Emblemàtics. Núm. 28. Farmàcia Sanchis

Page 1

j unyde2018

núm. 28

embl emà c s e l ma g a z i nei nf or maude l sE s t a bl i me nt sE mbl e màc s

edi t or i al

Unaf ar màc i ac ompr omes a ambel pat r i moni

di bui x Embl emàt i c L’ ar t i s t aJ oanBuenodi bui x a l aFar màc i aSanc hí s .

elRepor t at ge Mar i adel MarSanc hí sr epas s a

l ahi s t òr i adel aFar màc i aSanc hí s


Ma r i ad e l Ma rSa n c h í sd a r r e r ad e l mo s t r a d o rd el af a r mà c i a Fo t o. Es t e v eVi l a r r ú b i e s

2


embl emà c s e l ma g a z i nei nf or maude l sE s t a bl i me nt sE mbl e mà ac s

s u ma r i 4

el Repor t a t g e Ma r i adel Ma rS a nc hí s r epa s s al ahi s t òr i a del aF a r mà c i aS a nc hí s

8

di bui xE mbl emà c J oa nBuenodi bui x al a F a r mà c i aS a nc hí s

e di t or i a l

No c i es , ent r ev i s t es , opi ni ó, r epor t a t g esf ot og r à fic si mol tmés .

Unaf a r mà c i ac ompr omes aa mbel pa t r i moni . Av ui he ng ute l pl a e rdev i s i t a runadel e sf a r mà c i e smé s e mbl e màque sdel ac i ut a ts i t ua daaRa mbl adeCa t a l uny a , 117. L a s e v ade c or a c i óne og òc at a nte x t e r i orc omi nt e r i orf ad’ a que s t e s t a bl i me ntunav i s i t aobl i g a dape rat ot sa que l l sa ma nt sdel a Rut adel sE mbl emà c s . L aMa r i ade l Ma rS a nc hí sa c t ua lt ua r -m’ hae x pl i c a tunami c al a hi s t òr i ad’ a que s t af a r mà c i aa i x í c ome l se l e me nt spa t r i moni a l sque e sc ons e r v e n, quea f or t una da me nts ónmol t s .Def e tl af a r mà c i at a l i c oml apode mv e ur eadi ad’ a v ui é se l r e s ul t a tdel ar e s t a ur a c i óque e l l ama t e i x av adurat e r mepoct e mpsde s pr é sd’ a dqui r i r l al ’ a ny 1991. Unpr oc é sder e s t a ur a c i óé ss e mpr ec ompl i c a ti e c onòmi c a me nt c os t ósi e l smo usquee mpe ny e nadur l oat e r mes ov i ntt e ne nun a l tc ompone nts e n me nt a l od’ a dmi r a c i óc a pa l l òúni ci i r r e pe bl e . E na que s ts e n tc a l a g r a ï rag e ntc oml aMa r i ade l Ma re l s e u c ompr omí sa mbl apr e s e r v a c i óde l pa t r i moni hi s t òr i cdel ac i ut a tde Ba r c e l ona . E s t e v eVi l a r r úbi e s F onsd’ I mat ge sde l Come r çdeCat al uny a

e di t a-F I CC. F onsd’ I mat ge sde l Come r çdeCat al uny a di r e c c i óe di t or i al -E s t e v eVi l ar r úbi e s c ol . l abor ador s-As s oc i ac i ód’ E s t abl i me nt sE mbl e mà c s

3


Ma r i ad e l Ma rS a n c h í s F a r mà c i aS a n c h í s .

“ Aq u e s t af a r mà c i a t éu n ad e c o r a c i ó d i g n ad ev e u r e”

©E s t e v eVi l a r r úbi e s

P a r l i ’ md e l so r í g e n sd ’ a q u e s t af a r mà c i a . Aq u e s t af a r mà c i aé smo l t a ng a . E sv af u n d a rs o b r ee l 1 8 9 0 , o s i g u i q u et émo ls s i msa n y s . Ac t u a l me n t f o r map a r t d e l C AT ÀL E GDE LP AT R I MONI AR QUI T E C T ÒNI C , HI S T ÒR I C AR T Í S T I CI P AI S AT GÍ S T I CDE L SE S T AB L I ME NT SE MB L E MÀT I C SDEL AC I UT AT DEB AR C E L ONAe l a b o r a t p e rl ’ Aj u n t a me n tl ’ a n y2 0 1 6 .E l p r i me r f a r ma c è u cq u ev ae s t a re na q u e s t af a r mà c i af o ue l Dr . F r e d e r i c V a l l e t X i r ói e mc o n s t aq u eh i v ae s t a rmo l t sd et e mp s . P a s s a t s a l g u n sa n y sp a s s àa l s e ufi l l , F r e d e r i cV a l l e t i Ma si p o s t e r i o r me n t a l n e b o t d eF r e d e r i c , Àn g e l T a n g a n e l l i i V a l l e t . Aq u e s t ap e r s o n aé sal aq u ej ol i v a i gc o mp r a rl af a r mà c i ac a pa l ’ a n y1 9 9 1 , P e rt a n t j af a2 5a n y sq u es ó ca q u í . Aq u e s t af a r mà c i at éu n ad e c o r a c i ói n c r e ï b l e ( s o mr i u ) S í . L ad e c o r a c i óé sd ’ e sl n e o g òc a( " e sl og óc o mo d e r n i z a d o " ) i f o ud i r i g i d ap e rJ o s éP e r e zT e r r a z a . Qu a nv aa d q u i r i rl af a r mà c i aj al l u ï ad ’ a q u e s t ama n e r a ? No . E na q u e l l smo me n t st o t al af u s t ad eme l i se s t a v ap i n t a d ad e c o l o rma r r óf o s c , u nma r r óx o c o l a t a , c o me l q u ed e l p i l a rd ef o s a d ed a r r e r ae l mo s t r a d o r . L l a v o r sv a i gd e c i d i rc o n t r a c t a ru n p r o f e s s i o n a l p e re mp r e n d r el ar e s t a u r a c i ó . E sv ad e c a p a rt o t al a f u s t a , t o t e sl e sc o r n i s e sl e sp o r t e se x t e r i o r si i n t e r i o r si t o t se l s t a u l e l l s . T a mb ée sv as u b st u i re l p a v i me n t o r i g i n a l d e g u t aq u e e s t a v amo l t ma l mè s . E n sv ac o s t a rmo l t d et e mp si mo l t sd i n e r s , p e rc e r t . E l r e s u l t a t p e r ò , s a l t aal av i s t a .

©E s t e v eVi l a r r úbi e s


elRepor t at ge


Ve i gq u el av o s t r af a ç a n ama S í , t a mb ée s t a v e np i n t a d e sd ec o l d e l t a n c a me n t d el e s3o b e r t u r e s L ’ o b e r t u r ad r e t aé su na p a r a d o ri r a d o re x t e r i o r , d eme t a l l d a u r a t , mo l t b o n i q u e si a r al l u e i x e nl af u s t e n d a l sp e rp r o t e g i rt o t al af u s t ad mo l t i n t e n s a . P a r l i ’ md el ’ i n t e r i o r . P e l q u ef aal ' i n t e r i o rd el af a r mà c d o smo s t r a d o r sl a t e r a l sd e i x a n t n e l e me n t sp a t r i mo n i a l smé si mp o n b a i x o sf o r ma t sp e rp o r t e sp l a f o n a b a t e n t s . I n i c i a l me n t h i h a v i av i d r e p r o d u c t e . F i n a l me n t al ap a r t s u p e e l p e r í me t r er e ma t a d ap e ru n e sc De t a l l del ’ a n cba ncdef us t ar e c upe r a t© E s t e v eVi l a r r úbi e s


ma n t él e st r e so b e r t u r e so r i g i n a l s . T a mb ée sv a nr e s t a u r a r ? c o l o rma r r óf o s c . E sv a nd e c a p a ri e n v e r n i s s a r . L ap a r t i n f e r i o r r e sma n t él ad e c o r a c i ód ’ i n s p i r a c i óg òc ae ne l s ò c o l . ri l e sa l t r e sd u e sd i s p o s e nd ep o r t ac e n t r a l b a t e n t a mbu n r a t , e nf o r mad es e r pe na ct u da g r e s s i v a . S ó nu n e so b e r t u r e s f u s t ad eme l i so r i g i n a l . F au np a r e l l d ’ a n y sv a r e mp o s a ru n s t ad e l s o l , j aq u ed u r a n t e l d i al ’ a f e c t a c i ód e l sr a j o sd e l s o l é s

à c i a , i n i c i a l me n t h i h a v i at r e st a u l e l l sp e r òe sv a nt r e u r ee l s t n o mé se l c e n t r a l . E sv af e rp e ru nt e mad ’ e s p a i . Und e l s p o n e n t sd el af a r mà c i aé st o t al ap r e s t a t g e r i ap e r i me t r a l a mb o n a d e sa mbt a l l e sd a mu n t l e sq u a l sh i h av i t r i n e sa mbp o r t e s d r e s, p e r òe sv a nt r e u r ep e rf a c i l i t a ra l c l i e n t l ' a c c é sa l u p e r i o rd e l mo b i l i a r i h i t r o b e mu n ac o r n i s amo t l l u r a d ae nt o t sc r e s t e r i e st a mb éd ’ i n s p i r a c i óg òc a .

©E s t e v eVi l a r r úbi e s


ELDI BUI XEMBLEMÀTI C


oanBueno oníJ cel abar st i t ar L’ s aSanchí màci aFar xal bui di a oan Bueno f antJ x bui ó eldi i as a oc t En aques ne ar x bui s per di hí a Sanc i màc ada a Far par e. bl i us onf nc li i t eues orambels i er nt i ’ oril i er t ex ’ l a nt i sambt at z t i eal matr or anf osdegr x bui Unsdi . a. any naiunac i x


©E s t e v eVi l a r r úbi e s

Noe mn e g a r àq u eu nd e l se l e me n t smé ss i n g u l a r sd e l af a r mà c i aé sl ac ú p u l ad ed a r r e r ad e l t a u l e l l .

S í . Da r r e r ad e l mo s t r a d o r , e l mo b l ea d o p t au n af o r mad ’ a b s i sa mbu n a v o l t aa mbd e c o r a c i ór a d i a l q u ec o n s e r v ae l c r o ma s meo r i g i n a l : ma r r óf o s c a mbl í n i e sd a u r a d e s . E na q u e s t az o n ah e ma p r o fi a tp e re x p o s a h i p a r td el a c o l . l e c c i ód e l sa nc sp o t sd ef a r mà c i aq u ed i s p o s e m, a mbt a pe s me r i l a ti s e r i g r a fi a t samà .A l ap a r ts u p e r i o rd el ac ú p u l ai d e l sa r ma r i sp e r i me t r a l s h i h au n at e l ap i n t a d aq u er e v e s t e i xl ap a r ts u p e r i o rd e l p a r a me n to ns ’ h i e n t r e v e u e ng a r l a n d e sfl o r a l si u np a r e l l d er e t r a t s .L ap e r s o n aq u ee sv a e n c a r r e g a rd er e s t a u r a c i ód el af a r mà c i ae mv a nd i rq u ea q u e s t s f r e s c o se s t à v e ne nmo l tma l e s t a ti q u emi l l o rn ot o c a r l o sg a i r e . P e rt a n te s v a nn e t e j a r e l si p r o u . Al ap a r td e l sa l t e l l sh i h a v i au n e sfi n e s t r e t e sa mb d e c o r a c i óg òc ai v i t r a l l q u ee s t à v e ne nmo l tma l e s t a ti q u et a mb év a ns e r r e mo d e l a d e s .

I s i a i x e q u e ml av i s t at e n i mu ns o s t r e . . .

L av e r i t a té sq u ee l s o s t r eé su n ame r a v e l l ai t a mb ée s t àt o t a l me n tr e s t a u r a t . É su nc e l r a se n t e i x i n a ta mbu n ac o mb i n a c i ód ed o sc o l o r sd ef u s t ai d e c o r a c i o n ss o b r e p o s a d e s , a mbu nmo t l l u r ap e r i me t r a l . D’ a q u e s ts o s t r ee n p e n j au n al à mp a d ad ’ a r a n y aa mbmo ls s i me sb o mb e t e sq u eh e mv o l g u t c o n s e r v a r . Usc o n v i d oat o t sav i s i t a rl an o s t r af a r mà c i a .


©E s t e v eVi l a r r úbi e s


Ambelsupor tde:

www. r ut adel sembl emat i cs. cat


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.