High Life NL 11-06

Page 1

#06-2011 GRATIS

opinie en lifestyle magazine voor growers en blowersDoof voor argumenten Minister van Verbod Ivo Opstelten maakte eind mei weer eens duidelijk dat hij doof blijft voor argumenten. Ondanks vele protesten houdt de bullebak van de VVD vast aan de invoering van de omstreden wietpas. Als het aan Opstelten ligt zal die wietpas dit jaar al in de zuidelijke provincies worden ingevoerd. Maar of dat echt gaat gebeuren is nog lang niet zeker. Want niet elke gemeente ziet die wietpas zitten.

Consequentie van die wietpas is dat coffeeshops

Steden als onder andere Breda, Den Bosch en

‘besloten clubs’ met een verplichte ledenadmi-

Eindhoven zijn tegen de komst van de wietpas. In

nistratie worden. Alleen als je een wietpas hebt

de gemeenteraden werd hiertegen zelfs een mo-

mag je een coffeeshop in. Coffeeshops mogen

tie aangenomen. Maar Opstelten veegt dat verzet

volgens Opstelten maximaal 1000 tot 1500 leden

weg: “Mijn gesprekspartners zijn de burgemees-

hebben. Hoe dat moet als in een bepaalde stad

ters.” Met andere woorden, ik heb niks met die

5000 mensen een wietpas willen, en er maar

gemeenteraadsleden te maken. Boven weet Ivo

twee shops zijn, vertelde de minister er niet bij.

wat hem te doen staat als er geen draagvlak is.

Hoe dat moet als je bijvoorbeeld lid bent van

Oplossing: “Ik ga zorgen dat ik draagvlak krijg.”

een coffeeshop in Maastricht, maar tijdens een

Hoe? Dat zien we later wel weer, want die pas

bezoek aan Amsterdam daar een coffeeshop wil

moet en zal er komen.

bezoeken, vertelde hij ook niet.

Ook Amsterdam blijft zich fel tegen de wietpas

Kortom, veel is nog onduidelijk. Bovendien sprak

verzetten. Belangrijkste argument van de hoofd-

de minister eigenlijk voor zijn beurt, omdat de

stad is dat met de invoering van de wietpas, die

Raad van State nog moet beslissen of het wettelijk

alleen verkrijgbaar is voor Nederlanders, de vele

gezien wel toegestaan is om buitenlandse toeristen

toeristen die een coffeeshop bezoeken dan aan-

de toegang tot een coffeeshop te ontzeggen. Die

gewezen zijn op straathandel. Er is niet veel fan-

uitspraak wordt nog deze zomer verwacht. Hoe dan

tasie voor nodig om je voor te stellen hoe het

ook, er zal nog veel moeten gebeuren voor die idi-

centrum van Amsterdam ontregelt gaat worden

ote wietpas er echt is.

wanneer al die toeristen bij straatdealertjes terecht moeten. Maar daar hoeven we ons geen

Zo, dat was nog even snel de actualiteit, want deze

zorgen over te maken, want Ivo de Verschrik-

plannen van het kabinet kwamen naar buiten toen

kelijke stelt ons gerust: die toeristen die graag

dit nummer al afgerond was. In een komende High-

naar ons land komen om een coffeeshop te be-

life meer over de reacties vanuit de cannabiswereld

zoeken? Die blijven voortaan gewoon thuis, aldus

op de onzalige voornemens van deze VVD/CDA-re-

Ivo. Hoe weet hij dat? Dat weet hij omdat ze hier

gering, nu aandacht voor de inhoud van dit nummer.

komen omdat ze hier “rustig en veilig cannabis kunnen consumeren”. En als dat niet meer kan,

Zoals jullie van ons gewend zijn waren we bij

nou, dan zien we ze volgens Ivo simpelweg niet

recente gebeurtenissen als het Cannabis Tribu-

meer en blijven ze braaf in hun eigen land, want

naal en Cannabis Bevrijdingsdag. Cultuur komt

daar “kunnen ze ook gebruik maken van nu al

ook goed aan bod; deze keer ‘trashy’ collages

bestaande illegale markten.” Ja, de wereld van

van Rob Benders en grafitti (en meer) van Laser

Minister Opstelten is een veilige wereld, waarin

3.14. We duiken in de reggae met Black Star

iedereen doet wat hij zegt.

Foundation, Ganja Farmer Marlon Asher en een vooruitblik op Future Reggae Ruigoord. Verder spraken we met de grondleggers van de stonerrock: Kyuss (Lives) en BB-er (Bekende Belg) Guido Belcanto. Reizen doen we met Crazy Campers en we raften op de Colorado. Tot slot spraken we met een paar van die vele buitenlandse toeristen die (nu nog) naar Amsterdam komen vanwege de grachten, de musea, de Wallen en de coffeeshops. Veel leesplezier. Rob Tuinstra

Voorwoord van de uitgever De Nederlandse overheid voert een liberaal beleid t.a.v. cannabis. Het gebruik van cannabis wordt in de Nederlandse Opiumwet niet strafbaar gesteld. Vele gemeenten gedogen coffeeshops van waaruit hasj en wiet worden verhandeld. Met het gedogen van deze coffeeshops heeft de overheid een goede scheiding van de drugsmarkten weten te bereiken. Zo’n één miljoen blowers weten de weg naar de coffeeshop te vinden of voorzien d.m.v. kleinschalige hennepteelt in hun eigen gebruik. De cannabisconsument is de samenleving op geen enkele wijze tot last. Hij wordt in ons land dan ook terecht niet als een crimineel behandeld. Sommige politici en vertegenwoordigers van het openbaar bestuur zijn groot voorstander van het legaliseren van cannabis. Aan legalisatie gaat gewoonlijk een lange periode van normalisatie vooraf. De uitgever hoopt middels het blad ‘Highlife’ het publiek te informeren en hiermee een positieve bijdrage te leveren aan de normalisatie van cannabis. In zijn blad geeft hij zowel voor- als tegenstanders van cannabis de ruimte hun mening te ventileren. Dit betekent niet dat de uitgever het met de inhoud van alle artikelen of advertenties eens is. De uitgever distantieert zich uitdrukkelijk van gepubliceerde uitlatingen of afbeeldingen die de indruk wekken dat er reclame wordt gemaakt voor het gebruik of productie van cannabis. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook vermenigvuldigd of overgenomen worden zonder voorafgaande toestemming van de uitgever en de andere auteursrechthebbenden. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en/of de doelstelling van de advertenties. De redactie neemt geen enkele verantwoording voor ongevraagde inzendingen.

306 11

26

Remixen met duct tape en politielint

34

37

High Amsterdam Miljoenen toeristen bezoeken elk jaar de ruim

Debatteren over het gedoogbeleid

Rob Benders maakt ‘trashy’ collages met

200 coffeeshops in Amsterdam. Benepen re-

plaatjes uit tijdschriften, eigen foto’s, plastic,

pressieve geesten willen die blowende toe-

merk je daar misschien weinig van, maar

stickers, vetkrijt, verf, plakband en allerlei

risten weigeren, want ze zouden alleen maar

ervaringsdeskundigen, politici, wetenschap-

soorten tape. Het materiaal vindt hij soms ge-

overlast veroorzaken. Onzin natuurlijk, want

pers, beleidsmakers, politie en justitie krui-

ZRRQ RS VWUDDW ]RDOV À\HUV YDQ IHVWLYDOV HQ

net als niet-blowende toeristen zijn ze ook in

sen bij allerlei gelegenheden de degens over

grote stukken karton die hij als ondergrond

Amsterdam voor de musea, een rondvaart

de toekomst van coffeeshops en blowers.

gebruikt. “Wat ik wil uiten, lukt niet met een

door de grachten en de Wallen. Wernard Brui-

Vaak halen die debatten de media niet. Een

foto of schilderij. Daarom is een collage voor

ning sprak met een aantal van hen.

verslag van twee boeiende bijeenkomsten.

47

60

Het gedoogbeleid ligt onder vuur. Als blower

mij een goede manier.”

42

Raften op de Colorado Zin in een potje stevig roeien? Ga dan voor de 26 stroomversnellingen van de Colorado-

Laser 3.14: De stad als notitieblok

Zonder Kyuss geen stonerrock?

/DVHU LV HHQ JUDI¿WL DUWLHVW GLH YRRUDO

Zonder Kyuss geen stonerrock? Je weet het

rivier in de vermaarde Cataract Canyon in

bekend is van zijn korte, Engelstalige spreu-

nooit zeker natuurlijk, maar feit is dat de

de Amerikaanse staat Utah. Highlife-ver-

ken op tijdelijke plekken in Amsterdam.

Amerikaanse band (1991-1995) van grote

slaggever Mike de Leede trad zes dagen en

Waarheden als koeien sprayt hij op schut-

invloed is geweest op deze psychedelische

160 kilometer lang in het spoor van ontdek-

tingen van veelal in de steigers staande plek-

rockvariant. Het bericht dat de band in

kingsreiziger John Wesley Powell, de eenar-

ken, maar dan net weer een tikkie anders,

(bijna) de originele bezetting opnieuw ging

mige majoor die in juli 1869 als eerste dit

en om over na te denken. Sinds kort is hij

toeren werd door de vele fans wereldwijd

ruigste gedeelte van de Colorado bedwong

]LFK PHHU JDDQ WRHOHJJHQ RS JUD¿VFK ZHUN ±

met gejuich ontvangen. Arjan van Sorge

dat er ook stevig inhakt.

sprak met drummer Brant Bjork.

Features:

Remixen met duct tape en politielint

26

Ask Ed

71

Review

93

High Amsterdam

34

Debatteren over het gedoogbeleid

37

Raften op de Colorado

42

Laser 3.14: De stad als notitieblok

47

Mediwiet: Robert kan weer lachen

54

Zonder Kyuss geen stonerrock

60

Op reis met Crazy Campers

64

Cannabis Bevrijdingsdag

67

High Weirdness

Barend Toet over 40 jaar OOR

80

Brievenrubriek

Rubrieken:

Guido Belcanto 3

23

Inhoudsopgave

5

Future Reggae Ruigoord

24

Nicole Maalsté

6

Portret van een blower

31

Flash

7

Black Star Foundation

32

8

Ganja Farmer Marlon Asher

33

17

9LHU ¿MQH WKULOOHUV

22

Games: DCS: A-10C Warthog

76

&XOW¿OPKHOGHQ ,DQ 0F6KDQH

Voorwoord

André Beckers

Suicide girls

40

Gewilde stieren

88

Muziek terwijl u blowt

50

High Gadgets

52

Jorge Cervantes

21

De Stelling: 5 planten

83

Product Flash

96

En verder:

Stoner Cinema: Totally Baked

Kweek:

Film: Grabbelton

België

62

11

Film: Smokescreen

77

57

De eerste keer

95

En nog veel meer...

5


Column

Botsende mensbeelden Voor veel blowers hoort een jointje bij het goede leven, maar zo denkt niet iedereen erover. Tijdens het Cannabis Tribunaal werd mij duidelijk hoe dat precies zit. Kamerlid Lea Bouwmeester (PvdA) vertelde dat debatten in de Tweede Kamer soms niet over feiten gaat, maar over emoties. Sommige mensen willen de feiten volgens haar helemaal niet horen: “Mensen die drugs willen verbieden, denken dat drugs slecht zijn omdat ze van de duivel komen. Drugs horen bij de kwade kant van het leven en daarom moet je ze verbannen.”

gens hem kenmerkt de huidige samenleving zich door ongeremd hedonisme. Hij bedoelt daarmee dat vrijheid niet alleen maar individueel genot is: “Vrijheid is je inzetten voor iets dat groter is dan jezelf”, houdt hij het publiek voor. Hij pleit voor een herinvoering van ouderwets

Het punt dat Bouwmeester hier maakt is dat

die escapades werd een zoon geboren, Di-

burgerschapmoraal,

tegenstrijdige opvattingen over blowen en

onysus. Deze Dionysus stond volgens de

wordt gecombineerd met verantwoorde-

coffeeshops voortkomen uit botsende visies

jonge CDA’er voor de goedheid in de mens

lijkheid. Om zijn visie te onderstrepen

op het leven. Voor iemand die niet in God of

en de genietingen in het leven. Tot erger-

gebruikt hij aan het einde van zijn be-

de duivel gelooft, is het christenstandpunt

nis van de jaloerse Hera hield Zeus enorm

vlogen speech over gemeenschapszin,

daarom niet te bevatten. Voor- en tegenstan-

van deze bastaardzoon. Zij riep de hulp

naastenliefde en solidariteit een citaat

ders spreken vanuit een andere dimensie.

van de Titanen in om Dionysus uit de weg

van Wim Kan: ‘Je moet in Nederland pre-

te ruimen. Dionysus werd verscheurd en

cies weten hoe ver je té ver kunt gaan’.

Eerdere optredens op het Cannabis Tribu-

eindigde in een grote plas bloed. Daarop

Daarom is hij voor een restrictievere

naal van de woordvoerders van de jonge-

barstte Zeus in woede uit en verpulverde

aanpak van cannabis. Het huidige ge-

ren van ChristenUnie en CDA bevestigen

de Titanen tot as. Deze as vermengde

doogbeleid zit volgens hem namelijk te

de emotionele kant van het verhaal. Zo

zich met het bloed van Dionysus, waar-

veel aan de kwade kant.

begon de CU-woordvoerder zijn uitspra-

door goed en kwaad zich vermengden. En

ken steevast met: “Ik ben bang dat….” En

hieruit ontstond de mens.

dan volgde zijn angst voor normalisering

waarbij

gelijkheid

Minder krampachtig

van hasj en wiet. Of zijn angst dat het hek

Tot zover de mythe. Volgens de CDA’er

Geprikkeld bijt een toehoorder de verte-

van de dam is wanneer cannabis eenmaal

leert deze mythe ons dat genietingen

genwoordiger van de jongeren van het

geaccepteerd is. Want dan wordt de stap

(oftewel genot) altijd een beetje bevlekt

CDA toe dat hij zich juist heel veel inzet

naar andere drugs volgens hem namelijk

is. Daarom moeten we met mate genie-

voor de gemeenschap. Hij doet vrijwilli-

veel kleiner. En dat kan toch nooit de be-

ten, zodat het goede niet kan ontsporen

gerswerk en beschouwt zichzelf als een

doeling zijn... Ach, het hoort gewoon niet.

tot het kwade. Hij legt uit dat je de con-

goede vader die zijn kinderen verantwoor-

sumptie van softdrugs ook zo moet zien.

delijkheidsbesef bijbrengt. Hij wil daarom

Er kan enige vrijheid zijn (je kunt ze op

niet als blowende ongeremde hedonist

een gereguleerde manier tot je nemen)

worden neergezet. En zo is het maar net.

Griekse mythe Zijn collega van de CDA-jongeren was iets

maar we moeten ook aandacht hebben

milder in zijn oordeel. Hij onderbouwde

voor de kwade kant van de mens. Het ge-

Ik denk dat het zou helpen als christelijke

zijn opvattingen over het cannabisbeleid

bruik mag niet ontsporen en moet daarom

politici hun visie op het goede leven iets

met een prachtige Griekse mythe. Deze

strikt worden gehandhaafd.

minder krampachtig zouden uitdragen. Goed burgerschap komt juist tot uiting in

mythe gaat over vroegere goden die over het heelal heersten. Hij vertelt over Zeus

het geven van ruimte aan andersdenken-

die getrouwd was met Hera. Zeus hield

Ouderwets burgerschapmoraal

er wel van om af en toe een uitstapje te

Deze CDA-jongere heeft naar eigen zeg-

wen en alles wat daarmee te maken heeft

maken met andere vrouwen. Uit een van

gen niet zo´n positief mensbeeld. Vol-

tot het kwaad behoort.

6

den en niet bij het uitgangspunt dat blo-


Inval Dagga Party De Zuid-Afrikaanse Dagga Party is, zoals de naam al aangeeft (dagga is Zuid-Afrikaans slang voor wiet), een one issue partij. De Dagga Party streeft naar legalisering en het behoud van de Zuid-Afrikaanse dagga-cultuur. Volgens partijleider Jeremy Acton zal legalisering het land veel geld opleveren, niet in het minst door het cannabistoerisme dat dan op gang zal komen. Kort nadat de partij had bekendgemaakt deel te nemen aan de verkiezingen in Actons woonplaats Langeberg, viel de politie diens woning binnen. Daar werden naast zo’n twintig cannabiszaden ook gebruikte pijpen aangetroffen. De meevallende boete van 50

Hoge Raad: geen vervolging bij 5 planten

rand (ca. 5 euro) die Acton daarvoor is opgelegd weigert hij uit principe te betalen. In een volgend nummer laten

Goed nieuws. De Hoge Raad

we jullie weten of Acton in de gemeenteraad is verkozen.

oordeelde onlangs dat hobbykwekers met maximaal vijf wietplanten niet worden vervolgd, ongeacht het resultaat van de oogst. Voorwaarde blijft wel dat men direct afstand van de planten doet, als de politie die aantreft. Het Openbaar Ministerie was in cassatie gegaan tegen het gerechtshof in Den Bosch, dat drie personen had vrijgesproken voor het telen van vijf wietplanten. Een verdachte in Roermond had vijf planten met een totale opbrengst van 2180 gram en een echtpaar in Uden oogstte 6712 gram van vijf planten. Het Openbaar Ministerie wees erop dat het bezit van maximaal 30 gram wordt gedoogd en eiste daarom straffen tegen de verdachten. Op basis van een aanwijzing uit 2000 oordeelde de Hoge Raad echter dat het telen van niet meer dan vijf hennepplanten niet strafrechtelijk wordt vervolgd: ‘De hoeveelheid en het gewicht van de met deze

Bank moet coffeeshop als klant houden

tot vijf planten beperkte teelt verkregen hennepopbrengst doen niet ter zake.’ Meer hierover in de column van André Beckers (pagina 8) en op pagina 23.

Nederlandse banken mogen

coffeeshop-

houders niet zomaar opzeggen als klant,

Fuck die politici

aldus het gerechtshof in Den Bosch.

Natuurlijk lezen jullie een

Aanleiding was het

verslag van de Cannabis

hoger beroep in een

Bevrijdingsdag, die begin

geschil

Van

mei in Amsterdam werd

Bankiers

gehouden. Enige duizen-

coffeeshop

den mensen bezochten

tussen

Lanschot en

een

uit Maastricht. In november 2009 schreef de bank een

het

brief aan de shop waarin de relatie werd verbroken.

kende acts en sprekers

De bank zou naar eigen zeggen onvoldoende kunnen

het publiek vermaakten.

controleren of er sprake was van onoorbare praktijken

Veel indruk maakte een

of strafbare handelingen als witwassen. Dat vond de

speech

bank een onacceptabel risico, omdat hierdoor zowel de

activiste Jackie Woerlee,

‘reputatie’ als de ‘integriteit’ van de bank op het spel

die hard uithaalde naar

staat. Maar het gerechtshof vind dit onzin: de bank

de Haagse politiek.

festival,

van

waar

be-

mediwiet-

handelt ‘in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid’. Volgens de rechter mogen banken er niet van uitgaan dat coffeeshops geld witwassen.

7


Geen vervolging bij 5 wietplanten Op 26 april 2011 wees de Hoge Raad der Nederlanden arrest in een aantal zaken die betrekking hebben op de teelt van niet meer dan vijf hennepplanten. In 2010 besteedde ik in mijn column in Highlife al aandacht aan twee compleet verschillende denkrichtingen van het Gerechtshof te Den Bosch. Naar het arrest van de Hoge Raad werd door velen dan ook reikhalzend uitgekeken. Mag je na ontdekking van de teelt van niet meer dan vijf hennepplanten nu wel of niet worden vervolgd? Wat is het gevolg als je na ontdekking niet vrijwillig afstand doet? Speelt de grote c.q. de omvang van de hennepplanten een rol van betekenis? Wat nu als je van de vijf planten meer dan 5 gram hennep hebt geoogst?

produceert en/of het gewicht van de te verwachten oogst - geen rol van betekenis. Hoe kan dat dan? Eenvoudigweg omdat de Aanwijzing Opiumwet hieromtrent geen enkele voorwaarde stelt. De redenering dat slechts het bezit van niet meer dan 5 gram hennep voor eigen gebruik wordt gedoogd brengt hierin geen wijziging. In de Aanwijzing wordt namelijk expliciet onder ogen gezien dat levend plantmateriaal al gauw meer weegt dan 5 gram.

De Hoge Raad begint met de vaststelling dat de in de Staatscourant gepubliceerde

Eigen gebruik

Aanwijzing en Richtlijn Opiumwet moet

De Hoge Raad heeft bevestigd dat de

Vertrouwen

worden beschouwd als een vorm van recht

meerderjarige, die niet meer dan 5 hen-

In een van de zaken waar de Hoge Raad

waar de burger rechtsreeks een beroep

nepplanten teelt ten behoeve van uitslui-

het laatste woord sprak, werden in de tuin

op kan doen. De aanwijzing beschrijft na-

tend zijn eigen gebruik, er in beginsel op

van de teler 4 hennepplanten en 1 stronk

melijk het beleid dat bij de opsporing en

mag vertrouwen dat hij na ontdekking

van een hennepplant aangetroffen. In de

vervolging van hennepteelt wordt toege-

niet wordt vervolgd. Indien de teler echter

woning van de teler trof de politie 400

SDVW ,Q EHJLQVHO LV GH RI¿FLHU YDQ MXVWLWLH

weigert vrijwillig afstand te doen van zijn

gram henneptoppen aan. Ook werd een

gebonden aan dit naar buiten toe kenbaar

KHQQHS SODQWHQ GDQ VWDDW KHW GH RI¿FLHU

knipapparaat aangetroffen waaraan een

gemaakt beleid. Zo lezen we in dit beleid:

van justitie vrij vervolging in te stellen. In

vuilniszak was bevestigd. In die vuilniszak

dat geval mag de rechter de teler veroor-

bevond zich 1780 gram hennepmateriaal

In geval van teelt van niet meer dan 5 plan-

delen wegens overtreding van de Opium-

(knipafval). Het was duidelijk dat de hen-

ten wordt aangenomen dat sprake is van

wet. Ook de teler die niet (uitsluitend) voor

neptoppen en het knipafval in de woning

niet beroeps/bedrijfsmatige teelt. Er volgt

zijn eigen gebruik teelt, maar (gedeeltelijk)

afkomstig was van de geoogste plant die in

dan bij ontdekking politiesepot met afstand.

voor de handel kan aan de beleidsuitgangs-

de tuin werd aangetroffen. Die 400 gram in

Niet bedrijfsmatige teelt van een geringe

punten geen rechten ontlenen en loopt bij

de woning betrof beduidend meer dan de

hoeveelheid voor eigen gebruik heeft, indien

ontdekking het risico op een veroordeling.

gedoogde hoeveelheid van 5 gram, zodat

de verdachte volwassen is, geen prioriteit.

vervolging mogelijk leek. Het Hof oordeel-

Teelt door minderjarigen behoort steeds te

De omvang van de plant speelt – ongeacht

de echter dat een burger die er op mag ver-

leiden tot een strafrechtelijke reactie.

de hoeveelheid henneptoppen die de plant

trouwen dat de overheid niet strafrechtelijk optreedt tegen het bezit van niet meer dan vijf hennepplanten, er in redelijkheid ook op mag vertrouwen dat niet wordt opgetreden tegen het bezit van het van deze planten afgescheiden hennepproduct. Als justitie niet tevreden is met deze uitkomst, zal de Aanwijzing en Richtlijn ongetwijfeld worden gewijzigd. Tot die tijd kan de kleinschalige teler vanuit strafrechtelijk oogpunt veilig opereren.

Mr drs. André Beckers Advocaat te Maastricht www.beckersbergmans.nl

8
CANNA additieven van 1 liter nu in &$11$ GXEEHOQHN ÁHV De literverpakkingen van CANNA RHIZOTONIC, CANNAZYM en CANNA PK 13/14 hebben een grondige metamorfose ondergaan. In navolging van CANNABOOST Accelerator zijn de additieven nu verkrijgbaar in de herkenbare CANNA dubbelQHN ÀHV 2RN ]LMQ ]H VDPHQ PHW GH OLWHU HQ liter cans, voorzien van een nieuw label. Een nieuwe verpakking, maar dezelfde vertrouwde kwaliteit. CANNA RHIZOTONIC is een krachtige wortelstimulator, die op elk medium meteen resultaat geeft. CANNAZYM beschermt de waardevolle investering van de kweker tegen de verwoestende uitwerking van wortelziekten en verbetert de luchtregulering in het substraat. CANNA PK 13/14 zorgt voor een sterkere bloei en een grotere oogst. Meer informatie over CANNA additieven: http://www.canna.nl/additives

OPTIPAR+ (3090)

wanneer de lamp het einde van zijn levensduur bereikt heeft. Ook geeft het rode lampje aan wanneer er sprake is van storingen van het elektra (zoals te weinig stroom).

'H 2SWLSDU LV PHW ]LMQ OLFKWRSEUHQJVW YDQ PDDU OLHIVW OXPHQ een uniek armatuur dat is gebouwd voor jarenlang probleemloos

De pluspunten op een rijtje

functioneren. Door plaatsing van de EVSA bovenóp de armatuur is

- Hoog rendement door energiezuinig Philips GreenVision EVSA

de Optipar+ kleiner dan vergelijkbare armaturen. Het open-reflec-

- Beter spectrum dan SON T PLUS- of Greenpower-lampen

torsysteem zorgt voor een constante luchtstroom, een geringere ren-

- Optimale lampprestaties door lampheater en openreflectorsysteem

dementsterugval van de reflector en een langere levensduur. Koel-

- Geïntegreerde koelribben en open reflector voor optimale koe-

ribben op de behuizing zorgen voor een langere levensduur van de

ling van de elektronica

elektronica. De gebruikte Philips GreenVision elektronica heeft zich

- Lasdozen zijn vóór te installeren

in de praktijk bewezen door zijn bijzonder lage kosten qua ener-

- Speciale ophangbeugels voor juiste montagehoogte

gieverbruik. De lamp met ESVA gebruikt 2,61 ampère (maximaal 3

$UPDWXXU Û GUDDLEDDU

DPSqUH GXV PLQGHU GDQ HHQ JDQJEDUH : ODPS

- Easy Twist lamphouders (snel en veilig vervangen van lampen) - Eenvoudig wisselen van reflector en elektronica

De kabeldozen kunnen worden vóórgemonteerd om in een later stadium de armaturen te plaatsen. Het eigenlijke installeren is heel eenvoudig en gaat in één beweging dankzij een speciaal ontworpen ophangbeugel (montagehoogte instelbaar). Doordat de Optipar+

Technische informatie OPTIPAR+ (3090) - Lamptype

Philips GreenPower 1000 watt

- EVSA-type

Philips

altijd in balans hangt, is tijdrovend richten verleden tijd. De EVSA is voorzien van een rood sensorlampje dat aangeeft

GreenVision

1000

watt/ 400 volt - Lichtopbrengst

220.000 lumen

- Frequentie

50/60 Hz (min. 45 Hz - max. 66 Hz)

- Optiek

IRS-reflectoren

- Stroomverbruik

2,61 A (max 3,0)

- Opgenomen vermogen

1032 watt (max. 1040)

- Gewicht

ca. 3,7 kg

- Dichtheidsklasse behuizing EVSA

IP65

- Lampcompartiment

IP23

- Max. omgevingstemperatuur

30º C

Voor meer informatie: Hy-Supply 7HO )D[ info@hysupply.nl www.hysupply.nl

11


Obamaatje roken? Het lijkt een nieuwe rage, wietsoorten vernoemen naar celebrities. Na Charlie Sheen en Chuck Norris heeft nu ook president

Obama

een

met

THC overladen naamgenoot: Obama OG, de jongste telg van de in Californië populaire OG Kush familie. Over de

High Science

vraag of OG staat voor Ocean Grown of Original Gangsta de-

Met haar promotieonderzoek aan de TU van Delft heeft

batteren insiders nog driftig. Hoe dan ook, met Obama

Hélène Perrotin-Brunel het onderzoek naar de medicina-

OG haal je marihuana met een ‘uitstekend, langdurig

OH WRHSDVVLQJHQ YDQ FDQQDELV HHQ ÀLQNH VWDS YRRUXLW JH-

werkzaam therapeutisch effect’ in huis. Warm aanbevo-

bracht. Een door haar bedachte extractietechniek maakt

len door cannabis dispenser Toke of the Town.

gebruik van het zogenaamde ‘superkritisch kooldioxide’. Met de methode is het vrij eenvoudig cannabinoïden economisch en in zeer zuivere vorm te extraheren, iets wat eerder vrijwel onmogelijk was. Het isoleren van cannabinoïden die in kleine hoeveelheden voorkomen,

Kerstboom op steroïden

wordt daarmee ook lonend. Die ontwikkeling zou voor

Met de Australische strain Rainbow Dream is de we-

je die effecten kunt be-

reld een cannabissensatie rijker. De down under le-

studeren heb je eerst

gendarische kweker Gary Von Billen is de schepper

voldoende van die stof-

van de soort, die al sinds 2003 gouden medailles

fen nodig. Typisch een

grossiert bij de Australische Cannabis Cups. Nu heeft

geval van de slang die

de rest van de wereld de spectaculaire haze einde-

zijn eigen staart bijt.”

het onderzoek een quantumsprong voorwaarts betekenen. Toch betwijfelt Perrotin-Brunel of het daar snel van zal komen. “Je moet eerst aantonen wat de exacte effecten van de cannabinoïden zijn. Maar voor

lijk ook in de smiezen. Rainbow Dream is een kruising tussen Sensi Seeds’ Jack Flash en Von Billens eigen Carrot, een sativastrain waar hij al 25 jaar mee werkt. De tot vier meter hoge plant heeft een groot aantal zijtakken en wordt in de volksmond wel een

Ganja untuk kehidupan!

‘kerstboom op steroïden’ genoemd. “Als het je niet lukt anderhalve kilo van deze plant af te halen mag

Om in Indonesië actie te voeren voor de legalisering van can-

je je kweektechniek wel eens kritisch tegen het licht

nabis moet je wel over grote ballen beschikken, want de wet

houden”, stelt Von Billen.

maakt er geen onderscheid tussen marihuana en harddrugs. Alleen al een joint kan je vier jaar in een buitengewoon oncomfortabele Indonesische gevangenis opleveren. Toch durfde een groepje activisten het aan legalisering bespreekbaar te maken. Het begon allemaal in 2008, toen op Facebook de groep Support Legalisering Cannabis werd opgericht. In 2011 waren er al 42.000 volgers, waarna de pagina werd verbannen. Omdat wetenschappelijk onderzoek in Indonesië de enige manier is om drugs bespreekbaar te maken, zijn de activisten verder gegaan als Stichting Cannabis Research, waarmee de FOXE RI¿FLHHO HHQ OHJDOH VWDWXV KHHIW 2S GH ZHUHOGZLMGH FDQnabisbevrijdingsdag gingen ook in Jakarta enkele honderden durfals uit de kast. Als een demo van ongeruste wetenschappers zag het er niet echt uit...

12
shopreview

Coffeeshop Rokade, Hengelo Rokade is vanaf day one al ruim 20 jaar een begrip in Hengelo en de wijde omtrek. Op 85 m2 vind je een constante kwaliteit, vriendelijke, snelle bediening, goede muziek, gratis wifi, goede ecologische koffie, vers afgewogen producten, airconditioning, pinnen, een leestafel met alle kranten, goede sfeer, allemaal zaken die bij een professionele coffeeshop anno 2011 horen. Rokade, is een licht en kleurig ingerichte zaak met aandacht voor de klant, aandacht voor kunst, hartje centrum gelegen en weet al jaren een gemêleerd publiek te trekken. Kijk op de website voor parkeermogelijkheden! Coffeeshop Rokade Deldenerstraat 14, 7551AE, Hengelo Tel.: 074-2502377 Dagelijks geopend van 12:00 tot 0:00 www.coffeeshoprokade.nl

Pascha, Veenendaal

Office Green, Veenendaal

Sinds 1 juni is Pascha in Dordrecht gevestigd en na een half jaar gaat het tweede filiaal in Veenendaal open. Het voormalige Growland uit Veenendaal, dat al 15 jaar een begrip is, werd overgenomen en volledig verbouwd. Met een totaal nieuw fris imago en beleid is de vernieuwde winkel erg ruim en overzichtelijk opgezet. Binnen 2 minuten sta je vanaf de snelweg A12 bij de winkel met voldoende parkeergelegenheid waar je discreet kunt laden en lossen. Als “eyecatcher” staat binnen een kolossale barokke lantaarn, het handelsmerk van Pascha. Ben je op zoek naar een adres waar ze net iets meer voor je doen en waar je geholpen wordt door deskundig en zeer gemotiveerd personeel kom dan eens langs bij Pascha. Voor goede service en lekkere koffie kom naar:

Sinds December is de growshop aan de Koningsschot veranderd van eigenaar. Dick zwaait vanaf nu de scepter @ Office Green. De grote ruimte met een oppervlakte van 122m2 is helemaal opnieuw ingedeeld en voorzien van een nieuwe grotere voorraad. Zo heeft Dick het winkelgedeelte helemaal vernieuwd, er is een balie ingemaakt waaraan de klanten een lekker bakje koffie kunnen drinken. Alle produkten zijn keurig in de showroom geëtaleerd. Verder kunt u vanaf nu kennis maken met een complete nieuwe voedingslijn, die ten opzichte van de bestaande merken zeker 30% goedkoper is! Dit is het resultaat van ruim 20 jaar ervaring in de tuinbranche waarin Dick actief was. Kom snel zelf een kijkje nemen.

Pascha Veenendaal Storkstraat 1b, 3905 kx Veenendaal, Tel.: 06-31231388 Open: Maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur. Zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.

Office Green, Koningsschot 18, 3905 PS Veenendaal. Tel.: 0031-(0)-644468163 Ma. gesloten, Di. t/m Vrij. 11.00 - 18.00, Za. 11.00 - 15.00. www.officegreenveenendaal.nl


400% meer wiet in Spanje Volgens de meest recente gegevens van de Spaanse Guardia Civil is de hoeveelheid in beslag genomen cannabisplanten in het land tussen 2008 en 2009 met maar liefst 425,58% gestegen. Voor 2010 en 2011 zet die stijging door, maar de politie loopt achter en heeft de exacte cijfers niet paraat. Al klinkt ruim 400 procent dramatisch, in kilo’s uitgedrukt komt het neer op amper 1000 kilo per jaar. Tegelijk is volgens de politie de cannabisconsumptie met 30% toegenomen. Als verklaring wordt verwezen naar de economische crisis en de hoge cocaïneprijs. De bekendmaking ging niet gepaard met een oproep tot een strengere vervolging. Nog steeds Viva Espana dus.

Duitse jeugd blowt minder Cannabis verliest zijn bekoring voor Duitse jongeren tussen 12 en 25 jaar. De Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung heeft becijferd dat nog maar 25% van deze leeftijdsgroep ooit cannabis heeft gerookt; in 2004 was dat nog 31%. Krap 3% bleek jaarlijks vaker dan tienmaal te hebben geblowd. Het instituut ziet een verband met de historisch lage tabaksconsumptie onder jongeren. “Roken is gewoon uit bij jongeren. En zoals we weten beginnen de meeste jongeren die geen tabak roken ook niet met blowen”, zo verklaarde een woordvoerder de daling met een Duitse variant op de stepping stone theorie.

Vlaanderen voor vezelhennep In het West-Vlaamse Wervik wordt dit jaar voor het eerst legaal cannabis geteeld. Het gaat om een proefproject van het Provinciaal Onderzoekscentrum voor Land- en Tuinbouw, waarvoor vier boeren gezamenlijk 8,5 hectare met vezelhennep hebben ingezaaid. En dat gaat in Vlaanderen niet onopgemerkt voorbij. Een van de deelnemende boeren, Dirk Talpe, werd al voor gek verklaard door streekgenoten en voorziet nog meer zware

Ook gij, Osama?

misverstanden. “Omdat de plant zeer fel lijkt op marihuana zul-

Gelukkig zijn er nog jour-

len sommigen het sowieso willen uitproberen”, vreest Talpe. “Ik

nalisten die op hun neus

hoop alleen dat ze niet overdrijven, en dat mijn veld niet leeg

afgaan, anders hadden

is tegen de oogsttijd.” Voor alle zekerheid plaatste hij langs de

we nooit geweten dat Al

akkers bordjes met de tekst Deze valt echt niet te roken. Als het

Qaeda-leider Bin Laden

experiment goed uitvalt is de kans groot dat volgend jaar meer

zijn

hennepplanten het Vlaamse land groen zullen kleuren.

dagen

laatste

wereldse

doorbracht

om-

ringd door het pregnante aroma van Pakistaanse Cannabis indica. Rond het huis in Abbottabad waar Bin Laden zich al zes jaar schuilhield, bleek zich een moestuin te bevinden waar tussen de kool en aardappelen honderden marihuanaplanten groeiden. Fijnproevers onder het journaille stelden vast dat het om topkwaliteit ging, vermoedelijk Kush genetica. Volgens buren deden twee jeugdige huisgenoten van Bin Laden bijna dagelijks boodschappen in het dorp – grote hoeveelKHGHQ VQDFNV HQ WDOOR]H ÀHVVHQ FROD NHLKDUGH DDQZLM]LQgen voor tomeloze vreetkicks ten huize Bin Laden. De Britse Daily Mail speculeerde dat de wiet werd gekweekt

16

om de nierklachten van de oude krijger te verlichten.


Sultan of Steampunk De Sultans Olifant heeft twee jaar lang overal ter wereld mensen in vervoering

Barbare de Luxe Meubilair van de Fransman Michel Haillard zal je nooit aantreffen op de Meubelboulevard. Daarvoor zijn de unique pieces van de extravagante ontwerper net even te duur. Zijn zetels, sofa’s en tronen vallen dan ook niet onder de ordinaire meubelstukken, maar worden tot de schone kunsten gerekend. Bij een aantal exclusieve gallery’s in o.a. Parijs en Milaan kun je proefzitten in een van de spannende creaties van Haillard en je Conan de Barbaar wanen. Voor zijn unieke handgemaakte meubelstukken hebben talloze dieren belangeloos huid, haar, tanden en botten afgestaan. Niet voor dierenknuffelaars dus.

gebracht.

De megamarionet was onderdeel

van

straattheatershow

een die

in 2005 ter gelegenheid van het honderdjarige sterfjaar van Jules Verne werd opgevoerd. De voorstelling ‘Bezoek van de Sultan van Indië Op Zijn Tijdreizende Olifant’ werd zo’n succes

dat

theatergroep

Royal de Luxe er wel honderd jaar mee had kunnen

toeren.

Maar

daar hadden de grillige theaterdieren geen zin in, en ‘dus’ werd de mechanische olifant na twee jaar vernietigd. Kort daarna werd een replica van de publiekslieveling gebouwd. Net als z’n voorganger is het 50 ton wegende en zes meter hoge gevaarte grotendeels van hout gemaakt. 22 verborgen ‘manipulators’ bedienen de motoren en hydraulica waarmee het gevaarte in beweging wordt gebracht. Ideetje voor Joop van de Ende?

PC-Boerka zoekt Hulpvinger Sommige uitvindingen zijn zo dom dat ze nooit de fase van prototype ontgroeien. Dat geldt niet voor de idiote misgeboorte die de PC-Boerka is. Hoewel het product een re-

Zelfmoordideetjes

eel probleem oplost – bij daglicht onleesbare computerschermen – was het aan de straatstenen niet te slijten. Hetzelfde lot staat ongetwijfeld de Vingerneus te wachten.

In de zesde klas van

Deze hulpvinger lost een wel heel dringende behoefte van

de

school

de moderne mens op: het bedienen van touchscreens van

ontsnapte Bill Tho-

smartphones in bad. Een ijzersterk voorbeeld van een pro-

mas ternauwernood

bleem dat er om vraagt bedacht te worden.

lagere

aan de dood, toen een

krankzinnige

daar een bloedbad aanrichtte

waarbij

zes van zijn klasgenoten De

omkwamen.

gruwelijke

ge-

beurtenis heeft de Amerikaan nooit meer losgelaten. Gelukkig heeft hij als kunstenaar een betaalde uitlaatklep voor zijn obsessie gevonden. Dag en nacht is hij er mee bezig: hoe kan ik het leven op een zo vernuftig mogelijke manier vaarwel zeggen? Zoveel oplossingen bedacht Thomas inmiddels voor dat vraagstuk, dat de keus steeds moeilijker wordt. Inspirerende stuff voor twijfelende wannabe zelfmoordenaars.

17


Spannend boek 9RRU GH VWH NHHU LV MXQL GH PDDQG YDQ KHW VSDQQHQGH ERHN De actie is ooit uitgeroepen om de verkoop van spannende boeken te promoten, maar dat is nauwelijks nog nodig, want de verkoop van thrillers en detectives gaat prima. Highlife houdt ook van spannende boeken. We interviewen regelmatig bekende thrillerschrijvers en plaatsen ook recensies. Onze tip voor liefhebbers van het spannende boek is dit jaar de Q-reeks van de Deense schrijver Jussi Adler-Olsen. In mei verscheen het vierde deel. Probeer ze wel

Decriminalisering in Nieuw-Zeeland?

in de goede volgorde

In Nieuw-Zeeland wordt aangedrongen op een herziening

te lezen, want er zijn

van de strenge drugswetten. Een speciale regeringscom-

verschillende

myste-

missie wil invoering van medicinale marihuana mogelijk

ries die op de achter-

maken. Ook moeten kleine hoeveelheden wiet gedecri-

grond meespelen. Dus

minaliseerd worden. Het in bezit hebben van grinders of

pak

achtereenvolgens

pijpen zou ook niet langer verboden moeten zijn. Metiria

De vrouw in de kooi

Turei van de Nieuw-Zeelandse Groene Partij is enthousi-

GHHO 'H ID]DQWHQ-

ast over de voorstellen. “De huidige drugswetgeving is

PRRUGHQDDUV GHHO

ouderwets. Met de nieuwe aanpak zal de politie ook meer

'H QRRGNUHHW LQ GH ÀHV

tijd hebben echte criminaliteit aan te pakken.” Een woord-

GHHO HQ 'RVVLHU

voerder van de regerende centrum-rechtse Nationale

GHHO 0DDU SDV RS

Partij zei dat de regering ingenomen is met het verslag,

zodra je aan de eerste

maar meer tijd nodig heeft om het te bestuderen.

bladzijde bent begonnen, is het moeilijk om de boeken opzij te leggen.

Apocalypse Now op Blu-ray 9HHO 1HGHUODQGVH ¿OPOLHIKHEEHUV ]LHQ XLW QDDU MXQL 2S GLH GDJ YHUVFKLMQW $SRFDO\SVH 1RZ HHQ YDQ GH EHVWH ¿OPV DOOHU tijden, op Blu-ray. Universal Studios brengt twee versies uit; HHQ GLVF 6SHFLDO (GLWLRQ HQ HHQ QRJ XLWJHEUHLGHUH GLVF Collector’s Edition. Op beide versies vind je zowel de oriJLQHOH ¿OP DOVPHGH $SRFDO\SVH 1RZ 5HGX[ GH RQJHYHHU XXU ODQJHU GXUHQGH KHU]LHQH YHUVLH XLW SOXV QHJHQ XXU H[WUD ERQXVPDWHULDDO 'H H[WUDDWMHV RS GH GLVF ]LMQ RQGHU

Cannabisparfum

andere de prachtige documentaire Hearts of Darkness: A

Mocht je je partner eens

Filmmaker’s Apocalypse van Eleanor Coppola, dochter van

willen verwennen, dan

)UDQFLV )RUG &RSSROD GLH GH RULJLQHOH ¿OP LQ PDDNWH

raden

Uiteraard komen beide uitgaves in een speciale verpakking.

cannabisparfum van het

we

de

nieuwe

Italiaanse merk Il Provumo aan. De aromatherapeute Silvana Casoli, die de geurtjes van Il Profumo ontwikkelt, vond het naar eigen zeggen een uitdaging om de essentie van cannabis te behouden. “De mysterieuze charme van cannabis, voor de één hemels en voor de ander duivels, is goed bewaard gebleven in de geur.” De cannabisparfum werkt op basis van osmose, een natuurkundig proces waarbij via de huid de opname en afgifte van de geur tot stand komt. Of deze parfum, die ongeveer honderd HXUR YRRU HHQ ÀHVMH GRHW HFKW KDQGLJ LV LQ KHW KXLGLJH Nederlandse politieke klimaat, laten we maar even in het midden. Aan de andere kant, mocht de poltie in de toekomst eens een verdachte wietgeur rond je ruiken,

18

dan kan je het altijd aan je parfum wijten.


Hoe groen wil je het hebben? Jij beslist op welke manier je wilt kweken: Basic, Dedicated of Professional.

Van eenvoudig tot uiterst professioneel, alle manieren zijn met Bio Nova meststoffen ongelooflijk effectief. Wil je graag kweken maar heb je geen groene vingers? Geen probleem! Gebruik de “Basic” manier en wordt overweldigd door het succes van je moeiteloze inzet.

Ben je een gepassioneerde kweker en wil je hoge kwaliteit? Ga voor de “Dedicated” manier, “it will blow your mind!”. Of ben jij die perfectionist die precies weet wat hij doet en waarom? De “Professional” manier zal je weg zijn naar ultieme tevredenheid!

Tel. +31 (0)416 65 00 82 | info@bionova.nl | www.bionova.nl | Waalwijk | The Netherlands

Your green companion in every way!Guido Belcanto

Loser-liedjes met een glimlach Door: Arjan van Sorge

Het hiphoplabel TopNotch (van o.a. Lange Frans, THC, The Opposites) tekende onlangs een singer-songwriter, ook nog eens Vlaams en twee keer zo oud als de meeste andere collega-artiesten. Wablief?

ter de toog werd dat verkocht. De politie kneep een oogje dicht. Als je dat nu ziet, dat je zelfs geen gewone sigaret

Guido Belcanto (1953) is een BB-er (be-

mijn plankenkoorts te bezweren. Ik durfde

meer mag roken... ik vind dat we er niet

kende Belg) die begon als zanger voor bal-

anders het podium niet op. Ik bracht me-

op vooruitgegaan zijn. Maar ik weet nog

orkesten, straatzanger en variété-artiest.

zelf in een roes en zo stapte ik het podium

van die tijd, dat je Armand dikwijls te-

Niet echt de juiste credits voor het grootste

op. Die roes bleef duren tot het einde van

genkwam in Antwerpen. Hij was er graag

hiphoplabel van Nederland, maar labelbaas

het concert, en ja, je voelt je fantastisch

omdat de sfeer daar zo vrij was. Ik heb

Kees de Koning houdt van het levenslied

op dat moment! Maar dat wil niet zeggen

hem wel eens ontmoet. Je mag het zeg-

en vooral van Guido’s loser-liedjes met een

dat de mensen in de zaal je ook fantastisch

gen dat we wel wat van elkaar weg heb-

glimlach. En dus staat Highlife oog in oog

vinden. Ik was toen zeer gespannen op het

ben. Ik hou er meestal niet van als ze

met een frêle verschijning overdekt met

podium, de hele tijd. Ik gaf alles. Zingen

mij met iemand gaan vergelijken, maar

een grijze haardos, een diepe en enigszins

en spelen ging wel, maar als ik tussen de

als ge Armand zegt – da’s OK. Ik vind het

onvaste stem, keurige dictie en weloverwo-

liedjes door iets moest aankondigen, dan

RRN HHQ ]HHU NOHXUULMN ¿JXXU GLH QHUJHQV

gen gekozen woorden.

begon ik te stotteren.”

in een vakje hoort. En hij is volgens mij ook zijn idealen trouw gebleven. Geen toegevingen aan de commercie. Ik heb

Roes

Toleranter

“Tien jaar geleden heb ik nog wel eens een

“Mijn eerste joint nam ik toen ik 18 was.

doen en koppig hun eigen gang gaan.

joint gesmoord, maar ik ben er mee opge-

Ik ging studeren in Antwerpen en ben

Voor mij is het trouwens ook de enige

houden. Ik dacht altijd dat als ik gesmoord

daar gebleven, tot mijn vijftigste – of iets

manier, en kijk, ik ben er nog altijd. Ik

had, dat ik fantastisch was. Ik voelde me

later. Mijn eerste joint was in de jaren ze-

kan mijn goesting doen, en ik moet niet

geweldig en dacht dat andere mensen dat

ventig, toen de mentaliteit veel toleranter

beantwoorden aan een bepaald image.

ook wel vonden. Van wauw, hij is wauw!

was dan nu. Je kon in bepaalde kroegen

Ik kan schrijven over wat ik maar wil. Ik

Maar dat blijkt niet zo te zijn. Ik rookte ook

in Antwerpen gewoon wiet kopen, ook al

voel artistiek een heel grote vrijheid, en

wel eens een joint voor een optreden om

PRFKW GDW RI¿FLHHO KHOHPDDO QLHW $FK-

dat is aangenaam.”

respect voor mensen die geen concessies

Seks en muziek “Wiet smoren is goed voor twee dingen, vind ik. Voor seks en om muziek te luisteren. Als je seks hebt lijkt het wel alsof je uren bezig bent, ook al duurt de seks maar vijf minuten - het lijkt een eeuwigheid van genot. Bij muziek luisteren hoor je dingen waarvan je niet wist dat ze er waren. Je zintuigen worden scherper, je hoort beter. Als ik een joint ophad en ik ging in mijn bed liggen, kreeg ik plots geweldige zinnen cadeau. Die wiet nam tekstueel bepaalde blokkades in de hersenen weg. Dat is wel gebeurd ja. Als het er niet goed uitkwam en ik rookte een jointje, dan begon ik ineens te schrijven. Het haalt bepaald remmingen weg.”

www.guidobelcanto.be www.topnotch.nl

21


HIGHLIFE Postbus 6024, 1005 EA Amsterdam - redactie@highlife.nl

Superjaar voor buitenkweek Coffeeshop Nieuw-Vennep In het april-nummer schreven jullie over de komst van een coffeeshop in Nieuw-Vennep. Zelf woon ik in een dorp vlakbij, dus voor mij zou het ideaal zijn als die coffeeshop er eindelijk komt. Ik ga nu vaak (noodgedwongen) naar Hoofddorp, Haarlem of Amsterdam, maar het zou mooi zijn als ik ook dichter bij huis terecht kan. Fred

Van een van onze fans kregen we een aantal prachtige foto’s van zijn nieuwe buitenkweek. Hij schreef daarbij dat hij zijn planten al vanaf begin april buiten in een kas had gezet. Begin mei waren de planten dankzij het prachtige zonnige weer al een meter hoog; ‘Dit wordt een superjaar voor de buitenkweek. Ik hoop dit jaar de 4.5, misschien zelfs 5 meter te halen!’

Helaas is de opening van de coffeeshop uitgesteld. Tegenstanders van de coffeeshop begonnen een juridische procedure omdat zij vrezen voor overlast. De rechter doet pas dit najaar een uitspraak.

-----Oorspronkelijk bericht----Van: Fred Verzonden: woensdag 18 mei 2011 10:18 Aan: redactie@highlife.nl Onderwerp: Coffeeshop Nieuw-Vennep

Simpel, maar doeltreffend Ilja, een van onze trouwe lezers, stuurde ons een foto van deze ‘supercharger’. Jullie kennen het principe vast al; gebruik een dunne kartonnen rol (zoals bijvoorbeeld een ouderwetse faxrol of zo’n rol waarin aluminium of inpakfolie zit verwikkeld) om zelf een prachtig ‘hijsinstrument’ te bouwen. Ilja meldt nog dat hij een half gram Thai wiet gebruikte, plus als toetje een ruime hoeveelheid Nepal en Maroc hasj. Ilja rookt puur, zonder tabak, dus je kunt wel raden dat deze toeter goed werkte!

22

Hemels geschenk Allereerst bedankt voor het hemelse geschenk genaamd Highlife magazine. Ik lees jullie blad nu al een aantal jaar, en het blijft tof. Bedankt daarvoor! En ik gooi er effe fotootje erbij, #magazine 05-2011 with a fresh bob on my wall, thnx voor alles. Greetz. Brian! We zijn dol op dit soort brieven. Bedankt Brian!


Hoge Raad: vijf hennepplanten toegestaan ‘Vijf hennepstruiken niet bestraft’ kopte De Telegraaf onlangs. ‘Nederlanders die op hun zolderkamer geld verdienen met de teelt van wiet kunnen opgelucht ademhalen’, aldus de krant. worden gedaan wanneer de politie toevallig In december 2008 sprak de rechtbank Den

ga nou maar lekker maximaal vijf plan-

binnenvalt? En waarom vijf en niet vier of

Bosch drie personen in hoger beroep vrij

ten kweken dan gebeurt je niets. Alsof

zes? Trouwens, kan ik zo’n plant in een pot

van het telen van vijf cannabisplanten. Een

je bekend maakt dat je niet meer neer-

op mijn vensterbank laten groeien, gewoon

van hen oogstte volgens de politie bijna ze-

geschoten wordt als je de Berlijnse muur

voor de sier, in plaats van de orchidee?

ven kilo cannabis. Het OM ging in cassatie,

over klimt. Ik zou zeggen doen! Toen ie-

maar kreeg nul op rekest. Volgens het ar-

dereen over de Berlijnse muur heen klom

rest van de Hoge Raad moet een verden-

was dat het einde van de staatsrepressie.

king van het telen van maximaal vijf plan-

Als genoeg mensen vijf planten neerzet-

ten worden afgedaan met een politiesepot,

ten is het snel afgelopen met dat idiote

“ongeacht de hoeveelheid of het gewicht

cannabisverbod. En dan die wiet met een

van de met die teelt verkregen of te verkrijgen opbrengsten van voor consumptie geschikte hennep of hennepproducten”. Zelfs dus wanneer om zeven kilo gaat. ‘Een harde klap voor het openbaar ministe-

Maximaal vijf planten is een sigaar uit de oude doos bon leveren aan coffeeshops, is de ach-

planten voor het spel met justitie. Wat

terdeur ook gelijk geregeld. Ik zie de toe-

heb je aan zo’n plant als de politie tel-

komst dus positief en groen in!

kens je oogst in beslag neemt? Dan kun

rie’, volgens De Telegraaf. Maar is deze klap een daalder waard voor de kweker? Die moet immers nog steeds zijn oogst inleveren. Tijd voor de stelling:

Hans van Duijn, voormalig politieambtenaar (www.lesscrime.nl): Was het maar een sigaar! Dan word je niet vervolgd, maar mag je wel de opbrengst behouden. Je hebt immers geen

je net zo goed vijf onkruidplanten kwe-

Mira de Vries, activiste: Sorry, ik snap het niet. Als vijf plantjes mogen, waarom moet er dan afstand van

ken of vijf mooie planten om naar te kijken. Het is meer een klapsigaar. Je opbrengst, daar gaat het om. De echte boosdoeners zijn de politici, die hun ogen sluiten voor de werkelijkheid. Suggere-

Maximaal vijf planten is een sigaar uit de oude doos.

ren dat je in Nederland beter af bent dan in andere landen, maar in werkelijkheid je het leven zuur maken. Je wordt in de

Peter Lunk: Het enige voordeel dat ik zie is dat je niet nadat je vrijwillig hebt getekend om afstand te doen van je planten en/of kweekmaterialen om vervolging te voorkomen (gedoogbeleid?!?), niet nog eens een zaak aan je broek krijgt voor het in huis hebben van meer dan 30 gram cannabis (maximale hoeveelheid toegestaan voor eigen gebruik), en dat kan bij 7 kilo best eens een behoorlijke vordering inhouden. Om nog maar niet te spreken over boetes voor belastingontduiking, BIBOB-onderzoeken etcetera.

armen van de criminelen gedreven. Als ze de gebruikers in Nederland echt een dienst willen bewijzen moet het verbod op maximaal vijf planten én opbrengst worden opgeheven.

Tien Königs, advertentieverkoopster: Maximaal vijf planten is een sigaar uit de oude doos. Het geeft aan dat de Hoge Raad een groot belang ziet om het aantal zaken rond telers te verminderen. Blijkbaar ontstaat er bij de rechters een capaciteitsprobleem, en lossen ze het zo op. Planten afgeven, klaar is Kees! Verder is het immers een zinloze uitspraak.

Wernard Bruining, coffeeshoppionier: Tja, ik vond dat een geweldig bericht. De Hoge Raad zegt eigenlijk tegen iedereen,

23


Future Reggae Ruigoord Het prachtige kunstenaarsdorp Ruigoord verkeert in het eerste weekeinde van juli opnieuw in Jamaicaanse sferen, wanneer het driedaagse Future Reggae Ruigoord Festival wordt gehouden, met tal van dj’s en bands op verschillende podia. De organisatie heeft dit jaar weer een aantal gerenommeerde acts kunnen boeken, zoals bijvoorbeeld Errol Organs, Bushman en Rude Rich featuring Marlon Asher.

Zaterdag Zaterdag begint de dag om 13.00 uur met de eerste dj. ’s Middags treden op het grote podium Nederlandse bands als No Nuff, Sticko Experience en Soul Jamaica op. Tegelijkertijd is in de kerk het soundsys-

Vrijdag

feat Star David, daarna gevolgd door Pura

tem Back A Wall al te horen. In de avond-

Het programma begint op vrijdag 1 juli om

Vida en Ubunta. Vanaf 23.00 uur is ook

uren is het op het grote podium weer tijd

18.00 uur met dj’s en dub-acts bij de kerk.

King Shiloh actief. Tussen de bands hoor

voor gerenommeerde Jamaicaanse gasten

Om 20.00 uur zie je The One World Band

je verschillende dj’s, zoals Ras Sjamaan,

als Errol Organs en Bushman. In de kerk

Duister en Galileo & Mc Lama.

gaat het tot zes uur ’s ochtends door met de beste Europese Dub & Dubstep met Vibration Lab, Radikal Guru en Doktah T & TenPro en McMontego. En in de schuur, het derde podium, is Black Star vanaf 23.00 tot 04.00 uur te beluisteren.

Zondag Zondag gaat het vanaf 12.00 uur los met dj’s op het grote podium. Ook is vanaf 13.00 uur Back A Wall Sound system in de kerk actief. En om het programma voor zondagavond in de kerk meteen compleet te maken; wat dacht je van DJ Kingruler Sound (23.00 uur), DJ Roots faya Sound (01.00 uur) en DJ Babylonden O’Clock (02.00 uur). De grootste belangstelling zal echter voor het grote podium zijn. Daar zie je vanaf 13.00 uur achtereenvolgens Forward feat Kerri Ann-Lewis, Chanti I en

Marq Mar-

quis, Jacq Steven and tha Originals, Out of Many, Rebel Jam band feat Vivian Jones en Rude Rich feat Marlon Asher. Het festivalterrein is geopend van vrijdag 1 juli 12.00 uur tot maandag 4 juli 12.00 uur. Er is ruimte voor tenten, maar de plekken voor campers zijn beperkt. Geen honden.

www.futurereggaeruigoord.com

Kaarten kunnen via de website worden gekocht. Of via de voorverkoopadressen: De Supermarkt, Frederik Hendrikstraat 69, Amsterdam. Siberïe, Brouwersgracht 11, Amsterdam.

24


RHIZOTONIC WD REC OU E R T

E

NG KI

NI

UW

PT

VE R

De wortelstimulator

E VERPAK

CANNA additieven zijn toepasbaar op ieder medium www.canna.nl


26


Collagemaker Rob Benders

Door: Peter van Sparrentak

Rob Benders maakt ‘trashy’collages met plaatjes uit tijdschriften, eigen foto’s, plastic, stickers, vetkrijt, verf, plakband en allerlei soorten tape. Het materiaal vindt hij VRPV JHZRRQ RS VWUDDW ]RDOV À\HUV YDQ IHVWLYDOV HQ JURWH stukken karton die hij als ondergrond gebruikt.

stevige plakband, dat ze op concertpodia gebruiken. “Ik heb ook een rol tape met een nucleair waarschuwingsteken er op. Die komt van een Amerikaanse leger-

“Ik wil op een klein vlak heel veel probe-

toestel mee. Om foto’s te maken van mu-

basis. Ik ben manager geweest van een

ren te zeggen, te laten zien. Veel kleuren,

ren, verkeersborden of andere details die

band, waarmee we vaak op legerbases

contrasten, teksten en beelden. Wat ik wil

me opvallen.”

speelden. En je wilt niet weten wat ze daar allemaal weggooien. Verder werk

uiten, lukt niet met een foto of schilderij. Daarom is een collage voor mij een goede

Zijn interesse om zelf kunst te gaan maken,

ik met stof en lint. Die plakken niet van

manier.” Met dubbele espresso als brand-

kreeg hij tijdens zijn opleiding Culturele en

zichzelf, maar daarvoor heb ik dan dub-

stof praat de Limburger in een jagend

Maatschappelijke Vorming. Dat is een stu-

belzijdige behangtape.”

tempo. Zijn werk hangt momenteel in een

die voor sociaal-cultureel werk, maar dan

banketalage in de binnenstad van Venlo,

PHW HHQ ÀLQNH GRVLV NXQVW HQ FXOWXXU

niet ver van zijn woonplaats Tegelen. De grootste, één meter breed en twee me-

Hoewel hij tegenwoordig ook op canvas

ter hoog, ligt er op de vloer. De collages

werkt, bestaat de ondergrond vaak uit niet

zijn een mix van beelden en teksten uit de

meer dan een stuk stevig karton of een

stortvloed van mediaboodschappen die we

poster van dik papier. “Als hier op zater-

dagelijks op ons afkrijgen.

dag de dozen voor de deuren staan, ga ik een rondje maken. Op die dozen zitten

Remixen

vaak weer hele mooie logo’s.” Hierop knipt, plakt, verft en tapet hij. Vaak zijn het tien,

“Op deze bijvoorbeeld heb ik teksten uit-

soms wel vijftien lagen over elkaar, voordat

geknipt en letters van tape gemaakt”,

ik het effect heb dat ik zoek.”

vertelt hij wijzend naar een van de collages. “Ik wilde iets schreeuwerigs maken. Wat ik interessant vind, zijn die aanplak-

Amerikaanse legerbasis

borden in de stad, die helemaal verwaar-

Zelf tekent en schildert hij er overheen

ORRVG ]LMQ :DDU QRJ ÀDUGHQ DI¿FKHV RS WH

met verf uit een tube, verfstiften en vet-

zien zijn van drie jaar geleden. Dat zijn al

krijt. Ook geeft hij het begrip hometa-

collages. Daar maak ik dan een foto van

ping een heel eigen betekenis, door het

en die gebruik ik in mijn werk. Remixen

plakken van alle mogelijke soorten tape.

noem ik dat. Ik vind het leuk om dingen

Plakband in allerlei kleuren en groottes.

uit hun verband te halen. Als ik naar een

Blinkend isolatietape, papieren verfaf-

vreemde stad ga neem ik altijd een foto-

plakband en duct tape of duck tape: het

27


Voor een collage neemt hij alle tijd. “Ik

Pillenstrips

Een inspiratiebron voor het knip- en plak-

lages tegelijk. Er zijn dingen die zijn blij-

Het materiaal kan overal vandaan komen.

de punk- en new wave-tijd. Toen werd

ven liggen die ik bij elkaar verzamel. Dan

“Uit een magazine wat iemand heeft laten

overigens ook veel plastic tape gebruikt.

vind ik toevallig een plaatje, dat bij iets

OLJJHQ LQ GH WUHLQ À\HUV YDQ IHVWLYDOV SODV-

In de vormgeving, maar ook op kleding of

hoort waar ik vorige week aan bezig ben

tic tasjes. Veel van wat mensen weggooi-

DOV OLFKDDPVYHUVLHULQJ :HQG\ 2 :LOOLDPV

geweest. Gedurende twee, drie maanden

en. Chocoladewikkels, postzegels, plastic

zangeres van punkband The Plasmatics,

krijgt mijn werk vorm.”

pillenstrips, cadeaupapier…”

werd beroemd door tape over haar tepels

ben altijd wel bezig met drie of vier col-

werk zijn de collages op platenhoezen uit

te plakken. Daarnaast zitten er in zijn werk elementen uit de glamrock. Hij is een echte YLQ\OOLHIKHEEHU HQ KHHIW HHQ JURWH SODWHQcollectie. “Ik ben altijd erg geïnteresseerd in de hoezen. Cd’s boeien me om die reden totaal niet. Ik heb alleen een platenspeler staan. Bands als The Ramones, The Clash, maar bijvoorbeeld ook Mano Negra zijn net zo bezig geweest met de hoezen als met de muziek. Politieke of sociale thema’s in hun teksten komen terug in de vormgeving.” “Ik luister veel naar muziek, ook als ik mijn werk maak. Zonder muziek gebeurt er niets. Het is voor mij de aanjager. Ik hou van new wave, punk, maar ook bands als 6RQLF <RXWK :LUH 7KH %HDVWLH %R\V ,N YROJ nog steeds de oude garde, maar luister ook naar actuelere muziek, zoals de New Yorkse rockband Yeah Yeah Yeahs. Ik zet muziek

28


op, om in een bepaalde stemming te komen. Ik pak er wat schetsen bij uit mijn VFKHWVERHN RI ZDW ÀDUGHQ YDQ HHQ JHGLFKW HQ GDQ JDDW KHW ZHUNHQ ELMQD YDQ]HOI ´

K t Cobain Kurt C b i “Als ik een plaat heb gekocht, kijk ik altijd wie de hoes heeft gemaakt. Wist je ELMYRRUEHHOG GDW HU HHQ SODDW LV YDQ 6RQLF <RXWK PHW GDDURS HHQ WHNHQLQJ YDQ .XUW Cobain? En ook de grote kunst komt op OS KRH]HQ 7KH 3RJXHV KHEEHQ YRRU KXQ tweede album een hoes gemaakt, die is JHwQVSLUHHUG RS HHQ VFKLOGHULM YDQ *HULFDXOW GDW LQ KHW /RXYUH KDQJW ´ HHQ OLMN JHYRQGHQ ]DJ LN HHQ PRRL SROLWLH-

2S LQWHUQHW ODDW 5RE ]LFK RYHULJHQV YLQGHQ

7HUXJ QDDU ]LMQ HLJHQ ZHUN +LM LV YDQ SODQ

OLQW 'XV KHE LN HHQ NHHU GH SROLWLH LQ 1HZ

RQGHU GH QDDP 5HJHQWDJ +HW LV HHQ VRRUW

om in de toekomst meer dingen op straat te

<RUN JHPDLOG PHW GH YUDDJ RI LN KXQ OLQW

HHUEHWRRQ DDQ HHQ YDQ ]LMQ LQVSLUDWRUV

gaan doen. Begin dit jaar hield hij in Maas-

PRFKW JHEUXLNHQ YRRU HHQ NXQVWSURMHFW =H

de Oostenrijkse kunstenaar Friedensreich

WULFKW HHQ VWUDDWDFWLH GRRU HHQ YROJHSODNW

YRQGHQ KHW HHQ OHXN LGHH HQ LN NUHHJ NHX-

+XQGHUWZDVVHU GLH EHNHQG ZHUG RP ]LMQ

DDQSODNERUG WH EHSODNNHQ PHW HHQ µ3ROLFH

ULJ HHQ GRRVMH WKXLVJHVWXXUG PHW YHUVFKLO-

kleurrijke schilderijen en architectuur.

OLQH GRQ¶W FURVV¶ SROLWLHOLQW ³+RH LN DDQ GDW

lende linten. Met daarbij een briefje, dat als

OLQW NZDP" ,N NHHN YURHJHU YHHO QDDU 0LDPL

ik nog meer nodig mocht hebben, ik het

9LFH $OV ]H LQ 1HZ <RUN ZDUHQ HQ HU ZDV

maar moest laten weten. “

www.saatchionline.com/regentag www.myspace.com/regentag

29Portret van een blower

Green Ambassador rookt medicinaal Door: Michiel Panhuysen

Op een rustige ochtend in Coffeeshop Cremers in Den Haag schuif ik aan bij Darpan (53), voorvechter van een rechtvaardig cannabisbeleid en ook bekend als de Green Ambassador van de Canna Embassy. Begonnen als recreatieve blower gebruikt hij tegenwoordig cannabis op medicinale gronden. Het verhaal van deze man is zo uitgebreid dat een boek over hem meer op zijn plaats lijkt. Toch een korte introductie van Darpan. Als Hommage.

De cameraman, kok, Bhagwanvolger, inrichtingwerker en wat dies meer zij, bleef zijn hele leven door blowen, zonder dat het al te zeer zijn leven beheerste. Het was vooral een genotmiddel. Darpan kweekt zijn eigen wiet, al jarenlang. Maar in 2003

“Ik ben heel beschermd opgevoed in Naar-

Academie. Hij volgde daar een opleiding

werd hij zwaar mishandeld in zijn eigen

den, waar ik ben geboren. Rond mijn vijf-

’inrichtingswerk’. Rond die tijd werd hij ook

huis, door een man die hij tijdelijk onder-

tiende kreeg ik het gevoel dat ik verder

volger van de Bhagwan. “Ik dacht in die

dak bood. “Mijn oogkas was verbrijzeld.

moest gaan kijken dan de veilige omgeving

periode: ’of de wereld is gek aan het wor-

van mijn jeugd. Ik vertrok naar Den Helder

den of ík.’ De Bhagwan-beweging gaf me

en ging als kok aan de slag bij de marine.”

een goede leidraad voor dat moment.”

Darpan had in die tijd zijn eerste jointjes

Via een aantal jaren in Duitsland kwam

al gerookt. “Ik denk dat ik veertien was,

Darpan in Den Haag terecht, waar hij als

de eerste keer. Het jongerencentrum

fotograaf aan de slag ging in Madurodam.

had een feest georganiseerd onder het

“Negentig foto’s per uur moest ik er ma-

stadhuis van Bussum. Fantastisch. Er

ken. Vreselijk. Maar je moet toch wát

waren chillums en waterpijpen en ik was

voor je geld. Oude dametjes riep ik altijd

er bij voorbaat al helemaal opgewonden

toe: ‘Dag meisjes!’, waarna ik ze kirrend

van. ‘Dit gaat het worden’, dacht ik.

op de foto kon zetten.”

Maar uiteindelijk werd het niets. Mijn lichaam herkende het gewoon nog niet.

Dan komen we te spreken over Ramses

Een week later was ik met wat vrienden

Shaffy, de grote liefde van Darpan. Hij

en rookten we heerlijk hasj. Toen ben ik

zucht: “We waren soulmates, 37 jaar

wel heel high geworden. Dat was hele-

lang. Ik leerde hem kennen toen ik hem

maal geweldig.”

als veertienjarige interviewde voor de schoolkrant. Ramses kronkelde als een

Sinds dat voorval heb ik last van pijn in

De marineperiode was soms vrij heftig. “Ik

rode draad door een groot deel van mijn

mijn aangezicht. Een zenuwprobleem. Ik

was jong en een van de weinige blowers.

leven. Op een bepaald moment stonden

heb sindsdien ook last van spanningen

Iedereen dronk er alcohol. De Amerikanen

we op het punt om samen te gaan wonen,

en irritaties. Maar blowen maakt de pijn draagbaar. De dokter schreef me in eerste

Darpan kweekt zijn eigen wiet, al jarenlang.

instantie pillen voor, maar die chemische middelen werkten veel minder en veroor-

waren in die tijd van de harddrugs. Ik werd

maar dat is uiteindelijk toch niet gebeurd.

een keer uitgenodigd op een Amerikaans

‘Liefde is een kwaliteit en geen bezit’, was

oorlogsschip dat samen met de Nederland-

een lijfspreuk van Ramses.“

zaakten veel bijwerkingen. Het is een grote vergissing van de overheid om medicinale wiet niet te vergoe-

se marine op oefening was. Ik schrok me wezenloos toen ik in de slaapvertrekken

Na Madurodam ging Darpan als vrijwil-

den. Dat maakt cannabis voor veel pa-

van het personeel daar kwam. Het was be-

liger aan de slag bij de locale omroep,

tiënten ontoegankelijk. Het kost jaarlijks

gin jaren zeventig. Die boot kwam net te-

als camaraman en regisseur en monta-

YHHO JHOG DOV MH KHW ]HOI PRHW ¿QDQFLH-

rug uit Vietnam. Beneden in het ruim werd

getechnicus. Van daaruit maakte hij de

ren. Mijn arts heeft me daarom 3 gram

stevig gebruikt: heroïne, cocaïne, LSD. Het

overstap naar Den Haag Vandaag.

“Dat

‘in eigen beheer’ voorgeschreven. Zo kan

was erg extreem allemaal.”

waren nog eens tijden. Ik rookte na opna-

ik mijn wiet met een hoog CBD-gehalte

mes wel eens een jointje in perscentrum

precies zo kweken als ik wil.”

Na zijn periode bij de marine schreef Dar-

De Nieuwspoort bij de Tweede Kamer. Dat

pan zich een paar jaar in bij de Sociale

moet je nu niet meer proberen.“

www.cannaembassy.info

31


Black Star Foundation

Alles voor de reggae Door: Arjan van Sorge

Begin juli doet Ganja Farmer aka Marlon Asher een coffeeshoptour. De organisatie daarvan is in handen van Black Star Foundation, een stichting die reggae promoot.

Het enige land

Het duo Michelle Boekhout van Solinge en

zelf. Marlon Asher uit Trinidad heeft in

Marlon Asher meets The High Notes staat

'HQQLV UXQW GH IXOO H[SHULHQFH QRQ SUR¿W

2004 het nummer ‘Ganja Farmer’ uit-

op grote festivals zoals Reggae in Duket-

reggae organisatie nu alweer zo’n acht

gebracht, een tune die al jarenlang een

own (26 juni), Future Reggae Ruigoord

jaar. Michelle regelt alle boekingen en op-

wereldwijde hit is in de reggae. Hij wilde

Festival (3 juli) en op het Zwarte Cross Fes-

tredens, partner Dennis verzorgt het Black

deze zomer heel graag naar Amsterdam

tival (16 juli). Maar de Ganja Farmer moet

Star label en is selector (reggae-DJ) - beter

komen, wil hier ook wat promo dingetjes

natuurlijk naar coffeeshops, dus waarom

bekend als Den-Den (Black Star Sound).

doen, dus wij als Black Star Foundation

niet ook een klein showtje als-ie er toch is!

Michelle vertelt daarover: “Wij promoten

hebben daarom een aantal optredens en

“Hij kwam er zelf mee en vond het te gek

reggae in de breedste zin van het woord,

de coffeeshoptour voor hem geregeld.”

om zoiets te doen. Nederland is immers het

door concerten te organiseren en artiesten te promoten. We doen boekingen, we

enige land met coffeeshops en op deze manier kunnen we dat een beetje promoten.”

hebben een eigen label, we draaien plaat-

Fooliticians

jes, we pluggen reggae bij de radio, enzo-

Eind juni/juli komt Marlon Asher dus naar

voorts. Alles met reggae: we geven zelfs

Nederland, samen met zijn manager. “Hij

Minder tolerantie

muzikale lezingen over reggae muziek in

heeft enkele optredens met de Neder-

Michelle en Dennis roken zelf ook graag een

bijvoorbeeld theaters! Door de jaren heen

landse ska/reggaeband Rude Rich & The

jointje: “Het liefst thai of jamaican, gemengd

hebben we al meer dan 200 optredens voor

High Notes, maar ook enkele shows met

met tabak. Gewoon thuis als je kunt/wilt re-

reggaebands en -artiesten verzorgd, van –

DJ. Voor de coffeeshoptour houden we

laxen na een dag hard werken, of bijvoor-

nog – onbekend talent tot reggae groot-

het klein, de artiest doet een set van 20

beeld bij een reggae concert. Wij roken al-

heden als Bunny Wailer, Alpha Blondy, An-

minuten met DJ. We nemen zelf alle ap-

leen buitenlandse wiet en dat kun je lang niet

thony B en Yellowman. En deze zomer dus

paratuur mee, we hebben alleen stroom

overal meer krijgen. Wat betreft coffeeshops,

Marlon ‘Ganja Farmer’ Asher!”

nodig en een zakje wiet voor de artiest!

tja, je merkt de laatste tijd wel dat alles aan

We zijn druk bezig om de tour in zo’n tien

het veranderen is. De tolerantie ten opzichte

coffeeshops geboekt te krijgen. Door het

van softdrugs en blowen lijkt de laatste tijd

beleid van de fooliticians – de Jamaicaan-

veel minder te zijn. En dat geldt niet alleen

Volgens Michelle en Dennis heeft er nooit

se samentrekking van fools en politici -

voor softdrugs en blowen trouwens... Dat is

eerder een coffeeshoptour plaatsgevon-

wordt alles bij coffeeshops onder een ver-

jammer; we hebben in Nederland een goed

den. “Als de tour succesvol is, gaan we

grootglas gehouden. We merken dat live

beleid als je naar de cijfers van drugsgebruik

het vaker doen met andere reggae arties-

muziek niet in iedere coffeeshop mogelijk

kijkt, en dat moeten we niet gaan verzieken

ten, wanneer ze voor optredens in Neder-

is in verband met geluidsoverlast en ver-

door steeds meer coffeeshops te sluiten!”

land zijn. Het idee voor een coffeeshop-

gunningen, maar in principe kunnen we in

tour komt trouwens van de Ganja Farmer

iedere coffeeshop optreden!”

Geen wietboer

32

www.blackstarfoundation.nl


Ganja Farmer aka Marlon Asher

“De uitvinder van de coffeeshop is een genie” Door: Arjan van Sorge

Ganja Farmer oftewel Marlon Asher treedt eind juni / begin juli op in Nederland, op diverse festivals maar ook in een stuk of tien coffeeshops. Een echte coffeeshoptour! De reggeazanger uit Trinidad heeft er zin in. Marlon is nog niet zo lang terug van zijn

We besloten dat ik het beste vanuit Amster-

Smoke Tree Tour in Californie, waar hij

dam kan werken, en van daaruit aan de slag

ook jurylid was voor de Medical Mariju-

ga met een videoshoot, plus een paar shows

ana Doesha Cup. Hij stak er een hoop op

die we samen doen. En toen we zo bezig

over het kweken van wiet, en de medische

waren dat allemaal op te zetten, zei het

toepassingen van de plant. Momenteel is

management hee Marlon, jij bent de Ganja

hij aan het opnemen in Jamaica en New

Farmer, je moet in coffeeshops gaan spelen!

York, en zich aan het warmlopen voor de

Goeie reclame voor jou en je nieuwe liedje.”

release van zijn nieuwe album en ‘Amsterdam’ - de naam van het singeltje dat van die plaat wordt getrokken. Hij kijkt al uit

Geniaal

naar zijn allereerste coffeeshoptour ooit,

De eerste keer dat Marlon in Nederland

die samenvalt met zijn derde tour door

was, in 2008, speelde hij in de Melkweg.

Nederland. Tijd om reggae te laten horen,

Hij bezocht wel een paar coffeeshops in

en de boodschap van Jah.

Amsterdam, maar had er niet zoveel tijd voor. “Deze keer heb ik de mogelijkheid om

Amsterdam

veel meer shops te bezoeken, give thanks to Jah. Ik vind coffeeshops geweldig, en ik

Die coffeeshoptour was een idee van zijn

kan dat niet vaak genoeg zeggen. Degene

maar we hebben desondanks een hoop

manager Mr. Geron Woodruffe, waarmee

die dat uitgevonden heeft is een GENIE!

eerstegraads kush en haze in Trinidad. De

Marlon al een tour aan het opzetten was

Zoals ik het zie zijn er cafés om alcohol te

kwekers van Trinidad & Tobago zijn vin-

voor Afrika en Australië. “En ik wil graag

drinken, en moeten er ook zaken zijn waar

dingrijk en hebben veel talent! Onze mooie

naar Europa, vooral Amsterdam, omdat ik

je wiet en hasj kan roken. Ik zou alle lan-

vrouwelijke

gek ben op die stad. Ik heb er ook Leah Ro-

den ter wereld willen adviseren om coffee-

misschien wel kunnen legaliseren, dus dan

sier ontmoet, en met haar gewerkt aan ‘Am-

shops toe te staan. It’s no harm just calm.”

kun je misschien binnenkort een proefje

minister-president

zou

het

van ‘Asher kush’ proberen, de eigen kweek

sterdam’, een mooi conscious reggae liedje.

Oppassen voor trucs

van mijn privé veld, haha!” Het liefst rookt Marlon bubba kush, gran daddy purps, jack

De Ganja Farmer is onaangenaam verrast

herer – “de hoogste high! Ik hou van het

om te horen dat er minder en minder cof-

sativa-effect, je kent ‘irie meditation’. Het

feeshops in Nederland zijn: “Geen goede

helpt I&I om de allerhoogste te beschou-

ontwikkeling, Nederland moet oppassen

wen; ik dank de hele tijd voor de dingen

voor de trucs van Babylon. Het wordt de

die Jah voor I&I heeft gedaan.”

wietkwekers steeds moeilijker gemaakt, want er zijn mensen die het allemaal onder

Marlon heeft nog nooit eerder over een cof-

controle willen brengen.”

feeshoptour gehoord, en denkt dat ze met de tour geschiedenis schrijven. “Ik hoop

“Hier in Trinidad & Tobago, waar ik woon, is

dat andere artiesten zullen volgen, en dat

wiet illegaal. Babylon vernietigt de velden,

deze eerste keer een succes wordt.”

Ganja Farmer via twitter (@ganjafarmr of @mrmarlonasher), of www.marlonasher.com - www.facebook.com/marlon’ganjafarmer’asher

33


Blowen in Amsterdam Door: Wernard Bruining

Het is weer zomer in Nederland en dat betekent dat de cannabistoeristen Amsterdam weer overspoelen. De repressieve geesten in Nederland willen die blowende toeristen weg hebben. Ze vinden dat hun geld gemist kan worden door de lokale middenstand. Maar wat zijn die cannabistoeristen eigenlijk voor mensen? Waar komen ze vandaan? Wat doen ze in het dagelijks leven? En wat doen ze verder in Amsterdam? Wernard Bruining sprak met een aantal van hen.

met alle bijwerkingen. Wat ik vandaag ga GRHQ" (HQ EHWHU KRWHO ]RHNHQ ´ A.J. (27) USA. ³,N VWXGHHU ¿UH VFLHQFH KHW EHVWULMGHQ YDQ EUDQGHQ 'LW LV PLMQ tweede keer in Amsterdam. Wat ik hier mooi vind is dat je in deze maatschappij Green House. “In Amersfoort ga ik altijd naar Sun City, dat is een van de laatste coffeeshops in Amersfoort, we hebben er nog maar drie. Het bevalt me goed in Amsterdam. Je kunt lekker op het terras een jointje roken en je wordt niet zomaar DDQJHKRXGHQ ¿MQ ´ Sam (21) komt uit Californië. “Ik beGLHQ GH ¿OPSURMHFWRU LQ ELRVFRSHQ 'LW LV mijn derde keer in Amsterdam. Tsja, als je naar Europa gaat dan moet je toch echt wel even naar Amsterdam toch? Ik ben drie jaar geleden begonnen met cannabis. Het heeft niet echt mijn leven veranderd zoals je zo vaak hoort, maar zeker wel Evert Jan (34), Amersfoort. Hij is nog

verrijkt. Ik ben een trotse supporter van

op zoek naar een passende baan en is al

mediwiet in mijn land. Ik zie het werken

een tiental keren in Amsterdam geweest,

bij mensen en het is natuurlijk altijd be-

dus is hij een soort toerist in eigen land.

ter als je een natuurlijk medicijn gebruikt

Evert is nu voor het eerst in coffeeshop

in plaats van al die synthetische troep

34


vrij bent om te doen wat je wilt. En het

sommige coffeeshops hier. Maar Jack Her

is interessant om te zien wat mensen er

rer vind ik ook erg goed. Ik blijf dit week

dan van maken. Een soort Utopia dus, een

end nog en ga daarna terug naar mijn

blik op de maatschappij van de toekomst.

werk in Italië. Je kunt makkelijk Marok

Ik hoop dat de wereld er in de toekomst

kaanse hasj vinden in Italië. Ook goede

een beetje uit gaat zien als Amsterdam.

wiet die wordt gekweekt onder kunstlicht,

Californië is daarnaar onderweg. Hopelijk

dat is daar echt in opkomst. Lekker, that’s

alleen met wat minder McDonalds.“

how you call it. Right?”

Maoi, 24, “Ik kom uit Spaans Baskenland,

Andrea (23) is Engels. Ze heeft psy

het betere deel van Spanje! Ik ben een

chologie gestudeerd maar werkt in de

JUDI¿WL DUWLHVW 'LW LV PLMQ YLHUGH NHHU LQ

gezondheidszorg in bejaardentehuizen.

Amsterdam. Ik kom hier voor de vrijheid,

“Ik ben twee keer in Nederland geweest,

Spanjaarden hebben toch een minder vrije

afgelopen januari voor de eerste keer. Ik

mentaliteit. Je kunt hier openlijk hasj en

NRP KLHU YRRUDO YRRU GH FRIIHHKRSV :H hebben wel wiet in Engeland maar het is daar niet legaal. Oh, is het dat hier ook niet? Dat wist ik niet. Maar je kunt het in ieder geval wel op ontspannen manier in coffeeshops roken. Ik werk veel met hangt daarvan grote foto’s op de muren,

mensen voor wie medicinale cannabis

slim hoor. Ook The Bulldog doet het goed

een goede zaak zou zijn. Altijd beter dan

met de marketing van hun naam en logo en

DO GLH SLOOHQ GLH LN ]H PRHW JHYHQ :H ]LMQ

de verkoop van hun gottahaves.”

naar het Van Gogh Museum geweest en gaan nog een rondvaart maken door de

Maximus (25) komt uit Libanon en werkt

JUDFKWHQ :H ORSHQ KLHU KHHUOLMN URQG GH

bij een videogamebedrijf. “Ik ben vier

stad is overzichtelijk en alles is niet al

keer in Amsterdam geweest. Ik wip dan

te groot zoals in Londen. Ik hoop dat ik

even een coffeeshop binnen om wat te ko

ooit nog in Engelse pubs wiet kan kopen

“Lekker, that’s how you call it. Right?” pen en ga daarna verder met dingen die

en roken. Het zou goed voor de pubs,

een toerist hier doet. Het Vondelpark, het

want ze hebben het moeilijk, maar ik

FDVLQR GH :DOOHQ +HW 5HG /LJKW 'LVWULFW LV

denk niet dat onze regering dat zal toe staan. Het zou wel beter zijn, want als er cannabis is worden de mensen minder dronken. Dat geeft veel minder agressie en vechtpartijen.”

wiet gebruiken. Ik ga de komende dagen HHQ SDDU FRIIHHVKRSV DÀRSHQ pQ GH PHLV jes in het Red Light District bekijken. Je hebt hier een grote variëteit aan meisjes, die keuze heb je niet in Spanje. Als artiest ga ik natuurlijk ook telkens het Van Gogh Museum bezoeken.” Daan (18) studeert marketing en com municatie en loopt nu stage. Hij is Ne GHUODQGHU HQ ZRRQW LQ $PVWHUGDP :HVW “Bij mij in de buurt zijn ook coffeeshops, maar ik ga meestal naar het centrum want daar heb je de betere. Zoals Green House. Het is wel een beetje duur, maar kwaliteit heeft zijn prijs. Hier kom je ook veel bui tenlanders tegen. Ik vind het leuk om met ze te praten en uit te leggen wat bijzonder is om te bekijken in Amsterdam. Coffee shops hebben volgens mij weinig aandacht

leuk, er is altijd wat gaande. Er zijn span

besteed aan hun imago in Nederland, die

nende steegjes waar van alles te zien is

communicatie had veel beter kunnen zijn.

en er zijn ook leuke coffeeshops. Er is nog

De Green House doet dat beter, die trekt

steeds goede Rode Libanon hoor, dat is

al die artiesten en celebs hier naartoe en

weer in opkomst, je kunt het al vinden in

35Cannabis Tribunaal 2011

Spannende tijden voor de coffeeshop Tekst: Michiel Panhuysen // foto’s: Derrick Bergman Gonzo Media

Coffeeshops liggen onder vuur. Als blower merk je daar misschien weinig van, maar ervaringsdeskundigen, politici, wetenschappers, beleidsmakers, politie en jusitie kruisen bij allerlei gelegenheden de degens over de toekomst van coffeeshops en blowers. Vaak halen die debatten de media niet. Een verslag van twee boeiende bijeenkomsten.

komsten tussen de kweker en de clubs voor een vastgestelde lage prijs. De geleverde cannabis wordt met een factuur afgerekend en er wordt regulier BTW afgedragen. Als politie en justitie de vijf-plantentelers met

Op maandag 16 mei vond in Café Dudok

de achterdeur en de toekomst. Politici en

een leveringsovereenkomst aan een club

in Den Haag het derde Cannabis Tribunaal

deskundigen beoordeelden deze plannen op

hun gang zouden laten gaan, is er geen

plaats. De organisatie was in handen van de

inhoud en haalbaarheid, waarop een discus-

wetsaanpassing voor dit systeem nodig.

9HUHQLJLQJ YRRU 2SKHI¿QJ YDQ KHW &DQQD-

sie met het aanwezige publiek volgde. Onlangs kwam in het nieuws dat de ge-

bisverbod (VOC). De tribunalen zijn bedoeld om een antwoord te vinden op de vraag

meente Utrecht een experiment met een

waar het naartoe moet met het Nederland-

Model Wernard Bruining

se cannabisbeleid. Het mag met drie vapo-

In 2008 al lanceerde cannabispionier Wer-

Clubs in Spanje en het Belgische ‘Trek uw

rizers bij de entree en een wietplant op tafel

nard Bruining een model van cannabisclubs.

stek’ zijn modellen met sterke overeen-

lijken of het een preek voor eigen parochie

Consumenten met een pasje hebben toe-

komsten. Bij die laatste twee modellen

LV PDDU LQ DOOH DÀHYHULQJHQ YDQ KHW &DQ-

gang tot deze clubs, waar ze wiet kunnen

staan clubleden hun recht op kweek voor

nabis Tribunaal waren tot dusverre ook pro-

kopen en roken. Ook buitenlanders kunnen

eigen gebruik af aan een overkoepelende

hibitionisten en ‘anti-legalizers’ van de partij

zo’n pasje verwerven. De clubs worden van

grotere kweker, die uit naam en in op-

om hun standpunt uit de doeken te doen.

wiet voorzien door boeren of burgers die

dracht van een aantal consumenten meer-

Waarvoor respect, want het valt niet mee

buiten of in kassen kweken. Het Model Brui-

dere planten kweekt.

om voor een publiek van overwegend blo-

ning gaat uit van een opbrengst van twee

wers en cannabisympathisanten uit te leg-

kilo per plant. Een beetje kweker zou tot die

gen waarom cannabis verboden zou moeten

opbrengst moeten kunnen komen met wat

No Nonsense Model

worden en de coffeeshops gesloten...

mooie buitenwietplanten. Dat zou bij het

Aanstormend

kweken van vijf planten neerkomen op een

lichtte op professionele manier het No

totale jaaropbrengst van 10 kilo.

Nonsense Model van de CDA jongeren toe.

Vijf verschillende plannen

vergelijkbaar plan wil. De Cannabis Social

talent

Paul

Schenderling

Het huidige gedoogbeleid werkt niet, is het

Tijdens het eerste Cannabis Tribunaal in

Het Model Bruining gaat uit van een open

uitgangspunt van de jongerenafdeling van

2008 werd de show gestolen door Louk Huls-

productiesysteem met leveringsovereen-

het CDA. Nederland heeft een nieuw soft-

man, de strafrechtgeleerde die in 1971 de commissie-Hulsman leidde. Hulsman stond aan de wortels van het gedoogbeleid in ons land. Niet veel later overleed Hulsman op hoge leeftijd. Vorig jaar bekoorde Dries van Agt, die als Minister van Justitie in 1976 het gedoogbeleid tekende, het publiek van het Tribunaal met een vlammend betoog aan het einde van de dag. Van Agt is inmiddels de 80 jaar ook dik gepasseerd, maar lijkt nog te blaken van gezondheid. Dit jaar sloot Freek Polak het Tribunaal af met zijn slotpleidooi. Freek is nog geen eminence grise, maar ook hij heeft al best wat grijze haren. Zijn optreden was een hele verjongingskuur van deze discussiebijeenkomst. Vóór de afsluiting van Freek presenteerden vijf verschillende partijen hun plannen voor

Marc Josemans presenteert het THC-model.

37


Hoe meer omzet, hoe groter de voorraad. Als je ouder bent dan 18 jaar mag je een coffeeshop binnen. Je moet je leeftijd wel aan kunnen tonen bij de deur van de shop. Zo kan het afstandscriterium nabij scholen in wezen komen te vervallen. Tot slot stemmen de gemeenten de spreiding van coffeeshops af op lokale omstandigheden, om overlast tegen te gaan. Om ook landelijk een betere dekking van coffeeshops te krijgen zou ook een landelijke spreiding het Paul Schenderling (CDJA), Wernard Bruining en rechter Hendrik Kaptein.

overwegen waard zijn.

drugsbeleid nodig, op basis van No Non-

de coffeeshops en het verbod op blowen

Model Lisa Lankes

sense als het aan de CDA

jongeren ligt.

moet goed worden gecommuniceerd, al-

De Eindhovense coffeeshoponderneemster

Dat betekent dat het gebruik, de handel

dus de christenen. De gebruikers moeten

Lisa Lankes sluit de rij af met een verhaal

en de productie van cannabis mag, maar

een solide voorlichting krijgen en per di-

dat alle toehoorders op het verkeerde been

beperkt en onder strenge voorwaarden die

rect mag er in de openbare ruimte geen

blijkt te zetten. Het verhaal begint met een

stevig worden gecontroleerd.

joint meer worden opgestoken. Daarnaast

loftrompet over de cannabisplant. Tot zover

moeten de teelt en de export met straffe

het goede. Een echt model schetst Lisa he-

hand worden aangepakt.

laas niet. Het lijkt erop dat zij diep in haar

Dit betekent in de ogen van deze jongeren

hart de legalisering van de cannabis ziet

dat het aantal coffeeshops sterk wordt gereduceerd en gecentreerd op strategi-

Het plan rept niet over de import. Als ik het

als beste model voor de toekomst. Ze ziet

sche plaatsen. Wiet kopen blijft daarmee

goed begrijp mag daarom de Marokkaanse

geen heil in pasjes en BTW op cannabis.

mogelijk, maar niet langer op elke hoek

hasj gelukkig nog wel naar Nederland komen

van de straat. Het model, dat ook wel

de komende jaren. En die moet dan thuis

Eigenlijk zit het Enkelvoudig Verdrag uit

het Casino-model wordt genoemd, kent

worden opgerookt. Daarmee wordt de hoofd-

1961 een gezond Nederlands cannabis-

bovendien strakke randvoorwaarden om

pijn van dit plan gelukkig iets verzacht...

beleid in de weg, volgens het verhaal van

overlast tegen te gaan. Drugs mogen alleen thuis of in de drugsverkooppunten

Lisa. Als Nederland dit Verdrag ongeldig zou verklaren, zou een legalisering van de

worden gebruikt. Drugsgebruik op straat

Het THC-model

wordt dus streng verboden. Om crimina-

De bekende Maastrichtse coffeeshoponder-

liteit tegen te gaan wordt de achterdeur

nemer Marc Josemans legde het plan van

Letterlijk stelt het plan in het slotwoord:

van de coffeeshop gereguleerd. De pro-

de Taskforce Handhaving Cannabis uit. Dit

‘Mijn legalisatiemodel is: Het gaat niet door!’

ductie van wiet komt in handen van de

plan gaat ervan uit dat meerderjarigen het

Ik neem aan dat we daaruit op moeten ma-

overheid. Die moet garant staan voor de

recht hebben om voor persoonlijk gebruik

ken dat het Enkelvoudig Verdrag nooit zal

kwaliteit en ervoor zorgen dat het THC-

een beperkt aantal vrouwelijke cannabis-

worden opgezegd en dat we daarom maar

gehalte niet te hoog is.

planten te bezitten.Vijf zou een logisch

beter kunnen doormodderen op de manier

aantal zijn, maar voor medicinale gebrui-

waarop het nu gaat. Heel veel meer om-

kers wellicht meer. Een ander uitgangspunt

helst het plan niet.

Constructief Sluiten Model Maarten van Ooijen, eveneens een bege-

wiet mogelijk worden.

is dat meerderjarigen 30 gram voor persoonlijk gebruik in bezit mogen hebben.

nadigd spreker, voerde het woord voor de

De rechter oordeelt

ChristenUnie jongeren. Voor de Christen-

Professionele teelt wordt naast teelt voor

De vijf modellen worden door de aan-

Unie is het gebruik van drugs een gruwel

eigen gebruik ook toegestaan. Daarvan is

wezigen met wisselend enthousiasme

en dat geldt ook voor het normaliseren van

sprake als je meer kweekt dan de planten

ontvangen. Het THC-model van Jose-

drugs in de samenleving. Dat het norma-

voor eigen gebruik. Daar heb je wel een

mans vindt de meeste opgestoken dui-

liseren en decriminaliseren van de blower

vergunning voor nodig. En de overheid stelt

men. Over de plannen van de christenen

net een uitgangspunt was van het gedoog-

weer eisen aan die vergunning (op het ge-

wordt verwoed gediscussieerd. Rechtsfi-

beleid ontgaat de ChristenUnie jongeren.

bied van bestrijdingsmiddelen, veiligheid,

losoof Hendrik Kaptein, die de plannen

Of ze zien dat wel, maar accepteren dat

installaties, kwaliteit wiet) en de bestaande

op hun argumentatiekracht toetst, oor-

niet. Maar iederereen heeft recht op zijn

instanties controleren deze voorwaarden

deelt eveneens dat het THC-model het

mening, nietwaar?

streng. De rest van alle andere teelt en

best is beargumenteerd. Het plan van

verkoop wordt om zeep gebracht.

Lisa bevat weliswaar steekhoudende argumenten, maar eindigt desondanks op

De ChristenUnie jongeren willen dat cannabis en alle andere drugs verdwijnen uit

Dan de handel in cannabis. Die mag slechts

de laatste plaats wegens het ontbreken

Nederland. Ze hopen dat dat lukt als over

geschieden via de coffeeshops. De hoe-

van een model. Het was immers de op-

een jaar of vijf alle coffeeshops gesloten

veelheid per dag per klant mag de maxi-

dracht om een model te maken dat een

zouden zijn. Tot die tijd krijgen de shops

male persoonlijke bezitshoeveelheid niet

oplossing zou bieden voor de huidige si-

en de cannabisconsumenten de tijd om

overschrijden. De voorraad die een shop

tuatie. Hij ziet zich daarom genoodzaakt

aan dat idee te wennen. Het sluiten van

mag aanhouden hangt af van de omzet.

dit plan min of meer te diskwalificeren.

38


‘Nederwiet’ Debat in De Rode Hoed

Harde aanpak werkt niet Op 25 april zond de NCRV de documentaire ‘Nederwiet’ uit, HHQ KLODULVFKH ¿OP YDQ 0DDLN .ULMJVPDQ HQ +DQV 3RRO RYHU GH DEVXUGLWHLW YDQ KHW 1HGHUODQGVH JHGRRJEHOHLG 'H ¿OP ODDW ]LHQ GDW KHQQHSWHOHUV QDDU SROLWLHPDDWVWDYHQ DO VQHO WRW FULPLQHOH RUJDQLVDWLHV ZRUGHQ XLWJHURHSHQ =HOI NZHHNWHQ ]LM WLMGHQV KHW PDNHQ YDQ GH GRFXPHQWDLUH SODQWHQ 2PGDW ]H GDDUELM KXOSPLGGHOHQ DOV ODPSHQ HQ EDNNHQ JHEUXLNWHQ HQ KHW ZHUN VDPHQ GHGHQ YRUPHQ ]LM GXV LQ IHLWH HHQ FULPLQHOH RUJDQLVDWLH (HQ GDJ ODWHU YRQG HU LQ 'H 5RGH +RHG LQ $PVWHUGDP HHQ GHEDW SODDWV RYHU GH KRXGEDDUKHLG YDQ KHW KXLGLJH JHGRRJEHOHLG

Daarmee kan de stelling dat 80 procent van de hennepteelt in Nederland voor de export is bestemd, dus naar het land der fabelen worden verwezen. De wetenschappers beaamden dat uitspraken over de omvang van de hennepteelt nergens op gebaseerd zijn. De beschikbare cijfers kloppen domZHJ QLHW 2RN ZLOGH KRRIGRI¿FLHU YDQ -XVWLtie in Den Bosch Bart Nieuwenhuizen graag van Van de Steur horen welk probleem de

Aanwezig waren de meeste personen die

ken. Hij kreeg de handen op elkaar in De

wietpas precies gaat oplossen.Hem was de

meewerkten aan de documentaire; politici,

Rode Hoed. De Utrechtse wethouder Victor

meerwaarde van een wietpas in ieder geval

een wethouder, vertegenwoordigers van

Everhardt (D66) deed een dringend beroep

niet duidelijk en hij gaf aan weinig trek te

politie en justitie, wetenschappers en men-

op het aanwezige Tweede Kamerlid Ard van

hebben in het handhaven van zo´n wiet-

sen uit de cannabisbranche. Opmerkelijk

der Steur (VVD) om een experiment te mo-

pas. Dit zijn opvallende uitspraken, omdat

was dat vrijwel alle aanwezigen het over

gen uitvoeren. Tijdens dat experiment wil

politie en justitie zich normaliter niet zo

één ding eens waren: Het gedoogbeleid

hij laten uitzoeken of het mogelijk is om

duidelijk uitspreken. Hun taak is immers

heeft zijn langste tijd gehad. Het kan zo

net als in Spanje (en België) verenigingen

om de wil van de politiek uit te voeren.

niet langer door gaan!

op te richten waarbij leden hun eigen wiet telen. De Hoge Raad heeft het telen van vijf

Een ander beleid

planten onlangs goedgekeurd. Dit vormt de

Spannende tijden

basis voor het experiment dat de wethou-

Misschien is het wishfull thinking, maar

Er is de laatste jaren een hoop veran-

der voor ogen heeft. Van der Steur stond

het lijkt er toch op dat het doek voor de

derd in de cannabissector. Dit leidt tot al-

met zijn rug tegen de muur, maar liet zich

symboolpolitiek langzaam begint te vallen.

lerlei uitwassen waar niemand op zit te

niet verleiden tot een toezegging.

Het gedoogbeleid wankelt. En hoewel vrijwel alle betrokkenen het erover eens zijn

wachten. Door de sluiting van veel coffeeshops krijgen de resterende coffee-

dat reguleren de beste oplossing is, kan dit

shops het steeds drukker. Hierdoor lopen

Gegevens onbetrouwbaar

zij het risico om overlast te veroorzaken.

Volgens de aanwezige wetenschappers en

inluiden. De coffeeshops aan de grenzen

Dat is een van de criteria waarop een cof-

woordvoerders van politie en justitie heeft

worden bij bosjes gesloten. Na Bergen op

feeshop kan worden gesloten. Een ander

de huidige strenge handhaving in wezen

Zoom en Roosendaal probeert de burge-

sluitingscriterium is de leeftijd. Daarom

niet tot een vermindering van de hoeveel-

meester van Maastricht zijn gemeenteraad

worden de controles aan de voordeur

heid wiet of de consumptie ervan geleid.

te overtuigen dat sluiten de beste oplossing

steeds strenger. Aan de achterdeur neemt

Opmerkelijk was ook de bekentenis van de

is. Na de zomer zal de Tweede Kamer een

de criminaliteit toe. De harde aanpak van

politie- en justitiemensen dat de gegevens

debat hierover voeren. Het zijn spannende

politie en justitie kost handenvol geld,

en cijfers die zij hanteren om de harde

tijden voor de coffeeshop!

zonder dat duidelijk is of het gewenste

aanpak te legitimeren onbetrouwbaar zijn.

ook het einde van het coffeeshoptijdperk

effect wel wordt bereikt. En de kwaliteit van de wiet gaat steeds verder achteruit. Dit zijn een paar argumenten die tijdens het debat werden genoemd om aan te ge-

Doede de Jong kreeg de handen op elkaar in De Rode Hoed.

ven dat er een ander beleid moet komen.

Experiment Doede de Jong, een idealist en kweker uit Friesland, die een hoofdrol speelt in de documentaire, vormt het levende bewijs dat WHOHUV QLHW SHU GH¿QLWLH FULPLQHOHQ ]LMQ HQ dat het mogelijk is om wiet op een biologisch verantwoorde, veilige manier te kwe-

39


<LQ 40In het spoor van John Wesley Powell

7H W 0 7HNV 7HNVW 0LNH GH /HHGH IRWRJUD¿H 003 W 0LNH LNH GH / GH /HHGH HHGH IRWR IRWRJUD¿ J JUD¿ H 003 H 0 03

Zin in een potje stevig roeien? Ga dan voor de 26 stroomversnellingen van de Colorado-rivier in de vermaarde Cataract Canyon in de Amerikaanse staat Utah. Highlife-verslaggever Mike de Leede trad zes dagen en 160 kilometer lang in het spoor van ontdekkingsreiziger John Wesley Powell, de eenarmige majoor die in juli 1869 als eerste dit ruigste gedeelte van de Colorado bedwong.

heenslaan. De Colorado lijkt hier vaalbruin water op te boeren. En dat in draaikolken weg te slurpen; met bruut geweld

Cataract Canyon

over de rotsen weg te drukken. We wor-

eerste streep zonlicht laat de kam van de massief gelaagde steenmuur tegenover

Naarmate we verder van het kamp weg

hartslag gaat omhoog, terwijl zenuwen

ons opgloeien. De boten worden aan een

roeien horen we stroomversnelling num-

en adrenaline kat en muis spelen. Spie-

laatste inspectie onderworpen. Hangen de

mer 6 in Cataract Canyon langzaam aan-

ren spannen zich. De blik vernauwd. Na

emmers klaar om te hozen? Is alle bagage

zwellen. Het sonore, dreigende geluid

vier dagen betrekkelijke rust is het dan

en de peddels gezekerd? Zijn de waterdich-

weerkaatst steeds harder tussen de rode

eindelijk zover! “Hoe gevaarlijk het ook

te zakken en kisten strak aangesnoerd?

wanden. De boten versnellen. Het water

lijkt, probeer er zoveel mogelijk van te

Weten we alle commando’s nog? En heeft

kabbelt niet meer. Recht voor ons is iets

genieten,” roept de roodbebaarde boots-

iedereen zijn zwemvest strak om?

dat op een stormachtige oceaan lijkt. Met

man Gregor (26) boven het geraas uit,

golven die ongecontroleerd over elkaar

vlak voor hij onze raft het briesende wa-

Dag 5 van onze expeditie. 07.50 uur. Een

den erin meegesleurd, onvermijdelijk. De

ter laat induiken. 0DMRRU -RKQ :HVOH\ 3RZHOO GH HHQDUPLJH ontdekkingsreiziger die als eerste deze rivier afzakte, doorstond op deze plek andere emoties, getuige zijn dagboekaantekeningen van 21 juli 1869. ‘De rivier is ruw. Hij brult. Gromt. Verwoestende watervallen en stroomversnellingen wisselen elkaar in hoog tempo af,’ noteerde hij, na zijn desastreuze aanvaring met wat nu Rapid 6 heet. ‘Mijn Emma Dean is vol water gelopen en omgeslagen. Mijn boot is door de mannen leeg geschept. De

42


anderen twee zijn op de rotsen beland.

weg; had er 538 mijl opzitten. Meer dan

We zullen de boten om de gevaarlijke

de helft! De sfeer was slecht. Een groot

Big Drops

stroomversnelling heen moeten dragen.

gedeelte van de proviand (en alle whis-

Tegenwoordig zijn er door de werking van

Dit zal de hele middag in beslag nemen.’

ky) had de expeditieleider op de rivier

de Glen Canyon-stuwdam en het daar-

verspeeld. Net als veel meetapparatuur

achter ontstane Lake Powell nog slechts

Ruigste rivierdeel

en gereedschap. Een van de boten, de

ÀLQN DIJH]ZDNWH VWURRPYHUVQHOOLQJHQ

No Name, was op 9 juni in tweeën ge-

over, waarvan er drie (Rapid 21, 22 en

Powell wist niet wat er komen ging. Het

broken. De rest stootte regelmatig lek op

23) met ontzag The Big Drops worden

water van de Colorado was ook veel

de rotsen. Tot vervelens toe moesten zijn

genoemd. Deze worden in de maanden

woester dan tegenwoordig, de stroomver-

helpers nieuwe roeispanen uit schaars

mei en juni, mede door het extra smelt-

snellingen talrijker. De rivier werd onbe-

wrakhout maken, die vervolgens weer af-

water, soms ingeschaald tot klasse 5: de

vaarbaar geacht. Het bloedhete en onher-

braken of werden meegesleurd.

hoogste moeilijkheidsgraad voor wit water. De Colorado wordt er dan met een

bergzame gebied eromheen was (op wat vijandige Indianenstammen na) onbe-

Dit was het ruigste riviergedeelte dat de

kracht van ruim 12.000 kubieke meter

woonbaar verklaard. De regering had dan

majoor en zijn mannen op hun reis door

per seconde doorheen gedrukt. Liefheb-

ook geen dollar in zijn expeditie willen

het onbekende zouden tegenkomen: een

bers hebben er dan een paar duizend

stoppen. De norse ex-militair (hij verloor

woest kolkende brei met maar liefst 52,

dollar en een lange reis voor over om ze

zijn rechterarm op 6 april 1862 tijdens de

vlak achter elkaar liggende watervallen en

met een raft, kano of dory (een ijzeren

burgeroorlog) moest zichzelf maar zien te

stroomversnellingen, met een verval van

roeiboot) te mogen bedwingen.

bedruipen. Desondanks was hij op 24 mei

ruim 23 meter. Powell gaf het op 23 juli

1869 met negen veteranen, deserteurs en

1969 zijn naam: Cataract (Waterval) Cany-

Een van de aanbieders van dit exclusieve

vagebonds in vier zelfontworpen boten te

on. Het kostte hem acht dagen om dit stuk

wildwateravontuur is OARS, dat vanuit het

water gegaan bij Green River Station in

van 24 kilometer te bedwingen. ‘De rivier

funsportsplaatsje Moab in de staat Utah

Wyoming, met 1.050 onbekend riviermij-

dreigt hier steeds verder weg te zakken

tochten over dit indrukwekkende gedeelte

len voor de boeg; g zo’n 1.690 kilometer.

tussen de bijna verticale zand- en kalkste-

van de Colorado organiseert, dwars door g

Hij was nu bijna twee maanden onder-

nen wanden. Die tot wel 460 meter hoog

de diep uitgesleten ravijnen van het 300

zijn,’ berekende Powell destijds.

miljoen n jaren jaren oude Canyonlands National Park. En uiteraard door het woeste water van Powell’s Cataract Canyon. Wij zijn te gast tijdens hun langste, zesdaagse expeditie (kosten: 1.564 dollar per persoon,

43


exclusief vliegreis naar de VS), waarin 100

ten onder gingen aan voedselschaarste en

1869 voor alle zekerheid een meerdaags

riviermijlen (160 kilometer) worden afge-

kannibalisme. Naarmate de dag vordert

kamp op. Hij nam de verliezen op, repa-

legd). We eten en slapen op fraaie plekken

verschieten de rood-grijze steenklompen

reerde de boten, klauterde 250 meter om-

langs de oevers. Meestal onder een heldere

om ons heen door het zon- en schaduwspel

KRRJ QDDU ZDW KLM &RQÀXHQFH 2YHUORRN

sterrenhemel. Overdag wordt regelmatig

van kleur. Als nabij Elephant Canyon de

noemde), verrichte metingen, schatte het

tijd vrijgemaakt voor verkenningshikes.

Colorado samenvloeit met de Green River

verloop van de rivier in en beschreef het

Daarmee treden we ook letterlijk in de

stijgt de spanning in de boten. Op borden

uitzicht over deze woestenij: ‘Eindeloze

voetsporen van de eerste ontdekkingsreizi-

wordt gewaarschuwd dat er over 2,5 kilo-

kloven en kliffen, zover het oog reikt.’

ger, van wie we onderweg de dagboekaan-

meter levensgevaarlijke rapids aanstaande

tekeningen vergelijken met onze ervarin-

zijn: we naderen Cataract Canyon! Op de

gen en avonturen.

oever worden nogmaals alle veiligheids-

Bruisende kermisattractie

voorschriften en raftregels met ons door-

Onze expeditie gaat halverwege stroom-

Levensgevaarlijke Rapids

gesproken: hoe werkt de veiligheidslijn,

versnelling 5 voor twee nachten aan wal.

wat te doen als iemand te water raakt of

Op de vierde expeditiedag volgen we ne-

Dag 3 van onze expeditie. 11.35 uur. We

de boot omslaat, hoostechnieken en (heel

gen uur lang een smalle en soms zeer

peddelen nu al ruim 75 kilometer langs in-

belangrijk) de gewichtsverdeling bij een

steile Anasazi-trail door het groene, maar

GUXNZHNNHQGH JHRJUD¿VFKH ODVDJQH GRRU

acute wit water aanval. Voor de trip heb-

verder kurkdroge Surprise Valley. We klim-

de elementen gebeeldhouwde canyons, die

ben we reeds een lange lijst met eigen ri-

men verder tot we bovenop The Dollhouse

via ongekend veel natuurgeweld moeten

sico’s moeten paraferen en ondertekenen.

staan, een hoge zandsteenformatie met

zijn ontstaan. De rivier is ons tot nu toe

We zijn immers in het land van de onbe-

opeengestapelde ronde vormen en over-

goedgezind geweest, met hier en daar een

grensde schadeclaims. “Blijf in de boot,

hellende plateaus. Als we dit hoogste punt

versnelling. Onder een gemeen brandende

hou goed vast, blijf alert en don’t screw up,

van Utah bereiken, cirkelt er een Ameri-

zon zijn we langs honderden meters hoge

volstaat hier allang niet meer,” glimlacht

kaanse adelaar rond de zon. De koperen

kalksteenformaties gekronkeld die de ma-

expeditieleider David Lyle (48), die 26 jaar

ploert stuwt de tempratuur op tot boven de

joor destijds Pyramid Butte heeft gedoopt,

ervaring als riviergids meetorst en de ra-

veertig graden. De weg terug snellen we

Meander Canyon en Salt Creek. We heb-

pids in een metalen roeiboot aandurft.

van schaduwplek naar schaduwplek, ter-

ben

eeuwenoude

uitkijkposten

van Anasazi-Indianen, die eeuwen terug

44

wijl onze watervoorraad slinkt. Vijfhonderd

bezocht John Wesley Powell sloeg hier op 17 juli

meter lager wacht de verkwikkende rivier.


‘De bergen dragen hier uniformen van groen, grijs en zilver,’ noteerde de majoor toen hij eenmaal boven stond. Hij noemde de glinsterende formatie waarop hij uitkeek Island in the Sky en het spitsvormig massief rechts The Needles. “Hozen!” Bootsman Gregor drukt zijn peddels krom in de stroming. Water gutst aan alle kanten over de boot. Golven breken op de rubber boeg. Zo nu en dan klinkt ook het commando “high-side”. Het is dan de bedoeling dat wij passagiers ons volle gewicht tegen de stroming ingooien, zodat de raft niet omslaat. De waterbestendige kaart van Cataract Canyon geeft na rapid 6 stroomversnellingen aan met veelbelovende namen als North Seas, Mile Long,

Ondergelopen monument

Onder trompetgeschal

het opklimmen der nummers in kracht en

Als wij dertien kilometer na de laat-

Majoor Powell ging desondanks onder trom-

grootte toe. De rit er overheen is opwin-

ste stroomversnelling aanleggen bij het

petgeschal de geschiedenisboeken in als de

dend, lokt oerkreten uit en lijkt simpel.

schitterende,

drooggeval-

eerste man die de Colorado bedwong en het

Toch is deze bruisende kermisattractie niet

len Clearwater Canyon, zakt de zon net

woeste gebied eromheen (in de staten Utah

zonder gevaar. Eén inschattingsfoutje kan

weg achter de hoge rotsenpieken. Toen

en Arizona) verkende, in kaart bracht en de

fatale gevolgen hebben, leren ongelukken

de majoor hier op 27 juli 1969 aanmeer-

canyons hun naam gaf. Daarmee vulde hij

uit het verleden. Zo staan in de linker rots

de, was hij zo onder de indruk van het

de allerlaatste witte plek op in de kaart van

bij Capsize Rapid (nummer 15) de namen

natuurschoon dat hij het Eden Canyon

het Wilde Westen van Amerika. Hij docu-

gekerfd van mannen en boten die hier hun

doopte. Zijn mannen vonden er voldoen-

menteerde zijn reizen nauwgezet in dagboe-

Waterloo vonden…

de fruit, vingen katvis en schoten twee

ken, die in 1875 voor het eerst in boekvorm

bergschapen, met karakteristieke ronde

werden uitgegeven. Ze zijn nog steeds te

Na Big Drop 1 met succes bevaren te heb-

horens. En ook nu grazen er een paar

koop. En laten zich lezen als geschiedkun-

ben, klauteren we de linkeroever op om,

bergschapen, die zich niet lijken te sto-

dige en geologische avonturenromans.

net als majoor Powell, de volgende twee

ren aan de kamperende indringers. Na

geweldenaars te scouten. Ze liggen vlak

een hike door de vallei moeten we inder-

Jarenlang ging Powell vervolgens door het

achter elkaar. “In het midden omgekeerd

daad bekennen dat dit wel wat weg heeft

leven als een gefortuneerd man, de dap-

inroeien lijkt ons de beste optie,” roepen

van het paradijs.

perste van de negentiende eeuw. Hij deed

Capsize, Buttonhole, Ben Hurt en Upper Big Drop (Rapid 21). Ze nemen met

maar

bijna

de gidsen boven het lawaai uit. Wij mogen

in 1871 zijn expeditie nog eens dunnetjes

eerst. Onze raft wordt bijna rechtstandig

Mede door Powell’s geldingsdrang slaag-

over en werd daarna directeur van het

getorpedeerd, botst vervolgens frontaal op

de hij destijds in het onmogelijke. Hoewel

Amerikaans Bureau voor Geologisch On-

diverse aanzwellende boeggolven en be-

de kranten berichtten dat hij verdronken

derzoek en het Bureau voor Etnologie. In

landt daarna bijna in een uiterst beruchte

was, bereikte John Wesley Powell op 30

1894 leidde de koppige majoor uiteindelijk

draaikolk. Gregor roeit echter voor ons le-

augustus 1869 (na 95 dagen van ont-

politiek schipbreuk. Hij stierf op 23 sep-

ven. Het water staat tot onze knieën. Met

beringen in volledig isolement) met vijf

tember 1902, op 68-jarige leeftijd; vadsig,

emmers tegelijk wordt het terug aan de ri-

man zijn einddoel: een mormonenne-

berooid en vergruisd. Als een gebroken

vier geschonken. Nog drie rapids te gaan…

derzetting achter de Grand Ganyon. Drie

man. Ver na zijn dood zou hij in de VS pas

van zijn helpers die hem twee dagen voor

uitgroeien tot een mystieke held. Zo is er

Majoor Powell besloot het er op 24 juli 1969

het einde van de barre tocht gedesillu-

een fout stuwmeer naar hem vernoemd en

niet op te wagen. Hij kon zich geen ver-

sioneerd bij Seperation Falls verlieten,

zijn vele boeken over hem volgeschreven.

liezen meer veroorloven. ‘Er worden door-

werden daags erna door Shewits op de

En wordt hij in het plaatsje Green River

gangen gemaakt, de houten boten langszij

North Rim vermoord. Per abuis: de In-

vereerd met een eigen museum. Gelegen

getrokken,’ schreef hij die avond, gezeten

dianen konden domweg niet geloven dat

aan de rivier die hij, zittend op zijn leun-

op de klif boven Big Drop 2. Waar wij 30

deze blanken van de rivier afkwamen.

stoel, ooit met één roeispaan bedwong…

seconden over doen, nam toen anderhalve dag in beslag. De dag erna verspeelde

PHHU LQIR www.oars.com/utah/cataractcanyon.html/

Pow ell bi b jna zi zijn j Emm jn Emma a Dean Dean in de dezel zelfde fde Powell bijna dezelfde draaik dra aik kolk o waara wa araan an wij ma maar ar net e ko konde nde d n draaikolk waaraan konden ontsna ont sna snappe n ppen. n. Zij Zijn n mann m annen en kon konden den de d ro rond nd-ontsnappen. mannen rondtollen tol lende de e boo boott met met e moe moeite ite be bevri vri riijdd jdden. en. tollende bevrijdden.

45


rbaar!

ect leve

elen dir 00 artik r dan 60

Mee

Kijk op onze site:

www.tgctrading.com Of vraag een van onze vertegenwoordigers om eens langs te komen.

Valkenjachtstraat 17-19 5042 WH Tilburg The Netherlands Tel: +31 (0)13 57 22 959 Fax: +31 (0)13 54 43 043

www.tgctrading.com

www.flamez.eu

www.greengo.nl

2

Bezoek onze 500 m grote showroom en laat u informeren door een van onze teamleden!


Laser 3.14

De stad als notitieblok Door: Arjan van Sorge

/DVHU LV HHQ JUDI¿WLDUWLHVW GLH YRRUDO EHNHQG LV YDQ ]LMQ NRUWH (QJHOVWDOLJH VSUHXNHQ RS WLMGHOLMNH SOHNNHQ LQ $PVWHUGDP 6LQGV NRUW LV KLM ]LFK PHHU JDDQ WRHOHJJHQ RS JUD¿VFK ZHUN ± GDW HU RRN VWHYLJ LQKDNW

van ontzettend raak tot ronduit pathetisch, en alles wat daartussenin zit. Niet iedereen vindt z’n werk en de inhoud er-

Buiten Amsterdam zullen veel mensen

YDQ JUDI¿WLDUWLHVWHQ XLW ]LMQ GLUHFWH RPJH-

van even mooi, maar over het algemeen

mondjesmaat iets live van Laser 3.14

YLQJ LQ $PVWHUGDP 1D HHQ JUD¿VFKH RS-

overheerst de waardering. Dat zo’n loze

hebben gezien, maar in de hoofdstad kom

leiding begon hij te experimenteren met

schutting of grauwe container weer wat

je bijna niet om zijn snelle en in klad-

strips, illustraties en poëzie. Eind negen-

kleur en een hoger doel krijgen spreekt

stijl opgespoten ultrakorte zinnen heen.

tiger jaren belandde Laser 3.14 in een

kennelijk veel mensen aan.

Waarheden als koeien sprayt hij op schut-

artistieke impasse, en voor de creatieve

tingen van veelal in de steigers staande

vonk kwam hij weer uit op z’n oude liefde:

plekken neer, maar dan net weer een tik-

KHW ]HWWHQ YDQ JUDI¿WL 'H VWUDDW ZHUG ]¶Q

Nieuw werk

kie anders, en om over na te denken. Zijn

schildersdoek, en zijn gedichten veran-

Onlangs was er een expositie in galerie Ra-

identiteit is een goed bewaard geheim, en

derden in street art. De urban poetry van

dar Amsterdam van het nieuwe werk van

zo wenst hij het graag te houden. Maar

Laser 3.14 viel op, en werd steeds vaker

Laser 3.14 te zien, met felle kleuren en

door het consequent doorgaan, de onver-

gefotografeerd door (in min of meerdere

verwrongen gestaltes, omgeven door kille

mijdelijke zwierige handtekening bij de

mate) fanatieke volgers.

techniek. This Cold Metal Future heette de

spreuk, de zeggingskracht van de zinnen en de hoeveelheid, wordt zijn werk en naam steeds meer bekend.

tentoonstelling, waarbij het feit dat wij op

Teksten

ZHJ ]LMQ µ6ODYHV 2I 7KH 'LJLWDO 2YHUÀRZ¶ WH worden een grote rol speelt. Rokende puin-

In 2009 verscheen Are You Reading Me

hopen, robotslagvelden, voederen met pil-

bij Lebowski, met foto’s gemaakt door

letjes – het is alles bij elkaar geen vrolijke

hemzelf en anderen. Er zijn enkel teksten

wereld die hij schetst, maar zeker mooi

De mens achter Laser 3.14 werd begin ze-

op de afbeeldingen te zien, en de vaak

vormgegeven. De kunstenaar is er uitein-

ventiger jaren geboren, en in de vroege

nogal triestige, dichtgebouwde stedelijke

delijk ook niet om te plezieren maar om op

jaren tachtig raakte hij helemaal in de ban

omgeving in opknapfase. De teksten zijn

overtuigende wijze zijn beeld van de wer-

De straat

kelijkheid te geven.

Lekkere high Uiteraard willen we weten of Laser 3.14 wel eens een joint opsteekt op heeft opgestoken. Half drie ’s nachts mailt hij dat-ie net thuis komt en erg moe is – dat krijg je als je jouw gedichten illegaal en onder beschutting van de nacht door de stad heen verspreid... Later komt hij er nog op terug: “Ik blow al 15 jaar niet meer; ik heb het wel gedaan in mijn ‘jongere jaren’. Ik rookte vooral wiet omdat ik dat het lekkerst vond proeven en ruiken, en de high beviel mij meer dan die van hasj. Ik ben destijds gestopt omdat ik de wiet wel erg sterk vond worden.” Daar zou zomaar eens een goede spreuk op een schutting in kunnen zitten...

ZZZ ODVHU FRP ZZZ UDGDU DPVWHUGDP FRP ZZZ OHERZVNLSXEOLVKHUV FRP

47


48


49


TERWIJL U BLOWT Door: Arjan van Sorge

BATTLES

FORD & LOPATIN

(Warp Records)

(V2 Records)

Gloss Drop

Channel Pressure

De altijd verrassende rock van het popu-

Voor een aangenaam verstorende mix

laire Battles leunt vooral op het bijzon-

van 80er jaren pop en electro, demente

der hoekige gitaarwerk van muzikanten

GLVFR JHÀLSWH URFN IXWXULVWLVFKH NODQNHQ HQ ]XLJHQGH PHOR-

uit de experimentele noise. Doorsneedingetjes spelen ze nog

dielijntjes wende men zich tot het duo Joel Ford en Daniel

steeds niet en een knieval voor de commercie is er ook niet

Lopatin. Het tweetal stuurde tracks over en weer naar elkaar,

gemaakt, maar hun geluid is veel toegankelijker dan je zou

bewerkte die over en over, en om er uiteindelijk nog een touw

verwachten. Misschien heeft dat te maken met de opzwepende

aan vast te kunnen knopen werd het verhaal verzonnen van

ritmes, van zowel de drummer als de naar steeldrums neigen-

een kiddo antiheld, gewelddadige robo-jocks en een muziek-

de gitaarklanken. Een wonderlijke combinatie die strak, con-

industrie die gerund wordt door een supercomputer. Hee wat

sequent en swingend wordt volgehouden. De lengtes van de

LV GDDU QLHXZ DDQ ZH ]LWWHQ DO PLGGHQLQ ]RLHWV $¿MQ &KDQ-

songs doen Afrikaans aan, en het mag dan ook geen wonder

nel Pressure is niet alleen een geluidstrip door de jeugd van

heten dat trance voorop staat bij het New Yorkse trio.

de makers, maar voor iedereen een geweldig luisteravontuur.

JAMES BRIGHT DELS Gob

Little Things (ilabel)

(Big Dada Records)

File under: chillout en dat is geen Net zo makkelijk als hij hiphop, dubstep en grime mixt met elementen uit gamesmuziek, gooit de Londense Kieren Dickens er nog eens wat spacefunk, sixties, electro en experimentele geluiden bovenop. En wat DOOHPDDO QLHW PHHU 2RN LQ ]LMQ RQWZHUSHQ HQ ¿OPV VFKHPHUW GH grootverbruiker door – waarschijnlijk weer iemand die is opgegroeid met een overdosis aan beeld en geluid. Gelukkig maakt-ie er iets moois van, met beukende beats en scheurende elektronica, PDIIH ¿OPSMHV HQ OHWWHURQWZHUSHQ ZDDU MH DO KLJK YDQ ZRUGW DOV MH er naar kijkt. De eerste persoon die stil kan blijven zitten bij een

woord teveel. Als je de veertien tracks van Little Things hebt gehoord ben je zeker helemaal chill en out. De Engelse producer James Bright heeft al een trits UHOHDVHV RS ]¶Q QDDP VWDDQ YRRUDO YRRU GH &DIH 'HO 0DU Hed Kandi en Quango album series. Iets andere koek dus, meer in de richting van house, maar dat er een ervaren rot achter de knopjes zit bij deze debuutplaat ruik je op DIVWDQG 2QWVSDQQHQ HQ WRWDDO UHOD[WH ULWPHV ¿MQH DNRHVtische gitaartjes, zwevende zang, geruststellende teksten met net wat spanning – alles voor het goede gevoel.

knaller als Trumpalump moet nog gevonden worden...

SOOM T & DISRUPT DIVERSE ARTIESTEN

Ode To A Carrot (Jahtari)

Dutch Invasion

(Universal / BR Music)

Goed idee om weer eens te laten zien

Zelden kom je een album tegen waar

waar Nederland (ook nog eens) voor

wiet zo centraal staat. En dat ook nog

stond: blitskikkers, langharig tuig, rand-

HHQV PRJHOLMN JHPDDNW GRRU GH 6FRWWLVK $UWV &RXQFLO 'H

¿JXUHQ ± PDDU WRFK RRN ZHHU DDUGLJH

,QGLDDV 6FKRWVH 0& 6RRP 7 ZHUNWH HHUGHU DO VDPHQ PHW R D

(vooral) gozers die ladingen shit over zich heen kregen omdat

The Orb en Asian Dub Foundation, en heeft zich nu met de

ze afweken van de gewone, hardwerkende Nederlander (waar

Duitse producer Disrupt op digital laptop reggae gestort. Op

kennen we dit van?). De meeste bands die in de 60er/70er jaren

vette, gestripte dubstepgrooves afgewisseld met hoekige reg-

ook nog over de grens bekend werden, kopieerden grotendeels

gae-riddems vliegen haar in ganja gedrenkte woordstromen

de Amerikaanse en Engelse voorbeelden, maar toch vindt je

voorbij. Met onuitputtelijk enthousiasme worden alle aspec-

veel goede muziek op deze tiendelige box met bands waarvan

ten van cannabis behandeld, met encyclopedische kennis alle

de naam nog steeds (internationaal) rond zingt. Shocking Blue

ins en outs ervan uit de doeken gedaan. Puik plaatje!

en Tee Set ontbreken, maar er valt genoeg te genieten.

50


CANNaZYM WD REC OU E R T

E

NG KI

NI

UW

PT

VE R

Gezond medium, krachtig wortelstelsel

E VERPAK

CANNA additieven zijn toepasbaar op ieder medium www.canna.nl


KLEURRIJKE LOOPPARTNER Sony

komt

in

juni

met een nieuwe mp3speler in de Walkman B-serie op de proppen, in (letterlijk) alle kleuren van de regenboog: de NWZ-B160. Dit

kleurrijk

gegeven

vorm-

apparaat

is voorzien van een ‘one-touch boost’-knop voor voller basgeluid. En een afneembare clip waarmee je hem aan kleding of riem kunt bevestigen. De ingebouwde batterij gaat 18 uur mee. En dankzij de ‘quick charge’-functie houdt die het na slechts 3 minuten opladen al

Door: Mike de Leede // Beeld: MMP

TWITTER HORLOGE

90 minuten vol. Met de handy Zappin-functie kun je pijlsnel

Fossil werkt met Texas Instruments aan een nieuw

naar een favoriet nummer zoeken, zonder door allerlei menu’s

horloge dat verbinding kan maken met tabletcompu-

of playlists te hoeven scrollen. Er is geen speciale software ver-

ters en smartphones. Deze Meta Watch is gebouwd

eist om muziek op de speler te zetten; een eenvoudige ‘drag &

rondom het CC2560 Bluetooth-platform van TI,

drop’-operatie in Windows Verkenner volstaat. De NWZ-B160

ZDDUGRRU MH RS KHW KRUORJH SXVK QRWL¿FDWLHV NXQW

is vanaf juni verkrijgbaar (capaciteit: 2 of 4 GB). Prijs is nog

ontvangen: e-mails, tweets en Facebook-updates.

onbekend..

Men zoekt momenteel nog naar ontwikkelaars die apps voor het horloge willen maken. De batterij van

www.gadgetzone.nl

de Meta Watch houdt het zo’n zeven dagen vol. Het horloge is voorzien van een zwart-wit OLED-scherm, een ultra-low-power MSP430-processor, een accelerometer, een lichtsensor en een vibratiefunctie. Verwacht wordt dat de Meta Watch rond juli op de markt verschijnt en zo’n € 150 gaat kosten.

www.hitechreview.com

TROPISCH EVOLUON Dit is een design zoetwater aquarium zoals je dat zelden tegen komt. Daarom lijkt-ie ons veel leuker dan de traditionele bak of kom. Hij bestaat uit 6 bollen die met elkaar verbonden zijn. Daardoor kunnen je vissen van de ene bol naar de andere zwemmen. Het wordt standaard geleverd met kekke zijdeplantjes (voor een subtropische uitstraling), donutvormige lighttubes in zwarte kappen op de bollen, ¿OWHUV OXFKWSRPSHQ HQ UHLQLJLQJVDSSDUDWXXU 'LW (YROXRQ DFKWLJH DTXDULXP LV meter hoog, 1.29 meter breed en 1.06 meter diep. En doet het waterloos ook goed bij hamsters, muizen en ratten. Als je exclusieve vissen al vet prijzig zijn, waarom GDQ QLHW RRN KXQ OHHIPLOLHX" 3ULMV ¼

www.megagadgets.nl/labyrinth-aquarium.html

52


ALLERBESTE 3D TV Maak kennis met de Bang & Olufsen BeoVision 4-103 3D: een 103 inch plasma TV van 265 kilo, met Full HD resolutie en 3D weergave. Dit model bevat de allerbeste (en duurste) state-of-the-art technieken wat audio, video, bediening en integratie betreft. Het is tevens B&O’s eerste model met volledige 3D ondersteuning. De Denen wilden hiermee de allerbeste plasma TV ter wereld in de markt zetten. Alleen al qua design is dat gelukt. Als je de TV aanzet wordt deze automatisch op optimale kijkhoogte gezet. De geïntegreerde BeoLab 10 luidspreker ploept onder het scherm uit en zorgt voor een perfecte audiokwaliteit. De luidspreker dient tevens als center luidspreker in combinatie met het futuristisch ogende B&O surround systeem. De BeoVision 4-103 is ook beschikbaar als screen-only oplossing, waarbij de TV aan de muur gemonteerd wordt. De prijs toornt ook boven het gemiddelde consumentenbudget uit: vanaf € 40.460 voor de muur gemonteerde versie. Tot wel € 70.000 voor de tv met gemotoriseerde standaard.

www.bang-olufsen.com

SUPER ACHTBAAN

BLING MARLBORO GSM

Dit is ‘speelgoed’ waar racefans uren plezier aan kunnen beleven. Wie eenmaal deze achtbaan gewend is, wil geen ander meer! De racebaan is in vele opzichten uniek. Maar het belangrijkste van alles is dat je met 8 personen tegelijk kunt racen. Zo waan je je echt autocoureur. Deze racebaan is volledig computer gestuurd, houdt tijd, winnaars en alle records per ronde bij. Het design zorgt ervoor dat de racebaan er niet alleen indrukwekkend uitziet, maar ook redelijk ‘compact’ is (zodat-ie niet meer ruimte inneemt dan nodig). Je kunt races vanuit alle hoeken in de gaten houden, omdat de racetrack hoog boven de grond staat. Zo sta je er letterlijk met je neus bovenop! De geluidseffecten zijn realistisch. En er is zelfs HHQ UDFH VRXQGWUDFN HQ ¿QLVKJHOXLG YRRU H[WUD VSDQQLQJ en sensatie. Prijs: € 10.000

www.megagadgets.nl/eight-lane-race-track.html Deze Swarovski Rhinestoned Marlboro mobiele telefoon is een must voor eenieder die van glanzend, helder, bling-bling en/of roken houdt. Hij is met de hand versierd met meer dan duizend Swarovski steentjes. En beschikt over een ‘geheim’ compartiment waar bijvoorbeeld 7 sigaretten, joints, tippies, wiet, hasj, vloeitjes, geld, creditcards (of wat dies meer zij) in passen. Hij is onder meer geschikt voor gebruik in combinatie met het T-Mobile netwerk. En heeft alle gebruikelijke features die je van een moderne GSM mag verwachten. Zelfs een ingebouwde camera waarmee je ongetwijfeld fonkelende foto’s kunt maken. Niet geschikt voor types die denken aan stoppen met roken. Of juist wel. Want de prijs voor dit gadget is: $ 450

www.extravaganzi.com

53


Migraine

Robert kan weer lachen Door: Wernard Bruining

Robert Kneefel (1982) is misschien verre familie van me. Zijn vader heet Adrian en die naam is verbonden met de familie van mijn grootvader, daar komt ook een Adrian uit 1854 voor. Robert zijn familie stamt waarschijnlijk af van het Indonesische eiland Ternate, net als mijn opa, dus zijn we verre neven of zo.

den gehad en ik dacht dat het mijn schuld was. Uit later onderzoek is gebleken dat ze hersenvliesontsteking had. En een baby van vier maanden overleeft dat niet. Maar daar heb ik dus heel veel last van

Robert melde zich bij www.mediwiet.

jaar of 12 was verloor ik mijn zusje en

gehad en daardoor ben ik aan de drugs

nl omdat hij leed aan zware migraine.

ben ik langzamerhand aan de drugs ge-

geraakt. Speed, exctasy, beetje blowen,

“Het begon toen ik een jaar of 17 was.

raakt. Op een gegeven moment gebruikte

coke freebasen, dat soort werk. Ik denk

Ik kreeg aanvallen van zware hoofdpijn.

ik zoveel dat ik er echt wel een beetje aan

zelf wel dat dat de oorzaak van mijn mi-

Eerder had ik daar nooit last van, zelfs

vast zat ja! Ik had mijn zusje de laatste

graine-aanvallen is, dat ik het daarmee

niet van gewone hoofdpijn. Toen ik een

nacht voor haar overlijden in mijn han-

ernstig beschadigd heb.”

Trauma “Ik heb nog steeds last van trauma. Nog geen zes maanden geleden heb ik mijn eigen kindje moeten cremeren, en met oud en nieuw ben ik gescheiden van mijn vrouw. We maakten elkaar helemaal gek omdat we ons kind verloren hadden. We moesten elkaar eigenlijk steunen, maar dat is er niet van gekomen. Ik moet nu veel wiet gebruiken om aanvallen van migraine te voorkomen die gecreëerd worden door stress en angst. Ik kan daarom ook moeilijk slapen, ik heb de afgelopen twee nachten misschien twee uurtjes geslapen of zo. Door het denken en stressen heb ik ook veel pijn.”

Klankbord “Ik heb nooit psychiatrische hulp gehad en zal die ook weigeren, want ik weet dat je dat zelf moet kunnen oplossen. Een psychiater geeft je een klankbord, maar de enige met wie ik hoor te praten is mijn ex-vrouw. Dat probeer ik ook wel hoor, maar ik kom er niet doorheen, ze kapt me helemaal af. Ze wil ook niet met een onafhankelijk persoon praten. Ik heb zeker tot mijn twintigste met niemand kunnen praten over mijn zusje en daar ben ik ook overheen gekomen. Dat is wel lang ja, maar de aanhouder wint! Je moet de tijd hebben om te praten en die heb ik niet, want de boot moet varen. Ik werk namelijk op een Rijnaak. Er zijn wel momenten

54


Robert neemt zijn druppels in voor een spiegeltje. Hij kan ze dan zien vallen en dus goed tellen.

op de dag dat ik niet aan mijn vrouw en

te stampen, aan de rechterkant bij mij

ochtend heb ik het proefpipetje openge-

mijn kind denk, als ik diep in mijn hobby

vooral dan, vanaf mijn oogkassen, door

maakt en de eerste twee druppels gepro-

zit of zo. Tuinieren, vissen, bootjes. Ik

mijn slaap heen tot achter aan mijn nek.

beerd, ietsje meer misschien want dat

heb vorig jaar peperplantjes gehad aan

Een gespannen nek heb ik dan ook vaak,

druppelen ging best wel hard. Toen heb

boord, Madame Jeanette plantjes.”

ik kan bijna niks dan. Die zware aanvallen

ik even gewacht om te kijken of ik een

heb ik nou een paar jaar, maar ze zijn het

bijeffect had, licht werd in mijn hoofd of

afgelopen jaar erg toegenomen.”

zo, maar dat viel best wel mee, ik voelde

Harde klap opvangen “Meestal als ik aanvallen van migraine krijg

niks. Later in de middag heb ik weer twee druppels genomen en in de avond weer.

voel ik bij het ontwaken dat de dag wel

Scherpe kant weghalen

eens fout kan lopen. Dan moet ik van te-

“Met blowen krijg ik dat wel weg. In de

druk in mijn kop, dat vond ik wel lekker.

voren pijnstillers gaan nemen (of een paar

ochtend een halve jont, en in de middag

Zo ben ik de dagen daarop doorgegaan

halen van een joint) om in ieder geval een

een halve jont. Ook ’s avonds nog een hele

tot vrijdag, toen heb ik de laatste twee

beetje te voorkomen wat er gaat komen,

joint en voor het slapen gaan nog één, dan

druppels gedaan. Ik heb die week een

dat de harde klap een beetje opgevangen

heb ik weinig last. Als ik dat niet goed doe

keer heel even gehad dat ik even licht in

wordt. Het laatste jaar heb ik best vaak

heb ik het behoorlijk zwaar. Dan denk je

mijn hoofd werd, dat ik dacht, hé, het lijkt

migraine. Als ik het een keer per week heb

dat het wel gaat en als je dan even aan de

wel of ik even helemaal high ben.”

“Ik voelde me wel fijn, wel vet.”

Ik heb de hele dag geen last gehad, geen

Meer energie

dan is het meestal wel goeiig, dan heb ik

gang gaat dan word je weer op je vingers

“Ik heb die hele week dus geen last ge-

het twee dagen en daarna heb ik er een

getikt en dan krijg je die klap weer. Als ik

had, maar ook de week daarna niet meer,

paar dagen geen last van. Het gaat mij

migraine heb en ik blow dan haalt het voor-

het werkt perfect! De week daarna heb ik

vooral om die zware aanvallen. Als ik er

namelijk de scherpe kant weg aan de zij-

alleen nog wat geblowd, maar verder dus

niks aan doe dan lig ik drie of vier dagen

kant van mijn hoofd. Dan kan ik beter iets

nergens meer last van gehad. Voor mijn

plat, dan kan en wil ik niets eten, en kan

eten of drinken, dan krijg ik nog wel iets

werk was het ook beter, want je bent ge-

ik bijna niet drinken. Als ik dan opsta zie ik

naar binnen, zoetige dingen. Maar als het

woon je heldere zelf. Je bent niet uitgezakt

wit voor mijn ogen, dan moet ik mijn han-

echt heftig is dan helpt dat ook allemaal

van het blowen, je hebt meer energie. Ik

den voor me uit houden zodat ik nergens

niet. Alleen bij de lichtere aanvallen, dan

YRHOGH PH ZHO ¿MQ ZHO YHW =R JRHG KHE

tegen aan loop, of voor als ik val. Ik zie

werkt het goed.”

ik me de laatste drie jaar niet gevoeld als

dan ook heel veel glinstertjes. Dan heb ik ook een heel erg zwaar opgeblazen maag.

deze afgelopen twee weken. Die pijnstillers

Ik kan dan echt niet eten, wat ik drink is

Wietolie

lauwe thee. Koud water krijg ik niet weg-

“Ja, die wietolie. Zaterdag kreeg ik het

geslikt, alsof je een brok in je keel hebt.

binnen, die dag heb ik niet meer geblowd,

Het is net alsof er iemand op je hoofd staat

ik ben vroeg gaan slapen. De volgende

zijn ook niet goed voor je, ik kreeg steeds meer pijn in mijn buik en in mijn zij. En van die olie merkte ik niks!”

www.mediwiet.nl

55Kweken met Jorge Cervantes Over Jorge Jorge Cervantes is een van de meest vooraanstaande kweekexperts in de cannabiswereld. Hij schreef diverse boeken en maakte verschillende dvd’s. Zo maakte hij onder andere Marijhuana Horticulture: the Indoor/Outdoor Medical Grower’s Bible, Jorge Cervantes’ Ultimate Grow DVD (shot in BC) en Jorge Cervantes Grow DVD II (shot in Spain), Indoor Marijhuana Horticulture: The Indoor Bible, Marijhuana Indoors: Five Easy Gardens, Marijhuana Outdoors: Guerilla Growing en Jorge’s Rx. Hij schrijft voor 13 tijdschriften in zes talen. Zijn boeken verschijnen in het Nederlands, Engels, Frans, Duits, Russisch en Spaans. www.marijuanagrowing.com

Klonen van klonen

Groeikast

Ik heb altijd alleen maar moederplanten uit zaad opgekweekt,

Ik werk aan een kweekruimte op een zolder die 90 x 120 x 120

maar al mijn vrienden vertellen me dat het OK is om een moe-

cm groot is. De ruimte heeft de vorm van een triangel. Ik maak

der te maken uit een kloon. Ik kan niet inzien waarom dat OK

JHEUXLN YDQ HHQ GXDO FP ÀXRUEXLV :DW NDQ LN SUHYHQWLHI GRHQ

is. Het is zoiets als klonen van een kloon, en klonen van die

om vochtophoping te voorkomen? Ik heb al een ventilator. Zou ik de

kloon, enz. Hoe kan dat nou goed zijn?

muren af kunnen maken zodat de isolatie onzichtbaar wordt? Moet

Appleseed, Boedapest

ik folie en verf aanbrengen? Hoe kan ik de planten laten groeien zodat de oogst toeneemt en ik alle beschikbare ruimte gebruik?

F1 planten die uit zaad zijn voortgekomen, hebben het bijko-

Spade Berlijn

mende voordeel dat ze over “hybride kracht” beschikken, wat inhoudt dat de kruising zo’n 25 procent groter en sterker zal wor-

Is jouw ventilator er een met een circulatieblad of ventila-

den dan die uit een stekje. Hybride kracht maakt de plant ook

torblad? Plaats er een ventilatorblad om lucht uit deze kleine

minder vatbaar voor ziekten en andere gezondheidsproblemen.

driehoekige ruimte af te voeren. Je moet over goede ven-

Klonen die van een F1 moederplant komen, krijgen een deel van deze hybride kracht mee. Maar nadat je een uit zaad opgekweekte vrouwelijke plant meer dan enkele maanden in het groene stadium hebt gehouden, neigt ze er naar om een deel van haar hybride kracht te verliezen. Aan de andere kant, wanneer je doorgaat met moeders uit zaad te kweken, moet je er bijzonder zeker van zijn dat de volgende planten uit zaden komen met exact dezelfde genetische kwaliteiten, zodat je gewas consistent blijft. Klonen van klonen nemen is niet slecht. Ik heb kwekers geïnterviewd die zelfs meer dan 20 keer klonen van klonen hebben gemaakt. Dat ging zo: van de originele vrouw die uit zaad was gekweekt, werden klonen (C1) geknipt. Deze klonen werden opgekweekt in het groene stadium, en vervolgens werden er klonen (C2) van die eerste klonen (C1) gehaald. Twee weken later werd bloei geforceerd in (C1) en (C2) werd vegetatief opgekweekt. Daarna werden klonen (C3) gehaald van de tweede klonen (C2). Deze zelfde kweektechniek wordt nog steeds toegepast met het klonen van klonen, wel tot over de (C-20) en er heeft geen merkbare terugval plaatsgevonden in de potentie en sterkte van de kloon. Ga er wel vanuit dat wanneer moeders lijden aan stress, ze zwakke klonen produceren. Moeders die tot bloei worden geforceerd en daarna teruggebracht naar de vegetatieve fase, brengen niet alleen minder op, ze zijn ook gestrest en in de war. Klonen die nauwelijks groeien zijn over het algemeen het gevolg van onbeholpen, onhygiënische kloontechnieken.

Juli is een droge maand voor degelijke toppen, dus wilde ik even laten zien wat je binnen een paar maanden kunt verwachten. Deze top -rijk aan suiker- heeft een datum, geen naam, maar de kweker denkt erover om haar “Frosty” te noemen.

57


Deze top is drie dagen na het nemen van de foto geoogst. Zoals je ziet is ze vuistgroot.

tilatie beschikken. Wanneer het plafond niet is geïsoleerd,

pollen glijdt naar beneden, tot aan de basis van de vrouwelijke

doe dat dan alsnog. Adequate isolatie beperkt temperatuur-

stamper, waar het eitje bevrucht wordt, dat zich diep in het be-

fluctuaties tot een minimum. Gebruik geen styrofoam (piep-

schermende schutblad bevindt. Eenmaal bevrucht, ontwikkelt de

schuim), omdat dat brandbaar is en bovendien heb je te wei-

eenheid van pollen en eitje zich tot een embryo en vervolgens tot

nig ruimte om de hitte te spreiden. Matte witte verf is in

een zaadje, dat ongeveer vijf tot zes weken later levensvatbaar

jouw geval het meest geschikt. Wanneer de planten ongeveer

is. Oogstrijpe zaden zijn als ze goed gevormd zijn, hard en volle-

twee maanden oud zijn, dan hebben ze meer licht nodig. Nu

dig ontwikkeld. In het algemeen zijn zaden donker of gespikkeld,

krijgen ze slechts 80 watt aan fluorescentielicht, afkomstig

maar er zijn er ook die bruinig van kleur zijn. Maar gewoonlijk zijn

uit de duale fitting. Plaats er een paar compact fluorlampen

bruine zaden onvolgroeid. Een van de simpele pré-ontkiemingtests

(CFL’s) bij van 65 watt om respectabele toppen te oogsten.

die ik hanteer om levensvatbaar zaad te herkennen, is het voor-

Fluorescentie lampen moeten ongeveer 7 centimeter boven

zichtig te bewegen tussen mijn duim en vinger. Als het zaad hard

het bladerdak hangen en leveren de minimum hoeveelheid

en sterk voelt is het naar alle waarschijnlijkheid levensvatbaar.

licht die nodig is voor de fotosynthese.

Zaden aanmaken

Stengels Ik heb iets meer dan 8 gram aan stengels die ik al een tijdje

Wanneer mijn mannelijke planten eenmaal begonnen zijn met bloei-

heb bewaard. Ik hoorde dat je ze kunt gebruiken om ermee

en, hoe lang duurt het dan nog voor er zaad wordt geproduceerd?

te koken of er THC-extract van te maken. Is dat waar? En zo

Ik weet dat de mannen minder potent zijn dan vrouwen, maar ik

ja, volgens welk proces moet ik dan te werk gaan?

heb de zaden echt nodig. Alle adviezen zijn meer dan welkom.

Gudrun, Zweden

Marcello, Rome Stengels bevatten weinig tot geen hars die rijk is aan THC. Hars Zaden worden geproduceerd door vrouwelijke planten. Als een

breekt biologisch af wanneer het aan licht, lucht (zuurstof) en

mannelijke plant begint te bloeien en zakjes met pollen ontwik-

hitte wordt blootgesteld. Het feit dat je de stengels ‘al een tijdje

kelt, duurt het nog een week of twee voor de eerste levensvatbare

hebt bewaard’ garandeert dat alle hars die er mogelijk nog aan

pollen vrij komt. Eenmaal losgelaten, moet mannelijke pollen lan-

kleeft biologische afbraak is, en daarmee is alles wat ooit in de

den op de ontvangende vrouwelijke stampers. De microscopische

hars zat verdwenen. Ik verwacht nooit ook maar een beetje hars

58


uit mijn geoogste stengels te kunnen halen . Mijn advies is om ze

watt verbruiken, vanwege de hitte die ze uitstralen en ze dus

gewoon weg te halen en daarna op de composthoop te gooien.

erg hoog boven de planten moeten hangen. Hang de lamp van

In feite is het een slecht idee om ze te bewaren, omdat wette-

400 watt 45 cm boven de bloeiende planten. Dat is het meest

lijke regels in veel Amerikaanse staten nou eenmaal bepalen dat

HI¿FLHQW +DQJ GH ZDWW ODPS FP ERYHQ GH EORHLHQGH

de waardeloze troep die jij zo zorgvuldig hebt bewaard, aange-

planten. De 400 watt lamp zal een gebied van z’n 90 vierkante

merkt wordt als “cannabis met een potentieel hoge kwaliteit.”

cm bestrijken en de 600 watt is goed voor een oppervlakte van een vierkante meter. Je kunt ook een goedkope lichtmeter aan-

Vlekken op bladeren Ik zag onlangs wat vlekken op enkele grote bladeren. Ze zijn bruin

schaffen om de lichtsterktes boven het bladerdak te meten.

Blad weghalen

en oranje en zitten op een paar grote bladeren. Wat betekent dit en is er voor mij reden tot bezorgdheid?

Doe ik er goed aan wanneer ik het grotere blad van mijn planten snoei?

Hugo Madrid

Frank

Je planten vertonen de eerste tekenen van een teveel aan voe-

Nee. Het is niet eenvoudig om alles wat je kunt doen om je kost-

ding in de aarde, mogelijk gaat het om kalium. Voedingsstoffen

bare planten sneller te laten groeien ook echt te doen, maar het

LQ HHQ SODQW ]LMQ JHFODVVL¿FHHUG DOV PRELHO RI LPPRELHO 0RELHOH

trimmen van blad is iets wat je zeker achterwege moet laten.

voeding -nitrogeen (N), fosfor (P), kalium (k), magnesium (Mg)

Blad is van groot belang voor de fotosynthese. Dat is het pro-

en zink (Zn)- is in staat zich te verplaatsen, van het ene deel

ces waardoor planten groeien. Het weghalen van blad reduceert

van de plant naar het andere, waar de voeding meer nodig is.

de fotosynthese en dat is is een slechte zaak. De enige reden

Zo verplaatst nitrogeen dat

in ouder blad is opgehoopt zich

waarom je blad van de plant zou moeten verwijderen is wanneer

bijvoorbeeld naar jonger blad om daar een tekort aan te vullen.

blad voor meer dan 50% is aangetast door ongedierte of ziekte.

Het resultaat, symptomen die op een tekort wijzen en sympto-

En nog een andere reden om blad weg te halen is wanneer blad

men die op exces wijzen, verschijnt eerst op de oudere, lagere

en de onderste takken niet genoeg licht krijgen of wanneer ze de

bladeren. Immobiele voedingsstoffen -calcium (Ca), boron (B),

ventilatie tussen de planten hinderen.

chlorine (C1), kobalt (Co), koper (Cu), ijzer (Fe), mangaan (Mn), molybdeen (Mo), silicone (Si) en sulfur (S)- verplaatsen zich niet naar nieuwe groeigebieden als ze er nodig zijn. Ze blijven in depot op hun originele plaats in oudere bladeren. Dit is de reden waarom symptomen die op een tekort wijzen eerst in de bovenste, nieuwe bladeren in de top van de plant verschijnen.

Meer Licht, minder Watt Ik heb nogal wat verschillende meningen gehoord wat betreft het wattage in relatie tot de afstanden tot de toppen van de plant. Hoe ver moeten de lampen boven de toppen hangen? Is het zo dat lampen het best functioneren als ze centraal in een rij worden geplaatst, op een onderlinge afstand van zo’n 30 cm of is het beter om ze gespreid te bevestigen, op een afstand van 1 – 1.2 m vanaf het centrum (in de hoeken van een vierkant). In mijn ruimte van 30 bij 60 cm gebruik ik 2 x 1000 W voor een relatief kleine oppervlakte. Maar is dit eigenlijk geen overkill? Om het kort te formuleren: hoe hang ik mijn lampen op voor het perfecte rendement?

Somacoma Verlichten is een eenvoudige, rechttoe, rechtaan kwestie. Hoe hoger het wattage van een HID lamp, hoe meer hitte en licht wordt geproduceerd. Die extra hitte maakt het noodzakelijk om de lampen hoger boven de planten hangen zodat ze niet oververhit worden. Hoe verder de lamp van de plant af staat, hoe minder lumens de plant ontvangt. De wetenschap leert dat licht kwadratisch afneemt met de toename van de afstand van de bron. Eenvoudiger uitgedrukt: licht neemt zeer snel af in intensiteit. En wat kun je nou doen met deze informatie? Hou je aan een paar vuistregels en alles loopt op rolletjes. 7HQ HHUVWH VFKDI HHQ JRHGH UHÀHFWLHVFKHUP DDQ YRRU HHQ KRULzontaal gemonteerde lamp. Die lamp kan er eentje zijn van 400 of 600 watt. Zelf ben ik niet gecharmeerd van lampen die 1000

59


“Als band zijn we totaal pro-wiet!”

Zonder Kyuss geen stonerrock? Door: Arjan van Sorge

Zonder Kyuss geen stonerrock? Je weet het nooit zeker natuurlijk, maar feit is dat de Amerikaanse band (19911995) van grote invloed is geweest op deze psychedelische rockvariant uit het begin van de jaren negentig.

vrije dag morgen, als hij wat kan oefenen, een beetje kan rondlopen, wat winkels kan bekijken en misschien wat cadeautjes gaat kopen voor de familie, wie weet?

Dat Kyuss met de show Kyuss Lives in 2011

hem, Garcia, bassist Nick Oliveri en de niet

weer eens in originele bezetting (behalve

aan de reünie deelnemende Josh Homme

gitarist Josh Homme) te zien en te horen

het begin van hun carrière, waarna ze ook

zou zijn, werd op de redactie van High-

hebben bijgedragen aan bands als Queens

30 shows

life met gejuich ontvangen. Vooral bij de

of the Stone Age, Fu Manchu, Eagles Of

“Met Kyuss Lives doen we iets van 30

hoofdredacteur staat de logge, beukende,

Death Metal, Mondo Generator, Hermano

shows bij elkaar. Als we dit jaar klaar

doorgetripte en verzengende woestijnrock

en Them Crooked Vultures.

zijn met toeren gaan we nieuw materiaal

voor altijd in de gehoorgangen gegroefd. Voeg daar ook nog eens aan toe dat de

schrijven. Misschien wel eerder zelfs, als we thuisgekomen zijn - dat iedereen daar

band uit Californië altijd vurig het gebruik

Getatoeëerde langharige

van wiet en hasj bepleit, en een interview

In tegenstelling tot de frontman van Kyuss

tuurlijk ook wel een nieuwe samenstelling

laat niet lang op zich wachten.

voelt Brant Bjork zich pretty decent van-

van de band, met Bruno Fevery op gitaar

daag. Onderuitgezakt in een luie kleed-

in plaats van Josh Homme. We wonen alle-

kamerstoel ondergaat hij – gaap – het

maal in een andere stad en Bruno in België,

zoveelste interview, terwijl een cd’tje met

dus ik denk dat het schrijfproces een indi-

In de kelders van de Amsterdamse pop-

¿IWLHV URFN µQ µUROO GH VZLQJ HU QRJ HQLJV]LQV

viduele zaak zal zijn. In het begin dan, op

tempel Paradiso ontmoeten we enkele uren

inhoudt. Kom bij deze getatoeëerde lang-

een bepaald moment komen we bij elkaar

voor het optreden de uit de kluiten gewas-

harige niet aan met koetjes en kalfjes of

om te jammen, improviseren en ideeën te

sen zanger John Garcia. Maar de show en

vragen over tijd en ruimte, want waar hij

spuien. Dat zien we dan wel weer, onge-

het feest in Keulen de avond ervoor hebben

is weet-ie nauwelijks en eigenlijk interes-

twijfeld komt er iets goeds uit voort.”

hun uitwerking gehad: Garcia is bijna uit-

seert hem dat ook bar weinig. Toch beant-

geput, dus spreken we met drummer Brant

woordt de drummer uiterst beleefd – maar

Over Kyuss Lives is Brant duidelijk: “We

Bjork. Geen probleem voor dit 38-jarige

kortaf – de vragen. Over dope echter weidt

just celebrate the catalogue”. Van al die

bandlid, die net als zijn collega’s al een heel

hij aardig uit, maar daarover later meer.

platen die we gemaakt hebben spelen

leven in de muziek zit. Kyuss is zowel voor

Ach, misschien leeft hij ook al toe naar de

we wel een paar nummers. Geen nieuwe

Reünie

dan individueel aan begint. Maar dit is na-

songs, om daarmee een album te maken hebben we pas tijdens deze tour besloten. Waarschijnlijk heeft iemand gevraagd of er een nieuwe plaat zou komen, en daar hebben we even over na moeten denken. Maar na een paar keer oefenen en optreden met Bruno was er een geweldige chemie ontstaan, en dat maakte het juist moeilijk om redenen te vinden waarom we geen nieuw album zouden maken.”

Levenskracht “John Garcia en de Belgische gitarist Bruno zijn vrienden en ze hebben eerder samengewerkt. Maar verder is Kyuss Lives natuurlijk een reünie, na zo’n vijftien jaar. Het is voor ons drieën in ieder geval de band waar we allemaal mee zijn opgegroeid. Wat Kyuss voor ons is, hoeft echter niet zo

60


voor anderen te zijn... Wij zijn er heel blij

manier hoef ik geen rook te inhaleren, het

je jong bent en je wordt blootgesteld aan

mee om op dit punt van ons leven weer bij

in mijn lichaam toe te laten. Zo gaat het pri-

drugs, als je nieuwsgierig bent, als je wilt

elkaar te komen en samen te spelen. Na

ma! Een oudere vriend van mij - een mentor

weten waar het allemaal over gaat… Op een

Kyuss ben ik verder gegaan met mijn eigen

op sommige gebieden - is ook geen roker,

of andere manier moet je respect hebben

band Brant Bjork; die solocarrière de afge-

net zoals ik. Hij was zo’n twintig jaar gele-

voor marihuana, jezelf goed voor laten lich-

lopen tien jaar, daar ging al mijn aandacht naar toe. Met die band spelen we rock, als mensen het stoner willen noemen dan moeten ze dat maar doen. Muziek maken is mijn werk, mijn levenskracht, het helpt me ’s ochtends wakker te worden.”

“Ik eet wiet. Ik maak de wiet schoon, vermaal het en bak het als een soort van koek. Ik knabbel daar wat aan, de hele dag door, en daar voel ik me lekker bij.”

Natuurlijk proces

den opgehouden met het roken van pot, en

ten, leren van de plant, en begrijpen waar

“Op mijn veertiende begon ik samen met

sinds die tijd at hij het. Dat leek me ook wel

het om draait. Waarom het doet wat het

Chris Cockrell en een paar andere vrienden,

wat, omdat ik de rook niet meer goed kon

doet en waarom het onderdrukt wordt en

Nick, Josh en John een band op de middel-

verdragen. Dus hij gaf me dit recept.”

waarom het in de meeste landen verboden is. Het is zeker niet slecht om voorlichting

bare school. Dat ontwikkelde zich tot Kyuss. 'H HHUVWH SODDW ZDV ÀLQN EHwQYORHG GRRU

te hebben, ik ken zat mensen – zeker in de

punk, vooral op energieniveau. Wij groei-

Pro-marihuana

den op met punkrock maar luisterden ook

“Ik houd van marihuana, vanwege de me-

besef hebben van het hoe en waarom. Voor

naar andere muziek, hardrock, oude heavy

dische functie, het effect, de plant, de po-

een tijdje is dat prima, maar zoals ik het zie

metal, reggae en funk zelfs. Tegelijkertijd

litieke actie erachter, ik ondersteun wiet

moet je na een bepaalde tijd jezelf ontwik-

met het ontwikkelen van onze techniek als

en hasj op elk niveau. Ook als band zijn

kelen. Dat je weet waarom je het doet.”

muzikanten, maakten we onze eigen stijl

we helemaal pro-marihuana. Het is alleen

van muziek. Een heel natuurlijk proces. We

niet zo dat we de hele dag door high zijn -

speelden wat we wilden horen, wat we tof

dat deden we wel trouwens, maar nu dus

Relaxed

vonden, wat goed voelde. En met de nieuwe

niet meer. We hebben allemaal een gezin

“We roken niet zoveel onderweg, maar in

plaat gaan we daarmee door, alleen weer

en verantwoordelijkheden... Zo af en toe

het verleden ben ik wel een paar keer op-

een stapje verder. Wel gewoon vier gouwe

nemen we er de tijd voor om achterover

gepakt voor marihuana. Sinds ik ben opge-

ouwe gozers die een rockplaat maken.”

te leunen en te relaxen, dan gebeurt het

houden met roken houd ik me er tijdens het

wel. Tsja, ik ben geboren en getogen in

toeren ook niet echt mee bezig. Ik wacht

het zuiden van Californië, waar het nooit

normaal gesproken tot ik weer thuis ben,

een probleem is geweest om wiet of hasj te

en als het dan relaxed is dan geniet ik er

“Ik heb nooit sigaretten gerookt, ik had al-

krijgen. Ook niet toe wij jong waren, want

van. Eigenlijk heb ik dope helemaal uit mijn

tijd liever pot - quite a bit. Maar ik ben er

we zitten vlakbij de grens met Mexico. Dus

tourleven geschrapt, om het zo te zeggen.

mee opgehouden, mijn longen konden het

al vrij jong kwam ik er mee in aanraking.”

Ik rookte het best wel voor optredens, maar

Eten, niet roken

de laatste drie jaar niet meer. Toen we jong

niet meer aan. Dus nu eet ik het. Ik maak de wiet schoon, vermaal het, en bak het op

States – die gewoon roken en helemaal geen

waren rookten we altijd voor een optreden,

een plaat als een soort van koek, bijna als

Weten wat je doet

een brood. Ik verdeel het in 32 stukken;

“Het is ook prima spul om je creatieve ener-

centreer me nu liever op de muziek en het

een zo’n stuk is zo ongeveer gelijk aan een

gie te geven, het is voor zoveel goed... Maar

publiek, en vind aansluiting op een meer na-

joint. Ik knabbel daar wat aan, de hele dag

het is een geestverruimende drug en zoals

tuurlijk niveau. Het gebruik van wiet en hasj

door, en daar voel ik me lekker bij. Op die

elke drug kan het misbruikt worden. Als

is voor andere momenten, zoals thuis.”

zelfs vijf jaar geleden nog wel, maar ik con-

61


Respect voor coffeeshophouders Door: Karel Michiels

Ik heb de voorbije weken nog meer respect gekregen voor de coffeeshopuitbaters in Nederland. Eerst zag ik de documentaire Nederwiet, een paar dagen later was ik op het Cannabis Bevrijdingsfestival. En wat misschien wel het belangrijkste is: ik word in de Amsterdamse coffeeshops nog altijd vorstelijk ontvangen.

den ze van iedereen foto’s hebben gemaakt in het Westerpark), kan ook gewoon wat geld storten. Nu de situatie stilaan precair wordt, zowel voor de growshops als de coffeeshops en dus

Ik ben vaak in Nederland geweest de laat-

schijnt. Wat mij verder ontroerde was de

ook de blowers, is eendracht onze eni-

ste tijd. Niet om wiet te scoren of hele da-

hoge leeftijd van de organisatoren. Ik ben

ge kracht. We weten wat er op het spel

gen in een coffeeshop te hangen. Ik ben

weliswaar van dezelfde generatie, maar

staat. Ik word er ook wel eens moe van

naar Hans Teeuwen geweest, heb vrienden

had toch wat meer jonge wolven verwacht.

om telkens weer dezelfde boodschap te

bezocht en inkopen gedaan, en op 8 mei

Maar het was een prachtige dag.

moeten herhalen, maar we mogen niet versagen. Wij moeten ervoor zorgen dat

was ik op Cannabis Bevrijdingsdag in Amsterdam. Ik had daar de eer om zeven (7!)

ook de volgende generatie de geneugten

minuten te mogen spreken, als een soort

Ganjaboer uit het noorden

Belgische cannnabisambassadeur (hoewel

Het mooiste personage in de documen-

dereen straks aan de pillen of de alcohol

ik dat eigenlijk helemaal niet wil zijn). Wat

taire Nederwiet is een ganjaboer uit

zit, dat er toch nog een paar mensen met

ik gezegd heb, was in feite een heel bon-

het noorden. Zelden iemand met zoveel

gezond verstand overblijven. Bedankt

dige samenvatting van de columns die ik al

liefde horen praten over zijn biologische

coffeeshophouders,

jaren voor dit blad schrijf. Over Nederland

planten. Zelden zo’n goed gevoel overge-

en iedereen die de rug recht houdt in

van wiet nog kan proeven, dat niet ie-

growshopuitbaters

deze onverkwikkelijke tijden. Ook voor

Wij moeten ervoor zorgen dat ook de volgende generatie de geneugten van wiet nog kan proeven als mijn gidsland, en de veranderende men-

houden aan een eerlijke en authentieke

taliteit en onverdraagzaamheid tegenover

getuigenis over wiet kweken. Die man

blowers. Maar terwijl ik daar stond, op het

valt niemand lastig, veroorzaakt geen

kleine podium waar later de voortreffelijke

overlast en woont met zijn lieve vrouw op

Ziggi Recado een showcase zou geven van

een afgelegen boerderij. En toch meende

zijn nieuwe plaat en toer (gesponsord door

de Nederlandse politie deze brave mens

The Bulldog!), besefte ik dat ik toch maar

te moeten aanhouden en zijn prachtige

mooi in het openbaar stond te spreken over

plantage te ontmantelen. We zagen hoe

wiet, iets wat ik in Vlaanderen nog nooit ge-

hij voor de rechter moest verschijnen,

daan heb. Nog nooit heb kunnen doen.

daar (niet voor de eerste keer) gecon-

de immer vriendelijke ontvangst in de coffeeshops, waar ik tot nader order nog geen pasje hoef te laten zien. Gaan jullie mij straks echt allemaal buitensluiten?

fronteerd werd met een juridisch sys-

Thuis in Holland

teem dat geen afwijking duldt van de regels, en doof blijft voor de nochtans

Voor mij zag ik een hoop mensen die de

heel redelijke argumentatie van menige

hele dag ongestoord hun gang mochten

kweker. Wat dat betreft, zitten het Belgi-

gaan in het park. Blowen, vaporizers tes-

sche en het Nederlandse gerecht precies

ten, growkraampjes afdweilen: ik voelde

RS GH]HOIGH JROÀHQJWH :LHW LV YHUERGHQ

me weer helemaal thuis in Holland. En dan

straffen moet.

heb ik het nog niet over de sound system van King Shiloh, voor ons op zich al reden genoeg om naar Amsterdam te komen. Je

VOC verdient support

moet meestal tot na middernacht wachten

De Vereniging voor Opheffing van het

om de dubmeesters ergens aan het werk te

Cannabisverbod (VOC) verdient de sup-

zien, maar dit heeft ook wel iets. Gewoon

port van alle growers en blowers. Wie

mee in trance gaan terwijl de zon nog volop

schrik heeft om gespot te worden (zou-

62

Belgisch cannabisambassadeur, tegen wil en dank…


eed st s n f i nceo l l e c t i o

$% "%334% ''%.%4)##! )33 ''%3%,,%#4%%2$ '%&%-).)3%%2$$ % 2%'5,)%2% !55 4// ",, / %)%.. $ % :: !$$ %.. )) .

66 %22 0!! + +).. ' $% -%%34 0/4%% .44 % +2!! #(44 )'% 3// /244 %. (( %""%. 7)* ).. (%4 !33 3/22 4)-%% . 4

7)* :/%+%. 7%$%26%2+/0%23 %. '2//4(!.$%,!2%. 6//2 /.:% 7%2%,$"%2/%-$% :!$%. (/'% 7).3400%22#%..4!''% 66//2 !!,,,% ''2/7 %. (%%!$$3(//03 ''%'!22!.$%%%2$ .EEM M CONTACCT OP VIIA TEL M METT ,UC OFF 0ATRICK OFF GAA NAARR ON NZEE W WHOOLEESA ALE PAGINAA VOOR EEEN N LOG GINCOD DE OM M D DIREECTT GEMAKKELIJK EN SNE EL TE K KUN NNEEN BEESTEELLEEN

777 0!2!$)3% 3%%$3 #/-

aars zaadveredel

si nd s 1 9 9 4

!UTOMARIA )) !UTOFLOWERING

!CID

$UTCH $RAGON -AGIC "UD

/PIUM

3POETNIK

$ELAHAZE

)CE #REAM

.EBULA

"ELLADONNA

7APPA

3ENSI 3TAR

,UCID "OLT

0ANDORA

*ACKY 7HITE

6ERTIGO

!TOMICAL (AZE 3WEET 0URPLE !LLKUSH

!UTOMARIA ))

7HITE "ERRY

0! 2 ! $ ) 3 % 3 % % $ 3 0 / 3 4 " / 8 ! * ! - 3 4 % 2 $ ! - ( / , , ! . $ 4 % , &! 8 % - ! ) , ) . & /

0! 2 ! $ ) 3 % 3 % % $ 3 # / - 7 7 7 0! 2 ! $ ) 3 % 3 % % $ 3 # / -

LED SPECTRA DS04 NACHTSPOT

MAAN IMMITATOR Meer opbrengst/Lage investering In de nacht 12 uren aan

WWW.GROWGROWINTERNATIONAL.COM


Easy Rider met Crazy Campers Door: Peter van Sparrentak

Reizen met de camper betekent vrijheid en avontuur. Om het gehannes met tentharingen te ontvluchten, hoef je geen enorme kampeerwagen mee te nemen. Voor de meer basic reiziger heeft Crazy Campers vrolijk beschilderde minibusjes te huur. En wie nog dacht dat slapen in een caravan oubollig is, moet maar eens gaan kijken op Texel, bij Camp Silver.

Altijd al de droom gehad om met een busje door Europa te trekken, maar is het er nog niet van gekomen? Wil je naar een meerdaags festival, maar heb je geen zin om in een tentje te slapen? Dan biedt Crazy Campers de oplossing. Hier kun je een klein kampeerbusje huren om er op uit te trekken. Het bedrijf, dat in Malden (vlakbij Nijmegen) zit, is opgezet door de broers Pim en Jop Hovens. Ze zijn allebei al jaren fanatieke kampeer- en outdoorliefhebbers en zagen in de verhuur van minicampers een gat in de markt. “Onze busjes hebben een beetje de luxe van een camper, maar ook de vrijheid van een tent,” vertelt Pim. Hij heeft een opleiding gedaan voor bedrijfskundige, zijn broer Jop heeft autotechniek gestudeerd. Een mooie mix dus om samen een busverhuurbedrijfje te beginnen.

Backpacken Pim: “Ik ben tussen twee banen in aan het backpacken geweest in Australië en NieuwZeeland. Daar zag ik verschillende vormen van camperverhuur. Hier in Nederland surften Jop en ik veel en gingen dan met een busje naar de Kraaijenbergse Plassen of het Flevomeer. We kregen regelmatig vragen van vrienden om het busje ook een keer te mogen gebruiken. Zo zijn we op het idee gekomen.” Het idee slaat aan, want sinds 2007 hebben ze hun busjespark uitgebreid tot dertig stuks. “Het zijn tweedehands Hyundai en Mitsubishi busjes, die we zelf hebben gestript en weer opgebouwd. Het interieur hebben we zelf bedacht en uitgeprobeerd. Er zitten allerlei handigheidjes in om in een relatief kleine ruimte toch veel te kunnen.”

Gaskookpitten De busjes zijn geschikt voor twee volwassen en één tot drie kinderen. Binnenin zijn er twee banken en een tafeltje, die ’s nachts zijn om te klappen tot een bed. Je kunt zelf je maaltijd klaarmaken op twee gaskookpitten. Het waterkraantje is aangesloten op de

64


accu. Voor zwak stroomgebruik is er een 12 volt-aansluiting. Op camperplaatsen zijn er stopcontacten voor een normale stroomvoorziening. Voor muziek onderweg heeft elk busje een radio/cd-speler met een aansluiting voor een iPod. Het busje kun je naar wens uitbreiden met een luifel, om buiten droog of in de schaduw te zitten, of een busvoortent, die je aan de zijopening van de camper kunt bevestigen. Andere extra opties zijn bijvoorbeeld een dakdrager voor HHQ VXUISODQN RI HHQ ¿HWVHQGUDJHU DDQ GH achterkant. Om de busjes een aparte uitstraling te geven, werken ze samen met het 1RRUG +ROODQGVH JUDI¿WLEHGULMI 6W\OHWULS GLH ze creatief opschildert. Voor de vrolijke looks hebben ze verschillende thema’s bedacht, YDQ VDIDUL WRW ÀRZHU SRZHU

Camperplaatsen Reizend met een kampeerbusje heb je de keuze om te overnachten op een camping of op een camperplaats, waarvan er in Europa meer dan tienduizend zijn. Soms is dat een parkeerterrein, aangewezen door de gemeente, maar er zijn ook particuliere camperplaatsen. De voorzieningen zijn beperkter dan op een camping, maar meestal zijn er wel basisvoorzieningen aanwezig, zoals elektriciteit, vulpunt voor schoon water, afvalpunt voor vuil water, toiletten en soms douches.

Camp Silver op Texel Op het vlakke land van Texel duiken acht enorme, metaalkleurige caravans op. Ze staan in een rij opgesteld op een wit schelpenveld. Even verderop is een verlichte koepeltent te zien in de vorm van een halve bol. Het is een futuristisch schouwspel. We zijn hier op Camp Silver, een veld met acht huurcaravans, dat eigenlijk geen camping mag heten. Albert Wiglema en Gitta de Leeuw namen hier een dertig jaar oude camping over, maar wilden het op hun eigen manier aanpakken. “Niet iets nostalgisch of romantisch, dat werd al veel gedaan op het eiland, nee, iets anders.” Gitta’s vader kwam met het idee van oude Amerikaanse caravans, die je weleens in films ziet. Airstreams heten ze: de lange aluminium trailers, ontworpen in de jaren dertig.

Panorama

In samenwerking met Christopher Deam, die het ontwerp van de Airstream vernieuwde, lieten ze acht caravans maken. Deze zien er van buiten authentiek uit, maar het interieur is volledig naar eigen ontwerp aangepast. Het grote tweepersoonsmatras ligt op dezelfde hoogte als het brede, gebogen raam. Hierdoor heb je een fantastisch panorama op het Texelse landschap. Van binnen is alles met smaak en tot in de puntjes verzorgd. Er is een stijlvol zitgedeelte en een roestvrijstalen badkamer. Er is airco, vloerverwarming, een lcd-tv en wifi-internet.

Pim: “We raden onze klanten ook aan om, als ze kiezen voor een camping, niet meteen aan te geven dat ze met een camper op pad zijn. Voordat je het weet, word je op een speciale plek neergezet voor een hoog nachttarief en tussen de grote campers. Je geeft bij de receptie beter aan, dat je een campingplaats wil voor twee personen en een klein busje. Dat kan je veel geld schelen en de kans is groot dat je dan ook op een leukere plek komt te staan, in de buurt van de tentjes.”

Minimale huurperiode 'H EXVMHV YDQ &UD]\ &DPSHUV ]LMQ WH KXXU van april tot eind oktober. De kale huurprijs voor een busje varieert van 55 tot 85 euro per dag. De minimale huurperiode is drie dagen, in juli en augustus zeven dagen. Je kunt hem in die maanden dus niet, hup, even voor een festival gebruiken. Huur je een busje langer dan een week, dan is het te rijden kilometers onbeperkt. Er is trouwens wel een belangrijk minpuntje: je mag in het busje niet roken. Dus je zult het met tussentijdse rookstops moeten doen.

www.crazycampers.nl

Outdoorhotel

Er is lekker veel ruimte, omdat een keukenblok ontbreekt. Eten doe je dus buiten de deur. Het ontbijt, bij een overnachting inbegrepen, is te nuttigen in de koepelvormige Pacific Dome-tent. Hier kun je ’s avonds ook relaxen met een drankje. “Het is meer een outdoorhotel, geen camping,” benadrukt Albert. Het duo wil behalve een bijzondere ervaring ook kwaliteit bieden. Voor het ontbijt worden bijvoorbeeld vooral biologische en streekproducten geserveerd. Camp Silver is geopend van half maart tot 1 november. De prijs voor één nachtje in de Airstream is 175 euro, maar bij meer nachten word de prijs per nacht een stuk lager. www.campsilver.nl

65Cannabis Bevrijdingsdag 2011

Fuck die politici! Foto’s: Highlife, Derrick Bergman Gonzo Media

In een zonovergoten Westerpark in Amsterdam werd op 8 mei een zinderende derde editie van de Cannabis Bevrijdingsdag gevierd. Enige duizenden mensen bezochten het festivalterrein, waar tot in het donker feest gevierd werd. De organisatie mag terugkijken op een geslaagde happening.

ducten gekocht worden. Ook waren de dubmeesters van King Shiloh de hele dag actief, waarbij hun sessies afgewisseld werden door lekkere trance. De catering

Vroeg in de middag lagen veel bezoekers

Haar afsluitende ‘Fuck die politici!’werd

was goed op orde, hoewel veel mensen

nog loom op het grasveld te luieren, toen

met een ovatie beloond. Daarna stak ze

elders toch de nodige alcoholische ver-

de eerste acts al optraden. De prettig ge-

onder grote instemming een megajoint

snaperingen haalden.

stoorde Belgische malloten van Dwangbui-

op, die zusterlijk met anderen werd ge-

zerdeffect wisten met hun schreeuwpoëzie

deeld. Later spraken onder meer High-

Aan het eind van de dag traden de ‘grote

GH ERHO ÀLQN ZDNNHU WH VFKXGGHQ 'DDUQD

life-medewerker Karel Michiels en voor-

namen’ op. EinsteinBarbie, Def P & the

was het tijd voor reggae, rap en rock van

malig NORML-voorzitter Richard Cowan

Howling Coyotes en Ziggi Recado & Re-

onder andere Kontjesman, Serrio B.A.A.Z.,

de menigte toe.

naissance zweepten het publiek nog verder op. En zelfs een bezoek van Ivo Op-

Spirals en Rootical Transformation. Het puNaast de vele bands en sprekers op het

Stelten, die controleerde of de blowende

hoofdpodium konden de bezoekers ook

bezoekers wel in het bezit waren van een

WHUHFKW LQ GH SUDFKWLJH /HJDOL]H ¿OP-

wietpas, kon de stemming niet verpes-

kers ook van zich horen. Vooral de felle

WHQW ZDDU HHQ PRRLH VHOHFWLH ¿OPV HQ

ten. Al met al een zeer geslaagde dag,

speech

Jackie

documentaires werd vertoond. Bij de

GLH GRRU GH 9HUHQLJLQJ WRW 2SKHI¿QJ YDQ

Woerlee, waarin ze hard uithaalde naar

vele stands konden kleding, hennepza-

het Cannabisverbod (www.voc-nederland.

de politiek, werd met gejuich ontvangen.

den en andere hennepgerelateerde pro-

org) perfect georganiseerd was.

bliek vermaakte zich er prima mee. Ondertussen van

lieten

de

eerste

mediwiet-activiste

spre-

67


Prettig gestoord: Dwangbuizerdeffect

Def P & the Howling Coyotes

Presentator DC Lama deelt uit

Livestream via De Ridder Radio op internet

'H ¿OPWHQW YDQ /HJDOL]H

68

Rootical Transformation


EinsteinBarbie

Van alle gemakken voorzien…

Eén van de vele stands

Jackie Woerlee: Fuck die politici!

Ziggi Recado & Renaissance

Symbool van vrijheid?

Ivo Op-Stelten controleert

69


Ask Ed — TM

“Ed Rosenthal is the guru of ganja”-- High Times

LED lamps use less than half the electrici ty of HIDs per unit of PAR light produced. At $.10 a kilowatt, LEDs By tailoring will save $215 the diodes’ per light specyear when compare trum to plant requirements, d to the cost LEDs can be of running a more efficient 1000w HID PAR produce twelve rs. HPS lamps hours a day. deliver more total light per watt of input, UÊ LEDs last but LEDs are longer than HID twice as efficient bulbs. UÊ LEDs need in PAR light per watt little to no as HPS lamps. cooling That means equipment, a 200w LED lamp in contrast can be substitu to HIDs ted for a that require 400w HPS lamp, air or water and the 300w cooling, LED lamps ventilation systems can be substitu , or air condited for 600w HPS lamps. tioners. The first generati ons of LED lamps did not emit an intenseenough light LEDs are powered to support either active vegetati by either a transformer or a ve growth or flowering, but digital driver. modern fixtures, Transformers are similar to which use higher-c old-style magneti apacity diodes, c ballasts for HID units; have solved those early problem they use more energy than s. digital controll Higher quality ers and produce DRIPmostly systems use SYSTEM heat that may need to S OUTDOORS light along with red be dissipated. Drip some blue. Just irrigation This is a small is a 90% more consideration compar as with any other product efficient ed to the heat , manufamethod delivering water lamps produce HPS cturers’ of standards differ. A to , which has plants outdoors than other few manufacturers to be vented. LEDs are convenient methods. That LED lamps emit to add the green light NASA virtually no heat, is much highly efficient light use because they are lightweight has shownhigher than so they flooding producers, and emit far can to be effective be placed very an area using with plants, and less HPS lamps. They are close to the garden a hose, or overhead amber is also small, so they are easy heat than spraying. The are not encumb and sometimes Stealth LED™ grow to install. The added. Most result is more ered with tubes light manufacturerswater delivere for air or reduces energy consumptionhas a 50,000 hour lifetime and water include a fewd to the root zone white light emitters than any cooling, heavy ventilation, as compared with HPS other waterin systems by 60-70%. in their or MH or any of the other units. These g system. Drip diodes actually problem irrigation s or inconveniences has other benefits emit a combina of HID tion of red, that make it green, and blue useful. It lamps. easy to install, spectrums,is which easy Light of a 1000w HID to design and combine to appear from LEDs can is inexpensive. system. white. White be combined LEDs emit very little with lights help HPS and MH heat to both supply An advantage lamps, to the plants. The light and can be placed very close useful Drip of so using a combin there is no wavelengths systems use spreads at a 120° angle. reason to scrap tion of HPS for the pressure from plants and soften afrom Maxx Power has your digital and LED lights the the eeriepublic a built in digital driver This LED HID lamp. system, gravity Adding LEDs is that you purplewater tors the power going can that color generate moniensure to or your d by the combina to deliver a pump that you are to other lights increasproviding all adjusts accordingly to the bulbs 100 times a second and tion of red water where it is wsantedes the amount of spectrums that the blue light. Luckily, ensure that maximum light delivere . Spaghetti linesand plants need output is being achieved. the spectrum d to the garden. to thrive. If range tap more HID lamps usually wider is off a main delivery lineFor instance, a garden that is connect than the band rather than using a 400w HPS that is guar- ed to the water LEDs are used, they add anteed for each source. Ancan be increased to the equivale emitter on the PAR light, but emitter. 600 nt of increase most of the other end of For even distribution, using 100 watts 120 | MARIJ the spaghetwatts is in the yellow UANA GROW ti line controls use a water soaker hose, of LEDs. Adding E R ’ S H A N D Bwater spectrum. Addthe rate at which 300 watts which “leaks” O O K through its ing of red LEDs porous material. and creates the equivale blue LEDs instead water flows. nt PAR light, increases but not in the As with other yellow spectrum plumbing systems . eastern U.S., there are all kinds and other areas, of accessories there may be to deal with no need to irrigate problems that MARIJUANA plants at all or GROWER’S H may be encount ANDBOOK | to use it as plants just a supplem 121 ered by or gardens. Some ent to natural sources. of these are garIn areas where dens located there is a summer on different levels, remote drought such gardens and as parts of souther differen t size plants n Europe varying and the North with American west, water needs. The plants can irrigation fertilize is required or be the plants will d using a fertilize die. r siphon placed Outdoor plants in the water line. and gardens can be irrigated using Irrigation systems a hose that fills vary tremend a trough in reservoir, using ously their complex a gravity powered ity resulting from canal they that delivers the tasks are designed water to a group to accomplish. of plants or most efficient Store bought kits ly using a drip are suitable system. for most backOverhead waterin yard gardens . Even simpler g is very inefficie is the pinhole because of loss nt pail or bag to evaporation irrigation. A container is filled and the with shotgun approac water. The water h of deliverin slowly g water in desired areas where there drips to the area through are no crop roots. small holes drilled Once pierced the plants are or flowering, overhea into the reservoi r. It delivers water d water slowly is dangerous thrive under to the plant to the buds so that little those specific conditio ceptible to attack Indica which are susis lost. Thus, in any ns. by moldplants developed in season, no matter when moistur is present. central weather e Asia between what the the 25th and , some plants 35th latitude will do better where the weather s, others. than is changeable. Drought one 292 | MARIJ may Indicas, U A N A G R Oyear be followed including Kush WER’ HAND by cloudy, rainy BOOK varieties, have or sunnySweather broad general . For the populat characteristics: ion to early, continue, the they mature have compac plant group t short branche needed different individu s and wide, short leaves als that survive which and even sometim are dark green, MARIJUANA es tinged purple. GROWER’S Their buds are

INDICAS, SATIVAS, ETC.

HYDROPONICS

LIGHT

MARIJUANA

GROWER’S Handbook

LED fixtures are more expensiv e than HID lights, but they save money in the long run:

INDICA

MAZAR: 100% Indica. Afghan weeks, early Nov. outdoors. x Skunk. The Afghani (Mazar-i-Shariff) part is a very short Christmastre Photo: Dutch Passion Seeds e-like plant. High:

GROWER’S H ANDBOOK

MARIJUANA

Best from the Seed Breeders

HANDBOOK

| 293

MANGOLIAN INDICA: Smell/Taste: fresh woodsy,100% Indica, Flowering 55-60 days, High: heavy body mango citrus taste. stone, sleepy, long lasting, 36 | MARIJU ANA

The Big Book of

INDICAS, SATIVAS, ETC.

Your Complete Source for Medical & Personal Marijuana Cultivation

ASK ED® Edition

HYDROPONICS

All New Marijuana Grower’s Handbook: s Over 500 pages of grow info and full color photos s Ed’s methods guarantee better marijuana and bigger yields for experts and beginners alike s Preview book online—

Ed Rosenthal’s

LIGHT

Ed Spent 30 Years Perfecting His Grow Technique: All You Need Is THE BOOK

tems because each diode emits light in an unusually narrow spectrum. The minerals used to make it determine the spectrum the diode emits. HID lamps emit most of their light in spectrums that are not very useful to the plant. With LEDs, fixtures can be designe d to provide the plants with exactly the spectrum that they need for maximum growth.

very "up." Flowering:

GROWER’S H ANDBOOK

8-9

| 37

4

Big Book of Buds is back, and more spectacular than ever! Volume 4 features 86 new varieties. Find exactly what you want to grow and enjoy.

(SZV H]HPSHISL! )\KZ

HD9FL <AK=9K=K

H=KL AFN9KAGFK E=9DQ :M?K 9F< EAL=K

Troubleshoot any problem with expert help, whether it is garden set up, nutrients, pests or disease.

HGO<=JQ EAD<=O

D=9> K=HLGJA9

O@AL=>DA=K

9H@A<K

EGD<Q :M<

JGGL JGL

L@JAHK >MK9JAME OADL

KHA<=J EAL=K

KHA<=J EAL=K FMLJA=FL :MJF

9FLK

=fnajgfe]flYd Klj]kk]k

=FNAJGFE=FL9D KLJ=KK=K

DA?@L :MJF

s Best of Ask Ed s Marijuana Garden Saver

Available through SENSI SEEDS www.sensiseeds.com

<ak]Yk]k

Save Your Garden

;9L=JHADD9JK 9F< KDM?K GN=JO9L=JAF?

D=9> EAF=JK

9F< EM;@ EGJ=

9DKG AF;DM<=K AF>GJE9LAGF GF <==J$ >MF?MK ?F9LK$ ?GH@=JK$ EGD=K 9F< J9LK @=9L :MJF

;GJF :GJ=JK

0UJS\KLZ KPHNUVZ[PJ N\PKL [V [OL TVZ[ JVTTVU NHYKLU WYVISLTZ

GROW IN AG Tel. 49 (0)30 / 34 43 64 2 www.grow-in-berlin.com

All Books Available at AMAZON.COM www.amazon.com/books


Kweken met Ed Rosenthal Over Ed Ed Rosenthal wordt wereldwijd erkend als een van de grootste autoriteiten op het gebied van marihuana. In zijn ruim dertig jaar als ‘ganja goeroe’ heeft hij zeker twaalf boeken geschreven over het kweken van marihuana, waarvan door de jaren heen meer dan een miljoen kopieën zijn verkocht. Zijn eerste boek, Marijuana Grower’s Guide, is het enige boek over het kweken van marihuana dat een review kreeg in The New York Times Book Review. Na bijna twee decennia geeft zijn Ask Ed column nog steeds antwoord op alle brandende vragen die leven bij lezers van over de hele wereld.

MIJN MANGAANGEBREK

soorten uit die tijd. Ze zijn bewaard in een pot. Hoewel ze aan allerlei temperaturen zijn blootgesteld zijn ze het grootste deel van

Mijn planten hebben een mangaangebrek. De uiteinden van de

de tijd redelijk koel en droog gebleven.

meeste jonge bladeren worden roodbruin en op enkele plaatsen zitten vlekken die zich naar het midden van het blad uitbreiden.

Wat zou ik kunnen doen om deze zaden te laten ontkiemen en er

De afgelopen maand zijn een paar grote bladeren roodachtig

planten uit op te kweken?

bruin verkleurd terwijl de rest van de plant er gezond uitziet.

Redbridges

Wat kan ik tegen een Mangaangebrek doen? Ik gebruik organische aarde en organische voeding van Foxfarm. De planten zijn

Alle door jou genoemde variëteiten zijn potente equatoriale sativa’s

in de derde week van de bloei, maar het probleem is de afgelo-

die een lang groeiseizoen nodig hebben. Ze hebben tussen de 100

pen twee dagen verergerd.

en 120 dagen nodig voor ze oogstrijp zijn.

Jason Als je indoor kweekt zul je speciale voorzeningen moeten treffen Een tekort aan Mangaan (Mn) komt zeer sporadisch voor. Het

omdat deze planten uitbundig groeien en lange internodes hebben,

raakt makkelijk geblokkeerd in aarde en andere media met een

wardoor ze erg hoog worden en een hoge ruimte nodig hebben. Een

pH die hoger of lager is dan 5.5-7. Het raakt ook geblokkeerd door

ruimte van drie meter hoog is waarschijnlijk het minimum om de

een hoog organisch gehalte van de aarde, in het bijzonder als die

planten comfortabel te huisvesten.

heel vochtig is en veel ijzer bevat. Als die zaden kiemkrachtig zijn, heb je zeldzame en voor veredeAls het probleem niet wordt veroorzaakt door een verkeerde pH

laars waardevolle genetica in handen. Het is dus zaak ze met respect

of natte grond, kan het worden opgelost door een meststof te

te behandelen. Equatoriale planten zijn op hun best onder zeer veel

gebruiken. Als echter blijkt dat er voldoende mangaan aanwezig

licht. Geef ze met hogedruk natriumlampen (HPS) minimaal 1000

was, kan het toevoegen van nog meer zorgen voor giftige niveaus.

watt per meter, maar ze zullen nog beter presteren met een nog hogere lichtintensiteit, zeg tot 1300 watt per meter.

Je kunt via internet gechelateerde mangaanvoeding kopen. Het chelaat moet alleen als bladvoeding worden gegeven. Door het

Zet het licht gelijk op 12-12, zodat de planten eerder zullen gaan

aan de aarde toe te voegen kan er zelfs een nog groter tekort

bloeien. Breng het aantal lichturen een paar weken na ontkieming

ontstaan omdat de mangaan molecuul zich bindt aan ijzer. Man-

terug tot 10, zodat de planten 14 uur ononderbroken donker krij-

gaansulfaat is de meest voorkomende soort. Een alternatief is een

gen.

voeding met ijzer, zink en mangaan. Die mineralen worden vaak in deze combinatie samengevoegd omdat die tekorten meestal te-

Deze planten kunnen buiten worden gekweekt in gebieden met sta-

gelijk voorkomen.

biele temperaturen, waar de zon zijn kracht behoudt van eind november tot januari, als de planten afrijpen.

Een andere bron van mangaan is olivijn, een natuurlijk mineraal

Voorbeelden zijn zuidelijk Florida, Centraal-Amerika en delen van

dat wordt gebruikt als een traag werkende meststof.

Noord-Afrika Een kas met verduisteringsmogelijkheden is misschien wel de bes-

HISTORISCHE ZADEN

te oplossing om deze soorten te kweken. Omdat ze gewoonlijk zo laat in het seizoen afrijpen, als de lichtintensiteit op de noordelijke

Ik ben in het bezit van bijna 100 gram gemengde zaden uit de ja-

breedtegraden op z’n laagst is, zullen ze aanvullend licht nodig heb-

ren zeventig, waaronder Acapulco Gold, Colombian Red en andere

ben voor een overvloedige productie van bloemen.

71


Als ze begin februari in een kas worden gezaaid en eind maart het

Ten derde: ik heb gelezen dat een snufje ascorbinezuur (vitamine

aantal lichturen met behulp van verduisteringsgordijnen tot 11 uur

C) een nuttige toevoeging is om de kleur te behouden bij op al-

wordt teruggebracht, zullen ze in augustus oogstrijp zijn, wanneer

cohol gebaseerde (en wellicht ook andere) recepten. Denk je dat

het zonlicht zeer intens is.

hiermee ook kan worden voorkomen dat tincturen ranzig worden? Concentrating

Laat de zaden om ze te ontkiemen een paar uur weken in een 1% waterstof peroxide oplossing of een slappe compostthee. Steek ze

Ja, je kunt extracten maken met plantaardige olie. THC is

vervolgens 0,5 cm diep in een steenwolplug, of eveneens 0,5 cm

oplosbaar in olie en alcohol, en lost in olie makkelijk op. De

diep in gepasteuriseerde aarde, en hou ze vochtig bij een tempera-

olie kan sublinguaal - onder de tong - worden toegediend. Het

tuur van 25-26 graden. Dek de potten af om uitdroging te voorko-

slijmvlies aan de binnenkant van de mond en keel absorberen

men. De zaden kunnen ook worden ontkiemd tussen twee vochtige

veel van de THC. Als het eenmaal de membranen is gepasseerd

stukken textiel of tissuepapier. Verplaats ze zodra ze zich openen

wordt het opgenomen door het rondgepompte bloed en aan de

en de wortelpunten tevoorschijn komen naar gepasteuriseerde of

hersens afgegeven. Dat duurt maar een paar minuten.

steriele kweekaarde of steenwolblokken. De olie kan ook worden gebruikt als ingrediënt voor saladedresAls je niets kan beginnen met deze zaden, zijn professionale verede-

sings of voor recepten waarbij de bereidingstemperatuur lager

laars er mogelijk wel in geïnteresseerd.

dan 190°C blijft, het punt waarop THC verdampt. Ja, voordat marihuana actief wordt moet het zuur THCA door de-

PLANTAARDIGE OLIE EXTRACTEN

carboxylatie worden omgezet in THC. Decarboxylatie is het afge-

Ik heb genoten van het boek Ask Ed Marijuana Gold: Trash to

THCA>THC heeft plaatsgevonden, wordt de molecule psychoactief.

ven van kooldioxide (CO2) door een molecuul. Pas nadat de reactie Stash en was verrast door het hoofdstuk dat helemaal over tincturen ging. Ik heb er drie vragen over. Je hebt alcohol en glycerine

Een dokter die ik ken raadt grote hoeveelheden marihuana aan

als oplosmiddelen besproken. Kan ik olie-extracten maken voor

om zijn ernstig zieke patiënten te helpen. In plaats van het in

sublinguaal gebruik?

de psychoactieve vorm te gebruiken, waardoor patiënten zich ongemakkelijk of sloom kunnen gaan voelen, raadt hij verse

In het hoofdstuk Tincturen staat niets over decarboxylatie. Zou

marihuana aan, waar THCA in zit. Het reageert wel met de

een beetje voordrogen hier niet op zijn plaats zijn?

receptoren in de hersens, maar heeft geen psychoactief effect.

72


Decarboxylatie vindt plaats als marihuana droogt; COOH, de

uitnodigingen voor feestjes waar zeker zal worden geblowd mis-

carboxylgroep, dat een zuur is, verdampt en verandert in CO2,

schien wel moeten afslaan.

waarbij een waterstofatoom wordt afgegeven. Die combineert met een andere waterstofatoom om een waterstofmolecuul te

Als je ergens woont waar regelmatig recreatief marihuana wordt

vormen, H2. Deze is niet erg stabiel en reageert vaak met zuur-

gerookt, kun je misschien beter uitkijken naar een andere woning,

stof om water te vormen; 2H2+O2>2(H2O).

zodat je niet in contact komt met marihuana en je vrienden geen last hebben van jouw behoeftes.

Decarboxylatie is een eenvoudig proces. Als de toppen kraakdroog zijn, is de THC gedecarboxyleerd. Om de marihuana te activeren kan die ook tot 380 C worden verhit.

SLECHTE REACTIE

Het is niet nodig om ascorbinezuur te gebruiken als conser-

Ik ben een medische marihuana patiënt en kweek mijn eigen

veringsmiddel in een op alcohol, glycerine of olie gebaseerde

marihuana. Tijdens de laatste twee oogsten had ik last van hef-

tinctuur, omdat alle drie deze stoffen conserveermiddelen zijn.

tige symtomen die erg leken op die van voedselvergiftiging: koud zweet, misselijkheid, maagkrampen en algehele slapte. Ik heb geen idee waar het door veroorzaakt is, en ik ben zelfs begonnen

MARIHUANA ALLERGIE

mijn dieet te checken om zeker te weten dat het daar niet door komt. Wat denk jij?

Ik denk dat ik allergisch ben voor de rook van blunts. Telkens als

gawnjuh87

ik er bij ben als mijn huisgenoten blunts roken, wordt mijn gezicht Je hebt een marihuana allergie, of in ieder geval een allergie voor bloeiende planten of oogstrijpe toppen, en je moet ophouden met het kweken van marihuana en uit de buurt van de plant bljven. Als je problemen krijgt door het gebruik van marihuana moet je daar ook mee ophouden.

Hoewel marihuana een goedaardige substantie is, kunnen mensen er allergisch voor worden.

rood en voelt aan alsof het in brand staat. Als dat gebeurt raak ik vreselijk overstuur, zo erg dat ik moet huilen en bijna hysterisch wordt. Mijn huisgenoten nemen mij of mijn reactie niet serieus. Als ik wiet rook word ik paranoia, dus rook ik geen wiet. En nu heb ik hetzelfde probleem ook al als ik alleen maar in de buurt van wiet ben. Wat moet ik doen? Slate Omdat je kennelijk een allergie hebt ontwikkeld voor blunts en marihuana moet je bij allebei uit de buurt blijven. Contact zal de allergische reactie verergeren. Soms neemt de intensteit van de allergische reactie af wanneer je een tijdje uit de buurt blijft van de veroorzaker van een allergie. Als je van marihuana houdt en toch high wilt worden, kun je concentraten proberen waarin geen plantaardig materiaal aanwezig is; het kan zijn dat je een allergie hebt voor de dragers, niet de cannabinoïden zelf. Als dat ook lastig wordt, zul je helemaal moeten afzien van cannabisgebruik. De relatie met je vrienden en jullie voorheen gedeelde activiteiten is een delicaat onderwerp. Hen vragen om voor jouw gemak hun gewoontes te veranderen is soms misschien gepast, maar zeker niet de hele tijd. Als je bijvoorbeeld een dagje samen uit vissen bent kan het onmogelijk zijn om afstand te bewaren tot de rookzone wanneer je vrienden er een opsteken. Ook zul je

73


Door: Feije Wieringa

Grijs verleden

Dossier 64

(Boekerij)

(Prometheus)

Philip Kerr

Jussi Adler-Olsen

Soms maakt Philip Kerr uitstapjes naar andere genres, zoals

De hoofdredacteur schreef het al:

KDUG ERLOHG FULPH HQ ¿OPVFHQDULR V 0DDU KLM LV RS ]LMQ EHVW

6HULH 4 YDQ -XVVL $GOHU 2OVHQ LV QLHW

als hij schrijft over Bernie Gunther, een politieman die in nazi

WH PLVVHQ +LM DGYLVHHUW PHW GHHO

Duitsland behoedzaam moet laveren tussen goed en kwaad

te beginnen, maar dit vierde deel is

HQ GDDUPHH EHKHSW UDDNW PHW HHQ HQLJV]LQV EHVPHW YHUOHGHQ

mijn eerste kennismaking met deze

Toen de eerste Bernie Gunther thrillers verschenen werden die

YHHOEHNURRQGH VHULH ,N JHHI QLNV

GRRU PHQLJHHQ PHW JHPHQJGH JHYRHOHQV JHOH]HQ 0DDU .HUU

weg van de plot, maar kan wel stel-

wist de sfeer van die jaren in Duitsland met veel gevoel voor

len dat dit boek voor mij een goede

realiteit en detail weer te geven en Bernie neer te zetten als

reden is ook de eerdere delen aan

HHQ PDQ PHW HHQ JHQXDQFHHUG NDUDNWHU 'DW .HUU NDQ VFKULM-

WH VFKDIIHQ +HW GRHW TXD RSERXZ

YHQ GDDU LV YULHQG HQ YLMDQG KHW RYHU HHQV ³(HQ PDQ ZHUNW

GHQNHQ DDQ ,DQ 5DQNLQ PDDU KHW

niet voor zijn vijanden, tenzij hij wei-

is strakker geschreven en er lopen

nig te kiezen heeft,” is het motto van

meer verhaallijnen door elkaar, die in

.HUU RYHU %HUQLH 'H]H NHHU LV KHW

GH ¿QDOH SHUIHFW VDPHQYDOOHQ 9DDUW KXPRU HQ PRRL JHSORW

HQ LV GH ORFDWLH &XED 'H GDJHQ

9RRU GH ¿MQSURHYHUV

van de revolutie zijn met veel gevoel YRRU VIHHU JHWHNHQG $OV %HUQLH ZHHW te ontsnappen wordt hij ingezet om NULMJVJHYDQJHQHQ WH YHUKRUHQ 'DQ blijkt ook dat een man met kleine

“Een man werkt niet voor zijn vijanden, tenzij hij weinig te kiezen heeft.”

smetjes toch in grote moeilijkheden NDQ UDNHQ (HQ PRRLH FRQVROLGDWLH van een mooie cyclus!

De vloek van de schaduw Alexy Pehov (Mynx)

Bij verstek veroordeeld M.P.O. Books (Ellessy)

Fantasy is een genre dat je moet OLJJHQ (HUOLMN JH]HJG EHQ LN LQ KHW algemeen

niet

snel

gecharmeerd

van het meeste dat er op de markt

:KDW V LQ D QDPH" 0DDU 0 3 2 %RRNV LV GH HFKWH QDDP YDQ

YHUVFKLMQW (U ]LMQ WHYHHO ELMYRHJ-

GH VFKULMYHU +LM KHHIW DO HHQ DDUGLJ ULMWMH WKULOOHUV RS ]LMQ QDDP

lijke naamwoorden, oppervlakkige

VWDDQ GLH DOOHPDDO KHHO UHGHOLMN JHVODDJG ]LMQ +HODDV ]LW KLM

karakters en ongeloofwaardige plot-

bij een uitgeverij die niet over een al te ruim budget beschikt

ZHQGLQJHQ 2RN KHHIW YHHO IDQWDV\

om te adverteren, dus moet hij het voornamelijk hebben van

de neiging te leunen tegen gekun-

PRQG WRW PRQG UHFODPH ,Q HON ERHN ZHHW KLM RS HHQ DDQ-

stelde kindersprookjes, maar dan

JHQDPH ZLM]H HHQ JUXZHOLMNH VFHQH LQ WH ODVVHQ ,Q HHQ YDQ

zonder dat er sprake is van een ver-

zijn eerdere werken liet hij een hoofd

ERUJHQ RQGHUVWURRP +HW ERHN YDQ

XLW HHQ GRRGVNLVW UROOHQ 'H]H %RRNV

Pehov (ook wel omschreven als de

gaat over een eigenzinnige aannemer

5XVVLVFKH 7RONLHQ LV ZHO HHQ DDQJHQDPH YHUUDVVLQJ ZDQW KLM

PHW YHHO YLMDQGHQ 'H PDQ PRHW RS

ZHHW DOOH FOLFKpV ZDDU YHHO YDQ ]LMQ FROOHJD V YDDN LQ JURV-

SODVWLVFKH HQ RXG +ROODQGVH ZLM]H DDQ

VLHUHQ ]RUJYXOGLJ WH YHUPLMGHQ +HW YHUKDDO ]HOI LV QLHW HFKW

HHQ KRRLYRUN ZRUGHQ JHUHJHQ (U YRO-

YHUUDVVHQG 1HW DOV ELM 7RONLHQ HQ YHHO DQGHUHQ JDDW KHW RP

gen nog enkele smakelijk beschreven

HHQ ]RHNWRFKW QDDU HHQ VRRUW JUDDO %LM 7RONLHQ LV GDW HHQ PD-

PRRUGHQ +HW NOLQNW DOOHPDDO PDFDEHU

JLVFKH ULQJ KLHU LV GLH JUDDO HHQ PDJLVFKH KRRUQ 0HHVWHUGLHI

maar Books heeft alles met een knip-

+DUROG GH 6FKDGXZ RQGHUQHHPW GH RG\VVHH RP GH KRRUQ WH

RRJ JHQRWHHUG =RGDW HHQ RXGHUZHWVH

YLQGHQ (LJHQOLMN LV KHW HHQ VWUDNNH FRKHUHQWH DYRQWXUHQUR-

policier met harde randjes genoeglijk

PDQ 6WLOLVWLVFK LV KHW H[FHOOHQW

ZHJOHHVW 0RRLH SORW

74


PK 13/14 WD REC OU E R T

E

NG KI

NI

UW

PT

VE R

Voor een sterkere bloei

E VERPAK

CANNA additieven zijn toepasbaar op ieder medium www.canna.nl


DCS: A-10C Warthog

Voor hardcore en casual gamer Eind mei verscheen DCS: A-10C Warthog, het nieuwste deel uit de award winnende Digital Combat Simulator serie en de opvolger van het uiterst succesvolle DCS: Black Shark. Met GH]H QLHXZH DÀHYHULQJ VWDS MH LQ GH FRFNSLW YDQ HHQ $ & Warthog. Zowel de hardcore als de casual gamer kunnen hier op de PC veel plezier aan beleven.

(HQ LQWHUDFWLHI WUDLQLQJVV\VWHHP RP KHW vliegen in de Warthog onder de knie te krijgen. (HQ RQJHsYHQDDUGH YOLHJVLPXODWLH HUvaar hoe het is om te vliegen in een reus

Je kunt kiezen voor een zeer gedetailleerde

de campagnes. Samen met een instructeur

simulatie of voor de easy-to-play mode. In

ga je de cockpit in voor een interactieve trai-

*HGHWDLOOHHUGH ZHHUJDYH YDQ GH ZDSHQV

de simulatie mode is dit de meest authen-

ning. Daar leer je stap voor stap hoe je in de

de motor en de elektrische- & hydrauli-

tieke simulatie van de A-10C ooit op de PC.

Warthog moet vliegen. Veel plezier.

sche systemen. 6SHHO PHW LQ WRWDDO VSHOHUV FRPSHWLWLHI

De A-10C is een verbeterde versie van de beroemde A-10A, een gigantisch toestel

als de Warthog.

of coöperatief in de multiplayer mode.

van de U.S. Airforce dat al ruim 30 jaar

Belangrijkste kenmerken

wordt gebruikt voor close combat. De A-

(HQ JDPH YRRU ]RZHO GH KDUGFRUH DOV GH

10C is onder andere ingezet tijdens opera-

casual gamer. Kies voor een zeer gede-

9HUEHWHUGH JUDSKLFV ]RDOV URQGYOLHJHQG

ties in Irak en Afghanistan en is een effec-

tailleerde simulatie of voor de easy-to-

vuilnis op lage hoogte en dynamische

tief wapen in de oorlog tegen terrorisme.

play mode. (HQ ]HHU JHGHWDLOOHHUGH FRFNSLW %HGLHQ

De missies in deze game spelen zich af in de

de besturing van het toestel met je muis.

Kaukasus, boven Rusland en Georgië. Een

(HQ NUDFKWLJH HQ PDNNHOLMN WH JHEUXLNHQ

uitgebreide selectie voertuigen (in de lucht,

missie editor die je in staat stelt om zelf

op het land en in de zee) maakt deel uit van

missies en campagnes te maken.

76

'H PXOWLSOD\HU JDPH LV FRPSDWLEHO PHW '&6 %ODFN 6KDUN

wolken. (HQ XLWJHEUHLGHUH NDDUW YDQ GH .DXNDsus, met meer grondgebied van Georgië en Zuid-Ossetië. *HQHUHHU PHW ppQ NOLN NOHLQH RI JURWH veldslagen met de Mission Generator.


Zomers aanbod in de bioscopen Door: Richard Tuinstra

De zomermaanden zijn vaak niet de beste periode voor de ZDUH ¿OPOLHIKHEEHU 7UDGLWLHJHWURXZ ZRUGHQ GH ELRVFRSHQ RYHUVSRHOG PHW VXSHUKHOGHQ¿OPV RI KHW ]RYHHOVWH YHUYROJ LQ HHQ SRSXODLUH ¿OPVHULH 'LW MDDU LV GDDU KHODDV JHHQ XLW]RQGHULQJ RS +HW HQH QD KHW DQGHU ODZDDLHULJH VSHNWDNHOVWXN PRHW PHQVHQ GH ELRVFRRS LQORNNHQ

PDDU GH ¿OP VFKLMQW RRN ZDW VXUUHDOLVWLVFKH WUHNMHV WH KHEEHQ :H ]LMQ HUJ EHQLHXZG

Hersenkraker

Dat betekent niet dat het alleen maar tries-

ÀRS RS GH PDUNW JHEUDFKW 'LW MDDU LV KHW

Duncan Jones, de zoon van David Bowie,

te ellende is. Neem de nieuwe Pirates of the

GH EHXUW DDQ &DUV KHW YHUYROJ RS GH JH-

GHEXWHHUGH WZHH MDDU JHOHGHQ DO PHW GH

Carribean. Daar waar we niet te spreken

OLMNQDPLJH VXFFHVYROOH ¿OP XLW :LH

IDQWDVWLVFKH 6)¿OP 0RRQ 1X NRPW KLM RS

waren over de eerste drie delen, moeten

NLQGHUHQ KHHIW PDJ GH]H ¿OP QLHW PLVVHQ

GH SURSSHQ PHW KHW LQJHQLHX]H 6RXUFH &RGH 'H VROGDDW &ROWHU 6WHYHQV -DNH

we nu wel bekennen dat we ons behoorlijk hebben vermaakt met het vierde deel. Het

*\OOHQKDDO RQWZDDNW SORWV LQ KHW OLFKDDP

YHUKDDO YDQ GH ¿OP 2Q 6WUDQJHU 7LGHV LV QX

Superhelden

ZHO WH EHJULMSHQ HQ PHW QDPH ,DQ 0F6KDQH

Voor de liefhebbers van superhelden valt er

]LFK LQ HHQ IRUHQVHQWUHLQ QDDU &KLFDJR

in de rol van de piraat Blackbeard is een

QDWXXUOLMN ZHHU YHHO WH JHQLHWHQ +HW EHJRQ

Acht minuten later ontploft er een bom in

JHQLDOH WRHYRHJLQJ

DO JRHG PHW 7KRU PDDU GDW ZDV PDDU HHQ

de trein. Colter heeft acht minuten om te

opwarmertje voor de rest van de zomer. Een

RQWGHNNHQ ZLH GLH ERP JHSODDWVW KHHIW

QLHXZH ; 0HQ GXLNW LQ KHW YHUOHGHQ YDQ GH

,HGHU NHHU GDW KLM IDDOW ZRUGW KLM WHUXJJH-

JURHS VXSHUKHOGHQ /XLGUXFKWLJ NDEDDO YLQG

]RQGHQ LQ GH WLMG HQ EHOHHIW KLM GH DDQVODJ

2RN YDOW HU EHVW WH ODFKWHQ LQ GH ELRVFRRS 'H

je bij de nieuwe Transformers, en Captain

RSQLHXZ :DQKRSLJ JDDW KLM RS ]RHN QDDU

OHXNVWH NRPHGLH YDQ GH DIJHORSHQ MDUHQ ZDV

$PHULFD JDDW DDQ KHW HLQGH YDQ GH ]RPHU

DDQZLM]LQJHQ RP GH DDQVODJ WH YHULMGHOHQ

]RQGHU PHHU 7KH +DQJRYHU 'H ¿OP YHUWHOGH

GH VWULMG DDQ WHJHQ GH QD]L¶V 0LVVFKLHQ NXQ-

6RXUFH &RGH LV HHQ HFKWH KHUVHQNUDNHU

KHW YHUKDDO YDQ HHQ JURHS YULHQGHQ GLH QD

nen we hem niet een superheld noemen,

HHQ ZHHNHQGMH VWDSSHQ LQ /DV 9HJDV ZDNNHU

maar we moeten toch ook melden dat aan

Tot slot zien we uit naar de thriller Trust.

wordt met een enorme kater in een totaal

GH DYRQWXUHQ YDQ +DUU\ 3RWWHU QX HHQ GH¿-

'H EHODQJULMNVWH UHGHQ KLHUYRRU LV GDW ZLM

vernielde hotelkamer. Bovendien kunnen ze

nitief einde komt met het tweede deel van

HHQ JURWH IDQ ]LMQ YDQ GH %ULWVH DFWHXU

]LFK QLHWV PHHU NDQ KHULQQHUHQ +HW YHUYROJ

+DUU\ 3RWWHU DQG WKH 'HDWKO\ +DOORZV

&OLYH 2ZHQ ,Q 7UXVW VSHHOW KLM GH KRRIG-

Lachen

van een onbekende man. De man bevindt

URO DOV :LOO &DPHURQ GH YDGHU YDQ HHQ RS

7KH +DQJRYHU YROJW KHW]HOIGH VWUDPLHQ PDDU GLWPDDO LV %DQJNRN GH SODDWV YDQ EH-

,V HU GDQ WXVVHQ DO GLW EUXXW JHZHOG KHOH-

KHW HHUVWH JH]LFKW GRRGQRUPDDO JH]LQ 'DW

VWHPPLQJ *HOXNNLJ ]LWWHQ HU RRN LQ GH]H

PDDO JHHQ UXLPWH YRRU GH ZDW VHULHX]HUH

verandert drastisch op het moment dat zijn

¿OP ZHHU HHQ DDQWDO HUJ JUDSSLJH VFHQHV

¿OP" 1DWXXUOLMN PDDU KHW LV QLHW YHHO 2S GH

dochter Annie op internet bevriendt raakt

eerste plaats is er The Tree of Life, de nieu-

met een oudere man met duistere bedoe-

Aniematiestudio Pixar komt elke zomer

ZH HQ ELM]RQGHU JHKHLP]LQQLJH ¿OP YDQ NOXL-

OLQJHQ (Q ZH NXQQHQ DO YHUNODSSHQ GDW GDW

met een nieuwe topper op de proppen. De

]HQDDU 7HUHQFH 0DOLFN 0HW LQ GH KRRIGUROOHQ

QLHW JRHG DÀRRSW 9RRU HON ZDW ZLOV GXV GH

NZDOLWHLW YDQ GH]H ¿OPV VWDDW QRRLW WHU GLV-

%UDG 3LWW HQ 6HDQ 3HQQ ]LMQ GH YHUZDFKWLQ-

NRPHQGH PDDQGHQ 0RFKW KHW ZHHU GH]H

FXVVLH +HW EHJRQ LQ PHW 7R\ 6WRU\

JHQ KRRJJHVSDQQHQ +HW YHUKDDO JDDW RYHU

zomer niet meezitten, dan kun je dus altijd

HQ VLQGVGLHQ KHHIW GH VWXGLR QRJ QRRLW HHQ

GULH EURHUV GLH RSJURHLHQ LQ GH MDUHQ YLMIWLJ

QRJ MH KHLO LQ GH ¿OP]DOHQ ]RHNHQ

77


&

8d[[ZZh]de DXZVc 9jhVgihigVVi *, &%,' =E 6bhiZgYVb &Z eg^_h CZYZg]Vh_ HjeZg @g^hiVa (Z eg^_h =VoZ 7^d 6bcZh^V

&

EVgVY^hZ HZZYh lll#eVgVY^hZ"hZZYh#Xdb &Z eg^_h =nYgd HZch^ HiVg

cV

Vc

Ed

L>CC66G =><=A>;: 8JE '%&%

aa^

id g 8d

be

HZ

gV Y

)

g^dj

^hZ HZZ

h HZZ

Yh

X`

[[

9j

8d

ZZ

h]d

e 9^oo

n

*

9

Z

BdaZchigVVi '( )'%& 8K <dg^cX]Zb &Z eg^_h =VoZ =nYgd 6bcZh^V

EV

+

B:I 6BC:H>6

* BZ\Vh]de 9Z kgda^_`Z <VeZg

(

D XZV c

n

'

h

C^ZjlZ =ZgZc\gVX]i '* &%&& GA 6bhiZgYVb 'Z eg^_h CZYZg]Vh_ A6 8dc[^YZci^Va

(

Kg

Zg

' Edaa^cVidg 8dbeVcn

d a ^ _ `Z < V

e

Y


)

HZg^djh HZZYh lll#hZg^djhhZZYh#Xdb 'Z eg^_h 7j^iZc 7^YYn :Vgan

+

8d[[ZZh]de 9^oon 9jX` IgdbehigVVi '&% '*&- 7G 9Zc =VV\ &Z eg^_h 7^d L]^iZ L^Ydl m 7jWWaZ\jb 'Z eg^_h =VoZ 7^d 6bcZh^V

Gd

nV

Yh

,

a Fj

ZZc H

ZZ

,

GdnVa FjZZc HZZYh lll#gdnVafjZZchZZYh#Xdb &Z eg^_h =VoZ 7^d H]^c^c\ H^akZg =VoZ

-

@dhWdg @aZ^cZ <gVX]i ( +'&& 86 BVVhig^X]i (Z eg^_h =VoZ =nYgd 6#B#<# -

@d h W d g

#/&&%%3(/0

'2/73(/0 '2//4(!.$%,

:!$%.


40 jaar OOR

“Brave muziek is saai” Door: Feije Wieringa

Muziekkrant Oor was jarenlang Nederlands meest toonaangevende muziekblad, dat zelfs popsterren kon maken en breken. Vooral in de hoogtijdagen van de lp en in de aanloop naar de cd was Oor een baken in de branding voor de serieuze muziekliefhebber. Barend Toet schreef een boek over 40 jaar Oor.

gere generatie werd gemaakt toen werd samengevat. En zo kon het gebeuren dat je in een televisieprogramma als Avro’s Toppop The Kinks en Jimi Hendrix met tegenzin zag playbacken naast Ria Valk en

In de media was er nauwelijks belang-

Fanzines

stelling voor een serieuze benadering van

Voor Oor op de markt kwam, waren er wel

Highlife lezer nog wie die laatste twee

pop en rock. Ook geen knowhow trou-

popbladen zoals Muziekparade en Muziek

‘sterren’ waren. Oeps, word ik al zo oud?

wens, want het was tenslotte iets voor de

Express, maar dat waren meer fanzines

jeugd en ‘dat zou wel weer overwaaien.’

met vooral veel foto’s die door tieners en

De piratenzenders even buiten beschou-

dan met name de meisjes boven het bed

Scherpe kantjes

wing gelaten, maar die vielen, net als de

werden gehangen. Over muziek werd in

Barend Toet, geboren en getogen in Am-

betere rock, buiten het bestel. Gelukkig

dat soort bladen nauwelijks geschreven,

sterdam, was zo’n liefhebber die al snel

was de transistorradio binnen het bereik

hooguit werden van de bekendste hits

in de gaten had dat er maar twee soor-

van elke liefhebber en zo kon menigeen

soms teksten afgedrukt. Begin jaren ze-

ten muziek bestaan: goede en slechte.”Ik

genieten van Hendrix, Zappa, The Beat-

ventig was er in de pers nauwelijks on-

ben opgegroeid met de muziek van The

les, The Byrds en vele anderen. Welis-

derscheid tussen de trash van Dave Dee,

Beatles en Eric Burdon and The Animals.

waar in de avonduren niet helemaal zui-

Dozy, Beaky, Mick & Tich (wie kent ze

En het was Bob Dylan die me er bewust

ver vanwege de Mexicaanse hond, maar

nog) en de serieuze albums van Dylan

van maakte dat muziek inhoudelijk meer

HHQ NQLHVRRU GLH GDDURS OHWWH +L¿ ZDV

en Zappa. ‘Tienermuziek’ was de noemer

kon voorstellen dan alleen maar een pak-

nog een vaag begrip...

waaronder alle muziek die door de jon-

kende melodie met een refrein. Er waren

Ciska Peters. Misschien weet een fossiele

natuurlijk meer liefhebbers van, laten we het maar ‘progressieve rock’ noemen, al vind ik nog steeds niet dat muziek in een hokje gestopt moet worden. Jan Donkers besteedde

veel

aandacht

aan

Ameri-

kaanse singer/songwriters en groepen als The Byrds en The Greatfull Dead. Daarin waren we aan elkaar verwant. Harry de Winter was ook een soort fanaat. Die kon soms dagen posten voor een importwinkel om als eerste de nieuwe elpee van The Beatles te bemachtigen. De kern van de betere muziek is nou juist het grensoverschrijdende. Brave muziek is saai, goede muziek heeft scherpe kantjes. Dat geldt trouwens ook voor klassieke muziek.”

Hitweek “Het was een verademing toen naast die RQJHORRÀLMN JH]DSLJH WHHQ\ERSSHU EODden plotseling een blad in de schappen lag dat Hitweek heette. Hitweek werd volgeschreven door liefhebbers, fanaten, wereldverbeteraars, eigenwijze ego’s en als bindmiddel was er een vleug anarchisme, alsmede de drang om de brave

80


burger een beetje tegen de schenen te

de serieuze muziekliefhebbers kochten

afspraak: als je een album bespreekt,

schoppen. Commercieel was het een

albums in plaats van singles. In die al-

mag je het houden. Daar heeft nooit ie-

chaos, maar het blad werd wel met liefde

bums werd veel energie gestopt en ik

mand over geklaagd. Er zijn in Oor eigen-

gemaakt en de mensen die over muziek

wilde dezelfde energie terugzien bij het

lijk nooit platen afgekraakt. Liefhebbers

schreven, deden dat uiterst kundig. Geen

bespreken. Er waren mensen die dat al

houden ervan om hun voorkeur met an-

teenybopper shit meer, maar échte mu-

deden: Jan Donkers en Jip Golsteijn. Om-

deren te delen en wij hadden liefhebbers

ziek. Maar het was niet alleen een mu-

dat Jip bij De Telegraaf werkte werd hij

in elk genre. Soms deed een recensie in

ziekblad. Mensen als Willem de Ridder en

door sommige puristen gemeden, maar

Oor wonderen. Ik durf te stellen dat het

Peter Muller hadden eigenlijk meer met

ik verzeker je dat Jip de hele popjourna-

VXFFHV YDQ 6DLORU HHQ NXQGLJ HQLJV]LQV

bladen maken dan met muziek. Voor mij

listiek zowat in z’n eentje van de grond

glad geluid gedragen door een pro-syn-

pakte dat soms niet erg gunstig uit. Was

heeft gekregen. Die man was geweldig.

thesizer met semi zeemanslyriek) nooit

ik naar Amerika geweest en twee dagen

Uiteindelijk lukte het om genoeg geld

zo groot was geworden als wij er niet uitgebreid over hadden geschreven. Johnny

“Als je Oor leest en Spotify downloadt ben je weer helemaal bij de tijd.”

Rotten mag zich ook niet over ons beklagen. Maar soms loopt het anders: we hebben talloze mooie stukken gemaakt over Andy Pratt. En toch is hij er geen

RS EH]RHN ELM =DSSD LQ ]LMQ ÀDW PX]LNDQ-

bij elkaar te harken om het eerste num-

meter mee opgeschoten. Recensies zijn

ten waren toen heel benaderbaar) kwam

mer van Oor van de pers te laten rollen.

net zo grillig als het weer: soms heb je er

ik terug met uren band en duizenden

Zestien

wat aan, soms niks.”

woorden tekst: bleek Willem de Ridder

mijzelf en andere autodidacten. Wat we

het geheel te hebben ingekort tot niet

GHHOGHQ ZDV HHQ RQJHORRÀLMNH KRHYHHO-

meer dan een column. Zo was Willem

heid optimisme en liefde voor muziek. In

Toekomst

dus. Maar ik geloofde er heilig in dat er

feite begon ik me toen al over de kop te

Tot slot: “Ik werk al lang niet meer bij

serieus over rock moest worden geschre-

werken, want een blad lezen is één ding,

Oor, maar volg het blad nog wel. De

ven. Het was pionieren, want er was in

maar een blad maken is nog eens wat

hoogtijdagen keren niet weer, maar er

feite nog geen muziekpers. Dus schreef

anders. Ik schreef, fotografeerde, re-

blijft altijd een markt voor informatie

ik op de bonnefooi wat bladen aan met de

gelde advertenties, nam freelancers aan

over goede muziek. Internet speelt daar

vraag of ze iemand konden gebruiken om

en ontsloeg ze soms. Kortom, ik was zo’n

tegenwoordig een belangrijke rol in. Als

platen te recenseren. Ik mocht het pro-

beetje de spil van Oor, want we kenden

je Oor leest en Spotify downloadt ben je

beren bij de NRC en bij De Nieuwe Linie.

eigenlijk nauwelijks structuur. Maar daar

weer helemaal bij de tijd.”

Met goedkope fotoapparatuur leverde ik

stond veel moois tegenover. Want wie

eigen foto’s bij mijn materiaal. Ik heb

kan zeggen dat hij een soundcheck van

In ‘Keihard en Swingend, de jongensja-

]HOIV RRLW PHW HHQ PP OHQV HHQ

The Band mee mocht maken die een hele

ren van muziekkrant Oor’ vertelt Barend

voetbalwedstrijd in beeld gebracht. Het

avond duurde en waar hij als het ware

Toet op een onderhoudende en geestige

was nog acceptabel ook. Later werd mijn

naar een privé-concert kon luisteren? Die

manier over het volwassen worden van

uitrusting professioneler, maar omdat

avond, het was in Hamburg, staat in mijn

de muziekcultuur in Nederland. Voor Toet

schrijven en fotograferen twee verschil-

geheugen gegrift. In mijn boek citeer ik

is Rock Brits en Amerikaans. Dus de Ne-

OHQGH GLVFLSOLQHV ]LMQ KHE LN GH IRWRJUD¿H

drummer Levon Helm die iets heel es-

derscene blijft buiten beeld.

later door profs als Kees Tabak en Anton

sentieels over muziek vertelde: “Wat wij

Corbijn laten doen. Het hoogtepunt was

maken is niet somber, al klinkt het mis-

in die dagen het popfestival in Kralingen.

schien zo voor mensen die geen gevoel

Woodstock in de modder, met een schit-

hebben voor het soort schoonheid waar

terend optreden van een akoestisch spe-

wij het over hebben. De schoonheid van

lende McGuinn in de regen.”

oude mensen of die van pijn.”

Liefde voor muziek

Recensies

“Ik wilde meer, vooral toen ik buitenland-

Tegenwoordig vind je in bijna alle kran-

se bladen als Melody Maker en Rolling

ten en tijdschriften muziekrecensies. Als

Stone ging spellen. In die bladen werd

je de Volkskrant mag geloven worden er

met veel kennis en liefde over muziek

per week minstens tien tijdloze albums

geschreven. Zij wisten dat populaire mu-

gemaakt, vijf sterren is niks. Hun jui-

ziek iets serieus was en zo benaderden

chende stukken zeggen vaak meer over

ze het ook. Ik was ervan overtuigd dat

het charisma van de artiest dan over

Nederland rijp was voor een blad waarin

de muziek. Bij Oor ging dat anders: “Ik

zo over muziek zou worden geschreven.

denk dat Oor vooral werd gespeld van-

Geen teenybopper werk, maar muzi-

wege de recensies. Die sectie was ruim

kanten en groepen die mikten op meer

vertegenwoordigd.

dan een hitnotering. Je zag steeds meer

werden eigenlijk nooit betaald. We hiel-

groepen die albums uitbrachten. Soms

den van muziek en we wilden alle goede

werd daar een single afgehaald, maar

platen en cd’s in eigen kast. Dus was de

pagina’s,

volgeschreven

Onze

door

recensenten

81


Helaas, geen reserveringen meer… Helaas, het gaat er niet meer van komen, die gastronomische ervaring in ’s werelds meest vermaarde restaurant El Bulli in Spanje. Reserveringen worden namelijk niet meer aangenomen, het vermaarde restaurant in Barcelona sluit op 30 juli de deuren, om in 2014 te heropenen als centrum en denk-tank voor creatieve kookkunst en gastronomie. En aangezien je toch al zowat een jaar moest wachten op een gereserveerd tafeltje bij El Bulli, kun je het dus vergeten.

Liefhebbers van het betere eten rest niets anders dan watertandend te wachten totdat in september de documentaire El Bulli: Cooking in Progress in de Nederlandse bioVFRSHQ ZRUGW YHUWRRQG ,Q GH]H ¿OP ZRUGW Ferran Adrià, die wordt gezien als de beste en meest innovatieve chef-kok ter wereld, geportretteerd. Zijn motto: ‘Creativiteit betekent: niet kopiëren.’ Elk jaar sloot het restaurant zes maanden. Men trok zich dan terug in Adrià’s kooklaboratorium. In het experimenteerproces werd ieder ingrediënt, van de eerste ingeving tot het uiteindelijke gerecht, opnieuw bekeken. Welk nieuw gerecht is er te maken met zoete aardappel? Smaak en textuur werden systematisch geanalyseerd: door te koken, roosteren, bakken, stomen – vacuüm zuigen, opbollen, vriesdrogen – en vervolgens te proeven. En na die zes maanden mochten de gasten, na die al even vermaarde wachttijden (een journalist van de New York

82

Times stond ooit 5 jaar ‘in de wacht’), dan die gastronomische tovenarij proeven. In de woorden van de meesterkok Ferran Adrià: “Hoe meer verwarring, hoe beter.”

www.elbulli.com


Stoner Cinema

Totally Baked: aan slechte ideeën geen gebrek Door: Job Joris Arnold

'H WLWHO LV QRJ QLHW HHQV ]R VOHFKW JHNR]HQ YRRU GH DEVROXWH ÀRS GLH GH]H ¿OP WHUHFKW ZHUG µ%DNHG¶ LV VODQJ YRRU µVWRQHG¶ PDDU YHUWDDOG DOV µWRWDDO JDDU¶ LV KHW HHQ WUHIIHQGH VDPHQYDWWLQJ YDQ GH VODDSYHUZHNNHQGH NLMNHUYDULQJ GLH GH]H ¿OP LV (HQV WH PHHU EOLMNW KHW ODEHO µLQG\¶ RQDIKDQNHOLMN YDQ GH JURWH +ROO\ZRRG VWXGLR¶V JHSURGXFHHUG JHHQ JDUDQWLH YRRU NZDOLWHLW

RYHU ZLHW SUDWHQ %HWHU JRHG JHOHHQG GDQ VOHFKW EHGDFKW 'DW GH PDNHUV GLH OHV LQ SUDNWLMN KHEEHQ JHEUDFKW JHWXLJW YDQ VFKHUS ]HO¿Q]LFKW ZDQW DDQ VOHFKWH LGHHsQ

QLHW HUJ VOLPPH JDVWHQ GLH HHQ VHULH ZDDQ-

JHHQ JHEUHN LQ 7RWDOO\ %DNHG

]LQQLJH SODQQHQ XLWYRHUHQ RP HHQ YULHQG XLW GH JHYDQJHQLV WH EHYULMGHQ KHHIW 7R-

(HQ VFKHHW LQ GH ¿N VWHNHQ NDQ EHVW JUDS-

WDOO\ %DNHG QLNV YDQ GRHQ 'H SODQQHQ YRRU

SLJ ]LMQ PDDU YLHU NHHU LQ GH]HOIGH ¿OP" (Q

GH VHTXHO YDQ GLH ¿OP PHW JURWH QDPHQ DOV

ZDW WH GHQNHQ YDQ GH WHQHQNURPPHQGH

7RPP\ &KRQJ :LOOLH 1HOVRQ -RQ 6WHZDUW

GULH PLQXWHQ GXUHQGH VFHQH ZDDULQ HHQ

6WHSKHQ %DOGZLQ HQ 6QRRS 'RJJ VWDDQ QX

ERHU RSURHSW RP PDULKXDQD YRRUDO QLHW WH

DO ]R ODQJ LQ GH NRHONDVW GDW ]H RQGHUWXVVHQ

OHJDOLVHUHQ RPGDW GDW KHW HLQGH ]RX EHWH-

ZHO EHGRUYHQ ]XOOHQ ]LMQ :HO SUHWHQGHHUW

NHQHQ YDQ ]LMQ EHGULMI HQ GDW YDQ WHQPLQVWH

µ7RWDOO\¶ YROJHQV GH FRYHU YDQ GH GYG LQ GH

DQGHUH ERHUHQ GLH RRN DOOHPDDO QHSZLHW

WUDGLWLH WH VWDDQ YDQ .HQWXFN\ )ULHG 0RYLH

«" NZHNHQ /HJDOLVHULQJ YDQ KHW HFKWH

HQ &KHHFK &KRQJ¶V 8S ,Q 6PRNH :DDU-

VSXO ]RX KHP JHHQ DQGHUH NHXV KHEEHQ

VFKLMQOLMN RPGDW HU ZLHW LQ JHURRNW ZRUGW

GDQ ]LMQ KHOH IDPLOLH PHW DO ]LMQ VFKDWWLJH

RI]R ,QVWDQW FXOW FODVVLF SRWHQWLDO NDQ GH

NLQGHUWMHV GRRG WH VFKLHWHQ /DFKHQ

RYHUHHQNRPVW QLHW ]LMQ Sometimes it’s brown, sometimes it’s green

Vergezochte subplot

Sometimes it’s gold with red hairs in

2RN KHW YHUJH]RFKWH VXESORW YDQ )XQ 2QL-

between, and I’m baked

RQ GH VQDFNIDEULNDQW GLH GH KXOS YDQ HHQ

Totally baked

]RJHQDDPG EULOMDQWH PDUNHWLQJVSHFLDOLVW LQURHSW ODDW JRHG ]LHQ KRH JDDU GH KHU-

When I wake up, I’m laying in bed I twist up a fat one, to fuck up my head

VHQV YDQ GH PDNHUV PRHWHQ ]LMQ JHZHHVW

and get baked

Standup comedians

Totally baked

(U NRPW EHVW ZHO HHQV HHQ DDUGLJH ¿OPL-

]LHW HHQ VDPHQKDQJ WXVVHQ GH FRQVXPS-

VFKH YRQGVW YRRUELM PDDU GH EHVWH JUDS-

WLH YDQ ZLHW HQ YDQ )XQ 2QLRQ VQDFNV HQ

0HW GLH DQGHUH VWRQHU ¿OP +DOI %DNHG KHW

SHQ ]LMQ WRFK GH UHGHOLMN OXNUDDN JHNR]HQ

YHUZDFKW GDW OHJDOLVHULQJ YDQ FDQQDELV GH

'DYLG &KDSHOOH YHKLNHO XLW RYHU GULH

IUDJPHQWHQ YDQ VWDQGXS FRPHGLDQV GLH

LQJH]DNWH VQDFNYHUNRRS ZHHU RPKRRJ ]DO

WRHQ ]LM KXQ LGHHsQ DIVFKHLGGHQ 'H H[SHUW

83


stuwen. De onderliggende gedachte, klaar-

Niks tegen tieten, er komen fraaie exem-

De oorsprong van deze hardnekkige, maar

blijkelijk de gevaarlijke misvatting dat vrije

plaren voorbij, maar ze er om de haver-

in Amerikaanse pro-potkringen populaire

verkrijgbaarheid het gebruik van wiet tot

klap aan de tepelharen bijslepen blijft een

mythe, is het verhaal dat Lincoln, dus niet

ongekende hoogte zal doen stijgen, blijft

zwaktebod dat vooral van ideeënarmoe

Jefferson, in 1855 in een brief aan mond-

onuitgesproken.

blijk geeft. Seksisme doet het imago van

harmonicafabrikant Hohner zou hebben

de cannabisconsument toch al geen goed,

geschreven: “Two of my favorite things are

I just made an omelet of cheese and Va-

HQ ]LHQ ZH GXV OLHYHU QLHW LQ HHQ ¿OP GLH

sitting on my front porch smoking a pipe

seline

claimt de acceptatie van ons soort mensen

of sweet hemp, and playing my Hohner

Put in some salt, and a dash of mean

te bewerkstelligen.

harmonica.” Maar ook dat is hoogstwaarschijnlijk niet waar. De Hohner-fabriek

green, ‘cause I’m baked I got me a bong, I take where I go

opende pas in 1857, en de conservator van

It’s a big ol’ ten footer that I carve with my

het Hohner-museum in Duitsland, ontkent

Nog zotter is de strategie die de mar-

toe when I’m baked

het bestaan van die brief in zijn collectie.

keteer

Totally baked

Totally baked

voorstelt.

Fun-Onion

christenfundamentalistische

moet

Bible

de

Belt-

bewoners van de Amerikaanse Midwest, volgens

hem

de

belangrijkste

tegen-

Eerste leuke weetje

Boeien Tot zover de betrouwbaarheid van het genre ‘potumentary’. Het woord is aan komiek

kracht, ervan overtuigen dat blowen ho-

Met het eerste leuke weetje, het ope-

Tom Rhodes, in Nederland bekend omdat

moseksualiteit tegengaat. Ouders zullen

ningsstatement, is ook al gelijk iets mis:

hij hier een jaar of wat geleden presenta-

dan vanzelf wiet gaan kopen voor hun

“In 1632 brachten pilgrims de eerste can-

tor was van de Kevin Masters Show en van

kinderen ‘voor het geval dat’. Tuurlijk.

nabiszaden naar de Verenigde Staten.”

Yorin Travel: “Marijuana is geen drug! Het

Typisch, want in 1632 waren er nog hele-

is een plant, die bij mij in een kast groeit.”

maal geen Verenigde Staten. Die werden

Volgt de een na de andere ons onbekende

pas opgericht in 1776 toen de Onafhan-

komiek, van wie de namen ook niet ge-

'H ¿OP RSHQW PHW HHQ UHHNV OHXNH IHLW-

kelijkheidsverklaring werd aangenomen.

noemd worden. Ook in de bonus features

jes en interessante weetjes over hennep,

1RJ HUQVWLJHU ZRUGW KHW ZDQQHHU GH ¿OP

van de dvd, waarin allerlei cast of crew

doorspekt met onsamenhangende frag-

het volgende citaat:

members gevraagd wordt naar hun eerste

Tieten

blowervaring, kom je niet te weten aan wie

menten van standuppers, fervent prekende tegenstanders die alle drugs op een hoop

³6RPH RI P\ ¿QHVW KRXUV KDYH EHHQ VSHQW

de vraag gesteld wordt. En dus boeit het je

JRRLHQ HQ VFHQHV XLW GH ¿OP GLH MH QRJ

on my back veranda, smoking hemp and

ook niet, al die verhalen over iemand die

moet gaan zien en waar je dus niets van

observing as far as my eye can see.” (Som-

last van diarree kreeg, na twintig minuten

begrijpt en tieten.

mige van mijn aangenaamste uurtjes heb

kokkerellen uit de keuken kwam met drie

ik doorgebracht op mijn veranda, henne-

sneetjes ‘boterham met brood’ of een pizza

prokend en kijkend zo ver het oog reikt.)”

met mieren had gegeten. Boeien.

Totally baked: a pot-u-mentary (2007) Verenigde Staten, komedie, 84 minuten. Regie: Lee Abbott + grappige standup-fragmenten + aanstekelijke titelsong gaat nooit meer uit je hoofd + 10% van de opbrengst gaat naar NORML (National Organization to Reform Marijuana Laws) - belabberd geacteerd - slap verhaal - propaganda voor legalisering weinig subtiel

84

toeschrijft aan Thomas Jefferson, derde president van Amerika en de belangrijkste

Throw out the seed, throw out the stem

schrijver van de Onafhankelijkheidsverkla-

I make a phone call, I forget who’s calling

ring. Hoewel Jefferson, en ook Washington

them ‘cause I’m baked

en Adams, de eerste twee presidenten van

Totally baked

de Verenigde Staten, land bezaten waarop hennep werd verbouwt, is er geen enkele

Lekker makkelijk wel die standup-fragmen-

aanwijzing dat zij de stuff ook rookten.

ten. Het is pure luiheid vermomt als low budget. Hé! Daar heb je Doug Benson, nog

Toss me the pipe, toss me the match

zo’n ouwe bekende. Hij maakte de superi-

Hell, hand me the bong with a chin-strap

HXUH VWRQHU ¿OP 6XSHU +LJK 0H ]LH +LJKOLIH

attached, and I’ll get baked

maart 2011, p. 60). We zien Doug in een

Totally baked

van de vele standup comedy scenes die


RRN DO LQ ]LMQ ¿OP ]DWHQ ³,N EHQ HHQ ZLHW

So you know I smoke pot, it’s all over town

I’m always baaaaked

roker die kan multitasken. Echt waar. Van

Even my dealer thinks I should slow down,

I’m not a faaaake

de week liep ik op straat, ik deed oogdrup

I’m too baked

Let’s go eat a caaaake…

peltjes in mijn oog, ik voerde een gesprek

Totally baked

op mijn mobiel… En werd aangereden door Vandaag is de dag van de jaarlijkse reünie

Waarheid

barbecue van de debating club, maar die

Volgens Shoemaker gaat Totally Baked over

wordt ruw verstoord door gewapende medi

‘de waarheid over marihuana’. En die waar

VFKH PDULKXDQD DFWLYLVWHQ =H YRHUHQ LHGHU

KHLG LV« URIIHO URIIHO ³+DQJW HU YDQDI ZLH

Na deze korte introductie in de geschiede

een stoned met brownies en brengen hen

je het vraagt!” Wat een dumbass antwoord.

nis van cannabis met mopjes en tieten kan

daarmee op andere ideeën over wiet. Als

Tsjongejonge. Als je geen idee hebt, maak

het ‘verhaal’ beginnen. Meet David Bert

ze tenslotte het pand verlaten betreuren de

HU GDQ RRN JHHQ ¿OP RYHU %HGRHOG WHU EH

man, of eigenlijk: meet The Narrator, De

gijzelaars het afscheid van de gijzelnemers.

vordering van het opheffen van het verbod

een auto. Allemaal tegelijk!”

De Verteller

RS FDQQDELV URHSW GH]H ¿OP YRRUDO GH YUDDJ

Verteller. Geen voice over maar een man in een zwart pak met zwarte das, onzicht

Hoe verzin je het. En waarom? Schrijver

op of de legaliseringsbeweging wel gebaat

baar in beeld voor de andere acteurs tenzij

Craig Shoemaker legt in een van de bo

is bij dergelijk slechte promotie. Commen

ze gerookt hebben en baked zijn. Redelijk

nus features uit dat zijn zoontje Justin op

tatoren op internet vrezen dat die door deze

geslaagde rol van Craig Shoemaker (a.k.a.

een dag het nummer ‘The Joker’ van Steve

productie jaren achterop is geraakt.

The Lovemaster), een van de schrijvers

0LOOHU KRRUGH ,¶P D MRNHU ,¶P D VPRNHU

van het scenario. Anyway, hij stelt ons voor

,¶P D PLGQLJKW WRNHU HQ DDQ KHP YURHJ

Gelukkig is dat een overdreven inschat

aan David Bertman, op dat moment niets

pap, wat is een toker (vertaald: blower)?

WLQJ YDQ GH LPSDFW YDQ ¿OP 0LVVFKLHQ GDW

vermoedend slapend in bed. Dave is een

6KRHPDNHU ³(Q QX KHEEHQ ZH HHQ ¿OP ´

in de dagen van Reefer Madness (1936),

MDULJH UHJLVWHUDFFRXQWDQW JHVFKHLGHQ

,Q GLH ¿OP YHUYLQJ 6KRHPDNHU GH ]HYHQMD

de moeder aller anticannabispropaganda,

vader, heeft een dochter van 15, was aan

ULJH -XVWLQ GRRU HHQ MDULJH µKRWWLH¶ GDW

HHQ ¿OP QRJ HHQ RPVODJ LQ KHW GHQNHQ NRQ

voerder van het debatteam op zijn univer

leek hem veel interessanter. Dave geeft die

veroorzaken; in de hedendaagse stortvloed

siteit en masturbeert regelmatig. Dat laat

KRWWLH WRW EHVOXLW YDQ GH ¿OP HHQ ZLM]H OHV

van informatie zijn dit soort – vooruit –

ste doet er weinig toe, maar is een mooi

³$OV MLM RXG JHQRHJ EHQW PDJ MH RRN GH

kunstzinnige uitingen niet meer dan drup

H[FXXV YRRU KHW WRQHQ YDQ YLHU WLHWHQ ,P

wet overtreden en pot brownies eten. Tot

pels op een langzaam afkoelende maar

mers Dave ligt te slapen, dus kan hij best

die tijd, geen drugs, geen alcohol, en geen

nog altijd gloeiende plaat. Anders zou het

even over tieten dromen.

onveilige seks… Eh, helemaal geen seks.”

VXFFHV YDQ 6WHYHQ 6RGHUEHUJKV 7UDI¿F GLH een slordige 200 miljoen dollar opbracht, het afschaffen van de achterlijke drugswet ten wel hebben bespoedigd. No such luck. I forgot the woooords I’m totally baked Totally baked

Muziek De aanstekelijke titelsong ‘Totally Baked’ is van Mark Cohen. Voor liefhebbers van de rechttoe rechtaan rock ‘n roll van AC/ DC is deze film een verplicht nummer. Zanger Brian Johnson, de uitvoerend producent (lees: geldschieter), schreef drie nummers speciaal voor deze film: ‘Chain Gang’, ‘Chase That Tail’, and ‘Who Phoned The Law’. Niet te versmaden!

85


Amsterdam Soest

Den Haag

Arnhem

Venray

Geleen


Amsterdam

Amsterdam

Amsterdam

D&L Govert Flinckstraat 323 1074CB Amsterdam

Funky Munkey Marnixstraat 333 1016 TC Amsterdam

Coffeeshop Ocean Dusartstraat 57 1072 HP Amsterdam

Den Haag

Soest

Dizzy Duck Trompstraat 210 2518 BR Den Haag

Koffiesjop Hacas Koninginnelaan 25 3762 DA Soest

Arnhem

Venray

Geleen

Upstairs Beekstraat 12 6811 DV Arnhem

Halicarnas Henseniusstraat 47 5801 AW Venray

Club 88 Rijksweg Zuid 82a 6161 BP Geleen


Kunstmatige inseminatie bij koeien

“Zo’n stier wil altijd wel” Door: Marian Henderson

In Nederland lopen zo’n 4 miljoen koeien rond, die bijna allemaal bevrucht moeten worden. Zien die koeien ooit een echte stier, of moeten ze het doen met de inseminator? Wat komt er zoal kijken bij kunstmatige inseminatie? We praten erover met Jaring Hiemstra, inseminator van Reproplus in Stiens.

Pompwerk Jaring Hiemstra is een vlotte vent met vriendelijke bruine ogen. Samen met een

Een doorsnee koe eet zo’n 70 kilo gras

melkveehouderij. De koekalfjes worden

compagnon runt hij een onafhankelijk KI-

per dag en tevens verstouwt ze honderd

meestal nieuwe melkkoeien, de stierkalf-

bedrijf. Hij begint een tikkeltje wantrou-

liter water. Met behulp van die bouwstof-

jes eindigen gewoonlijk op ons bord. Koei-

wig, want het feit dat ik over dierenwelzijn

fen levert ze met gemak 25 liter melk per

en zien behalve hun zonen nog maar zel-

schrijf roept bij hem associaties op met

dag. Soms meer, soms minder. Om de

den een echte stier. Vrijwel altijd worden

extreme dierenbevrijdingsorganisaties. Ik

melkproductie op gang te houden, moet

ze via kunstmatige inseminatie bevrucht.

kan hem geruststellen. Bovendien heb ik

de koe ieder jaar een kalf werpen. Kalf-

Dit gebeurt al sedert 1935 en deze manier

geen negatief beeld bij KI, zolang hij mij

jes zijn dus eigenlijk een bijproduct in de

van bevruchten is nu vanzelfsprekend.

tenminste niks vreselijks laat zien... Waarom vindt er eigenlijk zoveel kunstma-

Diep, dieper, nog verder, hij verdwijnt bijna tot zijn oksel in het grote koeienlijf.

tige inseminatie plaats bij koeien? Wat is er mis met het natuurlijk pompwerk van een echte stier? “Vroeger had elke boer inderdaad zijn eigen stier. Sommige hadden een goede fokstier en die bediende dan al gauw de boeren in de omgeving. Maar met de stier van de buurman haal je vaak ook ziektekiemen binnen. Bovendien is een voordeel van KI dat het sperma wordt verdeeld over heel veel koeien. Met één ‘sprong’ van de stier op een kunstkoe, kun je 500 rietjes vullen. Zo’n stier levert zo’n 2 tot 3 keer per week en kan dus in zijn eentje duizend koeien bevruchten. Het kopen van een paar rietjes met sperma is voordeliger dan zelf een stier te houden. Als het sperma bij -200 graden in vloeibare stikstof wordt bewaard, blijft het vrijwel onbeperkt goed. En je kunt natuurlijk voor een match kiezen met een stier die goed past bij je koeien. Tegenwoordig zijn er ook computerprogramma’s die precies bepalen met welke stier er de minste kans op inteelt is. Het gebruiken van een goede stier leidt tot een verbetering van je vee. Je krijgt gezondere koeien die veel melk leveren, zonder problemen afkalven en weinig dierenartskosten met zich meebrengen. Dat is tenslotte de wens van iedere boer.”

Inteelt Heeft een stier altijd zin of worden er hormonen gebruikt? “Nee, dat is puur natuur. Zo’n

88


stier wil altijd wel. Die heeft een goed leven.

of de stier goede dochters zal verwekken.

Hij wordt goed verzorgd en mag een paar

Deze methode heeft een redelijke betrouw-

keer per week op de koe.” Deze nepkoe, ook

baarheid en wordt steeds meer toegepast.

wel fantoomkoe of dummy genoemd, wordt aantrekkelijk gemaakt met een echt koeienvel. De stierenneus wil tenslotte ook wat. Bij vrij. In principe zouden tien stieren volstaan

Mannelijk en vrouwelijk sperma

om alle Nederlandse koeien te bevruchten.

Een andere ontwikkeling is het gebruiken

Maar zo simpel is het natuurlijk niet. Dan

van geseksed sperma. Met een bepaalde

zou er op grote schaal inteelt ontstaan. “In-

techniek is het mogelijk om mannelijk en

teelt is bij KI een serieus probleem, zeker

vrouwelijk sperma te scheiden (hebben we

bij sommige rassen. Er zijn stieren waarvan

dit niet vaker in de cannabisbranche ge-

minstens een miljoen rietjes worden ver-

hoord? MH), zodat een boer rechtstreeks

kocht. De wereld is aan de kop toe gevuld

kan kiezen voor sperma dat koeien zal

met stieren, maar als er een goeie fokstier

voortbrengen. Het is wel wat duurder.

is, wil iedereen hem hebben.” Zo is bijvoor-

Een veehouder zal voor zijn beste koeien

beeld Sunny Boy jarenlang de Nederlandse

voor geseksed sperma kiezen, zodat hij

topstier geweest. Goed voor 2.2 miljoen

zeker weet dat hij goede dochters krijgt.

porties sperma. Ook post mortem wordt zijn

Bij de wat mindere koeien speelt dat niet

computerkastje het beeld zichtbaar. Zo kun

zaad nog steeds gebruikt.

zo’n rol, hun nakomelingen kan hij net

je bijvoorbeeld duidelijk de navelstreng

zo goed als vleeskalveren verkopen.” Op

waarnemen en bij een verder gevorderde

De spermamarkt is steeds meer een glo-

de zogenaamde stierenkaart kan de boer

dracht zie ik zelfs de pootjes van het kalf. Er

bale aangelegenheid geworden. “Reproplus

zien welke stieren er beschikbaar zijn. Ze

worden 24 koeien onderzocht, allemaal met

importeert bijvoorbeeld regelmatig sperma

luisteren naar illustere namen zoals Stone-

hetzelfde apparaat. Daar komt geen steri-

uit Duitsland, Frankrijk, Noord-Amerika en

wall, Goldcrown, Pleasure en Climax. Hun

liteit bij kijken, het gaat van koe naar koe.

Canada. Nederlands zaad heeft niet echt

sperma kost tussen de 5 en de 200 euro,

Drieëntwintig dieren blijken drachtig. Eentje

een goede naam. We importeren dus veel

afhankelijk van de populariteit.

zelfs van een tweeling. Niet dat de boer daar

elke zaadlozing komen 5 miljard zaadcellen

meer dan we zelf exporteren, al zijn er in Nederland wel een paar goede stieren.

De kleurige spermarietjes worden in een stikstofcontainer bewaard.

blij mee is, want vaak zijn er problemen met de vruchtbaarheid van tweelingen of sterft

Het komt steeds meer voor dat rassen ge-

Het echte werk

mengd worden om inteelt te voorkomen.

We gaan natuurlijk voor het echte werk. Dus

de score, want normaal gesproken lukt de

Er wordt bijvoorbeeld gecombineerd met

mag ik mee op een ronde, waarbij koeien

inseminatie in tweederde van de gevallen.

Yersey en Brown Swiss om nieuw bloed in

worden gecontroleerd op drachtigheid en

In een apart stukje stal ligt een verfrom-

het vee te brengen. Tegenwoordig is ook

een paar dieren zullen worden geïnsemi-

fraaid kalfje van een paar uren oud. Hoort

Fleckvieh erg in trek. Dat is een koeienras

neerd. Ik hijs me in een overall en verruil

zo’n diertje niet bij zijn moeder? Hoewel de

dat zowel melk als vlees levert.”

mijn lage gele gummilaarsjes voor hoge ze-

koeien naar mijn beperkte inzicht goed be-

venmijlslaarzen. Dat blijkt geen luxe, want

handeld worden, zie je toch dat ze vooral

de stalvloer is bedekt met stront. We lopen

beschouwd worden als industriële producten

langs een hele rij koeienbillen. De exempla-

en niet als individuen, waar je contact mee

Hoe vind je een goede fokstier? “Men kiest

ren die onderzocht moeten worden, hebben

maakt of die je een schouderklopje geeft.

een stierkalfje van een goede melkkoe. Ho-

een paarse streep. Jaring Hiemstra houdt

pelijk zal het die eigenschap doorgeven. Dit

geen inleidend praatje, zo van: Ha Marietje,

Van proefstier tot fokstier

Het is mogelijk om mannelijk en vrouwelijk sperma te scheiden.

er later toch nog eentje af. Het is een goe-

“Dankbaar werk” Op een volgend bedrijf vindt de eigenlijke inseminatie plaats. De boer stuurt een bericht als de koe tochtig is (dat zijn ze iedere drie weken totdat de bevruchting heeft

is de proefstier, die eerst moet opgroeien,

daar ben ik weer, schrik niet, ik ga je even

plaatsgevonden). De kleurige spermarietjes

voordat hij na anderhalf jaar sperma kan

onderzoeken. Welnee, hij duikt onmiddellijk

worden voorzichtig uit een stikstofcontai-

leveren. Daarna wordt er een koe met zijn

met zijn in een lange plastic handschoen ge-

ner gehaald en verwarmd van -200 tot +

sperma geïnsemineerd. Vervolgens moet

hulde arm in het lijf van de aangestreepte

30. Hiemstra stopt de rieten die hij eerst in

er worden gewacht wat daar uit komt. Dat

koe. Die reis gaat via de anus en de endel-

een pistolet plaatst in zijn overall, zodat ze

zie je pas als die dochter zelf volwassen is

darm op weg naar de vrouwelijke organen.

warm blijven. Ook nu bereikt hij via de anus

en melk gaat geven. Het duurt dus enkele

Er komt dus heel wat poep bij kijken. Diep,

de voortplantingsorganen, waar het sper-

jaren voordat je zekerheid hebt. Eén op de

dieper, nog verder, hij verdwijnt bijna tot zijn

ma wordt gelost. De eigenlijke bevruch-

20 stieren blijkt een goede fokstier. De rest

oksel in het grote koeienlijf.

ting vindt in de eileider plaats. Er zijn twee baarmoederhoorns, waar het vruchtje kan

eindigt bij de slager, maar is wel al die jaren in de kost geweest. Deze werkwijze is

innestelen. Met een beetje geluk zal Atje

dus duur en tijdrovend. Tegenwoordig kun

Baarmoeder

je via DNA-onderzoek (er worden een paar

Met een klein apparaatje scant hij de baar-

“Het is dankbaar werk”, zegt Hiemstra, “En

haartjes onderzocht) vrijwel meteen weten

moeder en wordt op het scherm van een

vruchtbaarheid heeft mijn interesse.”

456 na negen maanden een kalfje krijgen.

89


Fucking Cocksucker!!! Door: Rob Tuinstra

Ian McShane heeft in cultkringen een goddelijke status gekregen door zijn hoofdrol in Deadwood. In deze sublieme westernserie speelt hij de kroeg- en bordeelhouder Al Swearingen. Nog steeds circuleren op Internet petities om de Amerikaanse kwaliteitszender HBO (The Sopranos, The Wire, Six Feet Under) over te halen om alsnog een nieuw seizoen te maken. Maar dat zal helaas niet gebeuren. We moeten het dus met drie topseizoenen Deadwood doen.

2980 fucks Het is een wonder dat een serie als Deadwood in de Verenigde Staten gemaakt is. Niet alleen door de vele seksueel getinte opmerkingen (Al Swearingen: “How’s that pussy-lotion? Should I try some on my ass?”), maar ook door het enorme aan-

Al vanaf het begin draait alles om twee

voetballer Harry McShane. Totdat hij in

tal vloeken. Al krijgt amper een zin uit

hoofdpersonen. Seth Bullock en Al Swea-

Deadwood speelde was hij mij nooit op-

zijn mond zonder twee keer cocksucker

ringen. Bullock vertegenwoordigt als ex-

gevallen, maar wat een kanjer is deze

of fucking te zeggen, de Chinees Wu kent

sheriff het goede, terwijl Swearingen als

acteur. Natuurlijk, het helpt ook als je in

maar twee woorden Engels, waarvan een

bordeel- en kroeghouder het tegenover-

een topserie mag spelen, waar je vloe-

cocksucka is, en ook dronkelappen als

gestelde is. Maar al snel zie je dat het

kend en scheldend alles mag zeggen! Al

Calamity Jane (jawel, die uit Lucky Luke)

ook in het Wilde Westen niet zo zwart-

Swearengen: ‘You can’t cut the throat

kunnen er wat van. Er is eens geteld dat

wit lag, want beide personages hebben

of every cocksucker whose character it

in het eerste uur Deadwood 43 keer het

hun goede en slechte eigenschappen. Tel

would improve.”

woord fuck werd gebruikt, in totaal zou het om 2980 fucks gaan. Het woord cock-

daarbij een ijzersterke productie, steen-

sucker is helaas niet geteld.

goede vertolkingen (ook voor kleine bij-

In Deadwood is Ian McShane in de vuil-

rollen worden topprestaties geleverd) en

gebekte Al Swearingen het kwaad, waarin

je hebt een juweeltje in handen. Dit is in

ook iets goeds schuilt. In de laatste af-

Hoe dan ook, onze held Ian McShane is nu

alle opzichten een topproductie!

levering van seizoen 1 eist hij van een

in een totaal andere rol te bewonderen in

van zijn ‘hoeren’ een blowjob. Lurkend

POTC4, oftewel Pirates of the Caribbean;

DDQ HHQ ÀHV VWHUNH GUDQN ODDW KLM ]LFK RQ-

On Stranger Tides. Critici loven zijn optre-

dertussen tierend en scheldend uit over

den, want ook in zijn rol als Blackbeard is

Iets meer nu over Ian McShane, onze

zijn concurrenten en de wereld in het

de getalenteerde Brit uitstekend in vorm.

cultheld van dit nummer. De man loopt

algemeen. Tussendoor meldt hij na zijn

Maar toch, hij zal in deze Disney-productie

al een tijdje mee. Hij is in 1942 gebo-

orgasme even: “Je hoeft het niet door te

niet snel Swearingen-uitspraken doen als:

ren als de zoon van Manchester United

slikken, spuug het maar uit.”

‘Underarms clean? Cunts braided?”

Manchester United

90


www.cellmax.nl/

SHOP X WEB D CELLMIAN NEDERLAN K E I N U

See you on

www.cellmax.nl

GROWING BETTER EVERY DAY

Open: ma t/m vr 10.00 - 18.00 zaterdag 10.00 - 16.00

Tel. 045 - 5211541 Fax. 045 - 5281086

Wijngaardsweg 34 b/c 6412 PJ Heerlen Industrieterrein De Koumen Groothandel in kweekmaterialen


Critical

Foto: Dinafem Seeds 92


Elixer

Toverdrank voor planten Wie tegenwoordig op zoek is naar een geschikte voeding voor zijn planten, heeft meer keus dan ooit. Natuurlijk, slechte voedingen zijn er vandaag de dag niet meer. Toch viel er volgens de mensen van Elixer plantvoeding nog een hoop te verbeteren. Met een combinatie van eenvoud, uitstraling en uiterst scherpe prijzen lijken ze hun gelijk te bewijzen. De ijzersterke troeven die Elixer daarmee op tafel legt, beloven een gouden toekomst voor de ‘toverdrank’ uit Delft. Voor veel ondernemers zal Harrison, de

geval geslaagd. In de schappen trekken de

man achter Elixer, geen onbekende zijn;

Elixer producten onmiddellijk de aandacht.

hij verdiende zijn sporen bij een ‘bekende

'DQN]LM GH ]ZDUWH ÀDFRQV HQ FDQV NQDOOHQ

groothandel’,

verantwoordelijk

de felgekleurde etiketten er echt uit. Schit-

was voor de contacten met honderden

terende messcherpe foto’s geven de es-

nieuwe formules maakten al snel duidelijk

klanten. En dat deed hij met zoveel suc-

sentie van het product ondubbelzinnig aan.

dat eenvoud topresultaten niet in de weg

ces dat zijn verkooprecords nog steeds on-

Kwalitatief en onweerstaanbaar.

hoeft te staan. Integendeel, Elixer houdt

waar

hij

moeiteloos stand tussen de besten.

gebroken zijn. Hij is vastbesloten die lijn met Elixer door te trekken. In ieder geval is aan één gouden marketingregel al vol-

Eenvoud

daan: een pakkende merknaam. “Ik kwam

Om het vertrouwen van de vaak wat behou-

Betere marge

er op door het toverdrankje dat Obelix zijn

dende consument te winnen is echter meer

Met een innovatieve nieuwe productlijn die

reuzenkracht gaf”, vertelt Harrison.

nodig dan een opvallende, professionele

ook nog eens uitstekende resultaten ople-

uitstraling. “De gemiddelde kweker heeft

vert, heb je als nieuwkomer natuurlijk een

geen landbouwuniversiteit gedaan, dus je

sterke binnenkomer. Maar de meeste on-

moet plantvoeding niet te moeilijk maken”,

dernemers spitsen hun oren pas echt als

Voor de lancering van de Elixer productlijn

stelt Harrison. In samenwerking met ge-

ze horen wat iets oplevert. En juist op dat

werd niet over één nacht ijs gegaan. Alles

renommeerde voedingsprofessionals kwa-

punt zou Elixer wel eens voor een aardver-

maar dan ook alles moest kloppen, van de

men na diepgaande research de formules

schuiving kunnen gaan zorgen. Want Elixer

research naar de beste formules tot de lees-

voor de producten tot stand. Hun missie:

verkopen betekent een aanzienlijk betere

baarheid van de etiketten en de voedings-

geen onnodig ingewikkeld assortiment van

marge voor de ondernemer, terwijl ook klan-

schema’s op de website. En het resultaat

tientallen producten waar niemand nog

ten voordeliger uit zijn als ze voor de nieuw-

mag er zijn: een uiterst volwassen product-

wijs uit wordt, maar een eenvoudig basis-

komer kiezen. Als klap op de vuurpijl belooft

lijn die de indruk wekt al jaren te bestaan.

pakket dat plantvoeding terugbrengt tot z’n

Elixer de komende prijsstijging van grond-

Om de aandacht van de consument te trek-

essentie - zonder op kwaliteit en gebruiks-

stoffen niet te zullen doorberekenen naar

ken, is kwaliteit alleen niet voldoende, weet

gemak in te leveren. Het complete Elixer

zowel de ondernemer als de eindgebruiker,

Harrison. Om tussen het grote aanbod op

programma telt een zestal voedingen, in-

en daarmee stijgt het voordeel nog verder.

te vallen moet je product er ook visueel

clusief Bladvoeding, Wortelstimulator en

uitspringen. “Ik wilde dat Elixer een onder-

Bloeistimulator. Samen met drie hulpstof-

Te goed om waar te zijn? Geen geduld om

scheidende, natuurlijke uitstraling zou krij-

fen (pH-, Enzymen en Stikstof) komt het

te wachten tot Elixer bij je langs komt? Bel

gen. Het moet er gelikt en betrouwbaar uit-

totale aantal producten op negen. Dat is

dan snel voor een afspraak of neem alvast

zien in een shop.” Die doelstelling is in ieder

wat je noemt eenvoud. Proeven met de

een kijkje op www.elixer.nl. Wedden dat

Natuurlijke uitstraling

ook jouw shop sterker wordt van Elixer? Elixer B.V. Vulcanusweg 261c 2624 AV Delft Tel: 015-3641985/ 06 42423616 www.elixer.nl info@elixer.nl

93


STARTENDE ONDERNEMERS OPGELET!

HIER VINDT U DE GROOTHANDELS/PRODUCENTEN VAN NEDERLAND!

Huisbergenweg 3 5249 JR Rosmalen Tel.: +31(0)73-5212730 Fax: +31(0)73-5211980 www.bimexbv.nl info@bimexbv.nl

De Sjamaan Wholesale B.V. Celsiusweg 24a 6662 PX, Elst (Gld) Tel.: +31-(0)481-712330 Fax: +31-(0)481-712329 Website: www.sjamaanwholesale.nl E-mail: wholesale@sjamaan.com

Ferro Postbus 12 5373 ZG Herpen Tel.: +31(0)486-416959 Fax: +31(0)486-416962 www.ferro.nu info@ferro.nu

Tel.: +31(0)497-644788 Fax: +31(0)497-644786 www.hy-pro.nl info@hy-pro.nl

Koffiemolen 2a 6686 MD Doornenburg Tel.: +31(0)481-422040 Fax: +31(0)481-422043 www.pptrading.eu


Tot Owa Mot Door: Diede Dracht

%M¡UQ LV MDDU HQ HHQ WXVVHQSHUVRRQ LQ GH JUD¿VFKH ZHUHOG +LM KRXGW ]LFK EH]LJ PHW PX]LHN PDNHQ LV YHHO PHW ]LMQ FDPHUD RS SDG HQ UHLVW JUDDJ 'H DIJHORSHQ PDDQGHQ LV KLM YRRUDO DDQ ]LMQ QLHXZH ; %R[ YHOH XUHQ NZLMW %ORZHQ GRHW KLM WHJHQZRRUGLJ KRRJVWHQV HHQ NHHU SHU PDDQG 'DW ZDV ZHO DQGHUV QD ]LMQ HHUVWH NHHU WRHQ KLM ZDV

schrikkelijk uitgeleefd in de supermarkt en bergen voedsel en drank ingeslagen. We hadden wel acht soorten chips, allemaal zakken snoep en Mars, M&M’s, pop-

Mijn eerste keer blowen was meteen een

voelde drong het tot me door dat ik stond

corn en veel bier. Voor het gemak hadden

hele lange rit. Het begon vroeg op een

en hoe stoned ik wel niet moest zijn.

we ook twee bierhelmen aangeschaft, zodat onze handen vrij konden blijven om te

zondagavond op een verjaardagsfeestje. Ik vond het heel spannend, maar iedereen

eten en te roken.

deed het en was druk aan het draaien, dus

Super Bowl

ik wilde wel meedoen. We hadden toen ook

Dit eerste blowavontuur was toen eigen-

Ik was gelukkig niet heel stoned meer toen

nog de leeftijd dat het ‘stoer’ was om te

lijk nog maar net begonnen omdat ik met

ik eenmaal bij Tom aankwam, maar hij

blowen. Het duurde wel even voordat ik

Tom, een goede vriend, mij op ging ma-

blowde al wel een geruime tijd en er was

besefte dat ik stoned was. Dat kwam wat

ken voor die nacht: Super Bowl-nacht!

dus genoeg wiet en hasj in huis. Die nacht

later toen ik tegen een muur stond. Ik

Door het tijdsverschil met Amerika begint

had ik ook meteen mijn eerste vreetkick

betrapte mezelf op een innerlijke dialoog

de wedstrijd bij ons rond 12 of 1 uur in de

en god, wat heb ik mij uit kunnen leven.

waarin ik mij afvroeg waarom ik me toch

nacht, dus ik kon na die verjaardag gelijk

Maar ondanks alles wat we gekocht had-

zo raar voelde. “Sta ik nou? Of zit ik?” Pas

door. We kijken de Super Bowl al jaren sa-

den, moest en zou ik op een gegeven mo-

toen ik met mijn hand de muur achter mij

men en we hadden ons de dag ervoor ver-

ment een boterham eten. Tom vertelde mij dat het brood in de kast lag, dus trok ik het kastdeurtje open. Het brood lag recht voor mijn neus, maar ik zag het niet! “Gast! Waar is het brood dan?! Waar ligt het brooood?!” Ik snapte totaal niet waarom ik zo panisch werd enkel doordat ik het brood niet kon vinden. Toen Tom mij “Stoner!” toeriep zag ik meteen het brood liggen.

Eigen taal Die nacht hebben we de grondbeginselen gelegd voor onze eigen taal. Het idee dat we dan alles over iedereen konden zeggen zonder dat iemand ons zou begrijpen liet ons niet meer los. Achter elke klinker kwam ‘wa’ en op alle medeklinkers volgde ‘ot’. Tom heette de daarop volgende weken dus Tot Owa Mot. Het ging in het begin absoluut niet vlot, maar doordat we zo stoned waren maakte dat niks uit. Het viel ons niet eens op! Uiteindelijk hebben we het einde van de eerste helft niet eens gehaald. Ik kreeg het op een gegeven moment erg moeilijk en er werd ook bijna niet meer gepraat. Er heerste algehele stonedheid in de kamer. Ik weet nog heel goed dat ik ergens tegen het eind van de wedstrijd wakker werd met mijn hoofd op zijn schouder! Het hoogtepunt van de wedstrijd hebben we gemist.

95


'RRU 5RE 7XLQVWUD

The Next Three Days

The Way Back Regisseur: Peter Weir Met: Jim Sturgess, Ed Harris, Colin Farrel

Regisseur: Robert Haggis Met: Russel Crowe, Elizabeth Banks, Liam Neeson

Een

aantal

gevangenen

ziet

in dat ze door kou en honger Het gelukkige leven van het

ten dode zijn opgeschreven in

echtpaar John en Lara Brennon

de Siberische strafkampen in

wordt ruw verstoord wanneer

1942. Ze weten te ontsnappen,

Lara (Elizabeth Banks) gear-

waarna hun eigenlijke beproe-

resteerd wordt wegens moord.

ving pas echt begint, want ze

John (Russel Crowe) blijft in de onschuld van zijn vrouw gelo-

moeten duizenden kilometers door vijandig gebied om het com-

ven, maar het bewijsmateriaal is overweldigend en een levens-

munistische regime van Stalin achter zich te laten. Regisseur

lange gevangenisstraf lijkt onafwendbaar. Moet het echtpaar

Weir portretteert vakkundig de verschillende personages, en

zich bij het onvermijdelijke neerleggen of gaan ze de strijd met

hun heroïsche tocht door de onverbiddelijke natuur van Rus-

het systeem aan? Regisseur Paul Haggis laat na Crash en The

ODQG PDJ HU ]LMQ 7RFK PLVW GH]H ODDWVWH :HLU ¿OP QHW GLH H[-

9DOOH\ RI (ODK RSQLHXZ ]LHQ GDW KLM HHQ SULPD ¿OPPDNHU LV 'H

WUD NZDOLWHLW GLH ELMYRRUEHHOG ]LMQ YRRUODDWVWH ¿OP 0DVWHU DQG

acteurs zijn uitstekend in vorm en de ruim twee uur durende

Commander wel had. The Way Back is gebaseerd op een boek

¿OP ZRUGW QDDU KHW HLQGH WRH VWHHGV VSDQQHQGHU .RUWRP HHQ

van een Poolse krijgsgevangene. Later bleek dat zijn relaas

NZDOLWHLWV¿OP GLH MH UXVWLJ LQ KXLV NXQW KDOHQ

deels verzonnen was.

Bulletproof Gangster

Four Lions

Regisseur: Jonathan Hensleigh Met: Ray Stevensen, Christopher Walken, Vincent D’Onofrio

Regisseur: Chris Morris Met: Riz Ahmed, Nigel Lindsay, Kayvan Novak Chris Morris is een Britse ko-

Een alternatieve titel van deze

miek. Hij debuteert met Four

¿OP GLH RS ZDUH JHEHXUWHQLV-

/LRQV DOV ¿OPUHJLVVHXU HQ KHW

VHQ LV JHEDVHHUG LV .LOO WKH

moet gezegd, zijn debuut is

,ULVKPDQ (Q GLH ,HU LV 'DQQ\

niet

Green (Stevensen), een gang-

gaan. Zijn controversiële relaas

onopgemerkt

voorbijge-

ster die in de jaren zeven-

over vier klungelige terroristen

tig een van de partijen was bij een bloedige machtstrijd in de

die het martelaarschap willen bereiken door zoveel mogelijk

stad Cleveland in

Ohio. Want nadat Greene en zijn makker

ongelovigen op te blazen won al diverse prijzen, maar niet ie-

-RKQ 1DOGL '¶2QRIULR KHW DDQ GH VWRN NULMJHQ PHW GH ,WDOL-

dereen is even gecharmeerd van deze bijtende satire. In Four

DDQVH PDI¿DEDDV -DPHV /LFDYROL YHUDQGHUW &OHYHKDQG KDDVW LQ

/LRQV YROJHQV ZH GH µYLHU OHHXZHQ¶ 2PDU :DM )HVVDO HQ %DUU\

HHQ RRUORJVJHELHG 'RRU PHHU GDQ ERPDDQVODJHQ ZDDUELM

Ze wonen in het noorden van Engeland en willen als heuse ter-

concurrerende gangsters het doelwit waren, kreeg de stad de

roristencel een bloedige aanslag plegen. Maar niet alles loopt

bijnaam Bomb City. Regisseur Hensleigh maakt er een redelijk

zoals ze het gepland hebben. Zal het ze desondanks lukken om

RQGHUKRXGHQGH ¿OP YDQ +LM ZHHW GH MDUHQ ]HYHQWLJ JRHG XLW

zoveel mogelijk ongelovige honden te doden? Na het bekijken

te beelden, en Christopher Walken is altijd een genot om naar

YDQ GH ¿OP EOHHI LN PHW JHPHQJGH JHYRHOHQV DFKWHU ,N YRQG

te kijken, maar mede door het wat vlakke spel van Stevenson

ODQJ QLHW DOOHV JUDSSLJ PDDU HHUGHU YHURQWUXVWHQG 'H]H VDWLUH

stijgt het niet boven de middelmaat uit.

werkt dus niet voor iedereen…

96


Top of the world

binnentuintechniek Open: maandag 12.30-18.00 dinsdag tot donderdag 10.00-18.00 vrijdag 10.00-20.00 zaterdag en zondag gesloten

,9 .96,0; 0,;: 4660: 05 ,5:*/,+,
Articles inside

Film: Grabbelton

2min
pages 96-99

De eerste keer

2min
page 95

Gewilde stieren

10min
pages 88-92

Barend Toet over 40 jaar OOR

8min
pages 80-82

Film: Smokescreen

1min
pages 77-79

Review

3min
pages 93-94

Games: DCS: A-10C Warthog

1min
page 76

Ask Ed

10min
pages 71-75

Op reis met Crazy Campers

5min
pages 64-66

België

3min
pages 62-63

Jorge Cervantes

9min
pages 57-59

Mediwiet: Robert kan weer lachen

6min
pages 54-56

Zonder Kyuss geen stonerrock

7min
pages 60-61

High Gadgets

3min
pages 52-53

Laser 3.14: De stad als notitieblok

3min
pages 47-49

Raften op de Colorado

11min
pages 42-46

Debatteren over het gedoogbeleid

10min
pages 37-39

Portret van een blower

3min
page 31

High Amsterdam

4min
pages 34-36

Ganja Farmer Marlon Asher

2min
page 33

Remixen met duct tape en politielint

4min
pages 26-30

Black Star Foundation

3min
page 32

Future Reggae Ruigoord

1min
pages 24-25

De Stelling: 5 planten

3min
page 23

Product Flash

10min
pages 11-16

André Beckers

4min
pages 8-10

Brievenrubriek

2min
page 22

High Weirdness

4min
pages 17-20

Flash

2min
page 7

Guido Belcanto

3min
page 21

Nicole Maalsté

3min
page 6

Voorwoord

4min
pages 3-4
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.