Page 1

Sacramento Weekly

March, 28 2014

Sacramento Weekly www.sacweekly.com (323) 350-0774

åæåíåäåëüíàÿ ðåêëàìà è îáúÿâëåíèÿ

¹ 12

March, 28 2014

Òèðàæ 5 000 ýêçåìïëÿðîâ

Восточный праздник весны Навруз  ñóááîòó 22 ìàðòà âî Freedom ïàðêå, ïðîøåë âîñòî÷íûé ïðàçäíèê âåñíû - Íàâðóç. Íà ýòîì ïðàçäíèêå âûõîäöû èç Óçáåêèñòàíà è Ñðåäíåé Àçèè, à òàê æå èõ ãîñòè îòïðàçäíîâàëè ýòîò çàìå÷àòåëüíûé ïðàçíèê. Êîððåñïîíäåíò ãàçåòû «Sacramento Weekly»

ïîáûâàë íà ýòîì ïðàçäíèêå è ïîäãîòîâèë ðåïîðòàæ îá ýòîì ìíîãîëþäíîì è ðàäîñòíîì ñîáûòèè. q=д/* f3!=K=е". Ïðàçäíèê Íàâðóç - ïðàçäíèê çåìëåäåëèÿ, (Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. ¹ 4)

Free


2

¹ 12

March, 28 2014

Генассамблея ООН не признала крымский референдум

100 ÷ëåíîâ Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëåè ÎÎÍ ïðîãîëîñîâàëè çà ïðèíÿòèå ðåçîëþöèè, êîòîðàÿ ïîäòâåðæäàåò óêðàèíñêóþ òåððèòîðèàëüíóþ öåëîñòíîñòü. Ïðîòèâ âûñêàçàëèñü 11 ñòðàí, ñðåäè íèõ, åñòåñòâåííî, ñàì îêêóïàíò Ðîññèÿ,

à òàêæå Áåëîðóñèÿ, Àðìåíèÿ, Ñóäàí, ÊÍÄÐ, Ñèðèÿ, Çèìáàáâå, Êóáà, Áîëèâèÿ, Âåíåñóýëà. 58 ãîñóäàðñòâ âîçäåðæàëèñü. Â ïðèíÿòîé ðåçîëþöèè ãîâîðèòñÿ, ÷òî ïðîøåäøèé 16-ãî ìàðòà ðåôåðåíäóì â Êðûìó íå ÿâëÿåòñÿ çàêîííûì è íå ìîæåò áûòü îáñíîâàíèåì äëÿ èçìåíåíèÿ ñòàòóñà Àâòîíîìíîé Ðåñïóáëèêè Êðûì èëè ãîðîäà Ñåâàñòîïîëÿ. Äîêóìåíò ñîñòàâèëè ïðåäñòàâèòåëè Óêðàèíû, Êàíàäû, Ãåðìàíèè, Ëèòâû, Êîñòà-Ðèêè è Ïîëüøè. Îíè ïðèçâàëè îáå ñòîðîíû îáîéòèñü áåç âîåííûõ äåéñòâèé, à ñåñòü çà ñòîë ïåðåãîâîðîâ äëÿ ìèðíîãî óðåãóëèðîâàíèÿ. Ê ñîæàëåíèþ, ðåøåíèÿ Ãåíàññàìáëåè ÎÎÍ èìåþò ëèøü ðåêîìåíäàòåëüíûé õàðàêòåð, à íå îáÿçàòåëüíûé.

Житель Нью-Йорка, попав под поезд в метро, ушел невредимым

Ìóæ÷èíå ïîâåçëî îñòàòüñÿ â æèâûõ â íüþéîðêñêîì ìåòðî. Îí ïðûãíóë íà ðåëüñû, ÷òîáû ïîäîáðàòü óïàâøèé ñìàðòôîí. Ïðåäñòàâèòåëü òðàíñïîðòíîãî óïðàâëåíèÿ ÍüþÉîðêà ãîâîðèò, ÷òî èíöèäåíò ïðîèçîøåë âî âòîðíèê íà ñòàíöèè East 105th Street L â ðàéîíå Áðóêëèíà. Ïîåçä çàòîðìîçèë è ïðîøåë íàä ìóæ÷èíîé,

êîòîðûé ëåã â ïðîìåæóòîê ìåæäó ðåëüñàìè. Êîãäà ïîåçä îñòàíîâèëñÿ, îí âûáðàëñÿ èç-ïîä âàãîíà è íåâðåäèìûì óøåë ñî ñòàíöèè. «Ìû íå ïåðåñòàåì ïîâòîðÿòü. Íèêîãäà, íè ïðè êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ íå ñïóñêàéòåñü íà ðåëüñû, ÷òîáû ÷òî-ëèáî äîñòàòü. Âàøà æèçíü ñòîèò áîëüøå, ÷åì ìîáèëüíûé òåëåôîí», - ãîâîðèò ïðåäñòàâèòåëü òðàíñïîðòíîãî óïðàâëåíèÿ Êåâèí Îðòèñ. Ïî äàííûì óïðàâëåíèÿ, â ïðîøëîì ãîäó íà ðåëüñàõ â ìåòðî ïîãèáëî 53 ÷åëîâåêà. «Ïîåçäà åäóò î÷åíü áûñòðî. Áîëüøèíñòâî ëþäåé íå ïîíèìàþò, ÷òî çàáðàòüñÿ íàçàä íà ïëàòôîðìó î÷åíü òðóäíî», - äîáàâèë îí. Êðîìå òîãî, Îðòèñ ñêàçàë, ÷òî ìóæ÷èíå äåéñòâèòåëüíî î÷åíü ïîâåçëî, òàê êàê óãëóáëåíèå ìåæäó ðåëüñàìè íà ðàçíûõ ñòàíöèÿõ îòëè÷àåòñÿ.

×òî âû áóäåòå äåëàòü, åñëè âàø áàíê îøèáî÷íî íà÷èñëèë íà âàø ñ÷åò 31000 äîëëàðîâ? Íó, åñëè âàì 18 ëåò, òî âû ïîòðàòèòå âñå äî êîïåéêè íàñòîëüêî áûñòðî, ñêîëüêî â ÷åëîâå÷åñêèõ ñèëàõ. Athens Banner-Herald ñîîáùàåò, ÷òî ìåñòíûé ïîäðîñòîê ïîïàë â íåïðèÿòíîñòè, ïîòîìó ÷òî ïîïûòàëñÿ ñäåëàòü èìåííî ýòî. Ïîêà íèêàêèõ îáâèíåíèé âûäâèíóòî íå áûëî, íî áàíê õî÷åò âåðíóòü ñâîè äåíüãè îáðàòíî, è ïîäðîñòîê ðàáîòàåò íàä ýòèì. Ïðîáëåìû íà÷àëèñü, êîãäà êòî-òî îòêðûë äåïîçèò â áàíêå íà ñóììó 31000 äîëëàðîâ. Ñïóñòÿ íåêîòîðîå âðåìÿ îí îáðàòèëñÿ â áàíê, ïîòîìó ÷òî äåíüãè íà ñ÷åòå íå ïîÿâèëèñü. Ñîòðóäíèêè áàíêà ïîíÿëè, ÷òî ïî îøèáêå ïîëîæèëè äåíüãè íà ñ÷åò ïîäðîñòêà, ó êîòîðîãî òàêîå æå èìÿ. Ê òîìó âðåìåíè, îäíàêî, îí ïîòðàòèë

5000 äîëëàðîâ ñî ñâîåé áàíêîâñêîé êàðòû è ñíÿë åùå 20000 äîëëàðîâ íàëè÷íûìè. Ïåðâîíà÷àëüíî ïîäðîñòîê ñêàçàë áàíêó, ÷òî ïîëó÷èë ýòè äåíüãè â íàñëåäñòâî, íî çàòåì ïîïðîáîâàë äîãîâîðèòüñÿ. “Óâû, íî äî ñèõ ïîð ýòî òîëüêî îáåùàíèÿ. Òåïåðü ìû äóìàåì íàä âîçìîæíîñòüþ ïðèâëå÷åíèÿ ê îòâåñòñòâåííîñòè”, - ñîîáùàåò áàíê.

Аваков пообещал рассекретить все материалы Подросток по ошибке получил от банка 31 по делу Сашка Билого тысячу долларов

Ïî ñëîâàì ãëàâû ÌÂÄ, äîêóìåíòû, âåùäîêè, âèäåî è àóäèî äîêàçàòåëüñòâà ñòàíóò äîñòóïíûìè îáùåñòâåííîñòè â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ äíåé Ìèíèñòð âíóòðåííèõ äåë Óêðàèíû Àðñåí Àâàêîâ ïîîáåùàë ðàññåêðåòèòü âñå ìàòåðèàëû ïî äåëó îäíîãî èç ëèäåðîâ Ïðàâîãî ñåêòîðà Ñàøêà Áèëîãî, ïîãèáøåãî ïðè ïîïûòêå åãî çàäåðæàíèÿ ñèëîâèêàìè 25 ìàðòà â Ðîâíî. Îá ýòîì ãëàâà ÌÂÄ ñîîáùèë íà ñâîåé ñòðàíèöå â Facebook. “Òåì, êòî íàõîäèò ïîâîä âîåâàòü ñ îðóæèåì â öåíòðå ñòîëèöû, à íå â ôîðìå óêðàèíñêèõ âîåííûõ íà áëîêïîñòàõ ñ ñåïàðàòèñòàìè, ñòîèò ïîíÿòü, ÷òî èìÿ èì - ïðåäàòåëè. ÌÂÄ ðàñêðîåò âñå äîêóìåíòû, âåùäîêè, âèäåî è àóäèî ôàêòû.  áëèæàéøèå äåíüäâà ÌÂÄ ñíèìåò âñå îãðàíè÷èâàþùèå ãðèôû ñ àóäèîôàéëîâ ïî äåëó, îïóáëèêóåò èõ”, - ïîîáåùàë ìèíèñòð. Ïî åãî ñëîâàì, ýòî äàñò îáùåñòâó áîëüøå èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè ôèãóðàíòîâ äåëà. “Êàæäûé ñìîæåò ñàì ðåøàòü, êòî ãåðîé, à êòî âóëüãàðíûé áàíäèò”, - ðåçþìèðîâàë Àâàêîâ.

Íàïîìíèì, 25 ìàðòà Ïðàâûé ñåêòîð çàÿâèë, ÷òî íàìåðåí îòîìñòèòü ãëàâå ÌÂÄ Àâàêîâó çà óáèéñòâî Ñàøêà Áèëîãî (Àëåêñàíäðà Ìóçû÷êî). Òåì âðåìåíåì â ÌÂÄ çàÿâèëè, ÷òî Ìóçû÷êî ñòðåëÿë â ñåáÿ ñàì âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñïåöîïåðàöèè ïî îáåçâðåæèâàíèþ âîîðóæåííîé ãðóïïèðîâêè íà òåððèòîðèè Ðîâåíñêîé îáëàñòè. Àâàêîâ ïðèíÿë âûçîâ Ïðàâîãî ñåêòîðà. Â÷åðà ïðåäñòàâèòåëè ïîëèòñèëû ïèêåòèðîâàëè ïàðëàìåíò, òðåáóÿ îòñòàâêè ìèíèñòðà ÌÂÄ. Ìóçû÷êî áûë óáèò â õîäå ïåðåñòðåëêè ñ óêðàèíñêèìè ñèëîâèêàìè â Ðîâíî.

Американка, столкнувшая мужа со скалы, сядет на 30 лет

Ñóä àìåðèêàíñêîãî øòàòà Ìîíòàíà ïðèãîâîðèë æåíùèíó ê 30 ãîäàì çàêëþ÷åíèÿ áåç ïðàâà íà äîñðî÷íîå îñâîáîæäåíèå çà òî, ÷òî îíà óáèëà ñâîåãî ñóïðóãà, ñòîëêíóâ åãî ñî ñêàëû.

Äæîðäàí Ãðýì ñîçíàëàñü â òîì, ÷òî ñòîëêíóëà ñâîåãî ìóæà Êîóäè Äæîíñîíà ñî ñêàëû â íàöèîíàëüíîì ïàðêå Ãëåéøåð â èþëå ïðîøëîãî ãîäà, îäíàêî îòìåòèëà, ÷òî ñäåëàëà ýòî ñëó÷àéíî âî âðåìÿ ññîðû. Îíà ïðèçíàëà ñåáÿ âèíîâíîé â óáèéñòâå âòîðîé ñòåïåíè, îäíàêî ïîçæå ïûòàëàñü îòîçâàòü ñâîå ïðèçíàíèå, òàê êàê ïðîêóðîðû ïîïðîñèëè ïðèãîâîðèòü åå ê 50 ãîäàì çàêëþ÷åíèÿ. Çà÷èòûâàÿ ïðèãîâîð, ñóäüÿ îòìåòèë, ÷òî îáâèíÿåìàÿ íå ðàñêàÿëàñü â ñâîåì ïðåñòóïëåíèè è íå îòêðûëà âñåé ïðàâäû î ñëó÷èâøåìñÿ.

Вашингтон: количество жертв от оползня будет расти

Ïðåäñòàâèòåëè âëàñòè øòàòà Âàøèíãòîí ãîâîðÿò, ÷òî êîëè÷åñòâî ïîãèáøèõ îò îïîëçíÿ ñóùåñòâåííî áóäåò ðàñòè â òå÷åíèå áëèæàéøèõ äâóõ äíåé. Øåñòíàäöàòü òåë óæå íàøëè, íî ïîëèöèÿ ãîâîðèò, ÷òî â ñðåäó áûëî íàéäåíî åùå äåâÿòü.

Íà÷àëüíèê ïîæàðíîé îõðàíû Ñíîõîìèøà Òðýâèñ Õîò çàÿâèë, ÷òî àäìèíèñòðàòèâíûå îðãàíû íå ñîáèðàþòñÿ ïîäñ÷èòûâàòü îáùåå êîëè÷åñòâî ïîãèáøèõ, ïîêà ñëóæáà ìåäèöèíñêîé ýêñïåðòèçû íå óñòàíîâèò ëè÷íîñòè ïîãèáøèõ. Îí ãîâîðèò, ÷òî ÷èñëî ïîãèáøèõ, êàê îæèäàåòñÿ, ñóùåñòâåííî âîçðàñòåò â áëèæàéøèå 24-48 ÷àñîâ, à ñóäìåäýêñïåðò êàê ðàç óñïååò îïðåäåëèòü ëè÷íîñòè ïðåäûäóùèõ. Îôèñ ìåäèöèíñêîé ýêñïåðòèçû Ñíîõîìèøà äî ñèõ ïîð îïðåäåëèë òîëüêî îäíó æåðòâó. Ýòî 45-ëåòíÿÿ Êðèñòèíà Äæåôôåðñ. Ïîñëå îïîëçíÿ, êîòîðûé ïðîèçîøåë â 55 ìèëÿõ ê ñåâåðî-âîñòîêó îò Ñèýòëà, ïðîïàëî îêîëî 90 ÷åëîâåê.


Sacramento Weekly

March, 28 2014

3

Прес-реліз Генерального консульства України в Сан-Франциско

Ðîñ³ÿ ïðîäîâæóº êîíöåíòðóâàòè â³éñüêà âçäîâæ êîðäîíó ç Óêðà¿íîþ òà çàõîïëþâàòè îá’ºêòè Çáðîéíèõ ñèë Óêðà¿íè â Êðèìó. Ïðîäîâæóºòüñÿ òèñê òà íåïðàâîì³ðí³ ä³é ùîäî ÷ëåí³â ñ³ìåé óêðà¿íñüêèõ â³éñüêîâèõ, ÿê³ ïðîæèâàþòü íà òåðèòî𳿠Êðèìó, ç áîêó ðîñ³éñüêèõ â³éñüêîâèõ. «Äåðæàâíà ðàäà» íåâèçíàíî¿ «Ðåñïóáë³êè Êðèì» «íàö³îíàë³çóâàëà» ö³ë³ñí³ ìàéíîâ³ êîìïëåêñè ï³äïðèºìñòâ ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíîãî àãåíòñòâà ë³ñîâèõ ðåñóðñ³â Óêðà¿íè òà ³íøèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â, ðîçòàøîâàíèõ íà òåðèòî𳿠ÀÐ Êðèì òà ì.Ñåâàñòîïîëü. Éäåòüñÿ, çîêðåìà, ïðî ë³ñîâ³ ãîñïîäàðñòâà, ë³ñîìèñëèâñüê³ ãîñïîäàðñòâà, Êðèìñüêó ã³ðñüêî-ë³ñîâó íàóêîâî-äîñë³äíó ñòàíö³þ, ìèñëèâñüê³ ãîñïîäàðñòâà, ñïåö³àë³çîâàíå ë³ñîçàõèñíå ï³äïðèºìñòâî «Êðèìë³ñîçàõèñò», ïðèðîäí³ çàïîâ³äíèêè. Ñòâîðåíî Êðèìñüêå ðåñïóáë³êàíñüêå îá’ºäíàííÿ ñàíàòîð³¿â ³ êóðîðòíîîçäîðîâ÷èõ êîìïëåêñ³â ðåã³îíó. Îêð³ì öüîãî, äëÿ óïðàâë³ííÿ òðàíñïîðòíîþ ãàëóççþ ï³âîñòðîâà ñàìîïðîãîëîøåíîþ âëàäîþ ñòâîðåíî äåðæàâí³ ï³äïðèºìñòâà «Êðèìàâòîäîð», «Êðèìñüê³ ìîðñüê³ ïîðòè» òà «Óí³âåðñàë-Àâ³à». Âîäíî÷àñ, íå ï³äòâåðäæóºòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ ïðî ïîò³ê á³æåíö³â ç ï³âäåííèõ îáëàñòåé Óêðà¿íè íà

òåðèòîð³þ Êðèìñüêîãî ï³âîñòðîâà, à íàâïàêè, çà ïîâ³äîìëåííÿì Äåðæïðèêîðäîíñëóæáè Óêðà¿íè, ç ïî÷àòêó êîíôë³êòó ç òåðèòî𳿠Êðèìó áóëè âèìóøåí³ âè¿õàòè á³ëüøå òèñÿ÷³ îñ³á. 24 áåðåçíÿ â ðàìêàõ Ñàì³òó ç ïèòàíü ÿäåðíî¿ áåçïåêè ó Ãààç³, ͳäåðëàíäè, â.î. ̳í³ñòðà çàêîðäîííèõ ñïðàâ À.Äåùèöÿ ïðîâ³â çóñòð³÷ ç ̳í³ñòðîì çàêîðäîííèõ ñïðàâ Ðîñ³¿ Ñ.Ëàâðîâèì, ï³ä ÷àñ ÿêî¿ âèñëîâèâ ïðîòåñò ùîäî ð³øåííÿ ðîñ³éñüêî¿ ñòîðîíè ïðî àíåêñ³þ òåðèòî𳿠Êðèìó òà çàïåâíèâ, ùî Óêðà¿íà ïðîäîâæóº ðîçãëÿäàòè Êðèì ÿê íåâ³ä’ºìíó ÷àñòèíó ñâ òåðèòîð³¿. Ñ.Ëàâðîâ çàïåâíèâ, ùî Ðîñ³ÿ íå ìຠíàì³ðó âèêîðèñòîâóâàòè â³éñüêîâó ñèëó ó ñõ³äíèõ òà ï³âäåííèõ îáëàñòÿõ Óêðà¿íè. Äîìîâëåíî ïðî ïðîâåäåííÿ åêñòðåíèõ êîíñóëüòàö³é íà ð³âí³ Ì³í³ñòåðñòâà çàêîðäîííèõ ñïðàâ òà ̳í³ñòåðñòâà îáîðîíè äâîõ êðà¿í. 24 áåðåçíÿ ̳í³ñòåðñòâî çàêîðäîííèõ ñïðàâ Óêðà¿íè íàïðàâèëî íîòó Ïîñîëüñòâó Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ â Óêðà¿í³, ó ÿê³é ïîâòîðíî âèñëîâèëî êàòåãîðè÷íèé ïðîòåñò ÷åðåç îçáðîºíèé íàïàä â³éñüêîâîñëóæáîâö³â Çáðîéíèõ ñèë íà â³éñüêîâ³ îá’ºêòè òà â³éñüêîâ³ ÷àñòèíè Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè, ³éñüêîâî-Ìîðñüêèõ Ñèë Óêðà¿íè òà Äåðæïðèêîðäîíñëóæáè Óêðà¿íè. Óêðà¿íñüêà ñòîðîíà âèìàãຠçâ³ëüíèòè çàõîïëåíèõ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â ÇÑÓ, ïðèïèíèòè ï³ðàòñüê³ ä³¿ ïî â³äíîøåííþ äî êîðàáë³â ÂÌÑ ÇÑÓ, âèâåñòè ðîñ³éñüê³ çáðîéí³ ñèëè çà ìåæ³ òåðèòî𳿠Óêðà¿íè òà ðîçïî÷àòè ä³àëîã ç âðåãóëþâàííÿ êðèçîâî¿ ñèòóàö³¿ íàâêîëî ÀÐÊ. 27 áåðåçíÿ â.î. ̳í³ñòðà çàêîðäîííèõ ñïðàâ Óêðà¿íè À.Äåùèöÿ â³çüìå ó÷àñòü â îô³ö³éíîìó çàñ³äàíí³ Ãåíåðàëüíî¿ Àñàìáëå¿ ÎÎÍ, ïðèñâÿ÷åíîìó ñèòóàö³¿ â Óêðà¿í³, à òàêîæ ðîçãëÿäó ïðîåêòó ðåçîëþö³¿ ÃÀ «Òåðèòîð³àëüíà ö³ë³ñí³ñòü Óêðà¿íè». Ó ñï³ëüí³é çàÿâ³ Óêðà¿íè òà ÑØÀ ç íàãîäè ïðîâåäåííÿ Ñàì³òó ç ÿäåðíî¿ áåçïåêè ó ì. Ãààãà Óêðà¿íà òà ÑØÀ ï³äòâåðäèëè ñâîº ñòðàòåã³÷íå ïàðòíåðñòâî òà íàãîëîñèëè íà

âàæëèâ³é ðîë³ ÿäåðíîãî íåðîçïîâñþäæåííÿ ó öèõ â³äíîñèíàõ. Óêðà¿íà òà ÑØÀ íàãîëîñèëè, ùî âîíè íå âèçíàâàòèìóòü ïðîòèïðàâíó ñïðîáó Ðîñ³¿ àíåêñóâàòè Êðèì. ÑØÀ ïðîäîâæóâàòèìóòü íàäàâàòè äîïîìîãó Óêðà¿í³ â óòâåðäæåíí³ ¿¿ ñóâåðåí³òåòó ³ òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³. Ïðåçèäåíò ÑØÀ Á.Îáàìà âèñëîâèâ ñòóðáîâàí³ñòü ïîäàëüøèìè çàç³õàííÿìè Ðîñ³¿ ùîäî Óêðà¿íè òà ïîïåðåäèâ, ùî ó ðàç³ ïîäàëüøèõ àãðåñèâíèõ ä³é Ìîñêâè, ïðîòè íå¿ áóäóòü çàñòîñîâàí³ øèðîê³ ãàëóçåâ³ ñàíêö³¿ ç áîêó ÑØÀ òà ªÑ â åíåðãåòè÷íèé, â³éñüêîâî-òåõí³÷í³é, ô³íàíñîâ³é òà òîðãîâåëüí³é ñôåðàõ. Êîì³òåò ó çàêîðäîííèõ ñïðàâàõ Ïàëàòè ïðåäñòàâíèê³â Êîíãðåñó ÑØÀ ïîãîäèâ ïðîåêò çàêîíó «Ùîäî ï³äòðèìêè íåçàëåæíîñò³, ñóâåðåí³òåòó òà òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ Óêðà¿íè». Êîíãðåñ ì³ñöåâèõ òà ðåã³îíàëüíèõ âëàä Ðàäè ªâðîïè óõâàëèâ Äåêëàðàö³þ ùîäî Óêðà¿íè, â ÿê³é âèçíàâ íåëåã³òèìí³ñòü ò.çâ. ðåôåðåíäóìó â ÀÐ Êðèì. Íàãîëîøåíî, ùî «ðåôåðåíäóì» íå ëèøå íå â³äïîâ³äàâ íàö³îíàëüíîìó ³ ì³æíàðîäíîìó çàêîíîäàâñòâó, àëå áóâ ïðîâåäåíèé áåç äîòðèìàííÿ ì³í³ìàëüíèõ äåìîêðàòè÷íèõ ñòàíäàðò³â. Êîíãðåñ äàâ ÷³òêó îö³íêó ä³ÿì ÐÔ, ÿê «ðîñ³éñüê³é àíåêñ³¿ Êðèìó òà ì. Ñåâàñòîïîëü» òà âèñëîâèâ ï³äòðèìêó íîâèì îðãàíàì äåðæàâíî¿ âëàäè Óêðà¿íè. Íà êîðèñòü óõâàëåííÿ äîêóìåíòà âèñòóïèëè ïðåäñòàâíèêè óñ³õ êðà¿í, îêð³ì ÐÔ òà ³ðìåí³¿. Ó õîä³ çóñòð³÷³ ç Á.Îáàìîþ Ãîëîâà ÊÍРѳ Öç³íüï³íü íàçâàâ ïîçèö³þ ñâ äåðæàâè ç óêðà¿íñüêîãî ïèòàííÿ «ñïðàâåäëèâîþ ³ îá’ºêòèâíîþ», ï³äòâåðäèâ ¿¿ íåçì³íí³ñòü òà â³äçíà÷èâ, ùî «îáñòîþâàííÿ

íåîáõ³äíîñò³ ïîë³òè÷íîãî âèð³øåííÿ êðèçè â³äïîâ³äຠ³íòåðåñàì óñ³õ ñòîð³í». Ãîëîâà ÊÍÐ çãàäàâ ïðîïîçèö³¿ êèòàéñüêî¿ ñòîðîíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü ñòâîðåííÿ ì³æíàðîäíîãî êîîðäèíàö³éíîãî ìåõàí³çìó, óòðèìàííÿ â³ä ä³é, ùî ìîæóòü ïðèçâåñòè äî ïîã³ðøåííÿ ñèòóàö³¿, òà íàäàííÿ Óêðà¿í³ ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè. Êèòàé âèñòóïຠçà êîíñòðóêòèâí³ çóñèëëÿ ì³æíàðîäíî¿ ñï³ëüíîòè äëÿ çíèæåííÿ íàïðóæåíîñò³. Çà ðåçóëüòàòàìè çóñòð³÷³ ë³äåð³â êðà¿í «Âåëèêî¿ ñ³ìêè» áóëî ïðèéíÿòî Ãààçüêó äåêëàðàö³þ, ó ÿê³é ë³äåðè Êàíàäè, Ôðàíö³¿, ÔÐÍ, ²òà볿, ßïîí³¿, Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿, ÑØÀ òà Ïðåçèäåíò ªâðîïåéñüêî¿ Ðàäè òà Ãëàâà ªâðîïåéñüêî¿ Êîì³ñ³¿ ï³äòâåðäèëè ï³äòðèìêó íåçàëåæíîñò³, ñóâåðåí³òåòó òà òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ Óêðà¿íè, ð³øó÷å çàñóäèëè íåëåã³òèìíèé ðåôåðåíäóì â ÀÐÊ òà àíåêñ³þ Êðèìó Ðîñ³ºþ. Íàãîëîøåíî íà ãîòîâíîñò³ «àêòèâ³çóâàòè 䳿, çîêðåìà ñåêòîðàëüí³ ñêîîðäèíîâàí³ ñàíêö³¿, ÿê³ ñïðàâëÿòèìóòü äåäàë³ çíà÷í³øèé âïëèâ íà ðîñ³éñüêó åêîíîì³êó, ÿêùî Ðîñ³ÿ ïðîäîâæóâàòèìå íàãí³òàòè ñèòóàö³þ». Àêöåíò çðîáëåíî íà öåíòðàëüí³é ðîë³ Ì³æíàðîäíîãî Âàëþòíîãî Ôîíäó ó êîîðäèíàö³¿ ì³æíàðîäíèõ çóñèëü ç ï³äòðèìêè ðåôîðì â Óêðà¿í³. ˳äåðè «Âåëèêî¿ ñ³ìêè» íå áðàòèìóòü ó÷àñò³ ó ñàì³ò³ ³ñ³ìêè â Ñî÷³ é óòðèìóâàòèìóòüñÿ â³ä ó÷àñò³ ó ôîðìàò³ ³ñ³ìêè ïîêè Ðîñ³ÿ íå çì³íèòü ñâ³é êóðñ. Òàêîæ óõâàëåíî ð³øåííÿ ùîäî çóñòð³÷³ ì³í³ñòð³â åíåðãåòèêè êðà¿í ѳìêè äëÿ îáãîâîðåííÿ øëÿõ³â çì³öíåííÿ êîëåêòèâíî¿ åíåðãåòè÷íî¿ áåçïåêè. Òàêèì ÷èíîì, ñâ³òîâà ñï³ëüíîòà ïðîäîâæóº ð³øó÷å çàñóäæóâàòè 䳿 ÐÔ ùîäî Óêðà¿íè òà çàñòîñîâóº ïðåäìåòí³ ñàíêö³¿ ïðîòè äåðæàâè-àãðåñîðà.


2 4

Sacramento March, 28Weekly 2014

¹ 12

Восточный праздник весны - Навруз (Ïðîäîëæåíèå, íà÷àëî íà ñòð. ¹ 1) ñèìâîëèçèðóþùèé ïðèõîä âåñíû, ïðîáóæäåíèÿ çåìëè, íàäåæäó íà áîãàòûé óðîæàé. Îí ñâÿçàí ñ ðàâåíñòâîì äíÿ è íî÷è - ìîìåíòîì, êîãäà íà÷èíàåòñÿ ñåçîí ðîñòà è ïðîöâåòàíèÿ, ñàìî ñëîâî «íàâðóç» ïåðåâîäèòñÿ, êàê «íîâûé äåíü», êîãäà ïðèõîäèò Íàâðóç, íàêðûâàåòñÿ ïðàçäíè÷íûé ñòîë, ðîäíûå è äðóçüÿ ïîñåùàþò äðóã äðóãà, íà ñòîë ïîäàþòñÿ ðóìÿííûå êðóãëûå ëåï¸øêè, ñèìâîëèçèðóþùèå âåñåííåå ñîëíöå. Íå óäèâèòåëüíî, ÷òî ñ 2010 ãîäà â ìèðå îòìå÷àåòñÿ ìåæäóíàðîäíûé äåíü Íàâðóç. Ïðàçäíèê Íàâðóç áûë îôèöèàëüíî âíåñ¸í â êàëåíäàðü ÎÎÍ ïî ïðåäëîæåíèþ ïðàâèòåëüñòâ àçèàòñêèõ ãîñóäàðñòâ. Ýòîò ïðàçäíèê ñïîñîáñòâóåò ïðîäâèæåíèþ öåííîñòè ìèðà, ñîëèäàðíîñòè è äîáðîñîñåäñòâà. Âñåõ ïîçäðàâëÿåì ñ ïðàçäíèêîì Íàâðóç. rм,д= `"л%…,. - ß ïåðååõàëà â Àìåðèêó â 1993 ãîäó ñî ñâîåé ñåìüåé. Ñåé÷àñ ìû æèâåì ïîä Ñàí-Ôðàíöèñêî, â Áåé Ýðèå. Íàøè äðóçüÿ ðàññêàçàëè íàì îá ýòîì ïðàçäíèêå çäåñü, â Ñàêðàìåíòî, è ïðèãëàñèëè íàñ. Ìû ñ óäîâîëüñòâèåì îòêëèêíóëèñü è ïðèåõàëè ñ äðóãèìè íàøèìè äðóçüÿìè. Ñåé÷àñ ìû çäåñü ïðåêðàñíî ïðîâîäèì âðåìÿ, çíàêîìèìñÿ, îáùàåìñÿ, îòìå÷àåì ïðàçäíèê Íàâðóç, è î÷åíü ðàäû, ÷òî ýòà òðàäèöèÿ ñîõðàíÿåòñÿ è ðàçâèâàåòñÿ òàê äàëåêî îò Óçáåêèñòàíà, íà òåððèòîðèè Àìåðèêè. Ñ ïðàçäíèêîì âñåõ âàñ! p%"ш=… `Kƒ=л%" - ß ðîäîì èç Óçáåêèñòàíà, Òàøêåíò, ìíå 26 ëåò. Ïðèåõàë â Àìåðèêó â 19 ëåò íà ó÷åáó â êîëëåäæå, îêîí÷èë Ñòýíäôîðäñêèé óíèâåðñèòåò, ãäå èçó÷àë ýêîíîìèêó è ìàòåìàòèêó.  äàííîå âðåìÿ ÿ îòêðûâàþ ñâîþ èíòåðíåò-êîìïàíèþ.  ïðîøëîì ðàáîòàë â áîëüøîì èíâåñòèöèîííîì áàíêå â Ñàí-Ôðàíöèñêî, ãäå ÿ ñåé÷àñ è æèâó. Ìîè ðîäèòåëè æèâóò â Ôîëñîìå, ÿ ÷àñòî ïðèåçæàþ íàâåùàòü èõ è ìîèõ äðóçåé èç Òàøêåíòà. Ïðàçäíèê Íàâðóç – îäèí èç ïðàçäíèêîâ, êîãäà ìîæíî ïðèåõàòü è âñòðåòèòüñÿ ñ ðîäèòåëÿìè, è âìåñòå ñ óçáåêñêèì êîìüþíèòè îòïðàçäíîâàòü ýòîò ïðàçäíèê. Êàê âñåãäà, î÷åíü ïðèÿòíî âñïîìíèòü ýòîò ïðåêðàñíûé ïðàçäíèê. Ñàäûê Àêà - ýòî îñíîâíîé îðãàíèçàòîð, áëèçêèé äðóã ìîèõ ðîäèòåëåé, îí ïîñòîÿííî ïðèãëàøàåò âñåõ ïðåäñòàâèòåëåé óçáåêñêîãî êîììþíèòè íà ñîâìåñòíûå ìåðîïðèÿòèÿ. Íàäåþñü, ÷òî ýòà òðàäèöèÿ áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ, ò.ê. ïîñëå ýòèõ

âñòðå÷ âñå óõîäÿò îêðûëåííûìè. Õî÷åòñÿ ïîæåëàòü íàì âñåì ïî÷àùå ñîáèðàòüñÿ âìåñòå, âñïîìèíàòü ñâîþ êóëüòóðó, òðàäèöèè, îñîáåííî ýòî âàæíî äëÿ ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ. n*“=…= u=!м%… - Ìû ïðèåõàëè íà ïðàçäíèê Íàâðóç èç Ìîäåñòà. Ðîäîì ÿ èç Òàøêåíòà, ãäå ïðîæèëà 25 ëåò, è êàæäûé ãîä ìû îòìå÷àëè ýòîò çàìå÷àòåëüíûé ïðàçäíèê ñ ñåìüåé è ñ äðóçüÿìè. Ìû âûõîäèëè íà ïëîùàäü, êóøàëè ïëîâ, øàøëûê, ñóìàëÿê, ïîçäðàâëÿëè äðóã äðóãà. Çàìå÷àòåëüíî, ÷òî â Àìåðèêå ó íàñ ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü òîæå îòìå÷àòü íàø íàöèîíàëüíûé ïðàçäíèê, ïî êîòîðîìó ìû î÷åíü ñîñêó÷èëèñü. Ýòîò ïðàçäíèê çäåñü ìû îòìå÷àåì óæå ÷åòâåðòûé ãîä. Ñàäûê Àêà ïðèãëàøàåò íàñ â Ñàêðàìåíòî, ìû ñ äðóçüÿìè ïðèåçæàåì, âñå î÷åíü çàìå÷àòåëüíî ïðîõîäèò. Î÷åíü ìíîãî ñîáèðàåòñÿ ëþäåé íà ýòîì ïðàçäíèêå, âñå òàíöóþò, êóøàþò, ñëóøàþò ìóçûêó - âñå î÷åíü äîâîëüíû. Âòîðîé ãîä ÿ ïðèâîæó ñþäà ñâîèõ äðóçåé, êîòîðûå æèâóò ñî ìíîé â îäíîì ãîðîäå, îíè ðîäîì èç

Ðîññèè. Èì òîæå î÷åíü íðàâèòñÿ ýòîò ïðàçäíèê: íàáëþäàòü óçáåêñêèå òðàäèöèè, êóøàòü íàöèîíàëüíóþ óçáåêñêóþ ïèùó. Ìû î÷åíü ðàäû, ÷òî íàñ êàæäûé ãîä ïðèãëàøàþò íà ïðàçäíèê Íàâðóç! Ìû ñ óäîâîëüñòâèåì ñþäà ïðèåçæàåì! l=!,…= l=!*%"= - ß èç Ìîäåñòà. ß ïðèåõàëà â Àìåðèêó èç Ðîññèè, ÿ íèêîãäà ðàíüøå íå ñëûøàëà îá ýòîì óçáåêñêîì ïðàçäíèêå. Ìîÿ ïîäðóãà Îêñàíà ðàññêàçûâàåò íàì î òðàäèöèÿõ, êóëüòóðå óçáåêîâ, íàì ýòî î÷åíü èíòåðåñíî. Ëþäè òàíöóþò, ïîþò, ðàçâëåêàþòñÿ âìåñòå ñ äåòüìè, êóøàþò ïëîâ. Íàì î÷åíü íðàâèòñÿ ýòîò ïðàçäíèê, íàäååìñÿ è â áóäóùåì ïðèåçæàòü ñþäà. Ïîçäðâàëÿåì âñåõ ñ ïðàçäíèêîì âåñíû - Íàâðóç, æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ìèðà â âàøèõ ñåìüÿõ è Áîæüèõ áëàãîñëîâåíèé. Ñàäûê Æóðàáàåâ.


Sacramento Weekly

March, 28 2014

Открытие домашнего детского сада «Home Child Care»

Åñëè ëè âû íå èìååòå ïîñòîÿííîé ðàáîòû è ëþáèòå äåòåé, ìîæåò áûòü, ýòî äëÿ âàñ êàê ðàç ïîâîä, ÷òîáû íà÷àòü ñâîå äåëî.  ýòîì ñëó÷àå, îòêðûòèå äîìàøíåãî äåòñêîãî ñàäà «Home Child Care» – ýòî äëÿ âàñ. Äîìàøíèé äåòñàä ìîæåò ñòàòü àëüòåðíàòèâîé ðàáîòå; òàêèì îáðàçîì, âû íàõîäèòåñü äîìà è, â òî æå âðåìÿ, ðàáîòàåòå. Ïî äàííûì âåáñàéòà kidsdata.org, â Ñàêðàìåíòî ðîäèòåëè ðàñõîäóþò íà äåòñêèé ñàä äëÿ ñâîèõ äåòåé $6,000-$7,000 â ãîä. Ýòî ïðèìåðíî îêîëî $600 â ìåñÿö. Ïîäóìàéòå, ñêîëüêî ïîòåíöèàëüíî âû ìîæåòå çàðàáîòàòü ,íå âûõîäÿ èç äîìó, åñëè âû áóäåòå èìåòü 5-6 äåòåé â âàøåì äîìàøíåì äåòñàäèêå. Äðóãèå ïðåèìóùåñòâà çàêëþ÷àþòñÿ â òîì, ÷òî ÷àñòü ðàñõîäîâ íà æèëüå ìîæíî ñïèñàòü íà áèçíåñ. Èòàê, êàê æå íà÷àòü ýòîò áèçíåñ? Âî-ïåðâûõ, íóæíî èìåòü îáùåå ïðåäñòàâëåíèå î òîì, ÷òî íåîáõîäèìî äëÿ äåòñêîãî ñàäà. Âàæíî îïðåäåëèòü, åñòü ëè ó âàñ ìåñòî äëÿ äåòñàäà. Èòàê, ýòî ìîæåò áûòü äîì, êîòîðûé âû ñíèìàåòå â àðåíäó, ñîáñòâåííûé äîì, ëèáî äóïëåêñ. Âû íå îáÿçàíû èìåòü äâîðèê, ÷òîáû èìåòü äåòñàäèê. Ïî Êàëèôîðíèéñêîìó çàêîíó äîìîâëàäåëåö íå ìîæåò âàì çàïðåòèòü îòêðûòü äîìàøíèé äåòñêèé ñàä íà æèëïëîùàäè, êîòîðóþ âû ó íåãî ñíèìàåòå. Áîëåå òîãî, îí íå ìîæåò ïîäíÿòü âàì èç-çà ýòîãî ïëàòó çà àðåíäó. Îäíàêî, åäèíñòâåííîå ÷òî äîìîâëàäåëüöó ðàçðåøåíî çàêîíîì, ýòî ïîòðåáîâàòü îò âàñ ñòðàõîâêó çà ïðîâåäåíèå áèçíåñà â ýòîì ïîìåùåíèè. Åñëè âû çàèíòåðåñîâàííû â òàêîì áèçíåñå,

íî íå çíàåòå ñ ÷åãî íà÷àòü Îpening Doors, Inc. ïðåäîñòàâëÿåò àáñîëþòíî áåñïëàòíóþ êîíñóëüòàöèþ, âîçìîæíîñòü ôèíàíñèðîâàíèÿ, à òàê æå ïîìîùü â íàïèñàíèè áèçíåñ-ïëàíà, êîòîðûé âàì áóäåò íåîáõîäèì. Áîëåå òîãî, åñëè ó âàñ óæå åñòü ìåñòî, ïîòåíöèàëüíûå êëèåíòû, æåëàíèå è ñïîñîáíîñòè (ëþáîâü ê äåòÿì è äîñòàòî÷íî ôèçè÷åñêîãî çäîðîâüÿ, ïîòîìó ÷òî äåòåé èíîãäà íóæíî ïîäíèìàòü ïðè íåîáõîäèìîñòè), òîãäà ñëåäóþùèé øàã – ýòî ïîëó÷åíèå ëèöåíçèè. Íàèáîëåå ïðîñòîé ñïîñîá ïîëó÷èòü ëèöåíçèþ, ýòî îáðàòèòüñÿ â îðãàíèçàöèþ Child Action, Inc. Òàì âû ìîæåòå ïðîéòè îðèåíòàöèþ, ãäå âàì ðàññêàæóò, êàê ïðàâèëüíî âåñòè âàø áèçíåñ, îñíîâíûå ïðàâèëà ïî óõîäó çà äåòüìè, êàê îáîðóäîâàòü âàø äîì äëÿ äåòñêîãî ñàäà.  ýòîé îðãàíèçàöèè âû ñìîæåòå ïðîéòè êðàòêèé òðåíèíã íà ðóññêîì ÿçûêå, íåîáõîäèìûé äëÿ ïîëó÷åíèÿ ëèöåíçèè äëÿ «Home Child Care», à òàê æå ïîëó÷èòü îòâåòû íà âñå âîïðîñû ïî ïîâîäó ïðîöåññà îòêðûòèÿ äåòñàäèêà. Åñëè âû ïðèåõàëè ïî ñòàòóñó áåæåíöà èëè ïîëó÷èëè ñòàòóñ çäåñü, â Àìåðèêå ïîñëå ïðèåçäà, âû ìîæåòå áûòü êâàëèôèöèðîâàíû äëÿ ôèíàíñîâîé ïîìîùè íà ÷àñòè÷íóþ ñòîèìîñòü ëèöåíçèè è äð. äîêóìåíòû. Ïîñëå òðåíèíãà âû ìîæåòå ïîäàòü çàÿâêó íà ïîëó÷åíèå ôèíàíñîâîé ïîìîùè â îðãàíèçàöèè Opening Doors, Inc., åñëè áóäåò îïðåäåëåíî, ÷òî âû êâàëèôèöèðóåòåñü íà ïðîãðàììó. Áåæåíöû, äàæå åñëè îíè æèâóò â ÑØÀ áîëüøå ïÿòè ëåò, íî íå ÿâëÿþòñÿ ãðàæäàíàìè Àìåðèêè, ìîãóò áûòü êâàëèôèöèðîâàííû äëÿ ïîëó÷åíèÿ ãðàíòà íà ëèöåíçèðîâàíèå, îòïå÷àòêè ïàëüöåâ, îáîðóäîâàíèå äëÿ äåòñàäà, èãðóøêè, ìåáåëü, è äð. â ðàçìåðå äî òðåõ òûñÿ÷ äîëëàðîâ. Åñëè ïîñëå óñïåøíîãî ñòàðòà âàøåãî áèçíåñà âû áóäåòå íóæäàòüñÿ â äîïîëíèòåëüíîì çàéìå äëÿ ðàçâèòèÿ, âû ñìîæåòå ïîëó÷èòü äåíüãè ïîä íåáîëüøîé ïðîöåíò îò Opening Doors. Äëÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè çâîíèòå ïî òåëåôîíó: (916) 492-2591, èëè çàïèñûâàéòåñü íà êîíñóëüòàöèþ ïî àäðåñó: 1111 Howe Ave. Sacramento, CA 95825.

5


6

¹ 12

March, 28 2014

Обращение Патриарха Киевского и всея Руси-Украины Филарета по поводу российской аннексии Крыма

d%!%г,е K!=2ь , “е“2!/! r"=›=ем/е “%%2ече“2"е……,*,! Ïðèçâàíèå Öåðêâè – ñâèäåòåëüñòâîâàòü îá èñòèíå. Ïîýòîìó íåîáõîäèìî äàòü ìîðàëüíóþ îöåíêó àííåêñèè, èëè ëó÷øå ñêàçàòü – àíøëþñó Êðûìà, ñîâåðøåííîãî íàêàíóíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé. 18 ìàðòà 2014 ã. ðóêîâîäèòåëÿìè Ðîññèè áûëî ïóáëè÷íî ñîâåðøåíî íàðóøåíèå òðåõ çàïîâåäåé Áîæèèõ: íå óêðàäè; íå ãîâîðè ëîæíîãî ñâèäåòåëüñòâà íà áëèæíåãî òâîåãî; íå æåëàé äîìà áëèæíåãî òâîåãî ... (è) íè÷åãî, ÷òî ó áëèæíåãî òâîåãî (Èñõîä 20:15-17). Ñëåäñòâèåì âîîðóæåííîé àãðåññèè ðîññèéñêèõ âëàñòåé ïðîòèâ Óêðàèíû óæå òàêæå ñòàëî êðîâîïðîëèòèå – óáèéñòâî ñåïàðàòèñòàìè óêðàèíñêîãî àêòèâèñòà â Äîíåöêå, óáèéñòâî êðûìñêîãî òàòàðèíà è óêðàèíñêîãî âîåííîñëóæàùåãî â Êðûìó. Ïîäñòðåêàåìûå è ïîääåðæèâàåìûå èç Ðîññèè ïðîâîêàòîðû ñåþò ñìóòó è ïðèçûâàþò ê ñåïàðàòèçìó, ðàçæèãàþò ãðàæäàíñêèé êîíôëèêò â âîñòî÷íûõ è þæíûõ îáëàñòÿõ Óêðàèíû.  Êðûìó âåðíûõ ïðèñÿãå óêðàèíñêèõ âîåííîñëóæàùèõ, ÷ëåíîâ èõ ñåìåé ïîäâåðãàþò íåïðåðûâíîìó äàâëåíèþ, èõ çàïóãèâàþò, â òîì ÷èñëå ñ èñïîëüçîâàíèåì îðóæèÿ.  îêêóïèðîâàííîì Êðûìó áåññëåäíî èñ÷åçàþò îáùåñòâåííûå àêòèâèñòû. Òå, êòî íàõîäèëñÿ â çàëîæíèêàõ îêêóïàíòîâ è áûë îòïóùåí, ñâèäåòåëüñòâóþò î æåñòîêîì, áåñ÷åëîâå÷íîì îáðàùåíèè, ïîñòîÿííûõ óíèæåíèÿõ, óãðîçàõ óáèéñòâîì, èìèòàöèÿõ ðàññòðåëà. Çà âñå ýòî òàêæå íåñåò îòâåòñòâåííîñòü ëè÷íî ðîññèéñêîå ðóêîâîäñòâî.  âûñòóïëåíèè 18 ìàðòà â Êðåìëå Ïðåçèäåíò

Ðîññèè Â. Ïóòèí èñïîëüçîâàë ñðåäñòâî äüÿâîëà – ñìåøàë ïðàâäó ñ ëîæüþ. Óáåæäåí, ÷òî ïîëóïðàâäà, êîòîðóþ èç óñò ãëàâû ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà ñëûøàë âåñü ìèð, õóæå îòêðîâåííîé ëæè – êàê ñêðûòûé â ïèùå ÿä áîëåå îïàñåí, ÷åì ÿâíàÿ îòðàâà. Ñ÷èòàÿ ðàñïàä òîòàëèòàðíîãî ÑÑÑÐ «òðàãè÷åñêèì ñîáûòèåì» îí íå ñêàçàë, ÷òî â Óêðàèíå, â òîì ÷èñëå â Êðûìó è Ñåâàñòîïîëå, áîëüøèíñòâî ëþäåé 1 äåêàáðÿ 1991 ã. íà îòêðûòîì ðåôåðåíäóìå áåç âñÿêîãî ïðèíóæäåíèÿ ïîääåðæàëè íåçàâèñèìîñòü Óêðàèíû. Òàêæå îí íè ñëîâîì íå îáìîëâèëñÿ îá îáÿçàòåëüñòâàõ íå òîëüêî óâàæàòü, íî è ãàðàíòèðîâàòü òåððèòîðèàëüíóþ öåëîñòíîñòü, ñóâåðåíèòåò è íåïðèêîñíîâåííîñòü ãðàíèö Óêðàèíû, âçÿòûõ íà ñåáÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé ïî Áóäàïåøòñêîìó ìåìîðàíäóìó 1994 ã. è Äîãîâîðó î äðóæáå 1997 ã. Îêêóïèðîâàâ è àííåêñèðîâàâ Êðûì, ðóêîâîäñòâî Ðîññèè, ïî ñóòè, ïîñòàâèëî ïîä ñîìíåíèå âñþ ñèñòåìó ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà. Òåïåðü, ïî ìíåíèþ ðîññèéñêèõ âëàñòåé, ëþáîé ñïîð «â çîíå èíòåðåñîâ» Êðåìëÿ ìîæíî ðåøàòü âîåííîé ñèëîé è äðóãèìè ñðåäñòâàìè äàâëåíèÿ – íå ñ÷èòàÿñü ñ ñàìûìè ïðèíöèïàìè ïðàâà è ñïðàâåäëèâîñòè, ìåæãîñóäàðñòâåííûìè è ìåæäóíàðîäíûìè ñîãëàøåíèÿìè, ìíåíèåì ìèðîâîãî ñîîáùåñòâà. Ãîñïîäèí Ïóòèí êîñâåííî ýòî ïðèçíàåò è ñàì, óêàçûâàÿ íà òî, ÷òî â ïðîøëîì Ðîññèÿ áûëà âûíóæäåíà, â ñèëó ñâîåé ýêîíîìè÷åñêîé è ïîëèòè÷åñêîé ñëàáîñòè, ïîäïèñûâàòü ñîîòâåòñòâóþùèå äîãîâîðû è áðàòü íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà. Èñõîäÿ èç ëîãèêè è âèäÿ äåéñòâèÿ, òåïåðü, êîãäà Êðåìëü ïî÷óâñòâîâàë ñåáÿ ñèëüíûì, îí ìîæåò ïîçâîëèòü ñåáå îòâåðãàòü âñå îáÿçàòåëüñòâà è äåéñòâîâàòü ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ. Ìîòèâèðóÿ àãðåññèþ ïðîòèâ Óêðàèíû, Ïðåçèäåíò Ðîññèè àïåëëèðóåò ê îáùåìó èñòîðè÷åñêîìó ïðîøëîìó íàøèõ ãîñóäàðñòâ è íàðîäîâ. Íî â ðàçíîå âðåìÿ ïîä ðîññèéñêîé âëàñòüþ, êðîìå Óêðàèíû, íàõîäèëèñü åùå ðÿä ãîñóäàðñòâ – Áåëàðóñü, ñòðàíû Áàëòèè, Ïîëüøà, Ôèíëÿíäèÿ, Ìîëäîâà, ñòðàíû Çàêàâêàçüÿ è Ñðåäíåé Àçèè. Ñóäÿ ïî âñåìó, îò ðîññèéñêîãî ðóêîâîäñòâà òåïåðü ìîæíî îæèäàòü íå òîëüêî âòîðæåíèÿ â þãî-âîñòî÷íóþ Óêðàèíó, íî è â ëþáóþ èç ýòèõ ñòðàí. Âåäü òàì, êàê è â Óêðàèíå, åñòü ýòíè÷åñêèå ðóññêèå è ðóññêîÿçû÷íûå ëþäè, «çàùèòîé èíòåðåñîâ» êîòîðûõ Êðåìëü ãîòîâ îïðàâäûâàòü ñâîå çàõâàòíè÷åñòâî. Âëàäèìèð Ïóòèí îôèöèàëüíî ñòàë èñïîëüçîâàòü òàêèå îïðåäåëåíèÿ, êàê «ðóññêèé ìèð», «èñòîðè÷åñêàÿ Ðîññèÿ», «ðóññêèå – ðàçäåëåíà

íàöèÿ», «ìû ñ óêðàèíöàìè – îäèí íàðîä». Âñå ýòî, âìåñòå ñ íîñòàëüãèåé ïî áûëîìó ãîñóäàðñòâåííîìó âåëè÷èþ è ñòðåìëåíèåì ðåâàíøà çà ðàñïàä ÑÑÑÐ, ÿâëÿåòñÿ òî÷íîé êîïèåé èäåîëîãèè è ðèòîðèêè ôàøèñòñêèõ ðåæèìîâ ÕÕ âåêà, â ÷àñòíîñòè â Ãåðìàíèè è Èòàëèè. Íàãëÿäíûì ïîäòâåðæäåíèåì ýòîé èäåéíîé ñâÿçè ÿâëÿåòñÿ òàêæå àíòèóêðàèíñêàÿ èñòåðèÿ, ðàçâåðíóòàÿ â ðîññèéñêèõ ÑÌÈ. Ìåñÿöàìè âûëèâàÿ íà ðóññêèé íàðîä ïîëóïðàâäó è îòêðîâåííóþ ëîæü î ñîáûòèÿõ â Óêðàèíå, îäíîâðåìåííî áëîêèðóÿ äîñòóï ê ëþáîé àëüòåðíàòèâíîé òî÷êå çðåíèÿ, ðîññèéñêèå âëàñòè, êàê êîãäà-òî è âëàñòü ôàøèñòñêèõ ãîñóäàðñòâ, îáìàíóëè íàðîä, êîòîðûé ñåé÷àñ åå ïðåñòóïíûå äåéñòâèÿ â áîëüøèíñòâå ñâîåì ïðèâåòñòâóåò è îäîáðÿåò. Èñòîðèÿ íàïîìèíàåò, ÷òî àíøëþñ Àâñòðèè è çàõâàò Ñóäåò ñîñòîÿëèñü òàêæå ïîä ëîçóíãàìè «åäèíåíèÿ íàðîäà», «çàùèòû íàöèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ», «âîññòàíîâëåíèÿ ñïðàâåäëèâîñòè». Òàì òîæå ïîä äóëàìè îðóæèÿ ïðîâîäèëèñü «ðåôåðåíäóìû», êîòîðûå äàâàëè íóæíûå çàõâàò÷èêàì ðåçóëüòàòû. Íî ïîñëå «ìèðíîãî» çàâîåâàíèÿ íà÷àëàñü êðîâàâàÿ Âòîðàÿ ìèðîâàÿ âîéíà, ïîòîìó ÷òî ïîëèòèêà óìèðîòâîðåíèÿ àãðåññîðà âñåãäà ïðèâîäèò íå ê ìèðó, à ê îùóùåíèþ áåçíàêàçàííîñòè ó àãðåññîðà è æåëàíèþ äâèãàòüñÿ äàëüøå. Èìåííî ïîýòîìó, ïðåæäå âñåãî, îáðàùàþñü êî âñåìó óêðàèíñêîìó íàðîäó: íà íàøó Ðîäèíó âåðîëîìíî íàïàë âðàã, êîòîðûé îêêóïèðîâàë ÷àñòü Óêðàèíû è ñòðåìèòñÿ âîîáùå óíè÷òîæèòü íàøó ãîñóäàðñòâåííîñòü è íåçàâèñèìîñòü, âåðíóòü íàñ â èìïåðñêîå êðåìëåâñêîå èãî. Ïîýòîìó ñâÿùåííûé äîëã êàæäîãî – ïîìîãàòü çàùèùàòü îò àãðåññîðà íàø îáùèé óêðàèíñêèé äîì. Ìû äîëæíû ñïëîòèòüñÿ, ïîòîìó ÷òî òîëüêî â åäèíñòâå – ñèëà íàðîäà. Äåéñòâèÿ ïðåäñòàâèòåëåé óêðàèíñêîãî ãîñóäàðñòâà ìîãóò âûçâàòü êðèòèêó, íî ñëåäóåò ïîìíèòü: îêêóïàöèîííàÿ âëàñòü íå ïîçâîëèò íèêàêîé êðèòèêè. Ïðèìåð ìíîãèõ íàðîäîâ ñâèäåòåëüñòâóåò – ñïëî÷åííîñòü è ñàìîîòâåðæåííàÿ áîðüáà â îáîðîíå ðîäíîãî äîìà îáåñïå÷èâàëà ïîáåäó äàæå íàä çíà÷èòåëüíî áîëåå ìíîãî÷èñëåííûì è ñèëüíûì àãðåññîðîì. Âåäü Áîã íå â ñèëå – Áîã â ïðàâäå. Âûðàæàþ ñîëèäàðíîñòü ñî âñåìè, êòî áåññòðàøíî óæå ñòàë ïðîòèâ àãðåññîðà. Áîëüøîå óâàæåíèå è ïî÷òåíèå ìóæåñòâåííîìó êðûìñêî-òàòàðñêîìó íàðîäó, êîòîðûé â óñëîâèÿõ îêêóïàöèè ñîõðàíÿåò ïðåäàííîñòü åäèíñòâó Óêðàèíû. Áëàãîäàðåí çà ìóæåñòâî àðõèåïèñêîïó Êëèìåíòó, äóõîâåíñòâó è

âåðíûì Êðûìñêîé åïàðõèè Êèåâñêîãî Ïàòðèàðõàòà – íàøà Öåðêîâü áóäåò äåëàòü âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû ïîääåðæàòü èõ è çàùèòèòü èõ ïðàâà. Åùå ðàç ïîâòîðþ ñëîâà, ñêàçàííûå íåîäíîêðàòíî îò èìåíè íàøåé Öåðêâè â ýòè äíè: óêðàèíñêèé íàðîä íå èìååò è íå äîëæåí èìåòü íèêàêîé íåíàâèñòè èëè âðàæäû ê ðóññêîìó íàðîäó, äàæå â óñëîâèÿõ âîåííîé àãðåññèè ïðîòèâ íàøåãî ãîñóäàðñòâà. Ìû æåëàåì, è ÿ óáåæäåí – â áóäóùåì áóäåì èìåòü äðóæåñòâåííûå è ðàâíîïðàâíûå îòíîøåíèÿ ìåæäó íåçàâèñèìîé Óêðàèíîé è äåìîêðàòè÷åñêîé Ðîññèåé íà îñíîâå âçàèìíîãî óâàæåíèÿ ñóâåðåíèòåòà è íåâìåøàòåëüñòâà âî âíóòðåííèå äåëà äðóã äðóãà. Âíîâü îáðàùàþñü ê ìåæäóíàðîäíîìó ñîîáùåñòâó: âðåìÿ çàÿâëåíèé î ãëóáîêîé îáåñïîêîåííîñòè äàâíî ïðîøëî, íàñòàëî âðåìÿ äåéñòâèé. Ïîýòîìó ïðèâåòñòâóþ ñêîðåéøåå ïîäïèñàíèå ñîãëàøåíèÿ îá àññîöèàöèè ìåæäó Óêðàèíîé è ÅÑ, ïðåäîñòàâëåíèå Óêðàèíå ïåðñïåêòèâû ÷ëåíñòâà â Åâðîïåéñêîì Ñîþçå – êàê ãàðàíòèè ìèðà íå òîëüêî â íàøåé ñòðàíå, íî è âî âñåé Åâðîïå. Ñåé÷àñ ðåøàåòñÿ íå òîëüêî ñóäüáà Óêðàèíû, íî è ñóäüáà âñåãî ìèðà. ×åëîâå÷åñòâî ñòîèò íà ðàñïóòüå: âåðíóòüñÿ â ýïîõó, êîãäà îòíîøåíèÿ ìåæäó íàðîäàìè âûÿñíÿþòñÿ íå íà îñíîâå ïðàâà è ñïðàâåäëèâîñòè, à ñèëîé îðóæèÿ è öåíîé ìèëëèîííûõ æåðòâ, – èëè âìåñòå îñòàíîâèòü öèíè÷íîãî àãðåññîðà è ýòèì ñïàñòè ìèð îò õóäøåãî. Ïîýòîìó âñå ìåæäóíàðîäíûå èíñòèòóòû áåçîïàñíîñòè: ÎÎÍ, ÎÁÑÅ, ÍÀÒÎ, à òàêæå ñòðàíûãàðàíòû ïî Áóäàïåøòñêîìó ìåìîðàíäóìó äîëæíû ïðèíÿòü âñå ìåðû äëÿ ïðåêðàùåíèÿ àãðåññèè Ðîññèè ïðîòèâ Óêðàèíû. Áëàæåííû ìèðîòâîðöû, èáî îíè áóäóò íàðå÷åíû ñûíàìè Áîæüèìè! d%!%г,е K!=2ь , “е“2!/!  ýòè òÿæåëûå äíè åùå ðàç õî÷ó çàñâèäåòåëüñòâîâàòü – Êèåâñêèé Ïàòðèàðõàò ñ óêðàèíñêèì íàðîäîì. Ìû ìîëèìñÿ Áîãó è ïðîñèì çàùèòèòü íàøå ãîñóäàðñòâî è íàðîä îò íàøåñòâèÿ èíîïëåìåííèêîâ, ïðîñèì Ãîñïîäà íåâèäèìîé ñèëîé óêðåïèòü Óêðàèíó â áîðüáå çà ïðàâäó, ñâîáîäó è ìèð. Ïðèçûâàþ âñåõ âåðóþùèõ ê òàêîé ìîëèòâå è òâåðäî óâåðåí, ÷òî â ýòîé áîðüáå ïîáåäèò óêðàèíñêèé íàðîä. Ïóñòü Áîã áëàãîñëîâèò íàøå ãîñóäàðñòâî, íàøè ìóæåñòâåííûå âîîðóæåííûå ñèëû è âåñü óêðàèíñêèé íàðîä! Ôèëàðåò, Ïàòðèàðõ Êèåâñêèé è âñåÿ Ðóñè – Óêðàèíû


Sacramento Weekly

March, 28 2014

Час повернути вашу пенсію в Україні

×àñ ïîâåðíóòè âàøó ïåíñ³þ â Óêðà¿í³. (Íàøà þðèäè÷íà ë³öåíç³ÿ â ÑØÀ ¹ 1078) Äåìîêðàòè÷í³ ïðîöåñè, ÿê³ çàðàç ïðîõîäÿòü â Óêðà¿í³ äîïîìàãàþòü øâèäøå ïîâåðíóòè Âàøó çàðîáëåíó ïåíñ³þ. ÙÅ ÎÄÍÓ ÏÅÍÑ²Þ Ç ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏÎÂÅÐÍÓÒÎ ÍÀØÎÌÓ Ê˲ªÍÒÓ. 24 áåðåçíÿ 2014 ðîêó Êè¿âñüêèì Àïåëÿö³éíèì àäì³í³ñòðàòèâíèì ñóäîì áóëî çàäîâîëåíî íàø ïîçîâ â ³íòåðåñàõ ê볺íòà Ìèêîëèøà Î. ïðî ïîâåðíåííÿ éîãî ïåíñ³¿ â Óêðà¿í³. Ìèêîëèøà Î. ïðîæèâຠç 2010 ðîêó â ÑØÀ òà íå ìàâ äî òåïåð³øíüîãî ÷àñó ìîæëèâîñò³ îòðóìàâàòè ñâ çàðîáëåíî¿ ïåíñ³¿ â Óêðà¿í³. Ìè ïîâåðíóëè éîìó ïåíñ³þ òà ïîâåðíóëè áîðã â³ä Ïåíñ³éíîãî Ôîíäó Óêðà¿íè çà îñòàíí³ 4 ðîêè. ß àäâîêàò ç Óêðà¿íè Äìèòðî Êàöóê òà ÿ ñïåö³àë³çóþñÿ íà ïåíñ³éíèõ ñïðàâàõ.Çàïèñóéòåñÿ íà ïðèéîì ç ïèòàíü ïîâåðíåííÿ ïåíñ³¿ â Óêðà¿í³ çà íîìåðîì 3107068371. Ùå ó 2009 ðîö³ áóëî ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíîãî Ñóäó Óêðà³íè â³äïîâ³äíî äî ÿêîãî íåçàëåæíî â³ä êð³íè ïðîæèâàííÿ ïåíñ³îíåðà â³í ìຠïðàâî íà îòðèìàííÿ çàðîáëåííî³ ïåíñ³³ â Óêðà¿í³. Íà áàç³ öüîãî ð³øåííÿ âèùî³ ñóäîâî¿ ³íñòàíö³¿ Óêðà¿íè ÿ äîáèâàþñÿ ïîâåðíåííÿ ïåíñ³é êîíêðåòíèì ïåíñ³îíåðàì. Íåìຠæîäíî¿ ð³çíèö³ ÷è áóëà âàì ïðèõíà÷åíà ïåíñ³ÿ ùå çà ÷àñ³â Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó ÷è âîíà áóëà ïðèçíà÷åíà çà ÷àñè íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè. ßêùî ïåíñ³ÿ áóëà ³ ¿¿ ïðèïèíèëè âèïëà÷óâàòè ç ïðè÷èíè âè¿çäó ëþäèíè çà êîðäîí òî ïåíñ³ÿ ï³äëÿãຠïîíîâëåííþ. Íåìຠæîäíî³ ð³çíèö³ º ó

ëþäèíè ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè ÷è ïàñïîðò êîëèøíüîãî ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó , ºäèíå ùî ìຠçíà÷åííÿ ó ïèòàíí³ ïåíñ³¿ öå â³äïîâ³äíèé òðóäîâèé ñòàæ. ß ìîæó äîïîìîãòè îòðèìàòè òðóäîâ³ êíèæêè ÷è äîâ³äêè ïðî òðóäîâèé ñòàæ ëþäèíè â ðàç³ âòðàòè òðîâî¿ êíèæêè. Ó ìåíå º âèëèêèé äîñâiä ðîáîòè ïî ïåâåðíåííþ çàðîáëåíèõ â Óêðà¿íi ïåíñié. ß çàéìàþñü öèìè ñïðàâàìè á³ëüøå äâîõ ðîê³â. ß äîïîì³ã áàãàòüîì óêðà¿íöÿì ïîíîâèòè ¿õ ïåíñ³þ â Óêðà¿í³, ÿ äîïîì³ã ïîâåðíóòè ¿õ çàðîáëåí³ ãðîø³. Ïðè ïîíîâëåíí³ ïåíñ³¿ íàøîìó ê볺íòó ìè ñòÿãóºìî ç Ïåíñ³éíîãî Ôîíäó áîðã çà îñòàíí³ 4 ðîêè, ó ñåðåäíüîìó öÿ ñóììà áëèçüêî 40000 ãðèâåíü ( 5000 äîëëàð³â). Íàäàë³ ëþäèíà îòðèìóº ñâîþ çàðîáëåíó ïåíñ³þ áåç áóäü-ÿêèõ ïåðåïîí³â. Óñ³ 䳿 ïî ñïðàâ³ ê볺íòà ìè ðîáèìî çàêîííî òà êîíô³äåíö³éíî. Ó öüîìó ðîö³ ñåðåäí³é ðîçì³ð ïåíñ³³ çà â³êîì â Óðà¿í³ ñêëàäຠ160-170 äîëëàðîâ. ² Êîæåí ð³ê ïåíñ³ÿ â Óêðà¿í³ çðîñòàº. Âàðò³ñòü äîãîâîðó ïðî ïîíîâëåííÿ ïåíñ³¿ â Óêðà³í³ íå âåëèêà. Êîæåí çà³íòåðåñîâàíèé ïåí³îíåð çìîæå ñîá³ äîçâîëèòè îïëàòèòè íàøó ðîáîòó. Äëÿ çàïèñó íà ïðèéîì òåëåôîíóéòå (310)7068371. Ïèòàííÿ ÷èòà÷³â: “ß ïåðå¿õàëà ç Êèºâà íà ïîñò³éå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ ó ÑØÀ ç äâîìà ä³òüìè 10 òà 11 ðîê³â. ×è ìàþ ÿ ïðîâà íà îòðèìàííÿ àë³ìåíò³â â³ä êîëèøíîãî ÷îëîâ³êà ÿêèé çàëèøèâñÿ ïðîæèâàòè â Óêðàè¿í³? ßêèé ïîðÿäîê îôîðìëåííÿ àë³ìåíò³â íà ä³òåé?” ª. ̳ëåâñüêà, ׳êàãî Âè ìàºòå ïðàâî íà îòðèìàííÿ àë³ìåíò³â íà ä³òåé. ×àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 181 ѳìåéíîãî Êîäåêñó Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî çàñîáè âèêîíàííÿ áàòüêàìè çàáîâ’ÿçàíü ïî óòðàìàííþ ä³òåé âèçíà÷àþòüñÿ äîìîâëåí³ñòþ ì³æ íèìè.×àñòèíîþ 3 ö³º¿æ ñòàòò³ âèçíà÷åíî, ùî àë³ìåíòè ç áàòüêà ä³òåé ïðèñóäæóþòüñÿ ñóäîì ç ó òâåðä³é ãðîøîâ³é ñóì³ ÷è ó âèãëÿä³ ÷àñòèíè äîõîäó. Òîìó ðåêîìåíäóþ Âàì çâåðíóòèñÿ ç ïîçîâîì äî ñóäó ïðî ïðèñóäæåííÿ àë³ìåíò³â ç Âàøîãî êîëèøíüîãî ÷îëîâ³êà íà óòðèìàííÿ ä³òåé. “×è ìຠïðàâî ì³é ÷îëîâ³ê, ãðîìàäÿíèí ÑØÀ êóïèòè çåìëþ â Óêðà¿í³ äëÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ïîòðåá?” Ñ.Ìàì÷óð, Ñàêðàìåíòî ͳ, íå ìຠïðàâî.×àñòèíîþ 5 ñòàòò³ 24 Çåìåëüíîãî Êîäåêñó Óêðà¿íè ïðåäáà÷åíî, ùî ó âëàñí³ñòü ³íîçåìöåâ íå ìîæóòü ïåðåäàâàòèñÿ çåìë³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ. Ç ðåçóëüòàòàìè íàøî¿ ðîáîòè âèìîæåòå îçíàéîìèòèñÿ òàêîæ íà âåáñàéò³ Www.lawofficesouth.com.

7


8

¹ 12

March, 28 2014

Не отказывайтесь от пилинга

Ïèëèíãè – ýòî ýôôåêòèâíûå ñðåäñòâà ïî óõîäó çà êîæåé, êîòîðûå íå òîëüêî îòøåëóøèâàþò îòìåðøèå êëåòêè êîæè, î÷èùàþò åå, íî è óëó÷øàþò êðîâîîáðàùåíèå. Íå ñòîèò çàáûâàòü è îá îìîëàæèâàþùåì ýôôåêòå ïèëèíãîâ. Íàïîìíèì òàêæå, ÷òî êîæà ïîñëå ïðîöåäóðû ñòàíîâèòñÿ ìÿãêîé è íåæíîé, çíà÷èòåëüíî óëó÷øàåòñÿ öâåò ëèöà. Ïèëèíãè ïîìîãàþò íàøåé êîæå ñèÿòü. Äåëî â òîì, ÷òî îòìåðøèå ÷àñòè÷êè êîæè íå îòðàæàþò öâåò äîëæíûì îáðàçîì è ïîòîìó öâåò ëèöà ñòàíîâèòñÿ òóñêëûì, íåçäîðîâûì, «ãðÿçíûì». Êîãäà ýòè ÷àñòè÷êè óäàëÿþò, òî êîæà âíîâü íà÷èíàåò ñâåòèòüñÿ. Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî ïèëèíãè çíà÷èòåëüíî ñóæàþò ïîðû. Ýòî îñîáåííî àêòóàëüíî äëÿ æèðíîé êîæè ñ ðàñøèðåííûìè ïîðàìè.  çàâèñèìîñòè îò ãëóáèíû äåéñòâèÿ ðàçëè÷àþò íåñêîëüêî âèäîâ ïèëèíãîâ: ïîâåðõíîñòíûé, ñðåäèííûé è ãëóáîêèé. Òàê, íàïðèìåð, äëÿ êîððåêöèè ìåëêèõ ìîðùèíîê, ïðîôèëàêòèêè ñòàðåíèÿ êîæè, èçáàâëåíèÿ îò

ïèãìåíòíûõ ïÿòåí è äðóãèõ âîçðàñòíûõ èçìåíåíèé, öåëåñîîáðàçíî ïðèìåíÿòü ïîâåðõíîñòíûé ïèëèíã. Åñëè æå íà êîæå èìåþòñÿ ãëóáîêèå êîñìåòè÷åñêèå äåôåêòû, òî ïðèìåíÿþò ñðåäèííûé èëè ãëóáîêèé ïèëèíã. Ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî âèäîâ ïèëèíãîâ â çàâèñèìîñòè îò òîãî, êàê îíè âîçäåéñòâóþò íà êîæó: ìåõàíè÷åñêèé, ëàçåðíûé, óëüòðàçâóêîâîé è õèìè÷åñêèé. Ïèëèíãè ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ â ëþáîì âîçðàñòå, íî ïðè ýòîì â êàæäûé ïåðèîä æèçíè ÷åëîâåêà èìåþòñÿ ñâîè ïîêàçàíèÿ äëÿ ïðèìåíåíèÿ. Òàê, íàïðèìåð, â ïîäðîñòêîâîì âîçðàñòå ïðîèñõîäèò ãîðìîíàëüíàÿ ïåðåñòðîéêà îðãàíèçìà, è ïîÿâëÿþòñÿ óãðè. Ïðè ýòîì ñïåöèàëèñòû ðåêîìåíäóþò èñïîëüçîâàíèå ïîâåðõíîñòíûõ ïèëèíãîâ. Äî òðèäöàòè ëåò â îñîáîì óõîäå íóæäàåòñÿ ïðîáëåìíàÿ ñóõàÿ è æèðíàÿ êîæà. Ñïåöèàëèñòû ðåêîìåíäóþò îäèí ðàç â ãîä ïðîõîäèòü êóðñ, êîòîðûé ñîñòîèò èç ñåìè-âîñüìè ïðîöåäóð ñ èñïîëüçîâàíèåì ñëàáûõ êèñëîò. Ýòî òàêæå ñëóæèò îòëè÷íîé ïðîôèëàêòèêîé ñòàðåíèÿ êîæè.  âîçðàñòå îò äâàäöàòè âîñüìè äî òðèäöàòè ïÿòè ëåò íà÷èíàþò ïîÿâëÿòüñÿ ìåëêèå ìîðùèíêè â óãîëêàõ ãëàç, ìîðùèíêè «ýìîöèé», à òàêæå ïèãìåíòàöèÿ êîæè.  ýòîì ñëó÷àå ïîìîãóò øåñòüâîñåìü ñåàíñîâ ïèëèíãà ôðóêòîâûìè êèñëîòàìè. Òàêîé êóðñ íåîáõîäèìî ïîâòîðèòü äâà ðàçà çà ãîä.  âîçðàñòå îò òðèäöàòè ïÿòè äî ñîðîêà ïÿòè ëåò äàæå â ðàññëàáëåííîì ñîñòîÿíèè ñòàíîâÿòñÿ çàìåòíûìè ìîðùèíêè, îñîáåííî ýòî êàñàåòñÿ ìîðùèíîê âîêðóã ðòà è òàê íàçûâàåìûõ «ãóñèíûõ ëàïîê».  ýòîò âîçðàñòíîé ïåðèîä îòìå÷àþòñÿ íàðóøåíèÿ ïèãìåíòàöèè. Ïðè ýòîì ðåêîìåíäîâàíî ðåãóëÿðíîå èñïîëüçîâàíèå ïèëèíãà ñ ôðóêòîâûìè êèñëîòàìè, à òàêæå âîçìîæíî ïðèìåíåíèå ïèëèíãà ñ òðèõëîðóêñóñíîé êèñëîòîé. Åñëè âàì áîëåå ñîðîêà ïÿòè ëåò, òî âàì íàâåðíÿêà óæå ïðèøëîñü ñòîëêíóòüñÿ ñ ìíîæåñòâåííûìè è çà÷àñòóþ ãëóáîêèìè ìîðùèíàìè. Êîæà â ýòîì âîçðàñòå ñòàíîâèòñÿ íåðîâíîé è îáåçâîæåííîé,

îòêëàäûâàåòñÿ æèð â ïðåä÷åëþñòíîé îáëàñòè. Ñïåöèàëèñòû ðåêîìåíäóþò âàì ïðîâîäèòü äâàòðè ñåàíñà ñ òðèõëîðóêñóñíîé êèñëîòîé, à â äàëüíåéøåì äåëàòü ïîääåðæèâàþùèå ïèëèíãè ñ èñïîëüçîâàíèåì ãëèêîëèåâîé êèñëîòû ïîä êîíòðîëåì êîñìåòîëîãà.

• ïðîòèâîàëëåðãè÷åñêèå è ïð.  êàæäîì ñëó÷àå èõ èíäèâèäóàëüíî ïîäáèðàåò âðà÷. Èíîãäà â ëå÷åíèè óãðåâîé ñûïè íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñìåæíûõ ñïåöèàëèñòîâ: ãàñòðîýíòåðîëîãà, ýíäîêðèíîëîãà, òåðàïåâòà.

Ïðîáëåìíàÿ êîæà Ìíå 26 ëåò. Âîçðàñò äàëåê îò ïåðåõîäíîãî, à ïðîáëåìû âñå, êàê ó ïîäðîñòêà: ïðîñòî çàìó÷èëàñü áîðîòüñÿ ñ óãðåâîé ñûïüþ è ïðûùàìè íà ëèöå. Ïîñîâåòóéòå ÷òî-íèáóäü? Ïîìîãóò ëè êàêèå-òî íàðîäíûå ñðåäñòâà, íàïðèìåð, îòâàðû òðàâ? È åùå: ìîæåò ëè ïðîôåññèîíàë ïîñîâåòîâàòü êàêîéòî êà÷åñòâåííûé êðåì? Ìàéÿ. Áîðîòüñÿ ñ íàñëåäñòâåííîé ïðåäðàñïîëîæåííîñòüþ ê óãðåâîé ñûïè òîëüêî îòâàðàìè òðàâ âðÿä ëè ïîëó÷èòñÿ. Íàðîäíûå ñðåäñòâà ìîãóò ãàðìîíè÷íî ñî÷åòàòüñÿ ñ îáùèì óõîäîì, ðåêîìåíäîâàííûì ñïåöèàëèñòîì. Îäíèì ñëîâîì, âàì íåîáõîäèìî êîìïëåêñíîå ëå÷åíèå. Òåïåðü î êðåìå. Êîãäà íàíîñèòå åãî íà ëèöî, áàêòåðèè, íàõîäÿùèåñÿ íà ïîâåðõíîñòè êîæè è âíóòðè ñàëüíûõ æåëåç, òîëüêî ïîëó÷àþò äîïîëíèòåëüíîå ïèòàíèå è õîðîøèå óñëîâèÿ äëÿ ðàçìíîæåíèÿ. Ïîýòîìó íå óäèâèòåëüíî, ÷òî âîñïàëåíèå îáîñòðÿåòñÿ. Ïîñåìó ñíà÷àëà íåîáõîäèìî ïðèâåñòè êîæó â ïîðÿäîê, è òîëüêî ïîñëå êóðñà ëå÷åíèÿ ïîäîáðàòü «ïðàâèëüíîå» ñðåäñòâî óõîäà. Âåðîÿòíåé âñåãî, â âàøåì ñëó÷àå íå îáîéòèñü òîëüêî íàðóæíûìè ëå÷åáíûìè ñðåäñòâàìè. Íåîáõîäèìû ëåêàðñòâà äëÿ âíóòðåííåãî ïðèìåíåíèÿ, êîòîðûå ïîäðàçäåëÿþò íà: • ïîâûøàþùèå îáùèé ëèáî ìåñòíûé èììóíèòåò êîæè; • òå, ÷òî áîðþòñÿ ñ âûñûïàíèÿìè; • óìåíüøàþùèå âîñïðèèì÷èâîñòü ðåöåïòîðîâ ñàëüíûõ æåëåç ê îïðåäåëåííîìó óðîâíþ ãîðìîíîâ; • îêàçûâàþùèå àíòèáàêòåðèàëüíîå äåéñòâèå; • ñïîñîáíûå ïîãàñèòü õðîíè÷åñêèå î÷àãè èíôåêöèè;

Ìîðùèíêè â 20 ëåò? Ìíå 20 ëåò. Êàêîé êðåì îò ìîðùèí è êðóãîâ ïîä ãëàçàìè ìîæíî èñïîëüçîâàòü? Íàäÿ. - Íóæíî ïîñìîòðåòü íà òå ìîðùèíû, îò êîòîðûõ âû, â òàêîì þíîì âîçðàñòå, õîòèòå èçáàâèòüñÿ. Åñëè ýòî åñòåñòâåííàÿ ñêëàäêà ïîä ãëàçîì, íèêàêîé êðåì íå íóæåí. Åñëè ïîÿâèëèñü ìåëêèå ìîðùèíêè, òî ïðè÷èíà íå â âîçðàñòíûõ èçìåíåíèÿõ, à â íåïðàâèëüíîì óõîäå çà êîæåé ëèöà. Íèêîãäà íå ñìûâàéòå âîäîé è ìûëîì òóøü òîëüêî ñïåöèàëüíûì ñðåäñòâîì - äåìàêèÿæåì (áûâàåò äâóõ âèäîâ: îáû÷íûé è äëÿ ÷óâñòâèòåëüíîé êîæè). Êàê ìîæíî ðåæå ïîëüçóéòåñü âîäîñòîéêîé òóøüþ. Âñåãäà ñíèìàéòå êîñìåòèêó íà íî÷ü. Äàâàéòå ïåðèîäè÷åñêèé îòäûõ êîæå ëèöà îò ëþáûõ êîñìåòè÷åñêèõ ñðåäñòâ. Íå çàáûâàéòå, ÷òî äëÿ ïîääåðæàíèÿ ìîëîäîñòè è ñâåæåñòè ëèöà î÷åíü âàæåí ïîëíîöåííûé ïðîäîëæèòåëüíûé ñîí. Îïòèìàëüíî ëîæèòüñÿ ñïàòü íå ïîçæå 10 ÷àñîâ âå÷åðà: äâà ÷àñà ñíà äî ïîëóíî÷è ñ÷èòàþòñÿ öåëåáíûìè è î÷åíü ïîëåçíûìè äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ è êðàñîòû. Ñïåöèàëüíûìè êðåìàìè îò ìîðùèí âàì ïîëüçîâàòüñÿ íå ñòîèò. Êðóãè ïîä ãëàçàìè ìîãóò áûòü ââèäó íàñëåäñòâåííîé ïðåäðàñïîëîæåííîñòè, êîãäà ñîñóäèñòûé ïó÷îê çàëåãàåò î÷åíü áëèçêî ê ïîâåðõíîñòè òîíêîé êîæè âîêðóã ãëàç. Íî ìîæåò áûòü, ÷òî ïîÿâëåíèå «ñèíÿêîâ» ïîä ãëàçàìè ñèìïòîì êàêîãî-òî õðîíè÷åñêîãî çàáîëåâàíèÿ èëè íàðóøåíèÿ ïèòàíèÿ, âîçìîæíî, ñëåäñòâèå õðîíè÷åñêîãî íåäîñûïàíèÿ. Äëÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè, áåñïëàòíîé êîíñóëüòàöèè è íàçíà÷åíèÿ âèçèòà, ïîæàëóéñòà, çâîíèòå Òàòüÿíå ïî ò. 628-6693.


Sacramento Weekly

March, 28 2014

Животворящие свойства озона

Îçîí (Î3) âûñâîáîæäàåò è òðàíñïîðòèðóåò êèñëîðîä â òêàíè, óëó÷øàÿ öèðêóëÿöèþ êðîâè. ×åãî íå ìîæåò êèñëîðîä, ìîæåò îçîí. Îí ñîõðàíÿåò æèçíü íà çåìëå, ïîòîìó ÷òî, îáðàçîâàííûé 3åìëåé ñëîé îçîíà, çàäåðæèâàåò ÷àñòü ðàäèàöèè, êîòîðàÿ ãóáèòåëüíà äëÿ æèâûõ îðãàíèçìîâ è ðàñòåíèé. Îçîí (Î3) îêàçûâàåò ìîùíîå îáùåîçäîðîâèòåëüíîå äåéñòâèå íà îðãàíèçì: ðåçêî ïîâûøàåò ñíàáæåíèå òêàíåé êèñëîðîäîì, óëó÷øàåò öèðêóëÿöèþ êðîâè, âûâîäèò èç îðãàíèçìà òîêñèíû è æèðîâîé “ìóñîð” çàñòàâëÿåò ýôôåêòèâíî ðàáîòàòü “çàäðåìàâøèå” êëåòêè èììóííîé ñèñòåìû, óñòðàíÿåò ñèíäðîì õðîíè÷åñêîé óñòàëîñòè, îòâîäèò óãðîçó ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé, äåéñòâóåò êàê ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíîå, ïðîòèâîâèðóñíîå ñðåäñòâî. Îñíîâíûå ìåòîäû ââåäåíèÿ îçîíîêèñëîðîäíîé ñìåñè: - Îçîíèðîâàííûé ôèçèîëîãè÷åñêèé ðàñòâîð äëÿ ââåäåíèÿ èíúåêöèé. - Áîëüøàÿ àóòîãåìîòåðàïèÿ - ÷òî ïðîâîäèòñÿ â óñëîâèÿõ ñòàöèîíàðà. - Îçîíèðîâàííîå ðàñòèòåëüíîå ìàñëî. - Îçîíèðîâàíííàÿ ôèëüòðîâàííàÿ âîäà. - Îçîíèðîâàíííûå ñîêè ïðîâîäèòñÿ â äîìàøíèõ (àìáóëàòîðíûõ óñëîâèÿõ) Îçîíèðîâàííîå ðàñòèòåëüíîå (îëèâêîâîå) ìàñëî ñ òàêîé êîíöåíòðàöèåé îçîíà, êîòîðàÿ ñîîòâåòñòâóåò êîíêðåòíîìó çàáîëåâàíèþ. Íàïðèìåð, îçîíèðîâàííîå ìàñëî î÷åíü ýôôåêòèâíî ïðè ÿçâåííîé áîëåçíè - âíóòðåííèå óïîòðåáëåíèå, äåðìàòîìèêîçû - íàðóæíîå ïðèìåíåíèå. ËÎÐ ïàòîëîãèÿ: îòèòû êàòàðàëüíûå, ðèíèòû,

ñèíóñèòû. Ñòîìîòîëîãèÿ: ñòîìàòèò, ãèíãèâèò. Ìàñëî ìîæíî ïðèìåíÿòü äëèòåëüíî, êîíöåíòðàöèÿ îçîíà â ìàñëå ñîõðàíÿåòñÿ 3 ìåñÿöà (ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå) â òå÷åíèå äâóõ ëåò (ïðè õðàíåíèè â õîëîäèëüíèêå). Îçîíèðîâàíííàÿ âîäà (îçîíèðóåòñÿ â òå÷åíèå 15-20 ìèíóò äî äîñòèæåíèÿ íåîáõîäèìîé êîíöåíòðàöèè îçîíà). Ïðèìåíÿåòñÿ, ãëàâíûì îáðàçîì, ïðè ãàñòðèòàõ, ÿçâåííîé áîëåçíè, õðîíè÷åñêèõ õîëåöèñòèòàõ. Îçîíîòåðàïèÿ - ìåòîä ëå÷åíèÿ, îñíîâàííûé íà äåéñòâèå ðàçëè÷íûõ äîç îçîíà íà îðãàíèçì ÷åëîâåêà. Äåéñòâèå îçîíà òåðàïèè: - Ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíîå; - Èììóííîìîäóëèðóþùåå; - Áàêòåðèöèäíîå; - Ïðîòèâîâèðóñíîå; - Êîððåêöèÿ äèçáàêòåðèîçà. Îçîí âîçäåéñòâóåò íà ïàññèâíûå êëåòêè èììóííîé ñèñòåìû, çàñòàâëÿÿ èõ ðàáîòàòü â ïîëíóþ ñèëó, ñâÿçûâàåò è âûâîäèò èç îðãàíèçìà òîêñèíû. Îçîíîòåðàïèÿ ïîçâîëÿåò âîññòàíîâèòü îñëàáëåííûå ñèëû îðãàíèçìà è ïîìî÷ü åìó ïîáåäèòü áîëåçíü. ÄËß ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ È ËÅ×ÅÍÈß ÎÇÎÍÎÌ ÌÎÆÅÒÅ ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß Ê ÎÏÛÒÍÎÌÓ ÍÀÒÓÐÎÏÀÒÓ: Åâãåíèÿ Êàðàêàëü÷åâà. Lic.# GNB 32012-02413 Òåë: (916) 596-3563 Ïî àäðåñó: 7117 Walerga Rd. #2 Sacramento. CA 95842

9


10

¹ 12

March, 28 2014

Classified AUTO SALE 2009 toyota camry le at, ac, 4 door, all power, white,47 k, runs great call 916-2241495 or text me 2006 Nissan Titan 4x4 Extra Cab, 53K, Clean Title, $6800, One owner. 916-879-1072 leave a message-engl/ russian 08 Êia Spektra 5, 5 speed, 58 K, Wagon, êðàñíûé öâåò, äèñêè àëþìèíåâûå, â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè 5,500 äîë, 916-9682671 TDI Dies (Äèãåëü) WVagen Jetta 2002, 170 K mails, black salvage 1.9 Engine, automatic. Òåë. (916) 225- 5487 2008 mashin miata le at, ac, 2 door, all power, beige, 56 k, runs 6 spid great, $10700 b. offer 916-225-9723 2006 Toyota Sienna 39 xxx miles, Handicap (èíâàëèäíàÿ), $16 500 Òåë. (916) 2259723, (916) 509-1411

79 xxx miles, $3300 Òåë. (916) 225-9723, (916) 509-1411 1995 Toyota Tioo Pick up, 150 xxx miles, 4x4, $4 900 Òåë. (916) 225-9723, (916) 5091411 2006 Scion XB 55 xxx miles, $6500 Òåë. (916) 225-9723, (916) 509-1411 2003 Toyota Prius Clean Title, 176 xxx miles, white, $3900 Òåë. (916) 225-9723, (916) 509-1411 2008 Toyota Prius Touring Edition, 43 xxx miles, black, $11200 Òåë. (916) 225-9723, (916) 509-1411 JOB OFFER / ÏÐÅÄËÀÃÀÞ ÐÀÁÎÒÓ Òðåáóåòñÿ âîäèòåëü íà ëîíã äèñòàíöèþ, íå îáÿçàòåëüíî êîììåðøàë, äîëæåí áûòü îòâåòñòâåííûì è äèñöèïëèíèðîâàííûì, ñïîñîáíûì åçäèòü íà äëèííóþ äèñòàíöèþ. 916-370-0805

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó ïî óõîäó çà ìîëîäîé æåíùèíîé, Çâîíèòü ïî òåë. (916) 420-4997 Ïðèñìîòð çà ðåáåíêîì. Èùåì ìîëîäóþ äåâóøêó èëè ëþáÿùóþ äåòåé æåíùèíó ïðèñìàòðèâàòü çà ìîåé äî÷åðüþ ïî íåîáõîäèìîñòè. Ìîæíî äàæå ñ âàøèì ðåáåíêîì òàêîãî æå âîçðàñòà, æåëàòåëüíî ó íàñ äîìà. Ïëàòà $3-4 â ÷àñ. Çâîíèòå: (916) 804-4884 Câàäåáíûé ñàëîí Diamond Bridal Gallery ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó. ×åëîâåê äîëæåí áûòü âåñåëûé, ëþáèòü ðàçãîâàðèâàòü. Îïëàòà ñäåëüíàÿ. (916) 612-5225 Âåðà Ïðèíèìàåì íà ðàáîòó èíøóðåíñíûõ àãåíòîâ. Òåë 916769-1047, 916-5296565 JOB SEARCH / ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ

Îáúÿâëåíèÿ

Ìîëîäîé ìóæ÷èíà, èùó ðàáîòó èëè äîïîëíèòåëüíûé çàðîáîòîê. Îòâåçó íà àïïîéòìåíò, â ìàãàçèí, àýðîïîðò è ò.ï. 916-284-1015 Èùó ðàáîòó ïî óõîäó çà ïîæèëûìè ëþäüìè èëè äåòüìè. Ìîãó âîçèòü íà àïïîéòìåíòû, ãîòîâèòü, óáèðàòü. Âëàäåþ àíãëèéñêèì. 607-379-9068 Èùó ðàáîòó ïî ñòðîèòåëüñòâó èëè äîñòàâêå. Óìåþ ëîæèòü ëàìèíàò. 916477-7443 Èùó ðàáîòó íÿíè. Èìåþ îïûò ðàáîòû è ðåêîìåíäàöèè. 916991-6307

Ïîçíàêîìëþñü ñ íîðìàëüíîé æåíùèíîé 50-55 ëåò. 323-823-9577

Ñäàåòñÿ â ðåíò äóïëåêñ â ðàéîíå Carmichael 2 bed, 1 bath, 2 car garage,

(323) 350-0774 cell. Êóïîí ïëàòíûõ îáúÿâëåíèé

÷àñòíûå è êîììåð÷åñêèå îáúÿâëåíèÿ äî 15 ñëîâ íà îäíó íåäåëþ $5 âûäåëåííûå ðàìêîé èëè äî 30 ñëîâ $10, ×åê èëè ìàíè-îðäåð âûïèñûâàòü íà èìÿ: «Sacramento Weekly» ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ Tel:________________________________ Íà ñêîëüêî íåäåëü:_________

sacweekly.com

Ñâàäåáíûé ñàëîí Diamond Bridal Gallery cäàåò â àðåíäó íåáîëüøyþ êîìíàòy. Ïîäõîäèò ëþäÿì êîòîðûå ðàáîòàþò â ñâàäåáíîì áèçíåñå. Íàøè êëèåíòû ìîãóò áûòü âàøè. Òåë. (916) 612-5225

development. Ìàðàò 510-610-8535

Ðåìîíò è äèàãíîñòèêà êîìïüþòåðîâ, äåñêòîïû è ëàïòîïû. Ïðîãðàììèðîâàíèå íà Ruby, Java, Web

Âàñ ïðèãëàñèëè íà ñâàäüáó? Âû õîòèòå ÷òîáû Âàñ ïîìíèëè? Ïðåêðàñíûå ïîäàðêè Âû íàéäåòå â ìàãàçèíå “Dia-

mond Bridal Gallery” Çâîíèòü: Âåðà (916) 612-5225 ×èñòêà è ïðèâèâêà ôðóêòîâûõ äåðåâüåâ è âèíîãðàäà Òåë. (916) 342-9643

p`anŠ` " “-е!е hmŠepmeŠ l`pjeŠhmc`. Profit share – çàðàáîòàòü ìîæåò êàæäûé! Íåîáõîäèìî áàçîâîå çíàíèå êîìïþòåðà. Ïðèãëàøàåì ñòóäåíòîâ è âñåõ æåëàþùèõ. Âñå î÷åíü ïðîñòî, ðàáîòàòü ìîæíî â óäîáíîå äëÿ âàñ âðåìÿ, óñïåõ î÷åâèäåí! gbnmhŠe C% 2ел. 916.426.8505

SALE / ÏÐÎÄÀÞ Ïðîäàåòñÿ Òðàê Volvo 780, 2007 ãîäà è òðýéëåð Vabash Termo King Unit. 323823-9577 Ïðîäàåòñÿ ïûëåñîñ Rainbow ñ ìîéêîé, íîâûé â óïàêîâêå 916-769-1047

RENT

Ãàçåòa Sacramento Weekly ïðèãëàøàåò äåëîâûõ ýíåðãè÷íûõ ëþäåé ê ñîòðóäíè÷åñòâó â êà÷åñòâå àãåíòîâ ïî ðåêëàìå. Ñâîáîäíûé ãðàôèê, õîðîøèé çàðàáîòîê. Çíàíèå àíãëèéñêîãî îáÿçàòåëüíî.

Mail address: «Sacramento Weekly» P.O. Box 41211, Sacramento, CA 95841 Òåëåôîí â Ñàêðàìåíòî (323) 350-0774

Ñäàåòñÿ â ðåíò êîìíàòà äëÿ îäèíîêîãî ìóæ÷èíû $350.00 â ìåñÿö, äåïîçèò $100.00 Òåë. (916) 717-1057, (916) 534-4144

/

SERVICES ÓÑËÓÃÈ

OTHER

1994 Honda Accord

Ïðåäëàãàãàåì ðàáîòó â ñòðàõîâîì àãåíñòâå. Çà èíôîðìàöèåé çâîíèòå ïî òåëåôîíó (916) 899-7750

$870 Tel. 487-0915

с Понедельника по Пятницу с 9 РМ до 10 РМ на 1690 АМ, в интернете www.Bethanysmc.org а также по телефону (916)231-4355, 1, 00234# Понедельник 9:00рм «Законы повседневной жизни» ведущая, адвокат Алла Воробец 9:30рм «Трубный зов» ведущий, пастор Виктор Дорофеев Вторник 9:00рм «Библейский час» ведущий, евангелист Нури Аскеров Среда 9:00рм «Слово Истинны» ведущий, пастор отдела образования Эммануил Прокопенко 9:30рм «Откровенный разговор» ведущая, педагог Лилия Сосина Четверг 9:00рм “Принципы здоровой христианской семьи" доктор богословия - Йоханнес Раймер 9:30рм «Кто виноват и что делать?» ведущий Геннадий Сагун Пятница 9:00рм «Жизнь в победе» ведущий, пастор Павел Роспотнюк Программный директор Геннадий Сагун (916)308-8822

Ïðèíèìàåì îáúÿâëåíèÿ íà ðàäèî è â ãàçåòó “Sacramento Weekly” â íàøåì îôèñå ïî àäðåñó 5049 College Oak Dr. # E, Sacramento, CA 95841 Tel. (916) 769-1047 (Òîëüêî ïî âîïðîñàì ñâÿçàííûì ñ îáúÿâëåíèÿìè).


Sacramento Weekly

March, 28 2014

11

Хижина (The Shack)

Õèæèíà (The Shack) Äâàäöàòü øåñòü èçäàòåëüñòâ îòêàçàëèñü îò ðóêîïèñè “Õèæèíà”, à äâàäöàòü ñåäüìîå âûïóñòèëî ñêðîìíûé òèðàæ êíèãè çà ñ÷åò àâòîðà… Íî óæå ÷åðåç ãîä, âîïðåêè ïðîãíîçàì «ýêñïåðòîâ» è ïî÷òè áåç ðåêëàìû, ñóììàðíûé òèðàæ «Õèæèíû» äîñòèã 5 000 000 êíèã!  ñâîåé êíèãå Ïîë ßíã èçëîæèë ñîáñòâåííûå âçãëÿäû íà Áîãà è èñòîðèþ ñâîåãî âíóòðåííåãî èñöåëåíèÿ, êîòîðîå ïåðåæèë â çðåëûå ãîäû. «Õèæèíà» - ýòî ïóòåøåñòâèå â îðåãîíñêóþ ãëóøü, êîòîðîå âäðåáåçãè ðàçîáüåò âàøè ïðåäñòàâëåíèÿ î ïðèðîäå âåùåé… Ñåìåéíûé òóðïîõîä çàêîí÷èëñÿ òðàãåäèåé: ó Ìàêà ïðîïàëà ìëàäøàÿ äî÷ü. Âñêîðå â îðåãîíñêîé ãëóøè, â çàáðîøåííîé õèæèíå, áûëî íàéäåíî ñâèäåòåëüñòâî åå âåðîÿòíîé ãèáåëè îò ðóê ìàíüÿêà. ×åòûðå ãîäà ñïóñòÿ òàê è íå ñìèðèâøèéñÿ ñ óòðàòîé îòåö ïîëó÷àåò ïîäîçðèòåëüíîå ïèñüìî, ÿêîáû îò ñàìîãî Ãîñïîäà Áîãà, ñ ñîâåòîì ïîñåòèòü òó ñàìóþ ëà÷óãó. Ïîñëå äîëãèõ êîëåáàíèé Ìàê ðåøàåòñÿ íà ïóòåøåñòâèå, êîòîðîå âäðåáåçãè ðàçîáüåò åãî ïðåäñòàâëåíèÿ î ïðèðîäå âåùåé... Ïðåäèñëîâèå Êòî èç íàñ íå óñîìíèëñÿ áû, óñëûøàâ îò ïðèÿòåëÿ çàÿâëåíèå, áóäòî îí ïðîâåë âñå âûõîäíûå ñ Áîãîì, äà åùå è â çàáðîøåííîé õèæèíå? (o!%д%л›е…,е) cл="= 5 rг=д=L2е, *2% C!,де2 * 3›,…3 Òóò ìóæ÷èíà ïîäîøåë ê Ìàêó, âçÿë çà ïëå÷è, ïîöåëîâàë â îáå ùåêè è êðåïêî îáíÿë, è Ìàê òîò÷àñ ïîíÿë, ÷òî ýòîò ÷åëîâåê åìó íðàâèòñÿ. Êîãäà ìóæ÷èíà îòñòóïèë íàçàä, ê Ìàêó ñíîâà ïðèáëèçèëàñü æåíùèíà àçèàòñêîé íàðóæíîñòè, íà ýòîò ðàç îíà îáõâàòèëà åãî ãîëîâó ðóêàìè. Ïîñòåïåííî è öåëåíàïðàâëåííî îíà ïðèáëèçèëà ê íåìó ñâîå ëèöî, è êîãäà îí óæå ðåøèë, ÷òî áóäåò ïîöåëóé, îíà îñòàíîâèëàñü è çàãëÿíóëà åìó â ãëàçà. Ìàêó ïîêàçàëîñü, îí âèäèò ñêâîçü íåå. Çàòåì îíà óëûáíóëàñü, è èñõîäÿùèå îò íåå àðîìàòû êàê áóäòî ñíÿëè ãðîìàäíûé ãðóç ñ åãî äóøè, ñëîâíî äî ñèõ ïîð îí òàùèë íà ñïèíå ðþêçàê ñ ïîëíûì ñíàðÿæåíèåì. Ìàê âíåçàïíî ïî÷óâñòâîâàë ñåáÿ ëåãêèì, êàê âîçäóõ, ñëîâíî îí óæå ïàðèë íàä çåìëåé. Îíà îáíèìàëà åãî, íå îáíèìàÿ. È ëèøü êîãäà îíà îòñòðàíèëàñü, îí îñîçíàë, ÷òî åãî íîãè ïî-ïðåæíåìó êàñàþòñÿ ïîëà. — Î, íå îáðàùàé íà íåå âíèìàíèÿ, — çàñìåÿëàñü íåãðèòÿíêà, — Îíà íà âñåõ ïðîèçâîäèò òàêîå âïå÷àòëåíèå. — À ìíå ïîíðàâèëîñü, — ïðîáîðìîòàë îí. Âñå òðîå ñíîâà çàñìåÿëèñü, è Ìàê ïîíÿë, ÷òî íà ýòîò ðàç îí ñìååòñÿ âìåñòå ñ íèìè, íå çíàÿ íàä ÷åì è íå ñòðåìÿñü óçíàòü. Êîãäà îíè, íàêîíåö, óñïîêîèëèñü, íåãðèòÿíêà îáíÿëà Ìàêà çà øåþ, ïðèòÿíóëà ê ñåáå è ñêàçàëà: — Ëàäíî, ìû çíàåì, êòî òû òàêîé, íî, ïîëàãàþ, íàì òîæå ñëåäóåò ïðåäñòàâèòüñÿ. ß, — îíà ïûëêî âçìàõíóëà ðóêàìè, — äîìîïðàâèòåëüíèöà è ïîâàðèõà. Ìîæåøü çâàòü ìåíÿ Ýëîçèÿ. cл="= 6 )=“2ь ч,“л=? Íåâàæíî, êèêîé ñèëîé ìîæåò áûòü Áîã, ïåðâûì àñïåêòîì Áîãà íèêîãäà íå ñòàíåò Ïîâåëèòåëü âñåãî, Âñåìîãóùèé. Ýòî àñïåêò òîãî Áîãà, êîòîðûé ñòàâèò ñåáÿ íà îäèí óðîâåíü ñ ÷åëîâåêîì è îãðàíè÷èâàåò ñåáÿ. Æàê Ýëëþëü. «Àíàðõèÿ è õðèñòèàíñòâî» — Íy, Ìàêåíçè, íå ñòîé ðàçèíóâ ðîò, êàê áóäòî òîëüêî

÷òî íàïðóäèë â øòàíû, — áîëòàëà áåç óìîëêó íåãðèòÿíêà, íàïðàâëÿÿñü ê äâåðè. — Ïîøëè, ïîãîâîðèì, ïîêà ÿ ãîòîâëþ óæèí. Íî åñëè íå õî÷åøü, ìîæåøü çàíÿòüñÿ ÷åì-íèáóäü äðóãèì. Çà äîìîì, — îíà óêàçàëà ðóêîé, íå ãëÿäÿ è íå îñòàíàâëèâàÿñü, — íàéäåøü óäî÷êó ðÿäîì ñ ëîäî÷íûì ñàðàåì, íàëîâèøü ôîðåëè. Îíà îñòàíîâèëàñü ó äâåðè, ÷òîáû ïîöåëîâàòü Èèñóñà. — Òîëüêî ïîìíè, — îíà îáåðíóëàñü, ÷òîáû âçãëÿíóòü íà Ìàêà, — òåáå ñàìîìó ïðèäåòñÿ ÷èñòèòü òî, ÷òî ïîéìàåøü. Óëûáíóâøèñü, îíà èñ÷åçëà è õèæèíå, óíîñÿ êóðòêó Ìàêà è âñå åùå äåðæà â âûòÿíóòîé ðóêå äâóìÿ ïàëüöàìè ïèñòîëåò. Ìàê ñòîÿë íà ìåñòå ñ âûðàæåíèåì êðàéíåãî èçóìëåíèÿ íà ëèöå. Èèñóñ ïîäîøåë è ïîëîæèë ðóêó åìó íà ïëå÷î. Ñàðàéþ âðîäå áû ïðîñòî óëåòó÷èëàñü. — Íó ðàçâå îíà íå âåëèêîëåïíà! — âîñêëèêíóë Èèñóñ, óëûáàÿñü Ìàêó. Ìàê ñ ñîìíåíèåì ïîêà÷àë ãîëîâîé. — ß ñõîæó ñ óìà? Íåóæåëè ÿ äîëæåí ïîâåðèòü, ÷òî Áîã — ýòî áîëüøàÿ ÷åðíàÿ æåíùèíà ñ ñîìíèòåëüíûì ÷óâñòâîì þìîðà? Èèñóñ çàñìåÿëñÿ. — Îíà ðàçðóøàåò ñòåðåîòèïû. Ñ íåé òû âñåãäà ìîæåøü ðàññ÷èòûâàòü íà ïàðó íåîæèäàííûõ ïîâîðîòîâ. Îíà îáîæàåò ñþðïðèçû è, õîòÿ òû, ìîæåò áûòü, ýòîãî ïîêà íå çàìåòèë, îáëàäàåò èäåàëüíûì ÷óâñòâîì âðåìåíè. — Ïðàâäà? — ïðîèçíåñ Ìàê, âñå åùå ñîìíåâàÿñü. — È ÷òî æå ìíå òåïåðü ïîëàãàåòñÿ äåëàòü? — Òåáå íè÷åãî íå ïîëàãàåòñÿ äåëàòü. Òû âîëåí äåëàòü òî, ÷òî òåáå íðàâèòñÿ. — Èèñóñ ïîìîë÷àë, çàòåì ïðîäîëæèë, ñòàðàÿñü ïîìî÷ü Ìàêó ñ âûáîðîì: — ß âîò ïëîòíè÷àþ, Ñàðàéþ õëîïî÷åò â ñàäó, òû ìîæåøü ïîðûáà÷èòü, èëè ïîêàòàòüñÿ íà êàíîý, èëè æå âîéòè â äîì è ïîãîâîðèòü ñ Ïàïîé. — ×òî æ, ÿ ÷óâñòâóþ ñåáÿ îáÿçàííûì âîéòè è ïîãîâîðèòü ñ íèì, â ñìûñëå, ñ íåé. — Î… — Òåïåðü Èèñóñ áûë ñåðüåçåí. — Íå äåëàé ýòîãî, åñëè ÷óâñòâóåøü ñåáÿ îáÿçàííûì. Çäåñü îò ýòîãî íèêàêîé ïîëüçû. Èäè òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè õî÷åøü ïîéòè. Ìàê íà ñåêóíäó çàäóìàëñÿ è ðåøèë, ÷òî âîéòè â õèæèíó — ýòî êàê ðàç òî, ÷åãî îí õî÷åò. Îí ïîáëàãîäàðèë Èèñóñà, êîòîðûé îòïðàâèëñÿ â ñâîþ ìàñòåðñêóþ, à Ìàê ïîäíÿëñÿ íà êðûëüöî è ïîäîøåë ê äâåðè. Îí ñíîâà áûë îäèí, íî, áûñòðî îãëÿäåâøèñü ïî ñòîðîíàì, îñòîðîæíî ïðèîòêðûë äâåðü. Ïðîñóíóë âíóòðü ãîëîâó, çàòåì ðåøèëñÿ ñäåëàòü øàã. — Ãîñïîäü? — ïîçâàë îí äîâîëüíî ðîáêî, ÷óâñòâóÿ ñåáÿ, ìÿãêî ãîâîðÿ, ïîëíûì èäèîòîì. — ß â êóõíå, Ìàêåíçè. Ïðîñòî èäè íà ìîé ãîëîñ. Îí âîøåë è îãëÿäåë ïîìåùåíèå. Íåóæåëè ýòî òà æå ñàìàÿ õèæèíà?  íåì âñòðåïåíóëèñü ÷åðíûå ìûñëè, íî îí ñíîâà çàïåð èõ â íåäðàõ ðàçóìà. Çàãëÿíóâ èç êîðèäîðà â áîëüøóþ êîìíàòó, îí ïîèñêàë ãëàçàìè ïÿòíî ó î÷àãà, íî íè÷òî íå ìàðàëî äåðåâÿííûé ïîë. Îí îòìåòèë, ÷òî êîìíàòà îáñòàâëåíà ñî âêóñîì, óêðàøåíà ðèñóíêàìè è ïîäåëêàìè, êîòîðûå ïðîèçâîäèëè âïå÷àòëåíèå äåòñêèõ ðàáîò. Ìàê ïîäóìàë, íåóæåëè ýòà æåíùèíà äîðîæèò âñåìè ýòèìè âåùèöàìè, êàê äîðîæàò èìè ëþáÿùèå ðîäèòåëè? Ìîæåò áûòü, èìåííî òàê îíà öåíèò òî, ÷òî ïîäàðåíî îò äóøè, ëåãêî, êàê îáû÷íî äàðÿò äåòè. Ìàê ïðîøåë ïî êîðîòêîìó êîðèäîðó, ñëûøà åå íåãðîìêîå ïåíèå, è î÷óòèëñÿ â îòêðûòîé êóõíå-ñòîëîâîé, ãäå ñòîÿë íåáîëüøîé ñòîë íà ÷åòâåðûõ è ñòóëüÿ ñ ïëåòåíûìè ñïèíêàìè. Âíóòðè õèæèíû áûëî ïðîñòîðíåå, ÷åì îí îæèäàë óâèäåòü. Ïàïà ãîòîâèëà, ïîâåðíóâøèñü ê íåìó ñïèíîé, îáëà÷êà ìóêè âçëåòàëè, êîãäà îíà ïðèòîïûâàëà ïîä ìóçûêó, èëè ÷òî ãàì îíà ñëóøàëà. Ïåñíÿ, ñóäÿ ïî âñåìó, ïîäîøëà ê êîíöó, îáîçíà÷åííîìó ïîñëåäíåé ïàðîé äâèæåíèé ïëå÷ è áåäåð. Ïîâåðíóâøèñü ê íåìó ëèöîì, Ïàïà ñíÿëà íàóøíèêè. Ìàêó õîòåëîñü çàäàòü òûñÿ÷ó âîïðîñîâ, âûñêàçàòü òûñÿ÷ó ìûñëåé, ìíîãèå èç íèõ áûëè íåâûðàçèìûìè è æóòêèìè. Îí áûë óâåðåí, ÷òî åãî ëèöî âûäàåò ÷óâñòâà, êîòîðûå îí ñèëèëñÿ ñêðûòü, è îí çàòîëêàë èõ â äàëüíèé ÷óëàí ñâîåãî èñòåðçàííîãî ñåðäöà è çàïåð çà íèìè äâåðü. Åñëè îíà çíàëà î åãî âíóòðåííåì êîíôëèêòå, òî ýòî íèêàê íå èçìåíèëî âûðàæåíèÿ åå ëèöà, ïîïðåæíåìó îòêðûòîãî, ïîëíîãî æèçíè è äîáðîæåëàòåëüíîãî. Îí ñïðîñèë: — Ìîæíî óçíàòü, ÷òî òû ñëóøàåøü? — À òåáå ïðàâäà èíòåðåñíî? — Êîíå÷íî. — Ñòèëü Âåñò-êîñò äæþñ. Ãðóïïà íàçûâàåòñÿ «Äèàò-ðàéá», à àëüáîì, êîòîðûé åùå íå âûøåë, — «Ïóòåøåñòâèÿ äóøè». Íà ñàìîì äåëå, — îíà ïîäìèãíóëà Ìàêó, ýòè ðåáÿòà åùå äàæå íå ðîäèëèñü. — Íó êîíå÷íî, — îòîçâàëñÿ Ìàê, íå ñëèøêîì óáåæäåííûé, — Âåñò-êîñò äæþñ, òàê? Çâó÷èò íå ñëèøêîì-òî ðåëèãèîçíî. (Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)

qd`eŠq“ b pemŠ l`qq`fm{i q`knm ,л, *%м…=2/ дл м=““=›=. Šеле-%… дл “C!="%* 916-225-8527

Allmed Medical Center Ïðåäëàãàåò: * Ìåäèöèíñêîå îáñëåäîâàíèå ïðè óñòðîéñòâå íà ðàáîòó * Îáñëåäëîâàíå äëÿ DMV * Ìåäèöèíñêîå îáñëåäîâàíèå äëÿ Commercial Driver License * Ìåäèöèíñêèé ýêçàìåí äëÿ âîäèòåëåé òðàêîâ Öåíà ýêçàìåíà $50 Àïïîèíòìåíò â ýòîò æå äåíü Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó (916) 842-8983, (916) 842-8983

Build Your Own Business Build a business for yourself, not by yourself, with: - Unlimited income potential. - Extensive benefits package. - Solid backing from a financial services provider, over a century old. We’re looking for self-motivated individuals in the Sacramento area. Call (916) 768-0034 or send resume to Manager Aleksandr Alekseev at aleksandr.alekseev@mwarep.org. www.mwacareers.org


12

¹ 12

March, 28 2014

Помогите вашим детям укрепить их иммуную систему Åñòü ëè â âåñíå ÷òî-ëèáî, ÷òî ìîæíî íå ëþáèòü? Ñâåæàéøèé âîçäóõ, àðîìàò ìîëîäîé çåëåíè… âåñíà ïðîáóæäàåò â íàñ íåïðåîäîëèìîå æåëàíèå ê îáíîâëåíèþ. Åñòü íåñêîëüêî ñïîñîáîâ èçìåíèòü íàøó æèçíü âåñíîé, ÷òîáû ïîäãîòîâèòü ñâîé îðãàíèçì íà ãîä âïåðåä. Äíè ñòàíîâÿòñÿ äëèííåå, à ìû æàæäåì ïðîâîäèòü ïîáîëüøå âðåìåíè íà óëèöå ñ íàøèìè äåòüìè âíóêàìè. Âîçìîæíîñòü ïîãðåòüñÿ íà ñîëíûøêå – ýòî îòëè÷íàÿ ïðè÷èíà, ÷òîáû ïðîâåñòè íåìíîãî âðåìåíè âíå ïîìåùåíèÿ.

Íàïèòêè, êîòîðûå ðàçðóøàþò íàø ãîìåîñòàç (ïîñòîÿíñòâî âíóòðåííåé ñðåäû). Êèñëûå, ñëàäêèå, øèïó÷èå ñ çàìåíèòåëÿìè ñàõàðà. Îíè îòðàâëÿþò âîäíóþ ñðåäó êëåòî÷íûõ è ìåæêëåòî÷íûõ ïðîñòðàíñòâ, ðàçðóøàÿ èììóíèòåò. Ó æåíùèí ñîêðóøèòåëüíûé óäàð ïî èììóíèòåòó íàíîñèò ãîëîäàíèå è âå÷íûå äèåòû. Íà èììóíèòåòå ïàãóáíî îòðàæàþòñÿ èçáûòî÷íûé âåñ è íåäîñòàòî÷íûé âåñ. Òàê ÷òî, íå ñëåäóåò íè ãîëîäàòü, íè ïåðååäàòü. Àëîý Âåðà ñïîñîáåí óêðåïèòü èììóíèòåò, êîòîðûé âïîñëåäñòâèè ñìîæåò ñàì áîðîòüñÿ ñ áîëåçíÿìè. Ïðîäóêòû, ñîäåðæàùèå Àëîý Âåðà â êîíöåíòðèðîâàííîì âèäå, ÿâëÿþòñÿ êëàäîâîé âèòàìèíîâ, ìèíåðàëîâ, àìèíîêèñëîò, ýíçèìîâ è äðóãèõ ïîëåçíûõ âåùåñòâ. Áëàãîäàðÿ ñîäåðæàíèþ âñåõ ýòèõ âåùåñòâ â ïðîäóêòå, Âàø èììóíèòåò ñìîæåò ïîëó÷èòü èç Àëîý Âåðà âñ¸ íåîáõîäèìîå äëÿ óêðåïëåíèÿ. Âñå âåùåñòâà äîïîëíÿþò äðóã äðóãà, à ýòî óëó÷øàåò èõ ñâîéñòâà.

Ïðîñòîå ðåøåíèå, êîòîðîå ïîìîæåò Âàì âåðíóòü è óäåðæàòü êðåïêîå çäîðîâüå. Ñèëüíûé èììóíèòåò ïîçâîëÿåò êàæäîìó îðãàíèçìó âûëå÷èòüñÿ åñòåñòâåííûì ïóò¸ì, íî ïðè ñëàáîì èììóíèòåòå òåëî íå ñïîñîáíî âûëå÷èòüñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî. Ãðèïïîçíîå ñîñòîÿíèå íàñ òðåâîæèò ñíîâà è ñíîâà, ïðîáëåìû ñ êîæåé è àëëåðãèè íå ïðåêðàùàþòñÿ, î ïðîáëåìàõ ñ ïèùåâàðåíèåì íå÷åãî è ãîâîðèòü. Ñëàáûé èììóíèòåò îòâå÷àåò è çà äðóãèå ïðîáëåìû, íàïðèìåð — ëåòàðãèÿ, áåññîííèöà, ãîëîâíàÿ áîëü, ñ êîòîðûìè ñâÿçàíà ñëàáàÿ êîíöåíòðàöèÿ. Ïåðâûìè ïðèçíàêàìè ñëàáîãî èììóíèòåòà ÿâëÿþòñÿ çàòâåðäåâøèå ñóñòàâû, ÷àñòàÿ óñòàëîñòü, ãîëîâíàÿ áîëü, àëëåðãèÿ, èëè ðàçíîîáðàçíûå ðàçäðàæåíèÿ êîæè. Ïðîÿâëåíèå ïðèçíàêîâ ìîæíî íàáëþäàòü äëèòåëüíîå âðåìÿ, ïîñëå ÷åãî ïðîÿâëÿþòñÿ áîëåçíè, ñâÿçàííûå ñî ñëàáûì èììóíèòåòîì. o!,ч,…/ “…,›е…, ,мм3…,2е2= • ïëîõàÿ ýêîëîãèÿ: âîäà, âîçäóõ, èíñåêòèöèäû, ãåðáèöèäû, ðàäèîíóêëèäû; • ïèòàíèå: íåêà÷åñòâåííàÿ, èñêóññòâåííàÿ, îòðàâëåííàÿ, ìàðèíîâàííàÿ ïèùà, ñîäåðæàùàÿ

áîëåå 1000 íàèìåíîâàíèé êîíñåðâàíòîâ, ñòàáèëèçàòîðîâ, êðàñèòåëåé, ðàçðûõëèòåëåé è ò. ä. Ïðîäóêòû ñ âûñîêèì ñîäåðæàíèåì ñàõàðà îñëàáëÿþò èììóíèòåò, ò.å. ñïîñîáíîñòü çàùèòíûõ ñâîéñòâ áîðîòüñÿ ñ âíåøíèìè ôàêòîðàìè.

pе*%ме…д=ц,, C% 3*!еCле…,ю ,мм3…,2е2=: - Ãåëü Àëîý Âåðà - ïî 15-20 ìë îäèí, äâà ðàçà â äåíü çà 15-20 ìèí äî åäû - Ôîðåâåð Àáñîðáåíò Ñ - ïî 1 òàáëåòêå 3 ðàçà â äåíü. - Ôîðåâåð Íàòóð ìèí - ïî 1 òàáëåòêå 3 ðàçà â äåíü - Ôîðåâåð Êèäç - ïî 1 òàáëåòêå 3-4 ðàçà â äåíü - Ôîðåâåð Àêòèâ Ïðîáèîòèê - ïî îäíîé â äåíü â òå÷åíèè ìåñÿöà Èíîãäà ìîæíî óñëûøàòü ìíåíèå î òîì,

÷òî, ÿêîáû, Àëîý ÿâëÿåòñÿ áèîñòèìóëÿòîðîì, è ïîòîìó íå ðåêîìåíäóåòñÿ ëþäÿì, èìåþùèì ñêëîííîñòü ê îíêîëîãèè èëè áîëåþùèì ðàêîâûìè çàáîëåâàíèÿìè. Çäåñü âàæíî ïðîÿñíèòü ñèòóàöèþ. Âî-ïåðâûõ, åñëè óæ ãîâîðèòü î áèîñòèìóëÿòîðå, òî îò÷àñòè ýòî ñïðàâåäëèâî ïî îòíîøåíèþ ê âåùåñòâó àëîèí, íàõîäÿùåìóñÿ â êîæóðå äðåâîâèäíîãî Àëîý. Âî-âòîðûõ, íàèâíî áûëî áû äóìàòü, ÷òî ýòà èíôîðìàöèÿ íå èçâåñòíà ó÷åíûì-ñïåöèàëèñòàì, ðàáîòàþùèì â Ôîðåâåð. Èìåííî ïîýòîìó îíè âûáðàëè, èç áîëåå, ÷åì 200 ñîðòîâ Àëîý, åäèíñòâåííûé è îñîáûé - Àëîý Âåðà, êîòîðûé äðåâîâèäíûì íå ÿâëÿåòñÿ, à îòíîñèòñÿ ê ñåìåéñòâó ëèëåéíûõ. À äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîëíîñòüþ èñêëþ÷èòü íàëè÷èå êàêèõ-ëèáî àëëåðãåíîâ èëè òîêñèíîâ â ñâîåé ïðîäóêöèè, îíè îòäåëÿþò ãåëü îò êîæóðû, êîòîðàÿ âîçâðàùàåòñÿ íà ïîëÿ â âèäå îðãàíè÷åñêîãî óäîáðåíèÿ Àëîý, êðîìå ýòîãî, åù¸ è ñìîæåò çàùèòèòü Âàñ îò ïëåñåíè, âèðóñîâ è áàêòåðèé.  êîíå÷íîì èòîãå, ýòî îçíà÷àåò ìåíüøå íàñìîðêà, ãðèïïà è èíôåêöèé. Óêðåïèòå ñâîé èììóíèòåò óïîòðåáëåíèåì ñèëüíîãî è ÷èñòîãî Àëîý Âåðà! Åñëè ó Âàñ âîçíèêëè âîïðîñû, ïèøèòå èëè çâîíèòå, ìû îáÿçàòåëüíî îòâåòèì Âàì! e-mail: nzablotsky@mail.ru , àäðåñ îôèñà: 481 HAYES AVE, SACRAMENTO, CA 95838 ,exit Norwood www.aloebee.org, www.Health.myFLPbiz.com (916) 955-9052 Ïåòð (916) 628-2909 Íàòàëüÿ Çàáëîöêèå

Omega Delights – трюфели c Омегой 3 от «Livesmart 360» – просто наслаждение! Âñåì èçâåñòíî, ÷òî Îìåãà-3 æèçíåííî íåîáõîäèìà äëÿ ÷åëîâå÷åñêîãî îðãàíèçìà. Îíà íóæíà äëÿ ïîääåðæàíèÿ çäîðîâîãî ñîñòîÿíèÿ ñåðäöà è ìîçãà, äëÿ êîæè, ïå÷åíè, çðåíèÿ, îìîëîæåíèÿ ñóñòàâîâ, áîðåòñÿ ñî ñâîáîäíûìè ðàäèêàëàìè, äëÿ ïîääåðæàíèÿ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû, äëÿ íîðìàëèçàöèè õîëåñòåðèíà â êðîâè. Êîìïàíèÿ «Livesmart 360» ñîçäàëà óäèâèòåëüíûé ïðîäóêò ñ íàòóðàëüíûì ìàñëîì Îìåãà-3 äëÿ ëþáèòåëåé øîêîëàäà è ïîëîæèëà åãî â íåîïèñóåìî íåæíûå è ïðèÿòíûå íà âêóñ òðþôåëè. Íåîïèñóåìî âîñõèòèòåëüíûé, ñëèâî÷íûé ÷åðíûé øîêîëàä îòëè÷íî äîñòàâëÿåò çàïàòåíòîâàííûé «Livesmart 360» Extra Virgin ïîëíîñòüþ íàòóðàëüíîå ìàñëî Îìåãè Ñïåêòðà. Íàøà åñòåñòâåííî óðàâíîâåøåííàÿ Îìåãà ñîáðàíà èç àðêòè÷åñêîé äèêîé òðåñêè ñ íåâåðîÿòíî õîëîäíûõ âîä, ñàìàÿ ëó÷øàÿ è ñâåæàéøàÿ Îìåãà-3 íà Çåìëå. Íàø çàïàòåíòîâàííûé õîëîäíûé ïðîöåññ óáèðàåò çàïàõ è äàåò íàòóðàëüíûé âêóñ â êîíå÷íîì ðåçóëüòàòå. Ýòî äîêàçàííîå çäîðîâîå ìàñëî ñîåäèíåíî ñ ñàìûì ïðåêðàñíûì èòàëüÿíñêèì ÷åðíûì øîêîëàäîì – ÿñíî íåñóùèé èçÿùíûé ýëèêñèð ìÿãêîãî, íàòóðàëüíî ïîäñëàùåííîãî êâàäðàòà òðþôåëÿ, ïðåäíàçíà÷åí äîñòàâèòü Âàì óäèâèòåëüíî âîñõèòèòåëüíûé âêóñ! Êàæäàÿ êîðîáêà òðþôåëåé Íàñëàæäåíèå ñîäåðæèò ñîåäèíåíèå òðåõ àðîìàòîâ ãóðìàíà: ìèíäàëü, ëåñíîé îðåõ è öèòðóñîâûå. Îìåãà-3 s òðåáóåòñÿ Âàøèì òåëîì äëÿ êàæäîé ìåìáðàíû, êàæäîé êëåòêè òåëà. Âûñøàÿ øêîëà çäðàâîîõðàíåíèÿ Ãàðâàðäà ïîëàãàåò, ÷òî Îìåãà-3s

àáñîëþòíî æèçíåííî íåîáõîäèìà, ÷òîáû ïîìî÷ü ïîääåðæàòü õîðîøåå çäîðîâüå. Çíàåòå ëè âû, ÷òî 90% íàñåëåíèÿ (è âîçìîæíî Âû â òîì ÷èñëå) ãîâîðÿò, ÷òî èìåþò íåäîñòàòîê â ýòèõ íåçàìåíèìûõ æèðíûõ êèñëîòàõ (EFAs)? Íî òåïåðü Âû ìîæåòå çàáîòèòüñÿ îá ýòîì ãëàâíîì äåôèöèòå åæåäíåâíî, íàñëàæäàÿñü íåâåðîÿòíî âîñõèòèòåëüíûìè òðþôåëÿìè Îìåãè.

Ñèëà «ZorbMax» Íàðÿäó ñ ÷èñòîòîé è ïîòåíöèàëîì âñåõ íàòóðàëüíûõ èíãðåäèåíòîâ, ÷òî äåéñòâèòåëüíî äåëàåò â øîêîëàäíûõ êîíôåòàõ 360 ïîðàçèòåëüíîå îòêðûòèå ðåâîëþöèîííîé òåõíîëîãèè ïî èìåíè «ZorbMax». «ZorbMax» – çàïàòåíòîâàííûé ñîñòàâ ýëåêòðè÷åñêè çàðÿæåííûõ ýëåêòðîëèòîâ ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè ìèíåðàëàìè. Âìåñòå ñ ýêñêëþçèâíûì «ZorbMax», âõîäÿùèì â ñîñòàâ òðþôåëåé360, Omega Delights äàåò ïîëîæèòåëüíûå ðåçóëüòàòû óñâîåíèÿ îðãàíèçìîì íåçàìåíèìûõ æèðíûõ êèñëîò òàêèì ïóòåì, ÷åãî íèêòî ðàíüøå íå ìîã äîñòè÷ü.

Ãëàâíûé ïîòåíöèàë  òî âðåìÿ, êàê íåêîòîðàÿ Îìåãà-3s ìîæåò áûòü ïîëó÷åíà èç íàòóðàëüíûõ ðàñòåíèé, íî ñàìûå áîãàòûå è ïîëíîöåííûå øèðîêîãî ñïåêòðà EFAs ïîëó÷åíû èç ìîðñêèõ ðåñóðñîâ. Îñòîðîæíîå èññëåäîâàíèå îáíàðóæèëî, ÷òî ìîðñêèå èñòî÷íèêè ëó÷øå, ÷åì äðóãèå, è áîëåå áåçîïàñíûå ïî êîíå÷íîìó êà÷åñòâó ïðîäóêòà. Íàø Extra Virgin – ïîëíàÿ Îìåãà Spectum 3 ìàñëî ñîáðàíà èç ãëóáîêîâîäíûõ ðûá Ñåâåðíîãî Ëåäîâèòîãî îêåàíà íà áóðíîì ïîáåðåæüå Íîðâåãèè. Ýòè íåâåðîÿòíî õîëîäíûå è ÷èñòûå âîäû âûäàþò íàèëó÷øóþ è ñàìóþ ñâåæóþ Îìåãó-3s íà Çåìëå. Äðåâíÿÿ ÷èñòîòà Ïðîñòî æèçíåííî âàæíî äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïðåâîñõîäÿùåãî ïðîäóêòà ñîîòâåòñâóþùàÿ îáðàáîòêà. Íåïðàâèëüíûå ìåòîäû, íåïîäõîäÿùàÿ òåìïåðàòóðà è íåñîîòâåòñòâóþùàÿ ïåðåâîçêà è õðàíåíèå ìîãóò èñïîðòèòü ïðîäóêöèþ, è îíà áóäåò èìååò çàïàõ è ïðîãîðêëûé âêóñ. Çàïàòåíòîâàííûé ïðîöåññ êîìïàíèè «Livesmart 360» îáåñïå÷èâàåò

Íåîáûêíîâåííûå òðþôåëè Íàêîíåö, ìû çàëîæèëè âñå òî çäîðîâîå ñîâåðøåíñòâî âíóòðè òðþôåëåé, ïîêðûòûõ áîãàòûì ÷åðíûì, ñâåðêàþùèì ýêñêëþçèâíûì èòàëüÿíñêèì øîêîëàäîì ðó÷íîé ðàáîòû, ÷òîáû ñîçäàòü íåñðàâíèìî ïèòàòåëüíîå ñïàñåíèå.

ñàìîå ïðåêðàñíîå è ñàìîå ÷èñòîå êà÷åñòâî â ñàìîé ÷èñòîé îêðóæàþùåé ñðåäå, ñ ïîëíîñòüþ íåéòðàëüíûì âêóñîì è çàïàõîì, ñîõðàíÿÿ ïîëíóþ ÷èñòîòó Omega-3 äëÿ âîñïîëíåíèÿ âñåõ ïîòðåáíîñòåé âàøåãî òåëà.

Omega Delights – ýòî âîñõèùåíèÿ Îìåãè, íàñëàæäåíèå äëÿ âàøåãî çäîðîâüÿ! www.livesmart360.com/milochka (916)5241706 Äîáðî ïîæàëîâàòü íà Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ×ÀÑ Ñ ØÎÊÎËÀÄÎÌ â ñðåäó, â 7 ðì. Çàïèøèñü ïî ëþáîìó èç ñëåäóþùèõ òåëåôîíîâ: (916) 5241706, (916) 752-5117, (916) 897-3415 - äëÿ ó÷àñòèÿ.


Sacramento Weekly

March, 28 2014

Þìîð Âû âñ¸ åù¸ íå â ÑÑÑÐ? Òîãäà ìû èä¸ì ê âàì! - À ñêàæèòå, Ìîíÿ, â Êðûìó òàêè áèë ðýôýðýíäóì? - Áèë. - È øî ðåçóëüòàòû? - 97% çà ïðèñîåäèíåíèå ê Ðîññèè. - È ïî÷åìó ýòè 97% òàêè õîòåëè ïðèñîåäèíÿòüñÿ ê Ðîññèè? - Ïîòîìó, ÷òî èõ ïðèòåñíÿëè îñòàëüíûå 3%. - Äà øî âè ãîâîðèòå? - À âè øî ñîìíåâàåòåñü? Òàêè âè íå ñîìíåâàéòåñü. Âîò â Ðîññèè òîæå î÷åíü ìíîãî ðóññêèõ, à òàêè âñå áåäû ó íèõ èç-çà åâðååâ. Ýëåêòîðàò ðàçäåëèëñÿ íà äâå êó÷êè: «êîëîííà íîìåð ïÿòü» è «ïàëàòà íîìåð øåñòü». - Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷, âû è âïðàâäó ñ÷èòàåòå, ÷òî ðóññêèå è óêðàèíöû áðàòüÿ? - Êîíå÷íî! Âåäü Êàèí è Àâåëü òîæå áûëè áðàòüÿìè! Îáàìà äèêòóåò ãîññåêðåòàðþ ñïèñîê ñàíêöèé â àäðåñ Ðîññèè: - ...è ñàìîå ãëàâíîå: çàáëîêèðîâàòü àêêàóíò Ïóòèíà â Òâèòòåðå! Êåððè íåäîóìåâàåò: - Íî ìèñòåð Ïóòèí íå ïèøåò â Òâèòòåðå! Îáàìà: - Ñàì çíàþ, ÷òî íå ïèøåò. Íî íàì æå íåîáõîäèìî ïîêàçàòü âñåìó ìèðó, êàê ëèõî ìû ñòàâèì ýòèõ íàãëûõ ðóññêèõ íà ìåñòî!!! Ñåêðåòàðü: - Òàê ìîæåò çàáàíèòü Ìåäâåäåâà? Îáàìà: Òññ...(îãëÿäûâàÿñü ïî ñòîðîíàì) Òû ÷òî, ñ óìà ñîø¸ë?!... Òàê Ïóòèí ìîæåò è îáèäåòüñÿ... - ß ñäåëàþ òåáå àíøëþñ! - Êàê ýòî? - Ïðèåäó æèòü â êâàðòèðó òâîåé æåíû! - Òàê ÿ æå òàì æèâó! - À òåáå ìû âûäåëèì áåçîïàñíûé êîðèäîð.  1914 ìóòèë Ðàñïóòèí, à â 2014 Ïóòèí Ïðîñûïàåòñÿ Ïóòèí, ñìîòðèò - ïî Êðåìëþ õîäÿò ìîðïåõè ÑØÀ â ìàñêàõ è ñ àâòîìàòàìè. Ïóòèí: - Âû êòî? - Ìè - ñèëû ñàìîîáîðîíû Ìîñêâû! Ãîòîâèì ðåôåðåíäóì ïðèñîåäèíåíèÿ ê Àëÿñêå, îêåé? - Èíòåðåñíî, à ßíóêîâè÷ íà îòêðûòèå ñî÷èíñêîé Ïàðàîëèìïèàäû ïîåäåò? -  êà÷åñòâå êîãî? - Íó, äîïóñòèì, êàê ïðåçèäåíò ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè?.. Áîéêîò ×Ì 2018 ñî ñòîðîíû îñíîâíûõ ôóòáîëüíûõ äåðæàâ - ñàìûé ðåàëüíûé øàíñ Ðîññèéñêîé ñáîðíîé åãî âûèãðàòü. Óêðàèíà îáðàòèëàñü ê ñòðàíàì-ãàðàíòàì òåððèòîðèàëüíîé öåëîñòíîñòè ïî ïîâîäó àííåêñèè Êðûìà, ïîëó÷èëà îòâåò “Èçâèíèòå, íî ãàðàíòèéíûé ñðîê èñòåê!” Âëàäèìèð Ïóòèí ïðèçíàë íåçàâèñèìîñòü Êðûìà. Òåïåðü îò æèòåëåé Êðûìà íè÷åãî íå çàâèñèò. - ×åãî-òî íåìöû çàòèõëè - êàáû ÷åãî íå âûøëî?! - Äà óæ! ×åãî äîáðîãî, ïðèãîòîâÿò íàì ñèììåòðè÷íûé îòâåò íà ðîäèíå Êàíòà â Êàëèíèíãðàäå... Íó, âîò Ðîññèÿ ïðèñîåäèíèëà ê ñåáå Êðûì, è æèçíü êðûì÷àí ñòàëà ñðàæó æå ïîõîæà íà ñêàçêó – â ñìûñëå, ñêàçî÷íî ïîäîðîæàëà. Òîëüêî íàøà æåíùèíà ìîæåò îäíîé ðóêîé ïîìåøèâàòü âàðÿùèéñÿ íà ïëèòå áîðù, äðóãîé âûòèðàòü ïûëü, îäíèì ãëàçîì ñëåäèòü çà äåòüìè, âòîðûì - çà ñåðèàëîì, íîãîé ìûòü ïîë è ïðè ýòîì,

ïîääåðæèâàÿ òðóáêó ïëå÷îì, ãîâîðèòü ïîäðóãå: - Íåò, ÿ àáñîëþòíî íå çàíÿòà! Îáàìà: Ðîññèÿ, çàõâàòèâøàÿ Êðûì - ñëàáàÿ äåðæàâà, èíà÷å áû îíà çàõâàòèëà âñþ Óêðàèíó. È ïîäóìàë, íå ñáîëòíóë ëè ÷åãî-òî ëèøíåãî. Ìîæíî ëè èç Ðîññèè ïðîåõàòü â Êàëèíèíãðàä áåç âèçû? Äà çàïðîñòî! Ïðîñòî â ïåðâûé ðàç åõàòü íóæíî íà òàíêå. Øóòêà àìåðèêàíöåâ: - Why Crimea? - Becausovo! – Ñàõàëèí? Àëëî? – Çäåñÿ, çäåñÿ. – ×òî ðåøèëè? – Âñå õîðîñå-äî, âñå õîðîñå-äî. Ãîðîñóåì. – ×òî ãîëîñóåì? ×åãî âäðóã? – Ê ßïîíèè ïåðåõîäèì, äà, âñåîáùèì òàéíûì ãîðîñîâàíèåì. – È êàê ðàçäåëèëèñü ãîëîñà? – Íèêàê íå ðàçäåðèðèñü. Åäèíîãðàñíî ê ßïîíèè. – Ïðîòèâ åñòü? – Åñòü, åñòü, ÿïîíàöè ïðîòèâ, íî óæå ïîçàäíî, ìû óæå ïðèñîåäèíèðèñÿ Ñåãîäíÿ íà Àëÿñêå ðîññèéñêèìè ôëàãàìè.

âèäåëè

ìåäâåäåé

ñ

- Îí ïîêàçàë ÿçûê, ïîêðóòèë ïàëüöåì ó âèñêà, ïëþíóë òðè ðàçà ÷åðåç ëåâîå ïëå÷î. Âû ñìîòðåëè î÷åðåäíûå ñàíêöèè Áàðàêà Îáàìû. Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò... Êàáàåâà â êàôå: - Âîëîäÿ, ìóçû÷êó ìîæåøü çàêàçàòü? Åù¸ äåñÿòü ëåò òàêèõ öåí è çàðïëàò â Ðîññèè, è âìåñòî ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ ïðèä¸òñÿ ïðîâîäèòü ïåðåêëè÷êó. Çàêàòèëàñü “Ôåððàðè” ïîä ôóðó... Èñêàëè, èñêàëè, íå íàøëè.  îäåññêîì òðàìâàå: - Äåâóøêà, ìîæíî ñ âàìè ïîçíàêîìèòüñÿ? - Îé, ìóæ÷èíà, òàêè îòêóäà ÿ çíàþ, ìîæíî âàì èëè íåëüçÿ? Ñïðîñèòå ó ìîåé ìàìû! Ìóæèê äîëæåí óìåòü äåëàòü âñ¸. Íî äåëàòü íå îáÿçàí. Ëó÷øå èíîãäà ïàäàòü, ÷åì íèêîãäà íå ëåòàòü. Âåñíà. Íà äåðåâüÿõ ðàñïóñòÿòñÿ ïî÷êè, æåíùèíû ðàñïóñòÿò âîëîñû, äåòè ñîïëè, ìóæ÷èíû ðóêè. Áûñòðî è ëåãêî ìîæíî ïîëó÷èòü òîëüêî ïî ãîëîâå. Íà îñòàëüíîå - íàáåðèòåñü òåðïåíèÿ. Æåíñêàÿ äîëÿ: Êóïèëà òóôëè - íåòó þáêè. Êóïèëà þáêó - áëóçêè íåò. Êóïèëà áëóçêó - íåòó êóðòêè. Êóïèëà êóðòêó - ñóìêè íåò. Êóïèëà ñóìêó - òóôëè íå ïîäõîäÿò. Ñåêðåò íàøåé íåóëûá÷èâîñòè êðîåòñÿ â íàøåì òîëåðàíòíîì õàðàêòåðå. Íàøà æèçíü - ýòî òåðïåíèå. À êîãäà òåðïèøü - íå óëûáàåøüñÿ. Âèäåëè ëèöî ÷åëîâåêà, êîòîðîìó î÷åíü ïðèñïè÷èëî, à äî äîìà åùå êâàðòàë èäòè? Âîò ñ òàêèìè ëèöàìè ïîëñòðàíû õîäèò. Òèõèé ìóæ÷èíà — ÄÓÌÀÞÙÈÉ ìóæ÷èíà. Òèõàÿ æåíùèíà — óæå ÷òî-òî ÏÐÈÄÓÌÀËÀ. Êîãäà ëþäè óõîäÿò — îòïóñêàé. Ñóäüáà èñêëþ÷àåò ëèøíèõ. Ýòî íå çíà÷èò, ÷òî îíè ïëîõèå. Ýòî çíà÷èò, ÷òî èõ ðîëü â òâîåé æèçíè óæå ñûãðàíà...

13


14

¹ 12

March, 28 2014

«Бог Один или Един» Äàâèä Äàòóàøâèëè, ïðîïîâåäíèê ñëàâÿíñêîé öåðêâè ÕÂÅ «Ýììàíóèë» â ã. Ñàêðàìåíòî, èç ïðåäûäóùèõ ñòàòåé ïîÿñíÿë âàæíîñòü ðîæäåíèÿ Èèñóñà Õðèñòà, êàê îò ïðåäâå÷íîñòè â ïëàíå Áîæåñòâåííîãî ïðîâèäåíèÿ (1Êîë.1:15), òàê è âî Âñåëåííîé â äóõîâíîì èçìåðåíèè âî âðåìåíè (Åâ. 1:5; 5:5-6), è íà çåìëå (Ëóê. 1:27-37). À òàêæå, ïðîäîëæàë çíàêîìèòü ÷èòàòåëÿ ñ íå÷òî íåîáû÷íûì, áóäîðàæàùåå ðàçóì (Êîë. 2:18), êàê âåðóþùåãî, òàê è íåâåðóþùåãî ÷åëîâåêà; ÷åì îòëè÷àåòñÿ äûõàíèå æèçíè (Áûò. 2:7) îò äóõà â ÷åëîâåêå (Çàõ. 12:1; Èí.3:6; 1Êîð.2:11; 5:5). Òàêèì îáðàçîì, íàõîäèë ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííóþ ñâÿçü îáðàçîâàâøåãîñÿ äóõà (Çàõ. 12:1) â äóøå ÷åëîâåêà (1Ôåñ.5:22-23; Åâ.4:12; 1Êîð.6:20) ñ ðîæäåíèåì Èèñóñà Õðèñòà îò ïðåäâå÷íîñòè (1Êîë.1:15). Öåëü äàííîãî òðóäà - ðàçúÿñíèòü, ïî êàêîé ïðè÷èíå Áîã Òâîðåö, ïðåáûâàÿ â ñòàòóñå Îòöà, ÿâèë âî Âñåëåííîé Èèñóñà, è Äóõ Ñâÿòîé, êàê âòîðóþ òàê è òðåòüþ ëè÷íîñòü ñâîåãî Áîæåñòâà.  äàííûõ ñòàòüÿõ ïîäíèìàëàñü ðå÷ü è î ðîæäåíèè Ïðåìóäðîñòè (Ïðèò÷à Ñîëîìîíà. 8:22-31) â ñî÷åòàíèè ñ Äóõîì Ñâÿòûì (Èñ.11:1-5), ïî êàêîé ïðè÷èíå Äóõ Ñâÿòîé áûë ÿâëåí Òâîðöîì, êàê òðåòüÿ ëè÷íîñòü Áîæåñòâà. Òàêæå, ïîäíèìàëñÿ âîïðîñ; åñëè Áîã îò ïðåäâå÷íîñòè çàïèñàë â êíèãó æèçíè âñå èìåíà îò ñîçäàíèÿ ìèðà, òî çà÷åì Îí èõ âû÷åðêèâàåò «íå èçãëàæó» (Îòêð. 3:5)? Äîñòàòî÷íî, êàæåòñÿ, îñòàâèòü çàïèñàííûìè òîëüêî ïîáåäèòåëåé â âåðå, à òåõ, êòî íå ïðîøåë ïóòü äî êîíöà â âåðå, âîîáùå ìîæíî áûëî áû íå âïèñûâàòü â êíèãó æèçíè. Âñå ïðåäûäóùèå ñòàòüè D. Datuashvili îò 28 èþíÿ 2013, íàõîäÿòñÿ íà website www.smisljizni.com. Íà÷àëî îò 28 èþíÿ 2013. Áîã îò ïðåäâå÷íîñòè âèäåë, ÷òî àïîñòîëó Ïàâëó â Íîâîçàâåòíèé ïåðèîä áóäåò äàíî îñîáîå îòêðîâåíèå. Òîãäà, õðèñòèàíå óçíàþò ÷åðåç Ïàâëà, ÷òî Áîã-Òâîðåö, êàê Îòåö, æèâ¸ò è îáèòàåò â Íåïðèñòóïíîì Ñâåòå (1Òèì. 6:16). Òàì ñîêðûòû íåáåñíûå îáèòåëè ãîðîäà Èåðóñàëèìà (ãîðîä ìèðà), êîòîðûå äëÿ èñòèííî - âåðóþùèõ ÿâëÿþòñÿ

ðàåì. Ïî ëîãèêå, âñÿ öåðêîâü äîëæíà áûòü â ýòîì Ñâåòå ðàÿ («...è ê äóõàì ïðàâåäíèêîâ, äîñòèãøèõ ñîâåðøåíñòâà...» (Åâð. 12:22-23)). Îáèòåëè ïîñòðîÿòñÿ ïî ñòåïåíè ëþáâè, êîòîðûå äîñòèãàë ÷åëîâåê, æèâÿ íà çåìëå ÷åðåç ëþáîâü ê Áîãó è áëèæíåìó, ïî âåðå, äåéñòâóþùåé ëþáîâüþ (Ãàë. 5:6; Èí.13:34-35; Èàê. 1:27; 2:14-17; 1-å Èîàííà. 3:16-18), è ïî òàêèì ïîêàçàòåëÿì áóäåò ìíîæåñòâî îáèòåëåé. «Â äîìå Îòöà Ìîåãî îáèòåëåé ìíîãî; à åñëè áû íå òàê, ß ñêàçàë áû âàì: « ß èäó ïðèãîòîâèòü ìåñòî âàì». È êîãäà ïîéäó è ïðèãîòîâëþ âàì ìåñòî, ïðèäó îïÿòü è âîçüìó âàñ ê Ñåáå, ÷òîá è âû áûëè, ãäå ß. À êóäà ß èäó, âû çíàåòå ((Îòê.3:21), è ïóòü çíàåòå» (Èîàíí.14:2-4). Íåîáõîäèì çåìíîé ïðèìåð, ÷òîáû ïîíÿòü íåáåñíîå ñòðîåíèå; åñëè ëàìïî÷êà ñâåòèò â äîìå è îíà îñâåøàåò âñåõ ñâîèì ñâåòîì, òî å¸ íèòè ðàñêàëà ÿâëÿþòñÿ ñâåòî÷åì. «È ãîðîä íå èìååò íóæäû íè â ñîëíöå, íè â ëóíå äëÿ îñâåùåíèÿ ñâîåãî; èáî ñëàâà Áîæèÿ îñâåòèëà åãî, è ñâåòèëüíèê åãî-Àãíåö (È.Õðèñòîñ) (Îòê.21:23) ( ëàìïî÷êà - ñèìâîë ãîðîäà à îáèòåëè-íèòü íàêàëà). Òàêèì îáðàçîì, çàäà÷à öåðêâè - ïîïàñòü â íåáåñíûé ãîðîä Èåðóñàëèì, ïîäðàçóìåâàåìûé êàê íèòü íàêàëà è æèòü â åãî îáèòåëÿõ. Ýòî ïðîèçîéäåò â ïåðâîå âîñêðåñåíèå, êîãäà ñâÿòûå âîñêðåñíóò â íîâîì òåëå (Îòê.20:5-6). Ïðàâåäíûå æå äóøè, áóäóò õðàíèòüñÿ äî âòîðîãî âîñêðåñåíèÿ (Îòêð. 20:12) â îïðåäåëåííîì ìåñòå, îæèäàÿ âîñêðåñåíèÿ â íîâîì òåëå, êàê âîñêðåñåíèÿ ïðàâåäíûõ («È áëàæåí áóäåøü, ÷òî îíè íå ìîãóò âîçäàòü òåáå, èáî âîçäàòñÿ òåáå â âîñêðåñåíèå ïðàâåäíûõ» (Ëóê.14:14)), ÷òîáû íàñëåäîâàòü íîâóþ çåìëþ.«È èçûäóò òâîðèâøèå äîáðî â âîñêðåñåíèå æèçíè, à äåëàâøèå çëî â âîñêðåñåíèå îñóæäåíèÿ» (Èîàíí.5:29). Îò ïðåäâå÷íîñòè (îò áóäóùíîñòè) Áîã âèäåë íàïåð¸ä, êàê â Íîâîçàâåòíèé ïåðèîä áóäóò ñóùåñòâîâàòü ðàçíûå ñóæäåíèÿ, óòâåðæäàþùèå ó÷åíèå âî ìíîãèõ öåðêâÿõ Âåðû Åâàíãåëüñêîé. Áóäóò äîêàçûâàòü, ÷òî êíèãà æèçíè åñòü îòäåëüíàÿ êíèãà, îòëè÷àþùàÿñÿ îò êíèãè Àãíöà. Íî, Áîã âèäåë ëþäåé åù¸ îò ïðåäâå÷íîñòè, êîòîðûå áóäóò æèòü è ãîâîðèòü ïî Ïèñàíèþ, íàñëåäîâàâ äàííûé ïðèíöèï îò Èèñóñà, òàê êàê Ñàì È.Õðèñòîñ áóäåò îòâå÷àòü çìåþ (äúÿâîëó) (Ìàòô.4:7), íà îñíîâàíèè Ñëîâà Áîæèÿ - íàïèñàíî!... Èñòèííûå õðèñòèàíå áóäóò ñëåäîâàòü ïî ïðèìåðó ñâîåãî Ãîñïîäà âî âñå âåêà, çàäàâàÿ âîïðîñ: à êàê íàïèñàíî? Èññëåäîâàâ Ïèñàíèå, ìîæíî ñäåëàòü âûâîä: Êíèãà æèçíè (Îòêð. 3:5; 17:8; 20:12; 20:15; Ôèë.4:3) è êíèãà Àãíöà (Îòêð. 13:8; 21:27), êåì ÿâëÿåòñÿ È.Õðèñòîñ ñèìâîëèçèðóþùèé Ñëîâî Áîæèå (Îòê.19:13), - ñóòü îò ïðåäâå÷íîñòè îäíî,

è äàííîå ñóæäåíèå ïîäòâåðæäàþò ìåñòà Ñâÿùåííîãî Ïèñàíèÿ (Îòêð. 13:8; 17:8). «È ñ ïðî÷èìè ñîòðóäíèêàìè ìîèìè, êîòîðûõ èìåíà - â êíèãå æèçíè» (Ôèëë. 4:3). Ïîëó÷àåòñÿ, âñå âåðóþùèå ëþäè, ñîõðàíèâøèå âåðó êàê ñîêðîâèùå â Íîâîçàâåòíèé ïåðèîä, ðîæä¸ííûå îò Ñëîâà Áîæèÿ (Èàê.1:18), íî íå âîøåäøèå âî âñþ íà÷àëüíóþ ïîëíîòó Åâàíãåëüñêîãî ó÷åíèÿ ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì, íå ïîëó÷èâøèå ïî íàñòàâëåíèþ â âåðå Äóõà Ñâÿòîãî ñ ãîâîðåíèåì íà èíûõ ÿçûêàõ, áóäóò çàïå÷àòëåíû Òâîðöîì îò Ïðåäâå÷íîñòè â êíèãó æèçíè, êàê êíèãó Àãíöà. Íîâûé Çàâåò (êàê âå÷íîå Åâàíãåëèå, êîòîðûé í¸ñ Àíãåë (Îòê.14:6) ) áóäåò îò ïðåäâå÷íîñòè ãîâîðèòü î òîì, ÷òî ëþáîé ÷åëîâåê, ïðèíÿâøèé Èèñóñà Õðèñòà è ïîëó÷èâøèé äàð ñïàñåíèÿ ÷åðåç Áîæüþ âåñòü î ñïàñåíèè (Ðèì.6:23), ïîñëå ôèçè÷åñêîé ñìåðòè òåëà, áóäåò èìåòü ïðàâî âîñêðåñíóòü íà îñíîâàíèè çàïèñè â êíèãå æèçíè (Îòêð. 20:15), è ïåðåéòè â æèçíü âå÷íóþ â ïîñëåäíèé äåíü (Îòêð. 20:12). Âòîðîå âîñêðåñåíèå òåëà - ýòî ïîñëåäíèé äåíü, êàê äëÿ ïîãèáàþùåãî ãðåøíèêà, íå ïðèíÿâøåãî ñëîâî Èñòèíû, òàê è äëÿ ñïàñåííîãî ãðåøíèêà, èìåþùåãî äàð æèçíè âå÷íîé â Èèñóñå Õðèñòå (Ðèì. 6:23). «È èçûäóò òâîðèâøèå äîáðî â âîñêðåñåíèå æèçíè (îáðàòèòå âíèìàíèå îæèâóò ì¸ðòâûå «...â âîñêðåñåíèå æèçíè...», èìååòñÿ ââèäó âî âòîðîå âîñêðåñåíèå, ïîëó÷èâ â íàñëåäñòâî íîâóþ çåìëþ (Îòê.21:1) ), à äåëàâøèå çëî â âîñêðåñåíèå îñóæäåíèÿ (îáðàòèòå âíèìàíèå «...â âîñêðåñåíèå îñóæäåíèÿ», êàê âòîðîå âîñêðåñåíèå è îæèâëåíèÿ òåëà è êàê ôàêò, ïðîèñõîäÿùåãî ñóäà ó áåëîãî ïðåñòîëà, êîãäà óñëûøàò ñòðàøíûé îáúÿâëåííûé ïðèãîâîð, ÷òî èõ èì¸í íåò â êíèãå æèçíè (Îòê.20:15), òî áðîñàþòñÿ â îçåðî îãíåííîå íàâå÷íî )» (Èîàíí.5:29; Îòê.20:11-15). Îò ïðåäâå÷íîñòè â êàòåãîðèþ ñïàñ¸ííûõ (Ðèì. 6:23), êàê â ÷èñëî ïðàâåäíèêîâ ïî âåðå â Èèñóñà Õðèñòà (Ôèë.3:9), êîòîðûå âîñêðåñíóò âî âòîðîå âîñêðåñåíèÿ, ìîãóò ïîïàñòü è ëþäè Íîâîçàâåòíåãî ïåðèîäà. «È áëàæåí áóäåøü, ÷òî îíè íå ìîãóò âîçäàòü òåáå, èáî âîçäàòñÿ òåáå â âîñêðåñåíèå ïðàâåäíûõ» (ïðàâåäíûå íàñëåäóþò íîâóþ çåìëþ (Îòê.21:1) ) » (Ëóê.14:14), «Èèñóñ ñêàçàë åé: ß åñìü âîñêðåñåíèå è æèçíü; âåðóþùèé â Ìåíÿ, åñëè è óìðåò (ôèçè÷åñêè òåëî), îæèâåò» ( òåëî, êàê íîâîå è ñîâåðøåííîå) (Èí. 11:25). Áîã – Òâîðåö, âèäåë ýòèõ ëþäåé îò ïðåäâå÷íîñòè, êîòîðûå ïðèíÿëè Èèñóñà Õðèñòà â Íîâîçàâåòíèé ïåðèîä, ðîäèâøèñü îò Ñëîâà Áîæèÿ (Èàê.1:18), ïîñðåäñòâîì óñëûøàííîé âåñòè î ñïàñåíèè, ïðèðàâíèâàþùóþñÿ êàê ðîæäåíèå îò âîäû (Èí.3:5; Òèò.3:5; Åô.5:26), íî ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì íå ïîëó÷èâøèå Äóõà Ñâÿòîãî, ñ îáÿçàòåëüíûì ãîâîðåíèåì

íà ÿçûêàõ èíûõ (Äåÿí.19:1-7). Êîòîðûå ñîáëþëè óñëîâèÿ ëþáâè ê áëèæíåìó, îíè ñóìåëè â ëè÷íûõ âçàèìîîòíîøåíèÿõ íå ïîíîñèòü ëþäåé, êðåù¸ííûõ Äóõîì Ñâÿòûì, à òàêæå ñòàðàëèñü æèòü â ìèðå, íå îñêîðáëÿÿ Äóõà Ñâÿòîãî. Ïî Ïèñàíèþ Íîâîãî Çàâåòà óòâåðæä¸ííîå íà íåáåñàõ åù¸ îò ïðåäâå÷íîñòè, èñòèííî âåðóþùèé íà ñóä íå ïðèõîäèò (Èí.3:16-18). ×åëîâåê ïîëó÷èâøèé äàð ñïàñåíèÿ (Ðèì.6:23) ÷åðåç èìÿ Èèñóñà Õðèñòà íà îêîí÷àòåëüíûé ñóä íå ïðèõîäèò (Îòê.20:11-15), ïîýòîìó ïðè âòîðîì âîñêðåñåíèè òåëà, òàêàÿ äóøà àâòîìàòè÷åñêè ìèíóåò ñóä íà îñíîâàíèè íàéäåííîãî èìåíè â êíèãå æèçíè «...è èíàÿ êíèãà ðàñêðûòà, êîòîðàÿ åñòü êíèãà æèçíè;...» (Îòê.20:11-12), ïîëó÷èâ â íàñëåäñòâî íîâóþ çåìëþ (Îòê.21:1) «È êòî íå áûë çàïèñàí â êíèãå æèçíè, òîò áûë áðîøåí â îçåðî îãíåííîå» (Îòê.20:11-15). Òàêàÿ êàòåãîðèÿ ïðàâåäíûõ Íîâîçàâåòíåãî ïåðèîäà âîéäóò â ÷èñëî äåâ, êàê â ÷èñëî ñïàñ¸ííûõ, à òàêæå â ÷èñëî ñïàñ¸ííûõ ìîãóò âîéòè è ëþäè âñ¸õ âðåì¸í è ïîêîëåíèé, êàê ëþäåé íàáîæíûõ, ïðîæèâøèõ ïî ñîâåñòè. Îíè âîéäóò â ÷èñëî ñïàñ¸ííûõ íàðîäîâ, õîäÿùèõ âî ñâåòå íåáåñíîãî ãîðîäà Èåðóñàëèìà, êàê ïîäðóãè íåâåñòû (êóäà âîéäóò, òàêæå è ìíîãèå äåíîìèíàöèè õðèñòèàí ). Òàê êàê, íåâåñòîé îò ïðåäâå÷íîñòè, áóäåò ÿâëÿòñÿ èñïûòàííàÿ öåðêîâü (ñîáðàíèå ñâÿòîãî íàðîäà, âûçâàëåííûå), âîøåäøàÿ â ñòàòóñ óæå æåíû (ïåðåíîñíûé ñìûñë), êàê åäèíñòâåííàÿ è ëþáèìàÿ, à ïîäðóãè (ïåðåíîñíûé ñìûñë) - ëþäè èç ðàçíûõ äåíàìèíàöèé âåðû Åâàíãåëüñêîé, íàñëåäîâàâùèå íîâóþ çåìëþ (à òàêæå ìîæíî äîïóñòèòü è ìûñëü, ÷òî â ÷èñëî ñïàñ¸ííûõ âîéäóò è ëþäè íàáîæíûå, ïðîæèâøèå æèçíü ïî ñîâåñòè, êàê ïðàâåäíèêè). «â èñïåùð¸ííîé îäåæäå âåä¸òñÿ îíà (Öåðêîâü, ñ ãðå÷åñêîãî Åêêëåñèÿ, êàê ñîáðàíèå ñâÿòîãî íàðîäà ) ê Öàðþ; çà íåþ âåäóòñÿ ê Òåáå äåâû, ïîäðóãè åå (ëþäè èç ðàçíûõ äåíàìèíàöèé âåðû Åâàíãåëüñêîé ), ïðèâîäÿòñÿ ñ âåñåëüåì è ëèêîâàíüåì, âõîäÿò â ÷åðòîã Öàðÿ» (Ïñàëòûðü. 44:1516). Èññëåäóÿ Ïèñàíèå, îáíàðóæèâàåì è äðóãóþ êàòåãîðèþ õðèñòèàí. Ýòî, òå âåðóþùèå ëþäè, êîòîðûå ñîõðàíèëè âåðó, íå òîëüêî êàê ñîêðîâèùå â Íîâîçàâåòíèé ïåðèîä, ðîæä¸ííûå îò Ñëîâà Áîæèÿ (Èàê.1:18), íî òàêæå ñîõðàíèâøèå çäðàâîñòü â ó÷åíèè. Îíè âîøëè âî âñþ íà÷àëüíóþ ïîëíîòó Åâàíãåëüñêîãî ó÷åíèÿ è ïîëó÷èëè ïî íàñòàâëåíèþ â âåðå, Äóõà Ñâÿòîãî ñ ãîâîðåíèåì íà ÿçûêàõ èíûõ (Äåÿí.19:1-7). Òî, òàêèå ëþäè áóäóò íå òîëüêî â êíèãå æèçíè, íî îíè èìåþò ïðèâåëåãèþ áûòü âîñêðåøåííûìè â ÷èñëå ïåðâîãî âîñêðåñåíèÿ òåëà (Îòê.20:5-6), âîéäÿ â ñîñòàâ öåðêâè. Ïðîä.ñëåäóåò.


Sacramento Weekly

March, 28 2014

Why I Won’t Go See “Noah” On March 28th. By Eric Hovind, CreationToday.org The new movie “Noah” will be hitting the screens this Friday, March 28th. I thought you could use a few facts to help you determine if you should go see this film that is claiming to be “inspired by the Biblical story”. Hopefully these facts, of which you may not be aware, will make you think twice before you give your money over to Paramount Pictures and the director of the movie, Darren Aronofsky. Facts To Consider 1.Darren Aronofsky, the director of the film, is a “card carrying atheist” and open about it. 2.At the opening of the Noah Movie in Mexico, Darren Aronofsky said: ”It’s a very, very different movie. Anything you’re expecting, you’re f—ing wrong.” 3.Aronofsky also said: “I’m Godless. And so I’ve had to make my God, and my God is narrative filmmaking, which is — ultimately what my God becomes.” 4.Aronofsky is not interested in the Biblical record, fossil record, or hundreds of cultural records that tes-

tify to the Flood being a true event. He summed up his view of the Biblical account like this: “I don’t think it’s a very religious story, I think it’s a great fable that’s part of so many different religions and spiritual practices. I just think it’s a great story that’s never been on film.” 5.Paramount Pictures is the funder for this movie. They also produced the Wolf of Wall Street which used the F-word more than 500 times at an average of one every 21 seconds and blasphemed the name of God almost two dozen times. 6.Reason #1 in the article, “5 Reasons Why Atheists Should Look Forward To Noah” is “Darren Aronofsky is God.” The article concludes, “So get out there, enjoy the film and lap it up like the deity that you’ve always wanted to be!” 7.Critics are not so thrilled about the project saying, “Some have been bowled over by his epic take on the story of the ark, while most others find his movie messy and ill-conceived, with the result not quite coming together.” While these seven reasons don’t begin to cover the totally unbiblical approach taken on this Historical Account, they are enough for me to say, “No, Thank You!” Hollywood only hears $$$$$$$, so if you don’t give it to them, they WILL listen! And, you have to wonder, is this atheist just seeing if he can make fun of the Bible and get Christians to pay for it? I much prefer Ray Comforts version of Noah! Take a look. www.NoahTheMovie.com. Available for download today.

Всемирная молитвенная ночь ìàðòà îáúÿâëÿåòñÿ Âñåìèðíàÿ ìîëèòâåííàÿ íî÷ü. Ñ 21:00 âå÷åðà äî 6:00 óòðà ìû áóäåì ìîëèòüñÿ Áîãó çà ìèð â Óêðàèíå è Ðîññèè, çà ïîêàÿíèå íàðîäîâ, çà ëþáîâü ìåæäó áðàòüÿìè è ñåñòðàìè è çà òî, ÷òîáû áûëà ÿâëåíà ñëàâà Áîæüÿ! È ìû î÷åíü íàäååìñÿ, ÷òî Âàøà öåðêîâü òàêæå ïðèñîåäèíèòñÿ ê ýòîé ìîëèòâå! «È ñìèðèòñÿ íàðîä Ìîé, êîòîðûé èìåíóåòñÿ èìåíåì Ìîèì, è áóäóò ìîëèòüñÿ, è âçûùóò ëèöà Ìîåãî, è îáðàòÿòñÿ îò õóäûõ ïóòåé ñâîèõ, òî ß óñëûøó ñ íåáà è ïðîùó ãðåõè èõ è èñöåëþ çåìëþ èõ» (Âòîðàÿ êíèãà Ïàðàëèïîìåíîí 7:14) https://www.youtube.com/watch?v=L82EwqWdGrQ Ñëåäèòå çà èíôîðìàöèåé î ìîëèòâåííîé íî÷è íà ñàéòåhttp://prayforukraine.wordpress.com/. Îíà áóäåò ïîñòîÿííî îáíîâëÿòüñÿ. Äîðîãèå áðàòüÿ è ñ¸ñòðû! Ìû, õðèñòèàíå Óêðàèíû, îáåñïîêîåíû íûíåøíåé ñèòóàöèåé â Óêðàèíå è Ðîññèè. È ïîíèìàåì, ÷òî åäèíñòâåííûé âûõîä èç ñòîëü ñëîæíîé ñèòóàöèè – ýòî óñèëåííàÿ ìîëèòâà ê Áîãó! Ïîýòîìó 28-29

Olga Basaraba Advanced Global RE 5211 Madison Ave #201 Sacramento CA 95841 phone: 916-943-6310 fax: 916-349-9998

15


16

¹ 12

March, 28 2014

Что должны знать евреи и прозелиты? Øàëîì, óâàæàåìûå íàøè ÷èòàòåëè!  ñâÿçè ñ ïðèáëèæåíèåì âåëèêîãî ïðàçäíèêà Ïåñàõ - Ïàñõè, ìû æåëàåì âíåñòè íåêîòîðóþ ÿñíîñòü â èñòîðèþ âîçíèêíîâåíèÿ ýòîãî ïðàçäíèêà è ðàññìîòðåòü, êàê ïðàçäíóåòñÿ ýòîò ïðàçäíèê â íàøå âðåìÿ. Ïåñàõ - Ïàñõà, ýòî âåëèêèé ïðàçäíèê, óñòàíîâëåííûé Âñåâûøíèì. Ïåñàõ óñòàíîâèë Âñåâûøíèé, êîãäà âûâîäèë ñâîé íàðîä - Èçðàèëÿ èç Åãèïòà. Èñõîä 12 ãë. 1 - 27 ñò. Çàìåòèì, ÷òî Âñåâûøíèé óñòàíîâèë ïðàçäíèê Ïåñàõ, äëÿ Èçðàèëÿ, êàê ïîñòàíîâëåíèå âå÷íîå âî âñå ðîäû âàøè, âìåñòå ñ ïðàçäíèêîì îïðåñíîêîâ. Èçðàèëü âñ¸ âðåìÿ ñîáëþäàë ïðàçäíèê, äî íàøåãî âðåìåíè íè÷åãî íå ìåíÿÿ. Âî âðåìåíà ïåðâîãî ïðèøåñòâèÿ Ìåññèè - Èåøóà, âìåñòå ñ ó÷åíèêàìè ñâîèìè ñîâåðøàë ýòó Ïàñõó, â òî÷íîñòè ñîáëþäàÿ ïîñòàíîâëåíèÿ Âñåâûøíåãî, Ñâîåãî Îòöà. Ïî ïëàíó Âñåâûøíåãî, èñêóïèòåëüíàÿ æåðòâà Àãíöà Áîæèÿ Èèñóñà Õðèñòà, íà êðåñòå Ãîëãîôû, òî÷íî ñîâïàëà ïî âðåìåíè ñ åãèïåòñêîé Ïàñõîé. Ïîòîìó ÷òî ïðîîáðàç åãèïåòñêîé Ïàñõè, ñîåäèíèëñÿ ñ Íîâî-Çàâåòíîé Ïàñõîé. Èáî Ïàñõà íàøà - Õðèñòîñ çàêëàí çà íàñ. Ïîñåìó, ñòàíåì ïðàçäíîâàòü íå ñî ñòàðîþ çàêâàñêîé, íå ñ çàêâàñêîé ïîðîêà è ëóêàâñòâà, íî ñ îïðåñíîêàìè ÷èñòîòû è èñòèíû (1 Êîðèíô. 5 ãë. 7 - 8 ñò.). ×òî â òî÷íîñòè èñïîëíÿëè âñå Àïîñòîëû è ïîñëåäîâàòåëè Èèñóñà Õðèñòà. ×òî æå ìû íàáëþäàåì â íàøå âðåìÿ? Ïîëíîå èñêàæåíèå çàïîâåäè Âñåâûøíåãî è Åãî Ñûíà Èåøóà - Èèñóñà Õðèñòà. Êàê æå ýòî ïîëó÷èëîñü? Ñî âðåì¸í Àïîñòîëîâ â Èåðóñàëèìñêîé Öåðêâè, âñå çàïîâåäè è ïîñòàíîâëåíèÿ î ïðàçäíèêàõ â òî÷íîñòè èñïîëíÿëèñü. Íî ñî âðåìåíåì èóäî-õðèñòèàíñêàÿ Öåðêîâü â Ìàëîé Àçèè ñòàëà ïîïîëíÿòüñÿ ïðîçåëèòàìè, îáðàù¸ííûìè â õðèñòèàíñòâî èç

ÿçû÷íèêîâ. Îíè âõîäèëè è â ðóêîâîäñòâî ïîìåñòíûõ öåðêâåé òàê æå, êàê îäèí èç ñåìè äèàêîíîâ Èåðóñàëèìñêîé Öåðêâè, Íèêîëàé Àíòèîõèéñêèé, îáðàù¸ííûé èç ÿçû÷íèêîâ. È ýòî áûëî â ïîðÿäêå âåùåé, ïåðâîíà÷àëüíî îíè ðåâíîñòíî ñëóæèëè êàæäûé ñâîèì äàðîì, êàêîé èìåë. Ñî âðåìåíåì ñëóæèòåëè èç ÿçû÷íèêîâ, îñîáåííî ãðå÷åñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, ñòàëè â ñëóæåíèè èñïîëüçîâàòü ýëåìåíòû ñâîèõ ÿçû÷åñêèõ êóëüòóð, ÷òî øëî â ðàçðåç ñ ó÷åíèåì Àïîñòîëîâ - åâðååâ. Íàïðÿæåíèå íàðîñòàëî, ÿçû÷íèêè - ñëóæèòåëÿ ïðîõëàäíî îòíîñèëèñü ê Àïîñòîëàì. Äèîòðåô, ëþáÿùèé ïåðâåíñòâîâàòü, äîø¸ë äî òîãî, ÷òî óñòàíîâèë ñâîþ âëàñòü â öåðêâè è íå ïðèíèìàë äàæå òàêîãî Àïîñòîëà êàê Èîàí Áîãîñëîâ, êîòîðûé äî ïîñëåäíåãî

ìîìåíòà ñòîÿë ó êðåñòà, íà êîòîðîì áûë ðàñïÿò Ñïàñèòåëü Ìèðà - Èåøóà. Àïîñòîë Ïàâåë ñäåëàë çàìå÷àíèå íåêîòîðûì ñëóæèòåëÿì èç ÿçû÷íèêîâ, êîãäà íàïðàâëÿëñÿ â ïîñëåäíèé ïóòü íà ñóä êåñàðÿ.  Åôåñå îí ñîáðàë ïðåñâèòåðîâ, ïîïðîùàëñÿ ñ íèìè è ïðåäóïðåäèë èõ îá îïàñíîñòè ñî ñòîðîíû íåêîòîðûõ ñëóæèòåëåé, êîòîðûå íå áóäóò ùàäèòü Öåðêîâü, êóïëåííóþ äîðîãîþ öåíîé - êðîâüþ Èåøóà. Ïðè ïðîùàíèè ñ áðàòüÿìè-ïðåñâèòåðàìè, îí ñêàçàë ñëåäóþùåå: Äåÿí. 20 ãë. 28 - 30 ñò. Êîãäà Àïîñòîëîâ ñòàíîâèëîñü âñ¸ ìåíüøå è ìåíüøå, ýòè ëæåáðàòüÿ íà÷àëè âíîñèòü ìíîæåñòâî èçìåíåíèé â ñëóæåíèå, è ê 160 ãîäó íàøåé ýðû, åïèñêîï Ðèìñêîé öåðêâè, Âèêòîð, ïðîèçâ¸ë íàñòîÿùóþ ðåâîëþöèþ â öåðêâè è íàïðàâèë êóðñ öåðêâè âëåâî. Ïîçæå, â 321

ãîäó, 7 ìàðòà Èìïåðàòîð Êîíñòàíòèí ñâîèì óêàçîì ïîëíîñòüþ ââ¸ë öåðêîâü â èäîëîïîêëîíñòâî, îòìåíèâ ïðàçäíîâàíèå ñóááîòû, íà äåíü ñîëíöà. Èìåííî äåíü ñîëíöà, à õðèñòèàíå îòñòóïèëè îò Ñâÿòîãî Çàâåòà îáúÿñíÿÿ, ÷òî îíè ïðàçäíóþò â ýòî âðåìÿ äåíü âîñêðåñåíüÿ, è îñîáåííî ãíóñíî áûëî òî, ÷òî òîãäàøíÿÿ öåðêîâü - îòñòóïíèöà ïðèíÿëà ñîåäèíåíèå ïðàçäíîâàíèÿ ïðàçäíèêà Àñòàðòà - Åaster, êàê å¸ íàçûâàþò â Àìåðèêå ïî ñåé äåíü. Ïðàçäíèê Àñòàðòû, ñîïðîâîæäàëñÿ ãðåõîâíûì ðèòóàëîì. Íà âûñîòàõ æðåö áîãèíè Àñòàðòû íà âèäó ó âñåãî íàðîäà îñåìåíÿë ìîëîäóþ äåâñòâåííèöó, êîòîðàÿ ÷åðåç 9 ìåñÿöåâ äîëæíà áûëà ðîäèòü ìëàäåíöà, êîòîðîãî ÷åðåç òðè ìåñÿöà äîëæíû áûëè ïðèíåñòè â æåðòâó áîãèíå Àñòàðòå.  êðîâè ýòîãî óáèòîãî ìëàäåíöà, æðåö îêóíàë ÿéöî, êîòîðîå îêðàøèâàëîñü â êðàñíûé öâåò, ýòî áûë ñèìâîë Àñòàðòû, êîòîðàÿ ÿêîáû ñïóñòèëàñü ñ íåáà â ÿéöå.  345 ãîäó Ëàîäèêèéñêèé ñîáîð ïðèíÿë ýòî ñîåäèíåíèå Ïàñõè ñ ýòèì ïðàçäíèêîì, êîòîðîå áûëî íà äåíü âåñåííåãî ðàâíîäåíñòâèÿ, è ýòîò ñìåøàííûé ïðàçäíèê ñîáëþäàåòñÿ äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè. Êàæäûé åâðåé äîëæåí çíàòü, ÷òî ýòî ãðåõ ê ñìåðòè, î êîòîðîì ãîâîðèò Èîàíí: 1 Èîàí. 5 ãë. 16 ñò.; ×èñë. 15 ãë. 29-31 ñò. Òàêæå, ïðîçåëèòû äîëæíû çíàòü ýòî, ïîòîìó ÷òî îäèí çàêîí äëÿ âñåõ, ÷òî äëÿ åâðåÿ, òî è äëÿ òóçåìöà. Ìû îçíàêîìèëè âàñ, äîðîãèå ÷èòàòåëè, íå äëÿ òîãî, ÷òîáû óêîðèòü èëè óíèçèòü âàñ, à äëÿ òîãî, ÷òîáû âû ñàìè ñìîãëè ðàçîáðàòüñÿ âî âñåé ýòîé ñèòóàöèè è ïðèíÿòü ïðàâèëüíîå ðåøåíèå. Ýòî òîëüêî âàø âûáîð, âàøå ðåøåíèå, ìû ïîìîãàåì âàì, âû âûáèðàåòå, ýòî âàøå ñóâåðåííîå ïðàâî. Åñëè âû ÷òî-òî íå ïîíÿëè, âû ìîæåòå äîïîëíèòåëüíî óçíàòü ïî òåë.: (916) 812-9426 – Ïðåçèäåíò Åâðåéñêîé ìåññèàíñêîé ìèññèè «Ýëèîí», Éîõàíàí Êàòàí.

Sacramento weekly 03 28 2014  

Russian, American Newspaper

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you