Emblemàtics. Núm. 6. Barreteria Mil

Page 1

1dema i gde2017

núm. 5

embl emà c s e x e mpl a rg r a t uï t -

e l ma g a z i nei nf or maude l sE s t a bl i me nt sE mbl e màc s

Repor t at ge

Núr i aAr naur epas s ael sc entany s del aBar r et er i aMi l

Not í ci es

L’ Aj unt amentdeBar c el onac ons t i t uei xun gr updet r ebal l ambex per t sperdes env ol upar nov esmes ur ess obr ec omer ç osembl emàt i c s .

Edi t or i al

Mi l gr àc i esi permol t sany s !


LaFo t o

Ba r r e t e r i aMi l . 1 9 1 7

Núr i aAr na u( 12/ 08/ 2016Bar r e t e r i aMi l -Bar c e l ona) F ot o. E s t e v eVi l a r r úbi e s

2


embl emà c s e l ma g a z i nei nf or maude l sE s t a bl i me nt sE mbl e mà ac s

s u ma r i 4

no c i es

5

el Repor t a t g e Núr i aAr na ur epa s s ael s c enta ny sdel a Ba r r et er i aMi l

8

Di bui xE mbl emà c J oa nBuenohomena t j a l aBa r r et er i aMi l

10

l ’ ex pos i c i ó Gr a nèx i tdel ’ E x pos i c i ó “ Det ot al av i da . E l c omer çembl emà cde Ba r c el ona

e di t or i a l

No c i es , ent r ev i s t es , opi ni ó, r epor t a t g esf ot og r à fic si mol tmés .

MI Lg r à c i esi permol t sa ny s ! F e runa nymé spe rune s t a bl i me nthi s t òr i c , d’ a que l l sdet ot al av i da , pots e mbl a rque l c omnor ma l , ha bi t ua l , pe r òqua na que s ta nymé s , é se l quef ac e nt , l ac os ac a nv i at ot a l me nti e mv e ne na l c a pt r e s pa r a ul e s . Re c one i x e me nt . Re c one i x e me nta l v a l ore mpr e ne dordeT omà sAnt oné s , be s a v i del ’ a c t ua l pr opi e t à r i a , i f unda dordel ’ e s t a bl i me nt . T a mbéat ot e s a que l l e sg e ne r a c i onsqueha nt r e ba l l a tdurt ot sa que s t sa ny spe r r a re nda v a nte l ne g oc i finsac onv e rrl aba r r e t e r r i aMi l e nuna i c onac ome r c i a l del ac i ut a tdeBa r c e l ona . De t e r mi na c i ó. De t e r mi na c i ópe rma nt e ni rl ’ e s pe r i tor i g i na l s e ns er e nunc i a ra l s c a nv i squehapor t a tl amode r ni t a tf e ntdel aqua l i t a tde l pr oduc t ei de l s e r v e i , l e ss e v e ss e ny e sd’ i de nt a t . Ag r a ï me nt Ag r a ï ral aNúr i aAr na u, a l s e uhomei at otl ’ e qui phumàdel a ba r r e t e r i al af e i nad’ a que s t sa ny si a ni ma r l osac on nua rt r e ba l l a nt pe ra na rs uma nta ny si mé sa ny s .

e di t a-F I CC. F onsd’ I mat ge sde l Come r çdeCat al una di r e c c i óe di t or i al -E s t e v eVi l ar r úbi e s c ol . l abor ador s-As s oc i ac i ód’ E s t abl i me nt sE mbl e mà c s

E s t e v eVi l a r r úbi e s F onsd’ I mat ge sde l Come r çdeCat al uny a

3


No t í c i e s

L’ a c t u a l i t a t d e l sEs t a b l i me n t sEmb l e mà t i c s L ’ Aj unt a mentdeBa r c el onac onst uei xung r updet r eba l la mbex per t sper des env ol upa rnov esmes ur ess obr ec omer ç osembl emà c s L ’ Aj unt a me ntdeBa r c e l onahac onst uï ta que s tg e ne rung r updet r e ba l l f or ma tpe re x pe r t squepe r me nde s e nv ol upa rme s ur e spe rpr ot e g i re l sc ome r ç ose mbl e màc s . Aque s tg r updet r e ba l l t éc om apr i nc i pa l obj e cul ac e r c ai i de n fic a c i ód’ i ns t r ume nt s j ur í di c si deg e sóquepe r me nde fini runma r cd’ a c t ua c i óe nr e l a c i óal apr ot e c c i óde l s c ome r ç ose mbl e màc sdel ac i ut a t .

© Aj unt a me ntdeBa r c e l ona

Aque s tg r updet r e ba l l s ’ e mma r c adi nsde l Pl adeT r e ba l l i e l sobj e cusdel aComi s s i ó T è c ni c ad’ E s t a bl i me nt sE mbl e màc siS i ng ul a r s( CT E E S )il as e v ac onst uc i óhae s t a t pr e s i di dape rl ar e g i dor adeCome r çi Me r c a t sdel ’ Aj unt a me ntdeBa r c e l ona ,Mont s e r r a tBa l l a r í n.L ac oor di na dor ade l g r updet r e ba l l é sl adoc t or ae nDr e ti c a t e dr àc ade Dr e tAdmi ni s t r audel aUni v e r s i t a tdeBa r c e l ona , E l i s e ndaMa l a r e ti e s t àf or ma tpe r : L ’ a dv oc a dai a ut or adel ’ a s s e s s or a me ntl e g a l al ’ I nst utdePa i s a t g eUr bàe nl ’ a dopc i ó deme s ur e sa dr e ç a de sa lma nt e ni me ntde l se s t a bl i me nt se mbl e màc sdel ac i ut a tde Ba r c e l ona , E v aPi c h. E l c ons ul t orDa v i dMi l l e t . E l sa ut or sdel ’ e s t udi pr e l i mi na rs obr ec ome r çdepr ox i mi t a tdeBa r c e l ona , Ma rL l or e ns i J or di Pa r do. E l v oc a l del ’ As s oc i a c i ód’ E s t a bl i me nt sE mbl e màc s , Pe r ePi na . L ’ a dv oc a tdel ’ As s oc i a c i ód’ E s t a bl i me nt sE mbl e màc s , J os e pCr ua ny e s . E l g e r e ntdel ’ I nst utMuni c i pa l dePa i s a t g eUr bà , Xa v i e rOl i v e l l a . T è c ni c smuni c i pa l sdeBa r c e l onaAcv a , Ar t urAg ul l ó, i del aDi r e c c i ódeCome r ç , L a ur a Vi l e l l a . L adi r e c t or adeCome r çdel ’ Aj unt a me ntdeBa r c e l ona , Me r c èGa r c i a . L ’ a s s e s s ordel ar e g i dor i adeCome r çi Me r c a t s , F r a nc e s cPov e da no. E l f e br e rde2016, l ’ Aj unt a me ntdeBa r c e l onav aa pr ov a rde finiv a me nte l Pl aE s pe c i a l depr ot e c c i ódel aqua l i t a tur ba naal ac i ut a tdeBa r c e l ona . E l pl a , quei nc l oue l Ca t à l e g depr ot e c c i óa r qui t e c t òni c ,hi s t òr i cipa i s a t g í scde l se s t a bl i me nt se mbl e màc sdel a c i ut a tdeBa r c e l ona ,t éc om apr i nc i pa lobj e cupr ot e g i ripr e s e r v a re l sc ome r ç oshi s t òr i c sdel ac i ut a tquea por t e nv a l orpa t r i moni a l ,i de nt a tc ul t ur a lis i ng ul a r i t a t .E lc a t à l e gc ont éunt ot a l de211e s t a bl i me nt s .

Publ i c a tel l l i br eCOME RÇOSHI S T ÒRI CSDEBARCE L ONA L ’ Oc t ubr ede2016e spubl i c àe ll l i br e COME RÇOSHI S T ÒRI CSDEBARCE L ONAde l ' E di t or i a l S a ma r ucone sr e c ul l l at r a j e c t òr i ade74c ome r ç osi e mpr e s e sdeBa r c e l ona de sdel as e v af unda c i ófinsal ' a c t ua l i t a t . E lpr òl e gde ll l i br ehaa na tac à r r e cdeJ os e pMa r i aRoi g ,s e c r e t a r idel ' As s oc i a c i ó d' E s t a bl i me nt sE mbl e màc si pr opi e t a r i del aDol c e r i aL aCol me na . Roi gf aunar e fle x i ó s obr ee l pa s s a t , e l pr e s e nti e l sr e pt e sde l f ut urde l sc ome r ç oshi s t òr i c sdeBa r c e l ona .

4


Nú r i aAr n a u

P r o p i e t à r i ad el aB a r r e t e r i aMi l

“T o t e sl e sg e n e r a c i o n sh a nn g u tl ai d e ad er a re n d a v a n tl ab a r r e t e r i a , s a b e ml ’ o fi c i i e sme me l sb a r r e t s . Ai x òe sl ab a s ed et o t ” S i t ua daa l c a r r e rF ont a ne l l a , l aBa r r e t e r i aMi l a r r i bae ng ua nya l s e uc e nt e na r i c onv e rdae nt ot aunai c onac ome r c i a l deBa r c e l ona . Núr i a Ar na ul ’ a c t ua l pr opi e t à r i a -r e pa s s al at r a j e c t or i ade l l abo g ae na que s t ae nt r e v i s t a .

©E s t e v eV i l a r r ú b i e s

Aq u e s t ab og aé st o tu nr e f e r e n tal a c i u t a t . P a r l i ’ md e l ss e u si n i c i s .

S e g o n se s c r i t sq u en cd e l me up a r ee l n e g o c i v a c o me n ç a re l 1 8 1 2s i b éo fi c i a l me n t p o d e md i rq u e v ed e l 1 8 5 6d el amàd el af a mí l i aAn t o n é sq u a ne s v a ne s t a b l i ra l c a r r e rHo s p i t a l , p r i me re nu np i si d e s p r é se nu n ab og a . L ’ a n y1 9 1 7p e r ò , e s t r a s l l a d e nal ’ a c t u a l e mp l a ç a me n t d e l c a r r e r F o n t a n e l l an ú me r o2 0 . Aq u í h i v av i n d r ee n c a r ae l me ub e s a v i i d e s p r é ss ’ h ov aq u e d a re l me ua v i . E l me ua v i e sf aa fi l l a re l me up a r eq u eh a v i aq u e d a t o r f ed ep et i p e ra mi s t a t a mbe l s e up a r eb i o l ò g i c e l v aa d o p t a r . Ap a rrd ’ a q u í l ab og ap a s s a r i aa ma n sd el af a mí l i aAr n a ufi n sa r a . I n oh ae s t a tf à c i l a r r i b a rfi n sa v u i o i ? T o t e sl e sg e n e r a c i o n sh a na n a t p a s s a n t l e ss e v e s d i fi c u l t a t s , e l b e s a v i p e l f e t d ef e re l c a n v i d ’ u b i c a c i ó , e l me ua v i v ae n g a n x a rl ag u e r r a p l e n a me n t , e l me up a r el i v at o c a ra f r o n t a re l s i n s o mb r e r i s moq u ed e i e ne na q u e l l mo me n t i ami m’ h at o c a t a s s u mi re l c a n v i d emo d e l c o me r c i a l d ’ a q u e s t s e g l eo nl e sx a r x e ss o c i a l si i n t e r n e t o c u p e nu np a p e ri mp o r t a n t . T a mb éh e ml i d i a t a mb l ac r i s i i e l sp r e u sd e s me s u r a t sd e l sl l o g u e r s , p e r ò a q u í e s t e m.

Qu i n as e r i ap e rv o s t èl as e n y ad ’ i d e nt a t

elRepor t at ge

d el ab og ad u r a n ta q u e s ts e g l e ? S a b e ml ’ o fi c i i e sme me l sb a r r e t s . Ai x òe sl ab a s e d et o t .

5


E s t èc a me n tl ab og as ’ h ama nn g u tf o r ç a S í , h e mf e t i c o nn u e mf e n t e l p o s s i b l ep e rc o n s e r v a r i r e c u p e r a rt o t a l l òo r i g i n a l . E l 1 9 1 7 , p o d r í e md i rq u el ab og ae r amo l t mo d e r n a p e rl ’ è p o c a , a mbu n sa p a r a d o rmo l t g r a n si p l e n sd e mi r a l l s . L ’ i n t e r i o re s t a v ad e c o r a t a mbu n sa r ma r i sf e t s ami d ai u n st a u l e l l smo l t t r e b a l l a t sq u ee n c a r ae s c o n s e r v e n . Al ’ è p o c ad e l me up a r eq u a nn oe sv a l o r a v at a n t l ’ a ng u i t a t , e sv aa r r i b a rap o s a ra l u mi n i a l a p a r a d o r s e x t e r i o r s, p e r òa f o r t u n a d a me n t a mbl ac a mp a n y a Gu a p o sp e rS e mp r ep r o mo g u d ap e rl ’ Aj u n t a me n t d e B a r c e l o n ae st o r n àar e c u p e r a rl ’ a mb i e n t a c i ó o r i g i n a l . P e l q u en ce n t è s , l ab a r r e t e r i ae s t a v ad e d i c a d a e nu np r i n c i p i a l c l i e n tma s c u l í , é sv e r i t a t ? E f e cv a me n t , e r au n ab og ap e rh o me s , a mbb a r r e t s d ’ h o me . S ’ h i v e n i e nr a s p a l l s , p a r a i g ü e si c o s e sa i x í . Ai x òs i q u eé su n ad el e sc o s e sq u eh a nc a n v i a t a mb e l sa n y si a c t u a l me n t t e n i ma rc l e sp e rt o t h o m, fi n si t o t p e ran e n s . ©E s t e v eVi l a r r úbi e s

.


©E s t e v eVi l a r r úbi e s

Ma n t e n i ue n c a r al ap r o d u c c i óa r t e s a n a l ? De sd es e mp r ee l t a l l e rh ae s t a t mo l t i mp o r t a n t p e ra n o s a l t r e s , é su nd e l se l e me n t sd i f e r e n c i a d o r sd el a c o mp e t è n c i ai c a d ac o pe l p o t e n c i e mmé s . T a s q u e s c o mc a n v i a rl af o r mad el ’ a l a , l ac o p a . . . P o d e md i r q u ee na q u e s t s e nt h e mt o r n a t mo l t a l so r í g e n sfi n s e l p u n t d ef a b r i c a rn o s a l t r e sp e c e sú n i q u e s , mo l t e x c l u s i v e s . M’ e q u i v o c os i d i cq u ee l sa p a r a d o r se x t e r i o r ss ó n l as e v ad e b i l i t a t ? ( s o mr i u ) S u p o s oq u ee mv ed e l me up a r e , p e r ò s e mp r eh i h e mp o s a t mo l t “ c a r i n y o ”e ne l s a p a r a d o r s . É sl ap e ç aq u ef aq u el ag e n t s ’ a t u r i , q u e l ag e n t mi r i , é se l p r i me rp u n t o np o t sc o me n ç a ra v e n d r ee l p r o d u c t e . I n t e n t e me s me r ç a r n o smo l t e n mo s t r a rl e sn o v e st e n d è n c i e sd emo d aa l sa p a r a d o r s i s e mb l ae f e cv a me n t q u eal ag e n t e l sh i a g r a d a mo l t . Mo l t e sg r à c i e sNú r i ai p e rmo l t sa n y s ! P o d e uv e u r ee l r e p o r t a t g ec o mp l e r t a hp : / / r u t a d e l s e mb l e ma c s . c a t

©E s t e v eVi l a r r úbi e s


L ’ a rs t aba r c el oní J oa nBuenos es umaa l c ent ena r i del aBa r r et er i aMi l .

E l di bui x a ntJ oa nBue nohav ol g utr e t r ee l s e upa rc ul a rhome na t g eal aba r r e t e r i aMi l e ne l s e uc e nt e na r i i hohaf e tdel ami l l orma ne r aques nt ax i nai unac a ny aquef al af unc i ódepi nz e l l . Ve ur e ’ ldi bui x a ra l ss e us84a ny sé sune s pe c t a c l equenode i x ai ndi f e r e ntani ng úc omhode m de s pl e g at ote l s e ut a l e nts obr ee l pa pe re npl ec a r r e r . Pode uv e ur el afil ma c i ódec ome sr e a l i t z àe l di bui xah ps : / / www. y out ube . c om/ wa t c h? v = i 9F HM7UQMVA


es a pf e r ho: di bui x a nt . Unas è r i edet r e sdi bui x osdeg r a nf or ma tr e a l i t z a t sa mb e mos t r al amult uddepa s s a v ol a nt sques ’ a t ur e nac ont e mpl a rc oml ’ a rs t a ©E s t e v eVi l a r r úbi e s

89


L ’ E x pos i c i ó“ Det ot al av i da . E l c omer çembl emà c deBa r c el ona ”a r at a mbév i r t ua l .

©B r u n aB o l i b a r

L aR e g i d o r aMo n t s e r r a t B a l l a r í ni e l f o t ò g r a f E s t e v eV i l a r r ú b i e sd u r a n t l ’ a c t ei n a u g u r a l .

Gr a nèx i tdel ’ E x pos i c i ó“ Det ot al av i da . E l c omer çembl emà cde Ba r c el ona ” L aS a l aT e r e s aPà mi e sde l Ce nt r eCí v i cUr g e l l v aa c ol l i rde l 12deg e ne rfins e l 9def e br e rl ’ e x pos i c i óDet ot al av i da. E l c ome r çe mbl e mà cdeBar c e l ona. L ’ a c t ei na ug ur a l a nàac à r r e cdel aRe g i dor adeCome r çi Me r c a t sde l ’ Aj unt a me ntdeBa r c e l onaMont s e r r a tBa l l a r í n.

Pode ug a udi rdel ’ e x pos i c i ót a mbédef or mav i r t ua l apa rrde l ar e c r e a c i ódel as a l aa mbi ma t g e sde360ºi pa ne l l st à cl s . E x pos i c i óv i r t ual a www. r ut ade l s e mbl e ma c s . c at

l ’ exposi ci ó


E s t e v eVi l a r r ú b i e s

Au t o rd el e sf o t o g r a fi e si c o mi s s a r i d el ’ e x p o s i c i ó .

“q u a no b s e r v e st o t e sa q u e s t e si ma t g e sj u n t e s , p r e n sc o n s c i è n c i ad e l g r a np a t r i mo n i c o me r c i a l d eBa r c e l o n a . ” ©E s t e v eV i l a r r ú b i e s

©B r u n aB o l i b a r

©B r u n aB o l i b a r

Ma t e r i a l i t z a dape l f ot òg r a fE s t e v eVi l a r r úbi e s , l ’ e x pos i c i óv ol i ar e i v i ndi c a r E l pr oj e c t es ’ e mma r c adi nsl aRut ade l sE mbl e màc s ,unag ui ae n e l pa pe rd’ a que s t se s t a bl i me nt sc omar e f e r e nt sdel ac i ut a ti f ome nt a r ne l í ni aa mbl aquèe spotg a udi rd’ a que s tpa t r i moni t a nv a l uós , i una e l c one i x e me nte nt r el ac i ut a da ni ai l e spe r s one squev i s i t e nBa r c e l ona . pl a t a f or madedi f us i óe nl ’ à mbi tl oc a l , na c i ona l i i nt e r na c i ona l , que c ont r i bue i xa l f e tquea que s t sc ome r ç osf or mi npa r tdel ar ut at uL ’ e x pos i c i ól af or ma v e nunt ot a lde74obr e s ,l ama j or i ae nc ol or ,que r í sc ai c ul t ur a l del ac i ut a t . e v oc a v e nl ar i que s ac ome r c i a l deBa r c e l onade sdedi f e r e nt spe r s pe cv e s Aque s t2017e s t àpr e v i s tl aine r à c i adel ’ e x pos i c i óadi f e r e nt s c om l ’ a r qui t e c t ur a ,l e sr e l a c i onsc ome r c i a l s ,pr i or i t z a ntt a mbél afig ur a s a l e sba r c e l oni ne s. de l bo g ue r. Al as a l ae spr oj e c t a r e ndi f e r e nt se nt r e v i s t e se nv í de oa l sr e s pons a bl e s de l se s t a bl i me nt se mbl e màc sone x pl i c a v e nl as e v ahi s t òr i a .

Rut ade l sE mbl e màc s wwwr ut a de l s e mbl e mac s . c a t


Ambel supor tde:

. . .l ag u i ade l se s t a b l i me n t se mb l e mĂ t i c sdeB a r c e l o n a

www. r ut adel sembl emat i cs. cat


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.