Emblemàtics. Núm. 5. La Italiana

Page 1

1dej ul i ol de2016

núm. 5

embl emà c s e x e mpl a rg r a t uï t -

e l ma g a z i nei nf or maude l sE s t a bl i me nt sE mbl e màc s

Not í ci es

Apr ov atdef i ni t i v amentel Pl aEs pec i al depr ot ec c i ódel aqual i t atur bana: Cat àl egdepr ot ec c i óar qui t ec t òni c , hi s t òr i ci pai s at gí s t i cdel ses t abl i ment s embl emàt i c sdel ac i ut at

Repor t at ge Car l aRi v al i ensex pl i c a

l ahi s t òr i adeLaI t al i ana

l ’ ent r evi st a

Conv er s aambJ oanCar l esTas i es del aManual Al par gat er a.

Edi t or i al

Nei xel por t al embl emat i c s . bar c el ona


LaFo t o

LaIt a l i a n a . 1 9 0 4

Ca r l aRi v a l i a mbe l s e ue s pòs( 25/ 02/ 2015L aI t al i ana-Bar c e l ona) F ot o. E s t e v eVi l a r r úbi e s

2


embl emà c s e l ma g a z i nei nf or maude l sE s t a bl i me nt sE mbl e mà ac s

s u ma r i 4

no c i es

5

el Repor t a t g e Ca r l aRi v a l i ens obr al espor t esde L aI t al i ana

9

à l bum f ot og r à fic Col ma doMúr r i a

10

l ’ ent r ev i s t a Conv er s aa mb J oa nCa r l esT a s i es deL aMa nua l Al pa r g a t er a

e di t or i a l

No c i es , ent r ev i s t es , opi ni ó, r epor t a t g esf ot og r à fic si mol tmés .

embl ema c s . ba r c el ona E mpl a upr e s e nt a r v ose l nouwe bwww. embl ema c s . ba r c el ona , unae i namé sa l v os t r es e r v e i e nf a v ordel adi f us i ói pr omoc i ódel e s bo g ue shi s t òr i que sdel ac i ut a tt a ntani v e l l l oc a l , na c i ona l i i nt e r na c i ona l , a mbl av ol unt a tques i g ui d’ ul i t a tal e spe r s one sque v i s i t e nl ac i ut a ti a l spr opi sr e s i de nt s . I hof e mde sde l domi ni . bar c e l ona pe rr e ma r c a re l v i nc l ei de nt a r i de l sc ome r ç ose mbl e màc sa mbl a c i ut a tdeBa r c e l ona . Dubt oquehi ha g i undomi ni mi l l orpe rf e r ho. embl ema c s . ba r c el onamos t r ad’ unama ne r ag l oba l t ote l pr oj e c t e e nde g a tpe l F I CC. F onsd’ I ma t g e sde l Come r çdeCa t a l uny ae nr e l a c i óa l e sbo g ue se mbl e màque sdeBa r c e l ona : . Rut ade l sE mbl e mà c s , l ag ui ae nl í ni ade l sc ome r ç ose mbl e màc sde Ba r c e l onal aqua l pe r me tf e r v osl av os t r apr òpi ar ut a . . i BookRut ade l sE mbl e mà c s , unl l i br ei nt e r a cua mbpr òl e gdeMa y a Rui zPi c a s s o. . AppE mbl e mà c sdeBar c e l ona, unae x pos i c i óf ot og r à fic adi nsuna s a l a3D . Magaz i ne" e mbl e mà c s " . Re v i s t adi g i t a l a mbt ot al ’ a c t ua l i t a tde l s e s t a bl i me nt se mbl e màc s Usa ni moat ot sav i s i t a r l adur a nta que s t sme s osd’ e su.

www. e mbl e mac s . ba r c e l ona E s t e v eVi l a r r úbi e s F onsd’ I mat ge sde l Come r çdeCat al uny a

e di t a-F I CC. F onsd’ I mat ge sde l Come r çdeCat al una di r e c c i óe di t or i al -E s t e v eVi l ar r úbi e s c ol . l abor ador s-As s oc i ac i ód’ E s t abl i me nt sE mbl e mà c s

3


No t í c i e s

L’ a c t u a l i t a t d e l sEs t a b l i me n t sEmb l e mà t i c s

E lReidel aMà g i a ,g ua r dona ta l s Pr emi sComer çdeBa r c el ona2015 L ’ a udi t or i deBa r c e l onav aa c ol l i re l 27d’ oc t ubr ede l ’ a nypa s s a tl a18ae di c i óde l Pr e mi Come r çdeBa r c e l ona . Aque s tg ua r dór e pr e s e nt ae l r e c one i x e me nt f or ma l del ’ Aj unt a me ntdeBa r c e l onaal e si ni c i av e s c ome r c i a l squei mpul s e nunmode ldepr ox i mi t a t , queg e ne r aa cv i t a te c onòmi c ape r òt a mbéi nt e g r a c i ós oc i a l a l sba r r i sdel ac i ut a t . E lRe idel aMà g i af ouunde l snoug ua r dona t s r e be nte lPr e mia l ’ e s t abl i me ntc ome r c i alc om e x e mpl edebo g ac e nt e nà r i aie mbl e màc aque c ons e r v al amà g i ade l ss e usi ni c i s L ’ a c t edel l i ur a me ntf oupr e s i di tpe rl ’ a l c a l de s s ade Ba r c e l ona ,AdaCol a u,a c ompa ny a dade lComi s s i ona tdeCome r ç , Cons um i Me r c a t s , Mi que l Or t e g a , i de lpr e s i de ntdel ’ I nst utMuni c i pa ldeMe r c a t s , Ag us Col om. Ma l g r a tf e runsme s osdel ano c i a ,v ol e mf e r ne r e s s óe na que s te s pa i i a pr ofit e m pe rf e l i c i t a ra l Re i del aMà g i ape ra que s tg ua r dó.

Apr ov a tdefiniv a mentel Pl aE s pec i a l depr ot ec c i ódel aqua l i t a tur ba na E l 26def e br e rde2016e l Pl e na r i de l Cons e l l Muni c i pa l v aa pr ov a rde finiv a me nte l Pl aE s pe c i a l depr ot e c c i ó del aqua l i t a tur ba na : Ca t à l e gdepr ot e c c i óa r qui t e c t òni c , hi s t òr i ci pa i s a t g í scde l se s t a bl i me nt se mbl e màc s del ac i ut a tdeBa r c e l ona , a pr ov a ti ni c i a l me ntl ' 11dema r çde2015. Aque s tpl ae s pe c i a lpe ral apr e s e r v a c i óipot e nc i a c i óde l sc ome r ç ose mbl e màc sdel ac i ut a ta por t av a l or , i de nt a t , g e ne r ape rne nç ai v e r t e br a c i ó, i c ohe s i óe ne l sba r r i sons ' ubi que ni di v e r s i t a tc ome r c i a l . De l s228e s t a bl i me nt sapr ot e g i ri nc l os ose ne l r e da c t a ti ni c i a l s en' e x c l oue n17pe rmo ust è c ni c s ,c onf or ma ntunt ot a l de211e s t a bl i me nt sapr ot e g i r . E l st r et smési mpor t a nt sdel pl as ón: -E l se s t a bl i me nt ss ' a g r upe ne nt r e sni v e l l sdepr ot e c c i óe s pe c í fic s : deg r a ni nt e r è s , d' i nt e r è si d' i nt e r è spa i s a t g í sc . -S ' i nt r odue i x e nme s ur e sdepr omoc i ói def ome ntpe ra l ma nt e ni me ntde l sc ome r ç osi l as e v ar e ha bi l i t a c i ó, e nt r el e squa l sl e sboni fic a c i onse nl ' I CI O, s ubv e nc i onse nl ' I BI finsa l 95%s e g onsl ac a t e g or i ai l ag a r a n adema nt e ni me ntdel ' a cv i t a t , s ubv e nc i onse nl ac a mpa ny ademi l l or ade l pa i s a t g eur bà , afidef ome nt a rquee l se l e me nt sa pr ot e g i rc on nuï ne s t a nte nbonas i t ua c i ó -E s t a bl i me ntdeme s ur e sdef ome nti a s s e s s or a me nte mpr e s a r i a l e nma t è r i ad' a r r e nda me nt si depr omoc i ódel ' a cv i t a tc ome r c i a l de l se s t a bl i me nt se mbl e màc s -S ' i nc or por al ade c l a r a c i ódebéc ul t ur a l d' i nt e r è sl oc a l a l se s t a bl i me nt sdeg r a ni nt e r è safidepode re x e r c i re l dr e tdet a nt e i gi r e t r a c t eaf a v ordel ' Aj unt a me nt .

Pos t a l s

Barcelona PostalsdelsEmblemàti cs www. rut adel sembl emat i cs. cat

4


C a r l aRi v a l i P a s c u e t P r o p i e t à r i ad eL aI t a l i n a

“E l q u ei n t e n t oma n t e n i ré sl at r a d i c i ód ’ a b a n s , l ’ a r t e s a n i ad ’ a b a n s , p e r òa p l i c a d ae nl ar e a l i t a td ’ a v u i e nd i a ” S i t ua daa l c a r r e rBons uc c é s , L aI t a l i na nahas a butv è nc e re l pa sde l t e mpsi a v ui é sune x e mpl edet r a di c i óc ome r c i a l i c ul i nà r i aquel a c onv e r t e i x e ne nunde l se s t a bl i me nt se mbl e mà c sdeBa r c e l ona . L aCa r l aRi v a l i c ons e r v ae nc a r ae l r e c e pt a r i f a mi l i a rhe r e t a tdel as e v a à v i aNona ,a mbt ot se l ss e c r e t spe rc ui na rl ami l l orpa s t a .

©E s t e v eV i l a r r u b i e s

Aq u e s t ab og aé st o tu nr e f e r e n tal a c i u t a t . P a r l i ’ md e l ss e u si n i c i s .

elRepor t at ge

L ame v af a mí l i av aa r r i b a raB a r c e l o n ae l 1 9 0 4 . E l me ub e s a v i , A l i oR i v a l i ,a n a v ac a pal e s Amè r i q u e saf e rf o r t u n a . Du r a n t e l t r a j e c t el as e v a d o n ae sv ac o me n ç a rat r o b a rma l a me n t i v a n d e c i d i rq u e d a r s eaB a r c e l o n a . A l i oR i v a l i , e r au n ap e r s o n amo l t e mp r e n e d o r ai a mbl as e v ad o n av a nd e c i d i rf e rp a s t af r e s c aa B a r c e l o n a , t a mb éi mp o r t a v e nma n t e g u e s , v i n si p a s t as e c a . P o cap o c , e l n e g o c i v aa n a rf u n c i o n a n t , p e r òma l a u r a d a me n t l as e v ad o n ae sv amo r i r d e i x a n t a l s e uc à r r e ct r e sfi l l s . Da v a n t l ai mp o s s i b i l i t a t d es e g u i ra mbe l n e g o c i i c u i d a re l sfi l l s . A l i o R i v a l i d e c i d í t o r n a raGè n o v ai c a s a r s ea mbl ag e r ma n ad el as e v ad o n a . Aq u e s t as o l i as e ru n ap r à cc af o r ç ah a b i t u a l al ’ è p o c a . V a nt o r n a rc a paB a r c e l o n ai v a nt e n i rq u a t r efi l l si l ah i s t ò r i ad el af a mi l i a R i v a l i v ac o nn u a r . F i n sq u ev aa r r i b a rl aGu e r r aC i v i l ? Al ’ a r r i b a rl ag u e r r a , c o mq u ee r e ni t a l i a n s ,e l sv a n c o n v i d a rama r x a rf o r ad e l p a í s . L ’ a n y3 9v a nt o r n a r , p e r òe sv a nt r o b a ra mbu n ab og ad e s t r o s s a d ai t o t e l q u eh a v i e na c o n s e g u i t e l sh i h a v i e np r e s . Ma l g r a t t o t t o r n e naa r r e n c a re l n e g o c i . E l me ua v i , Gi u s e p p eR i v a l i l as e g o n ag e n e r a c i ód e l aI t a l i a n a d e c i d e i xt o r n a raf e rn o v al ab og a . L ’ a n y 1 9 4 2v ac o mp r a rmà q u i n e ss e mi a u t o màq u e si v a c o me n ç a raf e rl ap a s t a .

5


©E s t e v eVi l a r r úbi e s

©E s t e v eVi l a r r úbi e s

Qu i np u sd ep a s t ae sv e n i al l a v o r s ? L e sp a s t e sc l à s s i q u e se na q u e l l aè p o c ae r e ne l r a v i o l i , e l c a p e l e, i l ap a s t al l a r g a : s p a g u e , f eu c c i n ei p a p p a r d e l l e . AB a r c e l o n av ae n c a i x a rmo ls s i mi l a t r a d i c i óv ac o nn u a ra mbe l me up a r e .E l lv a c o me n ç a ra l sa n y s6 9 7 0i v amo d e r n i t z a rt o t al a ma q u i n à r i ai v a mc o me n ç a rat r e b a l l a ran i v e l l d e b og ai r e s t a u r a c i ó . I a r al ab og al ap o r t e st u . E l me up a r ev at e n i rt r e sc r i a t u r e s , u n ad ’ e l l e ss ó cj o , i ami e l t e mad el ab og am’ a g r a d a v amo ls s i m. De f e t j ah i a n a v ae l sc a p sd es e t ma n ap e rd o n a ru nc o p d emà , i p o cap o cv a i gc o me n ç a raa n a raI t à l i aa i n s t r u i r meu n ami q u e t aa mbt o t e l q u ee r ae l mó nd e l ag a s t r o n o mi a . I é sa mbl ame v ama r ep e r q u èe l me up a r ev ad e c i d i rd e s ma r c a r s eu n ami q u e t aq u e c o nn u e ma mbl at r a d i c i ód el ame v aà v i aNo n a An g e l i n aT r a v e r s o , q u ee ns a b i amo l t d et o t . F e i au n s s p a g u e sal av o n g o l ec o mn i n g ú , e mv ae n s e n y a ru n mu n t d ec o s e s . J oa n a v ac a d ad i ma r t sad i n a rac a s a s e v a , i s e mp r em’ e n s e n y a v ar e c e p t e si t a l i a n e si l e s n ct o t e sr e c o l l i d e se nu np et b o o k . Ac t u a l me n t i n t e n t ot r a n s me t r et o t a q u e s t c o n e i x e me n t e ne l s t a l l e r sq u er e a l i t z e mal ab og as o b r ec u i n ai t a l i a n a .

6 .


©E s t e v eVi l a r r úbi e s

Ma n t e n i ue n c a r al ap r o d u c c i óa r t e s a n a l ? AL aI t a l i a n at e n i mmo l t c l a rq u ema l g r a t q u et o t e sv amo d e r n i t z a n t , n ov o l e mp e r d r ee l c a r à c t e r a r t e s a n a l q u ee n si d e nfi c a . P e ra i x òp r o c e s s o s c o me l d el a mi n a c i óp e rd o n a rg r u i xal ap a s t a , e l s s e g u i mf e n t ma n u a l me n t e nb e n e fi c i d ’ u n ami l l o r q u a l i t a t d e l p r o d u c t efi n a l . I e l r e c e p t a r i c o mh ae v o l u c i o n a t ? T o t e sl e sr e c e p t e ss ó no r i g i n a l s . C o mh ec o me n t a t a n t e r i o r me n t s e g u i mfi l p e rr a n d al e sr e c e p t e sd e l ’ à v i aAn g e l i n aT r a v e r s oc o ma r al as e v as a l s a b o l o n y e s aoe l s e uma g n í fi cp e s t o , u nd e l smi l l o r s d eB a r c e l o n a . E l l ae r aL i g u r i a , l az o n ad ’ I t à l i ao nv a n é i x e rl as a l s a . Ac t u a l me n t a n e ma d a p t a n t a l t r e ss a l s e sq u ee l s c l i e n t se n sd e ma n e nc o ma r al af u n g h i ol ap e s t o s i c i l i àop e s t or o s s o , q u eé su n ad e r i v a c i ód e l g e n o v è s , p e r òa mbt o mà q u e t s e c . E nfi , q u ec o mb i n e mt r a d i c i ói mo d e r n i t a t , p e r ò p r i o r i t z a n t s e mp r ee l c a r à c t e ra r t e s a n a l .

P o d e uv e u r ee l r e p o r t a t g ec o mp l e r t a hp : / / r u t a d e l s e mb l e mac s . c a t

7 ©E s t e v eVi l a r r úbi e s


Àl b u mf o t o g r à f i c

©E s t e v eVi l a r r úbi e s


Col ma doMúr r i a . 1898

E lCol ma doMúr r i aé sunapa r a daobl i g a dadel a Rut ade l sE mbl e màc s Doc ume nt a dade sdefina l sde ls e g l eXl Xc om a c ol ma do, nos e r àfinse l 1943quepa s s a r àama ns del af a mi l i aMúr r i aqua nJ os e pMúr r i a ,una nc t r e ba l l a dorde l Col ma doQuí l e zde c i de i xpos a r s e a l f r ontde l ne g oc i . E l Col ma doMúr r i aé sunadel e si c one sde l pa t r i monia r qui t e c t òni cba r c e l oní ,quehas a butpr e s e r v a rl ’ e s t èc aor i g i na lfinsa l snos t r e sdi e s .De l ’ e x t e r i orc a lde s t a c a re l sr è t ol spubl i c i t a r i sque e nv ol t e nl af a ç a naidema ne r ae s pe c i a le lde l ’ Aní sde l MonodeRa monCa s a s ,unde l sc l à s s i c s de lc a r t e l l i s memode r ni s t a .L ’ i nt e r i orc ons e r v ae l mobi l i a r idec a obaipior i g i na l s ,a i x íc om unde l s t a ul e l l s . T a mbéhi pode mt r oba re l e me nt sc oml e s a i x e t e sdev e ndr eol iadol lquee nsr e c or de ne l s t e mpsonl av e ndaag r a ne l e r aunapr à cc amol t e s t e s aa r r e u. L ’ Any1969J oa nMúr r i a ,e lfil ld’ e nJ os e pe sf a c à r r e cdel abo g aif aunac l a r aa pos t ape r l ’ e s pe c i a l i t z a c i ó .D’ a que s t ama ne r aMúr r i ae s c onv e r t e i xe nunr e f e r e ntpe ra que l l sg our me t s quebus que ne l spr oduc t e smé ss e l e c t e se nv i ns , f or ma t g e s , ol i s , e t c . . At ot aa que s t av a r i e t a tdepr oduc t e s , c a l a f e g i r hi uns e r v e ipr of e s s i ona ldel amàde l sde pe nde nt s quee nc a r ac ons e r v e nl aba t ade l sa nc sa dr og ue r s ,l aqua l s ’ hac onv e rte nunadel e ss e ny e s d’ i de nt a tdel ’ e s t a bl i me nt .

©E s t e v eVi l a r r úbi e s

89


J o a nC a r l e sT a s i e s

R e s p o n s a b l ed el aMa n u a l Al p a r g a t e r a

“Aq u e s t ab og an on o mé sé su nr e f e r e n ti c ò n i cd eBa r c e l o n a , s i n óq u ee ne l mó nd el ’ e s p a r d e n y ah oé san i v e l l mu n d i a l ” Qu a ne sv af u n d a rL aMa n u a l Al p a r g a t e r a ?

Aq u e s t ab og av ao b r i rl e ss e v e sp o r t e sl ’ a n y1 9 4 1s i b é l ’ a n ya n t e r i o rj ae sv a nc o me n ç a rap r o d u i re l smo d e l s q u es ’ e x h i b i r i e nal as e v ao b e r t u r a . Aq u e s t f e t é s i mp o r t a n t p e r q u èg r à c i e saa q u e s t sd i s s e n y sp e rp r i me r a v e g a d al e se s p a r d e n y e sv a na n a ru nn i v e l l mé se n l l à , d e i x a n t d es e ru na rc l et r a d i c i o n a l op e ra n a ral af e i n a , p e rc o n v e rr s ee nu na rc l ed emo d ai n c o r p o r a n t b r o d a t si d i f e r e n t st a l o n s . E l sf u n d a d o r sd el ab og av a ns e rJ o a nOl i v e ri E mí l i a Ma rn e z , s i g u e n t a q u e s t aú lmal ’ a rf e xd e l sn o u s mo d e l sd ’ e s p a r d e n y a . L ame v ama r ee r al as e v a a s s i s t e n t i c u r i o s a me n t v as e re l l aq u i v ad e s p a t x a re l p r i me rp a r e l l d e s p a r d e n y e sd el ab og a . Qu a ne l s e n y o r Ol i v e re sv amo r i r , l as e n y o r aE mí l i ae s t a v ama l a me n t i v a d e ma n a ral ama r eq u ep o r t é se l n e g o c i i fi n a l me n t e l v a c o mp r a r .

C o md e fi n i r i al al í n i ac o me r c i a l d el aMa n u a l Al p a r g a t e r a?

De sd es e mp r eh e mp r o c u r a t ma n t e n i ru nl l i g a me n t r el a i n n o v a c i ói l at r a d i c i ó , p r i o r i t z a n t l amà t e r i ap r i mai l a b o n d a t d e l sma t e r i a l s . Ab a n sl e se s p a r d e n y e se sf e i e nd e c à n e m, a c t u a l me n t e sf a b r i q u e nd ey u t e . S a pg r e uv e u r e ai n t e r n e t p u b l i c i t a t f r a u d u l e n t ad ’ e s p a r d e n y e sq u ed i u e n s e rd ec à n e mq u a np e rl af o t ou nj ad i sg e i xq u en oh o s ó n .

l ’ ent r evi st a


Qu i v as e re l p i o n e rd el e se s p a r d e n y e sa mb t a l ó, v o s t è soY v e sS a i n tL a u r e n t ? É su n aq ú e sóq u es e mp r em’ a g r a d aa c l a r i r . A i n t e r n e t c i r c u l aq u ee l p r i me rs e n y o rq u ev af e r e s p a r d e n y e sa mbt a l óv as e rY v e sS a i n t L a u r e n t l ’ a n y1 9 7 0 . B én o s a l t r e sal ’ a n y4 0j ae nf è i e m. De t o t e sma n e r e sc a l a g r a ï r l i e l f e t d ep o p u l a r i t z a r l ’ e s p a r d e n y ae na mb i e n t so nn oe sc o n e i x i a , p e r ò d ’ a q u í as e r n ee l p i o n e r. . . P a r l i ’ md el as e v ac l i e n t e l a Aq u í t e n i mc l i e n t sd et o tp u si o r í g e n s . E l n o s t r e f u l l e t óc o me r c i a l e s t àt r a d u ï t a5 1i d i o me s . A b a n d ad e l c l i e n t p a rc u l a r , t r e b a l l e mp e rg e n t d e l t e a t r e , d e l c i n e mai c o nn u e mf e n t l e s e s p a r d e n y e sd e l sMo s s o sd ’ E s q u a d r a . Aq u e s t ab og at éu n ad e c o r a c i ómo l tp e c u l i a r . Aq u e s t ab og av as e rd e c o r a d ap e l s e n y o rP o v o , u nd e c o r a d o ri mp o r t a n t d el ’ è p o c ai l av af e r p e n s a n t e ne l ma t e i xc o n c e p t eq u et él ab og a : i n n o v a c i ói t r a d i c i ó . V au l i t z a ra ng u i t a t sq u ej a h oe r e nl l a v o r si l e sv ac o mb i n a ra mbu nd i s s e n y mo d e r n( p e ral ’ è p o c a ) c r e a n t u ne sl a t e mp o r a l . L af a ç a n an os e mb l ad el ac i u t a t , s e mb l ad e l c a mp , fi n si t o t h i h au n e sa n e l l e sp e re n g a n x a re l s c a v a l l s . E l sa p a r a d o ri e l sb a n ci n t e r i o r ss ó nd ef u s t ad e r o u r e . C a l d e s t a c a re l d i s s e n yd el ap r e s t a t g e r i ao n h i h al e se s p a r d e n y e s , q u eh as e r v i t d emo d e l p e r a l t r e sb og u e sq u ep o s t e r i o r me n t h a nv e n u t e s p a r d e n y e s .

Podeuv eur eel r epor t a t g ec ompl er ta h p: / / r ut a del s embl ema c s . c a t 7


Ambel supor tde:

. . .l ag u i ade l se s t a b l i me n t se mb l e mĂ t i c sdeB a r c e l o n a

www. r ut adel sembl emat i cs. cat


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.