High Life 11-04

Page 1

#04-2011 GRATIS

opinie en lifestyle magazine voor growers en blowersVrijheid Het is druk op het Leidseplein in Amsterdam. Alle terrassen zitten vol op een van die mooie lentedagen. De zon staat in een strakblauwe hemel, er is geen wolkje te bekennen, buiten de wietwolken die van het terras van The Bulldog opstijgen. Bij het voormalige politiebureau is het druk als altijd. Alle nationaliteiten genieten van de zon, en een ander geschenk dat we van moeder aarde kregen, namelijk cannabis. Als je er bij stilstaat, is het eigenlijk ongekend en

leveren op grote schaal goederen voor het telen

totaal absurd dat er zoveel gedoe is rond deze

en zorgen voor de ¿nanciering en de inrichting van

prachtige plant. Immers, cannabis kent zoveel

kwekerijen. Er zijn ook bedrijven die op minder

goede eigenschappen en mogelijkheden. Recre-

zichtbare wijze de illegale hennepteelt bevorde-

ationeel, medisch, of voor duurzame energie, de

ren, zoals transport- en distributiebedrijven, ver-

mogelijkheden zijn onbeperkt. Toch blijven macht-

huurders van loodsen en schuren en bijvoorbeeld

hebbers vasthouden aan een geldverslindende War

elektriciens die illegale elektrische installaties aan-

on Drugs. Vaak tegen beter weten in, want na hun

leggen. Ook worden ingegraven zeecontainers aan-

politieke loopbaan melden ze meestal allemaal dat

getroffen die dienst doen als kweekruimte, inclusief

die hele drugsoorlog onzin is en dat het beter zou

professionele apparatuur die gewoonlijk beschik-

zijn om drugs te legaliseren. Toch jammer dat ze

baar is bij gespecialiseerde bedrijven. Er worden

daar niet eerder achter kwamen.

zelfs kant-en-klaar ingerichte kasten verhandeld voor de illegale teelt van hennep.’

Zou dat later ook zo gaan met Ivo Opstelten? Zou deze Minister van Veiligheid en Justitie na zijn poli-

Het zou mij verbazen indien dit wetsvoorstel ook

tieke loopbaan ook het licht gaan zien? Ik betwijfel

werkelijkheid gaat worden. Want het gaat natuur-

het. Wijsheid komt met de jaren, maar bij Opstel-

lijk tamelijk ver om transportbedrijven of verhuur-

ten lijkt dat niet op te gaan. Hij is al 67, maar blijft

ders van loodsen te straffen, omdat zij de illegale

toch heel fanatiek tegen cannabis strijden. Volgens

hennepteelt zouden bevorderen. Wordt een wo-

Opstelten is de tijd van het hobbytelen voorbij en

ningbouwvereniging straks ook strafbaar, als een

is de sector een keihard crimineel bedrijf gewor-

huurder een paar planten kweekt? En is het straks

den. Sterker nog, die hele hennepteelt is eigenlijk

ook strafbaar, om zakken aarde te verkopen? Is het

een gevaar voor de samenleving. Dus moet de can-

strafbaar om lampen te verkopen? Want diezelfde

nabiswereld keihard worden aangepakt. Inmiddels

lampen worden niet alleen gebruikt om cannabis te

heeft Opstelten een wetvoorstel hierover aan de

telen. Kortom, het lijkt mij dat de Raad van State

Raad van State gestuurd. Dit hoogste rechtsorgaan

overuren zal moeten maken om dat wetsvoorstel

moet een advies over de inhoud van het wetsvoor-

eens goed onder handen te nemen.

stel geven. Daarna zal het wetsvoorstel in de Tweede Kamer worden besproken.

Opstelten

dendert

ondertussen

onverstoorbaar

door. Ironisch dat een zelfverklaarde liberaal en De

bedoelingen

van

vooraanstaand lid van een politieke partij die de

er

term vrijheid zelfs in haar naam heeft staan, de

niet om. Hij wil alle

laatste jaren toch vooral bezig is om die vrijheid zo-

handelingen strafbaar

veel mogelijk in te perken. Heeft een gemeente als

stellen van personen

Utrecht bijvoorbeeld de vrijheid om een Cannabis

en bedrijven die illega-

Social Club (zie pagina 24) toe te staan? Volgens

le hennepteelt voorbe-

Opstelten niet. Heeft een stad als Amsterdam, waar

reiden en bevorderen,

geen problemen met drugstoeristen zijn, de vrij-

ook al telen ze niet

heid om de wietpas niet in te voeren? Als het aan

zelf. Ik citeer uit een

Opstelten ligt niet.

Opstelten

persbericht

liegen

van

het

Ministerie van Veilig-

Zo zie je maar weer dat vrijheid een relatief begrip

heid: ‘Rond de illegale

is. Toch vieren we in de eerste week van mei op

hennepteelt

vinden

allerlei manieren ‘de vrijheid’. En terecht, want on-

vele activiteiten plaats.

danks types als Opstelten kunnen we in Nederland

Growhops zijn bijvoor-

nog steeds genieten van heel veel vrijheid. Laten

beeld uitgegroeid tot

we hopen dat dat ook in de toekomst zo blijft.

draaischijf van de illegale hennepteelt. Ze

Voorwoord van de uitgever De Nederlandse overheid voert een liberaal beleid t.a.v. cannabis. Het gebruik van cannabis wordt in de Nederlandse Opiumwet niet strafbaar gesteld. Vele gemeenten gedogen coffeeshops van waaruit hasj en wiet worden verhandeld. Met het gedogen van deze coffeeshops heeft de overheid een goede scheiding van de drugsmarkten weten te bereiken. Zo’n één miljoen blowers weten de weg naar de coffeeshop te vinden of voorzien d.m.v. kleinschalige hennepteelt in hun eigen gebruik. De cannabisconsument is de samenleving op geen enkele wijze tot last. Hij wordt in ons land dan ook terecht niet als een crimineel behandeld. Sommige politici en vertegenwoordigers van het openbaar bestuur zijn groot voorstander van het legaliseren van cannabis. Aan legalisatie gaat gewoonlijk een lange periode van normalisatie vooraf. De uitgever hoopt middels het blad ‘Highlife’ het publiek te informeren en hiermee een positieve bijdrage te leveren aan de normalisatie van cannabis. In zijn blad geeft hij zowel voor- als tegenstanders van cannabis de ruimte hun mening te ventileren. Dit betekent niet dat de uitgever het met de inhoud van alle artikelen of advertenties eens is. De uitgever distantieert zich uitdrukkelijk van gepubliceerde uitlatingen of afbeeldingen die de indruk wekken dat er reclame wordt gemaakt voor het gebruik of productie van cannabis. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook vermenigvuldigd of overgenomen worden zonder voorafgaande toestemming van de uitgever en de andere auteursrechthebbenden. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en/of de doelstelling van de advertenties. De redactie neemt geen enkele verantwoording voor ongevraagde inzendingen.

Rob Tuinstra

304 11

24

29

Cannabis Social Club in Utrecht

34

Fenomenen: Mark Jacobsen

Waanzin in 3 D En weer geloof je je ogen niet: hoe zinloos,

In ons vorige nummer stond een uitgebreid

In de serie Fenomenen in de Cannabisbranche

stompzinnig, gestoord, bizar, gevaarlijk en

artikel over de Cannabis Social Clubs in Span-

(deel 14) deze keer Mark Jacobsen van de Am-

vooral grappig het Jackass-team de afgelo-

je. En plotseling zag je ze ook op tv bij het

sterdamse coffeeshop The Rookies: “Toen ik

pen tijd bezig is geweest. Maar in Jackass 3

journaal langskomen. Wethouder Victor Ever-

15 was haalde mijn vader me naar Marokko

overtreffen de weirdo’s zichzelf. Ook al om-

hardt van Utrecht kwam namelijk met de aan-

en liet me kennis maken met kief. Dat was in

dat de laatste avonturen van deze maniak-

kondiging dat hij een Cannabis Social Club in

een bioscoop in Tanger. Dat was eigenlijk de

ken in 3 D te zien zijn. De spetters vliegen

zijn gemeente mogelijk wil maken. Highlife

Marokkaanse versie van de coffeeshop, want

je bijna letterlijk en ¿guurlijk in het gezicht.

sprak met de wethouder en vroeg om uitleg.

daar mocht de jeugd stiekem blowen. Van de ¿lm heb ik toen weinig gezien, haha ´

42

52

67

Sander Pappot (alias Zender) komt uit de

Een film die thuishoort in de Eredivisie

Steeds meer hobbyisten maken hun eigen

graf¿tiwereld en werd bekend met zijn

Stoner Cinema is Nice Dreams van het duo

zaden. Geen wonder, veredelen en kruisen

muurschilderingen van de Amsterdamse cof-

Cheech & Chong. Haal ‘em in huis, want

is een fantastische bezigheid. Maar suc-

feeshop Global Chillage. Tegenwoordig werkt

op tv zul je deze film niet snel zien. Nice

cesvol kruisen vergt wel kennis van zaken,

hij als gra¿sch ontwerper en illustrator veel

Dreams behoort met Up in Smoke en Next

werk, tijd en ruimte. Vooral de factor kennis

voor de dancescene. Daarnaast is hij zelf dj

Movie tot het betere werk van het koppel.

is vaak de bottleneck, want erfelijksheids-

en organisator van feesten, waar dance en

Hoewel ook de rest best te pruimen is,

leer is een behoorlijk ingewikkeld vakge-

kunst samenkomen.

zijn deze eerste drie stuk voor stuk van

Zaden maken voor dummy’s

De wereld van Zender

Eredivisie Stoner Cinema

bied waar je met Jip en Janneketaal niet ver

de categorie ‘greatest stoner classics of all

komt. Piet Groen legt uit.

time’. Wow, man

Features:

Cannabis Social Club in Utrecht

24

8 mei: Cannabis Bevrijdingsdag

26

Fenomenen: Mark Jacobsen

29

The Rookies: Internationaal karakter 32 Jack Ass: waanzin in 3 D

34

Jongleren met cijfers

37

Zaden maken voor dummy’s

42

Muziek terwijl u blowt

50

Jorge Cervantes

57

Film: Smokescreen

70 76

Ask Ed

73

België

Review

89

De eerste keer

95

Wietposter

94

Film: Grabbelton

96

Rubrieken:

3

Cloud Control

20

5

De Stelling: Symboolpolitiek?

21

6

Portret van een blower

23

Flash

7

Spektakel in Almere

46

André Beckers

8

VOC in actie

47

De wereld van Zender

52

Tom Trago: mix van disco en house

60

Mediwiet: Marcel

64

Eredivisie Stoner Cinema

67

Stop de criminalisering

80

Hoe logisch is atheïsme

82

C-Man

Pas op, de exoten komen...

84

Kweek:

Product Flash

11

En verder:

Voorwoord

Inhoudsopgave Nicole Maalsté

16

Breaking Bad

62

High Weirdness

17

Vliegende auto

71

Brievenrubriek

22

Lester Grinspoon

77

Suicide girls

40

High Gadgets

48

En nog veel meer...

5


Column

Op jacht naar tante Bep Guus Wesselink, de directeur van de anonieme tiplijn M, roept Nederlandse burgers op om vaker te bellen als ze vermoeden dat er ergens een illegale hennepkwekerij is. Volgens Wesselink branden er per dag zo’n drie huizen af omdat ze onderdak bieden aan een hennepkwekerij. Dat zou met name zo zijn bij kleine wiettuintjes: “We richten onze pijlen daarbij op tante Bep die op zolder een paar plantjes kweek,” aldus Wesselink in De Telegraaf van 10 maart 2011.

Boze tongen bewerken dat de anonieme tiplijn destijds speciaal in het leven is geroepen om de politie de gelegenheid te geven op te treden als het hen niet lukt om vermoedens van criminaliteit op een andere manier hard te maken. Als je een

In 2010 kwamen er in totaal zo’n 11.800

een grondige hekel aan heeft een hak te

agent anoniem naar de tiplijn laat bellen,

meldingen binnen bij de anonieme tiplijn

zetten. Welke gevolgen dat kan hebben,

heb je namelijk een wettelijke basis om

M. Ongeveer 4000 tipgevers belden om-

bleek trouwens laatst toen een professi-

op te treden.

dat ze ergens een wietplantage vermoed-

oneel fotograaf op basis van een melding

den. In het jaaroverzicht van Courage,

bij tiplijn M onterecht beschuldigd werd

een politieteam dat actief is in Breda,

van het fotograferen van kinderporno. Hij

Valse tips

Bergen op Zoom en Roosendaal, lees ik

gaf de politie zijn computer mee om zijn

Omgekeerd wees een vriend mij er laatst

dat er in die omgeving in 2010 520 tips

onschuld te bewijzen. Toen er niks gevon-

op dat zo’n tiplijn natuurlijk ook door boe-

binnenkwamen over een vermeende hen-

den werd, beet de dienstdoende agent

ven gebruikt kan worden om het politie-

nepkwekerij. Uiteindelijk bleken 121 van

hem toe dat ze hem in de gaten zouden

apparaat te laten vastlopen. Door allerlei valse tips te melden, die de politie ver-

Ik ben er op tegen om burgers op te roepen zaken anoniem te melden. Dat leidt tot een samenleving waarin angst en onveiligheid wordt gepropageerd.

volgens allemaal na moet trekken, blijft er steeds minder tijd over voor het echte politiewerk en kunnen criminelen gewoon hun gang gaan. Ik zou die oproep dus ook maar niet te

die tips inderdaad naar een kwekerij te

blijven houden en dat er een melding in

hard herhalen. Voordat je het weet ko-

leiden. Ik hoop niet dat dit betekent dat

het systeem stond. Zo’n verdenking blijft

men er zo meteen duizenden tips binnen

driekwart van die meldingen vals was.

iemand een leven lang achtervolgen. Het

over tante Bep en haar tuintje. Dat lijkt

is toch verwerpelijk dat een overheid de

me niet goed voor de geloofwaardigheid

Volgens Wesselink leidt ongeveer 10%

gelegenheid creëert om dit soort gedrag

van de politie, die toch al Àink onder druk

van alle meldingen die bij tiplijn M bin-

aan te moedigen!

staat. Als de politie haar werk goed doet, kan ze ook op andere manieren aan die

nenkomen tot een aanhouding. Uit de website is niet af te leiden of al die an-

Persoonlijk ben ik er daarom ernstig op te-

informatie komen. Bovendien dacht ik

dere tips vals zijn of dat er gewoon niets

gen dat burgers actief worden opgeroepen

dat de politie wel zo´n beetje klaar was

mee wordt gedaan.

om zaken anoniem te melden. In mijn ogen

met het uitroeien van tante Bep, en zich

leidt dit tot een samenleving waarin angst

juist wilde gaan richten op grote hennep-

en onveiligheid wordt gepropageerd. Zelf

telers en georganiseerde criminaliteit.

ben ik meer voor een samenleving waarin

Informatie daarover komt zelden via een

Het zou mij in ieder geval niets verba-

mensen elkaar recht in de ogen durven te

anonieme tiplijn binnen. Ik zou de poli-

zen als zo’n anoniem Meldpunt veelvul-

kijken en elkaar er ook op durven aan te

tie daarom eerder willen aanraden om de

dig wordt gebruikt om een voormalige

spreken als iets hen niet bevalt of als ze

tips over tante Bep te negeren.

partner of een buurman waar iemand

ergens last van hebben.

Onterecht beschuldigd

6


Rundskop In amper zes weken tijd trok de ¿lm Rundskop van de jonge regisseur Michaël R. Roskam in België al meer dan 360.000 bezoekers. De ¿lm werd ook door critici lovend ontvangen. Vanaf 5 mei is de ¿lm in de Nederlandse bioscopen te zien. Rundskop is een misdaaddrama over boeren en gangsters, tegen de achtergrond van de Belgische hormonenmaf¿a in de jaren tachtig. De jonge Limburgse vetmester Jacky Vanmarsenille (Matthias Schoenaerts) wordt door een mala¿de veearts gevraagd

Stop de War on Drugs

om een deal te sluiten met een beruchte West-Vlaamse vleesboer. Maar de moord op een federale politieagent

Het is weer eens zover; In En-

en een onverwachte confrontatie met een mysterieus

geland heeft een groep promi-

geheim uit zijn verleden zetten een reeks gebeurtenis-

nente politici weer opgeroepen

sen in gang met verregaande gevolgen...

om een eind te maken aan de mislukte War on Drugs. Onder hen de voormalige leiders van de geheime dienst MI5 en het voormalige hoofd van het Britse openbaar ministerie. Ze willen een nieuw drugsbeleid, dat gebaseerd is op wetenschappelijk bewijs. Dit betekent dus bijna zeker dat de groep zal voorstellen om drugs te legaliseren, of om het bezit van kleine hoeveelheden narcotica te gedogen. Of de politici die nu aan de macht zijn zullen luisteren is nog maar de vraag. De vorige Britse regering ontsloeg indertijd hun belangrijkste medische adviseur, prof. David Nutt, omdat hij gezegd had dat ecstasy en LSD minder gevaarlijk zijn dan alcohol.

30 joints per dag

Laatste keer Faithless In maart werd bekend dat Faithless ermee stopt. De band, we

Een bekend gezegde luidt ‘A joint a day, keeps the

kennen ze van grote hits als God is a DJ en Insomnia, is in Ne-

doctor away’. Maar een Amerikaanse dokter werd

derland alleen nog te zien op het Indian Summer Festival op

gearresteerd omdat hij dagelijks 30 (!) joints nodig

18 juni. Op dit festival treden verder onder meer Kane, Caro

had. Nadat de politie bij dokter Edwin Blisse Struve

Emerald, Waylon, Go Back to the Zoo, Sebastian Ingrosso,

uit Chatham een kijkje kwam nemen, omdat buren

Martin Solveig en Sunnery James & Ryan Marciano op.

hadden gemeld dat de man zich vreemd zou gedra-

www.indiansummerfestival.nl.

gen, vertelde hij dat hij elke dag 30 joints rookte. Bij een eerder handgemeen met de politie had hij namelijk blijvende hersenbeschadiging opgelopen. En om de pijn te verlichten, rookte hij cannabis. De rechter oordeelde dat de dokter zich moet melden bij een psychiater en dat hij, indien nodig, verplicht kan worden om medicatie te slikken. Helaas zal dat geen mediwiet mogen zijn…

7


Het ontbreken van een bekentenis Het was maandagavond rond de klok van 23.00 uur toen de politie het huis binnentrad waar mijn cliënten – een man en een vrouw – op dat moment aanwezig waren. Zij moesten in de keuken plaatsnemen, terwijl politiemensen een onderzoek in de woning instelden. De politie trof op de zolder een hennepkwekerij aan bestaande uit 275 hennepplanten. Mijn cliënten bleken niet de bewoners van de woning te zijn. Wel werd vastgesteld dat de vrouw in het bezit was van een sleutel van de woning. Verder werden geen personen in het pand aangetroffen.

ten. Voor de eigenaar was het vervolgens een makkie om deze mensen ervan te beschuldigen voor hem de hennepplanten te verzorgen als hij niet aanwezig kon zijn in verband met zijn werk als internationaal vrachtwagenchauffeur. De voor de hand liggende vervolgvraag waarom de twee personen dan in zijn woning aanwezig waren, terwijl hij niet aan het werk was, werd niet gesteld.

Mijn cliënten werden aangehouden en voor

met degene waarvan hij een bekentenis

verhoor overgebracht naar het bureau van

wil verkrijgen. Door met (vaak gespeelde)

politie. De aanhouding vond plaats op een

interesse naar persoonlijke omstandighe-

vervelend tijdstip. Na aanhouding mag de

den te informeren, krijgt de verdachte de

Intiem samen zijn

politie de verdachte namelijk 6 uur lang

indruk dat hij een luisterend en begripvol

Tijdens de terechtzitting verklaarden mijn

ophouden voor verhoor. Daarbij telt de tijd

oor tegenover zich heeft zitten. Dat praat

cliënten dat zij in de wetenschap dat de

tussen 24.00 en 09.00 uur niet mee. De

(en bekent) makkelijker.

eigenaar niet thuis was de woonkamer

politie maakte hiervan gebruik, zodat de man en de vrouw de nacht in een politiecel mochten doorbrengen. In de loop van de ochtend werden beiden verhoord.

Zij vertelden nooit op zolder te zijn geweest en niet te hebben geweten dat er in de woning hennep werd geteeld.

“Sociale verklaring”

In dit geval vertelde de vrouw wel over

hadden gebruikt om even intiem samen

Zoals altijd begint de politie met het op-

haar persoonlijke omstandigheden, maar

te kunnen zijn. Zij vertelden nooit op zol-

nemen van een “sociale verklaring”. Daar-

bekende zij niet betrokken te zijn bij de

der te zijn geweest en niet te hebben ge-

bij wordt de verdachte conform de wet-

hennepplantage. Zij verklaarde de sleutel

weten dat er in de woning hennep werd

telijke bepalingen gewezen op het feit dat

van de woning van de eigenaar te heb-

geteeld. De eigenaar van de woning wilde

hij/zij geen antwoord hoeft te geven op

ben gekregen om de woning op te ruimen.

op zitting niet bevestigen dat de man en/

de gestelde vragen. In het handboek ver-

Toen haar werd voorgehouden dat ze in

of vrouw iets met de hennepplantage van

hoortechniek staat dat de politieambte-

de woning aanwezig was om hennepplan-

doen hadden. Ik hield de rechtbank voor

naar de sociale verklaring kan gebruiken

ten te verzorgen gaf zij geen antwoord

dat hun betrokkenheid bij de hennepteelt

voor het krijgen van persoonlijk contact

meer. De man koos voor precies dezelfde

niet aan de hand van voldoende wettig en

opstelling. Hij vertelde heel kort over zijn

overtuigend bewijs kon worden vastge-

persoonlijke omstandigheden, maar ont-

steld. De rechtbank volgde dit pleidooi en

kende betrokken te zijn bij de teelt van

sprak beiden vrij. Indien een bekentenis

hennep in de woning.

bij de politie zou zijn afgelegd, zou deze strafzaak ongetwijfeld met een veroorde-

Knullige wijze De politie verhoorde de eigenaar van de woning op knullige wijze. Hem werd voorgehouden dat er mensen in zijn woning waren aangehouden. De politie wilde van hem weten wie deze personen waren. Hij beantwoorde deze vraag met de woorden: “Zeg maar wie er vast zit dan vertel ik u wie de sleutel heeft”. Gek genoeg noemde de politieman de namen van mijn cliën-

8

ling zijn geëindigd.

Mr drs. André Beckers Advocaat te Maastricht www.beckersbergmans.nl


( 6,7 % ( : ( : 8 ,( 1 =( 1 2 (. =2 ( %

1

,(

8

:

st Be duct ! o Pr rd


Kan die dichter weg? Zwarte humor is kenmerkend voor het werk van Marc van Biezen, die patent heeft op een vrolijke en tevens bijzonder zwartgallige blik op de wereld en de mensheid. Een voorbeeld? Neem het eerste gedicht in de bundel, dat Literair Café heet: ‘Twee bier graag. En kan die dichter weg?’ Kort maar krachtig, zoals al zijn werk. Zijn vierde bundel ‘Stiltetherapeut’ is verschenen bij uitgeverij Mistral. Zijn gedichten werken bij mensen met een pessimistische kijk op het leven vermoedelijk

Deense Cannabisbeurs

beter dan Prozac of ander medicatie. In ieder geval is bij zijn

De voorbereidingen voor de eerste Internationale Deen-

aforismen geen sprake van een placebo werking, iets wat je

se Hennepbeurs zijn in volle gang. Als alles goed gaat

van andere therapieën niet altijd met zekerheid kun beweren.

zal de beurs, die door de formule van de legendarische Highlife beurzen lijkt te zijn geïnspireerd, van 24 tot 26 juni plaatsvinden in Aarhus, de tweede stad van het land. De politie heeft zich al kritisch uitgelaten over het evenement, dat volgens de Oost-Jutlandse commissaris Nielsen “kan resulteren in nog meer hasj- en skunklaboratoria waarmee criminelen geld verdienen en die door ons aan de lopende band worden gesloten.”

NCIS: Los Angeles Vanaf 27 april is het eerste seizoen van de succesvolle serie NCIS: Los Angeles op DVD verkrijgbaar. De spin-off van de originele NCIS was net als in de

Charlie Sheen up in smoke

nica gemiddeld meer dan een half miljoen kijkers. NCIS: Los Angeles gaat over de OPS (Of¿ce of Special

Bad Boy Charlie Sheen

Projects), een divisie die verantwoordelijk is voor de

vermaakt zich al een tijdje

arrestatie van gevaarlijke en ongrijpbare criminelen

prima met drank, coke

die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid.

en vrouwen. Maat hou-

Chris O’Donnell en LL Cool J vertolken de hoofdrollen.

den valt de naar verluidt

Samen geven ze leiding aan een elite team agenten

best betaalde acteur uit

die undercover gaan om hun doelwit uit te schakelen.

de

echter

De cast bestaat verder uit onder andere Linda Hunt,

zwaar. Nadat de serie Two

Peter Cambor en Daniela Ruah. De DVD bevat alle 24

And A Half Men, waarin

aÀeveringen plus veel bonusmateriaal.

showbusiness

Sheen de hoofdrol speelt, eerder al werd stilgelegd om de acteur te laten afkicken, is hij nu de¿nitief door Warner Brothers van de set verwijderd. Al die commotie had de naar Sheen genoemde wietstrain helemaal niet nodig. Ruim voor de acteur zijn congé kreeg, was Charlie Sheen wiet al een solide hit in het Californische medische marihuana circuit. Geen wonder, met een THC gehalte van 23%. Kort nadat hij uit de show was getrapt verklaarde Sheen zijn gedrag met de uitspraak: “Ik zit op een drug. En die drug heet Charlie Sheen.” Of hij hiermee doelde op de gelijknamige cannabisstrain is niet duidelijk...

10

VS ook in Nederland een hit; de serie trok bij Vero-


Ultratrading heeft het licht gezien

GAVITA Holland won vorig jaar met haar Pro 600 compleet armatuur en EVSA een Soft Secrets European Product Award. Ultratrading heeft ze in haar assortiment opgenomen. De GAVITA Pro 600 is een professionele elektronische 600W VSA met een zeer hoge frequentie (>100 kHz). De elektronica is door Philips ontwikkeld speciaal voor de Philips GreenPower 400V EL elektronische lamp. 400 Volt? Jawel, maar de Pro 600 VSA heeft, in tegenstelling tot haar horticulturele zusje, slechts aan 230V genoeg! Dat betekent dus dat je nu op een normale 230V aansluiting de echte horticulturele elektronische lampen van Philips kunt gebruiken met deze VSA. De voordelen daarvan zijn dat je gegarandeerd géén akoestische resonantie of springende lampen hebt, want deze lamp en VSA zijn speciaal voor elkaar ontwikkeld, 8% meer licht hebt dan een gewone Philips 230V 600W GreenPower en daar bovenop nog een verbeterd spectrum. Bovendien behoudt de lamp zijn uitgangsvermogen uitstekend: Na 5000 uur gebruik (ongeveer een jaar intensief gebruik) behoudt hij 96% van zijn licht! Dat betekent dat je maar één keer per jaar je lamp hoeft te verwisselen. Dat is goed nieuws, want goede lampen zijn niet goedkoop. Zie ook het licht bij Ultratrading: www.ultratrading.nl www.gavita-holland.com

CANNA AkTRIvator: Vertrouwd recept, nieuwe verpakking! CANNA levert vanaf heden CANNA AkTRIvator ‘de substraatversterkende bodemschimmel’ in een nieuwe verpakking. Voordelen Sterke en vitale planten Minder kans op plant- en wortelziekten Reductie in gebruik van fungiciden (schimmel bestrijdingsmiddel) Substraatversterkende bodemschimmel CANNA AkTRIvator is een complex van kleisoorten met daaraan gebonden substraatversterkende bodemschimmels, zoals Trichoderma. Het product geeft een bufferende werking op substraten en vormt een verzamelplaats voor positieve micro-organismen. CANNA AkTRIvator heeft een beschermende werking tegen plantschadelijke micro-organismen, zoals schimmels en bacteriën. Deze bescherming van de wortels met endochitinase, worden door de positieve organismen aangemaakt. Daarnaast heeft het klei product, voeding technisch een bufferende werking met effect op de kationen en anionen huishouding. CANNA AkTRIvator zorgt ervoor dat de wortels in volume zullen toenemen en dat de oppervlakte aan haarwortels wordt vergroot. De wortel wordt hiermee veel effectiever in de opname van water en voeding. CANNA AkTRIvator is met name geschikt voor organische substraten. CANNA: Quality proves itself! Info: www.canna.nl

11


Soft Secrets USA gelanceerd! Afgelopen februari lanceerde Discover Publisher de allereerste editie van de Amerikaanse Soft Secrets! Soft Secrets USA wordt voornamelijk gedistribueerd in de staat Californië en heeft de gigantische lokale medische marihuana gemeenschap als doelgroep. In 1985 (!) maakte het Nederlandse publiek voor het eerst kennis met Soft Secrets, de perfecte aanvulling op de eerste indoorhybrides waarmee het allemaal begon. Eindelijk was er één handzame krant waar Nederlandse kwekers terecht konden voor alle informatie die ze nodig hadden. De vraag bleef echter groeien. Vanaf 2002 stak Soft Secrets het Kanaal over om de Britten bij te scholen op het gebied van Hollandse kweektechnieken, daarmee de weg bereidend voor nog veel meer versies in nog meer talen: Spaans, Frans, Italiaans, Duits, Pools en Tsjechisch. In elk land heeft de cannabisindustrie z’n eigen unieke identiteit, en dus voorziet Soft Secrets haar lezers in

Nieuw-Vennep krijgt coffeeshop

elke speci¿eke regio van informatie die er toe doet. Hoe meer

Na jarenlang gedoe is de kogel eindelijk door de kerk; Nieuw-

al die informatie zich verspreidt, hoe groter de belangstelling,

Vennep (gemeente Haarlemmermeer) krijgt een coffeeshop.

en met elke nieuwe nummer verdringen Europese kwekers

Hoewel vooral omwonenden aankondigden hun verzet nog

zich dan ook rond hun lokale grow- of headshops in de hoop

niet op te geven, is na het positieve besluit van de gemeen-

de laatste editie van Soft Secrets in de wacht te slepen.

teraad de opening van de coffeeshop niet meer tegen te houden. Overigens krijgt de nieuwe exploitant van de coffeeshop

Al jaren zijn lezers overal ter wereld afhankelijk van Soft Se-

slechts een vergunnning voor een jaar. Daarna zal bekeken

crets voor tientallen pagina’s boordevol gedetailleerde pro-

worden of de coffeeshop aan alle strenge voorwaarden van de

ductinformatie, internationaal en plaatselijk cannabisnieuws,

gemeente heeft voldaan.

innovatieve kweektechnieken en apparatuur, growshopreviews, strain guides, het laatste nieuws van het medische front, wetswijzigingen, hennep-nieuwtjes en nog veel meer. Wereldwijd volgen de medewerkers van Soft Secrets de can-

Inside WikiLeaks

nabisindustrie op de voet om trouwe lezers van het laatste en meest relevante nieuws te voorzien. Nu hebben ook Ame-

Daniel Domscheit-Berg was onder het pseudoniem

rikaanse kwekers, activisten en enthousiastelingen toegang

Daniel Schmitt tweeëneenhalf jaar woordvoerder

tot dezelfde professionele adviezen in één handzame krant.

en tweede man van WikLeaks. In de herfst van

www.softsecrets.nl

2010 vertrok hij, uit onvrede over het beleid van WikLeaks-oprichter Julian Assange. Zijn ervaringen over zijn tijd bij de meest spraakmakende website van de afgelopen jaren schreef hij op in het boek Inside WikiLeaks, dat onlangs bij uitgeverij Lebowski verscheen. In januari van dit jaar startte DomscheitBerg met andere voormalige medewerkers van WikiLeaks de website www.openleaks.org.

12
shopreview

Coffeeshop Rokade, Hengelo Rokade is vanaf day one al ruim 20 jaar een begrip in Hengelo en de wijde omtrek. Op 85 m2 vind je een constante kwaliteit, vriendelijke, snelle bediening, goede muziek, gratis wifi, goede ecologische koffie, vers afgewogen producten, airconditioning, pinnen, een leestafel met alle kranten, goede sfeer, allemaal zaken die bij een professionele coffeeshop anno 2011 horen. Rokade, is een licht en kleurig ingerichte zaak met aandacht voor de klant, aandacht voor kunst, hartje centrum gelegen en weet al jaren een gemêleerd publiek te trekken. Kijk op de website voor parkeermogelijkheden! Coffeeshop Rokade Deldenerstraat 14, 7551AE, Hengelo Tel.: 074-2502377 Dagelijks geopend van 12:00 tot 0:00 www.coffeeshoprokade.nl

Pascha, Veenendaal

Office Green, Veenendaal

Sinds 1 juni is Pascha in Dordrecht gevestigd en na een half jaar gaat het tweede filiaal in Veenendaal open. Het voormalige Growland uit Veenendaal, dat al 15 jaar een begrip is, werd overgenomen en volledig verbouwd. Met een totaal nieuw fris imago en beleid is de vernieuwde winkel erg ruim en overzichtelijk opgezet. Binnen 2 minuten sta je vanaf de snelweg A12 bij de winkel met voldoende parkeergelegenheid waar je discreet kunt laden en lossen. Als “eyecatcher” staat binnen een kolossale barokke lantaarn, het handelsmerk van Pascha. Ben je op zoek naar een adres waar ze net iets meer voor je doen en waar je geholpen wordt door deskundig en zeer gemotiveerd personeel kom dan eens langs bij Pascha. Voor goede service en lekkere koffie kom naar:

Sinds December is de growshop aan de Koningsschot veranderd van eigenaar. Dick zwaait vanaf nu de scepter @ Office Green. De grote ruimte met een oppervlakte van 122m2 is helemaal opnieuw ingedeeld en voorzien van een nieuwe grotere voorraad. Zo heeft Dick het winkelgedeelte helemaal vernieuwd, er is een balie ingemaakt waaraan de klanten een lekker bakje koffie kunnen drinken. Alle produkten zijn keurig in de showroom geëtaleerd. Verder kunt u vanaf nu kennis maken met een complete nieuwe voedingslijn, die ten opzichte van de bestaande merken zeker 30% goedkoper is! Dit is het resultaat van ruim 20 jaar ervaring in de tuinbranche waarin Dick actief was. Kom snel zelf een kijkje nemen.

Pascha Veenendaal Storkstraat 1b, 3905 kx Veenendaal, Tel.: 06-31231388 Open: Maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur. Zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.

Office Green, Koningsschot 18, 3905 PS Veenendaal. Tel.: 0031-(0)-644468163 Ma. gesloten, Di. t/m Vrij. 11.00 - 18.00, Za. 11.00 - 15.00. www.officegreenveenendaal.nl


Column

Wannabe guerillakweker Wow, dacht ik na het lezen van de laatste Highlife. Guerillakweken, dat gaat helemaal mijn ding worden deze zomer. Dus ging ik er op uit om spots te spotten. De hemel was strakblauw, een voortvarend windje jakkerde me vanuit het westen tegemoet, en de temperatuur viel beslist mee. Ik had van tevoren met Google Earth de omgeving nauwkeurig gescand. Een grote lap woeste grond aan de buitenrand van een industriegebied had mijn belangstelling gewekt. Vanuit het heelal zag het er uit als een savanne van vlaktes, bomen, struikgewas en waterpartijen.

over? Van bramenstruiken wist ik zeker dat die het hele jaar door zichtbaar bleven. Maar die waren er dus ook niet. Wel overal lege blikjes. Okee, je zag aan de verkleuring dat ze er al lang lagen, maar toch. Dikke bandensporen trokken voren dwars over de vlakte. Overal peuken en lege sigarettenpakjes. Hier en daar een

Maar onderweg zou ik mijn tijd niet ver-

lerlei graafwerktuigen nijver brommend

bloempotje met een verlept kamerplantje.

doen! Hiding in plain sight, had ik ergens

rond. Het leek verdomme wel Playmobil.

Best wel mysterieus.

op internet gelezen. Daar moest ik aan den-

Nu was gelijk het zwakke punt van Google

ken toen ik langs sportvelden reed, die door

Earth blootgelegd: de satellietbeelden zijn

Dat gold minder voor de half uitgedroogde

een 10 meter diepe groenstrook met bomen

niet up to date. Met een grote lus reed ik

drollen en spookachtige slierten wc-pa-

van het ¿etspad waren gescheiden. Tussen

om het bouwterrein heen.

pier. Ergens was met grote precisie een L-vormige formatie siertegels neergelegd.

de groenstrook en de sportvelden liep een sloot, strak op het zuiden. Was de rand van

Erachter lag een deel van het geselecteer-

Weird. Vlak daarbij lag in een bosje een

die groenstrook geen potentiële spot? Voor

de gebied er gelukkig nog onaangetast bij.

puntgaaf roze kinderonderbroekje. Het

hondenuitlaters is dit te ver van de bewoon-

Nou jongens, dat zag er niet slecht uit!

werd

de wereld. Van het ¿etspad af zie je er niets

Het afwisselende terrein was zeker een

stukken oever langs een vaart leken als

van, en vanaf de sportvelden vallen die paar

kilometer breed en twee kilometer diep.

visplekken te zijn gebruikt. Poolse stro-

wietplanten vast weg tegen de achtergrond

Vanaf de weg moest je een Àinke heuvel

pers? De concentratie bierblikjes nam

van bomen. Als er al eens een bal over de sloot werd geknald, was zo’n hijgende pupil vast niet in staat tot botanische observaties. Na een kwartier ¿etsen bereikte ik de spot.

nu

ronduit

luguber.

Uitgegraven

Er waren resten van kampvuren, lege GHBbuisjes, en daar lag zelfs een bult aarde met de vertrouwde witte korreltjes.

Onderweg had ik het gevoel dat sommige ¿etsers mij achterdochtig bekeken, alsof

beklimmen, daarachter opende zich een

toe. Er waren resten van kampvuren, lege

ze doorhadden dat ik iets in mijn schild

vlakte, doorsneden met een pro¿el dat als

GHB-buisjes, en daar lag zelfs een bult

voerde. Een stukje gezonde paranoia co-

ribben in het veld lag. Helemaal aan het

aarde met de vertrouwde witte korreltjes.

mes with the territory, hield ik mezelf voor.

eind vormde een moerassig stuk bos de

Aan de rand van het moerasbos hing in

grens met het bebouwde gebied. Terwijl

een struik een lege zak potgrond. Game

ik de heuvel op klauterde viel mijn blik op

over. Raar genoeg voelde ik me betrapt.

twee enorme blauwe vaten in de berm.

Dat hier een guerillakweker aan grond-

Antivries, stond op het label.

verbetering had gedaan leek me duidelijk.

Onherkenbaar De situatie ter plekke was onherkenbaar.

Schichtig om me heen kijkend verliet ik

Zo ver het oog reikte was het terrein afgesloten door hoge hekken. Daarachter golfde tot aan de horizon een berglandschap

Stropers?

van gigantische bulten zwarte aarde. Over

Nergens resten van brandnetels te beken-

geïmproviseerde weggetjes toerden al-

nen, of blijft daar na de herfst niets van

16

ijlings mijn eerste potentiële guerillaspot. De kop was er af.


Boerka Amerikaanse vinding? Onlangs werd op een Amerikaanse rommelmarkt een serie

Ode aan de dood De Kalashnikov, ofwel AK-47, is het geweer dat wereldwijd de meeste mensenlevens op zijn naam heeft staan. Het even simpele als geniale vuurwapen is onverwoestbaar en blijft zelfs onder de meest barre omstandigheden feilloos kogels sproeien. In het Russische Izhevsk staat het museum waarmee het legendarische wapen en de schepper ervan, Mikhail Kalashnikov, eer wordt bewezen. Ook de grasmachine waarmee Kalashnikov probeerde de roem van zijn geweer te over-

antieke foto’s ontdekt die de geschiedenis wel eens op z’n kop zou kunnen zetten. Op de foto’s, die begin twintigste eeuw in de VS werden geschoten, zijn gewone blanke vrouwen te zien waarvan het hoofd gezicht schuilgaat achter een boerka, of niqaab zoals je die tegenwoordig schijnt te moeten noemen. Historici staan voor een raadsel.

treffen, is te bezichtigen. Zijn vredelievende vinding werd geen succes. Het museum is een geliefd reisdoel voor maf¿osi, zoals te lezen is in Roberto Saviano’s boek Gomorra.

Handgemaakt en heel trots Veel vrouwen tobben erover en spreken ze in avondvullende monologen toe. Mannen brullen ‘kut’ als ze met de hamer op een duim slaan, maar worden er tegelijk onweerstaanbaar door aangetrokken. In het onsterfelijke Oh Kut (tekst: Jules Deelder, zang: Herman Brood) passeren maar liefst 160 oerhollandse benamingen voor het meest fascinerende deel van de vrouwelijke anatomie de revue. Toch betwijfelen we of er buiten kringen van hardcore vrouwelijke pussyhuggers veel vraag is naar deze handgemaakte Vulva hangers met ‘heel

Bah, alweer chinees?

trotse clitoris’. Zo’n stukje tussenbeense anatomie hoort in een mooi onderbroekje thuis, niet om een hals.

Schokkend? De realistische fotomontages die de geheimzinnige organisatie Humans for Animals over dierenmishandeling liet maken liegen er niet om. Helaas is de gewoonte om apenhersens uit een levende aap te lepelen een van de vele dieronvriendelijke culinaire tradities van de Chinezen, die het sowieso worst zal wezen wat wij van hun eetcultuur vinden. Dat onze animal cops zullen oproepen tot een boycot van Chinese producten lijkt niet waarschijnlijk. Erg effectief kan deze campagne dan ook niet zijn geweest.

17


Canadese coffeeshop In de Canadese staat Michigan heeft The Green Leaf Smokers Club begin maart de poorten geopend. Volgens de uitbaters is de club de eerste van zijn soort in de staat, en het initiatief van Wayne Dagit, die dominee is bij een lokaal kerkgenootschap. Met zijn club wil hij voorkomen dat mensen op straat op zoek moeten naar hun medicijn. “Mensen met een doktersverklaring dat ze marihuana mogen gebruiken kunnen ons als zorgverleners aanwijzen en hier veilig hun medicijn kopen en gebruiken.” Voor de lokale politie is de club niet meer dan een smoesje om een feestje te bouwen, aangezien het vergunningenstelsel volgens hen ondoorzichtig is en het lastig is aan te tonen of iemand wel of niet legaal gebruikt.

Sex Drugs & Jazz Onder deze weinig aan de verbeelding overlatende titel is onlangs een nieuwe indie tv-serie van start gegaan. In de veelbelovende pilotaÀevering, The Chronicles of Neptune, wordt de geniale gypsy jazz gitarist Neptune geïntroduceerd, die met de verkoop van marihuana moet zien te overleven in de straten van New York. De serie wordt omschreven als een liefdesbetuiging aan New York, Brooklyn, (live) jazzmuziek, stoner komedies én marihuanaliefhebbers. Schrijver/regisseur Cameron Washington (bekend van o.a. High School Ripped Me A New One) is

Sadhoes aangepakt Sadhoes, de heilige mannen van de Hindoes, mogen dit jaar

verantwoordelijk voor het project, waarin Ashley Springer (zie foto, o.a. Teeth, Dare) de rol van jazzvirtuoos Neptune vertolkt. Op www.sexdrugsandjazz.com is de pilotaÀevering te zien.

voor het eerst geen hasj aan festivalgangers verkopen op het festival van Shivaratri, dat de eerste week van maart in een beroemde Nepalese tempel wordt gevierd. De goedaardige baardmannen vieren het feest traditioneel met het smoren van rijk gevulde chillums om de juiste staat van spirituele

Britten doen het op Dopestock

onthechting te bereiken – en door met de verkoop

De Amerikanen hebben de High Times Cannabis Cup,

van een bolletje hasj een

de Britten doen het met Dopestock. Ook Dopestock

zakcentje

verdienen.

vindt plaats in coffeeshophoofdstad Amsterdam, door

Sinds een week begeeft

de organisatie ‘ons spirituele thuis’ genoemd. Al is het

de Nepalese burgerpot zich

door Podcast Network Dope¿end.co.uk georganiseer-

tussen

feestgangers,

de Dopestock een stuk bescheidener dan het Ameri-

iets wat door de diep reli-

kaanse festival. Tussen 18 en 21 april zullen de vele

gieuze feestgangers maar

uitgespacete Britten die zich op de Cannabis Canal

matig wordt gewaardeerd.

Cruise en Coffeeshop Crawl begeven beslist opvallen

Zo’n twintig heilige mannen

in de Amsterdamse coffeeshop-bermudadriehoek. An-

zijn al gearresteerd en ver-

ders dan bij de Amerikaanse stoners worden (om de

dreven naar een gedoogzone

privacy van de deelnemers te beschermen) camera’s

aan de rand van de stad.

geweerd bij groepsevenementen.

18

de

teCloud Control

Anders high Tekst: Arjan van Sorge

Het Australische, uit het Blue Mountain gebergte (vlakbij Sydney) afkomstige Cloud Control maakt psychedelische folk/ pop die mooi in de traditie past van bands als bijvoorbeeld Jefferson Airplane.

Dat lijkt me zoveel meer redelijk. De regering zou zelfs geld kunnen verdienen door

Het is de eerste keer in Amsterdam voor

men. Er zijn wat grote plantages ergens

daar belastingen over te laten betalen. Dat

zanger/gitarist Alister Wright en bassist

in de Blue Mountains, en soms vinden ze

liever, in plaats van hoe het er nu aan toe-

Jeremy ‘The Undertaker’ Kelshaw, en ze

er een. Dan gaat de ¿k erin, en misschien

gaat; het is zo achterbaks, nou moet je het

hebben het naar hun zin. Uiteraard wil-

houden ze ook nog wat voor zichzelf... Maar

kopen van een dealertje en die kan daar

len ze naar een coffeeshop, maar of hun

het is allemaal niet zo’n toestand. Op mu-

dan voor in de bak gaan... In Australië kij-

volle interviewschema zoiets toelaat is

ziekfestivals heb je wel eens drugshonden,

ken ze tegen wiet aan als een drug; niet

nog maar de vraag. OK dan, we duiken er

daar moet je dan echt langs, als je wat bij

zoals met alcohol, dat is sociaal geaccep-

gelijk in: wordt er geblowd? Alister: “Zo

je hebt pikken ze je er uit. Ik begrijp wel

teerd, maar wiet van geen kanten - ook al

nu en dan, lekker! Maar ik heb er niet

een beetje waarom ze dat doen, maar het

zijn er een hoop mensen die het gebruiken.

veel tijd voor, we zijn altijd heel druk. We

is superlink. Er gaan een hoop teenagers

Wiet en hasj zullen best wel wat aan je

gotta be on the ball! Ik vind het wel leuk

voor het eerst van hun leven naar zo’n con-

geheugen kunnen doen, maar alcohol ver-

om met wat vrienden een joint te roken,

cert. Die hebben dan wat pillen en wat wiet

neukt pas echt goed. Dus ik blijf het maar

dan is het lekker en relaxed.”

bij zich, en die raken dan in paniek van die

vreemd vinden.”

honden en de politie, en nemen dan al die

Niet helemaal ganja

pillen en dergelijke in een keer in, dat is

Het album ‘Bliss Release’ is vanaf 23 mei in

pas echt gevaarlijk.”

Nederland verkrijgbaar, de band zal daarna ook in Nederland optreden.

“Ons nummer ‘There’s Nothing In The Water We Can’t Fight’ gaat over Mother Ganga,” vertelt Jeremy, “maar heel veel

Legaliseren

mensen denken dat het met ganja te ma-

Alister: “Het zou beter zijn als wiet gele-

ken heeft.”

galiseerd zou worden, dan kunnen ze alles controleren, zoals al bij alcohol gebeurt.

Mother Ganga Take me higher (...) We get high “En dus zie je dan bij een optreden zo af en toe wel een wolkje rook opkringelen uit het publiek. Echt grappig! Ik weet het, heel veel muzikanten van bands die wij geweldig vinden waren stevig aan de drugs, maar wij niet echt. Wiet is in Australië uiteraard niet zo makkelijk te verkrijgen als in Nederland. Je kunt het niet in een winkel of iets dergelijks kopen, zeker weten - het is illegaal. Toch kan je er makkelijk aankomen hoor, iedereen kent wel iemand, er is altijd wel een vriend van een vriend. Ik ken die, en die kent die weer, en dat is dan een vriend.”

Superlink “Er is op zich niet zoveel te doen over wiet... De politie maakt zich er wel druk over, maar die kan hun tijd eigenlijk wel beter besteden. Af en toe vinden ze een reusachtige farm in de rimboe, ook in zo’n soort omgeving als waar wij vandaan ko-

20

Speel je ook in een band/act en wordt er geblowd? Stuur dan even een mailtje naar redactie@highlife.nl.


Symboolpolitiek? Minister Ivo Opstelten wil handelingen ter voorbereiding van het tot stand brengen van een hennepkwekerij bestraffen met een gevangenisstraf van maximaal drie jaar. Het schijnt dat de Tweede Kamer hem om deze harde aanpak verzocht heeft. Opstelten wil transportbedrijven, verhuurders van loodsen en installateurs van de apparatuur voor kwekerijen aanpakken, maar bovenal de growshops. Het zou hem “een lief ding zijn” wanneer de nieuwe wetgeving die hij introduceert het einde zou betekenen van de growshops in Nederland. Zijn voorganger op Justitie, Ernst Hirsch

ren van een inbraak of een overval. Maar

Ballin, probeerde het ook al. Zijn poging

het binnenvallen van een growshop kan

faalde jammerlijk. Het blijkt best lastig om

met tv en pers erbij, net zoals het oprollen

te verbieden, maar om te denken dat hij hiermee het gebruik van softdrugs kan tegengaan is een farce. Diep in zijn hart weet hij dat ook wel, maar dat past niet in het huidige plaatje. Gedogen is uit (behalve het rechtse kabinet), als u dat maar weet!

Tien Königs, advertentieverkoopster: De overheid is het van de onderwereld aan het verliezen. Pure frustratie van Opstelten, de overheid voelt zich wel dege-

een growshop te onderscheiden van een willekeurig tuincentrum. Nog lastiger is het om een winkelier aansprakelijk te stellen voor criminele handelingen verricht met

Opstelten bedrijft symboolpolitiek, het growshopverbod is kansloos.

zijn legale producten. Wanneer ramkrakers een juwelier beroven met een Range Rover,

van 'wietplantages'. De politie wordt geen

lijk echt bedreigd. Dan maar het zaadje in

wordt de Rover-dealer ook niet vervolgd

steek beter, maar - zo rekent Opstelten -

de kiem smoren. Hoe het in de publiciteit

voor inbraak met geweld.

wel hun (en zijn) imago. Dat is een bijkans

wordt gebracht is een aÀeidingsmanoeu-

onverslaanbare motivatie.

vre. Er zit paniekvoetbal achter, reken

Tijd voor de stelling:

Opstelten bedrijft symboolpolitiek, het growshopverbod is kansloos. Peter Lunk: Mensen die voor de hobby en eigen gebruik kweken kunnen gewoon in elk tuincentrum hun benodigdheden krijgen. Van LED-verlichting tot HPS-lamp, van aarde tot biologische mest, en van bewateringssystemen tot kloonpoeder, alles is voorradig en direct leverbaar bij uw reguliere tuincentrum. Gaan die ook dicht?

maar. Ik denk dat hij het wel echt meent

Gust de Wit, verslavingstherapeut (www.verslaafd.nl): Wat Opstelten doet is het probleem alleen maar groter maken. Hij bezorgt de politie meer werk en sofdrugsgebruik wordt verder de criminaliteit ingeduwd. Het is een demagogische manier van politiek bedrijven, om de aandacht af te leiden van de werkelijke problemen die spelen in dit land. Ik vrees dat het hem gaat lukken om de growshops

dus. Hij heeft zich goed voorbereid, via de thuiskwekers pakt hij nu de echte grote jongens van de growshops.

Wernard Bruining, coffeeshoppionier: Opstelten is een brave man. Hij bedoelt het goed, maar is als een dinosaurus die nog niet doorheeft dat de meteoor die een einde maakt aan het tijdperk der dino's allang gevallen is en Obama heet.

Mira de Vries, activiste: Vrijheidsbeperkingen zijn zoals leugens: je hebt er steeds meer nodig om de oorspronkelijke overeind te houden. Peter Cohen, orakel: Het growshopverbod maakt een zeer grote kans te worden doorgevoerd. Want Opstelten heeft zich de gruwelijke taak gesteld om het imago van de politie op te krikken. Na decennia van ontmanteling door managers die 'productie' moeten maken is de bureaucratisering van de politie geëindigd in een groteske ineffectiviteit ervan. Een gewone aangifte is al een probleem voor de politie, laat staan het recherche-

21


HIGHLIFE Postbus 6024, 1005 EA Amsterdam - redactie@highlife.nl

Weddenschap Lampenwinkel Ongeveer 15 jaar geleden was ik op vakantie in Egypte. Ik logeerde in een pension in Hurghada. Onder mij was een winkel. Het was een soort lampenwinkel, maar de enige lampen die er hingen waren van die opgeblazen vissen, zoals ik ze weer zag in het vorige nummer van Highlife. Ik weet nog dat ik me herinnerde, welke gek zou ooit zo’n lamp willen kopen. Gelukkig is het nu verboden om dergelijke lampen in te voeren in Nederland! Giselle

In het vorige nummer stond een artikel over de acteur Pete Postletwaithe. Bij dat artikel stond een foto van Pete afgedrukt, waarbij hij een grote tattoo op zijn rug had. Nu is dat volgens mijn vriend uit de ¿lm In the Name of the Father, terwijl ik bijna zeker weet dat dit niet zo is. Kunnen jullie uitsluitsel geven? We hebben er een leuke weddenschap om staan. Anky +HW JDDW RP HHQ EHHOG XLW GH ¿OP 5RPHR -XOLHW YDQ GH $XVWUDOLVFKH UHJLVVHXU %D] /XKUPDQQ -H KHEW GH ZHGGHQVFKDS GXV JHZRQQHQ

We kunnen ons herinneren dat we dergelijke lampen ook wel eens ergens gezien hebben. En nee, de behoefte om die lampen mee te nemen hebben we nooit gehad. Er zijn nu trouwens wel geinige neplampen met een plastic vis te koop, die vinden we dan weer wel leuk.

Cannabis Social Clubs Gaaf dat er eindelijk eens aandacht is voor de Cannabis Social Clubs in Spanje. Via een Spaanse vriend ben ik in Bilbao een keer mee geweest naar zo’n club, en ik was prettig verbaasd. Niet alleen was de wiet heel erg goed, ook sprak het idee me erg aan. Wat mij betreft zou dit wereldwijd moeten gebeuren. Pascal ,Q GLW QXPPHU HHQ DUWLNHO RYHU SODQQHQ LQ 8WUHFKW RYHU HHQ VRRUWJHOLMN H[SHULPHQW

Guerilla Al jaren kweek ik in de vrije natuur. Ik kan het iedereen aanraden. Je hebt er (bijna) geen omkijken aan, je loopt (bijna) geen risico, en je hebt (bijna) altijd wat te roken in de herfst. Jullie merken al, ik zet overal het woord bijna bij, want ja, af en toe sta je aan het eind van een seizoen ook echt met (bijna) niets in je handen, vanwege te droog of te nat weer, happy campers die per ongeluk tegen je planten aan lopen, een overijverige konijnenpopulatie, of wat dan ook. Zelf zet ik op diverse plekken een enkele plant. Dat voorkomt ontdekking, en mocht er een plant wel gepakt of gepikt worden, geen probleem, ik heb op een paar andere plekken immers ook nog wat staan. Buiten dat, het blijft een heel leuke hobby! Thomas

22

-----Oorspronkelijk bericht----Van: Pascal Verzonden: maandag 28 maart 2011 21:51 Aan: redactie@highlife.nl Onderwerp: Cannabis Social Clubs


Portret van een blower

“Superkick” Door: Michiel Panhuysen

De ochtendmist is nog niet opgetrokken. In de Haagse coffeeshop Cremers heb ik afgesproken met Akkie. Het is nog leeg in de zaak als we een kopje thee bestellen. “Ik doe altijd mijn eigen ding”, aldus Akkie, die negentien jaar oud is. Het is een sympathieke jongen die vrolijkheid uitstraalt. Hij lijkt mij de ideale schoonzoon, zo op het eerste gezicht. “Ik heb altijd voor mijn eigen geld gezorgd, ik heb niets nodig van mijn familie of een uitkering ofzo.”

en verkocht het weer door op school. Ik verdiende er aardig mee, geld was nooit een probleem. Ik was de dealer en iedereen op school wist het eigenlijk. Maar ze hebben me nooit kunnen betrappen, ik was altijd heel voorzichtig. Mijn moeder wist het stiekem wel, maar ze zag het door de vin-

Akkie blowt dagelijks. “Een dag niet ge-

Akkie liep op de middelbare school tegen

gers. Eigenlijk wilde ze het liever niet zien,

blowd is als een plant zonder water. Die

zijn eerste jointje aan. Het lijkt hem ver-

ze koesterde een ander beeld van me.”

gaat dood. De opa van een vriendin van

standiger om niet te zeggen hoe oud hij

me had zijn hele leven geblowd, maar kort

toen precies was. “Dat hoeft toch niet ie-

Geld was dus nooit een probleem voor

nadat hij was gestopt konden ze hem be-

dereen te weten?” Het was een vrolijke er-

Akkie. En nog steeds niet. Er zijn altijd

graven.” De dagelijkse hoeveelheid wiet

varing: “Ik zat in het Kralingse Bos halve

wel wat handeltjes te regelen. “Als puber

die er doorheen gaat is de laatste twee

liters te drinken, samen met een Ghanese

was ik vrij onhandelbaar. Ik deed waar ik zin in had. Op mijn zeventiende kocht ik een auto. Ik reed er regelmatig mee rond. Hij stond op mijn naam. Dat kan in theorie niet, maar in praktijk wel. Je moet natuurlijk wel een beetje oppassen als je dat soort dingen doet. Ik reed daarom ook alleen maar tijdens de spits. Dan loop je geen risico dat je gecontroleerd wordt. Inmiddels heb ik wel een rijbewijs, maar dat is me afgenomen. Een beetje te hard gereden. Nou ja, veel te hard gereden. Nou moet ik een cursus doen om het weer terug te krijgen. En daarnaast kreeg ik nog een Àinke boete.” Akkie is in wat rustiger vaarwater terechtgekomen de laatste maanden. Zijn opa werd in september begraven en de hele familie ging naar Suriname voor de begrafenis. Maar Akkie kon niet mee. “Als ik op Schiphol kom, mag ik gelijk meelopen met de marechaussee. Die laten me niet meer gaan, dat kan ik maar beter niet doen. Ik baal een beetje van die situatie. Ik ben de oudste kleinzoon van mijn oma. De hele familie kijkt naar me. Daarom ga ik mijn leven anders aanpakken. Ik ga

jaar wat afgenomen. “Ik blowde er mis-

vriend. Hij blowde altijd, maar ik moest

vanaf april aan een opleiding Transport en

schien wel 100 gram per week doorheen

daar nooit wat van hebben. Tot die dag in

Logistiek beginnen. In de toekomst wil ik

rond mijn zestiende. Dat was veel te veel.

Kralingen. Hij deelde zijn joint met me, en

graag naar België om daar een bestaan

Daarom ben ik gaan minderen. Ik kon er

daarna nóg een. En misschien ook nóg wel

op te bouwen. Relaxed, een huisje laten

makkelijk aan komen. Ik kende iemand

een. Ik weet het niet meer. Een fascine-

bouwen, een goede job, een beetje re-

die het wel kon missen, hij had zelf een

rende ervaring. Ik dacht dat mijn voeten

gelmaat. Weet je, alles in mijn leven is

hokje... Het liefste blow je natuurlijk wiet

met me wegvlogen. Het was een superkick.

een beetje vanzelf zo gelopen. Het leven

die je zelf hebt gekweekt, of die van een

Vloog ik daar door het Kralingse Bos...”

dat ik nu leidt heb ik nooit zo gepland. Ik

kweker komt die je goed kent. Er wordt

In zijn jonge jaren leverde de wiet hem een

probeer altijd postief te denken, dan komt

tegenwoordig zoveel troep verkocht.”

leuk zakcentje op. “Ik kocht het via via in

alles weer goed. We zullen wel zien.”

23


Nederlandse variant van Cannabis Social Club

Experiment wietteelt Utrecht Door: Michiel Panhuysen

Maastricht en Eindhoven gingen de Domstad voor, maar onlangs maakte ook het stadsbestuur van Utrecht bekend een experiment uit te willen voeren met het legaal laten telen van wiet.

aan de gemeenteraad. “De reactie van Opstelten was misschien een beetje voorbarig”, aldus de Utrechtse wethouder. “De

In het collegeprogramma ‘Groen, open en

kweekclubs die zijn georganiseerd door

landelijke politiek heeft er op dit moment

sociaal’, van de coalitie van PvdA, GroenLinks

blowers die op een zo legaal mogelijke

nog niks mee te maken. Er moet nog veel

en D66 stond het al tussen de regels door

manier wiet wilden kweken voor eigen

denkwerk worden verricht om het plan

aangekondigd: De stad Utrecht wil de ge-

gebruik. In dat land begint een netwerk

verder uit te werken. Het is trouwens bij-

zondheid van haar burgers bevorderen. Een

van die Cannabis Social Clubs voorzichtig

zonder dat de minister van Veiligheid rea-

experiment met het kleinschalig telen van

vorm te krijgen. Het systeem lijkt aardig

geert, terwijl het hier om een voorstel gaat

wiet maakt onderdeel uit van de plannen. Te-

aan te slaan, zoals uit een reportage in

dat de volksgezondheid dient. Ik verwacht

genwoordig is veel van de illegaal verbouwde

de vorige Highlife blijkt. In België bestaat

als de plannen zijn uitgewerkt eerder een

wiet immers vervuild met pesticiden en ver-

het systeem ‘Trekt uw plant’, dat vergelijk-

reactie van de minister van Volksgezond-

zwaringsproducten. En dat is slecht voor de

baar is. Leden machtigen daar een stich-

heid.”

gezondheid van de gebruikers.

ting om één plant per persoon te kweken. Beide initiatieven lijken op elkaar. Het

Morele steun

De precieze invulling van het experiment

was voor beide bewegingen enkele jaren

De hoogleraren Van Koppen en Buruma

rond de wietteelt is nog niet helemaal op

zoeken naar een voor het rechtssysteem

papier gezet, maar een globaal plan is er al

aanvaardbare vorm van kweken. Inmid-

“Dat hiermee eventueel ook de overlast en criminaliteit aan de achterdeur van de coffeeshop wordt aangepakt, beschouw ik als een prettige bijvangst.” wel. Het achterliggende idee is het gedogen

dels zijn ze in België en Spanje de nodige

van de kweek van vijf wietplanten. Als we er

rechtszaken en hogere beroepen verder

even van uitgaan dat het om vijf planten per

en lijkt er in die landen stilaan een sys-

persoon gaat en niet per adres, dan zouden

teem te ontstaan van wietkweken, waar-

meerdere personen zich kunnen groeperen

mee justitie en overheid vrede hebben.

in een club die voor ieder lid vijf planten kweekt. De leden van de club betalen een kleine bijdrage voor het kweken, zodat een

Reactie van Opstelten voorbarig

professionele kweker in de hand kan worden

Terug naar Nederland, terug naar Utrecht.

genomen voor een groter aantal planten. Na

Verantwoordelijk wethouder Victor Ever-

het oogsten kan iedereen zijn wiet dan ko-

hardt legt uit waarom er in maart een

men afhalen. De club garandeert dat de wiet

plan werd gepresenteerd. “In het college-

niet bespoten is en niet verzwaard. Eventu-

akkoord van de gemeente Utrecht, zeg

eel kan een controlerende instantie de kwali-

maar het regeerakkoord van de stad, heb-

teit van de wiet garanderen. Zo weet de con-

ben de betrokken partijen beloofd om rond

sument dat hij geen troep in handen krijgt.

deze periode een voorstel voor de aanpak van de achterdeur van de coffeeshops te

Spanje en België

presenteren aan de gemeenteraad.” Minister Opstelten reageerde meteen afwijzend

Dit Utrechtse plan lijkt enigszins op een

op de presentatie van de brief, die was

Spaans en een Belgisch initiatief. In Span-

ondertekend door het College van Burge-

je heb je de Cannabis Social Clubs, wiet-

meester en Wethouders, en geadresseerd

24


reageerden op 12 maart positief op het

de tijd dat Nederland nog vooral Afghaan,

schappelijke informatie opleveren. Dan zou

Utrechtse idee, in een artikel in het AD. Zij

Lib en Maroc rookte. Everhardt: “We zijn in

uit het experiment geconcludeerd kunnen

geven het plan vanuit juridisch perspectief

Nederland in staat om heel goede hennep te

worden dat niemand op zo´n club zit te

een kans. Dat is een morele steun in de rug

kweken. Maar de binnenlandse kweek van

wachten. “Maar vooralsnog lijkt eerder het

van de plannen die in Utrecht worden uit-

wiet is voor een belangrijk deel in handen

omgekeerde het geval”, aldus Everhardt.

gewerkt. Everhardt benadrukt dat de ge-

gekomen van mensen die het niet zo nauw

”Er melden zich nu al mensen spontaan

meente zelf geen vereniging gaat oprichten

nemen met de gezondheid van de rokers

aan, dus ik denk dat het wel meevalt. En

en dat de gemeente ook niet zelf gaat kwe-

van de wiet die zij kweken. Door de con-

we gaan de komende tijd ook met andere

ken. “Het is de bedoeling dat consumen-

sument nauwer bij de kweek te betrekken,

steden praten, dus het experiment is niet

ten zich zelf gaan verenigen in een soort

bijvoorbeeld door een aantal blowers samen

alleen bedoeld voor Utrechtse blowers.”

Cannabis Social Club waarbij ieder lid dan

te laten bepalen welke kweker welke plant

‘goed is’ voor vijf planten. De gemeente zal

op welke manier gaat kweken, kun je als

en kan zich in principe niet bemoeien met

consument controle uitoefenen op de kwali-

Eerste stap

de statuten van die vereniging. Dat moeten

teit van de wiet die je rookt.”

Er is vooralsnog slechts sprake van een

de leden zelf doen. De oprichters van zo’n club kunnen dus ook zelf bepalen welke voorwaarden ze aan hun leden stellen.”

experiment. “Dit wetenschappelijk expe-

Bestaansrecht van coffeeshops

riment moet ons een kijkje geven in de werkbaarheid van zo’n systeem. Levert

Coffeeshops hoeven binnen het plan van

het een veilige productie op en is de ge-

Utrecht voorlopig niets te vrezen. “In

zondheid van cannabisconsumenten er-

Utrecht hebben we ruimte voor 17 ge-

mee gediend? Iemand noemde het al het

In Nederland bestaan al coffeeshops. Die

doogvergunningen. Daarvan zijn er nu 15

eco-keurmerk voor wiet. Dat hiermee

ontstonden lang geleden als verkooppunten

ingevuld door coffeeshops. Eén ervan wil-

eventueel ook de overlast en criminali-

van hasj en wiet die illegaal uit het buiten-

len we nu reserveren voor een kweekclub.

teit aan de achterdeur van de coffeeshop

land naar Nederland werd gesmokkeld. Te-

Daarnaast blijven we in overleg met de

wordt aangepakt, beschouw ik als een

genwoordig komt het grootste deel van alle

bestaande coffeeshops, want die hebben

prettige bijvangst. Het experiment is een

cannabis die in Nederland wordt verkocht

natuurlijk ook gewoon hun bestaansrecht.”

eerste stap. We willen kijken of het moge-

Heel goede hennep

lijk is om een gesloten systeem te ontwik-

uit ons eigen land. De geschiedenis van ieder land bepaalt hoe de verkoop van hasj

Het is natuurlijk mogelijk dat niemand zich

kelen. Of er geen weglekeffecten optre-

en wiet eruit ziet. De productie van de wiet

aanmeldt voor het experiment. Dat zou

den, dus of er geen producten wegvloeien

ligt nu veel dichter bij de consument dan in

volgens Everhardt ook boeiende weten-

en geen producten invloeien die er niet horen te zijn. Het is een poging om het voorstel van de commissie Van der Donk een nadere invulling te geven.” In het huidige voorlopige idee is er sprake van 150 deelnemers aan het experiment, waarbij 750 planten worden gekweekt. Je moet natuurlijk voorzichtig zijn als je ergens zoveel planten bij elkaar zet. Voor je het weet komt ‘iemand’ zich over je oogst ontfermen. Everhard: “Ik ben nergens bang voor. Maar dit zijn zaken waar we zeker ook goed naar zullen moeten gaan kijken in de uitwerking van de plannen. Misschien moeten we het experiment wel met minder mensen doen, zodat het minder interessant wordt om zo’n kwekerij te overvallen.”

Eerste clubwietoogst “We hebben net ons plan kenbaar gemaakt aan de gemeenteraad, zoals we hadden beloofd. Ik moet nu eerst even afwachten wat de Utrechtse gemeenteraad ervan vindt. Daarna moet het plan worden uitgewerkt en moeten we gaan kijken of ook andere gemeenten interesse hebben in het plan. Daar trek ik zo’n anderhalf jaar voor uit. Pas daarna kunnen de eerste concrete stappen worden gezet.” Nog geen eerste experimentele Utrechtse

25


26


Vrolijk tegengeluid Op zondag 8 mei organiseert de VOC (Vereniging voor 2SKHI¿QJ YDQ KHW &DQQDELVYHUERG YRRU GH GHUGH NHHU GH &DQQDELV %HYULMGLQJVGDJ HHQ JUDWLV PDQLIHVWDWLH LQ KHW $PVWHUGDPVH :HVWHUSDUN 'H]H HGLWLH EHORRIW GH VSHFWDFXODLUVWH WRW QX WRH WH ZRUGHQ PHW QDWLRQDOH HQ LQWHUQDWLRQDOH DUWLHVWHQ HQ VSUHNHUV HHQ KHQQHSPDUNW HQ HHQ &DQQDELV )LOPIHVWLYDO Met de plannen van dit 'gedoogkabinet'

een tent zorgt King Shiloh Soundsys-

voor cannabis en coffeeshops is een vro-

tem de hele dag voor irie vibes.

lijk en massaal tegengeluid nu meer dan ooit nodig, vindt de VOC. Binnen de VOC,

De

opgericht na het eerste Cannabis Tribunaal

wordt verder in optima forma ge-

Nederlandse

cannabiscultuur

(2008), werken organisaties en personen

toond, met twintig kramen van can-

samen die rechtstreeks met het cannabis-

nabisgerelateerde

beleid te maken hebben: consumenten,

verenigingen en ondernemingen. Di-

ondernemers, activisten en wetenschap-

verse sprekers gaan in op het huidige

pers. De VOC strijdt voor een rechtvaar-

cannabisbeleid. En bezoekers kunnen

dig en rationeel cannabisbeleid en tegen

bij het Cannabis Filmfestival de hele

organisaties,

betutteling, repressie en symboolpolitiek.

dag gratis speel¿lms, documentaires,

Elk jaar organiseert de vereniging het Can-

reportages en animatie over de meest

nabis Tribunaal in Den Haag en Cannabis

omstreden én meest geliefde plant

Bevrijdingsdag in Amsterdam. Doel is het

ter wereld bekijken.

op gang houden van de discussie over nut en noodzaak van het cannabisverbod. Op 8 mei treden tussen 14.00 en 22.00 uur de volgende bands op voor 'het groene doel': Ziggi Recado & Renaissance band,

&DQQDELV %HYULMGLQJVGDJ Zondag 8 mei ± XXU &XOWXXUSDUN :HVWHUJDVIDEULHN Amsterdam

Def P & the Howling Coyotes

Def P & the Howling Coyotes, EinsteinBarbie, Rootical Transformation, Spirals, Zolar-

Toegang: gratis!

sem, Ubuntu Sound & special guest, Serrio B.A.A.Z., Kontjesman, Juan Amir & Ali Minimali en Roberto Q's Defrost Zulu's. Vanuit

Einsteinbarbie

Ziggi

27Fenomenen in de coffeeshopbranche deel 14

Mark, een fijnproever Door: Wernard Bruining

Mark Jacobsen (1969) begon op zijn vijftiende met blowen. Hij steekt nog steeds ’s avonds na tien uur een jointje met Marokkaanse hasj op, ”want dan slaap ik zo lekker.” In zijn shop The Rookies in het centrum van Amsterdam verkopen ze twaalf tot dertien soorten hasj en wiet. Mark: “We zijn gespecialiseerd in zwarte hasj, Manali, Nepal dat soort werk. Maar de jeugd van tegenwoordig kent dat niet meer. Tachtig procent van onze verkoop gaat om verschillende soorten Nederwiet. De zwarte hasj is meer iets voor de iets ouderen, GH ¿MQSURHYHUV ]HJ PDDU ´

kan, dat kunnen wij ook eigenlijk, zullen we gewoon zelf een shop gaan beginnen?”

Biertje en een jointje “Toen hebben we zes maanden lopen zoeken naar een geschikte ruimte en dat was verdomd moeilijk. Of de huisbazen waren er niet, of het kon ze niks schelen, of ze zaten

Hij vervolgt: “Toen ik 15 was haalde mijn

Een mooie baan ja! Toen ik terugkwam in

in een lekker warm oord. Een hele wereld

vader me naar Marokko en liet me kennis

Nederland had ik natuurlijk wel een an-

gaat voor je open, dat vastgoedwereldje.

maken met kief, ik mocht geen hasj van

der wereldbeeld gekregen, dat maakte

En toen stond er opeens een advertentie in

hem roken, maar wel kief. Dat was in Tan-

me meer wereldwijs. Ik ben toen stiekem

de krant, 160 vierkante meter in de omge-

ger in 1983, in een bioscoop. Dat was ei-

Marokkaanse hasj gaan verkopen, ik wist

ving van Leidseplein, dus wij dachten, dat

genlijk de Marokkaanse versie van de cof-

het goedkoper te krijgen en van het een

is het. Wij naar dat adres toe, in de Korte

feeshop, want daar mocht de jeugd dan

kwam het ander, zo ben ik een beetje in die

Leidsedwarsstraat. Maar het was één groot

stiekem blowen, omdat het donker was en

hasjwereld terecht gekomen. Ik heb toen

gat, geen elektra, geen gas, lekkages, het

anoniem. Van de ¿lm heb ik toen maar wei-

vier jaar voor een coffeeshop gewerkt, op

ergste van het ergste! Dat mochten we dan

nig gezien, haha!”

de Korte Nieuwendijk, die zaak was eigen-

huren. Geen overname, wat in ons voor-

dom van een Surinaamse familie, dat wa-

deel was, want we waren niet zo kapitaal-

ren zeven broers. Ik heb daar heel leuk

krachtig, maar wel met een huur van inder-

gewerkt, van mijn negentiende tot mijn

tijd 6300 gulden, wat wel pittig was. Maar

“Mijn vader heeft me toen het een en ander

23ste, ik ben daar eigenlijk volwassen ge-

goed, wij zijn altijd al handig geweest met

uitgelegd over drugs en zo. Hij reisde veel,

worden. Ik heb daarvoor en daarna natuur-

onze handjes, dus wij hebben alles zelf op-

want hij werkte voor de Unesco, waarvoor

lijk ook allerlei baantjes gehad. Toen kwam

gebouwd. We dachten het in drie maanden

hij opnamen maakte van volksmuziek.

mijn compagnon en die zei, wat onze baas

te doen, maar het duurde uiteindelijk ze-

Wereldwijs

ven maanden! Toen we in december 1992 opengingen hadden we allebei nog maar honderd gulden op zak.” “Omdat we relatief nieuw in het vak waren noemden we de zaak The Rookies. Ik geloof dat we na anderhalf jaar voor het eerst personeel hebben kunnen aannemen. We werkten om de dag van 1 uur ’s middags tot 1 uur ’s avonds, dat was nog met drank erbij. Het was toch de Leidsepleinbuurt en zo waren wij ook opgegroeid, hè? De Bulldog Palace was het grote voorbeeld voor ons, dat was de eerste plaats waar je een biertje en een jointje kon doen. Ik denk ook dat het eeuwen zo is gegaan, drank en een jointje erbij, daar ben ik van overtuigd. Kijk maar op die oude schilderijen van Ben Dronkers in zijn art galerie, daar zie je ook boeren met een pot bier en een pijpje hennep. Blowen voorkomt ook dat de mensen teveel drinken.”

29


wereld, mensen die kwamen voor de coffeeshop, maar ook mensen die daar juist niets mee te maken hadden.”

Speelgoedland voor Amerikanen “Als ik terugkijk hebben we erg veel geleerd in de loop der jaren. Een van onze bedrijfsleiders heeft een programma ontwikkeld voor het weegstation, dat verkopen we nu ook aan andere shops, daar is ook de belastingdienst best wel blij mee. Daar doen we nu ook al ons voorraadbeheer op, niet alleen de hasj en de wiet, maar ook de theezakjes. Alles wat je nodig hebt om de zaak draaiende te houden staat nu geregistreerd in de computer, één druk op de knop en alles wat je erbij moet kopen komt eruit op een lijst. Dat kan natuurlijk ook op afstand, dat zijn van die kleine luxe dingetjes. De verkooptechniek, ja dat is allemaal wel verbeterd, maar het uiterlijk van de zaak is wel hetzelfde gebleven. Tegenwoordig hebben we heel veel jong volk. Dat kan ook omdat ik ouder ben geworden, maar heel veel jonge Fransen, veel jonge Spanjaarden, de Brazilianen zijn in opkomst, want de economie gaat heel goed daar. Canadezen zie ik ook weer steeds meer, de Amerikanen natuurlijk die hier heel graag komen. Dat zijn vooral de mensen met geld. Heel leuk volk, hippies zeggen sommigen, maar ik noem ze liever heel down to earth, die vinden het heerlijk om hier te vertoeven, het is net een soort speelgoedland voor ze. Russen zie je ook steeds meer komen, dat zijn meestal

Ietsje meer gastheer

mensen met Àink gevulde zakken, je ziet op een gegeven moment ¿nancieel niet

ze alleen niet vaak lachen, dat zijn allemaal

“Vanaf het begin kregen wij een wereldwijd

meer te bolwerken. Dus waren we dolblij

littekens uit het verleden waarschijnlijk, het

publiek. Heel veel Amerikanen, Australiërs,

dat een goede vriend van mij dat heeft wil-

is niet het gezelligste volk. O ja, we hebben

Canadezen, Brazilianen, Zweden… Het was

len overnemen. Hij heeft er een mooi res-

ook nog een souvenirwinkeltje gehad, dat

leuk om te zien dat al die verschillenden

taurant van gemaakt, dus het is allemaal

was nog voor we het restaurant begonnen,

mensen met al die verschillende achter-

goed afgelopen.”

dat hebben we vier jaar gedaan, dat was hier aan de overkant. Rookies merchandise,

gronden eigenlijk allemaal hetzelfde wilden; na het werk een jointje en een biertje

“In 1998 zijn we een hotel begonnen.

want we waren zo populair in het buiten-

en een paar grapjes, lekker gezellig doen!

Dat kwam vanuit onze huisbaas, die

land, dat we besloten om onze eigen T-

Af en toe verlang ik daar nog wel naar. Nu

kwam er zelf mee, die zei waarom begin-

shirts met opdruk te verkopen. De Rookies

heb je de drank niet meer en is de klandizie

nen jullie niet een hotel boven de zaak,

is ook de plek waar een aantal Amerikanen

veranderd, je hebt niet echt een buurtfunc-

want daar zit nog een pensionvergunning

op het idee is gekomen om een theater-

tie meer, dat vind ik wel jammer. In 2007

op. Zo is dat gegaan. We zijn gaan ver-

show op het Leidseplein te beginnen, Boom

hebben we nog wel geprobeerd daar wat

bouwen, hij heeft nog geholpen, en uit-

Chicago. In hun magazine waarschuwen ze

aan te doen. We mochten toen geen drank

eindelijk was het in juni 1998 allemaal

er nu nog voor, dat als je in de Rookies wat

meer verkopen. We hebben toen een res-

klaar. Dat zijn 12 kamertjes, we kunnen

rookt je het risico loopt je leven ingrijpend

taurant aan de overkant overgenomen om

21 gasten hebben. Dat is leuk werk hoor,

te veranderen!”

dan toch die drinkers blij te houden. Maar

je bent nog ietsje meer gastheer. Ze zit-

dat was zo’n groot pand, en uiteindelijk

ten ook vaak nog beneden, vooral toen

draaiden we natuurlijk nooit meer dan wat

we nog alcohol hadden. ’s Ochtends de

Terug naar vroeger

we hier daarvoor draaiden. En omdat het

eerste kop kof¿e en ’s avonds hun laat-

“In 1996 kreeg ik mijn eerste inval van

zo groot was moesten we daar ook voordu-

ste biertje, dat was heel leuk altijd. Dat

het Horeca Interventie Team. Dat ervaar

rend drie man personeel hebben, dat was

waren ook weer mensen van over de hele

je bijna als een overval, destijds was het

30


HIT- team ook wat minder vriendelijk dan

aan het NRC, vroeg die journalist me, wat

het meeste geld hadden er het meeste te

nu. En thuis ook nog een huiszoeking.

ga je doen als je geen cannabis meer mag

zeggen, dat vond ik toch wel een beetje

Ik had net een nieuwe vloerbedekking,

verkopen? Ik antwoordde toen dat ik dan

kwalijk. Ik heb me toen wel heel erg hard

kwam ik thuis, zag ik dat ze met honden

hard drugs ging verkopen. Daar bedoelde

gemaakt voor de coffeeshops met drank,

en hun modderpoten via de tuin door het

ik alcohol mee, maar dat zetten ze dan

dat was voor mijn eigen shop maar ook

hele huis heen waren gebanjerd. Ja, je

weer niet in de krant. Dus kreeg ik gelijk

wel voor het algemeen belang. We heb-

was nog zo goedgelovig om je huissleutel

weer een paar invallen, beetje kinderach-

ben toch nog 14 jaar mogen doorschen-

af te geven. Maar ik was wel jong, maar

tig allemaal, hè? Ik bedoel, als je dat van

ken. Gek genoeg is de BCD of¿cieel niet

niet zo onnozel om de voorraad bij me

plan bent, dan ga je dat toch niet in de

voor legalisatie omdat dat hun brood kan

thuis op te slaan. Die eerste inval was wel

krant zetten? De media hebben de men-

kosten. Het is natuurlijk een illusie om te

heel vervelend, want ik zat twee ons bo-

sen toch ook een hoop angst aangepraat

denken dat als je coffeeshops sluit het

ven de norm, dat leverde een rechtszaak

over cannabis. Als cannabis in het nieuws

cannabisgebruik zal afnemen, ik denk

op; duizend gulden boete de man en twee

kwam zag je altijd een soort schermpje op

eerder dat het zal toenemen, dan krijg

jaar voorwaardelijk. Op een gegeven mo-

de achtergrond met een cannabisblad en

je het ‘verboden- vruchten- effect’. Als

ment leer je wel omgaan met die invallen,

een heroïnespuit. Ik denk daarom dat we

je ziet dat het cannabisgebruik in Ne-

maar ik heb wel meegemaakt dat ze met

het als branche ook niet meer over soft

derland onder het Europees gemiddelde

getrokken pistool binnen kwamen rennen,

drugs moeten hebben, maar over canna-

ligt, dan denk ik dat je je zegeningen

dat ze dachten dat dat bij ons nodig was.

bis. Drugs, dat zijn ook medicijnen, alco-

mag tellen. Ik ben van 2006 tot 2009

Het kan zijn dat dat kwam omdat er wel

hol, caffeïne, nicotine en natuurlijk de il-

voorzitter geweest. Ik heb de in de sta-

eens 100 man bij ons binnen zat en dat ze

legale drugs. Als je het zo bekijkt dan zijn

tuten voorgeschreven drie jaar gedaan,

dachten zo overwicht te krijgen, tja… Toen

we allemaal druggebruikers.”

dat was wel pittig. Nu gaat het erom om

kreeg je dat ze klanten niet meer mochten fouilleren en dat je ze ook mocht wegstu-

de wietpas tegen te houden, dat zien we niet gebeuren. De overheid kan natuur-

ren. Dat was natuurlijk een verademing,

BCD

want stel je voor dat er een klant een

“Ik kwam in 1995 bij de BCD (Bond van

handelingen gekanaliseerd kunnen wor-

zakje coke op zak heeft en dat bij je op

Cannabis Detailisten). Ik vond het toen

den. De afstand tot scholen moet ik ook

de grond gooit! Laatst gaf ik een interview

een soort herenclubje, de jongens met

nog zien gebeuren, je zou zeggen dat de

lijk geen pas uitgeven waarmee illegale

gemeenten dat mogen bepalen. Daar zit nog wel een heel vreemde situatie in, want theoretisch lopen de vergunningen van 42 coffeeshops in Amsterdam af, omdat ze te dicht bij een school zouden zitten. Die hebben allemaal een brief van de gemeente gehad dat ze in 2012 per 1 januari dicht zouden moeten, maar de afstand was toen hemelsbreed berekend terwijl de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) toen adviseerde dat het om loopafstand ging. We zitten nu in een patstelling, want de gemeente is een onderzoek gestart dat twee jaar duurt en bedoeld is om overlast van coffeeshops te bestrijden, dus dat vertraagt de boel ook weer even.” Ik vraag waarom de BCD nooit op het idee is gekomen om zelf een pas uit te geven aan meerderjarigen, die daarmee in de aangesloten coffeeshops kunnen kopen en zo de staatswietpas de wind uit de zeilen kunnen nemen. Mark antwoordt: “Het is heel moeilijk om al die shophouders op een lijn te krijgen. Het zijn mensen die gewend zijn om orders te geven. Ik kon als voorzitter van de BCD altijd makkelijker tot zaken komen met de managers in de shops dan de eigenaren! Maar ja, één ding is zeker: als ik ooit dicht moet gaan met de coffeeshop, dan staan hier binnen de kortste keren tientallen dealers in de straat en die letten er echt niet op of een klant wel 18 jaar of ouder is!”

31


Internationaal karakter Door: Wernard Bruining

Een rondje door The Rookies toont duidelijk het internationale karakter van deze coffeeshop. Niet verwonderlijk natuurlijk, gezien de locatie in het hartje van Amsterdam. En, zoals uit onderstaande korte portretten blijkt, blowen doet grenzen versmelten.

Ik werk als 3d artiest, ik maak korte ¿lms zoals commercials voor Israëlische bedrijven. Of het iets met cannabis te ma-

Melton, 40, Nederland

ken heeft? Niet echt, ik verdien er het

“Ik ben van jongs af aan een blower ge-

geld mee waarmee ik het kan kopen, dat

weest en sinds kort gestopt, ik had er

wel. Je kan wel cannabis kopen in Israël,

geen zin meer in. Ik werk hier nu acht jaar, en ik hoef niet meer stoned te zijn om een goed gesprek met de mensen te kunnen voeren. Dit is een tent waar gezelligheid troef is. Vroeger, toen we nog

Mike, 42, Groot-Brittannië “I am 42 years old and started smoking 25 years ago. Ik ben een lasinspecteur. Ik

maar het is illegaal. De cannabis daar is

controleer door anderen gemaakte lassen

zwakker en duurder dan hier in Neder-

en doe dat werk over de hele wereld. Ik

land. De meeste mensen die ik ken roken

werk nu in Finland en ben hier vier dagen

wiet, op zijn minst af en toe. In Israël

met vakantie. Ik ben hier al heel vaak ge-

roken misschien wel meer mensen dan

weest hoor. Ik denk niet dat de rest van

hier, juist omdat het verboden is! Dit is

de wereld er ooit een beetje meer als Hol-

voor mij de derde keer dat ik Nederland

alcohol mochten schenken, zat de hele

land gaat uitzien. Hier schijnt het systeem

bezoek. Welke coffeeshops ik allemaal

bar hier het hele weekend vol met vaste

van coffeeshops behoorlijk goed te werken,

bezocht heb weet ik niet meer.”

klanten uit de hele wereld, nu niet meer.

maar ik denk niet dat dit kan in Engeland.

Ze komen nog wel af en toe, maar de ge-

Waarom ik rook? Omdat het me ontspant,

zelligheid is anders geworden. Je hebt nu

puur voor mijn eigen lol dus, hahaha!”

minder contact met de klanten, met een jointje en een biertje gaat dat toch mak-

Jay, 35, Nederland “Ik ben begonnen met blowen toen ik 15 was, dat was voor de lol ja. Ik ben mu-

kelijker. Nu is het of heel rustig of ineens

Janive, 32, Israël

heel druk. Het gaat hier nog steeds goed,

“Ik rook al 12 jaar, dus sinds ik 19 was. Ik

niet mijn brood mee verdienen, dus heb ik

maar het kan beter!”

rook omdat het leuk is en me blij maakt.

nog allerlei andere baantjes. De Rookies

32

zikant, speel drums, maar ik kan er net


veel meestal, je moet toch wat hè? Back home is medicinale cannabis gelukkig sterk in opkomst. Toch denk ik niet dat Obama het zal aandurven om cannabis te legaliseren. Er wordt teveel geld verdiend met het vervolgen van de cannabis en haar gebruikers. Het is een kwestie van langzaam aan, het kan nog wel 20 jaar duren, tot die tijd blijf ik aangewezen op de zwarte markt. Ik rook ongeveer 1 gram per dag, een joint ’s morgens en een joint ’s avonds. In Amerika betaal ik ongeveer 300 dollar per ounce (28 gram), dus dat gaat me nog wel wat geld kosten de komende jaren.”

is voor mij vlakbij huis. Leuk hier zijn de

der jaren zien veranderen. Veel kleinere

verschillende mensen, de internationale

coffeeshops zijn verdwenen, er zijn nu

sfeer en de goede muziek!”

ook meer toeristen. De wiet is duurder geworden en van een mindere kwaliteit. De coffeeshops zijn ook minder leuk ge-

Marc, 50, USA

worden, je moet nu verplicht wat kopen

”Ik rook nu al 35 jaar. Waarom ik er mee

als je binnenkomt, het is een stuk minder

begon en dat nog steeds doe? Voor de lol

vriendelijk dan vroeger. Gelukkig kun je

natuurlijk! Ik ben van beroep lasser en

nog steeds wel leuke shops vinden, maar

hier voor een korte vakantie. Ik ben al

ik weet hier dan ook goed de weg!”

15 keer in Nederland geweest, van Maastricht tot Nijmegen en Alkmaar. Ik heb de

Anja, 27, Slovenië

situatie hier behoorlijk zien veranderen.

“Ik ben student toerisme. Ik rook nu ongeveer 14 jaar. De kwaliteit en de prijs in Slovenië varieert enorm, net als hier. Bij ons

Burt, 23, Duitsland

kun je niet zomaar wiet kopen, maar ik heb een heleboel vrienden, hahaha.”

“Ik studeer medicijnen. Ik rook cannabis als ik niet aan het studeren ben, en in de vakanties. Medicinale cannabis? Daar heb ik nog niet zo over nagedacht, als daar research naar gedaan is die aantoont dat het werkt lijkt me dat een goede zaak. Dit is de vijfde keer dat ik in Amsterdam ben. Ik woon in de buurt van Aken, indertijd zelfs op 500 meter van de grens met Venlo. Ik kwam dus regelmatig in diverse coffeeshops in Kerkrade. In Aken kom je vrij eenvoudig aan cannabis, in het zuiden van Duitsland is dat wat moeilijker, maar ik doe daar nooit veel moeite voor. Legalisatie in Duitsland? Nou, dat zal nog wel een tijdje duren!

De scheiding van alcohol en cannabis, het

Dimitri, 30, Slovenië

tabaksverbod, het is er niet beter op ge-

“Ik rook nu al 15 jaar, ik ben van be-

worden. Ik hou meer van bars dan van

roep vertaler en al negen keer in Am-

coffeeshops. Als ik rook en drink, drink ik

sterdam geweest. Ik heb hier geen plat-

alleen maar een paar pilsjes. Als ik alleen

tegrond meer nodig, ik ken de stad uit

maar kan drinken drink ik veel meer, te

mijn hoofd. Ik heb de situatie in de loop

33


Door: Arjan van Sorge

En weer geloof je je ogen niet: hoe zinloos, stompzinnig, nnig, gestoord, bizar, gevaarlijk en vooral grappig het Jackasskassteam de afgelopen tijd bezig is geweest. Maar in Jackass ass 3 overtreffen de weirdo’s wederom zichzelf. Je blijft je verbazen tot welke hoogten van

nen ook aan om gebruik te maken van alles

creativiteit met kul de cast en crew be-

wat zich in de buurt bevindt, van trucks ucks tot

het pak uit-

staande uit Johnny Knoxville, Bam Margera,

mobiele schijthuizen. In de beperking ng toont

gewrongen

Steve-O, Chris Pontius, Preston Lacy, Jeff

zich de meester... Maar net zo goed d wordt

het laatste restje

Tremaine, Ryan Dunn, Ehren McGhehey,

er tijdelijk een set in elkaar gezet die ge-

vocht uit de bilnaad

Dave England, Edward Barbanell en Jason

heel aan alle wensen van het team voldoet,

geschraapt, en proost.

‘Wee Man’ Acuna zich kunnen opwerken. De

om zo tot het beste resultaat te komen. men. De

Alleen voor mensen met een sterke maag...

Jackass 3 dvd werd ouderwets gezellig met

omstandigheden zijn volledig ondergeschikt geschikt

het volledige team gemaakt, en laat zo’n

gemaakt aan de uitvoering van de trucs. rucs. Er

De uitsmijter evenwel wordt tot het laatst

dertig korte of wat langere (ongecensureer-

zijn wel wat uitstapjes naar andere plekken,

bewaard: bungee-jumpen met mobiel toi-

de) stunts zien die al eerder in de bioscoop-

waar het zich van niets bewuste publiek

let in Poo Cocktail Supreme. De uitverko-

versie te zien waren, aangevuld met tal van

of winkelpersoneel gewoon hun ding ng doet.

rene is goed vastgemaakt aan de open

verwijderde scènes en bloopers.

Het zal je maar overkomen als je e in het

toiletpot van de wc-cabine, en het hele

café opeens verzeild raakt in een ruzie om

zaakje wordt aan touwen de lucht in ge-

een vrouw tussen dwergen, die vervolgens

katapulteerd. Je kunt je voorstellen wat

in een dwerg-matpartij uitmondt, waarna

er eenmaal boven aangekomen allemaal

Nieuwigheidje (alhoewel...) is dat de ¿lm

een gevecht ontstaat met dwergpolitie, en

langs Steve-O heenspettert, en opnieuw

in 3D uitgebracht is, zodat de stront je

de gewonden vervolgens worden afgevoerd

en opnieuw, na elke jojobeweging tijdens

nog levensechter om de oren vliegt, en

door dwerg-ambulancebroeders. Een bijzon-

de shitty rondreis. Alles tot in detail gere-

de onfortuinlijke thrillseekers nog har-

dere ervaring moet dat zijn... Ook dieren op

gistreerd met de camera, uiteraard.

der en pijnlijker tegen van alles en nog

de boerderij zijn regelmatig onderwerp van

wat lijken aan te knallen. Een feest voor

de ¿lmpjes, waarbij vermeld dient te wor-

het oog! Er wordt ook ruim gebruik ge-

den dat niet de beesten maar de ¿lmhelden

maakt van slowmotion, wat vooral bij het

de klappen krijgen. De dierenbescherming

meppen van nietsvermoedende, argeloze

hoeft zich niet ongerust te maken...

medeacteurs tot spectaculaire beelden leidt. Het bleke, zich van geen naderend kwaad bewuste vlees van gezicht en buik lubbert dramatisch in een zich langzaam

Electric Avenue, Will The Farter, The Dildo

maar gestaag uitbreidende golfbeweging

Bazooka, Roller Buffalo, Super Mighty Glue,

weg van de onverwachte klap, maar blijft

Beehive Tetherball, Apple Of My Ass, Lam-

gebonden aan de rest van het lichaam,

borghini Tooth Pull – het zijn maar enkele

ook al lijkt het alsof het zich er elk mo-

voorbeelden van het uitgebreide scala aan

ment van los kan gaan maken.

sick jokes dat deze keer weer verzameld is. Maar enkele hoogtepunten moeten hier toch

De meeste trucs lijken zich te beperken tot

nog even wat uitgebreider vermeld worden,

een verblijf aan een meertje, ver weg van

zoals de Sweatsuit Cocktail. Blubberbuik

de bewoonde wereld, waar de omgeving niet

en supervetzak Preston Lacy wordt in een

direct in gevaar gebracht kan worden en zich

luchtdicht plastic pak gehesen, en werkt zich

al helemaal geen pottenkijkers in de nabij-

vervolgens in het zweet op de loopband.

heid kunnen bevinden. Het spoort de man-

Het transpiratievocht wordt opgevangen,

34

en

Jackass 3 is uitgebracht op Blu-ray/ dvd combo en dvd.


35


Kaya 47

Foto: Advanced Seeds 36


Het ‘succes’ van Roosendaal en Bergen op Zoom

Jongleren met cijfers Door: Nicole Maalsté

In september 2009 zijn in Bergen op Zoom (B.O.Z.) en Roosendaal alle (acht) coffeeshops gesloten. Ruim een jaar later worden de eerste resultaten van deze maatregel gepresenteerd. Daarbij zijn de superlatieven niet van de lucht. Volgens de burgemeesters is de maatregel zeer succesvol. Zij spreken van een spectaculaire afname van drugstoeristen en de overlast zou ook grotendeels zijn verdwenen. Maar op welke onderzoeken baseren de burgemeesters hun uitspraken eigenlijk? Hoe zijn de onderzoekers te werk gegaan en hoe betrouwbaar zijn de bevindingen? En had het sluiten van de coffeeshops inderdaad alleen maar positieve gevolgen, of waren er ook negatieve gevolgen? Toen de acht coffeeshops nog open waren,

studenten die via een uitzendbureau waren

kwamen er in beide gemeenten samen

ingehuurd van 9 uur ’s ochtends tot 10 uur

25.830 drugstoeristen per week: 12.194 in

’s avonds op verschillende toegangswe-

B.O.Z. en 13.636 in Roosendaal. Een jaar

gen het aantal inzittenden van ‘verdachte’

na de sluiting van de coffeeshops worden

auto’s te tellen. In eerste instantie waren

beide gemeenten nog door 2039 drugs-

alle auto’s met een Belgisch of Frans ken-

toeristen bezocht (1072 in B.O.Z.en 967 in

teken verdacht. Voor elke gemeente waren

Roosendaal). Dat roept allerlei vragen op:

drie toegangswegen geselecteerd. Een deel

Hoe weten ze dat zo precies? Waar zijn al

van die auto’s (ongeveer 10%) werd ge-

die andere drugstoeristen gebleven? En wie

volgd door een politieteam om te kijken of

komen er dan nog wel: zijn dat consumen-

de auto inderdaad een verdachte bestem-

ten of handelaren? En komen die alleen

ming opzocht. In 2008 was dat natuurlijk

maar voor wiet of ook voor andere drugs?

een stuk eenvoudiger, omdat je toen alleen maar hoefde te kijken of een auto naar een

Al deze vragen en nog veel meer worden

van de coffeeshops reed. In 2010 werden

beantwoord in de ‘Drugsscan B.O.Z.-Roo-

ook auto’s die zich verdacht gedroegen of

sendaal’ (2011), die terug te vinden is op

die naar ‘bekende illegale panden’ reden

de website van www.courage.nu. In deze

meegeteld. Of de inzittenden van een auto

Drugsscan zijn de belangrijkste resultaten

uiteindelijk als drugstoeristen werden be-

beschreven. Voor de ¿jnproever wordt er

stempeld, werd dus overgelaten aan het in-

ook nog verwezen naar een aantal achter-

schattingsvermogen van de politie. Volgens

liggende rapportages, die duidelijk maken

de politie was ongeveer 10% van de Bel-

hoe de onderzoekers te werk zijn gegaan.

gische en Franse bezoeken aan B.O.Z. en

Zo zijn er twee rapportages, waarin nauw-

Roosendaal drugsgerelateerd. Alle andere

gezet is beschreven hoe het tellen van

Belgen en Fransen bleken locaties te be-

drugstoeristen in zijn werk is gegaan. Deze

zoeken die bij de politie niet bekend staan

tellingen hebben in 2008, dus vóór de slui-

als illegaal drugspand. (De HEMA, Meneer

ting van de coffeeshops plaatsgevonden,

Jamin, het Doedelzakmuseum, familie).

en zijn in 2010 herhaald. En er is ook nog een rapportage die beschrijft hoe de overlast die bewoners ervaren is gemeten.

Kanttekeningen In de rapportage ‘Tellingen na de valreep’

‘Verdachte’ auto’s

(2010) geven de onderzoekers terecht aan dat het uitgevoerde veldwerk slechts een

Laten we eerst eens kijken naar de tellin-

idee geeft van het aantal drugstoeristen,

gen. Hoe tel je het aantal drugstoeristen?

maar dat het geen betrouwbaar beeld op-

Dat ging als volgt. Twee weken lang zaten

levert. Zij plaatsen elf kanttekeningen bij

Probleem drugstoerisme visueel opgelost Omdat uit het onderzoek toch wel de nodige vraagtekens oprijzen, hebben we een van de onderzoekers om een reactie gevraagd. Criminoloog Edward van der Torre zegt zelf ook verbaasd te zijn over de omvang van de positieve effecten van de sluiting van coffeeshops: “Dit onderzoek weerlegt voor Roosendaal en Bergen op Zoom eenvoudige beelden over een ernstige toename van de illegale markt.” Dat er nu zoveel meer gewone toeristen komen was tijdens het onderzoek een belangrijk punt van aandacht, maar is niet interessant meer omdat heel duidelijk is geworden dat het reguliere toeristen zijn. Hij is er zeker van dat de toeristen bijna allemaal naar winkels - zoals de Outlet - reden en dus niet voor drugs kwamen. Het lijkt hem onwaarschijnlijk dat zij nog een tweede bestemming hadden. De onderzoekers zagen ze later gewoon weer via dezelfde route de stad verlaten. Hij kan zo een lijstje nadelen opsommen, maar visueel en feitelijk is er in ieder geval nauwelijks nog sprake van drugstoerisme. Mocht er al illegale drugshandel zijn, dan is die niet zo goed zichtbaar in het straatbeeld. Van der Torre: “De gewone doodeenvoudige Belg die voorheen wiet kwam kopen bij de coffeeshop is nagenoeg verdwenen. Wat er nu nog komt om drugs te kopen is vaak tuig van de richel. Op hun voorhoofd staat ‘Ik deug niet’. Ze lopen verdachte panden binnen en zwaaien naar de camera, maar ze zijn lastig te pakken, omdat ze de deal losgekoppeld hebben van de transactie. Dus ze rijden met een lege auto weer terug de grens over.” Van der Torre verbaast zichzelf ook over de toename van vermogensdelicten: “Het is niet duidelijk of de jongens die nu inbraken plegen, voorheen in de drugshandel zaten. Maar misschien zijn het wel jongens die anders drugsrunner zouden zijn geworden. We volgen dit dossier het komend jaar op de voet. Ik vind dat de overheid die jongens een kans moet geven. De drugshandel helpt hun schoolcarrière om zeep. Het zijn voor een deel slimme jongens die misschien wel een Havo of VWO zouden kunnen afmaken.”

37


zoekers in Breda met 30% is toegenomen. De tellingen in Breda vonden gedurende zes maanden plaats, waarbij één keer per maand op gezette tijdstippen op drie dagen in de week werd geteld. Uit de onderzoeksrapportage is niet op te maken om hoeveel extra coffeeshopbezoekers het precies gaat. Maar het onderzoek maakt wel duidelijk dat een deel van de drugstoeristen inderdaad is uitgeweken naar gemeenten die wel nog coffeeshops hebben. Van de nieuwe bezoekers is 60% afkomstig uit België of Frankrijk. Uit dat onderzoek blijkt Figuur 1 Bron: Drugsscan, 2011.

trouwens ook dat deze toeloop van blowers in Breda niet tot meer overlast leidt. De

hun eigen uitkomsten. Ik noem er een

gewone toeristen per week naar beide

Bredase burgemeester noemt de situatie

paar. Allereerst zijn er meer toegangswe-

gemeenten kwamen. In 2010 werden er

beheersbaar (www.hetccv.nl).

gen dan de drie waarop zij (per gemeente)

nog maar 2.039 toeristen als drugstoerist

stonden te tellen. Ook is het volgens de

aangemerkt. Dat zou betekenen dat er

onderzoekers goed mogelijk dat drugsrun-

in 2010 14.446 toeristen B.O.Z. en Roo-

Overlast verplaatst zich

ners en drugsdealers in de gaten hadden

sendaal bezochten die niet voor de drugs

Volgens de burgemeesters in B.O.Z. en

dat er iets aan de hand was op die drie toe-

kwamen. Ik weet niet of ze een nieuw mu-

Roosendaal is de overlast in hun gemeen-

gangswegen, waardoor drugstoeristen via

seum of attractiepark hebben geopend,

ten enorm afgenomen. Laten we eens

andere routes werden gestuurd. Een aan-

maar het lijkt me sterk dat er in twee jaar

kijken of dit inderdaad zo is en hoe dit

wijzing daarvoor is dat de tellers en vol-

tijd bijna twee keer zoveel gewone toe-

precies is gemeten. In de Drugsscan is

gers in beide plaatsen ‘bezoek’ kregen van

risten naar B.O.Z. en Roosendaal komen.

te lezen dat hiervoor twee bronnen zijn

verdachte Marokkaanse jongemannen die

Of zouden de plaatsen nu zoveel aantrek-

gebruikt. Allereerst zijn dat de meldingen

poolshoogte kwamen nemen.

kelijker zijn geworden voor gewone toe-

van bewoners bij het Meldpunt Drugs-

risten omdat er geen coffeeshops meer

overlast van Courage. In de Drugsscan

Verder is het mogelijk dat drugstoeristen

zijn!? Dit verschil in het aantal gewone

staat dat het aantal meldingen van drugs-

in de gaten hadden dat politieagenten hen

toeristen kan op twee manieren worden

overlast is gedaald. In het jaaroverzicht

volgden en daarom niet direct doorreden

uitgelegd. Eén, het aantal drugstoeris-

van Courage staat echter dat het aantal

naar de drugsbestemming. In 2010 wis-

ten is in 2008 schromelijk overdreven.

meldingen van drugsoverlast Àink is toe-

ten de drugstoeristen inmiddels wel dat ze

Of twee - en dat is waarschijnlijker - het

genomen. In 2010 waren er 971 meldin-

in B.O.Z. en Roosendaal een beetje voor-

aantal drugstoeristen dat zijn weg heeft

gen van drugsoverlast (en in 2009 waren

zichtig aan moesten doen, en dat ze naar

gevonden naar het illegale circuit wordt

dat er 644). In 2010 gingen trouwens 520

andere plekken dan coffeeshops moesten

Àink onderschat

meldingen over de mogelijke aanwezig-

zoeken voor hun wiet. Dan zijn er natuurlijk ook drugstoeristen die gebruik maken

heid van een hennepkwekerij (in 2009 waren dat er 201). In iets meer dan een

van het openbaar vervoer of drugstoeris-

Waar zijn de drugstoeristen?

ten die op andere uren kwamen. Al deze

Een journalist van BN/De Stem schreef

een hennepkwekerij te zijn. De stijging in

drugstoeristen zijn buiten schot gebleven.

onlangs dat hij precies vijf minuten nodig

het aantal meldingen komt volgens Cou-

In werkelijkheid kan het aantal drugstoe-

had om een zakje wiet rond het station

rage doordat melders zich bewuster zijn

risten dat de beide grensgemeenten in

van Roosendaal te scoren. Ook wordt er

van de gevaren van een hennepkwekerij.

2010 bezocht dus vele malen hoger liggen.

volgens hem gedeald op taxistandplaat-

Tsja, zo kun het ook uitleggen…

kwart van de gevallen bleek er inderdaad

sen en is er een thuisbezorgservice. De

Bijna twee keer zoveel gewone toeristen

alternatief geklede drugstoerist is weg.

Een andere bron is een straatenquête op

Maar anderen zijn ervoor in de plaats ge-

tien locaties onder bewoners. Deze pei-

komen: “Ze zijn helemaal niet weg – ze

ling is echter uitsluitend uitgevoerd nadat

Maar er is meer aan de hand met de cij-

hebben zich aangepast en de dienstverle-

de coffeeshops al dicht waren. De resul-

fers. Als je alle achterliggende bronnen

ning is gewoon verbeterd”, aldus het arti-

taten van de enquête laten zien dat de

doorspit, dan valt er iets merkwaardigs

kel in die krant. De illegale markt tiert dus

aanwezigheid van drugstoeristen merk-

op. In 2008 waren er over de periode

welig in beide gemeenten. En dan hebben

baar is afgenomen. Ook is de overlast op

van een week in totaal 33.936 toeristen

we het dus alleen nog maar over de bui-

de plaatsen waar eerst coffeeshops zaten

geteld die via een van de zes toegangs-

tenlandse blowers gehad. Maar de Neder-

afgenomen. Dat lijkt me nogal logisch.

wegen B.O.Z. of Roosendaal binnenre-

landse blowers zullen toch ook ergens hun

Opmerkelijker is dat de overlast in 2010

den. In 2010 waren dat er 16.485. Dat is

wiet vandaan moeten halen.

in bepaalde buitenwijken juist is toegenomen. In Roosendaal is 33% van de onder-

de helft minder. Tot zover is er nog niks vreemds aan de hand. Maar als je verder

In de Drugsscan staat dat een substan-

vraagden (zeer) vaak getuige van (soft)

kijkt, dan blijkt dat 25.830 van die toeris-

tieel deel van de blowers is uitgeweken

drugshandel en ervaart 25% (zeer) vaak

ten in 2008 als drugstoerist zijn bestem-

naar Breda en Etten-Leur. Uit een recente

overlast hiervan. In B.O.Z. is 28% van de

peld. Dat betekent dat er in 2008 8.106

telling blijkt dat het aantal coffeeshopbe-

ondervraagden (zeer) vaak getuige van

38


(soft)drugshandel en ervaart 19% (zeer)

zou natuurlijk kunnen, maar mij lijkt de

ontstaan van ondergrondse markten ook

vaak overlast hiervan. Op basis van deze

drugsbusiness toch echt een ander vak dan

veel kleiner. Als we alles op een rijtje zet-

twee bronnen kun je dus ook een andere

de inbrekerei. En als dit al zo is dan moeten

ten dan wordt duidelijk dat er op basis van

interpretatie van de situatie maken.

de bewoners zich toch gaan afvragen wel-

de gepresenteerde cijfers andere interpre-

ke vorm van criminaliteit nou vervelender

taties van de situatie mogelijk zijn. Het

was: de drugshandel met toeristen of de

aantal drugstoeristen is zichtbaar afgeno-

inbraken in hun woningen en auto’s…

men. In die zin is het probleem cosmetisch

Stijging inbraken

verdwenen. Maar op basis van dit onder-

Volgens de Drugsscan heeft het sluiten van de coffeeshops nog een aantal ande-

zoek is niet te zeggen of er sprake is van

re minder prettige gevolgen. Zo kampen

Cosmetische oplossing

beide gemeenten sindsdien met een forse

Dit onderzoek is ge¿nancierd door de bur-

je niet te meten aan de hand van tellingen

toename van woninginbraken en is in Roo-

gemeesters van B.O.Z. en Roosendaal.

of informatie van buitenstaanders. Daar-

sendaal ook het aantal auto-inbraken ge-

Die hebben er belang bij dat het onder-

voor heb je insight-informatie nodig. De

stegen. Het gaat hierbij om een structurele

zoek het succes van hun beleid aantoont.

conclusie dat er na de sluiting van de cof-

stijging in die zin dat het geen toevallige

In plaats van het sluiten van coffeeshops

feeshops in B.O.Z. en Roosendaal alleen

piek is. Hoewel het niet met zekerheid is

hadden ze er ook voor kunnen kiezen om

nog maar een paar ‘verdwaalde’ drugstoe-

vast te stellen, denken de onderzoekers

een aantal coffeeshops naar de grens te

risten komen en dat een groot deel van

dat de voormalige (kleine) drugshandela-

verplaatsen. In Venlo is de overlast van

de drugstoeristen zijn heil in eigen land

ren zich bij gebrek aan klandizie toeleggen

drugstoeristen daardoor enorm afgeno-

heeft gezocht, lijkt in ieder geval enigszins

op andere vormen van criminaliteit. Dat

men. Op die manier is het risico op het

voorbarig. Ceci n’est pas encore ¿ni!

een groeiend ondergronds circuit. Dat kun

39


)UDFWDO 40


d t see f i n eo sl l e c t i o n c

seed t s e n f i ollection c

'%&%-).)3%%2$% 2%'5,)%2%% !55 4/ ",, /%)%.$% :!$%.. )..

6%200 !+++ ).. ' $% -%%34 0/4%.44 % ++ 2!## (44 )'' % 33 //22 4%. (( %"" "%% . 7)* ). (( %44 !! 33/244 )- %.44

7)* :/%+%. 7%$%26%2+/0%23 %. '2//4(!.$%,!2%. 6//2 /.:% 7%2%,$"%2/%-$% :!$%. .EEM CONTACCT OP VIA TEL ME ET ,UC OF 0ATTRICK OOF GA N NAAR ONZE WHOLLESALEE VOOR EEN LOGINCODE OM DIRE ECT GEM MAKKELIJJK EN SNEL TEE KUN NNEN B BESTELLEN

(/'% 7).3400 %2#%.. 4!'' % 66 / / 2 !,,, % '' 2/7 7 %.. (%% !$$ 3 (// 03 '' % ' ! 2 !.$$ %%% 2$ 777 0!2 ! $ )3% 3% % $ 3 # / 0ANDORA

*ACKY 7HITE

6ERTIGO

!CID

$UTCH $RAGON -AGIC "UD

/PIUM

3POETNIK

!TOMICAL (AZE 3WEET 0URPLE !LLKUSH

!UTOMARIA ))

7HITE "ERRY

$ELAHAZE

)CE #REAM

"ELLADONNA

7APPA

,UCID "OLT

.EBULA

3ENSI 3TAR

0! 2 ! $ ) 3 % 3 % % $ 3 0 / 3 4 " / 8 ! * ! - 3 4 % 2 $ ! - ( / , , ! . $ 4 % , &! 8 % - ! ) , ) . & /

0! 2 ! $ ) 3 % 3 % % $ 3 # / - 7 7 7 0! 2 ! $ ) 3 % 3 % % $ 3 # / -

e zaadv

redel

sinds 1

aars

994


Zaden maken voor dummy’s Door: Piet Groen

Steeds meer hobbyisten maken hun eigen zaden. Geen wonder, veredelen en kruisen is een fantastische bezigheid, en je bespaart ook nog eens een hoop geld. Je kunt gewoon de bloemetjes en de bijtjes het werk laten opknappen, of net zo geavanceerd te werk gaan als een professional. Maar succesvol kruisen vergt wel kennis van zaken, werk, tijd en ruimte. Vooral de factor kennis is vaak de bottleneck, want erfelijksheidsleer is een behoorlijk ingewikkeld vakgebied waar je met Jip en Janneketaal niet ver komt.

Daar komt bij dat je vaak geen idee hebt van de genetische status van de zaden waar je mee werkt. Gaat het om een stabiele soortvaste variëteit, is het een F1, F2 hybride etc.? Allemaal zaken die in een later artikel nog eens aan bod kunnen komen. In dit artikel willen we de praktische kanten van zaad kweken bekijken.

Planning is noodzakelijk Voor goede resultaten is planning noodzakelijk, en die begint al ruimschoots voor de potentiële ouders worden gezaaid. Het belangrijkste is om een doel(en) te bepalen, waarbij de beschikbare tijd en ruimte mede bepalen of dat doel realistisch is, net als de vraag of je binnen of buiten werkt. Ook de benodigde hoeveelheid zaad is hierbij bepalend. Het per plant noteren van belangrijke gegevens, zoals de eerste bloeidag, zijn uitermate handig.

Mogelijke veredelingsdoelen zijn: – een lage of hoge plant, veel of weinig (zij)takken – een stevige opbrengst – groeisnelheid – vroege bloei – snelle rijping – resistentie tegen schimmels en ongedierte, waaronder slakken – een bepaalde kleur, geur, vorm of grootte van de buds

Het kiezen van ouders Om zinvol te kruisen is het noodzakelijk te weten met welk genetisch materiaal je te maken hebt. Helaas bestaat het grootste deel van de commercieel verkrijgbare zaden uit niet-soortvaste ('true breeding') variëteiten; logisch, gezien het gemak waarmee zaadboeren elkaars creaties imiteren. Voor de amateurkweker zorgt dit echter voor problemen. Het is veel makkelijker uit te gaan van soortvaste planten, Bestuiving in een kweekent.

42

omdat je daarmee voorspelbare patronen


Gearrangeerd huwelijk: De vroegst bloeiende man ontmoet in een kweektent de vrouw die de kweker voor hem heeft uitgezocht.

Over enkele dagen zijn deze mannelijke bloemen klaar om hun stuifmeel te verspreiden.

in de volgende generaties herkent, en zo

tige geur vanaf komt, zou het een ge-

kan zo het resultaat sturen, al is ook deze

betrouwbare, consistente resultaten kunt

schikte kandidaat zijn. Volgens topver-

methode geen garantie voor succes.

verwachten. Zonder soortvaste ouders zul-

edelaar Chimera kom je op deze manier

len de nakomelingen een brede waaier aan

echter niet veel meer te weten dan dat

verschillende kenmerken vertonen. Wie

een bepaald mannetje sterk ruikt. Vaak

Stuifmeel oogsten

echt serieus aan de slag wil zal in dat geval

ook wordt een stuifmeeldonor gekozen

Een vrouwelijk plantje van ongeveer 40

eerst het beginmateriaal moeten stabilise-

op vroege bloei, groeikracht of uiterlijk.

cm kan makkelijk meer dan duizend za-

ren alvorens te beginnen met kruisen.

Maar eigenlijk kun je alleen op betrouw-

den opleveren, dus het is niet nodig hele

bare wijze bepalen of een mannelijke

planten, laat staan al je rookbare planten

De meeste commercieel aangeboden za-

ouderplant de moeite waard is door een

op te offeren. Eén tak met mannelijke

den zijn F1 hybrides. Deze zijn het resul-

nakomelingentest. Zo'n test wordt uit-

bloemen levert kleine kwekers meer dan

taat van de kruising van twee niet-verwan-

gevoerd door het zaad uit een bepaalde

genoeg stuifmeel om voldoende zaad voor

te soortvaste variëteiten. Het bijzondere

bevruchting op te kweken en de resulte-

eigen gebruik te produceren. Sluit als je

aan een F1 is dat alle nakomelingen die uit

rende plant(en) te evalueren. Een nadeel

mannetje buiten staat de bloemstengels

F1 zaad worden opgekweekt uniform zijn.

van zo'n test is dat er tijd en ruimte no-

waarvan je stuifmeel wil oogsten af met

Die eigenschap gaat verloren wanneer F1

dig is om het nageslacht te kweken en te

een stuk gaasdoek, zodat de bijen er niet

planten met elkaar worden gekruist. Be-

evalueren. Bovendien moet stuifmeel wor-

bij kunnen. Verzamel het stuifmeel 's

halve die uniformiteit is de zogenaamde

den bewaard, of beter nog, de stuifmeel-

morgens wanneer de bloemen zich vol-

hybride groeikracht ('hybrid vigour') een

donors in leven worden gehouden voor het

ledig geopend hebben en het stuifmeel

sterke troef van F1 planten. Daaronder

geval ze weer aan de bak moeten.

er droog en poederig uitziet. Verwijder

wordt verstaan dat de planten groter en

andere takken om onbedoelde en prema-

robuuster worden, en sneller groeien dan

ture bestuiving te voorkomen: isoleer de

de beide ouders die werden gebruikt voor het maken van de F1 zaden.

Welke vrouw?

Open bestuiving vs. hybridiseren Er zijn twee manieren om zaadmoeders te bevruchten: open bestuiving en hybri-

Behalve op potentie kan de vrouwelijke

diseren, ofwel selectief kruisen. Bij open

plant op een of meerdere van de net

bestuiving in de buitenlucht doet de na-

genoemde kenmerken worden geselec-

tuur al het werk. Bijen en insecten zor-

teerd, voordat de plant klaar is om be-

gen voor de bevruchting. Indoor kan een

vrucht te worden.

zwenkventilator helpen om het stuifmeel over alle naar bevruchting snakkende

Welke man?

bloemtoppen te verspreiden. Je hebt met open bestuiving geen enkele controle over

Lastiger is het te bepalen welke man

welke vader welke moeder bevrucht. De

zijn stuifmeel (of pollen) mag doneren.

kans dat je met deze methode een krui-

Volgens sommige kwekers kun je een

sing krijgt die er echt uitspringt, is mini-

geschikte kandidaat het best selecte-

maal. Bij hybridiseren ligt dat anders. Bij

ren door een stengel tussen de vingers

deze vorm van veredelen beslist de kwe-

te wrijven. Als er een sterke harsach-

ker over de moeder- en de vaderplant en

Het zich ontwikkelende zaad is goed zichtbaar.

43


pers zijn te ver heen om met succes te worden bestoven. Je kunt merken dat de stamper nog niet ontvankelijk is wanneer het stuifmeel niet kleeft op de stamper. Wanneer zich een druppeltje vocht vormt op de stamper, is het te laat. Rijp stuifmeel is droog en poederig. Directe bestuiving: Omhul de vrouwelijke tak met de zak met stuifmeel en schud de zak eventjes om te zorgen dat het stuifmeel in contact komt met zoveel mogelijk stampers. Laat de zak twee dagen en nachten zitten om zeker te zijn

Stuifmeel en mannelijke bloemen.

van voldoende bestuiving. Verspreid geen man zodra de zaadzakjes zich openen en

vangen. Het stuifmeel kan vervolgens met

stuifmeel als je de zak verwijdert, want

de meeldraden verschijnen. Vergeet niet

een steriele schraper worden opgeveegd

kiemkrachtig stuifmeel kan nog steeds

dat stuifmeel zich kilometers door de lucht

en in een droge, goed geventileerde ka-

uitvliegen en naburige planten bestuiven.

kan verspreiden. Als je een stuifmeel dra-

mer in 24 uur worden gedroogd voor het

In het geval de bestuiving indoor plaats-

gende plant aanraakt, zal het stuifmeel als

wordt verpakt. Als je het stuifmeel binnen

vindt en er andere planten aanwezig zijn

¿jnstof opvliegen en zich razendsnel door

een paar dagen wilt gebruiken, kan je er

die niet moeten worden bevrucht, kan de

de omgeving verplaatsen.

van uitgaan dat het ongeveer een week

kweker de planten waar het om gaat uit

levenskrachtig blijft.

de hoofdruimte naar een afgescheiden ruimte brengen voor bestuiving. Na enke-

Plaats vlak voor het opengaan van de helmhokjes een schone papieren of plastic zak

Breng het schone en gedroogde stuifmeel

le dagen in de bestuivingsruimte met de

over de tak. Maak met een stukje (bind)

voor later gebruik over in een envelop,

mannetjes worden de vrouwtjes grondig

draad de zak aan de onderkant vast om te

reageerbuisje, contactlensdoosje of iets

met water afgespoten om alle achterge-

voorkomen dat er stuifmeel ontsnapt. Laat

dergelijks en leg die verpakt in een plas-

bleven stuifmeel te vernietigen, voor ze

de zak een paar dagen om de tak heen zit-

tic zak in de diepvriezer. Om ongewenste

worden teruggebracht naar de hoofdruim-

ten om het stuifmeel op te vangen. Tik als

condensatie te voorkomen kun je een

te waar de zaden de daaropvolgende we-

er genoeg stuifmeel is opgevangen tegen

zakje silica of enkele rijstkorrels toevoe-

ken zullen rijpen. Op deze manier is de

de tak aan, zodat het overblijvende stuif-

gen. Als het stuifmeel voor gebruik uit de

kans dat stuifmeel de rest van de planten

meel van de tak geschud wordt. Verwijder

vriezer wordt gehaald is het aan te raden

bestuift minimaal. Maak de ruimte waar

de leeggeschudde tak en de zak voorzichtig

het buisje rustig op kamertemperatuur te

het stuifmeel werd opgevangen steeds

zodat er geen stuifmeel kan ontsnappen.

laten komen om ongewenste condensatie

schoon na het verzamelen van stuifmeel.

op het stuifmeel te voorkomen. Stuifmeel moet niet herhaaldelijk worden ingevroren

Latere

en ontdooid, omdat daardoor de kiem-

handmatige bestuiving gebruik je een

Je kunt het stuifmeel direct gebruiken of

kracht vermindert. Laat niet alle bevroren

wattenstaafje of penseel om het stuifmeel

bewaren. Soms zal een mannetje extreem

stuifmeel ontdooien als je maar een beetje

op de stampers aan te brengen. Deze

vroeg bloeien en moet je het bewaren tot

nodig hebt, maar haal de benodigde hoe-

methode is geschikt als je maar een deel

het vrouwtje van je keuze ontvankelijk is.

veelheid er in bevroren toestand uit en leg

van het stuifmeel (direct) wilt gebruiken,

Volgens sommige veredelaars komen de

de verpakking met de rest zo snel moge-

of als het stuifmeel in de diepvries is be-

meest verrassende, vernieuwende resulta-

lijk terug in de diepvriezer. Vergeet niet de

waard voor later gebruik. Steek het wat-

ten vaak uit planten met een verschillende

verpakking met het stuifmeel duidelijk van

tenstaafje of penseel in het (ontdooide)

bloeitijd. Als je stuifmeel later voor een an-

een beschrijfbaar labeltje te voorzien, met

stuifmeel en veeg het voorzichtig in de

dere kruising met hetzelfde stuifmeel wilt

daarop bijvoorbeeld de oogstdatum en de

stampers. Ook hier moet de kweker over

proberen, is bewaren de enige optie. Stuif-

soort waarvan het stuifmeel afkomstig is.

Stuifmeel bewaren

(handmatige)

bestuiving:

meel blijft onder natuurlijke omstandigheden niet lang goed en gaat makkelijk verloren door hoge temperaturen en vocht. Het

Bestuiven

kan worden bewaard in een diepvriezer, al

Bestuiving vindt plaats als stuifmeel in con-

loopt de bewaartijd volgens deskundigen

tact komt met de stamper. Afhankelijk van

uiteen van enkele maanden tot negen jaar.

de variëteit zijn verse stampers (de witte haartjes) twee tot twaalf weken nadat de

Bewaren: Verwijder het stuifmeel voor-

plant is gaan bloeien klaar om te worden

zichtig uit de verzamelzak en haal het ver-

bestoven. Hoe meer stampers er op de top

volgens door een zeef. Zo verwijder je alle

zitten op het moment van bestuiving, hoe

plantmateriaal dat in de zak is gevallen en

meer zaad er zal worden geproduceerd.

het stuifmeel zou kunnen bederven. On-

Vruchtbare stampers zien er opgeblazen

der de zeef wordt waspapier of ander glad

uit en zijn meestal wit of vuilwit van kleur.

materiaal gelegd om het stuifmeel op te

Verwelkte, roestkleurige of bruine stam-

44

Stuifmeelkorrel van een cannabisplant.

Voor


deze

bacteriepopulaties

bloemen te verpulveren en de zaden van

een vaste hand beschikken zodat er geen

ondersteunen

stuifmeel in de lucht terecht komt en voor

niet, en het ontbreekt ze aan de ‘leven-

ongewenste bestuiving zorgt. Deze tech-

de’ kwaliteit van een organische bodem.

niek is perfect als de kweker maar een

Het zou goed kunnen dat deze organische

Zaden zijn klaar om direct geplant te

paar zaadjes hoeft te maken. Een penseel

bacteriepopulaties een voordeel opleve-

worden, maar in eerste instantie kan het

moet na gebruik grondig worden schoon-

ren voor de gezondheid van de plant, en

ontkiemingspercentage laag zijn. Voor

gemaakt en gedroogd voordat deze op-

zo meer rijpe, gezonde en kiemkrachtige

een betere ontkieming kunnen zaden na

nieuw wordt gebruikt voor een ander

zaden opleveren'.

het oogsten een paar weken in een koele, donkere en goed geventileerde ruimte

soort stuifmeel, bijvoorbeeld door de penseel te wassen in brandspiritus of chloor.

Voeding zaadmoeders

het plantmateriaal te scheiden.

Na de oogst Na de bevruchting zijn de meeste zaden in een week of zes volledig rijp. Tijdens het

Volgens Chimera kunnen planten voor

rijpen kunnen de kelken, de hoesjes waar

zaadproductie tijdens het rijpen van de

het zaad in zit, opensplijten waardoor je

zaden het best een compleet en uitgeba-

de ontwikkeling van het zaadje goed kan

lanceerd dieet krijgen met alle voedings-

volgen. Zaden zijn rijp wanneer ze bijna

stoffen voor een gezonde ontwikkeling.

helemaal bruin of grijs zijn, een mooi vlek-

Omdat de meeste bloeivoedingen bepaalde

kenpatroon vertonen, en losjes in de kelk

voedingsstoffen missen (o.a. stikstof), kan

zitten. Groene, gele of witte zaden zijn vrij-

groei- en bloeivoeding worden gecombi-

wel altijd onrijp en niet kiemkrachtig. Om

neerd om zaadmoeders een compleet dieet

de rijpheid van zaadplanten te testen kun

te bieden. Juist in de rijpingsperiode is het

je een paar zaden testen door ze tussen

beter de planten en het zich ontwikkelende

duim en wijsvinger samen te drukken om

zaad niets te onthouden.

de stevigheid te testen. Als de meeste za-

worden gedroogd, waarna ze een of twee maanden in de koelkast worden bewaard voordat ze worden ontkiemd. Links, voor de bestuiving: vrouwelijke kelk met stampers. Rechts de kelk, nu gevuld met een zaadje.

den onder geringe druk niet geplet worden, Chimera is er van overtuigd dat een com-

is het tijd om te oogsten. Als zaden te lang

plete, gebalanceerde, organische aarde-

aan de plant blijven zitten, zullen ze uit de

mix de gezondste en meest kiemkrachtige

toppen vallen en ontkiemen op het kweek-

zaden oplevert. 'Organische bodems be-

medium eronder. Dit gebeurt vaker bij

vatten bacteriepopulaties die bodemver-

sativa-dominante soorten. Indica-soorten

beteraars afbreken waardoor deze voor

hebben gewoonlijk dichtere bloemen die

planten opneembaar worden. ‘Steriele’,

het zaad steviger vasthouden. Zaden van

op zout-bemesting gebaseerde bodems

indica’s kunnen worden verwijderd door de

Open bestuiving in een indoor setting.

45


Spektakel in Almere Foto’s: Lucas Brouwer

Wie open staat voor een avond vol verrassingen en visueel spektakel zal deze zomer toch echt eens in Almere moeten kijken. Van 21 mei tot 24 juli zal het internationaal bekende theatergezelschap Vis à Vis daar de voorstelling Silo 8 op het Almere strand spelen. Silo 8 is een buitenspektakel boordevol hu-

te leveren. Dankzij zijn 'Memory Delete-

mor, ontroering, muziek, imposante decors

behandeling' worden herinneringen en

en vliegende objecten. Voor het internati-

verdriet om wat voorbij is pijnloos gewist.

onaal bekende theatergezelschap Vis à Vis

Een gelukkig leven in het heden is het

vormt deze voorstelling de kroon op twee

gevolg. De bejaarde kan niets meer met

decennia locatietheater op hoog niveau.

vroeger vergelijken en is zo tevreden met

SILO 8 schetst een absurd scenario over hoe

alles wat hij krijgt. De ondernemer onder-

het ons in de toekomst zou kunnen vergaan.

schat echter de veerkracht van zijn klanten. De karakteristieke bewoners van Silo

We leven in 2038. Een ouder echtpaar

8 zijn niet van plan het bijltje erbij neer te

meldt zich aan de poort van Silo 8. In dit

leggen. Met alle gevolgen van dien...

geprivatiseerde verzorgingstehuis belooft een geniale ondernemer hen een para-

Info over kaartverkoop en de aanvangstijden:

dijselijke oude dag. Hiervoor hoeven ze

www.silo8.nl www.visavis.nl

slechts hun spaargeld én hun vrijheid in

46


Kamerleden krijgen dvd over cannabis Foto: Derrick Berman/Gonzo Media

,Q PDDUW KHHIW GH 92& 9HUHQLJLQJ WRW 2SKHI¿QJ YDQ KHW &DQQDELVYHUERG ]R¶Q GYG¶V YDQ GH $PHULNDDQVH GRFXPHQWDLUH µ:KDW LI FDQQDELV FXUHG FDQFHUµ DIJHOHYHUG RS KHW %LQQHQKRI LQ 'HQ +DDJ $OOH OHGHQ YDQ GH (HUVWH HQ 7ZHHGH .DPHU NUHJHQ HHQ SDNNHWMH PHW GH GYG PHW ELMEHKRUHQGH LQIR

in 2010 in de VS. Internationale topwetenschappers, onder wie Raphael Mechoulam, die in 1964 als eerste THC isoleerde, vertellen over de heilzame werking van THC

lukte het nog net om Marja van Bijsterveldt

en de andere actieve stoffen in cannabis.

(CDA), minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen, een dvd te overhandigen.

De VOC beschouwt de toegenomen repressie rond cannabis in Nederland als

Hierna spoedde de VOC-delegatie zich naar

een achterhoedegevecht. De vele repres-

de Grif¿e, waar de post voor de Tweede Ka-

sieve maatregelen die politiek Den Haag

mer binnenkomt. De 150 pakketjes, voor

de laatste jaren hebben doorgevoerd heb-

elk Tweede Kamerlid één, werden bezorgd

ben alleen maar negatieve effecten ge-

bij de postkamer. Even later vond hetzelfde

had: verharding en toename van geweld

ritueel plaats bij de postkamer van de Eer-

op de cannabismarkt, vervuiling van het

De dag begon vroeg voor de VOC-delega-

ste Kamer aan de overkant. Elk pakketje

product, toename van straat- en huisdea-

tie, bestaande uit Rick Brand, Freek Polak,

bevat een dvd, een brief namens de VOC

lers en verspilling van belastinggeld en

Bart Vollenberg, Darpan van Kuik en Derrick

en een toelichting van Freek Polak.

capaciteit bij politie en justitie

ministerraad om 10.00 uur probeerden ze

De VOC ging tot deze actie over omdat het

Daarom pleit de VOC voor een rechtvaar-

de dvd-pakketjes te overhandigen aan de

cannabisbeleid binnenkort door politiek

dig en effectief cannabisbeleid, dat niet

arriverende ministers en staatssecretaris-

Den Haag besproken gaat worden. Omdat

op morele gronden maar op feiten is ge-

sen. Dit tot consternatie van de aanwezige

niet elke politicus kennis heeft van de ge-

baseerd. Daarbij hoort de erkenning van

beveiligers en politiefunctionarissen, die

schiedenis, toepassingen en vermeende ri-

de sociale functie van de coffeeshop, als

duidelijk maakten dat ook het overhandigen

sico’s van cannabis, zal het bekijken van de

tweede uitgaanscircuit van ons land en als

van een dvd een ‘manifestatie’ is, waar-

dvd hen een schat aan informatie bieden.

voorbeeld voor het buitenland van decri-

voor een vergunning vereist is. Uiteindelijk

‘What if cannabis cured cancer’ verscheen

minalisering in de praktijk.

Bergman. Voorafgaand aan de wekelijkse

16 mei: Cannabis Tribunaal

verwacht wordt dat CDA en VVD ook zullen

2S PHL YLQGW YRRU GH GHUGH PDDO KHW &DQQDELV 7ULEXQDDO SODDWV 2S GH]H ELMHHQNRPVW GLH GRRU KHW 92& ZRUGW JHRUJDQLVHHUG VWDDW GH YUDDJ FHQWUDDO ZDDU KHW KHHQ PRHW PHW KHW 1HGHUODQGVH FDQQDELVEHOHLG QD UXLP GHUWLJ MDDU JHGRJHQ (HQ GDJ ODQJ GHEDWWHUHQ SROLWLFL EHWURNNHQ EXUJHUV H[SHUWV HQ SXEOLHN LQ VWXLGLR 'XGRN RYHU KHW FDQQDELVEHOHLG ]RDOV GDW HU LQ GH WRHNRPVW XLW ]RX NXQQHQ ]LHQ

over het grootste draagvlak in de Tweede

aanschuiven. Aan het eind van het debat zal duidelijk zijn welk soort cannabisbeleid Kamer beschikt. Daarna velt rechts¿losoof Hendrik Kaptein een oordeel over de kwaliteit van de gebruikte argumenten. Meer info: www.cannabistribunaal2011.nl/ www.voc-nederland.org/cannabistribunaal-2011/

Elke spreker krijgt 20 minuten spreektijd.

met de sprekers in debat te gaan. Dankzij

In die tijd moet hij/zij de belangrijkste

live-streaming op internet kan dat ook van-

principes van het cannabisbeleid schetsen

uit de huiskamer.

en de voordelen ervan ten opzichte van het huidig gedoogbeleid in de verf zetten. Na

In het slotdebat komen de woordvoerders

elke presentatie zal een aantal getuigedes-

drugsbeleid van de Tweede Kamerfracties

kundigen de spreker ondervragen. Vervol-

aan het woord. PvdA, SP en GroenLinks

gens krijgt het publiek de gelegenheid om

hebben hun deelname reeds toegezegd, en

47


JET PACK ROCKET BELT James jaren

Bond terug

had al

er

één.

Dus waarom jij niet? Met dit tijdbesparende gadget wordt een eeuwenoude

menswens

mogelijk: vliegen wanneer jij dat wilt! En waarheen je maar wilt. Geen ¿les meer, geen (in)parkeerproblemen, geen wegenbelasting. Deze

Jet

Pack

Roc-

ket Belt lost al deze problemen

op.

Deze

‘nieuwe’ techniek zal

Door: Mike de Leede // Beeld: MMP

MINI HUMMER

iedereen om je heen verbazen. Vlieg rond bij jou in de buurt, doe er een bood-

Wij hebben heel wat op afstand bestuurbare gadgets

schap mee. Dit ‘project’ werd ooit bedacht in 1960 door de US

voorbij zien komen, maar deze slaat echt alles: een op

Military. Maar destijds had men er de juiste technieken nog

schaal (1 op 6) nagebouwde radiogra¿sche Hummer!

niet voor. Nu wel (al kost het wel een bom duiten)! Je vliegt

Hij is maar liefst 74 centimeter lang en 36 centimeter

over alles en iedereen heen voor € 250.000. En vandaag voor

hoog! En de natte droom van menig RC fan. Deze 9,6

16.00 uur bestelt, is morgen reeds in huis…

Volt Giant Hummer is met verre de meest realistische replica van zo’n P.C. Hooft-tractor die wij ooit hebben

www.megagadgets.nl

gezien! Uiteraard fraai afgewerkt. En met zeer gedetailleerd interieur en exterieur: zoals grote rubber banden, chromen grill, echt werkende koplampen en claxon. Realistisch motorgeluid. Deuren, motorkap en achterklep kunnen uiteraard open. Bestuurbaar tot 100 meter. En verkrijgbaar in zwart of geel. Prijs: € 160.

www.megagadgets.nl

MUZIKALE TOASTER Dit is nou zo’n huishoudelijk apparaat waarover dieper is nagedacht: een retro radio die tegelijkertijd dienst doet als volwaardig broodrooster. Je vraagt je af waarom niemand eerder op het idee gekomen is. Deze fraai ogende VTT296 Breville Radio Toaster kan twee sneetjes brood tegelijk roosteren en beschikt over tien voorkeurzenders voor AM/FM radio. Het geluid is vol en kristalhelder, het brood overheerlijk. Jammer alleen dat er geen klok, timer of wekker in het apparaat zit. Wakker worden met de geur van vers geroosterd brood… En een gillende Chiel Beelen of Edwin Evers (dat dan weer wel). Onder meer bij Amazone Engeland te koop voor zo’n € 65.

www.geekalerts.com

48


DRAADLOZE MICRO CAMERA’S Ze zijn in gebruikt bij spionagediensten als MI5, maar ook sporadisch te koop op Internet: de SWN Micro Cams. Kleiner dan een tepel. Makkelijk te verbergen en… draadloos. Desondanks seinen ze (tot 100 meter) glasheldere fullcolourbeelden door. Dat komt mede door hun superieure, met magnesium Àuoride gecoate lenzen. Je kunt de ontvangers inpluggen in elke VCR, tv, computer of bewakingsmonitor. Weet wel dat het stiekem opnemen van beeld en geluid (bespioneren) bij wet verboden is. Dus kijk uit waar je dit geinige gadget voor gebruikt. De cameraatjes werken overigens op een (meegeleverde)

9

knoopcel. Prijs:

€ 90 tot

volts

€ 280. Te koop via:

www.boysstuff.co.uk

HANDIG HULPSTUK

JE EIGEN FERRARI

Alles moet tegenwoordig portable en op locatie kunnen:

Zo positief als we destijds waren bij de introductie van

zelfs digitale foto’s van je toppen, oogst of andere liefdes

de normale Segway (de high tech elektrische step, zeg

branden en bekijken. Met deze compacte Photo Vault van

maar), zo razend enthousiast zijn we over de Ferrari

Sony heb jij het perfecte mini-cd-r-station in je broekzak

Segway! Hij heeft de uitstraling van een heuse Ferrari;

om à la minuut vers geschoten kiekjes te downloaden van

is roodgekleurd en op de voorkant staat het bekende

je smartphone of digitale camera, supersnel te branden op

logo van de zwarte hengst. Qua vorm en functionaliteit

een cd-r-schijfje van acht centimeter (waarop maar liefst

zorgt deze Segway voor groot plezier. Want: waarom

200 MB aan info past) en als diavoorstelling af te spelen

lopen als het ook handig in stijl kan? De Ferrari Seg-

op een tv. Dit alles zonder tussenkomst van je pc of lap-

way kan maximaal 380 kilometer, sorry, 38 kilometer

top! Deze ‘burn & play’-oplossing is bijvoorbeeld ideaal als

per uur. En heeft tevens een actieradius van maximaal

je als fervent digitaal fotograaf op reis of vakantie bent.

38 kilometer (draadloos, op oplaadbare batterij/accu).

Zo heb je ook steeds geheugenruimte genoeg vrij op je

Weer eens wat anders dan zo’n ordinaire Vespa. Je

overbelaste camera. Dit gadget van slechts 200 gram be-

hebt daarnaast met dit hightech vervoersmiddel geen

schikt over een USB-interface en een video-uitgang. Voor

parkeer, spits of ¿leprobleem; je mag er gewoon mee

het opslaan of bekijken van digitale foto’s heb jij dus in de

op het voet- en ¿etspad.. Prijs: € 8.500.

nabije toekomst geen pc meer nodig. Prijs: € 279.

www.megagadgets.nl www.sony-europe.com

49


TERWIJL U BLOWT Door: Arjan van Sorge

EASY STAR ALL-STARS

THE LIBERATORS

(Easy Star Records)

(Record Kicks)

First Light

The Liberators

Als je met je platen (zoals Dub Side Of

Dat afrobeat geen grenzen kent wordt

The Moon, Radiodread, Lonely Hearts

nog eens dik onderstreept door The Li-

Dub Band) toch al een abonnement hebt

berators uit Sydney, Australië. Fela Kuti uit Nigeria maakte

op deze recensierubriek, wordt het langzamerhand wel eens een

het groot, Antibalas uit New York bracht het de 21e eeuw in,

keer tijd om zelf met iets te komen, toch. Het zou er anders op

het tienkoppige The Liberators gaat weer een stapje verder

kunnen lijken dat je echt niets zelf kan verzinnen... En ja, het

door vanuit down under nog eens een extra dot jazz in de

collectief uit New York komt uiteindelijk met het eerste album

onweerstaanbare grooves en pakkende melodieën te stop-

met eigen composities, die uiteraard niet kunnen tippen aan het

pen. Niet te stuiten percussie golft warm en vloeiend uit de

originele werk van Pink Floyd, Radiohead en The Beatles maar

groeven, met daarbovenop een blazerssectie die ¿jne accen-

een eind in de richting komen. Vette up-tempo reggae dus met

ten legt en structuur geeft aan het oerwoud van drumwerk.

gloedvolle zang van de eigen- en gastzangers en zangeressen.

Funky gitaar, laagzoemend Hammondorgel en incidentele zang maken het frisse en aanstekelijke groepsgeluid af.

SOUTH CENTRAL

BEARDYMAN

Society Of The Spectacle (Egregore)

I Done A Album (Sunday Best)

Het artwork ademt ontzettend foute Zo op het eerste gehoor komt Beardyman

metal, maar gelukkig is daar bij de

met een nogal versnipperd maar niet on-

muziek van dit duo uit Brighton helemaal geen sprake van.

aardig klinkend album, dat schippert tussen zulke uiteenlopende

Wel van een hypnotiserende mix van electro, industrial, mi-

genres als hiphop, balkanbeats, electro en afrobeat. Maar als je in

nimal, big beat, trance en rock. The Prodigy is nooit ver weg,

het achterhoofd hebt dat deze Britse beatboxkampioen alles in z’n

maar South Central doet het een aantal versnellingen lager

eentje doet en van niet meer dan z’n mond, 4 Kaoss pads, loop-

– zonder overigens minder effectief dansbaar te zijn. De band

apparatuur en een sampler gebruik maakt, dan is het verbluffend

combineert naadloos gore, vette baggerbeats met hijgerige,

wat je hier te horen krijgt. Zonder meer rekt hij het enigszins in-

bloedcommerciële refreintjes, en trekt zich verder weinig aan

gekakte genre van de bekbeats op naar een totaal nieuw niveau.

van genres of hokjes. Het publiek helemaal gek maken, dat is

Voeg daar nog de maffe verhaaltjes tussen de totaal verschillende

waar het ze om te doen is. En dat lukt uitstekend met dit tjok-

tracks bij, en je bent een bijzondere ervaring rijker.

vol adrenaline zittende mengsel van rock en dance.

BIBIO

Mind Bokeh

(Warp Records)

KREIDLER Tank

(Bureau B)

Als je van vage, vervliegende gitaar- en Geheel

in

de

traditie

van

krautrock

synthesizerklanken houdt, dan is dit je

slaagt het uit Berlijn/Dusseldorf afkom-

ding. Maar als je wiegende soul en sprankelende pop van dit

stige Kreidler erin de luisteraar langzaam

moment kan diggen, dan ben je met Bibio ook goed af. De Brit

maar onontkoombaar een eigen, bijzondere wereld in te zuigen.

laat zich niet zo makkelijk voor een karretje spannen, en het

De hypnotiserende klanken liggen geheel in lijn met die van

kan met hem echt alle kanten op. Toch blijft hij redelijk stijl-

Neu!, Can en Faust, maar deze band is van 1994, net een tik-

vast met zijn vaak dromerigere, van een knerpende, hortende

keltje funkier en uitgerust met de techniek van deze tijd. Verder

en stotende elektronische ondergrond voorziene, zeer afwij-

lijkt er aan het genre niet veel veranderd te zijn sinds de zesti-

kende versie van soul en minimal. Helemaal bokeh, kortom.

ger jaren, maar dat hoeft ook niet, want als er een soort muziek

Een mooi Japans woord uit de fotogra¿e, dat staat voor die

is die werkt, dan is deze het wel. Hoger, nog hoger en verder,

spacey rondjes of zeshoeken op een onscherpe achtergrond.

nog verder is het doel – 100% garantie.

5052


Zender

6DQGHU 3DSSRW DOLDV =HQGHU NRPW XLW GH JUDI¿WLZHUHOG HQ ZHUG EHNHQG PHW ]LMQ PXXUVFKLOGHULQJHQ YDQ GH $PVWHUGDPVH FRIIHHVKRS *OREDO &KLOODJH 7HJHQZRRUGLJ ZHUNW KLM DOV JUD¿VFK RQWZHUSHU HQ LOOXVWUDWRU YHHO YRRU GH GDQFHVFHQH 'DDUQDDVW LV KLM ]HOI GM HQ RUJDQLVDWRU YDQ IHHVWHQ ZDDU GDQFH HQ NXQVW VDPHQNRPHQ Door: Peter van Sparrentak Hij werkt niet bij een reclamebureau, maar

nog. Nu is het allemaal van die gangster-

zelfstandig vanuit zijn huis in Amsterdam.

rap, MTV-troep. Het is gewoon te commer-

Daarnaast doet hij sommige opdrachten sa-

cieel geworden.”

men met een collega onder de naam KGB. Sander: “Ik maak bijna alleen opdracht-

Sander werd als vormgever bekend, toen

werk, maar daarbinnen zoek ik de speel-

hij samen met kunstenaar Chaos wand-

ruimte om mijn creativiteit kwijt te kunnen.

decors voor de Mazzo maakte. Een an-

Voor elke opdracht wil ik me als een kame-

der in het oog springend project waren

leon gedragen. Ik zoek naar een stijl die

de muurtekeningen in coffeeshop Global

erbij past en wil deze beheersen. Dat kost

Chillage. Dat was indertijd een echte hot-

veel tijd, maar ik leer er veel van. Het is een

spot voor hippietravellers. Tegenwoordig

van de tofste jobs die je kunt bedenken. Het

maken ze nog wel eens samen af¿ches of

enige grote nadeel is: je mist de buitenlucht.

Àyers voor feesten.

Als ik een paar dagen even weg kan zijn van mijn computer, voel ik me dan ook heel lek-

Hij ontwerpt veel voor de dancescene.

ker. Stel dat je als vormgever echt beroemd

Twee edities ontwierp hij de poster en de

wordt, dan vlieg je ook zo nu en dan van hot

website van Dance Valley. In 2009 bedacht

naar her. Dan gebeurt er net even wat meer.

hij het uiterlijk van twee podia, waaronder

Dat punt heb ik nog niet bereikt, maar in die

het hoofpodium. Andere opdrachtgevers

positie wil ik het liefst komen.”

zijn onder meer Club Air, MTV, Club Home en het Amsterdamse stadsstrand Blijburg.

Soms wil hij nog wel eens een wand of paneel beschilderen, maar graf¿ti op straat doet hij niet meer. “Ik heb dat ook gehad. Ik vind dat de Amsterdamse scene al tij-

“Ik ben best een workaholic. Maar het is

den niet meer leeft, maar wereldwijd is het

voor mij ook een verkapte hobby. Van veel

heel groot geworden. Vroeger had je een

dingen die ik doe, leer ik weer wat. Het is

spuitbus met één cap (spuitdopje), nu zijn

een uitdaging om elke keer iets nieuws te

er wel twintig verschillende soorten caps.

maken, met technieken die ik nog niet eer-

Veel graf¿tiartiesten richten zich meer op

der heb gebruikt. Ik werk altijd veel met

de techniek, het is nu een soort schilderen.

letters, typogra¿e. Dat komt voort uit mijn

De kwaliteit van de verf is veel beter en

graf¿titijd. Daarnaast maak ik vaak ge-

je hebt een heel scala aan kleuren. Toen

bruik van beeldcollages. Als illustrator hou

ik het nog deed, Àoreerde de hiphopscene

ik vooral van retrostijlen en underground-

53


comics. Gekke poppetjes, robotjes. Dingen

Hierdoor krijgen een hoop klussen toch een

op stadsstrand Blijburg. “Op onze feesten

die tattoostrak getekend zijn, zeg maar

bepaalde ‘look’, die mij niet lukt als ik ze di-

hebben we altijd een mix van kunst en mu-

alsof het een sticker is die je er weer vanaf

rect op de computer zou maken. Sommige

ziek, dj’s en kunstenaars die live werk schil-

kunt halen, zoals de strips van de Ameri-

af¿ches, zoals A Day At The Park en dingen

deren. Gezelligheid vinden we bovendien

kaan Charles Burns. Een andere inspiratie-

voor Dance Valley, heb ik echt met de hand

belangrijker dan grote dj-namen.”

bron is Rick Grif¿n, een vormgever uit San

getekend. Mijn vrije werk maak ik graag

Francisco, die bekend is om zijn psychede-

met Posca-stiften. Dat zijn stiften waar geen

Bij de vormgeving voor zijn eigen feesten

lische rockposters in de jaren zestig.”

inkt, maar verf in zit, op waterbasis. Dat ziet

heeft hij complete vrijheid. “Dat is mijn

er echt retestrak uit. Mijn nieuwste aanwinst

creatieve uitspatting, omdat ik alles hele-

is een Cyntic scherm van Wacom. Echt ge-

maal zelf kan bedenken. We hadden een

weldig. Hierop teken je direct op het scherm

serie feesten genaamd Ons Kent Ons. Een

en de computer slaat het meteen op. Alsof je

van onze concepten was een zogenaamde

met een viltstift op glas tekent.”

open dag voor een seniorentehuis. Met Dr. Kukident als mijn dj-naam. We hadden

Een van zijn andere grote helden op tekengebied is Jim Phillips, die een soort

Als research voor zijn ontwerpen heeft hij

zelfs een telefonische hotline in het leven

comic/tattoo tekenstijl heeft. “Hij heeft al

thuis een grote collectie boeken over ty-

geroepen. Als je een bepaald nummer

het artwork gedaan voor het skateboard-

pogra¿e, straatkunst, graf¿ti, comic-art en

draaide, was een antwoordapparaat met

merk Santa Cruz. Dat is de koning van wie

meer. Daarnaast is internet een oneindige

een bandje te horen.”

veel mensen het hebben geleerd. Zoals hij

ideeënbron. Bij een opdracht is het soms

werkt, is mijn droom. Hij maakt alles in

schipperen tussen zijn eigen ideeën en wat

“Ik maak eigenlijk op een subtiele manier

opdracht, maar weet het toch zo naar zijn

de opdrachtgever wil. “Het is natuurlijk niet

cynische grapjes over het leven. Voor de

hand te zetten dat het lijkt op vrij werk.”

leuk als je ideeën steeds worden wegge-

af¿ches en website van De Nachtspelen

wimpeld. Om dit voor te zijn, geef ik bij een

gaan we altijd zelf op de foto. Deze staan

Sander werkt zowel op de computer als op

bepaald idee vaak verschillende mogelijke

altijd in het teken van sport of spel. De vo-

papier. “Bij al het commerciële werk maak ik

varianten aan. De bedoeling is altijd om er

rige editie ging over wereldrecords. Dus

eerst schetsen met pen of potlood op papier.

samen uit te komen.”

had ik op de website en af¿ches allerlei records uitgebeeld: de langste snor, de sterkste man, etcetera. De posters van Costa del Soul hebben als thema een soort ideaal

Hij verrijkt het Amsterdamse nachtleven als

tropisch eiland uit de reisfolders.”

initiatiefnemer en aanjager van de feestorganisatie Rendez-Vous. Deze organiseerde al vele feestjes op verschillende locaties, waarop hij zelf als dj disco en soulvolle house draait. Daaronder zitten ook twee

54

grotere feesten: Nachtspelen op het Wes-

Voor de eigen website van Rendez-Vous

tergasterrein en het Costa del Soul-festival

bedacht hij nog iets origineels. “Toen ik


een paar jaar terug met een vriend door India reisde, werd ik heel erg geïnspireerd door de handgeschilderde reclames daar op de muren. Dat doen ze, omdat er vaak geen geld voor af¿ches is. Die schilderingen zijn gemaakt met olieverf, echt autolak. Ik kwam op het idee om een aantal van die Indiase kunstenaars de teksten op muren te laten schilderen voor mijn website. Websitekopjes als Links, Pictures & Video, Agenda en zo meer. Ik ben de mensen gaan opzoeken. Ze begrepen het eerst niet goed. Ze dachten dat ik een bierleverancier was en dat dit namen van mijn biertjes waren. En ze dachten ook nog dat ik een soort van oplichter was. Ze snapten gewoon niet dat ik dit voor een website ging maken. Wat natuurlijk ook een vreemd idee is. Maar toen ik geld liet zien, vonden ze het al snel prima. We moesten toen ook nog alle eigenaren van de huizen waarop geschilderd werd, betalen. Dat was in de provincie Goa, op het eindpunt van onze reis. Het was te gek om met die mensen op zo’n close voet te raken. Want normaal loop je als toerist door hun land, maar spreek je ze eigenlijk nauwelijks.” Voorlopig blijft hij vooral opdrachten doen. “Ik moet ook geld verdienen. Maar na zeven jaar commercieel werk wil ik wat meer vrij werk gaan maken. Ik ben nu weer bezig met het nadenken over een eigen expositie. Een eigen lettertype ontwerpen, zeefdrukken, met de hand hoesjes tekenen voor een eigen serie mixtapes…”

www.behance.net/zender

55Kweken met Jorge Cervantes Over Jorge Jorge Cervantes is een van de meest vooraanstaande kweekexperts in de cannabiswereld. Hij schreef diverse boeken en maakte verschillende dvd’s. Zo maakte hij onder andere Marijhuana Horticulture: the Indoor/Outdoor Medical Grower’s Bible, Jorge Cervantes’ Ultimate Grow DVD (shot in BC) en Jorge Cervantes Grow DVD II (shot in Spain), Indoor Marijhuana Horticulture: The Indoor Bible, Marijhuana Indoors: Five Easy Gardens, Marijhuana Outdoors: Guerilla Growing en Jorge’s Rx. Hij schrijft voor 13 tijdschriften in zes talen. Zijn boeken verschijnen in het Nederlands, Engels, Frans, Duits, Russisch en Spaans. www.marijuanagrowing.com

Blueberry Toppen

tingsproces van de toppen snel begon. En jij rook het effect van verrotting: ammonia.

Ik heb gehoord over een plantensoort die Blueberry wordt genoemd. Kun je me zeggen om welke planten het gaat en hoe ze

Natte toppen wegen aanmerkelijk meer dan droge. Natte wiet is

er ongeveer uitzien?

een maar al te bekend fenomeen op de kopersmarkt. Als het niet

Spider Murphy

lukt om goed gedroogde toppen aan te schaffen, zul je ze zelf goed moeten drogen, alvorens ze op te slaan. Een van de betere

De Award winnende Blueberry is merendeels (80 procent) Indica

manieren om dat te doen is ze in een papieren zak te stoppen en

en 20 procent Sativa. De gegenereerde high is verbazingwek-

die te bewaren in een kamer waarin de temperatuur- en voch-

kend en houdt lang aan. Er zit genoeg Sativa in om je in bewe-

tigheidsgraad laag zijn. Controleer ze twee tot drie keer per dag

ging te houden, maar wél in een laag tempo. Blueberry is DJ

en keer ze dan ook om. Binnen een dag of drie, vier moeten ze

Short’s Original Delta 9 Collectie en is tot stand gekomen in de

dan droog genoeg zijn om ze echt te bewaren.

late jaren zeventig. Blueberry smaakt het best wanneer het organisch wordt gekweekt, zodat de natuurlijke aroma’s en geuren behouden blijven. De plant is nogal kieskeurig wat voeding betreft en groeit het best in een stabiel klimaat. De rijping begint gewoonlijk na acht weken, ervan uitgaande dat je je aan een 12 / 12 dag/nacht foto-cyclus houdt. Buiten -Indica is de twee of derde week van oktober klaar om te oogsten. De smaak is aromatisch en fruitig. Een smaak die aan blueberries doet denken en waarvan de rijpe top een blauwige glans lijkt uit te stralen. Als je ze met zorg kweekt, kun je een hoge opbrengst uit deze soort halen.

Amonia Toppen Ik heb een stuk of wat toppen, die er fantastisch uitzien en navenant ruiken. Kleverig, prima spul. Omdat ik een tijdje weg was, heb ik ze veiligheidshalve in een glazen Àes gestopt. Toen ik terug kwam en de Àes maar eventjes opende, om lekker te gaan blowen, sloeg me zo’n stank tegemoet dat ik nauwelijks kon ademen. Het was de geur van pure ammoniak! Gadverdamme! Bestaan er soms mensen die zoiets doen, om nietsvermoedende consumenten tot heraankoop aan te zetten? Zit er soms wat verslavends in dit spul?

A.Nonymmus Kalm aan! Je kocht en bewaarde natte wiet. De toppen waren GXV QLHW NXUNGURRJ WRHQ MH ]H LQ MH OXFKWGLFKWH ÀHV GHHG ,Q GH ÀHV YRUPGH ]LFK HHQ YRFKWLJ EHGRPSW NOLPDDW ZDDULQ KHW URW-

57


Plant voor de kenner. Niet eenvoudig te kweken, maar de delicate fruitige smaak en de aangename high maken hem zeer de moeite waard. Deze zaadtoppen zijn al vroeg gepollineeerd, zodra de eerste meeldraden verschenen. Zo is de energie, nodig voor de bloei, rechtstreeks naar de zaden gegaan.

'RH ]H LQ HHQ ÀHV HQ VOXLW GLH HQNHOH XUHQ DI 2SHQ GH ÀHV GDDUQD HHQ NHHU RI GULH SHU GDJ RP GH RYHUWROOLJH GDPSHQ WH ODWHQ RQWVQDSSHQ 'LW SURFHV ]RUJW HUYRRU GDW DOOH RYHUEOLMYHQGH GDPS YHUGZLMQW ]HOIV GLH XLW GH WRSSHQ ]HOI 1D GH]H EHKDQGHOLQJ GLH MH GULH WRW YLHU ZHNHQ PRHW YROKRXGHQ PRHWHQ GH WRSSHQ GURRJ JHQRHJ ]LMQ RP ODQJH WLMG EHZDDUG WH NXQQHQ ZRUGHQ PHW HHQ PLQLPXP NDQV RS URW

Hectisch Bewegen Wij beschikken over maar liefst zeven, weliswaar kleine, planten die het excellent doen. Helaas: nu hebben we net het huis verkocht en nog maar tien dagen te gaan om de Bubbleberries tot bloei te forceren en te oogsten. Kan dat? Help!!!!

Fusia 1HH +HW LV RQPRJHOLMN RP ELQQHQ WLHQ GDJHQ HHQ SODQW WRW EORHL WH IRUFHUHQ 1RUPDOLWHU LV HHQ EORHLSHULRGH WHQPLQVWH ]HV ZHNHQ 9RRU GH PHHVWH SODQWHQ LV KHW ]HOIV HHQ ZHHN RI DFKW QHJHQ 6FKDI HHQ SDDU VWHYLJH NDUWRQQHQ GR]HQ DDQ 3ODN GH QDGHQ JRHG DI PHW WDSH HQ EHGHN GH ERGHP PHW SODVWLF ]RGDW GH GRRV QLHW YRFKWLJ ZRUGW 7UDQVSRUWHHU MH SODQWHQ LQ GH]H YHUSDNNLQJ QDDU MH QLHXZH RQGHUNRPHQ +HE MH EXLWHQSODQWHQ GDQ NXQ MH Lowryder is ontwikkeld door een Canadees met Poolse roots. Deze auto-bloeiende plant is ongevoelig voor de dag / nacht fotocyclus. Hij gaat bloeien wanneer de plant zo’n 30 cm hoog is en is na 8 tot 10 weken oogstrijp.

58

]H XLWJUDYHQ PDDU EHVHI ZHO GDW GDW YRRU GH SODQW HHQ WUDXPDWLVFKH HUYDULQJ LV 3UREHHU GDQ KHW KHOH ZRUWHOV\VWHHP LQWDFW WH KRXGHQ HQ GDDUYRRU PRHW MH ]H LQ ]R JURRW PRJHOLMNH SRWWHQ ]HWWHQ 3DVVHQ GH SODQWHQ QLHW JRHG LQ GH GRRV RPGDW ]H WH


groot zijn, buig dan de takken zover mogelijk door, maar zorg er natuurlijk wel voor dat er niks breekt. Gebruik desnoods tape om de takken bijeen te houden. Richt daarna je nieuwe kwekerij zo snel mogelijk in, om wat je al hebt zo snel mogelijk verder te laten groeien. Na het transporttrauma hebben ze uiteraard een grote behoefte aan een liefdevolle behandeling. Geef ze daarom een goed voedingssupplement dat rijk is aan vitamine B1. En houd de vochtigheidsgraad van de bodem goed in de gaten.

Lowryder Al heel lang ben ik een Soft Secrets addict, maar als kweker nog een beginneling. Ik ben vooral geïnteresseerd in Lowryder zaden, nadat ik daar eerder dit jaar iets over heb gelezen. Dus heb ik een aantal op de kop getikt en nu wil ik graag solide info over hoe ik ze het best kan laten groeien. Het kopen van zaad loopt al gauw in de papieren...Is het soms een idee om de beste mannelijke exemplaren met een serie vrouwtjes op te kweken? Of moet ik de vrouwtjes die ik bij de mannelijke opkweek zorgvuldig uitselecteren? Ik wil namelijk veel zaden, maar ook veel kwaliteit. En ik las dat de opbrengst zo’n 7 tot 14 gram per plant is. Moet ik nu zoveel mogelijk

Deze Delta-9 top bloeit nu ruim zes weken en heeft nog drie weken voor de boeg. Dan is hij oogstklaar.

vrouwtjes opkweken om veel zaden te oogsten? Ik las ook dat deze wijze van natuurlijke pollinatie goed is voor een hoge zaadopbrengst. Beveel je aan om één mannelijke plant te gebruiken, of zijn er meerdere mannelijke planten nodig? Alle info is welkom!

Jamie the Hightyder Lowrider is speciaal ontwikkeld voor een snelle groei. Typerend voor de soort is de snelle metamorfose van zaadje tot plant, die maar 8 tot 10 weken duurt. De opvallend ogende plant, van zo’n 30 cm hoogte, vormt in het midden een top. De zaden spruiten makkelijk, daarna vormt zich gebladerte, en de bloei volgt vanzelf, vrijwel onafhankelijk van het toegevoegde licht. De vegetatieve fase duurt hooguit enkele dagen. Dit is de snelste, kleinste en meest makkelijk te verbergen plant op de markt. De truc is natuurlijk om Lowryder zo consistent mogelijk te kweken en toppen met een hoog THC-gehalte over te houden. Veel kwekers mopperen over het vaak, lage THC-gehalte van deze soort. Natuurlijk staat je niets in de weg om de plant met andere Een paar jaar geleden was Big Bud een klapper. Deze plant staat nu 8 dagen in bloei. Blijf in dit stadium van de wortels af (niet verpotten) en verplaats ze niet, als daar geen uiterst noodzakelijke reden voor is.

soorten te kruisen. Maar zonder een doordacht plan van aanpak is de kans op kwaliteitszaden niet erg groot. Momenteel zijn er bedrijven die werken met dergelijke snelle, kleinere soorten, zoals de Lowryder. Steek daar je licht eens op!

59


Tom Trago

“Als ik muziek maak dan blow ik” Door: Arjan van Sorge

Het geluid van de Amsterdamse dj/producer Tom Trago is een mix van disco en house, en klinkt warm, relaxed en bezield. Geen wonder bij iemand die achter de knoppen graag een joint opsteekt.

mijn leven verder met muziek wilde, het belangrijk zou zijn dat ik onderlegd raakte in muziek. Ik ging twee dagen per week

Het nieuwe album heet Iris en staat boor-

groeide vervolgens uit tot zijn beroep.

naar een vooropleiding, dat was goed

devol gloedvolle, mid-tempo en laidback

“Iets waar ik echt voor opsta en zin in

voor mijn muzikale ontwikkeling.”

nummers, instrumentaal zowel als met

heb.” Was het rond z’n vijftiende meer

zang. Tom Trago (28) is blij dat het ma-

hiphop, soul en disco dat de klok sloeg,

“Maar heel goed met een instrument zijn

ken van de plaat achter de rug is, het heeft

later ging het meer naar elektronische

is niet mijn weg, ik wil liever producer

hem toch alles bij elkaar zeker een jaar

muziek toe, vooral de laatste twee jaar.

zijn, het totaalplaatje zien. Hoe krijg ik

gekost. Tijd voor optredens, en de boer

“House en disco zijn voor mij zeker de

meerdere mensen in dat spectrum van

op met Iris! Te gek om te doen, maar ook

grote invloeden van de afgelopen jaren,

geluid, hoe zet je dat mooi neer? Dat zijn

weer niet echt iets nieuws: iedere club in

maar eigenlijk haal ik van alles door mijn

allemaal keuzes die een producer moet

Amsterdam heeft hem, na zijn verhuizing

eigen blender heen.”

maken. Het gaat erom wat ik het beste kan doen om goede muzikanten in hun

naar de hoofdstad zo’n 10 jaar geleden, vast al eens achter de draaitafels gehad.

“Voor mij is muziek maken een zoektocht

krachten te zetten. En dat is nog steeds

Ook in het buitenland is hij geen onbe-

naar mijn muzikale zelf. Als ik achter

een uitdaging, helemaal als je gaat luis-

kende meer, de afgelopen vijf jaar draaide

trends aanloop dan leidt dat af van de

teren naar producers die jou al voor zijn

hij o.a. in Berlijn, Londen, Los Angeles en

ontwikkeling die ik zelf door wil gaan als

geweest. Daar ben ik nog lang niet klaar

Sydney. En het blijft kicken.

muzikant, om de muziek te vinden die het

mee! Producties uit de jaren 70, 80, een

beste bij mijn oor past, die bij mijn gevoel

hele waslijst - en ik wil geen namen noe-

hoort op dat moment. Mensen die sterk

men omdat ik dan anderen weer te kort

hun eigen koers varen zullen altijd ergens

doe. Zelfs slechte producties kunnen heel

Al jong kocht hij draaitafels van het geld

aan het begin van een nieuwe trend staan,

vet zijn! New wave, rammelende sixties,

dat hij met een krantenwijk verdiende, en

en op die manier aanwezig kunnen zijn

er is niet zoiets als goed of fout. Het is

niet veel later dj’de Tom op feestjes en

met hun muziek. Als dj heb ik veel trends

meer van wat jij leuk vindt of niet.”

buurtdiscotheken in en rond woonplaats

zien komen en gaan, en dat maakt je er

Wijk bij Duurstede. Eenmaal in Amster-

bewust van dat als je een trend volgt, dat

“Ik ben, vergeleken met het vorige album,

dam deed hij een jaar lang een opleiding

die ook direct weer weg kan zijn. Ik denk

op zoek gegaan naar meer liedjesvormen,

management voor de non-pro¿tsector,

dat je beter kan focussen op inspirerende

naar een toekomstige popvorm. Je hoort

iets dat al in de richting ging van festivals

muziek maken, en niet in welk hokje dat

nu meer refrein en couplet, en ik heb voor

organiseren. Het dj-en en muziek maken

valt, of dat het trendgevoelig is. Daar kom

het eerst met zangers gewerkt - dat was

je verder mee volgens mij.”

niet zo op het vorige album. Er zitten nu

Invloeden

teksten op. Sommige liedjes zou je in een

Iris werd 28 maart uitgebracht op het Rushhour label.

Echt los

ander format kunnen spelen, bijvoorbeeld akoestisch uitvoeren. Of afbreken en ont-

“Een vriend van mij had MPC2000 van

leden, dat als ik live speel sommige num-

Akai, en ik keek met zulke ogen toe hoe

mers uit hun context getrokken zullen wor-

hij stukjes nam uit soulplaten en drum-

den. Op het album hoor je dan een liedje,

breaks, hoe hij geluiden inlaadde, en op

maar live is het meer een technotrack die

die manier zijn eigen muziek daarvan

helemaal ontleed wordt tot iets minimaals.

maakte. Zo werkt dat dus! Toen was com-

Of een sessie met muzikanten die dat dan

putersoftware nog niet zo voor de hand

interpreteren.”

liggend als nu, je werkte meer met hardware. Het ging met die MPC2000 echt los

60

voor mij! Later leerde ik projecten met

Elke dag blowen

mezelf aan te gaan en daardoor elke keer

“Als ik muziek maak dan blow ik. En dat

weer voor mezelf grenzen verleggen. Ik

doe ik bijna elke dag, dus... Alleen als ik

bedacht me dat als ik voor de rest van

op reis ben blow ik meestal niet. Maar als


ik hier in Nederland ben, ontspannen in

en hoe meer je blowt, hoe sneller je er-

zijn er al zoveel invloeden, dat blowen min-

de studio, dan hoort een stukkie hasj er

achter komt, nee, dat is het niet. Ik moet

der belangrijk wordt. In Amsterdam is alles

wel bij. Vroeger rookte ik veel meer wiet,

hier niet teveel trippen, maar verder met

al zo bekend voor me. Het is ¿jn om je grid,

maar op een gegeven moment werd dat

de goeie shit. Het is wel soms ¿jn om zo’n

je geest los te krijgen, maar dat gebeurt al

te zwaar. Ik vond hasj ook altijd lekkerder

uitstapje te doen; door blowen word je

automatisch in het buitenland, die prikkels

van smaak, maar ik rook af en toe ook nog

vaak sneller door dingen gegrepen, er-

zijn er al sneller.”

wel wiet hoor. Meestal als ik echt uitga of

gens ingetrokken: als ik nou dat doe dan

een ¿lm ga kijken – dus als er van mij

gebeurt dat – maar dat is tegelijkertijd

“Als wat ik rook maar goeie hasj is. Ik vind

niet echt heel veel verwacht wordt. Het

ook een valkuil. Want op zo’n moment

van alles op z’n tijd wel lekker, als het

maakt me wat passiever. Maar ik heb ook

kun je je niet op het geheel van een liedje

maar geen sterke of juist heel slappe hasj

wel eens dat ik er heel hyper van word,

focussen. Je moet het inzetten waar no-

is. Ik heb meestal wel Polm of Ketama, een

dat het juist zo werkt. Hasj is wel eerder

dig... Ik blowde af en toe al vanaf mijn

beetje mid-range hasj. Mellow. Vooral de

wat ik rook dan wiet. Ik sta er trouwens

vijftiende, maar sinds ik volledig voor

smaak vind ik belangrijk! En ik houd meer

niet mee op, ik heb wel echt m’n ochtend

muziek ben gegaan blow ik wel redelijk

van zachte hasj dan van dat gruisachtige,

nodig, dat ik allemaal shit regel en zo,

dagelijks. Ook dagen niet, trouwens.”

maar misschien is dat ook alleen maar omdat het lekker voelt. Het wisselt waar

maar zodra dat allemaal gedaan is ga ik wel een jointje roken. Ermee ontspannen, of er juist muziek mee maken.”

Polm of Ketama

ik het haal, ik ben niet zo kieskeurig dat ik altijd een bepaalde soort wil. Juist die

“Het is niet zo’n levensbehoefte dat ik me

afwisseling is goed. Ik heb wel een stuk of

“Het is niet zo dat als ik blow tijdens het

er echt voor ga stressen om wat te regelen.

tien shops in Amsterdam waar ik het liefst

produceren ik zo de weg kwijt kan zijn

Als het op m’n pad komt vind ik het heer-

haal, zoals De Supermarkt, Siberië en De

dat ik niet meer weet wat goed of slecht

lijk, helemaal als je op het strand bent, of

Republiek. Ik heb heel lang in De Rokerij

is. Het is wel zo dat je je af en toe op iets

dat soort plekken. Maar als ik moet gaan

gedraaid, daar heb ik nog wat vrienden

heel kleins focust, dan kun je naar een

stressen om wat te halen dan is de lol er

om de hoek van m’n studio zitten.”

loopje zitten luisteren en er heel diep in-

eigenlijk al af. En als je in het buitenland

zitten. Maar hoe langer je muziek maakt

bent heb je vaak al zoveel impressies en

www.tomtrago.com

61


Breaking Bad

Verontrustend spannend Door: Jan Sennema

Breaking Bad is weer zo'n verslavend goeie televisieserie. Het is een even unieke als spannende thriller, met als actuele achtergrond de obsessieve Amerikaanse drugsconsumptie, Mexicaanse drugskartels en het rampzalige zorgstelsel in de VS. Het vierde seizoen van de in 2008 gestarte serie gaat deze zomer de (Amerikaanse) lucht in.

staan in de drugswereld. Een pondje proletenspeed brouwen is makkelijk zat, het verkopen is iets waar zijn lerarenopleiding hem niet op heeft voorbereid.

Verantwoordelijk voor Breaking Bad is

slechte verzekering kost honderden euro's

De onnozele Walt en zijn onbetrouwbare

producent Vince Gilligan, die eerder naam

per maand) en geen geld hebt voor je be-

partner in crime zijn geen partij voor het

maakte met The X-Files. De schitterende

handeling, moet je maar een tombola orga-

ultragewelddadige geteisem waar ze mee

fotogra¿e, de grillige verhaallijn en de fan-

niseren. Wat Walt het meeste zorgen baart,

te maken krijgen. Juist door dat contrast

tastische maar onbekende acteurs lever-

is dat hij zijn vrouw en gehandicapte zoon

is de serie nagelbijtend spannend. Maar

den al zes Emmy Awards op, waarvan drie

berooid en met gigantische schulden moet

de spanning komt niet alleen uit criminele

voor hoofdrolspeler Bryan Cranston.

achterlaten. Hij wil het goede doen voor zijn

hoek; in de familiekring zorgt ook Walts

familie, maar daarvoor zal hij het op een ak-

dubbelleven als kankerpatiënt en drugsfa-

koordje moeten gooien met het kwaad...

brikant voor veel stress. En dan is er nog

Geen geluksmagneet Net als bij de comedyserie Weeds, waar-

de zwager, die vastbesloten is om bij de DEA naam te maken met het oprollen van

in alles draait om wiet, spelen drugs ook

Ultragewelddadig

in Breaking Bad een centrale rol. Hoewel

Als hij van zijn zwager Hank, een DEA

absoluut geen comedy, gaat Breaking Bad

agent, hoort hoeveel geld er met crystal

nog een Àinke stap verder door het gede-

meth wordt verdiend, beseft Walter dat er

Behalve een taboedoorbrekende thriller is

moniseerde crystal meth een hoofdrol te

een uitweg is uit zijn nachtmerrie. Het bal-

Breaking Bad ook het psychologische dra-

geven. Crystal meth is een goedkoop soort

letje begint te rollen als hij zijn meth ge-

ma van een kleine man die met de dood

superspeed waarvan je snel en serieus

bruikende ex-leerling Jesse tegenkomt. Al

voor ogen beseft dat hij altijd door ande-

naar de kloten gaat. Het heeft de naam dat

snel staat het onwaarschijnlijke duo meth

ren werd geleefd. Naarmate zijn roem als

het simpel te maken is, de reden waarom

te koken in een mobiel drugslab. Hun meth

meesterlaborant toeneemt, zie je zijn zelf-

er in de VS jaarlijks heel wat keukenlabo-

is ongekend zuiver, en al voor de eerste

respect groeien. Met een ringbaardje en

ratoriums de lucht invliegen. Dat zal Walt

batch is uitgevent geniet het spul een le-

hoedje begint het lulletje rozenwater er zo-

White, de hoofdpersoon van Breaking Bad,

gendarische status in de drugsscene. Pro-

waar cool uit te zien. Hopelijk helpt het hem

niet snel gebeuren. In de eerste aÀevering

bleem is dat de timide huisvader geen idee

om, ergens in seizoen 5, ook met zijn kan-

heeft scheikundeleraar Walt net gehoord

heeft wat er in de wereld te koop is, laat

ker af te rekenen. Kom op Walt, je kunt het!

dat hij kanker heeft, longkanker om precies te zijn. En dat terwijl de schuchtere Walt nog nooit heeft gerookt. Nog maar net is de diagnose binnen, of zijn 39-jarige vrouw blijkt zwanger van een nakomertje. En dat terwijl ze aan hun enige kind al hun handen vol hebben; de puberende knul heeft een hersenafwijking waardoor hij overkomt als een zwakzinnige. Walt is geen geluksmagneet, dat is al snel duidelijk. Alsof het vooruitzicht van een langzame, pijnlijke dood nog niet erg genoeg is, dreigt nu ook de ¿nanciële ondergang. Met zijn baan kon Walt net het hoofd boven water houden, nu hij terminaal ziek is, staat het bankroet voor de deur. Als je in de VS niet goed genoeg verzekerd bent (zelfs een

62

de bende die verantwoordelijk is voor Walts blauwe crystal meth.Marcel durft te spreken! Door: Wernard Bruining

Marcel Zohland (1956), high level borderline, zat vanaf zijn tweede levensjaar op het katholieke internaat de Leo Stichting, ook wel ‘Klein Borculo’ genoemd. Op zijn zestiende, toen hij uit het internaat kwam, begon hij te merken dat hij problemen had.

was dat ook een relatie waarin hij vooral geborgenheid zocht. Hij had wel eerder uit zijn huwelijk willen stappen, maar verkoos de onprettige situatie daarvan bo-

Zijn vader verliet het gezin en zijn moe-

zijn chef eerder als een vader¿guur zien dan

ven de onbekendheid van wat daarna zou

der kon dat niet verwerken. Acht kinderen

als een chef en dat botste dan weer, want

kunnen komen. Hij doet nu vrijwilligers-

was ook wel wat veel, zeker in die tijd,

die begreep daar dan niets van. Marcel deed

werk in een beschermde werkomgeving.

om alleen voor te moeten zorgen. Moeder

toen kantoorwerk en dat liep om die reden

Hij werkt achter een receptie en dat is

had, net als hijzelf, aanleg voor borderli-

meerdere malen spaak. Die hang naar ge-

heel veilig voor hem, want er lopen alleen

ne, zegt Marcel nu. Ze is meerdere malen

borgenheid richtte zich wat Marcel betreft

maar therapeuten rond die voortdurend

in allerlei klinieken opgenomen geweest.

zowel op mannen als op vrouwen.

vragen hoe het met je gaat. Hij heeft ook alsmaar bevestiging nodig, iemand die

Vanaf toen hij twaalf jaar was begon wat we nu seksueel misbruik noemen. Marcel

vaak zegt, dat doe je goed!

zelf onderging dat indertijd niet zo, maar

Verkeerde labels

meer als iets dat erbij hoorde. Het was

High level borderline uitte zich bij Marcel

een drang naar geborgenheid, een vorm

vooral in het moeite hebben met inter-

Laagdrempeliger

van aandacht krijgen. Het gebeurde met

menselijke relaties. Hij voorzag mensen

Hij heeft in zijn leven naar eigen zeggen

een bepaalde man, maar ook met de an-

voortdurend van verkeerde labels, hij

alle synthetische medicijnen al een keer

dere jongens onderling. Het was daar ge-

had last van extreme verlatingsangst en

geprobeerd. Daarbij let hij echter wel goed

woon een deel van hun leven en dat ging

was alsmaar bezig met wat mensen over

op, want zodra er iets verkeerd gaat of

24 uur per dag door.

hem dachten. Marcel heeft sinds zijn zes-

voelt door een medicijn dan stopt hij er on-

tiende gewerkt, maar dat liep iedere keer

middellijk mee. Hij weet dat hij erg gevoe-

Het zorgde er onder andere wel voor dat

spaak, totdat hij volledig werd afgekeurd.

lig is voor medicijnen. Hij gebruikte Sere-

Marcel in zijn latere volwassen leven in iede-

In 2005 scheidde hij van zijn vrouw en

quel, maar als hij daar vroeg op de dag een

re situatie die geborgenheid bij zijn meerde-

toen viel de bodem weg. Toen was hij ei-

tablet van nam, kon hij gelijk gaan zitten,

ren ging zoeken. Hij ging dan bijvoorbeeld

genlijk voor het eerst alleen. Dat had hij

want dan werd hij meteen helemaal ‘plat’.

nog nooit eerder meegemaakt, want hij had altijd in een groep geleefd. Als hij nu

De meeste mensen hebben weinig last

terugkijkt op zijn spaakgelopen huwelijk

van Oxaxepam, maar Marcel had daar de

Waarom? Waarom cannabisolie werkt bij borderline. Mensen, zoogdieren, vogels, vissen en zee-egels hebben allemaal een endo-cannabinoïd systeem. Endo staat voor lichaamseigen. Het is een systeem van hormonen die allerlei processen in het lichaam aansturen. Het endo-cannabinoïd systeem stuurt allerlei processen aan in de geest, maar ook organen én ons imuunsysteem. Endo-cannabinoïd hormonen werken als sleutels in op twee soorten receptoren in het lichaam, de CB1 en CB2 receptoren. CB1 receptoren komen vooral voor in de hersenen en beïnvloeden hoe we ons voelen. Buiten levende wezens om komen cannabinoïden alleen maar voor in één enkele plant: de cannabisplant; we noemen deze dan fytho-cannabinoïden. Fytho staat voor plantaardig. Het innemen van plantaardige cannabinoïden heeft daarom vaak heel snel een groot effect bij mensen. In 15 minuten ziet men een reductie van ziekteverschijnsel die het gevolg zijn van bijvoorbeeld ADHD, depressie, spanningen en angsten. Wietolie kan de balans in het endo-cannabinoïd systeem herstellen als die door allerlei oorzaken verstoord is geraakt. In het geval van borderline geeft wietolie daarom bijna direct rust, ontspanning, evenwicht en balans. Ook zorgt het voor een betere slaap.

64


volgende dag nog wel hinder van. Via de website www.mediwiet.nl kwam Marcel met ons in contact. Cannabis had hij nog nooit gebruikt en hij wilde ook absoluut niet high worden. Ik regelde wat wietolie voor hem om te proberen en dat werkte goed. Het maakt hem naar eigen zeggen ‘laagdrempeliger’. Hij neemt twee druppels ’s avonds voor het slapen gaan en voelt zich de volgende dag stukken beter. Een Àesje bevat 260 druppels, dus dat is een goedkoop medicijn. “Daar kun je ruim vier maanden mee doen”, zeg ik lachend. Marcel wordt ge-

High Level Borderline High Level Borderline is deels genetisch bepaald, maar ontstaat vaak door stressvolle omgevingsfactoren zoals (seksueel) geweld, emotionele verwaarlozing en of mishandeling. De ziekte uit zich in verlatingsangst, een soort paniek met als reactie een zich overmatig hechten aan ‘goede’ mensen. Het verdelen van mensen in goede en slechte mensen zorgt er ook voor dat deze snel kan veranderen. Goede mensen kunnen heel snel ineens slechte mensen worden. Borderline uit zich ook in het niet echt in je lichaam zitten, hierdoor voel je geen pijn en kun je met je hoofd uit moeilijke situaties vluchten. Dit mechanisme heeft er voor gezorgd dat mensen stressvolle situaties in het verleden kon overleven. Ook impulsiviteit hoort bij het ziektebeeld, eerst doen en dan pas nadenken. Verder: stemmingswisselingen en emotionele instabiliteit. De emotionele pieken en dalen zijn erg diep, erg zwart- wit en ontstaan snel. Gevolg is achterdochtig zijn en zich terugtrekken uit het maatschappelijk leven. Verder levert de angst een enorme spanning op die zich uit in spierspanning en slapeloosheid.

lijk wantrouwig en verwacht dat ik nu ga zeggen dat wat hij ontvangen had gewoon

en dat ging hem altijd heel moeilijk af.

twee druppeltjes olie voor het slapen gaan

water was, een placebo! Ik stel hem ge-

“Dan ben je aan de beurt in zo’n groep,

kan ik vrij gemakkelijk praten en me uiten

rust. Marcel moet in het kader van zijn

dan zeg je ik: Eh… en dan kijken zeven

de volgende dag. Ook mijn spierspanning

GGZ- therapieën vaak in groepen praten

man je aan en sla ik gelijk dicht! Nu met

is een stuk minder, het gaat goed zo!”

Zuid-Afrikaanse activist verdwenen De mysterieuze verdwijning van de bekende Zuid-Afrikaanse marihuana- en hennepactivist Peter Charles Freeman heeft voor grote onrust gezorgd in activistenkringen. Men vreest dat de mondige NORML-medewerker het zwijgen is opgelegd door de georganiseerde misdaad, die niet blij zou zijn met zijn activiteiten. Vlak voor zijn verdwijning op 23 februari had Freeman zijn vrouw verteld dat hij de indruk had dat iemand zijn pogingen om marihuana te decriminaliseren wilde stoppen. Bovendien wijzen alle omstandigheden op de laatste plek waar Freeman werd gezien dat hij niet vrijwillig is verdwenen. Op de Facebookpagina Missing Green Activist kunnen supporters hun solidariteit uiten.

Ook Florida pro-legalisering Volgens een opiniepeiling die begin maart in de Amerikaanse staat Florida werd gehouden, steunt 57 procent van de bewoners van de 'Sunny State' legalisering van medicinaal marihuanagebruik. En dat is een opsteker voor de activisten die bezig zijn met de voorbereidingen van een referendum in 2012, waarin de bevolking zich over het voorstel kan uitspreken. Een meerderheid van 60% is voldoende voor een wetswijziging.

65


STARTENDE ONDERNEMERS OPGELET!

HIER VINDT U DE GROOTHANDELS/PRODUCENTEN VAN NEDERLAND!

Huisbergenweg 3 5249 JR Rosmalen Tel.: +31(0)73-5212730 Fax: +31(0)73-5211980 www.bimexbv.nl info@bimexbv.nl

De Sjamaan Wholesale B.V. Celsiusweg 24a 6662 PX, Elst (Gld) Tel.: +31-(0)481-712330 Fax: +31-(0)481-712329 Website: www.sjamaanwholesale.nl E-mail: wholesale@sjamaan.com

Ferro Postbus 12 5373 ZG Herpen Tel.: +31(0)486-416959 Fax: +31(0)486-416962 www.ferro.nu info@ferro.nu

Tel.: +31(0)497-644788 Fax: +31(0)497-644786 www.hy-pro.nl info@hy-pro.nl

Koffiemolen 2a 6686 MD Doornenburg Tel.: +31(0)481-422040 Fax: +31(0)481-422043 www.pptrading.eu


Eredivisie Stoner Cinema

Cheech & Chong: Nice Dreams (1981) Door: Job Joris Arnold

Toegegeven, het verhaal is slap en voor de special effects hoef je Nice Dreams niet te gaan zien. Die dunne verhaallijn LV HHQ YDVW LQJUHGLsQW YDQ GH &KHHFK HQ &KRQJ ¿OPV HQ is volkomen ondergeschikt aan de humor, maar voldoet uitstekend als rode draad om de grappen van het duo aan elkaar te spinnen. Bovendien, de absurde plotwendingen maken een hoop goed. Ook het tempo laat royaal ruimte voor verbetering, al zijn de dialogen met de dvd-speler op 1,5 keer de afspeelsnelheid, gelukkig nog prima te volgen.

handel aan een gestoorde psychiatrisch patiënt. Wanneer de directeur van het gekkenhuis dat ontdekt krijgen ze hun geld netjes terug. De komische kracht schuilt in de uitwerking. De twee vrienden verkopen de handel bepaald niet zo onopvallend mogelijk op de

En daarmee is alles wat er op Nice Dreams

eerste drie beduidend beter en stuk voor

hoek van de straat. Hun aanpak: een ijsco-

valt af te dingen wel gezegd. Het mag de

stuk van de categorie ‘greatest stoner clas-

kar met de tekst ‘HERBS’ in koeienletters

pret niet drukken. Want pret, daar gaat het

sics of all time’. Wow, man!

op de zijkant en een grote, opblaasbare blowende clown op het dak. Van de woor-

om. En het moet gezegd, je voelt je ook prettig na het kijken van deze eredivisie

den ‘Ice Creams’ achterop de wagen is met

stoner comedy. Liefhebbers van het genre

Plot

doen er verstandig aan de derde van de ze-

Als gezegd, het verhaal is snel verteld.

ven C&C-¿lms niet over te slaan. Haal ‘em

Cheech en Chong passen op het huis van

Maar er is meer lading die door die titel ge-

in huis, want op tv kom je ‘em niet tegen.

een grower en gaan er met de oogst van-

dekt wordt. In de dialogen van het twee

Nice Dreams behoort met Up in Smoke en

door. Terwijl de politie hen op de hielen zit,

komieken komen nogal wat ´¿jne dromen´

Next Movie tot het betere werk dat het suc-

heeft het duo de een na de andere hilari-

voorbij. Zoals het idee van Chong om een

cesvolle koppel eind jaren zeventig/begin

sche ontmoeting met een reeks mafkezen.

bejaardenhuis voor ouwe hippies op te

jaren tachtig aÀeverden. Hoewel ook de

Ondertussen verkwanselen ze de 17 mil-

richten, Laid Back Manor, waar je veel kunt

rest van de serie best te pruimen is, zijn de

joen dollar netto-opbrengst van de geripte

blowen. Of het plan van Cheech om Vato-

rode stift ‘Nice Dreams’gemaakt.

67


grote hagedis verandert. Over bizarre plotwendingen gesproken! We zien de geleidelijke transformatie van politiechef Stedenko, een prachtcreatie van topacteur Stacey Keach, die voornamelijk gromt en niet veel zegt. Hij was in diezelfde rol trouwens ook al te zien in de eerste ¿lmhit van C&C, Up in Smoke. Eerst groeit alleen zijn tong, hij plukt er schielijk insectjes mee uit de lucht. Later worden ook zijn nagels langer en kleurt zijn huid groen. Tegen het eind van de ¿lm heeft hij een dikke staart en klimt hij tegen de muren van zijn kantoor op. Shit, man!

land te beginnen (‘vato’ is Mexicaans slang

verdacht straight. Binnen de kortste keren

Wow, man

voor ‘dude’). “Zoiets als Disneyland maar

schaduwt de politie het tweetal permanent

Tikkeltje vergezocht natuurlijk, maar het

dan met vatos. Met muren waar je graf¿tti

met een volgwagen en een helikopter.

werkt goed in deze ¿lm die juist dankzij

op mag spuiten. That’ll be heavy, man!”

dat soort surrealisme ver uitstijgt boven

Chong ziet meer in Gitaarland. Geen enkel

Het zal C&C allemaal worst wezen. Vrijwel

de gemiddelde kolderkomedie. Ook cine-

probleem, want in Vatoland zal voldoende

alle politie-inspanningen ontgaan het duo

matogra¿sche ‘trucjes’ als een acteur die

ruimte zijn voor Gitaarland. Dat werk.

volledig, en als ze er al eens iets van mer-

maar blijft doorlullen en doorlullen terwijl

ken, is het geen aanleiding tot paniek of

niemand nog naar hem luistert draagt

zelfs maar de geringste zorg. Een grappig

daar aan bij. Het werkt onbedaarlijk op

gegeven dat ook in Up in Smoke al goed

de lachspieren. Wow, man!

Of deze, voor de liefhebber: Cheech: “We'll get a tractor-trailer, man.

werd uitgewerkt en vooral wil suggereren

One of them big tractor-trailers with a die-

dat de politie toch te stom is om zelfs de

Uiteindelijk geeft Stedenko toch toestem-

sel thing. We could just haul stuff all over

stonedste stoners te pakken.

ming om Cheech en Chong op te pakken. Zijn assistent, adjudant Drooler (Kwijler),

the place. We could put a disco in the back, man. Then a health food place, too. Isn't

is als een kind zo blij dat hij het bevel ein-

that heavy? We could have our whole thing

Bizarre plotwendingen

together wherever we go. We could have

Extra pech voor de dienstkloppers is dat

like a sleeping bag, a jacuzzi, and a sauna,

hun baas, Sergeant Stedenko, erop staat

you know?

de doos met ‘ijsjes’ hoogstpersoonlijk te

De politie wordt in deze ¿lm stelselma-

analyseren en uit te testen. “The surest

tig geportretteerd als dom, gay en su-

Toegegeven, je moet er voor in de stem-

way to make ‘em bleed, is when you bust

pertraag. Terwijl de helikopters boven

ming zijn, maar dan heb je ook wat.

their ass and steal their weed.” Voorlopig

Jimmy’s plantage cirkelen op zoek naar

heeft hij niet al te veel haast met de aan-

een geschikte plek voor de landing en nog

houding van het duo. Dat wordt nog min-

een paar extra rondjes maken om een

der wanneer blijkt dat het roken van deze

topless-strandje goed te kunnen observe-

Het duurt niet lang voordat de politie –

met elektriciteit gekweekte buitenwiet als

ren, nemen Cheech en Chong alle tijd om

evenmin onopvallend – in een zwarte li-

bijwerking heeft dat je langzaam in een

de buds in dozen te verpakken en in hun

IJsjes en hagedissen mousine met chauffeur een doos ijsjes komt scoren. Cheech is te druk met het oefenen van zijn protestsong ´Save the whale but shoot the seal´ om door te hebben dat hij wiet aan een smeris verkoopt. Chong vindt de man in uniform achteraf wel

NICE DREAMS ongeëvenaarde stoner humor seventies rock music score absurde plotwendingen de stoet weirdo’s die voorbij komt jaren tachtig mode Stacey Keach als Sergeant Stedenko, die aan de lopende band wiet rookt uit een neppistool - gedateerde special effects - dun verhaaltje - trage film + + + + + +

68

delijk mag geven: “You have a go on Operation Get ‘Em. Got it? Good. Go get ‘em!”


Het resulteert in een tafereel met een

tonele verschijnt. In een persiflage op

naakte Cheech hangend aan een glazen lift

het beeld dat rechtse media destijds van

tot vermaak van de mensen in die lift, en

hem uitdroegen speelt hij een psychia-

een naakte Chong onder het bed. Op dat

ter met een sardonische lach die je nog

bed wordt Donna onder handen genomen

lang zal heugen. Cheech wil uit zijn be-

door haar uitgebroken hubby, die een lek-

narde positie bevrijd worden. “Geef me

kere beurt met haar gelukkig verkiest bo-

de sleutel, man.” Dr. Leary: You wanna

ven wraak op de beide minnaars van zijn

be free? Hahaha! Steek je tong eens uit…

vrouw. Heavy duty, man!

Hahaha! Hij geeft hem een klein drup-

werden opgepakt bekende Chong en kreeg

Casa del Whackos

peltje. Daar heb je de sleutel. De sleutel

negen maanden federale gevangenis aan

Op zoek naar Pee Wee komen ze terecht

tot het universum. Nu kan Cheech weer

zijn broek. Heavy, man!

in het gekkenhuis, Cheech ’n Chong-style

lachen. Nog blijer worden ze allebei wan-

‘Casa del Whackos’ genaamd. Cheech be-

neer de directrice van de funny farm de

landt er in de isoleercel. Opeens is het al-

gestolen miljoenen komt terugbrengen.

lemaal niet zo komisch meer, want als je in

Eind goed al goed. Doek.

truck te zetten, nog een jointje te roken en hun startproblemen te verhelpen voor ze de benen, eh… wielen nemen. Het zijn dit soort grappen die Tommy Chong later in zijn leven duur zijn komen te staan. Volgens zijn autobiogra¿e ´I Chong, Meditations from the Joint´ (´Ik Chong, Meditaties vanuit de Bajes’) is er geen twijfel over mogelijk dat hij op 65-jarige leeftijd gearresteerd werd, puur omdat hij zijn leven lang het gezag op de korrel heeft genomen. De autoriteiten hadden kennelijk moeite om Chong te onderscheiden van het personage dat hij in zijn ¿lms speelt. En inderdaad, om nou te zeggen dat het verkopen van een waterpijp zo’n enorm delict is… Ondertussen maakte de aanklager er mooi ´samenzwering met als doel de distributie van drugsparafernalia´ van. Om te voorkomen dat zijn vrouw en zijn zoon ook

Blauw tijgerpak Meer hilarische scenes volgen wanneer het

een dwangbuis zit, kun je niet aan je bal-

tweetal tijdens een etentje in een Chinees

len krabben. “Hey scratch my balls, man...

Kortom, haal goed gezelschap en dito dope

restaurant Donna, de oude jeugdvriendin

Anybody scratch my balls!”

in huis en beleef een onvergetelijk avondje met deze stoner cinema klassieker. En

van Cheech, tegen het in een blauw tijgerpak gestoken lijf loopt. Ze is aan het stap-

Chong wordt ondertussen voor dokter

check gelijk even The Simpsons van 13

pen met de gesjeesde Pee Wee Herman

aangezien en doet zich tegoed aan de

maart jl. als je die kunt vinden. Cheech en

en lekker ver heen. Met zijn allen snuiven

medicatie die hij verondersteld wordt uit

Chong, die sinds hun re nie in 2008 met

ze coke onder de tafel, terwijl hevig ver-

te delen. Echt angstaanjagend wordt het

hun ‘Get it legal’-tour bezig zijn, deden

ontwaardigde gasten het restaurant doen

wanneer LSD-goeroe Timothy Leary ten

toen Spring¿eld aan.

leeglopen en de ober komt vragen of ze inktvis lusten want de kreeft is op. Onder invloed verkwanselt Chong de opbrengst van de wiethandel aan Pee Wee. Ze belanden in het appartement van Donna voor een triootje. Veel verder dan wat voorspel komt het echter niet. Donna’s echtgenoot Animal komt onverwachts thuis nadat hij uit de gevangenis is ontsnapt. Een onfrisse heavy gast die vanaf de rand van het zwembad over de verraste badgasten pist, zo’n type. ´Known to hate Mexicans’ volgens het FBI opsporingsbericht op

)LOPRJUDÀH

Up in Smoke (1978) Cheech & Chong’s Next Movie (1980) Nice Dreams (1981) It Came from Hollywood (compilation, 1982) Things Are Tough All Over (1982) Still Smokin’ (1983) Yellowbeard (1983) Cheech & Chong’s The Corsican Brothers (1984) Get Out of My Room (1985) After Hours (1985) Cheech & Chong’s Hey Watch This (Documentary over 2008 – 2009 reunion tour) (2010) Cheech & Chong’s Animated Movie (in productie) Up in Smoke 2 (in voorbereiding)

Donna’s nachtkastje.

69


De monsters van over de grens Door: Richard Tuinstra

+RHYHHO PHQVHQ KHE MH HLJHQOLMN QRGLJ RP HHQ ¿OP WH PDNHQ" $OV MH HHQ GRRUVQHH DIWLWHOLQJ EHNLMNW GDQ OLMNW KHW ZHO RI HU YHOH KRQGHUGHQ PHGHZHUNHUV QRGLJ ]LMQ RP HHQ ¿OP LQ GH ELRVRRS WH NULMJHQ (Q GDQ KHEEHQ ZH KHW QRJ QLHW HHQV RYHU VSHFLDO HIIHFWV ¿OPV DOV $YDWDU RI ,URQ 0DQ 'DDU OLMNW KHW ZHO PLQLPDDO WLHQ PLQXWHQ WH GXUHQ RP GH KHOH OLMVW YDQ UHJLVVHXU WRW FDWHULQJ WH EHNLMNHQ

Monsters 5HJLVVHXU Gareth Edwards 0HW Scoot McNairy en Whitney Able 28 april in de Nederlandse bioscopen

"Flauwekul, dat kan met veel minder men-

Strijd

sen", dacht de 35 jaar oude Britse regis-

De fotograaf Andrew Kaulder (Scoot Mc-

cent, één geluidsman en tenslotte één

seur Gareth Edwards toen hij het script van

Nairy) is in Mexico aan het werk voor een

vertaler. Edwards daarover:

Monsters schreef. Eerst zou de ¿lm een

Amerikaanse

de

de ¿lm bijna van begin tot einde geïmpro-

soort science ¿ction versie van The Blair

slachtoffers van de voortdurende strijd met

viseerd. We hadden een busje en reisden

Witch Project worden, maar dat idee ging

de buitenaardse wezens. In een ziekenhuis

daarmee dwars door Mexico en Centraal-

de prullenbak in. Het uiteindelijke script

ontmoet hij de aantrekkelijke Samantha

Amerika. We hadden wel een vaag reis-

bevat nauwelijks verhulde kritiek op de

Wynden (Whitney Able). Haar vader huurt

plan, maar dat was alles. Kwamen we in

universele angst voor immigranten in het

Andrew in om zijn dochter veilig naar de Ver-

een dorp aan, dan vroegen we eerst of er

algemeen, en het Amerikaanse immigratie-

enigde Staten te brengen. Ze ondernemen

uitgebrande autowrakken of ingestorte hui-

beleid in het bijzonder.

de gevaarlijk reis per trein, bus, truck, boot

zen en dat soort dingen in de buurt wa-

en uiteindelijk te voet. Er is een constante

ren. Vonden we zoiets, dan namen we daar

Met een budget van slechts een half mil-

dreiging van de monsters, die er ondanks

snel een scene op. We klampten gewoon

joen dollars is de futuristische ¿lm een

het lage budget behoorlijk realistisch uitzien.

mensen op straat aan en vroegen of ze in

klein

verhaal

Maar ook de mensen die in de geïnfecteer-

onze ¿lm wilden meespelen. 's Avonds in

speelt zich af in Mexico in de nabije toe-

de zone wonen blijken niet altijd het beste

de hotelkamer werkten we dan aan de ¿lm

komst. Zes jaar eerder stortte daar een

voor te hebben met het wanhopige tweetal.

op onze laptops." Als dat allemaal op een

NASA ruimteschip neer na een bezoek aan

Uiteindelijk bereiken ze de grens, maar dat

jongensdroom lijkt dan is Edwards de eer-

Jupiter, met aan boord een verzameling

betekent nog niet het einde van de dreiging.

ste om dat te weerspreken: "Het was een

wonder

geworden.

Het

krant.

Hij

fotografeert

hoop stress en we waren allemaal volledig

buitenaardse wezens. Deze ontsnappen na de crash allemaal uit het ruimteschip.

"Eigenlijk is

uitgeput na de reis. Het was geen pretje."

Het hele noorden van Mexico wordt met-

Hoop stress

een in quarantaine geplaatst en het leger

Dat brengt ons tot de vraag hoeveel men-

bewaakt de grenzen. De Amerikanen bou-

sen Edwards nodig had om de ¿lm te ma-

Special effects

wen vervolgens een enorme muur aan de

ken? Het antwoord: zes! Tel maar mee:

Bij terugkomst sloot Edwards zich op in zijn

grens met het besmette gebied.

twee acteurs, één regisseur, één produ-

slaapkamer in zijn huis in Engeland. Met behulp van slechts een goede PC en Adobe software voegde hij alle special effects aan de ¿lm toe. Ook bijvoorbeeld alle militaire vliegtuigen die je in de ¿lm ziet zijn met behulp van computeranimatie gemaakt. Perfect is de ¿lm zeker niet. Voor een ¿lm met de titel Monsters zijn er bijvoorbeeld maar weinig buitenaardse wezens te bewonderen. Het verhaal is ook net iets te simpel om echt indruk te maken. Monsters is desondanks een ambitieuze science ¿ction ¿lm geworden, die te vergelijken valt met met veel duurdere ¿lms als District 9 en Clover¿eld. Van Gareth Edwards gaan we in de toekomst zeker meer horen. Zijn volgende project: de peperdure nieuwe Godzilla ¿lm.

70


Vliegende

auto

Dit is Amerika’s oplossing voor het ¿leprobleem, de dagelijkse woon-werkverkeer ellende: de Transition. Zes meter lang, twee meter breed, spanwijdte 8 meter. Topsnelheid: 185 km per uur. Een heuse vliegende auto, waarvoor je geen brevet nodig hebt (wel een startbaan van 500 meter). Een 20 uur durende training volstaat. De US Federal Aviation Administration heeft het 440 kilo wegende voertuig reeds groen licht gegeven. Nu onze Dienst van het Wegverkeer nog… Dus dat kan nog wel even duren, als je ziet hoelang het geduurd heeft voor de Segway hier de weg op mocht. Kun jij alvast sparen, want de vliegauto kost € 147.500. www.terrafugia.com

71


Ask Ed — TM

“Ed Rosenthal is the guru of ganja”-- High Times

LED lamps use less than half the electrici ty of HIDs per unit of PAR light produced. At $.10 a kilowatt, LEDs By tailoring will save $215 the diodes’ per light specyear when compare trum to plant requirements, d to the cost LEDs can be of running a more efficient 1000w HID PAR produce twelve rs. HPS lamps hours a day. deliver more total light per watt of input, UÊ LEDs last but LEDs are longer than HID twice as efficient bulbs. UÊ LEDs need in PAR light per watt little to no as HPS lamps. cooling That means equipment, a 200w LED lamp in contrast can be substitu to HIDs that require ted for a 400w HPS lamp, air or water and the 300w cooling, LED lamps ventilation systems can be substitu , or air condited for 600w HPS lamps. tioners. The first generati ons of LED lamps did not emit an intenseenough light LEDs are powered to support either active vegetati by either a transformer or a ve growth or flowering, but digital driver. modern fixtures, Transformers are similar to which use higher-c old-style magneti apacity diodes, c ballasts for HID units; have solved those early problem they use more energy than s. digital controll Higher quality ers and produce DRIPmostly systems use SYSTEM heat that may need to S OUTDOORS light along with red be dissipated. Drip some blue. Just irrigation This is a small is a 90% more consideration compar as with any other product efficient ed to the heat , manufamethod delivering water lamps produce HPS cturers’ of standards differ. A to , which has plants outdoors than other few manufacturers to be vented. LEDs are convenient methods. That LED lamps emit to add the green light NASA virtually no heat, is much highly efficient light use because they are lightweight has shownhigher than so they flooding producers, and emit far can to be effective be placed very an area using with plants, and less HPS lamps. They are close to the garden a hose, or overhead amber is also small, so they are easy heat than spraying. The are not encumb and sometimes Stealth LED™ grow to install. The added. Most result is more ered with tubes light manufacturerswater delivere for air or reduces energy consumptionhas a 50,000 hour lifetime and water include a fewd to the root zone white light emitters than any cooling, heavy ventilation, as compared with HPS other waterin systems by 60-70%. in their or MH or any of the other units. These g system. Drip diodes actually problem irrigation s or inconveniences has other benefits emit a combina of HID tion of red, that make it green, and blue useful. It lamps. easy to install, spectrums,is which easy Light of a 1000w HID to design and combine to appear from LEDs can is inexpensive. system. white. White be combined LEDs emit very little with lights help HPS and MH heat to both supply An advantage lamps, to the plants. The light and can be placed very close useful Drip of so using a combin there is no wavelengths systems use spreads at a 120° angle. reason to scrap tion of HPS for the pressure from plants and soften afrom Maxx Power has your digital and LED lights the the eeriepublic a built in digital driver This LED HID lamp. system, gravity Adding LEDs is that you purplewater tors the power going can that color generate moniensure to or your d by the combina to deliver a pump that you are to other lights increasproviding all adjusts accordingly to the bulbs 100 times a second and tion of red water where it is wsantedes the amount of spectrums that the blue light. Luckily, ensure that maximum light delivere . Spaghetti linesand plants need output is being achieved. the spectrum d to the garden. to thrive. If range tap more HID lamps usually wider is off a main delivery lineFor instance, a garden that is connect than the band rather than using a 400w HPS that is guar- ed to the water LEDs are used, they add anteed for each source. Ancan be increased to the equivale emitter on the PAR light, but emitter. 600 nt of increase most of the other end of For even distribution, using 100 watts 120 | MARIJ the spaghetwatts is in the yellow UANA GROW ti line controls use a water soaker hose, of LEDs. Adding E R ’ S H A N D Bwater spectrum. Addthe rate at which 300 watts which “leaks” O O K through its ing of red LEDs porous material. and creates the equivale blue LEDs instead water flows. nt PAR light, increases but not in the As with other yellow spectrum plumbing systems . eastern U.S., there are all kinds and other areas, of accessories there may be to deal with no need to irrigate problems that MARIJUANA plants at all or GROWER’S H may be encount ANDBOOK | to use it as plants just a supplem 121 ered by or gardens. Some ent to natural sources. of these are garIn areas where dens located there is a summer on different levels, remote drought such gardens and as parts of souther differen t size plants n Europe varying and the North with American west, water needs. The plants can irrigation fertilize is required or be the plants will d using a fertilize die. r siphon placed Outdoor plants in the water line. and gardens can be irrigated using Irrigation systems a hose that fills vary tremend a trough in reservoir, using ously their complex a gravity powered ity resulting from canal they that delivers the tasks are designed water to a group to accomplish. of plants or most efficient Store bought kits ly using a drip are suitable system. for most backOverhead waterin yard gardens . Even simpler g is very inefficie is the pinhole because of loss nt pail or bag to evaporation irrigation. A container is filled and the with shotgun approac water. The water h of deliverin slowly g water in desired areas where there drips to the area through are no crop roots. small holes drilled Once pierced the plants are or flowering, overhea into the reservoi r. It delivers water d water slowly is dangerous thrive under to the buds to the plant so that little those specific conditio ceptible to attack Indica which are susis lost. Thus, in any ns. by moldplants developed in season, no matter when moistur is present. central weather e Asia between what the the 25th and , some plants 35th latitude will do better where the weather s, others. than is changeable. Drought one 292 | MARIJ may Indicas, U A N A G R Oyear be followed including Kush WER’ HAND by cloudy, rainy BOOK varieties, have or sunny Sweather broad general . For the populat characteristics: ion to early, continue, the they mature have compac plant group t short branche needed different individu s and wide, short leaves als that survive which and even sometim are dark green, MARIJUANA es tinged purple. GROWER’S Their buds are

INDICAS, SATIVAS, ETC.

HYDROPONICS

LIGHT

MARIJUANA

GROWER’S Handbook

LED fixtures are more expensiv e than HID lights, but they save money in the long run:

INDICA

MAZAR: 100% Indica. Afghan weeks, early Nov. outdoors. x Skunk. The Afghani (Mazar-i-Shariff) part is a very short Christmastre Photo: Dutch Passion Seeds e-like plant. High:

GROWER’S H ANDBOOK

MARIJUANA

Best from the Seed Breeders

HANDBOOK

| 293

MANGOLIAN INDICA: Smell/Taste: fresh woodsy,100% Indica, Flowering 55-60 days, High: heavy body mango citrus taste. stone, sleepy, long lasting, 36 | MARIJU ANA

The Big Book of

INDICAS, SATIVAS, ETC.

Your Complete Source for Medical & Personal Marijuana Cultivation

ASK ED® Edition

HYDROPONICS

All New Marijuana Grower’s Handbook: s Over 500 pages of grow info and full color photos s Ed’s methods guarantee better marijuana and bigger yields for experts and beginners alike s Preview book online—

Ed Rosenthal’s

LIGHT

Ed Spent 30 Years Perfecting His Grow Technique: All You Need Is THE BOOK

tems because each diode emits light in an unusually narrow spectrum. The minerals used to make it determine the spectrum the diode emits. HID lamps emit most of their light in spectrums that are not very useful to the plant. With LEDs, fixtures can be designe d to provide the plants with exactly the spectrum that they need for maximum growth.

very "up." Flowering:

GROWER’S H ANDBOOK

8-9

| 37

4

Big Book of Buds is back, and more spectacular than ever! Volume 4 features 86 new varieties. Find exactly what you want to grow and enjoy.

(SZV H]HPSHISL! )\KZ

HD9FL <AK=9K=K

H=KL AFN9KAGFK E=9DQ :M?K 9F< EAL=K

Troubleshoot any problem with expert help, whether it is garden set up, nutrients, pests or disease.

HGO<=JQ EAD<=O

D=9> K=HLGJA9

O@AL=>DA=K

9H@A<K

EGD<Q :M<

JGGL JGL

L@JAHK >MK9JAME OADL

KHA<=J EAL=K

KHA<=J EAL=K FMLJA=FL :MJF

9FLK

=fnajgfe]flYd Klj]kk]k

=FNAJGFE=FL9D KLJ=KK=K

DA?@L :MJF

s Best of Ask Ed s Marijuana Garden Saver

Available through SENSI SEEDS www.sensiseeds.com

<ak]Yk]k

Save Your Garden

;9L=JHADD9JK 9F< KDM?K GN=JO9L=JAF?

D=9> EAF=JK

9F< EM;@ EGJ=

9DKG AF;DM<=K AF>GJE9LAGF GF <==J$ >MF?MK ?F9LK$ ?GH@=JK$ EGD=K 9F< J9LK @=9L :MJF

;GJF :GJ=JK

0UJS\KLZ KPHNUVZ[PJ N\PKL [V [OL TVZ[ JVTTVU NHYKLU WYVISLTZ

GROW IN AG Tel. 49 (0)30 / 34 43 64 2 www.grow-in-berlin.com

All Books Available at AMAZON.COM www.amazon.com/books


Kweken met Ed Rosenthal Over Ed Ed Rosenthal wordt wereldwijd erkend als een van de grootste autoriteiten op het gebied van marihuana. In zijn ruim dertig jaar als ‘ganja goeroe’ heeft hij zeker twaalf boeken geschreven over het kweken van marihuana, waarvan door de jaren heen meer dan een miljoen kopieën zijn verkocht. Zijn eerste boek, Marijuana Grower’s Guide, is het enige boek over het kweken van marihuana dat een review kreeg in The New York Times Book Review. Na bijna twee decennia geeft zijn Ask Ed column nog steeds antwoord op alle brandende vragen die leven bij lezers van over de hele wereld.

ALLE BEGIN...

pen snoeien en genoegen nemen met een aantal kleinere topjes, met in totaal hetzelfde of meer gewicht?

Ik wil voor het eerst gaan kweken en kan aan indicaklonen komen van een soort die ik lekker vind om te roken. Zou het een

Is er wel verschil in gewicht, of alleen maar in kwaliteit?

goede soort zijn om mee te beginnen? Wat is volgens jou beter:

Leandro

aarde of een hydrosysteem?

Pug

Laten we eens naar licht kijken. Als een lichtdeeltje op een blad terechtkomt, wordt het geabsorbeerd door het blad. Dat licht is weg.

Indica variëteiten zijn een goede keus voor beginnende kwekers. Ze

Het kan geen ander blad meer bereiken. Dus zelfs het allerfelste

zijn compact, groeien en rijpen snel en hebben niet zulk intens licht

licht komt niet verder dan één oppervlak. Alles wat zich daaron-

nodig als soorten die sterk zijn beïnvloed door sativa voorouders.

der bevindt, zoals een ander blad, wordt niet verlicht en krijgt dus geen lichtenergie, en kan dus niet aan fotosynthese doen. Dit een is

Als je helemaal geen ervaring hebt met het kweken van plan-

goede reden om lichtbewegers te gebruiken; zoals met zonlicht alle

ten zou ik kiezen voor een kant-en-klare verrijkte kweekaarde in

delen van een plant licht krijgen, maar op verschillende tijdstippen.

plaats van een hydrosysteem. Met een dergelijke aarde heb je niet zoveel ervaring nodig, en de ingrediënten bevatten veel koolstof,

Alle delen van de plant die voortdurend beschaduwd zijn kosten

die enigszins helpt om onevenwichtige voeding te bufferen.

de plant energie. In die energiebehoefte wordt voorzien door de bladeren bovenin de plant, die suikers produceren. In binnentuinen, en zeker in sea of green systemen, worden de lagere

LAGE TAKKEN SNOEIEN

bladeren afgedekt door de hogere en hebben geen nut voor de plant. Die kunnen worden verwijderd.

Ik zit een beetje te dubben over het verband tussen opbrengst en het al dan niet snoeien van de onderste takken aan een

Door in het midden de bovenkant van de plant opener te maken

plant. Ik begrijp dat het snoeien van lagere groei er voor zorgt

krijgen de zijtakken meer licht via het gat dat daar is ontstaan.

dat de voedingsstoffen naar de hogere delen worden getrans-

Zonder de schaduw van de bovenkant en het remmende auxine

porteerd, waardoor de toppen zwaarder kunnen worden. De

kunnen er nu grote toppen aan deze takken komen.

kleiner topjes onderin krijgen niet genoeg licht en je blijft zitten met een massa kleine topjes met blad er aan.

Door de secundaire takken weg te halen krijg je een grotere RRJVW YDQ WRSNZDOLWHLW WRSSHQ :LH ZLO HU QRX ÀXI URNHQ DOV MH

Het leek me een goed idee om een open cirkel in het midden van

toppen kan kweken?

de plant te maken door van elke tak de drie of vier uitlopers te snoeien die het dichtst bij de hoofdstengel zitten. Volgens mij geeft dit minder stress dan het weghalen van de lagere takken.

PLANTGAT

De plant heeft niet zoveel tijd nodig om zich te herstellen dan

kunnen dan wel tot iets behoorlijks uitgroeien.

Ik ben bezig een plantgat in de grond te maken. Hoe diep moet het zijn? Is het aan te raden grind te gebruiken voor drainage? Hoe diep moet de grindlaag zijn? New Grower, Berlijn

Is de opbrengst anders als ik de lagere takken weghaal en

Plantgaten zijn gewoonlijk tussen een meter en 125 cm diep.

grotere toppen krijg, of kan ik beter afzien van takken of top-

De breedte van het gat bepaalt voor het grootste deel hoe

wanneer er hele takken worden gesnoeid. Het zorgt ook voor een goeie luchtcirculatie tussen de bladeren, waarmee de kans op budrot en ongedierte kleiner wordt. De niet-gesnoeide uitlopers

73


breed de plant wordt. In niet vlot drainerende kleigrond helpt het aanbrengen van een grindbed de drainage. In leem- en zandgrond is dat niet nodig. Met de hand een plantgat graven is zwaar werk. Je kunt overwegen om er een dieplepel voor te gebruiken. Als je meerdere planten wilt neerzetten zou je een brede geul kunnen graven die het onderhoud vereenvoudigt. Verhoogde bedden zijn een alternatief voor het graven van gaten. Ze zijn een stuk makkelijker te maken en te vullen dan gaten. Er zijn hiervoor speciale extra sterke bakken in allerlei breedtes verkrijgbaar die het buiten tuinieren een stuk eenvoudiger maken. Verhoogde bedden hebben nog andere voordelen ten opzichte van plantgaten. Ze hebben geen drainageprobleem. In gaten, zelfs al zijn ze gevuld met een goed drainerende kweekmix, bepalen de doorlaatbaarheid van de aarde en de omliggende grond de watervasthoudende eigenschappen en drainagecapaciteit. Door verhoogde bedden ligt de kweekaarde hoger dan de grond, wat de planten beschermt tegen schade van vele plaagdieren.

BALKONKWEKEN Ik woon in een apartement met een besloten balkon op het oosten dat zo’n vijf uur per dag direct zonlicht ontvangt. Ik heb een paar Planten in kleine potten op een veranda. Met kleine potten is het makkelijk de planten uit de schaduw in de zon te zetten. Het wordt ook eenvoudiger om planten te verduisteren door de potten naar een donkere plek te verplaatsen.

zaadjes laten ontkiemen en laat behalve het omgevingslicht drie gloeilampen (twee van 65 watt en een van 120 watt) 24 uur per dag aanstaan, maar de planten groeien niet erg goed. De tomaten en peperplantjes die ik onder dezelfde omstandigheden kweek doen Spint maakt webben die ze gebruiken als snelwegen om naar hun plantenzuigparty’s te gaan.

74


aan. Ik wil het gaan gebruiken voor pijnbestrijding (en hopelijk niet om high te worden).

Mimi 7RSSHQ ]LMQ KHW GXXUVWH GHHO YDQ GH SODQW WHUZLMO EODGHUHQ KHHO UHGHOLMN JHSULMVG ]LMQ =H ]LMQ HHQ ELMSURGXFW YDQ GH WRSSHQSURGXFWLH HQ EHYDWWHQ RQJHYHHU HHQ NZDUW WRW HHQ ]HVGH GHHO YDQ GH KRHYHHOKHLG FDQQDELQRwGHQ GLH LQ GH WRSSHQ ]LW 9DQZHJH KXQ VPDDN ZRUGHQ ]H QLHW JHEUXLNW RP WH URNHQ PDDU ]H YRUPHQ ZHO HHQ XLWVWHNHQG LQJUHGLsQW YRRU WLQFWXUHQ HQ ]DOYHQ De spint bevindt zich aan de onderkant van het blad, maar veroorzaakt kleine bruine necrotische vlekken aan de bovenkant van het blad.

LICHTCYCLUS OMSCHAKELEN Ik kweek met een indoor hydrosysteem. Ik woon in de woestijn,

het wel erg goed; alleen de cannabis heeft het moeilijk, na drie

en mijn grootste probleem is temperatuur. Ik laat de bloeilam-

weken zijn er alleen nog maar korte dikke steeltjes en wat kleine

pen ‘s nachts aan van 7 uur tot 7 uur. Nu het winter wordt wil ik

blaadjes. Ik zou wel een hogedruklamp willen gebruiken, maar de

de lampen overdag laten branden, waardoor ik de planten ook

aanschafprijs is te hoog, en bovendien heb ik in mijn woning ook

overdag kan verzorgen. Wat is de beste manier om de lichtcyclus

geen plaats om een discrete kweekruimte te bouwen. Bestaan er

om te schakelen?

cannabissoorten die minder direct zonlicht nodig hebben?

Frido

Piskito 'H EHVWH PDQLHU RP GH OLFKWF\FOXV RP WH VFKDNHOHQ LV GRRU GH Je planten hebben het moeilijk omdat ze in te zure grond staan.

SODQWHQ HHQ KHOH OLFKWF\FOXV LQ KHW GRQNHU WH ODWHQ 'H NZHHN-

Controleer de grond met een pH testkit of een pH-meter. Verhoog

UXLPWH LV GDQ GXV XXU DFKWHU HONDDU GRQNHU $OV GH OLFKWHQ GDQ

de pH met vloeibare kalk of pH-up (verkrijgbaar bij growshops).

ZHHU DDQJDDQ LV GH WLPLQJ RPJHNHHUG HQ GH WRSSHQ NXQQHQ ]HOIV een paar dagen eerder oogstklaar zijn.

Vervang de gloeilampen door vier 24 watt spaarlampen met een UHÀHFWRUNDS GLH GH SODQWHQ PHHU OLFKW JHYHQ 'H SODQWHQ ]XOOHQ ‘s winters beginnen te bloeien zodra je de lampen in plaats van

NIET GENOEG LICHT

de hele dag maar 12 uur per dag laat branden. Zorg ervoor dat HU YHUGHU JHHQ OLFKW XLW MH ZRQLQJ ELM NDQ ]RGDW ]H XXU RQRQ-

Ik heb een kweekbak van 122 x 245 cm met 30 bloeiende

derbroken donker per dag krijgen. Zo’n twee maanden nadat je

planten en een 1000 watt hogedruk natriumlamp aan een

PLQGHU OLFKW EHQW JDDQ JHYHQ ]LMQ GH WRSSHQ NODDU RP WH RRJVWHQ

lichtrail van 182 cm. Wordt de oogst per plant hoger als ik er nog een 1000 watt lamp bijhang? Is het het extra geld waard?

Enrique

POLLINATOREXPERIMENT -H SODQWHQ NULMJHQ QLHW YROGRHQGH LQWHQV OLFKW 'H NZHHNUXLPWH Er is iets interessants gekomen uit een experiment dat ik laatst

]RX HHQ OLFKWLQSXW YDQ ZDWW SHU YLHUNDQWH PHWHU PRHWHQ

heb gedaan. Ik stopte vers gepollineerd hasjpoeder in zo’n va-

KHEEHQ DIKDQNHOLMN YDQ KHW VRRUW SODQW ,QGLFD¶V NXQQHQ PHW KHW

cuümzak om eten in te bewaren. Vervolgens dompelde ik de zak

PLQVWH OLFKW WRH HQ VDWLYD¶V KHEEHQ KHW PHHVWH QRGLJ -H NZHHN-

2,5 uur onder in water van 25-31°C. De zak blies zich op als een

ruimte heeft een input van 363 watt per vierkante meter. In

ballon, en er verschenen rode condensdruppels op het plastic.

plaats van die ene 1000 watt lamp over de hele tafel te laten be-

Daarna legde ik de zak twee uur in de diepvriezer. De ballon-

ZHJHQ NXQ MH KHP EHWHU RYHU HHQ DIVWDQG YDQ PDDU FP KHHQ

vorm verdween en de zak zag er weer uit zoals in het begin. Ik

HQ ZHHU JDDQ ]RGDW GH OLFKWKRHN RS HHQ PHHU JHFRQFHQWUHHUG

haalde de klont eruit en liet die tot kamertemperatuur afkoelen.

gebied valt. Zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de toppen

De kleur was van het oorspronkelijke goudachtig veranderd in

zal aanzienlijk toenemen.

rood met wat chocoladebruin. Ik liet een deel ervan een tijdje liggen. Na 4 weken rook het naar chocolade en vanille. De high

,QYHVWHHU YRRU MH HHQ WZHHGH ODPS DDQVFKDIW LQ HHQ &22 V\VWHHP

was dramatisch intenser, maar minder verwarrend.

GDW KHW JDV DIJHHIW YLD HHQ JDVÀHV PHW HHQ 330 PHWHU 'LW ]DO KHW HQHUJLHJHEUXLN YDQ GH SODQWHQ HI¿FLsQWHU PDNHQ PHW DOV UH-

Wat is er op chemisch niveau gebeurd?

VXOWDDW HHQ DDQ]LHQOLMN KRJHUH RSEUHQJVW SHU ZDWW 'H &22 unit LV HHQ HHQPDOLJH DDQVFKDI GLH MH NDQ EOLMYHQ JHEUXLNHQ

Bedankt voor je brief. Ik ben van plan je experiment binnenkort te herhalen en het resultaat te laten testen op veranderingen in GH FDQQDELQRwGHQ

$OV MH GH OLFKWUDLO HHQPDDO RYHU HHQ NOHLQHUH DIVWDQG ODDW EHZHJHQ HQ GH &22 XQLW LV JHwQVWDOOHHUG JDDQ MH SODQWHQ PHHU WRSNZDOLWHLW EXGV SURGXFHUHQ HQ VQHOOHU 'DQ ZRUGW KHW WLMG HHQ WZHHGH ODPS WH QHPHQ 'H OLFKWUDLO PRHW ]R ZRUGHQ DIJHVWHOG

ZALF VOOR PIJNBESTRIJDING

GDW EHLGH ODPSHQ FP KHHQ HQ ZHHU EHZHJHQ +LHUGRRU YHUDQGHUW GH OLFKWKRHN ]RGDW HHQ JURWHU GHHO YDQ GH SODQWHQ HHQ

Welk deel van de plant moet je gebruiken voor het maken van

GHHO YDQ GH WLMG ZRUGW YHUOLFKW

zalf? Volgens sommige recepten het blad, andere raden toppen

75


Spice Door: Karel Michiels

Rare reportage in het nieuwsmagazine Koppen vorige maand, over de ‘ontmanteling van het eerste productielaboratorium van synthetische cannabis’. Weinigen hadden er al ooit van gehoord, niemand kende iemand die het al ooit gebruikt had, en toch meende de nieuwsdienst van (België) Eén dat de bevolking moest gewaarschuwd worden voor alweer een nieuwe, gevaarlijke drug.

zoals we die sinds de jaren 90 al zo vaak hebben zien opduiken. Weet u nog welke doembeelden er werden opgeroepen toen XTC verscheen in het uitgangsleven? Een paar maanden geleden is een wetenschappelijk rapport verschenen waaruit

‘Synthetische cannabis’ blijkt een Chinese

België noch in Nederland al een gebruiker

bleek dat de nadelige effecten van THC

kruidenmix te zijn, vermengd met synthe-

betrapt, toch weet iemand van het Natio-

lang niet zo heftig zijn als de media ons

tische cannabinoïden zoals cannabicyclo-

naal Instituut voor Criminalistiek en Cri-

toen voorspiegelden.

hexanol (wat 5 keer potenter zou zijn dan

minologie (NICC) ons te vertellen dat deze

THC), JWH-018, JWH-073 en HU-210THC.

nieuwe designerdrug ‘gevaarlijke effecten

Voor zover die stoffen nog te vergelijken

heeft’. Hoewel: ‘Soms heb je bijna geen ef-

Hypocrisie

zijn met ‘natuurlijke’ cannabinoïden. Er is

fect. Bij andere dosissen (meer? duurder?

Ik zal zelf nooit synthetische drugs aan-

een verschil tussen kunstmatige sproei- en

groener?) is er een heel sterk effect. Als

raken, zoals ik ook mijn medicijngebruik

meststoffen om de groei van een plant te

je er te veel van inneemt, kan dat leiden

tot een absoluut minimum beperk. In

stimuleren (ook al laten die restanten ach-

tot paranoia en geheugenverlies. Je kunt

mijn lijf geen troep. Maar de hypocrisie

ter) en een scheikundige imitatie van de

zelfs in coma geraken.’ Wie zegt dat? Welke

over de schadelijke werking van nieuwe

werkzame bestanddelen van cannabis.

ervaren gebruikers kunnen daarvan getui-

drugs staat nog altijd in schril contrast

gen? ‘Via Interpol zijn gevallen bekend van

met de onwetendheid en bewuste desin-

jonge Duitsers die naar het ziekenhuis zijn

formatie over de wanpraktijken in de far-

gebracht.’ Naar het ziekenhuis? Zoals die

maceutische en de voedingsindustrie. De

OK, een of andere slimme Chinees heeft

vele duizenden minderjarige binge-drin-

paniekberichten zijn nog altijd gemodel-

dus een soort van arti¿ciële cannabis ont-

kers overal in Europa?

leerd op de krankzinnige theorieën van

Hysterische toon

de Amerikaanse drugtsaar Anslinger uit

wikkeld. En dat spul wordt verkocht via Internet, 20 euro voor een zakje van 3 gram.

de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw.

Het informatieprogramma Koppen (dat wel

Legaal

vaker een hysterische toon hanteert om

In België en Nederland is Spice (de merk-

kijkers te lokken) onthulde dat er nu ook

naam die het Londense bedrijfje Psyche

En ho! We zijn er nog niet. Synthetische

een ‘professioneel productielaboratorium’

Deli aan het product heeft gegeven, en die

cannabis wordt namelijk niet herkend in

is ontmanteld in België. Waar en wanneer,

nu wereldwijd gebruikt wordt) voorlopig

de speekseltest. Dus mensen, iedere dag

dat mogen we niet weten. Er is sprake van

nog legaal. In verschillende andere landen

kunt u dus aangereden worden door zo’n

een betonmolen om de producten met

zijn de synthetische cannabinoïden intus-

dolgedraaide of bewusteloze junkie. ‘In

elkaar te vermengen (klinkt onrustwek-

sen toegevoegd aan de lijst met verboden

combinatie met de jonge doelgroep die de

kend: een betonmolen!). En ook al is in

substanties. Ja, daar staan almaar meer

drug op het internet heeft, een gevaarlijke

Reefer Madness, die stijl.

mole-

situatie,’ waarschuwde ook de krant De

cules op, om de een-

Standaard de dag na de uitzending op tv.

voudige

Gevaar! Onheil! Onze kinderen! De volks-

scheikundige

reden

dat

designer drugs on-

gezondheid! Een schande!

eindig kunnen varieren. Sinds 1 maart

Nu, voor die speekseltest hoef je in België

zijn

en

voorlopig niet al te zeer meer te vrezen.

andere synthetische

In januari was de voorraad al uitgeput en

vormen van canna-

doordat wij nog altijd geen nieuwe rege-

bis ook in de VS bui-

ring hebben, zou een nieuwe voorraad

ten de wet gesteld.

nog meer dan een half jaar op zich laten

Spice,

K2

wachten. Tenzij dit een bewuste strate-

76

Van cannabis is hier

gie zou zijn van de politie om alle blowers

natuurlijk

lang

achter het stuur te krijgen (en ze alsnog

geen sprake meer.

te kunnen onderwerpen aan een speek-

Spice is gewoon een

seltest), wordt het op dat front alleszins

synthetische

een rustige zomer.

al

drug


Advocaat van het duivelse onkruid Door: Jan Sennema

Waar zou de cannabisbeweging zijn zonder de steun van UHVSHFWDEHOH ¿JXUHQ GLH WRW LQ GH KRRJVWH NULQJHQ VHULHXV JHQRPHQ ZRUGHQ" (HQ YDQ KHQ LV GRFWRU /HVWHU *ULQVSRRQ SV\FKLDWHU LQ UXVWH +LM ZDV YRRUDO EHNHQG RPGDW KLM DOV HHUVWH $PHULNDDQVH DUWV OLWKLXP JDI ELM PDQLVFKH GHSUHVVLH QRJ VWHHGV GH JRXGHQ VWDQGDDUG ELM GH EHKDQGHOLQJ YDQ GH]H ]LHNWH 2I KLM RRN GH HHUVWH GRNWHU ZDV GLH PDULKXDQD YRRUVFKUHHI LV QLHW EHNHQG PDDU GDW KLM HHQ VOHXWHOURO VSHHOGH LQ GH KHUZDDUGHULQJ YDQ FDQQDELV DOV PHGLFLMQ VWDDW DOV HHQ SDDO ERYHQ ZDWHU

boeken in het Nederlands is vertaald (Marihuana, de verboden medicijn). Het boek markeert het begin van wat je de emancipatie van het medische wietgebruik zou kunnen noemen. Voor de wereld was het groot nieuws, voor Dr. Lester kan het dat niet zijn geweest. Hij wist tenslotte al sinds de ziekte van zijn zoon dat marihuana in de apotheek en niet in het wetboek van straf-

Jarenlang roepende in de woestijn, was

dat ik net als iedere Amerikaan was ge-

hij ook een van de eersten die de over-

hersenspoeld, en dat marihuana weliswaar

heidsleugens over marihuana doorprikte

niet geheel onschadelijk was, maar dat het

wel vele malen minder schadelijk was dan

met

harde,

onweerlegbare,

weten-

schappelijke feiten.

recht thuishoorde. Jaren voordat er sprake

alcohol en tabak. Ook ontdekte ik dat marihuana niet verslavend is, hoewel het be-

Gehersenspoeld Halverwege de jaren zestig dacht Lester

studeren ervan dat wel bleek te zijn...”

Grinspoon net zo over marihuana als de

Irrationele hetze

meeste van zijn landgenoten. Als vader

Vier jaar later verscheen Grinspoons eer-

en als arts maakte hij zich 'grote zorgen

ste boek, Marihuana Reconsidered, wat

over al die jonge mensen die de afschuwe-

zoveel betekent als 'marihuana herzien'.

lijk gevaarlijke drug marihuana gebruikten

Daarin gaf Grinspoon met wetenschap-

en niet luisterden naar de waarschuwin-

pelijke feiten tegengas aan de irrationele

gen van de autoriteiten'. In 1967 besloot

hetze waarmee marihuana al vanaf de

de dokter een boek te schrijven waarin hij

jaren dertig in een kwaad daglicht werd

de jeugd haar¿jn zou uitleggen waarom ze

gesteld. In diezelfde tijd werd zijn gezin

beter geen marihuana konden gebruiken.

door rampspoed getroffen toen Grin-

was van een legaliseringsbeweging trok de

Een boek zonder belerend vingertje, maar

spoons zoontje op 11-jarige leeftijd leu-

respectabele Dr. Grinspoon al als een Don

met uitsluitend keiharde feiten waar zelfs

kemie kreeg. Later vertelde Grinspoon

Quichot van forty-something ten strijde te-

de meest wazige hippie niet omheen kon.

hoe marihuana zijn zoontje had gehol-

gen de waanideeën over marihuana.

Het liep echter totaal anders.

pen de door chemotherapie veroorzaakte misselijkheid te bestrijden, waardoor

Hij verscheen regelmatig als getuige-

“Er bleek nauwelijks wetenschappelijk be-

het laatste anderhalf jaar van diens le-

deskundige voor het Congres en andere

wijs te bestaan voor mijn overtuigingen

ven een stuk draaglijker was geweest.

commissies, en werd gehoord bij spraak-

over de gevaren van marihuana”, zou Grin-

Ongetwijfeld wist Grinspoon toen al dat

makende rechtszaken, zoals de hoorzit-

spoon later verklaren. “Al snel begreep ik

marihuana tot 1937 in de Amerikaanse

ting over de deportatie van Beatle John

Pharmacopoeia (de of¿ciële lijst van ge-

Lennon, wiens verblijfsvergunning ter dis-

Eigen soort

neesmiddelen) was opgenomen. In dat

cussie stond na een arrestatie voor mari-

jaar maakte de Marijuana Tax Act een

huanabezit, jaren daarvoor in Londen. Tot

Een exquise marihuanasoort met jouw naam, is er een mooier eerbetoon denkbaar? Barney’s Farm vernoemde een van hun soorten naar Grinspoon: “Een klassieke sativa is vernoemd naar onze held, de briljante cannabisvoorvechter, onderzoeker en auteur, Dr. Lester Grinspoon.” En daar sluiten wij ons van harte bij aan.

eind aan die status, en daarmee was ma-

op heden houdt de onvermoeibare dokter

rihuana met een pennestreek tot staats-

nog twee websites in de lucht. Op http://

vijand verklaard.

rxmarijuana.com zijn duizenden bijdragen van medische gebruikers te vinden.

Don Quichot

De tweede, www.marijuana-uses.com, is een platform voor mensen die iets te ver-

In 1993 verscheen Marijuana: The Forbid-

tellen hebben over de niet-medische be-

den Medicine, dat als enige van Grinspoons

ne¿ts van marihuanagebruik.

77


&

8d[[ZZh]de DXZVc 9jhVgihigVVi *, &%,' =E 6bhiZgYVb &Z eg^_h CZYZg]Vh_ HjeZg @g^hiVa (Z eg^_h =VoZ 7^d 6bcZh^V

&

EVgVY^hZ HZZYh lll#eVgVY^hZ"hZZYh#Xdb &Z eg^_h =nYgd HZch^ HiVg

cV

Vc

Ed

L>CC66G =><=A>;: 8JE '%&%

aa^

id g 8d

be

HZ

gV Y

)

g^dj

^hZ HZZ

h HZZ

Yh

X`

[[

9j

8d

ZZ

h]d

e 9^oo

n

*

9

Z

BdaZchigVVi '( )'%& 8K <dg^cX]Zb &Z eg^_h =VoZ =nYgd 6bcZh^V

EV

+

B:I 6BC:H>6

* BZ\Vh]de 9Z kgda^_`Z <VeZg

(

D XZV c

n

'

h

C^ZjlZ =ZgZc\gVX]i '* &%&& GA 6bhiZgYVb 'Z eg^_h CZYZg]Vh_ A6 8dc[^YZci^Va

(

Kg

Zg

' Edaa^cVidg 8dbeVcn

d a ^ _ `Z < V

e

Y


)

HZg^djh HZZYh lll#hZg^djhhZZYh#Xdb 'Z eg^_h 7j^iZc 7^YYn :Vgan

+

8d[[ZZh]de 9^oon 9jX` IgdbehigVVi '&% '*&- 7G 9Zc =VV\ &Z eg^_h 7^d L]^iZ L^Ydl m 7jWWaZ\jb 'Z eg^_h =VoZ 7^d 6bcZh^V

Gd

nV

Yh

,

a Fj

ZZc H

ZZ

,

GdnVa FjZZc HZZYh lll#gdnVafjZZchZZYh#Xdb &Z eg^_h =VoZ 7^d H]^c^c\ H^akZg =VoZ

-

@dhWdg @aZ^cZ <gVX]i ( +'&& 86 BVVhig^X]i (Z eg^_h =VoZ =nYgd 6#B#<# -

@d h W d g

#/&&%%3(/0

'2/73(/0 '2//4(!.$%,

:!$%.


Stop de criminalisering! Door: Feije Wieringa

,Q KHW RQYROSUH]HQ ERHN 5RHV YDQ +D¿G %RXD]]D VWDDW GH YROJHQGH GRRU PLM HQLJV]LQV LQJHNRUWH SDVVDJH µ/RV YDQ GH YUDDJ RI KHW DDQ HHQ RYHUKHLG LV RP WH EHSDOHQ ZDW KHW YRON DDQ URHVPLGGHOHQ WRW ]LFK PDJ QHPHQ LV GH JURRWVWH IRXW GLH GH SROLWLHN PDDNW ZDW GUXJV EHWUHIW PLVVFKLHQ ZHO RP HHQ VRFLDDO HQ SV\FKRORJLVFK IHQRPHHQ HWKLVFK WH ZLOOHQ EHQDGHUHQ ¶

de rapportage uit ons dossier. We vinden dat de gegevens uit onze stukken gedoseerd in de publiciteit moeten worden gebracht. Omdat de risico's groot zijn als je je openlijk bekend maakt als kweker, willen

Bouazza vervolgt: ‘De War on Drugs berust

dwars en dat wordt met de jaren erger.

we dat onze zaak zorgvuldig wordt bege-

op een wrange misvatting van de mens,

We vinden dat het tijd wordt dat we onze

leid en daarom denken wij aan een goede

berustend op een naïef wereldbeeld: een

mening naar buiten moeten brengen. Het

jurist cq advocaat. In het dossier staat on-

drugsvrije wereld heeft nooit bestaan en

zijn niet alleen maar jongeren die blowen.

der meer een rapport van een werkgroep

een oorlog tegen drugs is een oorlog tegen

Er zijn talloze ouderen zoals wij die zon-

van prominenten die zich destijds wilde

de behoefte van de mens aan een roes, wat

der problemen en zonder dat iemand daar

inzetten om tot legalisering te komen. Die

voor roes dan ook. De mens kon bier brou-

last van heeft een joint roken. Dat zou een

werkgroep ging ervan uit dat zoiets moge-

wen voordat hij brood kon bakken. Canna-

vanzelfsprekend recht moeten zijn. Helaas

lijk was, terwijl de internationale verdra-

bisgebruik is niet iets van de laatste decen-

is het dat niet. We willen een poging onder-

gen in acht werden genomen. En waar zijn

nia, maar van de laatste paar duizend jaar.

nemen om daar iets aan te doen. Natuur-

we nu, anno 2011? We hopen dat u ons te

De strijd tegen roesmiddelen is alleen wel

lijk weten we wel dat wij samen het taboe

woord wilt staan en ons kan adviseren hoe

nieuw: die is in feite pas zo'n honderd jaar

rond recreatief drugsgebruik niet kunnen

wij de zaak zo goed mogelijk vorm kunnen

geleden begonnen.’

doorbreken. Maar misschien zijn er geest-

geven, zodat we kunnen terugkeren naar

verwanten en als we daarmee in contact

de redelijkheid.”

Cannabis

zouden komen, kunnen we misschien een soort van actie beginnen. Als niemand aan

Johan en Ankie wonen in een klein plaatsje

de bel trekt, dan verandert er natuurlijk

Sfeermiddel

in het noorden van het land. Omdat het

nooit wat. Vandaar.”

Tot zover de inhoud van deze recente brief.

daar om een kleine gemeenschap gaat, willen ze vooralsnog liever niet met hun

Ik citeer ook (vrij) nog enkele zinnen uit een stuk waarin Johan een soort opzet van

echte naam in de publiciteit. “We hebben

Inval

niks te verbergen, maar voor je het weet

Ik citeer, deels in mijn eigen woorden, an-

middel. Vooral voor jonge mensen is het

ben je gestigmatiseerd,” licht Johan toe. Ze

ders wordt het te lang, uit een brief die

daardoor van groot belang dat de atmo-

zijn inmiddels beiden de zestig gepasseerd

Johan aan een bekende advocaat stuurde.

sfeer en omgeving waarin wordt gebruik

en cannabisgebruik is al decennia geïnte-

“We zijn een echtpaar van in de zestig en

zo zuiver mogelijk is. Cannabis is in feite

greerd in hun – sobere – stijl van leven.

kweken wiet (dat doen ze overigens niet

geheel en al geïntegreerd in de Nederland-

Geen hedonistische grootverbruikers, maar

op grote schaal, we hebben het hier niet

se samenleving. Teelt en gebruik zijn niet

mensen die genoegen nemen met een een-

over op winst beluste professionals F.W.).

meer weg te denken. Daar is het nu al veel

voudige levensstijl. Ze wonen op het plat-

In 1993 hebben wij een inval gehad van de

te laat voor. Maar we kunnen proberen het

teland in een knus boerderijtje en hebben

politie. Uiteindelijk is de zaak geseponeerd.

in goede banen te leiden. Ik pleit daarom

zelfs geen behoefte aan de moderne 'eer-

Daarna hebben we contact opgenomen met

voor een soort open theehuis, waarin op

ste levensbehoeften' van de grote massa.

de politie in een grote stad in het noorden,

verantwoorde wijze biologische Nederwiet

Dus geen computer, geen mobiele tele-

voor het opzetten van een theehuis en de

wordt verkocht met duidelijke gedoog-af-

foon, geen breedbeeld TV en zeker geen

politie gaf ons volledige medewerking. Een

spraken, ook voor de telers. Ik denk dan

gadgets. “We lezen liever en hoeven niet

en ander heeft ertoe geleid dat we een dos-

aan telers die vrij mogen kweken op een

zo nodig de waan van de dag op de voet te

sier hebben kunnen samenstellen van een

oppervlakte van maximaal 4 vierkante me-

volgen. Maar dat betekent natuurlijk niet

aantal interessante publicaties en rappor-

ters. Kleine kwekers en gebruikers zijn niet

dat we wereldvreemd zijn.”

ten. Door de politieke omslag, later in de

crimineel bezig. Maar ze worden wel steeds

jaren 90, waardoor cannabisgebruik werd

in die hoek gedrukt. Omdat grote telers per

ontmoedigd en de teugels weer werden

de¿nitie crimineel zijn en ook nog eens hun

aangetrokken, ging dat helaas niet door.

opbrengsten moeten witwassen, krijgt de

Johan heeft de redactie van Highlife bena-

Ons streven is ons bekend te maken als

criminaliteit steeds meer grip op de maat-

derd om te komen praten. “Er zit me iets

kwekers, en daarbij gebruik te maken van

schappij. Bij een rigoreuze aanpak van bo-

Vanzelfsprekend recht 80

zijn idee schetst: “Cannabis is een sfeer-


In feite gaat het dan over de politiek. Die maakt de wetten. Burgemeester en politie kunnen niks doen behalve een oogje toeknijpen. En dat laatste noemen we gedoogbeleid. Dat realiseer ik me ook. Maar omdat je ergens moet beginnen heb ik het eerst via een advocaat geprobeerd. Hoe nu verder? In de jaren negentig was het politieke klimaat rond cannabis al harder dan in de jaren daarvoor. Anno 2011 en nu met PVV, VVD en CDA aan het roer is het er alleen maar beroerder op geworden. En dat is nou precies wat me zorgen baart. En omdat ik denk dat ik niet de enige ben, vind ik dat het tijd wordt dat mensen gaan beseffen dat ze in actie moeten komen en de politiek moeten aanspreken op het feit dat criminalisering een heilloze weg is. Dus zoek ik contact met de media om medestanders te vinden. Er zijn genoeg integere telers en blowers. Als die allemaal hun stem laten horen, dan bestaat er een kans dat ergens binnen de politiek een realist luistert die het begin van een denkomslag kan bewerkstelligen. En dat het voeren van een proefproces mogelijk wordt. Als bijna bejaarde blowers willen we als goede burgers worden aangemerkt. Want dat zijn we. Een actiegroep? Het zou al mooi zijn als naar aanleiding van dit artikel geestverwanten gaan nadenken. En als we dan met elkaar in contact komen, kunnen we misschien samen sterk worden. Dus laat iedereen die vindt dat cannabisgebruik een recht en geen misdrijf is, maar contact met me opnemen. na¿de kof¿eshops, zoals we dat nu zien, ontstaat de tendens dat alle drugs weer op een hoop worden gegooid en daarmee wordt een van de pijlers van ons drugsbeleid, namelijk het scheiden van de hard- en softdrugsmarkt teniet gedaan. Dat is een desastreuze ontwikkeling.”

Wat heeft je brief aan dat advocatenkantoor opgeleverd? Ik kreeg een vriendelijk briefje terug dat dit soort zaken eigenlijk niet bij hen thuis hoort omdat ze in strafrecht zijn gespecialiseerd.” In feite probeer je een soort proefproces van de grond te krijgen. Volgens mijn expertise zijn er weinig advocaten, zelfs als ze in het drugsbeleid zijn gespecialiseerd, te vinden die zo'n proces willen voeren. Zo'n proces kan, zeker als je het

tot op het niveau van het Europese Hof door procedeert in de miljoenen gaan lopen. Toen ik lid was van het Comité Recreatief Drugsgebruik, waarin onder meer mensen als Jaap Jamin van de Jellinek, de socioloog Eric van Ree, Peter Cohen en wijlen Theo van Gogh zaten, kwam het idee van zo'n proces ook naar boven. Afgeblazen op de kosten en pro deo waagt geen advocaat zich eraan. Van juridische zaken heb ik natuurlijk geen kaas gegeten. Maar daarom heb ik ook contact met Highlife opgenomen. Het gaat me er in eerste instantie toch om een proces van de grond te krijgen. Ik zoek naar wegen om het gebruik van cannabis te normaliseren, iets wat het maatschappelijk al is, en het uit de taboesfeer te halen. Eerst decriminalisering en mogelijk is dat dan een opstap naar legalisering.

En dat theehuis, gaat dat nog door? Die plannen zijn van de baan. De leeftijd gaat tellen. Ik wil me met hart en ziel inzetten voor de goede zaak: decriminalisering. Maar een blowtje roken doen we het liefst in eigen huis. Ik hoop dat ik het druk krijg met mensen die net zo denken als ik. En hoewel ik een afkeer heb van de moderne technologie moet er bij voldoende reacties maar een computer komen. Want als ik voet aan de grond krijg, moet er natuurlijk gecommuniceerd worden.

Steun Iedereen die Johan en Ankie wil steunen kan zich melden via redactie@ highlife.nl of Highlife, Postbus 6024, 1005 EA, Amsterdam. Wij sturen de reacties door.

81


Hoe logisch is atheïsme? Door: Feije Wieringa

Naar aanleiding van het boek ‘God is not Great, How Religion Spils Everything’ van de Brits-Amerikaanse journalist Christopher Hitchins (in het Nederlands uitgebracht als God is niet groot; Hoe religie alles vergiftigd), vroegen we onze meest belezen redacteur Feije Wieringa om een artikel te schrijven over atheïsme. Hier zijn relaas.

bovennatuurlijke verklaring voor de ons omringende verschijnselen blijkbaar troostender en hoopvoller dan een logische. Geloof is natuurlijk voor een groot deel gebaseerd op hoop. En hopen tegen beter weten in is voor

Laten we beginnen met een citaat van de

Godsdienst en wetenschap

man die erom bekend staat dat hij God of¿-

Godsdienst en wetenschap staan sinds

cepteren van blinde feiten. Maar wat wij wil-

cieel dood heeft verklaard, Friedrich Nietz-

mensenheugenis met elkaar op gespannen

len is bewijs, dear Watson!

sche (nou niet meteen stoppen met lezen

voet. Denk maar aan de weerstand van het

want het wordt echt niet ingewikkeld!). Het

Vaticaan tegen de astronomie en bijvoor-

gaat om een aforisme uit “Menselijk al te

beeld de onwil in bepaalde protestantse

Kerken en sektes

Menselijk,” en ik geef het hier enigszins in-

kringen om kinderen te laten inenten of

Naar mijn idee zijn kerken en sekten op het-

gekort, doch ongecensureerd weer.

bloedtransfusies te aanvaarden. Maar over

zelfde basale principe gegrondvest. Een kerk

wetenschap. De grote fysicus Carl Sagan,

is gewoon een uit z'n voegen gegroeide sek-

“Als we op een zondag de kerkklokken ho-

die nou niet bepaald als beunhaas bekend

te. Een groepering met een stellige overtui-

ren, vragen we ons af: hoe is dit mogelijk?

staat, schreef: “Waarom heeft bijna geen

ging, die hiërarchisch is opgebouwd, met een

Het gaat hier om een tweeduizend jaar ge-

enkele grote godsdienst naar de weten-

leider aan de top, die met elkaar bepaalde

leden gekruisigde jood, die beweerde dat

schap gekeken en geconcludeerd: Dat is

rituelen deelt. Uiteindelijk begon Jezus ook

velen nu eenmaal comfortabeler dan het ac-

maar als een gewone rondtrekkende preker

Ik ben atheïst en ik zal pas gelovig worden als op de berg Ararat de botten van een kangoeroe en een dodo opduiken.

met twaalf volgelingen die in relatie tot de baas in een duidelijke rangorde stonden. De kwestie of Jezus echt heeft bestaan, is voor gelovigen een voldongen feit, maar wetenschappelijk is er geen Àintertje bewijs. Ook het verslag van de 40 jaren durende zwerf-

hij Gods zoon was. Bewijs voor die bewe-

beter dan we dachten! De wereld is gro-

tocht onder leiding van Mozes is, buiten de

ring ontbreekt. Zonder twijfel is de chris-

ter dan onze profeten zeiden, majestueu-

bijbel, in geen enkele andere oude bron ge-

telijke godsdienst een uit de prehistorie

]HU YHU¿MQGHU IUDDLHU" ,Q SODDWV GDDUYDQ

vonden. De evangeliën zijn verslagen uit de

reikende antiquiteit, die tot onze tijd reikt.

zeggen ze: Nee, nee, nee! Mijn god is een

tweede en derde hand. Geen enkele evan-

En dat men erin gelooft, terwijl men in alle

kleine god, en ik wil dat hij dat blijft.” Een

gelist kan bogen op een rechtstreekse dia-

andere gevallen zo hecht aan bewijzen, is

godsdienst, oud of nieuw, die zou bena-

loog met zijn raadsheer. Meestal gaat het om

wellicht het oudste aspect aan deze erfenis.

GUXNNHQ KRH PDJQL¿HN GH ZHUHOG ]RDOV

een ¿guur die beweert dat hij een goddelijke

Een God die bij een sterfelijke vrouw een

onthuld door de moderne wetenschap is,

openbaring heeft gehad. Zo'n openbaring is

kind verwekt, een God die als plaatsver-

zou reserves aan eerbied en ontzag kunnen

een puur individuele zaak, waarbij getuigen

vangend offer (het verhaal van Abraham)

aanspreken die de traditionele geloofsover-

ontbreken. Hetzelfde zie je ook in de wereld

een onschuldige accepteert, iemand die

tuigingen nauwelijks hebben aangeboord.”

van de parapsychologie: Jomanda beweert in contact te staan met 'de andere wereld'. Die

zijn volgelingen beveelt zijn bloed te drinken, wonderbaarlijke genezingen, vrees

Helaas is tegenwoordig de tendens dat de

claim wordt door haar aanhangers geloofd,

voor een hiernamaals, waartoe de dood de

traditionele godsdiensten groeien, zij het niet

maar Jomanda zelf kan allerminst bewijzen

toegangspoort is, de vorm van het kruis als

uitbundig, en dat ze tevens fundamentalis-

dat dat werkelijk zo is en een buitenstaander

symbool midden in een tijd die de bestem-

tischer van karakter worden. Voeg daarbij

al helemaal niet. Zo'n twijfelende derde par-

ming en de schande van het kruis niet meer

het grote aantal semi-religies, zoals sektes

tij binnen de sekte wordt overigens meestal

kent (zou Jezus een lethale injectie hebben

als de scientologybeweging, en de vele aan-

aangeduid als: “afvallige.”

gehad, zouden de kerktorens dan gepiekt

hangers van de astrologie. Om een beeld te

zijn met een injectiespuit? F.W.)- hoe ake-

krijgen van de omvang van die semi-religie,

lig doet dit alles, als afkomstig uit het graf

hoef je maar een blik te werpen in bladen als

Tegenstander van de drukpers

van een oeroud verleden ons aan! Zou men

Happinez en Onkruid. Je verstand staat erbij

Zo werkt het ook binnen een kerk. In oude

geloven dat zoiets geloofd wordt?”

stil. Een groot deel van de mensen vindt een

tijden waren alleen de priesters bevoegd om

82


'de schrift' te lezen en wel in het Latijn. De

digen mogelijk. Daarvoor moest er echter

kangoeroes leven nog... Dat verhaal wordt

schrift, in feite een collectie overleveringen

wel Àink worden gestraft en het gevolg

tot op de dag van vandaag serieus onder-

van orale en schriftelijke verhalen, vaak

was een vloed die alles op aarde verzwolg.

wezen op scholen met de bijbel. Dan lijkt de

veranderd door ingeslopen fouten vanwege

Alleen Noach en zijn familie bleven over.

evolutie mij toch een veel plausibeler verkla-

het vele kopiëren, was het fundament voor

De familie moest een ark van zo'n twaalf

ring. En dan nog de oorlogen die uit naam

de 'waarheid' waaraan niet getornd mocht

meter bouwen en van elke levende soort

van religie worden gevoerd: katholieken

worden. Aan de priesters (in feite de zelf-

een paartje aan boord brengen, zodat de

tegen protestanten, christenen tegen mos-

benoemde vertegenwoordigers van God op

mensen later weer gewoon door konden

lims, Boeddhisten tegen hindoes, het gaat

aarde) de taak om die waarheid aan het volk

zondigen. Toen het water zakte, strandde

maar door. Om over de veldtocht van de

op te leggen. Dat ging lang goed, maar toen

de Ark op de berg Ararat.

paus tegen condooms nog maar te zwijgen. Ik ben atheïst en ik zal pas gelovig worden

de boekdrukkunst kwam en de bijbel al snel in druk verscheen, en ook in talen die ieder-

als op de berg Ararat (je hebt dwazen die

een kon lezen, verslapte het monopolie van

Evolutie

de priesterlijke macht. Met de boekdruk-

Denk je eens in: momenteel zijn er honderd-

kunst werd razendsnel kennis verspreid en

duizenden soorten bekend. Uit alle windstre-

daar waar kennis z'n intrede doet, ontstaan

ken. Hoe kan één man die allemaal in zo'n

En in plaats van te bidden voor je planten,

twijfels en vragen. Niet zo gek dus dat de

klein notendopje gepropt hebben en ze ook

doe je er beter aan goed voor ze te zor-

kerk een geducht tegenstander van de druk-

nog eens gevoed? Het zou jaren hebben ge-

gen. Net als voor jezelf! Of zoals de Ara-

pers was. Ze verloor haar greep op de intel-

duurd, los van het feit dat Noach eerst Au-

bieren zeggen: “Vertrouw op Allah, maar

ligentsia en met de verspreiding van boeken

stralië had moeten ontdekken, want ook de

bind je kameel vast!”

werkelijk naar dat bootje zoeken) de botten van een kangoeroe en een dodo opduiken.

groeide die intelligentsia snel. Niet iedereen bleek meer bereid om in sprekende ezels, appels verstrekkende slangen en maagdelijke geboortes te geloven. In een sekte heeft de man bovenaan de piramide de macht. Hij is alwetend en wordt omringd door ingewijden die allemaal een stukje van de koek krijgen, maar niet allen even veel. Een verdeel- en heers-tactiek dus. Daaronder vind je de 'gelovigen' die er voortdurend op worden gewezen dat ze zondig zijn, dat leven lijden is, en dat het geloof uiteindelijk leidt tot de ultieme verlossing. Dit mechanisme kom je bij vrijwel elke godsdienst tegen, tot aan het Boeddhisme toe. Vrijwel altijd wordt de nadruk gelegd op het lijden, nooit op het genieten. Terwijl de mens vrijwel altijd in een van deze beide toestanden verkeert. Genieten = zonde. Lijden, ascese = goed. Dus zijn ¿lms, muziek, geestverruimende middelen slecht en je dagenlang laten uithongeren uit devotie goed. Zou God dit, stel dat hij echt bestond, werkelijk zo hebben bedoeld?

Darwin gaf het laatste zetje Nog steeds is de evolutieleer een heet hangijzer in Christendom en Islam (beide religies zijn nauw verwant). In Genesis is de wereld in zes dagen geschapen (volgens kenners was dat zo'n 6000 jaar geleden), compleet met mensen, dieren en vegetatie. God gaf er zelfs een heelal met zon, maan en sterren bij cadeau. Omdat God blijkbaar van een grapje houdt, schiep hij ook de fossielen. Deed hij dat om ons geloof te toetsen of wilde hij ons in het ootje nemen? Omdat God de mens niet helemaal (naar zijn beeld nota bene) volmaakt op de wereld zette, werd zon-

83


Pas op, daar komen de exoten... Door: Marian Henderson

Planten en dieren vanuit de hele wereld vestigen zich in Nederland. Vaak zijn ze als verstekeling meegekomen met een schip of vrachtauto, soms komen ze op eigen houtje over de grens en soms zijn ze geïmporteerd en vervolgens ontsnapt of losgelaten. Wetenschappers roepen ach en wee. De overheid grijpt in en zint op verdere maatregelen. Jaarlijks kost de bestrijding van de nieuwkomers miljoenen. Hoe gegrond is die angst voor nieuwe soorten? En kunnen we er niet gewoon een beetje blij mee zijn? Welkom in de wereld van de exoten.

ken en wordt dus als een grote bedreiging voor de veiligheid gezien. Dat geldt ook voor de muskusrat, die we trouwens zelf voor zijn bontje hebben binnengehaald. Enkele dieren die ontsnapten uit een bontfarm hebben zich mega voortgeplant en inmiddels kost de bestrijding van dit dijken ondermijnende dier zo'n 45 miljoen per jaar. Allemaal om droge voeten te houden.

Invasieve exoten, worden ze genoemd, of

kingsreizigers.

Soorten

verhuizen

met

Hooitransporten leverden het zwartspriet-

zelfs: gevaarlijke exoten. Planten en die-

mensen mee. En als hun komst maar lang

dikkopje op, een gezellig oranje vlindertje

ren die van buiten de grenzen ons land-

genoeg achter ons ligt, beschouwen we ze

met zwarte zoompjes aan zijn handsopje,

je binnentrekken en zich hier geweldig

als van eigen bodem. Wanneer een soort

dat inmiddels bezit heeft genomen van

thuis voelen. Ze vermeerderen zich tegen

zich tien jaar weet te handhaven, noemen

heel Europa. Zoals wij mensen migreren,

de klippen op. Hoe komen we aan al die

we hem tegenwoordig inheems. We krij-

doen dieren dat ook! Door bezorgde men-

vreemdelingen? Soms zijn ze meegeno-

gen er steeds meer soorten bij, dat wel.

sen wordt dit wel ''de schaduwzijde van de globalisering'' genoemd.

men door een toerist, losgelaten door een gedesillusioneerde dierenbezitter, maar in de meeste gevallen zijn ze meegelift op

Global Village

een handelsmissie. Momenteel is tien pro-

Ons water-, weg- en luchtverkeer omspant

Op eigen houtje

cent van de dieren in Nederland van bui-

de hele aarde, net als onze handelsroutes.

Sommige planten en dieren komen gewoon

tenlandse origine en van de planten is dat

Menige lading kisten of kratten bevat be-

op eigen houtje. Zij worden of¿cieel niet

zestien procent. Toch is er weinig nieuws

halve het bestelde spul ook wat ongenode

tot de invasieve exoten gerekend en zijn in

onder de zon, want ook de lijster, de kar-

gasten. Ooit kwam de Aziatische boktor

de meeste gevallen ook niet schadelijk. Zij

per en de snoekbaars komen van ver, net

mee met pallets uit China. Nu vreet hij zich

verhuizen vaker naar noordelijke streken,

als de fazant en de bruine rat. Wie denkt

door onze vaderlandse bomen. Zo wordt de

omdat de temperatuur bij ons gemiddeld

dat de tulp zo typisch Hollands is, vergeet

tijgermug geïmporteerd als larve in het wa-

hoger wordt. Volgens Arnold van Vliet van

dat-ie oorspronkelijk uit Turkije komt. Is

ter van de Lucky Bamboo. Niet zo erg lucky

de Universiteit Wageningen is de gemiddel-

dat prakje aardappels een gerecht van

als je hem treft, want het diertje kan onder

de temperatuur in Nederland nu hetzelfde

eigen bodem? Nee, absoluut niet, want

meer knokkelkoorts verspreiden. De paal-

als die dertig jaar geleden in Zuid-Frank-

de pieper komt uit Zuid-Amerika en werd

worm die we sinds 1730 huisvesten, heeft

rijk was, en verandert de inheemse natuur

meegenomen door de Spaanse ontdek-

het voorzien op de kustverdedigingswer-

daarom in een hoog tempo. Dus kregen we

Ribkwal

84

Zonnebaars (Lepomis gibbosus)


de sabelsprinkhaan en de kleine roodoog-

doodnormaal om wasberen en wasbeer-

juffer en ook de geel met witte tijgerspin is

honden in ons landschap te zien, en is de

op eigen kracht in Nederland gearriveerd.

rode eekhoorn waarschijnlijk allang ver-

Helaas kwam ook de processierups op

dwenen om plaats te maken voor anders

zijn vele voetjes geheel zelfstandig binnen

gekleurde eekhoorns. In de natuur is het

marcheren. Inmiddels is de rups zelfs tot in

nu eenmaal een komen en gaan. En als

de noordelijke provincies doorgedrongen.

je de evolutie in zijn geheel beschouwt,

Geen reden tot blijdschap, want met zijn

gaan er doorlopend soorten verloren.

irriterende brandharen is hij een regelrechte bedreiging voor de volksgezondheid. De overheid is van mening dat het niet moge-

McDonalds effect

lijk is, en vaak ook niet noodzakelijk, om

Nee, zeggen de tegenstanders, er is geen

dieren tegen te houden die hier zelfstandig

sprake van een grotere biodiversiteit, maar

komen. Al maken ze voor de eikenproces-

juist van een kleinere. De invasieve dieren

sierups graag een uitzondering.

roeien de bestaande populaties uit en dat geeft een verschraling van soorten. Dat

Expansie

zwartsprietdikkopje

doen ze niet alleen door ze op te eten, maar ook bijvoorbeeld door ze te besmet-

naal worden opgeruimd. En daarna begint

Waarom is het toch vaak zo'n probleem

ten met ziektekiemen waar ze niet tegen

de plant gewoon opnieuw. De overheid

met die nieuwe exoten? Dat komt omdat

bestand zijn (dit gebeurt met name door

kwam daarop met de folder: 'Geen exoot

ze hun natuurlijke vijanden en parasieten

de komst van de Amerikaanse rivierkreeft

in de sloot', om te voorkomen dat mensen

hebben thuisgelaten. Zo is de zonnebaars

met de inheemse kreeftensoorten), of door

overtollig groen in openbaar water dum-

een prachtig gekleurd vijvervisje, dat los-

met ze te paren, waardoor er hybriden

pen. In de landbouw kent men het pro-

gelaten in poelen en vennen vaak geen

komen en de oorspronkelijke soorten niet

bleem in de vorm van schadelijke bacteriën

enkele vijand ontmoet. Het richt daar een

langer voortbestaan. Zo dreigt bijvoor-

en mijten. Vaak is chemische bestrijding

slachting aan onder de aanwezige plan-

beeld de witkopeend te verdwijnen, omdat

noodzakelijk, maar ook die brengt natuur-

ten en dieren. Door zijn expansie (het

hij zich afgeeft met de rosse stekelstaart.

lijk milieuschade met zich mee.

dier komt inmiddels in vrijwel heel Ne-

Het overblijven van minder soorten, waar-

derland voor) verdwijnen de knoÀookpad,

bij de dominante soorten op steeds meer

de kamsalamander en de boomkikker.

continenten voorkomen, wordt wel het ''Mc

Wat doet de overheid?

De Amerikaanse ribkwal, met zijn fraaie

Donalds effect'' genoemd.

De overheid probeert de problematiek in

discokleuren, is meegekomen in het ballastwater van schepen uit Noord- en Zuid

wetten te vangen, zoals bijvoorbeeld de Flora en Faunawet, die het uitzetten van

Amerika. In ons land doet hij het gewel-

Volksgezondheid

dig. Hij eet plankton en eitjes en larven

Soms is er een werkelijke bedreiging voor

en ook de handel in bepaalde exotische

van andere dieren. Niet alleen bedreigt

de volksgezondheid. De ambrosia (met

planten en dieren. Ook zijn er verdragen

hij daarmee collega-waterbewoners, hij

zijn gele bloemen) is afkomstig uit Noord-

met andere landen, zoals het Biodiversi-

neemt ook voedsel voor grotere dieren

Amerika en hier als zaadje in het vogelvoer

teitsverdrag dat de teruggang van de bio-

weg, waardoor bijvoorbeeld het aantal

beland. Deze plant is een bedreiging voor

diversiteit gezamenlijk aan wil pakken, en

dol¿jnen en zeehonden afneemt.

hooikoortspatiënten en verlengt voor hen

bijvoorbeeld ook de Fytorichtlijn, Europese

het hooikoortsseizoen. De burger heeft

regelgeving over schadelijke organismen,

daarom de opdracht gekregen om de am-

en een ''Verdrag Ballastwater''. Van nieuwe

brosia uit te rukken als hij hem tegenkomt.

binnendringers wordt een quickscan ge-

Hoe erg is dat nu eigenlijk? Een nieuw

De tijgermug heeft verschillende gevaar-

maakt om te zien wat de risico's zijn en

dier erbij is toch een verrijking van onze

lijke besmettingen op zijn naam staan, de

hun kans op vermeerdering en vestiging.

inheemse natuur? Laten we blij zijn dat er

Borrelia Burgdorferi is een bacterie die de

geen grenspaaltjes staan, die het blafhert

ziekte van Lyme veroorzaakt. Ook dierziek-

uit India en de grijze eekhoorn (nu vaak

ten zoals de varkenspest en de vogelgriep

Leven is verandering

gehouden als huisdier, maar ook al waar-

komen ongevraagd de grens over. De var-

Toch denk ik dat je de globalisering niet

genomen in de vrije natuur) tegenhou-

raomijt richt bijenvolken ten gronde en

tegenhoudt en er gewoon mee moet zien

den. Is het niet prachtig dat we kunnen

blijkt ook nog eens resistent te worden

te dealen. Op termijn komen er natuurlijk

genieten van de felgekleurde halsband-

voor bestrijdingsmiddelen.

steeds meer ''nieuwe'' planten en dieren

Verrijking?

parkiet, die in een aantal steden grote kolonies heeft? En wat is er mis met de

huisdieren en dierentuindieren verbiedt

naar ons toe, en met de verdere opwarming van de aarde zullen er ook allerlei ons

mandarijneend? Is het niet een vorm van

Economische schade

vreemdelingenhaat om alles wat niet Hol-

Sommige waterplanten zijn een bedrei-

hoort bij een veranderingsproces dat alle

lands is te willen weren? Laten we blij zijn

ging voor onze waterhuishouding. Neem

natuurlijke processen kenmerkt. Stilstand

met de nijlgans. Over honderd jaar weten

de grote waternavel, een aardig plantje,

is dood. Leven is verandering. Er is een

wij immers niet beter meer. Dan zijn we

maar een buitensporige groeier. Hij stremt

periode geweest dat Nederland een step-

ongetwijfeld diersoorten kwijt, maar zijn

de doorstroming en neemt licht en zuurstof

pegebied was, waarop hyena's, edelherten,

daar andere prachtige exemplaren voor in

weg voor andere waterplanten en vissen.

wisenten en reuzenmammoets rondzwier-

de plaats gekomen. Dan vinden we het

Hele velden van dit groen moeten machi-

ven. Mis je ze nog dagelijks?

nu bekende diersoorten verdwijnen. Het

85


%PFUJODIFN

"NTUFSEBN 4PFTU

%FO )BBH

"SOIFN

7FOSBZ

(FMFFO


"NTUFSEBN

"NTUFSEBN

"NTUFSEBN

9 A <dkZgi ;a^cX`higVVi ('( &%,)87 6bhiZgYVb

;jc`n Bjc`Zn BVgc^mhigVVi ((( &%&+ I8 6bhiZgYVb

8d[[ZZh]de DXZVc 9jhVgihigVVi *, &%,' =E 6bhiZgYVb

%FO )BBH

4PFTU

%PFUJODIFN

9^oon 9jX` IgdbehigVVi '&% '*&- 7G 9Zc =VV\

@d[[^Zh_de =VXVh @dc^c\^ccZaVVc '* (,+' 96 HdZhi

9^VbdcY 9g# =jWZg CddYihigVVi &+ ,%%& 9L 9dZi^cX]Zb

"SOIFN

7FOSBZ

(FMFFO

JehiV^gh 7ZZ`higVVi &' +-&& 9K 6gc]Zb

=Va^XVgcVh =ZchZc^jhhigVVi ), *-%& 6L KZcgVn

8ajW -G^_`hlZ\ Oj^Y -'V +&+& 7E <ZaZZc


Alles voor dolfijnen Door: Arjan van Sorge

Geïnspireerd door het boek Dolphins Into The Future maakte de Belgische muzikant en schrijver Lieven Martens onder die QDDP KHW DOEXP .H $OD .H .XD ZDDURS YRRUDO GRO¿MQJHOXLGHQ en elektronica een vloeiend geheel vormen.

dingen te overstijgen. Daarnaast kan kof¿e - maar dan natuurlijk wel in hoge / sterke hoeveelheden - inspirerend wer-

zo prachtig. “Het is alsof je luistert naar

ken om te spelen. Of andere zaken...”

abstracte muziek. Als je daar veldopnamen van maakt creëer je een soort van muzikale score, gemaakt door een niet

Space Traveller

menselijke bron. Fantastisch.”

“Ik wil vooral GEEN Greenpeace-achtige artiest zijn. Hun organisatie is natuurlijk fantastisch, maar je mag mijn werk niet

Geen blower

zien als een oproep tot meer mens-dier

Anders dan je misschien zou verwachten

respect. Ik maak geen anti-statements

is Lieven geen blower: “Mijn psyche reso-

of doe niet aan politiek met mijn kunst,

neert niet zo met wiet, meer met andere

dat vind ik voor mezelf te beperkend. Ik

middelen. Ik ben fan van vele dingen uit

hou van ¿lms van Jaques-Yves Cousteau,

Nu vindt L.R.J. Martens het boek van Joan

de smartshops; van Baby Woodrose heb

maar ook het zien van Werner Herzog

Ocean niet meer zo bijzonder, maar toen

ik waarschijnlijk al kilo’s geslikt. Ik heb

¿lms hielp me groeien naar een nieuw ni-

triggerde het hem tot nieuwe inzichten.

salvia gerookt, en gebruikte ook een tijd

veau in muziek. Hoe hij landschappen en

“En hoe dieper ik in de dolfijnenthema-

Kanna en Kratom voor het creëren van

sferen creëert is zo intens! Cousteau was

tiek groef, hoe dieper en vooral hoe ‘an-

mijn muziek. In combinatie met alcohol

ook een soort van space traveller, maar in

ders’ mijn muziek werd.” Lieven verbleef

gaven die dingen me een geconcentreer-

plaats van naar de maan te reizen ging hij

een tijdje op Hawaï om zich te specialise-

de buzz die heel inspirerend kon werken.

op exploratietocht naar de inner space, de diepste gebieden van de oceaan.”

ren in de informatieoverdracht tussen de mens en de bijzondere onderwaterzoogdieren. “Hawaï is ook een hotspot voor de Cetacean Nation, een organisatie van

Obsessie

mensen,

breinchirurgen,

Het werk van Lieven Martens verschijnt

schrijvers en kunstenaars die zich inzet-

professoren,

onder verschillende namen in kleine opla-

ten voor de verdieping van de communi-

ges op vrij onbekende labels. Commerci-

catie tussen mens en dolfijn. Ze ijveren

eel ingesteld is de artiest zeker niet: “Ik

ook voor het aanzien van dolfijnen als

doe geen zak moeite voor lobbywerk en

‘non human persons’.”

dergelijke. Ik heb eigenlijk meer angst dat ik plots mijn inspiratie kwijtraak. Een nieuw album maken is telkens een strijd

Vorig leven

met mezelf. Aan de ene kant voel ik me

“Hawaï heeft al enkele jaren een bij-

dan super hoog resoneren, maar het is

zondere invloed op me. Ik heb er in een

ook een soort van obsessie. Ik krijg die

soort van vorig leven ook gewoond denk

muziek & ideeën dan niet meer uit mijn hoofd. Dan kan ik me wel eens voor een

ik, want toen ik Big Island bezocht, herkende ik plaatsen zonder ze ooit op foto

Het is ook leuk dat je die zaken tegen-

tijdje terugtrekken uit de wereld rondom

gezien te hebben. Als ik bijvoorbeeld lang

woordig via internet kan bestellen! Dan

mij. Helaas werkt deze obsessie soms ook

kijk naar foto’s van Kealakekua Bay hoor

wordt het ons vanuit Nederland per pakje

contraproductief; het blokkeert me.”

ik plots muziek spelen. Nieuwe compo-

toegezonden; dat bespaart dan weer een

sities die ik nog nergens heb gehoord.

autorit naar de smartshop in Nederland.

Lieven is nu een lp aan het afronden met

Dan probeer ik deze na te spelen.” Op

Die middelen zijn zaken die niet doorslag-

muziek voor kunstwerken van Ada Van

de twee tracks op Ke Ala Ke Kua hoor

gevend zijn voor mijn muziek, maar soms

Hoorebeke, en er staan nog wat albums

je ook vaak vogelgeluiden, want Lieven

helpt het wel om dingen uit te diepen,

en tours te wachten.

vindt de compositie en de klank daarvan

88

www.cetaceannationcommunications.blogspot.com


Danny Trading:

Centraal in OostNederland Door: Jan Sennema

Gelukkig zijn er nog steeds ondernemers die in deze crisistijd vol positieve energie nieuwe zaken openen. Danny Trading in Zutphen is er zo een. In de korte tijd dat Danny nu open is heeft deze zaak in de oostelijke regio al ruimschoots zijn bestaansrecht bewezen. Het is een moderne, ruim opgezette en goed gevulde binnentuinbouwwinkel, die klantvriendelijk inspeelt op de behoeftes van de moderne kweker.

favoriete aarde en kokos. Danny kiest niet alleen voor doorsnee, maar staat ook open voor vernieuwende producten die werkelijk iets toevoegen; een betere opbrengst, meer veiligheid en gemak voor de kweker, of besparingen op termijn. Zo

Danny Trading is gevestigd in een mooi

Voeg daarbij de plezierige sfeer die de

is Danny erg enthousiast over de water-

pand net buiten het centrum van Zut-

ondernemer in zijn winkel heeft weten te

koelsystemen van Opticlimate, waarmee

phen, in een buurtje met een mix van

creëren, en het mag duidelijk zijn dat het

hitteproblemen in de hobbyruimte tot het

woonhuizen en bedrijven. De keus voor

geen straf is even een (best) bakkie te

verleden behoren, en CO2 bemesting zin-

Zutphen als vestigingsplaats heeft onge-

doen bij Danny.

vol kan worden ingezet. Ook zweert hij bijvoorbeeld bij het gebruik van zwavel-

twijfeld te maken met de strategische ligging van het stadje, dat tussen de Veluwe

verneveling als remedie tegen ongedierte.

en de Achterhoek in ligt. Bovendien is de

Groot assortiment

afstand van Zutphen tot zowel Deventer,

De strak ingerichte winkelruimte met z’n

Moeten we het nog hebben over de gra-

Apeldoorn en Arnhem bijna even groot;

royale bar is lekker groot en opvallend

tis parkeergelegenheid? Of het magazijn

vanuit elk van deze steden sta je in een

ordelijk ingericht, net als het belendende

waar je om discreet te laden desnoods

half uurtje rijden bij Danny aan de voor-

magazijn trouwens. Het assortiment is al

met een vrachtwagen naar binnen rijdt?

deur. Die voordeur is maar enkele stappen

even groot en doordacht. Vooral op het

Of de verhuur van Cannacutters en tum-

verwijderd van de N345, de doorgaande

gebied van voeding is de keus overvloe-

bletrimmers? Voor 3 uur 's middags be-

provinciale weg naar o.a. Apeldoorn.

dig, waarbij de nadruk op Dutch Pro ligt,

stelt, de volgende dag in huis. Bij Danny

wat Danny betreft een van de best pres-

is het allemaal vanzelfsprekend. Voor al

terende merken van het moment. De ge-

onze oostelijke kweekvrienden is deze

bruikelijke media zijn uiteraard op voor-

centraal gelegen aanwinst een niet te

raad, met de nadruk op het in de regio

missen kans voor open doel!

Flink stuk praktijkervaring Danny Trading is zo’n binnentuinbouwwinkel waar over elk detail lijkt te zijn nagedacht. Niet zo vreemd, want de goedgemutste Danny is niet de eerste de beste ‘cowboy’ die even een shoppie opengooit. Na zo'n twintig jaar in de branche heeft hij een stuk praktijkervaring in huis waar je u tegen zegt. Ervaring die garant staat voor vakkennis èn solide contacten met de groothandel: jouw garantie voor de beste prijzen en een grote voorraad. Zoveel ervaring betekent ook dat je donders goed weet welke apparaten nogal eens kapot terugkomen in de winkel, en dat is weer een garantie voor uitsluitend duurzame en veilige kwaliteit. Danny Trading Kruisstraat 2 7205 BH Zutphen Tel: 0575 - 512 665 Open: Ma. t/m vrij 10.00 – 18.00 uur Zaterdag op afspraak

89


Zwartgallig, maar wel heel leesbaar Door: Feije Wieringa

Dertig jaar na zijn debuut, De Naam van de Roos, publiceert de Italiaanse schrijver en essayist Umberto Eco wederom een historische roman van allure. Waren zijn vorige boeken vooral verhalend, amuserend en redelijk luchtig van toon, zoals Het eiland van de vorige dag, met De Begraafplaats van Praag heeft Eco het anders aangepakt. Het boek is schitterend vormgegeven, maar de inhoud is ronduit luguber. Geen luchtigheid en humor in deze Eco, maar enkel doem, geweld, zwartgalligheid en pessimisme. Het lijkt erop of Eco alle registers heeft opengetrokken om aan te tonen dat de mens een slecht karakter heeft en dat er weinig hoop is dat dit ooit zal veranderen.

als in de catacomben eronder wederom volop strijd wordt gevoerd. Complotten van priesters, machthebbers, generaals en geheime diensten buitelen over elkaar. Of Eco hier een loopje met de geschiedenis heeft genomen of dat Parijs inderdaad het toneel was van zo'n moordpartij is mij niet helemaal duidelijk. In ieder geval is het geluid van de guillotine vrijwel voortdurend op het plein van de vrijheid te horen, maar onze held weet telkens weer op miraculeuze wij-

Toch is het een heel leesbaar boek en er

de rabiate geschriften van Maarten Luther.

ze de dans te ontspringen. Uiteindelijk raakt

gebeurt zoveel in dat het geen seconde

Deze kerkvader wordt nog steeds binnen

hij betrokken bij het schrijven van de pro-

verveelt. Je moet wel over een sterke maag

bepaalde protestantse kringen als gezag-

tocollen van de wijzen van Sion. Een pam-

bezitten om het zonder braakneigingen tot

hebbend gezien, maar hij schreef al eerder

Àet waarin de joden de wereldheerschappij

het einde uit te lezen. Soms heb je het idee

dan Hitler dat alle joden verbannen moes-

zouden claimen ten koste van de Christe-

dat je De Sade leest in plaats van de keu-

ten worden, of erger. Overigens verscheen

nen. Lange tijd (zelfs nu nog) werden die

rige, erudiete Eco die in vorige boeken zo

er onlangs een ¿lm over Luther, waarin dat

groteske geschriften als echt gezien, en ze

positief wist te schrijven over de schijnbare

aspect zorgvuldig buiten beeld is gelaten.

zijn er de oorzaak van dat het antisemitisme

vooruitgang van de menselijke soort...

Ook vanaf de kansel wordt die kant van

in de loop der jaren steeds virulenter werd.

deze super-antisemiet zelden belicht. Het

Ook Hitler kwamen ze goed van pas, of-

Hoofdpersoon is de in Turijn geboren Si-

zelfreinigend vermogen van de protestant-

schoon hij wel degelijk wist dat het om een

mone Simonini, van beroep een meester

se cultuur, zullen we maar zeggen...

vervalsing ging, vermoedelijk bedacht door de toenmalige Russische geheime dienst,

geschriftvervalser. De man is sinds zijn vroegste jeugd volgestouwd met antijoodse propaganda, niet in het minst door

Indringend beeld

de Ochrana. Europa was antisemitisch, Rusland was dat in overtreffende trap.

Als Simone wordt ingehuurd om in de kringen rond de Italiaanse vrijheidsstrijder

Kortom, het is geen vrolijk, maar wel een

Garibaldi te spioneren, raakt hij verzeild

verhelderend boek dat een verontrustend

tussen de strijders die in 1860 Sicilië bin-

licht werpt op het politieke Europa van die

nenvielen. Eco geeft met een bijna koele

tijd, met zijn complotten, aanslagen en sa-

afstandelijkheid een indringend beeld van

menzweringen. Een tijd waarin de wortels

de afschuwelijke wreedheden die tijdens

werden gelegd voor het huidige Europa en

die slag plaats vonden. Het is die discre-

waarin al werd gepreludeerd op de holo-

pantie tussen afstand en betrokkenheid die

caust van Hitler. Eigenlijk triest om te lezen

het lezen van deze Eco tot zo'n fascineren-

dat er weinig nieuws onder de zon is en

de bezigheid maakt. Aan de ene kant heb

dat zelfs een positief en erudiet man als

je de neiging om het boek walgend weg te

Umberto Eco niet verder komt dan te con-

leggen, aan de andere kant dwingt Eco's

cluderen dat de mens van nature slecht is

betrokken en ¿jnzinnige stijl tot doorlezen.

en dat dit voorlopig niet zal veranderen.

De bijna humoristische/burleske gravures

Het geweten houdt nu eenmaal geen ge-

lijken het geweld een beetje te relativeren.

lijke tred met de technische vooruitgang.

Alsof je een duistere Dickens leest.

Volgende keer nemen we weer een vrolijk boek onder de loep.

Geluid van de guillotine Daarna komt onze avonturier terecht in een woelig Parijs, waar zowel boven de grond

90

Umberto Eco De Begraafplaats van Praag Uitgave: Prometheus


www.cellmax.nl/

SHOP X WEB D CELLMIAN NEDERLAN UNIEK

See you on

www.cellmax.nl

GROWING BETTER EVERY DAY


White Cowbell Oklahoma

Vuige rock en kettingzagen Wie van lekkere vuige Amerikaanse southern rock houdt, en ook niet vies is van een vurige show met kettingzagen en hot chicks, moet zeker eens een optreden van White Cowbell Oklahoma bekijken. Binnenkort bestaat de kans daartoe, want de band zal in mei enige optredens in Nederland geven.

live-album Viva Live Locos: Alive At The Burg Herzberg Festival. Vreemd genoeg komt White Cowbell Oklahoma helemaal niet uit het zuiden van de Verenigde

De toer is ter promotie van hun laatste

Het nieuwe live-album dateert vreemd

Staten. Ze komen namelijk uit… Cana-

live-album. Na hun studiowerk Cencerro

genoeg alweer uit 2006. Want tijdens

da! Maar dat mag de pret niet drukken,

Blanco (2005), Casa Diablo (2007) en het

een

toers

want dat ze garant staan voor een dolle

avontuurlijke Bombardero (2009), was

speelde White Cowbell Oklahoma op het

avond bewijzen ze al vele jaren. Check

het ook wel tijd dat deze maniakken hun

Burg Herzberg Festival in Duitsland. Het

ze maar eens uit op internet. De band

over the top show eens digitaal uitbrach-

zou een legendarisch optreden worden,

zal in Nederland optreden in Paradiso,

ten. Een optreden van deze band zul je

dat later ook nog eens op de Duitse tv

Amsterdam (10 mei), Supermarkt, Den

namelijk niet snel vergeten. Het visuele

werd uitgezonden. Pas in september

Haag (11 mei), Hedon, Zwolle (12 mei),

spektakel dat bij hun shows hoort is over-

2010 kreeg de band de beschikking

Waerdse Tempel, Heerhugowaard (13

duidelijk geïnspireerd op jaren zeventig

over de door de Duitsers opgenomen

mei), Romein, Leeuwarden (14 mei) en

bands als Kiss, The Tubes en Alice Cooper.

tracks. En het was meteen zonneklaar;

De Bosuil, Weert (15 mei).

Muzikaal kun je meer denken aan ZZ Top,

dit moest voor het nageslacht bewaard

Deep Purple en The Allman Brothers..

worden. Het resultaat is het explosieve

92

van

hun

eerste

Europese

www.whitecowbell.com


Niet moeders mooiste Door: Rob Tuinstra

Steve Buscemi is niet echt moeders mooiste. De in 1957 in Brooklyn geboren acteur moet het niet van zijn knappe verschijning hebben, maar dat is geen probleem gebleken in het opbouwen van een succesvolle carrière. Hoewel hij vreemd genoeg nog nooit voor een Oscar is genomineerd, wordt hij toch door vriend en vijand als een uitstekende acteur gezien. Wanneer succesvolle regisseurs als de Coen

bijna altijd rollen waarin Buscemi een wat

Brothers en Quentin Tarrantino meermalen

sullige ¿guur was. Hij is de loser, de sukkel,

een beroep op je doen, dan moet je wel ge-

die zelden iets tot een goed eind brengt.

talenteerd zijn. En dat is Buscemi zonder

Daar kwam verandering in toen Buscemi

meer. Nadat hij in 1990 en 1991 in respectie-

zelf zijn talenten ontplooide. Hij begon te

HBO maakte in september vorig jaar be-

velijk Miller’s Crossing en Barton Fink (Coen

regisseren, en dat ging hem niet slecht af.

kend dat er ook een tweede seizoen zal

Brothers) al bij arthouse ¿lmliefhebbers was

Nadat hij al rollen speelde in de meesterlij-

volgen. Buscemi speelt de hoofdrol. Hij is

opgevallen, brak hij in in 1992 de¿nitief door

ke tv-serie The Sopranos, regisseeerde hij

Enoch ‘Nucky’ Thompson, de man die de

in Tarantino’s veelgeprezen debuut Reservoir

ook enkele aÀeveringen. Dat deed hij met

baas is in Atlantic City tijdens de droogleg-

Dogs. Als Mr. Pink was hij de doorgeslagen

veel succes, liefhebbers zullen zich nog

ging aan het begin van de twintigste eeuw.

neuroot die twijfelde aan de betrouwbaar-

goed de uitstekende episode Pine Barrens

Voor zijn vertolking van deze corrupte poli-

heid van zijn medegangsters. Dat resul-

herinneren, waarin twee hoofdrolspelers

ticus won hij al enige prijzen.

teerde in een zeldzaam mooie scene met Mr.

tijdens een afrekening verdwaald raken in

White (Harvey Keitel). De foto die van deze

een bos. Buscemi regisseerde ook enige af-

scene werd gemaakt, zou zomaar aan de

leveringen van de ondergewaardeerde ge-

Brandweerman

muur van een museum voor moderne kunst

vangenisserie Oz, die jaren geleden ook in

Buscemi is niet altijd acteur geweest. Van

kunnen hangen; het was een van de iconi-

Nederland op de tv te zien was.

1980 tot 1984 was hij brandweerman in

sche beelden van de jaren negentig.

The Sopranos

New York. Over acteren en succes zei hij

Boardwalk Empire

eens: “Mijn favoriete recensie is die waarin werd geschreven dat mijn spel in een ¿lm

Ook dit jaar was Buscemi veelvuldig op

gelijk was aan ongewenste post die je als

Buscemi bleef Ethan en Joel Coen en Quen-

het tv-scherm te bewonderen. In de serie

kijker niet wil ontvangen.” Een ander ci-

tin Tarantino trouw. Hij speelde in top¿lms

Boardwalk Empire speelt hij de hoofdrol.

taat: “Ik heb nooit gedacht dat ik in een

als Pulp Fiction, Fargo en The Big Lebowski,

BNN zond de eerste reeks uit, producent

¿lm zou spelen. Ik dacht dat zoiets alleen voor echte acteurs was.” De komende jaren zullen we Buscemi nog regelmatig in de bioscoop kunnen bewonderen. Dat het wel eens tijd wordt voor een wat betere ¿lm, blijkt wel uit de Top 5, want zijn beste ¿lms zijn toch wel van enige tijd geleden. Kom op Steve, laat ons ook in de bioscoop weer eens verrassen!

Steve Buscemi Top 5 1 Pulp Fiction 2 The Big Lebowski 3 Fargo 4 Reservoir Dogs 5 Miller’s Crossing

93


Shark Attack

Foto: Dinafem Seeds 94


Spacecake Door: Diede Dracht

In onze rubriek ‘De eerste keer’ lezen we deze keer het verhaal van René en haar eerste ervaring met spacecake. René is 50 jaar en docent weerbaarheid/zelfverdediging. In haar vrije tijd reist en leest zij graag. Ze wandelt veel en is erg geïnteresseerd in de Oosterse cultuur. Voor haar verhaal gaan we ruim 30 jaar terug in de tijd.

Hardop praten Thuis heb ik nog heel lang zitten trippen. Ik lag in bed en heb nog een lange tijd hardop liggen praten met allerlei ¿guren die ik aan

De eerste en tevens de laatste keer dat ik

lang voordat ik het punt van stoned-zijn

me voorbij zag komen. Of ik uiteindelijk nog

spacecake at, was niet mijn eerste drugs-

voorbij was en volledig zat te trippen.

geslapen heb weet ik niet meer, maar om half zeven in de ochtend moest ik mijn bed al

ervaring. Ik was toen 19 en blowde net een jaartje. Ik wist dus hoe het was om stoned

Wat mij het meest is bijgebleven van die

weer uit. Via een uitzendbureau voor studen-

te zijn en had daardoor niet zo’n grote

nacht is dat ik (bij gebrek aan stoelen)

ten had ik een vakantiebaantje bij een grote

impact verwacht. Ik was met mijn vriend

op de grond zat en in een verhitte dis-

fabriek in Mijdrecht, waar geur- en zeeppro-

bij Engelse en Ierse vrienden van ons. Zij

cussie raakte met de televisie die aan-

ducten voor op het toilet in elkaar werden

woonden net als ik en mijn vriend in een

stond. Er was een praatprogramma aan

gezet. Elke ochtend werden we opgehaald

kraakpand en je kon niet echt spreken van

de gang en ik raakte ervan overtuigd

met een busje en daarheen gebracht.

de aanwezigheid van een interieur.

dat ze het tegen mij hadden. Ik weet nog goed dat ik het absoluut niet met ze

Die ochtend werd ik opgehaald door twee

eens was. Ik voelde me aangevallen en

Ierse vrienden die er die nacht ook bij wa-

voor lul gezet. Ik begon hardop terug te

ren geweest. Ik was nog steeds niet helder.

We haalden regelmatig hele nachten door

praten en uiteindelijk ook te schreeuwen

Ik voelde me paranoïde en heel stoned. In

en voor die avond had één van die Engel-

tegen de mensen op het beeldscherm. Ik

de bus naar de fabriek toe was het een ge-

sen spacecake gebakken. Na een stukje te

was heftig ontsteld dat mijn vrienden mij

woonte om te blowen, nuchter kwamen we

hebben genomen voelde ik me al vrij gauw

niet steunden in deze discussie. “Kijk nou

die dag in de fabriek niet door. Het ‘straf-

stoned en kreeg een enorme vreetkick.

toch wat ze allemaal tegen me zeggen?!

kamp’ noemden we het ook wel. Dit blowen

Zonder er echt bij na te denken nam ik nog

Dat kan toch niet!” Kort daarna bracht

zorgde uiteraard voor protest van andere

een plak cake en nog één. Het duurde niet

mijn vriend mij naar huis.

studenten in de bus die daar helemaal niks

Trippen

mee hadden, maar de buschauffeur heeft er nooit iets van gezegd.

Bubbels Mijn gewone werk verrichten in de fabriek bleek onmogelijk. Ik stond aan een band waar zes rijen spuitÀessen in rap tempo voorbij kwamen. Deze Àessen stonden onder water en als er bubbels uitkwamen waren ze lek en moest ik ze uit het water halen. Al heel snel zag ik overal alleen nog maar bubbels. Dus begon ik als een bezetene al die Àessen uit het water te trekken! Het duurde niet lang voordat één van de leidinggevenden, ‘bewakers’ noemden wij ze, mij bij de band vandaan trok en naar de kantine verwees. Dit is dus de enige keer geweest dat ik spacecake heb gegeten. Ik vond het heel vervelend om de controle kwijt te zijn. Normaal draaide ik mijn eigen jointjes en wist ik wat ik binnenkreeg. Deze ervaring en dat werk in die fabriek heeft me altijd wel doen beseffen hoe belangrijk het was om te studeren; alles behalve dat fabriekswerk!

95


Door: Rob Tuinstra

Shell Shock

The Killer Inside Me

Regisseur: Danis Tanovic Met: Colin Farrell, Jamie Silves, Christopher Lee

Regisseur: Michael Winterbottom 0HW &DVH\ $IÀHFN .DWH Hudson, Jessica Alba

Farrel en Silves zijn niet al-

Jim

leen goede vrienden, maar ook

schreef

collega’s. Zij zijn fotograaf en

boiled

hebben zich gespecialiseerd in

roemdste, The Killer Inside Me,

het vastleggen van oorlogen.

dateert uit 1952, en het werd in

Deze keer vertrekken ze naar

1976 al eens ver¿lmd. Michael

Thompson meer

(1906-1977) dan

detectives.

30 Zijn

hard be-

Koerdistan, waar de Koerden

Winterbottom (24 Hour Party

voor een onafhankelijk land vechten. Silves heeft het al snel

People, The Road to Guantanamo) waagde zich ook aan deze

gezien en wil terug naar huis omdat zijn vriendin op het punt

klassieker. De ¿lm speelt halverwege de vorige eeuw. Sheriff

staat te bevallen. Maar Farrell haalt hem over om toch langer

Lou Ford (AfÀeck) moet de prostitué Joyce (Alba) overtuigen

te blijven. Ondertussen verhevigt de strijd. De Bosnische re-

om de stad te verlaten. Joyce is masochistisch, en dat komt

gisseur Tanovic (No Man’s Land, 2001) maakt opnieuw indruk

goed uit, want Ford blijkt een sadist die graag vrouwen slaat.

met een eigenzinnig oorlogsdrama, waarin vooral Colin Far-

Voor de rest van de stad blijft hij echter de charmante sheriff

rel uitstekend acteert. Let ook op de rol van de eeuwenoude

die braaf zijn werk doet. Maar dat idyllische beeld kan natuur-

Christopher Lee als zijn schoonvader en de kille performance

lijk niet blijven voortduren. Winterbottom koos ervoor om in de

van Branko Djuric, die een spijkerharde Koerdische arts speelt.

¿lm een minutenlange ontluisterend gewelddadige scène in te passen, die veel kijkers onpasselijk zal maken.

RED

Machete

Regisseur: F. Gary Gray Met: Bruce Willis, Morgan )UHHPDQ -RKQ 0DONRYLFK

Regisseur: Robert Rodriguez Met: Danny Trejo, Michelle Rodriguez, Cheech Marin

De knipoog is wel erg vet aan-

Machete is helemaal over the

gezet in dit actievehikel rond

top, het is puur vermaak, niets

Bruce Willis, die als gepensio-

meer of minder. Regisseur Ro-

neerde CIA-agent de code RED

driguez maakte enige tijd ge-

(Retired,

Dange-

leden samen met zijn maatje

rous) heeft gekregen. Zijn le-

Tarantino het dubbelluik Grind-

Extremely

ven staat op het spel vanwege

house, een hommage aan ex-

een historisch akke¿etje in Guatemala, maar Willis krijgt hulp

ploitatiefilms, waarin Danny Trejo in een trailer kort als Ma-

van andere oudgedienden als Morgan Freeman en John Malko-

chete optrad. Daar zat meer in, dus is daar nu Trejo’s eerste

vich. Vooral Malkovich probeert de show te stelen als een ex-

hoofdrol; toch mooi als je al 64 bent. Machete is pure pulp, al

centrieke wapengek, en het moet gezegd, zijn maniakale spel

na 5 minuten is de bodycount niet meer te tellen en spatten de

kent zijn momenten. Maar de makers van deze onzin¿lm hadden

afgehakte hoofden van het scherm. De vrouwelijke actrices die

bedacht dat het nog wel gekker kon, dus hup, daar is Helen Mir-

meedoen moeten vooral sexy en het liefst naakt zijn, en film-

ren die als pensionado nog met een machinegeweer vanuit de

liefhebbers zullen plezier hebben aan optredens van types als

heup afvuurt. Oude ¿lmsterren die zo uit hun dak gaan, waar

Don Johnson, Robert De Niro, Cheech Marin en Steven Seagal.

doet dat aan denken? Juist, Red is een beetje The Expendables, maar dan wel veel beter, dat wel.

96


Homefront We zijn een groot liefhebber van het what if (wat als) genre. Wat als Hitler de Tweede Wereldoorlog had gewonnen? Wat als de zuidelijke staten van de VS indertijd de burgeroorlog hadden gewonnen. Wat als Columbus niet Amerika ontdekt had, maar de Apaches Europa ontdekt hadden. Etcetera, enzovoort. Ook in games ken-

bezuinigingen in het militaire budget.

nen ze het genre. Het is 2027. Het eens

2021 Maleisië, Indonesië, de Filipijnen,

zo trotse Amerika is veroverd door Ko-

Thailand, Cambodja en Vietnam vallen nu

rea. Amerika is nu een guur en kaal land-

onder de Koreaanse regering genaamd de

schap. Ook de USA kon niet op tegen het

United Asia Alliance. Hierdoor groeit het

grote Koreaanse leger. Pure ¿ctie? Of is

Koreaanse leger. Korea begint een cam-

dit toch een mogelijkheid? Wat als? In

pagne tegen Amerika en geeft hun de

nen of onderwerp jij je aan de Koreaanse

de game Homefront draait alles om ‘the

schuld van alle wereldwijde problemen.

invloeden? J~llie zijn de laatste verdedi-

worst case scenario’ ...

2025 Compleet onverwacht valt Korea

gingslinie en dit is jullie Homefront.

Hawaï binnen. 2008 De wereldeconomie stort in, de olie-

2027 Amerika is nu twee jaar bezet, maar

Homefront

prijs is te snel gestegen.

Amerikanen weigeren om nog langer on-

Xbox360 en PC

is

2012 Noord- en Zuid-Korea sluiten vrede.

derdanen te zijn van Korea. Sluit jij je aan

Kim Jong-un wint de Nobelprijs en wordt ver-

bij het Amerikaanse verzet tegen de Korea-

verschenen

voor

www.homefront-game.com

kozen tot meest invloedrijke leider van Azië. 2016 Het Amerikaanse leger wordt gedwongen hun basis in Azië te sluiten door

Open: ma t/m vr 10.00 - 18.00 zaterdag 10.00 - 16.00

Tel. 045 - 5211541 Fax. 045 - 5281086

Wijngaardsweg 34 b/c 6412 PJ Heerlen Industrieterrein De Koumen Groothandel in kweekmaterialen 97

PS3,CANNA HYDRO De kracht van de klassieker

CANNA HYDRO Dit is de voeding waar het begin jaren negentig allemaal mee begon. Revolutionair binnen de branche. De eerste voeding in een hoge concentratie, 1:250 in plaats van de traditionele 1:100 verdunning. CANNA Vega en Flores voeding is authentiek, vertrouwd, menigmaal gekopieerd, maar nog nooit geëvenaard. De kwekers van het eerste uur zullen dit bevestigen. CANNA is met recht trots op dit product!

www.canna.nl


Articles inside

Film: Grabbelton article cover image

Film: Grabbelton

4min
pages 96-99
Review article cover image

Review

10min
pages 89-93
De eerste keer article cover image

De eerste keer

3min
page 95
Pas op, de exoten komen article cover image

Pas op, de exoten komen

10min
pages 84-88
Hoe logisch is atheïsme article cover image

Hoe logisch is atheïsme

7min
pages 82-83
Stop de criminalisering article cover image

Stop de criminalisering

7min
pages 80-81
Lester Grinspoon article cover image

Lester Grinspoon

2min
pages 77-79
België article cover image

België

3min
page 76
Ask Ed article cover image

Ask Ed

7min
pages 73-75
Film: Smokescreen article cover image

Film: Smokescreen

3min
page 70
Mediwiet: Marcel article cover image

Mediwiet: Marcel

6min
pages 64-66
Eredivisie Stoner Cinema article cover image

Eredivisie Stoner Cinema

8min
pages 67-69
Breaking Bad article cover image

Breaking Bad

3min
pages 62-63
Tom Trago: mix van disco en house article cover image

Tom Trago: mix van disco en house

7min
pages 60-61
Jorge Cervantes article cover image

Jorge Cervantes

6min
pages 57-59
De wereld van Zender article cover image

De wereld van Zender

6min
pages 52-56
High Gadgets article cover image

High Gadgets

3min
pages 48-49
Spektakel in Almere article cover image

Spektakel in Almere

1min
page 46
VOC in actie article cover image

VOC in actie

2min
page 47
Zaden maken voor dummy’s article cover image

Zaden maken voor dummy’s

11min
pages 42-45
Jongleren met cijfers article cover image

Jongleren met cijfers

10min
pages 37-39
Brievenrubriek article cover image

Brievenrubriek

2min
page 22
Cannabis Social Club in Utrecht article cover image

Cannabis Social Club in Utrecht

6min
pages 24-25
Fenomenen: Mark Jacobsen article cover image

Fenomenen: Mark Jacobsen

10min
pages 29-31
The Rookies: Internationaal karakter article cover image

The Rookies: Internationaal karakter

4min
pages 32-33
Jack Ass: waanzin in 3 D article cover image

Jack Ass: waanzin in 3 D

4min
pages 34-36
8 mei: Cannabis Bevrijdingsdag article cover image

8 mei: Cannabis Bevrijdingsdag

1min
pages 26-28
Portret van een blower article cover image

Portret van een blower

3min
page 23
De Stelling: Symboolpolitiek? article cover image

De Stelling: Symboolpolitiek?

2min
page 21
Nicole Maalsté article cover image

Nicole Maalsté

3min
page 6
André Beckers article cover image

André Beckers

5min
pages 8-10
Product Flash article cover image

Product Flash

7min
pages 11-15
C-Man article cover image

C-Man

3min
page 16
Flash article cover image

Flash

2min
page 7
High Weirdness article cover image

High Weirdness

4min
pages 17-19
Voorwoord article cover image

Voorwoord

4min
pages 3-4
Cloud Control article cover image

Cloud Control

3min
page 20
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.