Emblemàtics. Num. 29. Camiseria Xancó

Page 1

S et embr ede2018

núm. 29

embl emà c s e l ma g a z i nei nf or maude l sE s t a bl i me nt sE mbl e màc s

edi t or i al

Unadel esj oi esdel aRambl a

di bui x Embl emàt i c

elRepor t at ge

l aCami s er i aXanc ó.

l ahi s t òr i adel aCami s er i aXanc ó

L’ ar t i s t aJ oanBuenodi bui x a

Tr i s t ánXanc ói Pi l arSat t ar epas s en


L aF o t o

Ca mi s e r i aX a n c ó . 1 8 2 0

Pi l a rSa t t ad a r r e r ad e l mo s t r a d o r Fo t o. Es t e v eVi l a r r ú b i e s

2


embl emà c s e l ma g a z i nei nf or maude l sE s t a bl i me nt sE mbl e mà ac s

s u ma r i 4

el Repor t a t g e T r i s t á nXa nc ói Pi l a rS aa r epa s s enl ahi s t òr i a del aCa mi s er i aXa nc ó

8

di bui xE mbl emà c J oa nBuenodi bui x al a Ca mi s er i aXa nc ó

e di t or i a l

No c i es , ent r ev i s t es , opi ni ó, r epor t a t g esf ot og r à fic si mol tmés .

Unadel esj oi esdel aRa mbl a . Av ui de di que ma que s tnúme r ode l Ma g a z i neaunadel e sbo g ue s mé se mbl e màque si a ng ue sdel ac i ut a tdeBa r c e l ona . S i t ua daa l be l l mi gdel aRa mbl a , da v a ntpe rda v a ntde l Gr a nT e a t r ede l L i c e u, s ’ a l ç ade s a fia nte l pa sde l t e mpsl aCa mi s e r i aXa nc ó. F unda dae l 1820a que s t abo g ahae s t a tt e smoni d’ e x c e pc i óde l s e s de v e ni me nt shi s t òr i c smé sr e l l e v a nt sde l ss e g l e sXl X, XXi a r aXXl . E l mé ss or pr e ne ntdet otpl e g a tpe r ò, é squema l g r a te l ss e usqua s i 200a ny sd’ hi s t òr i ac on nuag a udi ntdet ote l s e ue nc a nti e s pl e ndor c oms i d’ unaj oi ae st r a c t é s . E l s e ubone s t a tdec ons e r v a c i óc a l a t r i buï r l oal e sdi f e r e nt s g e ne r a c i onsdel af a mí l i aXa nc óques e mpr eha nde mos t r a te l s e u c ompr omí sa mbl apr e s e r v a c i óde l pa t r i moni hi s t òr i cdel ac i ut a tde Ba r c e l ona . Pr ov ad’ a i x òi c omaa nè c dot ausdi r équel apr i me r a v e g a daquev a i gpos a re l spe usal ac a mi s e r i a , nomé sc r e ua rl apor t a v a i gv e ur ec omuns e ny ora mbundr a pa na v ane t e j a nta mbmol t a c ur al ama g ní fic ac a i x ae nr e g i s t r a dor aNaona l , unadel e smé sbe n c ons e r v a de sdel ac i ut a ti l aqua l pe rc e r t , e mv as e r v i rd’ i ns pi r a c i ó a l hor adec r e a re l l og o pdel aRut ade l sE mbl e màc s . E s t e v eVi l a r r úbi e s F onsd’ I mat ge sde l Come r çdeCat al uny a

e di t a-F I CC. F onsd’ I mat ge sde l Come r çdeCat al uny a di r e c c i óe di t or i al -E s t e v eVi l ar r úbi e s c ol . l abor ador s-As s oc i ac i ód’ E s t abl i me nt sE mbl e mà c s

3


T r i s t á nX a n c ó C a mi s e r i aX a n c ó .

“ Va r e ms e ru n sg r a n si n i c i a d o r sd emo d e l s fi n í s s i msg r à c i e sau n an o v av i s i ód el ac a mi s e r i a ”

T r i s t á nXa nc ói l as e v ae s pos aPi l a rS a a© E s t e v eVi l a r r úbi e s

P a r l i ’ md e l so r í g e n sd ’ a q u e s t ab og a . S o me s p e c i a l i s t e se nc a mi s e r i ad ec a t e g o r i ad ep r i me r aq u a l i t a t , a i x òé sv e r i t a t . V a ms e ru n sg r a n si n i c i a d o r sd emo d e l sfi n í s s i ms g r à c i e sal an o s t r an o v av i s i ód el ac a mi s e r i a . Aq u e s t ab og at a ne mb l e màc af o uf u n d a d al ' a n y1 8 2 0p e l s e n y o rAn t o n i C o t x e t , q u en ov at e n i rfi l l si al as e v amo r tv a p a s s a rama n sd eJ o s e pX a n c óq u eh a v i ae n t r a t a q u í d ' a p r e n e n t u n sa n y sa b a n s . Def e t l as e v af a mí l i av o l i aq u ee s t u d i é s me d i c i n a , p e r òe l l n oh ov o l i a . E sp o t d i rq u ec o mac à sge l v a n p o s a rat r e b a l l a ral ac a mi s e r i a . J o s e pX a n c óe sv ac a s a ra mb He r mi n i aC r e i x e l l d ’ o r i g e np o r t o r i q u e n y aq u ee r ap r o f e s s o r ad e mú s i c ai t o c a v ae l p i a n o . S e mb l as e rq u ee sv a nc o n è i x e ra l P a l a u d el aMú s i c a . Al amo r t d e l s e ue s p ò s , e l l av ar e g e n t a rl ab og a . E l ma t r i mo n i v at e n i rt r e sfi l l s . E l fi l l g r a nJ o s e pv amo r i rd u r a n t l a S e g o n aGu e r r aMu n d i a l ama n sd e l sa l e ma n y sq u a nv aa n a ra d e f e n s a rR ú s s i a . E l fi l l p et , E r n e s t e r ad i r e c t o rd ’ o r q u e s t r ai p r i me rv i o l o n c e l . l i s t ad e l L i c e u . T a mb év a r e nt e n i ru n afi l l a , l ’ He r mi n i aX a n c óC r e i x e l l q u i v ah e r e t a re l n e g o c i u nc o pv amo r i r l as e v ama r e . I v o s t èT r i s t á nq u a na p a r e i xae s c e n a ? B é . E l me up a r eE r n e s t X a n c óe sv ac a s a ra mbu n ap i a n i s t ar u s s a , Y o c a s t aK u s s r o w, t o t sd o se r e nmo l t b o n smú s i c s . V a r e nt e n i rd o s fi l l s , l ame v ag e r ma n aE l s ai j o . V a i gv i u r ep r o pd ev i n t a n y sa Amè r i c ad e l S u do nt r e b a l l a v ae ne l mó nd el ’ a u d i o v i s u a l : c i n e ma , f o t o g r a fi a . . . Al v o l t a n t d e l sa n y s7 0v a i gt o r n a raB a r c e l o n ap e ra j u d a rl ame v a e t aHe r mi n i aal ab og ai s o b r el ’ a n y1 9 7 5j ae mv a i gf e rc à r r e c d el ac a mi s e r i afi n sal ’ a c t u a l i t a t . ©E s t e v eVi l a r r úbi e s

elRepor t at ge


elRepor t at ge


Ve i gq u el av o s t r af a ç a n ama n t ét o tl ’ e s p T e n i mmo l t ac u r ad et o t se l se l e me n t sp a t r i m e l e me n t st a mb én o u c e ns t e s . V as e rr e f o r ma e l S r . C o t x e t l ab og ap o r t a v ae l sn ú me r o s1i l aR a mb l a . L af a ç a n ae s t àc o mp o s t ap e ru n ae t e n d a l d ec o l o rb l a us u p o r t a t p e ru n e sb a r r e s r e t o l a c i óe x t e r i o re s t àp i n t a d aa mbp ad ' o ri é s e g o n ar e s t a u r a c i óp r o mo g u d ap e rmi ma t e i x l e sa ng u e sp e s s e t e s . P a r l i ’ md el ’ i n t e r i o r . P e l q u ef aal ' i n t e r i o rt e n i mu n e se s t a n t e r i e sd l ab og as e p a r a d e sp e ru n e sc o l u mn e sr e ma d e c o r au sd ef u s t at o r n e j a d a . C o mp l e t e ne l m u nmo b l ee ne l c e n t r ed el as a l ao nh i t e n i mp l aj o i ad el ac o r o n a : l ac a i x ae n r e g i s t r a d o r aNa 1 9 1 2 , i q u ee n c a r as e g u e i xf u n c i o n a n t . De t a l l del ac a i x ae nr e g i s t r a dor aNaona l de1912© E s t e v eVi l a r r úbi e s


s p l e n d o r . i mo n i a l s . L ab og aé sd ' e sl mo d e r n i s t aa mb ma d ap e rp r i me r av e g a d ae l 1 9 1 2 . Qu a nl av ao b r i r 1i 3d e l p l ad el aB o q u e r i a . Ar ap o r t ae l s7 8i 8 0d e ae x t e n s av i t r i n ar e ma t a d as u p e r i o r me n t p e ru n e sd el l a u t óo r n a me n t a l . L ap o g r a fi ad el a i é sfi d e l al ' o r i g i n a l . E sv ar e a l i t z a re l 1 9 8 5e nu n a e i xi q u ev ac o s t a rmo l t sd i n e r s , u n s9 . 0 0 0 . 0 0 0d e

sd ef u s t ad ’ e s t r u c t u r amo d u l a rq u ee n v o l t e nt o t a a t a d e ss u p e r i o r me n t p e ru n se l e me n t s l mo b i l i a r i l e sl à mp e d e s , e l st a u l e l l s , l e sc a d i r e si p e n j a d e sl e sc a mi s e s . I n oe mv o l d r i ao b l i d a rd e Nao n a l q u el ' a v i v ap o r t a rd e l sE s t a t sUn i t se l De t a l l del af a ç a nae x t e r i ordel aCa mi s e r i aXa nc ó© E s t e v eVi l a r r úbi e s


ELDI BUI XEMBLEMÀTI C


oníJoanBueno cel abar st i t ar L’ aXancó i ser aCami xal bui di a oan Bueno f antJ x bui ó eldi i as a oc t En aques ne ar x bui ó per di a Xanc i er s a Cami ada a l par e. bl i us onf nc li i t eues orambels i er nt i ’ oril i er t ex ’ l a nt i sambt at z t i eal matr or anf osdegr x bui Unsdi . a. any naiunac i x


©E s t e v eVi l a r r úbi e s

Aq u e s t ap r e g u n t am’ a g r a d a r i af e r l aal as e v ad o n a . P i l a r , C o md e fi n i r i al ’ e t a p ad e l T r i s t á na l c a p d a v a n td el a b og a ? Mo l t p o s iv a .Ap a rrd el ' a n ye nq u èT r i s t á nX a n c óe sv af e r c à r r e cd el ab og a ,l i v ad o n a ru nc a r à c t e rmé se x c l u s i u , s o b r e t o t e ne l d i s s e n yi e ne l sma t e r i a l sd ef a b r i c a c i ód el e s c a mi s e s . E s c o l l i at e i x i t sd ep r i me r aq u a l i t a t mo l t sc o p s p r o v i n e n t sd eF r a n ç a , I t à l i aoAl e ma n y a . S e mp r eb u s c a v a i n n o v a ri c o n f e c c i o n a rp r e n d e sq u ee na q u e l l smo me n t sn oe s f a b r i c a v e naC a t a l u n y a , n i aE s p a n y a .

S u p o s oq u ed e g u ta l f e td ’ e s t a rd a v a n td e l Gr a n T e a t r ed e l L i c e ua l g u nq u ea l t r emú s i cs ’ h ad e i x a tc a u r e p e rl av o s t r ab og a .

L ar e l a c i óa mbe l L i c e uh ae s t a t s e mp r emo l t e s t r e t a . He m n g u t c l i e n t si mp o r t a n t sc o ma r ac a n t a n t sd ’ ò p e r a , d i r e c t o r s d ’ o r q u e s t r a , v i o l i n i s t e s . . . l al l i s t aé smo l t l l a r g a . T a mb év a l ad i r q u et e n i mmo l t smú s i c sf o r ad el ’ à mb i t p r ò p i a me n t d e l L i c e uq u e v e n e naf e r s el e ss e v e sc a mi s e sac a s an o s t r a . Mo l t ss ó n c o n c e rs t e sq u ev i a t g e np e rt o t e l mó n . E s t e mmo l t c o n t e n t sd e p o d e r l o ss e r v i r . B é , u sc o n v i d oap a s s a rp e rl ab og a , aa d mi r a re l mo b i l i a r i i e l s n o s t r e sd i s s e n y si c o mp a rra mbv o s a l t r e sl ' a l e g r i ad es e r p r e s e n t sa q u í al ac i u t a t d e sd e l 1 8 2 0r e p r e s e n t a n t au n ad el e s b og u e smé se mb l e màq u e sd eB a r c e l o n a


I mat gei nt e r i ordel ac ami s e r i aXanc ó one spotv e ur epar tde l mobi l i ar i ©E s t e v eVi l a r r úbi e s

©E s t e v eVi l a r r úbi e s


Ambel supor tde:

www. r ut adel sembl emat i cs. cat


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.