Emblemàtics. Núm. 22. Gràfiques Molero

Page 1

a br i l de2018

núm. 22

embl emà c s e l ma g a z i nei nf or maude l sE s t a bl i me nt sE mbl e màc s

edi t or i al Unvi at gealpassat P

di bui x Embl emàt i c

L’ ar t i st aJoanBuenodi bui xa Gr àf i quesMol er o

elRepor t at ge JosepÚr bezr epassal ahi st òr i a deGr àf i quesMol er o


LaFo t o

Gr à f i q u e sMo l e r o . 1 9 3 6

J o s e pÚr b e za mbl ai mp r e mt ad e1 8 8 4 Fo t o. Es t e v eVi l a r r ú b i e s

2


embl emà c s e l ma g a z i nei nf or maude l sE s t a bl i me nt sE mbl e mà ac s

s u ma r i 4

el Repor t a t g e J os epÚr bez r epa s s al ahi s t òr i a deGr à fiquesMol er o

8

di bui xE mbl emà c J oa nBuenodi bui x a Gr à fiquesMol er o

e di t or i a l

No c i es , ent r ev i s t es , opi ni ó, r epor t a t g esf ot og r à fic si mol tmés .

Unv i a t g ea l pa s s a t . E na que s t aoc a s i ól aRut adel sE mbl emà c se mpor t aal aRonda S a ntPe r e , 44onde sdel ’ a ny1936hi t él as e uGr à fique sMol e r o. J os e pÚr be zl ’ a c t ua l pr opi e t a r i -m’ hae x pl i c a tl ahi s t òr i ad’ a que s t a i mpr e mt ai m’ haf e tunape t av i s i t ag ui a dape rl ’ e s t a bl i me nt . E n a que s tc a sv a l adi rqueaba ndadel az onadev e ndadel ’ e nt r a da , l a pa r tmé sv i s i bl e , al ’ i nt e r i orhi t r obe munl oc a l mol tg r a n, l a i mpr e mt apr òpi a me nta mbe l sde pa r t a me nt sd’ i mpr e s s i ódi g i t a l i òf s e t . Ushedec onf e s a rquee l mi l l ordel av i s i t ahae s t a tqua ne l J os e pm’ hac onv i da taba i x a ra l s ot e r r a ni . Hohe mf e ta mbuna e s c a l adec a r g ol def or j amol tboni c ai or i g i na l del ’ è poc a . Unc opa ba i xunt él as e ns a c i ódef e runv i a t g ea l pa s s a t : pr e s t a t g e r i e s a ng ue spl e ne sdepa pe r s , e s t r i sa nc si . . . a l f onsde l l oc a l , una ma g ní fic ai mpr e mt ade l s e g l eXl Xpr e s i di nt t ’ hot ot . E l J os e pm’ ha unapr e ms ama nua l d’ i mpr i mi rde lpus c ome nt a tquee st r a c t ad’ S t a nhopede1884, e l pr i me rmode l f a br i c a ta mbf e r r ode s pr é sdel a deGut e mbe r g , quee r adef us t a . E na que s tnúme r ode l Ma g a z i ne v e ur e uc omf unc i ona . Def e te mc ome nt aquef apoc sme s osl av a n f e rs e r v i rpe ri mpr i mi runsc a l e nda r i s .

E s t e v eVi l a r r úbi e s F onsd’ I mat ge sde l Come r çdeCat al uny a

e di t a-F I CC. F onsd’ I mat ge sde l Come r çdeCat al uny a di r e c c i óe di t or i al -E s t e v eVi l ar r úbi e s c ol . l abor ador s-As s oc i ac i ód’ E s t abl i me nt sE mbl e mà c s

3


J o s e pÚr b e zGó me z Gr à fi q u e sMo l e r o

“ He m n g u tq u ea d a p t a r n o sa l n o u s e g l e ”

©E s t e v eVi l a r r úbi e s

E mc o n s t aq u ea q u e s te s t a b l i me n tt émo l t a h i s t ò r i a . S í , e sv af u n d a rl ’ a n y1 8 8 4 . E l p r i me rt a l l e rq u eh i v ah a v e rv as e ra l c a r r e rS a r d e n y ai d e s p r é sv a p a s s a ra l c a r r e rS i c í l i a . L ’ a n y1 9 3 6 , q u a nv a e s c l a t a rl ag u e r r a , e l S r . Mo l e r ov at r a s l l a d a re l n e g o c i al ’ e mp l a ç a me n t a c t u a l , L aR o n d aS a n t P e r e , n ú m. 4 4 . Al ’ a n y1 9 6 5e l S rMo l e r oe sv a mo r i ri v ap a s s a rl ai mp r e mt aa l s e n y o rJ o s e p Ma r i aP à mi e sq u eh i v ae s t a rfi n se l 1 9 7 8, a n y d el as e v amo r t . L as e v av í d u as e ’ nv af e rc à r r e c u nt e mp sfi n sq u ej ol i v a i gc o mp r a r . I a i x í fi n s a r a . Af o r t u n a d a me n t e l sme u sfi l l sOl g ai C a r l e s t a mb és ’ h a ni n c o r p o r a t a l n e g o c i . Ve i gq u ee s t èc a me n tl ab og ah ac a n v i a t p o c . C o n s e v e ml ama t e i x af a ç a n a , e l ma t e i x a p a r a d o r , e l mo b l ei l e sd u e sv i t r i n e sd a u r a d e s d ef o r ao na mbl l e t r e sr e t a l l a d e sh i fi g u r ae l mo t I MP R E NT A, al av i t r i n ad el ’ e s q u e r r ai MUE S T R AR I OS , al ad el ad r e t a . E l mo s t r a d o ri l a p r e s t a t g e r i ai n t e r i o rt a mb és ó no r i g i n a l sd el ’ a n y 1 9 3 6 . L ’ a n y2 0 0 0e sv ac a n v i a re l r è t o l i e n c o mp t e sd ed i rGr à fi q u e sMo l e r oe sv ap o s a r Mo l e r o . Un av e r s i ór e d u ï d ad el ’ o r i g i n a l e s g u a r d aal ’ i n t e r i o r .

I ma t g edeJ os e pÚur be zi l as e v afil l aOl g aa mbl ’ a n cr è t ol . ©E s t e v eVi l a r r úbi e s .


P e r òd ec l i e n t e l an ou sn ’ h af a l t a tma i .

Af o r t u n a d a me n t s o mu ne s t a b l i me n t e mb l e màcmo l t a p r e c i a t . E n c a r aa v u iv e i e ma v i sq u ep r i me rv e n i e na mb e l sfi l l si a r av é n e ni p o r t e na l sn é t s . É su na mb i e n t f a mi l i a r T a mb ét e n i mmo l t d et u r i s t e si i l ag e n t v ar e p en t . p a s s a v o l a n t sq u es ’ a t u r e nd a v a n t d e l l o c a l , e l sf ag r à c i ai e n t r e na t r e t sp e rl ’ a mb i e n t d el aGr a n j aDu l c i n e a .

elRepor t at ge


I ma t g ed’ ung r a v a t© E s t e v eVi l a r r úbi e s

Aq u í e sv ac o me n ç a rat r e b a l l a rmo l t sa n y s a mb p o g r a fi ama n u a l , d e s p r é se sv ap a s s a ra l ’ ò f s e t i a c t u a l me n t ee st r e b a l l amo l t e n d i g i t a l i u n ap a r t e nò f s e t . P e l sq u en os o me n t e s o se nl ama t è r i a , e mp o d r i ae x p l i c a rq u eé sl ap o g r a fi a ? P o d e md i rq u el ap o g r a fi aé sl ’ a r t i l at è c n i c a d e l ma n e i gi l as e l e c c i ód e l sp u sd el l e t r ai g r a v a t sp e rac r e a rt r e b a l l sd ' i mp r e s s i ó . É su n p r o c é st o t a l me n t ma n u a l . Hi h a v i au nmo b l ed ’ i mp r e mt aa n o me n a t S u p e rC o mo d í n a mbu nmu n t d ec a l a i x o so n e sg u a r d a v e ne l sp u s( l l e t r e s ) .Aq u e s t e se s p o s a v e na l “ c o n t e n e d o r ”p e ra n a rf o r ma n t l e s f r a s e s . C o n s e r v e me n c a r aa l g u n sg r a v a t sd e 1 9 3 6i p l a n x e s , a i x í c o mu n ap r e ms ama n u a l d ’ i mp r i mi rd e lp u sS t a n h o p ed e1 8 8 4 , e l p r i me rmo d e l f a b r i c a t a mbf e r r od e s p r é sd e l ad eGu t e mb e r g , q u ee r ad ef u s t a . L at e n i m g u a r d a d ae ne l s o t e r r a n i . É su n amà q u i n at o t a l me n t ma n u a l . E l p r o c é s c o me n ç ae x t r a i e n t e l c a r r od ’ o ne ns u r t u n a p l a t a f o r ma .Aq u í e sp o s e ne l sg r a v a t sip u s q u ev u l g u i si mp r i mi rau nc o l o ri d e s p r é s t a mb éma n u a l me n t a mbu nr o d e t s ’ a p l i c al a n t a . Ab a n sd et a n c a rl amà q u i n ae sp o s ae l p a p e rd a mu n t e l g r a v a t i q u a nt e n i ma i x òf e t , l ap l a t a f o r mae n t r ac a pad i n sl ap r e ms ai a mbu n ap a l a n c ae sf ap r e s s i ó . De s p r é s , e s t o r n aaf e rs o rre l c a r r oa mbl ap l a t a f o r mai a l t r e u r ee l p a p e re sp o t v e u r el ai mp r e s s i ó a mbe l c o l o rd el an t aq u eh a sp o s a t . ©E s t e v eVi l a r r úbi e s


I ma t g e sde l pr oc é sd’ i mpr e s s i ó. ©E s t e v eVi l a r r úbi e s


ELDI BUI XEMBLEMÀTI C


oanBueno oníJ cel abar st i t ar L’ o er quesMol i àf xaGr bui di a oanBuenof antJ x bui óeldi i as aoc t Enaques oper er quesMol i àf adaaGr par eu orambels i er nt i ’ oril i er t ex ’ ne l ar x bui di an os de gr x bui e. Uns di bl i us onf nc li i t es . a. any naiunac i ax nt i sambt at z t i eal matr or f


Mà ©E q s u t i e n v a e ò V f i s l e a r t r © úb E i e s s t e v eVi l a r r úbi e s


Mà qui nad’ i mpr e s s i ódi g i t a l ©E s t e v eVi l a r r úbi e s

T a mb ém’ h e up a r l a tq u ea c t u a l me mtt r e b a l l e umo l t e nd i g i t a l i e nò f s e t . E nq u èc o n s i s t e i x e na q u e s t s s i s t e me sd ’ i mp r e s s i ó ?

L ’ ò f s e té su ns i s t e mat o t a l me n td i f e r e n tal ap o g r a fi a , p e r me t u n ag r a nq u a l i t a td ' i mp r e s s i ói a d me tu na mp l i r a n gd emi d e si q u a l i t a t sd ep a p e r . T r a n s me t r ee l d i s s e n yau np a p e rr e q u e r e i x u np r o c é sd ep r e p a r a c i ó , q u ep a s s ap e rl ac r e a c i ód ’ u nf o t o l i t u n ame n ad ec l i x é( n e g au ) f o t o g r à fi ci mp r è se np a p e r t r a n s p a r e n tot r a n s l ú c i dc o mp o ts e rl ' a c e t a toe l p o l i è s t e r i d e s p r é sau n ap l a n x aq u ea n i r àc o l · l o c a d ae nl amà q u i n a d ' i mp r e s s i ó . E l f o t o l i tmu n t a ts o b r el ap l a n x a , e sf ap a s s a rp e r u n ai n s o l a d o r aq u ep r o j e c t au n al l u mi n t e n s aq u ep a s s ap e rl e s z o n e st r a n s p a r e n t sd el ap e l · l í c u l ai a f e c t al ap l a n x a e n v e r n i s s a d ap r è v i a me n ta mbma t e r i a l sf o t o s e n s i b l e s . E l v e r n í s d e s p r é sd es e re x p o s a té sr er a ti l ap l a n x ae sp r e p a r ap e ra l mu n t a t g eal ai mp r e mt a .

I l ai mp r e s s i ód i g i t a l ?

L ai mp r e s s i ód i g i t a l é su np r o c é sq u ec o n s i s t e i xe nl ai mp r e s s i ó d i r e c t ad ' u na r x i ud i g i t a l ap a p e roa l t r e sma t e r i a l sp e rd i v e r s o s mi t j a n s , s e n te l mé sc o múl an t ae ni mp r e s s o r e sd ' i n j e c c i ód e n t a( c a r t u t x o s ) , i t ò n e re ni mp r e s s o r e sl à s e r . Av u i t émo l td ’ è x i tp e r q u èp e r me tf e rr a d e sr e d u ï d e sa d i f e r è n c i ad el ’ ò f s e tq u en e c e s s i t ar a t g e sl l a r g sp e rs o rrb éd e p r e u .


Ambelsupor tde:

www. r ut adel sembl emat i cs. cat

. . .l ag u i ade l se s t a b l i me n t se mb l e mĂ t i c sdeB a r c e l o n a


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.