Emblemàtics Núm. 9. Granja Dulcinea

Page 1

1des et embr ede2017

núm. 9

embl emà c s e x e mpl a rg r a t uï t -

e l ma g a z i nei nf or maude l sE s t a bl i me nt sE mbl e màc s

Edi t or i al

Lanov aLl ei deComer çr ec ul l per pr i merc opl adef i ni c i ódec omer çamb v al orhi s t òr i coes t abl i mentembl emàt i c

Repor t at ge Eduar dCabes t any r epas s al a hi s t òr i adel aGr anj aDul c i nea

Ent r evi st a Ent r ev i s t aaJ oanSol erde

l ’ Ant i gaPas s amaner i aJ . Sol er


LaFo t o

An t i g aPa s s a ma n e r i aJ . So l e r1 8 9 8

J oa nS ol e r( 21/ 06/ 2016An gaPas s amane r i aJ . S ol e r-Bar c e l ona) F ot o. E s t e v eVi l a r r úbi e s

2


embl emà c s e l ma g a z i nei nf or maude l sE s t a bl i me nt sE mbl e mà ac s

s u ma r i 4

di bui xE mbl emà c J oa nBuenodi bui x a l aGr a nj aDul c i nea

5

el Repor t a t g e E dua r dCa bes t a ny r epa s s al ahi s t òr i adel a Gr a nj aDul c i nea

8

di bui xE mbl emà c J oa nBuenodi bui x a l ’ An g aPa s s a ma ner i a J . S ol er

9

l ’ E nt r ev i s t a E nt r ev i s t aaJ oa nS ol e rde l ’ An g aPa s s a ma ner i a J . S ol er .

e di t or i a l

No c i es , ent r ev i s t es , opi ni ó, r epor t a t g esf ot og r à fic si mol tmés .

L anov aL l ei deComer çr ec ul l perpr i mer c opl adefini c i ódec omer ça mbv a l or hi s t òr i coes t a bl i mentembl emà c . L aL L E I 18/ 2017, del ' 1d' a g os t , dec ome r ç , s e r v e i si fir e sr e c ul l pe r pr i me rc opunpunte s pe c Í ficde di c a ta l se s t a bl i me nt se mbl e màc s . Hof ae nl ’ Arc l e4del e sDi s pos i c i onsg e ne r a l sr e f e r i tal e sde fini c i ons de l sdi f e r e nt sc onc e pt e squee na que s t as ’ hi i nc l oue n. Come r çambv al orhi s t òr i coe s t abl i me nte mbl e mà c :l ' e s t abl i me nt c ome r c i al quehae x e r c i tl ' acv i t atc ome r c i al , i nc l os al adec ar àc t e r ar t e s anal , dur antmé sdec e ntany se nunmat e i xl oc al oi ndr e t , i ques ' hade di c atal av e ndadepr oduc t e sar t e s anal s , t r adi c i onal so s i ngul ar s . S i béc a l r e c onè i x e re l v a l or“ hi s t òr i c ”d’ a que s t ai ni c iv al l a r g a me nt r e c l a ma dape rl ’ As s oc i a c i ód’ E s t a bl i me nt sE mbl e màc sdeBa r c e l ona t a mbév a l di rquenoe nspode mque da ra quí i c a l de s e nv ol upa runa l e g i s l a c i óa mbme s ur e sdepr ot e c c i óc onc r e t e si e f e cv e sa mb l ’ obj e cudeg a r a n rl ac on nuï t a td’ a que s t pusdec ome r ç os e v i t a ntl ’ e s pe c ul a c i óf e r ot g ea c t ua l . Ca l quer e c ul l i l ac ompl e x i t a tde l t e mai e l sdi f e r e nt sc onfli c t e sd’ i nt e r e s s osques e ’ nde r i v e n. Det ot e sma ne r e sa v ui c a l e s t a rc ont e nt spe r quès ’ ha npos a te l s f ona me nt ss obr ee l squa l sl e g i s l a r .

E s t e v eVi l a r r úbi e s F onsd’ I mat ge sde l Come r çdeCat al uny a

e di t a-F I CC. F onsd’ I mat ge sde l Come r çdeCat al una di r e c c i óe di t or i al -E s t e v eVi l ar r úbi e s c ol . l abor ador s-As s oc i ac i ód’ E s t abl i me nt sE mbl e mà c s

3


L ’ a rs t aba r c el oní J oa nBuenodi bui x al aGr anj aDul c i ne a.

Ena ques t aoc a s i óel di bui x a ntJ oa nBuenoensmos t r at r esdubui x osde l aGr a nj aDul c i neadelc a r r erPet r i t x ol .El sdosdi bui x osc ol or ej a t ses r ea l i t z a r enl ’ a ny1993. El di bui xdel ’ es quer r ada t adel ’ a ny2001i es t à r ea l i t z a ten nt ax i na .

4


E d u a r dC a b e s t a n y Gr a n j aDu l c i n e a

“. . . v e i e ma v i sq u ep r i me r v e n i e na mbe l sfi l l si a r a v é n e ni p o r t e na l sn é t s . É su na mb i e n t f a mi l i a ri l ag e n t v ar e p en t . . . ”

©E s t e v eV i l a r r u b i e s

Aq u e s t aGr a n j aé sr e a l me n te mb l e mà c a . P a r l i ’ md e l ss e u si n i c i s . L ' a n y1 9 3 0l af a mí l i aMa c ha g a f ae l n e g o c i q u a n e r au n at a b e r n ad e d i c a d aal av e n d ad ev i n si o l i s . Def e t d u r a n t e l sa n y s2 0a q u e s t l o c a l e r a s o v i n t e j a t p e rÀn g e l Gu i me r àq u eh i a n a v aaf e r u n ac o p e t ad ev i . Def e t u nr e t r a t d el ’ e s c r i p t o r o c u p ae n c a ra v u i e nd i au nl l o cp r e f e r e n ta l l o c a l e nh o n o rs e uc o mac l i e n t mé si l . l u s t r e .

Aq u e s t af o t o g r a fi ap e r ò , e l sv ap o r t a rmé s d ’ a l g u nma l d e c a pe ne l p a s s a to i ? E d u a r dC a b e s t a n y

elRepor t at ge

E f e cv a me n t . Du r a n t l ag u e r r ae l sp r o p i e t a r i sv a n s e ra c u s a t sd e“ r o j o ss e p a r as t a s ”i s o t me s o sau n r è g i md ev i g i l à n c i a . Ma l g r a t t o t , p a s s a t su n sa n y s e sv at o r n a rap e n j a rl af o t o g r a fi a .

5


“ E l n o s t r el o c a l é sc a r a c t e r í scp e rl ax o c o l a t a , q u ep o t a n a r c o mb i n a d aa mbme l i n d r o s , e n s a ï ma d e s , x u r r o s . . . a mba l t r e s p a s t e si t a mb ét e n i ml an a t ad ’ a c o mp a n y a me n t . T a mb éd i s p o s e md ’ u n ag r a nv a r i e t a t d ep o s t r e s : fl a ms , u n a r r ò sa mbl l e t , u n ac r e mac a t a l a n a . . . ”

I a c a b a d al ag u e r r a , c o mc o nn u ae l n e g o c i ? L ’ a n y1 9 4 1J o a nMa c hi E l v i r aF a r r à so b r e nl aGr a n j a Du l c i n e ac o max o c o l a t e r i a . Def e t l ’ e s t èc ad e l l o c a l a c t u a l é sd e l sa n y s4 0 . L e sr a j o l e sq u ea c t u a l me n t d e c o r e nl ab a r r ae s t a v e n c o l . l o c a d e sal ap a r e t d e l q u ee r al ’ a ng at a v e r n a ( v e u r ed i b u i x ) , T a mb ée sv amo d i fi c a rl ’ e s c a l ai e sv a r e d i s s e n y a rl ap a r t d ed a l t o nh i h ae l ss a l o n s .

E mc o n s t aq u ea q u e s te r au nd e l sl l o c sp r e f e r i t s p e rc e l e b r a rc o mu n i o n s .

E f e cv a me n t . Du r a n t l ad è c a d ad e l s5 0i 6 0q u a nl e s c o mu n i o n se sc e l e b r a v e nap r i me r ah o r ad e l mae l n o s t r el o c a l s ’ o mp l i ad ef a mí l i e sq u ev e n i e nag a u d i rd e l an o s t r ax o c o l a t as u ï s s a , l an o s t r an a t aoc o mn ou n a b o n ac r e mac a t a l a n a . Ai x òv ac a n v i a rq u a nl e sc o mu n i o n s e sv a nc o me n ç a rac e l e b r a ra l mi g d i a .


©E s t e v eVi l a r r úbi e s

©E s t e v eVi l a r r úbi e s

P e r òd ec l i e n t e l an ou sn ’ h af a l t a tma i .

Af o r t u n a d a me n t s o mu ne s t a b l i me n t e mb l e màcmo l t a p r e c i a t . E n c a r aa v u iv e i e ma v i sq u ep r i me rv e n i e na mb e l sfi l l si a r av é n e ni p o r t e na l sn é t s . É su na mb i e n t f a mi l i a r T a mb ét e n i mmo l t d et u r i s t e si i l ag e n t v ar e p en t . p a s s a v o l a n t sq u es ’ a t u r e nd a v a n t d e l l o c a l , e l sf ag r à c i ai e n t r e na t r e t sp e rl ’ a mb i e n t d el aGr a n j aDu l c i n e a . ©E s t e v eVi l a r r úbi e s


L ’ a rs t aba r c el oní J oa nBuenodi bui x al ’ An g aPa s s a ma ner i aJ . S ol er .

E na que s t aoc a s i óe l di bui x a ntJ oa nBue nof apa r a daal ’ An gaPas s amane r i aJ . S ol e r pe rdi bui x a r nel ’ e x t e r i ora mbunas è r i ededosdi bui x osdeg r a nf or ma tr e a l i t z a t sa mb nt ax i nai unac a ny aquef al af unc i ódepi nz e l l .

4


J o a nS o l e r

R e s p o n s a b l ed el ’ a ng aP a s s a ma n e r i aJ . S o l e r

“Da l í a mbt os i mp à cl i d e i aamo np a r e : mi r aJ o a n , j os ó ce l mi l l o rp i n t o r d e l mó ni t ue t se l mi l l o rp a s s a ma n e rd e l mó n . . ” .

©E s t e v eV i l a r r u b i e s

Aq u e s t ab og aé st o tu nr e f e r e n td el a p a s s a ma n e r i aaBa r c e l o n a . Qu a ne sv a f u n d a r ?

Aq u e s t ab og al av af u n d a rl ’ o n c l ed e l me up a r e , e l 1 8 9 8 . Ab a n sd ’ a r r i b a ral ap l a ç ad e l p i , v ae s t a r d u e sl o c a l i t z a c i o n sb a s t a n t p r o p e r e sd ’ a q u í . V e ma r r i b a ra q u í e l1 9 2 0 . Nod i s p o s od eg a i r e d o c u me n t a c i ó , a l g u n ac a r t ap i c ad e lp u s “c a n v i e md el l o ci v e n i mal ap l a ç ad e l p i ” . E na q u e l l smo me n t sg a i r e b ét o t e l q u ee s t r e b a l l a v ae r ap e rd e c o r a c i ói e ne l ma t e i xl o c a l q u ee sv e n i aal ap a r t d ed a r r e r ah i h a v i ae l t a l l e r , l l a v o r se r amo l t c o mú . L e sma t e i x e s b og u e se r e nt a l l e r sal av e g a d a .

C o mu sv aa f e c t a rl ag u e r r aC i v i l ?

Un ac o s ac u r i o s aé sq u en i t a n t s o l sd u r a n t l a g u e r r av a me s t a rt a n c a t s . E na q u e l l e sd a t e se s v ac o l • l e cv i t z a re l n e g o c i , l ’ o n c l ed e l me up a r e q u ee r ae l p r o p i e t a r i e l v a np o s a rad u re l c à nr p e rr e c o l l i rl ’ a i g u a( s o mr i u ) i me n t r e s t a n t a l t a l l e rs ’ e l a b o r a v e np a s s a ma n e r i e sp e r o r n a me n t a c i ómi l i t a r .

l ’ ent r evi st a

9


©E s t e v eVi l a r r úbi e s

Aq u e s t ab og at éu n ae s t èc amo l tc u i d a d a . Ga i r e b ét o t é smo d e r n ; e l smo s t r a d o r ss ó nd e l sa n y s 6 0 . Def e t o r i g i n a l d el ab og a u n ad el e sp o q u e s c o s e sq u eq u e d aé se l p o md el ap o r t aq u eé sd ’ è p o c a mo d e r n i s t ai é so r i g i n a l d eq u a ne sv af u n d a r M’ a g r a d aa q u e s t ama n e r ad ep r e s e n t a re l g è n e r e s o b r ea q u e s t e sf u s t e s . Ai x òf o uu n ai d e ad e l me up a r ei é su nf e t d i f e r e n c i a l r e s p e c t ed el ag e n t d e l me ug r e mi . E l l p e n s a v aq u es i l ag e n t p o d i at o c a re l g è n e r ei t e n i r l oal ’ a b a s t , e l s d o n a r i ac o n fi a n ç ai f a r i av e n d r eb a s t a n t mé s . Mo l t sd i s s e n y ss ó nf e t sme u sd ef au n2 0 2 5a n y s . T i n ce n t è sq u ee nDa l í e r au nd e l sv o s t r e sc l i e n t s . Qu a n t e s t a v amu n t a n t t o t e l t e mad eP ú v o l v e n i a b a s t a n t ac o mp r a rp e rt o t al ad e c o r a c i ód el ac a s a . L i a g r a d a v amo l t v e u r ec o mmu n t a v e ne l ss e r r e l l s , l e s v o r e s ,i l i d e i aamo np a r e : “ J o a n , d e i x e mv e u r ec o m e sf at o t a i x ò ”i c o mq u el ap a r t d ed a r r e r ee r ae l t a l l e re n t r a v ac a pad i n t r e . E r ab a s t a n t s i mp àc. R e c o r d ou nc o pq u el i v ad i r : “ mi r aJ o a n , j os ó ce l mi l l o rp i n t o rd e l mó ni t ue t se l mi l l o rp a s s a ma n e rd e l mó n . ”


©E s t e v eVi l a r r úbi e s

©E s t e v eVi l a r r úbi e s

Aq u e s t ab og at éu n ae s t èc amo l tc u i d a d a . Ga i r e b ét o t é smo d e r n ; e l smo s t r a d o r ss ó nd e l sa n y s 6 0 . Def e t o r i g i n a l d el ab og a u n ad el e sp o q u e s c o s e sq u eq u e d aé se l p o md el ap o r t aq u eé sd ’ è p o c a mo d e r n i s t ai é so r i g i n a l d eq u a ne sv af u n d a r M’ a g r a d aa q u e s t ama n e r ad ep r e s e n t a re l g è n e r e s o b r ea q u e s t e sf u s t e s . Ai x òf o uu n ai d e ad e l me up a r ei é su nf e t d i f e r e n c i a l r e s p e c t ed el ag e n t d e l me ug r e mi . E l l p e n s a v aq u es i l ag e n t p o d i at o c a re l g è n e r ei t e n i r l oal ’ a b a s t , e l s d o n a r i ac o n fi a n ç ai f a r i av e n d r eb a s t a n t mé s . Mo l t sd i s s e n y ss ó nf e t sme u sd ef au n2 0 2 5a n y s . T i n ce n t è sq u ee nDa l í e r au nd e l sv o s t r e sc l i e n t s . Qu a n t e s t a v amu n t a n t t o t e l t e mad eP ú v o l v e n i a b a s t a n t ac o mp r a rp e rt o t al ad e c o r a c i ód el ac a s a . L i a g r a d a v amo l t v e u r ec o mmu n t a v e ne l ss e r r e l l s , l e s v o r e s ,i l i d e i aamo np a r e : “ J o a n , d e i x e mv e u r ec o m e sf at o t a i x ò ”i c o mq u el ap a r t d ed a r r e r ee r ae l t a l l e re n t r a v ac a pad i n t r e . E r ab a s t a n t s i mp àc. R e c o r d ou nc o pq u el i v ad i r : “ mi r aJ o a n , j os ó ce l mi l l o rp i n t o rd e l mó ni t ue t se l mi l l o rp a s s a ma n e rd e l mó n . ”

Mo l t ag e n tg e n tj o v ee sd e up r e g u n t a rp e rq u è s e r v e i xa i x òd el ap a s s a ma n e r i a . É st o t u nmó n ! Hi h au n ap a s s a ma n e r i aa p l i c a d aal a d e c o r a c i ód el al l a r , c o rn a t g ei u n aa l t r ap u sd e p a s s a ma n e r i amé sr e l a c i o n a d aa mbl amo d a : t e ma d ev e st s, e t c . . . C o ma f r o n t e ul ’ e n t r a d aa l n o us e g l e ? E n sh e ma n a t a d a p t a n t al e sn e c e s s i t a t sd e l mo me n t , t e n i mu n ad e p e n d è n c i amo l t g r a nal amo d a , v e n e m mo l t ac o s aq u ec a d av e g a d as i g u i mé sp r à cc a . Un ad el e sc o s e si mp o r t a n t sd a r r e r a me n t s ó ne l s t e r mo a d h e s i u s , v e n e mmo l t ac o s aq u ee sp o t e n g a n x a ra mbp l a n x a . E s t e ma d a p t a n t n o sa l st e mp sq u ec o r r e n , f e n t mo l t ac o s at a mb ép e ri n t e r n e t , mu n t a n t u np à g i n a we b . . . C o mé sl av o s t r ac l i e n t e l a ? T e n i mu n ac l i e n t e l aà mp l i aq u ev ad e sd eg e n t q u e l i a g r a d af e rc o s e sd ep u sma n u a l c o mu nh o b b y fi n su ns e c t o rmé sp r o f e s s i o n a l c o me mp r e s e so t a l l e r sd ec o n f e c c i ó . ©E s t e v eVi l a r r úbi e s


Ambel supor tde:

www. r ut adel sembl emat i cs. cat

. . .l ag u i ade l se s t a b l i me n t se mb l e mĂ t i c sdeB a r c e l o n a


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.