Emblematics. núm. 8. El Rei de la Màgia

Page 1

1dej ul i ol de2017

núm. 8

embl emà c s e x e mpl a rg r a t uï t -

e l ma g a z i nei nf or maude l sE s t a bl i me nt sE mbl e màc s

Edi t or i al

.

Perar tdemàgi a!

Repor t at ge Ros aLl op r epas s al a

hi s t òr i adeEl Rei del aMàgi a


LaFo t o

El Re i d el aMà g i a1 8 8 1

Ros aL l op( 23/ 06/ 2017E l Re i del aMàgi a-Bar c e l ona) F ot o. E s t e v eVi l a r r úbi e s

2


embl emà c s e l ma g a z i nei nf or maude l sE s t a bl i me nt sE mbl e mà ac s

s u ma r i 4

di bui xE mbl emà c J oa nBuenodi bui x a E l Re i del aMàgi a

5

el Repor t a t g e Ros aL l opr epa s s a l ahi s t òr i adel Rei del aMà g i a

8

di bui xE mbl emà c J oa nBuenodi bui x a E l I nge ni o

9

l ’ E nt r ev i s t a Pa uMa rnezens ex pl i c al anov aet a pa deE l I nge ni o

e di t or i a l

No c i es , ent r ev i s t es , opi ni ó, r epor t a t g esf ot og r à fic si mol tmés .

Pera r tdemà g i a ! F ac os ad’ una nyl aRos aCa r dona -a ng apr opi e t à r i adeE l I ng e ni oe m c ome nt a v ar e f e t aquede s pr é sdemol t si nt e nt sf a l l i t sa l hor ade t r oba runas ordaquee v i t é se l t a nc a me ntdel abo g ade g utal a s e v aj uv i l a c i ó, pe rfiha v i aa r r i ba tauna c or da mba l g úpe rf e r s e c à r r e cde l ne g oc i i g a r a nr nel ac on nuï t a t . E l r e pt enoe r af à c i l j aquec a l i aquee l noui nqui l í e sf é ss e use l s v a l or si l at r a di c i óquee ma nadeE l I ng e ni o. Aque l l di ape r òl aRos ano e mv av ol e rdi re l nomde l f ut urpr opi e t a r i . Nomé se mv adi ra mbuna mi t j ar i a l l a: “ T r a nqui l quequa nhos à pi g ue se s t a r à smol tc ont e nt . ” Unas e t ma ne smé st a r dl apr e ms aba r c e l oni nade s v e t l l a v ae l mi s t e r i : E l I nge ni oe v i t ae l t anc ame ntgr ac i asaE l Re i del aMàgi ade i aun de l st ul a r sa que l l 22d’ a g os tde2016. L ano c i ae mv aa l e g r a rmol t c omha v i apr e di tl aRos a . Qui mi l l orqueE l Re i del aMà g i a , unadel e s bo g ue smé se mbl e màque sdeBa r c e l onape rf e r s ec à r r e cde E l I ng e ni o. F apoc sdi e se l Pa uMa rne z-e l nour e s pons a bl edeE l I ng e ni o-e m c onf e s a v aquepe rE l Re i del aMà g i as a l v a rE l I ng e ni oha v i as i g ute l “ t r ucdema ns ”mé sc ompl i c a tf e tma i pe re l l s . Be ns e g urquenode u ha v e re s t a tf à c i l pe r òe nt otc a se l mi l l ord’ a que s tt r ucdema nsé s queE l I ng e ni ohaque da ts e nsdubt ee nbone sma ns .

E s t e v eVi l a r r úbi e s F onsd’ I mat ge sde l Come r çdeCat al uny a

e di t a-F I CC. F onsd’ I mat ge sde l Come r çdeCat al una di r e c c i óe di t or i al -E s t e v eVi l ar r úbi e s c ol . l abor ador s-As s oc i ac i ód’ E s t abl i me nt sE mbl e mà c s

3


L ’ a rs t aba r c el oní J oa nBuenodi bui x aE l Re i del aMàgi a.

E na que s t aoc a s i óe ldi bui x a ntJ oa nBue nof apa r a daaE lRe idel aMàgi a pe r di bui x a r nel ’ e x t e r i ora mbunas è r i ededi bui x osdeg r a nf or ma tr e a l i t z a t sa mb nt a x i nai unac a ny aquef al af unc i ódepi nz e l l .

4


Ro s aL l o p

R e s p o n s a b l ed e l R e i d el aMà g i a

“e l mó nd el amà g i aé s i n t e r e s s a ns s i m, n on o mé s p e rg a u d i rv e i e n t l o , s i n ó p e rc o n è i x e r s ed e sd ed i n s ”

©E s t e v eV i l a r r u b i e s

Aq u e s t ab og aé smo l ta ng a . P a r l i ’ md e l s s e u si n i c i s . No s a l t r e sp e n s e mq u eé sl ab og ad emà g i amé s a ng ad e l mó nq u ep e r s i s t e i x . L as e v ah i s t ò r i ae s r e mo n t aal ’ a n y1 8 8 1 d ef e t u n ami c aa b a n s p e r ò a g a f a r e ma q u e s t ad a t aq u eé sl aq u ep o s aal a f a ç a n ad el ab og a . T o t c o me n ç aq u a nJ o a q u i m P a r t a g à s , u nma gn a s c u t a q u í a l b a r r i , v i a t g ea Amè r i c ad e l S u daf e rf o r t u n a , p e r òl av e r i t a t é s q u eq u a nt o r n a , t o r n af e t t o t u nma gi d es e g u i d a e sp r o p o s ao b r i ra q u e s t ab og a . Ai x òv as e ru n a c o s amo l t v a n g u a r d i s t ae na q u e l l mo me n t p e r q u è n on ’ h i h a v i ac a pe na q u e l l mo me n t e nt o t l ’ E s t a t E s p a n y o l . L amé sp r o p e r ae r aaP a r í s . Def e t v a v i a t j a r h i mo l t e sv e g a d e s . V ac o i n c i d i ra mb l ’ i l . l u s i o n i s t ai c i n e a s t af r a n c è sGe o r g eMé l i è s q u a ne r ad i r e c t o rd e l t e a t r eR o b e r t Ho u d i n. P a r t a g à sv as e ru nd e l sp r i me r sq u ev ai n t r o d u i r e l c i n e maaB a r c e l o n ac r e a n t al e sR a mb l e su n t e a t r ea n o me n a t S a l ó nMá g i c oo ne sp r o j e c t a v a a q u e s t i n c i p i e n t p r e c i n e ma .

É se x a g e r a td i rq u eP a r t a g à sf o ue l g r a n d i f u s s o rd el amà g i aal ’ E s t a t ?

elRepor t at ge

S e n sd u b t e . L ’ a n y1 9 0 0v ae s c r i u r eE LP R E S T I DI GI T ADOROP T I MUSOMAGI AE S P E C T R AL , u nl l i b r e f a n t à sci v as e re l l q u i v as e n t a rl e sb a s e sd el a g r a na fi c i óal amà g i aq u eh i h aaB a r c e l o n ai p e r e x t e n c i óal ar e s t ad el ’ E s t a t .

5


L ’ a n y1 9 3 1mo rP a r t a g à s . Qu i c o nn u ae l n e g o c i ? E l l v amo r i re l 2 8d ed e s e mb r e , e l d i ad eS a n t s I n n o c e n t si n i n g ús ’ h oc r e i a , e sp e n s a v e nq u ee r au n a b r o ma . F i n a l me n t C a r l e sB u c h e l i , u nd e l ss e u sc l i e n t smé s d i sn g i t se sf e uc à r r e cd el ab og a . E r aj o v ei a mb l ’ a j u d ad ’ u na mi cc a p i t a l i s t av ar e n o v a ru n ami c a l ’ e s t a b l i me n t p e r òs e n s ec a n v i a rl ’ e s t r u c t u r a . L a f a ç a n aa c t u a l é se l r e s u l t a t d ’ a q u e s t as e g o n a i n fl u è n c i a .

Bu c h e l i t a mb éf o uu ng r a nd i f u s o rd el amà g i ao i ? S í . B u c h e l i e l n o ma rscd e l q u a l e r aC a r l s t o nv a t e n i ru ne n o r meè x i t a mbe l s e ue s p e c t a c l eMi s t e r i o s d el aI n d i ai é sr e c o n e g u t c o mu nd e l sme s t r e sd e l s i l . l u s i o n i s t e sc o n t e mp o r a n i sd eC a t a l u n y a . Def e t e l me uc o mp a n yJ o s e pMºMa rn e ze sv ai n i c i a ra q u í . Qu a nt e n i a1 2a n y sa n a v aac o mp r a r s eu n e su l l e r e s e nu n aò pc as i t u a d aa l c a r r e rP r i n c e s ai a l p a s s a rp e r d a v a n t d e l R e i d el aMà g i al i v ad i ral as e v ama r e : Ma maj ov u l l e n t r a ra q u í ! I a i x í v as e r .


©E s t e v eVi l a r r úbi e s

S u p o s oq u ea q u e l l mo me n tc a n v i a r i al as e v av i d a S í , v ac o me n ç a raa p r e n d r ej o c sd ema n si e s t u d i a r i n t e n s a me n t . Un sa n y sd e s p r é s , e n sv a mc o n è i x e r f e n t t e a t r e . V ad e c i d i rf e ru ne s p e c t a c l ea mbt o t e l q u eh a v i aa p r è sa q u í ia l e s h o r e sv as e rq u a nl ’ a n y 1 9 8 1j u s t q u a ne sc e l e b r a v ae l c e n t e n a r i d el a b og a C a r l e sB u c h e l i e sv av e u r ei n t e r e s s a t e nq u èl a b og an oe sp e r d é si d e s p r é sd ’ u np a r e l l d ’ a n y sd e g e so n sfi n a l me n tl ’ a n y1 9 8 4e n sv a mf e rc à r r e cd e l ab og a .

C o me n c a r e ue l f u t u rd e l Re i d el aMà g i a ? L an o s t r ap r e t e n c i ós e mp r eh ae s t a t q u el ab og a p e r v i s q u é s . P e ra q u e s t mo uh e mc r e a t t o t au n a e s t r u c t u r ac u l t u r a l c o mp l e me n t à r i aafid ’ a j u d a ra a s s o l i ra q u e s t o b j e cu . Ai x í q u et e n i mu nt e a t r e , u n mu s e ui u n ae s c o l aa mbe l n o md e l R e i d el aMà g i aa l c a r r e rJ o n q u e r e s , n ú m. 1 5 . P e ra l t r ab a n d ae l n o s t r efi l l , e l P a uMa rn e z , e s t à mo l t i n t e r e s s a t e nr a re n d a v a n t e l n e g o c i . P e rt a n t f a r e mt o t e l p o s s i b l ep e r q u èa i x í s i g u i .


L ’ a rs t aba r c el oní J oa nBuenodi bui x ae l I nge ni o.

E na que s t aoc a s i óe l di bui x a ntJ oa nBue nof apa r a daae l I nge ni ope rdi bui x a r net a nt l ’ i nt e r i orc oml ’ e x t e r i ora mbunas è r i ededi bui x osdeg r a nf or ma tr e a l i t z a t sa mb nt a x i nai unac a ny aquef al af unc i ódepi nz e l l . Pode uv e ur ee l v í de ode l pr oc é sc r e aue n e l s e g üe nte nl l a ç : h ps : / / www. y out ube . c om/ wat c h? v = K4hk _ 0s i u_ M

4


P a uMa rn e z

R e s p o n s a b l ed eE l I n g e n i o

“He me s t a te l sd e l Re i d el aMà g i aq u i e nu nú lm j o cd ema n s , u nú lm t r u cd emà g i a , h e ma c o n s e g u i ts a l v a rE l I n g e n i o . ” .

©E s t e v eV i l a r r u b i e s

Aq u e s t ab og ah ap a s s a tp e rmo l t e s ma n si a r ae l sd e l Re i d el aMà g i al ’ h a n s a l v a td e l t a n c a me n t .

L ab og al av af u n d a rl ’ a n y1 8 3 8B e n e t E s c a l e r . E l n e g o c i v ap a s s a rd ep a r e safi l l sfi n sq u ee l 1 9 2 0l a f a mí l i ae sv av e u r ee nl an e c e s s i t a t d ev e n d r ee l n e g o c i . L av ac o mp r a rDe lHo ms . P o s t e r i o r me n t v ap a s s a rama n sd eJ o s e pC a r d o n a , e l s e u g e n d r e , q u i v aa p r e n d r el ’ o fi c i d ’ a r t e s àd el a i ma t g e r i ap o p u l a r . L as e v afi l l aR o s aC a r d o n av a c o nn u a ra l f r o n t d el ab og afi n sl ’ a n y2 0 1 6 . E s v o l i aj u b i l a rp e r òn oa c o n s e g u i an i n g úq u e v o l g u é sa g a f a r n ee l t r a s p à s . V ae s t a rq u a s i u n a n ye nl i q u i d a c i ó .

F i n sq u ep e ra r td emà g i av a ua p a r è i x e r v o s a l t r e s ?

E f e cv a me n t , h e me s t a t e l sd e l R e i d el aMà g i a u n aa l t r ab og ae mb l e màc ad eB a r c e l o n a , l a b og ad emà g i amé sa ng ad e l mó n q u i e nu n ú lmj o cd ema n s , u nú lmt r u cd emà g i a , h e m a c o n s e g u i t s a l v a rE l I n g e n i o . Has i g u t u n af e i n amo l t c o mp l i c a d a , e n c a r ae n sh i e s t e me s f o r ç a n t , p e r òt e n i mc l a rq u ev o l e m r a r e n d a v a n t .

l ’ ent r evi st a

9


I c o me n c a r e ue l f u t u r ? L af e i n aq u eh e md ef e rd ’ a r ae ne n d a v a n t é ss e g u i r a mbt o t al at a s c aq u eE l I n g e n i oh ae s t a t f e n t d u r a n t a q u e s t s1 7 9a n y sd ’ h i s t ò r i a . S e g u i rv e n e n t b r o me s , ma t e r i a l d ed i s f r e s s e s , ma t e r i a l d ef e s t a . . . I e l t a l l e r ? E l t a l l e rn op o t mo r i r . E l sd e l R e i d el aMà g i at e n i m u nt a l l e rp r o p i i t e n i me x p e r i è n c i ae nl ac o n s t r u c c i ó d ema t e r i a l d ’ i l . l u s i o n i s mei e s c e n o g r a fi ai n os e ’ n sf a e s t r a n ye n t r a ra r ae nu nt a l l e rd ec a r t r óp e d r ai c o me n ç a raf a b r i c a rc a p g r o s s o s , g e g a n t s , mà s c a r e s d et e a t r e . S e g u i r e mf e n t a q u e s t at a s c ad ef a b r i c a c i óp r ò p i a r e c u p e r a n t t a n t e l g è n e r ec l à s s i cd e l smo t l l e sa nc s c o mi n n o v a n t a mbp e c e sn o v e sq u ea n i r e m i n c o r p o r a n t a l c a t à l e gd eE l I n g e n i o .

©E s t e v eVi l a r r úbi e s


©E s t e v eVi l a r r úbi e s

L av e n t ad ema t e r i a l d ec i r cc o nn u a r à ?

S í , é su na s p e c t eq u ev o l e mp o t e n c i a r . E l I n g e n i oe l s ú lmsa n y s , l e sú lme sd è c a d e s , s ’ h ae s p e c i a l i t z a t e n l av e n t ad ema t e r i a l d ec i r c : ma l a b a r s , h o l a h o b s , t r a p e z i s , fi n si t o t g r a n se s t r u c t u r e s . Do n c sb ét o t a i x òh oh e md es e g u i rf e n t , h oh e md es e g u i r a mp l i a n t . É su ns e r v e i q u en oh e md ep e r d r ep e r t o t se l sa ma n t sd e l c i r c . ” . Qu èe l sd i r i aaa q u e l l e sp e r s o n e sq u en oh a n e n t r a tma i aE l I n g e n i o ? S o b r e t o t q u en od e i x i nd ev i s i t a ru n ad el e sb og u e s mé se mb l e màq u e sd eB a r c e l o n a . Noc a l s e ru n a ma n t d e l sc a p g r o s s o sou nma l a b a r i s t ap e re n t r a r e na q u e s t ab og a . Aq u í t e n i mc o s e t e sp e ra q u a l s e v o lp u sd er e g a l i e n c a r aq u en ou se mp o r t e u r e s , v e n i u . . . . q u eu se mp o r t a r e uu n ap a r t d e B a r c e l o n aa l v o s t r ec o r . ©E s t e v eVi l a r r úbi e s


Ambel supor tde:

www. r ut adel sembl emat i cs. cat

. . .l ag u i ade l se s t a b l i me n t se mb l e mĂ t i c sdeB a r c e l o n a


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.