

lijks en met grote ernst

punkgroep MC5 en oprichter van de White Panthers, een groep

gespeculeerd

militante blanke activisten die zich solidair verklaarden met de

darmbewegingen

Black Panthers. Nadat hij in 1969 twee joints aan undercover-

de acteur. Komt-ie wel

agenten had gegeven, werd Sinclair tot tien jaar gevangenis-

of komt-ie niet?

over

de van

straf veroordeeld. John Lennon schreef naar aanleiding daarvan de protestsong John Sinclair, en organiseerde in 1971 de John Sinclair Freedom Rally, waar vele sterren uit die jaren hun steun betuigden. Drie dagen na de happening werd Sinclairs veroordeling ongrondwettelijk verklaard en kwam hij op vrije voeten. Sindsdien geniet hij de status van cannabismartelaar, ook al omdat zijn zaak grote invloed heeft gehad op de latere cannabispolitiek in zijn thuisstaat Michigan.

Oostenrijkers blowen steeds meer

De joint wordt steeds meer salonfähig in Oostenrijk. Volgens het laatste onderzoek van het Oostenrijkse ministerie van volksgezondheid heeft een op de vijf Oostenrijkers tussen 15 en 59 jaar al eens ‘hasj’ geprobeerd. Van de jongeren tussen 15 en 24 is het zelfs 30 tot 40 procent. Een Àinke stijging ten opzichte van 2010, toen nog krap 26 procent wel eens had geblowd. De reden voor de opmerkelijke stijging zou zijn dat het taboe rond het roken van cannabis is weggevallen. Die stijging gaat overigens ook op voor het aantal cannabiskwekerijen.

10


NFT-Aqua SuperMix: Minerale meststof NFT-Aqua SuperMix is een bio-minerale één component meststof speciaal samengesteld voor mediumvrije kweeksystemen. Groei en bloei én A en B zijn gecombineerd tot één product, dus dit maakt het kweken wel héél eenvoudig. Deze meststof bestaat uit: macro elementen zoals NO3, NH4, NH2, SO4, P, K, Ca, Mg en Si. micro elementen in chelaatvorm zoals Fe, Mn, Zn, B, Cu en Mo vitaliserende plantenextracten.

groei zowel als bloei. In de bloeiperiode moet PK 13-14 als Superbloeier éxtra toegevoegd worden.

Bovenstaande elementen zijn volkomen zuiver, van natuurlijke oorsprong en vrij van ballaststoffen. Hierdoor is deze meststof

Hoewel deze meststof door de toepassing van chelaten zo goed

snel opneembaar en kan met een lage EC volstaan worden, dit

als pH-onafhankelijk is, kan het in extreme gevallen nodig zijn de

is vooral van belang bij het kweken in substraatloze systemen.

pH te stellen. Dit wordt bij voorkeur gedaan met fosforzuur. Aan-

NFT-Aqua SuperMix stimuleert actief de wortelvorming, voor-

bevolen pH is 5,8 (5,5-6,5). (controleer de pH-meter éénmaal per

komt uitdroging en voorziet in de complete bemesting tijdens

maand met de daarvoor bestemde ijkvloeistoffen) Om besmetting te minimaliseren, wordt aanbevolen het voedingsvat éénmaal per week te verschonen. Zorg steeds voor een zuiver voedingsvat. Indien één plant last heeft van schimmels, virussen of wortelvretende insecten, zal spoedig je hele tuin hiervan last krijgen. Daarom is het van belang voldoende BN-Zym en TML te doseren, dat kan mogelijke problemen voorkomen of controleerbaar houden. In gebieden met een laag kalk cijfer (zacht water) dient Ca 15 toegevoegd te worden. Gebruik steeds de aanbevolen verzorgingsmiddelen, dit zal een TOP resultaat opleveren. DOSERING: continu in het voedingsvat 400-500 ml. per 100 liter water. In de eerste week van de groei kan opgestart worden met een lagere dosering. Bouw in die teeltfase de dosering op van 200 ml. naar 400 ml. Vanaf de tweede week is de volle dosering nodig om de planten te voorzien van de optimale hoeveelheid voeding. www.bionova.nl

B’cuzz: 1 compoment voeding Speciaal voor kalkrijke substraten heeft Atami al geruime tijd de B’cuzz 1 component voeding in het assortiment. Dit is een professionele complete biominerale voeding met een uitgebalanceerde NPK-verhouding. De B’cuzz 1 component voeding bevat rood ijzerchelaat, wat zorgt voor een goede opneembaarheid van voeding door de plant, daarnaast bevat het geen ballaststoffen. De relatief hoge NPK-verhouding heeft als resultaat dat het een voeding is die makkelijk te sturen is in combinatie met boosters en stimulatoren. De 1 component voeding kan de gehele cyclus gebruikt worden, ondersteunt de bloeicyclus van uw gewas en zorgt daarnaast voor een gezond bodemleven. Kortom; een ideale voeding die makkelijk is in gebruik, op diverse soorten kalkrijke substraten toepasbaar is en daarnaast ook nog eens zuinig is in gebruik. www.atami.com

11


Guiness joint of records Je kunt mensen wel verbieden wiet te roken met meer dan 15% THC, maar dan onderschat je de vindingrijkheid van blowers. Die weten overal wel een mouw, of in dit geval 13 joints, aan te passen.

Van medicijn tot illegale drug In de New Yorkse Cooper Gallery werd deze maand de tentoonstelling PHARMA geopend. De

tentoonstelling

is

bedoeld om de impact van gra¿sche vormgeving op

de

farmaceutische

industrie bloot te leggen. De

collectie,

met

o.a.

werk van Andy Warhol, il-

Flippe(re)n met Frank

lustreert hoe de farmaceutische reclame zich door de jaren heen steeds meer is

Na twee jaar in sluimertoestand te hebben doorgebracht is

gaan richten op consumen-

de Britse online drugsvoorlichtingscampagne Talk to Frank

ten in plaats van op medici.

nieuw leven ingeblazen (www.talktofrank.com). De site heeft een obligate restyling ondergaan, waarbij royaal gebruik is gemaakt van de copy & paste functie. Opmerkelijkste nieuwe feature is het spel Spliff Pinball, een Àipperspel dat beoogt de blower zoveel schrik aan te jagen dat hij de spliff voortaan wel laat liggen. Dat wil niet erg lukken. Het idee is om de bal tegen een bijna niet te missen brein aan te hengsten en zo hersenschade te veroorzaken – net als bij het roken van een joint, snap je wel. Helaas is het spel gruwelijk traag en bovendien sukkelt de bal regelmatig dwars door de Àippers

Cannabisgenoom ontsluierd

heen. Die Àippers zijn overigens het aardigste van het hele

Een

spel: brandende joints die een rookwolkje afgeven als het je

onderzoekers

eindelijk lukt de bal te raken. Gemiste kans.

Universiteit van Toronto heeft het

team

voor genoom

Canadese van het

de eerst

van

de

cannabisplant in kaart gebracht. Hoewel al van ruim twintig landbouwgewassen het genoom is blootgelegd, is cannabis de eerste medicinale plant waarbij dat gebeurt. Voor wie niet direct paraat heeft wat een genoom precies is, Wikipedia zegt er het volgende over: ‘Het genoom van een organisme omvat één complete set van chromosomen. In een somatische cel van een diploïde organisme komen twee sets chromosomen voor. Het genoom beschrijft aldus de combinatie van alle erfelijke factoren, het legt het genotype voor alle eigenschappen vast.’ Juist ja. In ieder geval denken de onderzoekers dat het onderzoek van groot belang is voor het beantwoorden van elementaire vragen over de biologie van de plant en de verdere ontwik-

12

keling van de talloze toepassingen ervan.




shopreview Coffeeshop Rokade, Hengelo Rokade is vanaf day one al ruim 20 jaar een begrip in Hengelo en de wijde omtrek. Op 85 m2 vind je een constante kwaliteit, vriendelijke, snelle bediening, goede muziek, gratis wifi, goede ecologische koffie, vers afgewogen producten, airconditioning, pinnen, een leestafel met alle kranten, goede sfeer, allemaal zaken die bij een professionele coffeeshop anno 2011 horen. Rokade, is een licht en kleurig ingerichte zaak met aandacht voor de klant, aandacht voor kunst, hartje centrum gelegen en weet al jaren een gemêleerd publiek te trekken. Kijk op de website voor parkeermogelijkheden! Coffeeshop Rokade Deldenerstraat 14, 7551AE, Hengelo Tel.: 074-2502377 Dagelijks geopend van 12:00 tot 0:00 www.coffeeshoprokade.nl


Column

Lijfwacht van Klaas

‘Al moet ik er op mijn blote knieën naar toe kruipen!’ Ex-crimineel Klaas ging alleen al bij de gedachte Walter Trout nog eens te zien spelen helemaal uit zijn dak. ‘Die man práát met zijn gitaar!’ bleef hij maar herhalen. Er was geen twijfel mogelijk, Trout was de enige aardbewoner die aanspraak kon maken op de troon waar ooit Zijne Hoogheid Jimi Hendrix op had gezeten.

zijn neergang. Nadat ik Dirk had gevraagd op Klaas te letten, glipte ik naar buiten en vond op een schoolplein de ideale plek om het thuis gerolde jointje Smile op te roken. Voor ik knetterhigh in de zaal terugkeerde,

Klaas’ uitnodiging om in België een optre-

vige chauffeuse, en Dirk, een frisse jon-

besprenkelde ik mezelf met aftershave – oh,

den van de bluesgitarist bij te wonen had ik

gen van in de twintig. Al wist hij dat zelf

heerlijke vakantieparanoia!

me dan ook niet laten ontgaan. Op google

nog niet, Dirk en ik zouden vanavond als

zag ik dat Trout een zwaarlijvige, hevig zwe-

lijfwachten over het welzijn van de afgeta-

tende en bovendien lelijke man was. De lust

kelde grote man waken.

om een live-registratie op YouTube te checken verging me direct.

Vleesberg Inmiddels was Chubby aan zijn set begonnen, een vleesberg van zeker 200 kilo,

Contrabande

waarvan elke zichtbare centimeter onder

Twee portiers, waarvan een allemachtig

de tattoos zat. Zijn gitaarspel hield niet

loensde, scheurden onze kaartjes, stem-

over, maar omdat zijn eerste nummer True

Station Dolhain-Gileppes bestond uit niet

pelden onze polsen en wuifden ons door.

Blood-achtig trashy klonk, viel het wel uit

meer dan een afbrokkelend perron dat

Wat!? Wordt er niet gefouilleerd? En mijn

te houden – hoopte ik. Ik zag hoe Klaas

onderdeel leek van een uitgeputte steen-

tas dan, met al die zorgvuldig verstopte

met een krachteloze worp de mindere bos

groeve. Via een doodeng tunneltje en een

contrabande? De zaal was net zo groot als

bloemen richting podium slingerde. Ze

Station Dolhain-Gileppes

Met de vasthoudendheid van een zeeschildpad na het eieren leggen zette hij zich weer in beweging.

kwamen vrijwel voor de voeten van de kolos terecht. Chubby keurde de bloemen nauwelijks een blik waardig. Met een nonchalante voetbeweging veegde hij het boe-

onverlichte helling met glibberige kinder-

die van Paradiso en stond vol ouwe blues-

ket van het podium. Als Poppa Chubby alle

kopjes bereikte ik de hoofdstraat. Boven

rockers in lederen jacks. Klaas baande zich

bloemen die hem ooit waren toegeworpen

de weg hing in feestelijke lichtletters de

moeizaam een weg naar het podium, met in

allemaal aan zijn borst had moeten druk-

naam van het plaatsje, Limbourg. Typisch

elke hand een bos bloemen. Ik kromp ineen

ken om daarna in wenen uit te barsten,

België, een plaatsje dat een andere naam

toen Klaas vlak voor me zijn gezwollen voet

was hij niet de vent geworden die hier nu

draagt dan z’n station. In het eerste café

ergens keihard tegenaan stootte.

op zijn speciale tourkruk verankerd zat, zoveel was duidelijk. De schouders van Klaas

na de goed verlichte bloemenwinkel, zo luidde de instructie, zaten Klaas en entou-

Met de vasthoudendheid van een zeeschild-

versteenden. Hij moest nog zeker een uur

rage me op te wachten. Klaas nam in het

pad na het eieren leggen zette hij zich weer

het boeket voor Walter Trout vasthouden.

kleine maar goed verlichte etablissement

in beweging. Een boeket

een prominente plaats in. Onopvallend

was

ergens plaatsnemen was niets voor hem.

gramma, Poppa Chubby,

En mocht men hem toevallig toch over het

de tweede voor Walter

hoofd zien, dan zorgde hij er door keihard

Trout. Vroeger had Klaas

praten wel voor dat alle blikken al snel ner-

als meester van het hyste-

veus op hem gericht waren.

rische gebaar eens zeven-

voor

het

voorpro-

tig bossen bloemen voor Hij zag er niet best uit. Opgezwollen van

Trout op het podium laten

de drank leek de ooit pezige Klaas als een

smijten. De geste had de

zompige paddestoel met zijn ondergrond

gitaarbeul tot goddelijke

vergroeid. Zijn benen en voeten waren in-

hoogtes opgezweept, be-

gezwachteld en om zijn geitenwollen sok-

zwoor hij. Dat er nu maar

ken hingen afgeragde slippers in een vage,

twee bossen bloemen wa-

vermoedelijk ooit bruine kleur. Ik maakte

ren, leek een ongepast

kennis met zijn reisgenoten, Milly, de ste-

Àeurige

16

illustratie

van


Kindertekening als blauwdruk Muzikaal spervuur In een klassiek eureka-moment viel het de Colombiaanse muzikant César López opeens op dat soldaten hun wapens op bijna dezelfde manier vasthielden als hij zijn gitaar. Het inzicht inspireerde hem tot de creatie van een nieuw wapen in de strijd voor de vrede: de escopetarra, een hybride van geweer (escopeta, Spaans voor geweer) en gitaar (guitarra, Spaans voor gitaar). Colombia’s vice-president Santos was zo onder de indruk van dit staaltje recycling, dat hij de artiest twaalf op guerillastrijders buitgemaakte AK-47’s schonk. Colombia rocks!

In ieder kind schuilt een Picasso. Althans, dat is de overtuiging van veel ouders die het liefst elke natte scheet van hun kind zouden inlijsten. Met dat soort papa’s en mama’s kan Child’s Own Studio zeker zaken doen. Wanneer je het Canadese bedrijfje een door je wonderkind gemaakte tekening mailt, transformeren zij het ‘kunstwerk’ tot een heuse knuffel. Petje af voor de naaikunsten van de Canadezen, die zelfs het meest onbeholpen geklieder in een overtuigende 3D versie weten om te zetten. Vanaf 50 euro kun je via www. childsown.com het jeugdwerk van de nieuwe lichting Picasso’s in knuffelbaar pluche laten vereeuwigen.

Dood paard Omdat je het baard bent Als je eenmaal de levensveranderende beslissing hebt genomen om je kin in een chickie-magneet te veranderen, begint de ellende pas. Zin of geen zin, elke dag moet je voor de spiegel om je sik in model te houden. Voor je het weet maakt het scheermes een schuiver en ruïneer je de zorgvuldig gecultiveerde beharing. Gelukkig is er nu de GoateeSaver, de veilige scheermal voor ultra-coole sikjes. De GoateeSaver geeft je een voorsprong op de concurrentie omdat hij op verschillende beproefde modellen successikken kan worden ingesteld. Voor maar 15,69 euro (+ verzendkosten) kies je voor precisie in plaats van ‘ongeveer’. Is jouw baard het waard?

Natuurlijk ben je van slag als je lievelingspaard op 32-jarige leeftijd overlijdt. Zeker als je niet naar de dierenarts gaat voor een spuitje, maar het dier zelf met een geweerschot uit zijn lijden verlost, zoals Elizabeth Herrick en haar vriendje Joshua deden. Minder begrip was er voor de manier waarop het stel omsprong met het dode paard. Dat ze het stoffelijk overschot van ingewanden ontdeden, was al behoorlijk vreemd. Het werd echt luguber toen de 21-jarige Elisabeth zich uitkleedde en in het uitgeholde kadaver klom. Haar vriendje maakte een fotoshoot van de sessie en zette die op internet. Dat had hij beter niet kunnen doen, want de hatemails en doodsbedreigingen stroomden binnen. Terwijl het stel zich alleen maar ‘één had willen voelen’ met hun oude kameraad.

17


Wieden die wiet Operatie Alianza III zorgde begin november voor een ¿jn stukje Zuid-Amerikaanse politionele samenwerking. Paraguayaanse en Braziliaanse drugsbrigades hadden er tien dagen lang de handen vol aan. In een afgelegen junglegebied moest maar liefst 62 hectare vol met cannabisplanten worden gerooid. In totaal viel naar schatting 186 ton marihuana ten prooi aan de politiemachetes. Of de 7970 kilo net geoogste wiet, 500 kilo reeds geperste wiet, 370 kilo hennepzaad en de 31 gevonden wietpersen bij dat gewicht werden meegerekend, is niet bekend.

500.000 wiet-arrestaties in New York Als het om cannabis gaat, denkt iedereen dat Amerika het beloofde land is, maar in de staten waar medische marihuana nog geen realiteit is, lijkt de druk alleen maar toe te nemen. In New York werd in 2010 een recordaantal van 500.000 marihuana-gerelateerde arrestaties verricht, waarvoor in de meeste gevallen gebruik werd gemaakt van undercover agenten. Van dat half miljoen werden slechts 50.000 uiteindelijk veroordeeld tot gevangenisstraffen. De NYPD beweert dat dankzij de arrestatiegolf het aantal gewelddadige misdrijven in de stad signi¿cant is afgenomen.

Soulja Boy: dope, guns en cash De jonge hip-hop hotshot Soulja Boy en vier van zijn homies werden eind oktober aangehouden in Temple, een stad in de zuidelijke staat Georgia (USA). Behalve ruim een ons wiet werd ook 70.000 dollar en een aantal vuurwapens in de wagen gevonden. Na betaling van een borgsom van 10.000 dollar werd de rapper in afwachting van zijn proces op vrije voeten gesteld. Terwijl hij door een cordon particuliere bewakers naar zijn auto werd geëscorteerd, wist Soulja nog “I’m innocent, man” te roepen naar tientallen bezorgde fans die zich hadden verzameld voor het politiebureau.

Cannabiskussen Niet ieder idee waar cannabis aan te pas komt is even geniaal. Een mooie bud zien we allemaal graag, maar om er tot in de slaapkamer mee geconfronteerd te worden zal de meesten van ons toch te ver gaan. Bovendien, wie wil er nou zijn hoofd op een 100% polyester kussen te rusten leggen en daar ook nog eens 40 euro voor betalen...

18


Highlife via FlipBook on-line lezen

Comeback op Internet Goed nieuws! De complete inhoud van elk nummer van Highlife is vanaf nu ook digitaal beschikbaar. Op www.highlife.nl zijn nu alle edities van jullie eigen Highlife te bekijken. Je kunt ze als pdf downloaden, maar ook via het uiterst realistische FlipBook digitaal doorbladeren. Dan is het echt of jullie het blad in eigen handen hebben.

Het was al lange tijd de wens van uitgever Discover Publisher BV om weer een goede comeback op het Internet te maken. De oude site van Highlife was hoognodig toe aan een opknapbeurt, vandaar dat onze eigen www.highlife.nl nieuw leven is ingeblazen. En omdat Discover ook verantwoordelijk is voor de uitgave van maar liefst tien verschillende edities van Soft Secrets, is verder ook een internationale toegangsportal onder de naam www.cannabis.info opgezet. Wie op deze site klikt ziet meteen bovenaan al een keuzemenu staan: je kunt kiezen tussen Home, Nieuws, Bibliotheek, Soft Secrets, Highlife en Highlife Guide. En vandaar wijst het zich allemaal vanzelf.

Met deze nieuwe site vol info willen we jullie een verzamelplek bieden voor alles wat met cannabis te maken heeft. De site zal door ons eigen Highlife Internet Team worden uitgebouwd tot DE ontmoetingsplek voor alle liefhebbers van onze groene plant. Daardoor ontstaat een unieke internationale Green Community, en daar wil jij zeker bijhoren! Wil je de nieuwste edities (of ook oudere jaargangen van Highlife) digitaal bekijken, grijp dan nu je kans. In de nabije toekomst zullen we ook op Sociale Media als Twitter en FaceBook van ons laten horen.

www.highlife.nl www.cannabis.info

19


20


Een enorme lul Door: Arjan van Sorge

Het is maar de vraag wie gebruik maakt van wie in de superroman Superlul van Henk van Straten. Zijn het de Bekende Nederlanders die hier beter van worden of Henk? Of de lezer?

Lullig Uiteindelijk worden behalve Bekende Mensen ook nog Glamourleaks, The Truman

Een man. Een enorme lul. En heel erg veel

aan. Als Lange Frans zich vervolgens aan-

Show, soaps, realityshows en het televi-

BN-ers. Dat is de reclametekst voor de sa-

dient als zijn manager doen de BN-ers hun

siewereldje in Superlul verwerkt. Het zou

tirische roman Superlul van Henk van Stra-

intrede in het leven van Superlul, en be-

lullig zijn om hier het einde te verklappen,

ten (1980). En daar is geen woord teveel

hoort Superlul zelf ook al snel tot die club.

maar zoals het bij een Echt Einde hoort gaat het er hard(er) en heftig(er) aan toe, maar

aan of te weinig van, het dekt helemaal de lading. De hoofdpersoon - een boerenzoon

wacht na al het ongeluk en de doorstane el-

uit Sint Hordusgestel – is bedeeld met een

Fokking ding

lul zo dik als twee vuisten, 10 kilo zwaar en

Daar horen ook producten bij natuur-

als hij op de rand van z’n bed zit, ligt het

lijk, zo zijn er al snel Superlul Special

gigantische ding voor het grootste deel op

Care Shampoo, Tomatensoep Met Ballen,

de grond. Lijkt het er eventjes op dat er

Vleeskleurige

Dekbedovertrek,

lende een nieuwe, betere ik – en pik.

Shaped

Er worden ook vijanden gemaakt, in de vorm van de uitgerangeerde Robert Jensen en Terror Jaap sprake is van BIID (Body Identity Integrity

Theemok, Original Oorwarmers en Su-

Disorder), het lijkt er toch meer op dat het

per Sweet Babyrompertje op de markt.

gaat om RBAETSCS (Ridiculously Big, Al-

Toch mist onze held wat in z’n leven, een

most Eiffel Tower Sized Cock Syndrome).

stukje zingeving, en al snel wordt daar in voorzien door Nederlands beste actrice

Omver gespoten

oftewel Carice van Houten. Voor minder gaat Superlul voortaan niet meer uit de

Maar daar komt Superlul wel overheen, als

kleren... Maar met dat nieuwe Àitsende

hij na een eenzame en treurige jeugd ook

leven worden ook vijanden gemaakt, in

de voordelen ontdekt van wat er tussen zijn

de vorm van de uitgerangeerde Robert

benen leeft. Het is niet langer meer lijden

Jensen en Terror Jaap. Volgens Lange

onder zijn lid: de vrouwen kunnen er geen

Frans is dat omdat ‘je met hun fokking

genoeg van krijgen en staan in rijen klaar.

ding sit te fokken, ouwe!’

Na een interview in de Telegraaf, ¿lmpjes op internet en een stuk in Story – ‘Deze vrouw beweerde dat ik haar tijdens onze

Zelfspot

date omver had gespoten met sperma.

Je lacht je gek met de belevenissen van

Nonsens. Ze had alleen haar evenwicht een

Superlul, en dan vooral om de door Henk

beetje verloren.’ - is er geen houden meer

van Straten verzonnen karakters van de BN-ers. Hoewel? Het zou zo maar zo kun-

BN-er Het zou niet verbazen als Henk van Straten ook het BN-erschap te wachten staat – voor wat het waard is... Het is in ieder geval niet het eerste boek dat hij heeft geschreven; eerder kwamen Kleine Stinkerd en Smet uit, en tegelijkertijd met Superlul zag Salvador het licht. Henk woont in Eindhoven met vrouw en twee kinderen, speelde in hardcore/punkbands en schrijft een rubriek voor de Nieuwe Revu.

nen zijn dat Lange Frans lekker schnabbelt, pietje precies Peter R. De Vries altijd gelijk wil hebben, en Carice een schat is. Ronduit te kakken gezet wordt niemand, al zal niet iedereen die onvrijwillig in het boek terechtgekomen is er even blij mee zijn. De schrijver spreekt dan ook aan het eind van de memoires nog zijn dank uit aan ‘alle BN-ers die een rolletje hebben in dit boek, en die in het bezit zijn van genoeg zelfspot en relativeringsvermogen om mee te doen aan de ver¿lming ervan.’

Nog meer gelul -

snikkel leuter rampetamper pik piemel pielemuis jongeheer tampeloeres plasser klopperjan fallus fluit derde been genotsknots klok-en-hamerspel robeklopper spuitfluit zwaffelzweep

21


Sef maakt De Leven, en dat is geen taalfout…

niet bang om te

falen

Door: Arjan van Sorge

Rapper Sef heeft net een nieuw album uit, De Leven. Ja, je Nederlands is nog goed, het is Het Leven natuurlijk, maar voor Yousef Gnaoui (1984) is het toch echt geen taalfout.

met veel verschillende mensen te werken, ik ben op zoek gegaan naar die sound en daar moest ik gewoon meerdere mensen bij hebben. Er was niet één iemand die

Zo’n titel valt in ieder geval op, en zo ook

ik erop vertrouw dat ze iets goeds maken.

dat allemaal kon. Ik moest bij iedereen

de muziek. Is dit nog hiphop, vraag je je

Ik had al een bepaald geluid in mijn hoofd

op zoek naar dingen. Als je de hele plaat

af. Feit is dat Sef daar wel uit voortkomt:

dat ik wilde; het was niet de bedoeling om

hoort en je de producers kent, is het lastig

zo maakt hij nog steeds deel uit van Flinke Namen, werkte hij samen met Dio en The Partysquad, en had hij met Broodje Bakpao samen met The Opposites een nummer 1 hit. Maar het was even tijd voor iets anders. “Ik wilde wat in m’n eentje doen. Kijken of ik het kon, en mezelf bewijzen. In een groep heb je meerdere meningen, en nu alleen die van mij, dus dat is een totale vrijheid. En ik ben heel eigenwijs, tot op het koppige af - dan is het heel ¿jn als je alleen maar doet waar je zelf zin in hebt.”

My Way “De producers zoals Reverse, Big 2, Soulsearchin’, SirOJ, FS Green en Snelle Jelle vraag ik, en uiteindelijk is het mijn album, dus ik bepaal wat er wel of niet op komt, waar het over gaat en hoe het moet klinken. Dat is een lekker gevoel, om compromisloos iets te maken. Ik heb niets gedaan wat ik niet wil, gewoon puur waar ik zin in had. Flinke Namen is er al, ik ben niet bang om te falen, als mensen het niet leuk gaan vinden dan zou ik dat jammer vinden, maar dan heb ik het wel gedaan. I did it myyy waaaayyy...!”

Verschillend “Ik ben zelf geen producer, maar ik vraag natuurlijk wel mensen waarvan ik weet wat ze kunnen, en dat ze goed zijn. Waarvan

22


te zeggen wie wat gemaakt heeft. Mensen

heeft toch wel weer iets anders gedaan,

te schrijven waar ik later dan iets bij zoek.

om me heen die deze producers kennen

maar toch is het één geheel.”

Ik krijg de ideeën gewoon vanuit de mu-

en met hen werken, vragen ‘wie is dat?

ziek. Ik moet een goeie beat hebben, het

He, van die? Huh?’ Echt grappig. Iedereen

Kut

hoeft niet helemaal af te zijn, maar in ieder

“Ik wilde elektronische, op synthesizer

dan begint het.”

geval een basis waar ik iets mee kan, en

gebaseerde muziek maken, met een jaren tachtig popfeel. Eurythmics bijvoorbeeld, maar ook Nederlandse pop uit die tijd, zo-

Het breedste

als Hans de Booij. Ik ken dat van vroeger,

“Dat wilde ik maken, en wat voor label

van de radio. Toen vond ik die muziek kut

iemand daar vervolgens aan hangt inte-

je bent jong en je wilt stoere dingen

resseert me echt niet. Over iets met hip-

horen – maar later ben ik dat juist gaan

hop doen of zo heb ik helemaal niet nage-

waarderen. Ik vind het een mooie periode

dacht. Ik geloof trouwens dat hiphop van

in de muziek. Daarbij moet ik wel echt

de elektronische muziekgenres by far het

“Er zit een bepaalde kilheid in het geluid van synthesizers dat bij mij een snaar raakt.” even benadrukken dat ik geen retro-ding

breedste is, het tempo wisselt van 60 tot

wilde maken, ik wilde niet proberen om

150 bpm, er bestaat hiphop in driekwarts-

muziek te maken die klinkt alsof het uit

maat – het kan allemaal. Zodra je er op

die tijd komt. Het is echt gewoon van nu

rapt, is het hiphop. Voor veel mensen ook

wat ik zeg, maar ik vind het tof om die

niet, voor hen is het pop, maar het kan.

twee zaken te combineren.”

Je kan overal invloeden uit pakken, zoals bijvoorbeeld een Arabisch geluid in een

Hard

popnummer verwerken.”

“Er is iets bij synthesizers wat bij mij een snaar raakt. Er zit een bepaalde kilheid in

Experimenten

het geluid, het is niet organisch maar elek-

Jointjes heeft Sef wel gerookt, maar het

tronisch, techniek – maar als je dan een

is niet iets wat hij regelmatig doet. “Ik

mooie melodie ermee speelt dan vind ik

word er niet geïnspireerd door, meer dat

dat contrast zo mooi. Het geluid is hard,

het heel dom wordt, dan heb ik gewoon

in een club werkt een synth gewoon heel

zin om een ¿lm te kijken en op de bank te

goed. Je voelt het, het is een hard geluid. ik

zitten en chips te eten. Het helpt mij niet

schrijf mijn teksten op de muziek, zonder

bij het maken van muziek. Ik heb wel met

muziek kan ik niks. Ik zit niet thuis teksten

drugs geëxperimenteerd hoor, paddo’s

23


genomen, een pilletje... Dat doet dan ook

anti-drank of zo, maar het heeft een heel

hele plaatje in beeld. Dat is dan zo in het

wel weer wat met je hoofd, het is echt

heftige impact op mij. Als ik blow voel ik

geval van muziek maken, maar ook in het

interessant om achter dingen te komen.

me twee dagen erna nog steeds duf. Ik

algemeen. En niet een normaal gesprek

Maar eigenlijk blow ik niet. Of ja, als ik

heb ook nooit een blowperiode gehad in

voeren met iemand, alleen maar gefocust

ergens op vakantie ben, op het strand en

mijn pubertijd. Het was laat toen ik voor

op het laatste wat er gezegd is. Ik vind

iemand komt er mee, dan vind ik het wel

het eerst een joint opstak, toen ik twintig

het wel heel ¿jn om naar muziek te luiste-

leuk, maar het is niet iets wat ik met re-

was. Daarvoor dronk ik trouwens ook he-

ren als ik een joint op heb, dan kan ik me

gelmaat doe. Het remt me heel erg.”

lemaal niet. Ik vond het blowen wel heel

wel voorstellen hoe dat dan is.”

leuk, maar ik wist meteen: dit is niet iets wat ik elke dag moet doen. Ik word er heel suf van en dat vind ik vervelend. Ik vind

Er voor gaan

het niet erg om de controle te verliezen,

“Het gaat goed tegenwoordig, maar het is

maar wel om geen energie te hebben. Het

nooit alleen maar leuk natuurlijk. Je hebt

is geweldig als je stoned een ¿lm kijkt of

altijd wel een contrast. Dom voorbeeldje:

muziek luistert, superintens, maar de ge-

als je een avond heel veel drinkt en je hebt

volgen van blowen zorgen ervoor dat ik het

het naar je zin, heb je de volgende dag

niet waard vind om vaak te doen.”

een kater. Dat is dan een superversimpeld voorbeeld van hoe het is. Er zit altijd een

Doorspacen

andere kant aan. Ik geloof dat dingen nooit

Van producers hoor je vaak dat ze juist

voordeel... Nu verdien ik wel genoeg geld,

goed werken op een joint, bij rappers is

ik heb gelukkig geen baantje ernaast, al

dat wat minder. Zo ook bij Sef: “Ik ga er

heel lang niet meer. Dat is lekker, want je

dan veel te diep in, ik raak op een mi-

kunt je dan helemaal focussen op wat je

Leuker

nidetail geconcentreerd, en ik verlies het

doet. Het is niet gezegd dat het voor altijd

overzicht. Dat is het, ik word niet suf van

is, maar ik ga er wel voor.”

“Ik word er echt totaal niet actief van, heel

blowen, maar ik heb geen overzicht. Ik

passief juist. Ik zie mensen om me heen die

kan heel lang doorspacen op iets wat ik

veel te veel blowen, en dan de focus verlie-

zie of wat ik denk, maar ik heb niet het

zen. Ik ben er niet tegen, want er zijn ook mensen waarbij ik denk, steek alsjeblieft die joint op, want je bent leuker als je stoned bent, maar het zijn maar weinig mensen die dat hebben. Nee, ik ben er geen fan van. Aan de andere kant vind ik het superleuk, dat blowen, maar er komt nergens iets van terecht als ik dat doe. Ik moet echt vrij zijn en helemaal niks te doen hebben.”

Superintens “Een vriend zei dat ik er gewoon gevoelig voor ben. Ik drink wel, maar dat is ook niet goed voor je, ik ben niet anti-drugs of

24

helemaal een ding zijn. Elk nadeel heb z’n

De Leven van Sef is verschenen op Top Notch



Vormgevers Machine

“We proberen altijd om te vernieuwen” Door: Peter van Sparrentak

+HW JUD¿VFK RQWZHUSHUVGXR 0DFKLQH ZHUNW YHHO YRRU GH PX]LHNVFHQH HQ KHW $PVWHUGDPVH XLWJDDQVOHYHQ =H PDDNWHQ DI¿FKHV HQ À\HUV YRRU 3DUDGLVR %LWWHU]RHW HQ GLYHUVH IHVWLYDOV =H ]LMQ GH YDVWH YRUPJHYHUV YDQ KHW ODEHO .LQGUHG 6SLULWV ZDDUYRRU ]H DO HHQ KHOH UHHNV YHWWH SODWHQKRH]HQ PDDNWHQ

vj-wereld en hebben vroeger ook geveejayd in de Roxy. We sampleden beelden en combineerden dat met dingen die we zelf maakten. Maar bij veejayen is het er

Machine zijn Mark Klaverstijn en Paul du

zonder drums. We zijn research gaan

na een optreden niet meer. Het is inte-

Bois-Reymond. De sterke link met muziek

doen, hebben allerlei locaties bestudeerd

ressant om iets te maken, dat voor meer

en uitgaan hebben ze niet alleen als vormge-

en de stad op ons laten inwerken. Het

mensen te zien is dan alleen tijdens een

vers. Samen waren ze vj op feesten en Mark

idee is om een abstracte ¿lm te maken,

dj-set op een clubavond.”

Ze zijn net terug uit Amerika. “We zijn naar Detroit JHZHHVW YRRU HHQ ÀOP RS GH PX]LHN YDQ &DUO &UDLJ µ

Het is een van de eigen projecten, die ze doen naast de commerciële opdrachten. In 2003 deden ze mee aan een uitwisse-

draait als dj. “Veel van onze opdrachten heb-

ergens tussen een videoclip en een video-

lingsproject van Nederlandse en Russische

ben inderdaad met muziek te maken. We zijn

opera in. Dan gaan wij videobeelden ma-

kunstenaars, die hun werk in de openbare

echte muziekfreaks,” vertelt Mark.

ken bij zijn muziek en hij gaat weer nieu-

ruimte tonen. Daarvoor schilderden ze in

we muziek op onze beelden maken. We

Moskou en Yekaterinburg grote teksten op

Beiden zijn net terug uit Amerika. Paul:

zouden ook live-performances met hem

de muren. Geïnspireerd door traditionele

“We zijn naar Detroit geweest voor een

kunnen gaan doen.”

propaganda, maar bedoeld om het publiek te verrassen. Op andere locaties projec-

groot project, waar we al een tijd mee bezig zijn. Dat wordt een ¿lm op de muziek

teerden ze teksten op de muur met behulp

van Carl Craig. Hij is een van de grond-

Roxy

leggers van de techno uit Detroit. Zijn

Een project dat doet denken aan de jaren

muziek heeft een dramatische inslag en

tachtig-cult¿lm Koyaanisqatsi op muziek

roept heel erg op om beelden bij te ma-

van Philip Glass. Mark: “Ja, dat is echt

Mark: “Bij grote bedrijven is een idee

ken. Het is heel ¿lmisch, vooral de tracks

wel een inspiratiebron. We komen uit de

vaak al heel erg uitgedacht door het

26

van een auto met daarin een videoprojector, laptop en generator.


‘Hope’. Muurschildering Moskou.

Paul beschildert spijkerjasje voor platenhoes.

27


Photoshop een collage van te maken. Met

mantiek van iets wat niet te krijgen is.

daarbij de voordelen van de computer, dat

Naar de platenzaak en dan de laatste me-

je met dingen kunt schuiven en fouten

ter rennen om eerder dan je vriend bij de

kunt herstellen. Maar ook met de voorde-

importbakken te zijn. En dan ging je op

len van dingen met de hand maken.” Een

de hoes kijken wie het geproduceerd had.

andere hoes, van de folkjazzgroep Build

En zo ging je verder zoeken. Een plaat

An Ark uit Los Angeles, ziet er uit als een

kun je vasthouden, openklappen, ruiken.

fantasievol schilderij. “Dat is een soort

Met het vormgeven van een lp-hoes maak

spirituele jazz. De collage gaat heel erg

je echt iets, dat in iemands bezit is. Dat is

over een soort beleving.”

anders dan bij Àyers of posters.”

Bijbelletter

Toen ze in 1996 allebei hun studie aan

Het duo maakte ook een rij platenhoezen

gingen ze

voor het Franse label Versatile Records.

citeitsmateriaal maken voor discotheek

Mark: “We luisteren eerst naar de mu-

de Roxy. Sindsdien zijn ze beeldmakers

de Gerrit Rietveld Academie afmaakten, met hun bedrijf Dept publi-

Hun platenhoezen hebben de sfeer van de jaren zestig en zeventig, psychedelica. ziek, maar soms komen we door de al-

geweest voor allerlei clubs, festivals,

reclamebureau en de klant. Wat ze dan

bumtitel al op ideeën. Zoals het album

muziekgerelateerde opdrachtgevers en

aan ons vragen is eigenlijk het invullen

van Prophetization van I:Cube, waarvoor

culturele instellingen zoals musea. Ze

van wat ze zelf willen. Wij proberen al-

we een klassieke bijbelletter hebben ge-

ontwierpen bovendien enkele postzegels,

tijd om dingen te vernieuwen, anders te

bruikt.” Een platenhoes heeft toch iets

die of¿cieel zijn uitgebracht.

doen. Maar wel zo, dat het aanslaat bij

speciaals, vinden ze. Paul: “We leven nu

de klant. Klanten die wat ingehoudener

in een wereld waarin alles maar gelijk te

zijn, gaan eerder naar grote designbu-

krijgen en te downloaden is. Wij komen

Psychedelica

reaus. Die standaard werk afleveren

nog uit de generatie van analoog naar di-

Wat opvalt is de veelheid van stijlen, van

wat er goed uitziet en prima is, maar

gitaal. Begin jaren negentig had je nog

psychedelisch tot hypermodern en de ma-

meer de gemene deler is.” Paul: “Een

geen internet. Dus kennen we nog de ro-

nier waarop ze letters, net zoals beeld tel-

opdrachtgever moet ons de ruimte geven om onze creativiteit te uiten, anders werkt het niet.”

Platenhoezen Voor de vormgeving van het label Kindred Spirits kozen ze al vanaf het begin voor een eigen aanpak. Mark: “Dat is jazzy, funky, soulachtige muziek. Binnen de vormgeving om ons heen zagen we het handmatige werk bijna niet meer terug. Dus hebben we dat er weer in gebracht. De muziek vraagt er om, omdat het analoog is, met echte instrumenten.” Als voorbeeld wijzen ze op de platenhoes Three Piece Puzzle van hiphopartiest Jneiro Jarell uit New York. “Hij maakt een soort crossover tussen traditionele en nieuwe hiphop. Dus kozen we voor een klassiek hiphopmedium: de achterkant van een spijkerjasje. Dat jasje hebben we in het echt zo beschilderd. Daarna hebben we in Berlijn een fotoshoot met hem gedaan.” “Bij de andere platenhoezen is het zo, dat we sommige dingen buiten de computer om voorbereiden. Zoals letters, pijlen of bepaalde tekeningen. Losse elementen, die we in de computer zetten om er met

28


kens opnieuw uitvinden. Hun platenhoezen hebben de sfeer van de jaren zestig en zeventig, psychedelica. Mark: “Het klopt wel dat die tijd ons inspireert. Om het risico wat genomen werd in alles: politiek, muziek en vormgeving. Wij vinden het heel mooi hoe dat bij elkaar kwam. In de vormgeving zag je eerst dingen die heel erg met popcultuur te maken hadden, maar die ontwikkelde zich steeds verder.” Hoewel ze de meeste ontwerpen met de computer maken, gaan daar wel schetsen op papier aan vooraf. Hun artistieke hobby’s uit hun jeugd zijn nog in de ontwerpen terug te zien. Paul heeft graf¿ti gespoten, Mark tekende vroeger strips. Mark: “We zijn opgegroeid met de popcultuur uit de jaren zeventig en tachtig, zoals skateboards en computergames.” Paul: “Het kan ook zijn dat we iets op straat zien liggen en daardoor worden geïnspireerd. We hebben niet één bepaalde stijl. Het ligt heel erg aan de opdracht. We kijken vaak welke stijlen er gebruikt worden en daar zijn wij dan weer tegendraads in. Gaan wij iets anders doen.” Of we op straat nog wel eens mooie af¿ches tegenkomen? Mark: “Nou, er worden hier veel mooie dingen gemaakt hoor, zeker als je het vergelijkt met het buitenland. Vooral in Amsterdam zie je dat veel, omdat hier veel clubs, kroegjes en theaters zijn, die allemaal hun eigen vormgeving willen.”

www.ourmachine.com

29


Nu verkrijgbaar! NEW KIDS NITRO OFFICIAL MERCHANDISE

www.flamez.eu

Valkenjachtstraat 17-19 5042 WH Tilburg The Netherlands Tel: +31 (0)13 57 22 959 Fax: +31 (0)13 54 43 043

www.tgctrading.com Bezoek onze 500 m 2 grote showroom en laat u informeren door een van onze teamleden!


Portret van een blower

“Ik heb mijn diploma stoned gehaald” Door: Michiel Panhuysen

Fabian is 29 jaar oud. Hij werd geboren in het Duitse Kempten en kwam op zijn achttiende in Amsterdam wonen. Hij blowde voor het eerst op zijn zestiende. “In Beieren doen ze ontzettend moeilijk over hasj en wiet. Er wordt een krampachtig drugsbeleid gevoerd, waardoor je als je aan wiet wil komen bij dealers uitkomt die ook harddrugs verkopen. Ik heb enkele van mijn vrienden daardoor in de problemen zien raken.”

de wiet verkopen. Die rook ik het liefst via een bong met perculator. Ik rook niet zoveel meer als vroeger, maar ik geniet nog iedere dag van een grammetje. Ik kwam er laatst achter dat het ook een prima middel is tegen rugpijn...”

Fabian was erg druk in zijn hoofd en re-

hij een cannabisactivist, vooral geïnspi-

gelmatig depressief. Hij probeerde van

reerd door de medicinale werking van can-

alles uit. Op een dag rookte hij met een

nabis. Hij ontving van zijn grote voorbeeld

Onzinnig

vriend hasj in een waterpijp. “Dat viel met-

Arjan van de Greenhouse de Bobblehead

Fabian kan zich Àink opwinden over het Ne-

een goed. Er kwam een grote rust over

voor zijn inzet in de cannabiswereld. Fa-

derlandse drugsbeleid. “Ik vind het dom om

me heen, er viel een zware last van mijn

bian is een experimenterende blower. “Ik

wiet met een hoog THC-gehalte te verbie-

“Ik vind het dom om wiet met een hoog THCgehalte te verbieden.”

ben spiritueel en houd van dieren en na-

den. Ten eerste rook je veel minder als de

tuur en ben vaak op het strand te vinden.

wiet sterk is. Het is zonde van al die gewel-

Ook maak ik muziek (minimal techno).

dige soorten die meer dan vijftien procent

Ik denk dat ik in Amsterdam bijna iedere

bevatten... En ten tweede blijft die sterke

verkrijgbare soort wiet heb gerookt. Mijn

wiet toch wel te koop via illegale kanalen.

schouders. Ik voelde me vrij en liep high

favoriete coffeeshop is de Grey Area, maar

Maar als ik de illegale markt op moet voor

het bos in. Dat was een openbaring. Ik had

ik kom ook in veel andere goede shops als

goede wiet, ben ik weer teug bij af. Als dit

voor die tijd niet veel op met het buiten-

Barney’s, de Boerenjongens en de Damp-

doorgaat krijg je in Nederland dezelfde situ-

leven, maar zo high voelde ik mij heel erg

kring. Ik vind vakkundige service in de

atie als in Beieren en moeten we onze wiet

verbonden met de natuur. Ik kreeg die eer-

coffeeshop van groot belang. Verder moet

weer gaan kopen bij de dealer van pillen en

ste keer heel veel zin om naakt door het

een coffeeshop natuurlijk kwalitatief goe-

poedertjes. Dat zou toch zonde zijn.”

bos rond te springen. Gelukkig kon ik me nog net inhouden. Ik denk achteraf dat we die keer erg goede hasj hebben gerookt.”

Belangrijke rol Cannabis speelde in het leven van Fabian een belangrijke rol. Het gaf hem de mogelijkheid om zijn opleiding (tot verkoper in de detailhandel) te voltooien. “Door het blowen kon ik me beter concentreren op school, waardoor het leren heel wat makkelijker werd. Ik heb mijn diploma stoned gehaald.” “Ik kwam in mijn jeugd een paar keer op vakantie in Amsterdam. Deze stad heeft altijd een speciale aantrekkingskracht op me gehad. Hier kan ik vrij blowen en dat is voor mij erg belangrijk. Zonder cannabis kom ik misschien snel weer in de problemen.”

Spiritueel Fabian werkt als hondenuitlater bij de dierenopvang in de hoofdstad. Daarnaast is

31


Oorzaak hennepverbod racistisch in plaats van economisch?

Is Jack Herers complot een mythe? Door: Jan Sennema

Vraag een cannabisactivist waarom marihuana ooit illegaal is geworden, en de kans is groot dat je een versie van Jack Herers ‘hennepcomplot’ te horen krijgt. Sinds Herer onsterfelijk werd met The Emperor Wears no Clothes, is het bijna een dogma dat het hennepverbod uit 1937 het resultaat is van een duistere samenzwering tussen chemieconcern DuPont en mediamagnaat Hearst. Uit onverdachte bronnen komen echter geluiden die deze stelling aan het wankelen brengen.

Jacks boek in 1985 uitkwam veranderde hennep in één klap van een drugsprobleem in een milieu-issue’.

De eerste cannabisverboden Hoewel vaak wordt gedacht dat de Ver-

Laten we vooropstellen dat Herer alle res-

de alternatieve website Alternet, Gieringer,

enigde Staten de moeder van alle cannabis-

pect verdient voor zijn cannabisactivisme.

de auteur van The Origins of Cannabis Pro-

verboden is, was historisch gezien de onbe-

Toch, zo betogen Steven Wishnia en Dale

hibition in California, is momenteel vice-

twistbare initiatiefnemer Groot-Brittannië,

Gieringer, had hij het bij het verkeerde

voorzitter van NORML, de grootste Ame-

of liever gezegd enkele van de kolonies die

De Los Angeles Times schreef in 1914 over de ‘sinistere legendes van moord, zelfmoord en rampspoed’ die rond marihuana hingen.

begin twintigste eeuw nog onder het Britse wereldrijk vielen. Al in 1870 werd in de Britse kolonie Zuid-Afrika het gevaar van cannabis zo groot geacht (lees: de geïmporteerde Indiase arbeiders werden er wel erg

eind toen hij het hennepcomplot aanwees

rikaanse

het

relaxed van) dat het werd verboden. Meer-

als de verklaring voor het verbod op can-

overlijden van Herer in 2010 noemde Gie-

dere anti-cannabiswetten volgden, met in

nabis. Overigens kan geen van beide critici

ringer hem ‘een idealistische, koppige pio-

1923 als hoogtepunt een vergeefs Zuid-

van anti-cannabis sentimenten worden be-

nier met een stem die menig PA-systeem

Afrikaans voorstel om de Verenigde Naties

schuldigd; Wishnia publiceerde zijn artikel

overstemde. Jacks grote bijdrage was het

achter een wereldwijd verbod te krijgen.

Debunking the Hemp Conspiracy Theory op

creëren van bewustzijn over hennep. Toen

In 1913 had Jamaica, eveneens een Britse

32

legaliseringsbeweging.

Bij


De hoofdrolspelers: William Randolph Hearst, Harry Anslinger, Jack Herer.

kolonie, Zuid-Afrika’s voorbeeld gevolgd, en

verschenen, was de stemming tegenover

voorkomen: ‘Ironisch genoeg verschenen

in de jaren twintig verboden ook Canada,

marihuana in Amerika al omgeslagen.

er pas artikelen in de pers nadat cannabis

Nieuw-Zeeland en Groot-Brittannië zelf can-

Vanaf 1911 was cannabis in vijf noorde-

in Californië illegaal was geworden. (…).

nabis. Hoewel er ook vanuit menslievende

lijke staten alleen op recept legaal ver-

Het moderne marihuanaprobleem is pas

motieven voor prohibitie is gepleit, bestond

krijgbaar, in 1913 gebeurde hetzelfde in

ontstaan na het cannabisverbod.’

van aanvang af een belangrijk deel van de

Californië. In Californië (en in Texas) was

argumentatie om hennep (en andere drugs)

de drug prominenter aanwezig door de

De Los Angeles Times schreef in 1914

te verbieden uit racistische en moralistische

vele Mexicanen die er leefden. Het was

over de ‘sinistere legendes van moord,

elementen. Tenslotte waren drugs genot-

ook voor het eerst dat de term ‘marihu-

zelfmoord en rampspoed’ die rond ma-

middelen uit vreemde culturen, en zowel

ana’ bij het grote publiek werd geïntrodu-

rihuana hingen. In de Texaanse stad

genot als vreemde culturen werden in de

ceerd. Voordien werd het door artsen met

El Paso werd marihuana illegaal nadat

benauwende christelijke moraal van die tijd

Cannabis indica aangeduid, en als het om

een Mexicaan die ‘krankzinnig was ge-

als uiterst verdacht beschouwd.

het nauwelijks voorkomende recreatief

worden door stelselmatig marihuana-

gebruik ging, had een enkeling wel eens

gebruik’ een politieagent doodschoot.

het exotische woord hasheesh gehoord.

Toen de drooglegging in 1933 ten einde

De wetgeving uit die jaren had volgens

liep bestond er in ruim dertig staten

Meer dan twintig jaar voor de deelne-

Gieringer minder te maken met een reëel

wetgeving die cannabis behalve als me-

mers aan Herers complot op het toneel

probleem, dan met de wens problemen te

dicijn illegaal maakte.

In Amerika

33


Sensatiepers

¿ciële doodsteek voor cannabis in al z’n

stelde door Anslinger op een sleutelpositie

Toen de drank weer legaal vloeide, vlam-

aspecten. Jack Herers stelling is dat de

te zetten. Toch bestond er volgens geen

de ook de aandacht van de sensatiepers

wet was bedoeld om de hennepindustrie

van de onderzoekers die de ¿nanciële ge-

voor cannabis op. ‘Ik wilde dat ik bij

de nek om te draaien en zo de belangen

schiedenis van het tijdperk hebben uitge-

machte was te laten zien wat een mari-

van Hearst en DuPont veilig te stellen; de

plozen ook maar de geringste ¿nanciële

huana-sigaretje kan doen met onze ge-

recente uitvinding van een hennepver-

band tussen Mellon en DuPont.

degenereerde Spaans-sprekende landge-

werkings-machine waarmee veel doel-

noten,’ schreef een krant uit Colorado in

matiger en goedkoper grondstoffen uit

Herers bewering dat Hearst papierfa-

1936. ‘De fatale marihuana-sigaret moet

de hennepplant konden worden gemaakt,

brieken en productiebossen bezat, wordt

worden erkend als een DODELIJKE DRUG,

zou een bedreiging hebben gevormd voor

tegengesproken door W.A. Swanbergs

en Amerikaanse kinderen moeten er TE-

Hearsts belangen in de papierindustrie.

gezaghebbende

GEN BESCHERMD worden,’ fulmineerden

Voor DuPont zou hennep, dat ook als

zen Hearst. Hierin wordt beschreven (en

de Hearst kranten. Hearst columniste An-

grondstof voor de touwindustrie dien-

gedocumenteerd) dat Hearst eind jaren

nie Laurie waarschuwde dat ‘de man die

de, een concurrent zijn voor de nieuwe

dertig zulke grote schulden had bij ban-

hasheesh neemt rondrent als een dolle-

kunstvezel nylon die het concern op de

ken en zijn Canadese papierproducenten,

man, met zijn bloederige mes in een hand

markt wilde brengen.

dat hij gedwongen was zijn prestigieuze

en zijn wurgkoord in de andere, en door-

Hearst-biogra¿e

Citi-

kunstcollectie te verkopen om faillisse-

gaat met moorden tot de hasheesh zijn

Maar hoe reëel was de concurrentiepo-

ment te voorkomen. “Als dat realistisch

dodelijke vlam heeft opgebrand.’

sitie van hennep eigenlijk? In 1933 was

was geweest, zou het juist in het belang

de productie van vezelhennep in Amerika

van Hearst zijn geweest om een goed-

De campagne had ook vertegenwoordigers

gedaald tot 500 ton per jaar. In 1934 en

koop alternatief als henneppapier te on-

in regeringskringen. Harry Anslinger, hoofd

1935 begon de productie weer te stijgen,

dersteunen,” merkt Gieringer op. “Herer

van het Federal Bureau of Narcotics, leidde

maar deze bedroeg nog steeds maar een

heeft geen greintje bewijs aangevoerd

de troepen. “Als het afzichtelijke monster

fractie van andere vezelgewassen. Hoe-

om zijn theorie te onderbouwen,” conclu-

Gieringer, en noemt zijn hennep‘De werkelijke oorzaak van het cannabisverbod deert complot onomwonden een mythe. uit 1937 moet worden gezocht bij de puriteinse en racistische krachten die altijd aanwezig zijn Racistische krachten geweest in de onderbuik van Amerika.’ Wishnia is er van overtuigd dat de werkelijke oorzaak van het cannabisverbod van Frankenstein tegenover het monster

wel er bij het Amerikaanse ministerie van

uit 1937 moet worden gezocht bij de

marihuana zou komen te staan, zou hij dood

landbouw mensen waren die geloofden

puriteinse en racistische krachten die al-

neervallen van de schrik”, donderde hij in

dat de cellulose in de hennepstengel een

tijd aanwezig zijn geweest in de onder-

1937. In tijdschriften van Hearst versche-

rendabele grondstof was voor de papier-

buik van Amerika. Voor Gieringer is de

nen gruwelverhalen van zijn hand, zoals de

industrie, wordt dat door latere research

belangrijkste oorzaak van het verbod de

geschiedenis van een zekere Victor Licata,

tegengesproken.

opkomst van een nieuwe generatie amb-

die in 1933 zijn familie in Tampa met een bijl had omgebracht nadat hij door het lint

tenaren die begin twintigste eeuw in het pluche neerstreek. Deze generatie sloot

was gegaan na het roken van marihuana.

Alternatief voor hennep?

In werkelijkheid had de politie van Tampa

Al bleef Herer volhouden dat hennep 77%

tische beweging, wat in die tijd als uiterst

meermaals vergeefs geprobeerd Locata in

cellulose bevat, het was in zijn tijd al-

progressief werd beschouwd.

een psychiatrische inrichting te laten opne-

lang bekend dat slechts 32-38% van de

men voordat hij was begonnen met blowen.

stengel bestaat uit cellulose. En dan is er

Dat concerns als Hearst en DuPont in

nog Herers bewering dat Anslinger werd

staat zijn tot onfrisse praktijken, heeft

aangestuurd door Andrew Mellon, die als

de geschiedenis vaak genoeg bewezen.

minister van ¿nanciën verantwoordelijk

Het is de vraag of dat voldoende reden

De door Anslinger opgestelde en in 1937

was voor zijn aanstelling als drugtsaar.

is om hen ook de historische vergissing

door het congres aangenomen Marihuana

De schatrijke Mellon zou grote ¿nanciële

van 1937 in de schoenen te schuiven, al

Tax Act was in de Verenigde Staten de of-

belangen hebben in DuPont, die hij veilig

zal een beetje samenzweringsfanaat door

Marihuana Tax Act

zich aan bij de wereldwijde prohibitionis-

de argumenten van Wishnia en Gieringer niet van zijn geloof vallen. Tenslotte is een samenzweringstheorie per de¿nitie onbewijsbaar, en dat is maar goed ook.

Debunking the Hemp Conspiracy Theory en The Origins of Cannabis Prohibition in California zijn te vinden op

Door absurde belastingen op medicinale en industriële hennep te heffen, werden beide toepassingen buiten spel gezet.

34

www.alternet.org/drugs/77339/ www.canorml.org/background/ caloriginsmjproh.pdf


Pé for President De kleurrijke Groninger Pé Langen geniet lokaal bekendheid als organisator van muziekfestivals en evenementen, initiatiefnemer van de kringloopwinkel en eigenaar van de plaatselijke coffeeshop. Langen is ook politiek actief. Hij heeft een zetel in de Veendamse gemeenteraad voor VUK, Vooruutkiek, want regeren is vooruitzien. Recent kwam Langen in het nieuws met

geven. Bovendien, het gedoogbeleid van vijf

zijn voorstel om in Nederland een kweek-

planten betekent slechts dat er niet actief

vereniging te beginnen naar voorbeeld

wordt opgespoord en de rechter je niet zal

van de Cannabis Social Clubs in o.a. België

veroordelen. Niets meer en niets minder.

en Spanje. Gebruikmakend van de ruimte

Maar als ze gevonden worden, ben je ze wel

die het gedoogbeleid biedt om vijf planten

kwijt. Het kasje van Pé zal snel bekend zijn.

voor eigen gebruik te kweken, wil Pé voor

Hoef je niet echt meer op te sporen. De poli-

100 leden 500 planten gaan verbouwen.

tie kan met de armen over elkaar gaan zitten

Het werk moet worden uitgevoerd door de

wachten. Alle plantjes gaan de schroothoop

medewerkers van de noodlijdende sociale

op. Van extra werkgelegenheid komt op dit

werkvoorziening. Daarmee snijdt het mes

terrein dus ook helaas niets. De oplossing is

aan twee kanten, want werkgelegenheid

dat Pé van Groningen naar België verhuist,

is dungezaaid in Oost-Groningen. Echter,

of aldaar een soort slimme Pé op staat die

de burgemeester van Veendam ziet het

zegt “Awel zulle, Hollanders komt bij mij! Wij

plan niet zitten.

gaan uwe planten trekken....”

Tijd voor de stelling:

Kid de Winter, squasher: Pé for President! In elk geval denkt hij in de goede richting. De meerderheid van de Nederlandse bevolking zal het hiermee eens zijn. En de rest zal het een zorg zijn. Doen dus. Probéééér het in elk geval!

Ruim baan voor Pé Langen! Gust de Wit, verslavingstherapeut (www.verslaafd.nl): Goed idee van Pé. Hij moet de planten niet alleen voor eigen verbruik kweken, maar middels een coöperatieve vereniging als aandelen (per plant) verkopen. Zodat de

Wernard Bruining, coffeeshoppionier: Ieder opzetje tot het legaal telen van wiet verdient steun! Cannabis Social Clubs zijn een geweldig idee en de ideale organisatievorm voor de toekomst. Wel mag deze ‘legale’ wiet nooit in de plaats komen van de thuisteelt voor eigen gebruik, eigen wiet is altijd de beste wiet. Punt is dat iedere burger het recht heeft op roes. Punt is dat de overheid erkent dat het haar niet aangaat wat een volwassen burger rookt, drinkt, snuift, spuit, of slikt. De overheid mag drugs nooit verbieden, alleen productie, gebruik en verkoop kanaliseren. De overheid is dienaar van de burger en niet andersom! Jos Cannabos: Trammelant om een plant... Maar geen gewone plant. Het is een struik. En als je die struik in brand steekt en de rook inademt, dan zie je god. De ChristenUnie zou gezamenlijk rond een kampvuur moeten gaan zitten en diep inademen. Hun onzichtbare vriend zou uit de lucht komen vallen om aan hen te verschijnen. En hij zag dat het goed was.

Ruim baan voor Pé Langen! mensen die willen investeren ook nog wat kunnen verdienen. En verder, de burgemeester heeft er niets over te zeggen. Het is binnen de mazen van het gedoogbeleid, dus niet verboden om als lid van de vereniging vijf planten te bezitten.

Mira de Vries, activiste: Geniaal idee. Hans van Duijn, voormalig politieambtenaar (www.lesscrime.nl): Belgische Pé trekt uw plant? Ja, was het maar waar. Het zou het begin kunnen zijn van een einde aan de illegale achterdeur. Maar op Nederlands grondgebied zal het zover bij dit kabinet niet komen. Die dommerds doen Àink en zullen dus geen krimp

35


Double Dragon

36


“Freddie vertrouwde me”

Een monument voor een icoon Door: Feije Wieringa

Op 5 september 1946 wordt Farrokh Bulsara op het Afrikaanse eiland Zanzibar geboren. Als zoon van Indiase emigranten is hij daar een buitenbeentje. Dat wordt nog eens versterkt als de familie besluit om de jonge Farrokh naar een kostschool te sturen, duizenden kilometers verwijderd van zijn geboorteplaats. Daar mag hij genieten van een door en door Britse opvoeding.

elkaar weer, Freddie was toen al een superster. We raakten informeel in gesprek en hij vertelde me vertrouwelijke dingen. Ik zou een scoop hebben gehad als ik dat gesprek had gepubliceerd. Maar op een of

enige journaliste die zijn leven niet al-

andere manier voelde dat fout en ik liet

leen versloeg, maar ook zijn hartsvrien-

de primeur lopen. Vanaf dat moment was

din was. Het leverde een gedreven en bij

er een klik. Freddie vertrouwde me. Hij

vlagen ontroerend boek op. Eerlijk, open-

wist dat ik hem niet zou naaien. Journalis-

hartig, kundig, kritisch en integer. Een

tiek misschien onprofessioneel. Maar voor

monument voor een icoon!

Freddie en mij werd dat de basis voor een vriendschap die blijvend was.”

Je bent een van de weinige journalisten die echt contact met Freddie had. Hoe is dat ontstaan? “Ik werkte als groentje bij een persbureau toen ik Freddie voor het eerst in 1984 ontmoette. Toen was hij al een ster, maar

Was het alleen die vriendschap of had je iets met Queen? “Je doelt waarschijnlijk op het feit dat Queen een band was die bij een groot deel van de muziekpers geen goed kon

“Er waren geen taboes meer. Hij had alles, dure huizen, dure auto’s, dure drugs en dure seks.” het ging er allemaal wat informeler aan

doen, maar door het grote publiek op

toe dan tegenwoordig. Toen ik hem face

handen werd gedragen. Dus het ant-

to face ontmoette viel het me op hoeveel

woord is; ik bewonderde de muziek van

verhuist

hij verschilde van dat theaterdier op het

Queen. Ik kan niet zeggen hoe je mu-

de familie Bulsara

podium. Ik zag een bescheiden, bijna ver-

ziek zou moeten begrijpen. Maar ik heb

naar Londen. Een

legen klein mannetje. Bijzonder attent en

het gevoel dat de zogenaamde serieuze

plek waar Farrokh,

erg beschaafd. Anders dan de rocksterren

pers de muziek van Queen niet wilde be-

die inmiddels zijn

die ik gewend was. Later ontmoetten we

grijpen, omdat die niet in een vakje valt

In

1963

naam heeft veranderd in Freddie, zich aanmerkelijk meer thuis voelt. Hij verloochent zijn roots nooit, maar verandert toch zijn achternaam, die wordt Mercury. Een naam waar je in het Londen van die dagen beter mee weg komt dan met het exotische Bulsara. And the rest is history... Lesley-Ann Jones schreef de de¿nitieve biogra¿e over de meest markante rockperformer uit de historie. Inmiddels is Freddie Mercury ruim 20 jaar dood, maar je hoeft niet eens een fan te zijn om te concluderen dat zijn werk onsterfelijk is. Highlife sprak met Jones op de dag dat het boek uit kwam. Een gesprek met de

37


kon beschrijven. Brian May en de anderen waren intellectuelen. Brian is zelfs astronoom. Freddie was met zijn artistieke achtergrond eigenlijk de laagst opgeleide. Maar hij had als het om kunst en theater ging een groot gevoel. Ballet, opera, decors en beweging, hij wist het allemaal samen te brengen in zijn muziek. Hij borduurde niet verder op oude motieven, maar hij transformeerde ze tot iets nieuws. Dat begrepen de fans beter dan veel critici.”

te plaatsen. Geen hardrock, geen glamrock, maar toegankelijke melodieën. En ze werden door de massa op handen

Queen stond ver af van de bands die drugs gebruikten en dat in hun muziek verwerkten. “Groepen als The Beatles en The Byrds zijn uitstekende bands, en mogelijk als musici beter dan Queen. Maar ze waren hoe dan ook muzikanten. Freddie was veelzijdig. Hij speelde goed piano en componeerde, maar zijn gevoel voor performen en theater is uniek. Daarin was hij het markantst. De muziek van Queen was intelligent, maar nooit cerebraal. Alhoewel? Hendrix, Zappa en The Byrds waren cerebraal. The Byrds grepen terug op de het contrapunt van Bach, The Beatles op de Britse dance hall music. Freddie linkte met klassieke muziek, het volkse Belcanto en de opera’s van Verdi, Wagner en Mozart. In feite is Queen opera, andere bands kun je vergelijken met klassieke kwartetten.”

gedragen. Dat wrong bij de muziekpers, die het vooral in de periferie en in het obscure zochten. Iets wat zoveel mensen raakte, dat kon niet goed zijn.”

Die stem, het theater, de extravaganza van Queen. Dat was toch niet het betreden van het gebaande pad? “Inderdaad. Overigens, in mijn bio schrijf ik dan wel over Freddie, maar Queen was natuurlijk ook een band. Ze deelden de verdiensten eerlijk. Freddie was de zanger en bepaalde voor een groot deel het gezicht, maar onderschat de andere leden niet. Wel schreef Freddie de meeste teksten en bedacht hij de acts. In alles wat hij deed was hij een perfectionist. Perfecte muziek klinkt vaak zo simpel. Ik denk dat dat de reden is dat de serieuze pers het allemaal maar een gimmick vond.” Maar dat was het niet? “In de studio en op het podium hadden Queen en Freddie alles volledig onder controle. Freddie had een klassieke achtergrond. Hij wist alles van ballet en opera. En ik denk dat hij elk schilderij dat in The National Gallery hangt ook

38

Was de Freddie van Queen dezelfde Freddie met wie jij schaakte? “In kleine kring was Freddie bescheiden en verlegen. Maar met schaak won hij. Op het podium leek hij totaal anders. Groter, dominanter. Ik denk dat hij zich op het podium echt thuis voelde.


Hij vertrouwde het publiek, en het publiek hem. Daarom kon een concert van Queen nooit tegenvallen. Zij kenden de automatische piloot niet. Ze gaven altijd alles, en dat was veel.” Je schrijft ergens dat Freddie vond dat hij zijn eigen monster heeft geschapen. “Zo heeft hij het gevoeld. Er waren geen taboes meer. Hij had alles, dure huizen, dure auto’s, dure drugs en dure seks. Hij was daar ook heel eerlijk in. Zijn credo was; ik wil van alles het beste, en iedereen mag ervan mee genieten. De feesten van Queen met bergen coke, tientallen hoeren en de beste dranken waren legendarisch. Maar is daar wat mis mee? Hij was discreet en dat kun je van veel van zijn collega’s niet zeggen. Met die opmerking dat hij zijn eigen monster schiep bedoelde hij dat hij werd geleefd en zijn eigen leven niet meer in de hand had. Op een gegeven moment kon hij nergens

.XQ MH ]HJJHQ GDW 7KH %RKHPLDQ 5KDS-

meer anoniem zijn en wist hij niet meer

VRG\ GH VOHXWHO ZDV YRRU )UHGGLH ]HOI"

wie hij kon vertrouwen. Hij voelde zich

“Het is zijn meest bekende werk en ook

een gevangene van zichzelf. ”

een van zijn beste nummers geworden. Die mix van rock, opera en folk samensmeden

)UHGGLH ÀLUWWH YDDN PHW ]LMQ KRPRVHNVXDOLWHLW PDDU ZDV HU QRRLW HFKW GXLGHOLMN RYHU “Freddie maakte geen geheim van zijn geaardheid. Maar hij hing het evenmin aan de grote klok. Dat had alles te maken met het respect naar zijn familie. Op Zanzibar staat op homoseksualiteit nog steeds de doodstraf. Met vrouwen had Freddie soms innige relaties die dreven op liefde, mannen waren er vaak voor de vluchtige seks. Maar ook met een aantal mannen heeft hij best stabiele relaties gehad.”

tot één geheel, dat was geweldig. Ik denk

En I want to break free? “Een hartenkreet die Freddie meende en waar hij alles uit de kast trok, zelfs travestie, om zijn standpunten over seks en leven duidelijk te maken. Met zelfspot, want dat had hij dan ook wel weer.”

dat Bohemian Rhapsody het nummer was waarmee Freddie uit de kast kwam: Mama, I just killed a man. Put a gun at his head, pulled my trigger now he’s dead. Dat was de nieuwe Freddie die de oude achter zich liet. Ook de toespeling op Galileo was in zekere zin autobiogra¿sch: het was een verwijzing naar Brian May, de gitarist die astronoom was. Het ballet, de opera, het was allemaal coming out. Toen ik Freddie naar de betekenis vroeg, lachte hij alleen maar. Hij sprak zich nooit uit over zijn teksten.”

-H ERHN ZRUGW YHU¿OPG “Ik heb het zelfs speciaal voor de ¿lm geschreven. De hoofdrol wordt gespeeld door Sacha Baron Cohen. Een betere vervanger voor de onvervangbare Freddie kun je je niet wensen. Tot slot heb ik nog een tip: beluister dat werk van Queen nou eens zonder vooroordeel. Dan ontdek je dat ze zelfs subtiel spelen. Theater hadden ze eigenlijk niet nodig. De muziek heeft het allemaal zelf.”

39


Amsterdam

www.limbogrow.nl Maastricht

Sneek Den Haag www.softsecrets.nl

www.hethennephuis.nl Apeldoorn

www.alpha-c.nl Leiden

www.coffeeshopupstairs.nl Arnhem


www.plantarium.biz Nijmegen

Amsterdam

www.alpro-int.com Arnhem

www.hakuna-matata.nl Drachten www.doctorgreen.nl Alphen a/d Rijn

www.hydroboulevard.nl Nijmegen

www.highlife.nl

www.agra-trading.nl Kelpen


TOUCHSCREEN JOYSTICK Gamen

op

een

touchscreen

kan uitermate frustrerend zijn. In het heetst van de strijd tik je met je vingers vaak (tot gekmakend veel) naast de virtuele knoppen. De puistenkoppen van Think Geek hebben dè oplosing in huis: de Joystick-It. Dit fraai gevormde, aluminium vreugdepookje hecht je zonder schade eenvoudig vast op je pc-scherm (en is er zonder beeldschermbreuk ook weer af te halen). Er is ook een kleinere versie voor je tablet. En een nog kleinere voor je smartphone. Dit gadget werkt perfect bij duizenden games. Zelfs bij dual gaming! Je heb er dan wel twee nodig. Maar die

Door: Mike de Leede // Beeld: MMP

ROBUUSTE DOCK

bestel je gewoon met extra korting bij de nerds. Wat een lol!

Bij NAD weten ze als geen ander dat een slecht

En dat voor een prijs van $13 tot $18.

geluid de pest is voor goede muziek. Daarom ontwikkelden ze speciaal voor iPhone en iPod de Viso

www.thinkgeek.com

1: een bloedserieuze geluidsondersteuning die met vlag en wimpel kan wedijveren met een serieus audiosysteem. Het heeft een robuust doch handzaam

formaat. Je kunt er je beste vriend zowel horizontaal als verticaal in hangen. Maar je kunt je muziek via Bluetooth er ook naartoe stralen, dankzij het nieuwe APT-X zelfs zonder kwaliteitsverlies. Voor alle duidelijkheid: dit is niet zomaar een dockspeakertje. Dit is nou het echte werk! Prijs: € 599.

www.nad.nl

DJ-DRAAIPAD Je struikelt in de online stores werkelijk over de vele DJ apps voor iPhone, iPad en iPod Touch. De populairste en meest serieuze is echter met voorsprong de Algoriddim’s DJay App. Numark heeft er een vette accessoire voor uitgebracht: de iDJ Live. Met twee grote draaitafels. Deze zijn voorzien van scratch wheels en een centrale mixer met crossfader. En uiteraard een stand waarin je je duurbetaalde Apple gadget kwijt kunt. Ben je niet echt muzikaal; geen Tiësto of Jean in de dop? Hoeft ook niet. Je kunt err met je pet op ook alleen verlekkerd en vet swingend naar gaan zitten kijken. Alleen de graphics al zijn waanzinnig! Prijs: € 100.

www.numark.com/idjlive

42


LUIDRUCHTIGE VLINDERS Volgens de chaostheorie kan de vleugelslag van een vlinder het verschil maken tussen een zuchtje wind en een orkaan. Deze ‘vlinders’ kunnen dat zeker! Ze zijn in staat om maar liefst 104 decibel te produceren. “Door hun ‘vleugels’ wordt het geluid beter naar de luisteraar gestraald en verdwijnt niet in de gordijnen of achterwand,” aldus maker Oswalds Mill Audio (OMA), die deze creatie Monarch heeft gedoopt. Dit speakersetje heeft naast veel walnotenhout ook de beschikking over een aluminium hoorn, een compressiedriver en twee 15 inch woofers. Het geluid is hemels. Over de prijs doen ze echter héél vaag, dus die zou weleens

een

verwoesting

van

orkaankracht op je banksaldo kunnen veroorzaken.

www.oswaldsmillaudio.com

TOMTOM GAAT TWITTEREN

NIET TE MOLLEN GSM

TomTom komt met de reeds in Amerika gelanceerde Tweet,

Ziehier: de Sonim XP3300 Force. De meest robuuste

Search & Go Live-diensten: versies die social media en reis-

telefoon ter wereld. Met deze titel prijkt dit super-

diensten integreren. Het gaat om Twitter, Expedia, TripAd-

sterke gadget ook in het nieuwste Guinness Book of

viser en Yelp. Hiermee kun jij als automobilist je verwachte

Records. Door een valtest van 25 meter op beton te

bestemmings- en aankomsttijden twitteren aan je volgers.

overleven. Het enige dat toen sneuvelde was het oude

Voor je reis uiteraard; tijdens zou veel te gevaarlijk zijn.

record van 3.25 meter. Deze GSM is achter boten en

Je volgers worden automatisch op de hoogte gehouden van

quads aangesleept, overreden door tanks en auto’s,

eventuele vertragingen. Jij als bestuurder krijgt via Tom-

bevroren in ijs, ondergedompeld in zeewater, gego-

Tom HD Traf¿c alternatieve routes te zien zodra er actuele

ten in beton en zelfs gezandstraald. En hij bleef het

stremmingen zijn. Waardoor je nog meer controle hebt over

gewoon doen! Je zou er natuurlijk ook gewoon mee

je reis en reisduur. Alle diensten werken naadloos samen

kunnen sms-en en bellen. Ook als je niet op een boor-

met TomTom’s kaart- en navigatietechnologie. Je krijg als

platform werkt of wolkenkrabbers bouwt…

gebruiker daarnaast toegang tot online reisrecensies. Leuke bijkomstigheid: dit alles is gratis. De TomTom Go Live 1005

www.sonimtech.com

World (met kaarten van Europa, Rusland, de VS, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuidoost-Azië en Zuidelijk Afrika) is dat niet. Die kost: € 350.

www.tomtom.com

43


GROEN VRAAGT VAN ZICH AF... Door: Piet Groen

Een wijs man merkte eens op: ‘Hoe meer je weet, hoe minder je begrijpt’. Een variant op die stelling luidt: ‘Elk antwoord genereert tien nieuwe vragen’. Voor de cannabisplant in al z’n aspecten gaan deze wijsheden zeker op. Het onderwerp cannabis omvat zoveel verschillende disciplines dat zelfs de grootste kweekgoeroes niet alles kunnen weten. Zo’n goeroe is Piet Groen zeker niet. Groen rotzooit maar wat aan, maar wel probeert hij antwoord te krijgen op de vragen die bij hem opkomen als hij weer eens veel te lang rondhangt op cannabisforums, in de growshop of met concullega’s. Hoe zit dat nou?

compact. Ik had er alleen niet op gerekend dat de planten na het omschakelen op 12/12 een stuk minder zouden strekken dan ik gewend was. Daardoor was ondanks het toppen het opvullen van de beschikbare ruimte niet optimaal en bleef de opbrengst beperkt tot 0,7 gram per watt. Dat probleem is volgens mij met een langere voorgroei te compenseren, waardoor een 1 op 1 opbrengst absoluut

LED alleen voor groeien? Op internetforums en in bladen las ik dat je met LED-verlichting makkelijk een gram per watt kunt halen. Misleidende infomercials en typische forum-opschepperij? Volgens een growshopadviseur kun je met LEDlicht alleen maar voorgroeien: “Voor je er mee kan bloeien zijn we wel tien jaar verder.” Wie heeft er gelijk?

De slechte naam die LEDs bij de meeste kwekers hebben, heeft vooral te maken met overhaast uitgebrachte producten, die met veel bombarie werden gelanceerd nog voordat was onderzocht of ze eigenlijk wel werken. In de eerste generatie LED-armaturen zaten maar twee of drie kleuren, en bovendien hadden de gebruikte LEDs weinig vermogen. Met de laatste generatie power LEDs is het vermogen dramatisch toegenomen, en ook is bij de betere types

LED-verlichting voor de plantenteelt be-

het lichtspectrum enorm uitgebreid. Om er

staat nog maar een paar jaar. Vanaf de

achter te komen wat de waarheid is, heb

eerste UFO-lamp vliegen de uitzonder-

ik een proef gedaan met door Dutch Green

lijke claims je om de oren. Zo zou 1 watt

Grow Lights uitgeleende 350 watt arma-

LED-verlichting net zoveel voor de plant

tuur, voor zover ik weet de eerste produ-

bruikbaar licht opleveren als 3 watt van

cent die 16 verschillende kleuren LEDs,

een HPS-lamp. Dergelijke beweringen

waaronder UV en infrarood, heeft toege-

klinken niet alleen overdreven, er is vaak

past. De belangrijkste conclusie: afbloeien

genoeg aangetoond dat ze dat inderdaad

onder LEDs is mogelijk. Punt uit.

ook zijn. Maar niet altijd. Her en der kwam ik overtuigende kweekverslagen

Toch zijn daar wel wat kanttekeningen bij

tegen die deze stelling wel degelijk lijken

te zetten, en dan bedoel ik niet de hoge

te bevestigen. De vaak gehoorde ver-

aanschafprijs. Kweken met LEDs vraagt

dachtmakingen dat de dikke toppen die

meer tijd dan met traditionele verlich-

je onder LEDs ziet eigenlijk onder HPS

ting. Die verlenging zit ‘m zowel in de

werden gekweekt, nam ik toen al met

groei- als in de bloeifase. De (zaad)plan-

een korreltje zout.

ten waren na 3,5 week voorgroei prachtig

44

Voor een goede foto bij LED-licht is een instelbare witbalans onontbeerlijk.


haalbaar is – op z’n minst. Juist door dit

Een manier van curen bestaat uit het in-

effect is LED-verlichting misschien wel de

rollen van voorgedroogde toppen in een

ideale lamp voor Haze-soorten.

stuk krantenpapier. Ook worden toppen soms in een kartonnen doos te drogen

Daarnaast duurde het afbloeien bijna drie

gelegd. Het papier of het karton zorgt

weken langer dan de opgave van de zaad-

dan voor de absorptie van het restvocht.

producent, al heeft die er natuurlijk be-

Plastic is voor het nadrogen niet geschikt.

lang bij de bloeitijd korter voor te stellen

Plastic is meestal licht poreus en stoffen

dan die werkelijk is. Voor een echt mooi

in de wiet kunnen reageren met plastic –

eindresultaat loont een week (of meer)

maar niet met glas. Daarom is hèt voor

langer bloeien vrijwel altijd. Die drie à

curing gebruikte materiaal in de VS de

vier weken extra neem ik dus graag voor

glazen weckÀes met dito deksel. Weck-

lief. Het zou me trouwens niet verbazen

Àessen zijn de ouderwetse potten waarin

als er met wat meer ervaring nog iets van

vroeger groente en fruit werden gecon-

die extra tijd kan worden afgeknabbeld.

serveerd. Ze zijn in vele volumes ver-

‘s Winters kan ook de lage temperatuur

krijgbaar (maximaal 5 liter) en met een

van zo’n LED-armatuur bijverwarming

beugelsluiting à la Grolsch en een rubber

nodig maken. Hoe dan ook, het eindresul-

ring luchtdicht af te sluiten. Het proces

taat was schitterend. De toppen hadden

bestaat uit de volgende stappen:

een mooie omvang, waren stevig, verspreidden een fantastische geur en had-

1 – Maak de toppen schoon en laat ze op

den een superieure milde smaak. (En U

een koele donkere plaats tussen de 5 en 8

mag gerust denken dat ik me door eerder

dagen drogen bij een luchtvochtigheid tus-

genoemd bedrijf heb laten betalen, ook al

sen 50 en 60%.

zweer ik op het zieleheil van opa en oma Groen dat ik geen cent heb gezien en toch

2 – Deponeer de toppen nu voorzichtig in

nooit meer terugga naar HPS!)

een weckÀes, voor het gemak het liefst een met een brede opening. De ideale temperatuur voor het curen ligt tussen de 10 en

Wat betekent curing eigenlijk?

24 C. Zet de weckÀes in het donker.

Als het kweken van wiet vooral een commerciële bezigheid is, wordt dro-

2 liter weckÀes met (LED) toppen.

3 – Controleer de toppen na een uur of drie. De eerst zo droog lijkende toppen zul-

gen al snel een noodzakelijk kwaad. Vaak wordt de kweekruimte ook ge-

den voor nodig heeft: drogen, rijpen en

len nu weer zacht aanvoelen omdat vocht

bruikt om te drogen, en dat houdt na-

fermenteren. Dezelfde processen spelen

uit de kern naar buiten is ‘gezweet’. Bij

tuurlijk de start van de volgende gene-

ook bij het curen van cannabis een rol.

dikke toppen is dit veel sterker het geval dan bij kleinere, dus is het verstandig de

ratie moneymakers op. Dus wordt het drogen vaak afgeraffeld. Het gevolg is

Vocht is essentieel bij het curingproces

dikke en kleinere buds in aparte Àessen te

dat snel gedroogde wiet vaak niet echt

en is daarbij zowel bondgenoot als vij-

doen. Als er voornamelijk kleine dicht op

droog is – of juist kurkdroog. En dat

and. Als er teveel vocht in de buds blijft

elkaar gepakte buds in de pot zitten, kan

komt de rookbaarheid, de smaak en

zitten, kan schimmel ontstaan. Ook als

het nodig zijn om de weckÀes te schudden,

zelfs het effect niet ten goede.

toppen droog aanvoelen, is er in de tak-

zodat er lucht bij kan. Dat er daarbij een

jes vaak nog steeds vocht aanwezig.

klein deel van het materiaal loskomt, moet

Hoewel Amerika de bakermat van de fast-

Verse cannabis bevat zo’n 80% vocht.

je maar voor lief nemen.

food cultuur is, lijken de Amerikanen als

Het curen begint als ongeveer 33% van

het om wiet gaat grotere ¿jnproevers dan

het oorspronkelijk aanwezige vocht is

4 – Laat de toppen in de weckÀes met

Nederlanders. Men neemt daar veel meer

verdampt. Na het curen zou de wiet nog

geopend deksel drogen tot ze weer droog

de tijd voor het droogproces en maakt

steeds zo’n 10 tot 15% vocht moeten

aanvoelen.

onderscheid tussen het eigenlijke drogen

bevatten. Dat zijn ideale waardes om

en het nabewerken, dat als curing wordt

schimmels te voorkomen, die minimaal

5 – Sluit nu de weckÀes opnieuw af en

aangeduid. Het Engelse woord curing

15% nodig hebben om te groeien. Bij

herhaal het proces net zo lang tot de top-

Vocht is essentieel en is daarbij zowel bondgenoot als vijand. wordt voor allerlei processen gebruikt

een vochtgehalte lager dan 10% verpul-

pen droog - maar niet kurkdroog! – aan-

waarmee organische producten

worden

veren toppen makkelijk. Een populaire

voelen als de deksel is geopend. Naarmate

verduurzaamd. Het roken of pekelen van

manier om te bepalen of het materiaal

het proces vordert duurt het steeds langer

vis of vleeswaren, maar ook het drogen

droog genoeg is om te curen, is de ‘krak-

voordat er weer vocht van binnen naar

van tabak zijn voorbeelden van curing.

test’; als een steeltje bij het ombuigen

buiten is gedampt, dus denk niet te snel

Bij de productie van tabak worden met

met een droge krak breekt, is het droog-

dat het wel goed is. Het totale proces kan,

curing meerdere processen aangeduid,

proces ver genoeg gevorderd. Buigt het

afhankelijk van temperatuur en aanvangs-

waar het Nederlands minstens drie woor-

om, laat het dan nog wat langer drogen.

droogheid, wel een week duren.

45


Cum laude afstuderen over coffeeshopbeleid

Onkruid vergaat niet Tekst: Nicole Maalsté // foto’s: Derrick Bergman/Gonzo Media

Het is vrijdagmiddag 11 november 2011. Op de zeventiende etage van de Faculty Club van de Rotterdamse Universiteit is een groot aantal drugsexperts bij elkaar gekomen bij het afstuderen van de 23-jarige Deborah Bruin, dochter van de Rotterdamse coffeeshopeigenaresse Myranda Bruin. Bruin junior is namelijk in twee richtingen cum laude afgestudeerd aan de Rotterdamse rechtenfaculteit.

Het voelde als vechten tegen de bierkaai. Op een gegeven moment heeft ze echter de knoop doorgehakt en besloten dat het klaar was. Toen ze haar scriptie inleverde was ze bang dat hij met de dag verouderde. Ze hoopte daarom dat haar begeleiders niet te lang zouden wachten

Voor haar scriptie getiteld ‘Onkruid ver-

hoe ze heeft geworsteld met de actuali-

met het lezen van de scriptie. Uiteinde-

gaat niet’ kreeg Deborah een negen. De

teit rond dit thema. Door de steeds ver-

lijk heeft ze ‘last minute’ nog een aantal

scriptie gaat over de ontwikkeling van het

anderende werkelijkheid, nieuwe politie-

nieuwe uitspraken toegevoegd. Een ding

Nederlandse coffeeshopbeleid en de sa-

ke ontwikkelingen en nieuwe uitspraken,

is zeker. Met dit thema ben je nooit klaar.

menwerking tussen het strafrecht en be-

leek de actualiteit haar steeds in te halen.

Je kunt er een leven lang mee bezig zijn.

stuursrecht. Laat het een stimulans zijn voor anderen die aspiraties hebben om af te studeren op dit thema.

Praktijk Deborah vertelt dat ze zelf zeven jaar in een coffeeshop heeft gewerkt. Daardoor heeft ze een goed beeld gekregen hoe het er in de praktijk van de coffeeshopwereld aan toe gaat. Volgens haar ontbreekt het aan die praktijkkennis bij veel andere wetenschappers die zich met dit thema bezighouden aan. Die ¿losoferen er theoretisch een aardig end op los en komen met allerlei oplossingen die niet aansluiten bij de werkelijkheid. Zij raadt daarom iedereen die iets met dit thema wil of doet aan om eens een kijkje in een coffeeshop te nemen. Volgens haar staan veel coffeeshops daar voor open. Zelf heeft ze een van haar professoren na een hoorcollege weten te verleiden om eens bij haar ouders in de coffeeshop te komen kijken. De professor hield zich al vele jaren met het thema bezig, maar had er er nooit een van binnen gezien. Sinds zijn bezoek is zijn visie op de coffeeshopwereld behoorlijk veranderd.

Onkruid vergaat niet Deborah schreef haar scriptie niet voor een speciale doelgroep. Ze hoopt dat zoveel mogelijk mensen er iets aan hebben. Daarom heeft ze geprobeerd om het taalgebruik zo begrijpelijk mogelijk te houden. ‘Onkruid vergaat niet’ is een goed onderbouwde scriptie. Deborah vertelt

46


Nieuwe uitgangspunten

uitgangspunten, zoals de bestrijding van

gedurende de dag hun voorraad aanvullen.

In haar scriptie onderzoekt Deborah in

allerlei vormen van overlast (met name in

Wanneer zo’n voorraadplek door de politie

hoeverre de oorspronkelijke uitgangspun-

het bestuursrecht) en georganiseerde mis-

wordt ontdekt, kan dit tot gevolg hebben

ten van het Nederlandse gedoogbeleid

daad (met name in het strafrecht) en be-

dat de coffeeshop zijn deuren moet sluiten.

zijn veranderd en in hoeverre het huidige

scherming van de jeugd.

Dat overkwam bijvoorbeeld de eigenaar van Checkpoint, de bekende coffeeshop in

coffeeshopbeleid (dat daaruit is voorgekomen) nog duidelijk en herkenbaar is. Een

Terneuzen, die nu in een spraakmakende

belangrijk uitgangspunt van het gedoogbe-

Beleid is niet transparant

leid is de zogenoemde risicogedachte. Dat

De laatste jaren zijn coffeeshops steeds

wil zeggen dat de nadruk bij de volksge-

meer onder vuur komen te liggen. Dat

Tijdens het schrijven van haar scriptie

zondheid ligt en het strafrecht zich terug-

komt niet alleen doordat er telkens weer

merkte Deborah dat het heel lastig is om

houdendheid opstelt bij het ingrijpen in de

nieuwe regeltjes worden bedacht, zoals

het coffeeshopbeleid goed te beschrijven.

persoonlijke vrijheid van burgers om middelen te gebruiken met een minder ernstig risico. Een ander uitgangspunt is het schadebeginsel. Dat houdt in dat strafrechtelijk

rechtszaak verwikkeld is.

De Maastrichtse uitgeverij Organic Earth gaat de scriptie drukken voor andere geïnteresseerden.

ingrijpen alleen gerechtvaardigd is als het

een wietpas of een afstandscriterium. Maar

Dat komt volgens haar omdat er geen dui-

om een handeling gaat die schade veroor-

ook omdat coffeeshops veel strenger wor-

delijke regels zijn. Justitie heeft weliswaar

zaakt bij anderen. Deborah concludeert dat

den gecontroleerd. In sommige delen van

een aantal regels opgesteld waar een cof-

deze uitgangspunten nog steeds gelden,

het land wordt bijvoorbeeld heel streng ge-

feeshop zich aan moet houden, maar een

maar overschaduwd worden door nieuwe

let op de bevoorrading. Zoals bekend mag

burgemeester kan zelf bepalen hoe hij of

uitgangspunten. Tegenwoordig ligt de na-

een coffeeshop maximaal 500 gram in huis

zij dat in een bepaalde gemeente vorm

druk volgens haar veel meer op andere

hebben. Daardoor moeten veel coffeeshops

geeft. De burgemeester richt zich doorgaans meer op de voordeur van de coffeeshop. Die valt onder het bestuursrecht. Maar de burgemeester moet zijn beleid altijd afstemmen met de Of¿cier van Justitie die over de achterdeur van de coffeeshop gaat. In de strafzaak rondom coffeeshop Checkpoint in Terneuzen is goed te zien wat de gevolgen van deze onduidelijke taakverdeling zijn. De burgemeester had daar heel andere ideeën over het coffeeshopbeleid dan de Of¿cier van Justitie. De gemeente werkte nauw samen met de coffeeshop om de overlast binnen de perken te houden, terwijl het OM Checkpoint als een criminele organisatie zag. De jonge onderzoeker concludeert daarom dat de verdeling van bevoegdheden bij het bepalen en handhaven van het beleid niet helder zijn. De wetgever zou daarin meer duidelijkheid moeten scheppen.

Toekomst Vanwege de constante stroom aan nieuwe beleidsinzichten is het volgens Deborah lastig om iets te zeggen over de toekomst. Dit onderwerp is voortdurend heftig in beweging en gaat ook alle kanten op. Je kunt vanuit veel verschillende perspectieven naar het coffeeshopbeleid kunt kijken. Veel deskundigen kijken maar vanuit één perspectief naar dit thema. Daardoor komen ze met heel andere oplossingen dan andere deskundigen die vanuit een ander perspectief kijken. Zelfs binnen de rechtswetenschappers wordt er op heel verschillende manieren naar coffeeshops gekeken. Daarom heeft Deborah ervoor gekozen om Deborah en trotse moeder Myranda Bruin.

zowel vanuit het strafrecht als vanuit het

47


en vindt ook dat mensen haar moeten nemen zoals ze is. Maar ze houdt er wel rekening mee en probeert te voorkomen dat mensen haar teveel met de cannabisbranche associëren. Omgekeerd reageren mensen in de cannabiswereld ook soms raar als ze horen dat ze inmiddels docent aan de universiteit is, dus wat dat betreft zit ze precies tussen twee vuren in.

Trots Myranda Bruin is met recht trots op haar dochter. Dankzij haar ligt deze prachtige scriptie niet ergens in de universiteitsbibliotheek te verstoffen. De klassiek vormgegeven exemplaren met harde kaft en gedrukt op henneppapier zijn naar alle Nederlandse cannabisdeskundigen in het land gestuurd. Deze zijn inmiddels op. De Maastrichtse uitgeverij Organic Earth zal een handelsversie gaan drukken voor andere geïnteresseerden. Ik hoop dat we nog veel meer van Deborah gaan horen in de toekomst. Met haar scriptie zijn de eerste stappen voor een veelbelovende carrière gezet. Voorlopig blijft ze nog even als docente aan de universiteit verbonden. Maar de advocatuur lonkt ook.

bestuursrecht te kijken. Volgens haar is dat

haar beeld over de wetenschap is intussen

niet alleen een meerwaarde van haar scrip-

aardig gewijzigd. Toen ze als docente aan

tie, maar eigenlijk ook een vereiste voor

de universiteit begon was ze bang dat ze

alle advocaten en andere rechtsgeleerden

niet mee zou kunnen komen met het ni-

die zich met coffeeshops bezighouden.

veau van de gesprekken. Het blijken echter gewoon mensen te zijn. In de pauze praten

Hollands Next Top Model

ze over de laatste aÀevering van Hollands Next Top Model en andere programma’s.

Toen Deborah nog op de basisschool zat

Niks geen diepgaande gesprekken over

riep ze al dat ze professor wilde worden. Ze

ingewikkelde onderwerpen. Eigenlijk valt

wist ook al heel snel dat ze iets met rech-

haar dat wel een beetje tegen.

ten wilde doen. Dat heeft volgens haar te maken met haar sterk ontwikkelde gevoel

Hoewel het activisme in haar bloed zit, is

voor rechtvaardigheid. Vroeger mengde ze

Deborah voorzichtig met activistische be-

zich al in conÀicten ook als ze er niets mee

zigheden. Mensen reageren vaak al raar

te maken had. Ze had toen trouwens het

als ze horen dat haar ouders een coffee-

idee dat een professor iemand was met een

shop hebben. Ze kunnen zich niet voor-

intelligente boekenkast die iets met rea-

stellen dat een hardwerkend en betrouw-

geerbuisjes deed. Meer een uitvinder. Die

baar iemand als zij uit zo’n gezin komt. Ze

boekenkast heeft ze inmiddels wel. Maar

verloochent haar afkomst overigens niet

48

De krokodil De Rotterdamse kunstenaar Ronald Motta maakte voor het afstuderen van Deborah een prachtig beeldje. Hij koos voor een vorm waarin de ontwikkeling van het recht door de tijd heen tot uitdrukking komt. Dat is het beeld van de krokodil. In vrijwel alle culturen staat de krokodil namelijk symbool voor de verzoening van fundamentele tegenstellingen: de goed geordende wereld van het recht tegenover de afgrond van onrecht en willekeur. De krokodil wordt voorgesteld als de drager van de wereld. De krokodil staat ook voor het einde en het begin van de beschaving. De geopende bek betekent ook: tegen de stroom ingaan. En vandaar bevrijding uit de beperkingen van de wereld. Je kunt je vast de spotjes nog voor de geest halen over de paarse krokodil, die uitgroeide tot het symbool van publiek verzet tegen administratieve rompslomp.


Koude Oorlog herleeft Eerder dit jaar schreven we over de Britse acteur Gary 2OGPDQ LQ RQ]H VHULH FXOW¿OPKHOGHQ +LM LV GH ODDWVWH WLMG ZDW PLQGHU RS GUHHI ZDV RQ]H PHQLQJ µ+HW KHLOLJH YXXU OLMNW HU ZDW XLW WH ]LMQ ¶ 0DDU PHW ]LMQ KRRIGURO LQ GH VSDQQHQGH VSLRQDJHWKULOOHU 7LQNHU 7DLORU 6ROGLHU 6S\ LV 2OGPDQ ZHHU KHOHPDDO WHUXJ

verven: “Dat ziet er toch natuurlijker uit dan wanneer ik een pruik draag.” Schrijver John le Carré komt als een dronken gast op een kerstfeest even in beeld.

De remake van de gelijknamige ¿lm uit

(Ciarin Hinds) en Toby Esterhase (David

1977 is gebaseerd op een boek van top-

Dencik), mag van niets weten. Smiley’s

schrijver John le Carré. Alles draait om

laatste missie staat in het teken van het

een complex netwerk van spionnen in de

opsporen van de dubbelspion, maar al

jaren zeventig. De ¿lm, met rollen voor

snel blijkt er sprake te zijn van een inge-

Colin Firth, Tom Hardy en Gary Oldman,

wikkelde samenzwering. George belandt

neemt ons mee naar de koude oorlog.

in een web van intriges…

Wanneer geheim agent Ricki Tarr (Tom Hardy) ontdekt dat er een mogelijke mol

Tinker, Tailor, Soldier, Spy werd eerder

aanwezig is in de top van de Britse inlich-

in 1977 door John Irving ver¿lmd. De rol

tingendienst M1-6, wordt in het geheim

van George Smiley werd toen gespeeld

de

George

door de Britse super-acteur Sir Alec Gui-

Smiley (Gary Oldman) ingeschakeld. De

ness. Gary Oldman vertelde dat hij voor

gepensioneerde

veteraan

top van de inlichtingendienst, bestaande

zijn rol Àink aankwam, om geloofwaardi-

uit Bill Haydon (Colin Firth), Roy Bland

ger te zijn. Hij liet verder zijn haar grijs

49


TERWIJL U BLOWT Door: Arjan van Sorge

FISHBONE

PARANOID CASTLE

Crazy Glue

Champagne Nightmares

(DC-Jam Records)

(Fake Four Inc.)

Fishbone, is dat niet die maffe band uit

Ook al is de poppy hiphop van dit duo

Los Angeles van zo’n 30 jaar geleden?

meer toegespitst op de geneugten

Een stelletje weirdos dat ska, funk, rock,

van champagne, er komt toch wel degelijk een nummer op

new wave, metal, hiphop en reggae door elkaar klutste en daar

over de Weed Man. Over wachten, wachten en nog langer

een hyperenergieke, haast neurotische mix van maakte? Die?

wachten op De Man waar je wiet bij besteld hebt - terwijl

Ja die, inderdaad. Na vier jaar hebben ze weer eens een album

jij graag je rokertje wilt opsteken. En dan komt-ie ook nog

uitgebracht, met muziek die niet meer zo chaotisch en over de

eens met de allerslechtste dope van de eeuw... Rapper Kir-

top klinkt, maar gelukkig met nog genoeg energie om prima en

by Dominant uit San Francisco weet waar hij over praat, hij

stevige rock neer te zetten - die uiteraard niet zomaar doorsnee

was zelf eerder dealer, zat in de bak en werd neergescho-

is. Met als uitsmijter de knaller Weed, Beer, Cigarettes, die de

ten. Zijn rapstijl is niet echt geweldig, maar goed te doen

titel helemaal waarmaakt.

en vaak ironisch aangezet.

POSTMAN FRENTE CUMBIERO

Apples & Oranges (Social Life Music)

Meets Mad Professor (Vampi Soul)

Remon Stotijn is een van de toonaanHet leek interessant om de van oorsprong Colombiaanse cumbia (een mix van Spaanse en Afrikaanse muziek) en de uit Guyana afkomstige en in Engeland wonende dubproducer Mad Professor te kruisen. Met wat steun en subsidie (het is ergens goed voor!) gingen Frente Cumbiero en de gekke geleerde aan de slag, en dat draaide uit op drie waanzinnige kruisbestuivingen. Met cumbia kun je alle kanten op, maar de combinatie met dub doet wonderen. Frente Cumbiero leverde nog eens een extra 4 tracks aan, en alle zeven bij elkaar werden die vervolgens door de blender gehaald van de highe hoogleraar. Toppertje!

gevende rappers en producers die de Nederlandse hiphop weer een stapje verder gebracht hebben. Vanaf 1993 maakte hij deel uit van het trio Postmen, in 2006 ging hij solo verder als Postman. De Rotterdammer heeft eindelijk weer eens een plaat uit, na zijn scheiding van Anouk en gezondheidsproblemen. Met vrouw Alyssa als tweede stem levert hij een prima album af, waarbij hiphop, soul en pop samengaan tot een funky, bezield en positief gestemd geheel. Het in het midden liggende tempo, het volle en vriendelijke geluid en de verlichte vocalen van Remon en Alyssa zorgen voor relaxed genieten.

THE STRIDES Reclamation (Record Kicks)

MARTYN Ghost People (Brainfeeder)

The Strides is een tienkoppig gezelschap uit Sydney, Australië, met o.a.

Klaar voor het geluid van de toekomst? Martijn Deykers uit Eindhoven in ieder geval wel. Sterker nog, vanuit Washington zorgt hij daar tegenwoordig voor, onder de naam Martyn. Van drum ’n bass, techno, minimal, house, dub, electro en dubstep maakt hij een mix die je met zachte doch dwingende hand de near future binnenloodst, voorwaarts naar onbekende geluidsgebieden en belevingswerelden. In Amerika hebben ze het al een tijdje door dat-ie lekker bezig is, in Nederland gaat het nog wat moeizaam met de erkenning. Maar met zo’n vette plaat als Ghost People kan niemand achter de dijken er meer omheen: met dit geluid ga je een gouden tijd tegemoet.

50

gastvocalisten Ras Roni (Trinidad) en LTL Gzeus (Fiji). Het bijzondere van de band van down under is dat ze hun vet aangezette rootsreggae combineren met afrobeat, op smaak gebracht met nog wat jazz, hiphop en dancehall. Moeiteloos switchen ze tussen reggae en afrobeat, en in sommige tracks slagen ze er zelfs in om de twee genres helemaal te laten versmelten. De blazerssectie is ijzersterk, de ritme-afdeling weet van wanten en de afwisseling tussen de snoeiharde, bitchy raps van LTL Gzeus en het warme, bezwerende toasten van Ras Roni is opmerkelijk.



Peter

“Ineens zonder pijn” Door: Wernard Bruining

Peter (43) heeft een zwakke rug. Hij heeft een hernia gehad en is daaraan geopereerd, maar het blijft een hele zwakke plek. “Dat heb ik al vanaf mijn achttiende. Ik heb daarom altijd pijn. Die pijn gaat wel op en af, maar is in de loop der jaren steeds heftiger geworden. De periode dat ik geen pijn heb wordt ook steeds korter. Ik heb hele dozen vol met narigheid die ik moet slikken. Dat zijn allerlei pillen, van ]HWSLOOHQ WRW DDQ PRU¿QH WRH ´

zijn depressie vraag zegt hij, welke depressie? Hij komt weer lekker buiten de deur en kan nu ook weer langere autoritten maken. Hij is er helemaal gelukkig mee.”

Gifkoffer

“Van die mor¿ne word ik ontzettend duf en

van hebt. Dus je kunt het heel makkelijk

“Mijn moeder is 76, dat mensje heeft ei-

suf, het werkt bij mij niet goed en de pijn

doseren tot wat je nodig hebt. En verder

genlijk geen ruggengraat meer. De artsen

blijf ik houden. Ik heb eigenlijk geen baat

slik ik geen pil meer.”

hebben daar natuurlijk fantastische mid-

bij pijnstillers, maar ja, je moet toch wat. Slikken en vaak op bed liggen dus, niet echt goed voor je productiviteit en je humeur!”

delen voor, zoals een steeds groeiend aan-

Bovengrens

tal soorten en hoeveelheden medicijnen, mor¿ne en zo. Ze vraagt ook niet meer om

“Vanmorgen heb ik een druppel genomen

haar tasje met medicijnen maar om haar

Via zijn broer kwam Peter bij de wietolie

omdat ik veel in de auto moet zitten en dat

gifkoffer. We maken thuis altijd een gein-

terecht: “Mijn broer heeft eigenlijk zo’n

ga je dan wel voelen. Ik heb ook een keer

tje; Ma, als je een keertje dood gaat dan

beetje hetzelfde probleem als ik, het zit bij

teveel genomen. Dat doe je dan ook maar

ons in de familie. Hij is al een aantal jaren

één keer, want ik vind het hele stoned wor-

“Naarmate ik langer wietolie neem hoef ik eigenlijk steeds minder te gebruiken.” ouder en werd er ook nog aardig depres-

den, zoals ze dat dan noemen, helemaal

sief bij. Hij kreeg nog veel meer pillen dan

niet interessant. Daar vind ik echt geen zak

mij, maar sinds hij wietolie gebruikt laat hij

aan. Het is niet leuk en het voelt voor mij

bijna al zijn medicijnen staan. Hij gebruikt

helemaal niet prettig. Maar ja, je kunt eens

dat nu ongeveer zeven weken. Hij vertelde

een keertje uitschieten. Ik was niet bewust

me wat dat voor hem doet en ik dacht; ja,

op zoek naar mijn bovengrens of zo. Ik was

dat moet ik dan ook maar eens proberen.”

gewoon niet geconcentreerd, ik lette niet op. Ik stopte dat pipetje in mijn mond en

Een stuk zonniger

dan maar wat knijpen hé? Dat pipetje, daar zat weinig meer in, dacht ik, haha! Ik had

“Eigenlijk werd het leven al vanaf de

niet in de spiegel gekeken, tsja, ik dacht het

eerste druppel een stuk zonniger, haha!

zo wel te kunnen. Zoals gezegd, ik vind het

Ja, dat is gewoon eh, ongelofelijk. Daar

niet prettig om stoned te zijn. Aan de ande-

heb ik nog steeds geen woorden voor. Ik

re kant; er gebeurt verder ook niets met je,

had er niet zo heel veel vertrouwen in.

dus eeh, ik heb gewoon de rit uitgezeten,

Maar geloof me, als je altijd pijn had en

lekker op de bank en wat geslapen, haha!”

je loopt nu ineens zónder pijn, dan krijg je die glimlach niet meer van je bakkes af! Ik merkte meteen het verschil en

Heftige periode

naarmate ik het langer gebruik hoef ik

“Ik heb best wel een heftige periode met

eigenlijk steeds minder te gebruiken. Ja,

relatieproblemen achter de rug. Dan ga je

het is voor mij gewoon super werkzaam.

in je hoofd malen en denken, slecht sla-

De eerste keer was het eventjes wennen,

pen en zo. Dat is nu ook wel achter de rug.

maar een kwartier, 20 minuten later was

Het is een stuk rustiger, je relativeert een

het al een heel stuk beter. In het begin

stuk makkelijker. Het is allemaal niet meer

zat ik aan drie keer drie druppels. Gis-

zo hectisch als vroeger. Dat is wel wat ge-

teren heb ik eén druppel gebruikt over

leidelijker gegaan als het verdwijnen van

de gehele dag, het is maar net hoever

de pijn. Mijn broer loopt een stukje voorop

die pijn door slaat en hoeveel last je er

met zijn olie-ervaring en als ik hem nu naar

52


zetten we je bij het chemisch afval, in de

Dus ze was er hartstikke blij mee, maar we

brand steken gaat al helemaal niet en je

mochten het niet aan Pa vertellen toen ze

mag zeker niet meer in de grond gestopt

samen een week met de boot weggingen.”

worden, haha! Het is ongelofelijk wat dat

Verademing

“Die olie is een verademing voor dat mens. Ze heeft nu alleen nog een pleister van 25 milligram mor¿ne. Ze heeft gepro-

mens slikt, met name door de mor¿ne is

“Op vrijdag ben ik ze op wezen halen.

beerd of ze daar vanaf kon, maar dat was

haar

aangetast.

Moeder kon eerst bijna niet meer lopen,

toch een tandje teveel. Ach, ze kwam van

Toen ze begon met de mor¿ne woog ze 75

dat heeft met haar kapotte rug te maken.

37 milligram af of zo, het gaat in ieder

kilo, drie weken geleden was dat nog 51

Maar nu stond ze boven aan de loopplank

geval de goede kant op en ze is zelf een

kilo. Haar eetlust is weg en ze begint er

en stak ze twee duimen omhoog, het ging

stuk opgewekter. Mijn vader weet het in-

hele

maagdarmkanaal

nu ook psychisch onder te lijden. Dan gaat het natuurlijk heel erg hard achteruit. Dus ik zeg, Ma kom op, bakkes open, hier heb je een druppel. Mijn broer had er haar na-

“Dat hele stoned worden, zoals ze dat dan noemen, vind ik helemaal niet interessant.”

tuurlijk al van verteld, dus ik zeg kom op,

hartstikke goed! Dat mensje heeft de hele

middels ook. Je zag hem eigenlijk eerst

druppelen! De volgende dag ging ze met

week geen pijn gehad, ze was vier kilo

wel een beetje verschieten toen we het

vakantie. Het leuke was, ik zag dat mens

aangekomen! Ik had later nog een gesprek

hem vertelden. Maar later hij zei; ‘Joh, zo

voor mijn ogen opknappen!”

met mijn vader. Hij zei: ‘Ik snap er niets

heeft ze weer een leefbaar leven en daar

van, ik heb haar de hele week niet ge-

ben ik wel weer erg blij mee!’ Mijn moeder

hoord. Je moeder heeft zitten eten als een

zegt dan; ‘Jij moet ook een druppel’, maar

bootwerker, en ze stond al om zeven uur ’s

dat doet hij niet. Ze gebruikt nu drie keer

“Het kan natuurlijk wishfull thinking zijn ge-

ochtends op in plaats van met veel moeite

per dag één druppel, maar dat mens heeft

weest, maar het was daadwerkelijk zo. Ze

om tien uur uit bed te komen. Ik had alleen

af en toe echt heel hevige pijn en dan zeg

werd een stuk opgewekter, je zag een heel

wel eens het idee dat alles een beetje langs

ik tegen haar dat ze niet moeilijk moet

stuk van de spanning die in dat gezicht zat

haar heen ging.’ Toen ik dat later weer te-

doen. Doe er gewoon maar een druppel

verdwijnen. Ze had lekker gekookt en nor-

gen mijn moeder zei, vertelde ze, ja, ik ben

bij, hatsekidee, dat gaat prima!”

maal is ze na het eten koken helemaal ka-

een keertje uitgeschoten, ik ben keistoned

pot, maar nu voelde ze zich nog best goed.

geweest en heb heerlijk geslapen!”

Spanning verdwijnen

www.mediwiet.nl

53


Een goede hotelkamer heeft eigenlijk niet meer nodig dan een schoon bed, douche en een tv met afstandsbediening. Een goede ligging en een vriendelijke balie zijn ook een must. Maar het kan ook anders. Onder het motto ‘a once in a lifetime experience’ bieden sommige hotels slaapplekken aan op exclusieve en onverwachte locaties. Vaak erg prijzig, maar voor de budgetreiziger zijn er hostels in kastelen en niet te vergeten slaapplaatsen in coffeeshophotels. Door: Peter van Sparrentak

zithoek en een werkblad. Door de ramen rondom kun je vanuit je bed genieten van het weidse uitzicht. Nog hoger kom je via een steile trap op de plek, waar ooit de grote lamp brandde. Hier kun je (onder de originele koperen koepel) zitten aan een tafel voor twee. Of buiten struinen langs een omheinde omloop rond het lichthuis.

Havenkraan, Harlingen In de oversteekplaats naar Vlieland of Terschelling kun je overnachten in een havenkraan met breed uitzicht op de Waddenzee. Deze kraan is tot de jaren negentig gebruikt bij het lossen van houtvrachten uit Rusland en Scandinavië. Je verblijft in het voormalige machinehuis en de besturingscabine, op circa zeventien meter boven de kade. Om de cabine te bereiken, hoef je niet de ladder op te klimmen; er zijn twee speciaal ontworpen

liften gebouwd. De kamer in de kraan is maar zestig kubieke meter klein, maar is slim ingericht met een bed, zitplaatsen en een tweepersoons stortbad. Het tweepersoonsbed heeft een panoramisch uitzicht door de achterwand en het dakvenster. Op het dakterras heb je een nog beter uitzicht. Vanuit het hoofdvertrek loopt een trapje naar de cabine. Daar kun je zelf de kraan met een knuppel 360 graden draaien en naar wens je uitzicht kiezen. Prijs vanaf 319 euro voor twee personen. Dokkade 5, Harlingen www.vuurtoren-harlingen.nl

54

Prijs vanaf 319 euro voor twee personen. Havenweg 1, Harlingen www.vuurtoren-harlingen.nl

Vuurtoren, Harlingen Voor een mooi uitzicht op zee zit je natuurlijk in een vuurtoren goed. Dit exemplaar doofde in 1998 de lichten. Sindsdien is de toren door een particuliere eigenaar omgetoverd tot een éénkamerhotel. Langs de omwentelende trap kom je op de eerste van drie etages. Dit is de badverdieping met toilet, wastafel en een ronde douche. Iets verder naar boven kom je op de volgende etage: het woongedeelte. Hier staat een bed, een

Controversy Tram Inn, Hoogwoud (Noord-Holland) Overnachten in een trein of tram en dan ’s ochtends wakker worden op een soort mini-openluchtmuseum met oude voertuigen. Dat kan op het kleine landgoed van Frank en Irma Appel in de kop van Noord-Holland. Zij kochten in 1999 twee oude trams van het Amsterdams Openbaar Vervoer-museum. Bijna het hele interieur werd gestript en de trams zijn omgebouwd tot compartimenten, compleet met keuken en badkamer. Deze zijn ingericht in drie thema’s: Italiaans, Frans en Engels-Amerikaans, met elk een eigen soort ontbijt. De Ita-


Italiaanse en Franse tram zijn geschikt voor twee personen. De Engels-Amerikaanse tram is lang genoeg voor vier personen. Het treinstel van 21 meter lang is ingericht in Mexicaanse sfeer en heeft een ruim bed, tv, een videobeamer met groot scherm en zelfs een kleine jacuzzi. Elders op het terrein heeft het tweetal diverse andere voertuigen creatief een andere bestemming gegeven. Zo zijn bijvoorbeeld de gebouwen uitgebreid door er de kopdelen van een bus en een trein aan te bouwen. En er staat onder meer een oude Tsjechoslowaakse MiGstraaljager opgesteld. Prijs: tram 60 euro per persoon, trein 250 euro voor twee personen. Koningspade 36, Hoogwoud www.controversy.nl

Vliegtuigsuites Hampshire Dormylle, Mill Hampshire Dormylle is een hotel met een gezondheids- en sportcentrum. Bij het hotel is een voormalig Duits marinevliegtuig omgebouwd tot twee luxe suites. Het vliegtuig is op acht meter hoogte geplaatst, waardoor je dus echt in de lucht overnacht. De verblijven zijn onder meer voorzien van Àatscreen-tv, gratis internet en jacuzzi. Prijs vanaf 199 euro per nacht Hoogveldseweg 1, Mill ZZZ ¿WODQG QO

Hemp Hotel, Amsterdam Niet alleen de locatie, maar ook de aankleding maken dit hotel bijzonder en uniek. In het hotel zijn allerlei soorten hennepproducten verkrijgbaar. De ‘Hemple Temple Bar’ heeft in het assortiment lolly’s, ijs, bier, wijn, cider en niet-alcoholische dranken, waarin hennep is verwerkt. De slaapkamers zijn ingericht in vijf thema’s: Caribbean, Afghaans, Indiaas, Tibetaans en Marokkaans. In allerlei producten in het hotel is hennep verwerkt, van het beddengoed tot zeep en shampoo. Deze zijn ook in het hotel te koop. Bij het ontbijt zijn hennepsnacks inbegrepen.

Eenpersoonskamer 60 euro, tweepersoonskamer vanaf 70 euro. Frederiksplein 15, Amsterdam www.hemp-hotel.com Overigens zijn er diverse coffeeshops met hun eigen hotel. Handig hoor, als toerist hoef je dan niet ver meer te zoeken voor je rookwaar. In Amsterdam zijn dat bijvoorbeeld The Bulldog, The Rookies en The Greenhouse Effect. Een kwestie van googlen voor meer coffeeshophotels.

Stayokay Betaalbare budgetaccomodatie op soms verrassende locaties is te vinden bij Stayokay. Deze organisatie is sinds 2003 de voortzetting van de Nederlandse Jeugdherbergcentrale. De verblijven heten tegenwoordig hostels en er zijn geen leeftijdseisen meer. Mogelijk is nog wel enige promotie en imagoverbetering nodig, omdat ‘jeugdherberg’ bij velen nog associaties oproept met man/vrouw gescheiden slaapvertrekken, verplichte schoonmaakbeurten en controlerende herbergvaders…

Er zijn in totaal 28 Stayokay hostels verspreid over het land. Veel ervan zitten in mooie plekjes in de natuur en aan de kust, maar er zijn ook een paar in de grote steden, zoals Rotterdam, Maastricht, Amsterdam en Den Haag. Er zitten bijzondere onderkomens tussen. Zo zijn de hostels in Domburg en Heemskerk (Noord-Holland) in kastelen gevestigd en die in Bunnik, bij Utrecht, op een echt landgoed. Het hostel in Rotterdam zit in de beroemde kubuswoningen. Het hostel in het Gelderse Gorssel is dan weer gebouwd als een Noors jachthuis. Prijs al vanaf 9,50 per persoon www.stayokay.com

Meer bijzondere hotels wereldwijd zijn te vinden op: www.unusualhotelsoftheworld.com www.supertrips.nl

55


Logboek VOC december 2011 t

Lobby op hoog niveau en mini-microscoopjes Eén van de uitkomsten van de actiebijeenkomst die de VOC in september in Tilburg organiseerde, was dat er brede behoefte bestaat aan professionalisering van de lobby richting Den Haag. Sinds oktober werkt de VOC daarom samen met een lobbybureau.

persbericht werden de media op de hoogte gebracht van deze voorlichtingsactie. Veel regionale kranten namen het nieuws over en ook het tijdschrift Binnenlands Bestuur,

2011 was al een druk jaar, maar de laatste

moeten doen, maar hij legt de verantwoor-

verplichte kost voor alle ambtenaren, wijd-

maanden draait de VOC pas echt overuren.

delijkheid voor de handhaving én de aan-

de een artikel aan de actie.

Samen met een Haags lobbybureau is een

sprakelijkheid bij diezelfde gemeenten.

strategie ontwikkeld om zoveel mogelijk invloed uit te oefenen op de landelijke en

Middelburg

lokale politiek en de media nog beter en

André Beckers

consistenter te bereiken. Het resultaat is

De brief aan de coffeeshopgemeenten ging

Derrick Bergman nam deel aan een beslo-

een stroom aan mails, position papers en

vergezeld van een uitgebreide analyse

ten bijeenkomst voor gemeenteraadsleden

brieven om politici duidelijk te maken wat

van advocaat André Beckers van Opstel-

in Middelburg op 28 oktober. De avond was

Begin november informeerde de VOC alle 104 gemeenten met één of meer coffeeshops over de risico’s en valkuilen bij de invoering van de wietpas.

Nog meer lokale actie: VOC-woordvoerder

georganiseerd door WeSmoke, de belangenvereniging voor cannabisconsumenten. Onderwerp van gesprek was de vestiging van een nieuwe coffeeshop; de laatste Middelburgse shop sloot ruim twee jaar gele-

er op het spel staat bij de ingrijpende wij-

tens brief over de aanscherping van de

den. Een raadsmeerderheid is voorstander

zigingen van het cannabisbeleid die het ka-

gedoogcriteria voor coffeeshops. Gelet op

van een nieuwe coffeeshop, maar over de

binet door wil voeren. Begin november in-

de jurisprudentie acht Beckers juridische

locatie en praktische uitvoering bestaat

formeerde de VOC alle 104 gemeenten met

procedures tegen de nieuwe regels kans-

verschil van mening. WeSmoke betoogde

één of meer coffeeshops over de risico’s en

rijk. Niet de landelijke overheid, maar de

dat het hoog tijd is om de impasse te door-

valkuilen bij de invoering van de wietpas.

individuele gemeenten zullen opdraaien

breken en presenteerde een uitgewerkt

Minister Opstelten dicteert weliswaar van-

voor schadeclaims van coffeeshops als de

plan voor een nieuw soort voorziening:

uit Den Haag wat de gemeenten

rechter de wietpas alsnog afschiet. Met een

een modern centrum voor cannabisconsu-

56


menten, met een gescheiden verkooploket.

Als de afgelopen weken één ding duidelijk

den geleverd in blisterverpakking, inclusief

Wordt vervolgd.

hebben gemaakt, is het dit: de strijd is nog

opbergetui en een kaartje met informatie

niet gestreden. Maar het is wel ‘één voor

over de VOC. Ondernemers kunnen de mi-

twaalf’ en dat is dan ook het motto van de

croscoopjes voor vijf euro per stuk bestel-

fondswervingscampagne die de VOC vorige

len, van elke vijf euro’s gaan er twee naar

Inmiddels lijkt Zeeland de frontlinie te

maand is gestart. Ondernemers en consu-

de VOC. De microscoopjes zijn per tien

worden in de strijd tegen de wietpas; na

menten worden via een Àyer opgeroepen

stuks verpakt en worden geleverd door

een gesprek met de burgemeesters van

de VOC te steunen in de strijd voor recht-

TGC Trading in Tilburg. Meer informatie:

Terneuzen, Goes en Vlissingen verklaar-

vaardig en rationeel cannabisbeleid.

info@voc-nederland.org.

Frontlinie tegen de wietpas

de Opstelten dat hij ‘sluitende afspraken’ heeft gemaakt over invoering van de pas in

Behalve de bekende lange VOC-vloei zijn

Zeeland per 1 januari 2012. In Limburg en

er nu ook unieke mini-microscoopjes ver-

Brabant krijgt Opstelten minder medewer-

krijgbaar, waarvan de opbrengst naar de

king. De gemeenteraad van Maastricht is

VOC gaat. Zolang Den Haag gereguleerde

fel tegenstander van overhaaste invoering

teelt en productcontrole tegenhoudt, moet

van de wietpas en vraagt om een jaar uit-

de consument immers op zijn of haar ei-

stel. Burgemeester Bruls (CDA) van Venlo

gen ogen vertrouwen. De mini-microscoop,

noemde invoering per 1 januari ‘absurd’:

met ledverlichting en vergrotingsfactor 45,

‘En wij leven niet in Absurdistan’.

is daarbij een ideaal hulpmiddel. Ze wor-

Wat is de VOC? De Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod is dé koepel van personen en organisaties die af willen van het verbod op cannabis. Sinds december 2008 strijdt de VOC voor rechtvaardig en rationeel cannabisbeleid en tegen betutteling, symboolpolitiek en repressie. Meer informatie: www.voc-nederland.org

HIGHLIFE Postbus 6024, 1005 EA Amsterdam - redactie@highlife.nl

Huisuitzetting

Ja, ik wil… Ja, ik wil graag die kalender van Ancilla Tilia. Dus stuur ‘m meteen op. Jay Zoals afgesproken hebben we 5 van deze kalenders weggegeven. egeven.

De redactie van Highlife ontving een brief van een lezer uit Arnhem. In deze brief vroeg de lezer aandacht voor een huisuitzetting wegens de kweek van enige wietplanten in de achtertuin. Hoe kan dit, vroeg de lezer zich af; het kweken tot vijf planten wordt toch gedoogd? Hoe kan dan iemand uit zijn huurhuis gezet worden. ‘Dat is fascisme’, stelt de briefschrijver. Jammer genoeg is het zo dat veel woningbouwverenigingen tegenwoordig speciale anti-cannabisregels in hun huurcontracten laten optekenen. Het is op deze manier voor hen mogelijk om huurders die cannabis kweken, uit hun woning te zetten. Ook als het om buitenplanten gaat. Overigens kun je als huurder altijd proberen om een huisuitzetting via een gang naar de rechter voorkomen. Advocaat André Beckers meldt desgevraagd: ‘Bij teelt in de tuin kan geen sprake zijn van gevaarzetting. Er wordt geen stroom gebruikt. Ook is geen schade door vocht te verwachten. Kortom, het loont de moeite om verweer te voeren tegen een dergelijke huisuitzetting.‘

57


Dodelijke kunst Foto’s: Teo Krijgsman

Eind oktober werd in het Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover een kunstwerk met stof van het verwoeste World Trade Center geïnstalleerd. Het werk is van de bekende Chinese kunstenaar Xu Bing.

Xu Bing verzamelde stof van het op 11 september verwoeste World Trade Center in New York. Bings sto¿nstallatie bezingt de leegte van het boeddhistische Nirwana en verwijst expliciet naar Ground Zero. Het werk is onlangs op 11 september voor het eerst - 10 jaar na de aanslag - in New York geëxposeerd. Xu Bing (1955) werkt in Beijing en New York. Zijn werk was te zien op vele groeps- en solotentoonstellingen, zoals de Biënnale van Venetië en het Museum of Modern Art in New York. Hij ontving vele prijzen en kreeg in 2010 het eredoctoraat van de Colombia University. Het dodelijke stof van Xu Bing is nu voor het eerst in Nederland te bewonderen. Het is een van de werken op de tentoonstelling Afterlife – kunst over de eindbestemming, waar internationale kunstenaars ons willen laten nadenken over vragen als ‘Wat gebeurt er na het leven? Is er iets of is er niets?’ Hun verrassende werken zijn tot 1 juli volgend jaar te zien in het Nederlands Uitvaart Museum in Amsterdam, maar ook op de begraafplaats De Nieuwe Ooster. In het Tropenmuseum in Amsterdam kan men tegelijkertijd de tentoonstelling De Dood Leeft bezoeken. Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover Kruislaan 124 1097 GA Amsterdam

www.totzover.nl www.tropenmuseum.nl

58


Oude helden op kerstbezoek Door: Richard Tuinstra

Ach, de Kerstdagen. Voor de één is het het hoogtepunt van het jaar. Gezellig met de hele famile aan de tafel zitten voor een uitgebreid kerstdiner. Voor de ander is het een gruwel; een periode met verplichte familiebezoeken en boodschappen doen in overvolle winkels.

Het verhaal is nog dunner als die ijzeren draad. Het Kremlin in Moskou wordt door een groep terroristen opgeblazen. Ethan Hunt en zijn groep worden vervol-

(Jade Harris), de aloude aartsvijand van

gens als de schuldigen aangewezen. Op

Holmes. De humor en actie van de eerste

de vlucht voor de CIA én de Russen pro-

¿lm zijn ook hier weer ruimschoots aan-

beren ze te achterhalen wie verantwoor-

wezig, dus vervelen zul je je zeker niet.

delijk was voor de aanslag. Het verhaal

Grappig detail is dat de Zweedse actrice

mag mager zijn, de actiescenes zien er

Noomi Rapace, die de rol van Lisbeth Sa-

wederom fantastisch uit. Verantwoorde-

lander speelde in Millennium, hier haar

lijk hiervoor is regisseur Brad Bird. Hij

eerste grote Engelstalige rol heeft.

is voornamelijk bekend door zijn Pixar animatiefilms als The Incredibles en Ra-

Ethan Hunt

tatouille. Dit is zijn eerste film met echte acteurs. Al met al zijn dit twee films die

Een andere held die met Kerst op herha-

niet al te zwaar op de maag zullen lig-

ling gaat is Ethan Hunt (Tom Cruise), de

gen. Perfect voor de Kerstdagen dus.

hoofdrolspeler in de Mission: Impossible reeks. Wat ooit begon als een TV-serie Het Amerikaanse ¿lmaanbod lijkt deze

werd in de capabele handen van regisseur

Kerst wat aan de magere kant te zijn. De

Brian de Palma in ¿lmformaat een enor-

¿lm waar wij het meest naar uitkeken, het

me hit in 1996. Tom Cruise probeert met

sentimentele oorlogsdrama War Horse van

de vierde ¿lm in de serie te bewijzen dat

Steven Spielberg, is op het allerlaatste mo-

hij niet te oud is om nog als actieheld te

ment uitgesteld naar februari. Ook andere

kunnen overtuigen. Aan zijn inzet zal het

potentiële Oscar-kandidaten als J. Edgar

niet leggen. Vorig jaar verschenen foto’s

van Clint Eastwood en The Help (drama

van Cruise tijdens het maken van de ¿lm,

over de Amerikaanse burgerrechten) ko-

bungelend aan een dunne ijzeren draad

men pas na de Kerst in Nederland uit.

van het hoogste gebouw in de wereld, de Burj Khalifa toren in Dubai.

Sherlock Holmes: A Game of Shadows Regisseur: Guy Ritchie Met: Robert Downey Jr., Jude Law en Noomi Rapace

Mission: Impossible Ghost Protocol Regisseur: Brad Bird Met: Tom Cruise en Jeremy Renner

Sherlock Holmes Dat wil niet zeggen dat er niets te beleven valt in de bios. Allereerst is er de nieuwe ¿lm van Guy Ritchie: Sherlock Holmes: A Game of Shadows. Ritchie kende zijn hoogtepunt natuurlijk met ¿lms als Lock, Stock and Two Smoking Barrels en Snatch. Maar na zijn huwelijk met Madonna ging het de verkeerde kant op. Een echtscheiding later was er weer licht aan het einde van de tunnel. Met Sherlock Holmes had hij zijn grootste succes in zijn loopbaan, dit jaar is het dus tijd voor het onverbiddelijke vervolg. In A Game of Shadows gaan Sherlock Holmes (Robert Downey Jr.) en Dr. Watson (Jude Law) de strijd aan met Moriarty

59


1

Royal Queen Seed Store Damstraat 46 1012 JM Amsterdam Haarlemmerstraat 30 1013 ER Amsterdam www.royalqueenseeds.com 2e prijs Haze Bio Amnesia Haze

2

Coffeeshop Dizzy Duck Trompstraat 210 2518 BR Den Haag 2e prijs Bio Chocolope/Skunkberry

ff

ee

sho

Du

Co

3

p Dizz

y

4

m

a ra

e nta Se

4

Gr

o

w

4

Amaranta Seeds/Growshop Amaranta www.amarantaseeds.nl 1e prijs Bio Amarant Dwarf 1e prijs Haze Hydro Silver Haze 3e prijs Hydro Critical

d

a

m

sh

nt

o p C re

A

esh

s

f

fe

er

Co

Coffeeshop Cremers

s

3 Prinsestraat 84 2513 CG Den Haag 1e prijs Hydro Northern Lights

ueen Seed

ck

a

lQ

St

Ro y

2

o re

1

op Amar

a

ZADEN

COFFEESHOP

GROWSHOP/GROOTHANDEL


WINNAAR HIGHLIFE CUP 2011 MET AMNESIA HAZE

fe

es

5 Coffeeshop ’t Bunkertje

er

Co f

t je

5

hop

’t B u

nk

Laan vd Mensenrechten 101 7331 VT Apeldoorn 1e prijs Haze Bio Amnesia Haze

f

ee

sho

Gu

Cof

na

6

p Gun

a

6

Coffeeshop Guna Guna Sint Janstraat 31A 5401 BA Uden 1e prijs Hasj Kashmir 7

7

Co

ff

ee

or

Kosbor s s h o p Ko

b

Maastricht 3e prijs Haze Hydro Amnesia Haze


In het voetspoor van de Nederlandse David Livingstone (Deel 1)

B

egin 1900 vertoont de kaart van Suriname nog talloze witte, onontdekte plekken. Nederland zendt acht expedities uit om de binnenlanden te ontdekken. Twee daarvan staan onder leiding van Johan Eilerts de Haan, een ervaren marinier en ontdekkingsreiziger uit Friesland. Zijn eerste expeditie in 1908 is een groot succes. In 1910 keert hij terug naar Suriname, waar hij op 44-jarige leeftijd sterft aan malaria. Hij wordt midden in de jungle begraven. Een teamlid tekent zijn dood op in Johan’s dagboek, dat ruim honderd jaar later als leidraad geldt voor een expeditie van een achterneef naar het graf.

Tekst: Mike de Leede // Fotogra¿e MMP/CT

Aan het begin van de twintigse eeuw vormt

tengewesten zoals Borneo en Flores aan de

ter wereld. Het heeft anno 2011 nog

Nederland een machtig koloniaal rijk: Su-

beurt. Een gigantische klus als je bedenkt

steeds de spannendste jungle op aarde,

riname, de Nederlandse Antillen en Ne-

dat alleen al de Indische archipel duizenden

vol onontdekte plekken. Nog steeds we-

derlands Indië: van Atjeh op Sumatra tot

vierkante kilometers groot is. Er wordt ech-

ten we niet wat voor dier- en planten-

Nieuw-Guinea. Allemaal bruut en bloedig

ter keihard gewerkt (want er valt veel geld

soorten daar in het regenwoud allemaal

ingepikt en als ons eigendom geclaimd.

te verdienen in en aan de koloniën).

leven. Suriname ligt iets ten noorden van de evenaar, boven in Zuid-Amerika. Het

Grote delen van dit koloniale rijk zijn ech-

Witte plekken

tropisch regenwoud daar maakt deel uit

Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) wordt opgericht krijgt

Rond 1910 zijn er nog twee grote witte

dierenleven is er rijk en gevarieerd.

het in kaart brengen van al deze onbekende

plekken op onze koloniale kaart: de ondoor-

gebieden op onze globe een krachtige im-

dringbare regenwouden van Nederlands

Het ooit ondoordringbaar geachte land-

puls. Meer dan twintig expedities zwerven

Nieuw-Guinea en die van Suriname. Van

schap (vol rivieren, meren, savannes en

Suriname heeft anno 2011 nog altijd de spannendste jungle op aarde, vol onontdekte plekken.

granieten bergketens) komt op moderne

ter totaal onbekend. Nadat in 1873 het

van het immense Amazonebekken. Het

woudlopers net zo indrukwekkend over als op de allereerste Nederlandse ontdekkingsreizigers, die ruim een eeuw terug deze witte plek voor het KNAG in kaart hebben proberen te brengen.

uit om het Nederlandse ‘terra incognita’ te

1900 tot en met 1963 worden door Neder-

Friese avonturier

ontdekken, te beschrijven, op stafkaarten

landse militairen en bestuursambtenaren in

In 1910 valt één van de eerste ontdek-

vast te leggen en wetenschappelijk onder-

Nieuw-Guinea de laatste ontdekkingsreizen

kers van het Surinaamse binnenland er

zoek te verrichten.

volbracht. Het mysterieuze, onherbergzame

ten prooi aan de beruchte malariakoorts.

Suriname blijft achter en geldt als laatste

Johannes Gijsbert Willem Jacobus Ei-

witte vlek op de koloniale kaart.

lerts de Haan is zijn naam. Johan komt

Allereerst worden de belangrijkste gebieden van Nederlands-Indië op de kaart gezet;

op 3 oktober 1865 in het Friese plaatsje

alle vulkanen van Java en het binnenland

Dat is niet zomaar: Suriname staat im-

Noordwolde ter wereld, treedt in 1882 in

van Sumatra. Daarna zijn de Indische bui-

mers te boek als het dichtst beboste land

zeedienst en wordt 4 jaar later benoemd

62


tot adelborst 1ste klasse. Zeven jaar la-

museum een diverse malen verplaatst

gelezen en herlezen. Het is immers het

ter volgt de bevordering tot luitenant ter

borstbeeld van Eilerts de Haan. Zoals

enige tastbare bewijs van de daden van

zee 2de klasse. In 1902 volgt promotie

zoveel Nederlandse ontdekkingsreizigers

ome Johan, één der laatste Nederland-

naar de 1ste klasse.

uit de negentiende en twintigste eeuw is

se ontdekkingsreiziger die in 1910 diep

hij in de vergetelheid geraakt...

in deze wildernis stierf en achter bleef onder een hoopje aarde. Om een eeuw

De avontuurlijk ingestelde dienstklopper werkt zich op in de West-Indische wate-

Net als Jacob van Heemskerck, die na het

later zelf het onderwerp te worden van

ren en neemt onder meer deel aan een

overlijden van expeditieleider Willem Ba-

een expeditie. Om hem letterlijk weer op

jaren durende marineblokkade voor de

rents op Nova Zembla de expeditie veilig

de kaart te krijgen; de publiciteit en het

kust van Atjeh. Terug in Nederland ver-

terugbrengt naar het vaderland, doet C.

grafschrift te geven dat hij verdient…

diept hij zich als commandant in astrono-

C. Käyser dat ook: na een lange en uitput-

mische vaardigheden en werkt korte tijd

tende tocht naar de monding van de Su-

bij de Utrechtse sterrenwacht.

rinamerivier en de Atlantische oversteek

Postuum eerbewijs

per marineschip voltooit hij de queeste

Met de deskundige hulp van onder meer

die Eilerts de Haan fataal werd. Johan’s

regenwoudveteranen Michel Boeijen en

In 1908 krijgt de marinier speciaal verlof om leiding te geven aan de zesde

Paul Duijf gaat achterneef Herry op zoek

Suriname-expeditie naar de Suri-

naar zijn oudooms graf. Herry’s mis-

namerivier. Zijn praktische vaar-

sie is tevens bedoeld als postuum

digheden en improvisatietalent

eerbewijs. Want bij Nederlandse

komen in de jungle goed van pas

ontdekkingsreizigers

en zorgen ervoor dat de exercitie

eerder aan Spitsbergen of Tasma-

slaagt. Zo benoemt hij een door

nië dan aan Suriname. De ervaren

hem ontdekte rivier Lucie, naar

woudlopers, die jaren voorberei-

zijn petekind uit Indonesië.

ding in de onderneming stoppen

denken

we

en niets aan het toeval lijken over

Malaria

te laten, kunnen vooraf reeds de

In 1910 trekt de onverschrok-

van de National Geographic Soci-

ken Fries wederom het Suri-

ety voor hun creatieve waagstuk.

naamse oerwoud in om voor

Expeditieleider Michel zal professi-

het vaderland de grenzen van

onele film- en foto-opnamen ma-

het

verkennen.

ken voor hun favoriete TV-zender

Deze keer vaart zijn verken-

National Geographic, die na afloop

ningsexpeditie over de Coran-

de driedelige documentaire ‘Jun-

tijn. Hij bezwijkt echter in een

gle Grave’ zal uitzenden over hun

vroeg stadium. Zijn Hollands

waagstuk. Een primeur voor een

gestel blijkt niet bestand tegen

origineel Nederlands idee en dito

malaria, een dodelijke ziekte

film. En voor Michel een jongens-

die wordt overgebracht door de

droom die uit komt.

imperium

complimenten in hun zak steken

te

larve van een vervelend stekende mug. Johan sterft zwetend en ijlend een pijnlijke dood, diep in Voor het traceren van Johans laatste rust-

het onbarmhartige Surinaamse regen-

plaats maken Herry en het expeditieteam

woud. Hij wordt slechts 44 jaar oud. dagboek komt na omzwervingen uiteinde-

dankbaar gebruik van het dagboek van de

Zijn metgezel, topograaf en luitenant ter

lijk in het archief van het Koninklijk Insti-

fatale tocht van zijn oudoom en diverse

zee 2de Klasse Cornelus C. Käyser, tekent

tuut voor de Tropen in Amsterdam terecht

verslagen van meer succesvolle expedities

aan het vers gedolven graf in zijn dag-

(vlakbij zijn bronzen beeltenis). Waar het

die in dit deel van Amazonegebied plaats-

boek de laatste regels op: “Den 29sten

op een plank gedoemd leek te verstoffen

vonden. Exacte gegevens ontbreken ech-

Augustus 1910. Diep ontroerd sloten

tot in de eeuwigheid.

ter. En nog steeds staat een tocht over de onvoorspelbare, steeds smaller wordende

wij hem de oogen, den man, die daar in

Honderd jaar later

Gran Rio bol van het gevaar. Het zal weken

en familie, zijn leven liet voor de goede zaak, waaraan hij reeds zoolang zijn bes-

Bijna honderd jaar later leest Herry Ei-

rafts, al ploeterend stroomopwaarts. Hoe-

te krachten had geschonden.”

lerts de Haan, kleinzoon van de omgeko-

veel stroomversnellingen, watervallen en

men ontdekkingsreiziger, aan de afbrok-

draaikolken de rivier precies herbergt, en

Ter nagedachtenis wordt bij de volgende

kelende oever van de Surinaamse Gran

waar die zich precies bevinden, is onbe-

expeditie een gedenksteen op het graf

Rio onder een enorme oerwoudreus in

kend. Na bijna iedere rivierbocht wacht

gemetseld. Vele jaren later volgt een

hetzelfde dagboek van zijn oudoom. In de

weer een nieuwe uitdaging: van wildkol-

plaquette in het Koninklijk Instituut voor

eeuwig groene jungle reist hij voor de zo-

kende ‘soela’s’ (stroomversnellingen) tot

de Marine in Willemsoord. In Paramaribo

veelste keer terug in de tijd. Hij heeft het

zeker dertien ’vallen’ (watervallen, die

staat in een tuinhoek van het Surinaams

vergeelde dagboek reeds talloze keren

zich met geraas soms meters bruisend

de eenzame wildernis, ver van vrienden

doorbuffelen kosten in de gemotoriseerde

63


naar beneden storten). Het alternatief

Langs bergketens, savannes en dichte

stofgebrek moesten we de tocht bij de

is vaak een pad hakken door de groene

jungle. Onderweg hebben we ontelbare

Wonotobo na een maand keihard stoem-

muur langs de waterkant die jungle heet.

soelastraten

pen helaas afbreken.”

Maar dat kost nog meer tijd.

er één wel zes kilometer lang bleek. Op

doorgeworsteld,

waarvan

onze weg troffen we ook de beruchtste watervallen van Suriname: de Tijger- en

Logistieke problemen

Mensenschuwe indianenstammen

Wonotobovallen. In de vorige eeuw on-

Suriname ontbeert bloedzuigers, wat een

neembaar gebleken barrières, die we via

verademing is. Wel zijn er veel andere

gekapte jungledoorsteken en andere ri-

kleine beestjes die prikken en steken.

Vanaf Kwamalasemutu, een afgelegen

Nederlandse David Livingstone. “Sinds-

National Geographic zal na afloop de driedelige documentaire ‘Jungle Grave’ over hun waagstuk uitzenden.

dien zijn in dit gebied nauwelijks blan-

vieren hebben omzeild. De boom waar-

Maar wie goed op zijn hygiëne let en klei-

ken geweest,” verduidelijkt Michel. “Het

in de expedities van weleer hun namen

ne wondjes op tijd behandelt, komt niet

wordt bewoond door mensenschuwe indi-

kerfden, zijn we net misgelopen. Wel

in last. “Het primaire regenwoud is verder

anenstammen. Met een traditionele jager

hebben we een beschreven rotstekening

mensvriendelijk en redelijk goed begaan-

zijn we in een maand de rivier afgezakt.

van Käyser gefotografeerd. Door brand-

baar, lang niet zo donker en ondoordring-

Indiaans gehucht nabij de Braziliaanse grens, hebben beroepsavonturiers Michel en Paul zo’n

jaar voor de uiteindelijke

expeditie al eens geprobeerd het spoor over Corantijn terug te volgen van onze

baar als bijvoorbeeld dat van Borneo,” aldus Paul. “Toch kun je er na vijftig meter volledig verdwalen.” Logistiek vormen de binnenlanden van Suriname volgens hem het grootste probleem: “Je bestelde vliegtuig is te laat. Je gids of heli komt niet opdagen. Je GPS kan geen satellieten oppikken door het dichte bladerdak of heeft het begeven door de luchtvochtigheid. Moderne kaarten blijken totaal niet te kloppen (daarom gebruikt het expeditieteam het liefst vergeelden uit vervlogen tijden). Soela’s kunnen door de waterstand onneembaar blijken. Dat moet je er met je rafts, buitenboordmotoren en honderden kilo’s expeditiematerialen omheen zeulen. Wat soms uren tijd en veel energie kost. Lig je dan eindelijk weer in bevaarbaar water, blijkt bij de volgende bocht honderd meter verderop alweer zo’n te ondiepe stroomversnelling te zijn.” Oftewel: improvisatietalent en genoeg relativeringsvermogen gaan als bagage mee op de Eilerts de Haan expeditie.

Ongeschreven junglewetten Voor de broodnodige communicatie in dit onbewoonde gebied maakt de expeditie gebruik van satelliettelefoons. Voor het vervoer heen en terug heli’s of kleine vliegtuigjes, waarmee wonderwel nauwelijks ongelukken gebeuren. Ernstige kwetsuren of doden en zwaargewonden zijn er tijdens de expedities van Michel en Paul nooit gevallen, dus ook niet tijdens deze. “Een kwestie van goede voorbereiding en de juiste instructies,” aldus onze heren avonturiers,

die

eerlijkheidshalve

soms

hun hart vasthouden bij riskante acties in wildstromend water. “We zijn doorgaans ui-

64


Wilde beesten en geesten

terst voorzichtig. Nonchalance is een con-

ecosysteem ter wereld, met bijzondere

stant op de loer liggend gevaar dat meestal

Àora en fauna. Dit immense regenwoud

onmiddellijk wordt afgestraft. Je moet de

spreekt al eeuwen tot de menselijke ver-

De huidige Granman blijkt op de hoogte

gevaren van het oerwoud niet onder- of

beelding. Bij echte avonturiers wint het

van het voornemen van de expeditie. Ver-

overschatten. Dan kan het groene para-

verlangen naar het onbekende het hier

halen over eerdere oerwoudtochten wor-

dijs ineens veranderen in een groene hel.

met voorsprong van de doordringende

den hier van vader op zoon doorverteld

Onbekende soela’s en watervallen worden

hitte, de miljarden muskieten en ander

bij het kampvuur. Hij vertelt dat de toen-

vooraf altijd verkent. Om Winti-offerplek-

ongedierte, alle bijbehorende ziektes en

malige Granman Johan geen toestemming

ken lopen we respectvol heen; junglebe-

de vervaarlijke watervallen en soela’s.

had willen geven het gebied in te trekken.

woners zijn nu eenmaal erg bijgelovig. Je

“Vooral boven de Sintiadam is het gevaar-

hebt je als gast daarnaast aan allerlei on-

Voordat de expeditie echter voet zet in dit

lijk. Teveel wilde beesten en geesten.” Voor

geschreven junglewetten te houden. Trek

deel van het regenwoud, moet of¿cieel toe-

het ¿lmen van de audiëntie eist hij 300

of vaar je door iemands territorium, dan

stemming worden gevraagd aan de Gran-

dollar. “Als bijdrage voor de gemeenschap.”

vraag je van tevoren toestemming in dorp

man, de regionale ‘koning’. Die beschouwt

Het budget laat dat echter niet toe. Dus

of nederzetting bij de Granman of kapitein,

dit gebied als zijn privédomein, waar te-

blijven de camera’s in hun Àightcases.

een soort burgemeester.”

vens streng verboden, heilige plekken zijn. Daar de koloniale overheersing van Neder-

De volgende ochtend belegt de Granman

Heilige plekken

land in Suriname nog steeds uiterst ge-

een spoedvergadering, waarbij de stem-

voelig ligt, besluit Herry met Michel en ex-

ming grimmiger is. Filmen is uit den boze.

Moeder en zoon van een lokaal bosneger-

peditiearts Nico Pronk netjes op audiëntie

En elk woord wordt zorgvuldig gewogen.

volk peddelen in een korjaal geruisloos

te gaan in Granmankondre, een dorpje op

Na uitgebreid overleg beseft hij dat hij de

voorbij. De tijd lijkt hier stil te hebben ge-

20 minuten lopen afstand. Na de formele

expeditie niet kan tegenhouden. Hoofd-

staan. Herry’s blik dwaalt over Djoemoe,

introductie bij de aanwezigen, de BO (de

schuddend benadrukt hij dat Johan in 1910

de nederzetting die in 1910 als uitvals-

lokale bestuursopzichter) en de secretaris

ook zonder medewerking van de toenma-

basis van Johan’s expeditie is gebruikt.

van de Granman, starten de onderhande-

lige Granman de Gran Rio-rivier opging.

Het is nu wederom het startpunt. Ditmaal

lingen. In Johan’s dagboek werd reeds ge-

Gevolgd door de onheilspellende medede-

voor Herry’s speurtocht, waarbij het vin-

waarschuwd: ‘De Granman mag niet direct

ling: “En u weet allen wat daar de gruwe-

den van het graf van zijn oudoom centraal

door blanken worden aangesproken.’ Het

lijke gevolgen van waren…”

staat. Djoemoe ligt diep in het Amazone-

blijkt één van de vele Afrikaanse gebruiken

bekken, dat de longen van moeder aarde

die het koloniale verleden heeft overleefd.

vormen. Het is met voorsprong het rijkste

Het gesprek loopt via de BO.

* In het volgende nummer deel 2 van deze expeditie

65


Door: Feije Wieringa

Van Vlees en Bloed

Stille Vijand

Kathy Reichs

Thomas Young

(De Boekerij)

(Sijthoff)

Kathy Reichs heeft geen nadere introductie nodig. We hebben

Stille vijand is een pretentieloze ac-

haar in dit blad ooit uitgebreid aan de tand gevoeld en de TV-

tiethriller. In Afghanistan plaatsen

serie die op haar werk is gebaseerd, Bones, is nog steeds een hit.

terroristen een bom in een vlieg-

Inmiddels staan er nu een kleine 20 boeken op haar naam. Wat

tuig vol patiënten. Ook is er gif aan

haar boeken met elkaar gemeen hebben, is dat het thrillers zijn

boord, alsmede een terrorist. Je

die zich afspelen in de forensische omgeving. Dus wordt er niet

begrijpt het al: hier ontstaat een

naar lichamen gespeurd, maar in lichamen. Van Vlees en Bloed

aloude race tegen de klok. Soms

is best leesbaar, maar het probleem is dat de formule toch een

doet één en ander denken aan de

beetje sleets wordt, waardoor de echte verrassing eraf is. Het

¿lm Speed van Jan de Bont. Vliegt

decor: een motorcircuit, een extreem-

het toestel te hoog dan gaat de bom

rechtse groepering, een verdwijning

af, vliegt het te laag dan gebeurt

en een lijk in een vat dat een geheim-

dat ook. De spanning wordt nog op-

zinnig gif bevat. Degelijke ingrediën-

gevoerd omdat het toestel nergens

ten voor een degelijke Reichs. Het

mag landen, en dan breekt er ook nog eens noodweer los.

wordt allemaal keurig opgelost, maar

Het zal je maar overkomen. Young heeft al deze clichés aan-

je blijft zitten met het gevoel dat de

eengeregen tot een adembenemende race in de achtbaan. De

fut er wat uit is. Iets meer psychologie

¿lm die ongetwijfeld zal volgen, is goed voor het puntje van je

en wat minder diepvriespizza zou het

stoel. Maakwerk, maar ook vakwerk!

elan van haar hoofdpersoon Tempe Brennan behoorlijk opkrikken. Pretentieloos vermaak, maar ook dat wil een mens op z'n tijd wel eens even lezen.

Kuipers beschrijft hoe kandidaten en kijkers van zogenaamde relality-shows gemanipuleerd dan wel in de maling worden genomen.

Niet te filmen Barbara Kuipers (De Boekerij) Je kent ze wel, die zogenaamde realityshows waar ze bij De Mol en inmiddels ook bij de publieke omroepen in grossieren.

De Schaduw contra de Schorpioen Havank / Ross (Bruna)

Oplettende kijkers weten natuurlijk al lang dat het hier in de

In de jaren vijftig waren de boeken van

meeste gevallen om doorgestoken kaart gaat. TV-producen-

Havank niet aan te slepen. Eigenzin-

ten vinden mensen niet belangrijk, maar kijkcijfers wél. In dit

nige policiers, soms gesierd door bril-

boek (het ziet er uit als een chicklit, maar is het zeker niet!)

jante humor, soms ontsierd door te

beschrijft Kuipers - die zelf jaren aan reality meewerkte - hoe

Àauwe (woord)grappen. Tomas Ross

de kandidaten en de kijkers gemanipuleerd dan wel in de ma-

heeft Havanks Schaduw nieuw leven in

ling worden genomen. Al je vooroordelen worden bevestigd.

geblazen en de herboren commissaris

Kuipers geeft in dit boek de programma's andere namen,

doet het in deze jaren van mobiel en

maar ze blijven herkenbaar. Er zit een thrillerlijntje in het

internet nog steeds prima. Het taal-

boek, maar dat is nogal dun. Vermoe-

gebruik van Havank heeft Ross intact

delijk heeft ze de romanvorm gekozen

gelaten en er toch een eigen draai aan

om geen boze advocaten van woedende

gegeven. Dat is knap. Flauwe grappen

producenten op haar dak te krijgen. Als

komen niet meer voor. In Ross' han-

thriller drie sterren, maar als sleutel-

den is de Schaduw vileiner geworden. Hier heeft de leerling de

roman geven we vier. Inmiddels maakt

meester duidelijk overtroffen. Laten we over de plot maar niets

Barbara Kuipers weer fatsoenlijke TV en

meer zeggen dan dat het gaat om enkele aanslagen en een

ze kan ook prima met de pen overweg.

achtste (!!) dochter van Prins Bernhard. Tsja, het koningshuis

Haar huid was niet dik genoeg om de

en Tomas Ross... De omslag van Dick Bruna is frisser dan de

'reality' trouw te blijven. Dat siert haar!

originelen uit de vorige eeuw. Kortom: leesvermaak van allure. Een wonderbaarlijke wederopstand..

66


Kopenhagen wil legale cannabis De gemeenteraad van Kopenhagen wil zo

ten. Of het plan voor de gemeentelijke

snel mogelijk de legale verkoop van canna-

cannabisshops doorgaat is nog niet zeker,

bis toestaan. Zowel de teelt als de verkoop

want het moet door het Deense parlement

zouden gelegaliseerd moeten worden. Wel

worden goedgekeurd. Drie jaar geleden

stelt het stadsbestuur als voorwaarde dat

was een rechtse meerderheid nog tegen

de verkooppunten in handen van de ge-

een soortgelijk voorstel, maar bij de laat-

meente zijn. Zo wil de gemeente controle

ste landelijke verkiezingen heeft het linkse

houden over zowel de teelt als de verkoop.

blok een meerderheid veroverd, waardoor

Een Nederlands gedoogsysteem met cof-

de kansen voor vrije wietverkoop in de

feeshops ziet de gemeenteraad niet zit-

Deense hoofdstad wel gestegen zijn.

Magere vangst Eind november pakte men weer eens Àink uit met een grote grenscontrole tussen Nederland en België. Rond de 120 Belgische en 30 Nederlandse agenten controleerden op het bezit van drugs. In de Belgische arrondissementen Gent, Dendermonde en Brugge werden 536 personen onderzocht. De politie nam 430 gram cannabis in beslag. Ja, je leest het goed: 430 gram. Nogal een magere vangst voor een politiemacht van 150 agenten, lijkt ons.

Voorgoed! Of dit een mooie tattoo is, daar kun je over twisten. Maar dat een Nederlandse tekst op een Amerikaanse rug opmerkelijk is, staat buiten kijf. Toch zullen de meeste Nederlanders geen Àauw idee hebben wat bedoeld wordt met de woorden ‘Voorgoed Vier-Twintig’. Voor Amerikaanse blowers is de tijdsaanduiding Vier-Twintig, oftewel 4:20, echter een gevleugeld begrip, dat staat voor blowen en alles wat daarmee te maken heeft. Waarom Greenie Jesse H, op wiens rug de tattoo prijkt, koos voor een Nederlandse vertaling is een raadsel. We gokken op een wel erg stoned avondje jureren tijdens de High Times Cannabis Cup.

67


High Times Cannabis Cup 2011

INVAL ZORGT VOOR OPSCHUDDING Door: Sativa Diva

In november vond voor de 24ste keer de High Times Cannabis Cup in Amsterdam plaats. De meest opvallende gebeurtenis van deze editie was ongetwijfeld de politieinval in evenementenhal Borchland, waar de expo rond de cup was georganiseerd.

werd in beslag genomen. In de media kwam naar voren dat een standhouder werd gearresteerd wegens het bezit van 700 gram cannabis, maar dit bleek niet te kloppen.

Vanaf 20 november was Amsterdam weer

dan honderd agenten en vertegenwoordi-

even het el dorado voor veel stoners uit de

gers van de belastingdienst binnenvielen.

Het ging namelijk om 700 gram bladafval, dus dit zal wel met een sisser aÀopen. De politie weigerde overigens van een inval te

VS. De expo was dagelijks afgeladen vol,

spreken, zij noemde het een ‘controle’.

evenals de vele deelnemende coffeeshops.

De inval kwam als een grote verrassing en

En met een aantal hiphopconcerten in de

wekte veel verontwaardiging op. Bezoekers

Melkweg werd er ook als vanouds gefeest.

uit de VS merkten op dat ze zich voor kon-

De jaarlijkse tweestrijd tussen Barney’s en

den stellen dat zoiets in hun eigen land kon

Greenhouse om de Cannabis Cup werd dit

Maar het meest tumultueuze moment was

gebeuren, maar dit hadden ze in het zo vrije

jaar weer in het voordeel van Barney’s be-

toch op woensdagmiddag, tijdens de voor-

Amsterdam niet verwacht. Alle bezoekers

slecht. De volledige lijst van winnaars vind

bereiding van het 4.20 ritueel, toen meer

en stands werden doorzocht, wiet en hasj

je op www.hightimes.com.

68


69


%URRGQRGLJH EHVFKHUPLQJ RI RQEHVFKULMÁLMN VWXSLGH"

In Capelle aan den IJssel werd een jaar lang met twee dierentoezichthouders geëxperimenteerd. De proef wordt nog geëvalueerd, maar het is al zeker: de intrede van een dierenpolitie in Nederland is een feit. Wat vinden de betrokkenen hiervan? Is het een broodnodige bescherming van Door: Marian Henderson het dier of is het ‘’onbeschrijfelijk stupide’’?

november treedt het meldnummer 114 in werking (114, red een dier). Daar komen alle meldingen binnen en wordt bepaald welke dienst zal worden ingezet.

Convenanten Op 15 februari 2011 ging de proef van

echter aannemen dat de proef succesvol is

Bij de Inspectie van de Dierenbescher-

start. Twee dierenliefhebbers die als bij-

bevonden, want de komende 4 jaar moeten

ming komen jaarlijks 36.000 meldingen

zonder

er landelijk 500 animalcops worden inge-

van dierenmishandeling binnen. Neder-

zet. Dit gaat gefaseerd gebeuren.

land staat op de vierde plaats van landen

opsporingsambtenaar

werkzaam

waren, gingen in Capelle aan den IJssel aan de slag als dierentoezichthouder. Zij kregen een speciale opleiding en vervulden

waarin dierenmishandeling nog regelmatig plaatsvindt. Een werkterrein is er dus

hun werkzaamheden naast hun gewone

3 jaar gevangenisstraf

taak. Na een maand waren er 15 meldin-

Dit jaar worden er 125 dierenpolitie-agen-

blij met deze uitbreiding, of voelt ze zich

gen van dierenmishandeling binnengeko-

ten opgeleid. Aan het eind van het jaar

van haar troon gestoten? Een woordvoer-

men. Op jaarbasis zou het dus om meer

is hun opleiding afgerond en kunnen ze

der van de Dierenbescherming, de heer

dan 150 gevallen gaan.

aan het werk. Ze hebben dan stage ge-

Schrijver, meldt dat de Dierenbescherming

lopen bij een dierenarts, ze zijn meege-

wel degelijk blij is met de komst van de

weest met de Voedsel en Warenautoriteit,

Dierenpolitie. “De Dierenbescherming vond

die zich bezig houdt met dierenmishande-

al jaren dat de overheid haar eigen wetten

“Achter elke melding zit een verhaal”,

ling in de vee-industrie en ze zijn op de

ten aanzien van dierenmishandeling onvol-

merkte wethouder Joost Eerdmans op.

hoogte van de wetgeving op hun gebied.

Soms was dit verhaal weinig diepgravend.

Ook zijn ze in staat om dierenleed te her-

De toezichthouders werden bijvoorbeeld

kennen en hulpverlenend op te treden.

ingeschakeld voor een luid kraaiende haan.

Dierenpolitieagenten dragen een wapen,

Maar er waren ook twaalf meldingen over

ze kunnen boetes uitdelen en dieren in

mogelijke mishandeling van honden, waar-

beslag nemen. De wetgever heeft onlangs

van sommige terecht. En dan was er die

de straffen voor dierenmishandeling ver-

zwaan die op een balkon beklemd raakte.

hoogd. Men kan maximaal 3 jaar gevan-

Die werd toch mooi door de brandweer be-

genisstraf krijgen voor het mishandelen

vrijd. Is het een succes geworden? Mijn

van een dier, of een geldboete van 19.000

vragen aan de gemeente Capelle aan den

euro. Ook kan de rechter iemand een ver-

IJssel, die de toezichthouders aanstuurt,

bod opleggen om huisdieren te houden.

werden met een summier persbericht over

Wat de dierenpolitie concreet gaat aan-

de eerste maand van het experiment be-

pakken is de mishandeling en verwaar-

antwoord. Er volgt binnenkort een evalu-

lozing van dieren, seks met dieren, die-

atie. Geen antwoord op mijn vragen dus.

renporno, stroperij en het aanhitsen van

Van de overheid moet je het maar hebben

dieren, dus bijvoorbeeld het ophitsen van

als het om transparantie gaat. We mogen

een hond om iemand aan te vallen. Per 15

Succes?

70

zeker. Maar is de Dierenbescherming ook


doende naleefde. Met de instelling van een

wordt geÀuisterd dat sommige agenten

zoek gedaan naar de precieze wettelijke

dierenpolitie kan hier iets aan gebeuren.

onder druk gezet werden om zich aan te

omschrijving van dierenmishandeling. Zij

Wel bestond de angst dat men teveel zou

melden, waarbij gedreigd werd dat een

ontdekte dat het dier in de wet nog wordt

inzetten op het pakken van daders en te

weigering hen in de toekomst problemen

vergeleken met een ding, waardoor men

weinig op de hulpverlening aan het dier in

zou opleveren. Deze berichten worden

dierenmishandeling te makkelijk kan af-

kwestie. Inmiddels is er een aantal conve-

door de politie echter ontkend.

doen als “beschadiging”. Een maas in de

nanten opgesteld, waarin ook de zorg voor het dier is opgenomen. De Dierenbescher-

wet dus. Haar thema is “een dier is geen ding”. Ze hoopt voldoende handtekenin-

ming is dus positief. Het zal wel even duren

Caviapolitie

voordat de dierenpolitie en de inspecteurs

Sommige korpsen zijn weinig enthousiast,

nen verzoeken de wetgeving hierop aan

op elkaar zijn ingespeeld, maar in beginsel

omdat ze vinden dat ze de politiemensen

te passen. Ze heeft er reeds 15.689 opge-

zijn de taken goed verdeeld.”

beter kunnen gebruiken voor het oplossen

haald. Wie ook wil tekenen kan dat doen

van mensenhandel en andere georgani-

op www.eendierisgeending.com.

Onduidelijke missie

gen te verzamelen om de kamer te kun-

seerde misdaad. De Amsterdamse korpschef Bernard Welten sprak denigrerend

Daar is Marianne Thieme van de Partij

van ”de caviapolitie”. De Amsterdamse

Conclusie

voor de Dieren het niet mee eens. Volgens

wethouder Asscher noemde het instellen

De dierenpolitie is in mijn optiek zeker

haar is het nog veel te onduidelijk waar de

van de dierenpolitie “onbeschrijfelijk stu-

noodzakelijk. Dieren verdienen een goede

grenzen liggen. Want straks hebben we te

pide”, omdat de politie wel wat beters te

behandeling, en verwaarlozing en mishan-

maken met Dierenpolitie, de inspecteurs

doen heeft. Zelfs burgemeester Van der

deling moeten beslist worden aangepakt.

van de Dierenbescherming, die zich vooral

Laan van de hoofdstad beaamde dat men

Ook in de vee-industrie zou veel meer

met huisdieren en hobbymatig gehouden

als burgemeester die de wet moet uitvoe-

moeten worden gekeken naar de voor-

landbouwhuisdieren, zoals paarden, gaat

ren dat wel niet kon zeggen, maar dat men

waarden voor een dierwaardig bestaan. Er

bezighouden en de Voedsel en Warenauto-

dit natuurlijk wel kon dénken. Hij vindt het

zal echter nog heel wat water naar de zee

riteit die voornamelijk over de vee-indus-

instellen van 59 fulltime politieagenten in

stromen voordat de diensten soepel gaan

trie gaat. De dierenpolitie zal echter ook de

Amsterdam “wel raar”. Hij suggereert dat

samenwerken en de bereidheid van de

stal ingaan, wanneer ze wordt opgeroepen

de dierenpolitie dan maar wat neventaken

korpsen om mee te doen aan “de caviapo-

bij een acute melding. Een routinecontrole

op zich moet nemen, zoals het spotten van

litie” vergroot wordt. Natuurlijk zijn er ook

ligt niet op hun weg. Thieme spreekt van

wietplantages.

Jorritsma

andere misstanden die dringend moeten

een onduidelijke missie en taakverdeling.

van Flevoland bakt ze nog bruiner. Zij is

worden aangepakt, maar dat is geen reden

Ook baart het haar grote zorgen dat het

helemaal niet van plan om de animal cops

om het dier maar aan zijn lot over te laten.

kabinet 18 miljoen wil bezuinigen op het

fulltime in te zetten, zoals de afspraak is.

toezicht en de controle op dierenwelzijn in

Zij vindt dat ze de agenten te hard no-

de vee-industrie, op diertransporten en in

dig heeft voor zedenzaken en ge-

slachthuizen. Zo betrokken bij het aanpak-

weldsmisdrijven.

Burgemeester

ken van dierenmishandeling is de politiek blijkbaar ook weer niet.

Weinig animo

Een ding Dan hebben we nog een maas in de wet, die ervoor

De politiediensten die de nieuwe cops

zorgt dat door mishande-

zullen moeten leveren, zijn niet allemaal

ling

even positief. Om te beginnen is het niet

leed onbestraft blijft. Jamie

in elke regio even makkelijk om voldoen-

Jane Bosman heeft onder-

de mensen te vinden die zich willen laten opleiden. In Noord-Oost Brabant bijvoorbeeld, is veel te weinig animo en ook in Limburg is pas één agent in opleiding. Er

veroorzaakt

dieren-


Sneek Heerenveen

Amsterdam Soest

Den Haag

Arnhem


Sneek

Heerenveen

Koffie / Theehuis Esara Singel 65 8601 AH Sneek

Coffeeshop Dizzy Duck Gedempte Molenwijk 4a-1 8442 BG Heerenveen

Den Haag

Amsterdam

Dizzy Duck Trompstraat 210 2518 BR Den Haag

D&L Govert Flinckstraat 323 1074CB Amsterdam

Soest

Arnhem

Koffiesjop Hacas Koninginnelaan 25 3762 DA Soest

Upstairs Beekstraat 12 6811 DV Arnhem


Powerplant

74


Dizzy Duck Den Haag:

Goede sfeer en strakke kwaliteit Door: Michiel Panhuysen

Het is gezellig druk op maandagavond in coffeeshop Dizzy Duck in Den Haag. Aan enkele tafeltjes zitten vrienden te kletsen onder het genot van een lekker wietje. Op de bank zitten wat klanten van de Dizzy naar de tv te kijken. Aan de bar discussiëren een man en een vrouw over de al dagen aanhoudende dichte mist. Zij beweert met grote stelligheid dat je morgenvroeg met de trein waarschijnlijk een stuk sneller in Rotterdam bent dan met de auto. De sfeer is gemoedelijk.

fruitsmaak en er zit meer Indica in, waardoor het effect meer bodystoned is.” De liefhebberij voor goede wiet in de Dizzy Duck gaat ver. “Binnenkort komen we met een eigen zadenlijn. We verkopen nu alleen zaden van de betere zadenhuizen. Goed zaad is niet goedkoop, maar garandeert

Sinds enkele maanden is de Dizzy opge-

bekende ‘kof¿ehuizen’. Alle wiet en hasj

wel een optimale kwaliteit. En dat is waar-

splitst in een afhaaldeel en een zitgedeel-

wordt ter plekke afgewogen. We hebben

om veel klanten naar de Dizzy komen.”

te. Beide ruimten zijn verbonden met een

van alles in huis. Zowel de blower met de

deur. Die gaat automatisch open met een

kleine beurs als de ¿jnproever vindt hier

Op straat voor de coffeeshop is de sociale

vingerscan voor mensen die zich eerder

altijd wat van zijn gading. De Dizzy trekt

hygiëne tegenwoordig prima, vindt zelfs de

hebben gelegitimeerd en van wie de vin-

ware liefhebbers van goede wiet, ook door

buurt. Mike: “We hebben in het verleden wel

gerscan ‘bekend’ is. Anderen kunnen ook

de uitstekende prijs-kwaliteit verhouding.

eens wat sceptische buren gehad. Daarop

naar binnen, als de man achter het loket

We hebben het grote voorrecht dat we een

hebben we een ‘sfeerbeheerder’ aangesteld.

de legitimatie gecontroleerd heeft. Mike,

aantal zeer mooie soorten kunnen aanbie-

Zij loopt alle avonden van de week rond in

partner van de eigenaresse, legt uit: “In

den die nog met veel passie zijn gekweekt.

de buurt van de shop. Ze spreekt foutpar-

de Dizzy Duck is het altijd goed toeven.

We hebben enkele erg exclusieve soorten

keerders en luidruchtige mensen aan en

Dat willen we graag zo houden.”

op de menukaart staan.”

verzoekt ze vriendelijk een beetje rekening te houden met de buurt. En het werkt: laatst

De soorten van de Dizzy Duck worden in

kreeg ze zelfs een bordje met eten aangebo-

Nederland breed gewaardeerd, blijkt uit

den van een buurvrouw, die voorheen niet

De coffeeshop staat al een tijd bekend

het feit dat de White Widow x Bubble Gum

zoveel ophad met de coffeeshop!”

als een kwaliteitsshop. Want niet alleen

van de shop vorig jaar de Highlife Cup

de sfeer is er opperbest. “Klanten hebben

2010 won en dat de Skunk Berry x Choco-

hier de keuze uit 12 verschillende soorten

lope dit jaar de tweede prijs in de catego-

wiet en 25 soorten pre-rolled joints. Daar-

rie Bio van de Highlife Cup binnen sleepte.

bij houdt het feest nog niet op. We heb-

Mike omschrijft die laatste prijswinnaar

ben zoveel soorten Marokkaanse hasj dat

glunderend: “Hij smaakt nog voller dan de

we goed kunnen concurreren met de alom

gangbare Chocolope, hij heeft een sterkere

Kwaliteitsshop

Dizzy Duck Trompstraat 210 2518 BR Den Haag Open: Zon tm don: 10.30 – 22.30 uur Vrij & zat: 10.30 – 23.30 uur

75


Strijd in Midden-Aarde In november was het zover. The Lord of the Rings: War in the North kwam eindelijk beschikbaar voor Xbox 360, PS3 en PC. De 100% RPG game, geïnspireerd op de The Lord of WKH 5LQJV ¿OPV HQ ERHNHQ ELHGW GH PRJHOLMNKHLG RP RQGHU andere te spelen met drie spelers co-op en introduceert een nieuw verhaal.

ondersteuning. Hij kan opgeroepen worden om strategische aanvallen uit te voeren tegen hordes Orcs, Trollen en andere meedogenloze wezens van Midden-Aarde. Wat opvalt is het brute geweld. Bij de hack and slash rollen de hoofden en ledematen bloederig van het scherm. Verder beschikt de game over ¿jne graphics en aanpassingsmogelijkheden van de karakters, perfect dus voor de vele Lord of the Rings fans. De game ondersteunt zowel lokaal als online co-op. Het bondgenootschap kan gevormd worden met twee of drie spelers via LAN, online of tot maxi-

Gamers zijn onderdeel van het bondgenootschap van Farin de Dwerg, Eradan de Mens en Andriel de Elf. Elk van hen beschikt over verschillende krachten en vaardigheden die nodig zijn om de vijanden te verslaan. Spelers moeten samenwerken om te overleven. Beleram, de gigantische adelaar, geeft belangrijke

maal twee spelers via split screen. Een sterk bondgenootschap wordt (uiteraard) gevormd door sterke medespelers. Spelers kunnen hun karakters aanpassen en upgraden en hun voordeel doen met de verschillende wapens, pantserstukken en unieke vaardigheden. De game ondersteunt natuurlijk ook een single player modus met AI.

76


Open: ma t/m vr 10.00 - 18.00 zaterdag 10.00 - 16.00

Tel. 045 - 5211541 Fax. 045 - 5281086

Wijngaardsweg 34 b/c 6412 PJ Heerlen Industrieterrein De Koumen Groothandel in kweekmaterialen


Dizzy Duck:

Sieraad voor Heerenveen Door: Jan Sennema

Wonen in landelijke gebieden betekent niet automatisch dat je het zonder moderne grootsteedse genoegens moet stellen. Een van de beste bewijzen daarvoor is de Dizzy Duck, een Friese coffeeshop met de uitstraling van een coole Parijse nachtclub. Je vindt deze verrassend mondaine zaak in het leukste straatje van Heerenveen, de Gedempte Molenwijk. De Dizzy Duck bewijst dat er anno 2011 niets engs is aan een coffeeshop. Sterker nog, heel wat ‘normale’ horecabedrijven kunnen een voorbeeld nemen aan deze modelshop.

censie op internet geen onplezierige ervaring: “Uitzonderlijk goede service, we werden te woord gestaan en behandeld alsof we in een superduur hotel kwamen. Zeker een aan te raden shop.” Achterin ligt een zeer royale loungezone, waar je in lekkere luie banken van je verse aankoop kunt genieten. Al voor de afronding

Tot ongeveer zes jaar geleden bevestigde

de allure van een zwaan. Alleen het beste

van de verbouwing was de Dizzy Duck een

de Dizzy Duck alle vooroordelen die men-

van het beste was goed genoeg, of het nou

trekpleister voor ¿jnproevers uit de wijde

sen over coffeeshops hebben. Het was in

ging om het selecteren van het kof¿emerk

omtrek, die wel topkwaliteit zoeken maar

die tijd een verloederd donker hol, waar

of het kiezen van de juiste voetbaltafel –

daar liever niet de hoofdprijs voor beta-

gewone mensen liever met een grote boog

die overigens van topmerk Dutch Master is,

len. Ook mensen die ooit op vakantie of

omheen liepen. Met de komst van de nieu-

zoals liefhebbers weten de Maserati onder

voor hun werk Friesland bezochten, wip-

we eigenaar Riyad kwam dat tijdperk ten

de tafels. Die drang naar perfectie vind je

pen steevast bij de Duck langs als ze weer

einde. Om de Dizzy Duck in al zijn nieuwe

ook terug in de geluidsinstallatie, die hier

eens in de buurt zijn. De Dizzy Duck is

glorie te laten herrijzen was een omvang-

niet zoals meestal in coffeeshops, de sluit-

dan ook meer dan alleen een verkooppunt

rijke drietraps-renovatie nodig, die pas dit

post is. Goed geluid is belangrijk, weet

van puike rookwaar; het is vooral een tof-

jaar werd afgerond. Openheid, service en

Riyad. Overal in de ruimte klinkt de muziek

fe stek om in een gemoedelijke sfeer even

kwaliteit waren sleutelwoorden bij die op-

loepzuiver, maar nooit zo hard dat een ge-

te chillen. En dan blijken Friezen, die toch

merkelijke transformatie. “Tenslotte is Ne-

sprek erdoor wordt overstemd. De muziek

de naam hebben stug te zijn, verdomd

derlandse cannabis wereldberoemd, en iets

is bewust zeer gevarieerd, zodat geen en-

plezierig gezelschap.

wat zoveel status heeft verdient een omge-

kele stijl gaat domineren en iedereen zich

ving die daarbij past”, vindt Riyad.

op z’n gemak voelt.

Hier worden de producten nog eerlijk gewogen waar je bij bent, wat ons betreft een traditie die het verdient in ere te wor-

Drang naar perfectie

Trekpleister voor fijnproevers

Het lange wachten is de moeite beslist

Over de indeling van de enorme ruimte

we wel bij de supermarkt! De kaart is niet

waard geweest. Het lelijke eendje van wel-

is duidelijk goed nagedacht; bij de entree

extreem uitgebreid, maar wel altijd gevari-

eer heeft het treurige verleden radicaal

vind je de verkoopbalie, waar je wordt

eerd en samengesteld uit het beste wat de

van zich afgeschud. En al is de Duck nog

verwelkomd door een sympathieke gast-

markt te bieden heeft. Van een prachtige

steeds een eend, het is wèl een eend met

heer of -vrouw. Dat is volgens een re-

Silver Haze tot de aantrekkelijk geprijsde

den gehouden. Voorverpakte zakjes halen

Hamsterwiet, voor elke smaak en beurs is er een passende keuzemogelijkheid. Dizzy Duck is na zes jaar ¿netunen eindelijk helemaal klaar voor de toekomst, en daar mag Heerenveen best trots op zijn. Jammer dat we zo ver uit de buurt wonen, anders wisten we het wel! Dizzy Duck Gedempte Molenwijk 4a-1 8442 BG Heerenveen Open: dagelijks van 12.00 – 24.00 uur www.dizzyduck.nl

78


Gewoon doen: Intergroen Door: Jan Sennema

vuld met de professionele voedingssupplementen van Aptus. Van alle merken is een zeer ruim assortiment op voorraad. Verder is er natuurlijk een ruime keuze uit de overige benodigdheden die nodig zijn. Een fors magazijn zorgt voor de nodige back-up.

Betaalbaar Maar hoeveel spullen je ook op voorraad hebt, het kan natuurlijk altijd voorkomen dat iets even niet in huis is. Je hebt dan de garantie dat daar binnen een dag een mouw aan gepast wordt, als je er op tijd bij bent zelfs nog op dezelfde dag. Desnoods rijden de heren voor één artikel naar de groothandel, en dat zegt genoeg over de

Sinds ongeveer een jaar staat in Eindhoven Intergroen klaar om hobbyisten uit de wijde omtrek van dienst te zijn met een uitgebreid assortiment, vakmanschap en eerlijke prijzen. De zaak is gevestigd op een ouderwets bedrijventerreintje middenin een woonwijk, vlakbij het centrum van Eindhoven en toch op maar enkele autominuten van de A2.

service die je hier kunt verwachten. Daarbij ligt het prijsniveau bij Intergroen op een absoluut betaalbaar niveau, en daar zit bij wat grotere aankopen zelfs nog wel enige rek in. Al met al is duidelijk dat wie een betaalbaar en gemoedelijk adres in of om Eindhoven zoekt, Intergroen beslist

Bij deze laagdrempelige buurtzaak zijn per-

de redelijk bescheiden ruimte zijn alle ma-

soonlijke en klantgerichte service nog van-

terialen voor het opbouwen van een goed

zelfsprekend en voelen ook kleine tuinders

draaiend tuintje in een ruime sortering te

zich meer dan welkom. Hier word je hier

vinden.

niet weggekeken als je alleen maar komt

koolstof¿lters, verlichtingsartikelen in alle

voor advies, want bij Intergroen vinden ze

wattages, en natuurlijk luchtbehandelings-

het heel belangrijk dat je je als klant op je

techniek. Voeding is er van drie Hollandse

gemak voelt. Wie daar behoefte aan heeft

topmerken die door de jaren heen hun

kan van A tot Z worden begeleid in het

duurzame kwaliteit ruimschoots hebben

opbouwen en onderhouden van een goed

bewezen: Canna, Hy-Pro en Atami, aange-

draaiende hobbyruimte. Je kunt er van op aan dat de vakkennis hier dik in orde is;

Betrouwbare

schakelapparatuur,

op zijn checklijst moet zetten. Intergroen Visserstraat 6 5612 BT Eindhoven Tel: 040 - 87 95 549 www. intergroen.com info@intergroen.com Open Ma tm vrij: 10.00 -18.00 uur Zaterdag: 10.00 – 16.00 uur

wat wil je met een team medewerkers die samen vele jaren ervaring op de teller hebben staan. Parkeren op het eigen terrein is uiteraard gratis. Wie liever discreet de inkopen wil inladen, kan probleemloos het grote magazijn binnenrijden.

Betrouwbaar De winkel ziet er fris en verzorgd uit, en dankzij de geschikte mannen achter de balie is het hier aangenaam toeven, met of zonder een beste bak kof¿e. Ondanks

79


Door: Rob Tuinstra

Trust

13 Assassins

Regisseur: David Schwimmer Met: Clive Owen, Catherine Keener, Liana Liberato

Regisseur: Miike Takashi Met: Kôji Yakusho, Takayuki Yamada, Yûsuke Iseya

Grooming, heet het fenomeen waarbij

mannen

Regisseur Takashi is er hon-

zich op internet voordoen als

volwassen

derd procent in geslaagd om

jongeren, om zo pubers te ver-

zijn remake van de gelijkna-

leiden. Regisseur Schwimmer

mige film uit 1963 ook voor

laat in Trust uitstekend zien

filmliefhebbers anno nu aan-

welke gevolgen deze verderfe-

trekkelijk te maken. De angst-

lijke praktijken hebben. Niet alleen voor het slachtoffer, maar

aanjagende harakiri in het begin van de film zet meteen de

ook voor het hele gezin. Want nadat de dochter van vader

toon; dit is geen werk voor softe filmkijkers. Na die indruk-

Will (Clive Owen) door groomer Charlie (Chris Henry Coffey)

wekkende eerste beelden neemt de film even gas terug om

is misbruikt, slaan bij hem de stoppen door. Schwimmer kiest

alle karakters goed te introduceren, maar als in de tweede

niet voor een platte wraakfilm, waarin een simpele (en geweld-

helft de finale komt slaat Takashi keihard toe. Net als zijn ac-

dadige) oplossing voor een happy end zorgt. En juist daardoor

teurs trouwens, die zich uiterst bekwaam door de vechtscènes

blijft deze film nog enige dagen knagen. Want wat zou jijzelf,

slaan. Dit is samoerai-werk zoals het hoort; een aanrader voor

als vader of moeder, doen?

zowel de liefhebber, als ook de mensen die nieuwsgierig zijn naar dit genre.

Source Code

Wrecked

Regisseur: Duncan Jones Met: Jake Gyllenhaal, Vera Farmiga, Michelle Monaghan

Regisseur: Michael Greenspan Met: Adrian Brody, Caroline Dhavernas

Het is zo langzamerhand een

Matt Damon heeft een trend

heus subgenre aan het wor-

gezet. Nadat hij in het eerste

den;

gespeeld

Bourne-deel in het begin van

wordt met de tijd. Na krachtige

de ¿lm weer bij zijn positieven

thrillers als Inception, Minority

kwam, wist hij niet meer wie

Report en Deja Vu valt Source

hij was. Pasgeleden overkwam

¿lms

waarin

Code dan toch licht tegen. Gyl-

Liam Neeson iets soortgelijks in

lenhaal is een gewonde Amerikaanse helikopterpiloot die via de

Unknown. En nu heeft ook Adrian Brody in Wrecked daar last

revolutionaire Source Code in de tijd kan reizen. Hij wordt inge-

van; hij zit vast in een autowrak, ergens in de bossen, met een

zet om de stad Chicago van een ramp te redden; een overlaat

lijk op de achterbank en een geheugen dat niet meer werkt.

heeft het op een rijdende trein gemunt, maar heeft als verras-

Naarmate de ¿lm vordert leren we traditiegetrouw steeds meer

sing ook nog een dirty bomb in petto. Het levert een vakbe-

over zijn ware identiteit. Maar de kijker moet daar wel geduld

kwaam gemaakte thriller op, maar echt op het puntje van je

voor hebben, want het kijkdoek wordt een Àink deel van de ¿lm

stoel ga je niet zitten. Ook al omdat het einde op zijn zachtst

gevuld met alleen het bebloede hoofd van Brody. Er zitten een

gezegd nogal verrassend is.

paar aardige plotwendingen in het verhaal, en spannend is het bij tijd en wijle ook, maar de ¿lm blijft wel wat traag.

80



Advertentie index

A&T Trading

51

Dizzy Duck

40-41

Keeper de

13-14-15

Alpha.C

51

Dizzy Duck

60-61

Keeper de

40-41

Alpha.C

40-41

Dizzy Duck

72-73

Limbo Grow Maastricht

13-14-15

Alpro Int.

40-41

Dizzy Duck Heerenveen

72-73

Limbo Grow Maastricht

40-41

Amaranta Seeds

60-61

Doctor Green

40-41

Maxx Trading New Age Company

13-14-15

40-41

Pascha

13-14-15

72-73

Plantarium

Ana-B Products

81

Elixer

4

Apollyon

51

Esara

Apollyon

13-14-15

Esara

Atami

9

ATK Agratrading

30

ATK Agratrading

40-41

Big Supplies

77

Binnenhof ‘t

13-14-15

Bio Ibo / G-Power Bio Nova

67

40-41

Eurotuin

13-14-15

Polder de

Greenhouse Davids

13-14-15

PP Trading

Green-Point the

13-14-15

Pro-Line

13-14-15

Groenwinkel

13-14-15

Rokade

13-14-15

Guna Guna

13-14-15 77

60-61

Royal Queen Seeds

25

Royal Queen Seeds

60-61

82

Hacas

81

2

Hacas

72-73

Salut Home & Garden

81

13-14-15

Hakuna Matata

81

Snail

81

Bunkertje ‘t

83

Hakuna Matata

40-41

T.T.B.

13-14-15

Bunkertje ‘t

60-61

Biologisch Groen

Handelsonderneming Oud-Midden

77

TDM Trading

81

TGC Trading

30

Thc

51 77

Canna

1

Hennep Huis Het

13-14-15

Canna

84

Hennep Huis Het

40-41

Coffeeshop Cremers

60-61

Home Grow Zwarte Tulp Delft

13-14-15

Top Vision

D&L

40-41

Home Grow Zwarte Tulp Schiedam

13-14-15

Tuincentrum Borne

D&L

72-73

Hydro Boulevard

Danny Trading Deventer Trading

81 13-14-15

40-41

Ultra Trading

77

Upstairs

40-41

Juweliers Goldberg

81

Upstairs

72-73

Redactie-adres:

Job Joris Arnold, André Beckers,

Postbus 6024, 1005 EA Amsterdam,

Discover Publisher BV,

Sulvan Geurts, Marian Henderson, Nicole

redactie@highlife.nl

Postbus 362, 5460 AJ, Veghel,

Maalsté, Karel Michiels, Michiel Panhuysen,

Telefoon: 073-5498112,

Jan Sennema, Kor Graafband, Arjan van Sorge,

Fax: 073-5479732

Peter van Sparrentak, Wernard Bruining, Feije

E-mail: info@highlife.nl

Wieringa en vele anderen.

Advertenties: Nancy, Kenneth en Marc.

Drukkerij: Corelio, België Hoofdredacteur: Rob Tuinstra

82

30

Inter Groen

Aan dit nummer werkten mee:

Highlife magazine Is een uitgave van:

13-14-15




Articles inside

Shopreviews article cover image

Shopreviews

2min
page 75
Games article cover image

Games

7min
pages 76-79
High Times Cannabis Cup article cover image

High Times Cannabis Cup

1min
pages 68-69
Kopenhagen wil legaliseren article cover image

Kopenhagen wil legaliseren

1min
page 67
Expeditie in Suriname article cover image

Expeditie in Suriname

11min
pages 62-65
Smokescreen article cover image

Smokescreen

3min
pages 59-61
Dodelijk stof article cover image

Dodelijk stof

1min
page 58
Brievenrubriek article cover image

Brievenrubriek

2min
page 57
Logboek VOC article cover image

Logboek VOC

2min
page 56
Hele aparte hotels article cover image

Hele aparte hotels

5min
pages 54-55
Mediwiet: Ineens zonder pijn article cover image

Mediwiet: Ineens zonder pijn

6min
pages 52-53
Altijd goed: Gary Oldman article cover image

Altijd goed: Gary Oldman

1min
page 49
Afstuderen op coffeeshops article cover image

Afstuderen op coffeeshops

7min
pages 46-48
Groen vraagt van zich af article cover image

Groen vraagt van zich af

7min
pages 44-45
Portret van een blower: Fabian article cover image

Portret van een blower: Fabian

2min
page 31
High Gadgets article cover image

High Gadgets

3min
pages 42-43
Vormgevers Machine article cover image

Vormgevers Machine

6min
pages 26-30
Stelling: Pé for president article cover image

Stelling: Pé for president

3min
page 35
Had Jack Herer ongelijk? article cover image

Had Jack Herer ongelijk?

7min
pages 32-34
Sef: Niet bang om te falen article cover image

Sef: Niet bang om te falen

7min
pages 22-25
Voorwoord article cover image

Voorwoord

4min
pages 3-4
Product Flash article cover image

Product Flash

4min
pages 11-15
High Weirdness article cover image

High Weirdness

4min
pages 17-18
Nieuwe website Highlife article cover image

Nieuwe website Highlife

1min
page 19
Nicole Maalsté article cover image

Nicole Maalsté

3min
page 6
André Beckers article cover image

André Beckers

5min
pages 8-10
Flash article cover image

Flash

1min
page 7
Superlul: Henk van Straten article cover image

Superlul: Henk van Straten

3min
pages 20-21
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.